Page 1

Tomato Fresh Pick! Vanilla Restuarant Pon Spring Summer Winter


สวัสดีค่ะ คูรผู้อ่านในฉบับนี้ เราจะมาเล่าถึงเรื่อง ราวของอาหารที่เราหลายคนคุ้นเคยกับมันมานาน แต่อาจจะยังไม่รู้ถึงจุดเริ่มต้นหรือประโยชน์และรูป แบบของงมันดีนัก เราจึงได้หยิบยกเรื่องราวของ ซุป ขึ้นมาให้ทุกคนได้ทราบถึงเรื่องเหล่านี้และหวังว่าใน มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ข องเขามี ท ี ่ ม า ทั ้ ง ที ่ ตัวเองร่ำ�เรียนมาทางสายวิชาชีพจากอัสสัมชัญ พาณิชย์ มาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นช่วง ปีสุดท้ายก่อนจบได้รับวุฒิ ปวช. เป็นเหตุการณ์ รุ น แรงจนถึ ง ขั ้ น นั ก เรี ย น ที ่ ถ ู ก จั ด ว่ า เรี ย บร้ อ ย ที ่ ส ุ ด คนหนึ ่ ง ของโรงเรี ย นถู ก ทำ � ทั ณ ฑ์ บ น และ เกื อ บถู ก ไล่ อ อก พลเล่ า ว่ า เหตุ ก ารณ์ ค รั ้ ง นั ้ น เขารู้ สึ ก ว่ า ตั ว เองถู ก ตั ด สิ น ด้ ว ยข้ อ หาหนั ก เกิ น กว่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น “นั ่ น เป็ น สาเหตุ ท ำ � ให้ พลอยากเรียนกกฎหมาย และตอนนั้นพลเริ่มมอง แล้วว่า ที่บ้านพลเป็นครอบครัวคนจีน คุณพ่อคุณ แม่ทำ�งานหนักหาเงิน พอมาถึงวันหนึ่งพลรู้สึกว่า เราไม่มีใครเลยที่มีอำ�นาจอยู่ในบ้าน เรามีแต่เงินทอง ในหัวเรามีแต่อำ�นาจกับเงินทอง แต่โดนคนแกล้งไป หมด“ พลเลยรู้สึกว่า ในบ้านน่าจะมีใครสักคนคอย ช่วยปกป้อง เขาคิดกับตัวเองว่า “เราอยากเป็น ใครดี เราจะได้ใหญ่” พลได้คำ�ตอบว่า อยากเป็น

แต่ก่อนจะเล่าถึงเรื่องราวฉากนั้นของดาราหนุ่มวัย 38 ปี ท ี ่ ม ี น ้ ำ�เสี ย งเป็ น จั ง หวะจะโคน คงต้ อ งกร อม้วนฟิลม์ไปช่วงต้นชีวิตที่น่าสนใจไม่แพ้บทบาทใน ช่วงหลัง พลเป็นลูกแม่โดมคนหนึ่ง การตัดสิน ใจเอนทรานซ์ โ ดยเลื อ กเข้ า เรี ย นคณะนิ ต ิ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ข องเขามี ท ี ่ ม า ทั ้ ง ที ่ ตัวเองร่ำ�เรียนมาทางสายวิชาชีพจากอัสสัมชัญ พาณิชย์ มาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นช่วง ปีสุดท้ายก่อนจบได้รับวุฒิ ปวช. เป็นเหตุการณ์ รุ น แรงจนถึ ง ขั ้ น นั ก เรี ย น ที ่ ถ ู ก จั ด ว่ า เรี ย บร้ อ ย ที ่ ส ุ ด คนหนึ ่ ง ของโรงเรี ย นถู ก ทำ � ทั ณ ฑ์ บ น และ เกื อ บถู ก ไล่ อ อก พลเล่ า ว่ า เหตุ ก ารณ์ ค รั ้ ง นั ้ น เขารู้ สึ ก ว่ า ตั ว เองถู ก ตั ด สิ น ด้ ว ยข้ อ หาหนั ก เกิ น กว่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น “นั ่ น เป็ น สาเหตุ ท ำ � ให้ พลอยากเรียนกกฎหมาย และตอนนั้นพลเริ่มมอง แล้วว่า ที่บ้านพลเป็นครอบครัวคนจีน คุณพ่อคุณ แม่ทำ�งานหนักหาเงิน พอมาถึงวันหนึ่งพลรู้สึกว่า เราไม่มีใครเลยที่มีอำ�นาจอยู่ในบ้าน เรามีแต่เงินทอง ในหัวเรามีแต่อำ�นาจกับเงินทอง แต่โดนคนแกล้งไป หมด“ พลเลยรู้สึกว่า ในบ้านน่าจะมีใครสักคนคอย ช่วยปกป้อง เขาคิดกับตัวเองว่า “เราอยากเป็น ใครดี เราจะได้ใหญ่” พลได้คำ�ตอบว่า อยากเป็น


4 6 7 8 10

Review : Vanilla Restuarant Scope : What’s Soup Scope : อาหารจานแรกที่มากกว่าควาอร่อย Scope : สเน่ห์สีสัน มหัศจรรย์แห่งซุป Scope : Europian Soup

11 12 13 14 15

Scope : Asian Soup Scope : Seving Soup Scope : Seving Soup Must have in kitchen Fresh pick!


26

16 24 25 26

Fashion Mix and match Cartoon : Mush & Tomy Food Health : รับประทานซุปทุกวันช่วยคุณได้สรพัดโรค 28 Interview : Pon tantasatain

34 36 38 39 40

Let’s Cook Cream of Mushroom soup food’s all around Horosscope Question of the month


Must have in kitchen

หลาย ๆ คนอาจจะชอบใช้หม้อหรือกระทะ เคลือบในการประกอบอาหาร ด้วยเหตุผล ที่ว่าอาหารไม่ ต ิ ด หม้ อ หรื อ กระทะ และไม่ จำ�เป็นต้องใช้น้ำ�มันหรือใช้ไม่มากนัก อย่างไร ก็ดี ยังมีอีกหลาย ๆ คนสงสัยว่าสารเคมีที่ อยู่บนหม้อเคลือบนั้นมีอันตรายหรือไม่ จาก การศึกษายังไม่พบว่าสารเคมีนั้นจะก่อให้เกิด อันตรายแต่อย่างไร แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ คือการใช้หม้อหรือกระทะเคลือบที่อุณหภูมิที่ สูง หากคุณใช้หม้อเคลือบหรือกระทะเคลือบ อย่างเหมาะสม คุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร มากนัก ผู้ผลิตหม้อเคลือบหรือกระทะเคลือบ ต่าง ๆ แนะนำ�ว่าไม่ควรใช้หม้อหรือกระทะ เคลือบกับความร้อนที่สูงกว่า 500 องศา

ฟาเรนไฮต์ หรือ 260 องศาเซลเซียส มี หลายวิธีที่จะไม่ทำ�ให้หม้อหรือกระทะเคลือบ ร้อนเกินไปได้ โดยการใช้ความร้อนปานกลาง ประกอบอาหาร อย่ า นำ�หม้อหรือกระทะ เคลื อ บตั ้ ง ไฟให้ ร ้ อ นก่ อ นปรุงอาหาร และ ควรใช้หม้อหรือกระทะเคลือบที่มีขนาดเหมาะ สมกับอาหารที่คุณจะทำ� นอกจากนี้การใช้ ฝาปิดหม้อหรือกระทะเคลือบจนสนิทจะทำ�ให้ หม้อหรือกระทะเคลือบ เกิดความร้อนสูง บางคนอาจกังวลว่าหม้อหรือกระทะเคลือบ จะก่อให้เกิดอันตรายถ้าผิวที่เคลือบกะเทาะ หรือหลุด แต่คุณไม่จำ�เป็นต้องกังวล สิ่ง ที่หลุดมาจะผ่านออกจากร่างกายเรา นัก วิทยาศาสตร์เชื่อว่าผิวที่กะเทาะและผ่านสู่ ร่ า งกายนั ้ น ไม่ เ ป็ น อั น ตราย นอกจากนี้ไม่ ควรซื้อหม้อหรือกระทะเคลือบที่มีราคาแพง เกินไป เพราะคุณสมบัติของหม้อหรือกระทะ


Fresh Pick !


Scope


เป็ น อาหารที่ มี น้ำ � มากกว่ า เนื้ อ หลายคนบอกว่ า ซุ ป คื อ อาหารเรี ย กน้ำ � ย่ อ ยก่ อ นทานอาหารจานหลั ก หรื อ บาง คนอาจจะบอกว่าซุปที่นำ�มาทานควบคู่กับ ขนมปังก็สามารถเป็นอาหารจานหลักและ จานแรกของมื้อได้เช่นกันนั่นเพราะแต่ละ ประเทศมี วิ ธี ก ารทำ � ซุ ป และการทานซุ ป ในรูปแบบที่แตกต่างด้วยเอกลักษณ์ของ ประเทศใครประเทศมัน ซุปบางชนิดอาจ มีการกรองเอาแต่น้ำ� หรือบางชนิดอาจ มีวิธีบดเอาเนื้ออาหารที ่ เ คี ่ ย วเปื ่ อ ยแล้ ว รวมมาเป็นซุปด้วย ทำ�ให้ ค ุ ณ ค่ า ทาง อาหารต่ า งๆยั ง คงอยู ่ ใ นซุ ป ถ้ ย นั้ น ๆ ซึ่งเราสามารถเพิ่มสีสันหรือดัดแปลงซุป โดยใส่สารอาหารเพิ่มเติมตามต้องการ ให้เหมาะสมกับวัย ไม่ว ่ า จะเป็ น เด็ ก เล็ ก หรือเด็กโตหรือผู้สูงอายุ ไ ด้ หลายคน อาจจะเข้าใจว่า “ซุป” เป็นอาหารของ ชาวตะวันตกแต่แท้จริงแล้ว “ซุป” เป็น อาหารนานาชาติที่มีอยู่ทั่วโลก ในเมือง ไทยเราเองอาหารที่อยู่ในอาหารประเภท

ซุปและขึ้นชื่ออย่างมากนั่นก็คือ ต้มยำ�กุ้ง ต้ ม ข่ า ไก่ แกงจื ด เป็ น ต้ น ส่ ว นในประเทศ แถบเอเชียนั้นแต่ละประเทศก็มี “ซุป” เป็น อาหารขึ้นชื่อไม่แพ้อาหารจานอื่นๆด้วยเช่น กั น “ซุ ป ” จึ ง ถื อ เป็ น อาหารสากลที ่ ค นทั ่ ว โลกให้ ก ารยอมรั บ ที ่ ไ ม่ ว ่ า จะทานเมื ่ อ ไหร่ ก็ อิ่มอร่อยถูกใจและได้คุณค่าในเวลาเดียวกัน การทำ�ซุปและการรับประทานซุป นั้นนับเป็นศิลปะในการทานอีกรูปแบบหนึ่งที่ เป็นสากล ซึ่งไม่จำ�เป็นว่าต้องออกไปหาทาน นอกบ้ า นแต่ อ ย่ า งใด เพราะเราสามารถ ทำ � ซุ ป ทานเองได้ ที่ บ้ า นได้ ง่ า ยๆยิ่ ง บ้ า น ไหนมี ค นป่ ว ยที่ อ ยู่ ใ นระยะพั ก ฝื้ น หรื อ ผู้ สูงอายุหรือมีเด็กเล็กแล้วละก็ “ซุป” น่า จะเป็ น อาหารที่ เ ราสามารถดั ด แปลง และนำ�สารอาหารที่ มี คุ ณ ค่ า ใส่ เ พิ่ ม ลงไป ด้วย จึงถือได้ว่า “ซุป” เ ป ็ น อ า ห า ร อีกจานหนึ่งที่มีประโยชน์ไม่ต่าง จากอาหารหลัก แถมยังมีสีสัน สวยงาม เหมาะสำ�หรับทุกเพศทุกวัยที่ไม่ ว่าจะทานเมื่อไหร่ก็ ถูกปาก ถูกใจ เมื่อนั้น


Scope

อาหารนานาชาติ ที่มีมากกว่าความอร่อย

Clear Soup ซุปใส (Clear Soup) แบ่งได้ 2 ประเภท นั่นคือซุปใสที่ทำ�จากเนื้อสัตว์บดผสมรวม กับผัก เครื่องเทศ น้ำ�สต๊อก เคี่ยวจนได้ที่แล้วกรองปรุงรส ซึ่งซุปชนิดนี้จะไม่ใสขนาด 100 % ส่วนซุปใสอีกหนึ่งอย่าง นั้นก็คือซุปใสคอนซอมเม่ (Consomme Soup) ซุป ชนิดนี้มีสีน้ำ�ตาลทองคล้ายสีชาซึ่งตัวซุปจะมีความใสมาก ส่วนผสมของซุ ป จะมี เ นื้ อ วั ว บดผสมรวมกั บ ผั ก ต่ า งๆ เครื่องเทศ น้ำ�สต็อก แล้วยังมีส่วนผสมกอื่นๆ ได้แก่ ไข่ขาว เนื้อมะเขือเทศเข้มข้น หอมใหญ่ย่าง ซึ่งไข่ขาวจะเป็นตัวช่วย จับโปรตีนที่ลอยอยู่ขณะเคี่ยวเรียกได้ว่าเมื่อตักใส่ถ้วยแล้ว สามารถมองผ่านซุปลงไปเห็นก้นถ้วยได้ชัดเจนเลยทีเดียว

Thick Soup ซุปข้น (Thick Soup) เป็ น ซุ ป ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น หนื อ อาจจะข้ น จากแป้งหรือนม หรือครีมหรือผักที่มีปริมาณแป้งมาก เช่น ซุปฟักทอง (Pumpkin) ซุปมันฝรั่ง (Potato Soup) ซุปผัก รวม (Mixed Vegetable Soup) ซุปประเภทนี้ทำ�จาก การนำ�ผักมาต้มเคี่ยวให้นิ่มแล้วนำ�มายีในกระชอนหรือบด ให้ละเอียดแล้วจึงปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย นมหรือครีม โดยเนื้อซุปจะไม่เนียนมากนัก ส่วนซุปที่ข้นด้วยแป้ง เช่น ซุปครีมไก่ (Chicken Cream Soup) ซุปครีมข้าวโพด (Cream Corn Soup)จะใส่แป้งสาลีลงผัดกับเนยและ หอมใหญ่พอแป้งสุกจึงใส่น้ำ�สต๊อกและส่วนผสมผักอื่นๆ เคี่ยวจนส่วนผสมนิ่ม นำ�มาบดให้ละเอียดแล้วกรองจึง นำ�ขึ้นตั้งไฟอีกครั้งแล้วปรุงรสใส่นมหรือครีม ก็จะได้ ซุปที่มีความมันเข้มข้นอร่อย ซึ่งหากเกิดความเลี่ยนก็ให้ ใส่นมสดผสมลงไปด้วยจะทำ�ให้ซุปไม่มันมากนัก ซุปชนิด นี้จะต้องมีสีขาวของนมหรือครีม และเนื้อเนียนละเอียด


ซุปนั้นนอกจากจะเป็นอาหารจานแรกที่ใช้เรียกน้ำ�ย่อยแล้ว ยัง ถือได้ว่าเป็นอาหารที่ช่วยบรรเทาความหิวก่อนอาหารจานหลัก จะถูกเสิร์ฟได้ด้วย และเมื่อดูเผินๆเหมือนว่าซุปจะเป็นอาหารที่ ไม่สลักสำ�คัญอะไร แต่แท้ที่จริงแล้ว “ซุป” เป็นอาหารจานหนึ่ง ที่มีความน่าสนใจอย่างมากด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ได้จาก การนำ�เนื้อสัตว์-ผัก-เครื่องเทศ-สมุนไพรหลายชนิดมาต้ม เคี่ยวรวมกันทำ�ให้อาหารจานนี้มีมากกว่าความอร่อยอย่างไม่

National Soup ซุปประจำ�ชาติ (National Soup) จัดได้ว่าแต่ละประเทศก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง กันออกไป เช่น ซุปไมน์สโตรน (Minestrone Soup) ซึ ่ ง เป็ น ซุ ป ผั ก ขึ้นชื่อของอิตาเลียน ซูปหางวัว (Oxtail Soup) เป็นซุปขึ้นชื่อของอังกฤษ ซุปกาซปาโช (Gazpacho Soup) เป็นซุปผักเสิร์ฟเย็นที่ขึ้นชื่อของ สเปน ซุปหัวหอม (French Onion Soup) เป็นซุปขึ้น ชื่ อ ของฝรั่ ง เศสที่ เ สิ ร์ ฟ พร้ อ มขนมปั ง ที่ โ รยหน้ า ด้ ว ยเนย แข็งที่นำ�ไปอบด้านหน้าให้เหลือง ส่วนซุปของแถบเอเชีย เราที่ขึ้นชื่อ เช่น ซุปเกี๊ยวน้ำ� (Won Ton Soup) เป็น ซุปขึ้นชื่อของจีน ซุปเต้าเจี้ยว (มิโซะซุป) ซุปขึ้นชื่อของ ญี่ปุ่น และซุปของไทยที่มีชื่อเสียงมากจนเป็นที่รู้จักไปทั่ว โลกนั้นคือ ต้มยำ�กุ้ง (Spicy Shrimp Soup) นั่นเอง

ต้องสงสัย แต่อาจจะมีข้อสงสัยอยู่บ้างว่า “ซุป” นั้นเป็นอาหาร ของชาวตะวันตกมากกว่า ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว “อาหาร” ใน บ้านเราหรือในแถบเอเชียก็มีหลายอย่างด้วยกันที่จัดว่าเป็นอาหาร ประเภทซุป โดยเฉพาะในประเทศไทยก็มีซุปหลายอย่างด้วยกันที่ได้ รับความนิยมไปทั่วโลก เช่น ต้มยำ�กุ้ง ต้มข่าไก่ แกงจืด เป็นต้น จึงถือได้ว่าซุปเป็นอาหารนานาชาติที่ทั่วโลกต่างกรู้จักเป็นอย่างดี ทั้งนี้เราสามารถแบ่งประเภทซุปออกได้เป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ

Another Soup ซุปอื่นๆ (Another Soup) ในที่นี้หมายถึงนอกเหนือจากซุปทั้ง 3 ประเภทนี้ และได้รับความนิยม เช่น ซุปข้นหัวกุ้ง (Lobster Bisgue) เป็นซุปที่ทำ�จากเปลือกและหัวกุ้งที่นำ�เนื้อไปใช้แล้วนำ�มาต้ม เคี่ยวจนได้ความหวานแล้วกรองนำ�มาทำ�ซุปต่อไป และมัก นิยมใส่เหล้าลงไปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติ และซุปบางประเภท ที่ทำ�แล้วต้องนำ�ไปแช่เย็นและเสิร์ฟขณะเย็นๆก็จะมีรสชาติ ที่แปลกอร่อยอีกแบบหนึ่ง และเมื่อผ่านขั้นตอนของการทำ� ซุปจนเสร็จแล้วคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งซุป ให้ถูกต้องและมีความสวยงามน่ารับประทานก่อนนำ�ออก เสิร์ฟ ซึ่งก็มีความสำ�คัญไม่แพ้กัน อย่างเช่นซุปคอนซอม เม่จะไม่นิยมใส่ผักที่ใช้แต่งกลิ่นรส เช่น ผักชีฝรั่ง ต้นหอม ผักชีหั่นฝอยเพราะกลิ่นผักสมุนไพรเหล่านนี้จะกลบกลิ่น และรสชาติของซุปให้หมดไปได้ ส่วนซุปข้นฝักทอง ซุปข้น มันฝรั่ง ซุปค้นถั่วลันเตา การตกแต่งจะนิยมแต่งผักเป็น ช่อด้านบนส่วนซุปที่ข้นด้วครีมจะนิยมตกแต่ งด้วยผักชี ฝรั่งสับละเอียด แล้วนำ�ใส่ผ้ากรองบีบเอาน้ำ�ออกให้แห้ง เพราะผักชีฝรั่งกลิ่นค่อนข้างฉุนแรง กลิ่นจะได้ไม่กลบกลิ่น ของซุปเสียหมดหรืออาจจะแต่งด้วยครีมลอยหน้าซุปก็ได้


Scope

Minestrone Soup

Gazpacho Soup

French Onion Soup

ซุปเย็นสัญชาติสเปน

ซุปที่มีมานานของชาวฝรั่งเศส

เป็นซุปที่ทำ�จากผักหลากชนิด บางสูตรก็มี การเติมเนื้อสัตว์ลงไปด้วย ซุปผักชนิดนี้ เป็นอาหารเบาๆ ที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ มากมาย เพราะนอกจากผักต่างๆ แล้ว ยังประกอบไปด้วยถั่วอีกหลากหลาย

เป็นซุปมะเขือเทศ gazpacho soup เป็น ที่นิยิมของชาวสเปนอย่ากว้างขวาง จนถึง ประเทศเพื่อนบ้านอย่างโปรตุเกส และบาง ส่วนของละตินอเมริกา มักจะรับประทานใน ช่วง ถดูร้อนเพราะช่วยทำ�ให้ร่างกายสดชื่น

น้ำ�ซุปทำ�มาจากน้ำ�ต้มเนื้อ มักจะเสริฟโดยมี ขนมปังและชีสอยู่บนถ้วยซุป

ซุปผักสัญชาติอิตาลี


Tom yum Soup

Miso Soup

Kimchi Soup

ส่วนประกอบได้แก่ ใบมะกรูด ตะไคร้ ข่า พริก มะเขือเทศ เห็ดหูหนู เห็ดฟาง เห็ด นางฟ้า หัวปลี ใบผักชี ส่วนเครื่องปรุงคือ มะนาว น้ำ�ปลา น้ำ�ตาล น้ำ�พริกเผาโดย ต้มยำ�ที่เป็นรู้จักของชาวไทย และชาวต่าง ชาติมากที่สุด คือ ต้มยำ�กุ้ง

miso ทำ�มาจากถั่วเหลือง มีลักษณะนิ่ม รสเค็ม และมีกลิ่นคล้ายเนื้อ มีโปรตีนสูง มีสี เหลืองอ่อนจนถึงสีน้ำ�ตาลเข้ม เติมผัก เต้าหู้ เห็ดหรือสาหร่าย หรือทำ�เป็นเครื่องจิ้มปรุง รส สำ�หรับอาหารประเภทเนื้อ ปลา หอย และผัก ชาวญี่ปุ่นมักจะทานเป็นอาหารเช้า

ทำ�จากผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัว ของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดง และผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานเกือบทุกมื้อ ซุปกิมจิจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน

ซุปที่นิยมของคนไทยมากที่สุด

ซุปที่นิยมของชาวญี่ปุ่น

ซุปกิมจิเป็นซุปจากเกาหลี


Scope

Soup Plate

เมื่อพูดถึงซุปแล้ว ก็ต้องกล่าวถึงการเสิร์ฟในรูปแบบภาชนะ ต่างๆ สำ�หรับวัฒนธรรมตะวันตกจะเสิร์ฟในถ้วยซุป หรือ จานคาวก้นลึก (Soup Plate) มีทั้งซุปเย็นและร้อน หาก เสิร์ฟด้วยถ้วยควรใช้ช้อนซุป (ช้อนซุปใส : Clear Soup Spoon, ช้อซุปข้น : Cream Soup Spoon) ถ้าเป็น ซุปใสใส่ถ้วยแบบ 2 หู ให้จับหูทั้ง 2 ยกดื่มได้เลย แต่ซุปข้น ไม่ได้เด็ดขาด และไม่ควรจุ่มขนมปังลงในซุป ส่วนในประเทศ แถบเอเซี ย เช่ น เกาหลี มั ก จะเสิ ร ์ ฟ ในชามซุ ป ที ่ ท ำ � ด้ ว ย สเตนเลส หรืออะลูมิเนียม และนิยมใช้ช้อนในการรับประทาน อาหารมากกว่าญี่ปุ่นและจีน เนื่องจากภาชนะที่ใส่ค่อนข้าง ร้อนมากจึงทำ�ให้ยกขึ้นมาไม่ได้ สำ�หรับซุปที่เป็นเมนูเด่นของ ชาตินี้คือกุ๊ก (Guk) ทำ�จากเครื่องปรุงของซุปชนิดต่าง ๆ ทั้งผัก เนื้อสัตว์ ปลา หอยเชลล์ สาหร่ายทะเล กระดูก วั ว เสิ ร ์ ฟ พร้ อ มข้ า ว ส่ ว นประเทศญี ่ ป ุ ่ น เสิ ร ์ ฟ ในชามซุ ป เช่นกัน แต่ต่างกันที่ธรรมเนียมของญี่ปุ่น ก่อนรับประทาน อาหาร ให้ซดน้ำ�ซุปก่อน 1 คำ� จากนั้นจึงรับประทานตาม ปกติ ซึ่งการซดน้ำ�ซุปที่ถูกวิธี ต้องค่อย ๆ ใช้มือประคอง ชามซุปขึ้นมา ห้ามใช้มือถือตะเกียบแล้วยกชามซุป หรือยก ถ้วยแบบใช้นิ้วหนีบขึ้นมา หรือห้ามใช้ช้อนตักเด็ดขาด ไม่เช่น นั้นถือว่าเสียมารยาทอย่างมากซุปเป็นอาหารนานาชาติที่มีอยู่ ทั่วโลก ยิ่งถ้าได้เสิร์ฟในภาชนะหรู ดูดี ก็นับว่าเพิ่มคุณค่าไป ในตัว ยิ่งภาชนะแปลกตา จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ถ้วยซุป : พูดถึงการเสิร์ฟซุปโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ชาติตะวันออกหรือตะวันตก นิยมเสิร์ฟในถ้วย ซุปทรงกลม ปากกว้าง สูงประมาณ 1 นิ้วครึ ่ ง – 2 นิ ้ ว มี ท ั ้ ง แบบไม่ ม ี ห ู และมี ห ู ท ั ้ ง 2 ข้าง ส่วน ใหญ่ทำ�จากกระเบื้องเคลือบสีขาว ซุปยอดนิยม ที่ตักเสริ์ฟในถ้วยแบบนี้ มีทั้งซุปครีมข้นและซุปใส เช่น ซุปครีมเห็ด เสิร์ฟพร้อมขนมปังขาไก่ ได้ทั้ง คุณค่าทางอาหารและความอร่อย

Bread Bowl ขนมปัง : ขนมปังทรงกลมโต ทำ�จากธัญพืชหลาย ชนิ ด ลั ก ษณะเหมื อ นชามคว่ ำ� นี ้ มี ต ้ น กำ� เนิ ด มาจากชาวไอร์ แ ลนด์ ที ่ พ ยายามสร้ า งสรรค์ คิดทำ�เป็นภาชนะเสิร์ฟอาหาร เพื่อสร้างความจริง สามารถใส่อาหารได้หลากหลายประเภท โดยไม่มี การรั่ซึมออกมาให้เลอะเทอะนั่นเองประทับใจให้กับด ยุคอังกฤษ ด้วยคุณสมบัติของเนื้อขนมปังที่ฐานมี ความหนาเป็นพิเศษ


Soup Bowl

Ceramic Spoon

จาน : บนโต๊ะอาหารดินเนอร์สุดหรูของชาวตะวัน ตกส่วนใหญ่อย่าง อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี หรือ รัสเซีย มีวัฒนธรรมการเสิร์ฟอาหารหลากหลาย จาน แต่อย่างน้อยที่สุด หนึ่งในมื้นั้นจะต้องได้รับ ประทานซุปที่เสิร์ฟมาในจานซุป เป็นอาหารจานแรก ก่อนอาหารจานหลัก ซึ่งภาชนะที่ใช้เป็นจานคาวก้น ลึก เวลารับประทานใช้ช้อนซุปค่อย ๆ บรรจงตัก อย่างช้า ๆ

ช้อนกระเบื้อง : ช้อนเซรามิกที่คุ้นหน้าคุ้นตา กับ การใช้ ตั ก อาหารเข้ า ปากรั บ ประทานเพี ย งอย่ า ง เดี ย ว บั ดนี ้ ส ามารถเนรมิ ต ให้ เ ป็ น ภาชนะสำ�หรั บ เสิ ร ์ ฟ ซุป ได้ ใ นขนาดพอดี ค ำ� แม้ ข นาดจะเล็ ก กระ ทั ด รั ด และเสิ ร ์ ฟ อาหารได้ ใ นปริ ม าณที ่ น ้ อ ย แต่ สามารถอวดโฉมในงานค็ อ กเทลหรู ๆ ได้ เ ช่ น กั น

Tomato

Coconut

มะเขือเทศ : ไม่มีผักอื่นใดจะสวยสมบูรณ์แบบด้วย สีสันสดใส และงามด้วยรูปทรงเท่ากับมะเขือเทศ ยิ่งดัดแปลงทำ�เป็นภาชนะสำ�หรับใส่ซุปเสิร์ฟบนโต๊ะ อาหาร จึงทำ�ให้กลายเป็นเมนูเก๋ได้ไม่ยาก

มะพร้าว : คนไทยเราคุ้นเคยกับผลไม้ชนิดนี้มา แต่ ด ึ ก ดำ� บรรพ์ เพราะคุ ณ ประโยชน์ น านั ป การ อย่างน้ำ�และเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทานได้เลย ส่ ว นผลแก่ น ำ� ไปขู ด และคั ้ น กะทิ ส ำ� หรั บ ทำ� อาหาร ประยุกต์มาใช้ใส่ซุป เช่น ใส่ต้มยำ�กุ้ง ก็ดูดีไปอีก แบบคาวและหวาน

1 French Onion Soup ซุปหัวหอมฝรั่งเศส 2 Egg Drop Soup ซุปไข่ 3 Potato Soup ซุปมันฝรั่ง 4 Pumpkin Soup ซูปฟักทอง 5 Corn Chowder ซุปฟักทอง 6 Potato Leek Soup ซุปมันฝรั่งกระเทียมหอม 7 Split Pea Soup ซุปถั่วแขก 8 Tortilla Soup ซุปเผ็ดสไตส์เม็กซิโก 9 Clam Chowder ซุปหอย 10 Tomato Soup ซุปมะเขือเทศ


Food Review


Vanilla Restaurant อีกร้าน อาหารสุดฮิพภายใต้แบรนด์วานิลลา หลัง จากที่เปิดให้บริการมาหลายปี วันนี้เค้าได้ Renuvated ร้านปรับโฉมใหม่ หากแต่ยัง คงกลิ่นอายความเท่ห์คลาสสิคไว้เช่นเดิม และบวกเพิ่มดีกรีความเก๋ชิคขึ้นอีกโข ส่วน อาหาร ก็ ไ ด้ เ พิ ่ ม เมนูจานอร่อยใหม่ๆ มา เอาใจลูกค้า ทั้งคาวและหวาน รวมไปถึง High Tea Set เสิร์ฟพร้อมขนมหวาน และขนมอบให้เลือกมากมาย ร้านวานิลลาอินดัสทรี่ เป็นตึกแถว 2 ชั้น โดยแบ่งการตกแต่งในสไตล์ตะวัน ตก ใช้สีโทนสีอ่อนของวานิลลา และใช้สีเข้ม มาเบรกเพื่อให้ดูคลาสสิกและขรึมขึ้น เพิ่ม บรรยากาศให้แลดูอบอุ่นมากขึ้น ภายในมี เฟอร์นิเจอร์ยุคเก่าตกแต่งจัดวางไว้ได้อย่าง ลงตัว โดยติดลายวอลเปเปอร์สวยๆ ข้าง ฝาผนัง ผสมผสานความโมเดิร์นและคลาส

Prawn Bisque ซุปกุ้งฝรั่งเศส

สิ ก เข้ า ด้ ว ยกั น ดู แ ล้ ว น่ า รั ก ไปหมด ครั ว อาหารก็ เ ป็ น แบบเปิ ด มองเห็ น กรรมวิ ธ ี ใ น การปรุงอาหารของเชฟได้ตลอดโดยไม่คิด หวงสูตร แบบนี้ใครจะเลือกมุมนั่ง ก็แล้วแต่ ความชอบของแต่ละคน ร้านวานิลลาอินดัสทรี่ เป็นตึกแถว 2 ชั้น โดยแบ่งการตกแต่งในสไตล์ตะวัน ตก ใช้สีโทนสีอ่อนของวานิลลา และใช้สีเข้ม มาเบรกเพื่อให้ดูคลาสสิกและขรึมขึ้น เพิ่ม บรรยากาศให้แลดูอบอุ่นมากขึ้น ภายในมี เฟอร์นิเจอร์ยุคเก่าตกแต่งจัดวางไว้ได้อย่าง ลงตัว โดยติดลายวอลเปเปอร์สวยๆ ข้าง ฝาผนัง ผสมผสานความโมเดิร์นและคลาส สิ ก เข้ า ด้ ว ยกั น ดู แ ล้ ว น่ า รั ก ไปหมด ครั ว อาหารก็ เ ป็ น แบบเปิ ด มองเห็ น กรรมวิ ธ ี ใ น การปรุงอาหารของเชฟได้ตลอดโดยไม่คิด หวงสูตร แบบนี้ใครจะเลือกมุมนั่ง ก็แล้วแต่ มาเบรกเพื่อให้ดูคลาสสิกและขรึมขึ้น เพิ่ม บรรยากาศให้แลดูอบอุ่นมากขึ้น ภายในมี เฟอร์นิเจอร์ยุคเก่าตกแต่งจัดวางไว้ได้อย่าง ลงตัว โดยติดลายวอลเปเปอร์สวยๆ ข้าง ฝาผนัง ผสมผสานความโมเดิร์นและคลาส สิ ก เข้ า ด้ ว ยกั น ดู แ ล้ ว น่ า รั ก ไปหมด ครั ว อาหารก็ เ ป็ น แบบเปิ ด มองเห็ น กรรมวิ ธ ี ในการปรุงอาหารของเชฟได้ตลอดโดยไม่ คิดหวงสูตร แบบนี้ใครจะเลือกมุมนั่ง ก็แล้ว แต่ความชอบของแต่ละคน

Cream of Mushroom

ซุปครีมเห็ด

Cream of Corn ซุปครีมข้าวโพด

Spinach Soup ซุปผักโขม


Model Corn Carrot Mushroom Lemon gress


Model Cucamber Lemon gress Chilli Carrot Cabbage


Model Cucamber Mushroom Chilli Carrot Potato Cabbage


Model Chilli Carrot Onion Cabbage Cucamber Sweet pepper Lemon gress


Model Cauliflower Pumpkin Chilli Carrot Tomato


Model Cucamber Chilli Pumpkin Mushroom Lemon gress


Model Corn Mushroom Lemon gress Potato Onion Cabbage


Model Corn Potato Mushroom Lemon gress


Mix and match

Beard ขนมปังเป็นอาหารที่ชาวยุโรปทานเป็น ประจำ� เปรียบได้ว่าเป็นอาหารหลัก เลยก็ว่าได้ ซึ่งคนไทยมักจะคุ้นเคยกับ การเป็นขนม หรืออาหารว่าง และ ขนมปังนั้นมักจะถูกเสิร์ฟคู่กับอาหาร ชนิดต่างๆ ซึ่งซุปก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่ นิยมสุดก็คือ french onion soup

Noodle เส้นต่างๆ ทั้งบะหมี่ เส้นหมี่ เส้น เล็ก เส้นใหญ่ หรือแม้กรัทั่งมาม่าเอง นั้น เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บอกได้ว่าคู่กับ ซุปอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นของไท ยกรือต่างประเทศ ส่วนใครจะเลือก กินเส้นแบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับความชอบ ของแต่ละคนและประเภทของอาหาร

Rice ข้าวสวยเป็นอาหารหลักที่ ชาวเอเชีย มักรับประทาน กับซุปมากอีกหนุ่งอย่างทั้ง คนไทยทานข้าวสวยร้อนๆ กับต้มยำ�กุ่ง คนจีนกินกับ น้ำ�ซุปรสเผ็ด และชาวญี่ปุ่น ทานกับซุปมิโสะ เป้นต้น

คือชื่อเรียกโดยรวมของอาหารอิตาลีประกอบด้วย เส้นที่ทำ�จากแป้งสาลี น้ำ� และไข่ จากนั้นจึงนำ�มา รีดเป็นแผ่นและตัดเป็นเส้น ทำ�ให้สุกโดยการต้ม รับ ประทานกับซอสหลากหลายประเภท พาสตามีหลาก หลายชนิด และชนิดที่นิยมรับประทานคู่กับซุปคือ Fusilli มีลักษณะเป็นเส้นเกลียวสั้นที่มีหลากหลายสี นิยมรับประทานกับ Minestrone soup


Cartoon

สวัสดี เราชื่อ Tomy เอ่อ ... นายชอบกิน อะไรมากที่สุดหรอ?

ว้าว ! ฟังดูน่าอร่อยแหะ แล้วนายชอบ กินซุปอะไรที่สุดละ ?

เราชื่อ Mush เราชอบกินซุปที่สุดเลย !

ถ้าชอบที่สุด ก็ต้องมะเขือเทศไง !!


Food Health


บร็อกโคลี (Broccoli) เป็นผักเพื่อสุขภาพ ที่มีต้น กำ�เนิดมาจากอิตาลี ตั้งแต่สมัยโรมัน โดยถูกจัดให้ อยู่ใน กลุ่มของผักจำ�พวกกำ�หล่ำ�ปลี และกะหล่ำ� ดอก เพราะมีส่วนประกอบ ที่ใกล้เคียงกันทั้ง รสชาติ และปริมาณเส้นใย รวมทั้งธาตุกำ�มะถัน ที่ มักจะมีอยู่มากในผัก ที่มีสารอาหารบำ�รุงสุขภาพ เราสามารถรับประทานบร็อกโคลี ได้ทั้งแบบสด และนำ�มาประกอบ ในเมนูอาหารต่างๆ เช่น น้ำ� สลัด พิซซา พาสต้า สเต็ก บร็อกโคลีผัดกุ้ง ซุป ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะให้สารอาหาร จำ�พวก วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี แคลเซียม โฟลิก ฟอสฟอรัส เหล็ก และไฟเบอร์ บร็อกโคลี ยังมี สรรพคุณป้องกัน และรักษาอาการโรคต่างๆ ดังนี้ มะเร็งเต้านม ในบร็อกโคลี จะประกอบไปด้วยสาร เคมี ทางธรมชาติชื่อ sulforaphane และ indoles ซึ่งมีคุณสมบัติ ในการต่อต้านมะเร็ง จาก การวิจัย ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอบกินส์ พบ ว่า Sulfaraphane ช่วยลดระดับ การเผาผลาญ ฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นตัวผลักดัน ให้เนื้องอก ที่เต้านม จริญเติบโตขึ้น โดยพบว่า ความเสี่ยงใน การพัฒนา เชื้อมะเร็งเต้านม ในหนูทดลองลดลง ถึง 60 % มะเร็งในกระเพาะอาหารโดยปกติแล้ว คนที่เป็นมะเร็ง ในกระเพาะอาหาร จะเกิดจากการ ติดเชื้อ Helicobacteri pylori (H. pylori) ซึ่ง เป็นแบคทีเรีย ที่ทำ�ให้เกิดแผล ในกระเพาะอาหาร และอาจนำ�ไปสู่การเป็นมะเร็ง ในกระเพาะอาหารได้ โดยสาร sulforaphane ที่อยู่ในบร็อกโคลี จะช่วย ป้องกันการติดเชื้อโรค ชนิดนี้ได้ จากการศึกษา ของมหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น พบว่า เมื่อ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ H.pylori รับประทานบร็อกโคลีวัน ละ 100 กรัม(1 ออนซ์) ทำ�ให้เชื้อ H.pylori ลด ลง รวมทั้งเอ็นไซม์เพ็บซิน (pepsinogen) ซึ่ง อยู่ในเลือด อันเป็นสาเหตุ ที่ทำ�ให้กระเพาะอาหาร อักเสบ ก็ลดลงด้วยเช่นกัน เนื่องจากในบร็อกโคลี มี สารอาหารเข้มข้นอย่าง sulforaphane สามารถ ป้องกันอนุมูลอิสระ ที ่ เ ข้ า ไปทำ�ลายเซลล์ และ

ทำ�ลาย DNA ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการเกิดมะเร็งได้ มะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมาก จากการวิ จ ั ย ของ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย พบว่าในบร็อกโคลี มี สารอาหาร 3,3 -diindolylmethane หรือ DIM ซึ่งมีฤทธิ์ ช่วยต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน ให้ ยับยั้งการเจริญเติบโต ของเซลล์มะเร็ง ที่ต่อมลูก หมาก โดยปกติแล้ว ฮอร์โมนแอนโดรเจน ในเพศ ชายก็คล้ายๆ กับเทสโทสเตอโรน ที่มีบทบาทสำ�คัญ ในการพัฒนา เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ในระยะ แรก ๆ เพราะฉะนั้น การรับประทานบร็อกโคลี ก็ จะสามารถยับยั้ง การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ มะเร็งผิวหนัง สาร Sulforaphane ที่มีอยู่อย่าง มากมาย ในบร็อกโคลี มีฤทธิ์ช่วยขับสารพิษ ของ เซลล์มะเร็งผิวหนัง โดยการวิจัยของ มหาวิทยา ลัยจอห์นฮอบกินส์ ในสัตว์ทดลองที่ได้รับแสง UV จากการอาบแดดเป็นเวลา 20 สัปดาห์ติดต่อกัน และหลังจากนั้น ก็รักษา ด้วยการทาสารสกัด จา กบร็อกโคลี ลงบนผิวหนังเป็นเวลา 11 สัปดาห์ พบ ว่า บร็อกโคลีสกัด ทำ�ให้เซลล์ผิวหนัง ที่กำ�ลังจะ ตอบสนอง ต่ อ การเกิ ด มะเร็ ง มี ป ริ ม าณลดลง บร็อคโคลีป้องกันหัวใจได้จริงหรือ แม้ว่าบร็อกโค ลี จะเป็นพืช แต่มันมากด้วยประโยชน์ ที่จะส่งผล ให้ อัตราการเกิดโรคหัวใจลดลง ซึ่งจากการศึกษา เกี่ยวกับ meta-analysis ในกลุ่มทดลองจำ�นวน 100,000 คน ซึ่งรับประทานบร็อกโคลี ที่อุดมไป ด้วยflavonoids เป็นประจำ� พบว่าอัตราความ เสี่ยง ในการเกิด โรคหัวใจลดลง 20% เมื่อเทียบ กับคนที่ไม่ได้รับสารอาหาร จำ�พวกflavonoids นอกจากนี้ จากการศึกษาของ University of Saskatchewan ในหนูทดลอง ที่มีระดับความ ดันโลหิตสูง และเกิดการอุดตันของเส้นโลหิต เมื่อ กินอาหาร ที่ประกอบไปด้วยบร็อกโคลีแล้ว พบว่า มีการสร้างเนื้อเยื่อ เพื่อป้องกันอนุมูลอิสระ การ อักเสบของหัวใจลดลง รวมทั้งความดันโลหิต ก็ ลดลงด้วย บร็อคโคลีเพื่อสายตา ใบผักใบเขียว จะ ประกอบไปด้วยสารอาหาร ที่อยู่ในกลุ่มของแคโรทีน

โดยบร็อกโคลี ก็เป็นหนึ่งในนั้น และยังมีแคโรทีน ชื่อ ว่า lutein และ zeaxanthin ซึ่งมีความจำ�เป็น ต่อร่างกายที่จะนำ�ไปใช้ เพื่อบำ�รุงสายตา จากการ ศึกษา ในกลุ่มคนที่กินบร็อกโคลี มากกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ พบว่าความเสี่ยง ในการเกิดต้อกระจก ลดลง 23% เมื่อเทียบกับคน ที่กินผักน้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อเดือนป้องกันการผิดปกติของเด็กแรกเกิด เมื่อคุณแม่อยู่ ในระยะตั้งครรภ์ สารอาหาร ที่ จำ�เป็นอีกอย่างหนึ่ง ต่อลูกน้อยคือ กรดโฟลิก ซึ่งมี อยู่มาก ในบร็อกโคลี โดยในบร็อกโคลี 1 ถ้วยจะมีปริ มาณกรดโฟลิกถึง 94 ไมโครกรัม รวมทั้งวิตามินบี โดยกรดโฟลิก และวิตามินบี เป็นสารอาหาร ที่จำ�เป็น ต่อการสังเคราะห์ DNA ของทารกในครรภ์ หาก คุณแม่ขาดสารอาหารนี้ไป จะทำ�ให้ระบบประสาท ของเซลล์แบ่งตัวอย่างไม่สมบูรณ์ นำ�ไปสู่อาการ ผิดปกติ ของเด็กแรกเกิด ในกลุ่มอาการท่อระบบ ประสาทบกพร่อง เช่น โรคพิการทางสมองspina bifida (อาการเยื่อหุ้มไขสันหลังปิดไม่สนิท เด็กอาจ เติบโตขึ้นมา พร้อมอาการอัมพาต ไม่สามารถ ควบคุ ม การขั บ ถ่ า ย ทั ้ ง ถ่ า ยหนั ก และถ่ า ยเบา) ถ้ารู้ว่าบร็อกโคลีนั้นมีประโยชน์ากมาย ขนาดนี้ ก็ลองนำ�บร็อกโคลี่ไปทำ�เป็นเมนู ง่ายๆ อย่าง ซุปบร็อกโคลี่ทานดูกัน ได้ ทั้งรสชาติดีและประโยชน์อีกเพียบเลย !


Interview


แต่ก่อนจะเล่าถึงเรื่องราวฉากนั้นของดาราหนุ่ม วัย 38 ปีที่มีน้ำ�เสียงเป็นจังหวะจะโคน คงต้อง กรอม้วนฟิลม์ไปช่วงต้นชีวิตที่น่าสนใจไม่แพ้บทบาท ในช่วงหลัง พลเป็นลูกแม่โดมคนหนึ่ง การตัดสิน ใจเอนทรานซ์ โ ดยเลื อ กเข้ า เรี ย นคณะนิ ต ิ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ข องเขามี ท ี ่ ม า ทั ้ ง ที ่ ตัวเองร่ำ�เรียนมาทางสายวิชาชีพจากอัสสัมชัญ พาณิชย์ มาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นช่วง ปีสุดท้ายก่อนจบได้รับวุฒิ ปวช. เป็นเหตุการณ์ รุ น แรงจนถึ ง ขั ้ น นั ก เรี ย น ที ่ ถ ู ก จั ด ว่ า เรี ย บร้ อ ย ที ่ ส ุ ด คนหนึ ่ ง ของโรงเรี ย นถู ก ทำ � ทั ณ ฑ์ บ น และ เกื อ บถู ก ไล่ อ อก พลเล่ า ว่ า เหตุ ก ารณ์ ค รั ้ ง นั ้ น เขารู้ สึ ก ว่ า ตั ว เองถู ก ตั ด สิ น ด้ ว ยข้ อ หาหนั ก เกิ น กว่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น “นั ่ น เป็ น สาเหตุ ท ำ � ให้ พลอยากเรียนกกฎหมาย และตอนนั้นพลเริ่มมอง แล้วว่า ที่บ้านพลเป็นครอบครัวคนจีน คุณพ่อคุณ แม่ทำ�งานหนักหาเงิน พอมาถึงวันหนึ่งพลรู้สึกว่า เราไม่มีใครเลยที่มีอำ�นาจอยู่ในบ้าน เรามีแต่เงินทอง ในหัวเรามีแต่อำ�นาจกับเงินทอง แต่โดนคนแกล้งไป หมด“ พลเลยรู้สึกว่า ในบ้านน่าจะมีใครสักคนคอย ช่วยปกป้อง เขาคิดกับตัวเองว่า “เราอยากเป็น ใครดี เราจะได้ใหญ่” พลได้คำ�ตอบว่า อยากเป็น ผู้พิพากษา “เพราะเราโดนพิพากษาแหละครับ พล เสียใจมาก และมีความรู้สึกว่า ฉันจะเป็นผู้พิพากษา”

เมื่อตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว เขาซื้อใบสมัครสอบเข้า มหาวิทยาลัย ซึ่งสมัยนั้นเปิดให้เลือกสมัครเรียนได้ 6 คณะ เขาเลือกสอบเข้าคณะนิติศาสตร์หมดทั้ง 3 คณะกับสองสถาบันการศึกษาคือ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง ที่ตัวเองเรียนจบมาทางสายปวช. และเรียนมาทาง เลขานุการ เขาเลือกใช้ภูมิความรู้ที่พกห่อมาทั้งศิลป์ ภาษาฝรั่งเศส และศิลป์คำ�นวณเป็นแกนนำ�พาตัว เองไปสู่เส้นทางนิติศาสตร์ “มันมีวิชาเยอะมากที่ พลต้องเอาไปสอบ เพราะพลเรียนพาณิชย์ พลไม่ได้ เรียนสังคม วิทยาศาสตร์กายภาพ พลเลยต้องไป เรียนกวดวิชาแถวสยาม ซึ่งตอนนั้นเขาฮิตกันมาก“ เขาบอกว่า ตอนที่เขาเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชาเป็น ภาพที่ตลกมาก เขานั่งอยู่ด้านหน้า และเรียนวิชา ของชั้นมัธยม 4 - 5 - 6 เรียกว่าควบหมดทั้ง มัธยมปลาย เรียนทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ ผล จากการติวและเก็งข้อสอบที่เหมือนกับมองทะลุใจผู้ ออกข้อสอบช่วยให้พลสามารถเข้าเรียนนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ขณะ ที่ ส ม า ชิ ก ใ น บ้ า น เ ป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า จุ ฬ า ฯ กั น ห ม ด “ปีแรกที่พลเข้าไปเรียน เรียนดีมาก” พลพูดน้ำ�เสียง เน้นตอนท้าย “วิชากฎหมายผมได้ที่หนึ่งหรือที่สอง ของชั้นปี ปีที่สองก็ยังเรียนโอเค ปีที่สาม ลงหก วิชา ร่วงสามวิชา อะไรอย่างนี้แหละครับ” พลต่อ


Interview

Waffles Apple Cinnamon

ประโยคด้วยเสียงหัวเราะสนุกสนาน เขาอธิบายสิ่ง ที่เกิดขึ้นว่า เป็นเพราะการตัดสินใจเรียนนิติศาสตร์ ส่วนใหญ่เกิดมาจากอารมณ์ที่เป็นลบ อารมณ์แค้น อยากแก้แค้น แต่พอเริ่มเรียนไป เริ่มเห็น “แพทเทิร์น” ของชีวิตนักกฎหมายชัดเต็มตามากขึ้น และรู้สึกว่า เขาไม่อยากได้ชีวิตแบบนั้น ชีวิตนักเรียนกฎหมาย ช่วงหลังของเขาจึงห่างเหินกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น ผลการเรียนอ่อนลง จนทางบ้านออกปากว่า “ขอ แล้วกัน ไหนๆ เข้าไปแล้ว ขอให้จบ” และสุดท้ายเขา ก็เรียนจบนิติศาสตร์ตามเกณฑ์ 4 ปีด้วยคะแนน เฉลี่ยไม่หวือหวา แต่ไม่เลวร้าย พร้อมกับความฝัน ว่าจะเป็นผู้พิพากษาหายไปแล้ว และไม่อินกับความ คิดเรื่องอำ�นาจและเงินตรา หลังจากพี่สาวสอบได้ อัยการ ที่บ้านมีที่พึ่งพิงแล้ว คงจะขาดอะไรไปบาง อย่างถ้าไม่ได้เล่าถึงจังหวะเข้าสู่วางการบันเทิงเริง

รมย์ของพล ตัณฑเสถียร เขาเริ่มเป็นที่รู้จักในแวง วงนายแบบหลังจากปรากฏตัวอยู่บนปกนิตยสาร แพรวช่วงที่เขาเป็นลูกแม่โดมปีสี่ ทำ�ให้มีงานถ่ายแบบ เข้ามากระเซ็นกระสายแต่ยังไม่ถึงกับทำ�ให้เขา “อิน” อยากเข้ า วงการมายาด้ ว ยความเป็ น คนที่ มี เ ครื อ ข่ายทำ�ให้ เ ขาก้ าวเข้ าสู่ แ วดวงดนตรี กั บค่ ายมู เ ซอ ผ่านเสกสรร ชัยเจริญ หรือหนุ่มเสก เพื่อนที่เล่น เทนนิสด้วยกันบ่อยๆ ชีวิตช่วงนั้นเขาเลยได้เรียน ร้องเพลงและทำ�งานดนตรีอยู่หนึ่งปี วิถีทางที่พล กำ�ลังก้าวเดินเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่คุ้นสำ�หรับ บ้านของเขาที่ไม่สนใจใยไพวงการบันเทิง ยิ่งนึกถึง ภาพลูกชายเป็นนักร้อง ร้องเพลงยิ่งนึกภาพไม่ ออก พลยังคงเดินหน้าเป็นนักร้องจนอัลบั้มใกล้ คลอด แต่โชคชะตาอาจไม่ได้กำ�หนดให้เขามาเป็นนัก ร้องเมื่อมีเสียงทัดทานจาก ฉัตรชัย ดุริยะประณีต Executive Producer ให้รื้อทำ�เพลงใหม่หมด “เวลาที่เราโกรธใคร เราจะไม่โกรธเขาเลยถ้าเรา ไม่เคยรักเขา แต่คนที่ทำ�ให้เราโกรธได้คือคนที่เรารัก คนที่เราไม่สนใจเราจะไม่โกรธ ตอนนั้น เราเองก็มี อารมณ์ ก็เลยบอกไปว่า ผมไม่ทำ�แล้ว จะไปเรียน ต่อเพราะที่บ้านไม่อยากให้ทำ�” แทนที่จะได้ยินจาก เสียทัดทานเตือนสติ แต่กลับเป็นคำ�ตอกย้ำ�ให้เขา ตัดสินใจเดินไปข้างหน้าทั้งที่แผนการเดินทางไปต่าง ประเทศอย่าว่าแต่เป็นแบบพิมพ์เขียวเลย น่าจะเรียก ว่าไม่มีภาพเลยเสียมากกว่า ทำ�ได้อย่างดีที่สุดคือ โทรไปสอบถามบรรดาพี่ๆ ที่บ้านเกี่ยวกับหนทาง


Spring Dining Room Summer Chocolate House Winter Bar/Lawn 199 Soi Sukumvit 49 (Promsri), Sukumvit Rd. Klangton Nua, Wattana, Bangkok 10110

Blueberry chese cake

เรียนต่อเมืองนอก “โชคดีตอนนั้นสอบโทเฟิลไว้ แล้ว สอบทิ้งไว้ก่อน รีบไปดู ยังไม่หมดอายุ พี่ชาย มีเพื่อนเรียนอยู่เมืองนอก ส่งโทเฟิลไปบอกเพื่อนว่า น้องอยากเข้าเรียน เหตุการณ์ตอนนั้น มีนาคม มหาวิทยาลัยเปิดเทอม 1 พ.ค. กะทั น หั น มาก” พลบอกว่า ที่จริงตัว เขาอยากเรี ย นต่ อ สายการ โรงแรมมากกว่า และมองสถานที่เรียนแถวสวิตเซอร์ แลนด์ไว้แล้ว แต่แม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกจะไปคว้าปริญญา ตรีมาอีกใบ แทนที่จะไปต่อปริญญาโทเหมือนคนอื่น หลั ง จากวิ ว าทะทางความคิ ด กั น ได้ พ ั ก หนึ ่ ง ใน ที่สุด พลเป็นฝ่ายแพ้ และไปเรียนต่อปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยโอกลาโฮม่าสาขาบริหารธุรกิจ หรือ เอ็มบีเอ ยอดฮิตแต่เป็นสาขาที่เขากลับคิดว่าสิ้นคิด

ไปเมืองนอกตอนนั้น พลบอกว่าร่าเริงมาก เพราะ เป็นลูกคนเล็ก ไม่เคยออกจากบ้าน พอไปถึงตรงนั้น ก็บอกกับตัวเธองว่า “เสร็จฉันละ อยู่คนเดียวแล้ว” ที่บ้านให้พี่ชายไปส่ง แต่อยู่เป็นเพื่อนได้พักเดียวบิน กลับ เพราะเคืองน้องชายที่เอาแต่ถามที่เที่ยว ช้อป ปิ้ง และไปยิมออกกำ�ลังกายแทนที่จะถามถึงสถานที่ เรียน และกระตือรือร้นไปลงทะเบียน ดูเผินๆ เหมือน จะเป็นคนเกกมะเรกเกเร แต่พล ตัณฑเสถียร กลั บ เป็ น คนมุ ่ ง มั ่ น ตั ้ ง ใจเรี ย นทุ ก ชั ่ ว โมง อะไรไม่ ร ู ้ ก ็ ยกมือถาม และยังแอบดีใจที่ความรู้จากอัสสัมชัญ พาณิชย์ถูกนำ�มาใช้กับเอ็มบีเอได้หมด เพราะเป็น เรื่องพื้นฐานของตัวเลข และเรียนเสริมด้านการ ตลาด บัญชี และการบริหารธุรกิจ “ตอนนั้นรู้กว่า


Interview

Better than sex

Cup C Malt

เรียนหนังสือสนุกจัง สนุกโดยธรรมชาติ เราเป็น ลูกพ่อค้ามั้ง เรียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขก็สนุก เรียนเศรษฐศาสตร์ก็สนุก “ เขาเรียนได้คะแนน ดี สอบได้ที่ 1 ตลอด และจบปริญญาโทเอ็มบีเอมา ด้วยเกรด 3.97 ได้เหรียญทองของมหาวิทยาลัย ก่อนพลกลับมาเมืองไทย เขามีโอกาสได้ชมละคร เวที ประกอบกับสาขาวิชาเด่นของมหาวิทยาลัย โอกลาโฮมาคือ การละคร มีการแสดงมิวสิคัล และบทละครมากมายให้ชม ทำ�ให้เมืองโอกลาโฮม่ ามีโรงละครขนาดเล็กเกิดขึ้นจำ�นวนมาก เขาได้ ชมละครเวทีเป็นร้อยเรื่องจนเกิดความรู้สึกอยาก เล่นละครเวทีถึงขนาดไปขอช่วยงานหลังเวทีเล็กๆ น้อยๆ เขาบอกว่า ตอนนั้นชัดเจนมากว่า อยาก เล่นละครเวที พอกลับมาเมืองไทยก็ได้พี่หนุ่มเสกคน เดิมพาไปรู้จักกับมารุต สาโรวาท แห่งโรงละคร กรุงเทพ และเกือบจะได้เล่นละครเวทีครั้งแรก แต่ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในทำ�ให้สุดท้ายการคัดเลือก ผู้แสดงเปลี่ยนไป แทนที่จะได้เล่นละครเวที เลยต้องไป รับหน้าที่เป็นแบ็คสเตทประเภทลากฉาก ตามคิว นักแสดงจนรู้บล็อกกิ้งและบทของทุกคน ระหว่าง ขวนขวายหาทางก้าวขึ้นไปอยู่าบนเวทีมีสปอตไลท์ ส่อง ตัดฉากกลับมาที่บ้านของตัณฑเสถียรที่เริ่ม รู้สึกว่า น้องคนเล็กโตแล้วทำ�ไมยังขอเงินทางบ้าน อยู่ บังคับให้เขามองหางานทำ� พร้อมกับบอกกับ ตัวเองไม่ให้ปิดกั้นโอกาสการหางานของ พล ตัณฑ เถียร ใช้วิธีเดินตรงเข้าไปยื่นใบสมัครบริษัทที่อยู่ใกล้ บ้านแถวปทุมวัน บริษัทที่เขาไปยื่นใบสมัครจึงอยู่ ละแวกสีลม คว้า resume มาเป็นปึก ยืนดูป้าย ชื่อบริษัทที่ชื่อค้นหูคุ้นตาหน้าลิฟต์ แล้วดิ่งตรง ไปกรอกสมัครงานร่อนใบสมัครอยู่อาทิตย์เดียว ได้

รับคำ�ตอบรับจากบริษัทเซเว่น อีเลฟเว่น และเริ่ม งานด้านโฆษณา ทำ�งานอยู่ได้ครึ่งวันเองปรากฏว่า ฝ่าย merchanidising ที่ทำ�ด้านการบริหารจัด วางสินค้าขาดคน เลยถูกดึงตัวไปทำ�ด้านนี้ทั้งที่ไม่รู้ ามีโรงละครขนาดเล็กเกิดขึ้นจำ�นวนมาก เขาได้ ชมละครเวทีเป็นร้อยเรื่องจนเกิดความรู้สึกอยาก เล่นละครเวทีถึงขนาดไปขอช่วยงานหลังเวทีเล็กๆ น้อยๆ เขาบอกว่า ตอนนั้นชัดเจนมากว่า อยาก เล่นละครเวที พอกลับมาเมืองไทยก็ได้พี่หนุ่มเสกคน เดิมพาไปรู้จักกับมารุต สาโรวาท แห่งโรงละคร กรุงเทพ และเกือบจะได้เล่นละครเวทีครั้งแรก แต่ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในทำ�ให้สุดท้ายการคัดเลือก ผู้แสดงเปลี่ยนไป แทนที่จะได้เล่นละครเวที เลยต้อง ไปรับหน้าที่เป็นแบ็คสเตทประเภทลากฉาก ตามคิว นักแสดงจนรู้บล็อกกิ้งและบทของทุกคน ระหว่าง ขวนขวายหาทางก้าวขึ้นไปอยู่าบนเวทีมีสปอตไลท์ ส่อง ตัดฉากกลับมาที่บ้านของตัณฑเสถียรที่เริ่ม รู้สึกว่า น้องคนเล็กโตแล้วทำ�ไมยังขอเงินทางบ้าน อยู่ บังคับให้เขามองหางานทำ� พร้อมกับบอกกับ ตัวเองไม่ให้ปิดกั้นโอกาสการหางานของ พล ตัณฑ เถียร ใช้วิธีเดินตรงเข้าไปยื่นใบสมัครบริษัทที่อยู่ใกล้ บ้านแถวปทุมวัน บริษัทที่เขาไปยื่นใบสมัครจึงอยู่

32


Pad Thai Khoong

ละแวกสีลม คว้า resume มาเป็นปึก ยืนดูป้าย ชื่อบริษัทที่ชื่อค้นหูคุ้นตาหน้าลิฟต์ แล้วดิ่งตรง ไปกรอกสมัครงานร่อนใบสมัครอยู่อาทิตย์เดียว ได้ รับคำ�ตอบรับจากบริษัทเซเว่น อีเลฟเว่น และเริ่ม งานด้านโฆษณา ทำ�งานอยู่ได้ครึ่งวันเองปรากฏ ว่าฝ่าย merchanidising ที่ทำ�ด้านการบริหาร จัดวางสินค้าขาดคน เลยถูกดึงตัวไปทำ�ด้านนี้ทั้ง ที ่ ไ ม่ ร ู ้ เ ลยว่ า ต้ อ งทำ � อะไรบ้ า ง แต่ พ อได้ ท ำ � แล้ ว เขาบอกว่า ชอบมาก ยิ่งได้จับสินค้ากลุ่มสแน็ค และของขบเคี้ยวยิ่งสนุกใหญ่ ได้พบปะกับซัพพลาย เออร์ ได้สนุกกับงานบริหารจัดวางชั้น และพื้นที่ว่าง “ตอนผมไปสมัครงาน เคยมีผู้ใหญ่สอนว่า ให้มอง ภาพตัวเองในบริษัท แล้วเราอยากเป็นใครให้วางตัว เองให้เป็นอย่างนั้น สมมุติว่าเราอยากเป็นผู้จัดการ เราก็ควรแต่งตัวเป็นผู้จัดการ วางตัวให้ดูน่าเชื่อ ถือ” เพราะเชื่อแบบนั ้ น วั น แรกของการทำ�งาน พล ตัณฑเสถียร จึงสวมสูทไปทำ�งานในตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่แต่ในร่างความมั่นใจและความคิดของผู้ จัดการ จนผู้ใหญ่มองเห็นบุคคลิกและน่าแปลกคือ เขาได้ลงหนังสือด้านมาร์เก็ตติ้ง ให้สัมภาษณ์พูดคุย เรื่องการตลาดจนเจ้านายประหลาดใจ แถมยังมีคำ� บรรยายภาพว่าเขาเป็นผู้บริหารของเซเว่น อีเลฟเว่น หลังจากเอา Look นำ� ทั้งที่เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ สุดท้ายได้รับการเลื่อนตำ�แหน่งอย่างรวดเร็ว ถูก ส่งตัวไปร่วมงานสัมมนา และนำ�ความรู้เรื่องราว จากงานสัมมนามาถ่ายทอดอีกที พลสนุกกับงาน ด้านการตลาดอยู่ 2 ปี โดยความฝันอยากเล่น ละครยังคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา และมีโอกาสได้รับ เลือกให้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรก คู่กรรม มีละคร ถ่ายโฆษณา โบรชัวร์ หลากหลายงานสลั บ กั บ ทำ�งานที่อาศัยช่วงพักกลางวันได้งีบเอาแรงก่อนไป

สวมอีกบทบาทในช่วงค่ำ�ยันเช้า ก่อนจะสละงานการ ตลาดที่กำ�ลังสนุก และยังบ่นว่าเสียดายเพื่อไปจับ งานละครเต็มตัว รวมถึงได้แสดงละครเวทีอย่างที่ ฝันไว้ หากมองเส้นทางเดินทางของเขา พลเป็นคน ที่เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ตัวเองสนใจ และใฝ่ฝัน ถึง แม้ จ ะได้ ร่ ว มแสดงละเครเวที ห ลายเรื่ อ นจนจบเจน แต่เขายังพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้การเล่นละครเวที กับกลุ่มพระจันทร์เสี้ยว และเรียนกับครูเล็ก ภัทรา วดี ที่เขาชอบชื่นชมเป็นพิเศษกับความสนุกที่ใส่อยู่ ในละคร เช่นเดียวกับบทบาทใหม่ในฐานะเชฟ และ เจ้าของร้านอาหาร Spring & Summer ที่เขา เริ่มต้นทำ�ตัวคุ้นเคยกับอาหารการกิน และสั่งสม รสนิ ย มการั บ ประทานมาจากคุ ณ พ่ อ ที่ เ ป็ น คนมี รสนิยมการดำ�รงชีวิตใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนม ขับรถ ดีๆ กินข้าวตามโรงแรม และมักจะพาเขาติดสอย ห้อยตามไปตลอด ทำ�ให้เรียนรู้หลายอย่างจากพ่อ

Crispy Coconut Prawn Salad Bites

Spicy Peanut Calamari

Spicy Seared Salmon


Let’s cook !


Ingredients มิโซะ ปลาโอแห้ง สาเก เต้าหู้ขาวเนื้ออ่อน สาหร่ายทะเลแช่น้ำ� 1 เห็ดเข็มทอง ต้นหอมญี่ปุ่นซอย

1/4 - 1/2 2 2-3 1 2 1 2

Method ถ้วย ถ้วย ช้อนโต๊ะ ก้อน ถ้วย ถ้วย ต้น

1. 2. 3. 4. 5.

ตักมิโซะใส่ชามเล็ก ละลายกับน้ำ�แล้วเทลงในหม้อ ใส่สาเก นำ�ไปตั้งไฟจนเดือด หรี่ไฟลงแล้วใส่ปลาโอแห้งลงไป ดับไฟทันที ตั้งทิ้งไว้สักพัก กรองน้ำ�มาทำ�ซุป โดยตั้งไฟใฟ้ร้อน ใส่เต้าหู้ที่หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้ว สาหร่าย เห็ดเข็มทอง โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยละเอียด


Let’s cook !


Method

Ingredients เห็ดขาว น้ำ�มะนาว เนยจืด หอมแดงสับ โหระพาสดสับ เกลือ พริกไทบด ครีม น้ำ�สต๊อกไก่

1 1 1 2 1 1 1 / 2 2 1

ปอนด์ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนชา ช้อนชาสด ถ้วย ถ้วยครึ่ง

1. นำ�หอมแดงแล้วเอามาผัดกับน้ำ�มันเล้กน้อยในหม้อ 2. พอผัดไปได้แป๊ปนึงก็ใส่เห็ดขาวผัดรวมกัน แล้วผัด จนให้เห็ดมีกลิ่นหอม 3. เติมน้ำ�สต็อคไก่ลงไปตามด้วยครีม ต้มไปเรื่อยๆจน รสเห็ดออกมา 4. กรองซุปออก แล้วเอาซุปที่ได้มาใส่ โหระพาสับ 5. คนไปเรื่อยๆ จนซุปเดือด แล้วปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทบดตามชอบ 6. เมื่อเค็มได้ที่ ข้นได้ที่และอร่อยได้ที่แล้ว ก็เอาเห็ดที่ กรองไว้แล้วมาใส่ถ้วย เติมซุปตาม โรยหน้าด้วยผักชี


food’s all around ในปัจจุบันอาหารนั้นไม่ได้อยู่แค่บนจานหรือในร้านอาหานอีก ต่อไป ความน่ากินและสีสันของอาหารนั้นได้ถูกนำ�มาอยู่บนของใช้ใน ชีวิตประจำ�วันของเราในรูปแบบต่างๆ โดยครั้งนี้เราจะมาเอาใจ คนชอบกินเบคอนกัน มาดูกันว่าเบคอนแสนน่ากินนั้นจะถูกนำ�เป็นอะไร ได้บ้าง แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าดูแล้วอย่าเผลอนึกว่าเป็นของจริงกันละ !

รองเท้าเบคอน 1280 บาท ลิปกอสกลิ่นเบคอน 210 บาท

หมากฝรั่งรสเบคอน 99 บาท

กระเป๋าใส่เอกสารเบคอน 2590 บาท

กระเป๋าใส่เงินเบคอน 1070 บาท


Horoscope

1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม

สิงหาคม มีโอกาสได้เดินทางไกลอาจจะ เกี่ยวกับการงานที่ต้องเดินทาง ควรระวังอุบัติเหตุ ความรัก อาจมีโอกาสได้คืนดีกับคนเก่าๆ อาหารที่ช่วยเสริมดวง คือ

แอปเเปิ้ล

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

การงานในช่วงนี้อาจจะลำ�บากสักหน่อย ต้องอดทนแล้วจะสมหวัง กำ�ลังจะมีเงิน ส่วนเรื่องรักต้องอดทนอีกหน่อยเช่นกัน อาหารที่ช่วยเสริมดวง คือ ข้าวโพด

การงานในช่วงนี้อาจจะลำ�บากสักหน่อย ต้องอดทนแล้วจะสมหวัง กำ�ลังจะมีเงิน ส่วนเรื่องรักต้องอดทนอีกหน่อยเช่นกัน อาหารที่ช่วยเสริมดวง คือ มะเขือเทศ

มีโอกาสได้เดินทางไกล อาจจะเกี่ยวกับการ งานที่ต้องเดินทาง ควรระวังอุบัติเหตุ ความรักอาจมีโอกาสได้คืนดีกับคนเก่าๆ อาหารที่ช่วยเสริมดวง คือ บลอคโคลี่

อาจจะมีโรคเข้ามาหา แต่ก็จะหายด้วยดี ควรมั่นดูแลใส่ใจในสุขภาพ การงาน เรียบรื่น กำ�ลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามา อาหารที่ช่วยเสริมดวง คือ ส้ม

อาจจะมีโรคเข้ามาหา แต่ก็จะหายด้วยดี ควรมั่นดูแลใส่ใจในสุขภาพ การงาน เรียบรื่น กำ�ลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามา อาหารที่ช่วยเสริมดวง คือ พริกไทย

การงานในช่วงนี้อาจจะลำ�บากสักหน่อย ต้องอดทนแล้วจะสมหวัง กำ�ลังจะมีเงิน ส่วนเรื่องรักต้องอดทนอีกหน่อยเช่นกัน อาหารที่ช่วยเสริมดวง คือ มะพร้าว

มีโอกาสได้เดินทางไกล อาจเกี่ยวกับการ งานที่ต้องเดินทาง ควรระวังอุบัติเหตุ ความรักอาจมีโอกาสได้คืนดีกับคนเก่าๆ อาหารที่ช่วยเสริมดวง คือ เส้นบะหมี่

อาจจะมีโรคเข้ามาหา แต่ก็จะหายด้วยดี ควรมั่นดูแลใส่ใจในสุขภาพ การงาน เรียบรื่นกำ�ลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามา อาหารที่ช่วยเสริมดวง คือ กล้วย

มีโอกาสได้เดินทางไกล อาจจะเกี่ยวกับ การงานที่ต้องเดินทาง ควรระวังอุบัติ เหตุความรักอาจมีโอกาสได้คืนดีกับคน เก่าๆ อาหารที่ช่วยเสริมดวง คือ องุ่น

มีโอกาสได้เดินทางไกล อาจจะเกี่ยวกับการ งานที่ต้องเดินทาง ควรระวังอุบัติเหตุ ความรักอาจมีโอกาสได้คืนดีกับคนเก่าๆ อาหารที่ช่วยเสริมดวง คือ บราวนี่

อาจจะมีโรคเข้ามาหา แต่ก็จะหายด้วยดี ควรมั่นดูแลใส่ใจในสุขภาพ การงาน เรียบรื่น กำ�ลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามา อาหารที่ช่วยเสริมดวง คือ บลูเบอรี่

Credit for fortune : Nitida Vongsatidporn


Question of the month

ซุปชนิดใดใน Column Food Health ที่สามารถช่วยไม่ให้ความจำ�ของคุณเสื่อมได้ รู้แล้วส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลจากเราได้เลยค่ะ www.relish.com


Fantacy of Salad


Relish  

Relish ( Food Magazine ) Issue 01 : All about Soup Study work in Editorial Class

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you