Page 1

PORTFOLIO JINTANA THAVONCHAITES


GRAPHIC DESIGN


งานออกแบบโลโก้เพื่อใช้ในงานสัมมนาสติกเกอร์ไลน์กับการสร้างรายได้ใน ยุคดิจิตอล โดยใช้ชื่อสัมมนาว่า “ออกLINEมาเลย” เพื่อให้พ้องเสียงกับคำ� ว่า ออกลายมาเลย แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวกลุ่มเป้าหมาย วาดลวดลายเพื่อใช้ในการสร้างสติกเกอร์ไลน์ (วิชาสัมมนาวิชาชีพมัลติมีเดีย)

ออกแบบโปสเตอร์และรูปภาพวิทยากรในงานสัมมนาสติกเกอร์ ไลน์กับการสร้างรายได้ในยุคดิจิตอล เพื่อโปรโมทลงเพจเฟซบุ้ค และประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย


ออกแบบป้ายไวนิล กระดาษ workshop คู่มือ ที่ใช้ในงานสัมมนาสติกเกอร์ไลน์กับการสร้างรายได้ในยุคดิจิตอล


ออกแบบโลโก้เพือ ่ ทำ�เสือ ้ ยืดประจำ�สาขา

ออกแบบโลโก้เพื่อทำ�เสื้อกีฬาประจำ�สาขา


ออกแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟิก ในหัวข้อ “วัยรุ่นไทยกับ Social Network” (วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก)

ออกแบบโปสเตอร์อินโฟกราฟิกเพื่อใช้ในการสำ�รวจและ เก็บรวบรวมข้อมูลในหัวข้อ “ภูมิแพ้ ป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว” ให้แก่คลินิกเวชกรรมวิภาวดี (วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการ สื่อสาร)

ออกแบบโปสเตอร์ประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ “พุทธศิลป์” เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย


ออกแบบโลโก้รายการทำ�อาหาร “ครัวละมุน” (วิชาเทคนิคการผลิตสื่อมัลติมีเดีย)

ออกแบบปกและแผ่น DVD งานอินโฟกราฟิก เรื่อง “การบริจาคเลือดของสุนัขและแมว” (วิชาการศึกษาปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยี มัลติมีเดีย)


ผลงานอินโฟกราฟิกเรื่อง “การบริจาคเลือด ของสุนัขและแมว” มอบให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (วิชาการ ศึกษาปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)


LAYOUT DESIGN


งานออกแบบและจัดวางเลย์เอ้าท์นิตยสารให้กับนิตยสาร Modern Mom และนิตยสาร Well ซึ่งโดยในการจัดวาง เลย์เอ้าท์จะเน้นความสบายตาและอ่านง่ายเป็นหลัก


ADMIN FACEBOOK

FANPAGE


ADMIN FACEBOOK FANPAGE


ADMIN FACEBOOK FANPAGE


ADMIN FACEBOOK FANPAGE


VIDEO EDITING


https://youtu.be/0SeBlXBdFQQ

https://youtu.be/014PFDbjE3g

https://youtu.be/QSkIuNpSIRQ


https://youtu.be/7kStgM3JmXs

https://youtu.be/XJjvM19vKsg

https://youtu.be/JVAz6OzCc14


VIDEO EDITING

https://youtu.be/ZIGA5fvlCOo

https://youtu.be/NeilcnzNmwQ

https://youtu.be/N_CTx9JeAfk


https://youtu.be/ALeCyC099Ms

https://youtu.be/1tJRjGxWBOI

https://youtu.be/hvMso7dutCo


THANKS YOU. JINTANA THAVONCHAITES +66 88 861 2323 jtn.kwang@gmail.com

Jintana Portfolio  
Jintana Portfolio  
Advertisement