Page 1

1


2

กิตติกรรมประกาศ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ทางสถานกรมยุทธการทหารสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทางกรม ยุทธการและพี่ควบคุมดูแลที่ให้คาแนะนาและความรู ้ในการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครั้งนี้ รวมถึ งอาจารย์ สาขาวิชาศิ ล ปกรรม ที่ ก รุ ณาสละเวลาอันมี ค่ า ให้ความคิ ดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ต่อการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ผูจ้ ดั ทาจึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง ณ. ที่น้ ีดว้ ย ขอขอบคุณ ผูม้ ีอุปการคุ ณ ช่ วยเหลือ สนับสนุ นข้อมูล ที่เกี่ยวเนื่ องกับการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครั้งนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่สนับสนุนทาให้การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี สาหรับคุณงามความดีอนั ใดนี้ ที่เกิดจากการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้บิดา มารดาที่ ซ่ ึ งเป็ นที่เคารพรั กอย่างยิ่ง ตลอดจนครู บาอาจารย์ที่เคารพทุ กท่านที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทความรู ้ คณะผูด้ ูแลและควบคุมการฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พที่แนะนาและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีแก่ขา้ พเจ้า นางสาวจินตนา กลีบบัว ผูจ้ ดั ทารายงาน 10มิถุนายน2556


3

บทคัดย่อ ธุ รกิจการออกแบบต่างๆนั้นไม่เป็ นเพียงแค่จะอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์และศิลปะในการ ออกแบบ ผสมกับเทคโนโลยีการออกแบบผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่ที่แตกต่างจากกระบวนการก่อน หน้านี้หลายปี เพื่อให้การออกแบบมีเอกลักษณ์โดดเด่นจน "นาไปใช้ได้ในทางราชการ"การออกแบบเช่นนี้ ยังอาศัยศาสตร์ แห่งการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะท้ายที่สุดแล้วการออแบบจะนาไปใช้ได้หรื อสร้างมูลค่า ได้ก็ลว้ นแต่จาเป็ นต้องใช้วชิ าการการออกแบบที่ดีของผูผ้ ลิตไม่วา่ จะเป็ นการนาการออกแบบตัวดังกล่าวไป ที่นาไปใช้ทางราชการหรื องานพิธีต่างๆของกรมยุทธการลักษณะการออกแบบลิขสิ ทธิ์ แบบการ์ตูนหรื อป้ าย พิธีงานต่างๆถือเป็ นต้นแบบในการออกแบบของผลงานของกรมยุทธการทหารยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไป การออกแบบหนึ่งอย่างจะมีลกั ษณะท่าทางหรื อการออกแบบมากมายนับร้อยแบบทางกรมยุทธการทหาร สามารถขายลิขสิ ทธิ์การออกแบบแยกตามหมวด เช่นป้ ายประดับยศ ป้ ายอวดพรหรื อป้ ายพิธีต่างๆ เป็ นต้น ทาให้กรมยุทธการทหารสามารถขายลิขสิ ทธิ์ ได้หลายครั้งแยกตามหมวดโครงการนัน่ เองขณะเดียวกัน เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ยงั ได้รับส่ วนแบ่งจากการขายสิ นค้า หรื อ royalty ที่เลือกใช้ลิขสิ ทธิ์ การออกแบบดังกล่าวได้ ตามข้อตกลงเบื้องต้นอีกด้วยแม้ออกแบบดังกล่าวจะเป็ นเรื่ องที่คนทัว่ ไปเห็นกันจนชิ นตา แต่ความสาเร็ จ และที่มาของการออกแบบเหล่านั้นก็แตกต่างกันออกไป


4

สารบัญ หน้า กิตติกรรมประกาศ

1

บทคัดย่อ

2

สารบัญ

3-4

บทที่ 1 บทนา

5

1.1 ชื่อและที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ

5

1.2 ลักษณะการประกอบกิจการดาเนินงานเกี่ยวกับ

5

1.3 รู ปแบบการจัดการองค์กรและการบริ การงานขององค์กร

6

1.4 หลักการ

7

1.5 วัตถุประสงค์ของการฝึ กงาน

7

1.6 การปฏิบตั ิตวั ระหว่างการฝึ กงาน

7

บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับงานทีป่ ฏิบัติ

8

2.1 ที่มาและจุดเริ่ มต้น

8

2.2ขอบเขตของการบริ การ

9

2.3 การจัดโครงสร้างเพื่อการโฆษณาและการส่ งเสริ มการตลาดในองค์กร

10

2.4 การประสานงานกับฝ่ ายอื่นๆ

11

2.5 เอเจนซี่โฆษณา (Advertising Agencies )

12

2.6 ประเภทของเอจนซี่โฆษณา

13

2.7 ประเภทอื่นๆ ของเอเจนซี่ และบริ การต่างๆ

14


5

บทที่ 3 การปฏิบัติงาน

15

3.1 การปฎิบตั ิงาน

16-17

3.2 งานที่ได้รับมอบหมาย

18-19

บทที่ 4 ผลทีไ่ ด้ รับจากการปฎิบัติงาน

20

ขั้นตอนหลังการผลิตผลงาน(Post Production Stage)

21

ขั้นการวางแผนก่อนการผลิตผลงาน

22

การกาหนดแบบร่ างทางความคิด

23-26

บทที่ 5 สรุ ปผลการปฎิบัติงาน

27-29

ภาพสถานที่ฝึกงาน

30-32


6

บทที่ 1 บทนา ชื่อและทีต่ ้งั สถานที่ประกอบการ หน่วยงานที่ฝึกงาน : กรมยุทธบริ การทหาร ที่ต้ งั : เลขที่ 2218 ถ.กรุ งเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุ งเทพ 10800 โทรศัพท์: 02-9636008 วัตถุประสงค์ ของการฝึ กงาน 1. เพื่อให้นกั ศึกษามีโอกาสเรี ยนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวติ การทางานที่แท้จริ ง 2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เตรี ยมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทางาน 3. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รู้จกั การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้นกั ศึกษานาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึ กงานมาประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป ช่ วงระยะเวลาฝึ กงาน : ตั้งแต่วนั ที่ 1เดือน มีนาคม พ.ศ.2556ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทางานวันจันทร์ -ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์ เริ่ มงานเวลา 8.30 น.จนถึงเวลา 16.00 น.เวลาพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. สถานทีป่ ระกอบการฝึ กงาน กรมยุทธบริ การทหาร หลักการ 1.จัดประสบการณ์ให้เป็ นระบบและกระบวนการที่ต่อเนื่ อง 2.ให้มีการฝึ กสถานการณ์จริ งให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้กบั นักศึกษา 3.ประสานทฤษฎีให้สอดคล้องกับการนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 4.สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันกับองค์การและหน่วยงานภายนอก


7

5.พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีศกั ยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงานและผูใ้ ช้ วัตถุประสงค์ ของการฝึ กงาน 1. เพื่อให้นกั ศึกษามีโอกาสเรี ยนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวติ การทางานที่แท้จริ ง 2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เตรี ยมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทางาน 3. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รู้จกั การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้นกั ศึกษานาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึ กงานมาประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป

การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณี ใส่ เสื้ อช็อปต้องผ่านความเห็นชอบจากบริ ษทั ก่อน 4. การลากิจ ลาป่ วย ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่ องการวางตัวและการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่ องระยะเวลาการฝึ กงานหรื อ เรี ยกร้องอภิสิทธิ์ ใด ๆจากสถานที่ฝึกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสิ นใจ 8. ให้ถือเสมือนว่า การฝึ กงานก็คือการทางาน และทาการฝึ กงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ 9. การไปฝึ กงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯต้องไม่กระทา การ ใด ๆ ที่จะทาให้เสื่ อมเสี ยต่อส่ วนรวม


8

10. ในระหว่างการฝึ กงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้องการคาปรึ กษาเชิ งวิชาการนักศึกษาควรติดต่อกลับมา ยังอาจารย์ประจาภาควิชา แต่ถา้ มีปัญหาเกี่ยวกับการฝึ กงานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนฯโดยตรง 11. หากมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นระหว่างการฝึ กงานให้ติดต่อคณะฯ หรื อมหาวิทยาลัย


9

บทที่ 2 การจัดการภายในองค์ กร สถานทีป่ ระกอบการ หน่วยงานที่ฝึกงาน : กรมยุทธบริ การทหาร ที่ต้ งั : เลขที่ 2218 ถ.กรุ งเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุ งเทพ 10800 โทรศัพท์: 02-9636008

ภาพที่ 2.1 แผนที่ต้ งั สถานที่ประกอบกอบ ประเภทหน่ วยงาน กรมยุทธบริ การทหาร สิ นค้ าและการออกแบบของกรมยุทธการทหาร การออกแบบจัดสถานที่ เป็ นเรื่ องราวของจุดเริ่ มต้นการออกแบบสถานที่ที่ใช้ในราชการ


10

ภาพที่ 2.1 การออกแบบสถานที่)googlesktech(

ภาพที่ 2.2 การออกแบบสถานที่)googlesktech( การออกแบบเสื้อให้ กบั concert คาราบาว เป็ นการออกแบบเกี่ยวกับโลโก้ของเสื้ อผ้า


11

ภาพที่ 2.3 ออกแบบเสื้ อให้กบั concert คาราบาว การออกแบบป้ายสถาปนากรมยุทธการทหาร เป็ นการออกแบบตัวอักษรหรื อ font

ภาพที่ 2.4 ออกแบบป้ ายสถาปนาวันกองทัพไทย


12

การออกแบบต่ างๆของทกรมยุทธการทหาร

ภาพที่ 2.5 การตกแต่งภายในลิฟท์


13

ภาพที่ 2.6การออกแบบป้ ายสานักยุทธโยธาทหาร


14

ภาพที่ 2.7 ออกแบบห้องออกกาลังกายของกรมยุทธการทหาร


15

บทที่ 3 การปฏิบัติงาน แผนกหน่ วยงานย่อยทีไ่ ด้ ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ภาระหน้ าทีใ่ นการปฏิบัติงาน สาหรับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทากรมยุทธการทหาร จะมีพี่คอยดูแลและให้คาแนะนาต่างๆ หรื อหากมีขอ้ สงสัยก็สามารถสอบถามได้ ซึ่ งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบตั ิงาน มีดงั ต่อไปนี้ 1 ออกแบบสถานที่ กิจกรรมออกแบบสถานที่กรมยุทธการทหารเป็ นกิจกรรมที่ทางกรมยุทธการทหารให้ออกแบบ โดย กิจกรรมดังกล่าวไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ นเพื่อเป็ นการฝึ กให้ออกแบบให้เป็ นที่รู้จกั ให้มากขึ้น วิธีการปฏิบัติงานออกแบบสถานที่

ภาพที่3.1 ออกแบบสถานที่ใช้ในราชการ


16

ภาพที่ 3.2 การจัดวางสถานที่

ภาพที่ 3.3การจัดวางสถานที่


17

กิจกรรมต่างๆได้ปฏิบตั ิงานจริ งมีดงั ต่อไปนี้ 2.1 กิจกรรมผีผ้ ชู ่ วย

ภาพที่ 3.4จัดสถานที่จริ ง


18

ภาพที่ 3.5จัดสถานที่จริ ง

ภาพที่ 3.6แก้ไขสัญลักษณ์


19

ภาพที่ 3.7 เขียนป้ ายโฟมงานพิธี


20

ภาพที่ 3.8จักสถานที่จริ ง เป็ นกิจกรรมสนุกๆ เพื่อความความรู้ โดยมีลกั ษณะเป็ นการทางานหลักของกรมยุทธการทหาร โดย กาหนดให้นกั ศึกษาฝึ กงานทากิจกรรมนี้


21

บทที่ 4 ผลทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กงาน วัตถุประสงค์ของการปฎิบตั ิงานครั้งนี้ คือการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ตน้ แบบงาน bill bordที่สามารถ ออกแบบเพื่อสื่ อสารใช้เป็ นงานต้นแบบเพื่อผลิตและนาเสนอได้นาไปผลิตได้จริ งโดยผูป้ ฎิ บตั ิงานได้วาง แนวทางวิธีการทางานและสร้างผลงานออกแบบไว้เป็ นลาดับขั้นดังนี้ ก. ขั้นการวางแผนก่อนการผลิตผลงาน(Pre Production Stage) 1. ตั้งสมมติฐาน 2. ศึกษาข้อมูลความต้องการของผูผ้ ลิต และความต้องการในการออกแบบ(Creative Brief) กรุ ณาดูที่ ภาคผนวก 3. การศึกษาตัวอย่างจากกรณี ศึกษา(Case Study) 4. ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข. การกาหนดแบบร่ างทางความคิดและการพัฒนาแบบตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน 1. วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษา 2. กาหนดเสนอผลการศึกษาและแนวคิดในการออกแบบ 3. ออกแบบแบบร่ างทางความคิดโดยออกแบบตามแนวคิด(Concept) 4. เขียนแบบออกมาในรู ปแบบภาพแบบขาว-ดาพร้อมวิเคราะห์และแก้ไข 5. ถ่ายภาพเพื่อเตรี ยมสร้างภาพกราฟิ กและสร้างภาพจาลองโครงสร้างหรื อหาภาพในสต็อกภาพ 6. การปรับปรุ งแก้ไขแบบจนได้รูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสม 7.internalตรวจสอบงานจากฝ่ าย AE ก่อนนาไปเสนอแบบขายลูกค้าครั้งแรก ค. ขั้นการพัฒนาและการผลิตผลงาน(Development and Production Stage)


22

1. การเขียนแบบกราฟิ กแบบ 2 มิติ(Working Drawing) แก้ไขปรับปรุ งตามความต้องการของลูกค้า จนถูกต้อง 2. การ onscreen รี ทชั ภาพจากทาง studio 3. การทาแบบจาลองเลเอาท์รายละเอียดประกอบแบบ ง. ขั้นตอนหลังการผลิตผลงาน(Post Production Stage) 1. เตรี ยมไฟล์แบบ high resolution 2. เตรี ยมไฟล์ Art Work ก. ขั้นการวางแผนก่อนการผลิตผลงาน การกาหนดประเด็นและการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆที่เกี่ ยวข้องจากการวิเคราะห์ที่มาของปั ญหา และตั้งสมมติฐานผูป้ ฎิ บตั ิงานได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปสู่ การออกแบบเพื่อให้ตรงตามสมมติฐาน และวัตถุประสงค์ซ่ ึ งสามารถจาแนกได้ดงั นี้ 1. ตั้งสมมติฐานเมื่อทราบที่ มาของปั ญหาและวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วจึงทาการตั้งสมมติฐานเพื่อใช้ กาหนดขอบเขตแนวทางในการทางานดังนี้ แนวคิดในการพัฒนาการออกแบบสถานที่ เพื่อสื่ อสารให้ทราบ ซึ่งมีการวางแนวการออกแบบหลัก การกาหนดแบบร่ างทางความคิดและการพัฒนาแบบตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน 1. วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ วิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาเพื่อกาหนดขอบเขตในการทางาน ต่อไป 2. กาหนดเสนอผลการศึกษาและแนวคิดในการออกแบบ จากการเห็ นกระบวนการผลิตจริ งทาให้ เล็งเห็ นว่าสิ นค้าควรได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อให้สื่อสารได้ง่ายผูบ้ ริ โภคจาสิ นค้าได้ว่ามี การ เปลี่ยนบรรจุภณั ฑ์เป็ นดีไซด์ใหม่และน่าบริ โภค 3. ออกแบบแบบร่ างทางความคิดโดยออกแบบตามแนวคิด (Concept)


23

4. เขียนแบบออกมาในรู ปแบบภาพแบบขาว-ดาพร้อมวิเคราะห์และแก้ไขขั้นตอนนี้ ผปู ้ ฎิบตั ิงานได้ ทาการออกแบบออกมาร่ างขาวดา ค. ขั้นการพัฒนาและการผลิตผลงาน(Development and Production Stage) 1. การเขียนแบบกราฟิ กแบบ 2 มิติ(Working Drawing) แก้ไขปรับปรุ งตามความต้องการ งานออกแบบสถานที่เป็ นต้นแบบที่สามารถนาไปผลิตได้จริ งผูว้ ิจยั ได้ทาการเขียนแบบที่มีคุณภาพ งานเพื่อส่ งโรงพิมพ์ได้เลย การทางานผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้โปรแกรม Illustrator cs 5 (for mac) Photoshop cs 5 (for mac)

ขั้นตอนการออกแบบเสื้อในคอนเสิ ร์ตคาราบาว

ภาพที่ 4.1 ออกแบบเสื้ อในคอนเสิ ร์ตคาราบาว


24

ภาพที่ 4.2 ออกแบบเสื้ อในคอนเสิ ร์ตคาราบาว

ภาพที่ 4.3 ออกแบบเสื้ อในคอนเสิ ร์ตคาราบาว


25

ภาพที่ 4.4 ออกแบบเสื้ อในคอนเสิ ร์ตคาราบาวแบบสาเร็ จรู ป

ขั้นตอนการออกแบบบัตรคอนเสิ ร์ตคาราบาว

ภาพที่ 4.5 ออกแบบบัตรคอนเสิ ร์ตคาราบาว


26

ภาพที่ 4.6 ออกแบบบัตรคอนเสิ ร์ตคาราบาวแบบสาเร็ จ

ขั้นตอนการออกแบบเสื้อของกรมยุทธการทีส่ วมใส่ ทุกวันพุธ

ภาพที่ 4.7 ออกแบบเสื้ อของกรมยุทธการที่สวมใส่ ทุกวันพุธ


27

ภาพที่ 4.8 ออกแบบตัวอักษรบนเสื้ อของกรมยุทธการที่สวมใส่ ทุกวันพุธ

ภาพ แสดงภาพโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ


28

บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงาน ในการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาสาขาออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นั้น นอกจากนักศึกษาจะได้ความรู้ในหลักสู ตรแล้ว การศึกษาประสบการณ์ วิชาชี พศิลปกรรมยังเป็ นสิ่ งที่สาคัญและจาเป็ นที่นกั ศึกษาต้องทาการปฏิ บตั ิก่อนการจบหลักสู ตรการศึกษา เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในพฤติกรรมทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนของบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ การวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อพร้อมที่จะออกไปดาเนิ นชี วิตและประกอบอาชี พได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พนั้นถือเป็ นการฝึ กทักษะการทางานและรู ้ จกั การปรับตัวของการทางานร่ วมกับ ผูอ้ ื่น มีประโยชน์อย่างยิง่ สาหรับแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา การฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ สาขาออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ ณ กรมยุทธการทหาร ในครั้ งนี้ ท าให้ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พได้เพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจในวิชาชี พมากยิ่งขึ้น เข้าใจการทางานด้าน โฆษณา การมี ม นุ ษ ย์สั ม พันธ์ ที่ ดีต่อผูอ้ ื่ น การวางตัวในสั ง คมได้ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ส าคัญที่สุ ดส าหรั บ นักศึกษาที่ได้รับคือ การทางานของตนเองได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยตนเองเปรี ยบเสมือน ตนเองเป็ นบุคลากรคนหนึ่งขององค์กร โดยมีการควบคุมดูแลแบบกันเองเสมือนญาติ ตั้งแต่วนั แรกของการ ฝึ กประสบการณ์จนถึงวันสุ ดท้ายของการฝึ กประสบการณ์เป็ นอย่างดี ทุกคนต่างมีไมตรี จิตที่ดีต่อนักศึกษา ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ อีกทั้งยังให้คาแนะนาและช่ วยเหลื อในทุกๆเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องงานและเรื่ อง ส่ วนตัวแก่นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเสมอมา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเข้ ารับการฝึ กงาน 1.ได้เรี ยนรู ้ถึงกระบวนการทางานต่างๆของการทางานหลังจากการที่ได้เข้ารับการฝึ กงานใน หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทาให้ได้ทราบถึงกระบวนการในการทางานของฝ่ ายอื่นๆอีกด้วยและได้ทราบ ถึงบทบาทหน้าที่และความสาคัญของการทางาน 2. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้โปรแกรมในการออกแบบ illustrator photoshop 3. ได้ความรู ้เกี่ยวกับการศึกษาหาข้อมูลผลงานออกแบบเพื่อเป็ นตัวอย่างวิเคราะห์ พัฒนาแนวคิด การออกแบบกระบวนการคิดของนักออกแบบ


29

ด้ านนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน 1. ได้รับความรู ้ใหม่และประสบการณ์ในสภาวะการทางานจริ ง 2. ฝึ กให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพช่วยสร้างความมัน่ ใจในการทางานการกล้าแสดงออกและการแสดงความ คิดเห็นมากขึ้น 4. ได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและเพิ่มทักษะการเรี ยนรู้ระบบการทางานในองค์กร 5. สามารถนาประสบการณ์จากการฝึ กงานไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวันได้ 6. ฝึ กฝนให้เป็ นคนช่างสังเกตและรู ้จกั ปรับปรุ งการพัฒนาการทางานของตน 7. เพิ่มพูนทักษะการใช้โปรแกรมทางการออกแบบ 8. เรี ยนรู ้โปรแกรมต่างๆที่องค์กรนามาใช้ในการทางาน 9. ฝึ กฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางาน 10. สร้างเสริ มสร้างเสริ มลักษณะนิสัยให้เป็ นคนตรงต่อเวลามากยิง่ ขึ้น 14. ทาให้มีความขยันหมัน่ เพียรมากยิง่ ขึ้นการมีบุคลิกภาพที่ดีและการวางตัวที่เหมาะสม 11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น 12. ฝึ กฝนให้เป็ นคนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ด้ านสถานประกอบการ 1. เปิ ดโอกาสให้องค์กรได้รับนักศึกษาฝึ กงานที่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในสิ่ งใหม่เข้ามาทางาน 2. องค์กรได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึ กงาน 3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่ วนของการจ้างงานประจามากขึ้นเนื่องจากการดาเนิ นงานของนักศึกษา ฝึ กงานมาช่วยทางานในส่ วนที่สามารถช่วยทาได้ 4. องค์กรมีทางเลือกในการคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กรจากโครงสร้างนักศึกษา 5. องค์กรได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยดูจากนักศึกษาของแต่ ละมหาวิทยาลัย


30

ด้ านมหาวิทยาลัย 1. เกิดความร่ วมมือกันทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกบั สถานประกอบการ 2. มหาวิทยาลัยได้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรในการเรี ยนการสอนต่อไป 3. จากการส่ งตัวเข้ารับการฝึ กงานไปยังบริ ษทั ต่างๆช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจาก ตลาดแรงงานมากขึ้น ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม เนื่ องจากผูฝ้ ึ กงานยังเป็ นมือใหม่สาหรับงานออกแบบด้านกราฟิ กเพราะฉะนั้นควรฝึ กฝนฝี มือด้วย การดูงานออกแบบจากของทั้งในและต่างประเทศเทศเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบเพราะงานออกแบบ ยังดูไม่ทนั สมัย และฝึ กการใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิ กให้มีความชานาญยิง่ ขึ้นเพื่อให้รวดเร็ วในการทางาน การตอบรับจากทีฝ่ ึ กงาน จากการที่เข้าไปฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พศิลปกรรม ณ กรมยุทธการทหารได้รับการตอบรับเป็ น อย่างดี มีการให้ความช่ วยเหลือในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการให้คาแนะนาในการใช้งานโปรแกรม เทคนิ ค ทางด้านโปรแกรม การให้ความรู ้ท้ งั ในและนอกสถานที่โดยได้ไปศึกษางาน การทางานตั้งแต่ข้ นั เริ่ มต้นและ นาเสนองานกับพี่เลี้ยงเพื่อฝึ กทักษะการนาเสนอ ให้เราทางานจริ ง เสมือนนักศึกษาคือพนักงานคนหนึ่งของ องค์กร ความรู้ สึกทีม่ ีต่อที่ฝึกงาน การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพศิลปกรรม ณ กรมยุทธการทหาร นักศึกษามีความประทับใจและดีใจ เป็ นอย่างยิง่ ที่ได้เข้ารับการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพที่องค์กร ที่น้ ี พนักงานทุกคนจะอยูก่ นั แบบพี่นอ้ ง คอยให้ คาปรึ กษาและช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน การทางานจะทางานเป็ นที ม ทาให้นักศึ กษาได้เรี ยนรู ้ การทางาน ร่ วมกับบุคคลอื่นได้เป็ นอย่างดี และการทางานที่น้ ี นกั ศึกษารู ้ สึกว่าได้ความรู ้ ต่างๆ มากมาย นอกเหนื อจาก การศึกษาในชั้นเรี ยน คือ เกิ ดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเอง การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ความรับผิดชอบ และมี ความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ที่สาคัญนอกเหนื อสิ่ งใด คือ งานที่นกั ศึกษาออกแบบสามารถนามาใช้ได้จริ ง ซึ่ งถือเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีต่อการทางานจริ งต่อไป


31

ภาพสถานทีฝ่ ึ กงาน


32


33


34

รายงายฝึกงานpook  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you