Page 1

      THE        STORY     RABBITS

OF


เตรียมพื นทีสําหรับเลียง กระต่าย คิดจะเลี้ยงเจากระตายไวในบาน การเลือกกรงก็เปนสวนที่ สําคัญมากเลยนะคะ เพราะวากรงที่เราเลือกนั้นตองมีขนาด ใหญกวาตัวของเจากระตาย ยิ่งใหญเทาไหรยิ่งดี สวนพื้นของ กรงควรเลือกกรงที่ดูแลงาย ควรเลือกใชวัสดุที่ทําจากลวด หรือ สแตนเลส ไมควรเลือกวัสดุที่หุมดวยพลาสติก เพราะเขาอาจจะ กัดแทะวัสดุจนเปนอันตรายไดนั่นเองคะ หามเลี้ยงในตูกระจก เด็ดขาด เพราะอาจจะทําใหเขามีอากาศถายเทไมเพียงพอ เสี่ยง ที่จะเสียชีวิตได ในสวนของถาดรองควรเปนพลาสติกที่แข็ง เพื่อ ใหงายตอการทําความสะอาด สําหรับเพื่อนๆ ที่เลี้ยงกระตายไว ในบานนั้น จะตองทําความสะอาดกรง และถาดรองทุกวันดวย


การให้อาหารและนํา หญา อาหารเม็ด  อาหารหลักของกระตายก็คือ หญา ซึ่งก็มีหลากหลาย ชนิดไมวาจะเปน หญาขน หญาทิมโมธี แพงโกลา และ หญาอัลฟาฟา ในกระตายที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน สามารถผสมอาหารเม็ดใหกินรวมกับหญาได แตควรให ในปริมาณที่พอดี ไมมากจนเกินไป เพราะจะทําให กระตายอวน ไมแข็งแรง สวนกระตายที่อายุ 7 เดือนขึ้น ไป เพื่อนๆ ควรเริ่มจํากัดการใหอาหารเม็ด ใหเสริมได เปนบางครั้งคราว และเลือกอาหารเม็ดชนิดที่มีโปรตีน กากใยสูง และไขมันไมสูง


นํา สําหรับนํ้าเปนสิ่งจําเปนมาก เราตองมีนํ้าสะอาด ไวในกรงใหกระตายกินตลอดเวลา ควรจะใส ขวดที่มีจุกนํ้าแบบหลอดทอแอร หรือแบบที่มี ลูกปน เพราะถาใหแบบอาง กระตายอาจจะนํา ปากลงไปกิน ทําใหจมูกเปยก เสี่ยงตอการเปน หวัดได และควรทําความสะอาดขวดนํ้าบาง อยาใหสกปรกจนเกินไปนะคะ


วิธีการอุ้มกระต่าย โดยทั่วไปแลวเจากระตายนั้นเปนสัตวที่ตกใจงายมาก หากเพื่อนๆ ตองการที่จะอุมเจาหูยาวขนนุมมากอดแลวละก็… เราจะตองทําให เคารูสึกผอนคลายโดยการลูบขนเคาเบาๆ จากนั้นเอามือสอดเขาไป ใตทองแลวดึงเขามาแนบลําตัว แตตองระวังสักหนอย อยาใหเจา กระตายกระโดดลงมาจากตัก หรือพลัดหลุดมือนะคะ เพราะจะทําให เจากระตายไดบาดเจ็บได ออ..แลวเราก็ไมควรจับกระตายโดยการหิ้ว หูนะคะ เพราะนอกจากจะทําใหเคารูสึกเจ็บแลว ยังเปนสาเหตุที่ ทําใหหูของเคาตกอีกดวย


วิธีการอาบนํา การทําความสะอาดเจาหูยาวขนฟู เพื่อนๆ ควรใชผา ชุบนํ้าแลวเช็ดทําความสะอาดคะ นี่คือการทําความ สะอาดสําหรับเจากระตายนอยที่มีอายุตํ่ากวา 3 เดือน แตพอหลังจาก 3 เดือน ไปแลวก็สามารถอาบ นํ้าได โดยการเตรียมนํ้าใสกะละมังไว บีบหูเพื่อไมให นํ้าเขา จากนั้นเราก็ใชนํ้ารดตัวกระตาย และใชแชมพู ฟอกใหทั่วตัว สามารถใชแชมพูของนองหมา หรือ แชมพูเด็กก็ไดนะคะ แตหามใชแชมพูสําหรับผูใหญ เพราะอาจทําใหขนรวงได เสร็จแลวลางนํ้าใหสะอาด ใชผาเช็ดใหแหง หากเปนพันธุขนยาวก็ควรใชไดรเปา (ใชลมเย็น) และอยาลืมหวีขนใหเคาดวยละ


ที มา  ที่ ม าเนื้ อ หา    HTTPS://WWW. PETCITIZ.INFO ที่ ม ารู ป ภาพ HTTPS://WWW.PETCITIZ.INFO

The story of rabbits  
The story of rabbits  
Advertisement