Page 1

திருநபி காவியம்

ஜின்னாஹ் ெஷாி த்தீன், இலங்ைக காப்பு:

கற்றறியா 'உம்மி'எங்கள் காருண்ய நாயகர்க்கு

முற்றுமுயர் ஞானம் ெமாழிந்தவேன - கற்ேறார்

உவந்ேதற்க அன்னார்ேமல் ஓங்குகவி பாட உவந்தளிப்பாய் ஞானம்நீ காப்பு! அைவயடக்கம்:

பகலவன்றன் ேபெராளியிற் பங்குெகாள்ள ஏங்கும்

அகல்ேபான்ேற நானும் புலேவார் - வைகவைகயாய்ச் ெசய்தமி ேழாெடான்றச் ெசய்யுந் தமிழிஃதாம் துய்யதமிழ் ஏற்கெவன்ேற தான். நூன் முகம்:

அருளாளன் அன்புைடேயான் அகிலத் ேதார்க்கு

அருட்ெகாைடயாய் அண்ணலாைர அனுப்பி ைவத்தான்

அருட்ெகாைடயாய் அவர்மூலம் அல்குர் ஆைன அருளினேன வழிகாட்ட அகிலம் உய்ய

ெபாருட்ெசறிவும் கவிச்சுைவயும் ெபாருந்தப் பல்ேலார் ெபருமானார் வாழ்வுதன்ைனப் பாட லுற்றார்

அருட்திருவாம் அன்னவரின் அகில வாழ்ைவ

அழகுதமிழ் ெகாண்டுைரக்க அவாவுற் ேறேன. பற்பலேபர் நபிவாழ்ைவப் பாடி னாலும்

புதுப்புதிதாய் பாடுதற்குப் ெபாருளுண் டந்த அற்புதரின் அறுபத்து மூன்று ஆண்டின்

அகிலவாழ்வின் அணுவணுவும் ஆழி ேபான்றாம் முற்றுமைவ ெமாழிந்திடத்தான் முடியு மாேமா

முயன்றுபலர் சிற்சிலேத ெமாழிந்துள் ளார்ேபால் கற்றறியான் நானும்என் கண்ணின் ேமலாம் கருைணநபி தைனப்பாடக் காத லுற்ேறன்.


பக்கம்-2 பாைல நிலம்: (ேவறு) ெசஞ்சுடர்க் கதிர்கள் தன்ைன

சுற்றிடத் தீப்பி ழம்பாய்

ெவஞ்சினங் ெகாண்டான் ேபான்ேற

வான்ெவளி ஆண்டான் ெவய்ேயான் அஞ்சினள் பூமி மண்ைண

அவிப்பனன் என்ேற அன்னான் விஞ்சிடும் உட்ட ணத்தின்

ேவகத்ைத உணர்ந்த தாேல. ேவகமாய் வசுங் ீ காற்று

வாரிய மண்ைண ேவேறார்

பாகத்திற் குவித்து ேமடாய்ப்

புதியேதார் மாற்றங் காட்டும் ேமகங்கள் சுற்றுங் காய்ந்த

மணற்றைர கண்டும் ெபய்யா ேசாகேம பார்க்க அந்தச்

ெசம்மணற் பரப்பாம் அந்ேதா கதிரவன் கிரணம் பட்டுக் காய்ந்தமண் மீ தி ருந்ேத

ெகாதித்ெதழுங் கானல் நீர்ேபால் கண்கைளப் ெபாங்கச் ெசய்யும் பதித்திட இயலு மாேமா

பதங்கைளப் ெபாசுக்கு மன்ேறா விதித்தஃ ததுதான் பாைல

ெவளிக்கிைற புறத்தா லாகும். எல்ைலயீ ெதன்று ெசப்ப

இயன்றிட ெவாண்ணாப் பாங்கில் கல்பல ெதாடர்ந்து காணும்

கானக ெவளியில் மண்ணில்

புல்ெலனுந் ேதான்ற வாேற

பரத்தினன் நிலத்ைத வல்ேலான்

ெசால்ெலாணா ெவம்ைம ெயான்ேற

ெசாந்தமம் மண்ணுக் காேம.


பக்கம்-3 கருைணயின் கடலாம் அல்லாஹ் ெகாடுைமெசய் வாேனா ஆங்கும்

கருைணையப் ெபாழிந்ேத யுள்ளான் கூறிடிற் புதுைம யம்மா

ெபருெவளி ேபாேவார் மீ து

பரிவுெகாண் டவர்த மக்காய்ப் பருகிட நீரும் ஆறப்

பசுந்தைர பைடத்தும் உள்ளான். பாைலயிற் பயணஞ் ெசய்ேவார் பசிதாகம் ேபாக்கி ஆறப்

பாைலயின் இைடயி ைடேய

பைடத்தவன் பைடத்தான் காய்க்குஞ்

ேசாைலகள் தம்ைம வல்ேலான் ெசய்ைகதான் என்ேன மாந்தர் பாலுள்ள கருைண தன்ைனப் புகலற்கு அரிதா மன்ேறா

நாப்பண்ேணர் ெபாய்ைக ெசய்து நன்ன ீரின் ஊற்று ைவத்ேத

சாப்பிட்டுப் பசியும் ேபாக்க சுற்றிலுங் கனிம ரத்தின்

ேதாப்ைபயும் பைடத்தான் ஒட்ைடத் தீன்வைகப் புல்லுஞ் ேசர்த்தான் காப்பவன் நாெனன் மீ து

கடைமயஃ ெதன்ப தாேலா

பக்கம்-4 பசுந்தைர அழைகப் பார்ப்பின்

பைடத்தவன் ெசய்ைக எண்ணி விசித்திரம் என்ேற ெநஞ்சு

விம்மிடும் வழுத்தத் ேதான்றும் புசித்திட உணவும் உண்டு

பருகிடப் புனலும் அந்தப்

ெபாசுக்கிடும் பாைல மண்ணில்


பைடத்துளான் பாைரக் காப்ேபான். கனிதரு மரங்கள் ேசார்வு

கைளந்திடும் நிழல்ம ரங்கள் மனுதவிர்ந் துயிர்கள் வாழ

மரஞ்ெசடி ெகாடிகள் புற்கள்

இனிதுற வசுங் ீ காற்ைற

இளந்ெதன்ற லாக்கும் விந்ைத மனதினுக் கினிைம யூட்டும்

மாயத்ைத என்ெனன் ேபாேமா வண்ணப்பூச் ெசடிகள் மீ து

வண்டுைறந் துண்ணும் ெசந்ேதன்

பண்ணிைச பாடும் ஆங்கு

பறந்திடும் குருவிக் கூட்டம்

கண்ணிைனக் ெகாள்ைள ெகாள்ளும் கனிதிங்கு குைலகள் இஃது

பண்ணவன் அருளா மன்றிப்

பிறிெதன்ன ஏற்காருண்ேடா.

இைடயிைட மைலகள் கூட

இைறபைடத் துள்ளான் பாைலத் ெதாடர்புரண் டிலாதி ருக்குந்

தைடக்காேமா பாைற ெகாண்ேட

ெதாடர்ந்தைவ இருந்த ெதான்றித் தனித்தனி ேவறாய்க் காணும்

குைடந்ததார் குைககள் அந்தக் கற்குன்றம் பதிகள் ேபான்ேற. பக்கம்-5 ஹிராக்குைக Õெதௗர்என் றின்னுங் குைகபல ெகாண்ட தாகும்

ெபருைமெகாண் டனவாம் அவ்வர்ீ பருவதப் பதிகள் ஞால

இறுதிநாள் வைரயும் மக்கள்

எண்ணுவர் மனத்திற் ெகாள்வார் மைறவந்த ெதான்றில் மற்றும்

மாநபி ஒளிந்த ெதான்றில்.


அேரபியா (ேவறு)

பூவுலகின் வைரபடத்தின் மத்தி யாகப்

பைடயுண்ட ெபரும்பாைலப் பரப்பு மண்ணால் ேமவியது குன்றுகளும் நிைறந்த பூமி

மிகச்ெசாற்ப ேமயங்கு வாழ்ந்தார் மக்கள் ேதைவக்கு ஏற்றபடி புலனில் லாத

தலம்பாைல வனெமனவும் ெபயருங்ெகாள்ளும் தூவாது ேமகங்கள் கருைண ெகாள்ளாச்

சூடான சீேதாஷ்ணக் கண்ட ெமான்றாம். இருகூராய்ப் பிரிந்தது சிரியாப் பாைல

இைணயது அேரபியாவின் பாைல ேயாடு ெதரியாத மர்மமான விசித்தி ரத்துள்

தைனயடக்கிக் ெகாண்டிருந்த தந்த நாளில்

புரியாத ஏகாந்தப் ெபரும்பு லம்ேபால்

பக்கத்து மனு வாழ்வும் ஆட்சி தாமும்

ஒருவிைனயும் அன்னவர்க்கு இைடயூ றாக

ஒன்றவில்ைல அதுதனியாய்ப் பிரிந்த மண்ேண. பக்கம்-6 ெபரும்பைடகள் கடந்ததைனச் ெசன்றிட் டாலும் பாதகங்கள் விைளந்ததில்ைல பார சீகத்(து) உருப்ெபற்ற பிறேராடான ேபார்கள் கூட

உணர்ச்சிெபறச் ெசய்யவில்ைல அவற்ைற ெயல்லாம்

கருத்தினிேல ெகாள்ளவில்ைல அேரபி யர்கள் கண்ணயர்ந்து தூங்குவர்ேபால் வாழ லானார்

விருத்திெயன்ப தில்லாத மண்ணாய் அந்நாள் விளங்கியது அறியாைமக் காலம் அஃேத

மக்கா பிரிந்திருந்த தன்னாளில் ஐந்து கூறாய்ப்

பாைலவனப் பிரேதசம் ஹிஜ்ஜாஸ் ஒன்றாம் அருகதற்குச் ெசங்கடலாம் அதனில் மூன்று

ஆனநகர்'மக்கா' 'மதினா' 'தாயிஃப்' என்தாம்


ெபருைமயுறும் 'மக்கா'முன் 'பக்கா' என்ற

ேபர்ெபறுேம நகர்களுக்குத் தாெயன் றாகும் உருவான தாகுமது 'ஹிஜ்ஜா'ஸுக்கு

உவந்ததைல நகராக அற்ைற நாளில் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னிரண்டா யிரமாம் ஆண்டில் காப்பவனின் கட்டைளக்கு அடிப ணிந்ேத இைறதூதர் இபுறாகீ ம் தமது ைமந்தர்

இஸ்மாயீல் தைனத்தாயின் துைணயி ேனாடு வறண்ேடநீர் அற்றவந்தப் பாைல தன்னில் விட்டகன்றார் 'ஜிப்ரீ'லின் உதவிேயாடு

சுரந்ததுவாம் 'ஸம்ஸம்'என் புனலின் ஊற்று தாகத்ைதப் ேபாக்குகின்ற ெபரும்ேப றாக.

ஏகெதய்வ வணக்கத்தின் ெபாருட்டு மண்ணில்

ஏற்பட்ட முதற்பள்ளி கஃபா வாகும்

வாகாகப் புதுைமெபற்ற(து) இஸ்மா யீலின்

வழிதந்ைத உதவிெயாடு இைறபால் அன்னார்

ேபாகுநிைல உண்டாக ெமல்ல ெமல்ல

புதுப்புதிதாய் உருவங்கள் ேதான்றிற் றாங்ேக

நிைறந்துமுன்னூற் றறுபெதன சிைலகள் கூட

நபிஇபுறா கீ ம்மகனார் சிலகள் ேசரும். பக்கம்-7

திருமைறயிற் ெசால்லுவேபால் 'அலக் அல்' 'உஸ்ஸா' தம்ேமாடு 'ஜிப்பல்'ேபால் இன்னும் ேவறாம்

இைறயவனின் மகள்மார்கள் என்றும் ேவறாய்

இருந்தனவாம் விண்ணின்ேகாள் எனவாய் ெவள்ளி கைறேயாட்டுஞ் சூரியனுஞ் சந்திரன் தானும்

காட்டுமரம் ேபான்றைவயும் கல்லும் மண்ணும் இைறவடிவ உருக்ெகாண்டு புனித கஃபா

இழிநிைலக்குள் ளானதந்த அறியார் காலம். பத்துமுைற கட்டுண்ட தாகும் கஃபா

புனிதமிகு மலக்குகளால் முதன்ைம யாக

எத்தைகயும் அடித்தளத்தில் மாற்ற மற்ேற

இைறபைடத்த முதன்மனிதன் மீ ண்டுஞ் ெசய்தார் உத்தமநந் நபிசீதால் பின்இப் றாகீ ம்


உருவாக்க 'அமல்'குலத்தார் மீ ண்டுஞ் ெசய்தார்

புத்துயிர்தந் தார்கள்பின் 'ஜுர்ஹும்' ேபர்கள்

பின்ெசய்தார் குைவெயன்ேபார் அதன்பின் னாேல குைறஷிகளின் காலத்தில் கட்டி னார்கள் குலச்சண்ைட ேதான்றாது நபிகள் நாதர்

இைறபள்ளி நிர்மாணப் பணியில் ேசர்ந்தார்

'ஹிஜ்ரத்'தின் அறுபத்து நான்காம் ஆண்டில்

மறுமுைறயும் 'அப்துல்லாஹ் இப்னு ஸுைபர்' முற்றாகப் புதுப்பித்தார் 'ஹஜ்ஜால் யூசுப்'

இறுதியாக 'சுல்தான்முறாத்' ஏற்றார் 'கஃபா' எழிலுறேவ ேதான்றுநிைல கண்டிட் டாேர. பக்கம்-8 மதீனா 'யத்ரீப்'எனும் ெபயர்ெகாண்டு இருந்த தன்னாள் இைறதூதர் புக்ககமாய்க் ெகாண்ட தாேல 'மதீனத்துல் நபி'ெயன்ேற 'மதீனா' வாகி மாநபிக்குப் புகழ்ேசர்க்கும் நகர மாகும்

முதல் 'அமாலி கள்'பின்னர் யூதர் ஆண்டார்

முடிவாக 'அஸ்த்'குடிகள் ைகக்ெகாண் டார்கள்

மதீனாவாய் ஆனபின்னர் முற்றும் எம்மான்

முடிவில்லா ஆட்சிக்குள் ஆன தன்ேறா. தாயிப்

ெபரும்பாைலப் பரப்பினிேல ேசாைல யாகப்

பசுைமெகாண்ட ெபாற்றைரயாம் தாயிப் அந்நாள்

வருெமாவ்ேவார் ேகாைடயிலும் அராபி யர்கள் வந்துகுடி ேயறிமகிழ்ந் திருப்பா ராங்ேக

மரஞ்ெசடிகள் புற்பூண்டு மற்று ெமல்லா

மனதிற்கு இதமளிக்குஞ் ெசழுைம ெகாஞ்ச இருந்ததன்றும் இன்றும்பிற் காலத் ேதயும்

இைறயவனின் அருள் ெபற்ற மண்ணாம் அஃேத சீதளத்துத் ெதன்றெலாடு ேசர்ந்ேத காயும்

ெசங்கதிேரான் ஒளிக்கதிர்கள் இளெவப் பாக


ஓதுவைகக் கனிவர்க்கம் அைனத்தும் ஆங்கு

உற்பத்தி ஆகிமக்கள் பசிையத் தீர்க்கும் ஆதுலேர இலாதெசல்வப் பூமி தாயிப்

அளிப்பதைனக் ெகாள்வதற்கு யாரு மற்ேற

பூதலத்தின் ெபாற்பதியாம் என்னும் பாங்காய் பரிணமித்த தாமற்ைறக் காலப் ேபாழ்ேத. பக்கம்-9 சூழைரயும் ெசயற்பாடும் (ேவறு) மக்கமா நகைர ேநாக்கி வருபவர் தமக்குத் தண்ணர்ீ

தக்கவா றளித்ேத அன்னார் தாகத்ைதத் தணிக்குந் ெதாண்டு

அக்காலத் துரித்தாம் முற்றும் அப்துல்முத் தலிெபன் ேபார்க்கு மிக்கேதார் புனலின் பஞ்சம் ேமவிய ேதார்க்கால் ஆங்ேக

ஸம்ஸம் கிணறக் காைல தூர்ந்துேபாய் இருந்த தாம்முன்

ஸம்ஸம் கிண(று)இஸ் மாயீல் தூதரால் ேதான்றிற்ெறன்ேற

தம்வசச் சான்றி ேநாடு ெசன்றப்துல் முத்த லீ பும்

மும்ைமயும் அறிந்ேதான் கஃபா முைறெசய்ேவா ரிடத்தி லாண்ேட சிைலகைள வணங்கு ேவார்க்குத் துைணதரும் பூச கர்முன்

நிைலெகாண்டார் முத்த லீ ப்தன் நிைலதைன உைரப்பார் ஓர்கால் சிைலயிைட மைறந்தி ருந்த ஸம்ஸம்ைமக் கனவிற்காட்டி

உலகினுக்(கு) அருள்ெசய் தானிவ் வுலகாளு முதல்வன் அந்நாள் வல்லவன் பால்நான் ெநஞ்சால் வாக்குைர ெசய்ேதன் என்றன் ெசல்வங்க ளான மக்கள் தம்மிேலார் உயிைர மாய்க்க

எல்ேலாரும் இங்குற் றார்கள் இவர்தமில் ஒருவ ைரநான்

ெசால்லிய வாறு ெசய்யும் திடெனாடு வந்ேதன் என்றார்

பதின்மர்என் மக்கள் இங்ெகன் புறத்தினில் உற்றார் அந்தப்

பதின்மரின் ெபயர்கள் சீட்டில் பதிப்பித்துப்பின் நீேர ஒன்ைற விதிப்பயன் அறியத் ேதர்ந்து விடினவர் தைனநான் என்றன் பதிக்ெகன்று பலிபீ டத்தின் பங்ெகனத் தருேவ ெனன்றார் முத்தலிப் ெசான்ன வாேற மதகுரு ெசய்தார் அஃதில்


அப்துல்லாஹ் என்னும் நாமம் அைமந்திட ஆங்குற் ேறார்கள்

சப்தமிட்(டு) அழுதார் வாைமத் ெடாடுகுரல் எடுத்ேத ேசர்ந்தார் முத்தலிப் மனமுங் கூட முடிவுகண்(டு) அதிர்ச்சி ெகாள்ளும் பக்கம்-10 பதின்மரில் இைளேயான் என்றன் பாசத்தின் முழுைம தன்ைன

விதிவழி பலியிடப்ேபாம் வாகுற்ற ெதன்ேற சற்று

மதியிழந் தாேர அஃேத முைறைமெயன் றிருப்ப ெநாந்தார் புதுைமயம் ஆங்குற் ேறார்கள் புதுவழி பகரக் ேகட்டார் ெசய்ததம் சூழுைரக்குத் தக்கவா றியற்றா விட்டால்

ெபாய்யனாய்ப் ேபேவன் வல்ேலான் ெபரும்பழிக் குள்ளா ேவன்நான் ைவயேம கலங்கி நாலும் வாக்கிைன மாற்ேறன் என்றார்

ெதய்வத்தின் தலத்தில் அன்ேறார் ேசாகநாள் ேபால்மா றிற்ேற உற்றவர் அைனத்துப் ேபரும் ஒன்றிட ேவண்டி னார்கள் மற்றுளார் தாமும் கூட மன்றாடிஒன்று ேசர்ந்தார்

ெகாற்றவன் பாலும் ெகாள்ைக ைககூடும் மகற்கு ஈடாய்

மற்ெறாரு உயிைரக் ெகான்றால் மாசிைல என்றிட் டாேர இஸ்மாயீல் நபிக்கு ஈடாய் ஏற்றனன் ஆட்ைட வல்ேலான்

விசுவாசங் ெகாண்ட நாமவ் விவரங்கள் அறிேவாம் என்ேற இைசவான கருத்ைதக் கூற இணங்கினார் முத்த லீ பும்

தைசபிடிப் பான நூறாம் ெதாைகெயாட்ைட பலியா கிற்ேற பணயமாய் ஒட்ட ைககள் பலியிட்டார் அப்துல் லாஹ்ைவ அைணத்தனர் முத்த லீ பும் அைனவரும் அகம கிழ்ந்தார்

இைணயிலான் ஏற்பான் என்னும் எண்ணத்தில் திருப்தி கண்டார் கணத்தினுட் ேசாகம் மாறிக் களிமிகுந் திட்ட தம்மா

இருண்டவா நிைடேய சட்ெடன் றிரவிேதான் றிட்ட வாகாய்

மருண்டுேபாய் நின்ேறார் ேசாகம் மூழ்கிய வதன ெமல்லாம் விரிந்தன மலர்கட் ெகாப்பாய் விழிப்ெபாழிந் திட்ட கண்ணர்ீ ெபாருந்திய தாகும் ேசாகம் பின்மகிழ் விரண்டி னுக்கும்

உடன்பிறந் ேதாரும் உற்றார் உறவினர் தாமும் ெநஞ்சங் குடிெகாண்ட ேசாகம் நீக்கிக் களிெகாள்ள வானின் ேசாதி

உடன்படு பாங்காய்க் காய்ந்து ஒளியிைன உமிழ்ந்தான் அந்நாள்


விைடெபறு மட்டும் மக்கா வசத்தினில் தனித்ேதான் ேபான்ேற பக்கம்-11 அறிகிலார் எவரும் பின்னாள் அப்துல்லாஹ் வழியில் ேதான்றும் மறுவிலா அறிவின் ேசாதி மாநிலம் உய்யச் ெசய்யும்

இைறவழிப் ேபற்ைற அந்த இைறெயான்ேற அறிவா ெனன்ன

நிைறவுற்ற தைனத்தும் வல்ேலான் நாட்டத்தின் ேபறா மன்ேறா

ஆமினா அப்துல்லாஹ் திருமணம்: ஒட்டைக நூறு ஈந்ேத உயிர்பிைழத்திட்ட ெசம்மல் கட்டழ ேகாடு முற்றுங் கண்கவர் இைளஞ ராகத்

திட்டமுங் ெகாண்டார் தாைத தக்கேதார் ெபண்ைணத் ேதடிக்

கட்டிடத் திரும ணத்தால் காலமுங் கனிந்த தன்ேறா

குைறஷிகள் குலத்து தித்த குலக்ெகாழுந்(து) அப்துல் லாஹ்ைவ குைறஷிகள் ேபாலு யர்ந்த குலத்தினிற் ேசர்ப்ப ெதான்ேற

நிைறவுறுஞ் ெசய்ைக என்ேற நிைனந்தனர் தந்ைத அன்னார் முைறயான ேதடலுக்கு மைறேயானும் அருள்ெசய் தாேன

யதிரீபு நகரில் ெஜாஹ்ரா எனுங்குலத் துதித்த ெபண்ணாள் சதிெயனும் ெபாருத்தப் பாட்டில் சீெபற இருபா லாரும்

மதிெயான்றித் திரும ணத்ைத முைறப்படி ெசய்வித் தார்கள்

புதியேதார் வாழ்வு அன்று புலர்ந்தது புவியின் ேபேற

கண்மணி மகனா ருக்குக் கிைடத்தெபண் வாழ்வுக் ேகற்ற

ெபண்ெணனக் கண்ட தந்ைத ேபெறங்ெகள் பாலி ைறவன்

கண்ெகாண்டான் எனம கிழ்ந்ேத களிப்பினிற் றிைழத்தார் ேபான்ேற ெபந்தந்த ேபரும் உற்றார் புகழிைற பாலிஏ ேசரும் அழகிய ஆமி நாவும் அப்துல்லாஹ் அழக ரும்தம்

அழகுறு வாழ்வு தன்ைன அைமத்துவாழ்ந் திருந்தார் கூடி பழுதறு இல்ல றத்துள் புகுந்துவாழ் வியற்ற யார்தம் இழிவிழி பட்ட தாேமா இடர்வந்து சூழ்ந்த தம்மா

பக்கம்-12 ஆண்ெடான்று கழிந்த தன்னார் அகெமான்றி வாழ்ந்தார் முற்றும்


பூண்டனர் மகிழ்வு வாழ்வின் பூரணங் கண்டார் அந்நாள்

ேவண்டாத வாறு மற்ேறார் வரலாறுந்த் ேதான்றிற் றாங்ேக ஆண்டவன் ஆல யத்ைத அழித்திட முயன்ற ெசய்ைக

ஆப்ரஹாவின் யாைனப் பைடெயடுப்பு: (ேவறு)

வரலாறு கண்டிலா வாறுமுன் ேமன்ைமெகாள் வானவன்றன் ெபருைமெகாள் கஃபாெவன் ெபாற்புறு பள்ளியின் மீ துளதன்

ெபாறாைமயால் ஆப்ரஹா என்றிடும் பாழ்படு மன்னெனாரு

ெபரும்பைட ெகாண்ேட அழித்திட வந்தனன் ேபார்ெதாடுத்ேத பற்பல நாட்டினர் ேபாய்வரும் பாைத ெபருநகராய்

உற்றதால் ெபான்ெபாருள் ஒன்றும் வணிகநற் பூமிெயன

வற்றிடாச் ெசல்வமும் ேவறு வளங்களும் விள்ளுவதால் முற்றும் மனக்கவல் முற்றினன் மாசுைட ெநஞ்சினேன அரபுமண் மீ துைற மாந்தர் அணிதிரண் டாங்குவந்ேத ஒருமுைற கூடுவர் ஒப்பிலா மக்காத் திருநகர்க்ேக

உருவிலான் முன்ேனான் உயர்குலம் கஃபாத் தரிசனத்ைதப் ெபறுதலுக் காமவர் புண்ணியம் நாடிப் புகழிைறக்ேக

கூடிடும் மக்களின் கூட்டத்ைதத் தன்நகர் தம்வழிபால்

நாடிசச் ெசய்யின் நலம்ெபறும் தன்நகர் ேமன்ைமயுறும்

ேகாடிப்ெபான் கூடும் ெகாணரும் புகழும் எனும் நிைனவால்

ேதடினான் தீதுபல் லாயிரம் ெகாண்டான் துணின்ந்தனேன மாதா ேகாயிெலான் றாக்கி வழிபட மக்கள்தைமச் சாதக மாக்கித் திருத்தல ெமான்ேற சிறந்தெதன ஓதி மதகுரு மார்களும் அதன்படி ஒற்றியற்ற

ஓதினான் ெவல்லத் ெதாடர்ந்தனன் பற்பல ஒன்றிடேவ பக்கம்-13 யாதுதான் ெசய்திட்ட ேபாழ்திலும் கஃபா இைறத்தலத்தில்

ஆதர வுற்ற அேரபிய மக்கைளத் தன்வழியின்

மீ துறச் ெசய்யும் முயற்சியில் ேதாற்றனன் ஆபிரஹா

நீதமி லாேதார் நிைலைமைய நாடினான் நாசகேன


கடவுளின் ஆலயம் கஃபாைவ முற்றும் அழித்தெலான்ேற முடிவிதற் காெமன் முடிவுெகாண் டாேன முதலவனின்

முடிவுேவ றாெமன முற்றும் அறிந்திலன் மூர்க்கனவன் முடிவிைன முற்றும் முதலவன் தன்கரம் மாற்றினேன

பன்னூறு யாைனகள் ேபார்க்கலந்த் தாங்கிப் ெபரும்பைடையத் தன்ெனாடு கூட்டினான் ேதாள்வலுக் ெகாண்டமா வரர்களும் ீ

பன்னூறு ஆயிரம் ேபர்களும் ஒன்றப் ெபருைம ெகாண்டான் தன்ைனயார் ெவல்லுவார் தாரணி என்ேற திமிர்த்தனேன

ஆப்ரஹா ேபார்க்ெகன அண்மினன் என்ேற அறிந்ததனால் ேசார்ந்தது மக்கா நகரேம அதிர்ந்தது ஆங்கிருந்ேதார்

காப்பிடம் ேநாக்கிக்க் கைலந்தனர் தம்முயிர் ைகப்பிடித்ேத காப்பவன் காப்பேன கஃபாைவ எண்ணார் கடிதகன்றார்

யாதுதான் ெசய்வ(து) என்ேற அபூதாலிப் இங்கிருப்பின் சாதேல தாம்இைறப் பள்ளிையக் காப்ப ெதமக்கியலா

பாதுகாப் பாயுன தாலயம் தன்ைனநீ ேபரிைறெயன்(ற்)

ஓதி உருகி ஒடிந்துளங் கண்கணர்ீ உகுத்தினேர

வான்சுழல் ஏகெமான் றாகிமண் மீ தில் படிந்ெதனத்

தான்ெபரு பாைல இருந்தப் ெபரும்பைட வந்திடுங்கால்

ேதான்றிய தூசிப் பைடயினால் ேதான்றுவ ேதான்றிலாேத

ேதான்றிய தில்ைலக் கரிகளுஞ் ெசால்லவுஞ் ெசால்லிைலேய குன்றுகள் பற்பல காலூன்றி ஒன்றாய் நைடபயிலும் என்றவா றாயின எண்ணிலா யாைனகள் ஏற்றபைட ெசன்றன என்றுேம ேதரிலர் மக்காத் திருப்பதிேயார்

அன்ேற இறுதிநாள் அன்னைவக் ெகன்ெறவர் அறிகுவேரா பக்கம்-14 எள்ளிைட தானுேம இல்ைலெயன் றாமைவ எஃகியேபாற்

ெகாள்ைளயாய்க் குஞ்சரக் கூட்டெமான் ெறான்ெறாடு ஒன்றிவரும் விள்ளுதற் கில்ைலயாம் வார்த்ைதகள் ேவகம் வரும்பைடக்கு ெதள்ளிய ஞானத் திருவுரு வாேனான் திறன்ெபரிேத

பைடெயாடு வந்தவப் பாதகன் ேபார்பைற ெகாட்டிடமுன்


இைடேயார் இடத்தினில் இட்டனன் பாசைற ஏவலைர அடிபணிந் திட்டிட ஆைண அனுப்ப அவர்விைரந்தார்

மிடிெதாடர்ந் திட்டைம ேதரான் முடிவினில் வாழ்பவேன காத்திருந் தாேன குைறஷிப் புறமிருந்(து) யாெரனினும் ஊர்த்தலம் விட்டவன் ஒன்றும் புலம்வர ஒப்பிடற்காய்

காத்தது ேபாக்குவா றாங்ெகாரு வர்வரக் களிப்பைடந்தான் பர்த்தான் அபூதாலிப்ப் தானவன் பார்ைவயிற் பட்டவேர

சரணைடந் ேதாெமனும் ேசதிையத் தாங்கிேய ேசர்ந்ததுவாய்

ஒருமனங் ெகாண்டவன் உண்ைம உணர்ந்திடான் ஓங்குெதானிச் சரம்விடுத் தானவன் வந்ததன் ேநாக்கிைனத் தானறிய

உரம்படு ெநஞ்சார் உைரத்தைதக் ேகட்க உைறந்தனேன வந்ததன் காரணம் வார்த்ைதயிற் ேகாக்க விைடெபறுவான் வந்தெதன் ஒட்ைட வழிமறந்திப்புறம் வந்திருப்பின்

வந்தவா ெறன்ெனாடு வடுெகாண் ீ ேடகிட வந்தனன்நான் வந்திடக் காரணம் ேவறில என்றுெசால் ைவத்தனேர

சீறினான் எண்ணிச் சினத்தனன் சிம்மமாய்ச் ெசந்தணல்ேபால் மாறின கண்கள் முைறயிலா வார்த்ைத ெமாழிந்தனேன கூறுவான் வந்ததுன் ஒட்டைக ேதடியா மண்டியிடும்

வாறுநான் நாடிேனன் வணது ீ ேபாெலனின் வண்பழிேய ீ இைறவனின் ஆலயம் என்னும்கஃ பாவிைனக் காப்பெதனும்

உறிதியில் வந்ததாய் ஒன்றிேனன் உள்ளத்தில் ஊர்ப்ெபரிேயாய் அறிகிலாய் யாெரன்(று) இடிப்ேபன் ெதய்வத்தின் ஆலயத்ைத முறித்திட வாகின் முைனயுவர்ீ என்ேற முடித்தனேன பக்கம்-15 ஒட்டைக என்னுைடத் தாகுமாம் காப்ேபான் கடைமகஃபாக் கட்டிடம் ஆம்இைறக் காமவன் பள்ளிையக் காத்திடுவான் திட்டமாய் அஃதவன் ெசய்யுவான் நீவிர் ேதர்ந்தறிவர்ீ இட்டெமஃ ேதாவஃ தியற்றுக என்ேற இயம்பினேர

ெகாதித்தது ெசம்புனல் தீெயன்ச் சுட்டவவ் வார்த்ைதகளால்

உதிர்த்தன வாய்ச்ெசால் உடனழித் திட்டிட ஓலமிட்டான் மதித்தவன் ஆைண முடித்திட முன்பைட முன்நடக்கும்


எதிர்ப்பவ ரின்ைமயால் ஏகின பைடயும் எதிர்முகத்ேத சண்டமா ருதம் ேதான்றிமுன் ெசன்றேதா ெசால்லிடுங்கால்

அண்ட முகெடாடிந் ேதபுவி வழ்ந்தேதா ீ ஆழிசினங்

ெகாண்டுவான் ெதாட்டிட ேவயுயர்ந் ேதாங்கிேய ெபாங்கியேதா

கண்டெதன் நாமவர் கூறுவார் ஒப்பதற் கீ டில்ைலேய (ேவறு)

பறந்தன கரிக ெளான்றிப் பண்ணவன் கஃபா தன்ைனக்

குறிெயனக் ெகாண்டு துவம்சக் ெகாடுஞ்ெசயல் புரிதல் எண்ணி

அறிந்திைல அைவபின் ேநரும் அவலங்கள் ஏதாம் என்ேற

அறிந்தவன் அைனத்தும் முற்ரும் அைமதியாய்க் காத்திருந்தான்

சுற்றிேய வைளத்தார் கஃபாச் சுவர்கைளத் தகர்க்கும் ேநாக்கில் ெவற்றிடம் கண்டார் இல்ைல ெவறிெகாண்ட கரிகள் அன்றி

ெகாற்றவன் அல்லாஹ் அந்தக் ேகடைர ெநருங்கா வண்ணம் சிற்சிறு கற்கள் ெகாண்டச் ேசைனையத் துவம்சம் ெசய்தான் குருவிகள் கூட்டம் ஒன்று குறுகுறுங் கற்கள் ெகாண்ேட பறந்துவான் சுற்றி அந்தப் ெபருங்கரிப் பைடயின் மீ து

எறிந்தன இைறவன் ஆைண ஏற்றதால் என்ைன விந்ைத அறிந்திலாப் ேபாழ்து அந்த அதிசயம் நடந்த தன்ேறா

பக்கம்-16 துடித்தன யாைனக் கூட்டம் தாங்ெகாணா வலியி னாேல துடித்தனர் வரர் ீ எஃகுத் துண்டங்கள் வழ்ந்தார் ீ ஒப்ப

மடிந்தன அைனத்தும் ஓர்ஈர் மணித்துளி அடங்கு முன்னாம் பைடத்தவன் முடிவு அந்தப் பாவிகள் அழிதல் ஒன்ேற ஆமுல்பீல் என்ேற அந்த ஆண்டிைன நாம இட்டு

பூமியுள் ளளவும் ேபசும் படியான(து) அவ்வாண் டில்தான்

ஆமினா வயிற்றி ருந்ேத அண்ணலார் முஹம்மத் எம்மான் பூமிக்குக் ெகாைடய தாகப் பைடத்தவன் அளித்திட் டாேன

சிறிைமயின் சிகரம் என்ேற ெசப்பிடுஞ் ெசய்ைக ெகாண்டும்

ெபருமானார் பிறந்தா ெரன்னும் ெபருைமயவ் வாண்டுக் குண்டாம் சிறுைமையக் ெகால்ல வந்த சீரியர் அவதா ரத்தால்

மருவிய களங்கம் முற்றும் மைறந்தெதன் றுைரப்பின் ெமய்ேய


குஞ்சரப் பைடய ழிந்து கஃபாைவ இைறவன் காக்க

அஞ்சிவாழ்ந் திருந்த அந்நாள் அேரபிய மக்கள் முன்ேபால்

துஞ்சிட மறந்தார் தத்தம் ெதாழில்களிற் தாகம் உற்றார் பஞ்சமும் பசியும் ஒன்றிப் பறந்தன மக்கா விட்ேட

முன்னர்ேபால் மீ ண்டும் மக்கா முழுைமயாய் வாணி பத்தில்

தன்ைனமுன் நடத்திச் ெசல்லத் ெதாழில்வழி பிறநாட் டாரும்

ெபான்ெபாருள் ெகாணர்ந்தார் மக்காப் ெபாருள்ெபற்று மீ ண்ட வாேற தன்னுைடப் ெபாருள்கள் மக்காத் தலத்திருந் ெதங்குஞ் ெசல்லும்

வாணிபத் தலமாய் மீ ண்டும் வறுெகாண் ீ டிலங்குங் காைல

வாணிபத் ெதாழிலில் தம்ைம வரித்தேபர் குைறஷி மாந்தர்

வாணிப ேநாக்காய்த் தூர வழிகடந் தகன்று வந்தார்

வாணிபம் அப்துல் லாஹ்வின் விதிையயும் மாற்றிற் றன்ேறா சிரியாைவ ேநாக்கித் தத்தம் ெதாழில்தைன ேமற்ெகாண் ேடாரில் இருந்தனர் அப்துல் லாஹ்வும் இருபத்து நான்காம் ஆண்டு

ெபருந்திருக் ெகாண்டு ெசல்வம் ெபருக்கிடும் ேநாக்கிற் ெசன்றார் உருவிலான் விதிேயா மாறாம் உணர்ந்திலார் சிரியா ெசன்றார்

பக்கம்-17 மாதங்கள் ஒன்றி ரண்டு மைறண்ேடாடிப் ேபான ேதார்நாள் தீதான ேசதி ெயான்று தாைதைய வந்து ேசர

ஓெதாணாத் துயரத் தாேல உளம்ெநாந்தார் முத்த லீ பு

யாதுெசய் திடுேவன் என்ேற இருவிழி ெபாழிந்திட் டாேர

அைழத்தனர் மகைன ஹாரித் அறிைவேயா உன்றன் தம்பி வழிவரும் ேபாது யத்ரீப் வந்துற ேநாயுற் றாராம்

விழிமடல் ெகாப்ப ளிக்க வார்த்ைதயால் தடுமா றுற்ேற ெபாழிந்தனர் ெசன்று ஈங்கு மீ ட்டுவா என்றிட் டாேர

தந்ைதயின் ஆைண பற்றித் தம்பிையக் ெகாணர ேவண்டி வந்தனர் ஹாரித் ஆனால் விளவுேவ றாகல் கண்டார்

அந்திமம் அப்துல் லாஹ்வின் ஆவிக்கு ஆங்கு என்னும்

சிந்ைதஅயி மாய்க்குஞ் ேசதி ெதரிந்திடப் புலம்பி னாேர

உயிருடன் தம்பி தம்ைம உடன்ெகாணர்ந் திடுவ ெமன்னும்


ெசயலுரு ேவாடு ெசன்ற தமயனால் உடைலத் தானும் வயப்படுத் தில்லம் ேசர்க்கும் வாகிலாப் ேபாழ்து உற்ற துயரிைன மட்டுந் தாங்கி ெசன்றைடந் தாேர தம்மூர்

அறிந்தனர் அபூதா லிப்தன் அருந்திரு மகனார் மண்ணுட்

ெசறிந்தனர் என்னுஞ் ேசதி துயர்விஞ்சத் துவண்ேட ேபானார் மறுபுறத்(து) அன ீனா தானும் மணவாளர் மரணங் ேகட்ேட

இறுதிமூச்(சு) இழந்த ெதாப்ப எண்ணித்தனுடலஞ் ேசார்ந்தார் வாழ்ந்தேதார் வருடக் காலம் வழியவர் ெபாருட்டால் தம்முள்

வாழுேமார் உயிருக்(கு) எட்டு வளர்திங்கள் முற்றிற் றன்னார்

வாழ்வேதன் இனியும் என்ேற வருந்தினார் தம்வ யிற்றுள் வாழ்ந்திடும் ஜீவ நனுக்காய் வாழ்ந்திட வாழ லானார் பக்கம்-18 ெபருமானார் பிறந்தனேர சுற்றிேய அைமதி சூழ்ந்து ெசங்கதி மரித்த ேவைள

சிற்றுயிர் கூடச் ெசல்லும் சலனமற் றிருந்த ேபாழ்து

பற்ரிலான் திங்கள் காைரப் புறந்தள்ளிப் பிறந்தான் சூழ உற்றது ஒளியும் ஆங்ேக உைறபதி ேயாடு சுற்றும்

காரிருள் ெமல்ல ெமல்லக் கைரந்தது கதிேரான் ேதான்ற

வரியம் ீ அற்றுத் ெதன்றல் வசிடுங் ீ கானல் மண்ணின்

ேகாரத்ைதச் சிறிய ேபாழ்து குைறத்ேதாய்வு ெகாள்ள ைவக்கச் ேசர்ந்தன விண்மீ ன் கூட்டம் ேதசுைட இயற்ைக ஓங்கும் (ேவறு)

ெமய்ெவள்ளி காரிக்கும் ேவைள

. ெமல்லவான் கதிெராளி ேதான்றும்

குய்ெயனும் இராக்குயில் அழகாய் . கிளர்ந்திடும் சுகந்தரு ேபாழ்து ைதயலும் ஆணும்ஒன் றாகித் . ேதராத ெமாழிகளிற் ேபசும்

ைமயலுள் மக்காவின் அடிவான்

. ேமவிடும் ஒளியினால் ஒன்றும்

இத்தைன நடந்திடும் ேபாழ்தும்


. இதயத்துக்(கு) எட்டாத ெமௗனம்

ெமாத்தமாய்க் குடிெகாண்ட தந்த . மக்கமா நகர்ப்புறத் தாேம

அத்தைன மக்களுந் துயிலில்

. ஆழ்ந்திருந் தார்கேள ஆனால் உத்தமி ஆமினா மட்டும்

. உறும்வலி தாங்கிக்கண் துஞ்சார் பக்கம்-19 ெமல்ெலன ெமல்ெலன வலியும் . ேமவிேய உக்கிரங் ெகாள்ளும்

ெசால்ெலாணா இதந்தருஞ் சுகந்தம் . ேதான்றிட ஒளிபிழம் பாக

ெமல்லிய லார்பலர் உள்ேள

. மிதந்தனர் ஆமினா கண்டார்

இல்லாத புதுைமயாம் அன்னார்

. எவ்வாறுள் நுைழந்தனர் என்ேற மாதங்கள் ஈைரந்து காைல

. மிதமான ஒளிசிந்தும் ேவைள

பூதலத்(து) அருட்ெகாைட நாதர் . பிறந்தனர் ஆமினா தாய்க்கு மாதமாம் றபியுல் அவ்வல்

. முைறவரு பன்னிரண் டாம்நாள் ஏதன தாமிைற எண்ணம்

. என்பதால் பூமகள் உய்ந்தாள் (ேவறு) பூம டந்ைதையப் ேபார்த்திய ஆழ்கடல்

பூம டந்ைதையப் ேபரைல ெகாண்டுஎண்

சாம முந்ெதாடர்ந் ேதயைறந் தார்த்தனள்

ஈமா னுைறக்கெவன்(று) ஏந்தலர் பிறந்ததால் விண்ெண லாம்ஒளி நாகங்கள் பூத்தன

எண்ணிலா விளக்(கு) ஏற்றிய பாங்கதாய் மண்ணி ருள்ஒளி கண்டுேம மாய்ந்தது விண்ம நிக்கரம் வசுதல் ீ ேபாலுமாம்


பூவ னங்களில் அத்தைன பூக்களும்

ஏவல் உற்றவா(று) ஒன்றிேய பூத்தன

தாவி நைறயுணும் அளிகளும் அன்றுநாள் நாவு அடக்கின மலர்க்கரங் காக்கேவ ெதாடரும்... பக்கம்-20 தீச்சு டர்க்கரம் சிந்திடும் ெவய்யவன்

பாய்ச்சு தன்சுடு கிரணேவல் தம்மிைன

பாய்ச்சி னன்குளிர்ப் பனியினுள் ஆழ்த்திேய காய்ச்சி லான்புவி கண்இயர் பிறந்ததால் கான ெவம்மணல் ேகாதிேய தன்மதிக்

கான ேவற்றிடம் ேசர்த்திடுங் காற்றுேவார் ஞான ைரயுல(கு) எய்திய மகிழ்வினால்

ேமான மாகேவ வசிய ீ தாமேரா (ேவறு)

ெபயர் சூட்டு விழா முழங்கின முரசம் எங்கும் மகிழ்ச்சியின் ஆர வாரம்

முழங்கின ெபண்டீர் நாவும் மிகுெவாலிக் குரைவ யாேல

முழங்கினர் கவிஞர் தத்தம் மிைகப்படா வாழ்த்தி ேனாேட

முழங்கினர் பாவா நர்கள் ெமன்னிைச நைறேகாத் தாண்ேட ைகதட்டிக் கும்மிெகாட்டிக் குதூகலித் தாடப் ெபண்கள்

ைகெகாட்டி ஆண்கள் தாமும் களிமிகுந் தாடி னார்கள் ைககட்டி யாரும் அங்ேக கடத்திலர் காலந் தன்ைன

ைகபட்ட கருவி ெகாண்ேட கைலத்திறன் காட்டி னாேர மகிழ்ச்சியின் ெவள்ளம் அந்த மண்டபம் நிைறந்ேத ஓடும் மகிழ்ச்சியின் எல்ைல ஈெதன் மாறுநாள் கழிந்த தன்ேற

மகிழ்ச்சிக்குக் கார ணம்என் ெமாழிந்திடில் முற்றுங் ேகட்ேபார் மகிழ்ச்சியால் திைளப்பர் தூய மழைலயின் பிறப்பா ெலன்ேற

புத்தாைட புைனந்ேத யாங்கண் படுபவர் அைனத்தும் ெபண்கள்


புத்தாைட ேயாடு ெபான்னின் பூணாரம் பூண்டி ருக்கப்

புத்தாைடப் ெபாலிவில் பாலர் புன்னைகப் பூவாம் என்னும் புத்தாைட ேபார்த்தி ெநஞ்சம் பூரிக்க ஆடி னாேர பக்கம்-21 ெபருஞ்ெசல்வர் வணிகர் மக்காப் பதியுயர் குடிப்பி றந்ேதார் சிறுவர்கள் ெபண்டி ெசல்வச் சீருைடக் குலத்தி ேனார்கள்

அறிஞர்கள் ஆட்சி ேமேலார் அண்ைடநாட்(டு) அைழப்பி ேனார்கள் நிைறந்தனர் அபூதா லீ ப்பின் அலங்காரப் பதியில் அம்மா

விருந்துண்ண அைழக்கப் பட்ேடார் வைரயிலார் வாழ்த்த வந்தார்

விருந்துேமார் மண்ட பத்துள் வைகவைக வரிைச ெகாள்ளும்

விருந்தினர் தைமஅ ைவக்குள் வரேவற்ேறார் வரேவற் றார்கள் விருந்தினர் விரும்பும் வாறு ேவண்டுவ தைனத்தும் கண்டார் ஒட்டைக ஆடு மாடு ஒருபுறம் பறைவ ஊன்கள்

ெகாட்டைகத் தலங்கள் மீ து குவித்துைவத் திருந்தர் இன்னும் மட்டறக் ேகாது ைமயின் மாக்ெகாண்டு ெராட்டி ேவண்டின்

இட்டெமவ் வுணேவா அஃதும் இைலெயனா திருத்தல் கண்டார் உண்டபின் அருந்த ெவன்ேற உயர்வைகக் கனிகள் பானம்

ெகாண்டிருந் தனேவ ஊன்ெகாள் ெகாட்டைக தன்னில் வந்ேதார் உண்டனர் அகடு முட்ட உணெவாடு பிறவும் ேசர்த்தார்

ெபண்டிருக் ெகன்ேற ேவேறார் புறத்தினில் உணவும் அம்மா வந்தவர் அைனத்துப் ேபரும் வயிறார உண்டார் என்னும் சந்ேதாஷத் தாேல பாட்டன் சிரித்ததன் வதனம் மாறார் எந்தேவார் குைறயும் அற்ேற எலாமுேம முற்ற ஒன்றி

வந்தவர் இருந்ேதா ெரல்லாம் வரேவற்கும் அைறயுட் ேசர்ந்தார் அைனவரும் கூடி ஆங்கு அமர்ந்துள அைவக்கண் நின்ேற

அைனவர்க்கும் நன்றி கூறி அப்துல்முத்தலிபும் ெசால்வார்

சனங்கேள இன்று என்றன் திருப்ேபரர்தம்மின் நாமந்

தைனயுங்கள் முன்ன தாகச் ெசப்பிட விைளந்ேதன் என்ேற திருமகள் றன்ைனத் தூக்கித் தன்ெநஞ்ேசா டைணத்து முத்திப்

ெபருைமேயா டுைரப்பார் 'முஹம்மத்' ெபயரிவர்க் காகு ெமன்ன இருந்தேப ரைனவரும் ஒன்று இைசத்தனர் 'முஹம்மத்' என்ேற


கிருைபயாய் இைறய ளித்த ெகாைடயிவர் எனப்பு கன்றார் பக்கம்-22 ஒவ்ெவாரு ேபராய் வந்து உண்டனர் விழியால் பிள்ைள

ெகாவ்ைவயின் வண்ணந் ேதாய்ந்து குறுநைக புரிதல் கண்டார் நவ்ைவயின் கனிேபாற் கண்கள் ேநாக்குவார் ேநாக்க லுக்குப்

பவ்விய மாக நன்றி உகல்வதாய் உணர்ந்திட் டாேர

ைகெகாண்டு கன்னந் ெதாட்டுக் கண்களில் ஒற்றிக் ெகாண்டார்

ைவயத்தின் அருட்ெகா ைடக்கு வாழ்த்துப்பூச் ெசாரிந்தார் ெசால்லால் ைமயலில் திைளத்தார் ெபண்கள் மகவிெதம் மகவாம் என்ேற எய்தினர் அைனத்துப் ேபரும் என்றுமற் றிலாம கிழ்ேவ

அமுதூட்டும் பருவம்:

ெபருங்குடிப் பிறந்ேதார் தம்மின் பிள்ைளகள் தைமயன் னாளில்

கிராமத்துச் ெசவிலித் தாயின் கரந்தந்தார் அமுதம் ஊட்ட

ெபருங்குடிப் பிறந்த முஹம்மத் பாலூட்டும் ெபாருட்டாய் ஆங்ேகார் கிராமத்துச் ெசவிலித் தாய்தம் கரங்ெகாண்டு அமுதம் உண்டார் என்றும்ேபால் கிராமத் துப்ேபார் ஏகினார் மக்கா ேநாக்கி கன்றிைனத் ேதடி ஓடும் கராம்ப சுக்கள் ேபான்ேற

ஒன்றிேய ெசன்றார் ஆங்கு ஒருெபண்ேண தனித்தார் ஏறிச்

ெசன்றதம் ஒட்ைட தம்மின் துைணயற்றுப் ேபான தாேல

முந்தியாங் ேககி ேனார்கள் முந்தினர் ெபருஞ்ெசல் வர்தம் சந்ததிச் சிசுக்கள் தம்ைமத் தங்கிடப் ெபாருளி ேனாேட

பிந்திய ஹலீ மா என்னும் ெபண்தமக் ெகவரும் அற்ேற அந்தரப் பட்டார் ஈற்றில் அவர்ெகாண்ட ேபறாம் ேபேற

யாருேம இல்லாப் ேபாழ்து என்ெசய்வ(து)என்ேற ேதான்றாக்

காரணத் தாேல ெநஞ்சக்

கவல்ெகாண்டு சிலநாட் தங்க

யாேராேவார் ெபரியார் தம்மின் இருப்பிடம் ெநருங்கிக் ேகட்டார்

வாரீேரா எமது இல்லம் வளர்சிசு ெவான்றுண்(டு) என்ேற பக்கம்-23

தாைதயற் றிருக்கும் பிள்ைள தாெயான்ேற அநாைத என்றும்

ேசதியுஞ் ெசான்னார் யாரும் துணிந்(து) ஏற்கா நிைலயுஞ் ெசான்னார்


ஏதுேம இன்றி ஊருக்(கு) ஏகிட நாட்டம் அற்ேற

மாதுளங் கனிந்தார் அந்த மகவினத் தருவர்ீ என்றார் வந்தவர் அபூதா லிப்தன் வழிப்ேபரர் தம்ைமத் தம்மின்

சந்ததிக் ெகாழுந்ைதச் ேசர்க்க ஹலீ மாைவ அைழத்துச் ெசன்றார் விந்தயம் ஹலீ மா முஹம்மத் வசீகரங் கண்ணுற் ெறன்ன

சிந்ைதயிற் ெகாண்டிட் டாேரா சிைலெயனச் சைமந்ேத நின்றார் பிஞ்சிைனக் ைகயில் ஏந்திப் பாலூட்ட நிைனத்த ேபாழ்து

ெநஞ்சத்தீர் கலச மும்பால் நிைறந்தன நீரூற்றாம் ேபால்

பஞ்சமுற் றிருந்த தாேல பசிவாட்ட அமுது குன்றி

அஞ்சிேய வந்த தாய்க்கு அஃெதாரு ெகாைடேபா லாச்ேச ஏற்றிட்ட சிசுவி ேனாேட என்சிறு மழைலக் கும்பால்

ேகாற்பெதன் விந்ைத என்ேற ெகாண்டேவார் வியப்பில் ஆழ்ந்து ஏற்றனர் ஹலீ மா அந்த இைறப்ெபருங் ெகாைடைய ெநஞ்சால் ேபாற்றினார் தந்ேதான் றன்ைனப் புகழவன் பாலா ெமன்றார் இளைமக் காலம்:

ஊர்ெசல அங்குள் ேளார்கள் ஒன்றினர் மகைவக் கண்டார்

யாரிவர் ெசவ்வா னத்தின் எறிக்கதிர்ப் பகேலான் ேபால்வார் ேபெரன்ன முஹம்மத் என்றால் புகழ்பட் டவரா மன்ேறா கூரிய கண்கள் காட்டும் குளிெராளி கருைண யாேமா

கண்டவர் அைனத்துப் ேபரும் கண்களால் உண்டார் யார்கண்

கண்டேதா அவர்தம் ெநஞ்சிற் களிெகாண்டார் கனிவு ெகாண்டார் விண்டலத்(து) அமரர் தாேமா வசீகரம் யார்க்குண் டாேமா

வண்டினம் ெமாய்க்கும் பூப்ேபால் வாழ்ந்தனர் முஹம்மத் யாண்ேட பக்கம்-24 ீ பஞ்சினத் தீயுண் டாற்ேபால் ேபாயின ஹலீ மா வட்டின்

பஞ்சமும் பசியும் ஒன்றிப் பறந்தன வளெமான் றிற்ேற தஞ்செமன் றாகிற் றின்பம் தாயுள்ளம் மகிழ்ந்த தந்தப்

பிஞ்சுைடப் ெபாருட்டா ெலல்லாம் பைடத்தவன் அருளினாேலா

தன்வயிற் றுதித்த மக்கட் ெசல்வங்கள் தனிலும் முஹம்மத் தன்வசம் அன்பு ெகாண்டார் தான் ெபற்ற ேபராம் என்றார்

என்ெசய்ேதன் ேபறு நானிவ் விவினியநல் மகைனக் ெகாள்ள


என்ெறண்ணி ஹலீ மா ஏக இைறவைன வழுத்தி னாேர வளர்ப்பன்ைன மக்க ேளாடு விைளயாடு நாெளான் றில்தான்

இளஞ்சிட்டுக் குற்ற ேசதி இயம்பினர் ஹலீ மா மக்கள்

முழுைமயும் ெவள்ைள ஆைட வரித்தஈர் ேபர்கள் வந்து

இைளயவர் தைமக்கீ ழ் சாய்த்து ஏேதேதா ெசய்தார் என்றார் ஓேடாடிச் ெசன்ேறாம் என்ன உற்றெதன்றறியக் ேகட்ேடாம் வாடிய வதனத் ேதாேட விவரங்கள் எடுத்துச் ெசான்னார்

நாடினார் எைனக்கி டத்த ெநஞ்சிைனப் பிளந்தார் உள்ேள

கூடிய ெவான்ைறத் தூய்தாய்க் கழுவிேய ைவத்தார் என்றார் எங்ெகங்கு ேதடிப் பார்த்தும் எவருமங் கில்லாப் ேபாழ்து அங்கத்தில் குைறகள் ஏதும் ஆனேதா என்றும் ேநாக்கப் பங்கெமான் றில்லா தன்னார் பூரண மாக நின்றார்

திங்கைள ெவல்லும் அந்தத் திருமுகந் துலங்கிற் றன்ேறா

பின்ெனாரு காலந்தன்னில் பிள்ைளகள் வளர்ந்தேபாழ்து

ெசான்னார்கள் நடந்தவற்ைற திரிபற நடந்தவாேற

ெசான்னைவ முன்னர் ேபான்ேற தாமது உண்ைம என்னும் தன்ைமக்குச் சான்று என்றுஞ் சரித்திரம் புகலுஞ் ேசதி

ஆண்டிரண் டான ேபாது அமுதூட்டுங் காலம் நீங்க

ேவண்டுமன்னாைரத் தாயின் வசமைடத் திடெவன்ெறண்ணிப் பூண்டனர் ஹலீ மா ேசாகப் புண்ணுளம் ெசய்வ ெதன்ேன

ஆண்டவன் விட்ட வாறு ஆகுெமன்(று) அைமதி ெகாண்டார் பக்கம்-25 குறித்தநாள் வந்த ேபாழ்து ெகாண்டுெசன் றன்ைன ைகயில் உரித்தளித் தாேர ெநஞ்சம் உருகிடத் தவித்தார் தாேயா

மரித்ததன் கணவர் ேதாற்றம் முற்றிலும் அைமந்த ேசைய

உரிைமெகாண் டைணத்தார் கண்கள் இழந்தவன் ெபற்றான் ேபான்ேற

பச்சிளம் சிசுவாய்த் தந்த பாலகன் தன்ைனக் கட்டி

உச்சிேமாந் தழுதார் கண்ணர்ீ உகுத்தினார் மகிழ்வி னாேல

எச்சமிஃ ெதான்ேற என்றன் இல்லற வாழ்வில் முஹம்மத் நிச்சயம் இைறய ளித்த நிகரிலாப் ேபறாம் என்றார்


என்னதான் இருந்தும் அந்த இன்பத்ைத நுகர வாறு

முன்னவன் அைணயிட் டாேன மக்கமா நகரில் அந்நாள்

வன்ைமயாய்த் ெதாற்று ேநாய்தன் வறுெகாண்டி ீ ருந்த(து) அஞ்சி தன்வயம் தவிர்த்தார் ெசவிலித் தாயுடன் அனுப்பி ைவத்தார் (ேவறு)

ேநாயற்றுத் துய்தாய் மக்கா . நகர்வரு மட்டும் என்றன்

ேசயிைன அைழத்துச் ெசல்வர்ீ . ஹலிமாநின் மக்க ேளாடு

ேநயமாய் வாழச் ெசய்வர்ீ

. நல்வழி காட்டும் என்ேற

ேபாய்வர விைடயும் தந்தார்

. பதறிடும் மனத்தி ேனாேட

மீ ண்டுந்தன் ேனாடு முஹம்மத் . மகவிைன ஹலீ மா கூட்டி மீ ண்டிடும் பாக்கி யத்ைத . முதலவன் தந்த தாேல

வான்ெதாடு வாறாம் உள்ளம் . வரித்தேப ருவைக தீனின் ேகாெனன வாகும் பிள்ைள

. ைகெயாடு வந்தார் மாேதா பக்கம்-26 ஹலிமாவின் ேசய்க ேளாடு . கூடிநல் ஒழுக்கங் கற்று

இலகுவில் ெமாழிையப் ேபசும்

. ஏற்றமுங் ெகாண்டார் முஹம்மத்

சிலகாலந் தாேம இஃது

. ெதாடர்ந்தது ஆண்டு நான்கு

ெசலமீ ண்டும் மக்கா ெசல்லும்

. நிைலவந்த தாேம ெசன்றார் அைழத்துவந் தாேர அன்ைன

. அகமகிழ் வுற்றார் ைமந்தன்

ெமாழிந்திடும் வார்த்ைதத் ேதைன . மாந்தினார் புளக முற்றார்


விழிபூத்த தழகு கண்டு

. வளர்ச்சியின் ெசழுைம யாேல

முழிைமெகாண் டிருந்தார் ெசல்வன் . முஹம்மைத உடல ைணத்தார்

கண்ணுற ேதாறும் ைமந்தன்

. கணவைர நிைனவிற் காட்ட எண்ணினார் யாத்ரீப் ெசல்ல

. இைளயவ ேராேட அன்ைன

திண்ணமாய்க் கணவன் தன்ைன . தவிப்பினில் ஆழ ைவத்ேத

மண்ணுைறத் தலத்ைதச் ெசல்வன் . முகங்காண ேவண்டு ெமன்ேற

பக்கம்-27 ஆறு வயதில் அனாைதயானார்:

ேபாய்வரத் துைணயாய் ஒருநற் ெபண்ைணயுங் கூட்டித் தம்மின் ேசையயும் அைழத்தார் யத்ரீப் ெசன்றிட ஆமி னாதன்

தாய்வழிச் ெசாந்தம் ைமந்தன் தந்ைதயின் அடக்கத் தானம்

நீயாங்கு காணல் ேவண்டும் என்றிட மகனுஞ் ேசர்ந்தார்

வய(து)ஆறு என்றிட் டாலும் வழிப்பயம் அற்ேற தாயின்

தயெவாடு யத்ரீப் ேநாக்கிச் ெசல்லமுன் நடந்த ெதல்லாம்

நயமாக எடுத்து ைமந்தன் நிைனவினிற் பதித்தார் அன்ைன

இயல்பினில் ஞானம் ெபர்ற இளவலும் இதயங் ெகாண்டார் கல்பல கடந்து யத்ரீப் கடுகியாங்(கு) அப்துல் லாஹ்வின்

கல்லைற தம்ைமக் காட்டிக் கண்கணர்ீ சிரியத் தாயார்

வல்லவன் விதிைய எண்ணி வாடினார் ைமந்தர் தந்ைத கல்லைற மீ ள மாட்டாக் கவல்மிக வாடி னாேர

பதிரீபு நகரில் தாயின் இனசனம் தம்ைமக் கண்டு

புதியநல் உறவும் பூண்டு பலநாட்கள் தங்கி மீ ண்டும் பதிநகர் ஆமி னாவும் புறப்பட்டார் ைமந்த ேராேட

விதிவழி இைறவன் என்ன வகுத்துளான் எனத்ேத ராேர

ெநடுந்தூரம் பயணம் பாதி நிைறவுற்ற காைல தாயின்

உடல்மிகக் கைளப்புற் ேறேநாய் உபாைதயும் விஞ்சி மக்கா


அைடந்திட முன்னர் மிக்க அவதியுங் ெகாண்டார் அன்ைன இைடவழி ஆங்கு யாரும் இலாதுறார் உதவிக் ெகன்ேற

துைணக்ெகன வந்த ெபண்ணும் தன்வழி முயற்சி எல்லாம்

குணங்காண ெவன்ேற ெசய்தும் ெகாடுேநாயின் பிடியி ருந்து

குணம்ெபற மாட்டா ராகிக் ெகாழுநன்பால் ெசல்ல வல்ேலான் இணங்கின னாேமா என்ேன! இைடவழி உயிர்து றந்தார்

பக்கம்-28 தாய்வயிற் றிருக்குங்காைல தன்ந்ைதைய இழந்த நம்பி

தாெயாடும் வாழ மாட்டாத் தைடையயுங் ெகாண்ட தாேல

மாயமாம் உலகில் ெபற்ேறார் மாய்ந்திடத் தனித்ேத வாழும்

ேசெயன வானார் அந்நாள் துைணயற்ற அநாைத ஆனார் அன்ைனைய இழந்து மக்கா அைடந்ததும் ேபரர் கண்ேட

தன்ைனத்தான் இழந்தா ெராப்பத் தவித்தாேர பாட்ட னாரும்

என்னதான் இைறவன் நாட்டம் ஏற்பேத ேவெறான்(று) இல்ைல

பண்ணவன் விதிெயன்றாகில் பற்றுதல் முைறெயன் றானார் தந்ைதயும் தாயு மாகத் தாேனதான் இருப்பெதன்னும்

சிந்ைதெகாண் டிருந்த ேபாதும் தள்ளாத வயைத எண்ணிப்

புந்தியிற் கலக்க முற்றார் பின்யார்தான் துைணயாம் என்ேற

ெசாந்தத்துள் ஒருவ ைரத்தான் ேதடினார் விைடயுங் ெகாண்டார் தக்கேதார் நாளில் மக்கள் தைமெயல்லாம் அைழத்துச் ெசால்வாட் தக்கேதார் துைணஎன் பின்னால் ேதைவயிம் மகவுக்(கு) யார்தான்

ஒக்குெமன் றுங்கள் வாயால் உைரத்திடு வர்கள் ீ என்ன

மிக்கெசல் வந்தர் 'உஸ்ஸா' மனெமாப்பி ஏற்ேப ெனன்றார் கூறிய வார்த்ைத ேகட்டுக் கண்கைள இறுக மூடி

அறிேவன்நான் நீேயா ெசல்வன் அநாைதகள் துன்பந் ேதராய் அறிேவன்நீ ேகாபக் காரன் அவர்மனம் ேநாகச் ெசய்வாய்

பிறேவ ருள்ளார் நீவிர் புகலுவர்ீ எனப் புகன்றார்

மனெமாப்பினாலும் உஸ்ஸா மனெமாப்பவில்ைலத் தந்ைத எனநிைனந் தாேரா அன்னார் இஸ்லாத்தின் விேராதியாக

தைனமாற்றி இைறவன் சாபம் தாங்கிய 'அபூல ஹப்'தான் மனெமாப்பி ஏறக் வந்த மகன்'உஸ் ஸா'என்னும் பாவி


தாைதயின் வார்த்ைத ேகட்ட தைனயருள் அபூதாலிப்பின் ஓதுவார் நாேனா ஏைழ ஒப்புேவன் முஹம்மத் என்றன்

மீ தன்பு ெகாண்டு ஏற்றால் முக்காலும் ெபாறுப்பா ேவன்நான் தீதறக் காப்ேபன் என்பால் தாருங்கள் எனப் பணிந்தார் பக்கம்-29 மகன்ெசான்ன ெசாற்ககள் ெநஞ்சில் மகிழ்விைன ஊட்டி னாலும் அகெமவர் பாலில் உண்டு அகமதர்க்(கு) என்ேற ேகட்க

முகமலர் பூக்கச் ெசால்வார் முஹம்மதர் அபூதா லிப்ேப

இகவாழ்வில் எனக்கு மிக்க ஏற்புைடத் தவராம் என்ேற மகிழ்ந்தனர் அபூதா லிப்தன் மடிதனில் ஓடி வந்ேத

ெநகிழ்ந்திட ைவக்கு மாறு ெநாடியினுள் அமர்ந்து ெகாண்ட

அகமதர் தம்ைமக் கட்டி அைணத்ததும் தந்ைத ெசால்வார் ெசகத்தினில் இவர்க்குத் தாயும்தந்ைதயும் நீர்தான் என்ேற தந்ைதைய அறியார் அன்புத் அதாயன்புங் கிட்டா துற்றார்

ெசாந்தெமன் றுடன்பி றப்பாய்த் தானுேமார் துைணயு மற்றார்

புந்தெமன் ெறம்ைம அன்றிப் பிறிெதவர் தாமும் இல்ைல

சிந்ைதயில் இைவெகாள் எந்தத் துயரும்அண் டாேத காப்பாய்

ஒப்புவித் ேதன்நான் உன்ேமல் ஒப்புவித் ேதன்நீ ெகாள்வாய் ஒப்புவிேதன் நான் ெதய்வ உறுதுைண ேயாேட ெயன்ன

ஒப்பிேனன் நானும் என்ேமல் ஒப்புவித் ததைன என்றார் ஒப்பிலான் உவந்தான் இந்த ஒப்புதல் தைனயா மம்மா கல்வி:

ெபாறுப்ேபற்ற ெபரிய தந்ைத ெபருந்தனக் கார ரன்று

ெபாறுப்ேபற்ற வாறு எல்லாப் பணிெசய்த ேபாதும் கல்விப் ெபாறுப்பினில் ஈடு ெசய்யும் பணியினில் இயலா துற்றார்

ெபாருப்புற்றான் இைறவன் அந்தப் பணிக்ெகன அறிகி லாேர

கற்றறி(வு) அற்ற ேபாதும் கல்விையக் ேகள்வி ஞானம்

பற்றிட வளர்த்தார் மற்றப் பிளைளகள் தனினும் ேமன்ைம உற்றதாய் இருக்க நாயன் உவந்தனன் உலரா ஊற்றாய்ப்

ெபற்றனர் இைறபால் ஞானம் புண்ணியர் முஹம்மத் என்பார்


பக்கம்-30 விைளயாட்டில் மற்ேறார் ேபால விருப்பமுற்(று) அைலயார் வாழ்ைவ விைளயாட்டுக் ெகன்றா வல்ேலான் வழங்கினன் எனத்தான் எண்ணி நிழலிலான் தைனமுக் காலும் நிைனவினில் இருத்தி வந்தார்

முைளயினிற் காண்ேபார் இஃேதார் விைளநிலம் எனச்ெசால் வாேர ஒழுக்கமும் பணிவும் யார்க்கும் உதவிடும் பண்பும் ெநஞ்சம் முழுக்கவும் இருந்த தந்த முழுமதி வதனத் தார்க்கு

பழுத்தநல் அறிவுக் கூர்ைம பாலகப் பருவந் தன்னில்

ெவளுத்தபால் ேதாற்கும் தூய ெவள்மனத் தார்க்காம் அம்மா

முதல் வாணிபப் பயணம் (ேவறு)

பன்னிரு வயதுவப் பாலகர் தமக்ெகாரு நாளில்

முன்ெனாரு ேபாதுேம முகங்ெகாளா வாறுதம் முற்றந் தன்னிேலார் வாணிபச் சுைமசுமந் ேதபல் ஒட்ைட

கண்ணுற அயர்ந்தார் காண்பெதன் புதுைமெயன்(று) அஹமத் ஓடிேய ெசன்(று)அபூ தாலிைப அண்டிஈ ெதன்ன

நாடிய ெதங்குநீர் நகர்ந்திட வாணிபஞ் ெசயேவா

கூடிேய நான்வரக் காட்டுக கருைணெயன் றியற்ற கூடுேமா சிறுவைரக் கூடநான் ஏற்பேதா என்றார்

என்ைனநான் காத்திட இயலுமுவ் வயதினில் நாேனார்

பன்னிரு வயதினன் பாலகன் இைலேய பிரிந்ேத

என்னவா ரிங்குநான் இருப்ேபேனா தந்ைதேய என்ன என்னாலும் இயலாது என்ெசய வாெமன இைசந்தார் மக்காவின் உற்பத்தி முழுைமயிற் பற்பல வைகயும் மக்காவில் விற்பைனக் காகேவ வந்தைவ பலவும்

தக்கெபான் இலாபமாய்க் கிட்டுெமன் ரானவி கூட்டி

மக்கமா நகர்விடுத் ேதகினார் சிரியாெவன் நகர்க்ேக பக்கம்-31 பசுைமேய இன்றிெவண் பாைலயாய்க் கிடந்தமண் ணிருந்ேத

பசுைமேய நாெனனப் ேபசிடும் நகர்க்கவர் வருைக

பசுைமயாய்ப் பதிந்ததப் பாலக் ெநஞ்சினில் வாழ்வின்


பசுைமையக் கண்டிடார் புதுைமயீ ெதன்றுேம புகன்றார் வாணிப ேநாக்ெகாடு வந்தவப் பயணந் தனிேல

வாணிபம் ெவற்றிெகாண் டானேப றுடெனாரு நிகழ்வும் தானைமந் ததுவாம் தவத்திரு மதன்வழிச் ேசதி

ஞானராம் 'புைஹரா' நபித்துவம் பற்ரிேயார் நவிலல் சிரியாவின் 'புஸ்ரா'ெவன் நகரிைன அைடந்தவக் கூட்டம் ெபரியவர் ஒருவரின் தரிசனத் துள்ளிட அன்னார்

மரியமின் மகன்நபி ஈசாமுன் ெமாழிந்தைத உணர்ந்ேத

அரியேதார் உண்ைமைய அைறந்தனர் முஹம்மதர் கண்ேட முந்திய நபியுைர முற்ருேம ெபாருந்தும் முைறயில்

வந்தவக் கூட்டத் திருந்தனர் முஹம்மத் வியந்ேத

ெசாந்தமம் மகர்க்(கு)அபூ தாலிெபன் றறிந்ேத அவர்பால் புந்தியின் றுைரத்தார் பாதிரி யார்புைஹ ராவண்

இறுதியாய் ஒருநபி இவ்வுல(கு) உதிப்பாெரன்(று) ஈசா

உறுதியாச் ெசான்னவர் உம்ெமாடு வந்தவிம் முஹம்மத்

உறுதுைண யாயிருந்த ன்னவர் தைமயைழத்(து) ஊர்க்குத் திரும்புவர்ீ என்றனர் தாலிபும் அவர்ெசாைல ஏற்றார்

இறுதியில் வருகின்ற இைறதூதர் இவெரன எண்ணிப் ெபருைமயால் குதித்தது ெபாங்கிய ேதயுளம் தந்ைத

மருவிடா ெதாருகுைற யாயினும் மகர்க்கவர் கண்ேபால் கருதினார் காத்திடக் கடைமயீ ெதன்றுேம ெகாண்டார் பூரித்த ெநஞ்ெசாடு புண்ணியர் தைமக்கடு ேகனும் காரித்தி டாதிடர் காப்பேத கடனஎனக் ெகாண்டு யாருக்கு மவரரு காைமயில் வந்திட மாட்டா

தூருக்கு மீ ண்டனர் உடன்மக வண்டிேய தாைத

பக்கம்-32 சுடுெகாடு வான்சுடர் தாவினாற் புண்ணியர் ேதகம்

சுடுபடு ெமன்றுேம தக்கநற் காப்பிைனச் ெசய்து

அடிநிலம் படிந்திடா ேதற்றேவார் ஒட்ைடயில் ஏற்றிக்

கடிவளம் தைனத்தமின் ைககளிற் பற்றிேய கடந்தார்


வடுவந்த ீ ைடந்திடு வைரயுயிர் கரம்பிடித் தவராய்

பாடுறு வாறவர் பயந்தனர் பைகவர்கண் படுெமன வாக வடுவந் ீ தைடந்ததும் வரித்தது அைமதிதன் மீ ேத கூடிய ெபாறுப்புளங் கனத்திட மீ ண்டது சுைமேய

அன்ைனயுந் தந்ைதயும் அறிந்திடில் தம்மக வுலகில்

முன்னவன் தூதராய் மலர்வெரன் முைரைமையக் ெகாள்ளும் உன்னதக் களிப்பிைன தன்னகத் திருத்திய தாலிப்

எண்ணினர் ேசாகம் இைணந்திட வருந்தினர் அந்ேதா உைரத்திடார் மகனிடம் உண்ைமைய பிறர்க்குமவ் வாேற

உைரத்திடார் மனத்தினுள் ஊன்றினார் மற்றவர் அறிந்தால் விருப்புறார் உயிரிைனக் ெகாள்ளவும் உடன்படு வாெரன்

கருத்தினால் அறிந்தைதக் காத்திடுங் ெகாள்ைகையக் ெகாண்டார்

மக்காவில் யுத்தம் (ேவறு)

ஊர்வந்து ஓர்சில நாட்கேள ஆகின ஊர்த்தலத்ேத

ேபாெரான்று ேதான்றிப் பரவிய தாமுயிர்ப் ேபரழிவாம் காரண மானதன் நாளில் முஹம்மதர் கண்டமுதற்

ேபாரதாம் பின்பலப் ேபார்கைளக் கண்டவப் ேபரினுக்ேக வாெளாடு ேகடயந் தாங்கி ெவறிெகாள வட்டிருந்து ீ

வாளஒடு ேகடய்ந் தாங்கிவந் ேதாரிைன ெவற்றிெகாள

ேதாெளாடு ேதாள்துைண யாகிக் குைறஷியர் திக்கைனத்தும்

வாெளாடு வாட்சமர் ெசய்தனர் வதிக் ீ களமைமத்ேத பக்கம்-33

வந்ேதார் தைமயாங் கிருந்தவர் ெகான்றார் இருந்தவைர வந்தவர் ெகான்றார் வழிெயலாஞ் ெசந்நீர் வழித்தடேம

மிந்திேயார் வாணிபர் மக்காக் குைறஷிகள் ெகான்றதனால் வந்தன ராம்பழி வாங்கிட ேவர்ருமண் மீ திருந்ேத

ெவட்டுண் சிரம்நிலம் வழமுன் ீ மற்ேரார் சிரமுருளும்

ெகாட்டுண் ணுடல்தனித் ேததுடித் துந்துடித் ேதயடங்கும் மட்டிது ெவன்றிலா வானுயிர் ேபாக்க வான்பறக்கும்

ெகட்டேக ெடன்னவ ீ ெதன்றுேம நல்லார் குழம்பினேர


ேதால்விகண் ேடாடிேனார் ெசன்றனர் கஃபாத் தலத்தருேக

சால்பிைல யாமவர் தம்ைமக் ெகாைலெசய்தல் தர்மமில்ைல ேகாலினும் மறுத்தார் ெகாண்ட பைகைம வளர்த்தவராய் கால்மறுத் ேதகினர் வந்தவர் மீ ண்டும் வருவெமன்ேற

ெதாடர்ந்துநான்(கு) ஆண்டுகள் ேசர்ந்தன இஃது ெதாடர்ந்திருங்கால் நடப்ப(து) உயிர்ப்பலி ேவரிைல என்ேற ெதளிவு ெபற்ருக் ெகாடுத்தனர் ேவண்டிய ஈட்ைட வணிகர் ைகெயடுத்தார்

அடுத்தவாண் டாங்கு அைமதி விைளந்தேதார் அற்புதேம புதிய அனுபவம் பிள்ைளப்பி ராய முஹம்மதர்க்கு

பதிந்தது ெசஞ்சினில் பின்வருங் காலத்திற் ேபார்களிேல

மதிெகாளக் காரண மாகின யுத்த முைறயரிய

எதிரிைய வழ்த்த ீ இளைமயிற் கண்ட படிப்பிைனேய பக்கம்-34 இளைமப் பருவம் வளர்பிைற ேபான்ேற வளர்ந்தனர் வாலிபம் வளர்த்தவர் இளைம முறுக்கும் எழிலுேம ஒன்றிய(து) அன்னவரின் அழகில் அழகர் அழிவில் அழெகன் றதிசயித்தார்

முழிைமயாய் வல்ேலான் முஹம்மதர்க்(கு) அஃைத அளித்தனேன கனிவுறு பார்ைவயுங் கண்கவர் ேதாற்றமும் கண்டுெமாழி இனியநற் பண்புடன் ஈடிலா ஞானம் எவர்க்குமிலா

மனுேநய மும்மவர் வாக்கிைன மாறா வழிமுைறயும்

தைனேயார் தனித்தவர் தாெமனக் காட்டிடச் ெசய்தனேவ நம்பிக்ைகக் கானநற் பண்பால் குைறஷிகள் ேபாற்பிறரும் நம்பினர் எந்தப் ெபாருைளயும் நம்பி வசமளித்தார்

நம்மிக்ைகக் கானெரன் நாமமும் அன்னார் நவின்றனேர நம்பிேனார் நம்பிட நல்வழி ெகாண்டனர் 'அல் அமீ ேன'

'அல் அமீ ன் என்னும் அைடெமாழி கூறார் அரபுமண்ணில் இல்ைலயாம் என்றவா றானது அத்தைன ேபர்புகழாம் ெசால்லிடிற் ெசால்தவ றாதவர் தூயர் எனவிளித்துஞ்

ெசால்லினர் பின்பைக ேதான்றிய காைலயும் ெசான்னவேர


ெபார்ட்கைள வாங்கிடப் ேபாய்வரும் ேவைள பிறர்க்குதவும் ெபாருட்டாய்ய்ப் பிரரிடம் ேபசுவார் ேவண்டுவ ெபற்றுவர

விருப்புடன் ஏற்றவர் யார்க்கும் உதவும் இயல்புைடேயார் அருட்ெகாைட யான முஹம்மத் அதிசயர் அன்னவர்க்ேக

எல்ேலார்க்(கு) உதவும் இயல்பிைன ஏற்கார் அபூசுபியான்

ெசால்வார் குலத்தார்க்(கு) இழிவுநீர் ெசய்தீர் குைறஷியரின் ெசல்வாக்கு உன்றனால் சீரழிந் திட்டெதன் றார்இளவல்

நல்லேத ெசய்கின்ேறன் நால்வர் நலம்ெபற நன்றெதன்பார் பக்கம்-35 ஏைழகள் என்றும் இருப்பவர் என்றும் இைலெயவரும்

ேதாழைம ெகாள்ளத் தக்கவ ேரயாம் சமெமனக்கு

வாழுவ ேதார்சில காலேம ேவற்றுைம ேவண்டுவேதன்

தாழிஞ் ெசவிமுன் திருவிலார் பக்கெமன் றுைரத்தனேர இலாதவர் இன்னல் துைடப்பதும் ஏழ்ைமயால் எவ்வுறவும் இலாதார் தமக்குள் ஆறுதல் ெசால்வதும் ஒற்ருைமயாய் இலாதார் இடத்ேத இணக்கங்கள் ஏற்றிடச் ெசய்வதுவும் இலாதார்க்(கு) இரங்கும் இைறவழி பற்ரி இயங்கினேர கஃபாவின் அழிவும் புதுப்ெபாலிவும் ெபருெவள்ளம் ஒன்றால் பிளவுண்ட கஃபாச் சுவர்கெளல்லாம் உருக்குைலந் திட்டன, ஒன்றார் எவரும் உவந்ததைன

ெமருகிட வல்ேலான் முதர்பதி அஃது எனும்பயத்தால்

உருவிலான் அஃைத முழுைமயாய் நீர்ெகாண்(டு) அழித்தனேன இைறபுறத் தாேல இட்ந்திட ஆங்குேளார் தத்தமது

திறைமயக் காட்டக் குலங்குல மாகேவ கூடியைத

மறுமுைற ஆக்க முைனந்தனர் ேவைலயின் மும்முரத்தால் ெபாறாைமயும் பூசலும் ெபாங்கிய தாம்அவர் மத்தியிேல சுவர்க்கத்துக் கல்லின் உருவினில் வந்தேதார் சச்சரவு எவரைத ஏற்ற இடத்தினில் ைவப்ப(து) எனும்படியாய்

கவுரவம் ேநாக்கினர் கல்லிைன ைவக்கும் கருமமதில் நவவிைன முற்றும் பாதியின் நின்றது ேநாறபரற்ேற


ேவகமாய்ச் ெசன்றவல் ேவைலகள் முற்ரும் ெவருைமயுற

பாகேமார் பாகமாய்ப் பாதியில் நிற்கப் பணிெதாடரும்

தாகேமா ெநஞ்சிற் தவித்திட்ட ேபாதும் குலப்ெபருைம ேமாகம் முதெலன வாகினர் மக்கா நகர்ப்பதிேயார் பக்கம்-36 சுவர்க்கத்துக் கல்லாம் 'ஹஜருல்அஸ் வத்'முன் தரித்திருந்த சுவரினில் யார்குலம் ேசர்ப்பது என்பேத சிக்கலுக்கு

அவர்ெகாண்ட காரணம் ஆகும் வழிெயது தீர்ப்பதற்கு எவர்நல் முடிவு இயற்றுவார் என்றுேம ஏங்கினாேர

பிரச்சைன முற்றிப் பைகெவடித் தன்னார் பிறிெதாருவர்

சிரங்கைள யாம்நிைல ேதான்றிட ஆங்கிருந் ேதார்முதியார்

ெபாருந்தும் முடிவு புகன்றிட்டார் பற்றும் படியைமக்க

கருத்தினில் ெகாண்டார் குலப்பைக ேதான்றாக் கருத்ததுேவ காைலயில் யார்முதல் கஃபா நுைழவாேரா அன்னவேர

சாலப் ெபாருந்துவார் தீர்க்க முடிெவான்று ெசால்லுதற்ேக

சாலுெமன்(று) ஆகிடில் அெசய்குவர்ீ என்பெதன் தீர்ப்பெதன்றார் ேவெலாடு வாள்பிற வில்ெலாடு அம்பும் விைடெபறேவ காரிருள் சூழக் கதிரவன் ேதான்றக் கருதுமுன்ேன

ஓருரு பள்ளியி னுள்நுைழந் ேதெசலப் பற்பலரும்

ேதருவார் யாெரனத் ேதான்றிடாப் ேபாழ்ந்தும் தனித்ெதாருவர்

யாெரவர் தாெமனத் ேதர்ந்திடச் ெசன்றார் ெதரிந்தனேர

'அல்அமீ ன்' 'அல்அமீ ன்' 'அல்அமீ ன்' என்றனர் ஆங்குெசன்ேறார் நல்லதாம் என்றார் நலம்விைளந் ேதற்கும் நிைலைமவரும் ெசால்லுஞ் ெசயலும் சிறந்தநற் தூயவர் தம்வரவால் நல்லேதார் தீர்ப்பு நமக்களிப் பாெரன நம்பினேர

என்ன பிரச்சைன என்று அறியா முஹம்மதர்முன்

என்னெவன்(று) ஆய்ந்திட எண்ணினார் அன்னார் எடுத்தியம்ப பின்னேமன் இஃது பிரச்சைனக்(கு) ஆகா பரிந்துைரப்ேபன்

ெசான்னவா(று) இயற்ரிடில் ெசால்லிக என்றனர் தூயவர்க்ேக

ேதாள்த்துணி தன்ைன தைரவிரித் தார்பின் தைரகுனிந்ேத

மீ ள்ைவத் திடுங்கல் மலர்க்கரம் பற்றினார் முற்றுமாங்ேக


சூழ்ந்திருந் ேதார்விழி ெசய்வெதன் ேறயறி யாதிருக்க

மீ ளைவத் தார்துணி மத்தியில் பின்வாய் ெமாழிதலுற்றார் பக்கம்-37 பற்றுக ஒவ்ேவார் பிரிவின் தைலவரும் பின்னுயர்த்திப் பற்றுக என்றார் பதித்திடுங் கல்ெகாள் புறம்வைரயும்

ஒற்றுைம ெகாண்டார் உயர்த்தினார் கல்ைல உரியஇடம் ெபற்றிடச் ெசய்தார் ெபரும்பழி நீக்கினார் புண்ணியேர

குலப்பைக ேகாத்திரக் ேகடாங்கு ெகாண்ேட குருதிமைழ நிலத்திைன நாடுமுன் நாடிய நற்பயன் நல்லறிவின்

பலத்தினால் ஆனது ெவய்யவன் கண்ட பனித்துளிேபால் நிலத்தினில் மாறா நிைனவினில் நின்ற நிகழ்விதுேவ

உருவ வழிபாட்டின் உைறவிடம் (ேவறு)

தனித்ேதார் இைறையத் துதிக்க எழுப்பிய திருத்தலத்தில்

தனித்தனி ெயாவ்ெவாரு நாளுந் துதித்திடத் ெதய்வெமன

தனித்தனி யாெதாரு சிைலயிைன ைவத்தனர் திருக்கஃபா

தனித்ேத சிைலகளால் சிைலயிலாத் திக்கறத் தீச்ெசயேல வருடங்கள் ேதாறுமாங்(கு) ஒன்றுவர் வழிபடக் கற்சிைலகள்

தரும்ெபரும் பாக்கியம் தீயேநாய் மனப்பிணி அகற்றுெமன்ேற கருதினர் கற்பைனக் கடவுள்கள் தாம்தைமக் காக்குெமன்ேற

கருதினார் உருவிலான் காப்பவன் எனுமுண்ைம ெகாண்டிடாேர

கூட்டத்துல் ேகார்கல்ைலத் ெதய்வமாய்க் ெகாண்டவர் தத்தமது நாட்டத்ைத நிறிேவற்று வாெமன நம்பிேய நாட்டிைவத்தார்

ேபாட்டிக்குப் ேபாட்டியாய்ப் ெபருகின சிைலகளும் சிலவணக்கங்கும்

ேகட்டிைனத் தம்வழி ெகாண்டவர் பவப்ெபயர் கூறிடிேல

மூன்றுநூ ேறாெடாறு பத்ெதனச் சிைலகளாம் கஃபாவுள்ேள

ேமன்முகட் ேடெயாரு ெபருஞ்சிைல 'ஹுபல்'என வற்றிருக்கும் ீ

மான்கைளப் ேபாலிரு பக்கமும் காவலாய் ேவறிரண்டு

ேதான்றிடில் சண்ைடகள் ெசால்வதவ் ஹுபல்தம் நாமமேத பக்கம்-38


தூரத்தில் வாசகம் ெசய்பவர் தினந்தினம் கஃபாவின்பால் வாரா திருப்பினும் வரித்தனர் தனித்தனி தத்தமக்ேகார்

காரணங் கருதிேய கல்லிைன மரத்திைனக் கடவுெளனக்

காரிய மாற்ரினர் கருத்தினில் ெபாருத்திேய கீ ழ்நிைலேய மக்கமா நகரன்றி மிகவண்டி யும்ெவகு ெதாைலவினிலும்

இக்ெகாடும் பவம்மிகு மூடரின் ெசய்ைககள் இடம்ெபயர்ந்தும் மிக்கேவ பரவியாங் குற்றவர் தாமுேம மூழ்கினராம்

தக்கேபர் ேதான்றினர் தீதிைவ அழித்திடத் ெதரிகிலேர ெபண்ெணனச் சிசுெவான்று பிறந்திடிற் பிறந்தநாள் பிள்ைளயிைன

அன்ைனயாள் தவித்ைதடப் பிரித்தைத மண்ணிைட புைதத்திடுவார்

ெபண்ணிைன மனிதராய்ப் ேபாற்றிடார் ேபாகப் ெபாருெளனேவ எண்ணினார் எள்ளள ேபனுேம இரக்கமி லாதவேர அஞ்ஞான இருள்

சூெதாடு களவுெபாய் குடிகாமம் ெகாைலெயலாம் அன்னவர்க்கு

பாதக ெமன்றிலா தியற்றிடும் படியவர் நிைலத்தனேர

தீெதது நன்ைமதா ெமதுெவனத் ேதறிடார் தீதிைழத்தார் ஏதறி வாமிைவ எண்ணிட இவர்தமக் கிழிகுலேர

சண்ைடயின் ேபாதவர் சபதங்கள் ெசய்குவார் எதிரிதமின்

மண்ைடேயா டதனில்நான் மதுவுண்ணு ேவெனனச் சூளுைரப்பார் ெகாண்டவச் சபதமும் ெகடாதுளம் ெகாண்ெடாரு வாகுவரின்

ெகான்றுயிர் ேபாக்கியச் சபதமும் நீக்குவார் ெகாடியவேர

ேபாைதயுட் படுவேதார் ப்னிதநற் ெசயெலனப் ேபாற்ரிடுவார்

ேபாைதயுட் படாதவர் பலனிலார் புவிக்ெகனப் பரிகசிப்பார் ேபாைதயுட் பட்டவர் பண்ணிடும் பவங்கேளா பாவிகளின் ேபாைதயுட் கட்டகண் பார்த்திடா பாவத்தின் பிறப்பிடேம பக்கம்-39 மூடப்ப ழக்கத்தின் முழுைமயும் அன்னவர் மனங்களிேல கூடிக்கி டந்தன ெகாள்ைகயி லாதவ ராயிருந்தார்

ஆடுமா(டு) ஒட்டகம் ேபாலவர் வாழ்க்ைகயும் அைமந்திருப்ப நாேடாடி வாழ்க்ைகயும்ெகாண்டனர் பற்பலர் நலங்ெகடேவ


உடற்பலன் ெகாண்டவன் ஓங்குவான் தன்கரம் ஊரடங்கும் படித்தவன் பாமரன் பாெலாரு ேபதமும் இைலயவர்க்குள் அடுத்தவர்க்(கு) உதவிடும் அழகிய பண்புமில் லாதவராம் நடத்ைதகள் ஒழுக்க நன்ெனறி யற்றதாம் நாசகேர

ஒருத்திையப் பலர்படப் புணருவார் பிறந்திடும் பிள்ைளயினுக் குரியவர் தந்ைதயார் என்பைத தாேய முடிவுெசய்வாள்

மருவிடப் புகலுவார் மற்றவர் தைமத்தம் துைடயவைள

மிருகமும் மனிதரும் மாற்றிைல யன்னவர் மனத்தினிேல தந்ைதைக விட்டெபண் தாெயனும் உணர்வில்லார் தாம்ெகாளுவார்

ெசாந்தவர்ீ பிறப்பிைனச் ேசர்ந்ேத மணவிைன ெகாண்டிடுவார்

பந்தமீ தைனத்துேம பவெமன எண்ணிடார் ேபய்க்குணத்தார் புந்தியில் இைவெகாளப் பாவியர் வாழ்புலம் புகன்றிடிேல சிரியாைவ ேநாக்கிய வாணிபப் பயணம் (ேவறு)

அக்கால அேரபி யாவின் அதிெபரு வணிகப் ேபருள்

மிக்கேபர் ெகாண்டி ருந்தார் மாெதாரு விதைவப் ெபண்ணார் தக்கேவார் தைலவர் தம்ைமத் ேதடினார் திறைம மிக்கார்

எக்கணங் கிைடப்பார் என்ேற எதிர்பார்த்ேத காத்தி ருந்தார் ெபருந்திருக் ெகாண்டி ருந்த ெபருமாட்டி கதீஜா ஓர்நாள்

ெபாருத்தமாய் ஒருவர் ஆங்கு பண்புைடத் ேதாராய் ேநர்ைமத்

திருெவன இருப்ப தாகச் ெசால்லிட அறிந்தார் தம்பால்

வரும்படி அைழத்துக் ெகாள்ள விரும்பினார் விபரம் ேகட்டார் பக்கம்-40 ெசால்லினில் ேநர்ைம தான்ெசய் ெதாழிலினில் ெபாறுப்பு வணிக வல்லைம ெகாண்டார் நம்பி ேவண்டுவ தளிக்க வல்லார் அல்அமீ ன் என்று நாேட அைழத்திடும் ேபர்மு ஹம்மத்

எல்லார்க்கும் நல்லார் ேமன்ைமக்(கு) இலக்க்கண மாவார் என்றும்

ெசான்னைவ அனத்தும் தம்மின் ெசவிவழி புக்கச் சிந்ைத

ெசான்னதப் ேபேர மிக்கச் சிறந்தவர் எனவாம் ஒப்பும்

ெசன்றவர் தம்ைம மிக்க தாழ்ைமயாய் அைழப்பீர் என்ேற தன்பணி யாள ருக்கு ெசால்லிட அவருஞ் ெசன்றார்


தூய்ைமயாம் ெபண்டி என்னும் ெதானிப்படு நாமங் ெகாண்ேட தாஹிரா என்னும் ெசல்வச் சீமாட்டி கதீஜா தானப்

ேபர்ெபறு குலத்து தித்த ெபருமட்டி அைழப்ைப ஏற்று

நூர்எனும் ஒளிப்பி ழம்பாய் நாயகர் அவர்முன் நின்றார் ேதாற்றத்தின் சீர்ைம கண்ணில் ேதான்றிடு வசீக ரம்மும் ேபாற்றுதற் குரிய வாறு ேபசிடும் இனிய ேபச்சும்

சாற்றிடில் எனக்கு ேவண்டும் ெதாழில்வழித் தைலைம தாங்க ஏற்றவ ரிவேர என்ேற எண்ணிட்ட கதீஜா ெசால்வார்

வருங்காலம் என்ற னுக்கு வணிகநற் றுைணயாய் நீங்கள் சிரியாநன் நகர்பாற் ெசன்று ெசயற்பட லாேமா மாற்றார்

தருந்ெதாைகக்(கு) அதிகம் ேமலாய் தரெவனனால் ஊதிபத்ைத தரவியன்றிடுேம உங்கள் சம்மதம் ேவண்டு ெமன்ேற

சரிெயன் உடானங் ெகாப்பல் சரியல ெவன்ேற தம்மின்

ெபரியதந் ைததம் ேமாடு ேபசிநான் முடிவு ெசய்து

உரியநாற் பதிலு ைரப்ேபன் ஒப்புக என்ேற கூறிப்

பிரிந்தனர் முஹம்மத் அன்ைன பார்ைவவிட் டகன்றிட் டாேர

நடந்தைவ அைனந்த்துந் தந்ைத ேநர்முகங் கண்டு ேபச

அடந்தனர் மகிழ்வு ெவற்றி அைடந்திட வாழ்த்துஞ் ெசான்னார் முடிந்தவா(று) அன்னார் தம்மின் வாணிபந் தைனயு யர்ச்சி அைடந்திடச் ெசய்வர்ீ ேமன்ைம அறிவுைர பதிலாகிற்ேற பக்கம்-41 விைடெபற்றுத் தந்ைத யாரின் வார்த்ைதகள் சிரேமற் ெகாண்டு அைடந்தனர் கதீஜா இல்லம் ஆங்கவர் விருப்பஞ் ெசான்னார்

ெதாடர்ந்தன பணிகள் ெசல்லச் ேசர்த்தனர் ெபாருட்கள் முற்று அைடந்திடச் சிரியா ேநாக்கி அைசந்தது வணிகச் ெசல்வம்

மக்காவில் விைளந்த மிக்க விைலயுயர் ேபரீந் தண்ைடப் பக்கத்து வட்டா ரத்து பழங்களும் பிறவுங் கூட்டி

தக்கேதார் துைணயாய்க் கூடச் ெசலைவத்தார் ைமச ராைவ முக்கியத் ேதைவ எல்லாம் முஹம்மதர்க் களிக்க ெவன்ேற மாதங்கள் இரண்டு மூன்று மைறந்ேதாடி நாலும் எந்தச் ேசதியும் வாரா திருக்கச் சிரியாவின் திக்ைக ேநாக்கும்


வதியில் ீ தினமும் தம்மின் விழிபதித் திருந்தார் ஆங்கு யாதுதா நுற்ற ெதன்ேற அறியாது கதீஜா நின்றார்

நாட்களுங் கடக்க சற்று ெநஞ்சினிற் கவல ைடந்தார்

வாட்டிய துள்ளம் ெசன்ேறார் வரெவண்ணிக் காத்தி ருக்க கூட்டெமான் ேறார்நாள் அந்தக் கானக வழியில் கண்டார்

வாட்டமும் அகன்றார் தம்மின் வணிகர்தாம் அதுெவன் றாேம வந்தனர் ஒட்ட ைககள் வரிைசயாய் வணிக ேராேட

வந்தனர் முஹம்மத் முன்னால் வாசலில் இறங்கி நின்றார்

சுந்தரர் கண்டு கண்கள் சிரித்தன வாழ்த்துக் கூறி

வந்திட அைழத்தார் உள்ேள வாஞ்ைசேயா டவரும் வந்தார்

கைளப்புற்ரு வந்த ேபைரக் கனிெவாடு உபசரித்துக்

கைளப்பாறி ய்ணவுங் ெகாள்ளக் கூறிய பின்னர் ஆறி

அைழத்தனர் ைமசா ராைவ அவெராடு முஹம்மத் வந்தார் விளித்தனர் அைனத்தும் அற்ைற வாணிபம் பற்ரி யாேம விற்றைவ ெபற்ற லாபம் வாங்கிய ெபாருட்கள் மற்றும் உற்றதம் ெசலவ ீ பங்கள் ஒன்றிய ைகயி ருப்பு

முற்ருேம விளங்கச் ெசான்னார் முஹம்மதர் கதீஜா ேகட்டார்

சுற்றிலார் என்ற ேபாழ்தும் கணக்கினிற் பிசகில் லாேத பக்கம்-42

வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத அன்னார் விபரித்த வாகு தன்ைனப் பார்த்திருந் தார்கள் ேகள்விப் புனெலான்ற விழிகள் பூக்க

ேகாத்தபா வரிகள் ேபால குரலினில் இனிைம ெகாஞ்சும்

ேநர்த்தியாம் ேபச்சு ேதனில் நைனந்தவா றிருந்த தன்ேறா அறிந்துைவத் திருந்த வாறு அலவிவர் அதற்கும் ேமலாம் நிைறந்தேப ரறுவும் தம்ைம நம்பிய ேபர்க்குச் சற்றும்

குைறவிலா வாறு லாபங் ெகாணாருநன் ேநாக்குங் ெகாண்டார்

இைறதந்த பரிசாம் இந்த இளவெலன் ெறண்ண லுற்றார் தன்பணி முடிந்த ெதண்ணித் தரித்திரார் ஆங்கி ருந்ேத

ெசன்றிட விைடயுங் ெகாண்டார் துைண ெசன்ற ைமஸ ராவும் ெசன்றில பிராட்டி ேயாடு சிறுெபாழு தவ்வண் தங்கி

ெசன்றநாள் முதற்ெகாண் டன்று ெதாடர்ந்தைவ அைனந்துங் கூற


கண்கண்ட தில்ைல இந்தக் கண்ணியர் ேபால மாந்தர்

பண்டங்கள் அைனத்தும் விற்று புதியைவ அறிந்து வாங்கி ெவன்றனர் முற்றும் இந்த வாணிபந் தன்னில் லாபம்

ெகாண்டிடக் கார ணர்நற் குணத்தினில் குன்றாம் என்றார் ெசவிெகாண்ட அைனத்தும் அன்னார் ேகள்விேயா ெடன்றில் லாேத

கவிந்தது மனத்துள் ஆழங் ெகாண்டுேம முஹம்மத் மீ து

கவிந்தேதார் விருப்பும் ெநஞ்சக் காதலாய் கனிவுங் ெகாள்ள குவிந்தன இைமகள் ெவள்கிக் ேகாமகன் நிைனவி னாேல

திருமணம்

முன்னரீத் திரும ணங்கள் முடித்திருந் தாேர மூன்று

கண்ணைன மக்க ளன்னார் கணவரின் வழியி ருந்தும்

பின்னர்ப்ப்ர் மணஞ்ெசய் கின்ற பற்றிலா திருந்தார் முஹம்மத்

அண்ணலார் வருைக அன்னார் அகத்திைன மாற்றிற் றன்ேறா பக்கம்-43 தன்ெதாழிற் துைணயய்த் ேதர்ந்த திருமகன் ேசஇர்ைம கண்டு

தன்வாழ்வின் துைணயாய் ஏற்கும் திருவுளங் ெகாண்டார் நாச்சி

தன்னிலும் வயது குன்றித் தானவர் இருந்தா ெரன்னும்

உண்ைமயும் அறிவார் ஓர்ந்தும் உளம்பறி ெகாண்டிட் டாேர

சிந்தித்தார் பலநாள் ஏதும் ெசய்வெதன் ெறண்ணித் தம்மின்

ெசாந்தெமன் றாக்க யார்தான் துைணெசய்வார் எனவும் ேதரார் ெவந்துளஞ் ேசார்ந்தார் உள்ள விருப்பிைன அறியச் ெசய்யும் மந்திரஞ் ெசால்வா ரற்ேற மனக்கவல் ெகாண்டா ரந்ேதா இறுதியில் தனக்கு வந்த ஏவல்ெசய் ெபண்ணின் மூலம்

ெபறவிைளந் தாேர அன்னார் பிரியத்ைத அறிந்து ெகாள்ள முைறயாக அப்ெபண் மூலம் முஹம்மதர் தமக்குத் தூது

அறியெவன் றனுப்பி ைவத்தார் அவள்தாங்கி ெசன்றிட் டாேள ேகட்டதும் ேசதி என்ன கூறுவ ெதன்ேற ேதாண

மாட்டாேத அதிர்ந்து நின்றார் முதன்முைற அனுப வத்தால்

காட்டாதின் முகத்தில் பாவம் காருண்யர் உைரப்பர் என்றன் வட்டாைரக் ீ ேகட்ேட நாேனார் விைடதர முடியு ெமன்ேற


ெபருந்திருக் ெகாண்ட அந்தப் ெபருமாட்டி என்றம் மீ து விருப்புற்றார் என்ற தான விடயத்ைதப் ெபரிய தந்ைத கருத்தினில் ஏற்ப ராேமா கூறுவ ெதவ்வா ெறன்ேற

சிரத்தினிற் ெபாருத்தி ஆய்ந்தார் ெசய்வெதன் றறிகி லாேர ேசர்ந்ேதார் தருணாம் தந்ைத தனித்ெதாரு புறத்தி ருக்க

வார்த்ைதகள் ேகாத்து ெமல்ல ெமாழிந்தனர் நடந்த ெதல்லாம் மூத்தவர் வயதில் என்ற மட்டிலுந் தாேன யன்றி

ேசர்த்துடன் வாழ முற்றுஞ் ெசாறந்தவர் என்றார் தந்ைத ஏற்றனர் ெபரிய தந்ைத எனுஞ்ேசதி தூது மூலம்

ஏற்றனர் கதீஜா என்றும் ஏற்றிடா மகிழ்வு ெகாண்டார்

ேபாற்றுதற் குரிய ேபர்ைக பற்றிடும் நாைள எண்ணித் ேதாற்றத்தில் இளைம புக்கார் தனித்துளம் பூரித்தாேர பக்கம்-44 ஊரவர் ஒன்று கூட உறவினர் சுற்றஞ் ேசர

ேபரரு ளாளன் ேபரால் புனிதவத் திரும ணத்ைதப் பூரண மஹராய் திர்ஹம் பத்ைதந்து நூறு தந்ேத

சீர்ெபற அபூதா லிப்பும் ெசய்துைவத் தின்பங் கண்டார்

திருமண நாளின் ேபாது ேசர்ந்தேபர் அைனத்தி னுங்க்கும் திருமண விருந்தளித்துச் சுகித்தனர் வந்தி ருந்ேதார்

ஒருமனங் ெகாண்டு வாழ உவந்துவாழ்த் துைரத்து மீ ண்டார்

கருைணயின் கடலாம் வல்ேலான் கிருைபெசய் தருளி னாேன ெசல்வத்தில் திைளத்தி ருந்த சீமாட்டி சிறிதுஞ் ெசல்வம்

இல்லாத ேபைரத் தம்ைக இைணந்தபின் தனது ெசல்வம்

எல்லாேம அவர்க்குஞ் ெசாந்தம் என்னுமால் ைகய ளித்தார் வல்லவன் வகுத்த வாறாம் வள்ளெலம் முஹம்ம தர்க்ேக இல்லற வாழ்வில் எல்லா இன்பமும் ஒன்று ேசர

நல்லற மியற்றினார்கள் நாயகி ேயாடு முஹம்மத்

ெசல்வம்வந் துற்ற ேபாழ்தும் சிறிெதனும் வாழ்வில் மாற்றம்

இல்லாது வாழ்ந்தார் வாழ்வின் இலக்கணம் ேபணிக் காத்தார் திருமண வாழ்வின் ேபறாய்த் ேதான்றினார் அறுவர் மக்கள்

இருவர்ஆண் ஒருவர் காஸிம் மற்றவர் அப்துல் லாஹ்வாம்


இருவரும் இளைமக் கால இகவாழ்ைவ நீத்து வல்ேலான்

திருவுளம் ேபான்ேற அன்னான் திருத்தலஞ் ேசர்ந்தா ரந்ேதா ெபண்மக்கள் ைஸனப் ருைகயா பாத்திமா உம்முல் குல்தும்

மண்ணினில் ெநடிது காலம் வாழ்ந்திடும் ேபறு ெகாண்டார் தன்ன ீரற் ெகாழுந்தா ெமன்று தந்ைதயால் ேபாற்றப் பட்ட அன்ைனயர் பாத்தி மாைவ அலி(ரலி) கரங்ெகாண் டாேர பக்கம்-45 நாற்பது வயதில் நாடுைடக்ேகாலம் தீெதது வுள்ளேதா வத்த்ைன தீைதயும்

தீெதன அறிந்துேம ெசய்தனர் தகவிலார்

ேமதினி வாழ்வுேவ ெறான்றிைல என்றவர்

ேசாதைனக் கஞ்சிடார் ெசய்பவம் ெகாள்ைளேய ேபாகப் ெபாருெளனப் ெபண்டிைரக் ெகாண்டனர் ேபாகப் ெபாருெளனப் ெபண்டிரும் எண்ணினார் ேதகச் சுகமிரு பாலரும் ேவண்டினர்

ேமாகேம வாழ்ெவன மதியிலார் பற்றினர் தாக சாந்தியாய் ஆயின மதுவைக

தாக ேமற்படு முன்னைதத் தீர்த்தனர் பாகு ேபாலவர்க் காமிதீர் பாலரும்

பாகு பாடறப் பருகிேய திைளத்தனர்

ேதாறும் நடந்தன சூது வதிகள் ீ

ஏது வாயினும் ஏற்றவர் ஆடுவார்

நீதி இைலத்தைட ேநாற்றிட அன்னவர்

ேவத மும்மைத விலக்கிட வில்ைலேய

ெகாள்ைள இடுவதும் களவுகள் ெசய்வதும்

ெகாள்ைள ஆைசக்(கு) உவந்த ெசயல்களாம் ெதள்ள அறியுவர் தகாதது ெவன்றுேம

உள்ளத் திருந்திடார் உவந்துேம ெசய்குவார்

ெபாய்யு ைரெசயப் பக்குவ மானவர்

ெபாய்ையப் ெபாய்யினால் ெபாய்ய தாக்குவார்


ெபய்யும் மைழபிைழ யாகுேம அன்னவர் ெபய்யும் ெபாய்யதல் புகலல் ஆகுேமா பக்கம்-45 நாற்பது வயதில் நாடுைடக்ேகாலம் தீெதது வுள்ளேதா வத்த்ைன தீைதயும்

தீெதன அறிந்துேம ெசய்தனர் தகவிலார்

ேமதினி வாழ்வுேவ ெறான்றிைல என்றவர்

ேசாதைனக் கஞ்சிடார் ெசய்பவம் ெகாள்ைளேய ேபாகப் ெபாருெளனப் ெபண்டிைரக் ெகாண்டனர் ேபாகப் ெபாருெளனப் ெபண்டிரும் எண்ணினார் ேதகச் சுகமிரு பாலரும் ேவண்டினர்

ேமாகேம வாழ்ெவன மதியிலார் பற்றினர் தாக சாந்தியாய் ஆயின மதுவைக

தாக ேமற்படு முன்னைதத் தீர்த்தனர் பாகு ேபாலவர்க் காமிதீர் பாலரும்

பாகு பாடறப் பருகிேய திைளத்தனர்

சூது வதிகள் ீ ேதாறும் நடந்தன

ஏது வாயினும் ஏற்றவர் ஆடுவார்

நீதி இைலத்தைட ேநாற்றிட அன்னவர்

ேவத மும்மைத விலக்கிட வில்ைலேய

ெகாள்ைள இடுவதும் களவுகள் ெசய்வதும்

ெகாள்ைள ஆைசக்(கு) உவந்த ெசயல்களாம் ெதள்ள அறியுவர் தகாதது ெவன்றுேம

உள்ளத் திருந்திடார் உவந்துேம ெசய்குவார்

ெபாய்யு ைரெசயப் பக்குவ மானவர்

ெபாய்ையப் ெபாய்யினால் ெபாய்ய தாக்குவார் ெபய்யும் மைழபிைழ யாகுேம அன்னவர் ெபய்யும் ெபாய்யதல் புகலல் ஆகுேமா பக்கம்-46


வாக்க ளிப்பது ெவற்று வாய்ப்பதம் வாக்கு மாறுதல் வழிவழி யானது

ேநாக்கு பிறைரஏ மாற்றுத லதலால்

வாக்க ளிக்கவாய் கூசிடார் தாமேரா ெகாைலெவ றிக்கவர் காவலர் யாைரயும் ெகாைலக்கு வப்பேர சுடுகள வாயினும்

விைலக்கு வாங்குவர் ேவற்றவர் இன்னுயிர்

சிைலக்குத் ெதய்வத் திருமுைற ெசய்குேவார் சாைல ேயாரெமவ் ேவைளயுஞ் ேசருவார் ேவைல யற்றேபர் வம்பளப் பார்கேள

காைல மைலெயன் றன்னவர்க் கில்ைலேய ஆைல வாய்ப்படும் அன்னவர் வாய்கேள கூடி நின்றுபல் ேலார்குரல் ெசய்திட

ஆடி மகிழுவர் ஆங்குடன் ெபண்களும் கூடி யுடனவ ேராடுேம ேசர்ந்திடச்

ேசாடி ேசருேம ெசயலிழி வாமேரா கட்ட விழ்ந்த கடாக்களாம் காைளயர்

இட்டம் ேபாலவர் ஏேததுஞ் ெசய்யலாம் தட்டி வினவிடு தாைதயும் அவ்வழி

ெகட்ட ழிந்திடில் ேகட்பவ ரில்ைலேய வட ீ டங்கிடு வனிைதயர் வதியில் ீ கூடு விட்டகல் கிளிகைர ஒப்பேர

ேதடு வாரிைலத் தாய்வழி அஃதலால்

நாடு நிைலெகடு நிைலக்ெகவர் பழியேரா பக்கம்-47

நீடித்த தவம் (ேவறு)

நாடு சீர்ெகட நடப்பைவ நடந்திட ெநடுநாள்

ேதடு வார்தைன ேதாற்றிய தாெரன முஹம்மத்

நாடு வார்தனி நிஷ்ைடயில் நிைலத்திடத் தலமும்

காட டர்ந்தேவார் குைகதைனத் ேதர்ந்தார் ெசலேவ


உச்சி மைலயினில் உைறந்த குைகஹிரா வங்ேக அச்ச மற்றனர் எவர்தானும் அணுகார் எனவாம்

அட்ச ரம்அறி யாதவர் ஆயினும் ஆதியின் நிைனவால் பட்ச முற்றனர் ெபாருந்துமஃ தாெமன முஹம்மத் யாரு ேமவார் ஏற்றநற் குைகெயன விருப்பத்

ேதரு வாரது ேதாதது தாெனனத் ெதளிவாய்ப்

பார்பிற பைடத்தாள் பண்ணவன் பாற்புலன் பதித்ேத சீர்ெபறு தவேமற் ெகாண்டிட வாெமனத் ேதர்ந்தார்

தனித்ேத பலநாள் ெதாடர்ந்ததும் பலநாள் தனிேயான் மனத்தில் இருப்ப மற்ெறாரு எண்ணமும் முைளயா

நிைனப்பில் நிைலத்தார் நிமலன் நல்லருள் நல்கும் கணத்ைத ஏற்றிடக் கந்தியில் மறந்தார் கருத்தாய் கண்ெணன் ேறதங் கணவைரக் கதீஜா கருதி

விண்ேணான் பாலவர் ேவண்டுதல் அறிந்ேத விரும்பி

உண்ண உணவும் உதவுவ வைனத்தும் உதவி

மண்ேண உய்த்திட வாய்த்தவர் தமக்ெகன வரித்தார் (ேவறு)

வாரங்க ெளான்றி மாத மாகிச் சீரக மாதங்கள் சிலவு ேமகி

ேதராத புதிராக தினமும் ஏங்கி

ஆராத ைனெதாடர்ந் திருந்தா ரங்ேக பக்கம்-48 ஊரார்கள் அறிகிலர் உண்ைம ேதரார்

காரணர் காரியக் கருத்தினில் உய்த்தார் பாராளு ேவாந்திருக் கிருைப ேவண்டிச் சீராளர் முஹம்மத் தனித்தி ருந்தார்

யாேராடும் எஃெதனும் இயம்பார் ேசர்ந்ேத நீேராடு ஊணுெமான் றாத ேபராய்

ேவேராடு சாய்ந்தேவார் மரமா மன்ன தீராத ேசாகத்ேத திைளத்தி ருப்பார்

வணங்கெவன் ெறாருவேன ேவறாம் இல்ைல


வணங்குேவன் அவனன்றி ேவற்ைற யன்ேற இணங்கிேய எனக்கவன் அருள் பாலிப்பான் சுணங்கிடு ேபாழ்திலும் தனக்ெகன் பாேர

தன்ைன வருத்திடு தவத்தால் முஹம்மத் தன்னுரு தன்ைனயும் இழந்தார் மாறாய் முன்னமி ருந்தநல் லுடலம் நீங்க

அன்னவர் உருமாறிப் ேபானா ரந்ேதா கனிவில் கண்ட உருவம் (ேவறு)

ஓடியது காலம் ஓர்நாள் உறக்கத்தில் இருக்கும் ேவைள நாடிேயார் உருவந் தம்முன் நிற்பது கண்டார் கண்கள்

மூடிய நிைலயில் அன்னார் முகங்காண மாட்டா ேதாராய்

வாடினார் உள்ளம் யாராம் வந்தெதன் ேறங்க லானார்

வான்பூமி இரண்டி நுக்கும் விரவிய ேதகம் கண்ணால்

காண்பதற் கியலா வாகாய்க் ெகாண்டேவார் ஒளிப்பி ழம்பு வாந்தூத ராேனா அன்றி விண்ணவன் ஜின்ேனா என்ேற

ேதான்றிடா(து) அைமதி யற்ேற துன்பத்திற் திைளக்க லானார் பக்கம்-49 பற்பல் நாட்கள் அந்தப் ேபருரு ேதான்றித் ேதான்றி

நிற்பதும் மைறந்ேத தம்ைம நிைனவிழந் திடவுஞ் ெசய்த கற்பைன என்றும் இல்ைல காண்பது உண்ைம என்ேற

பற்பல வாேற எண்ணிப் பரிதவித் திடவு மானார்

நடந்தைவ அைனத்தும் ெசால்ல நிைனத்திட்ட ேபாழ்தும் யாரும் உடன்பட மாட்டார் ெபாஊஎன் றுைரப்ேபார் எனவும் அஞ்சி கடத்தினார் காலந் தன்ைன கூறாது மைறக்க லானார்

அடுத்தடுத் தின்னுந் ேதான்ற அன்ைனபால் கூறிற் றாேர

ெகாள்ளுங்கள் அைமதி அச்சங் ெகாளேவண்டாம் புதுைம உங்கள் உள்ளத்திற் ெகாண்ட ஐயம் ஓர்ந்திடில் கண்ட(து) ஏக

பள்ளலாம் இைறவன் பாங்கில் வந்தேவார் தூத ராகும்

எள்ளளேவனும் ஜின்னாய் இருப்பவெரன் ெறண்ணல் ேவண்டாம் ஆறுதல் வார்த்ைத கூறி அன்ைனயார் கதீஜா ேதற்ற


ேதறுதல் அைடந்தார் உள்ளத் ெதம்புேம ெகாண்டார் முஹம்மத் கூறுவார் ஒருநாள் உங்கள் கண்களில் காட்சி ெகாள்ளும் நூர்தைன யார்நான் என்ேற நாட்டுவார் அைமக என்ேற ஒளி பிறந்தது

என்றும்ேபால் அன்றும் ஓர்நாள் ஏகைன மனத்தி ருத்திக்

ெகாண்டுகண் மூசி முஹம்மத் கடுந்தவ மியற்றுங் காைல விண்டலம் ஒடிந்து வழும் ீ வறுெகாள் ீ ஓைச ெயான்று

அண்ைடயில் ேகட்க அஞ்சி அகலக்கண் திறக்க லானார் ெசவிப்பைற ெவடித்துத் தம்மின் ெசவிகளுங் குருடாய்ப் ேபாக

அவித்தெதன் விழிகள் பார்ைவ அற்றறுந் திட்ட வாறாம்

புவிப்ெபருஞ் ேசாதி ெவய்ேயான் தன்ெனாளி அடக்கு ெமன்ன

கவிந்தேதார் ஒளியின் ெவள்ளம் குைகயினுட் காய்ந்த தன்ேறா பக்கம்-50 ேபெராளிப் பிழம்பாய் ஆங்கு பார்த்தவவ் வுருேவ முன்னர்

ேபெராளிப் பிழம்பாய்த் ேதான்றிப் பன்முைற அச்சங் ெகாள்ளக் காரண மான ெதன்று கண்டனர் முஹம்மத் அந்தப்

ேபெராளி ஜிப்ரீல் என்னும் ேபருண்ைம அறிந்தி டாேர அச்சத்தால் உடல ெமல்லாம் ஆடின வியர்ைவ ேகாத்து

உச்சிகால் உடலஞ் சிந்தி உைடநைனத் ேதாட அன்னார் பச்சிளம் பிள்ைள ெயாக்கப் பார்த்தகண் பார்த்த வாேற நிச்சயம் அற்ேற நின்றார் நிற்பதார் எனத்ேதா ணாேர

வானுயர் ஒளிப்பி ழம்பாம் வாேனார்ேகான் ஜிப்ரீல் கண்டு சாெணன உடல்கு றுக்கிச் சக்தியற் றிருக்கும் ேவைள தாேனமுன் ேபச லானார் தனியவன் அனுப்பி ைவத்த

வானவர் வஹிெகா ணர்ந்ேத வழங்குேவா விளங்கும் வாேற

ஓதுவ ீ ராக என்ேற ஓதிடப் பணித்தார் முஹம்மத்

ஓதிட அறிேயன் என்றார் ஓெரழுத்(து) அறியா நாதர்

ஓதுவர்ீ என்றார் பின்னும் உடலைணத் திட்ட பின்ேன ஓதநான் அறிேயன் என்றார் ஓதிட மாட்டா ராக

மீ ண்டுேமார் முைறயுஞ் ஜிப்ரீல் மார்ெபாடு அைணத்தார் ெசால்வார் ஆண்டவன் நாமத்தாேல ஓதுவ ீ ராக ெவன்ேற


ேதான்றிடா(து) எதுவும் முஹம்மத் கூறுவார் எதைனத் தான்நான் ேவண்டுவ வாறு ஓத் ேவண்டுெமன் றியம்பச் ெசால்வார்

ஒன்றுேம அறிேயன் என்று உைரத்தவர் ெசவியுள் வாங்கிக்

ெகாண்டைவ அைனத்தும் ெநஞ்சுள் கடிதனில் ஊன்றி ஜிப்ரீல்

ெசானவா(று) ஒப்பு வித்தார் ெசவிெகாண்டார் வாேனான் தூதர் அந்நிைல தம்முள் ேதான்றும் அதிசய மாற்றந் ேதர்ந்தார் பக்கம்-51 பைடத்தாளும் இைறவன் ேபரால் ேபரருள் உடலம் பாய

அைடந்தனர் ெதம்பு முஹம்மத் அச்சமுந் தீர்ந்தார் முன்ேன

இருட்குைக ேபான்றி ருந்த இதயமும் ஒளியால் விஞ்சும்

அருட்ெகாைட யுணர்ந்தார் காணார் ஆங்குமுன் நின்ற ேபைர ேதடினார் தன்முன் நின்ற ேதசுைடப் ேபைர எங்கும்

ஓடினார் மீ ண்டுங் காணும் உந்தலால் கண்டா ரில்ைல வாடிேய உள்ளஞ் ேநார வந்துற்ற நிகழ்வால் யாரும்

ஈடிலான் நாமந் தன்ைன எண்ணிவாய் பூத்தா ரன்ேறா புதியேதார் அனுப வத்தால் புலைனந்தும் அடங்கி ேநர்ந்த கதிெயன வாமிஃெதன்ேற கலங்கிய வாறி ருந்து

மதிெதளிந் ெதழுந்த காைல மின்ெனாளி பாய்ச்சி ெவய்ேயான் புதியவனாகத் ேதான்றிப் பணிெகாள்ள ேமெல ழுந்தான் விடிந்ததும் வடு ீ ேநாக்கி விைரந்தனர் நபிகள் நாதர்

கடுங்குளிர் காலம் ேபான்ேற குலுங்கினார் குறுகி நின்றார் திடமறக் காலி ரண்டுந் துவண்டன நிைலத்து நிற்க

முடிந்திடா வாறு வட்டின் ீ முன்வசல் தட்டி னாேர

தட்டிய கதவின் ஓைச ெசவிெகாண்ட கதீஜா அன்ைன தட்டிய தாேரா ெவன்று ேதர்ந்திடத் தாழ கற்றக்

கட்டிய கணவன் தன்முன் ெகாண்டவக் ேகாலங் கண்ேட சட்ெடனத் தன்ைக தாங்கிச் ெசன்றனர் இல்உள் ளாேம

ேபார்த்துங்கள் என்ைன நன்றாய்ப் ேபார்த்துங்கள் என்ற வாேற

ஆர்த்திடப் பணித்தார் ேபார்ைவ அடங்கிடாக் குளிர்கண் ேடாராய்

ேபார்த்தினார் அன்ைன அண்டிப் பதறிடும் உடைல தன்னில்

ேசர்த்தைணத் தார்கள் என்ன ெசால்லுங்கள் உடலுக் ெகன்றார்


ஏக்கமும் பயமும் ஒன்றி இருந்திட்ட ேபாதுங் கண்ணில்

ேதக்கிய ஒளியால் வண்ணத் திருமுகம் புதுைம காட்டும்

வாக்கினில் பதித்த வார்த்ைத வளத்தினால் ஞான ெவள்ளம் தாக்கிய தாேமா ெநஞ்சம் சுடர்ெகாண்டு துலங்கி ெவன்ேற பக்கம்-52 ேநர்ந்தைவ என்ன ெவன்ேற நபிகளார் தம்ைம ேநாக்கி

பார்ைவயில் அதிர்ச்சி ெபாங்கப் பரிெவாடு வினவச் ெசால்வார்

பார்த்ேதனப் ேபைர என்ைனப் பலமுைற ெதாடர்ந்து வந்து

ேசர்த்தவர் அச்சம் ெநஞ்சில் ேதான்றிடச் ெசய்ேதா ைரநான்

நடந்தைவ அைனத்தும் முற்றாய் நீக்கமற் றுைரக்க அன்ைன ஒடிந்திட ேவண்டாம் உள்ளம் உண்ைமயில் ஆங்கு வந்தார் திடம்இைற பாலி ருந்து தங்கைளக் காண வந்த

அடியவர் மலக்காம் என்றார் தூதரும் நம்பி னாேர கண்ணயர்ந்(து) இைறவன் தூதர் கடிதனில் துயில ைநக்க

எண்ணமுங் ெகாண்டார் அன்ைன இைவபற்றி அறிய முற்றும்

முன்ைனய மார்க்க ெமல்லாம் ேமட்டிைம யாயறிந்த

தன்முைறத் தமயன் றன்பால் ெசன்றிடத் ெதாடர்ந்திட் டாேர

ேவதங்கள் கற்ேற ஓர்ந்த வரக்கா இபுனு ெநௗபல் ேதாதான ேபரி தற்ேகார் சீரான விளக்கங் கூற

ஓதுவா ருண்ைம ரூபம் ஒதுக்கிேயார் வணங்க மாட்டார் தீதிைல அவரி டத்ேத ெசல்லுதல் அைனத்தும் என்ேற

ெசன்றவர் ஆங்க வர்பால் ெசப்பினார் அைனத்துங் ேகட்டு

ஒன்றுேம உைரக்க மாட்டா(து) உணர்ச்சியற் றிருந்தார் ஓர்கால் முன்ைனய ேவத மான ைபபிளின் பக்க ெமல்லாம்

கண்முன்ேன வருதல் கண்டார் கருத்ெதான்றிப் ெபாருந்தி னாேர பக்கம்-53 இப்ராஹீம் நபியும் இஸ்மாயீல் நபியும் ெசய்த பிரார்த்தைன:

"எங்கள் இைறவேன (என் சந்ததியினரான) அவர்களிலிருந்ேத அவர்களில் ஒரு தூதைர

அனுப்புவாயாக, அவர்களுக்கு அவர் உன்னுைடய வசனங்கைள ஓதிக்காண்பித்து,


ேவதத்ைதயும் ஞானத்ைதயும் அவர்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடுத்து அவர்கைளப் பரிசுத்தமாக்கியும் ைவப்பார். நிச்சயமாக நீேய (யாவைரயும்) மிைகத்தவன்,

தீர்க்கமான அறிவுைடயவன்" என்று பிரார்த்தித்தார்கள் (குர்ஆன் 2:129) (ேவறு)

எமதிைறவா அவர்களுக்கு உன்னு ைடய . உயர்ேவத வசனங்கைள ஓதிக் காட்டி

உமதுமைற ேயாடுஞானங் கற்றுத் தந்து

. ஒன்றிடத்தூய் ைமயவர்ேமல் ைவக்கத் தக்க தம்மிைடேய தமக்ெகன்று அவர்க ளுள்ேளார் . தூதைரநீ எழுந்தருளச் ெசய்வா யாக

உண்ைமயதாய் மிக்கவல்ேலான் நீேய மிக்க

. நுண்மதியுங் ெகாண்டவனாய் இருப்ேபா னாவாய் பக்கம்-54 இறுதிநபி பற்றி ஈசா நபியின் முன்னறிவித்தல்

மர்யமுைடய மகன் ஈசா (இஸ்ராயீலின் சந்ததிகைள ேநாக்கி) இஸ்ராயீலின்

சந்ததிகேள! ெமய்யாகேவ நான் உங்களிடன் அனுப்பப்ெபற்ற அல்லாஹ்புைடய ஒரு துதன். எஆன் எனக்கு முன்னுள்ள தவ்றாத்ைதயும் உண்ைமப்படுத்துகிேறன்.

எனக்குப் பின்னர் அஹ்மத் என்னும் ெபயர் ெசாண்ட ஒரு தூதர் வருவைதப்

பற்றியும் நான் (உங்களுக்கு) நன்மாராயம் கூறுகிேறன் என்று கூறியைத (நபிேய நீர் அவர்களுக்கு) ஞாபகமூட்டும். (அவர் அறித்தவாறு அத்தூதர்) ெதளிவான

அத்தாட்சிகளுடன் வந்த சமயத்தில் இது ெதளிவான சூனியம் என்று அவர்கள் கூறினார்கள். (குர்ஆன் 61:6)

மர்யமுைடய மகன்ஈசா இஸ்ரா யீலின்

. முைறவந்த வழியினைர ேநாக்கிச் ெசால்வார் ெமய்யாய் நான் உங்களிடன் அனுப்பப் ெபற்ற

. முதலவனாம் அல்லாஹ்வின் தூத னாேவன்

ெமய்ப்படுத்து கின்ேறன்நான் என்னில் முந்தும் . தவ்றாத்ைத எனக்குப்பின் அஹ்மத் என்னும் துய்ேயானின் தூதர்வரிஞ் ெசய்தி ையயும்

. ெசால்லிேயநன் மாராயம் கூறு கின்ேறன் பக்கம்-55 தவ்றத், இன்ஜீலில் நபிவருைக பற்றி:

எவர் எழுத்தாற்றலற்ற (நம்) தூதராகிய இந்த நபிையப் பின்பற்றுகிறார்கேளா


அவர்கள் தங்களிடமுள்ள தவ்றாத்திலும் இன்ஜீலிலும் இவைரப்பற்றி

எழுதப்பட்டிருப்பைதக் காண்பார்கள். (இத்தூதேர) அவர்கைள நன்ைமயான

காரியங்கைள (ெசய்யும்படி) ஏவி, பாவமான காரியத்திலிருந்து அவர்கைள

சில்லகுவார். நல்லைவகைளேய அவர்களுக்கு ஆகுமாக்கி ைவப்பார். ெகட்டவற்ைற

அவர்களுக்குத் தந்துவிடுவார், அன்றி அவர்களுைடய பளுைவ அைவகைள விட்டுப் ேபாக்கி விலங்குகைளயும் (இைறவனுைடய கடினமான - பல கட்டுகைளயும் இைறவன்

அனுமதி ெகாண்டு) நீக்கிவிடுவார். ஆகேவ, எவர்கள் அவைர (ெமய்யாகேவ) விசுவாசித்து அவர்கள் மீ து அருளப்ெபற்ற ஒளிமிக்க (இவ்ேவதத்ைத)

பின்பற்றுகிறார்கேளா அவர்கள்தாம் சித்தி ெபற்றவ்ர்கள். (குர்ஆன் 7:157) பக்கம்-56 எவெரழுத ஆற்றலற்ற எமது தூதர்

. இந்நபிையப் பின்பற்று வாேரா அன்னார்

அவர்வசட்தில் உள்ளதவ்றாத் இன்ஜீல் தம்மில் . இவர்பற்றி எழுதியுள்ள வற்ைறக் கண்டார்

அவர்தம்ைம நன்ைமயின்பால் ஏவிப் பாவத்(து) . இருந்தவைர விலக்கிடுவார் நல்ல வற்ைற

அவர்களுக்கு ஆகுமாக்கி ைவப்பார் ேகட்ைட

. அவர்களுக்குத் தடுத்துமவர் ைவப்பா ராகும் அவர்தம்மின் பளுைவயவர் விட்டுப் ேபாக்கி

. அவருைறந்த விலங்குகைள நீக்கி ைவப்பார்

எவரவைர ெமய்யாக விசுவா சித்து

. அவர்தம்ைம பலப்படுத்தி உதவி ெசய்து அவர்மீ து அருளப்ெபற் றுள்ள தான

. ஒளிமிக்க இவ்ேவதம் தைனப்பின் பற்றும்

அவர்கள்தான் சித்திெபற்ேறார் (என்ேற தவ்றாத் . இன்ஜீலில் இைறவசனம் உண்ட தாேம) (ேவறு)

ெதளிவுெபற் றுணர்ச்சி ெபாங்க சிலிர்த்துடல் துள்ளா ெநௗபல்

களிப்பைடந் துைரப்பார் வார்த்ைத குத்தூசுன் குத்தூஸ் என்ேற

ெவளிப்பைட மூசா ஈசா மாதவத் தூத ருக்கு

வழிபடு ேவதத் தூைத வழங்கிேயார் இவர்தா ெமன்ேற

பக்கம்-57


இறுதியாய் உலகி னுக்கு இைறவன்பா லிருந்து ேதான்றும்

மைறதூதர் இவேர உங்கள் மணவாளர் முஹம்மத் ேததான் அறுதியிட்(டு) டுைரப்ேபன் நீங்கள் ஐயமுங் ெகாள்ள லாகா

அறிந்திட உைரப்பீர் அன்னார் அறிவுக்கண் திறந்த(து) என்றார் ஓடிேய வட ீ ைடந்து உறங்கிடும் நபிைய ேநாக்க நாடினார் நபிக ளாரின் நாயகிகதீஜா பிராட்டி

வாடாத மலரா மன்ன முகத்ெதளி வுற்ற ேபராய்

மூடிய விழிகள் கண்டார் மனத்தினில் அைமதி ெகாண்டார்

சிறுெபாழு தண்ண லார்ேமல் தன்விழி பதித்து ேநாக்கி

உறுெமாரு மாற்றங் கண்டார் உடல்வியர்த் தைசதல் கண்டார் மறுமுைற இைறவன் தூது மாநபி தமக்கு வந்த(து)

அறிகிலார் அன்ைன தன்ைன அண்டிடா திருக்கச் ெசய்தார் (ேவறு)

மீ ண்டுமிைற தூவரத் ெதாடங்கிற்(று) ஏகன்

. முஹம்மதைர நபியாக ஏற்றஞ் ெசய்தான் தூண்டினேன மக்களுக்குத் தனது ேவதம்

. ெதரிந்தறியச் ெசய்கெவன அவருஞ் ெசய்தார் ஆண்டவனின் புறத்திருந்ேத அருள்வாக் குகள்

. அகமதைர வந்தைடயும் ஜிப்ரீல் மூலம் ஆண்டடுத்து வந்ததிரு வாக்கியங்கள்

. அைறகூவ லாகியத்ேத அதுபின் னாேல பக்கம்-58 ேபார்ைவயால் ேபார்த்திக்ெகாண்டிருப்பவேர எழுந்து நின்று (மக்களுக்கு)

எச்சரிக்ைக ெசய்யும். உமது இைறவைனப் ெபருைமப்படுத்தும் உம்முைடய உைடகைளத்

தூய்ைமயாக ைவத்துக்ெகாள்ளும். தூய்ைமயற்றவற்ைற விட்டுத் தூரமாக்கிவிடும்.

பிறருக்கு நன்றிெசய்துவிட்டு பகரமாக அவரிடமிருந்து அதிகம் ெபற எண்ணாதீர். உன்னுைடய இைறவனுக்காக இன்னல்கைளப் ெபாறுத்திரும். ேபார்ைவயினால் ேபார்த்தியுள்ள ேபேர நீவிர் . ெபாதுமக்கள் தைமேநாக்கி எச்ச ரிக்ைக

கூறிடுவர்ீ உமதிைறையப் ெபருைம ெசய்வர்ீ

. கைறயகற்றி உைடகளில்நீர் தூய்ைம ெகாள்ளும் தூரமாகி விடுந்தூய்ைம அற்ற வற்றில்


. ெசய்தநம்ன்ைம தமக்கதிகம் எதிர்பார்க் காதீர் நீருன்றன் இைறவனுக்காய் இன்னல் தாங்கி

. இரும்ெபாறுைம காத்திடுவர்ீ (என்ற வாேற) யாரிடத்தில் எடுத்துைரப்ேபன் என்ைன யார்தான் . இைறதூதர் எனநம்பப் ேபாவார் என்ேற நீறுபூத்த ெநருப்பாக ெநஞ்சத்த் துள்ேள

. நின்றெதாரு வினாநபிகள் மைனயாள் ேநாக்கி கூறினேர வந்தஇைற வசனந் தன்ைனக்

. கதீஜாநன் நாயகியார் கருத்தில் ெகாண்டார்

ஆறுதல்தான் ெகாண்வர்கள் ீ ஆண்ட வன்றன் . அறுதிநபி எனெவாப்பி ேனன்நான் என்றார்

வணக்கத்துக்(கு) உரியவனாம் அல்லாஹ் அன்றி . ேவறில்ைல முஹம்மதவன் தூதர் என்ேற

இணங்குகிேறன் எனஅன்ைன இயம்பக் ேகட்டு

. இைறதூதர் பூரித்தார் இன்னும் யார்தான்

இணங்குவேரா எைனநபியாய் ஏற்ற என்ேற

. எண்ணிமனம் ஏங்குைகயில் எல்லாம் வல்ேலான் இணங்கைவப்பான் எதிர்காலம் உங்கள் ைகயில்

எனவுறுதி ெகாளப்புகன்றார் அன்ைன யாேர பக்கம்-59

ெதாடர்ந்தவர்கள் நபிகளாைர விளித்து ெநௗபல்

. ெசன்னெவல்லா விபரங்களும் எடுத்துச் ெசான்னார் அடுத்ெதாருநாள் ெநௗபலிைன கஃபா வின்கண்

. அண்ணலாருங் கண்ணுற்றார் நபிைய ேநாக்கித் ெதாடுத்தாேர ேகள்விதைன நடந்த ெதல்லாஞ் . ெசால்லுங்கள் எனஅதற்கு நிகழ்ந்த வற்ைற

எடுத்துைரக்க ஒவ்ெவான்றாய்ச் ெசவிம டுத்ேத . இருவிழியும் நீர்ெசாரிய நின்றிட் டாேர

"எவன்ைகயில் என்றனுயிர் உளேதா அந்த

. ஏகனின்ேமல் ஆைணயிட்டுச் ெசால்ேவன் நீவிர் அவன்ெபாருட்டால் அறுதித்திருத் தூத ராக

. அனுப்பிைவக்கப் பட்டவேர அன்றி இல்ைல

புவியாள்ேவான் புறத்திறுந்து தூது ெசால்லும்

. ேபர்'ஜிப்ரீல்' எனும்வாேனார் தைலவ ராகும்


கவலழிவர்ீ இைவயைனத்தும் நான்முன் கற்ற . காவலனின் மைறகளிேல கற்ற" ெதன்பார்

"ெபாய்யெரன்பர் பித்தெரன்பர் புழுக ெரன்றும் . புகலுவேர மாந்தரும்பால் ேகாபங் ெகாண்டு ெமய்யாகத் துன்பங்கள் ெசய்வார் நாட்ைட

. மறந்ேதாடச் ெசய்வார்கள்" என்றும் "முந்நாள் ைவயகத்தின் ேபறாக இைறய னுப்பி

. ைவத்தெவல்லாத் தூதருக்கு, விைளத்த வாறாம் ஐேயாநான் ஒைளஞனாக இைலேய உம்ைம . இறுதிவைர காப்பதற்கு" எனெநாந் தாேர பக்கம்-60 வரகாெசால் லைனத்தைனயுங் ேகட்டு ெநஞ்சுள்

. விவரிக்க இயலாத வாேற ேகள்வி

சுரக்கநபி வினவிடுவார் "ஊைர விட்டுந்

. துரத்துவேரா" எனஅவரும் ஆமாம் என்றார்

ஒருபுறத்தால் நபித்துவத்தால் மகிழ்வும் துன்பம் . ஒன்றுெமன்ற காரணத்தால் துயரம் ேசர

கருைணநபி கலங்கினேர இைறநாட் டம்ேபால்

. கூடுவது கூடட்டும் எனவி ருந்தார்

பலநாளாய் இைறதூது வராதல் கண்டு

. புண்ணுற்ற மனங்ெகாண்டார் தாங்காச் ேசாகம் நிைலெகாள்ள அச்சமுற்றார் என்றன் மீ து

. நம்பிக்ைக இழந்தனேனா இைறவன் என்ன இைலயுங்கள் மீ திைறவன் ெகாண்ட அன்பு

. என்ெறன்றும் மாறாேத நபியாய்த் ேதர்ந்த

நிைலவந்த பின்னரும்ம்ஏன் கவைல என்ேற

. நபிவாழ்க்ைகத் துைணகதீஜா நபிக்குச் ெசால்வார் ெநஞ்சுருகிப் பிரார்த்திப்பர் நபிகள் நாதர்

. நாயகேன எைனமறேவல் கருைண ெசய்வாய் துஞ்சாது ெவனக்கிட்ட கடைம ெசய்ேவன் . தூயவேன தூதனுப்பித் துணிவுந் தாராய்

பிஞ்சுமனப் பிள்ைளையப்ேபால் பணிந்ேத ேவண்டப் . பண்ணவனும் இரங்கினேன மீ ண்டுந்தூது

சஞ்சலத்ைதப் ேபாக்கியேத தூது வர்ேதான்


. ஜிப்ரீலும் வஹிேயந்தி வரவு ெசய்தார் பக்கம்-61 முறபகலின் ஒளி மீ து சத்தியமாக, மைறத்துக் ெகாள்ளும் இரவின் மீ து

சத்தியமாய் உமதி இைறவன் உம்ைமக் ைகவிடவுமில்ைல, ெவறுக்கவுமில்ைல. உமது

பிந்திய நிைலைம முந்திய நிைலைமையவிட நிச்சயமாக உமக்கு ேமலானதாக இருக்கின்றது. உமது இைறவன் பின்னும் உமக்கு பல உயர்ந்த பதவிகைள

அளிப்பான். நீர் திருப்தியைடவர். ீ அநாைதயாக உம்ைமக் கண்ட அவன் தங்குமிடம் அளித்துக் காக்கவில்ைலயா? உம்ைம வழியரியாதவராகக் கண்ட அவன்

வழிகாட்டினான். உம்ைம வருைமயில் கண்ட அவன் தனவந்தராக ஆக்கிைவத்தான்.

ஆகேவ, நீர் அநாைதகைளக் கடிந்துெகாள்ளாதீர், யாசிப்பவர்கைள விரட்டாதீர்

உமது இைறவன் அருட்கிைடைய அறிவித்துக் ெகாண்டிருப்பீராக. (குர்ஆர் 93ம் அத்தியாயம்). பக்கம்-62 "முற்பகலின் ஒளிமீ து மைறத்துக் ெகாள்ளும் . மாவிருளின் மீ தினிலும் சத்ய மாக

(ெகாற்றவனாம்) இைறவனுன்ைன ெவறுக்க வில்ைல . ைகவிடவும் இல்ைலயுன்றன் பின்ைனக் காலம் முற்றிலுேம முன்ைனவிட ேமல தாகும்

. மிகப்ெபரிய பதவிதரத் திருப்தி ெகாள்வர்ீ நிறக்தியாய் உைமக்கண்டான் தங்கு தற்கு

. நல்கினேன இடமளித்துக் காத்தா னன்ேறா திைகப்புற்ரு வழியறியா நின்ற ேபாழ்து

. ேசர்த்தனேன ேநர்வழியில் முைடப்பட் ேடாராய் வைகயுற்ரு வறுைமயிேல திைளத்த காைல

. வரித்தனேன ெசல்வத்ைத எனேவ நீவிர்

வைகயில்லா அநாைதகைளக் கடிந்தி டாதீர்

. வந்திரப்ேபார் தைமவிரட்ட ேவண்டாம் என்றும் ெசகமாளும் வல்லவனின் அருட்ெகா ைடைய ீ என்ேற . ெசகத்திற்கு அறியச்ெசய் வராம்"

ஊரறிந்த உண்ைம (ேவறு)


இைறதூது வந்த ேசதி எவ்வாேறா குைறஷி யர்க்கு

அறியவன் துற்ற ேபாது அதிர்ந்தனர் புதிய மார்க்கம்

குறித்தவர் ெகாதித்தார் முஹம்மத் ெகாள்ைகதா ெனன்ன ெவன்ேற

அறிந்திடத் துைடத்தார் ேகாப அக்கினிக் குட்பட் டாேர பக்கம் 63

ஊெரல்லாம் அதுேவ ேபச்சாய் உைறந்தது அற்ைறப் ேபாழ்து

காரிருட் ேகாட்ைடக் குள்ேள ேகடுற்ற வாழ்ைவக் ெகாண்ேடார் ேதரிலார் இஸ்லாம் என்னும் தூயநல் ஒளியால் வாழ்வின் ேபறவர் ெகாள்ளப் ேபாகும் பாக்கியம் அறியா துற்றார்

ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் ெமல்ல ஒன்றினார் ஊரார் தம்ைமக்

ெகான்ெராழித் திடுவ ரந்தக் குைறஷிகள் என்ேற அஞ்சி

ஒன்றாமல் ஒதுங்கி ேயாரும் ஒன்றினார் ேவத வார்த்ைத

ெவன்றதன் னார்தம் ெநஞ்ைச வரித்திட வாஞ்ைச யுற்றார் ஏைழகள் தாேம முன்னர் இைறவழி பற்ரி னார்கள்

பாழ்படு ெநஞ்சங் ெகாண்ட பணத்திமிர் பிடித்த ேபர்கள்

ஏைழகள் தம்ைம ேநாக்கி ஏளனம் ெசய்த ேதாேட

வாழ்விடம் அறிந்து ெதால்ைல வழங்கவிஞ்ஜ் ெசய்திட் டாேர

கூடிேய நபிக ேளாடு கூட்டமாய்ச் ெசல்ேவார் கண்டு

கூடிேய நைகப்பர் எச்சில் கூட்டிேய உமிழ்வர் யாரும் நாடியப் புதிய மார்க்கம் நண்ணிடா வாறு ெசய்ய

நாடினார் வைகத்த ெதல்லாம் நபிெதாடர் வாக்(கு) இைழத்தார் மூன்றாண்டு

இைறமார்க் கத்ைத மைறத்துைர ெசய்த ேபாழ்து

ஆண்டவன் பணித்தான் உம்ைம அண்டிய உறவி ேனார்க்கு ேவண்டும்நீர் அச்ச மூட்டி வழிவர எச்ச ரிக்ைக

ேதான்றிடச் ெசய்க ெவன்ேற தூதரும் பணிந்திட்டாேர ெதாடர்ந்தது ேபால வாக்குத் ெதாடர்ந்தது நபிக ளார்க்கு

எடுத்துைர ெசய்வர்ீ நாம்முன் ஏவிய தைனத்தும் என்றும்

விடுத்திடும் உறைவக் கல்ைல வணங்குேவார் ரிடத்தும் என்ேற விடுத்தனன் அைழப்பும் நாதர் ெவளிப்பைட யாகச் ெசய்தார் பக்கம்-64


ெதாழுைக வந்த வரலாறு இரவினில் பாதிப் ேபாழ்து இைலயதிற் குைற வாேயனும் திருமைற தைமத் திருந்தத் ெதளிவாக ஓதி ஆளும்

ஒருவனாம் எனவ ழுத்த உவப்பீர்கள் எனப்ப ைடத்ேதான்

அருளினான் ஆைண ெகாண்டார் அதன்படி ஒழுகலுற்றார் ெதாழுதனர் கல்ைல மண்ைண ேதான்றுெசங் கதிேரான் தன்ைன இழிகுண மக்கா வாழ்ந்ேதார் இைறவெனன் றியற்ருங் காைல ெதாழுதனர் நபிகள் ேசர்ந்து ெதாழுதனர் கதீஜா அன்ைன வழுவிலான் தம்ைமச் ெசான்ன விதிப்படு வழுத்தினாேர

இருவரும் விழித்தி ருந்து இரவினில் ெதாழுதல் கண்டார்

மருகராய் நபிக்குப் பின்னர் வாய்த்தவர் அலிெயன் பிள்ைள உரிைமேயா டவைர ேநாக்கி உைரப்பேர யாைர நீங்கள்

சிரம்பணிந் திைறஞ்சு கின்றீர் ெசால்லிவர்ீ எனப்ப ணிந்ேத உருவில்லா ெதாருவ ைனநாம் உவந்தனம் வழுத்த ேவறு

ஒருவரும் இைணயாய்க் ெகாள்ள ஏற்ரிடார் முற்று மாேனன் திருவுளங் ெகாண்டான் என்ைன தூதராய்க் ெகாள்ள நீரும்

மருவுவர்ீ இஸ்லாம் என்னும் மார்க்கத்தின் பாெலன் றார்கள்

அளவற்ற அருளன் நிகரில் அன்புைட ேயானு மாவான்

இளவல்நீ யறிவாய் என்ன இன்ேறநாள் இைணந்ேத ெனன்ேற

ெதாழுதிட உகந்ேதான் அன்னான் தனித்துேவ ெறாருவ ரில்ைல உளத்தினால் ஏற்ேறன் நீங்கள் ஒப்பிலான் தூதர் என்றார்

ஏற்றவர் இஸ்லாம் தன்ைன இளைமயில் அலிேய பின்னர்

ஏற்றனர் 'ைஸத்'தும் மூன்றாய் ஆனது ஒப்பி ேனார்கள்

ஏற்றவர் முதலில் தம்ைம இைணந்தவர் முைறைமக் காரர்

ஏற்றனர் பிறரும் ேசர்ந்ேத இைணந்தனர் ெதாடர்ந்த(து) ஆேம

பக்கம்-65 சிைலெவறுத் ெதாதுக்கி ஏக ெதய்வத்தின் பால தாக

அலிவிசு வாசங் ெகாண்டார் எனத்தந்ைத அறிந்த காைல மைலயடி வாரம் ேநாக்கி முஹம்மதர் இருப்பா ெரன்ேற

ெசலவாங்கு கண்டார் தம்மின் ெசல்வைன அன்னா ேராேட


நபிகளா ேராேட அன்னார் நாயகி கதீஜா மற்ரும்

நபிவழி அலியுங் கூடி நின்றிைற வணக்கஞ் ெசய்ய

நபிகைள ேநாக்கிக் ேகள்வி நிகரிலாச் சினமுங் ெகாண்ேட அபூதாலிப் வினவ லானார் ஆறிகிலார் உண்ைம ேதரார்

என்னயீ ெதன்ன மார்க்கம் இயம்புவ ீ ெரன்றார் அண்ணல் ெசான்னார்கள் இஃது முன்னாள் திருநபி இபுறா கூமும் தன்வழி ெகாண்ட மார்க்கம் ேதருக புதிெதான் றில்ைல

பின்வரு ேவாரும் ஏற்கும் பண்ணவன் வழியா ெமன்ேற

ேகட்டவவ் விைடயால் தம்மின் ேகாபமும் அவிய மீ ண்டும் ேகட்டனர் ேகள்வி யாகக் கூறுவர்ீ நீர்யா ெரன்ேற

மாட்சிைமக் குரிேயான் தூதர் மைறேயானின் அடியான் நானுங் காட்டிடும் வழிைய நீங்கள் ைகக்ெகாள்க ெவனவி ரந்தார்

உம்முைட உண்ைமத் தன்ைம உணருேவன் நாெனன் றாலும் எம்முைட முன்ேனார் மார்க்கம் எப்படிக் கைளேவன் நீர்நும்

நம்பிக்ைக ெகாண்ட மார்க்கம் ேநசிப்பீர் பிறர்க்(கு) உைரப்பீர்

நும்வழி நம்ம ேனார்தம் ெநருடலற் றிருக்கக் காப்ேபன்

என்னுைட மூச்சுக் காற்றும் என்மூக்கில் இருக்கு மட்டும்

உன்ைனநான் பாது காப்ேபன் உனக்ெகதும் ேநரா வண்ணம்

கண்ெணனக் ெகாள்ேவன் என்றன் கடைமயும் அதுவா ெமன்ேற ெசான்னார்கள் அலிைய ேநாக்கிச் ெசல்லலாம் வாெவன் றாேர

இல்ைலநான் வரேவ மாட்ேடன் இைறதூதர் வழியிற் றான்நான்

ெசால்லுேவன் அவர்த மக்குத் ேதாள்த்துைண யாேவன் என்றார் வல்லவன் தூதர் அந்த வாய்ெமாழி ேகட்டு ைரப்பார்

இல்ைலநீ விரும்பி னாேலா ஏகலாம் எனப் பணித்தார்

பக்கம்-66 இைறயவன் தனக்கும் அன்னான் இைறதூதர் தமக்கும் எந்தக் குைறதனும் வாரா வாறு கடும்பணி இயற்ரிப் பின்னும்

மைறயருள் ேவத வாக்கின் முைறெசலத் துணிந்ேத ெனன்றார் நைறெபாழிந் தன்ன தாமந் நம்பிேகாத் துைரத்த வார்த்ைத மறுத்துைர ெசப்பக் ேகட்டு மகன்பிடி வாதங் கண்டு

ெவருத்திலார் தந்ைத முஹம்மத் வழிபிறழ்ந் ெதாழுகா ெரன்னும்


உறுதியில் திைளத்தாட் முற்றும் உடன்பட்டார் அலிைய விட்டு அறுத்தனர் வாய்ச்ெசால் மீ ண்டு அகம்ேநாக்கிச் ெசல்ல லானார் சன்மார்க்கத்தின்பால் அைழப்பு

பகிரங்க மாக மார்க்கப் பணிெசயத் துணிந்த ேவைள

பகிரங்க மாக மான பங்கங்கள் ெசய்தார் தம்மின்

அகங்ெகாண்ட ஏக ெதய்வ அைறகூவல் தன்ைன மக்கள் அகங்ெகாள்ள ைவக்கப் பட்ட அவதிகள் அதிகம் அம்மா

அஞ்சிடார் ெபருட்ப டுத்தார் அைனத்ைதயும் ெபாறுத்தார் கண்கள் துஞ்சிடார் ேசாத ைனக்குத் துணிந்தவர் ஒன்று ேசர்ந்தார்

கஞ்சினுக் கில்லா ஏைழக் கூட்டேம யதுெவன் றாலும்

ெநஞ்சுரங் ெகாண்டார் வல்ல நாயைன நம்பி னாேர

உறவினர் தமக்கு மார்க்க உபேதசம் ெசய்க ெவன்னும்

இைறயாைண வந்த ேபாது ஏற்றவா றியற்ற எண்ணி

உறுத்தினார் அலிக்கு ஓர்நல் ஒட்டைக தைனய றுத்து

விருந்துக்காய் அைழப்புச் ெசய்ய வழிவழிச் ெசாந்தத் தார்க்ேக குலத்தவர் அைனத்துப் ேபரும் கூடினர் உறவுக் காரர்

நலந்தகு விருந்துண் ேடக நாடிய ேபாது நாப்பண்

புலத்தினில் எழுந்து நின்ேற ேபசிட நபிகள் ேநாக்க

கைலத்தனன் அைமதி 'அபூல ஹப்'எனும் ெகாடிய ேபேர. பக்கம்-67 உறவினில் ெபரிய தந்ைத உத்தமத் தூதின் ைவரி

ெமறுத்துரிஅ ெசய்தான் எம்ைம முஹம்மேத அைழத்த(து) ஏன்நீர் விருந்துண்ணத் தாேன யன்றி ேவெறன்ன உைரதான் ேவண்டும்

ெபாருத்திைதக் கருத்திெலன்ேற புறப்பட்டான் பிறர்ெதா டர்ந்தார் ஏமாற்றம் எல்ைல யற்ரு இருந்திட்ட ேபாதும் ெகாண்ட

ஏமாற்றந் தவிர்க்க மீ ண்ேடார் ஏற்பாட்ைட அலியுஞ் ெசய்வார்

ஈமானில் உறுதி ெகாண்ட ஏந்தலர் மறுநாள் வந்ேதார் தாமாகப் ேபசு முன்ேன சட்ெடன உைரெசய் தாேர

அறிகிேலன் நீரிப் ேபாது அைடயநான் ெகாணர்ந்தி ருக்கும் ெபருமகிழ் வட்ட ீ நல்ல புதுச்ேசதி தம்ைம ெயாக்க

அரபிகள் எவெரன் றாலும் அதற்குமுன் ெகாணர்ந்தா ெரன்ேற


உறவிேனார் ெசால்வ ீ ெரன்ேற உைரதைனத் ெதாடங்கி னார்கள் இருைமயும் உங்க ளுக்கு ஏற்றநல் வழிையக் காட்ட

உரியன ெசால்ல வந்ேதன் எனதிைற பணித்தான் அஃேத அருகனின் பணிப்புக் ேகற்ப அவ்வழி உதவு ேவார்கள் இருப்பேரா ஈங்ெகன் றாேல இயம்புக எனவி ளித்தார்

ஒருவரின் முகத்ைத மற்ற ஒருவர்கள் ேநாக்க மாறி

இருவரும் தமக்கு முன்ேன இருப்பவர் தம்ைம ேசாக்க

எரிகின்ற தீயில் வாரி எண்ைணைய வார்த்தற் ேபான்ேற

கருகினால் மனத்தால் ேகள்வி கைணெயனத் ைதத்த தாேல

சினங்ெகாண்டார் அைனத்துப் ேபரும் ெசாலவார்த்ைத யற்ருப் ேபானார் மனங்ெகாண்டார் ெவறுப்ைபத் தானும் வாயுைர ெமாழிந்தார் இல்ைல

இனங்காண மாட்டா தாங்ேக இணந்தது அைமதி யாேரா

கணெரனக் ீ குரல்ெகா டுக்க கண்களாங்(கு) உைறய லாச்ேச இைறவனின் தூேத நீங்கள் எவருக்கும் அஞ்ச ேவண்டாம் அைறகூவு கின்ேறன் இன்ேற ஆெரவ ராகி ெலன்ன

மைறவழி ெசால்லு ேவார்க்கு முரண்பட்டு வருவா ராயின்

உைறயாேத என்வாள் ெசன்னி உருண்டிடச் ெசய்ேவன் என்ேற பக்கம்-68 ேநாக்கிய புறத்தி லாங்ேக நின்றவர் அலிெயன் நம்பி

வாக்கினில் ெதானிக்கும் வரம் ீ விழிகளில் கனலாய்ப் பாயும் ேதக்கினார் வதன்ம் மீ து சுந்தர நைகப்ைப நாதர்

வாக்குைர ெசய்த ேபைர வாஞ்ைசேயா டைணத்திட் டாேர ேவரறிந் திறந்த நாட்கள் வாரங்கள் சிலவாய் மாற

ஊரிைன அைழத்தார் கூவி ஒருவேரார் நாளின் ேபாேத

வாருங்கள் வாருங் கள்ேளார் விபரத்ைதச் ெசால்ல ெவன்றார்

ஊெரான்றி 'ஸபா'குன் றின்கண் ஒன்றினர் நபிையக் கண்டார் குைறஷிகள் ஒன்று கூடக் கூட்டிய நபிையக் ேகாமான்

அைறயுவர்ீ நாெனன் றும்ெபாய் உைரத்தைதக் ேகட்ட(து) உண்டா

இைறநபி வார்த்ைத ேகட்ேடார் இல்ைலெயன்(று) இயம்பி னார்கள் பைறயைறந்(து) ஒலிெய ழுப்பும் பாங்கினில் இருந்த(து) அஃேத


மைறந்ெதாரு பைடயும் இந்த மைலயினுக்(கு) அப்பால் எம்ைம குறிைவத்து நிற்ப தாகக் கூறிடில் நம்பு வேரா ீ

அறிந்திட வுைரப்பீர் என்ேற அடுத்திரு வினாத்ெதா டுத்தார் உறுதியாய் நம்பு ேவாம்நாம் என்றுைர பகர்ந்திட் டாேர

ஏகநா யகனாம் அல்லாஹ் என்ெறாப்பிச் சிைலவ ணக்கம்

ஆகாெதன்(று) ஒழிக்கா விட்டால் அன்னவன் ேவத ைனக்குள் ஏகுவர்ீ என்று நானின்(று) எச்சரிக் ைகெசய் கின்ேறன்

ேநாகாதார் பிறருள் ளத்ைத நவின்றிடச் சினந்திட் டாேர

மாைலச்ெசவ் வானம் ேபான்ேற மாறிய விழியும் ெநஞ்சுள் ேவைலக்கூர் பார்த்த பாங்கும் ெவந்தணல் காய்ந்த எஃகின்

ேகாைலத்தம் ெசவிக்குட் புகுக்கிக் குைடயுமா(று) அப்ேபாழ்(து) ஆங்ேக ஆலமுண் ேடாரும் ஆனார் அண்ணலார் ெசால்லி னாேல அண்ணலார் ெபரிய தந்ைத ஆனவன் 'அபூல ஹப்'நாப்

பண்ணுறு வார்த்ைத ெகாண்டு ெபாழிந்தனன் நபிைய ேநாக்கி

மண்ணள்ளி இைறத்தான் பூமான் முகந்தனில் பாவி யாேனான் கண்ெகாண்டு காண ெவாண்ணாக் காட்சியால் தூதர் ெநாந்தார்

பக்கம்-69 பகிரங்க மாக மார்க்கப் ேபாதைன ெதாடங்கிற்(று) அன்ேற

அகங்களில் குைறஷி யாேனார் அவிந்தனர் வளர்ச்சி கண்ேட தகுந்தேவார் பாடம் முன்னர் ெசய்யாத பழிைய எண்ணி

ெவகுண்டனர் தம்ைமத் தாேம ைவதனர் வழியுந் ேதாணார்

முைளயிேல கிள்ளா துற்ற மடைமயால் ேவரும் ஊன்றி

கிைளவிட்டு நிழலும் காட்டக் காரணம் நாம்தாம் என்ேற

அழலிைடப் பட்ட பாங்காய் அங்கலாய்ப்(பு) உற்றார் யார்ேமற்

பழிதைனப் ேபாடு வாேரா பவத்திைடப் பட்ட ேபராம் ெதாடர்ந்து வரும் துன்பங்கள்

வழிநடந் திடுங்காற் பின்னால் வழிபற்றிப் பரிக சித்ேத

இழிந்தேபர் என்பார் பித்தர் என்றும்வாய் ெமாழிவார் ெபாய்யாய்ப் பழிகூறி நைகப்பார் மாயப் பாதகர் சூன்யக் காரர்

வழிேகட்டின் பக்கல் எம்ைம வரச்ெசாலும் வணர் ீ என்பார்


பற்பல இழிெசால் ேசர்த்ேத ேபசுவார் சிறுவர் கூட்டிக்

கற்களால் அடிக்க ைவப்பார் கூட்டிய குப்ைப கூளம்

ெபாற்ரிரு ேமனி தன்னில் ேபாடுவார் ேபாகும் பாைத

கற்கைள முள்ைளச் ேசர்த்ேத கால்கள்புண் ணாகச் ெசய்வார்

குைறஷிகள் ெகாடுைம கண்டு ெகாத்தஅபூ தாலிப் அந்தக் குைரஷிகள் ெசவிெபா சுங்கக் கூருவார் "இனியா ேரனும் உறுத்துவா ராயின் முஹம்மத் உடலுக்குத் தீங்கு ேநரின்

ெபாறுத்திேடாம் குடும்பம் ஒன்றிப் பாதுகாத் திடுேவாம்" என்ேற சிலகாலம் தீங்கு ெசய்தல் ெதாடராத ேபாதும் மீ ண்டும்

சிைலவழி பாடு ெசய்ேவார் ெதால்ைலகள் ெதாடங்கிற்(று) அன்ேறா கைலயாத உறுதி ைவரக் ெகாள்ைகயும் ெகாண்ட நாதர்

இைலயஞ்ச மைறவாய் மார்க்கம் எடுத்துைர ெசய்ய லானார் பக்கம்-70 தம்பியின் மகன்ெசய் கின்ற ெசயலினத் தைடெசய் யாது அன்புளம் காட்டு கின்ற அபூதாலிப் மீ ேத உள்ளம்

ெவம்பினார் குைறஷி மாந்தர் வியப்புற்றார் ெசய்ைக கண்ேட

ெதம்பிலார் ெவறுத்(து) ஒதுக்கத் தக்கேதார் வழிையத் ேதர்ந்தார்

ேதர்ந்தவவ் வழியாம் கூடித் தூெதான்ைற அபூதா லிப்பால்

ேசர்ந்திடச் ெசய்தல் ஒன்ேற துைணெசயும் எனவும் உன்னிப் ேபாந்தனர் அவைரக் கண்டார் பழிெயடுத்(து) ஓதி னார்கள் ஓர்ந்தனர் இல்ைல அஃேதா உதவாத முடிவாம் என்ேற அறிவர்நீ ீ ர் அபூதா லிப்ேப அடிவழி நாங்கள் ெசய்யும்

முைறைமயாம் சிலவ ணக்கம் மடித்துன்றன் தம்பி ைமந்தர் முைறெகட மக்கள் தம்ைம மாற்ெறாரு வழிக்குத் தூண்டும் அறிவற்ற ெசய்ைல நீேரன் அடக்கிடா(து) உள்ள ீர் என்றார்

முட்டாள்கள் என்று நம்ைம முைனவதும் நமது முன்ேனார் முட்டாள்கள் என்ரும் தாேம மதிமிகு அறிஞன் என்றும்

திட்டமாய்ச் சிைலகள் எல்லாம் ெசயலாற்ற கற்கள் என்ரும்

ெகாட்டிடும் வார்த்ைத ேகட்டுக் ேகாபேமன் ெகாள்ளா துற்றீர் ஓதுவர்ீ அவர்க்கு அந்த ஒவாத வழிவி டுக்கும்

ேகாதரு ெசயைல ெசய்ய குைறஷிகள் தம்ைமக் காப்பீர்


தூதுெசன் ேறார்கள் ஒன்றி ெசய்தவப் பழிகள் ேகட்டுச்

சாதுவாய்ப் பதிெலான்(று) ஓதித் திருப்பினார் அபூதா லிப்ேப அறிந்தனர் நபிகள் அந்த அறிவனர் ீ ெபரிய தந்ைத

புறஞ்ெசன்றார் என்னுஞ் ேசதி பலனற்றுப் ேபான ெதல்லாம் அறிந்தகல் நீரின் ஆழம் ஏகுதல் ஒப்ப ஞானம்

ெசரிந்தது மக்கள் ெசஞ்சில் ெசயல்வலுப் ெபற்ற(து) அன்ேறா எப்படி முயன்றும் ெவற்ரி இலாெதாழிந்(து) இஸ்லாம் மக்கள்

ஒப்பிடு வாறு முஹம்மத் உைரப்பது கண்டு ெநாந்தார்

ஒப்பினார் மீ ண்டும் ஓர்கால் உைரெசய அபூதா லிப்ைபக் கப்பிய துயர்க்கு மாற்றுக் ெகாண்டிட குைறஷி மாந்தர் பக்கம்-71 அழகிலும் அழகு மிக்க அழகிய இைளஞ ேராேட

வழிெசன்றார் அபூதா லிப்பின் வடைடந்(து) ீ அவைர ேநாக்கி அழகராம் இவைர உங்கள் அன்பிைடச் ெசல்வ ராக

வழங்குேவாம் முஹம்ம ைதநீர் வழங்குவர்ீ எனவி ரந்தார் பிள்ைளக்குப் பிள்ைள யாகப் ெபறுகவிவ் விைளஞ ைரஉம்

பிள்ைளைய எம்வ சத்தில் ெபாறுப்ேபற்கச் ெசய்வர்ீ உன்றன் பிள்ைளையத் திருத்த நீரும் ெபாருந்தேவ இல்ைல அந்தப்

பிள்ைளயும் திருந்த எங்கள் பங்கிைனச் ெசேவாம் என்றார் ெசந்தணல் அள்ளித் தம்மின் ெசவிகளுட் ெகாட்டி னாற்ேபால் ெவந்திடச் ெசய்த தாமவ் வார்த்ைதகள் அபூதா லிப்பின்

ெசாந்தமும் இழந்தார் ேகாபச் சுடர்விழி வழியு மிழ்ந்தார்

தந்திரம் இஃெதன் ெறண்ணித் தரித்தன ெசாற்கள் மாேதா என்னநீர் நிைனந்தீர் இந்த இைளஞன்யார் யார்க்ெகன் ெசாந்தம்

என்னரும் பிள்ைளக்(கு) எங்ேக ஈடிவன் ஏன்நான் என்றன்

ெபான்ைனயும் ெபாருைள யும்ஏன் பிறர்பிள்ைளக் காக ஈேவன் முன்னிைல நில்லா தீர்என் முகமுன்நீர் வராதீர் என்றார்

கானகத் திட்ட தீநா ெகாழுந்துவிட்(டு) எரிமால் இஸ்லாம் ஆனெவண் திக்கும் ேமவி ஆழெநஞ் சகங்கள் ேதாறும்

ஞானேவர் பாய்ச்சி யூன்ற ேநர்வழி கண்டார் மாந்தர்

தீெனன்னும் ஒளியின் ேவகம் ெசால்லுதற்(கு) அரிதாம் அம்மா


இறுதியாய் மீ ண்டும் ஓர்நாள் ஏகினார் அபூதா லிப்பின்

அருதிச்ெசால் அரிய ெவன்ேற அபூசுப்யான் தைலைம ஏற்றார் உறுதியாய் இன்று ஓர்நல் இணக்கத்துக்(கு) உளாதல் அன்றி

ெவறுைமயாய் வருவ(து) இல்ைல வரித்தனர் ைவரம் ெநஞ்ேச கூறுவார் அபூசுப் யானும் ெகாண்டதம் கருத்ைத தாலிப்

ெபாறுைமயாய்ச் ெசவிம டுத்தார் பைகவளட் நிைலையக் கண்டார்

மரியாைதக்(கு) உரியீர் உங்கள் மகட்துவம் அறிேவாம் நாங்கள் உரியநல் ெகௗர வத்ைத உங்களுக்(கு) அளித்ேதாம் என்ேற

பக்கம்-72 இதுவைர கால மும்நாம் ஏற்றனம் ெபாறுைம நாங்கள்

எதுவைர ெபாறுைம ெகாள்ேவாம் எல்ைலெயான்(று) உண்டா மன்ேறா முதியவர் நீங்கள் முன்னர் மதித்துவந்(து) உதவி ேகட்டும்

எதுவித நலனும் அற்ேறாம் எனக்கூறி இன்னுஞ் ெசால்வார் வழிபடும் எங்கள் ெதய்வ விக்கிர கங்கள் மீ து

பழித்துைர ெசய்வ(து) எம்ைமப் புண்ணுறச் ெசய்வ தாேல

ீ நிறுத்தும் அன்ேறல் விழித்தனம் உைமநாம் ஒன்று வண்ெசயல்

அழித்திடும் உறைவ ஓரம் அடங்குவர்ீ எனவுஞ் ெசால்வார் வாக்கினால் வாராத் தீர்வு வாளினால் ெபறலாம் உங்கள்

ேபாக்கினிற் ேபாவ(து) ஆயின் ேபாெரான்ேற தீர்வு காட்டும் ேநாக்கமஃ(து) ஆம்அ தாயின் துணியுங்கள் முடிவு மட்டும்

பார்க்கலாம் ஒருைக என்றார் புறப்பட்டார் விைடேநாக் காேத இருகரந் தீநாக் ெகாண்ட எஃகிைட நிற்பார் ேபான்ேற

இருந்தனர் அபூதா லிப்பும் என்ெசய்வ(து) அறியா துற்றார்

ெபாருந்தினால் முஹம்மத் பக்கம் ேபரிடர் சூழும் அன்றிப்

ெபாருந்தினால் எதிர்த ரப்பில் பிள்ைளையப் பிரிதல் ேவண்டும் இறுதியாய் முடிவின் றுக்குள் இணங்கிய(து) அன்னார் உள்ளம்

மறுெநாடி அைழப்ைப ஏற்ரு முஹம்மதர் வந்து நின்றார்

குைறஷியர் முடிைவக் கூறிக் கண்கணர்ீ ெபாழியச் ெசால்வார்

நிைறவுெசய் இனியும் ேபாக்ைக நம்குலங் காக்க ெவன்ேற

நிலம்பிளந்(து) உடலம் மண்ணுள் நுைழந்தவா(று) இருந்த ேதெமய்


பலமற்றுச் ேசார்ந்து வழும் ீ படியான ேதபு லன்கள் சிலெநாடி அடங்கி மீ ளப் பதிலுைர ேதரா ேதாராய்

நிலமருள் ெபறெவன் றுற்ற நபிகளார் சிைலேபா லானார் ஆதர(வு) அளித்து தம்ைம அரவைணத்(து) இருந்த தந்ைத ஆதர(வு) இனிஇல் என்ேற அகம்நிந்த ேபாதும் வல்ேலான்

ஆதர(வு) ஒன்(று) இருக்கும் அருெளண்ணித் துணிந்தார் மட்டும் ஆதர(வு) அளித்துக் காத்ேதான் அவெனன்ற கருத்தி னாேல

பக்கம்-73 ைகெயான்றிற் சூரியன் மற்றக் ைகயில்ெவண் மதிையத் தந்து

ெசய்யாதீர் எனச்ெசான் னாலும் தவிர்த்திேடன் பிரசா ரத்ைத ெமய்யதாய் வருத்த முற்ேறன் மாற்ருைர பகர்தற் ெகன்ேற

ெசய்வேத அதுவாம் அன்றிச் ெசயெலான்றும் இைலயாம் என்றார் கட்டினர் இருேபர் ெநஞ்சுங் கலந்தன இருத யங்கள்

கிட்டநின் ெறான்ேறா ெடான்று கூறின ேசாப னங்கள்

விட்டகன் றிடநான் மாட்ேடன் வாழிநீ ெதாடர்வாய் என்ேற கட்டிய கரங்கள் நீக்கார் கூருவார் அபூதா லிப்ேப

தந்ைதயின் ஆசிேயாேட ெதாடர்ந்தது பிரச்சா அரங்கள்

விந்ைதெகாள் வாறு மார்க்கம் விரிவுகண் டதுகண் ேடார்கள் சிந்ைதகள் கலங்கிற் ெறன்ன ெசய்வதாம் என்ேற எண்ணிச் சந்ததம் ேவரு ேவறாய்த் திட்டங்கள் வகுத்திட் டாேர இைறவனின் மீ தும் வல்ல இைறவனின் தூதர் மீ தும்

சிறிதும்நம் பிக்ைக யற்ேரார் ெதாடருமிந் நிைலைமக் ெகன்ன உறும்ெபாருள் உலக ஆைச ஒன்றன்றி ேவெறான் றில்ைல

வறுைமயின் ேகாட்டில் வாழும் முஹம்மதர்க் ெகனநி ைனந்தார்

காரணம் ஏெதான் ராய்ந்து ெகாண்டது ேபாக்கின் முற்றுந்

தீருெமம் பிரச்சி ைனகள் திைசமாறும் அவர்ேபாக் ெகன்ேற ஊரவர் ஒன்றுகூடி 'உத்பா'ைவத் தூத னுப்பி

ேதர்வர் ேவண்டல் என்ன ெதரிந்துவாக்(கு) அளியும் என்றார் தூதராய் நபியி டத்துச் ெசன்ற'உத் பா'இ ைரவன்

தூதரின் முகதா ெசன்று தனித்தவர் தம்மி டத்ேத

ஏதுதான் கார ணம்நீர் எடுத்தைவ முற்ரும் எம்முன்


ஓதுவ ீ ராயின் ெசய்ேவாம் இயம்புக என்வு ைரத்தார் உயர்குடிப் பிறந்த வர்நீர் உயர்குலத் துதித்த ேபராம் நயப்பது ெபாருெளன் றாகில் நவிலுக ஓரி ராவுள்

வியத்தகு வாறு உம்மின் வறுைமையப் ேபாக்கிச் ெசல்வம்

துத்திடச் ெசய்ேவாம் ேகாடித் ெதாைகெயனுந் தருேவாம் என்றார் பக்கம்-74 ஆட்சியின் ெபாறுப்ைப ஏற்று அரசராய் வாழ ேவண்டின்

ேகட்டிடும் ெசய்ேவாம் நாட்டின் ேகாெனன்க் ெகாள்ேவாம் அன்றி ேமட்டிைம அழகு ெகாண்ட மாதைர இல்ல றத்தில்

கூட்டிட ேவண்டில் ெசால்வர்ீ ெகாடுத்துைம மகிழச் ெசய்ேவாம் ெபான்ெனாடு ெபாருளும் ஆட்சிப் ெபாருப்ெபாடு அழகு மிக்க

கன்னியர் அைனத்துங் ெகாள்ளும் கருத்துமக்(கு) இருக்கு மாயின்

ெசான்னவா(று) அைனத்தும் உன்றன் தாளடி ெகாணர்ேவாம் நின்றும்

ெசன்னியில் ஒளிர்வ(து) என்ன ேதாற்ருக ெசய்ேவாம் என்றார் இத்தைன தந்தும் ேவண்டா(து) உளமுமக்(கு) இருக்கு மாயின் பித்தேர நீரல் லாது பிரிெதன்ன வுைரப்ப தற்காம்

சத்தியம் அதுெவன் றாயின் ேதர்ந்தேவார் மருத்து வத்தால்

பித்தத்ைதத் தீர்ப்ேபாம் நீரும் பிதற்றைல நிறுத்தும் என்றார் ெசான்னைவ அைனத்தும் எம்மான் ெசவிப்பைற ஓங்கித் தட்ட புன்னைக ேயாடு ெசால்வார் ெபான்ெபாருள் ஆட்சி மாதர்

என்விருப் பன்று நாேனார் இைறவனின் தூதர் வாழும் மன்பைத உய்யத் தூைத ெமாழிபவன் என்றுங்க் கூறி என்வழி இைறவன் ஆைண ஏற்ருநீர் வழிந டந்தால்

நன்ைமயீர் உலகப் ேபறும் இரங்குவான் அன்றி நீங்கள்

என்ைனப்ெபாய் யுைரப்ேபார் என்ேற இழித்துைர பகர்வர்ீ ஆயின்

அன்னவன் ெபாறுப்ப்பிற் சாட்டி அைமயுேவன் தீர்ப்புச் ெசய்வான் இைறவனின் எழில்(உ) ைரநான் இயம்புேவன் ஆன்மீ கச்சீர்

ெபருவர்கள் ீ என்ேற வல்ேலான் புகன்ருளான் ெமாழி'அரப்பில்' ெபருவர்கள் ீ நன்ைம அஃைதப் பற்ரிவாழ் ேவார்க ளன்றிப்

ெபருவர்கள் ீ தண்ட ைனகள் பின்பற்றா திருப்பிம் என்றார்


உத்பாவின் வருைகக் காக ஊர்கூடிக் காத்தி ருந்தார்

நத்திய(து) என்ன முஹம்மத் நீருைர ெசய்வர்ீ என்ன

சத்தியம் அவர்ெசால் ஒன்றுஞ் சூனியத்(து) இல்ைல ெசப்பின்

வித்ைதயும் இல்ைல என்ெசால் விபரத்ைதக் ேகள்மின் என்றார் பக்கம்-75 விட்டிடு ேவாம்அ வர்தம் வாக்கினில் ெவற்றி கண்டால்

திட்டமாய் அவர்க்கல் லா(து)இத் ேதசமும் சீர்ைம ெகாள்ளும் பட்டிடில் ேதால்வி இந்தப் பாரழிந் திடுேம நாங்கள்

திட்டமிட் ேடதுஞ் ெசய்யா(து) இருப்பேத நன்றாம் என்றார் உத்பாவின் தூது ேதால்வி உற்றதால் சினங்ெகாண் ேடார்கள் சத்தியத் தூதர் தம்மின் ேதகத்திற்(கு) ஊறு ெசய்ய

ெமத்தவும் முயன்றிட் டார்கள் முன்நின்றான் அபூல ஹப்ேப ஒத்துடன் மைனவி ேசர்ந்தாள் 'உம்முஜ மீ 'ெலன் பாவி

வரும்வழி முட்கள் தம்ைம வாரிேய இைறத்து ைவப்பாள் திருநபி பதங்கள் முன்னால் தீண்டுண வருந்து வார்கள்

கருைணேய இல்லா வன்னாள் ெகாடுைமயால் உளமும் ேநாகும்

வரும்பிறர் தம்ைமக் காக்கும் வழிெசய்வார் நபிக ளாேர

கணவேனா(டு) அவளுஞ் ேசர்ந்து கூெறாணாத் துன்பஞ் ெசய்ய

வணங்கிடத் தக்ேகான் ேகாப வழிப்பட்டான் ஜிப்ரீல் மூலம்

இணங்ெகாணா இன்னல் ெசய்யும் இருவரும் அழிந்து ேபாக இணங்கினான் ேவத வாக்கு இறக்கிடச் சாப மிட்ேட

அழியட்டும் அபூலஹப்பின் இருகரங்கள், அவனுேம அழியட்டும், அவனுைடய ெபாருளும், அவன் ேசகரித்து ைவத்திருப்பைவகளும் அவனுக்கு பாதுெமாரு பயனுமளிக்கா. அதிசீக்கிரத்தில் அவன் ெகாழுந்துவிட்ெடரியும் ெநருப்ைப

அைடவான். விறகு சுமக்கும் அவனுைடய மைனவிேயா அவளுைடய கழுத்தில் முறுக்ேகரிய

ஈசங்கயிறுதான் அதனால் சுருக்கிடப்பட்டு அவளும் அழிவாள். (குர்ஆன் 111:1-5)

பக்கம்-76 "அழியட்டும் அபூலஹப்பின்ன் கரமி ரண்டும்

. அவன்கூட அழியட்டும் அவன்ெகாள் ெசல்வம்


முழுதுமவன் ேசகரித்து ைவத்த ைவகள்

. முற்றுெமந்தப் பயனுந்தர மாட்டா அன்னான்

ெகாழுந்துவிட்ேட எரிகின்ற ெநருப்ைபச் ேசர்வான் . கூடுெகதி தனில்விறகு சுமக்கும் ெபண்ணாள் கழுத்தினிேல முறுக்ேகற்றப் பட்ட ஈச்சங்

. கயிேறதா" எனவாகும் ேவத வாக்ேக (ேவறு)

திருவச னங்கள் வந்த ேசதிையக் ேகட்ட தாேல

ெபருசினஞ் சதிப திக்குட் ேதான்றிடத் திட்ட மிட்டார் திருநபி மக்கள் தம்ைமத் திருமணஞ் ெசய்தி ருந்த

இருமகள் தைமயும் பந்தம் ஒடித்திடப் பணிப்ப ெதன்ேற

உத்பா ருைகயா ஏற்க உைதபா உம்மு குல்தூம்

ஒத்துவாழ் வியற்றி னார்கள் உட்பைக ேதான்றப் ெபற்ேறார் சித்தமுங் ெகாண்டார் அன்னார் திருமணப் பந்தம் ேபாக்க ஒத்தனர் மக்கள் ெபண்கள் உடன்விடு, ேபாம்என் றாேர

பந்தமும் பிரித்திட் டாலும் பாசமாய்ச் சுைனயாம் தந்ைத பந்தமுள் ஒன்றா னார்கள் ெபண்மகள் பின்மற் ேறாரின்

ெசாந்தமாய் இைறவ னாகச் ெசய்தனன் தீர்ப்புச் ெசய்ேவான் விந்ைதயில் அபூல ஹப்ேபால் வணர்கள் ீ ெசய்ைக யம்மா

பக்கம்-77 தினதினம் நபிகள் கஃபா ெசன்றுநல் வணக்கஞ் ெசய்யும் மனத்திைனக் ெகாண்டி ருந்தார் மாற்றரின் அச்ச மற்ேற

தினெமாரு தீங்ைகச் ெசய்வார் சுற்றியாங் ெகான்று கூடும்

சனத்திரள் நைகக்கக் கண்ேட திருப்தியில் திைளத்திட் டாேர ஒட்டைகக் குடைல அள்ளி உத்தமர் கழுத்தின் மீ து

ெகாட்டுவார் ெதாழுைகக்(கு) என்று குனிந்திடும் ேபாழ்து அந்தக் ெகட்டவர் ெசய்ைக தம்ைமக் ேகான்வழித் தூதர் ஒன்றும்

சட்ைடெசய் திட்டா ரில்ைல தினம்கஃபா வருைக ெசய்வார்

துணிெயான்(று) எடுத்து எம்மான் ெதாண்ைடையச் சுற்றிக் ேகாபம் தணியுெமன் மட்டில் ஓர்நாள் திருகினான் ஒருவன் மற்ேறார் அணிதிரண்(டு)ஆங்கு நின்று ஆனந்தக் கூச்சல் இட்டார்

துணிந்ெதாரு நல்லார் ெசன்றார் தூயநந் நபிையக் காத்தார்


ஏகனின் தூத ருக்கும் இைறவழி பற்ரி ேனார்க்கும்

ேதகவன் முைறகள் ெசய்தார் ெதாடர்ந்துேம ெசய்தும் நன்ைம ஆகிய(து) ஒன்றும் இல்ைல அன்னவர் ஈமான் ெகாண்ேடார் சாகவுந் துணிந்தார் ெநஞ்சந் துணிவுற திடங்ெகாண் டாேர ெவங்ெகனும் மண்ணில் தூக்கி வசுவர் ீ ெவர்ருத் ேதாலில் ெபாங்கிடும் ெகாப்பு ளங்கள் பாவிகள் விடவும் மாட்டார்

அங்ைகயில் முதுகில் தீயில் அவித்ெதடுத் திட்ட ேகாைல

தங்கைவத் திருப்பார் அஃது தைசெயாடு மீ ளும் அன்ேறா

அடிைமெயன் றாகில் ெசய்யும் அட்டூ ழியங்கள் ெகாள்ைள அடிப்பேர ைககள் ஓயு மட்டிலுந் துன்பங் கண்ேட

குடித்தாடி மகிழ்வர் ஒன்றிக் குற்ருயி ராகு மட்டும்

அடிப்பேர அவர்கள் ெசய்ைக அய்யேகா ெகாடிதாம் அன்ேறா கட்டினார் கால்க ைளயீர் கயிறுகள் ெகாண்டி ரண்டு

ஒட்டைக ேயாடு ேவராய் ஒன்றிடப் பிைணத்துப் பின்னர்

தட்டிேய விட்டார் ேவறு திக்கிரண்(டு) அைவகள் ஓட பட்டது உடலீ ர் கூறாய்ப் பாவிகள் ெசய்ைக அந்ேதா பக்கம்-78

உைடகைளக் கைளந்து எஃகின் உைடயணி வித்ேத தீயாய்ச் சுடுெவங் கானத் ேதாடச் ெசய்குவர் துவண்டு வழ்வார் ீ

அடிைமயாய் இைறவனுக்கு ஆனேபர் தமக்காம் இந்தக்

ெகாடுைமகள் என்ன ெசய்தும் குறிதவ றிற்ேறா ரானார் தணலினில் படுக்க ைவத்துத் த்ன்காைல ெநஞ்சில் ஊன்றி

திணறிேய தவிக்கப் பார்த்து திருப்திெகாண் ெடாருவன் நின்றான் கணெமனுந் துஞ்சாரில்ைல காபிர்கள் இஸ்லாம் தீபம்

அைணந்திட ேவண்டு ெமன்ற அழிவுறுந் தாகத் தாேல

கழுத்தின்ல் கயிற்ைறக் கட்டி கூடிய ெதருச் சிறாைர

இழுத்திடச் ெசய்தார் கண்டத்(து) இருந்து ெசந்நீராய்ச் சிந்தும்

அழுத்திடுங் கயிற்றால் மூச்சு அடங்குமால் திணறும் ேபாதும் பழிக்கஞ்சாப் பாவி யர்கள் பிலாலிைன விட்டா ரில்ைல

என்னதான் ெசய்த ேபாதும் ஈமானில் உறுதி ெகாண்ேடார்


துன்பங்கள் அைனத்துந் தாங்கி தனித்தவன் அல்லாஹ் என்ேற ெசான்னார் சிைலக ெளல்லாம் சிைலகேள என்றும் ெசால்வார்

இன்னல்கள் ெதாடர்ந்திட் டாலும் இஸ்லாமும் வளர்ந்திட் டன்ேறா தற்காப்பு ேதடி ெகாடுைமகள் உச்ச ெமய்தக் கவல்மிகுந்(து) அண்ண லாைர

அடிெதாடர்ந்(து) ஏகு ேவார்கள் அண்டினர் அவர்கள் ெகாண்ட

ெகாடுைமகள் அைனத்துங் கூறிக் கண்கணர்ீ ெபாழியச் ெசால்வார் விைடெயான்று தருக நாங்கள் வருமிடர் காக்க ெவன்ேற ெபற்றவர் உற்றார் சுற்றம் பிள்ைளகள் இனச னத்ைத

முற்றுேம பிரிந்து இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் நுைழந்த தாேல

அற்பர்கள் ெசய்யு கின்ற அைனத்ைதயும் ெபாறுப்ேபாம் எம்மின்

தற்பாது காப்புக் ேகனும் தருகேவார் விைடதான் என்றார் பக்கம்-79

ெபாருத்திருப் பீர்கள் ஆைண ெபறும்வைர என்றார் அண்ணல் இைறயாைண வந்த தன்ேற 'இன்னல்கள் ெபாறுத்து நீங்கள்

உறுதிேயா(டு) இருங்கள் முன்வந் திருந்தெவந் தூதர் ேபான்ேற' இைறயாைண நபிகள் வாயால் இயம்பிடப் பதிலா கிற்ேற

பிறந்தவிம் மண்ைண விட்டுப் பிறநக ெரங்ெகன் றாலும்

இறத்தைலத் தவிர்க்க நாங்கள் ஏகிட லாேமா ெவன்ன

மறுத்திலார் நபிகள் நாதர் ெமாழிந்தனட் அபிஸீ னிய்யா

ெபாருத்தமாம் என்றுஞ் ெசான்னார் புறப்பட விைடயுந் தந்தார் பதிைனந்து ேபர்கள் ெகாண்ேடார் ேபாய்ச் ேசர்ந்தார் அபிஸீ னிய்யா சதிகாரர் அறிந்தார் இஃைத ெதாடர்ந்தனர் முதலில் ஆங்ேக மதேபாத கர்தம் ேமாைர மண்டியிட்(டு) உைரப்பார் இங்ேக சதிகாரர் கும்ப ெலான்று ேசர்ந்துளார் மக்கா விட்ேட

ேவண்டிய பரிசில் தந்து ேவண்டுவார் நாைள நாங்கள்

ேதான்றுேவாம் மன்னர் முன்ேன ெசால்லெவன்ேபாழ்து நீங்கள் ஊன்றுவர்ீ உம்ெசால் மன்னர் உளத்தின் பதியும் பாங்காய் சான்றுநீர் என்றால் மன்னர் சத்தியம் எனக்ெகாள் வாேர

மன்னரின் மன்றில் முன்ேன மற்ைறநாள் குைறஷி யர்கள்


ெசான்னனர் ேபாத கர்க்குச் ெசான்னெபாய் ேபாலும் அன்னார் என்னாைண ெகாணர்க ெவன்றார் ஏற்பவர் ஏற்றுச் ெசய்தார்

முன்னிைல வந்தார் முஸ்லிம் மதம்புகுந் ேதற்றம் ெபற்ேறார் கூறுவார் எங்கள் ெதய்வக் ேகாட்பாடும் நீங்கள் பற்றும்

கிறிஸ்தவம் இரண்டும் ெபாய்யாம் ெகாண்டுளார் புதிய மார்க்கம் ஊறுவந்(து) எய்தும் என்ேற ஊர்நின்றுந் துரத்தி விட்ேடாம் ேவெறாரு வழியும் அற்ேறார் வந்துளார் ஈங்காம் என்றார்

என்னவங் ீ குைரப்ப(து) எங்கள் இைறவழி பாட்ைட யுங்கள்

முன்னவர் வணக்க ெமல்லாம் முற்றும் ெபாய் என்றீ ராேமா

தன்ைனேயா நபிெயன்(று) ஓதித் ேதான்றிேனார் புதுமார்க் கத்ைத பின்ெகாளல் ேவண்டும் என்றும் புகன்றிேரா எனவி ளித்தார் பக்கம்-80 நாடாளும் பதியாம் மன்னர் நஜ்ஜாஷி வினாவிற் ேகற்ப நாடினார் பதிலுஞ் ெசால்ல நபிநம்பி ஜாபீர் வந்தார்

நாடாளும் பதிேய நாங்கள் ேநர்வழி ெகாண்ேடாம் முஹம்மத் நாடிய வழியாம் வல்ேலான் நலம்ெபறு வழியும் என்றார்

சீரற்ற வாழ்வு வாழ்ந்ேதாம் சிைலகைளத் ெதய்வம் என்ேற

ஓராது நம்பி ேனாம்நாம் ஒருவேன இைறவன் என்றும்

பார்பிற பைடத்துக் காக்கும் பண்ணவன் அவேன என்றும்

ேதர்ந்திட ைவத்தார் முஹம்மத் தைமப்பற்றி வாழ்கின் ேறாம்நாம் பாதகம் ஐந்தும் எங்கள் பழக்கத்டில் இருந்த(து) அன்னாள் தீதைவ என்று நாங்கள் ெதரிகிலா(து) ஒழுகி ேனாம்எம் மீ துற்ற பாசத் தாேல முதலவன் அவைரத் தம்மின்

தூதராய் அனுப்பி ைவத்தான் திருத்திநாம் வாழச் ெசய்தான்

ேநர்வழி பற்றும் எம்ைம ேநாவிைன ெசய்வ தாேல ஓர்கண ேமனும் நாங்கள் உடனவ ேராடு வாழ

ஏராத கார ணத்தால் இங்குற்ேறாம் உங்கள் ஆட்சிச்

சீர்ைமயில் நபிேய எம்ைமச் ெசலப்பணித் திட்டார் என்றார் ெசான்ெமாழி ேகட்ட மன்னர் ெசால்லுவார் உங்கள் ேவதம்

என்னெவன்(று) அறிய வுண்டா எடுத்தைத ஓதும் என்றார்

கன்னலின் இனிய பாங்காய் குர்ஆைன ஜப்பார் ஓத


தன்ைனேய மறந்தார் மன்னர் ெதவிட்டிடா அமுதம் என்ேற எங்களின் ைபபிள் ேபான்ேற இம்மைற இருப்ப தாேல

சங்ைகெகாள் ஒளிப்பி ழம்பின் கூறிரண்(டு) இைவகள் ஆகும் ெபாங்கிடும் உவைக யாேல பூரித்துப் ேபானார் மன்னர் தங்குக இங்கு எந்தத் தைடயுமில் உமக்காம் என்றார்

எண்ணத்தில் ேதால்வி யுற்ேறார் இதயத்துள் நஜ்ஜாஸ் மன்னர் எண்ணத்ைத மாற்ற ேவேறார் ஏற்புைடக் கார ணத்ைத எண்ணினார் மறுநாட் காைல ஏகினார் அரச ைவக்கு

கண்ணியம் மிக்க ேவந்ேத ேகண்மிேர எனப்ப ணிந்தார்

பக்கம்-81 கிறிஸ்த்துவின் ெதய்வத் தன்ைம கண்ெகாளார் இவரி ருந்தால்

கிறிஸ்த்தவம் தமக்குப் பங்கம் கூடிடும் என்ேறார் ெபாய்ையக்

குறித்தனர் முைறப்பா டாகக் காதினில் வாங்கி மன்னர்

புறத்ெதாரு ஆைண ேதான்றப் பிறந்தனர் ஈமான் ெகாண்ேடார் ேயசுைவ இைறவன் ெசல்வர் என்பைத மறுத்து ைரத்தால் நாசேம நஜ்ஜாஸ் ஏற்கார் நடப்பது நலெமன் றாகா

ேயாசைனக் குள்ளா னார்கள் ஏதுெசய் திடுவ ெதன்ேற

தூெசன மதித்துச் ெசல்லும் துணிவிைனக் ெகாண்டிட் டாேர

மீ ண்டுேமார் அைழப்ைப ஏற்று வந்தவர் தம்ைம ேநாக்கி பூண்டெதன் எண்ணம் ேயசு புறத்துமக் ெகனவி ளிக்க

ஆண்டவன் தூதர் என்றும் அவனடி யார்தாம் என்றும் சான்றுைர இறுதித் தூதர் ெசய்துளார் எனப்பு கன்றார்

பதிலுைர ேகட்டு மன்னர் ெபருஞ்சினங் ெகாள்வார் என்ேற அதிபயங் ெகாண்டு வந்ேதார் அதிசயங் ெகாள்ளு மாறு

இதமான புன்ன ைகைய இதழ்களில் ெபாருத்தி மன்னர் புதிதாக இைலநீர் ெசான்ன பதிலுக்கு மாறாய் என்றார்

நடந்ததிவ் வாறிருக்க நஜ்ஜாஸி மன்னர் பின்னர்

ெதாடர்ந்துேம ஜாப ரின்பால் ெசன்றிஸ்லாம் தைமய றிந்ேத

உடன்பட்(டு) உைரப்பார் ஓர்நாள் உறுெமனில் காலம் ேகாமான் அடிபணிந் துைழப்ேபன் என்றார் அடிமனத் துதித்த ெதல்லாம்


பின்னவர் இஸ்லாத் தின்பாற் புகுந்துநந் நபிையக் காண ெசன்றனர் கடலில் மூழ்கித் தமதுயிர் நீத்தார் ேசதி

முன்னவன் தூதாய் எம்மான் மன்றிலில் அறியப் ெபற்று

கண்ணியஞ் ெசய்யப் பட்டார் கூடிய ெதாழுைக யாேல பக்கம்-82 உமரின் புனர்வாழ்வு

இருவரில் ஒருவைரெயன் இட்டத்துக் கருள்வாய் ெயன்ேற உருகிேய இைறபால் ைககள் உயர்த்திேய நபியி ரந்தார் ஒருவராம் உமர்மற் ெறாருவர் உவந்தது அபூஜ ஹீேல

தருைவேயல் இஸ்லாம் இந்தத் தரணியிற் பூக்கச் ெசய்ேவன்

எதிர்ப்பதில் பலமாம் அந்த இருவரும் எவருக் கந்த

விதிவரும் எனவ றிந்ேதான் வல்லவன் அவேன யாகும் பதிெலவ ரானார் ேகட்ட பிரார்த்தைன தனக்கு என்ேற உதிர்ந்தேதார் விைடய தற்கு உடன்மறு நாள தாேம

ெசங்கதில் பிளந்திரண்டு துண்டங்க ளாகிப் ெபால்லா

ெவங்கரம் பாய்ச்ச ெலாப்பும் வாறாகிக் கண்கள் மின்னப்

ெபாங்குெவஞ் சினத்தால் ஊன்றிப் ேபானவன் பாங்கில் நின்றான் துங்கநந் நபிேமற் ெகாண்ட சினத்தினால் அபூஜ ஹீேல

சுற்றிேய குைறஷிக் கூட்டம் கூடிேய இருக்கும் ேவைள

ெசாற்சரம் எறிந்தான் உள்ேளார் துடிதுடித் துணர்ச்சி ெபற்றார் முற்றும்நாம் சுரைண யற்ற மனிதர்க ளாகிப் ேபாேனாம்

ெபாற்புறுங் காலந் தன்ைனப் பாழாக் குகின்ேறாம் என்றான் ஆண்கெளன் றிங்கு யாரும் இல்ைலேயா நம்ைமச் சுற்றித்

ேதான்றிடும் இருைளப் ேபாக்க துணிெவமக் கில்ைல யாேமா ஊன்றிடும் புதிய மார்க்கம் உடனழிக் காது ேபானால்

ஈண்டுநாம் வாழ்வ ெதம்மா இழிெவன இன்னுஞ் ெசால்வான் பண்ைடய முைறைம ெயல்லாம் பின்பற்றா ெதம்ம ேனார்கள்

ெகாண்டனர் முஹம்மத் மார்க்கக் ெகாள்ைகபால் சரண ைடந்தார் ெதண்டித்ேதா மில்ைல நாங்கள் திருநபி ெயன்னும் ேபைரக் ெகான்றிடுந் துணிவு மற்றுக் காலத்ைத நகர்த்து கின்ேறாம்


பக்கம்-83 ஒன்றிரண் ெடன்று முன்னர் ஒன்றினார் இன்ேறா பன்னூ ெறன்றவா ெறான்று கின்றார் ஓர்ந்திடில் மக்கா

முற்றும்

தன்வய மாக்க வல்ல சூழ்ச்சியில் முஹம்மத் ெவல்லும்

முன்னரன் னாைர நாங்கள் முந்துதல் ேவண்டு ெமன்றான் ெகாடுைமகள் அைனத்துஞ் ெசய்தும் குைறந்தேதா இல்ைல முஹம்மத் அடிெதாடர்க் கூட்டம் விஞ்சும் அபாயத்ைத அறிகி லீ ேரா

விைடெபற உலக வாழ்ைவ ைவத்தலால் அன்றி மற்ேறார்

விைடயிைல இதற்காம் யார்முன் வருவாேரா உைரப்பீர் என்றான்

முஹம்மதின் தைலெகா ணர்ந்து மக்கமா நகைரக் காப்ேபார் அகம்நிைறந் திடநான் நூறு ஒட்டைக பரிச ளிப்ேபன்

ெவகுமதி ெபறுதற் ெகன்னும் வாஞ்ைசயுற் ேறாெரன் றாலும் தகுமீ ங்கு வருக என்ெசால் தவறிேடன் வாக்கு ைரத்தான்

ெகாதித்தனன் எரிம ைலேபால் குமுறினான் மண்ணிற் பாதம்

மிதித்திலன் சினத்தால் காற்றில் மிதந்தனன் கூட்டத் தின்கண்

பதித்தனன் ஒவ்ேவார் ேபராய்ப் பார்த்தனன் பதிலற் ேறானாய்க் குத்தனன் கூவி னன்வாய் குளறினான் ெவறிெகாண் ேடாேன

இல்ைலேயா ஒருவ ரீங்கு ஏற்கவிப் பணிைய என்றன்

ெசால்ெலலாம் வண ீ தாேமா ேதாட்பல மற்ற ேபேரா

ெகால்லுதற் கஞ்சின் ஏன்தான் ெகாண்டுள ீர் வாள்வில் அம்பு

ெசால்லுக என்றான் வார்த்ைத சுடுஞ் சரம் ேபாலா ெமன்ேறா ஏனிைல நானிங் குள்ேளன் ஏற்கிேறன் பணிைய எம்முள்

ஆனேப ரிழப்ைப முற்ரும் அகற்றுேவன் இனத்ைதக் காப்ேபன்

மானேம ெபரிதாம் என்று முன்வந்தார் ஓரி ைளஞர்

ேதனுகர் பாங்காய் வார்த்ைத ெசவிெகாளத் திணறினாேன

பரந்தகன் றிருந்த மார்பும் ெபருமைலக் குன்றத் ேதாளும்

கரந்தனில் வாளும் ெநஞ்சிற் ெகாண்டேபார் ெவறியும் வரம் ீ

ெபாருந்திய நைடயும் கண்ணில் ெபாழிகின்ற சினமும்கூட்டி

ெதரிந்தனன் இைளஞன் பார்த்துத் ேதர்ந்தேபர் உமெரன் றாேர பக்கம்-84


வரராம் ீ உமரின் ேதாற்றம் வருவிைன முஹம்ம தர்க்கு ேபரழி வாகு தற்காம் பிரிதிைல என்ற வாேற

ஊெராடு அபூஜ ஹீலும் ஒன்ரித்து மகிழ்வு ெகாண்டான்

ேதராேர இைறவன் நாட்டம் தைனயவர் ேதால்வி கண்டார் தைலெயாடு வருேவன் முஹம்மத் தைனெயாழித் திடாது மீ ேளன் இைலெயாரு பணிெய னக்ேக இப்ேபாேத விட்ட கன்ேறன்

ெகாைலெவறி விழியிற் பற்றக் குதிைரயிற் குதித்த மர்ந்தார் சிலகெளன் றானார் மற்ேரார் ெசலும்வழி விழிகள் ெமாய்க்க

சீறிடும் புயலின் சீர்றம் ேதாற்ரிடும் மாரி காலக்

காரிைட மின்னும் மின்னற் ேகாலமாம் நாண்வி டுத்ேத

ேசரிடம் ேநாக்கிப் பாயும் சிைலேதாற்கும் பாங்கு கண்ேட

ேதரிலார் பரியின் ேவகம் ெசன்றவர் உமர தாேம

ஆகாத ெசயலுக் கன்றி அத்தைன ேவகங் கூட்டிப்

ேபாகாரவ் விைளஞர் என்று புரிந்தேவார் நண்பர் கண்ேட ஏகுெமவ் விடமா ெமன்ேற இைடமறித் தவைரக் ேகட்க ேவகத்ைதக் குைறத்தார் எல்லா விபரமுங் கூறினாேர

ெசவிமடுத் தவரின் ெசய்ைக தவெறன எடுத்து ைரக்கத் தவித்தது மனது நண்பர் தாழ்ைமயாய் உமைர ேநாக்கி

பவித்திர மாக வார்த்ைத ெபாழிந்திட உவந்தார் அன்ேறல் அவிந்திடுங் ேகாபத் திற்கு ஆளாேவாம் நாெமன் றாேமா ேபாகுமுன் ஒன்று ேகள்மின் புலன்ெகாள் உமேர இன்று

ேவகமாய்ப் பரவும் இஸ்லாம் வழியுன் உடன்பி றந்தாள் ஏகினாள் கணவ ேராேட அைதமுதற் தடுப்பீர் பின்னர்

ேபாகலாம் நபிையக் ெகால்லப் புரப்படும் எனெமா ழிந்தார் இடிெயாலி ேகட்ட நாகம் என்றவா(று) உமரும் ஆகி

கடிதினிற் பரியி றங்கிக் கண்டைதக் ைகயுட் ெபாத்தி

எடுத்தன்ர் வாைள என்ன இயம்பின ீர் என்றார் மீ ண்டும்

விடுத்தவவ் வார்த்ைத நண்பர் வியர்த்துடல் நடுங்கி னாேர பக்கம்-85 ேகட்டைவ கூராய் ெநஞ்ைசக் குைடந்திடக் ெகாடுஞ்சி னத்தால் ேவட்ைடயுட் பட்ட மான்ேபால் விழித்திடும் அவைர ேநாக்கி


மூட்ைடெசால் லாகில் உன்ெசால் முடிப்பனுன் வாழ்ைவ என்ேற காட்டினார் வாைளப் பின்ரன் பிடிவிடுத்(து) அகன்றி டாேர திைசமாற்றி உடன்பி றந்தாள் ெதருவதில் வட ீ ைடந்து பசியுள ேவங்ைக ஒப்பப் பரிவிடுத் தகன்று நின்றார்

இைசெயாடு ஓது கின்ற இைறெமாழி ெசவியுட் புக்க

அைசவிலா சிைலேபா லாகி ஆங்(கு)ரு தனித்தார் பின்னர் தட்டினார் கதைவ வட்டின் ீ தாெளாடிந் திடுமால் யார்தான் தட்டினர் அறியாத் தங்ைக ெசதீட் டியார்தான் என்றார்

தட்டிேயான் நாேன உன்றன் தைமயேன உமராம் என்ன மட்டறு பயமுள் ேளற மயங்கிடு நிைலெகாண் டாேர கூடேவ இருந்த நாதர் குரல்ெபற நடிந டுங்கி

ஓடிேய ஒளிந்தார் வல்ேலான் உைரெமாழி கண்கா ணாேத ேதடிேய வந்த ேபர்தன் சினத்தினுக்(கு) அஞ்சி மூைல

நாடினார் மைறத்தார் தம்ைம நங்ைகதாழ் அகற்றி னாேர உள்நுைழந்(து) உமர்உ ைரப்பார் உளைதச் ெசால்வர்ீ நீங்கள்

உள்ளெமான் றாகி முஹம்மத் உம்மத்ெதன் றான ீ ராேம எள்ளன ேவனும் ெபாய்ைம இயம்பிடு வர்க ீ ளானால்

ெகாள்ளுெமன் வாளும் உங்கள் குருதிைய உயிைர என்றார் ஒப்பினால் வாளால் தம்மின் உயிர்விழும் இைலயாம் என்று ஒப்பினால் பாவஞ் சூழும் உைரப்பெதன் றறிகி லாேத

ெசப்பிட வார்த்ைத யற்றுத் திணறினார் இருேப ரும்உள் கப்பிய சீற்ற ேமாங்கக் கூறுெமன்(று) உமர்க டிந்தார்

வரும்வழி ேசதி ெகாண்ேடான் வந்திங்(கு) உைரெச வித்ேதன்

தருகநீ என்ன நீங்கள் ேசர்ந்ெதான்(று) இைசத்த ெதன்ன

தருவதற்(கு) இல்ைல அஃது திருமைற வசனம் என்றார்

கருவான(து) அச்ெசால் அண்ணன் ைகப்பலங் காண்ப தற்ேக பக்கம்-86 அடியுறு உடலங் கீ ேழ அடிதளர்ந்(து) அழுேத வழ ீ

மடுத்தவர் ெசால்வார் இல்ைல முைரெகட ஏதுஞ் ெசய்ேயன்

படித்தபின் தருேவன் என்பால் தருகெவன்(று) உைரப்பார் ேகட்டுக் ெகாடுத்தனர் படித்தார் கண்கள் குளெமன வாகிற் றன்ேறா


ஒவ்ெவாரு ெசால்லும் ெநஞ்சுள் ஊன்றிேய பதிந்த(து) உள்ளங் கவ்விய மாற்றத் தாேல கால்கரம் நடுங்கிற் றிஃேதார்

பவ்வியம் கூறும் ேவதம் ெபாய்யன்(று) என்ேற ஓர்ந்தார்

ெகாவ்ைவயாம் விழிகள் ேசார்ந்து கனிந்தன நீர்ப்பூ ெகாட்டும் சிந்திய கண்ணர்ீ கன்னந் ெதாட்டுமார்(பு) அைணக்குங் ேகாப

ெவந்தணல் மாய்ந்ேத உள்ளம் ெவண்பனிக் குளிர்ைம ெகாள்ளும்

புந்தியில் துலங்கல் ேவதம் புருந்த சாகசமாம் என்னும்

விந்ைதகண்(டு) அயர்ந்ேத நின்றார் ேவதநூல் தந்தா ரங்ேக

அண்ணனின் மாற்றம் கண்டு அச்சமுந் தவிர்த்தார் அண்ணன் புண்ணியர் பதம்பற்(று) ஏகும் பாற்படு வார்ேபால் என்னும்

எண்ணமுங் ெகாண்டார் நங்ைக இைசவிைன அறிய உன்னிக் கண்ெணாடு கண்கள் ஒன்றிக் கூர்ந்திடக் களிெகாண் டாேர

உண்ைமயில் ேவதம் ெநஞ்ைச உருக்கிடுஞ் ெசாற்கூட் டங்கள்

உணைமயில் இைறவன் ஒன்ேற ஒப்பிடற் கிலாதான் முஹம்மத் உண்ைமயில் அவன்தூ தர்தாம் ஒப்பிேனன் உமர்உ ைரப்பார் உண்ைமைய ஓர்ந்தார் ெசால்வார் ஒப்பிலான் தூத ராண்ேட

ெசன்றனர் நபிகள் ேகாமான் திருமுகங் காண ெவன்ேற

அண்டிட முன்னர் ஆங்ேக அறிந்திருந் தனராம் உற்ேரார் கண்டதும் உமைரக் ைகவாள் கரம்பற்றி னார்கள் ேதகந்

துண்டுதுண்(டு) ஆக்க ெவன்று துணிந்துமுன் வரமு யன்றார் அண்டிடப் பிறர்முன் முந்தி அண்ணலார் உமைரக் கட்டிக்

ெகாண்டனர் உமேர உன்றன் கருத்தினில் இருப்ப(து) என்ன பண்ைடயச் சிைலவ ணக்கம் புரியவா இல்ைல உண்ைம

ெகாண்டிைற பாலில் உம்ைமக் ெகாடுக்கவா எனவுங் ேகட்டார்

பக்கம்-87 உண்ைமெகாண்(டு) உங்கள் மார்க்கம் ஒப்பிட வந்ேதன் என்ற உணமியவ் வரவ் ீ வாயால் உைரத்திட நபிகள் ேகாமான்

"பண்ணவன் ெபரிேயான்" என்ேற புகன்றனர் பிறருங் கூடிப் "பண்ணவ்ன் ெபரிேயான்" என்று ெபருங்குரல் தந்திட்டாேர

மைறவிடம் இருந்து ெசய்த மார்க்கேபா தைனகள் அன்னார்


இைறவழி வந்த பின்னர் இரவியின் ஒளிேபா லாகி

உறும்பைகக்(கு) அஞ்சா வாறு உலெகலாம் ஒளிவிட்(டு) ஓங்க கறுவினர் ெநஞ்சுக்(கு) உள்ேள காபிர்கல் ஈமான் அற்ேறார் புறெமான் றில்ஹம் ஸாமறு புறத்தினில் உமரும் ஒன்ற அறவழி ெகாண்ேடார் பின்ேன அணியணி யாகக் கூட

இைறபள்ளி கஃபா ேநாக்கி ஏந்தலார் ெசன்றார் முன்னர் அறிந்திலார் யாரும் அந்த அதிசயக் காட்சி யம்மா

ஒளிந்துவாழ்ந் திருத்தல் ேவண்டாம் ஒருவைன வணங்க யாரும்

ஒளிந்ெதாளிந்(து) ஏகக் கூடா ஒன்றிநாம் கஃபா ெசல்ேவாம் ெமாழிந்த(து) உமர்தான் வரீ ெமாழியதாம் ெசவியுள் ஏக

ஒளிந்தனர் எதிர்ந்ேதார் இல்லம் உடன்பட்(டு) உறுதி பூண்டார் நாடுவிட் டகன்ற ேபரும் நாடினார் மக்கா மீ ண்டார்

நாடிய அைமதி ெகாண்ட நிைலயின்(று) என்ேற எண்ணி வாடிய பயிர்கள் நீைர வர்த்ததும் துளிர்த்தல் ேபாலாம்

கூடிட வில்ைல அந்தக் குதூகலம் ெநடுநாள் அந்ேதா குலத்ைதேய ஒதுக்கிய ெகாடூரம்

முயற்சியில் முற்றுந் ேதால்வி முடிவினில் முடிவு ெகாண்டார் "ெசயற்பட லாகா எந்தத் ெதாழிற்படும் ெகாடுக்கல் வாங்கல்

நயத்தலும் ேவண்டாம் ேபச நாடவுங் கூடா எங்கள்

வயத்தினில் முஹம்மத் தம்ைம விடாெரனில் பனூஹா ஷிம்கள்" பக்கம்-88 ெதாங்கிட ைவத்தார் ஓைல திருக்கஅபா தன்னில் ேமேல தங்கிய வரிக ேளாடு தடுத்திட ஒன்றி வாழ்ேவார்

பங்கமுற் றவர்கட் குள்ேளம் பைகயுண் டுபண்ணும் ேநாக்கில் பங்கமுற் றார்கள் அஃதப் பாவிகள் ேதால்வி கண்டார்

குலத்திைன ஒதுக்கி ைவத்த ேகட்டினால் பனூஹா ஷிம்கள் குலத்தினர் ஒற்று ைமையக் காட்டிட அவர்க்குண் டாப

நிலத்தினில் ஒன்று ேசர்ந்தார் நீசனாம் அபூல ஹப்பு

குலத்தினுக் கிழிவு ெசய்த ேகடனாம் தைனத்த விர்த்தான்

தனித்ெதாரு பள்ளத் தாக்கில் ேசர்ந்ெதான் றிவாழ்ந்த ேபாழ்து


நிைனத்தவா றுணவு ெகாள்ளும் நிைலமாறிப் பஞ்சம் சூழ்ந்தும் மனத்திடம் மாற்றா ரானார் மாநபிக் குலத்ேதார் தம்மின்

இனத்துைட மானங் காத்து இடர்தாங்கி வாழ்ந்திட் டாேர

மூன்றாண்டு காலந் தம்ைம முழுைமயாய்க் ெகான்று தீர்க்கத் ேதான்றிய நிைலைம கண்டு துயருற்ற சிலேபர் ஒன்றி

ஊன்றினார் மனத்தில் அந்த ஓைலையக் கிழிப்ப ெதன்ேற

ேதான்றிய வாறு ெசய்தார் சினத்தனர் ெதாங்க ைவத்ேதார்

உண்டிட உணவும் இன்றி உடுக்கெவத் துணியும் அற்றுத் இன்றி வாழும் துயர்கண்டு நாங்கள் இங்கு தண்ணரும் ீ

எண்ணம்ேபால் வாழும் வாழ்க்ைக இழிவுற்ற தாகும் என்றார் கண்ணியர் ஒருவர் நல்ேலார் கூடினார் அவர்ேதாள் தாங்க கிழித்தனர் ஓைல தன்ைன ஹாஷிம்கள் மக்கா மீ ள

அைழத்தனர் வந்தார் மீ ண்டும் அவரவர் இல்லஞ் ேசர்ந்தார்

துளிர்த்தது வாழ்வு மீ ண்டும் துயரழிந் திட்ட தாேல

களிப்பினால் ெநஞ்சம் பூத்தார் காப்பவன் தைனப்பு கழ்ந்தார் கிழித்ெதறிந் திட்ட வந்தக் கட்டைளப் படிவந் அதன்னில்

ெபாழிந்தைவ அைனத்தும் பூச்சி ெமன்றிருந் தனேவ ஒன்ேற அழிந்திைல அஃது அல்லாஹ் அருட்திரு நாம மாகும்

கிழித்திட முன்னர் நாதர் கனவிலும் இதுேதான் றிற்ேற பக்கம்-89 முன்னேர ெமாழிந்தி ருந்தார் மாநபி கனைவப் பற்றி

முன்னவன் நாம மன்றி மற்றைவ கைறயான் ஒன்றித் தின்றிருக் கும்மாம் என்ற ேசதிையப் பலர றிந்தார்

என்னேவார் விந்ைத இஃது ஏகனின் திறனா மன்ேறா இரு ேபரிழப்புகள் ேபரரண் ேபாலி ருந்தார் ப்ருமானார்க்(கு) அபூதா லிப்பும்

ஊெரான்றிக் கூடிச் ெசய்த உபாயங்கள் ேதாற்றுப் ேபாகக் காரணர் இைறக்குப் பின்னர் காத்தவர் அவேர மூப்பின் காரண மாக வாழ்வின் கைடகண்டார் உயிர்து றந்தார் தகப்பனின் உடன்பி றந்த சேகாதரர் என்பதன்றி


மிகப்ெபரும் எதிர்ப்புத் ேதான்றி முஹம்மதர் உடைலச் சாய்க்க வைகப்பட்ட ேபாதி ெலல்லாம் வந்துமுன் நின்ற காப்பான் இகவாழ்வு நீத்த ேதார்ைக இழந்தவ ராக்கிற் றன்ேறா

ெபருங்கானத் திைடயில் விட்ட பிள்ைளேபால் தவித்தார் நாதர் ெசருக்களத் திைடமார் காப்புத் தவறிய வரன் ீ ேபாலாம்

கருக்கலில் ஒளியி ழந்த கண்களின் நிைலைம யுற்றார் திருக்'கலி மா'வின் ேபரால் 'தீன்'வழி காட்டி நின்ேறார்

இறுதிமூச் சடங்கும் ேவைள இனத்தவர் தம்ைமக் கூட்டி

உறுத்தினார் அபூதா லிப்தன் இைளயவர் பிள்ைள தன்ைன ெவறுத்திடீர் அவைரக் காப்பீர் வாக்கினில் சீலர் மார்க்கங் குறித்தவர் ெசால்வ ெதல்லாம் கற்றவர் ஏற்பா ெரன்றார் நம்பிக்ைக ெகாள்ளு மாறு நபிவழி தன்ைன என்ேற

தம்மினத் ேதார்க்கு ஓதும் தருணத்தில் நபிகள் நாதர்

நம்பிக்ைக நீங்கள் ெகாள்ள நாடுங்கள் என்று ேவண்டத்

தம்பியின் மகைன ேநாக்கிச் ெசால்லுவார் அபூதா லிப்ேப பக்கம்-90

இறப்பினுக்(கு) அஞ்சிேயதான் இைசந்தனன் என்று மற்ேறார்

குைறெமாழி பகர்வர் என்ைனக் கட்டாயம் ெசயாதீர் நாெனன் பிறப்பினில் ெகாண்ட மார்க்கப் படிவிழி மூடு கின்ேறன்

மறுத்தைத எண்ணி நீவிர் மனக்கவல் ெகாளாதீர் என்றார் விருப்பமஃ தாயில் என்றால் வழிநகர்ந் திட்ேடன் உங்கள்

மறுைமப்ேப ெரண்ணி நாெனன் முதலவன் றன்பால் என்றன் இருகரம் ஏந்திக் ேகட்ேபன் எனநபி ெசால்லிச் ேசார

இருவிழி ெபருகிற் றன்னார் இழப்பிைன நிைனந்த தாேல

காப்பரண் ேபாலி ருந்து காத்ததன் ெபரிய தந்ைத

காப்பவன் பக்கல் ஏகக் கலங்கிடுெமய் உள்ளஞ் ேசார்ந்து காப்பவன் தூதர் நிற்கக் கவல்மிகு மற்ேறார் தாக்கம்

காப்பவன் தந்தான் எம்மான் குற்றுயி ராகிப் ேபானார் உடல்ெபாருள் ஆவி ெயல்லாம் உங்கள்பால் என்ேற தந்த

கிைடத்தலுக்(கு) அரிய ெபண்ணார் 'காத்தமுன் நபி'யின் பாகம் கிைடத்ததும் தூது வத்ைதக் ெகாண்டவர் முதலும் ஆனார்


அைடந்தனர் மறுைம வாழ்ைவ அண்ணலார் இடிந்ேத ேபானார் ேபரிளம் ெபண்ணாய் வாழ்வில் பண்ணவன் தூத ருக்கு

பாரியாய் ஆனார் நன்கு ெபண்மகர்க்(கு) அன்ைன யானார் ேசாராது நபிகள் தம்மின் சன்மார்க்கப் ேபாதம் ஊன்றக் காரணா மான அன்ைன கதீஜாமண் மைறந்திட் டாேர

கனப்ெபருஞ் ெசல்வங் ெகாண்ட கதீஜாநற் பிராட்டி யாேனார் மைனக்குகர் மைனவி யாக வாழ்ந்தனர் நபிக ளாரின்

இைணக்கரம் அவேர ஆனார் இறுதிமூச் சடங்கு மட்டும்

துைணக்கவர் இல்ல துற்ற துயர்ெபரி தாகும் அன்ேறா பக்கம்-91 தாயிப் நகர் ேநாக்கித் திருத்தூதர்

ெகாசுைமகள் எல்ைல விஞ்சிக் ெகாண்ேடக நபிகள் நாதர் அடுத்ெதாரு நகைர ேநாக்கி அருெளாளி பரப்ப ெவன்ேற விடுத்தனர் மக்கா தன்ைன வழித்துைண யாக ைஸது

புடத்திலிட் ெடடுத்த ெபான்னாம் புனிதேரா ெடான்றி னாேர

எழுபத்து மூன்ரு கற்கள் இைறதூதர் நடந்ேத தயிப்

ெசழும்பதி அைடந்தார் உள்ளச் ெசழுைமயற் ேறாக ளன்னார் வழுத்திட உகந்ேதான் ஏக வல்லவன் என்ற உண்ைம

அழுத்திெநஞ் சுறுத்த ெவன்ேற ஆங்குெசன் றார்க ளன்ேறா வல்லவன் தூைத ஏந்தி வந்ததும் தூது ெசால்ல

ெபால்லாதார் புரிந்தா ரில்ைல பரிகசித் திகழ லானார் நல்லேதார் ேசதி உம்ேபால் நாதியற் ேறாரா உன்றன்

வல்லவன் ெபற்றான் ேவறு ேபரற்றுப் ேபான ெதன்ேன சுட்டனர் வார்த்ைத யாேல திருநபி ெநஞ்சம் ேநாகத் திட்டினார் ஓட ஓடத் துரத்தினர் வணர் ீ கூடிக்

ெகாட்டினர் மண்ைண ேமனி கனற்ரிட சிறாைர ஏவி

விட்டனர் ேவண்டிந் துன்பம் விளந்திட அனும தித்தார் ஏவிய சிறுவர் ஒன்ரி ஏந்தலர் பின்னால் ஓடிக்

கூவினர் பித்த ெரன்ேற ெகாட்டிக்ைக சிரித்துக் கல்லால் பாவிகள் அடித்தார் ேமனி புண்ணுறக் குருதி சிந்தும்


நாவினால் உைரக்க ெவாண்ணா ெநறிெகட்ேடார் ெசயல்கள் அம்மா ஆடுவார் சிறிது தூரம் உடல்வலுக் குன்றும் ேபாழ்து

நாடுவார் நிலத்தில் குந்த நாசகர் விடாேர மீ ண்டும்

ஓடுவார் கல்லின் மாரி உற்றதால் உைறந்த புண்ணில் ஓடிடுங் குருதி அன்னார் உைடகைள நனத்த வாேற பக்கம்-92 ெவற்றுக்கால் ஓட ஓட விரட்டிய தாேல வதிக் ீ

கற்கள்தம் பங்குக் ெகன்ேற குத்திடக் குருதி பூசி

முர்ரிலும் வண்ணம் மாறி முகிழ்ந்தன ெசம்பூப் ேபான்ேற

குற்றுயி ரானார் தூதர் ெகாடுைமகள் ெதாடர்ந்திற் றன்ேறா ேசார்ந்தவர் வழத் ீ தூக்கிச் ெசல்லுன்றன் நகரம் ேநாக்கி

ேவரூன்ற விேடாமுன் மார்க்கம் வழிேகட்ைடப் பற்ற மாட்ேடாம் ேசருமுன் பதிக்கா ெமன்ேற ெசால்லிேய தள்ள முன்ேபாய் காருண்யர் வழச் ீ ெசய்வார் காருண்ய மற்ற ேபேர

மூன்றுகஏ ெதாைலவு மட்டும் முடிவிலா தியற்றிச் ேசார்ேதார் வான்மைறத் தூதர் தம்ைம விட்டகன் றிட்டார் இன்று ஆனது ேபாது ெமன்ேற அகம்நிைற வாகி எம்மான்

தீனுைர ெசப்பச் ெசன்ற தலத்தினில் ஆன திஃேத மக்கமா நகரி லுர்ேரா மாநபிக் கிைளத்த துன்பம்

ஒக்குேமா இதர்கு என்றால் ஓர்ந்திடில் அதிக மாகும்

சுக்குநூ றாக உள்ளந் துன்புறு இழிெசால் ேலாடு

வக்கிரங் ெகாண்ேடார் ேதக வன்முைற விஞ்சு மாேம துன்பத்தின் எல்ைல தன்ைனச் ெசால்லிடில் நபிகள் ஓர்கால் தன்னிைல என்ன ெவன்று ெசால்லுவார் "அன்று நாளில்

என்ைனநான் இழந்ேதன் எங்கு இருந்துநான் வந்ேதன் எஃைத

முேனாக்கிச் ெசல்ேவ ெனன்ேறா மரந்திட்ேடன்" என்ற வாேற தாயிைப விட்டுத் தப்பிச் ெசன்ரிரு இடத்தில் தங்கித் தூேயாைன ேவண்டி னார்கள் திருநபி ைகக ேளந்தி

"தாயிபின் மக்கள் தம்ைமச் சீர்வழி ெசலுத்து அன்னார்

ேபாயினுஞ் சந்த திப்ேபர் பற்றட்டும் இஸ்லாம்" என்ேற


திராட்ைசயின் ேதாட்ட ெமான்றுள் ேசர்ந்ததால் ெதாடர்வா ரர்றார்

வாராரினி என்று ெநஞ்சம் வரித்ததால் தரித்து நின்றார் உரிைமக்கு உரிேயார் மக்கா ஊர்த்தலத் தாராம் கண்டு

திராட்ைசயின் கனிேயார் தட்டில் தந்திடப் பணித்தி ருந்தார் பக்கம்-93 ெமய்ெகாண்ட ரணங்க ளுக்கு மருந்திட்டார் ைஸது ஆங்ேக ைகெகாண்ட கனிக ேளாடு கடிதினில் பணியாள் வந்தார் ைவயகம் உய்க்க வந்த வள்ளலார் நபிைய ேநாக்கி

ெசய்யுக பசிக்குச் சாந்தி ேதாழேரா ெடனப் பணிந்தார் நன்றிேயா டவர்மு கத்ைத ேநாக்க்ய நபிகள் நாதர்

என்றனுக் களிக்கு மாறு யாரிைதத் தந்தா ெரன்ன

என்றனின் எசமான் ேதாட்டம் எவர்க்குரித் தாேமா அன்னார் என்றனர் நபிகள் நன்றி எனக்கூறிக் கனிெய டுத்தார்

'அளவற்ற அருளா ளன்தான் நிகரற்ற அன்பு ெகாண்ேடான்

அல்லாஹ்வின் திருநா மத்தால் ஆரம்பம் ெசய்யு கின்ேற" உளமார வார்த்ைத கூறி உண்டிடக் கண்டா தந்தார்

முைளெகாண்ட வியப்ைப நீக்க முைனந்தவர் வினாத்ெதா டுத்தார் உண்ணுமுன் ெசான்ன ெசாற்கள் உைரத்திடும் ெபாருள்தான் என்ன

கண்ணியம் மிக்க நீங்கள் கூறுக எனவுங் ேகட்க

உண்ணுமுன் நல்லவற்ைற உபக்குமுன் அல்லாஹ் ைவநாம்

எண்ணுதல் அவன்நா மத்தால் எனத்ெதாடங் குதல்தா ெமன்றார்

எங்களின் கிறிஸ்த்து மார்க்கம் ஏற்பவ ீ துண்டா ெமன்று ெபாங்கிடு வியப்பால் உன்னிப் ேபசுவார் ஊழி யர்தாம்

தங்கிடும் ேவற்று ைமகள் ெசால்லும உங்கள் மார்க்கம்

எங்களின் மார்க்கத் ேதாடு இைணத்ெதன நபிகள் ெசால்வார் ஆண்டவன் ஒருவ ெனன்றும் அவந்ேதைவ அற்ேறா ெனன்றும்

பூண்டிலா ெபற்ேறார் யாரும் பிறந்திைல அவன்பா ெலன்றும் சான்றுைர பகலு ெதங்கள் திருமைற அதுேவ இரண்டும்

பூண்டுள ேவற்று ைமதாம் பிறிதிைல எனப்பு கன்றார்

ெசவிெகாண்ட ெசாற்கள் ைககள் ெதாட்டைவ முத்தித் ேதபின்

நவின்றிடச் ெசய்த(து) ஈமான் நிைலத்திடக் கலிமா தன்ைன


உவந்திைவ நடந்த பின்னர் உத்தம நபிகள் ேகாமான்

தவிர்த்தனர் ேதாட்டம் மக்கா ெசன்றிட முடிவு ெகாண்டார் பக்கம்-94 தாயிைப விட்டு வந்து தைனஹிரா குைகயிற் ேசர்த்து

ேபாெயாரு ேபரின் பால்நான் புறப்பட்டுக் கஃபா ெசல்ல

வாய்ப்பிைன அறிந்து வாரும் வைகெசயக் ேகாரும் என்ேற தூயநந் நபிப ணித்தார் ைஸத்மக்கா தைனய ைடந்தார் பாதுகாப் பளிக்க யாரும் பிரியமுற் றிராத ேபாது

ஓதுவார் ஒருவர் நாேன உடன்பட்ேடன் என்று பின்னர் தீெததும் ேநரா வண்ணம் தனதிரு மகைர ேநாக்கி

பாதுகாப் பளிக்கக் கஃபா புறப்படப் பணித்திட் டாேர ஆயுதந் தாங்கி மக்கள் அண்மிடக் கஃபா தன்ைனப்

ேபாயினர் ஹிராைவ ேநாக்கி ெபருமானார் தைனய ைழக்க வாய்ெமாழி ெசய்தார் கஃபா வந்ததும் முஹம்ம தர்க்கு

ேநயமாய்ப் பாது காப்பு நான்தந்ேதன் எனவாம் அன்னார் ெபரும்பணி ஏற்ற வாேற பகலிர ெவன்று ேநாக்கார்

உருவத்தின் நிழைலப் ேபால உடனிருந் துதவி ெசய்தார்

கருமத்தில் கண்ணா யான கண்ணியர் தம்ைம மக்கள்

ெபாருந்தாத ெசார்க ளாேல பைகதைனக் ெகாட்டி னாேர பாதுகாப் பளிக்க வந்த ெபரியவர் தமக்குத் தன்னால்

ேசாதைன ேதான்ற ெலண்ணித் துன்புற்ற நபிகள் நாதர் நீதியில் லீ து ெவன்ேற நிைனந்தனர் இைறவன் ஈயும்

பாதுகாப் ெபண்ணி அன்னார் புறமிருந் ெதாதுங்கத் ேதர்ந்தார் மூக்குைடபட்ட மார்க்க விேராதிகள் ெபருமானார் பிரசா ரத்தில் பூரணப் ெபாருத்தங் ெகாண்டார்

வரிைகெசய் ேதார்க ெளல்லாம் வியாபார ேநாக்கில் மக்காத்

ெதருவினில் நின்று மார்க்கம் ெசால்லுடும் நபிகள் கண்டு

ெதரிந்திட விைளந்தார் ெசால்லுஞ் ெசால்ெலது தானாம் என்ேற பக்கம்-95


கூடிடுங் கூட்டங் கண்டு கருவினார் அந்நாள் மக்கா

நாடிவந் ேதார்கள் தம்ைம நாடிப்ெபாய் யுைரத்தார் ஓர்நாள்

ேகாடிப்ெபான் ெகாண்ட ெசல்வர் கண்படக் ைகப்ப டுத்திக்

ேகடுைட ெநஞ்சார் எம்மான் குைரெயனப் பலதுஞ் ெசான்னார் முஹம்மெதன் ெராருவர் இங்கு மக்கைளத் திைசதி ருப்பி

தகாதன உைரக்கின் றார்நீர் சந்தித்தால் அவர்தம் ேபச்ைச புகவிடா திருப்பீர் காதின் புரந்தடுத் திடுவ ீ ரன்ேறல்

அகங்ெகட்டுப் ேபாவர்ீ என்றார் அவரைத நம்பி னாேர

புறநகர்ப் புறத்தி ருந்து 'பக்கா'வனந் திருந்த ெசல்வர்

உறுத்தின ீர் நன்ேற முன்னர் ஒப்பிேனன் உம்ெசால் என்றார் இைறத்தூதர் ஒருநாள் வதி ீ இைடப்படு தலத்தி ருந்ேத

மைரெமாழி ஓதக் ேகட்டு மனம்மாற ஈமான் ெகாண்டார் என்றுேம ேகட்டி ராத இைறெமாழி ெசவியுள் வாங்க

ெசன்றதுள் சிந்த ைனக்குத் தீனியாய் மாரிப் ெபாய்ைம ெகான்றது ஏகெதய்வக் ெகாள்ைகைய நிைலப்ப டுத்தி

ெவன்றது உளத்ைதச் ெசல்வர் மனம்மாறக் கருவா கிற்ேற

குக்மானின் அரிவு ைரகள் சிலவற்ைற ஓதிக் காட்ட

ஹக்கனின் தூைத ஓதிக் காண்பித்தார் நபிகள் நாதர்

சிக்ெகனப் பற்றிற் றுள்ளம் சிந்தைனத் ெதளிவு ெகாண்டார்

அக்கணத் ேதைக பற்ரி இஸ்லாத்துள் நுைழந்தும் ெகாண்டார் மந்திர தந்தி ரத்தால் மிகவல்ேலான் எனப்ேபர் ெகாண்ேடார் வந்திருந் தாேர மக்கா வாழ்புலம் 'யமன்'என் றாகும் தந்திரஞ் ெசய்தார் தூதர் தைமயழித் திடக்கா பீர்கள் மந்திரக் காரர் பாதம் மண்டியிட் டிரந்தா ரன்ேறா

பக்கம்-96 குைறஷிகள் விருப்புக் ேகற்ப கூறுவார் மந்தி ரத்தால்

இைறநபி என்னும் ேபைர இலாெதாழித் திடுேவன் என்ேற

அைறகூவி ெசன்ற ேபர்முன் அண்ணலார் இைறேவ தத்ைத

நைறெபாழி பாங்காய் ஓத ெநஞ்சுெறௗத் திடுவார் ெசால்வார்

ஓதுக மீ ண்டு ெமன்ேற ஒருமுைர ஓத மீ ண்டும்

ஓஅதுக எனவுங் கூறி உளத்தினில் அைனத்தும் வாங்கி


ேவதேம இதுஇ ைரவன் வார்த்ைதேய எனவும் ஒப்பி ஓதினார் கலிமா ஏகன் ஒருவேன எனப்பு கன்றார்

மூக்குைட பட்டார் மார்க்கம் முரண்பட்ட காபி ரீன்கள்

ஏகமுங் ெகாண்டார் எல்லாம் இலவுகாத் திட்ட வாகாம்

தீக்குணர் மீ ண்டும் மீ ண்டும் ெதாடர்பைவ அைனத்தும் ேதால்வி ேசர்க்ைகயில் ெசய்த ெதன்ன ெதரிகிலார் சினங்ெகாண் டாேர திருநபியும் மறுமணமும்

(ேவறு)

திருநபியின் முதன்மைனவி கதீஜா வாழ்ைவத்

. துறந்திைறபால் ெசன்றபின்னர் நபிகள் வாழ்வில்

ெபரியெதாரு இைடெவளியுந் ேதான்றிற் றன்னார் . பிள்ைளகளுந் தாயில்லாப் பிள்ைள யானார் மருவிவந்த இடரைனத்தும் தாங்கித் தம்மின்

. முயற்சியிேல ெவற்ரிெபறத் ேதாள்தந் துற்ற

ெபருந்துைணைய இழந்தெதன்ப துறுதி யுற்ருப் . ேபானெபரு விருட்சத்துக் கிைணயா யிற்ேற வடுவந்து ீ ேசர்ந்ததுேம வாஞ்ைச ேயாடு

. வழிபார்த்துக் காத்திருந்து ேசைவ ெசய்யும்

பாடுெகாள்வார் யாருமற்ருப் ேபார்க்க ளத்தில் . பற்றியவாள் பறியுண்ட ேபார்வ ீ ரர்ேபால் ஈடுெசய்ய இயலாத இழப்பால் ேசார்ந்து

. இருந்தார் நபிெபருமான் அவர்க ேளாடு கூடிவாழ ஆயிரம்ேபர் காத்தி ருந்தும்

. கவலழியார் கரம் பிடித்த கருைண நாதர் பக்கம்-97 ேதாட்துைணயாய் ேதாழர்கள் பலரி ருந்தும்

. ேதைவெயாரு துைணவாழ்வில் இல்லங் காக்க ஆட்ேபர்க்கு என்றன்றி ேவண்ட லுற்றார்

. அண்ணலிள மக்களுக்குத் துைணேவண் டிற்ேற

ேகட்பாரற் ெறாருெபண்ணார் "ெஸௗதா" முன்னர்

. கலிமாைவ முன்ெமாழிந்ேதார் கணவ ரற்ரு

வாட்ைகக்குத் துைணேவண்டி நின்றார் வாழ்வில் . வல்லவனின் அருள்ெகாண்ட ேபரன் னாேர


ஆரம்ப காலத்தில் மக்கா விட்டு

. அபிஸீனி யாெசன்ற முச்லிம் கட்குள்

ேசர்ந்திருந்தார் ெஸௗதாவும் கணவ ேராேட

. திரும்பிமக்கா வந்திருந்தார் துைணயி ழந்தார்

ேசர்த்தாேரா இல்ல்ைலயுற்றார் துைணயி ழந்தார் . ஆதரிக்க எவருமற்ேற இருந்தார் ேகட்டு தார்மீ கப் ெபாருப்ேபற்றார் தருமத் தூதர்

. தங்கரத்தின் பிடிெகாண்டார் இைறநாட் டம்ேபால் முதல்மைனவி கதீஜாதம் மரணத் தின்பின்

. மாநபிகள் கனெவான்று கண்டார் ஒருேபர்

ெபாதிெயான்ைறச் சுமந்துவந்தார் பட்டால் சுற்றி . பாருங்கள் திறந்திதைன ெயன்றுஞ் ெசான்னார்

அதுெவன்ன வாயிருக்கும் என்ெநஞ் சுந்த

. அண்ணல்நபி திறந்ததைனப் பார்த்தா ராங்ேக

புதுமலர்ேபால் ஆயிஷாைவ அண்ணல் கண்டார்

. ெபாதிெகாணர்ந்ேதார் இதுவுங்கள் மைனவி என்றார் பக்கம்-98 ஆேறதான் வயதாயிஷாப் பிராட்டி யார்க்கு

. அண்ணலுக்ேகா ஐம்பைதயும் தாண்டிற் றன்னார் கூறினேர தனக்குத்தான் இைறவன் நாட்டம்

. ெகாள்வெதனில் முடித்துைவப்பான் என்ப தாக ேவெறாருநாள் நித்திைரயில் இருந்த ேபாேதார் . வானவரப் ெபாதியிெனாடு வருதல் கண்டார்

கூறிடுவார் எனக்கதைனக் காட்டு ெமன்ேற

. கண்டார்கள் ஆயிஷாைவ முன்ேபாற் ெசான்னார் உதுமானிப்ன் மஸூதின் மைனவி கவ்லா

. உறுதுணிஅயாய் இரூந்தார்கள் நபிக ளாரின் ெபாதுவான ேதைவகைள நிைறவு ெசய்ய

. பார்விடுத்து கதீஜாமண் மைரந்த பின்னர்

புதிதாக மைனெயான்ைறக் ெகாள்க ெவன்று . புந்தியிைர மகன்றாேரார் நாளில் கவ்லா

கதியார்க்கு உண்டாேமா என்றார் ஆயிஷா

. கணவரற்ற ெஸௗதாவும் உளராம் என்றார்


இருவைரயும் ைகப்பிடிக்க ஆயத் தங்கள் . ஏற்றிடுக என்றுநபி கூறக் ேகட்டு

திருநபிக்கு ெஸௗதாைவ ஹாதிப் என்ேபார்

. திருமணமுஞ் ெசய்துைவத்தார் அபூபக் கர்தன் திருமகளார் ஆயிஷாைவ திட்டம் ேபால

. ேசர்த்துைவத்தார் மைனவியின் ேபாதில் அன்ைன இருந்தார்கள் இல்ைலசிறு பிள்ைள அன்னார்

. இைறவனது நாட்டமது ேபாலா யிற்ேற மிஹ்ராஜ் (விண்ேணற்றம்) நள்ளிரவில் நபிகள்பிரான் கஃபா ேநாக்கி

. நடந்தார்கள் ெதாழுைகயின்பின் சிரிது தூக்கம் ெகாள்ளெவனச் சாய்ந்தார்கள் யாேரா தம்மின்

. கால்களிைனத் தட்டிவிடக் கண்வி ழித்தார்

உள்ளாரங் ெகவருமிைல மீ ண்டுங் கண்கள்

. உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திட்டார் மீ ண்டுங் காைலத் தள்ளியதுங் கண்விழித்தார் எவருங் காணார்

. ெதாடர்ந்துமூன்று முைறயிதுவா யாகிற் றன்ேறா

பக்கம்-99 எழுந்துநின்றார் பக்கத்ேத நின்ற ேபர்தம்

. இருைகயில் ஒன்ருபற்ரி பள்ளி வாயில் அைழத்ேதக அங்குஒரு மிருகங் கண்டார்

. அதன்ேதாற்றம் ேகாேவரு கழிைதக் ெகாப்பாம் அழகியெவண் மிருகமது சிறகி ெறண்டு

. அைணந்திருந்த திருபுறமும் கால்கள் நான்கும் ெவளித்ெதாங்கி நின்றனேவ கண்காண் தூரம்

. விசித்திரமாம் இைறயளித்த வாக னம்ேம

'புராக்'என்னும் ெபயர் ெகாண்ட வாக னத்தில் . ெபருமானார் ஏறியமர்ந் திர்ரார் கூட

அருகினிேல வழிகாட்ட ஜிப்ரீல் உற்றார்

. அைடந்ததுெஜ ரூஸலத்ைத ஆங்கி ருந்து ெபருமாைன நபிமார்கள் வரேவற் றார்கள் . ேபருைரக்க இப்றாஹீம் மூசா ஈசா

ெபருந்ெதாைகயாய் முன்வந்த தூத ெரல்லாம் . புகழ்நபிையச் சந்தித்தார் புகழ்இ ைறக்ேக


ெதாழுதார்கள் நபிமார்கள் ெதாடர்ந்து எம்மான்

. ெதாழுவித்தார் ெதாழுைகயின்பின் பருகு தர்கு அளித்தார்கள் திராட்ைசரசம் பாலும் ஒன்றாய் . அண்ணல்பால் தைனப்பருக ஜிப்ரீல் ேநாக்கி "வழிகாட்டப் பட்டீர்நீர் பண்ைடக் காலப்

. ேபர்ெபறுநல் நிைலைமக்கு உம்மத் தார்க்கும் வழிகாட்ட ேவண்டும்நீர் திராட்ைசச் சாறு

. விலக்குண்ட பானமுமக்(கு) எனவி ைரத்தார் பக்கம்-100 சுவனளவில் உயரைவத்தான் நபிக ளாைரத்

. தனியனவன் 'இல்யாைச' ஈசா ேபான்ேற

சுவன்ெசல்லத் 'தீரதத்ைத'த் தந்தான் எம்மான்

. ெசலபுராக்ைக வாகனமாய் ஆக்கி ைவத்தான் சுவன்ேநாக்கி சுயஉருவில் ஜிப்ரீல் மாறிச்

. ெசன்றார்கள் உடன்நபியும் உயர்த்தப் பட்டார் அவன்ஏழு வான்கடந்தும் முன்னர் கண்ட

. அருகனருட் தூதர்கைளக் கண்ணுற் றாேர முன்உலகில் கண்டதுேபால் இலாது மாறி . ேமலுலகின் ேதார்றத்தில் அவரி ருந்தார் அன்னவர்க்கு நந்நபிகள் அதுேபாற் காட்சி

. அளித்தார்கள் அதிசயித்தார் நபிகள் ேகாமான்

ெவண்ணிலவின் முகப்ெபாலிவில் நபிகள் யூசுப் . வசீகரத்தின் பாதிக்கதி பங்கி ேனாராய்க்

கண்டனேர அவர்ஹாரூன் கவர்ச்சி பற்ரிக்

. கலந்துைரத்தார் என்றுநபி வாய்ெமா ழிந்தார் சுவனத்தின் ேசாைலகைள சுைவக்கச் ெசால்லி . சூரியைன விஞ்சுகின்ற சுடைரக் கூறி

சுவனத்தின் மங்ைகயர்க்கு ேதாற்றம் ெபற்றால்

. தைரெதாட்டு வான்வைரயும் ஒளியாய் நிற்பார் கவர்ந்திடுவார் பரப்புகின்ற சுகந்தத் தாேல

. கண்டுவந்த ற்புதங்கள் பலவுஞ் ெசான்னார் இைவயனத்துங் கூறிநபி ெபற்று வந்த

. இன்னுெமான்ைரச் ெசால்லிடுவார் ெகாைடயாம் அஃேத


கிைடத்தவந்தக் ெகாைடெதாழுைக யாகும் ஐந்து . காலத்தில் ெதாழுவதுவாம் ஆரம் பத்தில்

கிைடத்ததுேவா தினம்ேவைள ஐம்ப தாகும் . கைடவானில் நபிமூசா கண்ணில் பட்டு

கிைடத்தவிதி என்னதினம் ெதாழுைகக் காகக்

. ெகாண்டகாலம் எத்தைகத்தாம் என்ேற ேகட்டார் கிைடத்ததுேவ பத்ைதந்து ேவைள என்றார் . கடிததுவும் மக்களுக்கு மூசா ெசால்வார் பக்கம்-101 ெசன்றிைறவன் பாலிைறஞ்சும் சுமக்க ெவாண்ணாச்

. சுைமயதுவும் மக்களுக்குக் குைறக்கக் ேகளும் என்றதுேம நபிஇைறபால் மீ ண்டுஞ் ெசல்வார்

. எனதுமக்கள் இச்சுைமையத் தாங்கா ெரன்றார்

நன்ெறன்றும் ஈைரந்து குைறக்க மீ ண்டும் . நாடிவர நபிமூசா வழிம றித்துச்

ெசன்றிசுவர்ீ இன்னுெமனச் ெசன்றார் ஈறில் . ேதரியேத ஐேவைளத் ெதாழுைக யாேம

ெதாழுதாலும் ஐேவைள கிைடக்குங் கூலி . சிறிெதனினுங் குைரயாேத ஐபத் தாக

ெதாழுவதனால் உண்டாகும் கூலுக் கஃது

. ெதளிவான உளத்ேதாடும் அச்சத் ேதாடும்

முழுமுற்றாய் விசுவாசங் ெகாண்டு வல்ேலான் பிைழயாது நற்கூலி பைடத்ேதான் ஈவான்

. ெபருமானார் வார்த்ைதயது பற்று ேவார்க்ேக

விண்ணுலக யாத்திைரயின் பின்ஜிப் ரீலும் . வள்ளல்நபி இருேபரும் ெஜருச லத்தின்

குன்றினிேல இறங்கியபின் மக்கா ேநாக்கி

. ெகாண்டவழி மீ ண்டார்கள் வரும்ேபா தன்னார் கண்டார்கள் ெதர்குேநாக்கிச் ெசல்லு கின்ற

. கூட்டத்து வணிகர்கைளக் கடந்து ெசன்றார்

ெகாண்டாேனா விழிக்கவவ்ன் இல்ைல ெவய்ேயான் கஃபாைவ நபியைடயும் ேபாழ்தி லம்மா

உம்முஹானி அபூதாலிப் மகளார் வட்டில் ீ . உறக்கத்தில் இருந்தநபி எழுந்து கஃபா


தம்ைமயன்று ெசன்றைடந்தார் மிஃரா ஜின்பின்

. திரும்பியதும் அவரில்லாம் தனக்காம் ஆங்கு

உம்முஹானி தைனெயழுப்பித் ெதாழுதார் பின்னர்

. உைரத்தார்கள் நீர்கண்டாற் ேபால ேநற்ரு உம்வட்டு ீ ெவளியினிேல மாைல ேநரம்

. ஒன்றிேனன்நான் ெதாழுைகயிேல என்ேற ெசால்லி பக்கம்-102 பின்னர்நான் ெஜருசேலத்தூர் ெசன்ேறன் அங்கும்

. பைடத்தவைனத் ெதாழுேதன்நான் என்று ைரத்துத் தைனயந்த இடத்திருந்து பிரிக்க எண்ணிச்

. ெசலமுயன்ற ேபாதுதங்ைக தடுத்ேத ெசால்வார் முன்னவனின் தூேதநீர் ெசால்ப வற்ைற

. ெமாழியாதீர் மற்ேரார்ெபாய் என்பா ெரன்ேற

ெசான்னார்கள் ெபருமானார் இைறநாம த்தால்

. ெசால்லிடத்தான் ேபாகின்ேறன் என்ற கன்ரார் பள்ளிெசன்று நபிநாதர் ெஜருஸ லத்தின்

. பள்ளிெசன்று வந்ததைன எடுத்து ைரக்க எள்ளிநைக யாடினேர ஈமா னற்ேறார்

. என்னஇது விந்ைதெயன்றார் வர்த்த கர்கள் உள்ளபடி சிரியாெசன் றைடய மாதம்

. ஒன்றாகும் வரமீ ண்டும் மாதம் ஒன்றாம்

எள்ளளவும் உண்ைமயில்ைல இரெவான் றிற்குள் . எப்படித்தான் ேபாய்வந்தார் எனஇ கழ்ந்தார்

இப்ெபாழுது உமதுநண்பர் பற்றி ெயன்ன

. இயம்பிடுவர்ீ அபூபக்கர் நீரா ெமன்ேற

தப்பிதர்கள் ேகட்டார்கள் அவருஞ் ெசால்வார்

. திருத்தூதர் ெசப்பிடுங்கால் உண்ைம என்ேற அப்பப்ேபா தன்னவர்க்கு வானி ருந்து

. அருள்வாக்கு வருவதைன நானுந் ேதர்ேவன்

ஒப்பிடுேவன் வார்த்ைததைன ஒருக்கா ேலனும் . உைரயார்ெபாய் உம்மிநபி என்றிட் டாேர பக்கம்-103 சத்தியத்தின் ேமன்ைமக்கு சாட்சி என்னுஞ்


. ெசால்வரிக்கு உரித்தானார் ஸித்தீக் என்ேற சத்தியத்தின் தூதர்அபூ பக்கர் ேபரில்

. திருநாமம் வாய்ெமாழிந்தார் ெதாடர்ந்திற் றஃேத வர்த்தகர்கள் பற்ரியவர் ெசான்ன ெதல்லாம்

. வரிக்குவரி ெமய்யாதல் கண்ணுற் ேறார்கள் ஒத்துடன்பா டுற்றார்கள் மிஃராஜ் பற்ரி

ஒருேபாதும் அன்றுநபி உைரத்தா ரில்ைல யத்ரீப் மக்களுடன் உடன்பாடு (ேவறு)

வழைமேபால் ஹஜ்ஜு மாதம் வந்தது மக்க ெளல்லாம்

குழுமினர் கபா என்ற கானற்ேபர் ெவளியில் வானின்

முழுைமயும் ெவள்ளி பூத்து விளங்கிய இராப்ேபாழ் ெதான்றில்

குழுமிய கூட்டத் துள்ேளார் குழுவினர் பிரிந்து ெசன்றார் அருகினிற் கணவாய் அண்டி அைனவரும் ஒன்றுகூடி

வரெவான்றிற் காக ேவண்டி வழிபார்த்து நின்ற காைல

மருவின இரண்டு ஒட்ைட மகிழ்ந்தனர் காத்தி ருந்ேதார் திருநபி ேயாடு அப்பாஸ் ேசர்ந்துவத் திடுதல் கண்டார் நல்வழிப் பட்ட யத்ரீப் நகரவா சிகைளக் கண்ட

நல்வழி காட்டும் நாதர் நிகரிலா மகிழ்வு ெகாண்டார்

ெதால்ைலகள் ெசய்த ஊரார் துரத்திட விைழந்த ேபாது

நல்வர வளிக்கும் ேபராய் நின்றனர் நல்ேலா ராேம

வருகேவ எங்கள் யத்ரீப் வளம்ெபற உபேத சங்கள்

தருகேவ ெநஞ்சில் ஈமான் சிறக்கேவ என்ற ைழத்து

உருகிய மனத்தின் ேபறாய் உகுத்தனர் வார்த்ைத ேகட்ேட ப்ருமானின் சிறிய தந்ைத புகன்றனர் ெசார்கள் ேகாத்ேத பக்கம்-104 அன்பான ேசாத ரர்காள் அறிவேரா ீ முஹம்ம ைதநாம்

கண்ெணனக் காப்ப ெதங்கள் குலத்தினில் உயர்ந்த பீடந்

தன்ைனயும் அளித்து எந்தத் துயரிலும் துைணயாய் நின்று

பன்னல்ம் புரிந்து வாழ்தல் புரியுவ ீ ராேமா என்றும்

எங்கள்பால் மதிப்பு மிக்ேகார் எமக்கும்அன் னாரின் மீ து


சங்ைகசால் உறவும் உண்டு சக்தியில் மிக்ேகார் ஆவார்

உங்கள்பால் வரவு ெகாள்ள உறுதிெகாண் டுள்ளார் ேவறு எங்கணும் ேபாகார் நீங்கள் எமக்ெகன உறுதி ெசால்வர்ீ

முற்றிலும் அரிவர்ீ நீங்கள் முஹம்மைத அைழத்துச் ெசன்றால் பற்ரிட வாகுந் துன்பம் ெபரும்பழி ெபாறுப்பு எல்லாம்

உற்றிடும் பைகைம ெவன்று உயிர்காக்க இயலு வேரல் ீ சற்குணர் வரவு முற்றும் சாத்தியம் என்றுங் கூறி

இயலுெமன்றாகில் மட்டும் இயம்புவர்ீ எஃெதன் றாலுந்

துயர்வரும் அவருக் ெகன்றால் ெசால்லுங்கள் தவிர்ப்ேபாம் என்ன

வயங்ெகாள வந்த ேபர்கள் வார்த்ைதயில் உரமுங் கூட்டி

பயங்ெகாளல் ேவண்டாம் நாங்கள் புரிந்துதான் வந்ேதாம் என்றார்

இன்னல்கள் இடுக்கண் எம்மால் ஏற்றிடும் வைககள் கூடும்

துன்பங்கள் துயரங் கூடத் ேதான்றிடும் அறிேவாம் நாங்கள் என்னவந் துற்ற ேபாதும் இைறவனின் தூத ைரநாம்

கண்ெணனக் காப்ேபாம் என்றார் குரெலான்றி ெமாழிந்திட் டாேர அண்ணலார் தம்ைம ேநாக்கி அவருைர ெசய்வார் உங்கள்

எண்ணந்தான் என்ன ெவன்ேற இயம்புக நிபந்த ைனகள்

உண்ெடனில் அதற்கும் நாங்கள் உடன்பட்டுப் பணிகள் ெசய்ேவாம் திண்ணமீ ெதன்று ைரத்தார் சத்திய வாக்காம் அஃேத

வதனத்தில் முறுவ ெலான்று விரவிடப் பிரசாரத்தில்

உதவிகள் ெசய்வ ீ ராேமா உங்கள்தம் மைனவி மார்கள் எதுவிதத் துயறு மற்ரு இன்னலில் காப்பீர் ேபான்ேற

எதுவந்த ேபாதும் என்ைன இைசவேரா ீ எனவுங் ேகட்டார் பக்கம்-105 குருதியில் வரஞ் ீ ேசர்ந்த குலத்தினர் நாங்கள் நீங்கள்

கருதிட ேவண்டாம் ஈறில் ைகவிடும் ேபர்க ெளன்ேற

ெபருமாேன வாக்கு ைரத்த வாறுெசய் திடுேவாம் என்ேற ஒருகுர லாக் அன்னார் ஓதினார் நபிம கிழ்ந்தார்

கூட்டத்தில் ஒருவர் மட்டும் குறுக்கிட்டி இைறவன் தூேத நாட்டத்தில் ெவற்றி ெபற்று நீங்கேள ெவற்ரி ெகாண்டால்

காட்டிடுங் கருைண மாற்ரிக் ெகாளல்சாலு மாேம ெயன்ன


காட்டினார் நைகப்பூ ெவன்ைறக் கருத்திடு நபிக ளாேர என்னுைடக் குருதி யுன்றன் இரத்தமும் இன்றி ருந்ேத

ஒன்றுதான் குறிக்ேகாள் கூட என்ேறதான் நீங்க ெளல்லாம்

என்னுைடத் தாவர்ீ நானும் என்றும்உம் உைடத்ேதான் ஆேவன் தன்னுைடப் பைகவர் நண்பர் ேசருவார் மற்ற வர்க்ேக

ேமற்ெசான்ன வாறு தூதர் மிழிந்தாலும் யத்ரீப் மக்கள் சாற்றுவார் உறுதி யன்னார் திருக்கர்ம் பற்றி முற்றும்

ஏற்றனர் ெபாறுப்பு என்றும் இைணந்துடன் வாழ்வ தற்காய்

ெகாற்றவன் அருளும் அந்தக் கணத்தினில் ஒன்றா கிற்ேற

பரிெசன்ன கிைடக்கும் எங்கள் ெபாறுப்பினில் நாங்கள் முற்ரும் இருப்பினில் என்றாங் குற்ற ஒருவர்தம் வினாத்ெதா டுக்க

சுருக்கமாய் நபிகள் நாதர் "சுவர்க்கேம" என்றார் ேகட்ேடார் கருக்கலில் ேசாதி கண்ட களிப்பினிற் தைமம றந்தார் பன்னிரு ேபைரத் ேதர்ந்து ெபருமானார் தன்ப ணிக்கு

முன்னிைல வகிக்கச் ெசான்னார் மார்க்கத்ைத யத்ரீப் மக்கள் முன்னின்று உபேத சிக்கும் முக்கியப் பணிய தாகும்

பின்ெனாரு நாளில் தாேன ெபாருந்துதல் அறியா ேதாராய்

யதிரீபு மக்க ேளாடு இைணந்திரு ஒப்பந் தத்ைத

புதிதாகச் ெசய்தா ெரன்று புரிந்திட்ட குைறஷிப் ேபர்கள் அதனுண்ைம அரிந்து ெகாள்ள அண்மினார் அகபாவுக்கு

எதுவுேம அவ்வா றிங்கு இைலெயனப் பதில்ெகாண் டாேர

பக்கம்-106 மனத்ெதாடு மனெமான் றிப்ேபாய் முற்றிய உடன்பாட் டின்பின்

தினந்தினம் யத்ரீப் ேநாக்கிச் ெசன்றனர் விசுவா சித்ேதார்

முனந்திலர் யாருங் கண்காண் முைறயினில் ெவளியா தற்கு

சினங்ெகாண்ட குைறஷி யர்கள் தீங்கிைழப் பார்கள் என்ேற பன்னூறு ேபர்கள் ெசல்லப் புறப்பட்டார் உமருங் கூட

தன்ைனப்ேபார் வரர் ீ ேபால தயார்ெசய்தார் கஃபா ெசன்றார் முன்னிைல வருவர்ீ என்ைன மறித்திடு ேவார்கள் யத்ரீப்

ெசன்றிட விைளந்ேதன் என்றார் சிம்மம்ேபாற் கர்ஜித் தாேர


மைனவிைய விதைவ யாக்கி மக்கைள அநாைத யாக்கி

தைனெயன்றன் ைகவா ளுக்குத் தானமாய்த் தரவி ரும்பும்

முைனப்ெபவர்க் கிருக்கு மாேமா முன்வந்து தடுப்பீர் என்றார் தனித்துேமா ேசர்ந்ேதா ெவன்ேற ெசால்லிேய புறப்பட் டாேர

ஒன்ெறான்றாய் யத்ரீப் மண்ணில் உைறந்தனர் விசுவா சித்ேதார்

ஒன்றினார் நபிக ேளாடு உடன்அலி அபூபக் கர்தாம்

நன்றன்ேறா நாமும் ெசல்லல் நபியிடம் ேதாழர் ேகட்டார்

இன்றல்ல இைறவன் ஆைண ஏர்றதும் ெசல்ேவாம் என்றார் அண்ணலார் பதிைலக் ேகட்டு அபூபக்கர் திடமுங் ெகாண்டார்

திண்ணமாய் யத்ரீப் ெசல்லுந் திட்டெமான் றுண்டாம் என்ேற

பண்ணவன் ஆைண ெகாண்ேட பயணமுந் ெதாடங்கும் என்று எண்ணினார் பயணத் துக்காய் இருஒட்ைட தயார்ெசய் தாேர எண்ணிய வாேற ஓர்நாள் இைறநபி அபூபக் கர்தம்

முன்னிைல ேதான்றிச் ெசால்வார் முதலவன் ஆைண தன்ைன

என்ைனயீங் கிருந்ேத யத்ரீப் ஏகிடப் பணித்தான் என்றார்

ெசான்னவாஉ மூடு முன்ேன ெசவிெகாண்டார் வார்த்ைதக் கூட்ேட என்ைனயும் உங்க ேளாேட ஏகிடப் பணிப்புண் டாேமா

என்னுமவ் வினாவுக் ெகம்மான் இணங்கினன் இைரவன் என்றார் பின்னவர் இல்லம் ேநாக்கிப் ேபாயினர் இரைவப் ேபாக்க உன்னவன் ஆைண யஃதாம் மாநபி ெசயலா யிற்ேற பக்கம்-107 இதற்குேமல் முஹம்மத் இங்ேக இருப்பேதா ஐயம் என்று

மிதந்தேதார் ேசதி காற்ரில் மணங்ெகாண்டார் அதிர்ச்சி யுற்றார் சுதந்திர ராக எங்கும் ெசன்றிட விட்டால் ஆங்கும்

பதிந்திடும் அவர்தம் மார்க்கம் ெபாங்கினார் குைறஷிப் ேபர்கள் எப்படி எனினும் முஹம்மத் இலாெதாழித் திடுதல் ேவண்டி

ஒப்பினார் ஒன்று கூடி ஒருவழி ஆய்ந்து ெகாண்டார்

கப்பிய இரவின் கண்நாம் குடும்பத்திற் ெகாருவ ராக

தப்பாது ஒன்று ேசர்ேவாம் சூழ்ந்தவர் இல்லஞ் ேசர்ேவாம் ேசர்ந்ெதான்றிக் காத்தி ருந்து சூரியன் உதித்த ேவைள

ேவெராடு சாய்ப்ேபாம் ஆவி வாங்குேவாம் எனத்து ணிந்தார்


காரினில் ெபண்கள் வாழும் குடிைசக்குள் ெசல்வ ெதன்றும் ேநரிைல என்னுங் ெகாள்ைக நமக்குண்டு என்ப தாேல

திட்டத்துக் கைமய அன்ேற ேசர்ந்தனர் நபிகள் இல்லம்

வட்டமாய்ச் சுற்றிக் காத்தார் விண்மணி ேதான்று மட்டும்

திட்டமாய் முஹம்மத் வாழ்வு தீர்ந்திடும் இன்ேரா ெடன்ேற கட்டினர் ேகாட்ைட உள்ளம் குதுகலித் திட்டார் அன்ேறா ேசழ்ச்சியில் ெவற்ரி கண்ட திடத்ெதாடு காத்தி ருந்ேதார்

சூழ்ச்சிைய முைறய டிக்கத் திடங்ெகாண்டார் தனித்ேதான் அன்னார் சூழ்ச்சியில் பிறைர ெவல்லும் சூழ்ச்சிக்குச் ெசாந்த மாேனான்

ச்ெசாழ்ச்சியில் ெவன்றான் நாதர் தப்பிடத் துைணயுஞ் ெசய்தான் ெகான்ரிடத் திட்ட ெமான்ரு ெகாண்டனர் குைறஷிக் கூட்டம்

அன்றிராப் ேபாழ்ேத நீங்கள் அகலுங்கள் மக்கா விட்ெடன்(று)

ஒன்றிடச் ெசய்தான் உள்ளம் உடன்வஹி மூலம் வல்ேலான்

நன்ெறன்று நபிகள் ஆைண நிைரேவற்றும் முடிவும் ெகாண்டார்

தான்துயில் ெகாள்ளும் பாயில் தூங்கிட அலிக்குக் கூறி

தான்ெகாண்ட அைடக்க லங்கள் தைமயுரி ேயார்க்குச் ேசத்ேத

நான்ெசலும் யத்ரீப் நீக்கி நீங்களும் வருக என்றார்

வான்ெசன்று மீ ண்ட எங்கள் வள்ளலார் நபிகள் நாதர் பக்கம்-108 காத்திருந்ேதார்கள் கண்கள் கணெமனும் இைமக்கா தூன்றிப் பார்த்திருன் தனேவ காைலப் பரிதியின் வரவு மட்டும் காத்தவர் காத்தவாேற காத்திருந் தார்கள் கண்கள்

பார்த்தவா றிருக்கும் ேபாழ்ேத பதிவிடுத் தகன்றார் தூதர் ேதான்றினான் இரவி தன்ைனச் சுற்ரிய துகில்க ைளந்ேத

ேவண்டிநின் ேறார்கள் வாைள வரித்தனர் கரங்கள் தம்மில்

ஆண்டவன் தூத ெரன்ேபார் அழிந்தனர் என்ேற கூறித்

தாண்டினர் கதவின் தாழ்கள் ெதரித்திட அலிையக் கண்டார் கண்டனர் அலிையக் ேகாபக் கனல்விழி யுமிழ எங்கு

உண்டாருன் அண்ணல் என்ேற உறுத்திட அவருைரப்பார்

விண்டலப் பதிெகாண் ேடாேன விபரங்கள் அரிவான் நீங்கள் கண்டிைல என்றால் சுற்றிக் காத்தேதன் ேகாட்ைட விட்டீர்


அறிந்திைல நானும் என்ற அலிெசாைலச் ெசவிெகாண் ேடார்கள் ெவரிெகாண்டார் வடு ீ முற்றாய் வலுவினில் ேதடல் உற்றார்

திறந்திடாத் தாழ்ப்பாள் கண்கள் திறந்தெவம் பார்ைவ தாண்டி அரிந்திடா வாறு ெசன்ற அதிசயங் கண்டார் ேசர்ந்ேதார் சுற்ரிநின் ேறார்கள் பார்ைவ சூனியத் துள்நின் றாடக்

ெகாற்றவன் காத்தான் நாதர் கடிதனில் அகன்றார் தம்மின் நற்ருைண அபூபக் கர்இல் ேநாக்கிேய அவேரா ெடான்றிப் பற்றினார் யத்ரீப் ேபாகும் பாைதயிற் பதம்ப தித்ேத

இரேவாடு இரவாஉக் கால்கள் இைளப்பாற மாட்டா வாறு

இருவரும் நடந்தார் மக்கா எல்ைலையத் தாண்ட ெவன்ேற மருவிய ெதௗர்என் கான மைலக்குைக கண்ேட ெநஞ்சம் கருதினார் அதனுட் புக்கக் கதிரவன் ேதான்ரி னாேன

எங்குெசன் றுற்றார் முஹம்மத் எனஎங்குந் ேதடித் ேதடி ெசங்கதிர் ேதான்றி மாைலத் திைசயண்டு மட்டும் ஓடிப் பங்கமுற் றாேர யன்றிப் ேபாக்கிடங் காண்பா ரற்றார்

துங்கநம் நபிதம் ேதாழர் துைணெயாடு ெதௗர்உற் றாேர பக்கம்-109 மைலக்குைக தன்னி னுள்ேள மாற்றார்கண் காணா வாறு

கலங்கிய உள்ளத் ேதாடு கவல்முகுந் திருக்கும் ேவைள நிலமதிர் ஒலிையக் ேகட்டர் நாடிடுங் குளம்பின் ஓைச

பலபடச் ெசவிெகாள் ளாேத பதிந்திடப் பயங்ெகாண் டாேர ஒட்டைகப் பரிசில் கிட்டும் உவப்பினால் கூடிக் கூடி

திட்டமிட் ெடாவ்ேவார் திக்கில் ெசன்றனர் கூட்ட ெமான்று கிட்டவந் துற்ற ெதன்ேற கருதினார் ஒருவர் கண்ணிற் பட்டாலும் ேபாதும் நம்ைமப் பிடிப்பது சுலபம் என்ேற

திருநபி தம்ைம ேநாக்கித் ேதாழரும் உைரப்பார் நாேமா

இருவேர இங்குற் ேராம்நம் எதிரிகள் அதிகம் என்றார் மருவிய அைடய லார்தம் மிகயறிந் திட்ட ேபாதும்

திருநபி யுைரப்பார் வல்ேலான் தன்ெனாடு மூவர் என்ேற இைறவனின் துைணைய எண்ணி இருந்தவவ் ேவைள யாங்ேக


அறிந்திடா வாறு மற்ேறார் அதிசயம் நடந்த தன்ேறா

இைறகுைக வாயில் தன்ைன உண்டுெசய் வைலயால் முற்ரும் மறித்ேதார் சிலந்தி கன்ணில் மண்தூவுஞ் ெசயலா யிற்ேற

ேபாயுள்ேள பார்ப்ேபா ெமன்று புகன்றனன் ஒருவன் மற்ேறான் ேபாெயன்ன பார்ப்ப தாங்ேக பார்ைவயில் சிலந்திப் பின்னல்

ேவய்ந்துபல் லாண்டாய்ப் ேபால வடிவமுற் றிருத்தல் காண்பாய் ேபாய்ேவரு திக்கில் அந்தப் ேபரிைனப் பார்ப்ேபா ெமன்றான் வந்தவர் மீ ண்டார் ேதாழர் வரித்தனர் மீ ண்டும் மூச்ைச

எந்திரம் ேபாலி ருந்த இதயமும் துடிப்ைப நாடும்

குந்தகம் எதுவும் அற்றுக் காத்தனன் இைறவன் என்ேற

வந்தைன ெசய்தார் பின்னர் வருவிைன அறிந்தி டாதார் குைகயினுள் நுைழயு முன்னர் ெகாண்டுள குைறகள் தீர்க்கும் வைகயினில் அபூபக் கர்முன் விைரந்தனர் தூய்ைம ெசய்தார் இகபரத் தரசன் தூதர் இடரறத் தங்க ெவன்னும்

கடுத்திைன மனமிருத்திக் ெகாண்டார்பின் துயருற் றாேர பக்கம்-110 நிலத்தினில் கல்ைல முள்ைள நீக்கினார் சுவரின் ெபாந்து

பலவற்றில் வாய்கள் மூடிப் பூச்சிெபாட் டுள்வ ராேத

நலங்காத்து நபிக ளாைர நித்திைரக் கைழத்தார் ேசார்ந்த

நிலங்காக்க உதித்த எம்மான் நண்பர்பின் உள்நு ைழந்தார் கால்நைட யாக வந்து கைளப்புற்ற நபிக ைளத் தம்

கால்மடித் தைளயாய்க் ெகாண்டு கூறினர் துயில்க ெவன்ேற காெலான்று மூடி டாத குைகப்ெபாந்திற் பதிந்தி ருக்க வாலறி வன்றன் தூதர் வரித்தனர் கண்ண யர்ந்தார் கால்பதித் திருந்த ெபாந்தில் கருநாகம் ஒன்றிருந்து

கால்தீண்ட விடத்தின் ேவகந் கூடிடும் தாங்கி நின்றார்

சாலாது கால ைசந்தால் துயில்கைளந் திடுெமன் றஞ்சிச் சீலராம் அபூபக் கர்தம் தூயநல் ல்லுளந்தான் என்ேன

உடெலலாம் விடமுற் றந்த உள்வலி தாங்ெகா ணாது விடுபட்ட கண்ணர்ீ நாதர் வதனத்தில் வழ ீ முற்றும்

விடுபட்ட துயிலால் கண்கள் விரிந்தன நிைலய றிந்தார்


உடனுமிழ் நீைரத் ெதாட்டு உபாைதையப் ேபாக்கி னாேர பசிேபாக்க எதுவு மற்ற ெபாதும்பினில் மூன்று நாள்கள்

வசித்தனர் அபூபக் கர்தம் ேவைலயாள் மூலம் பாைலப்

புசித்திடப் ெபற்றார் ேபாகும் பயணத்தின் ெபாருட்டு மிக்க உசிதமாய் இரண்டு நல்ல ஒட்ைடயும் ெபற்ரிட் டாேர

ெசல்வழி அறிந்த அரீகக் தைனத்துைண யாகக் ெகாண்டு

கல்பல கடந்தார் ெவய்ேயான் காய்ந்தனன் கனற்பி ழம்பாய்

இல்ைலேயா இடெமான் ெறங்கும் இைளப்பாறிச் ெசல்ல ெவன்ேற ெசால்ெலாணா ெவயிலின் ேகாரம் ேதடிடச் ெசய்த தன்ேறா

நிழல்மரம் ஒன்ைறக் கண்டார் நிைனந்தவா றதன்கண் ெசன்று அழல்நீங்கி உடலம் ஆறி ஆறினர் பசியும் பின்னர்

வழிெதாடர்ந் தார்கள் பின்னால் வருெமாரு பரிையக்க் கண்டார் விழிபதித் தார்கள் யாேரா விைரகிறார் தம்பால் என்ேற பக்கம்-111 மக்கமா நடரில் எங்கும் முஹம்மதர் தம்ைமத் ேதடித்

தக்கேதார் முடிவு காணார் ெசய்தனர் முரசம் யார்தான்

இக்கணம் ெசன்று அன்னார் இருப்பிடம் அறிந்து மீ ட்டால்

மிக்கநல் நூறு ஒட்ைட மறுப்பின்றிப் ெபறுவர் என்று

ேபராைச ெகாண்ட ேபர்கள் பலர்துணிந் திட்ட ேபாதும்

தூரெவங் கானம் ேநாக்கிச் ெசன்றிடார் தமக்குள் தாேம ஊெரலாந் ேதடி னார்கள் ஒருவர்தம் பரிைய யத்ரீப் ஊர்ெசலும் பாைத ேநாகி ஏகிடப் பணித்திட் டாேர

ெபருமானார் ெசல்லும் பாைத புந்தியில் துலங்கத் தம்மின்

பரியிைன வளியின் ேவகப் பாங்கினில் ெசலுத்திச் ெசன்றார் மருவிவந் துற்ற ேபைர முஹம்மதர் அருகில் கண்டார் சுராகேவ ஒட்ட ைகக்கு தன்மனம் இழந்த ேபராம்

அண்டிவந் துற்றார் வாைள உருவினார் அவைரப் ேபான்ேற ெகாண்டேதார் ெவறியக் காைல குதிைரயும் தன்மீ துற்ற வண்டைர எஃறி மண்ணில் வழ்த்திட ீ முயன்ற ெதன்றுங்

ெகாண்டிைல அஃதவ் வாேற குறிதனில் சுராகா மீ ண்டார்


மீ ண்டுேமார் முைறமு யன்றும் முன்னடி ைவக்கா ேதபின் மீ ண்டது புரவி தன்ேமல் மின்னல் பாய்ந் திட்ட வாேற

சீண்டினார் வாட்பு டத்தால் சினத்துமுன் ெசல்லு ெமன்ேற ேவண்டாத விைனயாய்த் தூக்கி வசிட ீ மண்பு ரண்டார் நிலத்தினில் வழ்ந்த ீ சுராகா நிைலதடு மாறிப் பாதம்

நிலத்தினில் ஊன்றத் தன்ைன நிதானிக்கும் ேவைள தன்னுள் பலத்திைன இழந்தார் ேபான்ேற பதறினார் நடிந டுங்கி

மலத்ெததிர் நின்ற ேபைர மன்றாடி ேவண்ட லானார் தன்ைனேயார் சக்தி முட்டித் தள்ளி வாறுந் தன்னுள்

மின்னலாய் ஏேதா ெவான்று மருவியாட் ெகாண்டாற் ேபான்றுந் தன்ைமயில் தாழ்ப ணிந்தார் திருத்தூதர் தைமயி ரந்தார் வன்சாவு வருமுன் அஃேத வழிெயன உறுதி பூண்ேட பக்கம்-112 இரங்கினார் நபிகள் நாதர் இருகரம் பற்றி உம்ேமல்

இரங்கிேனன் இைறவன் காத்தான் எனும்வாறு முறுவல் ெசய்ேத வருநாளில் பார சீக ேவந்தனின் ெபாற்காப் புன்னைக

வரும்எனக் கூறித் தங்கள் வழிபற்றித் ெதாடர லானார் தன்வழிப் பயணந் தன்னில் திரும்பிய சுராகா ேதடி

முன்வரும் ேபருக் ெகல்லாம் ெமாழிந்தனர் ெவகுதூ ரம்நான்

ெசன்றுதான் திரும்பு கின்ேறன் ெசன்றிைல இம்மார்க் கத்தில்

ஒன்றுக மக்கா என்ேற உடன்மற்ேறார் திரும்பி னாேர

கூபாைவ வந்த ைடந்தார் குதுகலங் ெகாண்டார் மக்கள் தீபங்கள் ஒளிர்ந்த ெதாப்பத் ேதக்கினார் விழிகள் நாதர்

ேசாைபயில் மயங்க வாய்கள் ேசாபனஞ் ெசால்லுந் தம்ைமக் காபந்து ெசய்ய வந்த ேகாமாேன வருக ெவன்றார்

மூன்றுநாள் முழுைம யாக மக்களின் அன்பில் ேதாய்ந்து ேதான்றாது நிைலத்து வாழும் திவ்வியன் ேபரில் பள்ளி

ேதாற்றினார் நபிகள் அஃேத ெதாழுைகக்ெகன் றாக இஸ்லாம் ேதாற்றிய முதன்ைமக் கூடம் சரித்திரப் பதிவு ெகாள்ளும்

ெவள்ளியின் காைலப் ேபாழ்தில் வள்ளலார் மதீனா ேநாக்கி உள்ளினர் ெசல்லக்கூட ஒன்றினார் ேதாழர் தாமும்


தள்ளிேயார் ெவளியிற் கூடிச் ேசர்ந்திருந் ேதார்க ேளாேட

ெவள்ளியின் குத்பா ேநாற்றார் வரலாற்ரில் முதன்ைம அஃேத

நூறுேபர் அளவில் அன்று ேநாற்றனர் ெதாழுைக எம்மான் ஏறினர் கஸ்வா என்னும் ஒட்டைக தன்னில் மற்ேறார் கூறிரண் டாகிப் பக்கம் காவலர் ேபான்று ெசன்றார்

கூறிய சபதம் ஒன்ைறக் கருத்தினிற் ெகாண்டிட் டாேர

மக்காவில் ஓர்கால் அப்பாஸ் மாநபிச் சிறிய தந்ைத

தக்கவா(று) உறுதிெயான்று தருகெவன் றுைரத்த ேபாழ்து எக்குைற தாமும் இன்றி இன்னலும் இன்றிக் காக்கும்

பக்குவம் ெகாண்ேடா ெமன்ற பதிலுக்கு நிகரா யிற்ேற பக்கம்-113 மக்கமா நகர்வி டுத்து மாநபி வந்தா ெரன்ேற

திக்ெகலாம் ேபச்சு யத்ரீப் திருவிழா கண்டாற் ேபான்றாம்

எக்கணம் வருவா ெரன்ேற ஏங்கினார் அைனத்துப் ேபரும் புக்கிடக் கண்டா ரில்ைல பலநாட்கள் ஊர்ந்த தன்ேறா

வருவழி தன்னில் கண்கள் ைவத்ெததிர் பார்த்தி ருந்தார்

ஒருதினம் இரண்டு ஒட்ைட ஊர்ந்திடக் கண்ணுற் றார்கள் ெபருந்திர ளாகக் கூடிப் ேபானார்நல் வரவு கூற

இருந்திைல எவரும் எஞ்சி யத்ரீபு நகரில் அம்மா கண்டனர் நபிகள் ேகாைனக் களிப்பினில் திைளத்தார் ஒன்றி அண்டேம அதிரச் ெசான்னார் அல்லாஹு அக்பர் என்ேற ெபண்டிர்கள் குரைவ காைதப் பிளந்தன நபிக ளாைர

அண்டினர் அைனத்துப் ேபரும் அருட்திரு வதனங் கண்டார் சுட்டிடும் ெவய்ேயான் அன்று சுடர்க்கரம் ஒடுக்கி வான்பூக் ெகாட்டிடும் வாறு காய்ந்தான் காற்றுந்தன் பங்கிற் காக ீ குன்றித் பட்டனள் ேமனி ெதன்றற் பாங்கினில் வறு

திட்டமாய் அதுஎம் மாைனச் சங்கிக்கும் வாகால் அம்மா ஓடுவார் ெகாடிபி டித்து ஒருவர்தன் தைலபா ைகயால் பாடுவார் ஆண்ெபண் கூடிப் பயகம்பர் வருக ெவன்ேற

ஆடுவார் சிறுவர் மூத்ேதார் அண்மிக்ைக ேகாத்து வாழ்ந்த கூடுமாங்(கு) இன்பங் ெகாள்ைள கூறிடக் கூடு மாேமா


மகிழ்ச்சியின் ஆரவாரம் மீ துற நபிகள் நாதர்

புகுந்தனர் யத்ரீப் எல்ைல பதித்தனர் பதம்அம் மண்ணில்

ெசகத்தினிக்(கு) அருளாய் வந்ேதார் தம்மிைன உயர்வு ெசய்ய முகிழ்ந்தது புதிய நாமம் மதீனத்துந் நபிெயன்றாக

நபிகளின் வருைக யாேல நிமலனின் அருளுங் ெகாள்ளும் நபிகளார் நகர ெமன்று நாமங்ெகாள் பூமி பின்னர்

அபயந்தந்(து) உதவிற் ேறகண் அடிழுதும் மக்காப் ேபர்க்கு அபயனின் மார்க்கம் ஆங்ேக ஆல்ேபால் நிைலயாகிற்ேற

பக்கம்-114 ெசருக்களம் மீ தில் ெவற்றிச் சாகசம் புரிந்து வாைக

ெபாருந்திய மார்பி னார்ேபால் பைடத்தருள் ெசய்ேவான் தூதர்

ஒருக்கணித் திருந்தார் கஸ்வா ஒட்டைக தம்மில் நீண்ட

ெதருக்களின் ஓர ெமல்லாம் சனத்திரள் காண்ெகாள் ளாேத வருகெவம் இல்லம் எங்கள் வட்டின்பால் ீ வருக ஒன்றி வருகெவம் பதிக்கு நம்மின் வதிமைன வருக அன்பாய்

வருகெவம் குடிைச வாழும் ெகாட்டில்பால் வருக என்ேற

வருைகக்காய் ேவண்டி னார்தம் வசிப்பிட வசதிக் ேகற்பாய்

எவரில்லஞ் ெசன்று தங்க எபரில்லந் தவிர்க்க உள்ேளார்

அவரவர்க் ேகற்ற வாறு அைழப்பிைன விடுத்தார் ஈற்றில்

உவந்ெதங்கு ெசன்று ஒட்ைட ஒடுங்குேமா அங்ேக என்ேற தவிர்த்தனர் கடிவா ளத்ைத தன்வழி ெசன்ற(து) அஃேத

எதிர்பார்த்தார் அைனத்துப் ேபரும் ஏந்தலர் ஒட்ைட தம்மில்

மிதிதளர்ந்(து) ஒன்றுெமன்ேற முடிவினில் கஸ்வா ேபாேயார் பதிமுகத்(து) அமர வட்டார் ீ பறந்ேதாடி உபச ரித்தார் மதிமுகத் தழகர் அந்த மைனயுள்ேள புக்கிட் டாேர

பள்ளியின் றைமக்கு மட்டும் ெபருமானார் அவ்வில் தன்னில் பள்ளிெகாண் டிருந்தார் வட்டார் ீ ெபாறுப்ேபா(டு) உபசரித்தார் உள்ளதில் ெபரும்பா கத்ைத உவந்துதம் பசிம றந்து வள்ளலார் தமக்க ளித்து வயிற்றழல் தாங்கினாேர

பள்ளிெயான் றைமத்தார் ஒட்ைட பதிந்தவவ் விடத்ைதத் ேதர்ந்து


ெகாள்முதல் ெசய்தார் ெசாந்தம் ெகாண்டவர் அநாைத ஈர்ேபர்

வள்ளலார் தமக்குக் ைகப்ெபான் ேசண்டா(து) இனாமாய்க் ெகாள்ள

உள்ளங்ெகாண் டார்கள் எம்மான் உடன்பணந் தந்து ெபற்றார் பள்ளிக்குச் சுவர்கள் சுற்றிப் பச்ைசக்கல் ஈத்தங் கூைர உள்நிலம் பருக்ைகக் கற்கள் ஒன்றி ஈர்சிறு அைறகள்

பள்ளிையக் கட்டும் எல்லாப் பணியிலும் பங்கு ெகாண்டு வள்ளலார் உதவி னார்கள் வரலாற்றுப் பதிவாம் அஃேத பக்கம்-115 தாமுந்தம் மைனவி மாரும் ேசர்ந்ெதான்றி வாழ ேவண்டித்

தாமாந்த அைறகள் வாயில் தாழ்ப்பாேளா கதேவா இல்ைல பூமான் நபிகள் ெஸௗதா துதுமணப் ெபண்ணாம் ஆயிஷா ேசமமாய் வாழ்ந்தார் ஊரார் துைணக்கரம் நீட்டி னாேர அகதிகள் பிரச்சைன ஒன்றிரண் ெடன்று அஃது ஒருநூறு இருநூ றாகி

ஒன்றினர் ஈமான் ெகாண்ேடார் உறுவிைனக்(கு) அஞ்சி மக்கா நன்றாகத் ெதாடர்ந்து வாழ நபிவழி மதீனா ெசன்றால்

நன்ெறன்று வருேவார் ேசர்க்ைக நிதம்நிதம் அதிக ரிக்கும் குைறயற்(று) எலாமுங் ெகாண்டு கவலின்றி வாழ்ந்த மக்கள்

வறுைமயின் பிடியிற் சிக்கி வாடினர் ஊணும் அற்ேற

அறுசுைவ உண்டி ெகாண்ேடார் அறவழி ெகாண்ட தாேல

உைறயவும் இல்லில் லாது ஊெரலாம் அைலந்தா ரன்ேறா அலங்கார உைடய ணிந்ேத அழகுறத்திரிந்ேதா ரின்று

இைலெயாரு மாற்று ஆைட இருப்பது ஒன்ேற என்னும்

நிைலைமக்குள் ளாதல் கண்டு நிமலனின் தூதர் ெநஞ்சு கலங்கினார் ஈடு ெசய்யக் கூடிய வழிேத ராேத

ஆத்மிகத் தைலைம ேயாடு அரசியல் முதன்ைம தாங்கும்

பாத்தியத் திரந்தார் மக்காப் பதிதுறந் துற்ற ேபைரக்

காத்திடும் கடப்பா(டு) என்ேமல் ெகாண்டெதன்(ற்) உணர்வு ெகாண்டார் ேநத்திரங் கூம்பார் அன்னார் நிைனெவான்ேற நிைனவிற் ெகாண்டார்

என்னதான் ெசய்வ(து) இந்த இன்னலில் இருந்து மீ ட்க


என்றிைல தூதர் எண்ணி ஏற்றேதார் முடிவுங் ெகாண்டார் முன்னிைல அைழத்தார் மக்கா மதீனத்து மாந்தர் தம்ைம

அன்னாரும் ஓர்இ டத்தில் அண்ணல்முன் ேதான்றி னாேர பக்கம்-116 வந்தவர் அைனத்துப்

ேபரும் வள்ளலின் வதனம் ேநாக்கி

வந்திடச் ெசய்த(து) என்ன விபரமும் அறிய ேவண்ட

ெசந்தெமன் றாவர்ீ நீங்கள் சேகாதரர் ஒன்றுக் ெகான்றாய்

இந்தநற் கணத்தி ருந்ேத எண்ணுங்கள் என்ேற கூறி

மக்காவில் இருந்து வந்த முஸ்லிைம மதினா முஸ்லிம்

தக்கவா(று) உபசரித்துத் தனதுடன் பிறப்பாய் எண்ணி

விக்கினத்(து) இருந்து காக்கும் வைகெகாள ேவண்டும் என்றார்

மக்கத்ேதார் மனங்கு ளிர்ந்தார் மதினத்ேதார் சபதங் ேகட்ேட உத்தம நபிேய இன்ேற உங்களின் ஆைண ெகாண்ேடாம்

சத்தியம் நாங்கள் எங்கள் சேகாதரர் தம்ைமக் காப்ேபாம்

எத்துைண துயரும் அண்டா(து) எம்ெபாருள் ெசாத்தில் பாதி

ஒத்தவர்க்(கு) அளிப்ேபாம் என்ேற ஓங்கிட உைரத்திட் டாேர ெசான்னவா(று) அகதிப் ேபர்க்கு தந்தனர் ெசாத்தில் பாதி

பின்ைனேயார் ேபாழ்து யூதர் புறத்திருந்(து) ஏற்ற வற்ைற அண்ணலார் அவர்க்ேக தந்தார் அகதிகள் துன்பந் தீர்க்க

முன்ைனநீர் தந்த வற்ைற மீ ட்டிடப் பணித்தாட் ெகாள்ளார் கிைடத்தைவ ைனத்தும் அன்னார் ெகாள்ளட்டும் எங்கள் மூலம்

கிைடத்ததும் அவர்க்ேக மீ ண்டும் ெகாள்ளநாம் இணங்ேகாம் என்றார் கிைடத்தது மீ ண்டும் பஹ்ைரன் ைகக்ெகாண்ட ேபாது ெசல்வம் கிைடத்தைவ ைகதந் ேதார்க்காம் கூறினார் நபிக ளாேர

மதீனத்து மக்கள் ெசால்வார் மாநபி தம்ைம ேநாக்கி இதில்பாதி அகதிகட்கு அளிப்பெதன் ேறேல நாமும்

ஒதுக்கிடும் பாதி தன்ைன ஒப்புேவாம் என்ேற ேகட்டு

நிதித்திரள் இரண்டு கூறாய் நபிபிரித்(து) அளித்திட் டார்கள் துணிக்கைட வியாபா ரத்ைதச் ெசய்தார்கள் அபூபக் கர்ஓர்

கனிக்கைட ைவத்(து)உத் மானுந் காலத்ைத ஓட்ட லானார்

வணிகேம உமருஞ் ெசய்தார் வைகயிலார் பலங்ெகாண் ேடார்கள்


துைணெதாழில் ெசய்தார் வாழ்ைவத் தக்கைவத் திடும்பாங் காேம பக்கம்-117 கிைடத்திடும் இலாபந் தன்னில் ெகாண்டதம் ேதைவ நீங்க

அடுத்தைத இல்லார்க் காக அளித்தனர் ெபாதுநி திக்காய் அடுத்தவர் பசிையப் ேபாக்க அண்ணலார் ஏவுங் காைல

ெகாடுத்தனர் உணைவ மக்கள் ைகநைனத் திடாது காய்ந்ேத பள்ளியின் ஒரும ருங்கில் பணிவிைட ெசய்ேவார் தங்கிக்

ெகாள்ளெவன் றைமத்த பாகங் குடிெகாண்டார் பணிெசய் ேவார்கள்

உள்ளவர் யாரு மற்ேறார் உறவினர் குடும்பம் என்ேற

பள்ளிேய தஞ்சம் ெதய்வப் பணிெயான்ேற கருத்தாய்க் ெகாண்ேடார் உண்டிட உணவு யாரும் உவந்தளித் தாேல ஆகும்

ெகாண்டனர் பசிேய ேபாக்கக் கிைடப்பதில் திருப்தி காண்பார் எண்டிைசப் புகழ்ெகாள் நாதர் ஏற்றிடும் பெராசில் எல்லாங்

ெகாண்டனர் அவேர எம்மான் கனல்புனல் ஆற்றும் பாங்காம் கூட்டுத் ெதாழுைகயும் ெதாழுைகக்கான அைழப்பும் நிைனத்தவர் நிைனத்தேவைள ேநரத்துக்(கு) அடங்க மாட்டார்

தனித்தனி ெதாழுதார் பற்றி ேசர்ந்ெதான்றித் ெதாழுதா ரில்ைல முைனந்தார்கள் நபிகள் நாதர் முன்னின்று ஐந்து ேவைள

தனிேயாைனக் கூட்டாய் ஒன்றித் ெதாழுதிடும் ஒழுங்ைகப் ேபண தினம்ஐந்து ேவைள ஒன்றித் ெதாழுஹிட ஒன்று கூட்ட எனவழி ெசய்வ ெதன்று எண்ணினார் ேதாழ ேராேட

மனெமான்றிப் ேபசி ஏற்ற முடிெவான்று கண்டார் அஃது

தினம்ஐந்து ேவைள 'அதாைன'ச் ெசால்லுதல் என்ப தாகும் அல்லாஹ்ேவ ெபரிேயான் மிக்க அல்லாஹ்ேவ ெபரிேயான் என்று

ெசால்லுதல் முைறகள் நான்கு ெதாடர்ந்துபின் வணங்கத் தக்ேகான் அல்லாஹ்ேவ ேவெறான் றில்ைல அவன்தூதர் முஹம்ம ெதன்று

ெசால்லுதல் முைறயி ரண்டு ெதாழவாரீர் முைறயி ரண்டாம் பக்கம்-118

ெவற்றிெகாண் டிடவா ரீர்கள் ேவண்டுதல் முைறயி ரண்டாம்


உறக்கத்தில் ெதாழுைக ேமலாம் எனக்காைலத் ெதாழுைக மட்டும் முைறயிரு ேவைள மீ ண்டும் ெமாழிந்திட ேவண்டும் முன்ேபால் ெபரியவன் இைறவன் முஹம்மத் பண்ணவன் தூத ெரன்ேற உமரவர் கனவில் கண்டார் உைரெமாழி அதானுக் ெகன்ேற சமமாக மற்று ேமார்ேபர் 'மனா'விலுங் கண்டிட் டாேர

அைமந்தது அதுேவ ேவைள ஐந்திலும் உைரக்கப் பூமி

தைமஇைற அழிக்கு மட்டும் ெதாடர்ந்திடும் மாறா வாேற கூட்டத்தில் ஒருவர் அதாைனக் கூறிடு வழிெமா ழிந்தார்

ேகட்டைத நபிகள் நாதர் கருத்தினில் ேகாத்ேத ஏற்று

நாட்டமுற் றார்கள் அன்ேற நவின்றிட பிலாைல ேநாக்கி

ேகட்டார்கள் உைரப்பீர் என்ேற குரல்வளம் இருந்த தாேல சுற்றிடும் உலகில் ஒவ்ேவார் திக்கிலும் ஐந்து ேவைள

ெசாற்படும் ெதாடர்ந்து அஃதால் துளிப்ெபாழு தில்ைல அதானின் ெபாற்புறு ஓைச இன்றிப் பிறிதுண்ேடா இதுேபால் ேவறு

அற்புதம் உலகத் திஃது அறுதிநாள் மட்டு மாேம யூதர்கேளாடு உடன்படிக்ைக

பலம்மிக்க சக்தி யாக பயன்ெகாண மதினா ேவண்டி

நலம்ெபறுந் திட்ட ெமான்ைற நபிகளார் மனத்தில் ஏற்று வலுவினில் யூத ேராடு வரித்தனர் உடன்பா ெடான்ைற

இைலயவர் மறுத்தார் ெநஞ்சுள் இருந்தேதா ேவெறான் றாேம

நல்ெலண்ணங் ெகாண்டி ருந்தார் யூதர்கள் நபிகல் மீ து நல்வர ேவற்புந் தந்தார் நபியத்ரீப் வந்த ேபாழ்து

பல்லினத் ேதார்கள் வாழும் ெபரும்புலம் அரபு மண்ணில் வல்லேவார் யூதர் ஆட்சி வரித்திடும் ேநாக்கி ேனாேட பக்கம்-119 உதவுவார் அதற்கு முஹம்மத் ஒருெபரும் சக்தி யாகப்

புதியேதார் மார்க்கத் ேதாடு பரிணாமம் ெபறுவ தாேல

சதியுளத் திருந்திட் டாலும் ேதாற்றிடா வாேற ஏற்று

உதவிட உடன்பட் டார்கள் ஒப்பந்தம் உருவா கிற்ேற யூதர்தம் ேவதத் ேதாடு யூதரின் தூதர் தம்ைம


தூதர்எம் முஹம்மத் ஏற்ற தன்ைமயும் ெஜருஸ லத்ைத யூதர்ேபால் ேநாக்கிச் ெசய்யும் இைறவழி பாடும் ஏற்க

ஏதுவா யைமந்த ெதான்றாம் இைணந்திடக் கூடுச் ேசர வருமாறு ஒப்பந் தத்தில் வரித்தனர் விதிகள் வாழ்ேவார் ஒருநாட்டின் மக்க ளாக ஒப்பிடப் படுவர் தத்தம்

விரும்பிய வாறு ெதய்வ வழிபாடு ெசய்ய லாகும்

ஒருவருக் ெகாருவர் மாறா உள்ளன்பு ெகாள்ளல் ேவண்டும் பைகவரின் எதிர்த்து ஒன்றிப் பைகெவல்ல ேவண்டும் ேவண்டின் வைகப்படும் யுத்தம் அன்றி வரித்திடும் உடன்பா ெடன்றால்

நகத்ெதாடு தைசேபா லாகி நல்லேதார் முடிவு காண

உகத்தலும் ேவண்டும் முஸ்லிம் யூதர்கள் தாெமன் றாகும் ஒப்[அந்தஞ் ெசய்யு கின்ற யூதர்தம் உரிைம யாவுந்

தப்பாது காத்தல் முஸ்லிம் தரப்பினர் கடைம யாகும்

ஒப்பிட ேவண்டும் அன்னார் உவந்துேளார் மீ தும் அஃேத

கப்பிய ெபாறுப்பாம் என்றுங் ெகாண்டவவ் வுடன்பாட் டின்னும் மக்கத்துக் குைறஷி யர்க்கு மனெமான்றி உதவல் கூடா

தக்கதாம் தண்ட ைநகள் தவறிைழத் திடுங்கால் ஒன்றாம்

பக்கெவவ் விைளவும் இந்தப் ெபாருந்துதற் குண்டா குங்கால் தக்கவர் முடிவு ெசய்யத் திருநபி தனித்தாம் என்ேற

ஏற்றனர் முழும னத்தாய் யூதர்கள் மதீனா வாழ்ேவார்

ஏற்றிட ைவத்தார் எம்மான் யூதைரப் புறத்தில் வாழ்ேவார் முற்றிலும் உடன்பாட் டாேல மாெபருஞ் சக்தி யாக உற்றது மதீனா அந்நாள் உத்தமர் ெவற்றி கண்டார் பக்கம்-120 ெபருமானார் மதீனா மண்ைணப் பதிெயனக் ெகாள்ளு முன்னர்

ெபருமதிப் புற்றி ருந்தான் ெபயர்அப்துல் லாஹ்இப் னுஉைப ெபாருந்தினார் மன்ன நாக்கப் ெபான்முடி ஒன்றுஞ் ெசய்தார்

ெபாருந்திேயார் ஔஸ் கஸ்ராஜ் எனப்ெபயர் ெகாண்ட கூட்டம் மன்னனாய் முடிெகாள் ளும்நாள் முடுகிய காலத் ேததான்

மண்ணுல குய்ய வந்த மாநபி மதீனா வந்தார்

முன்னுள நிைலைம மாறி முடிசூட்டு விழாவும் நீங்க


வன்மனங் ெகாண்டான் உைபதன் ெவறுப்பிைனப் புைதத்தும் ைவத்தான் ஆறாத புண்ணாய் ெநஞ்சுள் அடங்கிய வஞ்சத் ேதாடு

கூறினான் ெபாய்யாய் ஈமான் ெகாண்டவன் நானும் என்ேன

ேவறாக இருந்த தன்னான் விருப்பமும் மண்ணில் இஸ்லாம்

ஊன்றாமல் அழித்த ெலான்ேற ேவறிைல முனாஃபிக் ஆவான் மதீனாைவ அைடந்த பின்னர் முஹம்மதர் வளர்ச்சி கண்டு

ெகாதித்தனர் குைறஷி யர்கள் கடிதெமான்(று) உைபதம் ெநஞ்சில் பதித்துடன் ெசயலுங் ெகாள்ளும் படிவலி யுறுத்திக் ெகாண்ேடான்

சதிெசயத் தூண்டு ேகாலாய்த் தானது அைமந்த தன்ேற கடிதத்தில் இருந்த ெசாற்கள் கூறிடில் அைடக்க லம்நீர் ெகாடுத்துள ீர் எம்ப ைகவர் கூடிவாழ்ந் திடவும் பக்கல்

கடிதினில் அவைர நீங்கள் ெகான்ெறாழித் திடேவா அன்றி

விடுத்தகன் றிடேவா ெசய்வர்ீ வண்பழி ீ ெகாளாதீர் என்றும் ெசய்யாது விடிேலா நாங்கள் ெதாடருேவாம் உம்ேமல் யுத்தம்

ெபாய்யாது உைமய ழித்துப் ெபண்டிைடப் பங்கம் ெசய்ேவாம் ைமவடித் திருந்த ெசாற்கள் மிகுந்தேவார் உற்சா கத்ைத

ெமய்யாக உைபக்குத் தந்து மக்கள்முன் ெசல்லச் ெசய்யும் மக்களின் ேபர ைவமுன் மண்டினான் உைபதன் ைககள்

மக்கத்துக் குைறஷிப் ேபரின் மடெலாடு விபரஞ் ெசான்னான்

தக்கதித் தருணந் தான்தன் சூழ்ச்சியால் ெவல்ல என்றும்

அக்கணத் ெதண்ணி னான்முன் அருள்நபி ேதான்றி னாேர பக்கம்-121 அறிந்தனர் குைறஷி யர்தம் அஞ்சைலப் பற்றிச் ேசதி

பறந்தேதா பதமும் ேகட்டுப் பயகம்பர் அைவமுன் நின்றார் குறித்தவக் கடிதம் பற்றிக் கூறுவார் அஞ்ச ேவண்டாம்

ெவறுமேன அச்ச மூட்டும் வார்த்ைதகள் சூழ்ச்சி என்ேற பயங்ெகாண்டால் பணிந்து விட்டால் ேபரழி வுண்டு பண்ண தயங்கிடார் நமக்குள் நாேம ேதாற்றுேவாம் அழிைவ யூதர் வயப்பட்டார் எம்மி ேனாடு வரும்பைக ஒன்றி ெவல்ல

புயபலங் ெகாண்ெட திர்ப்ேபாம் ெபாருளுயிர் காப்ேபா ெமன்றார்


உரம்மிகு வார்த்ைத ேகட்டு உரம்ெபற்றார் மதீனத் ேதார்கள் ஒருமன தாக ஏற்றார் உத்தம நபியின் வாக்ைக மருவிய வாய்ப்பும் மாறி மாநபி பக்கஞ் சாய

சிரங்குனிந் திட்டான் உைபதன் சூழ்ச்சியில் ேதால்வி கண்ேட

ஈசாநந் நபிைய ஏற்றி இைறதூதர் புகழ்வ ேதாடு

ஈசாவுக் ெகதிராய் யூதர் இைழத்தது தவேற என்றும்

ேபசுதல் யூதர் ெநஞ்ைசப் புண்ணுறச் ெசய்த ெதல்லாம் மாசுறச் ெசய்ய யூதர் மாறுெசய் திடத்து ணிந்தார்

யூதர்கள் பலர்இஸ் லாத்ைத ஏற்றதும் ெபாறுக்க மாட்டார்

யூதரின் ஆட்சி ெயான்ைற ஏற்படுத் திடுந்தந் திட்டம்

காெதாடு ேபான தாலுங் கவல்ெகாண்டார் ஒப்பந் தத்தில் மீ துற்ற கடைம தன்ைன மறுத்தனர் வழிெகட் ேடாேர

முன்னர்ேபால் ெகரூஸ் லத்ைத முகம்ேநாக்கி ெதாழுதல் மாறி முன்னவன் ஆைண பற்றி மக்காவின் கஃபா ேநாக்கிச்

ெசன்னிையத் தாழ்த்தும் பாங்குஞ் சகித்திடார் யூதர் எம்மான்

தன்ைனயும் ெவறுத்தார் இஸ்லாம் தைனெவறுத் திட்டாற் ேபான்ேற மதீனாவில் நடப்ப ெதல்லாம் மறுெநாடி குைறஷி யர்க்கு

அதிவிைர வாகச் ேசரும் அறிவிப்ேபார் யூதர் யுத்தம்

மதினாவின் மீ து ெகாண்டால் முழுைமயாய் உதவத் தாமும் சதிவைல பின்னி னார்கள் திருத்தூதர் அறியு வாேர பக்கம்-122 இருதைல நாகம் ேபான்று இருந்தனன் உைபமுஸ் லிம்கள்

ெபாருந்திய சைபயில் தானும் பற்றுைடத் ேதானாய்க் காட்டி

இருந்தன ராயின் மாற்றார் ஏற்காதான் ேபாலு மாவான்

கருத்தினில் இருந்த ெதல்லாங் காபிர்கள் கருத்த தாேம

அரசியம் முதன்ைம சூழ்ச்சியும் வஞ்ச ைனயும் துேராகமும் சதியும் விஞ்சி ஆட்சிெசய் கால ெமான்று அண்மிய ேபாது அஃைத

வட்சியின் ீ பாலுற் ேறக ேவண்டுவ ெசய்ய எம்மான்

ஆட்சியின் தைலவ ராக அறங்காக்கும் பணிேமற் ெகாண்டார்


கருைணயின் மறுபி றப்பாய் கண்டநம் நபிகள் நாதர் இரும்பிலுங் கடின மாக எஃகிய இதயங் ெகாண்டார்

வரும்பழி எைதயும் ெவன்று சிவுவாசங் ெகாண்ட ேபைரக் கருத்தினில் உன்னி வரக் ீ கவசமும் மனத்தில் ஏற்றார்

இளைமயில் அபூதா லிப்பின் இைளஞேரா ெடான்று கூடி பழகிய ேபார்மு ைறகள் பார்த்தேபார் இைவக ெளல்லாம் ெவளிவரா துள்ள டங்கி வளர்ந்திட்ட ேபாதும் அன்னார்

முழுைமயும் அைமதி காக்கும் மனிதராய் இருந்தா ரின்ேறா முள்ெகாண்ேட முள்ைள நீக்க முடியுெமன் றுணர்ந்த தாேல

வள்ளல் ேபார்த் தந்தி ரத்தின் வழிமுைற ைகேமற் ெகாண்டு உள்ளினர் உளவாள் ைவத்ேத உறுவன் அறிந்து ெகாள்ள ெதள்ளிய சிந்த ைனக்குஞ் ேசாதைன வந்த தம்மா

ேபாருக்ெகப் றாயத் தங்கள் புரிகிறார் குைறஷி யர்கள்

ேவெராடு இஸ்லாந் தன்ைன வன்முைற ெகாண்ட ழிக்க சீரிய தகவல் ெபற்ற திருத்தூதர் அப்துல் லாஹ்என்

ேபரது முதன்ைம ெகாண்டு பன்னிரு ேபைரத் ேதர்ந்தார்

பக்கம்-123 நக்லாவில் தங்கி நீங்கள் நடப்பைவ அைனத்துந் ேதர்ந்து தக்கவா றவ்வப் ேபாது தந்திட ேவண்டு ெமன்ேற

ஹக்கனின் தூதர் தம்மின் கட்டைள ஏற்றுச் ெசன்றார் ஒக்காத நிகழ்வு ஒன்று ஒன்றிடப் பிைழத்த தஃேத

உளவுெகாண் டிடச்ெசன் ேறாரின் ஒட்டகம் இரண்டு தம்மின் வழிமறிந் ெதங்ேகா ெசல்ல வழிேதடி இருவர் ெசன்றார்

பழிெயான் ெறதிர்த்த தஃது ெபரும்ெபாருள் வணிகர் கூட்டம் உளவாளர் தைமப் பிடித்தார் உடன்ேசதி பரவிற் றன்ேறா

அறிந்தனர் அப்துல் லாஹ்தன் அைரவாைளக் ைகயி ேலந்தி

உற்றமற் ேறாரு டன்ேபாய் உறுபழிக் கஞ்சி டாேத

சற்ைறக்குட் சமர்ெதா டுத்தார் தம்மவர் தைமயும் மீ ட்டார்

ெபற்றனர் ெகாள்ைளச் ெசல்வம் ெபாருெளாடு மதீனா ேசர்ந்தார் சண்ைடயிற் ெகாைலயுண் ேடாரில் ஹல்ரமி என்பார் நற்ேபர் ெகாண்டவர் குைறஷி யர்க்குள் கடத்திவந் துள்ள ேபரும்


ெகாண்டவர் குடும்ப ேமன்ைம குலத்தினில் உயர்ந்ேதார் மிக்க

கண்டனத் துரிய ெசய்ைக ேகடுசூழ் நிைலைம யாேம

ெவற்றியின் முழக்கத் ேதாடு வந்தவர் தாம்ெகா ணர்ந்த

முற்ைறயும் நபிகள் முன்ேன ைவத்தனர் நடந்த வற்ைற

ெவற்றியின் மகிழ்வி ேனாேட ெமாழிந்தனர் நபிகள் ேகாமான் சற்றுமப் பக்கம் ேநாக்கார் சீற்றத்தால் ெகாதித்தா ரன்ேறா

கனல்கக்கும் விழிகள் ேசர்ந்ேத கானெவங் காற்றாம் மூச்சு

சினத்திைன இதுேபா ெலன்றும் ேதரிலார் அங்குற் ேறார்கள்

அைனத்துேம குைறஷிக் கூட்டம் ஆத்திரங் ெகாள்ளுஞ் ெசய்ைக

தினமேதா ரஜபுத் திங்கள் தூயநல் மாதம் ஆகும்

புனிதவிம் மாதந் தன்னில் ேபார்ெசய்யச் ெசான்ேன ேனநான்

எனதுமுன் இவற்ைற ெயல்லாம் ஏன்ைவத்தீர் ேநாக்ேகன் என்றார் என்னுைடக் கரமும் பர்றா இங்கிருந் தகற்றும் என்றார்

ெபான்மனச் ெசம்மல் உள்ளம் புண்ணுற்ருப் ேபான தன்ேறா பக்கம்-124 இனிெயன்ன ெசய்ேவ ெனன்று இைறபாற்றன் ைககள் ஏந்தி புனிதநன் மாதம் யுத்தம் புரிந்திட்ட கார ணத்தால்

இனியவர் ெபாறுக்க மாட்டார் எதிரிகள் பலங்ெகாள் வார்கள்

தனியேன எனக்கு நல்ல திைசகாட்டு எனவி ரந்தார்

சிறப்புற்ற மாதங்களில் ேபார் ெசய்வது பற்றி அவர்கள் உம்மிடம்

ேகட்கின்றார்கள் (நீர் கூறும்) அவற்றில் ேபார் புரிவது ெபரும் குற்றேம,

ஆனால், அலாஹ்வுைடய பாைதைய விட்டும் அவைன ஏற்க மறுப்பதும், நீங்கள் தடுப்பதும், நிராகரிப்பதும், கஃபாவுக்கு வரவிடாது தடுப்பதும் அதில்

வசிப்ேபாைர அதிலிருந்து ெவளிேயற்றுவதும் அல்லாஹ்வினிடத்தில் அைதவிட

மிகப்ெபரிய குழப்பங்களாக இருக்கின்றன, தவிர, கலகம் ெகாைலையவிட மிகப்

ெபரியது (குர்ஆன்)

சிறப்புற்ற மாதங்களில் ேபார்கள் ெசய்தல்

. தைமப்பற்றி உம்மிடத்தில் ேகட்கின் றார்கள் ெபரும்பாவம் அதுெவன்று கூறும் ஆனால்

. பண்ணவனின் மார்க்கத்தில் ேசரு ேவாைரத் (கருெதான்றித்) தடுப்பதுவும் நிராக ரிப்புக்

. ெகாள்ளுவதும் கஃபாவுள் ெசல்லு ேவாைர


மறுப்பதுவும் உற்ேறாைர விரட்டு தல்லும்

. மாெபரிய பாவமதில் ேசரும் அன்ேறா (குர்ஆன்) பக்கம்-125 ேமற்ெசான்ன வாறு ேவத ெமாழிவந்த ேபாது ெவய்ேயான்

பாற்பட்ட பங்க யம்ேபால் ெபருமானார் வதனம் மாற

மாற்றமுங் ெகாண்டார் முச்லிம் மக்களும் மகிழ்வி னாேல சாற்றுதற் கரிேத அந்தத் திருப்பத்தின் விைளவு மாேதா

ஹல்ரமின் ெகாைலக்கு முன்ேப குைறஷிகள் மதினா சுற்றி புல்ேமய்ந்த கால்ந ைடகள் கணக்கிலா வாறு மக்கா

ெசல்வழி ஓட்டிச் ெசன்ற ெசயெலான்றும் இருந்த தன்னாள்

பல்வழி யாக அன்னார் ெபாருள் ேசர்க்கும் யுக்தி அஃேத

மதீனாவின் மீ து யுத்தம் ேமற்ெகாள்ளும் ேநாக்கி ேனாேட

அதிெபாருள் திரட்ட ேவண்டி அங்குள்ள ெபண்டி ெரல்லாம்

நிதிேவண்டித் தம்மில் எல்லா நைககளும் விற்ருத் தந்தார் எதுவைக யுண்ேடா எல்லாம் ஏற்றனர் குைறஷி மாந்தர் ஆயிரம் ஒட்ட ைககள் அணிேசர அவற்றின் ேமற்பல்

லாயிரம் ெபாருட்கள் ஏற்ரி அபுசுப்யான் தைலைம ெகாள்ள ேபாயினர் சிரியா ேநாக்கி ெபருநிதி ெகாள்ளும் ேபறாய்

வாய்க்கிைர ேவண்டு மட்டும் வரித்தவவ் வராகக் கூட்டம் வருவழி தன்னில் ஹல்ரமி வாட்பலி யுண்ட ெசய்தி

ெதரிந்ததும் அபூசுப் யானின் ேதாள்தின ெவடுக்கக் ேகாபம் விரிந்தது உடலம் எல்லாம் ெவறிெகாள்ளத் துடிது டிக்க

ெதரிந்திட ைவத்தார் தாங்கள் ெதால்ைலசூழ்ந் துள்ேளாம் என்ேற பக்கம்-126 வழிப்பறி ெகாள்ைள ெயான்று வந்துறும் மதீனத் ேதார்கள்

வழிமறித் திடமுன் காக்க ேவண்டுேமார் பைடெயன் றாகும்

ெமாழிேகட்ட குைறஷி யர்கள் மாெபரும் பைடையச் ேசர்த்தார்

இழிகுணன் அபூஜ ஹீலும் ஹிந்தாவும் குரல்தந் தாேர பத்ரு யுத்தம்


ெபரும்பைட கூட்டி யுத்தம் ேபரிைக முழங்க அன்னார் வருகின்றார் என்ற ேசதி வந்ததும் நபிகள் நாதர்

ஒருங்கைழத் தார்கள் ேதாழர் ஒன்றினர் விபரம் ெசான்னார்

ெபாருந்தினர் அைனத்துப் ேபரும் ேபார்கண்டு அஞ்சாத் தீரர் எதிர்ெகாள்ளும் ேபாரில் என்றன் இன்னுயிர் ேபாக்க நானும் இதுமுத்ற் றுணிவு ெகாண்ேடன் எனஅபூ பக்கர் சித்தீக்

மிதியுண்ட நாகம் ேபால முதன்ெமாழி ெசால்ல எம்மான்

பதிலுக்கு ஆங்குற் ேறாரில் பார்ைவையச் ெசலுத்த லானார்

ஆண்டவன் தூேத எம்ைம அண்டிடும் ேபாரில் நாங்கள்

ேவண்டிேடாம் துேராகம் ெசய்ய விண்ணவன் மீ து ஆைண

மாண்ெடாழிந் திடிலும் உங்கள் ெமாழிக்கடி பணிேவாம் நீங்கள் ேவண்டிடில் கடலில் பாய விைனயுடன் நடக்கும் என்றார் கூறினார் ஒருவர் முன்னர் கூறிய வாறு மற்ேறார்

வறுெகாண் ீ ெடழுந்தார் யுத்த ெவறிவிழி வழியாய்ப் பாயும் நீறுபூத் திருந்த தீயில் ெநய்யூற்ற எரிதல் ேபான்ற

வாறாவர் இருந்தார் ேபாைர வரித்திடத் துணிவு ெகாண்டார்

நீதிக்குப் புறம்பாய்ப் ேபாரில் நிற்பவர் தைமெய திர்த்து நீதியக் காத்தப் ேபாரில் நின்றிட இைறவன் ேவதம் ஓதிய ேதாடு தம்மின் உதவியுங் கிட்டு ெமன்ற

சாதகப் பதிலுங் ெகாண்ட திருநபி திடமுங் ெகாண்டார்

பக்கம்-127 முன்னூற்றுப் பதின்மூன் ேறதான் முஸ்லிம்கள் மக்கா ேநாக்கி வந்தனர் மதீனா வுக்கு ெவளியிேல சண்ைட ெசய்யும்

நன்ேனாக்கு ெகாண்ட தாேல நாடினர் அஞ்சா ேதார்கள்

அந்ேநாக்கில் இைளஞ ேராடு முதிேயாருஞ் ேசர்ந்தி ருந்தார் ைகெகாண்ட ஆயு தங்கள் குைறந்தள வாகும் ஆேற

ெமய்காக்குங் கவசம் எட்டு வாட்களும் பயணம் ஒன்றிச்

ெசய்திடப் பரிேயழ் பத்தும் ேபாதாெதன் றான ேபாழ்தும் துய்யநல் ஈமான் தந்த துணிெவாடு முன்ெசன் றாேர

பத்ர்எனும் இடத்தில் மாற்றார் பாசைற அைமத்தார் என்று


முதலறிந் திருந்த தாேல மறுபுறம் தாமுந் தங்கி

எதிர்கள் ேநாட்டங் காண ஏவினர் உளவா ளர்க்கு

விதிெயது வாகு ெமன்று வல்லவன் அறியு வாேன உளவுபார்த் திடெவன் றன்று ஏகிேயார் வழியிற் கண்டார் இளஞ்சிறு இைடயர் தன்ைன எங்ெகனுங் கூட்ட மாக

உளசனங் கண்ணுற் றீேரா எனவவர் ேகட்கச் ெசால்வார்

தளெமான்று கண்ேடன் என்னத் தூதர்பால் அைழத்துச் ெசன்றார் சிறுவர்கள் தைமத்தம் பக்கம் ேசத்தைணத் திைறவன் தூதர் அறிவிேரா உணவுக் காக அவர்ெகால்லும் ஒட்ட ைககள்

உரிந்ெதாைக என்ன ெவன்ப ஒன்பதும் பத்தும் என்றார் அறிந்தனர் வந்ேதார் எல்ைல ஆயிரம் ஆகுெமன்ேற

வந்துேளார் யார்யார் என்ற விபரங்கள் உைரப்பீ ெரன்னத் தந்தனர் சிலேபர் தாங்கள் ெதரிந்தவர் என்ப தாேல

பந்தியில் முந்தி ேயார்கள் ேபர்ெபறு வரீ ெரல்லாம்

வந்துளார் என்னும் உண்ைம விபரித்தார் நபிக ளாேர வாணிபக் கூட்டம் தப்பி வந்ததால் திருப்தி யுற்று

வணினி ீ யுத்தம் ெசய்தல் ேவண்டாேவ எனச்சு பிய்யான்

ேகாணினர் வால்சு ருட்ட விைளந்தனன் அபூஜ ஹில்ேல ஆணவங் ெகாண்டான் யுத்தம் ஆவேத உறுதி என்றான் பக்கம்-128 ேபாெரன வந்து பின்னர் பின்வாங்கிச் ெசல்வ ெதன்றால் ஏற்பதார் வரீ மற்ற இழிகுலப் ேபேரா நாங்கள்

ேதருமின் அபூசுப் யாேன ேதாட்தின வடக்க ேவண்டின்

ேபாெரான்ேற முடிவு என்ேற பிதற்றினான் அபூஜ ஹில்ேல ெவறிெகாண்ட கூட்ட ெமான்று வாய்ப்பைற அைறய ஓரீர் ெநறிமுைற அறிந்த நல்ேலார் நவின்றனர் ெசந்நீர் சிந்தல்

முைறயல ஹல்ரமுக்காய் முதல்ெபற்ரு ஈடு ெகாள்ேவாம் சிறந்தது வதுேவ என்றார் சிலெராப்புக் ெகாண்டிட் டாேர

ஹல்ரமின் ெகாைலக்கு ஈடாய்க் ெகாைலப்பழி தீர்க்க ெவன்ேற வில்சரம் வாளும் ேவலும் வரித்தனம் மீ ண்டு ெசல்லல் புல்லரின் ெசய்ைக யாகும் புயபலம் அற்ேறார் ெசய்ைக


ெசால்லினிற் கனைலப் புக்கிச் சபித்தனன் அபூஜ ஹீேல ஊட்டினான் விடத்ைத ஹல்ரம் உடன்பிறந் தானின் உள்ளம்

கூட்டிய வார்த்ைத யாேல ெகாைலப்பழி ெகாைலயால் தீர்க்க

சாட்ைடயின் ெசாடுக்குண் டாற்ேபால் தம்பியும் துடுத்ெத ழுந்தான் காட்டினார் ஒருைம யுற்ற குைறஷிகள் ெபரும்பா லாேனார் நீரறக் காய்பு லத்தில் நிைலெகாண்ட நிைலைம மாற்றி

நீர்ச்சுைன ெகாண்நி லத்தில் நபித்ேதாழர் விருப்புக் ேகற்ப

ேசர்ந்தனர் முச்லிம் வரர் ீ புனல்ெகாண்டார் ெநறிெகட் ேடாரும்

ேபாருக்கு முன்னி ராவில் பூரண அைமதி ெகாண்டார்

பகலவன் ேதான்று முன்ேன புனிதைன வணங்கிப் பின்னர் இகபரங் காப்ேபான் ேபரால் இயற்றிடும் ேபாரால் கூடும் புகலிடம் ெசார்க்கம் என்ேற புகன்றிட்டார் நபிகள் நாதர் அகங்களில் ஊன்றிற் றந்த அருள்ெமாழி வரீ ருக்ேக நானிடும் ஆைண பற்றி நடவுங்கள் முன்னர் ேபால

வண்குரல் ீ எழுப்பா தீர்கள் வல்லவன் நாமங் ெகாண்டு

பூணுங்கள் அைமதி யாகப் ேபார்ெசய்ய ேவண்டு ெமன்றார்

வாணாளில் யுத்தம் ஒன்றும் வரித்திலார் ஞானம் மிக்கார் பக்கம்-129

பார்த்தனர் குைறஷிக் கூட்டம் ெபரிெதெனத் ேதான்றிற் றாங்ேக ேசர்ந்தவ ேராடு யுத்தத் தளவாடம் அதிக மாகும்

ேபார்த்திறன் மிக்க தீரர் பற்பல ேபர்கள் எம்ைமச்

சார்ந்தவர் மூன்றில் ஒன்ேற முஸ்லிம்கள் அஞ்சி லாேர ேதால்விவந் துற்றா லும்நாம் ெசார்க்கத்தின் ேபறு ெகாள்ேவாம் சாலுமன் னார்க்குக் ெகட்ட நரகேம என்னும் எண்ணம் ீ ெகாதித்தது முஸ்லிம் வரர் ீ காலூன்ற ெநஞ்சில் வரம்

பாலிைற ெகாண்ட ஈமான் பலங்ெகாள்ள ைவத்த தன்ேறா நமக்ெகது ேநர்ந்த ேபாதும் நபிகைளக் காக்க ெவன்று

தமக்குேள ெகாண்ட ெகாள்ைக தைனமனத் ேதற்றி அன்னார் தமக்ெகன அைமத்த ெகாட்டில் தங்கிடச் ெசய்தார் கூட

இைமெயன விழிக்குத் ேதாழர் அபூபக்கர் தைமைவத் தாேர


குடிலினுட் ெசன்ற ேகாமான் குப்புற வழ்ந்து ீ வல்ேலான்

அடிபணிந் திைறஞ்சி னார்கள் ஆக்கவும் அழிக்க வல்ேலாய்

பைடபலம் அற்ேறாம் நாங்கள் பைகவேரா அதிகம் உன்றன்

ெகாைடயருள் பாவிப் ேபாைரக் ெகான்ெறாழித் திடவாம் என்ேற இைறஞ்சலின் ேபாது கண்ணர்ீ இருவிழி புரண்டு வழ ீ

இைறஞ்சினார் இைறவன் தூதர் எண்ணிலாப் ேபாழ்து கண்ணில் நிைறந்தேதார் துயிலாம் அஃது ெநாடிப்ெபாழு தவர்வி ழித்ேத

மைறெயாளி கிைடத்த வாறாய் மனெநகிழ் வைடந்ேத ெசால்வார் அஞ்சிேடல் அபூபக் கர்நீர் ஆண்டவன் அருள்பா லிப்பான் பஞ்ெசனப் பறக்கும் ேபாரில் பாவிகள் பைடகள் என்றார் ெநஞ்சினில் பூரிப் ெபய்த நபிவழித் ேதாழர் முன்னால்

ெவஞ்சமர்க்(கு) அஞ்சா வரர் ீ வாெகனத் ேதான்றி னாேர ெவற்றிநம் ைகயில் ெசார்க்க வாயிலும் திறந்த ெதன்று உற்சாக மிகுதி யாேல உைரத்தநந் நபிெசால் ேகட்டு

ஒற்ைறயர் பத்துப் ேபர்தம் உடற்பலங் ெகாண்டார் உள்ளம்

கற்ெபாைற ெகாண்ட(து) அந்தக் குைறஷிகள் அழிவ தற்ேக பக்கம்-130 ேநெரதிர் ெகாண்டு ேசைன நின்றன ேபாருக் ெகன்று யார்வரு வார்க ெளன்ேற எண்ணிய ேவைள உத்பா ஏற்பது யார்ச வாைல எனைஷபா வலீ துங் கூடச்

ேசர்ந்தனர் அவ்ப்முன் வந்தார் துைணக்கவர் தம்பி நின்றார் யார்நீங்கள் என்றான் உத்பா ேநர்நின்ேறார் பதிலு ைரத்தார் நீெரங்கள் எதிரி யல்ல எங்குலத் தாேர எம்முன்

ேபாருக்கு வருதல் ேவண்டும் பார்க்கலாம் ஒருைக என்றான் ேதர்ந்தனர் நபிகள் ஹம்ஸா ேதாள்தர அலிஉ ைபதா

உத்பாவுக்(கு) உைபதா ெவன்றும் ைஷபாைவ ஹம்ஸா ெவன்றும் புத்திரர் வலீ துக் காகப் பாய்ந்தனர் அலியும் ேபாரில்

ெமத்தவும் ெபாழுேதற் காது மடிந்தனர் வலீ து ைஷபா உத்பாவின் வாள்வச் ீ சுக்கு உைபதாதன் காலி ழந்தார்

மும்முைனப் ேபாராட் டத்தின் முடிவினில் உத்பா சாக

தம்முைடய ேபைரத் தாங்கிச் ெசன்றனர் மற்றீர் ேபர்கள்


எம்மானின் முன்கி டந்த உைதபாதன் இறுதி ேவைள தம்வழி வரீ ெசார்க்கம் தகுேமாெவன் றிரக்க லானார்

நிச்சயம் என்ற வார்த்ைத நபிதிரு வாய்ெமா ழிந்தார்

அச்சணம் உைபதா கண்கள் ைமந்தன அந்தப் ேபாழ்தில் துச்சர்கள் கூடா ரத்ைதக் குறிைவத்து அம்பு எய்தார்

ெகாச்ைசயச் ெசயலால் தர்மம் குைலந்தது நபிகள் ஓர்ந்தார்

முதன்முதற் களத்திற் பாய்ந்தும் மாற்றாரால் ஒதுங்கிக் ெகாண்ட விதத்தினால் வருத்த முற்ற வரராம் ீ அவ்ப்தம் நபிைய ேநாக்கி

எதுஇைற அடியா ேராடு இன்புறச் ெசய்யும் ெசய்ைக

அதுதைன உைரப்பீர் என்றார் அண்ணலார் பதிலு ைரப்பார்

கவசமற் ெறதிரி முன்ேன களத்தினில் பாய்வ ெதன்றார்

கவசங்கள் நீக்கிப் ேபாரில் கலந்திட்டார் அந்தப் ேபாழ்ேத

கவந்தனர் கற்கள் எம்மான் காபீர்கள் ேநாக்கி வச ீ

அவர்தைமச் சபித்தார் அஃைத ஆண்டவன் ஏற்றிட் டாேன பக்கம்-131 ெவற்றிேய ேநாக்காய்க் ெகாண்டு வரர்கள் ீ களத்ைத ேநாக்கி

பற்ரிய வாட்க ேளாடு பாய்ந்தனர் உைமரும் அவ்பும்

முற்ரிலுங் கவசம் அற்ேற ேமாதினார் உயிர்கு டித்தார்

ெசாற்சிைறப் படுேமா அன்னார் தீரத்ைதச் ெசாலவி ைழந்தால்

ேபார்க்களத் திைடேய புக்கிப் பயங்கரச் சமரின் கண்ேண

ஈர்ெபரும் வரர் ீ ஒன்றி எங்கவன் உள்ளான் என்ேற

பார்ைவையச் சரம்ேபா லாக்கிப் பார்த்தனர் அபூஜ ஹீைல

பார்ைவயிற் பட்டான் அன்னான் பாய்ந்தவர் உயிர்கு டித்தார் தந்ைதயின் உயிர்ப றித்த தாபத்ைதத் தாங்ெகா ணாது

பத்திரர் பாய்ந்ேத அந்தப் பைடவரர் ீ முஆதின் ைகயின்

சந்திைட வாைளப் பாய்ச்சி சரித்தனர் ெதாங்கிற் றஃேத

விந்ைதேய அவர்ெதா டர்ந்தும் வரப்ேபார் ீ ெசய்ய லானார் இக்ரிமா வாளுக் கந்த இைளஞரின் ைகக ழன்று

ெதாங்கிேய நிற்க அஃைதத் தன்காலால் மிதித்த கற்றி

வக்கிரப் ேபார்பு ரிந்தார் வரலாற்றிற் ேபருங் ெகாண்டார்

இக்ரிமா பின்ேனார் ேபாழ்து இஸ்லாத்தின் பால்மாய்ந் தாேர


களத்தினிற் ேபாரின் ஆட்சி ெகாடூரமாய் இருந்த ேவைள

இழந்தவாள் தனக்கு மாறாய் இன்ெனான்ைறக் ெகாள்ள வந்த

ஒளிச்சுடர் மார்க்கம் ஒப்பி உயிருக்கும் அஞ்சாத் தீரர்

விழித்தனர் நபிபால் ைகக்ேகார் வாள்ேவண்டும் என்ப தாக தரெவன ஆயு தங்கள் தம்வசம் இல்லா ேவைள

மரத்தடி ஒன்ைறக் ைகயில் மாநபி தந்தா ரஃேதா

உருக்கின்வாள் தைனயும் விஞ்சி எதிரிகள் உயிைரப் ேபாக்கச்

ெசருக்களம் குருதி ேதாய்ந்து சகதியாய் மாறிற் றன்ேறா

இைதக்ெகாண்டு யுத்தம் ெசய்யும் என்றுவாய் மலர்ந்து தந்த கைதெகாடும் வாளாய் மாறிக் களத்திைன உக்ஷா ஆண்டார் அதுபின்னும் பலேபார் கண்ட ஆயுத மாகிற் அல்-அவ்ன்

விதித்தேபர் அதற்கு எம்மான் ெதய்வகத் ீ துைணயாம் என்ேற பக்கம்-132 வாக்களித் திருந்த வாறு வானவர் தம்ைம அல்லாஹ்

காக்கெவன் றனுப்பி ைவத்தான் காருண்யர் அறிந்தி இருந்தார் வாக்குைர ெசய்தி ருந்தான் வனவர் தமக்கு நீவிர்

ேதக்குக உறுதிப் பாட்ைட தூதர்தம் பைடக்கா ெமன்ேற நிராகரிப் ேபார்கள் மீ து நிச்சயம் திகிலுண் டாக்கப்

ெபாருந்தினான் அல்லாஹ் அன்னார் புறமுது கிடவிஞ் ெசய்தான் அறிந்தனர் அைனத்துப் ேபரும் அமரர்கள் வருைக தன்ைன புரிந்தது ெவவ்ேவ றாகப் பார்த்தவர் சிலேர யாகும்

விண்ணவர் தைலவ ராக வந்தவர் ஜிப்ரீல் தம்ைமக்

கண்ணுற்ேறார் தைலயிற் பாைக ெகாண்டைதக் கண்டார் மஞ்சள்

வண்ணத்தில் மற்ேறார் ெவள்ைள வண்ணமாம் பரியின் காலகள்

மண்ணினில் படாத வாறு ேமவுதல் ேநாக்கி னாேர

இறுதியில் ெவற்றி முஸ்லிம் இைறவழி ெகாண்ட ேபர்க்காம் புறமுது கிட்டார் மாற்றார் ெபருமானார் தம்ைம ேநாக்கி "எறிந்தது நீேர யல்ல அல்லாஹ்ேவ எதிரி மீ து

எறிந்தனன் கல்ைல" என்று இைறெமாழி இறங்கிற் றன்ேற ேபாரினில் ேதால்வி யுற்றுப் பின்வாங்கி ஓடி ேயார்கள்


பாரிப்பாம் இறந்து பட்ேடார் பிடிபட்டுக் ெகால்லப் பட்ேடார் ேசருவார் நூறுக் கண்மி ெதாகேயழு பத்தாம் ைகயில்

ேசர்ந்தவர் ைகதி யாக தீன்வழி பன்ன ீர் ேபேர பத்ரு யுத்தத்தின் பின்

ேகாத்திரத் தைலவர் இன்னும் குடியுயர் முதல்வ ெரல்லாம் நீத்தனர் உயிைர என்னும் நிைலவர மக்கா மாந்தர்

ஆத்திர முற்றார் எங்கும் அழுைகயின் ஒலிேய ேகட்கும்

ேபார்த்திறன் வரங் ீ ெகாண்ேடார் ெபருகிய ேபாதுந் ேதாற்றார் பக்கம்-133

ேபாரின்பின் ைகதி யான ேபர்கைளக் ெகான்ெறா ழிக்க ஒருவழி உைரத்தார் அன்று உமருடன் ெசாந்த மான

ேபர்கேள ெகால்ல ேவண்டும் படியுேம வற்பு றுத்த

ஏற்றிலார் அபூபக் கர்நல் லுைரெயான்று பகர்ந்திட் டாேர பிடிபட்ேடார் அைனத்துப் ேபரும் ெபரும்படி உறவி ேனாேர

ெகாடுத்திடச் ெசால்ேவாம் ஈடாய்க் ெகாள்முதல் ெகாண்டு ெசல்ல விடுத்தலும் நன்ேற என்றார் வானவன் தூதர் ஏற்றார்

எடுத்தேதா தைலக்கு நான்கு ஆயிரம் திர்ஹம் ெபான்ேன பணப்பலம் இல்லா ேதார்கள் பின்ெனாரு ேபாழ்தும் இஸ்லாம்

இணங்கிடாக் ேகடு ெசய்வ தில்ைலெயன் றுறுதி கூறி

இணங்கிடப் பட்டார் ெசல்ல இைற நபி வாகு ெசய்தார்

இணங்கினர் கற்ேறார் கல்வி இலாதவர்க் களித்த லுக்ேக விடுதைல ெசய்வர்ீ என்றனர் வட்டினில் ீ ஐந்து ெபண்கள் இடர்படு வார்கள் நாேனா இங்கிருன் திட்டா ெலன்ன அடெலரன் றான ேபாதும் அருள்நபி மனமி ரங்கி

விடுதைல ெசய்தார் மாற்று வழியிலாப் ேபாழ்து நாதர்

அண்ணலார் சிறிய தந்ைத அப்பாசும் மகள்ைஸ னப்பின்

கணவரும் ஈடாய் திர்ஹம் ெகாடுத்ேததான் மீ ட்சி ெகாண்டார் பின்ெனாரு காலம் ைஸனப் பதிஅபுல் ஆஸும் இஸ்லாம் தன்வழி வந்தார் யாருந் துன்புற் றார்க ளில்ைல

யுத்ததத்தின் பின்கி ைடத்த எலாவைகப் ெபாருள்க ளுக்கும்


ெமாத்தமாய்த் தீர்வு ஒன்ைற முதலவன் வஹியின் மூலம் உத்தம நபிக்கு ைரத்தான் ஒருவர்க்குங் குைறவி லாது

சத்தியங் காத்தார் நாதர் சமபங்கு எலாருங் ெகாண்டார் முக்கிய எல்ைலக் கல்லாய் முடிந்தது பத்ரு யுத்தம்

மக்கமா நகரில் ெகாண்ட மாெபருஞ் ேசாத ைனக்குத்

தக்கேதார் பரிசாய் வல்ேலான் தந்தனன் ெவற்றி வாழ்க்ைகச் சக்கரம் தைடக ளற்றுச் சுழன்றது அைமதி ேயாேட பக்கம்-134 ேவரூன்றிக் கிைளப ரப்பி விரிந்தேபர் விருட்ச மாக

ேபெராளிப் பிழம்பாய் இஸ்லாம் புதுப்ெபாலி வுற்ற தன்னாள் காரழித் திடப்பி றந்த கதிரவன் ேதாற்றான் ெநஞ்சக்

காரழிந் திட்ட மாந்தர் ெகாள்ைளையக் கண்ட ேபாழ்ேத ெவற்றியின் பின்ந பிக்கு ேவதைன யூட்டுஞ் ேசதி

அற்ைறநாள் வந்த தண்ணல் அன்புைடச் ெசல்வி ருைகயா ெபற்றனர் சுவன வாழ்வின் ேபரிைன அைடந்தா ரன்ேறா

உற்றனர் ேசாகம் அன்னார் உதுமானின் மைனவி யாேர அலியவர் பத்ருப் ேபாரில் ஆற்றிய வரீ தீரம்

நிைலத்தது அந்நாள் எல்ேலார் நாவிலும் நபியின் ஈரற் குைலெயன நபிகள் ெசான்ன கண்மணி பாத்தி மாவளி

அைலயினாற் ெசவியுற் றார்கள் அலர்ந்தது வதன மம்மா அழகுருக் ெகாண்ட நங்ைக அன்ைனபாத் திமாதன் தாயின்

அழெகாடு பண்ைப எல்லாம் அணிகல னாகக் ெகாண்டார்

இைளயவர் அலிேய அன்னார்க் கிைணயான கணவ ெரன்ேற

உளங்ெகாண்டார் நபிகள் முன்ேன அலியவர் ேதான்றி னாேர மகளிடம் விருப்பம் ெபற்று மாநபி அலிக்கு ேவண்டும்

மகரிைனக் ெகாண்டு தூய மணவாழ்வுக் கிணங்கச் ெசய்தார்

நிகரிலாப் ெபாறுைம ெகாண்ட நாயகி அலியா ேராடு

திருமண வாழ்வில் உய்த்தார் இருமகர்(கு) அன்ைன யானார் யுத்த்ைதன் ேபாது ஹப்ஸா உமர்மகள் கணவர் மாண்டார் சத்தியத் தூதர் ஹப்ஸா தைனக்கரம் பிடித்தார் மக்கா

அத்தைன ெபருந்த ைலகள் அழிந்தததால் ேசாகங் ெகாள்ள


புத்துயிர் ெபற்றாற் ேபால ெபாலிந்தது மதீனா மண்ேண புறமுது கிட்ேட யன்று பத்ருப்ேபார் களத்தில் தப்பி

ெவறுைமயாய் வந்த ேபர்கள் விபரித்த ேசதி ெயல்லாம் உறுத்தின மக்கத் ேதாரின் உளங்கைள அபூல ஹப்பின் இறுதிமுச் சடங்க மக்கா இழவுவ ீ டாகிற் றன்ேற பக்கம்-135 மரணத்துக் குள்ளானார்கள் முக்கிய குைறஷிப் ேபர்கள்

மரணித்துப் ேபானார் உள்ளம் மக்கத்தில் இறுதியாேனார் உருகினாள் ஹிந்தா தாைத உடன்பிறந் தாரி ழப்பால்

சரிெசேயன் கூந்தல் என்றன் சபதம்ெவல் மட்டும் என்றாள்

குைறஷிகள் தைலைம ஏற்கும் கடப்பாடு அபூசுப் யானின்

சிைறபட்ட தைனத்துப் ேபரும் ேசர்ந்ெதான்றி விரும்பி னார்கள்

மைறமுக மாக ேவறு வழிகளில் முஸ்லிம் ேபரால்

ெநாைறயேவ பாதிப் புற்று நிைலயினால் ஏற்றிட் டாேர குடும்பத்தில் தந்ைத ேயாடு கூடேவ உடன்பி றந்தான்

அடுத்ததுேமார் சிறிய தந்ைத அைனவரும் ேபாரில் ெசத்தார் முடித்திேடன் கூந்தல் அந்த மூவர்க்காய்ப் பழிவாங் காேத

துடித்தனள் ஹிந்தா ெபால்லாச் சபதமுங் ெகாண்டிட் டாேள

பழிவாங்க ேவண்டும் முஸ்லிம் படஒயிைன அழிக்க ேவண்டும்

பழிெகாண்டார் ஹம்ஸா எம்ேமார் ேபாரினில் அழித்தற் ெகன்னும்

அழித்தவர் ஈரல் தன்ைன அக்கணம் சுைவத்தா லன்றி

அழியாது ேகாபம் என்றாள் அபூசுப்யான் மைனவி அன்னாள் சிரியாவில் இருந்து மக்கா ெகாணர்ந்தெசாத் தைனத்தும் ேபாருக் குரியன பைடதி ரட்டும் ெபாறுப்பினுக் கர்ப்ப ணிப்ேபாம் விரிவான திட்டம் ஒன்று வகுத்த்னர் எதிரிப் ேபர்கள்

ஒருக்காலும் எம்ைம ெவல்ல இடந்தரக் கூடா ெதன்ேற

நபிையக் ெகால்லச் சதி குைறஷியர் தைலவர் ெசஒந்தம் ெகான்ெறாழி பட்ட தாேல இறப்பது வன்றி ேவறி இல்வழி என்ேற ெநாந்து

ெவறுத்தனர் இைளஞர் வாழ்வின் குறிக்ேகாைள இழந்ேதா ராக


ெவறுத்துைர ெசய்தார் ஸப்வான் ேசர்ந்தவ ேராடு உைமேர பக்கம்-136 என்னுைடக் கடனும் நாதி இலாதெவன் குடும்பத் தாரும்

எம்ெபாறுப் பில்ைல யாயின் இன்ேறநான் நபிெயன் ேபைர

ெகான்ெறாழித் திடுேவன் என்ேமற் கவலிைல எனக்காம் என்ேற

ெசான்னாேன உைமருங் ேகட்டுச் சட்ெடன ஸப்வான் ெசால்வான்

உன்னுைடக் கடெனன் ேமலாம் உன்வழிக் குடும்பம் உற்றார் என்னுைடத் தாகும் எந்த இடுக்கணும் வராது காப்ேபன்

இன்பணி ெதாடர்க என்றான் உைமர்அைத ஏற்றுக் ெகாண்டான் பின்விடந் ேதாய்ந்த வாைளப் பற்றிேய மதீனா ெசன்றான்

உைமர் யத்ரீப் அைடந்த ேபாது உத்தம நபிகள் ேகாமான்

அமர்ந்திருந் தார்கள் பள்ளி அைவதனில் அவைனக் கண்ட உமர்தடுத் திட்டார் அண்ட உடன்படா திருந்தார் கண்ேட

அைமதியாய் நபிகள் ெசால்வார் அனுமதி தருக ெவன்ேற அருகினிற் ெசன்ற மர்ந்து அளியுங்கள் பாது காப்பு

கருமனங் ெகாண்ேடா னிந்தக் காதகன் நம்ப ேவண்டாம் திருநபிக் ேகது ெமான்று தீங்கிைன இைழப்பா ெனன்ேற

வருந்தினார் உமர்தம் எண்ணம் வரிவரி சரியா யிற்ேற வந்ததன் ேநாக்கம் என்ன விபரிக்க நபிகள் கூற

வந்தெதன் மகைன மீ ட்க விைடவர ைகவாள் பற்றி

வந்தேதன் என்றார் நாதர் வழியிலா தவனுஞ் ெசால்வான்

இந்தவாள் தம்மால் நாங்கள் என்பயன் ெகாண்ேடா ெமன்ேற

உண்ைமையச் ெசால்லும் நீரிங் குற்றதன் கார ணத்ைத

உண்ைமநான் அறிேவன் நீரஃ துைரயாத ேபாது ெமன்ேற

கண்ணியத் தூதர் ெசால்வார் ெகாைல ெசயும் ேநாக்கி ேனாேட

நண்ணின ீர் சுப்யாேனாடு நீர்ெசய்த உடன்பா டுற்ேற

பட்டவுன் கடைன உன்றன் ெபாறுப்புள்ள குடும்பந் தன்ைன

விட்டவர் ெபாறுப்பில் வந்தீர் விவரங்கள் அைனத்தும் எம்மான்

கட்டவிழ்த் திட்டார் ஓர்ெசால் குைறவிலா(து) உைமர்அ திர்ந்ேத எட்டிய ெதவ்வா ெறம்ேமா ெடவருேம இலாப்ேபாழ் ெதன்றான்


பக்கம்-137 அைனத்துேம ஜிப்ரீல் மூலம் அறிந்தனன் என்றார் நாதர்

பனித்தன கண்கள் வாயும் புகன்றது வணங்கத் தக்ேகான்

தனித்தவன் அல்லாஹ் அன்றித் தைனவிட ேவேறார் இல்ைல பண்ணவன் தூதர் முஹம்மத் பற்றிேனன் மார்க்கம் என்ேற பத்ரினில் இழப்புக் காகப் பழிதீர்க்கும் எண்ணம் மக்கள் சித்தமாய் இருந்த ெதல்லாத் தரப்பிலும் ஒன்று கூடி பத்தினர் புதிய மார்க்கம் ெபருகாது பற்றி ேயாைர

ெமாத்தமாய் அழிப்ப ெதன்னும் முடிவிடு ெசயல்பட் டார்கள்

ெபண்களும் யுத்தஞ் ெசய்யப் புறப்படல் ேவண்டும் என்று

ஆண்களால் உதவி ேவண்ட அதற்கு ஹிந்தா தைலைம ஏற்றாள் ேதான்றிய இடங்க ெளல்லாம் தூபமிட் டைலந்தாள் ெநஞ்சில் ஊன்றினாள் அபூசுப் யானின் உறுதிக்கும் உரஞ்ேசத் தாேள உஹது யுத்தம் பழிவாங்கும் உணர்ச்சி ெயங்கும் பற்றிடக் கானற் தீேபால் விழிமடல் மூடா தந்த வணர்கள் ீ மீ ண்டும் யுத்தப்

பழிக்ெகன ஆயு தங்கள் பலப்பட உணவு தான்யம்

வழிெநடு பயணஞ் ெசல்ல வாகனம் பலவுஞ் ேசர்த்தார்

மகிழ்ச்சியின் நிழலுங் கூட மக்கமா நகரிற் காணார்

தகித்திடுங் கானல் காற்றுந் ேதாற்றிடும் ேவகங் கூட்டி

ெதாடுத்தனர் அைனத்தும் ெநஞ்சிற் தங்கிய பழியு ணர்வால் அகத்திருள் ெகாண்ேடார் பின்னர் ஆவதும் அறிந்தி லாேர நடப்பது அைனத்தும் அப்பாஸ் நபிகளார் ெபரிய தந்ைத வடித்தனர் ஓைல ஒன்றில் விபரமாய்த் தூதர் மூலம்

ெகாடுத்திட அவருஞ் ேசர்வார் ேகாமானும் விபரந் ேதர்வார் அடுத்ெதன்ன ெசய்வ ெதன்று அருள்நபு சிந்தித் தாேர

பக்கம்-138 மதீனாவின் புறங்க ெளல்லாம் ேமய்ந்திடும் மந்ைதக் கூட்டம் மதீனாவின் எல்ைலக் குள்ேள மீ ண்டிடச் ெசய்தார் முன்னம் மதீனாைவ ேநாக்கி வரர் ீ மூவாயி ரம்ேப கூட்டி


எதிரிகள் வருவதாக இைறநபி உளவும் ெபற்றார் எழுநூறு கவச வரர் ீ இருநூறு குதிைர வரர் ீ

அழிெதாழில் ெசய்ய ேவண்டும் ஆயுதச் சுைமக ேளாடு

முழுப்ெபாலி வாக அன்னார் மதினத்ைத அண்மி விட்ட பழுதறு ேசதி ேகட்டுப் பைதத்தன மக்கள் ெநஞ்ேச

கல்மூன்று ெதாைலவில் வந்து காலூன்றி விட்டா ெரன்னும் ெசால்ேகட்ட நபிகள் நாதர் ேதாழர்கள் யூதர் கூட்டி

பல்வைக யாக எண்ணப் பரிமாற்றம் ெசய்தார் ஈறில்

ெசல்லாது ெவளிேய நின்று தற்காப்புச் ெசய்ேவா ெமன்றார்

ெபண்டிைர வயதில் மூத்ேதார் பிள்ைளகள் அைனத்துங் கூட்டி

அண்டிய ேகாட்ைட யுள்ேள அைடக்கல மாக்கிப் பின்னர்

அண்டிடும் அடலார் தம்ைம அழிப்பேத நன்ெறன் றார்கள்

உண்டது இல்ைலத் ேதால்வி ஒருேபாதும் மதீனாக் ெகன்ேற அப்துல்லாஹ் உைபெயன் ேபானும் ஆங்குற்ற யூதப் ேபரும்

ஒப்பினார் அதுேவ நல்ல உத்தியாம் என்றிட் டாலும்

ஒப்பினர் இல்ைலச் சற்ரு ஒதுங்கிநின் றிைளஞர் கூட்டம்

ெசப்பினார் தமக்குட் தாேம தருணெமான் றிழந்ேதா ெமன்ேற முன்ைனய பத்றுப் ேபாரில் முஸ்லிம்கள் தரப்பின் நின்று அன்னியர் ெசன்னி தம்ைம அரிந்திடக் கிைடக்காப் ேபறு பின்னின்று வந்த ெதன்று புயபலத் திறைம காட்டும்

உன்னலில் நின்ற ேபர்க்கு உவந்திடா முடிவாம் அஃேத ெகாதித்தனர் உள்ளம் ஒன்றிக் குமுறினர் கிைடத்த வாய்ப்ைப மதித்தனர் வரங் ீ காட்ட முறுக்கினார் ைககால் ெநஞ்சிற்

பதித்தனர் ேபாரின் ேவகம் புயெலனச் சீற்றங் ெகாண்டும் மதித்தனர் நபிகள் வார்த்ைத மீ றிட மாட்டார் ேசர்ந்தார்

பக்கம்-139 ேபார்க்களஞ் ெசன்று வரப் ீ ேபார்புரிந் திடாெதா ளிந்து

ேசர்ப்பேதா இழிெசால் எங்கள் தீரத்தின் நிைலதான் என்ேன ஊர்ப்பழி ேசரும் ெநஞ்சில் உறுதியற் ேறார்க ெளன்ேற

கார்குழற் ெபண்டிர் ெசய்யும் காரியம் இதுவாம் என்றார்


முன்ைனய ேபாரில் ெவற்றி முழுைமயாத் தந்த வல்ேலான்

பின்னிேயன் நமது ைகையப் பலப்படக் ெசய்ய மாட்டான்

அன்னவன் ெவற்றி ேதால்வி அைனத்துக்கும் ெபாறுப்பு மாவான் மன்னுயிர் அழித்திட் டாலும் மறுைமயில் சுவர்க்கம் தாேன

ெசான்னெசால் அைனத்தும் எம்மான் ெசவிகளில் ஊர்ந்த ெதன்று அன்னவர் அறிந்திலாேர அவர்தமக் கவரிட் ேபச்சாம்

உன்னித்தார் நபிகள் அன்னார் உள்ளுைற ஆதங் கத்ைத

தன்னிைல மாற்றிப் ேபார்ெசய் திைசையயும் மாற்றி னாேர காைலயின் ெதாழுைக முற்ரிக் காப்பவன் கருைண ேவண்டி

ேமலங்கி இருப்பால் ெகாண்டு முற்றுேம ேபார்க்ேகா லத்தில் வாலறி வானின் தூதர் ெவளிப்பட்டார் கண்டார் மக்கள்

ஓலமிட் டார்கள் அல்லாஹ் உயர்ந்ேதான் உயர்ந்ேதா ெனன்ேற ஆயிரம் ேபர்கள் ெகாண்ட அசேலறு வரரர் ீ முன்ேன ேபாயினர் நபிகள் நாதர் பைடமுகம் ேநாக்கி ஓங்கி

வாய்ெமாழி பகர்ந்தார் ஒன்றி வல்லவன் ெபரிேயான் என்ேற

காய்ந்தனன் ெவய்ேயான் காைலக் கரத்தினால் வரம் ீ பாய்ச்ச சற்ேறதான் கடந்தார் தூரம் தன்ெசாலுக் குடன்ப டாது

முற்ருந்தம் முடிவுக் ேகற்ப முன்ேனறத் துணிந்த தாேல

பிற்பட்டான் உைபயும் யூதர் பைடெயாடு இைடயில் விட்ேட பிற்பட்ேடார் முன்னூ ேறேபர் பைடதனில் குைறவு பட்டார் பைடபலங் குைறந்த ெதண்ணி புைகந்தேத அச்சம் பின்னர் பைடயிைட ேமலும் வரம் ீ ெபாங்கவும் கருவா கிற்ேற

இைடநடு வழியில் ெசய்த இழிெசயல் கனைல ெநஞ்சில் படிந்திட ைவக்க வரர் ீ பலம்ெபரி தாகிற் றன்ேறா பக்கம்-140 இைறநபி எம்ம ேனாடு இருப்பதும் இைறவன் பாைதக்(கு)

உறுதுைண அவேன என்ற உந்தனும் ெநஞ்சில் விஞ்ச விறல்ெசறி வரர் ீ ெவற்றி வைகப்படும் உறுதி ேயாடு

ெசருக்களம் ேநாக்கிச் ெசன்றார் ேதாட்பலங் காட்டுதற்ேக

உருக்கிவார்த் ெதடுக்கப் பட்ட ஒன்ெறனும் உஹதுக் குன்றின் இருபுறம் ஒன்றுக் ெகான்று எதிர்த்தவா றிருந்த ேசைன


ெபருஞ்சமர் ஒன்றுக் காகப் பார்த்திருந் தனேவ ேகாத்த

கருத்ெதலாம் ெவற்றி நம்பாற் கூடிட ேவண்டு ெமன்ேற பைடயிைனச் சீர்ைம ெசய்யும் ெபாருட்ெடாரு வரர் ீ தம்மின் இைடயிைட புகுந்து ெசன்று இைறநபி ேநாக்குங்க் காைல

படுகிழம் ஒன்றும் எட்டுப் பாலகர் தாமுங் கண்டார் இடந்தர மறுத்தார் ேநாக்கி ஏகுக இல்லம் என்றார்

முதுகிழ மனிதர் ெசால்வார் முன்ைனய பத்றுப் ேபாரில்

விதிசதி ெசய்து என்ைன வரெவாணா தியற்றிற் ெறன்றன்

உதிரத்தின் சாரம் ைமந்தன் உயிர்நீத்தான் கனவில் ேதான்றி அதியுயர் வாழ்வுக் காக அைழத்தனன் என்று மாேதா ஆகட்டும் என்று ைரத்து அங்குற்ற சிறாைர ேநாக்கி

ேபாகாேதன் நின்றீ ெரன்னப் பைடயினில் ஒருவர் வந்ேத

ேவகமாய் வில்ைல ஆளும் வித்ைதயில் வல்ேலான் என்ேற ராக்பீையச் சுட்ட நாதர் சரிெயனச் ேசர்த்துக் ெகாண்டார்

மல்லாடும் வித்ைத யில்நான் மிக்கவன் ராக்பீ ையநான்

ெசால்ெலான்று ெமாழியு முன்ேன ேதாற்றிடச் ெசய்ேவன் என்ேற

ெசால்லாடி னான்ஸமூரா ெசய்ெயன்றார் ெசய்து காட்ட

நல்லெதன் றவனுஞ் ேசர நபிமற்ேறார் ெசலப்ப ணித்தார் நடந்தவிவ் விருநி கழ்வும் நபிவழி ஈமான் ெகாண்ேடார்

திடத்திைனக் குருதி ெகாண்ட தீரத்ைதக்க் காட்டி நிற்கும்

அடலர்கள் கண்ணுற் றாேலா அதிர்ச்சிெகாண் டிருப்பர் எண்ணின் திடமது ஈமா னுக்குச் சான்ெறனச் சாற்ற லாேம

பக்கம்-141 இணக்கமாய் ஒவ்ேவார் ேபர்க்கும் ஏற்றநற் ெபாறுப்ப ளித்துக் கணவாையக் காக்க ெவன்று குறிப்பிட்ட சிலைரக் கூட்டி

அணிகைலந் திடாதீர் என்றன் ஆைணவந் துறுகால் மட்டும்

இணந்தாங்(கு) இருத்தல் ேவண்டும் என்றனர் உறுதி ேயாேட வலப்புறம் வலீ தன் ைமந்தர் வரர்க்குத் ீ தைலைம மற்றப் புலமதில் அபூஜ ஹீலன் புத்திரர் நின்றார் ெமாத்தத்

தைலைமயும் அபூசுப் யானின் ைகவசங் ெகாண்டு நின்றார்

சிைலகளும் பைடக்கு முன்னால் ேசர்ந்ெதான்றி நின்ற தாேம


பதின்நான்கு ெபண்க ேளாடு பைறயைறந் ெததிரில் வந்தாள்

முதன்முதல் அபூசுப் யானின் மைனயவள் ஹிந்தா ெசால்வாள் எதிரிைய ெவட்டிச் சாய்த்து இலாெதாழித் திடுங்கள் அன்ேறல் மதித்திேடாம் உங்க ைளநாம் மானத்ைதக் காப்பீ ெரன்ேற

ெநஞ்ேசா(டு) அைணத்ேத இன்பம் நல்குேவாம் நீங்கள் ஒன்றி அஞ்சாது ேபாரிட்(டு) உங்கள் அடலாைர ெவன்று வந்தால் பஞ்சைண மீ தில் எங்கள் பாதங்கள் பவனி ெசல்லும்

ீ தஞ்செமன் றாேவாம் உங்கள் ேதாள் வலுக் காட்டு வேர பரியின்றின் மீ தில் ஏறி பைடத்தள கர்த்தர்க் ெகல்லாம் உரியன எடுத்து ேவாதி ஒளிேவகங் கூட்ட ெவங்கும் இருப்பது நாேன என்று எண்ணுதற் குரிேயா ராக

ெசருக்களம் முற்றும் நாதர் திருேமனி துலங்க லாச்ேச (ேவறு) குைறஷிகள் ெகாடியக் ைகயினில் தாங்கி . தல்ஹா என்பவன் முன்வந்தான்

அைறகூவி நின்றான் யார்முன் வருவர்ீ . நரகம் புக்கிட என்ப்புகன்ேற

இைறவனின் வாள்என இைறநபி ெசான்ன

. ஏந்தலர் அலியும் முன்வந்ேத

முைறயுன தாகும் முதலில் நரகம் . முன்ேன வா என ெமாழிந்தனேர பக்கம்-142 பாய்ந்தனர் அலிமுன் பற்றிய வாளின் . பசிதீர்த் திடெவன ஒருெநாடியுள்

சாய்ந்தனன் தல்ஹ தைரயில் இரண்டு . துண்ெடன வழ்ந்து ீ மடிந்தனேன

ஓய்ந்தது தந்ைத வாழ்ெவன அவன்மகன் . உயர்த்தினன் ெகாடிைய அவனுயிைர

மாய்ந்திடச் ெசய்தார் மாவரர் ீ ஹம்ஸா . மும்முர மாய்ப்ேபார் முற்றியேத

அலிெயனும் புலியும் அரிஹம் ஸாவும்


. அபூதஜ னாவும் அமர்க்களத்ைத

கிலிெகாள ைவத்தார் கிட்டிய உடல்கைளக் . கூறிட் ேடமுன் ெசன்றனேர

பலிெகாண் டுயிர்கள் பறந்தன வான்ெவளி

. ேபாகிய இடெமலாம் பிணக்குவியல்

வலியால் அலறிய வாெயாலி காற்றின் . வைகப்பட எங்கும் விரவியேத

அண்ணல் ெபருமான் அவருைட வாைள

. அங்ைகயுட் ேகாத்ேத அைறந்திடுவார்

பண்ணுவர் யாரிதன் புனிதக் கடைமையப் . பாங்குற ெவன்று பார்த்தவர்கள்

நண்ணினர் பற்றிட நான்நீ ெயனேவ . நபிமுன் அபுதஜ னாெவாருவர்

அண்ணலார் வாைள அளித்திட அவர்கரம்

. அதுஉஹத் களத்ைத ஆண்டதுேவ

கண்படு ேவார்தம் குருதியிற் குளித்ேத . கைறபடு வாைள இன்ெனாருவர்

புண்பட ைவத்தப் பழிதீர்த் ததனால் . புதிெதன மாறிப் பளபளக்கும்

அண்டிய எவரும் அபுதஜ னாவின்

. அரிெதாழில் வாய்ய்பட்(டு) அலறிடுமுன் துண்டம் இரண்டாய்ச் ெசம்புனல் சீற . தைரயில் வழ்ந்து ீ மடிந்தனேர பக்கம்-143 தைலெயாரு புறமும் உடெலாரு புறமும் . தனித்தனி பிரிந்த உறுப்புகளும்

மைலெயன் குவிந்தன மருவலர் ெதாைகேயா

. மாண்டதில் ெபருந்திரள் மிகப்படுேம

ெகாைலெவறி ெகாண்ட காபிர்கள் பலேபர்

. குற்றுயி ராயுங் கிடந்ெதழுப்பும்

ஒலிகட லைலைய ஒத்திடும் எவர்தம் . உதவியு மின்றி அலறினேர

மற்ெறாரு புறத்தில் மாவரர் ீ ஹம்ஸா

. முன்பின் பக்கம் வருபவைர


அற்றுயிர் வான்ெசல அனுமதி தந்தார் . அடேலறு ஆம்அவர் அமர்க்களத்ேத சற்றுஞ் ேசார்வறச் ெசய்யுஞ் சாகசம் . ெசால்லுள் அடங்கா ெசால்வதற்ேக பற்றிய வாள்கரம் பிடிற் தளராப்

. பாங்கினில் உைறந்தது புயபலேம தன்னுைடத் தாைத தைமயன் பத்ரில் . ெசத்ெதாழிந் திட்ட ெசயலதனால்

வன்மனங் ெகாண்ட சுபியான் மைனவி . வஹ்ஷி என்ெறாரு அடிைமயிைன

தன்வயப் படுத்தி விடுதைல வாங்கித்

. தருேவன் எனமனம் ெபாருந்தினேள

பின்னருன்ந் தாயினும் ேபாக்கிட ஹம்ஸா

. பிராணைன அவனும் பின்ெதாடர்ந்தான் பக்கம்-144 முன்னிரு ேபாழ்து ெசய்தனள் சபதம்

. மாய்த்துயிர் ேபாக்கி ஈரலிைன

துன்னுேவ னதன்பின் தாெனன் கூந்தல் . த்ைனவரி முடிப்ேபன் என்றதுவாய்

பன்முைற முயன்றான் வஹ்ஷி அவைரப் . பின்புற மிருந்து தாக்கிடேவ

என்னதான் விைனேயா ஏற்ெறாரு ெபாழுது

. ஈட்டிைய வசி ீ எறிந்தனேன

வசிய ீ ஈட்டி வஹ்ஷியின் பலத்தால் . வறுெகாண் ீ ேடகிப் பின்புகுந்து

மாசுறுஞ் ெசய்ைக வரத் ீ திழுக்காய்

. முரண்பட இயற்றிய மாநபியின்

பாசத் தின்மிகு சிறியதந் ைதயரின்

. பிராணைன வாங்கிடத் தைரபுரண்டார் கூசா தவரின் உடலிைனப் பிளந்து . ஹிந்தா தன்பழி தீர்த்தனேள

குைறஷியர் ெகாடிையத் தாங்கிய ஒவ்ேவார் . குைறஷியும் வாளுக் கிைரயாக

இறுதியில் யாரும் இலாதுேம ேபானார்


. ஏந்திடக் குருதிச் ேசற்றினிேல

புரண்டேத அதுவும் புறமுது கிட்டுப்

. ேபானார் பைகவர்கள் ேபார்க்களத்தில்

திரண்டனர் முஸ்லிம் பைடயினர் ேதறிய . திரவியம் ேசர்க்கும் ேநாக்கினிேல

தம்வழி ெவற்றி தைலசாய்ந் ததுெவன . ேதாழர்கள் முற்றும் நம்பியதால்

தம்வழி ெபாருட்கள் ேசர்த்திடும் ேநாக்கில் . ெசன்றனர் களத்தின் பாலருேக

அம்மவ ருள்ேள அகினர் கணவாய் . அகலாதிருக்கப் பணித்தவரும்

எம்மா தவறிைன இயற்றினர் அவர்கள் . இறுதியில் நடந்தைவ இயம்பிடுவாம் பக்கம்-145 தடுத்தனர் ேபாகா திருந்திட ஜுைபரும்

. தைலமக் கடிபணி யாதவர்கள்

தடுத்திட வில்ைல தம்வழி ெவற்றி

. தாழ்ந்தபின் நிற்க ெவன்றுைரத்ேத

விடுத்தனர் ஓட்டம் வைகந்தன ெகாள்ள . ெவற்றியின் பால்நாம் உற்ேறாெமன

கிைடத்தவர் பதின்மர் தாேம ஜுைபரும் . கணவாய் காக்கும் ெபாறுப்பினிேல

கணவாய் ெவறுைம கண்டைதக் கண்ட

. காலித் தனது பைடகளுடன்

சனத்துள் அவ்வழி புகுந்தார் ேபாரின் . திைசயும் முற்றாய் மாறியேத

அைணத்தது ெவற்றி ஆம்இனி நமக்ெகன . ஆகும் ேவைளயில் ஆைசயினால்

இைணந்தது மறுபுறம் எண்ணிலா வரர் ீ . இைறயடி ேசர உயிர்துறந்தார்

எண்ணிய வாறில் இலாேத யுத்தம் . இடும்ைபக் குட்பட மாறியதால்

அண்ணலார் களத்துள் இறங்கினர் தம்புறம் . அைழத்தனர் வரைர ீ அவர்களுடன்


பண்ணவன் தூதைரப் பழிவாங்கும் ேநாக்கில்

. பைகவரும் ஒன்றிக் கூடிவர

கண்ணிைமப் ேபாழ்துள் குறிகள் நபிபால் . காபிர்கள் ைவத்தனர் ெகாடும்நிைலேய பக்கம்-146 ெகாடியிைனத் தாங்கி நின்றேவார் முஸ்லிம்

. குைறஷியன் ஒருவனின் ைகப்படுவாள் அடியினால் வழ்ந்தார் ீ அவர்நபி ேபான்ற . அைசப்பினில் இருக்க அவர்நபிதான்

மடிந்தன ெரன்ேற எண்ணினன் அதைன

. மிகேவாங்கு குரலில் பைறயைறந்தான்

கடிதினில் அதைனக் குைறஷிகள் நம்பினர் . ெகாண்டதம் ேவட்ைக தீர்ந்தெதன

மின்ெனாளி எங்கும் மின்னிட ஒளிரு

. மாறிது களத்தில் பரவியதால்

தன்னுரர் விற்றார் ேதாள்வலு விழந்தார் . தூதரின் சார்புறு தீரர்கேள

என்னதான் வரினும் ஏற்றேபார் தன்னில்

. எதிரிைய மாய்ப்பது கடைமெயன வன்மத் ேதாேட வாள்சுழற் றினேர

. ெவண்மணல் ெசம்மணல் ஆகியேத சுற்றிேய நின்று தூதரின் உடலில்

. சிறிெதாரு வடுவும் ேதான்றலிைன

முற்றுந் தவிர்த்திடு வாகினில் நின்றார்

. முஸ்லிம் வரர்கள் ீ எதிரிகளின்

விற்சிைல வாள்ைக ஈட்டியுங் கற்களும் . வைரயைற யின்றித் ெதாடர்ந்துவர

கற்சிைல யாகேவ கடுெகனும் அைசயார் . காத்தனர் காத்தவர் உயிரிழந்தார்

சடுதியாய் ஒருவன் தனதுைட வாைள

. சுழற்றிய வாேற முஸ்லிம்களுள்

கடிதினில் நுைழந்தனன் கண்ணிைமப் ேபாழ்துள் . கவிழ்ந்தன உடல்பல ைகயிருந்த

உைடவாள் தைனநபி மீ ெதறிந் தானவன்


. உைடந்தது முகத்தின் கவசமதால்

வடிந்தது குருதி வள்ளலார் முகத்தில் . வந்தேவார் கல்லுந் தாக்கியேத பக்கம்-147 தாக்குதல் உக்கிர மைடந்தது நபிகள்

. தம்மிைனக் காக்கும் முைனப்பினிேல

ேபாக்கும் உயிர்க்குப் பிறிேதார் உயிர்முன் . பதில்க் கவ்விடம் ேபாய்ச்ேசரும்

யார்க்குந் தம்முயிர் இழப்பதில் கவைல . இலாதவர் ேபான்ேற நபியுயிைரக்

காக்கும் பணியில் கருத்ெதாரு மித்தார் . குைறஷிகள் கண்டதிர் வுற்றனேர

தன்னுைட முதுைகக் ேகடய மாக்கித் அபூதஜனா . தந்தார் வரர் ீ

முன்ெனாரு கால்நபி வாளிைனப் ெபற்ற . மாெபரும் வரீ மறவரவர்

இன்ெனாரு ேபர்தம் கரங்களி னாேல . இைறநபி தன்ைனக் காத்திருக்கத்

தன்னிரு ைககளுந் தறியுண் டதனால் . தைரயினில் சாய்ந்தார் குற்றுயிராய்

முகத்தினில் தண்ணர்ீ ெதளித்திட விழிமடல் . ெமல்ெலன விரிய முதல் ெமாழியாய் அகமது நபிக்கு ஆனது ெவன்ன

. அறிந்திடச் ெசால்க எனவிளித்தார்

சுகமாய் நபிகள் இருக்கிறா ெரன்ேற . துைணக்கமர்ந் திருந்த அபூபக்கம்

தகுெமாழி தந்தார் திருப்திெகாண் டதரம்

. தனிேயான் தனக்ேக புகெழன்றார்

தம்ைமச் சுற்றிய தாக்குதல் மிைகக . தூதர் தம்ேதாள் சுமந்திருந்த

அம்பறாத் தூணியத் ேதாழர்ைக தந்ேத . ஆற்றுக நின்பணி எனவுைரத்தார்

ெசம்புனல் சிந்திச் சிவந்தேபார்க் களத்தில் . ெசன்றனர் பின்ேன நபிெசன்றார்


ெவம்பிய துள்ளம் ேவதைன தாங்கார் . வார்த்ைதகள் மீ றி வந்தனேவ பக்கம்-148 எந்தேவார் மக்கள் இைறவனின் தூதர் . இரத்தம் முகத்தில் ஒலித்ேதாடச்

ெசாந்தெமன் றாவேரா ெவற்றி யவர்க்குச்

. ெசாந்தெமன் றாகுேம எனப்புகல வந்தது ேவத வரிகள் நபிக்கவர்

. வார்த்ைதக் ெகதிர்மைற யாகிடேவ

எந்தேவார் உரிைமயும் இல்ைல உமக்கு . இதுபற்றி யுைரக்க எனும்வாேற

ேபாரின் உகிரம் ெபரிெதன் றாயினும்

. பலங்ெகாண் ெடதிர்ப்ைபக் காட்டியதால் காரியம் ேதால்வி கண்டிட அடலார்

. ைகப்பலங் குன்றிப் பின்நகர்ந்தார் சீரியர் தம்மின் ேதாழ்ர்க ேளாேட . ேசர்ந்தனர் குன்றின் ேமற்பரப்பு

வாரிேய அள்ளி வசினர் ீ கற்கைள

. வழிெதாடர்ந் திடாேத குைறஷியர்கள்

கல்மைழ ெபாழிைவயும் கருத்திற் ெகாள்ளார் . காதகன் ஒருவன் மைலேயறி

ெகால்லும் ேநாக்கிற் குறிெகாண் டவனாய் . கருைண நபிமுன் பாய்ந்துவர

ெசல்லவி டாது தடுத்திட முயன்றார் . ேதாழர்கள் நபிகள் தனித்தவர்தம்

எல்ைலயில் ெநருங்க எறிந்தனர் ஈட்டிைய . எலும்ெபாடித் தவைனத் துரத்தியேத

பக்கம்-149 பத்றுப் ேபாரில் பிடிபட்டு மீ ண்டு

. ேபானவன் அவன் உைப ேபர்ெகாண்ேடான் சத்தியம் ெசய்தான் திருநபி உயிைரத் . தாேன பறிப்ேபன் எனவாக

உத்தமத் தூதர் உடன்பதில் உைரத்தார்


. உன்னுயிர் என்னால் இைறவிரும்பின் ெசத்துட லழிந்து ெசர்ந்திடும் ேவறிடம்

. ெசல்ெலனப் பணித்தனர் ெசன்றனேன வசிய ீ ஈட்டி விலாெவலும் ெபாடித்திட . வந்த வழியவன் மீ ண்டனேன

ேகாஷெம ழுப்பிக் ெகாண்ேட ஓடினான் . ெகாண்ட ரணஞ்சிறி தாகிடிலும்

நாசேம நானவர் நாவுமிழ்ந் திருப்பினும் . நீங்கா ேவதைன யால்துடித்ேத

ேபசினான் இதுேபால் பார்த்திேரன் என்றும் . ெபருந்துயர் என்றான் பின்மடிந்தான்

ெநய்யினில் வழ்ந்த ீ ெநருப்ெபன நபிகள் . நிமலன் வசமைடந் தார்கெளனும்

ெபாய்யுைர காற்றில் கலந்ேத மக்கள் . புலன்கைள முற்றுஞ் ெசயலிழக்கச்

ெசய்தது மதீனா மாந்தர்கள் சமர்க்களம் . ேசர்ந்ேத பறந்தனர் சரங்கெளன

ைவயத் தரசரின் வாழ்வின் பின்ெனன்

. வாழ்வாம் நமக்ெகன ஏகினேர

கண்களால் நபிையக் காண்கிேலாம் என்னும் . ைகயறு நிைலமி வந்தெதன

எண்ணினார் அைனவரும் ஏற்றது ெபாய்ப்பட . இருப்பினும் இருக்குெமன் றுளமுைரக்க

ெபண்களும் ஒன்றிப் ேபாஒயினர் உஹதுப் . ேபார்க்களம் ேநாக்கிப் பாலகரும்

அண்ணலார் ேமலுள அன்பினால் கூடினர்

. அண்டேம அதிர்ந்தது அழுைகயினால் பக்கம்-150

ெசவிப்புலன் ெகாண்ட ேசதியால் நபிகள்

. திருமகள் தாமும் களம்ேநாக்கித்

தவிப்ெபாடு தம்பதம் தைரபடா வாேற . தாவினர் காற்றில் ெசன்றைடந்தார்

புவிப்பயன் இைறவன் பகர்ந்தநந் நபிகைளப் . பார்த்தனர் பாத்திமா உயிருடேன


நவின்றிடப் ெபறுேமா நாயகி ெகாண்ட

. நிைலயிைன மனத்தால் ெநகிழ்ந்தனேர ெசத்தவர் தம்ைமச் ேசர்த்துப் புைதத்தபின் . ேசர்த்த குைறஷிப் ெபாருட்களுடன்

ஒத்ெதலாக் குைறஷியர் ஊர்வழி ெசல்ல . உஹது மைலயின் சாரலிேல

சத்தமாய் நின்று அபூசுபி யானுங்

. குரல்ெகாடுத்தாேர மைலேநாக்கி

உத்தம நப்கள் உைறந்தது ஆங்ெகன

. ஓர்ந்தறிந் ததனால் உைரத்திடுவார் உனக்ேக ேபாற்றுதல் உனக்ேக ேபாற்றுதல்

. ஓஹுைபல் உன்மதன் நீகாத்தாய்

எனஅவர்தம் சிைலயிைனப் புகழ்ந்து இைரந்தார் . இைறநபி ெசவிபட ேவண்டுெமன்ேற

தனிெயாரு இைறவைனத் தாழ்ைமப் படுத்தும் . ேதாரைண யில்நபி மனம் ேநாகும்

மனத்துைட ேயாராய் ெமாழிந்தனர் அதைன . மாநபி பதிலுைர புகலைவத்தார்

பக்கம்-151 அல்லாஹ் ெபரியவன் அல்லாஹ்ேவ ெபரியவன் . அவேன உயர்ந்தவன் எனப்புகலச்

ெசால்லினர் நபிகள் ேதாழராம் உமைரச் . ெசால்லிய வாேற அவர்ெமாழிந்தார்

ெசால்ெமாழி ேகட்ட அபூசுப் யானும்

. ெசால்லுவார் எம்மிடம் உஸ்ஸாவுண்டு இல்ைல எதுவும் எம்மிடம் என்றார்

. இதற்கும் ஏற்றநற் பதில் ெகாண்டார்

எமிைனப் பாது காத்திட அல்லாஹ் . இருக்கிறான் உமக்கு எவருமிைல

எம்மான் உைரைய எடுத்துைர ெசய்தார் . இைறநபித் ேதாழர் இைதமடுத்து

உம்மிைனப் பழிதீர்த் திட்டனம் நாேம . உற்றது பத்றுப் ேபார்க்களத்தில்

எம்மிேனார் சுவர்க்கம் எய்தினர் நரகம்


. ஏற்றன்ர் உம்ேமார் உமர்புகன்றார் அடுத்தாண்(டு) உம்ைமப் பத்றுக் களத்தில் . அழிப்ேபாம் என்றார் அபூசுப்யான்

முடிந்தால் ஆகுக என்றனர் உமரும் . முடிந்தேத அவர்கள் சூளுைரகள்

ெதாடர்ந்தனர் மக்கா ேநாக்கிக் குைறஷிகள் . தம்வழி மாண்ேணார் தைமயடக்கம் நடத்திட முஸ்லிம் நபித்ேதா ழர்கள்

. ேநாக்கினர் சமர்க்களம் ேசர்ந்தனேர மரணித் ேதாரின் உடல்கள் அைனத்தும் . ெமாத்தமாய் ஹம்ஸா உடலருகில் தருவித் தனேர ேசர்த்தைவ தம்ைம

. ேதாண்டிய குழிகளுள் இரண்டிரண்டாய்

மருங்கினில் ைவத்து மண்ணால் மூடினர் . முதலவன் பதியவர் ேசர்ந்துவிட்டார்

திருநபி அைனவர்க்குந் தனித்தனி யாகத்

. ெதாழுைகயும் முடித்திைற பாற்பணிந்தார்

பக்கம்-152 மதீனத்தில் வாழும் மற்ற மதத்திைனச் ேசர்ந்த ேபர்கள்

மதித்தனர் இல்ைல உஹதின் ேமாதலின் பின்னர் முன்னர் பத்ரினில் ெபற்ற ெவற்றி மாண்பிைனச் ேசத்தி ருந்தும் கதிமாறிப் ேபான தின்று காபீர்கள் துணிவு ெகாண்டார்

மீ ண்டுேமார் பைடெய டுத்து முஸ்லிம்கள் தம்ைம முற்றும் பூண்ெடாடு வழிப்ப ெதன்ேற புளகமுற் றிருந்தார்

ேவண்டாத ேபாதி ெலல்லாம் விசுவாசங் ெகாண்ட ேபர்க்குள் தூண்டினர் தூப மிட்டார் சமருற ேவண்டு ெமன்ேற

ெபாய்யான வதந்தி தம்ைமப் பரப்புவர் குைறஷிக் கூட்டம் ெமய்யாகப் பைடதி ரட்டி வருகின்றார் என்ப தாக ைகயகல் ஆயு தங்கள் கூடேவ வாழு மாறு

ெசய்தனர் முஸ்லிம் கட்குச் ேசாத்ைனக் காலம் அஃேத யூதருங் கிறிஸ்துப் ேபரும் இைணந்தனர் ஒன்றாய் இஸ்லாம் மீ துறுங் காழ்ப்பு ணர்வால் முைறெகடப் பலவிஞ் ெசய்தார்


ஆதர வளித்த ேபர்க்கும் அகதியாய் வந்த ேபர்க்கும்

ேமாதைலத் தூண்டி விட்டு மகிழ்ந்தனர் பாவிப் ேபர்கள் தூண்டுவார் ஒருபு றத்ைத தூண்டிப்பின் மறுபு றத்ைதத்

தூண்டுவார் ஒன்றுக் ெகான்று ெதாடர்பிலாக் கருத்ைத யூட்டி

ஆண்டவன் தூத ராேல அைவேதாற்றுப் ேபாகும் மீ ண்டும் ேவண்டிய தவர்க்ேக யந்த விளயாட்ேட வணர் ீ கூட்டம் யுத்தத்தால் மட்டு மன்றி யூதரும் பிறருந் தத்தம்

யுக்திக்கு ஏற்ற வாறு இடர்ெசய ஒருவன் ஒருநாள்

பக்திெகாண் ெடங்கள் கூட்டம் பின்பற்ற ேவண்டின் நீங்கள்

சத்தியத் தூதுைரக்க தரிகேவார் சிலைர என்றான் பக்கம்-153

வந்தவன் ேபரில் ஐயம் வழ்ந்தேபா ீ தவனுஞ் ெசால்வான்

வந்திடில் அைனத்துப் ேபர்க்கும் வைகநாேன என்ரான் நாதர் அந்தேவார் வார்த்ைத நம்பி ஏழுபத் ேதாைரக் கூட்டித் தந்தனர் ஏக ெதய்வத் தீன்வழி பரப்ப ெவன்ேற

கூட்டத்தின் தைலவ னுக்குக் கடிதெமான் ெறழுதித் தந்து

கூட்டிச்ெசன் றிடப்ப ணித்தார் குைறத்தவூர் ெசன்ற ைடந்தார்

சாட்டிய இலிகத் ேதாடு ெசன்றேபர் தைனயுங் ெகான்று

ேவட்ைடயிட் டாேன மற்ேறார் வாழ்ைவயுந் தைலவ னாேனான் நிராயுத ராகச் ெசன்ேறார் நிர்க்கதி யானார் தீங்கு

வராெதனும் நம்பிக் ைகக்கு வந்தேவார் ேகட தாகும்

இராெதாரு தீங்கும் என்று எண்ணிப்ேபாய் மற்ேறார் கூட்டம் சராமரிக் குட்பட் ேடாராய்த் திரும்பினர் சிலேபர் எஞ்சி

அப்துல்லாஹ் இப்னு உைபஎன் ஈனேன முஸ்லிம் கட்கு எப்ேபாதுந் ேதாழ ேராடு இம்ைசகள் ெசய்து வந்தான்

கப்பிய ேகாபத் ேதாேட கூறுவார் உமறு ஹத்தாப்

இப்ேபாேத வன்றன் ெசன்னி இலாதுடல் பிரிப்ேபன் என்றார் தப்பது ேவண்டாம் என்ேற தடுத்தனர் நபிகள் நாதர்

ஒப்பா துலகம் நாங்கள் உடன்கூட்டிச் ெசன்று ெகான்ற

தப்பான பழிச்ெசால் தன்ைனத் தாங்கிடல் கூடு ெமன்ேற

ஒப்பினார் அவன்தன் பிள்ைள உறுவிைன தம்பால் ஏற்க


தந்ைதையக் ெகால்லும் எண்ணம் தைலதூக்கக் ேகள்வி யுற்று எந்ைதயக் ெகால்லுஞ் ெசய்ைக என்னிடந் தருக ெவன்ேற விந்ைதயாம் மகேன வந்தார் வாள்தைனக் ைகப்பி டித்ேத தந்தைன இல்ைல வாக்குத் தருமத்தின் தூத ராேம

யூதரின் ெகாடுைம விஞ்சி இஸ்லாத்ைதச் ேசர்ந்ேதா ருக்கு பாதகந் ேதான்றத் ேதான்ற ெபருமானார் ெபாறுைம மீ றி யூதரின் பாேலார் லிகிதம் எழுதிேய யனுப்பக் கண்டு

யூதர்கள் அஞ்சி னார்கள் உைரத்தவன் வார்த்ைத பார்த்ேத

பக்கம்-154 என்னுடன் ெசய்து ெகாண்ட ஒப்பந் தந்தைன மீ றி

என்றைனக் ெகால்லச் சூழ்ச்சி இைடவிடா தியற்று கின்றீர் ெசான்னவா(று) ஒப்பந் தத்ைத தவிர்த்தநீர் பத்ேத நாட்குள்

என்னுைட மண்ைண விட்டு இடம்ெபஉஅர்ந் தகல்வர்ீ ெரன்றாம் ெபருமானார் லிகிதம் கண்டு ேபதலித் திருந்த யூதர்

திருமுகங் கண்டார் உைபேய தூதர்பால் அனுப்பி ைவத்தான் ஒருவரும் அஞ்ச ேவண்டாம் உங்களின் மண்ைண விட்டு ஒருஅடி ேயனும் நீங்கள் ஊர்ந்திடல் ேவண்டா ெமன்றும்

என்னுைடப் பைடயில் இன்ேறா இரண்டா யிரம்ேப ருள்ளார் அன்னவ ேராடு இன்னும் அேரபியர் தம்ைமக் கூட்டி

முன்வரு ேவன்நான் உங்கள் முழுைமயுங் காப்ேபன் என்று ெசான்னவா றிருந்த தஃது துணிவுற்றார் யூதக் கூட்டம்

அப்துல்லாஹ் இப்னு உைபயின் ஆதர வுண்டா ெமன்ேற தப்பான முடிவு ெகாண்டு தரித்தனர் ேகாட்ைட யுள்ேள ஒப்பிய வாறு நாட்கள் ஓடிேய பத்ைதத் தாண்ட

கப்பிய இருள்ேபாற் ேகாட்ைட ெகாண்டேத முற்று ைககுள்

நாட்களும் ஓடி ேயாடி நகர்ந்தன ேகாட்ைட யுள்ேள நாட்கைளக் கழிப்ப ெதன்ப நடசாச் ெசயலும் ஆகி

ேதாட்துைண யளிப்ேபன் என்று ெசான்னவன் ெசயாது விட்டான் ஆட்பலி ஆகும் என்னும் ஆபத்துந் ேதான்றிற் றன்ேறா தூதுவர் ஒருவர் மூலம் ேசதிெயான் றனுப்பி யூதர்


ஓதுவார் எமக்கும் எங்கள் உரியைவ தமக்கும் நீங்கள் ஆதர வளிப்ப தாயின் அகலுேவாம் என்ப தாக

பாதகர் தமக்கும் அன்பு பாராட்டும் நபிகள் ஏற்றார் தீங்ெகதும் ேநரா நீங்கள் ெசல்லலாம் ஆயு தங்கள்

ஆங்குவிட் டகலு வர்கள் ீ அைனத்துநின் ெபாருட்க ெளல்லாம் தாங்கேள ெகாண்டு ெசல்லத் தகுெமனப் பதிலு ைரக்க நீங்கினார் ைகபர் ேநாக்கி நீசர்கள் யூதப் ேபேர பக்கம்-155 கண்டதும் முகமன் கூறும் கருத்தினில் நபிைய யூதர்

கண்டதும் உைரப்பார் வார்த்ைத கைறபடும் படியாய்க் ேகட்டு

மண்டலத் தரசர் தம்மின் மைனவியார் ஆயிஷா அன்ைன ெகாண்டனர் ேகாபம் ஒருநாள் காபீைரச் சபித்திட் டாேர

அஸ்ஸலாமு அைலக்கும் என்றால் அைமதியுண் டாவ தாகும் அஸ்ஸலாமு அைலக்கும் என்பின் அழிவுண்டா கட்டு மாகும்

முஸ்லிம்கள் முகமன் கூறும் முைறமுன்னர் ெசான்ன வாேற விசுவாசங் ெகாள்ளா யூதர் வரித்தது மற்ைற ெயான்ேற இழிவுெசய் ேநாக்கி ேனாடு இகழ்ெமாழி கூறித் தம்மின்

பழிதீர்க்குஞ் ெசய்ைக யூதர் பலபடச் ெசய்ய லானார்

வழிவந்ேதார் ேபாலுங் காட்டி ேவஷங்கள் ெசய்வார் பின்னால் அழிமதி ெசய்ய அன்னார் அஞ்சினார் இல்ைல யந்ேதா

எத்தைன இழிவு ெசய்தும் இைறதூதர் ெவகுண்டா ரில்ைல

ெசத்தவர் பிணத்ைதத் தூக்கிச் ெசல்லுங்கால் எழுந்து நிற்கும் உத்தமச் ெசயலுஞ் ெசய்வார் உவந்திடா முஸ்லிம் கட்கு

இத்தைன நாளும் அஃதில் இைறயாத்மா இருந்த ெதன்பார் குைறஷிகள் தங்கள் மீ து ேகாபிப்பர் என்னும் அச்சம்

நிைறந்தது யூத ருக்கும் ேநர்ெகட்ட உைபக்கும் அந்நாள்

குைறஷிகள் உதவி என்றும் கிட்டுெமன் றிைறவன் தூதர்

அறிந்திடத் தீங்கு ெசய்யும் அகந்ைதயும் ெபற்றிட் டாேர

நடந்தேதார் நிகழ்வாம் ஒருநாள் நபிவழிப் ெபண்க ைடக்கு நடந்தனர் அழகு கண்ேட நீசர்கள் பலதுங் கூறிக்

ெகடுக்கவுஞ் ெசய்தார் கண்டு ெகாதிப்புற்ற முஸ்லிம் அந்தக்


ெகாடிேயாைன அடித்தார் யூதர் கூடியன் னாைரக் ெகான்றார் ேசதிைய அறிந்த தூதர் ெசன்றனர் யூதர் ேநாக்கி

ஓதுவார் இைறவனுக்(கு) அஞ்சி ஒழுகுவர்ீ அன்றில் பத்ரின் ேபாதுற்ற வாகாம் உங்கள் பிராணனும் ேபாகு ெமன்ேற ேகாதறு நபிகள் வார்த்ைத ேகட்டது யூதர் ெசால்வார் பக்கம்-156 ெபருமானின் எச்ச ரிக்ைக புண்ணுறச் ெசய்யச் ெசால்வார்

கருதாதீர் எஆங்கள் அந்தக் குைறஷிகள் ேபாலா ெமன்ேற ீ அறிவர்ீ ெசய்த வரிெனாரு யுத்தம் எங்கள் வரத்ைத

ஒருைமப்பா டுைடந்த தின்று யுத்தேம பதிெலன் றாேர வலிந்ெதாரு யுத்தம் ேவண்டி வருநிைல ேதான்றக் ேகாட்ைடப்

புலத்திைன வைளத்தார் யூதர் புகவர இயலா வாேற

பலத்திைனக் காட்ட ெவன்று பைறயைறந் ேதார்கள் முற்றும் பலமிழந் திருந்தார் தூதுப் பணிெயான்று நடந்த தாேம

உடன்பாடும் ேவண்டாம் அன்னார் உறவதும் ேவண்டாம் இன்ேற அடிெயாடு அழிப்ப ெதான்ேற அடுக்குேமார் ெசயலாம் என்று தூதர்முன் உைபயும் வந்ேத துடித்தனர் முஸ்லிம் வரர் ீ

விடுவிப்பீர் அவர்கள் தம்ைம ேவற்ரிடஞ் ெசல்வார் என்றான் ேகடுைடப் ேபர்கள் எம்மான் ெகாடுத்தனற் சலுைக ெபற்ேற

நாடினார் சிரியா ேநாக்கி நூேறழு ெதாைகையக் ெகாண்ேடார் கூடிடா யுத்தம் என்றால் குருதிவண் ீ விரய மாகி

ஓடுதல் தவிர்த்தார் இந்த உலகினுக்(கு) அருளாய் வந்ேதார் பிறிெதாரு யூதக் கூட்டம் பண்ணிெய ஒப்பந் தத்ைத

முறித்தனர் முஸ்லிம் ேபைர முைறயறக் ெகான்ற தாேல ெபறுமுதல் வந்திக் ெகாள்ளப் ேபாயினர் ேதாழ ேராேட

முைறயாக வரேவற் ெபான்றும் வழ்ங்கினார் நபிக ளார்க்ேக யூதர்கள் தைலவ ேனாடு உைரயாடிக் ெகாண்டி ருக்க

யூதரில் ஒருவன் மாடிக்(கு) ஓடினான் ேநாக்கில் மிக்க

தூதரின் கண்ணின் அன்னான் ேதான்றினான் தனக்கு ேமேல ஏதுவாய்ப் பாைற ஒன்றும் இருத்தலுங் கண்ணுற் றாேர


கண்டைதக் கண்ணுற் றாற்ேபால் காட்டிடார் தைனெயா துக்கிக்

ெகாண்டனர் அறிந்தால் ஆங்ேகார் கலகேம ேதான்றும் என்று விண்டாைர விட்டு ெமல்ல விைரந்தனர் மதீனா ேநாக்கி

உண்ெடாரு துரித ேவைல உடன்ெசல ேவண்டு ெமன்ேற பக்கம்-157 அறிந்தனர் ேசதி அன்ேற அண்ணலார் எடுத்துக் கூற

ெவறிெகாண்ட சிங்கம் ேபால வறுெகாண் ீ ெடழுந்தார் முச்லிம் மறவர்கள் நபித டுத்ேத முைறயாக நடப்ேபா ெமன்றார்

குறிெயான்று தவறிப் ேபான கருத்தினால் ெபாறுைம ஏற்றார்

வருமாண்டு பத்ரில் உம்ைம வைதத்திட வருேவா ெமன்சூழ் உைரெசய்து ெசன்ற சுப்யான் வகுத்தநாள் வந்த ேபாழ்தும் ெபருமஞ்சம் வந்த தாேல புகன்றவா றியற்ற எண்ணார் இருப்பினும் அச்ச மூட்ட ஏவினார் தூெதான் றாேம

முற்றுமிவ் வரபு நாடு முயன்றாலும் ெவற்ரி ெகாள்ள

அற்றேதார் நிைலயில் நாங்கள் அதிெபரும் பைடேயா டுற்ேறாம்

முற்படு ேவார்கள் ேபாரில் முடி(வு)உஹத் தந்த வற்றில் அற்பேம காண்பர் என்ேற அைறந்திருந் தார்கள் அஃதில்

எச்சரிக் ைகெயனும் பாங்காய் எழுதிய தூதின் வார்த்ைத அச்சத்ைத மதீனத் ேதாருள் ஆக்கிய துணர்ந்த எம்மான் நிச்சயம் நீங்கள் யாரும் ேநெரதிர் ெகாள்ள அஞ்சின்

துச்சேம உயிெர னக்குத் தனித்ெதனுஞ் ெசல்ேவ ெனன்றார் ெபருமானார் சீற்றம் என்றும் பார்த்திரா வாறி ருக்க

கருக்ெகாண்ட துள்ளம் ேபாைரக் ெகாண்டிரும் ேவட்ைக யாேல ெசருக்ெகாடு சுபியான் ெசய்த சபதத்துக் கஞ்சி நாங்கள்

இருப்பதாய் எண்ணு கின்ற இழிநிைல தவிர்க்கப் ேபாந்தார்

வரட்சியால் மிகுந்த காலம் வளமற்று நிலங்க ெளல்லாம் கருகிய நிைலயில் தம்மின் குதிைரகள் ஒட்ட ைககள்

பருகிட நீரும் உண்ணப் புல்லுமற் றிருந்த தாேல

ேபாரிடும் எண்ணந் தன்னில் பின்நின்றார் அபூசுப் யாேன சூளுைர ெசய்த பின்னர் திரும்பிேய ெசல்வ தாயின்

சூழுேமார் பழிக்குத் தன்ைன ெதாடர்புறச் ெசய்வ ெரன்று


ேதாழைர அணுகிச் சுப்யான் திட்டெமான் றியற்ரிச் ெசய்வார் மூளாது யுத்தந் தன்ைன முறியடித் திடும்ேப றாக பக்கம்-158 குைறஷியாய் இல்லா மக்காக் குடிபதி நூஜம்என் ேபைர

முைறயற அனுப்பி ைவத்தார் முஸ்லிம்கள் அச்சங் ெகாள்ளும் முைறயினில் ேபசி யுத்த மன்றிலுக்(கு) அண்டா வண்ணம்

மறித்திடும் ேநாக்காய்க் ெகாண்டு முயற்சியில் ேதால்வி கண்டார் எதிர்ெகாண்டால் ேதால்வி என்னும் எண்ணத்தில் வலுப்பா டுற்ேற எதிரிகள் மக்கா ேநாக்கி இடம்ெபயர்ந் தகன்றார் ஆங்ேக

துதிபாடி னார்கள் வார்த்ைதச் சரங்களால் ெவட்கி ேயார்கள்

பதிலுைர பகர மாட்டார் புண்ணுண்டார் மனங்க ளாேல

நடந்தைவ இைவகள் ேபாக நாட்டமுற் றாேர ேவேறார்

இடம்பதி ெகாண்ட ேபர்கள் இைறதூதர் தம்ைமத் தாக்கக்

கடிதினில் அரிந்தார் ேபாரும் கண்டது களத்தில் அன்னார்

மடிந்தவர் ெபரும்பா லாேனார் முஸ்லிம்கள் வாைக ெகாண்டார் புறமுது கிட்ட ேபர்கள் புறம் விட்டார் மைனவி மக்கள்

சிைறப்பட்டார் ெபாருட்க ெளல்லாம் சூைறயிற் ேசர்ந்த தன்ேறா

சிைறப்பட்ட ெபண்டி ருள்ேள ஜுைவரியா என்னும் ெபண்ணார் நிைறெபருங் குலத்து மாது நின்றனர் நாணத் ேதாேட

என்னுைடக் குலத்துக்(கு) ஈனம் என்மகள் சிைறப்பட் ேடகல் மன்னித்து என்பால் ஏக முைறெசய்க என்ேற தந்ைத

தன்ைனேய தாழ்த்தி ேவண்டத் தூதெரம் ெபருமான் ெசால்வார்

அன்னவர் விருப்பந் தன்ைன அவர்வழி விடுக என்ேற

ெசன்றுேம ஜுைவரிய் யாவின் திருமுகம் ேநாக்கித் தந்ைத

என்றனுக்(கு) இழிவு ேதான்றா(து) ஏற்றேவார் பதிைலக் கூறின்

உன்றனின் விடுத ைலக்கு உதவுமஃ ெதன்று ைரப்ப

நன்றுநான் நபிக ளார்க்கு நலஞ்ெசய விைளந்ேதன் என்றார் அன்ைனயர் விருப்பத் ேதாேட அவர்கரம் நபிகள் பற்ற

அன்ைனயர் குடும்பத் ேதார்கள் அடிைமயாய் இருத்த லாகா

என்ெறண்ணி அைனத்துப் ேபைர இைறநபி விடுவித் தார்கள் நன்றியின் பாற்பட் ேடார்கள் நபிவழி பற்ரி னாேர


அகழ் யுத்தம் மதீனத்து மண்ணி ருந்து முஸ்லிம்க ளால்வி ரட்டிப்

பதிதைனக் ைகபர் தன்னில் பனிநதீர் யூதர் கூட்டம்

புதிதாக அைமத்துக் ெகாண்ட ேபாதிலும் மீ ண்டும் வந்து

மதீனாைவ அைடவ தர்ேக மனங்ெகாண்டார் உருதி பூண்டார் என்றிருந் தாலும் இஸ்லாம் இலாெதாழித் திடேவ ெசய்யும் புண்மதி ெகாண்டு மக்காப் புலம்வாழ் குைறஷி யர்கள்

இன்னுேமார் யுத்தஞ் ெசய்ய இைடவிடா துைழப்பர் என்ேற

எண்ணினார் யூதர் தாமும் இைணந்திட முடிவு ெகாண்டார் ஒன்றித்து உங்க ேளாடு உயிர்ப்பலி ெகாடுக்க நாங்கள்

என்றுேம தயாரா யுள்ேளாம் என்னுேமார் உறுதிப் பாட்ைடச் ெசன்ெறாரு தூதுக் கூட்டம் தந்திடக் குைறஷி யாேனார்

நன்ெறன்று மகிழ்ந்ெதாப் பந்தம் நடத்தினார் ஒன்று ேசர்ந்தார் நாடிவந் துற்ற யூதர் நயம்பட உைரத்த வார்த்ைத

ேகடுைடக் குைறஷி யர்க்கு ைகப்பலங் ெகாண்டாற் ேபான்றாம் கூடினர் கஃபா தன்னில் ெகாண்டனர் சபதம் என்றும்

நாடிேடாம் பிரிைவ என்ேற ெநஞ்சுறப் ெபாருத்தங் ெகாண்டார்

தைமச்சுற்றி வாழும் யூதர் தம்ைமயும் மனத்தால் மாற்றி

அைமத்தனர் பைடெயான் ெறன்றும் அைமந்திடாத் ெதாைகயில் அன்னார் இைமப்பிலார் ஆயு தங்கள் ஏறிச்ெசல் வாக னங்கள்

சுைமசுைம யாக ேவண்டுந் தானிய வைகயுஞ் ேசர்த்தார் அபூசுப்யான் தைலைம யிற்றான் அைமந்ததப் பைடயும் முஹம்மத் நபிதைன அவர்தம் மார்க்கம் நிைலெபறா ெதாழித்தல் ஒன்ேற நிபந்தைன ஒவ்ேவார் ேபர்க்கும் ெநஞ்சினில் உைறந்த தாகும் அபத்தமம் முடிவு என்ேற அறிந்திலார் முயன்றிட் டாேர

பக்கம்-160 ேபாருக்கு ஆயத் தங்கள் ெபரிெதன நடக்குஞ் ேசதி

யாருக்கும் அரியா வண்ணம் இைறஹூதர் தமக்கு அப்பாஸ் ேசர்ந்திடச் ெசய்தார் காலம் சிறிதுள தாகும் எம்மான்

ேசர்த்தனர் அைனத்தும் உள்ேளார் தைமத்திட்டம் தீட்டு தற்ேக


தனித்தனி ஒவ்ேவார் ேபரும் தத்தமக் குதித்த வாறு

புனிதப்ேபார் தன்ைன ஏற்க புகன்றனர் கருத்ைத அஃதில்

அைனத்திலும் சிறந்த தாக அைமந்தேதார் யுக்தி உற்றார்

அைனவரும் ஏற்றார் முற்றும் ஒழுகிடச் சித்தங் ெகாண்டார்

சல்மானுல் பார்சி ெசான்ன திட்டமாம் அகழி ெவட்டல் எல்ைலகள் மூன்று நன்றாய் அரண்ெசயப் பட்டி ருப்ப

இல்லாத புறெமான் றிேலேயார் அகழிைய ெவட்டி அந்தப் ெபால்லாைர உள்வ ராது பாதுகாத் திடுதல் அஃேத

உன்னதத் திட்டம் அஃைத உடெனாப்புக் ெகாண்ட வாேற

முன்னின்றார் அைனத்துப் ேபரும் முடித்திடுந் திடமுங் ெகாண்டார்

வன்முெறௗப் ேபாைர ெவல்ல வாகான முடிவாம் என்ேற முன்னவன் தூதர் ஒன்றி முயற்சியில் ெவற்றி கண்டார் அகலமாய் ஆழ மாக அைமந்த(து) இைடத்தூ ரத்ைத புகெவாரு வழியில் லாது பூரணப் ெபாலிவி ேனாேட

மிகத்துரி தாகச் ெசய்தார் மருவலர் மருவா வண்ணம்

அரண்களாய் ேகாட்ைட ேயாேட அைமந்தன மைலக ளம்மா அகழிைய ெவட்டும் ேபாது அதனிைடப் பாைர ெயான்று

அகற்றிட முடியா வாறு அைமந்திருந் ததுவாம் ெசய்ய வைகயறி யாது நின்றார் ேவைலயுட் பட்ேடார் நீங்க

வைகெசய்தார் நபிகள் நாதர் வியப்புறும் நிகழ்வாம் அஃேத ேகாடரி ஒன்ைறக் ைகயில் ெகாண்டதன் புறத்தாற் கல்லில்

சாடினார் நபிகள் கல்லில் சிறியேதார் ெவடிப்பு ேதான்ற கூடிநின் ேறார்க ேளாடு குரெலாலி ெசய்தார் நாதர்

ஆண்டவன் ெபரிேயான் என்னும் அல்லாஹு அக்பர் என்ேற பக்கம்-161 மும்முைற கல்லின் மீ து மாநபி சாடக் கல்லும்

ெசம்ைமயாய் பிளவு பட்டுத் தகர்ந்தேத அகழும் ேவைல

தம்ைமமுற் றாகச் ெசய்தார் திருநபி துணிநின் றார்கள்

ெவம்பைக யுற்ற ேபர்கள் வந்துவழ்ந் ீ தழியு மாேற

ஒவ்ெவாரு சமூகத் திற்கும் ஒவ்ெவாரு பகுதி தன்ைனச்


ெசவ்ைவயாய்ப் பிரித்த ளித்துத் தந்தார்கள் நபிகள் நாதர்

ஒவ்ெவாரு நாளும் காைல உதயத்தின் ெதாழுைக ெதாட்டுக்

கவ்விடும் இருள்வ ைரக்கும் கடைமயிற் கண்ணாய் நின்றார் பிறருடன் தானுஞ் ேசர்ந்து பணிகளில் பங்கு ெகாண்டு

நிைறவுறச் ெசய்தார் எம்மான் நிைலத்ெதாரு ேபாழ்தும் நில்லார் நிைறந்தமண் கூைட தன்ைன நபிநாதர் ேதாள்சு மக்கும்

மைறதந்த ெபருமா னார்தம் மகத்துவம் ெபரிதா மன்ேறா பகெலலாம் உைழப்ப தாேல பசிவிஞ்சும் உணவு ேவண்டும் அகடுகள் நிரப்பத் தானும் அன்னமற் றிருந்த ேபாழ்து

மிகெமலிந் திருந்தார் ஒருநாள் மாநபி கண்ட ஜாபீர்

அகத்தினாள் தன்னி டத்ேத அதுபற்றிக் கூற லானார் உண்டேதா ஏதும் உண்ண உவந்துநாம் அவர்க்க ளிக்க

ெகாண்டதிவ் ஆடும் சற்றுக் ேகாதுைம தாமும் என்றார் நன்றது ேபாதும் உண்ண நல்லது ெசய்க என்ேற

ெசன்றவர் நபிக ளாைரத் தனதில்லம் அைழக்க லானார் இருள்சூழ் வடு ீ ேநாக்கி ஏகிட நாடி மற்ேரார்

ெபாருந்திடும் ேவைள அஃது ெபருமானார் அவைர ேநாக்கி

விருந்துண்ண வாரீர் ஜாபீர் வட்டிற்ேக ீ ெயன்ற ைழத்தார்

ெபாருந்தினர் அைனத்துப் ேபரும் புதுைமெயான் றான தாங்ேக

உள்ளேதா ெசாற்பம் அன்னார் உடன்வரு ேவார்கள் ெகாள்ைள

அள்ெளான்று ெகாண்டாற் கூட ஆகாத நிைலைம என்ேற உள்ளத்தில் உறுத்த யாது உறுெமனும் அச்சத் ேதாடு

உள்ளைத நபிகள் முன்ேன உவந்துேம ஜாபீர் நின்றார் பக்கம்-162 தன்ெனாடு பத்துப் ேபர்கள் தைரயமர்ந் துணவு ெகாள்ள

பின்னுேமார் பத்துப் ேபைரெபருமானார் அைழத்தார் அன்னார் முன்னவர் ேபால உண்டு மகிழ்ந்தனர் எஞ்சி ேயாரும்

தன்னிைற வைடந்தார் மீ தந் தைனயுேம ஜாபீர் கண்டார் அகழியின் ேவைல முற்ரி ஆயத்த மாகும் ேவைள

பைகவர்கள் பலவா றாகப் பிரிந்துமுன் ேனறுஞ் ெசய்தி வைகப்பட்ட துளவார் மூலம் வடுகள் ீ ெவருைம யாக்கி


தகுந்தேவார் இடத்தில் ெபண்கள் சிறுவர்கள் காக்கப் பட்டார் ேதர்ந்ெதடுத் திருந்தாற் ேபால ஸால்மைல அடிவா ரத்ைதச் சார்ந்தவர் பாச ைறகள் ேதான்றின குைறஷி யர்கள்

ேபார்ப்பைட உஹைத அண்டிப் பாசைற அைமக்க அன்னார் சார்புைடப் ேபரும் ேவறாய் தரித்தனர் அருக தாேம

யத்ரீைபச் சுற்றி யுள்ள இடங்களில் பயிர்க ெளல்லாம்

சுத்தமாய் அருவ ைடக்குட் ேசந்ததால் குைறஷி யர்கள் ெமத்தமும் அஞ்சி னார்கள் ேமய்வன தீனி யற்றுச்

ெசத்தழிந் திடுேம ெயன்றாம் தம்வசம் உளவும் தீர்ந்தால்

உடனடிப் ேபார்ெதா டுத்து ஓரிரு நாளி னுள்ேள

கிைடத்திடும் ெவற்றி தன்ைனக் கண்டிடுந் தாகம் உந்த

அைடந்தனர் நகைர ஆங்கு அன்னவர் கண்டார் மாற்றார்

பைடயதுங் காணும் தூரம் பார்த்திருப் பதைன யாேம குன்றுைடப் பிரேத சத்தில் குழுக்குழு வாகத் தம்ைம

ஒன்றுேசர்ந் திருப்பார் என்னும் உறுதியில் வந்ேதார் ஊரின்

முன்றலில் இருத்தல் கண்டார் முற்ரிலும் பைடையக் ெகாண்டு ெகான்ெறாழித் திடுதல் கூடும் கணத்திைட எனநி ைனத்தார்

ெநருங்கிவந் துற்ேறார் கண்டார் நீண்டேப ரகழி ெயான்ைற சரந்ெதாடுத் தழிக்கும் வரர் ீ ெதாைகமறு புறத்தில் நிற்க ெபருவியப் பைடந்ேத ஏது புரிந்திட என்றிலாது

அருகினிற் ெசல்லக் கூட அஞ்சினார் துணுக்குற் றாேர பக்கம்-163 ெமய்காக்குங் கவசம் பூண்டு வரர்கள் ீ மறுபு றத்தில்

ைகெகாண்ட வில்லுந் ேதாளில் கூரிய அம்பின் கூடும்

எய்திடத் துடிக்கும் ெநஞ்சும் ஏெறன ேநாக்கும் ேநாக்கும்

ஐயத்ைதத் ேதாற்று விக்க அடலர்கள் அயர்ந்து ேபானார் வந்தவர் குதிைர வந்த ேவகத்ைத உடன்நி றுத்தி எந்திரம் ேபால நிற்க எதிர்தரப் பிருந்து மாரி

வந்தேதா ெவன்னும் பாங்காய் வரிசிைலக் கும்பல் ெபய்ய

வந்தவா றகன்றார் அன்று விதித்தேபார் அதுெவான் றாேம


பின்ேநாக்கி வந்ேதார் ஏது புரிந்திட இனிெயன் றாக

பன்நிைலப் பாட்டில் நின்றார் புதுப்புது யுக்தி ெசய்த

பின்ெனாரு முடிவு ெகாண்டார் பனிகுைர லாக்கள் யூதர்

தன்ெனாடு உறவு ெகாண்டு திைசமாறிப் ேபார்ெதா டுக்க மதீனாைவ அணுகா வாறு மைறந்திருந் ததுவாம் அன்னார்

மதிற்ேகாட்ைட ெதன்கி ழக்கு மார்க்கத்தில் அவேரா ெடான்றின் அதிேவக மாகப் ேபாருக் கைணயிட்டு வாைக ெகாள்ளும்

சதிெயான்ைறத் தீட்டி னார்கள் துைணக்ெகாரு யூதன் வந்தான் மதீனாைவ ெவற்ரி ெகாள்ள மக்கத்துப் பைடேயா ெடான்றி

எதிரியாய் ைகபர் நாட்டின் யூதர்கள் வந்தி ருந்தார்

புதிதான திட்டத் திற்கு ெபாருந்தினான் தைலவன் நான்ேபாய்

எதிரணி யூதர் தம்ைம எம்வழி ெகாணர்ேவ ெனன்றான்

ெபருமகிழ் வுற்றார் சுப்யான் ெபாருந்தினார் உடேன அந்தக் கருமத்ைத ஆற்றக் கூறக் ைகபரின் தைலவன் ெசன்று உருமாற்றஞ் ெசய்தான் யூதர் உடன்படா த்ரிந்த ேபாது

ெபருநிதி யளிப்ேபா ெமன்னும் ெபாருத்தத்தால் ெபாருந்தி னாேர

ேசதிைய அறிந்த நாதர் ெதரிந்தறிந் திடச்ெசன் ேறார்தம் ேசதியில் உண்ைம ஓர்ந்து துயருற்ற ேபாழ்தும் உள்ளப் பாதிப்புக் ெகாண்டா ரில்ைல புத்துணர் வுற்றார் உள்ேள

பாதிப்பு ேதான்றா வண்ணம் புதியேதார் முடிவுங் ெகாண்டார் பக்கம்-164 பைடப்பிரி ெவான்ைற உள்ேள பாதுகாப் ெபண்ணி ைவத்தல் உடன்ெசய ேவண்டு கின்ற யுக்திெயன் றறிந்து நூறு

பைடவரர் ீ தைமஅ கழ்ேமற் புறத்திருந் தைழத்ேத இன்னும் உடன்பலர் கூட்டி ைஸைத இைணத்தர் தைலைம ஏற்க

புதிதான ெசய்தி ெயான்று பிறந்திட இரவு ேவைள

சதிகாரக் குைரலாக் கள்தம் ேகாட்ைடயுட் புகுந்து மத்திப்

பதிதைன ெவன்று உற்ற ெபண்கைளச் சிறாைரக் ைகக்ெகாள் வதுெவன்ப தாேம அஃது வைகத்திடா துற்ற தாேம இரவுகள் ேதாறும் வரர் ீ இைறநாமம் ஓதி ேயாதி

உருவிய வாள்க ேளாடு உலவிட ேவண்டும் வதி ீ


வருவது காண்ேபா ருக்கு வல்லேவார் பாது காப்பு

இருப்பது ேபான்ற எண்ணம் ஏர்பட ேவண்டும் என்ேற அகழியின் பாது காப்பு அவசியம் ஆன தாேல

பகலிர ெவன்றி லாது ேபார்வரர் ீ கண்கா ணித்தார்

மிகேநரம் பணிேமற் ெகாண்டு மிகுகைளப் புற்றார் வரர் ீ

நகர்ந்தன நாள்கள் ேமலும் ேநர்ெகாண்டார் முஸ்லிம் தீரர் அகழியின் ஒருபு றத்ேத அதிகாப்புக் குைரந்த ேவைள

புகவழி பார்த்தி ருந்ேதார் பலன்ெகாண்டார் இக்ரீ மாேவ

வைகவர இன்னும் மூவர் வந்தனர் ெதாடர்ந்து கண்ேட

பைகவைர அலிமுன் பாய்ந்து பின்வரும் நிைலத விர்த்தார் வந்தவர் வந்த வாேற வரமுயன் ேறார்கள் பின்ேன

குந்தகம் வருெமன் றஞ்சிக் குதிைரகள் நிறுத்தி நின்றார்

முந்திேயார் தனில்அம்ர் என்ேபான் ேமாதிட அைழத்தான் கண்டு வந்தனர் அலிமுன் அம்ரின் வாெளாடு வரங் ீ காட்ட

அலிப்புலி வருதல் கண்டு அம்ர்எடுத் துைரப்பான் உந்ைத பலகாலம் என்றன் நண்பன் பாலக்ன் நீெய னக்கு

விலகிப்ேபா என்ேற மீ ண்டும் வலிந்திட ஏற்றார் முன்ேன புலிெயனப் பாய்ந்ேத அலிதன் புயபலங் காட்டி னாேர பக்கம்-165 பரிகள ீர் புறத்தி ருந்தும் பாய்ந்தன வாளும் வாளும் ெபாருதின தீக்க ணங்கள் பறந்தன சுற்றி ெயங்கும்

மருவிேய முன்னும் பின்னும் மாறின பரிகள் வரர் ீ

உருவிய வாளி ரண்டும் ஓய்ந்தன வில்ைல யம்மா மண்ணிைனப் புரட்டிக் காலால் மிதித்திடப் புழுதி ெயங்கும்

கண்ெணாளி மங்கும் வாறாய்க் கிளர்ந்தது ேநாக்க மாட்டா

வண்ணமாய்ச் சிலக ணத்துள் வாெயாலி ேகட்ட தாங்ேக

விண்ணவன் ெபரிேயான் என்ெசால் அல்லாஹு அக்பர் என்ேற வரப்ேபார் ீ தன்ைன மற்ற வரர்கள் ீ பார்த்தி ருக்குங்

காரணங் கண்ட மற்றீர் குைரஷிகள் ெவளியிற் பாய

வரியங் ீ குன்றிக் கால்கள் வைளந்திடப் பரியி ரண்டும் ேசார்ந்தன அகழி யுள்ேள புரண்டன கண்டார் வரர் ீ


நடந்தவிந் நிகழ்வி னாேல நிைனந்தனர் குைறஷி யர்கள்

கடப்பது அகைழ மிக்கக் கடினேம ஆன ேபாழ்தும்

முடியாத ெதான்றாம் இல்ைல மனத்துணி வுற்றார் நாள்ேபாய்த்

ெதாடர்ந்தனர் மறுநாள் ெவய்ேயான் ேதான்றுமுன் ேபாைர மாேதா பல்ேவறு புறத்தி ருந்தும் பறந்தது தாக்கு தல்கள்

நல்லாசி புகன்றார் நாதர் நம்புறம் ெவற்ரி ெயன்ற

ெசால்ெலான்ேற வரீ ருக்குத் துணிெவாடு வரங் ீ காட்ட நல்கிய சக்தி யாகும் நீசைரத் துவம்சம் ெசய்ய

மற்ெறாரு புறத்தி லுற்ற மாதரார் ெசய்ைக ெநஞ்ைசப்

பற்றிடும் வாறாம் ெபண்கள் பாதுகாப் பைடய ெவன்ேற

தற்பரன் தூதர் ேவறாய் தனித்ெதாரு ேகாட்ைட யுள்ேள

முற்றுமாய்ச் ேசர்த்து ைவத்தார் முைறக்காவல் இருவர் நின்றார் ேகாட்ைடையத் தாக்கும் ேநாக்கில் குைறஷியர் உளவு ெகாள்ளும் ேநாட்டத்தில் ஒருவ ைனமுன் நாடிடப் பணித்தி ருந்தார்

ேகாட்ைடவாய் தனிலப் ேபைரக் கண்டனர் ஸ்பீய்யா அன்ைன ேகட்டனர் அவைனக் ெகால்லக் காவலின் நின்றிட் ேடாைர

பக்கம்-166 மறுத்துைர ெசய்தான் அப்ேபர் மறவனல் ேலன்நான் என்ேற

சிறுத்ைதயின் வரங் ீ ெகாண்டார் ஸபீய்யா ஓர்தடிெய டுத்துப்

புறெமான்றில் ஒதுங்கி நின்று பிளந்திடார் சிரைச சாய்ந்தான்

அறுத்தவன் தைலையக் ேகாட்ைட அப்புறம் எறிந்திட் டாேர தைடகைளத் தாண்டி முன்ேன தாவிடக் குைறஷி யர்கள்

துடித்தனர் பன்மு ைறகள் ேதாற்றனர் முயற்சி ெயல்லாம் கைடவழி ெசன்ற தன்ேறா கரிருள் சூழ ெவய்ேயான்

விைடெபற இருபு றத்தும் விைரந்தனர் பாச ைறக்ேக

அன்றுநாள் பகலின் ேபாழ்து அண்மிடத் ெதாழுைக ேநரம்

ெசான்னார்கள் ேதாழர் இன்னுந் ெதாழவிைல நாங்க ெளன்ேற முன்னவன் ேபரால் நானும் முடித்திைல என்றார் நாதர் பின்ேனரப் ேபாழ்தும் ேபாரின் பாலது கழிந்த தன்ேறா

விதியான நாளி ருந்து விடாெதாரு ெபாழுைதத் தானும்


விதியாக்கிக் ெகாண்ேடா ரன்று வருந்ெதாடர்த் தாக்கத் தாேல பத்தைனப் பணிந்தா ரில்ைல ெபாதுவினில் ஒன்று கூட்டி

முதன்ைமயாய் நபிகள் நிற்க முடித்தனர் இைறேய சாட்சி முற்றுைக ெதாடர்ந்த தாலும் முழுப்பலத் ேதாடு தாக்கல் சற்ெறனுங் குைறயா வாறு ேசர்ந்துவந் துற்ற தாலும் பற்றுள உணவுந் தீர்ந்து ேபாகிடும் நிைலயி னாலும்

ெகாற்றவன் தூதர் தாமாய்க் ெகாண்டனர் முடிவாய் ஒன்ேற எதிரிகள் புறத்தி லுள்ள ஒருசாரார் தம்பு றத்தின்

கதிவரச் ெசய்ய ெவன்னும் கருத்ெதாடு தமது மண்ணில்

எதிர்ெகாள்ளும் விைளச்சல் தம்மில் ஏற்புற மூன்றில் ஒன்ைற பதிலுக்காய்த் தருவ தாகும் ெபருமானார் முடிவாம் அஃேத

தான்ெகாண்ட முடிைவ மற்றத் ேதாழருக் குைரக்க ஸாஆத் ஏனிந்த முடிவு அல்லாஹ் ஏவலின் ெபாருட்ேடா அன்றி

தானாக நீங்கள் எம்பால் தையகூர்ந்து ெகாண்ட ெதான்றா ஏெனன அறிய எம்பால் இயம்புக எனப்பு கன்றார் பக்கம்-167 இைறவனின் ஆைண யாயின் எதிர்த்ெதாரு வார்த்ைத கூற அரிகிேலாம் நாங்கள் உங்கள் அறிவுக்குட் பட்ட தாயின்

ெபறுகெவம் கருத்ைதத் தாமும் பின்காண்ேபாம் முடிவு என்றார் மைறயவன் தூதர் இஃெதன் மனத்தினில் உதித்த ெதன்றார்

கல்ைலயும் மண்ைண யும்நாம் கடவுெளன் றிருந்த காைல இல்ைலேயார் கனிையக் கூட ஏற்றநற் கிரய மாற்று

வல்லார்க்கும் அளித்த தில்ைல வானவன் தூேத உங்கள் நல்வழிப் பயணம் பற்றும் நாங்களா தருேவாம் என்றார் வழங்கிட ேவண்டு மாயின் வாள்வச் ீ ெசான்ேற இன்று

வழங்கிட ேவெறான் றில்ைல வள்ளேல என்றார் மீ ண்டும்

முழங்கிய வார்த்ைத ேகட்டு மாநபி மிகம கிழ்ந்ேத

வழியது தாெமன் றாகில் விரும்புதல் தவிர்ப்ெபா ெமன்றார் நாட்களும் ஒவ்ெவான் றாக நகர்ந்தன தாங்கள் ெகாண்ட

நாட்டமுஞ் சிறிது கூட நிைறேவறாப் ேபாழ்தில் வல்ேலான்

நாட்டமும் ேவெறான் றாகி நிகழ்த்தினான் இயற்ைகப் ேபற்ைற


நாட்டிய ததுவும் நாயன் நிைனந்தவா றாகு மம்மா காற்ெறாடு மைழயுங் கூடிக் குமுறிேய ெகாட்டத் ேதகத் ேதாற்புறம் உைறயும் வாறு ெசாரிந்தது பனியும் தாங்க ஏற்றிடாக் குதிைர ஒட்ைட இறந்தன கூடா ரத்தின்

ேமற்புறம் வாைன ேநாக்கி மைறந்தன வளியிேனாேட இயற்ைகயின் சீற்றத் ேதாேட இரணமுங் குைறதல் கண்டு ெசயற்படுஞ் ெசய்ைக ேதரார் தாக்கிட வந்த ேபர்கள்

தயக்கமுற் றார்கள் ேபாைரத் ெதாடர்வதா இைலயா ெவன்ேற வயப்படு முடிெவான் றில்லார் ெவற்ரிைய மறந்திட் டாேர

எதிரிகள் புறத்தி ருந்து எம்மாைன அண்மி ேயார்ேபர்

மதிமாறி முழும னத்தாய் முஸ்லிமாய் மாறி ேனன்நான்

விதித்தவா ெறைதயுஞ் ெசய்ய விருப்புற்ெறன் ெசால்க ெவன்றார் மதித்த்னர் வதனங் காட்டும் மனத்திைன ஓர்ந்த தாேல பக்கம்-168 என்னதான் இயலு மின்று எதிரிகள் இைடேய கூட்டுத்

தன்ைமைய உைடத்தா லன்றித் தனித்தேவார் மனித ராேல

ெசான்னனர் நபிகள் ெகட்டுத் துணிந்தனர் நயீம்என் ேபாராம் தன்ைனேயார் தூத ராக்கிச் ெசன்றனர் குைரலார் கண்ேண

சூட்சிையச் சூட்சியாேல சுட்டிடல் கூடும் என்னும்

மாட்சியால் உந்தப் பட்டு முைறப்படி தைலவர் தம்ைமக்

ேகட்டிடச் ெசய்தார் அன்று ெகாண்டுள நிைலைம ெசான்னார் மீ ட்சிக்கு வழிகள் கூறி விபரங்கள் உைரக்க லானார்

உங்களின் நலைன எண்ணி உைரப்பது ேகண்மின் ெவற்றி தங்கிடில் உங்கள் பக்கல் தவறிைல ெசய்ைக ஆனால் இங்குள நிைலைம ேவறு என்பக்கம் ெவற்றி சாரும்

பங்கமுற் றீர்க ெளன்றால் பின்னுங்கள் கதிேக டாேம

முடிெவது வாகி னாலும் மக்கத்துக் குைறஷிப் ேபர்கள் கடிதினில் அகழ்வார் நீங்கள் கூடிவாழ் ேவார்க ளிங்கு

உடனுள்ள முஸ்லிம் கள்தாம் குைறஷிகள் அல்லர் என்றார்

முடிெவான்ைறச் சரியாய்க் ெகாள்வர்ீ மற்ெறான்றுங் கூறி னாேர


குைறஷிகள் ேபரில் நீங்கள் குைறந்த திரண்டு மூன்று ெபறுமதி மிக்க ேபைரப் பகரமாய்ப் ெபற்றுப் ேபாரில்

உறுதியாய் ெவற்றி ெகாள்ளின் உறும்விடு தைலயாம் என்று

ெபறுவர்கள் ீ அன்ேறல் உங்கள் பாட்டினில் அவர்ெசால் வாேர ைகவிட்டுப் ேபாயின் உங்கள் கதிதைன எண்ணிப் பாரீர்

ைகவிட்டுப் ேபாைர மீ ளும் ெகாள்ைகயும் உண்டாம் என்று ெமய்யான ேசதி ெயான்று மருவிற் ெறன்ெச விக்கு

ெசய்வைத உணர்ந்து ெசய்வர்ீ ெசால்ேகட்ேடார் விழிப்புற் றார்கள்

ெதாடர்ந்தவர் குைறஷி யர்தம் ெதாடர்பிைனக் ெகாண்டு ெசால்வார்

உடன்பாடு ெகாண்டுள் ேளாம்நாம் யுத்தத்தில் உதவி ெசய்ய கடன்பட்டார் பனிகு ைறலா கூட்டத்தார் எம்மி ேனார்க்கு

உடன்பாட்ைட முறித்தா ெரன்றும் ஓர்ெசய்தி அறிந்ேதன் என்ேற பக்கம்-169 முஹம்மேதா டவர்கள் முன்னர் ேமற்ெகாண்ட உடன்ப டிக்ைக

பைகெகாண்ட எம்மால் முற்றும் பலாத்காரம் ெசய்யப் பட்டு வைகப்படா துற்ற(து) இன்று ேவெறாரு முடிவுக் கன்னார்

வைகப்பட்டார் என்னும் வாறாம் வந்ததச் ேசதி ெயன்னும்

மீ ண்டும்தம் உடன்ப டிக்ைக மீ ட்டிட உவக்க முஹம்மத் பூண்டுளார் உறவு ேபரம் ேபசியுள் ளார்கள் எம்மில்

ேவண்டிடில் மூன்று ேபைர வயந்தரப் பணய் அமாக

மாண்டிடச் ெசய்வ ீ ரன்னார் மூவைரப் பழிெகாள் ளற்ேக பின்னர்நாம் இருபு றத்தும் ெபாதுப்பைட ஒன்று கூட்டி

அன்னியக் குைறஷிப் ேபைர அழித்ெதாழித் திடலாம் அன்ேறல் பின்னேம நமக்கு நம்மண் பறிேபாகும் எனக்கு ைறலார்

ெசான்னதாய் அறிந்ேத ெனன்றும் ெசப்பினார் நயீமும் ஆங்ேக

நம்பினார் குைறஷி யர்கள் நச்சுவித் ததுெவன் ேறாரார் தம்வழி உயர்மட் டத்ேதார் ேசர்ந்தனர் அய்வு ெசய்தார்

எம்மவர் சிலைர உண்ைம எதுெவன்(று) ஆய்ந்து ெகாள்ள

தும்பரின் பக்கஞ் ெசல்லத் தூண்டுேவாம் எனவி ைளத்தார் இக்ரிமா தைலைம தாங்க இைணந்தனர் சிலேபர் தூது புக்கிட பன ீகு ைரலாக் குடிகளின் முகம னுக்ேக


தக்கவா ெறடுத்து ைரத்தார் தைலவர்கள் புகட்டி ைவத்த ஒக்குேமார் கார ணத்ைத உவந்தன ரில்ைல அன்னார்

குளிர்தாங்க மாட்டா ஒட்ைட குதிைரகள் இறப்பும் நாட்கள்

அளவுக்கு அதிக மானால் அளவிலாத் துன்பம் நீங்கள்

ெகாளவரும் உணவுப் பஞ்சம் கூடேவ ெதாடரும் நாைள

பிளவிலா ெதான்று கூடிப் ேபாரிைன ெவல்ேவா ெமன்றார் நன்றது ேபால நாங்கள் நாைளேய ஒன்று கூடி

ெவன்றிடும் முயற்சி தன்னில் வாைகெகாண் டிடுேவாம் ஆனால் ெவன்றதும் எம்ைம நீங்கள் விட்ேடகல் கூடு ெமன்ற

ஒன்றுண்டு ஐயம் தீர்க்க ஓருவிதி ஏற்பீ ெரன்றார் பக்கம்-170

உங்களின் தைலவர் மூவர் உடன்பட ேவண்டும் இன்ேற எங்கள்ைக வசமி ருக்க ஏற்றன ெசய்தல் ேவண்டும்

அங்ஙனம் தைலவன் கூற அதுநயீம் வார்த்ைத தன்னில் தங்கிய கருத்துக் ெகாக்கத் தானிருப் பதைனக் கண்டார்

அவ்விதம் பிைணகள் ைவக்க ஆகாேத எம்மா ெலன்ேற

கவ்விய சினத்தி ேனாடு குைறஷிகள் மறுத்து ைரத்தார்

அவ்வித மாயின் உங்கள் அணியினில் ேபாரி யற்ற

எவ்வித மாகும் எம்மால் இயன்றிடா ெதன்ெசால் ேகட்டார் எண்ணிய வாேற யன்றி ஏமாற்றங் ெகாண்டார் வந்ேதார்

மண்வாரித் தைலயில் ேபாடும் மதகரிக் ெகாப்பா னார்கள் புண்ணிய நபிக ேளாடு ேபார்ெசய்ய நம்மி ேனார்கள்

திண்ணமாய் மறுட்து ைரக்க ேதாட்பலம் இழந்திட் டாேர ெபருங்காற்றின் ேவகம் முஸ்லிம் பாசைறப் பற்றுக் கட்டில்

ெபரும்பலங் காட்டாப் ேபாழ்தும் பனிகுளிர் பிறர்க்குப் ேபாலாம்

வருந்தினர் முற்று ைகயால் வெளாெயாடு குளிருஞ் ேசர

சிரமத்தின் எல்ைல தாங்குஞ் சக்திைய இழக்கச் ெசய்யும் ெபருமானார் இரவு ேநரப் ெபாழுெதலாம் பிரார்த்தித் துப்பின்

அருகினில் இருந்ேதார் பக்கம் அண்மிஒேய ெசால்வார் யார்தான் விரும்புவர்ீ எதிரி கள்தம் வதிவிடஞ் ெசன்று ேசதி

ெதரிந்துவந் திடவாம் என்றன் ேதாழைம சுவனில் ெகாள்வர்ீ


பதிேலதுங் கிட்டாப் ேபரில் ெபருமானார் தம்ைம ேநாக்கி

அதிகுளிர் பசியால் நாங்கள் அயர்வுற்ேறாம் எழுந்து நிற்கும் விதியற்ேறாம் எம்ம ேனார்க்கு வாகறு நிைலயா ெமன்ேற

பதிலுைர ஹுைபதா ெசால்ல ெபருமானார் அவர்பால் ெசால்வார் வருகநீர் ஹுைதபா ெசன்று விபரங்கள் அறிவர்ீ ெரன்ன

ஒருவார்த்ைத பதிலு மற்று உடனவர் பணிேமற் ெகாண்டார் ெசருக்களந் தாண்டி மாற்றார் தரிப்பிடம் ேசர்ந்தார் கண்டார்

உருக்குைலந் தைனத்தும் அன்னார் உயிர்ப்ேபாரில் உள்ளா ெரன்ேற

பக்கம்-171 அதிகாைல ேவைள காற்றின் ஆற்றல்சற் றடங்கல் கண்டு எதிரிகள் தளகர்த் தர்தான் இைடப்பட்ட துன்பங் கூறி

சதிெசய்தார் குைரலார் எம்பால் துேராகமுஞ் ெசயத்து ணிந்தார் விதியது வாகி லின்னும் வருவிைன தடுப்ேபாம் என்றார் ஒட்டகந் தன்னி ேலறி ஓங்கிய குரலில் இன்ேற

கட்டுங்கள் ேபார்க்க லங்கள் கூடிட மக்கா ெவன்ற

திட்டத்ைத சுபியான் கூறி தைனமுந்திக் ெகாள்ள எண்ண

மட்டமிச் ெசய்ைக நீவிர் முந்துதல் எனுஞ்ெசால் ேகட்டார் ெவட்கித்துத் தைலகு னிந்து வரர்கள் ீ ேபாகு மட்டும்

ஒட்ைடவிட் டிறங்கி நின்று எலாருேம ெசன்ற பின்னர்

கட்டினார் பயணம் அந்தக் குைறஷிகள் தைலவர் என்றும் பட்டிலா அவமா னத்தால் புழுங்கினார் மனத்தால் மாேதா

குைறஷிகள் அைனத்துப் ேபரும் ெகாண்டதம் ேதால்வி ேயாடு மைறந்ததும் ஹுைதபா கதபான் கூட்டத்தார் பாச ைறக்கு அறிந்திடச் ேசதி ெசால்ல ஆங்ெகவர் தாமு மற்ேற

ெவறுைமயாய் இருத்தல் கண்டார் விபரங்கள் நபிக்குச் ெசான்னார்

அதிகாைலத் ெதாழுைகக் கான அைழப்பிைன பிலாலுங் கூற புதிதான உணர்வு ெகாண்ட பண்ணவன் தூதர் தாேன

விதியான சுபஹு ேவைளத் ெதாழுைகைய நடாத்தி ைவத்தார் இதமான ஒளிையப் பாய்ச்சி இரவியுந் ேதான்றி னாேன கதிரவன் ஒளியி னூேட கண்டனர் அகழின் அப்பால்


எதிரிகள் எவரு மற்று ஏகாந்த ெவளிைய உள்ளம்

புதுத்ெதம்பும் மகிழ்வுங் ெகாண்டு புளகாங்கி தமுேம ெகாள்ள வதியிடம் ேநாக்கி னார்கள் வரர்கள் ீ சுவனப் ேபர்கள்

ேபார்முடி வுற்ற பின்னர் ெபருமானார் அடுத்துத் தம்மின்

ேபார்வரர் ீ தம்ைம ேநாக்கி பனிகுைற லாக்கள் ேகாட்ைட

ேசர்வர்கள் ீ சூழ்ந்து ெகாள்வர்ீ துேராகங்கள் ெசய்தார் அன்னார் ேதர்வார்கள் எமது ெவற்றி ெதாடர்வது அவர்கள் மீ ேத பக்கம்-172 உடன்பாடு மீ ண்டும் ெசய்யும் உத்ேதசம் இல்லா யூதர்

உடன்பட்டார் ேபாரின் பாேல ஒருகரம் பார்ப்ேபா ெமன்ேற

திடங்ெகாண்டார் நபிையக் ெகால்லத் திட்டமுந் தீட்டி னார்கள்

ெதாடர்ந்தேதார் மாதஞ் சுற்றிச் சூழ்ந்தமுற் றுைகயாம் ஆண்ேட இறுதியிற் பணிந்தார் யூதர் இதற்குேமல் இயலா ெதன்ேற

உறுதிெயான் றளித்தார் நாங்கள் உடன்படு ேவாேம ேநர்ைம

ெநறிெகாண்ட ஸாஆதின் வார்த்ைத ெசவிக்ெகாள்ேவம் என்று ைரக்க மருவுரஒ ெசய்யா நாதர் மனெமாத்தார் கருத்து ேவேற தம்முைட நண்ப ெரன்ற தகுதியால் ஸாஆதின் தீர்ப்பு

எம்ைமச் சார்ந்த்(து) இருக்கு ெமன்ேற எண்ணினார் யூதர் நீதி தம்ைமச்சார்ந் திருக்கும் ஸாஆத்ஓர் தூயவர் ேநர்ைம யாளர் உண்ைமேய உைரப்பா ெரன்று ஒப்பினார் நபிகள் ேகாேன என்னுைடத் தீர்ப்ைப நீங்கள் இருபுறத் தாரும் ஏற்கும்

முன்னுைர தந்தால் மட்டும் முடிெவான்ைற மிழிேவன் என்ன ெசான்னார் ஒருபு றத்தும் சரிெயன்றார் தீர்ப்புக் கூற

உன்னுங்கால் விழிக ெளல்லாம் ஒன்ரின அவர்கண் பாேல

ேவதத்தின் கட்ட ைளநான் விளம்புதல் யூதர் என்றால்

நீதிக்குப் பணித லாகும் ேநர்ைமக்குத் துேராகஞ் ெசய்தால்

ஓதிடுஞ் சிரச்ேச தந்தான் உடன்ெபாருள் ெபண்கள் பிள்ைள நீதியின் பாற்பட் ேடார்க்ேக ெநறிெகட்ேடார் ைகக டப்பார்

தீர்ப்பிைனக் ேகட்ேட ஆங்ேக சிலகண்ப் ெபாழுது ெமௗனம் ஆர்த்தது சற்ைறக் ெகல்லாம் ஆண்ெபண் சிறார்கள் கூடி

மார்பினில் முகத்தில் தட்டி மரணத்தின் ஓலங் ெகாண்டார்


ஏற்பதன் அன்றி ேவறு இைலெயாரு முடிவா மன்ேற பக்கம்-173 மக்காைவ ேநாக்கி கனவினில் கண்டார் நாதர் கஃபாவுள் நுைழவ ெதாப்ப

தந்துைக தன்னில் கஃபாத் திறவுேகால் இருப்ப தாயும்

புனிதமாம் யாத்தி ைரக்கு புறப்படும் இைறயா ைணதான் எனெவான்றித் ேதாழருக்கு ஏர்பாடு ெசய்க ெவன்றார் எழுபது ஒட்ட கங்கள் இைறவழி பலிெசய் தற்காய்

பழுதறத் ேதர்ந்ெத டுத்தார் பங்கிட்ேட அங்கு வாழும்

வழியிலார் தமக்கு ஓயும் வைகெசயும் வாகும் ேநாக்கி

அைழப்பிைன ஏற்ேறார் தம்ைம ஆயத்தஞ் ெசய்ய லானார் ேவட்ைடக்குத் ேதைவ ெயன்று ேவண்டிடும் ஆயு தங்கள்

கூட்டுைற வாளும் மட்டும் ெகாணர்கெவன் றண்ணல் ெசால்ல

ேவட்டினார் உமருஞ் ஸாஆதும் ேவண்டாேமா ேபார்க்க லங்கள் நாட்டமுற் றார்க ளாயின் நைமக்ெகால்ல நைமநாம் காக்க

ஆயுதம் எைதயும் பூணும் அகமிைல எனக்கு நாங்கள்

ேபாயிைற பணிவ தன்றிப் பிறிதிைல என்றார் எம்மான் வாயிலார் மறுக்க மக்கா வாழ்குைற ஷிப்ேபர் தம்முள்

காய்தலுற் றிருப்ப ெரன்ேற கருத்தினால் வினாத்ெதா டுத்தார்

அைடயாள மிட்ட மாைல அணிவித்து ஒட்ைட ெயான்ைற விட்டனர் அர்ப்ப ணித்தார் வாகுமற் றைனத்துஞ் ெசய்ய உடனிருந் ேதாைர ஏவி உளவறிந் திடேவார் ேபைர

விைடெபறச் ெசய்தார் கஅப்இன் கிைளயினில் ஒருவர் ெசன்றார் ைதத்திடாத் துணியி ரண்டில் தன்னிைட சுற்றி யின்றும் ெமாய்த்துடல் மூடிெயான்றும் மாநபி அணிந்து பின்னர்

துய்த்தனர் ெதாழுைக தன்ைனத் தனியனுக் கர்ப்ப ணித்தார்

ைவத்ததன் உறுதிக் ெகாக்க வைகத்தனர் அைனத்தும் மாேதா

பக்கம்-174 யாத்திைரக் ேகாஷந் தன்ைன எழுப்பினர் நபிகள் நாதர்


யாத்திைரக் குட்பட் ேடாரும் இைறநபி ேபாலு ைரத்தார்

ேதாத்திரம் விண்ைண மண்ைண திைசெயட்ைட தாண்டிச் ெசல்லும்

வார்த்ைதயில் உைரப்பார் வல்ேலான் வந்ேதாமுன் ேசைவக் ெகன்ேற புறப்பட்டார் மதீனா விட்டுப் ெபருமானார் ேதாழ ேராடு

அறந்துய்ப ெதண்ணி மக்கா அண்டினார் என்னுஞ் ேசதி

அறிந்தனர் குைறஷி யர்கள் அஞ்சினர் ஒன்று ேசர்ந்தார்

இைறதூதர் எதிர்பார்த்(து) இஃைத இருந்தனர் இயலு ெமன்ேற ேநாக்கினர் இல்ைல என்றும் ேநர்ந்தஇவ் இக்கட்(டு) ஒக்க

வாக்கிைல தடுப்ப தற்கும் வரண்முைறக்(கு) ஒவ்வா கஃபா

காக்கின்ற ெபாறுப்பி ருந்தும் கவுரவத்(து) இழுக்கு ெசய்யின்

ேபாக்கிட மாற்றார் ெகாள்ைகப் பாலுறக் குைறஹ்சிப் ேபேர

மதீனாவின் ேதால்விக்(கு) இஃது மகுடமாய்ப் ேபாகுஞ் சுற்றி வதியுேவார் ஏள னத்ைத விைலெகாண்டு ெபறுதல் ஒக்கும் எதிரிைய உள்ேள ெசல்ல இணங்கிடில் முஹம்ம தர்க்குப்

பதிந்ததும் ஆகும் என்ேற புழுங்கினார் ெநஞ்சத்(து) உள்ேள பழம்ெபரும் மார்க்கந் தன்ைனப் புறந்தள்ளிப் ேபாேனார் இன்று

வழிவந்தார் புதுமார்க் கத்தின் வைகப்பட இப்ரா ஹீமின் வழிெயங்கள் வழிேய என்று வாதித்து நிைலநி றுத்தும் பழிக்குநாம் உடந்ைத யாதல் ேபரிழி வாேம என்றார் உயிருள்ள வைரய வர்கள் உட்புக வாய்ப்ப ளித்தல்

ெசயத்தகு ெசயேல யல்ல தடுத்திட ேவண்டு ெமன்ேற

முயன்றனர் பணித்தார் ெசல்ல முன்ேனாக்கிப் பரிெகாள் வரர் ீ வயப்பட வில்ைல அன்னார் வருவைத உளவாள் ெசான்னார்

ீ காலிதின் தைலைம ெகாண்டு கடுகினர் குதிைர வரர்

ஏலேவ அறிந்த தாேல இைறதூதர் வழிைய மாற்றி

சால்புைடத் தான பாைத ெசன்றிடப் பணித்தார் ெசன்றும் ஏலாது ேபான தன்ேறா எதிரிகண் மண்ைணத் தூவ பக்கம்-175 எதிர்த்ேததுஞ் ெசய்யும் வாய்ப்பும் இல்லாத வாறு தூைச எதிர்தரப்(பு) அஞ்சும் வாறு எஃறினர் யாத்தி ரீகர்

எதிர்த்ேததுஞ் ெசய்ய மாட்டா இயலாைம கண்ணுற்(று) அஞ்சி


எதிர்த்திைச ேநாக்கி னார்கள் எச்சரிப்(பு) உைரெசய் தற்ேக குைறஷியர் ய்ஜமக்குப் ேபாக்குக் காட்டிய பின்ெதா டர்ந்து குறுகிய கணவா யூேட ஹுைதபியா ெசல்லுங் காைல

மறுகிேயார் இடத்தில் ெசல்ல மறுத்தது எம்மான் ஒட்ைட

குறிப்ெபேதா உணர்ந்த(து) அஃது கஸ்வாஎன் நாமம் ெகாள்ளும் பிரயாணஞ் ெசய்யும் ேவைள ெபருமானார் பிரியங் ெகாள்ளும் பிராணியாம் கஸ்வா ெசய்ைக புரிந்ததால் நபிகள் நாதர்

பிரயாணந் தைனமு டித்துப் பாசைற அைமக்கச் ெசய்தார்

மிருகத்தின் ெசய்ைக இன்று முன்ேனற ேவண்டா ெமன்றாம் நீரறக் காய்ந்த(து அந்த நிலமது தங்கு தற்ேக

சீரற்ற ெதன்று ேதாழர் சிந்தித்த ேபாது ஆங்ேக

ஊருணி இரண்டு கண்டார் ஒருசில ைகெகாள் நீேர

ேசரும்அஃ(து) ஒன்று கூட்டின் ெசப்பினார் நபிகள் ெசால்வார் ேசர்த்தைதக் ெகாணர்க ெவன்ேற திருக்கரம் பற்றிச் சற்று

வார்த்தனர் வாயில் மீ ண்டும் வட்டியுள் உமிழ்ந்ேத அஃைத

ேசர்ப்பீர்பின் மீ ண்டும் ஆங்ேக கலக்கிட ேவண்டும் என்ேறார்

கூர்ச்சரங் ைகயிற் தந்தார் ெகாண்டவர் பணிெதா டர்ந்தார்

ெசான்னவா(று) அவருஞ் ெசய்யக் குழுவிட்டு மீ ளு முன்னர் உன்னிேய வாய்உ ைடத்து ஊற்றுக்கண் திறந்து நீருந் தன்வழி பாய்ந்து ேமேல தாவிடப் பலரும் உண்டார்

கன்னலின் சுைவயாம் அஃது குைறயறப் ெபருகிற் றன்ேறா வயிறார உண்ட நீரின் விடாயகன் றேதேபால் தங்கள்

வயிறாற உண்ண ேவண்டும் வைகயினில் இருப்ேபார் ஈந்த

உயிர்களாம் ஒட்ைட ஆடு உதவிற்று நாேடா டிப்ேபர்

தயவிலாந் தைலவர் அன்னார் ேதாழராம் நபிக ளார்க்கு

பக்கம்-176 ேசதிெயான் றறிந்தார் தூதர் தைமக்காண வந்தவர்பால் ஓதியதாக அன்னார் உயிருடல் இருக்கு மட்டும்

ேபாதலுக் கிடமளிக்கப் ேபாவதில் ெலன்றான் ேகட்டு

ேமாதலுக் கல்ல வந்ேதாம் மதக்கடன் ெசயெவன் றாேர


யாெரவர் எம்பா ைதக்கு இடர்ெசயத் துணிவா ராகில்

பாேராம்நாம் எவர்தாம் என்றும் பைகயறுத் துள்நு ைழேவாம் ஓரவ காசம் மட்டும் ஒதுங்கிேனாம் ஒப்பந் தம்ேபால்

சீராக ஒதுங்கிக் ெகாள்ள திருப்திேயா டனும திப்ேபாம் அறிந்திட நபிக ளார்க்கு அறிவித்தல் தந்தஹு ைதலும்

அறிந்தைவ குைறஷி யர்க்கும் அறிவித்தா ர்இவர்ெகா தித்தார் குறிப்பவர் தமக்கு யுத்தக் ேகடல்ல யாத்தி ைரதான்

ெபாறுப்ெபாடு நடந்து ெகாள்ளும் படிவைக தந்தா ெரன்றார் ெகாதிப்பைடந் ேதாருள் உர்வா கூறுவார் இஃது எம்ைம

ஒப்பைடத் திருதல் ேபாலாம் ஒவ்வாது என்றுந் தாேன

இப்ேபாேத உளவு ெகாள்ள இணங்கிேனன் எனவு ைரக்க்

ஒப்பினார் குைறஷி யர்கள் ஒன்றுமுன் நடந்த ேதார்வார் நாேடாடிக் குழுக்க ெளல்லாம் நாடினர் ஒன்று கூட

நாடினர் ஹுைலைஸத் தம்மின் நாயக ராக்கிக் ெகாண்டார்

ேகெடஉைடக் குைறஷி மாந்தர் ஹுைலஸிைனத் தூத னுப்பி நாடினர் உண்ைம ேதர நபிமுகம் அவர டந்தார்

நாடிமுன் வந்த ேபைர ேநாக்கினில் நபிகள் நாதர்

ேகடிலார் பக்தி ெகாண்ேடார் நல்லவர் எனவு ணர்ந்து

கூடிடச் ெசய்தார் ஒட்ைடக் கூட்டத்ைத அவர்தம் முன்ேன

நாடிட ைவத்தார் கண்டார் ேநாக்கத்தின் ெபாருைள வந்தார் ஒட்ைடகள் கழுத்தில் ெதாங்கும் ஒவ்ெவாரு மாைல ேதாறும் கட்டிய முத்தி ைரகள் காட்டின அர்ப்ப ணத்தின்

திட்டத்ைதக் கண்ட ஹுைலஸ் காரணம் அறிந்து மீ ண்டும் எட்டினார் குைறஷிப் ேபைர யாத்திைர ேநாக்கம் என்றார் பக்கம்-177 குைறஷிகள் ேநச ரான குழுக்களின் தைலவர் ஹுைலஸ்

இைறயில்லத் தரிசிப் புக்காய் எவர்வந்த ேபாதும் யாரும்

மறுத்திட லாகா என்னும் முைறைமைய அறிவர்ீ நீங்கள்

மறுத்திடில் என்றன் வார்த்ைத முற்றுெமம் உறவாம் என்றார் தூதராய் உளவாள் ேவறாய்ச் ெசன்றிட்ட உர்வா என்பார் தூதைர அண்மித் தாமும் தூதரின் நிைலக்ெகாப் பாக


ஆதர வாளர் ேபான்று அண்ணலின் தாடி ையத்தான்

ேகாதிட லானார் கண்ேட ேகாபத்தால் சிவந்தார் முஃரா தட்டினார் ைகைய வாளின் துைடயினால் மீ ண்டுஞ் ெசய்யத் தட்டினார் உைரப்பார் ைகயுன் ெசாந்தெமன் றிருப்ப தாயின்

ெதாட்டிட ேவண்டா ெமன்னுந் ெதானிப்பினிஉல் உர்வா தன்ைன விட்டகன் றிட்டார் சற்று விலக்கலால் கரத்ைதக் காத்தார் ேநாக்கினார் கவர்ந்த அம்சம் ேநாக்கிடா அம்சம் இன்னும் ேநாக்கிட எண்ணா அம்சம் ேநாக்கலில் ேநாக்கி உர்வா

ேதக்கினார் மனத்துள் ஆங்கு ேதான்றுவ தைனத்தும் ெநஞ்சத்

தாகத்ைத உண்டு ெசய்யத் திரும்பினார் மக்கா ேசர்ந்தார் தூதுவ நாக கிஸ்ரா ஸீஸர் நஜ் ஜாஸி ேபான்ேறார்

மீ துபன் முைறகள் நான்ேபாய் மீ ண்டுவந் துள்ேளன் ஆனால்

ஈதுவா ெறங்கும் கண்ேடன் இல்ைலநான் முஹம்ம தர்ேமல் மீ துறு ெகௗர வத்ைத மிைகயிைல உண்ைம என்றார் கட்டைள இடுவா ராயின் கூறுஞ்ெசால் நாவி ருக்க

இட்டைத முடிக்கின் றார்கள் இைறெதாழக் கழுவும் நீைர

ெகாட்டாது நிலத்தில் ஏந்திக் ெகாண்டிட முந்து கின்றார்

கட்டவிழ் வார்த்ைத அன்னார் குரைலவிஞ் சிைலேய என்றார் ேநர்நின்று வதனம் ேநாக்கிம் நிைலயற்றும் பார்ைவ பூமி

சார்ந்திடப் ேபசு கின்றார் த்ைலைமக்குச் சான்ேற முஹம்மத் ஓர்ந்திடு வர்கள் ீ அன்னார் உவந்தது ேபான்ேற நீங்கள்

சார்ந்தவர் தமக்கு யாத்திைர ெசலவழி ெசய்க ெவன்றார்

பக்கம்-178 உர்வாவந் திருந்த ேவைள உத்தமர் இைறவன் தூதர்

கிராஷ் என்னுந் தூதர் தன்ைனக் குைறஷிகள் பால னுப்பி

ெதரின்ந்தறிந் திடவன் னாரின் தன்ைமைய எனவ னுப்ப

பிரிந்தவர் வந்தார் தப்பிப் பாதுகாப் பளித்தார் ஹுைலேச நடந்தேதா அவர்க்குங் ேகடர் நவின்றிட இயலா வாறு

ெகாடும்வைன யாகும் அன்னார் ெகாண்டு ெசன் றிருந்த ஒட்ைட நடந்திட இயலா வாறு நான்குகால் கைளயும் ெவட்டி

அடுத்தவர் தைனயுங் ெகால்ல அண்ணலார் ெசயல்ேவ றாேம


உர்வாவின் வார்த்ைத ேகட்டு ஓர்ந்திடத் தைலவர் கூடச்

ேசர்ந்தார்கள் இைளஞர் முன்பின் ேதராேதார் ெபாறுப்பும் அற்ேற ஆர்வத்துள் உடன்சி னத்துள் ஆட்படுங் ெகாதிப்புக் ெகாண்ேடார்

கூர்மதி யற்றுக் ெகாண்டார் ைகயறு திட்ட ெமான்றாம்

திட்டமுங் ெகாண்டார் ஒன்றிச் ெசன்ெறதிர்ப் பாச ைறக்குட்

சட்ெடனப் புகுந்ேத உட்ேபார் ேதாற்றிடின் ேபார்ைக கூடும்

இட்டத்துள் அைமயும் என்ேற இணங்கினார் எண்ப தாம்ேபர் கிட்டாத முயற்சி ெயன்று ெகாண்டிடார் ேதால்வி கண்டார் முஹம்மத்பின் மஸ்ல மாதான் முஸ்லிம்கள் பாது காப்பு

முகாைமக்குத் தைலவர் ைகக்குள் முடங்கினார் அைனத்துப் ேபரும் முஹம்மதர் முன்ன ைழத்து ேமற்ெகாள்ளும் ெசயைலக் ேகட்க

பைகவைர விடுக ெவன்று பகர்ந்ததாம் ெசயலும் அஃேத தப்பவந் திருந்த தூதர் திருநபி தம்ைம ேநாக்கி

ஒப்பான ஒருவ ைரத்தான் உங்களின் சார்பாய் நீங்கள்

அப்ேபர்கள் பால னுப்பல் அவசியம் என்று ைரக்க

ஒப்பிலான் தூதர் ேதாழர் உமைரப் ேபாய் வருக ெவன்றார் என்னுைட நிைலைம ஆங்ேக எதிர்ப்பினில் முதன்ைம மற்றும்

என்னுைட யார்கள் எந்த இடுக்கண்வந் துற்ற ேபாதும்

முன்வரப் பலமற் ேறார்கள் மற்றும்நான் தனித்துப் ேபாேவன் என்னிலும் உத்மான் மிக்க ஏற்றவர் எனப்பு கன்றார் பக்கம்-179 அதிகமாய் உறவி ேனாரும் அதிபாது காப்பும் மிக்க

உதுமாைன அனுப்ப ஆங்ேக உறவினர் வரேவற் றாலும் ெபாதுவாக குைறஷிப் ேபர்கள் பதில்முைற யற்றி ருக்க உதுமானுந் திரும்பி வந்தார் ஒருபலன் தானு மற்ேற

விரும்பினால் நீங்கள் மட்டும் விைளகடன் முடிக்க லாகும்

ெபாருந்தினர் இதுேபால் உைபக்கும் ெபருமானார் அற்று நாங்கள் ஒருகாலுங் கடைம ெசய்ேயாம் என்றனர் அறிந்த நாதர்

ெபருைமயும் மகிழ்வுங் ெகாண்டார் பாசத்தால் திைளத்திட் டாேர

ஹுைதபிய்யா உடன்படிக்ைக:


மக்காவில் ேதாழருத்மான் இருந்த ேபாது

. மாநபிகள் சுயநிைனவு இழந்தாற் ேபான்ேற இக்கட்டில் இருந்தார்கள் இைறவன் தூது

. ஏற்றிடுங்கால் இருந்ததுேபால் இருந்த தஃேத

தக்கசுய நிைலவந்த ேபாது ேதாழர்

. தமக்ெகன்ேறார் ஏவலிைன ெசாலப்ப ணிந்தார் முக்காலும் பணிந்தனேர அைனத்துப் ேபரும் . மாநபியின் ைகபற்றி பாக்கு ைரத்தார் தூயாத்மா நபியிடத்து வந்ேத யுங்கள்

. தாழ்பணிதல் தைனேவண்ட ஆைண யிட்டுப்

ேபாயுளது எனேவநீர் அைனவ ரும்ேபாய்

. பண்ணவன்ேபர் ெகாண்டுவாக்க ளிக்க ேவண்டும்

நாயகத்தின் பணிப்பிைனேயார் ேதாழர் எல்லா . நபித்ேதாழர் தமக்குமவர் குடில்க ளுக்குப்

ேபாயுைரத்தார் ெசவிமடுத்ேதார் ெநாடுக்குள் அஃைத

. புரியெவன அணிவகுத்தார் ெபருமான் முன்ேன வசந்தகாலச் ெசழுைமெகாஞ்சத் துளிர்த்தி ருந்த

. ேவலமர நிழலினிேல நபியி ருக்க

இைசந்ேதவந் ெதாவ்ெவாருவர் தாமுஞ் சீராய் . இைறநபியின் ைகபற்றி வாக்கு ைரத்தார்

வசமுள்ள ெததுேவாநின் உளத்தில் அஃதின்

. வசப்பட்ேடன் எனவாக்குத் தந்ேதன் என்றார் பசுமரத்தில் அைறந்தமுைள ேபால ெநஞ்சுட் . பதித்ேததான் புகன்றார்கள் பற்றில் மிக்கார்

பக்கம்-180 ெபாருதுநிைல அடங்கிடினும் இருசா ராரும்

. ெபாருந்திெயாரு உடன்படிக்ைக ெசய்ய ெவாப்ப அருளாளன் அன்புைடேயான் அல்லாஹ் நாமம்

. ஆசித்துத் ெதாடங்குகின்ேறன் எனத்ெதா டங்க உரியதந்தச் சுேலாகமுமக் காகும் நாங்கள்

. ஒப்பவில்ைல கடவுளுன்றன் ெபயரால் என்று வரிெதாடங்கு வெரன்ேற ீ சுைஹெலன் ேபர்தன்

. வார்த்ைதகைளத் ெதாடங்கஅலி விசன் முற்றார்


ெபாறுைமெகாள ைவத்ததுேபால் எழுது மாறு . பணித்தார்கள் நபிஅலிைய அவர்ப ணிந்தார்

உறுமிந்த ஒப்பந்தம் இைறவன் தூதர்

. உத்தமநந் நபிக்கிைடயும் குைறஷி கட்கும்

உறுவெதன எழுதமுன்ேபால் ேவண்டாம் நாங்கள்

. ஒப்பவில்ைல முஹம்மதுைவ இைறவன் தூதாய் மறுப்புைரக்க மீ ண்டும்அலி ெவகுண்ெட ழுந்தார் அவேராடு அவர்தாைத ெபயரும் மட்டும்

. அழித்ெதழுதப் படேவண்டும் என்ேற கூறி

எவேரற்றுக் ெகாண்டாலும் இலாவிட் டாலும் . இைறதூதர் நாெனன்ேற நபிகள் கூறி

அவர்விருப்பப் படிெயழுத ஏவி னார்கள்

. அப்படிேய எழுதினேர அலியும் அஃைத

எவருெமாப்ப வில்ைலமுஸ்லிம் ஆன ேபர்கள் .

இைறநபிக்காய்ப் ெபாறுைமெகாண்டார் இணங்கிப் ேபானார்

பக்கம் 181 அழித்ெதழுத இணங்காத ேபாதும் எம்மான்

. ஆங்ெகங்ேக அவ்வரிகள் உண்டா ெமன்று

எழுத்தறிதல் இல்லாத கார ணத்தால்

. இனங்காட்டச் ெசான்னார்கள் அலியுங் காட்ட அழித்தார்கள் தங்கரத்தால் அண்ண லாங்கு

. அைமதிகாக்கப் ெபாறுைமகாட்டி வழிகாண் பித்து முழுைமெபறச் ெசய்தார்கள் ஒப்பந் தத்ைத . ேமலான பாடமது உலகத் ேதார்க்ேக

ேவறு பத்தாண்டு யாரும் யுத்தம் புரிவது இல்ைல அந்தப்

பத்தாண்டு இருசா ராரும் பாதுகாப் ேபாடி ருப்பர்

பத்தாண்டுள் குைறஷி யாரும் ெபருமானார் புறம்வந் தாேலா பத்திர மாக அன்னார் புறம்மீ ட்க ேவண்டும் என்றும்

குைறஷிகள் பக்கம் வந்தால் ெகாடுபடார் மீ ளார் யாரும்

குைறஷிக ளுடெனாப் பந்தம் ெசய்யலாம் அதுேபால் ேவண்டின்

குைறஷிகள் கூடச் ெசய்தல் குற்றேம இைலயாம் அன்றிக் குைறஷிேயா முஸ்லிம் ேபேரா கபடஞ்ெசய் திடுத லாகா


ஒப்பந்தம் முடிந்த பின்னர் ஓதுவார் குைறஷி யாேனார்

ஒப்பிேடாம் இவ்வாண் டும்ைம உள்நுைழந் திடவாம் நாங்கள் ஒப்பிேனாம் அடுத்த ஆண்டு ஊர்விட்டு நாங்கள் ெசல்ேவாம்

ஒப்பந்தம் ஒடிேயாம் நீங்கள் உள்நுைழந் திடலாம் என்றார்

மூன்ேறநாள் மட்டும் நீங்கள் முைறப்படி ஹஜ்ஜின் பின்னர்

ேவண்டும்விட் டகல மக்கா வாசத்ைதத் தவிர்த்தல் ேவண்டும் ேவண்டிடில் உைறயும் வாளும் வரிக்கலாம் உம்ேமா டன்றி ேவண்டாதீர் ஆயு தங்கள் விரும்பியும் ேபாடு ெகாள்ள

ைககூடி வந்த ஹஜ்ஜுக் ைககடத் திட்டத் தாேல

ைகயிடிந் திட்ட ேபராய் கவல்ெகாண்டார் நாடி வந்ேதார் ெசய்வெதான் றறியா துள்ளம் தகித்திட உமர்த வித்தார்

ைவயத்தின் அருளாய் வந்த ேவந்தேரா அைமதி காத்தார் பக்கம்-182 முற்றிலும் குைறஷி யர்கள் மனெமாப்பு வாறு எல்லாம்

முற்றின ெபரிதும் முஸ்லிம் மாந்தர்கள் மனெமா டிந்தார் சற்றுேம எதிர்பா ராத திருப்பமுற் றிருந்த தாேல

அற்றனர் ஹஜ்ஜுச் ெசய்ய அடலாரின் சூட்சி யாேல

ஹுைதபிய்யா உடன்ப டிக்ைக ெகாண்அதால் முஸ்லிம் கள்தம் இதயத்துள் இருவா றாக எண்ணங்கள் பரிமா றிற்று

சிைதவுற்றார் மனத்தால் சில்ேலார் திருப்தியுற் றார்கள் பல்ேலார் துளிகூட ஐயமற்றார் திருநபித் ேதாழ ரன்ேற

உடன்பாட் டின்ம தீனா ஊர்ேநாக்கி அேரபி யர்கள்

இைடயூறு அற்றுத் தத்தம் இனத்தவர் சனத்ைதக் காண தைடயற்றார் வணிகர் கூடத் தத்தமக் கிையந்த வாறு

மைடெயாடிந் திடச்ெசல் நீர்ேபால் வரச்ெசய லானார் ெசன்றார்

குலங்குடி ேகாத்தி ரத்ைதக் கண்ெகாளா திருந்த ேபர்கள் நிலப்பைக நீங்கச் ெசாந்தம் நாடிேய வந்துஞ் ெசன்றும்

விலங்கறுத் திட்ட பாங்காய் ேவரறுந் திடுேமா ெவன்னும் நிைலமைறந் தார்கள் ஒன்றி நட்பிைன வளர்த்திட் டாேர

மதீனாவுள் நுைழேவா ராங்கு முஸ்லிம்கள் வாழ்சீர் கண்டு


மதிநிைற புற்றார் தம்மின் மூடநம் பிக்ைக தன்ைன

ஒதுக்கவுஞ் ெசய்தார் இஸ்லாம் ஒன்ேறநல் மார்க்க ெமன்றும் புதுவழி ஓர்ந்தார் ஈமான் பற்றிடப் பிரியங் ெகாண்டார்

எக்காலத் ேதனும் இல்லா இணங்கலில் இஸ்லாந் தன்ைன

மக்கத்துக் குைறஷி யர்கள் மனங்ெகாண்டார் ஈமான் ெகாண்டார் சக்திெயான் றில்ைல அஃைதத் தடுத்திட அற்ைற நாளில் திக்ெகலாம் இஸ்லாம் வசும் ீ வளிெயனக் காலா கிற்ேற இக்காலத் திற்றான் ஹாலித் இப்னுவ லீ ெதன் சிம்மம்

புக்கனர் இஸ்லாம் கூடப் புகுந்தனர்அம் ரிப்னுல் ஆஸும் மிக்கேவார் சக்தி இந்த மாவரர் ீ ேசர்ந்த தன்று

சக்தியுந் துணிவும் ேசர்ந்து துைணநின்ற ேபாலா மாேதா பக்கம்-183 அைடக்கலந் ேதடி வந்தார் அபூபஸிர் என்னும் முஸ்லிம்

கிைடத்ததத் தகவல் மக்காக் குைறஷிகள் தமக்காம் முற்றும் உடன்பாட்டிற் ேகற்ற வாறு உடனவர் தம்ைம எம்பாற்

கிைடத்திடச் ெசய்க ெவன்று குைறஷிகள் தூது வந்தார்

ஆறுதல் ெமாஇழிகள்கூறி அபூபஸிர் தம்ைமச் ெசல்லக்

கூறினார் நபிகள் நாதர் குைறஷிகள் அைழத்துச் ெசல்ல

ஊறவர்க் கிைடயிற் ெசய்ேத ஒன்றினார் மதீனா கண்ேட

கூறினார் மீ ண்டுஞ் ெசல்லக் ேகட்டவர் ேவறூர் ேசர்ந்தார் கடேலாரப் பகுதி ெயான்றில் குடிெகாண்டார் அவெரன் ெசய்தி உடன்றிந் தார்கள் மக்கா உைறபதி ெகாண்ட முஸ்லிம் ெதாடர்ந்தனர் அவரும் அந்தச் சிற்றூருக் கங்கி ருந்ேத இடர்பல ெசய்தார் தம்ைம இடர்க்குள் ளாக்கி ேயாைர ெதாைகெதாைக யாக ஆங்கு ெசன்றவர் அதிக மாகி

வைகப்படு ேபாதி ெலல்லாம் வாணிபக் குைறஷி யர்க்கு

பைகெகாண்டு வஞ்சம் தீர்க்கப் ெபாருட்கைளச் சூைற யாடி

மிகப் ெபரும் இைடஞ்சல் ெசய்தார் மருண்டனர் மக்காப் ேபேர ஒப்பந்தஞ் ெசய்து ெகாண்ட உடன்பாட்டின் ேபரில் மக்கா தப்பிவந் ேதாைர மீ ண்டுந் தந்திட ேவண்டு ெமன்ற

ஒப்புதல் நீக்கக் ேகாரி ஒன்றிய ேபர்களுக் ெகம்மான்


ஒப்புதல் தந்தார் முன்னர் உடன்பட ெவாண்ணா ெதான்ேற எவ்விதி முஸ்லிம் கட்கு இழிவிைனத் தருெமன் ெறண்ணி

ஒவ்வாெதன் றுைரெசய் தாேரா அவ்விதி குைறஷி யர்க்கு ஒவ்வாத தாகிப் ெபால்லா உபத்திரம் தந்த தாேல

கவ்விய துன்பம் ேபாக்கக் குைறஷிகள் ேவண்டி நின்றார் எந்தேவார் ெவற்ரி தானும் இல்ைலயாம் ஹுைதபிய் யாவில்

ெசாந்தங்ெகாண் டான ெவற்றி தம்மிலும் ெபரிதாய் என்ேற சிந்திப்பின் நம்ப லாகும் தூயநந் நபியின் தீர்க்க

சிந்ைதயின் ேதாற்ற்ம் அஃது ெதளிவான ெவற்றி யாகும்

பக்கம்-184 உடன்பா ெடழுதும் ேபாழ்ேத உற்றதார் ேசாத ைனதான்

உடன்பட் டுவந்த ெதம்மான் உளத்தினில் பலத்ைதக் காண உடன்பட் ெடாப்பந் தத்ைத ஒருங்கிைணத் தியற்ற வந்த

உடன்பட்டார் ைமந்தன் இஸ்லாம் உடன்பட்டார் ஓடி வந்தார் வந்தவர் அபூஜந் தல்முன் வரிைசயில் மாற்றார் சார்பில்

வந்திருந் ேதாராம் சுைஹலின் வழிமகன் ஓமான் ெகாண்ேடார் சந்ததம் குைறஹ்சி ேயாரால் தாழ்விலங் கிடப்பட் ேடெமய் ெநாந்தவர் உளமும் ெநாந்ேதார் நபிதைன நாடி யுற்றார்

அைடந்தனர் நபியி டத்ேத அைடக்கலம் சுைஹல்கண் நுற்ேற

ெகாடுத்திட ேவண்டும் இந்தக் ெகாள்ைகபால் எனச்ெசால் லாட முடிந்திட வில்ைல இன்னும் முற்றுேம என்றார் நாதர்

அடுத்தவ ருைரப்பார் என்னில் அடிெகாேளாம் இதைன என்ேற ஒருகணஞ் சிந்தித் ேதபின் உடன்பட்டார் நபிகள் தந்ைத

விரும்பாத பாங்காய் மற்ேறார் விழிமுன்ேன அடித்தி ழுத்து வருகெவன் ேனாடும் என்ன விழிகளில் கண்ணர்ீ ெபய்ய

என்ைனக் ெகாடுக்காதீர் எனஇ ரந்தார் கருைணெசய் வரர்கள் ீ

நம்பிக்ைக ெகாண்ட என்ைன நம்பிக்ைக யற்ேறார் ைகயில் நம்பிேயன் தருகின் றீர்கள் நபிகேள எனமன் றாட

ெவம்பினார் உள்ள, எம்மான் வாடினார் மனம்முஸ் லீ ம்கள்

தம்பதத் திருப்புக் ெகாள்ளார் சினத்(து) உமர் சிறுத்ைத ெயாத்தார்


கண்கண்ட காட்சி யாேல கடுஞ்சினங் ெகாண்ட ேதாழர்

அண்ணைல ேநாக்கித் தம்மின் அடங்கிடாச் சினங்கு றுக்கி பண்ணவன்

தூத ரன்ேறா பகருக நீங்கள் என்ன

அண்ணலும் உைரப்பார் ஆம்நான் அவனடி யாருெமன்ேற ேநரான வழியா ெமன்ேறா நம்வழி எனஆம் என்றார் சீரற்ற வழிெயன் நார்தம் ெசல்வழி எனவும் ஒப்ப

ேபரற்றுப் ேபாக நாேமன் பணிவதாம் அவர்க்கு என்றார்

ேதருமின் இைறவன் என்ைனத் திடமாகக் காப்பா ெனன்றார் பக்கம்-185

மைறயவன் தூதர் ெசான்ன மறுெமாழி வருந்தச் ெசய்ய

அைறந்தனர் நடந்த வற்ைற அபூபக்க ரிடத்தில் அன்னார்

இைறவழி அைமந்தி ருக்கும் இைறதூதர் ெசய்ைக என்றார்

குைறகண்டார் உமர்தம் மீ து கருத்துேவ றுற்ற ைமக்ேக என்றுேம இலாத வாறு எதிர்த்துைர ெசய்த ெதண்ணி

துன்புற்றார் உமர்தம் வாழ்வின் ெதாடெரலாம் பிரதி கூலம்

ெகாண்டிடத் ெதாழுைக தர்மம் கூடேவ அடிைம வாழ்ைவக்

ெகாண்டவர் தைமயும் மீ ட்டார் காப்பவன் அறியு வாேன அரசர்களுக்குத் திருமுகங்கள்:

ஆறாவ தாண்டு ஹிஜ்ரி அண்ணலார் ஹுைதபிய் யாவில் ேதறிய உடன்பாட் ேடாடு திரும்பினார் அரபு மண்ணில் ேவறுண்ட நாடு கட்கு வைரந்திடக் கடிதம் அன்னார்

ேபறுெகாண் டிடட்டும் இஸ்லாம் புகுவதால் எனவாம் அன்ேற வல்லவன் தூதர் தாேமார் ெவள்ளிமுத் திைரயஞ் ெசய்தார்

அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் ஆனெசாற் ெறாடரி னூேட

இல்லாது ேபானால் ெசல்லும் இலிகிதத்தில் தமதா ெமன்னும் வல்லைம இலாது ேபாெமன் விதியினால் சான்று மாக

உேராமானியப் ேபரரசர் ேஹர்குயிஸுக்கு: ேவறு உேராமான்யப் ேபரரசர் ேஹர்குயிஸ் என்பார்


. ஒருபயணத் ேதசிரியா வந்தி ருந்தார்

சிரியாவின் தைலநகரில் அவர்அ ைவயில்

. தந்தாேரார் திருமுகத்ைத முதல ைமச்சர் கரேமற்ற கடிதத்ைத கண்ணுள் வாங்கிக்

. ெகாண்டதுேம வியப்புற்றார் ேமனி ெயல்லாம் உரமிழந்து ேபானதுேபால் உணர லானார்

. உள்ளனேரா அேரபியர்கள் இங்கா ெமன்றார் பக்கம்-186 ஆெமன்றார் ஆங்கிருந்ேதார் அைழக்கும் ஆைண . அடுத்தரசர் நாவிருந்து அகலச் ெசய்த

தாேமதாம் அேரபியர்கள் வணிகர் என்ற

. ேதாரைணயில் சிலர்வந்தார் அைழப்பின் ேபரில் ஈமாைன ெவறுத்ெதாதுக்கி நபிக ளாரின்

. எதிரிெயன் அவாழ்ந்திருந்த அபூசுப் யானும் பூமானின் முன்வந்ேதார் தமிபி ருந்தார்

. ேபரரர்சர் வினாத்ெதாடுத்தார் பதிலுங் ெகாண்டார்

உறவினராய் எவருமுண்ேடா உங்கள் நாட்டில் . உண்ைமநபி தாெமனேவ உைரக்கும் ேபர்க்கு

உறவினன்நான் என்றுமுன்ேன அபூசுப் யானும் . உடன்வரேவ அேரபியைர ேநாக்கி மன்னர் அறிவிக்க ேவண்டும்நீர் ெபாய்யு ைரத்தால் . அறிந்திடுக என்றவைர எச்ச ரித்துப்

பறந்ேதெயாரு ேகள்விமுன்ேன பதிலுக் காகப் . பற்றியுடன் பதிலுைரத்தார் அபூசுப் யாேன

தன்ைனநபி என்றுைரப்ேபார் குடும்பத் தாரின் . தகுதிெயன்ன எனவதற்கு அரபு நாட்டின்

ெதான்ைமமிகு புகழ்ெகாண்ட குடும்பம் என்றார்

. திருத்தூதர் என்றிதற்கு முன்னால் யாரும்

தன்ைனெமாழிந் திருந்துண்ேடா இவர்க ளுள்ேள

. ெசால்லுெமன இல்ைலெயன்றார் விைடயி றுத்தார் பின்பற்று ேவார்வறிய ேபரா அன்றிப்

. பணம்பைடத்த ேபராெவன ஏைழ என்றார் பின்பற்று ேவார்ெதாைகயும் நாட்கு நாளாய்ப்

. ெபருகுகின்ற தாேமாஇைலக் குைறவ தாேமா


என்றதுேம அவருைரப்பார் பன்ம டங்காய்

. ஏற்றமுற்றுப் ேபாகின்ற ெதன்ேற மன்னர்

என்ேறனும் ெபாய்யுைரக்கக் கண்டுள் ள ீேரா

. என்றுமில்ைல என்றுமில்ைல என்றார் யுத்தம் ஒன்ேறனுஞ் ெசய்ததுண்டா என்ன ஆமாம்

. இயற்றியுள்ேளாம் ெவற்றிேதால்வி இருபாற் குந்தான் பக்கம்-187 ேகள்விதனுக் ேகற்றபதில் ெகாண்டார் மன்னர்

. ேஹர்குயிலிஸ் அைவயினைர ேநாக்கிச் ெசால்வார்

ேகள்விக்குப் பதிலைனத்தும் உண்ைம என்றால் . கட்டாயம் நானின்றி ருக்கும் இந்த

ஆள்பதியின் ஆசனத்தில் என்ைன ெவன்று

. அவரிருப்பார் அவர்பாதம் தைனக்க ழுவ்வும்

ஆளாக நானிருப்ேபன் என்று கூறி

. அேரபியைர அனுப்பிைவத்தார் அவருஞ் ெசன்றார்

தான்கண்ட கனெவான்றின் விபரங் கூறித்

. தைனக்கண்ேடார் ஒப்புவித்த தகவல் கூறி கான்ஸ்டாண்ட்டி ேநாபிளிேல வாழு கின்ற

. கற்றறிந்த அறிஞர்களுக் கனுப்பி ைவக்க

வானவர்தூ ெதாருஇவர்வரு வாரிந் நாளில்

. வரேவற்கக் காத்திருந்ேதாம் அவேர இம்மான் கூன்பிைறயின் நினியளவும் ஐய மில்ைல

. ெகாள்கஅவர் வழிெயன்ேற பதிலுங் ெகாண்டார் ேசதிெகாண்ட மாமன்னர் குலங்கள் ெகாண்ட

. தைலவர்கள் ெகாலுமண்ட பத்த ைழத்து பாதியிேல எவருெமழுந் ேதகா வண்ணம்

. பலகணிகள் கதவுகைளப் பூட்ட ைவத்ேத ஓதினராம் உேராமர்கேள ெவற்றி ேநர்ைம

. உயர்ந்தவழி காட்டலுக்கு இம்மண் ேவண்டின்

தீதகல இந்நபிையப் பற்றி ஏகத்

. தைல சாய்ப்பீர் என்றுைரத்தார் திகிலுற் றாேர கூறியைவ அத்தைனயும் விளங்கிக் ெகாண்ேடார் . கடிதத்தின் தாத்பரியம் அறிந்த தாேல

மாற்றினர்தம் உடலங்கைளக் கதவம் ேநாக்கி


. முன்ேனற நிைனக்கயிேல பின்னுஞ் ெசால்வார் சாற்றியைவ அைனத்தும்நான் உங்க ளுள்ளச்

. சத்தியத்ைத அறிந்திடேவ என்றார் ெநஞ்சுள் ேவெறான்ேற பதிந்திருந்த ெதாருகா லத்தில் . வழுமிந்த ீ சாம்ராஜ்யம் என்ப தஃேத பக்கம்-188 மன்னர்தம் மாற்றத்ைதக் கண்ேடா ெரல்ல்லாம்

. மனம்மகிழ்ந்ேத அவர்பாதம் பணிந்து நின்றார்

இன்னிைலயில் இவர்க்கிதைன எடுத்துக் கூறின் . ஏற்காரிம் மடமக்கள் என்ப தாேல

தன்னிைலைய உடன்மாற்றிக் ெகாண்டார் மன்னர் . தவிரெவாரு வழிகாண இயலா துற்ேற

பின்ெனாருகால் அவருைரப்ேபால் நடந்த உண்ைம

. பாரறியும் பிறிதுைரக்க ேவெறான் றுண்ேடா பாரசீகப் ேபரரசருக்கு பாரசீகப் ேபரரசன் தமக்கும் இஸ்லாம்

. பக்கம்வரக் கடிதெமான்ைற இைறவன் தூதர் ேநராகத் தூதுவர்தம் மூலஞ் ேசர்க்க

. ேநாக்கியதுங் ெகாதித்ெதழுந்தான் சினத்தி னாேல ஆரம்பம் அல்லாஹ்வின் ெபயரி ேனாடு

. அண்ணல்நபி ெபயர்கண்டு தனது நாமம்

ேசராத காரணத்தால் ெவகுண்டான் வார்த்ைத

. தப்பிதமாய்ப் பிறந்ததன்ேறா புல்லன் ெசால்வான் என்னடிைம என்றனுக்கு எழுதும் ேபாது

. இவ்வாறு எழுதுவதா என்றன் நாமம்

முன்னதாக இலாெதழுதி இருப்ப ெதன்ன

. மதிக்காத காரணேமா என்ேற கூறிப்

பன்மடங்காய்க் கிழித்ெதறிந்தான் ேகள்வி யுற்ற . ெபருமானார் சபித்தார்கள் அவன்றன் ஆட்சி சின்னாபின்ன மாகுமந்தக் கடிதம் ேபாேல

. ெசான்னபடி நடந்ததுேவ இைறேப ராேல அத்ேதாடு நின்றனனா இல்ைல தம்மின்

. ஆத்திரத்ைத அடக்கெவன ஏமன் நாட்டின்


உத்தரவின் ேபரிற்ெச யற்படு ேவார்க்கு

. உடனாைண பிறப்பித்தான் நபிக ளாைர

இத்தலத்தில் நிறுத்திடுக ைகது ெசய்ேத

. எனும்வாறாய் ஏவலர்கள் தாமுஞ் ெசன்ேற உத்தரவுக் கடிபணிக அன்ேறல் நாட்டின்

. உடைமக்கும் உங்களுக்கும் அழிேவ என்றான் பக்கம்-189 ெபாறுத்திருங்கள் நாைளவைர என்ற வர்க்குப் . பதிலுைரத்துத் தங்கிடைவத் திரவு முற்றும்

மைறயவைனக் கனிந்துருகி ேவண்டி னார்கள் . மாற்றுவழி இதற்களிப்பாய் என்ப தாக

இைறதூது கனவுருவில் ேதான்றிற் றன்னார் . இளவரசன் தன்னாேல மன்னன் ஆவி

பறியுண்டு ேபானெதன மறுநாட் காைல

. மாநபிகள் தூதுவைர அைழத்துச் ெசான்னார் அண்ணல்நபி முன்வந்த தூது வர்க்கு

. அறிந்திடுக உங்களாட்சித் தைலவன் மாைல

விண்ணுலகு ெசன்றுவிட்டான் மகேன ெகான்றான் . விதிமாறிப் ேபானதைன விண்டு ைரத்தார்

புண்ணுண்டார் வந்தவர்கள் நபியின் ெசால்லால்

. புரிந்துைரப்பீர் ேபசுவைதப் புகல்ேவாம் மன்னர்

எண்ணிடுங்கால் எனவிைளயும் எண்ணிப் பாரும் . என்றனேர இறுமாப்பு எகிறிற் றன்ேறா

இயன்றதைனச் ெசய்திடுங்கள் ஏற்ருக் ெகாள்ேவன்

. இஸ்லாத்தின் ேபராட்சி ெசாற்ப நாட்குள்

பயின்றிடுேம உம்மண்ணில் புரிந்து ெகாள்வர்ீ

. ேபாய்வருக என்றாைண நபிகள் ெசய்தார் ெசயற்ெகதுவும் இயலாது ெசன்றார் தூதர்

. ெசான்னபடி நடந்ததைனப் பின்ன றிந்தார் வயப்பட்டார் எமன் நாட்டின் ஆட்சி யாளர்

. வரித்தார்தம் வார்த்ைதகளில் கலிமா தன்ைன பக்கம்-190 எகிப்து நாட்டின் மன்னருக்கு


எகிப்துமன்னர் தமக்குெமாரு இலிகிதம் தன்ைன . எழுதியைதத் தூதுவர்பால் அனுப்பி ைவக்க மகிைமெசய் தார்மன்னர் தூது வர்க்கும்

. வைகெசய்தார் கரியின்ெவண் தந்தத் தாேல வடிவைமத்த ேபைழக்குள் பாது காக்கத்

. தைகசாரப் பதிெலான்றும் எழுதி யந்தத்

தூதுவர்பால் அனுப்பநபி கரங்ெகாண் டாேர

. தூயவனாம் அல்லாஹ்வும் துைணயி ருந்தான் முஹம்மதிப்னு அப்துல்லாஹ் தமக்ெக கிப்து

. மன்னர்முெகௗ இஸ்வைரயும் மடலாம் இஃது இகபரத்ேதான் சாந்தியுங்கள் மீ துண் டாக

. எழுதியநின் கடிதத்ைதப் படித்த றிந்ேதன்

அகங்ெகாண்ட ெதன்னஎைம அைழக்க என்ப(து)

. அறிேவன்நான் அறிந்திருந்ேதன் இைறவன் தூதர் இகத்துதிக்க வுளாெரன்றும் சிரியா நாட்டில்

. என்றும்நான் எண்ணியிருந் ேதனாம் என்றும் ெபருைமயுறச் ெசய்கின்ேறன் உங்கள் தூைதப் . ெபருமதிப்புக் ெகாண்டிங்கு வாழு கின்ற அரியவிரு ெபண்ணாைரத் தங்கட் காக

. அனுப்பியுள்ேளன் அத்துடேன பரிசி ேலாடு ஒருேகாேவ றுக்கழிைத அன்ப ளிப்பாய்

. ஒன்றெவன்றுஞ் ெசய்துள்ேளன் உங்கள் மீ து மருவட்டும் சாந்திெயன்றும் எகிப்து மன்னர்

. மடலினிேல குறிப்பிட்ட நுப்பி ைவத்தார் பக்கம்-191 பஹ்ைரன் நாட்டின் ஆளுநர்க்கு: முன்திர்பின் சவாபஹ்ைரன் ஆளு நர்க்கு . மாநபிகள் இஸ்லாத்தின் பால ைழத்து

ெசன்றைடயச் ெசய்தார்கள் ஓர ைழப்ைபத்

. திருத்தூதர் பதிெலான்றுங் ெகாண்டிட் டார்கள் முன்னவனின் தூதுவேர கடிதம் கண்ேடன் . மக்களிைன இஸ்லாத்தின் புறம ைழத்து என்னவரில் சிலேரற்றார் சிலர்ம றுத்தார்


. என்னபரி காரம்நான் ெசய்வ ெதன்ேற அளவற்ற அருளாளன் நிகரு மற்ற

. அன்புைடேயான் அல்லாஹ்வின் நாமங் ெகாண்டு எழுதுகின்ேறன் அவன்தூதர் முஹம்மத் பஹ்ைரன் . ஆளுபதி முன்திர்பின்

சாெவன் ேபர்க்கு

ெபாழிகசாந்தி உங்கள் ேமல் பைடத்ேத யாள்ேவான் . மாண்புமிக்ேகான் எல்லாேம வல்ேலான் என்றும் உளம்பதிக்கத் தூண்டுகின்ேறன் உைமயு முன்றன் . உடன்மக்கள் தைமயுெமன்றும் இன்னுங் கூட யாரவர்தம் நன்ைமக்காய் விசுவா சித்து

. என்தூைத ஏற்றதுேபால் நடக்கின் றாேரா

சார்ந்திடுவர் என்னுைடய அறிவு ைரபால்

. ெசான்னார்கள் தூதுவர்உம் ேமன்ைம பற்றிச்

சார்ந்திருக்க இன்ைறயநின் தலத்தில் இஸ்லாம் . சமயத்ைதப் பற்ரிப்பின் உபேத சிப்ேபார் சாராமல் இைடயூற்றில் உதவி ெசய்க

. தூதருைர ெசய்வார்கள் இலிகிதந் தன்னில் ஒப்புகின்ேறன் பஹ்ைரனின் மக்கள் பற்றி

. உங்களது சிபாரிசுகள் குற்றம் ெசய்ேவார் தப்புகைள மன்னித்ேதன் எனேவ அன்னார் . தப்புகைள நீவரும் ீ மன்னிப் பீேர

ஒப்பாத யூதர்கள் மற்ைற ேயார்கள்

. உவந்தபடி வணங்கிடட்டும் ஆனால் அப்ேபர்

தப்பாது வரிெசலுத்த ைவப்பீர் என்று

. தூதர்பதில் ஆளுநர்க்காய் அனுப்பி ைவத்தார் பக்கம்-192 அபிசீனிய நாட்டு மன்னர் நஜ்ஜாஸுக்கு அருளாளன் அன்புைடேயான் திருநா மத்தால்

. அல்லாஹ்வின் நபிமுஹம்மத் அபிஸீ னிய்யா அரசர்நஜ் ஜாஸிக்ெகன அனுப்பு கின்ற

. அஞ்சலிது சாந்தியுண் டாகி டட்ட்டும்

சரியான வழிகாட்டல் பற்று ேவார்க்காம்

. ெசால்லுகின்ேறன் புகழுைரகள் அல்லாஹ் அன்றி


ஒருவரில்ைல வணங்குதற்கு தூய்ைம யாேனான் . உரியவனாம் சாந்திதரச் சாந்திக் கும்மாம் நம்பிக்ைகயின் வழிகாட்டி பாது காப்ேபான் . நான்சாட்சி கூறுகின்ேறன் ஈசா மர்யம்

தன்மகனாம் இைறயவனின் ரூஹி ருந்தும் . தூயகன்னி மர்யத்தின் உடலில் ஊத

அன்ைனப்ேப றைடந்தனேர கருத்த ரித்ேத

. ஆண்டவேன தன்கரத்தால் சிருஷ்டி ெசய்த முன்மனிதன் ஆதம்ேபால் சுவாசம் ெபற்றார்

. முதலவன்பால் உம்ைமநான் அைழக்கின் ேறேன எைனத்ெதாடர்வ ீ ராகஇைற என்பால் தந்த . எல்லாேம நம்பிடுவர்ீ எைனத்தூ தாக

நிைனந்திடநீர் ேவண்டுமது வல்ேலான் பக்கல் . நானுமுைம அைழக்கின்ேறன் மக்க ேளாடு

எைனச்ெசவிசாய்த் ெதன்ெமாழிகள் ஏற்பீ ராக

. எனதிளவல் ஜாபரிைன சிலேப ேராடு

அனுப்பியுள்ேளன் கண்ணியமாய் நடத்தித் துன்பம் . அைடயாது பாதுகாப்பும் அளிப்பீ ெரன்றார் பக்கம்-193 கடிதத்ைதக் கண்டமன்னர் நபிக ளார்க்கு

. கடிதிெலாரு பதில்கடிதம் அனுப்பி ைவத்தார் கடிதத்தில் நஜ்ஜாஸி யிடமி ருந்து

. காப்பவனின் தூதரான முஹம்ம துக்கு

கிைடத்திடட்டும் நபிகருைண ஆசீர் வாதம்

. கடவுளிைல அல்லாஹ்ைவத் தவிர என்ேற கிைடத்தவுங்கள் கடிதத்தில் ஈசா பற்றிக்

. கூறியுள்ள வாறன்றி ேவெறான் றில்ைல உலகத்ைத சுவர்க்கத்ைத ஆட்சி ெசய்யும்

. ஒருவனல்லாஹ் மீ தாைண உண்ைம அஃேத எலாமும்நாம் ஏற்ருள்ேளாம் தந்த வற்ைற . எம்வசத்தில் வந்தநம்பி ஜாபர் மற்ேறார் நலமாக ஆதரிக்கப் படுவர் எம்மால்

. நபியாக ஏற்றுறுதி கூறு கின்ேறன்

எல்லாேம வல்லவன்பால் சரண ைடந்ேதன்


. என்பைதயும் தம்பிவசம் வாக்கு ைரத்ேதன் அகதிகளாய்ச் ெசன்றஜாபர் மக்கா மீ ண்டு

. அளித்தார்கள் கடிதத்ைத நபிகள் ைகயில்

இகவாழ்ைவ முடித்துநஜாஸ் இைறபாற் ேசர்ந்தார் . இறுதிநபி அவர்மரணத் ெதாழுைக ேநாற்றார் நிகரில்லான் தூதர்புது மன்ன ருக்கும்

. நிருபெமான்ைற அனுப்பிைவத்தார் அத்னாஇ ஏற்றுப் புகுந்தாேரா இைலேயாெவன் றறிந்தா ரில்ைல

. புதுமன்னர் இஸ்லாத்தின் பால தாேம டமாஸ்கஸ் அரசருக்கு:

அல்ஹாரித் டமாஸ்கஸின் மன்ன ருக்கு

. அண்ணல்நபி கடிதெமான்ைற அனுப்பி ைவத்தார்

வல்லவனாம் அல்லஹ்வின் மார்க்கந் தன்ைன

. வரித்திடுமா றஃதினிேல குரித்தி ருந்தார் எல்லாேம வல்லவனின் நாமங் ெகாண்டு . எழுதியவந் நிருபத்தில் நபிகள் நாதர்

ெசால்லியைவ தமிக் ேகட்டு டமாஸ்கஸ் மன்னன் . சீற்றமுற்ருத் தகாதெசாற்கள் வசி ீ னாேன பக்கம்-194 சரியான வழிகாட்டல் தம்ைமப் பற்றிச்

. ெதாடர்ந்துவழி படுேவார்க்கு சாந்தி ேசர்க்க உருவில்லான் அல்லாஹ்ைவ நம்பு வர்நீ ீ ர்

. ஒருதுைணயும் இல்லாதான் அவன்பால் வாரீர் மருவிடிேனா உமதாட்சி எஞ்சும் உம்பால்

. மாநபிகள் எழுதியிர்ந் தார்கள் கண்டு

இருவிழியுஞ் ெசந்தணலாய்க் காயச் ெசால்வான்

. எனதுமண்ணில் எைனயகற்ற யாருண் ெடன்ேற

எமன் நாட்டு ஆளுநர்க்கு: எமன்நாட்டின் ஆளுனம்ெஹௗ டான்பின் அலிக்கு . இஸ்லாத்தின் பாலைழப்பு நிருப ெமான்று எம்மான்ந பிமுஹம்மத் எழுதி ைவத்தார் . ஏற்றதது வரிகள்பின் வருமா றாகும்


தமதாக எவர்சரியாம் வழியக் ெகாண்டு

. ெசல்லுவேரா அவர்மீ து சாந்தி ேசர்க்க

எமதுைடய மார்க்கமின்று பல்தி ைசயும்

. ஏற்றமுற வளருவதிஅ உமக்குச் ெசால்ேவன் ஏற்றிடநீர் ேவண்டும்இஸ்லாம் தன்ைன உம்பால் . இருக்கின்ற அைனத்தும்உம் வசமா ெமன்ற

கூற்ரிற்கு உடன்பதிைலக் ெகாண்டார் எம்மான்

. கூறுமஃ தைழப்பினிேல திருப்தி ெகாண்டு

ஆற்றல்மிகு கவிஞன்நான் ேபச்சில் வல்ேலான்

. அேரபியர்கள் மத்தியில்ேபர் புகழும் மிக்ேகான் ஏற்றிடுவ ீ ராயின்நின் அரசாங் கத்தில்

. என்ைனயுேமார் பங்காக என்றுங் கூறி

பக்கம்-195 ஏற்றிடுேவன் நின்னைழப்ைபத் ெதாடர்ந்தி யற்ற

. இணங்கிடுேவன் என்றவனும் ஒப்பி னாேன ஏற்கவில்ைல நபிநாதர் நிபந்தைனக்கு

. என்றுமது ேபாலான ேவண்டு ேகாைள

ஏற்றதில்ைல ெபருமானார் அைனத்தும் வல்ேலான் . இைசவினிேல எவருக்கவன் தன்நி லத்ைத ெபற்றிடச்ெசய் திடவிரும்பு வாேனா ஏற்பார் . எனக்கூறி மறுத்தார்கள் அவன ழிந்தான் ஓமானின் அரசருக்கும் அவர் தம்பிக்கும்: ஓமானின் அரசுஜப்பார் தமக்குந் தம்பி

. அப்த்பின்அல் ஜிைலன்திக்கும் நபிகள் நாதர்

ஈமான்ெகாள அைழத்திடேவ கடிதம் ஒன்ைற

. எழுதினார்கள் பிறர்க்கும்ேபால் இலிகிதந் தன்னில் தாமாக எவருண்ைம வழிகாட் டல்பால் . ெசல்லுவேரா அவர்மீ து சாந்தி ேசர்க

ஈமான்ெகாண் டிடவுண்ைம இஸ்லாத் தின்பால்

. இைணந்திடநான் அைழக்கின்ேறன் ஏற்பீ ராவர்ீ பக்கம்-196 அமர்பின்அல் ஆஸ்என்ேபார் தூது ெசல்ல


. அனுப்பிைவக்கப் பட்டார்கள் ஓமா நுக்கு

அம்ர்முதலில் கண்டதுஅப்த் மன்னர் நம்பி

. அைமதிமிக்க சுபாவமவர் ெகாண்டா ெரன்ேற

அம்ர்அைவயில் அப்த்துடேன ேபச்சுக் ெகாண்ட

. அத்தைனயும் பின்னரவர் எடுத்துச் ெசால்வார்

அைமந்ததுேவ வரலாற்றில் அரசர் கட்கு

. அைழப்புவிட்ட அைழப்புகைள ஆயுங் காேல உைனயும்உம் அண்ணைனயும் காண வந்த . உத்தமநற் தூதர்தம் தூது வன்நான்

எனக்கடிதம் ெகாண்டுெசன்ற அமர்உ ைரக்க

. என்அண்ணன் தனக்கத்ைனப் படித்துக் காண்மின் என்வயதில் மூத்தவராய் ஆட்சிப் ேபற்றில்

. எைனமுந்தும் ேபரவேர என்ற அப்த்பின்

என்னவுன்றன் தூதுவத்தின் கார ணம்ெசால்

. என்றதுேம காரணத்ைத ஆஸிஞ் ெசால்வார்

அல்லாஹ்ைவ நம்பும்படி உங்க ைளநாம்

. அைழக்கின்ேறாம் இைணயற்றீன் நீர்வ ணங்கும் எல்லாேம ெபாய்யவற்ைற அழித்து விட்டு . ஏற்பீர்கள் முஹம்மதரின் தூது வத்ைத

ெசால்லவது ேகட்டுஅப்தும் ெதாடர்வார் ஓஅம்ர்

. சீரியநற் குடும்பத்திற் பிறந்த வர்நீர்

ெசால்லுமுன்றன் நந்ைததம் நிைலப்பா டிந்தத்

. தூதுவத்தின் பெலன்றார் இன்னுஞ் ெசால்வார்

பக்கம்-197 நாமுன்றன் தந்ைதவழி ெசல்லு ேவார்கள் . நீரறிவர்ீ என்றதுேம அம்ர்உ ைரப்பார்

சாமுந்திக் ெகாண்டதவர் இஸ்லாம் மண்ணில்

. திருத்தூதர் வழிமுற்ற முன்இ ருந்தால் தாமாக முன்வந்து நம்பிப் பற்றித்

. ெதாடர்ந்திருப்பார் நம்புகின்ேறன் நானுந் தந்ைத நாமத்துக் ேகற்றமக்ன் இைறநாட் டத்தால் . நல்வழியாம் இஸ்லாத்ைத ஏற்ற தாேல நீெரப்ேபாழ்(து) இச்லாத்ைத ஏற்றீர் என்ன

. நஜ்ஜாஸின் அைவயிலவர் ேபாலாம் என்றார்


ஊர்மக்கள் நிைலெயன்ன என்அப்த் ேகட்க

. உடன்பட்டார் மன்னர்ேபால் அவரும் என்றார் ேசர்ந்தனேரா பாதிரிமார் மதகு ருக்கள்

. ெசால்கெவன்றார் அப்த்அதற்கு ஆசுஞ் ெசால்வார் ேசர்ந்தவர்கள் இஸ்லாத்தில் அவர்க ளுந்தான்

. ெதாடர்கின்றார் மார்க்கத்ைத என்றார் பின்னும்

ெபாய்யுைரகள் புகலாதீர் மற்ற வற்றுள்

. ெபருத்தஅவ மானமது என்றார் அப்த்ஆஸ்

ெபாய்யுைரேயன் நாெனன்றன் மார்க்கம் என்றும் . ெபாய்புகல அனுமதித்த தில்ைல என்றார்

துய்யநபி ேதர்ந்திருந்தார் அம்ர்பின்அல் ஆைஸ . தூதுவராய்ச் சிறந்ததவர் தாமா ெமன்ேற

ைகெகாண்ட பணிையஅம்ர் கருத்திற் ெகாண்டு . ேகள்விகட்கு ஏற்றபதில் அளிப்பார் மீ ண்டும் மன்னர்நன் ஜாஸ்இஸ்லாம் ஏற்ற ெசய்தி

. மாமன்னர் ஹர்குயிலிஸ் தமக்குத் தூதாய்ச்

ெசான்னாேரா என்றார்அப்த் ஆஸ்வி ைடயாய் . சந்ேதக மறச்ெசால்லப் பட்டா ெரன்றார்

என்னவைக ெகாண்டைதநீர் அறிந்தீர் என்ன

. இஸ்லாத்ைத ஏற்கும்வைர மாமன் னர்க்கு

மண்வரிையச் ெசலுத்திவந்தார் ஏற்ற பின்னர்

. மறுத்துைரத்க்துச் சத்தியஞ்ெசய் தாரா ெமன்றார்

பக்கம்-198 மறுத்துைரத்த ெசய்திேகட்ட மன்னர் நம்பி

. முைறயான நடவடிக்ைக எடுக்கு மாறு

உறுத்தினராய் மன்னர்பதில் மறுத்துச் ெசால்வார் . உற்றதவர் நிைலெயனக்கும் என்றால் அஃேத நிறுத்திடுேவன் நானும்நான் அரச ேபாகம்

. நிைலத்திருக்கும் அைசயற்ேறன் எனவு மாக

அறிந்திருந்ேதாம் என்றார்ஆஸ் அப்த்பின் ேகட்பார் . ஆைணயிட்ட ெதன்னநபி யுமக்கா ெமன்ேற

ஆைணயிட்டார் அல்லாஹ்ைவ பணிக ெவன்னும் . அவெனல்லாம் வல்லவன்பரி சுத்த மாேனான் ேபணிடுவர்ீ நல்லுறைவ குடும்பத் ேதாடு


. பிறர்ெகாடுைமக் குள்ளாகச் ெசய்ய ேவண்டாம் பூணாதீர் விபச்சாரக் ேகடு ேபாைத

. பணிவின்ைம சிைலவணக்கம் சிலுைவப் பக்கம்

வாணாைள அர்ப்பணித்தல் ேவண்டா ெமன்றும் . வள்ளல்நபி யுைரத்தார்கள் அன்றார் அம்ேர எம்ைமநீர் அைழக்கின்ற மார்க்கம் நல்ல . ஏடுைடய நம்பிக்ைகக் குரிய தாகும்

தம்ைமயுெமன் ேபாெலான்றி உடன்பி றந்தார்

. ேசர்ந்திடலாம் இஸ்லாத்தில் நபிைய ஏற்று

உண்ைமயவர் ஆட்சியின்பால் ஆைச மிக்கார்

. ஒருவருக்கும் ஆட்சியில்பங் களிக்கா ெரன்ன எண்ணுவேரல் இஸ்லாத்தின் பாெலான் றாக

. ஏற்றிடுவார் உரிைமபல என்றார் ஆேஸ தனவந்தர் தம்ெசாத்தில் ஏைழப் பங்கு

. ேசர்ந்ெதடுத்ேத உரியவர்க்கு வழங்கு கின்ற

அைனத்துரிைம தைனயுமவர்க் களிப்பா ெரன்ன . அதுநன்ேற ஏைழவரி என்ேற நீவிர்

ெசான்னெதன்ன எனஅப்த்பின் வினவ ஆஸும் . ெதய்வகக் ீ கட்டைளயாம் அஃது ெசால்வார் தன்னளவில் ேபாகஎஞ்சி இருப்ப வற்றில்

. ேசர்த்ேதைழ தமக்களிக்கும் ெசயலும் என்றார் பக்கம்-199 ெசயற்படுத்த முடியுமாவித் திட்டத் ைதஎன்

. ெசாந்தமண்ணில் எனத்தம்மின் ஐயம் கூற

முயன்றார்ஆஸ் மன்னன்ஜப் பாைரக் காண

. முயற்சியிேல ேதால்வியுற்ருப் பின்வாய்ப் ேபற்றார் வயங்ெகாண்ட கடிதத்ைத வாங்கிப் பார்த்து

. வினவிடுவார் ஜப்பார்ஆஸ் தன்ைன ேநாக்கி

நயந்தனேர குைறஷியர்கள் நிகழ்ந்த ெதன்ன . நாடிவந்தார் பற்பலேபர் என்றார் இன்னும் தம்ெசாந்த விருப்ேபாடு பலரும் யுத்தச்

. ெசயற்பாட்டின் பின்பலரும் அகக்கண் பூத்துத்

தம்மற்ற வழிபாடு தைமத்து றந்து

. ேதர்ந்தார்கள் இச்லாத்ைத இதுகால் மட்டும்


அமிழ்ந்திருந்த இருளகற்றி ஒளியுங் ெகாண்டார்

. அைனவருேம உைமத்தவிர இைறயாட் சிக்குள் அைமயாத புறத்தினிேல எனேவ உம்ைம

. அறிவுறுத்தி ேனன்இஸ்லாம் பற்ற ெவன்ேற ஏற்றுவிட்டால் இஸ்லாத்ைத பாது காப்பு

. ஏற்படும்உம் நாட்டிற்கும் உன்ற னுக்கும்

சாற்றினேர ஆஸ்அதைனக் ேகட்டு முன்னர்

. ெசாற்களிேல கடுைமெகாண்ட ேபாதும் பின்னர் ஏற்றார்கள் இருவருேம இஸ்லாம் தன்ைன

. இைளயவரின் முயற்சி யண்ணன் மாறு தற்கு

ஏற்றதுவாய் அைமந்தெதன அறிந்தார் ஆஸ்பின் . அண்ணல்நபி வசம்வந்தார் ெவற்றி ேயாேட

பக்கம்-200 ைகபர் யுத்தம்: மதீனாவில் விரட்டப் ெபற்று மைனெகாண்டார் யூதர் ைகபர்

வதிபுலத் திருந்து ேவண்டும் வைகெயலாஞ் ெசய்தார் ெநஞ்சிற் பதிெகாண்ட குேராதம் பூக்கப் பழிக்ெகாரு பழிதாம் ெகாள்ளப்

புதியேதார் பைடயுஞ் ேசர்த்தார் பக்கத்தில் வாழ்ந்ேதார் கூட்டி

ெபரும்பைட திரட்டி யூதர் புறப்பட்டார் என்னுஞ் ேசதி

ெபருமானார் ெசவிக்குத் தந்தார் புலனாய்ேவார் நபிகள் நாதர் ஒருசிறு ெதாைகயி ேநாைர உடன்ெசன்று ைகபர் வாழும்

மருவலர் தைலவன் றன்ைன முைறப்படி அைழக்கச் ெசான்னார்

குருதிசிந் தாதி ருக்கக் ெகாண்டேவார் திட்டத் ேதாடு

விரும்பினர் ேபச்சுக் ெகாள்ள வரவுக்காய்க் காத்தி ருந்தார் வருவழி தன்னில் ஐயம் விைளந்தேதார் யூத நுக்கு

அருகினில் வந்த ேபரின் அைரவாைள பிடுங்கப் பாய்ந்தான்

பரியிைனத் தட்டி விட்டுப் பற்றாது வாைளக் காத்து

ஒருசிறு ெதாைலவில் முந்த ஓடினான் ெதாடர்ந்தவ் யூதன்

மருவிேய அவைரக் ெகால்ல முயன்றனன் அவர்வாள் முந்தச் சரிந்தனன் நிலத்தில் முஸ்லிம் தீரரும் புண்ணுற் றாேர

சரிசம மாக யூதர் ெதாைகயதும் இருந்த தாேல


ெபாருதினர் இருசா ராரும் புரிந்தவக் ேகட்டி னாேல

ஒருவைனத் தவிர மற்ற யூதர்கள் ெகாைலயுண் டார்கள்

இருந்தெவம் பைகயி தன்பால் எல்ைலைய விஞ்சிற் றன்ேறா முன்னிலும் மன்ம டங்கு முஸ்லிம்கள் மீ ேத யூதர்

வன்மனங் ெகாண்டார் எம்மான் விருப்பேமா அைமதி ெயான்ேற

கன்மனங் ெகாண்அ உைபயும் கூடினான் யூத ேராேட தன்வழித் தூது ெவான்ைறத் திருநபி அனுப்பி னாேர பக்கம்-201

அனுப்பினான் ேசதி ெயான்று அண்ணலார் தூது ேகட்ேட

மனத்திகில் ெகாள்ள ேவண்டாம் முஹம்மதர் ைகவ சத்தில்

சனத்திரள் ெகாண்ட ேசைன ேசர்ந்திைல ேசர்ந்திைல ஆயு தங்கள் எனஉைப அறிந்த யூதர் இைறநபி மறுத்திட் டாேர பலபட ஆயு தங்கள் பைடத்த்னர் ேபாருக் காக

பலபடக் ேகாப மூட்டும் படிவிைன ெசய்திட் டார்கள்

கைலத்துடன் ஓட்டிச் ெசன்றார் கால்நைட பலவும் ேமய்ப்பான் ெகாைலெசயப் பட்டார் யூதக் ெகாடியவர் கரத்தி னாேல

வில்லாள வல்ல முஸ்லிம் வரர்கண் ீ ெகாைலையக் காண

ெபால்லாைரத் துரத்திச் ெசல்லப் பயந்தவர் சரத்துக் கஞ்சி நில்லாேத ேயாடி னார்கள் நபியிடம் ெசன்ற வரர் ீ

ெசால்லுவார் எனக்கு நூறு ேதாட்துைண தருக ெவன்ேற தந்திடில் நூறு வரர் ீ ெசன்றுநான் யூதப் ேபைர

பந்தாடி வருேவன் என்று புகன்றிட நபிகள் ெசால்வார்

வந்திடில் ெவற்றி யுன்பால் வரித்திடும் உவப்பும் என்ேற தந்தனர் விைடயும் வரர் ீ தடம்ெபயர்த் தகன்றிட் டாேர நடந்திது நாட்கள் மூன்று நகர்ந்தன ைகபர்ப் ேபாரும்

ெதாடங்கிய தாகும் முன்ேபால் திரண்டுேம வருக என்று

இடும்ஆைண நபிகள் நாவில் எழவிைல விரும்பி ேயார்கள் பைடதனில் ேசர்க என்ேற ேபசினார் வரர் ீ ேசர்ந்தார்

ெபரும்பைட திரண்ட ெதம்மான் புறப்பட்டர் ைகபர் ேநாக்கி

ெசருக்களம் ேநாக்குந் தீரர் ேசர்ந்ெதான்றி இைறவன் நாமம்

உரத்திட ெமாழிந்தார் விண்ேண உதிர்ந்திடும் பாங்காய்ச் ெசால்வார்


கருத்தினிற் ெகாள்வர்ீ அல்லாஹ் கூடேவ உள்ளான் என்ேற இைறவைனக் ெகாண்ேட யன்றி இைலமனு ஆற்றல் என்ேற

குைறெகாண்ட மனிதன் பற்றிக் கூறுவார் ஒருவர் ேகட்டு மறுைமக்குப் ேபறு காட்டும் மாநபி யுைரப்பார் இஃது

கருவூலஞ் சுவன நாட்டின் கூறினில் ஒன்றாம் என்ேற பக்கம்-202 ைகபரின் ேகாட்ைட தன்ைனக் கண்டது பைககள் ஆங்ேல

ெசய்யறு ெசயலாம் இஃெதன் ேதாற்றத்தில் கண்கள் பூக்கச் ெசய்திடு வாறாய் ஆறு ேதான்றின ேகாட்ைட கள்உள்

ஐநான்கு ஆயி ரம்ேபர் அடலருஞ் ேசர்ந்தி ருந்தார்

ஆயிரம் பரிவ ீ ரர்க்கு அவெனான்ேற ேபாது ெமன்னும்

காயவன் ைமயுங் ெகாண்ேடான் கருதுமால் மர்ஹப் என்ேபான் நாயக னாக நின்றான் ேநர்ெகாண்ேட முஸ்லிம் வரர் ீ

காயாது ெவய்ேயான் சாயக் கண்டதும் மறுநாள் காத்தார் இருளினில் தாக்கு தல்கள் இயற்றுதல் ேநர்ைமக் ெகாவ்வா திருநபி பணித்திட் டார்கள் தங்கிடும் வழிகள் ெசய்ய

ஒருவித மாவில் நீைர ஊற்றிேய கைரத்து ஊணாய்ப்

பருகினர் இரவின் சாமம் ஏகிடும் அதான்மு ழங்கும்

முன்காைலத் ெதாழுைக யின்பின் மாநபி ைகக ேளந்தி

முன்னவன் தைனயி ரந்தார் மாற்றாைர அவர்தம் நாட்டின்

நன்னலம் விரும்பு கின்ேறாம் நாமவர் ெபால்லாங் கின்பால் பின்னிடா திருக்கச் ெசய்வாய் பாராளும் தனிேயாய் என்ேற

அராபியர் மகிழ்வு ெகாண்டார் அறுதிதான் இனிமு ஹம்மத் இைரயாவார் கூட்டத் ேதாேட இப்ெபருங் ேசைன முன்ேன சிறுபைட என்ன ெசய்யும் சிற்றகழ் முன்ேன எங்கள்

ெபரும்பைட ேதாற்ற தன்று பஞ்சிவர் வளிமுன் என்றார்

யூதர்கள் துணிவு ெகாண்டார் இறப்பன்றி வாழ்விஃ ெதன்ேற

ஏதுவாய்க் ேகாட்ைட ஒன்றுள் இனத்தவர் சனத்ைத ைவத்துப் பாதுகாப் பளித்தார் மற்ேறார் புறக்ேகாட்ைட கருவூ லங்கள்

ஏதுவாய் அைமந்து ஒன்ற இறுமாந்தார் களம்பு குந்தார்


முற்றுைக ெதாடர்ந்த ெதாவ்ேவார் மாற்றாரின் ேகாட்ைட தாமும் ெவற்றிக்குள் அடங்கிற் ெறான்ேற வசம்வரா ெதாதுங்கி நிற்கும் தற்பரன் தூதர் முற்றும் சிந்தைன வயப்பட் ேடாராய்

ெவற்றிக்கு வழிகள் ேநாக்கி விழிமூடார் துயில்ம றந்தார் பக்கம்-203 எவர்கரம் ெவற்றி வல்ேலான் எற்றிட அருள்ெசய் வாேனா அவர்கரம் என்ப தாைக ஏற்றிடச் ெசய்ேவன் நாைள

புவியாளும் வல்ேலான் தூதர் புகன்றனர் வார்த்ைத ேகட்ேடார் குவிந்திடா வழிக ேளாடு கதிேராைனக் காத்தி ருந்தார்

புலர்ந்தது ெபாழுதும் எம்மான் பைடேநாக்கி முகந்தி ருப்பி

அலிெயங்ேக எனமு ழங்க அைரெநாடி அவரங் குற்றார்

பலங்ெகாண்ட அலிக ரத்தில் ேபார்க்ெகாடி தந்தார் அண்ணல் புலிெயன வானார் ெசாற்கள் பறந்தன சரங்கள் ேபான்ேற

யூதைர ெவற்றி ெகாண்டு இஸ்லாத்ைத ஏற்கச் ெசய்ய ஓதுவர்ீ என்று ேவண்ட உன்னதர் நபிகள் ெசால்வார்

யூதைர ெவற்றி ெகாண்ேட உபேதசஞ் ெசய்வர்ீ ஒன்ேற

யூதெரன் றாகி னாலும் ஒக்கும்பல் ேலாட்ைடக் ெகன்ேற

பாய்ந்தனர் கள்அத்துள் வரப் ீ பிரலா பங்கூறி முன்ேன பாய்ந்துவந் துற்ற மர்ஹப் ெபரும்பலத் தீரன் ெசன்னி

சாய்ந்திட ைவத்தார் மண்ணுஞ் ெசம்புனல் பருக வாளும் ஓய்ந்திைல சுற்றி வந்ேதார் உயிர்குடித் துயிர்கள் ேதடும் அறிந்தனர் யூதர் மர்ஹப் அழிந்தனன் என்ேற ெயான்றிப் பறந்தனர் ேபார்க்க ளத்தின் பாலுயிர் பறிக்க ெவன்ேற

துறந்தன அலியின் வாளின் சுழற்சியில் உயிர்கள் ேதகம்

இறந்தவர் ெதாைகைய எண்ண இயலுேமா இழிவுற் றாேர

ஒருக்கரங் ெகாடியும் மற்ற ஒருக்கரம் வாளும் ெகாண்டு

உருக்கினிற் கைடந்ெத டுத்த உடலினில் வரங் ீ காட்டி

ெசருக்களஞ் சுழன்ற வரீ ெசயலிைனக்ம் கண்ணுற் ேறார்கள் ெபருக்கினர் மனத்துள் அச்சம் புறமுது கிட்ட கன்றார்

தைலவைரப் பற்றி வரர் ீ ெதாடர்ந்தனர் ேபார்க்க ளத்ேத

ெகாைலத்ெதாழில் ெகாண்டார் மாற்றார் குறுகினர் ெதாைகயில் மாய


வைலக்கிைடப் பட்ட ேபராய் வந்தவர் மீ ளார் என்னும் நிைலவர அபயந் ேதடி நின்றவர் உயிர்பி ைழத்தார் பக்கம்-204 முற்றுைக ெவற்றி ெபற்று முஸ்லிம்கள் வசமாய் ைகபர்

முற்றுேம ஆகத் ேதாற்ேறார் முைனந்தனர் அைமதி நாட பற்றிடும் விைளச்சல் தம்மில் பாதிைய வருடந் ேதாறும் ெபற்றிடச் ெசய்ேவா ெமன்று புகன்றனர் தூது ெசன்றார்

கப்பத்ைத ஆண்டு ேதாறும் ைகப்படச் ெசய்ேவாம் எம்ைம ஒப்புக ைகப ரில்முன் உைறந்தவா றுைறந்து வாழ

ெசப்பினர் வாக்குக் ெகாண்டு திருநபி இணங்கி னார்கள்

தப்பிைழத் ேதார்த மக்கும் தீங்ெகண்ணா இைறவன் தூதர் சிைறப்பட்டார் உயர்கு லத்துச் சபிய்யாவின் கணவர் தந்ைத இறப்புற்றார் ேபாரில் யாரும் இலாதேவார் நிைலயில் நிற்க மைறவழி காத்த எம்மான் மறுமணஞ் ெசய்தார் தீனின்

புறம்வந்தார் விசுவா சித்ேதார் ேபாற்றிடுந் தாயும் மானார் நஞ்சுட்டப்பட்டார் நபிகளார்: ைகபரின் ெவற்றி ெகாண்ட காஅல்த்தில் ஆங்கி ருந்த துய்யநந் நபிக்கு யூதர் தந்திட விடம்வி ைளந்தார்

ைதயைலத் துைணயாய்க் ெகாண்டு ெசய்தவச் சூட்சி முற்றும்

ெபாய்யாகிப் ேபான ேதகன் ெபருமாைனக் காத்திட் டாேன

விருந்துண்ண அைழத்தாள் ஓர்ெபண் முச்லிம்கள் சிலரிேனாடு ெபாருந்தினர் நபிகள் ஏற்றல் பண்ெபனுங் கார ணத்தால் அருந்திடக் கவள ெமான்ைற ஐவிரல் ெகாண்டு வாயில்

ெபாருந்திட அறிந்தார் அஃதில் ெபருவிடம் உண்டா ெமன்ேற

உண்டேவார் ேதாழர் ஆங்ேக உடனுயிர் நீத்தார் கண்ேட

விண்டேதார் ேகள்வி உண்ைம விளம்புவாய் விடம்ைவத் தாேயா

தண்டைனக் கஞ்சி யன்னாள் தன்பழி தைலேமற் ெகாண்டாள் ெகாண்டவம் முயற்சி யூதர் காட்டிய வழிதா மன்ேறா பக்கம்-205


ஒப்பினார் யூதர் தாேம உறுவிைனக் குடந்ைத என்ேற

தப்பாது ெகால்லும் உம்ைமச் ெசல்வது ெபாய்ெயன் றாகில் தப்புவர்ீ விடத்தி ருந்து தூதர் நீர் தாேம ெயன்றால் ெசப்புதல் ெசவிம டுத்தும் திருநபி மன்னித் தாேர ெவற்றிெகாள் வரீ ராக வந்தார்கள் மதீனா ைகபர்

ெவற்றிேபால் மகிழ்வு ேசர்க்கும் விதமாக அபிஸீ நிய்யா உற்றதம் இளவல் ஜஃபர் ஊர்வந்ேத இருத்தல் கண்டார்

வற்றாத வாஞ்ைச ேயாடு வள்ளலார் உடல ைணத்தார்

அைமதிக் கிலக்க நம்மாய் ஆனது மதினா அந்நாள்

இைமத்திடும் ெநாடிக்குட் பல்ேலார் இஸ்லாத்தின் பால்நு ைழந்தார் தைமத்தாேம ெவறுத்தார் யூதர் ேதாவிவாய்ப் பட்ட தாேல அைமந்தது ரமதான் மாதம் அருகினில் ஹஜ்ஜு ேநாக்க ஏழாண்டு கழிந்த ேதாேட யிைறபள்ளி கண்டு மக்கா

வாழ்ந்தவர் தமக்காம் மீ ண்டும் வைகத்தது காலங் காண ேதாழரீ ராயி ரம்ேபர் ேசர்ந்திடப் புறப்பட் டார்கள்

ேதாழரின் மகிழ்வி ேநாடு திருநபி ெயான்றி நாேர

மதீனாவில் ஆத ரித்ேதார் மிகுஆவல் ெகாண்டிட் டார்கள் இதுகாறுங் காணா துற்ற இதுபற்றித் தம்மி ேனாடு

வதித்தவூர் நபிகள் மன்னர் மக்காைவக் காண ெவன்றும்

நதிகடல் ேநாக்கி ேயாடும் நிைலெவகங் கூட்டிச் ெசன்றார் மக்காவின் அருகில் வந்த மக்காைவப் பதிெகாண் ேடார்முன் மக்காவில் வாழ்ந்த வாழ்க்ைக வரலாறு மதீனத் ேதார்க்கு துக்கமும் மகிழ்வுங் கூட்டிச் ெசாலினர் ஆரம் பத்தில்

ெவட்கிடும் வாழ்வும் பின்னர் வாழ்ந்தநல் நபிெசால் வாழ்வும்

ஆரம்ப வாழ்வு முற்றும் அறங்ெகட்ட வாழ்வாம் பின்னர் ேநரிய வாழ்வு ெகாண்ேடாம் நபிவழி பற்ற லாேல

கார்மனங் கண்ட ேபரால் கூடுவிட் டகன்ற மான்ேபால் ஊர்விட் டூரும் வந்ேதாம் உபசரித் துதவி ெசய்தீர் பக்கம்-206 இன்றுேபா ெலன்றும் உள்ளம் இன்புற்றா ரிைலமுஸ் லிம்கள்

துன்புற்றார் மாற்றா ெரன்றுந் துன்புறாப் ப்பாங்கி ெலன்று


தன்ெனாடு ஒருவ ெரான்றச் ெசன்றவர் முஹம்மத் இன்ேறா

மன்னூறு ேபரி ேநாேட புறப்பட்டு வருதல் கண்டார் ெசாட்டுெசந் நீர்தான் கூடச் சிந்திடா வாறு மக்கா

விட்டகன் றிட்ட முஹம்மத் ெவற்றிெகாள் வர்ீ ராக

உட்புகுஞ் ெசய்ைக அன்னார் உடன்பாடு ஹுைதபிய் யாவில் பட்டதால் தாேன ஏன்தான் புரிந்தனம் எனெநாந் தாேர

கண்டவக் காட்சி ெநஞ்ைசக் கரிக்கிடச் ெசய்யக் கண்ேடார் அண்டிட முன்னர் விட்ட கன்றிடும் எண்ணங் ெகாண்ேட

அண்டிய குன்று கள்ேமல் அவரவர் குடும்பத் ேதாடு

மண்டினர் தரித்தால் முஹம்மத் மனமாற்றச் ெசய்வா ெரன்ேற நுைழந்ததும் கஃபா ெகாண்ட நிலத்தினில் ஒன்று கூடி

ெதாழுதனர் நபிக ளார்தம் ேதாழர்க ேளாடு கண்ேட

பழிெயன்ன ெசய்ேதாம் இஃைதப் பார்த்திட என்ேற தத்தம்

விழிகைள ெநாந்தார் என்றான் வரித்திடக் காட்சி ெயன்ேற கல்ெலறி பட்டு மக்காக் கைடத்ெதரு ெவல்லாஞ் சுற்றி

இல்லா ெதாருவர் தானும் இைசந்துைக தராதி ருந்ேதார் வல்லைம மிக்க ேபராய் ேவகமாய் வளர்ச்சி ெகாண்டு

கல்ெலறி பட்ட மண்ணில் கால்பதித் திடுதல் கண்டார்

தன்ைகயால் பதித்த ெசார்க்கக் கருங்கல்ைல நபிகள் முத்தி பிேனழு முைறகஃ பாைவப் பணிெவாடு சுற்றி வந்து

முன்னவன் தைனழ ழுத்த மற்றவர் தாமுஞ் ெசய்தார்

பின்வரு மாறு வாயும் புகன்றிடத் ெதாடர்ந்தார் மற்ேறார் வணக்கத்துக் குரிய நாயன் ேவறிைல அல்லாஹ் அன்றி

இணங்கிேய ெவற்ரி தந்தான் எதிர்த்தவர் தன்ெயன் ேறாத

கணந்தனுந் தரியார் மற்ேறார் கூடிேய தாமுஞ் ெசால்வார்

இைணந்ததவ் ெவாலிெயா ளிந்ேத இருப்பவர் ெசவிப்ப ைறக்ேக பக்கம்-207 மறுநாள்தம் ேதாழேராடு வணங்கிய காட்சி கண்டு

ெபாறுைமயற் றிகழ்ந்தார் கஃபாப் பதிெகாண்ட சிைலதம் கண்கள் வறந்தன வாேமா சக்தி ெவறுத்தைவ அழிக்க எண்ணும்

புறத்தினர் தைமெயா ழிக்கும் பலமற்றுப் ேபான ெதன்ேன


இந்நாளில் ெபருமா னார்தம் இைசவிைன ேவண்டி அப்பாஸ் வந்ைதருந் தார்கள் தம்மின் விருப்பத்தின் பால்ம ைனயாள் ெசாந்தத்தின் நங்ைக தன்ைனத் திருமணஞ் ெசய்து ைவக்க பந்தெமான் றைமந்த தன்ேற ெபருமானார் ைமமூ நாவும் ேராமருக்கு எதிராய் யுத்தம்: நன்மார்க்கந் அதன்னில் ேசர நபிகளார் அைழப்புக் கண்டு வன்மனங் ெகாண்ட ேபருள் வழிேகடன் புஸ்ரா மன்னன் ெசன்றவத் தூதர் தன்ைன சாவின்பால் ேபாக்கித் தூது ஒன்றிய கடிதந் தன்ைன உடன்கிழித் தவம தித்தான்

மதினாவின் மக்க ளந்த மதிெகட்ேடான் ெசய்ைக ேகட்டுக்

ெகாதித்தனர் பழிவாங் கற்காய்ப் புறப்பட ேவண்டு ெமன்றார் விதித்துள ததுவா ெமன்றால் ேவறிைல வழியா ெமன்று மதித்தனர் மக்கள் வார்த்ைத மறுெநாடி பைடகூ டிற்ேற

ேபார்ெதாடுத் திடமுன் ெசய்த பழிதைன ஏற்றுக் ெகாண்டு சீர்வழி இஸ்லாம் பக்கல் ேசர்ந்திடப் பணிகு மாறு

ேபார்ப்பைட நாய கர்க்குப் பணித்தனர் மறுது ைரத்தால்

ேபாெரான்ேற முடிவாம் என்றும் புகன்றனர் நபிகள் ேகாேன

பைடத்தள கர்த்த ராகப் ெபருமானார் ைஸத்ைதத் ேதர்ந்தார் அடிைமயாய் இருந்து மீ ண்ட அண்ணலார் வரத் ீ ேதாழர்

ெகாடுத்தவப் பதவி ஈமான் ெகாண்டவ ரிடத்தில் என்னும் இடமிைலப் ேபத ெமன்னும் ஏற்றத்ைதச் சாற்றுதற்ேக பக்கம் 208: ேபாரினிற் Ôைஸத்இ றந்தால் ெபாறுப்பிைன Ôஜஃபர் ெகாள்க

ேசரினிற் ெசார்க்கம் அன்னார் தைலைமைய Õரவாஹா ஏற்பார்

ேதர்ந்திட உரிைம உண்டு ெசன்றிடும் பைடயி ேநார்க்கு

ஓர்வைர Ôரவாஹா மாண்டால் உத்தர வாகு மிஃேத

விைடதந்து அனுப்பும் ேபாது வள்ளலார் ஆைண யிட்டார் மடிந்திடச் ெசய்தல் ேவண்டாம் மகளிைர இளஞ்சி றாைர ஒடித்திடக் கூடா வடு ீ ஒருமரந் தானும் உம்மால்

அடிபுரண் டிடவும் ஆகா அைவயுத்த தர்மம் என்றார்


வரலாற்று நிகழ்வாய் இஃது வரித்திடப் ெபற்ற தன்று

அேரபியர் ஒருவர் ேராம அரசனுக் ெகதிராய்ப் ேபாரில்

ெசருக்களம் புகுந்த ெசய்ைக திருநபி ெகாடுத்தா ரன்னார்

சரித்திரம் இன்றுஞ் ெசால்லுஞ் சான்ேறாடு புவியி ேனார்க்ேக ஒரு லட்சம் ேபார்வ ீ ரர்கள் ஒன்றினர் Ôமுத்தாவின்பால்

ெபருமானார் பைடய தற்குப் பயங்ெகாள வில்ைல ெநஞ்சில்

உரங்ெகாண்டார் துவம்சம் ெசய்ய ஒருவர்நாம் சதம்ேபர்க் ெகன்ேற கருதினார் ஈமான் தந்த கவசமஃ தன்னா ருக்ேக

ெகாண்டிடல் ெவற்றி அன்ேறல் ைகப்படும் ெசார்க்கம் என்ேற ெகாண்டநல் லுறுதி அன்னார் குருதியிற் ெகாதிக்கத் ேதகம்

ெகாண்டது ெபரும்ப லத்ைதக் கடுகினர் களத்ைத அச்சங் ெகாண்டது பைகவர் ேசைன கடுஞ்சமர் கூடிற் றன்ேறா

ேமகங்கள் ஒன்ேறா ெடான்று ேமாதிடும் பாங்காய் ெவற்றி

ேமாகங்ெகாண் டிரண்டு ேசைன ேமாதின முழக்கம் ேபான்ேற ஆகிய தாகும் ஓைச Ôஅல்லாஹு அக்பர் என்ேற

நாக்குரல் ெசய்த ெசய்ைக நபிவழித் ேதாழ ராேல ெபரும்பைட ேயாேட திர்த்துப் ேபார்ெசய்யப் பலப்ப ரீட்ைச

ெபாருதலில் விஞ்சிற் ெறங்கும் பிணங்கேள காட்சி யாகும் விருந்துெகாண் ெடல்ைல மீ ற ேவண்டாெமன் றிகழப் பூமி குருதியாற் புறங்கு ளித்த காட்சிேபாற் களஞ்சி வக்கும் பக்கம் 210 புதிதாகப் பைடகள் ேசர்ந்த பாங்கினில் வரர் ீ ேதான்ற

அதிர்ந்தனர் எதிரி யாேனார் எதிர்த்திடில் அழிேவ என்று மிதிதளர்ந்த் திடம னத்துள் ேமவிடு அச்சங் கூட்டி

ஒதுங்கினார் முதுகு காட்டி ஓடினார் ேதால்வி ஏற்றார் ெவற்றியும் அதேனா டுற்ற வைரயறு ெபாருட்க ேளாடும்

ெவற்றிக்கு முதன்ைம யான வரர்தம் ீ உடல்க ெளான்ற உற்றனர் மதீனா காலித் உத்தம நபிையக் கண்டார்

ெவற்றியால் மகிழ்ந் திட்டாலும் வருந்தினர் நபிகளாேர மகிழ்ச்சியின் ஆரவாரம் மதீனாவிற் பரவி னாலும்


அகத்தினிற் ேசாகங் ெகாண்டார் அன்னலார் இறந்ேதா ராேல

ெசகவாழ்ைவத் துறந்த ேபாதும் ெசார்க்கவாழ் வைடந்தா ெரன்றார்

வைக ெசய்தார் அடக்கஞ் ெசய்ய ேவண்டினார் இைறபால் மாேதா ஒப்பந்த மீ றலும் முடிவுகளும்: ஒப்பந்தந் தன்ைன மீ றி உகந்தவா(று) உயிர்ப்ப லீ கள்

தப்ெபன்று அறிந்தும் மாற்றார் ெசய்திட்டார் ெசய்யச் ெசய்தார் கப்பிய கழங்கத் தன்ைனக் ெகான்றிட நபிக ளாரும்

ஒப்பினார் ேதாழர் கூட்டி ஓர்ந்துநல் முடிவு ெகாண்டார்

Ôபனிகஅப் பிரிவி ேனார்கள் ெபருமானர் தமக்ேகார் தூது அனுப்பினார் உதவி ேகாரி அண்ணலார் வாக்க ளித்தார்

கனத்தது ெசன்னி கண்கள் ேகாபேம யுருவ மாக

மனத்திடன் ெகாண்டார் அந்த மாந்தருக் குதவும் பாங்காய்

ெதாடர்ந்துதம் மக்கள் ஒன்றிச் ெசய்கின்ற ெகாைலகள் எண்ணி அடிமனக் கலக்க முற்றார் அேரபியர் தூத னுப்ப

முடிவுெசய் தார்கள் ெசல்ல முதன்ைமயாய் அபூசுப் யாைன விைடதந்து அனுப்பி னார்கள் வந்தவர் நபிையக் கண்டார் பக்கம் 209

இருபுறத் தாரும் வரர் ீ இழப்பினால் குன்றி னார்கள்

மருவாரின் வாளால் Ôைஸதும் முதல்வன்றன் ெசார்க்கம் ேசர கரம்பிடித் துயர்த்திச் ெசன்றார் ெகாடியிைன Õஜஃபர் ெநஞ்சின்

உரத்திைன எடுத்துச் ெசால்லின் எழுத்தினில் அடங்கா தன்ேறா ேசாராது துணிந்து நின்று தம்முயிர் ெபரிெதன் ெறண்ணா

வரர்கள் ீ ெபாருதி னார்கள் ெவற்றிேய குறியாய்க் ெகாண்டார்

ேபார்முற்றி எதிரி வாளின் சுழற்சியால் வலது ைகைய ேவெராடு இழந்தார் ஜஃபர் வரித்தேத ெகாடியி டக்ைக

இடக்ைகயிற் ெகாடிைய ஏந்தி எதிரிகள் தைமேய திர்த்துத் ெதாடந்திட யுத்தந் தன்ைனத் தூண்டிடும் ேபாது தம்மின் இடக்ைகயும் வாளினுக்கு இைரயாக ெநஞ்சி ேனாடு

ெகாடியிைன அைணத்தார் ெசன்னி தகர்ந்தது மறுக ணத்ேத கட்டைளக் ேகற்ப ெவற்றிக் ெகாடியிைன Ôரவாஹா ஏந்தி


உட்புகுந் தாேர ெசன்னி உருட்டினார் பலநூ றாக

ெதாட்டிடும் தைலகள் பூமி ெதாடர்ந்திடும் உடல்கள் அப்பால் ெவட்டினன் எதிரி வரன் ீ வரராய்ச் ீ ெசார்க்கஞ் ேசர்ந்தார்

முப்ெபருந் தைலகள் வழ ீ மறுகணம் பைடயி ேனார்கள்

ெசப்பினார்காலித் தம்ைம தைலைமைய ஏற்பீ ெரன்ேற ஒப்பினார் அவரும் யுத்தம் உடன்திைச மாறிமுன்னர்

தப்பிதஞ் ெசய்த மன்னன் ெசருக்கிைன அடக்கச் ெசய்யும்

இடதுைக ெகாடிையத் தாங்க எதிரிகள் வலது ைகவாட்

பிடியினுள் அடங்கிப் ேபானார் பம்பரச் சுழற்சி காட்டித்

துடிதுடித் ெததிரிப் ேபைரச் சமர்க்களங் குவித்தார் Ôகாலித் அடுத்தது ெவற்றி யந்நாள் அவர்கரத் திரவி சாயும்

மறுநாளின் ேபாரின் ேபாக்ைக மாற்றினார் காலித் வரர் ீ

சிறுசிறு குழுக்க ளாகத் தனித்தனி சுற்றி நின்றார்

ெபாறுத்திலன் பகலவன்ேபார்ப் புதுைமையக் காண ெவன்ேறா நிறுத்தினான் வானில் ஆட்சி ேநாக்கினார் எதிரிப் ேபாேர

பக்கம் 211: கண்டதும் நபிைய ேநாக்கிக் கூறுவார் ஹிைதபிய் யாவில் உண்டிைல நாெனாப் பந்த உடன்பாட்டில் ஒப்ப மில்ைல

கண்டிைல அதைன நானும் கூறிய தறிந்ேதன் அஃைத

உண்டுள வாறு மீ ண்டும் உயிர்ெபறச் ெசய்ேவா ெமன்றார் வினாவுக்கு வினாவாய் எம்மான் வினவினார் ஏன்அ தற்கு

என்னதான் ேவண்டும் உம்ேமார் ஏதுபங்கம் ெசய்தா ெரன்ேற முன்ைனய காலந் தன்ைன மிைகப்படச் ெசய்தல் ேவண்டும் என்றனர் அபூசுப் யானும் ஏற்றநற் பதிலுங் ெகாண்டார்.

அைமதிைய இழந்தார் சுப்யான் அண்ணலார் ெதாடர்ந்தார் ெசால்வார் எைமநாங்கள் உடன்ப டிக்ைகக் ேகற்றவா றியற்று கின்ேறாம்

அைமந்தைத அணுவற் ேறனும் அகற்றிேடாம் ேசர்க்க மாட்ேடாம் உமக்கிது ேபாது ெமன்றார் ஒன்றும்பின் உைரயா துற்றார்

ெபருமானார் ேபாகில் ஒன்றும் புரியாத நிைலயில் சுப்யான் ெநருங்கினார் அபூபக் கர்தம் ேநசத்ைதப் ெபறுதற் ெகன்ேற

ெபாருந்தாத ேபாராட் டங்கள் ெபாருத்தத்ைத முறித்த ெதன்னு


கருத்தவர்க் கிருந்த ேபாதும் ெகாண்டனர் முயற்சி தன்ைன பைகைமைய வளர்த்துச் ெசந்நீர் பாய்ந்திடும் நிைலைம ேபாக்க வைகெசய்யுஞ் ெசல்வர்க் குற்ேறார் ெசய்திடும் உறுதி மூலம்

தைகைமசால் அபூபக் கர்முன் ெசால்லிய வார்த்ைத ேகட்டு மிைகயாக ஏதும் இல்ைல மாநபி ெசால்ெசால் ெலன்றார் ேதாழர்கள் பலரும் இஃேத ெசான்னார்கள் இறுதியாக

ேதாழராம் அலியி டத்துச் ெசன்றனர் அவருஞ் ெசால்வார் பாழான துன்மு யற்சி ெபருமானார் வார்த்ைத மீ றி

ேதாழராம் நாங்கள் ஏதும் ெசய்திடற் கியேலாம் என்ேற

முயற்சியில் முற்றுந் ேதாற்று மக்காைவ ேநாக்கி சுப்யான்

முயன்றனர் நபிகள் ேபாரின் முடிெவான்றில் உறுதி பூண்டான் ெசயற்படா ெதாப்பந் தத்ைதத் தூர்ந்திடச் ெசய்த ேபர்க்கு ெசயத்தகு பாடம் யுத்தம் தாெனன மனங்ெகாண் டாேர பக்கம் 212: குைறஷியர் மீ ேத யுத்தம் ெகாளவுேளாம் உளத்தில் நீரும்

மைறத்திடும் எமது திட்டம் மற்றவர் அறிதல் ேவண்டாம் அறத்திைனக் காக்க என்று அபூபக்கர் தம்மி டத்ேத

இைறதூதர் இயம்ப அஃைத ஏற்றனர் ேதாழ ராேம

தம்ெமாடு இைணந்து யுத்தம் ெசய்திடக் கூடு ெமன்ற

தன்ைமேயார் தமக்குத் தூது ெசன்றிடப் பணித்து அன்னார் முன்வரு திங்கள் வந்து மதீனாவில் ேசர்வ ெதன்னும்

முன்னறி வித்த ெலான்ைற முைறப்பட அனுப்பி ைவத்தார் பலநூறு ஒட்ட ைககள் பலநூறு பரிகள் என்றும்

இைலயது வாறு என்பர் இைணந்தபத் தாயி ரம்ேபார்க்

கைலதனின் வல்லார் ஒன்றாய்க் கூடினார் ேபாரின் ேபாக்ைக

இைலயவர் அறிந்தார் எம்மான் ஏவலால் கூடி னாேர

ெசன்றன பைடகள் எங்கு ெசல்கின்ேறாம் எனத்ேதான் றாேத

ெசான்னார்கள் நபிகள் என்னுந் திைசேநாக்கிச் ெசல்லும் ேபாழ்து

முன்னிைல கண்டார் அப்பாஸ் மதீனாைவ ேநாக்கும் ேநாக்கில் என்னுடன் இைணக என்றார் இைறநபி அப்பாஸ் ேசர்ந்தார்


பைடநைட ெகாள்ளும் ேபாழ்து பார்த்தனர் நாெயான் றாங்ேக இைடயினிற் குட்டி கட்கு இன்னமு தூட்டுங் காட்சி

தைடெசய்தார் கருைண வள்ளல் கடுெகனுந் தீங்கு ேநரா

இைடவிட்டுச் ெசல்க ெவன்ேற இைணயிலாக் காட்சி அஃேத Ôகுைதத் என்னும் இடத்தில் ேசர்ந்தார் கூடேவ Õபன ீசு ைலம்ேபர் குதிைரெகாள் பைடவ ீ ரர்கள் கணக்கினில் ெதாளாயி ரம்மாம்

எதிரிகள் எவேரன் றாலும் இலாதுெசய் ெதாழிக்கும் எண்ணம்

புைதத்தவர் மனத்தி லன்னார் புகன்றனர் நபிைய ேநாக்கி உறவினில் உங்க ளுக்கு ஒன்றிய ேபர்கள் எங்கள்

திறனிைன நீங்கள் காணத் தாெமான்றி வந்ேத யுள்ேளாம் திறன்மிகு குதிைர வரர் ீ ேசணம்விட் டகலாப் ேபர்கள்

மறவர்கள் நாங்கள் யுத்த மன்றிலிற் காண்பீ ெரன்றார் பக்கம் 213: புறப்படு முன்னர் ேநான்பு பிடிப்பவர் பிடிக்கட் டும்பின்

குைறதைன நிவர்த்தி ெசய்யக் கடைமப்பா டுைடயீ ெரன்னும் முைறைமைய வரீ ருக்கு ெமாழிந்திருந் தார்கள் தாேமா

முைறயாக ேநான்பி ருந்தார் முைனப்பாடு ெகாள்ளு மட்டும் புனிதநற் றலம்வ ைரக்கும் பிடித்தனர் ேநான்பு அண்ட

இனிமுதல் ேவண்டா ெமன்றார் இைறநபி எதிரிப் ேபரின்

சனிப்பிைன முடிக்க ேவண்டுஞ் சக்திையப் ெபறெவன் ெறண்ணும் முைனப்பினால் நபிகள் வார்த்ைத முற்றிலும் பற்றி னாேர யாெரங்கள் எதிரி என்று எவருேம அறிந்தி லாது

காரணங் கருதித் தன்ைனக் Ôகஅப்இப்னு மாலிக் என்ேபார்

கருைணயின் கடலாம் அண்ணல் காத்தமுன் நபியின் முன்ேன இருந்ெதாரு கவிைத ெசான்னார் இைறநபி நைகப்பூ ெசய்தார்

Ôஉருவிய வாளி ேனாடு ஒன்றிய வரர் ீ தம்முன்

மருவிய அழிவ ெதன்னும் முைறெயவர் குண்டா ெமன்னப்

ெபாருதேவ நிற்கின் றார்கள் ேபசும்வாய் இருந்தால் வாட்கும் வருெமாழி யதுேவ யாகும் வள்ளேல எனப்பு கன்றார். புன்சிரிப் ெபான்ேற தம்மின் பதிெலன நபியி ருக்க

தன்வழி கஅப்பின் ெசன்றார் காரியங் ைககூ டாேத


என்னதான் நபியின் ேநாக்கு என்ெறான்ைற அறியத் தாேன பின்புலம் முஸ்லிம் கட்கு பதறினார் குைறஷிப் ேபர்கள்

பதினாயி ரம்ேபர் ெகாண்ட பைடபலத் ேதாடு யத்ரீப்

பதியிருந் தருகி ெலான்றிப் ேபாயினர் என்னுஞ் ேசதி

கதிகலங் கிடும்பாங் காகக் குைறஷியர்க் கிருந்த ேபாழ்தும் எதிரிகள் தாயிப் ேநாக்கி ஏகின்றார் எனநி ைனந்தார்.

தாயிேப ேநாக்கு என்று தாமுளத் திருப்தி ெகாண்டும் ஓயாத ெதால்ைல தந்து உறுதிைய முறித்த தாேல

காய்தலுங் கூடும் நம்ைம திருநபிப் பைடக ெளன்று

காய்ந்தனர் உள்ளம் அரபுக் குைறஷிகள் அச்சங் ெகாண்டார் பக்கம் 214: அஞ்சுவர் எனவ றிந்தும் அச்சத்ைத வளர்க்கும் ேநாக்கில் ெசஞ்சுடர் பரத்த ெவன்று தீநாபல் லாயி ரங்கள்

விஞ்சிடுங் கனல்ப றக்க வளர்த்திட ஆைண யிட்டார்

பஞ்சுேபாற் புனித வுள்ளப் ெபருமானார் நிைறேவ றிற்ேற எண்ணிய வாறில் லாது இஸ்லாத்தின் ேசனா வரர் ீ

எண்ணறப் ெபரிதா ெமன்று எண்ணிய குைறஷி யர்கள்

எண்ணினார் மீ ண்டுந் தூது இைறநபி வசம னுப்ப

எண்ணச்ெசய் ததுவத் தீயின் எரிநாக்கள் நபியுன் யுக்தி முன்னர்ேபால் அபூசுப் யாேன முன்வந்தார் தைலைம தாங்க

தன்ேனாடு Ôபுைதல் Ôஹகீ ைம ேதாழைமக் கைழத்துக் ெகாண்டார்

வன்முைற ெசய்த ேபர்கள் வழிமாறி இரப்ப தற்குச்

ெசன்றனர் ெசால்வ தற்குச் சீரறு ெசயலா மஃேத

ஒட்டைக கைனக்கும் ஓைச உணர்ந்தன ெசவிகள் அன்னார் கிட்டவந் துற்றா ெரன்னும் கணத்தினில் முன்னி ருந்ேதார்

ஒட்டைக ெவண்ப தாைக ஒன்றுடன் வருதல் கண்டார்

ஒட்ைடயில் வரர் ீ அப்பாஸ் ஒன்றக்கண் ேநாக்கி னாேர ெபருமானார் பாசைறக்குட் புகுந்ததும் சுப்யான் ேகட்பார் ெபரும்பைட கூட்டி வந்தீர் ேபார்ெசய உமது ெசாந்த

உருத்துைட ேயார்க்கு மாறாய் உவக்குேமா எம்ம ேனார்க்குத் ெதரிந்தவர் ெதரியா ேதார்கள் ேசர்ந்துளார் அதனி ெலன்றார்


ெநறிமுைற தவறி நீங்கள் நடந்துெகாண்ட் டுள்ள ீர் முற்றும்

இைறத்தலம் புனித மண்ைண இைடயறக் களங்கஞ் ெசய்தீர்

அறிந்துேம Ôஹுைதபிய் யாவின் அறத்திைனச் சிைதத்தீர் இன்னும் நிைறயேவ ெசய்துள் ள ீர்கள் நபிவிைட பகன்றிட் டாேர ேபச்சிைனப் புறந்தி ருப்பப் ேபசுவார் சுப்யான ஏன்நீர்

ஓச்சிடக் கூடா துன்றன் உளப்பைக Ôஹவாஸீன் கள்ேமல் மூச்சிலும் உன்றன் மீ து ேமவிடும் பைகைம ெகாண்ேடார்

நீசர்கள் அவர்க ெளன்றார் நந்நபி புலன்த விர்த்தார் பக்கம் 215:

நம்புேவன் எனக்கி ைறவன் நலெமலாம் அருள்வா ெனன்ேற நம்புேவன் மக்கா மீ து நான்ெகாள்ளும் ெவற்றி மீ தும்

நம்புேவன் இஸ்லாம் ெகாள்ளும் நிகரிலா ெவற்றி மீ தும் நம்புேவன் ஹவாஸீன் ேபர்கள் நாடிந் ேதால்வி மீ தும் என்றனர் நபிகள் பின்ேன எதிர்தரப் பினாைர ேநாக்கி

ஒன்றிைல வணங்க அல்லாஹ் ஒருவைனத் தவிர நாேனா

அன்னவன் தூத ராேவன் அறிந்தைத ஏற்பீ ெரன்றார்

ெசான்னனர் மீ ண்டும் அஃதைதத் ேதாழராய் வந்த ேபேர. Õபுைதேலாடு ஹகீ மும் ேசர்ந்து புனித இஸ்லாத்தில் ேசர

அதிகாைல வைரெய னக்கு அவகாசந் தருவ ீ ெரன்ேற

மதிேசார்ந்த நிைலயில் சுப்யான் மாநபி தம்ைமக் ேகட்டார்

எதிர்ெயன் றறிந்தும் தம்மின் இருப்பிடம் அைணத்திட் டாேர அதிகாைலத் ெதாழுைக காண அைழப்ெபாலி ேகட்டு ெநஞ்சுள்

புதியேதார் உணர்வு ேதான்றப் புத்துயிர் ெபற்றார் சுப்யான்

எதிரியாய் வந்த ேபரின் இதயத்துள் ஈமா ெனன்னும்

மதுபாய்ந்து கலிமாச் ெசால்லி முஸ்லிெமன் றாகி னாேர நபிெயாரு வாக்குத் தந்தார் நாம்மக்கா அைடந்த பின்னர்

சுபியானின் வட்டுள் ீ தத்தம் ெசாந்தமாம் இல்லந் தன்னில் அபயத்ைத ேவண்டிப் பள்ளி அைடவேரா அவர்க்கு ஏதும் நிபந்தைன அற்று அன்னார் நலங்காப்ேபாம் என்ப தாக.


ெபருந்திமிர் தற்ெப ரும்ைம ெபாருந்திேயார் சுப்யான் என்று கருதிய அப்பாஸ் எம்மான் கருைணைய ேவண்டிப் ெபற்ற

ஒருெபருஞ் சலுைக அஃதாம் உதவிற்றுப் பின்ேனார் ேபாழ்து

திருமக்கா முஸ்லிம் கள்ைக ேசர்ந்துற்ற நாளில் மாேதா பக்கம் 216:

தரிப்பிடம் விட்டு ேநாக்குந் தலம்ேநாக்கிப் பைடகள் ெசல்ல பரிப்பைட ஒட்ைடச் ேசைன பாதாதிப் பைடயுஞ் ேசரும்

விரிந்ேதாவர் கடலா மன்ன வரர்கள் ீ ெசால்லுள் மாளார்

சரித்திரம் ஒன்று கூறும் ெசயல்ேநாக்கிச் ெசல்கின் றாேர

கண்டாேர சுப்யான் வரர் ீ கூட்டத்துள் தமது நண்பர்

வண்டலர் இஸ்லாத் தின்பால் விேராதித்துக் ெகாடுைம ெசய்ேதார் விண்டுெசன் றார்கள் வார்த்ைத Ôவல்லவன் ஒருவ ெனன்ேற கண்டிைல இம்மா ேசைன கூறிடற் கரிதா மன்ேறா

ெகாடுைமயாய் எதிர்த்துச் ெசய்யும் ெகாடுைமகள் அைனத்துஞ் ெசய்து இடுகாட்டுக் கனுப்பும் எண்ணம் இதயத்துள் ெபாதிந்து ைவத்ேதார் அடிெதாடர்ந் திைறவன் தூதர் ஆைணக்குள் அடங்கி நிற்கும்

படியான ெதன்ன அப்பாஸ் பதிலுைர தந்திட் டாேர.

இதயத்துள் இஸ்லாம் ேஜாதி இைணந்ததால் ேதான்றும் மாற்றம் புதுைமேய இல்ைல ஈமான் புகுந்திடில் நடப்ப திஃேத

விதியுமக் கதுவாய் ஆகும் வாய்ப்பிைன அளித்தான் என்றார் எதிரியும் மன்னிப் ெபய்தும் இைறநபி கருைண யாேல

பைடயினர் அைனத்துப் ேபரும் ேபானபின் அபூசுப் யான்பின் அைடந்திட்டார் மக்கா தம்ைம அண்மிடும் ஆபத் ைதத்தம்

உைடயவர் தமக்குச் ெசான்னார் உருக்குைட அணிந்த வரர் ீ பைடெயான்று மக்கா ேநாக்கிப் புறப்பட்ட ேசதி யஃேத பத்தாயி ரம்ேப ரந்தப் பைடயினில் உள்ளா ெரன்றார்

ஒத்துடன் பட்டா லன்றி ஒருவரும் எஞ்ேசா ெமன்றார்

எத்தைகத் தீங்கும் ேநரா என்னில்லம் புகுந்தால் பள்ளி தத்தம தில்லம் புக்குத் தாழிட்ேடார் தமக்கா ெமன்றார் பக்கம் 217:


பைடயிைன நான்கு கூறாய்ப் பிரித்துநாற் புறத்தி ருந்தும்

அைடந்திட ேவண்டும் ஒன்றாய் ஆைணயின் பின்ந கர்க்குள் திடமாக இரத்தம் சிந்தல் தவிர்த்திடல் ேவண்டு ெமன்ற

முடிேவாடு ெசன்றார் தீேயார் முைறெகடப் ெபாருதி னாேர சிறுபைட ஒன்ைறக் கூட்டித் தாக்கிட முைனந்தார் முஸ்லிம் புறத்தினில் காலித் வரத் ீ தள்கர்த்த ராக வந்தார்

சிறுெபாழு தாகும் அன்னார் தாக்கேலா உயிரி ழந்தும் புறமுது கிட்டும் ஓடிப் ேபாயினர் ேதால்வி கண்டார்

நகரினுள் நுைழந்த ேவைள நபிகளார் யுத்தம் பற்றித்

தகவல்கள் அறிந்த ேபாது துன்புற்றார் தனக்குள் தாேன இகபரத் தரசன் தீர்ப்பு இதுெவன்றால் ெசய்வ ெதன்ன

தகுமது நன்ைம யின்பால் ேசரட்டும் எனநி ைனந்தார் ெதாழுைகைய முடித்துப் பின்னார் சிறுதுயில் ெகாண்டு கஃபா எழுந்தருள் ெசய்தார் எம்மான் எழுமுைற வலமும் வந்தார்

கழிெயான்று ெகாண்டு ஆங்ேக ெகாண்டுள்ள சிைலகள் தம்ைம இழுத்தனர் ஒவ்ெவான் றாக இடம்விட்டு வழச் ீ ெசய்தார்

Ôசத்தியம் தைளத்த ேதஅ சத்தியம் அழிந்த ேதஅ

சத்தியம் அழியும் என்று ெசால்லிய வாறு ஆங்கு

ெமாத்தமாய் இருந்த கல்லின் முந்நூறு அறுப தாம்ெபாய்ப் பக்திக்கு ஆன ெதய்வப் பிண்டங்கள் வழ்ந்த ீ தம்மா

பலநூறு ஆண்டு ெதய்வப் ெபருைமெகாண்டி ருந்த ெதல்லாம் சிலெநாடிக் குள்ள தாகச் சிதறின துகள்க ளாக

சிைலேயாடு உள்ளி ருந்த சித்திர வைககள் கூடக்

கைலந்தன கழுவிச் சுத்தங் கண்டன சுவர்க ெளல்லாம் அருந்திட Ôஸம்ஸம் நீைர அண்ணலார்க் களித்தார் அப்பாஸ்

ெபாருந்தினர் ஹாஷீம் கட்ேக புனல்தரும் பணிைய முன்ேபால் திருமக்காத் திறவு ேகாைல ெதாடர்ந்துைக வசமி ருந்த

ஒருகுலத் தாரில் உஸ்மான் உடன்தரப் ெபற்றுக் ெகாண்டார்

பக்கம் 218: கதவிைனத் திறக்க உஸ்மான் கண்ணிய நபிமுன் ெசல்ல


உதவியாய் Ôபிலால்உ ஸாமா உடன் ெசன்றார் சிறிது ேநரம்

கதவிைன மூடித் தங்கி கர்த்தைன வணங்கிக் கஃபாப்

பதிதைனத் திறந்து மக்கள் புறம்ேநாக்கிப் ேபச லானார் Ôஅல்லாஹ்க்ேக புகழ ைனத்தும் அவன்தந்த வாக்கின் வாறு

எல்லாேம இயற்றி யுள்ளான் எதிர்ப்பிைனத் துவம்சம் ெசய்து ெபால்லாைர மாற்றி இஸ்லாம் புகழ்ெபற ைவத்தான் அந்த

அல்லாஹ்க்ேக புகழைனத்தும் என்றனர் பிறருஞ் ேசர்ந்தார் பள்ளியின் பாது காப்பில் புகுந்திருந் ேதார்கள் வட்டின் ீ

உள்ளிருந் ேதார்க ெளல்லாம் ஒன்றினர் கஃபா சுற்றி

வள்ளலார் அவைர ேநாக்கி வினவுவார் Õஎன்ன உங்கள்

உள்ளத்தில் இருப்ப ெதஃைத இயம்பி நிைனந்தீ ெரன்ேற. நன்ைமைய நிைனக்கின் ேறாம்நாம் நன்ைமைய நாடு கின்ேறாம் உன்னதர் நீங்கள் உங்கள் உள்ளத்தின் கட்ட ைளக்கு

ெசன்னிசாய்த் திடுேவாம் முற்றுந் தீர்மானம் உங்கள் ைகயில்

என்றனர் ஒன்று கூடி இைறநபி ெசவிெகாண் டாேர. Ôநிச்சய மாக நானும் என்சகா யூசுப் ேபான்ேற

உச்சரிக் கின்ேறன் ேகண்மின் இன்ைறய தினத்தில் உம்பால் எச்சிறு குற்றந் தானும் இல்ைலயாம் இைறெபா றுப்பான்

பட்சமிக் ேகாரி ெலல்லாம் ெபரியவன் அல்லாஹ் என்றார் சுக்குநூ றாகிப்ேபான Ôஹுபல் எனுஞ் சிைலயி ேனாடு மிக்குள பிறவும் தீயின் மீ துற்று அழிக்க ஏவி

தக்கிய இல்லந் ேதாறும் தரித்திருப் பைவயுங் கூட

இக்கணத் திருந்த ழித்தல் இைறநபி ஆைண அஃேத

எஞ்சிமக் காவி லுற்ேறார் எேலாருேம ஈமான் ெகாண்டார்

அஞ்சினாள் Ôஹிந்தா Ôஹம்ஸா ஈரைல ெமன்ற ெபண்ணாள்

வஞ்சகன் Ôஅபூஜ ஹீலின் வழிவந்த Ôஇக்ரீ மாவும்

ெவஞ்சினன் Ôஅபூல ஹப்பின் வழிமக்கள் அடங்கு வாேர. பக்கம் 219: என்பதி ஊைர விட்டு எங்குெசன் றாேரா ேதேரன்

தன்மனப் பயத்தி னாேல தங்கள்பால் எனஇக் ரீமாவின்

இன்மனக் கிளத்தி ெசால்லி இருந்தனள் மன்னிப் ேபற்று


மன்னித்ேதன் என்றார் நாதர் மாதவள் மகிழ்ந்து ெசன்றார் ேதடிேய ஓடித்தம்மின் துைணவைரக் கண்டு ெசால்வாள் நாடிேனன் நபிைய உம்பால் நயந்திட அவர்மன் னித்தார் கூடிேய வருவர்ீ என்னக் கலிமாைவ முன்ெமா ழிந்து நாடிவந் தார்இக் ரீமா நபியைத அறிந்திட் டாேர.

இஸ்லாத்ைத அழித்ெதா ழிக்கும் எண்ணத்ைதத் தந்ைதக் குப்பின் பசுமரத் ெதழுத்துப் ேபால பதித்திடர் ெசய்த ேபர்தம்

வசம்வரல் கண்டு எம்மான் வைரயிலா மகிழ்வு ெகாண்டார்

திைசேநாக்கி எழுந்தார் தம்மின் ேதாள்ஆைட ைகக்ெகாண் டாேர

ேமலாைட தைனெய டுத்து மகிழ்ச்சியின் ெவளிப்பாடாக

ஆலம்ேபால் இருந்த ேபர்க்கு அணிவித்தார் நபிகள் நாதர் காலத்தின் மாற்ற மாேமா கலிமாவின் பலேமா அன்றி சீலெரம் நபிக ளாரின் சிறப்பேதா அறிவார் யாேரா. ஹுைனன் யுத்தம்: குைறஷிகள் தம்ைம வழ்த்திக் ீ கஃபாைவக் ைகக்ெகாண் டாலும் மைறமுக மாக மற்ேறார் முயற்சியும் நடந்த தன்னார்

குைறயறப் ெபரும்ப ைடையக் கூட்டினார் Ôஹவாசீன் கூட்டம்

இைறவழிப் ேபைர இம்மண் இலாெதாழித் திடுதல் ேநாக்ேக ஹவாசீன்கள் தாக்க ேநாக்குஞ் ேசதிைய அறிந்து முன்ேப ஹவாசீன்கள் திக்கு ேநாக்கித் திருநபி பைடெச லுத்த

நவமாக ஈமான் ெகாண்ட நபித்ேதாழர் தைமயுங் கூட்டி

இவண்ெகாண்ட பைடயி ேனாடு ஏகினார் தரிப்ப ைடந்தார் பக்கம் 220: எதிரிகள் பைடக்கு மாலிக் இைணயிலா வரர் ீ தாேம

பதிெயனக் ெகாண்டி ருந்தார் ேபார்த்தலத் தவரின் ேசைன முதலாகிப் ெபாருத்த மாக ேமட்டிைனப் பற்றிக் ெகாண்டு

எதிர்ெகாள்ளக் காத்தி ருந்தார் எண்ணம்முன் ஈேட றிற்ேற கடுஞ்சமர் மூண்ட தன்று குன்றினில் இருந்த வாறு

ெகாடுத்தனர் கைணகள் வாேன சரங்களால் மைறந்த ெதாப்ப எடுத்தைக ெதாடுக்க முன்னர் எதிரிகள் ைககள் முந்த


விடுத்தினர் உயிைர முஸ்லிம் வரர்கள் ீ சிக்குண் டாேர எதிர்பார்த்தி ராத ேவைள எதிரிகள் தாக்கு தல்கள்

அதிபலம் வாய்ந்த தாக அறிந்திடாப் புலத்தி ருந்து

வைததரத் தாங்க ெவாண்ணா வரர்கள் ீ சீர்கு ைலத்தார் இதனிைட நபிகள் நாதர் இருப்ெபனத் தளரா துற்றார்

தன்னுடன் வந்து ேசர்ந்து ெசயற்பட அைழத்தும் வரர் ீ

பின்னத்தில் ெசவியுறாது ேபாயினர் ெவகுண்ட அப்பாஸ்

தன்ெபருங் குரல்ெகா டுத்துக் கூவினர் ெசவியுட் ெகாண்டார்

பின்வந்து ேசர்ந்தார் நூறு ேபரதில் எஞ்சி னாேர

அப்பாஸின் அைழப்ைபக் ேகட்ட அன்ஸாரி முஹாஜி ரீன்கள் தப்பியவாறு மீ ண்டுஞ் ேசர்ந்தனர் நபிக ேளாேட

ஒப்பிேய வந்து கூடி ஓர்ைமேயா ெடதிர்த்தார் தூசு

கப்பிய ெதங்கும் ஓடும் குதிைரகள் ஒட்ைட யாேல ேசணக்ைக மிதிப்பில் ஏறித் திக்ெகட்டும் ேநாட்டம் விட்டு காணத்த குந்த தாகக் கண்ணுற்றார் எதிரி வரர் ீ

பூணுதல் புதிதாய்ப் பாயும் புலிகளாய் ஒன்று ேசர்தல்

ேதாணிட இைறபாற் ைககள் தூக்கிேய பிரார்த்தித் தாேர Ôஉன்றன்வாக் குறுதி ையநான் உவந்திருக் கின்ேறன் அல்லாஹ் என்றவா ேறார்ைக மண்ைண எதிரிகள் ேநாக்கி வச ீ அன்றவர் பத்றுப் ேபாரில் ஆற்றிய ெதாப்ப வாகும்

நின்றவா ேறேதா வாகி நிைலதைல கீ ழாய் மாறும்.

பக்கம் 221: யுத்தத்தின் முன்னர் ேவவு இயற்றிடச் ெசன்ற வரர் ீ

புத்திேப தலித்த ேபராய் ேபாய்மாலிக் கிடத்திற் ெசான்னார்

சத்தியம் உலகு சாராச் ேசைனெயான் றிருத்தல் கண்ேடாம்.

புத்தியில் அவர்க ேளாடு ேபார்ெசய்தல் என்னும் வாேற

கருைமேயா ெடான்றி ெவள்ைள கலந்தன வாய்ப்ப ரீகள் ெபருந்ெதாைக ெவண்ணி றத்து வரர்கள் ீ தாங்கி நிற்கத் ெதரிந்தனர் கண்ேடாம் என்று கூறிய வாறாய் யுத்தம் புரிந்திடும் ேபாது காபீர்ப் பைடகளும் கண்ணுற் றாேர


இைறயருள் பாது காக்க ஏற்பட்ட மாற்றங் கண்டு

இறுதியில் மலிக்தம் வரர் ீ இைணந்ெதாரு கூட்ட மாகி

மறுதலித் ேதாடித் தாயிப் மண்ணைடந் திட்டடர் கண்டு

உறுதிெகாண் டிட்டார் முஸ்லிம் உம்மத்ேதார் ஒன்று ேசர்ந்தார் ெபரும்பைட ெகாண்டு வந்தும் பாராத ேபாது யுத்தப்

ெபாருதலுந் ெதாடர்ந்தும் ெவற்றி ெபாறதுபின் முதுகு காட்டி ெபருமுயிர்ச் ேசத முற்றும் ேபாயினர் ேபான பின்பும்

ெபாருந்தினார் இல்ைல எம்மான் பாசைற தரிக்கக் கூட தாயிபின் ேகாட்ைடக் குள்ேள தப்பிப் ேபாய்ச் சரண ைடந்தார்

தாயிைபப் பத்தீர் நாட்கள் சுற்றிேய காத்தி ருந்தும்

வாயாது ெவற்றிெயன்னும் வைகயுற மக்கா ேநாக்கிப்

ேபாயினர் நபிகள் ெகாண்ட ெபாருெளாடும் பைடக ேளாடும்

சபித்திடப் புகன்றார் மக்கள் தாயிபில் வாழு ேவாைர

சபித்திடார் இைறபாற் ெகஞ்சித் தன்கரம் உயர்த்தி ேவண்டி நபிகளார் இரப்பார் இவர்க்கு நல்வழி காட்டு என்ேற சபித்திலார் வாழ்வில் என்றும் தூயநந் நபிக ளாேர

ைகவிட்டுச் ெசன்ற ெசாந்தம் ைகப்ெபாருள் மந்ைதக் கூட்டம்

ைகக்ெகாள வருவா ெரன்று காத்திருந் தாலும் எண்ணம்

ெபாய்த்தது எவரும் வாராப் ேபாழ்தினில் முற்றும் மக்கள் ைகத்தலம் பங்கீ ட் டின்பாற் ேபானது முஸ்லிம் கட்ேக.

பக்கம் 222: இருபத்ெதண் ணாயி ரம்மாம் எண்ணிக்ைக ஒட்ட ைககள் ெபருந்ெதாைக ஆடு நான்கு பத்தாயி ரம்மு மாகும்

இருந்தனர் ைகதி யாேனார் ஈர்மூன்று ஆயிரம் ேபர்

ெபருந்ெதாைக ெவள்ளிக் காசும் ெபற்றனர் பங்கீ ட் ெடான்ற

கிைடத்தைவ அைனத்தும் பங்குக் ெகாடுப்பன வாகச் சற்றுக் கிைடத்தது புதிதாய் வந்ேதார் ைககளில் அதிக மாக

அைடந்தனர் சிலேபர் பங்கில் அதிர்ப்தியுற்றார்க ெளன்று கிைடத்தது ெசய்தி நாதர் கூட்டத்ைதக் கூட்டி னாேர Ôஆதர வளித்த ேபேர! அறிந்தனன் பங்கீ ட் டில்நான்

நீதியாய் நடக்கா துற்ற நிைனவினில் சிலேபர் உள்ள ீர்


ேபாதியகார ணத்ைதப் புரியைவத் திடேவ ேவண்டி

ஓதிேனன் அைழக்க என்பால் ஒன்றுக புலைன என்றார் உங்கள்பால் நாேன என்ைன ஒப்பைட திருந்த காைல சங்ைகயற் றிருந்தீர் நீங்கள் தூயவன் அருளி னாேல பங்கமற் றுயர்ந்தீர் சீராம் பாைதயிற் ெசல்ல லான ீர்

தங்கிய வறுைம ேபாக்கித் தயாபரன் அருளுஞ் ெசய்தான் பைகைமயும் பிணக்குங் ெகாண்டு பலபலக் கிடந்த ெநஞ்சில் தைகெயாடு நட்புந் ேதான்றச் ெசய்தனன் இைறவன் என்ன

அகநிைற ேவாடு அன்னார் ஆம்ஆம் எம்மீ தி ைறவன்

மிகவருள் ெகாண்டான் அன்னான் மாநபி கூட ெவன்றார் ஆதர வளித்தேபேர! அைறதலுங் கூடும் நீங்கள்

ஆதர வற்ற ேபாது அபயந்தந் துதவி ெசய்ேதாம்

தூதெரன் றுங்க ைளநாம் திட்டமாக நம்பி ேனாம்எத் தீதுவந் துற்ற ேபாதும் ேதாள்தந்ேதாம் என்று கூற

கூறிடில் அதைனநானுங் கூறுேவன் உண்ைம என்ேற

ஆறுதல் ெகாள்வார் ஏதும் அற்றைவ ராக வந்ேதார்

ேதறிடில் அவர்க்குச் சற்றுச் ேசர்வதில் அதிகம் என்றால் ேவறிைலப் ெபாருள தற்குப் புரியுங்கள் நானுங் கட்ேக. பக்கம் 223: ஆேடாடு ஒட்ைட தம்ைம அவரில்லங் ெகாண்டு ெசல்ல வெடாடு ீ நீங்கள் உங்கள் வானவன் தூதர் தம்ைம

கூடேவ ெகாண்டு ெசல்லும் ைகப்பாடு ெகாண்டீ ரன்ேறா

நாடிேடன் என்றும் நீங்கள் நட்டாற்றில் தவிக்க ெவன்றார் ஆதர வளித்த நீங்கள் அடிெதாடர் பாைத அன்றி

மீ துேறன் பிறர்ெசல் பாைத முற்றும்நான் உங்கள் பாேல

ஆதர வளித்த ேபர்க்கு அல்லாஹ்வுன் அருட்பி ழம்ைப மீ துறச் ெசய்வாய் என்ேற முடித்தனர் அண்ண லாேர.

ெபருமானர் வார்த்ைத ேகட்டுப் ெபாங்கிடும் கண்ணர்ீ ெவள்ளம் உருகிடும் ெநஞ்சின் ேபறாம் ஒன்றிைல அழாத ேபர்கள் ெபருமாேன நீங்க ெளான்ேற ேபாதுமாம் எமக்கு என்று

ஒருமித்துக் குரல்ெகா டுத்தார் ஏந்தலர் முகம்ம லர்ந்தார்


நபிகளார் ெசவிலித் தாயின் நன்மகள் Ôைஷமா கூட

அபைலகள் கூட்டத்துள்ேள அடிைமயாய் நின்றி ருந்தார் நபியிடம் வந்ேதார் மீ ட்க நாங்களும் உறவுக் காரர்

அபயந்தந் ெதம்ைம மீ ட்க அருள்ெசய ேவண்டு ெமன்றார் ஏதுநான் ெசய்ேவன் ஏல எல்ேலார்க்கும் பங்கு ெசய்ேதன்

எதுெவான் றுண்டு என்றன் இனத்தவர் தமக்கும் என்பால் மீ துற்ற ேபைர ேவண்டின் மன்னித்து விடுேவன் ஒன்று

ஏதுவாம் ெதாழுைகப் ேபாழ்தில் இைறயில்லம் வந்தால் என்றார்

ெதாழுைகயின் பின்னர் பள்ளி திரண்டுேவார் முன்ேன ெசன்று விழுப்பத்ைத உைரப்பீ ரானால் ேவண்டுதல் பலித்தல் கூடும் ெதாழுைகயின் பின்ன வர்கள் ேசர்ந்தனர் பள்ளி தன்னில்

ெவளிவந்தார் ஈமான் ெகாண்ேடார் வந்துேளார் தம்ைமக் கண்டார்

முைறயீடு ெசய்தார் தாழ்ந்து முஸ்லிம்கள் தம்ைம ேநாக்கி

இைறதூதர் பதில ளித்தார் எைனச்சார்ந்ேதார் தம்ைம என்னால் துறந்திட அடிைம ெயன்னுந் தலத்திருந் ெதன்ேற மற்ேறார்

துறந்தனம் நாமும் எம்பால் ேசர்ந்துள்ேளார் தைமயு ெமன்றார் பக்கம் 224: விடுதைலப் பணங்ெகாள் ளாது வள்ளலார் ெசய்ைக பற்றி

விடுதைல ெசய்தார் தாமும் விசுவாசங் ெகாண்ட ேபர்கள்

ெநாடிப்ெபாழு துள்ேள முற்றும் நடந்தன விடுபட் ேடார்கள்

நைடெகாண்டார் தத்தம் இல்லம் நிம்மதிப் ெபருமூச் ேசாேட தபக் யுத்தம்: மக்காைவ ெவற்றி ெகாண்டு முஸ்லிம்கள் ெதாைகயுங் கூடி திக்ெகல்லாம் பரவல் கண்டு திைகப்புற்ற சிரிய மன்னன் தக்கபல் லுதவிேயாடு திரட்டிய பைடேயா ெடான்றி

பக்கத்தி ெலான்றி னாெனன் புதுச்ேசதி பரவிற் றன்ேறா

தற்பாது காப்புக் காகத் ெதாடர்ந்தவன் வருமுன் னர்ேபாய் முற்படல் ேவண்டும் ேபாரில் முறியடித் ேதாடச் ெசய்ய

முற்பட்டார் நபிகள் நாதர் மூபத்து ஆயி ரம்ேபர்

சிற்சில நாட்க ளுள்ேள ேசர்ந்தனர் இைறேபற் றாேல


ேபாருக்கு ேவண்டு கின்ற ெபாருள்வாங்கப் ெபான்தி ரட்ட

ஊருக்கு அறிய ைவத்தார் உத்தமக் குடிச னங்கள்

வார்த்ைதவாய் வந்த ேதாெவன் வாகினில் ஐயங் ெகாள்ளுஞ் ேசர்த்தனர் ேகாடா ேகாடி தனியவன் அருளி னாேல

அறிந்தனர் ெபண்கள் தம்மின் அன்றணி நைகயுங் கூட்டி

இைறநபி முன்னால் ைவத்தார் இலாதேபர் ஏைழ தம்மின்

நைறெசாரி ஈந்தின் ேசாற்பம் நல்கிட மனமு வந்தார்

குைறயறப் ெபாருட்கள் ேசர காப்பவன் உதவி னாேன திருநபி மருகர் உத்மான் ெதாளாயிரம் ஒட்ைட ேயாடு

திர்ஹங்கள் பதினா யிரம்மும் தந்தனர் உமறு ஹத்தாப் ெபருநிதி தம்மில் பாதி ேபாருக்ெகன் ெறாதுக்க ஸித்தீக்

இருந்தைவ அைனத்துந் தந்தார் இைறவழிக் ெகாைடயா ெமன்ேற அறிந்தனர் நபிகள் ேதாழர் அபூபக்கர் ெசய்ைக தன்ைன பக்கம் 225: துறந்தேதன் அைனத்தும் வட்டில் ீ தரித்தேதா எதுவும் என்ன இைறவனும் அவனின் தூதர் இருேபரும் இருக்க அங்கு குைறேயதும் இல்ைல என்றார் குறுநைக புரிந்த வாேற

அலியிைன தமக்குச் சார்பாய் அமர்த்தினார் மதீனா காக்க பலங்ெகாண்ட பைடயி ேனாடு ேபாயினர் சிரியா ேநாக்கி பலகாதங் கடந்து ஈற்றில் பைடதபூக் எனுமி டத்தில்

நிைலெகாண்ட தறிந்தான் மன்னன் தைலதப்பி ஓடி னாேன ஈர்பத்து நாட்கள் தங்கி இருந்தனர் பைடயி ேனாடு ேபாருக்கா யான எந்தப் பாதிப்பும் இலாது கண்டு ஓருயிர் இழப்பு மின்றி ஓருயிர் ேபாக்க லற்ேற

ஊர்வந்து ேசர்ந்திட் டார்கள் உத்தமத் தூதர் மாேதா.

பாெரல்லாம் பூத்த மனம் புனிதமாம் ஹஜ்ஜுக் ெகன்னும் பயணத்துக் குரிய காலம் இனிதுற்ற ேபாது எம்மான் அபூபக்கர் தம்மி ேனாடு

முந்நூறு ேபைரக் கூட்டி மக்கமா நகர்க்குச் ெசல்லக்


ெசான்னார்கள் கூட்டத் ேதாடு ெசன்றனர் அலியும் ஒன்றாய் கடைமைய வழிநடத்தும் கருத்தினில் அபூபக் கர்ரும்

உைடயின்றிக் கஃபா சுற்றும் ஒழுக்கக்ேக டகற்ற முன்னர் நைடெபற்ற சிைலவ நக்கம் நடக்காது தடுப்ப தற்கும்

விைடெபற்று அலியுஞ் ெசன்றார் வழக்கங்கள் மாற்றிற் றன்ேறா இஸ்லாத்தின் ெவற்றி எல்ேலார் இதயத்தும் அச்சமூட்ட

விசுவாசங் ெகாள்வார் கூட்டம் விரவிய ெதங்க ணும்ேம

முசுலிம்கள் வாழ்வும் ேநாக்கும் வள்ளலார் மீ து ெகாண்ட

அைசயாத பற்றும் மக்கள் அறிந்தனர் தாமும் ெகாண்டார்.

பக்கம் 226: மதீனாைவச் சுற்றி யுள்ள மாநிலம் ெதாைலதூ ரத்தில்

எதிரியாய் எண்ணி வாழ்ந்த எலாநாட்டு மக்கள் தாமும்

புதிதாக ஈமான் ெகாண்டு புனிதஇஸ் லாத்தில் ேசர்ந்தார்

மதியுைட மாந்தர் உண்ைம மார்க்கத்ைத அறிந்த தாேல முன்ெனாரு ேபாது தாயிப் முற்றுைக முடிந்து வந்த பின்னவர் மீ து சாபம் புரிந்திட ேவண்டி நிற்க

முன்னவர் இவர்க ளுக்கு முைறயான வழிகாட் ெடன்ேற ெசான்னதன் பலைன நாதர் ேதர்ந்தனர் இற்ைற நாளில்

தாயிபின் தூதெரான்றிச் ெசன்றனர் நபிையக் காண

ேநயமுங் ெகாண்டார் முற்றும் நிர்க்கதி யானார் அன்னார் ஆயேதார் ேபாழ்து எம்மான் அைவயினில் கூடி னார்கள்

வாய்ெமாழி மாற்ற ெமான்று வழங்கிடச் சால்பா யிற்ேற\ இைணந்திட விைளந்ேதாம் நாங்கள் இஸ்லாத்தில் என்றார் கூடி

இைணந்தேதார் வார்த்ைத Ôஆனால் என்பதாய் வினாவிற் ெறாக்கி இைணந்திட விைளந்தீர் சால இட்டேம Ôஆனால் என்று

இைணந்தெசால் ெகாள்ெபா ருள்தான் என்னெவன் றறியக் ேகட்டார்

விைலமாத ேராடு கூடும் வழிமறித் திடுதல் வட்டி

நலந்தரும் ேபற்ைற முற்றும் நீக்கவும் மதுைவ யுண்ண

விலக்கலும் ேவண்டாம் என்றார் வந்தவர் வார்த்ைத ேகட்ேடார் கலங்கினர் இஃது என்ன ேகெடன நபிகள் ஆய்ந்தார்.


முடியாது என்ேறார் வார்த்ைத மட்டிலும் மலர நாவில்

அடுத்தவர் சரிநாம் ஏற்ேபாம் இஸ்லாத்தில் பிைணேவாம் என்ேற விடுத்தனர் விநயமாக ேவண்டுேகா ெளான்ைற மீ ண்டும்

ஒடித்தழித் திடாதீர் ெதய்வ உருவங்கள் தைமயா ெமன்ேற ெகாதித்தனர் உமர்சி னத்தால் ெகாண்டெதன் எண்ணம் நீவர்ீ விதிக்குேமா இரண்டு ெதய்வ வழிபாடு கற்க ைளநீர்

மதிப்பதால் ெகாள்ளும் லாபம் முற்றிலும் பூஜ்ய ேமதான்

மதிமுக வதனத் தாேரா Ôமுடியாெதன் ெறான்ேற ெசான்னார்

பக்கம் 227: பூஜிக்கும் எங்கள் ெபண்கள் புண்ணுறு வாேர உள்ளம்

ேநசிப்பால் ெபாறுக்க மாட்டார் நின்வழி தகர்ப்ப தாயின்

யாசித்ேதாம் மூன்று திங்கள் இைடெவளி ஈதல் ேவண்டும் ேயாசிப்பீர் என்றார் நாதர் இைசவிலார் உைரக்க லானார்

ஒளிேயாடு இருளு ெமான்றி இருப்பெதவ் வாறு அல்லாஹ் முழுமுதல் என்றிருக்க மண்கல்லாலர் ஆன ைவகள் ெதாழுவுரு வாக ஏற்றல் ெசயத்தகு வாேமா நாங்கள்

முழுைமயாய் ெவறுத்ேதாம் ேவண்டாம் முடிவிது தாேன ெயன்றார்

அண்ணலார் முடிவில் கல்லாய் ஆனது கண்ேடார் ஈறில்

பண்ண்வன் தன்ைன நாங்கள் பணிதலில் தவிர்ப்பீ ெரன்ன

உண்ைமயிற் ெபாருெளன் னாகும் உம்வழி இஸ்லாம் என்றால் விண்ணவன் ஏற்கான் றன்ைன வணங்கிடாப் ேபாைர என்றார்

ஈற்றினில் இஸ்லாத் ைதநாம் ஏற்றனம் என்றார் வந்ேதார் மாற்றமுற் றார்கள் என்னும் மகிழ்ேவாடு நபிகள் நாதர்

ஏற்றேதார் ேபைர அன்னார் இஸ்லாத்ைதப் புரிந்து ெகாள்ள

சாற்றிடும் பாங்காய்க் கூடச் ெசன்றிடப் பணித்திட் டாேர

ெதாழுவுரு தம்ைமத் தம்மால் தகர்த்ெதறிந் திடமாட் டாது

வழுவினர் அதற்கு மாட்டாய் Ôமுகீ ராைவ ெபாறுப்ப ளித்து

முழுவதும் அழிப்பீர் சுப்யான் மக்காவில் ேசர்ந்து ெகாள்வார்

ெதாழுவதற் குகந்ேதான் அல்லாஹ் தாெமனப் பணித்த ேபேர முகீ ராவின் ேகாத்தி ரத்தார் முன்னின்றார் பாது காப்பாய் வைகயாக லாகு ெமந்த வன்முைற தாமு ெமன்ேற


ெதாைகயாகக் கூடி மாதர் சிைலயுைட படுதல் கண்ேட சிைகவிரி ேகால மாகத் ேதம்பிேய அழுத்திட் டாேர நஜ்ரானின் ேபாத கர்கள் நாடினார் நபிக ளாைர

மஸ்ஜிதில் அவர்கள் தம்ைம மனமுவந் திருக்கச் ெசய்து இஸ்லாத்தில் ஏசு நாதர் எத்தன்ைம வாய்ந்தார் என்று

விசுவாசங் ெகாண்ேடா ெமன்னும் விபரங்கள் ெசால்லி னாேர. பக்கம் 228: ஏற்றிடாக் கிறிஸ்த வர்கள் இைணவரி ெசலுத்த ஒப்பி

ஏற்றவா ெறமக்கு நீங்கள் இைடயூறு ேதான்றா வண்ணம்

ேபாற்றுதல் ேவண்டும் எங்கள் புதுவுற ெவன்றுங் கூற ஏற்றனர் நபிகள் நஜ்ரான் ஏகினார் மீ ண்டிட் டாேர.

யமனிேலார் மாகாண த்தில் Ôைதெயனுங் கூட்டத் தார்கள்

அைமதிையக் குைலத்தார் முஸ்லிம் அன்றாட வாழ்வில் அண்ணல் அைமதிைய நாட்ட ெவன்ற அலியவர் தைலைம ஏற்க

அைமத்தனர் பைடெயான் றஃைத அத்திைச அனுப்பி ைவத்தார் ெவற்றிெகாண் டைமதி ேதாற்றி வைரயிலார் ைகதி யானார் உற்றிருந் தாேரார் நங்ைக உபகாரி Ôஹாதிம் தாயின்

ெபாற்புைடச் ெசல்வி எம்மான் பக்கலில் ேதான்றிச் ெசல்வார்

முற்றுெமன் விடுத ைலக்கு முஹம்மேத ெபாறுப்பா ெமன்ேற அறியுவர்ீ நபிேய எந்ைத ஆற்றிட்ட தர்மம் நீங்கள்

அறியுவர்ீ ெபண்ைமக் ெகந்ைத அளித்திட்ட ெபருைம உண்ைம அறியுவர்ீ மாற்றார் கண்ணர்ீ அகற்றிய நலம ைனத்தும்

அறியுவர்ீ இன்று நாேனார் அநாைதயாய் நிற்குங் ேகட்ைட தண்டைல யாடுங் ெகண்ைட சாலேவ கண்ணி ரண்டும்

ெகாண்டவவ் விைளயாள் வார்த்ைத ேகட்டநந் நபிகள் நாதர்

உண்டிருந் ததுவாம் உந்ைத உள்ளத்தில் உயர்ந்த பண்பு

ெகாண்டைன விடுத ைலநீர் களிப்ெபாடு ெசல்க என்றார் நான்மட்டுந் தனித்துப் ேபாக நாடிேலன் எேனார் தம்ைம

ஏன்விட்டுச் சிைறயில் வாட இணங்குேவன் கருைண ெகாண்டு மான்விடு வித்த தூேத மற்றவர் தைமயுங் கூட

தான்வர அனும திக்கத் தயவருள் ெசய்க என்றாள்


ேசர்ந்தவா றைனவ ருக்குஞ் ெசன்றிட அனும தித்தார்

பாரினுக் கருட்ெகா ைடயாம் ெபருமானார் அப்ெபண் ெசன்று ேசர்ந்தனள் மீ ண்டும் எம்மான் சந்நிதி தைமய ேனாடு

சார்ந்திடப் புதிய மார்க்கம் தம்ெசாந்த விருப்பி ேனாேட பக்கம் 229: ேதடிவந் திஸ்லாம் ேஜாதி சுடர்விட மனத்தில் தூய்தாய் கூடிேயார் ேபாக இஸ்லாம் கிைளபரந் ெதங்குஞ் ேசர

நாடிய ெபருமான் பூவின் நாற்றிைச மீ தும் ேதாழர்

நாடிடச் ெசய்தார் மார்க்க நலேமாதப் பணித்திட் டாேர

நாடுகள் பலவற் றிற்கும் நபிகளார் ஆைண ஏற்று

நாடிேனார் நபித்ேதா ழர்கள் நன்மார்க்கப் பணிெசய் தற்ேக நாடுக அைமதி யாரும் நிர்பந்தஞ் ெசய்த லாகா

நாடிடீர் ெவறுப்ைப உங்கள் நடத்ைதயால் என்றுஞ் ெசால்லி துன்புற்ேறார் முனிவு ெசய்யின் திைரயிைல இைறவன் முன்ேன அன்ெபாடு நடந்து ெகாள்ளல் அவசியம் அஞ்சிக் ெகாள்வர்ீ

வன்முைற ேவண்டாம் உங்கள் வார்த்ைதகள் இனிதா கட்டும் என்றுேம உைரத்தார் நாதர் ஏற்றவர் பணிெதா டர்ந்தார்

யமன் நாட்டின் தைலவ ராக இைறநபி Ôமுஆத்ஐத் ேதர்ந்ேத Ôஉமதாட்சி எதுவா றாக உண்டாகும் எனவி னாவ

Ôஅைமந்திடும் குர்ஆன் ஓதும் ஆைணக்குள் என்றார் மீ ண்டும் Ôஅைமந்தது குர்ஆ னுக்குள் அடங்கிைல யாகி ெலன்ன

Ôஅண்ணலார் ேபாத முண்டு அதன்படி ெயன்றார் மீ ண்டும் Ôஎண்ணிய ேவண்டு தற்கு இைசவிலா ததுவும் ேபானால் Ôபண்ணவன் மைறக்கும் தூதர் ேபாதமும் ஏற்கும் வாறு

எண்ணிேய கருமம் ெசய்ேவன் என்றதும் நபிம கிழ்ந்தார்

பலெதய்வ வழிபாட் ைடநாம் புறக்கணித் திட்ேடாம் இஸ்லாம்

பலமாகப் பற்றிக் ெகாண்ேடாம் ெபருமாேன என்ப தாக

நலமான ேசதி ெயான்று யமன்நாட்டி லிருந்தும் மற்றும் பலபுதுத் ேதசத் ேதாடும் புகன்றீமான் ெகாள்ள ஏற்றார்

திருமுகம் அனுப்பி இஸ்லாந் தைனேயற்ற ேபருக் ெகல்லாம்


திருமுகம் அனுப்பி இஸ்லாந் தைனப்புரி வைககள் கூறி வருந்தூதர் தைமம தித்து வைகெயலாஞ் ெசய்க என்ேற

ெபாருந்தினர் வார்த்ைத மாற்றார் புரிந்திடு பாங்காய் எம்மான் பக்கம் 230: முஸ்லிம்கள் கிறிஸ்த்ேதார் யூதர் முைறயாக வரிையப் ேபண

வசமுங்கள் வருவர் ெகாள்வர் வரித்ெதாைக அளித்துத் தம்மின் விசுவாசங் ெகாண்ட யூத கிறிஸ்த்துவ மதங்கள் தம்ைம

பிசகில்லா ெதாழுகு ேவார்க்கும் பாதுகாப் புண்டா ெமன்றார் வருைகதந் துற்ற எல்லா வர்க்கத்தார் தாமும் முற்றும்

ெபாருந்தினார் இல்ைல ஆமீ ர் புறத்தைல மத்து வத்தின்

பதிÔஆமீ ர் இப்னு துைபல் பலவந்தப் படுதல் ெசய்ய

மதீனமா நகர்வந் ெதம்மான் முகமனில் ேபச லானார் முரடராய்ச் சுபாவங் ெகாண்ட மனிதராம் ஆமிர் வார்த்ைதச் சரெமனச் சீறிப் பாயும் திருத்தூதர் தன்ைன ேநாக்கி திருநபி வாரி சாகச் ேசர்த்ெதனக் ெகாள்வ தாயின்

மருவுேவாம் இஸ்லாம் மார்க்கம் முஹம்மேத எனவு ைரத்தார் உரித்தல்ல உமக்ேகா உன்றன் உைடயேபர் தமக்காம் அஃது

புரியுவர்ீ எனவு ைரக்கப் பகருவார் கூடா ரத்தில்

இருப்பவர் எனக்காம் நாடு எங்கணும் ெசல்ேவார் உம்மால் இருக்கட்டும் என்றார் ஆமிர் இைறநபி அவைர ேநாக்கி சிறந்தேதார் குதிைர வரர் ீ தாெமன வுள்ள ீர் உம்பால்

சிறக்கட்டும் பரிப்ப ைடகள் தைலைமையத் தருேவன் என்ன பிறிெததும் ெபேறனா என்று ேபசினார் ஏமாற் றத்தால் மறுெமாழி அைமதி ஒன்ேற மாநபி வாய்ப்பு ைதத்தார்

உன்றனுக் ெகதிராய் இந்த உலகத்ைதப் பரிப்ப ைடயால்

ஒன்றிடச் ெசய்ேவ ெனன்று உறுதிெயான் றுைரத்துத் தன்னில் ஒன்றிய ஏமாற் றத்ைத உைரயாது உைரத்த ஆமிர்

ெசன்றதும் நாங்கள் வல்ேலான் தயவிைன நாடி னாேர Ôயாஅல்லாஹ் பனிஆ மீ ர்கள் பவவழி நீங்கி வாழ

நீெயல்லா நலனுஞ் ெசய்வாய் நின்மதம் இஸ்லாம் தன்ைன தூயவா காப்பாய் இந்தத் துைபயிலின் மகன்பா ெலன்றார்


ேபாயில்லஞ் ேசருமுன்ேன பரிதாபம் ஆமீ ர் மாண்டான் பக்கம் 231: ஆமீ ரின் இறப்பின் பின்ேன ஆமீ ர்கள் ேகாத்தி ரத்தார் தாமாக மீ ண்டு வந்து ெசய்தனர் உடன்பா ெடான்ைற

ஈமான் ெகாண் டாரவர்ருள் இைணயிலாக் கவிஞர் லாபீத் பூமியில் இைறமார்க் கத்ைதப் புகன்றனர் கவிக ளாேல வாரிசு வரவும் இழப்பும் Ôமாரியா கிப்தியாவின் மகப்ேபற்றுக் காலம் அண்ம

விரும்பினார் நபிக ளாரின் வழிமக்கட் ேபற்றுக் ெகல்லாம்

மருத்துவம் பார்த்த Ôஸல்மா வயதான ேபாதும் தாேன மாரியா கிப்தி யாவின் மகப்ேபற்றுக் குதவ ெவன்ேற

பிடிவாதம் ெசய்த அந்தப் பாட்டியின் விருப்புக் ேகற்ப

உடனிடம் மாற்றப் ெபற்றார் உடனிருந்(து) உபச ரிக்க

நடந்தது இைறவன் ேமலாம் நாட்டத்துக் ேகற்ப ெவய்ேயான் கடந்ேதகி இரண்டாம் சாமம் கூடிய ேபாழ்தில் அம்மா வந்தனர் வான வர்ேகான் விளித்தனர் இப்ரா ஹீமின்

தந்ைதேய! எனும்வா றாகத் ெதாடர்ந்திடும் முைறைம மாற்றிச்

சந்ேதாஷச் ெசய்தி ெசால்லும் சார்பிலாம் ஸல்மா கூட உந்தினர் கணவ ருக்கு உடன்ேசதி ெசால்க ெவன்ேற

அதிகாைலத் ெதாழுைக யின்பின் அண்ணலார் ேதாழர் ேநாக்கி இதமான ேசதி ெசான்னார் எனக்ெகாரு ஆண்கு ழந்ைத

உதித்தது எந்ைத ேபராம் இப்ராஹீம் நாமந் தன்ைன

பதித்துள்ேளன் அவர்க்கு என்றார் ெபாழிந்தது மகிழ்வு ஆங்ேக பாலூட்டச் ெசவிலித் தாய்மார் ேபாட்டியிட் டார்கள் ஆனால் பாலூட்டும் பாக்கி யத்ைதப் ெபற்றேதார் ெகால்லார் மாேத

ீ காேலாடும் தினமும் பிள்ைளக் கனியமு துற்ற வடாம்

பாலகன் ஈர்ப்பால் நாதர் ெபரும்ெபாழு தங்குற் றாேர பக்கம் 232:

தந்ைதயார் இருக்கும் இல்லம் தைனயைனக் ெகாணர்வார் ஓர்நாள்


சந்ததிப் ேபற்ைறப் பார்இச் ெசல்வன்என் ேபாலா ெமன்ேற

பந்தத்தால் உைரத்தார் ஆயிஷா பார்ைவக்குத் தந்த ேபாது

விந்ைதயாய் எதுவு மில்ைல வழக்கம்ேபால் என்றிட் டாேர எத்துைண ெவண்ைம ேதகம் என்னேவார் அழகு ேதசு அத்தைன தாமு ெமான்றி ஆனது காண்கி லாேயா உத்தம நபிகள் கூற ஒட்டகப் பால்கு டித்தால்

அத்தைன ேபரும் காண அழகாக விருப்ப ெரன்றார் பதிெனட்ேட மாதம் வாழ்ந்த பாலகர் இப்ரா ஹீம்ேநாய்

வைதப்படப் பிைழக்க மாட்டா வாறவர் நிைலைம கண்டு

பைதத்தனர் உள்ளம் எம்மான் பச்சிளம் பால கர்தம்

விதிமுற்றிப் ேபான ேபாது வருந்தினர் கண்ெசா ரிந்தார் மைறவிைனக் குறித்து மக்கள் வாெயாலி ெசய்வ தற்கு இைறநபி தடுத்தி ருக்க இன்றவர் அழுதல் கண்டு

முைறெகட முன்னர் ெகாண்ட விளக்கத்ைத மனத்தில் ெகாண்டு குைறபட ஒருவர் ெசான்னார் காண்பவர் ெதாடர்வ ெரன்ேற சப்தமிட் டழாதீர் என்று சாற்றிய வார்த்ைத தன்ைன

தப்பாக அர்த்தங் ெகாண்டார் துயரத்ைத ெவளிக்காட் டல்ேலார்

தப்பான ெசய்ைக ெயன்று தான்நபி ெசான்ன தாக

ஒப்பிைல ஒலிெய ழுப்பல் உகுத்துங்கண் ணருக் ீ கன்றாம் நீண்டேபாழ் தழுது நின்ற நபிகளார் எடுத்து ைரப்பார்

ேவண்டாெமன் றுைரத்த திந்த வைகயல உள்ள மஃதில்

ெமன்ைமயால் கருைண யாலும் ேமவிடும் உணர்வு இஃதாம்

கண்ெகாளப் படமாட் டார்கள் கருைணயற் றிருப்ேபா ெரன்றார் ஒன்றைர வருட காலம் உள்ளத்தில் பூத்தி ருந்த

ெபான்மலர் ஒருெநா டிக்குள் ேபானெதன் ெறண்ணும் ேபாழ்து

தன்தைட தாண்டிக் கண்கள் ெசாரிந்தன இைறவன் ஆைண என்னெதன் றறிவார் யாேரா இைலயிந்தப் பூவின் மீ ேத பக்கம் 233:

மீ ண்டும்நாம் ஒன்று ேசர்ேவாம் மறுைமயில் என்னும் வாக்கு

ஆண்டவன் அருளா துற்றால் ஆைசத்திரு மகேன நாங்கள்

நீண்டேபர் ேசாகங் ெகாள்ேவாம் ெநஞ்சாறா இழப்பாம் என்ேற


பூண்டனர் அைமதி மற்ேறார் பின்பற்றும் வாேற எம்மான் கழுவிேய சுத்தம் ெசய்து Ôகப்ரினில் ைவக்கு முன்னர்

ெதாழுைகைய நபிக ளாேர ெதாடர்ேவார்முன் நின்றி யற்றி

ெதளித்திடச் ெசய்தார் நீைரத் தைரயமர்ந் திைறஞ்சி னார்கள்

முழுவாழ்வில் இந்நாள் ேபான்று மனங்கவல் ெகாண்டா ரில்ைல திருநபி மகனார் தம்ைமச் ேசர்த்துமண் ணைறயுள் ைவத்த

ஒருசில நிமிடத் துள்ேள ஒன்றிவான் ேதான்ற ெவய்ேயான்

கிரகணம் மக்க ளஃதின் காரணம் இதனா ெலன்ன

ெபருமானர் பிைழெயன் ேறாதிப் பற்றுக ெதாழுைக என்றார்

இறுதி ஹஜ்ஜும் உபேதசமும் துல்கஃதா மாதம் ஒன்றத் ெதாடர்ந்திடும் ஹஜ்ஜுக் காக பல்வைக முயற்சி தாமும் புரிந்திடக் ெதாடங்க மக்கள் வல்லவன் தூேத எம்ைம வழிகாட்டி டப்ேபாம் ெசய்தி

ெசால்வழி அறிந்தார் ெநஞ்சுள் துளிர்த்தது மகிழ்வின் ஊற்ேற மதீனாவில் மட்டு மன்றி மணற்பூமி அைனத்தும் அஃது

எதிெராலி ெசய்த ெதல்லா இடத்திருந் ேதாரும் ேசர்ந்தார்

முதிர்ந்தபல் லாண்டு கால முைறைமயில் இருந்து ேவறாய்

அதிசிறப் பான திந்த அறுதிஹஜ் அகிலத் ேதார்க்ேக

ேகள்வியுற் றைனத்துப் ேபரும் கூடினர் மதீனா மண்ணில்

வாழ்வினில் கிைடக்கும் ேபறாய் வரித்தனர் மனத்துள் ஆண்ெபண் ஏைழப்ேபர் சீமான் என்ேறார் இைடெவளி இல்லா ெதான்றி நாள்வரக் காத்திருந்தார் நற்றவப் ேபற்றால் உய்த்தார் பக்கம் 234: ெசன்றனர் மக்கா ேநாக்கித் திருநபி ேதாழ ேராேட ெசன்றனர் நபிக ளாரின் திருமணப் பந்தத் தாரும்

ஒன்றிைல மனிதர் மக்கா ஏகாதார் என்னும் பாங்காய்ச்

ெசன்றனர் மதீனா ெவற்றுத் தலெமனில் ெபாய்ய தாேமா மூபத்து ஆயி ரம்ேபர் முதன்ைமயில் நபிகள் ெசல்ல

பாபத்தின் கைறகள் நீங்கிப் புனிதராய் மாறும் எண்ணத்

தாபத்தால் ெநஞ்சம் விம்மத் தாழ்பதித்(து) இைறயில் லத்ைதத்


தீபத்ைத நாடுங் காருள் நின்றேபர் ேபாலு மானார் புறப்பட்ட பத்தாம் நாளில் பகலவன் மைறயும் ேவைள இைறநபி கஃபா ைவத்தன் இருவிழி ேநாக்கக் ைககள்

மைறேயாைன எண்ணி வான்பால் ேநாக்கிேய எழவுந் தன்ைன அறியாது கண்கள் நீைரக் ெகாட்டிடப் பிரார்த்தித் தார்கள் வல்லவா இைறவா இந்த வானவன் பதியின் ேமன்ைம

ெசால்ெலாணாக் ெகௗர வத்ைத ெசல்வத்ைத மக்கள் தம்பால் நல்கிடும் பக்திப் ேபற்றால் நாயேன ெபருகச் ெசய்வாய்

கல்ெலனுங் கருகும் பாங்காய் காருண்யர் ேவண்டி னாேர ஓேரழு முைறகள் கஃபா ஓடின சுற்றிற் கால்கள்

பாராளும் பதிைய ெநஞ்சம் பூரிக்க வணங்கி மீ ண்டு

ஓேரழு முைறகள் ெதாங்கு ஓட்டமும் சபாமர் வாைவ பூரணஞ் ெசய்தார் ஓடிப் பகருவாய் ெமாழித ேலாேட

தனித்ெதாரு வட்டில் ீ தானுந் தங்கிட இணங்கார் பள்ளி

தனிற்பிற ேராடு தங்கித் ேதான்றுவான் பிைறயின் எட்டில்

அைனத்தவர் ெதாடர எம்மான் அைடந்தனர் Ôமினாைவ தங்கித்

தினகரன் ேதான்ற Ôஅறபா தைனேநாக்கிப் பயண மானார்

பதின்மூன்று கற்ேறா ைலவில் பரந்தவவ் ெவளியில் தங்கும் விதி முன்னர் இப்ரா ஹீமின் வழிவந்த தாகும் இந்த

விதிதைனக் குைறஷி யர்கள் வழிெகாளா திருந்த மக்காப் பதிவிட்டுப் ேபாகும் அந்தப் பழக்கத்ைத மறுத்தி ருந்தார் பக்கம் 235: தாயின்பின் மைலத்ெதாடர்கள் தைமயிரு புறத்துங் ெகாண்ட

தாயிருந் ததுவாம் அந்தத் தனிெவளி நாப்பண் குன்ெறான்(று)

ஆயது Ôகருைணக் குன்று ஆம் அதன் நாம மாகும்

ேபாயாங்கு தான்த ரித்தார் புண்ணியர் வந்ேதா ேராேட ேவறு ெபருங்கட ெலனநிைற சனங்களி னிைடெயாரு ேபருைர நிகழ்த்தெவண் ெறண்ணி

திருநபி ஒட்டைக ேமலிருந் ெதட்டுத்


திக்கதும் ேநாக்கிட மக்கள்

மருவினர் திருவாய் மலர்ந்ேத ெமாழிவது மனதினிற் பதிக்கெவன் ெறண்ணி

உருக்கிடும் ெவயிலின் உக்கிரந் தாங்கி உறுதிேயா டவரங்கு நின்றார்

மக்கேள ெயன்ெமாழி ெசவிமடுத் திடுவர்ீ மற்ெறாரு முைறயிது வாேற

தக்கேவார் சமயம் ேசருேமா அறிேயன் தயெவாடு நானுைரப் பதைனத்

திக்ெகலாஞ் ேசர்ந்திடச் ெசய்வது கடேன தீன்வழி ெதாடருெமம் மாந்தர்

எக்கால முமறிந் ெதாழுகிடச் ெசய்குவர்ீ எனத்ெதாடங் கினர்நபி மாேதா

பக்கம் 236: ேவறு ேநரிைச ஆசிரியப்பா என்னுைட மக்காள் என்னுைட மக்காள்

இன்றுநா னுைரக்கும் நன்ெமாழி யதைன நன்ெறனக் ேகள்மின் நலம்ெபற வறிவர்ீ

இன்ெனாரு முைறநா மிவ்விடந் தனிேல

இைணேவா ெமனநா னறிகிேல னின்னாள் தூயநன் நாளித் திங்களு மதுேபாற் றூயதிம் மண்ணுந் தூயது அறிவர்ீ

இன்ேற ேபான்றும் உயிர்ெபாரு ளாவி

என்றுந் தூய்ைமத் துைடத்ததா யைமக இங்கில் லார்க்கு ெமனதுப ேதசம்

எங்கிருந் தாலு ெமத்திநீர் ைவப்பீர்

மறுைமயு மும்ைம ெநருங்குமிவ் ேவைள

மனதினிற் பதியெவன் றுைரப்பது ேகட்பீர்

வட்டியும் பழிக்குப் பழிெயனக் ெகாைலயும் திட்டமாய் நீங்கள் தவிர்ப்பது கடேன இபிலீ சவனுக்கடி பணியாதீர்

இைறவைன ெயன்றும் மறந்திட ேவண்டாம் ெபண்டிர் பதியி னைடக்கலப் ெபாருளாம்


பிரியமா யவெராடு நடந்துெகாள் வேரா ீ

ஈமான் ெகாண்ேடா ெராருவருக் ெகாருவர்

உடன்பிறப் ெபன்பைத யுணர்ந்திட ேவண்டும் பிறர்ெபாரு ளதைனக் கவரா திருப்பீர் அடிைமக ேளாடு அன்பா யிருந்து ேதைவ யறிந்து ெசய்யுக வுதவி

அறபிகள் தமக்கு மஜமிகள் தமக்கும் சிறிதள ேவனுந் தாழ்வுயர் வில்ைல

ஆதி பிதாவு மானது மண்ணால்

திருமைற ேயாடு ெவன்னுப ேதசம்

இரண்ைடயு மும்மிடம் விட்டகல் கின்ேறன் பக்கம் 237: இருவிழி ெயனவிைவ ெகாள்வ ீ ெரன்றும்

சிறிெதனும் வழிெகட மாட்டீ ரறிவர்ீ

உைரயது நிகழ்த்தி ேயாய்ந்ததும் நபிகள் அங்குற் ேறாைர அருேளாடு ேநாக்கி

Ôஎன்திருக் கட்டைள யைனத்ைதயு முமக்கு என்திருத்தூத ெரடுத்தியம் பினேரா

என்றிைற வினவி ெனதுபுகல் வேரா ீ

எனநபி வினவ இருந்ேதா ரைனவரும்

Ôநபிெபரு மாேன நாயகன் கட்டைள

யைனத்ைதயும் நீங்க ளணுவள ேவனும் குைறயற வைரத்து குவலயம் பிறந்த

பணிதைனச் சீராய் முடித்தைத யவன்முன்

சான்றது பகர்ேவா ெமனெவடுத் துைரத்தார்

இவ்விைட ேகட்டு விைறவனின் தூதர் விண்ணிைன ேநாக்கி யிருகர ேமந்தி Ôஇைறவா விதற்கு நீேய சான்று இைறவா விதற்கு நீேய சான்று

இைறவா விதற்கு நீேய சான்று

எனமும் முைறக ளியம்பிட விைறவன் Ôஇன்று உமக்கா யுமது மதத்ைத

நிைறவது ெசய்ேதன் ெனன்னுந்திரு வசனம் தைனயறி வித்தா ெனன்ப

சரித்திரங் கூறும் சான்றுக ளாேம. சிறியேதார் பிரசங் கத்ைதச் ெசய்தபின் கடைம யான


இைறவழி பாட்ைடச் ெசய்து இைறவைன இைறஞ்சி ெவய்ேயான் மைறந்திடும் ேவைள முற்ற மக்காைவ ேநாக்கிச் ெசல்லுந் புறத்தினில் ஒட்ைட தன்ைனப் ேபாகிடப் பணிந்திட் டாேர

பகலவன் மைறந்தான் இராவின் ெபாழுதுமுஸ்த் தலீ பா தன்னில் இகரபத் தரசர் தங்கி இருந்தாங்கு மினாவில் உள்ள

Ôஅகபாவில் மூன்று தூண்கள் மூலமாய் நிைலெபற் றுள்ள

பைகவனாம் Ôைஷத்தானுக்கு புைடத்திடக் கற்கள் ேசர்த்தார். பக்கம் 238: முன்காைலத் ெதாழுைக தன்ைன Ôமுஸ்த்தலீ பாவில் ெசய்து

முன்ெசன்றார் Ôஅகபா ேநாக்கி மற்றுேளார் பின்ெதா டர்ந்தார் கன்மாரி ைஷத்தா னுக்கும் ெகாட்டிய பின்னர் Ôகுர்பான்

தன்ைனயன் னார்ெகா டுத்தார் தைலக்ேகசம் நீக்கி னாேர யாத்திைர ெசன்ேறா ெரல்லாம் இைறபள்ளி தரிசித் தன்றும் ேசர்த்திரு இரவும் Ôமினாவிற் தங்கிட ேவண்டும் என்று பூத்தனர் வார்த்ைத எம்மான் பகல்வைர ஆங்ேக தங்கி

யாத்திைர ேமற்ெகாண் டார்கள் இணங்கிமற் ேறாருஞ் ெசன்றார் மக்காைவ அைடந்து அன்ேற முைறயான தவாபும் ெசய்து

மக்காவில் மதிய ேநரம் முடித்தனர் ெதாழுைக தன்ைன

அக்காைல Ôஸம்ஸம் நீைர அளித்திடும் ெபாறுப்புக் ெகாண்ட தக்காைர அணுகி ெமாண்டு தருகநீர் என்றுண் டாேரா பனுஅப்துல் முத்த லீ ேப பணித்திலா நாேன இந்தப்

பணிதைன இயற்ற லாகும் பின்ெனாரு காலம் மக்கள்

எைனத்ெதாடர்ந் தவர வர்கள் இட்டம்ேபால் நீைரக் ெகாண்டால் உனக்குரித் தான ெதான்றாம் உரிைமையக் ெகாள்வ தாகும். பரம்பைரப் ெபாறும்பாம் அந்தப் பணிஅப்துல் முத்த லீ பின்

பரம்பைர தமக்கு அன்றும் ெபாறுப்பினில் அவேர யுற்றார்

இருந்திடில் மாற்ற ெமான்று இலாதுேபாம் உரிைம மாறும் இருந்திடல் கூடா ெதன்ேற இைறநபி விரும்பி னார்கள். பக்கம் 239: நிரந்தர மணம் வசும் ீ நாயகர்


ேவறு ஹிஜ்ரத்தின் பின்பதிேனா ராவ தாண்டு

திங்கள்Ôஸபர் இறுதியிேல நபிக ேளார்க்கு

அசுகத்தின் அறிகுறிகள் ேதான்றிற் றன்னார்

அறுதிஹஜ்ைஜ நிைறேவற்றி வந்த காைல

இசுலாத்தின் ேபாதைனகள் அைனத்தும் முற்றி இைறயவனும் அவர்பணிைய ஏற்ற தாக

விசுவாகித் தருள்ெசய்து வாக்கும் ெபற்ற

வருடமது ேசாகத்தின் வரலாற் றாண்ேட

மைனவியரில் அைனவருேம ஏற்றுக் ெகாள்ள மாநபிகள் ஆயிஷாவின் இல்லந் தங்கி

தைனவருத்தும் ேநாய்க்கான பால னத்ைதச்

ெசயவிருந்தார் இறுதிவைர அன்னார் வட்டில் ீ

மனம்விரும்பும் மைனவியவர் என்ப தாேல

மாதரசித் தாய்மார்தம் முைறத வித்தார்

தினம்நபிகள் ேதகநிைல சற்றுச் சற்றாய்ச்

ேசார்வைடந்து ேபாவதைன ஆயிஷா கண்டார்

எத்தைனதான் உடலிைளத்துப் ேபானேபாதும்

இைறவணக்கந் தைனநடத்தப் பள்ளி வாசல்

உத்தமநந் நபிநாதர் உவந்ேத ெசன்றார்

ஒருேபாழ்து உடல்கைளத்துச் ேசார்ந்து காய்ச்சல்

ெமாத்தவுருக் ெகாண்டதுேபால் நபிையத் தாக்க

மிகச்சிரமத் ேதாடு பள்ளி ேசர்ந்தார் ஆங்ேக

சித்தமற்றுப் ேபானார்கள் ெதாழுைக தன்ைன

தாேனமுன் நின்று ெசய்யும் திராணி யற்ேற

அன்ைனஆயிஷா தைனயைழத்து உன்றன் தந்ைத அபூபக்கர் தைனெயனக்குப் பகர மாக

முன்னின்று ெதாழுைகதைன நடத்து மாறு

மாநபிகள் உைரெசய்ய அன்ைன ஆயிஷா

பக்கம் 240: என்பிதாேவா இளகிய ெநஞ் சுைடயார் உங்கள் இடத்திருந்து பணிெசய்யுந் துணிவு மற்ற


பின்னத்துக் குள்ளாவார் திருக்குர் ஆனின்

ேபசுெமாழிக் குருகிடுவார் அழுவா ெரன்றார்

என்றனுக்குப் பகரமாக அவேர நின்று

ஏகன்வழி பாட்டிற்குத் தைலைம தாங்கச்

ெசான்னதுவாய்ச் ெசால்கெவன அவருஞ் ெசால்லச் சிலநாட்கள் அபூபக்கர் ெதாடர்ந்துஞ் ெசய்தார்

தன்னுடலில் ெதம்ெபாருநாள் ேதறல் கண்டு

திருநபிகள்Ôஅலி Ôஅப்பாஸ் இருவர் தாங்க

முன்வாயில் தைனயைடந்தார் அபூபக் கர்தான்

முன்னின்று ெதாழுவிக்கும் நிைலைம கண்டார்

கண்ெணதிேர கண்டவந்தக் காட்சி ெநஞ்ைசக்

குதூகலிக்கச் ெசய்ததுதன் பின்னும் இந்தக்

கண்ெகாள்ளாக் காட்சிெதாடர்ந் திருக்கும் என்ேற கருைணநபி மனநிைறவால் பூரித் தாேர

விண்ணவன்முன் பள்ளிமுற்றத் ேதாழர் ஒன்ற

வணங்குகின்ற காட்சியது வழக்கம் ேபாற்றான்

அண்ணல்நபி அன்றில்லாப் ேபாழ்தும் மக்கள்

அருகன்பாற் ெகாண்டபத்தி அைணெகாள் ளாேத.

ெபருமானார் வந்துற்றார் எனஓர் வாறு

புரிந்துெகாண்ட அபூபக்கர் தன்ைனச் சற்று

அருகமர்த்திக் ெகாண்டார்கள் நபிக ளார்க்கு

அளிக்குமிடந் தருகெவன அறிந்த எம்மான்

கருமத்ைதத் ெதாடர்கெவனச் ைசைக ெசய்யக்

குறித்தேநரத் ெதாழுைகெதாடர்ந் தியற்ற நாதர்

அருகிருந்து அபூபக்கர் தைனத்ெதாடர்ந்ெதா டர்ந்தார்

ஆண்டவன் முன் அைனவருேம சமெமன் றானார்

பக்கம் 241: பள்ளிவாயில் வந்துெதாழும் படியாய்த் ேதகம்

புத்துணர்வு ெகாண்டதைனக் கண்ட ேதாழர்

உள்ளெமல்லாம் பூரிப்பால் திைகத்துப் ேபானார்

ஒன்றியதம் ெதாழில்களுக்காய்ப் பிரிந்து ேபானார்

எள்ளளவும் மனத்தளர்வு இல்லா தன்று

இருந்தார்கள் நபியவர்கள் மதீனா அண்டி

உள்ளதங்கள் உறவினைரக் காண ெவன்ேற


உத்தரவு ெபற்றுஅபூ பக்கர் ெசன்றார் மயக்கத்தில் அன்றுமுழு நாளும் அண்ணல்

மிதந்திருந்தார் அடிக்கடிதன் சுயமி ழந்தார்

துயரத்தின் எல்ைலவைர ஆயிஷா அன்ைன தூதர்தம் அருகிருந்தார் பல்து லக்கப்

பயனுறுேமார் குச்சியிைன அபூபக் கர்தம்

பிள்ைளயப்துல் லாஹ்விடத்தில் கண்டு தம்மின்

வயமதைனத் தருமாறு வழிக ளாேல

ேவண்டவைதத் தரஆயிஷா ெபற்றுக் ெகாண்டார்

ைகெகாண்ட குச்சியிைன மிருது வாக்கிக் ெகாடுக்கநபி பல்துலக்கி அருகி ருந்த

ைபயிலுள்ள நீரள்ளி முகந்ெத ளித்துப்

பின்னர்ஆய்ஷா நாயகியின் மடியில் சாய்ந்து

Ôைவயத்ைதப் பைடத்தாளும் வல்ல வாயிவ்

வைததன்ைன எளிதாக்கு என்ெமா ழிந்தார்

ைவயத்தின் அருட்ெகாைடயாம் நபிகள் நாதர் வாயுைரத்த இறுதிெமாழி யதுவ தாேம

பக்கம் 242: நபிகளாரும் பலதார மணமும் பலதார மணம்புரிந்ேதார் நபிகள் நாதர்

பாருக்ேகார் வழிகாட்டும் பாங்காம் அஃது

நலமான காரணங்கள் ஒவ்ெவான் றிற்கும்

நிதர்சனமாய் உண்டாேம அதுவு ைரப்பின்

எலாருமைத ஒப்புவேர அக்கா லத்தில்

இருந்தநிைல உணர்த்திடுங்கால் வழிகாட் டல்தான்

புலங்ெகாள்ள ேவண்டுமைதப் புரியாப் ேபர்க்கும் புரியைவத்தல் கடனாகும் முஸ்லிம் கட்ேக

தனில்வயது பதிைனந்து மூத்த ெபண்ைணத்

திருமணத்தால் ஒன்றித்தார் இைணந்து வாழ்ந்த

இனிதான ஈர்பத்து ஐந்து ஆண்டில்

எவைரயுேம மணந்ததில்ைல இதுேவார் பாடம்

புைனந்ததிேல ஒருவரன்றி மற்ேறா ெரல்லாம்

புனிதருக்கு முன்மணத்தால் ஒன்றி வாழ்ந்ேதார்


இனிதாகும் விதைவயர்க்கு வாழ்வ ளித்தல் என்பதைனக் கற்பிக்கும் பாட மாகும்

யுத்தத்தால் ஆண்கள்ெதாைக குைறந்த ேபாது

ஏற்பாரற் றிருந்தார்கள் இளம்ெபண் ணார்தம்

பத்திரத்தின் ெபாருட்டவர்க்கு பாது காப்பும்

பசிக்குணவும் உடுதுணியும் இருக்க வடும் ீ

நித்தியமற் றிருக்குங்கால் நபிக ளாரும்

நபித்ேதாழர் பலரும்பல் மணங்கள் ெசய்தார்

சத்தியத்தின் தூதர்தம் வழிகாட் டல்முன்

தைலசாய்ந்தார் இைளஞர்களும் தாமுஞ் ெசய்தார்

மனிதகுல முன்னுவைம முஹம்ம தர்தான்

மணம்புரிதல் தனிலுமவர் முதன்ைம யானார்

தைனமூத்த ெபண்ைணமணம் ெசய்த ேதாடு

தம்துைணயால் விடுபட்டார் தவிர்த்துக் ைகம்ெபண்

பக்கம் 243: தைனயுமவர் கரம்பிடித்தார் அடிைம யாக

தன்வசமாய் ஆனெபண்ைணக் கூட எம்மான்

தன்னினிய மைனவிளக்காய் ஏற்றா ெரன்றால் திருத்தூதர் வழியின்றுந் ெதாடரச் சாலும்

இளைமக்காய் அழகிற்காய்ச் ெசல்வத் திற்காய்

இனங்கண்டு ெபண்ெகாள்ளல் தனிலும் அன்னாள்

களங்கமில்லா ெநறிகண்டு ெகாள்ளல் மிக்க

காத்திரமாய் அைமயுெமன வாழ்வில் என்று

இளவயதில் எண்ணியவர் நபிகள் நாதர்

எல்ேலார்க்கும் எடுத்துைரத்தார் தான தற்கு

களங்கமில்லா உதாரணமாய்த் திகழ்ந்தார் இந்நாள் ைகப்பிடிக்குங் காலெமன்றுங் ெகாள்ள லாேம

மாதர்தம் பாதுகாப்பு முதன்ைம யாகும்

மாதரசி Ôஹப்ஸாெபருங் ேகாபக் காரர்

ஆதரவு ெபற்ற Ôெஸௗதா வயதில் மூத்தார்

அடுத்தசிலர் வடுவாசல் ீ அற்ேறார் உண்ணப்

ேபாதுமான உணவுமற்றுத் தவித்த ேபர்கள்

பாராமுக மற்றிருந்ேதார் பிைழப்பு மற்ேறார்


ஏதுவிவர்க் கைடக்கலெமன் ெறண்ணி நாதர்

ஏற்றார்கள் மணவாழ்வில் இைறநாட் டம்ேபால்

மைனவியருள் ஆயிஷாேவ இளைம யாேனார் மதிநுட்பம் மிக்கவராம் நபிக ளாரின்

மைனவியருள் முஸ்லிம்கள் ேபரன் புக்கு

முற்றுமுைடத் தானவராய் ஒருந பிக்கு

மைனவிெயன்னுந் தானத்துக் குரிய எல்லாம்

ெமாத்தமாக அவரிடத்ேத கண்டார் மக்கள்

மைனவியருள் மிகஅதிகம் நபிகள் ேபாதம்

மனப்பாடம் ெசய்தவரும் அவேர யாகும்

பக்கம் 244: சமயகுல ேகாத்திரத்தால் இஸ்லாத் திற்குச்

ெசால்ெலாணாத இைடஞ்சல்கள் வந்த தன்று

அைமந்தவற்றுள் யூதர்களின் ெதால்ைல மிக்க

அதிகமைவ தவிர்த்தலுக்காய் ஜுைவரிய் யாைவ

தமதுைன யாக்கியேதா(டு) யூதர் தம்மின்

தைலவெரன ஆனவரின் விதைவ சபிய்யா

அைமந்தார்கள் மணவாழ்வில் இதனால் ேபார்கள்

அடங்கினவாம் அந்நாளில் நலந்ேதான் றிற்ேற

எகிப்திற்கும் மதீனாநந் நகரி னுக்கும்

ஒருைமப்பா டுடேனநற் புரிந்து ணர்வும்

வகிப்பதற்கு காரணமாய் ஆனார் அன்னார்

வழங்கியெபண் மாரியத்துல் கிப்தி யாவால்

தகுதியிேல உரிைம ெபற்ற அடிைமப் ெபண்ணார்

தைலவனுக்கும் அடிைமக்கும் ேபதம் இல்லாப்

பகுத்தறிவுக் ெகாள்ைகயதால் பரவிற் றன்னார் பின்பற்றின் இன்றுமது ெபாருந்து மன்ேறா

ேவறு பன்னிரு ேபைர எம்மான் பதிவாழ்வின் துைணயாய்க் ெகாண்டார்

நன்ேனார்க்கு ஒவ்ெவான் றிற்கும் நிைலத்திடுங் கார ணங்கள்

முன்ைனய நாளிற் ெபண்கள் முற்றிலும் அடிைம வாழ்ைவத் தன்னகம் ெகாண்டி ருந்தார் தூதரால் விடிவும் ெபற்றார்.


ைகப்பிடித் ெதாருத்தி தன்ைனக் காப்பாற்ற இயலு ேவார்கள்

ெமய்ப்பட ேவண்டும் தன்ைன மணவாழ்வில் ஒன்று ேசர்க்கத் துய்யவாழ் வைமய சமூகத் தரேமாங்க வாழ்வில் உய்ய

ெசய்கெவன் றுைரத்தார் எம்மான் திருமண பந்தெமன்ேற பக்கம் 245: அன்ைன கதீஜா ெசான்னேதா ெடான்றித் தானுஞ் ெசய்துேம காட்டி னார்கள் முன்னவர் கதீஜா அன்ைன முதியவர் பதிைனந் தாண்டு கன்னலின் நிகராம் வாழ்வு கதீஜாவி ேனாடு எம்மான்

இன்ெனாரு ெபண்ைண ஏற்றார் இைலயவர் மைறயு மட்டும் தூயவிசு வாசம் உண்ைம சட்ெடன விளங்கும் ஆற்றல் தூயநற் பழக்கம் முற்றுந் ெதளிவான அறிவுக் கூர்ைம ஆயவற் ேறாடு அள்ளி அளித்திடும் வள்ளற் றன்ைம

நாயகர் மைனவி ெகாண்ட நற்பண்புட் சிலவாம் மாேதா.

இைறவனால் ஜிப்ரீல் மூலம் இைறநபி வழியாய் வாழ்த்துப் ெபறுமுயர் பாக்கி யத்ைதப் ெபற்றெபண் முதலு மாவர்

உறுமவர் ெபயேர முன்னர் உயர்நான்கு ெபண்டிர் பூவில்

மறுெபயர் Ôபாத்தி மாமர்யம் Ôஆசி யாெவன் ேபேர

ெசார்க்கத்தின் முதற்ெபண் ணான தாய்பாத்தி மாதம் தாயார்

ெசார்க்கத்தின் முதன்ைமச் ெசல்வர் Ôஹஸன்ஹுைஸன் தாயின் தாயார் ெபரும்ெபாருட் ெசல்வர் குைவலித் புறத்துதித்திட்ட ெசல்வி

ெபருமானார் நபித்து வத்ைதப் ேபாற்றிய முதற்ெபண் ணாேனார் ஈராண்கள் ெபண்கள் நால்வர் இைறநபி ெபாருட்டால் ெபற்றார் பாரினில் தாஹிர் காஸிம் பாலகர் சிலநாள் வாழ்ந்ேதார்

ேநரிைளப் ெபண்கள் ைஜனப் பாத்திமா றுைகயா குல்தும்

மாரியா வயிற்றில் பின்னர் மகெவான்றுந் தூதர் ெகாண்டார் பக்கம் 246: அன்ைன ெஸௗதா முதல்மைன கதீஜா வாழ்வு முற்றுற நபிகள் நாதர்


கதியிரு மணமாகாத கன்னியர் ெபாறுப்புள் ளானார்

விதிவழி Ôெஸௗதா தம்மின் வாழ்துைண யற்ற காைல

புதுவாழ்வுக் கிைணயாய் எம்மான் பற்றினார் அவர்ைக மாேதா தியாகத்தின் உருவாய் அன்ைன திகழ்ந்தார்கள் தாயாய் வாழ்ந்தார் உயரிய பண்பு ெகாண்ேடார் உவந்துதம் உரிய நாைள

வயப்படச் ெசய்தார் ஆயிஷா வள்ளலார் கரங்ெகாள் காைல ெசயல்நபி ஆயிஷா மீ து ேபாற்றிய பாசங் கண்ேட அன்ைன ஆயிஷா கன்னிப்ெபண் ணாக நாதர் கரங்ெகாள்ளும் ேபறு ெகாண்டார்

மேனாதிடம் உறுதி மிக்க மாதுயர் தரும சிந்ைத

தைனமனம் நிைறத்துக் ெகாண்டார் சமூகநற் ேசைவ ெசய்தார்

நிைனவாற்றல் மிக்கார் எம்மான் நபிெமாழி அதிகம் தந்ேதார் திருமைற தன்னில் ஆயிஷா தம்வழி பலÔசூ றாக்கள்

வருவதற் கான ேமன்ைம வரித்தவர் சுவர்க்கந் தன்னில்

திருமணப் ெபாருத்தம் அல்லாஹ் ேதர்ந்தனன் இைறவன் தூதர் மைறவினில் மடியினில் தாங்கும் மகத்துவம் ெபற்ற தாேய ேநரடி யாக ஜிப்ரீல் நாயனின் தூதர் வாழ்த்தும்

ேபர்ெபறு ேபறு ெகாண்டார் ெபருமானார் வாயி னாேல

சீர்ெபறுஞ் ெசார்க்கம் ெகாள்ளும் சிலாக்கியம் ெபற்ற தாகக் கூறிடக் ேகட்டார் எம்மான் கண்மூடு ேபாழ்தி லாேம

ெபருமானார் இறுதிப் ேபாழ்தில் பதிசுற்றித் ேதவதூதர் ெபருகினார் பின்னர் கூடப் பரிசுத்த மான அன்னார்

ெபருகினார் அன்ைன ஆயிஷா பூமிவாழ் விறுதி மட்டும் ெபருகிய திைறவன் ஆசி ெபருகிய தவரில் லத்ேத. பக்கம் 247: பத்ருப்ேபார் தன்னில் தம்மின் பத்தாைவ இழந்தார் உமரு

ஹத்தாபின் மகளார் வாழ்வில் இளைமயில் விதைவ யானார்

உத்தம நபிக ளாரும் உவந்தவர் கரம்பி டித்தார்

புத்தியும் அறிவும் மிக்கார் பைடப்பறி வுைடயார் அந்நாள் எழுத்தாற்றல் ேபசும் வன்ைம இயல்பாகக் ெகாண்டி ருந்தார்


எழுத்தினில் வடிவம் ெபற்ற இைறெமாழித் ெதாகுப்பு குர்ஆன்

முழுைமெசய் முயற்சி யில்தான் மனெமான்றிப் பங்கு ெசய்தார் ெதாழுைகயும் ேநான்பு ேநாற்கும் சீரிய பண்பும் ெகாண்டார் அன்ைன உம்முஸல்மா குைறஷிகள் தைலவர் உைமயா ெகாண்டெபண் மகளார் முன்னர் இைறவிசு வாசங் ெகாண்ட இருவர்தம் கணவ ேராேட இைறவழி உஹதுப் ேபாரில் ஏற்பட்ட ஊறி னாேல

இைறயடி ேசர்ந்தார் அன்னார் இன்னுயிர்க் கணவன் ஆஸாத் ெபற்ேறாரால் ஒதுக்கப் பட்ட ேபாதினில் மக்க ேளாடு

உற்றவர் துைணயு மற்று உறுநிைல வந்த ேபாது

ெகாற்றவன் தூதர் தன்ைனக் ெகாண்டனர் அன்ைன மாருள் முற்றிய திவர்தம் வாழ்ேவ முடிவுற்ற தாகும் என்பார்

கல்வியின் ேமன்ைம ஞானம் கவனிப்பு நிைனவின் ஆற்றல் வல்லபங் ெகாண்டதாேல வனிைதயர் தமக்கு மார்க்கம்

ெசால்லிடும் ேபச்சாண் ைமக்குத் தைனயர்ப் பணித்தி ருந்தாள் ெமல்லிய லார்வ ணங்க முன்னின்று நடத்து வாேர. பக்கம் 248: அன்ைன ைஜனப் அறிவுைட ேயார்தமக்கு அன்ைனெயன் நாமம் ெகாண்ேடார்

முைறப்படி நபிக்கு மாமி மகளாவார் குலத்தின் ேமன்ைம

முறித்தது வாழ்ைவ முன்னர் முஹம்மதர் வளர்ப்பு ைமந்தன் ெபாறுப்புைடத் திருந்தார் நீங்கப் ெபருமானார் கரம் பிடித்தார் அன்ைனயார் ஆயிஷா பின்னர் அகமது நபிக்கு வாய்ப்பாய்த் தன்ைனேய ெகாண்டி ருந்தார் சிறியவர் அழகு மிக்கார்

முன்ேகாபி ேநர்ைம யாளர் முற்றும்ெவண் மனத்ைதக் ெகாண்ேடார் பின்னல்ெசய் துைழத்து மிக்க பணஞ்ேசர்க்கும் முயற்சி யாளர்

ஏைழயர் அன்ைன என்னும் இடுெபயர் ெகாண்ட அன்ைன

ஏழ்ைமயின் காரணத்தால் இடருற்றார் உஹதுப் ேபாரில்

வாழ்வில்தன் துைணயி ழந்தார் வயேதாமுப் பதுதான் எம்மான்

வாழ்வினில் இைணந்தார் ேவண்டிப் பலர்வந்தும் மறுத்திட் டாேர


அன்ைன ஹுைவரிய்யா அேரபியர் தைலவர் ஹாரித் அருஞ்ெசல்வி யாவார் இஸ்லாம்

மைறந்ெதாழித் திடெவன் ெறல்லா முயற்சியும் ெசய்தார் ெபண்ணாள்

இைறவழி எதிர்த்த ேபாரில் இழந்தவர் கணவர் தன்ைனச் சிைறப்பட்ட மாதருள்ேள ஜுைவரிய்யா ேசர்ந்தி ருந்தார்

விடுதைல ேவண்டி வந்தார் வம்சத்தின் தைலவர் அன்ைன ெதாடர்ந்திைற தூதேராடு ேசர்ந்ெதான்றி வாழ ேவண்ட அடிைமயின் தைளைய நீக்கி அவர்கரம் நபிகள் பற்ற

விடுதைல ெபற்ேறா ெரல்லாம் வரித்தனர் இஸ்லாம் மார்க்கம்

தனிைமைய விரும்பி வாழ்ந்தார் தன்ைமயில் அடக்கம் மிக்கார் தைனமுழு மனத்ேதா ெடான்றித் தீனின்பால் அர்ப்ப ணித்தார் தினம்ெநடு ேநரம் நின்று ெதாழுபவர் ேநான்பி ருப்பார் அன்ைனஆய் ஷாவின் மீ து அன்புைட யாரன் னாேர பக்கம் 249: அன்ைன உம்மு ஹபீபா இஸ்லாத்தின் முதன்ைமக் காலம் இைறவழி கணவ ேராடு விசுவாங் ெகாண்டார் சுப்யான் வழிமகள் கணவர் பின்ேன

விசுவாசந் தவிர்த்த தாேல விலகினார் மணவாழ் ைவப்பின்

விசுவாசங் ெகாண்டார் தாயாய் வள்ளலார் ைகக்ெகாண் டாேர பிறர்மீ து அன்பும் அன்னார் பால்நலம் விரும்பும் பண்பும்

இைறயச்சம் மிகுந்தம் என்றும் இைறவழி பாடுஞ் ெசய்தும்

இரட்சிப்பும் ேவண்டி நிற்பார் ஈமான் ெகாண் ேடார்க்கு மாக

கருைணெகாண் டுைழத்தார் அனாைதக் குழந்ைதகள் மீ து மாேம அன்ைன ைமமூனா இைறதூதர் தைமய ழிக்க எண்ணங்ெகாண் டிருந்தÔஹவாஸீன் முைறவழிப் ெபண்ணாம் அன்ைன ைமமூனா நபிகள் நாதர்

முைறயாக மணம்மு டிக்க முைனந்தனர் மறுத்தார் மக்காக்

குைறஷியர் ஈற்றில் அன்னார் கண்டனர் ேதால்வி யாேம.


அடிைமகள் தைளய றுக்க ஆர்வமுங் ெகாண்டார் அன்ைன கடன்பட்டுஞ் ெசய்தார் ஈற்றில் கடன்பழு அதிக மாக

ெகாடுப்பது எவ்வா ெறன்ேறார் ேகள்வியுந் ேதான்றக் ேகட்டு

ெகாடுப்பதாய் எடுப்பின் அல்லாஹ் காட்டுவான் வழிெயன் பாேர அன்ைன ஸபிய்யா மதீனாவில் நபிக ளார்க்கு மிகப் ெபருங் ெகாடுைம ெசய்த

சதிகாரர் பனுந ஸீர்கள் தைலவனின் மகள் ஸபிய்யா மதீனாவில் இருந்து அன்று மக்களால் துரத்தப்பட்டு

பதிெகாண்டார் ைகபர் தன்னில் பிறந்தமண் துறந்த தாேல பக்கம் 250: ைகபரின் வழ்ச்சி ீ யின்பின் ைகப்பற்ற பட்ட ேபரும்

ைகப்ெபாருள் தாமும் பங்கு ெகாளப்பட்ட ேபாது ஸபீய்யா ைகப்பற்ற ேபருள் நீங்கள் குலத்தினில் உயர்ந்த ேபைர

ைகப்படு அடிைம யாகக் ெகாளாதீர்கள் நபிேய ெயன்ன.... விடுதைல ெசய்யப்பட்டு வள்ளலார் ஏற்றுக் ெகாண்டார்

அடுத்துள்ள மைனவிமார்கள் அவைரேயார் யூத ெரன்று

விடுத்தனர் ெசால்லம் பஃதில் விேஷடமாய் ஆயிஷா அன்ைன பைடத்தவன் தூத ருக்குப் புகன்றிட மனம்ெநாந் தாேர

ஆயிஷாைவ ேநாக்கி அண்ணல் அறிவுைர ெசய்ேவார் கூறும் ேசயாக ஹாறூனுக்கு ெசால்மூசா ெபரிய தந்ைத

தூயநற் கணவர் முஹம்மத் ெசால்லிடில் ஒன்ேற நாங்கள்

ஆயேபர் அைனத்தும் களிெகாண் டான் ஆதத்தின் வழித்ேதான் றல்தாம் அன்ைன மாரியா கிப்தியா எகிப்துநாட் டரசர் தங்கள் இருநாட்டின் நட்புப் ேபண

அகமகிழ்ந் தனுப்பி ைவத்தார் அடிைமகள் இரண்டு ேபைர

முஹம்மதர் அதிேலார் ெபண்ைண மாரியா கிபிதி யாைவ

அகங்ெகாண்டார் அவர்ேப ராேல அடிைமக்கும் வாழ்வு தந்தார் மரியாவின் மூலம் எம்மான் மகெவான்ைறக் கண்டார் அண்ணல்

ெபரிதாக வளரு முன்ேன பைடத்தவன் எடுத்துக் ெகாண்டான் உரியேப றைடந்தார் கதீஜா உத்தமத் தாய்க்குப் பின்னர்


ஒருமக வன்ற ீ ளிக்கும் உயரிய தாயா மன்னார் திருநபியின் திருேமனித் ேதாற்றப்பாங்கு ெபருமானார் அழகுதைனப் புகலப் ேபாயின்

பகன்றிடலாம் ேதாழர்கள் புகன்ற வாேற

ெமருகூட்டா துைரத்தபடி உைரக்க லாகும்

மாநபியின் அழகிற்கு அணிேய தற்ேகா

பக்கம் 251: திருநபியின் உருைவ Ôஅலி Ôஅபூஹு ைரரா

Ôஸமூரா அல்பரா Ôஜாபர் அனஸ்பின் மாலிக்

Ôஅர்ரஃபி Ôஅபூஅத்து ைப Ôஇப்னு அப்பாஸ்

அழகுறேவ ெசால்லியுள்ளார் அறிதல் நன்ேற

காதுவைர நீண்டசற்றுச் சுருண்ட ேகசம்

கைடசிவைர கருைமயது விரிந்த ெநற்றி

ேதாதாக அதற்குநீண்ட புருவம் கண்கள்

தீட்சண்யம் மிக்கனவாய் கரிய வண்டாய்

மீ துற்ற இைமயுேராமம் நீண்ட தாகும்

முைனயுயர்ந்த நாசிேயாடு பக்கக் கன்னம்

மாதுைளயின் கனிச்சாற்றின் வண்ணம் சற்றும்

மிைகயில்லா ேநர்த்திேயாடு விளங்கிற் றாேம

தாடிேயாடு கூடியஎம் மானின் நாடி

சிறிதுமல்ல ெபரிதுமல்ல முகத்துக் ேகற்பக்

கூடியதாய் அைமந்திருக்கக் கழுத்துத் தூயதாய் காண்பதற்கு அழகாக அைமந்தி ருக்கும்

ேமடுபள்ளம் அளவான மார்பில் முற்றும்

மிைகயற்று நாபிவைர பரந்த ேராமம்

கூடியேதாள் உயர்ந்தவிரு மருவ தங்கள்

ைகயிரண்டும் நீண்டனவாம் கரத்ேதா ெடான்றும்

அதியுயர்ந்த ெமன்பட்டில் மிருது வாக

அைமந்தஅங்ைக ெகாண்டகரம் குளிரில் ேதாய்ந்ேதாம்

குதிவைரயும் நீண்டிருக்குங் கால்கள் மிக்கக் கச்சிதமாய் உறுதிேயாடு கூடிக் காணும்

பதியாதும் பதிந்ததுமாய் உள்ளங் கால்கள்


பாதத்ைத அழகுெசய்யும் நடக்கும் ேபாழ்து

மிதியூன்றிச் சற்ேறமுன் சரிந்ேத ெசல்வார்

மாநபிகள் பள்ளத்திற் ேபாகும் பாங்காய்

பக்கம் 252: அதியுயரங் ெகாண்டவேரா அல்ல எம்மான்

அண்ணல்நபி குட்ைடயான ேபரு மல்ல

அதிபருமன் அல்லஉடல் ெமலிந்தும் அல்ல

அதிேநர்த்தி யாயுடலங் ெகாண்டி ருந்தார்

மதிமுகத்து வள்ளலாரின் வண்ணம் ெவண்ைம

Ôமைழகால மின்னல்ேபால வதனம் என்ேற

உதிர்த்தாேரார் கவி கவிஞர் Ôஅபூக்க பீராம்

உவந்ததைன அன்னஆயிஷா பாடு வாராம்

Ôஹரம்பின் சினானுக்கு நபிையப் பற்றிக்

கூறுைகயில் Ôஸுைஹர் ெசால்ைல உமருஞ் ெசால்வார்

Ôசராசரியாம் மனிதரிலும் புறம்பாய் எங்கு

ெசாரிகின்ற ெவண்ெணாளிெகாள் இராவின் ேபாழ்து

பிரகாசஞ் ெசய்கின்ற மதிக்ெகாப் பார்கள்

பண்ணவனின் தூதரது தானாம் என்று

சிரிக்குங்கால் எம்மானின் சிரிப்பு பூக்கும்

சிறுநைகேபால் சிந்திடுமாம் மிைகேய இல்ைல

Ôசிறுவனாக நானிருந்த ேபாது கன்னம்

ெதாட்டுகரந் தடவுைகயில் நானு ணர்ந்ேதன்

இைறநபியின் அங்ைககள் குளிராம் வாசம்

இைணந்திருந்த தாகுங்கஸ்த் தூரி ேதாற்கும்

அறிவித்தார் Ôஜாபிர்பின் ஸமூராஹ் மற்ேறார்

அறிவிப்பில் Ôஅபூஹுைரரா பனிக்கல் ேபான்றும்

நிைறந்தமணம் ேதாற்குங்கஸ்த் தூரி ெயன்றும்

நவின்றதுவாம் உண்டாேம இன்னும் ேபான்ேற

Ôஅம்பரிேலா கஸ்தூரி தனிேல ேவறு

அகங்குளிரச் ெசய்கின்ற சுகந்தத் துள்ேளா

எம்ெபருமான் உடல்ெகாண்ட மணத்ைதப் ேபான்று

என்றும்நான் நுகர்ந்ததில்ைல அனஸ்ெசால் வார்கள்

தம்வழிேய நபிெசன்றால் நுகருங் காற்றால்

Ôதிருநபிகள் ெசன்றவழி இதுவாம் என்ேற


நம்பிடுவர் பின்ெசல்ேவார் என்ேற Ôஜாபர்

நபிகளாரின் வாசைனைய நவின்றுள் ளார்கள்

பக்கம் 253: முதுகினிேல புயமிரண்டும் ஒன்றாய்க் கூடும்

மத்தியிேல நபித்துவத்தின் முத்தி ைரைய

பதித்துைவத்தான் இைறவனது புறாவின் முட்ைட ேபாலுளவாம் சிறுபுள்ளி ெகாண்டி ருக்கும்

விதிவழிேய இைறவன்பால் ெசன்ற காைல

வள்ளலாரின் தைலதாடி இரண்டில் கூட்டிப்

ெபாதுவாக நைரமுடிகள் இருப ேததாம்

பார்த்ேதெனன Ôஅனஸ்இப்னு மாலிக் ெசால்வார்

ெபருமானாரும் பண்புகளும் ஆளுைமயும் அனுபவமும் மிக்க எம்மான்

அதிகாரம் அைனத்துங்ைக ெகாண்டி ருந்தும்

முழுைமயும்நற் ெபாறுைமமிக்க மனங்ெகாண்ேடாரால் மனத்துறுதி ெகாண்டுமன்று வாழ்த்திட் டார்கள்

வழுவாதார் நீதிெபாது பக்கஞ் சாரார்

வரித்தெதல்லாத் திறைமகளும் உயர்ந்த பண்பும்

ஆளுபதி அல்லாஹ்வால் அருளப் ெபற்ற

அருட்ெகாைடயாம் அண்ணலுக்கு அதுவும் அன்றி

கனிவான மனமுைடயார் நபிகள் நாதர்

கண்ணறுங்கால் அச்செமாடு கண்ணி யஞ்ெசய்

மனேமற்குந் ேதாற்றமுற்றார் நபித்து வத்தின் முத்திைரயும் அவராவார் நபிமா ருள்ேள

மனவுறுதி ெகாண்ெடைதயும் எதிர்த்து ெவல்லும் மாண்புைடயார் தாராளத் தன்ைம மிக்கார்

நிைனவாற்றல் மதியூகம் நாண யம்மும்

நாடிேயார்க்கு உவந்தளிக்கும் மனமுங் ெகாண்டார்

நபித்ேதாழர் அபூபக்கர் நபிையக் கண்டால்

நாடுவேர கவியுைரக்க அவருஞ் ெசால்வார்

Ôநம்பிக்ைகக் குரியவராம் மன்னித் தற்கு

நாயகேன ேதர்ந்ெதடுத்தான் இருளின் கண்ேண


பக்கம் 254: அம்புலிேபாற் பிரகாசங் ெகாண்டா ரஃது

அதிெதாைலவில் இருள்விட்டு உளதாம் என்று

சுபேவைள மகிழ்விண்கால் சந்தி ரன்ேபால்

ேதான்றுவதாய் Ôமாலிக்குஞ் ெசால்லு வாேர.

துன்புறுத்தப் பட்டிட்ட ேபாதுங் காயம்

தாங்கியுடல் வருத்தமுற்ற ேபாதுந் தூதர்

மன்னித்தார் ெபாறுைம ெகாண்டார் பிறரின் மீ து முகங்ேகாணார் சினப்பதிேல இறுதி யாவார்

தன்னிைறவு காண்பதிேல முதன்ைம ஆவார் தருமத்தில் ஈடுெகாள மற்ேறா ரற்றார்

என்னஎவர் இரந்தாலும் இல்ைல என்னார்

இருப்பதைன முழுைமயாக இடுவா ெரன்ேற

அஞ்சாவது எைதயுெமதிர்த் தியற்றும் ஓர்ைம

அணுகுகின்ற சிக்கல்கைள ஆளும் பான்ைம

ெநஞ்சுயர்த்திப் ேபாரினிேல காட்டுந் தீரம்

நாணத்தில் கன்னியைர ெவல்லுஞ் சீலம்

பஞ்சினிலும் ெவள்ைளமனம் தாழ்ந்த பார்ைவ பிறர்முகத்ைத ஊடுருவி ேநாக்காப் பண்பு

நஞ்சூட்டிக் ெகால்லமுயன் றிட்ேடார் தம்ைம

ேநாகாேத மன்னித்த பண்புங் ெகாண்ேடார்.

நீதிமிக்கார் ெபருமானார் ேநர்ைம மிக்கார்

நம்பிக்ைகக் குரியார்நல் ெலாழுக்கம் மிக்கார்

ஓதுவதில் உண்ைமயன்றி ேவெறான் றில்ைல உைரயாட வருெமதிரி கூட எம்மான்

தீதுைரயார் அவர்பண்பில் திருப்தி ெகாள்வார்

திருத்தூது வருமுன்னும் அவ்வா ேறதான்

மாதருக்கு வாழ்வளித்த வள்ளல் தம்மின்

ேமன்ைமக்கு இன்னும்பல ெசால்ல லாேம

பக்கம் 255: பாதணிகள் தைமத்தாேம பழுது நீக்கிப்

பாவைனக்குக் ெகாள்வார்கள் தமதா ைடகள்

மீ துற்ற கைறேபாக்கக் கழுவு வார்கள்


முைடவார்கள் கிழிந்ததைன அணிந்து ெகாள்ள

ேபதமற்று அடிைமெயாடுஞ் ேசர்ந்து உண்பார்

பற்றுைடயார் குடும்பத்தில் நலமுங் காப்பார்

சாதா ரணமானெவாரு மனிதர் ேபாற்றான் சீவித்தார் நபிநாதர் எடுத்துக் காட்ேட

தன்பின்னால் பிறிெதாருவர் நடப்ப தின்பால்

திருப்திெகாள்ளார் தைனச்சிறிதும் மற்ேறார் தம்மில்

அன்னியமாய் ஆக்கிமிைக ெகாள்ள மாட்டார்

அடிைமக்குஞ் ேசவகர்க்கும் தம்ைமப் ேபான்ேற

முன்னுரிைம உணவிலும் உைடயிற் றானும் மாநபிகள் தந்திடுவார் தமக்கு ஏற்கா

என்னவுண வாகிடிலும் இகழார் மற்ேறார்

இடுவதனில் பங்குெகாண்ேட புசிப்பா ரன்ேறா

அரபுெமாழி தனிலவர்கள் ேமைத ேபால்வார்

அருவிநிகர் ெசாற்ெபாழிவ ைககூ டிற்ேற

சரியான உச்சரிப்பும் ெசாற்ெச ழிப்பும்

திருநபிக்கு இைறெகாடுத்த சன்மா னங்கள்

கிராமப்புற மக்களுக்கும் நகரில் வாழ்ேவார் குலேகாத்திரப் பிரிவுக்கும் ஏற்ற வாறு

ெபருமானார் அவரவர்கள் ேபசு கின்ற

ேபச்சுெமாழி தனிற்ேபசும் திறன்ெகாண் டாேர

அதிகளவில் ேபசுவைத ெவறுத்தார் ேவண்டும்

அவசியத்தில் ெமௗனித்தும் இருக்க மாட்டார்

ஓதுவைத வாய்திறந்து பிறர்க்குங் ேகட்க

ஒப்பற்ற வார்த்ைதகளால் உைரயுஞ் ெசய்வார்

அதிகளவில் ெபருமானார் சிந்த ைனக்கு

ஆட்படுவார் ெபரும்பாலும் மார்க்கம் சார்ந்ேத

தீதறியார் திருநபியின் பண்ப ைனத்துஞ்

ெதாடர்பவர்க்கும் ெசார்க்கசுகங் கிட்டு மாேம.

திருநபி காவியம் - ஜின்னாஹ்  
திருநபி காவியம் - ஜின்னாஹ்  

Jinnah - Thiru Nabi Kaviyam

Advertisement