Page 1


! ϫᐂ! ˘ă ࢍ൪ቡ੓. ̼͛ጱШംᇊ៍Ѝ‫ڇ‬ચπέᖎ̬! ˟ă ംᇊҖજጱᜓ‫ڇ‬ચπέ. ۤડˠ̖ૈֈ̍үӪ! ˬă ߿જ̰टಡጱ! αă ۤડ຅ొ͕଀論壇! ̣ă ߿જગᇆ! ! !

!


˘ăࢍ൪ቡ੓. ̼͛ጱШംᇊ៍Ѝ‫ڇ‬ચπέᖎ̬! дາԛၗ۞ xfc3/1 შྮ‫ڇ‬ચᄃፋЪ HQT ۩ม‫ؠ‬Ҝ۞Җજ྅ཉ۞ԣి೼ ̝̈́˭âਠ۞ξ̡̈ϔд͟૱Ϡ߿̏̚Ξ̂ณ۞ϠயЧᙷ‫۩۞ݭ‬มྤੈĂ ֭ᖣϤۤཏშඛ̶ֳ‫ז‬Ч჌ำბπέ˯ĄҖજ఼ੈർహវ۞ԣి൴णĂߏ‫ܕ‬ ѐֽࡊԫᇆᜩϔϠঐ෱ᅮՐ۞ࢦࢋপҒĄॲፂ 3122 ѐྤඉົ GJOE ۞౵າአ ߤĂέ៉гડ࣎ˠ፟͘Җજ˯შ೼̈́தд 3122 ѐ 6 ͡ࠎ 32/4&ĂϺӈֹϡˠ ˾ᇴ̏෹࿅ 5:1 ༱ˠĄдֹϡ፟͘Җજ˯შ۞ϔி̚Ăѣˬј˟Ğࡗѣ 26: ༱ˠğഅགྷӀϡ፟͘˭ྶ࿅Җજహវξะ۞ᑕϡహវĄ3122 ѐ੓ᐌ඾π‫ڕ‬࿪ ཝ۞ԣిј‫ ̈́ͽܜ‬jPTăBoespjeăXjoepxt!Npcjmf ඈҖજ྅ཉүຽր௚۞ ฟ൴Ăͽ઼̰̈́Җજహវξะ۞јሢ൴णĂ̏Ξ࿰֍఺ֱඕЪ Bqq ۞Җજ˯ შᑕϡ૟ѣࡎ৔ّ۞൴णĄ!! ඕЪг͞៍Ѝ͹ᗟ۞ҖજጱᜓĂߏ‫ܕ‬ѐдҖજ఼ੈࡊԫ൴ण˭۞౹າᑕ ϡĄ઼̰γ౵‫۞ّܑ΃׍‬९ּߏ͟ώ‫ ٺ‬3116 ѐ੓ฟؕ၁រ۞ĺ‫ִڌ‬൑̙ٙ дࢍ൪)Uplzp!Vcjrvjupvt! Ufdiopmphz!QspkfduĻĄྍࢍ൪ͽ၁ ன൑̙ٙдۤົࠎϫᇾĂֹ଀Ķ൑ኢ ңॡă൑ኢң఍ă൑ኢߏኡķౌਕૉ ͞‫ܮ‬гᒔ଀ᅮࢋ۞ྤੈĄ311: ѐ੓Հ ፋЪ˞ JD ᇾចăRS.dpefă൑ቢ఼ੈ შඛͽֹ̈́ϡ۰ბ۞Җજ఼ੈన౯ )QEBăംᇊ‫͘ݭ‬፟*Ăд‫ִڌ‬ᅙळ˘ ૲ःన˞ᇴ˼Ҍᇴ༱࣎൑̙ٙд JD ᇾᙊጡĂ೩ֻΒӣගҁѐˠăണᅪˠ ̀ăдг‫ا‬ϔ˜Ҍ‫ٺ‬ٙѣ៍Ѝ‫۞މ‬Ч

ဦ 2/‫ִڌ‬൑̙ٙдࢍ൪ໄ‫ه‬ဦ!

჌ξූጱᜓྤੈ)ဦ 2*Ą!

1


࠹ྵ‫͟ٺ‬ώ۞൑̙ٙдࢍ൪Ă઼̰۞ጯࠧ‫݋‬ଂംᇊҖજጱᜓ۞ྭᅳાፋ ЪĂͽΐࣃ˯˘ล઼߱छ‫ݭ‬ᇴҜ‫׏‬ᖟࢍ൪ٙ̂ณ௢᎕۞̼͛ᇴҜј‫ࠎڍ‬͹ࢋ ΍൴ᕇĂд 311: ѐ‫ୁغ‬જ˞ĺ͛Ϋਔ߹Җજጱᜓ‫ڇ‬ચπέ‫ޙ‬ཉࢍ൪Ļ Ąဘྏ ‫ޙ‬ၹ˘࣎౹າ۞Җજ‫ڇ‬ચπέĂឰ͛Ϋ૞छ૟̼͛ྤயᇴҜ‫׏‬ᖟ̚۞።Ϋ̮ ৵ĂགྷϤ۩ม‫ؠ‬Ҝă̰टྚᛖăۢᙊࢦፋă۩มྤफ़ऱᄃкಫវԫఙĂតј ˠˠౌਕநྋ‫ڟ‬ካ‫̰̼͛׎‬உĂ֭གྷϤ၁гវរг͛Ϋࢲᄻ۞ HQT ጱਝ፟‫ט‬Ă ឰ఺ֱ୺ព‫ٽ‬ᑖ۞͛Ϋྤफ़ਕ၁гࢦனĄ! Ϥ‫͛ٺ‬Ϋਔ߹ࢍ൪ٙ‫ޙ‬ཉ۞πέ͹ࢋࠎ၁រّ۞ྭᅳાࡁ൴ᑕϡĂд 3122 ѐ‫ࢍغ‬൪ඕՁ‫ޢ‬Ă̏ᖼொүࠎშ఼ିጯᄃିՄࡁ൴۞͞Ш൴णĄ൒҃Ă ࢍထྍࢍ൪۞ࣧؕၹຐϫ݈̏జྤඉົ౹າࡁտٙଳϡĂ֭ࢦາనࢍ˘इ ĶംᇊҖજጱᜓ‫ڇ‬ચπέķүࠎĶj347 ംᇊϠ߿ࡊԫྻϡࢍ൪ķ̝‫ڇ‬ચ၁ᙋ ีϫ̝˘Ąԓ୕ਕ౅࿅ѩҖજ఼ੈπέፋЪгડ៍Ѝྤ໚Ă‫ޙ‬ၹͽ៍ЍЃย யຽࠎ‫ڇ‬ચ͹វ̝ડા៍Ѝ‫ڇ‬ચሀёĂ೩ֻྼ‫މ‬ҋ͹Җ඀ఢထăഀᕇጱᜓᄃ ડા៍Ѝ‫ڇ‬ચྤੈ۞‫଀פ‬Ăԓ୕ਕ൴णгડயຽથछᄃྼ‫މ‬ӈॡ۞ቢ˯̢જ ፟‫ט‬Ă‫ޙ‬ၹડાّăҋ͹ّăӈॡّᄃ̢જّ۞៍Ѝ‫ڇ‬ચπέĄྍπέͽ͘ ޺Җજ྅ཉᄃშ৭ࠎ‫ڇ‬ચֹϡૄᖂĂֹϡ۰Ξ౅࿅შ৭‫ޙ‬ϲᛳ‫ٺ‬ҋ̎۞ഀᕇ ᄃҖ඀ྤफ़ĂӀϡҖજ˯შ྅ཉ̝ Bqq ซҖ̢જጱᜓᄃഀᕇྤफ़۞ᕱᜓ)ဦ 3*Ą!

ဦ 3/ྤඉົംᇊҖજጱᜓπέᄃ Bqq ̝পҒć! ྤफ़ֽ໚;ྤඉົ౹າᑕϡ‫ڇ‬ચࡁտٙ!

2


ώѨ̍үӪ˜ିֈొᜪય‫ވ‬ംᇊϠ߿ፋЪ‫ݭ‬ˠ̖ૈֈࢍ൪۞གྷ෱͚ٙ ޺Ăࠎϫ݈ᄂ៉ംᇊϠ߿̼͛౹ຍயຽྭ७ିጯᓑ༖ેҖ̚\‫آ‬ᜋ͛౹វរ ၱ៍ЍயຽᇴҜᑕϡଯࢍ൪^۞րЕ߿જĄώ߿જͽ̼͛ጱШംᇊϠ߿ˠ̖ ૈֈࠎϫᇾĂ利ϡྤඉົٙฟ൴̝ംᇊҖજጱᜓ‫ڇ‬ચπέ̈́սᄂ៉ Bqq నࢍ ംᇊ៍Ѝ‫ڇ‬ચវរ߿જĂឰֹϡ۰ᒢྋѩጱᜓπέ۞‫ޙ‬ཉֹ̈́ϡ͞‫ڱ‬Ą౅࿅ ր௚ࡁ൴ăጱᜓྤफ़‫ޙ‬ཉ̈́‫آ‬ᜋ໢ߵ‫؞‬χΙ߿જଯᇃ̝ј‫̶ֳڍ‬Ăഇਕଂ̙ Тጯࡊᄃ‫ڇ‬ચᑕϡࢬШ‫ޥ‬҂ѩ៍ЍᑕϡπέтңඕЪг͞পҒ߿જĂ౹ౄາ ۞ംᇊϠ߿‫ڇ‬ચሀёᄃдг៍ЍᆊࣃĄώѨ߿જ૟Ӏϡྤඉົ۞ംᇊҖજጱ ᜓπέซҖ‫܅‬ቷᎩᖳϣгડ۞ણణᄃ၁гጱᜓĂ֭‫߿ٺ‬જௐ˟͟ᔛኛۤડူ ҡซҖགྷរ̶ֳĄ! !

3


˟ăംᇊҖજጱᜓ‫ڇ‬ચπέ. ۤડˠ̖ૈֈ̍үӪ! Ğ˘ğ߿જ‫؟‬ў! 2/ ώ߿જͽ̼͛ጱШംᇊϠ߿ˠ̖ૈֈࠎϫᇾĂӀϡྤඉົٙฟ൴̝ ംᇊҖજጱᜓ‫ڇ‬ચπέ̈́սᄂ៉ Bqq ఢထۤડ၁ચࡁ௫Ăឰۤડူ ҡᒢྋѩጱᜓπέ۞‫ޙ‬ཉ࿅඀ăր௚পҒͽ̈́дۤડጱᜓ˯۞ᑕϡ ሕ˧Ą! 3/ ᖣϤྤඉົംᇊҖજጱᜓπέ۞၁үĂഇਕଂͽдг‫ڇ‬ચ۞ࢬШ‫ޥ‬ ҂ѩπέтңඕЪгۤ͞ડ̝ᅮՐĂ౹ౄາ۞ംᇊϠ߿‫ڇ‬ચሀёᄃ யຽᆊࣃĄ! 4/ ώ߿જ૟ඕЪг͛͞Ϋă៍ЍЃยăྺՅϠၗඈࢬШĂᖣϤۤડ၁ гણణ̈́дгϹ߹ĂซҖംᇊҖજጱᜓπέ‫ۤٺ‬ડдг၁ኹ̝ᑕϡ ࢬ፬ᒜĄ!! Ğ˟ğᏱநಏҜ! 2/ ޽ጱಏҜĈ!ିֈొᜪય‫!ވ‬ 3/ ͹ᏱಏҜĈ!ᄂ៉ംᇊϠ߿̼͛౹ຍயຽྭ७ିጯᓑ༖! 4/ ‫ם‬ᏱಏҜĈ!ੑဥ‫ڱ‬ˠྤੈ̍ຽඉซົ౹າᑕϡ‫ڇ‬ચࡁտٙ‫ڇ‬ચ၁ ᙋ͕̚! ۤဥ‫ڱ‬ˠ‫܅‬ቷᎩͱஞۤડϹ߹‫!ົם‬ ઼ϲ‫ڌ‬ර̂ጯᄂ៉̼͛ጯրၱࡁտٙ! Ğˬğ߿જྤੈ! 2/ ॡมᄃгᕇ! ߿જॡมĈ!3123 ѐ 9 ͡ 7 ͟‫ ז‬8 ͟)ߐഇ˘ă˟*В‫!͟׌‬ ߿જгᕇĈ ုᖳᇴҜ፟ົ͕̚)‫܅‬ቷᎩုᖳฏᖳ̋Յᖳ̋ූ 54 ཱི*! ᖳϣ͛Ϋᐡ!)‫܅‬ቷᎩုᖳฏᖳ྆Յϔ୉ූ 34 ཱི*! ಡ‫ז‬гᕇĈ!ုᖳᇴҜ፟ົ͕̚)‫܅‬ቷᎩုᖳฏᖳ̋Յᖳ̋ූ 54 ཱི*! !! 4


Ϲ఼͞ёĈ!ҌုᖳᇴҜ፟ົ͕̚)ᖳ̋ۤડဦ३ᐡ*! œฟٕ֘ᗨ֘Ǖ!ᖳϣгડ෼ᗓ‫܅‬ቷξડĂ̂ࡗ 41 ̶ᛗ֘඀ĄଋΞ ͽ‫ڻ‬඾έ˝ቢ‫ݑـ‬Ă࿅ 335 ̳֧ᇾϯൕࡗ 211 ̳͎‫ޢ‬Ă࠻‫ ז‬8.22ă Бछय़‫̄ޒ‬ΠᖼĂࡗۡҖ 61 ̳͎࠻֍ྮ˾ΠᖼĂГۡҖ 61 ̳͎‫ܮ‬ Ξ‫ז‬྿ᖳ̋ۤડဦ३ᐡĄ!! œͫ֘Ǖ!Ξͽӱ‫ڌ܅‬ቢҌᖳϣͫ֘৭˭֘)঱Ѩྵ͌*֕г˭྽‫ޢ‬Ă ۡҖ࿅έ˝ቢȈфྮ˾ĂࡗۡҖ 61 ̳͎࠻֍ྮ˾ΠᖼĂГۡҖ 61 ̳͎‫ܮ‬Ξ‫ז‬྿ᖳ̋ۤડဦ३ᐡćٕߏдုᖳͫ֘৭˭֘Ă΍˾ѣࢍ ඀֘ΞͽລࢷĄ)ኛְАߤԁॡ‫!*ܑג‬

! 3/ ࡁ௫ᒉᓾࣶĈ! ۤဥ‫ڱ‬ˠ‫܅‬ቷᎩͱஞۤડϹ߹‫ ົם‬໅ธ೅ᓁ຅ְ! ઼ϲέ៉̂ጯྤੈშྮᄃкಫវࡁտٙ౾̀঱

‫ྺڒ‬ಜАϠ!

઼ϲ‫ڌ‬ර̂ጯᄂ៉̼͛ጯրၱࡁտٙ!!ోܷអ!ӄநି଱! ઼ϲ‫ڌ‬ර̂ጯᄂ៉̼͛ጯրၱࡁտٙ ཧৈқ!ࡁտӄந! ઼ϲ‫ڌ‬ර̂ጯᄂ៉̼͛ጯրၱࡁտٙ ‫ܘ‬Ԉ౶!ࡁտӄந! 4/ ણΐ၆෪Ĉ! ၆‫ٺ‬ംᇊҖજጱᜓπέдг၁ኹѣᎸ኷̝ۤડ‫ܦ‬ѐăۤડူҡඈĄ! 5


Ğαğࡁ௫̰ट! ௐ˘͟!3123 ѐ 19 ͡ 17 ͟)ߐഇ˘*! ॡม!

ᛉ඀!

ᓾ۰!

͹޺ˠ!

έ̂ྤშٙ

ͱஞۤડϹ

‫ྺڒ‬ಜ౾̀

߹‫!ົם‬

ംᇊҖજጱᜓπέ۞‫ڇ‬ચనࢍᄃᑕϡଯ

‫ڌ‬ර̂ጯ!

ഫฮюેҖ

ᇃ.΋᝽‫آ‬ᜋ໢ߵ‫؞‬χΙ߿જ!

ోܷអҁर

৪३!

:;11.:;31!

ಡ‫!ז‬

:;31.:;41!

ฟ၌ё! Tfttjpo!2.ໄ‫ه‬ၹ᎝!

:;41.21;41!

ңᏜ BQQ@!ଂϠ߿̚۞ BQQ ᑕϡኘ੓!

21;61.22;61! 22;61.23;61!

ᐠୃ! Tfttjpo!3.၁үវរ! ྤඉົംᇊҖજጱᜓπέ)Tipx Ubjxbo*

‫ڌ‬ර̂ጯ!

‫ڇ‬ચშ৭ᄃ BQQ ֹϡˢ‫!ܝ‬

ཧৈқ!ӄି

‫ڌ‬ර̂ጯ!

BQQ Һ෱ᑕϡ̈̍‫׍‬၁ү.)2*ᐂࢰ̍‫׍‬

‫ڌ‬ර̂ጯ!

ోܷអҁर

)3*HQT ࢖ྫࡔᐂ )4*໰࠹ᄃᐂᇆ̍‫!׍‬

‫ܘ‬Ԉ౶!ӄି

23;61.24;61!

25;11.26;11!

26;11.26;41!

̾ਮॡม)ҝ૛̶੨ăበ௡໤౯ϣ౎၁၅*! Tfttjpo!4.ϣ౎၁၅! ̶

B ௡;ᖳϣ͛Ϋᐡ.Ⴥቷъ‫׹‬ᙝഀᕇ҂၅)ᖳ྆Յ*

B-C

૲ฤҁर;ͱஞۤડϹ߹‫!ົם‬เ‫ޙ‬ᄹ!

‫׌‬௡

C ௡;ˠ̍໠гିֈ๩ડ‫׹‬ᙝഀᕇ҂၅)ᖳ̋Յ*!

ซҖ

૲ฤҁर;̈‫ܥ‬ාѣ፟Ϡၗྺಞ!ౘ‫ރ‬։!

έ̂ྤშٙ 26;41.29;11!

‫ྺڒ‬ಜ౾̀ )ԫఙ͚೯*

29;11.2:;41!

୎ᐠ)̈‫ܥ‬ාѣ፟Ϡၗྺಞ*! Tfttjpo!5.གྷរϹ߹! ംᇊҖજጱᜓπέֹϡ͕଀̶ֳ!

‫ڌ‬ර̂ጯ!

)Бវጯࣶăିጯӄநᄃۤડူҡ*!

ోܷអҁर

2:;41.32;11!

6


ௐ˟͟!3123 ѐ 9 ͡ 8 ͟)ߐഇ˟*! ॡม!

ᛉ඀!

ᓾ۰!

͹޺ˠ!

Tfttjpo!6.ഀᕇΐࣃ! ംᇊҖજጱᜓπέ.ጱᜓᄬࢰᄃᇆͯ

‫ڌ‬ර̂ጯ!

ΐࣃᑕϡ)BQQ ̍‫׍‬ፋЪᑕϡ*!

‫ܘ‬Ԉ౶ ӄି!

9;41.21;11! έ̂ྤშٙ! 21;11.21;31!

Ѓिॡม! ‫ྺڒ‬ಜ౾̀! ംᇊҖજጱᜓπέ.ဦ͛በᏭᄃഀᕇ

‫ڌ‬ර̂ጯ!

ౢ༼ᄦү)ഀᕇ३ဦညᄃཙώనࢍ*!

ཧৈқ ӄି!

21;31.22;61! 22;61.23;61!

ᐠୃ! Tfttjpo!7.ј‫!̶ֳڍ‬

23;61.25;41!

̈௡੅ኢᄃ࣎Ҿ޽ጱॡม! ᓾෞˠ! ͱஞۤડϹ߹ ംᇊҖજጱᜓᑕϡ!

‫ົם‬

‫ڌ‬ර̂ጯ!

ј‫ڍ‬൴ܑᄃ͕଀̶ֳ!

໅ธ೅ᓁ຅ְć

ోܷអҁर!

25;41.26;41! ‫ڌ‬ර̂ጯ! ోܷអҁर! 26;41.27;11!

ඕຽё'࿴൴ࡁ௫ᙋ३!

Ğ̣ğጯࣶЩಏ! ௡Ҿ!

!

௡ࣶ!

ௐ˘௡!

เ‫ޙ‬ᄹ!

ͳࡌ፷!

Ղፍබ!

അ⚻Ꮮ!

ӓ‫ݡ‬ᇊ!

ௐ˟௡!

ᎊԈ߆!

ष࡚ൣ!

໅ಱϔ!

฾͇Ԉ!

ᑛૣֈ!

ௐˬ௡!

ഫฮю!

ӕ̜͡!

ఄ˼ᇊ!

໅˲ལ!

໅าщ!

ௐα௡!

ዑᚊ൝!

໅ᝉࠠ!

ዑϿನ!

ౘཏ̞!

ౘཏ͞!

!

7


˟ă߿જ̰टಡጱ! ۤౄགྷរ f ࢭ‫׻‬

ۤડ‫ܦ‬ѐጱᜓາវរ!

Ϥିֈొ૞९ࢍ൪͚޺۞ᄂ៉ംᇊϠ߿̼͛౹ຍயຽፋЪ౹າྭ७ି ጯᓑ༖ࢎ‫ ٺ‬9 ͡ 7 ͟Ҍ 9 ͡ 8 ͟઄‫܅‬ቷᎩုᖳฏᖳϣгડ̈́‫܅‬ቷᎩ̈‫ܥ‬ාѣ ፟Ϡၗྺಞ‫׍࣎׌‬ѣˠ͛ᄃϠၗ̝࡚۞ಞાĂᏱநĶംᇊҖજጱᜓ‫ڇ‬ચπέ .ۤડˠ̖ૈֈ̍үӪķĂᔛኛۤဥ‫ڱ‬ˠͱஞۤડϹ߹‫͌ܦົם‬ѐԠ̍ฤ 21 Ҝдг‫ܦ‬ѐ̈́૞९ેҖဥฤ 21 Ҝۤડ຅ొă૞९ˠࣶВТણΐĄВࢍ 31 Ҝ ۤડူҡ૟Ӏϡ 3 ͇ 2 ؆۞ॡมĂ౅࿅វរᄃଣ৶ጯ௫۞።඀Ăឰٙѣણΐ ۞ۤડူҡᒢྋംᇊҖજጱᜓ‫ڇ‬ચπέдۤડጱᜓ˯۞ᑕϡሕ˧Ăͽ‫ޥ‬҂π έтңඕЪۤડ̝ᅮՐᄃдг၁ኹ̝ᑕϡࢬ፬ᒜĄ!

8


̍үӪ۞ኝ඀నࢍ‫ܧ‬૱۞ᖳಱĂӣ߁ˠ͛ᄃҋ൒ᒖဩ۞၁гણణĂ͟૱ Ϡ߿̚૱ϡ BQQ ۞ᑕϡăംᇊҖજጱᜓπέ۞‫ڇ‬ચనࢍᄃᑕϡଯᇃăംᇊҖ જጱᜓπέ)TipxUbjxbo*‫ڇ‬ચშ৭ᄃ BQQ ֹϡˢ‫ܝ‬ăBQQ Һ෱ᑕϡ̈̍‫׍‬၁ үĄ‫̚׎‬౵পҾ۞ߏംᇊҖજጱᜓᑕϡј‫ڍ‬൴ܑĂϤЧ௡ᖣϤϣ౎၁၅ವడ Ч௡ѣᎸ኷̝ᗟՄ̈́ၹ‫ޥ‬Ă֭૟ѩѨ̍үӪኝૅ˯ٙି଱۞ۢᙊᄃԫఙΐͽ ྻϡĂՀͽдг̼۞‫ޥ‬ჯֽ‫ޙ‬ཉă̬௜ᛳ‫ٺ‬ҋ̎ۤડ۞ഀᕇĂᙹᖬͽ‫טـ‬ё ̼۞ഀᕇ३̰टĄ! ۤဥ‫ڱ‬ˠͱஞۤડϹ߹‫ົם‬ᓁ຅ְ໅ธ೅ܑϯĈĶԧࣇѝഇౌົᄮࠎᄲ Җજጱᜓ۞ࡊԫ̼͛ĂΞਕ૟၆ԧࣇҖ̝̏˳۞็௚ёྋᄲౄј˘࣎኏ᑝĊ ͱஞ˘ۡߏ֕дۤౄࠧ۞݈ბĂЯѩԧࣇ̙ਕૉଵϋۤົᐌ඾ࡊԫ۞ซՎĂ ҃ۤົซՎ۞ᔌ๕̈́࢖ྫ‫ߏ݋‬ԧࣇᑕྍࢋᐌ̝‫݈֕ـ‬ă‫۞࠻݈ـ‬Ą‫ܐ‬Վԓ୕ ιਕૉјࠎᇴҜ͕̚۞˘࣎ࢦᕇ൴णีϫĂឰۤડ۞̈‫ܜ̈́̓ڈ‬۰ྻϡ఺჌ π‫ڕ‬࿪ཝ۞͞ёֽᓾ˘ֱ߇ְĂឰۤડ‫ا‬ϔ˵ਕૉ˘ТણᄃĂഇ࠽ਕ྿‫ۤז‬ ડ۞೼̼̈́ĊĄķ! ۤဥ‫ڱ‬ˠͱஞۤડϹ߹‫ેົם‬Җ৪३ഫฮюᄮࠎĈ Ķ̍үӪٙጯ௫‫۞ז‬ ംᇊҖજጱᜓπέĂ૟Ξ‫ۤٺܮ‬ડຽચགྷநˠдᄃ΁͞ତࠀጱᜓຽચॡĂд შྮ˯ᄃ၆͞੅ኢጱᜓഀᕇ۞ఢထăEJZ ̰ट̈́ࢲ‫ק‬ᐠᕇ۞ᇹёĄϺԓ୕ۤ ડူҡٙᄦү۞ഀᕇ३ĂΞͽតјߏူҡᄃྼ‫މ‬Ϡ߿ă̼͛̈́Ϡ߿ၗ‫˘۞ޘ‬ ჌Ϲ߹Ąķ! έ៉ം߿͛౹ᓑ༖ߏϤ઼ϲϹ఼̂ጯ૞९Ᏹ̳‫ވ‬Ă૲ᅳડાጯ७‫ڌ‬ර̂ ጯᄂ៉̼͛ጯրĂᄃдг‫ܧ‬ᒉӀ௡ᖐۤဥ‫ڱ‬ˠͱஞۤડϹ߹‫ົם‬ЪүĂͽଯ જିֈొംᇊϠ߿ፋЪّˠ̖ૈֈࠎϫᇾĂྻϡາᎸࡊԫ͔ጱጯϠ၆г͞Ϡ ၗă̼͛யຽপҒᄃۤົᅮՐ۞ᄮᙊ̈́ણᄃĂซ҃ፋЪ౹າ̝૞९ࢍ൪ٙ௡ ј̝ྭ७ିጯඉரᓑ༖ĄᏱநώѨ̍үӪĂϺߏᓑ༖၆̼͛ጱШംᇊϠ߿ซ Җಞાˠ̖ૈֈ۞၁ᅫҖજĄ!

!

9


ˬăۤડ຅ొ͕଀ኢጪ! ! ۤဥ‫ڱ‬ˠ‫܅‬ቷᎩͱஞۤડϹ߹‫ົם‬ ᓁ຅ְ ໅ธ೅! ԧࣇѝഇౌົᄮࠎᄲҖજጱᜓ۞ࡊԫ ̼͛ĂΞਕ၆ԧࣇҖ̝̏˳۞็௚ёྋᄲౄ ј˘࣎኏ᑝĊԧᄮࠎԧࣇͱஞ˘ۡߏ֕д ۤౄࠧ۞݈ბĂЯѩԧࣇ̙ਕૉଵϋۤົᐌ ඾ࡊԫ۞ซՎĂ҃ۤົซՎ۞ᔌ๕̈́࢖ྫ‫݋‬ ߏԧࣇᑕྍࢋᐌ̝‫݈֕ـ‬ă‫۞࠻݈ـ‬Ą! ଂЧ௡۞ј‫ڍ‬൴ܑಡӘ̚˵൴ன‫̂ז‬छ၆ ‫ٺ‬ᑕϡംᇊҖજጱᜓπέ۞ຐ‫ڱ‬Ă˵ధਕૉྯ௲ԧࣇᇎ͕൴Ϡ۞ְଐĂ̝݈ ᓁົፉ͕Яࠎ࿪ཝ࿅‫ܮٺ‬ӀĂֹ଀ጱᜓྋᄲߏͽπ‫ڕ‬࿪ཝ۞̈̍‫ֽ׍‬ઇྋᄲ ᐂᇆĂ҃‫ن‬ர˞ˠّ̢̼̈́જ̚ྍΝ็྿۞ੈिĂଂ఺ೀҜѐᅅ̈‫౅̓ڈ‬࿅ Җજጱᜓπέ۞ഀᕇ३Ăд෦ᄲ΁ࣇ۞߇ְĂ˵ឰԧୁ൴‫ޝ‬кĊЯࠎԧ఺ೀ ѐ˘ۡдᑒۤડበ‫ޝ‬к͘ΊĂΞਕ̂छ˵՟ѣ‫ޝ‬кॡมΞͽррΝ࠻ԧٙበ ۞ֱ֤͘ΊĂ̙࿅˵ᔘᇉ‫̂ض‬छ՟ѣ‫͘זצ‬Ί̰ट۞ᇆᜩĄѣॡ࣏ѐᅅˠົ ϡҋ̎۞ຐ‫̈́͞ڱ‬ёֽ̬௜ᖳϣۤડගྼ‫މ‬ᄮᙊĂညᖳϣ৭֤࣎᐀ൣ۞߇ְ ಶ‫̙ޝ‬᏾ĊညԧΞਕಶ̙ົ‫ג‬ຍΝ̬௜ιĂҭιٕధ·႕඾Ϡ‫ְ߇׻‬Ą! ԧࣇ૟ֽдፉЇྋᄲࣶॡĂΞਕົЯࠎ̂छ၆дг̼۞ଐຏ̈́͹៍ّ۞ О෪ѣ̙Т۞֍ྋĂԓ୕ᖣϤ఺Ѩ۞ኝ඀Ξͽឰ̂छΝᖳಱۤડഀᕇ۞̰टĂ ٙͽ఺࣎πέ‫ޢ‬ᜈ۞൴ण̈́ྻϡĂ‫݋‬Ξਕᅮࢋԧࣇ̰ొГΡฟ̍үົᛉֽ੅ ኢĄԧࣇனдࢋઇᒖဩିֈᄮᙋ۞ొ̶Ă˵ధΞͽྻϡπ‫ڕ‬࿪ཝᇥ‫ ٸ‬QQU ᖎ ಡᑫֽ଱ኝĂ˵Ξͽдણణဥฤ‫ۤז‬ડ̝݈ĂϤԧࣇ۞ତ‫ޞ‬ˠࣶАԯੈि็ ග၆͞ĂͽӀ˞ྋણణҖ඀۞‫ڶې‬ĂтТͽ‫ـ‬ѣֱጯ७ົኛԧࣇΝઇҖ̶݈ 10


ֳĂт‫ڍ‬Ξͽϡ఺࣎ሀё೩ֻ΁ࣇംᇊҖજጱᜓπέ۞ྤੈĂԧࣇ‫ܮ‬Ξ૟Җ ̶ֳ݈۞ኝ඀ॡมᒺൺĂ҃дۤડྋᄲ͞ࢬಶΞͽͧྵ‫ٺࢦڦ‬၁វّ۞̬௜ ̈́၁ચፆү͞ࢬ۞གྷរ̶ֳĄ! ࡶ‫ޢ‬ᜈᔘѣ፟ົĂԧࣇΞͽᚶᜈщଵ఺჌ኝ඀ĂࠤҌኛ̏‫צ‬࿅ኝ۞ጯࣶ ֽፉЇᓾरĂ྿‫˘ז‬჌ٙᏜ۞೼̼̈́Ċ҃дᇴҜ͕̚۞൴ण˯ٕధ˵Ξͽត ј˘࣎ࢦᕇ൴णีϫĂឰۤડ۞̈‫ܜ̈́̓ڈ‬۰ྻϡ఺჌π‫ڕ‬࿪ཝ۞͞ёֽᓾ ˘ֱ߇ְĂឰۤડ‫ا‬ϔ˵ਕૉણᄃĄ!

! ۤဥ‫ڱ‬ˠ‫܅‬ቷᎩͱஞۤડϹ߹‫ົם‬ ેҖ৪३

ഫฮю

˘ăۤડຽચ̝ϡ౉! ۤડຽચགྷநˠдᄃ΁͞ତࠀຽચ ॡĂΞͽӀϡྤඉົ̝ംᇊҖજጱᜓπέ ‫ޙ‬ϲۤડ૞ᛳ̝ഀᕇ३Ă‫ٺܮ‬дშྮ˯ᄃ ၆͞੅ኢጱᜓഀᕇ۞ఢထăጱᜓᕇ۞Ᏼፄă EJZ ߿જ۞̰ट̈́ۤડࢲ‫ק‬ᐠᕇ۞ᇹёĂ ҃дഀᕇ३͞ࢬ‫้݋‬Шͽᖎಏ͛ф̈́໰ͯĂ ઇࠎۤડ̬௜̝݈֏Ăԓ୕ᖣϤѩ჌͞ёӛ͔Ъዋ۞ˠ‫ۤז‬ડֽϹ߹ăણ ణĊ! ˟ăۤડူҡ̝ϡ౉! дഀᕇ३ᄦүॡĂΞͽ‫ٸ‬ˢۤડ۞८͕ᆊࣃĂឰྼ‫ۤזމ‬ડણణॡ̙Г ߏ৷ოঐ෱ۤડĂ҃ߏតј˘჌дг̼͛۞Ϲ߹Ă֭౅࿅ۤડူҡᄃྼ‫۞މ‬ ̢જ̚྿‫̢࠹ז‬ј‫ܜ‬ĂࠤҌߏԼតྼ‫۞މ‬Ϡ߿ၗ‫ޘ‬Ă˵ԓ୕ۤડူҡٙᄦү ۞ഀᕇ३ĂΞͽតјߏူҡᄃྼ‫މ‬Ϡ߿ă̼͛̈́Ϡ߿ၗ‫˘۞ޘ‬჌Ϲ߹Ą! !

! 11


αă߿જગᇆ!

!

ͱࡶ‫ۺ‬ઇĂُ̙൑ϣ࣐рஞć఺ಶߏͱஞ۞ჟৠĄ! Ǖۤဥ‫ڱ‬ˠ‫܅‬ቷᎩͱஞۤડϹ߹‫!ົם‬ ! ! !

!

12


!ုᖳฏᇴҜ፟ົ͕̚! ! ࣧࠎᖳ̋ۤડဦ३ᐡĄࠎ ᒺൺ‫ݱ‬ฏᇴҜጯ௫རमĂ ‫ ٺ‬3119 ѐགྷᄃ࠹ᙯಏҜ‫פ‬ ଀Вᙊ‫ޢ‬ĂᒉౄјࠎĶု ᖳฏᇴҜ፟ົ͕̚ķ Ąϫ݈ ੵјࠎгડଯҖᇴҜିֈ ି‫ވ‬Ăͽ̈́ჯᘭࣧဦ३ᐡ ΑਕĂπॡϺฟ‫اֻٸ‬ϔ ֹϡĂ֭јࠎ‫͌ܦ‬ѐኝ ᅃă໰᜕ᕇĂͽ̈́γᚱ੨ ઊϠ߿ዋᑕିֈಞٙĄ!

13


ଂϠ߿̚۞ BQQ ᑕ ϡኘ੓! ‫ྺڒ‬ಜҁरᓾ଱Ϡ߿ ̚૱ϡ BQQĂ̬֭௜к ჌рϡ˫າ؈۞ BQQ ග ણᄃ̍үӪ̝ۤડူ ҡֹϡĄ

14


!

! ! ! ംᇊҖજጱᜓπέ۞‫ڇ‬ ! ચనࢍᄃᑕϡଯᇃ! ! ! ! ! ! ! ! !

15

ోܷអҁरᓾ଱ംᇊҖજጱ ᜓπέ)tipx!Ubjxbo*۞‫ڇ‬ ચనࢍ̈́ጱᜓࢬ۞ᑕϡĄ!


Tipx Ubjxbo ‫ڇ‬ચშ৭ᄃ BQQ ֹϡˢ‫!ܝ‬ ཧৈқӄି͔ጱۤડူҡፆү Tipx!Ubjxbo!შ৭̈́ BQQĄ

16


! !

!

BQQ Һ෱ᑕϡ̈̍ ‫׍‬၁ү! ‫ܘ‬Ԉ౶ӄି̬௜ˬ჌ ౎γአߤྵ૱ϡ‫̝ז‬ BQQĂ̶Ҿࠎ)2*ᐂࢰ̍ ‫׍‬ă)3*HQT ࢖ྫࡔᐂă )4*໰࠹ᄃᐂᇆ̍‫׍‬Ą

17


!

ഀᕇ३ဦညᄃཙώ నࢍ! ཧৈқӄିϯቑፆүĂି ጱۤડူҡనࢍഀᕇ३ ۞ဦညᄃ͛фཙώĄ!

18


!

BQQ ̍‫׍‬ፋЪᑕϡ! ‫ܘ‬Ԉ౶ӄିϯቑፆүĂିጱ ۤડူҡ᝝‫פ‬΍ϣ౎၁၅ ̝ᇆညăᄬࢰඈᑫ९Ă֭ઇ ᖎ‫ޢ۞ٽ‬ᄦ఍நĄ

19


! !

၁үវរ! Ч௡࠰̶੨‫ ז‬3 έπ‫ڕ‬࿪ཝĂֻۤડူҡд̍үӪ˯ኝ၁үቚ௫̈́ϣ౎၁ ၅ྤफ़ᄓะ̝̍‫׍‬Ą‫ޝ‬к๽๽ࣇΞౌߏௐ˘Ѩֹϡπ‫ڕ‬࿪ཝ‫׸‬Ċ!

20


! ϣ౎၁၅! ώѨ߿જ૟Ӏϡྤඉົ۞ംᇊҖજጱᜓπέซҖ‫܅‬ቷᎩᖳϣгડ ۞ણణᄃ၁гጱᜓĄ! ˠ͛͹ᗟ Ǖ ᖳϣ͛ΫᐡăჅቷъ! Ϡၗ͹ᗟ Ǖ ˠ̍໠гିֈ๩ડ! ! !

21


! ! ᖳϣ͛Ϋᐡ!

!

ࣧࠎ‫͌ܦ‬ѐϹ߹ົ ᐡĄ3122 ѐЯᑕĶု ᖳ͛Ϋᐡķ Ă૟ࢦາఢ ထјĶုᖳ‫މ‬छ̼͛ ᐡķĂЯ҃‫ ٺ‬3122 ѐ 22 ͡ 7 ͟Ă૟ѩ๩ડ ‫ؠ‬ЩࠎĶᖳϣ͛Ϋ ᐡķ Ăͽٚତ੓Ķုᖳ ͛ΫᐡķࣧѣΑਕĄ

22


!

ϣ౎၁၅!

!

ˠ͛͹ᗟǕᖳϣ͛Ϋᐡ! Ϥ̍үӪူҡ̬௜͛Ϋ ᐡ۞‫ޙ‬᎝ԛၗĄ! ͛Ϋᐡ͹វ‫ޙ‬᎝‫ٺ‬ፋ࣒ ॡĂੵܲ޺ࣧ‫ޏ‬ሇඕၹă ‫ݓ‬Ϟͯă‫ڪ‬ѻᒒăг‫ڕ‬၆ ߹ঈ඄Ăֻү።Ϋ‫ޙ‬᎝֍ ᙋĄΩࠎଯᇃᒖܲăϠၗ ିֈĂਫ਼ು‫ޏ‬ᘫଳͽะ ‫ܥ‬ăϠၗ̼ᒵѰనࢍĄ!

23


! ϣ౎၁၅! ! ˠ͛͹ᗟǕᖳϣ͛Ϋᐡ! ૄ‫ٺ‬።Ϋ۩มຬାჯ ᜕Ăͽ̈́ԼචᒖဩϠ߿ ‫ݡ‬ኳĂགྷ‫଀פ‬ٙѣᝋˠ ۞Тຍ‫ޢ‬ĂੵАҖ੫၆ ᝯใᒖဩĂซҖፋந̈́ ેҖᒖဩქ࡚̼ᄃϠၗ న߉ᒉౄĂՀд߆‫ొع‬ ‫ྃ۞ܝ‬ӄĂͽ̈́гડҋ ᚯགྷ෱˭Ăҋ˧࣒ᖑ͹ វ۩มᄃͱ‫۽‬Ą!

24


!

ϣ౎၁၅!

!

ˠ͛͹ᗟǕჅቷъ! Ⴥቷъ۞݈֗ࠎĶᖳϣৠ ۤķĂৠۤࣧ‫ޙ‬᎝Ꮈ‫ٺޙ‬ 2:26 ѐĄ๩ડ̰ܲѣ۞ ொϔՅ᏷ᖹĈ ĶฟՅˬȈ ‫׹‬ѐ੃‫ه‬༫ķ ăĶϮ፶ķ ă Ķ狛Ͳķă Ķ̡ͪķĂͽ̈́ ໒̰̝ĶᅚᛗķĂӮ‫ٺ‬ 3122 ѐĂ‫׀‬ТĶჅቷъķ ൳ᐂ̳ӘࠎᎩ৺Ķᖳϣৠ ۤķ᏷ၹĄ!

25


!

ϣ౎၁၅! ˠ͛͹ᗟ ǕჅቷъ! Ϥ̍үӪူҡྋᄲჅቷъ ۞።Ϋࡦഀă͹‫ۥ‬ৠ̈́ᇁ ц۞পঅ̼͛ඈĄ! ᖳϣՅฟՅˬȈ‫׹‬ѐ੃‫ه‬ ༫ĂϤ༊ॡ۞έ៉ᓁ༛ů ‫୻̌֐ܜ‬Ă‫׶ߌٺ‬Ȉ˛ѐ Ğϔ઼ 43 ѐğϲळĂనཉ ‫ٺ‬Ķৠۤķ̂໒݈Π઎Ą ϔ઼ 97 ѐϤჅቷъࢦາ ᏴгĂ֭నཉૄळщϲĄ!

26


ϣ౎၁၅! ˠ͛͹ᗟǕჅቷъ! Ϥ̍үӪူҡྋᄲჅቷъ ۞።Ϋࡦഀă͹‫ۥ‬ৠ̈́ᇁ ц۞পঅ̼͛ඈĄ! 狛Ͳࠎᗉчৠۤ۞Рே ᘙĄϫ݈ᄂ៉̪ܲѣԆፋ ˘၆Ķ狛Ͳķ᏷ྫ̙֭кĂ ҃ჅቷъĂᙱ଀૟఺၆Ķ狛 Ͳķܲх۞тѩԆፋĂ၁ ᛳࠡෳĄ!

27


!

ϣ౎၁၅!

!Ϡၗ͹ᗟǕˠ̍໠гି !ֈ๩ડ!

! !ˠ̍ᒅгϠၗିֈ๩ !ડĂҫгࡗѣ 6 ̳౥Ă !ᛳĶᓂ֐՞᎕ैķг !ԛĂг˭ͪྤ໚ᖳ՗Ă !Гΐ˯‫ݑ‬Δ֕Ш۞ᓂ !֐পّăα‫؞‬ᔿ‫۞ځ‬ঈ !࣏ᒖဩĂࢉϠ΍кᇹّ !જങ‫ۏ‬Ϡၗ൴णᒖဩĄ!

! ! !

28


ϣ౎၁၅! Ϡၗ͹ᗟǕˠ̍໠гି ֈ๩ડ! Ϥ̈‫ܥ‬ාѣ፟Ϡၗྺಞ ǕౘҁᔲĂੵ˞ࠎူҡࣇ ̬௜๩ડјϲॡ۞͕ྮ ።඀̝γĂ˵૲̂छΝᄮ ᙊధк۞જങ‫ۏ‬ᄃ‫ٿ‬ᖪĄ

29


ϣ౎၁၅! ! !

Ϡၗ͹ᗟǕˠ̍໠г

ିֈ๩ડ!

!

๩ડѣ‫׌‬྽‫ݑ‬ΔπҖ ֕Ш۞ĶརҀ‫̂ڗ‬ ྽ķ Ăፘ‫ݭ‬ଊ࡚ͷ੼̂ ҃ᓒϲĄ! ۤડူҡՀͽ͘˯۞ π‫ڕ‬࿪ཝᄃ࠹፟Ăࠎ ఺࡚ᚊ۞ഀҒ঻˭ࠡ ෳ۞ᇆညĄ!

30


! ! !

̈௡͕଀̶ֳ! Ӵ௡̶ฟซҖ͕ ଀̶ֳĂ֭੫၆ௐ˟ ͇۞̈௡ј‫ڍ‬ಡӘ ̰टซҖ੅ኢĄ! Ӵ௡˯Ԇௐ˘͟ ٙщଵ۞ኝ඀‫ޢ‬Ă࠰ ᄮࠎ̙෍ѩҖăᒔৈ ։кĄ

31


̈௡ј‫ڍ‬൴ܑ! Ӵ௡̶ฟซҖј‫ڍ‬ಡӘ۞ྤफ़ຉፋᄦĂ֭д Tipx! Ubjxbo ‫ڇ‬ચშ৭‫ޙ‬ཉഀᕇ३Ą!

!

32


! ! !

̦ᆃĊдᖳϣĊ!

!

ࣧࠎᖳϣৠۤ۞Ⴥቷ

!

ъă·႕ᙯܼ۞̣‫ק‬

!

‫ޏ‬ăϤͱஞϹ߹‫ົם‬ፋ

!

࣒‫׶‬ჯ᜕۞ᖳϣ͛Ϋ

!

ᐡĂҰᔘຐۢ྽ᖳϣг

! ! ! !

ડ۞‫!߇΁׎‬ ְ๜ĉ!

! !

33


!

ֽࣧƂԧдᄲ߇ְ!

!

!ҰֽĂኛೈ඾ԧࣇ۞֖ྫ !ֽᄮᙊᖳϣć࠻֍Ăԧࣇ !۞ д г Ϡ ߿ ۞ Ӆ ˧ ᄃ ୶

!‫ؠ‬Ą! ! ᖳϣ۞ૄአĂЯொϔ҃૲ ! ֽ୉ཏ۞к̮̼ĄЯѩԧ ! ࣇჅቷъ۞ிৠĂ˵ѣ඾ ! к̮̼͛۞஄! ! ລࢲĄ! ! !

34


྽г۞ᖳϣ͛Ϋᐡ! ϡдгˠ۞֎‫ֽ̬ޘ‬ ௜ᖳϣ͛ΫᐡĂ૲ԧࣇ ֕ˢॡЍᐋ྽Ăវរᖳ ϣ۞።Ϋᄃ! ̼͛Ą!

35


! !ͱஞǕᖳ‫؀‬Յሤ౅౅!

! ͽᖳ‫؀‬Յдгˠ۞֎‫ֽޘ‬ ! ̬௜Ķ̈ኇѼ၆ԩ̂ ౦ ! ۞߇ְķǕქҒᐋ྽ăĶͪ ! ϣˬϠिि࠹ᙯķǕ؆ៀ ! ᜕ܲડăĶ̙ࠎˠۢ۞࿅ ! ‫ـ‬ķǕᖳ‫މ؀‬छՅ̈́Ķᖳ ! ‫؀‬ˠ۞۲ա͡ᝈķǕ‫܅‬ቷ ! ໨ᄃҘϝϣĄ! ! ! !

36


!

! ј‫ڍ‬ᓾෞ! ! ! ј‫ڍ‬൴ܑᔛኛۤဥ‫ڱ‬ˠ‫܅‬ቷᎩͱஞۤડ ! Ϲ߹‫ົם‬ᓁ຅ְ໅ธ೅АϠ˘Тֽ‫ڟ‬ካ ! !

ۤડူҡ၆ጱᜓπέᑕϡ۞౹ຍ̈́μ ‫ޥ‬Ă֭ͷග̟ူҡࠡෳ۞‫ޙ‬ᛉĄ!

! ! ! ! !

37


!

ඕຽё! ! !ోܷអҁर࿴൴ࡁ௫ !ᙋ३ගՏ˘Ҝણΐ̍ !үӪ̝ۤડူҡĂ֭ͽ !̂Ъ໰ࠎѩѨ̍үӪ !൪˭࡚р۞ήᕇĄ! ! ! ! ! ! !

38


! !

Tipx Ubjxbo! ംᇊҖજጱᜓ‫ڇ‬ચπέ ۤડˠ̖ૈֈ̍үӪј‫ڍ‬ᏴᏭ! ! ඉ

൪Ĉోܷអ!

ેҖበᏭĈ‫ܘ‬Ԉ౶ăཧৈқ! ‫ࢬۍ‬በଵĈ‫ܘ‬Ԉ౶! ‫ࢬދ‬నࢍĈZoe Lin ОᄦಏҜĈፔ‫۽‬Оְ݈ຽ۵Њѣࢨ̳Φ! ൴ҖಏҜĈ઼ϲ‫ڌ‬ර̂ጯ!ᄂ៉̼͛ጯր! ΍‫ۍ‬ಏҜĈ઼ϲ‫ڌ‬ර̂ጯ!ᄂ៉̼͛ጯր! г!!!!ӬĈ‫܅‬ቷᎩုᖳฏԠጯՅ̂ጯྮ˟߱˘ཱི! ࿪!!!!ྖĈ)14*9746325! ΍‫ۍ‬ѐ͡Ĉ3123 ѐ 9 ͡!‫!ה˘ۍܐ‬ ! ‫ܧ‬኱‫ି)ݡ‬ֈొംᇊϠ߿ፋЪّˠ̖ૈֈࢍ൪ྃӄОᄦ*! ! !

!


社區人才培育工作坊  

教育部補助智慧生活整合性人才培育計畫,宜蘭文創體驗暨觀光產業數位應用推廣計畫成果手冊(3)智慧行動導覽服務_社區人才培育工作坊成果選輯

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you