Page 1


คำนำ บล็อก (BLOG) คือเว็บไซต์ที่เจ้ำของ หรือ admin สำมำรถบันทึกเรื่องรำวของตนเองลง ใน เว็บได้ตลอดเวลำ กำรสร้ำงเว็บบล็อก สำมำรถทำได้ง่ำยๆด้วยตัวเอง ไม่ซับซ้อน และภำยระบบกำร จัดกำรบริหำรเว็บไซต์พื้นฐำนให้ เช่นเครื่องมือสำหรับเขียนเรื่อง โพสรูป จัดหมวดมู่ และลูกเล่นอื่นๆ รำยงำนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐำน กระบวนกำรศึกษำและกำรตกแต่งเว็บบล็อก Wordpress อันเป็นเนื้อหำที่ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำร สอนในรำยวิชำ เทคโนโลยีเพื่อกำรออกแบบ นิเทศศิลป์ ( Arti3319 ) สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร หำกเนื้อหำในรำยงำน มีควำมผิดพลำดประ กำรใด ทำงผู้จัดทำ ต้องขอ อภัย มำ ณ ที่นี้ด้วย ผู้จัดทำ นำงสำว จินดำรัตน์ นำประดิษฐ์


สำรบัญ หน้ำ รุ้จักกับword press

4

วิธีสมัคร wordpress

5-7

วิธีเปลี่ยนbackground,header

7-9

วิธีเพิ่ม widgets

9-11


รูจ้ กั กับ Wordpress WordPress คืออะไร WordPress เป็น open source web software ที่เรำสำมำรถติดตั้งบนเว็บ server ของ เรำเพื่อสร้ำงเว็บไซต์, blog หรือ community ตอนเริ่มแรก WordPress เป็นเครื่องมือไว้สำหรับ สร้ำง blog แต่ได้รับกำรพัฒนำมำเรื่อย ๆ จนสำมำรถสร้ำงเป็นเว็บไซต์ หรือ เว็บ community ได้ แล้ว โดยมีระบบจัดกำรบทควำม หรือ Content Management System (CMS) ทำให้ง่ำยต่อกำรใช้ งำน ซึ่ง WordPress สร้ำงขึ้นโดย Matt Mullenweg และ Mike Little ในปี 2003 นับว่ำมีกำรพัฒ นำมำถึง 9 ปี WordPress.com ติดตั้งง่ำย ต้องบอกว่ำแค่สมัครไม่ต้องติดตั้ง เพรำะเมื่อสมัครแล้วทำตำมกระบวนกำรเสร็จ แล้ว เรำก็จะได้เว็บตำมที่เรำต้องกำร ภำยใต้ url xxxxx.wordpress.com แล้วไม่ต้องเสียค่ำ hosting เพรำะข้อมูลต่ำง ๆ จะอยู่บน server ของ wordpress.comมีกำรอัพเดต wordpress ให้อยู่เสมอ เมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมำ มี plugin ที่จำเป็นสำหรับเว็บทั่ว ๆ ไปติดตั้งไว้ให้แล้ว โดยเป็นทำง wordpress.com เลือกไว้ให้เรำใช้งำน แน่นอนว่ำ ฟรี จะเสียค่ำใช้จ่ำยก็ต่อเมื่อเรำต้องกำรอัพเกรด เพื่อให้เรำฟังก์ชั่นที่มำกขึ้นจำกที่ทำง wordpress.com เตรียมไว้ให้ WordPress.org อิสระในกำรใช้งำน เนื่องจำกเรำโหลดมำติดตั้งที่ server ของเรำเอง ดังนั้นเรำสำมำรถ ปรับแต่งได้ตำมใจเรำมำกกว่ำใช้งำนบน wordpress.com ปรับแต่ง theme ของเรำได้ตำมสะดวก และสำมำรถ download theme มำติดตั้งเองได้ โดยไม่ต้องเลือกเฉพำะที่ทำง wordpress.com จำกัดไว้ให้ติดตั้ง plugin ได้ตำมใจเรำ อยำกได้ตัวไหน download มำติดตั้งได้เลยปรับแต่ง code ได้ตำมที่เรำต้องกำร และทำง wordpress.org เองก็มีคู่มือไว้รองรับอยู่แล้วเลือก hosting ที่เรำต้อง กำร ในรำคำที่เรำต้องกำรได้ ไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงที่เดียว ข้อมูลจำก http://www.wordpress.in.th/


เริ่มต้นกับword press 1 คลิก started

2 กรอกรำยข้อมูลรำยละเอียดให้ครบ และถูกต้อง


3 เมื่อกรอกเสร็จ ให้เลือกลงทะเบียน basic หรือแบบใช้งำนฟรี

4แล้วเข้ำไปกดยืนยันใน emailของเรำ


เรำก็จะได้หน้ำแรกแบบนี้ออกมำ

วิธีเปลี่ยน แบล็กกรำว เฮดเดอร์ และวิกเจตต่ำงๆ 1ดูตรงด้ำนมุมขวำบน เลือก dashboard หรือหน้ำควบคุม


2 ด้ำนมุมซ้ำย กดที่ appearanceและ background

3เลือกรูปที่ต้องกำร เสร็จแล้วกดอัพโหลด


วิธีเปลี่ยนเฮดก็ทำเช่นเดียวกับแบล็กกรำว เลือก appearance > header

วิธีเพิ่ม วิกเจตต่ำงๆ 1กลับไปที่หน้ำ dash board เลือก appearance > widgets


1กลับไปที่หน้ำ dash board เลือก appearance > widgets

2 เมื่อเข้ำมำแล้วให้ดูที่ด้ำนขวำที่เป็นที่เพิ่ม วิกเจท เรำคลิกแล้วลำกวิกเจทที่ต้องกำรไปในช่องด้ำนขวำ


3 พอเสร็จเรียบร้อย ก็กดดูบล็อก

มีส่วนวืกเจทปฎิทินเพื่มเข้ำมำ


arti3319-ijndarat wordpress  

jindarat numpradit 5311322308

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you