Page 1

โครงการออกแบบพัฒนาสินค้ าและบรรจุภณ ั ฑ์ ผงปรุ งรสอาหาร ตรายอดรส โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี Final Project YODROS BRAND

เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิต ทิณบุตร

จัดทําโดย นส จินดารัตน์ นําประดิษฐ์ รหัส 5311322308 สาขาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รายงานนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของรายวิชา ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ ั ฑ์ Arti3314


คํานํา

โครงการนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของรายวิชา ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ ั ฑ์ARTI 3314 โดยเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาให้ เกิดความเข้ าใจตามหลัก 3ส. คือ ส.1 สืบค้ น(Research) ส.2 สมมติฐาน(Resume) และ ส.3 สรุปผลการออกแบบ(Result) ในส่วนของรายงานชิ ้นนี ้ ดิฉนั ได้ ตงใจและเรี ั้ ยบเรี ยงเนื ้อหาให้ เกิดความเข้ าใจ ใน ขันตอนการดํ ้ าเนินงานเรื่ องการออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ ั ฑ์ ดิฉนั คาดหวังว่าข้ อมูลที่ ได้ ศกึ ษามาจะทําให้ เกิดประโยชน์และให้ ความรู้มากที่สดุ นส จินดารัตน์ นําประดิษฐ์


ส1 สืบค้น โครงการออกแบบและพัฒนาสินค้าโอท็อป จังหวัดกาญจนบุร ี ผงปรุงรสอาหาร ตรายอดรส ส1 สืบค้น ผงปรุงแต่งรสอาหารตรายอดรส แบบเดิม

โดย นางสาวจินดารัตน์ นําประดิษฐ์ ผูป้ ระกอบการ หัวหน้ากลุ่ม นางสาวสุดใจ สีคต กลุ่มอาชีพ เครือ่ งปรุงแต่งรสอาหาร ตรา ยอดรส เลขที1่ 5 หมู4่ ต.แก่งเสีย้ น อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี 71000 โทร 05/1787672,01-4597335


ประวัตคิ วามเป็ นมา กลุ่มอาชีพผลิตเครือ่ งปรุงแต่งอาหารตรา ยอดรสจัดตัง้ ขึน้ ในเดือนมกราคม2548 เพือ่ ดําเนินงานตามนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิคภัณฑ์ OTOP จําหน่ายซุปผงปรุงรส แต่งอาหารเป็ นอาหารแปรรูปโดยใช้วตั ถุกบิ ทีม่ คี ุณภาพ และมาตรฐานระดับโรงงาน GMP สากล ปจั จุบนั ซุปผงปรุงรสมี6รสคือ 1รสหมู

4รสเห็ดหอม

2รสไก่

5รสสาหร่ายทะเล

3รสเนื้อ

6รสต้มยํา

ส่วนประกอบทีส่ าํ คัญ เกลือ47% พริกไทย3% นํ้าตาล35% กระเทียม8% คุณสมบัตขิ อง ยอดรส ผลิตภัณฑ์จะมีความหอมจากสมุนไพรเมือ่ นํามาปรุงอาหารจะให้รสชาติทก่ี ลม กล่อมเวลารับประทานจะไม่ทาํ ให้คอแห้งหรือหิวกระหายเหมือนผงชูรสทัวไปที ่ ส่ าํ คัญ ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยได้มากขึน้ สกรุป๊ พิเศษ ซุปผงปรุงรส ตรายอดรสใช้ปรุงอาหารได้ทุกประเภทเมนูทแ่ี สนจะธรรมดาเกิด จากพัฒนาภูมปิ ญั ญาจากคนไทยล้วนๆด้วยวิธกี ารทีพ่ ถิ พี ถิ นั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน การปรุงอาหาร


การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ดว้ ยการมอง(Product Visual analysis) ชื่อผลิตภัณฑ์ วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร ตรายอดรส

ผลการวิ เคราะห์ โครงสร้างของตัวบรรจุภณ ั ฑ์ที่ใช้ปัจจุบนั หมายเลข 1. คือ ซองบรรจุภณ ั ฑ์ 1.1 บรรจุภณ ั ฑ์ทใ่ี ช้ เป็ นพลาสติกเคลือบอะลูมเิ นียม ชื่อทางวัสดุศาสตร์ คือ โพลีเอธิลนี (Polyethylene, PE) 1.2 รูปแบบถุงเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า 1.3 ขนาด กว้าง 13 cm. ยาว 18 cm. หนา1.5 cm. 1.4 ราคา 20 บาท หมายเลข 2. คือ ชื่อผลิตภัณฑ์ ยอดรส หมายเลข 3. คือ ชื่อผลิตภัณฑ์เป็ นภาษาอังกฤษ หมายเลข 4. คือ ประเภทของผลิตภัณฑ์ หมายเลข 5. คือ รูปภาพประกอบ 5.1 กราฟิกรูหปวั ใจติดปีก 5.2 รูปหัวใจสีเหลือง ปีกสีขาวมีเส้นขอบสีเหลือง หมายเลข 6. คือ ข้อความบรรยายจุดเด่นของสินค้า หมายเลข 7. คือ ประเภท/ชนิดของสินค้า


หมายเลข 8. คือ ภาพประกอบ

หมายเลข 1. คือ graphic background หมายเลข 2. คือ ข้อความแสดงส่วนประกอบทีส่ าํ คัญในการผลิตสินค้า หมายเลข 3. คือ ข้อความแสดงส่วนประกอบทีส่ าํ คัญในการผลิตสินค้าเป็ น ภาษาอังกฤษ หมายเลข 4. คือ ทีอ่ ยูข่ องผูผ้ ลิตสินค้า หมายเลข 5. คือ ภาพประกอบวิธกี ารใช้สนิ ค้า หมายเลข 6. คือ ข้อความบอกวิธกี ารใช้สนิ ค้า หมายเลข 7. คือ ข้อความบอกวิธกี ารใช้สนิ ค้าเป็ นภาษาอังกฤษ หมายเลข 8. คือ ข้อความบอกวิธ๊การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ หมายเลข 9. คือ องค์ประกอบทีส่ นับสนุนผลิตภัณฑ์ หมายเลข10.คือ ข้อความบรรยายข้อมูลของสินค้า


ปัญหาที่พบคือ(จากความรู้ของฐานะนักออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์) 1.จุดบอดทางการมองเห็น-การสื่อสาร ได้แก่ 1.1 ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถมองเห็นโลโก้และรูปภาพต่างๆเเบ บด้านหน้าได้ 1.2 ไม่สามารถมองเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้วา่ ข้างในอย่างไร สีอะไร 1.3 การออกแบบโลโก้ สีและกราฟิกต่างๆยังไม่เป็ นจุดสนใจมากพอทีจ่ ะดึงดูด ลูกค้าได้ การออกแบบเพื่อพัฒนา การออกแบบเพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ การกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคซตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า ความต้องการของเจ้าของสิ นค้า ต้องการให้ออกแบบเป็ นรูปทรงเดิม แต่เปลีย่ นแปลงสีของกราฟิกและภาพประกอบ ให้ดู มีสสี นั สดใสเพือ่ ดึงดูดและเป็ นจุดสนใจให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ สินค้า แต่โลโก้ของสินค้า ยังเหมือนเดิมไม่เปลีย่ นแปลง


Mind map

เครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมายการค้ า หมายถึง เครื่ องหมายที่ใช้ กํากับสินค้ าเพื่อแสดงว่าสินค้ าที่ใช้ เครื่ องหมายนันเป็ ้ นของผู้ใด แตกต่างกับสินค้ าของผู้อื่นอย่างใด เครื่ องหมายการค้ า อาจจะเป็ นภาพ คํา ตัวอักษร ลายมือชื่อหรื อตัวเลขอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง รวมกันก็ได้ ประเภทของเครื่ องหมายการค้ า แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ 1 เครื่ องหมายการค้ า 2 เครื่ องหมายรับรอง 3 เครื่ องหมายบริ การ 4 เครื่ องหมายร่วม


ส2สมมติฐาน

ปัญหาที่พบคือ(จากความรู้ของฐานะนักออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์) 1.จุดบอดทางการมองเห็น-การสื่อสาร ได้แก่ 1.1 ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถมองเห็นโลโก้และรูปภาพต่างๆเเบ บด้านหน้าได้ 1.2 ไม่สามารถมองเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้วา่ ข้างในอย่างไร สีอะไร 1.3 การออกแบบโลโก้ สีและกราฟิกต่างๆยังไม่เป็ นจุดสนใจมากพอทีจ่ ะดึงดูด ลูกค้าได้ การออกแบบเพื่อพัฒนา การออกแบบเพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ การกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคซตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า ความต้องการของเจ้าของสิ นค้า ต้องการให้ออกแบบเป็ นรูปทรงเดิม แต่เปลีย่ นแปลงสีของกราฟิกและภาพประกอบ ให้ดมู สี สี นั สดใสเพือ่ ดึงดูดและเป็ นจุดสนใจให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ สินค้า แต่โลโก้ของ สินค้ายังเหมือนเดิมไม่เปลีย่ นแปลง


โลโก้ยอดรสทีค่ งไว้เช่นเดิมตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ เปล่ยนแค่สสี นั ให้ดู สดใสขึน้

ความต้องการของผูป้ ระกอบการ คือคงของเดิมไว้ทงั ้ หมด กราฟิกรูปบรรจุภณ ั ฑ์หวั ใจ ติดปี ก คือคอนเซ็ปของยอดรส

รูปอาหารทีไ่ ด้ทาํ การเปลีย่ นใหม่ เพราะของเดิม นัน้ รูปสือ่ ความหมายไม่ชดั เจน

ทีม่ า นส จินดารัตน์ นําประดิษฐ์


สรุปจากการที่ได้ ทําการออกแบบพัฒนาบรรจุภณ ั ฑ์ art work กล่องยอดรส กล่องแรก ยาว20x25ซม

ทีม่ า นส จินดารัตน์ นําประดิษฐ์ กล่องทีส่ อง ยาว27x23ซม

ทีม่ า นสจินดารัตน์ นําประดิษฐ์ ฉลากบนฝาปิดกระบอก กวาง6.5x6.5ซม

ฉลากด้านข้าง ยาว5.5x15ซม


finalprojects  

arti3314YODROSBRAND