Page 1


Introduction Hill Tribe museum พิพิธภัณฑชาวเขา 620/25 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000 620/25 Tanarai Rd, Muang District Chiangrai 57000, Thailand Tel.(053) 719167

แนวคิดที่และที่มา Hill Tribe Museum พิพิธภัณฑชาวเขา เนื่องจากชาวเขาในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายชนเผา ซึ่งแตละเผาลวนแลวแตมี จารีต วัฒนธรรม ประเพณี ทัศนคติ ความเชื ่ อ ตลอดจนวิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของชาวเขาเผ า ต า งๆ รวมถึ ง วั ต ถุ สิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช ชุดแตงกายประจำเผา ที่แตกตางกัน และในป จ จุ บ ั น วิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของพวกเขากำลั ง จะเปลี ่ ย นแปลงไป เหตุเพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีเทคโนโลยีใหมๆเกิดขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆกำลังรุกไลเขาไปถึงชุมชน สงผลให การดำเนินชีวิตของพวกเขาตองแปรเปลี่ยนไป ทางพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ตองการที่จะรักษาเรื่องราวทั ้ ง หมดไว ก อนที ่ จะเลือนหายไป ทั้งขอมูลทั้งหลายที่นารูเกี่ยวกับชาวไทยภูเขา 6 เผา คือ อาขา ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ เยา และ มง พิพิธภัณฑเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมทุกวัน เวลา 9.00 น.-18.00 น. เก็บคาเขาชมคนละ 50 บาท เปาหมายขององคกร -ถายทอดเรื่องราวความเปนอยูของชาวเขาในประเทศไทย ใหแกผูที่สนใจ -อนุรักษวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตางๆของชาวเขาไวมิใหเลือนหาย


President’s Message

Hill Tribe Museum หรือ พิพิธภัณฑชาวเขา สรางขึ้นเพื่อ ใหผูที่สนใจ ที่ตองการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา ซึ่งมีดวยกัน 6 เผา คือ อาขา ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ เยา และ มง แตละเผานั้น มีการดำรงชีวิตที่แตกตางกัน ตางเผา ตางความเชื่อ ตางความคิด ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคาที่ประเทศไทยของเรานั้น จะละเลยไปไมได ทางพิพิธภัณฑมีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวม ในการอนุรักษไวซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขา ไมใหเลือนหาย ไปตามกาลเวลา

ปริสุทธา สุทธมงคล ผูอำนวยการพิพิธภัณฑชาวเขา


General Standards


General Standards Logo

Logotype คำวา hill tribe ที่แปลวาชาวเขา มาใชเปนสัญลักษณของพิพิธภัณฑ และนำลายผาของชาวเขาสวนใหญ สอดแทรกเขามา เสมือนเปนแทน ชนเผาตางๆ

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ช า ว เ ข า

หลักการออกแบบ เนื่องจากไดนำลายผาของชาวเขา มาใช จึงเนนโทนสี พวกแดง ดำ เปนสวนใหญและมีสีน้ำเงินที่เปน ลายผา โดยจะมีคาสี คือ C.0 M.87 Y.99 K.0 C.0 M.0 Y.0 K.100 C.85 M.56 Y.0

K.0


General Standards Signature Arrangment

Primary Linkage เมื่อไมมีเหตุผลใดๆใหใชโลโกนี้เปนหลัก

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ช า ว เ ข า Secondary Linkage เมื่อตองการคำอธิบายภาษาไทยเพิ่มเติมประกอบกับโลโก


General Standards Logo on Grid

8 Unit

1.5 Unit

13 Unit


General Standards Size Primary Linkage

minimum size 1.5 cm Secondary Linkage

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ช า ว เ ข า

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ช า ว เ ข า

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ช า ว เ ข า

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ช า ว เ ข า

minimum size 2 cm


General Standards Configuration Control

Logo มาตรฐาน

หามเปลี่ยนยอหรือขยาย

หามเปลี่ยนยอหรือขยาย

หามเปลี่ยนตำแหนง Symbol

หามบิด ตะแคง

หามเปลี่ยน Logotype


General Standards Background Control

Logo

(

C.2 M.4 Y.57 K.0)

Logo

(

C.55 M.40 Y.40 K.30)

Logo

Logo

-

-

-

Drop shadow


General Standards Color

C.0 M.87 Y.99 K.0 C.0 M.0 Y.0 K.100 C.85 M.56 Y.0 K.0

Black and White

Reverse

Single color


General Standards Color Control ขอหามในการใชสี

หามเปลี่ยนโทนสีตัวอักษร

หามสลับตำแหนงการใชสี

หามใสกราเดียน


General Standards Graphic Element

เนื่องจากผาเปนเอกลักษณเดน ที่สามารถสื่อถึงชาวเขาไดเปนอยางดี จึงนำลายผาที่ตัดทอนนี้ เปนรูปทรง เรขาคณิตอยางงาย มาใชเปน Graphic Element โทนสีที่ใชยังเปนโทนรอน โดยเนนดำและแดง ลายเพี่ยะกุมาควา (ลายหนาอกเสื้อ)

C.0 M.87 Y.99 K.0 C.0 M.0 Y.0 K.100 C.85 M.56 Y.0

K.0

C.0 M.64 Y.95 K.0 C.2 M.4

Y.57 K.0

ลายอี๊กือจะยา (ลายริ้วผาสลับสี)

อะหนายือ(ลายเขี้ยวหมา)

ในบางกรณีหากตองการใชสีขาว-ดำ ใหใชลายนี้


General Standards Type style

Primary Usage | TH SarabunPSK


Applications

Stationery Business&Communication Forms packaging Advertising & promotion Signage Uniform Vehicles Premiums & Noveities


Applications Stationery

Hill Tribe museum พิพิธภัณฑชาวเขา 620/25 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000 620/25 Tanarai Rd, Muang District Chiangrai 57000, Thailand Tel.(053) 719167

Hill Tribe museum พิพิธภัณฑชาวเขา 620/25 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000 620/25 Tanarai Rd, Muang District Chiangrai 57000, Thailand Tel.(053) 719167

Hill Tribe museum พิพิธภัณฑชาวเขา 620/25 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000 620/25 Tanarai Rd, Muang District Chiangrai 57000, Thailand Tel.(053) 719167


Applications Stationery

Business Card 10x6 cm

Front

Hill Tribe museum พิพิธภัณฑชาวเขา 620/25 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000 620/25 Tanarai Rd, Muang District Chiangrai 57000, Thailand Tel.(053) 719167

Back


Hill Tribe museum พิพิธภัณฑชาวเขา 620/25 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000 620/25 Tanarai Rd, Muang District Chiangrai 57000, Thailand Tel.(053) 719167

Applications Stationery

Envelope 22x10 cm


Applications Stationery Standard Letterhead 21x29 cm Hill Tribe museum พิพิธภัณฑชาวเขา 620/25 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000 620/25 Tanarai Rd, Muang District Chiangrai 57000, Thailand Tel.(053) 719167


No.00001 TT1548962

No.00001 22 Feb 201

50 BATH.

620/25 Tanarai Rd, Muang District Chiangrai 57000, Thailand Tel.(053) 719167 opening: Mon-Sun 09.00 am.- 06.00 pm. Date

50 BATH.

620/25 Tanarai Rd, Muang District Chiangrai 57000, Thailand Tel.(053) 719167 opening: Mon-Sun 09.00 am.- 06.00 pm.

No.00003 22 Feb 201 Date

50 BATH.

No.00003 22 Feb 201

No.00001 TT1548962

No.00002 22 Feb 201

No.00002 22 Feb 201

No.00001 TT1548962

Date

No.00001 22 Feb 201

620/25 Tanarai Rd, Muang District Chiangrai 57000, Thailand Tel.(053) 719167 opening: Mon-Sun 09.00 am.- 06.00 pm.


Applications Packaging

ถุงกระดาษเคลือบ ไวสำหรับใสของที่ระลึก

ซองสำหรับใสpostcard และของที่ระลึกขนาดเล็ก ขนาด 4x6 นิ้ว


Applications Advertising & Promotion

Hill Tribe museum พิพิธภัณฑชาวเขา 620/25 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000 620/25 Tanarai Rd, Muang District Chiangrai 57000, Thailand Tel.(053) 719167 (เยื้องสวนตุงและโคมเชียงราย) ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาประชากร และชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดแสดง และจัดฉายสไลดโชววิถีชีวิตความเปนอยู วัตถุสิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช ชุดแตงกาย ประจำเผา รวมทั้งขอมูลที่นารูเกี่ยวกับ ชาวไทยภูเขา 6 เผา คือ อาขา ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ เยา และมง เปดใหนักทองเที่ยวเขาชมทุกวัน เวลาา 9.00 น.-18.00 น. เก็บคาเขาชมคนละ 50 บาท

ดานนอก แผนพับของพิพิธภัณฑชาวเขา

แผนพับของพิพิธภัณฑชาวเขา

ดานใน แผนพับของพิพิธภัณฑชาวเขา


Applications Signage

Karen กะเหรี่ยง Muser มูเซอ Hmong มง

Aka อาขา Yao เยา

Lisu ลีซอ ปายบอกทาง

Woman

ปายหองน้ำ

Man


Applications Signage


Applications Signage

ปายภายนอกอาคารของพิพิธภัณฑ


Applications Uniform


Applications Vehicles

-


Applications Premiums & Noveities

ตุกตาชาวเขาชนเผาตางๆ ไวขายเปนที่ระลึกสำหรับผูเขาชมพิพิธภัณฑ

Postcard ไวขายเปนที่ระลึกสำหรับผูเขาชมพิพิธภัณฑ


Applications Premiums & Noveities

แกวน้ำ ไวขายเปนที่ระลึกสำหรับผูเขาชมพิพิธภัณฑ

เสื้อ ไวขายเปนที่ระลึกสำหรับผูเขาชมพิพิธภัณฑ


Reproduction Materials Black & White logo Color Code


C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0

C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0

C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0

C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0

C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0

C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0

C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0

C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0

C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0

C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0

C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0

C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0

C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0

C.0 M.0 Y.0 K.100

C.0 M.87 Y.99 K.0

C.85 M.56 Y.0 K.0


ci manual hilltribe  

ci manual hilltribe พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you