Page 1

สานฝัน นางสาวจินดา เกษศรี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฏร์บารุง)

โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บารุง) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


สารบัญ

เปิดใจผู้บริหาร ผู้รว่ มสานฝัน วิธีการ ผลที่ได้รับ คณะผู้จัดทา


เปิดใจผู้บริหาร การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ใช่หน้าที่ของใคร คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของคนทุกคนในชาติ เด็กมีปัญหาทุกคนต่างโยนความผิดไปที่ ตัวเด็ก ครูผู้สอน พ่อแม่ผู้ปกครอง สังคม หลักสูตรฯลฯ แต่ทาไมไม่เอาเวลาโทษโน่นนี่นั่น มาหาทางแก้ให้ตรงจุด ตรงประเด็น เด็กเป็นผ้าขาว เราทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันสาน ฝันให้เขาสู่ความเป็นจริงและสามารถดารงตนอยู่ในสังคม ได้อย่างมีคุณภาพกันดีกว่า


ผู้ร่วมสานฝัน


วิธีนาสู่ฝันอันหลากหลาย


สร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม มีนาใจและมี ้ ความสุข


ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การ สนับสนุนแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน


คณะผู้จัดทาวารสาร

วารสารสานฝัน  
วารสารสานฝัน  
Advertisement