Page 1

 Naam bo alle name – deur Jimi le Roux. ‘n Kursus oor God se name.

‘n Naam is nie net ‘n woord nie. ‘n Naam verteenwoordig die hele mens, in al sy eienskappe, goed of sleg. Om iemand se naam te ken is die eerste stap na ‘n verhouding. Wanneer ons iemand se naam noem, word die gesprek skielik persoonlik, warm. Name is wesenlik tot mense! As ek myself byvoorbeeld bekend stel, identifiseer ek my deur te sê: Ek is Paul, ek is Marja… Jou naam is JY! In Bybelse tye was ‘n naam nog baie meer belangrik as vir ons. Name het beskryf hoe mense is, want elke naam het ‘n betekenis gehad. Om ‘n kind te benoem was ‘n geweldige skeppende daad, want die eienskappe van daardie naam is lewenslank oor hom gehang as ‘n gebed, ‘n belofte of ‘n seën. Persone is dan ook gemeet aan hulle name – is die belofte in hulle vervul, of nie? Is hy getrou aan sy naam? Ook as ek iemand ‘n nuwe naam gee, of hom op my-eie-naam-vir-hom noem, is ek eintlik net besig om hom te beskryf. Jou naam sê iets van jou.

Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader. Fil 2:9-11

So het God se Name ook vir ons groot betekenis. In die Skrif het God honderde name, titels en beskrywings – te veel om te behandel – maar deur te let op sy bekendste en prominentste Name leer ons baie van Hom ken! Om sy Naam te ken, is om Hóm te ken – en om sy Naam te eer, is om Hóm te eer. In hierdie kursus sal ons tientalle Name van God – Vader, Seun en Heilige Gees – behandel en daaruit leer wie is Hy. As ons dan tot Hom bid – op sy Naam – bely ons ons geloof dat Hy sal wees wie Hy sê Hy is, en sal doen wat Hy sê Hy doen. HY is immers getrou aan sy Naam! Reis saam met ons deur die Name van God! Ken God op sy Naam. © 2016 Jimi le Roux | www.jimileroux.com | Alle regte voorbehou – geen duplisering sonder toestemming.

Voorblad


 Naam bo alle name – deur Jimi le Roux. ‘n Kursus oor God se name.

Inhoudsopgawe #0 - Voorblad en Inhoud

VADER #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9

- Elohim, Adonai, HaShem - El Eljon, El Gibbor, e.a. - El Olam, El Israel, e.a. - El Shaddai, El HaGadol, e.a. - Jahwe - Jahwe Sewahot, Jahwe Nissi, e.a. - Jahwe Jireh, Jahwe Rafa, e.a. - Jahwe Shalom, Jahwe Tsidkenu, e.a. - Beelde vir die Vader: Skepper, Koning, Vader…

SEUN #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18

- Jesus, Yeshua - Christus, Meshiach - Seun van God - Immanuel - Woord, Logos - Here, Kurios - Seun van die Mens – Verlosser, Soter - Beelde vir die Seun 1:

Lam van God, Bruidegom…

#19 - Beelde vir die Seun 2:

Koning, Oorwinnaar, Herder…

#20 - Beelde vir die Seun 3:

Alfa en Omega, Amen…

HEILIGE GEES #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28

-

Heilige GEES Trooster, Parakletos Wind, Ruach Name van die Gees 1: Ou Testament Name van die Gees 2: Nuwe Testament Beelde vir die Gees 1: Duif, water, vuur… Beelde vir die Gees 2: Wolk, wyn, waarborg… My naam by God

NOTAS 1) Hoe gee die moderne mens name? Is dit nog so ‘n belangrike, skeppende daad as in die verlede?  Sommige gee ‘n familienaam, soms in gevarieerde vorm. Bespreek die voor- en nadele.  Sommige gee eenvoudig ‘n mooi naam, sonder dat dit vir hulle ‘n betekenis inhou. Bespreek die voor- en nadele.  Sommige gee ‘n nuutskepping, of maak ‘n kombinasienaam, of gebruik voorletters of ‘n van.  Sommige gee ‘n naam met ‘n betekenis. Naamboeke is in die verband populêr.  Sommige gee ‘n aspirasionele naam, bv. in ons swart kulture: Wisdom, Perseverance, kan bv. ‘n kind positief lei. 2) Vertel die groeplede waar jou naam vandaan kom, of wat dit beteken. 3) Sommige dring daarop aan dat God en Christus op hul Hebreeuse name genoem moet word. Dis nie verkeerd nie, maar ook nie nodig nie – doodeenvoudig omdat die Nuwe Testament dit nie doen nie. Die name Yahweh of Yeshua kom bv. glad nie in die Nuwe Testament voor nie. Ons volg dus net in die dissipels se gebruik van die name van God.

© 2016 Jimi le Roux | www.jimileroux.com | Alle regte voorbehou – geen duplisering sonder toestemming.

Inhoud


 Naam bo alle name – deur Jimi le Roux. ‘n Kursus oor God se name.

Naam bo alle name #1

In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Gen 1:1

Die algemeenste verwysing na God in die Bybel is Elohim, wat bloot “God” beteken. Hierdie Hebreeuse woord kom meer as 2300 keer in die Ou Testament voor. In die Nuwe Testament word dit weergegee deur die Griekse woord Theos (θεος) – wat ook net “God” beteken. Alhoewel die Bybel hiermee meestal na die enigste ware God verwys, is dit ook die woord wat algemeen vir enige ander (heidense) “god” gebruik word. Waar jy ook al “God” in die Ou Testament lees, staan daar Elohim, of in die Nuwe Testament: Theos.  Die woord Elohim se eerste opmerklike eienskap is die feit dat dit ‘n meervoudsvorm het – volgens die vorm staan daar “gode”. Nogtans is dit in die Hebreeus slegs as ‘n enkelvoud gebruik as daar na die enigste ware God verwys word (maar wel as ‘n meervoud as dit na heidene se vele “gode” verwys). Die woord Elohim se enkelvoud, Elohe (of Eloha), word wel as wisselvorm gebruik, en die kort vorm, El, word meestal in kombinasie met ander woorde gebruik – waarvan ons nog verskeie sal behandel.  Al hierdie woorde beteken egter net “God” en hou verband met die algemene woord vir God in die ander Semitiese tale, waarvan Hebreeus deel is: El of Elohim is ook “God” in die Aramees en Ugarities (Kanaänities), dit is Alaha in die Siries en Allah in die Arabies (die woord wat ook Arabiese Christene vir God gebruik). Die woord El gaan in hierdie tale terug na ‘n wortelvorm wat “sterk” beteken – God is volgens hierdie oorsprong dus die “Sterke”, of die “Magtige”.  Die meervoudswoord Elohim word gesien as ‘n majesteitsvorm – soos die royal plural van die koningin as sy van haarself as “ons” praat. Sommige sien daarin ook ‘n intensiteitsvorm, m.a.w. “die sterke van die sterkes” – oftewel “die God van die gode”. Deur die bril van die Nuwe Testament sien ons egter ook die Drie-Enige God in die Elohim van die Ou Testament. Alhoewel die Ou Testament Hom nie so geken het nie – en dit nie daar so bedoel word nie – is en was Hy nog altyd die Drie-Enige God. As God byvoorbeeld na Homself as “Ons” verwys in Genesis – sien ons inderdaad die Drie-enige God aan die werk: ons sien bv. dat Hy deur sy Woord skep (soos Joh 1:1-3 sê) en dat sy Gees ook betrokke was by sy skepping (Gen 1:2).

 Hoe bid ons tot Elohim? Ons bid tot die God-van-die-gode deur geen ander God voor Hom te hê nie – die eerste gebod van die wet (Eks 20:3). Hy alleen mag God wees in ons lewe. Ons “gode” vandag is die SELF, GELD, GENOT, MAG,EER, ens.. Ons weet dit is ‘n afgod as ons besonder baie moeite, geld en tyd daarvoor “offer”.

© 2016 Jimi le Roux | www.jimileroux.com | Alle regte voorbehou – geen duplisering sonder toestemming.

Bladsy 1


 Naam bo alle name – deur Jimi le Roux. ‘n Kursus oor God se name.

’n Ander algemene Naam vir God in die Ou Testament is Adonai, wat beteken “Here”. Dit is ‘n algemene aanspreekvorm van respek, wat ook gebruik is vir konings, regters of die in gesagsposisies – net soos ons ook nog van mans as “here” praat (ook in die aanspreekvorm “meneer” = mijn heer) of soos die Engels die woorde lord en Lord gebruik. Teen die Bybelse tyd was dit egter ook reeds ‘n vaste Naam vir God. Omdat dit disrespekvol klink om te dikwels “God” te sê, of Jahweh (God se eienaam, waarby ons nog sal kom), is “Here” gebruik om God se Naam te versag. Ons doen dieselfde as ons eerder “die Here” sê as “God”. Met verloop van eeue is later ook hierdie naam as heilig beskou en Jode sal vandag in gewone gesprekke nie Adonai sê nie, maar na God verwys as HaShem – “die Naam”. Adonai word nog gebruik in gebed. Waar jy ook al “Here” in die Nuwe Testament lees, word die woord Kurios (κυριος ) gebruik – wat eweneens beteken: Here, Meester of Baas. Dit is ook ‘n woord wat alledaags as ‘n respekvolle aanspreekvorm gebruik kan word.  Hoe bid ons tot Adonai? Ons bid tot Hom deur Hom nie net Here of Meester te noem nie, maar Hom Here en Meester te laat wees in ons lewe. Dit beteken prakties dat ons lewe om Hom sentreer en dat ons sy wil vir ons lewe onderskei en wil uitleef.  Let op hoe hierdie verskillende woorde saam gebruik word in die Skrif (die Ou Vertaling maak dit duideliker):  Want die HERE (Jahweh) julle God (Elohim) is die God van die gode (elohe ha-elohim) en die Here van die here (adone ha-adonim)… Deut 10:17  Ek het tot die HERE (Jahweh) gesê: U is my Here (Adonai); vir my is daar geen goed bo U nie. Ps 16:2  So sê die Here (Adonai) HERE (Jahweh): Dit sal nie tot stand kom nie, en dit sal nie gebeur nie. Jes 7:7  U is die Here (Adonai) God (Elohim), die Almagtige, die God van Israel! Ps 59:6  Daar het hy ook ‘n altaar opgerig en dit genoem: Die God van Israel is God (el elohe Israel) Gen 33:20

Die Hebreeus bevat baie “teoforiese” name (vir mense), bv. die wat in kombinasie met El staan, bv.  Isra-el (worstel met God)  Isma-el (God hoor)  Immanu-el (God met ons)  Gabri-el (krag van God)

 Micha-el (wie is soos God)  Rapha-el (genesing van God)  Ari-el (leeu van God)  Dani-el (oordeel van God)

El Elohe Israel Gen 32-33

God van Jakob, wat in sy angs U aangegryp het en by Jabbokspruit U nie wou los nie tot U hom geseën het. U seën hom wel en sê sy naam is Israel, omdat hy met God geworstel en oorwin het. God van my vader, ontmoet my ook by Pniël, in die donker drif, en laat die Son daar opkom, van aangesig tot Aangesig, en sal U my behoue bring tot Sigem, heil'ge grond, ontmoetingsplek met God, die God van Israel. Amen.

NOTAS 1) Sommige sê dat wie Islam Allah noem, nie dieselfde God is as wie die Bybel Elohim noem nie – omdat Moslems (en die Jode) ‘n Drie-enige God, en die gedagte dat Hy ‘n ‘Seun’ kan hê, verwerp. Bespreek hoe ons dit kan verstaan. Onthou, Jode, Christene en Moslems BEDOEL om na dieselfde God te verwys – die God van Abraham, Isak en Jakob – maar hulle het verskillende perspektiewe of definisies van hoe Hy is. As Christene glo ons inderdaad dat Christus deel van God DrieEnig is, want ons sien Hom as God wat mens geword het, sodat Hy aan die kruis die volmaakte, goddelike offer kon bring vir die hele wêreld se sonde. Geen menslike offer kan dit doen nie – Christus kon dus nie bloot ‘n mens wees nie. 2) Hoe praat mens op ‘n respekvolle wyse oor God? Ons sê ook eerder “Here” as om te dikwels “God” te sê, wat vir ons baie hard kan klink. Bespreek ook die gebruik van woorde soos jirre, jinne, hene (ook jissus), of magtag, maggies, allamagtag, allakragtie ens. wat na God verwys. Ook die hallie-ha of halla-ha wat kinders sê as ander verkeerd doen, kom van heilig, holy of dalk halleluja. Hoekom gebruik ons sulke woorde?

© 2016 Jimi le Roux | www.jimileroux.com | Alle regte voorbehou – geen duplisering sonder toestemming.

Bladsy 2

NN voorbeeld vir issuu  

'n Voorbeeld van ons kursus, NAAM BO ALLE NAME, wat oor God se name gaan. Ons behandel honderde van God se name in die Ou en Nuwe Testament...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you