Page 1

Die Heilige Gees

Die Heilige Gees deur Jimi le Roux

Die Heilige Gees is God in ons. ons Hy gee ons ‘n nuwe lewe en ontwikkel ons. ons Hy lei ons in die volle Waarheid en openbaar aan ons wie Jesus is. Hy gee ons bonatuurlike krag en stap die geestelike pad saam met ons. ons. Hy máák ons kinders van va God. Hy help ons om ons lewensdoel doel te vind en onsself uit te leef. Ons ns kan glad nie Christene wees sonder die Heilige Gees nie! Dis onmoontlik. Nou moet ons ook vol word van die Gees – deur Hom LEWE met hoofletters! Stap saam vir vyf maande en leer week we vir week wie die Heilige Gees is en watter wonderlike dinge Hy doen! Inhoud Die doel van die kursus is om saam met die Heilige Gees te werk in wat Hy in die wêreld en mense doen.

Padlangs Toerusting deur Jimi le Roux © 2012 Kopiereg word streng voorbehou. Duplisering van hierdie materiaal sonder toestemming is verbode. Skryf by ons kursusse in by:

www.jimileroux.com

DEEL EEN: DIE HEILIGE GEES #1 Die Heilige Gees is God in ons - Drie-eenheid,, die persoon van die Heilige Gees #2 Die Heilige Gees herskep ons – skepping en wedergeboorte #3 Die Heilige Gees openbaar God – algemene, besondere,, persoonlike openbaring #4 Die Heilige Gees lei ons – leiding en onderskeiding #5 Die Heilige Gees maak ons heilig – Christusgelykvormigheid en vrug-dra #6 Die Heilige Gees bekragtig ons o – geloof en gawes #7 Die Heilige Gees vervul ons – Geesvervulling en wandel deur die Gees DEEL TWEE: GAWES EN BEDIENING #8 Wat is gawes? – charismata, vermoëns en talente #9 Bybelse voorbeelde van gawes - natuurlike gawes en bonatuurlike onatuurlike gawes #10 Gawes Gawe in die Liggaam - gawes as ledemate wat verskil #11 Ontvang jou gawes - strek jou uit... (impartasie,, ontvang en beoefen) #12 Ontdek jou gawe – die gawe-vraelys #13 Gawes en bediening – die gawe-kompleks en bediening #14 Ervarings en gawes - doop en vervulling met die Gees DEEL DRIE: HEILIGE GEES TEMAS #15 Die Gawe van Tale – glossolalie en uitleg #16 Die Gawe van Profesie #1: Agtergrond - Ou en Nuwe Testament #17 Die Gawe van Profesie #2: Wat is profesie? – gawe/amp amp, gesindheid en gebruike #18 Die Gawe van Profesie #3: Toepassing - ontvang ntvang en oordra van God se Woord #19 Die Gawes van Genesing – konteks, bediening en innerlike nnerlike genesing #20 Geestelike Oorlogvoering – gesag, gebedsoorlogvoering ebedsoorlogvoering, bevryding #21 Die Salwing van die Heilige Gees - oorgawe, krag, geloof eloof, blydskap, ens.


Die Heilige Gees

Deel 1:

Die Heilige Gees is God in ons Die doel van hierdie kursus is om saam met die Heilige Gees te werk in wat Hy in die wêreld en mense doen. TEMA EEN: DIE HEILIGE GEES Deel 1 Die Heilige Gees is God in ons Deel 2 Die Heilige Gees herskep ons Deel 3 Die Heilige Gees openbaar God aan ons Deel 4 Die Heilige Gees lei ons Deel 5 Die Heilige Gees maak ons heilig Deel 6 Die Heilige Gees bekragtig ons Deel 7 Die Heilige Gees vervul ons

Deur Jimi le Roux © 2012 Kopiereg voorbehou. Duplisering verbode. Skryf by ons kursusse in by:

www.jimileroux.com

1.1 Inleiding God openbaar homself aan ons in drie Persone: Vader, Seun en Heilige Gees. Gees Aan die een kant tree Vader, Seun en Heilige Gees onderskeidelik op die voorgrond deur die geskiedenis: die Vader in die Ou Testamentiese tyd, die Seun Seun in die Nuwe Testamentiese tyd en die Heilige Gees in die Kerk sedertdien. Aan die ander kant is al drie Persone Person altyd sáám m werksaam deur al die tye. tye Hoe moet ons die Drie-eenheid eenheid verstaan? Ons kan regtig nie! Maar die volgende is tog ‘n manier waarop die Kerk al sedert die vroegste vroe tye oor God Drie-enig enig dink:

1.2 Die Heilige Gees is God Die meegaande illustrasie help ons om iets van God te verstaan. Dit beteken: • Die Vader is God, die Seun is God en die Heilige Gees is God, God • maar die Vader is nie die Seun nie, die Seun is nie die Gees nie en die Gees is ook nie die Vader nie. Die Drie-eenheid Drie bly vir ons ‘n misterie! En tog is die bg. beskrywing vir ons die beste of naaste beskrywing van dit wat ons in die Bybel lees. Ons kan die waarheid daarvan aanvaar op grond van wat die Bybel sê. Die Heilige Gees is God. Ons kan dit ook soos volg vir onsself maklik maak (ook n.a.v. ‘n baie ou siening):

 Die Vader is God bo ons  Die Seun is God met ons  Die Gees is God in ons Wat ons dus kan bevestig is dat die Heilige Gees God self is wat in ons kom woon. woon God kom in Jesus nader na die mens en deur sy Gees tot in die mens. mens. Die Gees verteenwoordig die totale Godheid by ons, want Hy: • gaan uit van die Vader - Joh 14:16, 1 Kor 3:16, Gall 4:6, Efes Ef 1:17 • SOWEL as van die Seun - Joh 14:16, 16:7, 1 Kor 2:16, Gal G 4:6, Rom 8:9 Hy is dus die Gees van God asook die Gees van Christus.. Ons kan sê die Heilige Gees is die manier waarop waar God by ons is en waarop die Here Jesus Christus by ons, ja in ons is – soos Hy beloof het (bv. Mat 28:20). Aangesien die Heilige Gees God self is, is mag ons Hom as God in ons lewe aanbid, eer en dien dien en ook tot Hom bid [alhoewel ons in die reël tot die Vader bid, soos Jesus, is dit nie verkeerd om ook tot die Heilige Gees te bid nie]. nie] Lees bv. in Mat 28:19, en Hand 5:3-4 hoe die Heilige Gees as God aanvaar en beskryf word. Die Drie-eenheid Drie werk saam, en ons sien die Heilige Gees is altyd betrokke waar die Vader en die Seun werk, bv. by die skepping (Gen 1:2 – sien die Vader, die Woord en die Gees), by Jesus se koms (Luk ( 3:21-22 – sien Jesus, die Gees en die Vader), die ewigheid (Openb 22:6-7 22:6 – sien die Here God, sy Gees en Jesus).


Die Heilige Gees

Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.

1.3 3 Die Heilige Gees is ‘n Persoon Ons mag nooit aan die Heilige Gees dink as ‘n gees, ‘n krag, mag of invloed nie. nie Die Gees is die Derde Persoon in die Drie-Eenheid Drie Eenheid en ons moet ook aan Hom dink as ‘n Persoon. Lees Joh 14:16-17. Hoe word die Gees aangespreek? Telkens as “Hy”, “Hom”, nooit as “Dit” nie! Die Woord openbaar die volgende oor die Gees se “persoon-wees”, “persoon waarmee ons kan identifiseer: • sy REDE: lees Jes 11:2, Joh 14:17.. Die Heilige Gees is ook die Gees van wysheid, verstand, raad en kennis, en waarheid; • sy EMOSIE: lees Efes 4:30.. Die Gees kan bedroef word; • sy WIL: lees Joh 3:8, 1 Kor 12:11.. Die Gees doen wat Hy wil. Ons onderskei ook ons eie unieke persoonwees (“psige”) volgens hierdie indeling. Jesus gebruik die woord “parakletos”” as Hy na die Gees verwys, wat beteken Trooster, Hulp, Steun, Aanmoediger, Berader. Die Heilige Gees is die grootste Hulp/Helper wat enige mens kan begeer!

Ons moet aan die Heilige Gees dink as ons liefdevolle God wat permanent by ons is en wat begeer om met ons in verhouding te wees, om ons te help en te lei.

Handelinge 1:4-5

1.4 Die Heilige Gees is belowe Alhoewel die Heilige Gees regdeur die Ou Testament werksaam was, word uitgesien na die tyd dat Hy op ‘n baie groter wyse gaan werk. Lees daarvan in: • Eseg 11:19; 36:26-28 36:26 waar ‘n nuwe verbond belowe word • Joël 2:28-29, 2:28 Hag 2:5, Sag 4:1-6 waar uitgesien word na die tyd van die Gees; Toe Jesus kom, kom breek die TYD VAN DIE GEES aan. Jesus was met die Gees vervul (Joh (J 3:34) en die Gees is by Jesus regdeur sy bediening [bv. [ konsepsie – Mat 1:18-20; doop van Jesus – Maat 3:16; versoeking – Mat 4:1; bediening – Lukk 4:18; wonders – Mat 12:28]. Jesus belowe om die Heilige He Gees aan sy volgelinge te gee (Lukk 11:13, Joh J 7:39, 14:16-17, 15:26, 16:7-15). 16:7 15). Hy sê hulle moet na sy dood wag vir die Gees om hulle te vul, en nie in eie krag iets probeer nie (Hand ( 1:4-5, 1:8): “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees Gee oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” Die dissipels bid eendragtig en wag op die belofte van Jesus. Dan begin die gebou skud en die geluid van ‘n geweldige gewe wind vul die vertrek... Met die uitstorting van die Heilige Gees sê Petrus (Hand ( 2)) Hy is God se belofte wat bedoel is vir almal.... “vir julle en julle kinders en almal wat daar ver is”.

1.5 Slot Die Heilige Gees is God se belofte vir jou. Die Heilige Gees is God wat in jou kom woon en jou kom help en lei. Jy moet ‘n groot honger in jou gees hê na God se Gees en saam tot Hom bid....

Padlangs Toerusting deur Jimi le Roux © 2012 Kopiereg word streng voorbehou. Duplisering van hierdie materiaal sonder toestemming is verbode. Skryf by ons kursusse in by:

www.jimileroux.com

Notas 1. Die “triquetra” is ‘n antieke simbool van die Drie-Eenheid. Drie 2. Lees ook in die volgende verse voorbeelde van hoe die Heilige Gees in die Ou Testament opgetree het: by die profete (Num 24:2; 1 Sam 10:10); by die helde en rigters (Rig 3:10, 6:34, 14:6; 1 Sam 16:13); by die heilige manne van die OT (Luk 2:25). 3. Sommige ige groepe aanvaar nie dat die Gees ‘n Persoon is nie, maar eerder net God se krag of invloed in die wêreld. Dit gaan saam met die aanvaarding of verwerping van God as Drie-enig. Drie Die bg. is die tradisionele lering van die kerk. 4. Leer om liedere te sing waarin jy die Gees in jou lewe innooi: “Waai deur my”, ens. 5. Die simbole van die Heilige Gees is VUUR, WATER, OLIE en WIND. Wat beteken dit?

Heilige Gees v.2 Voorbeeld vir Issuu  

Kyk gerus na die eerste drie bladsye van hierdie kursus oor die Heilige Gees.

Heilige Gees v.2 Voorbeeld vir Issuu  

Kyk gerus na die eerste drie bladsye van hierdie kursus oor die Heilige Gees.

Advertisement