Page 1

groengeestelik | ‘n kursus oor die aarde vir Christene – deur Jimi le Roux Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Genesis 2:15 OAV

God se opdrag aan die mens was om namens Hom, onder Hom, oor die aarde te heers, dit te bewerk en dit te bewaak. Die mens was egter ongehoorsaam en het sy opdrag nie nagekom nie. Nou verkeer die aarde in ‘n vervalle en gevaarlike toestand. Dít is die probleem! Ons móét dus praat oor die aarde – van Christen tot Christen…

Hierdie tema is nie oral populêr nie Sommige antwoord op hierdie tema soos volg: l “Ek glo nie eintlik aan aardverwarming nie. Ek dink dit word heeltemal oordryf”. Dan móét ons praat, want aardverwarming en klimaatverandering is ‘n feit wat nie langer ontken kan word nie. Die saak is regtig baie ernstig. l “Ek is teleurgesteld in hierdie tema vir ‘n geestelike kursus. Ek wil oor regte geestelike sake leer”. Dan móét ons praat, want dis wel ‘n diep geestelike saak. Is jy regtig “geestelik” as jy “wêrelds” leef, as jy basiese dinge nie onderskei nie? l “Die Bybel leer dat die aarde verbygaan, en dat ons ons eerder moet voorberei vir die ewigheid”. Dan móét ons praat, want dít is ‘n misverstand. Dit is GLAD nie die klem wat die Bybel, of Jesus, op verlossing plaas nie. l “Die kerk spring nou weer op die wa met dit wat in die wêreld populêr is”. Dan móét ons praat, want die kerk HET op die wa gespring van die wêreld se materialisme en vernielsug – en die kinders van die Here moet nou van daardie wa afspring!

Ons móét praat oor die aarde – en ons sal! Sal jy met ons saampraat? © 2017 Jimi le Roux | www.jimileroux.com | Alle regte voorbehou – geen duplisering of verspreiding sonder toestemming.

Voorblad


groengeestelik | ‘n kursus oor die aarde vir Christene – deur Jimi le Roux

Ons gesprek oor bewaring sal die volgende kenmerke hê: l Ons wil dit feitelik hou. Ons stuur weg van sensasie of wilde bewerings en bly realisties. Ons gebruik die jongste en beste syfers. As ons nie nugter en feitelik hieroor kan gesels nie, kan ons nie geglo word nie. l Ons wil dit geestelik hou. Ons vraag is: Hoe moet ons as kinders van die Here oor bewaring voel? Wat moet ons doen? Ons baseer ons gevolgtrekkings op God se Woord en op basiese geestelike beginsels. l Ons wil dit prakties hou. Ons fokus is nie op teologie of wetenskap as sulks nie. Soos met al ons kursusse en programme is ons klem op die praktyk – hoe LEEF ek hierdie beginsels met integriteit? l Ons wil dit inleidend hou. Ons kursus is nie ‘n in-diepte-studie nie – let op:

Die doel van ons kursus is om Christene bekend te stel aan die tema van klimaatverandering, om die belangrikheid daarvan as ‘n geestelike saak te onderstreep en om te help met die maak van goeie keuses.

Inhoud Deel Een: Deel Twee: Deel Drie: Deel Vier: Deel Vyf: Deel Ses: Deel Sewe: Deel Agt: Deel Nege: Deel Tien:

Wat God gesê het Wat ons gedoen het Waarom dit gebeur het Waar ons verkeerd is Waar die wêreld verkeerd is Wat ek kan doen #1 Wat ek kan doen #2 Wat ek kan doen #3 Waar ons nog moet verander Waartoe dit moet lei

God se opdrag Feite en statistieke Oorsake en gevolge Misverstande onder Christene Die sisteem van die wêreld “Reuse” “Reduce” “Recycle” Morele denke en dade Die regte uitkoms

© 2017 Jimi le Roux | www.jimileroux.com | Alle regte voorbehou – geen duplisering of verspreiding sonder toestemming.

Inhoud


groengeestelik | ‘n kursus oor die aarde vir Christene – deur Jimi le Roux

Deel Een:

Wat God gesê het Wat leer die Skrif ons oor ons verhouding met die aarde? Lees die volgende verse…

1. Die aarde is God se aarde, nie ons s’n nie God het self die aarde gemaak. Hy het plante daarop laat uitspruit en diere die aarde laat vul. Uiteindelik het Hy sy skepping geseën en daarvan gesê dat dit “baie goed” is (Gen 1:1-31). Die aarde is God se aarde en is perfek en in volmaakte harmonie geskape. Dit is Eden, die Paradys! Daar is die nouste band tussen die Skepper en sy skepping, want dit is SYNE. God het alles wat Hy gemaak het lief (Ps 145:8-9): 8Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. 9Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat Hy geskep het.

God is ten diepste betrokke in sy natuur en sorg vir sy skepping (Ps 147:8-9): 8Hy

oordek die hemel met wolke, Hy voorsien reën vir die aarde en laat gras op die bergland uitspruit. 9Hy gee aan die diere hulle weiding en versorg die jong kraaie wat om kos skreeu.

2. Die aarde is vir ons gemaak as ons huis God berei die aarde spesifiek vir die mens voor, as sy woning: hemel en aarde, son en maan, plante en diere

is gerig op hóm! Die hemel word oopgespan soos ‘n tentdoek vir die mens om onder te woon (Jes 40:22). Die aarde word gemaak vir die mens en die mens vir die aarde (Ps 115:16): 16Die

hemele is hemele vir die HERE, maar die aarde het Hy aan die mensekinders gegee.

Die mens is onlosmaaklik aan die aarde verbonde. Ons ewige tuiste is dus ook nie eendag “in die hemel” nie, maar op die “nuwe hemel en nuwe aarde” vir ewig (Op 21:1-5). Die band gaan nie verlore nie.

3. Die mens is die aarde se bestuurder God stel die mens aan om oor die aarde “te heers”. Om te heers is die mense se eerste eienskap en opdrag, wat die Skrif noem (Gen 1:26): 26Kom

Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. Die mens se spesifieke taak is om die tuin te “bewerk” en te “bewaak” (Gen 2:15):

© 2017 Jimi le Roux | www.jimileroux.com | Alle regte voorbehou – geen duplisering of verspreiding sonder toestemming.

Bladsy 1


groengeestelik | ‘n kursus oor die aarde vir Christene – deur Jimi le Roux 15Die

Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas.

Die mens het die vryheid en verantwoordelikheid om die aarde te “onderwerp” en om te vermeerder en die aarde te vul (Gen 1:28). Die mens onderwerp ook die diere en oorheers en bestuur hulle (Gen 2:19 en 9:2 – sien ook Jak 3:7): 19En

die HERE God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. 2Die

vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel: alles wat op die aarde beweeg, en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee.

4. Die mens bestuur bloot namens God Die mens is egter bloot God se bestuurder, toesighouer of rentmeester oor die aarde. Al is die mens oor die HELE SKEPPING aangestel – ‘n baie hoë posisie – doen hy dit altyd namens God, wat die Eienaar bly. Sien Ps 8:6-9: 6U

het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. 7U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel: 8skape en beeste, dié almal, en ook die diere van die veld, 9die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see.

5. God eis respek vir die diere Die mens staan in ‘n onlosmaaklike verband met die diere en moet hulle in ag neem en respekteer. Die Ou Testament verbied bv. uit respek om ‘n moeder- en kinddier saam dood te maak (Eks 23:19, Lev 22:27-28, Deut 22:6-7). Diere moet regverdig behandel word (Deut 22:10, 25:4) en gehelp word (Eks 23:5). Hulle moet ook op die Sabbat rus Eks 20:10, Deut 5:14). Goeie mense sorg vir hulle diere (Spr 12:10)! Ook die diere ken hulle Skepper (Job 12:7-9): 7Miskien moet jy die diere vra om jou te leer, die voëls daarbo om jou te vertel, 8of praat met die aarde dat dit jou leer en met die visse in die see dat hulle dit vir jou sê. 9Wie van hulle weet nie almal dat die hand van die Here alles gemaak het nie?

6. God se doel is harmonie en oorvloed Dit is duidelik dat die hele natuur een enkele ekologiese sisteem is. Elke deel daarvan het sy spesifieke plek, alles vervul ‘n funksie. Die Bybelse mense het hulself baie meer as deel van die natuur gesien as wat ons doen. Hulle het veral buite geleef, blootgestel aan die seisoene, afhanklik van die diere en plante om hulle. Hulle beheersing van die natuur, in terme van hul landerye, vrugteboorde en kuddes was maar uiters beskeie, in vandag se terme. Deel van die harmonie van hulle lewe was ook om met God in harmonie te leef, want die grond, en die weer, was SYNE en sy beheer (sien bv. Lev 26:3-5): 3As

julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, Ek julle reëns gee op die regte tyd, en die land sal sy opbrings gee, en die bome van die veld sal hulle vrugte gee. 5En die dorstyd sal vir julle aanhou tot die druiwe oes, en die druiwe oes sal aanhou tot die saaityd, en julle sal jul brood eet en veilig in julle land woon. 4sal

God se wil is dat die mens in harmonie met die natuur leef en in harmonie met Hom. As die mens in harmonie met Hom leef, sal daar ook harmonie in die natuur wees. Al drie is nodig! Dan sal die natuur ook genoeg oplewer vir die mens. Kyk hoe mooi stel

© 2017 Jimi le Roux | www.jimileroux.com | Alle regte voorbehou – geen duplisering of verspreiding sonder toestemming. God eis daarom van die mens verantwoordelikheid oor die aarde.

Bladsy 2


groengeestelik | ‘n kursus oor die aarde vir Christene – deur Jimi le Roux die Skrif ons “verbond met die natuur” (Job 5:22-23): 22Oor

verwoesting en broodsgebrek sal jy lag, en vir die vir die wilde diere van die aarde hoef jy nie te vrees nie. 23Want met die klippe van die veld is jou verbond, en die wilde diere van die veld is met jou bevriend.

Dis pragtig! As ons dan in die Eendag kom, op die nuwe hemel en nuwe aarde, sal ons “verbond met die natuur” heeltemal herstel word (Hos 2:17-18), sal die wolf by die lam lê en sal die aarde “vol wees van die kennis van die HERE, soos die waters die seebodem bedek” (Jes 11:6-9). Dit is God se droom! GOD | DIE MENS | DIE AARDE

7. Sonde laat die aarde vergaan Die mens se sonde bring egter ellende na die aarde – reeds van die eerste mens af (Gen 3). Die “verbond met die natuur” is versteur. Nou ly die aarde, en ons daarmee saam. Die aarde versmag, omdat die mens se sonde dit “verontreinig” het (Jes 24:3-5): 3Die

aarde sal verwoes word, heeltemal verwoes word, dit sal leeg geplunder word. Die Here het dit gesê. 4Die aarde sal droog word, uitdroog, die wêreld sal wegkwyn van droogte; hemel en aarde sal vergaan, 5want die aarde is verontreinig deur sy inwoners: hulle was ongehoorsaam aan die wet van die Here, hulle het sy voorskrifte geminag, sy vaste verbond verbreek…

Die hele natuur is deur die sonde aangetas. Die skepping “sug” en is “in barensnood”, volgens Paulus, en wag “met reikhalsende verlange” op die wederkoms, wanneer die sonde uitgewis sal word en God se volmaakte harmonie herstel sal word (Rom 8:18-22). Moet ons dus maar net wag op God se koms? Moet ons dan niks doen nie? O nee, Joël (1:14) se dringende oproep (in hulle droogte en rampe) is om terug te keer na die Here: 14Bepaal 'n vasdag, roep die gemeente bymekaar, bring Die leiers en al die inwoners van die land na die huis van die Here julle God toe. Roep tot die Here!

As hulle met hulle geringe “aard-probleme” na God moes gaan, hoeveel te meer nie ons nie? Daar kan geen twyfel wees nie dat:

…die aarde en die pragtige natuur aan God behoort …ons met verantwoordelikheid oor hierdie aarde moet heers …ons sonde direk verantwoordelik is vir die ontwrigting van die natuur …ons as Christene die saak van die aarde voor God moet uitmaak

Die aarde se krisis is ‘n diep geestelike saak Gelowige en ongelowige het die aarde eweneens verwaarloos. Gelowiges se sonde, soos ongelowiges s’n, is hebsug. Ter wille van meer-vir-onsself het ons nie omgegee dat die natuur skade ly nie. Tans is die situasie kritiek! Daaroor sal ons volgende keer deel.

Sonde teenoor die Here is die oorsaak van hul droogtes en rampe, sê die Here. Die diere bulk en blêr van honger en dors, hulle oë dof van swakheid(Jer 12:4, 14:5-6, Hos 4:1-3). Die saad verskrompel onder die droë kluite. Die diere in die veld wag op God vir uitkoms (Joël 1:17-20). Dit is wat sonde op aarde doen! In ons dag, egter, het die mens se sonde teenoor die aarde ongehoorde afmetings aangeneem en het ons hierdie gevolge nou op ‘n baie erger skaal op ons afgebring.

© 2017 Jimi le Roux | www.jimileroux.com | Alle regte voorbehou – geen duplisering of verspreiding sonder toestemming.

Bladsy 3

Gg voorbeeld vir issuu  

'n Voorbeeld van ons kursus, GROENGEESTELIK, wat vanaf 2017 beskikbaar sal wees. GROENGEESTELIK gesels oor die aarde, vanuit 'n besliste Chr...