Page 1

C O R K • D U B LI N • L I M E R I C K • G A LWAY

ż u j y m Ma ! k e z c Ro www.mir.info.pl

To Se Ne Wrati ... Socjalny dobrobyt minął !

str. 4-5

Mobbing w pracy Skryty zabójca

str. 13-14

Psychosomatyka dusza mówi ciałem Humanistyczna medycyna

str. 16-17

Jak kryzys to „e-biznes” Zarabianie w sieci

str. 24-25

Urzędy Skarbowe w natarciu ... str. 6 - 7

mir 1


mir 2


W NUMERZE:

• To se ne wrati • Urzędy kontrolują • Partie

4-5 6-7 8-9

[ PRZYBORNIK ] • Mobbing

13-14

[ ZDROWI E / MEDYCYNA ] • Psychosomatyka

16-17

[ BIZNES ] • Zarabianie w sieci

24-25

[ BĘDZI E SIĘ DZIAŁO ] • Wydarzenia kulturalne

26-27

[ KULTURA CAFE ] • Recenzje książek, filmów i nie tylko

28-29

[ OGŁOSZENIA ] • Praca, szkolenia, ważne telefony

32-33

Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom i Reklamodawcom zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku Dziękujemy naszej małej modelce z okładki Amelii, oraz jej rodzicom Edycie i Grzegorzowi Górniak z Tullow Co. Carlow za udostępnienie zdjęcia. Fot. Daniel Jędrych Redakcja MIR

OD REDAKCJI:

[ W OBI E ST RONY ]

W kilku słowach ... Drodzy Czytelnicy, Aż trudno uwierzyć, że od wydania pierwszego numeru magazynu „MIR’’ minął rok. To jednocześnie mało i dużo. Przeszliśmy chrzest bojowy. Wbrew początkowym obawom nasz miesięcznik nie tylko trwa, ale się rozwija i to głównie dlatego, że Wy chcecie go czytać. Prawda bywa brutalna: bez czytelnika autor nie istnieje, bo to czytelnik podnosi poprzeczkę. . Tak więc, to dzięki Wam Drodzy Czytelnicy mogliśmy się rozwinąć. Przez ten rok domagaliście się nowych tematów i spojrzeń. Dzięki temu pojawiły się felietony w działach w obie strony, biznes i jakże przydatne w życiu codziennym wskazówki działu przybornik. Jest coraz więcej publicystyki, szerszy staje się dział praca, a od specjalistów wymagamy mówienia językiem prostym, pozbawionym fachowego żargonu. W tym numerze jak zwykle wiele ciekawych tematów - na stronie 4 analizujemy nie tylko skutki, ale i przyczyny załamania się irlandzkiej gospodarki. Piotr Słotwinski w artykule „Polskie Urzędy Skarbowe kontrolują powracających z zagranicy” podkreśla podejrzliwość Polskich Urzędów względem zwykłych obywateli. Nie zabrakło też porad fachowców - na str 13 i 14 dowiemy się jak rozpoznać i walczyć z prześladowaniem w miejscu pracy,a w dalszej części magazynu ciekawe artykuły o tym, jak zadbać o nasze ciało i skórę zimą, by pięknie wyglądać mimo mroźnej pogody. Naszym priorytetem jest dostarczanie informacji - na stronie 8/9 przedstawiamy przekrój irlandzkich partii politycznych. Dział Biznes,który jak zwykle zawiera podpowiedzi dla przyszłych lub obecnych przedsiębiorców, tym razem przybliży Wam pojęcie e-biznesu. Czasem,my zespół redakcyjny zastanawiamy się, jaki będzie „MIR” za rok, dwa, trzy? Grubszy? Czego będzie więcej: publicystyki czy reportażu ? A może porad ? Cieszymy się, że jest miejsce dla czegoś tak staroświeckiego, jak drukowany miesięcznik, w dobie powszechnego dostępu do Internetu, telewizji... Redakcja

Wydawca: Mir Press Limited 2 nd Floor Office, 4 Washington Street Cork tel. (021) 427 83 49 083 319 15 36

www.mir.info.pl

Redakcja: e-mail: magazyn.mir@gmail.com Redaktor naczelny: Dariusz Trela Reklama: e-mail: magazyn.mir@gmail.com

Zespół redakcyjny: Anita Olszewska Anna Gacek Arkadiusz Gliniecki Anna Bobko Piotr Słotwiński Łukasz Ślipko

Studio graficzne: e-mail: magazyn.mir@gmail.com Redakcja i skład Krzysztof Dobies www.e-anga.eu

MIR Press LTD nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i informacji. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Nadesłane materiały przechodzą na własność redakcji, co jednocześnie oznacza przeniesienie na redakcję „Mir Press LTD” praw autorskich z prawem do publikacji w każdym obszarze. Przedruk materiałów publikowanych w magazynie „Mir Press LTD” możliwy tylko za zgodą redakcji.

mir 3


[ W OBI E ST RONY ]

To Se Ne Wrati …

W

niedzielę 28 listopada przyznano pomoc borykającej się z ogromnymi problemami Irlandii. Na ratowanie finansów Zielona Wyspa dostanie 85 mld euro. Rząd irlandzki kilka dni później ogłosił plan czteroletni przewidujący m.in. redukcję zatrudnienia w sektorze publicznym, cięcia nakładów na opiekę społeczną, redukcję minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę o 1 euro – do 7,65 euro za godzinę, podwyżkę Vat z 21 proc. do 22 proc. w 2013 roku i do 23 proc. w 2014 roku. Mimo wstępnej odmowy przyjęcia pomocy oferowanej przez EU wystarczyło kilkanaście godzin, aby Bruksela przekonała irlandzkiego Premiera do jej przyjęcia.

przeznacza się na nie 40% rocznego budżetu państwa. Spadek dochodów na rynkach nieruchomości znacznie zmniejszył wpływy Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego, tymczasem pobierający świadczenia socjalne przez ostatnią dekadę cieszyli się stałym wzrostem standardu życia. Kraj, chcąc utrzymać ten dobrobyt, zadłuża się jeszcze bardziej lub musi podnieść podatki pracującym w systemie PAYE oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Jak dotąd rząd tylko dwa razy zdecydował się na cięcia wydatków socjalnych – po raz pierwszy w kwietniu 2009 o 2%, a później w grudniu 2009 o 4%, pozostawiając bez zmian świadczenia dla emerytów i rencistów. W ciągu ostatnich dwóch lat zaostrzono także przepisy przyznawania świadczeń socjalnych, zasiłków rodzinnych oraz innych dodatków.

Premier Brian Cowen został postawiony wobec najtrudniejszej Podsumowując, wydatki na socjal pochłaniają 2 mld € oszczęddecyzji w swoich dotychności, jakie udało się uzyczasowych rządach – musi skać, dokonując cięć w inustabilizować sytuację nych sekorach. w finansach publicznych, Wzrastające bezroboWydatki na świadczenia i dodatki so- cie i niewielkie nadzieje na tnąc wydatki na świadczenia socjalne. To bardzo rycjalne w 2009 roku wyniosły 20,5 mld €, polepszenie się sytuacji na zykowne zadanie, ponieważ pracy w 2011 roku a w 2010 roku prawdopodobnie przekro- rynku zalety „socjalnego żywota” utwierdzają społeczeństwo mają szeroką rzeszę zwoczą rekordową sumę 23 mld €. Dziesięć w przekonaniu, że finanlenników i mogą by być dla publiczne nie przestaną lat temu kwota ta wynosiła ok. 6,7 mld se Cowena i jego partii wybor„kuleć”, dopóki nie zostaną € i wzrosła tak drastycznie z trzech po- podjęte radykalne środki. czą pułapką, zwłaszcza gdy polityczni przeciwnicy snują wodów. Po pierwsze większa ilość osób głośne fantazje, jakoby kraj Jeśli rząd nie zaplanuje ubiega się o świadczenia - ze względu znaczących cięć socjalnych, mógł sie podnieść z kryzysu bez drastycznych cięć w sekna napływ siły roboczej z innych krajów, obciążenie podatkowe pratorze socjalnym. cowników i ich pracodawwzrost bezrobocia oraz wydłużenia się ców będzie musiało wzrosW ostatnim roku aż nąć, co w efekcie może średniej długości życia populacji. 1.380.000 osób pobierało pogłębić „ekonomiczną deco tydzień świadczenia sopresję” tego kraju, zmieniając cjalne (nie licząc miesięczw ulotną fantazję planowaną nych dodatków Child Benefit), a dodając do tego pieniądze na tzw. redukcję deficytu do poziomu 3% PKB. „utrzymanków” - czyli żony, mężów, dzieci – razem było ich około 2.080.000. Dokładną liczbę trudno jednak określić ze względu na Analizując świadczenia socjalne, lub jak rząd to określa – opieczęste manipulacje, np. pobieranie świadczeń kilkukrotnie przez kę socjalną- należałoby ją prawidłowo rozgraniczyć. Pierwszą katejedną osobę, legitymującą się różnymi dokumentami tożsamości. gorią są świadczenia finansowane z opłacanych przez pracowników i pracodawców składek PRSI tzw. benefity. Wydatki na świadczenia i dodatki socjalne w 2009 roku wyniosły 20,5 mld €, a w 2010 roku prawdopodobnie przekroczą reZ Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (SIF) finansowane są kordową sumę 23 mld €. Dziesięć lat temu kwota ta wynosiła ok. emerytury, zasiłki dla bezrobotnych zasiłki macierzyńskie, renty 6,7 mld € i wzrosła tak drastycznie z trzech powodów. Po pierwsze oraz inne świadczenia określane tym mianem. większa ilość osób ubiega się o świadczenia - ze względu na napływ siły roboczej z innych krajów, wzrost bezrobocia oraz wydłużenia Zasiłki wypłacane z SIF są finansowane z nagromadzonych się średniej długości życia populacji. przez system PAYE składek, potrącanych w trakcie zatrudnienia, z czego ponad 55% to środki zgromadzone z części PRSI, płaconego Po drugie, wskutek postępujacej recesji więcej osób kwalifikuprzez pracodawcę. je się do świadczeń pieniężnych, wypłacanych przez Social Welfare. Trzecim powodem jest zmiana w podziale budżetu – jeszcze Przez większość lat ostatniej dekady, SIF odnotowywał naddziesięć lat temu wydatki socjalne stanowiły 25%, podczas gdy dziś wyżkę, tzn. więcej funduszy wpływało z systemu PAYE, niż było mir 4


Druga kategoria świadczeń to Pomoc Społeczna (Social Allowance), finansowana w pełni ze Skarbu Państwa. Płatności te, uzyskiwane na podstawie indywidualnej oceny sytuacji majątkowej danej osoby, są finansowane z kieszeni podatników, nie zaś z tytułu zapłaconych przez nią składek PRSI podczas zatrudnienia. W ostatnim roku odnotowano niemal dwukrotny wzrost liczby wypłacanych zasiłków dla poszukujących pracy. Płatność ta, w przeciwieństwie do zasiłku dla bezrobotnych ( Jobseekers Benefit ), jest przyznawana bezterminowo, a na dodatek wypłacana w tej samej wysokości, co świadczenie wypracowane przez system PAYE, czyli 196 €. Miesięcznie daje to kwotę netto 850 €, a więc osoba zatrudniona na stawce minimalnej musi przepracować 20 godzin tygodniowo, by zarobić taką samą sumę. Pobierający zasiłek mężczyzna, mający na utrzymaniu niepracującą żonę i dzieci, dostawał od państwa 1660 € miesięcznie (nie licząc jeszcze zasiłku rodzinnego Child Benefit), na co w praktyce osoba, otrzymująca płacę minimalną musi pracować 44 godziny tygodniowo. Ten przykład najlepiej pokazuje, jak wielka była przepaść między wydatkami socjalnymi a nową ekonomiczną rzeczywistością kraju. Tygodniowe koszty wypłacania zasiłków dla bezrobotnych lub poszukujących pracy stanowiły jedynie część obciążeń. Cała reszta to mieszkania socjalne, dodatki do czynszu, karty medyczne, zasiłki rodzinne, szereg świadczeń dla osób starszych, bezpłatna edukacja oraz opieka zdrowotna. Do tej pory partia rządząca unikała cięć w wydatkach na opiekę socjalną, lecz w tym roku już się to nie udało.

[ W OBI E ST RONY ]

wypłacane na zasiłki. Niestety, duży wzrost bezrobocia sprawił, że w ostatnim roku deficyt w SIF wyniósł 2,5 mld € i musiał zostać pokryty przez budżet państwa.

PRZEWIJACZ SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

• Atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od doświadczenia • Rodzaj pracy: pełen etat • Praca od poniedziałku do piątku z możliwością nadgodzin

Firma JJ Loughran zatrudni przewijaczy silników elektrycznych do pracy w zakładzie w Cookstown, Co.Tyrone, w Irlandii Pólnocnej. Od kandydata oczekujemy doświadczenia w przewijaniu silników elektrycznych oraz na stanowisku elektryka. Wymagania: Umiejętność interpretacji technicznych rysunków elektrycznych oraz doświadczenie w przewijaniu silników elektrycznych. Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym. Obowiązki: Naprawa, przewijanie i wymiana silników elektrycznych, silników głębinowych, alternatorów AC/DC. Dodatkowo wymagane prace mechaniczne przy regeneracji silników np. prace tokarskie lub naprawa skrzyni biegów. Doświadczenie przy pomiarze i analizie drgań oraz wyważaniu dynamicznym mile widziane, lecz niekonieczne.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i jesteś zainteresowany ofertą pracy, wyślij swoje CV na: pluscs.marketing@gmail.com Więcej informacji uzyskasz na: www.jjloughran.com

EMERYTURY EMERYTURY Koszt - 5,9 mld € Ponad 50% środków z SIF jest przeznaczane na wypłaty świadczeń dla emerytów, których liczbę szacuje się na 380.000. Kwota emerytury składkowej (a więc wypracowanej z systemu PAYE) wynosi 230 €, w porównaniu do 122 € wypłacanych dziesięć lat temu. Nie jest to jednak cała suma przeznaczana na świadczenia dla seniorów. Emeryturę państwową bezskładkową pobiera obecnie ponad 105.000 osób, korzystających z programu pomocy społecznej. Są to ludzie, którzy z różnych przyczyn nie zakwalifikowali się do emerytury składkowej, nie posiadając wystarczającej ilości składek PRSI z zatrudnienia. Wysokość tej emerytury to 219 €, czyli tylko o 11 € mniej, niż świadczenie wypłacane osobom, które wypracowały sobie odpowiednią ilość składek. W budżecie na rok 2010 minister finansów zredukował wydatki socjalne o 4%, omijając cięcia emerytur, uznając to za politycznie zbyt ryzykowne posunięcie. Rząd przyjął strategię odłożenia tego tematu na później – wydłużając wiek emerytalny w 2014 roku do 66 lat, w 2021 do 67 lat oraz 68 lat w roku 2028. Wydaję się że tym razem cięcia dosięgną absolutnie wszystkie grupy społeczne. Istnieje jednak obawa że najbardziej uderzą one w najuboższych. Cokolwiek by się nie wydarzyło w nadchodzących miesiącach, era socjalnego dobrobytu przeminęła. A. G. mir 5


[ W OBI E ST RONY ]

Polskie Urzędy

Skarbowe kontrolują powracających z zagranicy !

P

olski fiskus coraz dokładniej kontroluje Polaków powracających z zagranicy i inwestujących w Polsce.

zaiwestowali pieniądze – potwierdza Anna Łukaszewicz-Obierska, radca prawny z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.”

Zadłużenie Polski na słynnym „zegarze Balcerowicza” rośnie w zastraszającym tempie. O dziurze budżetowej nikt już nawet nie pisze, w obawie żeby pozostali nie podjęli decyzji o spakowaniu walizek i wykupieniu przyspieszonego kursu języka niemieckiego - w związku z otwierającym się dla nas w przyszłym roku niemieckim rynkiem pracy.

Zamiast podziękować za inwestowanie pieniędzy w kraju, w którym jest ogromne bezrobocie, udzielić ulgi podatkowej i stworzyć jak najlepsze warunki do tegoż inwestowania, to polski fiskus te osoby „sprawdza”.

W tej sytuacji polskie urzędy skarbowe próbują „ratować sytuację”, dokręcając śrubę tym, którzy jeszcze nie wyjechali. Na portalu „Rzeczpospolitej” w artykule: „Fiskus szuka ukrytych dochodów„ z 3.09.br. czytamy m.in.: „– Sprawdzamy wszystkie osoby, które wydały ostatnio kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, np. na zakup domu czy mieszkania, a z zestawienia ich dochodów za ostatnie lata nie wynika, by miały na to środki – mówi Dariusz Ćwikowski, dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku.” Ale to nie wszystko, bowiem wzięto pod lupę także powracających z zagranicy, w tym samym artykule czytamy dalej: „Wzrasta zainteresowanie fiskusa osobami fizycznymi. Sprawdzani są często ci, którzy pracowali za granicą i po powrocie

Jakże to odmienna sytuacja do tej z Irlandii, na progu boomu gospodarczego- kiedy Irlandczycy wracali z emigracji z USA czy UK. Irlandzki fiskus realizując zasadę „don’t ask, don’t say” nie pytał skąd mają pieniądze, zdając sobie sprawę, że spora część emigrantów pracowała „na czarno” i nie potrafi udokumentować pochodzenia swojego majątku. Ważne było co innego: zachęcić tych powracających do inwestowania w Irlandii, swojej ojczyźnie. Zasady były jasne: fiskus nie pytał, powracający emigranci inwestowali w biznesy, które dały ludziom pracę a przy okazji z których wkrótce szerokim strumieniem popłynęły podatki do budżetu państwa. Wg szacunków, z 800 miliardów dolarów zainwestowanych w latach 80-tych i 90-tych w irlandzką gospodarkę aż 240 miliardów pochodziło od emigrantów. Ale w Polsce przyjęto inne rozwiązanie... Jak to tłumaczą pracownicy skarbówki i tzw. „pożyteczni idioci”? Ano tym, że rzekomo kontrole te ,mają na celu wyłapanie ludzi nieuczciwych, którzy pieniądze zarobili na handlu narkotykami lub wręcz

mir 6

„żywym towarem” i chcą je zalegalizować w Polsce. Tłumaczenie tyleż naiwne co głupie, no ale od choćby i pożytecznych, ale jednak idiotów, trudno wymagać czegoś lepszego. Intencje na pierwszy rzut oka szlachetne i pewnie przeciętny uczeń gimnazjum by w nie uwierzył, bo już średnio rozgarnięty licealista popukałby się w czoło. To jest takie same mydlenie ludziom oczu jak „walka z dopalaczami” odtrąbiona przez rząd. Idea ze wszech miar słuszna, narkotyki trzeba tępić. Najlepiej zacząć od alkoholu, który wg badań naukowych jest jedną z najgroźniejszych substancji, o czym choćby w Polsce świadczą setki tysięcy uzależnionych i przeróżne ludzkie tragedie spowodowane przez gorzałę. Ale wódy jakoś nikt nie rusza... Kto zyskał na akcji rządu z dopalaczami? Przede wszystkim bossowie światka przestępczego handlujący narkotykami na czarnym rynku - to im najbardziej nie w smak były te sklepy. Jak to mówi stara rzymska zasada: „ten to zrobił, kto miał z tego korzyść”, nie zdziwiłbym się więc, gdyby walka z dopalaczami została polskiemu rządowi „zlecona” przez polskich mafiozów, którzy odnotowali słabnące obroty. Uwierzyłbym w szlachetne intencje rządu, gdyby oprócz walki ze sklepami z tymi „legalnymi narkotykami” zabra-


Wracając do naszych baranów - tłumaczenie działań polskiego fiskusa przez jego pracowników jak i przez „pożytecznych idiotów” jest po prostu naiwne. Cały impet polskiej skarbówki uderzy jak zwykle w zwykłych ciułaczy, którzy po 4-5 latach spędzonych na emigracji i skrupulatnym odkładaniu każdego eurocenta, będą chcieli kupić sobie w Polsce wymarzone mieszkanie lub zainwestować we własną niewielką firmę.

złożyło w polskiej skarbówce obowiązkowy formularz NIP-3? Wielu do dzisiaj nawet nie wie, że miało taki obowiązek. Dalej jest bardzo płynna kwestia rezydencji podatkowej - nawet jeżeli mieszkamy wiele lat za granicą, polski fiskus może nie uznać, że nasza rezydencja jest np. w Irlandii, jeżeli w Polsce mamy rodzinę, bo wtedy tam jest nasz „ośrodek interesów życiowych”. Zasada, że aby nabyć rezydencję podatkową za gra-

Ci, którzy faktycznie mają spore pieniądze, czyli co najmniej kilkaset tysięcy euro, znajdą setkę sposobów ,aby te pieniądze w legalny sposób umieścić w Polsce. Mając pieniądze ma się do dyspozycji najlepszych prawników, którzy podpowiedzą skuteczne rozwiązania, czego „pożyteczni idioci” zdają się nie rozumieć. Zresztą, pieniądze można zainwestować, choćby na sąsiedniej Słowacji, gdzie tamtejszy fiskus również przyjął zasadę „don’t ask, don’t say”, dzięki czemu do tego kraju euro płynie szerokim strumieniem, dając coraz więcej miejsc pracy. I żeby nie było: jestem zdecydowanie za tym, żeby z całą surowością prawa zwalczać przestępców, narkotykowych dilerów i tym podobną swołocz. Jestem za tym, żeby pozbawiać ich zysków, odbierać majątki a ich samych wsadzać na wiele lat do więzień, gdzie pracując w kamieniołomach zarabialiby na swój więzienny czarny chleb i czarną kawę, a który by nie chciał pracować - niech nie je. Ale polskiemu fiskusowi wcale nie chodzi o zwalczanie przestępców. Polskiemu fiskusowi chodzi o ograbienie emigrantów z ich ciężko zarobionych pieniędzy. Temu właśnie mają służyć kontrole wszystkich „jak leci”, którzy tylko zainwestowali jakieś zauważalne pieniądze. W państwie prawa obowiązuje zasada domniemania niewinności, w państwie policyjnymzasada, że na każdego znajdzie się paragraf. I zapewne - się znajdzie. Ilu z emigrantów przy wyjeździe

nicą należy tam pracować powyżej 180 dni, wcale nie jest obowiązująca. Kluczowym w tych przepisach jest słówko „lub”, tak bardzo lubiane przez polskich prawników, tworzących przepisy pod dyktando tej czy innej grupy interesów. Idąc dalej: w trakcie kontroli może nie wystarczyć zwykłe okazanie formularzy P21 czy P60. Dodajmy, oczywiście przetłumaczonych na język polski, przez tłumacza przysięgłego, na koszt kontrolowanego podatnika. Fiskus może zażądać także - oczywiście jak wyżej przetłumaczonych - wszystkich payslipa. Czy każdy je przechowuje? Czy każdego stać na ich urzędowe przetłumaczenie? I oczywiście, przeliczenie wartości z euro na złotówki wg kursu obowiązującego w dniu wystawienia payslipia? Ale i to jeszcze nic, bowiem jak wiadomo każdy urząd skarbowy to państwo w państwie i wykładnia obowiązująca w jednym urzędzie - niekoniecznie musi obowiązywać w innym, choćby w tym samym mieście. Słyszałem już o przypadkach, gdy urząd skarbowy żądał od inwestującego emigranta... „świadectw pracy” z irlandzkich

firm, nie przyjmując do wiadomości, że jego funkcję pełni dokument P45. Jednostkowy przypadek? Możliwe, ale takie rzeczy naprawdę się zdarzają, chociaż każdy ma nadzieję, że jemu to się nie przytrafi. Teraz dopiero widać, że jeżeli polski fiskus chce na kogoś zagiąć parol, to paragraf się znajdzie. Od NIP-3 po konieczność tłumaczenia każdego payslipa z przeliczonym kursem na złotówki obowiązującym w danym dniu, możliwości jest wiele. Jakże naiwne jest teraz tłumaczenie „pożytecznych idiotów”, że jeżeli ktoś jest uczciwy, to nie musi się niczego w Polsce obawiać. Skoro uczciwa osoba nie ma się czego w Polsce obawiać, to zakładam, że wkrótce wszyscy Polacy z radością ustawią się w kolejce po nowe dowody osobiste z chipem, który umożliwi lokalizację ich posiadacza, a które mają w Polsce wejść w przyszłym roku. I nic to, że w takiej Irlandii czy UK nikt żadnych o dowodach osobistych nigdy nie słyszał a pieczątek używa się w wyjątkowych okolicznościach, bo jak widać do szczęścia nie są one wcale potrzebne. My bierzemy przykład z Rossiji, gdzie bez bumagi i pieczątki - nieważne. Toteż tak jest: niech kontrolują konta i wydatki, wszczepiają chipy i w ogóle - wezmą za mordę. Tylko ten, kto ma coś na sumieniu obawia się kontroli, prawda? Skąd tak głęboka niechęć polskiego fiskusa do emigrantów z gotówką? Oprócz typowej małostkowej zawiści, że ten czy ów się dorobił „ na zmywaku”, a niedoceniona księżniczka zza biurka z mężem - alkoholikiem ledwie wiąże koniec z końcem. Ważne jest też to, że emigranci nie wiążąc się wieloletnimi kredytami, nie są uzależnieni od decyzji rządu i nie są tak podatni na manipulację. Ktoś, kto zawiązał sobie wieloletnią kredytową pętlę na szyi staje się niewolnikiem banku i państwa. Ktoś bez takich zobowiązań jest człowiekiem wolnym. A wolność obywateli chyba nie jest w smak naszemu państwu... Piotr Słotwiński mir 7

[ W OBI E ST RONY ]

no się równie energicznie za walkę z narkotykowymi bossami. Ale tego nie zrobiono, prochami nadal się handluje jak Polska długa i szeroka.


[ W OBI E ST RONY ]

Irlandzkie Partie Polityczne

T

ym, co najbardziej rzuca się w oczy, kiedy spogląda się na irlandzki krajobraz polityczny, jest nie tylko stosunkowo mała ilość partii (w końcu sam kraj też niewielki), ale może przede wszystkim wyjątkowa trwałość funkcjonujących ugrupowań politycznych. Kto dziś u nas pamięta o Akcji Wyborczej Solidarność, Unii Polityki Realnej albo Ruchu Odbudowy Polski? W przeciwnieństwie do naszej sceny politycznej, która fluktuowała dość mocno (zwłaszcza po 89 roku) – irlandzką, od blisko 80 lat zapełniają te same twory polityczne. Najbardziej popularną i najdłużej dzierżącą władzę w demokratycznej historii Irlandii partią jest oczywiście Fianna Fail, czyli w niedokładnym tłumaczeniu „Żołnierze Przeznaczenia”. Od zawsze cieszyła się szerokim poparciem społecznym, sięgającym w poprzek różnych warst i klas społecznych. Fianna Fail zwyczajowo plasowała się w centrum politycznego spektrum, na prawo od Fine Gael i na lewo od Progresywnych Demokratów. Partia ta wchodziła w koalicje zarówno z lewicą (Partia Pracy, Zieloni), jak i prawicą (Progresywni Demokraci) i rządziła przez, bez mała 50 spośród 80 lat swojego istnienia. Fianna Fail została założona przez samego Eamona de Valerę, który w tym celu opuścił szeregi Sinn Fein. De Valera, który po wojnie o niepodległość znalazł się w opozycji do Michaela Collinsa i jego protraktatowej polityki (chodzi tu o traktat angielsko-irlandzki). Fianna Fail początkowo nie chciała wejść do Dail Eireann (niższa izba parlamentu) w proteście przeciwko przysiędze wierności, którą wszyscy członkowie rządu byli zmuszeni złożyć przed objęciem stanowisk. Była to przysięga na wierność wobec Wolnego Państwa Irlandzkiego (Free Irish State) oraz, co nie było zaskoczeniem, króla Jerzego V w roli króla Irlandii. Fianna Fail początkowo bardzo mocno oponowała wobec tej formuły, potem jednak jej członkowie uznali, że polityka bojkotu i abstencjonizmu nie przyniesie żadnych rezultatów, a już na pewno nie przyniesie Zielonej Wyspie – jako całej - upragnionej niepodległości. Obok de Valery, innymi ważnymi członkami Fianna Fail byli Sean Lemass, późniejszy taoiseach (premier) oraz – tutaj polski akcent – Konstancja Markiewicz, sufrażystka i weteranka wojny z 1916 roku. Elektorat Fianna Fail początkowo rekrutował się spośród przeciwników Traktatu oraz mas pracujących i zawierał duży, jak na tamte czasy odsetek kobiet i to w kierowniczych rolach.

mir 8

Za rządów De Valery, Fianna Fail przyczyniła się do zniesienia wspomnianej już przysięgi, przywróciła do łask IRA oraz rozpoczęła wojnę ekonomiczną z Wielką Brytanią, która przyniosła więcej szkody niż pożytku. Kres tej bezsensownej szarpaninie położyło dopiero podpisanie w 1938 roku Angielsko-Irlandzkiego Traktatu o Wolnym Handlu. Wybuch II wojny światowej przyniósł Zielonej Wyspie quasi stan wojenny, nazywany „emergency” oraz politykę neutralności. Niemcy z kurtuazją, godną lepszej sprawy wysyłali przeprosiny za każdym razem, kiedy w bombardowaniu Irlandii Północnej ucierpiał ktoś inny, aniżeli poddany Korony Brytyjskiej. Co prawda, Irlandia przez cały okres wojny sprzyjała aliantom, De Valera ściągnął jednak na siebie głosy potępienia, kiedy w 1945 złożył Niemcom kondolencje z powodu śmierci Hitlera. W wyborach z 1948 roku Fianna Fail, na skutek fatalnej sytuacji ekonomicznej, racjonowania żywności (mimo zakończenia wojny), złej pogody, niedobrych plonów i innych plag na trzy lata utraciła władzę. Lata 60-te przyniosły rządy Seanna Lemassa jako nowego lidera partii oraz premiera. Lemass był zainteresowany głównie kwestiami ekonomicznymi. Był ojcem „Pierwszego programu dla rozwoju ekonomicznego” (First Programme for Economic Development), który rozpoczął się w 1958 roku. Wprowadzono wolny handel, porzucono politykę protekcjonizmu. Firmom zagranicznym, chcącym inwestować na Zielonej Wyspie oferowano róznego rodzaju grunty i ulgi podatkowe. Irlandzka gospodarka rosła o 4% w skali roku. W 1963, zachęcony sukcesem, Lemass zainaugurował następny program ekonomiczny, tym razem „Programme for Economic Expansion”. Doskonałe wyniki w sterowaniu gospodarką przełożyły się na poparcie społeczne i Lemass wygrał wybory w 1961 roku. Lata 60-te były latami, które przyniosły Irlandii wielkie zmiany. Telewizja RTE zaczęła nadawać, otwierając Irlandczykom okno na świat. Kennedy zaszczycił swoich krajan prezydencką wizytą, a Lemass rozpoczął nowy rozdział w rokowaniach politycznych z Irlandią Północną. W 1966 roku liderem Fianna Fail i premierem został Jack Lynch. W okresie tak zwanych Troubles (Kłopotów) w Irlandii Północnej Armia Irlandzka rozrysowała plany inwazji na Derry i Newry, których nigdy jednak nie wcielono w życie. Podczas afery znanej jako Arms Crisis w 1970 Charles Haughey – przyszły lider Fianna Fail - okazał się być zamieszanych w import bronii dla IRA.


Następnym przywódcą Fianna Fail oraz premierem był Albert Reynolds. Wybrany na to stanowisko w 1992 roku w szybkim tempie wyczyścił gabinet po swoim poprzedniku. Co prawda marzyła mu się koalicja z Progresywnymi Demokratami, ale kiepski wynik wyborów i świetny Partii Pracy (Labour Party) sprawiły, że Fianna Fail, chcąc nie chcąc, weszła w koalicję z partią Dicka Springa. Najważniejszą wytyczną kadencji Reynoldsa był Północnoirlandzki Proces Pokojowy. W 1994 roku IRA podpisała zawieszenie broni. W 1994 roku na skutek sporów koalicyjnych z Partią Pracy, Reynolds złożył rezygnację. Jego następcą został ówczesny minister finansów, Bertie Ahern. Szósty i najmłodszy, jak do tej pory przywódca Fianna Fail. Ahern chciał kontynuować koalicję z Partią Pracy, ale Dick Spring niespodziewanie wystąpił z koalicji, po to, żeby sprzymierzyć się z Fine Gael. Ten tandem daleko nie zajechał i już w 1997 Ahern po wygranych wyborach mógł uformować rząd koalicyjny z Progresywnymi Demokratami i objąć stanowisko premiera. Za kadencji Aherna doszło do podpisania tzw. Good Friday Agreement (Porozumienia Wielkopiątkowego), które miało doprowadzić proces pokojowy w Irlandii Północnej do końca. W tym okresie zaczęły też wychodzić na jaw liczne afery finansowe, co mogło doprowadzić do rezygnacji z partii i ewentualnego uwięzienia polityków Fianna Fail Raya Burke’a i Liama Lawlora. Prasa dokopała się także do różnych machinacji finansowych poprzedniego przywódcy, Charlesa Haugheya. Bertie Ahern, mimo iż od czasu sformowania koalicji z Progresywnymi Demokratami, oś ideologiczna rządu przesunęła się na prawo, ogłosił że jest „jednym z ostatnich socjalistów”, co wywołało ironiczne reakcje komentatorów politycznych. Wzrost gospodarczy sprawił, że Fianna Fail wygrała wybory w 2007 roku. Ahern został wybrany premierem na kolejną kadencję, tym razem z mniejszą iloscią miejsc w Dail, co zmusiło go do ponownego wejścia w kolalicję z Progresywnymi Demokratami oraz Partią Zielonych (Green Party). Na skutek kolejnego skandalu finansowego, związanego z przyjęciem przez premiera korzyści majątkowych, Bertie Ahern ustąpił ze stanowiska. Jego sukcesorem został oczywiście BIFFO (Big Intelligent Fellow from Offaly), czyli Brian Cowen, który prawdopowobnie przejdzie do historii jako człowiek, którego ekipa poprzez swoją lekkomyślność i nieporadność pogrążyła Irlandię w kryzysie. Za rządów Briana Cowena Irlandię dotknęły dwa krysyzy: najpierw upadł przemysł budowlany, a wraz z nim rynek nieruchomości i sektor bankowy (trochę na zasadzie domina) a potem kryzys euro, który rozpoczął się w Grecji, a którego ostatnią odsłonę mogliśmy podziwiać kilka tygodni temu. Ratowanie upadających bankowych molochów (głównie Anglo-Irish Bank) okazało się być ponad siły budżetu i Brian Cowen wstępnie wyraził zgodę na pakiet pomocowy na blisko 90 miliardów euro od Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego. Zaanonsowany w prasie 4-letni program naprawy gospodarki prze-

widuje dalsze cięcia w świadczeniach, obniżenie płacy minimalnej o jedno euro oraz 10 procentową obniżkę płac dla budżetówki oraz inne atrakcje. Prawdopodobnie taka skala cięć będzie oznaczać klęskę Fianna Fail w następnych wyborach, które mogą być już całkiem niedługo.

Partia Zielonych Partia Zielonych (Green Party) powstała pierwotnie jako Ekologiczna Partia Irlandii (Ecology Party of Ireland), założona 1981 roku przez dublińskiego nauczyciela Christophera Fettesa. Przez chwilę nazywała się także Zielonym Sojuszem (Green Aliance), a w 1987 przybrała obecną nazwę. Ideologiczny trzon Partii Zielonych stanowią – podobnie jak u innych tego typu europejskich tworów politycznych, cztery filary: mądrość ekologiczna (ecological wisdom), sprawiedliwość społeczna (social justice), demokracja lokalna (grassroots democracy) i odrzucenie przemocy (nonviolence). Partia Zielonych dość długo walczyła, żeby zabezpieczyć sobie jakiekolwiek miejsca w Dail. Trzeba wziąć jednak pod uwagę fakt, że Dail (niższa izba irlandzkiego parlamentu) liczy sobie 166 posłów, a nie jak w Polsce 460. Zieloni zasłynęli w swoim czasie kilkoma ważnymi inicjatywami, między innymi przyczynili się do wysiedlenia amerykańskich żołnierzy z portu lotniczego w Shannon oraz byli zaangażowani w słynną akcję Shell to Sea (Shell do morza), której celem było zablokowanie budowy biegnącego przez Rossport rurociągu. Była to rzeczywiście sprawa, która zbulwersowała całą opinię publiczną, zwłaszcza kiedy okazało się, że ziemie pod inwestycje zostaną od właścicieli „odkupione”, tak czy owak. Jeżeli nie dogadają się z Shellem, zostaną po prostu wywłaszczeni przez własny rząd za sprawą tzw. Complusory Aquisition Order. I to wszystko u progu XXI wieku w demokratycznym kraju. Partii Zielonych zawdzięczają Irlandczycy między innymi zakaz importu nie-energooszczędnych żarówek oraz nowy sposób naliczania podatku od rejestracji samochodów (Vehicle Registration Tax) oparty na emisji dwutlenku węgla. Obecnie Partia Zielonych przypomina raczej nasze PSL w tym sensie, że zajmuje się głównie własnym przetrwaniem (na szczęście dla Irlandczyków – nie ma tutaj Krusu, którego mogłaby bronić niczym Jasnej Góry) Wielu sympatyków odwróciło się od niej po tym, jak koniunkturalnie weszła w koalicję z Fianna Fail. Od tego momentu, jej poparcie dla ruchów walczących z naftowymi potentatami, gwałtownie zmalało. Śledztwo, które Zieloni chcieli zainicjować z uwagi na nadużycia towarzyszące projektowi gazowemu Corrib Gas utknęło w martwym punkcie. W akcie protestu donegalskie skrzydło Green Party postanowiło odłączyć się od Partii. Obecny lider Partii John Gormley, o którym swojego czasu mówiono, że jest podobny do świerszcza – to znaczy: pozbawiony kręgosłupa i zielony, odważył się niedawno na heroiczny gest wystąpienia z rządzącej koalicji, ale był to raczej pusty gest, zważywszy na fakt, że dni tego rządu są i tak policzone. Gest obliczony na sprzeciw wobec jeżącego włosy na głowie planu naprawy gospodarki i zdobycie poparcia szerokich mas był tak naprawdę skokiem do szalupy ratunkowej. Przyśpieszone wybory, które z pewnością czekają Zieloną Wyspę pokażą, ile miejsca w Dail zostało jeszcze dla Johna Gormleya i jego popleczników. Łukasz Ślipko mir 9

[ W OBI E ST RONY ]

Za kadencji Charlesa Haugheya Irlandia znalazła się gospodarczych opałach. Dług zagraniczny i znaczny spadek popularności sprawił, że Fianna Fail znalazła się w opozycji. W tym okresie Irlandia znana była jako chory człowiek Zachodniej Europy. Fianna Fail dalej traciła poparcie. Haughey, chcąc zaskoczyć przeciwników politycznych i zdobyć dodatkowe głosy, zwołał wcześniejsze wybory. Obróciło się to jednak na szkodę partii, która straciła miejsca w Dail i musiała teraz rządzić w koalicji z Progresywnymi Demokratami. Szczęście opuściło Haugheya zupełnie, kiedy na początku lat 90-tych znalazł się w centrum irlandzkiego Watergate, związanego z oskarżeniem o zakładanie podsłuchów w telefonach dziennikarzy.


mir 10


Nowość - Wybielanie zębów

REKLAMUJ SIĘ w MIR już od € 69 !!!

● wibracyjno-próżniowe powiększanie biustu ● makijaż permanentny Asha Style ● przedłużanie rzęs Tropicana ● przedłużanie włosów Tanning Studio ● zabiegi elektrostymulacyje: unit 25 Penrose Wharf - wyszczuplanie - ujędrnianie, usuwanie Penrose Quay, Cork cellulitu, lifting twarzy, tel 021 455 27 07 warkoczyki, mikrodermabrazja kom 085 78 39 433 korundowa i diamentowa, sonoforeza, oczyszczanie twarzy, makijaże, pedicure

magazyn.mir@gmail.com

mir 11


mir 12

[ PRZYBORNIK ]


– skryty zabójca poczucia własnej wartości

N

ajogólniej mówiąc mobbing (ang. – bullying), to zachowanie, które narusza naszą godność, ma miejsce w pracy oraz występuje z pewną

regularnością.

Sprowadza się do sytuacji, gdzie pewna osoba lub grupa jest prześladowana przez co czuje się gorsza i wyobcowana. Osobami, które szykanują innych w pracy mogą być nie tylko przełożeni ale również koledzy zajmujący równorzędne lub niższe stanowiska. Osobami, które dopuszczają się mobbingu mogą być także klienci oraz inne osoby mające kontakt z pracownikiem podczas pracy. Szykanowanie może mieć miejsce nie tylko w miejscu pracy, ale także podczas szkolenia, wyjazdu, pracownicz ej imprezy towarzyskiej lub w jakiejkolwiek innej sytuacji związanej z pracą. Mobbing może mieć różne przyczyny. W krajach, które odnotowały w ostatnich latach wzrost liczy imigrantów z Europy Wschodniej, w tym także w Irlandii, zaobserwowano nasilenie zjawiska gor-

szego traktowania takich pracowników. Powodem szykanowania może być nie tylko pochodzenie, ale i płeć, orientacja seksualna czy wyznanie. Nierzadkie są też ki nierównego traktowania cy osób mających dzieci, w związkach małżeńskich lub sprawnych.

przypadw prabędących niepełno-

Oblicza mobbingu Mobbing jest zjawiskiem, na które składa się bardzo szeroki wachlarz zachowań, przez co nie zawsze łatwo go rozpoznać. Czasem początkowo możemy bagatelizować pierwsze symptomy, ponieważ tłumaczymy sobie, że być może reagujemy zbyt emocjonalnie, za bardzo bierzemy czyjeś uwagi do siebie, lub że jesteśmy nadwrażliwi. Warto jednak wiedzieć jakie zachowanie względem nas w pracy możemy uznać za mieszczące się w pewnych normach, a jakie jest już nadużyciem. Przykładami traktowania, które zalicza się do mobbingu jest wykluczenie społecznie i izolacja, rozpowszechnianie plotek szargających czyjeś dobre imię, zastraszanie, agresja słowna, używanie wulgarnego języka, a także powtarzające się stawianie przed pracownikiem nierealnych celów. Warto o tym pamiętać, ponieważ każde z tych zachowań powinno spotkać się z naszą odpowiednią reakcją. Jaką?

Poradzić sobie z prześladowcą Najważniejsze, to nie dopuścić do sytuacji, gdy pozwalamy osobie stosującej mob-

mir 13

[ P RZYBORNI K ]

Mobbing


[ PRZYBORNIK ]

bing na długofalowe nękanie, poważnie narażając przy tym własne zdrowie. Mobbing wywołuje u ofiar bardzo silny stres, obniżenie poczucia własnej wartości, niejednokrotnie prowadząc nawet do depresji.

Istniejące przepisy i procedury związane z rozpatrywaniem przypadków mobbingu w pracy wyraźnie wskazują na to, że osoba, która czuje się jego ofiarą powinna koniecznie skorzystać z porady prawnej, zwłaszcza od przedstawiciela związku zawodowego, który ma doświadczenie w tego rodzaju sprawach. Jeżeli już rozpoznaliśmy z jaką formą prześladowania mamy do czynienia, najpierw musimy starać się o pomoc wykorzystując wewnętrzne procedury firmowe, dotyczące mobbingu. Może to być na przykład złożenie pisemnej skargi, rozmowa z przełożonym lub osobą, która zajmuje się w firmie tego rodzaju incydentami. List w naszym imieniu może również zostać wysłany przez reprezentujący nas związek zawodowy. Irlandzkie prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek posiadania wewnętrznych procedur mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie szykanowania w pracy. Ich brak grozi firmie sporymi karami finansowymi, jednak z naszego doświadczenia wynika, że spora liczba pracodawców nie wie lub nie pamięta o uwzględnieniu takich procedur np. w pisemnym kontrakcie, nie mówiąc już o firmach, które nigdy nie dają pracownikowi kontraktu na piśmie. Jeżeli skorzystanie z wewnętrznych procedur nie przyniesie pożądanych rezultatów, warto zwrócić się o pomoc do odpowiedniej instytucji. Irlandia, jako członek Unii Europejskiej, wprowadziła odpowiednie ustawy dotyczące równego traktowania w pracy oraz powołała instytucje, które rozpatrują skargi pracowników dotyczące dyskryminacji. Na mocy ustaw z 1998 oraz 2004 roku, każdy pracodawca w Irlandii ma obowiązek zapobiegania szykanowaniu w miejscu pracy. Jeżeli się z niego nie wywiązuje, pracownik ma prawo zwrócić się do Trybunału ds. Równouprawnienia (Equality Tribunal), który może nakazać pracodawcy wypłacenie pracownikowi odpowiedniego odszkodowania.

mir 14

Co bardzo istotne, Trybunał ds. Równouprawnienia może rozpatrywać jedynie przypadki mobbingu, których podłoże ma związek z dyskryminacją na konkretnym tle, np. narodowości. Jeżeli jednak mobbing nie ma konkretnej zdefiniowanej przyczyny, np. prześladowcą jest pracownik lub przełożony tej samej narodowości, wtedy odpowiednią instytucją jest Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health & Safety Authority), w którym istnieje opcja anonimowego zgłoszenia swojego problemu. Warto pamiętać również, że instytucje sądownicze prawa pracy, takie jak Biuro

Pełnomocnika ds. Praw Pracowniczych (Rights Commissioner Service) na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie, higienie i warunkach pracy z 2005 r. mogą wysłuchiwać jedynie spraw, w których dany pracownik jest gorzej traktowany już po skorzystaniu z powyższych dróg rozwiązania kwestii mobbingu. W przypadku zwolnienia pracownika, który walczy o swoje prawa w pracy, zwolnienie takie należy traktować jako niesłuszne i domagać się odszkodowania poprzez ustawy o niesłusznych zwolnieniach. Daniel Snihur


mir 15


[ ZDROWI E / MEDYCYNA ]

Psychosomatyka

,

czyli

kiedy dusza mówi ciałem

Zdrowa dusza w zdrowym ciele Nasze codzienne doświadczenie wskazuje, że psychika – emocje, myślenie, doznania oddziaływują na nasze cielesne funkcjonowanie. Nazywamy to zależnością psychosomatyczną. Każdy, kto czekał na ważne, decydujące spotkanie, egzamin, rozmowę o pracę i czuł bóle żołądka lub słyszał swój przyspieszony oddech, gdy tylko próbował sobie tę sytuację wyobrazić, od razu wie o czym mowa. Z drugiej strony istnieje zależność somatopsychiczna. Doznania z ciała mają wpływ na nasz stan psychiczny i emocjonalny. Wyobraźmy sobie, choćby złamanie ręki. Nasze samopoczucie od razu staje się gorsze. Doznawany ból wpływa na obniżenie nastroju, powoduje brak koncentracji ,nie mówiąc o złości i irytacji, którą czujemy, gdyż nasze codzienne funkcjonowanie, plany, ulubione sporty i zajęcia, musimy na jakiś czas porzucić.

Psychosomatyka – bardziej humanistyczna medycyna Psychosomatyka zajmuje się chorobami, w których powstawaniu lub przebiegu. istotny jest wpływ psychiki, emocji, osobowości. Medycyna psychosomatyczna pragnie traktować człowieka jako całość. Choroba jest złym działaniem mechanizmu, a leczenie procesem jego naprawy. Weźmy pod uwagę, że z takim myśleniem, w sposób oczywisty wiąże się kwestia traktowania pacjenta w sposób przedmiotowy, skupiając się na objawach jego choroby, nie na nim samym… Redukuje się tu rzeczywistość choroby do rzeczywistości ciała. Leczenie to proces mechaniczny, sprowadzający się do farmakoterapii. Wprowadzenie do medycyny w 1818 roku przez J.Ch Heinrotha terminu psychosomatyka oznaczało postęp. Zwrócono słusznie uwagę na znaczenie czynników psychicznych dla naszego zdrowia, co może być przydatne w leczeniu. Amerykański psychiatra i psychoanalityk Franz Aleksander, jeden z ojców psychosomatyki, twierdził, że problemy fizyczne są następstwem zdarzeń, wywołujących emocje: sytuacji konfliktowych, gniewu, zwłaszcza jeśli emocje te są tłumione i przeżywane wielokrotnie. Jego zdaniem teoretycznie

mir 16

każda choroba jest psychosomatyczna. W praktyce zajęto się wyodrębnianiem powiązań pomiędzy właściwościami człowieka, cechami, emocjami, a ich konsekwencjami dla zdrowia.

Choroby, w których dusza krzyczy Dawniej wyodrębniano kilkanaście określonych dolegliwości, u których podłoża leżały czynniki psychiczne, i te tylko nazywano chorobami psychosomatycznymi. Dziś uważa się, że dolegliwości czy choroby psychosomatyczne to takie, w których powstawaniu albo przebiegu, czynnik psychiczny odgrywa istotną rolę. Jako, że każda choroba znajduje odzwierciedlenie w samopoczuciu psychicznym, można potraktować tę definicję bardzo szeroko i uznać, że każda jest psychosomatyczna. Szczególnie, iż często te zależności są bardzo subtelne i ciężko dotrzeć do pierwszej przyczyny. Jednak za najbardziej typowe choroby psychosomatyczne, co poparte jest badaniami uznaje się następujące: astma oskrzelowa, choroba niedokrwienna serca, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, niektóre choroby skóry, zapalenie jelita grubego. Za inny typ chorób psychosomatycznych uznaje się także zaburzenia odżywiania: anoreksję bulimię, niektóre postacie otyłości. W przypadku tych chorób ciało buntuje się przeciw tłumionym konfliktom, nie wyrażonym negatywnym emocjom i trudnościom psychicznym, których pacjent często nie jest świadomy. W przypadku chorób żołądka udowodniono, że nadkwasota pojawia się u osób, które są pedantyczne, perfekcjonistyczne i nie radzą sobie z wyrażaniem swojej złości. Żołądek tych osób w wyniku przewlekłego stresu jest silnie przekrwiony, co przejawia się różnymi zaburzeniami, np. wrzodami żołądka. Niektóre formy otyłości mogą mieć też podłoże psychiczne. Człowiek rekompensuje sobie brak poczucia bezpieczeństwa i akceptacji („głód miłości”) poprzez jedzenie i rozładowywanie napięcia poczuciem nasycenia.

Jaka osoba, taka choroba

Na nasze zdrowie ma także wpływ nasza osobowość. Osobowość to nasze cechy i tendencje do zachowania się w określony sposób. Są one względnie stałe. Oznacza to, że możemy się zmieniać, jednak pewne zachowania trudniej nam zmodyfikować, są dla nas bardziej naturalne. Poszczególne cechy i zachowania mogą być wrodzone lub wyuczone przez środowisko, wychowanie. Niektóre cechy osobowości układają się tak, że ich układ powoduje pewien tryb życia, myślenie i emocje. W konsekwencji wpływa to na nasze zdrowie.

Nie stresuj się, czyli dlaczego zebry nie mają wrzodów żołądka „Wydaje się (…) że przewlekłe lub powtarzające się stresory wywołują chorobę. Właściwsze byłoby jednak stwierdzenie, że mogą one potencjalnie wywołać chorobę lub zwiększyć ryzyko jej wystąpienia”. (Robert Sapolsky, „Why Zebras Don’t Get Ulcers?” („Dlaczego zebry nie mają wrzodów żołądka?”). 1994, s.17) Stres jest głównym psychicznym czynnikiem wywołującym choroby. Stres sam w sobie nie jest zjawiskiem negatywnym. Wielokrotnie odczuwamy jego mobilizujący, dobroczynny wpływ, innym razem stajemy się ofiarami jego paraliżującej mocy. Mamy do czynienia z dwoma rodzajami stresu: pozytywnym i negatywnym. Tzw. pozytywny stres jest przyprawą życia i nieuniknioną jego częścią. Dzięki doznawaniu stresu potrafimy zmobilizować swoje siły na podjęcie wyzwań i zadań, które stawia przed nami życie. Przez psychologię stres określany jest jako stan ogólnej mobilizacji sił organizmu. Stres jest odpowiedzią na silny bodziec fizyczny lub psychiczny, czyli tzw. stresor. Czyli: stresor to wszystko, co wywołuje w nas stres. W stresie ważny jest komponent jego emocjonalnego odczuwania. Jest oczywiste, że ludzie różnią się między sobą sposobem odczuwania poszczególnych sytuacji. Dla jednej osoby ostre i niemiłe upomnienie przez szefa będzie bardzo ciężkim doświadczeniem, wywoła silny stres i poczucie rezygnacji. Dla innych będzie to wyzwanie, aby pracować lepiej i szansa na wykazanie się, co będzie łączyło się z niewielkim stresem, po części też pozytywnym:


Część naszych zasobów, w które jesteśmy wyposażeni, aby skutecznie sobie radzić, zostaje na trwałe usunięta. Po stresującym przeżyciu wracamy prawie do stanu równowagi, twierdzi Selye. Jak wiemy, „prawie robi wielką różnicę”(..) Jeśli doświadczany stres jest jednak długotrwały, może to poważnie uszkodzić procesy myślenia, przetwarzania informacji, naszego postrzegania, gdyż nasze postrzeganie jest wciąż zawężone do doświadczanego stresu. Osoba, która w sposób długotrwały doświadcza silnego stresu, np. doznaje przemocy domowej, co wiąże się z nieustannym napięciem, po dłuższym czasie ma trudności z myśleniem i postrzeganiem, nie potrafi ocenić obiektywnie sytuacji i istniejących alternatyw, dlatego często przestaje szukać pomocy.

Uśmiechnij się … do psychoterapeuty Na pewno każdy z nas słyszał o koncepcjach opiewających potęgę podświadomości czy pozytywnego myślenia w drodze do poprawy jakości życia i zdrowia.: „Uśmiechaj się, nie stresuj się, myśl pozytywnie, a będziesz zdrowy, piękny, i bogaty”. Wpływ naszej psychiki na zdrowie jest oczywisty, choć nie jest taki prosty jak się wydaje. Nie da się z dnia na dzień zmienić nastawienia, myślenia i swojej emocjonalności. Jednak nasze emocje, osobowość, myślenie, doświadczanie stresu, a nawet to w jakich relacjach jesteśmy z naszą rodziną

mają wpływ na nasze zdrowie i nie możemy tego zlekceważyć. Uwzględnienie czynników psychicznych w powstawaniu i przebiegu chorób pozwala na dowartościowanie psychoterapii jako metody pośrednio leczącej ciało. Skoro w powstawaniu i przebiegu chorób ważną rolę odgrywa psychika, oznacza to, że należy ją równie uwzględniać w leczeniu. Dlatego na zaburzenia psychosomatyczne warto spojrzeć z nieco innej perspektywy. Zaburzenie psychosomatyczne to znak, że jakiś fragment nie funkcjonuje tak, jak powinien, że gdzieś w życiu emocjonalnym człowieka coś należy usprawnić, polepszyć, zmienić. Warto o tym pamiętać, i przy okazji różnych dolegliwości szczególnie zatroszczyć się o siebie –zadbać o higienę ciała i higienę ducha. Zamiast kolejnych tabletek zwiększających odporność, można zastanowić się nad tym w jaki sposób radzić sobie ze stresem? Czy wyrażenie emocji sprawia mi trudność? Jak mogę nauczyć się radzić sobie z codziennością, by nie wywoływała we mnie złości, lęku czy depresji? Jakie konflikty i problemy z przeszłości zostały zepchnięte w głębokie zakamarki mojej psychiki? Kiedy schorzenie się pojawi, oprócz zgłoszenia się do lekarza pierwszego kontaktu, może należy przezwyciężyć stereotypy i poszukać pomocy u psychologa czy psychoterapeuty. Psycholog Ewelina Maucha

mir 17

[ ZDROWI E / MEDYCYNA ]

„Teraz mu pokażę, co potrafię i wykażę się”. Mechanizm „negatywnego stresu” wykształcił się w toku ewolucji, by skutecznie bronić człowieka przed zagrożeniem. Miał na celu mobilizację energii człowieka w celu „ucieczki lub walki”. Badania jednego z największych badaczy stresu Waltera Canonna, pokazują, że w reakcji na stres lub zagrożenie dużą rolę odkrywa nasz układ współczulny. Układ ten stanowi część autonomicznego układu nerwowego, która odpowiada właśnie za reakcję organizmu na zagrożenie. Kiedy atakuje nas ktoś na ulicy, nasz układ współczulny zaczyna wydzielać adrenalinę, co ma przygotować nasz organizm do podjęcia działania lub szybkiej ucieczki. Mechanizm ten jednak stanowi pewien ewolucyjny przeżytek. Był on skuteczny, kiedy nasz przodek stykał się z dzikim zwierzęciem i musiał prędko wspiąć się na drzewo. Współcześnie doświadczamy innego typu stresorów. Częściej są one przewlekłe i nakładają się na siebie: skomplikowane problemy rodzinne, bezrobocie, problemy w pracy. Mobilizacja organizmu w trakcie doświadczania stresu ma za zadanie poradzić sobie na tyle, by organizm wrócił do stanu równowagi, czyli homeostazy. Wielu z nas żyje w przekonaniu, że nawet po najbardziej stresującej sytuacji, odpoczynek nas całkowicie zregeneruje. Hans Selye, endokrynolog, który wprowadził do nauki pojęcie stresu, podkreśla, że tak nie jest . Każde zetknięcie ze stresem pozostawia nieusuwalną bliznę.


mir 18


mir 19


- duży wybór towarów - miła atmosfera - co tydzień dostawa - codziennie świeży chleb

polski kucharz obiady od € 5 prowadzimy catering 45 miejsc mir 20 centrum Dublina dobra lokalizacja,

North Earl Street, mir 20 100m od Szpili


P

iękno zaczyna się od skóry …

…ponieważ żadne kosmetyki kolorowe nie upiększą Ciebie tak, jak zdrowo wyglądająca, gładka i promienna cera. Najpiękniejszy makijaż nie będzie robił pożądanego wrażenia, jeżeli Twoja skóra jest wyraźnie zmęczona, poszarzała czy z widocznymi niedoskonałościami. Kto jednak może taką bezproblemową cerą się poszczycić?

Masz kłopotliwą cerę? Nie jesteś wyjątkiem Nie każda z nas otrzymała od natury dar w postaci skóry, która nie sprawia problemów. Nie każda z nas otrzymawszy ją, może cieszyć się nią całe życie. Dlaczego? Ponieważ skóra jest żywą tkanką, a zatem podlega naturalnym procesom biologicznym oraz reaguje na czynniki zewnętrzne. Jednym słowem zmienia się wraz z całym naszym ciałem, nieustannie obumiera i odnawia się jak wszystkie komórki naszego ciała. Tempo życia, stres, zanieczyszczenia środowiska, naturalne procesy starzenia – nasza skóra reaguje na wiele czynników. Stąd niejedna z nas boryka się z utratą elastyczności, zaskórnikami, nadmiernym rogowaceniem, wypryskami…

Pożegnaj zmiany skórne. Powitaj zmiany w pielęgnacji!

Codziennie stosujesz odpowiednie kosmetyki do mycia i nawilżania skóry. Doskonale! Jednak podstawowa pielęgnacja może okazać się niewystarczająca, szczególnie w okresie jesienno zimowym, kiedy to zimno, wiatr i brak słońca szybko zamienia ją w skórę podrażnioną, suchą o niezdrowym kolorycie. Co przywróci jej piękno? Odpowiedzią współczesnej kosmetologii jest mikrodermabrazja. Zabieg, polegający na ścieraniu zewnętrznych warstw naskórka, aż do pożądanej głębokości, który pozwala odzyskać skórze elastyczność, jednolity koloryt i gładkość, stymulując jej naturalne funkcje. Dzięki umiarkowanemu usuwaniu górnych warstw naskórka w jego warstwie podstawnej dochodzi do zintensyfikowanego tworzenia się nowych, pełnowartościowych komórek. Wędrują one do góry zastępując komórki uszkodzone.

Jak to działa? Naturalnie! Mikrodermabrazja nie działa wbrew naturze. Wykorzystuje za to naturalną zdolność skóry do odnowy. Mikrodermabrazja – diamentowa czy korundowa – polega na mechanicznym, bezbolesnym usuwaniu naskórka za pomocą głowicy diamentowej lub kryształków tlenku glinu, co stymuluje odnowę komórek skóry oraz krążenie krwi i limfy. Bez szkodliwych i często uczulających środków chemicznych. Zabieg skutkuje uelastycznieniem skóry, zwiększeniem właściwości obronnych oraz jej piękniejszym wyglądem. Skóra po zabiegu jest gładsza, bardziej jednolita i napięta. Jest to metoda pielęgnacji polecana wszystkim kobietom, które

chcą polepszyć kondycję skóry, odmłodzić i oczyścić cerę, wyeliminować przebarwienia, czy pozbyć się szorstkiego zrogowaciałego naskórka. Mikrodermabrazja diamentowa jest zabiegiem bezpiecznym, nieinwazyjnym, bezbolesnym i nie powodującym uczuleń jak w przypadku innych metod peelingu. To zabieg skutecznie regenerujący i odmładzający skórę. Wskazania do stosowania: Trądzik pospolity Blizny potrądzikowe Łojotok Suchość skóry Zaskórniki, prosaki Rogowacenie przymieszkowe Rozszerzone pory Przebarwienia Szorstki, zrogowaciały naskórek Rozstępy Wiotkość skóry

Niech na Twojej twarzy odbija się tylko Twój doskonały nastrój … …a nie czas i szkodliwe działanie środowiska. Jeżeli pracujesz w klimatyzowanym biurze, zdarza Ci się przebywać w zadymionych pubach, Twoja skóra narażona jest na suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach i szkodliwe warunki środowiskowe – to jest to zabieg dla Ciebie. Nie pozwól by negatywne czynniki zewnętrze oraz procesy starzenia odbiły się na Twojej skórze zbyt wcześnie.

Zacznij inwestować w piękno …

mir 21

[ T EKST PROMO CYJNY ]

Mikrodermabrazja


mir 22


Intensywne ćwiczenia fizyczne? Gdyby każda z nas je uwielbiała, na świecie pewnie nie byłoby kobiet niezadowolonych z własnego wyglądu. Nawet osoby, które lubią sport nie zawsze mogą uprawiać go bez ograniczeń, gdyż czasem stan zdrowia wyklucza intensywne treningi. Jak w takiej sytuacji uzyskać i zachować jędrne i kształtne ciało bez względu na wiek i kondycję fizyczną? Jest metoda odpowiednia dla każdej z nas. Metoda, by szybko, skutecznie i sprytnie Wyrolować tłuszcz! Na czym ona polega? Jak większość genialnych wynalazków, pomysł jest bardzo prosty: na sporej średnicy walcu, który obraca się ze stałą prędkością umieszczone są specjalnie wyprofilowane drewniane rolki. Osoba ćwicząca może za jego pomocą dokładnie wymasować całe ciało od stóp do ramion, przykładając kolejno określone części ciała do wirujących rolek. Masaż taki nazywa się Rolletic, nie wymaga wysiłku, jest przyjemny i relaksujący. Angażuje i usprawnia największe grupy mięśniowe: ud, łydek, pośladków, brzucha, pleców i rąk. Sposób działania Rolleticu został oparty o zasady masażu drenażu limfatycznego, a więc jednego z najskuteczniejszych masaży odchudzających jakie kiedykolwiek

powstały. Zabieg ten w żaden sposób nie obciąża stawów co pozwala w pełni cieszyć się przyjemnością masażu również seniorom. Indywidualnie dobrany program ćwiczeń (pozycji ciała) na urządzeniu rolletic połączony z odpowiednio dobraną dietą oraz masażem ręcznym gwarantuje trwałe pozbycie się zbędnych kilogramów, wymodeluje sylwetkę oraz ujędrni te partie ciała, które tego wymagają. A wszystko to w kameralnej atmosfe-

rze sprzyjającej relaksowi. Korzyści jest jednak wiele więcej! W tym na pierwszy rzut oka prostym urządzeniu do masażu, każdy detal jest dobrze przemyślany: od prędkości z jaką kręcą się rolki do kierunku ich obrotu! Tajemnica jego dobroczynnego działania tkwi w po-

budzeniu krążenia krwi i limfy, co pomaga oczyścić organizm z toksyn, przyspiesza metabolizm i rozbija komórki tłuszczowe, sprawia to, że skóra staje się gładsza i bardziej elastyczna. Organizm natomiast łatwiej pozbywa się produktów przemiany materii. Skórka pomarańczowa? Odtąd będzie jedynie dodatkiem do ciast a nie problemem skóry! Nawet nie spodziewasz się jak szybko o niej zapomnisz. Dzięki masażowi Rolletic już po czwartym zabiegu zauważysz korzystną zmianę w Twojej sylwetce. Tak spektakularny efekt zawdzięczany jest kompleksowemu modelowaniu ciała jakie daje jedynie ta forma masażu. Rolletic działa podwójnie: nie tylko pomaga zmniejszyć wagę przez rozbijanie tłuszczu i pobudzanie usuwania toksyn z organizmu, ale również odgrywa ogromną rolę w ujędrnianiu skóry, która podczas zwykłej kuracji odchudzającej ma tendencję do utraty elastyczności. Wzmocnij ciało i… pewność siebie Im lepiej wyglądasz tym lepiej się czujesz. Poczuj na własnej skórze jak działa dobroczynny masaż Rolletic – nie wahaj się, przyjdź i sprawdź sama. Relaks gwarantowany już po pierwszym zabiegu. Piękne i wymodelowane ciało – już po kilku kolejnych zabiegach!

[ T EKST PROMO CYJNY ]

Masaż Rolletic

ROLLETIC - PO PROSTU CHUDNIESZ !!!

NOWOŚĆ !

TRWAŁY LAKIER DO PAZNOKCI

Rolletic to profesjonalne urządzenie masująco - rehabilitacyjne skutecznie wspomagające odchudzanie i walkę z cellulitem.

Nadeszła rewolucja – koniec z odpryskiwaniem i niedoskonałościami!

Skuteczność metody jest potwierdzona sukcesem wielu kobiet !!!

SHELLAC Hybrid Nail Color stanowi tak rewolucyjne odkrycie, ponieważ nakłada się go jak lakier do paznokci, pozostaje bez skazy lśniący i nasycony przez 14 dni a usuwa się go w przeciągu 10 minut. Shellac Manicure- € 19.99 Shellac Pedicure- € 17.99 Tipsy żelowe od - € 29.99 Shellac utrzymuje się przez 14 dni bez skazy !!!

Możesz być pewna, że Tobie także się uda !!! Zimowa promocja - 1 godzina - € 15

Mikrodermabrazja € 59.99 + nawilżanie gratis

Przyjdź i wypróbuj - pierwsza sesja GRATIS!!!

Tylko w grudniu 10% rabatu na usługi kosmetyczne będące w ofercie salonu. W Shangri La czekają na Ciebie: magiczny design, miła atmosfera, pełen zakres profesjonalnych usług. Shangri La Beauty Salon 21 North Main Street, Cork Tel. 021-425-1919 Pon-czw10-18, pt 10-19, sob 10-17

mir 23


[ BIZNES ]

Zarabianie w sieci czyli

e-biznes

receptą na kryzys

Coraz więcej osób zamiast kolejki po zasiłek dla bezrobotnych ,wybiera własny biznes. Część naszych rodaków, którym kryzys zajrzał w oczy ,woli postawić na działalność gospodarczą . Zdaniem ekspertów to normalne, że w okresie dekoniunktury rośnie zainteresowanie pracą na własny rachunek

K

ryzys ekonomiczny nie wszystkim przynosi straty. Są też tacy, którzy robią na nim interes - to internetowi sprzedawcy, którzy swoje produkty promują spowolnieniem gospodarczym. W sieci aż roi się od” kryzysowych” mebli, samochodów dobrych na kryzys, odpornych na niego telefonów i w końcu poradników, co robić, kiedy pustoszeje nasz portfel.

nie posługują się tym wyrazem, reklamując swe produkty, bo - jak mówią - ma ono w sobie pewną magię. „To hasło ma moc” bez względu na to, czy odbieramy je pozytywnie czy negatywnie, bo wzbudza emocje.

Na wyhamowaniu gospodarczym bardzo dobrze wychodzą też tzw. domeniarze, którzy kilka miesięcy temu sprytnie zarejestrowali adresy internetowe ze słowem „kryzys” w nazwie, a teraz sprzedają je w internecie- np. cena domeny: www.kryzys-ekonomiczny.pl sięgnęła już 250 €

Największy boom w biznesie internetowym jest jednak w imporcie z Chin.

Jeszcze większy szał jest na zachodnich aukcjach internetowych - po wpisaniu słowa „crisis” na eBay wyskoczy ponad 20 000 tysięcy aukcji.

Chiny stały się” fabryką świata”. Amerykańscy i europejscy producenci przenoszą tam swoje zakłady wytwórcze. Rynek chiński oferuje coraz większą gamę towarów, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie po rewelacyjnie niskich cenach.

Zdaniem ekspertów, sprzedawcy słusz-

A emocje aktywizują nas do działania i tym samym ułatwiają decyzję o zakupie.

Każdy może rozpocząć i prowadzić biznes eksportowo-importowy. Dzięki internetowi, znalezienie produktu, dostawcy i odbiorcy stało się znacznie łatwiejsze i szybsze.

KUPON NA 1 GODZINĘ JAZDY *

mir 24

szczegóły na stronie www

Chiny są dopiero na początku wielkiego rozwoju. To kraj, który stwarza niepowtarzalną szansę dla wszystkich, którzy chcą robić dobre interesy. Chiny to światowa fabryka! Możesz importować dla siebie i sprzedawać we własnym sklepie internetowym bądź pełnić rolę tzw. dropshippera, czyli dostawcy realizującego zamówienia sklepów internetowych. Możesz być pośrednikiem organizującym transakcję importowo-eksportową pomiędzy Chinami a krajami trzecimi. Możliwości jest znacznie więcej. Każdy może spróbować swych sił w handlu zagranicznym, jeszcze niedawno dostępnym tylko dla nielicznych. Jednak to nie znaczy, że wszyscy odniosą sukces. Oprócz komputera z szybkim internetem, konta w banku, znajomości języka angielskiego ,potrzeba również solidnej wiedzy o rynku chińskim, o zasadach realizacji transakcji w handlu zagranicznym, o rynku odbiorcy i o towarze, którym zamierzasz handlować.


Zamawianie i płacenie

Jest bardzo dużo przykładów oszustw na rynku chińskim, podobnie zresztą jak w handlu z innymi krajami.

Ryzykujesz:

rynkowa. Może to być dużo więcej niż tylko „marne” 100 proc. Poza tym zaoszczędzisz na samej reklamie w przeciwieństwie do importera, który sprowadza masowo.

utratą swych pieniędzy,otrzymaniem towaru niezgodnego z zamówieniem lub nieotrzymaniem go w cale, reklamacjami ze strony nabywców.

Również kapitał początkowy nie musi być zbyt duży. W zależności od rodzaju danego towaru wystarczy, że dysponujesz około 1-2 tyś €

Chiny i Chińczycy bardzo różnią się od reszty świata w zakresie kultury, języka, sposobu myślenia, historii i gospodarki. Wielu rzeczy trzeba więc się nauczyć, aby odnieść długofalowy sukces. Trzeba włożyć wiele pracy i poświęcić wiele czasu na poznawanie rynku i realnych ludzi.

Więcej niż jeden

Jaki towar kupić? Zamierzasz zająć się importem z Chin, więc musisz się zastanowić nad odpowiednim towarem. Najprościej będzie, jak wejdziesz na konkretny portal i zaczniesz przeszukiwać oferty producentów z Dalekiego Wschodu. Wstępne opisy są w języku polskim. Jeżeli jest to rzadko spotykany w Europie produkt, to z pewnością Twój zysk będzie znacznie wyższy niż wypada średnia

Nim rozpoczniemy współpracę tylko z jednym producentem, warto najpierw sprawdzić, czy nie ma ich na tamtym rynku znacznie więcej. Chodzi oczywiście o ceny danego produktu. Chińczycy poinformują szczegółowo importera o nich dopiero wtedy, kiedy otrzymają zapytanie ofertowe, które można wysłać mailem. Ceny mogą się znacznie różnić od siebie m.in. ze względu na wielkość danej fabryki, charakter zamówienia i jego wielkość czy status zamawiającego. W tym ostatnim przypadku chodzi o to, że firmy z Chin - podobnie jak i z całego świata - inaczej traktują drobne firmy, a inaczej większe. Zacznij od próbek Jeżeli masz obawy, że to, co sprowadzisz może nie speł-

Jeżeli znasz angielski, warto jednak przed złożeniem pierwszego zamówienia zadzwonić do fabryki i wyrazić zainteresowanie ofertą. W trakcie rozmowy należy podkreślić, że dalsze ustalenia będą czynione drogą e-mailową. Chińczycy cenią sobie bezpośredni kontakt. Jeżeli jednak nie stać nas jeszcze na

podróż, to nawet kontakt nawiązany telefonicznie jest dla tamtej strony ważny. Kiedy zostały już ustalone wszystkie warunki zakupu towaru, pozostał nam jeden mały szczegół: sposób zapłaty na konto producenta. Z chwilą, kiedy towar znajdzie się w Irlandii, podlega on opodatkowaniu (VAT) i opłatom celnym, które są różne w zależności od towaru, jaki sprowadzamy. Dla przykładu: kurtka zimowa, która kosztuje u chińskiego producenta 4 dolary za sztukę, po wliczeniu wszystkich możliwych opłat będzie nas kosztować ostatecznie około 5 euro .

mir 25

[ BIZNES ]

niać oczekiwań, najpierw zamów próbkę danego towaru. Bardzo wielu producentów z Chin oferuje taką możliwość. Dany produkt jest droższy od normalnego, ale nie płaci się za niego cła. Poza tym, możesz wtedy dokładnie przetestować i sprawdzić go, gdyż na ogół nie odbiega on jakością od pełnowartościowego produktu. Należy mieć jednak świadomość, że jeżeli „próbki” nie będą odpowiednio oznakowane, celnicy mogą zakwestionować przesyłkę. Bardzo rzadko się jednak zdarza, aby paczki o wartości do 100 dolarów były szczegółowo sprawdzane.


[ BĘDZI E SIĘ DZIAŁO ]

y

Bilet

JLS

(znany również jako Jack the Lad Swing) – brytyjski boysband biorący udział w piątej serii programu The X Factor. Zespół dotarł do finału, jednak wygrała Alexandra Burke.

,50

27 od €

KONCERTY: Odyssey Arena Belfast, Piątek 07/01/11 - 20:00 Sobota 08/01/11 - 20:00

Po sukcesie w X Factor JLS podpisał kontrakt z Epic Records i występował jako support podczas trasy koncertowej Lemara. Ich debiutancki singel „Beat Again” został wydany w Wielkiej Brytanii 13 lipca 2009 i dotarł do pierwszego miejsca UK Singles Chart, sprzedając się w ponad stu tysiącach egzemplarzy w pierwszym tygodniu po premierze JLS jest w tym roku zdecydowanie na topie. Po premierze swojego ostatniego albumu, nie byłoby zaskoczeniem, jeśli JLS zorganizuje tournee promujące płytę. JLS na żywo to marzenie każdego zażyłego wielbiciela popu. Fenomen muzyczny jakim jest JLS gwarantuje spektakularne widowisko i wspaniałe przeżycia dla swoich fanów.

Man In The Mirror The Music of Michael Jackson - Cork Opera House

Musical - ostateczny hołd dla twórczości Koncerty:

Sobota 29 Styczeń 2011 INEC - Gleneagle Hotel Killarney, IE start 20:30 Niedziela 30 Styczeń 2011 - 16:00 Royal Theatre and Event Centre Castlebar, IE

Bilet y : od € 25,00

JEDWARD

mir 26

króla Popu, już po raz drugi na deskach Cork opera House, odtwórca Anthony (Moon) Walker wspierany przez zespół muzyczny oraz tancerzy odniósł wielki sukces w Dublinie i Cork na wiosnę tego roku

Wszystkie bilety się rozeszły na długo przed spektaklem. Bilety do nabycia na stronie Cork Opera - cena €31 - €36


[ BĘDZI E SI Ę DZIAŁO ] Właściwie Usher Raymond IV (ur. 14 października 1978 roku w Chattanooga, Tennessee w Stanach Zjednoczonych) – amerykański piosenkarz i aktor, szczególnie popularny jako wykonawca muzyki R&B. W swej kilkunastoletniej karierze szczyt popularności osiągnął w 2004 wraz z płytą Confessions. Usher zadebiutował w roku 1994 płytą nazwaną krótko Usher, której producentem był inny znany wykonawca Puff Daddy. Zabłysnął jednak dopiero drugą płytą – My Way (1997). Trzy ze znajdujących się na płycie utworów: „You Make Me Wanna”, „Nice & Slow” oraz „My Way” dotarły do pierwszej trójki US Hot 100 torując mu drogę do dalszej kariery. Skompletowany na kolejną płytę materiał wyciekł do sieci Napster i nigdy się nie ukazał. W 2001 roku wydał jednak kolejną niezwykle udaną płytę 8701, której jeden z utworów – U Remind Me dał mu w 2002 roku nagrodę Grammy w kategorii najlepszego męskiego występu wokalnego R&B. W (2004) ukazała się kolejna płyta Confessions z najbardziej popularnym z jego utworów – Yeah!. Piosenka ta, w której usłyszeć można także Lil Jona i Ludacrisa, znalazła się na pierwszym miejscu wszystkich większych list przebojów a na amerykańskiej US Hot 100 utrzymywała tę pozycję przez dwanaście tygodni. Los Angeles Times uznało go największym wykonawcą muzyki Pop roku 2005. Na liście sporządzona przez 21 wpływowych figur muzyki w Stanach, takich jak Jermaine Dupri, Rick Rubin czy Russell Simmons wyprzedził m.in. Eminema i Alicie Keys oraz grupę Coldplay. Usher w swojej karierze wystąpił w ośmiu filmach (dziewiąty to, The Ballad of Walter Holmes, m.in. w The Faculty (1998) oraz Light It Up (1999). Grał także szereg epizodycznych ról w serialach telewizyjnych. 26.11.2007 r. – Usher został ojcem, jego narzeczona Tameka urodziła syna, który otrzymał imiona Usher Raymmond V. 10.12.2008 r. urodził mu się drugi syn - Naviyd Ely Raymond Po długiej nieobecności w 2008 roku Usher powraca z singlem Love in This Club (gościnnie Young Jeezy), który promuje jego album Here I Stand. 30.03.2010 - Usher wydaje album Raymond vs. Raymond, z którego pochodzą dwa single promujące Hey Daddy (Daddy’s Home) oraz Papers

Koncerty: Sobota 26 luty 2011 The O2 Niedziela 27 luty 2011 The O2

Bilet y : od € 44,00

mir 27


[ KULTURA CAFE ]

„Jak dobrze wyglądać po 40” Krzysztof Ibisz Znany prezenter przekroczył magiczną datę swoich 40 urodzin. Wielu z nas obawia się tego dnia, oczekując, iż nagle staniemy się mało atrakcyjni, mniej sprawni, grubsi itp. Ibisz pokazuje, że „czterdziestka” może być fajna, wszystko zależy od nas i naszego podejścia do życia. Autor udowadnia, że sukces może osiągnąć każdy, jeśli zastosuje się do przedstawionych w książce reguł i będzie systematycznie ćwiczył. Zabawnie, lekko napisana książka, nie będzie kolejnym poradnikiem odłożonym na półkę po przekartkowaniu kilku stron. Warto mieć ją pod ręką i spróbować pójść w ślady Krzysztofa … Nie mamy przecież nic do stracenia; a może uda nam się odmienić własne życie i poczuć się znowu pięknie, młodo i pewnie ? Czego Państwu i sobie życzę. Do dzieła!!!

„Każdy może gotować” Jamie Oliver Nareszcie!!! Gotowanie zgodnie z przepisem nie musi być żmudne, nudne i męczące !!! Tym razem nie będziemy popadać w irytację, kiedy przy lekturze przepisu pojawią się składniki, o których słyszymy po raz pierwszy, a znalezienie ich w Irlandii graniczy wręcz z cudem! Okazuje się również, iż nie potrzebujemy masy urządzeń, według innych poradników kucharskich uznawanych za „niezbędne”. Jamie Oliver udowadnia, że naprawdę KAŻDY może gotować. Proponuje dania proste, ale smaczne, kuszące swoim wyglądem i zapachem (wypróbowane !!!). Przejrzysta forma, zachęcające fotografie z pewnością, nawet najbardziej opornego początkującego kucharza przekonają, że to, co niektórzy uznają za codzienną konieczność może sprawiać wiele radości. Smacznego!!!

„Książę Mgły” Carlos Ruiz Zafon Najnowsza na polskim rynku, przez wielu niecierpliwie wyczekiwana pozycja Zafona zaliczana jest do nurtu literatury młodzieżowej.… Początkowo zbiło mnie to z tropu, do młodzieży bowiem już od wielu lat niestety nie należę. Zapadała noc, planowałam przekartkować jedynie kilka stron, by zobaczyć, co tym razem przygotował dla swoich czytelników świetny Hiszpan. Skończyło się jak w przypadku „Mariny”: zarwałam noc, od książki oderwać się nie mogłam… Historia rodziny Carverów , która w okresie wojennym przeprowadza się do małej osady rybackiej na wybrzeżu Atlantyku. „Nudy na pudy” jak mówi jeden z bohaterów. A jednak na pozór spokojna mieścina niesie ze sobą wiele tajemnic, od pierwszych dni dzieje się tam coś dziwnego… a wszystko to za sprawą niebezpiecznego i bezwzględnego Księcia Mgły… Magiczna, lecz nie sielankowa opowieść o przyjaźni, gotowości do poświęceń i niebezpieczeństwie, jakie czyha na każdego z nas. Nigdy bowiem nie wiemy, czego będzie żądał inny człowiek za spełnienie naszych marzeń… Niekiedy cena może być bardzo wysoka, a dług może nas prześladować przez całe życie…

„O człowieku, który chciał być szczęśliwy” Laurent Gounelle Podczas wakacji ,na wyspie Bali Julian odwiedza słynnego mędrca Samtyanga. W cyklu spotkań odkrywa powód swojego życiowego niespełnienia. Mistrz podpowiada mu, jak się uwolnić od własnych kompleksów, lęków i niepokojów. Poddawany próbom i ćwiczeniom Julian uświadamia sobie, że największą przeszkodą, jaką musi w życiu pokonać, jest... on sam.

Gorąco polecam !!!

mir 28

Laurent Gounelle, będący specjalistą w dziedzinie rozwoju osobowości, potrafi w prosty, pełen wdzięku sposób przekazać mądrość, z której czerpać może każdy z nas. Przyjemna, pouczająca lektura, mogąca posłużyć jako przewodnik po meandrach ludzkiej natury.


[ KULTURA CAFE ]

„Walkirie” Paolo Coelho Najnowsza (w polskim przekładzie), uznawana za najbardziej osobistą z książek „Mistrza”… W poszukiwaniu swojego anioła Paulo wyrusza z żoną w podróż po pustyni Mojave. Droga okazuje się być trudniejszą niż pierwotnie zakładał… czy się podda, czy osiągnie cel... jeśli tak, jakim kosztem… Opowieść o potrzebie zaakceptowania własnych słabości, pojednania się z przeszłością. Uświadamia nam, jak ważna jest umiejętność przyjmowania szczęścia bez poczucia winy. Historia o przemianie, którą każdy z nas musi przejść, żeby zrobić krok do przodu… Piękne i pouczające…

Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu 3D - FILM Ekranizacja trzeciej już części słynnej książki C.S. Lewisa. Łucja, Edmund oraz ich nieznośny kuzyn Eustachy za pomocą magicznego obrazu przenoszą się tym razem na pokład statku -- „Wędrowca do Świtu”. Ponownie spotykają młodego księcia Narnii -- Kaspiana i tym razem docierają do ojczyzny króla Narnii Aslana. Muszą pomóc mu w próbie odnalezienia dawno zaginionych przyjaciół ojca, baronów narnijskich. Nie będzie to łatwa wyprawa, gdyż uzurpator tronu narnijskiego -Miraz zesłał ich wgłąb morza. Film został wyprodukowany również w technologii 3d, co ciekawe, jako pierwszy film poza studiami Disneya. scenariusz: Christopher Markus, Stephen McFeely; premiera: 25 grudnia 2010 (Polska) 8 grudnia 2010 (Świat); produkcja: USA, Wielka Brytania; gatunek: Familijny, Fantasy, Przygodowy

The Fighter - FILM Film opowiada historię dwóch autentycznych postaci, przyrodnich braci i bokserów. Mickey „Irish” Ward (Mark Wahlberg) boksuje w wadze półśredniej, a jego celem jest pas mistrzowski w tej kategorii. Pomaga mu w tym jego brat, były zawodnik, a teraz trener, Dicky Edlund, który po poważnych problemach z narkotykami odbija się od dna i kończy z kryminalną przeszłością. Produkcja: USA; Gatunek: Biograficzny, Dramat, Sportowy Czas trwania: 1:54 Data premiery: 10 grudnia 2010 Reżyseria: David O. Russell; Scenariusz: Scott Silver , Paul Attanasio

Tron Legacy – Dziedzictwo (dostępny również w 3D) - FILM Sean Flynn ma 27 lat i jest synem Kevina Flynna (Jeff Bridges). Poszukując przyczyny nagłego zniknięcia swojego ojca, zostaje wciągnięty do cyfrowego świata, w którym jego ojciec żył przez ostatnie 25 lat. Wraz z lojalną powierniczką Kevina, Quorą (Olivia Wilde), ojciec i syn wyruszają na wyprawę przez wizualnie olśniewający, cybernetyczny wszechświat, który stał się jeszcze bardziej zaawansowany i nadzwyczaj niebezpieczny. Reżyseria – Joseph Kosiński Scenariusz: Adam Horowitz, Edward Kotsis Premiera : 17 grudnia 2010; Gatunek Akcja | Sci-Fi | Przygodowy | Thriller

mir 29


MIR PRESS LTD zatrudni specjalistę ds sprzedaży powierzchni reklamowej w miesięczniku MIR. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i nienormowany czas pracy.

zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: magazyn.mir@gmail.com

Brak Ci czasu? Jesteś zapracowany ? A Święta tuż tuż …

Oto nasza oferta potraw wigilijnych w domowej oprawie : • domowe pierogi ruskie z kapustą i grzybami, • kapusta wigilijna, • kapusta z grochem, • barszcz czerwony, • krokiety z kapustą i grzybami, • paszteciki z kapustą i grzybami, ów • gołąbki z kaszą i grzybami, am z • kluski z makiem, aj k • sałatka jarzynowa, e cz • ryba po grecku, ie • zupa grzybowa N

Polska Restauracja Cork Taste Cafe 4 Union Quay Cork mir 30 Tel. 021-49 64 900

ju

ż

i dz

ś

!!

!! ! ! !

!


mir 31


[ OGŁOSZENIA ]

Ogłoszenia drobne PRACA - CORK / KERRY / LIMERICK Dziennikarz: Portal internetowy Kierunek Irlandia zatrudni dziennikarzy. Poszukujemy ludzi, których cechuje ciekawość świata i dociekliwość. Mile widziane doświadczenie. List motywacyjny, CV i przykładowe teksty prosimy przesyłać na adres: kierunekirlandia@gmail.com Operator kamery Portal internetowy Kierunek Irlandia poszukuje operatorów kamery, montażystów. Posiadasz umiejętności i sprzęt ? Dysponujesz wolnym czasem? Czekamy na twoje zgłoszenie. kierunekirlandia@gmail.com ZOSTAN KONSULTANTKA ORIFLAME... (cała Irlandia) Współpracę z Oriflame możesz traktować jako podstawowe zajęcie lub jako sposób na zasilenie domowego budżetu. Możesz też kupować taniej dla siebie, swojej rodziny I znajomych. Pracujesz wtedy, kiedy masz czas i ochotę - ta praca dostosowuje się do Twoich potrzeb! Nie musisz zamawiać co katalog ani za określoną kwotę, zarabiasz od 23-35%. Naprawdę warto... Prezent ode mnie.. KOSMETYKI O WARTOSCI 50-e otrzymasz absolutnie za darmo zaraz Po drugim minimalnym zamowieniu:-) Zapraszam Kasia 087-12-68-336 Fryzjer / Fryzjerka Zatrudnimy fryzjerkę z doświadczeniem - praca 3 dni w tygodniu po 8 godzin. Wysokie wynagrodzenie. Oxygen Hair Design 31 Main St Midleton Cork www.oxygenhairdesign.com 0214634886 oxygenhairdesign@gmail.com Domowe obiady i ciasta na zamówienie „U cioci Maryli” W ofercie także potrawy wigilijne i dania obiadowe wg diety Dukana. Smacznie i zdrowo. Cork Maryla 089 44 94 254 Krawiec / Krawcowa Szycie oraz przeróbki ubrań, wymagane pełne kwalifikacje oraz doświadczenie. Wynagrodzenie - Euro-31.000 / rok, Perfect Fit Old Market Lane Killarney Co Kerry 0646625044 shkumbin-thaqi@hotmail.com Accomodation Supervisor Wymagane doświadczenie na stanowisku Supervisor Zakwaterowania w 3* Hotelu. Praca na pół etatu. Wynagrodzenie Euro-9.50/godz The Gresham Metropole Hotel MacCurtain Street, Cork City. 021 4643714 hr@gresham-metropolehotel.com Kelner / Kelnerka Wymagane min. 1 rok doświadczenia oraz płynny angielski. 24-32 godziny tygodniowo. Cafe Beva Hazelwood Centre Glanmire Co. Cork 087 9767990 cafebeva@live.ie Kosmetyczka Praca na part-time w Fermoy. Praca w godzinach porannych. Wymagany dobry angielski oraz umiejętność wykonywania pełnego wachlarza uslug: manicure, pedicure, zabiegi na twarz, woskowanie, henna i regulacja brwi. CV na adres: magmarmm@gmail.com Roznoszenie ulotek tel: 0862083847 TATOO dam pracę tatuatorowi....wymagana praktyka,fotki swoich prac wysyłać na maila,lub kontaktować się telefonicznie.. 0870912942 Kelner/Kelnerka Praca dla kelnerów/kelnerek z doświadczeniem oraz płynnym angielskim praca na pół etatu,wynagrodzenie 8.65/h, The Bel Pepper Bistro The Square Scariff Co.Clare rsbodyke@eircom.net

PRACA DUBLIN

Monterzy CCTV Monterzy instalacji CCTV oraz alarmów. Wykształcenie w kierunku elektroniki mile widziane, zarówno jak obsługa komputera. Praca wymaga przemieszczania się- zapewniamy firmowy samochód oraz telefon. Praca 6 dni w tygodniu. Wynagrodzenie 25.000 + bonus Easydentic Ireland Ltd - Dublin 1 Castleforbes House 3rd Floor Castleforbes Road Dublin 1 01 2463040 cv@o2mail.ie

mir 32

Opieka Społeczna Zatrudnimy 5 osób do pracy w Zakładzie Opieki Społecznej – wymagana dobra znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 12 Euro / h. Okolice Co. Westmeath Irish HomeCare Services - Tullamore Millennium House Tullamore Co. Offaly info@irishhomecare.ie Praca dla plytkarza Poszukuje pracy dla płytkarza z doświadczeniem remontowo-budowlanym. Szukam tylko osoby z dużym doświadczeniem Kontakt, Mariusz, www.renovating.ie Fryzjer / Fryzjerka Co. Dublin Saggart Od zaraz! Wymagane doświadczenie. Mile widziany j.angielski. Cv na mail iwna66@wp.pl Kierowca E+C z doświadczeniam Zatrudnie na Volvo FH-12 z naczepą, kierowcę dyspozycyjnego, angielski komunikatywny, z Dublina lub okolic. Trasy po Irlandii oraz międzynarodowe. TEL 0870655005 CV E-MAIL: polartrans@gmail.com Kosmetyczka Praca dla wykwalifikowanej kosmetyczki. Start od zaraz. Wymagany płynny angielski, mile widziane doświadczenie w pracy w SPA. Wymagane doświadczenie w stylizacji paznokci metodą żelową i akrylową. Razor Sharp Killucan Village Killucan Co Westmeath 087 1515279 razorsharp@live.ie

PRACA GALWAY

Opiekunka Poszukuje opiekunki z referencjami na pol etatu do dwóch chłopców w wieku 6,5 i 1,5 roczku. Okolice Doughiski. Odbior ze szkoły Brierhill. Najlepiej z własnym autem do dyspozycji. 0851474724 Galway Doughiska - fantagiro79@wp.pl Wicedyrektor szkoły Dyrektor Polskiej Szkoły w Galway ogłasza konkurs na stanowisko wicedyrektora szkoły na okres 1.01.2011- 02.07.2011 Do konkursu może przystąpić osoba, która: legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich i posiada kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; ukończyła wychowanie przedszkolne lub nauczanie wczesnoszkolne Preferowane będą osoby, które: - mają co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu szkołą lub zespołem przedmiotowym, są dokładne i systematyczne w pracy, terminowo wywiązują się z powierzonych zadań, są komunikatywne, potrafią dobrze organizować pracę własną i zespołu, potrafią reagować spokojnie w sytuacjach stresowych Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: - list motywacyjny i życiorys, kopie obu stron dowodu osobistego, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone formy doskonalenia zawodowego, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko wicedyrektora w Polskiej Szkole w Galway. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: spgalway.accounts@gmail.com tel 0-86-785-74-99 , w godzinach 18-20.


Jeśli jesteś mamą dziecka, w wieku do 2 lat lub mamą oczekującą na rozwiązanie, masz wiele wątpliwości związanych z ciążą, porodem albo opieką nad swoim maluchem, potrzebujesz odpoczynku od domowej rutyny i chętnie spotkasz się z innymi kobietami – to zapraszamy Cię na spotkania grupy dla mam. Każde ze spotkań poświęcone będzie omawianiu konkretnego tematu, ustalonego wcześniej z mamami. Może to być np. problem depresji poporodowej albo powrotu do pracy po urlopie. Na spotkaniach pojawiać się będą zagadnienia związane z tzw. ekologicznym macierzyństwem, którego pani Monika, osoba prowadząca, jest wielką entuzjastką – będzie więc trochę o noszeniu dzieci w chustach, o wielorazowych pieluchach, o zdrowym żywieniu, o masażu niemowląt i itp. W grupie uczestniczyć będą mamy razem ze swoimi pociechami. W trakcie zajęć starsze dzieci będą mogły swobodnie się bawić, w zasięgu wzroku swoich mam. Dwugodzinne spotkania odbywać się będą w każdy wtorek, począwszy od dnia 23 listopada 2010r., w siedzibie Cois Tine, w centrum Cork. Jak na dobre towarzyskie spotkanie przystało, będzie herbata, ciastko i czas na miłe rozmowy. Zapraszamy i życzymy wszystkim przyszłym i obecnym mamom wszystkiego dobrego. Wszelkie informacje o spotkaniach można uzyskać u pani Moniki Gendek, pod nr tel. 0872972613.

INFORMATOR:

Grupa dla mam i kobiet w ciąży

Ważne telefony: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie 5 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4 tel. (+353-1) 283 08 55 fax (+353-1) 269 83 09 Godziny urzędowania: Pon-Pt 8.30 – 16.30 Adresy e-mail: Sekretariat: info@dublin.polemb.net Ambasador: ambassador@dublin.polemb.net Radca polityczny: political@dublin.polemb.net Wydział Konsularny Ambasady RP 4-8 Eden Quay, Dublin 1 tel. (+353-1) 871 80 20 fax (+353-1) 872 77 92 TELEFON ALARMOWY: 087 22 77 085 wyłącznie do zgłaszania przypadków nadzwyczajnych (zgony, aresztowania, szpitale etc.) Godziny przyjęć: Pon, Śr, Pt - 09.00 - 14.00 Wt, Czw - 3.00 - 18.00 Godziny przyjęć w dziale wizowym: Pon - nieczynne Wt, Czw -14.00 - 17.00 Śr, Pt - 09.00 - 12.00 Linie telefoniczne: Pon, Śr, Pt -13.30 -16.30 Wt, Czw -10.00 - 13.00 Adresy e-mail: Sekretariat: dublin.consul@msz.gov.pl Sprawy wizowe: dublin.visa@msz.gov.pl Sprawy paszportowe: dublin.pass@msz.gov.pl Garda Station Anglesea Street, Cork City Co. Cork Tel: +353 21 452 2000 FAS (irlandzki urząd pracy) Tel: 1800 33 34 25 Tax Office Revenue Tel: 021 602 7000 Mechanika Samochodowa (Cork) Tel: 087 986 88 93 Poradnia Życia Rodzinnego w kościele St. Augustines- Washington St., Cork Zapisy do poradni od 1 stycznia 2010 osobiście lub SMS (0876951913) Duszpasterstwo Polskie w Irlandii 14, High Street, Dublin 8 Tel: 087 239 32 35 Porady Socjalne i księgowe Tel: 021 427 83 49

mir 33

[ OGŁOSZENIA ]

Ogłoszenia Centrum „Together-Razem”


mir 34


mir 35


mir 36

Mir_Grudzień_2010  

Mir_Grudzień_2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you