Page 1

Tumult rond de PET-fles

Adviesbureau: Wolf

Auteur: Jimmy Wolf


Tumult rond de PET-fles

Adviesbureau: Wolf

Auteur: J.P. Wolf Plaats: Deventer Datum: 18/04/2007

In opdracht van: Saxion Hoge School Deventer Begeleid door: Karin Rijnberg en Ricardo Cronie

2


Samenvatting Tegenwoordig zijn veel landen in Europa overgegaan tot een apart inzamelingssysteem voor PET-flessen. Er wordt niet gewerkt met een statiegeldsysteem zoals in Nederland. Hierdoor is concurrentievervalsing ontstaan in de verkoop van frisdranken in PET-flessen in Europa. De kosten van het vervoer van de PET-flessen liggen veel hoger in Nederland dan in de rest van Europa. De productie van een eenmalige PET-fles kost meer energie en het levert meer afval op, maar de hervulbare PET-fles moet gereinigd en vaker getransporteerd worden. Uit een studie van de Nederlandse frisdrankindustrie blijkt dat een eenmalige PET-fles tweeÍnhalf keer zoveel afval veroorzaakt. De frisdrankenbranche is niet erg ingenomen met het statiegeldsysteem in Nederland. Volgens de frisdrankbranche is het duur en het vervalst de internationale concurrentie. Staatssecretaris Van Geel concludeert in een brief aan de Tweede Kamer dat het systeem van meermalige verpakkingen op termijn niet meer houdbaar is en dat er naar alternatieven moet worden gezocht met tenminste een gelijk milieurendement. In het Convenant Verpakkingen III is afgesproken dat nieuwe verpakkingen of – systemen niet mogen leiden tot een hogere milieubelasting. Vanuit het milieu geredeneerd bestaan er geen bezwaren tegen de overstap op eenmalige verpakkingen, mits dit gepaard gaat met extra maatregelen om ten minste 75% van de kleine PETflessen buiten de afvalzak te houden. Het Advies gaat uit naar het overschakelen op de eenmalige PET-fles. Dit is een minder milieuvriendelijke oplossing als dit de enige verandering zou zijn, daarom worden in het advies meerdere oplossingen gegeven om de innamenrendement zo danig te verhogen, dat een gelijk tot beter milieurendement wordt gecreÍerd. Voor de oplossingen waarvoor gekozen wordt, ligt de verantwoordelijkheid voor een groot deel bij de consument. De eerste oplossing waarvoor gekozen wordt is een massale distributie van PET-flescontainers voor de consument. Deze lijken op de huidige vuilcontainers die tegenwoordig bij elk huishouden staat. Het milieurendement wordt hiermee gecompenseerd door de kleine PET-flessen die hierdoor ook verzameld worden. De containers zullen om de 2 weken opgehaald moeten worden door de ROVA. Om het ruimte gebrek in de containers te verhelpen zal de structuur van de PET-flessen ook aangepast moeten worden, zodat deze in grotere aantallen in de container passen. PETflessen worden zo aangepast, dat ze makkelijk in elkaar te drukken zijn. (Bron: www.natuurenmilieu.nl)

3


Inhoudsopgave Inleiding

6

Hoofdstuk 1: Huidige situatie 1.1 situatieschets 1.2 probleemstelling 1.3 doelstelling 1.4 hoofdvraag 1.5 deelvragen

7 7 7 7 7 7

Hoofdstuk 2: voordelen van de PET-fles 2.1 inleiding 2.2 voordelen van de PET-fles 2.3 conclusie

8 8 8 9

Hoofdstuk 3: nadelen van de PET-fles 3.1 inleiding 3.2 nadelen van de PET-fles 3.3 conclusie

9 9 9 9

Hoofdstuk 4: alternatieve mogelijkheden 4.1 inleiding 4.2 alternatieve mogelijkheden 4.3 conclusie

10 10 10 10

Hoofdstuk 5: aanbevelingen en conclusie 5.1 inleiding 5.2 aanbevelingen

11 11 11

Bronnenlijst

12

Bijlagen Bijlage 1: Artikel Bijlage 2: Werkdocument 1 (Schrijfplan) Bijlage 3: Werkdocument 2 (Informatieverzameling)

13 13 14 15

4


Voorwoord Voor u ligt de adviesnota geschreven voor het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) over het gebruik van de huidige PET-fles. Deze opdracht is gemaakt in opdracht van Hogeschool Saxion met de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie (ROP). De adviesnota is geschreven door adviesbureau Wolf. Dank gaat uit naar Ricardo Cronie, Tonneke Wilmink en Karin Rijnberg die hebben geholpen bij de totstandkoming van de adviesnota. Deventer, 3 april 2008 Jimmy Wolf

5


Inleiding Het milieu is tegenwoordig een belangrijk onderwerp waar veel over wordt gesproken. Er komen steeds meer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van milieu om het milieu te behouden en te verbeteren. Dit verslag gaat over de tegenwoordig gebruikte meermalige PET-fles en de hopelijk in de toekomst te gebruiken eenmalige PET-fles. Voordat de PET-fles werd ontwikkeld werden er voornamelijk glazen flessen gebruikt. De komst van de PET-fles was een ontwikkeling die voor meer veiligheid heeft gezorgd, aangezien de koolzuurhoudende dranken onder grote druk in de flessen wordt bewaard. Aan de andere kant heeft het gebruik van de PET-fles ook nadelige gevolgen, zoals meer vervuiling. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de PET-fles nog steeds voor te veel vervuiling zorgt en er nog veel mogelijkheden zijn om dit te verbeteren. Tegenwoordig wordt een meermalige PET-fles gebruikt die gereinigd, vervoerd en verwerkt moet worden. In dit verslag zullen we met alternatieven komen om de eenmalige PET-fles in productie te brengen zonder dat dit meer schade brengt aan het milieu. In dit verslag wordt een advies gegeven over een mogelijk alternatief proces voor zowel inzameling als verwerking van de PET-fles met tenminste een gelijk milieurendement als de eenmalige PET-fles. Het doel van dit rapport is het informeren, overtuigen en adviseren van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Hiermee willen we het ministerie van VROM bekend maken met een alternatieve methode om de huidige PET-fles te produceren, te transporteren en uiteindelijk te verwerken. Er moet rekening worden gehouden met het soort verpakking, de kosten die het met zich mee brengt, het afval dat hiermee geproduceerd wordt, de effecten op het milieu en uiteindelijk het soort inzamelsysteem dat gehanteerd wordt. In het verslag worden alle voor- en nadelen van de PET-fles behandeld, om een duidelijk beeld te creĂŤren wat de beste oplossing zal zijn voor het produceren, distribueren en verwerken van de PET-flessen. Aan het eind van elk hoofdstuk volgt een conclusie. Hiermee willen we uiteindelijk met een advies komen hoe de eenmalige PET-fles het beste gebruikt kan worden.

(Bron: http://www.vrom.nl)

6


Hoofdstuk 1: Huidige Situatie 1.1 Situatieschets

In de media heeft de discussie gespeelt over de toekomst van de 1,5 liter PETfles. Hierbij ging het onder meer om het afschaffen van het hervullen van grote flessen en het zwerfafval van de kleine flesjes. De Nederlandse frisdrankenindustrie (NFI) en het Ministerie van VROM hebben afgesproken dat de industrie mag stoppen met het hervullen van flessen onder voorwaarde van een alternatief systeem met dezelfde of betere milieuprestatie. CE is door de NFI gevraagd deze complexe en vooral politiek beladen milieuvergelijking uit te voeren. De resultaten van het project ‘Recycling for all’ zijn inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. De huidige situatie is vergeleken met twee alternatieven. Het eerste betreft een voorstel van de NFI. Dit is een systeem zonder statiegeld, maar wel met een zogenaamde retourpremie voor grote flessen en een inzamelinspanning voor de kleine flesjes. Bij deze optie is het verplicht om een bepaalde hoeveelheid hergebruikt materiaal te verwerken in de flessen. In het tweede alternatief worden alle flessen eenmalig gebruikt, maar dan wel met statiegeld. Met instemming van de betrokken ministeries, de milieubeweging en reviewer IVAM is geconcludeerd dat de twee alternatieven geen milieuverslechtering opleveren ten opzichte van de huidige situatie. Lokale overheden zijn bang dat met het voorstel van de NFI de kosten van de afvalinzameling zullen oplopen en dat de strenge doelstellingen voor zwerfafval niet gehaald worden. (Bron: http://www.vrom.nl)

1.2 Probleemstelling Wat zijn de voor en nadelen van de verschillende soorten gebruik van de PET-fles en is een goede oplossing mogelijk voor een betere verwerking/inname van de PET-fles met tenminste een gelijke milieurendement?

1.3 Doelstelling Het zoeken naar een alternatief proces voor zowel inzameling en verwerking van de PET-fles met tenminste een gelijk milieurendement.

1.4 Hoofdvraag Wat kan er in het hedendaagse systeem veranderd worden, zodat we een beter verkoop en inname van de PET-fles krijgen, zodat de concurrentievervalsing geminimaliseerd wordt en ook een gelijke of minder belasting zorgt voor het milieu?

1.5 Deelvragen 1 2 3

Moet er gekozen worden voor de meermalige- of de eenmalige PET-fles? Hoe verkrijgen we een betere inname van de PET-fles? Wat zijn de alternatieven?

7


Hoofdstuk 2: Voordelen van de PET-fles 2.1 Inleiding Tegenwoordig zijn er veel verschillende verpakkingen op de markt gebracht waar ook een grote variatie dranken in te verkrijgen is. Dit lijkt over het algemeen heel makkelijk, maar het grote nadeel is dat de verpakkingen voor veel afval, kosten, vervoer en schade voor het milieu zorgen. Er zijn naast de PET-fles nog vele andere verpakkingsmogelijkheden, de overige verpakkingsmaterialen met recyclemogelijkheden zijn:  PET (meermalig, eenmalig met recycling, eenmalig AVI)  Blik – staal met alu bovenzijde – (direct recycling, recycling na AVI)  Blik – volledig alu – (direct recycling, recycling na AVI)  Glas in krat (meermalig)  Glas los (meermalig, eenmalig met recycling, eenmalig AVI)  Drankenkarton met alu (AVI, recycling evt. via nascheiding)  Drankenkarton zonder alu (AVI, recycling evt. via nascheiding) In dit verslag behandelen we voornamelijk de voor- en nadelen van de PET-fles. Op deze manier zullen we tot een conclusie komen wat het beste alternatief voor een betere productie, distributie en inname van de PET-fles dat zorgt voor een gelijke of minder milieurendement. Dit zal voor een minimalisering in de concurrentievervalsing zorgen in de frisdrank branche. (Bron: http://www.vrom.nl)

2.2 Voordelen van de PET-fles Zoals hierboven staat weergegeven zijn er veel mogelijkheden om frisdranken te distribueren. Er wordt tegenwoordig veel voor de PET-fles gekozen. De reden hiervoor is voornamelijk dat de PET-fles makkelijk te gebruiken is en het plastic waarvan de PET-fles gemaakt wordt is volledig recyclebaar. Toch wordt voornamelijk gekozen voor de meermalige PET-fles. Het hervullen van de PETflessen zorgt ervoor dat de kosten bij de productie beperkt blijven. Voordelen van de meermalige PET-fles De voordelen van de meermalige PET-fles zijn vooral dat de productie van de PETfles in verhouding tot andere verpakkingsmaterialen erg goedkoop is. De meermalige PET-fles zorgt voor tweeëneenhalf keer minder afval, 70% minder energie kost en 50% minder broeikaseffect veroorzaakt in verhouding tot de eenmalige PET-fles. Voordelen van de eenmalige PET-fles Door het gebruiken van de eenmalige PET-fles zal de concurrentievervalsing aanzienlijk dalen en door het gebruik van de eenmalige PET-fles zal er ook een nieuw systeem moeten komen voor de inname van de eenmalige PET-fles. Dit zou kunnen zorgen voor een betere inname van onder andere ook kleine PET-flessen. Als 70% van de kleine PET-flessen apart ingezameld kunnen worden samen met de grote PET-flessen zijn alle nadelen van de productie van de eenmalige PET-fles gecompenseerd. Uiteraard wordt er gestreefd naar een vermindering van de milieubelasting. (Bron: http://www.vrom.nl)

Voordelen voor de consument De inname van de PET-flessen gebeurt door middel van statiegeld. De consument betaalt een klein bedrag bij aankoop van het product dat verpakt is in een PETfles. Dit bedrag krijgt de consument bij het inleveren van de PET-fles weer terug. De voordelen bij de eenmalige PET-fles voor de consument is vooral dat het statiegeld afgeschaft wordt en nu gedeponeerd kunnen worden in een container

8


die de consument thuis heeft. De consument zal nu niet meer terug hoeven gaan naar een supermarkt om de PET-flessen in te leveren. (Bron: http://www.vrom.nl)

2.3 Conclusie De voordelen van de PET-fles zijn reden genoeg om het product te blijven gebruiken in de frisdrankbranche. Mits het goed verwerkt wordt is de PET-fles 100% recyclebaar. De PET-fles is in verhouding met andere verpakkingmaterialen erg licht en sterk. Hierdoor zal de PET-fles nog lang gebruikt worden, maar er zal een verandering moeten komen in de distributie en de innamen van de PET-fles.

Hoofdstuk 3: Nadelen van de PET-fles 3.1

Inleiding

Tegenwoordig wordt voornamelijk de meermalige PET-fles gebruikt. Na gebruik moeten de PET-flessen door de consument bij een supermarkt worden ingeleverd. De lege flessen moeten worden vervoerd naar een reiniginginstallatie om de PETflessen weer klaar voor gebruik te maken.

3.2

Nadelen van de PET-fles

Nadelen van de meermalige PET-fles De nadelen van de meermalige PET-fles zijn voornamelijk het vervoer, de kosten en de concurrentievervalsing. Het vervoeren van lege PET-flessen is voornamelijk het vervoeren van lucht. De PET-flessen kunnen niet samengedrukt worden, omdat ze hergebruikt moeten worden. Het vervoer van lege PET-flessen vindt twee keer plaats. Eerst van de supermarkt naar de reiniginginstallatie en van de reiniginginstallatie naar de fabriek waar ze hervuld worden. Het vervoer van de eenmalige PET-fles vindt een keer plaats. Op deze manier moeten de PET-flessen alleen van de supermarkt naar de fabriek worden vervoerd. Door de concurrentievervalsing lopen de fabrikanten veel geld mis. Door de genoodzaakte hogere prijzen zijn er veel minder consumenten dan wanneer de prijzen veel lager liggen. (Bron: http://www.vrom.nl)

Nadelen van de eenmalige PET-fles De nadelen van de eenmalige PET-flessen zijn voornamelijk dat het tweeĂŤneenhalf keer zoveel afval veroorzaakt, 70% meer energie kost en 50% meer broeikaseffect veroorzaakt. De inname van de eenmalige PET-fles werkt niet met statiegeld, maar met een container die bij de consument thuis staat. De vraag is echter of de consument bereid is mee te werken aan dit inzamelsysteem. Uit ervaring zal moeten blijken of het percentage van de inname van de PET-fles hoog genoeg ligt om aan de milieueisen te voldoen. (Bron: http://www.vrom.nl)

3.3 Conclusie De PET-fles is een mooi product dat perfect in de hedendaagse samenleving past. Het veelvuldig vervoeren van de lege PET-flessen wordt door de fabrikanten gezien als het vervoeren van dure lucht. In de rest van Europa wordt al jaren een ander systeem gehandhaafd. Er moet dus een alternatief komen op de meermalige PET-fles, zodat de concurrentievervalsing geminimaliseerd wordt en het milieurendement gelijk blijft of verbeterd wordt.

9


Hoofdstuk 4: alternatieve mogelijkheden 4.1 Inleiding

Er is in het verleden veel onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden voor het produceren, distribueren en verwerken van de PET-flessen. Veel van die mogelijkheden zijn in andere landen van toepassing. Het grootste verschil is voornamelijk de verwerking/inname van de PET-flessen. In de volgende paragrafen zullen de alternatieve mogelijkheden beschreven worden.

4.2 Alternatieve mogelijkheden De verbeterde technologie bij sortering en recycling maken het voor Nederland mogelijk nu een economisch en milieutechnisch betere keuze te maken, via de nascheiding van het huishoudelijk restafval. Uit het TNO-rapport blijkt dat dit ook in verband met de uitstoot van broeikasgassen een betere optie is dan het statiegeldsysteem. PET-flessen kunnen dus het beste in de vuilnisbak. (Bron: http://www.trouw.nl) De PET-flessen die bij het afval terechtkomen worden gebruikt als brandstof in een afvalverbrandingsinstallatie met energie-opwekking, waarvoor ze met hun hoge calorische waarde zeer geschikt zijn. Deze methode is nagenoeg voor een klein percentage van de PET-flessen van toepassing. (Bron: http://www.trouw.nl) Ook kunnen flessen die via het afval met allerlei verontreinigingen in contact zijn geweest tot waardevolle producten gerecycled worden. Dit komt doordat de afbraak van PET door verhitting weer kan worden hersteld, waarbij ook verontreinigingen verdwijnen. (Bron: http://www.trouw.nl)

4.3 Conclusie De meeste alternatieven zijn niet efficiĂŤnt genoeg om te gebruiken. Een groot deel hebben een lager milieurendement dan het systeem dat in Nederland wordt gebruikt. Het enige bruikbare alternatief is alle PET-flessen in de gewone afvalcontainer te gooien en een extra scheidings methode, de nascheiding van het huishoudelijk restafval. Hiervoor zal financiĂŤle middelen van de overheid genoodzaakt zijn. Deze methode zal een groot percentage van de PET-flessen recyclen met een hoog milieurendement.

Hoofdstuk 5: aanbevelingen en conclusie 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk geven we een advies over het gebruik van de eenmalige PET-fles, zodat dit tot een gelijk of beter milieurendement leidt.

4.2 aanbevelingen

Het voornaamste milieuprobleem gaat over het feit dat te veel PET-flessen bij het gewone huisvuil gedeponeerd worden. Als dit te combineren is met het huidige scheiden van afval, zou dit voor een hoge percentage van de inname van de PETfles zorgen. Het alternatief dat ons adviesbureau heeft bedacht is zorgen dat de overheid zorgt voor een extra container bij ieder huishouden voor de PET-flessen. Dit zal een grote eenmalige investering zijn voor de overheid, maar het zal de milieuvervuiling erg terugdringen. Tegenwoordig moet de consument alleen statiegeld betalen op de grote PET-flessen. De kleine PET-flessen komen vaak in het gewone huisvuil terecht. Met dit systeem zal ongeveer 70% van de kleine PET-flessen ingenomen worden die normaal bij het ander huisvuil terechtkomen.

10


Naar schatting zal 95% van de grote PET-flessen opgehaald worden. Als dit percentage daadwerkelijk behaald wordt zal het milieurendement beter worden dan met de meermalige PET-flessen. Aangezien PET-flessen duur te vervoeren zijn, zullen er dan ook geen grote hoeveelheden PET-flessen in de container passen. Dit zal opgelost moeten worden door nieuwe PET-flessen in te voeren die (net als sommige kleine PET-flessen) makkelijk samengedrukt kunnen worden om zo veel ruimte te besparen. Met dit idee zouden de containers net als de andere containers eens per twee weken opgehaald moeten worden.

11


Bronnenlijst Internetbronnen: Natuur en milieu, 2008. Een breed inzamelplan voor verpakkingen. Bekeken via: www.natuurenmilieu.nl (Geraadpleegd op 28 maart 2008) VROM, 2008. Effecten van een ecotax op blikjes en flesjes. Bekeken via: http://www.vrom.nl (Geraadpleegd op 28 maart 2008) VROM, 2007. Kunststof en glas. Bekeken via:

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=8337 (Geraadpleegd op 3 april 2008) VROM, 2006. Informatieblad Kunststofafval in Nederland. Bekeken via:

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=6123 (Geraadpleegd op 3 april 2008) VROM, 2007. Een schone leefomgeving? Bekeken via:

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=5159 (Geraadpleegd op 3 april 2008)

Trouw, 2005. Afvalverwerking / Statiegeld is verspilling van energie. Bekeken via: http://www.trouw.nl/deverdieping/podium/article44499.ece/Afvalverwerking +%2F+Statiegeld+is++verspilling+van+energie (Geraadpleegd op 7 april 2008)

12


Bijlage 2: Werkdocument 1 (Schrijfplan) Communicatieve doelen Doel: Informeren en overtuigen. Doelgroep: Ministerie Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Onderwerpen: Het gebruik van de PET-fles en de voor- en nadelen van de verschillende soorten gebruik van de PET-fles. Beleidsdoelen Probleem: Een te laag milieurendement voor het gebruik van de hedendaagse PET-fles. Voorkennis: Het onderwerp is veelvuldig in de media aan het licht gebracht en het ministerie van VROM is al een hele lange tijd bezig een oplossing te vinden voor het probleem. Evt. Weerstanden: Een oplossing voor het probleem is moeilijk vast te stellen, aangezien het uiteindelijk op de consument aan komt. Persoonskenmerken: Het gaat om geschoolde mensen met goede kennis op dit vakgebied. Schaduwlezers: Het wordt een open rapport, iedereen die ge誰nteresseerd is zou het na kunnen lezen. Rekening mee houden? Op zekere hoogte, het gaat uiteindelijk om de samenwerking met de consument. Lezersdoelen: Informatie verschaffen over de mogelijke oplossingen en uiteindelijk tot een besluit komen. Inhoud van de communicatie Expressieve boodschap: Ik wil professioneel over komen op de lezer, deze moet de indruk krijgen dat ik wel weet waar ik het over heb. Relationele boodschap: Voorkennis en (taal)niveau van de ontvanger is bovengemiddeld. De relatie moet voornamelijk overkomen, zodat informatie serieus wordt genomen. Minibouwplan Tekstthema: Advies geven over de alternatieven van de tegenwoordig gebruikte PETfles. Hoofdvraag: Wat kan er in het hedendaagse systeem veranderd worden, zodat we een beter verkoop en inname van de PET-fles krijgen, zodat de concurrentievervalsing geminimaliseerd wordt en ook een gelijke of minder belasting zorgt voor het milieu? Deelvragen: Moet er gekozen worden voor de meermalige- of de eenmalige PET-fles? Hoe verkrijgen we een betere inname van de PET-fles? Wat zijn de alternatieven?

13


Bijlage 3: Werkdocument 2 (Informatieverzameling) Specificaties Situatieschets   

Huidige PET-fles systeem niet efficiënt genoeg VROM heeft een onafhankelijke instantie hulp gevraagd over de mogelijke alternatieven en verbeteringen Proberen het statiegeld systeem af te schaffen, aangezien dit milieuonvriendelijker is dan alternatieve oplossingen

Probleemstelling en Doelstelling Probleemstelling Wat zijn de voor en nadelen van de verschillende soorten gebruik van de PET-fles en is een goede oplossing mogelijk voor een betere verwerking/inname van de PET-fles met tenminste een gelijke milieurendement? Doelstelling Het zoeken naar een alternatief proces voor zowel inzameling en verwerking van de PETfles met tenminste een gelijk milieurendement. Gegevensverzameling Natuur en milieu, 2008. Een breed inzamelplan voor verpakkingen. Bekeken via: www.natuurenmilieu.nl (Geraadpleegd op 28 maart 2008) VROM, 2008. Effecten van een ecotax op blikjes en flesjes. Bekeken via: http://www.vrom.nl (Geraadpleegd op 28 maart 2008) VROM, 2007. Kunststof en glas. Bekeken via:

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=8337 (Geraadpleegd op 3 april 2008) VROM, 2006. Informatieblad Kunststofafval in Nederland. Bekeken via:

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=6123 (Geraadpleegd op 3 april 2008) VROM, 2007. Een schone leefomgeving? Bekeken via:

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=5159 (Geraadpleegd op 3 april 2008)

Trouw, 2005. Afvalverwerking / Statiegeld is verspilling van energie. Bekeken via: http://www.trouw.nl/deverdieping/podium/article44499.ece/Afvalverwerking +%2F+Statiegeld+is++verspilling+van+energie (Geraadpleegd op 7 april 2008)

14


Analyse onderzoeksgegevens vanuit aangegeven analyseoptiek -

Huidige systeem niet efficiënt genoeg.

-

Statiegeld systeem geen optie.

-

Alternatieven efficiënter dan huidige gebruik, maar prijskwalitatief gezien niet voldoende.

Diverse oplossingen uit verschillende invalshoeken -

Extra nascheiden van het afval, zodat de PET-flessen bij het afval gedeponeerd kunnen worden.

-

Consument van speciale PET-fles containers voorzien.

-

Indrukbare PET-flessen in combinatie met het vorige punt.

Onderbouwing oplossingen (argumentatie) -

Op deze manier zal een groot percentage van de PET-flessen goed verwerkt worden, zodat het milieu minder geschaad zal worden. Na het scheiden zullen de PET-flessen hergebruikt kunnen worden.

-

De consument zal de PET-flessen scheiden met het huishoudelijk afval. Op deze manier zal er een hoog percentage grote PET-flessen en een (naar de huidige situatie gekeken) nog hoger percentage kleine PET-flessen opgehaald kunnen worden.

-

Het vervoeren van lege PET-flessen houdt voornamelijk het vervoeren van lucht in. Met de nieuwe PET-fles zal het vervoeren veel efficiënter gebeuren.

15

Essay duurzaamheid PET-fles  

Essay duurzaamheid PET-fles

Advertisement