Page 1

Nmhd A¨sâ I¯v t]Pv Fhp-{]m-kym½ Cu t]Pv Ime-L-«-¯nsâ hnip²

04 05

cq]Xm Zn\m-tLmjw dnt¸mÀ«pw Nn{X-§fpw t]Pv

Î-Ü-ÌÞ-V tabv

2014

C§m-¸p-g-bnse [hf hn¹hw

08

]memgn Imen-¯o-ä, ]h³ anÂIv kmc-Yn-I-fpsS IY t]Pv

07

Õß-×X-

Reg. No. KERMAL 14970/11/1/2012

]p-kvX-Iw: 1 e¡w: 8

Xma-c-ticn cq]X apJ-]{Xw

ssZh-¯nsâ hnfn¡v ImtXmÀ¡mw ^m. tXmakv CS-bm Fw.kn-._n-.Fkv.

ssZh-hn-fn-¡m-bpÅ

hn-hn-[ t{]-jn-X k-aq-l-§-fp-sS B-lzm\-hpw £-W-hpw I-t¯m-en-¡ {]-kn-²o-I-c-W-§-fn hym-]-Iam-bn Im-Wp-¶ Im-e-b-f-hm-Wn -Xv. \n-Xy ssN-X-\y-b-Xn H-cn-¡Â {]-kv-Xm-hn-¨-Xp-t]m-se Cu B-lzm-\-t¯m-Sv kz-X-{´-am-bn {]-Xn-I-cn-¡m³ C-¶pw bp-h-P-\§Ä X-bm-dm-Ip-¶p F-¶-Xp hnizm-k Po-hn-X-¯n-se kp-Ir-X -am-Wv. ssZ-hh - n-fn-tbm-Sv _-Ôs - ¸-« B-ib-§-fpw B-ZÀ-i-§-fpw km-am\y-am-bn ]u-tcm-ln-Xy þ k-\ymkm-´-kp-I-tfm-Sv tNÀ-¶p \n¡p-¶-h-bm-Wv. tb-ip-hn-s\ {]-Xnbpw kp-hn-ti-j-s¯-{]-Xn-bpw `-h-\-§-sf-tbm k-tlm-Z-c-§sf-tbm am-Xm-]n-Xm-¡-sf-tbm hkv-Xp-h-I-I-sf-tbm Xy-Pn-¡p-¶ (aÀ-t¡m-kv 10:29) Po-hn-Xw ssZ-hnI-hpw B-ßo-b-hp-am-b Im-gv-N-¸mSp-I-Ä-sIm-≠v k-ar-²-hpw {]-`m -]q-cn-X-hp-am-Wv.

ssZ-h-hn-fn hn-ip-² {K-Ù-¯n ssZ-h-hn-fn-sb-¡p-dn-¨v hn-ip-² {K-Ùw \Â-Ip-¶ sh-fn-s¸-Sp¯-ep-I-fpw B-ZÀ-i-§-fpw kw-`h-§-fpw ssZ-h-þ-a-\p-jy _-Ô¯n-sâ kz-`m-h-s¯-bpw N-cn-{XK-Xn-sb-¯-s¶-bpw cq-]-s¸-Sp¯p-¶-Xpw cq-]m-´-c-s¸-Sp-¯p-¶h-bp-am-Wv. ssZ-hw X-s¶-bm-Wv hn-fn-bp-sS IÀ-¯m-hv. IÀ-½w hyàn-tbm k-aq-l-tam B-Imw. A{_m-lw F-¶ hy-àn kzo-I-cn-¨ hn-fn-bpw (DÂ-¸-¯n 12:3) C-{kmtb F-¶ P-\-k-aq-l-¯n-\v e-`n-¨ hn-fn-bpw (kw-Jy 11 : 29) D-Zm-l-c-W-§-fm-Wv. ss_-_nfn D-]-tbm-Kn-¡p-¶ "Im-dm'

(Quara) "_m-lÀ' (Bahar) F-¶o {Ko-¡v {In-bm-]-Z-§Ä hn-fn-bpw Xnc-sª-Sp-¸pw kq-Nn-¸n-¡p-¶p. {]-tXy-I Zu-Xy \nÀ-h-l-W-¯n\m-Wv an-¡-hm-dpw F-Ãm hn-fn-Ifpw. ]qÀ-h ]n-Xm-¡-·m-cp-sS hn-fnbpw Xn-c-sª-Sp-¸pw ssZ-h-hpw C{km-tb-epw X-½n-ep-Å D-S-¼-Sn-bpsS `m-K-am-Wv. ssZ-h-¯n-sâ I-cpWma-kr-W-am-b {]-hr-¯n-IÄ-¡v km-£n-I-fm-Im-\pw C-X-c P-\-hn`m-K-§-sf-¡q-Sn ssZ-h-¯n-¦-te-¡v \-bn-¡m-\p-ap-Å _m-[y-X-bpw Cu hn-fn-bn-eq-sS GÂ-¸n-¡-s¸-Sp-¶p (G-i-¿ 43:9, k-¡-dn-b 2: 14). hn-ip-² {K-Ù-¯n-se ssZ-h-hn-fnbp-sS N-cn-{Xw {]-hm-N-I-cp-sS ZuXy-t¯m-Sv tNÀ-¶p \nÂ-¡p-¶p. bYmÀ-° {]-hm-N-I³ ssZ-h-¯m hn-fn-¡-s¸-«-h-\pw {]-tXy-I Zu-Xy hm-l-I-\p-am-Wv. A-¡m-e-¯v ssZh-¯m hn-fn-¡-s¸-Sm-¯ Nn-e {]-hm-N-I-cpw IÀ-½-\n-c-X-cm-bn-cp¶p-. X-·q-ew hn-fn-bpw A-`n-tj-Ihpw kp-{]-[m-\-am-bn-cp-¶p. ]p-Xn-b \n-b-a-¯n-se-¯p-t¼mÄ {In-kv-Xp-hn ]-¦p-Im-cm-bn F-Ãmh-cpw hn-fn-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p F-¶ {]-ta-bw i-à-am-Wv. hn-ip-² ]-t{Xm-kpw ]u-tem-kpw hn-izm-kn K-W-§-sf "hn-fn-¡-s¸-«-hÀ' F-¶m -Wv kw-t_m-[-\ sN-¿p-I. hn-i-² ]u-tem-kv A-¸kv-tXm-e³ \ÂIp-¶ ho-£-Ww {In-kv-Xo-b Pohn-X-¯n-sâ a-l-Xzw {]-tLm-jn¡p-¶-Xm-Wv.A-Xv im-´n-bn-te¡pw kzm-X-{´y-¯n-te-¡p-ap-Å Xn-c-sª-Sp-¸m-Wv. Po-h-sâ Xn-Ihn-te-¡pw hy-àn kzm-X-{´y-¯nte-¡p-ap-Å Xn-c-sª-Sp-¸m-Wv. {Inkv-Xp-hn-sâ hy-àn-Xz-¯n-te-¡v h-f-cm-\pw A-hn-Sp-s¯ Im-e-Sn-IÄ ]n-´p-S-cm-\p-ap-Å hn-fn-bm-Wv.

]u-tcm-ln-Xy-hpw k-\ym-k k-aq-l-hpw k-\ym-k-¯n-te-¡pw ]u-tcm-lnXy-¯n-te-¡pw t{]-jn-X Po-hn-X¯n-te-¡p-ap-Å hn-fn-bm-bn-«m-Wv C-¶-s¯ km-l-N-cy-¯n ssZ-hhn-fn K-Wn-¡-s¸-Sp-I. A-¸-kv-tXmen-I ]m-c-¼-cy-¯n {In-kv-Xp-

hn-sâ A-P-]m-e-\ ip-{iq-j Xp-S-cm\pw ssZ-h-P-\-¯n-\m-bn kz-bw AÀ-¸n-X-cm-Im-\pw {]-hm-N-I ZuXy-¯n A-hn-Sp-t¯-¡v km-£yw h-ln-¡m-\p-am-Wv ]u-tcm-ln-Xy ip-{iq-j. {h-X-_-²-am-b k-aq-lPo-hn-X-hpw t{]-jn-X-Xz-hpw h-gn kp-hn-ti-j-¯n-se {In-kv-Xp-hn-s\ A-\p-I-cn-¨v ssZ-h-cm-Py-¯n-\p th-≠n kz-bmÀ-¸-Ww sN-¿p-¶ k\-Xn-cp-k-`-bm-Ip-¶ `u-Xn-I i-co-cs¯ ]-Sp-¯p-bÀ-¯p-hm-\m-Wv (h-¯n-¡m³ II k-\ym-kw, B-apJw). {i-t²-b-am-b H-cp Im-cy-ap-≠v. k-\ym-k-hpw ]u-tcm-ln-Xy-hpw I-t¯m-en-¡m k-`-bp-sS am-{Xw ]pWy-]p-jv-]-am-Wv. H-cp P-·w ap-gph³, A-hn-`-à-am-b lr-Z-b-t¯msS, P-\-Po-hn-X-¯n-sâ I-S-bv-¡Â kz-X-{´-am-bn B-ßmÀ-¸-Ww sN¿p-¶ Po-hn-Xw a-X ta-J-e-bn th-sd F-hn-sS-bp-≠v? C-Xp X-s¶bm-Wv Cu Po-hn-X-¯n-sâ {]-hmN-I am-\-hpw.

AÂ-am-bc - p-sS ssZ-hh - n-fn F-¶m k-`mPo-hn-X-¯n k-\ymk-¯n-epw ]u-tcm-ln-Xy-¯n-epw am-{Xw ssZ-h-hn-fn-sb H-Xp-¡n \nÀ¯p-¶-Xv ssZ-hn-I Im-gv-N-¸m-S-Ã. k-`-bn-se `q-cn-`m-Kw AÂ-am-bcpw ssZ-h-hn-fn-bp-sS ]-cn-[n-bn-emsW-¶ k-Xyw hn-kv-a-cn-¡-s¸-Sp-

¶p. ""`u-Xn-I XmÂ-¸-cy-§-sf \n-b-{´n-¨pw ssZ-h-ln-Xm-\p-k-cWw A-h-sb {I-ao-I-cn-¨pw kz-´w Po-hn-Xm-h-Ø-bp-sS hn-fn-¡-\p-krX-am-bn ssZ-h-cm-Pyw A-t\z-jn-¨v tem-I-¯n Po-hn-¡p-¶-h-cm-Wv AÂ-am-bÀ. A-hn-sS kp-hn-tij ssN-X-\y-¯m \-bn-¡-s¸-«v kz-IÀ-¯-hy-§Ä \nÀ-h-ln-¨psIm-≠v A-Xn-se ]p-fn-am-hm-bn hÀ-¯n-¡m-³ ssZ-hw A-h-sc hnfn-¨n-cn-¡p-¶p'' (h-¯n-¡m³ II, AÂ-am-bÀ, \-¼À 2). a-e-_m-dn-sâ N-cn-{X ]-Ým-¯-e¯n ssZ-h-hn-fn-sb-¡p-dn-¨v Nn´n-¡mw. Ip-Sn-tb-äw km-¼-¯n-I `-{Z-X-bv-¡p th-≠n am-{Xw B-bncp-t¶m? {In-kv-Xp-hpw {In-kv-Xo-b kmw-kv-Im-cn-I aq-ey-§-fpw A-]-cnNn-X-am-bn-cp-¶ H-cp P-\-hn-`m-K-¯nsâ ssZ-\w-Zn-\ Po-hn-X-¯n-te-¡v ssZ-hw, Im-\m³ tZ-i-t¯-¡v C{km-tb P-\-s¯ F-¶ t]m-se, H-cp P-\-X-Xn-sb \-bn-¡p-I-bm-bncp-¶n-tÃ? ImÀ-jn-I ta-J-e-bn-epw hn-Zym-`ym-kw, B-Xp-c-tk-h-\w, kw-kv-Im-cw Xp-S-§n-b ta-J-e-I-fnepw ssZ-hw hn-fn-¨p-sIm-≠p h-¶ Cu P-\-X-bp-sS Po-hn-X-hpw kzm[o-\-hpw H-cp \-h-kp-hn-ti-j-h¡-c-W-¯n-sâ Im-l-f-am-bn-¯oÀ¶n-tÃ? Ip-Sn-tb-ä ]n-Xm-¡-·m-cp-sS ssZ-h-hn-fn Xp-S-tc-≠-h-cm-Wv A-hcp-sS ]n³-ap-d-¡mÀ. {^m³-kn-kv amÀ-]m-¸-bp-sS

"kp-hn-ti-j-¯n-sâ B-\-µw' F-¶ A-¸-kv-tXm-en-I B-lzm\-¯n ]-d-bp-¶p: ""km-aq-ln-I am-ä-§-fp-sS B-Lm-Xw _m-[n-¨ncn-¡p-¶ bp-h-P-\-§-fp-sS B-i¦-IÄ-¡pw B-h-iy-§Ä-¡pw {]-iv-\-§Ä-¡pw £-X-§Ä-¡pw D-¯-cw I-s≠-¯m-³ ap-XnÀ-¶ X-e-ap-d hn-fn-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p.'' ]-e-X-cw tPm-en-I-fm-Ip-¶ ]n-Wv-U-¯n ssZ-h-hn-fn F-¶ ]pfn-am-hv tNÀ-t¡-≠-Xp-≠v. amÀ-]m¸ Xp-S-cp-¶p: ""bp-h-P-\-§-sf kp-hn-ti-j aq-ey-¯n- D-d-¸n¡m-\pw A-hÀ-¡v Kp-W-I-c-am-b \nÀ-tZ-i-§Ä \Â-Im-\pw k-`m k-aq-lw ap-gp-h³ hn-fn-¡-s¸-«n-cn¡p-¶p.''

hn-fn C-¶s - ¯ km-lN - c - y-¯nÂ

G-Xp sXm-gn ta-J-e-bn-te-¡mWv ssZ-hw \-s½ hn-fn-¨n-cn-¡p¶-sX-¶v a-\-kn-em-¡p-¶-Xv {]-[m\-am-Wv. \-gv-kp-amÀ-¡m-bn h-N\ ip-{iq-j \-S-¯p-t¼m-gp-≠m -b kw-`-hw HmÀ-a-bn h-cp-¶p. hN-\w {i-hn-¡m³ X-S-kw tXm-¶p¶-hÀ A-¨-t\m-Sp kw-km-cn-¨p {]mÀ-°n-¡m³ h-c-W-sa-¶v B-hiy-s¸-«p. D-S-s\ A-¨-sâ ap-dn¡p ap-¼n \o-≠ \n-c {]-Xy-£s¸-«p. am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS \nÀ-_-Ôw aq-ew \-gv-km-b-h-cm-bn-cp-¶p A-hcn `q-cn-`m-K-hpw. G-sä-Sp-¯ tPm-en-sb-¡p-dn-¨v hy-à-am-b hnj³ D-Å-h-\v an-j³ D-≠m-bn-cn¡pw. Ip-«n-I-fp-sS A-`n-cp-Nn a-\kn-em-¡n A-h-sc B cw-K-t¯¡v I-S-¯n-hn-Sm-\pw t{]m-Õmln-¸n-¡m-\pw am-Xm-]n-Xm-¡-fpw Kp-cp-P-\-§-fpw a-\-kn-cp-¯-Ww. sN-dp{]m-b-¯n-te A-Xn-\p-Å ]-cn-io-e-\w Ip-«n-IÄ-¡v \Â-IWw. B-ßo-b in-£-Ww, hy-ànXz ]-cn-io-e-\w, hn-im-e-am-b tem-I-s¯-¡p-dn-¨p-Å Xn-cn-¨-dnhv F-¶n-h-bn-eq-sS X-§-sf-¡p-dn¨p-Å ssZ-h-¯n-sâ ]-²-Xn sh-fns¸-«p In-«m³ Ip-«n-I-sf {]m-]v-X -cm-¡-Ww.

Page 1  
Page 1  
Advertisement