Page 1

‫~‬

‫~‬

‫~~‬

‫~~~~ ~~~~~~י~'~~~י~~~י‬ ‫י~ ג~~‬ ‫~~~‬ ‫ו~~י‬ ‫~~~‬ ‫~~ ו~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ו~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~ ו~ו~~יו ~ו~~~~~~~ ~~~~י~~~~ ו~~~~ ~~~~~~~י~~‬

‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬

‫~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~ ~~~~~‬ ‫~~~~ ~~ ~ו~ ~~~~ ~~‬ ‫~~ו~~‬ ‫~~‬ ‫יו~~~י~י~י~‬ ‫~י‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~וי~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ו~~ ~ו~~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ו~ ~~ ו~~~~י~~~~י~~~‬ ‫~ ~ז~~~~~~ ~ו~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו ~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~ו~~~~ ~~~‬ ‫~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~ ~~~~~~ ~ו~~~~~‬ ‫~~~~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~~י~~~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~~ו~~ ~~ו~~~ו~~~‬ ‫~~~ו~ו~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬

‫~~~‬ ‫~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~‬ ‫~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~‬

‫~~~~~~י~ ~~~~~~~‬

‫~~~‬ ‫~~~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫עלת ה~לות וסי~ת‬ ‫~ל ס"נ זכ~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫~כאיהאינ~י מראחי המ~י~‬ ‫~~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~ ע~~‬ ‫הח~~‬ ‫~נ~י ה~~ני ~ל ק~ ~י~ ~וערולהתאנבאקזר ~~~לי‬ ‫~~ם~~ית~ ל~אות‬ ‫~"ע זי"ע‬ ‫~ו~ ~ד~‬ ‫ב~‬ ‫~ה~ו~‬ ‫במ~~‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו~~ת‬ ‫לי~י הת~~ש ~גהפ~ח‬ ‫נ‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫~ש‬ ‫ב‬ ‫~ו~‬ ‫~~~ ~דלהפליאוותלוי~לו~ ~א~ה‬ ‫~ ד~~ל~יד‬ ‫~ מא‬ ‫הבו‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~תת~ ~~ת~אר~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~ת~ראשינו מ~יח‬ ‫~ג ~סוכת ~אי ~תא‬ ‫~‬ ‫ת~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫א~יו‬ ‫~כינו בנו‬ ‫ה~~ון‬ ‫~הגאון‬ ‫~יק~ ה~זי~ע ה~ו~ עלי ~מ~ ~ו~ לאור‬ ‫~ פירוש‬ ‫זכות ~~ו~‬ ‫דה‬ ‫~יל~‬ ‫~ ~ יס"~ על הה~גע‬ ‫הקו~ת~~~י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ~יו~דוש~‬ ‫~‬ ‫~ הבו‬ ‫~~~~~חתד~~~~ו~~~ט~ן כלפ~א~לרו~וותבצ~באתו~נבכם~בא~מיר~והת ו~אהותר~~‬ ‫~י‬ ‫הב~ת~יר‬ ‫יק בר~‬ ‫~ות ~‬ ‫ם~ות‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ללמד ~~תי~‬ ‫~~‬ ‫מאישח~ רב ~לי~ם~~ינ‬ ‫~ור‬ ‫~‬ ‫ה~ח ~כו~ ולע‬ ‫ב~ה‬ ‫הו‬ ‫~לכלל י~אלבלי~‬ ‫~חמים‬ ‫זת~ ~‬ ‫~~~ב~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫מ~‬ ‫~~ותזהוחס‬ ‫~‬ ‫~לישועות ו~~מות ו~נין ב~"ק במ~רה‬ ‫יה‬ ‫דכ‬ ‫נז‬ ‫ב~מי~‬ ‫בהרה"ג מוהר"י~‬ ‫~~~ ~ה~תגו~‬ ‫~~~~ ~~~~‬ ‫ב~~~ט~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~''~‬ ‫~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~ג~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~ ~~‬ ‫~~~~‬

‫ז~~י ~~~‬

‫~~ו~~~~ זי~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~י~~~‬ ‫~ ~~~~ג~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~‬ ‫~~‬

‫~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~ ~~~~~‬ ‫~~~~ ~~ ~~~~~‬

‫~~‬ ‫~~~~~~‬

‫~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~‬

‫~~~~~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~~ו~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~~‬

‫~~~~~~‬

‫~~~‬ ‫~~~''~‬ ‫~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~‬ ‫~ק'‬ ‫~~~ ~~~~‬ ‫~~''~‬


~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~~

~

~

~

~

~

~

~~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~ ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ים ~~~~ם~ ~~~~י~י~~~~~~~~~~‬ ‫~~~ו~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~‬ ‫~י~~י~~ ~~~~~ם~~~~~~י~~ ~~~~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫י~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~י‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~ ~~~~~~‬ ‫~~י~י~~י~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ג~~~ ~~~~י~‬ ‫~~~י~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~ם~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~י~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~י~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~י~י~~~~~~~~‬ ‫~~~~י‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~י~ים~~~~~י~~~~~~~~י~~~י~~~~~~י ~~~‬ ‫~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~~ם‬ ‫~~י~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~י~~~~~~~~~~י~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~י~~‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ם~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~י~~~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~~~~~י~ ~~~~י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~י~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~ם ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~יי~‬ ‫~~~~~~~י~~~~~~~~~~~ם~ז~~~ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~י~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~ ~~~~ ~~~~~~~ים~~~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~~~~י~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~םי~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~י~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~י~~~~~ ~~~~~~~יי~י~~~~י~~~~י‬ ‫~~~~~ים~~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~י~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~י~~~~ ~~~~~~י ~~~‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ י~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~ ~~~~~~~~~~~י~~~~~~י~ י~~‬ ‫~~~ ~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~י~~ ~י ~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫י~~ ~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~ ~~~י~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~י~ ~~י~י~~~~~‬ ‫~~~ ~~~י~‬ ‫~~~י~~~י~~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~‬ ‫י~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~ו~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ם~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~~~~~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~י~~‬ ‫~~י~~~~~~~~~י~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~~~~~~~~י~~~י~~~~~~י~~י~ו~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~י"~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~י ~~~~י~‬ ‫~~~~‬ ‫י~~י~~ם~~~~~~~י~~ ~ב~~~~~י~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~~~ ~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~ם~~‬ ‫~~~י~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~‬ ‫י~~~ ~~~~~~~~~י~~~ י~~ם ~~ ~~~~י~~~י~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~י~~~ ~~~~~‬ ‫~י ~~~~~~י~~~~~~י~~~~‬ ‫~‬ ‫~י~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~י~~~י~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~י~~~~~~~~~~~יי~~~~~~~י~י~~~~~~~י~~~י~~י~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~ ~~~ם~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~י~י~י~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~ ~ם~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~ו ~~~י~~~~~~~~י~~~~~ ~~~ו~ ~ז~~~~ ~~י~~~‬ ‫~~~~~~~~~~ ~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~י~~~‬ ‫~~~ ~~~י~י~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~‬ ‫~י‬ ‫~~~~~~~י~י~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~י~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~י~י~~~~‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~~~~~~~~~~ ~י~~יי~~~~~~~~~י~~~~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~י~~~י~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬


‫~‬ ‫~~~י~י~~י~~י~~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~י~~~~~י~~~~~~~ ~ ~‬ ‫י~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~ג~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ג~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~‬ ‫~~~ ~~~~~~~ ~~‬ ‫~~~‬ ‫~ ~~~~י ~~~~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~ ~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~ ~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~ ~~ז~‬ ‫~'‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י‬ ‫י~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~י~~~‬

‫~~~‬ ‫~ ~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~י‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~י~~~~יי~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~י~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~ ~~‬ ‫~~~~~~~~י~~~~~~~ ~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~י~י~~~~~~~~~~‬ ‫~~י~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~י~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~ ~ ~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~י~~‬ ‫~~~~~ ~~~‬ ‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~ ~ ~ ~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~‬

‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~ ~פ"י ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~י~~~י~~~י~~‬ ‫ל‬ ‫אר‬ ‫~ה‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~י~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~ ~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~ ~~~~‬ ‫~~ ~~~ ~~‬ ‫~ת‬ ‫~ל‬ ‫~ס‬ ‫~‬ ‫~~~ה ~ ~‬ ‫~ ~~~~~י~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~‬ ‫י ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~‬ ‫"~ל ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~ ~ ~ ~~ ~‬ ‫~‬ ‫ב~~ ~‬ ‫~~ ~ ~ ~‬ ‫י~~~~~ן‬ ‫~ ~~~ ~ ~~~‬

‫~~‬

‫"ל~ ~ ~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~חר‬ ‫ש~ייכים‬ ‫~~~רין ה~~~ה ומ~~~ין‬ ‫כ~‬ ‫ה~~ ו~~~ו~ ו~~~ ~~צו‬ ‫ה~~ל~‬ ‫~יו~~בנת‬ ‫ש~~~י‬ ‫ו~ ~~ו~~ו‬ ‫~י~ ~ל~ל~אסהז~~~יל~~ו‬ ‫~'‬ ‫~~ד~ ~~~ ~~~~~~~ ל~~~ו~~~~ו~י~לוי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫ה~ו~א ~ו ~ש~י אז‬ ‫וע‬ ‫גי‬ ‫~ת‬ ‫~א‬ ‫ם‬ ‫~~אל~~~~~ו~‬ ‫~~~~~ ע~ד~"~ ~~~~~"~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ו~ז‬ ‫~~~~~~ה~~יאה~~~~ו~יר~~~~~~~ ~‬ ‫כ~‬ ‫י~ל ~לא ~~ ת‬ ‫~‬ ‫ילו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ו~יז~ ~ו~‬ ‫~יזה~וה‬ ‫~ל‬ ‫לו‬ ‫הת~ה‬ ‫~~~~ה ~זז~~ האורו‬ ‫וה‬ ‫~~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫יב~‬ ‫צ~~ום וב~ל ממנו‬ ‫~~א~~~ו מ~י~~~~וח בו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י כ~י הואכלי ~כא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ו~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫"ד‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫~וא עד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לו‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫יו~י~‬ ‫~ה ש~~ ד~~~~ ל~~~~ ~~~~י‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫כי‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ירק‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א~~ מ~~~ל~ ~~ו~ ~~~~~~‬ ‫ר~~~‬ ‫יו~‬ ‫ל~‬ ‫י~ני ו~ו~~~ ~‬ ‫~~‬ ‫ז‬ ‫ל~‬ ‫י~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~י או~‬ ‫~~צו~~~~~ילי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~י~~צ‬ ‫ז~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫כלי ~לו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~ל~ו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫ל~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יוב~~~י~ו~ו‬ ‫~~~ ~~~נ'~ר~ ~~~‬ ‫~~‬ ‫ל~ ~ש~ ו~~~ו~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ו~ו‬ ‫~~~ג~~ו~~~ו~~א~ ~~~ ~~~ש~~‬ ‫~ ל~~ ~ל ול~‬ ‫ן~ובניויבו~ו ו~~‬ ‫~הר‬ ‫~~לו~ה~‬ ‫~~‬ ‫וו‬ ‫וא~ לירמא‬ ‫ב~~בו~~~~~~~~~~~א~~~~‬ ‫~ו‬ ‫י~‬ ‫~ו~~~~~ ~~ו ול~ ו~‬ ‫ו‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫של‬ ‫~~‬ ‫כ‬ ‫א~‬ ‫ו~~‬ ‫~~‬ ‫~~ה וי~ל‬ ‫א~ ה~וד~‬ ‫~~ר‬ ‫ה~וי~י' ו~~ ~יות‬ ‫יל~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ו~נרלת~~~ ש~~ קוד~ ל~~ור ל~יותב~~י' ל~~‬ ‫~~~ו~~~‬ ‫~ר~וי‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~ל~ ~~~~לה~~~~ב~‬ ‫~ ~~~ו‬ ‫וו‬ ‫ב~‬ ‫~~‬ ‫ואול~ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~~ו ו~ל ~~~ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א~~ן‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל~י‬ ‫שיש ל~ות ~~וא ~~~יגל ב~~כ~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫יה‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ~~~ליו~ר‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫שותת~וכי מי‬ ‫~י‬

‫ב~~ל~ו ב~וונה וה~ל~בותויש~יל~~~~ מ~וגלוי‬ ‫~ ל~‬ ‫~י‬ ‫~וות~ ~~~וב~צות‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~הרות~כלי ב‬ ‫~‬ ‫היינו‬ ‫תי~ף ל~ה~עש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫הקדו~ה‬ ‫לדהקאה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫א ~בואו לר~ות את‬ ‫ל‬ ‫ב וואגז‬ ‫ו~~~~לו ~~י~נו~לא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫יל~~~~‬ ‫ה~~‬ ‫וד‬ ‫וע‬ ‫ש~ע ה~דושה ~~ש~ע לו ל~זור למ~לה כנ~לל~‬ ‫~~זנר~~‬ ‫א~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫וירא מ~וד לו~‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~‬ ‫כו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫דב~‬ ‫~דולה מאו~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ע~כ‬ ‫לה‬ ‫~~~~ו‬ ‫לי‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ו‬ ‫~~נ‬ ‫לעולםכנ~~ו~הו~~~~לי~ןו~ל~~~~ו~בליל‬ ‫חג‬ ‫ש~ור אעו~תהבכלי‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~~~ד~‬ ‫שבאו של~שתלאבא~הבה וי~אה‬ ‫ו~‬ ‫~ו‬ ‫וור‬ ‫נא‬ ‫הפ~~ ע~כאה‬ ‫~‬ ‫דג‬ ‫~~~ל~וה‬ ‫~ים ~ו~לד~~~וני ו~~~ ה~~ו~ ו~~~~ו~~ור ~~~ ~~~~~~ ~‬ ‫ל~‬ ‫צ~~‬ ‫ש‬ ‫~~לי לע~ות‬ ‫~~~מ~~‬ ‫ג~ול כדילע~ו~‬ ‫י‬ ‫ו~ה~~י~~ו~~~ו ל~ו ~~הוי~'~~ל~וה~ל‬ ‫בהפו~אאוה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י מד~ו ו~בו~~ו יל~ו‬ ‫ת~י~ לעב~ד~וית~~ש ל~~~~~ בהם כל ~ש~ה~~~א~~‬ ‫ו~~~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫לאבדון‬ ‫בהם ל~~ד~ ב~ו ב~ה~‬ ‫לי~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה~ניןכי ה~~~~ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ה~ד~ב ר~ ~נ~זי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫והיינו כנ~~~‬ ‫מו‬ ‫~כמ~ש רבינ‬ ‫~ונות ~דר‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~יב‬ ‫הוא ~וד‬ ‫~~~~~~ ~~~~' ~ל~ו~‬ ‫~~~ר‬ ‫כי‬ ‫~ה~‬ ‫ט~‬ ‫~ע‬ ‫~~‬ ‫ה~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ז כב‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~י~~~ עלי~ם ~~~~ ~בל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~הם‬ ‫אז הם‬ ‫למעלה‬ ‫מ~ משדיא~ם‬ ‫ל~ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫א~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~~ה‬ ‫ם~אז ע"כ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫ולהנ‬ ‫א~‬ ‫~ב~‬ ‫אי~‬


‫י~~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~‬ ‫~~~~'~ ~~‬ ‫~~~י~~ם~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~ ~~~~~' ~~י‬ ‫~~~~~~י~~י~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~ ~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ל ~פע וכל‬

‫~~~ה שרומזת עלכנ"י שהם‬ ‫סג‬ ‫יא~ע~‬ ‫~‬ ‫אהי‬ ‫וישועותב~י~‬ ‫~יה~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~ה~‬ ‫ק~~ת~‬ ‫כם‬ ‫~ת‬ ‫~ש‬ ‫קדו‬ ‫~על~ה~~מ~‬ ‫~ ~ ~מ‬ ‫ה~ה מהנאת ~מוע~"כ‬ ‫ר~‬ ‫~~~כי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫קד~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫נ~ראים‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫~~~רים‬ ‫ש‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ן‬ ‫פ‬ ‫אה ~~ן‬ ‫ה~‬ ‫עני~‬ ‫~ש"י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫קדושי'‬ ‫ישרא~‬ ‫כי‬ ‫כ"~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫המצות ~עש~~ט‬ ‫י לע~ות נ~ר לה~ורא מכ~‬ ‫שכל כוונתם רצייה כ~‬ ‫~‬ ‫והש~ת נקרא ~דוששכל הש~עות טובות שהוא~משפיע לנו וכל התורה יתבל"‬ ‫נו‬ ‫נת~חסר‬ ‫ום‬ ‫וכל מצוותיו ~יוונו~א הי'כדישיהנה ~~ ולהשלים חסרונו ח~וכ‬ ‫י כלש‬ ‫ת הט~ותהוא מצד חסדו וטובו‬ ‫מבית‬ ‫גם מבלעדינו רק כל הה~~~ו‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫הטו‬ ‫~ר‬ ‫~‬ ‫~יאור הכ' ~~ושים תהי' ~לא ת~וו~ו לה~ת משוםשמ~‬ ‫המ~‬ ‫ת~האו ת~לה רק ת~~ו כל‬ ‫מ~טר ~~ש ל~ויתב"שכ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~יויצרתיו~שיתי~ל ה~~ות‬ ‫~~ו‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫אנ‬ ‫~~שא‬ ‫~יפי'כי גםאני כל~~ולותיו~שייתי‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫מק~ושתכםד~יינו שאם ~"ה‬ ‫ה~כדי‬ ‫ש~~"יק~ו~תי‬ ‫מזכה‬ ‫~יקייםאיזה ~והוא~ו רוצהלהנות מ~ה ועושה רקכ~יל~שות‬ ‫ינ~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ל~~ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫כוחי ידי לי‬ ‫ואכ ז~‬ ‫שה‬ ‫לוכביכול מקדו~תושלהק~~ה דרכובכל ~בר שעו‬ ‫~~בי~ל‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫בב~‬ ‫וכ~הכח ל~~ת ~ה ליוצרה ~ם‬ ‫~~וש‬ ‫נ~שה‬ ‫נמ~ה להיטבלזולתו ובכן בנש‬ ‫אנח~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ים ב~כת כל ה~ותאשר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו~‬ ‫כענין וכא~ ש~נ~ נ~~‬ ‫י~‬ ‫~יותב‬ ‫וותי~ ~~‬ ‫לעשות את המצות כמומצותיוקד‬ ‫צוהלנו‬ ‫~' הי~ו ~ה‬ ‫שש‬ ‫וע‬ ‫ד~‬ ‫בכ"‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ישיהנה מזהכיכל ~~והי' ל~יטב ~נו להטעימניות~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫להשל~ חסר~ ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫במצות הללו ובזה אמרתי בביאור‬ ‫~יבות ומת~ות ה~ורותה~לי~ות‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫דברי ~~"ה~~בפ' שהוכ~ח את ~מעוט~ לה~כי ידעתי כי‬ ‫היש~~‬ ‫~את‬ ‫את~ הר~ה באח~ת הימים כי תעשו את הרעבעינ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ובמ~~שהידיכ‬ ‫אם רואה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י הנה‬ ‫~"ל ~~כות ה'‬ ‫ס~‬ ‫יו‬ ‫עת‬ ‫כי‬ ‫הח‬ ‫תש‬ ‫~‬ ‫'סור~‬ ‫שיי‬ ‫א~‬ ‫באים עליו י~~ש במ~שיו ולפ~זיכול ה~~עה לטעות ש‬ ‫~שיעשה תשובהיה‬ ‫להקל ~נו הי~ורים ו~סיר מ~נו מכא~יו וב~מתע~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~בה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~~‬ ‫~יקר‬ ‫צ~לרק‬ ‫הנ~‬ ‫~ה ש~ם ע~~ שעשה אי~ ה~א ב~ה אף‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫על‬ ‫~ה ולא יעשה‬ ‫~‬ ‫~אי~~יס~ים שב~יםל~‬ ‫יו הם מ~מת החטאים ר~~‬ ‫~ לחש~ ~בה‬

‫~~~י~‬

‫אי~‬

‫הט~ו~‬


‫~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~י~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~י~י~~~ ~~~~‬

‫~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫יו~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~ ~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~'‬ ‫~~‬ ‫~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~יגו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~י‬ ‫~~~~ו~ ~~ן~‬ ‫~~~~למלאות חסרונו ~~~‬ ‫שעי"ז י~ב~לו ~יסורים‬ ‫~תש~ה‬

‫~~י‬ ‫ית~~~~~‬ ‫תחר~ ~‬ ‫ה~"ה ~ה‬ ‫מותי‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~~עיס את ממה"מ ~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~ ו~את אתכם ~~~ה‬ ‫תש~‬ ‫~אע~~י‬ ‫~'אחלר~י~תיה~יומי~ב~~שהי~י~ם ~היינו ~הי~י'‬ ‫י~‬ ‫י תעשו את ~עבעינ‬ ‫~‬ ‫~תשו~ה במהשעשיתם ~עבעיני ~' להכעיסו במעשיי~י~ם ~~~ וא~צהליכ~ ~‬ ‫והתוו~ו את ע~ם ואת עון אבותם ~מעלם ~שר מעלו‬ ‫ימ~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ועי' החיים‬ ‫והכל ~מהו~מה~נשא~ר‬ ‫~~אלך עמה‬ ‫אנ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~ם בקריוגו' מובן בת~ום יונתן עלהווה~ת~‬ ‫אי‬ ‫~ה~ת‬ ‫יש בח‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫מ"‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~ ~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ית ~אמ~‬ ‫פי' שית~ו ב~ת‬ ‫ו~' שם‬ ‫ו~‬ ‫~עת‬ ‫~‬ ‫~ ול‬ ‫תי~הם‬ ‫יוס‬ ‫ה‬ ‫~פ~~ כ~י ל~ל ~ם‬ ‫תה~ ~"~ י~ו תשובה‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫אנ~יה~ ~ובי‬ ‫~~ו יתב~ששאינו נ~בבט~יו וא~‬ ‫תיה~‬ ‫ו‬ ‫~מ~םמוה~תשובה אינה ~ר~‬ ‫~י ג‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה~~א~להעו~ים ~יקר‬ ‫~ד~~‬ ‫במה שעשה ~ונויתב' וה~‬ ‫ול~~‬ ‫~ח~~ בח~‬ ‫ל~יו ~~‬ ‫י‬ ‫סוריםע"י ~~ו~יו וט"ז ~ ל~בהכ~‬ ‫~ה‬ ‫י ~ס~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~ם‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה~ מ~אוביו‬ ‫ה~'‬ ‫ה~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ת‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~~ם‬ ‫~~‬ ‫~ות ממנה‬ ‫~‬ ‫~ל~‬ ‫י ~~~ ם ~ ת‬ ‫והת~ גם‬ ‫~~ה"~~~ש‬ ‫~ענין מעילה ב‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫~ מעלוב‬ ‫ת"‬ ‫י ~~תחילה ~אש ~אשר מ~‬ ‫חי~לין~יים ~ ת ה~~ת של‬ ‫~ה‬ ‫א~ אליהם ל~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה~~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~הם‬ ‫חג‬ ‫ה~~לי‬ ‫~חלה~ ה~ ~ י~ ~י~‬ ‫שתת~‬ ‫נ~ז~יר‬ ‫להלילההזהוה‬ ‫~ ~ מת~הוזת~ה~דרש‬ ‫~~תויה~ ~ ~ ~ל~~‬ ‫~מ~‬ ‫מ~ל לה~ת הנאות‬ ‫פ~‬ ‫י‬ ‫~ש~לל~‬ ‫~‬ ‫ה~~ה~‬ ‫~~‬ ‫~עת~~ ~ק ~ ~~‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל ט"פ‬ ‫~~~~י~‬ ‫ו‬ ‫ש~‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~ה"~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~ ~ ~~ס~ ~~‬

‫~~‬

‫~~~~‬


‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫מ~~כ~~ מ ~‬

‫א~ ~י~~~ לכ~‬

‫ה' ~ו~‬

‫~‬

‫תחלה ~קראי קודש ז~ר ל~יאת ~רים דהנה‬ ‫מפי‬ ‫עו~ה בעודו רשע לא י~ולקרבן ידו~~~~ ~פרי~‬ ‫~ל המצות והתורה‬ ‫~ת~~וכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫שא~‬ ‫~ה~~~‬ ‫~כמ"ש בס' ראשית חכמה שער התשובה ~~י' ~~'‬ ‫נירו‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~~יצה"ר‬ ‫יש~‬ ‫~רלכם ~ר ~ וכמו ~זורע ~ל ה~וצים וכ~דר~ פ~~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫~סו~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~י~ראל מע~דו~ו‬ ‫~~~יע‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~פלתיתב~~‬ ‫~בע~‬ ‫לקדש את ה~~ת‬ ‫~ת~~ב~‬ ‫י~‬ ‫הקו~‬ ‫י~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~שת‬ ‫ש~~~~~~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫י"‬ ‫ולקש‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫שצרי~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫וקי~ ~ות יום ~קכיון שלא עשה ת~ו~ה עדיין על‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫וכי~~‬ ‫~~מרלוניר~וותלכם ~ו' כנ~לאבהלנה~אמת זה~ כ~א~~~~~י‬ ‫~וה‬ ‫~ק‬ ‫~ר‬ ‫~א אל תחמיצנה‬ ‫~ן‬ ‫~י‬ ‫~מ‬ ‫~ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ו~‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ש~ת‬ ‫ליד~~~ך קדושת‬ ‫האמתיות‬ ‫םנ~~‬ ‫~יוה‬ ‫~~בה~~הקדושהשש~‬ ‫ה~ו~~רים ב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫תשובה וה~~לתלה~כח של התעו~ותהי'ביציאת‬ ‫~ת~ו~‬ ‫להם‬ ‫ב~‬ ‫ה~~‬ ‫מר‬ ‫~‬ ‫~ר~ות~תב~כשח~של יציא~ ~~~רים דא~~פ שב~רים הי' משעובדים ~חשוב‬ ‫וב~נים‬ ‫ונפש לפר~ה‬ ‫~לא ~ם ה~עו~ות של ~בה חט~ות‬ ‫~עורים ~~ ~~~וררו~"י ~~ר~~מצרים‬ ‫עליהם‬ ‫~ליל ~‬ ‫~~~ח בת~‬ ‫ק~~ ~~י~~ו קד~תיצ~א‬ ‫~ו~~חהתעוררפו~ת~ב~י~~‬ ‫חילבה‬ ‫ל~אז בא להם כ‬ ‫~~~י‬ ‫~‬ ‫~חט~‬ ‫לת~~‬ ‫אם‬ ‫~ת‬ ‫א‬ ‫~ם‬ ‫~ובכל עת יוםויו‬ ‫~ ויותרוזהשאנוא~רים‬ ‫~אי ~~ש‬ ‫~שי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ז~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫לעי~צ~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~~ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫לה' הוא‬ ‫תח~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫הא~‬ ‫~כר‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ק~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫שלא עשינ‬ ‫~~‬ ‫ו תשובה על‬ ‫למקראי‬ ‫~כן בכל ~טא~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫במ~טש~רי ~ו~אקה~~אע~"כיצ~ו‬ ‫~~‬ ‫נ~י‬ ‫~‬ ‫חו‬ ‫ח~ל~קתד‬ ‫תן כ‬ ‫מויצ~את ~רים עכת~ה‬ ‫לת‬ ‫~ד~~~נו‬ ‫~‬ ‫ת~‬ ‫~אל~לעבוד‬ ‫תח~‬ ‫~~ת י~ראל בליל ~~ח קד"ש ~תה הוא הזמ~ןפחה~ת~‬ ‫יש~‬ ‫~"‬ ‫וד‬ ‫עורר~ות ~~חאק‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~אי ק~~ש ~נ~ל ואח"כ ~כח‬ ‫נזכה‬ ‫~~ינו ~ל ת~‬ ‫עלי~‬ ‫ת"~ לבב~‬ ‫ה~~"ל בעזהל~ו~‬ ‫~נ‬ ‫לתקן‬ ‫רח‬ ‫בחר בנו מכל טם ור~ע‬ ‫"ו‬ ‫ינ‬ ‫מ‬ ‫~ד~~נו במ~תיו‬ ‫~ ~~ל‬ ‫י ל~~ כי קדושאני ד'עופאי‬ ‫ל~‬ ‫~ ~ה‬ ‫~אתכם‬ ‫מל‬ ‫~ד‬ ‫םמ~ורה ~ובפ~'סורה והייתםל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫~ן הע~י ~'‬ ‫דין‬ ‫כי אם ~נותי~~~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫יש‬ ‫ב‬ ‫~~ילין ביניכם‬ ‫~יום‬ ‫~~‬ ‫פד‬ ‫וב‬ ‫ו~‬ ‫לל~‬ ‫~‬ ‫"נש~ וא~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ס~‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫כי אלי ה~~‬ ‫~ת ~אלמי~לבי~‬ ‫~‬ ‫יתילה~~‬ ‫הא~‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫הי'‬ ‫~וני ו~"י‬ ‫הבני ~יוהי‬ ‫~עשי ~~ ~~~~‬ ‫ה~כ רא~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫~ה ~א‬ ‫לעשותלי‬ ‫~לי~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬

‫~~ו~ ~~ ~~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~'‬ ‫~~~~~~' ~~~~~~ז~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~~~ ~~‬ ‫~~~~ ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~~~ ~ ~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~ ~~~~‬ ‫~~~~~~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~ ~ ~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~ ~ ~ ~‬ ‫~ ~ ~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~ ~~~~~~~ ~‬ ‫~~ ~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~‬

‫~‬

‫~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬

‫~~~‬

‫~‬

‫~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~~~יגו‬

‫~~ ~~ו~~~~~~~‬

‫יביום‬ ‫~' ~יום ~~וא ישר~ל מיד מ‬ ‫~הי' עוד ב~~~ ו~ת‬ ‫צרריהם~יי~ו כ‬ ‫~ ל~ם ע~ד ~ו‬ ‫ם~ו~~~"כ נ~~ה‬ ‫עליהה‬ ‫~י‬ ‫ערום וער~ ~לאאה‬ ‫נס‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נגד ל~~‬ ‫גדול מ~ום ~~י'~ו~לין מ~~~~ם נגד להג~~~ים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ה~~~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ריםכ~ה~י' ר~וין ל~~~ ל~~ נ וזה~י‬ ‫ן‬ ‫~בדיל‬ ‫~~~~ה ~~כי‬ ‫אי~‬ ‫ש~הש~י ~~ו‬ ‫לו ל~ם‬ ‫לביןא~יכםא~~~כקיד‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ביני~~ליקדו~יםכי ~~י ד' ~~~םכי‬ ‫~בדיל‬ ‫אא‬ ‫י~~‬ ‫~~~ים~~י'‬ ‫יליי~‬ ‫~~ים~כ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~~ וזה ~~~ו‬ ‫וה‬ ‫~מע~~כםנגד מק~~~‬ ‫י~ ~חר‬ ‫ן‬ ‫ה~‬ ‫וו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫עם‬ ‫ל~ון ינו ש~י'‬ ‫מ~~ה ~ל עם ול~ן‬ ‫ד~‬ ‫י ~נ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ושים וכ~~ור‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~ ש~ וקיי~נו והגי~נו וא~~ בהקדם ~ה~‬ ‫י וג~ ד~רי ~‬ ‫ל~~ן‬ ‫הפייטן‬ ‫~א~~~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫נ~ילה יח~יא‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫~ח~כ‬ ‫~ונ~י ה~כ~נ~ חוןיחוןכי‬ ‫~~~~~~~‬ ‫נ~‬ ‫הכיב‬ ‫לב עקוב ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫הפלד~הנה ~~' האזי‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י~יר עלג~~ליו י~חף‬ ‫י~‬ ‫ינבפח‬ ‫כנ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫יקחהו ישאהו ~ל א~ר~ו~ר~י י~י‬ ‫ר ~ו נהגם ~רחמים וח~לה ~נ~ר הזה‬ ‫שהוא רח~יעלב~יוואינו נכנס ל‬ ‫על בניו‬ ‫כ~~ו ~~אום עד ~וא ~~ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א ע~פ‬ ‫~כנ~ו ~~ שי~רו ~יוויהי‬ ‫ו~נימיו~ ה~נין ומטר~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ה~~~ח ר~ש ~~ר‬ ‫ד~ה‬ ‫~מ~ת‬ ‫ל~ארכעין מ~ש רב~נו ב~‬ ‫מן ~צאי יוה"כ עד ~מ~ע‬ ‫~~ ה~~~~~נ~ס~ו ~הכל~יה‬ ‫~חסדיםשל‬ ‫ר~ ~מ~כוב~ח~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫~ו‬ ‫~ימשול~א ~וכל המלכות ל~ן מיד‬ ‫~~"אז~כי כולם בי~דא"א ~‬ ‫י לבני‬ ‫נכנסים ב~אי יוה~כ החסדים~יו‬ ‫~~ מ~~~לים ~כ נ~סין מ~~א‬ ‫'~י~ ~‬ ‫א‬ ‫~ת‬ ‫~~ה~' דס~ות ~ש והד~ כי כל מ~~על מהופכו ו~מו שהיל‬ ‫~~‬ ‫ד~‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫~ור‬ ‫'‬ ‫ז‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫מו~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫~א~‬ ‫א~~ג"כ ע~הפ~א~‬ ‫~אום ~‬ ‫שנ~~ו כ~הם‬ ‫~ן הוא‬ ‫~רו‬ ‫ש~‬ ‫~"י הר~~ ~~רח~‬ ‫~~‬ ‫~‬

‫~~~י‬

‫~י‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~י~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~י~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~ ~~~‬ ‫~~~‬

‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~ ~‬

‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~‬

‫~וטא ה~ כח בהמלכות וכל‬ ‫בנין ות~~ון העול~ות שאם לא הי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ל~בל ש~ע האור של ש~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫כיון‬ ‫עו~‬ ‫י חטאה~למו~‬ ‫התחתוני~‬ ‫~ הוא א‬ ‫כש‬ ‫ם ה~ ~ל~~~ה מלא~ם אורולאתחי~‬ ‫בת~~צלם אבלי~ןכ‬

‫א~~~‬

‫~כם~~‬ ‫~~‬ ‫~~י~ח~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ם‬ ‫~י‬ ‫~ל‬ ‫~כ‬ ‫~~~~‬ ‫~נה‬ ‫יו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ר‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~מת‬ ‫~ל‬ ‫~כ‬ ‫~ה‬ ‫~ם‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ב‬ ‫ד‬ ‫~ם‬ ‫~י‬ ‫~טל‬ ‫תב‬ ‫~מ‬ ‫~י‬ ‫~מה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~ם~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~יא~~‬ ‫~ת~חתונים לפי דרכם ~‬ ‫ן לח~ך ~ת המלכות וכל העול~ת ה‬ ‫ח"ו ולזהצ~יכי‬

‫~ש~‬ ‫אור‬ ‫וביוםא'~סוכת שמ~עכ~ שיוכלו ~בל‬ ‫~~פל~‬ ‫ייר הנשפעבכלהא~~~~‬ ‫~~‬ ‫פוולאליאת~‬ ‫לה~ית‬ ‫~טלו‬ ‫כיוןשכ~ער~ הו~לו בא‬ ‫ות‬ ‫מי~‬ ‫אר‬ ‫ימ‬ ‫צא‬ ‫"ל ובזה מ~ן ג"כ מהממש‬ ‫ו~י~ראל ~ר‬ ‫הים‬ ‫מ~~‬ ‫ע~נו ואליד~ר עמנוא‬ ‫כנ‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~~ד‬ ‫ע~ ~~~ת‬ ‫נ~י~ כי‬ ‫~‬ ‫יאיןולזההבא‬ ‫קש‬ ‫פ~ת‬ ‫י~~~~‬ ‫~ו~~~ו~שב‬ ‫~חת~מושה~שבלז~'~לכיןק~מ‬ ‫~~י‬ ‫ת~~~‬ ‫~~ מבסת~~לב‬ ‫א~ו~‬ ‫~שה וע"י יופי~ו ה~ו~ות לישראלו~י"ז יוכלו‬ ‫ה~ב~ה~ניבא ש~יע~‬ ‫יי‬ ‫~וש‬ ‫קא‬ ‫הל‬ ‫ש‬ ‫~~רו כלי~םו~זה מובן מה‬ ‫ש~‬ ‫ב ~~נ‬ ‫לס~~ןול~ב~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫בע~‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א מ~ך‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫הא~ אלי~‬ ‫ב~רי כי‬ ‫"~‬ ‫ב‬ ‫~ו‬ ‫אהי' כח בישראל ו~~ א~‬ ‫~שה~וממנוהופיע לי~~אלעדיין ל‬ ‫ש~ופי~ מתחלה ~מ‬ ‫~"ה‬ ‫ן אמנם‬ ‫ב~‬ ‫~התגלות האו~ותשהשפיע ~ק‬ ‫הב~רות שנ~אר~~יי‬ ‫~~ה~נן וממנוהופיע לי~אלזה למש~‬ ‫וח‬ ‫ישראלהי' ע"י מ~ךהכילסא‬ ‫י~ עב‬ ‫ו~התק~ים להחזיקהאורות בכליהםולא ישת~ו ח"ו ~ההא~‬ ‫אל ~כח‬ ‫ל~י‬ ‫~~‬ ‫שר‬ ‫ו‬ ‫~מו~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~א‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ הנני‬ ‫ה~~‬ ‫~א אליהולכ~מ~חלה ל~פיע לישרלא~לניש~ת אור~ ~~י~אול~כיא~‬ ‫לאהי'‬ ‫הגאו~ רחוקיםמןבטילי~‬ ‫של ה~יח‬ ‫ממציאתם בהופיע‬ ‫~~‬ ‫~~ו~צל~י‬ ‫לי‬ ‫~ו‬ ‫ו~תחת‬ ‫~הכ~ואו~ שאנו~ל~ יחביאנו‬ ‫עו‬ ‫וכל ~בר מתפעל ~‬ ‫לינו~כ~~‬ ‫כל וז~‬ ‫כנע~‬ ‫י~ביאתמשיחצ~ינו ~ופיע‬ ‫~י~ו‬ ‫של‬ ‫מ~ע‬ ‫א~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫י ולא‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫כ~ו ~אי~~וי~ולזה ~י' מיא~יואתנ~וצל ~ו תחתיי‬ ‫~ אחמינ~ ~~חש~כ~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~ל~יי~~סךומב~ילמבלי ~~ הש~~ ש~ ~א‬ ‫במ~ בלי מב‬ ‫הכ~‬ ‫חו‬ ‫תא‬ ‫מת‬ ‫~~ פ‬ ‫ך ועב‬ ‫האור‬ ‫~תכעין ~ל‬ ‫~~י~ון‬ ‫ל~ה ע"י מס‬ ‫ח~ כללבב~ כי‬ ‫~ב~~ב~ל ~~‬ ‫ו~~יחו~ ומוכן‬ ‫~כ~ה שהלב‬ ‫מאורה~ה~ג~ל תהי'‬ ‫ע~‬ ‫ל וזה הענין ~~ ~כ~‬ ‫~~‬ ‫ותכ~~‬ ‫י~טל מ~יא‬ ‫רח~‬ ‫~~‬

‫ה~‬

‫שא~~~~י~~~‬

‫ה~ ~ ב~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~י~~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~ם~~י~~~~~~~~~~~~י~~~~~~י~י~~~~~~~~~~~י~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫י~~~~ג~ ~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫י~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~‬

‫ש~ח וה~~ לה~י"ת ~זה הוא אחד‬ ‫~~~~י ~~ש‬ ‫במ~ה~נעי~~~גדול~‬ ‫~ביצ"מ שהחיינ"ו ~יי~"ו בזמן‬ ‫~~"פ‬ ‫~'‬ ‫~י‬ ‫~ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫"‬ ‫ח‬ ‫~~ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~כ~י~‬ ‫הגדו~ ~י~וקיימי~‬

‫~עזרתוי~~ש‬ ‫אותהלשנים ~‬

‫~~~עית‬ ‫~~ול מנהג‬ ‫לוקחין‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ן‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~~ניחי~‬ ‫~~~ אותה שני‬ ‫וח~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ה~‬ ‫~~ר~‬ ‫~זה כמ"ש ~אר~"ל‬ ‫ויתכן ~זה מרמז~כוונה שצריכין לתקן‬ ‫~ ~ במצרי~‬ ‫וח~ ב~~‬ ‫~י'‬ ‫~י'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב~וי~‬ ‫~ריבועונכנס‬ ‫מאיר ל~וכו‬ ‫~וון~~הדו~א‬ ‫'‬ ‫ן~וה~יק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~ במיל‬ ‫עי"~‬ ‫~ת‬ ‫~י‬ ‫יצ‬ ‫קח‬ ‫אמ‬ ‫~~למ‬ ‫מ"ה כנודעולזהיתכןכא~ ~ניחין~לקה~ו‬ ‫מ~~‬ ‫~~ ל~~‬ ‫ת"מ~ ת"מ וס~‬ ‫ח הוא‬ ‫~~~~שהו~‬ ‫כ~ים שכן הר~כ"רהיא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מס~‬ ‫מס~‬ ‫~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה"א‬ ‫יו~ד‬ ‫מס~ ס" ב~שם ~י"ק במילואו וטיבו ~י~ע‬ ‫כמס~ו"ד ה"א ~וא המאיר ~"א‬ ‫~ אל"~ אל~ שאז‬ ‫~ו‬ ‫~"~ ה"אי‬ ‫"‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה~ונ~ה‬ ‫ש~ר מאיר השם אקי"ק ~"ל ~מילואו ~י~ו‬ ‫ל~~דם‬ ‫אז~~‬ ‫מת~ן‬ ‫א"‬ ‫כל‬ ‫~‬ ‫~~לם ו~~ ~‬ ‫יג‬ ‫תה‬ ‫ממ~נ‬ ‫קו~י~ראל ש~ה~רוסה ~צניעין‬ ‫לענין ~כמ"ש‬ ‫כ~ת‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫חר‬ ‫יכ‬ ‫~"~ בין ה‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~יםי~ל לעיל~כי‬ ‫~~י ל~פי~ו~~יחי~‬ ‫~~‬ ‫ב~~ל ולא בלאהכי לאה ~נ~א בת זוגו ~ל י~באיש‬ ‫~"~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫העות~ה ונעשה ב~י' מ"ת כדי ~לא יונקו‬ ‫ולכן‬ ‫מ~טל~‬ ‫~ח~~~‬ ‫ת‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~~ד ~~יצו‬ ‫ניםה~ח~ ~ל‬ ‫נכנסים וי~דין למטה עד ראש ר~לכי‬ ‫כ~~ס~‬ ‫~~ה‬ ‫יונ~ים מ~לאה הם בטלים ומתים‬ ‫~‬ ‫אי‬ ‫~ה~‬ ‫ח~תה לאה ביחד והח~ונים ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫רק ~~ח ומי"םו~יהם‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫י מצה‬ ‫ע"ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~~ זה ה~ג~‬ ‫~ד וח~‬ ‫נע~ היא בר~ל‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~וה‬ ‫ה~ו~ ב~~דר כל‬ ‫כי‬ ‫יו‬ ‫הכ‬ ‫ה‬ ‫ול~‬ ‫א~ו~~ ה‬ ‫בגי~ על כוונה‬ ‫במס~זו ~ודע מ~אריז"ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~כו~~‬ ‫היא‬ ‫הי~‬ ‫ע~~ הו‬ ‫יה~~לק הנשארהיא‬ ‫כ~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~יע~‬ ‫~‬ ‫סו~ ~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~‬

‫~י~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬


‫~~י~~~~~~~~~י~~י~~י~~~~~~‬ ‫~~~י~~~~י~~~~י~~~~י~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~י‬ ‫~~~‬ ‫~~~י~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~יי~~~‬

‫~ם הפרוסה שהוא‬ ‫ש~ן ב"פ‬ ‫י בה~ערה נשאר ב'‬ ‫~לזהי~~ןכ‬ ‫ה~כנ"ל ומצנ~~ימןצ~ ~‬ ‫~ימ' רח"ל לא~ה ~חל מצו~חל~ה וחלק ח~ר~ה לאה‬ ‫כו‬ ‫~ים שנ‬ ‫ןטל~ כ~ר גימ'מ~תש~~י שלאה‬ ‫ה‬ ‫עצמ‬ ‫כ~‬ ‫~גדול ~הוא ביןב'~~‬ ‫מס~~ר~ הח~‬ ‫~ע~ו‬ ‫ה~~יונ~~ם מ~חי~ ב"~ ב~~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~"~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ו~~~ל ~~ש~מו~~‬ ‫ש~י~ נ~~ה‬ ‫לנצחולזה‬ ‫ב~וד ב~ע‬ ‫דו‬ ‫כ~‬ ‫הגו‬ ‫ה~‬ ‫נל ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ה היאז~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מחצ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י~~~‬ ‫מ~~ל‬ ‫~‬ ‫~י~~ ~ו~ ~ שנתש‬ ‫~‬ ‫לי~נק‬ ‫~ח~ל'~~ל~חל ~מבואר ה~וונהו~י~ז גי~ ~ס~~~חי ל~ח~צ~נים אחיזה‬ ‫ר~~~‬ ‫ח~‬ ‫~~ ~חיי~ם הבאב~~בו‬ ‫~~ו‬ ‫~~‬ ‫י~~אל‬ ‫~~ו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ל~נין‬ ‫מש~~ה~מ~עי~~~ו~ין‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~~לה~י~י~‬ ‫~ו‬ ‫ג‬ ‫~~ה~~ו~ וי~ל ליצח~הא~ז"‬ ‫'‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~~~ יח~‬ ‫הי~‬ ‫י~םו~"ב ~נו‬ ‫ו~‬ ‫ה"‬ ‫~~ ע~‬ ‫אגימ' ~פ~"~‬ ‫~~‬ ‫וש‬ ‫~'ז' מ‬ ‫~‬ ‫~~~מ~ד~ת~א‬ ‫~ד‬ ‫~סו‬ ‫ע~ר~~~~רי~~~ב‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫בו‬ ‫~~~ב ~הוא סוד החס~~‬ ‫מ~ה מ~דהדין ~~וא בנו~בא וא~ו‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫חוו‬ ‫סלי‬ ‫~ל‬ ‫~ואו דס‬ ‫ל~~ה‬ ‫הב‬ ‫~וא גי~~ ~~‬ ‫מיול~וי מ~ה~~י~ז‬ ‫~ל‬ ‫ין‬ ‫ו~‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ל~~ד ו~~וו~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ית‬ ‫~‬ ‫נ~ה~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~~ו~י~הי~~נ~אר ~~וא‬ ‫ה~ין כנ~ל‬ ‫~הוא‬ ‫~' ~חלק הגדול‬ ‫ולו~~ח~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫הוא‬ ‫~ ממנה חלק‬ ‫ין‬ ‫כ‬ ‫~~‬ ‫י ~~ל~ ה~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ד~‬ ‫~ ~ו כדי מחלק~~‬ ‫ם~ ~ י~~ןכי ל~~~~~~ם אות הוא ~גימ' ר~ב חס~ד‬ ‫וה~בו'שי~ ~לימי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה~‬ ‫ב‬ ‫~~~מצ~ בא~~א ~מצ~ים היינובא~עא וע"~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫צו~הא ~חמא עניאדי אכלו‬ ‫מם‬ ‫אומרי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫הי'‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫~ו~‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫"ל‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫עני"~‬ ‫ע~י‬ ‫יויכולכל ~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫י אכלו‬ ‫ה~יבחיא~ור הש~דסכ~ןיי~‬ ‫לחמאו~י~~~~~ח~‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫~י‬ ‫י‬ ‫~~בשי‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫י לו ~בחרובים מ~ש~‬ ‫~כי הצ~ק‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫נ~ון‬ ‫בני ב~יד‬ ‫אבל י~‬ ‫זבעצמו‬ ‫לנ~ידו‬ ‫~י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫הוא צינור ח~ינ~א~~ו~ע‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫א~‬ ‫ב~~מסגף ~‬ ‫~וצה המ~~~ש~פע וכל מ~~ו הואהר~ק~~להש~פ~י~עלי~א‬ ‫ה~ו~ל והואהצדי~‬ ‫יה‬ ‫~י‬ ‫ב~~ניל‬ ‫ם~~ומסת~ק במי~וט~ינו נהנה~~ניני העולם הזה ~לל וע~כיש ~הכח‬ ‫~~ם תחסר‬ ‫נ~ו‬ ‫~וכל‬ ‫להש~יע לה~ולם~ל טוב ו~מ~ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫י'‬ ‫יי‬ ‫הח‬ ‫וב‬ ‫ובבטע~ וע~כ ב‬ ‫ו‬ ‫מצ~ם עצמו לאכוצדי~כדי‬ ‫~"י‬ ‫~~יע ~פעלהע~לם ~ גםל~שעים‬ ‫והיי~ ~ה כ~כנ~בבח~בטהןו~~~ים‬ ‫י~‬ ‫דמ‬ ‫צינור~צה‬ ‫תחסר והנה השפע ~~ג‬ ‫א~ת‬ ‫ןשל ~תחשפ~ ו~ו חז"ל‬ ‫מ~'י~יו~י‬ ‫"נ‬ ‫יי‬ ‫~די~ך~לאי~צ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ה~ור ולזהיובן ~שך הדברי‬ ‫ך~וכמ~ש בסיד‬ ‫~י‬ ‫ה~‬ ‫אזו‬ ‫יי‬ ‫נת‬ ‫~הא ~חמא עב‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~~א אכ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫א~תנא ב~~א‬ ‫~ד~ים ~~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~ר~‬ ‫~י ~ח~ קב‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ש‬ ‫מ~ש‬ ‫~~"ז‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫לאכ~‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ם‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~פ‬ ‫ך ~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫הב'‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫~י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ח‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו~ה‬ ‫~ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י "כל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~כ‬ ‫"ך "יית~‬ ‫יח‬ ‫י "~פו~‬ ‫~~ולשא~ו~ת י~ך ~ל "כל "יית‬ ‫ת~הוא ~תיוד "דכ~‬ ‫ה~ע ~~ע ל~אל ב~~‬ ‫ה~ א~ת אלא‬ ‫~~ י~~ך~~ר~~צ~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~~‬ ‫~לל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו~י ~~ת ה~‬ ‫~~‬ ‫~~~~ ~ל ~~‬ ‫תי~ ~ ~~ ~ ידע~אתו‬ ‫בביו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~ א~ הלח~‬ ‫~ מ~ע~‬ ‫~~ל‬ ‫לא ו~‬

‫~י‬

‫~~~ ~ ~~~יו~ ~~ ~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~ ~~~י~‬ ‫~ ~~~‬

‫~ ~~ ~~~‬ ‫שה~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ע‬ ‫ו~~י ~~הם‬ ‫~‬ ‫~~ת~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫תו‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~ש~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~ ~~לאו‬ ‫ם‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫יוס~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~א~אם ~ם א~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה~‬ ‫א~לכי‬ ‫אוכל ה ~"י‬ ‫לבד~‬ ‫ה~ ~ייםכ~שחשז~"ולש~ ~ תא~ל‬ ‫~יע~טולא‬ ‫~‬ ‫פ~‬ ‫באלוהשו‬ ‫~י ~~‬ ‫כ~~רל~~לאו~‬ ‫ע‬ ‫~כ~‬ ‫תאותו ~הה~ב~יתו~ ~‬ ‫~~ת~‬ ‫ו~כ~‬ ‫י~~‬ ‫~"~ ל~מא~ניאדי אכלו אבה~א‬ ‫~ל‬ ‫ד~~~~כל~י~יית‬ ‫~רא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~~י ~י~~י‬ ‫ה~א~ ~ ~~דכ~‬ ‫~‬ ‫יתכ‬ ‫~ל ל~ ~‬ ‫~ו~‬ ‫ע"פאו~‬ ‫~~ו ~ ב~וע‬ ‫ה~ת~ ~ ~‬ ‫~ כ ~~ א~ ע~ ה‬ ‫כו‬ ‫שת‬ ‫ל~~לא ~ד~~~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~ ~ ו~‬ ‫י ל~ ה~ ס~~~~ת ~ ~‬ ‫~~ ~ ~ ה~‬ ‫~ת‬ ‫ו~‬ ‫~ת‬ ‫~~ה~‬ ‫~~‬ ‫וב~ל~ ~~~ ולא ~ ~‬ ‫~ ~ ה~ת‬ ‫~"פ‬ ‫~~ ~~ ~‬ ‫~לא~‬ ‫~~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~~‬ ‫~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫~~ ~ ~ ~ ~~ ~כ~ ~א~~~ ~ ה ~ ~ ~ ~ ~ ~~‬ ‫~ת ~ ~ ~~~‬ ‫~ ~ ~ ~~ ~‬ ‫~ ~~ ~ ה ~‬ ‫~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ל ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~ ~ ~ ל ~‬ ‫ה~‬ ‫~ ~‬ ‫~‬ ‫~~ ~‬ ‫~‬

‫~ ~ ~ א~ א ~ ~‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ס ~ ~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~ ~ ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ו~‬ ‫~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬


‫כל מה ש~ה‬ ‫~צרים טמו בהן טעם מןוהיינו כמ"ש חז"ל ~יומא ע"ה‬ ‫האדם לטום במןה~ טועםעיי"ש אבלפשוטי העםהי' אומרים~'ובנ~פשינוקצהבלחם‬ ‫כ~"ש חז~ל בש"ס ~נזיר‬ ‫לפי אכלולקטו‬ ‫הקל~ל ~"כ נאמר‬ ‫~‬ ‫~נים ~לו ~חיהןב~א‬ ‫~ים ילכו בםוהיי~ וזה שאכלו לשם פסח וכו' וזה‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫ל~‬ ‫הכוונהדשףה~יכ'"ג‬ ‫~אכלו ~םאכילה גסה כו' כןהי' במן וכ~‬ ‫ו‬ ‫י אכלו כפי‬ ‫א~לפ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫~עת אכילה אם להגשמיות ~ועם בו טעם גשמ ומי‬ ‫כראוי‬ ‫~‬ ‫טעם בו טעם ר~ני גבוה מעל גבוהכפי כוונתו וה~ ~דכךבונ~"ו שלו למעלה‬ ‫~מעלה~דשמי רום וזהוביאורדברי חז"ל הנ"לשכן במצותשהוציאואבותינוממצרים‬ ‫הי' טועם בו‬ ‫אף שהוא לחם ג~מי ולחם עבדים עכ"זכלמי שה~אכלו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫כל טעמים גשמיים ומי שאכלו בכוונהרצוי' כראוי ה~' ~~ם בו ט~מים רוחנים‬ ‫יאכלו‬ ‫בא~עאדמצרים‬ ‫ל~זמכוךשהביו'~ב"הנעוגשלתושוזההוצישאאוומרים הא לחמא עניא~‬ ‫כן גם עתהבמצה זואכבלהתדנכ~ין ~לאכול מאכל‬ ‫יוייכולויט~ם בוממצרי~אכילה בכלמינימתיקהודו~~יכי טעמו כצפיחת‬ ‫יית‬ ‫ט~‬ ‫ויפ~ח ~היינו מי ~וצה לאכול ל~ם ק~ושת‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫ד‬ ‫ייתי‬ ‫גשמי גשמי‬ ‫בדב~‬ ‫~ הרחניות וט~ם הק~ושה וה~נ~ות של פ~חי~יש בה‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫פוסו~‬ ‫יויכולכו'י"ל ההמשךנוע~ איתא‬ ‫נת‬ ‫~בכ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫וכו~‬ ‫יי~‬ ‫~"~ הפ~של הא לחמאעניא ~"ל האזאת הוא ~' אחרונה דשה~~ש~ם ה~רא~ני'‬ ‫וכוונתהענין בתו~פתביאור י"ל דהנה הא~"ל כתב ~פע~ח פ"ה מ~~ר‬ ‫מ~‬ ‫~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ חה~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~וח~‬ ‫אין להם מ~ם ל~~ר במ~ם ~ל~א~ה‬ ‫~כ‬ ‫ע~"‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~ח~י~צונ~י~ם‬ ‫ין‬ ‫מ~ה~ ו~ע~"כ ~~ ~~~~ ~ה~מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ן להם אחיזה ברחל‬ ‫הםיורדים עד ראש רחל ושםאין פחד מן הח~וניםכיאי‬ ‫לפי ~חל עו~ת באחור עם ז"אוהחיצונים הם כנגד הפנים של רחל וא~ם‬ ‫~ח~ ~הוביאורדבריהאריז"ל ה~כר שכ~בבזה שה"א הזאת‬ ‫יכולים להתא~ז שם‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~~ל‬ ‫ע~דהש"ס ~~ת‬ ‫~וא ה' אחרונה ש~ם הנקרא טני'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~וש~‬ ‫~ ואתה מ‬ ‫דת‬ ‫בכוונ‬ ‫ל בכל‬ ‫ח‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫דלים ~ט מהדר‬ ‫וע~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~~ז~א שהוא מהדרק"ד~‬ ‫~‬ ‫הוכ‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~ ע"כ וזהו‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫כ‬ ‫שהד'‬ ‫אפ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫~ו~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~כי הה"א‬ ‫~יאור ההמשך~ו~פיסקאזו הא~~א עני'כו' ~ן‬ ‫~םנה~בש~‬ ‫וח‬ ‫עניכנ"ל והואכדישלאיו~ו~יצא‬ ‫~י‬ ‫~א ~~שה‬ ‫לושא~ ~~אפ~‬ ‫~‬ ‫יויכול שי~ך ~פע לי~אל ~‬ ‫ק~ו‬ ‫~~~כת לי~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ת~‬ ‫יד‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫דכפי~איא ~י‬ ‫מה~~ ~~ ו~מ~~ אח~‬ ‫~~ע‬ ‫ןת~לה~~ים‬ ‫ויה~ ~‬ ‫לל~דכפיןיתיוייכול‬ ‫~חי~ ~~נ~ כ~כ‬ ‫~ח~ים‬ ‫~זה ש~נו ~~ה‬ ‫עי~~~ ת ~ומ~ם הא‬ ‫~"~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫הכא‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה~ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫עבדי‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫לת‬ ‫~פ‬ ‫~ש ~ ~ י~בצ~לה‬ ‫~ת~ מח"א‬ ‫~‬ ‫כ~‬ ‫~ח‬ ‫~‬ ‫~א~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~ע~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~תה ~~ר‬ ‫~כ~ ~ ~~יי~ ל~חו~ותם~כל ד~ ~~~~יי~כי‬ ‫~~ם שה‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫כ~ה~בים ~ ם תמ‬ ‫ה~‬ ‫~~~י ~יו~~י~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~יבל‬ ‫~~~ ב‬ ‫~‬ ‫א~~~~ ב~י~ ~בדב~‬ ‫~ר~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ה‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ה~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ים ~בדא זו שלמרדכיהיהודי~~~ גם אז בשפל ה~ב‬ ‫~~~כ‬ ‫~~ א~~ה~שים א~ ל~רו~אותו ואת כל ~ולפי‬ ‫ח~~‬ ‫וכל היסורים נ~~~ו‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~ות‬ ‫ת ה~גלגל‬ ‫ה~‬ ‫א~‬ ‫ימו‬ ‫~~‬ ‫לח‬ ‫ל‬ ‫יית‬ ‫ת‬ ‫ונ~~ מ~ו‬ ‫םאפ~יכ~‬ ‫~כלת כו' כן ה~ מיגו~ ותקוותמ‬ ‫לאור גדול‬ ‫ב~~‬ ‫~~ ~~י~נה‬ ‫ת~ע~~ושנת‬ ‫א~ת~אל‬ ‫~~י~ ש‬ ‫~תה ~ח~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~השיה‬ ‫~~‬ ‫ב~‬ ‫~ורהש"ילנו ונ~ל מכל צר ה~ו~ים‬ ‫עז‬ ‫~ת‬ ‫~ים~ ~ ~ת~ כמואז~~ע‬ ‫ין~ הח‬ ‫~‬ ‫ל~~ר‬ ‫ש~~לם~וזהכ~ לומר ב~חשאנויושבין‬ ‫ו~אל‬ ‫~ ולת עו‬ ‫צ~מ וכברכנ"‬ ‫מ~~‬ ‫י‬ ‫מכהעז~ו ~~שה‬ ‫~~ו ח~~ל ע"זהלא‬ ‫~יעבדי ~ אנן‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫הנה‬ ‫ו~ח~ות‬ ‫א~~ור~~ו~ים ב~~‬ ‫מי~לשאין להם‬ ‫הנה‬ ‫~ס~ ו~ונ‬ ‫~~"צות~~ אוכלין מאכל א~~ ~~ם‬ ‫נא הלא אז‬ ‫כ~הם‬ ‫~~ ~אים ל‬ ‫~מ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫עזרלנו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ני שא~~ העני‬ ‫~י ו~"י‬ ‫עשו~~ו ~ם ונע~ינובניח~יןואיננו ל~~~יםח"ו א~ א~ ~יש‬ ‫עבד‬ ‫שו‬ ‫ב~בהי~ו~יא ~ו~~תכ~ח"גו~וכן ר‬ ‫א~ניו‬ ‫~ו ח"וע~נמענין פרנסה‬ ‫~א~ת~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫~ויכול‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~י~~~ה ~ה‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫נ~אליעז~~רה ~ם ~ות זהיי‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫תהשתא כ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ד~‬ ‫ן~‬ ‫י~‬ ‫~ח‬ ‫ו~~ לנו~נסה בהרח~וכןתנ‬ ‫לשנה הבאה בארעא דישר~להגה~שות~אע~די הב~הבני חורין‬ ‫י~‬ ‫לכשפנ‬ ‫ןייתי י"ל ע~~"ד אא~ז‬ ‫לחמאעניאד~ אכלו ~ב~ת~א כלד‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~~"~ ~~דוש ~ל~"ה בבני ~~ר וכ~~ות תאכל ~ותט'בביאר ~ב~~ ~ז"ל‬ ‫~‬

‫~‬

‫~א~‬ ‫~י‬ ‫~ל‬ ‫~~ל~ה~רבות ~~כ‬ ‫~~ח‬ ‫~פ‬ ‫~~~~~~~~רד‬ ‫ן~~ה~כ~‬ ‫~~~~‬ ‫~ה‬ ‫~צ‬ ‫~ו‬ ‫~ר‬ ‫~~ש‬ ‫~~~ו~כל‬ ‫~ם~~~~‬ ‫~ד‬ ‫בו‬ ‫~ו~~~~מי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ונ‬ ‫אמ‬ ‫~~~~ב~חיןומ‬ ‫~וש~ם‬ ‫~~ם‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ~‬ ‫~חילב~ומי‬ ‫כו‬ ‫י ~יה~ רו‬ ‫~‬

‫יםהב~ככ‬ ‫~~ט פרנסתוח~ו‬ ‫כשאוכלמאכלים בלאמט~~‬ ‫לי~ לומ~ט‬ ‫די‬ ‫יס~י~ אז על‬ ‫שכ‬ ‫פ~ו~ ו~ה ~כל ~ה בה ~עם ע"‬ ‫ה~וןאז ה~ון ~ה~א‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~וי~~א~"כ‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~~ת~אה ל~ות מזונות‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ר~לי‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫בהמק~דב~הנ"י אי~‬ ‫~‬ ‫דנ‬ ‫ר הנה ~חו‬ ‫ה~ז~ן לא‬ ‫~~תילך חסד‬ ‫לכתך‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫לה'ראשיתכת‬ ‫~שית‬ ‫אא‬ ‫~~אתווזה היום~הז~ה ~~ואלר‬ ‫ב~י'‬ ‫בת‬ ‫התכ‬ ‫~~ ~‬ ‫שראע‬ ‫יל‬ ‫קו~רא‬ ‫נע~~הליש‬ ‫ו~א~הלטוב‬ ‫~כדה"ק וזהוהענין ~א~ים ~א ל~מא עניאשהי'‬ ‫יוייכול~י~א עי"ז‬ ‫בדים~אין לא‬ ‫~~ע~‬ ‫~חחםולאתבלין ע"ככל דכ~יןיית‬ ‫~ח~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫י אכלו א~תנא בא~א ~ר~ כל ייתי‬ ‫~"~ לחמא עניא~‬ ‫ה~תא~כאלשנה~אהבארעא ~~ל ~ל דא~וחז~ל‬ ‫~ק~כי~~‬ ‫~ת‬ ‫יב‬ ‫דכ~~ה"קויו‬ ‫~~~כרח ~ת~טקד~תחכמת‬ ‫פ~ם ~י ח~איתפר~ין כ~ב~אה ו‬ ‫ב~‬ ‫לבנובליל‬ ‫~בלה בדרא ב~ה ועי~ז נזכה ~את‬ ‫לא~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ו~‬ ‫~א‬ ‫פ~וכל‬ ‫~~~ ה~ ~א~ לספ~~~~צוא~י~ע~~י‬ ‫א~~‬ ‫יכ‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~~~יע~ה‬ ‫~מו ~~ה~סים‬ ‫~~~ ~ן‬ ‫~י‬ ‫~ ~נו ~~~יםכ‬ ‫ל~ותי~‬ ‫אנ~ב~ ה~‬ ‫~~‬ ‫ע~ו אות ל~ובה ~ול‬ ‫א~‬ ‫~ת‬ ‫~~ורואות ~ ו או‬ ‫~~ ל~‬ ‫ל~~ ~~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ל~‬ ‫ו ~ ב~~‬ ‫א~י~ ~~~‬ ‫חב~ ל ~‬


‫ח~יבותלימוד‬

‫~א~~גם‬

‫ה' בט~נותשונות‬

‫ו‬ ‫מ~ומדי‬ ‫~~‬ ‫ה~מ‬ ‫כבר ה~רי~ובזח‬ ‫~~יורבותינו ה~~ושים ~אש~‬ ‫תו~פע~ח‬ ‫~תינו ~בגולה‬ ‫~צ~~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫ז‬ ‫בעל ע~רתצבי ז~~ל~~ה ואא"ז‬ ‫בס' סמו~"ט‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~רים‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫וכ~‬

‫~~~‬ ‫ינ‬ ‫וב~י‬ ‫~ו ~~ת~וה~~~~~~ ~ולה~תגלות ~~~~ה בכלע~ ב~וה~ר ~כ"זדצפ~~‬ ‫אור~נחנ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ב~~~~ו ~ל ה~‬ ‫ו~~ר ~~י~ה הזה ב~חלתו ו~פתחו אז שערי‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫כל‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫וע~‬ ‫~דיבורי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~ אתנו יו~ע ~ד מה להכילם וב~ט‬ ‫~זה כנ"ל‬ ‫ין‬ ‫י~‬ ‫~עליונ~‬ ‫~ק‬ ‫ם ו‬ ‫בד~‬

‫תלוי בזה ע~"ז~~"י כא~רויראכיאיןאישודא~ יקיים‬

‫והגם ש~ל‬ ‫ל~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ויג~~ו בשנה זו כאשר הי' במצרים שהי'‬ ‫בנול~עני ולמעני‬ ‫י אכלו גלו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫הד~ת עיקר הג~ו~והא‬ ‫~ני‬ ‫ד‬ ‫~~‬ ‫ענ~~~‬ ‫יבהתנ~‬ ‫תא‬ ‫בא~~א דמצ~ים‬ ‫אי~ כל~כפ~ןיי‬ ‫~~תכראו‬ ‫י‬ ‫א~‬ ‫ו~‬ ‫ו‬ ‫~לי כ‬ ‫כלאכיל~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫שול‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וייכ‬ ‫כל ייתי‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~ו~~ לכ~ו~ יו"~‬ ‫ו~~‬ ‫ו~ו‬ ‫~~~~רי~ ~~~כ~ו~~ ות~ל‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫תר‬ ‫א~נ~‬ ‫~‬ ‫~יית~~~ו~~~~~ ~~~~ ה~~~ ~‬ ‫~נ‬ ‫יא‬ ‫~~נו~~ול‬ ‫לכל ~~ ה~תידות‬ ‫~ש‬ ‫יא‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫בני ח~ין‬ ‫ח~ו~~אגא~ו~לו~~~י~ בב"~בת ומ~אה ו~ב~~~י‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ד'‬ ‫~‬ ‫~~ל~~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב~י~‬ ‫ד~~~ז‬ ‫מ~שה~‬ ‫בגאו~~יתפ~רלשימ~ ל~~א עניאעה~א‬ ‫סו~ הז~ ה~אוי‬ ‫ש~תםיוסף במצרים‬ ‫~~~~ ל~לידה~ש~~ו~לויבאותה' בסוד ה~א ל~ם ~הו~‬ ‫זר~‬ ‫מ~בי~ו‬ ‫ה~~וד‬ ‫וה~ה‬ ‫~~ש ~~~ל‬ ‫י~ו~ו~מ~‬ ‫~‬ ‫~שמ~ה מ~~‬ ‫ו~~~‬ ‫ו~עיבנ‬ ‫~תי‬ ‫דב‬ ‫צי‬ ‫~~ע ו~~ו ב~נ~~ מ~‬ ‫~~ה‬ ‫~ה‬ ‫ול‬ ‫~~~~ב‬ ‫~~א‬ ‫~ו ואי~ו משמחו‬ ‫ו~‬ ‫~י‬ ‫י~‬ ‫ה~‬ ‫~~~ ל~ל העולם ואם מ‬ ‫אז ~מ~ך שב~ו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ב~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫ו~‬ ‫~~~~~~יח‬ ‫~ה‬ ‫~ו וזה ~א~ו ~~~ם ה~א לחמא ~הוא‬ ‫כ~וי‬ ‫ל~ו~~ ב~וד ה~ם אשר הוא אוכל אם‬ ‫~וד‬ ‫היס‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~ש‬ ‫א~ ענ~אד~‬ ‫ק'‬ ‫יי‬ ‫זה‬ ‫~עילב~ו~~ הנ~רנ~משך שבע ו~~סה שהי' במ~יםמח~‬ ‫מ~‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫אבהתנא‬ ‫גבדח~יי'ם~ בערי~ וקדושים~נ"ב~שמירת ה~ית די‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫םאר‬ ‫~אכל במצריב‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~ש אכנ‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫עו'‬ ‫וכ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫באכילת ~ם ל~ כלדכ~יןלח~ וייכולע~כ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫~"כ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫~ת~ מי‬ ‫ייתי‬ ‫~‬ ‫~ילו‬ ‫עצמו ואינו ~~~א ~~וותו מ~~י~ו שבע‬ ‫מ'‬ ‫שהי‬ ‫תיוייכול~י‬ ‫יי‬ ‫לאש~ע~‬ ‫~‬ ‫~דה ב~ב כ~~ש בכו~ת‬ ‫~~סה לש~עול‬ ‫ע~תלי‬ ‫י בזה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫הנ‬ ‫ול~ כ‬ ‫ו‬ ‫~עתהיגד‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫אה תלוי בתיקון ה~סוד‬ ‫נדחי עמ ל~ו~~וכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~תא~העכ"א‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מסיי‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מק~ם בעל ההגדה ש~~י‬ ‫צד‬ ‫בבח~‬ ‫לשנה הבאה בארעא ~יש~ל‬ ‫~עו~ין אומריםהאל~אעניא ~ו'וכ~ל"ל~~כ~ין‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה~‬ ‫ציה~ול‬ ‫~~~~ בשער ההכיו~ו~נות שאומרים הא ~מא עניא עלחצי ~מ~‬ ‫נשאר‬ ‫ולזה ית~ן לדעתי שאומרים‬ ‫~צות ה~לי~ת‬ ‫בין‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~כפין ~~‬


‫~‬

‫~י~ול ע~ין‬ ‫~ית ~קראת~י‬ ‫~‬ ‫~צה‬ ‫ה~‬ ‫מצה ה‬ ‫~ו~‬ ‫א ס"ח ה~‬ ‫וב~‬ ‫~~‬ ‫ממ~~‬ ‫טס~‬ ‫מ~ס~‬ ‫~~‬ ‫יכב‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ"א‬ ‫א ס~ ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה~ס~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~כ א~ס כל‬ ‫וכ~~סה לכל ~~~~‬ ‫הי~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~כ~ חס~יו‬ ‫~פ~י~ב~ו‬ ‫~ ~‬ ‫י ויפסח~~~א הכאלשנה הבאה‬ ‫דכפין‬ ‫יתואי~ולכל יית‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~~ה‬ ‫ה~עה‬ ‫ב~‬ ‫בגי חורין~‬ ‫~~ד~~אל הש ע~ ~‬ ‫~~‬ ‫צלךכביכולכמוהצל ע"~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ממר‬ ‫ת~ע~‬ ‫ה~הוא~כ~יכול‬ ‫~אשר‬ ‫~~~~ ~ ~ ~זי~ יעשה תמונת כן‬ ‫יע~‬ ‫דל~תא‬ ‫~דאהא~ ~וכנ~ע~וא ~~דהצ‬ ‫~~אמ~ו ~ז"ל ~ב~~סכ~~ד~‬ ‫~ג~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫באלי~אות ~ה‬ ‫וא~~תאת‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ב' כשםש~א כך‬ ‫ל~~‬ ‫פיה"~ ~~כי ~ א~~ ~~‬ ‫י~‬ ‫~ל~בב~עך~"א~~ב~~ כי~~ל~~ך~~~א~~~ה~‬ ‫~~ר‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ש~~‬ ‫א~~‬ ‫"ה‬ ‫~ב‬ ‫~‬ ‫י"‬ ‫~מ‬ ‫~~בכ‬ ‫~ב~~י~ה ~~יכ~ה~~ ~~‬ ‫ואהבתאת‬ ‫הה‬ ‫לב~ך ז‬ ‫יי~ה~"הכ~שצ~ל~ביוח~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~ה‬ ‫אל‬ ‫~‬ ‫~~א~שכר‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~בך‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫שא~ו‬ ‫~ת‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ~ ~ב~ךאו~‬ ‫~כי‬ ‫אהו~~ה‬ ‫מב~~~‬ ‫ת~ה~ח~צינווהיינ‬ ‫~~~ד‬ ‫ו עפ‬ ‫ר‬ ‫י ח~ים לע~ת‬ ‫ך‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫~~‬ ‫באו מ~כ‬ ‫בר"ה~‬ ‫ק‬ ‫אלקים ה‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~פ'‬ ‫ה~~‬ ‫~י פ~‬ ‫כ~‬ ‫ו~~‬ ‫י ~נו~~~ ע~ה‬ ‫ג~ה ~"כ‬ ‫יהת~‬ ‫ש‬ ‫שיה~ברא‬ ‫א~~שאמר וא~~ךכאת ית~‬ ‫~ ~ה~ ה~ולהו~רי~‬ ‫ה~‬ ‫יינו‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫'~‬ ‫יי‬ ‫~ית~~‬ ‫~~ותוכ~"~‬ ‫י~ ות~~ומ‬ ‫תא‬ ‫יב‬ ‫ע~~א ז‬ ‫~~~נך‬ ‫ב~~מן ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ח~~‬ ‫~ן הוא‬ ‫עי"כ אם ר~ים אנו ~ות ~נך א~כ‬

‫~~~‬

‫ב~אי‬ ‫א~‬ ‫~'~‬ ‫י הש~י ע~ה‬ ‫~~א ~ר~נך ~ ה‬ ‫~ונך‬ ‫כ‬ ‫כנ~ל וזהי"ל פ~ המס~הלילח~י~‬ ‫מס~ ~ו~‬ ‫~ו~םהו‬ ‫~א~ וגו' ל~~יאנו ~מ~י‬ ‫ה~ ~ר~‬ ‫כמוואביו‬ ‫ואי~ך ~יםלכל ~אל‬ ‫~~בר~י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~רא~‬ ‫לה~ולהב~ש~~בלילה ה~אליל~יס‬ ‫~אל~‬ ‫~י‬ ‫משת~~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫לה~יאס‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫כביכו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~י~‬ ‫~ת~~לילה הזה שה~~ ת~~אולה ~יות~‬ ‫~ן‬ ‫ב~ מ~ן‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל~‬ ‫ול‬ ‫יוי~בול‬ ‫עו~~‬ ‫תתאכדי שיתער ~אדלעי‬ ‫ד‬ ‫זל~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫א וא~ או~יס כל ע~~‬ ‫~י ~~ו דכפי~וא~ו‬ ‫י ויפסחבחי'‬ ‫וכ~‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫יית‬ ‫~~לג~א~נו הג~וא~~‬ ‫מת~יתערח~ א~ ~א ~~ילא‬ ‫בבחי' ~'‬ ‫ך‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~~אי‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫מ~~‬ ‫עי~‬ ‫ועי~ חנס אס‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ א~ ~ ~א~ י~ ~‬ ‫מה‬

‫"~‬ ‫ענ‬ ‫ר~‬ ‫~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~י~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~ ~~~ ~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~גי‬ ‫~~~~ג~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~‬

‫~~ ~~ ~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~‬

‫~~~~י~~~~~~~~~~~~~‬

‫מ~ריר~ינו ש~~~הוא‬ ‫נ~~נה ~לילה הזה מכל הלי~ת וכו'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י~לילה הזה‬ ‫~נ~~את ז~~ת נשתנהלבח~'ז"א‬ ‫~~י'‬ ‫~~כ‬ ‫ס~‬ ‫ו~~מ~הנ~~~ה הלילה הזה ~~לי~ה נשתנה‬ ‫~ז‬ ‫דוכרא‬ ‫ז~ה ועש‬ ‫נן‬ ‫הו~מת~הה~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ונעש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫הם~~י'~ומ~~~נש~~עי~ז ל~טה~ב~~או~וזה הוא ~י‬ ‫הנה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ע"~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ס"נ כג~ן ~~~ש ~ו‬ ‫צא‬ ‫~ וזה‬ ‫בהתגרות היצה"ר שמתגבר עליווכיור‬ ‫ומצהויש נ~יון ובחירה‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫י~~רשששואל‬ ‫ול‬ ‫ל~יה‬ ‫~ילות אנו‬ ‫~נ‬ ‫נסי~ות להיות‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~ה הב~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫לי~ חמ~‬ ‫~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫ז‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫מו‬ ‫חמב~מס~נו~י~ מעלין~חי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫~ח‬ ‫בהת‬ ‫שהוא~ילה~חי' מ~נ מ"~ וע~‬ ‫~~~‬ ‫היצ"~‬ ‫בא‬ ‫וקר‬ ‫~ה~ ~‬ ‫וי‬ ‫~תו~ויהי‬ ‫ע~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ן שום נסיון ש~כלהלילה ~זה‬ ‫~~ל הליל‬ ‫ה~הזה ~ולו ~צהואי‬ ‫~"~ ~~ד ~ל~~~ה~מ~חלה‬ ‫י~~שינו~לל ש~ב~ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫עלה‬ ‫בה‬ ‫~ילה הז‬ ‫בל‬ ‫ר~ללמנו‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~א‬ ‫ל~ ג~~לשהוא מ~ד~לא ש~ם ה~נת מ"נר~וזה שהבן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב~~ח‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ~ד נקרא מ~ה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כי‬ ‫~מ~~א~‬ ‫הלילה~~~ש~ר סו~ עיי~ש‬ ‫הזה ממ~~~ל הלילות~ ע~~~‬ ‫י~ברירבינו ~~~~ח ~כל‬ ‫מה נ~~נה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~~~ נ~מותי~~אל‬ ‫הג~למ~ורותהראשונים‬ ‫מ~ה ד'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫והי' מתג~לים‬ ‫~אל‬ ‫מה מ~ה ר~~ת "מ~ול‬ ‫א~~~‬ ‫~‬ ‫יל‬ ‫~‬ ‫ו מזו~~ים ע~‬ ‫ו‬ ‫צא‬ ‫~ו~ם נז~~כוביציאת"~מנצור~ים"הו‬ ‫~צער~י‬ ‫לל‬ ‫אז‬ ‫~ם~~~ ה~‬ ‫~~א מ‬ ‫~כו~‬ ‫~~סף~טהר~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫וז"ש אומרים ~~תנה הלילה הזהכי בסוד א"ת מ~~ה אלא‬ ‫כ~‬ ‫הא‬ ‫מ‬ ‫~ה~שד~שו ~~ל ~היו~עד ~תה משו~ע~ם‬ ‫~~וגים ופסולת עתה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יהי'ב~וד~טנות‬ ‫כי‬ ‫כ‬ ‫רתכ~ ~~~~~ גימ' מא~ה~ וא~ך נ~תנו כ~כ‬ ‫וי‬ ‫~' ~~וא ~יד ~' ~~ו‬ ‫ל~‬ ‫ע"‬ ‫מ~‬ ‫ל~‬ ‫יותאבלילה הזה‬ ‫היינו ל~עה ~צרים‬ ‫ד' אלקינו~משם~להבין תיבתמשם‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~~~~~ לומרע~~פמש~ל בפי~קא מע~ה‬ ‫וכווהי'מ~~~יםביצ"מ‬

‫ב~‬ ‫ם~~אור הדיקנא קדישא‬ ‫~~ברי ר~ינו ה~וונה שהי' ~~יכי‬ ‫~ו' ידועימ‬

‫~‬ ‫יו‬ ‫ל עפמ~ש בק~לת יע~ב ~רךגס‬ ‫הענין י~‬ ‫~~~~ע נהו~ין‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫כי‬ ‫עריו כ~ע~~י‬ ‫שד~י‬ ‫שרומז‬ ‫אב‬ ‫~בחי' ה~ריתב~וד גדולה מילה שנ~רתו‬ ‫~ ~ברית ~ודשכיהדי~נאנמשך‬ ‫עלי' י"ג ברי~ת וכו' ו~ם ח"ו חוטא בעריות‬ ‫אור~דיקנא ע~ש‬ ‫תת‬ ‫~ו‬ ‫רו‬ ‫~ום הזוהמא‬ ‫ולזהיתכןכ‬ ‫ל~‬ ‫י י~ראל במצרים הי' משוקעי~ ~ענ‬ ‫ל‬ ‫~ל חטא ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫קודש‬ ‫דיקנא‬ ‫הא~‬ ‫ה~‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י~~~יר ~י~וד‬ ‫הי' הצדיקים הל~ו ~סו~ים‬ ‫עילאה שנו ~~~ד~~‬ ‫ולהאיר מת~ך חשיכה‬ ‫ומס~ריםבי~~מל~~ןזה‬ ‫~בנ~~י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫מי"ג‬ ‫והנה‬ ‫בר~~~‬ ‫~‬ ‫שי‬ ‫נהורי~ב~דודדיקנ~ ע‬ ‫~בזגה~ול~ מיל~‬ ‫ללאש‬ ‫~וש‬ ‫ש~"י עם‬ ‫יל‬ ‫עא‬ ‫~ר‬ ‫וש‬ ‫~מעש~י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ישדנו~~~את ש~שמ"~והנה במצריםהי'ה~פי‬ ‫~‬ ‫~מ‬ ‫הה‬ ‫י~ונל~‬ ‫~ במלכותכי לא הי~הנת‬ ‫גם‬ ‫ון‬ ‫תלתכק‬ ‫~בחי' ש~מ‬ ‫י לא הי' מ~יר השםשד~~י כנ~~ל והעניןי~~‬ ‫מהי' של ת~'‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫הי~וד‬ ‫בש~ם ולזה‬ ‫השםשדי ואז בה המלך‬ ‫אומריםצדי~ אלקינו ~ש~~םהיינו‬ ‫ח~הב' אותיות ש~~מ‬ ‫שבזה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫מש~~ הי~‬ ‫ויוציא~ ~‬ ‫תלוי הגאולה‬ ‫~~דים היינולפרעה~~ים ו~~יאנו ד~'א~ינו‬ ‫ביד חז~ה~זרוע‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫צונו נטוי'~ מ~ש ל~רעה דו~א וגס~~ש ~ נטוי'כי הש~~י‬ ‫ן~על הראשנגד ה~וחשהנשמה שבמוח כו'יהי' ~ועבדים‬ ‫יי‬ ‫לב‬ ‫יה‬ ‫לה ת~ל‬ ‫ע~ודתו‬ ‫ני~ועל היד לזכרון זרוע הנטוי'ש~וא ~דהלב לשעבד ~ה תאוות‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫~צל פר~ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ע~‬ ‫שו‬ ‫~ש~ל‬ ‫~ח‬ ‫ר חג ה~צות‬ ‫רי‬ ‫י~~‬ ‫ב~ה~ד~עבת~~~להםש~רעה~י'~ב~י~ו~נקו~~מ~~~וחב~כמי~~~ש~ב~פע~~‬ ‫שהי' לו שליטה ב~רף אות~ת ~~ה ע~כ~י' ~ז הדעת בגלות כנודע‬ ‫~הו הענין משאחז~לשהי' מ~~~גים אז על ישראל מה נ~תנוהללו מהללו‬ ‫הללו עו~די ע~ז ~ללו כו'והיינו כ~ש בחוה~ב שמי שעובד הש~יויש לו‬ ‫ן עבודתו~תי ל~םלבדו וחושבאיזה מחשבת פנוי' בשעתעבודתו‬ ‫פנוי'ואי‬ ‫ר~~ל הוא כעובד ע"זוהיינו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ח~~ו הרי‬ ‫הש~י‬ ‫~יכו~םוה~ מחשבתם‬ ‫~י' אז הד~עתו~~~ת ולא בהש~ותב‬ ‫ל~~ מ~ת לה~~‬ ‫~ע~‬


‫~~זז‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ב~ת~ושרבהתופת~פוללה ו~ו~נ~ב גיאו~ וכי~א ט~כ אף עש~עזבדחו~ואתה~~י‬ ‫הי' ושב‬ ‫~ע~י ~~ט~~י~ ~~~‬ ‫צי‬ ‫וה‬ ‫לי~ א~‬ ‫א‬ ‫~ולבתפילין ~ל ראש וע"כ א~ו י~~ל ב~ת‬ ‫ת~~‬ ‫~~'‬

‫~‬ ‫ה~י'תממה~~פגמוהביה~תנ‬ ‫ונ~בה מצרימה היינו ~~ב~נו ש~ל‬ ‫~ה‬ ‫פל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫א~ראש וט"כבא ע~יהם ~צרה ~זאת~זר ~ליהם האויב וע~כ אמרו‬ ‫רל‬ ‫ש‬ ‫מצרימה נתנ~‬ ‫רא"ש ל~ן בחי~ ת~לה ~ל רא~ש ו~~~~ה ~ענין‬ ‫~מ~‬ ‫~~~יליןשל וזה ~עניןמ~שחכז~ל~~שו~בא‬ ‫שפגמו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫מ~‬ ‫הה~~ו‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~~ז‬ ‫מלמד שב~ש‬ ‫~~‬ ‫לע~‬ ‫רא~ל ראש ו~ה נח~ב ~עו~ד ע"ז כנזכרא~נם‬ ‫ש‬ ‫בעבו~תושהוא ~ול‬ ‫~נ~~ר‬ ‫יק‬ ‫~ילר‬ ‫~~ת~ילין ~ל‬ ‫כל ~קי~ול‬ ‫הי' יונק~עה‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫בית‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ם‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫מהדעת ו~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כי‬ ‫ה~‬ ‫וד~~ות נ~לא להבו~א‬ ‫ק~י~א ~~ה~ה‬ ‫קשור‬ ‫כ~ ל~~עה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫שליש~אלח~ו וגם עד ה~ום אף אם ח~ו יאו~ע‬ ‫לא‬ ‫~‬ ‫~~אלהי~יני~~לובל~בח~שב~ו איזה ~נוי' ומחש~ה ~שעתע~ודתו בלת~‬ ‫יה‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫ש~ במחש~הל~דו ~לל~ו בל עמו ז‬ ‫ותפי~ה זהו‬ ‫מ~~ש~הזוו~מ~ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ט‬ ‫ג‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש~ופין‬ ‫כ~ מ ~~‬ ‫אנ~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~עו~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~ן‬ ‫ב~ שהוא צ גירו~י~‬ ‫ש~~‬ ‫~ו‬ ‫~לבאא‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫אע~~ נ~ב ~~~פדין‬ ‫לרצוןג~ו~ ~הדי‬ ‫אט~~~~~וי~~ש ~צונו תל~~הש~ו~ת~צון יוצרוד~~~יצ~ו ~~סו ~‬ ‫~ו‬ ‫שנ‬ ‫ש~י‬ ‫א~~ו~‬ ‫לב~ו ~~~אשונהל~ש~כ~‬ ‫~נ~‬ ‫ן הוא רר‬ ‫ו‬ ‫צו‬ ‫י~ ה~פ~ ש~~ל~ין ~אונס נתג~ה רצון ר‬ ‫ב‬ ‫וד‬ ‫ע~‬ ‫ב~מת וכנודע ו~ההענין~~~שח~ף את ק~שולעי~י ~ל‬ ‫~‬ ‫~ ז~ו~‬ ‫נ~מר~~ו‬ ‫כילעתיד‬ ‫נר‬ ‫יא‬ ‫יו‬ ‫ל~ו הגו~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫בפ~ק ד‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה~~‬ ‫~~‬ ‫~~ר~ו ~~~ג עלמי‬ ‫~ל ~מה‬ ‫מ~~ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫של ר~ש ~חש~ות פניות ~שעת תורה ות~לה‬ ‫פעמים ~ל~לו‬ ‫~‬ ‫~ע קדשו הי~נו‬ ‫~‬ ‫~ב‬ ‫ד ~בז~וע שהוא נגדכנהזל‬ ‫יו‬ ‫ל~‬ ‫תפיז‬ ‫שלי‬ ‫ולזה ד' בת‬ ‫חל~א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ ה' ח‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~ה~ש~~ליתכי מעולם ל~ם דבוק‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~~ילי‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫שזי~~ת ור~ונםא~יתי לע~וד הש~י ~כל לבם ובכל נ~ם ו~כל מאודםוכל‬ ‫ה~ילקול היא ~ק בהמוח ש~א להם מח~ת זרות מחמת‬ ‫~נ~~~אד~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫וי‬ ‫ממ~~א‬ ‫וכנודע וזה ~אה~כ ~מאלו תחת‬ ‫ח~ו ~אדהחו~ב~עליל ~יות על ~~אלויש לראש~ ל~טרגתעחל~ייהם שא~‬ ‫~טחרםיגויב~‬ ‫א להם‬ ‫~ו‬ ‫ה~ם ש~מובהתפ~לין של שלא יח~ולהמ‬ ‫ת‬ ‫נו‬ ‫ע~‬ ‫בז‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫הכל‬ ‫ד שהוא הלב הוא‬ ‫~~עת תו~ה ו~פלה עכ"ז רא~הת~ילין ~לי‬ ‫הלנ‬ ‫~ון להם ול~ם בל עמם במ~שבות הלל‬ ‫ו וכל‬ ‫י כל מח~~ות זרות‬ ‫~צ‬ ‫מ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~ו‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~רצ~ ~לי‬ ‫כ~כר~‬ ‫ה~‬ ‫מ‬ ‫ןעשו‬ ‫ליל‬ ‫ל~לוב~~‬ ‫וצזוה~שמא‬ ‫ל~ידשהוא נ~ו~ה ~לב ~ראל‬ ‫תחת‬ ‫ר‬ ‫יינו הת~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל~אש~ ~~ת~הוא‬ ‫כמו תחת‬ ‫ו~‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫הז‬ ‫ל~ה ~~ו~כנ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ראש כנזכר ~הו לש~ ב~ו~ ~בדיזם‬ ‫ל~~ ש~‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫כמ~~‬ ‫~"ס‬ ‫וזממרן~~~ר~ל~ין של‬ ‫שא~ אב‬ ‫ר~ ~ ~ראי~~י~‬ ‫~~י~ ~ ~~‬


‫שאי~ם ע~~ןרצונו של ~קום נק~א~ם ע~~ים ע"שולא‬ ‫א~‬ ‫בנים‬ ‫מ~ותנק~אים‬ ‫~אל‬ ‫עבירות נ~א~ם‬ ‫ובזמן‬ ‫עת~ו~"ת ו~~ת ומעש"ט ור~‬ ‫~די~~‬ ‫ק‬ ‫בדי ~ישב‬ ‫~אמ‬ ‫ע~~~א‬ ‫~לותמיירי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫רצוי'‬ ‫שרעקושים כל ע~ודתם~י מח~~ זרה ~ל~י‬ ‫ל~‬ ‫ים ר~נו‬ ‫ל~ת‬ ‫י~ם הם ~ר~י~ ~~~‬ ‫~ו~‬ ‫~~~ת‬ ‫~~תם‬ ‫~בד~ם‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~ע~ש‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ור~~א~ן‬ ‫~‬ ‫רצ~הש~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫~מ~של ח~ו א~~פ ~ם~ו~ים ה~"י א~פ~כ שאין‬ ‫~ו~‬ ‫~של ~ום~ונ~‬ ‫~בדו ~צ~נויתב~נ~ראאי~‬ ‫י גי‬ ‫וו‬ ‫ינ‬ ‫כו‬ ‫ם א~נם ~ו~יםרצ‬ ‫ל~םאול‬ ‫בלת‬ ‫נקרא~ם עבדים~ ו~לועשו~ ~~דיםהיינו‬ ‫ב~ים‬ ‫'‬ ‫י~‬ ‫שהל‬ ‫ע"י ו‬ ‫~~‬ ‫ש~א‬ ‫~ ו ת זרות‬ ‫י~‬ ‫ל~~~ז בא להם‬ ‫~ הדעת שלי~אלו~י‬ ‫~עה‬ ‫ול‬ ‫וקי‬ ‫מה~~~לה~נ~ל וה~ ה~ל~ול~ת~ילין ~ל ראש עכ~זויוציאנו‬ ‫נו‬ ‫ב~תיות‬ ‫~רה ותפ‬ ‫משם ~יד ח~קה ו~~וע נטוי'ה~ינו ~~~~ליןשליד שהואלבן ~‬ ‫ו~כל‬ ‫~~י~לא ה~שים ~יל~ול וה~ו דב~יםב~~י בכל ל~ם ובכל‬ ‫כל ~י"ז נפ~‬ ‫י~‬ ‫אא~‬ ‫~‬ ‫קדשול~י כל‬ ‫~ם וע"כ‬ ‫ט~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ו‬ ‫זר‬ ‫וניח"ו והעג"וכי~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ~ים ומ‬ ‫י~ע~ז והלל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫בט~‬ ‫~זה ~~‬ ‫~ווצניתא~הי~‬ ‫א ~~ל ולאה‬ ‫~ל~ל זה שכל ~ו‬ ‫~~מ~ש הא~יז~ל‬ ‫~ל‬ ‫~~ ית~~ן‬ ‫הגאולה ~לל‬ ‫~כיוי~ הי' עלידי‬ ‫~זמן‬

‫~‬

‫~‬

‫~תכ~‬

‫כ~~פילי~‬

‫~י~‬ ‫י~יד~~~‬ ‫וי~~‬ ‫ו‬ ‫ו~האבנ~ו~ א~ינו משם ביד‬ ‫ם~ח~‬ ‫~~~ ~דים היינו ל~ה~ב ב‬ ‫~‬ ‫~ז~~~הה"ק מו"~ חז~‬ ‫~רוענטויה~ ~ל עפ"מ ~עתי‬ ‫מ~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫זצלה~ה‬ ‫דמארי‬ ‫לא~הוטהו~נאל~ן כי‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~כתי‬ ‫ל~וזהו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~ה"כ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י'‬ ‫כו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~ ת~‬ ‫~~~‬ ‫וי‬ ‫~הו ~מיג‬ ‫א~‬ ‫ק~ו‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫אתזרוע‬ ‫ל~יני כלהגוים כל‬ ‫א~‬ ‫ה~נ‬ ‫~‬ ‫היי~~‬ ‫ח~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ר ~ינה או~תקלניהא~ קלני~רו~יו~ינות~~ן‬ ‫מ~רוא~‬ ‫ב‬ ‫א~ר א~ים ~ו~ים‬ ‫דמארי~עלמא‬ ‫~~י~ן‬ ‫~ל ראש~ות‬ ‫על א~~‬ ‫~ז~ ~תםלו ~י~‬ ‫~~ל ~"כ לע~ל דכת~~יב~או ~ה"ע~‬ ‫~~"~‬ ‫~~ניםיש ~~~ר כ~ש‬ ‫~שה ~אות ~ ~א~ו כ~ם ~א פ‬ ‫~וו~‬ ‫ש~ה~חדע"~‬ ‫ל~~ת~‬ ‫~‬ ‫אז‬ ‫~~ה להם הת~לין‬ ‫פ~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ק~‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫מ~ת‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~~ל‬ ‫~אר~‬ ‫ח~‬ ‫את כי א~ינוהדב‬ ‫~ל~א‬ ‫י~ נ~ לא‬ ‫ל~ת~ ~או כל‬ ‫ל~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~כר וזה ה~א~‬ ‫~~ים הו~נא ~ן פארך התפיליןתס~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ת‬ ‫י"ל‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫מ~ח~י~~‬ ‫~יוי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫וד~~‬ ‫ו~‬ ‫לי ~סורי~ח~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫י~~ו~~ה ~ ~ ~~ת כל ל~‬ ‫~~‬ ‫~אות‬ ‫~אלו ש~חין‬ ‫ר~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~~~ ~‬ ‫~‬ ‫א~~י~~~‬ ‫~מים‬ ‫~ו‬ ‫ו‬ ‫~~ ~ה ~‬ ‫~~‬ ‫ת~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~~~ ~י~ ת~~י~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫הי~ ~‬ ‫ו~ ~ ~‬ ‫~~י~ עב~ ה~‬ ‫~כי ~ ~‬ ‫בע~ת ~‬ ‫~~ ה~‬ ‫~י~‬ ‫~י~‬

‫זכו~‬

‫~ ז~‬

‫יו~ ~‬ ‫~ר~~זל‬ ‫כ‬ ‫~ ~ כ~ ~ ~~ ~ ~~ כ~~‬ ‫~ ה~‬ ‫~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫י ~ק~םאז כתיבוא~דלהצילם היינו שה~ נת~ב‬ ‫~~ת שישמע~לשו~‬ ‫~ייני כל אלינ~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ואז ~כלצרתם‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫ד‬ ‫לע‬ ‫~ויי~‬ ‫את י~ועתאלק‬ ‫~~ינודייקא כנ"ל‬ ‫וראו כל אפסי‬ ‫~‬ ‫י~יא~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫משם‬ ‫~~ה‬ ‫נו‬ ‫ינ‬ ‫קע‬ ‫לט‬ ‫~~אש‬ ‫~עה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫שרי‬ ‫א~~ כי עפ"י‬

‫הויכ~‬ ‫ב~‬ ‫ה~~‬ ‫י‬ ‫~ל~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~מ~נם ~~ר~~ש~ף ~א~ת~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫דל~‬ ‫~לה ~"ו א‬ ‫אה‬ ‫יר‬ ‫הדב‬ ‫~‬ ‫~ו~ה~~~‬ ‫זרו~‬ ‫נוג~‬

‫~נזכר וז~"א‬ ‫לת~ילין ד~רי עלמאוכ‬ ‫נטוי' והבן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד'אלקינו ~ם~יין בס~ור הר"שזצ~ל‬ ‫~~ות ~ג'~לים‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~ בסוד כו~ות ~ג‬ ‫~אומ~ם גמור~ליל כי אז‬ ‫סף~‬ ‫ס בסודנ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫גו‬ ‫~י‬ ‫מאיר ה~סדים של השם ש~"י‬ ‫~~‬ ‫רי~‬ ‫ם‬ ‫צד‬ ‫מס‬ ‫~ל השם שד~י לל~‬ ‫הגבורות‬ ‫ור~ואלישראל והיינוכי אז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ו‬ ‫~א ~דים לי~אל ונ~~ה מ~שם שדי' שם‬ ‫ומה ~עושהדי‬ ‫ן עם ה~עיםנה~‬ ‫כו'כי שם הוא‬ ‫הו~ ויתכןע~"י דברי ר~ינו בכוונות ב"ש ~סוד‬ ‫מס~ר ~י הוי' וזה ~~מר ויוציאנו ~ אלקינוב~ומ~~םש~סוד ב' ש~ות שד~‬ ‫והוי' וכאמור‬ ‫יאמר עפ"ד אא~ז ה~' ~~'~ני יששכ~‬ ‫ר~מאמרי ז' נ~מתות נחמה‬ ‫יש~עת‬ ‫~~ ד~את זרוע ~דשול~יניכל~גיי~ ור~~ ~~~י‬ ‫א~~‬ ‫ש~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫הנה‬ ‫~~לא~ לגוים‬ ‫~~ש ~דמונים דהתשו'‬ ‫ה~~המה~~י~ אא‬ ‫שדו~‬ ‫וה~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ואין‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ו~‬ ‫~ך‬ ‫~‬ ‫~פ~י‬ ‫ב~פ~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫שמ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~י‬ ‫ן~כתיב~במנ~יוםלאאבלתם~יותשאי~שירכ~~םהרי ~ו אב ~י‬ ‫ב~ן ונקראובנים כ‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫כ~~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫אב ~~ל‬ ‫וקיי"~‬ ‫~~ני‬ ‫ה~‬ ‫יתמהו כלע‬ ‫גויים למה לא מהני תש~ה להו וליש~ל מ~ני וי~שבולע"~‬ ‫א~‬ ‫ד'את ~וע ק~ו‬ ‫כל הגוים‬ ‫~"ועי~~ הדין מהיעשהה‬ ‫יש"י~~א כביכול וכ~~~ל ~ע~י ק~ו אלו~‬ ‫ר~‬ ‫הזו‬ ‫וע ~ו הם‬ ‫ו‬ ‫דמאר‬ ‫יו‬ ‫לר‬ ‫אז‬ ‫~~לו א~ים קרובים ו‬ ‫התב‬ ‫ומה כתיב‬ ‫פהיול~כימיגדולאשר‬ ‫ו~ אלק~נו‬ ‫י בטן‬ ‫~בהבכתי~כפוילק~ראבי~~םאלמימוש הכוונהנתל~פל"ז~ולהביוותתי~םכ~ הותם~~קורתוי~הי~םע~וסיםכ~~‬ ‫י אב שמ~ל על‬ ‫כ‬ ‫כבודו כב~ו מ~ול מעש~א~~כ ~וה~ע מלך הוא כדכתיב מלך א~ים עלגוים‬ ‫ן כ~דו ~ול~ילאכיון שיגלה ד' את‬ ‫וע~"ד מלך שמ~ל על ~~ואי‬ ‫~‬ ‫זר‬ ‫~ים‬ ‫~ארי ~א‬ ‫קדשו ור~ו ~ל א~י‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ה~~ה‬ ‫לאל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ע"ש‬ ‫~~ בת~לי~‬ ‫~~שי‬ ‫י ~פ"ד~יא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫בני~‬ ‫ה~ייהנו~וטשה~~ליקבל~שף את זרוע~קדשו הת~ביל~יוןבהשבש~לישממהאלל~י~וזככריוןעש"~~נו~י~‬

‫שבי~‬

‫ת~ינו~לקבלי~‬

‫כ~יכול ל~י~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫כביכול כ~נים ואב שמ~לעל כבודוכבודו ~~ול~נ~ל ו~ה ~~נו‬

‫~ומ~י~זכ~ר~די~‬ ‫עמנו‬ ‫היינו ל~~~ה ב~ריםהיי~וכי ~~~ה‬ ‫~~‬ ‫יד‬ ‫עו‬ ‫ר~‬ ‫ש~~וצאן מע‬ ‫~‬ ‫ו ומ~~~ים ~סא‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י א~~נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫בר‬ ‫~דאבנר~~ו~~שו ש~מר~ש~י~‬ ‫ה~~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב~חי' עבדים ~~כ‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ראו ~‬ ‫שמ~ל כבודו~יןכבו~ו לזה~~ףד~‬ ‫ל~‬ ‫לואפמס‬ ‫~~~ל א~~אזמ~רו~ויוצ~א~ו ~' אל~ינ‬ ‫כביכול‬ ‫ש~~נ~ו‬ ‫פנ~~‬ ‫~"ב‬ ‫ה~‬ ‫ש~שר ~לל~~~~~ ~ל~‬ ‫לזו~עוב~י ~~ז ~~' ולא~י' מש~‬ ‫א~ ~ז~ה ~א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב~ מה ל‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫נ~ו‬ ‫ל~מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ו~לוי~‬ ‫~‬ ‫י'~~~ עלי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יוש~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫פ‬ ‫הי~ ~וד ל~~~ב וכנ~ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כולנו‬ ‫כלנו‬ ‫~~~~ו‬ ‫וכו'‬ ‫~ישנ‬ ‫י~‬ ‫~'~י~מד~גות בז‬ ‫כ'מיו~‬ ‫לס~‬ ‫נפ‬ ‫ה~~‬ ‫ביצ~מח~ו‬ ‫~ת ~~~~שיו~~תלמטה‬ ‫היינו~~~‬ ‫~ב‬

‫~‬ ‫תש‬ ‫וז~ו~ז~ו~‬ ‫הא'הוא‬ ‫~~~~~בבחינותצדיק~ם‬ ‫יש ~וד‬ ‫א~ו‬ ‫גםמ~~‬ ‫ש~ירידת הש~עב~חינות‬ ‫~ל~א‬ ‫יז‬ ‫באמ‬ ‫יה‬ ‫לז‬ ‫טל‬ ‫ונוו‬ ‫~ ~~זברחו~~נה י~ולים לקבל‬ ‫~ון‬ ‫~ לו זכ~ת ממזלהעליון ~חי' נהו~ין א~פ"ישאינו~~הג‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫פיסקא שא~~ז מ~ששר‬ ‫~ינו בסי~ור ה~יז~ל‬ ‫~אי ולקמן ב~‬ ‫ברב~‬ ‫א‬ ‫~ע~‬ ‫~י~זר‬ ‫יל‬ ‫א‬ ‫והי'מ~פרים ביצ"מ מ~ש~ה אותיות מ~ה‬ ‫לז"א וע~כ ~~ ש"~‬ ‫~כמבוארו~ יהוש~ כש~ה~ מ~שיכין סודש"ע‬ ‫מס~~‬ ‫סוד ש"ע לסוד הגדלות שהי'ביצ~אתמנצהר‬ ‫ם~ולזה‬ ‫יי‬ ‫ור‬ ‫~~א‬ ‫ןואומרי~‬ ‫שנאינ‬ ‫~ם‬ ‫וי‬ ‫~מ‬ ‫סכ‬ ‫~כלנובח‬ ‫יו‬ ‫יל‬ ‫א‬ ‫~ כלנו נ~ונים וכו'אין לנו לתלות ית~~~ע‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫ל‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫יםנק~‬ ‫ביציאת מ~ים כנ~ל בב~י' ענוהש"~ ע"י‬ ‫הצדיקי~~~~~~ל מספר~‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י~ש ~~יב ו~אלנוב~רוב‬ ‫עילאה‬ ‫עיניניור~~ב ~ל~‬ ‫~מ~הב~ו~‬ ‫בסידור~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~רי~ הרי מש~~~ ע~‬ ‫לס~מאכיבגלות שהמלכותאינהמקבל‬ ‫~~ בכו~ותהא~ח‬ ‫ת מס~ו~י‬ ‫מה~~‬ ‫~ די~~יע~‬ ‫זע~אמצ~יירת הה"א‬ ‫יסו"ד ~וא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫יצ"מ~יל‬ ‫ש~ אכל~‬ ‫ד~םוא~ים עתה~י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫נ~‬ ‫א~ת~ בא~~‬

‫~י~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י~‬

‫~‬

‫~~~~‬ ‫~~י~~~‬ ‫~~ו~~~י~~ו~~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫של ה~א ~ורת ~טעם‬ ‫בכל‬

‫~ימות‬

‫~ח~ ו‬ ‫~נונתבגכ~ו~~תהי~~‬ ‫מ~~י‬

‫~ז‬

‫~ ~~ ל~ו~~י‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫צ~~‬

‫~~‬

‫~~עי~~ ו~ ~~"ר ~לות חצו~‬ ‫~ ~מ~‬ ‫יתוג~~י‬ ‫~ח~~ ~"~ וכ~‬ ‫ל‬ ‫~נ~שןה~~ונ~ונ‬ ‫א~~~מ ז"ה ~ובח‬ ‫~רבהז"~ ב‬ ‫~~‬ ‫נפו‬ ‫~‬ ‫לס~‬ ‫היס~‬ ‫יו"~ זע~‬ ‫ב~א ~י וראב"עבצ~‬ ‫ו~~~שה~ מסובין בב~י ~רק‬ ‫~"ק‬ ‫~ ~ט‬ ‫וה~‬ ‫בס~ור בנ"י בר"ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מס~‬ ‫~~~ביצ"~‬ ‫~~ ~ ~ מ ~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫יכ~"י י"ל‬ ‫'‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~~ ~ר~ל‬ ‫נהו~‬ ‫ח~לי‬ ‫~י ה‬ ‫מס~~‬ ‫כלמאי~~ עלע~‬ ‫~פמ~צא‬ ‫י‬ ‫~~ות‬ ‫ד'אל‬ ‫~~נחס~‬ ‫~יו~ ~ ~ר ל~~~ פ‬ ‫~~~ ו~ש~י יצא ~א~‬ ‫~כי‬ ‫ל~י~בז~יו~י~י~‬ ‫ל~יה~‬ ‫א~ ל~~~‬ ‫בבח~אס~~א ש~הוא~‬ ‫מא~~ ~~י~ ~םבב~~‬ ‫צ~~י~ ש‬ ‫~~~י‬ ‫~~~תו‬ ‫ע‬ ‫~~יא‬ ‫~ס‬ ‫~א~ה~~~~נין הוא‬ ‫שכל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~י~ ת~‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫נ~א בכוונה‬ ‫יב~קות‬ ‫~צ לכת ה'‬ ‫א~יך ועה~כ~לאת~~"~‬ ‫ע~‬ ‫~בל ~ וע~‬ ‫~ נפלא‬ ‫~ ם ב~ב~ת‬ ‫אס~~א אחר~‬ ‫~~תו ~ה~וכ~ ו~ה~גש~ראל~י~‬ ‫א~ואין תמי~‬ ‫י~מא~‬ ‫~י‬ ‫~א‬ ‫ש‬ ‫~~~ אינו מ~יר‬ ‫אבל‬ ‫~י‬ ‫כ~וניותרווא~~ייםלאחר~ ~צ~ל~עצי~הא ~ד~ שעו~~ ~~‬ ‫~ו‬ ‫מי‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ת ו~‬ ‫צ‬ ‫בס~‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫תמ~‬ ‫~~כל‬ ‫י‬ ‫~ל איך הוא את~~ במס~נ בכל~‬ ‫ו~כל וב~‬ ‫י א~~~אל~‬ ‫נ~כל מא~‬ ‫~ב~‬ ‫צ~ק‬ ‫ש‬ ‫~~‬ ‫~א~ ~תהמת~~‬ ‫~ ~~‬ ‫~ב~~ואהנפ~יו‬ ‫~ו ר‬ ‫~‬ ‫~~ל ~ב~~"ר הטוב~~ ולו~ ממ~ א~ לע~~‬ ‫צ~~~‬ ‫אלו ו~~ א~כי~ ל~~~וי‬ ‫~ מעשיה~‬ ‫א‬ ‫א~‬ ‫~בבח‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ב~~ת~~~~~י~~‬ ‫ו~ א~‬ ‫~~‬ ‫~ הוא‬ ‫אספק~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~מ~יב~‬ ‫~ ס~~ של ו~יו~‬ ‫פ~עהו~‬ ‫נ~~‬ ‫ומאיר‬ ‫ויו~~מרו‬ ‫~~‬ ‫~~ל צ~~י~ ה~‬ ‫בבחי'~ לאח~~ ~~‬ ‫א~ ~ ~‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ה~~~‬ ‫ע~‬ ‫~~~ם‬ ‫~ה ה~ין ה~ ~ " ה‬ ‫ו~~~‬ ‫ש~~ נ~~‬ ‫הט~~‬ ‫~ת‬ ‫~ו~כי טוב הואו~"י‬ ‫~~היינו ה~‬ ‫י ~~‬ ‫~תמ~~‬ ‫~‬ ‫~ה אשר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~ שה~‬ ‫ט~‬ ‫הא~~כת ~ת ~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~ס"י כ~ש~~‬ ‫~~ ג~ ח~‬ ‫~~~בכ~‬ ‫ק~‬ ‫~~יר‬ ‫יעלה‬ ‫~~~ ו‬ ‫~‬ ‫א~עת‬ ‫~~~ל~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ו~ מ~‬ ‫~ת‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫כ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~כיותיו ב~ ~ ~~א ~‬ ‫~ר‬ ‫~א ל~~ה~ב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ס‬ ‫ל~~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ת ו~א~‬ ‫ת בת~ ~ ~ ~ ד~ ~ ~~ ~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~ ~ ~ ~ ל~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~י~י~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ןי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~י‬ ‫~~~~י ~~י~ ~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~י ~~‬ ‫י~י~~~~~~~~~~~ ~~י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~י~~~~~~~‬ ‫~~~~~י~~י~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~הנצל מ~~ותוכיוצאאך מנהיג ה~ור ליזהר לה~יכם‬ ‫~~~ל~א המא~ה ולל~~~~י‬ ‫~ם בסתר‬ ‫ארי‬ ‫~~שו כדרכיו ע"כ להיותבב~י' צ‬ ‫~ג~~ וזה‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫צר~ ~אן שמ~ש‬ ‫הצ~יקים‬ ‫שאו~ן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב~ני ה~עינ~~א ~ל‬ ‫ו~~ביןכאן‬ ‫ומ~~ש‬ ‫~~‬ ‫~~~ים ש~~~ו ~ס~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~צ‬ ‫שאותןי~ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה~~ני‬ ‫ה~~‬ ‫~ק‬ ‫י' מ~~~ הצ~~י‬ ‫ב~אי ~י'אצ~ ~יינו ~‬ ‫הת~~ם שהם ~~~תם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~~~ו~ההי'‬ ‫א~ מ~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫שס~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~~ה ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫לכל‬ ‫ש~י'‬ ‫ונתלהבו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫כל‬ ‫~צ~‬ ‫~~י‬ ‫מס~ים ~~"מכלאו‬ ‫~סו~~תו~~י~ה~~‬ ‫וכא~~~"ל ~ות~נו‬ ‫ש~~~~יהם‬ ‫~שבאו ת‬ ‫הג~‬ ‫~~~~‬ ‫שה~ ~~ במעשה ~בה ו~והי' מ~כי ה~~ת מתק~צ~~כ~מ~~ט~‬ ‫~~וכלה ~לית קש~א‬ ‫ו~ר~בה‬ ‫הו"י ~~ א~נ"י‬ ‫~~ ~ב~ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~מינו ו~ני‬ ‫א~‬ ‫בג~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫צד~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫~ו~ה ב‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫~~י צריכיןישל~של‬ ‫לאתע‬ ‫רא לון לתת‬ ‫ל~~~‬ ‫ת‬ ‫תותשב‬ ‫מ~~‬ ‫כ~א ~ש~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫א~~ו~‬ ‫לון‬ ‫ברכ~ן‬ ‫הא ~ונ~ ~~ו~ה וצ~ך‬ ‫~כלמיני‬ ‫'ב~‬ ‫י~‬ ‫ו~ת ~~רב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~ע‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫וכ~ לפנ~ ~‬ ‫~ה ש ב~~ ~~י‬ ‫בש~תש~‬ ‫~ ה וכ~ ע"~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~~~~ ש~~~~ שה ~וב~~ני‬ ‫מ~יהון קש~ ויע~‬ ‫ד~‬ ‫נ~סן ל~~~ ~ופה ע"כובאו‬ ‫לו‬ ‫ת~‬ ‫ב~ ש‬ ‫~תן ~לה וההכל‬ ‫הי~~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל~‬ ‫~~ו‬ ‫לב~ה‬ ‫ק~ש של ש~~ת ~ל~ר ה~תן וכלה‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ב~ו~‬ ‫~~ות‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫ס~ ב~~~~ש של ש~ית ~~אר‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י ב~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫שה~‬ ‫~יתי‬ ‫~‬ ‫~~א~נ‬ ‫בן~~~‬ ‫שת~~‬ ‫~ע~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫"‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫~~ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~ות שה~ה נ~ת ~ן‬ ‫~~וכ~‬ ‫~"ש ~ ה~ ~~‬ ‫~ל‬ ‫~ ~~~‬ ‫הל~~ ~‬ ‫נה‬ ‫~~קב~ל‬ ‫ב‬ ‫ס~~~~~‬ ‫א~ ה ~~זמ ~‬ ‫~‬ ‫~ו~ ~~‬ ‫~‬ ‫~~ ה~‬ ‫~~ ~ ~~ התנ~ והא~‬ ‫~‬ ‫~רכ~ה'‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫שכל‬ ‫ממה‬ ‫ל~~~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫מדות ו~ל י~ו נ~~לה זה כל ~~ד~~י חל~ו ~נתנו לו ~~~ת מי~~‬ ‫~‬ ‫~ני~ע~יית~לה מדהזו ו~אז והלאה‬ ‫~א‬ ‫תנ‬ ‫מת‬ ‫ד~ש ה‬ ‫אבומע~ד ~נכ~ד ב~ר~~ני‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~~כ~ן~~ב~~~~לרהושמזההרנ~גלהומלדאה~וו~~~ו~ובניי~ראל להו~ו~~ןכי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~~י נ~~ן ~~~~ל~ום ~דם לגלו~ ~ד בבחי~‬ ‫ש~~~~‬ ‫במה שמו~ן ל~~י~ו‬ ‫~~וד‬ ‫הה‬ ‫~יני נ~ג~‬ ‫יו~~ב~ה‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר~י~~‬ ‫אי~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫אכ'‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ב~~‬ ‫~‬ ‫יור~עא~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כשלנ~ג~להה ~ע~היואב~י~'~וז~~לן ל~רו~~~ע~י~~ם~ג~נ~הדות כ~~ה~תו~~בה~י~נ~~~~ ~~ סי~י‬ ‫ז~י~י כו'~~~ד~ ש~~~ה‬ ‫ש~~וניתןכל~~‬ ‫ל~‬ ‫~~~ו ~~ל י~ו ~~~~~ מ‬ ‫~ה זוליש~~ל~~~~ל~ ב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ז~~~ אומר‬ ‫שמכיר‬ ‫ו~מ~~~~ם וכו'‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ~‬ ‫~~כ‬ ‫~~~ ~~ הו~ ב~ה כל מה‬ ‫~~ב‬ ‫הש"י הוא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לב~י~ ג~~~ו~~~לו לא‬ ‫~ב~~ ~~ה ~ו~ ~ר ~~~~ו~~ולבנ~~~א~ל~ניו י~ב~ש לפי ~צ~‬ ‫גדול~ומו~~ו~מ~ו וח~~ו‬ ‫~~יר ה~~~ד~~ מ~~וא נא‬ ‫כו'וגם‬ ‫ע~‬ ‫י לא‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~~בון נ~~~מו~~~הט~ו~ה ~~ל ~~~ש~צטוה גמל~~ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד~‬ ‫~~נ~ומה~ל‬ ‫~~~~~נ~וובאזנינו‬ ‫עוד לוג~גו~ים‬ ‫ומ~ש~ש‬ ‫יותרוכמוש~~י~ו~מ~‬ ‫ום‬ ‫שי‬ ‫יק‬ ‫יע‬ ‫~ים ר~ו~ינו זל‬ ‫י~‬ ‫ה~דו‬ ‫~ע‬ ‫~ו~וזהו שאומר‬ ‫~ה העדות‬ ‫כנז'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו~‬ ‫צכ‬ ‫ה~~י~ ו‬ ‫ה ~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מה הע~ות ו~~~~ם והמ~~טים‬ ‫~‬ ‫~~~ ~או~ו גודל ה~י~ונים‬ ‫~~א‬ ‫יה‬ ‫יל‬ ‫הי‬ ‫~~דושהא~~ ע"יאכ‬ ‫~~יי' ~~~ות והמרור והכו~ותוהא‬ ‫ז~‬ ‫הה‬ ‫י~ חליל‬ ‫לה‬ ‫ור‬ ‫או"רכו~א"צ ל~ב‬ ‫~דולה יותר‬ ‫~מ~‬ ‫ה‬ ‫וע~זישאל מ ה~דות וה~~ים והמשפטיםאש~רצ‬ ‫'‬ ‫~ואהכיה~‬

‫שהי'לו ב~בלה לדרושכ~א‬

‫י‬ ‫יל‬ ‫ה‬ ‫א~ינו למהמ‬ ‫כי‬ ‫צ~‬ ‫ןמ~ללמוד‬ ‫ו~~ים ומ~פטים‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫לו כ~‬ ‫בל~להזו הוא‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫חותר מ~לימוד ת~הכי‬ ‫אס‬ ‫הפ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫ח~איןמפטירין א‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫כי‬ ‫~~כמוכהלכ~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫"א‬ ‫ני‬ ‫מש‬ ‫בליל ~ח אפי~ומ~ןהיינו אפ~~ו מ‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫~" ~כי‬ ‫~~ע‬ ‫אבלמידחוזרים‬ ‫~~~ י~ולב~אפ~~‬ ‫ו~כנה‬ ‫~א ע~כ בכל השנה הוא האכילה נסיון‬

‫שהאכילה לש~ש‬

‫גשמיו~ ה~~ ~~~ ע"כ ~יכין‬ ‫~~‬

‫ג~ו~‬

‫~~~‬

‫ש~‬

‫מ~~‬

‫הת~ ומצו~‬ ‫ומ~פט~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ה~~י~ה‬ ‫ולילהכי הםחיינו ואורך ~מילו א~ל‬ ‫וד‬ ‫הו‬ ‫כל ימי~םאז~ב‬ ‫מנ~ה~יה~ואיומ~‬ ‫א~מ~רגה‬ ‫ו~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫גדולה~‬

‫~~רשעוס~י~ביחודי~‬ ‫והמ~~~ים‬ ‫י~‬ ‫~ל~דו~~‬ ‫מרה‬ ‫~~ ~ה~~ד~~וש~ הומ~~חו~ר~~~ם מוהר~ר ~~ צו~‬ ‫יה~~‬ ‫~~ו‬ ‫~~‬ ‫ח~‬ ‫~~~ ~‬ ‫~‬ ‫ממ~זיב~‬ ‫~~ר‬ ‫עה"כ ~~ו~ ~~~ ה~~ יוצר עמל עלי כיאיךבר~‬ ‫ו~‬ ‫זויל~‬ ‫היחבר~ כ~~ הוו~ ~ם הוי' ~לח~ר‬ ‫~~וב‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ףו~‬ ‫רי‬ ‫ו~‬ ‫ו"~ולחם וג~‬ ‫א~‬ ‫לייח~הדודי‬ ‫חסר‬ ‫להכס~אא~‬ ‫ם~רודים כל~יום‬ ‫א~‬ ‫לבי~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ם~‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כס"א‬ ‫לגו~ו וזהו האל~~ ~יכולין‬ ‫הזוו~‬ ‫וגם ש ומ‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫יי~פע"המביל~~ערל~י~חו~קה~~~~ד~א~םההוזיהצוו~שלב~נחל"~תא~עמלעלי ~~כוסקה~"ח~~יםלי~~~~~~~י‬ ‫החכ~ מ~ הח~ו~‬ ‫'~ל~‬ ‫נו~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫יהמשפטי~‬ ‫~~לנו ה~~ו‬ ‫דה‬ ‫י~~יימו ~ני~ם יחדיו שצו‬ ‫ננ‬ ‫יי‬ ‫ה‬ ‫ו ~מ~~ה‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ווהמ~~טי"ם דביצה~‬ ‫~ וגם ח~י"ם חו~א לי~נא דמז~ני ~נ"ל העדו"~‬ ‫והמצו~א~י‬ ‫י~‬ ‫יר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י"‬ ‫טש‬ ‫בחבילימה‬ ‫םו~אם‬ ‫יכו~ין ללמודול~‬ ‫~ל המחי' ~ל‬ ‫~יסן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~יןמ~טירין א~ר ה~סח‬ ‫כלהראש בעו~ה ~ו~~ז‬ ‫אי~י‬ ‫ה~‬ ‫וע‬ ‫וע~י~דר~ינו~~דו'~~~ד~~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫זי~ע~דרז~ל~ל‬ ‫ב~המגידהגדול‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מו~~‬ ‫וה~ה~‬ ‫ןש‬ ‫י~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~נה~כי‬ ‫~נאי‬ ‫~~‬ ‫ו~ה'~מ‬ ‫הי' לופנאי~י' ~‬ ‫הב‬ ‫ו~י~ז ל‬ ‫~~א‬ ‫לו‬ ‫מ~~ד~ה~מדה‬ ‫לל‬ ‫~ונצע‬ ‫ת~נה~‬ ‫~‬ ‫יא~~מא א~ה‬ ‫~לא יהי' ~נ~יל~ גדול‬ ‫~~נ~~~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ט~ו‬ ‫פ מעט וז‬ ‫~~ח~וב‬ ‫ו~~~י~כ ~~~וד‬ ‫~~~~~~ורים ~נ~וצים עכל~~‬ ‫מימ~הוכיוצ~ ~נוי מכלצד ~~ז ~נ~יון כ"כ וגםאו~י בג~ול‬ ‫רנו~‬ ‫~ו‬ ‫וז‬ ‫ימ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~ ל~וה~ז ~ל הנסיון ~זה ה~וד~‬ ‫~~ה‬ ‫מ~~נה ~~ט ~אנן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ז~‬ ‫~דו‬ ‫אט‬ ‫ן~וזהוה~~ו~ה להח~םכיב‬ ‫~י~‬ ‫~דב~יםע~~‬ ‫היי~ ו~~וע ~~ים ל~ורה~ו~~‬ ‫ה‬ ‫ין‬ ‫י~‬ ‫רבו‬ ‫~~ו~ ו~ו~יא ~~~~י~ ~~רה ומצוו~ ול~ומ~ זהיש חו~יםלי~אדמזוני‬ ‫י~נצ‬ ‫ה‬ ‫~~~חא~י~ומ~~ןהיי~ו ~~י~~ו מנ~א כמו ~ד~~ו ~~ל‬ ‫~ין‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ה~ורה והמ~וות אין אומ~ים א~י~ו ~אלהוציא‬ ‫~~~ח‬ ‫~טיה‬ ‫מר‬ ‫היינו ~ח‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫יא‬ ‫ינ‬ ‫ה~זון שנ~רא~~מ‬ ‫~ רק ~חר ~~יעו~ים לעס~ו ומ~ום ~ראש‬ ‫ו~בר‬ ‫יל~ לעסוק גםי~‬ ‫~~נסה‬ ‫זמדן~לשניהם שמאלא ~~נהכי רו~ן הם~ן‬ ‫~חרה~י~ורין ~ונ~זו~ב~~ורהעם~"אובודאי י~ו~~ם ~צריי‬ ‫~מים בימינה‬ ‫~שמאל~‬ ‫עו~~ וכבוד ב"ב או~‬ ‫חכם מה הואאומר‬ ‫~ ו~מ~~~יםו~ו'וא~דים ~"ש‬ ‫~ ה~דונ‬ ‫~חו~ח~י~ ~מיםהי' ב~ו~ו~יווי~וע‬ ‫~~~ ~ב~' אלה‬ ‫~ולד‬ ‫~~~ הראשונים והנה‬ ‫מדברי חכז"ל כל מ~ום‬ ‫~~א‬ ‫~סל‬ ‫יו‬ ‫~מרנ~~להא~‬ ‫נח ו~כו~ו~דו~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~י~~י נח~ ~לצ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ב~‬ ‫~יה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫דהיינו המעשים~יבים ש~שה ~‬ ‫~~ם‬ ‫ול‬ ‫דס‬ ‫לו‬ ‫הי'שהי'~ו~‬ ‫כל‬ ‫יו‬ ‫אעש‬ ‫נו‬ ‫ני‬ ‫~י לאחר ~~~ה המצו~ה~א~ הרב‬ ‫ו~כאילו לא ~שה כללכי מצאבכל‬ ‫וע~ז אנ‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~חו~~~כז"ל ~ביום א' לפני נ~א‬ ‫כל‬ ‫~~שה‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫נו‬ ‫~~~~‬ ‫ומע~~ט שעשו ע~ה מו~ים‬ ‫וב‬ ‫רו‬ ‫ימיהן בח~סש‬ ‫ה~דהיינו ~בכל‬ ‫ומ~~ש~ט לא נזר~ה בה~‬ ‫כנ"לועי~ז גם אם~מצו~ ה~ה‬ ‫~‬ ‫עו~י~‬ ‫מצו~‬ ‫~~~ונו~‬ ‫ה'‬

‫ש~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫שום ח~וכי ~~~~ים בעיני~םכאי~ולא~יימו‬ ‫ה~‬ ‫~או~‬ ‫ג‬ ‫כי ~ניו נ~~א‬ ‫נחהי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י כל ה~ו~~ות‬ ‫~ם‬ ‫צי‬ ‫~ק~ תמ‬ ‫ו'‬ ‫~ב~רכיו ו~פל רוח יען כ‬ ‫~‬ ‫~~ ~~ ~ו~~~~ט ב~א~ו~ה פ~ל ל~צמו בכל ~ת ולא הי' כל~~~יו‬ ‫מ~ה‬ ‫~וםמציה‬

‫~~‬ ‫ס‬ ‫מ~ו~ ב~~~~~י ~ו~~~‬

‫~י‬ ‫~~~ורותיו‬

‫~‬ ‫צ‬ ‫ב~‬ ‫נח~~~~~ם~~~‬ ‫מי‬ ‫עינ‬ ‫וו~~~ל~כלום ~~כ הי' ~מים~ניווש~ל רוח‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫צ~אי~~א~עה~כםנג~ם לחשמ~צות ו~~ מה~כי‬ ‫י~‬ ‫דו‬ ‫~‬ ‫~~~~ו כ~ הוא לא טובה~ג‬ ‫מהש~‬ ‫אין‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫י הם מלא ח~~ונות ומ~~ט א~ האל~ים ומ~ש~~נחכי מי‬ ‫~‬ ‫~ו~~~י~ו~ איןלו‬ ‫~ומר הקב‬ ‫ב~~~~הכי כל‬ ‫התה~~ה אני‬ ‫ו~נחשהי' ~ניו המת‬ ‫~ל‬ ‫י~‬ ‫~~ה~ווא~ ~~גא~ כו'~א‬ ‫~הגיא'~ ו~ו~~ ד' א‬ ‫~~ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~כול י~ו~י~ ל~ו~‬ ‫~וצט~~~~~ף ה' הואני‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ד' ל~~~~ ~~‬ ‫מ~‬ ‫א~‬ ‫וע~~ז כ‬ ‫ר~ ~~~~ הרב ~~ושזצללה~ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫אל~‬ ‫כ~‬ ‫י~~ת‬ ‫~~~~~~מאור ל~~לות~~א~‬ ‫ו~~אהש~ות~ציהא~ ~~ב~‬ ‫כ~ית ל‬ ‫"י ו~~~ו ~~ן‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫כי שמןזיתאה~‬ ‫תמ~‬ ‫וא‬ ‫י~התו~הכיזכ~ל מ~ום ש~מן זית ~~י ~ם‬ ‫לת‬ ‫אמ‬ ‫חכ‬ ‫~~יבלי~מרים~יינושילמ~ו‬ ‫~~~י'‬ ‫החכמה מצוי ~ר~~‬ ‫~תו~‬ ‫ז~בלישמ~י~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ואח~כ כ~ב וז~ לה~‬ ‫י אמרו חז~ל‬ ‫ת~ כ‬ ‫~א~~~איע~‬ ‫י~ מסתלקת ממנובו~ז~‬ ‫~ל המתיהר~א~חכם הואח~מתו‬ ‫~~למ~ו‬ ‫~פ ש‬ ‫ה~הו‬ ‫ל~‬ ‫כו‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~כמת ~תורה~~~בחי'שמן זית אע~~כיה~ב~יניהם כתותי ומיכתתי‬ ‫להעלות נר‬ ‫' למאור ~חכזמ~ת‬ ‫~שובים ואזיהי‬ ‫~מ~‬ ‫א~דבריתא~ ח~ם~~י~ו‬ ‫חכמת‬ ‫מ~~~ת עכ~"ה~הו‬ ‫~לאיהי'‬ ‫פני~‬ ‫הת~ה חכמת~‬ ‫למ‬ ‫א~גי~‬ ‫מה הוה‬ ‫~איך ~ב‬ ‫~כמת‬ ‫~~ולהנצל‬ ‫א~יםתא~ כו' כלומראשוכ~ל המצותא~‬ ‫~ה‬ ‫בס~~~~ותו~ח~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ‫~מש~~~‬ ‫~שהו~~מ~‬ ‫ח~רו~ת ~לא ע‬ ‫התורה‬ ‫כלא נח~ב בע~יו~מצא בהם‬ ‫~‬ ‫~הו~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~הוא‬ ‫וה‬ ‫~כמתו עמשד‬ ‫יו‬ ‫~צ‬ ‫מ‬ ‫מ~שלא שום ג~א כהוגן ~זה‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫בחכמתווז‬ ‫לוולא למ~‬ ‫ות~ו‬ ‫י~‬ ‫~ נשאר‬ ‫~כ~‬ ‫~הו~‬ ‫א~ה ו~~~ ש~יו‬ ‫מה הוא‬ ‫"ה‬ ‫מ~ת~~עמ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫הע~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~לא‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~לי‬ ‫כו'ו~ ה~ ~ ~~אל~‬ ‫לובע~‬ ‫~~ת~~א~‬ ‫להבין וא‬ ‫~~~ע"פ מה~~שא~תי‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~עת‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~~מר‬ ‫הז~ת‬ ‫~ת‬ ‫~‬ ‫~ס~‬ ‫ב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז"ל ~~ור ~~~לא~הו~ו~ה‬ ‫~כ~‬ ‫~ות ~~ל"פ ה~~ מ~~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~"~‬ ‫~~~ ~~ א~~ ~ ~~~ א~~ ~ס~‬ ‫ב~‬ ‫~~ ~~‬

‫רל~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~הו שיה~'כל ~שיותיו ל~ה ~' א~ הואאוכל שהוא ~וכל ~~‬ ‫~‬ ‫יי‬ ‫כו‬ ‫~ילך בכחאכילה ההוא ל~בו~ את ~'~מנ~ בא~~ לי‬ ‫~~ני על~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~תמזה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫אי‬ ‫ע~ ה~בו~ה השלימה להיותגוףהא~יל~ מרוצהל~י‬ ‫ן ה~~ו~ה ו~ת רוח‬ ‫~ח~כ‬ ‫כי הלא ~אמת אין ~הע~יי‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כא~‬ ‫הת~ה‬ ‫ב~~ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~"י ~כח ~א~ילה ז‬ ‫גם‬ ‫יה~ ~"י ~‬ ‫~ה~~ולהלהתכליתהנ~ה זה‬ ‫יהעאבכוי~לה לנ~ת רוח לפניה'~הואהי‬ ‫ואי~ התכ~~‬ ‫אתה~י"ת ע~פכוונותהארי~~ל‬ ‫ב~צמותואבלבני~עלי'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫י~~כוונו~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ב~מה‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫האר~~ל ~גילה לנו ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ף‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ואוכל‬ ‫~‬ ‫יי‬ ‫מא~כנ‬ ‫ע~~ו~התמהו‬ ‫~העלי~יהעי~זולזהאמ~ו ע~‬ ‫לה‬ ‫~ב‬ ‫גת‬ ‫ג~וליה~בנ~ןעול~ו‬ ‫ת~וני~~לשאין אחרי' ע~ו~ה א~רת ~א"צ אי~‬ ‫ו~יי~ מצו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ןע~‬ ‫יא‬ ‫תו‬ ‫לה~מה‬ ‫הא~יל‬ ‫~~ו~ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫אתחי~~כ~בכ~ ה~~יל הזו כי‬ ‫~‬ ‫~גלות מצ~יהג‬ ‫~‬ ‫עכ"ש~וע~‬ ‫י~~ל‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫תה‬ ‫~ו~~נ~י מן ה~בודהויזע~וות~ל‬ ‫ג‬ ‫ן ~~ת‬ ‫~יי‬ ‫~לבא‬ ‫צ~יכי‬ ‫ה~~ ~יינוכילכוון‬ ‫שן‬ ‫~ם~מ‬ ‫~נ‬ ‫~כל אכילתו חז~ ולז~ו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~תיצרו ל~~ל תאות נפשו ~אכילהה~המיות‬ ‫י'‬ ‫יה‬ ‫האו‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ןרוחניו~‬ ‫ה~ו~יה ולהיות ה~כיל~ ~~~י' ~~~ה ~לימה~‬ ‫~‬ ‫שא~ב א~‬ ‫וכיונה ~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ~ו~ר ה~~ת‬ ‫נ~ש‬ ‫לא הי'‬ ‫ש~ין א~~י'ה~~~הומ~~ה~~ ע~~‬ ‫ז~‬ ‫אל ~לא יוכ‬ ‫ועיוא~~חוע~~נוי~יו~‬ ‫וכלו~כול~~~י~‬ ‫~~י‬ ‫~כל ש~~ת ימים~הוא~~~~‬ ‫וע~כני~ן לנו ~חג‬ ‫אכילת מ~~ה~ו~ב‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~מותב~אכ~להעצמה גה אהאין עושין מצו~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ומ~ניןומייח~ין ה~ול‬ ‫א~כ‬ ‫בי‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫זילע‬ ‫ה‬ ‫~ז‬ ‫~~ו~ה א~רת‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב~ח~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫א~~י' ע~ו~ה א~רת וז~ה~כ ועב~ת את ה~~ו~ה‬ ‫א~ה ע~ו~ה‬ ‫~עת ימיה תאכל~זא~‬ ‫~ייקא‬ ‫יה‬ ‫א~‬ ‫~ה‬ ‫~~יינו א~רי' ~ו~ה‬ ‫י ~על הגדה כאן ~ע מה הוא ~ומרמצו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫כאמ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~א~יר~‬ ‫~שכל~ות מ~‬ ‫ה~את לכםכי~עולה הצ~יק ~וכל א~ר~נ~שו‬ ‫~~~ו~‬ ‫~~‬ ‫א~‬ ‫נ‬ ‫חכרות‬ ‫~י' ע~ו~הא‬ ‫~ה‬ ‫~~‬ ‫וו‬ ‫שב‬ ‫אכילתא~ה~הוא ~~~ההזאת~היינולע‬ ‫~‬ ‫לא‬ ‫ב~~י'‬ ‫~יגאיך יכוליה‬ ‫יש‬ ‫אה‬ ‫הבהמה א~ו של‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ב~ח~‬ ‫~'עבו~ה‬ ‫יא‬ ‫כל‬ ‫אמ‬ ‫~~~ הזאתכי~לאמ‬ ‫כ~~י‬ ‫ב‬ ‫~תאוותו~~ל י~ו~ח~וול~ההואשואללאכו~‬ ‫~‬ ‫ויא‬ ‫לה‬ ‫מה ה~~ודה הזאת לכהאליו בלתי אכי~להיות ~רך עבו~הבאכ‬ ‫י עיקר כוונות‬ ‫באו~ן זה~ ולזה אמר ואף אתהו~הקהה ~ת ש~‬ ‫א~יעולהכ‬ ‫ונעשיההאכיל~‬ ‫הוא ב~~ה ב~ו~ניה ~ל~~הוי"ושיניה ~למ‬ ‫~~‬ ‫יו‬ ‫ס‬ ‫~~~~ההאתשב‬ ‫ומת‬ ‫ו‬ ‫ינ‬ ‫אימיר‬ ‫ולזה‬ ‫יוה"כ‬ ‫צורת וכמ"שר~נו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫י לעיסת‬ ‫כיוןאין~לו השגה ~ענין זהאיך‬ ‫הג~ול~‬ ‫~ה ו~מר לו~ינ~~‬ ‫האכילה ~צמה עבודה תמהעו~ היחו~ הדודי‬ ‫להיות‬ ‫~אולה ממה שי~אלב~~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫זה‬ ‫~ה‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫לי ~תי‬ ‫בעל~‬ ‫את בבחי' ~~ה‬ ‫מ~ע~~‬ ‫שלא~הלכו אחר תאוות‬ ‫הזא~‬ ‫נ~~להו~ ~בוא~ל אלקי‬ ‫כ~כ~נז' שע‬ ‫~אהי'‬ ‫~ה הע~ה ~~ ה~‬ ‫ב~ולת~‬ ‫שוע~‬ ‫ע~‬ ‫~ ~או~ה‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ו~ב~ת‬ ‫~‬

‫~‬

‫~~חויכ'א~ור א~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~אולה לעבוד את ~' ~אכי~תו‬

‫הע~ו~ה הזאת ~חודש הזה‬

‫~‬

‫~~~~ ב~~י~~ת ~הר~ע מ~~ה מ~~ מה הע~ו~ה הז~~ לכ~םהיינו עניני‬ ‫וש~י'מצה‬ ‫אכילה כנ~ל ~~ו‬ ‫~~ר הלי~ה הזה‬ ‫וכ~סות וכיוצא י~~ועימ~~~‬ ‫~‬ ‫ו~ו‬ ‫~אכיל~‬ ‫דמור~ום‬ ‫ה‬ ‫ו~‬ ‫~ו‬ ‫עמ‬ ‫~ש‬ ‫וו‬ ‫ומול~‬ ‫~‬ ‫~~לזהיע‬ ‫י~‬ ‫~ל‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~וו‬ ‫שיו~‬ ‫ר ~שה‬ ‫~~ו‬ ‫יא‬ ‫כ‬ ‫גש‬ ‫~~וי~'ג‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~ו~ני~‬ ‫ויח~~ים ג~ולי~וא‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫י ~~~ת~ינו~~יו עבו~הגד~להכזו‬ ‫~כילה כמ~~ח~~ל‬ ‫י לוכ‬ ‫~'~~‬ ‫וכו' זהש~~לו לשםאכילהג~~בה‬ ‫ול~ ~~לו‬ ‫ו~~ופו~עים יכשלו ~ם‬ ‫~נ~~~~~י‬ ‫~~יו‬ ‫~ו‬ ‫~ נכ~ל ~‬ ‫ךלהחכ~~ם‬ ‫ה' ~מצות‬ ‫הז~~ו הע~ו~ה~א~יל~השיי‬ ‫~~~~ ~~~~‬ ‫ה~ו~~‬ ‫אכילה ל~~ש כ~אוי~‬ ‫~~'‬ ‫~~ו'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ינ~‬ ‫~מ~~מ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫ל~פ~ד~ס~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫י~~~ ב~ני~~‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~ה‬ ‫~~~ ~~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫~ת~~~ז‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫דא‬ ‫~ו‬ ‫יה‬ ‫ו‬ ‫~ ש~ניו מ~~ששיני רשעים‬ ‫וה‬ ‫~ה~~דה‬ ‫~כשל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כנ‬ ‫יה~‬ ‫כ~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫'ו~~ו ~מ~י'אותווהרשעתכסי~ו‬ ‫הוא‬ ‫~~‬ ‫ל~~ה‬ ‫יש‬ ‫הל‬ ‫רני~ שיה‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ר‬ ‫~זהכי הנ‬ ‫נימיות‬ ‫~~‬ ‫~מח~' או~וצ~‬ ‫יצל~~ע~י ~ו~לא~~י‬ ‫ש ל~רכונו‬ ‫י~‬ ‫יי‬ ‫ר‬ ‫~~‬ ‫השי~‬ ‫וה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫הז~~~רצונו מילימ~ד~רי ~~ע~ח~~י‬ ‫מא‬ ‫או‬ ‫~~~ה~ה‬ ‫~ע~‬ ‫~ מס~ר‬ ‫הדינים שלא~י~~ם‬ ‫ו~ר~ע‬ ‫ני‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה~נין ה~אכי~ליל‬ ‫ה~~~יםשל שם מ~ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה~‬ ‫אנו~‬ ‫~~‬ ‫הל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫החס~ים ~נכנ~ו המ~ח~ןעי‬ ‫~נם~ה'אותיותאל~י~םלאחזר‬ ‫ד~~~נות ~כרפסו~ש‬ ‫שאז נמ~ים גם הדינים ד~טנות של ה' אותיות‬ ‫~מ~חין‬ ‫~~‬ ‫הל~~נ~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ם ול~ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫כר~~~ס שהוא‬ ‫שי~ן ~סוד‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל~וין‬ ‫מס~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן הוא‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ן כנו~ע‬ ‫במילוייו~י‬ ‫~ל~י~~ ~מילוייו~י~ן ~י~‬ ‫כי‬ ‫מכס~~ה~פעמיםמ~~~י רבינו ~כמה מקו~ות והוא ~סוד‬ ‫מס~ר ~רחמי"ם‬ ‫לו‬ ‫נגוף ור~וא ~גוףכנ‬ ‫הרשע מההע~ודה‬ ‫~~ר~יםו~פוא לישראל וזההענין‬ ‫לכם ~רצה ל~ורר הדינים של ה' שא~ שיהי' ח~ו רק‬ ‫ל~יה~ע~‬ ‫~יהו~ת~א‬ ‫של‬ ‫ה~א~ ~לאמילוייודיןשהוא‬ ‫ות‬ ‫א~‬ ‫ר~מספר ~רחמים ו‬ ‫נין‬ ‫ין‬

‫~יני‬ ‫~השי"~‬ ‫~~~ המחי'או~ו מה שה~~~ה כביכולמוותר ~גדו ו~תן לוחיוש‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫הר השי~ןכנ~לשהואאל~ים~מילוייודי"ן שמזה נ~ך גםאליו חיותכנ"ל‬ ‫וכ~~מז~~א‬ ‫החיות ו~רחמים ו~זה‬ ‫~~ר ~הע~ה שינ~י רשעים ש~רת‬ ‫הו~‬ ‫שהוא‬ ‫צה למנוע‬ ‫וכ‬ ‫מנל‬ ‫~םמור‬ ‫מו~ן לאחרשאמר הרשע מה הע~ודההזאלת‬ ‫י~‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫~~ים במילוייודיןולהגבירהדינים של ~'או~יות אלקי~ם מילוי‬ ‫מס~‬ ‫ע~ו~הכנ~ל ע~כ א~ר ה~~להגדהואףא~ה ה~הה אתשינ‬ ‫י~ו שלא יהי'‬ ‫ב~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫לו חיות ורחמים מ~ילוי של השם‬ ‫ב~ור‬ ‫~לי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫דיי~א שא~ים במילוי יודין הוא בסודנגוף ~פוא‬ ‫יולא לו וה~ן‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מה אומר מה ה~ודה הזאת ל~ם לכם ולאלא כו'והיינו‬ ‫~~~ ר~~ ה~‬ ‫~~פ‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫מ~ה‬ ‫לע~ות‬ ‫בנ~~ל‬ ‫~פ הידוע‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מהסה~ ~ללפ‬ ‫ו~~~ ה~ ~~ה אותה‬ ‫ה~~ה‬ ‫ו~תוהואכי נודע ש~~‬ ‫~ו~‬ ‫~לע‬ ‫~אהלידו‬ ‫דיב‬ ‫כל~ ע~~שהא~ם‬ ‫~ר‬ ‫אש‬ ‫כ‬ ‫סת‬ ‫ש~ד~בלי~שוםנה‬ ‫~~‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~~~~~‬ ‫ממנה~לאך רע וה~א מ~~נס מ~~צות‬ ‫תיכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ~ת~ק‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ל~ע~י‬ ‫עו~ נול~הרע‬ ‫מצו~ כדי‬ ‫~יה~‬ ‫ש~י‬ ‫לגו~בהממהל~~להתפרנסהו~וכנ~ע ~הי‬ ‫לע~ דה‬ ‫~~ע"ה ו~ע א~קים מה לך‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מס~רתוקי הלא‬ ‫~בור‬ ‫~מה‬ ‫ת~י מה יתרון‬ ‫ה~ ל~ שא~ מת~~סים מזההו~~~אי~אר‬ ‫~~כים הרעים‬ ‫המלא‬ ‫מן‬ ‫~א~‬ ‫~‬ ‫י הכל נ~ון בער~וןכנזכר‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~ור‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫בי~ך‬ ‫יביד~ כ‬ ‫~ותש‬ ‫עב~‬ ‫ל ~"שישהטו~‬ ‫הע‬ ‫ל~בעליו‬ ‫~~‬ ‫~ר~תוו~יינוכי ע~~רנ~ראב~ור~ה‬ ‫וזה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~י~ו‬ ‫כמ"ש ~~ל ~~ש~ס~ו~ ש~ נ'‬ ‫כת~~‬ ‫~וג~‬ ‫עה"~ הו~ ועו~‬ ‫א~ו ~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~לימ~ו ~~~‬ ‫את וה~יינו במ~"ה~ ~ ~~~י‬ ‫~מ‬ ‫~ ~תגרה לבטלו‬ ‫וא‬ ‫~‬ ‫~איו~~~זההד~ף~ה"ג~מראה~‬ ‫וא‬ ‫ן~~~~ור~~~~~וב~כ~ה‬ ‫הד~ לפ~ים‬ ‫~~~~ל~עתוי~‬ ‫~‬ ‫בן~~ל~~מיםשישב‬ ‫כי~ם~רל~לי~ם~והם ר~בים‬ ‫מ‬ ‫לל~ם ו~~כ הם~שתדל~‬ ‫את‬ ‫מלש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫במה‬ ‫כנ~לוזה‬ ‫~~ע והת~לא ~ל‬ ‫יהי' להם‬ ‫ע~ה איזה שא~~‬ ‫עמים שהואפרנ~~‬ ‫~~~ה ~לז~~‬ ‫~וא‬ ‫~הצדיק‬ ‫לי התנג~ות הצ~יו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ו~‬ ‫בנסיוןעד שמ~ש~‬ ‫יש לו הת~~ות היצה~ר‬ ‫המ~ה‬ ‫ר על‬ ‫םה"ה~‬ ‫יצ‬ ‫~‬ ‫לא~ו‬ ‫~~‬ ‫~ומ‬ ‫ואל מה‬ ‫בעב~ה‬ ‫כנ"ל‬ ‫הכ‬ ‫הזאת ל‬ ‫י~עש~תי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~ו~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫מצוהכזובלי שום ע~דה והת~דות כנ~ל~ הוא ~הוא כברה~~יא א~ע‬ ‫עו~ד לימינו‬ ‫ןהיצה~ר ולז~~ו‬ ‫מן הכלל ~פר בע~ר ע~כאי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫זה‬ ‫מ~‬ ‫יו‬ ‫מ~ג~נז' מ~~ה‬ ‫ים‬ ‫לפעמים ל~~ות איזהמצוהכנ"ל מ~א~כהצדי~כ‬ ‫ולז‬ ‫~יינו‬ ‫~שה ד' לי‬ ‫~~ה~~ו~ה ש~~~~~~ו~~~~י‬ ‫~צא~י‬ ‫~~יי~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ז‬ ‫~כיםשנ~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫לנו שה~ג ~דכ‬ ‫המלא‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ילא שכל המצות‬ ‫~א‬ ‫יל‬ ‫~~~ש‬ ‫~ס‬ ‫עושים הכל הוא ע~~נוואין ל~ו ל~~ל~~נ‬ ‫~‬ ‫ברצונינוכנ~ל ש‬ ‫~~ו‬ ‫~~~ל~‬ ‫א~הזכות הוא א~נו לזר‬ ‫כל‬ ‫~ה הזאת~~ תל~וכו' ~~~ור~ זה‬ ‫ד‬ ‫וו‬ ‫ל ~ער~ הוא אומר מה הע~‬ ‫י~‬ ‫אי‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ה~ש~‬ ‫~~~ ע ~לי‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א הגברים ועבדו~~~ ~'ו~~רלא כן~דר~ ~~~תם‬ ‫~ה ~עה לכונ~‬ ‫גם א~‬ ‫~מא~ינים‬ ‫~ם‬ ‫אנ‬ ‫כ~‬ ‫הג~ים לכווהענין כמושא~~ים הא‬ ‫עמכ~‬ ‫לה~~~ת ב~~ודת ה'‬ ‫בע~ר ש~לעת כזאת אין‬ ‫לה~~‬ ‫~ל~‬ ‫~‬ ‫םת‬ ‫~~ת~יוע‬ ‫~תו~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ילה‬ ‫הו‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~'‬ ‫בתוה‬ ‫צרי~‬ ‫ב~ה‬ ‫אם ~ לביה~כ פ~ם אתת‬ ‫החזן ~ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~ש~וו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~ש~ים‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫א~~ עבו~ה‬ ‫~רה‬ ‫מו‬ ‫ות‬ ‫כלושה‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫בבתי‬ ‫הול~‬ ‫~‬ ‫ז~ניתםרט~ראו‬ ‫הת~‬ ‫א~ת~ו ה‬ ‫ם~ב~וה~ר‬ ‫~וא ראו~ ל~ע~ב ה‬ ‫כן‬ ‫יר‬ ‫וד‬ ‫די~‬ ‫ב~~י מ~י ו~~~השל א~תי~ם ~כתי~א~גוי‬ ‫לא אצלם אלה‬ ‫~ל‬ ‫ש~ ~~ הת~‬ ‫ה~‬ ‫ה~‬

‫דברי‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~רי עצת ה~ה"ר שלהם ולכן‬ ‫א~ לכונא ה~בר~כי‬ ‫והבע"ב‬ ‫~ב~~ב‬

‫הג~רים היינו‬

‫הז~נים ~~"כ הטף‬ ‫ה~~יםלא עמכם~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~ע~ב‬ ‫יו‬ ‫וע~כ אמרלו ~שה בנ~~ו ובזקננ‬ ‫~נלך‬ ‫ש~~ ב~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ק‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫בין‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫יו‬ ‫~כ‬ ‫מל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~~א‬ ‫ו~כל‬ ‫יותהבב~ע~"בה~דשי~~~מ~ה הע~ו~ה ה~ז~א~ות~ולל~כ~םהלא~הרע~ב~~ה הזאת~~~~~~~~י~‬ ‫שא~~ונד~~י~‬ ‫בה ~וא להז~נים ולהבע"ב הולכי נמו~ות ולא כן ~תה ל~‬ ‫~~ה ה'ח"~‬ ‫לו בעבור זה‬ ‫~י‬ ‫~וד בעבור~~ה ~שה זו כנז~ר ולכן‬ ‫לי‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫כל‬ ‫~ל‬ ‫יביכ‬ ‫בצאתי ממצריםו~ואר ב~רש‬ ‫לש‬ ‫כימ‬ ‫~י‬ ‫מ~~~‬ ‫א~ באר~~צרי~ ~ורות‬ ‫לכ‬ ‫ו~אי ~~‬ ‫סלומ~ים~ ו~‬ ‫ש~אמרל~‬ ‫עו‬ ‫י ה~אל~ולם ולעולמיהפ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ני~וועל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫שלפנינוו‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫שיי~ ~י~‬ ‫כי‬ ‫כל ה~ו~ותואילו‬ ‫כל ~~ותינו‬ ‫~לינ~ לאהי' ל~~והי' ~ס~ים‬ ‫התו~הי' זה‬ ‫~ה' ו~בו~ד~~ב~ת נג~~~מצווה‬ ‫ףא~צ‬ ‫לד~רי פ~עהע~שהט‬ ‫ס~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫םיל~הבע~ב הז~נים כנזכר~ ה'יצילנו‬ ‫ה~מ~ם ו~~צתם‬ ‫בתורתו ה~ברים ש~~‬ ‫ור~ הר~ה ויושיענו‬ ‫~מו ותורתו ב~רוב‬ ‫י בצאתיממצרים‬ ‫~תה ה~הה את~יניוואמורלמ~ל~ו ~עבור זה ~~~ד'~ל‬ ‫~ ~ וכו' ול~י שהוציא ~ת ~צמו מן ה~לל~~~ ~עי~~ הי~וע מ~רי‬ ‫רבינו‬ ‫דוהע~ל~בנוכי הי~ו~ד‬ ‫בכוונת~צותלילה ש~ו~ים ~ל ז"ה הי'‬ ‫נבק~ר~א"~ז~הובתי~וןהיסוד תלוי הגאולהכי ~רב נקמת בריתשכל‬ ‫~וע ת~מעו‬ ‫~מ‬ ‫וכמ~ש ועתה אםנש‬ ‫צד~ הגלות‬ ‫ע~י~ל~ולהיסוד‬ ‫יסגולהמכל העמיםואגאלאת~ם‬ ‫וש~תם‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫ר~~רית"י אזי צדי~ל‬ ‫ב~~וורל~י‬ ‫י לי~ועה זה‬ ‫וזהה~נין מ~שישראל ~שירת הים~זי ~מרת ויהיל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ת ה~~ושה אלא ~מ~זקת‬ ‫ל‬ ‫יוארוממנהוו~ש~י שאני ת~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~נוהואל~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ~מו כל ש~ט‬ ‫או ה~טים‬ ‫ועומדתלי ~~~ושה ~אבותי כי כשיצ~‬ ‫מ‬ ‫~~לו‬ ‫צרק‬ ‫מא‬ ‫של‬ ‫באותיות ת~לה וסוף ה~נוכ~י ~פלא"י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ים שלמדו ק"ו אם בהם שלטו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫כה~יר‬ ‫מ~הי~די~‬ ‫שב~‬ ‫"~‬ ‫ק‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ד~‬ ‫~ל‬ ‫ד‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ותל~אל שפ~~י~ב~'‬ ‫והיי כי‬ ‫י~~‬ ‫~טה~ף ו~זהרו~תק~ים‬ ‫וא~~~ה ~שו~ים היס~ד‬ ‫~ש~ס~סו‬ ‫ה~‬ ‫לכמ~‬ ‫~שכו‬ ‫בהע~ת~ה~~צאו י~אלי"ז~ הי'עלשלא‬ ‫ישוע‬ ‫בכמה ~וכתא~ולזה צדי‬ ‫מש‬ ‫כ אמרו ב~רהעזי ~~רתי~קמ~‬ ‫~לי~אי"ש‬ ‫עי~‬ ‫~~לו ~"והיס~ ית~~כ‬ ‫ו~ו ז"האל~י~אנוהו היינוכי המצרים רצו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫כ~א‬ ‫ויהילי לישו~ה ועצ"ד‬ ‫~מ~תוא‬ ‫ל~~~ו~~‬ ‫ה'‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫רא~ונה של ~~ג ~דות‬ ‫~~ת א~ל‬ ‫ק"ו ~ק~לו‬ ‫~ה~ ~ל~‬ ‫~רו‬ ‫צדיקא~ל‬ ‫צ~יק לל~ ז~ה‬ ‫א"לקדוולש~~עליש~אלהי‬ ‫הי~‬ ‫ח~‬ ‫סו~ע~כנגאלולז‬ ‫ש~~הפ~"יו~ י~‬ ‫~‬ ‫~צרי‬ ‫ב~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מ~א‬ ‫ו~~ת‬ ‫אתה‬ ‫מא~ותי‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~וחז~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~רוה השק~ד~וו~שלא ל~ד‬ ‫~תה על~ו לתקן ~יסוד מ~~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~"כ‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫~~‬ ‫נ~~‬ ‫~י~~~~~~~‬ ‫הג~ו~~‬ ‫וזה‬ ‫~ל‬ ‫יבצ~~י ~~~ם ~~ו שכ‬ ‫~~ז~ה ~ל‬ ‫~יאו~ הפס~ ב~ב~ הי'~~‬ ‫~ה~‬ ‫ז~נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫ר~י~המשג~ידי~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫ו~הה~~~י~רמוז~י~‬ ‫ל ~נ~~~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫~ ב ש~וציא ~~~ומ~ן~ ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~~~ ול‬ ‫ו~‬ ‫סו‬ ‫יהיה‬ ‫~וא‬ ‫~ו‬ ‫א~‬ ‫תכלל~~ת ב‬ ‫ד‬ ‫~דכי כ"ל‬ ‫ש~‬ ‫כל~ל~~‬ ‫כ‬ ‫כ~~בעי~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫נק~סודצ~יק‬ ‫~יי"ל צד~של הי‬ ‫~~ז וכמ~ש רב~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫בש~‬ ‫~א‬ ‫הפורים~ה~~ומ~כי לא מ~א~~ ~~ ה~ג~ ש‬ ‫~מרו~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~ר~‬ ‫~ש‬ ‫~יו~~ש~י‬ ‫~~א~ו~~ת~~~‬ ‫~צמו הכל~ל ~ו~~ילע~~ר~‬ ‫~‬ ‫יר‬ ‫אמ‬ ‫ב~~~"ז‬ ‫~~לו כ~ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ביסודצדי‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ם‬ ‫קה‬ ‫ל"‬ ‫של ~ור~ז‬ ‫~‬ ‫וה~יא~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫תר‬ ‫י עיק‬ ‫~ע"שההשדה'ואלי~צאתיהימ~~ורדי~היי~~‬ ‫~"~הזכ ש~אהו~ס‬ ‫~צרי~ הי'מבח~‬ ‫אל‬ ‫ו~הי' ממ הי'~אל‬ ‫ריו ומתוךצדמ~~~וושפ~ מסי~‬ ‫~~‬ ‫ב~‬ ‫דו‬ ‫שניכר מתוךת~‬ ‫ו~~~יו~~‬ ‫~~ת~~ כ‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מת~ר‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ש~~~ מ~ ל' צד~‬ ‫מה הוא ~ו~ ז~ת~ע~‬ ‫המלכו~~‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫~~וי"ל‬ ‫בח~"ג~~"ס‬ ‫~~‬ ‫ושמ~ס~~ ת~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~ידו~י~ ~ת‬ ‫ה~"~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫"‬ ‫ז~ת נע~~ ס"~ ~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫נע~~ם~מ~פסכ~ין~י‬ ‫ז~ לש‬ ‫יו‬ ‫א‬ ‫~ת~ת מ~‬ ‫~~~ ~ל‬ ‫~~ ו ~‬ ‫ת~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~~ פ~ בס~~~ל ~~‬ ‫אפר‬ ‫~שר‬ ‫ים ~פ'‬ ‫לצ~הא~ וחי‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב~‬ ‫ו~י י~~ שי~ות‬ ‫~יומא ~ה‬ ‫~~ה ~~‬ ‫ב~ היי~‬ ‫ש~~ בצי~ףאחר~ בה~ ו~‬ ‫~~ ת"~ ~ו~~‬ ‫~חי' ~~~ע‬ ‫מסט~ ~ ~ ~~‬ ‫~~~~ ~ו~ ס~ חי~ ~~ של‬ ‫~ת‬ ‫~~‬ ‫ת~ ליע~ ~~האולח""י~ מאלו~ע"ש ל~כו~ למ~~~וא~~חיי~~‬ ‫כו‬ ‫~~‬ ‫~ האד"~ בה~‬ ‫~ ~א~ו~~תת~‬ ‫בס~‬ ‫שו‬ ‫~~‬ ‫יי‬ ‫א~ה‬ ‫ת~ימה‬ ‫תש‬ ‫מ~‬ ‫בת~~~‬ ‫~ת~‬ ‫בה~~‬ ‫ו‬ ‫~יינ‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~ה‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ת‬ ‫תו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫אמ~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ת~‬ ‫ת~ימ~‬ ‫ת~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫בת~ת‬ ‫בת~ת ד'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ההולכי‬ ‫ההו~י~‬ ‫~ ~~~~ ת~ ~מ~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~א‬ ‫~‬ ‫ת~‬ ‫~~ ~ ~‬ ‫~~~ל א~~ ~‬ ‫~‬ ‫~~הא‬ ‫יי‬ ‫ה~ות תמ~ות~ת~‬ ‫~בת‬ ‫ימתי הן~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫בזמ~‬ ‫ח"~‬

‫~י~~‬


‫ש~~רים נ~ם ה~ת‬ ‫י זה הכוונה של‬ ‫~םוהיהיונוא~וכ‬ ‫~‬ ‫סל‬ ‫ל~ן ונ~ש‬ ‫ס~~~לזווג‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫~"ז‬ ‫~'‬ ‫אי~ ~וי‬ ‫דמילוי‬ ‫עי~‬ ‫ת‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫"‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~~א‬ ‫'‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל~~ ונ~~‬ ‫~~ם י"ה~~וחי~ס~‬ ‫הי'מ~~‬ ‫אמ"~~ול~י האמור ~בןשזה הוא ~נין‬ ‫ן~לה‬ ‫עד~~סו~‬ ‫~מה‬ ‫דו‬ ‫למ‬ ‫את~~יאביך שהוא ה~'דא~~ו שלשבמ~ריו~לא י~ולי‬ ‫~א ~וףה~בלא נש~ה וה~ כל‬ ‫לו‬ ‫~ונהעוה‬ ‫ותפלה‬ ‫~מ~ת ~ת~"ם‬ ‫דא‬ ‫ב‬ ‫ו~~‬ ‫מ~~פו שלעילם בלא‬ ‫נ~ה‬ ‫ות~לתם ~~~מ~ת‬ ‫ב~‬ ‫~‬ ‫ש"‬ ‫~~ה ל~ות ~ון השי"ת ~מ‬ ‫~‬ ‫ל~ןזה בל‬ ‫ום‬ ‫ו~ות‬ ‫וה~~ה‬ ‫הנ~~~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו~מת‬ ‫ש~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~ ת"~ ~זכר~וז~ פ~ אימתי‬ ‫~ו~‬ ‫מאלופו‬ ‫יא‬ ‫ו‬ ‫ל~ות ~ב~~ מ~ת ~ה‬ ‫~ו~סוד ז~א ~לא הא'‬ ‫~ימ~תו~‬ ‫צ‬ ‫רצונו ~ל‬ ‫הנ~~ שאז‬ ‫~~ן‬ ‫~הל~עולם שיה~ ת~ם ~בבחי'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫שי~ אמת לי~~ב‬ ‫ום‬ ‫ת~"‬ ‫נעשה ז~א‬ ‫~~ הדעת ב~וד‬ ‫~ימ~~~ ~יש ש‬ ‫ו‬ ‫~שלימו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ות~ת~"ם מה ~ומר‬ ‫כ~ז~ר~ וזה‬ ‫המגיד‬ ‫~וא‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~יי~ו‬ ‫~~י ~י~ות ב~מ~תוממשהיוך~האלף‬ ‫~~ ~‬ ‫~ו~~ א~~~ה ב~לימות אז הוא‬ ‫~ל‬ ‫~~פו~~ש~ל ~~א ~יות‬ ‫ע~ת"ם א~ת ~וה‬ ‫"הה~‬ ‫עו~‬ ‫עחם~זא~ת‬ ‫~לו~ו ~ל עולם ו~~"ז מ~בר מ‬ ‫ןשא‬ ‫~"הב~י'אדם‬ ‫שהוא ה~כ~ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫תם מה הוא אומר מה ז~ת וכו' ~פ~ד אא"ז הק~ש בס'‬ ‫~"~‬ ‫~י~יושהש~~‬ ‫ר‬ ‫י עתה‬ ‫כ‬ ‫~~דר~בין המצר~ או~ זאת נחמתיבעניי‬ ‫הימים ה~לו‬ ‫וה~'תקוני דז~יר‬ ‫הי~ג ~וני‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מ~ים לו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י~‬ ‫~נ‬ ‫ל~ השם‬ ‫בהסתרדי~‬ ‫~ו~‬ ‫ד~א‬ ‫יכ‬ ‫םכ‬ ‫גול~~ונים ~ה~~‬ ‫~י~די~נא הנה~ול~~ט"ד הוא י~‬ ‫~ ~תקיני' ~ד'‬ ‫ב‬ ‫ה~~הד~הוא שט~'~ת~וני וזה ~א"ת גי~ "~~י~ארי‬ ‫נךיםדאר~‬ ‫~חמתי מ~~ עתי~יןלהתגלותשאה"~ ~ר~~ וט' ~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~ע~‬ ‫וי‬ ‫~י' הגאה‬ ‫ל"ה~ ת‬ ‫שש‬ ‫יי‬ ‫ד~אזר~א~תי ~ה שאמר‬ ‫ני~וע~‬ ‫ואזי~לבה‬ ‫ענה‬ ‫ר~‬ ‫ם~~ה~ בד"זה~יו‬ ‫ו~‬ ‫קש‬ ‫ע"‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫נתלו~יזקני~םלא נהדרוו~יינו שהס~ה‬ ‫בידם‬ ‫המ~ונן ~ם‬ ‫~ב~ה"ריעןכיפני זקני"ם~היינו הב'זקנים‬ ‫~ת‬ ‫יי‬ ‫בל‬ ‫~י י~~ל לת‬ ‫ולזה אמר שם ~"כ אש~באל ל~י אוחיל לך‬ ‫דא~ל ו~~‬ ‫~ נהד~‬ ‫ש~‬ ‫~"‬ ‫ש‬ ‫ונמס זא~ש~יני~י ר~ה מע‬ ‫ים ~~ם והענ~‬ ‫~~~~ שלב~‬ ‫ליתגוללו~ שהנני~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫אשיב‬ ‫~הי'ראויין‬ ‫~ם ~שהתםהדין ~~אעוי~ר~"ז זאש"לתר~מיםאש ל~~היי~‬ ‫ב~‬ ‫ז~י~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ע"~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫~~רחם‬ ‫~~י‬ ‫~‬ ‫ל לך‬ ‫הד~~אוי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ו~ו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א'~ איש ~ל"כם~י~ב‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫"‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~ן‬ ‫~יא~ דברי‬ ‫~הלומדיי~~~‬ ‫תמיד ~עוה"ר‬ ‫באהלו של‬ ‫ים~וכי~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ת~~‬ ‫~~‬ ‫~~ים ~~"ר‬ ‫תו~של~ח‬ ‫~~ה‬ ‫א~‬ ‫הה~ב~תא~ה~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫רו‬ ‫בע~י‬ ‫ע"י‬

‫~י~י‬

‫~י‬

‫~סרו~‬ ‫~~~‬ ‫~יו~‬ ‫~עליו~‬

‫ע~רינו ו~וא שואלבליל‬

‫כי ~‬

‫ה~~ ~~ ~י‬ ‫~~~~נ ~ל~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~יי"ל‬ ‫דמו~ין ~~ל~ת נתקןב~י' הזקןכי שאין‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~דל‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫ז‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫ז‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ה~י~~‬ ‫~ מ~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫תיקון‬ ‫ו~‬ ‫אה‬ ‫המ~~ מ~ו‬ ‫י‬ ‫ס~‬ ‫ב"‬ ‫' ~ו~ני~דיקנא דא"א ~זעיר א‬ ‫וד זא"ת‬ ‫ב~‬ ‫ה~‬ ‫~לי~ מדת ז~ בכ~מו‬ ‫להת~~‬ ‫ה~ס~‬ ‫ו~"כ הוא שואל‬ ‫בא‬ ‫מה זא"ת~‬ ‫~קי‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א~ה‬ ‫וציאנוד' ~רים והיינו‬ ‫~~וז‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫יכ~ני~ שעתה ראוי ~התעורר‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫זעי~‬ ‫ה~ובה~‬

‫כ~דבר~ש~ע ~בורהתמי~ים הכ~‬ ‫~ל ~סדים‬ ‫דיקנאדא"א‬ ‫ב~~‬ ‫מ~דתוהי~~‬ ‫~ע~ ~המ~~~ להם‬ ‫וההולכים ~תורת‬ ‫כי ב~~קיד ה~יאנ~ו ו~~‬ ‫~יצצר~יי~םלוא~בויאורכ~ ~~ ו~ו~ ~~י~‬ ‫~~ בק~י ~דול ~ידש~י' א~זיםה~~פי~צ~ונ~יםש~ ~~~'~ ~ני~י~~~‬ ‫~‬ ‫~~ב~‬ ‫"א‬ ‫ז~בבח~ותג' ג'~' ~~כהי' כ~ ~~ ~‬ ‫זו‬ ‫ה~טאלת~ר~~‬ ‫"י‬ ‫~~‬ ‫~~~"כ~מ‬ ‫שפ‬ ‫ן ~ליפות ~ם כ"כ ו~"‬ ‫נ~~כ~הי‬ ‫א~~~"ה‬ ‫~~ת~ף הגלותכיה~א~~זי‬ ‫ב~ו~‬ ‫תוב~"ש מ~ין דגדלותבז"אכדי שי~~לו ה~יצ~ים‬ ‫וה‬ ‫י‬ ‫~זי~ ו~א~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫~א‬ ‫~כ~דוא"כממילא‬ ‫~ת‬ ‫וזההי'‬ ‫ו~ביכו~כ~ לה‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~~‬ ‫ה~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫~דלות ~ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~"‬ ‫~י‬ ‫ה~‬ ‫~ה~ ה~~ה‬ ‫שיאיר להם השפע ו~סה וכ~ט‬ ‫~~די~ ~ותלה~יצונים‬ ‫ל'‬ ‫דגד~תולא~י‬ ‫ב~הו ויה~בכ~ ~ד‬ ‫ה~נ~ ~ו~~‬ ‫ה~~‬ ‫~"ור~‬ ‫~ ו~ לז~~‬ ‫לי‬ ‫א~ו אכ‬ ‫~‬

‫~אול את‬

‫~~ר והגדת ~נך‬

‫~וא ~ו'‬

‫ן~‬ ‫~‬ ‫בי~‬ ‫הא~"ל~~ ~ שא~נו‬ ‫יי‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~~~~שפיע לווי~ל ~~~ד ש‬ ‫ו~‬ ‫לו ת‬ ‫שצ‬ ‫שז‬ ‫א"יל~ב~~שמיות~~~א‬ ‫~ט‬ ‫ה~ד~~דוש ~עזרלי‬ ‫~~‬ ‫~לת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ים כו'‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫והכל ת~ו דבאמת למה~א‬ ‫~ז"ל ברא~יתנמי‬ ‫גם‬ ‫כמו בכל ה~~מא~רות~ברא בהם העולם‬ ‫ה~שון‬ ‫כת~ דהא~כמלא~~‬ ‫נין בריאותויא‬ ‫ה~ש~ם‬ ‫הי' ~"יצרופי אותיות‬ ‫את‬

‫לומר ויאמר דהאהת~‬ ‫י~‬ ‫תת‬ ‫ומ‬ ‫ו‬ ‫הת~ההאל~א‬ ‫~לה שלא היתה ~ודאותיות ו‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~ב~ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ב~~ת‬ ‫וצרו~ שי~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ל ה~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫וה~~ופי אותיות ול~ה‬ ‫כל‬ ‫כ"ב אותיות ה~~ וא~"כ ענין האמירהוצר‬ ‫~ב‬ ‫י"‬ ‫שכ‬ ‫ב~~ת בראא~ים א~ת הי~וה‬ ‫~' ~ד וכנו~~ ו~ה‬ ‫~ה~כ~~‬ ‫~~ין כראוילא‬ ‫א~ו~~וול~שאין לו מו‬ ‫~מרכאן‬ ‫שיש לו בן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה~~‬ ‫ו~~ילי~דיו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫~אש א" מל~ד‬ ‫~'‬ ‫ב~‬ ‫תו~‬ ‫ס~‬ ‫~ו~ות הת~ה מ~~יך לו‬ ‫ולזה א"ת לו כת~הכ~ב‬ ‫~‬ ‫או‬ ‫~~~‬ ‫פת~ ~ר‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ות‬ ‫י~‬ ‫הת~‬ ‫ו‬ ‫ת'‬ ‫~רה ~~‬ ‫ערי‬ ‫~חיש~‬ ‫~~ ולז~ ~א~‬ ‫ו~ יפת~ה~~כה ~כ~~~ו‬ ‫דנ~ וכ~~~~הגדת‬ ‫לבנ~ הו~ ~נ~‬ ‫מ~ו~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~יום ההוא לאמור בע~ו~ ז~ ע~ה ~'ל ~צ~תי‬ ‫יר ה~וה ~מהמצרי~‬ ‫ימ‬ ‫תש~~ו ו~ילהיננ~וה~ ~~~~~ה~~א צ~~הזהיר או~אניומ~אלא~‬ ‫נלה~‬ ‫שו‬ ‫~~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫לכשאפנה א‬ ‫כי ~~נהדרי~‬ ‫כא‬ ‫יצה"רע"‬ ‫~~‬ ‫זה הוא ~~~ו‬ ‫עליו‬ ‫ש~רואהשהיצ~ט‬ ‫שמאלא ~~נכי‬ ‫~‬ ‫יא‬ ‫נו‬ ‫~~~ון ל~ייםעצ~ ~~ה וא~אל~ מ~ג~כ~נג~ו ומכה‬ ‫ולותיו ~יז~ טו~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ד~ ~~ט‬ ‫~ול~~‬ ‫מו~שלא ימה~רע~‬ ‫ן הלו‬ ‫~ה~לד~ם‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫רז‬ ‫ל~‬ ‫וש‬ ‫~י~ף‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו~ינו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י~יים‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫זמ~‬ ‫ומדי~~‬ ‫ו~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~~כ אמר ~~~נו‬ ‫~~ונו‬ ‫~ל‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫היצר‬ ‫אנמ‬ ‫~ה‬ ‫~נ‬ ‫~~‬ ‫~ד ~נ~‬ ‫ר ל~~~נה‬ ‫ל~ מ~ו~ל~~‬ ‫~~~אשנ~‬ ‫~~~~‬ ‫~כ~לו~~‬ ‫לו~ו~~ימו~הוא ~~‬ ‫י~‬ ‫הי~ו~~ם~~~ג~~~~~לו~~ו~~~מ~~~~וו~ו~י~‬ ‫ל~‬ ‫י~~~~~ל‬ ‫~ו~כל‬ ‫~ם‬ ‫ד‬ ‫ךיא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~~‬ ‫א~ני כ~‬ ‫~‬ ‫םה~‬ ‫ישראל ואמ‬ ‫~ול א~‬ ‫ש‬ ‫כל‬ ‫א~ מ~ר ~ו~~ ~ו~ו ~ניםאי‬ ‫~ו~~ים ונכנ~ש~~~‬ ‫ה~~ל‬ ‫~לבוי~~ה‬ ‫א~דהיוצ הי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫' מע~~‬ ‫וא~~ ~ז‬ ‫ו~ו~~יו~ה'~צוו~~~רהי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~~~~ ~ב~ י~~~~~~י~י~‬ ‫א~ו ~~~ל~שי~‬ ‫~ל~~~ו~~~ ~~י~ ל~‬ ‫~ ו~~~ ~~י~ו~ ~~ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~ל~ו~ מ~~~מהר~~ ~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו~ו~‬ ‫המ‬ ‫ינ~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫אם ~~~~ו נ~~~~~~~ו‬ ‫~~י~כ~~ללמודכ~~נ~‬ ‫~נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ול~ א~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ול‬ ‫ה‬ ‫~מן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~~םצו~ מכ~ ו~א~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כל‬ ‫~~~'‬ ‫~~~ה~~~וקה‬ ‫י"~‬ ‫~ה‬ ‫נמ‬ ‫ו~~ ~אא‬ ‫~‬ ‫ם~~‬ ‫ה~ווש~~‬ ‫~~ו‬ ‫ל‬ ‫ו~~א ~~~~~ו ליום ו~כ~נ~להמ~~~י~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~~‬ ‫א~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~לל~~יכ~‬ ‫ין מה~‬ ‫ו‬ ‫היי‬ ‫~‬ ‫~~~ן ~~מ~צין‬ ‫~‬ ‫י~נ~‬ ‫~~‬ ‫א~‬ ‫~ו‬ ‫צנוי~‬ ‫רמ‬ ‫~ ~מ~~~ ~~~~‬ ‫מצ‬ ‫לאה~‬ ‫אא~‬ ‫"‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~ר‬ ‫נו‬ ‫~ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫יו~מ~כב‬ ‫~~‬ ‫גלוי‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל~~ו~ ~צכוי~~~יצה~ראינו ~א‬ ‫ל~~~~‬ ‫~אמל~~~‬ ‫~ו‬ ‫עיה‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫א~ה‬ ‫ל~דם ל~~ו~ו מ~~~~לגמ~יא~~ש~~~~ל‬ ‫כ~ושלא ~~הר‬ ‫~יכף ~~מנ~ זמן ~ נ~~טל מל~יי~ה ~נזכר וזה הי' ~יי~‬ ‫~~‬ ‫~~מיצ‬ ‫המעל~‬ ‫םה~~~י ~רל~יש‬ ‫~ל~~ים ~לא‬ ‫לר~א~ל~ ו~~י‬ ‫~ציקם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫~ט גדול ל~~מי~כ"כ וכא~ר‬ ‫א~י~ם ה~~~ה וגאלםוהיינו שה~'‬ ‫יצ‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~הי'ה~‬ ‫נ~‬ ‫איזה מצוה ה‬ ‫היינו‬ ‫~צי~ם‬ ‫ה~'~צוןישראל‬ ‫לא‬ ‫עו‬ ‫~~‬ ‫~~וא ~שאור של‬ ‫י~ל~יימה~היצ~~~‬ ‫יכ‬ ‫~~‬ ‫~~ל‬ ‫~ה~א ~~' ~י~ול~ו‬ ‫י~‬ ‫מר‬ ‫~ה‬ ‫המ‬ ‫~בו ~לאלל‬ ‫~~‬ ‫~מ‬ ‫ו~י' מ~~ימי~ ה~ו"ם אם ~~ולו ~שמ~ו ~~כ א~א מר ו~לה אליהםומלמהה~‬ ‫~‬ ‫~~~~~הוג~~ם‬ ‫הש~טים ~~י"זיזכו‬ ‫זה‬ ‫וי~~~ם כא~ו~ ולצ~ר~ ~יר~י~~~ א~‬ ‫ל~אול~‬ ‫יו‬ ‫יי~י~ם~לא~~~יי~‬ ‫~~זל~~~‬ ‫~‬ ‫ם~~ו~~י~~מ~‬ ‫ו~י~‬ ‫כ~~~ם~~שול~א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫ל‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~ו~~~ ~~~מ‬ ‫"~‬ ‫ו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫מ‬ ‫ז~‬ ‫רו~~שאמר ~מגיד‬ ‫~יהוהםו~~ה~וא לאמורהיינו ~כל א' מי~~~ל‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ~~יב‬ ‫ל~נ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫מחויב‬ ‫~~ל‬ ‫~ה~~א‬ ‫~~~ו~ם‬ ‫להזהי~ל~ני~או‬ ‫~~~~~ב~~ל~~~ווד~ו~כי~צאו~י'דיי~~ ~~ו~א‬ ‫~~ל‬ ‫~~ ~י~~~ י~~~ו‬ ‫~‬ ‫שנהמ~ו‬ ‫~י‬ ‫ז~~ ~~ה ~'לי~~~~‬ ‫~כישיא~‬ ‫~~‬ ‫פ~ה~יא‬ ‫~~'~~~‬ ‫יו~~מ~צ~ים ~י~‬ ‫כל‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לצ~ת ממצרים ~ל~~א ~~~~ק~צ~ם ~ל ~~~ינו ~~~‬ ‫~~~‬ ‫שזכי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ד'‬ ‫~י אדמו"ר‬ ‫~מ‬ ‫ב~‬ ‫~~~יתיל~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫תב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~'י‬ ‫~~~~~ זה~קדו~שש~זצל~"ה מש~נאווי~‬ ‫~ ~'~ה~ב‬ ‫~~‬ ‫~ש‬ ‫ו~דיש מו~ה‬ ‫~~הגאון‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫אר~ ליבש זצ~ל מווישנ~א ~ה~פ‬ ‫~זה הי'‬ ‫יד~ ~~י~ כ~ ו~"~ אלקי~‬ ‫ו‬ ‫י~ן ~~בי~ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ם‬ ‫~רת‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫~~~~~י~ש‬ ‫~י‬ ‫~ח‬ ‫ו~ם הב‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י'‬ ‫~ק‬ ‫~~‬ ‫~ה‬ ‫~ד‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~רה ש~~ ~~~~~‬ ‫ר~ק~‬ ‫ב~ח~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~מותי ממךלא‬ ‫לאולתי~וא~‬ ‫וב ~מר~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה~עמו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~י ~~ו~אים‬ ‫שח~אח~ו‬ ‫נכח~ואל בי‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫שו~ת‬ ‫~כתוב‬ ‫שבע‬ ‫באקמות‬ ‫~אמרו ~ז"ל‬ ‫כל ה~ומר‬ ‫ט~‬ ‫חב‬ ‫ב‬ ‫א~‬ ‫לנ‬ ‫אמ‬ ‫א א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~פ~ית שכןהי' דו~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~ו~‬ ‫שלי~ר בראשיתוהיינוכי ~זהלא‬ ‫כ~כול את ידיעתו‬ ‫הקדו~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫הק~מת וה~די~ההי'‬ ‫והי' מוכרחל~~ות‬ ‫י‬ ‫מ~‬ ‫יל‬ ‫מוכנתלו מ~~~~~‬ ‫יי‬ ‫~~‬ ‫של‬ ‫ה~בר זה ולזה א‬ ‫~ם אתה‬ ‫ל~ולתי ואש~ותי ממך נכחדו‬ ‫א~‬ ‫כ~~‬ ‫יד‬ ‫ביד הקמים עליל~‬ ‫ולאי~ושו‬ ‫~~ם‬ ‫~ק‬ ‫~ט~ם היד~האש‬ ‫ל‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ביקויך במה לי הב~~רזהה~ו~~נם ~~יי~י‬ ‫ה או~י ~~שי ~לומיע~"ז‬ ‫ייר‬ ‫תא‬ ‫ובענין זה אמרש‬ ‫מ~‬ ‫~פ' ע~י~ מה~אמר ~‬ ‫~ה ר~י~ו ~רח ו~~~ו ~~ר‬ ‫~ב‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~' את‬ ‫~ליו‬ ‫כיאקשררחלוועדותאו~ הקקד~וחש~ ~~~ריב ~ל~ו וועאו~ש~םאשמ~צותיב~ורמ~~~~וטי~~י‬ ‫ה~נו‬ ‫~ להם‬ ‫או~‬ ‫שכרכפול ו~כו~ל ~םה~ג~‬ ‫~ש~~~~ה~דוב~~י‬ ‫~ב‬ ‫ו~‬ ‫עבודתםולזה ה~‬ ‫תו‬ ‫~"ז‬ ‫~ה‬ ‫י~להם‬ ‫דל‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ל~ם ~ום‬ ‫ל מה ~עשו מצ~ת ומע~~ט‬ ‫משה שה~ ~~יםשאין‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~י~ז ~תנ~~ות למ~ה‬ ‫~תה ה~ ה~ג~ה פ~טיותמא~וי~~~ך כדי‬ ‫~ה‬ ‫ולאה~ןכי גזרה ח~מתו ואצלם הי' ה~ב~‬ ‫י~~ביכול מ~לקידיעתו מן‬ ‫ל~‬ ‫~~ד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫י~‬ ‫ב"‬ ‫ו~‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ע~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫יו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~כ~ושה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מפני‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ברעולזה אמר ~קר‬ ‫~דם‬ ‫גי‬ ‫ניב‬ ‫~א~כ ~רחועדתושלא~י'‬ ‫~ון‬ ‫לבח~‬ ‫ל~‬ ‫~ב~‬ ‫ויוד~‬


‫אליוהיינו ~גם‬

‫~שר לו‬ ‫~~~וש‬ ‫וה~רי~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫יי~‬ ‫בו‬ ‫~ם~‬ ‫י~‬ ‫~~~קרו~י~ להש"י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫אי‬ ‫~א~ר יעשון לטובה‬ ‫ה‬ ‫ויו~עד' המ~ש‬ ‫כי ~ו~ר~הוא~נין‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר~י~~‬ ‫שה‬ ‫~ו‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫הכ~י~ה ה~~י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ואהרן‬ ‫כד~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כביכול‬ ‫~ו~מי שי~ש לו ה~~ירההיינו~מי‬ ‫~~י שיה~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~ ו~~ריבאליו‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ב~י~ה‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מסל~‬ ‫ב~ נ~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י~רי~ ~ש~י‬ ‫כנ~~ל~‬ ‫~ד ~וו~~ופ~י~~‬ ‫וד"~‬ ‫נ~‬ ‫~יו‬ ‫היוה~ה~א הנה א‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ביאעל זמן ~אולה‬ ‫לם‬ ‫ביו‬ ‫אמר‬ ‫ל~‬ ‫~ילול~~ ~ריכנ~‬ ‫~‬ ‫ואדוני ז~‬ ‫ה~ין~לא‬ ‫~א‬ ‫או‬ ‫וה‬ ‫~ו~ו‬ ‫וצר~כין‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ~‬ ‫~‬ ‫מ~‬ ‫~הוא~אנמ~~רא~~~~~~מ~ום אל~~ אינם~א‬ ‫והוא וגו~‬ ‫ל כל‬ ‫ים‬ ‫כוינ~‬ ‫גדול~וא~וי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א~‬ ‫~די~ו ויעה~ע~ו~~אלה~י~~~~י~ אבל ל~~~ל ~לאי~א~~איש~~ל~לי‬ ‫ז~~ו ו~ישב~ליל כ~~ו‬ ‫י ~~ולי~םוי~ו כו~ם‬ ‫~~~‬ ‫י‬ ‫יוי~~ן יזנ~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫יא~‬ ‫~~ר י~~או~~מוויכי~ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ושי~דעםוא~~ ל~~דו י~ו~עוול~ ~מ~כו~~די ~~‬ ‫~~ולם‬ ‫ו~~דו~ו‬ ‫ת~ל‬ ‫כל‬ ‫~מה ~א יה~'נ~רא‬ ‫~ז יו~~י~~~ינוהיינו~ל י~~~‬ ‫~מר‬ ‫~~‬ ‫~ נא~רואו‬ ‫הה~א ה~ה‬ ‫ייו~‬ ‫מ~~ר~‬ ‫נ~‬ ‫אל~יג‬ ‫ל~~‬ ‫לו‬ ‫~' אמ~ם‬ ‫עה‬ ‫"ולז‬ ‫הנ"לי~‬ ‫יג~‬ ‫~לו‬ ‫~~ו~‬ ‫כי‬ ‫~~~נ~ו~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫הוא‬ ‫כמ"ש ~לי וכ~~~ ~~'וי~י~ף‬ ‫דף‬ ‫כל ~ט~~‬ ‫~י~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫ן ה‬ ‫מ~‬ ‫~~‬ ‫וכ'~~' ז‬ ‫'‬ ‫~~‬ ‫נ~רא מ~ם~‬ ‫י~‬ ‫נ"‬ ‫~מש~ע‬ ‫ם~ ומה ~~‬ ‫ז~‬ ‫~~ו~~~מול ~~~~ ~~~~~‬ ‫הנבראי~‬ ‫~~~‬ ‫וא‬ ‫~‬ ‫~~~ל~י~וינולו~מורל~זיהההאומאורא~מול~ן~~שע~נ~י~הןינא~זיהן~~לו~נ~יוו~~~ינ~ו~ילוגו~~ליו~ייול~~~ר~~~ל~י~צ~ש~~ליל~~ו~~~זלה~י~~‬ ‫אינו מ~נהי~י~~וכ~י~ולוהי~י~ה הוא‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫~~וה~~ירה~~~~ נקל~רכאו~ה~~א~~‬ ‫ש‬ ‫~רהי~רי~דא‬ ‫י~‬ ‫ימ‬ ‫כביכול~~י י~~אל‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫זה ~~ינו מ‬ ‫יע ~י ל~טל מהם‬ ‫~‬ ‫ה~ט~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫זה‬ ‫יאיןי~~תו‬ ‫כנ~ל לגבי לאי~כן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫כ‬ ‫כנ"ל ע~כי~מ~וי~~אלל~~ל ואמר ההוא‬ ‫להגאו~‬ ‫וך‬ ‫צי~כר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ס‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫הנ~ א~ינ~ ~~ ~~יר~~‬ ‫אלי‬ ‫והיינושא~ש~‬ ‫ואנוהוו~~~י א~נ~ה‬ ‫~~ש~ת‬ ‫טען שלים‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫הללועע"זו~ללועע"ז‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~ם ה~~~ה~י~ר~ל ~~ו~ה וכמ"ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫שלא~מ~‬ ‫ידיע~וכבי~ל‬ ‫~פ'‬ ‫וזה יתכן‬ ‫~~‬ ‫~~י‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~י‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ר~ה~הי~יעה‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ת~ה‬ ‫לא‬ ‫םא~אז‬ ‫~כרא‬ ‫~~ע בע~נ~‬ ‫ג~‬ ‫~~לא~ת~הב~ירה ~~ו~~ושל ~~~~~הא~~‬ ‫~ובה דהא‬ ‫~דיין~~~ירה~~ית‬ ‫מכרי~וי~ולין לב~ורא~ ~~~וולזה א~~וי~~אל זה~לי ואנוהו א~נאהל~יו‬ ‫אצל~ היינו‬ ‫~~ר~~~סה~ל~ש ה~~~ה כ~יכול~~~~ זהשלאישנהידי~~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י~~'‬ ‫~~ו~ויכרי~ הידי~ה כבי~ול את ~~יר~ם שלא יע~רו ~ל י~"ש‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫הש ל~שר‬ ‫נאים‬ ‫וי~ ~וב~ ו~~‬ ‫מ~ו~~‬ ‫~י ~בודא~ זה ~שהל~~י~‬ ‫ית~' ~מ~ד ~מצות ומע~ט וכאמורוזה ~א~ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫בש~יל י~~תו‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~צאתי ~~~היי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ש~‬ ‫ש~‬

‫~~~ו~י‬ ‫~~~~~~ז~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫כדישיהי' נק~א זהאלי כנ"ל‬ ‫שלו כ~~כול ע"י‬ ‫ן ו~~כהוציא~ ~~~~‬ ‫ת~‬ ‫ר~‬ ‫מארמ~בצחיא‬ ‫~פשל~י ~~יהם לא הי' כ~אי‬ ‫כנ~ל~‬ ‫ו~כ~יו ~~בנו‬ ‫ל~~תוי~ל‬ ‫~ובדי ~~ז הי'‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~~ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫"‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה~ודש‬ ‫~~~~~ט~ש‬ ‫~"ש~ז~~ל‬ ‫~~‬ ‫ור‬ ‫~ב‬ ‫~ובהמח‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~ול~ן ~"~~כי ה~יצונים‬ ‫י‬ ‫~ום~בעלי‬ ‫ד~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~~י~ו‬ ‫י~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫אוחזים‬ ‫אי~‬ ‫~~‬ ‫ליו יצר~‬ ‫~דול ~ כל מה שנ~מ~ו גדול‬ ‫עליון‬ ‫ל~א~ו‬ ‫קמ~ו~‬ ‫~הנימ‬ ‫~~ו ו~ותןיות~‬ ‫ו~יו~‬ ‫~חיצונים‬ ‫זנוובל‬ ‫ה‬ ‫מ~ג‬ ‫ממ~יותר להח~יאו כדי‬ ‫~ נ~~~~‬ ‫וגדולה כ~כאיןל~ח~ונים~אוה כ~כלהח~יאוכיאין להם~~י‬ ‫מ~~~י' מ~ד~ת~‬ ‫~~כ ו~~~ ~~ו~~~~לי ~~ו~ עו~ים~יינואו~~~צ~~י~ לנ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~ו‬ ‫~ובה‬ ‫אחיזה בהם ~חזו ~ו לה~~י~ו ו~~~לא‬ ‫~~או~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ות~~נו~תאשר‬ ‫ע~עו~ו וחזרו ל~~~ונהשהיו ב~חלהנשמות‬ ‫~ם‬ ‫~איןגדולו~ ~חגדולי~‬ ‫מ~ותןצדי~ים נמוכים ~נש~~ן הם‬ ‫ב~~‬ ‫ב~מרעיל~~ו~תהב~לי~~ו~העיי~שלדרכווזהנ"ל ~~לי~‬ ‫ל~לו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וז"~‬ ‫ח‬ ‫י~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫נו‬ ‫נ~~~~‬ ‫ינ‬ ‫ה~~~נז~~ו‬ ‫~ד~י~ ג~ו~ה‬ ‫ש~‬ ‫ין~~~‬ ‫~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫~ה~חי‬ ‫ס~א‬ ‫~~כ‬ ‫יצ‬ ‫~ו‬ ‫~~שה‬ ‫רד‬ ‫~~~~~ ~ ~ע‬ ‫~~נ~ם~~~סוו~~~והוו~שלי~ו בויצ~~ר מ‬ ‫במ~ל~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו~~"י‬ ‫ל~ ע"~~‬ ‫דברי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫מן יח~~~‬ ‫אשר‬ ‫יג‬ ‫שה‬ ‫י ה~~‬ ‫כי~או~‬ ‫םי~ו~כ ~חזו ~ו ה~~‬ ‫~וה‬ ‫ה‬ ‫הנה‬ ‫להביאו~~‬ ‫וזה שאנו~~י~ינ~‬ ‫מ~~‬ ‫ט~‬ ‫הו‬ ‫מה~~‬ ‫ש~‬ ‫דינא‬ ‫א ככל‬ ‫מה שה~ ~‬ ‫לי‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י~‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫לעצמ~ו ~ת~לה~~י ע"ז ה~ אבו~~נויו‬ ‫~‬ ‫~אל"כ~ ה~תם הוא מ~ו~~ו~‬ ‫מ~ר ~נ~~ות ש~דורותה‬ ‫מ~ור מעלה ג~~ה‬ ‫~תם‬ ‫ר וב~או ~פינוב~יאנוו~כשי~‬ ‫~חר נוב~‬ ‫יאו~~‬ ‫~ו~‬ ‫כיון ~ו~‬ ‫רו~‬ ‫נושת~‬ ‫ייבי~‬ ‫~א‬ ‫~והות כ~כ והו‬ ‫ן הי‬ ‫טוב‬ ‫הש"י בכ‬ ‫~~לש~לאוו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ע"~‬ ‫~~~ריה~ל‬ ‫בניבריתך זרעאב~םכו' ל~כך‬ ‫שא~‬ ‫אנ~~~י~~‬ ‫והבן‬ ‫אנ~~ ע~לך‬ ‫י~‬ ‫לז~~ו~ א~תינו ~ש~‬ ‫ו ~‬ ‫לעב~תו‬ ‫~~ ~~~ה ~~די ע" ה~ ול~~‬ ‫ק~~‬ ‫"מ ה~~מ~ויבים הנ~‬ ‫זה עניןלסיפוריצ‬ ‫להבין‬ ‫~~‬ ‫~ מ"שדל~~ ~‬ ‫~ ר שלים הללו ע~"ז‬ ‫בלי~‬ ‫~י~‬ ‫והל~ כ~ו~ליל~‬ ‫~ ו~‬ ‫במ~‬ ‫~~~‬ ‫ט~‬ ‫~~~י~~~כימי~ם~~~~~~~~~‬ ‫~ד~‬ ‫~~~~‬ ‫ל~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫א~ם‬ ‫ה~~ כן‬ ‫~לממש~ל~י~ל~‬ ‫להבין~ר‬ ‫מל~~‬ ‫~ה‬ ‫לו~הא~"~ל ~~ל‬ ‫הי' מה ו~ידו~ נ~~‬ ‫~נ~ הג~~ ~~~של א~"ר ש ~‬ ‫~אל ~‬ ‫~‬ ‫שע~ ~~‬ ‫ט~‬ ‫~‬ ‫ב~ע~‬ ‫ה~~‬ ‫~ ~י~~‬ ‫~~~ ~‬ ‫ב~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ה~ות‬ ‫והנ~ נ~ע מ~~~י‬ ‫~~~‬ ‫י~ותש~‬ ‫ג~‬ ‫מ~בותר‬ ‫יוכ~~~ ב~"~ ~ב‬ ‫אופנו~ א~ת ~עת‬ ‫או ב~עת‬ ‫~י~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ה‬ ‫ה~~~ל הנ~ל‬ ‫~‬ ‫ול~י‬ ‫ע~תע"~‬ ‫פל~‬ ‫תה‬ ‫וז‬ ‫~‬ ‫ת~ה‬ ‫הי'ה~~ הג~‬ ‫דב~ ה~צות ה~ה~מו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~כ~ת~ ~~ם ~מ~תם ל~~בלתי ות~ כי ה~ ~ ~ש~א‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫שלל~ ל~‬ ‫"ז‬ ‫~הם‬ ‫ק~והללו ~'‬ ‫~י~ל‬ ‫~ ב~~ ~בר~‬ ‫שה~פ~יםמ~‬ ‫"מ~‬ ‫~ל ה~~ ~ת‬ ‫ם~ל~ ע~‬ ‫~ם‬ ‫~~זי~ן‬ ‫ט~‬ ‫~י~~ ~י~ול~"ל ~ףש~~‬ ‫כע~‬ ‫מ~~‬ ‫מ~~~~י~ו שכל ו~~~ ~~י~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~לה‬ ‫תפ‬ ‫~ ~ ~~~ ת‬ ‫ת~~ו~‬ ‫~~‬ ‫~ימ~הבקלוי~~'ז~ש~ל ~א~ ~~‬ ‫י ~אעה‬ ‫~כא~נו~סי~ כ‬ ‫~~~ ~~ שלה~~ל~ א~‬ ‫מצ~‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~תר~יל~‬ ‫~מ~ מ~ת~‬ ‫ב~~תו‬ ‫ל‬ ‫~ה‬ ‫ל‬ ‫מ~~ ת~~ה~בלתיל~ א ~ ~‬ ‫ה‬ ‫~~~וי~ א~‬ ‫כיל~ ~ ~ ב ~ ה~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫הי~ו‬ ‫זו‬ ‫ו~~~‬ ‫~~ ~~ ~~ ~מ~‬ ‫ע~ שב~ ת~~‬ ‫~י'‬ ‫~~מ~~‬ ‫בת~‬ ‫ת~א~~~~ו בל~ ל~ ~~‬ ‫יו‬ ‫ה‬ ‫ל~תו‬ ‫~קום‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫~דיע ו~‬ ‫כ~ ~א~‬ ‫ו~~‬ ‫~ב~ו ~~ה~ ~~אר‬ ‫מת~~ם‬ ‫~"~ אב~‬ ‫~~‬ ‫נ~‬ ‫נ~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ה‬ ‫~~'‬ ‫~הת~ו~~י‬ ‫את קול ה ~‬ ‫כי~י~ים ו ~ יה~‬ ‫ה~~~ל ע~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ש~~~~ ~~ל‬ ‫בה שה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ג~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫קול‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~~~ א~‬ ‫~~‬ ‫ע~~ ה~‬ ‫~ת~~כל‬ ‫~ה~א ~י‬ ‫~וש‬ ‫יד‬ ‫~‬ ‫של~י~~ל א~ק~ ו~ ~‬ ‫~‬ ‫ה~~‬ ‫~~"~‬ ‫~ת ~ל~ ~ איתא‬ ‫~~ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫רב~‬ ‫~ ~ ~נ~ ~~~ט~א~ ~~‬ ‫ק~~ בפ~~ ~ ~טא‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫~ א~‬ ‫ק~‬ ‫~ ~ הא~ק~ם‬ ‫~~טא‬ ‫ה~‬ ‫~יה~ ~‬ ‫י"‬ ‫ה ~ ~ ~ ~~‬ ‫~~~‬ ‫ז~ה~~~ ~‬ ‫אני~~~~~‬ ‫~~י~~~~~~ ~ל~‬ ‫~~~‬ ‫~~ר‬ ‫~ו‬ ‫~ר‬ ‫~ ב~ ~ ~ ב~ ~ מ ~‬ ‫~~ ~~‬ ‫א~בו~ו~ הי~ ~ ~~ ~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ט~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫י ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ב‬

‫~י~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ע ש~טא ~ו נ~ר‬ ‫על ~אות‬ ‫ב~יב~אי ר~מים‬ ‫ה~~טא‬ ‫~ותו ש‬ ‫לכפר‬ ‫ו~~ ~ני ~~ות‬ ‫~~לו~ל א‬ ‫~ר~ וב~י‬ ‫וידו~‬ ‫הו~ה~‬ ‫~ג ~~נו‬ ‫ר~~ ~וד~ני ~ות‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ שה~‬ ‫~~‬ ‫ל~א ~~א‬ ‫שנ‬ ‫דיק‬ ‫א'‬ ‫~~ך‬ ‫~וד~ב~ו~אצלמי‬ ‫גאוה~~צוי‬ ‫~המצ‬ ‫פ~~ מצפ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫כ~ו‬ ‫~~א‬ ‫~סו~ר‬ ‫ו~אה הב' מ~יך‬ ‫~ ~~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~~ל~~וטא‬ ‫ש~ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~~טא‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~מ~~‬ ‫~~ א~למ בפו~‬ ‫~~‬ ‫י~ול שני~~‬ ‫~‬ ‫~ת‬ ‫~~י~~ג~ה שהוא מ~וותשלאיוכללת~ן‬ ‫ש~מלשון חיאבור~~~מו ~~ ר~~י~‬ ‫~‬ ‫לא~יפו פא~ראשכם‬ ‫~ה~ ~ה~ה‬ ‫התו~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א~~י~~‬ ‫~~~~ר על ~ניהוא ב~י‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫הה‬ ‫רי~~‬ ‫~~ לא~~טא מה ~הב'‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~פ ל~ו ~ ב~ערכ~~ו~א~ל וכ~י~ד‬ ‫ה ~א הוא ~כ‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫וכ‬ ‫נ~~~זה יס~ול ~~~ ~~‬ ‫ות ~ל א~‬ ‫א~‬ ‫מכ~~פי~‬ ‫ני‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~י י~‬ ‫~ט~‬ ‫~~ם ~לה‬ ‫רש‬ ‫~~ום ל~ ולאהת‬ ‫זה‬ ‫~~‬ ‫א~‬ ‫~ד‬ ‫ית~כ‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫מר~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה~~ף מ~~~ני ה~~~ ~~ת‬ ‫יס‬ ‫~נ~‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫ומ~וואא~ ~ז‬ ‫ף~‬ ‫י~‬ ‫~ו‬ ‫ופ~~~~ל~‬ ‫~ז~~~תד~~בנ~ו~~ו~תיב ולא‬ ‫~ומא פ~ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~נומנ~ה‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~נה ~~ר ד~מ~~אהאינ~ו~~ מנק~כיל~~י~‬ ‫~י~םעש~~זי~‬ ‫~‬ ‫ול‬ ‫י~‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫א"‬ ‫~~‬ ‫~ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~וי‬ ‫~ז כ~ב ~ל‬ ‫י~~~ ה~~~~~ כא~~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~הי'ל~‬ ‫~ק‬ ‫~ת‬ ‫~א~~ם‬ ‫את~ר‬ ‫~ז‬ ‫ע~~י~יםאל‬ ‫~~~~ו~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ענוה מזה‬ ‫הי'ה~~ ל‬ ‫ל~כם‬ ‫נו ~~ול~~א א~ה ~טא י‬ ‫י~‬ ‫ש~‬ ‫ב~~~‬ ‫~~‬ ‫~י~זי~הא‬ ‫~‬ ‫מ~~~ו לא‬ ‫~מ~אות‬ ‫נ~ר ב~~םו~י~ת"ב~~ל ה~‬ ‫יי~‬ ‫מ~ הש‬ ‫נו‬ ‫~כ~הנה‬ ‫~םהגיאות ~"ז‬ ‫~ הז~ןיתב~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~י~~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~ת ונק"ה~~ים ד~א המתגאה כ~~ד ~"ז שנאמר בהסו~‬ ‫~ל באי'~ה~‬ ‫ב~' ת~א‬ ‫ב~ו ~ות ת~~הוזהו‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ה‬ ‫ד~ה ~או‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~נ~ל‬ ‫ה‬ ‫אנ‬ ‫~ה‬ ‫~~~ד‬ ‫י~‬ ‫~ז~ ~~לפ‬ ‫מס~~~‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫הט~‬ ‫נ"ל~ ה~‬ ‫שלא ~~א לי~ עבי לו‬ ‫ה~~א‬ ‫~~~ת ה~ות ה‬ ‫~ורו~‬ ‫מ~~ ~ל~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~בם‬ ‫ב~ו~~ת‬ ‫~וא ~אות‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫י~~~‬ ‫א~~‬ ‫ע~‬ ‫~~ו ~ה~ו א~זה ~ההאיש י‬ ‫ו~ה א‬ ‫י'‬ ‫~נו מה ה‬ ‫~‬ ‫ל~~ת~מ~"רשה~עניו א~דם עלפני ~~י~‬ ‫ענ~ ~ו~ן~וא‬ ‫רב ש~בי~ומ~ א~ וא~~ו האד~‬ ‫~ן ~~ה מה ש~עו‬ ‫אכ‬ ‫~ת‬ ‫~~ מ~~‬ ‫ב~‬ ‫ה~~‬ ‫בש"~‬ ‫שחש~והו‬ ‫~ק‬ ‫ב‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫באי"~ ~י~~י‬ ‫והי‬ ‫~‬ ‫~~ו‬ ‫יב‬ ‫ו‬ ‫ש~גב~כ‬ ‫~ה‬ ‫"ת‬ ‫או‬ ‫נו‬ ‫ו~ה ~גם הם‬ ‫מ~~ ~תעב‬ ‫לנ"~‬ ‫~שכ‬ ‫~‬ ‫~ז~ל‬ ‫איזה~ ע~~~ בכורים~ ~ ~~ם א~ם‬ ‫~~ א~~‬ ‫עבי~ גד~ כ~ ~~~‬ ‫~~‬ ‫ז‬ ‫~ מ~ב~ת ע~‬ ‫~~אות‬ ‫י‬ ‫ש~~י‬ ‫זו‬ ‫~ם~ ~ב על‬ ‫ב~ ~~ הגאות נ~ו~ל הו‬ ‫~ת~ה‬ ‫ב~~ ~~~נ‬ ‫עב~ ~~‬ ‫~~ז~‬ ‫ב~‬ ‫~~ר~ה~~א ~~לו‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫~ולו‬ ‫ו~~~‬ ‫~~~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~~ה‬ ‫~~ת‬ ‫~~ ה~~‬ ‫~ב~לוב~ ~‬ ‫~‬ ‫~ ~ את‬ ‫~‬ ‫~ה~ ~~ ~‬

‫~י~י~‬

‫~י‬

‫~י‬

‫~י‬

‫~י~~‬

‫~~י~ ~~‬

‫~ ~~ ה~~‬

‫~ ~~‬

‫הקג~או~ה~‬

‫הי~‬


‫~‬

‫~‬

‫~לא‬ ‫ה~~וה‬ ‫~~~ז‬ ‫עי~ז ה~~~~ו ~‬ ‫נ~‬ ‫י ~ל~ו~‬ ‫"ירוש~הי' אד~~‬ ‫ו~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~~ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫הנג~אבור~ ול~‬ ‫יעי~‬ ‫~~~‬ ‫~כה ולזה אמר יהמ~רע‬ ‫~~~~וא‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ז~היק~‬ ‫מ~ה‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~ וצו~קי~ היינו~~‬ ‫ול‬ ‫אע~י מע~ג'~רהישבומאנוצחלישםוםקרבא שי~~ אי~‬ ‫הה~‬ ‫~~‬ ‫גב~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י זה ~ול‬ ‫~כ~~ש‬ ‫שהקב~לה~~גיברר~ם עלייצההם"ר~‬ ‫י גבר עליהםועברו על~ונו‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~ל‬ ‫ב~~‬ ‫היי~~‬ ‫~‬ ‫זה ~ול ~לבמ~אלהי~~מ~ כ ~ל~~ין ~מ~בריןהיי~י~‬ ‫מ~' לך כילהיו~‬ ‫~שעב~ר~‬ ‫~"ה‬ ‫~ב‬ ‫מ~‬ ‫בקרבםעי~ז ~וא~~ל~כה‬ ‫נ‬ ‫~~~וא~‬ ‫ה~‬ ‫~מא~~~א~~‬ ‫ש~טאו~א~יש~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫כי‬ ‫כ~ר~~י‬ ‫י ה~‬ ‫ם~ירי~ה כ~ ענ~ ה‬ ‫וה‬ ‫'גד~‬ ‫ההוא ~זההי' כדישיהי‬ ‫ש~ם~טכנ~"זל~והםלאד‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫מהג‬ ‫~נו ב~נוהעי~ז אלא‬ ‫~אול~בם~י~ז ~~~ו יו~ר ולאש~‬ ‫זכ~‬ ‫נ~ר~‬ ‫~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ה‬ ‫כלל‬ ‫~בבםנ~בר אדרב~ ~~~' ו~~כ א"ל כ~ך‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫וא~ כל~‬ ‫המגג~דוו~~ל~~~ ~ד~~מור~ וכמ~~ ב~~~ו~ ~מגי~~~~אמר מ~ומם~ בי~‬ ‫~ו~~ום~~ ~עו"ראה~ו~~ל~כי ב~‬ ‫~ו‬ ‫~'‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫ךלב‬ ‫מ'‬ ‫~~~' ש~והיינו ~~ר~‬ ‫~~~'‬ ‫~~‬ ‫ל‬ ‫ף‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫הח‬ ‫שש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫וא‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נו ~ט~ו ו‬ ‫יי‬ ‫לידי ~~לו~ ע"י‬ ‫~~‬ ‫ט‬ ‫ק‬ ‫ו~י~ז~~ו זו~~~ל‬ ‫~‬ ‫עמ~‬ ‫יןרה~ר~ ע~כ ~~י~‬ ‫~~~כ~‬ ‫א~‬ ‫זה ~ו~~‬ ‫מ~~~~ו‬ ‫~‬ ‫ו~ל~~ל ~~‬ ‫ה~ש~~ו~ו‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ד~‬ ‫רמצו‬ ‫וזהו ביאוו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב~יו~יו~~~ג~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫אל‬ ‫~‬ ‫ז~‬ ‫~~‬ ‫מ~~ל' עו~ל‬ ‫~~~~ ~ל~‬ ‫~~ להםב~~~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ ה~ היי~‬ ‫דמ‬ ‫~~‬ ‫~~וו‬ ‫~של~ג~~ו~~~~י‬ ‫~ בגנוכ‬ ‫~~~~ז ~יי~ו ~~~ ~~ו~י~ נ~~ר ~בם ~‬ ‫~ל~‬ ‫~ק~~‬ ‫~ו~‬ ‫~ט~ו~~~א‬ ‫~~מים~נ‬ ‫לע~וד~ו‬ ‫~ו‬ ‫~~בנ‬ ‫ו‬ ‫נ~ק~ ~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~יא~~ ש~~~געי"ז~ו~ל~זה מ~יא‬ ‫לב‬ ‫יו~~~~~~ל~~~~ו י~ב~~ע~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~ ם ~אביהוא‬ ‫ד~~ו הי~ושהי'‬ ‫ז~ ~~~~~‬ ‫~ר~‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫שו‬ ‫והיינו א~~פו~‬ ‫~~~~ דם~ ~~ נ~~‬ ‫ה~‬ ‫~לב~רו ע"כ‬ ‫~ל‬ ‫מד~ ~ב~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~ומ~~ נ~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫שהי‬ ‫~~י'א~ר~םמ~ו~~אלהים‬ ‫הי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~מ~‬ ‫כ~~ל~ מל~‬ ‫~ ~ם ~~או כמה‬ ‫~יוב~י'‬ ‫~א~~~~‬ ‫~רובר~מיו~י~י~וש~י~י~ ~י~~‬ ‫~ל~‬ ‫נו‬ ‫ויצי‬ ‫איב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫לומר‬ ‫עוב~י ע~ז ה~ אבו~ינו ו~~ו ק~נו‬ ‫עו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫לע‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~בו~~ו מ~~~ החיים ה~~ו~בפ' וכי ימוךא~יך~ה‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫יכ‬ ‫~מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~ו‬ ‫ז~‬ ‫מ‬ ‫~וכי ימוךא~יךהיינובב~י' מ"ש ~ז"ל מה‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ס~רב~ע~‬ ‫~~ו ומכר מא~ז~ו ה~ינו הביהמ"ק ש~~‬ ‫~~י~ה‬ ‫~~ם‬ ‫י דבריב~נ~‬ ‫~‬ ‫~ ~נה‬ ‫~~י~ור ~~ד~בירריום‬ ‫י הנהבניןבי~מ~קב~ב‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫אשסביב ואש הוא ~~‬ ‫ו~~לה‬ ‫ואני אה~ לה‬ ‫ו~"ט‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫לת~ה‬ ‫הלאכהדבריכאש וכמ~ש ~"ס‬ ‫ד ז'‬ ‫ףה~ר ~שא~‬ ‫וכ‬ ‫ו~~ה‬ ‫~~~ני~ ~~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~~~ ~ ~ ~‬ ‫~~~~~‬ ‫~ו~~י~‬ ‫~~‬

‫~~~~י~‬

‫~י‬

‫ב~~ ל~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~כ~ה ושאר ~~ה~ק~~נין נירו לכם‬ ‫י ~~ע ~מ~ש‬ ‫והיינוכ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫תז~עואל ה~~ים שה~צות‬ ‫שעושה הא~ם קו~ם שעושה נירוא~‬ ‫אא~~ז ת~וב~‬ ‫עש"~ כמו‬ ‫מם‬ ‫ו~‬ ‫ה~~אלפרנ~‬ ‫~ו~תיו‬ ‫"י~~~ללה"~‬ ‫~~~~תל~~~~יר~‬ ‫~ק‬ ‫רי~ ~~ ~ה‬ ‫אש‬ ‫~~‬ ‫ומובוןכ~העניןשמ‬ ‫ו ~רך‬ ‫נ~‬ ‫ה‬ ‫ןבי~ו~‬ ‫יע‬ ‫ם ב~ה‬ ‫ווה~~ ~~‬ ‫והיי‬ ‫ן~יב~מ~ק‬ ‫י‬ ‫~נ‬ ‫שמו~רין את~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~יה~~ק מש"אמ~~"י ע~ב~ירות אי~‬ ‫ומ‬ ‫~ר‬ ‫שו‬ ‫ג‬ ‫~רהומצולתה~יצוניב‬ ‫ת~ל~ניםואבני מתו‬ ‫ו~ותרין הבנין ול~~ין להם המצות שנ~~~‬ ‫ם~החיצוני~ לבנ~‬ ‫מהם הקלי~וועת~כב~יצ‬ ‫י והת~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫והיינ~ ע~‬ ‫של ~ליפו~‬ ‫י עונותא‬ ‫ות~‬ ‫~~~רנא~‬ ‫ינ‬ ‫~ו גורמים‬ ‫ח~ מה ש~לי~ות‬ ‫לנ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~בירו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ל~ומת‬ ‫מהר~יןו~עכ~יןהאבנים של ~~ה ומצות‬ ‫המ~כן מ~כ~ןבב~מ~~~הי~נו הכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~~~"~‬ ‫וזה ~יה~כ אלה~~ו~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ממנו‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫שה~~ר‬ ‫~~~‬ ‫~~ראנ‬ ‫םנ~הו~‬ ‫י‬ ‫המ~~~ות ונ~~ ש‬ ‫נ~~~תמ~כ~ןהע~ו"ת~י~ם ~הוא הת~ה וה‬ ‫יען‬ ‫ינ‬ ‫ו~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל~~ה~ג~הכ~ן ע~ו~‬ ‫~ש‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י ~~‬ ‫~כומ~~םש ~~נ~גו~תלו~~בותינו~מ~צ~ים שלאוזה ~~‬ ‫תא~ל~‬ ‫~מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל~~ ה~‬ ‫ה~‬ ‫נ‬ ‫~~~~י~~~ר~~ילא‬ ‫מועיל‬ ‫~מ~~ש‬ ‫ת~בהאמכ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫בבני‬ ‫שהיו לה~ ~~י~ת הי' ~ה"~ו~ו~ ונתנובזה ~~~ז~~~ב~~~~~~~‬ ‫~~ום ומועיל זור~‬ ‫נ~ר~ים בנים ~~‬ ‫~וב~~‬ ‫ל~~‬ ‫ו~ה ~~נו‬ ‫אל‬ ‫~ו‬ ‫אל~~וצים וע~יו ~אח~ הה‬ ‫~ ~אינו הולך~~ו כל התורהומצותלה~‬ ‫~נו‬ ‫ל~~ו‬ ‫ל~"~‬ ‫ה~ו~ לע~ו~ית~ו~‬ ‫ולהקליפות‬ ‫~יתב"של~ני ול~נים‬ ‫תש~ה~‬ ‫מתחלה ~ו~י ~~ז~ ה~ ~~ו~ינו ו~~~יו ק~נו וכא~~ל~עב~תו מובן‬ ‫התמקמוצ~רים הי' על‬ ‫~~~ ~רי רבינו‬ ‫~ענין גלו‬ ‫~ב~ער‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ מזה מה שאנו ~ו~ים ~~יםהיי~ו ~ש~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ~עהע‬ ‫מה~עת ו~בן‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ב~ן ~~ל~ו~יןלפר~‬ ‫ו‬ ‫~~ף ~~ו‬ ‫נ~כמ~ש‬ ‫~ו‬ ‫במצרים והיי‬ ‫של מקום רצו~‬ ‫~~‬ ‫~ל ~ם נ~~ים בנים ~ק~~כו~י~ ~~ואין~~ין‬ ‫~~ ה~תע~~~ ר‬ ‫~~~הצו~ הי'יכולים~אי~‬ ‫~~יםוהיי~ויעןכי ~~ההי'‬ ‫ל'~לו א~~ה‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ש~ההי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫להת~ללולל~ודבכו~ה~ו~ וב יונקמ~‬ ‫פ~ה בה~ע~‬ ‫~~~ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ובכל ~ת‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~אותל~~~~ואל ~~ן ~~הד ל~י~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫מ~~ות‬ ‫ת‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~ו~ י~~ש‬ ‫יכולין‬ ‫וה~~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫כ~בעילמהויו~~כ ו‬ ‫~‬ ‫אלו‬ ‫ב~‬ ‫~מ~םעבדיםהיינו לפר~ה במצריםהיינו ~לה‬ ‫~~ב~שבלי מ~~ות זרות ע~כהיינו ~~ים שםשל~‬ ‫יכולים ל~שות~צ~ואי‬ ‫וי~ועמ~~י~~"ל~י מ~ את ~ם אוגיאות ה~~~~~‬ ‫~~‬ ‫יי‬ ‫ב~‬ ‫~ם יה~ ע"ז‬ ‫~~ו ש‬ ‫ע~ז‬ ‫ש~~אנו ~ו~י‬ ‫י~‬ ‫שעה~‬ ‫~~תולא הה~~ ~~~~‬ ‫~ו בבחי'עוי וז~‬ ‫ש~ה ה~מתח~מה~ע‬ ‫בשיתו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו ~נ~טל ~~תביכולת~‬ ‫ל~תפלל‬ ‫שת‬ ‫~ו‬ ‫~ל~ ~ש~‬ ‫ית~זרות כנ~ל ועכישוי~‬ ‫פ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~יא זו‬ ‫ל~תו‬ ‫ה~ם‬ ‫~~~‬ ‫~איזה ~~~ ~~ ~פ~~~י~‬ ‫~ה~ע~‬ ‫ע~~‬


‫~כ~יויש ~יכו~~נולע~וד‬ ‫וכאמור‬ ‫~ת‬ ‫~ד‬ ‫~ו‬ ‫~ע~זה~~בותינו~ו~כ~יו קרבנו ה~ום ל~~‬ ‫~ו~ו~ק~ים‬ ‫~~~ מ~חלה ~‬ ‫עי‬ ‫כ~‬ ‫עוב‬ ‫ה~א~ו~~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫בני‬ ‫לב~‬ ‫ת כ~‬ ‫ישראלמ~~‬ ‫הע~‬ ‫פ~ווד~הי~וי~א‬ ‫את כל‬ ‫א~ו~ה‬ ‫~~~כאשר‬ ‫~ והנה ~~וכ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫צוה ד' את מ~ה כן ע~ו‬ ‫להם יהי'‬ ‫אותם משה פ~"י‬ ‫א~‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ת~~ה שכי~ה ב~~~י יד ו~בר~ נו~~ ~ל~~ני‬ ‫~ו~‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ה~' ~~~כה זו והלא הבט‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ב~ה‬ ‫ל~~ין‬ ‫לי‬ ‫~‬ ‫צ~י~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫מ~~ ו~כנ~יצ~ו~~ו~~ ~ו~י~~~ ~ו~~י~ף ~~ל~~~ה~ו~ברכתושכביזנה~ווי~ותנל~~וב~ייןודב~י~~~י‬ ‫~~~~~~~~~~ ~~~ו~ נו~י~~י~ו ~~~י~~~ונ~ י~ינו כו~נ~ו~~~~י~‬ ‫~~‬ ‫ע~~וד~~‬ ‫~~~~‬ ‫~ ה~~~‬ ‫ל~~י~~~~‬ ‫בי~~ו ~ונ~כוננ~ ~~ו~ו~מע~~~~~ו~חהי~‬ ‫י‬ ‫י~‬ ‫~~ל‬ ‫~‬ ‫~י~~~~~וה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר~ות רל~א~ו~~מו‬ ‫מע~יךיה~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫והילו~~ ו~~ יה~' ל~~~~י~ ~י~י'לו ~~צ~רכות ל~~ו~תהש~~י~מי‬ ‫במ~~‬ ‫נ~~‬ ‫ו~‬ ‫א~~~ו~~ ~ת בו~או~~י~~י~~ז וזהו ~~מר ~~ע"ה ח~תי‬ ‫~~‬ ‫כו‬ ‫~ר~‬ ‫י~~~כם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫לעדותיך‬ ‫ד‬ ‫ו~~י~~ רגלי‬ ‫~ בעניני‬ ‫~~י~~~~ן הש~י ~וה~ז~ב~חי'~~ל דרכי~ך דע~הדו~י~וזהו~הוא~~רי ת~ימי‬ ‫~גםבדרך מו~מ ותורתו~ הה~~~~ם ~~~~ת ה'~יזה הוא ~י~ור הכתוב ~הי‬ ‫ד~‬ ‫עלינ‬ ‫רש"יש~ינתו ו~~חומיווהיינו ש~ם רואה אדםהנלבב‬ ‫ווע~ו~~‬ ‫ק~‬ ‫נבור~~לב~אל~~נ~‬ ‫ו‬ ‫מוכ~ח להניח למודו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~ו‬ ‫ב ל~ו בה~~י‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מו"מ הנה‬ ‫בו ~בות‬ ‫ה‬ ‫שהוא מ~נה ~~ו ~בו~‬ ‫~ ~זה ~מר‬ ‫לל‬ ‫לי‬ ‫יו‬ ‫~~‬ ‫ינ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫היר~נו~םד'א~‬ ‫~היינו~ביקות הש~ינה‬ ‫שגם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫דמווש~‬ ‫ש שם ה~~~ת שכינהה~כ‬ ‫~זה ~~וא ע~~קב~ו"מ~~ד כוונה~נ~לי‬ ‫בעו~ק‬ ‫~תו~ה כנ~ל ו~~~ומיו~שלאירך לבבו במה ~הוא מ~נה לבו‬ ‫ועו~ק‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ומ~~הידינו כוננה עלינו‬ ‫שנחשב לנו פעולת מעשהידינו‬ ‫נו‬ ‫י‬ ‫~~י‬ ‫נה‬ ‫~‬ ‫יא‬ ‫יוש~ים על הת~ה ועל ~היי~ומעשהי~ינו כ~נהו~קאי עלהשככ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה~דה~ ו~לא~ת‬ ‫נ~ש מ~וונים‬ ‫~ע~י‬ ‫ה~לכ~ת‬ ‫לצורך‬ ‫שבתותולהנ‬ ‫ות ת"ח~~לבנים לת~ת ~שיא בנותיו‬ ‫~קדו~~‬ ‫~~מוצ~א‬ ‫ו~‬ ‫בהלמכוב~~מ ומלאכה במ"י ~כוונה הנ"ל‬ ‫מת~ן המלכות‬ ‫ל~ח ~‬ ‫הו~‬ ‫~~~~ ו~~זששמג~~~יבשם חכם א~ד‬ ‫פי' ~רי חז~ל‬ ‫נ'‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫אש~י מי שבאל~אן ות~~ו ~יד"ו‬ ‫בידו‬ ‫~ק‬ ‫ש~ו~‬ ‫יל‬ ‫חמ‬ ‫פ~ב‬ ‫~אכתו כדי‬ ‫ע~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ~‬ ‫~רויחליתןמפ~ולעני~ן תו~ה‬ ‫דא~ייתא שעי"ז יושב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫~ל התורה ו~ב~ה נמצא שמלאכתו ~ואמ~מ~~ של זה הת"ח הלומד ת~ה‬ ‫~~ח‬ ‫~פ~ר א~י~~ ~א הי~ו~ ~י~ו‬ ‫~~"ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫המלאכה~~~~‬ ‫כ~‬ ‫ח~‬ ‫~כל ו‬ ‫~ז אמ~י פ~ה~פ‬ ‫ויע~ו‬ ‫םו~לב‬ ‫א~גם כשעוסקים ~‬ ‫בע~מ~~~ א~‬ ‫~~כן שחכמילבא~ש~ר~ע~יהם ~~שם‬ ‫~אכתהיי~‬ ‫יכוונו ויקה~כל זה~יש~י~ח ~לאכת~ וב~~~‬ ‫ש~~~‬ ‫ת ל~‬ ‫א~ נ~‬ ‫שי~~~ ~‬ ‫יו~‬

‫~~וד~~~ל~ ~~ו~ ~מ~~לי ~הו‬ ‫יריגיא~‬ ‫ימ~~~ה‬ ‫~~~~~‬ ‫~ה ל~ילב~~ה ~‬

‫ו~ניות‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~ורך בנין ~~כן ואז ממילא ~~עשיות‬ ‫זהב‬ ‫מדל‬ ‫ה~ו~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫יאכ~ ככל‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫בזה‬ ‫~מ~ וכס~ המש~ן‬ ‫~ב~~פקו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫הנ~~~ע~ת‬ ‫אשר צוה ד' את משה כן ע בני‬ ‫הפס~‬ ‫מלאכת ~~ות ומו~מ ומלאכ‬ ‫תש~ היינו ~~שובני י~אלאתכל‬ ‫~ד~‬ ‫ה~שות ומלאכת אוכלנפשכדישיהי'לה‬ ‫~םמעות בניןהמשכן ע"כ~י'‬ ‫כנ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~~ב גם מלאכת הרשות שלהםא~נ ~~ו~ת‬ ‫ש~~כנ~ל וזהו‬ ‫כת המשכן ממ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫ו~א ~ה את כל המלא~ה‬ ‫כ~~היינו מלאכת ה~ות ומו"מ ש~ם~~‬ ‫שהסנ~‬ ‫ה~עשו ~ותה‬ ‫ו‬ ‫צוה ~' א~ מ~ה ~ת~בת כאשר הוא ~~~ן‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה~ות‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫כא~ד~יון~‬ ‫א' מה~ותשצוה‬ ‫משהבמלאכתהמשכן ולזה אמריהי' ~ן‬ ‫~םא~‬ ‫ש~ר~‬ ‫~נה במע~הידיכ~‬ ‫~ם ~דסוף כלהדורות ~י' השראתהשכינהבמעשה‬ ‫ידיכם שת~שו כלמ~ש~כם ה~ול~~ים בכ~נה זוויהי נו~ם ד' א~ינו עלינו‬ ‫~ו' כמש"ל ~ה הוא ב~אורד~רי ב~ל הגדה שאמר‬ ‫עו~די ע~ז‬ ‫מ~~שאין דבר‬ ‫ה~ א~ו~~נו‬ ‫~פרים הק~~ים‬ ‫כמ"ש ב~ובת ~ל~בות ובכלכאס‬ ‫~העולם הוא או מצוהאו ~ב~ה ולזה קודם‬ ‫יל‬ ‫יכ‬ ‫~ות ב~לםוהש‬ ‫אז~‬ ‫ו ת~~‬ ‫כנ~י השכינה ה~רה ~~~ודהכראוי ~ם לא~ר‬ ‫שב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫יאביך ועבדהו וזה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫~"ש ד"עאת~ל~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫דע~ת השלם בדר~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫וה~ב~רים‬ ‫כנ~~‬ ‫ד~רכ~‬ ‫ש~עהה~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ריםלכ~ן דעת"ם לזה ב~~ה כזוגם~עניני מו~מ ו~~~זל~כנז'נ~את"ו‬ ‫צ‬ ‫וב‬ ‫מו‬ ‫כי‬ ‫כל מה ש~דו‬ ‫במלאכת הר~ות הי' ע~דהזרה ~היינו ~לעב~ה‬ ‫עב~~ הבורא ה~ נקראת ~בו~ה זרה ש~וא‬ ‫~ב~ת‬ ‫~לא~ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫~כ~יו ~ש~כנסנו ~ול ~קדושה ~אל‬ ‫לה~~‬ ‫וו~‬ ‫~שמהשאנו ~וסקים כ~ת במל~~תאא‬ ‫כל נפש‬ ‫ק~~שה~‬ ‫~קדו‬ ‫מ~ריה~ו~‬ ‫~"כ ב~לל‬ ‫ה~~ לעבו~ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫טב~~‬ ‫יי‬ ‫הרש~יר ל~ת אותוה~ו‬ ‫~~ב ובניוי~ו ~ר~ה~‬ ‫~~רים ~ק~ם מה‬ ‫ל~ךא~‬ ‫המש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫~~~‬ ‫בהר ~‬ ‫אלאד~י ~~~ה הה~ד‬ ‫~פ'ו~~‬ ‫ציא~ לשפ~ א~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~הוי מסתכל בה~‬ ‫עשו‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש ~ ~~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫כלכו~ונסיב~י'‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ע~~‬ ‫תמ‬ ‫אסל‬ ‫ע~~~זמן סל~‬ ‫ה~ ~ס~‬ ‫~בנ~‬ ‫ב~‬ ‫~מ~~‬ ‫~~~ ~~ ~~"~ ~~‬ ‫ב ~~~ ~~~ו~ ~~~~‬ ‫~~~~לי~~ ה~‬ ‫~ ו~ ~ ~ ~‬

‫י~~‬

‫~ב~י~~‬ ‫באי~~"~‬ ‫יי‬ ‫אר‬ ‫~כ צריכין מב~‬ ‫ך~מהנצ~י~~ב‬ ‫~~~~ה~ן‬ ‫המ~ן‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ה~~‬ ‫לתללק‬ ‫וה‬ ‫ה~‬ ‫להב~ הטומ‬ ‫צי~ א~‬ ‫ב~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫~ ~ י~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬


‫כו' וזה י~באר‬ ‫~וא ~סוד שעיר‬ ‫א~ר ל~אזל‬ ‫~נש~~~~ר מקו~ ~ל~פו~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~~~ד האריז~ל‬ ‫שהוא‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו~ה‬ ‫ה~דו~השהוא‬ ‫כדי ~עט חיו~ ~ל~~~ה~~~לי~ה~די להע~~ מ~~~‬ ‫י~וכלניצ~ו~‬ ‫ל~~~דע~י' ו~ל ~לא‬ ‫ר~~מכל‬ ‫זמ~ם לה~~ל‬

‫מצל‬ ‫ה~‬ ‫כ~~‬ ‫א~‬ ‫מו‬ ‫~ר‬ ‫שעי‬ ‫~נ‬ ‫ל‬ ‫דו‬ ‫כ~‬ ‫חכו~ אנו ז~~ הגי~ המ~י' או~םולכן ה~רי‬ ‫ת‬ ‫הט‬ ‫ל~ל~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~וא‬ ‫~~וא‬ ‫~~ום‬ ‫~ועי' ~~י~ור האר~~ל‬ ‫~ון‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫אי~ יכולי‬ ‫~ם~א~~~‬ ‫רונים~נו~נים ~הם‬ ‫ה~~‬ ‫מים א~וניםכיועי‬ ‫וי‬ ‫~זט~~~~~נה ~~לי~מ‬ ‫~דם מ~דילין מועט~‬ ‫~כוונ~‬ ‫~סו~‬ ‫ו~ס~לק‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~ל‬ ‫י~~ה‬ ‫~~כהו~ו~ה~~~ני~ן~"ומקהה~~~אמ~ יוםלף~נילוא~וכי למ~י' שלחני~~מ~צרייםםלרפדנ~יהו~~~"~~‬ ‫ש~‬ ‫י~ק~ ~~ע~יכייש‬ ‫~מ~כ~י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וצ‬ ‫דו‬ ‫לה‬ ‫~~ים‬ ‫ש‬ ‫~יא מ~~ הנמצ~ו~צ~ו~ ולפי ה~~~ מו~ן~~~ יו~ףכי למחי' ~ל~ני‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל~ני~ם‬ ‫~הק~ו~ה הו~ר~ו‬ ‫~כדי‬ ‫וק‬ ‫~~ןלהפ~י~~ה‬ ‫ה לה~לו~ השני‬ ‫~~ל‬ ‫האח~ם‬ ‫~~ם~~ו~ מעט ו~י"ז יוכלו‬ ‫ו~‬ ‫מצהו~ל‬ ‫ה~בטיםלשלו~ ה~מים‬ ‫~ כנ~ל ~הו‬ ‫~~‬ ‫וו‬ ‫י~‬ ‫א~כ~י‬ ‫ום‬ ‫~ושמהלהוציאלה~~ל~ם מפחייה‬ ‫~ר~ו~‬ ‫ו‬ ‫ל~‬ ‫עי‬ ‫ינ‬ ‫ש~‬ ‫~~~ח יע~~המ~ו~ ל~~וכי כל ע~שלאזכי~~יהי'בל~ המו~~~צ~ וה‬ ‫מ~םי~יםלבההם~מ~נלה~~~ו~ט~םא~ולהה~~יו~~שאוו~אם~~להעלוזוה~~ ~~ המל~ו~ד~~י~~ל~י‬ ‫~‬ ‫כנ~ל הוא‬ ‫ד~רי‬ ‫ציו~‬ ‫~~אוב~הר ~~~~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫עד א~וא ~ל~דוני ~~~ה הה~~ד‬ ‫ה ~ת~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א~‬ ‫ו~‬ ‫~ת ~שו‬ ‫~~"כ ~התנ~ג~~ו‬ ‫ה‬ ‫~~נ‬ ‫הלמ‬ ‫צי‬ ‫ך~~הזה ~~לה א‬ ‫ז~‬ ‫יו‬ ‫ז~ט~ועז‬ ‫~~ם מ~יהם כנ"ל ו~ה‬ ‫יל‬ ‫י~ז אח~כ ~ני~ללהוציאל~‬ ‫~~ ש~~~~‬ ‫י~‬ ‫לל‬ ‫ומ‬ ‫כד~להח~~~וכתד~הוי יכל‬ ‫כו~א~היינו כשהי'צריך להעלות ~ח~'מלכות‬ ‫~ש~א~גי~~~~~י‬ ‫הוי מ~~כל~האי ~~~א~היינושהי' ~~נהג‬ ‫~ ~~ליפות‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫שנ~ן ת~לה איזה מ~ה‬ ‫כן כמומשע~ה‬ ‫אותן‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נפרדותממנו ולאהי' להם בו‬ ‫לא הי' נסיב ארמאה~מו~שה‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫אי'א~סל~יכ~‬ ‫~~‬ ‫חדזמן~ל‬ ‫זם‬ ‫ט~ל‬ ‫ו~‬ ‫ש~ה ל‬ ‫ל~~~ה ~~עם א~ד‬ ‫ת~‬ ‫ור‬ ‫אוח~~וזצ~יא ~~ם ~יהם בלי שוםנ~ינות ד~רמועטלהחאי~‬ ‫~כ~נ~ו~~א~~~ש~‬ ‫ו~‬ ‫אד‬ ‫לאנ~רדו ממנו וה~אחזו~ו~די~ינקמן הק‬ ‫~הכל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~דיע‬ ‫הו‬ ‫הע~ודה עד נזכה ועלומושיעים ~הרציון‬ ‫~ו~נ~~~~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ע~ו ששם~ שנש~עו~םהנ~יצין~ק~ושה‬ ‫~לי~ות‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ז~וו~‬ ‫לא~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫' אחדושמו ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫הי'~~~המלוכה~יוםהה‬ ‫~ליפות‬ ‫מק~ואיהי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~כלוכל וזהו ה~ונה ב~א~~"ל של שעיר המשתלח ~יוה~~כ וכן ~נ~"א‬ ‫~ס~~נ ~ד ~לי~הדעש~ וכן ~כונתי"א של המש~ןוכןי~~‬ ‫אסימני‬ ‫כו~ת‬ ‫~~רת כו‬ ‫עו~ו~ ~ולםס~ים על‬ ‫ת~~תהשתיי'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~כולים‬ ‫ל~תוכ~להם חיות ~ט ועי"זוכי‬ ‫~ו~‬ ‫~~ם מ~יהם הנ~יצותקד~~ת‬ ‫~~תוכם וזהו ~~~ך ה~רים‬ ‫לה~י~לעשו אתהרשעיר ל~ת אותו‬ ‫אה‬ ‫כו‬ ‫הי~ו בבח~ שעי"ר ה~תלח בי‬ ‫~~כ~~~"~ל ~נו~נים ל~~י~ת‬ ‫חל~ועי"~‬ ‫הקלי~ות‬ ‫~ב ו~ניו ~צרים להע~ת ~צי~ת‬ ‫מ~~‬ ‫י~‬ ‫ש~~ ~ת~‬ ‫כנז~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫וזהו‬ ‫ן הבתרים ~~וע‬ ‫המגיד שאמר הקב~ה לאאע"ה בבריתבי‬ ‫תצדו~‬ ‫ת‬ ‫ה~~' ~~כו~ה~הניצו‬ ‫~א ~ם~היינוכ~~ש‬ ‫כי גריהי'‬ ‫~ס~זר~ך‬ ‫ב~~ל אדה~ר ~~~נ~גלו בס~~דיור‬ ‫~הברזל‬ ‫ו~~צ~כו‬ ‫~נ~~ו מ~יפת ~רי ~‬ ‫צלרי~‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ואב~ת~וכ~ו~צאו‬ ‫גדו‬ ‫יש~~ל ל~דתש~ה כ~י‬ ‫כומ‬ ‫לאהל~ויא~‬ ‫ת~~והכ~‬ ‫הכונה ~י~יאו ~נ~ותה‬ ‫ברכו~ ה~י~ו~‬ ‫ל‬ ‫'~‬ ‫ב~‬ ‫במ‬ ‫~~‬ ‫יו‬ ‫עכ‬ ‫ש~‬ ‫~ה‬ ‫י~ו‬ ‫חס‬ ‫~תשל~חו~ל~שו‬ ‫יע~ב ובניו‬ ‫ר~ג‬ ‫הר‬ ‫הדמוש‬ ‫ו‬ ‫ע~י~לרש~ ~~‬ ‫ע~~י י~יד~‬ ‫לש~ ש~ירכנ~ל‬ ‫'~‬ ‫לא ו~ו' ל~~~~ה‬ ‫לאברם ידוע ~עכי יהי‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~ו ~~~ או~~ו~תה~~ורה‬ ‫~ת‬ ‫ב‬ ‫~~~~~ נ~לא למההגיד‬ ‫ג~ ז~ע‬ ‫~ע~הז~‬ ‫~~ב~~ם ~ב‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫הזאת‬ ‫ש‬ ‫את א~נם הנה נ~ע‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫לא ט~ה למ‬ ‫לנאמ‬ ‫~~‬ ‫~י'‬ ‫הוצ~‬ ‫~~~~לד~ו~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫~הבאי‬ ‫ות‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~שיוכלו בניו כנ~י להתקייםית~~~~ידו~~‬ ‫~דע~ת שלא‬ ‫~צי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~קעו ח"בוגלו~ מ~להגאל‬ ‫~ליו~‬ ‫ויאמר לא~רם ~וע תדעכי גרו~יוכ~ ~‬ ‫ו~ו' ו~ח"כ‬ ‫יה~‬ ‫~~‬ ‫~בל~ד ~~ינו‬ ‫~~ יצאו‬ ‫ל‬ ‫י~ולוהוא ~~~~הלאבו~ינוזרולענ~ו~‬ ‫א~אחלד‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ו~‬ ‫~ומדים~ינולכלו~ינווה~~~המצילנו עמ~‬ ‫ל‬ ‫ככ‬ ‫רב‬ ‫~כלות~נואלאבש‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫מאה‬ ‫ע~ה‬ ‫מ~שאמרתי‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו~ ממנו‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫וע~רים שנ אנכי‬ ‫ו~~ר~~~‬ ‫אל~~‬ ‫וי‬ ‫ו~~~~~~ק הם‬ ‫מדברי ~~מז"ל ב~"ס ~סו~‬ ‫החכמה ו~ו‬ ‫ה~‬ ‫לב‬ ‫וינכו‬ ‫אי‬ ‫ר~‬ ‫מ‬ ‫ן~תמהו‬ ‫~טירא‬ ‫שמשה רבינו כא~רהי~יכול‬ ‫~~‬ ‫ג~‬ ‫לי‬ ‫ב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~נ~~חו‬ ‫~נו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ן החכמה ואדרבה מ‬ ‫~ז‬ ‫~~‬ ‫ר~ ש‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י'‬ ‫הי‬ ‫שיה‬ ‫מ~יי‬ ‫~יי‬ ‫תכ~‬ ‫ל~ניו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ל~‬ ‫בהיכלי‬ ‫גנזי‬ ‫י~לאוצרות המלך ~מנם נ~ההבמ~ל~~דםדברי זקנה~מלה~~דנו~שתחביס~'א~א‬ ‫ומר~ין צדכ‬ ‫א~י הרו~ות לכל ב~ראיש על ה~דה‬ ‫~פ'‬ ‫דכלה ~ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א~‬ ‫כי ~ה הצדיק‬ ‫לפ~יהם ~נח~יבא‬ ‫~~לבוואש~יביא‬ ‫פנדי‬ ‫ל‬ ‫הו~~יוךא~יוצ‬ ‫ור‬ ‫יה‬ ‫~מתפללו~ש~ויא‬ ‫~ בעסקיעוה"ז‬ ‫יל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ע~ש~~ני‬ ‫ת~‬ ‫וא‬ ‫ת~פלל כל~והכצמ~ו~כש‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ב~נתם‬ ‫~ורו~ין בש~~ס‬ ‫לית‬ ‫עב~עילם הוא בר~בוןו~צ~ר‬ ‫~~ שילך~י י~אה ש~‬ ‫~‬ ‫תו~~שו ת~ולה‬ ‫יב‬ ‫נת‬ ‫~ה‬ ‫ול‬ ‫על‬ ‫~שר‬ ‫~י"ז התפלל על~ם וזה‬ ‫ו~ב~"ה ש~~ה‬ ‫א ה~‬ ‫~~~‬ ‫י~~ א~שיצ‬


‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~יצא ל~יהםויבא לפניהם ו~' וי~~ ~ל מה ~םצרי~יםב~ניני‬ ‫ן ~ם רו~ה עוה"~‬ ‫~ל‬ ‫מ~~ו~ועי~~ לא ~~ ע~ת ה' ~אן ~ראי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י ה~םהיינו שכל וע~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫~ה‬ ‫ה‬ ‫וז‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫נ~‬ ‫וע~י~ א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫ז‬ ‫ה~בי ז~ ~‬ ‫הייתיהעני‬ ‫~‬ ‫א"‬ ‫ה~~הייתם~~‬ ‫א"~‬ ‫~~כ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ב~למ~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫~ם‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫יתי~ם ל~~וב~הית~‬ ‫ל~~סיר~ ~ם התפל~י ל~לים א~‬ ‫ש‬ ‫~אלו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫אב~‬ ‫~נתי‬ ‫עו~ ~~~‬ ‫היינו‬ ‫~ומעיי~ת‬ ‫~י~ ה~סה‬ ‫~~כמה‬ ‫ע~פי~"י‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫~נס~‬ ‫~לז~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ה~כ~‬ ‫~~~א ו~מ~ש ~ינו‬ ‫את יד~ב~שרי ~דם‬ ‫ב~~תפות~‬ ‫~ת~~~ל‬ ‫ר~~‬ ‫~יון‬ ‫וב~‬ ‫ש~~הי~שלאהי'י~להמ~עיאיתןשל~א לפניהם~אי~‬ ‫ו~~עניהי‬ ‫~ם‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫ש~‬ ‫~ז‬ ‫י~‬ ‫בעני‬ ‫~~‬ ‫נס~‬ ‫ה~~~‬ ‫ה~ס~‬ ‫~פ~ מ~~~מ"ה ו~~ ~~ אשבא~~םהק~~ה~אע~ה ~ תדשעה~ גר~י~‬ ‫~ד~י~~ור‬ ‫ז~ך ~היי~~‬ ‫שהואה~‬ ‫י א~ ה~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ה‬ ‫היתה‬ ‫~‬ ‫ל~נאי ישראל מת~‬ ‫ר‬ ‫א~ירתלבך ע~~‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~~ ~ת~~ע~~ ~ב~~ישראל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ~~‬ ‫י~ו~‬ ‫~~~ו‬ ‫ש~שב‬ ‫~עה‬ ‫~ע~~~ם ~ל‬ ‫~~ל ~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫רכ~ ~ה ~ה~יע ~~‬ ‫וב‬ ‫~ו‬ ‫הו‬ ‫הג~~ ה~רים לוי‬ ‫~א ~פלת~‬ ‫~~ת~~ל ו~~‬ ‫ה~~ת ~ל~ל הק~~‬ ‫שע~‬ ‫~ינו כל ה‬ ‫ו~צ~ת הע~ות לבואעל‬

‫~י‬

‫~י‬

‫וי~~~‬ ‫ו~‬ ‫~ו ~ל ~~יר~‬ ‫לא~~~פלל על~ם‬ ‫שי~~‬ ‫בצ~‬ ‫שיל~‬ ‫ו~"ההצילועל~ מה‬ ‫ה~ם ה~ תפ‬ ‫ת א~ם ~נז'‬ ‫'ו~~‬ ‫א‬ ‫ז~ ~‬ ‫מ~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫לא ~ם‬ ‫י ~ריהי‬ ‫~~~ מ~ות ~~‬ ‫~ב~~תי~ ~~ א~‬ ‫יצ~ו ~בא~~~ל ע"פ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~ ר~תה ל~ ~~~‬ ‫בר~~הו‬ ‫ש ~ת‬ ‫ד~ר נאבאזנישנה~עםוא~"~ אי‬ ‫~הב‬ ‫על של~א~~ ~~ו כ~ ~ס~ ~‬ ‫ו~א~‬ ‫ו~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫הזה~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫~ם‬ ‫הם‬ ‫~ ~ל‬ ‫~ ב~‬ ‫צ~ ו~מרת~‬ ‫ו~~~ וע~אות~קי~ וא~"~‬ ‫~ ~~~ל~~ת~‬ ‫~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ב ~~‬ ‫~י~ ~"ש~~~~‬ ‫וש~ת ~ ~ ~~‬ ‫בית~ ~~ ~~~ה~~ ~~~~ו‬ ‫ו~ הענ~ב~ל ~ ~‬ ‫~~~עלע~‬ ‫~~א ~‬ ‫ו‬ ‫ש~~ם ה ~ ~~~הל‬ ‫~ ~ וכ~‬ ‫בני~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ל~‬ ‫~ב~ ~~~‬ ‫~~"~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫ב~~ ~‬ ‫~ מ~~~ ~ ה ~~~‬ ‫~~~ ~‬

‫~‬

‫~קי~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~דול בנ~יונו מנ~יוןה~וניוכא~ר אנו בחוש בע~~ר ב~מהערי‬ ‫יהוד~‬ ‫~~ורו~רי‬ ‫~ומ~~ם‬ ‫וי~ראלכי העשירי העם‬ ‫ו~‬ ‫נ~‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~~~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ידול בניהם ו~נו~יהם‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫ובנבונ~~י‬ ‫ו~‬ ‫ם לב~~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫וילמדו‬ ‫ב~וה~ר ~י~~ר~ו‬ ‫לימוד‬ ‫הו~אגוי~ ~~~הממ~~~א~~יכה~ ויהי~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ו~‬ ‫י זה הנ~יע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ם‬ ‫~ויי‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ירינו עומ~י'בנ~יוהןעניי~‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫נ~יו~‬ ‫ה~ ד~~~רומגדלי' ל~ור'ב~וזעה‬ ‫~ בניהם ככול~ וזהו‬ ‫עושר בכ~‬ ‫~'‬ ‫יד‬ ‫בו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~מ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~מ~נ' ~~~וואב~ו~מר‬ ‫דהי~~נו‬ ‫~עליולר~~וכי ש~ו"רהוא‬ ‫או~‬ ‫מו~ן ל‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫מן השמי' ממ~ינים לולי~‬ ‫ןמ‬ ‫ד~ל~ע~~~‬ ‫~מ~ו~~‬ ‫ט‬ ‫ול~~~וו~ ה~~ירו~ ~~ו~ יו~ל מ‬ ‫עי"ז מ~~‬ ‫~שש ~לא‬ ‫הע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫העו~ר‬ ‫העו~ר נעשה ~ן ונו~ה‬ ‫ש‬ ‫י~‬ ‫ב~~מ‬ ‫ו~‬ ‫ל~צ~היצ~‬ ‫ש~~י דהיינושי~אל יראו ר~‬ ‫~רים‬ ‫מ~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו~יבשחאי~'לו~ בעער~ו~ם~~~יה ולא~~טעלילהנם~~ה~י~הל~~ר~~כי~רלכאו~הי' ל~ם נ~~ון~~~י~‬ ‫ווא‬ ‫~עו~~‬ ‫ן~ה~ונ~שהוא נ~~ון ה~לכנ~לוזההוא‬ ‫~~' ~~~ה ו~אלה‬ ‫נסי‬ ‫אש~‬ ‫~כנ~ה כו' ושמ~ם‬ ‫וענ ה~ניה~יינו~~י"ד‬ ‫~‬ ‫ושמ~ם ~~עם~ בני~שנמשלהבנו‬ ‫כ~‬ ‫ה~~יו‬ ‫ה~‬ ‫~ה ל~ם חיים ע‬ ‫ל'‬ ‫~~‬ ‫לי‬ ‫ווש‬ ‫נד‬ ‫~~‬ ‫שש"~וה~‬ ‫~‬ ‫הבטי~' במ~ה~~שצוו~ה‬ ‫לשאול ה~הבגדים~לא‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫עב‬ ‫~מו~ע~‬ ‫כ~י~~~ו ירא~‬ ‫ובניהםה~ו~‬ ‫ש~ו~ העושרויצ~‬ ‫"ז‬ ‫ם~‬ ‫יא‬ ‫בו‬ ‫ש‬ ‫~ר‬ ‫עו‬ ‫א~‬ ‫מ~~ה‬ ‫וה‬ ‫םו~‬ ‫בנ‬ ‫פ~שילבישו ~~ש~‬ ‫~ו~יהם‬ ‫בנ‬ ‫~י~‬ ‫~םו~~טיחה ד~יוה‬ ‫שוי‬ ‫ד‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫י~‬ ‫ס"ם ת~ם ~הוה‬ ‫ה~ו~‬ ‫ה~ושר בזה‬ ‫~~~ו י~מ~ו‬ ‫ה~ ו~ת~ם‬ ‫ם‬ ‫~"‬ ‫אבג~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ה~ניןש~~~י על‬ ‫"ל‬ ‫סי‬ ‫בנע‬ ‫יו‬ ‫זבכלל וישמןיש~ין ויבעט וזהשה‬ ‫חי~םשלא~~י'‬ ‫י"~‬ ‫~ב~‬ ‫~ב~ה למשה‬ ‫נאבאזני העם וישאלו וגו'‬ ‫שלא יאמראותווג~ אב~ם ועבש‬ ‫שי~זהיר~‬ ‫ב~~דהיינו‬ ‫~ו‬ ‫אם~ו~ו קיים ~ם‬ ‫~~כ‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫~~ לעמוד ב~יוןוהי'קיא‬ ‫~עוני והיסוריםיכלו‬ ‫ימ‬ ‫ם בע~וד~ י~"ש כנ"לבנ~י~‬ ‫אח~כ יצא‬ ‫~ם‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫וב‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~שה~ חיים~יימים בעב~תו כ~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב~יו‬ ‫~‬ ‫~"שןכה~~אהו~שרשאמר~"הלאאע~ה~~~~י‬ ‫קיי~‬ ‫הע~~‬ ‫~~אמ~ת~‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫~ע‬ ‫עומ~ים ו~~ם מדור ~ ~‬ ‫יי‬ ‫י~ םיה~ ז~הה‬ ‫~ שמתחל~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י~~‬ ‫~ו~ים שהמצ~~‬ ‫או~ם ב~יב~ו~ ט‬ ‫א~~ה ~סי~‬ ‫מת‬ ‫וו‬ ‫מא‬ ‫שםב~ו~‬ ‫~רויע~‬ ‫הי~‬ ‫ש~~אבל‬ ‫בחס~ל~שהוא‬ ‫ה~ להם‬ ‫הק‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י~לצאשתיממ~~ ה~יה~~ה"ר ושליטת נסי~ של ליואכל~ו ג~~כא~י~י~‬ ‫~עת‬ ‫החי~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~~~‬ ‫~ ~ט ~ ~ ~ ~~~ ~~~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~ וכא~~‬ ‫~ב~כי~‬ ‫~ו~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י~~י~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ש~מ~ה לאבותינו ולנו שלא‬ ‫ב~ד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~ור~ומ~י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~דוש ב~וך הא‬ ‫~ ד~‬ ‫~ש‬ ‫~~‬ ‫~מ‬ ‫~ילנו ~ידאםל~ע~י‬ ‫זצלל~~ה~דברי ה~אהיום‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫מ~בהוה~ו~לים~צלי‬ ‫~ם~ ~~~~~ דל~אורה ~יי~ל שכל‬ ‫ר~‬ ‫י~~~~~ ~נבו‬ ‫בר‬ ‫~מ~~~ה~ע הי'‬ ‫איבו~~"ו~מ~תדוה~~וב ~~יב ה~יבא‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ס~ים‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~יות~בחי~ ב~ה~ב‬ ‫יע‬ ‫אד‬ ‫וו‬ ‫~~וא י‬ ‫~ ~היום‬ ‫~~‬ ‫הו‬ ‫צ‬ ‫~~ר~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫יאור‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~~בד‬ ‫הוא ~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫הדברי~ עפ"~‬ ‫ה~~ס בר~ות דף ה' אם‬ ‫אדם~יסורים בא~םעליו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~~שוהיי~ו ~~עש~ודאיהש~י‬ ‫ו~~~~בו~אישל~ היסו~~‬ ‫שו‬ ‫~ד~‬ ‫~ו~‬ ‫~ו~ וי~ייםמצוותיו‬ ‫שיש‬ ‫~די‬ ‫שלא ית~לעוד בכי‬

‫~~~~‬

‫~הז~י~‬ ‫~ו~ות~תל~‬ ‫ית~~‬ ‫י~ו~ם~~ביו~מו~~לימ~י~~י~יו~~~~~רי~ם~ו~א~~~~לא~~~~כש~ו~~אי~מית~י~‬ ‫הויב~ ~~‬ ‫~~שה‬ ‫ו‬ ‫וב‬ ‫~~‬ ‫~~ה‬ ‫~"הזה בר‬ ‫יראהויבין~לא עשרה~מי~‬ ‫~דילעוררו ולהזכירו ~~ז‬ ‫~מ~~יוו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫יום‬ ‫אם לאי~~ר לו כלום ויה~ ~ל תאוות ~‬ ‫ור~א לו‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫ו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ע~ו ל~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫וי~ן‬ ‫וי~וש‬ ‫כזתהי‬ ‫ב~‬ ‫ויבע~ ו~~‬ ‫יזכור כללו‬ ‫מ‬ ‫ו~שא‬ ‫ל‬ ‫יסור~ ~"ו הו‬ ‫א~‬ ‫א~א מ~סדו‬ ‫ר~תהות~א מ~שהב~~~ב ב‬ ‫שהוא מ~~~ על ב~ י~‬ ‫י~~~י הא~ם עלפ~י‬ ‫מח‬ ‫יו‬ ‫ן שהיו~ ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫והמ~אכ' מרובה ~~ה לול~~ן‬ ‫ל~~ות~ובתהיום‬ ‫הא~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ע~‬ ‫מ~ייו~‬ ‫ב~מו הבע~ב‬ ‫יו‬ ‫~~וב‬ ‫~תינו~‬ ‫משע~שיי~ו ~ו~ו ל~~~~ ביסו~ם כדי‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ולהז~י~י~ואת‬ ‫ה~~‬ ‫ל~ינ~ויטב ~ו~ו~לא א~רהשטו~ים והבליםהבלי‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~וה"ז עכ~ד ובדברי' מבואר ב~ד~ר‬ ‫טוב‬ ‫זה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~‬ ‫הי‬ ‫מדתהיסור~וכי ~תא‬ ‫םא~‬ ‫~סורים טוב מאוד א~מההאלא שעל ~יהמ‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~בריות‬ ‫אמר ~יים תו~~ת מוסר בא~‬ ‫י עוה"ב ו~ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש~~‬ ‫~אואיזה מביא את ל~יי עוודה~~בהוי אומרזה ~תא~~צא~‬ ‫ל~‬ ‫עי~שוהן דר~הדב~'שאמ~הואד‬ ‫ה~ידכי כלהיסורי~‬ ‫מעלה וזה~~ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫"~‬ ‫~ס~ביצה‬ ‫מם עכ~י~ויינו בצרה יסור~ ומכאובי~ ~כ זה ~~בימי‬ ‫~ אכתי~דיגדוא‬ ‫~ת ויסורים‬ ‫~~ל~ותתינמוצ~ ג ~י‬ ‫~~ו~ש ~ןו~וב~י' צ~ות ז~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ב~וני‬ ‫ב~~י' הא במ~יותא ו~וסר הפ~ס' בעוה"ר‬ ‫~עט בס~~ור מדת ה~סדשל ה~ב~ה וע~כ אמר בעל‬ ‫~~ל~ה נרא' ו~~ו~‬ ‫לה~ר א~ר‬ ‫~~ה ~~י~‬ ‫י הכל‬ ‫~תים~סדו ולאבמד~ו~את~ ~~ותויתב"ש~‬ ‫~ל‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ילולי‬ ‫ה~~~ וב~ת ה~לוהי'‬ ‫~~תיג~דולתו~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫~~ו~~ים‬ ‫ויבע~וי~ושא~י עשהו ע~י ~יס~א~מ~יי~~‬ ‫ו~~ ~~ו~~‬ ‫ו~‬ ‫ש~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫ה~~רית היום‬ ‫~לםבאמונ~ינו לטובלנו כלהימ~ולחיו~~ בח~‬ ‫~‬ ‫הנ~‬ ‫~ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫הזה ולזה והוא ש~דהלאבו~ינו ולנושאנו עו~די' בדת‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~לכותשמי' ח"ו הואע~י חסדיו ש~גיח עלינו בכל להזכ~נוע"י מה‬ ‫~יתהעלינו בכל ~ש~ים מ~~ים שונים ~~לכלו~ינוו~י~ז‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫צ~‬ ‫~ה‬ ‫~י~נו כנ"ל ולזה מסיים ו~ב~‬ ‫מצ‬ ‫במ~‬ ‫~פ~פ~ים‬ ‫~ילנו מ~ם וזהראי'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ע~ה לא‬ ‫~ממה שאנו רואים ש~כל הד~ות‬ ‫~מנו כלה ח"ו‬ ‫נ~‬ ‫יע‬ ‫~~תו‬ ‫אכ‬ ‫וה~~המצילינו אף שהם עומד~מל‬ ‫וב~אי ע~ נ~שה גם מה‬ ‫~ה~ח~‬ ‫שהם עו~~~יני והוא‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~~~ה‬ ‫א‬ ‫~"~מה שלוקחין הכוס ואו~~~י‬ ‫ול~ כ~~~ין‬ ‫בי~‬ ‫~~ו‬ ‫לזה‬ ‫ל~עתיהוא‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫חין ~‬ ‫מ~ין‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫וי~ ה~‬ ‫לו‬ ‫שק‬ ‫בכמה מ‬ ‫ו~‬ ‫ה~‬ ‫~~~ה ~‬ ‫ו~‬ ‫ה~כ"‬ ‫~מיו~תש‬ ‫~ה‬ ‫ואו~~ היא ~מדה‬ ‫~נין של~חין הכוס ההאמ~ות‬ ‫ח~המוחין‬ ‫ה~ומ~ים‬ ‫הכוס~ל ~וסותס~ מוחין דאמאדא~ על‬ ‫לה~~י~ ~ליפו~‬ ‫ל~‬ ‫ה~ לכ~תינסוו~ו~י~ז‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ית~~‬ ‫עלי‬ ‫ו~~י~ם ב~~ם א~ ~ול~‬ ‫א~ם‬ ‫מצילנ‬ ‫~~‬ ‫ל ח~‬ ‫ש~ ואב~כי אם‬ ‫י וא~ד‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫המס~רבל~י~אק~~וין‬ ‫ל‬ ‫~~~~"~הי' ~דליןביניכם~ין אל~יכם~ מה~א~~י וא~משאה"כ‬ ‫~ו~ותיכם‬ ‫ע"~‬ ‫ל~ א~ה‬ ‫ע~פ מה‬ ‫ויושע ביום ההוא את י~אל מצ~'‬ ‫~אתהא~‬ ‫שא‬ ‫י~עוני ו~"י של‬ ‫א~ב‬ ‫מר‬ ‫י באתאלילהז~י‬ ‫~ה‬ ‫לאליהו מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א~ ה~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י נס מ~א"כ‬ ‫~ול~~מעשהעיריוהייתיראוי ל~~ותל‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫טי~~~ מע~מ~ש נח~יםכלום עי"ש ~השאה"כ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~מ~~‬ ‫~הל‬ ‫ית ערוםוער~שלא ה~ להם ויוש~‬ ‫~ה~~צות ל~ן‬ ‫ע~~~ ~~ וא‬ ‫בב~‬ ‫היינו שהי' ~לין עו~‬ ‫~פ‬ ‫~"‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫י~ ~ד מעשי מ~~‬ ‫את ישראל מ~ מ~~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫מ~י'‬ ‫לעשות להם נסים אמנם‬ ‫ש~~ מ~י~לא ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ביניכם‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ~ם‬ ‫א~‬ ‫כי‬ ‫ה~ להצילם ראוי~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~י~ם ~~~כ‬ ‫רא~~‬ ‫מב~יל~‬ ‫ו~~‬ ‫י ו~ב~ל אתכםב~‬ ‫סגו~הע~ם‬ ‫~שה~ ~ל מ~שיהם‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~עםכ‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~מעש~ ~הו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ופשעי‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ע~ו ל~‬ ‫כ~~נושסו~~ש~~אי אנו‬ ‫ע~ו~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫בעל‬ ‫עו‬ ‫מ~םם~‬ ‫מ~~~~~ה~ילינו מי~ם הי העמי‬ ‫~~י~א‬ ‫~ ~ לע~ת ~סיםד~~~~כ‬ ‫~~ול אי‬ ‫~או~‬ ‫י ל~ילינו מ~ם כנ‬ ‫י ל~~מים עלינו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫צא‬ ‫~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ליע~ב‬ ‫ולבן ביקש לע~ור‬ ‫~~ד מהביקש ל~ןה~~~י‬ ‫~‬ ‫ה~~~ט א~ינ~ וכ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫את הכל ~~י~דר~ינ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫זי~~ מאוי~ית~~ני‬ ‫וגו'כייש ל~מודי~‬ ‫~ אויבי ה' ו~ור~ו ה~~ו~~ם ~~נ~~ים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ב~ותלותי~~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ו~עבו‬ ‫~'‬ ‫יי‬ ‫א~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג~~‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ו~ע~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ת~~ם‬ ‫מ~~מוד‬ ‫~ם~נ‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ל~~~~~ביו~~~וו~ת~ל~נ~~ה ~ל~מה נגד ~צת היצ~"~רנ~נ~ ~~~‬ ‫ה~~‬ ‫לצע‬ ‫~~~ים~ וזהוי~‬ ‫א~ מה‬ ‫ו‬ ‫~~~ולותיוונכליו עד ולמ~‬ ‫~~י~ו‬ ‫בי~~ ~ן ~~~מי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ו~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ ולב~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫~י~~ ל~ל~ה~ת~זקולהשתדל~~ב~~ל הת~בול~ת~לא‬ ‫לה~זיק‬ ‫~ום‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫י~~~~‬ ‫הכל בכל~טיו‬ ‫ה'‬ ‫~‬ ‫~אי~‬ ‫צא ~מד ולבןביקש ל~~ר~צו~~כל~ו~תו~~ ה~ד~ים‬ ‫בכ"‬ ‫יו~צ‬ ‫ה~ו‬ ‫דת‬ ‫"ו‬ ‫יי‬ ‫~~‬ ‫כ~ביאה שה~צה ל~נצל~~מתאות~ה‬ ‫~~~ הל'איסורוי‬ ‫אי"זבת~וה~ס~‬ ‫~~‬ ‫~ו יפנה לבוללימוד התורה ש~וא אילת אה~ים וי~לת ~ן ו~ ינצל~‬ ‫~‬ ‫~דוז‬ ‫צא‬ ‫מהה‬ ‫תוה"קשי~םרעיונך‬ ‫~וז~צא ו~ד~‬ ‫~א‬ ‫כו‬ ‫ת~הה‬ ‫~~‬ ‫~ד‬ ‫ס~‬ ‫ימ‬ ‫ל~ב~י'ול‬ ‫אצ‬ ‫שה~‬ ‫בי~ש לע~ור‬ ‫דהיי~נו‬ ‫בלימ~ ב~הזו ~~ו‬ ‫~~~‬ ‫ה~ז'‬ ‫בהא~~"ל~י~זת~מוד~דובלימולדה~הטתיואר~‬ ‫שלב~‬ ‫~‬ ‫אבד‬ ‫~רימה הנה נ~ע‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫~~~~‬ ‫י ב~יע‬ ‫וי~ בסוד ארמי אבד‬ ‫ה~~~ ואת~נ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫שפ~ שב~עמ~הג~מזב~ות של של~ה א~ות שבנו א~תינו אי~ו‬ ‫ה~~‬ ‫יו‬ ‫מעון שם~~‬ ‫וסימנה‬ ‫י~ק בנה‬ ‫א'‬ ‫בנה ב'‬ ‫~ב~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה~~י~הלה~יש באהן~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ו~דו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫'‬ ‫ז‬ ‫ן‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~ם שה~~ב~ות הנ~ל יע~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫של‬ ‫מהז'‬ ‫ע"ש‬ ‫~~‬ ‫שה~‬ ‫~ ~~ם ~ו~ ~‬ ‫~בות‬ ‫~~ד ~~רדד מ~מ~~‬ ‫י הנה ה~ב~ות ~~ וית‬ ‫~‬ ‫הוא‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה~~~‬ ‫עני~ד~ ~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ל~~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫~"ל ~לה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ה~י~ ~ ~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ב~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ב~ ~‬ ‫~רי ~~~ק‬ ‫ע"ש וב~י~~~‬ ‫ב~~והיינו~י‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫'ע‬ ‫לי‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ הז~‬ ‫~~‬ ‫~תצ~ה~‬ ‫~י~ א~ת~‬ ‫~~ולי~~‬ ‫~~ א~~‬

‫~י~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~‬

‫~~~‬

‫~~~~~~~~~~~~~‬ ‫ו~‬ ‫~~' ~~~~~~ו‬ ‫י~~ ~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫מ~‬ ‫~ה~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ג~ו~ב~ו~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫'~~~ו~ ~‬ ‫~~~~ו ~~~ ~' ב~~~א~~ מ~~~‬ ‫י~‬ ‫הי~~~‬ ‫י~ז~ ~~~~‬

‫י~~~ ~~~~~‬

‫~~~~~~~~~~~~ו‬ ‫~'‬ ‫~~'‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫~~~ ~~~~ו~ ו~~~י~ ~ו ~‬ ‫~ר‬ ‫~~‬ ‫ב~‬ ‫ו~נ~ב~ו‬ ‫~ו ~~‬

‫ן ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~‬ ‫~י‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~~ מ~~~ ~~~ג~וש~א~~~ ~~ב~~ה~~ב~י'~~~‬

‫~~~י~~ה‬

‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~~וי~ד‬

‫~~~~‬

‫~~~וי'‬ ‫~‬ ‫~~~~בי~~~~~ ו~~~ו~ יש~ו‬

‫~א~~ כנ~~ ו~~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~ ~~~~ ~~‬ ‫~~‬ ‫ב~~ן ז~גו ~~~~~ז~גו בז~~צ~‬ ‫ש עבדי~~צל ב‬ ‫י‬ ‫~~~ ב~ני~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫י~~ מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫יי‬ ‫~~ם~~וו~‬ ‫~נוכיעי~ר ב~את‬ ‫~~ז‬ ‫ל‬ ‫כל ~~~~~~ו~~~ ~~‬ ‫~~‬ ‫~עו~ל‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~כל‬ ‫ש‬ ‫~~~ לכלא' וא'מי~~אלול~~~~ו~‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל~ח~ים‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫הנצוצי~‬ ‫נוש~מ~ותסו~נ~שו לצ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כדי~יו~ל לה~לותם שם‬ ‫~מ~ב‬ ‫~מ~~~ב כל~~י~ות‬ ‫שה~ ~מוז~ה~~הי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫נ~~ו‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫ייה‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~הנ~וצית הז'‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ורוחו ו‬ ‫בא אצלו‬ ‫ו‬ ‫ב~ומ~נ~~תו ויש ~זיווג‬ ‫לו מןה~מי'ב~ב~שדוו~~י~~~ש‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫אצלו ולב~~ו כל ~נ~~צותלנפשו ו~מ‬ ‫זמיני~ מאכל ומ~~ה ~~וכלו~ו~ה‬ ‫~נ‬ ‫שו‬ ‫א‬ ‫~~~כול~ל~~לו~ם ובאים א~לו‬ ‫באי~ דבר ש~ושה בו ה~~~ה ו~יוצ‬ ‫א ו~‬ ‫ג~‬ ‫בתומ~~חק ולא‬ ‫ולטל~לח~~ו ~~~~הם וזה הוא‬ ‫לבשכ~~~‬ ‫אבט‬ ‫~ש‬ ‫ה‬ ‫~ר~מ~לתנו~ה' נ~~ו ~נ~ן א~ר ~וא ז~~ת~ניח~‬ ‫צי‬ ‫~ריכוישורן ראויכ‬ ‫ל~צרי' ויד~ו ו~~~‬ ‫והצ~‬ ‫מ~~וה ~ם‬ ‫הר~ב הג~ול ~נ~~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ב~~‬ ‫כי~וא ל~~ן~י~ה~~לאות ~נציצות א~ר במצריל'י~~‬ ‫ולא זכו‬

‫נ~‬

‫מי‬ ‫לה‬ ‫ייויג~‬ ‫~וו~~ז‬ ‫~ג~‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ה~ך ~א~א הוכ~~ו ~צל זיוו‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫~עהאצ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫צא‬ ‫ן א~רה~ כיכב‬ ‫לידל~הר~ב כנ~ן ו~~"~ כדיישבוא~~‬ ‫ב~~בי~~ו להשי"ת ועתה נא‬ ‫ל~בד ה~יצות ~נזכר ע~כ‬ ‫כו‬ ‫ל‬ ‫ליל~ ל~צ~~ לה~‬ ‫וכמ"ש המ~ר'ל‬ ‫~י~ ר~ת "גופניות~ש~ליות‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ני ג~~~~מאמ~יחנו~הלד~כו ב~ו"ד~ש~~יו~ והיינו‬ ‫מ~~‬ ‫או‬ ‫ומ‬ ‫א~ג~‬ ‫די‬ ‫ע‬ ‫~באג~ב‬ ‫"~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ב~ע~ינו‬ ‫אנו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ייע~~ש‬ ‫טר‬ ‫א~ מה ~צא‬ ‫~~‬ ‫עכ"‬ ‫~ינ~ו‬ ‫י~~עלות ה~~צות‬ ‫~צך‬ ‫~~‬ ‫ייכים~ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~לי~‬ ‫ח~ו‬ ‫~~א‬ ‫מ~ש~ בפוע~‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫השיי~ ~ ו~א~~‬ ‫~~י‬ ‫~ כ~‬

‫~‬

‫~~~י‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ה~ו‬ ‫~~~ש‬ ‫שם~וי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ~~‬ ‫ה'ב~~~ ~~ הש~~‬ ‫~מרכ~ל~מ~~ותי~~ב‬ ‫אוהב ה'‬ ‫~~~~יו~ ~ה~~מה~~ףי~ג אוה~ ש~~ המצויני~‬ ‫הי~ו ~~~"ש‬ ‫י~‬ ‫~הלכ~ ה~~~המב~לבהתי‬ ‫אק~~~נר‬ ‫יאתמשכנא~איהוכלילמת~ווי‬ ‫~~מולכו~וב~ז'מןשה~~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כי הלכה הוא ~~~הלכ"ההאז‬ ‫~בל~ מ~רי ~~ובכוונת‬ ‫נ~‬ ‫~ימ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה~מ~‬ ‫~ו‬ ‫וה‬ ‫א~~ן~ש‬ ‫~א כל~ה‬ ‫ל~שטה ב~~ק ~ת~ה ו~י' ~ר~~~מ ~'‬ ‫מ~~~~‬ ‫צו‬ ‫שה‬ ‫~ין ~אי‬ ‫~י בהלכות~אי~ו שכ~~א ולזה אמרא~ב‬ ‫יק‬ ‫ריכב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫המצויי‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ש~"י‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫ק‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫~ו~ בתו~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~"~זא‬ ‫~ת הכל~ שהוא מכל מש~ו~ת י~"ב להותמצוין‬ ‫~ן‬ ‫~טי‬ ‫אק‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל~י ב~לה י~~ב‬ ‫ב~~י' כליל מ~ויהו וכאמור אמרה~יד‬ ‫לז~~נו ב~"ת‬ ‫ויה~ ~וי להי~שה~ יש~מאשלכ"מ‬ ‫~צויני~ם ו~י~ו כמ"וש‬ ‫מ~ ~וי~דולכי גוש~~‬ ‫~~'לך ~‬ ‫~ל נ~בא~~א‬ ‫מ~~‬ ‫ס~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה~‬ ‫המלכות‬ ‫מ' המילוא דשםמ~ה שהוא‬ ‫כיגויהל~ ב~~ גי‬ ‫~~~‬ ‫וי~‬ ‫מס~ ~‬ ‫~~ ~‬ ‫ה~א‬ ‫שישראל ~מצר~ס~~קנו‬ ‫הישם~וי‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~‬ ‫ןהמל~ו~‬ ‫ס~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫מלמד~~יש~אל‬ ‫~ם אוהב ש~יצי~‬ ‫~~ המ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫להיות ~וד‬ ‫~~ם ~~‬ ‫מש~ו~‬ ‫ז~אדאז‬ ‫המ~יני~~"א~גו~י ~הוא~מילוי ה~~~ה נ~ללת‬ ‫~המלכו~ ~~‬ ‫בב~ל~‬ ‫בס~‬ ‫ד~~ויהו‬ ‫משכן דכליל‬ ‫ול~‬ ‫אי~ג~‬ ‫ילנו"יג~להוא‬ ‫דול‬ ‫גו‬ ‫~~~~~לומר~~~~מ"ש~לק~תשם בס~וא~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~יו ואגם"~א~ל המאי~םב~נים~ז"א ~"ש והנהקיי"ל~י‬ ‫א~ ~~‬ ‫~כ~ת ~~~האז מאיר ב~ניו הג' ~~~כממי~םא"ל‬ ‫ש~‬ ‫ה~ים‬ ‫א~ לו~אמר ו~~ ~ם~ו~י גדו~ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~ ה~י‬ ‫א~ות‬ ‫~~~ ג~~לכנ~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫נל~ם~דשה~יש~~ ~ינ~ שם ש~סק‬ ‫מס~‬ ‫בש~ים המ~י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫בהל~‬ ‫ת‬ ‫ס‬ ‫מ~וס‬ ‫~י‬ ‫י ~ו~‬ ‫~~~~ בעדלמי~ך~יי‬ ‫וא~~ ב~~ ~ ~ ל~‬ ‫בס~~‬ ‫~~~ ע~ש ~‬ ‫ו~‬ ‫ט~‬ ‫ה~~‬ ‫י~כ~‬ ‫מ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫כל ~נ~ן‬

‫הוא‬

‫של א~~ר‬

‫דמ~ ~י~כ‬ ‫יס ~~ת ד~‬ ‫~תי הוא ו~~‬ ‫כ~~~~~ל‬ ‫~ש"‬ ‫ה~~‬ ‫שפכהנ~~מ~~~ לי~~ו~~ כו' ול~‬ ‫מא~א ע~~~‬ ‫ר~~נו~~~מי המצות ~~~י'~‬ ‫כי ש~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י נמ~~כ"ד ס~הוא~ ס~‬ ‫יו~‬ ‫ד במי~אוגימ' כ' ב~‬ ‫י'~ציורין~~די"נוו~ו~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫גי~ ד~‬ ‫~ו~האיש ואשה‬ ‫י נו~ע‬ ‫~~ל‬ ‫~~~‬ ‫~""~ש יתכן‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫כש~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫מתנ~~‬ ‫~עוה"ר‬ ‫ב~~ושה ו~הר' שורה ~ליהם ה~ם י~הי'‬ ‫~~~א אד~~רו~וה ה~~ש ~ל חוהכו'~~~~ ו~ה~ר~~~וא‬ ‫~ק~ל‬ ‫ן~~‬ ‫ננ~ים‬ ‫אמש‬ ‫~~~‬ ‫ע~כ אמרו הוואא~~~~הדמה~ל‬ ‫ה‬ ‫שנעש‬ ‫~ניהם‬ ‫ק~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~מ~ך מב'אותיותי~ה ו~זהא~~רו ש~ירהיא שפכה‬ ‫עו~~מ~ה‬ ‫ינ‬ ‫ש‬ ‫~ל~ול בה~םצד‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~לם ו~~כ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫אמ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫הדם ולזה אמרהכתו~ וכ~~לי' הכה~ן ~גימ'ל~~~‬ ‫דמ~‬ ‫וט~~‬ ‫הוא‬ ‫~ל‬ ‫והיינו שהכהן ה~ו~~ ה~~~~י'י~וד י~‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫מ~~תיות‬ ‫ם~~ולמי~~ל~לובאו‬ ‫~ד‬ ‫א~א‬ ‫~~~י'שדהמוי~ם ~מא~ה~נמ~ך המ~ורמ~צ~~‬ ‫ת~‬ ‫וו‬ ‫א~‬ ‫או‬ ‫ה~~יהו~דש~ממנה נמ~ך וזה ממ~ור ~מ~~ה~יי~‬ ‫יות ~~םי~הוי"ל‬ ‫~~‬ ‫יאתים~~ו~~~~יעליכ~ו~ייני~מ~~~ שלמ~י~‬ ‫טוד ~זה משה"כו~ית‬ ‫ה~‬ ‫ה~‬ ‫שלטו כו' א~ל ~אמת‬ ‫ושאררש~יםש~אותו הדור אמרו ~~~ו ~~ו אם‬ ‫לי~ראל ~~~רו האב‬ ‫ונשי~ם‬ ‫~'אותיות י~ה הם‬ ‫ותה~~~ית‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫~ו~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫~~נ‬ ‫ב~~זוה~~~ט~יהאת~~ות והיינו כי~ם ~~~~~י‬ ‫וכי ה~ואי ~~‬ ‫פ~~~יש~ל‬ ‫~איתי ה~ם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~ה ~~‬ ‫~~ם ~מא ~~~כ‬ ‫ונת~ן~י"ז‬ ‫האה‬ ‫~נ~יוןו~מרו הי~ודצ~יק~י‬ ‫א~‬ ‫~י‬ ‫למ‬ ‫ו~~~~י עליכם ~~‬ ‫~~לקל הב' אותיותהנ~ל~"~~~~ו~‬ ‫יתיאתה~ם‬ ‫היינו ל~ןהדם ~~‬ ‫הכתוב וא~בור‬ ‫ואר~ך מת~ו~~ת‬ ‫~~ה~‬ ‫ש~א‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~~ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫טמ~‬ ‫י~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מז~ ג~מה ~וה ~לי~ ~ל ~ול~ ~דמי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~וד הו~‬ ‫~ ~"י ת~ון האות~רית‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~י‬ ‫וד‬ ‫טמאדם טהור~ו‬ ‫י או~ ~די~אכי נ~שה‬ ‫~ן‬ ‫ה~‬ ‫~~ ~‬ ‫י~~ל צ~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~~פמה‬ ‫בדמיך ~ך‬ ‫~~ך‬ ‫ב~‬ ‫~‬ ‫~~~ ושא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫המ~~ה‬ ‫'‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל~ארא~‬ ‫תי ו‬ ‫~דמ~ וכ~~ל~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ת‬ ‫~~‬ ‫ו~~ ממ~ור ~מ~ ות~ום יונתן ו~ר~ו~רי~נה~היינו ש~ריבי~ הכ~‬ ‫~ראלה~~~‬ ‫ובמ~~ה‬ ‫דמ~ ממ~ור‬ ‫~~‬ ‫~ק~‬ ‫~"~‬ ‫~‬ ‫~~~~ק‬ ‫ו‬ ‫מ"ש למע~ך ~שהת~~~~נ‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫ד~~של לבן‬ ‫די‬ ‫א~‬ ‫או~~‬ ‫~ו~ ~~ו ל~נשובבי‬ ‫~ותש~~~‬ ‫ו~מר‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫מצ~ ~~ ב~‬ ‫~ ~אי~ מוו~ם~ליו‬ ‫~אותו ~צט~ר ומ~ונה‬ ‫~ המ~‬ ‫~ו~~אות~‬ ‫כה~‬ ‫סש‬ ‫~נךבי~‬ ‫~~‬ ‫~ה~ונשי~‬ ‫יכ~י~וללטו~ת ק~ה ~כ~ת~‬ ‫שא~‬

‫~יי‬

‫~י‬ ‫~~‬

‫~~‬ ‫~ בכלא~~‬ ‫~ותר לנו‬ ‫~ו‬ ‫וי~ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~א~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ב~ס~‬ ‫ו‬ ‫ב~~~זה שב~ש‬ ‫~ת~ינ~ה‬ ‫ה~פט~י ש~כ‬ ‫לא תס~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫כי אלך~יא צ~ת ~ ~‬ ‫ש~גבםצ~‬ ‫~~ני ~לי~ ~‬ ‫~ א~‬ ‫י את‬ ‫~~~‬ ‫~~ה ~יכי צ~ ~~‬

‫צ~נק~הב"~ ~כמ~ צ~ ~ ~~~~ א~ ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ה וש~~ו את העם מש~~ ו~יינו ~הב~~ד ~ל מעלהיל~ו~~די‬ ‫~~~ט "~ען ~ו~~שי~~לו ~דעת‬ ‫~םכ‬ ‫י ~גם ש~יע לו ~~~ו ~~זה בדר~‬ ‫~‬ ‫~~ען ~~ו~צריכין לוותראצ~וצ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י בכל‬ ‫י אב~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו~~ו~לצר~‬ ‫~י צ~ות ~היי~ו‬ ‫~היצה~ר שנקרא א~~~האל~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ר~‬ ‫ל~‬ ‫ה‬ ‫~ף רע~ כי א~‬ ‫בד~~~ם‬ ‫~ירא ~~א גי‬ ‫ל~~~‬ ‫ע~ הב~ד שו‬ ‫י‬ ‫~~~ו~~‬ ‫ל~‬ ‫~ה~‬ ‫~~~‬ ‫~ ~ד~ר‬ ‫~יו‬ ‫~~~~~~ע~~א‬ ‫רע‬ ‫מ~ע~ל‬ ‫~מדי ר~ ידו~ואותו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~‬ ‫י ~'‬ ‫ו~‬ ‫והל~הואביאורדברי~ת~י והמ~ור~ ~נ~~לו~~~~ו~~נ‬ ‫י~~נ~ ~~~נ~‬ ‫ו‬ ‫כ~~~ קדם ד'כיכל חבלילי~ה ה~ל ~א מ~מת ~~א‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫הל‬ ‫ולזה אמרוכ~רע~‬ ‫~וה~ן‬ ‫'~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫זה~ ע~י' ה~בהעני~‬ ‫ש‬ ‫יא‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫דמי~וו~רבוונ~וכ~כאין לודמים~~יי~ועונש‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫עצ~ו~~‬ ‫נפס~‬

‫~אמר וכ~ר עלי' נ~ר~והי~~ו ~א~ר ~יל~ה ~צ~ר עיבור ~~~ר לידה נ~לה‬ ‫~רבןו~י~ז וכ~רעלי' הכהן והי~ו‬ ‫דם ע~כ‬ ‫א~‬ ‫~נתג~לעלי' ~טא~כ~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ני‬ ‫~יע"י ה~טאא~ו נ~~~~ם~~~~~~י‬ ‫ע"~‬ ‫ל~‬ ‫י~‬ ‫~מ‬ ‫~ל~ני ד'~ וכ‬ ‫א עלי' הכהןהיינו‬ ‫~~רבן ה~ריב את‬ ‫~כ~וא‬ ‫ימכמ~~~ור ~מ~ הואעונש ה‬ ‫~למוד עלי' זכות ה~~~ ~~~א‬ ‫~‬ ‫שי‬ ‫צ~‬ ‫ו~ה‬ ‫הכמו~‬ ‫ו~‬ ‫י~ראל~צ‬ ‫ר כנ~לוזהו ~אמר ואעבור‬ ‫לונב~~ל‬ ‫לי‬ ‫כ~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י ~ ~~~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ס‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫וכלהי~~~‬ ‫לא דינא ב~א ד~‬ ‫~‬ ‫אה שההצחרסרהוןאזשה~י‬ ‫~סת~בראל~~וקלאמאהת~נוב~~םכי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫ול~שי~ת ~"~‬ ‫ל~ם ואמר ~וא~בור ע~ך~ כביכ‬ ‫אז‬ ‫~םה~~י‬ ‫הוא י~ב~‬ ‫אכוית‬ ‫~רותינו‬ ‫י~‬ ‫ה~~ב‬ ‫נו‬ ‫~היות בתו‬ ‫ות‬ ‫~ לראו‬ ‫תס‬ ‫רו‬ ‫צב‬ ‫מצ~ערואז כבי~ול בכלמת‬ ‫הו~~ורנשי~‬ ‫דמי~ וא‬ ‫בר‬ ‫ם~ל~ו צ‬ ‫וא~~‬ ‫~י~ו~~‬ ‫ו~‬ ‫י~~ארת‬ ‫א~יכם‬ ‫ש‬ ‫ד'‬ ‫מי~‬ ‫והי~ורים ~~שואתםהדב~יםובמ‬ ‫~~מיך‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫חיי~‬ ‫עונה~ייו~‬ ‫ם ש~~~ו מ~ורה~יים וה~ו~ות‬ ‫~~ל~כהם‬ ‫~ו' ~תערום~‬ ‫הנה‬ ‫~~~ ~~~ה נתתיך ות~י‬ ‫ד~ בראשית שכלוער~ וע~באמר~‬ ‫ר‬ ‫וכן בז~ ו~תדגש‬ ‫~ ~ ~ ז~ל‬ ‫הש~‬ ‫רבבע‬ ‫~‬ ‫לו~גדל וכו~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ו‬ ‫ושר‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫במד~ הו‬ ‫יו~~יין כצ~‬ ‫ה"‬ ‫~כ~ה‬ ‫ן ש‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~ ה~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ך‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~ מ~~‬ ‫~~ה בב~~ ע~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~כו' עבד‬ ‫ב~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~~ם ת~ת ממ~ת אביהם‬ ‫בני‬ ‫~ניש‬ ‫עליהם‬ ‫ך‬ ‫םםשל מ~כ‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ונ~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫כ~ר‬ ‫~ר‬ ‫~~וםהמ~‬ ‫ממ~ה‬ ‫~‬ ‫~גאול~ וא~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ש~‬ ‫~~ל‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~ם‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫~לת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~~~‬ ‫בנילהת~‬ ‫~~‬ ‫א~ ~‬ ‫~ת~‬ ‫~ים ~ל‬ ‫ש~‬ ‫~~אר~ ~~חיל ~~ה‬ ‫~~ ה~‬ ‫ויע~ו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫כענ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~‬

‫~‬

‫~~~ו‬

‫~~~~~~ ~~~~ ~~~~‬

‫יצ~~‬ ‫בל~~ו מו~~ומ~יח‬ ‫צע~יהק~~ה~~~ו~וו~~צ~ו ~ט~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~ר ו~ו~ל ל~~היג ול~~יל~ליו~~מל~ ~~ו ~~~~~' ~~~ח‬ ‫~~י~ ו~ין‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י~ה‬ ‫~צל‬ ‫~~~~ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~יוצ~~‬ ‫צו‬ ‫מ~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫ל~ ~~~~~~~‬ ‫ב~~ו~ו ו~~~מו‬ ‫~י~~אל‬ ‫כיו~ ~~~~~~ ל~~~ו~~ ~~~~ ~~~~ו~~~~~~וי~'~~~ו~~'~י~~‬ ‫~~‬ ‫~~ו~צ~ח‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ה~‬ ‫ב‬ ‫~מ‬ ‫~ וז~ ~ל~‬ ‫ל~~~ ר~~~ כ~מ~ ~~~~ ~~~~~~~נ~~ל ע~~~ ~ נ~ג~לו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~ר~ו וש~י‬ ‫~~‬ ‫ג~~‬ ‫וכה~~' ה~~~~~~י'‬ ‫~ל~ו~ ~~ו~~~ו~~י~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ם‬ ‫הי'ע~יין ~~~י'‬ ‫ו~~י'‬ ‫'~~~~~‬ ‫~יו‬ ‫~‬ ‫ע~~~~~י‬ ‫ל~~~~ ו~~~~‬ ‫~ו‬ ‫ור‬ ‫ו~~ ~~~‬ ‫~נ‬ ‫~ ו~~~לכ‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫ימ~‬ ‫~‬ ‫~ני~‬ ‫~~~~‬ ‫~ר‬ ‫~ו~~‬ ‫ה ~~~ו~ו~~~~ו ל~~~~נ‬ ‫~~יי~~לו~י~ז ו~~ה‬ ‫~~~~נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~~~~ו~~~ליו~~ו~~ב~~יי~~ נכ~נ~~ו~~~~י~~~~ ~י‬ ‫~~~~יז~~ל‬ ‫~~‬ ‫~~י~י‬ ‫~ ש~ים‬ ‫כ‬ ‫~~‬ ‫~גימ' ו~‬ ‫~ם‬ ‫~~‬ ‫ש~~וונ' ~~יים~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל~ו ~טנה‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫נ~ונו ~~נ‬ ‫~~~~מ‬ ‫~ה ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ל~~~‬ ‫ן ~~~לד~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו~דים‬ ‫~וד‬ ‫ו~דיםעא‬ ‫~יני‬ ‫ר~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~ם~~~ו~ ~~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~ם סו~ ה~~~~~~י ~ו~~ו~~~‬ ‫ע~ה~ו~‬ ‫יל‬ ‫~ל‬ ‫~כ‬ ‫~~ה‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~ו~ו~יו~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~ל~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ם‬ ‫~~ו~‬ ‫והה'‬ ‫י‬ ‫ה~~~לי~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫מח‬ ‫~‬ ‫~מ~ל‬ ‫~ו~~~~ים ודדים‬ ‫ו~ו~ן‬ ‫י~‬ ‫לי‬ ‫~ל ~ו~םש~ש~ ~~י~ ~~ו~ ססוו~דהצ~צום ו~וקףהו~ ~ ונודע‬ ‫א~‬ ‫ההמ~~הע~‬ ‫ו~לי הג~ו~ו~ הוא‬ ‫ל~‬ ‫ו‬ ‫~~~רי ר~~נו כ~ן ~ה~~~~~~םא~~~~~~~~~~~‬ ‫'י ה~~ק~ ~הי~ואו~יו~‬ ‫~הו ו~~~‬ ‫~גימ‬ ‫~~~~א~~~ לנ"ו ~‬ ‫~ט~~ ~ילו~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫הו‬ ‫ס~ים~ט~‬ ‫~וד כח‬ ‫~שלד~י~ם~~ ~ואין ~~~~‬ ‫~ז ו‬ ‫אלק‬ ‫א~ד~ין בסוד‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫אז‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ף‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ע"י‬ ‫~~‬ ‫~יה‬ ‫~נוא~~~"~‬ ‫~~ד~נו~~~‬ ‫ד‬ ‫ומ‬ ‫י~‬ ‫~ו~~‬ ‫וד~ים‬ ‫~מ‬ ‫וו‬ ‫~ ~נמס~ו~ד‬ ‫~ד‬ ‫וו‬ ‫נע~ה מ~וסס‬ ‫די~‬ ‫עדיכם‬ ‫די‬ ‫אל~‬ ‫וזהו‬ ‫~‬ ‫י~~‬ ‫ד~‬ ‫ו~~~לי ו~~ו~י~~נ‬ ‫~י‬ ‫~~~ורד~~י ב~של~~~הג~הו~~~‬ ‫ה~י‬ ‫ינ~ו~ו~ט~~ו~ה~ם א~ים‬ ‫~‬ ‫םרו~‬ ‫יו‬ ‫ג~‬ ‫~‬ ‫ה~וו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ף‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫מ~‬ ‫ו~~ואי‬ ‫שנ~~‬ ‫~~‬ ‫ע~‬ ‫י~~ו‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~' ~ל~~יםו~י"ז‬ ‫ה~ם ~~דט~~מ‬ ‫די"ם‬ ‫וי‬ ‫ימ‬ ‫~ד‬ ‫ו~‬ ‫ה~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ ע~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫סו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~וד‬ ‫ו~איוס‬ ‫אלד"ד‬ ‫בסוד‬ ‫שדי~ם‬ ‫נ~ש~‬ ‫~~~~ל~ים ~נ~ל ~~~~~ו~~י~~ו~~י~‬ ‫נ~ו~ ש~ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫וי~~ו עלינו ~בודה ~~ה ב~~ם‬ ‫ויר~ו או~נו‬ ‫ע~ום‬ ‫מ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫זא~שוכ~י‬ ‫~ ~~אמרתי לפ~ ב~רי‬ ‫~חר‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~יל דהנהנ~ע‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫י~אא~‬ ‫ה~‬ ‫א~~~קרכ‬ ‫בכוו~~‬ ‫~~~~י~‬ ‫~ב~‬ ‫~ ת ~ט‬ ‫~א~‬ ‫מ~‬ ‫~~ו~‬ ‫~~ ~ ~ ~~~ הנ~ ~‬

‫~~~י~‬

‫~~י‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~ו‬ ‫~~גו~ו~ ~גו~~י~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬

‫הנ~ל‬ ‫לנשמ~ו‬ ‫פ~מים א~ל ~ם חוטא מ~יט ~וש‬ ‫ומלבשי~ויבעט ל~‬ ‫~~~‬ ‫~ל ~~ם ה~ים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~ק~יי~‬ ‫~‬ ‫י~שעשה ל~~~עט"~‬ ‫~ו‬ ‫~ת‬ ‫עשהו~היינושע~י ה~ונותי~עו ממנו וי~~~מ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~איוב‬ ‫ה~ות ומע~"ט ~ע~הלו בכח‬ ‫~לו"ק ל~~ ~ה‬ ‫וז~‬ ‫ענ‬ ‫~נותיוי~כ‬ ‫הש‬ ‫עו‬ ‫~שמ~ו‬ ‫ממנו ~אה~נ‬ ‫~ה ~לו"ק מ~וניך~היינושע~י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫הנטש~‬ ‫וכאמור וזה ל~ ~~מ~~ה‬ ‫ו~ת ומעש~ט שסיגל ~כח השם‬ ‫~מצ~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~~י~ל‬ ‫שםא~א~ם ~ש~חבי~ם‬ ‫אל ל~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ף‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ז שכחי‬ ‫אל‬ ‫ולבוששי‬ ‫מה~~ש ל~ה אלו~~~לאי~י~ו‬ ‫~‬ ‫התנ~עשה ~ם אלו"ק~ן‬ ‫חו~‬ ‫מןמ~הלוהא~ילו גלימא‬ ‫לל‬ ‫היינו ~~ין המ‬ ‫ה ~בא‬ ‫~ו~נלותיכ~תו~אואט~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~~ושה בע‬ ‫ואת ~רום וערי' ו~~ מ~ם המלב~~ מ~‬ ‫~‬ ‫הב‬ ‫~ף ל~ו~ים שלה~לי~הבג~יםהר~יםוהצו~~ם ו~י"ז‬ ‫~~יים‬ ‫מצ‬ ‫וההחלי‬ ‫ו~~ אות~‬ ‫וי~נונו‬ ‫~ל~‬ ‫~ותנו המצרים ויענו~ו ~תנווג~‬ ‫ב~~~פ‬ ‫ינו ~בו~ה ~ה‬ ‫ע~~~ינו‬ ‫~הנה נו~ע מדברי‬ ‫~~~~~ זלע~~ אחז~ני מ~ עוזבי‬ ‫יכייש א"~‬ ‫~ית~חכמני ~~ר~כי לעולם היא ל‬ ‫הב~~~ט זצללה"ה מאו~בי‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ה~יבצו~~~הר~~~י‬ ‫תיל~‬ ‫ה~ללמו~ ~~~י~~יך~‬ ‫~‬ ‫ילהב~‬ ‫ה~לה~להב אל ~בו~ת ~"~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~מניות‬ ‫מ~מכ~ש אני י~לי‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ול~יי‬ ‫ל~~או~וא~מה~כ מ~ויבי~חכמיני‬ ‫כי ל~ול~ לי‬ ‫~נ~‬ ‫וז‬ ‫מתל~בים כ~כ ל~אוות‬ ‫ם‬ ‫אויבי ש~‬ ‫מזהיש‬ ‫ין~‬ ‫לחשובהב~‬ ‫~~‬ ‫קל‬ ‫ולתל~ב ב~~~~ שלה‬ ‫עיו‬ ‫~ל‬ ‫מ~יבעו~~ת~~י ~‬ ‫"~‬ ‫בתליז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל~‬ ‫וו‬ ‫עמ‬ ‫לל‬ ‫א~‬ ‫זלע~ה א~~ני מ~עים‬ ‫ם‬ ‫וזה ~~~ר‬ ‫הואלי‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫עוזבי ת~תיך באיזה כח והתל~~ת‬ ‫~~בי ~נצח~ ~יינוכשאנירואה‬ ‫~~ת~ה~‬ ‫~ רצים להעבירהה~~עי~א~זתנו‬ ‫ב~א‬ ‫~שק ת~~~~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ז‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה~ות בהתלהבות כ~כיכיכ~י פ~ יוצ~‬ ‫י"ח במה‬ ‫נמ~שאינני‬ ‫'תל~ו~‬ ‫יה‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫יה‬ ‫ש‬ ‫~~י א‬ ‫יצאתי‬ ‫הנני‬ ‫כ~‬ ‫ם~‬ ‫יו‬ ‫מ~‬ ‫~ת‬ ‫~~ף ~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~וס~‬ ‫~‬ ‫~וא ר"‬ ‫טו~יוחנןב~"ס ~ע~ז‬ ‫נ~ל א~תחא~ז~ת ל~~‬ ‫אה~י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ונ~יהם ~~‬ ‫צהם‬ ‫ש~~ט ב‬ ‫~ ה~ת~ן א~י‬ ‫~םג~ולים ש~י רום ו~כב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫אה‬ ‫יצ‬ ‫ה~‬ ‫מל~א‬ ‫~"ר ח~ו ~עלנו~~יגשמיות ~~ם~~ ~כשי~א‬ ‫~ויה~ נ~ נ~~ סר~‬ ‫ל"‬ ‫~כילא ה~ ~‬ ‫י~~ בהם היצה"ר חס מלהזכירכזו‬ ‫~ ה~~ ב~~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~כ~בת~ף ~ז ~מ~ ~לי‬ ‫~ הא~‬ ‫ככ~~‬ ‫~~ים‬ ‫פ‬ ‫ע~א~ ג~~ים~ד~ים‬ ‫גם‬ ‫כ~~‬ ‫~על ~ י~‬ ‫~~~אי~ש‬ ‫~~ ~~נ~~~ל‬ ‫של א~ ~ ב~‬ ‫ב~~~מיות~~ביות אפי~‬ ‫~ כ~‬ ‫ו~"~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~א~‬ ‫אל~ ~~‬ ‫ב~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ע~~ה גסה ~"ו‬ ‫~טל מהם לא מיניהוולאמ~~ן ~ף לא‬ ‫רי~ הרה~‬ ‫~~נ~ים ~ז~‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫וכי~א בזה~ף ~נ~~ו~ ~~ו כל עענ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~זרוק ~הם‬ ‫~וא ~ה ש~~הכל‬ ‫ה~"ילומר ~בר ~~ת‬ ‫ה~ו~~‬ ‫~~‬ ‫ל~‬ ‫~~~~~~‬ ‫ך וכ~ר ת~נת את~~נ~ה‬ ‫מ‬ ‫ל~נה‬ ‫~~~‬ ‫~ל‬ ‫כ‬ ‫ך‬ ‫ימ~וטל~לי‬ ‫שה~‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫מהצ‬ ‫~ו~~ א~ה~~י~~~לי~ ~~לי~ו~ואי‬ ‫~לה~~ ~נ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~או~~ו~‬ ‫~י~זה~~‬ ‫~ה‬ ‫~ז‬ ‫~~יזי‬ ‫לאפי~‬ ‫יו~מזה ~א~ה עו~~ ולזהא~~ ר"~~~‬ ‫ש~וא ~א~ה~זונו~‬ ‫אל‬ ‫~האיך ה~עים‬ ‫מ~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫זמניו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י ~ו~ל~מ~‬ ‫ה~ים ~ללואינצאונ~י~‬ ‫~‬ ‫~ בל~ה~~ו~~~‬ ‫נ"‬ ‫ה~ו~א ית~‬ ‫~כלי~ה~לימו~~לוכ~ כפי‬ ‫~~‬ ‫כש~~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה~דאתהלוים י~~ וז~~יא~~~~י‬ ‫צריכי~‬ ‫כ~ל‬ ‫יה כפל~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וא‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫במ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ה‬ ‫ה~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫למשה‬ ‫הצ~~~י'‬ ‫~~‬ ‫~י~~~ה~~י ~י~‬ ‫~י‬ ‫ה~ים~י~י'ה~~~‬ ‫יא‬ ‫~מ~ואו‬ ‫~~ ~~~ה ממנווא~~‬ ‫ה~י~‬ ‫~א~ ה~~~י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~ו‬ ‫ינ‬ ‫ה‬ ‫~ע‬ ‫ש‬ ‫~ה~ו~‬ ‫ע~י ~‬ ‫ם‬ ‫י~‬ ‫~~~~‬ ‫יא‬ ‫י~מו~לי~ינו ~ה~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ~~‬ ‫~~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ושה‬ ‫ו‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~ש~ וע‬ ‫כ~י זה ~~וו~וא~ ש~ו‬ ‫הו‬ ‫אל~יע~ו~כן ה~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ~ים וי~עו‬ ‫ב~~ל~וזוה ~אנו אומ~‬ ‫י~נו ~~ינו ~ב~~ה‬ ‫ונ‬ ‫~‬ ‫~~~ו~נוהמ~~י' וי~נה~צו~יו~‬ ‫~היי~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~היו‬ ‫י ש~אינו ~א~תמ~~ים‬ ‫~‬ ‫~להיצה"~‬ ‫~'א~א~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~~~‬ ‫~יא ה~ ~ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ה‬ ‫ל‬ ‫~יה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כא‬ ‫~מ~מצ~ם אנו~א~ שאנו~עים‬ ‫~ם‬ ‫אנו~~י‬ ‫~שר ~אינו ת~~~י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ול‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~~י~ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כראוי~פלים הר~אהי~~~כל~כ~~ ~‬ ‫~י~וז~ו~ע~ו~~ינ~‬ ‫~~‬ ‫וי~‬ ‫~הו~~ו‬ ‫נו ע~נו ~~ו~ה ~~ה‬ ‫כפל‬ ‫"~‬ ‫נ~‬ ‫יש וי~~י~ו מצ~יםהר~~י~ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כמ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ההמ~‬ ‫~~‬ ‫אמ~הנמהצ~~‬ ‫~~‬ ‫הס~"א~י"ז למ~ו~~וא~ ~פ~~ע~~ו~~ם~~~י' כלע~מ~~~י~ו~‬ ‫~~‬ ‫~ה‬ ‫~ל‬ ‫יל~הוב~~~יב~וה~ם~ו ~זהווי~~י~ כנז' ~~ים~נ~י~~י~~‬ ‫~מותיה~ ~ה~לה~~ עצ‬ ‫ב~ר~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ל~~~ב~נוה~ויע~ל~‬ ‫צרים‬ ‫ה מן ~ המ~ך‬ ‫מ~‬ ‫הר‬ ‫~"~וירעו או~נובפי‬ ‫~צל‬ ‫~ל~~בפיה~פ~י הא~ רעהה~~י~‬ ‫~ש ז‬ ‫כ"‬ ‫מה~‬ ‫הנהב~ו~נש~~ה~הכ~י~‬ ‫~ן עפמ"ש בסי~ ~~ר כל ~~מו~יו א~ת מ~‬ ‫~אי~~~~‬ ‫ה~נ~‬ ‫~ם‬ ‫אבל ב~ש~~ ~ם~או~ו העצ‬ ‫של‬ ‫מא~ה~ם‬ ‫ז~~ ~צ‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הו~~ב~~ה"מ ~זה אמ~תי ל~‬ ‫או~‬ ‫~~ב‬ ‫נ~ שלא י~מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ה~ס~ים ~ הא~ זכר~‬ ‫ל~‬ ‫ע‬ ‫~טיולא ~שו מכל‬ ‫~מרתם את ~~ו~י‬ ‫~"רפ‬ ‫לב‬ ‫הא~‬ ‫~כל‬ ‫~~אש‬ ‫א~כם כי כל‬ ‫ה~ולא‬ ‫~יא‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~פ~ש הת~ב~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~ת~~~ונ~~ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ה~~~רבעמם ~כ~היש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫הק~~~~‬ ‫הא~‬ ‫הנ~ ~תהי' נ~~ת מ~~ הע~"ב‬ ‫~~~‬ ‫ן~ש~~ ו~~ה"~‬ ‫~~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫יכי‬ ‫עצ‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~ו~‬ ‫~מ~ה ~ ~~ב~~~הו~ ~~רי~~~‬ ‫~‬ ‫להבי~ ~ ז‬ ‫~~‬ ‫~~"ז‬ ‫בס~~ אתכם ~~ה‬ ‫~ב~רמב"~~ שה~ ~אב~‬ ‫הת~~‬ ‫~לא‬ ‫~‬ ‫ו~ ~~ ה~‬


‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ו~~~ ~~~~י~~~~~‬ ‫כ~~ ~~~~ק~~~~~~~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~י~~~‬ ‫~ ~~ו~~~ ~~‬ ‫ה~~גו~ ~~‬ ‫~ם‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~ב~ן~ ו~~ ~~~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן"~‬ ‫~~~‬ ‫~ ו~~~ ~~‬ ‫~~~~ ו~~~~~~~ ~~~~‬ ‫ה~ו~~ו~~ ~~~א‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~ו~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ו~~~~~‬ ‫~ו' ו~~~~ו‬

‫וגו~ ~~וא‬

‫~~‬ ‫~י~נוו‬ ‫~~א ~הי'‬

‫ו~~‬ ‫ו~~ז‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~ם ~‬ ‫~ ~ו~ו‬ ‫הי‬ ‫ום‬ ‫~ג‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~ ד'‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~ ~~‬ ‫נוי~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~אכי כל ~~ריע~ה‬ ‫~‬ ‫~ל~~~~~~~~~~~~ י~י' נ~~בו~ ~~ו~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~לו ו~כ~~‬ ‫~ל‬ ‫וב~ ~~~~~ ~בו~~ ע~םהיינו הנ~ש‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ה~~~‬ ‫~~וע~ינו‬ ‫לו~זנ~~ו~ ~~~~ו~~~~~~ו~ל~~~הא~ו ~ס~~ים~רי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~ו~נו‬ ‫~~~~~~וי~~~ו ~ו~נו ה~~~~~ היינ ~~ גי~~א ד~לי' ~צו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~‬ ‫ו‬ ‫לל עו~י ~~ה ~~ר ~לי~ם ~~~~פ~‬ ‫ניו~ד~' ב~ו~י ~ע~ה ל~~~~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫כ~~ל וה~' זה‬ ‫~~~~ו‬ ‫ובל~נים שיש‬ ‫~~יהם ~~ו~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫ליו‬ ‫ז~~~ד' ו~~ו~'‬ ‫~בו~ול~דיזה ~~ו ולזהא~~ו הבה נ~~~~הלו~ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~םוהי'כי~~~אנה‬ ‫~~ ~~ינו‬ ‫גם הוא על שונאינו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~ם בנו היינושי~~ב~ו ~~ינו‬ ‫וי~בדו‬ ‫ב~‬ ‫~ל‬ ‫ינ‬ ‫ו‬ ‫~ל~~~ו~ו~~ ~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו~י~ז‬ ‫פ'‬ ‫~ן‬ ‫ה~‬ ‫ר~~‬ ‫א~‬ ‫~~‬ ‫~וכ~"~ויב‬ ‫א~‬ ‫ל~‬ ‫צה‬ ‫~י‬ ‫~נוהי~‬ ‫~עצםועי~ז ו~~ה‬ ‫י~~ו~ ~א~ זכ~~ב~רוב~ימינו ש~ו~~ ~~ הא~ ~~ה~א~~~~~‬ ‫נ~~כ~ה לו‬ ‫~~~~ש ~דברי הס~א שא~ר שנ~~כ~ה‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ש‬ ‫~~~ לה~~~~ם‬ ‫י~ה ו~י' כי ~~~אנה ~ל~~ה ונוסף גם הוא‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫לךלך ב~~וק ו~י'‬ ‫לה ~ן עי'‬ ‫עלשונ~ינו ונל~ ע~~ ~~‬ ‫ה בלק~~ ~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ביניהם‬ ‫~בי~י‬ ‫~~~איןב~~אש~~ ה~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה~ד~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ים ~~ג‬ ‫~~ם‬ ‫ב~~ם ~בל ~ להם ~י~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~לןעלו~~~אד~ו~‬ ‫~~ו~בן ~שאיז~‬ ‫אה‬ ‫ש ובז‬ ‫ש'‬ ‫~~א~ז כלהס~האגבוההם~בשלום ~יי~‬ ‫ו~~‬ ‫ה~ובל~‬ ‫א‬ ‫הגלות הו‬ ‫ה~~א אשרכל‬ ‫כי~ש~וגי~' ~לו~םכי ~ו הואאדון‬ ‫א~יכו~ב~~"ר‬ ‫~~~וי~ן~יש לוינ~ה מה~~~'והוא יו~ב‬ ‫"ל~‬ ‫~ו‬ ‫וכ~"שבש~~ ו~~ י~זורוש‬ ‫על י~אל‬ ‫י‬ ‫כנ~~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~~ו‬ ‫ה~~ה‬ ‫~יבטל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~הק~~ יא~ ~ י~~ ~~לביי~~א~י‬ ‫~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ביח~~א הם ב~רו~א וי~בטל ~~וויהי' הג~ול' ו~הי~כן משיח נ~רא‬ ‫ו~י~ו שלו~‬ ‫וכמ"~ ~~עה"~ ~' ~נח~ ~נ~י נו~ןל~א~~~~~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ם זה‬ ‫ה~לום של ה~~וש~‬ ‫~~~ר י~~טל~~~ו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ויבא‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~ליון‬ ‫ל~‬ ‫אומ~י~‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~ס‬ ‫~~‬ ‫הונ~~~לם~ב‬ ‫י~ו‬ ‫או~הוא ~~וה‬ ‫יו‬ ‫ה‬ ‫~~~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ב~ו~‬ ‫ו~~‬ ‫~~~‬ ‫ע‬ ‫~ר~ואה‬ ‫~ו‬ ‫~עש~ו~~~‬ ‫בו~א ~~ור די~וד‬ ‫ן הי' כמ"~מ~ב~ל~קו~~~ראה‬ ‫ול‬ ‫ב~ו~ הכוי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~יש לו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ול~י י~ח~‬ ‫י~ר~‬ ‫~~‬ ‫~ו~ במ~ו‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫בא ש~ם הוא‬ ‫בי‬ ‫~~ומוו‬ ‫~ם‬ ‫יש‬ ‫~ו~קארמ‬ ‫~~~~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~א‬ ‫בג‬ ‫י~ה‬ ‫יסו~~‬ ‫~גלו~הואי~‬ ‫~~‬ ‫~ונמש‬ ‫ש~‬ ‫רור‬ ‫~לום ~~ל לאח~‬ ‫~ב‬ ‫ו~‬ ‫'נ‬ ‫לו~י‬ ‫ם וי~~ר ה~ח‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫~ע~~ א~א‬ ‫וזה הוא‬ ‫ר~‬ ‫ה~ברי' שאמש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~וכלג~דהא‬ ‫ומ‬ ‫ס~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ד~~‬ ‫נ~‬ ‫לי‬ ‫~ואצ~‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫~' הו~~ה נ~ח~~~לו~ה~~~~ו~~ביה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו~ ~~ו~~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~ר~נה‬ ‫י~ן‬ ‫והי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ל~~לי~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~כמיהא~‬ ‫מ~מ~‬ ‫י~רבה ה~~ו~הו~א י~לו‬ ‫~~ו אזיהי' מלח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫וה~‬ ‫י~‬ ‫ונא~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~וסף גם הוא‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫בי~‬ ‫~ו‬ ‫ונ~םבנו מןיסו~ א~~‬ ‫ש~הי' הג~ולה ב~בהו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~לי ~לינ‬ ‫וג~אבוו~דה קשה ויעבי~ו‬ ‫מ~ים‬ ‫ה‬ ‫וע~‬ ‫ה~~ב~‬ ‫י יש~~ל ב~~ך ~~"~‬ ‫~נ‬ ‫א~הגוף ומש~ר~ו ו~~ק‬ ‫"ל~~~~~ומ~~ה~~שה‬ ‫~~~~~ בפה ו~ש~י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~י~ וי~~מע קול~ולה~ין המשך ה~ב~ים בזה נר~ה~י א~‬ ‫~‬ ‫~ראו‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫נש‬ ‫~~~י בי~ור לפ~"ש ב~~~~~י~ון~"א~ף מ~ ~~ב דגו~~‬ ‫ו~~י~ורינושם‬ ‫~ עלמא אי~ו ~~ת‬ ‫~י‬ ‫הי~‬ ‫בר‬ ‫צ‬ ‫~~‬ ‫~שה‬ ‫פיי‬ ‫~ו~~ הו~‬ ‫~מ~~ ד~~ו‬ ‫~ה‬ ‫~ת‬ ‫~ל~~~‬ ‫ב~~ה להגביל‬ ‫~י~~~~~ה‬ ‫~ג~~חו‬ ‫אשכ~~~ו דהל~‬ ‫מימ‬ ‫ר~הכ~ השמ~לי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫א~ם‬ ‫ל~~~בי~~ה~רי~ ~פ~יהי~עממ"ש משכ~מ~ל~~ב~ש"~ט~י~~‬ ‫ולם י~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~וב~י~‬ ‫ב~פה~‬ ‫לי~ מו~"ול~ ישמ~‬ ‫מ~י ~וב~י ~‬ ‫ב‬ ‫~ל‬ ‫~~ן‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו~~פ"~‬ ‫ב~ת~וישצ~~יםבפ~"~‬ ‫תפל~~ ~~~לו‬ ‫ה~י~ו‬ ‫ה~‬ ‫ג~הל א~~~‬ ‫ש~~"ל ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫כי~ ~‬ ‫~~‬ ‫להתפלל ~ל~~ל ~ייקא ~ ה‬ ‫~~לפי~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫~ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~~ים ש~ר ~ ~ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ג~ו~‬ ‫~אלו‬ ‫ק~‬ ‫~ל הםא"צה~י~‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~פלל ~"~‬ ‫~קות‬ ‫~ו~ת‬ ‫נ~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫בל~ ~~ת~‬ ‫~בי~~מיםוכל‬ ‫לה~‬ ‫הל~ ~ ~ ~~"~‬ ‫~ ל~ ~ ~~את~‬

‫או~‬


‫ן לא הכניעו אתהח~ר‬ ‫ש~ם הם‬ ‫לה~~לל‬ ‫אותםש~~יי‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~ם‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~צ~ת‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫צריכ~ יכולין את‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫וה~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫מ~א~כ‬ ‫בלחש ולא‬ ‫~~ם‬ ‫ףכו~‬ ‫את ה~ול‬ ‫עי~זלא יוכלוש~לכשוי~ן~את כ~כוה~בריםי~יי~~‬ ‫ת‬ ‫ו עם מ"ש האר~"ל בל~"‬ ‫ש~‬ ‫ו~ו~א ~הסי~‬ ‫~תהלים‬ ‫ל~ורבפסוק~רוב לכל קוראיו ~כל אשר~רא~ו‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~ו‬ ‫~~~~ ~מ~ה‬ ‫~~~ו‬ ‫ו‬ ‫ה~וב~י'~~א‬ ‫ש~הכתו~~ה~יראים ~העו~ב~~י' את‬ ‫~~~ו~~' ב‬ ‫~~~‬ ‫הם ~עונה ה~ב"ה‬ ‫אמת ל‬ ‫ת ~'‬ ‫ו~‬ ‫~~ירא~ויע~ה גםאםאינםשואליםבפ~הםמ~א~~כאותן בנ"א~מ~~ה‬ ‫ב~חי' רצון‬ ‫~שני~ הםצריכיןלהת~לל ~~ולואז הש"י שומע ת~לתם א~"פ~אינם ~כת‬ ‫היראים ~~ש ולפי ה~מורהיינוכי או~ם שהם מכתהראוי~ א~"פ שאינם‬ ‫ב~וליכוליןל~ויןאת ל~ם לה~י~ת ל~םע~ה~ב"ה בט~םישמע‬ ‫~ם‬ ‫~ל‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫י~מ~א~כ‬ ‫מ~ת הראויי' ש~~נם יכולים ג~~ת ~ם כ"א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫י להכני‬ ‫~ע עי~ז חומריות‬ ‫כנ"ל‬ ‫י צ~קה ל הםצריכי' ~רוא~קול‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫לכוו~יוזה היא‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~גוףואזיכו‬ ‫~‬ ‫ל לכוין את לבוהי~ב ו הש~י תפלת‬ ‫~הביריניובעל הג~הויתנו עולהיכננועועת~והח~~רקי~והתכמה"מש~~ואיע~~~ומצרהיכםלאתב~‬ ‫יהמ~‬ ‫~חויי' ת~י ~~עת‬ ‫י הז~ככות‬ ‫ו כ‬ ‫ב~~‬ ‫~משהאריז~ע‬ ‫י‬ ‫לנ~~~רע~ח פרקג' מ~~ במצרשיהםז"אהואה~ע ת~ת~תג~לע"‬ ‫ס~ת ~לות שפר~ה‬ ‫א‬ ‫~~עת שהו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫לי~ב~ שהי'‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ף‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ההם להתפלל‬ ‫ב~ולות‬ ‫~י' יונק מה~עת ע"כ בע~כ הי' ל‬ ‫~ו‬ ‫עיב‬ ‫~~ותכ~י לה~יע אתגופם ולשברכח מ~כא~~ויאב~~ הע‬ ‫ז~התעו~ת‬ ‫י~‬ ‫ל~~‬ ‫~ויע~~ו‬ ‫א‬ ‫והכוונה הנ~ה יענהאל ויקבל ת~לתו ולזהומ‬ ‫~ל‬ ‫ע‬ ‫וי~עב~ו הוא מל~ן תפלה ~מ~ש חז~ל הפ~~~תענית‬ ‫~~ את‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫~צ‬ ‫א~‬ ‫ר~‬ ‫שיבשש‬ ‫ל יעב~ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫שבלב זו תפלה והיינו ~~רי'‬ ‫ף‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫קר‬ ‫ב~~ול רם~~~א שהיא בחי' עבו~הג‬ ‫ה וע~ז‬ ‫אתהשי~ת ~תפלהבק‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫בקול מ~רכ~םשפ‬ ‫~שברתוהיינו‬ ‫את‬ ‫ב'~שמפרכת את‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫~~כאהגו~~חוי' ~שברו~י~ז ה~ תפ~ לכוין א~ת לבם‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~פ‬ ‫~‬ ‫~ו~‬ ‫ואת לאבינ~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫מהמ~ה‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~ הגו~‬ ‫י~‬ ‫ו~‬ ‫יכ‬ ‫~~~~י‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫~ועת~‬ ‫א~ עליה~‬ ‫ה~‬ ‫ישמע ויושיש‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כנ"~‬ ‫ו~ה ~ריב וישאו ב~~את‬ ‫~בפ'‬ ‫~תי‬ ‫יו‬ ‫רת‬ ‫וה~מצה‬ ‫ויאמר‬ ‫סנ‬ ‫וה‬ ‫ם~~סעאחרבישהלםח~ ויצ~וב~י אל‬ ‫~~~ ע~יהם‬ ‫פ‬ ‫~ ו~‬

‫~י~~~~~י~‬

‫ו~‬ ‫עת ~' אשר יעשה‬ ‫~שה אל ה~ם אלתיראוהתי~בו וראו אתמיא~‬ ‫~‬ ‫לכ‬ ‫~ה‬ ‫ש~המ‬ ‫ובת"א‬ ‫~~ו‬ ‫~ו' ילחם לכם ואתם‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~~ר שלא‬ ‫תה‬ ‫ראתוה~חמ‬ ‫תשא‬ ‫ל‬ ‫ת~עק~אלי בעתי~אתליאתמ‬ ‫שתקו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫י~ופי' באוו‬ ‫~ול ו~~ה אלא בלב ובכו~ה שתלה ב~~א ולפי האמוריובן~תפל~‬ ‫~~‬ ‫ל‬ ‫חז~לכ‬ ‫הם‬ ‫ל~ם ~עי‬ ‫ה~‬ ‫ה~~~ ו~ה ~ריב ו~~י‬ ‫י~תעפי"~‬ ‫ה~שנז~ככו י~אלוה~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~~ל מ~~ ~~ ~~לוהיי~ו שנתא‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו~~יעו את ~~יות ~כא ה~~~י ~י~‬ ‫~ו~‬ ‫ת ~~‬ ‫~~‬ ‫~א~~ ~~‬ ‫~‬ ‫לה~‬


‫~~~י‬ ‫ו~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ו~י~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫כיון ~התגבר‬ ‫~תגברעליההכוח הרע משכא~חוי'~ל הגוף ע"כויראו‬ ‫לו~‬ ‫אא‬ ‫גם מ~ה ויצעקמ‬ ‫להכניע‬ ‫כנ"ל וע~כ‬ ‫חומריות‬ ‫~‬ ‫ע~לריי~‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫כ~יאמלתא‬ ‫ח‬ ‫הושי"רי~ מה א~י ב~תיקאתל‬ ‫ות גופם שלהג~‬ ‫ן ל~רעה עוד שום שליטה בגו~ן של יש~אל ואינםצריכי' ~עוק‬ ‫~יאי‬ ‫בקול רם בעתיקאתליא מלתאש~ם מקור הכוונה שבלב ותוכללכוע‬ ‫יןו~ת~ל~ך‬ ‫ולזהאמר‬ ‫~םבלי צ~ה בקול רםכי אתה בבחי' את רצוןיראיו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ~ה לב"יהתייצ~ו הוא תפלעהת~ בסו~ אנכי הא~ה הנצב~ת עמך‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫חב‬ ‫למ‬ ‫~שםילפינן ס~ר ת~לה בלחשבכ‬ ‫~ואר בש"ס ב~ות וא~םצריכי' לה~~לל‬ ‫בקול רם וב~עקה~ייקא מס~ים ~' ילחם ל~םואתםתחרישון ~י~ושגם‬ ‫היינו גם אם תת~ל~ו‬ ‫~ם אתם‬ ‫וכ~ו~לג‬ ‫ז~ום אונק~ס‬ ‫~‬ ‫~ח‬ ‫הל‬ ‫כבר ~נעוב‬ ‫י~וה‬ ‫נת‬ ‫קת‬ ‫תו‬ ‫~י‬ ‫מר‬ ‫"י‬ ‫במ~שבה וכתו~ו~‬ ‫י~‬ ‫~לב וש~~י'נעותכי חות‬ ‫~כ~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫שהכנ"ל‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫היינו הגו‬ ‫ד~א~רם~ז"ל~‬ ‫~רים את בני ישראל‬ ‫ע"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ים‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫שי~ראל עושים ~"מ נק~אי‬ ‫~‬ ‫םתבנים ~ם ~יעד‬ ‫~~~~~~‬ ‫ע‬ ‫נה יש לישראלהרחבת ה~‬ ‫עב~ים‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫י~עי~ות‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~"מ ~רא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ו~שא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם~‬ ‫י'‬ ‫~נסה ע"כיכולל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫יים מצותצ~ה‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ב ואי~‬ ‫ןכוונ~ קונו‬ ‫לת~חאבל בע~ה"ר‬ ‫בש"ס‬ ‫עת~~ מה~~ים~מ~בירי‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~עירובין מ~א‬ ‫הו~וי~י~"והיינו ~המצרים עשו לישר~ל ~ה‬ ‫י~‬ ‫"‬ ‫ו~‬ ‫קה‬ ‫מז‬ ‫~הי' נ~~~ים בנים לו‬ ‫הה‬ ‫ם~ו‬ ‫ונקראי'בנ"יי~~אל~ ב~~ך~ש~"י רובה~יר~ה‬ ‫ע"~ע~דו עבו~ת ה~ך נעשובבחי' עב~י~ם היו‬ ‫ועול ה~~סה ~‬ ‫ו‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~"מכראוי ~אה"כ‬ ‫~~‬ ‫~ל‬ ‫דייקא בבחי'~ש‬ ‫י"ם‬ ‫~ויכולי~‬ ‫לעשו‬ ‫~' את קולינו וירא את ענינ‬ ‫אל~ ~אל~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~~ עמל~נו ואתלחצינו~י~ל‬ ‫ל~רש במה ~אנואומרים ב~מ~ע‬ ‫בסוף כל הת~לות ההצטרכות ~לנו‬ ‫ע~~~ ~ולינו אלקינו וקבל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ת~‬ ‫את ~‬ ‫ב~מים‬ ‫בר‬ ‫~ילתינו דהנה בש'ס ~ת~ני~ דף בימי‬ ‫~~‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ילא‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו~צו~‬ ‫היכי נעב~ ניבעי רחמיח~תרתי ~ת‬ ‫'~~וא ~יהבי כו'‬ ‫ע‬ ‫נבח~מיי~אלאליב~י רחמי אכ~ני~כייהי~רח~י~ ~ובעילחיי‬ ‫~~כצריכין להביןאיךאנו‬ ‫י"ט ת~לות ובכל תפלה מ~שים בקשה‬ ‫אחרת‬ ‫ושלחו‬ ‫מינ~ם‬ ‫משל לבן מלך‬ ‫אל‬ ‫המלנאו תרתילא עבדימ~ת~ל‬ ‫ר~‬ ‫עס~‬ ‫מ‬ ‫םב~ל~י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫המלך‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫שס~י'‬ ‫ו וכל מה ~הי' ה‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫יו‬ ‫מ~~‬ ‫~את‬ ‫ה~ר‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫הת‬ ‫ש~‬ ‫מאת צר~ כד~‬ ‫~~ממונה והוא ה~‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫המ~‬


‫~לא‬

‫לה~איב הבן יהי'‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ר~א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ק~‬ ‫לא‬ ‫~ל‬ ‫~~והה‬ ‫לו‬ ‫י~לא י‬ ‫ל צר~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד~ל~~ים ה~~ ~ו~כי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר כלל וכ~~ן~ וע~כ גם‬ ‫ל~~ו כ~~דם ולאי~יי~‬ ‫~‬ ‫~ל~ולם~‬ ‫באש~ נכ~ר~‬ ‫לו‬

‫ר~~יווי‬ ‫~ר ~בור לא ~קש‬ ‫~ן‬ ‫ע~ל~~ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ ~~‬ ‫ק~‬ ‫ו~‬ ‫ב~‬ ‫א~~ו‬ ‫~בר הב~~בא~~נם‬ ‫~~ר~זה‬ ‫~ו~ה~ל‬ ‫לל‬ ‫נ~ה~~‬ ‫כא~ לפע~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ך נו~‬ ‫~~ל‬ ‫~א~ע ~ר~ו~ ~~ני‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב~ואר‬ ‫ו~~ ~~~~כ~ב~~~ו ~~~~ד‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫אשרראה‬ ‫י~בנו ג~כוכ‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~ן~סכפלי~ה~ם ~ו~~ים ~~~ו~ה~~ך~קול ההי'~~~וא‬ ‫~~שר~~ ~~וק‬ ‫ה~~יל‬ ‫הבן אביו‬ ‫כיש~~‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫קול בא‬ ‫לו‬ ‫צ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ע~וש~ע כל‬ ‫נו‬ ‫לצ‬ ‫~ נ~~ה~ל~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫~ל~ להנ~ילו ול~לבי~ו ולי~ן לו ה~‬ ‫ו~~י' ל~ובע‬ ‫וי~ףו~~יו כ~וש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ז~~ילא ~~ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫יאנו ~ב~ים ~סוף ~ל‬ ‫~זו~‬ ‫~‬ ‫~~ו~ ~הב‬ ‫קל~ו~~ה~~~‬ ‫~ל‬ ‫~א~~ו ~כז~‬ ‫~כ‬ ‫יי~קבל כל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ם לכ~~‬ ‫הי'לו~ל~~רלא ~~לו~‬ ‫לנ‬ ‫א~‬ ‫י הכל הוא ~~~ו‬ ‫כ‬ ‫י~~~ללה~~י~י~ל~ני~~~קב~הבו~איי~~~‬ ‫~‬ ‫~ בא~ל~~~~וא‬ ‫תו‬ ‫~ה‬ ‫ב~~~ל אם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫הוא‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫אב‬ ‫ו‬ ‫~~~א~~לא‬ ‫אי~~~‬ ‫שה~~~~‬ ‫ק~הוללה~ר~מנו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ע"י ~~~י‬ ‫לי~ן ~ר‬ ‫א~~ ולא יו~ר~‬ ‫~ליא~‬ ‫ה~עלי~‬ ‫לאא~ ~~~~ ~דא ~ולזה‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ ~~‬ ‫~רכ ~~‬ ‫נ~‬ ‫~או‬ ‫~~ו~‬ ‫~פ‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫וא~יםא~~"~~צ~ק‬ ‫~~ל ל~ש~~ ו~~ה~‬ ‫~ים~‬ ‫י~~לא ~די‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~ע‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~ם~~י‬ ‫אל~י‬ ‫~~ו‬ ‫ינ~ו ד' א~קהומלל~~~י‬ ‫~אע~~לע~בוי~יו~‬ ‫~כ~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫מ~~א~‬ ‫~~ו~ ~ ~ל~הבן ~~צ~ו~‬ ‫~‬ ‫יו‬ ‫הה‬ ‫~ו‬ ‫א~ ~ל~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫אה~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י'‬ ‫~ייש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~נ‬ ‫היי~שי~יי‬ ‫~ ~‬ ‫~ ~~ן ל‬ ‫ה~~ב~יי וב~~י~י‬ ‫~םה~ם ההצע~~ב~~יו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י~~במבאל~~~‬ ‫אא~ז‬ ‫ו ~' את ~ול~ו ~‬ ‫בבנ‬ ‫יראש~~‬ ‫ה~ה‬ ‫~~בזה ~ ~ז"ל ב‬ ‫~~~~ב~ו~~ ~~צ ס~עפ~~~ מ~ש‬ ‫~פי"~‬ ‫~ש‬ ‫~ט~‬ ‫ע~ה ~י~ב~~ם‬ ‫~"~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ע‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫מאס~ר~~‬ ‫מיאן‬ ‫~"ל ~‬ ‫~~וטי‬ ‫יל‬ ‫~ב‬ ‫בו~‬ ‫~ל~~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫~~ ~ל‬ ‫ש~~ה‬ ‫ו~ה‬ ‫שה~‬ ‫ים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ש‬ ‫ב~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע~‬ ‫~~ל‬ ‫~~' קלי~ת~"‬ ‫ב~~ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~ה‬ ‫מ~י~ת‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ית‬ ‫אשר ~י‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~כמס~ ~לה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ב~~ה~י‬ ‫~~‬ ‫נ~~ ~‬ ‫נ~ל~~תו~ א~~~ א~‬ ‫ב~~ה א~~~די~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~ה‬ ‫קול‬ ‫~‬ ‫~הו‬ ‫~~ ~ ~ ~ ~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ת‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~~ת‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~ ~ י~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫ע~יא~יות‬ ‫~‬ ‫~כ"ן‬ ‫~ ב~~‬ ‫~~ו~ ~~~‬ ‫קולמ~ו~הוא~‬ ‫כ‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫י~~‬ ‫~‬ ‫~ נמ~ ~ ~ ~ ~א~~~ ~~ ~ ~ ~ ע~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫של ~שם אל~ים הם או~יות הי~םואותיות ~~ל הם הח~דים‬ ‫ו~~שב~~"~‬ ‫י ~ר~ת ה~'‬ ‫ב'‬ ‫ולזהיתכןכ‬ ‫מש~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~ם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~ה~ש‬ ‫~~‬ ‫ם ~ו~‬ ‫~~‬ ‫בט~"כ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫מ~~‬ ‫ל‬ ‫נ~~‬ ‫~~‬ ‫~מ~ו הגבו~ות השם א~י~ם ו~ת~~ל היני~ה הג' ~לי~ות ה~‬ ‫~ם ~ימ'שכ~ן ו~~עם הוא ג~כ ~ו דקיי"ל ~ת~ק~ ~~די~ם~ל‬ ‫י ה~~‬ ‫ש~ה~ר~"~~~~~יםע~יעליותם בדי~נא~~~י~א ~ד~~~ ~~~ה ~‬ ‫~וף~ו~~~~‬ ‫כ~‬ ‫היא~~~פרא~ל ונ~"ה שהוא כולל הי~ג מ~ות ממ ת ~"ל יע~‬ ‫~‬ ‫ה'א~ז קולנו‬ ‫שהוא ו~~ה וזהו ~וז‬ ‫הנ~לשיצאו ממ~ים‬ ‫~‬ ‫~ה~~‬ ‫ב"י מן העבוודיהשמ~ויז~קו ות~ל ~ו~בתמה~פ~ ~~ים‬ ‫~ת מש~תמ~ ה~בו~~‬ ‫וש~ר~םאא‬ ‫~~~~~~ביאור מהשאמר~י~~~'‬ ‫ב~~~ר~ו~וא~‬ ‫ק~~ א~ו‬ ‫~~~בחולאי~י'‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה~~ת~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫משמ~~~~~ו‬ ‫צ~‬ ‫~~‬ ‫ובוכים ו~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~ש~ם רחמים מ~ת~ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ימהלהושי~ ~י~וע~‬ ‫~כי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~ית ~~לינו ולהוציאנו מגלות ~חשך והחל הזה וכן כ‬ ‫ל~‬ ‫ה‬ ‫וכ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫~נ~ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~ט‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~ מת~ללי~ עניני‬ ‫~עניני‬ ‫בענינ~‬ ‫ואחד ולא מ~ח בנו‬ ‫צ~כי עוה~ז~צ~כים לכל‬ ‫בה~ג‬ ‫ול~תושאח~‬ ‫והוא ~אהבעלילשהואאמחח~מתשיש כעת כעס ~יכול~~~‬ ‫~ינו‬ ‫עלרוע מעללינוכי אמרו~~ל ~יר~~ייומא ~ל~ה כי עלי~‬ ‫ע"כ הכע~ס~הוא ~~ל‬ ‫~מיו הוא‬ ‫א~כ~כ עד‬ ‫נבנה‬ ‫~ ש~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~י שומע‬ ‫בה~~צ~~בככלא~עכתילביאתואשו~ ו~~תן~תביי~~ק ~"ב וע~ז~השאי~‬ ‫ב‬ ‫~יות יוש‬ ‫ה~‬ ‫~~~‬ ‫~ח~‬ ‫ו~~‬ ‫~ב"ה‬ ‫י אמרו חז"ל ~"ס ~~~ות‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫מאתנ‬ ‫ף‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~וב‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫יס~חישב‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ועשא~‬ ‫ככאל‬ ‫ב~ל‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫י~כעסל~~ע~ ~ מ~~ נח~ ל~‬ ‫נ~~‬ ‫~ו~~‬ ‫~ימינ‬ ‫~אב‬ ‫~~~ק‬ ‫בהמ‬ ‫~ו~נומי~ יתני~‬ ‫~"ה ולחס~דז~ ~כ~ ב~יניו~י~ ~~‬ ‫ת~~~עלי~ ~‬ ‫תל~~ עלי~‬ ‫~בת או‬ ‫ו~חמ~מב~ים ב~ר~‬ ‫~י'לח~ מה שאנו‬ ‫היח~ ל~~ו~ ע~בא~‬ ‫כ~ ה ~‬ ‫~נך‬ ‫ו~~‬ ‫ש~ני~‬

‫יה ~~י‬ ‫~~ ח~יא~‬ ‫~ כי~ א"כ‬ ‫~ס‬ ‫לא ~~ ~עי‬ ‫~וי‬ ‫~א~ת ~~ס ~כ~אלא ~ושל~ יס~ ~~‬ ‫~~ל ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫~ קויתי ~~ ק ~‬ ‫~ יא‬ ‫~~‬ ‫~ת ~~ב~על‬ ‫י~~~‬ ‫~ ~~ ~ ~~ ד~~ קו~ ~ ~ א~‬ ‫י~‬


‫וישמע ש~~י ~נ~ל וזהפיה~כ וש~ר~ם ~~ל~ון ו~ביו ש~ר את‬ ‫מש~ת ה~~ש ואת ~מרת ה~זב‬ ‫ב~חלל~‬ ‫~היינו שתהי ~צפים ו~שת~ים‬ ‫ות ~צוה ואזהדב~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~יה~~ק ובנין ה~זבח ואז ~הי'‬ ‫ל~‬ ‫ינהי~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫עוד~צף ~לב~י מחמת שלא‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫הדבריםכאן ויא~חוב~י מן ה~בודה ויזע~ו ~הי~ו‬ ‫הי'‬ ‫~י‬ ‫~ש‬ ‫~ל בה~~~ ~בוד"שתז~~ת~ לה‬ ‫י~~ל~‬ ‫~ל צ~ת נ~~ם מן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ויזכו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫והי'‬ ‫ב~~~~‬ ‫ת~‬ ‫~ ~~~ר‬ ‫ונותם~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~ הי' נח~~ בע~י‬ ‫הל~ה~~~ירי~כאלהוק~נ~~ננוה~ וה~רי~וי~~אלי~~~‬ ‫ת~ידין כ~ד~ן‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ות~ל שועתםאל ~~~~~ ה~~ו~~ההיינו~רב‬ ‫י~‬ ‫~ל‬ ‫~~ל~ו~י‬ ‫ל~~י ה~~יכו‬ ‫'‬ ‫~ש~צו~~‬ ‫ל~‬ ‫ב~ו~ל~~~‬ ‫~~אילן‬ ‫~י~ מ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ל האל~ים ~ן ה~~ו~ה‬ ‫י ה~בודה ~ה~~~~ו~~ל‬ ‫~"~ ויאנחו~~‬ ‫את‬

‫י~‬ ‫~~~וו~ו~~~~~נו והי'‬ ‫~~~פ'‬ ‫לב~ד~'~~~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~~~ייט‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ההו~‬ ‫~~ע~ח‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫~~~לו~ו‬ ‫היד~‬ ‫~~‬ ‫מ~‬ ‫~פ~הרתי ל~~~ב~עו~ד~~~ ל ב~~~ה‬ ‫שו~ע~~לתכל‬ ‫ב~~~כי‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ב שהוא‬ ‫ו‬ ‫י'לנ~~ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫טוב~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ג~‬ ‫י~~~~הלב~~ול~סודמילוי ס~גו~יאו~~י‬ ‫ג~כ ל~וש זשה~~נשוהו~נ~~נה~~ה~~~‬ ‫ה~~~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫לצדיקים ו~~‬ ‫ו~ו'‬ ‫~וב~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫כל ב~~יל ~הה~ליון הה~~ל‬ ‫~לרני~~~~ו וז~כי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז נ~רדים ~~נו ש~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ו נ~~ה‬ ‫ועי~‬ ‫~גי~~‬ ‫~~~~~ו~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל~~~~~ר‬ ‫לה‬ ‫~~‬ ‫הב‬ ‫רבינו לה~‬ ‫א~ייש‬ ‫~‬ ‫י~ול~אויו‬ ‫וז~מ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫י וה~יב ~ו ה~~~ה‬ ‫דבר ~~כיכי‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫בו~כ~בוד אא‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~יהו וגו~~~~ איה‬ ‫~י~‬ ‫י~‬ ‫כו‬ ‫נ~‬ ‫וגי'וש~~ הדברי~ ו~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וע~‬ ‫~‬ ‫ו~~~לות‬ ‫~דור‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫יךח~~א~לל~ה וג~~~~לושל~~ויי~~~~ף~~ה ~~ ~~~ ~ל ~‬ ‫~~~נ~תו ~~ו~~סוידעל~ ~ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫~~~~~‬ ‫~~לבתל~כול~~ה א~~ם ~~~ו~ועת~נו~~ויתירההבא~~~~רלא‬ ‫ב~ודכי‬

‫ילשיו~דבריםא~כיא‬ ‫~ל‬ ‫~ו‬ ‫~ל‬ ‫~כ‬ ‫יו‬ ‫~א~א‬ ‫~ גם ~נכיב~צ~י לה~~לל ולד~ר‬ ‫א~‬ ‫ה‬ ‫דוברי~ל~ני‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫שנש~ת~‬ ‫~הי' מלובש‬ ‫~~~ה ה~ליון‬ ‫ולזה ~~ל‬ ‫ב~~ג~~בא‬ ‫~‬ ‫ההב~ל‬ ‫~ב~ה~‬ ‫הק~~ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫ו~ב~ב~ים~~י~‬ ‫יה~'נ~יא~ך וגו' ו~~ת את הד‬ ‫י~ואנ~י אהי'‬ ‫יו‬ ‫ח~‬ ‫אי‬ ‫עם אהור~~ם~‬ ‫~והיינו אם‬ ‫~א~ה ב~~יגה כזו~לא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫הנה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~ית~ת~ל~בו~ד ~לב~~א~רן א‬ ‫ינ~~~~ הדב~ים ~~~ודיי~א כנ~ל ואנכי‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫אהי‬ ‫~חי~ ~י~ו הי~נו ~~~~~ף‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~ ו~~ ~ל ~ורות ה~~ה ו~י"ז ג~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ו~~ ~י~‬ ‫~~ל~שי~~~יורלא~אל~יהש~לו זה~י‬ ‫ש~~~ו ~שה ~~~‬ ‫~וכל~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~ל‬ ‫~~‬ ‫תר‬ ‫~ה‬ ‫חוי~‬ ‫~~ןא‬ ‫ואהרן~יתר~‬ ‫הג~ו~~ול~~‬ ‫להעלוא~~נו~היי~‬ ‫וה~~~~ו ~~יינו ~נכללגם‬ ‫~ת~לבש לצור~‬ ‫ב~ו‬ ‫ל~רות ~~~ה לנו~הם‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~וב"ך אות~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ה~ל~~~‬ ‫~י~‬ ‫מ~~‬

‫ו~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫ד' עמנו וה~~נ~ו ~יינו‬

‫~~ר‬ ‫~הוא‬ ‫יו~ר ואמרוהי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫נל~וש גם‬ ‫או~~ן‬ ‫ל~ י"ל‬ ‫~ז‬ ‫~~~תו‬ ‫ל~~'ו~‬ ‫ה~ורו~ ~~י~~~ו‬ ‫~ול‬ ‫נ~~י~ ה‬ ‫~ו~~ ~‬ ‫~~~רים‬ ‫~~~לני~ מ~ ~~~~~~א~~ל ל~~~ ~ו~א~~מסל~~~ר ~~ה~~~~י‬ ‫~ ו~~~~ ~ודהב~ל‬

‫כנ~ל~~~~י~~די ~~‬ ‫~ר‬ ‫לו‬ ‫ה~‬ ‫י~ש‬ ‫~~~~'~~יו~יו ~~ו~~~ז~~ ~ו~~~~~~~~~ו~~ן~~י~~~ל‬ ‫~~~‬ ‫י~‬ ‫~ו‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ ~נ~~ל ~~~~י~ו‬ ‫~~‬ ‫המ‬ ‫~~נין‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫יי~‬ ‫י ו~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~‬ ‫ינו‬ ‫~קנוי~~‬ ‫~~ו~ ~ ~~~ ~ו~~ו~~~~~~ו‬ ‫י~~~‬ ‫י~י~~~‬ ‫י'‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~י~~ו עיכו~‬ ‫~ם‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫מ~ג~~~ו~~ה~לו~~~‬ ‫~י'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~ ~כוח~ם~~~~~~~‬ ‫~~~~~~מה~~~~לג~~~‬ ‫~‬ ‫ום‬ ‫ל~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫מל~~~~ ~~~~~~~ ~~ני‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~'~~~~‬ ‫~י‬ ‫ו~~ וע~י'‬ ‫נוטלין‬ ‫~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫ו~~ ו~~ ~‬ ‫וע~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י מן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ל~~~ו~ ה~~~~ ו~~~~~~י ~~‬ ‫~~~~ו~‬ ‫~~~ ו~~‬ ‫~ ~יזה ע~ודה‬ ‫~~~ני~ ~ף‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~~ודז~ו ~~~~~‬ ‫~ן~~~~‬ ‫ן~~‬ ‫ה~‬ ‫ו~‬ ‫~'~ הב"לשבז~ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~~ל ~~~~ ו~~ ל~ם ~ז ~ע~ה‬ ‫ל~‬ ‫~~‬ ‫שי‬ ‫ש‬ ‫~~~ל‬ ‫ב~י'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~ל ~"ה ש~ו~ כ~"ל‬ ‫~~ם‬ ‫מ~~יש~~~י~~ם‬ ‫~סוד‬ ‫~~‬ ‫לה~~~~ ו~~לה~~~~ א~ ~~~~‬ ‫ע~ם"~טוב~ך‬ ‫ולזה הי‬ ‫ל הא~~י~~ ~ס~~ ~~הטו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ב~ו~‬ ‫ו~י~ז‬ ‫ה~~~ה ~~~~ם‬ ‫מ'~הע~'~וד~~~~וו~~~~כווונ~ ~ל~~ וי~מ~~~~ים א~‬ ‫~ ו~ז~ור‬ ‫~~‬ ‫ו~~ ~נ~מ~ וי~מ~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~ל~ים~~ ~~י~כ‬ ‫~~ נא~~י~‬ ‫"ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~~ור ~~כיא~~~~הה~ א~‬ ‫~ וכ~ל~ ~הלכליל~~ל~ו‬ ‫בכ~~~~~~ל ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~‬ ‫~~ו~~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫וננו~‬ ‫ו~י~זי~~דו~~ליפות‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~~~ל ~~ל~ו ו~~ו‬ ‫~~~תם‬ ‫נ~~~ם‬

‫ה~‬ ‫ושמ~ ~ל~~~ ~~‬ ‫~י‬ ‫ויזכור אל~ים ~ריו‬ ‫ע~‬ ‫י~‬ ‫נת‬ ‫ל~ז~‬ ‫יה‬ ‫ל~~ש~לה למעע"ל‬ ‫~ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ועי"ז ~~~בל‬ ‫הצ~י~ים ~~רה‬ ‫~ם‬ ‫~~‬ ‫~ה ש~ללו ~~ל‬ ‫יצם~~‬

‫יצ~ ויע~~‬

‫בנ~מו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ויזכור‬ ‫~' ~ולינו‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫ז‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~מ‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫נ~~~~ין ~ה‬ ‫~י~ו‬ ‫ם ב‬ ‫ול‬ ‫~~~ ~‬ ‫צרי~ין לה‬ ‫י~וא~‬ ‫יי~'~‬ ‫ל~‬ ‫~אוא‬ ‫ר~‬ ‫~~ ~~רב~‬ ‫~ ~רא ~~~ע‬ ‫~~ אל~~ים‬ ‫וגו'‬ ‫אה‬ ‫ד~‬ ‫יצ~~‬ ‫~ו‬ ‫א~‬ ‫~~ם לס~~‬ ‫~ מזה‬ ‫קו~לי‬ ‫~נוויזו‬ ‫~שז~ר‬ ‫ב~י~והי'‬ ‫ז'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫~~~~‬ ‫~ ~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫ימ‬ ‫רכ‬ ‫~ול~שו~~על‬ ‫~~~~ ויז~ו~לנו א~~~י~ו~~~~~~וי~כו~ א~~י~ כו'צ‬ ‫~פמה‬ ‫~~‬ ‫שדע‬ ‫וי~ל‬ ‫~ס~~ב~ל ~~~ו~יםהללו‬ ‫~מעט מ~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ג‬ ‫ה‬ ‫~~~ב~~~ ~סרים‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו~ל‬ ‫י ~~~'‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫ש~י ~לי~םו~~מ~רמ~יי~ו~~~~יהא~מיז~"~ל~~~~יי~ד~ו~‬ ‫רמ~רי"ק‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫כל~~אל~ מ~~‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫~ש~ק ר"ת‬ ‫~יני~ת~ל~‬ ‫ם‬ ‫~יל~נוע~‬ ‫~~וי'‬ ‫זו‬ ‫~~~~~ר~‬ ‫א~~דג'~~~ל~~הן~~~~‬ ‫וי~~ב סוד~ניקו~‬ ‫הוא‬ ‫~א‬ ‫~~‬ ‫~~יו~לםל~י‬

‫~~~‬

‫~~ר~~ יצח~‬

‫א~~‬ ‫ז~‬ ‫~ה‬ ‫ח~~ ו‬


‫~א ד~~ורשל ~חק‬ ‫שימ~ודיניו~ל‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫יצח~‬ ‫~~‬ ‫צ~‬ ‫~~יא‬ ‫יא~השםאב~‬ ‫רהו~אלו~~י~ע~קב‬ ‫חק‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ואל‬ ‫~אלהו‬ ‫נקו~ין‬ ‫רזי‬ ‫ב' נקו~ת ה~ים ~~"~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~בסו~ חנ~מ~~קים ה~ים ~~~~י‬ ‫~~י~ ש~~~א ונתק~לו ח~"~‬ ‫~~~הווא‬ ‫~ע~י‬ ‫~~~‬ ‫יחייחדו ~ם הי~~‬ ‫~~~~~ם‬ ‫והד‬ ‫"‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ל ~ל~~תנ~ו~~~~~פ מר~ק~ ואתחנן‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫התפלו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ק‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ת"ק ש~~י‬ ‫י~לוא~ח~ן~ ש~~ולפי‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫תפ~‬ ‫יי"ן‬ ‫גימט' ת~~ ~ל ~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~םית~ןכית"ק שנהממ~הים~~קי~‬ ‫~ ~תפללו"ת~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫~~י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~~תפלות‬ ‫ע~~י~ב~י‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫נ‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫'‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ה~לא מהל~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ש~"י‬ ‫י~‬ ‫גי‬ ‫מ~ל‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫אינכם ח~רים ~מ~~אל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫זהוזהו ~ברי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ל~‬ ‫~‬ ‫~להש~ואגי~~ י~‬ ‫ק ה~~ו ש~~ו‬ ‫ל~‬ ‫~~~~או~זי‬ ‫ולה‬ ‫ז'~ל~כ~‬ ‫~ל~כ~~כנת‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫בכ‬ ‫~ם‬ ‫~ח‬ ‫~~י~ן ל~ם רחמים~~יה~‬ ‫ש~תי‬ ‫~~ נק~ת~מ~~ הייג~‬ ‫א~רהם יצחק הנ"ל‬ ‫י ה~'‬ ‫ש~~‬

‫ע~~ ה~לם‬

‫פ~‬ ‫ו~‬ ‫~ו‬ ‫~י‬ ‫~~~‬ ‫~~"ל~‬ ‫ם~ גם‬ ‫ל~~‬ ‫~~~לנק~‬ ‫~ו‬ ‫~ו‬ ‫~המ~ך~~ ה~~~~‬ ‫ל ש~ו~‬ ‫~‬ ‫ריב~צ~יםהג~~‬ ‫~~~ינו~מר בא~~ה הי'~בלת ה~~לה הלא‬ ‫~ח~‬ ‫~ה~~י~ה מ~~~~~~ ויז~ירא~~ם ~~י~ו היינ~‬ ‫וי~~ ~ ~מ‬ ‫תרח~ ~ י~~ב ~~~~~ ו~~ ~~‬ ‫~~‬ ‫~~ אב~~‬ ‫~~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~ול~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫נ~ודי‬ ‫~י~~ ו~~ל~כ~םי~~~ ~~~צ~‬ ‫אברה~‬ ‫~~~~~~‬ ‫ד~‬ ‫~~‬ ‫~ ו~~"~~~~~~~לב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~נאמר‬ ‫א~ים חת נאק~ם‬ ‫~~~ ואי~ש~יעם ~ א~~~ת~ו~לי~נתו כמ~י‬ ‫~ וי~~~‬ ‫בה~דםמה ~~~‬ ‫~א~רת~‬ ‫~‬ ‫~ה‬ ‫יצ‬ ‫אח~ ו~~~‬ ‫~ה~ם‬ ‫רצ‬ ‫וא~~ח בלק את באלב~~םה~וגו'~~ויי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫את‬ ‫~~~ו א~ו~~~ם של ~נו ש~~ה‬ ‫ב~~ ה~זבחו~ ~ר~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ים‬ ‫~זבחות ואני ע~~תי כנגד ע~~ד~~אריז~ל~ב~~ר הלי~ו~ט~‬ ‫על ~ה הכית‬ ‫כול~ זה‬ ‫~לים וא~רוחז~ל‬ ‫~ ~ל~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ה"~ ~לש~לים‬ ‫במ~~‬ ‫והוא‬ ‫ת~~ ~לים ג'‬ ‫כי‬ ‫א‬ ‫~~~‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הז~ ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫לל‬ ‫לע~הג' רג~ם~י' י~אלעו~‬ ‫ים‬ ‫~כח‬ ‫ג' אותיות אל"ה‬ ‫ה~'‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫א~"ם‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫מ~~י‬ ‫~ע~~‬ ‫יו"~‬ ‫י~‬ ‫הע‬ ‫לח~~עה מי אשר אשמע‬ ‫ינ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה~ו~~‬ ‫~לה~ח‬ ‫~‬ ‫להם י‬ ‫ה"~מ~ל א~ ~מאותיותמ"יא~ל‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫~לה~‬ ‫את‬ ‫עיי"ש פי'ורא ~ ~~~ה ה~םהיי~וכי ה~' ~ותיו‬ ‫יאל"~‬ ‫יק~‬ ‫~ם‬ ‫~יל~‬ ‫~זה וז~ ה"ה מ~ ~"ההי~ו ~אה ל~ל‬ ‫~אותיות ה~‬ ‫~יניקה ~שלל"~‬ ‫~~"אמ‬ ‫מס~יהג'אותיותא~~ה ש‬ ‫~"~א~יותמ~י ע"‬ ‫~'‬ ‫~ט~א~ת שהם‬ ‫הג' ~ל~ם לזה רצה ~~רג על ה~ת‬ ‫ס~‬ ‫הל~‬ ‫ו הא~ות שה~א ג' או~ות א~הוית~ןל~ הז~~‬ ‫~~י~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~נות‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ש~~ ~י‬ ‫עול~‬ ‫~‬ ‫~ ~ ש~ ה~~~די~~‬ ‫~ ק~‬

‫~י‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫אכילת ה~~ים ולא אכילתהב~לים‬ ‫לא נהנים ~הם רק כולה‬ ‫~‬ ‫~ה ו~ע מ~רי האריז~ל ~ב~ע"ח‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫עול‬ ‫שכ'~כל‬ ‫~~~‬ ‫שאי ל‬ ‫~ כל‬ ‫~לההיא בח~ לאה‬ ‫עו‬ ‫~לונ~~~י~ש~‬ ‫ל"~‬ ‫~~נות~ע‬ ‫~רב~ל~ההיא ~~' ~ותי~ו~‬ ‫י~~~יונ~‬ ‫~י ה~י~י~ש‬ ‫ת‬ ‫~~ו‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫א~‬ ‫הו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~'~‬ ‫ל~~ה~ל~ב~~~ל‬ ‫~~'אות~~ת ~נז~~ים‬ ‫~י' מא~ים ~ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫רומנ~~ה~‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫י~יצ~~ ו~ני‬ ‫~~זזה~היי~ת~ן~‬ ‫אותי~תמ~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ע~‬ ‫וו‬ ‫י~~י~‬ ‫~ש‬ ‫ה‬ ‫~~~~ר~אוו‬ ‫אל~~‬ ‫~~לק~םי~~~‬ ‫~ ~ר~~ ~~ה‬ ‫~~~ל‬ ‫ג~ות‬ ‫~ף‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~~~כ~~~~ וה~ולו~תנחש~~~ע~ית‬ ‫ת~~ן‬ ‫~~רים ~י'‬ ‫למצר~ם ומוב~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~~~ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י ~ל‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש~~נו~‬ ‫~~והיינ~י‬ ‫מ~ ~צו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ע~"דה~ריז~ל‬ ‫עושבה‬ ‫ב~~ו~ ~‬ ‫~‬ ‫י כור~ במו~יםנמ‬ ‫~' ~~~~‬ ‫~~תו‬ ‫י~פע"~ הוא‬ ‫~~~~ושה‬ ‫~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע~‬ ‫ה~‬ ‫כאהמ~י~‬ ‫~ו~'סוו‬ ‫מ~רומ~ז~‬ ‫~ל‬ ‫שו‬ ‫ע~‬ ‫~'י"‬ ‫~ג‬ ‫נ~ומ‬ ‫ס ~ט‬ ‫יי~ש‬ ‫מס~א~נ~ש‬ ‫ישי~~‬ ‫כו‬ ‫כה~~ס~ר ק‬ ‫~~עמים~ע~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫גימ' ~' וית~~‬ ‫יינוו~י~ל~א~ול~י ~י~י‬ ‫~‬ ‫מ~‬ ‫י‬ ‫מ~~רא‬ ‫~ה~ שלם ~קו~תומב"י~"ס‬ ‫אלא שגם‬ ‫יש‬ ‫ה ~‬ ‫~~ו~א~‬ ‫~ח~‬ ‫אלה~י~ו‬ ‫מה~~ר ~פירות ~~ו~ה שהוא ~ודמודים‬ ‫~וא מי~ר‬ ‫י ~מילואו גימ'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מס~~‬ ‫בנ~רינו ו~~נינו נל~ך כי חג ~' ~~ו~ נל~ךג~~ה~וא יונ‬ ‫ו~~ו מס~~י ~ם היינו‬ ‫א~י"ם ~ולו הואב~~ושה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫אל"~‬ ‫יי‬ ‫י~‬ ‫~ו‬ ‫מ‬ ‫' לו עוד‬ ‫י ~~ושה אבל פרעה‬ ‫ך~~~~ו ~ו~ולאיהי‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫~ ~~ולוכי קו~ל הוא‬ ‫י~‬ ‫מי ד' ~י‬ ‫יבמילואו~ם~ותיותאל~ה‬ ‫~~ ~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ולא ~~~ח‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~נ~ל ~~ו~י~ב ~~ים‬ ‫סמס~~ ~‬ ‫י סודי~‬ ‫~‬ ‫א~מ~לוסוד~והק~ו~~ול~ש~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~~נה וע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫יבמילואו‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ונ~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫י לא ל~~ם חוסן ו~מהרה הש~י להצ~ל את‬ ‫~~לבית פרעה ל~מר~‬ ‫וז‬ ‫יע‬ ‫מור‬ ‫עמוע~י הכחשלאותיות אל"הכנ"ל וזה ~אנוא‬ ‫~יםוי~מע ד' ~ת‬ ‫~יא‬ ‫ונל~חמיד‬ ‫נ~‬ ‫יול‬ ‫ק‬ ‫~ו~היי~וש~"י תפלתינו נת~~ו א~יות אל~ה של‬ ‫ם~‬ ‫י~‬ ‫ל~‬ ‫~נאמר ו~מע~א~‬ ‫~~ים שלמי י"ס‬ ‫כ~‬ ‫וא~רא~ה~נ~אםקת‬ ‫ל~‬ ‫כ~‬ ‫~היינו~ה‬ ‫ס~ ~נל~~~ו~ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫לא~תו~יצ~‬ ‫וי~ור א~ים את בריתו את‬ ‫~ב‬ ‫קו‬ ‫סוד‬ ‫י~‬ ‫ל~ת~~‬ ‫נ~~‬ ‫~~א‬ ‫ונ~‬ ‫"ל‬ ‫~אותיות ~נתעכ‬ ‫רו‬ ‫ג' ~~~ת ~וא ג' רגליםא~ש~‬ ‫יל‬ ‫~א הכח ~‬ ‫ג'‬ ‫~ ~‬ ‫את~ריתו את אבא‬ ‫רלה"ם‬ ‫אלק~ אתס~נ~תם ~כור‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~~~~ ~ת י~ב‬ ‫ל~ש מ~ש א~רהם‬ ‫ולאיצ~‬

‫א~‬ ‫~נו ~~"ח‬ ‫~~‬

‫ל‬ ‫א~ וי~ל‬ ‫~~ ויזכ~ את ~~יתש~‬ ‫לא~א עפ~"~‬ ‫~ו‬ ‫בכ~נת‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י~וי~‬ ‫~ ג~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ז"~י~‬ ‫~עני~‬ ‫~ ~~‬ ‫יע~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ע~~~~י ~~ל~י~ו‬ ‫ר~לאין‬ ‫~~ה ב~~ן‬ ‫ב~‬ ‫א~ ~נו~~~~~~~נ~~~~םו~וצ~יכין ל~כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫בידינו ל~~לו~~ ~~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ~~~ינו ~ם ר~הצ~י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א~~~יל~רש‬ ‫~~~‬ ‫נ~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~ל~ול‬ ‫~~רפ‬ ‫~~~לו~ך‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~ו~~אהו~‬ ‫~ירו~ב~~ ~~ו~כ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~ו~ה‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י~ויד~~ומ~~~~~~יל~~~~ ~~~~~‬ ‫נ‬ ‫נ~~~א ~~~ו~וז~ ~ו~ ~~~ו~~ ~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז' ~~~~ ~נר~~ ~~~~~ר~ ~ו~ ~ו~‬ ‫~~~~~ נ~ו~ ~~י'‬ ‫~~למ~~~ ~~ ~~~ו~‬ ‫~~~‬ ‫י~ ~~~ ~~~~ ~~~לו~~ ~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~י~ו ~~‬ ‫כ~ו~~צוו~ ~ל~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י ל~נו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ו~ י~‬ ‫~~~~~‬ ‫~ו‬ ‫~~~י~י~הי~‬ ‫~~~ר‬ ‫~ ~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~צ~~‬ ‫כ~~~ ~~י~~~~~~~ו~~ע~י~~~ו ~צ~~~י~‬ ‫~יי~~‬

‫~~~~ ~~~ו~~ו~~ ~~~~ ~~ ר~~‬ ‫~~~~~~~~~~~א~~~א‬ ‫~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~ווז~~אנ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ו‬ ‫~~~~~~‬ ‫נו~~~‬ ‫~~~ ו~~~ור‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫יכ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~םו~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~ ו~"~ ~~~ו~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ה וא‬ ‫~~י~ו~ ~~~~~‬

‫ה~‬ ‫~~~ר~ ~~ר~~ ~~~~‬ ‫ד~מ~~~~~~~י~~~י~~~~~‬ ‫ם‬ ‫~~~‬ ‫~ויצ~~ ~~י~~~~רו~~ ~~ ~ו~~~~וז~~~~י~י~~~~~ ו~~~ א~~‬ ‫י~‬ ‫י~‬ ‫א‬ ‫~ינ‬ ‫~~~י‬ ‫~א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כנ~~~‬ ‫שהו~‬ ‫~~י~~~~~‬

‫~ני~ו זו‬ ‫~~~~ ~ל~י~א~~"י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~ו~~גיז~ו~נ הו~כי~ר~~נו~וד~ה~~~~לא~~ו~~ ~~וי~~מ~ו~~~~~רין~א~זכל~נ~י~ןי‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~‬ ‫יד~‬ ‫~~~‬ ‫~י~ ~~ו~אא~ נזי~ו~~ג~~ז לי~~~~ ~~יא~~‬ ‫~ל‬ ‫~ל‬ ‫ר~‬ ‫~ולז~ ~~~~~גידיו~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ר~‬ ‫~‬ ‫~~ויה‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫א‬ ‫~~וק‬ ‫זה מ~יא ~~‬ ‫~ל~‬ ‫~רי~ו~ ~ו‬ ‫י ה~~ר ~זיווג~~~יהוי~'ו~~~~~~וי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~~~שוירא‬ ‫י אל~ים~~~~‬ ‫~יינו ~צ~י~~~י' ל~~אל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~ה~~ וי~~‬ ‫י~וע~ ~~~ל ~~~"~‬ ‫ב~מל~ו א~~יר‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫~ל ~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~ד‬ ‫~מ‬ ‫ל~‬ ‫ד~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א~~~ה א~רויד"ע‬ ‫~לא‬ ‫~זיו‬ ‫רי~ם ~א~‬ ‫וג~א~םי~ע ~וה כא~~~ם~ו~~ ~אריז~ל ~~רים~‬ ‫~~~ל~~ון ו‬ ‫א~יםו~‬ ‫~לא מ~ש~וו~י~ז~כ~~ הגאול' ש~ל~~ פ~~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫כל~ז~ווי~י~ ל~מי~םלהו~~ושר~‬ ‫~~‬ ‫כו‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫ראל ~יז~ מצ~~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫נמ~~‬ ‫ובי~~‬ ‫ו~בו~‬ ‫~ ויוציאנו‬ ‫ו~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫י~י‬

‫ג~ולוגו'ויוצי~נו‬

‫~ז~ה‬ ‫~' מ~צ~~ם‬ ‫נ~וי'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל~מ‬ ‫י ~ו‬ ‫חו~~ ה~~~~ה‬ ‫~ו~ ו~~~~‬ ‫~~~~~~~~ ממצ~ים ע~~י‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫אל~ ל~מ"שבכ~‬ ‫'‬ ‫~~‬ ‫~~צ~ו ~ו' ו~מו~א ~~זוג~לו~י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~מ‬ ‫י~י~‬ ‫וא~~ ~יום ~~ו~ ~י ~ל~~‬ ‫~מ~~~~~ני‬ ‫כ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫י~‬ ‫ה‬ ‫זה‬ ‫כ' ~הו~ ה~~~ו~~ ~~~ ה~ו~~ ~ו~~י~ו~'לנ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג~ול ב~~~ומ~~ה~~ינו~ומה‬ ‫ו~~ו~~~~ו‬ ‫~~דו~~י~וכ~~י~ת אדם‬ ‫ו~ני~ו~יו ~~ני מי~~ךי~~~~~‬ ‫ו~ו~ ~ל ~~ו‬ ‫גדול‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וו‬ ‫~~~~‬ ‫נ~~~ ע~~ו‬ ‫ה~~~ה א~ור‬ ‫~ע~~ו יגיע‬ ‫~ו~ כל ג~ו~‬ ‫ו~ו~~‬ ‫~~י~ר~ה~~~לי~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~י מ~‬ ‫~~~~ה‬ ‫~~~ו~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו ~~נו גו~~~‬ ‫~~י~' הי~ו ~~ו ~~~ו‬ ‫~~~ו~~~~~י~נ~‬

‫~~‬ ‫~י‬ ‫~ ~~~~~~~~~~~ו~~‬ ‫~~י~ו ו~~~נו ~~~~י~מ~‬ ‫~~ו‬ ‫~~נ~נו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ו ו~~~י~~וו~~~ל~יי~‬ ‫ז ~~נו‬ ‫~ל~~~ ~י~~‬ ‫ו~י~‬

‫שוי~י ל~ג~י‬ ‫י ~ונו~~נו~~ונו~ינ~‬ ‫ובז~הינוע~~~~ ~~~~~~ימ~~~~ו~הו ג~~~כשונ~ויאומ~~~~~~~~~~נ~ו~~~~~~לי~~ו~~‬ ‫יה‬ ‫~ל~‬ ‫~~‬ ‫בי~י~ו מה‬ ‫כ~יכול‬ ‫~נו ~~~‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫י ע~י~ו‬ ‫~~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ל ו~~ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י ~'‬ ‫י~~ וכ~מ~~וז~ ובי~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~~ין ל~ינ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ~~יב~~~י‬ ‫ביום ההוא ~‬ ‫~יתי‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~כ‬ ‫ע~י~ות‬ ‫~לה‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫י~‬ ‫ד'לנגדי‬ ‫~א‬ ‫ה~~ו~עו~ד ל~גדינו והואא~נ~ו~ו~ שול‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~אםהי‬ ‫על‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ רע~‬ ‫לו~זהל~~נ~ ~~~~"~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~~נו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ד~~~‬ ‫ש~~‬ ‫י~ה~הוצי~נ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י שא~~ ה~ב~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~ב~‬ ‫ו~~ ע~י ~~ף ו~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וכב~~‬ ‫ובמו~א ג~ול זהב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ז~והיעיי~~~וז ~~ו~מ~ל~~א~לל~די מ~~ ג~~ל ול~ה מס~~ם ~‬ ‫~ילו~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫'‬ ‫ל‬ ‫ד' ~מדה ג~ו‬ ‫שכינ' שה~נין יש~~לל~~י‬ ‫ע~~‬ ‫י~שב‬ ‫~מה~מ ה~ב~הוגא~י~ו‬ ‫~נ' ~~גלהעלי~ו‬ ‫ירא~‬ ‫~י‬ ‫גילו‬ ‫ע~י ~ליח אלא ~~~‬ ‫~~ה‬ ‫ממצ~ים‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫מ~~~ ולה~שליח כו' הכל תמהו הלאב~ב~~‬ ‫~~~~~~~ ~‬ ‫ו~עצמו ל‬ ‫א~~כ~אני‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫וי~לחול~‬ ‫~ים ו~~"י ~~~‬ ‫~ב~'‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~~דיבו~ הכ~~ מ‬ ‫זה‬ ‫ה~~~ מלא~‬ ‫~ ו~~מל~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~~ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~~~די‬ ‫להב‬ ‫הל~~‬ ‫~~‬ ‫ב~‬ ‫הו~'‬


‫~~י ~~~~~~~~~י~~‬ ‫~~~ ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~י‬ ‫הכתוב ~שלח מלאך ו~י~ו‬ ‫~~ ~ו~ שלישר~ש‬ ‫ל~~מקום הול~ל ו~יאנו מ~~‬ ‫~או~ה‬ ‫~לכ‬ ‫~~ ~~י~ להג~יל‬ ‫~תאמצרי~‬ ‫~~ה~~ה ב~ו~ו ~~~ו והי' ~מ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫~~~לכיו~~ ע~י‬ ‫~א ע"~‬ ‫~יו~~~ל~ ~~ם ה~~ן הואכ~ הנה ~~‬ ‫~~‬ ‫מ~~ם ח~~ים~ל‬ ‫~יךי‬ ‫ל~‬ ‫צז‬ ‫~ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~~~ש‬ ‫~עו~ג~ול~~~ב~~ים אםיש ~א~י~זה~י~‬ ‫~‬ ‫~~~ת~~~ ~~ ~צר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ונ~מ~ בעצהמוו~הי' ~םונתקיים‬ ‫~ה‬ ‫~כל‬ ‫ישת~ל ~שות כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫להשר‬ ‫וא‬ ‫ה~ר ה‬ ‫~ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫םכ~~‬ ‫אמנ~ הצו~‬ ‫וו‬ ‫~ת נ~~למ~א~‬ ‫~ו~‬ ‫~ר ג~ל ~עצהי~ת‬ ‫ל‬ ‫~ ~סוע ב~‬ ‫~כ~ת אע~פ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫הוא‬ ‫~~ין עז~ה~ו‬ ‫שהו~ שו~‬ ‫~ענין‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ח הוא הו~ ~ה ~~יתות‬ ‫ימ‬ ‫אעפ"ישזההא~‬ ‫שכ~ ל~מו~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ ו~כם הכב~‬ ‫~מלך‬ ‫~~~על ~נו~ע בעצמוכי ה~~~~ ~ישנ~אמן‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~רכ‬ ‫מה שנוסע ב~~מ~ו‬ ‫~בי~ות‬ ‫י~‬ ‫ו~ל‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ין ~‬ ‫ב~נ‬ ‫ה~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הו~ ~את‬ ‫וזה הוא ה~ר~שהי'~~ימ~צכ ~ם‬ ‫ימו הי'ל~ ה~ ~ל~ לעפם~~~‬ ‫מ~‬ ‫~ע"ה~ל ~ ה~עניןזה ו~~ה~צ‬ ‫א‬ ‫~עה ~~צ~‬ ‫~י~‬ ‫כבי~ול ל~ניו יתב"ששאיןל~ יקרונאמןרוח‬ ‫~ת עמו ה~פחיתות‬ ‫לב‬ ‫מכ‬ ‫~~ל ל~~ו ל~ה ה‬ ‫ךו~ ~בל כיון ש~~וה~ ~ עב~את‬ ‫כמה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫מ~‬ ‫יחו‬ ‫ו~י~ ששל~ נאמן ~‬ ‫~עמים ל~ר ~ם‬ ‫~"ה שהר~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~ב~ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ף‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫כ~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~מר‬ ‫~ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫לת~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ל~~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~~ח‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫כי‬ ‫ר~וי‬ ‫~כב~‬ ‫בה‬ ‫ך ~נ~וא~פ~ככמ‬ ‫כול‬ ‫י~~ ~~צמו~בי‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~ו~‬ ‫~מו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫תינו ו~~~ו~‬ ‫חיבצ~וו~‬ ‫~~ה א~םהלו~~מרמשו~נ~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~לעם ק~ו~~וששלחמ‬ ‫~‬ ‫לב‬ ‫י הלא ה~~היש לו מלאך למל~ה~ן לשלוח ב~נין זה וישלחלא~ת~הימת‬ ‫אך‬ ‫~‬ ‫~ה ~ה כמה פ~מים א~פ"כ~‬ ‫~נו ~~ב"ה בכב~ו‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫ולא‬ ‫מ~~‬ ‫~ה ~~נו‬ ‫בסי~ר‬ ‫מ~~'‬ ‫~' מ‬ ‫~"י‬ ‫~~"ה ~~י‬ ‫צ~‬ ‫~~מו~~‬ ‫לי‬ ‫~ומ~קב~ה הנסוי~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~מ‬ ‫ב~~ו ~עצ‬ ‫רים‬ ‫מ‬ ‫היינו מה שה~ ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~לא~‬ ‫~~"בלורי~‬ ‫ב~~‬ ‫~א ה~ל~ניו‬ ‫לו‬ ‫~ו ~‬ ‫י~‬ ‫~הוש‬ ‫~‬ ‫לי‬ ‫~מסיי~יםאני~ו~‬ ‫~ליה‬ ‫~ב~הלוכ~מה‬ ‫אש‬ ‫חכבו~ שאי~ מ‬ ‫אתו~‬ ‫שלש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה~~ הי~וע הפ~עמי~‬ ‫~~~ק זה אלא‬ ‫~ם‬ ‫גםשל~~י‬ ‫~~ה~תי~ אע~ו~בש~המו~ מ~ שה~וא~ול~הלי~‬ ‫וכא~~‬ ‫ע ה~השל~ ~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫וכב‬ ‫~ ב~דו~עצמב‬ ‫~~ל‬ ‫~~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ב‬ ‫~‬ ‫~~~ הוא מי~י‬ ‫~~~‬ ‫~~‬

‫י~~~‬

‫י~‬

‫קי~‬

‫~‬

‫הו~ ס~~מ"~ב~~‬

‫~ ~~~~ית~~~ ~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~~י~‬

‫ה~~י ה~ה ~כ~~~~ווב~צמ"ו‬

‫מצרים ולא‬

‫כבו~דעצ~ם גי~' ~ב‬ ‫~~‬

‫כו' הוי'ולא‬

‫מ~~~‬

‫ולא‬

‫~ני‬ ‫ה~לי אני‬ ‫אני‬ ‫~רי ה~~י ~והר~~ף ט‬ ‫~ ~ ~אב~אר~י~‬ ‫~~ו הו~‬ ‫ל הנה נו~ע~ל~~‬ ‫במט~ט ~סו~‬ ‫הי'‬ ‫~~יםהיינול~עה ~מ~י~כי‬ ‫ו~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~~דאמ~לב~~~עהע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫בעבדאדילה ו~יןדהוי ת~ות דה~י‬ ‫י~~תי‬ ‫וזהו‬ ‫~~~י ה~~‬ ‫~~יז~ל א~ ~~וא‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫~~ ~ ~י‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫~"ש~והיינו‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~בז~ןש~הוא‬ ‫~דף לכוס~וף‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~וא מט~ט הוא~ב~~ ~י~~' ~ז‬ ‫~~~~ י"~ לכל~מהן ושינוי לכ‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ןו~‬ ‫י ~ז~ןש~י~‬ ‫זעיכ‬ ‫רינו~ בזיוויגא~דא ו~ה'‬ ‫~ וכ~תי שם ה~ר~מר~כרב"~לכ‬ ‫י~~ו אז כביכולההוי'ונמ‬ ‫~נה‬ ‫הו‬ ‫מר‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫סבת~תרב~ו~יו כ~~ואר‬ ‫ור‬ ‫מאותבי~‬ ‫נ~~ם‬ ‫ה~~מצ‬ ‫~כ~נת בין‬ ‫~~ת רצה שה~ם הוי' נ~לף באותיות הקוד~ים‬

‫המאו~~ם‬ ‫שהם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~ו~יו~ עיי~ש‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ~~ין‬ ‫כי‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ט‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~יי'~מ~‬ ‫~~בס~ ה~לב~ ~~~~~או ~~ ו~זא~הוכינויא ל~ל שינוי‬ ‫ל~ל‬ ‫~'~מותה~~ל‬ ‫הו~ ב"ה נר~ה ~כן שמה~~הוא‬ ‫~‬ ‫מרמז~י~ןהכ‬ ‫~~~ ס~‬ ‫~א‬ ‫רו‬ ‫ש~‬ ‫~~ ~זואי~ ~ יצ"מ‬ ‫ל~~‬ ‫קו~‬ ‫תמיד במ~קמ~~‬ ‫הו~‬ ‫~~ הנ~לה~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~~נו~‬ ‫~‬ ‫~מ~‬ ‫~~כ~ ע~‬ ‫ב~ הנ"לולזה‬ ‫ב~יתכן מה שאנו ~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~~ ע‬ ‫ב~מ"~ז~ ~ה~ו~ ~טשה~כי נה~מעלא~ברי הש"ס ~גיגה ב~' דו~ן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~מ~ת‬ ‫~ז‬ ‫~~‬ ‫~~כ‬ ‫י~‬ ‫~ו‬ ‫ל~ שה~ותשל אלי~ע הי'יען ~ה מט"ט‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫א~‬ ‫~א ~~ו~‬ ‫ו~ הו~ ~ה‬ ‫ית‬ ‫~ו ~ד ~‬ ‫~רים‬ ‫~~י~ותכיכ~ ובכ~ ק~ ~או~ ~~ ש~~ות מ~ך ה~ הי'‬ ‫~~‬ ‫~ ב~~~א~ ו~‬ ‫ע"~ ~~‬ ‫~ם‬ ‫ע~~~~ מ~~~וא ה~~ הו~‬ ‫ה~‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬

‫~ל~~ן‬

‫ב~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ב"ה ו~~י~אי~או‬ ‫~~ו ו~~~ו ~~לבוש~~ו ~וא ה~צם ולזה‬ ‫ו‬ ‫~~היו ~~ו~~~ו ו~~ש~ו לא~ר ש~תג~ה אנ~‬ ‫~ובדי ~~ז‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ה ק~~ו כבוד~‬ ‫י‬ ‫~~ר‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~ז‬ ‫צב‬ ‫~~ר ~~היו‬ ‫א~וב~'~י~~ו~~ באי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~ד ~~~ר ~~ו וע~~תי ה~ו~‬ ‫ן ~נו‬ ‫ל~בוד~וית~~ש ואי‬ ‫וז~‬ ‫יולא‬ ‫~~'א~ ~~הוא‬ ‫י~‬ ‫כי ~ט~ט~ו~אא~~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫~ני~~~ א~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ל~וש אבל~ל~~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ם~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~~ני‬ ‫אני ר~‬ ‫~~‬ ‫~יו~י כ~‬ ‫~~‬ ‫~ז‬ ‫ח~ו‬ ‫י ~כינהו~~ ~~~ ~ו~הנ~~ה‬ ‫ג~ול ~הגילו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~ה‬ ‫~~~~~ גוי וגו'ככל ~~ר~~ה~כםד' ב~~רי~ ל~ו~ י~ל‬ ‫ד~~י ~~ד~ר ~' סי' לע~ני~‬ ‫הד~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~~ה~~~‬ ‫~א~~~~‬ ‫א~ים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫יחנינו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~ב~ר‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י ו'~וי~~נ~ ~דרז~לשה~~~~ים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ו~א‬ ‫ט~~ו ~~ני ~~~~~ה‬ ‫שנ~מרי~א ה'~~יו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~א‬ ‫א~ר‬ ‫~~ו~‬ ‫ל~~~~~ול~~ו~הצ~יכין ל~דק‬ ‫אלי~ ו~לא‬ ‫~‬ ‫לו~‬ ‫~~‬ ‫דה~כ‬ ‫~~‬ ‫דב‬ ‫ת~‬ ‫וו‬ ‫כד‬ ‫~~נ~תי ל~י~~~~~~ וד~ו רז~ל ב~~ס ~ב~~‬ ‫לל~ ה‬ ‫~ק~ו~~‬ ‫~~‬ ‫~נוא~ש‬ ‫ש~ינו הגוןוא‬ ‫אי‬ ‫ז'‬ ‫ו‬ ‫הוא ~נון טהי~ג ~דות‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫~"~‬ ‫~ש~ה~~~~~וש~'זו~~~י~~ינו הגוןואינוכדאי י~ול~ןל~ון ~לא‬ ‫א~~יאו~‬ ‫ת~ל~~~מ ~כ~ראמ~ו ~הזו‬ ‫~כ~~ב‬ ‫~~~ם ~~מ‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫ז~‬ ‫~~‬ ‫~ני~ דף~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫מש~י ק~~~לתא ב~~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫כי‬ ‫די~‬ ‫י~ן הכ~לא כ~ל~‬ ‫ל~‬ ‫~ו‬ ‫כ~‬ ‫~כ~ו‬ ‫ולא‬ ‫ה~~~~‬ ‫כ~‬ ‫~יב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫פ~ו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫יו~~~~ו‬ ‫י~כי לא כ~ל ויעלת חן כח~‬ ‫ובזה ~‬ ‫י~‬ ‫~~ לר' זירא~~‬ ‫ל~ם י~אל ש~ב~‬ ‫ה‬ ‫~~ה דרכו ~~~‬ ‫נ~ת~ישהק~"ה נוהג‬ ‫ב‬ ‫ו~~ ה~ד ר‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫וחנ‬ ‫~‬ ‫כל זה ש~ם נ~אים חןבעיני לחו~לוה‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ב"~‬ ‫שהק‬ ‫לו‬ ‫שאיעש~ל~ו~~ינ~~~~נירו~~ואמנ~ מ~דק א~~ מ~יר וא~י‬ ‫ג~ימר~~ימ~ל~~‬ ‫ה~ו~ים~וותי‬ ‫אא‬ ‫ט~ות ~~~לא לא כ~לול‬ ‫ו~על‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫כ~~י שפחה ~ל~~‬ ‫פ~~‬ ‫~ר ד~~~ה ה~ה‬ ‫~ה ~א~מ‬ ‫~ל~~יד‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫~בדי~ אד~י~ ~ ה י~‬


‫ג~יר~ה ~ן ~ינינו ~ל ד' אל~ינו ~ד ~~~~~נו ~~נו ~~ ~~~ו~ רב‬ ‫י ~ב~נ~‬ ‫~וזוהיינו‬ ‫~ז~~ל‬ ‫~מ~~ר~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫דמ~~למיני~ ~~י'~מ~~לדל~~ם ~~~~כ ~~~~ ל~י~~כליבא~והי ~~~~מ~~‬ ‫לו~~~~‬ ‫כ~‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~~ו‬ ‫כמי~וה~נו~למ~~רומ~נה שאינו‬ ‫ל‬ ‫~~~ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~~ני הנו~ן אבל אשה מ~ אינו ~ו~ה‬ ‫נ~~הםו~נותבןו~לה יו~ר‬ ‫י ~~ל~~~ף‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ~ר~ויכי~"ן א~ה על‬ ‫ל~ול~ כ~~ש ~ש~ס ~~וטה נ~ז‬ ‫~~~ם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫לי~ןלו‬ ‫ל~~ד ד~ ע ~~~י' ~יב~‬ ‫אין‬ ‫~‬ ‫ן~ ~~~י~‬ ‫ו~~‬ ‫נ‬ ‫י ~~וניו אז הוא נו~ן~‬ ‫~ל‬ ‫~ו‬ ‫לז‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו~~‬ ‫~יו לע~~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫וא~~~ל~‬ ‫י ~דונווממ~לא‬ ‫ח~~מו~כי הכליו~עין~י~ ל~~~זה יו~~~י~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יאד~ניויו~ר מ~ר ~~‬ ‫לו ~~י~‬ ‫נ~‬ ‫יי‬ ‫א~‬ ‫~~~~יאו~~נרו מ~~~ל ומ~ה~והאלמ~~א~~~וא~~שלש‬ ‫~‬ ‫~~יו~ר מש~ר‬ ‫ימו‬ ‫ל~‬ ‫נ‬ ‫~ינ~‬ ‫ל~‬ ‫~~די~ ~~~~‬ ‫לא‬ ‫ג~‬ ‫~ו~~ ~ו~ן‬ ‫~‬ ‫~ולו~כ‬ ‫מ~~~וז~~~~ונו~ן ~ומ~~‬ ‫~~וד~ו~ן וכל ~~~~י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז~ן י~ן‬ ‫ו~~ ~~נו מ~~~י~~~מ~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הל~‬ ‫~~ ~לידג~י~~~‬ ‫~ליד‬ ‫ל~ושבו~~ן ~~י~י‬ ‫~י~‬ ‫~‬ ‫~ינינו~ה~ינ‬ ‫~~~~י ~~~~י~~ ו~~יני~~~~‬ ‫בל‬ ‫~~‬ ‫הנ~ ל~ס~‬ ‫ד'‬ ‫~‬ ‫לה‬ ‫~~‬ ‫ה~~‬ ‫~םל~‬ ‫וו‬ ‫נו~ו~~~~י~נינו~~י~נו ~ד~‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫ו~~‬ ‫נ~ ~~~‬ ‫ו~‬ ‫~ו י~נ~נ~‬ ‫~י‬

‫~ל~~~~~ ~ל~י~~~~‬ ‫יה~‬ ‫~ן ~‬ ‫~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫י~ ~י~ינו ~'~‬ ‫~~כ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה~~~יה~~~ ה~~ו~י~ ~‬ ‫~ו~~מרי‬ ‫ל~כי מ~~~ ~~~~י~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫יו נ~ב~ם~~~~כר~ו~~ד~יינ~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫לו‬ ‫י~אל‬ ‫א~ר ~~~ר ~‬ ‫~י‬ ‫~~~‬ ‫~ ה~~ ו~‬ ‫~~~~ ~~ינ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~~~‬ ‫ר ~"~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~~~~ל~~~י'‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫אד‬ ‫הר~י~י ו~‬ ‫~~~ וז~ דברי‬ ‫~~~רש~ההינ~‬ ‫ור~~~יו ~~נו‬ ‫י~‬ ‫~כא‬ ‫~ל‬ ‫ו~‬ ‫כמה ד~~י‬ ‫~וי~~כנ~כ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫סל~‬ ‫ו~י~נוכי וי~ונ~ ~~ה‬ ‫~'‬ ‫ו~~~‬ ‫~~~למד~‬ ‫מ~~~~נו~מ~נ~ו~ ~~~~ק~~י~~ ד~'ני~~~י~ וי~~נ~ ו~יים‬ ‫~ מה‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~' ח"ו‬ ‫י~~~ר~ ~ניו‬ ‫~~~‬ ‫יהי'‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~ל~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ד'~י~ר ~נ~ילוי~ול~ נה~~~~י'~~~י~‬ ‫~ ~~~ כי‬ ‫~י~'~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ לנ~‬ ‫~‬ ‫~~ו~~~נו ~~~‬ ‫~‬ ‫~ל~~י~נ~א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~נ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ר~~יני‬ ‫~נ~לוזהש~~ו ו~~‬ ‫גי~~י ~~ינה היינו~הי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~ו~כ~מו~כ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~~‬ ‫~~‬ ‫~ל~~ם~ו~~~~ ו~~ו~~ג~ו~ז~‬ ‫~‬ ‫ע~‬ ‫~מ~ם~~‬ ‫~ש‬ ‫~"ט‬ ‫~י~ ~לי‬ ‫ד~‬ ‫י~‬ ‫ל~‬ ‫~וב‬ ‫ו~‬ ‫נכ‬ ‫ו‬ ‫~ס‬ ‫~‬ ‫יש‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫לו~יו~ יר~ ~~~א‬ ‫~ול‬ ‫ג~‬ ‫יי‬ ‫ו‬ ‫י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~מ~~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ד'‬ ‫~ב~‬ ‫לו ~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א~לו‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫ומ~‬ ‫י~ מ~רב‬ ‫ו‬ ‫ר~יה ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~~י'‬ ‫ה'‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~ ו~~ו~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~מ~"ר‬ ‫ו~~ש~ט ל~~‬ ‫ל ~ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫הו~~~‬ ‫~ל‬ ‫גוי‬ ‫~~~‬ ‫~~לבומצו‬ ‫דומי~‬ ‫~ל‬ ‫~'‬ ‫~~~~ והללו לאו~~~ והכלו~~~~"~ע~יגילו~‬ ‫ו~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~וא לנו ~ן ע"כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~נו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~ט~~‬ ‫'בנ~‬ ‫יר‬ ‫~~‬ ‫~~רע~הלכםה~א ~ו~~ז~ ~היינוב~‬ ‫~~ל~~הל~~~~~םולזה יא‬ ‫ככל‬ ‫אלי~וי~ו~~‬

‫ורי~‬ ‫~נצ‬ ‫בי‬ ‫~אל אלקינו ~י~נ‬ ‫יו‬ ‫י"‬ ‫ס~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ ~מו~ים‬ ‫~‬ ‫ע~‬ ‫כנ~ל~‬

‫כ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~ם ב~~םלעיניך ב~~ם‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ו~ם ~כל ~ר עשם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫מם שאמר~יל~ש מם‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מלך‬ ‫~~תםי~‬ ‫ע~ומ~‬ ‫דםע~ה יר~יו יעשם ואת‬ ‫מה ~~~י‬ ‫~‬ ‫יי~‬ ‫~ושמ~‬ ‫~"~ ~~~ד א~~זל~~ד‬ ‫זם‬ ‫בס~רבני~ו~ ב~א~רי ~נוכה ~~‬ ‫וי~וע~~ם םואכיי~‬ ‫ע~‬ ‫~~~~ם םוא‬ ‫י~ו‬ ‫ו~ו~ה~ק~ם‬ ‫~ן‬ ‫ו~‬ ‫י~‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~דע‬ ‫ם~רש~~~~י~ו לו ~צ~ה ~~~~ל דוש~~~צ~~ו‬ ‫יא‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו~צ~~דםח~לו~‬ ‫~ו~‬ ‫ה~ו~ית‬ ‫ל~‬ ‫~י‬ ‫~זראת ו~צ‬ ‫צר וזםו יש~~םא~ל ~ז~~ם מ~‬ ‫י‬ ‫ו~ש~~~~~‬ ‫~י~ וצ~קם כ~לעיי~ש ל~רכו ~ה~‬ ‫~~ם~~אמת ~שיםלב ם~~~~‬ ‫~מ‬ ‫יר‬ ‫רז‬ ‫~‬ ‫ים‬ ‫ם~מ‬ ‫~~~~‬ ‫~ ~~~~ו ש~~ב~םמ~יעלם~~~ללע"ז י~ע~םולאצ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כים~כל‬ ‫נ~~נם מ~ה ~~א גם ~~~~ם‬ ‫~~מ~~לל וםצ~~ק צו~ק‬ ‫~~~~~לל‬ ‫~~‬ ‫ו~~ל~‬ ‫~~~~~ו ויכולתו ם~ יכולת םל~‬ ‫~~ן ז~מיני'‬ ‫די‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫י~‬ ‫תו‬ ‫דנ~~ שפ~‬ ‫הגבים ו~~~כםרי גם מה ש~~‬ ‫ל~‬ ‫ווק‬ ‫ל~‬ ‫~ת מ~יעלי~~ל‬ ‫~ר~ מ~~~ו~ ~~~י' ~זר~םקו~ לוגם זםבמ~נת ~ם~נ~ן לו‬ ‫ע"‬ ‫~ולל~~‬ ‫יו~‬ ‫~טובלהטיב וכלדיבו~~‬ ‫~ג~ו‬ ‫~~י‬ ‫ו~‬ ‫י~'‬ ‫ד~‬ ‫~~~‬ ‫םנוו~אך זה םוא מש‬ ‫םלב ו~קב"ם‬ ‫בעיןי~ם‬ ‫בות‬ ‫א~ם~לם‬ ‫מ~פלל ב‬ ‫~~ם‬ ‫ם~~‬ ‫מ~‬

‫~ו‬ ‫~~~ו נול‬ ‫~כ~לו ם~~לוםה~להבלו~ת‬ ‫מ~~ד'‬ ‫ל‬ ‫ו~ע‬ ‫ו‬ ‫שק~ב~ם כביכולכללו~ו~זום~ לם~פ~דה~םמ~ו~יר~י‬ ‫מם‬ ‫םע‬ ‫נ~~~ל~י ~יו‬ ‫ו~~לו ~וא‬ ‫ם~‬ ‫שא~‬ ‫ר‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫יע~ם‬ ‫םרצון‬ ‫ר~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו~ע~"כ ו~ת‬ ‫ו~~ב‬ ‫~קב"ם לם‬ ‫מעו~‬ ‫~ו~םי~~‬ ‫~ו~~תעפםל~ם~~וכיון ש~ב~ם י~‬ ‫כא~וםי' שועתם ו~~מםזכו‬ ‫התפלם וי~‬ ‫~ו~‬ ‫~םם ~עצמם‬ ‫~םם‬ ‫~~~ ~~לו ם~~ללו מ~צמםלכ~וםם‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫לה~~לם~מילא ~מם ~~~ב~ה~ו~ע ע~‬ ‫~~~~ םםת~~ות~ דלתת~‬ ‫~כיכל י‬ ‫םיי‬ ‫נו‬ ‫~םו ~נואומרים מלך עוז~ר ומושי~ע~~ולמ~~ן~םי‬ ‫מ~םוע"~ ול~ שומע‬ ‫~ר"~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫~~לת י~ל ב~מיו וע~ם‬ ‫בעת שועם~ליו םגם שםכלםואבב~י'‬ ‫~ם~‬ ‫מינל‬ ‫כ~~ל ע~"ז נו~ן לםם‬ ‫םוא‬ ‫~זר~םכ כל מאן‬ ‫פ~‬ ‫יזם םם~ע~רד‬ ‫מתנםוכאלו םד‬ ‫ם~בלתי~יוע‬ ‫םקת~~ונ~פת~םוא‬ ‫תנב‬ ‫ל~ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫~למ~ל‬ ‫בסוד ~ל ת~א ~נכי ל~~~~א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ב~‬ ‫םו~וכא~ר ו‬ ‫ו~~ש ג~ם נדבותתניף ~~ים ~ מתן‬ ‫ענ‬ ‫~~~י' ישוו‬ ‫~י‬ ‫~~~ל תו~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫תורה פת~וב~כעל~י‬ ‫יםנם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫י~םי~ בכל ~כלנ~שם ~ ~‬ ‫דולם ונפלאה עד~א~ד ו~~‬ ‫~~ם ג‬ ‫נם‬ ‫~ש‬ ‫נםע‬ ‫מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ם‬ ‫ם‬ ‫~ר‬ ‫ם‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ם‬ ‫ם‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ק~ם‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~ם‬ ‫ם~‬ ‫~~יםמת~לם ~~בם ונ~ם כ~וי ש~~ת~~י‬ ‫~לםם זם‬ ‫םםתע~~‬ ‫~בם ~כמם ם~~ל~ת~ םוא נת~ םג~ל ~בל את‬ ‫~כר~~מת‬ ‫~ ~~כ ם~ ב‬ ‫אם‬ ‫לז‬ ‫~וםתוו~רים~ לת~ ~י~ל‬ ‫קבל~ ~~‬ ‫~ כ~ םנ~‬ ‫~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫חשב‬ ‫ד~עילא וכ~לו לא עשו המה‬ ‫כ~ם‬ ‫~עת~א וא~פ~ד~ל~ילא עליה~‬ ‫~ע~~ת~ו ק~לוהת~ה מדעתם ~~מםבל‬ ‫השי"ת כאל‬ ‫החלי~וכן ה~‬ ‫~ נ~ות~~ור'צ~~‬ ‫~~ם ~בלו ה~~ה מד~ת~~מן ~ה אתע~ו‬ ‫תם‬ ‫גש‬ ‫הוא אתע~ותא‬ ‫שא~ מ~נ עולה‬ ‫בח~ ה~~ם הוא מה‬ ‫ס~‬ ‫ש~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫למטה‬ ‫~ח"כ הגשם‬ ‫דלתת~‬ ‫התו~הה~~ע~‬ ‫הג‬ ‫~"~ למעלה‬ ‫~~ואח~כ‬ ‫הע~ולה‬ ‫לישראליו~ ~שםשש‬ ‫~תי~שם ~ואומר נ~‬ ‫~י~רק מכחחסדו יתהבא~~ש נח~ב לי~ראי‬ ‫ו~י~א‬ ‫ל~כן‬ ‫נ~‬ ‫לש‬ ‫נ~דפב'ו~תכי‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫אותו החוצה וי~מר~‬ ‫ם~‬ ‫ן ~ב~~י~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫לך‬ ‫כנ~ל~‬ ‫~שבה ה~~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~י ה~~~~ה‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫וי‬ ‫ה~מ~ה ~ו' והא~ין ב~'‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫צ~‬ ‫לז~ת ו~~‬ ‫ה ~ל האמ~ה ~ה~מין ~~~~ ו~רי~יןלה~ין מה זה ~~רה~‬

‫~וב~~יי"~‬ ‫~זכות לו‬ ‫ש~~~~ה‬ ‫~~ו מ~פח הר~~ת~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫כ~‬ ‫בר~ ~ב ל~י האמו~ ~אמי~‬ ‫ל~ל~‬ ‫א~כ מה‬ ‫חכמה‬ ‫בו‬ ‫~ינ~לווד~~‬ ‫~~‬ ‫~אמ~ אח~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה'‬ ‫וד‬ ‫ב‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ו~יל~אה מ~ר~וי‬ ‫ע"י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ בח~~ו הג~ל~ת~~ות~‬ ‫~"זאה~כ ויח~~ה ~~~ההיינו ~הק~~כה‬ ‫בלי ~ש~‬ ‫דא‬ ‫כ‬ ‫וי~אברהם ~~~ו התע~~ר ~מו ל~אמונה הג~ה‬ ‫לל~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כי כן הוא‬ ‫~לי א~~~ות~‬ ‫שהנו~ן נותן‬ ‫~נין הצ~~‬ ‫~ו‬ ‫ש‬ ‫~עני אתי‬ ‫~~'‬ ‫מה~~ל‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו~ח~~יתב~~‬ ‫דל~יל~‬ ‫ה~וס'‬ ‫ג~י‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~~י'~~ו~‬ ‫ן~~~~‬ ‫ל~~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ותב~ן וכ‬ ‫~לה~~~וה‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫ת~ו‬ ‫י~‬ ‫'ו~ב~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫נ‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~י ~' א~ינו ~יי~‬ ‫~ו‬ ‫יוצ~~ ~‬ ‫~~~~כל ~ל~ו~י‬ ‫~~~~~~ל~~פי~‬ ‫~‬ ‫הז~~ל‬ ‫אנו‬ ‫~נה בכל ~~ם מ~~ש~נומ~יימים לכאורה‬ ‫ולפי‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ה~מ~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫לעת‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~‬ ‫וש‬ ‫~‬ ‫~~ןב~‬ ‫וי~לתו ית~"ש ואנו‬ ‫ב~וחו‬ ‫וה~ל‬ ‫א‬ ‫מ~י' הוא‬ ‫~א‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫שוםנ~ בזההאוב~ל הקב~הוהשב~ט~יח ~ו שאנונ~יים כל ל~‬ ‫בזה‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫סיוע מ~תו מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫'‬ ‫~י‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ו~תש‬ ‫תב‬ ‫~עצמי~~לע~י‬ ‫ח~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫הכצ~~~הכנ~לולכןמ~יים‬ ‫~יכול‬ ‫צ~נו ~הי~ו שה‬ ‫~הבש~~‬ ‫מתן וכעני~שה~ ~בלה ב~~ גשם כא~‬ ‫~ה הוא מ‬ ‫ובר~נך שא~‬ ‫נ~~‬ ‫ים לעשות‬ ‫~ךכי חפצ‬ ‫תו~ את‬ ‫~שים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ר~~באפי' ת~~‬ ‫~~ט ש~שינו אנו‬ ‫~תכל‬ ‫כל ע~ומע~‬ ‫י ב~‬ ‫~‬ ‫~ח‬ ‫~ש~‬ ‫יהכמ‬ ‫כ~‬ ‫ות‬ ‫~~‬ ‫~ש"ט הכלהוא ~שכ‬ ‫ו‬ ‫ל~~מה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~אי~~ו~‬ ‫כ‬ ‫ש~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫והה~~ת רק‬ ‫נ~עשהוע~כ‬ ‫מעצמינו‬ ‫ה~ווןסג~‬ ‫מ~‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫עש~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫~ א~~~ ~ ~ות~ בא~~יך‬ ‫בבח~‬ ‫ב~~~‬ ‫דיל~ כנ~ל~כי ~ל~ נ~ ~לשאנו‬ ‫א דאכלדלאו‬ ‫תב~‬ ‫~~תנח~‬ ‫ן~י~ שא‬ ‫ח~~ל~~ לה~~~אנוי~ליר‬ ‫~~ ~ל ~~ת ~ו‬ ‫~ונ~‬ ‫כי~~~‬ ‫ההת~~‬ ‫~א‬ ‫~~ת‬ ‫~~ ~~ א~~ ~ שא~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~~‬ ‫מא~ וה‬ ‫~אנס‬ ‫~~ב‬ ‫אקיי"להו~‬ ‫~~ה~ ~ ~~ הכ'‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫לע~‬ ‫~‬ ‫~~ה‬ ‫אע"~ ~ל ~ול~~~ ~ע~ הי~‬ ‫~~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~~ לטב~‬ ‫~~~~ ~ ~ ~‬ ‫~ו~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~י~~‬

‫ולא~ונינו ~~~ו ~י'‬ ‫~~צון‬ ‫~כל~ך‬ ‫וו‬ ‫י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לי~~~ל~~~~ו~~~ו ל~צ~~נו~ ~עש~ ה~נין‬ ‫ל~‬ ‫ינ‬ ‫או‬ ‫כצ‬ ‫~‬ ‫ו ~~~ינו ~~~~~~ו~~י‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫הי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~וא~‬ ‫יי~~ה~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫ול~~‬ ‫רג‬ ‫ע~‬ ‫י‬ ‫צי~~~~הי~~~לכי ~~ז~צ~~‬ ‫~‬ ‫~ם‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~י~~~ל ע‬ ‫~וו‬ ‫י'‬ ‫ן~~~י~ ו~ן‬ ‫~ל~~~~י‬ ‫ויו‬ ‫ה'~ו~‬ ‫ה~~ ~יש~~ל י~~~‬ ‫~~~י~~א‬ ‫ה~'‬ ‫ו ~~ו ~~~כל ~~~~‬ ‫~~~ו~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫~~ ו~~~~~~~ל~‬ ‫~~~ולה‬ ‫~לי~ם‬ ‫~~~~‬ ‫יו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~~~~~י~~‬ ‫~ולה‬ ‫~ ~~ו~ן ולנג‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~~י~ים~~~~~~~ ו~~~א~י~~ו~~~ ~~‬ ‫~~~ל~~~ו~~~יו~ה~~~~~~ה כ~יכול כנ~ל ~צ~‬ ‫ו~~~~‬ ‫י~‬ ‫~ז‬ ‫~ו‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫~ ה~ו‬ ‫~~נהי~וו~~י~~~~~ ~יינו ~~ה ~~~~~~ ל~~~~ ~‬ ‫י~ל~ הג~ו~~ל~~גצ~יול~ י~~~ל‬ ‫~ו‬ ‫ו~‬ ‫יג‬ ‫ה‬ ‫הוצ~~ ו~~~~ה~~~~~ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~נין זה‬ ‫הי~‬ ‫~~ו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ל~ו‬ ‫~ננ~~ל~ י~ו~ו‬ ‫כס‬ ‫~~~ן י~ה ~נ~לל~וי~~ו ~‬ ‫א~י~‬ ‫~~~י~‬ ‫ו~א~ו~~‬ ‫ו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ש ל~~ר‬ ‫~~~ ~~ה לכ~ ה' ~~הי~~ ~~צ~י~ ל~יני~~‬ ‫~~~~~ ~איג~ע‬ ‫~~~'‬ ‫נ~ו~ נ~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫הי~‬ ‫י~~~ה~ה~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~יני~ ז~ה‬ ‫~ ~~~וה‬ ‫נו‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~~לי~ו~י~ש~ס‬ ‫~~י~~~~~ה~~י~יו~ו~~~~~~~ ה~~~הו~~~ו~~~~~~~~ו~נ~י~ול~~~~~ו~~י ~~~~~~~~~~~~~~ז~~~לי‬ ‫כי ~~ה‬ ‫~ו~י~י‬ ‫וו~~~הגל‬ ‫~~~ו~ו~~~ף‬ ‫נ~ם~~צל~ו~‬ ‫ה~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~נ~‬ ‫~ ~~ו~~~~‬ ‫א~~‬ ‫~‬ ‫זכ‬ ‫ה ז~‬ ‫~~‬ ‫~צ~~~ו~צ~י~~~ ~~~~‬ ‫וצ~ונו‬ ‫~~י~ר‬ ‫~ע‬ ‫בו ~~~~לה~ ~ו~‬ ‫~ו‬ ‫ם~לה‬ ‫נ~‬ ‫ה~‬ ‫~ה~ינים ו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫גל ~‬ ‫~~ן ~~ו~~~יניו‬ ‫~ל‬ ‫ו~ודסו~ ~ו~~ ~~~ה‬ ‫ה~צ~יה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~~לו‬ ‫~יי~~ש וז~וה~יהי~ ~~ה~~~~ ~י~~הב~יניוהיי~ו~~~י'‬ ‫~‬ ‫~~~ו~~~לה יכולין דין ~~~הי~ם‬ ‫~~ם‬ ‫~צ~ו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~ו~י‬ ‫~‬ ‫נ~‬ ‫לו ~ל ה~~ים‬ ‫~~‬ ‫של‬ ‫וו~~נ~ל ינו ~~‬ ‫~‬ ‫~~~י~צהו~נו~ ~ו~ נ~ן~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~ן‬ ‫צי‬ ‫~ו~יןד‬ ‫~ ~~~‬ ‫י~ל~ו‬

‫י~‬ ‫הו‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫וזהי~ל ~~~~~יה~~~‬ ‫שיע‬ ‫~~~~ ~~ו~ו~~~ה גל ~ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~~י~ום~יני~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~ני ה~לכים‬ ‫~~~‬ ‫~~ה ה'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~ההיי~ו ~~ה ~~~ה‬ ‫~~ם‬ ‫~~‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫י~~‬ ‫ה~~הה~הןו~ ה~~לי‬

‫ה' ל~ני י~~~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~ון~~~ ~~יו'~~ עיניך‬ ‫ה~~~~ללכ~‬ ‫~~~~ ה~ל~י~~ה ~'~~להמל~~~ ב~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫הו‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫יו‬ ‫~ו~י‬ ‫'‬ ‫ה~ואו~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~ש~ולא‬ ‫~נ~~בו~יניו‬ ‫~נ~ל ~ל‬ ‫לך‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫נ~~ר~~זו~ ~כ~ נ~ו~זה~~~~~~כ לה~‬ ‫~~ל~~~‬ ‫~י~‬ ‫~י~~~‬ ‫~ל‬ ‫~ן~לל‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~צ~ה‬ ‫ה~‬ ‫' זה ~נ‬ ‫~~~~ה‬ ‫~~‬ ‫ל~ו‬ ‫ו~~‬ ‫ל~~~שר‬ ‫גה‬ ‫~~ה ו~י~ז נע~‬ ‫~~~ו~י~ם ב~~ ה~~ה‬ ‫אוז~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה~~יי~ ~~ה ל~ם ה'אלקיכם~~צ~~י~~ל~יניכ~~~יי~‬ ‫וכא~~~‬ ‫ו~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ר‬ ‫~ו‬ ‫ל ~~~~ם‬ ‫ה~טה הזה‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ל~~ם ~~ האו~ו~~~~הם וגו' ו~~ר‬ ‫~~‬ ‫~ ~ו‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לפר~~~ריר~"י~י~‬ ‫~ו~‬ ‫נ‬ ‫ן ~~‬ ‫~ם‬ ‫וי~~~~ל‬ ‫ל~‬ ‫~רהו~ ו~~~~~‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫הנני והפ~~י~ילכה~נונניהכה~נניהו~~ניי~~ ~~י~~י‬ ‫~ין ~ניו~‬ ‫ז~‬ ‫~~כן ~זה~~~ כ~ ו~~ו~‬ ‫ה‬ ‫יי‬ ‫~ה‬ ‫י~~~~‬ ‫~לל~~~~~~~וי~םוצרי~י~‬ ‫~~י‬ ‫א~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו~ו~ ל~ו~ ~~ונו‬ ‫ואי~םהו~‬ ‫~ום‬ ‫י~~ים‬ ‫~‬ ‫~~ו~~נ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ר~צי~‬ ‫~~ו~ליו~~רר~ ~~~י~~~רו ה~ינ~~~~~‬ ‫הו~ ע~י~~ ~~‬ ‫י'לכהונ~ ~נני ל~לכו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫שררו~ ו~בל~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫כו‬ ‫~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ו~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~~~ ל~~~‬ ‫ם~~~~~'~~ו~~ור~ו‬ ‫~~~כי‬ ‫~'‬ ‫~~ל‬ ‫~‬ ‫~~י~ ~~~ו‬ ‫~הונ~ גפ‬ ‫~~כ~יגי~ לי~~~~~‬ ‫~~~~~~~~ נג‬ ‫~~~ר‬ ‫ו‬ ‫~ר‬ ‫~~כ~ו~ה~~~י‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ול~~ו~ ~~~~ ~ו‬ ‫יג~ו‬ ‫ל~~ר‬ ‫ו~ורל~~ו~ו~ ~~יו‬ ‫ו~מ~ה~~ו~ך‬ ‫~~~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל~‬ ‫~~‬ ‫~~~ה ~ו‬ ‫לם‬ ‫~י~‬ ‫רה‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫וז~ד~~ ~~ה ~ו ~~~~וד לל~ום ~~‬ ‫~יצ~‬ ‫~~~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~זה~~רו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~~ז‬ ‫נגב‬ ‫גדו~‬ ‫~גז~"ול~ים ~י‬ ‫~~~ ~~~גו~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ג~ו~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫י וכ~ו~~ וא~ור‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~י~~~וש ~~~ ~ו~~~~~יל‬ ‫י~~ ~~ול~‬ ‫~~‬ ‫~נ‬ ‫~~~~ע‬ ‫~ל‬ ‫~ין~~ וכ‬ ‫~~~נ‬ ‫ו~ו~‬ ‫~~י~‬ ‫ה~‬ ‫~'‬ ‫~~‬ ‫ר~ל~צ~וו~~~ו~ ~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~ ל~~~ל~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ד'ב~גה~~ו~~~י~ ~~נד ול~~ום ר~~ ~~וי~ ~~ה"כ ~~י~לי‬ ‫ד' וזה‬ ‫וליי~‬ ‫~'‬ ‫ל~~וד‬ ‫צ~י~‬ ‫הו~~‬ ‫~~ ~ד ~ל~~~~‬ ‫ו~~~~ ~~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ~~ ~ו'ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~ה~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫יר‬ ‫~‬ ‫~וי‬ ‫~ו ~ז~ל ~~ודי~~ ~ו~‬ ‫א~ל~ה‬ ‫~~~ה ~~ו~~~~ו~~‬ ‫רו~ מ~~~ללו~~ו~~ ~~ ~~~ז~~ננו‬ ‫~~א~ ~~ור~‬ ‫~~~~~~י~‬ ‫~~‬ ‫~לו‬ ‫~ו‬ ‫~ל~‬ ‫~‬ ‫~~ו~~ו~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~~~~ו~~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י ה~~ל ~~ו‬ ‫~~~~ם‬ ‫י~ו~ה~ו~יאורלשון~ש~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~ל~י~ ~~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~~ון‬ ‫~~~ו~‬ ‫~י~~~~~~~~‬ ‫ג~ו~~ ~~~~ו~~~ו~‬ ‫ולכ~ו~הנ~~~‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫ל~~~‬ ‫י'~ו~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~ ~ו~ר‬ ‫ענוה‬ ‫~ז~ ו~~~~ה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~ה ~ ג~ול‬ ‫נ~‬ ‫ה~ל‬ ‫כי ~~ר‬ ‫~~~~~~ ~~ו~~ ~~ו~~‬ ‫ו‬ ‫ד~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ל~ כ~~ ~~~~ ~~~~~ו‬ ‫~~~~~~~ ~~‬ ‫~ל‬ ‫בך‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה~ו~ו‬ ‫ש~וא ~~~ ג~לו~ וה~~י~~ו~ ~~~~~~ ~~~~ והא~~י~‬ ‫א~~~ה‬ ‫ם~ו~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ~~~ב~~~~י~יצ~~ר‬ ‫~~~~ ~יד‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫זי~ ~~~~ ~~י~~~~~ ~~י' ה~~~~~ה~~ ~~~‬ ‫~~ההל‬ ‫~~~ לב~ל‬ ‫~~~י~~ל~~~‬ ‫~ ~~~~~~ה~~~~ ~~~~~~~לו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~צ~ר~~שורה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~~י~‬

‫א~‬

‫~יאו~‬

‫~~~~~ ~~~~‬

‫~~~ינ~ ~ה~ינו~~~~י~‬


‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י~נו שמ~ת אהבה לא השגיח‬ ‫היפך ~תו והשתמש בבח~ ג~~ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫א"ל‬ ‫וה~ו~מות כנ"ל לעשות ~ון‬ ‫בנך‬ ‫יחי~ך אשר ~הבת~י והיינו שתשתמש עתה במ~ת ואהבת את א~‬ ‫ייק~~~הונה הנני למלכות ולזה ~~י כך עני~יתם‬ ‫~י‬ ‫כנ~ל וע~כ השיב הננ‬ ‫אלק~‬ ‫ש~‬ ‫ד‬ ‫ה~סי~ים המ~~ס~ים קונם ועוב~יםבב~י'~~הבהו~ושים ל~ניםמשוה"‬ ‫בב~י' אהבה מקל~לת~~‬ ‫~~~ה כנ~ל והוסיף~~י ז"ל וא~ר וגם לשון‬ ‫למלכות אע~"כענו~‬ ‫ר~ל אע"פ ~~מרכןלצ~ך שעה ~נני לכהונה הנני‬ ‫הו~ מדת ענוה ~לו כיזה~ךהצדיקים ה~נויםבאמת שאינם‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫רי‬ ‫מבשותבמ~ש‬ ‫~ים ~צריך להשתמש במ~ת ה~הבהויגבהל‬ ‫~ב~ זו ת~ירכי לפבעזמ‬ ‫כי‬ ‫~~‬ ‫~להם כנ"ל וזהוהענין כש~~ה ה~"ה‬ ‫~טליןב~י' ~נוה‬ ‫מ‬ ‫~ע~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~ל~~ות אותות‬ ‫~ל‬ ‫~~ת ~שה~ינול~נהיג‬ ‫~ר~~‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫~ופתי‬ ‫~~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫מכל ה~~ם ול~ה‬ ‫~~~~ה כמ~ש ~איש משה עניו‬ ‫מאוד‬ ‫~ז‬ ‫~ו‬ ‫~ח‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~ת~ה‬ ‫~~‬ ‫~~~מ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מואהו~ושפלות כמ~ש‬ ‫לשון ~נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫בידך‬ ‫~~‬ ‫~א ת~‬ ‫נ~‬ ‫עו‬ ‫טת~ ה‬ ‫וה‬ ‫ט~ה וא"ל הק~~ה~~ ~ממד‬ ‫מ~הומ‬ ‫ז~~~ה~ מאו~ בי~ך מ~ה~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫להציל ה~ה פנ‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫ת~~ב~~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫הצו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫תנ‬ ‫מולפמ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ול‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ים‬ ‫ו‬ ‫~ת‬ ‫ועתהלא רל~השת~ש‬ ‫בי~ כשתצט~~‬ ‫יו‬ ‫ב~~עה ובכל ע‬ ‫הגאולה כנ~ל בב~~'ויגבהלבו ב~כי‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫הבצ‬ ‫ה'~‬ ‫שעשה נפלאות‬ ‫מ~~תי מצ~יק‬ ‫ופ~ל‬ ‫ז~ ה~ם~לצש‬ ‫ו~‬ ‫אל ו~~~ו א~~‬ ‫שעשה השבעות ~ופת~‬ ‫~~~~~~ישיעות לי~‬ ‫כאוו~~ו~אלאב~יו בתפלה ~ ~~ד~י~‬ ‫~מר ~"ו לעשות מה שאס~~‬ ‫ותח~ני‬ ‫~ב~ותם~ וז~‬ ‫יה‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫~ מ~ע~הלאהי'‬ ‫שאמר ה~~כי כל המופתי ~א‬ ‫~כז"ל ~רכות ~ף בכ~ תאכלועלשמו~‬ ‫תפלהשנ~א~"ם‬ ‫~ש~רא ~ם ה~~‬ ‫כמ~‬ ‫מר~ז ~ת~ה‬ ‫ק~םבכ~~התפלל~ם~ל~מכםוכןי"ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~ שהיא כמ"~‬ ‫שםה~אשר בסף בזכות‬ ‫~בלתם ב~‬ ‫ב~~ר ~מותסי'‬ ‫הת~‬ ‫ן~~‬ ‫ו~ה‬ ‫משה את‬ ‫ש~תי~ין ~בל ~כתיב‬ ‫י~ל‬ ‫הצ~ה ~מי~ם פ"א~‬ ‫משו‬ ‫~‬ ‫ך~‬ ‫ק~היינו כסף ה~ ~~~כמ"שו~טאש‬ ‫ימ"~‬ ‫ב‬ ‫בצל~כה‬ ‫מיע‬ ‫כי‬ ‫תרת‬ ‫הכפ~‬ ‫~ענין זה‬ ‫~תשל‬ ‫~רוק ~בל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~בעות‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫תורה~‬ ‫י~‬ ‫תובכ~‬ ‫א~‬ ‫המסורה ו~ך ח‬ ‫ן ל~‬ ‫אם‬ ‫שכ‬ ‫~כם ~~ותי‬ ‫~מס~ה ~ך ב"פ~י‬ ‫שאלךאאנם~נהטמאה בימאיחווזכאתלכוםכי הבינמהיאו~ארויה~תנאהבעילר~ז~הי ~יוכמלא~ה~~אים ~י‬ ‫וא~‬ ‫א‬ ‫ם~ זה נח~‬ ‫הזה~ ~בנהה"א~ש~‬ ‫~כמה ~ו~ות שה‬ ‫~מ"~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב~"ר‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ש~‬ ‫מז~~ ה~~‬ ‫~~~‬

‫~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~~~י~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~ ~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~‬ ‫~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~ם~‬ ‫~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫בעוה~ר ו~לאהי' מ~ז ~~ ~~ו~ כ~ה ~~פי~ צ~~~~א~י~י~ ~צו~י‬ ‫ומ~ש~~טו~~~ו‬ ‫~~ורה‬ ‫ה'‬ ‫~~~‬ ‫ל~‬ ‫'צו~‬ ‫ו~~ל~~י~‬ ‫~ו~די ~אמ~‬ ‫~~~ ~לי~~~~~י~א~‬ ‫~ח~~~~~‬ ‫~‬ ‫יל"ו~מר~~~~~ין~~~~~~~~~ה~~~~~ט~~וני~~~~ ~ריו~~וו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ד~~ויב‬ ‫~ו‬ ‫~ל‬ ‫~ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫יא‬ ‫ה~~ו~א~ וחלק~‬ ‫~~ ~~~~ב~ו~ה ב~~לל‬ ‫~נ~‬ ‫ין‬ ‫ה~יעממנו ~~‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫וצ~ה היןשלי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ל~‬ ‫וג~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ות‬ ‫ןה‬ ‫גליו~ינו~~והר~ה~ וה~ ~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מתכנסי~ה~~ ה~~זכו~ המ~ניו~~~ינב~~מ~ גם~‬ ‫יי~~ו ~גלו~ ~ ה א~בצ~~‬ ‫~~פלה אל~~י~מי' ~~ י~ואו‬ ‫והיינוע~י ~~~הוכן‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫לי‬ ‫פ~‬ ‫יכיושמ~~~ום~~~נוני~~~‬ ‫י~היינו‬ ‫הגאולה‬ ‫כ~~ו~~כימא~ו~ת~אל הטר'~~~ש~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ~פלה‬ ‫שי~נה‬ ‫~כחה~~לה‬ ‫ולזהמ~יי~כי~י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~היא יקר~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫לכל‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫אל~ צב~יה‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~~~‬ ‫י ~~ל~יש~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫לענ‬ ‫הגו~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ובכן‬ ‫וכן‬ ‫אין‬ ‫הגאו~‬ ‫~‬ ‫~א‬ ‫הושלי~ ע"‬ ‫א‬ ‫מא‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫השלי~‬ ‫~עשמ‬ ‫ח~ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה~י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~דאי‬ ‫שאום~ כי~י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫טא‬ ‫~ש~רקחלמ"נ‬ ‫~~~פטר~ ומה י~אה‬ ‫ה~‬ ‫ואונס‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה~‬ ‫עו~‬ ‫~ע"ה‬ ‫ה~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל~ך~נין‬ ‫עושין‬ ‫חלק~‬ ‫ח~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~אמר~י לשמורכדבריך~היינו דאםכי ~~ילפ~ל ~כל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~טלעל~הן עכ"פאנילא אה~א~ ~שבילזהכיחלקי מה י~‬ ‫~ו~‬ ‫~~ר‬ ‫ולשמור‬ ‫~ת‬ ‫לו‬ ‫עלי לעש‬ ‫~‬ ‫א~נרע~ה~נא בא~ת לא ש~ט‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫עלי‬ ‫~ל~‬ ‫ב~~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫בןח~ין להבטל‬ ‫ואיא~ה‬ ‫עכ"פ חלקך פ~ על~ ואך‬ ‫המ~ו~‬ ‫ממ~ לעשו~ ~~נים ~~ן מ~הם‬ ‫אם טמאה‬ ‫~נו~‬ ‫ו‬ ‫םתכ‬ ‫ח~‬ ‫א~ה~אי‬ ‫~ןלפטור ממנהואך‬ ‫א~ת והאב~י~א"~קיה~~אתה ח~י‬ ‫א~‬ ‫~י~~שיה~‬ ‫או‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~אמיה~‬ ‫~טל~~לעשש‬ ‫~~ועללנ~ות~‬ ‫ות‬ ‫~ה~ ~ ~שכ~ל‬ ‫כ~ל‬ ‫תו~~וויתבפ~ וצ‬ ‫א~ ~~‬ ‫~‬

‫ב~~~יב‬

‫~‬

‫~'‬ ‫~‬

‫שהו~‬


~

~

~

~

~

~

~

~~

~

~

~

~

~ ~ ~

~

~

~

~

~

~

~

~ ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~ ~

~

~

~

~

~

~ ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~"~~~

~~~~

~~~~

~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~

~~~~ ~~~~~

~~~ ~~~~~~

~

~

~

~"~~~ ~~~ ~~~~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~~~~

~~~~~~ ~~~~~~

~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~


‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫הרגאתבכו~יהםולאנתן~ו את ממונם~יינו~ ה~ר ביאור הלא‬ ‫כ~ראמרוחז~ל ~ו~ים ה~~ללי מ~ללי ~לי‬ ‫ה~א~ם‬ ‫לי‬ ‫צםר‬ ‫הואע~~י~~י ~~ינו‬ ‫עמ~~יני‬ ‫רל‬ ‫~ער ~~בכוונת ו‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫העני~‬ ‫הו~תמי‬ ‫יהמינים שהוא ב~~~כ‬ ‫כי~ אותו הזמן לא ה~ לזה‬ ‫~תר המל~‬ ‫~~‬ ‫ה~~ית שנ‬ ‫בגמ~לכות ~הוא‬ ‫~ה‬ ‫על‬ ‫~‬ ‫בשום‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫כ~‬ ‫~‬ ‫סו~‬ ‫~ כ~ א~ל ~ ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~ת‬ ‫נק‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ כי‬ ‫אי‬ ‫שיו‬ ‫ןלנו‬ ‫זה‬ ‫שלה‬ ‫~גב~נה‬ ‫ה~אמנם שרבו המי‬ ‫ר"‬ ‫מהש~נים בימ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫הכ~ ~מה הכתכר~של‬ ‫ג~ גמור א~תקנוה ~רכה זו‬ ‫פא‬ ‫הו‬ ‫לה‬ ‫~גיע‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש וזהו‬ ‫~ו~ ולכ~ ~אולה~"י לה~י~~~ם‬ ‫~יי"‬ ‫~~ הכ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~י~הוא‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫כ~האמ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫כ~ה‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫יכי‬ ‫~א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ע~‬ ‫כת‬ ‫~~ו~ז~ל~‬ ‫~אמ~ וע~~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ואם ה~ ~"ו‬ ‫ש יכולתבי~ינו לתקן כל שאר ספירות‬ ‫זהי‬ ‫הפ~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫כ~~‬ ‫בהא ~~‬ ‫ה~‬ ‫נ~~‬ ‫הכ~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~ האמונה~בט~וןמתא~דים‬ ‫~ה מ~ן~רי~~~ן האמו‬ ‫ש~נה~והבט~וןכי‬ ‫בש~ נ~עים מהכתר~ישיש לו א~ה בי~ו‬ ‫י כל ה~~ות‬ ‫זב~ז~יינוכ‬ ‫~~יך~‬ ‫בי~ו‬ ‫המלכות בכל הט' ס~~~ות‬ ‫~ת~~מי הבט~~א~ה ~~‬ ‫ש~~ם ח"ו‬ ‫ספ~תולכלצ~יו‬ ‫לתק~‬ ‫וה~ ~~‬ ‫ה~‬ ‫הכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫שאי~‬ ‫~~~‬ ‫בכ~‬


‫~~ו‬

‫~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~ו‬ ‫~~~ק‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יי~ו~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫~ ~~~~ו~ מ~יל~‬ ‫ו~~~ ~~ו~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬

‫ל~~‬ ‫ו~~~~ינ'י~~~~~~~~~~צ~י‬ ‫~ו‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~הי~~ה~~~~~~יוצ~י~~~~~~ו~~ו‬ ‫~~~כוו‬ ‫~~~~~~~י~~~ ~~לי~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~כיו'~ו~~~ יצ~~~~~~~~ל ~ ~י~ז~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫'ו~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ל~~נ~~~ו~~לי~~‬ ‫~י~~ו‬ ‫~~~~~וס‬ ‫~~~כ~~ות~~~~ו~י~~זמ~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ו ~~ג‬ ‫ולזה‬ ‫~~~~~~‬ ‫י‬ ‫~כל‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~~ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~לו ~י' ל~ו‬ ‫~י'~נ~~ ל~ו ~~ל‬ ‫~~~~י‬ ‫~~~ו~ ל~ז~~~ ג‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~י ~~‬ ‫~~~ ~~~ כלו~ ~י'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ו~ ~ו~ו~ ל~ו~כ~‬ ‫ו~י' ~ל ~~~~‬ ‫~~~ו~ ~נ~~~‬ ‫~‬ ‫ל~~ ~~~ ~~~ז~‬ ‫~~‬ ‫כ ~~~~ו‬ ‫~~י~נו ~~~~ו‬ ‫~~ל ~~~ו‬ ‫ל~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ה~~י~י~נו ~לא‬ ‫~~~י~~ו‬ ‫ל~ו הו~‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ו י~ו~~ו~~~~~ו~~~תמצ~י~‬ ‫ל~‬ ‫~ומ~יםעל ~ז~ לכ~ו~~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫הי~‬ ‫ל~‬ ‫ש~~ הי~ ~~ו‬ ‫~~'‬ ‫ו~‬ ‫~~~~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~~לינ'ומצ~~י~םההו~ג~~ ~צו~~י~נ~ו ול~ ש~א~~י‬ ‫~~~~~~ו~‬ ‫ו‬ ‫~ ~~~נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~כ~‬ ‫א~~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~~~~~ ~‬ ‫~~י~ו‬ ‫תל~~א~ ~~~~ם ~~‬ ‫לאש~~ צ~כיני~כ‬ ‫ה‬ ‫~מ‬ ‫ןכ‬ ‫~~ו‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~ל~‬ ‫~~~~ ~~~~נ~ה ב~~טות‬ ‫~~כ~~~א ס~~צ~יכין‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~יל~נוו~אתה~ם ל~~נ~ג~ם ~ם~א‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫ה~~‬ ‫~~וכו~~~~~‬ ‫ב~~הכ~"לאו~הי'לנ‬ ‫~~ול~ב‬ ‫א‬ ‫~~וכו ~~~~של‬ ‫די~~ב~~ה‬ ‫~~~‬ ‫י ~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~כינו ~י' ד~‬ ‫ל~י ~סינ‬ ‫~~את ~~‬ ‫ל~ ~מ~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫לנו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~ נת~‬ ‫~~~~~ ל~ ~לא‬ ‫א~~ן~~שוה~י~ ~"~ ~ א~לו~א‬ ‫~תיק~י ה~~תי‬ ‫~פלע~להמפ~ס~ו ל~~~‬ ‫א~א~~~‬ ‫דא~י~וזוה~~ ~~י~ד~ ~"~ ש~אנול~~~ז‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫זיו~ מ~‬ ‫~מה ~~~~~ מנ~םה~‬ ‫~~~~ ~ת~~י ~~~ ש~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~מו~ינו~~~ א~~‬ ‫יו‬ ‫לא‬ ‫~~‬ ‫בשמי ~ו‬ ‫הזה‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל~ ~~~~ ~~ל ג~ ~~‬ ‫ד~ מת~נ~ג~~א~נואז~ל~עוה~ז ~~יל‬ ‫~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫יג‬ ‫י ~ מ~~ו~~ ~"ו~ע~~‬ ‫לנ~מותי~לו‬ ‫~~ש~ין~‬ ‫~~וא~ ~ ~~ ~ב~~‬ ‫~ת~ מ~~ חס~‬

‫כא~~‬

‫א~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ו~~~~~ ~~~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ני ~י~ו‬

‫~~ו‬ ‫~~~נ~ ~~ני‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~~~~ ~' ~י' י~~‬ ‫~~~י‬ ‫~~‬ ‫נ~‬ ‫~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וי‬ ‫י~‬ ‫ו~ ~~~~ם~~~~ו ויב~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~תו ~~~~ו~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ם‬ ‫~ל‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ם‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י ~ל ש~ כמו ~'~~~~~וו~~ה~~~ת‬ ‫י~‬

‫~~~‬

‫~"~ מ~‬

‫~~~~~‬ ‫ו~~~~~ ~ו~~‬ ‫י~‬ ‫וו‬ ‫ה~בו~~~' ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~~י~~~ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י~‬ ‫ת~‬ ‫~ית ~~‬ ‫ת‬ ‫~~~~~~~~~~~~מ~~~יהא~י~~ל ~~ל ~~וה‬ ‫~~~~~~~~ו~נ~ת ~י‬ ‫~~~ הנ~נו~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~םז~עו~ה ~יא מאי~ה ~ו ~~~יו‬ ‫כ~‬ ‫יבע~~מצהו~ה~~~ מ~~~~רמ~~נ~םי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫הכ~וב‬ ‫ל‬ ‫~דם ת~~ר~~יוו~ן‬ ‫~‬ ‫א~ל אם ~ נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫זה ~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫זליות~~היינו ה~~ה ~~~~י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫וי~~ו‬ ‫~כ~ת‬ ‫~~המ~י~ה וזה‬ ‫כ~~ש‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ז~~בלי ~~~~‬ ‫~ת‬ ‫ז‬ ‫מן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מצוי'‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~נ~ו~ ג~~~~~‬ ‫ליב~ה נ~~י' הו~~ה~ומ~~ה ב~תי ל~~יש~~י~‬ ‫מת~ במ~~‬ ‫ת~וג~ות‬ ‫~~~ ד~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~ז~לוז~~ ~~~~~ם ~~ו‬ ‫הוב~ הכ~וב‬ ‫ולז‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫בש~~ו~~ינו ~~םל~~ו~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הוא‬ ‫כל‬ ‫~~‬ ‫מ~~‬ ‫מ~~~~‬ ‫~ת~א~ז~‬ ‫~ל~~ת~~ובהת~ת~~די~הת~ו~א‬ ‫~‬ ‫ב~ניו‬ ‫ל~ה‬ ‫י~‬ ‫~~~‬ ‫~א~ר‬ ‫~ל‬ ‫~כ~~ו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~י~‬ ‫~ז~~ב‬ ‫י‬ ‫י~‬ ‫~כל ~מי~‬ ‫מ~~ת‬ ‫ו‬ ‫י~~לאי~וע‬ ‫ו~בי~ור‬ ‫ה~~ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫המ~~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י א~~ה~יגו~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ו~~ו~ה ~ליש~ל מ~ה~"~י~א~~הזות~~נ~י~~~~יצ~~ים ~י~‬ ‫יו~‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫~מ~לם~ל‬ ‫י~‬ ‫זו‬ ‫ד‬ ‫נ~‬ ‫הםב‬ ‫ה~ב‬ ‫הו‬ ‫ו~‬ ‫~כ~ש~אל ~ו~~ים ~‬ ‫ם‬ ‫א~‬ ‫~ה ו~~~ה‬ ‫~א~יום‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~בך יש~ל העו~~ים וזו~ים בהם מ~~בת ~~ול‬ ‫וג~לות ו~י"זיש‬ ‫ב~‬ ‫מגאו‬ ‫~~ק י~ולין בני~ל‬ ‫להם אחיזה לינק מהתו~ה והמ~ה ו~~בן‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫להנצל מ~~ול זה ~~ ב~~ת~ו~שאין לה~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וכ~~ש‬ ‫ש~‬ ‫~יהו א~פ~תמס"או~ל~~יןמ~~ב~ין‬ ‫פ' ת~מה עייל‬ ‫~נ~ילנו ד' מ~~‬ ‫~ה~‬ ‫~ה"טא~ו כ~ בשבשתבת~ ל~~ו‬ ‫אל~י~‬ ‫למ~‬ ‫~~‬ ‫י ~בת מסב‬ ‫וב~~מןת~ללי~ ו~~~‬ ‫ל~‬

‫~א~‬

‫~~ ~~~ו~יי~‬

‫~~‬

‫לז~ ו~~~ ב~~הב~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫שאז הוא ~ת י~תר אנו‬ ‫אל~ים ברוב‬ ‫ענינובאמת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ות‬ ‫~ו‬ ‫~לאי~ול במח~ב‬ ‫~ינו ח~ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫פיגול‬ ‫כי~אזאין להחיצונים‬ ‫כנ"ל‬ ‫ח~ד‬ ‫י~‬ ‫אח~ה‬ ‫וכ~~ש ~ל~ודי האריז~~ל בסוד‬ ‫~די חלפין‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ר~~וו~ד~לי'~גלילי' ל~~לא לכל‬ ‫וז~ו ביאור ~ר~‬ ‫"ל ברכו‬ ‫יצח~ה~רשיההנ~‬ ‫ב~איר‬ ‫י ~ו~ה‬ ‫פניו שלאדם‬ ‫ר פ~יו ו~~~ו~שבת~‬ ‫לי~פ~~ו~פ~יוכ‬ ‫מ~ו~‬ ‫~‬ ‫בת‬ ‫~~~‬ ‫~ ~~או‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫י~ב~ול ל~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫כה~‬ ‫לדחות מח~בת פיגול של גיאות‬ ‫ש~~~"ז א"א‬ ‫ג~‬ ‫תורההו‬ ‫~בודה ~‬ ‫צל‬ ‫~ כמ‬ ‫נכ‬ ‫מת~~להב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫י בחול יש ~ליטה ואחיזהלהחיצונים‬ ‫בפ~~~מדיוםשהמ~~י~מכצא ד~היאמוצראפניבו~~~ר~‬ ‫~לה~ובד‬ ‫~"כב~וד ח~"ת תאי"ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫פניו כנ"ל‬ ‫~ ש~ונו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א~' לבדו‬ ‫ב~תי לד‬ ‫א‬ ‫י~בשב"ת ש~וא מסוגל מי‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫הוא ב‬ ‫ני~קמלורלדאוג המחשב~~גדול ו~אור ~ניו מאיריםבנ~ו~י דאנ~ין ברבי‬ ‫סגיא ו‬ ‫וזה‬ ‫קודם ~~לת‬ ‫ויס~ו ~ר~ידים‬ ‫אר~גימ' ר~ם כמ~ש ויבוא~‬ ‫'~~~‬ ‫י~הימ‬ ‫וו‬ ‫הת‬ ‫~מלק ~ה‬ ‫~ברסיניכי ברפיהד~ינם‬ ‫~ה ה~ ה~לחמה נגדוש~י'מלחמ~ בי~אל גאותקודם קבלת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫~י~ת~‬ ‫נהלזרו~ ~ל סיני שהוא התור~‬ ‫~~ו~נין‬ ‫שלו ו~"כ נ‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫התו~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫הה~ים וע~י‬ ‫~ל נמו~ מכ~‬ ‫כאשר הא~ כדי‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫יפ~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫שהוא‬ ‫נ~~ו מ~~ידים‬ ‫התגב~ו ~ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫ק‬ ‫~~ל‬ ‫~~ימו ו~בלו ~~פו~‬ ‫הגיאות באו לבחי' ~נוה של ~חי'סיניו~י‬ ‫ש~‬ ‫ה~יד אלו נתן ~ו השבתהל ת~‬ ‫~ה שלא לשם גיאותוזהו‬ ‫י'ל~~ג"~ ד~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ל~ לה~בר ~ל~לי~ות‬ ‫תורה לשמה בלא תערובת גיאות‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ש~הרסינ~~‬ ‫כטעם ובבח~מא~רפניו של א‬ ‫~מ~~ם ב בת גם אם לא ה~ קרב~ל~י‬ ‫כ~'‬ ‫~‬ ‫א~תכמהו~~ה‬ ‫~פולה ומ~ופלת‬ ‫ולא~ום ~לי~ו בה~ד~מהשא~ת~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫~אר‬ ‫לא ~יט בי~ב ראה ~מל ב~אל א~יו‬ ‫~~‬ ‫ו~~ת ~~‬ ‫~‬ ‫ה~~‬ ‫א~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬


‫~ ת מלך בו‬ ‫יהונתן וי~~ית‬ ‫מש~חאמי~~א~יני~ון‬ ‫לתרג‬ ‫~~ר ר"ו‬ ‫ש לוצ~ר גדול ~ליותרכי~~‬ ‫י~‬ ‫ש~‬ ‫אום~הוא ~ואה א~םמל‬ ‫לפניו ונותןויו~‬ ‫~ים ~~רו הוא‬ ‫ומק~ל צ~רו‬ ‫כמה ~‬ ‫~~‬ ‫רדה~"ה~יום ש~~‬ ‫ו~‬ ‫ט‬ ‫ר~הגדול~ל ~בי~ו~~ו~~~ו‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫שות‬ ‫~~~‬ ‫והוד~‬ ‫ז~‬ ‫דרש~י לילה ~~ולא ת~וג ~א~ה הנ~~ נ~~וי‬ ‫אש~חה ו~ת~~ףרו~י~לה~~ז~י ~ינינ~~~תי~ז~~~ ~~~די‬ ‫~ינוו~~~‬ ‫הי‬ ‫~~~י~~‬ ‫~~~~~ד בי~‬ ‫הי~ינ‬ ‫צרתי ~~אני ~ו~ל‬ ‫~וו~ ה' ול~וא ~‬ ‫ם אם ~ו~ שליאי~~ו ש~מרו ה~~ינ~‬ ‫~ה‬ ‫~יינו ג‬ ‫ה~דושה‬ ‫ידי‬ ‫צה~‬ ‫ם ג~ול~םש~ינםהי~ו~י~ל~לי~ןכ~ו שא~~ו‬ ‫~י~ה נג~ה‬ ‫~את~~י~לו‬ ‫כלל עד מניחי~ הנ~ם נפ~י ה~טנים~‬ ‫ולא ~~וג~~ל~ואינם‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א~יםואהמי' ~כא~נר~~~~~ ~צ~י מ~מד~אנ~‬ ‫~נלות~יךאזכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ז~~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫כ~ת~~ו~"רבי~ורים~אי‬ ‫~~~לה‬ ‫רת‬ ‫~~‬ ‫א~‬ ‫~~~תמ‬ ‫~ת‬ ‫ו~א~‬ ‫~ו~ני' ו~וא הול~ת‬ ‫ה~‬ ‫ם~ו~טו~‬ ‫י~‬ ‫מאין ה~וגות עלצ~~הו~ג~ו~ו‬ ‫לדוך ומ~לןלפלן‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫חה‬ ‫ר~‬ ‫יילל‬ ‫נמ‬ ‫~ו~י ~~נו‬ ‫י~‬ ‫~מ~~‬ ‫נ~‬ ‫ו~ה~הם גדול~ם מהי~ורי~~לי ~דש‬ ‫~‬ ‫נה‬ ‫השהל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫~ס‬ ‫ל~ הצ~ר לי ~מה שהנני ~צ~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל~יני‬ ‫השכינהותת~ט~ רו~י ~מ‬ ‫ין~~ישלי יו~ר שות~~ל ש~‬ ‫קג~וידמ‬ ‫שו‬ ‫~גו~להיג‬ ‫~~‬ ‫יצ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י~ הי~ו~‬ ‫~~ל‬ ‫~לי ו~ו~אלבוי~ו~ת~~~ א~~ת~~~ו~ות~י~י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מל~ון ~~י~ז~ הד~ר~י~~ל מ~לי את היסורים נ~~~~י ולא‬ ‫ו~~ת~~‬ ‫י~‬ ‫נמ‬ ‫אד~ר ~~ודמ~~‬ ‫אס‬ ‫ןהי‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫~ו~ים ו~~~ר~לי שו~ די~~כעיןשהי‬ ‫י‬ ‫י~הרכו'א~לא~צ~~‬ ‫וזהו שא~ר‬ ‫~כינה הםגדולים הר~ה יותר מצ~רי‬ ‫ולאראה ~~ל ה~י~‬ ‫און ~הםהי~ורים כמ"ש‬ ‫ה' ~ל‬ ‫~~‬ ‫ל~‬ ‫כנ"~‬ ‫~אניהו~‬ ‫ש~זמן הגלות ה‬ ‫היינו‬ ‫יש~ראל מלא בי~~‬ ‫אן‬ ‫ו‬ ‫אי‬ ‫~~קד~ואג~ם דאגתהצור~ותיהן י~ור~‬ ‫~~‬ ‫ן ניכרואין ~כ‬ ‫~~~יומה‬ ‫אם‬ ‫ני~‬ ‫~והאוגן~אי‬ ‫הסוריה~‬ ‫וי‬ ‫עמ~ כיה' א~יו ~מנו~א~ מ~ש~ים ת~יד בהצ~רשל ה~כי~‬ ‫עמהם ~לות ~ה‬ ‫~~ה~וי~~ית מלכא משי~א מי~~אביניהוןשהו~‬ ‫~ט~ם~‬ ‫ש~~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~ ~הו שאמר המגיד על ~~תכמה~נ~~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~טעוי~"ה~כא~יונל~המו~מיכשויפ~לת ~~ום עלינו~י‬ ‫מ~‬ ‫שס~לוישראל צ~ר הג~תוכה‬

‫ש~‬ ‫כנ"ל~ מהמ‬ ‫כינה הקדושה ~ו~לת‬ ‫~ער ~פול ומכו~ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~מקו~‬ ‫ע~רה~~~ת‬ ‫ו טו~ה כפ~ה‬ ‫הנה נ~שה לנ‬ ‫שה~‬ ‫במה כנ"~‬ ‫~~‬ ‫~כ~ ~או ~נ~‬ ‫ם~~"השהיא ה~~ינה הקדושה כנ~ל‬ ‫ג~‬ ‫~כא~ו~יעה לה~לו‬ ‫חב~אוו~‬ ‫~ללשמצ‬ ‫ו~ו כפול~ככא‬ ‫~‬ ‫ופ‬ ‫טו~~ים אנורואין~~רהעוד כ~כ‬ ‫~‬ ‫וכא~‬ ‫~‬ ‫~ ל~ר מה שאנו א~רים ט~ה כ~לה~~ו~לת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~תה בה~קדם מה~~~י‬ ‫נחמו נ~ו~מיי~~ א~כם ו~' כ~‬ ‫~~~מיד ה' ~לים ככל ל~ ו~נה צ~כין‬ ‫ח"ו חטא~‬ ‫הי~כ‬ ‫י~‬ ‫~~~ה שהוא ~לה~מל‬ ‫ם~ואב~ ~ד~‬ ‫~~‬ ‫ה~~לי~~‬ ‫ל~‬ ‫~א~‬ ‫~י"‬ ‫~~‬ ‫על‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~פי‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~די~ ~‬ ‫~כ~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫ב~~‬


‫~‬

‫~‬

‫והכל במש~טוהי~כן לומר ש~~ו יענוש ה~ב~ה כפליםמה~אוי' וב~"ר‬ ‫~ט~ובכ~לים דכתיב ~טא ~טאה‬ ‫זהדאיתא במד~ר‬ ‫~ראה‬ ‫מידה~כ~לים וגו' ומתנ~מיםב~פלים‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫כי‬ ‫~~לי ש ~‬ ‫םה~‬ ‫~כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~יי~שויש להסביר‬ ‫נ~ו ~מוע~י י~מר~לקי‬ ‫שה‬ ‫מת‬ ‫ניה~ל~א"~הי‬ ‫~~ת‬ ‫ז‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~ות‬ ‫~‬ ‫ל~ה‬ ‫והי' לה‬ ‫~ת~א~ת שה~~ה‬ ‫ה‬ ‫אתביתו‬ ‫ק‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~ולה‬ ‫ד~םי~~ ו~צור ולנטועו~'ה~ן‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫ימ‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י היום וע~ר מ~~~~ ~ל הבן‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫וא~בית בהר~בה ובכ כ~ויו‬ ‫~ם ונתנוהו‬ ‫~רוי‬ ‫שמ‬ ‫~~ו‬ ‫ו~~וגנב כל א~ר בה ו~~ז~ורוה‬ ‫~תח‬ ‫חנותו של ~ביר‬ ‫~~~ה ה~ם‬ ‫יא‬ ‫וב‬ ‫במש~ט ל~ני המ~~ט‬ ‫~‬ ‫בל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~מ~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫לאמ~י‬ ‫~ה~ס~‬ ‫במ~ב ל~ני‬ ‫~עןהמו~~~~~נה כי~נה‬ ‫כ~‬ ‫א~בליהל‬ ‫ינו~ בנה ~~ביהתשו~~ הנה ~~~רהי‬ ‫מש‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ה~~‬ ‫ב~ב וב~ו~ר כל‬ ‫בכל ה~~~ים‬ ‫~וא המ~סהינ~והוא‬ ‫וה~‬ ‫~‬ ‫~הו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫שמע‬ ‫~~אוי‬ ‫העוס~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ג‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ושו~~ כי‬ ‫ל~ו~ בכפלי כי‬ ‫ג~‬ ‫ה~ מת~תה מ~מת ד~קו או מ~מת תאות ממון‬ ‫כי יגנוב הנ‬ ‫א~‬ ‫להתע~‬ ‫בעולם עובר‬ ‫~~‬ ‫~םא' בלילה אחת והת~~ה ביצרו ר"ללהחליף ~ולם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫שיעלה לושלא‬ ‫ואם ית~~והו הוא סבור ו~~יבל ע~ז בש~יל ההוה‬ ‫~י~ע ~ם‬ ‫מליל‬ ‫א"‬ ‫יתפסוהוולא י~עלשום אדם ~זה מ~א~כ הלא הו‬ ‫~‬ ‫וס‬ ‫ב~ לועליו אם ~נה לי~ת~‬ ‫חטאו וית~~יהו לא לבדו ל~צמו הו~ע הלא‬ ‫לא ל~ו ל~ד הוא מסתכ~‬ ‫ןכי גם אמו הז~נה הוא‬ ‫~ם י~טא‬ ‫בסכנו‬ ‫רעב לעת ז~נ~ה ~זה ה~לו ל~שוב‬ ‫האש~שתסבול‬ ‫מכני~של האם הז~נה ~תרו~כ~ל ל~ות יאסרו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~ת~‬ ‫אי~תוכל ל~אות כ‬ ‫ת~יקי~והוא לא‬ ‫ב~הא~אשרי~צא‬ ‫עו‬ ‫צות‬ ‫~‬ ‫~ב~ב~י ~~ל ואיככה‬ ‫א~אב‬ ‫ב~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫בכ~ליםו~~~לא מובן‬ ‫~‬ ‫ומ‬ ‫עכ‬ ‫שוכא~נ‬ ‫~יח עלוזשהו~ט~שבשיללב~זתה~י~‬ ‫עו~םהז~נה להוציאולח~שי ה‬ ‫שה‬ ‫ה~~ט עלהא‬ ‫~חמי‬ ‫ה~וב' רחמיםא' האם וה~' עםבנהוהנמ~למובןכי הלאי~ל‬ ‫~' ח~~ים‬ ‫~~דושה ובז~ן שאנו מצ~~ין שכינ' מה‬ ‫~ים ~נה השכינהעה‬ ‫~ך ~~לןל~לן א' על שהכנ~נ~ אומר~‬ ‫~י~~ע~‬ ‫ש~‬ ‫קלנו~אשי ~ל‬ ‫ש והב' על שלא חסנו על צערבסכנ~‬ ‫~~ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫את נ~תי~ו‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ותיל~ לד~‬ ‫~מ~‬ ‫בניה נתונים‬ ‫~כינה ה~דו~ה‬ ‫הוא נתונה‬ ‫הם‬ ‫כ~א~כי לקתה ה~בצב~כ~~לי‬ ‫~~ שאה"כ‬ ‫~א‬ ‫שת‬ ‫בב~תא האב~ביי‬ ‫י"~הא במלקיותא ~ה‬ ‫~‬ ‫מ~‬ ‫במהשלא חסועל‬ ‫שחטאוי~אלבכ~לים‬ ‫ככל~טאותיה‬ ‫ה~~~צער השכינ' הקד~~ ועה"י‬ ‫כ~לקתה בכפליםכנ"ל‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫א~~סו על‬ ‫~שמתם ובמ וית‬ ‫~~ם מתנחמים ~חמה ב~לים להם‬ ‫~כ~יו~ם ~~ו~ש~~י~~ שא~‬ ‫ה~כ~כ ~בה כפול'~כופלותלהל‬ ‫~"כ‬ ‫על א~ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כר‬ ‫לנו‬ ‫~שכ~'‬ ‫~~‬ ‫~ג‬ ‫כה‬ ‫בכפלים הן‬ ‫הן‬ ‫הטו~‬ ‫~~ב~ה ~‬ ‫~~מי~ ~~‬ ‫~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י~~~~~~~~~י~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫כ~ולה‬ ‫~~וצי~נו‬ ‫ובנה ~ו‬ ‫~~~י~ה‬ ‫וכ~‬ ‫~צהרי~~מסכו~'ים א~~‬ ‫~~ינו‬ ‫נו‬ ‫לכ~‬ ‫~~~ ~לכ‬ ‫צריכין ~מ‬ ‫~~ונ~~~ו‬ ‫יל‬ ‫ל~~‬ ‫וופ‬ ‫ומ‬ ‫לכ~‬ ‫~אם נימא‬ ‫~אי ~ל ובנה לנו להב~~ב~~~ה‬ ‫לא‬ ‫לכ~~~וש ב~ל ~~ט‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~חשיב ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫וי~ל‬ ‫~~נ~ן‬ ‫ב~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ~ם ~~ו‬ ‫זצ~לאלו~~ א‬ ‫~פ מ~לל~ן‬ ‫~"‬ ‫ל~מ~~‬ ‫~‬ ‫בהמבל~‬ ‫ו~~~יו~‬ ‫ה~‬ ‫~~~ו~~ל~ נ~~ו~ ו‬ ‫ך~~ש~הכה‬ ‫א'‬ ‫למ~~ט‬ ‫ש~~‬ ‫לענ‬ ‫~~ות או~ו‬ ‫והב~ו‬ ‫ש~~‬ ‫ו~~הא~~~~ מ~~ ו~~ו~~ ~י~הכ~~~~ו~~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה~ולם ~לא‬ ‫~מלך‬ ‫י~ן‬ ‫~~‬ ‫ד~ך~~~ו‬ ‫מ~‬ ‫~~‬ ‫~רו‬ ‫סי~ר לו‬ ‫~ו‬ ‫ה~‬ ‫~ו‬ ‫ל~ מ~ול~ ~~~~‬ ‫ו~ו~~~ר‬ ‫~~~~~~א~‬ ‫זאתשי~ ~מד~~‬ ‫נ~‬ ‫מ~מ‬ ‫~ו~ו ול~~~~~ו ~~ל ~‬ ‫דל‬ ‫ו מ~נ~~ כב~~ ה~ר~ ~~~‬ ‫י‬ ‫~ ~ה~לו~ו לעי~‬ ‫מ~~ה המלוכ~‬ ‫ל~גה ו‬ ‫צם‬ ‫~מל~ העול‬ ‫~לד‬ ‫~נ~~ה‬ ‫למו~‬ ‫ו~~"כ ~~~ילו‬ ‫רו~‬ ‫~מ‬ ‫~כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~ד ~נ~~ה ~נה‬ ‫ומ~~לא ~כל מה ~ה~~~מו‬ ‫יו~~ו~ג~~~ו‬ ‫ממדרגה ל~רגה רלאמה‬ ‫והביןיו~ר כבוד‬ ‫~דרך‬ ‫ל~‬ ‫ו~ל~‬ ‫ו~~יה‬ ‫ג~לו‬ ‫~ו~ ב~~~ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~זו~~ו מ~ודה~נ~גהדגו~~ ג~ול‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫המל‬ ‫ה~~‬ ‫ו~הש~ביהו'א~ו~‬ ‫~שה~ ד~ר ~~כזה וכלימי~יי‬ ‫ו כלימ‬ ‫~~כ~לו' ~ו~~מ~~‬ ‫שטו~‬ ‫ל‬ ‫ו~‬ ‫~~ר ~ל צ~רו יו~ ~לאו ל~~ ל~~ו~ ~טו~ כזה ל~וד נ~~ הוג~~~‬ ‫~ל‬ ‫~ה ~ה ~אה"כאלאי~ אל‬ ‫הוא~"י‬ ‫ב~‬ ‫~םהו‬ ‫י~‬ ‫נו‬ ‫א~~‬ ‫~ם~~ונ‬ ‫~דו~‬ ‫~ם ~~ל ~ה~א רחמני~םמוג‬ ‫איד~ם ~יש~~נל~מ~ ה~~ מ~ ~ליו‬ ‫ו~זכרו ~כל ב~~ ~ה~~~~‬ ‫~דול~ו ש~י~ז רואה בכל‬ ‫ג~ו~~‬ ‫~~~‬ ‫ק~‬ ‫ה~‬ ‫~ו~ז~מ‬ ‫~כבודב"ה‬ ‫כ"ד ובזה ~ד‬ ‫ד‬ ‫מהר~‬ ‫~וש‬ ‫~~‬ ‫~ה~ל‬ ‫צ~ער~ג~ו~ ה‬ ‫מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ינו‬ ‫~~ה‬ ‫ובב~~א~ ל~ר~~י ז~ל‬ ‫~היכל‬ ‫ס~‬ ‫ור‬ ‫ה~‬ ‫~~~~~ט ~ו~ ואנינ~‬ ‫~ל~~‬ ‫ל~~‬ ‫פ~ש בזה‬ ‫כוונו~ למד~ה~דיל~~‬ ‫~~י ל‬ ‫ע~"~ל~~‬ ‫~מסורה‬ ‫ול~~לוב~~ ~דרג~אל~י הרוחו~ל~ל בש~ה~~שא~~יח~א~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~ל ה~דהו~יינו‬ ‫~מ~א~ן‬ ‫ו‬ ‫ים‬ ‫~ה ר~ע"ה~~רא‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ק~~‬ ‫~~~דשיח~הא~וחח~וו~~י‬ ‫א~ע‬ ‫~ מ~רהו~~י ב~ו~ג‬ ‫אח‬ ‫~~ י~~שוה~~י ח"ו‬ ‫~~ לא~‬ ‫אובגיהנם רק שיגדי~ו‬ ‫בד~ ~~ת ראש ~היה~~הע~ש שלוש~י"ז‬ ‫בכ~~ו של ממההקב~ה‬ ‫~"ז ~כל יום‬ ‫י~חרט‬ ‫~~~~~~ר איך‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫וי~~ ~הו ויב~ ה~סורה האיש י~טא‬ ‫א~ה‬ ‫ל~‬ ‫שו‬ ‫איש~ל ה~~בד~ה~~היה~ י~~‬ ‫אח~‬ ‫ו‬ ‫~ות לכל‬ ‫ר~‬ ‫יר‬ ‫אל~י~ה‬ ‫~~‬ ‫~ה~‬ ‫ב~‬ ‫ו~~~~קב~ה‬ ‫ו~א ~~שאחר ו~ה‬ ‫ה‬ ‫לל ~במ~ר הג~תי ~~י שכלחמ‬ ‫ה‬ ‫~א~~א~י ~‬ ‫~ה~הנני ~~‬ ‫~~ל א"ע‬ ‫ש~ות‬ ‫~~ה~ימבין‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~ד ממ~ה ~ב~ה ~ו ~כ~ יו~ א~~~י~~~ריה‬ ‫~ ~ט~~‬ ‫בי~~ ה~~ ~~ שא~ על‬ ‫מ~‬


‫עלינושאנומס~יםח~~ו‬ ‫כ~ה~~ה~~ולה‬ ‫~ל‬ ‫ש~‬ ‫~~~לופל‬ ‫~ג~~‬ ‫כלה~~"~‬ ‫ונ‬ ‫~לינו~~~ ~רטי הד~רים ה‬ ‫יה~או~נו ~כל ו~כל שעהש~~‬ ‫~כ~‬ ‫למ~גה ש~נה לנו אעת~~ית ה~~י~ה פע~‬ ‫~בוה‬ ‫למד~ה‬ ‫עד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ולהשיגש~אמ~‬ ‫~~~יכולנכנסל~~ינו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ושכנ~י‬ ‫בה ו~ לי‬ ‫~~~לת גדו~ת~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ד~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ב~~ים ~ודם‬ ‫העונש ~ל‬ ‫~וממו~ו וזה‬ ‫ה~ור~‬ ‫של‬ ‫~~ל כל עונו~~ו ו‬ ‫~ונשיס~ים ~י~נם‬ ‫נ~‬ ‫חאטא~‬ ‫ו~זההי'‬ ‫מכפ~‬ ‫ו~‬ ‫מ"‬ ‫~ל~רחהי~כן~דורהח‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו~ל‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫אמר~י‬ ‫~~~"~‬ ‫~‬ ‫דו‬ ‫~~‬ ‫ימכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫עדה כולם ~דו~יםיע~ו‬ ‫ללוה‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫דע ד~ וכמ~ש ~~ כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~הי'‬ ‫ג~כ~ל~שב"יש~‬ ‫~~ו~ ~מדומה ח~וא~לל~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ט‬ ‫מו~~שי~לו כלאו~א ~ד~ה אחר מ~~ה‬ ‫שהי' מ~~ו~~ים‬ ‫~‬ ‫~~י~זלה‬ ‫יותר‬ ‫'יאו~ ולה~~ם~~א~ו~~ר~ם~כל יו~רוזהוהענין‬ ‫ני‬ ‫יה‬ ‫כ~‬ ‫יש~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~דושיעם~ו~~וכםד' ומדוע שאמ~‬ ‫ל העדה‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫למ~ ולאה~ן ר~ כ‬ ‫אים לעי~~נו לכם ת~נשא~‬ ‫ו~‬ ‫ר~‬ ‫י כ~י ~אנוכו‬ ‫על קהל ~ והיינו כ‬ ‫וה‬ ‫ר~‬ ‫~~ו‬ ‫ו‬ ‫~ל ~~ר אנ~י יע~ כל ~עדה‬ ‫~ ~מ~~‬ ‫~כינה י‬ ‫איה~‬ ‫כיד' ו~ע~כ כו~~~~ו~‬ ‫~נש ל~ם ~בודאיהי'~תוכ~‬ ‫~הלדו~~~ל‬ ‫יו‬ ‫~~‬ ‫אדול‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כר~‬ ‫ות‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ת~ח~טו ~‬ ‫דהו~ח~~~א‬ ‫אימ~‬ ‫נשא~ ה~~י א~כם~די ש~י~זיהי' ל~~~ם‬ ‫נ~~~‬ ‫היינו‬ ‫ויו~ר וע~כו~גדי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫י ~מ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~מד~הג~ו~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~~~ר ל~~~ ~קר~כ~ ~~~~ כ~~ ~קנ~ם ~צמכםע~‬ ‫יו~ר~ד‬ ‫ינו ה~נשאו~‬ ‫ו~~~ה ~וכלו‬ ‫גם ~‬ ‫~צה‬ ‫ה~~נ~אות‬ ‫ו~ל~~~לות לי~~ ~~~~יםוההננשציר~ךו~לנו וזה כד~ש~י~~‬ ‫~ו‬ ‫נעז~כה גם ה~אנ~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫א~כם ~דת יש~ל ~והג~יה‬ ‫מש~ ~מ~~ מכםכי ה~דילאל~י‬ ‫אליו‬ ‫א~~ם למ~לה מ~ל הי~א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫לכםש~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הי'~~יכלדהי~~י~ א‬ ‫~ה‬ ‫~~ר~‬ ‫ש~‬ ‫נז‬ ‫' לכםכמ~~ר‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י"~ ~ותר ל~ אנ~~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ם‬ ‫~כ‬ ‫~ ~~וכ‬ ‫וש~‬ ‫~ק~~ה‬ ‫~~לות שנ~~ כנ~~ל‬ ‫ד~‬ ‫יו~‬ ‫ש~ס ~~ו~ה ה' יות~‬ ‫א~י דכא~סו~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~א ו~~~ו רז"ל~~‬ ‫ו~~שת~‬ ‫א~~~וונ~הא‬ ‫ני‬ ‫י‬ ‫~~ג~י~ ע~מיכ~~ו~רהלא אם~~ לכםעע‬ ‫~ שכל ה~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל~לש~ו~‬ ‫ל‬ ‫הזה ו~ם זה ~ועיל לש~ור‬ ‫גם ע~י‬

‫ל~לאשאין ~~כ~‬ ‫נ~‬ ‫םאו~ אל~י ל~ זה ממי‬ ‫א~ ל~~כל~~~ ע~ך ש~ה~~~‬ ‫~‬ ‫מה~או‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ר~כ~‬ ‫יק‬ ‫ב‬ ‫~ר‬ ‫את‬ ‫וזה‬ ‫י~~רג~ול‬ ‫~ן‬ ‫~‬ ‫ש~אותש~יי~לא ויוד~‬ ‫נ~‬ ‫מז‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ש~ב~חי~א~‬ ‫עו~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ה~‬ ‫~~לת‬ ‫~וא~ ה~דו~ מחמת‬ ‫א~‬ ‫שאין ~~‬ ‫ל~ ~ מקימיבמח~תכ~‬ ‫נקמו~~~יאת~~ש והקתד~וושמתמיונת~יוומ~מרי~~ו~זהי~‬ ‫~~‬ ‫~ש~ות א~יוןלהושי~יעם~י~יםהיינו ה~~ל חו~‬ ‫מא~~‬ ‫~א שהוא עני ד~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫בד~‬ ‫~ב~‬ ‫~בנ~~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫~~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~ם‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫~דו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~‬ ‫אביון‬ ‫מקימי‬ ‫ה~~‬ ‫~הושי~י‬ ‫א~ עם~~~ים~ש~‬ ‫ח~וטי א~~יותכא' ה~י~ל~ישם ~ב ~ע~~~י~~‬ ‫~דל~י~םאל‬ ‫~ ג~ ומ~ביי~ ~ א~ ~ ~~‬ ‫~~ה~~‬ ‫א‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~ ~~~~‬ ‫~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~ ~~ ~~~ן ~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~ ~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~ ~ ~ ~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~ ~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~~~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~‬

‫י ~נ~~ו‬ ‫ב~~והציל‬ ‫~~~ עלב~י ב~‬ ‫~~~ וא~‬ ‫הי~וע מ~~י ו~ו~ הע~‬ ‫צה‬ ‫מז‬ ‫~~‬ ‫אם‬ ‫המ~ך ~ד~~י‬ ‫כ~‬ ‫~~‬ ‫ממ~ז~יטש זצללעה"‬ ‫~~~רןויר~ב~יחנ~‬ ‫י~~ה~~ו~‬ ‫יר‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ו~דו‬ ‫ה‬ ‫א"א מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫וו~עהכמ~~ומ~רם ז"ל~ס~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫כי יד‬ ‫~י'‬ ‫על הפ~~כי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~מ~~‬ ‫שובו~לי וא~~ה אליכם~~שי~~ אומר ~~נ~~י~~אל ~~~ול‬ ‫י ~~~ כ~~~‬ ‫~~~~ו~ל וי~~אל‬ ‫של מ~~ואני‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ~‬ ‫~~ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫~מול~ו~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫לד‬ ‫~~מ~ו‬ ‫~~ן‬ ‫~~‬ ‫או‬ ‫יורו~‬ ‫ר~‬ ‫~~‬ ‫מה‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫וא‬ ‫~מ~~יו~~ה‬ ‫~~~~ב~"ה ~~ה ~ ~~~‬ ‫"כ‬ ‫"ה‬ ‫כ~‬ ‫עו‬ ‫~דו~ה ומ~בל~םב~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫צ~ו‬ ‫של~ה‬ ‫~~ן ~~לה‬ ‫~"ו יש~אל~ו~~ין‬ ‫~‬ ‫צ הי'ה~~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~י~‬ ‫ה~ בימי~‬ ‫בז~ א~‬ ‫~~‬ ‫~ב‬ ‫~לה‬ ‫י~~ו"ל~ה~~ב~"~ה ~ס~ ליש~לא~~~לבה~~~~~~ ~~~'י~~אל‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫~~ו~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~~להש~רי~גדולה~~~יא~גיא וא~~כ~~~ילו‬ ‫~‬ ‫לע‬ ‫ו~~~ לה~ ה~ב"~‬ ‫ד~~וה‬ ‫ו~לכו ~דר~יו י~ב~שב"מימ‬ ‫~שו~ה ונכנ~ו ~~ע~י~ ה~י"~לו~ים ל~ניה~~~ו ~~ל~ל ~י~~‬ ‫~~~ה זה ~‬ ‫~~~~‬ ‫~ונ~אלמ‬ ‫~~ וארו~~הו ה~ לא‬ ‫וה‬ ‫ל~~ילי‬ ‫ו~‬ ‫~אל~ ואנ~‬ ‫י"לאב~~~ס ~~נ~ות ~~"~ט"י ~~‬ ‫~לת‬ ‫"~‬ ‫ית‬ ‫י הנה אמ~וז‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫דלע~אעמואהו"ת~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫כי‬ ‫ול~י‬ ‫ו~~ ע~ב~‬ ‫ב‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~ל~~א ~שא~~ר~ארל‬ ‫~עליו~~‬ ‫ה~~~ון~~ו~י~~מרמוע ~‬ ‫~~~~ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫~~ש‬ ‫עו~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א~~ י~ק‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ובכ~‬ ‫~מר~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~~בס~‬


‫~ל‬

‫ונ~~הצי~וף‬

‫מ~~לה‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫אי~‬ ‫~‬ ‫~' ולזה ~~~וה~~~‬ ‫~ו~~א~ו~~~נ~יו~~ ו~~~~~~י~‬ ‫~ו‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫ה~‬ ‫~~ה וכו'ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~ ~~~ו~~נ~‬ ‫~צ~~~~ו ~~ללה~א~א‬ ‫~ו~~~ז~~~ ~~ו~~~לי הק~~~ ~~~ו~י~~~~~~ ~~~וי‬ ‫~~‬ ‫~מ‬ ‫~‬

‫~~~~~~ו ~~~~ו‬ ‫~~~"ה ~ל~~ו‬ ‫~'‬ ‫~~~ו~‬ ‫~ו~~יול~ו~~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~נ~~~ ~ומ~י~ ~נ~~ל~י~ ~~~~ ~~~~כי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~יי~ו~~~~י~‬ ‫הו~~ל‬ ‫~י‬ ‫יי‬ ‫ונ‬ ‫~~~‬ ‫~לי‬ ‫ו~~ ~י ~זי‬ ‫~~~כ~‬ ‫י ל~~י~~ ו~~~ו~~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫לל‬ ‫~‬ ‫ל בל~ו~ ~~~~'~~ה~א ~ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~י‬ ‫וז~~~‬ ‫זב~~~‬ ‫ו~יו ~פ~~ו ~וכן ~כ~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~י~~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~~ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י רב~~~ו~~ ~~ו~‬ ‫~י~~‬ ‫~~~י לו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫לו~~‬ ‫~ם~~~נ‬ ‫~‬ ‫~~~ו~ ~~וי~ו‬ ‫יום‬ ‫ים‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫מ~‬ ‫~~וו~~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ ~~~~ גם ל~י ~~ ~~~~~ם‬ ‫~~וה ומ~ו~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~ה~‬ ‫לו ~~ו~‬ ‫ט ~ ל~~~~~‬ ‫ו‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫~ל~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י ~~~~ ר~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~וד~ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ג~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~ ~~~~~~ו~~ו~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו~ז~ול~‬ ‫ם ~ו~נ~‬ ‫ן~י~ו~~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מיא~~ס~‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫~~~~י~~~ כי~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י~י'‬ ‫~~~‬ ‫~~~ ~ם ~~ה‬ ‫~~~~ו~~~ר‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~צ~‬ ‫ל~~וזר~~~~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫~"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הה~~ ב~~י'זו ו~אמ‬ ‫י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ~~~~ ה~~כי‬ ‫~~ של~~י'~~~~~י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל~~~~~ה~נו~ מ~יי~~ין על‬ ‫~~~~~~~~~~~‬ ‫א~ ~~‬ ‫י לפי ש~~ו~~ה~~~‬ ‫~יל ~~ב~הש~ו‬ ‫~‬ ‫ה~צ מבזי~‬ ‫~~~‬ ‫יו~ד ~‬ ‫~~~~~ו~~'~~בו~י~זה~לו~‬ ‫ה~י~~~~ו~יהא‬ ‫~~ו~~ל~יכ~~הם ~ניא~ות~~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ה~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫וזה‬ ‫ה~ה ~לי~ם‬ ‫ל~~ר~ל‬ ‫~~~י ~ו~ ~~"ה~~~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ו' ו~י'‬ ‫בהם‬ ‫י'~~ל~~ז~א~י‬ ‫~~ו~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~~‬ ‫ט~~ ל~~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~~~~‬ ‫לפי‬ ‫יו~~‬ ‫וה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~ה~י~ת‬ ‫~ל‬ ‫כ‬ ‫~הא~~~ו~~~~ כס~~~‬ ‫~~~ ע~ו~ הס~ה‬ ‫י~~‬ ‫י~‬ ‫ק~א ~ו~~ו~ם~~~~הו~רהל~כ~~וה~פ‬ ‫יוי~~ם אי~ם‬ ‫י~אל ~~~ ~~י ~מ~~~~‬ ‫~~~לם~~ק~~ו~~~‬ ‫~ה~~ה ~ינה‬ ‫~ו~~ומר~ניי~~~ל ~~ילימ~~~~ילםכיון ~ם ~~~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫בה'‬ ‫לה~י~‬ ‫~~~י ~~‬ ‫~~~~ ה~נו~י~פ~י‬ ‫~ו~‬ ‫לכאורה גם‬ ‫~~~ו~' לו ל~ר‬ ‫ט~‬ ‫בו‬ ‫זה ~ה‬ ‫~~י~ה י"~סוף‬ ‫הי‬ ‫י ה"י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫ו~‬ ‫~ו‬ ‫~י~‬ ‫שכן הוא‬ ‫ל וג~ ~ה זה ~ס~ים ~ו~ לשם ה' ~ל~ו~‬ ‫~‬ ‫וכי ~ההא~~‬ ‫~ה~~‬ ‫~~ו~~יו‬ ‫ו~‬ ‫הוא‬ ‫~~~ו~זה‬ ‫~ו~‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫בעי~‬ ‫י~~~~~ לו ~ו~יה ז~~יי~ הצ~~י עמ~ו~~ן ה~נין הי~~‬ ‫א~~‬ ‫ש~‬ ‫~ ל~~ ה~‬ ‫או‬ ‫~ו~~ה ~צ~וי‬ ‫צ~ולה‬ ‫~וא ~נהי'אנ~~ו ~ים‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫לה~~ו~‬ ‫~ל‬ ‫~ד‬ ‫או‬ ‫~ס‬ ‫ב‬ ‫~~ם‬ ‫~כלי~ וכמ"ש ~~ה~הי' לנו‬ ‫~ה'‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ה~ו~‬ ‫~ני~' ליו~~‬ ‫ו‬ ‫יע~ר או~נו ל~~ו~ת‬ ‫~~~ל~~יננומ~י~~~~ם~וזה~~~א~~יר~‬ ‫יר‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫הזא~ רק א~י~ נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~ב~~ ~אנ~~‬ ‫~ א~נ~‬

‫~יי~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫יל~שועה‬ ‫~ה ~~~ר~ ב~י~תהי~הודא'לה~~י ו~~~וע~י וז~~~ ויהי'ל‬ ‫~~~ו‬ ‫~‬ ‫~~~~נו‬ ‫~ו~תו ~ו~נול~~י~ לנו ~~~ ~~~~ו~~~ינו ~~י~~‬ ‫כי‬ ‫~יר~נ‬ ‫ע~‬ ‫~~ו ~~~~לה כיו~סוד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~וא ~ו~‬ ‫ל~‬ ‫נ~~ו~~~~וו~~ ר~ ~~~ ~~~~ו~~~ ~~~ז ~הו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫יבוו~ו~~~ול זה ~ה ~~~~ור~~~~וו~~~י ~~~~‬ ‫ה~~ו~~~ ~~~לה‬ ‫גי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~ל ~~ינ~ו~‬ ‫ל~~‬ ‫ו ו~ו~יע~ו‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~~~ל~~י‬ ‫הו~ ~~ו~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~ סו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו~ובות‬ ‫~~~נ~ר~~~~ה~נ‬ ‫~היי~‬ ‫ל~ ל~~ו~ ל~~ נ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ ~~‬ ‫י~ול כ~י~ו‬ ‫~~ ~~'‬ ‫~~~"~‬ ‫~~‬ ‫לו‬ ‫ל~~‬ ‫~ ~יו~~‬ ‫יגי~ ל~ י~~גו‬ ‫~ס‬ ‫~ות~~ ~~י~‬ ‫~י‬ ‫וואל~~~ו~~~ בה~~'~~כ‬ ‫ל~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל~~ ~~~~‬ ‫~~~~ ~~וי~‬ ‫~י‬ ‫~ב~~~ ~י‬ ‫~~‬ ‫ו~י~א~~ ~~~~~~כ‬ ‫~ש~‬ ‫~~~~ה~~י~‬ ‫~ו‬ ‫כיו~ הי'ל~‬ ‫וזאכ~ו~~~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~כ ~~‬ ‫ב~~~ק~~~ה ~י~~‬ ‫~~‬ ‫וא‬ ‫~ ~ר~~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~~~כו~~ה~' ~~י' ~~~~יגי~ ו~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~~ו כ~~ו‬ ‫~~ו‬ ‫~י'‬ ‫ית~~ש‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~י ו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ונ‬ ‫ה~~וכי ו‬ ‫~~~לי~~~~~~~וצ~‬ ‫יו‬ ‫לנ‬ ‫ל~~‬ ‫~~~כ ~~~‬ ‫ו~~~‬ ‫~~ו~~~~ו‬ ‫~‬ ‫~י ~ה'‬ ‫בנ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י~~‬ ‫~ו‬ ‫~ל~נו~~‬ ‫ה~~~~~ת ~~ינו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~~~ה' ~~~~~‬ ‫~~‬ ‫נ~~ו~וווי~‬ ‫~~~ו ו~י'‬ ‫~יו"ד‬ ‫~~~ז~~~~ה'ו~ו~~~~~~~ וי~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ה‬ ‫י‬ ‫~~~ ד~הל~~~~~~י ~~~ת~~~לו~~~~ל ל~ו~ו~ ~~~ ~'~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~~ ~ע~י‬ ‫~~~~ ל~ו כנ~יל~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~~~‬ ‫ן~~~‬ ‫~נ~ו‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫הה~א י~~~~‬ ‫ה~‬ ‫ו~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~נו~~~נו ~~~לונינו ~~~~ית‬ ‫ל~ה~~נ‬ ‫וא~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לו~‬ ‫ב~~ב‬ ‫אל~יכל‬ ‫הו~‬ ‫~~~‬ ‫יה‬ ‫~~~רי‬ ‫כ~‬ ‫ל~~פ~ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~~~~~‬ ‫ר~ינ ~‬ ‫~~~ראתי~‬ ‫~~~י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ור‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ~~ ב~~~ ~כ~י~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫הר~~ו‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫וכ‬ ‫~ןהה~ת~וי'‬ ‫בי‬ ‫~~ יו"~ לג‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫~~י~ריש~הי~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫אות ~~י ~הוא ~ות ~~~יי~שול~י הא~ר ~~ן‬ ‫~~‬ ‫ת‬ ‫יב‬ ‫הה‬ ‫~ל‬ ‫~ה~"נ‬ ‫יו~~ גול~ב‬ ‫יש‬ ‫כל איש ה~אלילת~ל' ברשהפ~י~ר~‬ ‫ש~י~ף‬ ‫~~~דיו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫אנו‬ ‫~ו‬ ‫כ~‬ ‫ל‬ ‫ב~ל לב~ו ובכל‬ ‫ו~~ים‬ ‫לכ‬ ‫נ~כנ"ל א~‬ ‫~נו‬ ‫איריא‬ ‫שלה~ו~רותאינו‬ ‫שה~~~‬ ‫שיה~ ה'‬ ‫~בו~ ש~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~יש~ל בב~ר‬ ‫~ההת~ו~ות באו‬ ‫אל כל היום ~א לכל‬ ‫~ס~ ~~~הכ~ה ואת~תא ~לתתאא~‬ ‫~"ל ~הו‬ ‫כנ‬ ‫בבו~ר התע~תבלי‬ ‫ו~‬ ‫שלאו~~‬ ‫ואני ב~ב‬ ‫אבוא בי~ך א~ת~ה~‬ ‫~ד אל כל‬ ‫ש~‬

‫י~~~~‬

‫כ~‬ ‫קד~יךהנני~ס~ש~~בל‬ ‫~‬ ‫היכ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫שנ~שה ~סוד~כ~‬ ‫~ה~~~~‬ ‫ההתע~ו~‬ ‫~~‬ ‫כו~‬ ‫ב~~‬ ‫~ב~‬ ‫~'~ל~ע~ת‬ ‫יו~ ו~י~ז‬ ‫הת~~ת‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫שכל‬ ‫שמ~י~ים‬ ‫הת~~ות הי~הא~ת~ אלכבהייככולל ק~ ב~אתיך ~י~~ ~יי~‬ ‫~ל~ ו~כ~~~ן~ ~~‬ ‫~א~ ה~~‬ ‫יא ב~ל‬ ‫~~א ~"ל הו~~ ~‬ ‫ה~~הי~ו ~ב"ה ה~י~ ~ל א~‬ ‫~‬ ‫מא~ ~לבתיב~י‬ ‫~~‬ ‫~~ הפת~‬ ‫ה~~~~ת~‬ ‫על ה~"ד‬ ‫~פ~א~ ל‬ ‫~‬ ‫~"~ ~~ ה~~‬ ‫~~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫כ~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ויש~~וו ~~~והי~וד ~ל‬ ‫ו~ה~~חווי'~~יו~ד רק ~ורע‬ ‫הה' וא~"כה~ור~ ה~' לגבי היו~ד וכא~ור ויו~~‬ ‫זו~א~ו ~ו~לים ו~ו'זו~~~~~~א‬ ‫~ל אבו~~נו‬ ‫עד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~ ~~~לה עלי~ם ממה~מע‬ ‫הל‬ ‫~~~"ה וג~‬ ‫ה~בזה‬ ‫~ם~יה~‬ ‫יינו ~~"ש ב~י~ורהלכהוחומני‬ ‫~יי‬ ‫ש נ'~~רי ~ומא'‬ ‫הי'‬ ‫מ"ט ~ל הטומא' ואם‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~י'‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫הנ' טומא' הי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫יוצאין‬ ‫וז"ל‬ ‫~ו'‬ ‫הדבר ועלפ~ימ~ש‬ ‫ציק~‬ ‫חז"ל ל~ול~ ו~"~ י"זהס~~~ב‬ ‫וא~‬ ‫בי~ני‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ומ~‬ ‫ו~ו~‬ ‫י~‬ ‫כו‬ ‫לע~ו~‬ ‫מעכבבש‬ ‫~~‬ ‫ס' מ~כבו‬ ‫רע‬ ‫בב‬ ‫"ו~ר~~‬ ‫הואה~או~רהוא היצה~ר ומטמא' רצוני~לבנ~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫שהורידם במצרים~ד ש~ר המ"ט של הטומא'‬ ‫אמ~‬ ‫לח‬ ‫~מ‬ ‫שאמרו‬ ‫~עה~קב~ה~בי~ול לא‬ ‫רו~‬ ‫~~ם ~היא היצה~ר שאו~‬ ‫י~‬ ‫~פ‬ ‫~ס‬ ‫שלאה‬ ‫~‬ ‫~כיון שלא~‬ ‫~‬ ‫חע‬ ‫'ניה‬ ‫~יס' ב~לימו~ בכדי‬ ‫שב~סהו~לטמ~ו'לגמרי‬ ‫יה‬ ‫להחמש~לא‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫'‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫חימו~ ~ח~י~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫כיו~‬ ‫זושאנואוכליןעלשום מהעל שום שלא ~ הבמצחקמםי~ כנ"~‬ ‫כדאי הוא‬ ‫ו‬ ‫הס~~האמונ'שהאמינ‬ ‫~~~ ~~~כו'י~ועמדברי המד~ש‬ ‫ל~מ~‬ ‫ה~‬ ‫א'‬ ‫יי‬ ‫יכי עי~ר הישועה בגאול~ מצריםוה‬ ‫~‬ ‫מ~בכח הא~ונ' וה~ינו כמ~ש מדברי‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~נו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫"‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫מ~ני‬ ‫כ‬ ‫י ע"~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ונשארה בבחי' ~~' שהוא‬ ‫ע~מ‬ ‫ו~‬ ‫~~~ר ש~ה‬ ‫דד~ המלכ~‬ ‫כ~ר שבהאז~בניקל ע"י אח~ ל~קן‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו~נו~ה‬ ‫גם באמונ' ח"ו‬ ‫~לם אם יש~ל‬ ‫ולא פנוגשמ~~ר~ משונאי ישראל א~‬ ‫~~‬ ‫נ‬ ‫וג~ם~ ח"וגם בבני~ הכ~ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫נ~לקל ונפגםכ~ ע"~‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫בהאמונה‬ ‫ברכה זו שח~ימ~הומז~‬ ‫שהוא נקוד~‬ ‫~כ~ר‬ ‫ע~כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ואבניקל~וד~‬ ‫~כ~רל~קן החטא ~ל ה~דרהאמ~' ~~~מיםהמינים ו~~קזמה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~מלכות בכל ~יעור קומ~ה ולזה אנו~וכלין ~ה ~~ ~עניןל~~‬ ‫~ל‬ ‫עא‬ ‫הוא ~מהשישר‬ ‫כיע~ין‬ ‫ב~בר צדה‬ ‫~האמינו בה' לכ~ך‬ ‫א‬ ‫ח~ו~מינו ו~‬ ‫לא עשו להם‬ ‫המ~ במה שלקחו‬ ‫בשמלו~ם‬ ‫ב~וע~~‬ ‫~םצרורו~‬ ‫וכל ~ה‬ ‫~בו~אי יע~~‬ ‫ם ~ם בצ~‬ ‫כל~טרכ~‬ ‫ג~ ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~~‬

‫~ב~'‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ש~~ל ה~ להם במצרי~הת~זקו~ בהאמונ'ולא שמ~ולדב~י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ה~~ז~ו~וש~‬ ‫ם ~~~~‬ ‫~י~ם~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~ ~~~ו~ל~זה ~אנ~ו~ א~~~ר‬ ‫'‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫שה~‬ ‫~~ ז~‬ ‫א~ ~‬ ‫~~ל‬ ‫ו~‬ ‫~~~ל~~‬ ‫~ו~י~‬ ‫~ותי"‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~~נ‬ ‫~וע~~ ~~~ש‬ ‫~ד‬ ‫וי‬ ‫ז ~~~~גל‬ ‫~רכ‬ ‫ס~~ב‬ ‫ת~ ~~‬ ‫~א~ו חז"ל ב‬ ‫~~~ש"~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~ומי מ~~בשא‬ ‫ם‬ ‫ק‬ ‫צ‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫לפנ~‬ ‫רצו~‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫~מ‬ ‫עא‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~ט‬ ‫והי~וכי‬ ‫להחמ~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫פ‬ ‫"‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫י~שי~ר קו‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~ייקאהנקוד' ~נכזת~~'מבלוכ~מינות ~י"י‬ ‫~‬ ‫האמונ'~לא הס~יק בצקם‬ ‫כי מי‬ ‫פ~עה‬

‫ב~~~והנ~ג~ידעתי‬

‫ו~"ש ב~"ס ~~"לההחמ~ בכ~ש‬ ‫ולאח~ ~~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫י~ו ש~~' ד~ות נ~ות‬ ‫וה‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫שהח~י‬ ‫~~ו‬ ‫ש~~~‬ ‫~~‬ ‫חו~ וח~ זו ~אנו~‬ ‫~וםשלאה~~יק בצקם ~ אבותינו‬ ‫איש‬ ‫א~לין ע"שפ"מ‬ ‫של‬ ‫הע‬ ‫~~~‬ ‫שנגלה עליהם ממה~מ הקב~ה‬ ‫ש~ בס'‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫להחמ~ הוא אבן מ~~~ל ל~~ר על כל ~~ח~~~ו~יותר‬ ‫ה‬ ‫ןגיא~ א~~ו חז"לי~~ושל אדם עומדעליו‬ ‫הת~ בכל‬ ‫~~~למח~ית~רעשו~ת~י~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫~~הא‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~וולולי הקב"ה ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ובכןמובןמי‬ ‫הרי‬ ‫שהקב~ה א~ר אין אני והוא יכולין‬ ‫ע~ו ולהדיצ~ה"בריחד והועאליודוחק~~י‬ ‫ן ה~~ה‬ ‫~~~ כביכול ~מילא שלזהאי‬ ‫~ו~ת ~ודשלהעבי~‬ ‫מובןמ~ש מחבר‬ ‫כל‬ ‫~כ‬ ‫~‬ ‫יהתור'‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫שי~תי‬ ‫ח"~‬ ‫יו‬ ‫ב~ ליואני עש‬ ‫~דב~ הגיאותול~ שהואאלק~‬ ‫בקליפות‬ ‫~עה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫הי'‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~ על י~אל בגאות ועי"ז יוכל להתגבר‬ ‫שהוא כדי לה~ב~ר‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫הקב~ה~כינתו מ~ם כנ~ל וע‬ ‫~היי~ בכל מה ש~צה שעי"ז‬ ‫הא‬ ‫מיל‬ ‫~ עליהם ממ~ה הקב~ה ~אלם‬ ‫אה‬ ‫יל‬ ‫חט~‬ ‫הא‬ ‫~ל‬ ‫ש‬ ‫הקב"ה‬ ‫וכנ~כר ובזה מובן‬ ‫יס~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫מ~ע ב~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫~א‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~ה‬ ‫כי‬ ‫ח~יותר ממה‬ ‫ומג~יה א~ע‬ ‫ה~הות והגאות ~וא‬ ‫~גב‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫פ~ל‬ ‫מתר~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש~יחה כפש‬ ‫~השהוא נפוח‬ ‫העיס' בכ~תו אבל מצה הוא מ~ח‬ ‫יהומ‬ ‫~~שאנו‬ ‫מצה זו‬ ‫כ~ אוכלין על שוםשלא‬ ‫יותר‬ ‫~מח‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫בציקם של‬ ‫הספ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~א~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~~ר על ~אל להחמ~ל~י ~ותח"ו ~הוא‬ ‫כ~"ל‬ ‫~פ~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ביאש~‬ ‫כח לה‬ ‫~~ה‬ ‫~"ה‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ממ~מ‬ ‫הוא ה~ה ~לה על כ~~ הח~‬ ‫~~אנ~‬ ‫~ה~ ב~~‬ ‫את אתי דכה ו~"ז זכו להגאולה‬ ‫~‬ ‫ד~~תמהמה עפ~ש~ב~'‬ ‫מ~~כ~‬ ‫אש‬ ‫~~אל~~‬ ‫~~ ג~‬ ‫~ם ~ו' ~~ר‬ ‫ת‬ ‫הזא‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~~ות‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫האזי~ ה~ו~‬ ‫לא~~‬ ‫~ב~‬ ‫~ר‬ ‫כי~וא‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫~ הו~ ~‬ ‫חיי~ ~~‬ ‫~~ ע~‬


‫הא~מה א~ר‬ ‫את‬ ‫~~ה ל~~הכי ~נה נודע ~הגאול~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫הנציצות‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ע~מע~~וי~~ ~~וי ~ל~~~יוצ~~~~~‬ ‫ימ‬ ‫יה~‬ ‫ו~‬ ‫~יו‬ ‫ש~~~ ה~ו~י~ זצללה‬ ‫צא‬ ‫ה~קה~וו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~ ה~מי~ וכ~ ~~~~י~'‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~יי~~~י~‬ ‫~~מו‬ ‫~ול' שכן ~~~י~ נ~~א איש‬ ‫~~‬ ‫יג‬ ‫~ה‬ ‫~~ן‬ ‫~כ~~י~י~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~' יו~מו~ע~~~ו ו~~ש"ימל~~ם~~וא ~~יח~נק~א ו~כ~מי~ב‬ ‫מ~‬ ‫צ~‬ ‫~‬ ‫יצמ~‬ ‫~ד~~ק‬ ‫ה~~~~~ל ~גאול'כ~~וכ‬ ‫~~~~~י'‬ ‫כ~‬ ‫ו~~~י~~~לופי' ה~ד~ק~~~ל‬ ‫ו~ה ו'~‬ ‫מ~~~ע~ה את יש~אל ~~~ שימו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ומ‬ ‫י~ה~~ינים ה~אים ל~ני~םו~‬ ‫~ה‬ ‫מ~ש~~‬ ‫~"‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫לכל~‬ ‫~ל ל~בכ~‬ ‫הא‬ ‫~ו‬ ‫~נד~~~~~ים~~ה‬ ‫יזם‬ ‫~‬ ‫ד~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ש~~~לע~ין הכ~ף וכ~~צ~ ה~~ה היינו ש~~ל ענ~נים ל~ניה~ה‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫הלע~~י כ הת~~' ה~אתועי"זיוציאו‬ ‫ל~מור‬ ‫~‬ ‫כ~‬ ‫ל~ב~~ ה~~ון ול~~ו~ ול~ה מ~~‬ ‫י~~וד~ ~ק הוא ~י~~~ל~ימכ~ם‬ ‫או~ר~ ל~כד‬ ‫י~‬ ‫ו~‬ ‫ה~צ~~ו~מו~ל ~~~~~חה‬ ‫~ים ל~מ‬ ‫~~ כי מהכוא~~ייכם‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כדי ~~ו~לו ל~~יא‬ ‫הד~~~ה וא~ל~~וה~ז ~~~י'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ג~~~י~ו~~‬ ‫י~‬ ‫~'‬ ‫~ה‬ ‫~ו‬ ‫לוב~‬ ‫~~או~~~‬ ‫~' ~נ~לו ~ע~י דת~ומא‬ ‫ים כל‬ ‫ה~~ו~ת‬ ‫ש~~ ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ו~‬ ‫~~~‬ ‫ה~ה ~א~יכו‬ ‫~ה‬ ‫מ~‬ ‫~‬ ‫ו~~ה‬ ‫ל~ח~י~ם ~~~ם‬ ‫עלהאד~'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ד‬ ‫ו‬ ‫~י~י~~ו ש~לזה ימי~‬ ‫א~‬ ‫~תהי~דן ל~ש~'‬ ‫תהמהי~‬ ‫אמ‬ ‫יש~~ל~ל~~~~~רמת‬ ‫י~‬ ‫~ ש~~ואו‬ ‫ם‬ ‫~~‬ ‫~מ‬ ‫וע‬ ‫~~~ עה‬ ‫א~~~ל‬ ‫מד‬ ‫ה~הש~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~~ין א~~ם‬ ‫~ת‬ ‫יו‬ ‫ה~‬ ‫ל~מ~ה ש~וטל עליכם ~ע‬ ‫~~תה‬ ‫~‬ ‫ש~~~ה ~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~מה~ה‬ ‫ן ~~כו‬ ‫מכלהמ~ו~ות ואם~מה~ו להעלותהניציצ‬ ‫הניציצן‬ ‫גו~לינו ~"ב ו~ה לעביו~‬ ‫~ב אע~ה‬ ‫~ת הי~ן ~‬ ‫~מה~וא למחוז ח~~יכם‬ ‫ימ‬ ‫שרא‬ ‫~‬ ‫עד ~~ה~~‬ ‫~ג‬ ‫~י עם ~בןג~~י ו~‬ ‫~מצו~ שמרתי‬ ‫עם ל~ן ~תי‬ ‫א~‬ ‫י~‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫שמ~~י‬ ‫כי‬ ‫היינו~ה~ניןשהיי~י‬ ‫ג~‬ ‫ג' משער ~~ הענין שהוצ~כו כלישראל להיותו‬ ‫ו~מי~~~‬ ‫~~ינו‬ ‫~~‬ ‫לע‬ ‫~~ג~‬ ‫ות‬ ‫~פ~בכלד' כנ~הו~ת"ש~ כילהוציא ~להניציצותש~ין‬ ‫כ~‬ ‫הז‬ ‫~ומו~‬ ‫כי~‬ ‫י~‬ ‫~ע‬ ‫נשמתוו~פייכולתו‬ ‫ן ~~תדל‬ ‫ל~יש~אל בגלות כל הא~‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ולזה א~ר יע~ב אע~ה עםל~ןגרת וא~‬ ‫~~ר א~ההי~ו‬ ‫עיי~ש‬ ‫ישמ~~~~~ע‬ ‫~~ עדע~הזמן~בכ~ה משוםש‬ ‫י~גמצות ~שהי~‬ ‫מא~וי‬ ‫שה~מה~‬ ‫~שם ע"כ‬ ‫הימ‬ ‫~ידי להו~אי~א~ אתהנציצית‬ ‫ישם זמן‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫וש~‬ ‫~~~‬ ‫~א~ז~‬ ‫י'‬ ‫הכ~ש~י~תי ועשיתי כל מההש‬ ‫~~‬ ‫אה‬ ‫ל‬ ‫~יכולתי לעשות עד‬ ‫~מר~‬ ‫נ~‬ ‫ע‬ ‫יצ~צות מ~ם ואםלאהי'בי~ילהיציאה~~יןלאהיינו‬ ‫כ~כ ~כה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י גו~ו ממצ~ם ולאיכלו לה~~ה הי~ומ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫כצוציןכילאהי' ת~ה ומצותוכמ~שואת ~וםה~~יהיכ~~‬ ‫~ידם~וציא‬ ‫ה~~ה~‬ ‫ה~את ה~ן אם י~הו ע~~‬ ‫~~ו משם דלא הי' ש~ם ~~‬ ‫ש~‬ ‫כפי ~ועל‬ ‫~ר‬ ‫מירלת~ם‬ ‫~ היותר כ‬ ‫~‬ ‫יינק כ~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ו~ש~ ~ ~‬ ‫ע~~~ר‬ ‫י ה‬ ‫~~ה‬ ‫מן‬ ‫~~~דו~כ‬ ‫ב~רי~‬ ‫בז~ ט~ ~ב~ של~~‬ ‫~~~ ~~‬ ‫~ ~ ~~~ ~ ה ~ ~‬

‫~~~י‬ ‫~~~~~~~~י~י~‬

‫~~י~~~~~~י~~~~~~י~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ו‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~י~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ת~מה ~ם צדה לא~~~ ל~~ ע~פ מה~אמרתי‬ ‫~דות‬ ‫כל‬ ‫יו‬ ‫~‬ ‫~מר ל~ו נא‬ ‫~~ד~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~ה‬ ‫~י~ל~~ ו~~~~ ו~אהב‬ ‫~~יכ‬ ‫י מטעמ~ כא~~~~~~יכ‬ ‫~הלי ~ שי~ל‬ ‫~‬ ‫ן מ~ ~ה~מתל~ת א~‬ ‫ש~ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~~א ~~ש~~‬ ‫ני~‬ ‫עש~כיציד ב~~ ~"י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו'‬ ‫ו~~ה~~~‬ ‫היינועפ~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~ג‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫שתכליתה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ה~~~ ~ע‬ ‫~מי‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~נ~ל‬ ‫ו~~ו~‬ ‫םמד~~ ~~יו וה~י~ל‬ ‫~‬ ‫ברע ~ט~~ו‬ ‫~רבהמ~דמו‬ ‫אס‬ ‫~וה~שו"‬ ‫אמ~‬ ‫היא‬ ‫שהעבוד'השלימ'‬ ‫ה~~י תול~י~ ליצה~~ר כש~וכא~~~~ר~~ויווה~לה~~יר'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ממנה ~מת‬ ‫~ר‬ ‫דרל~‬ ‫~ה~זהו ב‬ ‫~מ~י ~נע מה~ב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ופו~ ~י~"ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫ב‬ ‫'‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫ית‬ ‫נ~~ר~ל ו~~ביאנ‬ ‫~ל אות‬ ‫ר‬ ‫קדמת וב~על ה~~דהש~‬ ‫ב'‬ ‫מתג~א'‬ ‫ת~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב~~‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ם‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫כד~ת ה~~ים ~ל‬ ‫~"כ ס~ר‬ ‫עי~‬ ‫~קבאי~‬ ‫~ב~ת‬ ‫נו מעלה~~כ ולא‬ ‫~ת~ לנ"רלפניה~~ייען הי'‬ ‫~~ ויצ~‬ ‫י~‬ ‫א‬ ‫לושום ~~ר‬ ‫שר לבו ~לל‬ ‫אל‬ ‫נת~משא~כ ~~ו ~י~ו וב~‬ ‫~ ה~ן ~~‬ ‫מ~בר‬ ‫י~ל מע~יןגאדת‬ ‫פי‬ ‫קרבדובורא~~‬ ‫לב‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ט~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~ו‬ ‫אהב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~מד‬ ‫י~‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ומ~~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫ב~לת~‬ ‫ה~ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~~ת את‬ ‫~א צ"ד~צ~ד וע~כ אמר הנה נאזקנתי‬ ‫~כוללו~~‬ ‫~‬ ‫כולתי ל~ד את בבת~ נ~ודכי ה~"ר ל~‬ ‫~~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫בי‬ ‫~תייום~תי‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ממנו‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ע~‬ ‫ר‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫לךעני~ ת~~כל‬ ‫~~כל~ ~~ ~‬ ‫~ א ~~‬ ‫המל~~ו נ~ זו ~~ ~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ע"א‬ ‫למע~‬ ‫ו~~~‬ ‫~ש~~ה"~ר~ לךזלי ~ מ~~את~י~‬ ‫~עפ"~‬ ‫ל"‬ ‫~~עת ~~ ~מ‬ ‫~~‬ ‫~~ראת‬ ‫י~ ~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~ ~ת~~‬ ‫~~י צי‬ ‫ל~ת‬ ‫~ת‬ ‫מ~~ נ~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ז~~‬ ‫~~~יזיכ~ול המ~~~ את~~י ~ ~יצה~ר~ ~~‬ ‫~~~‬ ‫ב~ך~‬ ‫~‬ ‫~~ א~~~‬ ‫~‬ ‫לע~‬ ‫~~ ~~ו‬ ‫~"ת‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫בהט‬ ‫ז‬ ‫~~ ~~ א~‬ ‫לע~~א~‬ ‫~ ~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~מה ~ם‬ ‫שלא‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫~ ~ ל~‬ ‫ו~בות~~ת ~ם ב~~~‬ ‫א ~ ~ ~שלא‬ ‫~~ ע~ יכ~‬ ‫~‬ ‫~ צ~ ~ ל~ ה~י~~ ל~ ~‬ ‫מה ע"פ ~~תי ל~ר‬ ‫זה‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~ מ~‬ ‫~~‬ ‫י"~‬ ‫~~י‬ ‫~‬ ‫או~~‬ ‫ב~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫ב~‬ ‫~ ~‬ ‫ל~~‬

‫בפ'‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫דורודור חייב א~ם‬ ‫~ו' אלא אף או~נוגאל‬ ‫~~~ אנ~נו חייביםל~או~ א~~‬ ‫~‬ ‫~רמיה‬ ‫להלל לש~ח כ~' המ~ך הד~‬ ‫כה‬ ‫ם~בז‬ ‫~אה ל~י~מה שאמר~י ל~ארל~~מו~~וו~ר'~ב~' ~ז ישיר יש~אלי~י‬ ‫ר ב'‬ ‫ד"‬ ‫ואי~‬ ‫ך~אז י~ר משה ואמר~י בה~~ם מה ש~מר~י ל~~ר מה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫שמא‬ ‫מאיט~מאאמרוישראל שירה רק ~ל הבארולא‬ ‫דמ~ר~‬ ‫על‬ ‫~מןב~ חק~ניסים שנ~ש' להם‬ ‫ה~ה‬ ‫במ~~ש~זה‬ ‫נרא'‬ ‫~~ח‬ ‫~א‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה~~םועי‬ ‫~ שער‬ ‫או בשמו‬ ‫~~א~ומ~יםהודו לוהל'~ענ~‬ ‫ריש‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ע היאל~י~לו ~~~רהזמירו~~וכו'אנוחו~~ין י~~~~ו‬ ‫ו~"כ או~~ ~עשיי~‬ ‫~ו~~ג"~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ה' ~ראו בשמו‬ ‫הו~ושלל‬ ‫הו~~~‬ ‫~יצי~ ~לי~~יו~ירש‬ ‫~~‬ ‫וירו~זו‬ ‫שבחו~ להשי"~‬ ‫רו‬ ‫~~מ~‬ ‫חו~‬ ‫~ ש~~~מ~ ה~לי~ו~ ~רו~ ו~~‬ ‫~"ה‬ ‫~‬

‫~‬

‫י הנה ה~~ו"ר הוא גימ'‬ ‫~מ~~ש‬ ‫רובלינהו~קלעהיל~יניםכ~י לה וי~ל~‬ ‫יו‬ ‫~יקור~ולמ‬ ‫מ~יהקנ~ו~~עמ~ב~י רבינו‬ ‫ם~~~להמ~יק‬ ‫שם~ לפי‬ ‫נ~‬ ‫נו‬ ‫~שה ממנו‬ ‫ה~' ו~זה ~כווו‬ ‫א~~~‬ ‫~להסיר המ הוי‬ ‫וו~נ' להמ~י~ס~~‬ ‫י~ב~~הואמ~‬ ‫~נ‬ ‫ה~' ו‬ ‫נמ~מ~~ה‬ ‫~ן הואה~ו‬ ‫~‬ ‫צ~‬ ‫אומ~ ~~~~ ~~‬ ‫ו~‬ ‫~הה‬ ‫~מ~‬ ‫~ם‬ ‫י~‬ ‫ועשר ~~מיבםס~~‬ ‫~~ן או~ ה~' לה~~םול~~~ת‬ ‫~י‬ ‫ו‬ ‫שו‬ ‫י~‬ ‫אכיל' ל~וין‬ ‫יע~‬ ‫דו"נ~~ה ~~~~םא~"ם מס~~ מ~המ~ו~~~~~מ"נ~~~' ~מ~~להו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫שינים הם‬ ‫ב'‬ ‫ובאכיל' ב~וונ' נ~ייחד~ם ~~'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫מ~‬ ‫טל‬ ‫~ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ונע~~'~~ממנו‬ ‫ו‬ ‫י~ם‬ ‫ןל~~ולהמרור‬ ‫~ז~ו ה~נין~~רי~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל~ה~קו‬ ‫~לל~וסו~ו‬ ‫~~~ ~ להמ~ור‬ ‫ולה~~י~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫~ו~ר‬ ‫ל~~שהי~‬ ‫ה~'‬ ‫~ו~ ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~נ"ל‬ ‫~א~~~"~~ר מ~ה ה~וונו~ ה~~~ריכ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ם~~מ~~ו~ר זה‬ ‫לה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫הנ~ו‬ ‫לא‬ ‫ש‬ ‫~~או~לי~ן~יקא ל סו ~~~ב‬ ‫~~י~א הוא ~ל שו~ מ~~ה לה~יך‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~~ם‬ ‫~~'‬ ‫מ~~ר מ~ה ו~~~'‬ ‫למס~ להיו~ ובז~הו~הואא~~~‬ ‫ממ"~~~~ וא~~~‬ ‫ההמ~ה‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~"ה נפח~ין ומזמרין ~ו~ם ונכנעים ויראים‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫~י‬ ‫~ובןהענין~הי~ ~~~רח לי~אללומר ~~~ב ש~יעי‬ ‫~ו~‬ ‫דהזיווג שלש~יעי של פסח‬ ‫~ב~יר~ינו ~~פ~~ח ש~ר‬ ‫~‬ ‫של הדינ~ם תק~פים וע~כ אי~זיו‬ ‫אוז‬ ‫גמור והוא ~קטנות‬ ‫שו~‬ ‫~שויס‬ ‫וחו‬ ‫רר‬ ‫ומ‬ ‫~א‬ ‫יהתה‬ ‫מת~י~שלא‬ ‫ר~~"ממו~~ן ש~י' ~זבליל'ההוא ה~~~‬ ‫החיצונים וכו'ו~י~ ולפ‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫יון שהי' אז‬ ‫ישל~ו החיצ~י לעו~ר הדיניםת~יפיןכיכ~‬ ‫~~ח‬ ‫~~טנו~‬ ‫~מ~ש ~פע"חע"כ ~ח~ו ישראל ואמרושירה וספ~ו‬ ‫~נ~א נח"ש כ‬ ‫ו~~לו ג~~ו~‬ ‫~~ה ור~מותו יתב"ש ~י"ז נפלפחד ~ל‬ ‫~הקדו~‬ ‫~וס ורוכבומןה‬ ‫ונ~כנ~ו ונ~~טלו וע"כ א~רו א~יר' ל~'כי גאה~ליפוס‬ ‫ב~‬ ‫שהואגאה~~~מ ו~~א‬ ‫והי~ו כמ"ש בסידור הפ~ ~ל סוס‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫וי~"~זסוסורוכבו‬ ‫~'כי ~הגאוהרע‬ ‫~לי~ות‬ ‫שא~ר‬ ‫~"י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫וז‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~בטלו‬ ‫י~‬ ‫השנ‬ ‫קה~הי' ג"כ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫כנ"ל~תו‬ ‫~~שיי‬ ‫ן~ש~~רכוי~אל לומר ג"כ ~ירה אצל ~ארכי נודט ~רי רבינו‬ ‫ה‬ ‫~~לק~ת פ' כי ה~ משה~~יאמים הסלע כ~~ר ה'היו‬ ‫~י'התי~וןהשלם~ךי~ן~~הכהאתהסלעלא‬ ‫הזיווגדזו"נפ‬ ‫חנ~יתם~בפניםא~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ע~‬ ‫~‬ ‫הזיו‬ ‫וה~ כעין חטא של א~ה"ר‬ ‫"ל‬ ‫ו~הבנת ה~ין‬ ‫אלא חז~ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫עיי"~ ~ריש ש~ר‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫י~ן‬ ‫שהי'‬ ‫~~דרך‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~רבפ‬ ‫א~‬ ‫עפמ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ד~זמן הגלות הוא ~זיווג דזו~~נ‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו~ש~ד‬ ‫~כולין ~~‬ ‫פט‬ ‫אה‬ ‫מחמת ד‬ ‫א~ע~~אדה"ר כי ~ם לא הי' חו~א אדה"רלא הי'י‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫~~פו~‬ ‫ר‬ ‫להתאחז בהקדו~' והי' יכולל~יות ~זיווג ~~~פ מ~~"כ לאחר שחטא א~"‬ ‫אם הי' ~יחוד~ב~בה~יהי' האח~ים של ~~יןוהי' מקום ~קליפות‬ ‫ול~ן מזדוו~ים אחור זו"~ ~י ש~~ אחור ~~~א‬ ‫להאחז‬ ‫~ח‬ ‫אא‬ ‫ל~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫חו‬ ‫זו~בה~ח~ייםועיי~~ש ו~תה‬ ‫ררי~‬ ‫ן ~~ם‬ ‫~יר ו~זה‬ ‫או‬ ‫בח‬ ‫~וק ~א‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~~ו~נל~יות ק~ם~סיר‬ ‫ממילא ~ו~ןה~גםשלה~אר ~הפךלז‬ ‫~‬ ‫פ~ו‬ ‫~~~‬ ‫~ר‬ ‫החטא ~ל ~דה~‬ ‫זה‬ ‫ליו‬ ‫~ו‬ ‫חו~ייםוהיינו כ~ות‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫ה~ו~~ים ומ~קשים להאחז כי‬ ‫ו~זה‬ ‫מו~ן ש~י לתקן זה ע~ויש~~ל עצה ו~מרו‬ ‫~והמקשלהיפו~‬ ‫~י‬ ‫יס‬ ‫מהאח~יים ~ופ~גם~התיקון ו~א~ור וז~ו ~יאור~י~ אזה‬ ‫יר‬ ‫ג~ ~‬ ‫המ~ו~‬ ‫וזהו‬ ‫ישי‬ ‫רךישדר~~רליהיהימנגוידש~נכיאןהש~י~רליםדוהרםו~דוובר~חייםיבעלאדקםוטלבראאו'ת וא~"אעמ~כ~~לוהו~איא~‬ ‫~~‬ ‫צה‬ ‫יז‬ ‫בענין חג ה‬ ‫א' משער‬ ‫~‬ ‫~ן ~~~"ח‬ ‫ממצריםוהיי~ו‬ ‫שנתעורר לנובכלכמ~ש~נהו~ה ~ו שה~~ר~ ~ש~ת יצמ~צ‬ ‫םההא~ ~ר"לחה"מ~ היח~ פ~"~‬ ‫והאורות הג~ולות שראו אז ולזה מסיי‬ ‫~‬ ‫האו‬ ‫~יא‬ ‫~א‬ ‫של‬ ‫שי~~ד‬ ‫~לםשו‬ ‫א‬ ‫פ~"פ ~לאע~י מע~ינוועדיין ל‬ ‫י~~הת~ון כי~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫יקח‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫חי~ים‬ ‫ו~~ליפות וה~~~יםבהאח~יים שנשארו‬ ‫ה~‬ ‫י~‬ ‫~ח~~ים ולה~ם שלא יוכל מהםלה~‬ ‫~הלל כדי לה~יח‬ ‫גולין~‬ ‫~ ל~~‬ ‫וכ~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מל‬ ‫כנ~‬ ‫ולהאחז‬ ‫בהאח~~ ~‬ ‫שלא‬ ‫בקדוש' עיי"ש ו~ה‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ו~ינו ~ל~ד ג~ל‬ ‫~ף ~ו~~ו גאל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫כא‬ ‫יר‬ ‫~לא~ל~ רק ~~ו~ינו ~ר~‬ ‫ל~~ין ~ה הי' ההוי‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫א ~מ~~ר ~~~ל'~~‬ ‫~~'~~ינ~ ~לג~~ ~~י‬ ‫ו~‬ ‫ל‬ ‫~ו~ם ה~‬ ‫~ה~ל~ו~~ולזה~~עו~~ז~ר~~יו‬ ‫~אלהיו הק~~ה‬ ‫~~‬ ‫הי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~פנח~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י' כ~ם ~~ל‬ ‫~דין ~יטול‬ ‫ר~‬ ‫~נ‬ ‫ן ל~~םק‬ ‫ו~י'ל~י ~~~~~~י‬ ‫מי עשהה~~~~‬ ‫~ז~ל‬ ‫~נם‬ ‫והכלההוו~א‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~זוז~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י ~ה~~נ~~ו ~ל ו~~ל~~~ו‬ ‫'‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~~~ לזו ~‬ ‫~~ו~די~~‬ ‫ין~ו~~ ~~לול~~‬ ‫ול~~~~ו ~~ו~~ ונ~~מ ~~‬ ‫~ל‬ ‫~~~ש‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫ה~שנ‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~נ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם ~ינויכול ~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ם‬ ‫~~‬ ‫דין‬ ‫~י~‬ ‫~~‬ ‫ה~~‬ ‫ו~נ~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫ו~~~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫עצ~ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ינ~ הו~‬ ‫~ל~ו~‬ ‫להה~ין‬ ‫~ו~~‬ ‫~~ ה~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ןו~ ~צ~‬ ‫יה‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~~~י~ ~~ ה~~י‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~' לו ולז~עו~ה‬ ‫~ו‬ ‫ה‬ ‫יו~יטו~‬ ‫כ~ו להורי~~~~~נ~~ווגו~ו ו~~ז ול~~ והי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~רי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וע~~זי~~ל‬ ‫~~ינו ~~נ~~ ~~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~ונ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~~~~ ו~גוו'ל~ה~י~~נ~י~ נ~ מי~~~י‬ ‫והכני‬ ‫~ ה~~~כייםי~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫והנה ~ל ק~~~י~~ל‬ ‫~ל‬ ‫ז~וו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~ ~ ויונ~ן‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫זע~ר‬ ‫ניכ~~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫הכ~י~~~ הי'י~אכיי~ן‬ ‫~ו~ן‬ ‫ל~ככל~ה~~~ים ~ו~ים ול~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~אינוכ~אי~צ~~~שיו ה~ו~י~ל~ל הטו~~~ ~ק ~~~~~~~נם ע~כירא ~~~‬ ‫~~ו~ן ו~כני ~ם על ה~נים‬ ‫לא יו~לו להנצל ח~ו~זכו~יכיון‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫שכל ~הי~ו~ ה~~י ~מו‬ ‫מ~~ט~ל~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ה~זחה~~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫י~~~‬ ‫ל~ני ח~ו וזהוהו‬ ‫מה ש~מר ה~~"הול~‬ ‫ל ג"כה~ניןול~‬ ‫נחאוכ~‬ ‫ל‬ ‫י~‬ ‫רא~~י צ~יק ל~ני ~דור הזה וע~‬ ‫אה~~הר~וכל~כ~~ ~ל ה~י~'כי‬ ‫~‬ ‫ך ל~~ם מח~ש שגם ~ניו ו~ל‬ ‫יש‬ ‫~~‬ ‫~אוה~ח מ‬ ‫ר~‬ ‫צ~‬ ‫וו‬ ‫~~~~יאורהענין שהא‬ ‫~‬ ‫~נ‬ ‫ד~ם‬ ‫~י~וינצלו בז~ו~ו שהואצדיק הדור ~"ש ול~יז~האמור מו~ן ב~ל'~ו‬ ‫בניןה~י~'‬ ‫~ח~א חן~עיני ~מרו ~"ל ב~~ר ~פ'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫ח‬ ‫ר'‬ ‫חל‬ ‫אשי~~‬ ‫~עיני עיי"ש ~~~ ~~~ ש~~ב‬ ‫ב‬ ‫נח לא ה~כדאי‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~ה‬ ‫~ב"ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ש~‬ ‫שי~ ~ה~א"~‬ ‫ע~‬ ‫הו‬ ‫ב~ניןמ‬ ‫א~~י~~ עצי‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫חנם‬ ‫לכצוולרך ~נילבניו~ו~כביוןא~ם ~הח~"ככ~~י ~ מחמ~ ח~ד ~~ א~‬ ‫י‬ ‫~'~‬ ‫ע'~ ~שיו~ ה~י~ ~ג~ ~הי~ו‬ ‫לה~י~‬ ‫שהו~ך‬ ‫מבו~ר ~מ~ר ~ח בשל‬ ‫יב‬ ‫נ~‬ ‫ה~וט~ול~ו~א~‬ ‫איי~‬ ‫לש‬ ‫~ע~ע‬ ‫ה~יח‬ ‫שי ~זואו~ווק~וא~ו~ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~ל זה ~ה‬ ‫~~ה~יב' ~~יח או~ם‬ ‫~י‬ ‫ב‬ ‫ב"~כ ש‬ ‫~~‬ ‫~םסק‬ ‫~זה‬ ‫נה ו~~ל ע~‬ ‫פ~חס ~~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫וקלון ~ל~ו~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫שי~ול ש~ו שפיר א"בל~ח~הק~~ה ~בגןםאל~~‬ ‫~ינא‬ ‫ד‬ ‫~ן‬ ‫י~‬ ‫ה'שנו‬ ‫~ב בני~‬ ‫קנא~‬ ‫בד~ ה~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~~~ג~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~‬ ‫~~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~ג‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~‬ ‫ו~~~י~~~ו ~ז~ו~ו ו~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~ ה~י~' ~~~~ל~י‬ ‫ר~י~~ ל~ני הי‬ ‫י~~ ~~~~ל‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫ו~‬ ‫ו~~ ~~~~~~~מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫י~~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~ו ~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ~~ל~ ו~‬ ‫י~~~ו‬ ‫~~~~ צ~~~ל~~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~~~~ ~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י~~~~~~~~~י‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫כו~~‬ ‫~‬ ‫~~~ו~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~~~~~~~~ ~~~~ ג~~ ח~ם ש~חם‬ ‫יו~ו~~~י~ ~~~~~'‬ ‫~נס‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫בז~ותם‬ ‫הי'‬ ‫~~~ה ~~‬ ‫~~ו~ ~~ ~~‬

‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫ו'~א~~~~~‬ ‫נויי~~~~~‬ ‫~ ~~~~~~~~נו‬ ‫~~‬ ‫ן~~~‬ ‫~~ל‬ ‫ו~~~‬ ‫ע~‬ ‫ו‬ ‫ל~יכה~הי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ול ל~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ל~נים מ~ורת‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫יגג~~~‬ ‫ף‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫אתא~ו~~~ו ו~~~~~ ~~‬ ‫~ייןה~‬ ‫אח‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~ ~~~ ~ות‬ ‫~~~ה‬ ‫הד‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫כו'ג~ עמהא~‬ ‫~נו‬ ‫נח‬ ‫ל~~ו~נו ג~ל בל~~ ג~~ ואות~וא~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ~~‬ ‫נ'~~~ ל~~~‬ ‫'~~בה~דם‬ ‫~ל‬ ‫~~~~ם להודות על‬ ‫הוציש‬ ‫חי‬ ‫~~~ה ח~~'ה~~‬ ‫~ו‬ ‫לו~יי‬ ‫~~~~~א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י~אש~י~ ~פ~ שם‬ ‫יז~ל ~~~~~ח‬ ‫ד~~יה‬ ‫ש~~~‬ ‫י~‬ ‫ה~~~‬ ‫~~ ~~וה~~ולמות למעל~'~~מ~ל' מי‬ ‫~רגתם‬ ‫הד‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ית‬ ‫~ו‬ ‫י~‬ ‫ל~‬ ‫ד‬ ‫~ת‬ ‫~ן שנת~לדוה~~העול~ות אננ~ו~~~מ‬ ‫יי~איםא~ ע~י עליות ה~ולמותיעלו גם‬ ‫~ו‬ ‫יי‬ ‫~‬ ‫ע~כ אנו ~ומ~ים ~בח‬ ‫ויאחזו‬ ‫וינ~ו‬ ‫ה~לי~ות‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~דול וה~דעומשה~ ~ל~וןבה~ כדי ~~~ ~~~ י~י~‬ ‫ו ה~~~יםואז הם‬ ‫ולו~ן~ ~~~גתג~דלה~י‬ ‫הז~ למעל'~~‬ ‫~ש אות~ות שהם ~ק‬ ‫נכנעים‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫צ~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫'~‬ ‫זי‬ ‫עחויל‬ ‫~~י‬ ‫~~~ות ע~י~י~לו‬ ‫~~~~ד~ו~אשהואו~ק‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫היינוש יהי'~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫מ~~~ים ש~תה ~גלות ה~ר הזה‬ ‫ששםאי‬ ‫ן אחיז' כלל ~ה~~צונים וגםא~ו~~~‬ ‫בעוה"ר כייש א~~ז' להחיצו~~ם ~השםאל~י~ם‬ ‫ח~‬ ‫ה~‬ ‫~ם א~ים נת~~ים ונ~~ים~די שלא ינקוע~‬ ‫ם‬ ‫יו~מ~‬ ‫~ם‬ ‫וי‬ ‫אנ‬ ‫יצי‬ ‫~ שהו~‬ ‫~מוחין יע~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו~מ~‬ ‫בס~ד נאלמת"ידומי~ה דו~ם בש~ילהח~צו~ים ולכן אנו מתפללים‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫אל~~ ה~ו~ין שהם אותיות‬ ‫ז~ואל השם א~יםוכ~י הנרא' שב'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫בש~ר הזמ~ות‬ ‫~ מ~רי מרן‬ ‫~‬ ‫~ה~~תיוחעונל~ותתה~והם ~ראוא' ע~פי‬ ‫הביכד‬ ‫ונ‬ ‫וו‬ ‫ו‬ ‫~ות עלינ~ ש~ שבזמן‬ ‫עני‬ ‫~ב~‬ ‫~ בש‬ ‫~ל~ניק מ~פע אומ‬ ‫רים ש~רות ~ חש~‬ ‫~~~שה‬ ‫יא~זו הח~~ים‬

‫~ניהם‬

‫~~‬

‫א~‬

‫ו~ו~‬ ‫ו~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫השי~תכיעי~~ז ~ם י~ים ו~ורחים ~"ש ולפי הא~ור‬ ‫~ס~רי~ גה~נו~לל~של ~דישכ‬ ‫"~‬ ‫~ב‬ ‫מו‬ ‫~‬ ‫י בזמן ~אנו ~ו~רי~ שי~ת ותש~חות לה‬ ‫י~ג~כלו~ו~ שמ~ ~אשיש ~י~ז‬ ‫להאחז ב~~~ו~ה‬ ‫וי‬ ‫יח‬ ‫~ה‬ ‫לאול‬ ‫וא~‬ ‫צפ~‬ ‫~~י~לו‬ ‫א~‬ ‫תצונ~מה~ם‬ ‫~א‬ ‫יל‬ ‫ו~‬ ‫חכ~‬ ‫או‬ ‫בשט‬ ‫לומרי~~ א~י~~‬ ‫ו~‬ ‫ם~~~‬ ‫י~‬ ‫יצו~נה‬ ‫~~‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫פחדלה~‬ ‫ז‬ ‫~שלי~~~תעשלא‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ם~ח~‬ ‫ומס~ור~יש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫כ‬ ‫~ים‬ ‫יר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫כ‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ואי~יכול‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~תמו‬ ‫ור‬ ‫או‬ ‫ל~‬ ‫~לו אותיות גדול‬ ‫נ~‬ ‫זל~‬ ‫א~‬ ‫~שכ‬ ‫דע‬ ‫~~~‬ ‫מ~~ם אל~ים ו‬ ‫תגלים‬ ‫וו‬ ‫תי‬ ‫י~~ק‬ ‫י~ב~‬ ‫א~ו מקונניםאותיו~‬ ‫נשי‬ ‫א~ם היינו‬ ‫יו~~‬ ‫ר~א~שיר ~ על ~~ת נכרכ‬ ‫י"‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫' נ~גל' ~'‬ ‫ר‬ ‫וו‬ ‫ל‬ ‫~זהי‬ ‫ין‬ ‫לי‬ ‫ול‬ ‫כו‬ ‫וממילא הי'יע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~ם‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫ב‬ ‫~ ~וי'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫הזה‬ ‫~לא~ך נשי~ ~~ ~~~ות~וי'י~‬ ‫מא~‬ ‫~ אד‬ ‫ויכי אזש~ג~ו~‬ ‫~~ין‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫מנ~‬ ‫ו‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫המצ~~יחהי~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ב‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~ בגלבוז~מ~נאלמ~~‬ ‫דו~~~ה וכ~~לי~לל~~‬ ‫~דנ~~~ם ~~כסים‬ ‫נ~גוזזי' נאל~~‬ ‫י~ם~‬ ‫ואיןזו~~נ‬ ‫ו~~~ו~ל~י~ם לאו~א‬ ‫~~‬ ‫~או~‬ ‫~~~ם ואין‬ ‫י~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יל‬ ‫~ל~~~י~~ס ש‬ ‫~ כ~~ו~רים ~ירהו~נ~רא ~יר‬ ‫יכ‬ ‫ח~‬ ‫ו~‬ ‫~ו~ה~רה~ו‬ ‫ש~‬ ‫ב‬ ‫ישר~‬ ‫~~י~' ~וי'כי~וי'~ ו~ג~~~ה איז~ סוס~א~~‬ ‫שי~ה‬ ‫וי~מ~ו לאמור ~‬ ‫~~‬ ‫רמה להשי~‬ ‫שועה ורוכב~‬ ‫ימיללי~‬ ‫מ‬ ‫ב~ו~~‬ ‫ל‬ ‫יאם ~~~ום ~םעזימשוזאמ~ג~כא~~י~קוי~י‬ ‫ריב'‬ ‫ב~ מא~ יהי'ב~ח‬ ‫בגלו~ מ~רים ה~שי~ג~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫רו~‬ ‫~י‬ ‫ות‬ ‫לו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~ויצ~~ו ב'~י אל וצל~ה הוא‬ ‫ק‬ ‫יכור‬ ‫יש‬ ‫וכ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫בלא‬ ‫האו~יות וכ~"ש בז~ר ~ו~ כ~~א ע~ש וזה ה~‬ ‫~ל~‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫א והי' מהחיצונים‬ ‫בש~~~י~ו~ ~ה~‬ ‫ד~‬ ‫פ~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ה~י~ ד' יל~ם‬ ‫~~תקין היינו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל~‬ ‫נאא‬ ‫שלא ינ~ו הח~וניםבס~‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~~~י דו~~'‬ ‫~תו~‬ ‫~חרל‬ ‫~~‬ ‫נ‬ ‫י~ כיכ~וי‬ ‫~~~‬ ‫י‬ ‫~ל נ~כ~ו‬ ‫מ~ל~~~ם‬ ‫ו~זה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ונ‬ ‫א~שוםכאנמ~~כסו א~~‬ ‫~~‬ ‫~ו~נוגאל~~~‬ ‫ישם~~א~ר‬ ‫~ם‬ ‫~ח~יי‬ ‫~ממ~‬ ‫~‬ ‫~י'~הלו~~שה~~~ל~יו~~ירו~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו~יו~‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~ ~ ביכול~~ ~אש~‬ ‫~~‬ ‫ש~חו~‬ ‫~~‬ ‫רכו‬ ‫ו~‬ ‫בו‬ ‫יר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל~~וח~~~ ~זמר ה~~י‬ ‫~ח~‬ ‫"ב‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫'‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫שנ~ג~‬ ‫בבח~‬ ‫י~~‬ ‫~י~~לול~ ונ~מ ל~‬ ‫~דשה כמו ו~שבחו~‬ ‫שיר~‬ ‫חו‬ ‫ונ‬ ‫~ח‬ ‫~נ‬ ‫~‬ ‫ליר~ל~~יו‬ ‫ה~ח‬ ‫י~~ייבים ~ודותו וכו' ויכו‬ ‫הללו ~ק ~ה‬ ‫מו‬ ‫יש‬ ‫~חר ק~י~סכנ~~ל ו~"ט‬ ‫רעוהיש~~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫ק‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ה~לו~או~יו~ וכאמור~ ע~‬ ‫~מ~ה‬ ‫~~בדות ל~רות‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~רמלאכפםי~ ~~‬ ‫ו~‬ ‫מ~‬ ‫תכם‬ ‫א‬ ‫~~~~~י‬ ‫~א~ת‬ ‫מ~~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~~בר כא~‬ ‫~~כ~~~‬ ‫~רים~וי~‬ ‫י ה~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫ל~ם‬

‫~יי~~ל‬

‫ד~ל‬

‫ה~א‬

‫ו~מי~~‬

‫~‬

‫~י‬ ‫אצל‬

‫הו~ רכו~ ו~~~‬ ‫ד‬ ‫די~ו~ ~~~ר~~ו~‬ ‫ל~‬ ‫~ההי~ צ~‬ ‫~~‬ ‫יר‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה ~"כ‬ ‫ו ~~י~ו‬ ‫~יני~נ‬ ‫~מ~~ו‬ ‫י~~‬ ‫~ ה~נוי~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם~ וי~ר~ ~~ו~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~~ך ודי~ר‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~ל~‬ ‫~~ש~ד~~~לכ~~~ל כןי~י' ~~~~' ~~~~~~~‬ ‫ויבר~ו~נ~~ך‬ ‫ל~‬ ‫וז~ ~~נואוא‬ ‫~ר‬ ‫י~~~י~ הש~יע‬ ‫~ו‬ ‫לנ‬ ‫הקו~צ~ו~~~ו בד~ישנ~~~~'~כ~י~~~~י ה~דול~~י'~~‬ ‫~‬ ‫~~ני~נב‬ ‫נת‬ ‫ו~צ~י~ כ~ ל~רלו‬ ‫~~~~ו‬ ‫~‬ ‫'יגו‬ ‫~~מ~'ב~~יה‬ ‫~גו‬ ‫ה~י מי‬ ‫לו~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~ ~~‬ ‫מיונ~‬ ‫~~~~‬ ‫ו‬ ‫יל‬ ‫יל'ג~ד~ ג~ול כ~ו ~הי' כע‬ ‫~~~~ ~מ~‬ ‫וכו‬ ‫~ב~~נו~‬ ‫כן וכ~ ~לינו ל~ו~‬ ‫נוב~~~י~ינו הד~נ~~‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬

‫םו~ו~אמור~‬ ‫ינ‬ ‫~י‬ ‫~ח‬ ‫ה~‬ ‫הו~י‬ ‫~ ע~די ה~ב~~ נ~~א הלל המצ~יו~י' ~~~~~‬ ‫~~~~~'‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ד'~‬ ‫יא~מר‬ ‫~מר אל‬ ‫~ו‬ ‫הגמ~א ה~ל זה מי אמ~ו יו~י~~א‬ ‫~‬ ‫~זור בדנ~~י~‬ ‫~מרו~ו וכו' ונר~יןדב~יו ~‬ ‫מ~ה וי~דא~‬ ‫~חט‬ ‫זת‬ ‫א‬ ‫לאמ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫~~בר‬ ‫רמ‬ ‫י~ד‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וכו' ולא ~ירה‬ ‫~ף‬ ‫פ~~יהן‬ ‫לי~ןיה~לנו סברה ש~מ~ו ע~~וצ~יא~לו ~ב~~ים ד~א‬ ‫שא~רו שוינרטה~ ~~לו~‬ ‫~~‬ ‫םורי‬ ‫ומ‬ ‫מז‬ ‫מ~‬ ‫ד~כ~יב בה‬ ‫ם ~~"ה מ~ה‬ ‫~נה~~י כ' מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ויש~א~~‬ ‫~ו' ו~די~ן ק~ה הלא‬ ‫~‬ ‫~~~י~ל נ~הנזכר ~~צ וכל יש~א‬ ‫~~י~ל זהדייקא וגם ב~יוטהסיד~‬ ‫~~‬ ‫מ~כח ~אמג‬ ‫ו‬ ‫שמלמצ~הי~~ש~ ~~י~‬ ‫ל~ה~~‬ ‫~ל~פיטלזה‬ ‫מכו~הל‬ ‫לא~המצרי ~וא‬ ‫ו~‬ ‫~נ~ר~‬ ‫י~~ננ~ה~~אנחנו~ני י~א~‬ ‫ו‬ ‫ל~נצ~וינו‬ ‫י~'י~"~‬ ‫~~‬ ‫ה~ני~ את ה' במ~ש‬ ‫כ~‬ ‫אה~ה‬ ‫~‬ ‫לש‬ ‫~‬ ‫~מ‬ ‫במעשה הואעשיית ה~ות ב~ועל ~~ש ל~ב~ ~ה ו~~ש וב‬ ‫ין‬ ‫~י‬ ‫ם~‬ ‫יח‬ ‫שנ‬ ‫נה‬ ‫או‬ ‫~מחשב' הואלכוין בכל דבר לשם באכ‬ ‫ל~יעשה‬ ‫יא‬ ‫ול‬ ‫או‬ ‫כמצ‬ ‫ו~~יי' ~קמלו~‬ ‫וכ~ קוף ב~למא וב~ט שלא י~שה ~ח"ו לשם גיאות‬ ‫בלת~‬ ‫~~ת עשה‬ ‫~‬ ‫כ~~דו ~ש~צות‬ ‫אה~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫יםו~א~‬ ‫ישכמה ב~אשת‬ ‫ג~‬ ‫~~הקל ~ ם ו~~עמ~י‬ ‫ור‬ ‫בעו~~‬ ‫אל~ור‬ ‫י~יכון ב~ם ל‬ ‫שלא כמ~‬ ‫אם‬ ‫~‬ ‫י כלמ~י ~ת‬ ‫א"~ע ~ ~ באמרם א~י כ‬ ‫התו~‬ ‫~~~לא ל~‬

‫~י~~‬


‫~ח‬ ‫~לא כוונ' ~ינם ח~ו~י~ ~~יני י~~~~ ~~כ~~י‬ ‫~י~~ ~נ~ה~~צוה לפני~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ית~~ש הו~ הכוונ' ש~~~ ו~~ח~מ~~ה~~לצ~ו~ה~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~מש ו~~~י גם אם‬ ‫'‬ ‫ד‬ ‫ון‬ ‫~‬ ‫כ~‬ ‫יב~נו‬ ‫~~~ני~~~~י ~ו~~ ~~ ול~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~פועל‬ ‫~ו י~~"ש‬ ‫ו~ני חשו~~'~~ל י~~~~‬ ‫~ ג~ ~~ ~~~~י~ ~~צו~שה~יא‬ ‫~י‬ ‫~~~~ ~ו~ ד~~ה~~ני~ ו~~~~ו~~י~‬ ‫ו'ר~‬ ‫~ הל~~ו~ דג‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה~~~~‬ ‫~~~~ ו~~~~ ~~~יו~~~רש~~‬ ‫ת~~~~ ~~ש~~~~~~~מ~~כ~~~~~~~ו~~~~~~~~~~~~כ~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י ל~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כל‬ ‫~~~~' ~~~ ~~‬ ‫צו~~~י~~~י~‬ ‫~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ש~חו~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ציו~~~י~ ~י‬ ‫כה~~ו~~ל~~~ו~ מ‬ ‫ל~~ו~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~ר‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫רנ‬ ‫~ו‬ ‫~~~כוי‬ ‫נ~~‬ ‫~~כ~זה‬ ‫ו~ ש~ושי~ ~ה~י~~~הו~‬ ‫~~~~~ י~~ות‬ ‫~י‬ ‫~~~~ ~~~~~~' ~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~'‬ ‫ו'‬ ‫א‬ ‫~~ו ~~ו~~~ם~ן‬ ‫~ש‬ ‫~ל~~~ד~ו‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~ו~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~~‬ ‫~~~ו~ ~~~ו~ ~~~~~~‬ ‫~י‬ ‫~ג‬ ‫~ד~ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י~ני‬ ‫כי ה~~~~~~ ~ל~ ד~~~~ו~כג~ד ~י~‬ ‫~ח~‬ ‫ונו‬ ‫~~‬ ‫יר~~~~ד ~~~ו~ד~~~~~~די~ול‬ ‫ד~‬ ‫יו‬ ‫~~~י~ ל~ני‬ ‫~וטל ~~~‬ ‫~ו~ו~ ~~~~ ~ו~~~ו ~~~י'~~ו~~ ~~~‬ ‫~ו~~ ~~‬ ‫~נ‬ ‫ו~‬ ‫ל~~ים ~צ~‬ ‫ולכן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~ל~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~~~~~~~~ ה~~~י ל~~~ז~~~י'~ ~~ ~~י~ל‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו~כ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י שיד~ו~~~~~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫הי'‬ ‫ו~~~ל~נ~~ ל~~ד ל~ו~כי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ודת‬ ‫~'‬ ‫~ו~ד ~ל‬ ‫~ו~ ג~~ ~~~' ~~~~~~~י‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ף‬ ‫ל~~~~~שו~ד~רי הג~' ~~~~~~ו~~~~‬ ‫ל~~‬ ‫~י~~~‬ ‫י~ו~ו~ז~ נ~א~‬ ‫~~‬ ‫~~ו~~~~~~ה‬ ‫עד‬ ‫ן‬ ‫~~~~~ה ו~~~ו ~~ו‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ז'‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫'ה~~‬ ‫~~~~הי~‬ ‫ש‬ ‫ל~‬ ‫~י~דו~ הוש‬ ‫ו~~~ים‬ ‫ה~~~~‬ ‫~~~לכיכל ל~‬ ‫~ם‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'~~ו~~~ונהל~דולא‬ ‫~ה‬ ‫ו~~~~~‬ ‫דה~י~ר ל~~וד ~~ ה~~י‬ ‫~~‬ ‫~~ה~' וי~~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~ולם הזה‬ ‫~ה~נ~~י‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫' ~~ד ~~~~'‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫הש~~י‬ ‫הוי'‬ ‫~~ו~~כל ~~~ ~~לל~~~ם ~דון נ~נ~~א כי ב~~~זאין‬ ‫~ש~‬ ‫כה‬ ‫~~~דים~‬ ‫ו~~ול~~~~~י' ~ויו~~י~י~~א ~ו~ו ל~~ד‬ ‫בי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו"~~ל~~ו~~‬ ‫~ש' ~~~ ~‬ ‫~~לל~ו‬ ‫ו~‬ ‫~מ~‬ ‫לו~~ו ה~~~ל ל~~וד ~~ה~~~יא‬ ‫ד~‬ ‫~ו‬ ‫לדו ה~~‬ ‫מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫הי' ~יי~ים כ‬ ‫ד‬ ‫~ ה~~‬ ‫~כי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫התח~ל ל~~וד של~‬ ‫ו~~כ כ~ו~ ~~~ור ~~~ה~ם~בד"ידיי~א‬ ‫ח~‬ ‫~‬ ‫~ה‬ ‫~נ‬ ‫ה~~ינ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~~וה"ז‬ ‫ו~~כהי'‬ ‫מו~ן‬ ‫~ש"י~דון‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~~ מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~' מד~תוש~ר‬ ‫ו~‬ ‫~~א‬ ‫~ב~ ~~~ה ש~~ח‬ ‫ע~‬ ‫~~‬ ‫ההרה‬ ‫ד~~~לא כןע~די‬ ‫ו~‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~~‬ ‫~ל ~ש~~"ה ל~רסם‬ ‫גל~~י~י נאמן הוא והיינו שזה ה~ ~י~רמ~~~~~ו ש‬ ‫~~~ינו גם‬ ‫~ים ~נו~חוי~ים‬ ‫~~גם‬ ‫~~ו~~ ~~ד כנ~"ל~~~~ה~~נ~ה~ין ~ה~כ~~~ו' ה~"ה ל~~ יהי'‬ ‫~בו~~‬ ‫ו~ה~~ייא~‬ ‫י מא~וו~י~ו ~~ה‬ ‫ל~ מכ‬ ‫ל~ה מצרים ל‬ ‫~~ת ~‬ ‫~אתת~‬ ‫"יב~ו~לממש כיגם אםה~עלה ה~~~י~‬ ‫~~ל מל~שא"צ ~~~ת ~ הש‬

‫~א~‬

‫~‬

‫~~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~~י~י‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ל~~~ו‬ ‫א~~~ו וי~א~ו ו~~ו~~ו‬ ‫~~~~ו ו~~~‬ ‫~וכ~~י ~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~י~ ל~~~~ ~~~~~~ ול~ ~~~י~~~~~‬ ‫כ~~~ ו~~~~‬ ‫~ו~י~~~~~‬ ‫~ה ל~~~ ~~~~ ו~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~ ~~~ ~~‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫י ו~~~~‬ ‫ז~‬ ‫~ א‬ ‫~~ ל~~~י~וו~~י~ו ~~~~~~~~‬ ‫~י‬ ‫~נ‬ ‫ב~י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ו גם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~ו~~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~‬ ‫י~~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫י~ ~~~~~ ~~~~~‬ ‫~ו'‬ ‫י~ו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~~~הנ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש~~ ~~ ~~~ כי‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~ ~~וו~~~~י~~~י~~ ~~ו~~~~~~י‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~ ~~~ ~~~~~ו‬ ‫וכ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~‬ ‫~~וו~~~כ‬ ‫~ ולא ~~~~'‬ ‫בד~ו~~ ~~‬ ‫~~‬ ‫~ל‬ ‫~~~~ ~~~~ ל~ו~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~ו~ה‬ ‫~~י~‬ ‫~~‬ ‫~~ו‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫~~~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל~~ו~~ ו~~ג~~~~ים ~~דו א~ ~' ~~~~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ו‬ ‫~'‬ ‫ל~‬ ‫~נ~~‬ ‫~~ו~~וז~‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~~~ו~~~~~~~'~~~~~'~‬ ‫מד~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע~~ הזההיי~ו ~~ו~~ ~~ני~~~~‬ ‫~~~ו~'‬ ‫וגו~‬ ‫והי'כי‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫צ~~ ו~~ז~~~~~וא~‬ ‫'~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הז~~~יצ‬ ‫~~~י‬ ‫~~~י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~~‬ ‫~ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם~~ול~~ ו~י~נו‬ ‫י או~‬ ‫~~~' כי~י~~י ~~~י~~~~י~~~~ ~~~~~‬ ‫~ גם‬ ‫~ מ~~מ~~ו~~~ור‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ~~י~~~~~~יצמ~צהי' ~~~ ~~~י~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י ו~ו~ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫זהל~~~ ~~~~~~~~~י ~~~ נ ~~ ~~~~‬ ‫ד~‬ ‫ו‬ ‫~לו‬ ‫ו~~לו‬ ‫~~ר~י~ו~~ ~~ל~~~~~~~~~~~~י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ~~ר~~~~ה~ של‬ ‫י~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫ו~~י~י‬ ‫~ו~~י‬ ‫~אל~‬ ‫י~~~~~ ~~~~~'~~~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~י'הל~ ~~ו~~ה‬ ‫לויה‬ ‫י ד'‬ ‫~‬ ‫דו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫לו~~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~ל~ו~~~~~"יי~~ו'~~~ י~~~~~‬ ‫~~ כד'~~~י~ו המהגל~וייה~י ~~~~~~~ ~~י~‬ ‫~ ו~~~ו~~ לה~יןהד~~ים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ו‬ ‫~לילה ~~~‬ ‫~~~ילו‬ ‫הו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו~~יא‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~ ~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~‬ ‫~~~ וי~מר‬ ‫~לו‬ ‫~~‬ ‫~~~ש~‬ ‫~~~י~~ ~~~~~י~‬ ‫ם~~‬ ‫י~‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~או~‬ ‫ובא~~ נ~א~‬ ‫~וא‬ ‫לה‬ ‫ז‬ ‫היו~ב~לי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~~ ~~ ה~~~‬ ‫כי‬ ‫ה~‬ ‫~'~‬ ‫~~ המ‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫י~~~ ב~ו~~~ ~~~~ ~~ ~~םכי הם‬ ‫יו‬ ‫ול‬ ‫~~‬ ‫ה~מ~‬ ‫י~~~ג~הוול~יםו~~~י~‬ ‫נז‬ ‫ה~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫ה~ליונים‬ ‫~~~ד‬ ‫ב~~' וע~~'‬ ‫היי~‬ ‫וד‬ ‫בו‬ ‫יח‬ ‫ל~יילו~‬ ‫ומ~וט~יו~~ולים ~כ~‬ ‫~ו~~~~‬ ‫ם‬ ‫םו~ יו~רל~~ו~ ג‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫שה‬ ‫~יב‬ ‫~מ~יי~ו~~י‬ ‫יא‬ ‫~"כ~ל‬ ‫י~‬ ‫ק~‬ ‫א‬ ‫ו~~~נ~ו~ י~~לא~~~מ~שעכ~נם למ~~ה~וב~עוה~זכי‬ ‫נ~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~מים ה~ס~ון‬ ‫'‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫~~‬ ‫~~הש~עוה~זא~א~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה~ס~~‬ ‫ו~‬ ‫השגי~ ~ צד~‬ ‫~ש ~םעי~~ז‬ ‫שיט~ו ~כם ~~ול~ניוי~ב~‬ ‫ל~נילהתפל~‬ ‫ו~~~ ~~ א~י~‬ ‫~~‬

‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~‬ ‫~כ‬ ‫~~‬


‫~ראל ~ב~~~~ז‬

‫~ן‬ ‫מבני‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫יו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫כדי‬ ‫ך~‬ ‫מכ‬ ‫~ר‬ ‫~לך רד ~~ת ד‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו~~ש"י‬ ‫כי‬ ‫~שג~~יוחל~~לוהיי~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫הנוראהה~זה ע"כ העצ~הלזה א~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫לך‬ ‫לידיא~ון‬ ‫ל~‬ ‫~~‬ ‫ר~‬ ‫לר‬ ‫ה~~ל~ך אש‬ ‫והלאה‬ ‫כ"כ ו~~יח‬ ‫~~דו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫עלו~מ~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫בעינ‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ח~‬ ‫~מ~ע~ה‬

‫~שיה~‬ ‫ולזכך ל~מ~גליב~~~ם~~~ ~~~ מ‬ ‫ז~‬ ‫ב~~ות‬ ‫בנגב ~אם‬ ‫~מ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~מ~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫לימוד תו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫במ~~~‬ ‫הדג~‬ ‫ה"ר‬ ‫~~ן בנדריםדף~~זע~ב ע"‬ ‫ב~‬ ‫~גמ"‬ ‫שנ~ראי~ נ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫כלהא~כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫י~אל‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫צ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫את‬ ‫מה בכ~‬ ‫~ת לה~יחה~ערלי~~חיכםי~~בי‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫וזה‬ ‫~~ אל~ינו ~ו'המשפיליהא~ הו~‬ ‫המ‬ ‫ל~‬ ‫~א ה‬ ‫~אהכתו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ~תלהאז~ה~~~כ הוא משפילי ~אות~~מי~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~~ו~ב~~ה‬ ‫~‬ ‫ש~~‬ ‫~גבי~י‬ ‫מה ~~מי~‬ ‫~ה~אמ~~~ל ~צמו‬ ‫~~~~צ~~~~ה~ינ‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫אכ‬ ‫~ו~~~כב~‬ ‫גם‬ ‫ו‬ ‫י~‬ ‫ד~‬ ‫א~ו~וב ח~ל‬ ‫וו~ בתחת~י~ ש~ריכ~‬ ‫ל~וב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מי כד' א~ינו ה~ג~י~י ל~~ת~~~~ילי~~אות בשמים‬ ‫במסו~‬ ‫י ~~ן ~ד~ ~לק~נו ~' א~נו בכל ~~אינו‬ ‫~~~ ~~וי~~~~~' למ~ןא~~תנדו~~‬ ‫וא~ אל~‬ ‫י"ל ע"פ‬ ‫~~וש ~ד'‬ ‫~מגביהי‬ ‫י ~ל ~ה~ים מאן י~וא ~ז~י ל~~~מ~ם ~' מ"‬ ‫~~ה~ לפ~ ה~~~ א~‬ ‫י~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~שכע‬ ‫~ה‬ ‫ל~ימ‬ ‫מי~~צא‬ ‫המד~ר ~~' בא י"ז~י' ~ל~~ז~~ל‬ ‫~ה‬ ‫את‬ ‫~~~‬ ‫ש~רא ~~~~ה ב~י‬ ‫בהם‬ ‫מת‬ ‫ל~‬ ‫~~ב ב~אאלא ל~בודו~ול~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ף‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫וי~ו~~~י ~א~~‬ ‫ב~~ש~י~ו~ווא~ר~מ~ב~י~~ לאהב‬ ‫רש"י ~ב~‬ ‫י~~א~ ~~חיל ~ת ~ת~'אלא‬ ‫מ~חו~‬ ‫ה~יד לעמו וכ~כל‬ ‫~ כח‬ ‫הזהלכ~ מה ~~ם ~תח~~~דברר~אשית~לאצ~מי‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ל ה~ב"ה~א~ הוא ~ראה ונ~נ~ לא~רישר ~~נ~ ע~ש וא"כהש"~‬ ‫הא~~ ת~לתינו‬ ‫משאלות ל~ו ל~ובה ומשפיע ~טיבכל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫שו‬ ‫~ר‬ ‫~שר‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫הא~‬ ‫~המני~והוכ~~צנוכנ~ ונות~כי‬ ‫בעי‬ ‫כבי~ל ~ה‬ ‫ה~ו~ה‬ ‫ו~אע~פ~איןנ~כ~ בד~ר‬ ‫~‬ ‫ו~יתא~עב~מ~~ר וכאד~ א~א~ש~ אל א~"‬ ‫אל‬ ‫~ אל‬ ‫אשא~י‬ ‫עיני‬ ‫יהיינוההרי~‬ ‫י~‬ ‫ד~‬ ‫צ~‬ ‫~‬ ‫ההר~רי~ס‬ ‫הו‬ ‫ק~וזרו~ב~ה‬ ‫~י~‬ ‫ציד"~תי~‬ ‫ש‬ ‫הש‬ ‫שה‬ ‫המה~ויר~~ם ל‬ ‫~א‬ ‫ש~לבעבש~ו~ת ויצא~ ~ק~~ י‬ ‫כביכול‬ ‫~ו~ע~רי‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫~~~‬ ‫גז~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~זור שהשי"ת‬ ‫מאיזה ~עם נתבונןשיכולין‬ ‫~~‬ ‫אי‬ ‫מ‬ ‫~הי~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו~לאות שא~ת ל~ו ל~וב' ~ח~‬ ‫מט~‬ ‫לכלמי ~~~ה‬ ‫יא~~‬ ‫~ושהבלאשמ~ וא~~יון~~א הכולאילןכ~דו ~ ~שיכ~~‬ ‫הו‬ ‫ט~יבמות ~ לי~‬ ‫כלש~~‬ ‫כא~‬ ‫הו~ ~כ‬ ‫וש‬ ‫ט~~ק~‬ ‫מ"שבש"ס‬ ‫ה~~~~‬ ‫~~~פס~‬ ‫ה~ס~אי~ ~ ה~~‬ ‫ב~ון~ ~‬ ‫~ ע"~~‬

‫~~~~י~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫שא~ן בכל‬ ‫~דוש‬ ‫~ב~י'‬ ‫שיקיי~ד~~י‬ ‫ו~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מי~ ~ר~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫כר‬ ‫ח~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ה~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫~ו~‬ ‫וה~ב"~‬ ‫גז~ת הק~~ה‬ ‫גזי~ות טו~ות עליש~~ל הק~"ה‬ ‫וז‬ ‫~‬ ‫~אש‬ ‫מז‬ ‫גו‬ ‫הי‬ ‫~מ~ין שכן~~וילהיותל~מית‬ ‫גד‬ ‫וו‬ ‫הוא י‬ ‫יו‬ ‫הצדי~ה‬ ‫לת~ו שהוא‬ ‫ע~יו‬ ‫ין‬ ‫~רטלמ‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫או‬ ‫~‬ ‫~פט ומש~טוצ~יקים אע~~כ כ~יכול מ~טל~צונו מ~י~צון‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫במההוה‬ ‫~~ן לש~אל כביכול‬ ‫משום‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫או~נ~אכביכול ~~וש‬ ‫אפיל צ~‬ ‫ו~~‬ ‫ל~‬ ‫ו~~‬ ‫~~ ~כל~אינוהיינוא~ילואנו‬ ‫יו‬ ‫~הוי' אלקינו~כל‬ ‫ט~ישוכת משמאלימיןכ~‬ ‫מנתו~ללי~‬ ‫אטמל~~צונו‬ ‫ו~‬ ‫~הוא מ‬ ‫מ~אלותינו כ~צו~י‬ ‫יל‬ ‫~כו‬ ‫~י‬ ‫נגד ה~כלכימי כהוי' ~ל~~נוהמג~יהיומ~~ל~~~תהמ~פילו ~~ות א~יל~‬ ‫מג~י~י לש~ת ש~~י~ות ה~ולם לא הי' למל~ות ב~מ~‬ ‫הו~ והיינו‬ ‫ה~ונ~‬ ‫~~‬ ‫הקו~ם ~ליו ~ו לה~~יל לו לה~~י~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~ול‬ ‫יכ‬ ‫כ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו~א‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל~~ות‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫כ~יכול‬ ‫ל~~ת וא~~~כ‬ ‫~מיםמ~ול~ מ~‬ ‫ו~~~אה~~‬ ‫ו~ל‬ ‫~יכו~~ו א~~ ~מלך‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~מיהל~~וש' ~ש~ו ב~וד מע~יו‬ ‫י~~י~הכ~~נווכ~וצ~ון~י~אי‬ ‫ו וכ~~ם‬ ‫לית‬ ‫מ~‬ ‫ן לכלו~‬ ‫הגיד ל~~ו ולזה למ~ן כי כהוי'~~ינוכי ש~כו~א ~ימע‬ ‫ן~ל~ם ת~~‬ ‫מז~‬ ‫ני~‬ ‫ו~~~‬ ‫תפ~ת‬ ‫ל~יע~ני ה~כל‬ ‫ה~~~ ר~וי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫'אי~‬ ‫להיות כ~צ~~ היפך ~הניכ~~אין כהוכי~‬ ‫~~ינו ~הש~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫לו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הכל‬ ‫~ל~~י~'‬ ‫אי~‬ ‫שני להמשיל~‬ ‫~~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~~~‬ ‫ומ‬ ‫ש~‬ ‫אכ‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫ונול‬ ‫~‬ ‫~ו~יבי~מעד~~רנדי~י~ ~ נדי~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~ ~מו‬ ‫~ תו~ת‬ ‫מה ~~מ~~י ~~~'‬ ‫ז~ת~הי'‬ ‫המצ~ע‬ ‫הו‬ ‫~ת‬ ‫ט~~‬ ‫~~ו‬ ‫~הו~א ~ל ~כ~ן הה~מד‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~~מר~י‬ ‫ל~~~~י‬ ‫ל~‬ ‫~~~ת ו~ים~~ינו‬ ‫ה~די~~ם‬ ‫~ל‬ ‫ותן ל~א~ לכל‬ ‫~~ע~~~ש~~‬ ‫~ טו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~מה~ ולעול~ נ~~ וכו'כי‬ ‫~~מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫כ~‬ ‫~הוא ~וב~ין ל‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ש~~ליהן‬ ‫ן‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫לצדי‬ ‫~~ו~מ~תי‬ ‫~~~‬ ‫~נה‬ ‫ליהה‬ ‫יה‬ ‫~ז‬ ‫יי‬ ‫ז~‬ ‫ווה~י~ מ~ל‬ ‫~ היאל~ע‬ ‫~~~~ הוא ש~ו~~ין ~מצ~‬ ‫כי‬ ‫ו~‬ ‫צד‬ ‫~ו‬ ‫~~ונ‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫כ'‬ ‫י ה~~‬ ‫מ~ש ב~~ ~ה~פני~ לכ~ ל~~דו~ תז~~צדי~ה כ‬ ‫~~י~ ה~יצ~ים את‬ ‫ומעש"ט ~עושיםב~ודו ולא ~ל~ונ~תיו הנה‬ ‫~ם ש~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫אל‬ ‫כמו‬ ‫הכל ו~ה ה~~' מצות ~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש~~ ת~~'כראוי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ה~וצים ~כל מה ש~וא‬ ‫~ד~' ו~דר‬ ‫הוא‬ ‫~א"כ עשה ת~וב'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫כו'ולזה שה~דיל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫יה~‬ ‫~‬ ‫~פלי~‬ ‫~ב~‬ ‫ל~"~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ו~~ל כ~~כ‬ ‫~ה~~‬ ‫~ ~~‬ ‫~~יי~~~~~~~~~~~~‬ ‫יהו~~~י~י~~ ל~ו~~~~ו~~~~~~ י~~י~'~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~~~ ~~~~~ י~~~~‬ ‫~‬ ‫~י~‬ ‫וי~~~‬ ‫~~~~~ן~~~~‬ ‫~ל‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~'~~ו~ ~~י~~‬ ‫~'‬ ‫~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~יו~ ל~~~‬ ‫ו~~ו~ ו~~~~~‬ ‫ז~ ה~~~‬ ‫ונו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~צ~י~ ~~ו~~י~~~~~~~ ~~~‬ ‫ו‬ ‫~ ל~~~~‬ ‫~~~ו~ ~~~~~' ~~~~' ל~~~ל~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~~ו~ ~~~~~~~ו~~~~ו~~~‬ ‫ו~~~~י~‬ ‫~~ה‬ ‫~~~'‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~ו ~~~~י~~~~ ו~~~~~~~ ו~~~~~~~~יי‬ ‫~~~~~ ~~‬ ‫ו~~‬ ‫~~~~ו‬ ‫~~ ~~~~~ י~~~~~~~~י~~י~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~'‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~‬ ‫~ו~~~~~~~ ו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~ ~~ ~~~~~~‬ ‫'‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬

‫~‬

‫~~ו~'‬

‫~~ל‬

‫ו~~ו~~ו~א~~~~~~~~ל~~ לו‬

‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~‬

‫~~~~~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~~~~~‬

‫~ו~~~‬ ‫ו~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ו~~~~~י~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~~ ~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~ ~~ו~~‬ ‫~~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~~~ ~~~~ו~ ו~~~ ~~~~ ~~~~~‬ ‫יו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~‬ ‫~~ו~~ ~נ~~~ ~~~ ~~~~~~ו~~~ ~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~‬ ‫ד~~ ~~~~ו ו~ו~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~‬ ‫~~~ ~~~ו~~~‬ ‫~~‬ ‫~~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'~~ ~~‬ ‫~~~ י~~‬ ‫ו ~~'‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~ו‬ ‫ו~~~~~~ ~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~' ~~~~י~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫ו~~~‬ ‫~~~~~~~ נ~~ו‬ ‫~~~~~ ~~~~~~ ל~~~~ ~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬

‫~~~~י‬ ‫~ל~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~ו~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫ינ~‬ ‫~~‬ ‫ל~ כ‬

‫~~~‬

‫ני~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~ ~ו~‬ ‫~~כ~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~ ~~~~ ~ו~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~ו~ ~~~~~ו‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫ר~ ~~ו~~ ~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~צו~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~ו~‬ ‫~~ו~~ ~ל‬ ‫וי~~~ו ~~~~‬ ‫~~~~~~ו~~~~~~ ו~~~~‬ ‫~ו~~ ~~~~~ ~~ו~~~~~~~~~ו~ו~ ו~~י~~~~~ו‬ ‫~~~ ~~~~~~ ~~~~ ל~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~ ~~ו~~~ ו~~‬ ‫ו‬ ‫~~~~~ל~ו~~~~~ינ‬ ‫~~~~י'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~נ~~ ו~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~צ‬ ‫~~ו~ו‬ ‫~ו~'‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~ה‬ ‫י~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~וו~~~'~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ג~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~ה~~ ~~ ~י‬ ‫~~~‬ ‫ו~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~~~~~~ ככ~~י~~ש‬ ‫כ‬ ‫~~~ו~~~~~~' ~~‬ ‫~~י' ~ו ה~~~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫יו~~ו‬ ‫~~‬ ‫נ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל~~~ל‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ~'‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~~~י‬ ‫~וי~י~כ~י~ ~ה~ו~' ~~~~ ~~~~ ~ל~ ~~‬ ‫~ו~ ~~‬ ‫~ ~~~~ ו~ו~~~~~~ו~‬ ‫~ ~~ו~‬ ‫ה~~~ו‬ ‫נ‬ ‫~וןש~ה‬ ‫~ל‬ ‫~ד‬ ‫' ~~~~~~~~~צ~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~ני‬ ‫ו ~~~ד‬ ‫~ו~~ ~ו~~~~ש‬ ‫ולזה‬ ‫הכ~‬ ‫~~~‬ ‫ו'~~"~‬ ‫~כם ~~~וג~‬ ‫ד~‬ ‫~א~~‬ ‫~~‬ ‫ה~‬ ‫נ~~ לוכ~ה~~כול‬ ‫ה‬ ‫יז‬ ‫~~ל~י~~~~ ל~ ל~~~ה~ו~' הצ~ל‬ ‫ו~‬ ‫דו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ורלו ~~הן ו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ה~~לני~ ו~~~~רע כ~ל וכ~י~~' ~‬ ‫נוכנ~ל‬ ‫י~~‬ ‫~‬ ‫ו~הל~~‬

‫~~י‬

‫~י~~~~~~~~~‬

‫יי~~~~‬

‫~י~~‬

‫~~י~~~‬

‫ל~~~~‬ ‫ה~‬ ‫דל‬ ‫כנ~‬ ‫או~‬ ‫וזה ~~‬ ‫~א~ר‬ ‫יש‬ ‫ן~יינוי~ר~ל‬ ‫~~~~~~~י~י ~~~ר דל‬ ‫~ים~~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו~ו~ה‬ ‫~~והואעני ~או~ה שעהש~~~י~ונו~יו ~ל‬ ‫ה~י~~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש~~~ד~ לו ~הם שלי~ה‬ ‫ו~~~~נדיב~ם‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫שעשה ~~ו~‬ ‫ה~' כ ו~~יו~‬

‫~אי~‬

‫~וד~‬

‫ע~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~'‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~~ ~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~י~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~ ~~~ ~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~‬ ‫ו~ות~~~‬ ‫ט~נ~בי ע~ ה~~ ~ותן ~~~~‬ ‫~מתו‬

‫נ~יבי‬

‫~~ נ~ב ט~‬

‫הת~ו~ת‬ ‫~‬

‫~ה~~ ~~‬ ‫ב~~ ב~ הסצ‬ ‫וכמ"ש‬ ‫ו~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~~‬ ‫~~ ~י"~~~גי~מקי~עי~‬ ‫א~~י~‬ ‫'אות~ מע~ שא~"~ ~~~ ע"~‬ ‫~~‬ ‫~ביםבמסי~ ה~ ש~י‬ ‫כ~ע~~‬ ‫ה~‬ ‫~~~קי~‬ ‫ט~ת~ ~ ~ ב~~ו~ ~~~~ז~~‬ ‫ה‬ ‫~~ טו~ ~ ה~~י~ ~~‬ ‫~~~~ ~ ~ הזב~~ ~הפע~ל~י~ א~~~~‬ ‫~תע~~ינו‬ ‫ל ~~ו‬ ‫ק~~~ ~~‬ ‫ממה שא~תי ג~~~‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~ח~‬ ‫~ל~~‬


‫לאשי ריח~יחוח‬ ‫~ בלי‬ ‫את ~ני‬ ‫~לי~~ה ~שה ~~~ריבו~'ואיתא ~~ר~"ל במ~ד~ וא~‬ ‫ולכ~תן בס~~‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫תיי‬ ‫~י"ב‬ ‫~אה‬ ‫י א~~ב‬ ‫~ל‬ ‫וי‬ ‫ל~~דהנ~האק‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ה~~‬ ‫ו~~ב‬ ‫י רו‬ ‫הוא מה‬ ‫~דה~שמינ~תאישלבאנח"ברעי~מ~ובהשו"~יתה~י"ש~אראמלרהולאמהל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫אל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~עי~‬ ‫~בן~כוונ~‬ ‫~ב~ה שבלב‬ ‫אז ~ ~~ו~ שב~פל'‬ ‫את לבם בע‬ ‫בפ~~‬ ‫~ ~ ת~‬ ‫שהו~תפ~‬ ‫~~ב~~‬ ‫~~ ~ו~~‬ ‫~י~‬ ‫~א~מ~‬ ‫~ל ~ו~~ ~ונו‬ ‫ן~לב‬ ‫~ו‬ ‫~ל~זה‬ ‫~~~‬ ‫~ה~פ‬ ‫~~~~‬ ‫ו~והוא מ~~~~~וקק~~ב~‬ ‫את ~~ן‬ ‫כו‬ ‫ל~~~‬ ‫~יוכ~‬ ‫לעבוד או~ו מאו~ אז נח~ב כל תיבה‬ ‫זמן ת~ל' ש‬ ‫ב~‬ ‫ו~תיכ‬ ‫"ז האמת הוא‬ ‫בעב~ לפי‬ ‫יל‬ ‫היגש‬ ‫~ הת~לה ב~ום ק~ן ~~ועל ~~ש‬ ‫~~‬ ‫בזאמ~ן הביתא‬ ‫א"‬ ‫כה‬ ‫~כלכ~ו~' ז‬ ‫~ע~ה בגל~~ינו נחשב ~~לת~נו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫בה~"ק‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה~ש~אנו מ~~ישיםומ~ס~ים‬ ‫'‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~י‬ ‫~~נ~‬ ‫הע~י~ ב~ו~דו ה‬ ‫להמ~~ח‬ ‫לה~ריב‬ ‫לא כלום‬ ‫כה~ים‬ ‫~~‬ ‫~לעבוד~~ואם כבי~ואל~‬ ‫ו~היו~ ~לכיב‬ ‫ן~~נו~ ~‬ ‫א‬ ‫ש~~ל~ לו עול~זה נח~ר מ~~לת לונ~~ומ~~‬ ‫מ~‬ ‫מי‬ ‫~למב‬ ‫ו~~~ו‬ ‫~~ש‬ ‫~ם‬ ‫ונ‬ ‫~~‬ ‫חפ‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫מ~‬ ‫בה‬ ‫ש~ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~מידין~~~ב~התל~י‬ ‫~ דא ע~א הי'ליש~אל~~א~ה~~י~י בכל לבובכל‬ ‫~מ~נח~ב ל~ני‬ ‫דוא~ כ~~ב~ותה~~ ו~ילם בפ~לאולם‬ ‫ו~כל‬ ‫הי'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫נ~ה"ר‬ ‫בעו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫הגלות אשרלבב~ו‬ ‫מאוד‬ ‫הי'‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫~ונינו כ~~ו‬ ‫וכקו~ונים לבבינוב~צונינו‬ ‫חז~ל‬ ‫ןא~ומ‬ ‫בעוכרינואי‬ ‫~~רכות דף ~גלויוידועא~‬ ‫ו~~ונךאלאמי ו~~~‬ ‫לפניך ש~ונינו לעל~עושת‬ ‫~~‬ ‫ר~‬ ‫ן לנו מ‬ ‫~‬ ‫שמא‬ ‫ור‬ ‫ן~~ג‬ ‫שבעיס' מ~כב~‬ ‫~והיינו שע"י השאורשב~יס' ה~וכן ב~אי‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~יהי' חשובלי‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫~~~ל ממש‬ ‫כאלו‬ ‫מה שמוטל‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫ב~בשיסורמהאש~ינ"ו~זוהמת הנחשויזדכך על‬ ‫~‬ ‫י~~‬ ‫~אול‬ ‫אז‬ ‫י~וי~הרלבבינו~‬ ‫~‬ ‫הב‬ ‫יל‬ ‫חובמ~רוין ~וב ונכון ואז כל ~בה‬ ‫~ כל לבבינו ו~נינו ל~ן לפניו‬ ‫י'‬ ‫~אנואומריםב~פל' אל~ינו‬ ‫~ז‬ ‫~ע"‬ ‫יו‬ ‫~ה~פל'יהי'ל~וןל~~יוכ~~ןכליל ועולה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ומבואר בפ~~ח‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~עמךישראל‬ ‫כי‬ ‫הגמוררי~י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ולפי ~אמור‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~~‬ ‫יכ‬ ‫ונת‬ ‫~ל‬ ‫היינו גם‬ ‫י~~שאנו ~בחי'‬ ‫בנ~~~~ו ול~נו ~~עמך‬ ‫ע~‬ ‫והשב את‬ ‫ישראל בכונ' ורצון‬ ‫~‬ ‫~'י~‬ ‫רלת~~היי~ שתשה~~םתפ‬ ‫~~‬ ‫ו~~ב~‬ ‫בעעב"ום~‬ ‫תוקן כראוי~ז נחשה‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~ל‬ ‫ב~ק ו~~נו‬ ‫בפועל ממש וא~י ~אל‬ ‫~‬ ‫כא‬ ‫נבנה בי~~‬ ‫נו‬ ‫ב‬ ‫נושכשיהי' ה~‬ ‫~ו~ןכראויי~בל ~ב~ה מא~נו התפל'~~נות‬ ‫ב~ן~היי‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~הו‬ ‫תפלוה‬ ‫אז~ תמ~ים‬ ‫זה‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~ש~אובמפרוים כי‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש~~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫שאנו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ע‬ ‫ברצון‬ ‫~אף‬ ‫ב~פלתמו‬ ‫~שעירי‬ ‫ופו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~~בויהי' ~ו הישועה ש~דכך ה~ון ~נ"ל ונעשה ~~ת‬ ‫'‬ ‫בת~‬ ‫בהמ~‬ ‫~~ת‬ ‫א‬ ‫לו~אתב"י ~~ת‬ ‫ב~ן גמור וזה שאמר ~ב"ה בתורתושצ‬ ‫~ ש~רקר~‬ ‫לבי‬ ‫יו‬ ‫אוא‬ ‫ל~ילאישי ~נ תשמ~ו ~ריבלי‬

‫במו~היי~‬

‫מ~‬

‫א~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ג~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~גג~‬ ‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~~~~~~~~~‬ ‫~~‬

‫~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~~~~~‬ ‫~דבר שנה~ עומ~יםו~~יםמ~ייבוא לידינו התפל' שנוכל לעו~~ובלבב‬ ‫ואז ~~ נחשב‬ ‫הק~בנו ה~~נותב~ז~מ~‬ ‫~ל ~מש מסיים ה~~וק‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫למ‬ ‫שא‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~רת ~ם ~ה כא~‬ ‫לזהזה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫הא~‬ ‫~חשב‬ ‫ה~ר~נו א~ ריח ניחוח‬ ‫~רבנות ~ים ועזים ב~ועל‬ ‫~ונהלה~יבהואל~‬ ‫יו‬ ‫שכ‬ ‫לו~ה ~ה‬ ‫~נ‬ ‫מ~מז לה~יבהס~אהיינוכי כל‬ ‫א"~‬ ‫כ‬ ‫במ~אתשלה~~אכנ"לוה~אורמעורבבהעיס'‬ ‫שחומרהעכ~של~‬ ‫ממ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~ש~ שבעיסה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ה~‬ ‫כל~~ם‬ ‫~מ‬ ‫כראוי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫~וי ש~י'‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צרי~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫~ם ומן ~~~~ים א~ר‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫מה~יי~נו ~םש י~~~‬ ‫הם‬ ‫נ~~דמ‬ ‫יגיע‬ ‫מ‬ ‫~~~חים‬ ‫לקיר ל~ון‬ ‫~~ע~‬ ‫~ה שנא~ל מן‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫שהו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~~להאז‬ ‫מז~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫נ~ה לךאזשיר על ג~יל~ינש‬ ‫~צו"ן‬ ‫ו~ו~ל פ~ות‬ ‫ח~~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ש נ~שכ~ם‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כינוי‬ ‫חי‬ ‫~~ז~כ~~כי‬ ‫ירי כל~מרא~~ונםא~‬ ‫~‬ ‫~לי~ב~~נכםוכן~בתהלים ~צא~לותכתמנ~נ~ו בנ~שצ‬

‫שא‬ ‫שהוא ה~"‬ ‫~~השאורשבעיסו א‬ ‫'‬ ‫זויתה‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫'~תא‬

‫היינוכי לעת"ל כאשר יתבער‬ ‫גאולת הכ‬ ‫~ הח~ ה~וןשלנו כנ"ל‬ ‫נ"~זש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫נו‬ ‫לךשיר על גאולתיש‬ ‫ה~ועל~~ותנ~~ינו ע~~~שהאריז~לבמזמור‬ ‫~~~שירו ~~‬ ‫~ר‬ ‫ש~ומרים בשבתכי בשבתאין בירור‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ח~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה~לים אלא הכל~הוצי‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ד‬ ‫ח‬ ‫נ~"ת‬ ‫ר‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫לכןאומריםבשבת‬ ‫~"ש‬ ‫~יין~רירבינו בע"ח משער~זיוו~ם דאחר לאיש‬ ‫זיוו~לזו~‬ ‫~~‬ ‫הח~~‬ ‫ל~~‬


‫~~~~~~~י~~~~~~~י~~י~ ~~~~~~~~~~י~~~~~~~~‬ ‫~~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ו~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬

‫~~~~~‬

‫~~~‬ ‫~~~~‬

‫~~~~‬

‫~~‬ ‫~~~‬

‫~‬

‫~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~‬ ‫~~~‬

‫~~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~‬ ‫~~~~~~ ~~‬ ‫~~~י~~ ~~‬

‫~~~~י~~~~~~~~~~~~י~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~י~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~‬ ‫י~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~י‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~ו~‬ ‫~~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י~~~~~~~~~ יי~~~~~~~~~י‬ ‫~~~~~‬ ‫~~ ~~~ ~~~~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~~~~י~~~~~~י~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~י~~~~~~~~~ ~י~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~י~~~~~ ~~~‬ ‫~~~ ~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~י~~~~‬ ‫~ ~~ ~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫ו~~ ~~~‬ ‫~ ~‬

‫ל~~יא‬

‫~~~‬

‫~ ~ ~ ~~~~‬

‫נשמו"ת‬

‫~~‬

‫~‬

‫~י~‬

‫~‬

‫~"~ א~ ~~~ ~~‬ ‫~ ~~ ט~ול~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~ ~ ד~~ ~~~~ ~‬ ‫~~ ~‬ ‫ל~~~כ~לל ע~ ~לל~ ~‬ ‫~~~ ~~‬ ‫כ~‬ ‫~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~'‬

‫הא~‬

‫~~‬ ‫לל~~י~‬ ‫בנ~‬ ‫ב‬ ‫~~~‬ ‫~כוונ~ורתא~~ארי~זה~נל~ל~עעשנוית~יחא‬ ‫יו ~‬ ‫ב‬ ‫הו~ ב~~~ב‬ ‫ו~ים‬ ‫י~‬ ‫~ל‬ ‫לאכו‬ ‫ל~~כ‬ ‫הא‬ ‫הו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יס~ וב~י~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫שם אז ה~א מוצא~ניצצות‬ ‫וכ' ~אריז"ל שהאוכל~כוונ'‬ ‫כמ~~ ומד~ג' ה~~ ~וא~מי ~~~נו~~~ו~ו~‬ ‫~תו~‬ ‫המא~ל ו~ותן כח~~~תובאכ~ל'זו~‬ ‫חנסת~ו~‬ ‫יור~ו~‬ ‫מ~ני ~~לי' ~~~~~כ יכול‬ ‫~ינו מא~י ~וד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫את ד'להבור~‬ ‫י אכיל~ו או~לכ~י~ילך~כח האכ~ל' ההוא‬ ‫יתב"ש~~‬ ‫או~ח סי'ל~~~~~כל ולל~ו~‬ ‫אצ‬ ‫ולהת~~ל יל~סוקבמ‬ ‫~ותכ~~~י'‬ ‫~~ל~יות ~עה~‬ ‫אתוכמ"~ ~ט~ו‬ ‫~~~~~גה ~~ולא‬ ‫שמי ש~ושהכ ה~ז‬ ‫ן~השהו~או~~ מ~~'נה~~~~ י~ו ~ג' ו~~~ו ~~~כ~~~~ א~‬ ‫יצרו~~כל סעו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו~~מדר~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר~ח‬ ‫~~~~‬ ‫~~ט‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~כי ~ז~~~יצ~~‬ ‫~כתו~‬ ‫י~‬ ‫ז~‬ ‫ם וע~~נ‬ ‫כאלו כל~ ~ז~בחביותאלכק~יל~‬ ‫ר'‬ ‫~~‬ ‫יי‬ ‫~ה‬ ‫~ת‬ ‫~~‬ ‫~ב~'~‬ ‫~~וי ~ל‬ ‫~ליםה~ש~ר פן‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~~~~~~~~~יי~~י~‬ ‫~~לה‬ ‫ך~~ ג~ולך ~ ~י~ר‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫ד'א~‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫י~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב~ר‬ ‫נ~~~~~כו~‬ ‫~ ~'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~~י~ור‬ ‫מר‬ ‫~וא ה~~‬ ‫~ר‬ ‫יש‬ ‫א‬ ‫~~נת~ןמ~אל~יך‬ ‫~קר~‬ ‫ש~ד~י~ותאל~י~ ~כ~ו~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ון‬ ‫~‬ ‫הנו~~ כ~‬ ‫מצאתנ~~זו~ הלו~י ל~ צוי~~‬ ‫ל~‬ ‫ו ~לא ~~~וב את ה~~י~~תכמ~~‬ ‫~~~לעולם‬ ‫אי~י ~יינ‬ ‫~~~י~ת כל‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫יה‬ ‫ית‬ ‫~~א‬ ‫על אדמתך~היינו ~‬ ‫בכל‬ ‫~ ד~הוותהי' ~כ~ל~ו~דיד'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~יניא~ציותאכיל' ו~~~ ושינה‬ ‫~תור'~לוקי ~מד~ות‬ ‫ענ‬ ‫עוסקד~~‬ ‫ו~~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫ד‬ ‫~גבול‬ ‫ש~זהכי‬ ‫ש~ה~‬ ‫כ~‬ ‫א'‬ ‫כו‬ ‫יות ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מאותן‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫ד‬ ‫א~י~ גבול~‬ ‫ל‬ ‫ס~‬ ‫~י~‬ ‫כש‬ ‫או‬ ‫קד‬ ‫~‬ ‫~נפש שלךשל~~‬ ‫~ת‬ ‫ולעי~האז ואמרת~סו~ ~~~~יי~ו ש‬ ‫ל‬ ‫וכ‬ ‫א‬ ‫ל'~ב~ר ל~ון ה‬ ‫א~ל~‬ ‫י כוונות הגדולות ~ע~דים ברומו של‬ ‫לך‬ ‫~‬ ‫הנ~~~ כ~‬ ‫עול~‬ ‫המ~'ה~' ~תןשאינם ~הנכנסיםל~ניול~ים‬ ‫ר~‬ ‫אס‬ ‫הו‬ ‫י‬ ‫קתך~‬ ‫~~‬ ‫יש‬ ‫~פ~ ו~‬ ‫ם~וונו~‬ ‫שב‬ ‫וכול‬ ‫לא‬ ‫יז~לולע‬ ‫שמ‬ ‫אוממה~"כ‬ ‫המ~ם א~ריבחר א~יך‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ל' בכל ~ר~~‬ ‫~תה ~וק ~~~ה זו שתוכל ליחד שמותיו~ בהא‬ ‫~ככי~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫שב‬ ‫ית‬ ‫ר~~נתן לך ד' אלקיךכאשר‬ ‫ו~אנך א‬ ‫כנ~ל‬ ‫~~~ת‬ ‫מבק~לקיים מצות בכחאכיל' ה~וא‬ ‫ולעיס~ שתאכלכדי ~י"ז תוכל‬ ‫~ו א~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫צוי~ה‬ ‫את ~‬ ‫אע~פ~"מכת~המד~' הג'היינו‬ ‫~~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫י ~הםמסע~‬ ‫~~‬ ‫~~ נהנהממנהכנ~לאה~~כ וזב~ת מב~רך ונ~~ראנךכ‬ ‫ר‬ ‫י~א א‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~~ של ~~ן אלא קופהשל ויש להבאיית~ש‬ ‫מתו~‬ ‫~ ~ר ~~‬ ‫מת~ובומת~ן מנו‬ ‫~יו‬ ‫ב~פת ו~ל טעם‬ ‫ט‬ ‫~ן או תאוות~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ח~ה‬ ‫~ ט את‬ ‫~ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫על ש‬ ‫~~‬ ‫צ~‬ ‫ושאר~ע~‬ ‫ו‬ ‫מ~על ה~ונ~פת‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ת תאות מ~"~~ ~ עני‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ח~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה~ות‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מאכ~‬ ‫~‬ ‫~~~ כ~~~~~ ל~~‬ ‫~שאי~ ל~‬ ‫~~~ע~ ו~ ~~‬ ‫~~ ~ ~ ~ ~~‬ ‫~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~‬ ‫~ א~ ~ ~‬ ‫~ל~~‬


‫הבשר‬ ‫לחם‬ ‫~תן מותנו ד' מ~ים‬ ‫ב'א~להמית א~תשבכת‬ ‫ב~‬ ‫י הוצאתםביא~‬ ‫ל~ ע~‬ ‫ה~לס~~ה ב~ב‬ ‫ם‬ ‫וי‬ ‫~ר‬ ‫לצ‬ ‫באכלי~ כי במ‬ ‫ותנו כו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫עלסיר‬ ‫ואז הי' ~ו~ם‬ ‫תאוות גופניות והי'‬ ‫הי'‬ ‫ם~‬ ‫תב‬ ‫וש‬ ‫~~‬ ‫ת גו‬ ‫א~‬ ‫דקו‬ ‫לעבומ‬ ‫אתיצ‬ ‫יו‬ ‫תא‬ ‫הב~רם שמשכוי~יהם‬ ‫פי מדרגההג'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ומעדניםשמונח‬ ‫~~אוכל ה~ובוהערבכדי לשבר‬ ‫והניחוכל‬ ‫אוכלי~ לחם ~בדים‬ ‫הם‬ ‫~ל ~לחן ואכלו לחם לש~עתאות~ שה~ אוכלי‬ ‫~ כ~ו ~וידו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~לי~~ ~~לי‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ו~ו~‬ ‫~~~~ב~השזב~ח~וז~ א~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫תי‬ ‫י~‬ ‫~רם ו~‬ ‫~צ‬ ‫~~יינו ש~ה~~ו~נחש~ב‬ ‫'‬ ‫~~‬ ‫~'‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫~ א~ פי' ו~תה אות~‬ ‫מ~~ה~ק~~~ל~‬ ‫ב~‬ ‫כל‬ ‫ם~ ועתה הוצא~םאותנווגו'‬ ‫לה‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~ע~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~ל‬ ‫כע‬ ‫~"~דו~ק ~סה וסעודתםה~וכנת להם הם ס~וד'ש~ינה מס~~תלב‬ ‫ן להם נסיון לשברתאוותם‬ ‫לחם ומים אין לה~"י רוח מהםכי~י‬ ‫~~‬ ‫~דות כנ~לוזנ‬ ‫יזב~וזבחיצדק‬ ‫י~ל~ב~' וז~ת‬ ‫~ין ל‬ ‫הו‬ ‫~~ה~ר הלת~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ל~ם ש~ע ונכסים‬ ‫ע‬ ‫י ש~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ו~~וני טמוני‬ ‫~ה~~‬ ‫שי‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫י~ה~ היינו לז‬ ‫עבוושח~את‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫וכבוד‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫כ~‬ ‫ני~~יכאלו זבחויצר‬ ‫ל‬ ‫ו~בור תאוותם בה~~דותהיצה"~ עדש~להזיב'ו~נחשבבע‬ ‫צי~‬ ‫~בחי ו~ריבוכל הקרבנות כ~זכר וז~וי~‬ ‫ל הענין ~ותה הת~ה‬ ‫י הנהישראל ב~ריםהי' ~לות‬ ‫לאכולצא~ת הפסח ~ל מ~ות ומרורכיםו~כ‬ ‫הדע~‬ ‫ולא~י'יכולין לעשות להבורא‬ ‫~' ~ד~ות‬ ‫יל~‬ ‫~ר~~ ע"~‬ ‫י~~"~בשאלכא‬ ‫וי~נחובניי~ראל‬ ‫ז'‬ ‫ןלא~ולהנ~‬ ‫הי'יכולי‬ ‫נ~~מן‬ ‫העב~‬ ‫דדרגו~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ך נ~~ו‬ ‫הננ~~מכ~~יםל~יות בכלל ד'תמי"ד וא~רו ואנחנו נדעאי‬ ‫אתד' עד ~אנו שמ~הו~ודל~זיהנצטו~נו~ליל התקדש בג' מצות הללו א~‬ ‫~‬ ‫יה‬ ‫חנג‬ ‫~ג‬ ‫~ת‬ ‫ן"~קדושה הוא ~דשפא‬ ‫מצה ונקראליל‬ ‫כ~ כלע‬ ‫~ל~‬ ‫ניני א~‬ ‫עצ~וו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫במוו~תר לווהיינ‬ ‫~ם‬ ‫'~ושתי' לאיהי' ~ניות גודל‬ ‫כי‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ול‬ ‫וך‬ ‫אל‬ ‫ימלמ‬ ‫~אוותו בג~ ~~ות הנזכרים ו~טוינו לאכול פסח שהוא ממ~~נ‬ ‫~אז זכו ל~~בור‬ ‫ואכל כזיתא פסחא והלולא אי~א‬ ‫~‬ ‫פ~לא~ילת וע"‬ ‫~ם‬ ‫ית‬ ‫ת~‬ ‫ו~‬ ‫אמרה~ייטן ובכןתאוו~‬ ‫~ זבח פס~חשז~והי~ו~ה~~וישראל‬ ‫~ן‬ ‫בכל אופן היותר טוב ונח"ר‬ ‫~~ח שיצאו ~לות הדעת ויוכל לזבוח‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ההיא‬ ‫~כדי~ילך ב~ח‬ ‫~בורא ית~~ש ו~מת המ~גה ה~' לאכול‬ ‫םי~ בה‬ ‫לעבוד את ולא ל~ום תאוהנצטוינו לאכול מצה~~ין ~ה טא~כ‬ ‫א~הוא‬ ‫שה‬ ‫טעם ~וא עבדים ~~כיל‬ ‫לא מלח ולא~תבלין ו~ים‬ ‫כת‬ ‫שנו‬ ‫ע~‬ ‫לח‬ ‫ם אבלנותן כח לע~~ה‬ ‫~י שיה~ לו כח‬ ‫~ע~פשאיןלו ט‬ ‫יניא‬ ‫ה'‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫לעומתי~ודים בהאכילהובכללעיסה ו~עיסה‬ ‫~לעומת המ~' ~'שענין‬ ‫יה‬ ‫כצ‬ ‫או‬ ‫ר‬ ‫כח האכילה הזו וא~ו נהנה‬ ‫עצמה ~וא‬ ‫~‬ ‫ל~~‬ ‫א~‬ ‫~ע‬ ‫ו‬ ‫כרי~ הוא ~א~ ואם בל‬ ‫ע מרור לא כי הוא מאכי~‬ ‫ויק~‬ ‫~נד‬ ‫יצ~זכר נ~היי‬ ‫בא‬ ‫שט~רמ~צו~~תם הו‬ ‫הלעיס~ ול~סה ולזה‬ ‫ל~~נ~ם ה~‬ ‫~~ות‬ ‫א~ אומ~ לתאו~ת‬ ‫יאם‬ ‫כ~~‬ ‫ש~~ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫ל~‬ ‫ב~~‬ ‫כנ"~‬ ‫ואי~אוכלי~‬ ‫ע"~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~כ ה~ כורך פסח מצה‬ ‫ואוכל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫כנז'‬ ‫~יז~ל ~‬ ‫כרהי‬ ‫~~~~וע~פ~‬ ‫אר‬ ‫~ח‬ ‫~ההללוכ~~~ ~~~ונו~ח~ינ‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו~~~אמ'הע~ליד~~‬ ‫~‬ ‫וכו'~ייםמה‬ ‫~מצהומרורולא כ~~ו~ל נוסח‬ ‫~~‬ ‫מ~~‬ ‫א~תימ~~צב~פ'ו~ר~ ~לתי רום לבבומאחיו‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~~ם‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ש~‬ ‫~ פסח~ לדר‬ ‫ו‬ ‫ו~אשית לכל המ~ותשלה~דם‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו~מתרי~~סור המצוהימי‬ ‫מ~‬ ‫ים‬ ‫ןוד~טמ דה~~יש‬ ‫ר חכםא' לתלמידיוא~ו‬ ‫טא‬ ‫~~~ש‬ ‫נווה וכ~ר נ‬ ‫~ת הע~‬ ‫לל‬ ‫וה‬ ‫מם‬ ‫~ ~ר ~שה יותר מ~ון והוא‬ ‫י~כ~ם‬ ‫~ר~אחע‬ ‫מת‬ ‫~א‬ ‫ה~הי' בכם שום ~ון הייתי‬ ‫יוכלהיצה"ר ~פתות את לבבנ"י ל~ות‬ ‫~ג~ות וכנודע וא"כ‬ ‫ח~וכדי שיש~לור~אל~בו ולא יגבה לבו ל~ואלידי גאות ולזה הזאהי~~‬ ‫ה‬ ‫אבל‬ ‫' ~לבו‬ ‫ל~בו מאחיו‬ ‫~ורה‬ ‫~שלא יהי‬ ‫~י~לבלתי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ש~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫יזהט~ירה‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ב~ו~‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ו~‬ ‫ש~ גאות‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫נ~~~בעיניהש~י‬ ‫כדי‬ ‫מ~‬ ‫ואהי'~ל‬ ‫ו‬ ‫יה‬ ‫ים עמו ואשתמר‬ ‫~רי דה~~~ה‬ ‫~ע~ניי~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫וכ~ש ~"ס ~ע"ש‬ ‫~~סמגילה‬ ‫בדרכיו~ש~י~יוושפל~מ~~ו~~‬ ‫זאו'‬ ‫תמ~‬ ‫ר~ה~ תמים‬ ‫ה~י מאן דיה~ר בעל מום הוא ע"ש וזהו שאמר‬ ‫ואושא~ר מעוני ע~‬ ‫~ה~נושלא אה~ בעלע"א~שלא אה~ ~על גאוה‬ ‫א~‬ ‫י‬ ‫פתה מהיצה"ר לע~ורמ~‬ ‫ח"וכדישלאח"א‬ ‫איזה‬ ‫"ת‬ ‫~‬ ‫~אה ~~כרובזה ~בן‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫עב~‬ ‫הענין הנאמר באאע"ה‬ ‫שמל א~ע‬ ‫ל~י והי' תמים והואכי‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ואנכ~ ה~ל~ כי ק~ם ~י'‬ ‫הנה הואהי'ראשון‬ ‫בניקללולהיותעניו לע‬ ‫נ~לושא~ ~אותע~ ואפ~בכל עת‬ ‫ה~ובכל שהי'‬ ‫שה~‬ ‫מק~על ח~הר~ו~~הפןיכשל ש~גאות‬ ‫שצוהלו ה~"ה‬ ‫~רל אמנם‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~יא‬ ‫~מרלו‬ ‫בכ‬ ‫אבו שום חסרון ע"‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫~וא היו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫מצ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫כי המ~‬ ‫ל~י והיה תמים ~יא כי ~ה נודע‬ ‫ט~ה ~ה‬ ‫~"ה‬ ‫יממ"~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ט~ם‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫בס'‬ ‫ל~~~ ה~ל~‬ ‫התהל~‬ ‫וסו~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫דע~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ב~~ה‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫~אי‬ ‫~ו~ כי ער~‬ ‫כ~‬ ‫שי~‬ ‫ל~יוי~'~ אבל‬ ‫ל~ןהוא‬ ‫ב~יםוטעותים‬ ‫כל הואעליו ל~ותכש‬ ‫~"~‬ ‫שא~א חשו~~וובו~"~ד ~את‬ ‫הוא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫הע~‬ ‫וכנודעולזה‬ ‫הנע~‬ ‫לבו~מדמיל~מ~ות ול~לים‬ ‫יא"א‬ ‫כ~הע~ מלך ~ול ~~אבודא‬ ‫ע~‬ ‫ואזלפי הנעבדלאיה~ תמים~אב~ל‬ ‫~~ל ה~תהלך ל~י‬ ‫~מר‬ ‫~~אות‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ע~‬ ‫ל~יה~ ~ ~~~~‬ ‫ו~ הע~~ ~ ~י~~ ל~‬ ‫התכללות כל‬

‫~‬

‫מד~ות‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫י~י~~~~~~~~י~~~‬

‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~‬ ‫~~ ~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~‬

‫~~~~~~~~~י~~~י~י~~~י‬ ‫~~~~~~~~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~~י~~~‬ ‫~ ~~~~~י~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~' ו~~~~ו‬ ‫~~~~י~'‬ ‫~~~~י ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~~~ו ~ל‬ ‫ו~אי~~~ו ~~‬ ‫ו~~~~ו‬ ‫~~~‬ ‫~~ו~~~‬ ‫~~ ~~~~~~~~~~~~~'~~~ר~~~י~"~‬ ‫~~~~~~י~~~ג~~ל‬ ‫~~‬ ‫ייל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י בו~~~~~'‬ ‫נ~~י~~~~‬ ‫~ל‬ ‫ל~‬ ‫ה~~ל~~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫~~~ו~ו~ ~עבו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה~גב~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ע~~~כ~~ ~~~~ ל~י~~~י~~ וה~~ו~'~ל~ ~נ~~~ ~נגלה~~י‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~י' ~~~ ~ל~~~‬ ‫י~ול~~ ~~~~ מ~~~~~~‬ ‫~~ו~~ ו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ו~ב‬ ‫~ו~בה~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ח‬ ‫~ה~~כ~א‬ ‫י~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫יז‬ ‫~~‬ ‫ים‬ ‫ל~‬ ‫~י'זו~נ~ג~~לוצ‬

‫ה~~‬

‫~ ~נ~~~ו~~י~~נ~~~~~~ו~‬ ‫~ל‬ ‫~~~ו~ ~גאו~~נוה כ~~ש‬ ‫~~‬ ‫לזכר הנס~ה~‬ ‫~~~~~~ ~~ו~כ~~ללואו~~יב‬ ‫~~ה~ ~~ב~‬ ‫ם~~~~~~"טה~ בש"‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫י'‬ ‫~םי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו~כל ל~‬ ‫ו~~~‬ ‫ה‬ ‫י מצ‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י~~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫וש~~ א~‬ ‫~~‬ ‫~"ב‬ ‫אלאהו~ ומ~~ר~וא כינוי ו~מ~~‬ ‫ה~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ו~‬ ‫~מה~ה‬ ‫הו~‬ ‫וצ‬ ‫צמ‬ ‫~וום~כל מה‬ ‫ל~~רי‬ ‫~עוב~‬ ‫ו~נו~ו מ~~‬ ‫לא‬ ‫~~‬ ‫הק‬ ‫~‬ ‫רו~ בע~‬ ‫~ה~צוהכראויש~י~ז ה~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~מי‬ ‫~ו‬ ‫~ה‬ ‫~ר~ויכי ~~ל קיום ה~וה~קי ~~‬ ‫המר~~‬ ‫~וא~~ בלב~‬ ‫י~ולא ~~~ ~ו ~ה ~‬ ‫~לאקיים מצוהכראו‬ ‫הג~י~לפרשמ~שיצחקו~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~ ~~ ~~~~ב~ק~ם‬ ‫מו‬ ‫א~‬ ‫א~‬ ‫בבר~~‬ ‫ל~נו ~יג~~ב ~~~ו וי~ן אלקים‬ ‫~~~~ ו~~י ~~~~ א~ל‬ ‫הו~' ~הוא‬ ‫~~מ~טש~‬ ‫~‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫י הוא~ב~ה‬ ‫~יך‬ ‫לי~ ~ההא~~ול~ וי~~לירא‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫צ‬ ‫~מ~~י~‬ ‫~מ~~ בס~‬ ‫ט~א~‬ ‫צ~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫מ~נו‬ ‫~צמו ~לא ~~וא‬ ‫~יוכל‬ ‫ו~זה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע~~ גמור‬ ‫~ובן ש~~ל‬ ‫י'‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫נו‬ ‫~~כי~הה‬ ‫ה~~‬ ‫~~~א וי~~~מ~לו~ ~~ל~י~~יי~~ ~~~~~~~ ~~~ ה~ם ה~~ ~ס~~~~~א‬ ‫~ל~ כ~~~‬ ‫~ג~~ ה~~~‬ ‫~ת‬ ‫~~~~~‬ ‫~י~ ~ל~ים‬ ‫כ'‬ ‫כלנ~~נכור~ולז~י~~ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל~ב~~~ו‬ ‫א כל‬ ‫~~~‬ ‫~י‬ ‫ד‬ ‫ה~' ~~~‬ ‫~~לי~~אל‬ ‫~~~~ם~י'‬ ‫~‬ ‫יו~~‬ ‫~ה‬ ‫לאו‬ ‫כי ~~י~ו~ ~י'~~~י~'כ~י~~י~י~‬ ‫~נ‬ ‫~י‬ ‫~נ~~~ו‬ ‫מ~ובו‬ ‫~א~י~ו~~‬ ‫י‬ ‫'ול‬ ‫~~~~~~ה~ו~~~~ע~~~ בה~~~הי~‬ ‫~‬ ‫~יול~~נ~~ ע~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~מ~~~~~ הטו~ולכ~~ט~~ר ~~~~~~~~~~~~ ~~~ מ~~ה~כ מ~י~~ ~ל~י~םכ~~יי~א‬ ‫~~זה ~~~~‬ ‫ז~ל‬ ‫~~~ ~ף ~לחן‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫בצ~~ןה~~ ה~~ הג~ו~ וב~~~‬ ‫י~~~~~ ב~~~ ~~~בנו~~~~ס~ד‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~ ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~ו‬ ‫ב~‬ ‫ו~~~~‬ ‫ל‬ ‫נו~ ~ל‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~~ ~~~~ ע~כ ו~זה~~~ר ~~~ו ח~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~ו~ ה~~~ כי ה‬ ‫~ו‬ ‫ז~‬ ‫ל~~~~~~~~ה ~~ש~~ב‬ ‫~~ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫~ג~ו~ ~~‬ ‫שמ‬ ‫~~~א‬ ‫~י‬ ‫א~~ו~~~ו~ןיי~‬ ‫ש~ז‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ב‬ ‫לש~‬ ‫נ~מ‬ ‫א~~‬

‫ןלהנות~~~~~~ה~~ו~ ~~ ~‬ ‫א~‬ ‫י~ו~י‬ ‫~~~~~‬ ‫~י‬ ‫~~~~יו~~~~~ו~~צ~~בנ~~י~ול‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~ל~~ ~~ו~‬ ‫~~‬ ‫יו‬ ‫~~‬ ‫~צ‬ ‫י~~~וש~מ~~ ~~ה~~~~ מ~ל~~~~~כול~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ר~‬ ‫א~~ ~~~‬ ‫ו~~~י~‬ ‫ע~ ~~‬ ‫~~~ ~~ו~לנו נ~ני~ וצ~יני~‬

‫~~~ ו~~~~~‬ ‫כ~ ז~ מ~~~~ ד~~~ ~~~~‬ ‫~~ו‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~ ~~~‬ ‫~~~~ ~‬ ‫"~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~~ ~~~~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~ ~~‬

‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~‬ ‫~~ה בח~מה ו~ו~ת ~ל~~~~~~~‬ ‫~צ‬ ‫ביתה ול~ם‬ ‫ו~~'‬ ‫לה ר~ותהל~ינכוות~ע~וחיל עצלו~‬ ‫~~~‬ ‫יו‬ ‫וש‬ ‫~לאת~כל~מו~ני' ח~~ ל‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ס~~ח‬ ‫~היי~ו‬ ‫~יה בסוד‬ ‫~יה‬ ‫על‬

‫~ל~~~ ~‬ ‫וו~א‬ ‫שה‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫ח~כונת‬ ‫כנו~כעולנה~ רו~ז~וגם ~~ז‬ ‫~ח~ה ל~והד‬ ‫~ס~ נקו~~‬ ‫~נסו מו~י ח~~~השהוא ~~~‬ ‫אז‬ ‫בפתח בה~~י‬ ‫לכ‬ ‫ז~~נ‬ ‫~~אז~נג~ נ~~כ~ל~~~~יות בח~~~ ~~~~~~‬ ‫ג~‬ ‫מה‬ ‫~וחי חוכ‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י'~~~ו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫~~~ינו‬ ‫~~~~' ~~~‬ ‫בהא~יז~לבסי~כונ~~~~ ~ב~י‬ ‫~~‬ ‫צו~‬ ‫~'ונ~ ~יבו~יולחם~~לות ~~~~~‬ ‫ל‬ ‫ה"~~ל~ונ'ז~ל~~~‬ ‫כנ"ל הוא‬ ‫~י~ווג~~~ז ~~ס~‬ ‫ל~‬ ‫~ת‬ ‫י'ב~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~כ‬ ‫ה~צותומ~~יחי' בב~יה~~‬ ‫אי~~ו ה~~ותל~‬ ‫ם~~~‬ ‫ו~‬ ‫מ~וזמ~ז~~ י~כלכ‬ ‫לא ~~~~~~‬ ‫וז~ו‬ ‫~ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~א~ו~~~ל~ מ~דרין~‬ ‫מב‬ ‫~ה‬ ‫ב~ וזהו ~~~~ל‬ ‫~כ~‬ ‫~‬ ‫סו~~ר~ ~~ו~~~בליל‬ ‫י~~ל‬ ‫~~מזלוי~~~~ל‬ ‫ל‬ ‫~ז‬ ‫~'פ~‬ ‫~ו' ואת ~ל~ת עלכולנה ~ש~ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫הוא ז~ ~ליל זה‬ ‫סי‬ ‫~ל‬ ‫~ות‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫אי~‬

‫~~~ ~וי'‬

‫לנ~‬ ‫לו‬ ‫עש~ ~~כק~‬ ‫צל"ם‬ ‫י'‬ ‫~~ב‬ ‫כנודע‬ ‫ויה מליל‬ ‫ויא~~ו~‬ ‫ללה~ שב~‬ ‫~ו~~‬ ‫מסו~~~לה והזיוו~ ~~‬ ‫~‬ ‫ב~ך‬ ‫ויהללה~‬


‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~~~~ ~י~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~ן ~~~ ~~~י~~~~~‬ ‫~~~י~ ~~~ ~~‬ ‫~~‬

‫~~‬

‫~~ ~~י~~~~~ ~~~‬

‫לו‬ ‫ובטובו הג~ול‬ ‫לא חסר לנו ואל‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫לעול‬ ‫ברכהורחמיםוח~ים ושלום ועל טוב ומ~ל טוב‬ ‫םמ~ז~וכן‬ ‫~~‬ ‫~~~~אל~בב~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ה~~וש רבןשל‬ ‫פ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ל~ול~ יחס~~ בס~ ששמ~תי‬ ‫ה~‬ ‫שלום ז~לה"ה מב~לז‬ ‫ב~שב~רי י‬ ‫~קב אב~ו ~ב~ י~א~‬ ‫ל~יו ~‬ ‫וו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ל~צך‬ ‫א~~~ה אמרת היטבאיטב עמך‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫עמך וי~קב אמור‬ ‫למוולא~ת~ה‬ ‫וא~יבה עמך ומבואר שאמר ה~‬ ‫פע~ א' וא~יבה~‬ ‫~‬ ‫א~~ת היטב איטבע~ךב~פוכו'~ע"כל~נינו‬ ‫הרב ה~~וש‬ ‫שלי~ר~למוהר~ימריזיןזצללה~השהתפלא ול~~נ‬ ‫ית‬ ‫~ו‬ ‫ע~‬ ‫ל~~~ו‬ ‫~~הללוש~בחי~רב~‬ ‫~ב~ור ~ם הר~ה‬ ‫~‬ ‫מ~~א מי ~ו גדול מאליהו הנ~יא‬ ‫הל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫~~הרנמ~א~~מוור~סמ~ליי~ו בכ~וב בנביאים איזה~ו~~יםועלאליש~ נאמר~‬ ‫י שני~‬ ‫יוםא~א‬ ‫וכ~~ הנ~ מ~~חים ר~ מ~ורס~םפי‬ ‫~י~ובל~~לה~יךהמ~ש~~שא~~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫צ~יךלזהר~לא‬ ‫~אמצ~יק ג~ול ש‬ ‫כ~‬ ‫~פת ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫הא~ם ושלאי~~ל‬ ‫יח"ו‬ ‫איזה ~~‬ ‫~ל‬ ‫לב~במקו אחרכ‬ ‫אא‬ ‫כא~ ~מש~יזכהי~י~ל שה‬ ‫ד~יעקב ד~‬ ‫מר‬ ‫~רון בענין אחר‬ ‫יוכל ~ה~הוות איזה חס‬ ‫א~~‬ ‫קטנתי מכל החס~י~ ומכל ~אמת ~שרעע~כי"ת~ את עבדך~~יי~ו שה~‬ ‫~לאיהי'ראוי ש~אהמו~תמסט~א דקדישא רק מצד שמאל ח"ו ו~אשריר~‬ ‫בא המופת מסטרא‬ ‫יש ח~ש שמא יחסר לו אח"כ‬ ‫~‬ ‫במק~‬ ‫~ל‬ ‫קי‬ ‫~ב‬ ‫ע"כ ה~ ירא בש‬ ‫זה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫זה‬ ‫~יה~ כח ל~שו לשלוט בו ובב"כ ול‬ ‫ר~‬ ‫~‬ ‫חמ‬ ‫ב איטבוהיינו שאמרת וא~יבה עמך ממ~א א~‬ ‫ט~‬ ‫ימ‬ ‫ואתה ~מ~ת הש‬ ‫~יב~ה~~‬ ‫ההש~~ה מש~ש ו~ור הטוב‬ ‫הטובוי~‬ ‫כ‬ ‫י~חס~ב~אי‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫רא‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~נוכיבכ~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫עת יותר ובזה מו~ן ג~כ מ"‬ ‫ש~‬ ‫י~~‬ ‫א~‬ ‫~כרך הר~ה והיינו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫ג‬ ‫מ‬ ‫אנוכיב~צמי לך‬ ‫ח~‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ~~וא‬ ‫הרא~' ~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ולזה‬ ‫הג~ול‬ ‫ל~‬ ‫ט~‬ ‫ע~‬ ‫י הוא אלזן ומ~סתמ~‬ ‫הה~ח~ס~ר ~ו ואל יחסר ל~ ~ון ~ולם ו~~כ‬ ‫ןשהש~י ב~מוהוא המשפיע ~ו‬ ‫מטיבלכלוהיינוכיו‬ ‫ו~‬ ‫ומ~נסה לכ~‬ ‫ומ~‬ ‫~~וע"כ אומרי~גם‬ ‫~עצ~ו לכ~וב~אי גם להלן לא יח~רלנו ~ון‬ ‫בסיום בהמ"ז ~כל יום‬ ‫~ואיטי‬ ‫בוע~כו'‬ ‫הנטוי~‬ ‫נו לעוש~כןל~~~וושרהחומאי~ו~י~‬ ‫י~‬ ‫יכ‬ ‫~הו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~לום ומכל טוב ל~ולםאלהיוח~סרי‬ ‫~עצמ~‬ ‫לנו‬ ‫ו~~ ~סת~ו וכל ההצטרכות שלנו כי~הטוב‬ ‫~טפ‬ ‫~וםדושא~חרע"~א~‬ ‫מ~~~~ו ~ק‬ ‫~ם‬ ‫יי‬ ‫וח‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~סרון‬ ‫ומכ"~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל~ם‬ ‫לעול~‬ ‫~‬ ‫ספס הט~ והח~‬ ‫~מור‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~~ ~ט~ ל~ וכ~ את ~~‬ ‫ל‬ ‫~~~~~~ ~~ ~ ~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~י~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~ ~~~~י~~ ~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~~~~~~~~~י~~ ~~ ~~~~~~י~~~~~י~ ~~~‬ ‫~~‬ ‫~ן~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~י~~~~י~~~~~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~‬ ‫י~~~י~~~~~~~~‬ ‫י~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~‬

‫~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~~~‬ ‫~י~ן‬ ‫~~~~~~י~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~‬ ‫~~~ ~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~י~~ ~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~ ~~י~ ~~י~~~~~~‬ ‫~~~~ ז~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~‬

‫~~~‬

‫~~~~י~~~‬

‫~~~י~~~~י~~~~~~~י~~‬

‫~~~~‬ ‫י~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~~‬ ‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~‬

‫~~ ~~~ ~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~ת ~שביעלכלחירצוןבתז~"קו~ס~ורא"ת אלא י"ל‬ ‫~ובתד~ ה~בות בשער‬ ‫שכאשר‬ ‫יא‬ ‫ה‬ ‫~כ~איע~~‬ ‫וו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י~עיד‬ ‫~י‬ ‫~~ם שאיי‬ ‫~ושה‬ ‫~"ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫כי‬ ‫ע~ חס~ הבט~~‬ ‫~"י‬ ‫~~‬ ‫~סד חנם הרי ~תנת חנם‬ ‫מא~ ל~ש‬ ‫~ו~מ"ש הקב~ה‬ ‫תת~ ~"ש ו~~ז א~תי‬ ‫~אע"ה אל‬ ‫אן‬ ‫אנוכי~‬ ‫~‬ ‫~ הר~~ההאמ~רא~לו~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫אב~‬ ‫אברה~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~א‬ ‫~ר‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫אל‬ ‫דואג ואו~ר ~לתי‬ ‫תי‬ ‫ל~ צ~ו‬ ‫~ר~‬ ‫ה~~‬ ‫אב~אנוכי ~ן וכו'ול~י~א~ור ה~ו ~~אברם‬ ‫~א ~ל ת~~‬ ‫~עש'לועד ~תה‬ ‫~~~‬ ‫הי' בשכר‬ ‫אל‬ ‫~ו‬ ‫וא"כ הלא בגב‬ ‫~ ~ות ל~ר‬ ‫~‬ ‫~ת~‬ ‫~תר ו~ה אמר לוה~ב"האל א~~הא~כי~‬ ‫ל~ ה~ר‬ ‫כא‬ ‫~ן שו‬ ‫עד עתה הי' טתנת ~ן‬ ‫ת~הי~ו ~ב~ןחז"ל מגן‬ ‫במ~ת ~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ן ~נם~‬ ‫~"~~ילא ~ הרבהח~ כי למתנת אי‬ ‫~ה ~ה"~ ו~~~‬ ‫י אםח~‬ ‫בטחתי ~ל‬ ‫הייתי ~~ל‬ ‫ש~~~י מא~ וה~נו כ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫שה~~ו טתם‬ ‫בחס~פן א~ו ~~ליב~עת~~עה ~תר ממה ~‬ ‫~סדו ~ת ~סד ~ הוא ~~‬ ‫~~י אבל מ~חר‬ ‫~~~טח‬ ‫~~ת‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ח~‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ובכל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~~י~ תמי~ ב~ ~‬ ‫~‬ ‫~~ ~ ~"כ ~ה אל‬ ‫~~‬ ‫אב~‬ ‫א~~ ה~ יא~~ל~‬ ‫א~ ~כי~ ~ ~‬ ‫ו~ה~סד‬ ‫ט~‬ ‫~איו~ א~‬ ‫~ ~ ~ עת~ ב~~ ~~ ~ ~~ אבש‬


‫ויותר וכאמור שאנו‬ ‫~~ילאי~יקמלהושיעני וכל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫יהו‬ ‫לונזו~ עונותו~ ם‬ ‫~נו‬ ‫יי‬ ‫פ~לד‬ ‫לכ‬ ‫י הוא אל ומ~נס לכל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~~~ו‬ ‫~~י~~ הלא ~נהכל‬ ‫ק‬ ‫ס‬ ‫~מ~וי ה~~~לי~ו יפ‬ ‫פ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ה~~סה‬ ‫ש~~ה‬ ‫בשםא~ל שהוא ~סד ~נם ו~~ה‬ ‫~ ו ת ה~~~לבני י~אל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ןלכל‬ ‫~ו~‬ ‫~~ס לכל ומטיב לכל ומכין ה‬ ‫ז~‬ ‫בלי‬ ‫ךאלה~~‬ ‫ן לאינוצדיקולזהמסיים כאמור‬ ‫~תי~~‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ך‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ידי‬ ‫~ ~~‬ ‫~יי‬ ‫י צ~י~‬ ‫מ~~~~‬ ‫צ"‬ ‫חס‬ ‫~י~ק‬ ‫~ ~וןבאין ה~שבין ל~ינו‬ ‫~כלומכין ו~לא~מלו~ב~~יות~ו אשר ~א‬ ‫צב‬ ‫כי הואאלזןומ~רנסלכלומטי‬ ‫~ל‬ ‫הכל‬ ‫מ~ו~ ה~‬ ‫~~ כא~ור ~ות~אתידיך ומש~י~ל~ל~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י"ל ע~מ"שעה~פקרבמצ~י~ימירי‬ ‫ב נעמ‬ ‫~~טייגושאלי‬ ‫~הב~~‬ ‫הז‬ ‫~מיבעל~~‬ ‫י אתי ~צ~ י~‬ ‫~~~'‬ ‫~~‬ ‫לם~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~י~~א‬ ‫~ך~~וכ~‬ ‫ת~~~וללות‬ ‫ולו ~~מדיםכי ~~~~ה~שי"‬ ‫ול‬ ‫~~וכ~‬ ‫ן~ואיד‬ ‫~ו~ת‬ ‫די~‬ ‫~~ין~‬ ‫ו~‬ ‫ל~כ~‬ ‫י ב~לל כולם ישראלק~~ים הם בי~~‬ ‫~~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫~י‬ ‫ל~~~ כ‬ ‫י~‬ ‫י~‬ ‫~ו‬ ‫של~‬ ‫ל‬ ‫ב~‬ ‫~לה~ה~יי"ל~א~ייתאוטיוש‬ ‫ניהםכמה וכמהשע~רו‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ד ~"ב בשם‬ ‫~~הוא ובתורהא~רוחכז"ל ~~~~~~ ע~ירו~ ~ףי~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫רה‬ ‫ו~~י~ים ~מ~ום ~~ד ומה ש~סר~יז‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~גמייל~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ו‬ ‫~'‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~זהוכו~‬ ‫~ם‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~ל~ן הם~יט‬ ‫לה‬ ‫ה ~~סר זה‬ ‫~~~גי~‬ ‫לם‬ ‫ט~~ ~~ כומ‬ ‫יל‬ ‫~כ‬ ‫~ב‬ ‫~‬ ‫~ו~כו~מיע~~~‬ ‫ת~ה כ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫היינו אם כנסת ישראל ~~ד‬ ‫יה‬ ‫~~‬ ‫~מ~ה~שכולך~~י‬ ‫נ~רעיתי ומים‬ ‫~~~ על כנס"י אמר ל~לעם אפס‬ ‫~ו~כלמל~~א~דולכן כאשר‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫שבי~ראלאבלכולו לא~אהו~~ז אמר‬ ‫קצהו ~אההיינו רק הר~ע~בםל~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ה~' במ~~' ה~~םוכול"ו מחמדים כנ"ל יובן מה‬ ‫~‬ ‫יס‬ ‫~פ‬ ‫וכ~‬ ‫מי‬ ‫ת~‬ ‫יב‬ ‫~נוראים ~תובל~~ים ~ו~ים כל~ני ברו‬ ‫ל‬ ‫יך כנ"להיינו ~כא~ר‬ ‫~י‬ ‫'ט‬ ‫פיצ‬ ‫אזיבא לי~אל כולובי כנ~לויתכן ג"כעי~ז מ~~ש בת‬ ‫ה~~‬ ‫ף~אם‬ ‫ביתתי~ ו~רצ~נך ~ע~ה~~צ~‬ ‫~ו~הבט נא כול~ ~היינושא‬ ‫ש‬ ‫בר‬ ‫~ו~‬ ‫~י לטובה אבל הבט נא‬ ‫~יח~יתאינו‬ ‫ב~‬ ‫ל~‬ ‫ראוי שתעש~רצונילמלא ~אלותע‬ ‫~מך כולנ"וואז ש~לא ~ו~ו כנ"ל וזה שאה~כ קרוב ~~יקימייריב‬ ‫שום בט~‬ ‫י ~~"ה‬ ‫מ~ט~י~יללריב אתי מ~טרגכ‬ ‫אתי‬ ‫פטי עלי" וז~ובכל~~‬ ‫ן ~ום ~ום ~~רג וא"כ"מי בעל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י~"~ ~א~‬ ‫י הוא זן ומ~~סלכלומ~יבלכל וכו'והיי~י‬ ‫וג~שאם‬ ‫~‬ ‫קב‬ ‫י~‬ ‫שה‬ ‫בל"~הי~‬ ‫ל~יו לא ה~ אפשר‬ ‫~עמי~אל‬ ‫א~‬ ‫~ו~י~~~ל נ~שבפ‬ ‫אומ~ כי כל~'ו~' ישלל~ומו~ על~ו ~יכ~ים ~~בעמוו~נעים שפ~‬ ‫להשפ~~‬ ‫א~לבפ"~ ~ובשעיל~הר~מים ה~~"ה ~לא מ‬ ‫לוכפל~~‬ ‫~פיע‬ ‫~ וא'‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א~‬ ‫~לא לכליש~~‬ ‫ש~‬ ‫אל בי~דועי~ז ~יט לכלי~ל ~~סה‬ ‫ל~~בכללות כל‬ ‫~~י~‬ ‫כול~ ~ת הכ"ל ~ה הוא ה~כה‬ ‫~ההוא ה~כה‬ ‫~כל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~ה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫שבס~הז~‬ ‫ה~~‬ ‫ד~~ וכ~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~~~~י~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~י~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~~ ~י‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~ ~~~~ג~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~ ~~~ ~~~ ~ג~~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~~~ ~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~י~~ ~~ ~~~~~~ ~~י~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~‬ ‫כשחל ~~~~רצהו~חל~צ~ו ~ל~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~ו~ו' כייום זה גדול‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ל~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~~ינו‬ ‫ו~~~ין~~ו~~~~~~~י~ ל~~~ן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫~י‬ ‫~ר‬ ‫יש~ הד~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צי‬ ‫ר'‬ ‫ב~‬ ‫~‬ ‫ו~יע~י‬ ‫~~‬ ‫~~י~~ו~ ~~~~‬ ‫~~ו‬ ‫ר‬ ‫~~~~~ ~~~~~‬ ‫כל‬ ‫י~כל ול~ ~כל‬ ‫~~~~~ם ~ו'‬ ‫וכו'‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~~~‬ ‫~~י‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~נ~~~~ ~~ו~ו~‬ ‫י~~~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~ה‬ ‫~~~ ~נ~‬ ‫י ל~~~~~ולם‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~~~‬ ‫~כ~~~‬ ‫י~‬ ‫כ~~‬ ‫~~ד~~ו~~~ ד~ני~ כר~~ו~ ר‬ ‫גו ~ח~י‬

‫ו~~~~~יו~ה~~~~י‬

‫כו' ו~ר~~ו ד'‬

‫~~~~'~~ש~הי~~‬ ‫~~נ~מזוה~ ו~~י~‬ ‫~'ו~~~~~ ~~ו‬ ‫ו~~~~~~~ ~~ ~~~~~ו‬ ‫~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~ו'‬ ‫~~~‬ ‫~~~ון~~~ה~ז ~ו~~~~ ~~~~ ~‬ ‫י~~~~~י~~~‬ ‫~‬ ‫ו~נ~כ~רו~~ו ~~~נו~~~ו~ר~ו~ו'ויש דו~~~~י‬ ‫ב~ו~ כ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~ר‬ ‫~~~‬ ‫~ ~~~ ~~~~ו‬ ‫ול~ ~~י‬ ‫~ר~~ן‬ ‫ש‬ ‫ל~~י‬ ‫~~~~י~‬

‫ש~‬ ‫וו‬ ‫~כ‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫י ד'~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ב~אפחחיה~~~~מ~מ~~נ~הל לא נש~~גם ~ו~ו ~~~לוז ~~~ ו~~~~~~ו~ נ~~ י~י~‬ ‫י~מדו ~~~ה~~~‬ ‫~ וז~ו ~י~ור~~צ~ ולאנר~~ ~~ל ~~~~ ~~ו~ג~ו'~ל~‬ ‫יש‬ ‫~~‬ ‫מ~שע‬ ‫~~~~~‬

‫~~~~‬

‫~ו~ ~~~~~‬

‫~~מ~~יו‬

‫~ס ~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫וע"ז ~~ג~ם ~~‬ ‫~~יא‬ ‫~~ו~~~ ~~' ול~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫~~ם א~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ר~ל~ני ~~~ ל~~ריו~~~~ו~י~זכ~~ י~~~~‬ ‫~הי' ~~~~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫העצם לוז ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~זכי כל‬ ‫~ול~י~י~‬ ‫מ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~א~ו ו~כ~~ו‬ ‫מ~~~ ~~ם~יי~ו‬ ‫מכל‬ ‫לוז~נ~~ו~ ה~ו~~~‬ ‫~י~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לו~ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ מ~~‬ ‫שש‬ ‫ע~‬ ‫~~~ינ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~נ~~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫כזרה~ עוד ~~אצ~~ו‬ ‫ומ~ל‬ ‫ב‬ ‫~י‬ ‫ול‬ ‫~~~דכ~נ~~ר~י~~‬ ‫מ~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫י~~~ו~י‬ ‫ס~ו~דףי~ג ו~~~~ו~ד~~ צ~ו~~ה~י‬ ‫הש~~~ ~‬ ‫י~‬ ‫~~~‬ ‫~~~ ~~ ~‬ ‫ם~ י~ו~~ם‬ ‫יו‬ ‫~~‬ ‫נ~~ש‬ ‫ן‬ ‫~~‬ ‫~ו~~~~ ~מ~ד ~על~~~ה~~ו~ו~~~~~~ו~~~~~~יי'~לי‬ ‫~‬ ‫~~~ל ול~ ~~~~~‬ ‫~~~ ~~מור~ליך ד' ~~~~כי‬ ‫~~ ~ו~~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש~~~ר וזהו‬ ‫~ל~~כלב'והיא‬ ‫אור‬ ‫ח~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫נ~‬ ‫ש~ נוטל~ וו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~יי~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫דאע~"י‬ ‫~~~ל~‬ ‫ו~~~ו~~~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ע~ו‬ ‫ל‬ ‫~מ~"מ מ~מ אם צ~ו שומע כי שו~~ינו ~ב‬ ‫מו~~בתחה‬ ‫מ~~‬ ‫ו~‬ ‫הש~‬ ‫ז~~ ש~‬

‫צו~~‬


‫~~~י~~~~~~י‬

‫~~~~י~~~~~~~~~ וי~י~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫ן~ ~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~י~~ם~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~~~ ~~י~~~~~‬ ‫~ן~‬ ‫~י‬ ‫י~~‬ ‫~~ם ~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~ם~~י~ם‬ ‫ם~~~~~‬ ‫~י~ם~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~י‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~ם ~~~~י~~~‬ ‫~~~~~~~ים ~~~~~~‬ ‫~~~ם‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~י~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬

‫~~י~~י~י~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~‬

‫~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~י~~ ~~~~~~י~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~ ~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~י~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~ים~~~~‬ ‫~ ~~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~ ~ג~ ~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~~ ~~~~ג~ ~~~ ~~~~~~ ~~‬

‫~~~‬

‫~~~~~‬

‫~~~~‬

‫~~י~~~~ ~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~י~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~םי~‬ ‫י~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~י~ ~~~~~~~ ~~‬ ‫~~~~~‬

‫~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~ג~~‬ ‫~~~~‬ ‫י~~י~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~ג~ ~~ ~~~~~~י~‬ ‫~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~‬

‫~~~י~~~יזי~~~~~~~~~~~~~~~~‬

‫~~~~~~~~~~יי~י~~‬ ‫~ ~י~ם ~~‬ ‫~ם‬ ‫~~~‬ ‫~~ם‬ ‫~~~ ~ ~~ ~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~ ~~~ ~~‬ ‫י ~ ~~~י~~ ~~י~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~י~‬ ‫~~~‬

‫~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~י~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~ם ~‬ ‫~~י~~~ם~~~~~~~~~~‬ ‫~~~ם ~~ ~‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~י~~~ ~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~י~‬ ‫~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~י~~~י~~‬ ‫~~~~~~~ם~~~~~~~ ~י~~ ~~~ י~~~~~~~י~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~‬

‫~~~~י~~~~~י~~~~~‬

‫~~~י~~~~‬

‫~~~ ~ג~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬

‫~~~ג~‬

‫~~ ~~~~~ ~~~~~~‬

‫צועקים אל ה~ם ~ם ~~ענתעורר זה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש~‬ ‫ו~~~ו~ו~‬ ‫~כ~ל~~~‬ ‫~~~~י~ו~ת~~שיו‬ ‫ו~‬ ‫~ת‬ ‫~ום~~ב‬ ‫ה"מ~~~ה~ה~ו~א~ ~~~~ מהשאנוו~~~ ~~~בשבת‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫והחליצי~ו וכו' בסוד ועצמו~יך ה~~יברש~בת ה~ןש‬ ‫ר~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫~כ‬ ‫~~~יעשפעואור בהע~ות~י"ז יחל~ העצם ה~בת~ה"מ וע~‬ ‫~סיימים‬ ‫מ‬ ‫י~~‬ ‫~‬ ‫~אינו בנ~מות ובבנין ירוי‬ ‫של‬ ‫תיקםי~עירק~י~ך‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫~הל~~ה~מבב~י'ייתיוא~מיניהי‬ ‫ת ע~~‬ ‫~ל הש‬ ‫יכ‬ ‫צז‬ ‫~בת כנ~ל נ‬ ‫י~ ש~ולו~ישלב~‬ ‫י~‬ ‫ול‬ ‫איו~מ~ול ישועותבב"~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫לימות‬ ‫ו~~ייהעולם הב‬ ‫מדשוי‬ ‫עו~ה ~~ם ~~לכ~‬ ‫~ ה~‬ ‫ד~ולז~~ו עד‬ ‫למ~יחוהל‬ ‫~~~~~שולעוום~ חס~‬ ‫~ומי~‬ ‫~‬ ‫הואיעשה‬ ‫~ועל כלישראל ואמרו עו~ הד~ים ~ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫וג~‬ ‫המ~~‬ ‫~א~‬ ‫~י‬ ‫ב~דם~~ו~ ב~~ו‬ ‫~~ל~~~~‬ ‫~' ו~~‬ ‫~ם‬ ‫ימי‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫י~‬ ‫~ה‬ ‫וב‬ ‫~~ו‬ ‫~ןי‬ ‫מן‬ ‫~~י‬ ‫~תה‬ ‫~ים~~רכו~ת‬ ‫~וכ‬ ‫~ ~ו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫הש"~‬ ‫מ~"ל‬ ‫~א ה' פניואליך וישם ש~ם ~שי‬ ‫~וא‬ ‫ת~ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע~~‬ ‫ה~בריםי"ל ע"ד ~כז"‬ ‫~ל ~במס'ד"א זו~א‬ ‫~‬ ‫עיי"‬ ‫~ויבא‬ ‫די‬ ‫ע‬ ‫~ם ~"ז ~"ו אם‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫הקב~ה‬ ‫ח~ר‬ ‫אה‬ ‫לל‬ ‫~~‬ ‫~~מו‬ ‫מתווך‬ ‫~ם כמ‬ ‫~~"ששיש~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫הנ~להם~י' ה~"ה מוחל ע~"ש הוא~י'‬ ‫~~‬ ‫לשה‬ ‫~צ~~ה' פניואליךהיינו הקב"הי~א פניולי‬ ‫אל ~עביור~מהם‬ ‫הפס~‬ ‫~ת~טאי~‬ ‫והואע~י ~ה וישם לך ~ב~ה ימשוךלישראל כ~‬ ‫~‬ ‫~ש‬ ‫יי‬ ‫ש‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ב"ה‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ליש~ל על כל ה~~ים ב~יהם וי~בר‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ור‬ ‫~כא‬ ‫ו‬ ‫ימ~‬ ‫~ ש~מם‬ ‫זה~יא~פ~~"י~~כי‬ ‫ט~בת~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫~רו~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~א ב~בךיכול‬ ‫כן‬ ‫~‬ ‫אי~י ו~‬ ‫ילשנא~‬ ‫תל‬ ‫פכ‬ ‫םעני~ השמ‬ ‫~‬ ‫ל ~וש ש~~‬ ‫א"‬ ‫~ ~ה במ"ש ת‬ ‫~ללא ת~תו"ש‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫י"‬ ‫ע~י~‬ ‫~כמ~ע~‬ ‫~~‬ ‫ממ‬ ‫~מעותמת‬ ‫ו‬ ‫ייבת תשלומםוכו' א~כ דבע"כ ט"ס הוא‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ש~~"דע~‬ ‫ולפענ‬ ‫זקני ~יןפי~~י בז~‬ ‫פ~דהדא~ז הנ~ל דהנה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~לם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫והל~‬ ‫~ו ~ל‬ ‫וכ~‬ ‫~‬ ‫ש~ב"ה~בפס~מל~מתם של י~~בליני~‬ ‫עיי"ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫"מ~‬ ‫א‬ ‫~"א‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫טובה‬ ‫ביניהם ~ה נ"‬ ‫~~~ לה~~יה~~‬ ‫שד~‬ ‫א~ ~~~ומות לא~ה א~ת~י מ~הקב"~ה אשר‬ ‫ו~הכח ו~משלה‬ ‫ש~בי‬ ‫~י~"ל‬ ‫בפ‬ ‫~‬ ‫~ה שהם ראו ~ ל מ~~ים בכל ~~ ~סתכלוא~‬ ‫ע~‬ ‫~ענ~‬ ‫~~ת שמאיר ~בת‬

‫~~~~~י~‬

‫י~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~י~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~‬ ‫~~י~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~י~~ ~~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~י~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~י‬ ‫~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~~~~~~~~ ~~ ~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י ~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~ ~~~~~ ~~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~י~~~~~~י~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~ ~~~‬

‫י~~~~~~~~~ ~~י~~~~~י~~~~~~~~~~~~~‬

‫~~י~‬

‫~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~~‬ ‫~‬ ‫~~י~ ~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~ ~~‬ ‫~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~‬

‫~~~~~ ~~ ~~‬ ‫~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~ן‬ ‫~~~‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~י~~~~ ~~י~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~~‬

‫~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~‬ ‫~~י~~~~~~~~~~~~ ~י~~~~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~י~~~~~~~ ~‬ ‫~~~י~~~~~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~ו~~~ן י~~~ל‬

‫~~~ו‬

‫~~ ~~~ ~~~י~ ו~ונו~‬ ‫~ו~ ~~~ ~~~‬ ‫~~ ~~~~ה~~~~~ עזל‬ ‫~~ ז~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~~~ו~~ו~ ~~~ו~~ ו~~~~י~ש~ ל~~~~י~~‬ ‫ול‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז~~~ום~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~וי ~~נ‬ ‫עלי~~ ~~~ו~~ ~~~ ~~~‬ ‫ל~~‬ ‫~~~ל‬ ‫~~‬ ‫~ל~~~~ ~~~ו‬ ‫ל~~ ~~‬ ‫ו~י~~ז‬ ‫~ו~‬ ‫~~'‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~נ~~~‬ ‫~~~~ ~הי‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~~‬ ‫~ ~~~ו‬ ‫~יי~ו‬ ‫~וז ל~~ו‬ ‫וז‬ ‫~~ו‬ ‫ש~~~~‬ ‫~י'~~י~~~ ~~ ~ל~~~~~ ~~~י~~‬ ‫~~‬ ‫יי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~ו~~~~י~~‬ ‫~~~ז~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫ו~~‬ ‫י~~‬ ‫י~‬ ‫~ל~~‬ ‫~ ~לש~נו~~~ה~~ ו~ה~~~~~זוי~~יו~~~ו~ ~~ו~~י~י~~‬ ‫~ ל~~ ~ו~‬ ‫~‬ ‫ל~~~~יל~‬ ‫י~~~~ ~~~~~~~וינ~~~ ~~~~ו ~~~~י~‬ ‫~ ~ל~~~~~~ ו~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ יו~~ו ~~~ו~‬ ‫~~~ונ~י~~ם ו~ז י~~ג~~~ ~~~~הנ~~~~~~~ו~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~ ~~~~~‬ ‫יו~~ו‬ ‫~ לי~~‬ ‫~י~~~~~‬ ‫~~~~~י~~~ל~ ~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~~ל~~~ם~נג~~ול~~ין‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ו~~~‬ ‫~~~~י~ ו~~~~~ י~~~~ו ~~‬ ‫~~~‬ ‫~לו~ ~~~ ~~~~‬ ‫~~י~~‬ ‫~~י‬ ‫~~י~~~ ו~~ ~~~~‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫~ו~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~ו~ ~יני~~ ~~~~~~~‬ ‫שלו~~י~י~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~‬

‫נ~~בל~~י ~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ו~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~ ~~~ו~~~~~ו~~ ~~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~~~~~~‬ ‫~נ~~~ ~~~~~~~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ז~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~~~~~‬ ‫יש~~‬ ‫ה~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~לו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫י ~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~כל‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ין ~י~~~~ו‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫~ו~~~~נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י ~~ל~ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~ל~~~וב~~~~ור ~ונ~~יי~נוצג~ו~'~וה~י~~~ל~~ ~~~~‬ ‫~~‬ ‫~ י~~הה~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫ו~~‬ ‫~לו~י~י‬ ‫~ל~~‬ ‫~ב~~‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫י ~~~י~ו~‬ ‫ל~‬ ‫~~~‬

‫הנ~~ל והי~ו ש~~~ה ~~ו~ י‬ ‫ש ~כם ~ישוגו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~~א וה~~~~ ~יש~~ל~ו~ים‬ ‫יהי'ל‬ ‫י וה~ינוש~~~~ פ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י~‬ ‫~ט‬ ‫זו‬ ‫~ום‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ניהם ~ז~~ ~נ~ל‬ ‫ים~~ז‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א~~~ ל~וו~‬ ‫ו~נ~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י ו~ע""ל‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ך‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~~~"~ ה~~ ~~וו~ י~ג~~לי‬ ‫ףהכיאהבש"~כירול~אל~י‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ה'‬ ‫יאבה ה'‬ ‫וגו'‬ ‫י~ין‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ס‬ ‫ישה~‬ ‫ה'‬ ‫ו~א~יל~עוהל~ו~ילו ה' לר~ה ~~לש~~יי~~אלוהיינוכי ~‬ ‫~‬ ‫~ב~ים‬ ‫ש~‬ ‫אל~‬ ‫לו‬ ‫~~ווך ו~~‬ ‫לפ~~ים איזה ~טא אז ~"י ~~לום הש~~~ר~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י~פ~ו כל פ~לי אוןואין של‬ ‫~שא"כ ב~~ים‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫כ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~~לוב~ה‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ג~ולה ~~~ה‬ ‫ב~רהמ~ז~הוא הב~ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫וכו' וא"תאיך~וכל‬ ‫להגאול'‬ ‫~~‬ ‫כ~‬ ‫לי~~ ה~שי~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ובה‬ ‫ז~‬ ‫ה~ י~‬ ‫לה‬ ‫~קנ‬ ‫י~‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~ה~~יםב~ה"ר ~‬ ‫'‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~עדי‬ ‫~י~‬ ‫ש~ם עלינוו~ל כל ~אל ואז‬ ‫י‬ ‫הע~ה ו~~~מ‬ ‫והוא‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~א של~ ~ם ~~א י~ ובפ~ט על ~ם ע~מי~ל מ~יל~‬ ‫יה~ ~ש~‬

‫~~~‬

‫~ל~~ו‬

‫א~~‬

‫שלום‬

‫~מיני~‬


‫~ ~~~ם ~~ם‬ ‫~~~~ים ~~ם‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~ ~‬ ‫~ם~ ~~~ים ~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~ם~~י~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫יהי'ישועתינוישו~ה גמורה שנזכה לגאולה במהרה בכלליש~ל ברוב‬ ‫~~‬ ‫ר~מיווח~דיו‬ ‫~‬ ‫אתם עו~ה ש~ים‬ ‫השמים ~מים לד'‬ ‫נתןלבני‬ ‫והו‬ ‫~~~~~א~ם לא‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק~~ולאכלכליו~י דומה‬ ‫אא~נחנו נברך‬ ‫ל~המתים יהלל ו‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מעתה ו~ד‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫לה~~ן‬ ‫שא~תי‬ ‫~ר‬ ‫וכלב והענין מה שאמר‬ ‫י~‬ ‫~ליחות המרגלים ות~ו~תהמש‬ ‫~~‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫שי‬ ‫~שה‬ ‫וו‬ ‫~א‬ ‫~~צתמ~גל~ם דל~‬ ‫האינומובןא~ך לאהאמינו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ז~ת‬ ‫יר‬ ‫~~~‬ ‫לדבריליהושי~~~~‬ ‫א~ר‬ ‫~ם ~הוא‬ ‫ודבש‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~ל~יך הב~הב~ו~~ו~ ו~~רט~צריכין א~~ י~י'ח~ ~יהי' מו~~מ~ עכ~~ בודאי‬ ‫~וא טוב ל~ניהם‬ ‫~היו אי~~כור הב~ל ב~~ודה ~שה‬ ‫ל~בי~ הלש‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ינ~יון ה~ושר~וא‬ ‫~ה‬ ‫כאמור והיו עבדים ל~~ע‬ ‫~הלזהנודע~‬ ‫א~ולכל ~~דיו~‬ ‫~איםואמרו‬ ‫או‬ ‫~~ה יותר ל~מוד בנ~יונו מנ~יון~~וני כנ‬ ‫~דע ו הי'‬ ‫יו~ןא~‬ ‫י ה~י~ת עזר‬ ‫ו~מדו‬ ‫העוני ב~רים‬ ‫ה~טן שהואנס~‬ ‫~ת כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~ון הגדול דהוא נ~יון העושרוחש~ו‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫~~מ~יןראי'‬ ‫וי‬ ‫י~‬ ‫~נ‬ ‫בנ~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~ותונכסים וכבודיהי' בכלליש עו~ר שמ~רלבעליו‬ ‫~ן וח"וכ~יהי'‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו~ל~ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~רעתושי~א עי לידי‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫אםיש שם עכ"פ‬ ‫יה‬ ‫ב‬ ‫שמ~ישו~י~ אין ו~רש"יצדיק‬ ‫~דרוש ולח~ורא~ישו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א'היינו ח~ידמחסידע‬ ‫י~אוה~ע שאינו עוסק בתאוותחומריות בעניני‬ ‫ע~בת~וות‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫יותכפי ה~חו~הואסימן‬ ‫ל~‬ ‫כי‬ ‫~ד‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫שי~ראל‬ ‫~י'‬ ‫בטן‬ ‫בנ~י~‬ ‫כת‬ ‫הוו‬ ‫~‬ ‫זה אכן אםאיןשום מח~ידי אוה~ע שזה ~~מן שמי‬ ‫~ו‬ ‫טמ‬ ‫לע‬ ‫די~תאוותגופניות אזיש לחושש~א לא‬ ‫ר‬ ‫ע~ בנ~יו~ אתבניאדם אח‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~ת ל~מודבנ~יון העושר וזהוהענין שהמ~ליםהוציאודבה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~ הא~ ~שו~‬ ‫כי יראו שכאשריבוא שמה כנ~תיש~אלויבואול~י ~ירותיותר‬ ‫~ל‬ ‫י ~יון העושר ולא יוכלו לעמוד‬ ‫ח"ו ולכך‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~ט~~ ויבואו ליד‬ ‫~אמרו‬ ‫יכ‬ ‫~~‬ ‫וע‬ ‫~הי' גדול כ"כ יותר מ~י~ת‬ ‫~~~‬ ‫ו ה אשכול‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫יר‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫א~‬ ‫י עשיר י~נה עזות‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ישר הע~~ה לתור אותה וג‬ ‫א~וכלת יו~בי' הואהיינ‬ ‫~‬ ‫שם‬ ‫~‬ ‫וה~א"א ולאעממו~דא‬ ‫בא~‬ ‫~~ושר כ~ל ע"כ אמרו‬ ‫עבר~‬ ‫נתנה ראש ונ~וב‬ ‫בנםי~ את היינולעבואד~ בנ~י העוני שה~לנו~רי~כי ~~‬

‫~י‬

‫ב~~~‬ ‫~עושר‬ ‫~יוייכ~וע‬ ‫ל~ב~ מצ~יכ‬ ‫~‬ ‫יי‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫לס‬ ‫~נ~ל משא"~ אם בנ‬ ‫לע~~לבנ~י~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫כנ"ל אבל~ל‬ ‫נ~‬ ‫~עבנלסהיו~י~ ~~ל~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫ל~~‬ ‫~~‬ ‫יכ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י~~~~~~~~י~~~~~~~~~‬

‫~‬

‫~ה הנ~ת הגדול ~~ש לה~"י מ~ראל עם‬ ‫לה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ל~~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫י~ ל~שפיעכל טוב‬ ‫סב‬ ‫~י‬ ‫~רך הטוב להט‬ ‫בהפ~ה‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫ויעבדובזהאת ה~ג‬ ‫דם‬ ‫מי‬ ‫עס‬ ‫יכ‬ ‫םדול~ ~ובנ‬ ‫~~ולש~חואת הזהבואת‬ ‫ג~‬ ‫יש‬ ‫כלוזה ~~נין~~~ויש~אל ב~~רתהים לא~רשבהע~ו‬ ‫ו‬ ‫בנסי~‬ ‫~‬ ‫וי~‬ ‫ק~פ‬ ‫~כב~ מ~~ ~ים עשי~ות הכס~~הפלגה ית~ה עזי ~~~תי~ה‬ ‫ביזת‬ ‫הי‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ז~ל ~ש"ס‬ ‫ופ~~~י‬ ‫במצותכי‬ ‫ל~ע~ ז~אלי‬ ‫ביו"ד‬ ‫~וה~ז נ~~א ~~' ו~וה~ב‬ ‫תם‬ ‫א~‬ ‫~צורעול~‬ ‫~אע‬ ‫~נ~ות כ~ט‬ ‫ם~~~מ~ו‬ ‫ל~‬ ‫ו~‬ ‫י~ה~דום ב~~הש~לה ב~ונו ל~וא את ה~נ‬ ‫~ן‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו~יי~כי כן ב ב‬ ‫רא~~ת ש~~א כל טוב‬ ‫ע~~~א~ת בש~יל י~~~ל‬ ‫חז"ל ו~~~"י‬ ‫ע"י ה~~~ת‬ ‫~~‬ ‫~ם‬ ‫~ה‬ ‫הע~ה"ז ב~ביל ישראל עם קרובו ~יה~של‬ ‫ה~ובה של ~וה"ז בר~יאשסנגבירא~וו~י"ז נ~~ם ה~ה~~~~ ~קשד~ווש~~דים א~הש~י‬ ‫~אות‬ ‫ה~ול~ות ה~ליונות‬ ‫י י~העוה~ז‬ ‫ב~ותיו"ד‬ ‫~~‬ ‫י~~‬ ‫~"~‬ ‫ה‬ ‫בל~ נפ~ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫הו'מ~כננ~~ל ומזהמובןכי ב‬ ‫~כ‬ ‫בכל לבבםשוב‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ה~‬ ‫ש~~יגו‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫עתה‬ ‫לא נשלם בזה‬ ‫י"ק א~ יו~~ד לבד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫של‬ ‫ה~בת‬ ‫כל‬ ‫כ~ שעבועושה~~ז אז וז~ב ל~בולדאות ~~י‬ ‫ו~‬ ‫א~יו"ד שלמתעוו~ה~ב ה~ע~י"ק‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ה'‬ ‫ה~‬ ‫~ו‬ ‫~זה אמרו עזיבוכזס~~ת י"ק א‬ ‫זהאלי ואנוהוונשל~ ש~לפניו‬ ‫~ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~ט~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫~~ות‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ובז~ עזי‬ ‫יה‬ ‫~~‬ ‫נצל יהוע‬ ‫א~~‬ ‫י~ק ויה~לי לינשאו~‬ ‫~גלים‬ ‫~צת מ‬ ‫עה‬ ‫~ע‬ ‫עיומ‬ ‫ו~~כ כ~ינש‬ ‫ו~אמ~‬ ‫וז~~‬ ‫~ם‬ ‫בש‬ ‫ה‬ ‫~ת‬ ‫~~לו~ד~~‬ ‫~~ש‬ ‫ים‬ ‫~י‬ ‫יל‬ ‫~ה~‬ ‫~ תבט‬ ‫בנסיון העו~רכי הלא‬ ‫יא‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~מ~רו~ש‬ ‫~כלל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫רצונו יתב~ש כש~לה‬ ‫קיי"ל ~בשםי~ק ~ר עולמ~ם ובע"כ שזההי'‬ ‫ברצונו ~ברוא את~ה~לם‬ ‫עוי~ ד' בעושר ונכסים‬ ‫שיע~ד‬ ‫ש~ה~ ע~~ וזזה~הוא המ~א‬ ‫ובודאי יוכלו‬ ‫ך~ה~זמור ~זהברוכים‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫וכבו~לד' עושה ש‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫בברכת‬ ‫ב'‬ ‫בנ~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~שוא~ סו~‬ ‫או~י‬ ‫~ת~ות של ע~ה~ב ו‬ ‫ו~~ל~עו~"ז ב~ו~ר ונכס~ם וכ~וד ומ~~‬ ‫ה~מי~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫~י‬ ‫כש~לה‬ ‫נתן לבני אדםהיינוכי ~ניהם שו~ם‬ ‫י‬ ‫ברצו~‬ ‫ציא~~~‬ ‫~~והא~הי' עבודתוי תב"שביןבשמים ב‬ ‫~ת‬ ‫לב~אא‬ ‫יב‬ ‫ה‬ ‫שהוא סוד~יו‬ ‫ו"‬ ‫עולה~~ה וא"~אעול~ה להיות‬ ‫ערו~ה~ז עולםהגשמי שהוא סוד‬ ‫בו‬ ‫לד~וביןלצ‬ ‫נשמות~‬ ‫לה~‬ ‫ע"י ~ב~ות אלא בהשת~~ות ב' ~עולמות‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫לא~המתים ~אות~ם"~ ~הם אחודים בעולם ה~~מו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫מ~‬ ‫שם‬ ‫המה~~~‬ ‫~~י והם ~בח~ עניים ~לים‬ ‫ה~~י מ~וך~~ניתים‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫יא‬ ‫ו~א~~ו‬ ‫בס~ג~ופ‬ ‫~צטרפיןעניני עוה~ז שהוא סו~ ה"~ להע~תם ל~שם לעוה~ו‬ ‫~ם לא‬ ‫ו~ןל‬ ‫א~נכוליו~י ~מה ~שעוסקין תמיד רקב~ניני‬ ‫~~~~ז‬ ‫~ א‬ ‫יה‬ ‫~הל~ה"‬ ‫מאתו‬ ‫נקבל‬ ‫י~‬ ‫~ס~‬ ‫~הכי~‬ ‫בב~ללב‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫~שה‬ ‫וי‬ ‫~~~ עולם ה‬ ‫אז~כא~י"ק ~~תה‬ ‫אב~‬ ‫את~ ל~ ~י~‬ ‫וע~‬ ‫ו ~ נב~‬ ‫ק~ו~‬


‫~~~~י~י~~~~ ~~~~~י~~~י~~י~~~~~~~י~~י~~~~‬ ‫~~~~~י ~ ~~~~‬ ‫י~~י~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~‬ ‫~ ~~~~יג~ ~~~~ ~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫חבלי מותוגו'~שם ד' א~ראאנא‬ ‫~~~~~ וא~ינו‬ ‫~~~‬ ‫תל~ הד~ברים‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫החיים ~ו' האמנתי כי‬ ‫אתה‬ ‫אני עני~י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע~י~ד‬ ‫לעלות~~ב~' המש~ ~ד י"~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫יה~ו‬ ‫~~~~~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫י~ ל~‬ ‫~‬ ‫רו~ה~דושזצ~לע~ל~וה‬ ‫~יוהע~ בתניא וב~~דמתאא"ז‬ ‫יר‬ ‫נ~‬ ‫ה~‬ ‫כמ‬ ‫י~נוודהע‬ ‫ואנת~ל~ממני רבאכ‬ ‫ת‬ ‫רהו~י תאוה רעה ~אמצע ~ורה‬ ‫ה~‬ ‫םה"‬ ‫דס‬ ‫דל~~מים לאה‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫תאוה זו למעלה וב‬ ‫צר‬ ‫מו‬ ‫מ~‬ ‫~רחמנא לה~לות‬ ‫~א שליחא בד‬ ‫יו‬ ‫וה‬ ‫תב~ד~רל~ה~~~‬ ‫מחצב~הכגון אם ההרהור הוא מענין אהבה~ני~ להעלותה לשו~ה‬ ‫לאהב~‬ ‫~ות ~תב ~ם ~ה‬ ‫ד‬ ‫הש~י ותורתו ומצותיו ב~ראה ב~ארצרמי‬ ‫ג~יו הו~‬ ‫ו‬ ‫רק‬ ‫י~‬ ‫~וכ~~גו~וולבוווכ~~יונווכלרמ"חא~א‬ ‫זו~‬ ‫ו~ת‬ ‫י~‬ ‫~א~‬ ‫יתב"בשמ~עדש~ש~‬ ‫בה‬ ‫~ג‬ ‫לר‬ ‫נו במד‬ ‫~~‬ ‫~וד‬ ‫הגש~יות אבלמיושש‬ ‫מא‬ ‫הו‬ ‫בר מו~~ט‬ ‫מתאוו~~~ע ב~~שבה זו‬ ‫~~~לה‬ ‫ויש בועדיין‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ~‬ ‫מ~‬ ‫יב~לה ~~וו~ג‬ ‫ליוו~כלל~‬ ‫עס~ו בר~יונו ובמ~~בתו‬ ‫כייט~~‬ ‫~רוח‬ ‫ברת~~והזו תיכ~ ~ב~י' י‬ ‫ש~ ~~ ברו~~ת~וותהג~מיות ח"ו‬ ‫~ה‬ ‫ש מעלה זווכנ~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫שאמר~פו~ ~‬ ‫רד ועלית היינו‬ ‫חו~אתהי‬ ‫ה~"הר~~לתהל~~~שהל עי‬ ‫~תגשמיות כששולחים ל~~~מיםכי לי~‬ ‫~‬ ‫ת~וו‬ ‫~~ במחשבה‬ ‫ל~‬ ‫יירי~‬ ‫~תאווה על~מה‬ ‫לה‬ ‫י א~ה בכח ל~לות המחשבה ו‬ ‫לו‬ ‫ה‬ ‫עיאי~לצ~ך ~לי' כ‬ ‫ו‬ ‫רו~‬ ‫ח~ו ואמר זה נאמר‬ ‫~ורשה עליון ולא‬ ‫~ ~ל‬ ‫יכ‬ ‫ח"‬ ‫להואכ‬ ‫~ר~‬ ‫יאה‬ ‫א~ו‬ ‫~ ל~ אותם שאינם ב~~הר~גדלו~‬ ‫י‬ ‫אבללא~יהע~מהינקיוםיבז‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫כדי‬ ‫אחי~‬ ‫~‬ ‫לתהועלות~‬ ‫~טלו או‬ ‫~~תו א~ה‬ ‫םר‬ ‫עש‬ ‫וכ~כר ~א וכהא‬ ‫עלל~ות‬ ‫הערלה‬ ‫~~‬ ‫ות‬ ‫רגעכי~פן יהרסול‬ ‫~אל ~~ל מכ~‬ ‫~~‬ ‫זו אפיב‬ ‫א ~ו‬ ‫ול‬ ‫לכ‬ ‫ו‬ ‫יר~דה ~~‬ ‫כ~כ לחוש ~ןלאיהי' ה~‬ ‫מם~~~~‬ ‫י אם אב‬ ‫ינ‬ ‫ב~~ה‬ ‫כ‬ ‫~ה נ~ל מ~נו רב ~~"ק‬ ‫ר~ב~~' וההרסה בנין כנ"הל~וא~לא אד~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫~ס~סנה~ין דף כיבאדודעד ראש‬ ‫א~תי פ~ד~‬ ‫ילצו~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ע"ז ~"ו‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫ו"תז~על ~ע"ה ~ל~יעי ~ ~‬ ‫ק‬ ‫ה~~‬ ‫לע~ ~~ילו‬ ‫ב~טות~ ראש‬ ‫הכס~‬ ‫י~באך‬ ‫~י‬ ‫י ~על~ק~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~ו~ה ש ~ ת כ~~~ ל~~ה‬ ‫~~ר הגד‬ ‫היות‬ ‫גב~ ~"~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש~ ~~ו ה~~~לג~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫במ~ו‬ ‫~לתי‬ ‫~לתי‬ ‫מלטה‬

‫~ו'כי חלצת נ~~י ~~‬ ‫ו'‬

‫~~~ר‬ ‫~י‬

‫כדי‬

‫~עני~ שא~‬

‫ב~‬

‫ג~ו~ דה‬ ‫~ע"וה~‬

‫חנון ד'‬

‫נ~ל~~ני‬

‫ות‬ ‫~‬ ‫~ד‬ ‫בא~‬

‫~ת‬ ‫~~‬ ‫~~וה~~י"~‬

‫~~ ע~~‬ ‫לה~~תה‬ ‫לי~~ ו~' ~‬ ‫ו~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫א~‬ ‫הד~ים‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~‬

‫אפפו~‬

‫~‬

‫~ ו~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~י~~~~~~~~~~י~~~~~~ ~~~י~~~י~~~~~~~~י ~~~~~~~~~‬ ‫~י ~~~י~~~~~~י~י~~~~~~~~~~~י~~~י~~ ~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~י~י ~~~~~י~~~~י~~~~~~י~~~~י‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ ~~~א ~~א~~ מלטינ~~י~יינו‬ ‫נפל לו‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫~~‬ ‫~כ‬ ‫פ~~ו~‬ ‫ובשת~אוות ~~ות~~~~~ות ~~ם‬ ‫א~צ~ וג~~ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ומול~כי~לחצי‬ ‫~ו~ת~~ו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫צ~ה ונ~~ל ~~~ו~ר~~~~~י~ו~~ד~~~גדו~~ ~~~~~י~י'‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל~~~~~וח~ו‬ ‫ב ~~ול‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~עו‬ ‫ל~ו~~~ןו~~~~ל~ויגו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~"~ ~~ו~~‬ ‫~~ו‬ ‫~ש~י ד' מ~~ה~~~י~י~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ר‬ ‫~~‬ ‫~~יוםר~~ר~י~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫יל‬ ‫~~‬ ‫ונ‬ ‫כ‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫~נ~רי~~עליו ~נ~~~ ו~~~~ ~~ו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ו~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ו~~~~ ~ו~~ח~ו~וצד‬ ‫ו~~~ ~ו~י~~~י~~~~~~כי‬ ‫ת~~‬ ‫י~~ג~~~‬ ‫~ו~~~ו‬ ‫לה‬ ‫שנ~~י נ~ו‬ ‫~~הור'‬ ‫~ו~~~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~ ל~ ע~~ו ב~ס~ו ה~~ול ~~~ן ~ו‬ ‫~~~כ ~מר ~~לך~ו‬ ‫ירה'‬ ‫כיד‬ ‫ל~~נ‬ ‫~‬ ‫~~~ים~יינו~~~~יר כל‬ ‫ג~~‬ ‫ר‬ ‫ז~ ~~~ כל ~מ~~בות ~~~~ו‬ ‫~~ו~‬ ‫ב~אי~יו~~~~~~~~~ ~~ל~ ~~~~העמ~~ז~~~וא~~נ~י~י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מו~י~ו~ן ~מח~~ות לא אוכל מ~~‬ ‫~תי ~~~ר~או~‬ ‫~ל‬ ‫היינו ~~~~לה נ~ה‬ ‫~~~~ר‬ ‫ו‬ ‫ונ‬ ‫למ‬ ‫ל~~מ‬ ‫~~י‬ ‫~ר~‬ ‫י~רסו ~~~ותפן יהרספ‬ ‫ת~‬ ‫ו~~~~ו~ ונ~ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫בי~י‬ ‫ל~נצל לי מלאתות~ש~ח ~הו~י' ~מו ית~רך‬ ‫~‬ ‫ח~תנ~י ~מותי‬ ‫א‬ ‫~ת~יני ~ן ~עה את‬ ‫~יד'‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ים הם ~א~~‬ ‫י‬ ‫~~ החיים בתד"א וכייש שלמתים א~ותאתהה~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~~‬ ‫שע~יןרצונו של הק~~ה אר~ה~ברים נב~אלר~ ע~~~רי‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫בם‬ ‫עהי‬ ‫~על‬ ‫י~וא~ה א~י הנה האשה אמרה~ליהו‬ ‫סורו ממנומרל‬ ‫ירע~י ~ו~‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ה~ שוק~ן‬ ‫כי בא~אלי‬ ‫~לי~~‬ ‫מהלי‬ ‫ופ~~י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~ בא‬ ‫~א"כ‬ ‫עש‬ ‫ינס~‬ ‫עשיך‬ ‫מ~שיו~בניע~יו~ייתיראוי לעשו~ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הע~ר‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מע~י נ~בים לכ~םאבל~י‬ ‫ן זה ה~רך‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫א~‬ ‫~~~~‬ ‫~ה‬ ‫להיותצדיק ~ו~ ועושה ~ון ~וראו יצ~ך‬ ‫בט~‬ ‫םשה~עי~‬ ‫יש"כהו~ ~כו~ ~ריעי‬ ‫הםגרועים יו~ר ממנווזה‬ ‫מע‬ ‫~ה‬ ‫ו~‬ ‫~~רו~ טמ~‬ ‫~~הקב"ה ס‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫~ ~מ‬ ‫כז‬ ‫ו~ו"‬ ‫~~ועים אה~ נח~ב בעיני‬ ‫~~‬ ‫שזה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~~"ה‬ ‫ב~‬ ‫ם~~"~‬ ‫טלאה ~ ~ ~‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫י ח~~‬ ‫~~~~~"~אשר‬ ‫נ~י ועם‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~~~~~~א~י ~י'‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫אלך פ~ני ~ינוד~~לי‬ ‫ז~~וימי~‬ ‫שו~~‬ ‫~עמדה‬ ‫י‬ ‫במ~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~י ו~~~ ~ ~‬ ‫אבת~~ס~‬ ‫ב~ימות‬ ‫בכ~י~ת~~~יא שב~שאל‬ ‫ב~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~~~ו~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י ~~ה‬ ‫~~ז‬ ‫~יך ב~ין ע~ ~וטאי~ וז~~שהי ~מינם מ~ה ~יי‬ ‫נ ~ני ~ ~‬ ‫~ני ט~‬ ‫בת~‬ ‫~ו~~‬ ‫בי~יה~‬

‫~~י‬

‫~~‬

‫~יי‬

‫~~‬

‫~י~י‬ ‫~ר~‬


‫~~נו‬ ‫~לל‬ ‫אלך ~~~ותשלא‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ת~~~~א‬ ‫~ ו ת ~כנ~ת‬ ‫אח~ ~~‬ ‫~ד~ה~ים~‬ ‫~~ ~הענ~ן א~~ שת~י~‬ ‫~י~קים~ל~ין‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫מ~ ~ב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ע~ה ~א~ולמההעליתנו‬ ‫ל מש‬ ‫~‬ ‫ו~מא ש‬ ‫~םא~ למיםוילן‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ו~מר אלה~~ה עבור הע~ וקח אתך ~קניישכאל מומהצכר‬ ‫ת~~ר‬ ‫~~‬ ‫ויצאו ~ ~תה העם ל~~~ע~ צמאו ה~ם היהל‬ ‫~ם מיםלש~ות‬ ‫תלו ~מ~‬ ‫ה~רמיב~‬ ‫~ברכות אם רשולא~ה ~יס~ים באים‬ ‫~אב‬ ‫~ה~ז~ל‬ ‫ע~ותיהם כמ"ש ח‬ ‫א~‬ ‫ב~יו ומן הסתם מצאו איזה ~י~ות לתלות ~הם‬ ‫~ליו‬ ‫אעונ~‬ ‫היו ג~ועיםממה ~הם עתהולה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫אבל‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫~~ו שאמרה ה~~הלאליהו באת‬ ‫ין עוכ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫שה~~‬ ‫חסר ~הם מים~זון‬ ‫~ד‬ ‫~לילהזכיר ע~י כנ"לכי~~רים היוהו~~ו~לין‬ ‫מעש~ליתןלהםמכל~ ה~~‬ ‫שטופיזימהועו~יע"זע~כהיו~ויןל~ותעמם ו‬ ‫הצ~רכ~‬ ‫~‬ ‫בא ~~ולם וכל‬ ‫מ~שיהם אינםראוים לזה‬ ‫סה‬ ‫עח~‬ ‫~~‬ ‫שא"‬ ‫שמצ~ הי'צ~יקים ו~~וש~~ליונמ‬ ‫יוש~לין~ ~‬ ‫ים‬ ‫~"~ים‬ ‫~ינ‬ ‫מ~ש~‬ ‫~ה~~ מעש~‬ ‫~~‬ ‫על ~ה~ייקא ~~ו ל‬ ‫ולזההיו‬ ‫~~י~ים‬ ‫ל~י ~ב~הלכלום ~~כהל~אלית~‬ ‫הג~דתולי‬ ‫ניח~‬ ‫מא‬ ‫~~עליתנוע"כל‬ ‫~ב‬ ‫לינ‬ ‫י מח‬ ‫כ‬ ‫~ה~שה ל~י~עם וקח הי~‬ ‫י"‬ ‫~~‬ ‫ע~‬ ‫מה‬ ‫ליתן להם~~ם ו~~~ה‬ ‫~ יש~ל היינו שא~הולע~~םא~‬ ‫בו~‬ ‫שע‬ ‫תם‬ ‫~ואואע‬ ‫ק~‬ ‫~ז~~י‬ ‫ני‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫העם~~י~~~רו עמהםולא עםהר~~ים הגרוע~ם מ~ם‬ ‫הכ‬ ‫לח‬ ‫~אנא‬ ‫ע‬ ‫א מימיו ~~ה העם עכת~ד אא~ו~רזצל~‬ ‫והכית בצור ויצ‬ ‫סי‬ ‫נת‬ ‫יעשה~וספ‬ ‫~~המ~ה~ו‬ ‫~‬ ‫~גוים לאית~~ב ~א~~א‬ ‫בלעם עם‬ ‫בזה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫פו~‬ ‫בל‬ ‫~‬ ‫מיאלא ית~נון ו~ה"י‬ ‫מ‬ ‫וב~~‬ ‫ינו הן‬ ‫~ח‬ ‫~יהון עתי~ין ~י~ס~הו~ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע~‬ ‫לה‬ ‫לבדדי~כון‬ ‫ע~‬ ‫~~‬ ‫~לגמ‬ ‫ל~‬ ‫שמ‬ ‫ע~‬ ‫איעמ~ו לפני‬ ‫א~"ע י~אע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ל~העמי~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫לדין ול~ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מן כי‬ ‫א~ו~~‬ ‫שיח~נין עלמ~‬ ‫ב~~~ע כ~ט~ובים ו~אויין ל~ם‬ ‫ו~‬ ‫א‬ ‫של‬ ‫י עליהנ‬ ‫~~~ מ~ות‬ ‫שא~~ ~ה~עה"~ה שבחוהו~יה להשי"תכ‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫~~ת אותי בכףמאזנים עם ה~ים עוזבי תו~תיךאלא‬ ‫ל~יה~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫בא~ות החייםהיינו ~עברתי ל~~יו כב~כול עם הצדי~ים ע א~הל~‬ ‫~ו~ואעפ"~‬ ‫לא~יו‬ ‫~ע~ינו‬ ‫~י'~עז~~יל~~יל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~כל רע ברחמיא‬ ‫ול~וברוב חס~יו‬ ‫נ~‬ ‫ש~ל~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫א~רגלי מ~חי‬ ‫~"~כי ח~תנפשי מ~ו~ ~תעיני‬ ‫ל~~‬ ‫בא~ותהחיים ע~פהענין מ~~ התוס' ~בסוף אבתפהיל'~ שי‬ ‫מנ~ח~וותא~כהנ~~ ~א‬ ‫~אל ו~פל~ם בא~בה ~~ל ב~וןכי‬ ‫יםמ~~ל~~~~בח של מ~לה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫~~ילא הוא ומ~ריבב~ליוםנ~מ ה~~א~‬ ‫עומב~~ל מום ~~ול ~~ןואם ~~יש בהמה לק~ן ~~לע~~‬ ‫~הקיי~ל~כל‬ ‫ןה~א שירעה שיסתאב ולזה אמר ה~~ה לאאע"ה ~ו~ם‬ ‫ה~י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫הי' ~וי ~~‬ ‫ל~י והיה תמיםוהיינוכי‬ ‫~~‬ ‫~ו~‬ ‫~בח‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל~~‬ ‫ה~~‬

‫~ה‬

‫~~~ ~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫י ה~ מחוסר ~בר‬ ‫ולזהא~ל‬ ‫ה~מנועלהכ‬ ‫לפני‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ת~ה‬ ‫ת~~ם‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~י'‬ ‫לפני‬ ‫אברר~וי צ~~‬ ‫י~‬ ‫מ~‬ ‫~ה‬ ‫התה~~‬ ‫תמ~‬ ‫ע ולאיהי' ב~ל מוםחסר‬ ‫~ולא~‬ ‫ל~~ן נרמז ~ משה"כ‬ ‫ם‬ ‫וכ‬ ‫ו~~י ~לך ע~ובתמימות ו~' ואז תעה~‬ ‫י' עמו ולחלקו‬ ‫תהי' עם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫עם‬ ‫~תהיה~בלבקח~~~ים תחטאבשום‬ ‫תהי'‬ ‫~יי‬ ‫~ב~~‬ ‫~ר~וי ~רבן על ~~ח ש‬ ‫ש~ל מעלה לח~ו של ~~הכיון שתה~ תמים‬ ‫ותה~‬ ‫~לא מום בשום כנ~ל ו~הי"ל ג~כ ~~ה~כ את~נ ישראל‬ ‫ייב~ע~ו ואמ~‬ ‫ל~~ריב‬ ‫אח~מילא~י~יח‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~ליהם את ק~יל‬ ‫ת~מ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫ל~~ן‬ ‫~~ו~"ע לש~~ כל אברי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫במועד"ו~ל~חרמאה וע~יםשנים ש~מסרו‬ ‫~שה לד' על המזבח של‬ ‫וזה~~~מרדהמע"הכי ח~תנ~~י ממות ~הי~ו‬ ‫~בית‬ ‫לכל‬ ‫ם חי מעלהמ~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ן דמעה את~לי מדחי ~לה~ות ח"ו מא~תן‬ ‫אכ~נ~~יני‬ ‫'ל~ירעה עד‬ ‫~ים מל~רב‬ ‫כנ~ל‬ ‫תח‬ ‫יד‬ ‫~נ‬ ‫~‬ ‫ה~ב~חי‬ ‫י ד'‬ ‫ל~~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫לי‬ ‫~ח‬ ‫לפ~' והי' תמיםאבלאאר~צותאתה‬ ‫~~~ות החיים צד~ים‬ ‫~ים שאהי'‬ ‫ב~ח~'ע~~~‬ ‫התה~ה~מ~ח אב~ים כנ~ל‬ ‫ים בכל‬ ‫ל~י‬ ‫~~~כי ח~~נפשי מ~ות עיני דמע~ את ~י~מדחי‬ ‫אי~‬ ‫ם‬ ‫הי‬ ‫חי‬ ‫א‬ ‫~א בתדמ~~אוכי א~צות שא~ן‬ ‫בא~ות‬ ‫כ~‬ ‫אלישלאא~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~יים הם נשמות‬ ‫מ~~ש ~ב~'‬ ‫נ~‬ ‫~~ל‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~וטריכם ושו~טיכם ואדברהבאזניהם‬ ‫ייםל~~האלהוגו'כיידעתי אחרי‬ ‫א~רוצויתי אתכם וגו'היינו ~אם‬ ‫מן‬ ‫מותיכיהשחת~חית~ן‬ ‫~‬

‫וסרת~‬ ‫~~~ו~ בנ~~ו‬ ‫~ו‬ ‫ני‬ ‫~‬ ‫ו~~~בשעה ~~ו~~ל~~‬ ‫ל~~ל~~~ו‬ ‫~רא~‬ ‫כל‬ ‫ריך~~‬ ‫~ת ח~בון‬ ‫~~אי~ש‬ ‫מדרך‬ ‫"~יו‬ ‫צ~‬ ‫~~~~~~~ע~~~כ~‬ ‫י~‬ ‫ב~‬ ‫נ~יס א~ע בעונש הגהינם ב~~‬ ‫~ת נ~ו‬ ‫~ו‬ ‫שו‬ ‫ל תא‬ ‫היצ~"ר~לה~יר את נ~שו ולהכ‬ ‫~יס~לוב~ביל זה אם י~ו‬ ‫~בלזהאיןלו להכניס אתאב~תיו ~צער‬ ‫ורי~‬ ‫ויסלו‬ ‫~ל א~ות~ו ה~דיקים‬ ‫~בניו ~ו עולד' ועמלהתורה ~"וואין‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י~ו'‬ ‫ו~עראותם ב~ביל תאוו~ נפ~ו כמו ~ע וזה שאמר מ~~~ההק~ילואל‬ ‫על‬ ‫ואדברה באזניהם את ה~ברים ה~לה ~כלו~ר שדי לפ~יהם‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫היינו‬ ‫שי~‬ ‫ין‬ ‫יתו‬ ‫~בם ה~רים כי ידעתי אחרי מותי כ~ ה~חת תש‬ ‫גם ל~חר‬ ‫א~כ‬ ‫אם ח~ו~תמרו אתפי ותשחיתו את דרככם‬ ‫לירא ~יתהןאל~הל~~‬ ‫~~כזה לצ~ר אותי גם‬ ‫את‬ ‫שלא ת~שו א~זריו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ל~בעולם העליון וזה שאמרדהע"הכי חלצ~י~~שי ממותוגו~את ~לי‬ ‫כשה~י‬ ‫שבחוהודי' על ~צלתנ~~י ~~~תשחת~שאול‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~חי‬ ‫החיים שהםתחתיו~‬ ‫ת ב~י לח~וב‬ ‫ל~ני ד'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫כי‬ ‫ע"י‬ ‫זו‬ ‫י~‬ ‫א~‬ ‫ה~בל~ יראו~יש לפניהם ב~‬ ‫~‬ ‫ה~עבי~ה ח~ו נ‬ ‫י~שמלוא‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ד‬ ‫כד‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~ערלה‬ ‫רבו~‬ ‫כע‬ ‫הם~ כנזל‬ ‫תת‬ ‫או‬ ‫~"~כי ~~ת נפשי ~מות אתעיני מן דמעה~את~לימד~י אתהלךלפני‬ ‫~~אה"כאנכ~ ~' אשר‬ ‫לאיה~~‬

‫הד~‬

‫~~~ ~~~‬

‫אל~י~‬

‫~~~ך‬ ‫הוצ~תי~ ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫אלהים‬

‫על‬

‫~~~~~~~י~~‬

‫הנה~ו~טים נקראים א~ים כמ"ש‬

‫לך‬ ‫אח~נם פניכאינומ~ק~ים הוא ~פוט תבל ~דק ~~ל~א~י~‬ ‫יבאדברשניהםאמ‬ ‫~‬ ‫ה"‬ ‫י‬ ‫יש~וטוידין בעצמו והיינ‬ ‫י~‬ ‫ה~ו שה~~~~ בעצמויען~הוא מלא הרחמים שהשי‬ ‫ה~וב~ה‬ ‫בגבורות‬ ‫א~ר שה~א בע~כ‬ ‫השופט ולאיתן אותנו לי~י‬ ‫בו~~‬ ‫מעו~אותנו‬ ‫~עצמו‬

‫מ~ן ש~יציאת מצרים שהשי~ת‬ ‫הי' ה~ופט‬ ‫כב‬ ‫ה~יאנ~‬ ‫ףוד~ גם בשעתיצמ"צ ה~יוח‬ ‫ממ~ים לא ע"י ולא ע"ישב~‬ ‫ל~‬ ‫לע‬ ‫שטען הללו עבדו ו~~' והו‬ ‫~ח~‬ ‫ל~‬ ‫עי‬ ‫~ב~ה לאהשג‬ ‫ו~~ו'‬ ‫שלהי מלא~‬ ‫א~פ"~‬ ‫~ה‬ ‫~ם ~~יא את עמו יש~ל עם קרובו‬ ‫ה~טענותיה‬ ‫על‬ ‫~~הייתישאה"~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫שהשי~ת‬ ‫אנכי ה'‬ ‫זכא‬ ‫יי~בעצמי‬ ‫אמ~אנ‬ ‫צרים ולא ה~חתי על‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫וצאתי אותך‬ ‫ה~י~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫והשו~ט ה~ט~ים שאל~י~‬ ‫הי‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫טענות של‬ ‫~ם ולאיהי' לך ~לקים כ~‬ ‫~רימא‬ ‫שרי‬ ‫של~‬ ‫~ה~~~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫דיינים‬ ‫פני ~פני‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י כעס‬ ‫מעשיך אדון‬ ‫ה' בע~ה א~יםד‬ ‫~אףשי~י' ל‬ ‫ר‬ ‫י בעצמיהייתי~לי~ ב~סדו ו~חמים וזהשאמ‬ ‫ע~י דיינים אחרים‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א~‬ ‫~ה~~ת נ~~י ממ~ת אתעיניה~‬ ‫י ~ל‬ ‫ופ~דמ~ה אתרגלימדחי אע"פ‬ ‫מן‬ ‫דהמע~ה כ‬ ‫י להדיחנ~י מ~נוו~ד~ח‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~יש כמה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫ומלמדי ~ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫חט~~יו~~עי‬ ‫עיני ולה עיני‬ ‫~לי ~~ח~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ה~ל הוא ב~‬ ‫ח~הביל~~י~איני ו~ומ~ל~~י~~יי~~~~~~~~~~~י‬ ‫~יו~~י~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ני ה'‬ ‫מלמדי‬ ‫לפני‬ ‫~~‬ ‫לל‬ ‫~ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~ל‬ ‫~ש~והוא לאיתן ~יה~פסק ק~ש~התע‬ ‫כ~‬ ‫י~ ח"ו המ~‬ ‫ל‬ ‫המ~פ בעצמ~ אתה~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫משפטי יעב~לפניועלי‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫פ~‬ ‫דברי‬ ‫בעיניד' המותהלח~ ~ עפ~י מהשאמ~י‬ ‫~~~~ ~לח מה תצעק אלי בעת~א תל~א מלתא‬ ‫האריז"ל‬ ‫לוי ~~ת ~~"~‬ ‫~‬ ‫ה~ועו‬ ‫מ~ה‬ ‫אל~יר~ת אמ~תכי‬ ‫ה~ית‬ ‫זהרל~וין ואמ~~‬ ‫ר~‬ ‫מ"‬ ‫אש‬ ‫ו~‬ ‫ו‬ ‫רי‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~ז"ל~בפע~חריששער העי~ ש~יךלי‬ ‫תי תצע‬ ‫"מכוונים כראוי ח"ו ג' קליפות שהם כל~ב בתפלת~‬ ‫~~וי ~ע‬ ‫א~ם~~שאין‬ ‫שחוט~ין התפ~ה ~~ז שלמה המע~ה~התפל~לנכ"ח יביטו נכ~ח ~תחמו"~‬ ‫~"‬ ‫~‬ ‫ת~יכ‬ ‫~ו‬ ‫ל שאמר‬ ‫~על‬ ‫א‬ ‫של~"ל‬ ‫חמו"ר וזהי~‬ ‫א~ הכת~ נכ~"ו ~ינ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫נ~~ על‬ ‫על הים ~ם עומ~ים המקטריגים ~כח הג'‬ ‫המש~~אל ע"כ י~וונו לבם ~כ~"ו תחנו ~טל הג'קלי~ו~‬ ‫של‬ ‫שלחעומטופ~ין‬ ‫~‬ ‫~ת‬ ‫ימ‬ ‫לא‬ ‫לכל ק~יו לכל ~ר ~אוהוקב‬ ‫א~ ~אה"כ‬ ‫הנ~ל וזהתה~ו~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~הע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו~ות לאנ~~י ה~נוכי‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫לי~ו~‬ ‫ק‬ ‫הנ~ כל"ב ~"רגימ~ מו"ת ~~ש שאף~ ~"ו יס~ו‬ ‫ה~~‬ ‫נ"~‬ ‫א~ יס~ע~~פ ~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~כ~פ‬ ‫לאנ~נני הג'~ליפות כל~ב חמו"ר גי~'‬ ‫ויאם~לאנ~נני‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫י ה~~"ה‬ ‫להג'‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫מנה~ג~ז~ ע~י‬ ‫ו~‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~ל ~ורא~ולכלא~רי~ר~והו‬ ‫י ויעז~ינו ולזה‬ ‫~רובד'ל‬ ‫י~ ~~ל~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫כי הנה‬ ‫~קי~ין~ל סוד ~יא ה~' ~אלו~ו~לעולם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ואז נעשה‬ ‫~~ור‬ ‫~~~~מ‬ ‫~‬ ‫מ~‬ ‫~לו‬ ‫א~‬ ‫~~~ו‬ ‫ר~י‬ ‫~~ש‬ ‫ב~‬ ‫ד'לכל ~ו~אי~ו~ל‬ ‫~~~~~ל~~וחולי~~~ל~~י~בות‬ ‫ו~~ו~~ ~יינוו~~~דו~ ~א'‬ ‫~~עול~‬ ‫~ה‬ ‫~~~~ ~~~~~‬ ‫ו~~בטלהג'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫'~~‬ ‫הי~‬ ‫אז~ו~~~~~שע~ ~רי~~‬ ‫י ד'‬ ‫~י' ~~סרון כי ~‬ ‫י~ויצ~~ו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~כ‬ ‫כז‬ ‫~נ‬ ‫~‬ ‫לו‬ ‫ל~~לה ע~כ‬ ‫~~"ל ה~ב"ה מה‬ ‫נ~~א~~‬ ‫י~‬ ‫~ליכי‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~נ~ל‬ ‫מו"ת נאמר ~צע~לנו ע~וד‬ ‫הלא ~ז~ןול~~יש‬ ‫ל~~~~~המ~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~לי‬ ‫פ~~י~א ~ליא מל~טא‬ ‫~כ‬ ‫~צ~ים ממו~ינ~ו ה~ג~~~~ו~~‬ ‫ו~ סוד‬ ‫~~‬ ‫ד~~‬ ‫~~וח~ן~דיב‬ ‫היי~ו‬ ‫ו~ו~י~ז‬ ‫~ם‬ ‫ול‬ ‫~א~ ~אלופו ~ל עש‬ ‫~ימן‬ ‫~~~‬ ‫ו~‬ ‫~ל ~~~ו~‬ ‫מה ש~י~נו‬ ‫~ל ל~מ~י~ ולזה‬ ‫י~‬ ‫לו ~ג'‬ ‫~י~~~בי~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~ינוכי לאחר‬ ‫וכ‬ ‫~ז~ל ~הו~ של ~~ש ~וד~ ~~~להומ~יי~~~ ~~י~~ ~~~~י~‬ ‫שמו‬ ‫ונ‬ ‫ה~' מ~~ו~ו ~ל‬ ‫~~~הצי~וף‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫ו‬ ‫מי~יט~ל~וי~~ג' י~~~‬ ‫~~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~נ‬ ‫הו~או~~ רצון‬ ‫~~~ין‬ ‫~ו‬ ‫~ח‬ ‫~ומ~~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~לי~ו~~נז~רי~ וי~~~לו ~~‬ ‫ע~ לה~~ל~‬ ‫~ל‬ ‫ז~‬ ‫י~‬ ‫~ו~ן מ~ה~רה‬ ‫לו~~~ר~זלענין זה ~הוא ~סוד‬ ‫~ד~~ים ית~~מ‬ ‫~ל~י~י~ו‬ ‫~~ש‬ ‫כי‬ ‫~~~~~~‬ ‫לנכ"~‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫נו‬ ‫ואמ~~~‬ ‫~~~~מ‬

‫שי~~‬ ‫~א‬ ‫יו‬ ‫~ה‬ ‫~~~‬ ‫הע~ש‬ ‫יי~~‬ ‫להעיינין‬ ‫כ~‬ ‫ד~ו~ו‬ ‫~י‬

‫~' ~~ס דף‬ ‫~ינ~~ פ~~‬ ‫עו~~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫כוח~העינים ~~~~ ~‬ ‫ו‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~~ה~רמז‬ ‫ח‬ ‫כ‬ ‫נ~~ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ו~‬ ‫ן~~~~ה‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫הי~~‬ ‫~כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ו~‬ ‫ה~~ו~~‬ ‫ז~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ני~ ~כ"~ יר~יו‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫יכולין הג' עיני~ נכ~~~ול~~ל~ נכח מ~ש ~י‬ ‫ח~ד"ו‬ ‫~יני ד'‬ ‫~מ~א~‬ ‫למי~~~ ל~ס~ול~ציל ממו~נ~שלכ‬ ‫~~‬ ‫יו ~~~ למ‬ ‫~ו‬ ‫ס~‬ ‫~י~~~‬ ‫~הינו הכח של‬ ‫~~ל~~ילםו~~ג'‬ ‫נ~‬ ‫~ציל ה~‬ ‫ו~‬ ‫~ו‬ ‫י~‬ ‫~י‬ ‫וזה~ל‬ ‫ר‬ ‫~~שות‬ ‫~ג' למיחליל‬ ‫~ם‬ ‫~~‬ ‫ה~נין ~"ש מ~ו~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫מ~‬ ‫יה‬ ‫~ש‬ ‫~מ‬ ‫~~נה ל‬ ‫~כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~ר~~נו מ~ו~~הגאוואלמה~~וירא ד'כי‬ ‫"~ר~~‬ ‫סכ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ח~ה‬ ‫~~~ב לו‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~~ש ל~~ו~ול~י הא~ורה~~~~היי‬ ‫~~‬ ‫~ה~כ‬ ‫~~‬ ‫אע‬ ‫~~ר‬ ‫~מ‬ ‫י"~~ר רצה ~~ע~~ ~~ג~אע~~להע~י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יי‬ ‫~פל~ו ה~' ס"ר‬ ‫וב~ס"ר הוא‬ ‫כ~‬ ‫ו~~ב~ודעיני ד'‬ ‫~נ~‬ ‫ה~‬ ‫ב~פ עי~ן~ל‬ ‫מ‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫אז‬ ‫~לי~~‬ ‫מ~~~ א~י~ק ~היינו‬ ‫פ~~ים‬ ‫ל~או~לו‬ ‫~שלו וזה‬ ‫מס~נ"ל~ וה~~יכ~נ~ל~ה~~י~~ז~~י~~~~~ליו"~ה~אל~י~~ו~ולא יח~פו ה~אפ~ליו~‬ ‫~‬ ‫י ~' המו~~ה ~~ידיו ~ה~ינו שליראי מ~יר‬ ‫נו‬ ‫~א‬ ‫~‬ ‫כם‬ ‫י ~~רי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ת~‬ ‫~‬ ‫~ה הכח א‬ ‫עינ"י ה~ו~ה ~~~ידיו ~ע"יה~י~י~ם נ~ב~~‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫כ~‬ ‫כנ~ל וי~~לו ת~לתם‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫ה~~‬

‫~י~~~~~‬

‫~ו"ד‬


‫~‬

‫~‬

‫~י~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~‬ ‫~י‬ ‫~~ ~~~~י ~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~~~~י~‬ ‫~~ ~ ~ ~~~~י‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫תו~ה וגו'‬ ‫בןאמ~ך~תחתלמו~ילך‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫עב~~~הנא לכל עמו וגו'‬ ‫~~ לך‬ ‫א~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫~ב~‬ ‫אלקי הרו~ות לכל ~ראיש על‬ ‫וי~בר‬ ‫~ל‬ ‫~ו~‬ ‫אשר מ~ל~יהם~ לאמ~יי‬ ‫בא‬ ‫~הם וגו~ ולא תהי' ע~ת‬ ‫ל~י‬ ‫רס~‬ ‫ש~‬ ‫אנ‬ ‫פ‬ ‫ןלה~ין ת~ת לא~ור הנאמרכ~ן ~‬ ‫כ~‬ ‫א‬ ‫~רועה ו~הצו‬ ‫ן להם‬ ‫י‬ ‫אי‬ ‫י‬ ‫רי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~~תבכ"~‬ ‫שכ' לא~ור הוא לאמור ל~~ות ~הי~ו ~שי~ת צוה למשה ~יאמרזא‬ ‫ך לב~‬ ‫~בת‬ ‫~ראל ~הםי~~רו ז~ת ~ניהם ובניהם לבני~ם וכו' ו~"כ ~יךשיי‬ ‫מהש~יוגם‬ ‫ש~~ש~י יוצי~ם‬ ‫לאמור במה שמ~ה‬ ‫זכיות~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ב~~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~שמ~יניצ~יקיבם‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫קב"ה בעו~~ז ~'‬ ‫ליה~‬ ‫יביאם ~זכיו ~הנה שישלהב‬ ‫הם בביתמ~א אנשים מו~‬ ‫~ונו‬ ‫ו~~יש שעובדים ~ת ה~"י בסתרו~לוי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫וכ~~ גלי מוכתר‬ ‫~מו‬ ‫ועו~ים מצות ומע"ט‬ ‫להם~אין שם~ן‬ ‫ה~‬ ‫הב' ~‬ ‫~~‬ ‫ימ‬ ‫ןי~המ~~ש ~ג~נזיו‬ ‫~ שמ~יו~יוהוא בב~י' בר‬ ‫הו‬ ‫יא‬ ‫יתב'~‬ ‫מ~~‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫בסת~‬ ‫~כלטמירין ב~ו~ן שכל‬ ‫מאדכל‬ ‫~מל~‬ ‫וכל דרכיהםהיא‬ ‫ם‬ ‫סתימ~‬ ‫לכ‬ ‫י ומס~י~ים א"ע‬ ‫היא‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫תמ~בב~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫גבוה מ~ל ~וה עמוק עמוקמי ימצאנו ונ~ה רואיהם שהם‬ ‫י~‬ ‫ב‬ ‫~ו‬ ‫נש‬ ‫~~ת מ~ב~תוא~‬ ‫~וטים והנה המ~~ההב' אםכי להשי"תלכנ‬ ‫ןי~~יר‬ ‫םו~בעולמותהעליונים‬ ‫מאוד~בו~תול~זי~ו ובונה ~ולמ~ותועישי‬ ‫תמ~שאין~ני א~ם תלמי~יו לו~ים‬ ‫~א לא~ם‬ ‫בי‬ ‫יתה‬ ‫אמנם הנה ~רך זה‬ ‫ממ~שי~‬ ‫אבללאותןאנשים‬ ‫ב~ר~ש ע~ת בני ~ראל והמון‬ ‫נכו‬ ‫~ע~~ולומדי~ ~ ~‬ ‫שעומ~י~‬ ‫~~~~ ~~~~‬ ‫~~עי"~‬ ‫ז~~הו~א~~~מונע ~ים‬ ‫~דר‬ ‫~י‬ ‫~~ך~~~~~בהתב~ו~~~~ת~~וב~ה~~~ע~ל~כ~~~~כ~כ~~כ‬ ‫ן נ~אה להם ולא מ~מ~ ~‬ ‫מעב~ות שהמה ע~~יםבהצנע ובסתראי‬ ‫~םכי~ ~יותהא~םהולך כל היום ת~ה יו~עי~ ~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~~ת ישראל‬ ‫מ~שי"תלאמור ב~ ו~זהיר ~‬ ‫מסצומ‬ ‫~ש‬ ‫ב‬ ‫ע~ט וזה~ש‬ ‫~ו~ ~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫~ע~את הש~י בגלוי שימנ~‬ ‫לם‬ ‫מ~~"~ מאותן ש~ו~י‬ ‫ראו ל~ ומנה~‬ ‫~‬ ‫עעלםי~י‬ ‫ים ~~ל ~ת ו~כל ש~ה הם‬ ‫ת~~י~ מעשיו הטוב~‬ ‫ש~~‬ ‫~~‬ ‫שק‬ ‫~וממנו ילמ~ו גם הםויע~ו כמ~הו ולא יל~ו עוו~‬ ‫~ה‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫ועב‬ ‫ב‬ ‫בתו~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫יום‬ ‫כל ה‬ ‫על‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ב~‬ ‫י~ו אלקי‬ ‫יהםא~ ה ~‬ ‫~ו~ותורתו ואשר יבא ל~נ~‬ ‫א ~יהם ~~א בעב~ת‬ ‫א~ריצ‬ ‫ב~מע"~‬ ‫שלו‬ ‫גלי ש~או הכל וי~ו‬ ‫את‬ ‫~~איעש~‬ ‫ממ~‬ ‫אשר ~~ם ~כי~‬ ‫~יוא‬ ‫די‬ ‫~ם המבהר~~ה ש~"יא~רי~יאם ~כיותיו ו‬ ‫~נ~ע א"ע‬ ‫עב~תו תה~עדת ~' אשר ~ם‬ ‫ול~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫צ‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~כ'‬ ‫ה~מנ~~ שע~ הש"י א~‬ ‫~~"~‬ ‫ה~יוןאףא~‬ ‫~ע~‬ ‫ב~~ ~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ג~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~‬ ‫~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~ ~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫אתה~~י עת ובכל ש~ה‬ ‫נאמןכי בא~תצ~יק גדול‬ ‫~~ה כ~ל כיון~~יןאמנ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כו‬ ‫ו~אינו עולה י~ה ונראה כאלו ~ינובר‬ ‫הן‬ ‫המו‬ ‫~~היכולין ממנ~וזהשבי~ש ד~ע~הא~א ד'~י~ני ~דךא~י א~‬ ‫ה~ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ך‬ ‫~‬ ‫ך‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ן‬ ‫הנני‬ ‫א~~‬ ‫א~~~ ל~ני עב~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫נ‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫~ן‬ ‫הב'‬ ‫אני‬ ‫ד~~‬ ‫~א~‬ ‫~ו~~~~‬ ‫עי~הי~~נני ~יכרח‬ ‫~ר‬ ‫ה~ם ו~ניהמי‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ל ל~די~ ממ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~ה‬ ‫י אז ל~‬ ‫~בוד~יעו‬ ‫מ~~ בר~~הא'כדי ~י~דו הכל ממ~~י ואם~~זור‬ ‫כ~‬ ‫ל‬ ‫מ~ג~' א~אונ~~יא~לם נגדהנא לכל ~ו ~י~י'~~לל~אז~~‬ ‫זבח ~ודה ובשם ד‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫~מ~ה‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ס‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ה עובד אותו‬ ‫~‬ ‫אב‬ ‫רוה‬ ‫י~‬ ‫בחצר י~הבמ~ו~ן~ ב~~ר~~~~מה~ולו~רואין בתוככיירו~~ים~יי~ו‬ ‫ב~ו~ הע~‬ ‫שכ~‬ ‫באי~ב~הסיא ו~~מור‬ ‫~‬ ‫ה~"ל~ את‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫יג~ר~~י~ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י"ל גוי~‬ ‫~~~י~‬ ‫'~‬ ‫~~~~~וב~פ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע~‬ ‫ואםלאהגידו‬ ‫~~~~~~ ~~וא‬ ‫לעו~ועתה א‬ ‫םיי~כםעוש~ם‬ ‫~מ~ת~כו~ ה~י~ולי‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~כל‬ ‫ירוא~בנפהסע~לימיןעל שמאלוי~ן וחב~ת~ואל וי~רו מד'יצא‬ ‫ל‬ ‫הד~רהם הוא‬ ‫ה~~ליך או טוב~"פ הנודעלב~ של מ~לה הוא אי"ו אב‬ ‫ש~ר‬ ‫ה~יין ר~ שנו~ה ל~~ד לזכ~‬ ‫ות~~~~חק הואה~יין שבצד ~אל‬ ‫~ט~‬ ‫ולזכות‬ ‫מדת אמת הוא‬ ‫~ורה~~~ ימ~ ~הוא‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫לט~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ח‬ ‫~ל‬ ‫ו‬ ‫הי~‬ ‫ןובו~~~ן‬ ‫ויע~ יעקבה~י~ן ה~ ה~כרי~ דעתושל א~~~~‬ ‫ה~ות‬ ‫~פ~ים‬ ‫שבקבו~ה~~ולות כ~נין ~וללצל‬ ‫~פט‬ ‫צש‬ ‫~מ‬ ‫ה‬ ‫~~~‬ ‫"~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫בשעה~~ ת‬ ‫טה לזכות‬ ‫~~ו‬ ‫ב~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫הי'‬ ‫לימי~ של אהב~רה~‬ ‫י~~שרע~ ופעם צ~‬ ‫ה~‬ ‫צ‬ ‫~~~~ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ה~~‬ ‫י~‬ ‫~ע~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~ת‬ ‫אמת ~כריע‬ ‫~לד ~ב‬ ‫נו‬ ‫~ני ~חרישצ‬ ‫~א~ ב~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫אמתאלבי‬ ‫~~ב ל~ת‬ ‫~~ת‬ ‫~~ה‬ ‫~~‬ ‫~~ ו~תוס~‬ ‫~לי ~‬ ‫~טותל~~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ונ~ל‬ ‫~~ין‬ ‫וע"~‬ ‫ו~~ ב ~א~י ~~‬ ‫~‬ ‫~~‬


‫שאין‬

‫לו‬

‫ולדעתו‬

‫~שית~‬ ‫א~‬ ‫ולי~‬ ‫~שהקש‬ ‫ע~כ‬ ‫~שה לבנייצ~ק‬ ‫~יי‬ ‫~ל~~~~יא‬ ‫בריאת~ו ~~ה~שכעתהוא~י‬

‫~‬

‫ב"~וזה‬ ‫את~~ מדת אמת‬ ‫אליעזר אשםיקי‬ ‫~ש~ם ~ושים ח~ד‬ ‫~י‬ ‫להולי~אדוניי~הי‬ ‫~ינו שתתנו לו אתשא~ שיהי'נולדממנה יע~ב ~ת‬ ‫~מת‬ ‫~ק~~ת אמת להכריע בו‬ ‫~מת א~ עם ~~וני שהוא חסד עם‬ ‫יית‬ ‫לזכותש~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫יה‬ ‫'ח~~דיינים חסד ואמתמכריעים המשפט לזכות הג~דולי‬ ‫ואם לא הגי~ול ~~לא תסכימו‬ ‫ואפנה ~ל או על ~מ~ל‬ ‫י זה זה ~עם זה גובר ופ~ם זה כנ~ל~‬ ‫שנידיינים‬ ‫ימי~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫גימ' ~י"ן‬ ‫מד'‬ ‫גוב~ וית~~~כ~‬ ‫~ופכנל~~~בראליך רע או‬ ‫~יהא המש~ט רק טוב ע~י הכרעה מ~ה‬ ‫כל~י חסד וטוב לצדמדתא‬ ‫ט~מת~שליע~~ עכ"ד אאמו"ר זצלל~"ה ובזהא~ת~‬ ‫י ב~' ב~שית ב~~לה עלה‬ ‫לברואתו במדת‬ ‫ל~דברי~~~‬ ‫העולם ~~ייםוה~דים מדת ~רחמים ~‬ ‫~אה‬ ‫במ~ש~ת~ו למדתה~ין ~די~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י הנה‬ ‫להבין שא~ למה‬ ‫~ריכי~‬ ‫ה~סדכ‬ ‫שרחמיםבו‬ ‫~~~ד ה~~ וכמ~שר~ינו‬ ‫א~ בע~~ מ~~ה' ~~~פ~צו~י‬ ‫ו~‬ ‫גב~‬ ‫~וד ת~ו‬ ‫~פ~ שח~ו עלה ב~עתו יתב"ש במ~ה‬ ‫~ת‬ ‫גם צר~ך ביאורכי ה~~כן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ה~דומה לברוא את ה~ולם‬ ‫הוא‬ ‫הלא כל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~די להי~ב לנב~יו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫תוצכוןר~הענין‬ ‫~~~~~י~‬ ‫ה~ו~ י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~מדר~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~י~‬ ‫~לד~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~תי~בה~‬ ‫ו‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~ח‬ ‫~ת‬ ‫~ש‬ ‫~~‬ ‫~ם‬ ‫~י‬ ‫~סד‬ ‫~~‬ ‫~ה‬ ‫~ב‬ ‫~ם‬ ‫~י‬ ‫נ‬ ‫~םהד‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~ם‬ ‫~י‬ ‫~ד‬ ‫~ס‬ ‫~‬ ‫~נו‬ ‫~מזה‬ ‫~ו‬ ‫~~ו‬ ‫~ב‬ ‫~ג‬ ‫~‬ ‫ים‬ ‫ל‬ ‫~י‬ ‫~ובט‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫עולם שלמטה ממנו‬ ‫עו~~ה הוא‬ ‫~~א‬ ‫אבלבליזי~וג זו~נ‬ ‫ול~‬ ‫חלס~ ו~בוב~~ונו ל~ר~‬ ‫היינו לעשות י~ודשל‬ ‫וא‬ ‫את‬ ‫~~י ז~‬ ‫הענין‬ ‫~יא‬ ‫העו~להי' ל~~אותו‬ ‫ם~זו~נ~ו~ג ~~ל~ ה~ולם של~~הממנו כנ~‬ ‫~ני~הפכ‬ ‫אמ~~‬ ‫הדיןהיינו שרצה ל~~ו~א~ למדת הח~ד שלו ש~לה ב~ונו לברוב‬ ‫ין~‬ ‫מת~~~~~ל~~וזדו~ ל~~ף למדת ה~סד הזה מדתה~~‬ ‫י להט~ב ~~‬ ‫~ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫ועי~ז‬ ‫העו~יהי~‬ ‫יה~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫כיד לא יוכלוי‬ ‫~ ת~ן אמת ל~‬ ‫~ם‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫~~~בש~י~‬ ‫יע‬ ‫~כריע ל~ת הח~‬ ‫ות‬ ‫ו~ ה~ו~מ~ד‬ ‫ר~‬ ‫~ס‬ ‫י~ול להתגבר על~~~ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫על הגב~ות‬ ‫ן ~'‬ ‫שאי‬ ‫לה~ב~~~יו ל~ןהוסיף כעני~ גם מדה‬ ‫בח~ ת~ת ת~ן‬ ‫לה~ו~~‬ ‫ה~ב~~ גם ה~ ש~ומ~דתהדין ו~זיהי'אמ~‬ ‫~ת‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ה~~ ~~‬ ‫~~ו~ן‬ ‫~~~~ ~~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~ו~~~ ~ ~ ~~י~~~~~~~~ו~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~י~וי~~~~~~~~~~~ו~~~~~~~‬ ‫~~~ד ~~~~י~ ~~~~ו~~י~‬ ‫~~ו‬ ‫א~‬ ‫~~~ם~‬ ‫~~~ ~~‬ ‫~ב"ה‬ ‫יי~ממנ~ו~ול~ ~~~ ~~~ ~~~~ר~ונוהיינו שא‬ ‫ין‬ ‫~ ~ ~~‬ ‫~ך‬ ‫יי‬ ‫ומ‬ ‫תכלא~ח‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫חסד~ ואמ~ לפע~ים‬ ‫משת~‬ ‫א~‬ ‫אי~~‬ ‫מד~‬ ‫האמ~ ל~~‬

‫ה~~~ א~‬

‫~ח~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~י~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~י~~~‬ ‫~י~~י~~י ~~~~~~י ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~~~~י~י~~~~~~י~~~~י~~~~ ~י ~~~~~י‬ ‫~ ~~י~‬ ‫~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ח~‬ ‫~גבר‬ ‫מת‬ ‫ר‬ ‫~ש‬ ‫~ר ~ת~יים ונפסקלפ~מים~כא‬ ‫~ו‬ ‫~תה‬ ‫~מדת הדין‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד'לא ת~לה ממנו ש~איו~~ק ההש~~ת הר~מים והח~דים~י~~‬ ‫~~~~י~‬

‫ת~~~ע~י‬

‫מ~~~~~ם ~'‬ ‫ח~ד‬ ‫אז‬ ‫חך‬ ‫רת‬ ‫י חס~ך ואמ‬ ‫~‬ ‫מי~~י~יצרוני‬ ‫יו‬ ‫מד‬ ‫~הא~ת מכריע תמ‬ ‫ש"~י~ש~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ~ים החסד‬ ‫ד~~ד וא~~כנ"ל‬ ‫ע‬ ‫תמ‬ ‫וח~~‬ ‫ולא ~אמרה‬ ‫~אה~כ הללו א‬ ‫~' כלגוים ש~חו~ו כל‬ ‫ש~ב"ה‬ ‫תיד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫זנ‬ ‫וי‬ ‫~‬ ‫~ו מ~הג במדת המ~~ט ח~ו במה ~~טה עלינ ח~ד~ף ש~ם מקט~גים‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫י ג~ר עלינו ח~דו‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫שמ‬ ‫םלו~ומכ‬ ‫ף ~~~ם~ ~~~~ה~~ד ו~י"ז‬ ‫~ל‬ ‫שאמת ל~ו‬ ‫הה~ר~ה‬ ‫ע~י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ובהמ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לט‬ ‫י רבים להטות‬ ‫~~ב‬ ‫~ ה~ו~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ד~~‬ ‫ע~~ מ~~~‬ ‫ה~זכיםכנ~~ל‬ ‫~~~~~ללו את כל גוים שב~ו~ו כל ה~ומים~כי עלינו ~~~ו י~וע‬ ‫~~~‬ ‫בו~‬ ‫ג~‬ ‫~לינו חס~ו יהל~ו‬ ‫~~ית‬ ‫משום‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ש‬ ‫~~י~~~' ו~~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫רבות~נו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ותו~ה כ~~~ש‬ ‫~~~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ין‬ ‫חמהאיןלי מי‬ ‫~‬ ‫יתת~יינ~יל~מי~ ו~~~~ו~צ~ו~גו~'תו~~~~י~~~~~‬ ‫י‬ ‫ל~‬ ‫~ ח~~ כ"ז‬ ‫~~‬ ‫י~~~‬ ‫ח~‬ ‫לא אוכל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ב~והו‬ ‫ו~~ונ~~~~ה~לומאלו י~~ ~~~~הד~י~~ א~ ד'כלי~ג~ו~‬ ‫~י~ות ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ל‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ף‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~~~~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫הו~‬ ‫~מ‬ ‫~~‬ ‫לי~~~לש~ע~ם ~~ו~ו ~לא‬ ‫א~‬ ‫~הק~ב‬ ‫מי‬ ‫לל‬ ‫~וםע‬ ‫דהת~הדיחן~מל~~~~~ג~ ~~ו~ ג~םח~ י~~~ל ~ל‬ ‫ע~כ‬ ‫יה~עי~זיש~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כל ה~ומ~ם על‬ ‫~ל או~"ע הללו‬ ‫כל‬ ‫הוא‬ ‫~~‬ ‫~לינו ~~‬ ‫~ו~ו~י~זגוי~ נ~~~לם‬ ‫נ~~~ים‬ ‫ה~ובה~~~~גו~~הל~~אל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ד~‬ ‫ואמתוג~‬ ‫דנכ~ ו~~א‬ ‫~ה~~~י כ~ ~~~ י~ומ~י‬ ‫ב~~מה‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫ל~~~~‬ ‫ואבדון‬ ‫נ~‬ ‫תו‬ ‫~מ‬ ‫ו~ו' דחהמלוד~כ~א‬ ‫קו~‬ ‫י~נ‬ ‫~תיל‬ ‫י~~~ול וה' ~ז~ניעזי‬ ‫א‬ ‫ה~~ קר‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫מהש~~~ו‬ ‫י ~~ח~ י"~ למוה‬ ‫ו~~~~~מרתי‬ ‫~~ וז~רת ויהיל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ב~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫י~ל על ~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~ם עז~ י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל~~וע~ ~~~~~~~תהי‬ ‫עני~‬ ‫י~‬ ‫ו~~ו ~~ל~ו~ ~מ~~~‬ ‫ח‬ ‫~ל ~~~ר‬ ‫~~~‬ ‫מו~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~י~‬ ‫~~י‬ ‫ה~ה"~‬ ‫זצ~~~~ ~ו~~~~~‬

‫ו~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫ו~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~ם‬ ‫~~ו ~~~~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~ ~~~‬ ‫~~~זי‬

‫ויר~ ~~‬

‫~~‬ ‫~ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע~~‬

‫~~~~ ~"~‬ ‫א~ת~~י~לע~ת~‬ ‫ו ~ו~ ~~‬ ‫~~מת‬ ‫~~ילה ~~~ה ~‬

‫ו~ד~ א~י~‬ ‫~ח~ה ~נ~ע‬ ‫~~ לת~ ק~יו~‬ ‫ע"~~ב~~א~~ מעני~ האד~‬

‫~ל~~י~~ו‬

‫~~ ה~‬

‫ה~י~‬


‫ה~יעה הק~~~ה ~דמה להב~י~ ו~י' האדה מוכרח ל~ור ~מו ~~‬ ‫~~ ו~~צו‬ ‫~י~י~~ו י~ב~ש מ~ר~תאת‬ ‫~~~~נ~~~~ה כביכול את~י~~ ו~~"ש ~~י~‬ ‫הי~ו~~ ~ו~~~‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫ב~יר~אבהובת~י~~משנחה~י‬ ‫ברטנ~~‬ ‫יע~~~ך גאוה‬ ‫~ד‬ ‫י ו~ותנ~ונה אמנהי‬ ‫לת‬ ‫ה~‬ ‫אן‬ ‫~למצ‬ ‫ננו‬ ‫ו~‬ ‫~נ‬ ‫~‬

‫י~~‬

‫ה~~~ה ידיע~ו וא"כ ממילא ~יעליש~אל שוה‬ ‫לא‬ ‫בח~רתו‬ ‫ס~~רעויצאו~~כדאמר ועי"זהי' הגאולה~ו~זהיו~ןד~רי עו~ ע~‬ ‫ה~כלמ~נ~‬ ‫ה'מ~~ר‬ ‫בהגהות‬ ‫ב~יאורמה שאמרו ז"ל‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫הא~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫צ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫העקידה‬ ‫ן‬ ‫יי‬ ‫שר‬ ‫~י‬ ‫הכ‬ ‫עו~ד'~‬ ‫~‬ ‫פסוק ו~~ט ו~ו' ל~ני‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫יושיבתהעהקויא~ כתי~‬ ‫יירא‬ ‫אנ‬ ‫א~ה‬ ‫כי ~~הידע~י~‬ ‫~י‬ ‫~~~יה ומלו~שיהצ~~~‬ ‫~וי‬ ‫~יהרצ‬ ‫~ו‬ ‫ל~‬ ‫אז‬ ‫בידי~~ו ~~~~שו~יןלידע‬ ‫והכו~~י~קב~‬ ‫אעותתויו~‬ ‫~‬ ‫זו‬ ‫~~‬ ‫ש~ואי~ק ~ן הוא הב~ירהצפוו‬ ‫~י‬ ‫הש~ביד‬ ‫~~ה‬ ‫יצ~ק אמר בע‬ ‫ל~‬ ‫קד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫יי~א אלק~ם א~ה‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~עתי ע~מ~ש‬ ‫מובן‬ ‫יד~~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~~שנההכלצפוי והר~ות נ~ונהכי ק~הקושיות‬ ‫מ~~~נו~ה‬ ‫~מ~~~‬ ‫הנ"ל ו~~כ~~יא~דהידי~האינה~כר~תאתה~~ירהכי ~~~ה‬ ‫דיעת~‬ ‫י‬ ‫ה~~כר כשכייףאתיצרו ועושה המצוה כי הק~"ה כביכול‬ ‫~~‬ ‫ומגיע לכל אל‬ ‫מס~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~דם‬ ‫ה~' יודע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל~‬ ‫מו~ןד~~י המהרנ~ש הנ~ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫א~‬ ‫ה‬ ‫י ~העקדה נאמרכי ע~‬ ‫זה צפו~הי~ר~אני ~מז~יארי~ןהלהוייז~כוו~ ~~~~ ~‬ ‫~~‬ ‫~~דה הי'ידי~תו נס~ר‬ ‫צ~‬ ‫כי יה‬ ‫ידעתיכי‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫כ~יכול‬ ‫ע~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫זה היד‬ ‫~ו~םו~~ילאמגיע ~ ~~~על טוב‬ ‫נ~~‬ ‫~~יר~~ א‬ ‫~~~~אל ~ה ~ו~ין ~צו~ו ל~~~~‬ ‫הק~~יו‬ ‫ול‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫הוא~‬ ‫יע‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ו~ה~~~ה כדיש~י‬ ‫לט‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫ש~‬ ‫י~ו~בא~ל ~נ~ל א~~~~ו אהית‬ ‫ריה~ל~צונו‬ ‫~ל‬ ‫א‬ ‫~~~ו~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ~~לה~~ישה על ~~~ לזכו~‬ ‫אזי ~~~~ה~~לקידי~תו הקודמתו~~~~אאין‬ ‫ותםבר~‬ ‫עינר‬ ‫ש~‬ ‫את ~ב‬ ‫~~ז דה~~~ה כ~~וק‬ ‫ה~~יק‬ ‫יע‬ ‫כנ~~לאו‬ ‫~‬ ‫~ אמ‬ ‫ממז~ מ~~~יצ~ו ממ~‬ ‫י~ש~י הוא כ~~~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫'‬ ‫ד‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫לי‬ ‫הי‬ ‫~ח~ו בטוב ~קמ~~~‬ ‫ד~‬ ‫יהואלי~~~~‬ ‫א‬ ‫י~‬ ‫ונ~~‬ ‫~ב‬ ‫א‬ ‫י~ם עלוש‬ ‫~י~א‬ ‫~~~ה ~ל ~נ~ם‬ ‫~ל‬ ‫ידיעתו ~ר~‬ ‫ה~דמת‬ ‫~~מקודה ~תו~~~ ~~~~כול לא‬ ‫~י~ה~אי~~ע‬ ‫~~‬ ‫מנכ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫על‬ ‫~~ שטען‬ ‫~רי"ס‬ ‫כ‬ ‫~הי'‬ ‫יצ~~‬ ‫ל ו~~ה ~ובן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~‬ ‫~~~ז ~~ו והי' הק~~ה ~~יכול מגלהידיעתו י~א~ ~וא סוד‬ ‫וו‬ ‫~י~ק ~~ה מ~~~יה ~~וניה ~ב'אי~יותי~ק~~לה~‬ ‫~‬ ‫~ת‬ ‫~ו‬ ‫י~י‬ ‫או‬ ‫~~דכמ~אמרועזי‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫הוא ע"יי~עתו‬ ‫ויהילי לישו~ההיינוש~להישועה ניצולין‬ ‫ק~‬ ‫ש~א‬ ‫מ~מק~"ע בא~יות‬ ‫י~~ ~~~ג~ה ~הוא סוד אותיותי‬ ‫מ~וסה ע‬ ‫הדמ‬ ‫הבקזו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫~ו~~ן ד~~י ~הע~ה ~אמרמןהמי‬ ‫ו‬ ‫~"‬ ‫כ~~ נ~~ ה~~~י‬ ‫ל~‬ ‫ק‬ ‫ד‬ ‫ט‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫י מה‬ ‫עלי‬ ‫ל‬ ‫אזקראתי‬ ‫~‬ ‫~ ~היי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה~ה‬ ‫יה‬ ‫נ~י~ מת~לשי~ל‬ ‫שה~"ה‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫רא‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫יל~~ י~י~היי~~זנ‬ ‫כו‬ ‫ו~‬ ‫קא‬ ‫ו‬ ‫כו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫הק~מת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ולזה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ס~‬ ‫~~~ ~ א"מע~י~ה~טא‬ ‫~מק~~ הי'לי‬ ‫ד~יתני ~~ול~ע"י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ב~‬ ‫ול~‬ ‫~‬ ‫לת~‬

‫אב~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י~~י~~~~~~~~י~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~י ~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ילי~ו~ה ~שיהישו~ה ה~ ~מה‬ ‫ו~ ~זר~ עזי וזמרת ויהיל‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~ותיות י"~ הי~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫שנ~~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~ שה~‬ ‫~'‬ ‫פ‬ ‫~~ הזה א~תי ~‬ ‫י‬ ‫~~מת~ בן נון יהו~עפי~"~‬ ‫~ ~מר‬ ‫מ~ה~ב~ה ~שה ~לח‬ ‫~ה‬ ‫ינ‬ ‫וה‬ ‫~~~~י~קיושיעךמעצת מ~~ם~‬ ‫אם ת~ה שלחהיינו~ין ש~‬ ‫~שי~‬ ‫י~מכרחת‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫י~יעת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫~ ~ליחותיה~המ~~כיפ~‬ ‫תכ‬ ‫ר~‬ ‫שאע~~י ~אני י~ע שתשלח ו~תמי ~~באחעיפ‬ ‫~‬ ‫רצ~ךש~יןי~יעתי מכרחת את בחירתךו~זה‬ ‫~ע‬ ‫ת~~מ~ן מ"ש ליהוש‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫"~‬ ‫י~יעך מ~צת מ~ליםע~י"~הרב מ~~~ש ~פ~~ח הנ~לובסיד~ בכ~ת וי‬ ‫~‬ ‫ש"חה‬ ‫בהב~ירה~גי' צפ~‬ ‫אותו עלי~ך המז~חכי‬ ‫~וא~~~‬ ‫~~‬ ‫היש‬ ‫השם‬ ‫~~‬ ‫יר‬ ‫~~‬ ‫כנ~ל ע"כ ברכו ואמר הי~יע~~הינ‬ ‫ו~‬ ‫מ~~לאבאו‬ ‫בה ~~יח‬ ‫~שיעך מ~ת מ~לים ש‬ ‫~תלי~‬ ‫~ו‬ ‫~ יי‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ל לבחור~ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫הי~יעה~ וזהו‬ ‫כנ"ל המצר~רא~י‬ ‫ענני‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~ל ~"א‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫מ~‬ ‫י"~ וכ‬ ‫ב~מ~ר~ח~ דחה~החי~י‬ ‫המ~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ימ‬ ‫מיתתו ~‬ ‫~בל~אוי'‬ ‫"~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫נומ~~~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫אי‬ ‫וכן האומר‬ ‫י'‬ ‫~י‬ ‫~מר‬ ‫~וא‬ ‫~ בנ~~רין ~~ף‬ ‫ימי ברא~ית~י‬ ‫י~‬ ‫דו‬ ‫~י~וסודהי~‬ ‫~~~מת אל~‬ ‫עהחט~‬ ‫טועה וכשא~ז~ל ה' ~ש~ת‬ ‫בחי' כנז' ב~ ~זרנו שהשיב~~ז~‬ ‫~ם‬ ‫י ~לזכ~ת ~זי וזמ~ת‬ ‫~~ו~‬ ‫וה'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫דו‬ ‫נ~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~שכן‬ ‫ויהילי"~ ע~כ~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י"~‬ ‫~ו~‬ ‫לי~ו~‬ ‫מ~ת‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫כ~‬ ‫~‬ ‫י לישו~ה‬ ‫~חי~ני ~~ול וה' עזרניעזי וזמר~~ניז~'ק~ויהיל‬ ‫ש~נו ע~~הנ~‬ ‫~~~ ~ברי הרב ה~~וש ~~ל צמ~ ה' ~בי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫הט~‬ ‫~ב"ה‬ ‫~אמת‬ ‫טוב לכלה~טחים‬ ‫בכ~‬ ‫~נהו~י‬ ‫מ~~‬ ‫ח~ו שוכ~ר לש‬ ‫גדול באת אמנם ה~נין‬ ‫ש~וםברי' ומ~"ש ב~המ~~וטח ~שמשוצרה~‬ ‫הוא ש~~יק‬ ‫עצמו והצ~~כו~ו ובשביל עצמו‬ ‫~ד~פ~ם‬ ‫~ינו ~ה כ~וא‬ ‫עב~‬ ‫מת~~ ב~ו‬ ‫ל השכ~ה ו~בור כנ"י וע"ז‬ ‫~מתו~הוא ~ש~~‬ ‫םי~ כל‬ ‫שלא מרצ~ם וב~ד"אשלי ביארתי באזנה~‬ ‫~~~לים בעב~ם ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫אלא תורה ו~ו'‬ ‫~מחת בכל ה~ובאין‬ ‫~בר~ ה~~ו לית~‬ ‫ט~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫שתת~ר‬ ‫משה מ~י‬ ‫רא~ע~ראת~~שר ע~רב~~יל‬ ‫ר~את~~ישראל‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫הנזכרמורים על~רי ה~~ש הנ"ל ~מ~ת בכלהאמ~‬ ‫הנה~בר‬ ‫ורת~‬ ‫~ו~ת~ה ש~צ~יק ~~ן ~יה‬ ‫ה~~‬ ‫~י‬ ‫ביה‬ ‫שום שב~~~~ז אלא‬ ‫ן ~ו‬ ‫ללא‬ ‫אי‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫את‬ ‫הת~ה א~םכ~י שיהא‬ ‫ה~צטרכותכ~ישיוכלעי"ז‬ ‫ל~נות~ינת השי"~‬ ‫ש~עת‬ ‫בה~ת ה~עת‬ ‫להצ~~~שר בשביל‬ ‫ש~תע~‬ ‫~ע~‬ ‫ב‬ ‫~רחבה ~בל‬ ‫~תפללעל ~ תצ~ ~י"~ ת~כל‬ ‫לול~~י~‬ ‫~~י"~ ~מו~ ל‬ ‫ה~ו~אהי'‬ ‫הת~‬ ‫נ~~~ז ~ ~ ~~ ~מה שאנו ~י‬ ‫על‬ ‫~~~תם~~~ ו~~‬ ‫~‬ ‫~~ה~~ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~~~‬ ‫~ומר~ ~‬ ‫א~ ל~‬ ‫לעו~‬

‫~י~~‬

‫י~‬

‫~~י~~‬


‫~~י~~~י ~~~ ~~י~י~~~~~~ ~~~~י~~~~~~י‬ ‫~~י~י~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~י‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~י ~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~ ~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~י~~~~~~~~ ~י~~~~~י~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~~ם ול~ני~ם אחריהם ~~ל דור ודור ~הנה‬ ‫א~ה הוא מ~ולם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א~ו~~נו‬ ‫ז~ני‬ ‫ב~' ~נימג~י~~כ~~~מ~~~י‬ ‫ימ~~~ ~~ה~ו~א ~~~~~"אה~~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫ם~~‬ ‫~~ו~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫נוו‬ ‫~ח~לו~ ~~~ו~~~~ההולא~חש‬ ‫ו~ונהמ~ל~~ימ~‬ ‫~~~~~ל~~י י‬ ‫ו‬ ‫~מע‬ ‫~ו‬ ‫~~~~~ה~ז~‬ ‫~ה~‬ ‫~~כ~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~ו~ינוו~ו'היינו‬ ‫~ולכן~~ו‬ ‫ה~דושים‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג~‬ ‫י~~~~ ~~~ל~ ~ל ~ומרי‬ ‫~ב~י' עזר~ה ע~י~ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ~‬ ‫ה~~‬ ‫~~‬ ‫ןי~ ה~~~‬ ‫~לל ~ל צ~כם~לל ולא ~י'הא~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫י ה~~~ל~או~הי' ~~~~ל‬ ‫י‬ ‫ו~~‬ ‫ה~ע~‬ ‫~‬ ‫נ~‬ ‫~~~נוי~ו~ים עוה~ז לאהי' ~~ינ‬ ‫~ם‬ ‫~ה‬ ‫~ז ~~ל~ם רו~י~‬ ‫ו~‬ ‫~~ני~‬ ‫ל~~דו‬ ‫ל~ם‬ ‫וכ~~~צ~ו ~י~י'~~‬ ‫~~ינ~~~~ ~ו~ש~~~~~~ה ~~~ודוו‬ ‫לי~ו~~~‬ ‫מר~צל~‬ ‫~~~ללהד‬ ‫ע~‬ ‫~~~~האבל‬ ‫ה~ח~‬ ‫~~~ ו~~‬ ‫ו~~ו~ו~צ~ל~~~ל צ~~ ו~כ~היינ~‬ ‫~ ל~~ ~~~~~נו~~~~~נ~י~ם‬ ‫~ן‬ ‫מג‬ ‫ור~ש~~ו~ ~ני~ם~נ~~י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~~~ה ~~הם‬ ‫הח~ד ו~מי~ת‬ ‫ו~~~~י~ ~~~היו ~~~ל~~ם‬ ‫~~‬ ‫~ ~~‬ ‫ב‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ודור‬ ‫דה~ם‬ ‫מ~‬ ‫בנ‬ ‫~כ‬ ‫~כ~~~ ~~~י' ~~~~~‬ ‫ה~ד~ו~~י~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הה‬ ‫י"‬ ‫ר~‬ ‫ח~‬ ‫אה‬ ‫ודור ~~~~ם ל~נ~~"~ל~נ~~א י~~~~~ ל~ם ול~ה~~צו~~ ~~מר ד‬ ‫~ דחה‬ ‫~ו~ו~~~‬ ‫י~~יצי~~נו‬ ‫י זה לא הי'‬ ‫ו~' ~~~ני כמיג~א‬ ‫~‬ ‫ר~‬ ‫וו‬ ‫י ~~~ל~~י ~~מ‬ ‫ד~~~~~‬ ‫~~~~ח~~יו~~~נ~י מ~צ~ו גם ב~א ~~ילה‬ ‫יו~ ר~ם‬ ‫נ~~ב‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י זה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~י~~י מהיסו~י~ ~~עזי וז~~ ~~ויהי לי ל~ש ~‬ ‫בעולמו‬ ‫ש~ו‬ ‫ה~~~~~י מ~ודם ש~~גדל‬ ‫~בחי'‬ ‫הוו~א~~נ~רא~ב‬ ‫י~~‬ ‫ע"~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫יו~הו~א‬ ‫ימ~ו~ר~~‬ ‫~~~~נילנפול וד' ~זי וז~רת~ ויהילילישועה י"ל‬ ‫~‬ ‫פ~~~ה‬ ‫~ א~~~יןלי'ל~ר לע~‬ ‫~~~ ~ה~~~~~מ~נ~אדף עז~נ~ו~ריןא~וון‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ודאי אי~~‬ ‫וכ~~~לרי~י' ד~ר‬ ‫~ייעול ~ח~לולל~אנ~~~ר נש‬ ‫ול~~וה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ג~י'דלא‬ ‫למד~ל מ~~~~ה‬ ‫ה'‬ ‫על~קודין‬ ‫עלריש~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ו~רמ~חאבריןד‬ ‫~ל‬ ‫ל~~רחומי ד~~~הי~~‬ ‫'לקיימא~הון ~קו~ין‬ ‫לל‬ ‫די‬ ‫אנ‬ ‫~ל‬ ‫ומנה ו‬ ‫היינו‬ ‫ד~~~~ע~"ד ו~זה~מר~י משהליהוש~ע‬ ‫~ל מעצ~‬ ‫גל~‬ ‫~~‬ ‫שי~‬ ‫ים וזה‬ ‫י~ק‬ ‫צ‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫ול‬ ‫~~דח~לו ואה~ה ע~ימ~ה~ב'‬ ‫~~‬ ‫מ~‬ ‫מ~תמ~‬ ‫~~~זיוש~ינע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~אמר דהמע~ה דחהדחי~ני~פ~לע~יהיצ~~~ר ~נתת~י אבל ד' ~ז~יכי‬ ‫הללונצלתי ו~~מור‬ ‫י ה~'‬ ‫עזיוזמרת וי~ילי לי~ו~הש~~‬ ‫נהאל ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫י~ו~תי‬ ‫~~~ וזמרתי"~ויהילילישיעה ע~ ~א~ת‬ ‫ל~‬ ‫שה‬ ‫יקהפי‬ ‫א~ האדם‬ ‫ר~~ב~ל~ ~ה וצו‬ ‫י ה~י~‬ ‫א~טחי"~ א~חד~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫מונחת על‬ ‫ו~ ח~ו ואז אם גם‬ ‫לא ~ן‬ ‫~לא‬ ‫~~‬ ‫ח~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ה~טחו~‬

‫הוא‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫א~ל ~~~ו‬ ‫~ז‬ ‫~~~~~~‬ ‫~ וז~‬ ‫~~~~~‬ ‫ה~~~~~י~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~י ~~~ ~~~~ ~יי‬ ‫מ~~‬ ‫~~~‬ ‫הנ~ ~~ ~~~~יא~~~ י~ז~~י~~~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫בן‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל~~‬ ‫~~‬ ‫י~~~‬ ‫~‬ ‫~ו~~ ~~~‬ ‫הו~ל~‬ ‫~~‬ ‫ע~‬ ‫~~~ד ~~~ו ~~~ ה‬ ‫י~ו~~~~י ה~י~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~י~ ~~~~~‬ ‫~~~~ב~~~י~~~~‬ ‫י~ז~~~~~ם‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~~~~יי~~~י‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~וה~~~~‬ ‫י ~~~ו‬ ‫~~ו~י~~י~~~ ~ו~~י~‬ ‫י~~‬

‫~~~~~י~~~~‬ ‫~~י~~~~~‬

‫~~~~~כ‬

‫~י~~‬

‫~~י~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~ ~~~~'~ול~~~~~ ו~~‬ ‫ו~וי‬ ‫~~‬ ‫~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ו~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ו‬ ‫~~~~~י‬ ‫~~~~‬ ‫נח‬ ‫ד‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~ ~~~‬ ‫ל~~~~כי~ו~~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫'~‬ ‫ל‬ ‫~~~~~~ ~~~~ו~~‬ ‫~~ל~ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~ ~~ ~~~~~‬ ‫י~~~~‬ ‫~~~~ ~~~ו~~~~~ ~~~~~‬ ‫ל~'‬ ‫~~~~‬ ‫~~~ו~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~ו~~~‬ ‫ו~ו~‬ ‫~~‬ ‫וי~~רו~~~~~ ~~~~ ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~~ וז~~~‬ ‫~~~~ו~~~י~~‬ ‫ג~~~~~‬

‫~~~~י‬ ‫~~~~~י~‬

‫~י‬ ‫ויהילי~י~~~~ ~~~~ ~~~~~~ל ~~~~~י~~~~~ו~~~~~ו~~~י~~~~ה~~~ו~~~ן~~~~~~~יי~~‬

‫~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ד~~~ו~ ד~~‬ ‫~~~~‬ ‫יי~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~ם‬ ‫הל~~ ~~~י~‬ ‫ש‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~י‬ ‫~~~~~~~וכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ ~~ו‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫או~יו~ ו~~~~ ~~~~~~~~~י ~~‬ ‫~ דו~~~ ו~~~~ ~~~~~~~‬ ‫ו~ז‬ ‫ו~~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~~~ ~~~~ ד~~~~ ~~~ נ~י~ ~~~~~ ~~~~~~‬ ‫או~~~יינולה~~יי~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫נכ~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~נ‬ ‫ב~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ל~~~~‬ ‫~ח‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~ו~~~~~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~דו~~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~א ל~~ר ~~רד'~~~ו~ ~~ו ~~ דוי וגם ח~ון ו~~ ב~יר‬ ‫ו~‬ ‫~יפינ~ו א~‬ ‫~ם ה‬ ‫ז~~‬ ‫ו~~ו~~‬ ‫י~‬ ‫ו~~~ או~~ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ור~~הדוי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~ק ~~ז ~~~' עד ע~ה בבחי' אול‬ ‫איהי'‬ ‫ם~ו~‬ ‫~~‬ ‫או~די~‬ ‫יו‬ ‫'ו~‬ ‫יא‬ ‫ב~~~‬ ‫~~‬ ‫~ז נ~~טל‬ ‫ע‬ ‫ו~‬ ‫א~~~י דו~י' ו~~~ה ב~או~~יד ~~י~ה ש~~ ב~י~י‬ ‫נ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫"~כתיב ~ז‬ ‫יכ‬ ‫~~‬ ‫~ ל~~לים אותיותי~ק~אל~יםבקע‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫~~ירה לד'כי גאהי‬ ‫ינ~‬ ‫שה‬ ‫גא‬ ‫~ לה'וי~מ~ו‬ ‫~ה~ובניישראל‬ ‫יה‬ ‫~‬ ‫ול~ הש‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫יזא~~‬ ‫~' נאל~~ה‬ ‫~~~מם~‬ ‫הל‬ ‫י סוס ו~וכ~ו ~~ה‬ ‫ומי'‬ ‫אי‬ ‫נהי' עוד בבח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫שנ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫~לו ~נוקבא‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ו~‬ ‫ב~קדוש~~יו ~זי וז~~ ויהי‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫יובן‬ ‫יהי~‬ ‫לי‬ ‫ולפי‬ ‫המו~יןפתאוםמהשאי~ע ~ובדיה~מ~כמה‬ ‫ל~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה~~יםכ~ן‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫הוא ע~כ~ד~זנפ‬ ‫עומ~יםלמלחמה עם ה~~"מ ו~לפעמי~‬ ‫ל~בכל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫יל~‬ ‫ל~‬ ‫ינ‬ ‫ב‬ ‫והוא עומדעמנו למלח~ה ל~וק‬ ‫תפ~בנו מח~ותגאותופניות ח"וכדי ג~~‬ ‫י'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫להול~‬ ‫~~ ל~~~בוא~י בלי~~~אות שלאיהי' לו שוםיניקה‬ ‫וכל‬ ‫ידוש~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~הקם‬ ‫ו~~זה נופל לפ~מים אם ה~ליפה מת~~ת ~זכ~‬ ‫כדי שלא של~‬ ‫~~ים אותיותי~ק‬ ‫~מי~ ~~ה‬ ‫המ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ומח~ מא~י~ זה י~‬ ‫~~ש~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~ים‬ ‫ארו הח‬ ‫~ם‬ ‫~‬ ‫מהמוח~‬ ‫אמנ~ ג~~ הע~~~‬ ‫~~ר‬ ‫פיו‬ ‫ליי~~~סתם וכאלם ב~~ ~יופ~~חפיו ~ס~ א~ ~ר את~י~‬ ‫ב~מוח‬


‫~י~י~~~~ ~~~~~~~~~~~~~י~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~י~ ~~~~~~~י~~~~~~~ ~~י~~~~~~~~י~~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~~ ~~~‬ ‫~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~~~~~י~ ~‬ ‫~~ ~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~י~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫י~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~‬ ‫~ ~י~~~ ~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~‬ ‫~~~~~~ ~‬ ‫~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~~~~~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~‬ ‫~י ~~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~י~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ ~~~~ ~~~~י~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~י~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~י~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~ ~י~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~י~ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~ר מה‬ ‫ד' ~ל‬ ‫ב~פ~י ~למודי‬ ‫~~‬ ‫~~ו~‬ ‫המ~ ו‬ ‫לה‬ ‫ה~~~~י ~נ~~~~מיו וח~דיו כאשר~~ש"~ נ~פויא‬ ‫~ ~זה העובד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הו~‬ ‫~ל‬ ‫~~~~~~ו~ה~~~‬ ‫ל~~ר הי~לו‬ ‫~ו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח~ו~‬ ‫ל‬ ‫~ו~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫הוא בעז~ו~ה~ ~~מ~~טימ~נו‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫דגדלו~ ה~~י‬ ‫ו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד~י בכח‬ ‫ד' אויב‬ ‫תה~ס‬ ‫ד'‬ ‫~וחניא‬ ‫~‬ ‫~~~~~~ ~~"~ימינך~‬ ‫~מיךוהס~א נפלהונ~~לה‬ ‫יל‬ ‫נב‬ ‫מינו~זה ה~ות~~דע~ד'~שיג ~מו~יגןאונ~~ודבי~ר‬ ‫וי~ר עוז~א~ן מפריעכ~ב‬ ‫ש~הס~א‬ ‫ן ל~ם ~וד לעלות~ל הקדושה‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫שהא‬ ‫ז‬ ‫ו~ הפסו~ים דחה דחי~ני לנפול‬ ‫כ~הס"א נ~למוה~~ין‬ ‫~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫כדישלא‬ ‫מ~נו ~הואסוד‬ ‫~ן‬ ‫וד' עז~ני עזי ~ו~יו~‬ ‫מ~‬ ‫ני‬ ‫י ליש~ה שחהזחריוצו‬ ‫ק‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫םדו~~י~רירוןתכינכ"~‬ ‫לק‬ ‫ד' בסוד ואז אה‬ ‫זמר~‬ ‫ול‬ ‫ה~ב~~ה כח וחי‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו~ול וישו~ה~~הלי ל~~‬ ‫ואמר‬ ‫~י ~חד‬ ‫נ~‬ ‫~‬ ‫~ימ‬ ‫הט~ם~~‬ ‫י~~אי~ד'מר~וי‬ ‫~ה ~ב"המי‬ ‫מי‬ ‫~ל‬ ‫יי‬ ‫כיימיןד' ~ושה~דח‬ ‫ממ‬ ‫וד~~ל~ ~"א‬ ‫~ה‬ ‫יי‬ ‫נב‬ ‫הג‬ ‫אויב‬ ‫~~ם מהקדושה‬ ‫~ נאדרי בכח ימינך ד'‬ ‫ימלי‬ ‫ל ~שכ~~~‬ ‫~‬ ‫בס~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫מי~‬ ‫מצרים ב~כוריי‬ ‫~תוכ~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫למ~ ד~‬

‫המוחיןוהכל‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫יש~ל‬

‫~‬

‫למכה ~ים ב~~יהם‬

‫א~‬ ‫יל‬ ‫~ה‬ ‫ו‬ ‫נו‬ ‫ולא אמרוי‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~ ~~ ~~~ים‬ ‫~~~~~~ ~~~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג~~~ ~י~ ~~~~~~~‬ ‫~ ~~~ ~~י~ ~~‬ ‫~י~~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~ים~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~~י~‬ ‫~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~י~~~י~י~‬ ‫~~~~~י‬ ‫~~~~ ~~י~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~~י~~~~~~~‬

‫~~~~~~~~~‬ ‫~י‬ ‫~~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~‬

‫הי' יו~ד מ~ות ~ם להבין‬

‫ל"‬ ‫וי~~נו ~רינו כמ‬ ‫~‬ ‫~~~ח ~ו‬ ‫~ם‬ ‫ינ‬ ‫מ‬

‫מתו~‬ ‫יכ‬ ‫תו‬ ‫ע~‬ ‫שמ‬ ‫חכ‬ ‫ם~ב~שיטות עפ"דמרן ב~~~‬ ‫מובן ה~מר‬ ‫ר~חה~מ‬

‫מ~שבני ב~ורי‬

‫בסו~‬ ‫~~ו'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ז~א ~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫בע~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~שנ~א‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫~~י~~~ו~ולא נ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~י~~אל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫בני‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הז~~א ~אנו~י~ו~‬ ‫~ש‬ ‫~לז~א ~נ~~א‬ ‫כן ו~~עה רצה להתג~ר ולמ~ועהלי~ה‬ ‫א~‬

‫"ש‬ ‫עח‬ ‫ו‬ ‫~~~יבי~ה‬ ‫~ב שלא יחז~עוד למציא~וה~א~ון לה~גלות ולג~ול‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~יד ולאיתגלה ויתב~ל ~ציא~וועי~זיהי'י~~~לאל~‬ ‫~~~~~~ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫בו ~ין שלז~~וא~כנ"ל ~לות וב~ותו ולכן ~~~י~‬ ‫~~ייש~אל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יב~~‬ ‫י כ~רבבכורו‬ ‫כ~ד ה‬ ‫ש~בן העליון הנ~~איש~אלול~ימת זה הי' מאכמת~ בכו~ו~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫מובן ש~ה"כלמכה ~רים‬ ‫ויו~א‬ ‫ישראלה~ליון‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י שהי' ההתגב~ות‬ ‫ה~ין על ~~המלך‬ ‫ישר~ל מתוכם כל"חוהי~נוש~~‬ ‫~רים להכותאת בכורי~ם ש~ו לבטל מציא~תו כנ~ל‬ ‫ת~~ע~כ הוציא אתי~~~ל‬ ‫מתו~ם‬ ‫בני בכו~יי~~~ל וכאמור‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~עה וחי~ו~‬ ‫~~ה‬ ‫כל"ח‬ ‫ל~'‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~~~~ הנקראהלל~גדול ס~כ~ו ~~וקים ו~יו"ד ~ס~ים ~~א~וניםמבואר‬ ‫בכו~ות יו~ד אח"כבה'י~‬ ‫הא~רון‬ ‫פס~ים~חריהםישל~וויןה~י‬ ‫יו~‬ ‫ששם מס‬ ‫פ~ו~ ושם‬ ‫הף‬ ‫סו‬ ‫לכ‬ ‫~ת ה"ה פס~ים הוא וניער ~~~ וחילובים ו‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫~לם ה‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ילי~ועה‬ ‫ויהיל‬ ‫עזי‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~‬ ‫י~~ ז~כ~ררלנו~בח ז~וני~ר ~חי~וי~~‬ ‫בי~םדיי~א~‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫נה חג‬ ‫כל~~ח~‬ ‫~~ר~ו כל" ~כי‬ ‫סו~‬ ‫הפס~‬ ‫הואוי~~פ"ה ס~ח‬ ‫~~~~~~~~‬

‫~~~ כ~‬

‫ע~‬

‫כמ~ בזו~ ובהאר~"~‬ ‫ובה~נ~‬

‫~‬

‫~~~~ם‬

‫~י~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫י~~~~~~~~~‬ ‫~י‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫י~~~~‬ ‫~י~~~~~~~~~~‬ ‫~י‬ ‫~~~~~ ~‬ ‫~י ~~~~~~~~‬ ‫~י‬ ‫י ~~~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~~~~~~~~‬ ‫~י~~~~~~~~~~‬ ‫י~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~י‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫י ~~ה‬ ‫וב~~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~ים הוא מ~ח~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫~~~ו‬ ‫~ד‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~~~ ~~‬ ‫~יא~ריואני~~י~י'ו~~~~ש‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~ו~ים ~~~~ם ~~~י' ה~~~ה‬ ‫~~ו~~ ~~~~יצ~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~~~ו~י‬ ‫~~~~~‬ ‫~~‬ ‫מ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~ה ~גימ'‬ ‫ו~'‬ ‫~‬ ‫ד~‬ ‫~י~~ה~~~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫בד‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~הוא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~~ו~ו~~~~~~~~~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫הכ‬ ‫~~~ ~~~ו ~~~ א~י ~~י~הצ~~‬ ‫~~לנ~ים~' ~י מלי~יה~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~י~~ם‬ ‫א~~~~ם‬ ‫~~ל~~י דו~י'‬ ‫או~יו~‬ ‫נ~א~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~~ם‬ ‫~וו‬ ‫ב~‬ ‫~ מ~‬ ‫ש~~~~~י~ו~~~ ו~ה~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~ ע~~~‬ ‫~~~~א~~~‬ ‫א~~‬ ‫~~~~~~~~כי~~צ~ים~י‬ ‫ו~~י ~~~ו~ ~~מ~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~סר‬ ‫י'~~~‬ ‫מי~~ ה‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫ב‬ ‫~~~י~~ ~~ו~ נ~~מ~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~ גאו~ב~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~ה‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~למ~‬ ‫~א~‬ ‫~ו‬ ‫~~ו ~~ וה~ד~‬ ‫כ~~‬ ‫~צ~ים ~ל‬ ‫~~‬ ‫ע~כ‬ ‫~~‬ ‫יו‬ ‫ם‬ ‫ל~ ~‬ ‫~~ב~ל ~~י~יו~~~‬ ‫א~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~~ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~י~~~~א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י~א~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~~~ל‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~~‬ ‫מ~ן‬ ‫י~~‬ ‫י‬ ‫~~~~‬ ‫בי~~‬ ‫מה~~~~~י~ ~~ב~~~~ווהבז~ומ~ה ב~הו~שהנ~~י~~~ו~~מ~~~ ~יד ~ל~~~~~ו~וגו~ ו~~~~~~~~~~ ~ו~י‬ ‫הי~ ~שה‬ ‫של‬ ‫נ~‬ ‫וגו~‬ ‫~~~‬ ‫ש~ ~~ ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫~ל~ני~~~~ה‬ ‫~ו~י ~ל~ זו~~~'~~~ו ~~~~~ל‬ ‫~נ‬ ‫~~~‬ ‫הו‬ ‫מ‬ ‫~כ~‬ ‫ו~די~ז~‬ ‫~י~ם~~‬ ‫~או~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~ליהם‬ ‫~גד‬ ‫י'‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫יו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ו~~ה ~בי~ו מ~~ותונו~ו‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫םז~~ ה~~ה‬ ‫ש~~~‬ ‫ב~י‬ ‫~יי~ו ס~‬ ‫ש~ד~~יםא~לכ~ישוה‬ ‫יא‬ ‫אר‬ ‫להוצי~ א~~מ~ לאיש‬ ‫י~עוד ~~חי' ה~~וה כ~וי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫האיו~~י‬ ‫ל~לה~זיר‬ ‫~‬ ‫ה~ני בבחי' אל"ם שלא‬ ‫לה~ם א~י~ם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יוכל‬ ‫~כל לעשות ו~דיי~ ולזה צוה לו ה~~~ה‬ ‫את ~יו ולאא‬ ‫ה~‬ ‫~~ו‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫י~~~םיעז~והש"א‬ ‫ל~בזהוא~למי פ~ה‬ ‫~לים ~~~ו‬ ‫~א‬ ‫י~~ל‬ ‫~~~י~סט‬ ‫לאדםכי~ו אל~םואגו~‬ ‫~מדת הענוהשיהי'ש~‬ ‫' ובודאייעמוד ~~~ו‬ ‫~יי‬ ‫~ה דברי הת~כ בפ' היכול~‬ ‫דו‬ ‫ב‬ ‫~ ~שות‬ ‫ה~"ה‬ ‫בז‬ ‫~ן‬ ‫כנ~ל וכן מו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫לם‬ ‫ופ~ש"י יושיעך מעצת ע~גלים ות~ו‬ ‫ו~~א משה ~ושע בן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫מ~ליםוהיינו‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫ך‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫המכ~~לי~םמאכלמהשפהחדיםנו~~להם זהי~~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫יעז‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫'‬ ‫בענין הי‬ ‫ינת~‬ ‫יו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~של ה~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫הזה וגם שהיינוב~יניהםכ~גביםוהיינוששם שולט הקליפה‬ ‫בע~יהם ~טן ~חגב ~~כגיאו~‬ ‫מע~יני~ם וכל זיל~ם‬ ‫שהם עזיםאב‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫~ה~ א~‬ ‫י מדהזו ו~ה‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נשוי~ם הי~ו‬ ‫ונ‬ ‫ה~~ ל~~~‬ ‫~ם‬ ‫~םגיאותא~~ה~בא‬ ‫ם‬ ‫~~~‬ ‫י ע~ העם ~זהוישכנ~~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫כ‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫~~בר עליהם כ~ו‬ ‫~ם‬ ‫~‬ ‫ש~ל~ל~~‬ ‫שה~ ~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫יל‬ ‫תמ~ה ~~בר~לע‬ ‫כ~ולזה‬ ‫~ ~ל~ות ~רים בב~~~~ו‬ ‫~~ ~~ ~ ענותנו~‬ ‫~‬ ‫יכ‬ ‫~המ‬ ‫~ ה~~‬ ‫~ו~‬ ‫ם~ו~~‬ ‫~~י~‬ ‫~~~~‬ ‫~ו~~י‬ ‫ל~ו~~ ~~~~ ד~ם‬ ‫כל~~לה~~ר ע‬ ‫~ת ה~~‬ ‫~ל‬ ‫~וז‬ ‫שא‬ ‫יה‬ ‫ו‬ ‫ל~ ו~~ ו~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ש‬ ‫~"‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ק~י"~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ו~~ ~ ~י~הע~~י~‬ ‫~‬ ‫כי ~~~ה‬

‫י~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~מרתי~ק‬ ‫י לישועהוהיינו‬ ‫מ~ים‬ ‫~ען‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~ד~ע"ז ו~עןהלל~‬ ‫~~~‬ ‫המק~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫עו~י ט"ז‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫כל המתגאה כאלו עו~‬ ‫כ~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ישראל והלל‬ ‫~הם גאות שנת~ר~ו ~וים ב~רים ו~דו מ~שיה~וה‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫ם~מינע~‬ ‫י‬ ‫~פ~ה ס~ח ואינםיכוליםלצאת‬ ‫הקלי~ה של מצרי‬ ‫~ות ~בחי'‬ ‫הנה כל הגיאות הוא ~י שא~נוזוכרגמדלרושתו~ורוממותושל ~~"ה א~~‬ ‫~י~‬ ‫~םגדלותו ור~מותו ~ודאיאין ב~יאותישת‬ ‫אבלמישמצייר~שכלו עוצ‬ ‫~‬ ‫יה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫לוגיאותכיהיתפאר‬ ‫כנפיםנגדארול~יאגדולוחזקעאכו"כ‬ ‫זבו~‬ ‫יהתג~רעל קליפות באלפ~ימ~אהל~~‬ ‫~ ~~לרצו ל‬ ‫כאקשצר‬ ‫ר~ות הבדלות ו~ה‬ ‫~ ~~ל ז~‬ ‫יא‬ ‫רל‬ ‫צי‬ ‫ממ‬ ‫י גאה ות~א כי גאה גיותניא ומ‬ ‫האגמיראוותאששלינרוהולז~הכ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה~~‬ ‫ויהילי‬ ‫עזי‬ ‫כי‬ ‫אותיותי"ק נוכל ~נצל מהגיאות כנ"ל וממילא נוכל‬ ‫מ~ליפות‬ ‫צא~‬ ‫מצרי~‬ ‫לש‬ ‫לעשות הפ"ה ס"ח וע~כ הקדימו ~תורה ~ת ~שה כמ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫י כל הכח שלהם שיוכלו להתג~ר עלמצרים ~מדהזוהי'וא~~~‬ ‫כל ישראלכ‬ ‫מכל אדם א~ר ע"פ האדמה ולזה א~רים בכוח~‬ ‫שלמשה~י'עניו‬ ‫~כחהענוותוה~פלות ~תלב~וי~אלאז ש~שפלנ~‬ ‫מאב‬ ‫~כרלנו ~ל"חהיינו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫יא~‬ ‫משה שהי'עניו מאוד ~~ל ה~ כח לה~ל~ליפות~ה~‬ ‫גי‬ ‫ות של‬ ‫~אל~י"~םיד~‬ ‫מצרים והאיר להם‬ ‫להיות ב~חי' פ~ה ס~ח וכאמור‬ ‫ש~שפלינו זכר ~וכל"ח~וי~נו מצרינו כל~חי"להמשך הדברים ~‬ ‫י~‬ ‫י~‬ ‫ה‬ ‫~~~‬ ‫דאחד לח~ירו אם הוא מ~יש ~איזה חטא עפ~~‬ ‫חס‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫לו‬ ‫אם‬ ‫ששו‬ ‫ימרגיש~‬ ‫~‬ ‫לואינ‬ ‫~ח~אכי לא ח~אתימעו‬ ‫אוהש~י~‬ ‫הה‬ ‫דימו‬ ‫~ים האהלח‬ ‫~בואר‬ ‫וסמ‬ ‫י~‬ ‫דשב‬ ‫מן החטא היותרגדול שהוא הגאות הנה‬ ‫י ~שבר לבו בק~ו ~‬ ‫רע לאדםא~ה ח~א ל~מים הוא לט~תו‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י~ל~בחטא ~דול ש~ו עי"‬ ‫~דבר‬ ‫ו~רים עתיקין ~ה ה~ הענין‬ ‫י הנה כ~ראמרתי~יאור‬ ‫~מד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~תוהעניןשמנ~~ש~והביטואח‬ ‫ש~ו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫~וה‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫הא~~~ ~~‬ ‫שה~‬ ‫ן בא~י ~וא ~~ה ~דולה כ~כ אם ~"ו‬ ‫~דמה והבינושאי‬ ‫אחת בעוןגדול ~וא~א ~"ל וסברו ~ ה‬ ‫~ ח"ו נ~~‬ ‫~‬ ‫מ~‬ ‫~ום~~‬ ‫י ש~ב~ לבובק~ו וזה ה~‬ ‫שא~ ~‬ ‫~~ה~‬ ‫~כ~‬ ‫~‬ ‫~ל~ כ‬ ‫~נ~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~נו‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫~י‬ ‫~תב~י~‬ ‫~ כ~~מדתו מדת ע~הה~וה~ כי~יקל~ ~~ ~‬ ‫אחו‬ ‫הכ‬ ‫מ~ מ‬ ‫ה~ ~פיע‬ ‫ענו~‬ ‫ל~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫לא ה~ יכולי‬ ‫~~ ~ ~ ~~‬ ‫~~~טב~ה‬ ‫~~ה~כדי ~י~ז ~ ל~ם‬ ‫~וי ~~ ל~ות‬ ‫~ ~‬ ‫~נ~ א~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ולא‬ ‫הנה‬ ‫לה~~ת‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~העי"ז‬ ‫עד ~"כ‬ ‫ל~ ~‬ ‫~~ות‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ה ~ ~ש~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫~'‬ ‫נ~~~‬ ‫~ ~~‬

‫~~~~~ ~‬ ‫שתיבת~ ~ ~ ~ ~~ ~~‬ ‫~‬

‫~~~י~ ~~~~~ ~~ ~~‬ ‫~ ~ ~ ~ א~‬ ‫~‬

‫ה~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י ~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~י~‬ ‫~י~~~~~~~‬ ‫~י~~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~‬ ‫~ם‬ ‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~י ~~ ~~~י~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~י~~‬ ‫~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~י~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~י~~י‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~י~~~‬ ‫~~~~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~~~י~~י~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~י~ ~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~י~~~~~י~~~~י~~~~י~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~י~ ~~~~~ ~~י~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~י~~~~~~~~~~~ ~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫י~~~~~~~‬ ‫~י~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~י~~י~~~~~~~י~~~י~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~י~ ~~~~~י~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~י~~~~י~~~~~י~~~י~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~י~~~י~~~~י~~~י~~~~‬ ‫~~‬ ‫ולר~ות נ~~יאבל‬ ‫ט~ומטיב ומוחל וסולחל~י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫במ"שכי חטאתי‬ ‫לוב מד~~ ל~יל~להארי~ א~~‬ ‫ש~ו‬ ‫~‬ ‫~~~ה‬ ‫אדב~י~עפ"~‬ ‫ונ‬ ‫~סוטה‬ ‫י‬ ‫ונ~~א לאכ‬ ‫ה'‬ ‫ף‬ ‫ד‬ ‫ב כו~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫יו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫וש‬ ‫ה‬ ‫ו~~‬ ‫~ז ולזה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫א~‬ ‫ע‬ ‫אהיינומי שנ~~ר‬ ‫ומ~ים כבשראזי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫אמר דה~"ה ~~אהנ~שיכי חט~תי וא"כ הואאין בו חטא היותר‬ ‫~~‬ ‫וא גאות ו~ר ~וחו ב~~~ו מחמלת~ה~~א ו~נני בכלל‬ ‫~~ל שגה‬ ‫שבש~לינו ז~רלנו וי~~~נו‬ ‫ו~~עת‬ ‫והיי~וכי בש‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫יב‬ ‫קהט~~שג~עלהד‬ ‫א~נם ~נה עםבני יש~ל שנ~ר‬ ‫~שהי' בהם‬ ‫יל‬ ‫~ר~‬ ‫ה~‬ ‫~ו‬ ‫יי‬ ‫חטא~עוןכי אםלא היוחוטאיםכה‬ ‫עי"ז לא‬ ‫ח~יוח~‬ ‫בק~~‬ ‫~ה ~שפללהי~נו זכר לנוהיינו‬ ‫ים‬ ‫וז‬ ‫ול‬ ‫~‬ ‫~ע‬ ‫שחט~ובמצב‬ ‫~א~‬ ‫~‬ ‫~ולא ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫~חו~י"ז וי~ו‬ ‫ו~ו‬ ‫ש~י"ז נתמלא ש~לות‬ ‫~כרלהם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ש~ו~ ~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫וו‬ ‫י ל~ולם חסד‬ ‫מצרינוכ‬ ‫~‬ ‫~ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫גאלתנו ד'א~ינו ו‬ ‫זנת~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫בה~ם‬ ‫~ ~ ~ ~ ה~~ריםבזהי~ל‬ ‫המ~‬ ‫מ~~א~רתי ל~~ ב~רים ל~ע~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ב~ריםוי~יאנו אלקינו מ~ם‬ ‫~קה ו~~ע‬ ‫בש"ס ~~ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫נ‬ ‫~שישראל עושין של‬ ‫בנים ל~ום~ינו‬ ‫~'‬ ‫מק~‬ ‫~ ~ענ"וא~שלבז~ נ~~אין‬ ‫הוא דעת יה~א בש"ס‬ ‫~~‬ ‫ב~‬ ‫עבדי‬ ‫~שי~ בזמן שאתם‬ ‫ם~אתם ~ בנים ואם‬ ‫ניו‬ ‫~ד~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫נ‬ ‫מנ~‬ ‫ו~ייםעבדיםוה~נין הואכי הקב"ה ~אס~דא~‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫~יןמנ~ בנים א נוהגי‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫~אל‬ ‫~ום‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫יםעל~ונ‬ ‫ה~‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫והכלל~"וו~א לטובתי~כיח~ואין‬ ‫עושין‬ ‫~~‬ ‫של ~"ה הנה הםבבחי' בנים ~~ום אז הוא החטא יותר ג~ל‬ ‫וכמו‬ ‫הנביא‬ ‫בימנש~‬ ‫א~~י~י'א~ בנים גדלתי ~וממתי‬ ‫~~‬ ‫~ןא~‬ ‫שאיןש‬ ‫~‬ ‫ו~גדול כ"כעלימ‬ ‫ן הכעס‬ ‫~ם‬ ‫אםאינםבבחי'בנים ~ ~חי~ ~דיםאי‬ ‫אם ~וברים ~ונו י~ב"ש א~ןר~אם י~אל ~ושים‬ ‫~ל ~ום אז‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫חבהיתירה נ~~ת להם ~קראים בני~ למ~ום והם רשומיםבתפיליןדמר~‬ ‫ומיגו‬ ‫י גדול א~רלו א~ים קר יםאליוהיינו שא~~ נקראים בנ~‬ ‫לי כל בכורשהוא י~אל‬ ‫ל~מלקמו~ם והפ~ה ראשונה של התפילין‬ ‫מה‬ ‫~נ~איםב~ןבכ~רבסוד בניבכ~~י י~ר~ל‬ ‫ה~ ק~ וזה הוא‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫חכ~~ל בש"ס~סנהדרין מ"ו‬ ‫עה‬ ‫~מן ~אדם מצטר שכינה~מ‬ ‫נ~אומרת~~י‬ ‫מראשי ק~ימ~רועי והיינו כשהאדם מצט~ר בע"כ‬ ‫מחמתעונותיו ש~ו‬ ‫ע~א~‬ ‫ה~‬ ‫י~יו‬ ‫~ד~‬ ‫~ל~ני~מ~ר~אש~י~‬ ‫נ~‬ ‫~‬ ‫~ ~ו‬ ‫לה~למע‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫יי‬ ‫~~‬ ‫ס‬ ‫~מה‬ ‫ל‬ ‫~"~ליו~~ה~ח~טא~"ו~ממילאינצ‬ ‫~ו‬ ‫יס‬ ‫~כי‬ ‫~ם~ק‬ ‫י‬ ‫~ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~כר מאמרי ת~~‬ ‫~י~ני הקדוש בבני יש‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~רועי ~פש"י~ זק‬ ‫ח~‬ ‫ובשאר‬ ‫~ושכבמע~"~כאי א~ר להקל ~ונשהחטאים‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫את~ אלו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מלא‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫השכינה‬ ‫טו~נת‬ ‫בבחי' ~דים למקום ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫עבו~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫של בנ‬ ‫~ם‬ ‫~ר‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~וממתי‬ ‫שי~ וש"י‬ ‫מם‬ ‫לו~מו‬ ‫ש~וזבהז~הוא‬ ‫הדברים ע~ים‬ ‫י~כנ"ל‬ ‫~נאמר בהם ~~נו בבחי'‬ ‫היינו ל~~ה במצריםהיינובנ~יפ‬ ‫~ר~ה גרם ל~~לשלא ל~שו‬ ‫ה~ת~ונושל ~ום‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו~י"ז ה~ מ~ונים ביסורים וע‬ ‫ק~ה‬ ‫וב~נים ולא‬ ‫בחו~‬ ‫הי' ~צה להנצל‬ ‫אלא במה ~רא אותם ה~ב~ה עבדים שלא‬ ‫~‬ ‫ייס‬ ‫~ז‬ ‫הע‬ ‫הפגם ג~ול כ~כמו‬ ‫הן‬ ‫יי‬ ‫וריה~יתה השכינה א~רתקלנימ~~ישהוא הת~יל‬ ‫של הק~השנאמר בהםומי~וי ~דול לוא~ים‬ ‫ס~כנ~ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫רחמי הש"י עלינו ב~יל שכינתו א~~ה וי~יא ה"א‬ ‫ביד חז~ה‬ ‫אכתנז~‬ ‫כנ"ל ~הה~~‬ ‫ובזרוע נטויההיינו מה‬ ‫ין מה ~נו‬ ‫ז~‬ ‫~‬ ‫ק~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י רע~ק‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ב~~ס‬ ‫או~ים פותח את ~~~ את ~י‬ ‫כ‬ ‫א~‬ ‫י~‬ ‫פחתי ~סתי~ ולפי‬ ‫~~‬ ‫יד~ש~רעותי מ~י‬ ‫~מ~‬ ‫קי‬ ‫~י‬ ‫ה‬ ‫~י שהראעלו~תי את מעשי הוכ~ההשכי~ה ~ ב~ינו‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫כי‬ ‫ע‬ ‫ו~י~‬ ‫נו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫ע‬ ‫~ב א~‬ ‫ב~ס~‬ ‫נ~ראים ~ים ל~ום רק~בדים כנ"ל קיי"ל להמל‬ ‫כ‬ ‫את‬ ‫א~‬ ‫ה‬ ‫"ג‬ ‫יני ~~ך ~" ע~‬ ‫~~דשי~ל הרב ~מר ל~בדו ע~ עמיוו‬ ‫ייט~ש~~ע"~‬ ‫~~י ~פ~תי את‬ ‫~ ~ך‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~ס~‬ ‫ע~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫יכול ~~ ~ ~‬ ‫~ב"ה‬ ‫~~ח את‬ ‫שלו כבי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~ כ~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫התפיל~‬ ‫~~‬ ‫א~~י‬


‫~‬

‫~‬

‫~~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~י~~~~~~~~~~י~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~י~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~יג~ ~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~ ~~~~י~~~~~~י~~~~~י~~~~~י~~~~י~~~~ ~~~~~~~‬

‫~~~י~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~י~~~~~~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~ ~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~ ~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~ ~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~י~~~‬ ‫י~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~י~~~~~~~ ~~י~~י~ ~~~~~~~ ~~~י~~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~‬

‫~~ ~ י~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~ ~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~‬ ‫~י~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~י~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫י~~~‬ ‫~~~~~~י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~י‬ ‫~~~~~~י~י~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~י~‬

‫~~~~~~י~~‬ ‫~~ ~~‬

‫~~~~‬

‫ומיגויג~ול לו אלקים ~רו~יםאליושאנונ~~אים ~ל‬ ‫א~~‬ ‫בנ~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מגיע לנו ~נסהואין ע~פ התו~ה ~~~~~ה יאמ~ לנו ע~ה ע~~‬ ‫מ‬ ‫ל~זנ~~ ~~ושאנונותנים שבחוהו~י' ~מוי~~' ממצריםגאלתנו אל~נו‬ ‫יי‬ ‫~נ‬ ‫~י‬ ‫~וע ~~ו~‬ ‫ומבית‬ ‫פ~יתנו~יינו~ה ~י'‬ ‫מצ~ים ~~יאנ~‬ ‫נואב~‬ ‫מ~~‬ ‫ל זמןשהיי~‬ ‫~ב~~ נהי'נ~ראים‬ ‫וכ‬ ‫מ~~ כ~‬ ‫י"כ~למ~מילא ב~ב זנתנועבשדע~"פ ~חש~לאה~ ~ות כהבי~יו~ל~ראי~‬ ‫ים וע‬ ‫ע~~‬ ‫~קב"~‬ ‫לומר ~ו‬ ‫התו~ וכאמור‬ ‫עמי ואינ~‬ ‫~~~ ~ים ~~ומם ו י~ל‬ ‫~~עפ~"ש נזחנ~את א~י~ם התהלך נח הכל‬ ‫וכל~~ל את א~יב‬ ‫ם~ נח וי"ל‬ ‫מ~ק~ים שם ~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫פ‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫הל~‬ ‫~~~~‬ ‫יי~א~ לא~התנאניי‬ ‫ח~א~~ל~עו~~~נ‬ ‫~~~~~"~חא נייחאאל~עליוניםנייחא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~נ~לזזצללה"ה הנס~ות ל~~י~‬ ‫הרב‬ ‫עיר~~יש מ~~ש מבע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫מ~~ת‬ ‫עה‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫פ~~ל~ות ~~~גא~‬ ‫~~די ~הצ~נע~די‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫וב~ת‬ ‫ע~~‬ ‫~'‬ ‫וע~ ~ומ~~ ב~~ בבח~‬ ‫לכ~‬ ‫ביח~‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ~ות‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~ת~‬ ‫ש~י אדם ומע"~‬ ‫~ל שעוסק‬ ‫~~‬ ‫בפ‬ ‫~ב~ה גם‬ ‫הנה‬ ‫כלא‬ ‫בת~‬ ‫ל~בנזימ~ הוא ~אי~‬ ‫~‬ ‫לעי~ ~ש~י‬ ‫י‬ ‫~~ ~‬ ‫~י עב~ת ~ ~נ~~‬ ‫אם‬ ‫~~םוביחכ~ולי‬ ‫~ ~~א~ם‬ ‫~ נ~‬ ‫~מ~ ממעש~ ~ ~~ א~ או~ו ~~‬ ‫~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ן~~~~~~~~~~~י~~~~~י~~~~~י~~~~~~י~~~י~~‬ ‫~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~ג~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~‬

‫~~~~~~~‬

‫~~~~‬

‫~י' ~ברי ~ד~~ הנ~לע~‬ ‫~מר‬ ‫~לה~ונ~ת‬ ‫~ד~ות‬ ‫אאמ‬ ‫צו‬ ‫זי‬ ‫~ות‬ ‫~ר‬ ‫וו‬ ‫בד‬ ‫יק‬ ‫~‬ ‫מד~לםנייחאל~ליונים‬ ‫ללה~~ לונ~י~א לעו‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו~זת~מים הי'‬ ‫נח נח ע~ה~~‬ ‫נייחא לתחתוניםהיינו ש~~ד ה~"י ניי~ו~‬ ‫הנג~ות לנו ול~נינו עולםע~כ‬ ‫דרך ~ב~תו ני~חא לו‬ ‫מ~~יו~~נ~שוונ~~~ו‬ ‫~ות~‬ ‫כדר‬ ‫~~‬ ‫ה"‬ ‫ו~‬ ‫ו~~‬ ‫שו‬ ‫כראוי גם~ייחאל~ולם שילמד‬ ‫ואיוםלת~~ עבודתו ~י~~~וגם‬ ‫~~כל‬ ‫~ השומ~'‬ ‫הם עבודה זו כנ~ל עכ~דה~~~ וזה שאנו אומ~יה‬ ‫בפי ישרים ~תרומם‬ ‫דר~‬ ‫מנ~ימים‬ ‫~' בד~ ~~ מלשון ~ועל ל~ח~ים שע"י‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ז ~ו~‬ ‫ו‬ ‫~ת‬ ‫יו‬ ‫ז~~‬ ‫~כל ש~יםעי~‬ ‫~ו ~כל‬

‫בפ~~ו~‬ ‫~י‬ ‫גור~~ שתתר~ ית~‬ ‫מקלס~~‬ ‫~ה ית~ר‬ ‫~ל‬ ‫~ות‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~~י א~תי~ ~ודשו~‬ ‫~ ~ ~ ~ ~ חובת ע~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫ולהל~‬

‫~‬

‫~~~~ ~‬ ‫י ~~~ ~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~~~ ~י~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~י~~~~~~י‬ ‫~~~~~~~~~~~יג~~~‬ ‫~~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~י~~י~~~ ~י~~~~~י~~~~~~~‬ ‫~~~י~~~~~~י~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~י~~~~~~~~ ~~‬ ‫י~~~~ ~~~~~~י~‬ ‫~~~ ~~~~~~‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~י‬ ‫~~~‬ ‫~ותו ~ו~דה~~יבנגל~א~נםיכו~ים ללמוד מ~~~~ו מש~~כ מי‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~~ו‬ ‫ס~מ~‬ ‫~יום‬ ‫מד‬ ‫ו‬ ‫ומצות‬ ‫ו‬ ‫גם בנגלה~י‬ ‫ן~ני ~~ם מגיע להם ~ובה ~ל~‬ ‫וגם בניומע"~ הדורות הב~ים זוכרים‬ ‫עבד ~~ודתו ת~ה ו~לי~ה‬ ‫~כ הנס~רו‬ ‫א~‬ ‫גםוכה~םכ~~שיוה~ובים וזה שא~‬ ‫ה~תל~'אלקינומי ש~ובד‬ ‫אז יגיע‬ ‫ה~סתר בבחי'‬ ‫לכת עם ד'‬ ‫~ושי‬ ‫י~‬ ‫וע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה~לי~יםול~ניו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫בת‬ ‫למו‬ ‫ל~ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~קי~‬ ‫~‬ ‫ד~~‬ ‫התי~ו~‬ ‫~חריולאיגיע המעלהמ~~"כ הנג~ותמי שעובד ה~"י ב~להלעיניכלה~נ~י'‬ ‫ל~מועדברי אל~יםוללמוד עבו~ה אז נעשה התי~ון לנו ולבנינו‬ ‫זה ~וף כל‬ ‫הבאי~~ולם ש~למדו ממע~~ו וילכו ב~דכרי~ו ל~~~דה~~י‬


‫הד~ים‬ ‫~לל ל~ח וכו'~‬ ‫בי~ המ~א~ים ~~~י~‬ ‫~~ו~ל‬ ‫ם~~ממעל‬ ‫כי‬ ‫~שבות אל ~בך~‬ ‫~ותן~‬ ‫וא~חנ‬ ‫~‬ ‫מו~ר‬ ‫ה~שה‬ ‫עוד דהנה ידוע‬ ‫~‬ ‫~היצבהא"ראלבי~ואותו שא~ הא~האט~ובה אי‬ ‫בס~‬ ‫ה~~‬ ‫הן‬ ‫~ת הן‬ ‫בת~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫~כע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫עבודה‬ ‫~ש‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ל~ןבבה‬ ‫ב~ו~נ~ וכ‬ ‫כ"נ הו~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫בת~~‬ ‫פ‬ ‫ב~רהמ"~‬ ‫' חשש ~י' ובב‬ ‫~ין פוב ~תפלל בקול ו~פי והתלה~ת יהי‬ ‫בבהכ"נובב~"דב~שאיאו~‬ ‫שפה רפה וקולש~ ~ה‬ ‫~ת‬ ‫~‬ ‫דמ~‬ ‫ישפת~‬ ‫~יותלפוב~ביתויש~עוכן י~~אבתבוהמב"בד~תאו~י שלא יבואלי~‬ ‫~‬ ‫יהו‬ ‫ל~ בזמןשאין~ איש‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫~א~וי~‬ ‫~~~הזמן ~כו~וע"~‬ ‫~בור ~~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ערל~יו נו~לחבלי~ינה ע~לעי‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫זיכ‬ ‫בלי~‬ ‫~מרי‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫החכם בית מלא אנשים כא אין שכן‬ ‫כלאיש כ~‬ ‫הגם שהואבבית‬ ‫ן ~ם‬ ‫ד~ אדם‬ ‫ידמהבעא~~~כאלואי‬ ‫מ~~מאונשויי~‬ ‫ש~בהתלה~~תהממה~~‬ ‫בכבודו וב‬ ‫~חזצדיק דרכו ללמוד ולהתפלל‬ ‫וב~ש~‬ ‫הקב~~‬ ‫~~~א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ו~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~‬ ‫~ר~‬ ‫~ת נ~ר‬ ‫אה‬ ‫~~ראו~יתב~"וש~ שהוא~דו י‬ ‫~~וישמעולא~~‬ ‫~ו‬ ‫נש‬ ‫~ע‬ ‫ל‬ ‫~~~~~‬ ‫אי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ו~ות‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~~~הולא~אי~שימם‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~ך‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫בו‬ ‫ש‬ ‫היהי‬ ‫ןעוד‬ ‫הפס~ת‬ ‫פיר~ ~תח‬ ‫~ים ממעלועל‬ ‫~ינו ע~~ש‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫יעבד~ וי~‬ ‫~מ~ש~כ והאדם י~ע את~והאשתוהיינו‬ ‫מרמז ללשון חיבור‬ ‫האכ‬ ‫"א‬ ‫ב"‬ ‫תו‬ ‫שו‬ ‫שתת‬ ‫~~~~‬ ‫וא~ת א~ר~תוועדב~יה~~נובבהמ"דע~‬ ‫~בודתה~~י~בבה"כ‬ ‫~ ו~ות אל ~~ךכי הואל~~ד~‬ ‫אר‬ ‫ה~"י הלאיש חשש~יי' ~זה אמ‬ ‫לבך ל~הת~ק א~~‬ ‫ב~מים ממעל ובבמ~דמ~תחת~ין עודהיינו‬ ‫בהקב"~‬ ‫י~אדם‬ ‫ואזיה~בעיניך‬ ‫ון‬ ‫םתכב‬ ‫ו~~ הא~ מתחתאין שוש‬ ‫ע~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב~~י‬ ‫לי‬ ‫י~ מ~‬ ‫דח‬ ‫והיינושהקב"ה מ ~א~‬ ‫יהור~‬ ‫א~ביתמלא ~ ~ כאלואיןאיש~~ד‬ ‫~~ז מובן‬ ‫הש~י בבה‬ ‫ננ~י~‬ ‫ח~ והרע בא‬ ‫מ~‬ ‫~אמר ש‬ ‫ך ~~תי~ל~אורה מ~ן ~"ל‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~תהע~ב~וה~לך~בדך‬ ‫אי~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~עו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫שהתנצל‬ ‫על‬ ‫מזמן‬ ‫~מ~‬ ‫שאל"~‬ ‫א כ~ת‬ ‫ית~לל עתדהע"~ ~הת~בותי~ןכייש~י אדם ~מ~ו‬ ‫~~~י ~~ו ~ק ימתין זמן א~ר אוה ~שיבא‬ ‫~~‬ ‫ע~~ה שלי~~~ל‬ ‫למקוםא~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ואז‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ו~‬ ‫י~יש~ל~~י‬ ‫~ר~ ~~ט~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ב~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~עב~ת‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫~צ יו~‬ ‫י~ אותי‬ ‫ה~ ~~תי לר‬ ‫~"~‬ ‫בע~~~‬ ‫~חי ~ל~י שאנו‬ ‫~ ~נו‬ ‫ן ~ש~ים ומעריבים בבת~‬ ‫וז~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~יי~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~יינ~~ו ~~שי~עי~ ~ע~~ ~ה~‬ ‫ש~~‬ ‫~ו~~ו~ו~‬ ‫אי"‬ ‫ן~~‬ ‫~נו~~~~~~אי~‬ ‫~י‬ ‫~~ ~~אצל‬ ‫~נ~~~שים‬ ‫~~~ב~ת~עב~ת‬ ‫~~תי~ם‬ ‫ש~ ו~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ע~‬ ‫ו~~ה~ת ~ ת‬ ‫מ~הקב"ה לבדו כנ~ל כא~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫בכל ~~~‬ ‫~‬ ‫~~ת ~ ב~~‬ ‫~ ~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫מ~~ד~‬ ‫~~ ~~‬ ‫ו~~‬ ‫~ת~‬ ‫ולה~ ~‬ ‫~~‬ ‫~ואי~ מ~ע~‬ ‫וימ~‬ ‫ת~חת~~ו~‬

‫~י~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~י~ ~~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~ ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~י~~~ ~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~‬ ‫~י~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~ ~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~י~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~~ ~~ ~י~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~ ~~~י~~‬

‫~~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~י~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~י‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~י‬ ‫~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~י~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~~~~~י~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~ ~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י~~ ~ ~~~ ~~~‬ ‫~~~י~~~‬ ‫~~ ~~~~~ ~~~‬ ‫~הלות מח~ש‬ ‫שכןחובת כל היצורים~פ~~ך ~ל~~~י לה~ות~לל‬ ‫~‬ ‫כ~ ש~ו~ייםהורלא~~ניך נחשבאצלינו ~שר ביתמלא א~ים כאלוא~ן‬ ‫כנ~ל‬ ‫א~‬ ‫וכי~‬ ‫~‬ ‫ב"ב והעלנו לתוכה‬ ‫על הגפן~ ו~הירושלים עיר‬ ‫ושמ~‬ ‫~ ~ ~ ~בב~~~ה וצ~לכיון שכבר ~מ~ו הקו~‬ ‫י~ו~לים ~~ר‬ ‫~~ששאיךא~~‬ ‫ח~רים‬ ‫ושמחנובבנינהוי~לב~~םובנ~~ה‬ ‫מ~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~ש~‬ ‫בברכת~~י~ שמחנו‬ ‫~ליהו‬ ‫ע~~ך וב~מל~ות בית‬ ‫פ~‬ ‫~שיחך ~הופטעו‬ ‫~~‬ ‫"ד א~"ק ~ א~יז‬ ‫~צללה~ה ~בי~ב~י י~כר‬ ‫~א~וןסו~~‬ ‫ות‬ ‫בס~ ~ון ~חהכי ~‬ ‫גה~‬ ‫~במ~ר ~מהימ~תאאה‬ ‫צ~מתעלס ~ ~ל‬ ‫~איש‬ ‫חה‬ ‫~ו‬ ‫המק‬ ‫ע ב~חשיבא לו א~ה ה~‬ ‫~~‬ ‫יל~~יב‬ ‫שגיע כ~~~‬ ‫~‬ ‫ו~~ובה ~מחה בה‬ ‫חשב בה‬ ‫ה~ה‬ ‫~ ו~ימ~‬ ‫את אשתו‬ ‫לק‬ ‫~~ו‬ ‫~ו~ א~תי ~~ ~ו‬ ‫~ ו~ה‬ ‫ה~ח עי~ש ל~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫א~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~מתא~~ כי~~~ ב~"י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מנ‬ ‫~ה שמת‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫~תכח‬ ‫~ה‬ ‫~ת‬ ‫~~כי ~~ל~‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ביא ת~מין ה~ ~א"~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫בע~‬ ‫~~ה ח~ חי‬ ‫ל~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫בכ~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ע~~ ~י‬ ‫~ע~‬ ‫ע~~‬

‫~ ש~~~~~~~י~~~~‬

‫~~ ~~~ ~~ ~~~~~י~‬ ‫~~ ~~~ ~ ~ו‬ ‫~~ית ~ ~~ ~~~ו~ה‬ ‫טל~"ל‬ ‫~~~ב~ח~~ ~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~‬ ‫~א~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~ב ה~~~~ו~תפללים‬ ‫~~~יא‬ ‫~ ~ליהו~ב‬ ‫~‬ ‫~ית‬ ‫~~ ~א~יא‬ ‫~ת ~מ~ ~ ע~ל~ו ~ ~‬ ‫~ ~~ א~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~פ~~‬ ‫~"~‬ ‫~~~‬


‫~~י נ~ ~~~~י~~~~י~~~~~~י~י~~~~~~~יי~~~~י~~~~~~~~י~‬ ‫~~~~ ~~~ ~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~ ~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~'‬

‫~~י~‬

‫~המ~קואנו ~~יםלזה תוחלת ממו~כהאלא שאנומ~~שים‬ ‫~~‬ ‫גת‬ ‫היום ונהי' ~~חי' ש~~ה ונ~~"ה על שהש‬ ‫ינ‬ ‫יהב‬ ‫'~הגאולה‬ ‫ר‬ ‫נ~‬ ‫שמחכ‬ ‫יע‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫~~ר~וינו לה וזה הוא ביאור הד~רים~אנו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ו~נה‬ ‫~ו~לים עיר תיכ‬ ‫כי‬ ‫אפםלל‬ ‫ושמחנ"ו~~נינהוהיינומת‬ ‫וה~לינו‬ ‫י~תפלם‬ ‫הפ~ו~‬ ‫~"ש והוא‬ ‫י~ו~לים ~כל עת ו~כל‬ ‫כ~‬ ‫ות‬ ‫~ה~שלו~~י ה~~ה~וא~~מ~ק~לתל~ניולתי‬ ‫ןונ~‬ ‫~‬ ‫עינינו רואותבבנינה‬ ‫~~ה מ"מעהינהה~~זה לנו ב~~~' ~~ו~ןכיון שאי‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫להנו~הממ~זהק~חי' שמ~~ה ו~רזקר~ב~ח~יו' עינינוכנו"יל~מא~~חל~~נו ושמחנ"ו ~בנינה זהאי~‬ ‫~~ו~~‬ ‫~עזה"‬ ‫יה~‬ ‫יינו‬ ‫~~אה כ~ר~~חי' ~~ח~ה ~חמיו חסדיו‬ ‫י~ו~ת‬ ‫וא~~‬ ‫עה"מ המו~וארו~ב~ה~י ~ ~לקים‬ ‫~~~~~ י"ל ~~קדם ד~רי‬ ‫היצי~ה הר~‬ ‫ע~ם‬ ‫~וב שויםובכן ~ומדיםש‬ ‫כי‬ ‫~~~‬ ‫מיכאל וכל~נותיו הב~עדוול~~~ם וס~משו~כל גינדא‬ ‫ו~דילי' זהלעומת זה המלא~‬ ‫~מיכ~להוא סוד וס~מהואצ~~ה וע"י ה~םאל~ים במילואו ההי"ן‬ ‫ו~~ר~‬ ‫ל~‬ ‫~ה מכניע מיכאלרצ"‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ס~מ‬ ‫ובזה מובן הי~ב‬ ‫מצ~ה לרצ"הע~ש‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~ענין מה שתקנו רז"לו~~~ת~~~לת ש~רית ב~י~ון עולםהיצירה לומר שירות‬ ‫~תשבחותוהללויות לה~י~תכי נודע מדברי ה~ו~לים כי ~סוד השם הל~ל‬ ‫שסגולתולהכני~ה~לי~ות ~הואר"ת ~להודיע "ל~ני ~האדם גבורותיוכי בנ~‬ ‫~דם הם ~~לי~ות ~ניודאדה"ר‬ ‫לה~י~ת‬ ‫רוחין וש~ין וע"י‬ ‫ה~למלדיי~‬ ‫שמ~‬ ‫נו ב~ולם‬ ‫~~~ידים‬ ‫ולזה יתכן~ושל~ינ~ו כלענין‬ ‫ה~ום ש~ו~ים מחנות ~ל הל‬ ‫אעי~‬ ‫ונ‬ ‫נכ‬ ‫~~ כי~םוה‬ ‫~נותלוזיהו~לעומת זהוצריכין‬ ‫~יצי~ מיכאל ~ם מחנותיוי~חו להכניע את הס"מ עם כל ~חנותיו‬ ‫~פ~‬ ‫~המל~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫ם"~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע~ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫ג~רותיוע"י ~יעים ונ~לאו~‬ ‫~~העו"צייאנומ~ים בסוד "לה~יע~ל~י "האיד~ם~~‬ ‫ל~לי~~‬ ‫~עשה ~ ה רצ"ה‬

‫~~י~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~‬ ‫ו~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~י ~~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫י~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~י~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~י~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~י ~~~~יי~~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ז‬ ‫~~~~~~י‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~י~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~ ~‬ ‫~~י~‬ ‫~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~ ~‬ ‫~~~~‬ ‫~~ ~ ~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫י~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~~~י~~ ~~~‬ ‫י~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~י~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~י~~~~~‬

‫~‬

‫כשו~ר ושח א~א ~ו~ר‬ ‫כאוריום ~~~ת‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ב~וד ~~~ית‬ ‫~~לילה ויובןע~~ד ה~~"ז ~~י~ון ה'דףכ~‬ ‫א‬ ‫רשות ~בלילה המלכות יו~ת לעוה~ז ב~צמהב~‬ ‫ת~~ל~לנ~~א‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫לה לש~ר א~תה מ~לי~ת החיצונים ע~י ת~~לת‬ ‫ת‬ ‫~ורה כל‬ ‫י~~~‬ ‫י~‬ ‫כ‬ ‫צ~וי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫עד ה~~ר ~א~א ב~לה לנ~~א לה~ל ~ן ה~~צונ~ם ב~ודו~לן‬ ‫ו~‬ ‫א ז~א‬ ‫יו‬ ‫ה~‬ ‫כיבא הש~ש ר~ל צפ~א~~א הש~ש ~‬ ‫~~~~גותא‬ ‫םי~‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫~אז ~ה‬ ‫מןע~ה~~צו~~ם בליל פ~~ כ~יבלי‬ ‫לש~~י~ים ל~'‬ ‫כי הלישלוה~הפז~ה~הי'לילה כיוםוהנ~~לא היתהצ~יכה‬ ‫היינוא~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫לש~~~‬ ‫~אל~~יתפילה ותורהכיהוי~יהאי~‬ ‫~ל י‬ ‫שהוא ז~א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~~צמו שו~ר אותה‬ ‫~מ~ר~ו~~י~~ו א~~פ‬ ‫ועבר~י‬ ‫~~‬ ‫~ל‬ ‫לי‬ ‫~~‬ ‫~ש‬ ‫ור~ז~‬ ‫~ת‬ ‫צו‬ ‫מ~‬ ‫א~~דמט‬ ‫~אבל‬ ‫בה‬ ‫~~ה~הואבעל‬ ‫כ~‬ ‫~~לילה אע~כ וה‬ ‫~~‬ ‫א~לנ~‬ ‫ה‬ ‫לאכו~‬ ‫ש~טת‬ ‫~~‬ ‫בין ז~א‬ ‫י~ב~וה"ר עתה בגלות ~יש‬ ‫~יל~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל~‬ ‫יו‬ ‫~ר‬ ‫מי‬ ‫~בכל גליות כמ~~כ ~ש~ס ~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~שכי‬ ‫ה‬ ‫ע~ו‬ ‫י~~ולבבל‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫כ‬ ‫שכינ~ עמהם וכ~ אבל ז"א ב~לה נחי~ ע~ ו~~~י‬ ‫דע‬ ‫~‬ ‫~ת‬ ‫מו~~ל~‬ ‫~היינ‬ ‫~כ~‬ ‫ביום כמ~~כ בת~~א ~ב~~~ר ל~ ~הגלו~‬ ‫אה‬ ‫ל‬ ‫~א~‬ ‫~ת ~ו~ה ל‬ ‫ש~‬ ‫ה~דושה‬ ‫~ינה ~ת~ת ע"י~ב~לה ע~~כ~~צרח‬ ‫וגם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫וה‬ ‫ליל‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב~~~~כ‬ ‫~א~‬ ‫~ותי‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ אע~~ שהאיר ה~ר ~הי'מה~~וי‬ ‫ע~‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫הרא~ה~~~~~~~‬ ‫חגו~~‬ ‫י‬ ‫~~א ~אול~ה~‬ ‫~ו~‬ ‫~ו‬ ‫~מ‬ ‫~כ‬ ‫הפסח‬ ‫~~~~~~שיב‬ ‫יל‬ ‫~ל‬ ‫~~בלי‬ ‫~י'‬ ‫~שה‬ ‫~~~~ ~~~~ ש~~‬ ‫~ק~~‬ ‫~ק~"ה‬ ‫ו~אירכאור ח~כת‬ ‫בז~~מו~~יכול‬ ‫בילו~~לה כמוליל~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫להז~~ג במ~~תא‬ ‫ביו~וכ~מ~~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ול~~ ~‬ ‫~~‬ ‫יב~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~~י~‬ ‫~י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~~~~י~~~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~ ~~י~~‬ ‫~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~ן‬

‫הודעכי היוםאף לך הלילה ע~מ שאמרתי ~ארדברי‬ ‫~~~ר~ת ~ כישן כמשנה~הנהאנו מב~ים בליל שבת הפייט~‬ ‫ב‬ ‫שתר~מ~‬ ‫ו~ה~לו‬ ‫יו‬ ‫החו~ינ‬ ‫~לותי לגאל‬ ‫מגלות"י~אלינו ב"ב אמנם‬ ‫~ילכ~ורה‬ ‫ימ~ש רב~ו בפע"ח ~פ~ה משער למי~‬ ‫ע~‬ ‫ע~‬ ‫ה~~‬ ‫בסודוימיה~~ים לאי~ב~כ‬ ‫בהשבעים שלגלות~לה~ז~אבסודה~~יטאוכלהראו~לתתמאו"אלז"א‬ ‫הפ~ים~‬ ‫מסתל~ים~י~‬ ‫~מ~ וניתנין כולם לרחל נו~א ~"א אמנ~ אח"~ כא~ר ה~‬ ‫פא~פהי' מהראוי שאחר שנס~ל~ו‬ ‫התיקוןבימי מ~~כיואסתר‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫המלכותוניתנין לז~א‬ ‫ההא~ שה~ ה~י~‬ ‫מ~‬ ‫~ו'‬ ‫בז~‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫א~‬ ‫ה~‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫~~~~ ~~~~ ~~~~‬ ‫~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~לא‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫בה‬ ‫מן רחל נסתל~~א~פ‬ ‫סילוק‬ ‫כל ~~רה שהי'‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ה~לו המוח~‬ ‫בזמ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫~ה‬ ‫ית‬ ‫י~‬ ‫עב‬ ‫~ת הוא הנותנות טרף ל‬ ‫ל~כוו‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~מ~לה ~בזה~‬ ‫כי ל‬ ‫יותר‬ ‫אור הנ~~ע לה‬ ‫וחוק ~ערות~ וכמלו~מה לההארה‬ ‫י~‬ ‫ג~‬ ‫שי~ ב~ביא סמ‬ ‫יכולהל~~~יעעלינו טובות‬ ‫א~יותר ~ע"י מלמעלש~יסו~ו‬ ‫מב~~םסו~‬ ‫מהנו~באכביכולו~פ~~ודע ולזהית~ןויו~~ הי‬ ‫~‬ ‫~ר‬ ‫ו~‬ ‫ד ~א"פ ביחש‬ ‫או~‬ ‫אערווד~בגילוו~~~י ~אלינוהיינוכי גם כ~~ג~~~נושיהי'ה~‬ ‫מליינם‬ ‫אחש‬ ‫יח‬ ‫ת~אר ~~ל~ות ~מ~לתה ~י'לה ~~~ הגלות כנ~ל ואז תוכל~ה~פיע‬ ‫כל טוב~רובעיז ות~צימו‬ ‫לנו‬ ‫~ת~~ ב~ה~ו‬ ‫~א מ"שחכ~~ל בש"ס‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫לא איבראלי~ה אלא ל~ינתאהיינו‬ ‫ס"ה‬ ‫~ל המל~ו~~ע~רוב~‬ ‫ר‬ ‫ה~~~ימה וזהושמעל~ ד~י ה~ייטןשהנ‬ ‫להשפ~ע‬ ‫~~א~~ל ~וב ל~~אל‬ ‫יזשכ~‬ ‫~~‬ ‫יא‬ ‫כי ע הזה כי~ן ~ועברזמ~כמשנה~~ינו ~ם~כ‬ ‫~ר הגיע זמן הגאולה‬ ‫ז~‬ ‫חוהד‬ ‫~עשבה‬ ‫כמו בזמן ה~דימה ו~~ה‬ ‫~ עכ~~ז ה~ בה~~~ות‬ ‫יפ‬ ‫יווג פב~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫מ~~‬ ‫ל~~~ל ב~זתמצרים וביזת ה~ם ~ר‬ ‫~כאמור הי'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫יכסי~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫בר~ב"י~אס‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫ה~ע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ר~ כ‬ ‫ז~~‬ ‫ו‬ ‫ם~~‬ ‫~כ‬ ‫ו‬ ‫הגאולה העתידה‬ ‫מ~~הנ~א יום שיהי'‬ ‫~~ל~ ~ח~‬ ‫י~‬ ‫"כ‬ ‫י~‬ ‫הע‬ ‫~"ב~א‬ ‫~לה שהמלכות יה~ אותה הת~~שה~ לה‬ ‫תלנ‬ ‫ה~ות ה~הללילה שהוא הכ‬ ‫ה~~‬ ‫~~ד~מה וה~~ה‬ ‫ר‬ ‫א~ ל~‬ ‫כ~ל~ בזמ~‬ ‫~‬ ‫~יר כאור‬ ‫וזכמל‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~ל‬ ‫~‬ ‫ע~של‬ ‫י~‬ ‫עב‬ ‫~ח~‬ ‫י~‬ ‫~וח~ ת~ו ל~יבלי בני ~מרת זה לא‬ ‫ק~י ל~לאשי ני‬ ‫חפ‬ ‫ב~ע~‬ ‫~אל הא~‬ ‫י ~ה‬ ‫בנתחפסל~ת שמ~ע ~תפללי‬ ‫ם ו~~~ ~‬ ‫א~ ~~~~~כ‬ ‫כי א~‬ ‫ות~~‬ ‫~ל‬ ‫~ קי~ ו~~‬ ‫~‬ ‫~אהב~‬ ‫ה~‬ ‫~~ ~~~‬ ‫בר~ ~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ ם ~~ ~~~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יי~‬ ‫~~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~ ~~~~‬

‫י~‬ ‫~~‬ ‫~~~~ם ~~~~ ~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~י~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ים‬ ‫~~~ם‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~ ~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~ ~~~‬ ‫~~~ ~~~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ ~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~ ~ ~‬ ‫~~ם~‬ ‫וה לה~י לנחת‬ ‫י~~ל בכל יום קרבנות‬ ‫חי~ ~"כ ~~ת ~ליות ~~ןחו~~י~‬ ‫ה~קור‬ ‫אשהמכו‬ ‫~~~לה ~ת רו~‬ ‫וי‬ ‫~ח~ נ‬ ‫ה~~ח‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫נ~ל‬ ‫ו~ל ב~~ם ~ל מה שהתפללו ~ל טובת י~ראלבכלל ו~~ט רצו~‬ ‫~~ה‬ ‫~ו ~~בח‬ ‫~ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ב~מ~ם‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫כ‬ ‫~ל~~~ ~~~ ~ב~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫וו~‬ ‫ינ‬ ‫~~ב‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ש~‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫יתב~‬ ‫ג~‬ ‫~ ה~צ~ בניבשן‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫~~~נו‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫~שה‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ביום ו~ילה‬ ‫כי ב~וה"ר‬ ‫והנהקיי"ל‬ ‫~‬ ‫מעלה ~ל~ו הכתובכאילו ע~אה וזה ח‬ ‫יו‬ ‫~נ‬ ‫ל~ת ~ה ו~נס‬ ‫~קשים‬ ‫~תפ~ם‬ ‫~אל~ו‬ ‫~~~~אהבה ~בל ב~ון~היינושיהי' ה~ון‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~ים ל~ה נח~ב~אלו ~רבנו כל קר~~ות בפו~ל‬ ‫~נו משתו~אק‬ ‫ויש~ל‬ ‫שמ‬ ‫וזהו מ‬ ‫במע~ם ~~~במעמדם ~ל ~~~ת ישי~ות‬ ‫אנ~וא~רים‬ ‫~חושעירי~ז~ם ~~וןה‬ ‫יינושי~יה~~ן שאנו‬ ‫~תפלת‬ ‫ו~‬ ‫כ~‬ ‫הק~נו גנםע~‬ ‫ל~מ~ש משתוקקי~‬ ‫שב‬ ‫~‬ ‫אל‬ ‫רע‬ ‫~ו‬ ‫י~‬ ‫עת ~בן ~~ח ב‬ ‫יה~מו~~‬ ‫~שיהי' נ~ב~א~ואנו ~~ינו כעת ב~~ה~ותיב~ נע~‬ ‫ה‬ ‫אל‬ ‫לו~א ~ו~ל ~~‬ ‫~מ~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ק~נילחמילאשי‬ ‫מתמ~~‬ ‫וב~‬ ‫ה~~~ות ~מ~וןבמ~~~‬ ‫להקריב‬ ‫היינו‬ ‫לעעל~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ש~ ל‬ ‫ש~~ תמ~ל~יכאלו ~רבתםכל תמי~‬ ‫~~נות ב~ועל ~שוזהו‬ ‫לריח‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה~~~יחוח ליהה‬ ‫נ~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫~שה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫שסי‬ ‫י ~תה ח"ה וביטל‬ ‫ל~ת ~‬ ‫ל‬ ‫מ~‬ ‫וא‬ ‫של‬ ‫~ לו נחת רוח ב~~ ריח‬ ‫זה‬ ‫~ו~‬ ‫~~ים ניחו~‬ ‫ת כנ"ל שאנומ~ק~יםוא‬ ‫ה~שת~ק‬ ‫י השמירהוהה‬ ‫שו‬ ‫~~~ב"ש‬ ‫ל~יוית‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ק‬ ‫פ‬ ‫ה‬ ‫היינו‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫ירושלים ~"~‬ ‫~ריה~ ~"~‬ ‫שת~~‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫~יש‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ירר~‬ ‫ע‬ ‫אל~מל~‬ ‫ש~‬ ‫~מ~~~‬ ‫יי~הי'ממיל~תאי~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~ת‬ ‫~כת‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫מ~ת‬ ‫י ~חת רוחש‬ ‫כי~~‬

‫~י~‬

‫כל ה~ינים ויאר‬ ‫~ל ~ל‬ ‫אלי~ו ~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~~~י‬ ‫~ ~~‬ ‫~~~ ~~יו‬

‫~ת בפסחי"ל‬ ‫~ע~ ~ ~ ~~‬ ‫ולא ע"~‬ ‫~ הי~ ב ~בס~ור‬ ‫~ ~ ~~~אר‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ארומ~ ~ האויבים ~חזשמח~‬ ‫יה~~ מ~‬ ‫א~~ילי ~ם ~ ~~‬ ‫עכ"~‬ ‫ה~ דל~ ~ א~ ~ מ~~‬


‫אויבילי וביאור הדברים ע"ד הע~ודה הואכי הנההיצה~~ר‬ ‫~~‬ ‫ש~~ה פסולה בלב כל ע~ד ד' לאמ~ר לוכי‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫וכי~א ~ו ללמודתורה ב~יםיצא ב~במהדפ~~דךשיש לירא‬ ‫רל‬ ‫זו‬ ‫ל~‬ ‫ו‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫~~ה או‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫שיהי'‬ ‫מעון‬ ‫ל~‬ ‫שכר~‬ ‫וע"יזה‬ ‫~פלה שרואה אלו~שומע איזהאדלם~ במס~~יםבלילה‬ ‫יה‬ ‫כו‬ ‫ונ‬ ‫י~אבל באמת כ"ז ע‬ ‫~א~פסולהכי‬ ‫ית~~לבזמר~ובא ככולא יומא ~עבודת ~ש~‬ ‫ורה~"יועי~ר ~ודהכישיצייר‬ ‫~לילה ~טל‬ ‫אחד‬ ‫מ~~~‬ ‫ד~כל היא‬ ‫וא~ן א~ש וה‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~מחש~תו א‬ ‫~ית~~ אנ~ים ~אל‬ ‫םשאי~‬ ‫ו~צי א~~יער וגמם~~אם ~ו~ה ~ות ו~ע~ט ותורה ות~לה ב~~~יד‬ ‫~‬ ‫וה~א ע~דשאנו א~מ~ים א~רינוגמ"ה‬ ‫וד‬ ‫~‬ ‫עע~~יו~~אין שום רואהו~~ן שום‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו~~י‬ ‫~~תי‬ ‫טו~ ~מיחדים בכל ת~יד ואומרים כו~ והיינו ~הגםשא~ו~מיד‬ ‫שימו~ת ו~תייו~‬ ‫~מכ~לשו~ ~~תי כנ~‬ ‫מ~רשים מלא א~ים א~פ"כ אנו מיח~יס שמך‬ ‫והיינויו~‬ ‫~אנו מיח~ים ~~תנו‬ ‫שמויתב~ש ~כ~נ~ן הי~וד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~צוה שהם‬ ‫ר~וזהה~א‬ ‫אדם‬ ‫וזהו ת~לית‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫~ ~ו~~עני‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י~~~~ ~נ~יםב~‬ ‫~ת מצה‬ ‫יו‬ ‫~צ‬ ‫~ אמה~כ במ‬ ‫~~נעשים‬ ‫~ז‬ ‫~"‬ ‫בל~והכי וע‬ ‫~ם‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫~וא~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫א~~~‬ ‫~ ~מ~‬ ‫~‬ ‫כה‬ ‫רנ‬ ‫דו‬ ‫בכו‬

‫י~‬ ‫~‬ ‫~י~ם~ו~~~ו~~~~‬ ‫~~‬ ‫בר‬ ‫~~‬ ‫~~ם‬ ‫~~פ ~~~~~~~או‬ ‫~"‬ ‫~~~~~~~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~ה~מ~צו~~ת~~~ה~~י~ו~~~~~כ~ן~יה~י'~ ~~~~~~~י‬

‫~ה‬ ‫גאוו‬ ‫~ויכ~~~~של~יל‬ ‫עו~‬ ‫~ע~~~כ י~י' ~~ם ~וםד~~‬ ‫ה~‬ ‫~~ו‬ ‫מ~~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ד'כי~יל~ת~ו~ד~~~מ~~אויבי‬ ‫ל~וזהו~יאור~ד~ר~מ ~י~ו~‬ ‫י מ~~~תמ~ע~וה~~נני~רעווממ~ד~ ~~~ום הדלו‬ ‫תל~ ש~וא‬ ‫לויב~ו~~~ילי~וו~~א~"פ ~~תת~‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~~ד~ת‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~מידת ~ניים ו~‬ ‫~ן‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ות~לה ומצות ומע~ט מכח‬ ‫~~~~‬ ‫ומא~ע~~~~כ לא ~~~תא~יבילי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל~~ל~~זה~י'ה~נין שלא~רהם אע~הלאחר~~יים‬ ‫ה~נוה ש~וא מ~~ת‬ ‫כנ~‬ ‫ל~‬ ‫~~‬ ‫~ת מילה לעת ז~נה~יוצ~ש‬ ‫אח~ש לעון הג~ות~~הי'לועי~ז פתחה~~הל‬ ‫כחום היום שיש ה~ה ע~רים ושבים א~פ~~כלא בווי‬ ‫~ו‬ ‫ש‬ ‫~ם גאות והי'‬ ‫ב~~י'אני ד' א~כון דכהאתינזד‬ ‫~כהכ~~ש~ש~ס סו~ה‬ ‫לו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~והיינו~הי'מ~יים שניהםש~שה‬ ‫~ה‬ ‫מצות המי~‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫המצוהפ~"י בבחשיר'י ואס~אש~‬ ‫הכל הי' מכיריםש~ידש ~י"ת ~רבים ו~עפ~~כ‬ ‫~ר~‬ ‫וע"כ‬ ‫לו‬ ‫~י'נ~אה‬ ‫י~כאלו ע~~דתו הוא מ~וסה~~ין ~ום רואה ~~חי'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ר~סיא‬ ‫ס~‬ ‫כאשר~או אליוהמלאכים ל~~רו ל~הות א~קנו ע~ה ~א~‬ ‫ו~עפ~~כ הי' בו שום גאות אפה להם אי~ ~וה~~ל‬ ‫מ~ו‬ ‫א~~‬ ‫לצ‬ ‫א~~~~כאנו נזהריםשמ‬ ‫פ~ס~ שנע~‬ ‫יהי' בו שום‬ ‫י כמהל~‬ ‫ו~‬ ‫~וזרים~~~ה~יאשמ‬ ‫~ש~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫'‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫~ בח~ ש~חימ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~~~‬ ‫~ח‬ ‫דפכ‬ ‫~~י‬ ‫פ ~עשה‬ ‫~ילי~י שקיים אאע"ה שישב ~פתחהאוהל‬ ‫"~‬ ‫~מ‬ ‫י היינואראו‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ע~ם‬ ‫~מ~ה בפ~סיא‬ ‫היום שהי'‬ ‫בב~~ כ~‬ ‫היום~‬

‫~זהבד~ה‬

‫כח~‬

‫היי~‬

‫~ילי~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י~~ ~~~‬ ‫~י~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫י ענוה כזו‬ ‫~~י ולכוונה‬ ‫~י~י כ~ל וזה ה~ ~ובב~י~יהש"י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫הס~ידאת‬ ‫י הרבה‬ ‫עוגת~צות שא~ה‬ ‫שאע~פ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫א~ים א~~כ הם‬ ‫מ~ש לצו~ ~ל~הוא עוןגיאותכנ~ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫~ה‬ ‫ע~פ מה ש~מרתי ל~רש מ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫ראש כל או‬ ‫חמ~ חי~ו~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~~~ שיש~אל אמ‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫י הנה נו~ע‬ ‫עזי‬ ‫כ‬ ‫ויה~לי‬ ‫ת הודו ~'~~או ב~מו‬ ‫ח‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~~י רבינו ~ב ש~ר‬ ‫יו‬ ‫ב~וונ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~~ה~‬ ‫~ד‬ ‫הו‬ ‫עלילותיו ~אמרו~המלאכיה‬ ‫הו~ול~' ~ראו בשמו שלה‬ ‫~~‬ ‫~ת‬ ‫הזמירו‬ ‫ות~‬ ‫י~‬ ‫בהע~מיוע~ו‬ ‫ו‬ ‫גדול~ו‬ ‫י~ועי~ז~י~ירו‬ ‫יו‬ ‫לו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~נ‬ ‫תבי‬ ‫יר‬ ‫יתא~ו‬ ‫י~~ו ה~~~~ת ולאיאחזו‬ ‫ע~ש‬ ‫ע~‬ ‫מך והד~ניא~‬ ‫ב~ד~~‬ ‫תשמה~ו~א ~~ת‬ ‫"ה להודו~~‬ ‫בפ~~ח בכוונות ~~ת הטוב ש‬ ‫תהלתו י~‬ ‫~~‬ ‫הש~ תכ~ה ע"שוהיינוכיע~י שאנו מוול‬ ‫רוך עי~~‬ ‫~ויב~‬ ‫~תו‬ ‫ןה~נין ב~לינ‬ ‫יי‬ ‫ד~‬ ‫יאיר השם תכ"ה שסגולתול~כ~ית ~ת~קלי‬ ‫ס~מ‬ ‫מן‬ ‫וכ‬ ‫ו~ב~‬ ‫~ס~ת ~ם ת~"הוהיינל‬ ‫ל~אות ~~ה‬ ‫כ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~~ שאנו‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫~~ו~~ו ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~ה~ד~ן ~כל ו~יוצ~ ב~~~י~ ~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫לא~~ ~"כ נ~וה ד'א~ינו ~אות מ~~‬ ‫'ומכוו~י~ה~~‬ ‫אומ~י~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ויז~~~‬ ‫ל~‬ ‫ז~ה~~~הש~‬ ‫וכו'~‬ ‫~י~~~‬ ‫~ ו~ו~‬ ‫~~~גלול~י~~י~מ~ן~~~~~~ו~ה~‬ ‫ם‬ ‫~ה‬ ‫~ז‬ ‫~ו‬ ‫כ~ת‬ ‫יד‬ ‫י~כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫נ~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~בפ'‬ ‫~חדך‬ ‫היום הזה א~ל האפ‬ ‫ע"פיכלרת~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫מ‬ ‫כ~‬ ‫ולי~~ראפתם~כי‬ ‫אי‬ ‫~בבר‬ ‫ף~‬ ‫~~~יא~לט~א‬ ‫הא‬ ‫ל‬ ‫שמי~~כ‬ ‫ח~ים‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ףלי~א~ת~ ע~ש~ללי~‬ ‫וכמוש~ירשע"~י ~ב~' וכן הואבזהובהא~יק~ מ~די‬ ‫~‬ ‫ב~~יחדים ~ו יתב'~פ~ שמר‬ ‫ים‬ ‫יי‬ ‫הע‬ ‫וי‬ ‫י~~ וגו'מוד‬ ‫ע‬ ‫ש~~אל מ‬ ‫כיע"י‬ ‫רי‬ ‫א"~בע~י~ז‬ ‫ב~~והכל היושיר‬ ‫ועת‬ ‫ה‬ ‫ממ‬ ‫ואוה‬ ‫לכלבאיה~"~~וא יתברך ~וא ומי~ד‬ ‫חידי~‬ ‫ראמש~‬ ‫הקליפותעול~‬ ‫יוחא~העניןכיתיכף לאחר‬ ‫~ה ה‬ ‫ון‬ ‫פס~שמע אנ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫וכ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫וא‬ ‫הבת את ~'א~יך ס"ת תכ"הוהיינוש~~י אמירת‬ ‫וא‬ ‫ישרא~‬ ‫~יר‬ ‫ו'מרמיא‬ ‫הזה לה~ית כל ~ליפות‬ ‫גו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫חלל~‬ ‫או‬ ‫הוזההחיצ‬ ‫ה~וק הנ"ל‬ ‫~נ"ל ~הו הוא‬ ‫חנל‬ ‫י~תת פח~ך‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫"‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~השמים‬ ‫~ל העמים‬ ‫~~שיש‬ ‫ויר‬ ‫חי‬ ‫אי‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫"‬ ‫ואר‬ ‫~~יאת שמ"ע ~מיע"הגימ' תכ"ה וכמב‬ ‫הכח של ~כ‬ ‫שמ~‬ ‫לה~‬ ‫~ההל~"ל ע~שועי"ז ו~זו ב~"~‬ ‫ו~‬ ‫~ב~ר‬ ‫כל ~שמ"ה‬ ‫תכת‬ ‫בכ~~‬ ‫א~רה לד'כי ~הגאה‬ ‫ו~ה‬ ‫~הה~~בניים~ן ~~~~ראת~ו יו~יהריא'ל עלהיםי~~‬ ‫~‬ ‫~ן~‬ ‫י~‬ ‫~ו‬ ‫י ל~ועהומבוארבסידור סווסח~מס‬ ‫ל‬ ‫~ ~הס"ם ~בא~י‬ ‫ע~"שורוכ~‬ ‫~בים ~ו~אדתהומא רבה‬ ‫י ~ת תכ~ה הזהויהתוכא~י~א ~י~‬ ‫~‬ ‫וה‬ ‫~בכ~נת כל הנשמ‬ ‫~י~תהלל‬ ‫שם‬ ‫~ ~ו' ע"ש ש~~ ~השהי' מאותיו~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~~או‬ ‫הש~‬ ‫והיי~‬ ‫י~~~~יי~‬ ‫~י~‬

‫~~~~~י~~~~~‬

‫ב~רי~‬


‫~~י~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~י~~~~~י~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~~~~~~~י~~~~~י ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~י~~~~י ~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~ ~ג~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~~~~~י~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~ ~‬ ‫~~~~ ~~ ~‬ ‫~~~~~~ם~י~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~י~~~~~י~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~~~~~~‬ ‫~~ ~~~~‬ ‫~י‬

‫ל~~יתכל ה~~טר~ים‬ ‫בעמקי ~תהו~ר עזיוזמרת‬ ‫~ילי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מב'‬ ‫~"קויהי' לי‬ ‫השכל~י~‬ ‫ונ~~~~~ילה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~ותיותיק‬ ‫פעמי~ וכו' כנ~ל שאמרהפייטן י"ק ~ש‬ ‫נ~‬ ‫י~‬ ‫~ורפ~חהיו‬ ‫ומ‬ ‫י~‬ ‫~ל און מחצת בנילש‬ ‫ו~לילההזהוז~ הק~"ה לעשות~ין‬ ‫~~ש ~קליפות‬ ‫ה~ה בא והאיר ~שש~הצי~~ק~ זהיצא‬ ‫הש~‬ ‫ולכ~~~‬ ‫~~‬ ‫ת~כ‬ ‫ו~ה כנ"ל‬ ‫~‬ ‫על בן בכור פ~חת ~~~ פ~ח לבלתי תת משחית לבוא בפתחי‬ ‫~~~~‬ ‫כי‬ ‫מ~~ירפניו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ג~ול ע‬ ‫~‬ ‫~ב~ה בר~חחס‬ ‫~~‬ ‫~"ו~‬ ‫ו~~ות ח~ו‬ ‫~וא גורם להת~ל בהאמונה‬ ‫ו‬ ‫מ~י‬ ‫אה‬ ‫~ל א‬ ‫בח~~לנו‬ ‫~ז‬ ‫בהאא‬ ‫וברוב ח~~יו הוא ~עזרנו ומראה‬ ‫כ~‬ ‫הא~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~אמונתו ואהבתו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫עצמו בהש‬ ‫מתח~‬ ‫~בכל ש~היוחר‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫עלי~ע~י‬ ‫כי‬ ‫עמי‬ ‫ומ~~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫הצלתנ~יח~~‬ ‫ש~י‬ ‫ח~~תעמ~יכי‬ ‫טובים הנהיות~חביבעלי‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫כ‬ ‫~~תי' ~~יצה~~רא~ן לו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫עי~~ז~ א~~ משאו~‬ ‫אותי‬ ‫י~‬ ‫ל‬ ‫ל"‬ ‫ותרפאי~י העלית מן שאולנ~י ג~כ ~תהי~‬ ‫~'א~י~ו~תי‬ ‫תי‬ ‫שי~‬ ‫~ברי~ ואמר~הסתרת הי‬ ‫ימה~~הל מה בעצ~~~ב~י‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ז~‬ ‫~נ‬ ‫ו‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י~וה~~ראיתי ש~"י הס‬ ‫~י~~~~ ~~ ~ה‬ ‫ר פ~יו ממני ~תפל~י ולא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫ינ~~ח‬ ‫~‬ ‫~~נוש~י"ז~י מת~ל בא~נה‬ ‫ל יותר ~סון‬ ‫~~‬ ‫~~~ו~יי‬

‫~~~~~י~~~~~~~~~~~~י~‬

‫תו‬ ‫~א~בה שהייע‬ ‫י~ לאט לאט ~‬ ‫~~פל המצב שאול תחתי'‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~ע‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫כי‬ ‫אי‬ ‫ב~מי ב~ת‬ ‫נ~א מיניע'~לי ~ לי‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫אל שחת ~ה‬ ‫ס~~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ב~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~ל בתי~י‬ ‫ב~~הע~רי‬ ‫צל~‬ ‫לאחר‬ ‫נת‬ ‫ו~~ולולאהי'לו ב~ לבוא לפתו‬ ‫~~ל החבי~ת ופהתאחה~בה ~שהקב~ה ~אהאות~ וחליבה~ עי~ת~~הו~~עת שראי~‬ ‫ל~‬ ‫אלל~~ים‬ ‫~~‬ ‫ו~י~ כמ~ פ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~ ~~~~ ~י~~~‬ ‫~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~י~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~י‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~י~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~י~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~י ~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫י~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫י~‬ ‫~~~~~י~י~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~ ~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~י~‬

‫~~י~~~~~ ~~~~~‬ ‫~ ו~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~י~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~י~י~~~‬ ‫~י ~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~ ~~~~י~‬ ‫~~~~~י~~ ~י~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~ ~~~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~~~י~‬ ‫~י~‬

‫~~~~‬

‫יאמרו לו‬

‫ותיקיו ~אמרלו‬

‫בהקדם ~ה‬ ‫כ~שא~~~י ~ב~'‬

‫~ען‬

‫~~‬

‫~~~ם ~~~~~‬

‫וכ~‬

‫עדתמימיו יאמרו לו‬

‫א‬ ‫א~ר ל‬ ‫ל~ ו~‬

‫מן‬ ‫א~‬ ‫ו~‬ ‫ח~יתיךבמ~‬ ‫~רת‬ ‫ו~~ן נ~ותי‬ ‫עךק~ל‬ ‫ךכיבלא~‬ ‫בא‬ ‫ימ‬ ‫~ה~ה‬

‫וכ~‬ ‫~~‬ ‫ענות~‬ ‫~~אבותי~‬ ‫כ~י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ועו~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫~~~ ו~לכ~ ~~~~~‬ ‫~כ~י ב~ם היו‬ ‫כי אבוד‬ ‫ל‬ ‫א~~יכם~~~רים וטבדת~ וה~~וית להםה~דו~‬ ‫אם~~‬ ‫דבו‬ ‫בל‬ ‫י ה~ל רוח ה' ל~~מותאו‬ ‫~~~י הידוע שכל ~ד~בכל ~ת ~הו~ רוא~כ‬ ‫~‬ ‫ונ~ו‬ ‫~ו‬

‫~לבב~‬

‫להיותשואף בר~פיאש ~להבתי~ק בתורה הן ילה‬ ‫יו‬ ‫י~ ש~חוהודז‬ ‫ה זו מתנת ~~‬ ‫נתן~ו מתנ‬ ‫ינתם‬ ‫הר~להשי"ת‬ ‫~וזה‬ ‫יך‬ ‫רח‬ ‫~כוונההצ~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~ו ע"הוצד~ה~ה~לנוכינש~ור‬ ‫~ל ~~צוה‬ ‫ש~~ ~הלי~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫זז~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫לפני ה' ~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ור‬ ‫יע‬ ‫~~ת~ינ~ויהיכ'א~נ~~ים ל~שוכתי ו~יים את כ ~י‬ ‫~ל ~~ור' ו~~וכ'~~~ י~לה‬ ‫לי~~א‬ ‫לה~~~~~ ~ז~ ~וא מ~~~ ~וא ~~~~ ומ~~~ חנם מ~~ו ל~~~~ן‬ ‫י~~~~~‬ ‫הוא‬ ‫~ל~~ו אה~תיוי~~ו ל~שות ~~~ית~~ש‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫בה' ויחשביה לו צ~ה‬ ‫ב~ה‬ ‫נק‬ ‫~~ר ~הגביהוה~ה‬ ‫גדולתו‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫וע‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫פ‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫"ז באו ה~מונה הגדול‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~~~ו‬ ‫היא‬ ‫~וא צ~קה ע~י‬ ‫מית~ו לידי זכה~דולהזואלאידע~יהו בנ~יל‬ ‫עב~‬ ‫~ה‬ ‫האש‬ ‫ת~‬ ‫יל‬ ‫ודו‬ ‫הג‬ ‫זה הוא ומתנ~‬ ‫~נם מאת‬ ‫ב~ששהופיע ~~ו רוח הא~ו~~ הגדול' הלזהרו~‬ ‫~~וכ~י המןכיהע~~ליא‬ ‫נ~נ'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~ד‬ ‫~‬ ‫~ מד~ה א~ר מדרגה‬ ‫~ן‬ ‫~ו~ע~~שה~מ‬ ‫לן‬ ‫~מ‬ ‫~ה‬ ‫~~הי~'~~~~~~ ~ י~א~‬ ‫ל~ ונתע ~"י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫וה~ל ה~ בלי שומםזכ~אתרעותא‬ ‫רק‬ ‫עליהם אתרעותאדלעילא‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~נה‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~כמ~אר בזהר ~'‬ ‫'‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫לנ‬ ‫~~‬ ‫מוכי רו~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כי ~י‬ ‫נמשל' ~ ב~ ~‬ ‫ע"ג~‬ ‫שהתו~‬

‫~ ז'~‬

‫~~ה~~א~‬


‫~~~~~~~~‬ ‫~~י~~~~י~~~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~‬ ‫~ ~י~~‬ ‫~~~ י~~‬

‫~~~~~י~~‬

‫~~~ ~ ~~~י~~‬

‫~~‬

‫~~ ~‬

‫~וא לא‬ ‫~ה ~ו‬ ‫ל~ע‬ ‫~י‬ ‫~~הב~~‬ ‫בת~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א~ולא ני‬ ‫א‬ ‫~המ‬ ‫זווהוא‬ ‫~~‬ ‫~אלידי‬ ‫~ל ת~~‬ ‫~כסי~נהמא‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫אלא לאוכלי‬ ‫חכמ~‬ ‫~כילך את‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ניתנה להם‬ ‫יא‬ ‫~כס~‬ ‫'‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫לאו~ ~~ע~ שאוכל~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~שנתןלך מוח~ין‬ ‫בבח~~~‬ ‫בהמ~‬ ‫ול~~‬ ‫ב~~ ההשפעה מ~ילאבלי א~תא‬ ‫לא ידעתולא ~‬ ‫שיו~ל~~הכלבמתנת~נםבליש~ם ההכנה‬ ‫א"ד‬ ‫~‬ ‫~שכ' בס~ים ~ע~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫~ום הזה ואנכילא ידעתי לאעשיתי הכנ‬ ‫~~ה~ה ~זההב~כה למעןא~‬ ‫הא'ב~~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~להכנ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ענין‬ ‫ע~~‬ ‫~~ם~ ב~~ א~‬ ‫כנשואנס להבח‬ ‫י נ~נ‬ ‫~~'‬ ‫ק~‬ ‫לי‬ ‫חת‬ ‫ו~~~הנסו‬ ‫אתה ~ם~‬ ‫~כ~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~א‬ ‫לע~ת‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫פ~ש מלשו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫להטי~~ב‬ ‫~א~‬ ‫ל~~‬ ‫החילה~ה‬ ‫א‬ ‫ת~‬ ‫אחר~יש‬ ‫כחי‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫שבה מחזירתו~ ול‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ימד~ה‬ ‫~אות‬ ‫ך~פעלת זאת~"י‬ ‫מב‬ ‫~ל‬ ‫למוט~שאתה ב~‬ ‫~ ליד‬ ‫~כ~ת אתה' כיהוא עב~ת~ ל~ותחי‬ ‫~דולה בל~~ו~להו~~‬ ‫ל ו~'‬ ‫~שבה הזו אלקי~ש~כור ה~~ ~~אל~~ שלכל‬ ‫כ‬ ‫ת~~‬ ‫א‬ ‫אי~ לזהכדיהגד~‬ ‫~ר‬ ‫~ש‬ ‫א‬ ‫~ם ~מ~~ו יתב"ש‬ ‫ו~הכלהוא‬ ‫זת‬ ‫~י‬ ‫~יזכ‬ ‫ו~‬ ‫כיותת~ ~ל‬ ‫ז~מתנת ~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א~ לאוכ~לשיהואה~אינ~ שנותל א~‬ ‫או‬ ‫הת‬ ‫ת~‬ ‫ת~לידיוהי~ כישכוחנית‬ ‫שכח‬ ‫ת~ה'‬ ‫ןז~לךחילבה~‬ ‫~"~‬ ‫ונ‬ ‫וכו' כל המתגאההכ‬ ‫~כית~א~י א~‬ ‫ש‬ ‫~"ז וכמ"‬ ‫ההל‬ ‫ו‬ ‫א~~תיבכם~כיא~י~‬ ‫כנ"~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫כאי~ ע~‬ ‫בש"ס ~סוטהד~ האיה~מואן הי~~כםי אב~חתכאמבתו~~~~י‬ ‫~ כמ~~"~‬ ‫דמת~‬ ‫שת~‬ ‫~ה הוא‬ ‫~~~נת‬ ‫יכ‬ ‫~פסח~‬ ‫ש בת~ת‬ ‫~ור תמיד‬ ‫~~ ~תויתב"‬ ‫~א~ ~‬ ‫מסת~ת~‬ ‫~~‬ ‫איו ~ניו‬ ‫~~ ד~ ס"ו~כי ה~~יו ט~~ולי~דיו ס~יוצב‬ ‫~תות ~ד~ים ד~ים תמי~~‬ ‫ה~~שיס~‬ ‫מ~ות‬ ‫יג~‬ ‫הפ‬ ‫כ~ ~למיני‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫הזו ה~ןשכ‬ ‫כ~לשםה~יא~ו ולך ~ כי בליל‬ ‫ל ~ ל~~~‬ ‫נתע~ה ~ל~ת ~~וה‬ ‫~ד~כל‬ ‫יי~ מכפי~תו ב‬ ‫~ים‬ ‫י ~~~‬ ‫~הכל~~רכ‬ ‫יגו‬ ‫ם~בכל‬ ‫פה‬ ‫~כל עת ~ ש~ ~ ~נ~‬ ‫אה~‬ ‫~‬ ‫~כ~‬ ‫~~~ת‬ ‫~~ ~ל כ~‬ ‫~~ת‬ ‫י~ א~‬ ‫ולך~ול~ךכי ~ל מה ~כ~~ו ~~~ זו~הכל~ ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫מ~ת ~ם ~ ~‬ ‫~ ~ ~ ~ ~~ ~‬ ‫ל~‬ ‫א~‬ ‫~כי ~ ~ ~‬ ‫הואי~ה ~יתו‬ ‫~‬ ‫~לע ~ ~ ~‬ ‫וכוסות ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~~כ~‬ ‫~‬ ‫~ ~ ב~~‬ ‫נ~‬ ‫~ ~ ~‬

‫~י‬

‫י~ ~ ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~י~~ ~י~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~ ~י~~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~ ~~~ ~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~י~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ ~~~‬ ‫ו~~ ~~ו~ ל~~‬ ‫~~ר~ ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫ס~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫מב~~‬ ‫בק~‬ ‫הס~~ב ~~ר ~~‬

‫~~ ~ ~~‬ ‫ב~ל~ור~~ א~~ ~~~~ט~~ ~י‬

‫~‬

‫~~~ ם ~‬

‫~ א~ ~‬ ‫~~~ ~ ~~~א~י~‬

‫~ו~‬ ‫~הס ~‬ ‫~~‬ ‫כ~ט כל‬

‫~~~‬ ‫~יא~‬ ‫~~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~~‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫~א‬ ‫~~~‬ ‫~~ מ~ ~~~ ~ ~~~ ט~~ ~ב~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~ ~~ע~ בט~~‬ ‫~~‬ ‫י ~ע‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~ל~‬ ‫~~‬ ‫~ ~ ~‬ ‫~~~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫ה~~ ב ~ ~ל‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הא~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~ן~ ~ב~~ ~בב~א ~ו~ ~א~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ה~ ב ~‬ ‫~אאו ~וס~ה‬ ‫א~ה ~ ה ~~ו ~ ~‬ ‫~~~ס‬ ‫ב~~ ~ ~ ~‬ ‫~ ~ת~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫כ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫~ ~‬ ‫~א‬ ‫ב~~‬ ‫~ז‬ ‫~‬ ‫~א~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ה‬ ‫נ~ת‬ ‫~~פ~~~ ~כ~ בה~~ ~ ~‬ ‫ו~ ~ ~‬ ‫~ו ~‬ ‫~א ~ ~ ~ ~~‬ ‫~~ ל~‬ ‫~פ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ ל~ ~~‬ ‫~‬ ‫~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יי~~ ~ ~~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מבה~"~ ~ ~‬ ‫~ך‬ ‫~~‬ ‫~ל~‬ ‫~ב‬ ‫~~~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~ ~~ ~"ז ~ ~ ~‬ ‫~ם~כבר‬ ‫~‬ ‫~ ~~י ~ ~ בי א~ ~~‬ ‫~‬ ‫~ ~~~~ו‬ ‫~~ ~ ו~~~~ ~‬ ‫~~~ ~ ~~ ~~ ~ בב~ מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~ כ‬ ‫~~ ~א~א~ ~ ~‬ ‫~ל~ ב ה ~‬ ‫ה~‬

‫~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~‬ ‫~ ~ל~~ ~‬ ‫ו~~ ~ ~ י~ ~ ~~‬ ‫ו~~‬

‫~ ~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י‬ ‫~~~~~י~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~ ~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~י ~~‬ ‫~~י~י~~~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~י~~~~~~~י ~~י~~~~~~י~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~יי~~~~~~~~ י~~~~~~~~~~ ~~י~~~~~~~י~~‬ ‫~~~~~ם‬ ‫~~~~~~י~~ ~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫י ~~~~‬

‫~~~ י~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~ ~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~י ~~~~~י ~~~‬ ‫~~~~ם~~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~ ~~~~‬ ‫~~‬ ‫י~~‬ ‫~~~י~~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~~‬ ‫יי~~~~~~~י~~~~ ~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~ ~ ~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~‬

‫~~~‬ ‫~~~~~~ ~‬ ‫~~~~‬ ‫וירא מצרי מכהאיש ע~רי מ~חיו ~ה וכהויראכיאיןאיש‬ ‫דהיי~‬ ‫~~רי~שהוא‬ ‫~כמ~ש ב~~ת ר~~ופי~~ מכהאיש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫את~ש"יבכל ובכלכו~ו‬ ‫מאח‬ ‫~שב~‬ ‫~יו ~שהכשילושיש לו ל~ע‬ ‫ל~מה~ה מחמתל~שאחיו הם עתה ש~וו‬ ‫כעת‬ ‫~יבואלידייהורא כנ"ל אבל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ע~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫מש‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ן‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~דיס‬ ‫אמ‬ ‫כ~‬ ‫ה‬ ‫מ~‬ ‫עה‬ ‫א~ שם וז‬ ‫"‬ ‫~ו~~וזה~ פ~"פ אמור אל הכ~יס‬ ‫ואמרת‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫אללאי~‬ ‫~‬ ‫שנ‬ ‫~נל‬ ‫נר~ובבהמ"ד מ‬ ‫יס‬ ‫"ה‬ ‫ב~יטמא ב~יו דגם כשהוא ב~יוהיינו ~בהכא‬ ‫וש~עיםעבודתו‬ ‫אתנ~שו לומר אמתין שאוכל‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~ת~~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל~י ~~וגיאותח"ו‬ ‫~ואי~שאיש יראנו ל~ באופן‬ ‫~י‬ ‫~בואלו‬ ‫~ה‬ ‫~~~בטל~מרימ~~תו‬ ‫~י‬ ‫יא‬ ‫יא~~~"זיטמאו~את נ~ווש~בוד‬ ‫כב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ן שסאיש בבית ~~ל‬ ‫כשהוא בבית מלא אנ~ים ית~ה כאלואי‬ ‫~על‬ ‫~~ה ש~א~"כ ו~ת ו~בות ~ל ל~בךכ~‬ ‫י‬ ‫י~עודהי~ושלא תמנעשוס~זמןה~ ~"י~גס~‬ ‫~ל מת~תא~‬ ‫ין‬ ‫מ~~ ~‬ ‫~יס מ~ל ~ ~‬ ‫ב~"כהאו~~בהמ~ד ו~ש~ת אל כי הואהא~ים‬ ‫שליטבעלי~יס הי~‬ ‫ו~שוב ב~ך~הלבש~ם~ב~~הה~‬ ‫וא‬ ‫מ~ת~ ~‬ ‫~‬ ‫~יס‬ ‫הא~~ ועל‬ ‫יר~ע~ ~מ"ש מ~ כ~אל~ינוה~ביהי‬ ‫ש~י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~ו‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫א~‬ ‫ע~ שי~ע או~י~ה ~~‬ ‫ע~‬ ‫וכל‬ ‫ח~~ ~‬ ‫~‬ ‫נ~~איי~שש~א~וז~ובא~ש~אנו ~ומרים מ~יייי~‬ ‫א~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~ע~~נ~בי~ ~~~ ~ ת‬ ‫וכ~ל~תיחדעם ~~ה ולראות~עיניו אח~ ~ס ~היי~ ~‬ ‫שכיא‬ ‫כמוכנ~ל~ יכול להתייחד ~~ ~‬ ‫נב~ בעו~ מב~‬ ‫שא~‬ ‫~א~י~ ~ ~~ ~ ~~‬ ‫יתב"~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫י~~~~~~~~יי~~~~~~~~~י~~~~‬ ‫~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~י~ ~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~יי~~ ~~יי~~~‬ ‫~~~~~~י~י~~~~~~~~~י~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~י ~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~י~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~‬ ‫~~~~~~~~~~~~י~~~‬ ‫~~~~יי~~ ~~~~~יי~~~~~~~~י~י~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫י~~~‬

‫~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~י~~~~~~~~~~~י ~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~י~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~ ~~~~‬

‫~~~~י ~~~~י~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~‬ ‫י~~~~י~י~~ ~~י~~~~~~~~~~~י~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~י~~‬ ‫~~~~י~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~‬

‫~~~~‬

‫~~~~‬

‫~~~~~‬

‫~~~‬

‫י~~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~י~~‬ ‫~~~~~ ~~י~~~~~~~ ~~~~~~י~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~י~~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~‬

‫~~~‬ ‫~~~ ~~י ~~‬ ‫~~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~י~~~~~~י~ ~~~~י י~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~י~~~~ ~~י~י~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫י~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~י~~~~ ~~~‬ ‫~~~~‬

‫~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~י~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~יי~~~~~~~~ ~~י‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫י~‬ ‫י~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~י~י~~~ ~~~~~י~~~~~ ~~~~~~י~~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~י~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~י ~~~‬

‫~~י~~~~~~~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~ ~~~~~ ~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~‬ ‫~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~י~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~‬ ‫~~י~~י~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~ ~י~~~‬ ‫~~‬ ‫~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~~~ ~~~ ~~י ~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~~~~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~ ~~י~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~י‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~י~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ין‬ ‫~‬ ‫~~~~~י‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~"א א~כ‬ ‫ו~עימ~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫בה~~ ~ח~יציאת במתו~‬ ‫~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~רוי‬ ‫~ולס~‬ ‫~ל‬ ‫בלי~‬ ‫~יס~ ונ~~ ~‬ ‫ליל‬ ‫ל‬ ‫~ב~ה ~חט~ ~~ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫~ ו~עג~ים שלא ~~תע‬ ‫~ת‬ ‫~ר‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י ש~ים‬ ‫~ברים~וריןבשאר ~‬ ‫~ ~א ~םמן ו~‬ ‫~~~‬

‫~~‬

‫~~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~~~~‬ ‫~י~~ ~~ ~~~‬ ‫~ב~~~~ה~~~~~~~~~~‬ ‫ע"‬ ‫~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ט‬

‫בר~~~ ע~א~ע"ב~‬ ‫~~ ~~~‬ ‫לך~ ~ ~א~~לע~ב~ ~‬ ‫לט ~א~ ~ ~~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~ע~א~‬

‫ע"~ ~~ ~ ~~ ~~‬ ‫~~~‬

‫~ל~ ~ע~א~ ~~א~ ס~ ~~‬ ‫לד~א~‬ ‫מ‬ ‫~~ ע"~ל ~~ ע"א~‬ ‫~~ ~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫בא~ מט~ע"א~‬ ‫ע"~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ע"~לא ע"~ ~ו ~ב~ ~~~~ ~ט ~~‬ ‫~ ~ ~ ~ ~~‬ ‫~~ ~~~~~ ~"~~‬ ‫~~~~ ~‬ ‫~~ ~ט~א~ ~ט‬ ‫~~‬

‫~‬

‫~~ כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ע"~‬ ‫~ ~ ~ ע~~ ט~~‬

‫~א~‬

‫~א~‬

‫א~~ ~ ~"א~ל ע~~~‬

‫~ ~א~‬ ‫~~~~ ~~ ~ ~~~ ~ב~‬ ‫ע~~‬ ‫~‬ ‫~ ~‬ ‫~ ~~ ~ ~~ ~‬

‫~ ע~‬


‫ק~~י‬ ‫ט ~~ ~א~ מה ~~~‬ ‫~ ~~~~~ ~ב~נ~"א~‬ ‫~ ל~~~ב~ ~ ~~ סב ע~ ס~ ~~‬ ‫בלק~‬ ‫~~~ סז ~ב~ ~ב‬ ‫ב ע"ב~ ע~~ נ‬ ‫~ס~י‬ ‫~~ ~‬ ‫~‬ ‫לט ע~ב~כ~‬ ‫מט~‬ ‫~ים~~ ע"ב~ נא ע"ב~‬ ‫ר~ה~‬ ‫נט ע"~~ ע ע~~‬ ‫ס‬ ‫~פט~~ ע~~~‬

‫י~~~~~‬

‫~ים~ סה ט~~‬

‫~לך~~ ע"ב~ ע"~~ לו~"א~ סו ע"א~‬ ‫~ת ~‬ ‫~~‬ ‫האז~ו~‬ ‫~את ~~ה~ע"ב~נט‬

הגדה של פסח - תפארת בנים  

הגדה של פסח - תפארת בנים

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you