Issuu on Google+

‫~‬

‫~‬

‫~~‬

‫~~~~ ~~~~~~י~'~~~י~~~י‬ ‫י~ ג~~‬ ‫~~~‬ ‫ו~~י‬ ‫~~~‬ ‫~~ ו~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ו~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~ ו~ו~~יו ~ו~~~~~~~ ~~~~י~~~~ ו~~~~ ~~~~~~~י~~‬

‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬

‫~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~ ~~~~~‬ ‫~~~~ ~~ ~ו~ ~~~~ ~~‬ ‫~~ו~~‬ ‫~~‬ ‫יו~~~י~י~י~‬ ‫~י‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~וי~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ו~~ ~ו~~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ו~ ~~ ו~~~~י~~~~י~~~‬ ‫~ ~ז~~~~~~ ~ו~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו ~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~ו~~~~ ~~~‬ ‫~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~ ~~~~~~ ~ו~~~~~‬ ‫~~~~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~~י~~~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~~ו~~ ~~ו~~~ו~~~‬ ‫~~~ו~ו~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬

‫~~~‬ ‫~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~‬ ‫~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~‬

‫~~~~~~י~ ~~~~~~~‬

‫~~~‬ ‫~~~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫עלת ה~לות וסי~ת‬ ‫~ל ס"נ זכ~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫~כאיהאינ~י מראחי המ~י~‬ ‫~~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~ ע~~‬ ‫הח~~‬ ‫~נ~י ה~~ני ~ל ק~ ~י~ ~וערולהתאנבאקזר ~~~לי‬ ‫~~ם~~ית~ ל~אות‬ ‫~"ע זי"ע‬ ‫~ו~ ~ד~‬ ‫ב~‬ ‫~ה~ו~‬ ‫במ~~‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו~~ת‬ ‫לי~י הת~~ש ~גהפ~ח‬ ‫נ‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫~ש‬ ‫ב‬ ‫~ו~‬ ‫~~~ ~דלהפליאוותלוי~לו~ ~א~ה‬ ‫~ ד~~ל~יד‬ ‫~ מא‬ ‫הבו‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~תת~ ~~ת~אר~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~ת~ראשינו מ~יח‬ ‫~ג ~סוכת ~אי ~תא‬ ‫~‬ ‫ת~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫א~יו‬ ‫~כינו בנו‬ ‫ה~~ון‬ ‫~הגאון‬ ‫~יק~ ה~זי~ע ה~ו~ עלי ~מ~ ~ו~ לאור‬ ‫~ פירוש‬ ‫זכות ~~ו~‬ ‫דה‬ ‫~יל~‬ ‫~ ~ יס"~ על הה~גע‬ ‫הקו~ת~~~י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ~יו~דוש~‬ ‫~‬ ‫~ הבו‬ ‫~~~~~חתד~~~~ו~~~ט~ן כלפ~א~לרו~וותבצ~באתו~נבכם~בא~מיר~והת ו~אהותר~~‬ ‫~י‬ ‫הב~ת~יר‬ ‫יק בר~‬ ‫~ות ~‬ ‫ם~ות‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ללמד ~~תי~‬ ‫~~‬ ‫מאישח~ רב ~לי~ם~~ינ‬ ‫~ור‬ ‫~‬ ‫ה~ח ~כו~ ולע‬ ‫ב~ה‬ ‫הו‬ ‫~לכלל י~אלבלי~‬ ‫~חמים‬ ‫זת~ ~‬ ‫~~~ב~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫מ~‬ ‫~~ותזהוחס‬ ‫~‬ ‫~לישועות ו~~מות ו~נין ב~"ק במ~רה‬ ‫יה‬ ‫דכ‬ ‫נז‬ ‫ב~מי~‬ ‫בהרה"ג מוהר"י~‬ ‫~~~ ~ה~תגו~‬ ‫~~~~ ~~~~‬ ‫ב~~~ט~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~''~‬ ‫~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~ג~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~ ~~‬ ‫~~~~‬

‫ז~~י ~~~‬

‫~~ו~~~~ זי~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~י~~~‬ ‫~ ~~~~ג~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~‬ ‫~~‬

‫~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~ ~~~~~‬ ‫~~~~ ~~ ~~~~~‬

‫~~‬ ‫~~~~~~‬

‫~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~‬

‫~~~~~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~~ו~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~~‬

‫~~~~~~‬

‫~~~‬ ‫~~~''~‬ ‫~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~‬ ‫~ק'‬ ‫~~~ ~~~~‬ ‫~~''~‬


~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~~

~

~

~

~

~

~

~~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~ ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ים ~~~~ם~ ~~~~י~י~~~~~~~~~~‬ ‫~~~ו~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~‬ ‫~י~~י~~ ~~~~~ם~~~~~~י~~ ~~~~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫י~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~י~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~י‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~ ~~~~~~‬ ‫~~י~י~~י~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ג~~~ ~~~~י~‬ ‫~~~י~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~ם~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~י~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~י~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~י~י~~~~~~~~‬ ‫~~~~י‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~י~ים~~~~~י~~~~~~~~י~~~י~~~~~~י ~~~‬ ‫~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~~ם‬ ‫~~י~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~י~~~~~~~~~~י~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~י~~‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ם~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~י~~~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~~~~~י~ ~~~~י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~י~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~ם ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~יי~‬ ‫~~~~~~~י~~~~~~~~~~~ם~ז~~~ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~י~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~ ~~~~ ~~~~~~~ים~~~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~~~~י~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~םי~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~י~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~י~~~~~ ~~~~~~~יי~י~~~~י~~~~י‬ ‫~~~~~ים~~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~י~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~י~~~~ ~~~~~~י ~~~‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ י~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~ ~~~~~~~~~~~י~~~~~~י~ י~~‬ ‫~~~ ~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~י~~ ~י ~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫י~~ ~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~ ~~~י~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~י~ ~~י~י~~~~~‬ ‫~~~ ~~~י~‬ ‫~~~י~~~י~~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~‬ ‫י~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~ו~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ם~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~~~~~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~י~~‬ ‫~~י~~~~~~~~~י~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~~~~~~~~י~~~י~~~~~~י~~י~ו~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~י"~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~י ~~~~י~‬ ‫~~~~‬ ‫י~~י~~ם~~~~~~~י~~ ~ב~~~~~י~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~~~ ~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~ם~~‬ ‫~~~י~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~‬ ‫י~~~ ~~~~~~~~~י~~~ י~~ם ~~ ~~~~י~~~י~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~י~~~ ~~~~~‬ ‫~י ~~~~~~י~~~~~~י~~~~‬ ‫~‬ ‫~י~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~י~~~י~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~י~~~~~~~~~~~יי~~~~~~~י~י~~~~~~~י~~~י~~י~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~ ~~~ם~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~י~י~י~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~ ~ם~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~ו ~~~י~~~~~~~~י~~~~~ ~~~ו~ ~ז~~~~ ~~י~~~‬ ‫~~~~~~~~~~ ~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~י~~~‬ ‫~~~ ~~~י~י~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~‬ ‫~י‬ ‫~~~~~~~י~י~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~י~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~י~י~~~~‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~~~~~~~~~~ ~י~~יי~~~~~~~~~י~~~~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~י~~~י~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬


‫~‬ ‫~~~י~י~~י~~י~~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~י~~~~~י~~~~~~~ ~ ~‬ ‫י~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~ג~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ג~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~‬ ‫~~~ ~~~~~~~ ~~‬ ‫~~~‬ ‫~ ~~~~י ~~~~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~ ~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~ ~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~ ~~ז~‬ ‫~'‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י‬ ‫י~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~י~~~‬

‫~~~‬ ‫~ ~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~י‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~י~~~~יי~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~י~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~ ~~‬ ‫~~~~~~~~י~~~~~~~ ~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~י~י~~~~~~~~~~‬ ‫~~י~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~י~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~ ~ ~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~י~~‬ ‫~~~~~ ~~~‬ ‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~ ~ ~ ~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~‬

‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~ ~פ"י ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~י~~~י~~~י~~‬ ‫ל‬ ‫אר‬ ‫~ה‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~י~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~ ~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~ ~~~~‬ ‫~~ ~~~ ~~‬ ‫~ת‬ ‫~ל‬ ‫~ס‬ ‫~‬ ‫~~~ה ~ ~‬ ‫~ ~~~~~י~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~‬ ‫י ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~‬ ‫"~ל ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~ ~ ~ ~~ ~‬ ‫~‬ ‫ב~~ ~‬ ‫~~ ~ ~ ~‬ ‫י~~~~~ן‬ ‫~ ~~~ ~ ~~~‬

‫~~‬

‫"ל~ ~ ~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~חר‬ ‫ש~ייכים‬ ‫~~~רין ה~~~ה ומ~~~ין‬ ‫כ~‬ ‫ה~~ ו~~~ו~ ו~~~ ~~צו‬ ‫ה~~ל~‬ ‫~יו~~בנת‬ ‫ש~~~י‬ ‫ו~ ~~ו~~ו‬ ‫~י~ ~ל~ל~אסהז~~~יל~~ו‬ ‫~'‬ ‫~~ד~ ~~~ ~~~~~~~ ל~~~ו~~~~ו~י~לוי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫ה~ו~א ~ו ~ש~י אז‬ ‫וע‬ ‫גי‬ ‫~ת‬ ‫~א‬ ‫ם‬ ‫~~אל~~~~~ו~‬ ‫~~~~~ ע~ד~"~ ~~~~~"~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ו~ז‬ ‫~~~~~~ה~~יאה~~~~ו~יר~~~~~~~ ~‬ ‫כ~‬ ‫י~ל ~לא ~~ ת‬ ‫~‬ ‫ילו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ו~יז~ ~ו~‬ ‫~יזה~וה‬ ‫~ל‬ ‫לו‬ ‫הת~ה‬ ‫~~~~ה ~זז~~ האורו‬ ‫וה‬ ‫~~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫יב~‬ ‫צ~~ום וב~ל ממנו‬ ‫~~א~~~ו מ~י~~~~וח בו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י כ~י הואכלי ~כא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ו~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫"ד‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫~וא עד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לו‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫יו~י~‬ ‫~ה ש~~ ד~~~~ ל~~~~ ~~~~י‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫כי‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ירק‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א~~ מ~~~ל~ ~~ו~ ~~~~~~‬ ‫ר~~~‬ ‫יו~‬ ‫ל~‬ ‫י~ני ו~ו~~~ ~‬ ‫~~‬ ‫ז‬ ‫ל~‬ ‫י~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~י או~‬ ‫~~צו~~~~~ילי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~י~~צ‬ ‫ז~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫כלי ~לו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~ל~ו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫ל~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יוב~~~י~ו~ו‬ ‫~~~ ~~~נ'~ר~ ~~~‬ ‫~~‬ ‫ל~ ~ש~ ו~~~ו~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ו~ו‬ ‫~~~ג~~ו~~~ו~~א~ ~~~ ~~~ש~~‬ ‫~ ל~~ ~ל ול~‬ ‫ן~ובניויבו~ו ו~~‬ ‫~הר‬ ‫~~לו~ה~‬ ‫~~‬ ‫וו‬ ‫וא~ לירמא‬ ‫ב~~בו~~~~~~~~~~~א~~~~‬ ‫~ו‬ ‫י~‬ ‫~ו~~~~~ ~~ו ול~ ו~‬ ‫ו‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫של‬ ‫~~‬ ‫כ‬ ‫א~‬ ‫ו~~‬ ‫~~‬ ‫~~ה וי~ל‬ ‫א~ ה~וד~‬ ‫~~ר‬ ‫ה~וי~י' ו~~ ~יות‬ ‫יל~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ו~נרלת~~~ ש~~ קוד~ ל~~ור ל~יותב~~י' ל~~‬ ‫~~~ו~~~‬ ‫~ר~וי‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~ל~ ~~~~לה~~~~ב~‬ ‫~ ~~~ו‬ ‫וו‬ ‫ב~‬ ‫~~‬ ‫ואול~ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~~ו ו~ל ~~~ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א~~ן‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל~י‬ ‫שיש ל~ות ~~וא ~~~יגל ב~~כ~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫יה‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ~~~ליו~ר‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫שותת~וכי מי‬ ‫~י‬

‫ב~~ל~ו ב~וונה וה~ל~בותויש~יל~~~~ מ~וגלוי‬ ‫~ ל~‬ ‫~י‬ ‫~וות~ ~~~וב~צות‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~הרות~כלי ב‬ ‫~‬ ‫היינו‬ ‫תי~ף ל~ה~עש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫הקדו~ה‬ ‫לדהקאה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫א ~בואו לר~ות את‬ ‫ל‬ ‫ב וואגז‬ ‫ו~~~~לו ~~י~נו~לא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫יל~~~~‬ ‫ה~~‬ ‫וד‬ ‫וע‬ ‫ש~ע ה~דושה ~~ש~ע לו ל~זור למ~לה כנ~לל~‬ ‫~~זנר~~‬ ‫א~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫וירא מ~וד לו~‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~‬ ‫כו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫דב~‬ ‫~דולה מאו~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ע~כ‬ ‫לה‬ ‫~~~~ו‬ ‫לי‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ו‬ ‫~~נ‬ ‫לעולםכנ~~ו~הו~~~~לי~ןו~ל~~~~ו~בליל‬ ‫חג‬ ‫ש~ור אעו~תהבכלי‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~~~ד~‬ ‫שבאו של~שתלאבא~הבה וי~אה‬ ‫ו~‬ ‫~ו‬ ‫וור‬ ‫נא‬ ‫הפ~~ ע~כאה‬ ‫~‬ ‫דג‬ ‫~~~ל~וה‬ ‫~ים ~ו~לד~~~וני ו~~~ ה~~ו~ ו~~~~ו~~ור ~~~ ~~~~~~ ~‬ ‫ל~‬ ‫צ~~‬ ‫ש‬ ‫~~לי לע~ות‬ ‫~~~מ~~‬ ‫ג~ול כדילע~ו~‬ ‫י‬ ‫ו~ה~~י~~ו~~~ו ל~ו ~~הוי~'~~ל~וה~ל‬ ‫בהפו~אאוה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י מד~ו ו~בו~~ו יל~ו‬ ‫ת~י~ לעב~ד~וית~~ש ל~~~~~ בהם כל ~ש~ה~~~א~~‬ ‫ו~~~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫לאבדון‬ ‫בהם ל~~ד~ ב~ו ב~ה~‬ ‫לי~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה~ניןכי ה~~~~ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ה~ד~ב ר~ ~נ~זי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫והיינו כנ~~~‬ ‫מו‬ ‫~כמ~ש רבינ‬ ‫~ונות ~דר‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~יב‬ ‫הוא ~וד‬ ‫~~~~~~ ~~~~' ~ל~ו~‬ ‫~~~ר‬ ‫כי‬ ‫~ה~‬ ‫ט~‬ ‫~ע‬ ‫~~‬ ‫ה~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ז כב‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~י~~~ עלי~ם ~~~~ ~בל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~הם‬ ‫אז הם‬ ‫למעלה‬ ‫מ~ משדיא~ם‬ ‫ל~ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫א~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~~ה‬ ‫ם~אז ע"כ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫ולהנ‬ ‫א~‬ ‫~ב~‬ ‫אי~‬


‫י~~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~‬ ‫~~~~'~ ~~‬ ‫~~~י~~ם~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~ ~~~~~' ~~י‬ ‫~~~~~~י~~י~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~ ~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ל ~פע וכל‬

‫~~~ה שרומזת עלכנ"י שהם‬ ‫סג‬ ‫יא~ע~‬ ‫~‬ ‫אהי‬ ‫וישועותב~י~‬ ‫~יה~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~ה~‬ ‫ק~~ת~‬ ‫כם‬ ‫~ת‬ ‫~ש‬ ‫קדו‬ ‫~על~ה~~מ~‬ ‫~ ~ ~מ‬ ‫ה~ה מהנאת ~מוע~"כ‬ ‫ר~‬ ‫~~~כי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫קד~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫נ~ראים‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫~~~רים‬ ‫ש‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ן‬ ‫פ‬ ‫אה ~~ן‬ ‫ה~‬ ‫עני~‬ ‫~ש"י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫קדושי'‬ ‫ישרא~‬ ‫כי‬ ‫כ"~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫המצות ~עש~~ט‬ ‫י לע~ות נ~ר לה~ורא מכ~‬ ‫שכל כוונתם רצייה כ~‬ ‫~‬ ‫והש~ת נקרא ~דוששכל הש~עות טובות שהוא~משפיע לנו וכל התורה יתבל"‬ ‫נו‬ ‫נת~חסר‬ ‫ום‬ ‫וכל מצוותיו ~יוונו~א הי'כדישיהנה ~~ ולהשלים חסרונו ח~וכ‬ ‫י כלש‬ ‫ת הט~ותהוא מצד חסדו וטובו‬ ‫מבית‬ ‫גם מבלעדינו רק כל הה~~~ו‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫הטו‬ ‫~ר‬ ‫~‬ ‫~יאור הכ' ~~ושים תהי' ~לא ת~וו~ו לה~ת משוםשמ~‬ ‫המ~‬ ‫ת~האו ת~לה רק ת~~ו כל‬ ‫מ~טר ~~ש ל~ויתב"שכ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~יויצרתיו~שיתי~ל ה~~ות‬ ‫~~ו‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫אנ‬ ‫~~שא‬ ‫~יפי'כי גםאני כל~~ולותיו~שייתי‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫מק~ושתכםד~יינו שאם ~"ה‬ ‫ה~כדי‬ ‫ש~~"יק~ו~תי‬ ‫מזכה‬ ‫~יקייםאיזה ~והוא~ו רוצהלהנות מ~ה ועושה רקכ~יל~שות‬ ‫ינ~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ל~~ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫כוחי ידי לי‬ ‫ואכ ז~‬ ‫שה‬ ‫לוכביכול מקדו~תושלהק~~ה דרכובכל ~בר שעו‬ ‫~~בי~ל‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫בב~‬ ‫וכ~הכח ל~~ת ~ה ליוצרה ~ם‬ ‫~~וש‬ ‫נ~שה‬ ‫נמ~ה להיטבלזולתו ובכן בנש‬ ‫אנח~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ים ב~כת כל ה~ותאשר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו~‬ ‫כענין וכא~ ש~נ~ נ~~‬ ‫י~‬ ‫~יותב‬ ‫וותי~ ~~‬ ‫לעשות את המצות כמומצותיוקד‬ ‫צוהלנו‬ ‫~' הי~ו ~ה‬ ‫שש‬ ‫וע‬ ‫ד~‬ ‫בכ"‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ישיהנה מזהכיכל ~~והי' ל~יטב ~נו להטעימניות~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫להשל~ חסר~ ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫במצות הללו ובזה אמרתי בביאור‬ ‫~יבות ומת~ות ה~ורותה~לי~ות‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫דברי ~~"ה~~בפ' שהוכ~ח את ~מעוט~ לה~כי ידעתי כי‬ ‫היש~~‬ ‫~את‬ ‫את~ הר~ה באח~ת הימים כי תעשו את הרעבעינ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ובמ~~שהידיכ‬ ‫אם רואה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י הנה‬ ‫~"ל ~~כות ה'‬ ‫ס~‬ ‫יו‬ ‫עת‬ ‫כי‬ ‫הח‬ ‫תש‬ ‫~‬ ‫'סור~‬ ‫שיי‬ ‫א~‬ ‫באים עליו י~~ש במ~שיו ולפ~זיכול ה~~עה לטעות ש‬ ‫~שיעשה תשובהיה‬ ‫להקל ~נו הי~ורים ו~סיר מ~נו מכא~יו וב~מתע~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~בה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~~‬ ‫~יקר‬ ‫צ~לרק‬ ‫הנ~‬ ‫~ה ש~ם ע~~ שעשה אי~ ה~א ב~ה אף‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫על‬ ‫~ה ולא יעשה‬ ‫~‬ ‫~אי~~יס~ים שב~יםל~‬ ‫יו הם מ~מת החטאים ר~~‬ ‫~ לחש~ ~בה‬

‫~~~י~‬

‫אי~‬

‫הט~ו~‬


‫~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~י~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~י~י~~~ ~~~~‬

‫~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫יו~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~ ~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~'‬ ‫~~‬ ‫~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~יגו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~י‬ ‫~~~~ו~ ~~ן~‬ ‫~~~~למלאות חסרונו ~~~‬ ‫שעי"ז י~ב~לו ~יסורים‬ ‫~תש~ה‬

‫~~י‬ ‫ית~~~~~‬ ‫תחר~ ~‬ ‫ה~"ה ~ה‬ ‫מותי‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~~עיס את ממה"מ ~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~ ו~את אתכם ~~~ה‬ ‫תש~‬ ‫~אע~~י‬ ‫~'אחלר~י~תיה~יומי~ב~~שהי~י~ם ~היינו ~הי~י'‬ ‫י~‬ ‫י תעשו את ~עבעינ‬ ‫~‬ ‫~תשו~ה במהשעשיתם ~עבעיני ~' להכעיסו במעשיי~י~ם ~~~ וא~צהליכ~ ~‬ ‫והתוו~ו את ע~ם ואת עון אבותם ~מעלם ~שר מעלו‬ ‫ימ~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ועי' החיים‬ ‫והכל ~מהו~מה~נשא~ר‬ ‫~~אלך עמה‬ ‫אנ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~ם בקריוגו' מובן בת~ום יונתן עלהווה~ת~‬ ‫אי‬ ‫~ה~ת‬ ‫יש בח‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫מ"‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~ ~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ית ~אמ~‬ ‫פי' שית~ו ב~ת‬ ‫ו~' שם‬ ‫ו~‬ ‫~עת‬ ‫~‬ ‫~ ול‬ ‫תי~הם‬ ‫יוס‬ ‫ה‬ ‫~פ~~ כ~י ל~ל ~ם‬ ‫תה~ ~"~ י~ו תשובה‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫אנ~יה~ ~ובי‬ ‫~~ו יתב~ששאינו נ~בבט~יו וא~‬ ‫תיה~‬ ‫ו‬ ‫~מ~םמוה~תשובה אינה ~ר~‬ ‫~י ג‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה~~א~להעו~ים ~יקר‬ ‫~ד~~‬ ‫במה שעשה ~ונויתב' וה~‬ ‫ול~~‬ ‫~ח~~ בח~‬ ‫ל~יו ~~‬ ‫י‬ ‫סוריםע"י ~~ו~יו וט"ז ~ ל~בהכ~‬ ‫~ה‬ ‫י ~ס~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~ם‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה~ מ~אוביו‬ ‫ה~'‬ ‫ה~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ת‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~~ם‬ ‫~~‬ ‫~ות ממנה‬ ‫~‬ ‫~ל~‬ ‫י ~~~ ם ~ ת‬ ‫והת~ גם‬ ‫~~ה"~~~ש‬ ‫~ענין מעילה ב‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫~ מעלוב‬ ‫ת"‬ ‫י ~~תחילה ~אש ~אשר מ~‬ ‫חי~לין~יים ~ ת ה~~ת של‬ ‫~ה‬ ‫א~ אליהם ל~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה~~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~הם‬ ‫חג‬ ‫ה~~לי‬ ‫~חלה~ ה~ ~ י~ ~י~‬ ‫שתת~‬ ‫נ~ז~יר‬ ‫להלילההזהוה‬ ‫~ ~ מת~הוזת~ה~דרש‬ ‫~~תויה~ ~ ~ ~ל~~‬ ‫~מ~‬ ‫מ~ל לה~ת הנאות‬ ‫פ~‬ ‫י‬ ‫~ש~לל~‬ ‫~‬ ‫ה~~ה~‬ ‫~~‬ ‫~עת~~ ~ק ~ ~~‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל ט"פ‬ ‫~~~~י~‬ ‫ו‬ ‫ש~‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~ה"~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~ ~ ~~ס~ ~~‬

‫~~‬

‫~~~~‬


‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫מ~~כ~~ מ ~‬

‫א~ ~י~~~ לכ~‬

‫ה' ~ו~‬

‫~‬

‫תחלה ~קראי קודש ז~ר ל~יאת ~רים דהנה‬ ‫מפי‬ ‫עו~ה בעודו רשע לא י~ולקרבן ידו~~~~ ~פרי~‬ ‫~ל המצות והתורה‬ ‫~ת~~וכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫שא~‬ ‫~ה~~~‬ ‫~כמ"ש בס' ראשית חכמה שער התשובה ~~י' ~~'‬ ‫נירו‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~~יצה"ר‬ ‫יש~‬ ‫~רלכם ~ר ~ וכמו ~זורע ~ל ה~וצים וכ~דר~ פ~~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫~סו~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~י~ראל מע~דו~ו‬ ‫~~~יע‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~פלתיתב~~‬ ‫~בע~‬ ‫לקדש את ה~~ת‬ ‫~ת~~ב~‬ ‫י~‬ ‫הקו~‬ ‫י~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~שת‬ ‫ש~~~~~~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫י"‬ ‫ולקש‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫שצרי~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫וקי~ ~ות יום ~קכיון שלא עשה ת~ו~ה עדיין על‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫וכי~~‬ ‫~~מרלוניר~וותלכם ~ו' כנ~לאבהלנה~אמת זה~ כ~א~~~~~י‬ ‫~וה‬ ‫~ק‬ ‫~ר‬ ‫~א אל תחמיצנה‬ ‫~ן‬ ‫~י‬ ‫~מ‬ ‫~ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ו~‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ש~ת‬ ‫ליד~~~ך קדושת‬ ‫האמתיות‬ ‫םנ~~‬ ‫~יוה‬ ‫~~בה~~הקדושהשש~‬ ‫ה~ו~~רים ב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫תשובה וה~~לתלה~כח של התעו~ותהי'ביציאת‬ ‫~ת~ו~‬ ‫להם‬ ‫ב~‬ ‫ה~~‬ ‫מר‬ ‫~‬ ‫~ר~ות~תב~כשח~של יציא~ ~~~רים דא~~פ שב~רים הי' משעובדים ~חשוב‬ ‫וב~נים‬ ‫ונפש לפר~ה‬ ‫~לא ~ם ה~עו~ות של ~בה חט~ות‬ ‫~עורים ~~ ~~~וררו~"י ~~ר~~מצרים‬ ‫עליהם‬ ‫~ליל ~‬ ‫~~~ח בת~‬ ‫ק~~ ~~י~~ו קד~תיצ~א‬ ‫~ו~~חהתעוררפו~ת~ב~י~~‬ ‫חילבה‬ ‫ל~אז בא להם כ‬ ‫~~~י‬ ‫~‬ ‫~חט~‬ ‫לת~~‬ ‫אם‬ ‫~ת‬ ‫א‬ ‫~ם‬ ‫~ובכל עת יוםויו‬ ‫~ ויותרוזהשאנוא~רים‬ ‫~אי ~~ש‬ ‫~שי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ז~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫לעי~צ~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~~ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫לה' הוא‬ ‫תח~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫הא~‬ ‫~כר‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ק~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫שלא עשינ‬ ‫~~‬ ‫ו תשובה על‬ ‫למקראי‬ ‫~כן בכל ~טא~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫במ~טש~רי ~ו~אקה~~אע~"כיצ~ו‬ ‫~~‬ ‫נ~י‬ ‫~‬ ‫חו‬ ‫ח~ל~קתד‬ ‫תן כ‬ ‫מויצ~את ~רים עכת~ה‬ ‫לת‬ ‫~ד~~~נו‬ ‫~‬ ‫ת~‬ ‫~אל~לעבוד‬ ‫תח~‬ ‫~~ת י~ראל בליל ~~ח קד"ש ~תה הוא הזמ~ןפחה~ת~‬ ‫יש~‬ ‫~"‬ ‫וד‬ ‫עורר~ות ~~חאק‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~אי ק~~ש ~נ~ל ואח"כ ~כח‬ ‫נזכה‬ ‫~~ינו ~ל ת~‬ ‫עלי~‬ ‫ת"~ לבב~‬ ‫ה~~"ל בעזהל~ו~‬ ‫~נ‬ ‫לתקן‬ ‫רח‬ ‫בחר בנו מכל טם ור~ע‬ ‫"ו‬ ‫ינ‬ ‫מ‬ ‫~ד~~נו במ~תיו‬ ‫~ ~~ל‬ ‫י ל~~ כי קדושאני ד'עופאי‬ ‫ל~‬ ‫~ ~ה‬ ‫~אתכם‬ ‫מל‬ ‫~ד‬ ‫םמ~ורה ~ובפ~'סורה והייתםל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫~ן הע~י ~'‬ ‫דין‬ ‫כי אם ~נותי~~~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫יש‬ ‫ב‬ ‫~~ילין ביניכם‬ ‫~יום‬ ‫~~‬ ‫פד‬ ‫וב‬ ‫ו~‬ ‫לל~‬ ‫~‬ ‫"נש~ וא~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ס~‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫כי אלי ה~~‬ ‫~ת ~אלמי~לבי~‬ ‫~‬ ‫יתילה~~‬ ‫הא~‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫הי'‬ ‫~וני ו~"י‬ ‫הבני ~יוהי‬ ‫~עשי ~~ ~~~~‬ ‫ה~כ רא~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫~ה ~א‬ ‫לעשותלי‬ ‫~לי~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬

‫~~ו~ ~~ ~~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~'‬ ‫~~~~~~' ~~~~~~ז~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~~~ ~~‬ ‫~~~~ ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~~~ ~ ~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~ ~~~~‬ ‫~~~~~~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~ ~ ~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~ ~ ~ ~‬ ‫~ ~ ~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~ ~~~~~~~ ~‬ ‫~~ ~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~‬

‫~‬

‫~~~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬

‫~~~‬

‫~‬

‫~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~~~יגו‬

‫~~ ~~ו~~~~~~~‬

‫יביום‬ ‫~' ~יום ~~וא ישר~ל מיד מ‬ ‫~הי' עוד ב~~~ ו~ת‬ ‫צרריהם~יי~ו כ‬ ‫~ ל~ם ע~ד ~ו‬ ‫ם~ו~~~"כ נ~~ה‬ ‫עליהה‬ ‫~י‬ ‫ערום וער~ ~לאאה‬ ‫נס‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נגד ל~~‬ ‫גדול מ~ום ~~י'~ו~לין מ~~~~ם נגד להג~~~ים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ה~~~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ריםכ~ה~י' ר~וין ל~~~ ל~~ נ וזה~י‬ ‫ן‬ ‫~בדיל‬ ‫~~~~ה ~~כי‬ ‫אי~‬ ‫ש~הש~י ~~ו‬ ‫לו ל~ם‬ ‫לביןא~יכםא~~~כקיד‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ביני~~ליקדו~יםכי ~~י ד' ~~~םכי‬ ‫~בדיל‬ ‫אא‬ ‫י~~‬ ‫~~~ים~~י'‬ ‫יליי~‬ ‫~~ים~כ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~~ וזה ~~~ו‬ ‫וה‬ ‫~מע~~כםנגד מק~~~‬ ‫י~ ~חר‬ ‫ן‬ ‫ה~‬ ‫וו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫עם‬ ‫ל~ון ינו ש~י'‬ ‫מ~~ה ~ל עם ול~ן‬ ‫ד~‬ ‫י ~נ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ושים וכ~~ור‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~ ש~ וקיי~נו והגי~נו וא~~ בהקדם ~ה~‬ ‫י וג~ ד~רי ~‬ ‫ל~~ן‬ ‫הפייטן‬ ‫~א~~~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫נ~ילה יח~יא‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫~ח~כ‬ ‫~ונ~י ה~כ~נ~ חוןיחוןכי‬ ‫~~~~~~~‬ ‫נ~‬ ‫הכיב‬ ‫לב עקוב ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫הפלד~הנה ~~' האזי‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י~יר עלג~~ליו י~חף‬ ‫י~‬ ‫ינבפח‬ ‫כנ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫יקחהו ישאהו ~ל א~ר~ו~ר~י י~י‬ ‫ר ~ו נהגם ~רחמים וח~לה ~נ~ר הזה‬ ‫שהוא רח~יעלב~יוואינו נכנס ל‬ ‫על בניו‬ ‫כ~~ו ~~אום עד ~וא ~~ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א ע~פ‬ ‫~כנ~ו ~~ שי~רו ~יוויהי‬ ‫ו~נימיו~ ה~נין ומטר~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ה~~~ח ר~ש ~~ר‬ ‫ד~ה‬ ‫~מ~ת‬ ‫ל~ארכעין מ~ש רב~נו ב~‬ ‫מן ~צאי יוה"כ עד ~מ~ע‬ ‫~~ ה~~~~~נ~ס~ו ~הכל~יה‬ ‫~חסדיםשל‬ ‫ר~ ~מ~כוב~ח~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫~ו‬ ‫~ימשול~א ~וכל המלכות ל~ן מיד‬ ‫~~"אז~כי כולם בי~דא"א ~‬ ‫י לבני‬ ‫נכנסים ב~אי יוה~כ החסדים~יו‬ ‫~~ מ~~~לים ~כ נ~סין מ~~א‬ ‫'~י~ ~‬ ‫א‬ ‫~ת‬ ‫~~ה~' דס~ות ~ש והד~ כי כל מ~~על מהופכו ו~מו שהיל‬ ‫~~‬ ‫ד~‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫~ור‬ ‫'‬ ‫ז‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫מו~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫~א~‬ ‫א~~ג"כ ע~הפ~א~‬ ‫~אום ~‬ ‫שנ~~ו כ~הם‬ ‫~ן הוא‬ ‫~רו‬ ‫ש~‬ ‫~"י הר~~ ~~רח~‬ ‫~~‬ ‫~‬

‫~~~י‬

‫~י‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~י~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~י~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~ ~~~‬ ‫~~~‬

‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~ ~‬

‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~‬

‫~וטא ה~ כח בהמלכות וכל‬ ‫בנין ות~~ון העול~ות שאם לא הי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ל~בל ש~ע האור של ש~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫כיון‬ ‫עו~‬ ‫י חטאה~למו~‬ ‫התחתוני~‬ ‫~ הוא א‬ ‫כש‬ ‫ם ה~ ~ל~~~ה מלא~ם אורולאתחי~‬ ‫בת~~צלם אבלי~ןכ‬

‫א~~~‬

‫~כם~~‬ ‫~~‬ ‫~~י~ח~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ם‬ ‫~י‬ ‫~ל‬ ‫~כ‬ ‫~~~~‬ ‫~נה‬ ‫יו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ר‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~מת‬ ‫~ל‬ ‫~כ‬ ‫~ה‬ ‫~ם‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ב‬ ‫ד‬ ‫~ם‬ ‫~י‬ ‫~טל‬ ‫תב‬ ‫~מ‬ ‫~י‬ ‫~מה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~ם~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~יא~~‬ ‫~ת~חתונים לפי דרכם ~‬ ‫ן לח~ך ~ת המלכות וכל העול~ת ה‬ ‫ח"ו ולזהצ~יכי‬

‫~ש~‬ ‫אור‬ ‫וביוםא'~סוכת שמ~עכ~ שיוכלו ~בל‬ ‫~~פל~‬ ‫ייר הנשפעבכלהא~~~~‬ ‫~~‬ ‫פוולאליאת~‬ ‫לה~ית‬ ‫~טלו‬ ‫כיוןשכ~ער~ הו~לו בא‬ ‫ות‬ ‫מי~‬ ‫אר‬ ‫ימ‬ ‫צא‬ ‫"ל ובזה מ~ן ג"כ מהממש‬ ‫ו~י~ראל ~ר‬ ‫הים‬ ‫מ~~‬ ‫ע~נו ואליד~ר עמנוא‬ ‫כנ‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~~ד‬ ‫ע~ ~~~ת‬ ‫נ~י~ כי‬ ‫~‬ ‫יאיןולזההבא‬ ‫קש‬ ‫פ~ת‬ ‫י~~~~‬ ‫~ו~~~ו~שב‬ ‫~חת~מושה~שבלז~'~לכיןק~מ‬ ‫~~י‬ ‫ת~~~‬ ‫~~ מבסת~~לב‬ ‫א~ו~‬ ‫~שה וע"י יופי~ו ה~ו~ות לישראלו~י"ז יוכלו‬ ‫ה~ב~ה~ניבא ש~יע~‬ ‫יי‬ ‫~וש‬ ‫קא‬ ‫הל‬ ‫ש‬ ‫~~רו כלי~םו~זה מובן מה‬ ‫ש~‬ ‫ב ~~נ‬ ‫לס~~ןול~ב~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫בע~‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א מ~ך‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫הא~ אלי~‬ ‫ב~רי כי‬ ‫"~‬ ‫ב‬ ‫~ו‬ ‫אהי' כח בישראל ו~~ א~‬ ‫~שה~וממנוהופיע לי~~אלעדיין ל‬ ‫ש~ופי~ מתחלה ~מ‬ ‫~"ה‬ ‫ן אמנם‬ ‫ב~‬ ‫~התגלות האו~ותשהשפיע ~ק‬ ‫הב~רות שנ~אר~~יי‬ ‫~~ה~נן וממנוהופיע לי~אלזה למש~‬ ‫וח‬ ‫ישראלהי' ע"י מ~ךהכילסא‬ ‫י~ עב‬ ‫ו~התק~ים להחזיקהאורות בכליהםולא ישת~ו ח"ו ~ההא~‬ ‫אל ~כח‬ ‫ל~י‬ ‫~~‬ ‫שר‬ ‫ו‬ ‫~מו~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~א‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ הנני‬ ‫ה~~‬ ‫~א אליהולכ~מ~חלה ל~פיע לישרלא~לניש~ת אור~ ~~י~אול~כיא~‬ ‫לאהי'‬ ‫הגאו~ רחוקיםמןבטילי~‬ ‫של ה~יח‬ ‫ממציאתם בהופיע‬ ‫~~‬ ‫~~ו~צל~י‬ ‫לי‬ ‫~ו‬ ‫ו~תחת‬ ‫~הכ~ואו~ שאנו~ל~ יחביאנו‬ ‫עו‬ ‫וכל ~בר מתפעל ~‬ ‫לינו~כ~~‬ ‫כל וז~‬ ‫כנע~‬ ‫י~ביאתמשיחצ~ינו ~ופיע‬ ‫~י~ו‬ ‫של‬ ‫מ~ע‬ ‫א~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫י ולא‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫כ~ו ~אי~~וי~ולזה ~י' מיא~יואתנ~וצל ~ו תחתיי‬ ‫~ אחמינ~ ~~חש~כ~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~ל~יי~~סךומב~ילמבלי ~~ הש~~ ש~ ~א‬ ‫במ~ בלי מב‬ ‫הכ~‬ ‫חו‬ ‫תא‬ ‫מת‬ ‫~~ פ‬ ‫ך ועב‬ ‫האור‬ ‫~תכעין ~ל‬ ‫~~י~ון‬ ‫ל~ה ע"י מס‬ ‫ח~ כללבב~ כי‬ ‫~ב~~ב~ל ~~‬ ‫ו~~יחו~ ומוכן‬ ‫~כ~ה שהלב‬ ‫מאורה~ה~ג~ל תהי'‬ ‫ע~‬ ‫ל וזה הענין ~~ ~כ~‬ ‫~~‬ ‫ותכ~~‬ ‫י~טל מ~יא‬ ‫רח~‬ ‫~~‬

‫ה~‬

‫שא~~~~י~~~‬

‫ה~ ~ ב~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~י~~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~ם~~י~~~~~~~~~~~~י~~~~~~י~י~~~~~~~~~~~י~~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫י~~~~ג~ ~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫י~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~‬

‫ש~ח וה~~ לה~י"ת ~זה הוא אחד‬ ‫~~~~י ~~ש‬ ‫במ~ה~נעי~~~גדול~‬ ‫~ביצ"מ שהחיינ"ו ~יי~"ו בזמן‬ ‫~~"פ‬ ‫~'‬ ‫~י‬ ‫~ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫"‬ ‫ח‬ ‫~~ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~כ~י~‬ ‫הגדו~ ~י~וקיימי~‬

‫~עזרתוי~~ש‬ ‫אותהלשנים ~‬

‫~~~עית‬ ‫~~ול מנהג‬ ‫לוקחין‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ן‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~~ניחי~‬ ‫~~~ אותה שני‬ ‫וח~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ה~‬ ‫~~ר~‬ ‫~זה כמ"ש ~אר~"ל‬ ‫ויתכן ~זה מרמז~כוונה שצריכין לתקן‬ ‫~ ~ במצרי~‬ ‫וח~ ב~~‬ ‫~י'‬ ‫~י'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב~וי~‬ ‫~ריבועונכנס‬ ‫מאיר ל~וכו‬ ‫~וון~~הדו~א‬ ‫'‬ ‫ן~וה~יק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~ במיל‬ ‫עי"~‬ ‫~ת‬ ‫~י‬ ‫יצ‬ ‫קח‬ ‫אמ‬ ‫~~למ‬ ‫מ"ה כנודעולזהיתכןכא~ ~ניחין~לקה~ו‬ ‫מ~~‬ ‫~~ ל~~‬ ‫ת"מ~ ת"מ וס~‬ ‫ח הוא‬ ‫~~~~שהו~‬ ‫כ~ים שכן הר~כ"רהיא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מס~‬ ‫מס~‬ ‫~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה"א‬ ‫יו~ד‬ ‫מס~ ס" ב~שם ~י"ק במילואו וטיבו ~י~ע‬ ‫כמס~ו"ד ה"א ~וא המאיר ~"א‬ ‫~ אל"~ אל~ שאז‬ ‫~ו‬ ‫~"~ ה"אי‬ ‫"‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה~ונ~ה‬ ‫ש~ר מאיר השם אקי"ק ~"ל ~מילואו ~י~ו‬ ‫ל~~דם‬ ‫אז~~‬ ‫מת~ן‬ ‫א"‬ ‫כל‬ ‫~‬ ‫~~לם ו~~ ~‬ ‫יג‬ ‫תה‬ ‫ממ~נ‬ ‫קו~י~ראל ש~ה~רוסה ~צניעין‬ ‫לענין ~כמ"ש‬ ‫כ~ת‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫חר‬ ‫יכ‬ ‫~"~ בין ה‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~יםי~ל לעיל~כי‬ ‫~~י ל~פי~ו~~יחי~‬ ‫~~‬ ‫ב~~ל ולא בלאהכי לאה ~נ~א בת זוגו ~ל י~באיש‬ ‫~"~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫העות~ה ונעשה ב~י' מ"ת כדי ~לא יונקו‬ ‫ולכן‬ ‫מ~טל~‬ ‫~ח~~~‬ ‫ת‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~~ד ~~יצו‬ ‫ניםה~ח~ ~ל‬ ‫נכנסים וי~דין למטה עד ראש ר~לכי‬ ‫כ~~ס~‬ ‫~~ה‬ ‫יונ~ים מ~לאה הם בטלים ומתים‬ ‫~‬ ‫אי‬ ‫~ה~‬ ‫ח~תה לאה ביחד והח~ונים ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫רק ~~ח ומי"םו~יהם‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫י מצה‬ ‫ע"ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~~ זה ה~ג~‬ ‫~ד וח~‬ ‫נע~ היא בר~ל‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~וה‬ ‫ה~ו~ ב~~דר כל‬ ‫כי‬ ‫יו‬ ‫הכ‬ ‫ה‬ ‫ול~‬ ‫א~ו~~ ה‬ ‫בגי~ על כוונה‬ ‫במס~זו ~ודע מ~אריז"ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~כו~~‬ ‫היא‬ ‫הי~‬ ‫ע~~ הו‬ ‫יה~~לק הנשארהיא‬ ‫כ~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~יע~‬ ‫~‬ ‫סו~ ~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~‬

‫~י~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬


‫~~י~~~~~~~~~י~~י~~י~~~~~~‬ ‫~~~י~~~~י~~~~י~~~~י~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~י‬ ‫~~~‬ ‫~~~י~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~יי~~~‬

‫~ם הפרוסה שהוא‬ ‫ש~ן ב"פ‬ ‫י בה~ערה נשאר ב'‬ ‫~לזהי~~ןכ‬ ‫ה~כנ"ל ומצנ~~ימןצ~ ~‬ ‫~ימ' רח"ל לא~ה ~חל מצו~חל~ה וחלק ח~ר~ה לאה‬ ‫כו‬ ‫~ים שנ‬ ‫ןטל~ כ~ר גימ'מ~תש~~י שלאה‬ ‫ה‬ ‫עצמ‬ ‫כ~‬ ‫~גדול ~הוא ביןב'~~‬ ‫מס~~ר~ הח~‬ ‫~ע~ו‬ ‫ה~~יונ~~ם מ~חי~ ב"~ ב~~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~"~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ו~~~ל ~~ש~מו~~‬ ‫ש~י~ נ~~ה‬ ‫לנצחולזה‬ ‫ב~וד ב~ע‬ ‫דו‬ ‫כ~‬ ‫הגו‬ ‫ה~‬ ‫נל ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ה היאז~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מחצ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י~~~‬ ‫מ~~ל‬ ‫~‬ ‫~י~~ ~ו~ ~ שנתש‬ ‫~‬ ‫לי~נק‬ ‫~ח~ל'~~ל~חל ~מבואר ה~וונהו~י~ז גי~ ~ס~~~חי ל~ח~צ~נים אחיזה‬ ‫ר~~~‬ ‫ח~‬ ‫~~ ~חיי~ם הבאב~~בו‬ ‫~~ו‬ ‫~~‬ ‫י~~אל‬ ‫~~ו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ל~נין‬ ‫מש~~ה~מ~עי~~~ו~ין‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~~לה~י~י~‬ ‫~ו‬ ‫ג‬ ‫~~ה~~ו~ וי~ל ליצח~הא~ז"‬ ‫'‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~~~ יח~‬ ‫הי~‬ ‫י~םו~"ב ~נו‬ ‫ו~‬ ‫ה"‬ ‫~~ ע~‬ ‫אגימ' ~פ~"~‬ ‫~~‬ ‫וש‬ ‫~'ז' מ‬ ‫~‬ ‫~~~מ~ד~ת~א‬ ‫~ד‬ ‫~סו‬ ‫ע~ר~~~~רי~~~ב‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫בו‬ ‫~~~ב ~הוא סוד החס~~‬ ‫מ~ה מ~דהדין ~~וא בנו~בא וא~ו‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫חוו‬ ‫סלי‬ ‫~ל‬ ‫~ואו דס‬ ‫ל~~ה‬ ‫הב‬ ‫~וא גי~~ ~~‬ ‫מיול~וי מ~ה~~י~ז‬ ‫~ל‬ ‫ין‬ ‫ו~‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ל~~ד ו~~וו~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ית‬ ‫~‬ ‫נ~ה~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~~ו~י~הי~~נ~אר ~~וא‬ ‫ה~ין כנ~ל‬ ‫~הוא‬ ‫~' ~חלק הגדול‬ ‫ולו~~ח~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫הוא‬ ‫~ ממנה חלק‬ ‫ין‬ ‫כ‬ ‫~~‬ ‫י ~~ל~ ה~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ד~‬ ‫~ ~ו כדי מחלק~~‬ ‫ם~ ~ י~~ןכי ל~~~~~~ם אות הוא ~גימ' ר~ב חס~ד‬ ‫וה~בו'שי~ ~לימי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה~‬ ‫ב‬ ‫~~~מצ~ בא~~א ~מצ~ים היינובא~עא וע"~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫צו~הא ~חמא עניאדי אכלו‬ ‫מם‬ ‫אומרי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫הי'‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫~ו~‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫"ל‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫עני"~‬ ‫ע~י‬ ‫יויכולכל ~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫י אכלו‬ ‫ה~יבחיא~ור הש~דסכ~ןיי~‬ ‫לחמאו~י~~~~~ח~‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫~י‬ ‫י‬ ‫~~בשי‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫י לו ~בחרובים מ~ש~‬ ‫~כי הצ~ק‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫נ~ון‬ ‫בני ב~יד‬ ‫אבל י~‬ ‫זבעצמו‬ ‫לנ~ידו‬ ‫~י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫הוא צינור ח~ינ~א~~ו~ע‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫א~‬ ‫ב~~מסגף ~‬ ‫~וצה המ~~~ש~פע וכל מ~~ו הואהר~ק~~להש~פ~י~עלי~א‬ ‫ה~ו~ל והואהצדי~‬ ‫יה‬ ‫~י‬ ‫ב~~ניל‬ ‫ם~~ומסת~ק במי~וט~ינו נהנה~~ניני העולם הזה ~לל וע~כיש ~הכח‬ ‫~~ם תחסר‬ ‫נ~ו‬ ‫~וכל‬ ‫להש~יע לה~ולם~ל טוב ו~מ~ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫י'‬ ‫יי‬ ‫הח‬ ‫וב‬ ‫ובבטע~ וע~כ ב‬ ‫ו‬ ‫מצ~ם עצמו לאכוצדי~כדי‬ ‫~"י‬ ‫~~יע ~פעלהע~לם ~ גםל~שעים‬ ‫והיי~ ~ה כ~כנ~בבח~בטהןו~~~ים‬ ‫י~‬ ‫דמ‬ ‫צינור~צה‬ ‫תחסר והנה השפע ~~ג‬ ‫א~ת‬ ‫ןשל ~תחשפ~ ו~ו חז"ל‬ ‫מ~'י~יו~י‬ ‫"נ‬ ‫יי‬ ‫~די~ך~לאי~צ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ה~ור ולזהיובן ~שך הדברי‬ ‫ך~וכמ~ש בסיד‬ ‫~י‬ ‫ה~‬ ‫אזו‬ ‫יי‬ ‫נת‬ ‫~הא ~חמא עב‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~~א אכ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫א~תנא ב~~א‬ ‫~ד~ים ~~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~ר~‬ ‫~י ~ח~ קב‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ש‬ ‫מ~ש‬ ‫~~"ז‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫לאכ~‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ם‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~פ‬ ‫ך ~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫הב'‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫~י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ח‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו~ה‬ ‫~ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י "כל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~כ‬ ‫"ך "יית~‬ ‫יח‬ ‫י "~פו~‬ ‫~~ולשא~ו~ת י~ך ~ל "כל "יית‬ ‫ת~הוא ~תיוד "דכ~‬ ‫ה~ע ~~ע ל~אל ב~~‬ ‫ה~ א~ת אלא‬ ‫~~ י~~ך~~ר~~צ~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~~‬ ‫~לל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו~י ~~ת ה~‬ ‫~~‬ ‫~~~~ ~ל ~~‬ ‫תי~ ~ ~~ ~ ידע~אתו‬ ‫בביו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~ א~ הלח~‬ ‫~ מ~ע~‬ ‫~~ל‬ ‫לא ו~‬

‫~י‬

‫~~~ ~ ~~~יו~ ~~ ~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~ ~~~י~‬ ‫~ ~~~‬

‫~ ~~ ~~~‬ ‫שה~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ע‬ ‫ו~~י ~~הם‬ ‫~‬ ‫~~ת~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫תו‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~ש~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~ ~~לאו‬ ‫ם‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫יוס~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~א~אם ~ם א~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה~‬ ‫א~לכי‬ ‫אוכל ה ~"י‬ ‫לבד~‬ ‫ה~ ~ייםכ~שחשז~"ולש~ ~ תא~ל‬ ‫~יע~טולא‬ ‫~‬ ‫פ~‬ ‫באלוהשו‬ ‫~י ~~‬ ‫כ~~רל~~לאו~‬ ‫ע‬ ‫~כ~‬ ‫תאותו ~הה~ב~יתו~ ~‬ ‫~~ת~‬ ‫ו~כ~‬ ‫י~~‬ ‫~"~ ל~מא~ניאדי אכלו אבה~א‬ ‫~ל‬ ‫ד~~~~כל~י~יית‬ ‫~רא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~~י ~י~~י‬ ‫ה~א~ ~ ~~דכ~‬ ‫~‬ ‫יתכ‬ ‫~ל ל~ ~‬ ‫~ו~‬ ‫ע"פאו~‬ ‫~~ו ~ ב~וע‬ ‫ה~ת~ ~ ~‬ ‫~ כ ~~ א~ ע~ ה‬ ‫כו‬ ‫שת‬ ‫ל~~לא ~ד~~~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~ ~ ו~‬ ‫י ל~ ה~ ס~~~~ת ~ ~‬ ‫~~ ~ ~ ה~‬ ‫~ת‬ ‫ו~‬ ‫~ת‬ ‫~~ה~‬ ‫~~‬ ‫וב~ל~ ~~~ ולא ~ ~‬ ‫~ ~ ה~ת‬ ‫~"פ‬ ‫~~ ~~ ~‬ ‫~לא~‬ ‫~~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~~‬ ‫~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫~~ ~ ~ ~ ~~ ~כ~ ~א~~~ ~ ה ~ ~ ~ ~ ~ ~~‬ ‫~ת ~ ~ ~~~‬ ‫~ ~ ~ ~~ ~‬ ‫~ ~~ ~ ה ~‬ ‫~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ל ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~ ~ ~ ל ~‬ ‫ה~‬ ‫~ ~‬ ‫~‬ ‫~~ ~‬ ‫~‬

‫~ ~ ~ א~ א ~ ~‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ס ~ ~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~ ~ ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ו~‬ ‫~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬


‫כל מה ש~ה‬ ‫~צרים טמו בהן טעם מןוהיינו כמ"ש חז"ל ~יומא ע"ה‬ ‫האדם לטום במןה~ טועםעיי"ש אבלפשוטי העםהי' אומרים~'ובנ~פשינוקצהבלחם‬ ‫כ~"ש חז~ל בש"ס ~נזיר‬ ‫לפי אכלולקטו‬ ‫הקל~ל ~"כ נאמר‬ ‫~‬ ‫~נים ~לו ~חיהןב~א‬ ‫~ים ילכו בםוהיי~ וזה שאכלו לשם פסח וכו' וזה‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫ל~‬ ‫הכוונהדשףה~יכ'"ג‬ ‫~אכלו ~םאכילה גסה כו' כןהי' במן וכ~‬ ‫ו‬ ‫י אכלו כפי‬ ‫א~לפ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫~עת אכילה אם להגשמיות ~ועם בו טעם גשמ ומי‬ ‫כראוי‬ ‫~‬ ‫טעם בו טעם ר~ני גבוה מעל גבוהכפי כוונתו וה~ ~דכךבונ~"ו שלו למעלה‬ ‫~מעלה~דשמי רום וזהוביאורדברי חז"ל הנ"לשכן במצותשהוציאואבותינוממצרים‬ ‫הי' טועם בו‬ ‫אף שהוא לחם ג~מי ולחם עבדים עכ"זכלמי שה~אכלו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫כל טעמים גשמיים ומי שאכלו בכוונהרצוי' כראוי ה~' ~~ם בו ט~מים רוחנים‬ ‫יאכלו‬ ‫בא~עאדמצרים‬ ‫ל~זמכוךשהביו'~ב"הנעוגשלתושוזההוצישאאוומרים הא לחמא עניא~‬ ‫כן גם עתהבמצה זואכבלהתדנכ~ין ~לאכול מאכל‬ ‫יוייכולויט~ם בוממצרי~אכילה בכלמינימתיקהודו~~יכי טעמו כצפיחת‬ ‫יית‬ ‫ט~‬ ‫ויפ~ח ~היינו מי ~וצה לאכול ל~ם ק~ושת‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫ד‬ ‫ייתי‬ ‫גשמי גשמי‬ ‫בדב~‬ ‫~ הרחניות וט~ם הק~ושה וה~נ~ות של פ~חי~יש בה‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫פוסו~‬ ‫יויכולכו'י"ל ההמשךנוע~ איתא‬ ‫נת‬ ‫~בכ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫וכו~‬ ‫יי~‬ ‫~"~ הפ~של הא לחמאעניא ~"ל האזאת הוא ~' אחרונה דשה~~ש~ם ה~רא~ני'‬ ‫וכוונתהענין בתו~פתביאור י"ל דהנה הא~"ל כתב ~פע~ח פ"ה מ~~ר‬ ‫מ~‬ ‫~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ חה~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~וח~‬ ‫אין להם מ~ם ל~~ר במ~ם ~ל~א~ה‬ ‫~כ‬ ‫ע~"‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~ח~י~צונ~י~ם‬ ‫ין‬ ‫מ~ה~ ו~ע~"כ ~~ ~~~~ ~ה~מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ן להם אחיזה ברחל‬ ‫הםיורדים עד ראש רחל ושםאין פחד מן הח~וניםכיאי‬ ‫לפי ~חל עו~ת באחור עם ז"אוהחיצונים הם כנגד הפנים של רחל וא~ם‬ ‫~ח~ ~הוביאורדבריהאריז"ל ה~כר שכ~בבזה שה"א הזאת‬ ‫יכולים להתא~ז שם‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~~ל‬ ‫ע~דהש"ס ~~ת‬ ‫~וא ה' אחרונה ש~ם הנקרא טני'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~וש~‬ ‫~ ואתה מ‬ ‫דת‬ ‫בכוונ‬ ‫ל בכל‬ ‫ח‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫דלים ~ט מהדר‬ ‫וע~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~~ז~א שהוא מהדרק"ד~‬ ‫~‬ ‫הוכ‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~ ע"כ וזהו‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫כ‬ ‫שהד'‬ ‫אפ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫~ו~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~כי הה"א‬ ‫~יאור ההמשך~ו~פיסקאזו הא~~א עני'כו' ~ן‬ ‫~םנה~בש~‬ ‫וח‬ ‫עניכנ"ל והואכדישלאיו~ו~יצא‬ ‫~י‬ ‫~א ~~שה‬ ‫לושא~ ~~אפ~‬ ‫~‬ ‫יויכול שי~ך ~פע לי~אל ~‬ ‫ק~ו‬ ‫~~~כת לי~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ת~‬ ‫יד‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫דכפי~איא ~י‬ ‫מה~~ ~~ ו~מ~~ אח~‬ ‫~~ע‬ ‫ןת~לה~~ים‬ ‫ויה~ ~‬ ‫לל~דכפיןיתיוייכול‬ ‫~חי~ ~~נ~ כ~כ‬ ‫~ח~ים‬ ‫~זה ש~נו ~~ה‬ ‫עי~~~ ת ~ומ~ם הא‬ ‫~"~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫הכא‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה~ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫עבדי‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫לת‬ ‫~פ‬ ‫~ש ~ ~ י~בצ~לה‬ ‫~ת~ מח"א‬ ‫~‬ ‫כ~‬ ‫~ח‬ ‫~‬ ‫~א~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~ע~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~תה ~~ר‬ ‫~כ~ ~ ~~יי~ ל~חו~ותם~כל ד~ ~~~~יי~כי‬ ‫~~ם שה‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫כ~ה~בים ~ ם תמ‬ ‫ה~‬ ‫~~~י ~יו~~י~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~יבל‬ ‫~~~ ב‬ ‫~‬ ‫א~~~~ ב~י~ ~בדב~‬ ‫~ר~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ה‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ה~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ים ~בדא זו שלמרדכיהיהודי~~~ גם אז בשפל ה~ב‬ ‫~~~כ‬ ‫~~ א~~ה~שים א~ ל~רו~אותו ואת כל ~ולפי‬ ‫ח~~‬ ‫וכל היסורים נ~~~ו‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~ות‬ ‫ת ה~גלגל‬ ‫ה~‬ ‫א~‬ ‫ימו‬ ‫~~‬ ‫לח‬ ‫ל‬ ‫יית‬ ‫ת‬ ‫ונ~~ מ~ו‬ ‫םאפ~יכ~‬ ‫~כלת כו' כן ה~ מיגו~ ותקוותמ‬ ‫לאור גדול‬ ‫ב~~‬ ‫~~ ~~י~נה‬ ‫ת~ע~~ושנת‬ ‫א~ת~אל‬ ‫~~י~ ש‬ ‫~תה ~ח~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~השיה‬ ‫~~‬ ‫ב~‬ ‫~ורהש"ילנו ונ~ל מכל צר ה~ו~ים‬ ‫עז‬ ‫~ת‬ ‫~ים~ ~ ~ת~ כמואז~~ע‬ ‫ין~ הח‬ ‫~‬ ‫ל~~ר‬ ‫ש~~לם~וזהכ~ לומר ב~חשאנויושבין‬ ‫ו~אל‬ ‫~ ולת עו‬ ‫צ~מ וכברכנ"‬ ‫מ~~‬ ‫י‬ ‫מכהעז~ו ~~שה‬ ‫~~ו ח~~ל ע"זהלא‬ ‫~יעבדי ~ אנן‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫הנה‬ ‫ו~ח~ות‬ ‫א~~ור~~ו~ים ב~~‬ ‫מי~לשאין להם‬ ‫הנה‬ ‫~ס~ ו~ונ‬ ‫~~"צות~~ אוכלין מאכל א~~ ~~ם‬ ‫נא הלא אז‬ ‫כ~הם‬ ‫~~ ~אים ל‬ ‫~מ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫עזרלנו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ני שא~~ העני‬ ‫~י ו~"י‬ ‫עשו~~ו ~ם ונע~ינובניח~יןואיננו ל~~~יםח"ו א~ א~ ~יש‬ ‫עבד‬ ‫שו‬ ‫ב~בהי~ו~יא ~ו~~תכ~ח"גו~וכן ר‬ ‫א~ניו‬ ‫~ו ח"וע~נמענין פרנסה‬ ‫~א~ת~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫~ויכול‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~י~~~ה ~ה‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫נ~אליעז~~רה ~ם ~ות זהיי‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫תהשתא כ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ד~‬ ‫ן~‬ ‫י~‬ ‫~ח‬ ‫ו~~ לנו~נסה בהרח~וכןתנ‬ ‫לשנה הבאה בארעא דישר~להגה~שות~אע~די הב~הבני חורין‬ ‫י~‬ ‫לכשפנ‬ ‫ןייתי י"ל ע~~"ד אא~ז‬ ‫לחמאעניאד~ אכלו ~ב~ת~א כלד‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~~"~ ~~דוש ~ל~"ה בבני ~~ר וכ~~ות תאכל ~ותט'בביאר ~ב~~ ~ז"ל‬ ‫~‬

‫~‬

‫~א~‬ ‫~י‬ ‫~ל‬ ‫~~ל~ה~רבות ~~כ‬ ‫~~ח‬ ‫~פ‬ ‫~~~~~~~~רד‬ ‫ן~~ה~כ~‬ ‫~~~~‬ ‫~ה‬ ‫~צ‬ ‫~ו‬ ‫~ר‬ ‫~~ש‬ ‫~~~ו~כל‬ ‫~ם~~~~‬ ‫~ד‬ ‫בו‬ ‫~ו~~~~מי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ונ‬ ‫אמ‬ ‫~~~~ב~חיןומ‬ ‫~וש~ם‬ ‫~~ם‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ~‬ ‫~חילב~ומי‬ ‫כו‬ ‫י ~יה~ רו‬ ‫~‬

‫יםהב~ככ‬ ‫~~ט פרנסתוח~ו‬ ‫כשאוכלמאכלים בלאמט~~‬ ‫לי~ לומ~ט‬ ‫די‬ ‫יס~י~ אז על‬ ‫שכ‬ ‫פ~ו~ ו~ה ~כל ~ה בה ~עם ע"‬ ‫ה~וןאז ה~ון ~ה~א‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~וי~~א~"כ‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~~ת~אה ל~ות מזונות‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ר~לי‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫בהמק~דב~הנ"י אי~‬ ‫~‬ ‫דנ‬ ‫ר הנה ~חו‬ ‫ה~ז~ן לא‬ ‫~~תילך חסד‬ ‫לכתך‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫לה'ראשיתכת‬ ‫~שית‬ ‫אא‬ ‫~~אתווזה היום~הז~ה ~~ואלר‬ ‫ב~י'‬ ‫בת‬ ‫התכ‬ ‫~~ ~‬ ‫שראע‬ ‫יל‬ ‫קו~רא‬ ‫נע~~הליש‬ ‫ו~א~הלטוב‬ ‫~כדה"ק וזהוהענין ~א~ים ~א ל~מא עניאשהי'‬ ‫יוייכול~י~א עי"ז‬ ‫בדים~אין לא‬ ‫~~ע~‬ ‫~חחםולאתבלין ע"ככל דכ~יןיית‬ ‫~ח~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫י אכלו א~תנא בא~א ~ר~ כל ייתי‬ ‫~"~ לחמא עניא~‬ ‫ה~תא~כאלשנה~אהבארעא ~~ל ~ל דא~וחז~ל‬ ‫~ק~כי~~‬ ‫~ת‬ ‫יב‬ ‫דכ~~ה"קויו‬ ‫~~~כרח ~ת~טקד~תחכמת‬ ‫פ~ם ~י ח~איתפר~ין כ~ב~אה ו‬ ‫ב~‬ ‫לבנובליל‬ ‫~בלה בדרא ב~ה ועי~ז נזכה ~את‬ ‫לא~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ו~‬ ‫~א‬ ‫פ~וכל‬ ‫~~~ ה~ ~א~ לספ~~~~צוא~י~ע~~י‬ ‫א~~‬ ‫יכ‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~~~יע~ה‬ ‫~מו ~~ה~סים‬ ‫~~~ ~ן‬ ‫~י‬ ‫~ ~נו ~~~יםכ‬ ‫ל~ותי~‬ ‫אנ~ב~ ה~‬ ‫~~‬ ‫ע~ו אות ל~ובה ~ול‬ ‫א~‬ ‫~ת‬ ‫~~ורואות ~ ו או‬ ‫~~ ל~‬ ‫ל~~ ~~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ל~‬ ‫ו ~ ב~~‬ ‫א~י~ ~~~‬ ‫חב~ ל ~‬


‫ח~יבותלימוד‬

‫~א~~גם‬

‫ה' בט~נותשונות‬

‫ו‬ ‫מ~ומדי‬ ‫~~‬ ‫ה~מ‬ ‫כבר ה~רי~ובזח‬ ‫~~יורבותינו ה~~ושים ~אש~‬ ‫תו~פע~ח‬ ‫~תינו ~בגולה‬ ‫~צ~~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫ז‬ ‫בעל ע~רתצבי ז~~ל~~ה ואא"ז‬ ‫בס' סמו~"ט‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~רים‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫וכ~‬

‫~~~‬ ‫ינ‬ ‫וב~י‬ ‫~ו ~~ת~וה~~~~~~ ~ולה~תגלות ~~~~ה בכלע~ ב~וה~ר ~כ"זדצפ~~‬ ‫אור~נחנ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ב~~~~ו ~ל ה~‬ ‫ו~~ר ~~י~ה הזה ב~חלתו ו~פתחו אז שערי‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫כל‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫וע~‬ ‫~דיבורי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~ אתנו יו~ע ~ד מה להכילם וב~ט‬ ‫~זה כנ"ל‬ ‫ין‬ ‫י~‬ ‫~עליונ~‬ ‫~ק‬ ‫ם ו‬ ‫בד~‬

‫תלוי בזה ע~"ז~~"י כא~רויראכיאיןאישודא~ יקיים‬

‫והגם ש~ל‬ ‫ל~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ויג~~ו בשנה זו כאשר הי' במצרים שהי'‬ ‫בנול~עני ולמעני‬ ‫י אכלו גלו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫הד~ת עיקר הג~ו~והא‬ ‫~ני‬ ‫ד‬ ‫~~‬ ‫ענ~~~‬ ‫יבהתנ~‬ ‫תא‬ ‫בא~~א דמצ~ים‬ ‫אי~ כל~כפ~ןיי‬ ‫~~תכראו‬ ‫י‬ ‫א~‬ ‫ו~‬ ‫ו‬ ‫~לי כ‬ ‫כלאכיל~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫שול‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וייכ‬ ‫כל ייתי‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~ו~~ לכ~ו~ יו"~‬ ‫ו~~‬ ‫ו~ו‬ ‫~~~~רי~ ~~~כ~ו~~ ות~ל‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫תר‬ ‫א~נ~‬ ‫~‬ ‫~יית~~~ו~~~~~ ~~~~ ה~~~ ~‬ ‫~נ‬ ‫יא‬ ‫~~נו~~ול‬ ‫לכל ~~ ה~תידות‬ ‫~ש‬ ‫יא‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫בני ח~ין‬ ‫ח~ו~~אגא~ו~לו~~~י~ בב"~בת ומ~אה ו~ב~~~י‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ד'‬ ‫~‬ ‫~~ל~~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב~י~‬ ‫ד~~~ז‬ ‫מ~שה~‬ ‫בגאו~~יתפ~רלשימ~ ל~~א עניאעה~א‬ ‫סו~ הז~ ה~אוי‬ ‫ש~תםיוסף במצרים‬ ‫~~~~ ל~לידה~ש~~ו~לויבאותה' בסוד ה~א ל~ם ~הו~‬ ‫זר~‬ ‫מ~בי~ו‬ ‫ה~~וד‬ ‫וה~ה‬ ‫~~ש ~~~ל‬ ‫י~ו~ו~מ~‬ ‫~‬ ‫~שמ~ה מ~~‬ ‫ו~~~‬ ‫ו~עיבנ‬ ‫~תי‬ ‫דב‬ ‫צי‬ ‫~~ע ו~~ו ב~נ~~ מ~‬ ‫~~ה‬ ‫~ה‬ ‫ול‬ ‫~~~~ב‬ ‫~~א‬ ‫~ו ואי~ו משמחו‬ ‫ו~‬ ‫~י‬ ‫י~‬ ‫ה~‬ ‫~~~ ל~ל העולם ואם מ‬ ‫אז ~מ~ך שב~ו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ב~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫ו~‬ ‫~~~~~~יח‬ ‫~ה‬ ‫~ו וזה ~א~ו ~~~ם ה~א לחמא ~הוא‬ ‫כ~וי‬ ‫ל~ו~~ ב~וד ה~ם אשר הוא אוכל אם‬ ‫~וד‬ ‫היס‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~ש‬ ‫א~ ענ~אד~‬ ‫ק'‬ ‫יי‬ ‫זה‬ ‫~עילב~ו~~ הנ~רנ~משך שבע ו~~סה שהי' במ~יםמח~‬ ‫מ~‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫אבהתנא‬ ‫גבדח~יי'ם~ בערי~ וקדושים~נ"ב~שמירת ה~ית די‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫םאר‬ ‫~אכל במצריב‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~ש אכנ‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫עו'‬ ‫וכ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫באכילת ~ם ל~ כלדכ~יןלח~ וייכולע~כ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫~"כ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫~ת~ מי‬ ‫ייתי‬ ‫~‬ ‫~ילו‬ ‫עצמו ואינו ~~~א ~~וותו מ~~י~ו שבע‬ ‫מ'‬ ‫שהי‬ ‫תיוייכול~י‬ ‫יי‬ ‫לאש~ע~‬ ‫~‬ ‫~דה ב~ב כ~~ש בכו~ת‬ ‫~~סה לש~עול‬ ‫ע~תלי‬ ‫י בזה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫הנ‬ ‫ול~ כ‬ ‫ו‬ ‫~עתהיגד‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫אה תלוי בתיקון ה~סוד‬ ‫נדחי עמ ל~ו~~וכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~תא~העכ"א‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מסיי‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מק~ם בעל ההגדה ש~~י‬ ‫צד‬ ‫בבח~‬ ‫לשנה הבאה בארעא ~יש~ל‬ ‫~עו~ין אומריםהאל~אעניא ~ו'וכ~ל"ל~~כ~ין‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה~‬ ‫ציה~ול‬ ‫~~~~ בשער ההכיו~ו~נות שאומרים הא ~מא עניא עלחצי ~מ~‬ ‫נשאר‬ ‫ולזה ית~ן לדעתי שאומרים‬ ‫~צות ה~לי~ת‬ ‫בין‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~כפין ~~‬


‫~‬

‫~י~ול ע~ין‬ ‫~ית ~קראת~י‬ ‫~‬ ‫~צה‬ ‫ה~‬ ‫מצה ה‬ ‫~ו~‬ ‫א ס"ח ה~‬ ‫וב~‬ ‫~~‬ ‫ממ~~‬ ‫טס~‬ ‫מ~ס~‬ ‫~~‬ ‫יכב‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ"א‬ ‫א ס~ ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה~ס~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~כ א~ס כל‬ ‫וכ~~סה לכל ~~~~‬ ‫הי~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~כ~ חס~יו‬ ‫~פ~י~ב~ו‬ ‫~ ~‬ ‫י ויפסח~~~א הכאלשנה הבאה‬ ‫דכפין‬ ‫יתואי~ולכל יית‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~~ה‬ ‫ה~עה‬ ‫ב~‬ ‫בגי חורין~‬ ‫~~ד~~אל הש ע~ ~‬ ‫~~‬ ‫צלךכביכולכמוהצל ע"~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ממר‬ ‫ת~ע~‬ ‫ה~הוא~כ~יכול‬ ‫~אשר‬ ‫~~~~ ~ ~ ~זי~ יעשה תמונת כן‬ ‫יע~‬ ‫דל~תא‬ ‫~דאהא~ ~וכנ~ע~וא ~~דהצ‬ ‫~~אמ~ו ~ז"ל ~ב~~סכ~~ד~‬ ‫~ג~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫באלי~אות ~ה‬ ‫וא~~תאת‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ב' כשםש~א כך‬ ‫ל~~‬ ‫פיה"~ ~~כי ~ א~~ ~~‬ ‫י~‬ ‫~ל~בב~עך~"א~~ב~~ כי~~ל~~ך~~~א~~~ה~‬ ‫~~ר‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ש~~‬ ‫א~~‬ ‫"ה‬ ‫~ב‬ ‫~‬ ‫י"‬ ‫~מ‬ ‫~~בכ‬ ‫~ב~~י~ה ~~יכ~ה~~ ~~‬ ‫ואהבתאת‬ ‫הה‬ ‫לב~ך ז‬ ‫יי~ה~"הכ~שצ~ל~ביוח~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~ה‬ ‫אל‬ ‫~‬ ‫~~א~שכר‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~בך‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫שא~ו‬ ‫~ת‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ~ ~ב~ךאו~‬ ‫~כי‬ ‫אהו~~ה‬ ‫מב~~~‬ ‫ת~ה~ח~צינווהיינ‬ ‫~~~ד‬ ‫ו עפ‬ ‫ר‬ ‫י ח~ים לע~ת‬ ‫ך‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫~~‬ ‫באו מ~כ‬ ‫בר"ה~‬ ‫ק‬ ‫אלקים ה‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~פ'‬ ‫ה~~‬ ‫~י פ~‬ ‫כ~‬ ‫ו~~‬ ‫י ~נו~~~ ע~ה‬ ‫ג~ה ~"כ‬ ‫יהת~‬ ‫ש‬ ‫שיה~ברא‬ ‫א~~שאמר וא~~ךכאת ית~‬ ‫~ ~ה~ ה~ולהו~רי~‬ ‫ה~‬ ‫יינו‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫'~‬ ‫יי‬ ‫~ית~~‬ ‫~~ותוכ~"~‬ ‫י~ ות~~ומ‬ ‫תא‬ ‫יב‬ ‫ע~~א ז‬ ‫~~~נך‬ ‫ב~~מן ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ח~~‬ ‫~ן הוא‬ ‫עי"כ אם ר~ים אנו ~ות ~נך א~כ‬

‫~~~‬

‫ב~אי‬ ‫א~‬ ‫~'~‬ ‫י הש~י ע~ה‬ ‫~~א ~ר~נך ~ ה‬ ‫~ונך‬ ‫כ‬ ‫כנ~ל וזהי"ל פ~ המס~הלילח~י~‬ ‫מס~ ~ו~‬ ‫~ו~םהו‬ ‫~א~ וגו' ל~~יאנו ~מ~י‬ ‫ה~ ~ר~‬ ‫כמוואביו‬ ‫ואי~ך ~יםלכל ~אל‬ ‫~~בר~י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~רא~‬ ‫לה~ולהב~ש~~בלילה ה~אליל~יס‬ ‫~אל~‬ ‫~י‬ ‫משת~~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫לה~יאס‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫כביכו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~י~‬ ‫~ת~~לילה הזה שה~~ ת~~אולה ~יות~‬ ‫~ן‬ ‫ב~ מ~ן‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל~‬ ‫ול‬ ‫יוי~בול‬ ‫עו~~‬ ‫תתאכדי שיתער ~אדלעי‬ ‫ד‬ ‫זל~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫א וא~ או~יס כל ע~~‬ ‫~י ~~ו דכפי~וא~ו‬ ‫י ויפסחבחי'‬ ‫וכ~‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫יית‬ ‫~~לג~א~נו הג~וא~~‬ ‫מת~יתערח~ א~ ~א ~~ילא‬ ‫בבחי' ~'‬ ‫ך‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~~אי‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫מ~~‬ ‫עי~‬ ‫ועי~ חנס אס‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ א~ ~ ~א~ י~ ~‬ ‫מה‬

‫"~‬ ‫ענ‬ ‫ר~‬ ‫~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~י~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~ ~~~ ~~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~גי‬ ‫~~~~ג~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~‬

‫~~ ~~ ~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~ ~~~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~‬

‫~~~~י~~~~~~~~~~~~~‬

‫מ~ריר~ינו ש~~~הוא‬ ‫נ~~נה ~לילה הזה מכל הלי~ת וכו'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י~לילה הזה‬ ‫~נ~~את ז~~ת נשתנהלבח~'ז"א‬ ‫~~י'‬ ‫~~כ‬ ‫ס~‬ ‫ו~~מ~הנ~~~ה הלילה הזה ~~לי~ה נשתנה‬ ‫~ז‬ ‫דוכרא‬ ‫ז~ה ועש‬ ‫נן‬ ‫הו~מת~הה~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ונעש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫הם~~י'~ומ~~~נש~~עי~ז ל~טה~ב~~או~וזה הוא ~י‬ ‫הנה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ע"~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ס"נ כג~ן ~~~ש ~ו‬ ‫צא‬ ‫~ וזה‬ ‫בהתגרות היצה"ר שמתגבר עליווכיור‬ ‫ומצהויש נ~יון ובחירה‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫י~~רשששואל‬ ‫ול‬ ‫ל~יה‬ ‫~ילות אנו‬ ‫~נ‬ ‫נסי~ות להיות‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~ה הב~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫לי~ חמ~‬ ‫~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫ז‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫מו‬ ‫חמב~מס~נו~י~ מעלין~חי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫~ח‬ ‫בהת‬ ‫שהוא~ילה~חי' מ~נ מ"~ וע~‬ ‫~~~‬ ‫היצ"~‬ ‫בא‬ ‫וקר‬ ‫~ה~ ~‬ ‫וי‬ ‫~תו~ויהי‬ ‫ע~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ן שום נסיון ש~כלהלילה ~זה‬ ‫~~ל הליל‬ ‫ה~הזה ~ולו ~צהואי‬ ‫~"~ ~~ד ~ל~~~ה~מ~חלה‬ ‫י~~שינו~לל ש~ב~ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫עלה‬ ‫בה‬ ‫~ילה הז‬ ‫בל‬ ‫ר~ללמנו‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~א‬ ‫ל~ ג~~לשהוא מ~ד~לא ש~ם ה~נת מ"נר~וזה שהבן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב~~ח‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ~ד נקרא מ~ה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כי‬ ‫~מ~~א~‬ ‫הלילה~~~ש~ר סו~ עיי~ש‬ ‫הזה ממ~~~ל הלילות~ ע~~~‬ ‫י~ברירבינו ~~~~ח ~כל‬ ‫מה נ~~נה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~~~ נ~מותי~~אל‬ ‫הג~למ~ורותהראשונים‬ ‫מ~ה ד'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫והי' מתג~לים‬ ‫~אל‬ ‫מה מ~ה ר~~ת "מ~ול‬ ‫א~~~‬ ‫~‬ ‫יל‬ ‫~‬ ‫ו מזו~~ים ע~‬ ‫ו‬ ‫צא‬ ‫~ו~ם נז~~כוביציאת"~מנצור~ים"הו‬ ‫~צער~י‬ ‫לל‬ ‫אז‬ ‫~ם~~~ ה~‬ ‫~~א מ‬ ‫~כו~‬ ‫~~סף~טהר~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫וז"ש אומרים ~~תנה הלילה הזהכי בסוד א"ת מ~~ה אלא‬ ‫כ~‬ ‫הא‬ ‫מ‬ ‫~ה~שד~שו ~~ל ~היו~עד ~תה משו~ע~ם‬ ‫~~וגים ופסולת עתה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יהי'ב~וד~טנות‬ ‫כי‬ ‫כ‬ ‫רתכ~ ~~~~~ גימ' מא~ה~ וא~ך נ~תנו כ~כ‬ ‫וי‬ ‫~' ~~וא ~יד ~' ~~ו‬ ‫ל~‬ ‫ע"‬ ‫מ~‬ ‫ל~‬ ‫יותאבלילה הזה‬ ‫היינו ל~עה ~צרים‬ ‫ד' אלקינו~משם~להבין תיבתמשם‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~~~~~ לומרע~~פמש~ל בפי~קא מע~ה‬ ‫וכווהי'מ~~~יםביצ"מ‬

‫ב~‬ ‫ם~~אור הדיקנא קדישא‬ ‫~~ברי ר~ינו ה~וונה שהי' ~~יכי‬ ‫~ו' ידועימ‬

‫~‬ ‫יו‬ ‫ל עפמ~ש בק~לת יע~ב ~רךגס‬ ‫הענין י~‬ ‫~~~~ע נהו~ין‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫כי‬ ‫עריו כ~ע~~י‬ ‫שד~י‬ ‫שרומז‬ ‫אב‬ ‫~בחי' ה~ריתב~וד גדולה מילה שנ~רתו‬ ‫~ ~ברית ~ודשכיהדי~נאנמשך‬ ‫עלי' י"ג ברי~ת וכו' ו~ם ח"ו חוטא בעריות‬ ‫אור~דיקנא ע~ש‬ ‫תת‬ ‫~ו‬ ‫רו‬ ‫~ום הזוהמא‬ ‫ולזהיתכןכ‬ ‫ל~‬ ‫י י~ראל במצרים הי' משוקעי~ ~ענ‬ ‫ל‬ ‫~ל חטא ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫קודש‬ ‫דיקנא‬ ‫הא~‬ ‫ה~‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י~~~יר ~י~וד‬ ‫הי' הצדיקים הל~ו ~סו~ים‬ ‫עילאה שנו ~~~ד~~‬ ‫ולהאיר מת~ך חשיכה‬ ‫ומס~ריםבי~~מל~~ןזה‬ ‫~בנ~~י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫מי"ג‬ ‫והנה‬ ‫בר~~~‬ ‫~‬ ‫שי‬ ‫נהורי~ב~דודדיקנ~ ע‬ ‫~בזגה~ול~ מיל~‬ ‫ללאש‬ ‫~וש‬ ‫ש~"י עם‬ ‫יל‬ ‫עא‬ ‫~ר‬ ‫וש‬ ‫~מעש~י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ישדנו~~~את ש~שמ"~והנה במצריםהי'ה~פי‬ ‫~‬ ‫~מ‬ ‫הה‬ ‫י~ונל~‬ ‫~ במלכותכי לא הי~הנת‬ ‫גם‬ ‫ון‬ ‫תלתכק‬ ‫~בחי' ש~מ‬ ‫י לא הי' מ~יר השםשד~~י כנ~~ל והעניןי~~‬ ‫מהי' של ת~'‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫הי~וד‬ ‫בש~ם ולזה‬ ‫השםשדי ואז בה המלך‬ ‫אומריםצדי~ אלקינו ~ש~~םהיינו‬ ‫ח~הב' אותיות ש~~מ‬ ‫שבזה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫מש~~ הי~‬ ‫ויוציא~ ~‬ ‫תלוי הגאולה‬ ‫~~דים היינולפרעה~~ים ו~~יאנו ד~'א~ינו‬ ‫ביד חז~ה~זרוע‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫צונו נטוי'~ מ~ש ל~רעה דו~א וגס~~ש ~ נטוי'כי הש~~י‬ ‫ן~על הראשנגד ה~וחשהנשמה שבמוח כו'יהי' ~ועבדים‬ ‫יי‬ ‫לב‬ ‫יה‬ ‫לה ת~ל‬ ‫ע~ודתו‬ ‫ני~ועל היד לזכרון זרוע הנטוי'ש~וא ~דהלב לשעבד ~ה תאוות‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫~צל פר~ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ע~‬ ‫שו‬ ‫~ש~ל‬ ‫~ח‬ ‫ר חג ה~צות‬ ‫רי‬ ‫י~~‬ ‫ב~ה~ד~עבת~~~להםש~רעה~י'~ב~י~ו~נקו~~מ~~~וחב~כמי~~~ש~ב~פע~~‬ ‫שהי' לו שליטה ב~רף אות~ת ~~ה ע~כ~י' ~ז הדעת בגלות כנודע‬ ‫~הו הענין משאחז~לשהי' מ~~~גים אז על ישראל מה נ~תנוהללו מהללו‬ ‫הללו עו~די ע~ז ~ללו כו'והיינו כ~ש בחוה~ב שמי שעובד הש~יויש לו‬ ‫ן עבודתו~תי ל~םלבדו וחושבאיזה מחשבת פנוי' בשעתעבודתו‬ ‫פנוי'ואי‬ ‫ר~~ל הוא כעובד ע"זוהיינו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ח~~ו הרי‬ ‫הש~י‬ ‫~יכו~םוה~ מחשבתם‬ ‫~י' אז הד~עתו~~~ת ולא בהש~ותב‬ ‫ל~~ מ~ת לה~~‬ ‫~ע~‬


‫~~זז‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ב~ת~ושרבהתופת~פוללה ו~ו~נ~ב גיאו~ וכי~א ט~כ אף עש~עזבדחו~ואתה~~י‬ ‫הי' ושב‬ ‫~ע~י ~~ט~~י~ ~~~‬ ‫צי‬ ‫וה‬ ‫לי~ א~‬ ‫א‬ ‫~ולבתפילין ~ל ראש וע"כ א~ו י~~ל ב~ת‬ ‫ת~~‬ ‫~~'‬

‫~‬ ‫ה~י'תממה~~פגמוהביה~תנ‬ ‫ונ~בה מצרימה היינו ~~ב~נו ש~ל‬ ‫~ה‬ ‫פל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫א~ראש וט"כבא ע~יהם ~צרה ~זאת~זר ~ליהם האויב וע~כ אמרו‬ ‫רל‬ ‫ש‬ ‫מצרימה נתנ~‬ ‫רא"ש ל~ן בחי~ ת~לה ~ל רא~ש ו~~~~ה ~ענין‬ ‫~מ~‬ ‫~~~יליןשל וזה ~עניןמ~שחכז~ל~~שו~בא‬ ‫שפגמו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫מ~‬ ‫הה~~ו‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~~ז‬ ‫מלמד שב~ש‬ ‫~~‬ ‫לע~‬ ‫רא~ל ראש ו~ה נח~ב ~עו~ד ע"ז כנזכרא~נם‬ ‫ש‬ ‫בעבו~תושהוא ~ול‬ ‫~נ~~ר‬ ‫יק‬ ‫~ילר‬ ‫~~ת~ילין ~ל‬ ‫כל ~קי~ול‬ ‫הי' יונק~עה‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫בית‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ם‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫מהדעת ו~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כי‬ ‫ה~‬ ‫וד~~ות נ~לא להבו~א‬ ‫ק~י~א ~~ה~ה‬ ‫קשור‬ ‫כ~ ל~~עה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫שליש~אלח~ו וגם עד ה~ום אף אם ח~ו יאו~ע‬ ‫לא‬ ‫~‬ ‫~~אלהי~יני~~לובל~בח~שב~ו איזה ~נוי' ומחש~ה ~שעתע~ודתו בלת~‬ ‫יה‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫ש~ במחש~הל~דו ~לל~ו בל עמו ז‬ ‫ותפי~ה זהו‬ ‫מ~~ש~הזוו~מ~ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ט‬ ‫ג‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש~ופין‬ ‫כ~ מ ~~‬ ‫אנ~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~עו~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~ן‬ ‫ב~ שהוא צ גירו~י~‬ ‫ש~~‬ ‫~ו‬ ‫~לבאא‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫אע~~ נ~ב ~~~פדין‬ ‫לרצוןג~ו~ ~הדי‬ ‫אט~~~~~וי~~ש ~צונו תל~~הש~ו~ת~צון יוצרוד~~~יצ~ו ~~סו ~‬ ‫~ו‬ ‫שנ‬ ‫ש~י‬ ‫א~~ו~‬ ‫לב~ו ~~~אשונהל~ש~כ~‬ ‫~נ~‬ ‫ן הוא רר‬ ‫ו‬ ‫צו‬ ‫י~ ה~פ~ ש~~ל~ין ~אונס נתג~ה רצון ר‬ ‫ב‬ ‫וד‬ ‫ע~‬ ‫ב~מת וכנודע ו~ההענין~~~שח~ף את ק~שולעי~י ~ל‬ ‫~‬ ‫~ ז~ו~‬ ‫נ~מר~~ו‬ ‫כילעתיד‬ ‫נר‬ ‫יא‬ ‫יו‬ ‫ל~ו הגו~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫בפ~ק ד‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה~~‬ ‫~~‬ ‫~~ר~ו ~~~ג עלמי‬ ‫~ל ~מה‬ ‫מ~~ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫של ר~ש ~חש~ות פניות ~שעת תורה ות~לה‬ ‫פעמים ~ל~לו‬ ‫~‬ ‫~ע קדשו הי~נו‬ ‫~‬ ‫~ב‬ ‫ד ~בז~וע שהוא נגדכנהזל‬ ‫יו‬ ‫ל~‬ ‫תפיז‬ ‫שלי‬ ‫ולזה ד' בת‬ ‫חל~א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ ה' ח‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~ה~ש~~ליתכי מעולם ל~ם דבוק‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~~ילי‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫שזי~~ת ור~ונםא~יתי לע~וד הש~י ~כל לבם ובכל נ~ם ו~כל מאודםוכל‬ ‫ה~ילקול היא ~ק בהמוח ש~א להם מח~ת זרות מחמת‬ ‫~נ~~~אד~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫וי‬ ‫ממ~~א‬ ‫וכנודע וזה ~אה~כ ~מאלו תחת‬ ‫ח~ו ~אדהחו~ב~עליל ~יות על ~~אלויש לראש~ ל~טרגתעחל~ייהם שא~‬ ‫~טחרםיגויב~‬ ‫א להם‬ ‫~ו‬ ‫ה~ם ש~מובהתפ~לין של שלא יח~ולהמ‬ ‫ת‬ ‫נו‬ ‫ע~‬ ‫בז‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫הכל‬ ‫ד שהוא הלב הוא‬ ‫~~עת תו~ה ו~פלה עכ"ז רא~הת~ילין ~לי‬ ‫הלנ‬ ‫~ון להם ול~ם בל עמם במ~שבות הלל‬ ‫ו וכל‬ ‫י כל מח~~ות זרות‬ ‫~צ‬ ‫מ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~ו‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~רצ~ ~לי‬ ‫כ~כר~‬ ‫ה~‬ ‫מ‬ ‫ןעשו‬ ‫ליל‬ ‫ל~לוב~~‬ ‫וצזוה~שמא‬ ‫ל~ידשהוא נ~ו~ה ~לב ~ראל‬ ‫תחת‬ ‫ר‬ ‫יינו הת~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל~אש~ ~~ת~הוא‬ ‫כמו תחת‬ ‫ו~‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫הז‬ ‫ל~ה ~~ו~כנ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ראש כנזכר ~הו לש~ ב~ו~ ~בדיזם‬ ‫ל~~ ש~‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫כמ~~‬ ‫~"ס‬ ‫וזממרן~~~ר~ל~ין של‬ ‫שא~ אב‬ ‫ר~ ~ ~ראי~~י~‬ ‫~~י~ ~ ~~‬


‫שאי~ם ע~~ןרצונו של ~קום נק~א~ם ע~~ים ע"שולא‬ ‫א~‬ ‫בנים‬ ‫מ~ותנק~אים‬ ‫~אל‬ ‫עבירות נ~א~ם‬ ‫ובזמן‬ ‫עת~ו~"ת ו~~ת ומעש"ט ור~‬ ‫~די~~‬ ‫ק‬ ‫בדי ~ישב‬ ‫~אמ‬ ‫ע~~~א‬ ‫~לותמיירי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫רצוי'‬ ‫שרעקושים כל ע~ודתם~י מח~~ זרה ~ל~י‬ ‫ל~‬ ‫ים ר~נו‬ ‫ל~ת‬ ‫י~ם הם ~ר~י~ ~~~‬ ‫~ו~‬ ‫~~~ת‬ ‫~~תם‬ ‫~בד~ם‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~ע~ש‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ור~~א~ן‬ ‫~‬ ‫רצ~הש~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫~מ~של ח~ו א~~פ ~ם~ו~ים ה~"י א~פ~כ שאין‬ ‫~ו~‬ ‫~של ~ום~ונ~‬ ‫~בדו ~צ~נויתב~נ~ראאי~‬ ‫י גי‬ ‫וו‬ ‫ינ‬ ‫כו‬ ‫ם א~נם ~ו~יםרצ‬ ‫ל~םאול‬ ‫בלת‬ ‫נקרא~ם עבדים~ ו~לועשו~ ~~דיםהיינו‬ ‫ב~ים‬ ‫'‬ ‫י~‬ ‫שהל‬ ‫ע"י ו‬ ‫~~‬ ‫ש~א‬ ‫~ ו ת זרות‬ ‫י~‬ ‫ל~~~ז בא להם‬ ‫~ הדעת שלי~אלו~י‬ ‫~עה‬ ‫ול‬ ‫וקי‬ ‫מה~~~לה~נ~ל וה~ ה~ל~ול~ת~ילין ~ל ראש עכ~זויוציאנו‬ ‫נו‬ ‫ב~תיות‬ ‫~רה ותפ‬ ‫משם ~יד ח~קה ו~~וע נטוי'ה~ינו ~~~~ליןשליד שהואלבן ~‬ ‫ו~כל‬ ‫~~י~לא ה~שים ~יל~ול וה~ו דב~יםב~~י בכל ל~ם ובכל‬ ‫כל ~י"ז נפ~‬ ‫י~‬ ‫אא~‬ ‫~‬ ‫קדשול~י כל‬ ‫~ם וע"כ‬ ‫ט~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ו‬ ‫זר‬ ‫וניח"ו והעג"וכי~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ~ים ומ‬ ‫י~ע~ז והלל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫בט~‬ ‫~זה ~~‬ ‫~ווצניתא~הי~‬ ‫א ~~ל ולאה‬ ‫~ל~ל זה שכל ~ו‬ ‫~~מ~ש הא~יז~ל‬ ‫~ל‬ ‫~~ ית~~ן‬ ‫הגאולה ~לל‬ ‫~כיוי~ הי' עלידי‬ ‫~זמן‬

‫~‬

‫~‬

‫~תכ~‬

‫כ~~פילי~‬

‫~י~‬ ‫י~יד~~~‬ ‫וי~~‬ ‫ו‬ ‫ו~האבנ~ו~ א~ינו משם ביד‬ ‫ם~ח~‬ ‫~~~ ~דים היינו ל~ה~ב ב‬ ‫~‬ ‫~ז~~~הה"ק מו"~ חז~‬ ‫~רוענטויה~ ~ל עפ"מ ~עתי‬ ‫מ~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫זצלה~ה‬ ‫דמארי‬ ‫לא~הוטהו~נאל~ן כי‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~כתי‬ ‫ל~וזהו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~ה"כ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י'‬ ‫כו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~ ת~‬ ‫~~~‬ ‫וי‬ ‫~הו ~מיג‬ ‫א~‬ ‫ק~ו‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫אתזרוע‬ ‫ל~יני כלהגוים כל‬ ‫א~‬ ‫ה~נ‬ ‫~‬ ‫היי~~‬ ‫ח~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ר ~ינה או~תקלניהא~ קלני~רו~יו~ינות~~ן‬ ‫מ~רוא~‬ ‫ב‬ ‫א~ר א~ים ~ו~ים‬ ‫דמארי~עלמא‬ ‫~~י~ן‬ ‫~ל ראש~ות‬ ‫על א~~‬ ‫~ז~ ~תםלו ~י~‬ ‫~~ל ~"כ לע~ל דכת~~יב~או ~ה"ע~‬ ‫~~"~‬ ‫~~ניםיש ~~~ר כ~ש‬ ‫~שה ~אות ~ ~א~ו כ~ם ~א פ‬ ‫~וו~‬ ‫ש~ה~חדע"~‬ ‫ל~~ת~‬ ‫~‬ ‫אז‬ ‫~~ה להם הת~לין‬ ‫פ~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ק~‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫מ~ת‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~~ל‬ ‫~אר~‬ ‫ח~‬ ‫את כי א~ינוהדב‬ ‫~ל~א‬ ‫י~ נ~ לא‬ ‫ל~ת~ ~או כל‬ ‫ל~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~כר וזה ה~א~‬ ‫~~ים הו~נא ~ן פארך התפיליןתס~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ת‬ ‫י"ל‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫מ~ח~י~~‬ ‫~יוי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫וד~~‬ ‫ו~‬ ‫לי ~סורי~ח~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫י~~ו~~ה ~ ~ ~~ת כל ל~‬ ‫~~‬ ‫~אות‬ ‫~אלו ש~חין‬ ‫ר~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~~~ ~‬ ‫~‬ ‫א~~י~~~‬ ‫~מים‬ ‫~ו‬ ‫ו‬ ‫~~ ~ה ~‬ ‫~~‬ ‫ת~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~~~ ~י~ ת~~י~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫הי~ ~‬ ‫ו~ ~ ~‬ ‫~~י~ עב~ ה~‬ ‫~כי ~ ~‬ ‫בע~ת ~‬ ‫~~ ה~‬ ‫~י~‬ ‫~י~‬

‫זכו~‬

‫~ ז~‬

‫יו~ ~‬ ‫~ר~~זל‬ ‫כ‬ ‫~ ~ כ~ ~ ~~ ~ ~~ כ~~‬ ‫~ ה~‬ ‫~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫י ~ק~םאז כתיבוא~דלהצילם היינו שה~ נת~ב‬ ‫~~ת שישמע~לשו~‬ ‫~ייני כל אלינ~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ואז ~כלצרתם‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫ד‬ ‫לע‬ ‫~ויי~‬ ‫את י~ועתאלק‬ ‫~~ינודייקא כנ"ל‬ ‫וראו כל אפסי‬ ‫~‬ ‫י~יא~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫משם‬ ‫~~ה‬ ‫נו‬ ‫ינ‬ ‫קע‬ ‫לט‬ ‫~~אש‬ ‫~עה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫שרי‬ ‫א~~ כי עפ"י‬

‫הויכ~‬ ‫ב~‬ ‫ה~~‬ ‫י‬ ‫~ל~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~מ~נם ~~ר~~ש~ף ~א~ת~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫דל~‬ ‫~לה ~"ו א‬ ‫אה‬ ‫יר‬ ‫הדב‬ ‫~‬ ‫~ו~ה~~~‬ ‫זרו~‬ ‫נוג~‬

‫~נזכר וז~"א‬ ‫לת~ילין ד~רי עלמאוכ‬ ‫נטוי' והבן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד'אלקינו ~ם~יין בס~ור הר"שזצ~ל‬ ‫~~ות ~ג'~לים‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~ בסוד כו~ות ~ג‬ ‫~אומ~ם גמור~ליל כי אז‬ ‫סף~‬ ‫ס בסודנ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫גו‬ ‫~י‬ ‫מאיר ה~סדים של השם ש~"י‬ ‫~~‬ ‫רי~‬ ‫ם‬ ‫צד‬ ‫מס‬ ‫~ל השם שד~י לל~‬ ‫הגבורות‬ ‫ור~ואלישראל והיינוכי אז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ו‬ ‫~א ~דים לי~אל ונ~~ה מ~שם שדי' שם‬ ‫ומה ~עושהדי‬ ‫ן עם ה~עיםנה~‬ ‫כו'כי שם הוא‬ ‫הו~ ויתכןע~"י דברי ר~ינו בכוונות ב"ש ~סוד‬ ‫מס~ר ~י הוי' וזה ~~מר ויוציאנו ~ אלקינוב~ומ~~םש~סוד ב' ש~ות שד~‬ ‫והוי' וכאמור‬ ‫יאמר עפ"ד אא~ז ה~' ~~'~ני יששכ~‬ ‫ר~מאמרי ז' נ~מתות נחמה‬ ‫יש~עת‬ ‫~~ ד~את זרוע ~דשול~יניכל~גיי~ ור~~ ~~~י‬ ‫א~~‬ ‫ש~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫הנה‬ ‫~~לא~ לגוים‬ ‫~~ש ~דמונים דהתשו'‬ ‫ה~~המה~~י~ אא‬ ‫שדו~‬ ‫וה~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ואין‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ו~‬ ‫~ך‬ ‫~‬ ‫~פ~י‬ ‫ב~פ~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫שמ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~י‬ ‫ן~כתיב~במנ~יוםלאאבלתם~יותשאי~שירכ~~םהרי ~ו אב ~י‬ ‫ב~ן ונקראובנים כ‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫כ~~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫אב ~~ל‬ ‫וקיי"~‬ ‫~~ני‬ ‫ה~‬ ‫יתמהו כלע‬ ‫גויים למה לא מהני תש~ה להו וליש~ל מ~ני וי~שבולע"~‬ ‫א~‬ ‫ד'את ~וע ק~ו‬ ‫כל הגוים‬ ‫~"ועי~~ הדין מהיעשהה‬ ‫יש"י~~א כביכול וכ~~~ל ~ע~י ק~ו אלו~‬ ‫ר~‬ ‫הזו‬ ‫וע ~ו הם‬ ‫ו‬ ‫דמאר‬ ‫יו‬ ‫לר‬ ‫אז‬ ‫~~לו א~ים קרובים ו‬ ‫התב‬ ‫ומה כתיב‬ ‫פהיול~כימיגדולאשר‬ ‫ו~ אלק~נו‬ ‫י בטן‬ ‫~בהבכתי~כפוילק~ראבי~~םאלמימוש הכוונהנתל~פל"ז~ולהביוותתי~םכ~ הותם~~קורתוי~הי~םע~וסיםכ~~‬ ‫י אב שמ~ל על‬ ‫כ‬ ‫כבודו כב~ו מ~ול מעש~א~~כ ~וה~ע מלך הוא כדכתיב מלך א~ים עלגוים‬ ‫ן כ~דו ~ול~ילאכיון שיגלה ד' את‬ ‫וע~"ד מלך שמ~ל על ~~ואי‬ ‫~‬ ‫זר‬ ‫~ים‬ ‫~ארי ~א‬ ‫קדשו ור~ו ~ל א~י‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ה~~ה‬ ‫לאל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ע"ש‬ ‫~~ בת~לי~‬ ‫~~שי‬ ‫י ~פ"ד~יא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫בני~‬ ‫ה~ייהנו~וטשה~~ליקבל~שף את זרוע~קדשו הת~ביל~יוןבהשבש~לישממהאלל~י~וזככריוןעש"~~נו~י~‬

‫שבי~‬

‫ת~ינו~לקבלי~‬

‫כ~יכול ל~י~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫כביכול כ~נים ואב שמ~לעל כבודוכבודו ~~ול~נ~ל ו~ה ~~נו‬

‫~ומ~י~זכ~ר~די~‬ ‫עמנו‬ ‫היינו ל~~~ה ב~ריםהיי~וכי ~~~ה‬ ‫~~‬ ‫יד‬ ‫עו‬ ‫ר~‬ ‫ש~~וצאן מע‬ ‫~‬ ‫ו ומ~~~ים ~סא‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י א~~נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫בר‬ ‫~דאבנר~~ו~~שו ש~מר~ש~י~‬ ‫ה~~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב~חי' עבדים ~~כ‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ראו ~‬ ‫שמ~ל כבודו~יןכבו~ו לזה~~ףד~‬ ‫ל~‬ ‫לואפמס‬ ‫~~~ל א~~אזמ~רו~ויוצ~א~ו ~' אל~ינ‬ ‫כביכול‬ ‫ש~~נ~ו‬ ‫פנ~~‬ ‫~"ב‬ ‫ה~‬ ‫ש~שר ~לל~~~~~ ~ל~‬ ‫לזו~עוב~י ~~ז ~~' ולא~י' מש~‬ ‫א~ ~ז~ה ~א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב~ מה ל‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫נ~ו‬ ‫ל~מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ו~לוי~‬ ‫~‬ ‫י'~~~ עלי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יוש~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫פ‬ ‫הי~ ~וד ל~~~ב וכנ~ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כולנו‬ ‫כלנו‬ ‫~~~~ו‬ ‫וכו'‬ ‫~ישנ‬ ‫י~‬ ‫~'~י~מד~גות בז‬ ‫כ'מיו~‬ ‫לס~‬ ‫נפ‬ ‫ה~~‬ ‫ביצ~מח~ו‬ ‫~ת ~~~~שיו~~תלמטה‬ ‫היינו~~~‬ ‫~ב‬

‫~‬ ‫תש‬ ‫וז~ו~ז~ו~‬ ‫הא'הוא‬ ‫~~~~~בבחינותצדיק~ם‬ ‫יש ~וד‬ ‫א~ו‬ ‫גםמ~~‬ ‫ש~ירידת הש~עב~חינות‬ ‫~ל~א‬ ‫יז‬ ‫באמ‬ ‫יה‬ ‫לז‬ ‫טל‬ ‫ונוו‬ ‫~ ~~זברחו~~נה י~ולים לקבל‬ ‫~ון‬ ‫~ לו זכ~ת ממזלהעליון ~חי' נהו~ין א~פ"ישאינו~~הג‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫פיסקא שא~~ז מ~ששר‬ ‫~ינו בסי~ור ה~יז~ל‬ ‫~אי ולקמן ב~‬ ‫ברב~‬ ‫א‬ ‫~ע~‬ ‫~י~זר‬ ‫יל‬ ‫א‬ ‫והי'מ~פרים ביצ"מ מ~ש~ה אותיות מ~ה‬ ‫לז"א וע~כ ~~ ש"~‬ ‫~כמבוארו~ יהוש~ כש~ה~ מ~שיכין סודש"ע‬ ‫מס~~‬ ‫סוד ש"ע לסוד הגדלות שהי'ביצ~אתמנצהר‬ ‫ם~ולזה‬ ‫יי‬ ‫ור‬ ‫~~א‬ ‫ןואומרי~‬ ‫שנאינ‬ ‫~ם‬ ‫וי‬ ‫~מ‬ ‫סכ‬ ‫~כלנובח‬ ‫יו‬ ‫יל‬ ‫א‬ ‫~ כלנו נ~ונים וכו'אין לנו לתלות ית~~~ע‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫ל‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫יםנק~‬ ‫ביציאת מ~ים כנ~ל בב~י' ענוהש"~ ע"י‬ ‫הצדיקי~~~~~~ל מספר~‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י~ש ~~יב ו~אלנוב~רוב‬ ‫עילאה‬ ‫עיניניור~~ב ~ל~‬ ‫~מ~הב~ו~‬ ‫בסידור~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~רי~ הרי מש~~~ ע~‬ ‫לס~מאכיבגלות שהמלכותאינהמקבל‬ ‫~~ בכו~ותהא~ח‬ ‫ת מס~ו~י‬ ‫מה~~‬ ‫~ די~~יע~‬ ‫זע~אמצ~יירת הה"א‬ ‫יסו"ד ~וא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫יצ"מ~יל‬ ‫ש~ אכל~‬ ‫ד~םוא~ים עתה~י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫נ~‬ ‫א~ת~ בא~~‬

‫~י~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י~‬

‫~‬

‫~~~~‬ ‫~~י~~~‬ ‫~~ו~~~י~~ו~~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫של ה~א ~ורת ~טעם‬ ‫בכל‬

‫~ימות‬

‫~ח~ ו‬ ‫~נונתבגכ~ו~~תהי~~‬ ‫מ~~י‬

‫~ז‬

‫~ ~~ ל~ו~~י‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫צ~~‬

‫~~‬

‫~~עי~~ ו~ ~~"ר ~לות חצו~‬ ‫~ ~מ~‬ ‫יתוג~~י‬ ‫~ח~~ ~"~ וכ~‬ ‫ל‬ ‫~נ~שןה~~ונ~ונ‬ ‫א~~~מ ז"ה ~ובח‬ ‫~רבהז"~ ב‬ ‫~~‬ ‫נפו‬ ‫~‬ ‫לס~‬ ‫היס~‬ ‫יו"~ זע~‬ ‫ב~א ~י וראב"עבצ~‬ ‫ו~~~שה~ מסובין בב~י ~רק‬ ‫~"ק‬ ‫~ ~ט‬ ‫וה~‬ ‫בס~ור בנ"י בר"ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מס~‬ ‫~~~ביצ"~‬ ‫~~ ~ ~ מ ~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫יכ~"י י"ל‬ ‫'‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~~ ~ר~ל‬ ‫נהו~‬ ‫ח~לי‬ ‫~י ה‬ ‫מס~~‬ ‫כלמאי~~ עלע~‬ ‫~פמ~צא‬ ‫י‬ ‫~~ות‬ ‫ד'אל‬ ‫~~נחס~‬ ‫~יו~ ~ ~ר ל~~~ פ‬ ‫~~~ ו~ש~י יצא ~א~‬ ‫~כי‬ ‫ל~י~בז~יו~י~י~‬ ‫ל~יה~‬ ‫א~ ל~~~‬ ‫בבח~אס~~א ש~הוא~‬ ‫מא~~ ~~י~ ~םבב~~‬ ‫צ~~י~ ש‬ ‫~~~י‬ ‫~~~תו‬ ‫ע‬ ‫~~יא‬ ‫~ס‬ ‫~א~ה~~~~נין הוא‬ ‫שכל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~י~ ת~‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫נ~א בכוונה‬ ‫יב~קות‬ ‫~צ לכת ה'‬ ‫א~יך ועה~כ~לאת~~"~‬ ‫ע~‬ ‫~בל ~ וע~‬ ‫~ נפלא‬ ‫~ ם ב~ב~ת‬ ‫אס~~א אחר~‬ ‫~~תו ~ה~וכ~ ו~ה~גש~ראל~י~‬ ‫א~ואין תמי~‬ ‫י~מא~‬ ‫~י‬ ‫~א‬ ‫ש‬ ‫~~~ אינו מ~יר‬ ‫אבל‬ ‫~י‬ ‫כ~וניותרווא~~ייםלאחר~ ~צ~ל~עצי~הא ~ד~ שעו~~ ~~‬ ‫~ו‬ ‫מי‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ת ו~‬ ‫צ‬ ‫בס~‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫תמ~‬ ‫~~כל‬ ‫י‬ ‫~ל איך הוא את~~ במס~נ בכל~‬ ‫ו~כל וב~‬ ‫י א~~~אל~‬ ‫נ~כל מא~‬ ‫~ב~‬ ‫צ~ק‬ ‫ש‬ ‫~~‬ ‫~א~ ~תהמת~~‬ ‫~ ~~‬ ‫~ב~~ואהנפ~יו‬ ‫~ו ר‬ ‫~‬ ‫~~ל ~ב~~"ר הטוב~~ ולו~ ממ~ א~ לע~~‬ ‫צ~~~‬ ‫אלו ו~~ א~כי~ ל~~~וי‬ ‫~ מעשיה~‬ ‫א‬ ‫א~‬ ‫~בבח‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ב~~ת~~~~~י~~‬ ‫ו~ א~‬ ‫~~‬ ‫~ הוא‬ ‫אספק~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~מ~יב~‬ ‫~ ס~~ של ו~יו~‬ ‫פ~עהו~‬ ‫נ~~‬ ‫ומאיר‬ ‫ויו~~מרו‬ ‫~~‬ ‫~~ל צ~~י~ ה~‬ ‫בבחי'~ לאח~~ ~~‬ ‫א~ ~ ~‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ה~~~‬ ‫ע~‬ ‫~~~ם‬ ‫~ה ה~ין ה~ ~ " ה‬ ‫ו~~~‬ ‫ש~~ נ~~‬ ‫הט~~‬ ‫~ת‬ ‫~ו~כי טוב הואו~"י‬ ‫~~היינו ה~‬ ‫י ~~‬ ‫~תמ~~‬ ‫~‬ ‫~ה אשר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~ שה~‬ ‫ט~‬ ‫הא~~כת ~ת ~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~ס"י כ~ש~~‬ ‫~~ ג~ ח~‬ ‫~~~בכ~‬ ‫ק~‬ ‫~~יר‬ ‫יעלה‬ ‫~~~ ו‬ ‫~‬ ‫א~עת‬ ‫~~~ל~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ו~ מ~‬ ‫~ת‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫כ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~כיותיו ב~ ~ ~~א ~‬ ‫~ר‬ ‫~א ל~~ה~ב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ס‬ ‫ל~~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ת ו~א~‬ ‫ת בת~ ~ ~ ~ ד~ ~ ~~ ~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~ ~ ~ ~ ל~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~י~י~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ןי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~י‬ ‫~~~~י ~~י~ ~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~י ~~‬ ‫י~י~~~~~~~~~~~ ~~י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~~י~~~~~~~‬ ‫~~~~~י~~י~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~הנצל מ~~ותוכיוצאאך מנהיג ה~ור ליזהר לה~יכם‬ ‫~~~ל~א המא~ה ולל~~~~י‬ ‫~ם בסתר‬ ‫ארי‬ ‫~~שו כדרכיו ע"כ להיותבב~י' צ‬ ‫~ג~~ וזה‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫צר~ ~אן שמ~ש‬ ‫הצ~יקים‬ ‫שאו~ן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב~ני ה~עינ~~א ~ל‬ ‫ו~~ביןכאן‬ ‫ומ~~ש‬ ‫~~‬ ‫~~~ים ש~~~ו ~ס~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~צ‬ ‫שאותןי~ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה~~ני‬ ‫ה~~‬ ‫~ק‬ ‫י' מ~~~ הצ~~י‬ ‫ב~אי ~י'אצ~ ~יינו ~‬ ‫הת~~ם שהם ~~~תם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~~~ו~ההי'‬ ‫א~ מ~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫שס~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~~ה ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫לכל‬ ‫ש~י'‬ ‫ונתלהבו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫כל‬ ‫~צ~‬ ‫~~י‬ ‫מס~ים ~~"מכלאו‬ ‫~סו~~תו~~י~ה~~‬ ‫וכא~~~"ל ~ות~נו‬ ‫ש~~~~יהם‬ ‫~שבאו ת‬ ‫הג~‬ ‫~~~~‬ ‫שה~ ~~ במעשה ~בה ו~והי' מ~כי ה~~ת מתק~צ~~כ~מ~~ט~‬ ‫~~וכלה ~לית קש~א‬ ‫ו~ר~בה‬ ‫הו"י ~~ א~נ"י‬ ‫~~ ~ב~ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~מינו ו~ני‬ ‫א~‬ ‫בג~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫צד~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫~ו~ה ב‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫~~י צריכיןישל~של‬ ‫לאתע‬ ‫רא לון לתת‬ ‫ל~~~‬ ‫ת‬ ‫תותשב‬ ‫מ~~‬ ‫כ~א ~ש~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫א~~ו~‬ ‫לון‬ ‫ברכ~ן‬ ‫הא ~ונ~ ~~ו~ה וצ~ך‬ ‫~כלמיני‬ ‫'ב~‬ ‫י~‬ ‫ו~ת ~~רב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~ע‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫וכ~ לפנ~ ~‬ ‫~ה ש ב~~ ~~י‬ ‫בש~תש~‬ ‫~ ה וכ~ ע"~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~~~~ ש~~~~ שה ~וב~~ני‬ ‫מ~יהון קש~ ויע~‬ ‫ד~‬ ‫נ~סן ל~~~ ~ופה ע"כובאו‬ ‫לו‬ ‫ת~‬ ‫ב~ ש‬ ‫~תן ~לה וההכל‬ ‫הי~~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל~‬ ‫~~ו‬ ‫לב~ה‬ ‫ק~ש של ש~~ת ~ל~ר ה~תן וכלה‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ב~ו~‬ ‫~~ות‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫ס~ ב~~~~ש של ש~ית ~~אר‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י ב~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫שה~‬ ‫~יתי‬ ‫~‬ ‫~~א~נ‬ ‫בן~~~‬ ‫שת~~‬ ‫~ע~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫"‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫~~ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~ות שה~ה נ~ת ~ן‬ ‫~~וכ~‬ ‫~"ש ~ ה~ ~~‬ ‫~ל‬ ‫~ ~~~‬ ‫הל~~ ~‬ ‫נה‬ ‫~~קב~ל‬ ‫ב‬ ‫ס~~~~~‬ ‫א~ ה ~~זמ ~‬ ‫~‬ ‫~ו~ ~~‬ ‫~‬ ‫~~ ה~‬ ‫~~ ~ ~~ התנ~ והא~‬ ‫~‬ ‫~רכ~ה'‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫שכל‬ ‫ממה‬ ‫ל~~~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫מדות ו~ל י~ו נ~~לה זה כל ~~ד~~י חל~ו ~נתנו לו ~~~ת מי~~‬ ‫~‬ ‫~ני~ע~יית~לה מדהזו ו~אז והלאה‬ ‫~א‬ ‫תנ‬ ‫מת‬ ‫ד~ש ה‬ ‫אבומע~ד ~נכ~ד ב~ר~~ני‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~~כ~ן~~ב~~~~לרהושמזההרנ~גלהומלדאה~וו~~~ו~ובניי~ראל להו~ו~~ןכי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~~י נ~~ן ~~~~ל~ום ~דם לגלו~ ~ד בבחי~‬ ‫ש~~~~‬ ‫במה שמו~ן ל~~י~ו‬ ‫~~וד‬ ‫הה‬ ‫~יני נ~ג~‬ ‫יו~~ב~ה‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר~י~~‬ ‫אי~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫אכ'‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ב~~‬ ‫~‬ ‫יור~עא~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כשלנ~ג~להה ~ע~היואב~י~'~וז~~לן ל~רו~~~ע~י~~ם~ג~נ~הדות כ~~ה~תו~~בה~י~נ~~~~ ~~ סי~י‬ ‫ז~י~י כו'~~~ד~ ש~~~ה‬ ‫ש~~וניתןכל~~‬ ‫ל~‬ ‫~~~ו ~~ל י~ו ~~~~~ מ‬ ‫~ה זוליש~~ל~~~~ל~ ב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ז~~~ אומר‬ ‫שמכיר‬ ‫ו~מ~~~~ם וכו'‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ~‬ ‫~~כ‬ ‫~~~ ~~ הו~ ב~ה כל מה‬ ‫~~ב‬ ‫הש"י הוא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לב~י~ ג~~~ו~~~לו לא‬ ‫~ב~~ ~~ה ~ו~ ~ר ~~~~ו~~ולבנ~~~א~ל~ניו י~ב~ש לפי ~צ~‬ ‫גדול~ומו~~ו~מ~ו וח~~ו‬ ‫~~יר ה~~~ד~~ מ~~וא נא‬ ‫כו'וגם‬ ‫ע~‬ ‫י לא‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~~בון נ~~~מו~~~הט~ו~ה ~~ל ~~~ש~צטוה גמל~~ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד~‬ ‫~~נ~ומה~ל‬ ‫~~~~~נ~וובאזנינו‬ ‫עוד לוג~גו~ים‬ ‫ומ~ש~ש‬ ‫יותרוכמוש~~י~ו~מ~‬ ‫ום‬ ‫שי‬ ‫יק‬ ‫יע‬ ‫~ים ר~ו~ינו זל‬ ‫י~‬ ‫ה~דו‬ ‫~ע‬ ‫~ו~וזהו שאומר‬ ‫~ה העדות‬ ‫כנז'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו~‬ ‫צכ‬ ‫ה~~י~ ו‬ ‫ה ~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מה הע~ות ו~~~~ם והמ~~טים‬ ‫~‬ ‫~~~ ~או~ו גודל ה~י~ונים‬ ‫~~א‬ ‫יה‬ ‫יל‬ ‫הי‬ ‫~~דושהא~~ ע"יאכ‬ ‫~~יי' ~~~ות והמרור והכו~ותוהא‬ ‫ז~‬ ‫הה‬ ‫י~ חליל‬ ‫לה‬ ‫ור‬ ‫או"רכו~א"צ ל~ב‬ ‫~דולה יותר‬ ‫~מ~‬ ‫ה‬ ‫וע~זישאל מ ה~דות וה~~ים והמשפטיםאש~רצ‬ ‫'‬ ‫~ואהכיה~‬

‫שהי'לו ב~בלה לדרושכ~א‬

‫י‬ ‫יל‬ ‫ה‬ ‫א~ינו למהמ‬ ‫כי‬ ‫צ~‬ ‫ןמ~ללמוד‬ ‫ו~~ים ומ~פטים‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫לו כ~‬ ‫בל~להזו הוא‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫חותר מ~לימוד ת~הכי‬ ‫אס‬ ‫הפ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫ח~איןמפטירין א‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫כי‬ ‫~~כמוכהלכ~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫"א‬ ‫ני‬ ‫מש‬ ‫בליל ~ח אפי~ומ~ןהיינו אפ~~ו מ‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫~" ~כי‬ ‫~~ע‬ ‫אבלמידחוזרים‬ ‫~~~ י~ולב~אפ~~‬ ‫ו~כנה‬ ‫~א ע~כ בכל השנה הוא האכילה נסיון‬

‫שהאכילה לש~ש‬

‫גשמיו~ ה~~ ~~~ ע"כ ~יכין‬ ‫~~‬

‫ג~ו~‬

‫~~~‬

‫ש~‬

‫מ~~‬

‫הת~ ומצו~‬ ‫ומ~פט~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ה~~י~ה‬ ‫ולילהכי הםחיינו ואורך ~מילו א~ל‬ ‫וד‬ ‫הו‬ ‫כל ימי~םאז~ב‬ ‫מנ~ה~יה~ואיומ~‬ ‫א~מ~רגה‬ ‫ו~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫גדולה~‬

‫~~רשעוס~י~ביחודי~‬ ‫והמ~~~ים‬ ‫י~‬ ‫~ל~דו~~‬ ‫מרה‬ ‫~~ ~ה~~ד~~וש~ הומ~~חו~ר~~~ם מוהר~ר ~~ צו~‬ ‫יה~~‬ ‫~~ו‬ ‫~~‬ ‫ח~‬ ‫~~~ ~‬ ‫~‬ ‫ממ~זיב~‬ ‫~~ר‬ ‫עה"כ ~~ו~ ~~~ ה~~ יוצר עמל עלי כיאיךבר~‬ ‫ו~‬ ‫זויל~‬ ‫היחבר~ כ~~ הוו~ ~ם הוי' ~לח~ר‬ ‫~~וב‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ףו~‬ ‫רי‬ ‫ו~‬ ‫ו"~ולחם וג~‬ ‫א~‬ ‫לייח~הדודי‬ ‫חסר‬ ‫להכס~אא~‬ ‫ם~רודים כל~יום‬ ‫א~‬ ‫לבי~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ם~‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כס"א‬ ‫לגו~ו וזהו האל~~ ~יכולין‬ ‫הזוו~‬ ‫וגם ש ומ‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫יי~פע"המביל~~ערל~י~חו~קה~~~~ד~א~םההוזיהצוו~שלב~נחל"~תא~עמלעלי ~~כוסקה~"ח~~יםלי~~~~~~~י‬ ‫החכ~ מ~ הח~ו~‬ ‫'~ל~‬ ‫נו~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫יהמשפטי~‬ ‫~~לנו ה~~ו‬ ‫דה‬ ‫י~~יימו ~ני~ם יחדיו שצו‬ ‫ננ‬ ‫יי‬ ‫ה‬ ‫ו ~מ~~ה‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ווהמ~~טי"ם דביצה~‬ ‫~ וגם ח~י"ם חו~א לי~נא דמז~ני ~נ"ל העדו"~‬ ‫והמצו~א~י‬ ‫י~‬ ‫יר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י"‬ ‫טש‬ ‫בחבילימה‬ ‫םו~אם‬ ‫יכו~ין ללמודול~‬ ‫~ל המחי' ~ל‬ ‫~יסן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~יןמ~טירין א~ר ה~סח‬ ‫כלהראש בעו~ה ~ו~~ז‬ ‫אי~י‬ ‫ה~‬ ‫וע‬ ‫וע~י~דר~ינו~~דו'~~~ד~~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫זי~ע~דרז~ל~ל‬ ‫ב~המגידהגדול‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מו~~‬ ‫וה~ה~‬ ‫ןש‬ ‫י~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~נה~כי‬ ‫~נאי‬ ‫~~‬ ‫ו~ה'~מ‬ ‫הי' לופנאי~י' ~‬ ‫הב‬ ‫ו~י~ז ל‬ ‫~~א‬ ‫לו‬ ‫מ~~ד~ה~מדה‬ ‫לל‬ ‫~ונצע‬ ‫ת~נה~‬ ‫~‬ ‫יא~~מא א~ה‬ ‫~לא יהי' ~נ~יל~ גדול‬ ‫~~נ~~~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ט~ו‬ ‫פ מעט וז‬ ‫~~ח~וב‬ ‫ו~~~י~כ ~~~וד‬ ‫~~~~~~ורים ~נ~וצים עכל~~‬ ‫מימ~הוכיוצ~ ~נוי מכלצד ~~ז ~נ~יון כ"כ וגםאו~י בג~ול‬ ‫רנו~‬ ‫~ו‬ ‫וז‬ ‫ימ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~ ל~וה~ז ~ל הנסיון ~זה ה~וד~‬ ‫~~ה‬ ‫מ~~נה ~~ט ~אנן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ז~‬ ‫~דו‬ ‫אט‬ ‫ן~וזהוה~~ו~ה להח~םכיב‬ ‫~י~‬ ‫~דב~יםע~~‬ ‫היי~ ו~~וע ~~ים ל~ורה~ו~~‬ ‫ה‬ ‫ין‬ ‫י~‬ ‫רבו‬ ‫~~ו~ ו~ו~יא ~~~~י~ ~~רה ומצוו~ ול~ומ~ זהיש חו~יםלי~אדמזוני‬ ‫י~נצ‬ ‫ה‬ ‫~~~חא~י~ומ~~ןהיי~ו ~~י~~ו מנ~א כמו ~ד~~ו ~~ל‬ ‫~ין‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ה~ורה והמ~וות אין אומ~ים א~י~ו ~אלהוציא‬ ‫~~~ח‬ ‫~טיה‬ ‫מר‬ ‫היינו ~ח‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫יא‬ ‫ינ‬ ‫ה~זון שנ~רא~~מ‬ ‫~ רק ~חר ~~יעו~ים לעס~ו ומ~ום ~ראש‬ ‫ו~בר‬ ‫יל~ לעסוק גםי~‬ ‫~~נסה‬ ‫זמדן~לשניהם שמאלא ~~נהכי רו~ן הם~ן‬ ‫~חרה~י~ורין ~ונ~זו~ב~~ורהעם~"אובודאי י~ו~~ם ~צריי‬ ‫~מים בימינה‬ ‫~שמאל~‬ ‫עו~~ וכבוד ב"ב או~‬ ‫חכם מה הואאומר‬ ‫~ ו~מ~~~יםו~ו'וא~דים ~"ש‬ ‫~ ה~דונ‬ ‫~חו~ח~י~ ~מיםהי' ב~ו~ו~יווי~וע‬ ‫~~~ ~ב~' אלה‬ ‫~ולד‬ ‫~~~ הראשונים והנה‬ ‫מדברי חכז"ל כל מ~ום‬ ‫~~א‬ ‫~סל‬ ‫יו‬ ‫~מרנ~~להא~‬ ‫נח ו~כו~ו~דו~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~י~~י נח~ ~לצ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ב~‬ ‫~יה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫דהיינו המעשים~יבים ש~שה ~‬ ‫~~ם‬ ‫ול‬ ‫דס‬ ‫לו‬ ‫הי'שהי'~ו~‬ ‫כל‬ ‫יו‬ ‫אעש‬ ‫נו‬ ‫ני‬ ‫~י לאחר ~~~ה המצו~ה~א~ הרב‬ ‫ו~כאילו לא ~שה כללכי מצאבכל‬ ‫וע~ז אנ‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~חו~~~כז"ל ~ביום א' לפני נ~א‬ ‫כל‬ ‫~~שה‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫נו‬ ‫~~~~‬ ‫ומע~~ט שעשו ע~ה מו~ים‬ ‫וב‬ ‫רו‬ ‫ימיהן בח~סש‬ ‫ה~דהיינו ~בכל‬ ‫ומ~~ש~ט לא נזר~ה בה~‬ ‫כנ"לועי~ז גם אם~מצו~ ה~ה‬ ‫~‬ ‫עו~י~‬ ‫מצו~‬ ‫~~~ונו~‬ ‫ה'‬

‫ש~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫שום ח~וכי ~~~~ים בעיני~םכאי~ולא~יימו‬ ‫ה~‬ ‫~או~‬ ‫ג‬ ‫כי ~ניו נ~~א‬ ‫נחהי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י כל ה~ו~~ות‬ ‫~ם‬ ‫צי‬ ‫~ק~ תמ‬ ‫ו'‬ ‫~ב~רכיו ו~פל רוח יען כ‬ ‫~‬ ‫~~ ~~ ~ו~~~~ט ב~א~ו~ה פ~ל ל~צמו בכל ~ת ולא הי' כל~~~יו‬ ‫מ~ה‬ ‫~וםמציה‬

‫~~‬ ‫ס‬ ‫מ~ו~ ב~~~~~י ~ו~~~‬

‫~י‬ ‫~~~ורותיו‬

‫~‬ ‫צ‬ ‫ב~‬ ‫נח~~~~~ם~~~‬ ‫מי‬ ‫עינ‬ ‫וו~~~ל~כלום ~~כ הי' ~מים~ניווש~ל רוח‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫צ~אי~~א~עה~כםנג~ם לחשמ~צות ו~~ מה~כי‬ ‫י~‬ ‫דו‬ ‫~‬ ‫~~~~ו כ~ הוא לא טובה~ג‬ ‫מהש~‬ ‫אין‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫י הם מלא ח~~ונות ומ~~ט א~ האל~ים ומ~ש~~נחכי מי‬ ‫~‬ ‫~ו~~~י~ו~ איןלו‬ ‫~ומר הקב‬ ‫ב~~~~הכי כל‬ ‫התה~~ה אני‬ ‫ו~נחשהי' ~ניו המת‬ ‫~ל‬ ‫י~‬ ‫~~ה~ווא~ ~~גא~ כו'~א‬ ‫~הגיא'~ ו~ו~~ ד' א‬ ‫~~ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~כול י~ו~י~ ל~ו~‬ ‫~וצט~~~~~ף ה' הואני‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ד' ל~~~~ ~~‬ ‫מ~‬ ‫א~‬ ‫וע~~ז כ‬ ‫ר~ ~~~~ הרב ~~ושזצללה~ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫אל~‬ ‫כ~‬ ‫י~~ת‬ ‫~~~~~~מאור ל~~לות~~א~‬ ‫ו~~אהש~ות~ציהא~ ~~ב~‬ ‫כ~ית ל‬ ‫"י ו~~~ו ~~ן‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫כי שמןזיתאה~‬ ‫תמ~‬ ‫וא‬ ‫י~התו~הכיזכ~ל מ~ום ש~מן זית ~~י ~ם‬ ‫לת‬ ‫אמ‬ ‫חכ‬ ‫~~יבלי~מרים~יינושילמ~ו‬ ‫~~~י'‬ ‫החכמה מצוי ~ר~~‬ ‫~תו~‬ ‫ז~בלישמ~י~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ואח~כ כ~ב וז~ לה~‬ ‫י אמרו חז~ל‬ ‫ת~ כ‬ ‫~א~~~איע~‬ ‫י~ מסתלקת ממנובו~ז~‬ ‫~ל המתיהר~א~חכם הואח~מתו‬ ‫~~למ~ו‬ ‫~פ ש‬ ‫ה~הו‬ ‫ל~‬ ‫כו‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~כמת ~תורה~~~בחי'שמן זית אע~~כיה~ב~יניהם כתותי ומיכתתי‬ ‫להעלות נר‬ ‫' למאור ~חכזמ~ת‬ ‫~שובים ואזיהי‬ ‫~מ~‬ ‫א~דבריתא~ ח~ם~~י~ו‬ ‫חכמת‬ ‫מ~~~ת עכ~"ה~הו‬ ‫~לאיהי'‬ ‫פני~‬ ‫הת~ה חכמת~‬ ‫למ‬ ‫א~גי~‬ ‫מה הוה‬ ‫~איך ~ב‬ ‫~כמת‬ ‫~~ולהנצל‬ ‫א~יםתא~ כו' כלומראשוכ~ל המצותא~‬ ‫~ה‬ ‫בס~~~~ותו~ח~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ק��� ‫ש‬ ‫~מש~~~‬ ‫~שהו~~מ~‬ ‫ח~רו~ת ~לא ע‬ ‫התורה‬ ‫כלא נח~ב בע~יו~מצא בהם‬ ‫~‬ ‫~הו~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~הוא‬ ‫וה‬ ‫~כמתו עמשד‬ ‫יו‬ ‫~צ‬ ‫מ‬ ‫מ~שלא שום ג~א כהוגן ~זה‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫בחכמתווז‬ ‫לוולא למ~‬ ‫ות~ו‬ ‫י~‬ ‫~ נשאר‬ ‫~כ~‬ ‫~הו~‬ ‫א~ה ו~~~ ש~יו‬ ‫מה הוא‬ ‫"ה‬ ‫מ~ת~~עמ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫הע~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~לא‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~לי‬ ‫כו'ו~ ה~ ~ ~~אל~‬ ‫לובע~‬ ‫~~ת~~א~‬ ‫להבין וא‬ ‫~~~ע"פ מה~~שא~תי‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~עת‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫~~מר‬ ‫הז~ת‬ ‫~ת‬ ‫~‬ ‫~ס~‬ ‫ב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז"ל ~~ור ~~~לא~הו~ו~ה‬ ‫~כ~‬ ‫~ות ~~ל"פ ה~~ מ~~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~"~‬ ‫~~~ ~~ א~~ ~ ~~~ א~~ ~ס~‬ ‫ב~‬ ‫~~ ~~‬

‫רל~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~הו שיה~'כל ~שיותיו ל~ה ~' א~ הואאוכל שהוא ~וכל ~~‬ ‫~‬ ‫יי‬ ‫כו‬ ‫~ילך בכחאכילה ההוא ל~בו~ את ~'~מנ~ בא~~ לי‬ ‫~~ני על~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~תמזה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫אי‬ ‫ע~ ה~בו~ה השלימה להיותגוףהא~יל~ מרוצהל~י‬ ‫ן ה~~ו~ה ו~ת רוח‬ ‫~ח~כ‬ ‫כי הלא ~אמת אין ~הע~יי‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כא~‬ ‫הת~ה‬ ‫ב~~ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~"י ~כח ~א~ילה ז‬ ‫גם‬ ‫יה~ ~"י ~‬ ‫~ה~~ולהלהתכליתהנ~ה זה‬ ‫יהעאבכוי~לה לנ~ת רוח לפניה'~הואהי‬ ‫ואי~ התכ~~‬ ‫אתה~י"ת ע~פכוונותהארי~~ל‬ ‫ב~צמותואבלבני~עלי'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫י~~כוונו~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ב~מה‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫האר~~ל ~גילה לנו ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ף‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ואוכל‬ ‫~‬ ‫יי‬ ‫מא~כנ‬ ‫ע~~ו~התמהו‬ ‫~העלי~יהעי~זולזהאמ~ו ע~‬ ‫לה‬ ‫~ב‬ ‫גת‬ ‫ג~וליה~בנ~ןעול~ו‬ ‫ת~וני~~לשאין אחרי' ע~ו~ה א~רת ~א"צ אי~‬ ‫ו~יי~ מצו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ןע~‬ ‫יא‬ ‫תו‬ ‫לה~מה‬ ‫הא~יל‬ ‫~~ו~ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫אתחי~~כ~בכ~ ה~~יל הזו כי‬ ‫~‬ ‫~גלות מצ~יהג‬ ‫~‬ ‫עכ"ש~וע~‬ ‫י~~ל‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫תה‬ ‫~ו~~נ~י מן ה~בודהויזע~וות~ל‬ ‫ג‬ ‫ן ~~ת‬ ‫~יי‬ ‫~לבא‬ ‫צ~יכי‬ ‫ה~~ ~יינוכילכוון‬ ‫שן‬ ‫~ם~מ‬ ‫~נ‬ ‫~כל אכילתו חז~ ולז~ו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~תיצרו ל~~ל תאות נפשו ~אכילהה~המיות‬ ‫י'‬ ‫יה‬ ‫האו‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ןרוחניו~‬ ‫ה~ו~יה ולהיות ה~כיל~ ~~~י' ~~~ה ~לימה~‬ ‫~‬ ‫שא~ב א~‬ ‫וכיונה ~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ~ו~ר ה~~ת‬ ‫נ~ש‬ ‫לא הי'‬ ‫ש~ין א~~י'ה~~~הומ~~ה~~ ע~~‬ ‫ז~‬ ‫אל ~לא יוכ‬ ‫ועיוא~~חוע~~נוי~יו~‬ ‫וכלו~כול~~~י~‬ ‫~~י‬ ‫~כל ש~~ת ימים~הוא~~~~‬ ‫וע~כני~ן לנו ~חג‬ ‫אכילת מ~~ה~ו~ב‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~מותב~אכ~להעצמה גה אהאין עושין מצו~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ומ~ניןומייח~ין ה~ול‬ ‫א~כ‬ ‫בי‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫זילע‬ ‫ה‬ ‫~ז‬ ‫~~ו~ה א~רת‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב~ח~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫א~~י' ע~ו~ה א~רת וז~ה~כ ועב~ת את ה~~ו~ה‬ ‫א~ה ע~ו~ה‬ ‫~עת ימיה תאכל~זא~‬ ‫~ייקא‬ ‫יה‬ ‫א~‬ ‫~ה‬ ‫~~יינו א~רי' ~ו~ה‬ ‫י ~על הגדה כאן ~ע מה הוא ~ומרמצו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫כאמ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~א~יר~‬ ‫~שכל~ות מ~‬ ‫ה~את לכםכי~עולה הצ~יק ~וכל א~ר~נ~שו‬ ‫~~~ו~‬ ‫~~‬ ‫א~‬ ‫נ‬ ‫חכרות‬ ‫~י' ע~ו~הא‬ ‫~ה‬ ‫~~‬ ‫וו‬ ‫שב‬ ‫אכילתא~ה~הוא ~~~ההזאת~היינולע‬ ‫~‬ ‫לא‬ ‫ב~~י'‬ ‫~יגאיך יכוליה‬ ‫יש‬ ‫אה‬ ‫הבהמה א~ו של‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ב~ח~‬ ‫~'עבו~ה‬ ‫יא‬ ‫כל‬ ‫אמ‬ ‫~~~ הזאתכי~לאמ‬ ‫כ~~י‬ ‫ב‬ ‫~תאוותו~~ל י~ו~ח~וול~ההואשואללאכו~‬ ‫~‬ ‫ויא‬ ‫לה‬ ‫מה ה~~ודה הזאת לכהאליו בלתי אכי~להיות ~רך עבו~הבאכ‬ ‫י עיקר כוונות‬ ‫באו~ן זה~ ולזה אמר ואף אתהו~הקהה ~ת ש~‬ ‫א~יעולהכ‬ ‫ונעשיההאכיל~‬ ‫הוא ב~~ה ב~ו~ניה ~ל~~הוי"ושיניה ~למ‬ ‫~~‬ ‫יו‬ ‫ס‬ ‫~~~~ההאתשב‬ ‫ומת‬ ‫ו‬ ‫ינ‬ ‫אימיר‬ ‫ולזה‬ ‫יוה"כ‬ ‫צורת וכמ"שר~נו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫י לעיסת‬ ‫כיוןאין~לו השגה ~ענין זהאיך‬ ‫הג~ול~‬ ‫~ה ו~מר לו~ינ~~‬ ‫האכילה ~צמה עבודה תמהעו~ היחו~ הדודי‬ ‫להיות‬ ‫~אולה ממה שי~אלב~~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫זה‬ ‫~ה‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫לי ~תי‬ ‫בעל~‬ ‫את בבחי' ~~ה‬ ‫מ~ע~~‬ ‫שלא~הלכו אחר תאוות‬ ‫הזא~‬ ‫נ~~להו~ ~בוא~ל אלקי‬ ‫כ~כ~נז' שע‬ ‫~אהי'‬ ‫~ה הע~ה ~~ ה~‬ ‫ב~ולת~‬ ‫שוע~‬ ‫ע~‬ ‫~ ~או~ה‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ו~ב~ת‬ ‫~‬

‫~‬

‫~~חויכ'א~ור א~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~אולה לעבוד את ~' ~אכי~תו‬

‫הע~ו~ה הזאת ~חודש הזה‬

‫~‬

‫~~~~ ב~~י~~ת ~הר~ע מ~~ה מ~~ מה הע~ו~ה הז~~ לכ~םהיינו עניני‬ ‫וש~י'מצה‬ ‫אכילה כנ~ל ~~ו‬ ‫~~ר הלי~ה הזה‬ ‫וכ~סות וכיוצא י~~ועימ~~~‬ ‫~‬ ‫ו~ו‬ ‫~אכיל~‬ ‫דמור~ום‬ ‫ה‬ ‫ו~‬ ‫~ו‬ ‫עמ‬ ‫~ש‬ ‫וו‬ ‫ומול~‬ ‫~‬ ‫~~לזהיע‬ ‫י~‬ ‫~ל‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~וו‬ ‫שיו~‬ ‫ר ~שה‬ ‫~~ו‬ ‫יא‬ ‫כ‬ ‫גש‬ ‫~~וי~'ג‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~ו~ני~‬ ‫ויח~~ים ג~ולי~וא‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫י ~~~ת~ינו~~יו עבו~הגד~להכזו‬ ‫~כילה כמ~~ח~~ל‬ ‫י לוכ‬ ‫~'~~‬ ‫וכו' זהש~~לו לשםאכילהג~~בה‬ ‫ול~ ~~לו‬ ‫ו~~ופו~עים יכשלו ~ם‬ ‫~נ~~~~~י‬ ‫~~יו‬ ‫~ו‬ ‫~ נכ~ל ~‬ ‫ךלהחכ~~ם‬ ‫ה' ~מצות‬ ‫הז~~ו הע~ו~ה~א~יל~השיי‬ ‫~~~~ ~~~~‬ ‫ה~ו~~‬ ‫אכילה ל~~ש כ~אוי~‬ ‫~~'‬ ‫~~ו'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~ינ~‬ ‫~מ~~מ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫ל~פ~ד~ס~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫י~~~ ב~ני~~‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~ה‬ ‫~~~ ~~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫~ת~~~ז‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫דא‬ ‫~ו‬ ‫יה‬ ‫ו‬ ‫~ ש~ניו מ~~ששיני רשעים‬ ‫וה‬ ‫~ה~~דה‬ ‫~כשל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כנ‬ ‫יה~‬ ‫כ~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫'ו~~ו ~מ~י'אותווהרשעתכסי~ו‬ ‫הוא‬ ‫~~‬ ‫ל~~ה‬ ‫יש‬ ‫הל‬ ‫רני~ שיה‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ר‬ ‫~זהכי הנ‬ ‫נימיות‬ ‫~~‬ ‫~מח~' או~וצ~‬ ‫יצל~~ע~י ~ו~לא~~י‬ ‫ש ל~רכונו‬ ‫י~‬ ‫יי‬ ‫ר‬ ‫~~‬ ‫השי~‬ ‫וה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫הז~~~רצונו מילימ~ד~רי ~~ע~ח~~י‬ ‫מא‬ ‫או‬ ‫~~~ה~ה‬ ‫~ע~‬ ‫~ מס~ר‬ ‫הדינים שלא~י~~ם‬ ‫ו~ר~ע‬ ‫ני‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה~נין ה~אכי~ליל‬ ‫ה~~~יםשל שם מ~ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה~‬ ‫אנו~‬ ‫~~‬ ‫הל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫החס~ים ~נכנ~ו המ~ח~ןעי‬ ‫~נם~ה'אותיותאל~י~םלאחזר‬ ‫ד~~~נות ~כרפסו~ש‬ ‫שאז נמ~ים גם הדינים ד~טנות של ה' אותיות‬ ‫~מ~חין‬ ‫~~‬ ‫הל~~נ~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ם ול~ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫כר~~~ס שהוא‬ ‫שי~ן ~סוד‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל~וין‬ ‫מס~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן הוא‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ן כנו~ע‬ ‫במילוייו~י‬ ‫~ל~י~~ ~מילוייו~י~ן ~י~‬ ‫כי‬ ‫מכס~~ה~פעמיםמ~~~י רבינו ~כמה מקו~ות והוא ~סוד‬ ‫מס~ר ~רחמי"ם‬ ‫לו‬ ‫נגוף ור~וא ~גוףכנ‬ ‫הרשע מההע~ודה‬ ‫~~ר~יםו~פוא לישראל וזההענין‬ ‫לכם ~רצה ל~ורר הדינים של ה' שא~ שיהי' ח~ו רק‬ ‫ל~יה~ע~‬ ‫~יהו~ת~א‬ ‫של‬ ‫ה~א~ ~לאמילוייודיןשהוא‬ ‫ות‬ ‫א~‬ ‫ר~מספר ~רחמים ו‬ ‫נין‬ ‫ין‬

‫~יני‬ ‫~השי"~‬ ‫~~~ המחי'או~ו מה שה~~~ה כביכולמוותר ~גדו ו~תן לוחיוש‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫הר השי~ןכנ~לשהואאל~ים~מילוייודי"ן שמזה נ~ך גםאליו חיותכנ"ל‬ ‫וכ~~מז~~א‬ ‫החיות ו~רחמים ו~זה‬ ‫~~ר ~הע~ה שינ~י רשעים ש~רת‬ ‫הו~‬ ‫שהוא‬ ‫צה למנוע‬ ‫וכ‬ ‫מנל‬ ‫~םמור‬ ‫מו~ן לאחרשאמר הרשע מה הע~ודההזאלת‬ ‫י~‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫~~ים במילוייודיןולהגבירהדינים של ~'או~יות אלקי~ם מילוי‬ ‫מס~‬ ‫ע~ו~הכנ~ל ע~כ א~ר ה~~להגדהואףא~ה ה~הה אתשינ‬ ‫י~ו שלא יהי'‬ ‫ב~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫לו חיות ורחמים מ~ילוי של השם‬ ‫ב~ור‬ ‫~לי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫דיי~א שא~ים במילוי יודין הוא בסודנגוף ~פוא‬ ‫יולא לו וה~ן‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מה אומר מה ה~ודה הזאת ל~ם לכם ולאלא כו'והיינו‬ ‫~~~ ר~~ ה~‬ ‫~~פ‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫מ~ה‬ ‫לע~ות‬ ‫בנ~~ל‬ ‫~פ הידוע‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מהסה~ ~ללפ‬ ‫ו~~~ ה~ ~~ה אותה‬ ‫ה~~ה‬ ‫ו~תוהואכי נודע ש~~‬ ‫~ו~‬ ‫~לע‬ ‫~אהלידו‬ ‫דיב‬ ‫כל~ ע~~שהא~ם‬ ‫~ר‬ ‫אש‬ ‫כ‬ ‫סת‬ ‫ש~ד~בלי~שוםנה‬ ‫~~‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~~~~~‬ ‫ממנה~לאך רע וה~א מ~~נס מ~~צות‬ ‫תיכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ~ת~ק‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ל~ע~י‬ ‫עו~ נול~הרע‬ ‫מצו~ כדי‬ ‫~יה~‬ ‫ש~י‬ ‫לגו~בהממהל~~להתפרנסהו~וכנ~ע ~הי‬ ‫לע~ דה‬ ‫~~ע"ה ו~ע א~קים מה לך‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מס~רתוקי הלא‬ ‫~בור‬ ‫~מה‬ ‫ת~י מה יתרון‬ ‫ה~ ל~ שא~ מת~~סים מזההו~~~אי~אר‬ ‫~~כים הרעים‬ ‫המלא‬ ‫מן‬ ‫~א~‬ ‫~‬ ‫י הכל נ~ון בער~וןכנזכר‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~ור‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫בי~ך‬ ‫יביד~ כ‬ ‫~ותש‬ ‫עב~‬ ‫ל ~"שישהטו~‬ ‫הע‬ ‫ל~בעליו‬ ‫~~‬ ‫~ר~תוו~יינוכי ע~~רנ~ראב~ור~ה‬ ‫וזה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~י~ו‬ ‫כמ"ש ~~ל ~~ש~ס~ו~ ש~ נ'‬ ‫כת~~‬ ‫~וג~‬ ‫עה"~ הו~ ועו~‬ ‫א~ו ~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~לימ~ו ~~~‬ ‫את וה~יינו במ~"ה~ ~ ~~~י‬ ‫~מ‬ ‫~ ~תגרה לבטלו‬ ‫וא‬ ‫~‬ ‫~איו~~~זההד~ף~ה"ג~מראה~‬ ‫וא‬ ‫ן~~~~ור~~~~~וב~כ~ה‬ ‫הד~ לפ~ים‬ ‫~~~~ל~עתוי~‬ ‫~‬ ‫בן~~ל~~מיםשישב‬ ‫כי~ם~רל~לי~ם~והם ר~בים‬ ‫מ‬ ‫לל~ם ו~~כ הם~שתדל~‬ ‫את‬ ‫מלש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫במה‬ ‫כנ~לוזה‬ ‫~~ע והת~לא ~ל‬ ‫יהי' להם‬ ‫ע~ה איזה שא~~‬ ‫עמים שהואפרנ~~‬ ‫~~~ה ~לז~~‬ ‫~וא‬ ‫~הצדיק‬ ‫לי התנג~ות הצ~יו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ו~‬ ‫בנסיוןעד שמ~ש~‬ ‫יש לו הת~~ות היצה~ר‬ ‫המ~ה‬ ‫ר על‬ ‫םה"ה~‬ ‫יצ‬ ‫~‬ ‫לא~ו‬ ‫~~‬ ‫~ומ‬ ‫ואל מה‬ ‫בעב~ה‬ ‫כנ"ל‬ ‫הכ‬ ‫הזאת ל‬ ‫י~עש~תי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~ו~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫מצוהכזובלי שום ע~דה והת~דות כנ~ל~ הוא ~הוא כברה~~יא א~ע‬ ‫עו~ד לימינו‬ ‫ןהיצה~ר ולז~~ו‬ ‫מן הכלל ~פר בע~ר ע~כאי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫זה‬ ‫מ~‬ ‫יו‬ ‫מ~ג~נז' מ~~ה‬ ‫ים‬ ‫לפעמים ל~~ות איזהמצוהכנ"ל מ~א~כהצדי~כ‬ ‫ולז‬ ‫~יינו‬ ‫~שה ד' לי‬ ‫~~ה~~ו~ה ש~~~~~~ו~~~~י‬ ‫~צא~י‬ ‫~~יי~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ז‬ ‫~כיםשנ~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫לנו שה~ג ~דכ‬ ‫המלא‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ילא שכל המצות‬ ‫~א‬ ‫יל‬ ‫~~~ש‬ ‫~ס‬ ‫עושים הכל הוא ע~~נוואין ל~ו ל~~ל~~נ‬ ‫~‬ ‫ברצונינוכנ~ל ש‬ ‫~~ו‬ ‫~~~ל~‬ ‫א~הזכות הוא א~נו לזר‬ ‫כל‬ ‫~ה הזאת~~ תל~וכו' ~~~ור~ זה‬ ‫ד‬ ‫וו‬ ‫ל ~ער~ הוא אומר מה הע~‬ ‫י~‬ ‫אי‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ה~ש~‬ ‫~~~ ע ~לי‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א הגברים ועבדו~~~ ~'ו~~רלא כן~דר~ ~~~תם‬ ‫~ה ~עה לכונ~‬ ‫גם א~‬ ‫~מא~ינים‬ ‫~ם‬ ‫אנ‬ ‫כ~‬ ‫הג~ים לכווהענין כמושא~~ים הא‬ ‫עמכ~‬ ‫לה~~~ת ב~~ודת ה'‬ ‫בע~ר ש~לעת כזאת אין‬ ‫לה~~‬ ‫~ל~‬ ‫~‬ ‫םת‬ ‫~~ת~יוע‬ ‫~תו~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ילה‬ ‫הו‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~'‬ ‫בתוה‬ ‫צרי~‬ ‫ב~ה‬ ‫אם ~ לביה~כ פ~ם אתת‬ ‫החזן ~ם‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~ש~וו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~ש~ים‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫א~~ עבו~ה‬ ‫~רה‬ ‫מו‬ ‫ות‬ ‫כלושה‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫בבתי‬ ‫הול~‬ ‫~‬ ‫ז~ניתםרט~ראו‬ ‫הת~‬ ‫א~ת~ו ה‬ ‫ם~ב~וה~ר‬ ‫~וא ראו~ ל~ע~ב ה‬ ‫כן‬ ‫יר‬ ‫וד‬ ‫די~‬ ‫ב~~י מ~י ו~~~השל א~תי~ם ~כתי~א~גוי‬ ‫לא אצלם אלה‬ ‫~ל‬ ‫ש~ ~~ הת~‬ ‫ה~‬ ‫ה~‬

‫דברי‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~רי עצת ה~ה"ר שלהם ולכן‬ ‫א~ לכונא ה~בר~כי‬ ‫והבע"ב‬ ‫~ב~~ב‬

‫הג~רים היינו‬

‫הז~נים ~~"כ הטף‬ ‫ה~~יםלא עמכם~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~ע~ב‬ ‫יו‬ ‫וע~כ אמרלו ~שה בנ~~ו ובזקננ‬ ‫~נלך‬ ‫ש~~ ב~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ק‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫בין‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫יו‬ ‫~כ‬ ‫מל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~~א‬ ‫ו~כל‬ ‫יותהבב~ע~"בה~דשי~~~מ~ה הע~ו~ה ה~ז~א~ות~ולל~כ~םהלא~הרע~ב~~ה הזאת~~~~~~~~י~‬ ‫שא~~ונד~~י~‬ ‫בה ~וא להז~נים ולהבע"ב הולכי נמו~ות ולא כן ~תה ל~‬ ‫~~ה ה'ח"~‬ ‫לו בעבור זה‬ ‫~י‬ ‫~וד בעבור~~ה ~שה זו כנז~ר ולכן‬ ‫לי‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫כל‬ ‫~ל‬ ‫יביכ‬ ‫בצאתי ממצריםו~ואר ב~רש‬ ‫לש‬ ‫כימ‬ ‫~י‬ ‫מ~~~‬ ‫א~ באר~~צרי~ ~ורות‬ ‫לכ‬ ‫ו~אי ~~‬ ‫סלומ~ים~ ו~‬ ‫ש~אמרל~‬ ‫עו‬ ‫י ה~אל~ולם ולעולמיהפ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ני~וועל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫שלפנינוו‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫שיי~ ~י~‬ ‫כי‬ ‫כל ה~ו~ותואילו‬ ‫כל ~~ותינו‬ ‫~לינ~ לאהי' ל~~והי' ~ס~ים‬ ‫התו~הי' זה‬ ‫~ה' ו~בו~ד~~ב~ת נג~~~מצווה‬ ‫ףא~צ‬ ‫לד~רי פ~עהע~שהט‬ ‫ס~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫םיל~הבע~ב הז~נים כנזכר~ ה'יצילנו‬ ‫ה~מ~ם ו~~צתם‬ ‫בתורתו ה~ברים ש~~‬ ‫ור~ הר~ה ויושיענו‬ ‫~מו ותורתו ב~רוב‬ ‫י בצאתיממצרים‬ ‫~תה ה~הה את~יניוואמורלמ~ל~ו ~עבור זה ~~~ד'~ל‬ ‫~ ~ וכו' ול~י שהוציא ~ת ~צמו מן ה~לל~~~ ~עי~~ הי~וע מ~רי‬ ‫רבינו‬ ‫דוהע~ל~בנוכי הי~ו~ד‬ ‫בכוונת~צותלילה ש~ו~ים ~ל ז"ה הי'‬ ‫נבק~ר~א"~ז~הובתי~וןהיסוד תלוי הגאולהכי ~רב נקמת בריתשכל‬ ‫~וע ת~מעו‬ ‫~מ‬ ‫וכמ~ש ועתה אםנש‬ ‫צד~ הגלות‬ ‫ע~י~ל~ולהיסוד‬ ‫יסגולהמכל העמיםואגאלאת~ם‬ ‫וש~תם‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫ר~~רית"י אזי צדי~ל‬ ‫ב~~וורל~י‬ ‫י לי~ועה זה‬ ‫וזהה~נין מ~שישראל ~שירת הים~זי ~מרת ויהיל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ת ה~~ושה אלא ~מ~זקת‬ ‫ל‬ ‫יוארוממנהוו~ש~י שאני ת~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~נוהואל~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ~מו כל ש~ט‬ ‫או ה~טים‬ ‫ועומדתלי ~~~ושה ~אבותי כי כשיצ~‬ ‫מ‬ ‫~~לו‬ ‫צרק‬ ‫מא‬ ‫של‬ ‫באותיות ת~לה וסוף ה~נוכ~י ~פלא"י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ים שלמדו ק"ו אם בהם שלטו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫כה~יר‬ ‫מ~הי~די~‬ ‫שב~‬ ‫"~‬ ‫ק‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ד~‬ ‫~ל‬ ‫ד‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ותל~אל שפ~~י~ב~'‬ ‫והיי כי‬ ‫י~~‬ ‫~טה~ף ו~זהרו~תק~ים‬ ‫וא~~~ה ~שו~ים היס~ד‬ ‫~ש~ס~סו‬ ‫ה~‬ ‫לכמ~‬ ‫~שכו‬ ‫בהע~ת~ה~~צאו י~אלי"ז~ הי'עלשלא‬ ‫ישוע‬ ‫בכמה ~וכתא~ולזה צדי‬ ‫מש‬ ‫כ אמרו ב~רהעזי ~~רתי~קמ~‬ ‫~לי~אי"ש‬ ‫עי~‬ ‫~~לו ~"והיס~ ית~~כ‬ ‫ו~ו ז"האל~י~אנוהו היינוכי המצרים רצו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫כ~א‬ ‫ויהילי לישו~ה ועצ"ד‬ ‫~מ~תוא‬ ‫ל~~~ו~~‬ ‫ה'‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫רא~ונה של ~~ג ~דות‬ ‫~~ת א~ל‬ ‫ק"ו ~ק~לו‬ ‫~ה~ ~ל~‬ ‫~רו‬ ‫צדיקא~ל‬ ‫צ~יק לל~ ז~ה‬ ‫א"לקדוולש~~עליש~אלהי‬ ‫הי~‬ ‫ח~‬ ‫סו~ע~כנגאלולז‬ ‫ש~~הפ~"יו~ י~‬ ‫~‬ ‫~צרי‬ ‫ב~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מ~א‬ ‫ו~~ת‬ ‫אתה‬ ‫מא~ותי‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~וחז~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~רוה השק~ד~וו~שלא ל~ד‬ ‫~תה על~ו לתקן ~יסוד מ~~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~"כ‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫~~‬ ‫נ~~‬ ‫~י~~~~~~~‬ ‫הג~ו~~‬ ‫וזה‬ ‫~ל‬ ‫יבצ~~י ~~~ם ~~ו שכ‬ ‫~~ז~ה ~ל‬ ‫~יאו~ הפס~ ב~ב~ הי'~~‬ ‫~ה~‬ ‫ז~נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫ר~י~המשג~ידי~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫ו~הה~~~י~רמוז~י~‬ ‫ל ~נ~~~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫~ ב ש~וציא ~~~ומ~ן~ ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~~~ ול‬ ‫ו~‬ ‫סו‬ ‫יהיה‬ ‫~וא‬ ‫~ו‬ ‫א~‬ ‫תכלל~~ת ב‬ ‫ד‬ ‫~דכי כ"ל‬ ‫ש~‬ ‫כל~ל~~‬ ‫כ‬ ‫כ~~בעי~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫נק~סודצ~יק‬ ‫~יי"ל צד~של הי‬ ‫~~ז וכמ~ש רב~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫בש~‬ ‫~א‬ ‫הפורים~ה~~ומ~כי לא מ~א~~ ~~ ה~ג~ ש‬ ‫~מרו~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~ר~‬ ‫~ש‬ ‫~יו~~ש~י‬ ‫~~א~ו~~ת~~~‬ ‫~צמו הכל~ל ~ו~~ילע~~ר~‬ ‫~‬ ‫יר‬ ‫אמ‬ ‫ב~~~"ז‬ ‫~~לו כ~ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ביסודצדי‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ם‬ ‫קה‬ ‫ל"‬ ‫של ~ור~ז‬ ‫~‬ ‫וה~יא~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫תר‬ ‫י עיק‬ ‫~ע"שההשדה'ואלי~צאתיהימ~~ורדי~היי~~‬ ‫~"~הזכ ש~אהו~ס‬ ‫~צרי~ הי'מבח~‬ ‫אל‬ ‫ו~הי' ממ הי'~אל‬ ‫ריו ומתוךצדמ~~~וושפ~ מסי~‬ ‫~~‬ ‫ב~‬ ‫דו‬ ‫שניכר מתוךת~‬ ‫ו~~~יו~~‬ ‫~~ת~~ כ‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מת~ר‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ש~~~ מ~ ל' צד~‬ ‫מה הוא ~ו~ ז~ת~ע~‬ ‫המלכו~~‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫~~וי"ל‬ ‫בח~"ג~~"ס‬ ‫~~‬ ‫ושמ~ס~~ ת~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~ידו~י~ ~ת‬ ‫ה~"~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫"‬ ‫ז~ת נע~~ ס"~ ~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫נע~~ם~מ~פסכ~ין~י‬ ‫ז~ לש‬ ‫יו‬ ‫א‬ ‫~ת~ת מ~‬ ‫~~~ ~ל‬ ‫~~ ו ~‬ ‫ת~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~~ פ~ בס~~~ל ~~‬ ‫אפר‬ ‫~שר‬ ‫ים ~פ'‬ ‫לצ~הא~ וחי‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב~‬ ‫ו~י י~~ שי~ות‬ ‫~יומא ~ה‬ ‫~~ה ~~‬ ‫ב~ היי~‬ ‫ש~~ בצי~ףאחר~ בה~ ו~‬ ‫~~ ת"~ ~ו~~‬ ‫~חי' ~~~ע‬ ‫מסט~ ~ ~ ~~‬ ‫~~~~ ~ו~ ס~ חי~ ~~ של‬ ‫~ת‬ ‫~~‬ ‫ת~ ליע~ ~~האולח""י~ מאלו~ע"ש ל~כו~ למ~~~וא~~חיי~~‬ ‫כו‬ ‫~~‬ ‫~ האד"~ בה~‬ ‫~ ~א~ו~~תת~‬ ‫בס~‬ ‫שו‬ ‫~~‬ ‫יי‬ ‫א~ה‬ ‫ת~ימה‬ ‫תש‬ ‫מ~‬ ‫בת~~~‬ ‫~ת~‬ ‫בה~~‬ ‫ו‬ ‫~יינ‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~ה‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ת‬ ‫תו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫אמ~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ת~‬ ‫ת~ימ~‬ ‫ת~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫בת~ת‬ ‫בת~ת ד'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ההולכי‬ ‫ההו~י~‬ ‫~ ~~~~ ת~ ~מ~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~א‬ ‫~‬ ‫ת~‬ ‫~~ ~ ~‬ ‫~~~ל א~~ ~‬ ‫~‬ ‫~~הא‬ ‫יי‬ ‫ה~ות תמ~ות~ת~‬ ‫~בת‬ ‫ימתי הן~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫בזמ~‬ ‫ח"~‬

‫~י~~‬


‫ש~~רים נ~ם ה~ת‬ ‫י זה הכוונה של‬ ‫~םוהיהיונוא~וכ‬ ‫~‬ ‫סל‬ ‫ל~ן ונ~ש‬ ‫ס~~~לזווג‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫~"ז‬ ‫~'‬ ‫אי~ ~וי‬ ‫דמילוי‬ ‫עי~‬ ‫ת‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫"‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~~א‬ ‫'‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל~~ ונ~~‬ ‫~~ם י"ה~~וחי~ס~‬ ‫הי'מ~~‬ ‫אמ"~~ול~י האמור ~בןשזה הוא ~נין‬ ‫ן~לה‬ ‫עד~~סו~‬ ‫~מה‬ ‫דו‬ ‫למ‬ ‫את~~יאביך שהוא ה~'דא~~ו שלשבמ~ריו~לא י~ולי‬ ‫~א ~וףה~בלא נש~ה וה~ כל‬ ‫לו‬ ‫~ונהעוה‬ ‫ותפלה‬ ‫~מ~ת ~ת~"ם‬ ‫דא‬ ‫ב‬ ‫ו~~‬ ‫מ~~פו שלעילם בלא‬ ‫נ~ה‬ ‫ות~לתם ~~~מ~ת‬ ‫ב~‬ ‫~‬ ‫ש"‬ ‫~~ה ל~ות ~ון השי"ת ~מ‬ ‫~‬ ‫ל~ןזה בל‬ ‫ום‬ ‫ו~ות‬ ‫וה~~ה‬ ‫הנ~~~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו~מת‬ ‫ש~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~ ת"~ ~זכר~וז~ פ~ אימתי‬ ‫~ו~‬ ‫מאלופו‬ ‫יא‬ ‫ו‬ ‫ל~ות ~ב~~ מ~ת ~ה‬ ‫~ו~סוד ז~א ~לא הא'‬ ‫~ימ~תו~‬ ‫צ‬ ‫רצונו ~ל‬ ‫הנ~~ שאז‬ ‫~~ן‬ ‫~הל~עולם שיה~ ת~ם ~בבחי'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫שי~ אמת לי~~ב‬ ‫ום‬ ‫ת~"‬ ‫נעשה ז~א‬ ‫~~ הדעת ב~וד‬ ‫~ימ~~~ ~יש ש‬ ‫ו‬ ‫~שלימו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ות~ת~"ם מה ~ומר‬ ‫כ~ז~ר~ וזה‬ ‫המגיד‬ ‫~וא‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~יי~ו‬ ‫~~י ~י~ות ב~מ~תוממשהיוך~האלף‬ ‫~~ ~‬ ‫~ו~~ א~~~ה ב~לימות אז הוא‬ ‫~ל‬ ‫~~פו~~ש~ל ~~א ~יות‬ ‫ע~ת"ם א~ת ~וה‬ ‫"הה~‬ ‫עו~‬ ‫עחם~זא~ת‬ ‫~לו~ו ~ל עולם ו~~"ז מ~בר מ‬ ‫ןשא‬ ‫~"הב~י'אדם‬ ‫שהוא ה~כ~ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫תם מה הוא אומר מה ז~ת וכו' ~פ~ד אא"ז הק~ש בס'‬ ‫~"~‬ ‫~י~יושהש~~‬ ‫ר‬ ‫י עתה‬ ‫כ‬ ‫~~דר~בין המצר~ או~ זאת נחמתיבעניי‬ ‫הימים ה~לו‬ ‫וה~'תקוני דז~יר��� ‫הי~ג ~וני‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מ~ים לו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י~‬ ‫~נ‬ ‫ל~ השם‬ ‫בהסתרדי~‬ ‫~ו~‬ ‫ד~א‬ ‫יכ‬ ‫םכ‬ ‫גול~~ונים ~ה~~‬ ‫~י~די~נא הנה~ול~~ט"ד הוא י~‬ ‫~ ~תקיני' ~ד'‬ ‫ב‬ ‫ה~~הד~הוא שט~'~ת~וני וזה ~א"ת גי~ "~~י~ארי‬ ‫נךיםדאר~‬ ‫~חמתי מ~~ עתי~יןלהתגלותשאה"~ ~ר~~ וט' ~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~ע~‬ ‫וי‬ ‫~י' הגאה‬ ‫ל"ה~ ת‬ ‫שש‬ ‫יי‬ ‫ד~אזר~א~תי ~ה שאמר‬ ‫ני~וע~‬ ‫ואזי~לבה‬ ‫ענה‬ ‫ר~‬ ‫ם~~ה~ בד"זה~יו‬ ‫ו~‬ ‫קש‬ ‫ע"‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫נתלו~יזקני~םלא נהדרוו~יינו שהס~ה‬ ‫בידם‬ ‫המ~ונן ~ם‬ ‫~ב~ה"ריעןכיפני זקני"ם~היינו הב'זקנים‬ ‫~ת‬ ‫יי‬ ‫בל‬ ‫~י י~~ל לת‬ ‫ולזה אמר שם ~"כ אש~באל ל~י אוחיל לך‬ ‫דא~ל ו~~‬ ‫~ נהד~‬ ‫ש~‬ ‫~"‬ ‫ש‬ ‫ונמס זא~ש~יני~י ר~ה מע‬ ‫ים ~~ם והענ~‬ ‫~~~~ שלב~‬ ‫ליתגוללו~ שהנני~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫אשיב‬ ‫~הי'ראויין‬ ‫~ם ~שהתםהדין ~~אעוי~ר~"ז זאש"לתר~מיםאש ל~~היי~‬ ‫ב~‬ ‫ז~י~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ע"~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫~~רחם‬ ‫~~י‬ ‫~‬ ‫ל לך‬ ‫הד~~אוי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ו~ו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א'~ איש ~ל"כם~י~ב‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫"‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~ן‬ ‫~יא~ דברי‬ ‫~הלומדיי~~~‬ ‫תמיד ~עוה"ר‬ ‫באהלו של‬ ‫ים~וכי~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ת~~‬ ‫~~‬ ‫~~ים ~~"ר‬ ‫תו~של~ח‬ ‫~~ה‬ ‫א~‬ ‫הה~ב~תא~ה~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫רו‬ ‫בע~י‬ ‫ע"י‬

‫~י~י‬

‫~י‬

‫~סרו~‬ ‫~~~‬ ‫~יו~‬ ‫~עליו~‬

‫ע~רינו ו~וא שואלבליל‬

‫כי ~‬

‫ה~~ ~~ ~י‬ ‫~~~~נ ~ל~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~יי"ל‬ ‫דמו~ין ~~ל~ת נתקןב~י' הזקןכי שאין‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~דל‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫ז‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫ז‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ה~י~~‬ ‫~ מ~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫תיקון‬ ‫ו~‬ ‫אה‬ ‫המ~~ מ~ו‬ ‫י‬ ‫ס~‬ ‫ב"‬ ‫' ~ו~ני~דיקנא דא"א ~זעיר א‬ ‫וד זא"ת‬ ‫ב~‬ ‫ה~‬ ‫~לי~ מדת ז~ בכ~מו‬ ‫להת~~‬ ‫ה~ס~‬ ‫ו~"כ הוא שואל‬ ‫בא‬ ‫מה זא"ת~‬ ‫~קי‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א~ה‬ ‫וציאנוד' ~רים והיינו‬ ‫~~וז‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫יכ~ני~ שעתה ראוי ~התעורר‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫זעי~‬ ‫ה~ובה~‬

‫כ~דבר~ש~ע ~בורהתמי~ים הכ~‬ ‫~ל ~סדים‬ ‫דיקנאדא"א‬ ‫ב~~‬ ‫מ~דתוהי~~‬ ‫~ע~ ~המ~~~ להם‬ ‫וההולכים ~תורת‬ ‫כי ב~~קיד ה~יאנ~ו ו~~‬ ‫~יצצר~יי~םלוא~בויאורכ~ ~~ ו~ו~ ~~י~‬ ‫~~ בק~י ~דול ~ידש~י' א~זיםה~~פי~צ~ונ~יםש~ ~~~'~ ~ני~י~~~‬ ‫~‬ ‫~~ב~‬ ‫"א‬ ‫ז~בבח~ותג' ג'~' ~~כהי' כ~ ~~ ~‬ ‫זו‬ ‫ה~טאלת~ר~~‬ ‫"י‬ ‫~~‬ ‫~~~"כ~מ‬ ‫שפ‬ ‫ן ~ליפות ~ם כ"כ ו~"‬ ‫נ~~כ~הי‬ ‫א~~~"ה‬ ‫~~ת~ף הגלותכיה~א~~זי‬ ‫ב~ו~‬ ‫תוב~"ש מ~ין דגדלותבז"אכדי שי~~לו ה~יצ~ים‬ ‫וה‬ ‫י‬ ‫~זי~ ו~א~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫~א‬ ‫~כ~דוא"כממילא‬ ‫~ת‬ ‫וזההי'‬ ‫ו~ביכו~כ~ לה‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~~‬ ‫ה~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫~דלות ~ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~"‬ ‫~י‬ ‫ה~‬ ‫~ה~ ה~~ה‬ ‫שיאיר להם השפע ו~סה וכ~ט‬ ‫~~די~ ~ותלה~יצונים‬ ‫ל'‬ ‫דגד~תולא~י‬ ‫ב~הו ויה~בכ~ ~ד‬ ‫ה~נ~ ~ו~~‬ ‫ה~~‬ ‫~"ור~‬ ‫~ ו~ לז~~‬ ‫לי‬ ‫א~ו אכ‬ ‫~‬

‫~אול את‬

‫~~ר והגדת ~נך‬

‫~וא ~ו'‬

‫ן~‬ ‫~‬ ‫בי~‬ ‫הא~"ל~~ ~ שא~נו‬ ‫יי‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~~~~שפיע לווי~ל ~~~ד ש‬ ‫ו~‬ ‫לו ת‬ ‫שצ‬ ‫שז‬ ‫א"יל~ב~~שמיות~~~א‬ ‫~ט‬ ‫ה~ד~~דוש ~עזרלי‬ ‫~~‬ ‫~לת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ים כו'‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫והכל ת~ו דבאמת למה~א‬ ‫~ז"ל ברא~יתנמי‬ ‫גם‬ ‫כמו בכל ה~~מא~רות~ברא בהם העולם‬ ‫ה~שון‬ ‫כת~ דהא~כמלא~~‬ ‫נין בריאותויא‬ ‫ה~ש~ם‬ ‫הי' ~"יצרופי אותיות‬ ‫את‬

‫לומר ויאמר דהאהת~‬ ‫י~‬ ‫תת‬ ‫ומ‬ ‫ו‬ ‫הת~ההאל~א‬ ‫~לה שלא היתה ~ודאותיות ו‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~ב~ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ב~~ת‬ ‫וצרו~ שי~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ל ה~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫וה~~ופי אותיות ול~ה‬ ‫כל‬ ‫כ"ב אותיות ה~~ וא~"כ ענין האמירהוצר‬ ‫~ב‬ ‫י"‬ ‫שכ‬ ‫ב~~ת בראא~ים א~ת הי~וה‬ ‫~' ~ד וכנו~~ ו~ה‬ ‫~ה~כ~~‬ ‫~~ין כראוילא‬ ‫א~ו~~וול~שאין לו מו‬ ‫~מרכאן‬ ‫שיש לו בן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה~~‬ ‫ו~~ילי~דיו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫~אש א" מל~ד‬ ‫~'‬ ‫ב~‬ ‫תו~‬ ‫ס~‬ ‫~ו~ות הת~ה מ~~יך לו‬ ‫ולזה א"ת לו כת~הכ~ב‬ ‫~‬ ‫או‬ ‫~~~‬ ‫פת~ ~ר‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ות‬ ‫י~‬ ‫הת~‬ ‫ו‬ ‫ת'‬ ‫~רה ~~‬ ‫ערי‬ ‫~חיש~‬ ‫~~ ולז~ ~א~‬ ‫ו~ יפת~ה~~כה ~כ~~~ו‬ ‫דנ~ וכ~~~~הגדת‬ ‫לבנ~ הו~ ~נ~‬ ‫מ~ו~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~יום ההוא לאמור בע~ו~ ז~ ע~ה ~'ל ~צ~תי‬ ‫יר ה~וה ~מהמצרי~‬ ‫ימ‬ ‫תש~~ו ו~ילהיננ~וה~ ~~~~~ה~~א צ~~הזהיר או~אניומ~אלא~‬ ‫נלה~‬ ‫שו‬ ‫~~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫לכשאפנה א‬ ‫כי ~~נהדרי~‬ ‫כא‬ ‫יצה"רע"‬ ‫~~‬ ‫זה הוא ~~~ו‬ ‫עליו‬ ‫ש~רואהשהיצ~ט‬ ‫שמאלא ~~נכי‬ ‫~‬ ‫יא‬ ‫נו‬ ‫~~~ון ל~ייםעצ~ ~~ה וא~אל~ מ~ג~כ~נג~ו ומכה‬ ‫ולותיו ~יז~ טו~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ד~ ~~ט‬ ‫~ול~~‬ ‫מו~שלא ימה~רע~‬ ‫ן הלו‬ ‫~ה~לד~ם‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫רז‬ ‫ל~‬ ‫וש‬ ‫~י~ף‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו~ינו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י~יים‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫זמ~‬ ‫ומדי~~‬ ‫ו~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~~כ אמר ~~~נו‬ ‫~~ונו‬ ‫~ל‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫היצר‬ ‫אנמ‬ ‫~ה‬ ‫~נ‬ ‫~~‬ ‫~ד ~נ~‬ ‫ר ל~~~נה‬ ‫ל~ מ~ו~ל~~‬ ‫~~~אשנ~‬ ‫~~~~‬ ‫~כ~לו~~‬ ‫לו~ו~~ימו~הוא ~~‬ ‫י~‬ ‫הי~ו~~ם~~~ג~~~~~לו~~ו~~~מ~~~~וו~ו~י~‬ ‫ל~‬ ‫י~~~~~ל‬ ‫~ו~כל‬ ‫~ם‬ ‫ד‬ ‫ךיא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~~‬ ‫א~ני כ~‬ ‫~‬ ‫םה~‬ ‫ישראל ואמ‬ ‫~ול א~‬ ‫ש‬ ‫כל‬ ‫א~ מ~ר ~ו~~ ~ו~ו ~ניםאי‬ ‫~ו~~ים ונכנ~ש~~~‬ ‫ה~~ל‬ ‫~לבוי~~ה‬ ‫א~דהיוצ הי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫' מע~~‬ ‫וא~~ ~ז‬ ‫ו~ו~~יו~ה'~צוו~~~רהי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~~~~ ~ב~ י~~~~~~י~י~‬ ‫א~ו ~~~ל~שי~‬ ‫~ל~~~ו~~~ ~~י~ ל~‬ ‫~ ו~~~ ~~י~ו~ ~~ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~ל~ו~ מ~~~מהר~~ ~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו~ו~‬ ‫המ‬ ‫ינ~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫אם ~~~~ו נ~~~~~~~ו‬ ‫~~י~כ~~ללמודכ~~נ~‬ ‫~נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ול~ א~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ול‬ ‫ה‬ ‫~מן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~~םצו~ מכ~ ו~א~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כל‬ ‫~~~'‬ ‫~~~ה~~~וקה‬ ‫י"~‬ ‫~ה‬ ‫נמ‬ ‫ו~~ ~אא‬ ‫~‬ ‫ם~~‬ ‫ה~ווש~~‬ ‫~~ו‬ ‫ל‬ ‫ו~~א ~~~~~ו ליום ו~כ~נ~להמ~~~י~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~~‬ ‫א~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~לל~~יכ~‬ ‫ין מה~‬ ‫ו‬ ‫היי‬ ‫~‬ ‫~~~ן ~~מ~צין‬ ‫~‬ ‫י~נ~‬ ‫~~‬ ‫א~‬ ‫~ו‬ ‫צנוי~‬ ‫רמ‬ ‫~ ~מ~~~ ~~~~‬ ‫מצ‬ ‫לאה~‬ ‫אא~‬ ‫"‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~ר‬ ‫נו‬ ‫~ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫יו~מ~כב‬ ‫~~‬ ‫גלוי‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל~~ו~ ~צכוי~~~יצה~ראינו ~א‬ ‫ל~~~~‬ ‫~אמל~~~‬ ‫~ו‬ ‫עיה‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫א~ה‬ ‫ל~דם ל~~ו~ו מ~~~~לגמ~יא~~ש~~~~ל‬ ‫כ~ושלא ~~הר‬ ‫~יכף ~~מנ~ זמן ~ נ~~טל מל~יי~ה ~נזכר וזה הי' ~יי~‬ ‫~~‬ ‫~~מיצ‬ ‫המעל~‬ ‫םה~~~י ~רל~יש‬ ‫~ל~~ים ~לא‬ ‫לר~א~ל~ ו~~י‬ ‫~ציקם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫~ט גדול ל~~מי~כ"כ וכא~ר‬ ‫א~י~ם ה~~~ה וגאלםוהיינו שה~'‬ ‫יצ‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~הי'ה~‬ ‫נ~‬ ‫איזה מצוה ה‬ ‫היינו‬ ‫~צי~ם‬ ‫ה~'~צוןישראל‬ ‫לא‬ ‫עו‬ ‫~~‬ ‫~~וא ~שאור של‬ ‫י~ל~יימה~היצ~~~‬ ‫יכ‬ ‫~~‬ ‫~~ל‬ ‫~ה~א ~~' ~י~ול~ו‬ ‫י~‬ ‫מר‬ ‫~ה‬ ‫המ‬ ‫~בו ~לאלל‬ ‫~~‬ ‫~מ‬ ‫ו~י' מ~~ימי~ ה~ו"ם אם ~~ולו ~שמ~ו ~~כ א~א מר ו~לה אליהםומלמהה~‬ ‫~‬ ‫~~~~~הוג~~ם‬ ‫הש~טים ~~י"זיזכו‬ ‫זה‬ ‫וי~~~ם כא~ו~ ולצ~ר~ ~יר~י~~~ א~‬ ‫ל~אול~‬ ‫יו‬ ‫יי~י~ם~לא~~~יי~‬ ‫~~זל~~~‬ ‫~‬ ‫ם~~ו~~י~~מ~‬ ‫ו~י~‬ ‫כ~~~ם~~שול~א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫ל‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~ו~~~ ~~~מ‬ ‫"~‬ ‫ו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫מ‬ ‫ז~‬ ‫רו~~שאמר ~מגיד‬ ‫~יהוהםו~~ה~וא לאמורהיינו ~כל א' מי~~~ל‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ~~יב‬ ‫ל~נ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫מחויב‬ ‫~~ל‬ ‫~ה~~א‬ ‫~~~ו~ם‬ ‫להזהי~ל~ני~או‬ ‫~~~~~ב~~ל~~~ווד~ו~כי~צאו~י'דיי~~ ~~ו~א‬ ‫~~ל‬ ‫~~ ~י~~~ י~~~ו‬ ‫~‬ ‫שנהמ~ו‬ ‫~י‬ ‫ז~~ ~~ה ~'לי~~~~‬ ‫~כישיא~‬ ‫~~‬ ‫פ~ה~יא‬ ‫~~'~~~‬ ‫יו~~מ~צ~ים ~י~‬ ‫כל‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לצ~ת ממצרים ~ל~~א ~~~~ק~צ~ם ~ל ~~~ינו ~~~‬ ‫~~~‬ ‫שזכי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ד'‬ ‫~י אדמו"ר‬ ‫~מ‬ ‫ב~‬ ‫~~~יתיל~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ���תב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~'י‬ ‫~~~~~ זה~קדו~שש~זצל~"ה מש~נאווי~‬ ‫~ ~'~ה~ב‬ ‫~~‬ ‫~ש‬ ‫ו~דיש מו~ה‬ ‫~~הגאון‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫אר~ ליבש זצ~ל מווישנ~א ~ה~פ‬ ‫~זה הי'‬ ‫יד~ ~~י~ כ~ ו~"~ אלקי~‬ ‫ו‬ ‫י~ן ~~בי~ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ם‬ ‫~רת‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫~~~~~י~ש‬ ‫~י‬ ‫~ח‬ ‫ו~ם הב‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י'‬ ‫~ק‬ ‫~~‬ ‫~ה‬ ‫~ד‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~רה ש~~ ~~~~~‬ ‫ר~ק~‬ ‫ב~ח~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~מותי ממךלא‬ ‫לאולתי~וא~‬ ‫וב ~מר~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה~עמו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~י ~~ו~אים‬ ‫שח~אח~ו‬ ‫נכח~ואל בי‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫שו~ת‬ ‫~כתוב‬ ‫שבע‬ ‫באקמות‬ ‫~אמרו ~ז"ל‬ ‫כל ה~ומר‬ ‫ט~‬ ‫חב‬ ‫ב‬ ‫א~‬ ‫לנ‬ ‫אמ‬ ‫א א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~פ~ית שכןהי' דו~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~ו~‬ ‫שלי~ר בראשיתוהיינוכי ~זהלא‬ ‫כ~כול את ידיעתו‬ ‫הקדו~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫הק~מת וה~די~ההי'‬ ‫והי' מוכרחל~~ות‬ ‫י‬ ‫מ~‬ ‫יל‬ ‫מוכנתלו מ~~~~~‬ ‫יי‬ ‫~~‬ ‫של‬ ‫ה~בר זה ולזה א‬ ‫~ם אתה‬ ‫ל~ולתי ואש~ותי ממך נכחדו‬ ‫א~‬ ‫כ~~‬ ‫יד‬ ‫ביד הקמים עליל~‬ ‫ולאי~ושו‬ ‫~~ם‬ ‫~ק‬ ‫~ט~ם היד~האש‬ ‫ל‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ביקויך במה לי הב~~רזהה~ו~~נם ~~יי~י‬ ‫ה או~י ~~שי ~לומיע~"ז‬ ‫ייר‬ ‫תא‬ ‫ובענין זה אמרש‬ ‫מ~‬ ‫~פ' ע~י~ מה~אמר ~‬ ‫~ה ר~י~ו ~רח ו~~~ו ~~ר‬ ‫~ב‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~' את‬ ‫~ליו‬ ‫כיאקשררחלוועדותאו~ הקקד~וחש~ ~~~ריב ~ל~ו וועאו~ש~םאשמ~צותיב~ורמ~~~~וטי~~י‬ ‫ה~נו‬ ‫~ להם‬ ‫או~‬ ‫שכרכפול ו~כו~ל ~םה~ג~‬ ‫~ש~~~~ה~דוב~~י‬ ‫~ב‬ ‫ו~‬ ‫עבודתםולזה ה~‬ ‫תו‬ ‫~"ז‬ ‫~ה‬ ‫י~להם‬ ‫דל‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ל~ם ~ום‬ ‫ל מה ~עשו מצ~ת ומע~~ט‬ ‫משה שה~ ~~יםשאין‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~י~ז ~תנ~~ות למ~ה‬ ‫~תה ה~ ה~ג~ה פ~טיותמא~וי~~~ך כדי‬ ‫~ה‬ ‫ולאה~ןכי גזרה ח~מתו ואצלם הי' ה~ב~‬ ‫י~~ביכול מ~לקידיעתו מן‬ ‫ל~‬ ‫~~ד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫י~‬ ‫ב"‬ ‫ו~‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ע~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫יו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~כ~ושה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מפני‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ברעולזה אמר ~קר‬ ‫~דם‬ ‫גי‬ ‫ניב‬ ‫~א~כ ~רחועדתושלא~י'‬ ‫~ון‬ ‫לבח~‬ ‫ל~‬ ‫~ב~‬ ‫ויוד~‬


‫אליוהיינו ~גם‬

‫~שר לו‬ ‫~~~וש‬ ‫וה~רי~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫יי~‬ ‫בו‬ ‫~ם~‬ ‫י~‬ ‫~~~קרו~י~ להש"י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫אי‬ ‫~א~ר יעשון לטובה‬ ‫ה‬ ‫ויו~עד' המ~ש‬ ‫כי ~ו~ר~הוא~נין‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר~י~~‬ ‫שה‬ ‫~ו‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫הכ~י~ה ה~~י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ואהרן‬ ‫כד~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כביכול‬ ‫~ו~מי שי~ש לו ה~~ירההיינו~מי‬ ‫~~י שיה~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~ ו~~ריבאליו‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ב~י~ה‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מסל~‬ ‫ב~ נ~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י~רי~ ~ש~י‬ ‫כנ~~ל~‬ ‫~ד ~וו~~ופ~י~~‬ ‫וד"~‬ ‫נ~‬ ‫~יו‬ ‫היוה~ה~א הנה א‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ביאעל זמן ~אולה‬ ‫לם‬ ‫ביו‬ ‫אמר‬ ‫ל~‬ ‫~ילול~~ ~ריכנ~‬ ‫~‬ ‫ואדוני ז~‬ ‫ה~ין~לא‬ ‫~א‬ ‫או‬ ‫וה‬ ‫~ו~ו‬ ‫וצר~כין‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ~‬ ‫~‬ ‫מ~‬ ‫~הוא~אנמ~~רא~~~~~~מ~ום אל~~ אינם~א‬ ‫והוא וגו~‬ ‫ל כל‬ ‫ים‬ ‫כוינ~‬ ‫גדול~וא~וי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א~‬ ‫~די~ו ויעה~ע~ו~~אלה~י~~~~י~ אבל ל~~~ל ~לאי~א~~איש~~ל~לי‬ ‫ז~~ו ו~ישב~ליל כ~~ו‬ ‫י ~~ולי~םוי~ו כו~ם‬ ‫~~~‬ ‫י‬ ‫יוי~~ן יזנ~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫יא~‬ ‫~~ר י~~או~~מוויכי~ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ושי~דעםוא~~ ל~~דו י~ו~עוול~ ~מ~כו~~די ~~‬ ‫~~ולם‬ ‫ו~~דו~ו‬ ‫ת~ל‬ ‫כל‬ ‫~מה ~א יה~'נ~רא‬ ‫~ז יו~~י~~~ינוהיינו~ל י~~~‬ ‫~מר‬ ‫~~‬ ‫~ נא~רואו‬ ‫הה~א ה~ה‬ ‫ייו~‬ ‫מ~~ר~‬ ‫נ~‬ ‫אל~יג‬ ‫ל~~‬ ‫לו‬ ‫~' אמ~ם‬ ‫עה‬ ‫"ולז‬ ‫הנ"לי~‬ ‫יג~‬ ‫~לו‬ ‫~~ו~‬ ‫כי‬ ‫~~~נ~ו~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫הוא‬ ‫כמ"ש ~לי וכ~~~ ~~'וי~י~ף‬ ‫דף‬ ‫כל ~ט~~‬ ‫~י~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫ן ה‬ ‫מ~‬ ‫~~‬ ‫וכ'~~' ז‬ ‫'‬ ‫~~‬ ‫נ~רא מ~ם~‬ ‫י~‬ ‫נ"‬ ‫~מש~ע‬ ‫ם~ ומה ~~‬ ‫ז~‬ ‫~~ו~~~מול ~~~~ ~~~~~‬ ‫הנבראי~‬ ‫~~~‬ ‫וא‬ ‫~‬ ‫~~~ל~י~וינולו~מורל~זיהההאומאורא~מול~ן~~שע~נ~י~הןינא~זיהן~~לו~נ~יוו~~~ינ~ו~ילוגו~~ליו~ייול~~~ר~~~ל~י~צ~ש~~ליל~~ו~~~זלה~י~~‬ ‫אינו מ~נהי~י~~וכ~י~ולוהי~י~ה הוא‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫~~וה~~ירה~~~~ נקל~רכאו~ה~~א~~‬ ‫ש‬ ‫~רהי~רי~דא‬ ‫י~‬ ‫ימ‬ ‫כביכול~~י י~~אל‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫זה ~~ינו מ‬ ‫יע ~י ל~טל מהם‬ ‫~‬ ‫ה~ט~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫זה‬ ‫יאיןי~~תו‬ ‫כנ~ל לגבי לאי~כן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫כ‬ ‫כנ"ל ע~כי~מ~וי~~אלל~~ל ואמר ההוא‬ ‫להגאו~‬ ‫וך‬ ‫צי~כר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ס‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫הנ~ א~ינ~ ~~ ~~יר~~‬ ‫אלי‬ ‫והיינושא~ש~‬ ‫ואנוהוו~~~י א~נ~ה‬ ‫~~ש~ת‬ ‫טען שלים‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫הללועע"זו~ללועע"ז‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~ם ה~~~ה~י~ר~ל ~~ו~ה וכמ"ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫שלא~מ~‬ ‫ידיע~וכבי~ל‬ ‫~פ'‬ ‫וזה יתכן‬ ‫~~‬ ‫~~י‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~י‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ר~ה~הי~יעה‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ת~ה‬ ‫לא‬ ‫םא~אז‬ ‫~כרא‬ ‫~~ע בע~נ~‬ ‫ג~‬ ‫~~לא~ת~הב~ירה ~~ו~~ושל ~~~~~הא~~‬ ‫~ובה דהא‬ ‫~דיין~~~ירה~~ית‬ ‫מכרי~וי~ולין לב~ורא~ ~~~וולזה א~~וי~~אל זה~לי ואנוהו א~נאהל~יו‬ ‫אצל~ היינו‬ ‫~~ר~~~סה~ל~ש ה~~~ה כ~יכול~~~~ זהשלאישנהידי~~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י~~'‬ ‫~~ו~ויכרי~ הידי~ה כבי~ול את ~~יר~ם שלא יע~רו ~ל י~"ש‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫הש ל~שר‬ ‫נאים‬ ‫וי~ ~וב~ ו~~‬ ‫מ~ו~~‬ ‫~י ~בודא~ זה ~שהל~~י~‬ ‫ית~' ~מ~ד ~מצות ומע~ט וכאמורוזה ~א~ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫בש~יל י~~תו‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~צאתי ~~~היי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ש~‬ ‫ש~‬

‫~~~ו~י‬ ‫~~~~~~ז~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫כדישיהי' נק~א זהאלי כנ"ל‬ ‫שלו כ~~כול ע"י‬ ‫ן ו~~כהוציא~ ~~~~‬ ‫ת~‬ ‫ר~‬ ‫מארמ~בצחיא‬ ‫~פשל~י ~~יהם לא הי' כ~אי‬ ‫כנ~ל~‬ ‫ו~כ~יו ~~בנו‬ ‫ל~~תוי~ל‬ ‫~ובדי ~~ז הי'‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~~ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫"‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה~ודש‬ ‫~~~~~ט~ש‬ ‫~"ש~ז~~ל‬ ‫~~‬ ‫ור‬ ‫~ב‬ ‫~ובהמח‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~ול~ן ~"~~כי ה~יצונים‬ ‫י‬ ‫~ום~בעלי‬ ‫ד~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~~י~ו‬ ‫י~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫אוחזים‬ ‫אי~‬ ‫~~‬ ‫ליו יצר~‬ ‫~דול ~ כל מה שנ~מ~ו גדול‬ ‫עליון‬ ‫ל~א~ו‬ ‫קמ~ו~‬ ‫~הנימ‬ ‫~~ו ו~ותןיות~‬ ‫ו~יו~‬ ‫~חיצונים‬ ‫זנוובל‬ ‫ה‬ ‫מ~ג‬ ‫ממ~יותר להח~יאו כדי‬ ‫~ נ~~~~‬ ‫וגדולה כ~כאיןל~ח~ונים~אוה כ~כלהח~יאוכיאין להם~~י‬ ‫מ~~~י' מ~ד~ת~‬ ‫~~כ ו~~~ ~~ו~~~~לי ~~ו~ עו~ים~יינואו~~~צ~~י~ לנ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~ו‬ ‫~ובה‬ ‫אחיזה בהם ~חזו ~ו לה~~י~ו ו~~~לא‬ ‫~~או~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ות~~נו~תאשר‬ ‫ע~עו~ו וחזרו ל~~~ונהשהיו ב~חלהנשמות‬ ‫~ם‬ ‫~איןגדולו~ ~חגדולי~‬ ‫מ~ותןצדי~ים נמוכים ~נש~~ן הם‬ ‫ב~~‬ ‫ב~מרעיל~~ו~תהב~לי~~ו~העיי~שלדרכווזהנ"ל ~~לי~‬ ‫ל~לו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וז"~‬ ‫ח‬ ‫י~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫נו‬ ‫נ~~~~‬ ‫ינ‬ ‫ה~~~נז~~ו‬ ‫~ד~י~ ג~ו~ה‬ ‫ש~‬ ‫ין~~~‬ ‫~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫~ה~חי‬ ‫ס~א‬ ‫~~כ‬ ‫יצ‬ ‫~ו‬ ‫~~שה‬ ‫רד‬ ‫~~~~~ ~ ~ע‬ ‫~~נ~ם~~~סוו~~~והוו~שלי~ו בויצ~~ר מ‬ ‫במ~ל~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו~~"י‬ ‫ל~ ע"~~‬ ‫דברי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫מן יח~~~‬ ‫אשר‬ ‫יג‬ ‫שה‬ ‫י ה~~‬ ‫כי~או~‬ ‫םי~ו~כ ~חזו ~ו ה~~‬ ‫~וה‬ ‫ה‬ ‫הנה‬ ‫להביאו~~‬ ‫וזה שאנו~~י~ינ~‬ ‫מ~~‬ ‫ט~‬ ‫הו‬ ‫מה~~‬ ‫ש~‬ ‫דינא‬ ‫א ככל‬ ‫מה שה~ ~‬ ‫לי‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י~‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫לעצמ~ו ~ת~לה~~י ע"ז ה~ אבו~~נויו‬ ‫~‬ ‫~אל"כ~ ה~תם הוא מ~ו~~ו~‬ ‫מ~ר ~נ~~ות ש~דורותה‬ ‫מ~ור מעלה ג~~ה‬ ‫~תם‬ ‫ר וב~או ~פינוב~יאנוו~כשי~‬ ‫~חר נוב~‬ ‫יאו~~‬ ‫~ו~‬ ‫כיון ~ו~‬ ‫רו~‬ ‫נושת~‬ ‫ייבי~‬ ‫~א‬ ‫~והות כ~כ והו‬ ‫ן הי‬ ‫טוב‬ ‫הש"י בכ‬ ‫~~לש~לאוו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ע"~‬ ‫~~~ריה~ל‬ ‫בניבריתך זרעאב~םכו' ל~כך‬ ‫שא~‬ ‫אנ~~~י~~‬ ‫והבן‬ ‫אנ~~ ע~לך‬ ‫י~‬ ‫לז~~ו~ א~תינו ~ש~‬ ‫ו ~‬ ‫לעב~תו‬ ‫~~ ~~~ה ~~די ע" ה~ ול~~‬ ‫ק~~‬ ‫"מ ה~~מ~ויבים הנ~‬ ‫זה עניןלסיפוריצ‬ ‫להבין‬ ‫~~‬ ‫~ מ"שדל~~ ~‬ ‫~ ר שלים הללו ע~"ז‬ ‫בלי~‬ ‫~י~‬ ‫והל~ כ~ו~ליל~‬ ‫~ ו~‬ ‫במ~‬ ‫~~~‬ ‫ט~‬ ‫~~~י~~~כימי~ם~~~~~~~~~‬ ‫~ד~‬ ‫~~~~‬ ‫ל~‬ ‫~~~~~~~‬ ‫א~ם‬ ‫ה~~ כן‬ ‫~לממש~ל~י~ל~‬ ‫להבי��~ר‬ ‫מל~~‬ ‫~ה‬ ‫לו~הא~"~ל ~~ל‬ ‫הי' מה ו~ידו~ נ~~‬ ‫~נ~ הג~~ ~~~של א~"ר ש ~‬ ‫~אל ~‬ ‫~‬ ‫שע~ ~~‬ ‫ט~‬ ‫~‬ ‫ב~ע~‬ ‫ה~~‬ ‫~ ~י~~‬ ‫~~~ ~‬ ‫ב~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ה~ות‬ ‫והנ~ נ~ע מ~~~י‬ ‫~~~‬ ‫י~ותש~‬ ‫ג~‬ ‫מ~בותר‬ ‫יוכ~~~ ב~"~ ~ב‬ ‫אופנו~ א~ת ~עת‬ ‫או ב~עת‬ ‫~י~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ה‬ ‫ה~~~ל הנ~ל‬ ‫~‬ ‫ול~י‬ ‫ע~תע"~‬ ‫פל~‬ ‫תה‬ ‫וז‬ ‫~‬ ‫ת~ה‬ ‫הי'ה~~ הג~‬ ‫דב~ ה~צות ה~ה~מו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~כ~ת~ ~~ם ~מ~תם ל~~בלתי ות~ כי ה~ ~ ~ש~א‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫שלל~ ל~‬ ‫"ז‬ ‫~הם‬ ‫ק~והללו ~'‬ ‫~י~ל‬ ‫~ ב~~ ~בר~‬ ‫שה~פ~יםמ~‬ ‫"מ~‬ ‫~ל ה~~ ~ת‬ ‫ם~ל~ ע~‬ ‫~ם‬ ‫~~זי~ן‬ ‫ט~‬ ‫~י~~ ~י~ול~"ל ~ףש~~‬ ‫כע~‬ ‫מ~~‬ ‫מ~~~~י~ו שכל ו~~~ ~~י~~~~~~‬ ‫~~~~‬ ‫~לה‬ ‫תפ‬ ‫~ ~ ~~~ ת‬ ‫ת~~ו~‬ ‫~~‬ ‫~ימ~הבקלוי~~'ז~ש~ל ~א~ ~~‬ ‫י ~אעה‬ ‫~כא~נו~סי~ כ‬ ‫~~~ ~~ שלה~~ל~ א~‬ ‫מצ~‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~תר~יל~‬ ‫~מ~ מ~ת~‬ ‫ב~~תו‬ ‫ל‬ ‫~ה‬ ‫ל‬ ‫מ~~ ת~~ה~בלתיל~ א ~ ~‬ ‫ה‬ ‫~~~וי~ א~‬ ‫כיל~ ~ ~ ב ~ ה~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫הי~ו‬ ‫זו‬ ‫ו~~~‬ ‫~~ ~~ ~~ ~מ~‬ ‫ע~ שב~ ת~~‬ ‫~י'‬ ‫~~מ~~‬ ‫בת~‬ ‫ת~א~~~~ו בל~ ל~ ~~‬ ‫יו‬ ‫ה‬ ‫ל~תו‬ ‫~קום‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫~דיע ו~‬ ‫כ~ ~א~‬ ‫ו~~‬ ‫~ב~ו ~~ה~ ~~אר‬ ‫מת~~ם‬ ‫~"~ אב~‬ ‫~~‬ ‫נ~‬ ‫נ~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ה‬ ‫~~'‬ ‫~הת~ו~~י‬ ‫את קול ה ~‬ ‫כי~י~ים ו ~ יה~‬ ‫ה~~~ל ע~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ש~~~~ ~~ל‬ ‫בה שה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ג~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫קול‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~~~ א~‬ ‫~~‬ ‫ע~~ ה~‬ ‫~ת~~כל‬ ‫~ה~א ~י‬ ‫~וש‬ ‫יד‬ ‫~‬ ‫של~י~~ל א~ק~ ו~ ~‬ ‫~‬ ‫ה~~‬ ‫~~"~‬ ‫~ת ~ל~ ~ איתא‬ ‫~~ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫רב~‬ ‫~ ~ ~נ~ ~~~ט~א~ ~~‬ ‫ק~~ בפ~~ ~ ~טא‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫~ א~‬ ‫ק~‬ ‫~ ~ הא~ק~ם‬ ‫~~טא‬ ‫ה~‬ ‫~יה~ ~‬ ‫י"‬ ‫ה ~ ~ ~ ~~‬ ‫~~~‬ ‫ז~ה~~~ ~‬ ‫אני~~~~~‬ ‫~~י~~~~~~ ~ל~‬ ‫~~~‬ ‫~~ר‬ ‫~ו‬ ‫~ר‬ ‫~ ב~ ~ ~ ב~ ~ מ ~‬ ‫~~ ~~‬ ‫א~בו~ו~ הי~ ~ ~~ ~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ט~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫י ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ב‬

‫~י~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ע ש~טא ~ו נ~ר‬ ‫על ~אות‬ ‫ב~יב~אי ר~מים‬ ‫ה~~טא‬ ‫~ותו ש‬ ‫לכפר‬ ‫ו~~ ~ני ~~ות‬ ‫~~לו~ל א‬ ‫~ר~ וב~י‬ ‫וידו~‬ ‫הו~ה~‬ ‫~ג ~~נו‬ ‫ר~~ ~וד~ני ~ות‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ שה~‬ ‫~~‬ ‫ל~א ~~א‬ ‫שנ‬ ‫דיק‬ ‫א'‬ ‫~~ך‬ ‫~וד~ב~ו~אצלמי‬ ‫גאוה~~צוי‬ ‫~המצ‬ ‫פ~~ מצפ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫כ~ו‬ ‫~~א‬ ‫~סו~ר‬ ‫ו~אה הב' מ~יך‬ ‫~ ~~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~~ל~~וטא‬ ‫ש~ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~~טא‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~מ~~‬ ‫~~ א~למ בפו~‬ ‫~~‬ ‫י~ול שני~~‬ ‫~‬ ‫~ת‬ ‫~~י~~ג~ה שהוא מ~וותשלאיוכללת~ן‬ ‫ש~מלשון חיאבור~~~מו ~~ ר~~י~‬ ‫~‬ ‫לא~יפו פא~ראשכם‬ ‫~ה~ ~ה~ה‬ ‫התו~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א~~י~~‬ ‫~~~~ר על ~ניהוא ב~י‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫הה‬ ‫רי~~‬ ‫~~ לא~~טא מה ~הב'‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~פ ל~ו ~ ב~ערכ~~ו~א~ל וכ~י~ד‬ ‫ה ~א הוא ~כ‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫וכ‬ ‫נ~~~זה יס~ול ~~~ ~~‬ ‫ות ~ל א~‬ ‫א~‬ ‫מכ~~פי~‬ ‫ני‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~י י~‬ ‫~ט~‬ ‫~~ם ~לה‬ ‫רש‬ ‫~~ום ל~ ולאהת‬ ‫זה‬ ‫~~‬ ‫א~‬ ‫~ד‬ ‫ית~כ‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫מר~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה~~ף מ~~~ני ה~~~ ~~ת‬ ‫יס‬ ‫~נ~‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫ומ~וואא~ ~ז‬ ‫ף~‬ ‫י~‬ ‫~ו‬ ‫ופ~~~~ל~‬ ‫~ז~~~תד~~בנ~ו~~ו~תיב ולא‬ ‫~ומא פ~ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~נומנ~ה‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~נה ~~ר ד~מ~~אהאינ~ו~~ מנק~כיל~~י~‬ ‫~י~םעש~~זי~‬ ‫~‬ ‫ול‬ ‫י~‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫א"‬ ‫~~‬ ‫~ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~וי‬ ‫~ז כ~ב ~ל‬ ‫י~~~ ה~~~~~ כא~~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~הי'ל~‬ ‫~ק‬ ‫~ת‬ ‫~א~~ם‬ ‫את~ר‬ ‫~ז‬ ‫ע~~י~יםאל‬ ‫~~~~ו~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ענוה מזה‬ ‫הי'ה~~ ל‬ ‫ל~כם‬ ‫נו ~~ול~~א א~ה ~טא י‬ ‫י~‬ ‫ש~‬ ‫ב~~~‬ ‫~~‬ ‫~י~זי~הא‬ ‫~‬ ‫מ~~~ו לא‬ ‫~מ~אות‬ ‫נ~ר ב~~םו~י~ת"ב~~ל ה~‬ ‫יי~‬ ‫מ~ הש‬ ‫נו‬ ‫~כ~הנה‬ ‫~םהגיאות ~"ז‬ ‫~ הז~ןיתב~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~י~~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~ת ונק"ה~~ים ד~א המתגאה כ~~ד ~"ז שנאמר בהסו~‬ ‫~ל באי'~ה~‬ ‫ב~' ת~א‬ ‫ב~ו ~ות ת~~הוזהו‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ה‬ ‫ד~ה ~או‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~נ~ל‬ ‫ה‬ ‫אנ‬ ‫~ה‬ ‫~~~ד‬ ‫י~‬ ‫~ז~ ~~לפ‬ ‫מס~~~‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫הט~‬ ‫נ"ל~ ה~‬ ‫שלא ~~א לי~ עבי לו‬ ‫ה~~א‬ ‫~~~ת ה~ות ה‬ ‫~ורו~‬ ‫מ~~ ~ל~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~בם‬ ‫ב~ו~~ת‬ ‫~וא ~אות‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫י~~~‬ ‫א~~‬ ‫ע~‬ ‫~~ו ~ה~ו א~זה ~ההאיש י‬ ‫ו~ה א‬ ‫י'‬ ‫~נו מה ה‬ ‫~‬ ‫ל~~ת~מ~"רשה~עניו א~דם עלפני ~~י~‬ ‫ענ~ ~ו~ן~וא‬ ‫רב ש~בי~ומ~ א~ וא~~ו האד~‬ ‫~ן ~~ה מה ש~עו‬ ‫אכ‬ ‫~ת‬ ‫~~ מ~~‬ ‫ב~‬ ‫ה~~‬ ‫בש"~‬ ‫שחש~והו‬ ‫~ק‬ ‫ב‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫באי"~ ~י~~י‬ ‫והי‬ ‫~‬ ‫~~ו‬ ‫יב‬ ‫ו‬ ‫ש~גב~כ‬ ‫~ה‬ ‫"ת‬ ‫או‬ ‫נו‬ ‫ו~ה ~גם הם‬ ‫מ~~ ~תעב‬ ‫לנ"~‬ ‫~שכ‬ ‫~‬ ‫~ז~ל‬ ‫איזה~ ע~~~ בכורים~ ~ ~~ם א~ם‬ ‫~~ א~~‬ ‫עבי~ גד~ כ~ ~~~‬ ‫~~‬ ‫ז‬ ‫~ מ~ב~ת ע~‬ ‫~~אות‬ ‫י‬ ‫ש~~י‬ ‫זו‬ ‫~ם~ ~ב על‬ ‫ב~ ~~ הגאות נ~ו~ל הו‬ ‫~ת~ה‬ ‫ב~~ ~~~נ‬ ‫עב~ ~~‬ ‫~~ז~‬ ‫ב~‬ ‫~~ר~ה~~א ~~לו‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫~ולו‬ ‫ו~~~‬ ‫~~~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~~ה‬ ‫~~ת‬ ‫~~ ה~~‬ ‫~ב~לוב~ ~‬ ‫~‬ ‫~ ~ את‬ ‫~‬ ‫~ה~ ~~ ~‬

‫~י~י~‬

‫~י‬

‫~י‬

‫~י‬

‫~י~~‬

‫~~י~ ~~‬

‫~ ~~ ה~~‬

‫~ ~~‬

‫הקג~או~ה~‬

‫הי~‬


‫~‬

‫~‬

‫~לא‬ ‫ה~~וה‬ ‫~~~ז‬ ‫עי~ז ה~~~~ו ~‬ ‫נ~‬ ‫י ~ל~ו~‬ ‫"ירוש~הי' אד~~‬ ‫ו~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~~ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫הנג~אבור~ ול~‬ ‫יעי~‬ ‫~~~‬ ‫~כה ולזה אמר יהמ~רע‬ ‫~~~~וא‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ז~היק~‬ ‫מ~ה‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~ וצו~קי~ היינו~~‬ ‫ול‬ ‫אע~י מע~ג'~רהישבומאנוצחלישםוםקרבא שי~~ אי~‬ ‫הה~‬ ‫~~‬ ‫גב~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י זה ~ול‬ ‫~כ~~ש‬ ‫שהקב~לה~~גיברר~ם עלייצההם"ר~‬ ‫י גבר עליהםועברו על~ונו‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~ל‬ ‫ב~~‬ ‫היי~~‬ ‫~‬ ‫זה ~ול ~לבמ~אלהי~~מ~ כ ~ל~~ין ~מ~בריןהיי~י~‬ ‫מ~' לך כילהיו~‬ ‫~שעב~ר~‬ ‫~"ה‬ ‫~ב‬ ‫מ~‬ ‫בקרבםעי~ז ~וא~~ל~כה‬ ‫נ‬ ‫~~~וא~‬ ‫ה~‬ ‫~מא~~~א~~‬ ‫ש~טאו~א~יש~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫כי‬ ‫כ~ר~~י‬ ‫י ה~‬ ‫ם~ירי~ה כ~ ענ~ ה‬ ‫וה‬ ‫'גד~‬ ‫ההוא ~זההי' כדישיהי‬ ‫ש~ם~טכנ~"זל~והםלאד‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫מהג‬ ‫~נו ב~נוהעי~ז אלא‬ ‫~אול~בם~י~ז ~~~ו יו~ר ולאש~‬ ‫זכ~‬ ‫נ~ר~‬ ‫~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ה‬ ‫כלל‬ ‫~בבםנ~בר אדרב~ ~~~' ו~~כ א"ל כ~ך‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫וא~ כל~‬ ‫המגג~דוו~~ל~~~ ~ד~~מור~ וכמ~~ ב~~~ו~ ~מגי~~~~אמר מ~ומם~ בי~‬ ‫~ו~~ום~~ ~עו"ראה~ו~~ל~כי ב~‬ ‫~ו‬ ‫~'‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫ךלב‬ ‫מ'‬ ‫~~~' ש~והיינו ~~ר~‬ ‫~~~'‬ ‫~~‬ ‫ל‬ ‫ף‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫הח‬ ‫שש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫וא‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נו ~ט~ו ו‬ ‫יי‬ ‫לידי ~~לו~ ע"י‬ ‫~~‬ ‫ט‬ ‫ק‬ ‫ו~י~ז~~ו זו~~~ל‬ ‫~‬ ‫עמ~‬ ‫יןרה~ר~ ע~כ ~~י~‬ ‫~~~כ~‬ ‫א~‬ ‫זה ~ו~~‬ ‫מ~~~~ו‬ ‫~‬ ‫ו~ל~~ל ~~‬ ‫ה~ש~~ו~ו‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ד~‬ ‫רמצו‬ ‫וזהו ביאוו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב~יו~יו~~~ג~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫אל‬ ‫~‬ ‫ז~‬ ‫~~‬ ‫מ~~ל' עו~ל‬ ‫~~~~ ~ל~‬ ‫~~ להםב~~~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ ה~ היי~‬ ‫דמ‬ ‫~~‬ ‫~~וו‬ ‫~של~ג~~ו~~~~י‬ ‫~ בגנוכ‬ ‫~~~~ז ~יי~ו ~~~ ~~ו~י~ נ~~ר ~בם ~‬ ‫~ל~‬ ‫~ק~~‬ ‫~ו~‬ ‫~ט~ו~~~א‬ ‫~~מים~נ‬ ‫לע~וד~ו‬ ‫~ו‬ ‫~~בנ‬ ‫ו‬ ‫נ~ק~ ~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~יא~~ ש~~~געי"ז~ו~ל~זה מ~יא‬ ‫לב‬ ‫יו~~~~~~ל~~~~ו י~ב~~ע~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~ ם ~אביהוא‬ ‫ד~~ו הי~ושהי'‬ ‫ז~ ~~~~~‬ ‫~ר~‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫שו‬ ‫והיינו א~~פו~‬ ‫~~~~ דם~ ~~ נ~~‬ ‫ה~‬ ‫~לב~רו ע"כ‬ ‫~ל‬ ‫מד~ ~ב~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~ומ~~ נ~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫שהי‬ ‫~~י'א~ר~םמ~ו~~אלהים‬ ‫הי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~מ~‬ ‫כ~~ל~ מל~‬ ‫~ ~ם ~~או כמה‬ ‫~יוב~י'‬ ‫~א~~~~‬ ‫~רובר~מיו~י~י~וש~י~י~ ~י~~‬ ‫~ל~‬ ‫נו‬ ‫ויצי‬ ‫איב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫לומר‬ ‫עוב~י ע~ז ה~ אבו~ינו ו~~ו ק~נו‬ ‫עו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫לע‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~בו~~ו מ~~~ החיים ה~~ו~בפ' וכי ימוךא~יך~ה‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫יכ‬ ‫~מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~ו‬ ‫ז~‬ ‫מ‬ ‫~וכי ימוךא~יךהיינובב~י' מ"ש ~ז"ל מה‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ס~רב~ע~‬ ‫~~ו ומכר מא~ז~ו ה~ינו הביהמ"ק ש~~‬ ‫~~י~ה‬ ‫~~ם‬ ‫י דבריב~נ~‬ ‫~‬ ‫~ ~נה‬ ‫~~י~ור ~~ד~בירריום‬ ‫י הנהבניןבי~מ~קב~ב‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫אשסביב ואש הוא ~~‬ ‫ו~~לה‬ ‫ואני אה~ לה‬ ‫ו~"ט‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫לת~ה‬ ‫הלאכהדבריכאש וכמ~ש ~"ס‬ ‫ד ז'‬ ‫ףה~ר ~שא~‬ ‫וכ‬ ‫ו~~ה‬ ‫~~~ני~ ~~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~~~ ~ ~ ~‬ ‫~~~~~‬ ‫~ו~~י~‬ ‫~~‬

‫~~~~י~‬

‫~י‬

‫ב~~ ל~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~כ~ה ושאר ~~ה~ק~~נין נירו לכם‬ ‫י ~~ע ~מ~ש‬ ‫והיינוכ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫תז~עואל ה~~ים שה~צות‬ ‫שעושה הא~ם קו~ם שעושה נירוא~‬ ‫אא~~ז ת~וב~‬ ‫עש"~ כמו‬ ‫מם‬ ‫ו~‬ ‫ה~~אלפרנ~‬ ‫~ו~תיו‬ ‫"י~~~ללה"~‬ ‫~~~~תל~~~~יר~‬ ‫~ק‬ ‫רי~ ~~ ~ה‬ ‫אש‬ ‫~~‬ ‫ומובוןכ~העניןשמ‬ ‫ו ~רך‬ ‫נ~‬ ‫ה‬ ‫ןבי~ו~‬ ‫יע‬ ‫ם ב~ה‬ ‫ווה~~ ~~‬ ‫והיי‬ ‫ן~יב~מ~ק‬ ‫י‬ ‫~נ‬ ‫שמו~רין את~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~יה~~ק מש"אמ~~"י ע~ב~ירות אי~‬ ‫ומ‬ ‫~ר‬ ‫שו‬ ‫ג‬ ‫~רהומצולתה~יצוניב‬ ‫ת~ל~ניםואבני מתו‬ ‫ו~ותרין הבנין ול~~ין להם המצות שנ~~~‬ ‫ם~החיצוני~ לבנ~‬ ‫מהם הקלי~וועת~כב~יצ‬ ‫י והת~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫והיינ~ ע~‬ ‫של ~ליפו~‬ ‫י עונותא‬ ‫ות~‬ ‫~~~רנא~‬ ‫ינ‬ ‫~ו גורמים‬ ‫ח~ מה ש~לי~ות‬ ‫לנ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~בירו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ל~ומת‬ ‫מהר~יןו~עכ~יןהאבנים של ~~ה ומצות‬ ‫המ~כן מ~כ~ןבב~מ~~~הי~נו הכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~~~"~‬ ‫וזה ~יה~כ אלה~~ו~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ממנו‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫שה~~ר‬ ‫~~~‬ ‫~~ראנ‬ ‫םנ~הו~‬ ‫י‬ ‫המ~~~ות ונ~~ ש‬ ‫נ~~~תמ~כ~ןהע~ו"ת~י~ם ~הוא הת~ה וה‬ ‫יען‬ ‫ינ‬ ‫ו~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל~~ה~ג~הכ~ן ע~ו~‬ ‫~ש‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י ~~‬ ‫~כומ~~םש ~~נ~גו~תלו~~בותינו~מ~צ~ים שלאוזה ~~‬ ‫תא~ל~‬ ‫~מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל~~ ה~‬ ‫ה~‬ ‫נ‬ ‫~~~~י~~~ר~~ילא‬ ‫מועיל‬ ‫~מ~~ש‬ ‫ת~בהאמכ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫בבני‬ ‫שהיו לה~ ~~י~ת הי' ~ה"~ו~ו~ ונתנובזה ~~~ז~~~ב~~~~~~~‬ ‫~~ום ומועיל זור~‬ ‫נ~ר~ים בנים ~~‬ ‫~וב~~‬ ‫ל~~‬ ‫ו~ה ~~נו‬ ‫אל‬ ‫~ו‬ ‫אל~~וצים וע~יו ~אח~ הה‬ ‫~ ~אינו הולך~~ו כל התורהומצותלה~‬ ‫~נו‬ ‫ל~~ו‬ ‫ל~"~‬ ‫ה~ו~ לע~ו~ית~ו~‬ ‫ולהקליפות‬ ‫~יתב"של~ני ול~נים‬ ‫תש~ה~‬ ‫מתחלה ~ו~י ~~ז~ ה~ ~~ו~ינו ו~~~יו ק~נו וכא~~ל~עב~תו מובן‬ ‫התמקמוצ~רים הי' על‬ ‫~~~ ~רי רבינו‬ ‫~ענין גלו‬ ‫~ב~ער‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ מזה מה שאנו ~ו~ים ~~יםהיי~ו ~ש~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ~עהע‬ ‫מה~עת ו~בן‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ב~ן ~~ל~ו~יןלפר~‬ ‫ו‬ ‫~~ף ~~ו‬ ‫נ~כמ~ש‬ ‫~ו‬ ‫במצרים והיי‬ ‫של מקום רצו~‬ ‫~~‬ ‫~ל ~ם נ~~ים בנים ~ק~~כו~י~ ~~ואין~~ין‬ ‫~~ ה~תע~~~ ר‬ ‫~~~הצו~ הי'יכולים~אי~‬ ‫~~יםוהיי~ויעןכי ~~ההי'‬ ‫ל'~לו א~~ה‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ש~ההי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫להת~ללולל~ודבכו~ה~ו~ וב יונקמ~‬ ‫פ~ה בה~ע~‬ ‫~~~ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ובכל ~ת‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~אותל~~~~ואל ~~ן ~~הד ל~י~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫מ~~ות‬ ‫ת‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~ו~ י~~ש‬ ‫יכולין‬ ‫וה~~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫כ~בעילמהויו~~כ ו‬ ‫~‬ ‫אלו‬ ‫ב~‬ ‫~מ~םעבדיםהיינו לפר~ה במצריםהיינו ~לה‬ ‫~~ב~שבלי מ~~ות זרות ע~כהיינו ~~ים שםשל~‬ ‫יכולים ל~שות~צ~ואי‬ ‫וי~ועמ~~י~~"ל~י מ~ את ~ם אוגיאות ה~~~~~‬ ‫~~‬ ‫יי‬ ‫ב~‬ ‫~ם יה~ ע"ז‬ ‫~~ו ש‬ ‫ע~ז‬ ‫ש~~אנו ~ו~י‬ ‫י~‬ ‫שעה~‬ ‫~~תולא הה~~ ~~~~‬ ‫~ו בבחי'עוי וז~‬ ‫ש~ה ה~מתח~מה~ע‬ ‫בשיתו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו ~נ~טל ~~תביכולת~‬ ‫ל~תפלל‬ ‫שת‬ ‫~ו‬ ‫~ל~ ~ש~‬ ‫ית~זרות כנ~ל ועכישוי~‬ ‫פ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~יא זו‬ ‫ל~תו‬ ‫ה~ם‬ ‫~~~‬ ‫~איזה ~~~ ~~ ~פ~~~י~‬ ‫~ה~ע~‬ ‫ע~~‬


‫~כ~יויש ~יכו~~נולע~וד‬ ‫וכאמור‬ ‫~ת‬ ‫~ד‬ ‫~ו‬ ‫~ע~זה~~בותינו~ו~כ~יו קרבנו ה~ום ל~~‬ ‫~ו~ו~ק~ים‬ ‫~~~ מ~חלה ~‬ ‫עי‬ ‫כ~‬ ‫עוב‬ ‫ה~א~ו~~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫בני‬ ‫לב~‬ ‫ת כ~‬ ‫ישראלמ~~‬ ‫הע~‬ ‫פ~ווד~הי~וי~א‬ ‫את כל‬ ‫א~ו~ה‬ ‫~~~כאשר‬ ‫~ והנה ~~וכ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫צוה ד' את מ~ה כן ע~ו‬ ‫להם יהי'‬ ‫אותם משה פ~"י‬ ‫א~‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ת~~ה שכי~ה ב~~~י יד ו~בר~ נו~~ ~ל~~ני‬ ‫~ו~‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ה~' ~~~כה זו והלא הבט‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ב~ה‬ ‫ל~~ין‬ ‫לי‬ ‫~‬ ‫צ~י~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫מ~~ ו~כנ~יצ~ו~~ו~~ ~ו~י~~~ ~ו~~י~ף ~~ל~~~ה~ו~ברכתושכביזנה~ווי~ותנל~~וב~ייןודב~י~~~י‬ ‫~~~~~~~~~~ ~~~ו~ נו~י~~י~ו ~~~י~~~ונ~ י~ינו כו~נ~ו~~~~י~‬ ‫~~‬ ‫ע~~וד~~‬ ‫~~~~‬ ‫~ ה~~~‬ ‫ל~~י~~~~‬ ‫בי~~ו ~ונ~כוננ~ ~~ו~ו~מע~~~~~ו~חהי~‬ ‫י‬ ‫י~‬ ‫~~ל‬ ‫~‬ ‫~י~~~~~וה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר~ות רל~א~ו~~מו‬ ‫מע~יךיה~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫והילו~~ ו~~ יה~' ל~~~~י~ ~י~י'לו ~~צ~רכות ל~~ו~תהש~~י~מי‬ ‫במ~~‬ ‫נ~~‬ ‫ו~‬ ‫א~~~ו~~ ~ת בו~או~~י~~י~~ז וזהו ~~מר ~~ע"ה ח~תי‬ ‫~~‬ ‫כו‬ ‫~ר~‬ ‫י~~~כם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫לעדותיך‬ ‫ד‬ ‫ו~~י~~ רגלי‬ ‫~ בעניני‬ ‫~~י~~~~ן הש~י ~וה~ז~ב~חי'~~ל דרכי~ך דע~הדו~י~וזהו~הוא~~רי ת~ימי‬ ‫~גםבדרך מו~מ ותורתו~ הה~~~~ם ~~~~ת ה'~יזה הוא ~י~ור הכתוב ~הי‬ ‫ד~‬ ‫עלינ‬ ‫רש"יש~ינתו ו~~חומיווהיינו ש~ם רואה אדםהנלבב‬ ‫ווע~ו~~‬ ‫ק~‬ ‫נבור~~לב~אל~~נ~‬ ‫ו‬ ‫מוכ~ח להניח למודו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~ו‬ ‫ב ל~ו בה~~י‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מו"מ הנה‬ ‫בו ~בות‬ ‫ה‬ ‫שהוא מ~נה ~~ו ~בו~‬ ‫~ ~זה ~מר‬ ‫לל‬ ‫לי‬ ‫יו‬ ‫~~‬ ‫ינ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫היר~נו~םד'א~‬ ‫~היינו~ביקות הש~ינה‬ ‫שגם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫דמווש~‬ ‫ש שם ה~~~ת שכינהה~כ‬ ‫~זה ~~וא ע~~קב~ו"מ~~ד כוונה~נ~לי‬ ‫בעו~ק‬ ‫~תו~ה כנ~ל ו~~~ומיו~שלאירך לבבו במה ~הוא מ~נה לבו‬ ‫ועו~ק‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ומ~~הידינו כוננה עלינו‬ ‫שנחשב לנו פעולת מעשהידינו‬ ‫נו‬ ‫י‬ ‫~~י‬ ‫נה‬ ‫~‬ ‫יא‬ ‫יוש~ים על הת~ה ועל ~היי~ומעשהי~ינו כ~נהו~קאי עלהשככ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה~דה~ ו~לא~ת‬ ‫נ~ש מ~וונים‬ ‫~ע~י‬ ‫ה~לכ~ת‬ ‫לצורך‬ ‫שבתותולהנ‬ ‫ות ת"ח~~לבנים לת~ת ~שיא בנותיו‬ ‫~קדו~~‬ ‫~~מוצ~א‬ ‫ו~‬ ‫בהלמכוב~~מ ומלאכה במ"י ~כוונה הנ"ל‬ ‫מת~ן המלכות‬ ‫ל~ח ~‬ ‫הו~‬ ‫~~~~ ו~~זששמג~~~יבשם חכם א~ד‬ ‫פי' ~רי חז~ל‬ ‫נ'‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫אש~י מי שבאל~אן ות~~ו ~יד"ו‬ ‫בידו‬ ‫~ק‬ ‫ש~ו~‬ ‫יל‬ ‫חמ‬ ‫פ~ב‬ ‫~אכתו כדי‬ ‫ע~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ~‬ ‫~רויחליתןמפ~ולעני~ן תו~ה‬ ‫דא~ייתא שעי"ז יושב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫~ל התורה ו~ב~ה נמצא שמלאכתו ~ואמ~מ~~ של זה הת"ח הלומד ת~ה‬ ‫~~ח‬ ‫~פ~ר א~י~~ ~א הי~ו~ ~י~ו‬ ‫~~"ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫המלאכה~~~~‬ ‫כ~‬ ‫ח~‬ ‫~כל ו‬ ‫~ז אמ~י פ~ה~פ‬ ‫ויע~ו‬ ‫םו~לב‬ ‫א~גם כשעוסקים ~‬ ‫בע~מ~~~ א~‬ ‫~~כן שחכמילבא~ש~ר~ע~יהם ~~שם‬ ‫~אכתהיי~‬ ‫יכוונו ויקה~כל זה~יש~י~ח ~לאכת~ וב~~~‬ ‫ש~~~‬ ‫ת ל~‬ ‫א~ נ~‬ ‫שי~~~ ~‬ ‫יו~‬

‫~~וד~~~ל~ ~~ו~ ~מ~~לי ~הו‬ ‫יריגיא~‬ ‫ימ~~~ה‬ ‫~~~~~‬ ‫~ה ל~ילב~~ה ~‬

‫ו~ניות‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~ורך בנין ~~כן ואז ממילא ~~עשיות‬ ‫זהב‬ ‫מדל‬ ‫ה~ו~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫יאכ~ ככל‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫בזה‬ ‫~מ~ וכס~ המש~ן‬ ‫~ב~~פקו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫הנ~~~ע~ת‬ ‫אשר צוה ד' את משה כן ע בני‬ ‫הפס~‬ ‫מלאכת ~~ות ומו~מ ומלאכ‬ ‫תש~ היינו ~~שובני י~אלאתכל‬ ‫~ד~‬ ‫ה~שות ומלאכת אוכלנפשכדישיהי'לה‬ ‫~םמעות בניןהמשכן ע"כ~י'‬ ‫כנ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~~ב גם מלאכת הרשות שלהםא~נ ~~ו~ת‬ ‫ש~~כנ~ל וזהו‬ ‫כת המשכן ממ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫ו~א ~ה את כל המלא~ה‬ ‫כ~~היינו מלאכת ה~ות ומו"מ ש~ם~~‬ ‫שהסנ~‬ ‫ה~עשו ~ותה‬ ‫ו‬ ‫צוה ~' א~ מ~ה ~ת~בת כאשר הוא ~~~ן‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה~ות‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫כא~ד~יון~‬ ‫א' מה~ותשצוה‬ ‫משהבמלאכתהמשכן ולזה אמריהי' ~ן‬ ‫~םא~‬ ‫ש~ר~‬ ‫~נה במע~הידיכ~‬ ‫~ם ~דסוף כלהדורות ~י' השראתהשכינהבמעשה‬ ‫ידיכם שת~שו כלמ~ש~כם ה~ול~~ים בכ~נה זוויהי נו~ם ד' א~ינו עלינו‬ ‫~ו' כמש"ל ~ה הוא ב~אורד~רי ב~ל הגדה שאמר‬ ‫עו~די ע~ז‬ ‫מ~~שאין דבר‬ ‫ה~ א~ו~~נו‬ ‫~פרים הק~~ים‬ ‫כמ"ש ב~ובת ~ל~בות ובכלכאס‬ ‫~העולם הוא או מצוהאו ~ב~ה ולזה קודם‬ ‫יל‬ ‫יכ‬ ‫~ות ב~לםוהש‬ ‫אז~‬ ‫ו ת~~‬ ‫כנ~י השכינה ה~רה ~~~ודהכראוי ~ם לא~ר‬ ‫שב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫יאביך ועבדהו וזה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫~"ש ד"עאת~ל~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫דע~ת השלם בדר~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫וה~ב~רים‬ ‫כנ~~‬ ‫ד~רכ~‬ ‫ש~עהה~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ריםלכ~ן דעת"ם לזה ב~~ה כזוגם~עניני מו~מ ו~~~זל~כנז'נ~את"ו‬ ‫צ‬ ‫וב‬ ‫מו‬ ‫כי‬ ‫כל מה ש~דו‬ ‫במלאכת הר~ות הי' ע~דהזרה ~היינו ~לעב~ה‬ ‫עב~~ הבורא ה~ נקראת ~בו~ה זרה ש~וא‬ ‫~ב~ת‬ ‫~לא~ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫~כ~יו ~ש~כנסנו ~ול ~קדושה ~אל‬ ‫לה~~‬ ‫וו~‬ ‫~שמהשאנו ~וסקים כ~ת במל~~תאא‬ ‫כל נפש‬ ‫ק~~שה~‬ ‫~קדו‬ ‫מ~ריה~ו~‬ ‫~"כ ב~לל‬ ‫ה~~ לעבו~ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫טב~~‬ ‫יי‬ ‫הרש~יר ל~ת אותוה~ו‬ ‫~~ב ובניוי~ו ~ר~ה~‬ ‫~~רים ~ק~ם מה‬ ‫ל~ךא~‬ ‫המש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫~~~‬ ‫בהר ~‬ ‫אלאד~י ~~~ה הה~ד‬ ‫~פ'ו~~‬ ‫ציא~ לשפ~ א~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~הוי מסתכל בה~‬ ‫עשו‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש ~ ~~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫כלכו~ונסיב~י'‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ע~~‬ ‫תמ‬ ‫אסל‬ ‫ע~~~זמן סל~‬ ‫ה~ ~ס~‬ ‫~בנ~‬ ‫ב~‬ ‫~מ~~‬ ‫~~~ ~~ ~~"~ ~~‬ ‫ב ~~~ ~~~ו~ ~~~~‬ ‫~~~~לי~~ ה~‬ ‫~ ו~ ~ ~ ~‬

‫י~~‬

‫~ב~י~~‬ ‫באי~~"~‬ ‫יי‬ ‫אר‬ ‫~כ צריכין מב~‬ ‫ך~מהנצ~י~~ב‬ ‫~~~~ה~ן‬ ‫ה��~ן‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ה~~‬ ‫לתללק‬ ‫וה‬ ‫ה~‬ ‫להב~ הטומ‬ ‫צי~ א~‬ ‫ב~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫~ ~ י~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬


‫כו' וזה י~באר‬ ‫~וא ~סוד שעיר‬ ‫א~ר ל~אזל‬ ‫~נש~~~~ר מקו~ ~ל~פו~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~~~ד האריז~ל‬ ‫שהוא‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו~ה‬ ‫ה~דו~השהוא‬ ‫כדי ~עט חיו~ ~ל~~~ה~~~לי~ה~די להע~~ מ~~~‬ ‫י~וכלניצ~ו~‬ ‫ל~~~דע~י' ו~ל ~לא‬ ‫ר~~מכל‬ ‫זמ~ם לה~~ל‬

‫מצל‬ ‫ה~‬ ‫כ~~‬ ‫א~‬ ‫מו‬ ‫~ר‬ ‫שעי‬ ‫~נ‬ ‫ל‬ ‫דו‬ ‫כ~‬ ‫חכו~ אנו ז~~ הגי~ המ~י' או~םולכן ה~רי‬ ‫ת‬ ‫הט‬ ‫ל~ל~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~וא‬ ‫~~וא‬ ‫~~ום‬ ‫~ועי' ~~י~ור האר~~ל‬ ‫~ון‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫אי~ יכולי‬ ‫~ם~א~~~‬ ‫רונים~נו~נים ~הם‬ ‫ה~~‬ ‫מים א~וניםכיועי‬ ‫וי‬ ‫~זט~~~~~נה ~~לי~מ‬ ‫~דם מ~דילין מועט~‬ ‫~כוונ~‬ ‫~סו~‬ ‫ו~ס~לק‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~ל‬ ‫י~~ה‬ ‫~~כהו~ו~ה~~~ני~ן~"ומקהה~~~אמ~ יוםלף~נילוא~וכי למ~י' שלחני~~מ~צרייםםלרפדנ~יהו~~~"~~‬ ‫ש~‬ ‫י~ק~ ~~ע~יכייש‬ ‫~מ~כ~י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וצ‬ ‫דו‬ ‫לה‬ ‫~~ים‬ ‫ש‬ ‫~יא מ~~ הנמצ~ו~צ~ו~ ולפי ה~~~ מו~ן~~~ יו~ףכי למחי' ~ל~ני‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל~ני~ם‬ ‫~הק~ו~ה הו~ר~ו‬ ‫~כדי‬ ‫וק‬ ‫~~ןלהפ~י~~ה‬ ‫ה לה~לו~ השני‬ ‫~~ל‬ ‫האח~ם‬ ‫~~ם~~ו~ מעט ו~י"ז יוכלו‬ ‫ו~‬ ‫מצהו~ל‬ ‫ה~בטיםלשלו~ ה~מים‬ ‫~ כנ~ל ~הו‬ ‫~~‬ ‫וו‬ ‫י~‬ ‫א~כ~י‬ ‫ום‬ ‫~ושמהלהוציאלה~~ל~ם מפחייה‬ ‫~ר~ו~‬ ‫ו‬ ‫ל~‬ ‫עי‬ ‫ינ‬ ‫ש~‬ ‫~~~ח יע~~המ~ו~ ל~~וכי כל ע~שלאזכי~~יהי'בל~ המו~~~צ~ וה‬ ‫מ~םי~יםלבההם~מ~נלה~~~ו~ט~םא~ולהה~~יו~~שאוו~אם~~להעלוזוה~~ ~~ המל~ו~ד~~י~~ל~י‬ ‫~‬ ‫כנ~ל הוא‬ ‫ד~רי‬ ‫ציו~‬ ‫~~אוב~הר ~~~~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫עד א~וא ~ל~דוני ~~~ה הה~~ד‬ ‫ה ~ת~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א~‬ ‫ו~‬ ‫~ת ~שו‬ ‫~~"כ ~התנ~ג~~ו‬ ‫ה‬ ‫~~נ‬ ‫הלמ‬ ‫צי‬ ‫ך~~הזה ~~לה א‬ ‫ז~‬ ‫יו‬ ‫ז~ט~ועז‬ ‫~~ם מ~יהם כנ"ל ו~ה‬ ‫יל‬ ‫י~ז אח~כ ~ני~ללהוציאל~‬ ‫~~ ש~~~~‬ ‫י~‬ ‫לל‬ ‫ומ‬ ‫כד~להח~~~וכתד~הוי יכל‬ ‫כו~א~היינו כשהי'צריך להעלות ~ח~'מלכות‬ ‫~ש~א~גי~~~~~י‬ ‫הוי מ~~כל~האי ~~~א~היינושהי' ~~נהג‬ ‫~ ~~ליפות‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫שנ~ן ת~לה איזה מ~ה‬ ‫כן כמומשע~ה‬ ‫אותן‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נפרדותממנו ולאהי' להם בו‬ ‫לא הי' נסיב ארמאה~מו~שה‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫אי'א~סל~יכ~‬ ‫~~‬ ‫חדזמן~ל‬ ‫זם‬ ‫ט~ל‬ ‫ו~‬ ‫ש~ה ל‬ ‫ל~~~ה ~~עם א~ד‬ ‫ת~‬ ‫ור‬ ‫אוח~~וזצ~יא ~~ם ~יהם בלי שוםנ~ינות ד~רמועטלהחאי~‬ ‫~כ~נ~ו~~א~~~ש~‬ ‫ו~‬ ‫אד‬ ‫לאנ~רדו ממנו וה~אחזו~ו~די~ינקמן הק‬ ‫~הכל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~דיע‬ ‫הו‬ ‫הע~ודה עד נזכה ועלומושיעים ~הרציון‬ ‫~ו~נ~~~~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ע~ו ששם~ שנש~עו~םהנ~יצין~ק~ושה‬ ‫~לי~ות‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ז~וו~‬ ‫לא~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫' אחדושמו ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫הי'~~~המלוכה~יוםהה‬ ‫~ליפות‬ ‫מק~ואיהי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~כלוכל וזהו ה~ונה ב~א~~"ל של שעיר המשתלח ~יוה~~כ וכן ~נ~"א‬ ‫~ס~~נ ~ד ~לי~הדעש~ וכן ~כונתי"א של המש~ןוכןי~~‬ ‫אסימני‬ ‫כו~ת‬ ‫~~רת כו‬ ‫עו~ו~ ~ולםס~ים על‬ ‫ת~~תהשתיי'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~כולים‬ ‫ל~תוכ~להם חיות ~ט ועי"זוכי‬ ‫~ו~‬ ‫~~ם מ~יהם הנ~יצותקד~~ת‬ ‫~~תוכם וזהו ~~~ך ה~רים‬ ‫לה~י~לעשו אתהרשעיר ל~ת אותו‬ ‫אה‬ ‫כו‬ ‫הי~ו בבח~ שעי"ר ה~תלח בי‬ ‫~~כ~~~"~ל ~נו~נים ל~~י~ת‬ ‫חל~ועי"~‬ ‫הקלי~ות‬ ‫~ב ו~ניו ~צרים להע~ת ~צי~ת‬ ‫מ~~‬ ‫י~‬ ‫ש~~ ~ת~‬ ‫כנז~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫וזהו‬ ‫ן הבתרים ~~וע‬ ‫המגיד שאמר הקב~ה לאאע"ה בבריתבי‬ ‫תצדו~‬ ‫ת‬ ‫ה~~' ~~כו~ה~הניצו‬ ‫~א ~ם~היינוכ~~ש‬ ‫כי גריהי'‬ ‫~ס~זר~ך‬ ‫ב~~ל אדה~ר ~~~נ~גלו בס~~דיור‬ ‫~הברזל‬ ‫ו~~צ~כו‬ ‫~נ~~ו מ~יפת ~רי ~‬ ‫צלרי~‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ואב~ת~וכ~ו~צאו‬ ‫גדו‬ ‫יש~~ל ל~דתש~ה כ~י‬ ‫כומ‬ ‫לאהל~ויא~‬ ‫ת~~והכ~‬ ‫הכונה ~י~יאו ~נ~ותה‬ ‫ברכו~ ה~י~ו~‬ ‫ל‬ ‫'~‬ ‫ב~‬ ‫במ‬ ‫~~‬ ‫יו‬ ‫עכ‬ ‫ש~‬ ‫~ה‬ ‫י~ו‬ ‫חס‬ ‫~תשל~חו~ל~שו‬ ‫יע~ב ובניו‬ ‫ר~ג‬ ‫הר‬ ‫הדמוש‬ ‫ו‬ ‫ע~י~לרש~ ~~‬ ‫ע~~י י~יד~‬ ‫לש~ ש~ירכנ~ל‬ ‫'~‬ ‫לא ו~ו' ל~~~~ה‬ ‫לאברם ידוע ~עכי יהי‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~ו ~~~ או~~ו~תה~~ורה‬ ‫~ת‬ ‫ב‬ ‫~~~~~ נ~לא למההגיד‬ ‫ג~ ז~ע‬ ‫~ע~הז~‬ ‫~~ב~~ם ~ב‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫הזאת‬ ‫ש‬ ‫את א~נם הנה נ~ע‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫לא ט~ה למ‬ ‫לנאמ‬ ‫~~‬ ‫~י'‬ ‫הוצ~‬ ‫~~~~לד~ו~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫~הבאי‬ ‫ות‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~שיוכלו בניו כנ~י להתקייםית~~~~ידו~~‬ ‫~דע~ת שלא‬ ‫~צי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~קעו ח"בוגלו~ מ~להגאל‬ ‫~ליו~‬ ‫ויאמר לא~רם ~וע תדעכי גרו~יוכ~ ~‬ ‫ו~ו' ו~ח"כ‬ ‫יה~‬ ‫~~‬ ‫~בל~ד ~~ינו‬ ‫~~ יצאו‬ ‫ל‬ ‫י~ולוהוא ~~~~הלאבו~ינוזרולענ~ו~‬ ‫א~אחלד‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ו~‬ ‫~ומדים~ינולכלו~ינווה~~~המצילנו עמ~‬ ‫ל‬ ‫ככ‬ ‫רב‬ ‫~כלות~נואלאבש‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫מאה‬ ‫ע~ה‬ ‫מ~שאמרתי‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו~ ממנו‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫וע~רים שנ אנכי‬ ‫ו~~ר~~~‬ ‫אל~~‬ ‫וי‬ ‫ו~~~~~~ק הם‬ ‫מדברי ~~מז"ל ב~"ס ~סו~‬ ‫החכמה ו~ו‬ ‫ה~‬ ‫לב‬ ‫וינכו‬ ‫אי‬ ‫ר~‬ ‫מ‬ ‫ן~תמהו‬ ‫~טירא‬ ‫שמשה רבינו כא~רהי~יכול‬ ‫~~‬ ‫ג~‬ ‫לי‬ ‫ב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~נ~~חו‬ ‫~נו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ן החכמה ואדרבה מ‬ ‫~ז‬ ‫~~‬ ‫ר~ ש‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י'‬ ‫הי‬ ‫שיה‬ ‫מ~יי‬ ‫~יי‬ ‫תכ~‬ ‫ל~ניו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ל~‬ ‫בהיכלי‬ ‫גנזי‬ ‫י~לאוצרות המלך ~מנם נ~ההבמ~ל~~דםדברי זקנה~מלה~~דנו~שתחביס~'א~א‬ ‫ומר~ין צדכ‬ ‫א~י הרו~ות לכל ב~ראיש על ה~דה‬ ‫~פ'‬ ‫דכלה ~ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א~‬ ‫כי ~ה הצדיק‬ ‫לפ~יהם ~נח~יבא‬ ‫~~לבוואש~יביא‬ ‫פנדי‬ ‫ל‬ ‫הו~~יוךא~יוצ‬ ‫ור‬ ‫יה‬ ‫~מתפללו~ש~ויא‬ ‫~ בעסקיעוה"ז‬ ‫יל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ע~ש~~ני‬ ‫ת~‬ ‫וא‬ ‫ת~פלל כל~והכצמ~ו~כש‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ב~נתם‬ ‫~ורו~ין בש~~ס‬ ‫לית‬ ‫עב~עילם הוא בר~בוןו~צ~ר‬ ‫~~ שילך~י י~אה ש~‬ ‫~‬ ‫תו~~שו ת~ולה‬ ‫יב‬ ‫נת‬ ‫~ה‬ ‫ול‬ ‫על‬ ‫~שר‬ ‫~י"ז התפלל על~ם וזה‬ ‫ו~ב~"ה ש~~ה‬ ‫א ה~‬ ‫~~~‬ ‫י~~ א~שיצ‬


‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~יצא ל~יהםויבא לפניהם ו~' וי~~ ~ל מה ~םצרי~יםב~ניני‬ ‫ן ~ם רו~ה עוה"~‬ ‫~ל‬ ‫מ~~ו~ועי~~ לא ~~ ע~ת ה' ~אן ~ראי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י ה~םהיינו שכל וע~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫~ה‬ ‫ה‬ ‫וז‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫נ~‬ ‫וע~י~ א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫ז‬ ‫ה~בי ז~ ~‬ ‫הייתיהעני‬ ‫~‬ ‫א"‬ ‫ה~~הייתם~~‬ ‫א"~‬ ‫~~כ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ב~למ~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫~ם‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫יתי~ם ל~~וב~הית~‬ ‫ל~~סיר~ ~ם התפל~י ל~לים א~‬ ‫ש‬ ‫~אלו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫אב~‬ ‫~נתי‬ ‫עו~ ~~~‬ ‫היינו‬ ‫~ומעיי~ת‬ ‫~י~ ה~סה‬ ‫~~כמה‬ ‫ע~פי~"י‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫~נס~‬ ‫~לז~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ה~כ~‬ ‫~~~א ו~מ~ש ~ינו‬ ‫את יד~ב~שרי ~דם‬ ‫ב~~תפות~‬ ‫~ת~~~ל‬ ‫ר~~‬ ‫~יון‬ ‫וב~‬ ‫ש~~הי~שלאהי'י~להמ~עיאיתןשל~א לפניהם~אי~‬ ‫ו~~עניהי‬ ‫~ם‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫ש~‬ ‫~ז‬ ‫י~‬ ‫בעני‬ ‫~~‬ ‫נס~‬ ‫ה~~~‬ ‫ה~ס~‬ ‫~פ~ מ~~~מ"ה ו~~ ~~ אשבא~~םהק~~ה~אע~ה ~ תדשעה~ גר~י~‬ ‫~ד~י~~ור‬ ‫ז~ך ~היי~~‬ ‫שהואה~‬ ‫י א~ ה~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ה‬ ‫היתה‬ ‫~‬ ‫ל~נאי ישראל מת~‬ ‫ר‬ ‫א~ירתלבך ע~~‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~~ ~ת~~ע~~ ~ב~~ישראל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ~~‬ ‫י~ו~‬ ‫~~~ו‬ ‫ש~שב‬ ‫~עה‬ ‫~ע~~~ם ~ל‬ ‫~~ל ~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫רכ~ ~ה ~ה~יע ~~‬ ‫וב‬ ‫~ו‬ ‫הו‬ ‫הג~~ ה~רים לוי‬ ‫~א ~פלת~‬ ‫~~ת~~ל ו~~‬ ‫ה~~ת ~ל~ל הק~~‬ ‫שע~‬ ‫~ינו כל ה‬ ‫ו~צ~ת הע~ות לבואעל‬

‫~י‬

‫~י‬

‫וי~~~‬ ‫ו~‬ ‫~ו ~ל ~~יר~‬ ‫לא~~~פלל על~ם‬ ‫שי~~‬ ‫בצ~‬ ‫שיל~‬ ‫ו~"ההצילועל~ מה‬ ‫ה~ם ה~ תפ‬ ‫ת א~ם ~נז'‬ ‫'ו~~‬ ‫א‬ ‫ז~ ~‬ ‫מ~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫לא ~ם‬ ‫י ~ריהי‬ ‫~~~ מ~ות ~~‬ ‫~ב~~תי~ ~~ א~‬ ‫יצ~ו ~בא~~~ל ע"פ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~ ר~תה ל~ ~~~‬ ‫בר~~הו‬ ‫ש ~ת‬ ‫ד~ר נאבאזנישנה~עםוא~"~ אי‬ ‫~הב‬ ‫על של~א~~ ~~ו כ~ ~ס~ ~‬ ‫ו~א~‬ ‫ו~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫הזה~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫~ם‬ ‫הם‬ ‫~ ~ל‬ ‫~ ב~‬ ‫צ~ ו~מרת~‬ ‫ו~~~ וע~אות~קי~ וא~"~‬ ‫~ ~~~ל~~ת~‬ ‫~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ב ~~‬ ‫~י~ ~"ש~~~~‬ ‫וש~ת ~ ~ ~~‬ ‫בית~ ~~ ~~~ה~~ ~~~~ו‬ ‫ו~ הענ~ב~ל ~ ~‬ ‫~~~עלע~‬ ‫~~א ~‬ ‫ו‬ ‫ש~~�� ה ~ ~~~הל‬ ‫~ ~ וכ~‬ ‫בני~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ל~‬ ‫~ב~ ~~~‬ ‫~~"~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫ב~~ ~‬ ‫~ מ~~~ ~ ה ~~~‬ ‫~~~ ~‬

‫~‬

‫~קי~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~דול בנ~יונו מנ~יוןה~וניוכא~ר אנו בחוש בע~~ר ב~מהערי‬ ‫יהוד~‬ ‫~~ורו~רי‬ ‫~ומ~~ם‬ ‫וי~ראלכי העשירי העם‬ ‫ו~‬ ‫נ~‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~~~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ידול בניהם ו~נו~יהם‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫ובנבונ~~י‬ ‫ו~‬ ‫ם לב~~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫וילמדו‬ ‫ב~וה~ר ~י~~ר~ו‬ ‫לימוד‬ ‫הו~אגוי~ ~~~הממ~~~א~~יכה~ ויהי~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ו~‬ ‫י זה הנ~יע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ם‬ ‫~ויי‬ ‫ן‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ירינו עומ~י'בנ~יוהןעניי~‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫נ~יו~‬ ‫ה~ ד~~~רומגדלי' ל~ור'ב~וזעה‬ ‫~ בניהם ככול~ וזהו‬ ‫עושר בכ~‬ ‫~'‬ ‫יד‬ ‫בו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~מ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~מ~נ' ~~~וואב~ו~מר‬ ‫דהי~~נו‬ ‫~עליולר~~וכי ש~ו"רהוא‬ ‫או~‬ ‫מו~ן ל‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫מן השמי' ממ~ינים לולי~‬ ‫ןמ‬ ‫ד~ל~ע~~~‬ ‫~מ~ו~~‬ ‫ט‬ ‫ול~~~וו~ ה~~ירו~ ~~ו~ יו~ל מ‬ ‫עי"ז מ~~‬ ‫~שש ~לא‬ ‫הע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫העו~ר‬ ‫העו~ר נעשה ~ן ונו~ה‬ ‫ש‬ ‫י~‬ ‫ב~~מ‬ ‫ו~‬ ‫ל~צ~היצ~‬ ‫ש~~י דהיינושי~אל יראו ר~‬ ‫~רים‬ ‫מ~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו~יבשחאי~'לו~ בעער~ו~ם~~~יה ולא~~טעלילהנם~~ה~י~הל~~ר~~כי~רלכאו~הי' ל~ם נ~~ון~~~י~‬ ‫ווא‬ ‫~עו~~‬ ‫ן~ה~ונ~שהוא נ~~ון ה~לכנ~לוזההוא‬ ‫~~' ~~~ה ו~אלה‬ ‫נסי‬ ‫אש~‬ ‫~כנ~ה כו' ושמ~ם‬ ‫וענ ה~ניה~יינו~~י"ד‬ ‫~‬ ‫ושמ~ם ~~עם~ בני~שנמשלהבנו‬ ‫כ~‬ ‫ה~~יו‬ ‫ה~‬ ‫~ה ל~ם חיים ע‬ ‫ל'‬ ‫~~‬ ‫לי‬ ‫ווש‬ ‫נד‬ ‫~~‬ ‫שש"~וה~‬ ‫~‬ ‫הבטי~' במ~ה~~שצוו~ה‬ ‫לשאול ה~הבגדים~לא‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫עב‬ ‫~מו~ע~‬ ‫כ~י~~~ו ירא~‬ ‫ובניהםה~ו~‬ ‫ש~ו~ העושרויצ~‬ ‫"ז‬ ‫ם~‬ ‫יא‬ ‫בו‬ ‫ש‬ ‫~ר‬ ‫עו‬ ‫א~‬ ‫מ~~ה‬ ‫וה‬ ‫םו~‬ ‫בנ‬ ‫פ~שילבישו ~~ש~‬ ‫~ו~יהם‬ ‫בנ‬ ‫~י~‬ ‫~םו~~טיחה ד~יוה‬ ‫שוי‬ ‫ד‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫י~‬ ‫ס"ם ת~ם ~הוה‬ ‫ה~ו~‬ ‫ה~ושר בזה‬ ‫~~~ו י~מ~ו‬ ‫ה~ ו~ת~ם‬ ‫ם‬ ‫~"‬ ‫אבג~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ה~ניןש~~~י על‬ ‫"ל‬ ‫סי‬ ‫בנע‬ ‫יו‬ ‫זבכלל וישמןיש~ין ויבעט וזהשה‬ ‫חי~םשלא~~י'‬ ‫י"~‬ ‫~ב~‬ ‫~ב~ה למשה‬ ‫נאבאזני העם וישאלו וגו'‬ ‫שלא יאמראותווג~ אב~ם ועבש‬ ‫שי~זהיר~‬ ‫ב~~דהיינו‬ ‫~ו‬ ‫אם~ו~ו קיים ~ם‬ ‫~~כ‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫~~ לעמוד ב~יוןוהי'קיא‬ ‫~עוני והיסוריםיכלו‬ ‫ימ‬ ‫ם בע~וד~ י~"ש כנ"לבנ~י~‬ ‫אח~כ יצא‬ ‫~ם‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫וב‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~שה~ חיים~יימים בעב~תו כ~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב~יו‬ ‫~‬ ‫~"שןכה~~אהו~שרשאמר~"הלאאע~ה~~~~י‬ ‫קיי~‬ ‫הע~~‬ ‫~~אמ~ת~‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫~ע‬ ‫עומ~ים ו~~ם מדור ~ ~‬ ‫יי‬ ‫י~ םיה~ ז~הה‬ ‫~ שמתחל~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י~~‬ ‫~ו~ים שהמצ~~‬ ‫או~ם ב~יב~ו~ ט‬ ‫א~~ה ~סי~‬ ‫מת‬ ‫וו‬ ‫מא‬ ‫שםב~ו~‬ ‫~רויע~‬ ‫הי~‬ ‫ש~~אבל‬ ‫בחס~ל~שהוא‬ ‫ה~ להם‬ ‫הק‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י~לצאשתיממ~~ ה~יה~~ה"ר ושליטת נסי~ של ליואכל~ו ג~~כא~י~י~‬ ‫~עת‬ ‫החי~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~~~~‬ ‫~ ~ט ~ ~ ~ ~~~ ~~~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~ וכא~~‬ ‫~ב~כי~‬ ‫~ו~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י~~י~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~ ~~~~~~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ש~מ~ה לאבותינו ולנו שלא‬ ‫ב~ד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~ור~ומ~י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~דוש ב~וך הא‬ ‫~ ד~‬ ‫~ש‬ ‫~~‬ ‫~מ‬ ‫~ילנו ~ידאםל~ע~י‬ ‫זצלל~~ה~דברי ה~אהיום‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫מ~בהוה~ו~לים~צלי‬ ‫~ם~ ~~~~~ דל~אורה ~יי~ל שכל‬ ‫ר~‬ ‫י~~~~~ ~נבו‬ ‫בר‬ ‫~מ~~~ה~ע הי'‬ ‫איבו~~"ו~מ~תדוה~~וב ~~יב ה~יבא‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ס~ים‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~יות~בחי~ ב~ה~ב‬ ‫יע‬ ‫אד‬ ‫וו‬ ‫~~וא י‬ ‫~ ~היום‬ ‫~~‬ ‫הו‬ ‫צ‬ ‫~~ר~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫יאור‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~~בד‬ ‫הוא ~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫הדברי~ עפ"~‬ ‫ה~~ס בר~ות דף ה' אם‬ ‫אדם~יסורים בא~םעליו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~~שוהיי~ו ~~עש~ודאיהש~י‬ ‫ו~~~~בו~אישל~ היסו~~‬ ‫שו‬ ‫~ד~‬ ‫~ו~‬ ‫~ו~ וי~ייםמצוותיו‬ ‫שיש‬ ‫~די‬ ‫שלא ית~לעוד בכי‬

‫~~~~‬

‫~הז~י~‬ ‫~ו~ות~תל~‬ ‫ית~~‬ ‫י~ו~ם~~ביו~מו~~לימ~י~~י~יו~~~~~רי~ם~ו~א~~~~לא~~~~כש~ו~~אי~מית~י~‬ ‫הויב~ ~~‬ ‫~~שה‬ ‫ו‬ ‫וב‬ ‫~~‬ ‫~~ה‬ ‫~"הזה בר‬ ‫יראהויבין~לא עשרה~מי~‬ ‫~דילעוררו ולהזכירו ~~ז‬ ‫~מ~~יוו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫יום‬ ‫אם לאי~~ר לו כלום ויה~ ~ל תאוות ~‬ ‫ור~א לו‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫ו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ע~ו ל~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫וי~ן‬ ‫וי~וש‬ ‫כזתהי‬ ‫ב~‬ ‫ויבע~ ו~~‬ ‫יזכור כללו‬ ‫מ‬ ‫ו~שא‬ ‫ל‬ ‫יסור~ ~"ו הו‬ ‫א~‬ ‫א~א מ~סדו‬ ‫ר~תהות~א מ~שהב~~~ב ב‬ ‫שהוא מ~~~ על ב~ י~‬ ‫י~~~י הא~ם עלפ~י‬ ‫מח‬ ‫יו‬ ‫ן שהיו~ ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫והמ~אכ' מרובה ~~ה לול~~ן‬ ‫ל~~ות~ובתהיום‬ ‫הא~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ע~‬ ‫מ~ייו~‬ ‫ב~מו הבע~ב‬ ‫יו‬ ‫~~וב‬ ‫~תינו~‬ ‫משע~שיי~ו ~ו~ו ל~~~~ ביסו~ם כדי‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ולהז~י~י~ואת‬ ‫ה~~‬ ‫ל~ינ~ויטב ~ו~ו~לא א~רהשטו~ים והבליםהבלי‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~וה"ז עכ~ד ובדברי' מבואר ב~ד~ר‬ ‫טוב‬ ‫זה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~‬ ‫הי‬ ‫מדתהיסור~וכי ~תא‬ ‫םא~‬ ‫~סורים טוב מאוד א~מההאלא שעל ~יהמ‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~בריות‬ ‫אמר ~יים תו~~ת מוסר בא~‬ ‫י עוה"ב ו~ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש~~‬ ‫~אואיזה מביא את ל~יי עוודה~~בהוי אומרזה ~תא~~צא~‬ ‫ל~‬ ‫עי~שוהן דר~הדב~'שאמ~הואד‬ ‫ה~ידכי כלהיסורי~‬ ‫מעלה וזה~~ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫"~‬ ‫~ס~ביצה‬ ‫מם עכ~י~ויינו בצרה יסור~ ומכאובי~ ~כ זה ~~בימי‬ ‫~ אכתי~דיגדוא‬ ‫~ת ויסורים‬ ‫~~ל~ותתינמוצ~ ג ~י‬ ‫~~ו~ש ~ןו~וב~י' צ~ות ז~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ב~וני‬ ‫ב~~י' הא במ~יותא ו~וסר הפ~ס' בעוה"ר‬ ‫~עט בס~~ור מדת ה~סדשל ה~ב~ה וע~כ אמר בעל‬ ‫~~ל~ה נרא' ו~~ו~‬ ‫לה~ר א~ר‬ ‫~~ה ~~י~‬ ‫י הכל‬ ‫~תים~סדו ולאבמד~ו~את~ ~~ותויתב"ש~‬ ‫~ל‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ילולי‬ ‫ה~~~ וב~ת ה~לוהי'‬ ‫~~תיג~דולתו~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫~~ו~~ים‬ ‫ויבע~וי~ושא~י עשהו ע~י ~יס~א~מ~יי~~‬ ‫ו~~ ~~ו~~‬ ‫ו~‬ ‫ש~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫ה~~רית היום‬ ‫~לםבאמונ~ינו לטובלנו כלהימ~ולחיו~~ בח~‬ ‫~‬ ‫הנ~‬ ‫~ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫הזה ולזה והוא ש~דהלאבו~ינו ולנושאנו עו~די' בדת‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~לכותשמי' ח"ו הואע~י חסדיו ש~גיח עלינו בכל להזכ~נוע"י מה‬ ‫~יתהעלינו בכל ~ש~ים מ~~ים שונים ~~לכלו~ינוו~י~ז‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫צ~‬ ‫~ה‬ ‫~י~נו כנ"ל ולזה מסיים ו~ב~‬ ‫מצ‬ ‫במ~‬ ‫~פ~פ~ים‬ ‫~ילנו מ~ם וזהראי'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ע~ה לא‬ ‫~ממה שאנו רואים ש~כל הד~ות‬ ‫~מנו כלה ח"ו‬ ‫נ~‬ ‫יע‬ ‫~~תו‬ ‫אכ‬ ‫וה~~המצילינו אף שהם עומד~מל‬ ‫וב~אי ע~ נ~שה גם מה‬ ‫~ה~ח~‬ ‫שהם עו~~~יני והוא‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~~~ה‬ ‫א‬ ‫~"~מה שלוקחין הכוס ואו~~~י‬ ‫ול~ כ~~~ין‬ ‫בי~‬ ‫~~ו‬ ‫לזה‬ ‫ל~עתיהוא‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫חין ~‬ ‫מ~ין‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫וי~ ה~‬ ‫לו‬ ‫שק‬ ‫בכמה מ‬ ‫ו~‬ ‫ה~‬ ‫~~~ה ~‬ ‫ו~‬ ‫ה~כ"‬ ‫~מיו~תש‬ ‫~ה‬ ‫ואו~~ היא ~מדה‬ ‫~נין של~חין הכוס ההאמ~ות‬ ‫ח~המוחין‬ ‫ה~ומ~ים‬ ‫הכוס~ל ~וסותס~ מוחין דאמאדא~ על‬ ‫לה~~י~ ~ליפו~‬ ‫ל~‬ ‫ה~ לכ~תינסוו~ו~י~ז‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ית~~‬ ‫עלי‬ ‫ו~~י~ם ב~~ם א~ ~ול~‬ ‫א~ם‬ ‫מצילנ‬ ‫~~‬ ‫ל ח~‬ ‫ש~ ואב~כי אם‬ ‫י וא~ד‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫המס~רבל~י~אק~~וין‬ ‫ל‬ ‫~~~~"~הי' ~דליןביניכם~ין אל~יכם~ מה~א~~י וא~משאה"כ‬ ‫~ו~ותיכם‬ ‫ע"~‬ ‫ל~ א~ה‬ ‫ע~פ מה‬ ‫ויושע ביום ההוא את י~אל מצ~'‬ ‫~אתהא~‬ ‫שא‬ ‫י~עוני ו~"י של‬ ‫א~ב‬ ‫מר‬ ‫י באתאלילהז~י‬ ‫~ה‬ ‫לאליהו מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א~ ה~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י נס מ~א"כ‬ ‫~ול~~מעשהעיריוהייתיראוי ל~~ותל‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫טי~~~ מע~מ~ש נח~יםכלום עי"ש ~השאה"כ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~מ~~‬ ‫~הל‬ ‫ית ערוםוער~שלא ה~ להם ויוש~‬ ‫~ה~~צות ל~ן‬ ‫ע~~~ ~~ וא‬ ‫בב~‬ ‫היינו שהי' ~לין עו~‬ ‫~פ‬ ‫~"‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫י~ ~ד מעשי מ~~‬ ‫את ישראל מ~ מ~~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫מ~י'‬ ‫לעשות להם נסים אמנם‬ ‫ש~~ מ~י~לא ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ביניכם‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ~ם‬ ‫א~‬ ‫כי‬ ‫ה~ להצילם ראוי~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~י~ם ~~~כ‬ ‫רא~~‬ ‫מב~יל~‬ ‫ו~~‬ ‫י ו~ב~ל אתכםב~‬ ‫סגו~הע~ם‬ ‫~שה~ ~ל מ~שיהם‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~עםכ‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~מעש~ ~הו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ופשעי‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ע~ו ל~‬ ‫כ~~נושסו~~ש~~אי אנו‬ ‫ע~ו~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫בעל‬ ‫עו‬ ‫מ~םם~‬ ‫מ~~~~~ה~ילינו מי~ם הי העמי‬ ‫~~י~א‬ ‫~ ~ לע~ת ~סיםד~~~~כ‬ ‫~~ול אי‬ ‫~או~‬ ‫י ל~ילינו מ~ם כנ‬ ‫י ל~~מים עלינו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫צא‬ ‫~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ���~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ליע~ב‬ ‫ולבן ביקש לע~ור‬ ‫~~ד מהביקש ל~ןה~~~י‬ ‫~‬ ‫ה~~~ט א~ינ~ וכ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫את הכל ~~י~דר~ינ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫זי~~ מאוי~ית~~ני‬ ‫וגו'כייש ל~מודי~‬ ‫~ אויבי ה' ו~ור~ו ה~~ו~~ם ~~נ~~ים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ב~ותלותי~~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ו~עבו‬ ‫~'‬ ‫יי‬ ‫א~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג~~‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ו~ע~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ת~~ם‬ ‫מ~~מוד‬ ‫~ם~נ‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ל~~~~~ביו~~~וו~ת~ל~נ~~ה ~ל~מה נגד ~צת היצ~"~רנ~נ~ ~~~‬ ‫ה~~‬ ‫לצע‬ ‫~~~ים~ וזהוי~‬ ‫א~ מה‬ ‫ו‬ ‫~~~ולותיוונכליו עד ולמ~‬ ‫~~י~ו‬ ‫בי~~ ~ן ~~~מי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ו~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ ולב~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫~י~~ ל~ל~ה~ת~זקולהשתדל~~ב~~ל הת~בול~ת~לא‬ ‫לה~זיק‬ ‫~ום‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫י~~~~‬ ‫הכל בכל~טיו‬ ‫ה'‬ ‫~‬ ‫~אי~‬ ‫צא ~מד ולבןביקש ל~~ר~צו~~כל~ו~תו~~ ה~ד~ים‬ ‫בכ"‬ ‫יו~צ‬ ‫ה~ו‬ ‫דת‬ ‫"ו‬ ‫יי‬ ‫~~‬ ‫כ~ביאה שה~צה ל~נצל~~מתאות~ה‬ ‫~~~ הל'איסורוי‬ ‫אי"זבת~וה~ס~‬ ‫~~‬ ‫~ו יפנה לבוללימוד התורה ש~וא אילת אה~ים וי~לת ~ן ו~ ינצל~‬ ‫~‬ ‫~דוז‬ ‫צא‬ ‫מהה‬ ‫תוה"קשי~םרעיונך‬ ‫~וז~צא ו~ד~‬ ‫~א‬ ‫כו‬ ‫ת~הה‬ ‫~~‬ ‫~ד‬ ‫ס~‬ ‫ימ‬ ‫ל~ב~י'ול‬ ‫אצ‬ ‫שה~‬ ‫בי~ש לע~ור‬ ‫דהיי~נו‬ ‫בלימ~ ב~הזו ~~ו‬ ‫~~~‬ ‫ה~ז'‬ ‫בהא~~"ל~י~זת~מוד~דובלימולדה~הטתיואר~‬ ‫שלב~‬ ‫~‬ ‫אבד‬ ‫~רימה הנה נ~ע‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫~~~~‬ ‫י ב~יע‬ ‫וי~ בסוד ארמי אבד‬ ‫ה~~~ ואת~נ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫שפ~ שב~עמ~הג~מזב~ות של של~ה א~ות שבנו א~תינו אי~ו‬ ‫ה~~‬ ‫יו‬ ‫מעון שם~~‬ ‫וסימנה‬ ‫י~ק בנה‬ ‫א'‬ ‫בנה ב'‬ ‫~ב~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה~~י~הלה~יש באהן~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ו~דו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫'‬ ‫ז‬ ‫ן‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~ם שה~~ב~ות הנ~ל יע~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫של‬ ‫מהז'‬ ‫ע"ש‬ ‫~~‬ ‫שה~‬ ‫~ ~~ם ~ו~ ~‬ ‫~בות‬ ‫~~ד ~~רדד מ~מ~~‬ ‫י הנה ה~ב~ות ~~ וית‬ ‫~‬ ‫הוא‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה~~~‬ ‫עני~ד~ ~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ל~~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫~"ל ~לה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ ה~י~ ~ ~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ב~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ב~ ~‬ ‫~רי ~~~ק‬ ‫ע"ש וב~י~~~‬ ‫ב~~והיינו~י‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫'ע‬ ‫לי‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ הז~‬ ‫~~‬ ‫~תצ~ה~‬ ‫~י~ א~ת~‬ ‫~~ולי~~‬ ‫~~ א~~‬

‫~י~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~‬

‫~~~‬

‫~~~~~~~~~~~~~‬ ‫ו~‬ ‫~~' ~~~~~~ו‬ ‫י~~ ~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫מ~‬ ‫~ה~~~~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ג~ו~ב~ו~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫'~~~ו~ ~‬ ‫~~~~ו ~~~ ~' ב~~~א~~ מ~~~‬ ‫י~‬ ‫הי~~~‬ ‫י~ז~ ~~~~‬

‫י~~~ ~~~~~‬

‫~~~~~~~~~~~~ו‬ ‫~'‬ ‫~~'‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫~~~ ~~~~ו~ ו~~~י~ ~ו ~‬ ‫~ר‬ ‫~~‬ ‫ב~‬ ‫ו~נ~ב~ו‬ ‫~ו ~~‬

‫ן ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~‬ ‫~י‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~~ מ~~~ ~~~ג~וש~א~~~ ~~ב~~ה~~ב~י'~~~‬

‫~~~י~~ה‬

‫~~~ ~~~~~‬ ‫~~~וי~ד‬

‫~~~~‬

‫~~~וי'‬ ‫~‬ ‫~~~~בי~~~~~ ו~~~ו~ יש~ו‬

‫~א~~ כנ~~ ו~~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~ ~~~~ ~~‬ ‫~~‬ ‫ב~~ן ז~גו ~~~~~ז~גו בז~~צ~‬ ‫ש עבדי~~צל ב‬ ‫י‬ ‫~~~ ב~ני~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫י~~ מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫יי‬ ‫~~ם~~וו~‬ ‫~נוכיעי~ר ב~את‬ ‫~~ז‬ ‫ל‬ ‫כל ~~~~~~ו~~~ ~~‬ ‫~~‬ ‫~עו~ל‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~כל‬ ‫ש‬ ‫~~~ לכלא' וא'מי~~אלול~~~~ו~‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל~ח~ים‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫הנצוצי~‬ ‫נוש~מ~ותסו~נ~שו לצ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כדי~יו~ל לה~לותם שם‬ ‫~מ~ב‬ ‫~מ~~~ב כל~~י~ות‬ ‫שה~ ~מוז~ה~~הי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫נ~~ו‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫ייה‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~הנ~וצית הז'‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ורוחו ו‬ ‫בא אצלו‬ ‫ו‬ ‫ב~ומ~נ~~תו ויש ~זיווג‬ ‫לו מןה~מי'ב~ב~שדוו~~י~~~ש‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫אצלו ולב~~ו כל ~נ~~צותלנפשו ו~מ‬ ‫זמיני~ מאכל ומ~~ה ~~וכלו~ו~ה‬ ‫~נ‬ ‫שו‬ ‫א‬ ‫~~~כול~ל~~לו~ם ובאים א~לו‬ ‫באי~ דבר ש~ושה בו ה~~~ה ו~יוצ‬ ‫א ו~‬ ‫ג~‬ ‫בתומ~~חק ולא‬ ‫ולטל~לח~~ו ~~~~הם וזה הוא‬ ‫לבשכ~~~‬ ‫אבט‬ ‫~ש‬ ‫ה‬ ‫~ר~מ~לתנו~ה' נ~~ו ~נ~ן א~ר ~וא ז~~ת~ניח~‬ ‫צי‬ ‫~ריכוישורן ראויכ‬ ‫ל~צרי' ויד~ו ו~~~‬ ‫והצ~‬ ‫מ~~וה ~ם‬ ‫הר~ב הג~ול ~נ~~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ב~~‬ ‫כי~וא ל~~ן~י~ה~~לאות ~נציצות א~ר במצריל'י~~‬ ‫ולא זכו‬

‫נ~‬

‫מי‬ ‫לה‬ ‫ייויג~‬ ‫~וו~~ז‬ ‫~ג~‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ה~ך ~א~א הוכ~~ו ~צל זיוו‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫~עהאצ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫צא‬ ‫ן א~רה~ כיכב‬ ‫לידל~הר~ב כנ~ן ו~~"~ כדיישבוא~~‬ ‫ב~~בי~~ו להשי"ת ועתה נא‬ ‫ל~בד ה~יצות ~נזכר ע~כ‬ ‫כו‬ ‫ל‬ ‫ליל~ ל~צ~~ לה~‬ ‫וכמ"ש המ~ר'ל‬ ‫~י~ ר~ת "גופניות~ש~ליות‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ני ג~~~~מאמ~יחנו~הלד~כו ב~ו"ד~ש~~יו~ והיינו‬ ‫מ~~‬ ‫או‬ ‫ומ‬ ‫א~ג~‬ ‫די‬ ‫ע‬ ‫~באג~ב‬ ‫"~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ב~ע~ינו‬ ‫אנו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ייע~~ש‬ ‫טר‬ ‫א~ מה ~צא‬ ‫~~‬ ‫עכ"‬ ‫~ינ~ו‬ ‫י~~עלות ה~~צות‬ ‫~צך‬ ‫~~‬ ‫ייכים~ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~לי~‬ ‫ח~ו‬ ‫~~א‬ ‫מ~ש~ בפוע~‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫השיי~ ~ ו~א~~‬ ‫~~י‬ ‫~ כ~‬

‫~‬

‫~~~י‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ה~ו‬ ‫~~~ש‬ ‫שם~וי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ~~‬ ‫ה'ב~~~ ~~ הש~~‬ ‫~מרכ~ל~מ~~ותי~~ב‬ ‫אוהב ה'‬ ‫~~~~יו~ ~ה~~מה~~ףי~ג אוה~ ש~~ המצויני~‬ ‫הי~ו ~~~"ש‬ ‫י~‬ ‫~הלכ~ ה~~~המב~לבהתי‬ ‫אק~~~נר‬ ‫יאתמשכנא~איהוכלילמת~ווי‬ ‫~~מולכו~וב~ז'מןשה~~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כי הלכה הוא ~~~הלכ"ההאז‬ ‫~בל~ מ~רי ~~ובכוונת‬ ‫נ~‬ ‫~ימ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה~מ~‬ ‫~ו‬ ‫וה‬ ‫א~~ן~ש‬ ‫~א כל~ה‬ ‫ל~שטה ב~~ק ~ת~ה ו~י' ~ר~~~מ ~'‬ ‫מ~~~~‬ ‫צו‬ ‫שה‬ ‫~ין ~אי‬ ‫~י בהלכות~אי~ו שכ~~א ולזה אמרא~ב‬ ‫יק‬ ‫ריכב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫המצויי‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ש~"י‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫ק‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫~ו~ בתו~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~"~זא‬ ‫~ת הכל~ שהוא מכל מש~ו~ת י~"ב להותמצוין‬ ‫~ן‬ ‫~טי‬ ‫אק‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל~י ב~לה י~~ב‬ ‫ב~~י' כליל מ~ויהו וכאמור אמרה~יד‬ ‫לז~~נו ב~"ת‬ ‫ויה~ ~וי להי~שה~ יש~מאשלכ"מ‬ ‫~צויני~ם ו~י~ו כמ"וש‬ ‫מ~ ~וי~דולכי גוש~~‬ ‫~~'לך ~‬ ‫~ל נ~בא~~א‬ ‫מ~~‬ ‫ס~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה~‬ ‫המלכות‬ ‫מ' המילוא דשםמ~ה שהוא‬ ‫כיגויהל~ ב~~ גי‬ ‫~~~‬ ‫וי~‬ ‫מס~ ~‬ ‫~~ ~‬ ‫ה~א‬ ‫שישראל ~מצר~ס~~קנו‬ ‫הישם~וי‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~‬ ‫ןהמל~ו~‬ ‫ס~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫מלמד~~יש~אל‬ ‫~ם אוהב ש~יצי~‬ ‫~~ המ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫להיות ~וד‬ ‫~~ם ~~‬ ‫מש~ו~‬ ‫ז~אדאז‬ ‫המ~יני~~"א~גו~י ~הוא~מילוי ה~~~ה נ~ללת‬ ‫~המלכו~ ~~‬ ‫בב~ל~‬ ‫בס~‬ ‫ד~~ויהו‬ ‫משכן דכליל‬ ‫ול~‬ ‫אי~ג~‬ ‫ילנו"יג~להוא‬ ‫דול‬ ‫גו‬ ‫~~~~~לומר~~~~מ"ש~לק~תשם בס~וא~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~יו ואגם"~א~ל המאי~םב~נים~ז"א ~"ש והנהקיי"ל~י‬ ‫א~ ~~‬ ‫~כ~ת ~~~האז מאיר ב~ניו הג' ~~~כממי~םא"ל‬ ‫ש~‬ ‫ה~ים‬ ‫א~ לו~אמר ו~~ ~ם~ו~י גדו~ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~ ה~י‬ ‫א~ות‬ ‫~~~ ג~~לכנ~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫נל~ם~דשה~יש~~ ~ינ~ ש�� ש~סק‬ ‫מס~‬ ‫בש~ים המ~י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫בהל~‬ ‫ת‬ ‫ס‬ ‫מ~וס‬ ‫~י‬ ‫י ~ו~‬ ‫~~~~ בעדלמי~ך~יי‬ ‫וא~~ ב~~ ~ ~ ל~‬ ‫בס~~‬ ‫~~~ ע~ש ~‬ ‫ו~‬ ‫ט~‬ ‫ה~~‬ ‫י~כ~‬ ‫מ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫כל ~נ~ן‬

‫הוא‬

‫של א~~ר‬

‫דמ~ ~י~כ‬ ‫יס ~~ת ד~‬ ‫~תי הוא ו~~‬ ‫כ~~~~~ל‬ ‫~ש"‬ ‫ה~~‬ ‫שפכהנ~~מ~~~ לי~~ו~~ כו' ול~‬ ‫מא~א ע~~~‬ ‫ר~~נו~~~מי המצות ~~~י'~‬ ‫כי ש~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י נמ~~כ"ד ס~הוא~ ס~‬ ‫יו~‬ ‫ד במי~אוגימ' כ' ב~‬ ‫י'~ציורין~~די"נוו~ו~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫גי~ ד~‬ ‫~ו~האיש ואשה‬ ‫י נו~ע‬ ‫~~ל‬ ‫~~~‬ ‫~""~ש יתכן‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫כש~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫מתנ~~‬ ‫~עוה"ר‬ ‫ב~~ושה ו~הר' שורה ~ליהם ה~ם י~הי'‬ ‫~~~א אד~~רו~וה ה~~ש ~ל חוהכו'~~~~ ו~ה~ר~~~וא‬ ‫~ק~ל‬ ‫ן~~‬ ‫ננ~ים‬ ‫אמש‬ ‫~~~‬ ‫ע~כ אמרו הוואא~~~~הדמה~ל‬ ‫ה‬ ‫שנעש‬ ‫~ניהם‬ ‫ק~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~מ~ך מב'אותיותי~ה ו~זהא~~רו ש~ירהיא שפכה‬ ‫עו~~מ~ה‬ ‫ינ‬ ‫ש‬ ‫~ל~ול בה~םצד‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~לם ו~~כ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫ת‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫אמ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫הדם ולזה אמרהכתו~ וכ~~לי' הכה~ן ~גימ'ל~~~‬ ‫דמ~‬ ‫וט~~‬ ‫הוא‬ ‫~ל‬ ‫והיינו שהכהן ה~ו~~ ה~~~~י'י~וד י~‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫מ~~תיות‬ ‫ם~~ולמי~~ל~לובאו‬ ‫~ד‬ ‫א~א‬ ‫~~~י'שדהמוי~ם ~מא~ה~נמ~ך המ~ורמ~צ~~‬ ‫ת~‬ ‫וו‬ ‫א~‬ ‫או‬ ‫ה~~יהו~דש~ממנה נמ~ך וזה ממ~ור ~מ~~ה~יי~‬ ‫יות ~~םי~הוי"ל‬ ‫~~‬ ‫יאתים~~ו~~~~יעליכ~ו~ייני~מ~~~ שלמ~י~‬ ‫טוד ~זה משה"כו~ית‬ ‫ה~‬ ‫ה~‬ ‫שלטו כו' א~ל ~אמת‬ ‫ושאררש~יםש~אותו הדור אמרו ~~~ו ~~ו אם‬ ‫לי~ראל ~~~רו האב‬ ‫ונשי~ם‬ ‫~'אותיות י~ה הם‬ ‫ותה~~~ית‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫~ו~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫~~נ‬ ‫ב~~זוה~~~ט~יהאת~~ות והיינו כי~ם ~~~~~י‬ ‫וכי ה~ואי ~~‬ ‫פ~~~יש~ל‬ ‫~איתי ה~ם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~ה ~~‬ ‫~~ם ~מא ~~~כ‬ ‫ונת~ן~י"ז‬ ‫האה‬ ‫~נ~יוןו~מרו הי~ודצ~יק~י‬ ‫א~‬ ‫~י‬ ‫למ‬ ‫ו~~~~י עליכם ~~‬ ‫~~לקל הב' אותיותהנ~ל~"~~~~ו~‬ ‫יתיאתה~ם‬ ‫היינו ל~ןהדם ~~‬ ‫הכתוב וא~בור‬ ‫ואר~ך מת~ו~~ת‬ ‫~~ה~‬ ‫ש~א‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~~ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫טמ~‬ ‫י~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מז~ ג~מה ~וה ~לי~ ~ל ~ול~ ~דמי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~וד הו~‬ ‫~ ~"י ת~ון האות~רית‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~י‬ ‫וד‬ ‫טמאדם טהור~ו‬ ‫י או~ ~די~אכי נ~שה‬ ‫~ן‬ ‫ה~‬ ‫~~ ~‬ ‫י~~ל צ~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~~פמה‬ ‫בדמיך ~ך‬ ‫~~ך‬ ‫ב~‬ ‫~‬ ‫~~~ ושא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫המ~~ה‬ ‫'‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל~ארא~‬ ‫תי ו‬ ‫~דמ~ וכ~~ל~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ת‬ ‫~~‬ ‫ו~~ ממ~ור ~מ~ ות~ום יונתן ו~ר~ו~רי~נה~היינו ש~ריבי~ הכ~‬ ‫~ראלה~~~‬ ‫ובמ~~ה‬ ‫דמ~ ממ~ור‬ ‫~~‬ ‫~ק~‬ ‫~"~‬ ‫~‬ ‫~~~~ק‬ ‫ו‬ ‫מ"ש למע~ך ~שהת~~~~נ‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫ד~~של לבן‬ ‫די‬ ‫א~‬ ‫או~~‬ ‫~ו~ ~~ו ל~נשובבי‬ ‫~ותש~~~‬ ‫ו~מר‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫מצ~ ~~ ב~‬ ‫~ ~אי~ מוו~ם~ליו‬ ‫~אותו ~צט~ר ומ~ונה‬ ‫~ המ~‬ ‫~ו~~אות~‬ ‫כה~‬ ‫סש‬ ‫~נךבי~‬ ‫~~‬ ‫~ה~ונשי~‬ ‫יכ~י~וללטו~ת ק~ה ~כ~ת~‬ ‫שא~‬

‫~יי‬

‫~י‬ ‫~~‬

‫~~‬ ‫~ בכלא~~‬ ‫~ותר לנו‬ ‫~ו‬ ‫וי~ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~א~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ב~ס~‬ ‫ו‬ ‫ב~~~זה שב~ש‬ ‫~ת~ינ~ה‬ ‫ה~פט~י ש~כ‬ ‫לא תס~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫כי אלך~יא צ~ת ~ ~‬ ‫ש~גבםצ~‬ ‫~~ני ~לי~ ~‬ ‫~ א~‬ ‫י את‬ ‫~~~‬ ‫~~ה ~יכי צ~ ~~‬

‫צ~נק~הב"~ ~כמ~ צ~ ~ ~~~~ א~ ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ה וש~~ו את העם מש~~ ו~יינו ~הב~~ד ~ל מעלהיל~ו~~די‬ ‫~~~ט "~ען ~ו~~שי~~לו ~דעת‬ ‫~םכ‬ ‫י ~גם ש~יע לו ~~~ו ~~זה בדר~‬ ‫~‬ ‫~~ען ~~ו~צריכין לוותראצ~וצ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י בכל‬ ‫י אב~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו~~ו~לצר~‬ ‫~י צ~ות ~היי~ו‬ ‫~היצה~ר שנקרא א~~~האל~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ר~‬ ‫ל~‬ ‫ה‬ ‫~ף רע~ כי א~‬ ‫בד~~~ם‬ ‫~ירא ~~א גי‬ ‫ל~~~‬ ‫ע~ הב~ד שו‬ ‫י‬ ‫~~~ו~~‬ ‫ל~‬ ‫~ה~‬ ‫~~~‬ ‫~ ~ד~ר‬ ‫~יו‬ ‫~~~~~~ע~~א‬ ‫רע‬ ‫מ~ע~ל‬ ‫~מדי ר~ ידו~ואותו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~‬ ‫י ~'‬ ‫ו~‬ ‫והל~הואביאורדברי~ת~י והמ~ור~ ~נ~~לו~~~~ו~~נ‬ ‫י~~נ~ ~~~נ~‬ ‫ו‬ ‫כ~~~ קדם ד'כיכל חבלילי~ה ה~ל ~א מ~מת ~~א‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫הל‬ ‫ולזה אמרוכ~רע~‬ ‫~וה~ן‬ ‫'~ ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫זה~ ע~י' ה~בהעני~‬ ‫ש‬ ‫יא‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫דמי~וו~רבוונ~וכ~כאין לודמים~~יי~ועונש‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫עצ~ו~~‬ ‫נפס~‬

‫~אמר וכ~ר עלי' נ~ר~והי~~ו ~א~ר ~יל~ה ~צ~ר עיבור ~~~ר לידה נ~לה‬ ‫~רבןו~י~ז וכ~רעלי' הכהן והי~ו‬ ‫דם ע~כ‬ ‫א~‬ ‫~נתג~לעלי' ~טא~כ~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ני‬ ‫~יע"י ה~טאא~ו נ~~~~ם~~~~~~י‬ ‫ע"~‬ ‫ל~‬ ‫י~‬ ‫~מ‬ ‫~ל~ני ד'~ וכ‬ ‫א עלי' הכהןהיינו‬ ‫~~רבן ה~ריב את‬ ‫~כ~וא‬ ‫ימכמ~~~ור ~מ~ הואעונש ה‬ ‫~למוד עלי' זכות ה~~~ ~~~א‬ ‫~‬ ‫שי‬ ‫צ~‬ ‫ו~ה‬ ‫הכמו~‬ ‫ו~‬ ‫י~ראל~צ‬ ‫ר כנ~לוזהו ~אמר ואעבור‬ ‫לונב~~ל‬ ‫לי‬ ‫כ~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י ~ ~~~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ס‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫וכלהי~~~‬ ‫לא דינא ב~א ד~‬ ‫~‬ ‫אה שההצחרסרהוןאזשה~י‬ ‫~סת~בראל~~וקלאמאהת~נוב~~םכי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫ול~שי~ת ~"~‬ ‫ל~ם ואמר ~וא~בור ע~ך~ כביכ‬ ‫אז‬ ‫~םה~~י‬ ‫הוא י~ב~‬ ‫אכוית‬ ‫~רותינו‬ ‫י~‬ ‫ה~~ב‬ ‫נו‬ ‫~היות בתו‬ ‫ות‬ ‫~ לראו‬ ‫תס‬ ‫רו‬ ‫צב‬ ‫מצ~ערואז כבי~ול בכלמת‬ ‫הו~~ורנשי~‬ ‫דמי~ וא‬ ‫בר‬ ‫ם~ל~ו צ‬ ‫וא~~‬ ‫~י~ו~~‬ ‫ו~‬ ‫י~~ארת‬ ‫א~יכם‬ ‫ש‬ ‫ד'‬ ‫מי~‬ ‫והי~ורים ~~שואתםהדב~יםובמ‬ ‫~~מיך‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫חיי~‬ ‫עונה~ייו~‬ ‫ם ש~~~ו מ~ורה~יים וה~ו~ות‬ ‫~~ל~כהם‬ ‫~ו' ~תערום~‬ ‫הנה‬ ‫~~~ ~~~ה נתתיך ות~י‬ ‫ד~ בראשית שכלוער~ וע~באמר~‬ ‫ר‬ ‫וכן בז~ ו~תדגש‬ ‫~ ~ ~ ז~ל‬ ‫הש~‬ ‫רבבע‬ ‫~‬ ‫לו~גדל וכו~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ו‬ ‫ושר‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫במד~ הו‬ ‫יו~~יין כצ~‬ ‫ה"‬ ‫~כ~ה‬ ‫ן ש‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~ ה~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ך‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~ מ~~‬ ‫~~ה בב~~ ע~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~כו' עבד‬ ‫ב~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~~ם ת~ת ממ~ת אביהם‬ ‫בני‬ ‫~ניש‬ ‫עליהם‬ ‫ך‬ ‫םםשל מ~כ‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ונ~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫כ~ר‬ ‫~ר‬ ‫~~וםהמ~‬ ‫ממ~ה‬ ‫~‬ ‫~גאול~ וא~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ש~‬ ‫~~ל‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~ם‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫~לת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~~~‬ ‫בנילהת~‬ ‫~~‬ ‫א~ ~‬ ‫~ת~‬ ‫~ים ~ל‬ ‫ש~‬ ‫~~אר~ ~~חיל ~~ה‬ ‫~~ ה~‬ ‫ויע~ו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫כענ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~‬

‫~‬

‫~~~ו‬

‫~~~~~~ ~~~~ ~~~~‬

‫יצ~~‬ ‫בל~~ו מו~~ומ~יח‬ ‫צע~יהק~~ה~~~ו~וו~~צ~ו ~ט~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~ר ו~ו~ל ל~~היג ול~~יל~ליו~~מל~ ~~ו ~~~~~' ~~~ח‬ ‫~~י~ ו~ין‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י~ה‬ ‫~צל‬ ‫~~~~ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~יוצ~~‬ ‫צו‬ ‫מ~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫ל~ ~~~~~~~‬ ‫ב~~ו~ו ו~~~מו‬ ‫~י~~אל‬ ‫כיו~ ~~~~~~ ל~~~ו~~ ~~~~ ~~~~ו~~~~~~וי~'~~~ו~~'~י~~‬ ‫~~‬ ‫~~ו~צ~ח‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ה~‬ ‫ב‬ ‫~מ‬ ‫~ וז~ ~ל~‬ ‫ל~~~ ר~~~ כ~מ~ ~~~~ ~~~~~~~נ~~ל ע~~~ ~ נ~ג~לו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~ר~ו וש~י‬ ‫~~‬ ‫ג~~‬ ‫וכה~~' ה~~~~~~י'‬ ‫~ל~ו~ ~~ו~~~ו~~י~~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ם‬ ‫הי'ע~יין ~~~י'‬ ‫ו~~י'‬ ‫'~~~~~‬ ‫~יו‬ ‫~‬ ‫ע~~~~~י‬ ‫ל~~~~ ו~~~~‬ ‫~ו‬ ‫ור‬ ‫ו~~ ~~~‬ ‫~נ‬ ‫~ ו~~~לכ‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫ימ~‬ ‫~‬ ‫~ני~‬ ‫~~~~‬ ‫~ר‬ ‫~ו~~‬ ‫ה ~~~ו~ו~~~~ו ל~~~~נ‬ ‫~~יי~~לו~י~ז ו~~ה‬ ‫~~~~נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~~~~ו~~~ליו~~ו~~ב~~יי~~ נכ~נ~~ו~~~~י~~~~ ~י‬ ‫~~~~יז~~ל‬ ‫~~‬ ‫~~י~י‬ ‫~ ש~ים‬ ‫כ‬ ‫~~‬ ‫~גימ' ו~‬ ‫~ם‬ ‫~~‬ ‫ש~~וונ' ~~יים~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל~ו ~טנה‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫נ~ונו ~~נ‬ ‫~~~~מ‬ ‫~ה ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ל~~~‬ ‫ן ~~~לד~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו~דים‬ ‫~וד‬ ‫ו~דיםעא‬ ‫~יני‬ ‫ר~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~ם~~~ו~ ~~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~ם סו~ ה~~~~~~י ~ו~~ו~~~‬ ‫ע~ה~ו~‬ ‫יל‬ ‫~ל‬ ‫~כ‬ ‫~~ה‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~ו~ו~יו~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~ל~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ם‬ ‫~~ו~‬ ‫והה'‬ ‫י‬ ‫ה~~~לי~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫מח‬ ‫~‬ ‫~מ~ל‬ ‫~ו~~~~ים ודדים‬ ‫ו~ו~ן‬ ‫י~‬ ‫לי‬ ‫~ל ~ו~םש~ש~ ~~י~ ~~ו~ ססוו~דהצ~צום ו~וקףהו~ ~ ונודע‬ ‫א~‬ ‫ההמ~~הע~‬ ‫ו~לי הג~ו~ו~ הוא‬ ‫ל~‬ ‫ו‬ ‫~~~רי ר~~נו כ~ן ~ה~~~~~~םא~~~~~~~~~~~‬ ‫'י ה~~ק~ ~הי~ואו~יו~‬ ‫~הו ו~~~‬ ‫~גימ‬ ‫~~~~א~~~ לנ"ו ~‬ ‫~ט~~ ~ילו~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫הו‬ ‫ס~ים~ט~‬ ‫~וד כח‬ ‫~שלד~י~ם~~ ~ואין ~~~~‬ ‫~ז ו‬ ‫אלק‬ ‫א~ד~ין בסוד‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫אז‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ף‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ע"י‬ ‫~~‬ ‫~יה‬ ‫~נוא~~~"~‬ ‫~~ד~נו~~~‬ ‫ד‬ ‫ומ‬ ‫י~‬ ‫~ו~~‬ ‫וד~ים‬ ‫~מ‬ ‫וו‬ ‫~ ~נמס~ו~ד‬ ‫~ד‬ ‫וו‬ ‫נע~ה מ~וסס‬ ‫די~‬ ‫עדיכם‬ ‫די‬ ‫אל~‬ ‫וזהו‬ ‫~‬ ‫י~~‬ ‫ד~‬ ‫ו~~~לי ו~~ו~י~~נ‬ ‫~י‬ ‫~~~ורד~~י ב~של~~~הג~הו~~~‬ ‫ה~י‬ ‫ינ~ו~ו~ט~~ו~ה~ם א~ים‬ ‫~‬ ‫םרו~‬ ‫יו‬ ‫ג~‬ ‫~‬ ‫ה~וו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ף‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫מ~‬ ‫ו~~ואי‬ ‫שנ~~‬ ‫~~‬ ‫ע~‬ ‫י~~ו‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~' ~ל~~יםו~י"ז‬ ‫ה~ם ~~דט~~מ‬ ‫די"ם‬ ‫וי‬ ‫ימ‬ ‫~ד‬ ‫ו~‬ ‫ה~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ ע~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫סו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~וד‬ ‫ו~איוס‬ ‫אלד"ד‬ ‫בסוד‬ ‫שדי~ם‬ ‫נ~ש~‬ ‫~~~~ל~ים ~נ~ל ~~~~~ו~~י~~ו~~י~‬ ‫נ~ו~ ש~ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫וי~~ו עלינו ~בודה ~~ה ב~~ם‬ ‫ויר~ו או~נו‬ ‫ע~ום‬ ‫מ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫זא~שוכ~י‬ ‫~ ~~אמרתי לפ~ ב~רי‬ ‫~חר‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~יל דהנהנ~ע‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫י~אא~‬ ‫ה~‬ ‫א~~~קרכ‬ ‫בכוו~~‬ ‫~~~~י~‬ ‫~ב~‬ ‫~ ת ~ט‬ ‫~א~‬ ‫מ~‬ ‫~~ו~‬ ‫~~ ~ ~ ~~~ הנ~ ~‬

‫~~~י~‬

‫~~י‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~ו‬ ‫~~גו~ו~ ~גו~~י~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬

‫הנ~ל‬ ‫לנשמ~ו‬ ‫פ~מים א~ל ~ם חוטא מ~יט ~וש‬ ‫ומלבשי~ויבעט ל~‬ ‫~~~‬ ‫~ל ~~ם ה~ים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~ק~יי~‬ ‫~‬ ‫י~שעשה ל~~~עט"~‬ ‫~ו‬ ‫~ת‬ ‫עשהו~היינושע~י ה~ונותי~עו ממנו וי~~~מ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~איוב‬ ‫ה~ות ומע~"ט ~ע~הלו בכח‬ ‫~לו"ק ל~~ ~ה‬ ‫וז~‬ ‫ענ‬ ‫~נותיוי~כ‬ ‫הש‬ ‫עו‬ ‫~שמ~ו‬ ‫ממנו ~אה~נ‬ ‫~ה ~לו"ק מ~וניך~היינושע~י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫הנטש~‬ ‫וכאמור וזה ל~ ~~מ~~ה‬ ‫ו~ת ומעש~ט שסיגל ~כח השם‬ ‫~מצ~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~~י~ל‬ ‫שםא~א~ם ~ש~חבי~ם‬ ‫אל ל~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ף‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ז שכחי‬ ‫אל‬ ‫ולבוששי‬ ‫מה~~ש ל~ה אלו~~~לאי~י~ו‬ ‫~‬ ‫התנ~עשה ~ם אלו"ק~ן‬ ‫חו~‬ ‫מןמ~הלוהא~ילו גלימא‬ ‫לל‬ ‫היינו ~~ין המ‬ ‫ה ~בא‬ ‫~ו~נלותיכ~תו~אואט~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~~ושה בע‬ ‫ואת ~רום וערי' ו~~ מ~ם המלב~~ מ~‬ ‫~‬ ‫הב‬ ‫~ף ל~ו~ים שלה~לי~הבג~יםהר~יםוהצו~~ם ו~י"ז‬ ‫~~יים‬ ‫מצ‬ ‫וההחלי‬ ‫ו~~ אות~‬ ‫וי~נונו‬ ‫~ל~‬ ‫~ותנו המצרים ויענו~ו ~תנווג~‬ ‫ב~~~פ‬ ‫ינו ~בו~ה ~ה‬ ‫ע~~~ינו‬ ‫~הנה נו~ע מדברי‬ ‫~~~~~ זלע~~ אחז~ני מ~ עוזבי‬ ‫יכייש א"~‬ ‫~ית~חכמני ~~ר~כי לעולם היא ל‬ ‫הב~~~ט זצללה"ה מאו~בי‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ה~יבצו~~~הר~~~י‬ ‫תיל~‬ ‫ה~ללמו~ ~~~י~~יך~‬ ‫~‬ ‫ילהב~‬ ‫ה~לה~להב אל ~בו~ת ~"~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~מניות‬ ‫מ~מכ~ש אני י~לי‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ול~יי‬ ‫ל~~או~וא~מה~כ מ~ויבי~חכמיני‬ ‫כי ל~ול~ לי‬ ‫~נ~‬ ‫וז‬ ‫מתל~בים כ~כ ל~אוות‬ ‫ם‬ ‫אויבי ש~‬ ‫מזהיש‬ ‫ין~‬ ‫לחשובהב~‬ ‫~~‬ ‫קל‬ ‫ולתל~ב ב~~~~ שלה‬ ‫עיו‬ ‫~ל‬ ‫מ~יבעו~~ת~~י ~‬ ‫"~‬ ‫בתליז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל~‬ ‫וו‬ ‫עמ‬ ‫לל‬ ‫א~‬ ‫זלע~ה א~~ני מ~עים‬ ‫ם‬ ‫וזה ~~~ר‬ ‫הואלי‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫עוזבי ת~תיך באיזה כח והתל~~ת‬ ‫~~בי ~נצח~ ~יינוכשאנירואה‬ ‫~~ת~ה~‬ ‫~ רצים להעבירהה~~עי~א~זתנו‬ ‫ב~א‬ ‫~שק ת~~~~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ז‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה~ות בהתלהבות כ~כיכיכ~י פ~ יוצ~‬ ‫י"ח במה‬ ‫נמ~שאינני‬ ‫'תל~ו~‬ ‫יה‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫יה‬ ‫ש‬ ‫~~י א‬ ‫יצאתי‬ ‫הנני‬ ‫כ~‬ ‫ם~‬ ‫יו‬ ‫מ~‬ ‫~ת‬ ‫~~ף ~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~וס~‬ ‫~‬ ‫~וא ר"‬ ‫טו~יוחנןב~"ס ~ע~ז‬ ‫נ~ל א~תחא~ז~ת ל~~‬ ‫אה~י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ונ~יהם ~~‬ ‫צהם‬ ‫ש~~ט ב‬ ‫~ ה~ת~ן א~י‬ ‫~םג~ולים ש~י רום ו~כב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫אה‬ ‫יצ‬ ‫ה~‬ ‫מל~א‬ ‫~"ר ח~ו ~עלנו~~יגשמיות ~~ם~~ ~כשי~א‬ ‫~ויה~ נ~ נ~~ סר~‬ ‫ל"‬ ‫~כילא ה~ ~‬ ‫י~~ בהם היצה"ר חס מלהזכירכזו‬ ‫~ ה~~ ב~~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫~כ~בת~ף ~ז ~מ~ ~לי‬ ‫~ הא~‬ ‫ככ~~‬ ‫~~ים‬ ‫פ‬ ‫ע~א~ ג~~ים~ד~ים‬ ‫גם‬ ‫כ~~‬ ‫~על ~ י~‬ ‫~~~אי~ש‬ ‫~~ ~~נ~~~ל‬ ‫של א~ ~ ב~‬ ‫ב~~~מיות~~ביות אפי~‬ ‫~ כ~‬ ‫ו~"~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~א~‬ ‫אל~ ~~‬ ‫ב~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ע~~ה גסה ~"ו‬ ‫~טל מהם לא מיניהוולאמ~~ן ~ף לא‬ ‫רי~ הרה~‬ ‫~~נ~ים ~ז~‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫וכי~א בזה~ף ~נ~~ו~ ~~ו כל עענ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~זרוק ~הם‬ ‫~וא ~ה ש~~הכל‬ ‫ה~"ילומר ~בר ~~ת‬ ‫ה~ו~~‬ ‫~~‬ ‫ל~‬ ‫~~~~~~‬ ‫ך וכ~ר ת~נת את~~נ~ה‬ ‫מ‬ ‫ל~נה‬ ‫~~~‬ ‫~ל‬ ‫כ‬ ‫ך‬ ‫ימ~וטל~לי‬ ‫שה~‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫מהצ‬ ‫~ו~~ א~ה~~י~~~לי~ ~~לי~ו~ואי‬ ‫~לה~~ ~נ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~או~~ו~‬ ‫~י~זה~~‬ ‫~ה‬ ‫~ז‬ ‫~~יזי‬ ‫לאפי~‬ ‫יו~מזה ~א~ה עו~~ ולזהא~~ ר"~~~‬ ‫ש~וא ~א~ה~זונו~‬ ‫אל‬ ‫~האיך ה~עים‬ ‫מ~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫זמניו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י ~ו~ל~מ~‬ ‫ה~ים ~ללואינצאונ~י~‬ ‫~‬ ‫~ בל~ה~~ו~~~‬ ‫נ"‬ ‫ה~ו~א ית~‬ ‫~כלי~ה~לימו~~לוכ~ כפי‬ ‫~~‬ ‫כש~~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה~דאתהלוים י~~ וז~~יא~~~~י‬ ‫צריכי~‬ ‫כ~ל‬ ‫יה כפל~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וא‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫במ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ה‬ ‫ה~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫למשה‬ ‫הצ~~~י'‬ ‫~~‬ ‫~י~~~ה~~י ~י~‬ ‫~י‬ ‫ה~ים~י~י'ה~~~‬ ‫יא‬ ‫~מ~ואו‬ ‫~~ ~~~ה ממנווא~~‬ ‫ה~י~‬ ‫~א~ ה~~~י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~ו‬ ‫ינ‬ ‫ה‬ ‫~ע‬ ‫ש‬ ‫~ה~ו~‬ ‫ע~י ~‬ ‫ם‬ ‫י~‬ ‫~~~~‬ ‫יא‬ ‫י~מו~לי~ינו ~ה~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ~~‬ ‫~~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ושה‬ ‫ו‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~ש~ וע‬ ‫כ~י זה ~~וו~וא~ ש~ו‬ ‫הו‬ ‫אל~יע~ו~כן ה~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ~ים וי~עו‬ ‫ב~~ל~וזוה ~אנו אומ~‬ ‫י~נו ~~ינו ~ב~~ה‬ ‫ונ‬ ‫~‬ ‫~~~ו~נוהמ~~י' וי~נה~צו~יו~‬ ‫~היי~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~היו‬ ‫י ש~אינו ~א~תמ~~ים‬ ‫~‬ ‫~להיצה"~‬ ‫~'א~א~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~~~‬ ‫~יא ה~ ~ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ה‬ ‫ל‬ ‫~יה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כא‬ ‫~מ~מצ~ם אנו~א~ שאנו~עים‬ ‫~ם‬ ‫אנו~~י‬ ‫~שר ~אינו ת~~~י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ול‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~~י~ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כראוי~פלים הר~אהי~~~כל~כ~~ ~‬ ‫~י~וז~ו~ע~ו~~ינ~‬ ‫~~‬ ‫וי~‬ ‫~הו~~ו‬ ‫נו ע~נו ~~ו~ה ~~ה‬ ‫כפל‬ ‫"~‬ ‫נ~‬ ‫יש וי~~י~ו מצ~יםהר~~י~ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כמ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ההמ~‬ ‫~~‬ ‫אמ~הנמהצ~~‬ ‫~~‬ ‫הס~"א~י"ז למ~ו~~וא~ ~פ~~ע~~ו~~ם~~~י' כלע~מ~~~י~ו~‬ ‫~~‬ ‫~ה‬ ‫~ל‬ ‫יל~הוב~~~יב~וה~ם~ו ~זהווי~~י~ כנז' ~~ים~נ~י~~י~~‬ ‫~מותיה~ ~ה~לה~~ עצ‬ ‫ב~ר~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ל~~~ב~נוה~ויע~ל~‬ ‫צרים‬ ‫ה מן ~ המ~ך‬ ‫מ~‬ ‫הר‬ ‫~"~וירעו או~נובפי‬ ‫~צל‬ ‫~ל~~בפיה~פ~י הא~ רעהה~~י~‬ ‫~ש ז‬ ‫כ"‬ ‫מה~‬ ‫הנהב~ו~נש~~ה~הכ~י~‬ ‫~ן עפמ"ש בסי~ ~~ר כל ~~מו~יו א~ת מ~‬ ‫~אי~~~~‬ ‫ה~נ~‬ ‫~ם‬ ‫אבל ב~ש~~ ~ם~או~ו העצ‬ ‫של‬ ‫מא~ה~ם‬ ‫ז~~ ~צ‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הו~~ב~~ה"מ ~זה אמ~תי ל~‬ ‫או~‬ ‫~~ב‬ ‫נ~ שלא י~מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ה~ס~ים ~ הא~ זכר~‬ ‫ל~‬ ‫ע‬ ‫~טיולא ~שו מכל‬ ‫~מרתם את ~~ו~י‬ ‫~"רפ‬ ‫לב‬ ‫הא~‬ ‫~כל‬ ‫~~אש‬ ‫א~כם כי כל‬ ‫ה~ולא‬ ‫~יא‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~פ~ש הת~ב~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~ת~~~ונ~~ו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ה~~~רבעמם ~כ~היש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫הק~~~~‬ ‫הא~‬ ‫הנ~ ~תהי' נ~~ת מ~~ הע~"ב‬ ‫~~~‬ ‫ן~ש~~ ו~~ה"~‬ ‫~~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫יכי‬ ‫עצ‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~ו~‬ ‫~מ~ה ~ ~~ב~~~הו~ ~~רי~~~‬ ‫~‬ ‫להבי~ ~ ז‬ ‫~~‬ ‫~~"ז‬ ‫בס~~ אתכם ~~ה‬ ‫~ב~רמב"~~ שה~ ~אב~‬ ‫הת~~‬ ‫~לא‬ ‫~‬ ‫ו~ ~~ ה~‬


‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ו~~~ ~~~~י~~~~~‬ ‫כ~~ ~~~~ק~~~~~~~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~י~~~‬ ‫~ ~~ו~~~ ~~‬ ‫ה~~גו~ ~~‬ ‫~ם‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~ב~ן~ ו~~ ~~~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן"~‬ ‫~~~‬ ‫~ ו~~~ ~~‬ ‫~~~~ ו~~~~~~~ ~~~~‬ ‫ה~ו~~ו~~ ~~~א‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~ו~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ו~~~~~‬ ‫~ו' ו~~~~ו‬

‫וגו~ ~~וא‬

‫~~‬ ‫~י~נוו‬ ‫~~א ~הי'‬

‫ו~~‬ ‫ו~~ז‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~ם ~‬ ‫~ ~ו~ו‬ ‫הי‬ ‫ום‬ ‫~ג‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~ ד'‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~ ~~‬ ‫נוי~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~אכי כל ~~ריע~ה‬ ‫~‬ ‫~ל~~~~~~~~~~~~ י~י' נ~~בו~ ~~ו~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~לו ו~כ~~‬ ‫~ל‬ ‫וב~ ~~~~~ ~בו~~ ע~םהיינו הנ~ש‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ה~~~‬ ‫~~וע~ינו‬ ‫לו~זנ~~ו~ ~~~~ו~~~~~~ו~ל~~~הא~ו ~ס~~ים~רי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ���ב‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~ו~נו‬ ‫~~~~~~וי~~~ו ~ו~נו ה~~~~~ היינ ~~ גי~~א ד~לי' ~צו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~‬ ‫ו‬ ‫לל עו~י ~~ה ~~ר ~לי~ם ~~~~פ~‬ ‫ניו~ד~' ב~ו~י ~ע~ה ל~~~~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫כ~~ל וה~' זה‬ ‫~~~~ו‬ ‫ובל~נים שיש‬ ‫~~יהם ~~ו~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫ליו‬ ‫ז~~~ד' ו~~ו~'‬ ‫~בו~ול~דיזה ~~ו ולזהא~~ו הבה נ~~~~הלו~ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~םוהי'כי~~~אנה‬ ‫~~ ~~ינו‬ ‫גם הוא על שונאינו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~ם בנו היינושי~~ב~ו ~~ינו‬ ‫וי~בדו‬ ‫ב~‬ ‫~ל‬ ‫ינ‬ ‫ו‬ ‫~ל~~~ו~ו~~ ~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו~י~ז‬ ‫פ'‬ ‫~ן‬ ‫ה~‬ ‫ר~~‬ ‫א~‬ ‫~~‬ ‫~וכ~"~ויב‬ ‫א~‬ ‫ל~‬ ‫צה‬ ‫~י‬ ‫~נוהי~‬ ‫~עצםועי~ז ו~~ה‬ ‫י~~ו~ ~א~ זכ~~ב~רוב~ימינו ש~ו~~ ~~ הא~ ~~ה~א~~~~~‬ ‫נ~~כ~ה לו‬ ‫~~~~ש ~דברי הס~א שא~ר שנ~~כ~ה‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ש‬ ‫~~~ לה~~~~ם‬ ‫י~ה ו~י' כי ~~~אנה ~ל~~ה ונוסף גם הוא‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫לךלך ב~~וק ו~י'‬ ‫לה ~ן עי'‬ ‫עלשונ~ינו ונל~ ע~~ ~~‬ ‫ה בלק~~ ~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ביניהם‬ ‫~בי~י‬ ‫~~~איןב~~אש~~ ה~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה~ד~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ים ~~ג‬ ‫~~ם‬ ‫ב~~ם ~בל ~ להם ~י~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~לןעלו~~~אד~ו~‬ ‫~~ו~בן ~שאיז~‬ ‫אה‬ ‫ש ובז‬ ‫ש'‬ ‫~~א~ז כלהס~האגבוההם~בשלום ~יי~‬ ‫ו~~‬ ‫ה~ובל~‬ ‫א‬ ‫הגלות הו‬ ‫ה~~א אשרכל‬ ‫כי~ש~וגי~' ~לו~םכי ~ו הואאדון‬ ‫א~יכו~ב~~"ר‬ ‫~~~וי~ן~יש לוינ~ה מה~~~'והוא יו~ב‬ ‫"ל~‬ ‫~ו‬ ‫וכ~"שבש~~ ו~~ י~זורוש‬ ‫על י~אל‬ ‫י‬ ‫כנ~~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~~ו‬ ‫ה~~ה‬ ‫~יבטל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~הק~~ יא~ ~ י~~ ~~לביי~~א~י‬ ‫~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ביח~~א הם ב~רו~א וי~בטל ~~וויהי' הג~ול' ו~הי~כן משיח נ~רא‬ ‫ו~י~ו שלו~‬ ‫וכמ"~ ~~עה"~ ~' ~נח~ ~נ~י נו~ןל~א~~~~~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ם זה‬ ‫ה~לום של ה~~וש~‬ ‫~~~ר י~~טל~~~ו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ויבא‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~ליון‬ ‫ל~‬ ‫אומ~י~‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~ס‬ ‫~~‬ ‫הונ~~~לם~ב‬ ‫י~ו‬ ‫או~הוא ~~וה‬ ‫יו‬ ‫ה‬ ‫~~~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ב~ו~‬ ‫ו~~‬ ‫~~~‬ ‫ע‬ ‫~ר~ואה‬ ‫~ו‬ ‫~עש~ו~~~‬ ‫בו~א ~~ור די~וד‬ ‫ן הי' כמ"~מ~ב~ל~קו~~~ראה‬ ‫ול‬ ‫ב~ו~ הכוי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~יש לו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ול~י י~ח~‬ ‫י~ר~‬ ‫~~‬ ‫~ו~ במ~ו‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫בא ש~ם הוא‬ ‫בי‬ ‫~~ומוו‬ ‫~ם‬ ‫יש‬ ‫~ו~קארמ‬ ‫~~~~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~א‬ ‫בג‬ ‫י~ה‬ ‫יסו~~‬ ‫~גלו~הואי~‬ ‫~~‬ ‫~ונמש‬ ‫ש~‬ ‫רור‬ ‫~לום ~~ל לאח~‬ ‫~ב‬ ‫ו~‬ ‫'נ‬ ‫לו~י‬ ‫ם וי~~ר ה~ח‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫~ע~~ א~א‬ ‫וזה הוא‬ ‫ר~‬ ‫ה~ברי' שאמש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~וכלג~דהא‬ ‫ומ‬ ‫ס~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ד~~‬ ‫נ~‬ ‫לי‬ ‫~ואצ~‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫~' הו~~ה נ~ח~~~לו~ה~~~~ו~~ביה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו~ ~~ו~~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~ר~נה‬ ‫י~ן‬ ‫והי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ל~~לי~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~כמיהא~‬ ‫מ~מ~‬ ‫י~רבה ה~~ו~הו~א י~לו‬ ‫~~ו אזיהי' מלח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫וה~‬ ‫י~‬ ‫ונא~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~וסף גם הוא‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫בי~‬ ‫~ו‬ ‫ונ~םבנו מןיסו~ א~~‬ ‫ש~הי' הג~ולה ב~בהו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~לי ~לינ‬ ‫וג~אבוו~דה קשה ויעבי~ו‬ ‫מ~ים‬ ‫ה‬ ‫וע~‬ ‫ה~~ב~‬ ‫י יש~~ל ב~~ך ~~"~‬ ‫~נ‬ ‫א~הגוף ומש~ר~ו ו~~ק‬ ‫"ל~~~~~ומ~~ה~~שה‬ ‫~~~~~ בפה ו~ש~י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~י~ וי~~מע קול~ולה~ין המשך ה~ב~ים בזה נר~ה~י א~‬ ‫~‬ ‫~ראו‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫נש‬ ‫~~~י בי~ור לפ~"ש ב~~~~~י~ון~"א~ף מ~ ~~ב דגו~~‬ ‫ו~~י~ורינושם‬ ‫~ עלמא אי~ו ~~ת‬ ‫~י‬ ‫הי~‬ ‫בר‬ ‫צ‬ ‫~~‬ ‫~שה‬ ‫פיי‬ ‫~ו~~ הו~‬ ‫~מ~~ ד~~ו‬ ‫~ה‬ ‫~ת‬ ‫~ל~~~‬ ‫ב~~ה להגביל‬ ‫~י~~~~~ה‬ ‫~ג~~חו‬ ‫אשכ~~~ו דהל~‬ ‫מימ‬ ‫ר~הכ~ השמ~לי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫א~ם‬ ‫ל~~~בי~~ה~רי~ ~פ~יהי~עממ"ש משכ~מ~ל~~ב~ש"~ט~י~~‬ ‫ולם י~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~וב~י~‬ ‫ב~פה~‬ ‫לי~ מו~"ול~ ישמ~‬ ‫מ~י ~וב~י ~‬ ‫ב‬ ‫~ל‬ ‫~~ן‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו~~פ"~‬ ‫ב~ת~וישצ~~יםבפ~"~‬ ‫תפל~~ ~~~לו‬ ‫ה~י~ו‬ ‫ה~‬ ‫ג~הל א~~~‬ ‫ש~~"ל ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫כי~ ~‬ ‫~~‬ ‫להתפלל ~ל~~ל ~ייקא ~ ה‬ ‫~~לפי~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫~ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~~ים ש~ר ~ ~ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ג~ו~‬ ‫~אלו‬ ‫ק~‬ ‫~ל הםא"צה~י~‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~פלל ~"~‬ ‫~קות‬ ‫~ו~ת‬ ‫נ~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫בל~ ~~ת~‬ ‫~בי~~מיםוכל‬ ‫לה~‬ ‫הל~ ~ ~ ~~"~‬ ‫~ ל~ ~ ~~את~‬

‫או~‬


‫ן לא הכניעו אתהח~ר‬ ‫ש~ם הם‬ ‫לה~~לל‬ ‫אותםש~~יי‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~ם‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~צ~ת‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫צריכ~ יכולין את‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫וה~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫מ~א~כ‬ ‫בלחש ולא‬ ‫~~ם‬ ‫ףכו~‬ ‫את ה~ול‬ ‫עי~זלא יוכלוש~לכשוי~ן~את כ~כוה~בריםי~יי~~‬ ‫ת‬ ‫ו עם מ"ש האר~"ל בל~"‬ ‫ש~‬ ‫ו~ו~א ~הסי~‬ ‫~תהלים‬ ‫ל~ורבפסוק~רוב לכל קוראיו ~כל אשר~רא~ו‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~ו‬ ‫~~~~ ~מ~ה‬ ‫~~~ו‬ ‫ו‬ ‫ה~וב~י'~~א‬ ‫ש~הכתו~~ה~יראים ~העו~ב~~י' את‬ ‫~~~ו~~' ב‬ ‫~~~‬ ‫הם ~עונה ה~ב"ה‬ ‫אמת ל‬ ‫ת ~'‬ ‫ו~‬ ‫~~ירא~ויע~ה גםאםאינםשואליםבפ~הםמ~א~~כאותן בנ"א~מ~~ה‬ ‫ב~חי' רצון‬ ‫~שני~ הםצריכיןלהת~לל ~~ולואז הש"י שומע ת~לתם א~"פ~אינם ~כת‬ ‫היראים ~~ש ולפי ה~מורהיינוכי או~ם שהם מכתהראוי~ א~"פ שאינם‬ ‫ב~וליכוליןל~ויןאת ל~ם לה~י~ת ל~םע~ה~ב"ה בט~םישמע‬ ‫~ם‬ ‫~ל‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫י~מ~א~כ‬ ‫מ~ת הראויי' ש~~נם יכולים ג~~ת ~ם כ"א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫י להכני‬ ‫~ע עי~ז חומריות‬ ‫כנ"ל‬ ‫י צ~קה ל הםצריכי' ~רוא~קול‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫לכוו~יוזה היא‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~גוףואזיכו‬ ‫~‬ ‫ל לכוין את לבוהי~ב ו הש~י תפלת‬ ‫~הביריניובעל הג~הויתנו עולהיכננועועת~והח~~רקי~והתכמה"מש~~ואיע~~~ומצרהיכםלאתב~‬ ‫יהמ~‬ ‫~חויי' ת~י ~~עת‬ ‫י הז~ככות‬ ‫ו כ‬ ‫ב~~‬ ‫~משהאריז~ע‬ ‫י‬ ‫לנ~~~רע~ח פרקג' מ~~ במצרשיהםז"אהואה~ע ת~ת~תג~לע"‬ ‫ס~ת ~לות שפר~ה‬ ‫א‬ ‫~~עת שהו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫לי~ב~ שהי'‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ף‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ההם להתפלל‬ ‫ב~ולות‬ ‫~י' יונק מה~עת ע"כ בע~כ הי' ל‬ ‫~ו‬ ‫עיב‬ ‫~~ותכ~י לה~יע אתגופם ולשברכח מ~כא~~ויאב~~ הע‬ ‫ז~התעו~ת‬ ‫י~‬ ‫ל~~‬ ‫~ויע~~ו‬ ‫א‬ ‫והכוונה הנ~ה יענהאל ויקבל ת~לתו ולזהומ‬ ‫~ל‬ ‫ע‬ ‫וי~עב~ו הוא מל~ן תפלה ~מ~ש חז~ל הפ~~~תענית‬ ‫~~ את‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫~צ‬ ‫א~‬ ‫ר~‬ ‫שיבשש‬ ‫ל יעב~ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫שבלב זו תפלה והיינו ~~רי'‬ ‫ף‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫קר‬ ‫ב~~ול רם~~~א שהיא בחי' עבו~הג‬ ‫ה וע~ז‬ ‫אתהשי~ת ~תפלהבק‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫בקול מ~רכ~םשפ‬ ‫~שברתוהיינו‬ ‫את‬ ‫ב'~שמפרכת את‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫~~כאהגו~~חוי' ~שברו~י~ז ה~ תפ~ לכוין א~ת לבם‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~פ‬ ‫~‬ ‫~ו~‬ ‫ואת לאבינ~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫מהמ~ה‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~ הגו~‬ ‫י~‬ ‫ו~‬ ‫יכ‬ ‫~~~~י‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫~ועת~‬ ‫א~ עליה~‬ ‫ה~‬ ‫ישמע ויושיש‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כנ"~‬ ‫ו~ה ~ריב וישאו ב~~את‬ ‫~בפ'‬ ‫~תי‬ ‫יו‬ ‫רת‬ ‫וה~מצה‬ ‫ויאמר‬ ‫סנ‬ ‫וה‬ ‫ם~~סעאחרבישהלםח~ ויצ~וב~י אל‬ ‫~~~ ע~יהם‬ ‫פ‬ ‫~ ו~‬

‫~י~~~~~י~‬

‫ו~‬ ‫עת ~' אשר יעשה‬ ‫~שה אל ה~ם אלתיראוהתי~בו וראו אתמיא~‬ ‫~‬ ‫לכ‬ ‫~ה‬ ‫ש~המ‬ ‫ובת"א‬ ‫~~ו‬ ‫~ו' ילחם לכם ואתם‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~~ר שלא‬ ‫תה‬ ‫ראתוה~חמ‬ ‫תשא‬ ‫ל‬ ‫ת~עק~אלי בעתי~אתליאתמ‬ ‫שתקו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫י~ופי' באוו‬ ‫~ול ו~~ה אלא בלב ובכו~ה שתלה ב~~א ולפי האמוריובן~תפל~‬ ‫~~‬ ‫ל‬ ‫חז~לכ‬ ‫הם‬ ‫ל~ם ~עי‬ ‫ה~‬ ‫ה~~~ ו~ה ~ריב ו~~י‬ ‫י~תעפי"~‬ ‫ה~שנז~ככו י~אלוה~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~~ל מ~~ ~~ ~~לוהיי~ו שנתא‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו~~יעו את ~~יות ~כא ה~~~י ~י~‬ ‫~ו~‬ ‫ת ~~‬ ‫~~‬ ‫~א~~ ~~‬ ‫~‬ ‫לה~‬


‫~~~י‬ ‫ו~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ו~י~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫כיון ~התגבר‬ ‫~תגברעליההכוח הרע משכא~חוי'~ל הגוף ע"כויראו‬ ‫לו~‬ ‫אא‬ ‫גם מ~ה ויצעקמ‬ ‫להכניע‬ ‫כנ"ל וע~כ‬ ‫חומריות‬ ‫~‬ ‫ע~לריי~‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫כ~יאמלתא‬ ‫ח‬ ‫הושי"רי~ מה א~י ב~תיקאתל‬ ‫ות גופם שלהג~‬ ‫ן ל~רעה עוד שום שליטה בגו~ן של יש~אל ואינםצריכי' ~עוק‬ ‫~יאי‬ ‫בקול רם בעתיקאתליא מלתאש~ם מקור הכוונה שבלב ותוכללכוע‬ ‫יןו~ת~ל~ך‬ ‫ולזהאמר‬ ‫~םבלי צ~ה בקול רםכי אתה בבחי' את רצוןיראיו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ~ה לב"יהתייצ~ו הוא תפלעהת~ בסו~ אנכי הא~ה הנצב~ת עמך‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫חב‬ ‫למ‬ ‫~שםילפינן ס~ר ת~לה בלחשבכ‬ ‫~ואר בש"ס ב~ות וא~םצריכי' לה~~לל‬ ‫בקול רם וב~עקה~ייקא מס~ים ~' ילחם ל~םואתםתחרישון ~י~ושגם‬ ‫היינו גם אם תת~ל~ו‬ ‫~ם אתם‬ ‫וכ~ו~לג‬ ‫ז~ום אונק~ס‬ ‫~‬ ‫~ח‬ ‫הל‬ ‫כבר ~נעוב‬ ‫י~וה‬ ‫נת‬ ‫קת‬ ‫תו‬ ‫~י��� ‫מר‬ ‫"י‬ ‫במ~שבה וכתו~ו~‬ ‫י~‬ ‫~לב וש~~י'נעותכי חות‬ ‫~כ~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫שהכנ"ל‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫היינו הגו‬ ‫ד~א~רם~ז"ל~‬ ‫~רים את בני ישראל‬ ‫ע"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ים‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫שי~ראל עושים ~"מ נק~אי‬ ‫~‬ ‫םתבנים ~ם ~יעד‬ ‫~~~~~~‬ ‫ע‬ ‫נה יש לישראלהרחבת ה~‬ ‫עב~ים‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫י~עי~ות‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~"מ ~רא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ו~שא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם~‬ ‫י'‬ ‫~נסה ע"כיכולל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫יים מצותצ~ה‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ב ואי~‬ ‫ןכוונ~ קונו‬ ‫לת~חאבל בע~ה"ר‬ ‫בש"ס‬ ‫עת~~ מה~~ים~מ~בירי‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~עירובין מ~א‬ ‫הו~וי~י~"והיינו ~המצרים עשו לישר~ל ~ה‬ ‫י~‬ ‫"‬ ‫ו~‬ ‫קה‬ ‫מז‬ ‫~הי' נ~~~ים בנים לו‬ ‫הה‬ ‫ם~ו‬ ‫ונקראי'בנ"יי~~אל~ ב~~ך~ש~"י רובה~יר~ה‬ ‫ע"~ע~דו עבו~ת ה~ך נעשובבחי' עב~י~ם היו‬ ‫ועול ה~~סה ~‬ ‫ו‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~"מכראוי ~אה"כ‬ ‫~~‬ ‫~ל‬ ‫דייקא בבחי'~ש‬ ‫י"ם‬ ‫~ויכולי~‬ ‫לעשו‬ ‫~' את קולינו וירא את ענינ‬ ‫אל~ ~אל~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~~ עמל~נו ואתלחצינו~י~ל‬ ‫ל~רש במה ~אנואומרים ב~מ~ע‬ ‫בסוף כל הת~לות ההצטרכות ~לנו‬ ‫ע~~~ ~ולינו אלקינו וקבל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ת~‬ ‫את ~‬ ‫ב~מים‬ ‫בר‬ ‫~ילתינו דהנה בש'ס ~ת~ני~ דף בימי‬ ‫~~‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ילא‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו~צו~‬ ‫היכי נעב~ ניבעי רחמיח~תרתי ~ת‬ ‫'~~וא ~יהבי כו'‬ ‫ע‬ ‫נבח~מיי~אלאליב~י רחמי אכ~ני~כייהי~רח~י~ ~ובעילחיי‬ ‫~~כצריכין להביןאיךאנו‬ ‫י"ט ת~לות ובכל תפלה מ~שים בקשה‬ ‫אחרת‬ ‫ושלחו‬ ‫מינ~ם‬ ‫משל לבן מלך‬ ‫אל‬ ‫המלנאו תרתילא עבדימ~ת~ל‬ ‫ר~‬ ‫עס~‬ ‫מ‬ ‫םב~ל~י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫המלך‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫שס~י'‬ ‫ו וכל מה ~הי' ה‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫יו‬ ‫מ~~‬ ‫~את‬ ‫ה~ר‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫הת‬ ‫ש~‬ ‫מאת צר~ כד~‬ ‫~~ממונה והוא ה~‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫המ~‬


‫~לא‬

‫לה~איב הבן יהי'‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ר~א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ק~‬ ‫לא‬ ‫~ל‬ ‫~~והה‬ ‫לו‬ ‫י~לא י‬ ‫ל צר~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד~ל~~ים ה~~ ~ו~כי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר כלל וכ~~ן~ וע~כ גם‬ ‫ל~~ו כ~~דם ולאי~יי~‬ ‫~‬ ‫~ל~ולם~‬ ‫באש~ נכ~ר~‬ ‫לו‬

‫ר~~יווי‬ ‫~ר ~בור לא ~קש‬ ‫~ן‬ ‫ע~ל~~ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ ~~‬ ‫ק~‬ ‫ו~‬ ‫ב~‬ ‫א~~ו‬ ‫~בר הב~~בא~~נם‬ ‫~~ר~זה‬ ‫~ו~ה~ל‬ ‫לל‬ ‫נ~ה~~‬ ‫כא~ לפע~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ך נו~‬ ‫~~ל‬ ‫~א~ע ~ר~ו~ ~~ני‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב~ואר‬ ‫ו~~ ~~~~כ~ב~~~ו ~~~~ד‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫אשרראה‬ ‫י~בנו ג~כוכ‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~ן~סכפלי~ה~ם ~ו~~ים ~~~ו~ה~~ך~קול ההי'~~~וא‬ ‫~~שר~~ ~~וק‬ ‫ה~~יל‬ ‫הבן אביו‬ ‫כיש~~‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫קול בא‬ ‫לו‬ ‫צ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ע~וש~ע כל‬ ‫נו‬ ‫לצ‬ ‫~ נ~~ה~ל~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫~ל~ להנ~ילו ול~לבי~ו ולי~ן לו ה~‬ ‫ו~~י' ל~ובע‬ ‫וי~ףו~~יו כ~וש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ז~~ילא ~~ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫יאנו ~ב~ים ~סוף ~ל‬ ‫~זו~‬ ‫~‬ ‫~~ו~ ~הב‬ ‫קל~ו~~ה~~~‬ ‫~ל‬ ‫~א~~ו ~כז~‬ ‫~כ‬ ‫יי~קבל כל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ם לכ~~‬ ‫הי'לו~ל~~רלא ~~לו~‬ ‫לנ‬ ‫א~‬ ‫י הכל הוא ~~~ו‬ ‫כ‬ ‫י~~~ללה~~י~י~ל~ני~~~קב~הבו~איי~~~‬ ‫~‬ ‫~ בא~ל~~~~וא‬ ‫תו‬ ‫~ה‬ ‫ב~~~ל אם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫הוא‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫אב‬ ‫ו‬ ‫~~~א~~לא‬ ‫אי~~~‬ ‫שה~~~~‬ ‫ק~הוללה~ר~מנו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ע"י ~~~י‬ ‫לי~ן ~ר‬ ‫א~~ ולא יו~ר~‬ ‫~ליא~‬ ‫ה~עלי~‬ ‫לאא~ ~~~~ ~דא ~ולזה‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ ~~‬ ‫~רכ ~~‬ ‫נ~‬ ‫~או‬ ‫~~ו~‬ ‫~פ‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫וא~יםא~~"~~צ~ק‬ ‫~~ל ל~ש~~ ו~~ה~‬ ‫~ים~‬ ‫י~~לא ~די‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~ע‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~ם~~י‬ ‫אל~י‬ ‫~~ו‬ ‫ינ~ו ד' א~קהומלל~~~י‬ ‫~אע~~לע~בוי~יו~‬ ‫~כ~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫מ~~א~‬ ‫~~ו~ ~ ~ל~הבן ~~צ~ו~‬ ‫~‬ ‫יו‬ ‫הה‬ ‫~ו‬ ‫א~ ~ל~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫אה~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י'‬ ‫~ייש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~נ‬ ‫היי~שי~יי‬ ‫~ ~‬ ‫~ ~~ן ל‬ ‫ה~~ב~יי וב~~י~י‬ ‫~םה~ם ההצע~~ב~~יו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י~~במבאל~~~‬ ‫אא~ז‬ ‫ו ~' את ~ול~ו ~‬ ‫בבנ‬ ‫יראש~~‬ ‫ה~ה‬ ‫~~בזה ~ ~ז"ל ב‬ ‫~~~~ב~ו~~ ~~צ ס~עפ~~~ מ~ש‬ ‫~פי"~‬ ‫~ש‬ ‫~ט~‬ ‫ע~ה ~י~ב~~ם‬ ‫~"~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ע‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫מאס~ר~~‬ ‫מיאן‬ ‫~"ל ~‬ ‫~~וטי‬ ‫יל‬ ‫~ב‬ ‫בו~‬ ‫~ל~~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫~~ ~ל‬ ‫ש~~ה‬ ‫ו~ה‬ ‫שה~‬ ‫ים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ש‬ ‫ב~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע~‬ ‫~~ל‬ ‫~~' קלי~ת~"‬ ‫ב~~ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~ה‬ ‫מ~י~ת‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫ית‬ ‫אשר ~י‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~כמס~ ~לה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ב~~ה~י‬ ‫~~‬ ‫נ~~ ~‬ ‫נ~ל~~תו~ א~~~ א~‬ ‫ב~~ה א~~~די~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~ה‬ ‫קול‬ ‫~‬ ‫~הו‬ ‫~~ ~ ~ ~ ~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ת‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~~ת‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~ ~ י~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫ע~יא~יות‬ ‫~‬ ‫~כ"ן‬ ‫~ ב~~‬ ‫~~ו~ ~~~‬ ‫קולמ~ו~הוא~‬ ‫כ‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫י~~‬ ‫~‬ ‫~ נמ~ ~ ~ ~ ~א~~~ ~~ ~ ~ ~ ע~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫של ~שם אל~ים הם או~יות הי~םואותיות ~~ל הם הח~דים‬ ‫ו~~שב~~"~‬ ‫י ~ר~ת ה~'‬ ‫ב'‬ ‫ולזהיתכןכ‬ ‫מש~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~ם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~ה~ש‬ ‫~~‬ ‫ם ~ו~‬ ‫~~‬ ‫בט~"כ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫מ~~‬ ‫ל‬ ‫נ~~‬ ‫~~‬ ‫~מ~ו הגבו~ות השם א~י~ם ו~ת~~ל היני~ה הג' ~לי~ות ה~‬ ‫~ם ~ימ'שכ~ן ו~~עם הוא ג~כ ~ו דקיי"ל ~ת~ק~ ~~די~ם~ל‬ ‫י ה~~‬ ‫ש~ה~ר~"~~~~~יםע~יעליותם בדי~נא~~~י~א ~ד~~~ ~~~ה ~‬ ‫~וף~ו~~~~‬ ‫כ~‬ ‫היא~~~פרא~ל ונ~"ה שהוא כולל הי~ג מ~ות ממ ת ~"ל יע~‬ ‫~‬ ‫ה'א~ז קולנו‬ ‫שהוא ו~~ה וזהו ~וז‬ ‫הנ~לשיצאו ממ~ים‬ ‫~‬ ‫~ה~~‬ ‫ב"י מן העבוודיהשמ~ויז~קו ות~ל ~ו~בתמה~פ~ ~~ים‬ ‫~ת מש~תמ~ ה~בו~~‬ ‫וש~ר~םאא‬ ‫~~~~~~ביאור מהשאמר~י~~~'‬ ‫ב~~~ר~ו~וא~‬ ‫ק~~ א~ו‬ ‫~~~בחולאי~י'‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה~~ת~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫משמ~~~~~ו‬ ‫צ~‬ ‫~~‬ ‫ובוכים ו~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~ש~ם רחמים מ~ת~ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ימהלהושי~ ~י~וע~‬ ‫~כי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~ית ~~לינו ולהוציאנו מגלות ~חשך והחל הזה וכן כ‬ ‫ל~‬ ‫ה‬ ‫וכ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫~נ~ה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~ט‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~ מת~ללי~ עניני‬ ‫~עניני‬ ‫בענינ~‬ ‫ואחד ולא מ~ח בנו‬ ‫צ~כי עוה~ז~צ~כים לכל‬ ‫בה~ג‬ ‫ול~תושאח~‬ ‫והוא ~אהבעלילשהואאמחח~מתשיש כעת כעס ~יכול~~~‬ ‫~ינו‬ ‫עלרוע מעללינוכי אמרו~~ל ~יר~~ייומא ~ל~ה כי עלי~‬ ‫ע"כ הכע~ס~הוא ~~ל‬ ‫~מיו הוא‬ ‫א~כ~כ עד‬ ‫נבנה‬ ‫~ ש~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~י שומע‬ ‫בה~~צ~~בככלא~עכתילביאתואשו~ ו~~תן~תביי~~ק ~"ב וע~ז~השאי~‬ ‫ב‬ ‫~יות יוש‬ ‫ה~‬ ‫~~~‬ ‫~ח~‬ ‫ו~~‬ ‫~ב"ה‬ ‫י אמרו חז"ל ~"ס ~~~ות‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫מאתנ‬ ‫ף‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~וב‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫יס~חישב‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ועשא~‬ ‫ככאל‬ ‫ב~ל‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫י~כעסל~~ע~ ~ מ~~ נח~ ל~‬ ‫נ~~‬ ‫~ו~~‬ ‫~ימינ‬ ‫~אב‬ ‫~~~ק‬ ‫בהמ‬ ‫~ו~נומי~ יתני~‬ ‫~"ה ולחס~דז~ ~כ~ ב~יניו~י~ ~~‬ ‫ת~~~עלי~ ~‬ ‫תל~~ עלי~‬ ‫~בת או‬ ‫ו~חמ~מב~ים ב~ר~‬ ‫~י'לח~ מה שאנו‬ ‫היח~ ל~~ו~ ע~בא~‬ ‫כ~ ה ~‬ ‫~נך‬ ‫ו~~‬ ‫ש~ני~‬

‫יה ~~י‬ ‫~~ ח~יא~‬ ‫~ כי~ א"כ‬ ‫~ס‬ ‫לא ~~ ~עי‬ ‫~וי‬ ‫~א~ת ~~ס ~כ~אלא ~ושל~ יס~ ~~‬ ‫~~ל ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫~ קויתי ~~ ק ~‬ ‫~ יא‬ ‫~~‬ ‫~ת ~~ב~על‬ ‫י~~~‬ ‫~ ~~ ~ ~~ ד~~ קו~ ~ ~ א~‬ ‫י~‬


‫וישמע ש~~י ~נ~ל וזהפיה~כ וש~ר~ם ~~ל~ון ו~ביו ש~ר את‬ ‫מש~ת ה~~ש ואת ~מרת ה~זב‬ ‫ב~חלל~‬ ‫~היינו שתהי ~צפים ו~שת~ים‬ ‫ות ~צוה ואזהדב~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~יה~~ק ובנין ה~זבח ואז ~הי'‬ ‫ל~‬ ‫ינהי~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫עוד~צף ~לב~י מחמת שלא‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫הדבריםכאן ויא~חוב~י מן ה~בודה ויזע~ו ~הי~ו‬ ‫הי'‬ ‫~י‬ ‫~ש‬ ‫~ל בה~~~ ~בוד"שתז~~ת~ לה‬ ‫י~~ל~‬ ‫~ל צ~ת נ~~ם מן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ויזכו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫והי'‬ ‫ב~~~~‬ ‫ת~‬ ‫~ ~~~ר‬ ‫ונותם~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~ הי' נח~~ בע~י‬ ‫הל~ה~~~ירי~כאלהוק~נ~~ננוה~ וה~רי~וי~~אלי~~~‬ ‫ת~ידין כ~ד~ן‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ות~ל שועתםאל ~~~~~ ה~~ו~~ההיינו~רב‬ ‫י~‬ ‫~ל‬ ‫~~ל~ו~י‬ ‫ל~~י ה~~יכו‬ ‫'‬ ‫~ש~צו~~‬ ‫ל~‬ ‫ב~ו~ל~~~‬ ‫~~אילן‬ ‫~י~ מ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ל האל~ים ~ן ה~~ו~ה‬ ‫י ה~בודה ~ה~~~~ו~~ל‬ ‫~"~ ויאנחו~~‬ ‫את‬

‫י~‬ ‫~~~וו~ו~~~~~נו והי'‬ ‫~~~פ'‬ ‫לב~ד~'~~~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~~~ייט‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ההו~‬ ‫~~ע~ח‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫~~~לו~ו‬ ‫היד~‬ ‫~~‬ ‫מ~‬ ‫~פ~הרתי ל~~~ב~עו~ד~~~ ל ב~~~ה‬ ‫שו~ע~~לתכל‬ ‫ב~~~כי‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ב שהוא‬ ‫ו‬ ‫י'לנ~~ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫טוב~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ג~‬ ‫י~~~~הלב~~ול~סודמילוי ס~גו~יאו~~י‬ ‫ג~כ ל~וש זשה~~נשוהו~נ~~נה~~ה~~~‬ ‫ה~~~~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫לצדיקים ו~~‬ ‫ו~ו'‬ ‫~וב~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫כל ב~~יל ~הה~ליון הה~~ל‬ ‫~לרני~~~~ו וז~כי‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז נ~רדים ~~נו ש~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ו נ~~ה‬ ‫ועי~‬ ‫~גי~~‬ ‫~~~~~ו~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל~~~~~ר‬ ‫לה‬ ‫~~‬ ‫הב‬ ‫רבינו לה~‬ ‫א~ייש‬ ‫~‬ ‫י~ול~אויו‬ ‫וז~מ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫י וה~יב ~ו ה~~~ה‬ ‫דבר ~~כיכי‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫בו~כ~בוד אא‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~יהו וגו~~~~ איה‬ ‫~י~‬ ‫י~‬ ‫כו‬ ‫נ~‬ ‫וגי'וש~~ הדברי~ ו~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וע~‬ ‫~‬ ‫ו~~~לות‬ ‫~דור‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫יךח~~א~לל~ה וג~~~~לושל~~ויי~~~~ף~~ה ~~ ~~~ ~ל ~‬ ‫~~~נ~תו ~~ו~~סוידעל~ ~ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫~~~~~‬ ‫~~לבתל~כול~~ה א~~ם ~~~ו~ועת~נו~~ויתירההבא~~~~רלא‬ ‫ב~ודכי‬

‫ילשיו~דבריםא~כיא‬ ‫~ל‬ ‫~ו‬ ‫~ל‬ ‫~כ‬ ‫יו‬ ‫~א~א‬ ‫~ גם ~נכיב~צ~י לה~~לל ולד~ר‬ ‫א~‬ ‫ה‬ ‫דוברי~ל~ני‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫שנש~ת~‬ ‫~הי' מלובש‬ ‫~~~ה ה~ליון‬ ‫ולזה ~~ל‬ ‫ב~~ג~~בא‬ ‫~‬ ‫ההב~ל‬ ‫~ב~ה~‬ ‫הק~~ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫ו~ב~ב~ים~~י~‬ ‫יה~'נ~יא~ך וגו' ו~~ת את הד‬ ‫י~ואנ~י אהי'‬ ‫יו‬ ‫ח~‬ ‫אי‬ ‫עם אהור~~ם~‬ ‫~והיינו אם‬ ‫~א~ה ב~~יגה כזו~לא‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫הנה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~ית~ת~ל~בו~ד ~לב~~א~רן א‬ ‫ינ~~~~ הדב~ים ~~~ודיי~א כנ~ל ואנכי‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫אהי‬ ‫~חי~ ~י~ו הי~נו ~~~~~ף‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~ ו~~ ~ל ~ורות ה~~ה ו~י"ז ג~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ו~~ ~י~‬ ‫~~ל~שי~~~יורלא~אל~יהש~לו זה~י‬ ‫ש~~~ו ~שה ~~~‬ ‫~וכל~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~ל‬ ‫~~‬ ‫תר‬ ‫~ה‬ ‫חוי~‬ ‫~~ןא‬ ‫ואהרן~יתר~‬ ‫הג~ו~~ול~~‬ ‫להעלוא~~נו~היי~‬ ‫וה~~~~ו ~~יינו ~נכללגם‬ ‫~ת~לבש לצור~‬ ‫ב~ו‬ ‫ל~רות ~~~ה לנו~הם‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~וב"ך אות~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ה~ל~~~‬ ‫~י~‬ ‫מ~~‬

‫ו~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫ד' עמנו וה~~נ~ו ~יינו‬

‫~~ר‬ ‫~הוא‬ ‫יו~ר ואמרוהי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫נל~וש גם‬ ‫או~~ן‬ ‫ל~ י"ל‬ ‫~ז‬ ‫~~~תו‬ ‫ל~~'ו~‬ ‫ה~ורו~ ~~י~~~ו‬ ‫~ול‬ ‫נ~~י~ ה‬ ‫~ו~~ ~‬ ‫~~~רים‬ ‫~~~לני~ מ~ ~~~~~~א~~ל ל~~~ ~ו~א~~מסל~~~ר ~~ה~~~~י‬ ‫~ ו~~~~ ~ודהב~ל‬

‫כנ~ל~~~~י~~די ~~‬ ‫~ר‬ ‫לו‬ ‫ה~‬ ‫י~ש‬ ‫~~~~'~~יו~יו ~~ו~~~ז~~ ~ו~~~~~~~~~ו~~ן~~י~~~ל‬ ‫~~~‬ ‫י~‬ ‫~ו‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ ~נ~~ל ~~~~י~ו‬ ‫~~‬ ‫המ‬ ‫~~נין‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫יי~‬ ‫י ו~~‬ ‫~~‬ ‫ו~~‬ ‫ינו‬ ‫~קנוי~~‬ ‫~~ו~ ~ ~~~ ~ו~~ו~~~~~~ו‬ ‫י~~~‬ ‫י~י~~~‬ ‫י'‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~י~~ו עיכו~‬ ‫~ם‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫מ~ג~~~ו~~ה~לו~~~‬ ‫~י'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~ ~כוח~ם~~~~~~~‬ ‫~~~~~~מה~~~~לג~~~‬ ‫~‬ ‫ום‬ ‫ל~‬ ‫~~‬ ‫~~~~‬ ‫מל~~~~ ~~~~~~~ ~~ני‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~'~~~~‬ ‫~י‬ ‫ו~~ וע~י'‬ ‫נוטלין‬ ‫~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫ו~~ ו~~ ~‬ ‫וע~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י מן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ל~~~ו~ ה~~~~ ו~~~~~~י ~~‬ ‫~~~~ו~‬ ‫~~~ ו~~‬ ‫~ ~יזה ע~ודה‬ ‫~~~ני~ ~ף‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~~ודז~ו ~~~~~‬ ‫~ן~~~~‬ ‫ן~~‬ ‫ה~‬ ‫ו~‬ ‫~'~ הב"לשבז~ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~~ל ~~~~ ו~~ ל~ם ~ז ~ע~ה‬ ‫ל~‬ ‫~~‬ ‫שי‬ ‫ש‬ ‫~~~ל‬ ‫ב~י'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~ל ~"ה ש~ו~ כ~"ל‬ ‫~~ם‬ ‫מ~~יש~~~י~~ם‬ ‫~סוד‬ ‫~~‬ ‫לה~~~~ ו~~לה~~~~ א~ ~~~~‬ ‫ע~ם"~טוב~ך‬ ‫ולזה הי‬ ‫ל הא~~י~~ ~ס~~ ~~הטו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ב~ו~‬ ‫ו~י~ז‬ ‫ה~~~ה ~~~~ם‬ ‫מ'~הע~'~וד~~~~וו~~~~כווונ~ ~ל~~ וי~מ~~~~ים א~‬ ‫~ ו~ז~ור‬ ‫~~‬ ‫ו~~ ~נ~מ~ וי~מ~‬ ‫~~~~~~‬ ‫~~ל~ים~~ ~~י~כ‬ ‫~~ נא~~י~‬ ‫"ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~~ור ~~כיא~~~~הה~ א~‬ ‫~ וכ~ל~ ~הלכליל~~ל~ו‬ ‫בכ~~~~~~ל ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~‬ ‫~~ו~~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫וננו~‬ ‫ו~י~זי~~דו~~ליפות‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~~~ל ~~ל~ו ו~~ו‬ ‫~~~תם‬ ‫נ~~~ם‬

‫ה~‬ ‫ושמ~ ~ל~~~ ~~‬ ‫~י‬ ‫ויזכור אל~ים ~ריו‬ ‫ע~‬ ‫י~‬ ‫נת‬ ‫ל~ז~‬ ‫יה‬ ‫ל~~ש~לה למעע"ל‬ ‫~ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ועי"ז ~~~בל‬ ‫הצ~י~ים ~~רה‬ ‫~ם‬ ‫~~‬ ‫~ה ש~ללו ~~ל‬ ‫יצם~~‬

‫יצ~ ויע~~‬

‫בנ~מו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ויזכור‬ ‫~' ~ולינו‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫ז‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~מ‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫נ~~~~ין ~ה‬ ‫~י~ו‬ ‫ם ב‬ ‫ול‬ ‫~~~ ~‬ ‫צרי~ין לה‬ ‫י~וא~‬ ‫יי~'~‬ ‫ל~‬ ‫~אוא‬ ‫ר~‬ ‫~~ ~~רב~‬ ‫~ ~רא ~~~ע‬ ‫~~ אל~~ים‬ ‫וגו'‬ ‫אה‬ ‫ד~‬ ‫יצ~~‬ ‫~ו‬ ‫א~‬ ‫~~ם לס~~‬ ‫~ מזה‬ ‫קו~לי‬ ‫~נוויזו‬ ‫~שז~ר‬ ‫ב~י~והי'‬ ‫ז'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫~~~~‬ ‫~ ~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫ימ‬ ‫רכ‬ ‫~ול~שו~~על‬ ‫~~~~ ויז~ו~לנו א~~~י~ו~~~~~~וי~כו~ א~~י~ כו'צ‬ ‫~פמה‬ ‫~~‬ ‫שדע‬ ‫וי~ל‬ ‫~ס~~ב~ל ~~~ו~יםהללו‬ ‫~מעט מ~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ג‬ ‫ה‬ ‫~~~ב~~~ ~סרים‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו~ל‬ ‫י ~~~'‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫ש~י ~לי~םו~~מ~רמ~יי~ו~~~~יהא~מיז~"~ל~~~~יי~ד~ו~‬ ‫רמ~רי"ק‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫כל~~אל~ מ~~‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫~ש~ק ר"ת‬ ‫~יני~ת~ל~‬ ‫ם‬ ‫~יל~נוע~‬ ‫~~וי'‬ ‫זו‬ ‫~~~~~ר~‬ ‫א~~דג'~~~ל~~הן~~~~‬ ‫וי~~ב סוד~ניקו~‬ ‫הוא‬ ‫~א‬ ‫~~‬ ‫~~יו~לםל~י‬

‫~~~‬

‫~~ר~~ יצח~‬

‫א~~‬ ‫ז~‬ ‫~ה‬ ‫ח~~ ו‬


‫~א ד~~ורשל ~חק‬ ‫שימ~ודיניו~ל‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫יצח~‬ ‫~~‬ ‫צ~‬ ‫~~יא‬ ‫יא~השםאב~‬ ‫רהו~אלו~~י~ע~קב‬ ‫חק‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ואל‬ ‫~אלהו‬ ‫נקו~ין‬ ‫רזי‬ ‫ב' נקו~ת ה~ים ~~"~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~בסו~ חנ~מ~~קים ה~ים ~~~~י‬ ‫~~י~ ש~~~א ונתק~לו ח~"~‬ ‫~~~הווא‬ ‫~ע~י‬ ‫~~~‬ ‫יחייחדו ~ם הי~~‬ ‫~~~~~ם‬ ‫והד‬ ‫"‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ל ~ל~~תנ~ו~~~~~פ מר~ק~ ואתחנן‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫התפלו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ק‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ת"ק ש~~י‬ ‫י~לוא~ח~ן~ ש~~ולפי‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫תפ~‬ ‫יי"ן‬ ‫גימט' ת~~ ~ל ~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~םית~ןכית"ק שנהממ~הים~~קי~‬ ‫~ ~תפללו"ת~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫~~י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~~תפלות‬ ‫ע~~י~ב~י‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫נ‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫'‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ה~לא מהל~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ש~"י‬ ‫י~‬ ‫גי‬ ‫מ~ל‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫אינכם ח~רים ~מ~~אל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫זהוזהו ~ברי‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ל~‬ ‫~‬ ‫~להש~ואגי~~ י~‬ ‫ק ה~~ו ש~~ו‬ ‫ל~‬ ‫~~~~או~זי‬ ‫ולה‬ ‫ז'~ל~כ~‬ ‫~ל~כ~~כנת‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫בכ‬ ‫~ם‬ ‫~ח‬ ‫~~י~ן ל~ם רחמים~~יה~‬ ‫ש~תי‬ ‫~~ נק~ת~מ~~ הייג~‬ ‫א~רהם יצחק הנ"ל‬ ‫י ה~'‬ ‫ש~~‬

‫ע~~ ה~לם‬

‫פ~‬ ‫ו~‬ ‫~ו‬ ‫~י‬ ‫~~~‬ ‫~~"ל~‬ ‫ם~ גם‬ ‫ל~~‬ ‫~~~לנק~‬ ‫~ו‬ ‫~ו‬ ‫~המ~ך~~ ה~~~~‬ ‫ל ש~ו~‬ ‫~‬ ‫ריב~צ~יםהג~~‬ ‫~~~ינו~מר בא~~ה הי'~בלת ה~~לה הלא‬ ‫~ח~‬ ‫~ה~~י~ה מ~~~~~~ ויז~ירא~~ם ~~י~ו היינ~‬ ‫וי~~ ~ ~מ‬ ‫תרח~ ~ י~~ב ~~~~~ ו~~ ~~‬ ‫~~‬ ‫~~ אב~~‬ ‫~~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~ול~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫נ~ודי‬ ‫~י~~ ו~~ל~כ~םי~~~ ~~~צ~‬ ‫אברה~‬ ‫~~~~~~‬ ‫ד~‬ ‫~~‬ ‫~ ו~~"~~~~~~~לב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~נאמר‬ ‫א~ים חת נאק~ם‬ ‫~~~ ואי~ש~יעם ~ א~~~ת~ו~לי~נתו כמ~י‬ ‫~ וי~~~‬ ‫בה~דםמה ~~~‬ ‫~א~רת~‬ ‫~‬ ‫~ה‬ ‫יצ‬ ‫אח~ ו~~~‬ ‫~ה~ם‬ ‫רצ‬ ‫וא~~ח בלק את באלב~~םה~וגו'~~ויי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫את‬ ‫~~~ו א~ו~~~ם של ~נו ש~~ה‬ ‫ב~~ ה~זבחו~ ~ר~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ים‬ ‫~זבחות ואני ע~~תי כנגד ע~~ד~~אריז~ל~ב~~ר הלי~ו~ט~‬ ‫על ~ה הכית‬ ‫כול~ זה‬ ‫~לים וא~רוחז~ל‬ ‫~ ~ל~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ה"~ ~לש~לים‬ ‫במ~~‬ ‫והוא‬ ‫ת~~ ~לים ג'‬ ‫כי‬ ‫א‬ ‫~~~‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הז~ ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫לל‬ ‫לע~הג' רג~ם~י' י~אלעו~‬ ‫ים‬ ‫~כח‬ ‫ג' אותיות אל"ה‬ ‫ה~'‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫א~"ם‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫מ~~י‬ ‫~ע~~‬ ‫יו"~‬ ‫י~‬ ‫הע‬ ‫לח~~עה מי אשר אשמע‬ ‫ינ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה~ו~~‬ ‫~לה~ח‬ ‫~‬ ‫להם י‬ ‫ה"~מ~ל א~ ~מאותיותמ"יא~ל‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫~לה~‬ ‫את‬ ‫עיי"ש פי'ורא ~ ~~~ה ה~םהיי~וכי ה~' ~ותיו‬ ‫יאל"~‬ ‫יק~‬ ‫~ם‬ ‫~יל~‬ ‫~זה וז~ ה"ה מ~ ~"ההי~ו ~אה ל~ל‬ ‫~אותיות ה~‬ ‫~יניקה ~שלל"~‬ ‫~~"אמ‬ ‫מס~יהג'אותיותא~~ה ש‬ ‫~"~א~יותמ~י ע"‬ ‫~'‬ ‫~ט~א~ת שהם‬ ‫הג' ~ל~ם לזה רצה ~~רג על ה~ת‬ ‫ס~‬ ‫הל~‬ ‫ו הא~ות שה~א ג' או~ות א~הוית~ןל~ הז~~‬ ‫~~י~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~נות‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ש~~ ~י‬ ‫עול~‬ ‫~‬ ‫~ ~ ש~ ה~~~די~~‬ ‫~ ק~‬

‫~י‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫אכילת ה~~ים ולא אכילתהב~לים‬ ‫לא נהנים ~הם רק כולה‬ ‫~‬ ‫~ה ו~ע מ~רי האריז~ל ~ב~ע"ח‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫עול‬ ‫שכ'~כל‬ ‫~~~‬ ‫שאי ל‬ ‫~ כל‬ ‫~לההיא בח~ לאה‬ ‫עו‬ ‫~לונ~~~י~ש~‬ ‫ל"~‬ ‫~~נות~ע‬ ‫~רב~ל~ההיא ~~' ~ותי~ו~‬ ‫י~~~יונ~‬ ‫~י ה~י~י~ש‬ ‫ת‬ ‫~~ו‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫א~‬ ‫הו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~'~‬ ‫ל~~ה~ל~ב~~~ל‬ ‫~~'אות~~ת ~נז~~ים‬ ‫~י' מא~ים ~ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫רומנ~~ה~‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫י~יצ~~ ו~ני‬ ‫~~זזה~היי~ת~ן~‬ ‫אותי~תמ~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ע~‬ ‫וו‬ ‫י~~י~‬ ‫~ש‬ ‫ה‬ ‫~~~~ר~אוו‬ ‫אל~~‬ ‫~~לק~םי~~~‬ ‫~ ~ר~~ ~~ה‬ ‫~~~ל‬ ‫ג~ות‬ ‫~ף‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~~~כ~~~~ וה~ולו~תנחש~~~ע~ית‬ ‫ת~~ן‬ ‫~~רים ~י'‬ ‫למצר~ם ומוב~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~~~ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י ~ל‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש~~נו~‬ ‫~~והיינ~י‬ ‫מ~ ~צו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ע~"דה~ריז~ל‬ ‫עושבה‬ ‫ב~~ו~ ~‬ ‫~‬ ‫י כור~ במו~יםנמ‬ ‫~' ~~~~‬ ‫~~תו‬ ‫י~פע"~ הוא‬ ‫~~~~ושה‬ ‫~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע~‬ ‫ה~‬ ‫כאהמ~י~‬ ‫~ו~'סוו‬ ‫מ~רומ~ז~‬ ‫~ל‬ ‫שו‬ ‫ע~‬ ‫~'י"‬ ‫~ג‬ ‫נ~ומ‬ ‫ס ~ט‬ ‫יי~ש‬ ‫מס~א~נ~ש‬ ‫ישי~~‬ ‫כו‬ ‫כה~~ס~ר ק‬ ‫~~עמים~ע~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫גימ' ~' וית~~‬ ‫יינוו~י~ל~א~ול~י ~י~י‬ ‫~‬ ‫מ~‬ ‫י‬ ‫מ~~רא‬ ‫~ה~ שלם ~קו~תומב"י~"ס‬ ‫אלא שגם‬ ‫יש‬ ‫ה ~‬ ‫~~ו~א~‬ ‫~ח~‬ ‫אלה~י~ו‬ ‫מה~~ר ~פירות ~~ו~ה שהוא ~ודמודים‬ ‫~וא מי~ר‬ ‫י ~מילואו גימ'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מס~~‬ ‫בנ~רינו ו~~נינו נל~ך כי חג ~' ~~ו~ נל~ךג~~ה~וא יונ‬ ‫ו~~ו מס~~י ~ם היינו‬ ‫א~י"ם ~ולו הואב~~ושה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫אל"~‬ ‫יי‬ ‫י~‬ ‫~ו‬ ‫מ‬ ‫' לו עוד‬ ‫י ~~ושה אבל פרעה‬ ‫ך~~~~ו ~ו~ולאיהי‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫~ ~~ולוכי קו~ל הוא‬ ‫י~‬ ‫מי ד' ~י‬ ‫יבמילואו~ם~ותיותאל~ה‬ ‫~~ ~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ולא ~~~ח‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~נ~ל ~~ו~י~ב ~~ים‬ ‫סמס~~ ~‬ ‫י סודי~‬ ‫~‬ ‫א~מ~לוסוד~והק~ו~~ול~ש~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~~נה וע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫יבמילואו‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ונ~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫י לא ל~~ם חוסן ו~מהרה הש~י להצ~ל את‬ ‫~~לבית פרעה ל~מר~‬ ‫וז‬ ‫יע‬ ‫מור‬ ‫עמוע~י הכחשלאותיות אל"הכנ"ל וזה ~אנוא‬ ‫~יםוי~מע ד' ~ת‬ ‫~יא‬ ‫ונל~חמיד‬ ‫נ~‬ ‫יול‬ ‫ק‬ ‫~ו~היי~וש~"י תפלתינו נת~~ו א~יות אל~ה של‬ ‫ם~‬ ‫י~‬ ‫ל~‬ ‫~נאמר ו~מע~א~‬ ‫~~ים שלמי י"ס‬ ‫כ~‬ ‫וא~רא~ה~נ~אםקת‬ ‫ל~‬ ‫כ~‬ ‫~היינו~ה‬ ‫ס~ ~נל~~~ו~ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫לא~תו~יצ~‬ ‫וי~ור א~ים את בריתו את‬ ‫~ב‬ ‫קו‬ ‫סוד‬ ‫י~‬ ‫ל~ת~~‬ ‫נ~~‬ ‫~~א‬ ‫ונ~‬ ‫"ל‬ ‫~אותיות ~נתעכ‬ ‫רו‬ ‫ג' ~~~ת ~וא ג' רגליםא~ש~‬ ‫יל‬ ‫~א הכח ~‬ ‫ג'‬ ‫~ ~‬ ‫את~ריתו את אבא‬ ‫רלה"ם‬ ‫אלק~ אתס~נ~תם ~כור‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~~~~ ~ת י~ב‬ ‫ל~ש מ~ש א~רהם‬ ‫ולאיצ~‬

‫א~‬ ‫~נו ~~"ח‬ ‫~~‬

‫ל‬ ‫א~ וי~ל‬ ‫~~ ויזכ~ את ~~יתש~‬ ‫לא~א עפ~"~‬ ‫~ו‬ ‫בכ~נת‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י~וי~‬ ‫~ ג~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ז"~י~‬ ‫~עני~‬ ‫~ ~~‬ ‫יע~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ע~~~~י ~~ל~י~ו‬ ‫ר~לאין‬ ‫~~ה ב~~ן‬ ‫ב~‬ ‫א~ ~נו~~~~~~~נ~~~~םו~וצ~יכין ל~כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫בידינו ל~~לו~~ ~~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ~~~ינו ~ם ר~הצ~י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א~~~יל~רש‬ ‫~~~‬ ‫נ~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~ל~ול‬ ‫~~רפ‬ ‫~~~לו~ך‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~ו~~אהו~‬ ‫~ירו~ב~~ ~~ו~כ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~ו~ה‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י~ויד~~ומ~~~~~~יל~~~~ ~~~~~‬ ‫נ‬ ‫נ~~~א ~~~ו~וז~ ~ו~ ~~~ו~~ ~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז' ~~~~ ~נר~~ ~~~~~ר~ ~ו~ ~ו~‬ ‫~~~~~ נ~ו~ ~~י'‬ ‫~~למ~~~ ~~ ~~~ו~‬ ‫~~~‬ ‫י~ ~~~ ~~~~ ~~~לו~~ ~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~י~ו ~~‬ ‫כ~ו~~צוו~ ~ל~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י ל~נו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ו~ י~‬ ‫~~~~~‬ ‫~ו‬ ‫~~~י~י~הי~‬ ‫~~~ר‬ ‫~ ~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~צ~~‬ ‫כ~~~ ~~י~~~~~~~ו~~ע~י~~~ו ~צ~~~י~‬ ‫~יי~~‬

‫~~~~ ~~~ו~~ו~~ ~~~~ ~~ ר~~‬ ‫~~~~~~~~~~~א~~~א‬ ‫~~~~~‬ ‫~~‬ ‫~~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~ווז~~אנ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ו‬ ‫~~~~~~‬ ‫נו~~~‬ ‫~~~ ו~~~ור‬ ‫ה~‬ ‫~~‬ ‫יכ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~םו~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~ ו~"~ ~~~ו~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ה וא‬ ‫~~י~ו~ ~~~~~‬

‫ה~‬ ‫~~~ר~ ~~ר~~ ~~~~‬ ‫ד~מ~~~~~~~י~~~י~~~~~‬ ‫ם‬ ‫~~~‬ ‫~ויצ~~ ~~י~~~~רו~~ ~~ ~ו~~~~וז~~~~י~י~~~~~ ו~~~ א~~‬ ‫י~‬ ‫י~‬ ‫א‬ ‫~ינ‬ ‫~~~י‬ ‫~א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כנ~~~‬ ‫שהו~‬ ‫~~י~~~~~‬

‫~ני~ו זו‬ ‫~~~~ ~ל~י~א~~"י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~ו~~גיז~ו~נ הו~כי~ר~~נו~וד~ה~~~~לא~~ו~~ ~~וי~~מ~ו~~~~~רין~א~זכל~נ~י~ןי‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~‬ ‫יד~‬ ‫~~~‬ ‫~י~ ~~ו~אא~ נזי~ו~~ג~~ז לי~~~~ ~~יא~~‬ ‫~ל‬ ‫~ל‬ ‫ר~‬ ‫~ולז~ ~~~~~גידיו~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ר~‬ ‫~‬ ‫~~ויה‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫א‬ ‫~~וק‬ ‫זה מ~יא ~~‬ ‫~ל~‬ ‫~רי~ו~ ~ו‬ ‫י ה~~ר ~זיווג~~~יהוי~'ו~~~~~~וי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~~~שוירא‬ ‫י אל~ים~~~~‬ ‫~יינו ~צ~י~~~י' ל~~אל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~ה~~ וי~~‬ ‫י~וע~ ~~~ל ~~~"~‬ ‫ב~מל~ו א~~יר‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫~ל ~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫~ד‬ ‫~מ‬ ‫ל~‬ ‫ד~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א~~~ה א~רויד"ע‬ ‫~לא‬ ‫~זיו‬ ‫רי~ם ~א~‬ ‫וג~א~םי~ע ~וה כא~~~ם~ו~~ ~אריז~ל ~~רים~‬ ‫~~~ל~~ון ו‬ ‫א~יםו~‬ ‫~לא מ~ש~וו~י~ז~כ~~ הגאול' ש~ל~~ פ~~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫כל~ז~ווי~י~ ל~מי~םלהו~~ושר~‬ ‫~~‬ ‫כו‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫ראל ~יז~ מצ~~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫נמ~~‬ ‫ובי~~‬ ‫ו~בו~‬ ‫~ ויוציאנו‬ ‫ו~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫י~י‬

‫ג~ולוגו'ויוצי~נו‬

‫~ז~ה‬ ‫~' מ~צ~~ם‬ ‫נ~וי'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל~מ‬ ‫י ~ו‬ ‫חו~~ ה~~~~ה‬ ‫~ו~ ו~~~~‬ ‫~~~~~~~~ ממצ~ים ע~~י‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫אל~ ל~מ"שבכ~‬ ‫'‬ ‫~~‬ ‫~~צ~ו ~ו' ו~מו~א ~~זוג~לו~י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~מ‬ ‫י~י~‬ ‫וא~~ ~יום ~~ו~ ~י ~ל~~‬ ‫~מ~~~~~ני‬ ‫כ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫י~‬ ‫ה‬ ‫זה‬ ‫כ' ~הו~ ה~~~ו~~ ~~~ ה~ו~~ ~ו~~י~ו~'לנ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג~ול ב~~~ומ~~ה~~ינו~ומה‬ ‫ו~~ו~~~~ו‬ ‫~~דו~~י~וכ~~י~ת אדם‬ ‫ו~ני~ו~יו ~~ני מי~~ךי~~~~~‬ ‫ו~ו~ ~ל ~~ו‬ ‫גדול‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וו‬ ‫~~~~‬ ‫נ~~~ ע~~ו‬ ‫ה~~~ה א~ור‬ ‫~ע~~ו יגיע‬ ‫~ו~ כל ג~ו~‬ ‫ו~ו~~‬ ‫~~י~ר~ה~~~לי~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~י מ~‬ ‫~~~~ה‬ ‫~~~ו~~‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו ~~נו גו~~~‬ ‫~~י~' הי~ו ~~ו ~~~ו‬ ‫~~~ו~~~~~י~נ~‬

‫~~‬ ‫~י‬ ‫~ ~~~~~~~~~~~ו~~‬ ‫~~י~ו ו~~~נו ~~~~י~מ~‬ ‫~~ו‬ ‫~~נ~נו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ו ו~~~י~~וו~~~ל~יי~‬ ‫ז ~~נו‬ ‫~ל~~~ ~י~~‬ ‫ו~י~‬

‫שוי~י ל~ג~י‬ ‫י ~ונו~~נו~~ונו~ינ~‬ ‫ובז~הינוע~~~~ ~~~~~~ימ~~~~ו~הו ג~~~כשונ~ויאומ~~~~~~~~~~נ~ו~~~~~~לי~~ו~~‬ ‫יה‬ ‫~ל~‬ ‫~~‬ ‫בי~י~ו מה‬ ‫כ~יכול‬ ‫~נו ~~~‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫י ע~י~ו‬ ‫~~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ל ו~~ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י ~'‬ ‫י~~ וכ~מ~~וז~ ובי~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~~ין ל~ינ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ~~יב~~~י‬ ‫ביום ההוא ~‬ ‫~יתי‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~כ‬ ‫ע~י~ות‬ ‫~לה‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫י~‬ ‫ד'לנגדי‬ ‫~א‬ ‫ה~~ו~עו~ד ל~גדינו והואא~נ~ו~ו~ שול‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~אםהי‬ ‫על‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ רע~‬ ‫לו~זהל~~נ~ ~~~~"~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~~נו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ד~~~‬ ‫ש~~‬ ‫י~ה~הוצי~נ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י שא~~ ה~ב~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~ב~‬ ‫ו~~ ע~י ~~ף ו~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וכב~~‬ ‫ובמו~א ג~ול זהב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ז~והיעיי~~~וז ~~ו~מ~ל~~א~לל~די מ~~ ג~~ל ול~ה מס~~ם ~‬ ‫~ילו~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫'‬ ‫ל‬ ‫ד' ~מדה ג~ו‬ ‫שכינ' שה~נין יש~~לל~~י‬ ‫ע~~‬ ‫י~שב‬ ‫~מה~מ ה~ב~הוגא~י~ו‬ ‫~נ' ~~גלהעלי~ו‬ ‫ירא~‬ ‫~י‬ ‫גילו‬ ‫ע~י ~ליח אלא ~~~‬ ‫~~ה‬ ‫ממצ~ים‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫מ~~~ ולה~שליח כו' הכל תמהו הלאב~ב~~‬ ‫~~~~~~~ ~‬ ‫ו~עצמו ל‬ ‫א~~כ~אני‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫וי~לחול~‬ ‫~ים ו~~"י ~~~‬ ‫~ב~'‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫~~דיבו~ הכ~~ מ‬ ‫זה‬ ‫ה~~~ מלא~‬ ‫~ ו~~מל~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~~ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~~~די‬ ‫להב‬ ‫הל~~‬ ‫~~‬ ‫ב~‬ ‫הו~'‬


‫~~י ~~~~~~~~~י~~‬ ‫~~~ ~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~י‬ ‫הכתוב ~שלח מלאך ו~י~ו‬ ‫~~ ~ו~ שלישר~ש‬ ‫ל~~מקום הול~ל ו~יאנו מ~~‬ ‫~או~ה‬ ‫~לכ‬ ‫~~ ~~י~ להג~יל‬ ‫~תאמצרי~‬ ‫~~ה~~ה ב~ו~ו ~~~ו והי' ~מ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫~~~לכיו~~ ע~י‬ ‫~א ע"~‬ ‫~יו~~~ל~ ~~ם ה~~ן הואכ~ הנה ~~‬ ‫~~‬ ‫מ~~ם ח~~ים~ל‬ ‫~יךי‬ ‫ל~‬ ‫צז‬ ‫~ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~~~ש‬ ‫~עו~ג~ול~~~ב~~ים אםיש ~א~י~זה~י~‬ ‫~‬ ‫~~~ת~~~ ~~ ~צר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ונ~מ~ בעצהמוו~הי' ~םונתקיים‬ ‫~ה‬ ‫~כל‬ ‫ישת~ל ~שות כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫להשר‬ ‫וא‬ ‫ה~ר ה‬ ‫~ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫םכ~~‬ ‫אמנ~ הצו~‬ ‫וו‬ ‫~ת נ~~למ~א~‬ ‫~ו~‬ ‫~ר ג~ל ~עצהי~ת‬ ‫ל‬ ‫~ ~סוע ב~‬ ‫~כ~ת אע~פ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫הוא‬ ‫~~ין עז~ה~ו‬ ‫שהו~ שו~‬ ‫~ענין‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ח הוא הו~ ~ה ~~יתות‬ ‫ימ‬ ‫אעפ"ישזההא~‬ ‫שכ~ ל~מו~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ ו~כם הכב~‬ ‫~מלך‬ ‫~~~על ~נו~ע בעצמוכי ה~~~~ ~ישנ~אמן‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~רכ‬ ‫מה שנוסע ב~~מ~ו‬ ‫~בי~ות‬ ‫י~‬ ‫ו~ל‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ין ~‬ ‫ב~נ‬ ‫ה~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הו~ ~את‬ ‫וזה הוא ה~ר~שהי'~~ימ~צכ ~ם‬ ‫ימו הי'ל~ ה~ ~ל~ לעפם~~~‬ ‫מ~‬ ‫~ע"ה~ל ~ ה~עניןזה ו~~ה~צ‬ ‫א‬ ‫~עה ~~צ~‬ ‫~י~‬ ‫כבי~ול ל~ניו יתב"ששאיןל~ יקרונאמןרוח‬ ‫~ת עמו ה~פחיתות‬ ‫לב‬ ‫מכ‬ ‫~~ל ל~~ו ל~ה ה‬ ‫ךו~ ~בל כיון ש~~וה~ ~ עב~את‬ ‫כמה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫מ~‬ ‫יחו‬ ‫ו~י~ ששל~ נאמן ~‬ ‫~עמים ל~ר ~ם‬ ‫~"ה שהר~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~ב~ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ף‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫כ~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~מר‬ ‫~ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫לת~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ל~~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~~ח‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫כי‬ ‫ר~וי‬ ‫~כב~‬ ‫בה‬ ‫ך ~נ~וא~פ~ככמ‬ ‫כול‬ ‫י~~ ~~צמו~בי‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~ו~‬ ‫~מו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫תינו ו~~~ו~‬ ‫חיבצ~וו~‬ ‫~~ה א~םהלו~~מרמשו~נ~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~לעם ק~ו~~וששלחמ‬ ‫~‬ ‫לב‬ ‫י הלא ה~~היש לו מלאך למל~ה~ן לשלוח ב~נין זה וישלחלא~ת~הימת‬ ‫אך‬ ‫~‬ ‫~ה ~ה כמה פ~מים א~פ"כ~‬ ‫~נו ~~ב"ה בכב~ו‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫ולא‬ ‫מ~~‬ ‫~ה ~~נו‬ ‫בסי~ר‬ ‫מ~~'‬ ‫~' מ‬ ‫~"י‬ ‫~~"ה ~~י‬ ‫צ~‬ ‫~~מו~~‬ ‫לי‬ ‫~ומ~קב~ה הנסוי~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~מ‬ ‫ב~~ו ~עצ‬ ‫רים‬ ‫מ‬ ‫היינו מה שה~ ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~לא~‬ ‫~~"בלורי~‬ ‫ב~~‬ ‫~א ה~ל~ניו‬ ‫לו‬ ‫~ו ~‬ ‫י~‬ ‫~הוש‬ ‫~‬ ‫לי‬ ‫~מסיי~יםאני~ו~‬ ‫~ליה‬ ‫~ב~הלוכ~מה‬ ‫אש‬ ‫חכבו~ שאי~ מ‬ ‫אתו~‬ ‫שלש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה~~ הי~וע הפ~עמי~‬ ‫~~~ק זה אלא‬ ‫~ם‬ ‫גםשל~~י‬ ‫~~ה~תי~ אע~ו~בש~המו~ מ~ שה~וא~ול~הלי~‬ ‫וכא~~‬ ‫ע ה~השל~ ~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫וכב‬ ‫~ ב~דו~עצמב‬ ‫~~ל‬ ‫~~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ב‬ ‫~‬ ‫~~~ הוא מי~י‬ ‫~~~‬ ‫~~‬

‫י~~~‬

‫י~‬

‫קי~‬

‫~‬

‫הו~ ס~~מ"~ב~~‬

‫~ ~~~~ית~~~ ~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~~י~‬

‫ה~~י ה~ה ~כ~~~~ווב~צמ"ו‬

‫מצרים ולא‬

‫כבו~דעצ~ם גי~' ~ב‬ ‫~~‬

‫כו' הוי'ולא‬

‫מ~~~‬

‫ולא‬

‫~ני‬ ‫ה~לי אני‬ ‫אני‬ ‫~רי ה~~י ~והר~~ף ט‬ ‫~ ~ ~אב~אר~י~‬ ‫~~ו הו~‬ ‫ל הנה נו~ע~ל~~‬ ‫במט~ט ~סו~‬ ‫הי'‬ ‫~~יםהיינול~עה ~מ~י~כי‬ ‫ו~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~~דאמ~לב~~~עהע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫בעבדאדילה ו~יןדהוי ת~ות דה~י‬ ‫י~~תי‬ ‫וזהו‬ ‫~~~י ה~~‬ ‫~~יז~ל א~ ~~וא‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫~~ ~ ~י‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫~"ש~והיינו‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~בז~ןש~הוא‬ ‫~דף לכוס~וף‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~וא מט~ט הוא~ב~~ ~י~~' ~ז‬ ‫~~~~ י"~ לכל~מהן ושינוי לכ‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ןו~‬ ‫י ~ז~ןש~י~‬ ‫זעיכ‬ ‫רינו~ בזיוויגא~דא ו~ה'‬ ‫~ וכ~תי שם ה~ר~מר~כרב"~לכ‬ ‫י~~ו אז כביכולההוי'ונמ‬ ‫~נה‬ ‫הו‬ ‫מר‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫סבת~תרב~ו~יו כ~~ואר‬ ‫ור‬ ‫מאותבי~‬ ‫נ~~ם‬ ‫ה~~מצ‬ ‫~כ~נת בין‬ ‫~~ת רצה שה~ם הוי' נ~לף באותיות הקוד~ים‬

‫המאו~~ם‬ ‫שהם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~ו~יו~ עיי~ש‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ~~ין‬ ‫כי‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ט‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~יי'~מ~‬ ‫~~בס~ ה~לב~ ~~~~~או ~~ ו~זא~הוכינויא ל~ל שינוי‬ ‫ל~ל‬ ‫~'~מותה~~ל‬ ‫הו~ ב"ה נר~ה ~כן שמה~~הוא‬ ‫~‬ ‫מרמז~י~ןהכ‬ ‫~~~ ס~‬ ‫~א‬ ‫רו‬ ‫ש~‬ ‫~~ ~זואי~ ~ יצ"מ‬ ‫ל~~‬ ‫קו~‬ ‫תמיד במ~קמ~~‬ ‫הו~‬ ‫~~ הנ~לה~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~~נו~‬ ‫~‬ ‫~מ~‬ ‫~~כ~ ע~‬ ‫ב~ הנ"לולזה‬ ‫ב~יתכן מה שאנו ~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~~ ע‬ ‫ב~מ"~ז~ ~ה~ו~ ~טשה~כי נה~מעלא~ברי הש"ס ~גיגה ב~' דו~ן‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~מ~ת‬ ‫~ז‬ ‫~~‬ ‫~~כ‬ ‫י~‬ ‫~ו‬ ‫ל~ שה~ותשל אלי~ע הי'יען ~ה מט"ט‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫א~‬ ‫~א ~~ו~‬ ‫ו~ הו~ ~ה‬ ‫ית‬ ‫~ו ~ד ~‬ ‫~רים‬ ‫~~י~ותכיכ~ ובכ~ ק~ ~או~ ~~ ש~~ות מ~ך ה~ הי'‬ ‫~~‬ ‫~ ב~~~א~ ו~‬ ‫ע"~ ~~‬ ‫~ם‬ ‫ע~~~~ מ~~~וא ה~~ הו~‬ ‫ה~‬ ‫ל~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬

‫~ל~~ן‬

‫ב~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ב"ה ו~~י~אי~או‬ ‫~~ו ו~~~ו ~~לבוש~~ו ~וא ה~צם ולזה‬ ‫ו‬ ‫~~היו ~~ו~~~ו ו~~ש~ו לא~ר ש~תג~ה אנ~‬ ‫~ובדי ~~ז‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ה ק~~ו כבוד~‬ ‫י‬ ‫~~ר‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~ז‬ ‫צב‬ ‫~~ר ~~היו‬ ‫א~וב~'~י~~ו~~ באי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~ד ~~~ר ~~ו וע~~תי ה~ו~‬ ‫ן ~נו‬ ‫ל~בוד~וית~~ש ואי‬ ‫וז~‬ ‫יולא‬ ‫~~'א~ ~~הוא‬ ‫י~‬ ‫כי ~ט~ט~ו~אא~~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫~ני~~~ א~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ל~וש אבל~ל~~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ם~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~~ני‬ ‫אני ר~‬ ‫~~‬ ‫~יו~י כ~‬ ‫~~‬ ‫~ז‬ ‫ח~ו‬ ‫י ~כינהו~~ ~~~ ~ו~הנ~~ה‬ ‫ג~ול ~הגילו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~ה‬ ‫~~~~~ גוי וגו'ככל ~~ר~~ה~כםד' ב~~רי~ ל~ו~ י~ל‬ ‫ד~~י ~~ד~ר ~' סי' לע~ני~‬ ‫הד~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~~ה~~~‬ ‫~א~~~~‬ ‫א~ים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫יחנינו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~ב~ר‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י ו'~וי~~נ~ ~דרז~לשה~~~~ים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ו~א‬ ‫ט~~ו ~~ני ~~~~~ה‬ ‫שנ~מרי~א ה'~~יו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~א‬ ‫א~ר‬ ‫~~ו~‬ ‫ל~~~~~ול~~ו~הצ~יכין ל~דק‬ ‫אלי~ ו~לא‬ ‫~‬ ‫לו~‬ ‫~~‬ ‫דה~כ‬ ‫~~‬ ‫דב‬ ‫ת~‬ ‫וו‬ ‫כד‬ ‫~~נ~תי ל~י~~~~~~ וד~ו רז~ל ב~~ס ~ב~~‬ ‫לל~ ה‬ ‫~ק~ו~~‬ ‫~~‬ ‫~נוא~ש‬ ‫ש~ינו הגוןוא‬ ‫אי‬ ‫ז'‬ ‫ו‬ ‫הוא ~נון טהי~ג ~דות‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫~"~‬ ‫~ש~ה~~~~~וש~'זו~~~י~~ינו הגוןואינוכדאי י~ול~ןל~ון ~לא‬ ‫א~~יאו~‬ ‫ת~ל~~~מ ~כ~ראמ~ו ~הזו‬ ‫~כ~~ב‬ ‫~~~ם ~~מ‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫ז~‬ ‫~~‬ ‫~ני~ דף~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫מש~י ק~~~לתא ב~~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫כי‬ ‫די~‬ ‫י~ן הכ~לא כ~ל~‬ ‫ל~‬ ‫~ו‬ ‫כ~‬ ‫~כ~ו‬ ‫ולא‬ ‫ה~~~~‬ ‫כ~‬ ‫~יב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫פ~ו~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫יו~~~~ו‬ ‫י~כי לא כ~ל ויעלת חן כח~‬ ‫ובזה ~‬ ‫י~‬ ‫~~ לר' זירא~~‬ ‫ל~ם י~אל ש~ב~‬ ‫ה‬ ‫~~ה דרכו ~~~‬ ‫נ~ת~ישהק~"ה נוהג‬ ‫ב‬ ‫ו~~ ה~ד ר‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫וחנ‬ ‫~‬ ‫כל זה ש~ם נ~אים חןבעיני לחו~לוה‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ב"~‬ ‫שהק‬ ‫לו‬ ‫שאיעש~ל~ו~~ינ~~~~נירו~~ואמנ~ מ~דק א~~ מ~יר וא~י‬ ‫ג~ימר~~ימ~ל~~‬ ‫ה~ו~ים~וותי‬ ‫אא‬ ‫ט~ות ~~~לא לא כ~לול‬ ‫ו~על‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫כ~~י שפחה ~ל~~‬ ‫פ~~‬ ‫~ר ד~~~ה ה~ה‬ ‫~ה ~א~מ‬ ‫~ל~~יד‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫~בדי~ אד~י~ ~ ה י~‬


‫ג~יר~ה ~ן ~ינינו ~ל ד' אל~ינו ~ד ~~~~~נו ~~נו ~~ ~~~ו~ רב‬ ‫י ~ב~נ~‬ ‫~וזוהיינו‬ ‫~ז~~ל‬ ‫~מ~~ר~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫דמ~~למיני~ ~~י'~מ~~לדל~~ם ~~~~כ ~~~~ ל~י~~כליבא~והי ~~~~מ~~‬ ‫לו~~~~‬ ‫כ~‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~~ו‬ ‫כמי~וה~נו~למ~~רומ~נה שאינו‬ ‫ל‬ ‫~~~ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~~ני הנו~ן אבל אשה מ~ אינו ~ו~ה‬ ‫נ~~הםו~נותבןו~לה יו~ר‬ ‫י ~~ל~~~ף‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ~ר~ויכי~"ן א~ה על‬ ‫ל~ול~ כ~~ש ~ש~ס ~~וטה נ~ז‬ ‫~~~ם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫לי~ןלו‬ ‫ל~~ד ד~ ע ~~~י' ~יב~‬ ‫אין‬ ‫~‬ ‫ן~ ~~~י~‬ ‫ו~~‬ ‫נ‬ ‫י ~~וניו אז הוא נו~ן~‬ ‫~ל‬ ‫~ו‬ ‫לז‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו~~‬ ‫~יו לע~~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫וא~~~ל~‬ ‫י ~דונווממ~לא‬ ‫ח~~מו~כי הכליו~עין~י~ ל~~~זה יו~~~י~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יאד~ניויו~ר מ~ר ~~‬ ‫לו ~~י~‬ ‫נ~‬ ‫יי‬ ‫א~‬ ‫~~~~יאו~~נרו מ~~~ל ומ~ה~והאלמ~~א~~~וא~~שלש‬ ‫~‬ ‫~~יו~ר מש~ר‬ ‫ימו‬ ‫ל~‬ ‫נ‬ ‫~ינ~‬ ‫ל~‬ ‫~~די~ ~~~~‬ ‫לא‬ ‫ג~‬ ‫~ו~~ ~ו~ן‬ ‫~‬ ‫~ולו~כ‬ ‫מ~~~וז~~~~ונו~ן ~ומ~~‬ ‫~~וד~ו~ן וכל ~~~~י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז~ן י~ן‬ ‫ו~~ ~~נו מ~~~י~~~מ~~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הל~‬ ‫~~ ~לידג~י~~~‬ ‫~ליד‬ ‫ל~ושבו~~ן ~~י~י‬ ‫~י~‬ ‫~‬ ‫~ינינו~ה~ינ‬ ‫~~~~י ~~~~י~~ ו~~יני~~~~‬ ‫בל‬ ‫~~‬ ‫הנ~ ל~ס~‬ ‫ד'‬ ‫~‬ ‫לה‬ ‫~~‬ ‫ה~~‬ ‫~םל~‬ ‫וו‬ ‫נו~ו~~~~י~נינו~~י~נו ~ד~‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫ו~~‬ ‫נ~ ~~~‬ ‫ו~‬ ‫~ו י~נ~נ~‬ ‫~י‬

‫~ל~~~~~ ~ל~י~~~~‬ ‫יה~‬ ‫~ן ~‬ ‫~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫י~ ~י~ינו ~'~‬ ‫~~כ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה~~~יה~~~ ה~~ו~י~ ~‬ ‫~ו~~מרי‬ ‫ל~כי מ~~~ ~~~~י~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫יו נ~ב~ם~~~~כר~ו~~ד~יינ~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫לו‬ ‫י~אל‬ ‫א~ר ~~~ר ~‬ ‫~י‬ ‫~~~‬ ‫~ ה~~ ו~‬ ‫~~~~ ~~ינ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~~~‬ ‫ר ~"~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~~~~ל~~~י'‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫אד‬ ‫הר~י~י ו~‬ ‫~~~ וז~ דברי‬ ‫~~~רש~ההינ~‬ ‫ור~~~יו ~~נו‬ ‫י~‬ ‫~כא‬ ‫~ל‬ ‫ו~‬ ‫כמה ד~~י‬ ‫~וי~~כנ~כ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫סל~‬ ‫ו~י~נוכי וי~ונ~ ~~ה‬ ‫~'‬ ‫ו~~~‬ ‫~~~למד~‬ ‫מ~~~~נו~מ~נ~ו~ ~~~~ק~~י~~ ד~'ני~~~י~ וי~~נ~ ו~יים‬ ‫~ מה‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~' ח"ו‬ ‫י~~~ר~ ~ניו‬ ‫~~~‬ ‫יהי'‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~ל~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ד'~י~ר ~נ~ילוי~ול~ נה~~~~י'~~~י~‬ ‫~ ~~~ כי‬ ‫~י~'~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ לנ~‬ ‫~‬ ‫~~ו~~~נו ~~~‬ ‫~‬ ‫~ל~~י~נ~א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~נ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ר~~יני‬ ‫~נ~לוזהש~~ו ו~~‬ ‫גי~~י ~~ינה היינו~הי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~~ו~כ~מו~כ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~~‬ ‫~~‬ ‫~ל~~ם~ו~~~~ ו~~ו~~ג~ו~ז~‬ ‫~‬ ‫ע~‬ ‫~מ~ם~~‬ ‫~ש‬ ‫~"ט‬ ‫~י~ ~לי‬ ‫ד~‬ ‫י~‬ ‫ל~‬ ‫~וב‬ ‫ו~‬ ‫נכ‬ ‫ו‬ ‫~ס‬ ‫~‬ ‫יש‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫לו~יו~ יר~ ~~~א‬ ‫~ול‬ ‫ג~‬ ‫יי‬ ‫ו‬ ‫י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~מ~~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ד'‬ ‫~ב~‬ ‫לו ~י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א~לו‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫ומ~‬ ‫י~ מ~רב‬ ‫ו‬ ‫ר~יה ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~~י'‬ ‫ה'‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~ ו~~ו~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~מ~"ר‬ ‫ו~~ש~ט ל~~‬ ‫ל ~ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫הו~~~‬ ‫~ל‬ ‫גוי‬ ‫~~~‬ ‫~~לבומצו‬ ‫דומי~‬ ‫~ל‬ ‫~'‬ ‫~~~~ והללו לאו~~~ והכלו~~~~"~ע~יגילו~‬ ‫ו~ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~וא לנו ~ן ע"כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~נו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~ט~~‬ ‫'בנ~‬ ‫יר‬ ‫~~‬ ‫~~רע~הלכםה~א ~ו~~ז~ ~היינוב~‬ ‫~~ל~~הל~~~~~םולזה יא‬ ‫ככל‬ ‫אלי~וי~ו~~‬

‫ורי~‬ ‫~נצ‬ ‫בי‬ ‫~אל אלקינו ~י~נ‬ ‫יו‬ ‫י"‬ ‫ס~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ ~מו~ים‬ ‫~‬ ‫ע~‬ ‫כנ~ל~‬

‫כ~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~ם ב~~םלעיניך ב~~ם‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ו~ם ~כל ~ר עשם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫מם שאמר~יל~ש מם‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מלך‬ ‫~~תםי~‬ ‫ע~ומ~‬ ‫דםע~ה יר~יו יעשם ואת‬ ‫מה ~~~י‬ ‫~‬ ‫יי~‬ ‫~ושמ~‬ ‫~"~ ~~~ד א~~זל~~ד‬ ‫זם‬ ‫בס~רבני~ו~ ב~א~רי ~נוכה ~~‬ ‫וי~וע~~ם םואכיי~‬ ‫ע~‬ ‫~~~~ם םוא‬ ‫י~ו‬ ‫ו~ו~ה~ק~ם‬ ‫~ן‬ ‫ו~‬ ‫י~‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~דע‬ ‫ם~רש~~~~י~ו לו ~צ~ה ~~~~ל דוש~~~צ~~ו‬ ‫יא‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו~צ~~דםח~לו~‬ ‫~ו~‬ ‫ה~ו~ית‬ ‫ל~‬ ‫~י‬ ‫~זראת ו~צ‬ ‫צר וזםו יש~~םא~ל ~ז~~ם מ~‬ ‫י‬ ‫ו~ש~~~~~‬ ‫~י~ וצ~קם כ~לעיי~ש ל~רכו ~ה~‬ ‫~~ם~~אמת ~שיםלב ם~~~~‬ ‫~מ‬ ‫יר‬ ‫רז‬ ‫~‬ ‫ים‬ ‫ם~מ‬ ‫~~~~‬ ‫~ ~~~~ו ש~~ב~םמ~יעלם~~~ללע"ז י~ע~םולאצ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כים~כל‬ ‫נ~~נם מ~ה ~~א גם ~~~~ם‬ ‫~~מ~~לל וםצ~~ק צו~ק‬ ‫~~~~~לל‬ ‫~~‬ ‫ו~~ל~‬ ‫~~~~~ו ויכולתו ם~ יכולת םל~‬ ‫~~ן ז~מיני'‬ ‫די‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫י~‬ ‫תו‬ ‫דנ~~ שפ~‬ ‫הגבים ו~~~כםרי גם מה ש~~‬ ‫ל~‬ ‫ווק‬ ‫ל~‬ ‫~ת מ~יעלי~~ל‬ ‫~ר~ מ~~~ו~ ~~~י' ~זר~םקו~ לוגם זםבמ~נת ~ם~נ~ן לו‬ ‫ע"‬ ‫~ולל~~‬ ‫יו~‬ ‫~טובלהטיב וכלדיבו~~‬ ‫~ג~ו‬ ‫~~י‬ ‫ו~‬ ‫י~'‬ ‫ד~‬ ‫~~~‬ ‫םנוו~אך זה םוא מש‬ ‫םלב ו~קב"ם‬ ‫בעיןי~ם‬ ‫בות‬ ‫א~ם~לם‬ ‫מ~פלל ב‬ ‫~~ם‬ ‫ם~~‬ ‫מ~‬

‫~ו‬ ‫~~~ו נול‬ ‫~כ~לו ם~~לוםה~להבלו~ת‬ ‫מ~~ד'‬ ‫ל‬ ‫ו~ע‬ ‫ו‬ ‫שק~ב~ם כביכולכללו~ו~זום~ לם~פ~דה~םמ~ו~יר~י‬ ‫מם‬ ‫םע‬ ‫נ~~~ל~י ~יו‬ ‫ו~~לו ~וא‬ ‫ם~‬ ‫שא~‬ ‫ר‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫יע~ם‬ ‫םרצון‬ ‫ר~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ו~ע~"כ ו~ת‬ ‫ו~~ב‬ ‫~קב"ם לם‬ ‫מעו~‬ ‫~ו~םי~~‬ ‫~ו~~תעפםל~ם~~וכיון ש~ב~ם י~‬ ‫כא~וםי' שועתם ו~~מםזכו‬ ‫התפלם וי~‬ ‫~ו~‬ ‫~םם ~עצמם‬ ‫~םם‬ ‫~~~ ~~לו ם~~ללו מ~צמםלכ~וםם‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫לה~~לם~מילא ~מם ~~~ב~ה~ו~ע ע~‬ ‫~~~~ םםת~~ות~ דלתת~‬ ‫~כיכל י‬ ‫םיי‬ ‫נו‬ ‫~םו ~נואומרים מלך עוז~ר ומושי~ע~~ולמ~~ן~םי‬ ‫מ~םוע"~ ול~ שומע‬ ‫~ר"~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫~~לת י~ל ב~מיו וע~ם‬ ‫בעת שועם~ליו םגם שםכלםואבב~י'‬ ‫~ם~‬ ‫מינל‬ ‫כ~~ל ע~"ז נו~ן לםם‬ ‫םוא‬ ‫~זר~םכ כל מאן‬ ‫פ~‬ ‫יזם םם~ע~רד‬ ‫מתנםוכאלו םד‬ ‫ם~בלתי~יוע‬ ‫םקת~~ונ~פת~םוא‬ ‫תנב‬ ‫ל~ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫~למ~ל‬ ‫בסוד ~ל ת~א ~נכי ל~~~~א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ב~‬ ‫םו~וכא~ר ו‬ ‫ו~~ש ג~ם נדבותתניף ~~ים ~ מתן‬ ‫ענ‬ ‫~~~י' ישוו‬ ‫~י‬ ‫~~~ל תו~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫תורה פת~וב~כעל~י‬ ‫יםנם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫י~םי~ בכל ~כלנ~שם ~ ~‬ ‫דולם ונפלאה עד~א~ד ו~~‬ ‫~~ם ג‬ ‫נם‬ ‫~ש‬ ‫נםע‬ ‫מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ם‬ ‫ם‬ ‫~ר‬ ‫ם‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ם‬ ‫ם‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ק~ם‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~ם‬ ‫ם~‬ ‫~~יםמת~לם ~~בם ונ~ם כ~וי ש~~ת~~י‬ ‫~לםם זם‬ ‫םםתע~~‬ ‫~בם ~כמם ם~~ל~ת~ םוא נת~ םג~ל ~בל את‬ ‫~כר~~מת‬ ‫~ ~~כ ם~ ב‬ ‫אם‬ ‫לז‬ ‫~וםתוו~רים~ לת~ ~י~ל‬ ‫קבל~ ~~‬ ‫~ כ~ םנ~‬ ‫~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫חשב‬ ‫ד~עילא וכ~לו לא עשו המה‬ ‫כ~ם‬ ‫~עת~א וא~פ~ד~ל~ילא עליה~‬ ‫~ע~~ת~ו ק~לוהת~ה מדעתם ~~מםבל‬ ‫השי"ת כאל‬ ‫החלי~וכן ה~‬ ‫~ נ~ות~~ור'צ~~‬ ‫~~ם ~בלו ה~~ה מד~ת~~מן ~ה אתע~ו‬ ‫תם‬ ‫גש‬ ‫הוא אתע~ותא‬ ‫שא~ מ~נ עולה‬ ‫בח~ ה~~ם הוא מה‬ ‫ס~‬ ‫ש~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫למטה‬ ‫~ח"כ הגשם‬ ‫דלתת~‬ ‫התו~הה~~ע~‬ ‫הג‬ ‫~"~ למעלה‬ ‫~~ואח~כ‬ ‫הע~ולה‬ ‫לישראליו~ ~שםשש‬ ‫~תי~שם ~ואומר נ~‬ ‫~י~רק מכחחסדו יתהבא~~ש נח~ב לי~ראי‬ ‫ו~י~א‬ ‫ל~כן‬ ‫נ~‬ ‫לש‬ ‫נ~דפב'ו~תכי‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫אותו החוצה וי~מר~‬ ‫ם~‬ ‫ן ~ב~~י~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫לך‬ ‫כנ~ל~‬ ‫~שבה ה~~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~י ה~~~~ה‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫וי‬ ‫ה~מ~ה ~ו' והא~ין ב~'‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫צ~‬ ‫לז~ת ו~~‬ ‫ה ~ל האמ~ה ~ה~מין ~~~~ ו~רי~יןלה~ין מה זה ~~רה~‬

‫~וב~~יי"~‬ ‫~זכות לו‬ ‫ש~~~~ה‬ ‫~~ו מ~פח הר~~ת~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫כ~‬ ‫בר~ ~ב ל~י האמו~ ~אמי~‬ ‫ל~ל~‬ ‫א~כ מה‬ ‫חכמה‬ ‫בו‬ ‫~ינ~לווד~~‬ ‫~~‬ ‫~אמ~ אח~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~~~ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה'‬ ‫וד‬ ‫ב‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ו~יל~אה מ~ר~וי‬ ‫ע"י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ בח~~ו הג~ל~ת~~ות~‬ ‫~"זאה~כ ויח~~ה ~~~ההיינו ~הק~~כה‬ ‫בלי ~ש~‬ ‫דא‬ ‫כ‬ ‫וי~אברהם ~~~ו התע~~ר ~מו ל~אמונה הג~ה‬ ‫לל~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כי כן הוא‬ ‫~לי א~~~ות~‬ ‫שהנו~ן נותן‬ ‫~נין הצ~~‬ ‫~ו‬ ‫ש‬ ‫~עני אתי‬ ‫~~'‬ ‫מה~~ל‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו~ח~~יתב~~‬ ‫דל~יל~‬ ‫ה~וס'‬ ‫ג~י‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~~י'~~ו~‬ ‫ן~~~~‬ ‫ל~~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ותב~ן וכ‬ ‫~לה~~~וה‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~‬ ‫ת~ו‬ ‫י~‬ ‫'ו~ב~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫נ‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~י ~' א~ינו ~יי~‬ ‫~ו‬ ‫יוצ~~ ~‬ ‫~~~~כל ~ל~ו~י‬ ‫~~~~~~ל~~פי~‬ ‫~‬ ‫הז~~ל‬ ‫אנו‬ ‫~נה בכל ~~ם מ~~ש~נומ~יימים לכאורה‬ ‫ולפי‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ה~מ~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫לעת‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~י~‬ ‫וש‬ ‫~‬ ‫~~ןב~‬ ‫וי~לתו ית~"ש ואנו‬ ‫ב~וחו‬ ‫וה~ל‬ ‫א‬ ‫מ~י' הוא‬ ‫~א‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫שוםנ~ בזההאוב~ל הקב~הוהשב~ט~יח ~ו שאנונ~יים כל ל~‬ ‫בזה‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫סיוע מ~תו מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫'‬ ‫~י‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ו~תש‬ ‫תב‬ ‫~עצמי~~לע~י‬ ‫ח~‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫הכצ~~~הכנ~לולכןמ~יים‬ ‫~יכול‬ ‫צ~נו ~הי~ו שה‬ ‫~הבש~~‬ ‫מתן וכעני~שה~ ~בלה ב~~ גשם כא~‬ ‫~ה הוא מ‬ ‫ובר~נך שא~‬ ‫נ~~‬ ‫ים לעשות‬ ‫~ךכי חפצ‬ ‫תו~ את‬ ‫~שים‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ר~~באפי' ת~~‬ ‫~~ט ש~שינו אנו‬ ‫~תכל‬ ‫כל ע~ומע~‬ ‫י ב~‬ ‫~‬ ‫~ח‬ ‫~ש~‬ ‫יהכמ‬ ‫כ~‬ ‫ות‬ ‫~~‬ ‫~ש"ט הכלהוא ~שכ‬ ‫ו‬ ‫ל~~מה‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~אי~~ו~‬ ‫כ‬ ‫ש~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫והה~~ת רק‬ ‫נ~עשהוע~כ‬ ‫מעצמינו‬ ‫ה~ווןסג~‬ ‫מ~‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫עש~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫~ א~~~ ~ ~ות~ בא~~יך‬ ‫בבח~‬ ‫ב~~~‬ ‫דיל~ כנ~ל~כי ~ל~ נ~ ~לשאנו‬ ‫א דאכלדלאו‬ ‫תב~‬ ‫~~תנח~‬ ‫ן~י~ שא‬ ‫ח~~ל~~ לה~~~אנוי~ליר‬ ‫~~ ~ל ~~ת ~ו‬ ‫~ונ~‬ ‫כי~~~‬ ‫ההת~~‬ ‫~א‬ ‫~~ת‬ ‫~~ ~~ א~~ ~ שא~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~~‬ ‫מא~ וה‬ ‫~אנס‬ ‫~~ב‬ ‫אקיי"להו~‬ ‫~~ה~ ~ ~~ הכ'‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫לע~‬ ‫~‬ ‫~~ה‬ ‫אע"~ ~ל ~ול~~~ ~ע~ הי~‬ ‫~~ ~‬ ‫~~~‬ ‫~~ לטב~‬ ‫~~~~ ~ ~ ~‬ ‫~ו~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~י~~‬

‫ולא~ונינו ~~~ו ~י'‬ ‫~~צון‬ ‫~כל~ך‬ ‫וו‬ ‫י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לי~~~ל~~~~ו~~~ו ל~צ~~נו~ ~עש~ ה~נין‬ ‫ל~‬ ‫ינ‬ ‫או‬ ‫כצ‬ ‫~‬ ‫ו ~~~ינו ~~~~~~ו~~י‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫הי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~וא~‬ ‫יי~~ה~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫ול~~‬ ‫רג‬ ‫ע~‬ ‫י‬ ‫צי~~~~הי~~~לכי ~~ז~צ~~‬ ‫~‬ ‫~ם‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~י~~~ל ע‬ ‫~וו‬ ‫י'‬ ‫ן~~~י~ ו~ן‬ ‫~ל~~~~י‬ ‫ויו‬ ‫ה'~ו~‬ ‫ה~~ ~יש~~ל י~~~‬ ‫~~~י~~א‬ ‫ה~'‬ ‫ו ~~ו ~~~כל ~~~~‬ ‫~~~ו~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫~~‬ ‫~~ ו~~~~~~~ל~‬ ‫~~~ולה‬ ‫~לי~ם‬ ‫~~~~‬ ‫יו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י~~~~~~~י~~‬ ‫~ולה‬ ‫~ ~~ו~ן ולנג‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~~י~ים~~~~~~~ ו~~~א~י~~ו~~~ ~~‬ ‫~~~ל~~~ו~~~יו~ה~~~~~~ה כ~יכול כנ~ל ~צ~‬ ‫ו~~~~‬ ‫י~‬ ‫~ז‬ ‫~ו‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫~ ה~ו‬ ‫~~נהי~וו~~י~~~~~ ~יינו ~~ה ~~~~~~ ל~~~~ ~‬ ‫י~ל~ הג~ו~~ל~~גצ~יול~ י~~~ל‬ ‫~ו‬ ‫ו~‬ ‫יג‬ ‫ה‬ ‫הוצ~~ ו~~~~ה~~~~~ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~נין זה‬ ‫הי~‬ ‫~~ו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ל~ו‬ ‫~ננ~~ל~ י~ו~ו‬ ‫כס‬ ‫~~~ן י~ה ~נ~לל~וי~~ו ~‬ ‫א~י~‬ ‫~~~י~‬ ‫ו~א~ו~~‬ ‫ו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ש ל~~ר‬ ‫~~~ ~~ה לכ~ ה' ~~הי~~ ~~צ~י~ ל~יני~~‬ ‫~~~~~ ~איג~ע‬ ‫~~~'‬ ‫נ~ו~ נ~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~‬ ‫הי~‬ ‫י~~~ה~ה~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~יני~ ז~ה‬ ‫~ ~~~וה‬ ‫נו‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~י‬ ‫~~לי~ו~י~ש~ס‬ ‫~~י~~~~~ה~~י~יו~ו~~~~~~~ ה~~~הו~~~ו~~~~~~~~ו~נ~י~ול~~~~~ו~~י ~~~~~~~~~~~~~~ז~~~לי‬ ‫כי ~~ה‬ ‫~ו~י~י‬ ‫וו~~~הגל‬ ‫~~~ו~ו~~~ף‬ ‫נ~ם~~צל~ו~‬ ‫ה~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~נ~‬ ‫~ ~~ו~~~~‬ ‫א~~‬ ‫~‬ ‫זכ‬ ‫ה ז~‬ ‫~~‬ ‫~צ~~~ו~צ~י~~~ ~~~~‬ ‫וצ~ונו‬ ‫~~י~ר‬ ‫~ע‬ ‫בו ~~~~לה~ ~ו~‬ ‫~ו‬ ‫ם~לה‬ ‫נ~‬ ‫ה~‬ ‫~ה~ינים ו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫גל ~‬ ‫~~ן ~~ו~~~יניו‬ ‫~ל‬ ‫ו~ודסו~ ~ו~~ ~~~ה‬ ‫ה~צ~יה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~~לו‬ ‫~יי~~ש וז~וה~יהי~ ~~ה~~~~ ~י~~הב~יניוהיי~ו~~~י'‬ ‫~‬ ‫~~~ו~~~לה יכולין דין ~~~הי~ם‬ ‫~~ם‬ ‫~צ~ו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫~ו~י‬ ‫~‬ ‫נ~‬ ‫לו ~ל ה~~ים‬ ‫~~‬ ‫של‬ ‫וו~~נ~ל ינו ~~‬ ‫~‬ ‫~~~י~צהו~נו~ ~ו~ נ~ן~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~ן‬ ‫צי‬ ‫~ו~יןד‬ ‫~ ~~~‬ ‫י~ל~ו‬

‫י~‬ ‫הו‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫וזהי~ל ~~~~~יה~~~‬ ‫שיע‬ ‫~~~~ ~~ו~ו~~~ה גל ~ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~~י~ום~יני~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~ני ה~לכים‬ ‫~~~‬ ‫~~ה ה'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~~ההיי~ו ~~ה ~~~ה‬ ‫~~ם‬ ‫~~‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫י~~‬ ‫ה~~הה~הןו~ ה~~לי‬

‫ה' ל~ני י~~~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~ון~~~ ~~יו'~~ עיניך‬ ‫ה~~~~ללכ~‬ ‫~~~~ ה~ל~י~~ה ~'~~להמל~~~ ב~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫הו‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫יו‬ ‫~ו~י‬ ‫'‬ ‫ה~ואו~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~ש~ולא‬ ‫~נ~~בו~יניו‬ ‫~נ~ל ~ל‬ ‫לך‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫נ~~ר~~זו~ ~כ~ נ~ו~זה~~~~~~כ לה~‬ ‫~~ל~~~‬ ‫~י~‬ ‫~י~~~‬ ‫~ל‬ ‫~ן~לל‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~צ~ה‬ ‫ה~‬ ‫' זה ~נ‬ ‫~~~~ה‬ ‫~~‬ ‫ל~ו‬ ‫ו~~‬ ‫ל~~~שר‬ ‫גה‬ ‫~~ה ו~י~ז נע~‬ ‫~~~ו~י~ם ב~~ ה~~ה‬ ‫אוז~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה~~יי~ ~~ה ל~ם ה'אלקיכם~~צ~~י~~ל~יניכ~~~יי~‬ ‫וכא~~~‬ ‫ו~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ר‬ ‫~ו‬ ‫ל ~~~~ם‬ ‫ה~טה הזה‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ל~~ם ~~ האו~ו~~~~הם וגו' ו~~ר‬ ‫~~‬ ‫~ ~ו‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לפר~~~ריר~"י~י~‬ ‫~ו~‬ ‫נ‬ ‫ן ~~‬ ‫~ם‬ ‫וי~~~~ל‬ ‫ל~‬ ‫~רהו~ ו~~~~~‬ ‫ו~‬ ‫~~‬ ‫הנני והפ~~י~ילכה~נונניהכה~נניהו~~ניי~~ ~~י~~י‬ ‫~ין ~ניו~‬ ‫ז~‬ ‫~~כן ~זה~~~ כ~ ו~~ו~‬ ‫ה‬ ‫יי‬ ‫~ה‬ ‫י~~~~‬ ‫~לל~~~~~~~וי~םוצרי~י~‬ ‫~~י‬ ‫א~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו~ו~ ל~ו~ ~~ונו‬ ‫ואי~םהו~‬ ‫~ום‬ ‫י~~ים‬ ‫~‬ ‫~~ו~~נ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ר~צי~‬ ‫~~ו~ליו~~רר~ ~~~י~~~רו ה~ינ~~~~~‬ ‫הו~ ע~י~~ ~~‬ ‫י'לכהונ~ ~נני ל~לכו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫שררו~ ו~בל~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫כו‬ ‫~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ו~~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~~~ ~~~~ ל~~~‬ ‫ם~~~~~'~~ו~~ור~ו‬ ‫~~~כי‬ ‫~'‬ ‫~~ל‬ ‫~‬ ‫~~י~ ~~~ו‬ ‫~הונ~ גפ‬ ‫~~כ~יגי~ לי~~~~~‬ ‫~~~~~~~~ נג‬ ‫~~~ר‬ ‫ו‬ ‫~ר‬ ‫~~כ~ו~ה~~~י‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ול~~ו~ ~~~~ ~ו‬ ‫יג~ו‬ ‫ל~~ר‬ ‫ו~ורל~~ו~ו~ ~~יו‬ ‫ו~מ~ה~~ו~ך‬ ‫~~~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל~‬ ‫~~‬ ‫~~~ה ~ו‬ ‫לם‬ ‫~י~‬ ‫רה‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫וז~ד~~ ~~ה ~ו ~~~~וד לל~ום ~~‬ ‫~יצ~‬ ‫~~~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~זה~~רו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~~ז‬ ‫נגב‬ ‫גדו~‬ ‫~גז~"ול~ים ~י‬ ‫~~~ ~~~גו~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ג~ו~ ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫י וכ~ו~~ וא~ור‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~י~~~וש ~~~ ~ו~~~~~יל‬ ‫י~~ ~~ול~‬ ‫~~‬ ‫~נ‬ ‫~~~~ע‬ ‫~ל‬ ‫~ין~~ וכ‬ ‫~~~נ‬ ‫ו~ו~‬ ‫~~י~‬ ‫ה~‬ ‫~'‬ ‫~~‬ ‫ר~ל~צ~וו~~~ו~ ~~~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫~ ל~~~ל~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ד'ב~גה~~ו~~~י~ ~~נד ול~~ום ר~~ ~~וי~ ~~ה"כ ~~י~לי‬ ‫ד' וזה‬ ‫וליי~‬ ‫~'‬ ‫ל~~וד‬ ‫צ~י~‬ ‫הו~~‬ ‫~~ ~ד ~ל~~~~‬ ‫ו~~~~ ~~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ~~ ~ו'ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~ה~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫יר‬ ‫~‬ ‫~וי‬ ‫~ו ~ז~ל ~~ודי~~ ~ו~‬ ‫א~ל~ה‬ ‫~~~ה ~~ו~~~~ו~~‬ ‫רו~ מ~~~ללו~~ו~~ ~~ ~~~ז~~ננו‬ ‫~~א~ ~~ור~‬ ‫~~~~~~י~‬ ‫~~‬ ‫~לו‬ ‫~ו‬ ‫~ל~‬ ‫~‬ ‫~~ו~~ו~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~~~~ו~~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י ה~~ל ~~ו‬ ‫~~~~ם‬ ‫י~ו~ה~ו~יאורלשון~ש~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~~ל~י~ ~~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫~~ון‬ ‫~~~ו~‬ ‫~י~~~~~~~~‬ ‫ג~ו~~ ~~~~ו~~~ו~‬ ‫ולכ~ו~הנ~~~‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫ל~~~‬ ‫י'~ו~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ ~~~ ~ו~ר‬ ‫ענוה‬ ‫~ז~ ו~~~~ה‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~~ה ~ ג~ול‬ ‫נ~‬ ‫ה~ל‬ ‫כי ~~ר‬ ‫~~~~~~ ~~ו~~ ~~ו~~‬ ‫ו‬ ‫ד~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ל~ כ~~ ~~~~ ~~~~~ו‬ ‫~~~~~~~ ~~‬ ‫~ל‬ ‫בך‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה~ו~ו‬ ‫ש~וא ~~~ ג~לו~ וה~~י~~ו~ ~~~~~~ ~~~~ והא~~י~‬ ‫א~~~ה‬ ‫ם~ו~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ~~~ב~~~~י~יצ~~ר‬ ‫~~~~ ~יד‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫זי~ ~~~~ ~~י~~~~~ ~~י' ה~~~~~ה~~ ~~~‬ ‫~~ההל‬ ‫~~~ לב~ל‬ ‫~~~י~~ל~~~‬ ‫~ ~~~~~~ה~~~~ ~~~~~~~לו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~צ~ר~~שורה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~~י~‬

‫א~‬

‫~יאו~‬

‫~~~~~ ~~~~‬

‫~~~ינ~ ~ה~ינו~~~~י~‬


‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י~נו שמ~ת אהבה לא השגיח‬ ‫היפך ~תו והשתמש בבח~ ג~~ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫א"ל‬ ‫וה~ו~מות כנ"ל לעשות ~ון‬ ‫בנך‬ ‫יחי~ך אשר ~הבת~י והיינו שתשתמש עתה במ~ת ואהבת את א~‬ ‫ייק~~~הונה הנני למלכות ולזה ~~י כך עני~יתם‬ ‫~י‬ ‫כנ~ל וע~כ השיב הננ‬ ‫אלק~‬ ‫ש~‬ ‫ד‬ ‫ה~סי~ים המ~~ס~ים קונם ועוב~יםבב~י'~~הבהו~ושים ל~ניםמשוה"‬ ‫בב~י' אהבה מקל~לת~~‬ ‫~~~ה כנ~ל והוסיף~~י ז"ל וא~ר וגם לשון‬ ‫למלכות אע~"כענו~‬ ‫ר~ל אע"פ ~~מרכןלצ~ך שעה ~נני לכהונה הנני‬ ‫הו~ מדת ענוה ~לו כיזה~ךהצדיקים ה~נויםבאמת שאינם‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫רי‬ ‫מבשותבמ~ש‬ ‫~ים ~צריך להשתמש במ~ת ה~הבהויגבהל‬ ‫~ב~ זו ת~ירכי לפבעזמ‬ ‫כי‬ ‫~~‬ ‫~להם כנ"ל וזהוהענין כש~~ה ה~"ה‬ ‫~טליןב~י' ~נוה‬ ‫מ‬ ‫~ע~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~ל~~ות אותות‬ ‫~ל‬ ‫~~ת ~שה~ינול~נהיג‬ ‫~ר~~‬ ‫ה~~‬ ‫~‬ ‫~ופתי‬ ‫~~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫מכל ה~~ם ול~ה‬ ‫~~~~ה כמ~ש ~איש משה עניו‬ ‫מאוד‬ ‫~ז‬ ‫~ו‬ ‫~ח‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~ת~ה‬ ‫~~‬ ‫~~~מ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מואהו~ושפלות כמ~ש‬ ‫לשון ~נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫בידך‬ ‫~~‬ ‫~א ת~‬ ‫נ~‬ ‫עו‬ ‫טת~ ה‬ ‫וה‬ ‫ט~ה וא"ל הק~~ה~~ ~ממד‬ ‫מ~הומ‬ ‫ז~~~ה~ מאו~ בי~ך מ~ה~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫להציל ה~ה פנ‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫ת~~ב~~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫הצו~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫תנ‬ ‫מולפמ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ול‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ים‬ ‫ו‬ ‫~ת‬ ‫ועתהלא רל~השת~ש‬ ‫בי~ כשתצט~~‬ ‫יו‬ ‫ב~~עה ובכל ע‬ ‫הגאולה כנ~ל בב~~'ויגבהלבו ב~כי‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫הבצ‬ ‫ה'~‬ ‫שעשה נפלאות‬ ‫מ~~תי מצ~יק‬ ‫ופ~ל‬ ‫ז~ ה~ם~לצש‬ ‫ו~‬ ‫אל ו~~~ו א~~‬ ‫שעשה השבעות ~ופת~‬ ‫~~~~~~ישיעות לי~‬ ‫כאוו~~ו~אלאב~יו בתפלה ~ ~~ד~י~‬ ‫~מר ~"ו לעשות מה שאס~~‬ ‫ותח~ני‬ ‫~ב~ותם~ וז~‬ ‫יה‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫~ מ~ע~הלאהי'‬ ‫שאמר ה~~כי כל המופתי ~א‬ ‫~כז"ל ~רכות ~ף בכ~ תאכלועלשמו~‬ ‫תפלהשנ~א~"ם‬ ‫~ש~רא ~ם ה~~‬ ‫כמ~‬ ‫מר~ז ~ת~ה‬ ‫ק~םבכ~~התפלל~ם~ל~מכםוכןי"ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~ שהיא כמ"~‬ ‫שםה~אשר בסף בזכות‬ ‫~בלתם ב~‬ ‫ב~~ר ~מותסי'‬ ‫הת~‬ ‫ן~~‬ ‫ו~ה‬ ‫משה את‬ ‫ש~תי~ין ~בל ~כתיב‬ ‫י~ל‬ ‫הצ~ה ~מי~ם פ"א~‬ ‫משו‬ ‫~‬ ‫ך~‬ ‫ק~היינו כסף ה~ ~~~כמ"שו~טאש‬ ‫ימ"~‬ ‫ב‬ ‫בצל~כה‬ ‫מיע‬ ‫כי‬ ‫תרת‬ ‫הכפ~‬ ‫~ענין זה‬ ‫~תשל‬ ‫~רוק ~בל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~בעות‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫תורה~‬ ‫י~‬ ‫תובכ~‬ ‫א~‬ ‫המסורה ו~ך ח‬ ‫ן ל~‬ ‫אם‬ ‫שכ‬ ‫~כם ~~ותי‬ ‫~מס~ה ~ך ב"פ~י‬ ‫שאלךאאנם~נהטמאה בימאיחווזכאתלכוםכי הבינמהיאו~ארויה~תנאהבעילר~ז~הי ~יוכמלא~ה~~אים ~י‬ ‫וא~‬ ‫א‬ ‫ם~ זה נח~‬ ‫הזה~ ~בנהה"א~ש~‬ ‫~כמה ~ו~ות שה‬ ‫~מ"~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב~"ר‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ש~‬ ‫מז~~ ה~~‬ ‫~~~‬

‫~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~~~י~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~~~ ~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~‬ ‫~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~ם~‬ ‫~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫בעוה~ר ו~לאהי' מ~ז ~~ ~~ו~ כ~ה ~~פי~ צ~~~~א~י~י~ ~צו~י‬ ‫ומ~ש~~טו~~~ו‬ ‫~~ורה‬ ‫ה'‬ ‫~~~‬ ‫ל~‬ ‫'צו~‬ ‫ו~~ל~~י~‬ ‫~ו~די ~אמ~‬ ‫~~~ ~לי~~~~~י~א~‬ ‫~ח~~~~~‬ ‫~‬ ‫יל"ו~מר~~~~~ין~~~~~~~~~ה~~~~~ט~~וני~~~~ ~ריו~~וו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ד~~ויב‬ ‫~ו‬ ‫~ל‬ ‫~ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫יא‬ ‫ה~~ו~א~ וחלק~‬ ‫~~ ~~~~ב~ו~ה ב~~לל‬ ‫~נ~‬ ‫ין‬ ‫ה~יעממנו ~~‬ ‫י~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫וצ~ה היןשלי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ל~‬ ‫וג~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫ות‬ ‫ןה‬ ‫גליו~ינו~~והר~ה~ וה~ ~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מתכנסי~ה~~ ה~~זכו~ המ~ניו~~~ינב~~מ~ גם~‬ ‫יי~~ו ~גלו~ ~ ה א~בצ~~‬ ‫~~פלה אל~~י~מי' ~~ י~ואו‬ ‫והיינוע~י ~~~הוכן‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫לי‬ ‫פ~‬ ‫יכיושמ~~~ום~~~נוני~~~‬ ‫י~היינו‬ ‫הגאולה‬ ‫כ~~ו~~כימא~ו~ת~אל הטר'~~~ש~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ~פלה‬ ‫שי~נה‬ ‫~כחה~~לה‬ ‫ולזהמ~יי~כי~י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~היא יקר~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫לכל‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫אל~ צב~יה‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫~~~‬ ‫י ~~ל~יש~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫לענ‬ ‫הגו~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫"‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ובכן‬ ‫וכן‬ ‫אין‬ ‫הגאו~‬ ‫~‬ ‫~א‬ ‫הושלי~ ע"‬ ‫א‬ ‫מא‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫השלי~‬ ‫~עשמ‬ ‫ח~ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה~י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~דאי‬ ‫שאום~ כי~י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫טא‬ ‫~ש~רקחלמ"נ‬ ‫~~~פטר~ ומה י~אה‬ ‫ה~‬ ‫ואונס‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה~‬ ‫עו~‬ ‫~ע"ה‬ ‫ה~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ל~ך~נין‬ ‫עושין‬ ‫חלק~‬ ‫ח~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~אמר~י לשמורכדבריך~היינו דאםכי ~~ילפ~ל ~כל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~טלעל~הן עכ"פאנילא אה~א~ ~שבילזהכיחלקי מה י~‬ ‫~ו~‬ ‫~~ר‬ ‫ולשמור‬ ‫~ת‬ ‫לו‬ ‫עלי לעש‬ ‫~‬ ‫א~נרע~ה~נא בא~ת לא ש~ט‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫עלי‬ ‫~ל~‬ ‫ב~~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫בןח~ין להבטל‬ ‫ואיא~ה‬ ‫עכ"פ חלקך פ~ על~ ואך‬ ‫המ~ו~‬ ‫ממ~ לעשו~ ~~נים ~~ן מ~הם‬ ‫אם טמאה‬ ‫~נו~‬ ‫ו‬ ‫םתכ‬ ‫ח~‬ ‫א~ה~אי‬ ‫~ןלפטור ממנהואך‬ ‫א~ת והאב~י~א"~קיה~~אתה ח~י‬ ‫א~‬ ‫~י~~שיה~‬ ‫או‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~אמיה~‬ ‫~טל~~לעשש‬ ‫~~ועללנ~ות~‬ ‫ות‬ ‫~ה~ ~ ~שכ~ל‬ ‫כ~ל‬ ‫תו~~וויתבפ~ וצ‬ ‫א~ ~~‬ ‫~‬

‫ב~~~יב‬

‫~‬

‫~'‬ ‫~‬

‫שהו~‬


~

~

~

~

~

~

~

~~

~

~

~

~

~ ~ ~

~

~

~

~

~

~

~

~ ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~ ~

~

~

~

~

~

~ ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~"~~~

~~~~

~~~~

~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~

~~~~ ~~~~~

~~~ ~~~~~~

~

~

~

~"~~~ ~~~ ~~~~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~~~~

~~~~~~ ~~~~~~

~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~


‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫הרגאתבכו~יהםולאנתן~ו את ממונם~יינו~ ה~ר ביאור הלא‬ ‫כ~ראמרוחז~ל ~ו~ים ה~~ללי מ~ללי ~לי‬ ‫ה~א~ם‬ ‫לי‬ ‫צםר‬ ‫הואע~~י~~י ~~ינו‬ ‫עמ~~יני‬ ‫רל‬ ‫~ער ~~בכוונת ו‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫העני~‬ ‫הו~תמי‬ ‫יהמינים שהוא ב~~~כ‬ ‫כי~ אותו הזמן לא ה~ לזה‬ ‫~תר המ��~‬ ‫~~‬ ‫ה~~ית שנ‬ ‫בגמ~לכות ~הוא‬ ‫~ה‬ ‫על‬ ‫~‬ ‫בשום‬ ‫כי‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫כ~‬ ‫~‬ ‫סו~‬ ‫~ כ~ א~ל ~ ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~ת‬ ‫נק‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~ כי‬ ‫אי‬ ‫שיו‬ ‫ןלנו‬ ‫זה‬ ‫שלה‬ ‫~גב~נה‬ ‫ה~אמנם שרבו המי‬ ‫ר"‬ ‫מהש~נים בימ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫הכ~ ~מה הכתכר~של‬ ‫ג~ גמור א~תקנוה ~רכה זו‬ ‫פא‬ ‫הו‬ ‫לה‬ ‫~גיע‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ש וזהו‬ ‫~ו~ ולכ~ ~אולה~"י לה~י~~~ם‬ ‫~יי"‬ ‫~~ הכ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~י~הוא‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫כ~האמ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫כ~ה‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫יכי‬ ‫~א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ע~‬ ‫כת‬ ‫~~ו~ז~ל~‬ ‫~אמ~ וע~~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ואם ה~ ~"ו‬ ‫ש יכולתבי~ינו לתקן כל שאר ספירות‬ ‫זהי‬ ‫הפ~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫כ~~‬ ‫בהא ~~‬ ‫ה~‬ ‫נ~~‬ ‫הכ~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~ האמונה~בט~וןמתא~דים‬ ‫~ה מ~ן~רי~~~ן האמו‬ ‫ש~נה~והבט~וןכי‬ ‫בש~ נ~עים מהכתר~ישיש לו א~ה בי~ו‬ ‫י כל ה~~ות‬ ‫זב~ז~יינוכ‬ ‫~~יך~‬ ‫בי~ו‬ ‫המלכות בכל הט' ס~~~ות‬ ‫~ת~~מי הבט~~א~ה ~~‬ ‫ש~~ם ח"ו‬ ‫ספ~תולכלצ~יו‬ ‫לתק~‬ ‫וה~ ~~‬ ‫ה~‬ ‫הכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫שאי~‬ ‫~~~‬ ‫בכ~‬


‫~~ו‬

‫~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~‬ ‫~~~‬ ‫~ו‬ ‫~~~ק‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫יי~ו~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫~ ~~~~ו~ מ~יל~‬ ‫ו~~~ ~~ו~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬

‫ל~~‬ ‫ו~~~~ינ'י~~~~~~~~~~צ~י‬ ‫~ו‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~הי~~ה~~~~~~יוצ~י~~~~~~ו~~ו‬ ‫~~~כוו‬ ‫~~~~~~~י~~~ ~~לי~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~כיו'~ו~~~ יצ~~~~~~~~ל ~ ~י~ז~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫'ו~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ל~~נ~~~ו~~לי~~‬ ‫~י~~ו‬ ‫~~~~~וס‬ ‫~~~כ~~ות~~~~ו~י~~זמ~‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ו ~~ג‬ ‫ולזה‬ ‫~~~~~~‬ ‫י‬ ‫~כל‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~~~ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~לו ~י' ל~ו‬ ‫~י'~נ~~ ל~ו ~~ל‬ ‫~~~~י‬ ‫~~~ו~ ל~ז~~~ ג‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~י ~~‬ ‫~~~ ~~~ כלו~ ~י'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~ו~ ~ו~ו~ ל~ו~כ~‬ ‫ו~י' ~ל ~~~~‬ ‫~~~ו~ ~נ~~~‬ ‫~‬ ‫ל~~ ~~~ ~~~ז~‬ ‫~~‬ ‫כ ~~~~ו‬ ‫~~י~נו ~~~~ו‬ ‫~~ל ~~~ו‬ ‫ל~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ה~~י~י~נו ~לא‬ ‫~~~י~~ו‬ ‫ל~ו הו~‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ו י~ו~~ו~~~~~ו~~~תמצ~י~‬ ‫ל~‬ ‫~ומ~יםעל ~ז~ לכ~ו~~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫הי~‬ ‫ל~‬ ‫ש~~ הי~ ~~ו‬ ‫~~'‬ ‫ו~‬ ‫~~~~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~~לינ'ומצ~~י~םההו~ג~~ ~צו~~י~נ~ו ול~ ש~א~~י‬ ‫~~~~~~ו~‬ ‫ו‬ ‫~ ~~~נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~כ~‬ ‫א~~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~~~~~ ~‬ ‫~~י~ו‬ ‫תל~~א~ ~~~~ם ~~‬ ‫לאש~~ צ~כיני~כ‬ ‫ה‬ ‫~מ‬ ‫ןכ‬ ‫~~ו‬ ‫~ל‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~ל~‬ ‫~~~~ ~~~~נ~ה ב~~טות‬ ‫~~כ~~~א ס~~צ~יכין‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~יל~נוו~אתה~ם ל~~נ~ג~ם ~ם~א‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫ה~~‬ ‫~~וכו~~~~~‬ ‫ב~~הכ~"לאו~הי'לנ‬ ‫~~ול~ב‬ ‫א‬ ‫~~וכו ~~~~של‬ ‫די~~ב~~ה‬ ‫~~~‬ ‫י ~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~כינו ~י' ד~‬ ‫ל~י ~סינ‬ ‫~~את ~~‬ ‫ל~ ~מ~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫לנו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~ נת~‬ ‫~~~~~ ל~ ~לא‬ ‫א~~ן~~שוה~י~ ~"~ ~ א~לו~א‬ ‫~תיק~י ה~~תי‬ ‫~פלע~להמפ~ס~ו ל~~~‬ ‫א~א~~~‬ ‫דא~י~וזוה~~ ~~י~ד~ ~"~ ש~אנול~~~ז‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫זיו~ מ~‬ ‫~מה ~~~~~ מנ~םה~‬ ‫~~~~ ~ת~~י ~~~ ש~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~מו~ינו~~~ א~~‬ ‫יו‬ ‫לא‬ ‫~~‬ ‫בשמי ~ו‬ ‫הזה‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל~ ~~~~ ~~ל ג~ ~~‬ ‫ד~ מת~נ~ג~~א~נואז~ל~עוה~ז ~~יל‬ ‫~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫יג‬ ‫י ~ מ~~ו~~ ~"ו~ע~~‬ ‫לנ~מותי~לו‬ ‫~~ש~ין~‬ ‫~~וא~ ~ ~~ ~ב~~‬ ‫~ת~ מ~~ חס~‬

‫כא~~‬

‫א~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ו~~~~~ ~~~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ני ~י~ו‬

‫~~ו‬ ‫~~~נ~ ~~ני‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~~~~ ~' ~י' י~~‬ ‫~~~י‬ ‫~~‬ ‫נ~‬ ‫~~~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וי‬ ‫י~‬ ‫ו~ ~~~~ם~~~~ו ויב~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~תו ~~~~ו~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ם‬ ‫~ל‬ ‫~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~ם‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫י ~ל ש~ כמו ~'~~~~~וו~~ה~~~ת‬ ‫י~‬

‫~~~‬

‫~"~ מ~‬

‫~~~~~‬ ‫ו~~~~~ ~ו~~‬ ‫י~‬ ‫וו‬ ‫ה~בו~~~' ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~י~~י~~~ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י~‬ ‫ת~‬ ‫~ית ~~‬ ‫ת‬ ‫~~~~~~~~~~~~מ~~~יהא~י~~ל ~~ל ~~וה‬ ‫~~~~~~~~ו~נ~ת ~י‬ ‫~~~ הנ~נו~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~םז~עו~ה ~יא מאי~ה ~ו ~~~יו‬ ‫כ~‬ ‫יבע~~מצהו~ה~~~ מ~~~~רמ~~נ~םי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫הכ~וב‬ ‫ל‬ ‫~דם ת~~ר~~יוו~ן‬ ‫~‬ ‫א~ל אם ~ נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫זה ~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫זליות~~היינו ה~~ה ~~~~י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫וי~~ו‬ ‫~כ~ת‬ ‫~~המ~י~ה וזה‬ ‫כ~~ש‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ז~~בלי ~~~~‬ ‫~ת‬ ‫ז‬ ‫מן‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מצוי'‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~נ~ו~ ג~~~~~‬ ‫ליב~ה נ~~י' הו~~ה~ומ~~ה ב~תי ל~~יש~~י~‬ ‫מת~ במ~~‬ ‫ת~וג~ות‬ ‫~~~ ד~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~ז~לוז~~ ~~~~~ם ~~ו‬ ‫הוב~ הכ~וב‬ ‫ולז‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫בש~~ו~~ינו ~~םל~~ו~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הוא‬ ‫כל‬ ‫~~‬ ‫מ~~‬ ‫מ~~~~‬ ‫~ת~א~ז~‬ ‫~ל~~ת~~ובהת~ת~~די~הת~ו~א‬ ‫~‬ ‫ב~ניו‬ ‫ל~ה‬ ‫י~‬ ‫~~~‬ ‫~א~ר‬ ‫~ל‬ ‫~כ~~ו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~י~‬ ‫~ז~~ב‬ ‫י‬ ‫י~‬ ‫~כל ~מי~‬ ‫מ~~ת‬ ‫ו‬ ‫י~~לאי~וע‬ ‫ו~בי~ור‬ ‫ה~~ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫המ~~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י א~~ה~יגו~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ו~~ו~ה ~ליש~ל מ~ה~"~י~א~~הזות~~נ~י~~~~יצ~~ים ~י~‬ ‫יו~‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫~מ~לם~ל‬ ‫י~‬ ‫זו‬ ‫ד‬ ‫נ~‬ ‫הםב‬ ‫ה~ב‬ ‫הו‬ ‫ו~‬ ‫~כ~ש~אל ~ו~~ים ~‬ ‫ם‬ ‫א~‬ ‫~ה ו~~~ה‬ ‫~א~יום‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~בך יש~ל העו~~ים וזו~ים בהם מ~~בת ~~ול‬ ‫וג~לות ו~י"זיש‬ ‫ב~‬ ‫מגאו‬ ‫~~ק י~ולין בני~ל‬ ‫להם אחיזה לינק מהתו~ה והמ~ה ו~~בן‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫להנצל מ~~ול זה ~~ ב~~ת~ו~שאין לה~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫וכ~~ש‬ ‫ש~‬ ‫~יהו א~פ~תמס"או~ל~~יןמ~~ב~ין‬ ‫פ' ת~מה עייל‬ ‫~נ~ילנו ד' מ~~‬ ‫~ה~‬ ‫~ה"טא~ו כ~ בשבשתבת~ ל~~ו‬ ‫אל~י~‬ ‫למ~‬ ‫~~‬ ‫י ~בת מסב‬ ‫וב~~מןת~ללי~ ו~~~‬ ‫ל~‬

‫~א~‬

‫~~ ~~~ו~יי~‬

‫~~‬

‫לז~ ו~~~ ב~~הב~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫שאז הוא ~ת י~תר אנו‬ ‫אל~ים ברוב‬ ‫ענינובאמת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ות‬ ‫~ו‬ ‫~לאי~ול במח~ב‬ ‫~ינו ח~ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫פיגול‬ ‫כי~אזאין להחיצונים‬ ‫כנ"ל‬ ‫ח~ד‬ ‫י~‬ ‫אח~ה‬ ‫וכ~~ש ~ל~ודי האריז~~ל בסוד‬ ‫~די חלפין‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ר~~וו~ד~לי'~גלילי' ל~~לא לכל‬ ‫וז~ו ביאור ~ר~‬ ‫"ל ברכו‬ ‫יצח~ה~רשיההנ~‬ ‫ב~איר‬ ‫י ~ו~ה‬ ‫פניו שלאדם‬ ‫ר פ~יו ו~~~ו~שבת~‬ ‫לי~פ~~ו~פ~יוכ‬ ‫מ~ו~‬ ‫~‬ ‫בת‬ ‫~~~‬ ‫~ ~~או‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫י~ב~ול ל~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫כה~‬ ‫לדחות מח~בת פיגול של גיאות‬ ‫ש~~~"ז א"א‬ ‫ג~‬ ‫תורההו‬ ‫~בודה ~‬ ‫צל‬ ‫~ כמ‬ ‫נכ‬ ‫מת~~להב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫י בחול יש ~ליטה ואחיזהלהחיצונים‬ ‫בפ~~~מדיוםשהמ~~י~מכצא ד~היאמוצראפניבו~~~ר~‬ ‫~לה~ובד‬ ‫~"כב~וד ח~"ת תאי"ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫פניו כנ"ל‬ ‫~ ש~ונו‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א~' לבדו‬ ‫ב~תי לד‬ ‫א‬ ‫י~בשב"ת ש~וא מסוגל מי‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫הוא ב‬ ‫ני~קמלורלדאוג המחשב~~גדול ו~אור ~ניו מא��ריםבנ~ו~י דאנ~ין ברבי‬ ‫סגיא ו‬ ‫וזה‬ ‫קודם ~~לת‬ ‫ויס~ו ~ר~ידים‬ ‫אר~גימ' ר~ם כמ~ש ויבוא~‬ ‫'~~~‬ ‫י~הימ‬ ‫וו‬ ‫הת‬ ‫~מלק ~ה‬ ‫~ברסיניכי ברפיהד~ינם‬ ‫~ה ה~ ה~לחמה נגדוש~י'מלחמ~ בי~אל גאותקודם קבלת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫~י~ת~‬ ‫נהלזרו~ ~ל סיני שהוא התור~‬ ‫~~ו~נין‬ ‫שלו ו~"כ נ‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫התו~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫הה~ים וע~י‬ ‫~ל נמו~ מכ~‬ ‫כאשר הא~ כדי‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫יפ~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫שהוא‬ ‫נ~~ו מ~~ידים‬ ‫התגב~ו ~ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫ש~‬ ‫ק‬ ‫~~ל‬ ‫~~ימו ו~בלו ~~פו~‬ ‫הגיאות באו לבחי' ~נוה של ~חי'סיניו~י‬ ‫ש~‬ ‫ה~יד אלו נתן ~ו השבתהל ת~‬ ‫~ה שלא לשם גיאותוזהו‬ ‫י'ל~~ג"~ ד~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ל~ לה~בר ~ל~לי~ות‬ ‫תורה לשמה בלא תערובת גיאות‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ש~הרסינ~~‬ ‫כטעם ובבח~מא~רפניו של א‬ ‫~מ~~ם ב בת גם אם לא ה~ קרב~ל~י‬ ‫כ~'‬ ‫~‬ ‫א~תכמהו~~ה‬ ‫~פולה ומ~ופלת‬ ‫ולא~ום ~לי~ו בה~ד~מהשא~ת~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫~אר‬ ‫לא ~יט בי~ב ראה ~מל ב~אל א~יו‬ ‫~~‬ ‫ו~~ת ~~‬ ‫~‬ ‫ה~~‬ ‫א~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬


‫~ ת מלך בו‬ ‫יהונתן וי~~ית‬ ‫מש~חאמי~~א~יני~ון‬ ‫לתרג‬ ‫~~ר ר"ו‬ ‫ש לוצ~ר גדול ~ליותרכי~~‬ ‫י~‬ ‫ש~‬ ‫אום~הוא ~ואה א~םמל‬ ‫לפניו ונותןויו~‬ ‫~ים ~~רו הוא‬ ‫ומק~ל צ~רו‬ ‫כמה ~‬ ‫~~‬ ‫רדה~"ה~יום ש~~‬ ‫ו~‬ ‫ט‬ ‫ר~הגדול~ל ~בי~ו~~ו~~~ו‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫שות‬ ‫~~~‬ ‫והוד~‬ ‫ז~‬ ‫דרש~י לילה ~~ולא ת~וג ~א~ה הנ~~ נ~~וי‬ ‫אש~חה ו~ת~~ףרו~י~לה~~ז~י ~ינינ~~~תי~ז~~~ ~~~די‬ ‫~ינוו~~~‬ ‫הי‬ ‫~~~י~~‬ ‫~~~~~ד בי~‬ ‫הי~ינ‬ ‫צרתי ~~אני ~ו~ל‬ ‫~וו~ ה' ול~וא ~‬ ‫ם אם ~ו~ שליאי~~ו ש~מרו ה~~ינ~‬ ‫~ה‬ ‫~יינו ג‬ ‫ה~דושה‬ ‫ידי‬ ‫צה~‬ ‫ם ג~ול~םש~ינםהי~ו~י~ל~לי~ןכ~ו שא~~ו‬ ‫~י~ה נג~ה‬ ‫~את~~י~לו‬ ‫כלל עד מניחי~ הנ~ם נפ~י ה~טנים~‬ ‫ולא ~~וג~~ל~ואינם‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א~יםואהמי' ~כא~נר~~~~~ ~צ~י מ~מד~אנ~‬ ‫~נלות~יךאזכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫ז~~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫כ~ת~~ו~"רבי~ורים~אי‬ ‫~~~לה‬ ‫רת‬ ‫~~‬ ‫א~‬ ‫~~~תמ‬ ‫~ת‬ ‫ו~א~‬ ‫~ו~ני' ו~וא הול~ת‬ ‫ה~‬ ‫ם~ו~טו~‬ ‫י~‬ ‫מאין ה~וגות עלצ~~הו~ג~ו~ו‬ ‫לדוך ומ~לןלפלן‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫חה‬ ‫ר~‬ ‫יילל‬ ‫נמ‬ ‫~ו~י ~~נו‬ ‫י~‬ ‫~מ~~‬ ‫נ~‬ ‫ו~ה~הם גדול~ם מהי~ורי~~לי ~דש‬ ‫~‬ ‫נה‬ ‫השהל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫~ס‬ ‫ל~ הצ~ר לי ~מה שהנני ~צ~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל~יני‬ ‫השכינהותת~ט~ רו~י ~מ‬ ‫ין~~ישלי יו~ר שות~~ל ש~‬ ‫קג~וידמ‬ ‫שו‬ ‫~גו~להיג‬ ‫~~‬ ‫יצ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫י~ הי~ו~‬ ‫~~ל‬ ‫~לי ו~ו~אלבוי~ו~ת~~~ א~~ת~~~ו~ות~י~י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫מל~ון ~~י~ז~ הד~ר~י~~ל מ~לי את היסורים נ~~~~י ולא‬ ‫ו~~ת~~‬ ‫י~‬ ‫נמ‬ ‫אד~ר ~~ודמ~~‬ ‫אס‬ ‫ןהי‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫~ו~ים ו~~~ר~לי שו~ די~~כעיןשהי‬ ‫י‬ ‫י~הרכו'א~לא~צ~~‬ ‫וזהו שא~ר‬ ‫~כינה הםגדולים הר~ה יותר מצ~רי‬ ‫ולאראה ~~ל ה~י~‬ ‫און ~הםהי~ורים כמ"ש‬ ‫ה' ~ל‬ ‫~~‬ ‫ל~‬ ‫כנ"~‬ ‫~אניהו~‬ ‫ש~זמן הגלות ה‬ ‫היינו‬ ‫יש~ראל מלא בי~~‬ ‫אן‬ ‫ו‬ ‫אי‬ ‫~~קד~ואג~ם דאגתהצור~ותיהן י~ור~‬ ‫~~‬ ‫ן ניכרואין ~כ‬ ‫~~~יומה‬ ‫אם‬ ‫ני~‬ ‫~והאוגן~אי‬ ‫הסוריה~‬ ‫וי‬ ‫עמ~ כיה' א~יו ~מנו~א~ מ~ש~ים ת~יד בהצ~רשל ה~כי~‬ ‫עמהם ~לות ~ה‬ ‫~~ה~וי~~ית מלכא משי~א מי~~אביניהוןשהו~‬ ‫~ט~ם~‬ ‫ש~~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~ ~הו שאמר המגיד על ~~תכמה~נ~~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~טעוי~"ה~כא~יונל~המו~מיכשויפ~לת ~~ום עלינו~י‬ ‫מ~‬ ‫שס~לוישראל צ~ר הג~תוכה‬

‫ש~‬ ‫כנ"ל~ מהמ‬ ‫כינה הקדושה ~ו~לת‬ ‫~ער ~פול ומכו~ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~מקו~‬ ‫ע~רה~~~ת‬ ‫ו טו~ה כפ~ה‬ ‫הנה נ~שה לנ‬ ‫שה~‬ ‫במה כנ"~‬ ‫~~‬ ‫~כ~ ~או ~נ~‬ ‫ם~~"השהיא ה~~ינה הקדושה כנ~ל‬ ‫ג~‬ ‫~כא~ו~יעה לה~לו‬ ‫חב~אוו~‬ ‫~ללשמצ‬ ‫ו~ו כפול~ככא‬ ‫~‬ ‫ופ‬ ‫טו~~ים אנורואין~~רהעוד כ~כ‬ ‫~‬ ‫וכא~‬ ‫~‬ ‫~ ל~ר מה שאנו א~רים ט~ה כ~לה~~ו~לת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~תה בה~קדם מה~~~י‬ ‫נחמו נ~ו~מיי~~ א~כם ו~' כ~‬ ‫~~~מיד ה' ~לים ככל ל~ ו~נה צ~כין‬ ‫ח"ו חטא~‬ ‫הי~כ‬ ‫י~‬ ‫~~~ה שהוא ~לה~מל‬ ‫ם~ואב~ ~ד~‬ ‫~~‬ ‫ה~~לי~~‬ ‫ל~‬ ‫~א~‬ ‫~י"‬ ‫~~‬ ‫על‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~פי‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~די~ ~‬ ‫~כ~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫ב~~‬


‫~‬

‫~‬

‫והכל במש~טוהי~כן לומר ש~~ו יענוש ה~ב~ה כפליםמה~אוי' וב~"ר‬ ‫~ט~ובכ~לים דכתיב ~טא ~טאה‬ ‫זהדאיתא במד~ר‬ ‫~ראה‬ ‫מידה~כ~לים וגו' ומתנ~מיםב~פלים‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫כי‬ ‫~~לי ש ~‬ ‫םה~‬ ‫~כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~יי~שויש להסביר‬ ‫נ~ו ~מוע~י י~מר~לקי‬ ‫שה‬ ‫מת‬ ‫ניה~ל~א"~הי‬ ‫~~ת‬ ‫ז‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~ות‬ ‫~‬ ‫ל~ה‬ ‫והי' לה‬ ‫~ת~א~ת שה~~ה‬ ‫ה‬ ‫אתביתו‬ ‫ק‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~ולה‬ ‫ד~םי~~ ו~צור ולנטועו~'ה~ן‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫~~‬ ‫ימ‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י היום וע~ר מ~~~~ ~ל הבן‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫וא~בית בהר~בה ובכ כ~ויו‬ ‫~ם ונתנוהו‬ ‫~רוי‬ ‫שמ‬ ‫~~ו‬ ‫ו~~וגנב כל א~ר בה ו~~ז~ורוה‬ ‫~תח‬ ‫חנותו של ~ביר‬ ‫~~~ה ה~ם‬ ‫יא‬ ‫וב‬ ‫במש~ט ל~ני המ~~ט‬ ‫~‬ ‫בל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~מ~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫לאמ~י‬ ‫~ה~ס~‬ ‫במ~ב ל~ני‬ ‫~עןהמו~~~~~נה כי~נה‬ ‫כ~‬ ‫א~בליהל‬ ‫ינו~ בנה ~~ביהתשו~~ הנה ~~~רהי‬ ‫מש‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ה~~‬ ‫ב~ב וב~ו~ר כל‬ ‫בכל ה~~~ים‬ ‫~וא המ~סהינ~והוא‬ ‫וה~‬ ‫~‬ ‫~הו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫~ל‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫שמע‬ ‫~~אוי‬ ‫העוס~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ג‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ושו~~ כי‬ ‫ל~ו~ בכפלי כי‬ ‫ג~‬ ‫ה~ מת~תה מ~מת ד~קו או מ~מת תאות ממון‬ ‫כי יגנוב הנ‬ ‫א~‬ ‫להתע~‬ ‫בעולם עובר‬ ‫~~‬ ‫~םא' בלילה אחת והת~~ה ביצרו ר"ללהחליף ~ולם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫שיעלה לושלא‬ ‫ואם ית~~והו הוא סבור ו~~יבל ע~ז בש~יל ההוה‬ ‫~י~ע ~ם‬ ‫מליל‬ ‫א"‬ ‫יתפסוהוולא י~עלשום אדם ~זה מ~א~כ הלא הו‬ ‫~‬ ‫וס‬ ‫ב~ לועליו אם ~נה לי~ת~‬ ‫חטאו וית~~יהו לא לבדו ל~צמו הו~ע הלא‬ ‫לא ל~ו ל~ד הוא מסתכ~‬ ‫ןכי גם אמו הז~נה הוא‬ ‫~ם י~טא‬ ‫בסכנו‬ ‫רעב לעת ז~נ~ה ~זה ה~לו ל~שוב‬ ‫האש~שתסבול‬ ‫מכני~של האם הז~נה ~תרו~כ~ל ל~ות יאסרו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~ת~‬ ‫אי~תוכל ל~אות כ‬ ‫ת~יקי~והוא לא‬ ‫ב~הא~אשרי~צא‬ ‫עו‬ ‫צות‬ ‫~‬ ‫~ב~ב~י ~~ל ואיככה‬ ‫א~אב‬ ‫ב~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫בכ~ליםו~~~לא מובן‬ ‫~‬ ‫ומ‬ ‫עכ‬ ‫שוכא~נ‬ ‫~יח עלוזשהו~ט~שבשיללב~זתה~י~‬ ‫עו~םהז~נה להוציאולח~שי ה‬ ‫שה‬ ‫ה~~ט עלהא‬ ‫~חמי‬ ‫ה~וב' רחמיםא' האם וה~' עםבנהוהנמ~למובןכי הלאי~ל‬ ‫~' ח~~ים‬ ‫~~דושה ובז~ן שאנו מצ~~ין שכינ' מה‬ ‫~ים ~נה השכינהעה‬ ‫~ך ~~לןל~לן א' על שהכנ~נ~ אומר~‬ ‫~י~~ע~‬ ‫ש~‬ ‫קלנו~אשי ~ל‬ ‫ש והב' על שלא חסנו על צערבסכנ~‬ ‫~~ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫את נ~תי~ו‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ותיל~ לד~‬ ‫~מ~‬ ‫בניה נתונים‬ ‫~כינה ה~דו~ה‬ ‫הוא נתונה‬ ‫הם‬ ‫כ~א~כי לקתה ה~בצב~כ~~לי‬ ‫~~ שאה"כ‬ ‫~א‬ ‫שת‬ ‫בב~תא האב~ביי‬ ‫י"~הא במלקיותא ~ה‬ ‫~‬ ‫מ~‬ ‫במהשלא חסועל‬ ‫שחטאוי~אלבכ~לים‬ ‫ככל~טאותיה‬ ‫ה~~~צער השכינ' הקד~~ ועה"י‬ ‫כ~לקתה בכפליםכנ"ל‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫א~~סו על‬ ‫~שמתם ובמ וית‬ ‫~~ם מתנחמים ~חמה ב~לים להם‬ ‫~כ~יו~ם ~~ו~ש~~י~~ שא~‬ ‫ה~כ~כ ~בה כפול'~כופלותלהל‬ ‫~"כ‬ ‫על א~ת‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כר‬ ‫לנו‬ ‫~שכ~'‬ ‫~~‬ ‫~ג‬ ‫כה‬ ‫בכפלים הן‬ ‫הן‬ ‫הטו~‬ ‫~~ב~ה ~‬ ‫~~מי~ ~~‬ ‫~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~י~~~~~~~~~י~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫כ~ולה‬ ‫~~וצי~נו‬ ‫ובנה ~ו‬ ‫~~~י~ה‬ ‫וכ~‬ ‫~צהרי~~מסכו~'ים א~~‬ ‫~~ינו‬ ‫נו‬ ‫לכ~‬ ‫~~~ ~לכ‬ ‫צריכין ~מ‬ ‫~~ונ~~~ו‬ ‫יל‬ ‫ל~~‬ ‫וופ‬ ‫ומ‬ ‫לכ~‬ ‫~אם נימא‬ ‫~אי ~ל ובנה לנו להב~~ב~~~ה‬ ‫לא‬ ‫לכ~~~וש ב~ל ~~ט‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~חשיב ה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫וי~ל‬ ‫~~נ~ן‬ ‫ב~'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י ~ם ~~ו‬ ‫זצ~לאלו~~ א‬ ‫~פ מ~לל~ן‬ ‫~"‬ ‫ל~מ~~‬ ‫~‬ ‫בהמבל~‬ ‫ו~~~יו~‬ ‫ה~‬ ‫~~~ו~~ל~ נ~~ו~ ו‬ ‫ך~~ש~הכה‬ ‫א'‬ ‫למ~~ט‬ ‫ש~~‬ ‫לענ‬ ‫~~ות או~ו‬ ‫והב~ו‬ ‫ש~~‬ ‫ו~~הא~~~~ מ~~ ו~~ו~~ ~י~הכ~~~~ו~~ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה~ולם ~לא‬ ‫~מלך‬ ‫י~ן‬ ‫~~‬ ‫ד~ך~~~ו‬ ‫מ~‬ ‫~~‬ ‫~רו‬ ‫סי~ר לו‬ ‫~ו‬ ‫ה~‬ ‫~ו‬ ‫ל~ מ~ול~ ~~~~‬ ‫ו~ו~~~ר‬ ‫~~~~~~א~‬ ‫זאתשי~ ~מד~~‬ ‫נ~‬ ‫מ~מ‬ ‫~ו~ו ול~~~~~ו ~~ל ~‬ ‫דל‬ ‫ו מ~נ~~ כב~~ ה~ר~ ~~~‬ ‫י‬ ‫~ ~ה~לו~ו לעי~‬ ‫מ~~ה המלוכ~‬ ‫ל~גה ו‬ ‫צם‬ ‫~מל~ העול‬ ‫~לד‬ ‫~נ~~ה‬ ‫למו~‬ ‫ו~~"כ ~~~ילו‬ ‫רו~‬ ‫~מ‬ ‫~כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~ד ~נ~~ה ~נה‬ ‫ומ~~לא ~כל מה ~ה~~~מו‬ ‫יו~~ו~ג~~~ו‬ ‫ממדרגה ל~רגה רלאמה‬ ‫והביןיו~ר כבוד‬ ‫~דרך‬ ‫ל~‬ ‫ו~ל~‬ ‫ו~~יה‬ ‫ג~לו‬ ‫~ו~ ב~~~ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~זו~~ו מ~ודה~נ~גהדגו~~ ג~ול‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫המל‬ ‫ה~~‬ ‫ו~הש~ביהו'א~ו~‬ ‫~שה~ ד~ר ~~כזה וכלימי~יי‬ ‫ו כלימ‬ ‫~~כ~לו' ~ו~~מ~~‬ ‫שטו~‬ ‫ל‬ ‫ו~‬ ‫~~ר ~ל צ~רו יו~ ~לאו ל~~ ל~~ו~ ~טו~ כזה ל~וד נ~~ הוג~~~‬ ‫~ל‬ ‫~ה ~ה ~אה"כאלאי~ אל‬ ‫הוא~"י‬ ‫ב~‬ ‫~םהו‬ ‫י~‬ ‫נו‬ ‫א~~‬ ‫~ם~~ונ‬ ‫~דו~‬ ‫~ם ~~ל ~ה~א רחמני~םמוג‬ ‫איד~ם ~יש~~נל~מ~ ה~~ מ~ ~ליו‬ ‫ו~זכרו ~כל ב~~ ~ה~~~~‬ ‫~דול~ו ש~י~ז רואה בכל‬ ‫ג~ו~~‬ ‫~~~‬ ‫ק~‬ ‫ה~‬ ‫~ו~ז~מ‬ ‫~כבודב"ה‬ ‫כ"ד ובזה ~ד‬ ‫ד‬ ‫מהר~‬ ‫~וש‬ ‫~~‬ ‫~ה~ל‬ ‫צ~ער~ג~ו~ ה‬ ‫מ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~ינו‬ ‫~~ה‬ ‫ובב~~א~ ל~ר~~י ז~ל‬ ‫~היכל‬ ‫ס~‬ ‫ור‬ ‫ה~‬ ‫~~~~~ט ~ו~ ואנינ~‬ ‫~ל~~‬ ‫ל~~‬ ‫פ~ש בזה‬ ‫כוונו~ למד~ה~דיל~~‬ ‫~~י ל‬ ‫ע~"~ל~~‬ ‫~מסורה‬ ‫ול~~לוב~~ ~דרג~אל~י הרוחו~ל~ל בש~ה~~שא~~יח~א~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~ל ה~דהו~יינו‬ ‫~מ~א~ן‬ ‫ו‬ ‫ים‬ ‫~ה ר~ע"ה~~רא‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ק~~‬ ‫~~~דשיח~הא~וחח~וו~~י‬ ‫א~ע‬ ‫~ מ~רהו~~י ב~ו~ג‬ ‫אח‬ ‫~~ י~~שוה~~י ח"ו‬ ‫~~ לא~‬ ‫אובגיהנם רק שיגדי~ו‬ ‫בד~ ~~ת ראש ~היה~~הע~ש שלוש~י"ז‬ ‫בכ~~ו של ממההקב~ה‬ ‫~"ז ~כל יום‬ ‫י~חרט‬ ‫~~~~~~ר איך‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫וי~~ ~הו ויב~ ה~סורה האיש י~טא‬ ‫א~ה‬ ‫ל~‬ ‫שו‬ ‫איש~ל ה~~בד~ה~~היה~ י~~‬ ‫אח~‬ ‫ו‬ ‫~ות לכל‬ ‫ר~‬ ‫יר‬ ‫אל~י~ה‬ ‫~~‬ ‫~ה~‬ ‫ב~‬ ‫ו~~~~קב~ה‬ ‫ו~א ~~שאחר ו~ה‬ ‫ה‬ ‫לל ~במ~ר הג~תי ~~י שכלחמ‬ ‫ה‬ ‫~א~~א~י ~‬ ‫~ה~הנני ~~‬ ‫~~ל א"ע‬ ‫ש~ות‬ ‫~~ה~ימבין‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~ ~ ~ד ממ~ה ~ב~ה ~ו ~כ~ יו~ א~~~י~~~ריה‬ ‫~ ~ט~~‬ ‫בי~~ ה~~ ~~ שא~ על‬ ‫מ~‬


‫עלינושאנומס~יםח~~ו‬ ‫כ~ה~~ה~~ולה‬ ‫~ל‬ ‫ש~‬ ‫~~~לופל‬ ‫~ג~~‬ ‫כלה~~"~‬ ‫ונ‬ ‫~לינו~~~ ~רטי הד~רים ה‬ ‫יה~או~נו ~כל ו~כל שעהש~~‬ ‫~כ~‬ ‫למ~גה ש~נה לנו אעת~~ית ה~~י~ה פע~‬ ‫~בוה‬ ‫למד~ה‬ ‫עד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ולהשיגש~אמ~‬ ‫~~~יכולנכנסל~~ינו‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ושכנ~י‬ ‫בה ו~ לי‬ ‫~~~לת גדו~ת~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ד~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ב~~ים ~ודם‬ ‫העונש ~ל‬ ‫~וממו~ו וזה‬ ‫ה~ור~‬ ‫של‬ ‫~~ל כל עונו~~ו ו‬ ‫~ונשיס~ים ~י~נם‬ ‫נ~‬ ‫חאטא~‬ ‫ו~זההי'‬ ‫מכפ~‬ ‫ו~‬ ‫מ"‬ ‫~ל~רחהי~כן~דורהח‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו~ל‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫אמר~י‬ ‫~~~"~‬ ‫~‬ ‫דו‬ ‫~~‬ ‫ימכ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫עדה כולם ~דו~יםיע~ו‬ ‫ללוה‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫דע ד~ וכמ~ש ~~ כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~הי'‬ ‫ג~כ~ל~שב"יש~‬ ‫~~ו~ ~מדומה ח~וא~לל~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ט‬ ‫מו~~שי~לו כלאו~א ~ד~ה אחר מ~~ה‬ ‫שהי' מ~~ו~~ים‬ ‫~‬ ‫~~י~זלה‬ ‫יותר‬ ‫'יאו~ ולה~~ם~~א~ו~~ר~ם~כל יו~רוזהוהענין‬ ‫ני‬ ‫יה‬ ‫כ~‬ ‫יש~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~דושיעם~ו~~וכםד' ומדוע שאמ~‬ ‫ל העדה‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫למ~ ולאה~ן ר~ כ‬ ‫אים לעי~~נו לכם ת~נשא~‬ ‫ו~‬ ‫ר~‬ ‫י כ~י ~אנוכו‬ ‫על קהל ~ והיינו כ‬ ‫וה‬ ‫ר~‬ ‫~~ו‬ ‫ו‬ ‫~ל ~~ר אנ~י יע~ כל ~עדה‬ ‫~ ~מ~~‬ ‫~כינה י‬ ‫איה~‬ ‫כיד' ו~ע~כ כו~~~~ו~‬ ‫~נש ל~ם ~בודאיהי'~תוכ~‬ ‫~הלדו~~~ל‬ ‫יו‬ ‫~~‬ ‫אדול‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כר~‬ ‫ות‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~ת~ח~טו ~‬ ‫דהו~ח~~~א‬ ‫אימ~‬ ‫נשא~ ה~~י א~כם~די ש~י~זיהי' ל~~~ם‬ ‫נ~~~‬ ‫היינו‬ ‫ויו~ר וע~כו~גדי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫י ~מ~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~מד~הג~ו~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~~~ר ל~~~ ~קר~כ~ ~~~~ כ~~ ~קנ~ם ~צמכםע~‬ ‫יו~ר~ד‬ ‫ינו ה~נשאו~‬ ‫ו~~~ה ~וכלו‬ ‫גם ~‬ ‫~צה‬ ‫ה~~נ~אות‬ ‫ו~ל~~~לות לי~~ ~~~~יםוההננשציר~ךו~לנו וזה כד~ש~י~~‬ ‫~ו‬ ‫נעז~כה גם ה~אנ~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫א~כם ~דת יש~ל ~והג~יה‬ ‫מש~ ~מ~~ מכםכי ה~דילאל~י‬ ‫אליו‬ ‫א~~ם למ~לה מ~ל הי~א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫לכםש~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הי'~~יכלדהי~~י~ א‬ ‫~ה‬ ‫~~ר~‬ ‫ש~‬ ‫נז‬ ‫' לכםכמ~~ר‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י"~ ~ותר ל~ אנ~~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ם‬ ‫~כ‬ ‫~ ~~וכ‬ ‫וש~‬ ‫~ק~~ה‬ ‫~~לות שנ~~ כנ~~ל‬ ‫ד~‬ ‫יו~‬ ‫ש~ס ~~ו~ה ה' יות~‬ ‫א~י דכא~סו~‬ ‫~~‬ ‫~ו‬ ‫~א ו~~~ו רז"ל~~‬ ‫ו~~שת~‬ ‫א~~~וונ~הא‬ ‫ני‬ ‫י‬ ‫~~ג~י~ ע~מיכ~~ו~רהלא אם~~ לכםעע‬ ‫~ שכל ה~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ל~לש~ו~‬ ‫ל‬ ‫הזה ו~ם זה ~ועיל לש~ור‬ ‫גם ע~י‬

‫ל~לאשאין ~~כ~‬ ‫נ~‬ ‫םאו~ אל~י ל~ זה ממי‬ ‫א~ ל~~כל~~~ ע~ך ש~ה~~~‬ ‫~‬ ‫מה~או‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ר~כ~‬ ‫יק‬ ‫ב‬ ‫~ר‬ ‫את‬ ‫וזה‬ ‫י~~רג~ול‬ ‫~ן‬ ‫~‬ ‫ש~אותש~יי~לא ויוד~‬ ‫נ~‬ ‫מז‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ש~ב~חי~א~‬ ‫עו~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ה~‬ ‫~~לת‬ ‫~וא~ ה~דו~ מחמת‬ ‫א~‬ ‫שאין ~~‬ ‫ל~ ~ מקימיבמח~תכ~‬ ‫נקמו~~~יאת~~ש והקתד~וושמתמיונת~יוומ~מרי~~ו~זהי~‬ ‫~~‬ ‫~ש~ות א~יוןלהושי~יעם~י~יםהיינו ה~~ל חו~‬ ‫מא~~‬ ‫~א שהוא עני ד~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫בד~‬ ‫~ב~‬ ‫~בנ~~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫~~‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~ם‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫~דו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~‬ ‫אביון‬ ‫מקימי‬ ‫ה~~‬ ‫~הושי~י‬ ‫א~ עם~~~ים~ש~‬ ‫ח~וטי א~~יותכא' ה~י~ל~ישם ~ב ~ע~~~י~~‬ ‫~דל~י~םאל‬ ‫~ ג~ ומ~ביי~ ~ א~ ~ ~~‬ ‫~~ה~~‬ ‫א‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~ ~~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~~~~‬ ‫~~~~~~~~‬ ‫~~ ~~~~‬ ‫~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~‬ ‫~~~ ~~~~~~~~~~~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~ ~~~‬ ‫~~~~~~~~ ~~ ~~~ן ~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~ ~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~‬ ‫~~~~~~~~ ~ ~ ~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~ ~~‬ ‫~~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~~‬ ‫~~~ ~~~‬ ‫~~~~ ~ ~ ~ ~‬ ‫~~‬ ‫~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~‬

‫י ~נ~~ו‬ ‫ב~~והציל‬ ‫~~~ עלב~י ב~‬ ‫~~~ וא~‬ ‫הי~וע מ~~י ו~ו~ הע~‬ ‫צה‬ ‫מז‬ ‫~~‬ ‫אם‬ ‫המ~ך ~ד~~י‬ ‫כ~‬ ‫~~‬ ‫ממ~ז~יטש זצללעה"‬ ‫~~~רןויר~ב~יחנ~‬ ‫י~~ה~~ו~‬ ‫יר‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ו~דו‬ ‫ה‬ ‫א"א מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫וו~עהכמ~~ומ~רם ז"ל~ס~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫כי יד‬ ‫~י'‬ ‫על הפ~~כי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~מ~~‬ ‫שובו~לי וא~~ה אליכם~~שי~~ אומר ~~נ~~י~~אל ~~~ול‬ ‫י ~~~ כ~~~‬ ‫~~~~ו~ל וי~~אל‬ ‫של מ~~ואני‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מ~‬ ‫~~ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫~מול~ו~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫לד‬ ‫~~מ~ו‬ ‫~~ן‬ ‫~~‬ ‫או‬ ‫יורו~‬ ‫ר~‬ ‫~~‬ ‫מה‬ ‫~ה‬ ‫~‬ ‫וא‬ ‫~מ~~יו~~ה‬ ‫~~~~ב~"ה ~~ה ~ ~~~‬ ‫"כ‬ ‫"ה‬ ‫כ~‬ ‫עו‬ ‫~דו~ה ומ~בל~םב~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫צ~ו‬ ‫של~ה‬ ‫~~ן ~~לה‬ ‫~"ו יש~אל~ו~~ין‬ ‫~‬ ‫צ הי'ה~~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫~י~‬ ‫ה~ בימי~‬ ‫בז~ א~‬ ‫~~‬ ‫~ב‬ ‫~לה‬ ‫י~~ו"ל~ה~~ב~"~ה ~ס~ ליש~לא~~~לבה~~~~~~ ~~~'י~~אל‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫~~ו~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~~להש~רי~גדולה~~~יא~גיא וא~~כ~~~ילו‬ ‫~‬ ‫לע‬ ‫ו~~~ לה~ ה~ב"~‬ ‫ד~~וה‬ ‫ו~לכו ~דר~יו י~ב~שב"מימ‬ ‫~שו~ה ונכנ~ו ~~ע~י~ ה~י"~לו~ים ל~ניה~~~ו ~~ל~ל ~י~~‬ ‫~~~ה זה ~‬ ‫~~~~‬ ‫~ונ~אלמ‬ ‫~~ וארו~~הו ה~ לא‬ ‫וה‬ ‫ל~~ילי‬ ‫ו~‬ ‫~אל~ ואנ~‬ ‫י"לאב~~~ס ~~נ~ות ~~"~ט"י ~~‬ ‫~לת‬ ‫"~‬ ‫ית‬ ‫י הנה אמ~וז‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫דלע~אעמואהו"ת~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫כי‬ ‫ול~י‬ ‫ו~~ ע~ב~‬ ‫ב‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~ל~~א ~שא~~ר~ארל‬ ‫~עליו~~‬ ‫ה~~~ון~~ו~י~~מרמוע ~‬ ‫~~~~ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫~~ש‬ ‫עו~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫א~~ י~ק‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ובכ~‬ ‫~מר~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~~בס~‬


‫~ל‬

‫ונ~~הצי~וף‬

‫מ~~לה‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫אי~‬ ‫~‬ ‫~' ולזה ~~~וה~~~‬ ‫~ו~~א~ו~~~נ~יו~~ ו~~~~~~י~‬ ‫~ו‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫ה~‬ ‫~~ה וכו'ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל~ ~~~ו~~נ~‬ ‫~צ~~~~ו ~~ללה~א~א‬ ‫~ו~~~ז~~~ ~~ו~~~לי הק~~~ ~~~ו~י~~~~~~ ~~~וי‬ ‫~~‬ ‫~מ‬ ‫~‬

‫~~~~~~ו ~~~~ו‬ ‫~~~"ה ~ל~~ו‬ ‫~'‬ ‫~~~ו~‬ ‫~ו~~יול~ו~~ ~~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~נ~~~ ~ומ~י~ ~נ~~ל~י~ ~~~~ ~~~~כי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~יי~ו~~~~י~‬ ‫הו~~ל‬ ‫~י‬ ‫יי‬ ‫ונ‬ ‫~~~‬ ‫~לי‬ ‫ו~~ ~י ~זי‬ ‫~~~כ~‬ ‫י ל~~י~~ ו~~~ו~~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫לל‬ ‫~‬ ‫ל בל~ו~ ~~~~'~~ה~א ~ל‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~י‬ ‫וז~~~‬ ‫זב~~~‬ ‫ו~יו ~פ~~ו ~וכן ~כ~~‬ ‫~~~~~~~ ~~~י~~~~~~ ~~~~~~~‬ ‫~~~~ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י רב~~~ו~~ ~~ו~‬ ‫~י~~‬ ‫~~~י לו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~~~~‬ ‫לו~~‬ ‫~ם~~~נ‬ ‫~‬ ‫~~~ו~ ~~וי~ו‬ ‫יום‬ ‫ים‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫מ~‬ ‫~~וו~~ו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~ ~~~~ גם ל~י ~~ ~~~~~ם‬ ‫~~וה ומ~ו~ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~ה~‬ ‫לו ~~ו~‬ ‫ט ~ ל~~~~~‬ ‫ו‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫~ל~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י ~~~~ ר~‬ ‫~~‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~וד~ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ג~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ו~ ~~~~~~ו~~ו~~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו~ז~ול~‬ ‫ם ~ו~נ~‬ ‫ן~י~ו~~~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫מיא~~ס~‬ ‫~ל‬ ‫~‬ ‫~~~~י~~~ כי~~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י~י'‬ ‫~~~‬ ‫~~~ ~ם ~~ה‬ ‫~~~~ו~~~ר‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~צ~‬ ‫ל~~וזר~~~~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫~"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫הה~~ ב~~י'זו ו~אמ‬ ‫י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ~~~~ ה~~כי‬ ‫~~ של~~י'~~~~~י‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל~~~~~ה~נו~ מ~יי~~ין על‬ ‫~~~~~~~~~~~‬ ‫א~ ~~‬ ‫י לפי ש~~ו~~ה~~~‬ ‫~יל ~~ב~הש~ו‬ ‫~‬ ‫ה~צ מבזי~‬ ‫~~~‬ ‫יו~ד ~‬ ‫~~~~~ו~~'~~בו~י~זה~לו~‬ ‫ה~י~~~~ו~יהא‬ ‫~~ו~~ל~יכ~~הם ~ניא~ות~~ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ה~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫וזה‬ ‫ה~ה ~לי~ם‬ ‫ל~~ר~ל‬ ‫~~~י ~ו~ ~~"ה~~~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~ו' ו~י'‬ ‫בהם‬ ‫י'~~ל~~ז~א~י‬ ‫~~ו~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~~~‬ ‫ט~~ ל~~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫~~~~‬ ‫לפי‬ ‫יו~~‬ ‫וה‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~ה~י~ת‬ ‫~ל‬ ‫כ‬ ‫~הא~~~ו~~~~ כס~~~‬ ‫~~~ ע~ו~ הס~ה‬ ‫י~~‬ ‫י~‬ ‫ק~א ~ו~~ו~ם~~~~הו~רהל~כ~~וה~פ‬ ‫יוי~~ם אי~ם‬ ‫י~אל ~~~ ~~י ~מ~~~~‬ ‫~~~לם~~ק~~ו~~~‬ ‫~ה~~ה ~ינה‬ ‫~ו~~ומר~ניי~~~ל ~~ילימ~~~~ילםכיון ~ם ~~~י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫בה'‬ ‫לה~י~‬ ‫~~~י ~~‬ ‫~~~~ ה~נו~י~פ~י‬ ‫~ו~‬ ‫לכאורה גם‬ ‫~~~ו~' לו ל~ר‬ ‫ט~‬ ‫בו‬ ‫זה ~ה‬ ‫~~י~ה י"~סוף‬ ‫הי‬ ‫י ה"י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫ו~‬ ‫~ו‬ ‫~י~‬ ‫שכן הוא‬ ‫ל וג~ ~ה זה ~ס~ים ~ו~ לשם ה' ~ל~ו~‬ ‫~‬ ‫וכי ~ההא~~‬ ‫~ה~~‬ ‫~~ו~~יו‬ ‫ו~‬ ‫הוא‬ ‫~~~ו~זה‬ ‫~ו~‬ ‫~ו~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫בעי~‬ ‫י~~~~~ לו ~ו~יה ז~~יי~ הצ~~י עמ~ו~~ן ה~נין הי~~‬ ‫א~~‬ ‫ש~‬ ‫~ ל~~ ה~‬ ‫או‬ ‫~ו~~ה ~צ~וי‬ ‫צ~ולה‬ ‫~וא ~נהי'אנ~~ו ~ים‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫לה~~ו~‬ ‫~ל‬ ‫~ד‬ ‫או‬ ‫~ס‬ ‫ב‬ ‫~~ם‬ ‫~כלי~ וכמ"ש ~~ה~הי' לנו‬ ‫~ה'‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ה~ו~‬ ‫~ני~' ליו~~‬ ‫ו‬ ‫יע~ר או~נו ל~~ו~ת‬ ‫~~~ל~~יננומ~י~~~~ם~וזה~~~א~~יר~‬ ‫יר‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫הזא~ רק א~י~ נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~~ב~~ ~אנ~~‬ ‫~ א~נ~‬

‫~יי~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫יל~שועה‬ ‫~ה ~~~ר~ ב~י~תהי~הודא'לה~~י ו~~~וע~י וז~~~ ויהי'ל‬ ‫~~~ו‬ ‫~‬ ‫~~~~נו‬ ‫~ו~תו ~ו~נול~~י~ לנו ~~~ ~~~~ו~~~ינו ~~י~~‬ ‫כי‬ ‫~יר~נ‬ ‫ע~‬ ‫~~ו ~~~~לה כיו~סוד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~וא ~ו~‬ ‫ל~‬ ‫נ~~ו~~~~וו~~ ר~ ~~~ ~~~~ו~~~ ~~~ז ~הו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫יבוו~ו~~~ול זה ~ה ~~~~ור~~~~וו~~~י ~~~~‬ ‫ה~~ו~~~ ~~~לה‬ ‫גי~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ~ל ~~ינ~ו~‬ ‫ל~~‬ ‫ו ו~ו~יע~ו‬ ‫~י‬ ‫~~‬ ‫~~~ל~~י‬ ‫הו~ ~~ו~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~ סו~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו~ובות‬ ‫~~~נ~ר~~~~ה~נ‬ ‫~היי~‬ ‫ל~ ל~~ו~ ל~~ נ~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~ ~~‬ ‫י~ול כ~י~ו‬ ‫~~ ~~'‬ ‫~~~"~‬ ‫~~‬ ‫לו‬ ‫ל~~‬ ‫~ ~יו~~‬ ‫יגי~ ל~ י~~גו‬ ‫~ס‬ ‫~ות~~ ~~י~‬ ‫~י‬ ‫וואל~~~ו~~~ בה~~'~~כ‬ ‫ל~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל~~ ~~~~‬ ‫~~~~ ~~וי~‬ ‫~י‬ ‫~ב~~~ ~י‬ ‫~~‬ ‫ו~י~א~~ ~~~~~~כ‬ ‫~ש~‬ ‫~~~~ה~~י~‬ ‫~ו‬ ‫כיו~ הי'ל~‬ ‫וזאכ~ו~~~ ~~~~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~כ ~~‬ ‫ב~~~ק~~~ה ~י~~‬ ‫~~‬ ‫וא‬ ‫~ ~ר~~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~~~כו~~ה~' ~~י' ~~~~יגי~ ו~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~~~ו כ~~ו‬ ‫~~ו‬ ‫~י'‬ ‫ית~~ש‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~י ו‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ונ‬ ‫ה~~וכי ו‬ ‫~~~לי~~~~~~~וצ~‬ ‫יו‬ ‫לנ‬ ‫ל~~‬ ‫~~~כ ~~~‬ ‫ו~~~‬ ‫~~ו~~~~ו‬ ‫~‬ ‫~י ~ה'‬ ‫בנ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י~~‬ ‫~ו‬ ‫~ל~נו~~‬ ‫ה~~~~~ת ~~ינו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~~~ה' ~~~~~‬ ‫~~‬ ‫נ~~ו~וווי~‬ ‫~~~ו ו~י'‬ ‫~יו"ד‬ ‫~~~ז~~~~ה'ו~ו~~~~~~~ וי~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~ ה‬ ‫י‬ ‫~~~ ד~הל~~~~~~י ~~~ת~~~לו~~~~ל ל~ו~ו~ ~~~ ~'~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~~~ ~ע~י‬ ‫~~~~ ל~ו כנ~יל~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~~~‬ ‫ן~~~‬ ‫~נ~ו‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫"‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫הה~א י~~~~‬ ‫ה~‬ ‫ו~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~נו~~~נו ~~~לונינו ~~~~ית‬ ‫ל~ה~~נ‬ ‫וא~י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫לו~‬ ‫ב~~ב‬ ‫אל~יכל‬ ‫הו~‬ ‫~~~‬ ‫יה‬ ‫~~~רי‬ ‫כ~‬ ‫ל~~פ~ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~~~~~‬ ‫ר~ינ ~‬ ‫~~~ראתי~‬ ‫~~~י~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ור‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ~~ ב~~~ ~כ~י~~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫הר~~ו‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫וכ‬ ‫~ןהה~ת~וי'‬ ‫בי‬ ‫~~ יו"~ לג‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫~~י~ריש~הי~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫אות ~~י ~הוא ~ות ~~~יי~שול~י הא~ר ~~ן‬ ‫~~‬ ‫ת‬ ‫יב‬ ‫הה‬ ‫~ל‬ ‫~ה~"נ‬ ‫יו~~ גול~ב‬ ‫יש‬ ‫כל איש ה~אלילת~ל' ברשהפ~י~ר~‬ ‫ש~י~ף‬ ‫~~~דיו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫אנו‬ ‫~ו‬ ‫כ~‬ ‫ל‬ ‫ב~ל לב~ו ובכל‬ ‫ו~~ים‬ ‫לכ‬ ‫נ~כנ"ל א~‬ ‫~נו‬ ‫איריא‬ ‫שלה~ו~רותאינו‬ ‫שה~~~‬ ‫שיה~ ה'‬ ‫~בו~ ש~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~יש~ל בב~ר‬ ‫~ההת~ו~ות באו‬ ‫אל כל היום ~א לכל‬ ‫~ס~ ~~~הכ~ה ואת~תא ~לתתאא~‬ ‫~"ל ~הו‬ ‫כנ‬ ‫בבו~ר התע~תבלי‬ ‫ו~‬ ‫שלאו~~‬ ‫ואני ב~ב‬ ‫אבוא בי~ך א~ת~ה~‬ ‫~ד אל כל‬ ‫ש~‬

‫י~~~~‬

‫כ~‬ ‫קד~יךהנני~ס~ש~~בל‬ ‫~‬ ‫היכ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫שנ~שה ~סוד~כ~‬ ‫~ה~~~~‬ ‫ההתע~ו~‬ ‫~~‬ ‫כו~‬ ‫ב~~‬ ‫~ב~‬ ‫~'~ל~ע~ת‬ ‫יו~ ו~י~ז‬ ‫הת~~ת‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫שכל‬ ‫שמ~י~ים‬ ‫הת~~ות הי~הא~ת~ אלכבהייככולל ק~ ב~אתיך ~י~~ ~יי~‬ ‫~ל~ ו~כ~~~ן~ ~~‬ ‫~א~ ה~~‬ ‫יא ב~ל‬ ‫~~א ~"ל הו~~ ~‬ ‫ה~~הי~ו ~ב"ה ה~י~ ~ל א~‬ ‫~‬ ‫מא~ ~לבתיב~י‬ ‫~~‬ ‫~~ הפת~‬ ‫ה~~~~ת~‬ ‫על ה~"ד‬ ‫~פ~א~ ל‬ ‫~‬ ‫~"~ ~~ ה~~‬ ‫~~ ~ ~‬ ‫~‬ ‫כ~~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ויש~~וו ~~~והי~וד ~ל‬ ‫ו~ה~~חווי'~~יו~ד רק ~ורע‬ ‫הה' וא~"כה~ור~ ה~' לגבי היו~ד וכא~ור ויו~~‬ ‫זו~א~ו ~ו~לים ו~ו'זו~~~~~~א‬ ‫~ל אבו~~נו‬ ‫עד‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~ ~~~לה עלי~ם ממה~מע‬ ‫הל‬ ‫~~~"ה וג~‬ ‫ה~בזה‬ ‫~ם~יה~‬ ‫יינו ~~"ש ב~י~ורהלכהוחומני‬ ‫~יי‬ ‫ש נ'~~רי ~ומא'‬ ‫הי'‬ ‫מ"ט ~ל הטומא' ואם‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫~י'‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫הנ' טומא' הי'‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫יוצאין‬ ‫וז"ל‬ ‫~ו'‬ ‫הדבר ועלפ~ימ~ש‬ ‫ציק~‬ ‫חז"ל ל~ול~ ו~"~ י"זהס~~~ב‬ ‫וא~‬ ‫בי~ני‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ומ~‬ ‫ו~ו~‬ ‫י~‬ ‫כו‬ ‫לע~ו~‬ ‫מעכבבש‬ ‫~~‬ ‫ס' מ~כבו‬ ‫רע‬ ‫בב‬ ‫"ו~ר~~‬ ‫הואה~או~רהוא היצה~ר ומטמא' רצוני~לבנ~~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫שהורידם במצרים~ד ש~ר המ"ט של הטומא'‬ ‫אמ~‬ ‫לח‬ ‫~מ‬ ‫שאמרו‬ ‫~עה~קב~ה~בי~ול לא‬ ‫רו~‬ ‫~~ם ~היא היצה~ר שאו~‬ ‫י~‬ ‫~פ‬ ‫~ס‬ ‫שלאה‬ ‫~‬ ‫~כיון שלא~‬ ‫~‬ ‫חע‬ ‫'ניה‬ ‫~יס' ב~לימו~ בכדי‬ ‫שב~סהו~לטמ~ו'לגמרי‬ ‫יה‬ ‫להחמש~לא‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫'‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫חימו~ ~ח~י~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫כיו~‬ ‫זושאנואוכליןעלשום מהעל שום שלא ~ הבמצחקמםי~ כנ"~‬ ‫כדאי הוא‬ ‫ו‬ ‫הס~~האמונ'שהאמינ‬ ‫~~~ ~~~כו'י~ועמדברי המד~ש‬ ‫ל~מ~‬ ‫ה~‬ ‫א'‬ ‫יי‬ ‫יכי עי~ר הישועה בגאול~ מצריםוה‬ ‫~‬ ‫מ~בכח הא~ונ' וה~ינו כמ~ש מדברי‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫~נו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫"‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫מ~ני‬ ‫כ‬ ‫י ע"~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ונשארה בבחי' ~~' שהוא‬ ‫ע~מ‬ ‫ו~‬ ‫~~~ר ש~ה‬ ‫דד~ המלכ~‬ ‫כ~ר שבהאז~בניקל ע"י אח~ ל~קן‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ו~נו~ה‬ ‫גם באמונ' ח"ו‬ ‫~לם אם יש~ל‬ ‫ולא פנוגשמ~~ר~ משונאי ישראל א~‬ ‫~~‬ ‫נ‬ ‫וג~ם~ ח"וגם בבני~ הכ~ר‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫נ~לקל ונפגםכ~ ע"~‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫בהאמונה‬ ‫ברכה זו שח~ימ~הומז~‬ ‫שהוא נקוד~‬ ‫~כ~ר‬ ‫ע~כ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~ואבניקל~וד~‬ ‫~כ~רל~קן החטא ~ל ה~דרהאמ~' ~~~מיםהמינים ו~~קזמה‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~מלכות בכל ~יעור קומ~ה ולזה אנו~וכלין ~ה ~~ ~עניןל~~‬ ‫~ל‬ ‫עא‬ ‫הוא ~מהשישר‬ ‫כיע~ין‬ ‫ב~בר צדה‬ ‫~האמינו בה' לכ~ך‬ ‫א‬ ‫ח~ו~מינו ו~‬ ‫לא עשו להם‬ ‫המ~ במה שלקחו‬ ‫בשמלו~ם‬ ‫ב~וע~~‬ ‫~םצרורו~‬ ‫וכל ~ה‬ ‫~בו~אי יע~~‬ ‫ם ~ם בצ~‬ ‫כל~טרכ~‬ ‫ג~ ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~~‬

‫~ב~'‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫ש~~ל ה~ להם במצרי~הת~זקו~ בהאמונ'ולא שמ~ולדב~י‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~ה~~ז~ו~וש~‬ ‫ם ~~~~‬ ‫~י~ם~~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫~ ~~~ו~ל~זה ~אנ~ו~ א~~~ר‬ ‫'‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫שה~‬ ‫~~ ז~‬ ‫א~ ~‬ ‫~~ל‬ ‫ו~‬ ‫~~~ל~~‬ ‫~ו~י~‬ ‫~ותי"‬ ‫~ו‬ ‫~~‬ ‫~~~נ‬ ‫~וע~~ ~~~ש‬ ‫~ד‬ ‫וי‬ ‫ז ~~~~גל‬ ‫~רכ‬ ‫ס~~ב‬ ‫ת~ ~~‬ ‫~א~ו חז"ל ב‬ ‫~~~ש"~‬ ‫~~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫~ומי מ~~בשא‬ ‫ם‬ ‫ק‬ ‫צ‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫לפנ~‬ ‫רצו~‬ ‫~‬ ‫א~‬ ‫~מ‬ ‫עא‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫~ט‬ ‫והי~וכי‬ ‫להחמ~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫פ‬ ‫"‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫י~שי~ר קו‬ ‫ז‬ ‫"‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫כל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫~ייקאהנקוד' ~נכזת~~'מבלוכ~מ��נות ~י"י‬ ‫~‬ ‫האמונ'~לא הס~יק בצקם‬ ‫כי מי‬ ‫פ~עה‬

‫ב~~~והנ~ג~ידעתי‬

‫ו~"ש ב~"ס ~~"לההחמ~ בכ~ש‬ ‫ולאח~ ~~‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫י~ו ש~~' ד~ות נ~ות‬ ‫וה‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫שהח~י‬ ‫~~ו‬ ‫ש~~~‬ ‫~~‬ ‫חו~ וח~ זו ~אנו~‬ ‫~וםשלאה~~יק בצקם ~ אבותינו‬ ‫איש‬ ‫א~לין ע"שפ"מ‬ ‫של‬ ‫הע‬ ‫~~~‬ ‫שנגלה עליהם ממה~מ הקב~ה‬ ‫ש~ בס'‬ ‫~~~‬ ‫~‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫להחמ~ הוא אבן מ~~~ל ל~~ר על כל ~~ח~~~ו~יותר‬ ‫ה‬ ‫ןגיא~ א~~ו חז"לי~~ושל אדם עומדעליו‬ ‫הת~ בכל‬ ‫~~~למח~ית~רעשו~ת~י~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫~~הא‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~וולולי הקב"ה ע‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ובכןמובןמי‬ ‫הרי‬ ‫שהקב~ה א~ר אין אני והוא יכולין‬ ‫ע~ו ולהדיצ~ה"בריחד והועאליודוחק~~י‬ ‫ן ה~~ה‬ ‫~~~ כביכול ~מילא שלזהאי‬ ‫~ו~ת ~ודשלהעבי~‬ ‫מובןמ~ש מחבר‬ ‫כל‬ ‫~כ‬ ‫~‬ ‫יהתור'‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫שי~תי‬ ‫ח"~‬ ‫יו‬ ‫ב~ ליואני עש‬ ‫~דב~ הגיאותול~ שהואאלק~‬ ‫בקליפות‬ ‫~עה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫הי'‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫~ על י~אל בגאות ועי"ז יוכל להתגבר‬ ‫שהוא כדי לה~ב~ר‬ ‫~‬ ‫~ל‬ ‫הקב~ה~כינתו מ~ם כנ~ל וע‬ ‫~היי~ בכל מה ש~צה שעי"ז‬ ‫הא‬ ‫מיל‬ ‫~ עליהם ממ~ה הקב~ה ~אלם‬ ‫אה‬ ‫יל‬ ‫חט~‬ ‫הא‬ ‫~ל‬ ‫ש‬ ‫הקב"ה‬ ‫וכנ~כר ובזה מובן‬ ‫יס~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫מ~ע ב~‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫~א‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~ה‬ ‫כי‬ ‫ח~יותר ממה‬ ‫ומג~יה א~ע‬ ‫ה~הות והגאות ~וא‬ ‫~גב‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫פ~ל‬ ‫מתר~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש~יחה כפש‬ ‫~השהוא נפוח‬ ‫העיס' בכ~תו אבל מצה הוא מ~ח‬ ‫יהומ‬ ‫~~שאנו‬ ‫מצה זו‬ ‫כ~ אוכלין על שוםשלא‬ ‫יותר‬ ‫~מח‬ ‫א~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫"‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫בציקם של‬ ‫הספ~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫~א~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~~ר על ~אל להחמ~ל~י ~ותח"ו ~הוא‬ ‫כ~"ל‬ ‫~פ~‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ביאש~‬ ‫כח לה‬ ‫~~ה‬ ‫~"ה‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ממ~מ‬ ‫הוא ה~ה ~לה על כ~~ הח~‬ ‫~~אנ~‬ ‫~ה~ ב~~‬ ‫את אתי דכה ו~"ז זכו להגאולה‬ ‫~‬ ‫ד~~תמהמה עפ~ש~ב~'‬ ‫מ~~כ~‬ ‫אש‬ ‫~~אל~~‬ ‫~~ ג~‬ ‫~ם ~ו' ~~ר‬ ‫ת‬ ‫הזא‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫~~ות‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ו~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ד‬ ‫האזי~ ה~ו~‬ ‫לא~~‬ ‫~ב~‬ ‫~ר‬ ‫כי~וא‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה~‬ ‫~‬ ‫~ הו~ ~‬ ‫חיי~ ~~‬ ‫~~ ע~‬


‫הא~מה א~ר‬ ‫את‬ ‫~~ה ל~~הכי ~נה נודע ~הגאול~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫הנציצות‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ע~מע~~וי~~ ~~וי ~ל~~~יוצ~~~~~‬ ‫ימ‬ ‫יה~‬ ‫ו~‬ ‫~יו‬ ‫ש~~~ ה~ו~י~ זצללה‬ ‫צא‬ ‫ה~קה~וו‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~~~‬ ‫~~~~~~~ ~~ ה~מי~ וכ~ ~~~~י~'‬ ‫~~~~~~~~~‬ ‫~~יי~~~י~‬ ‫~~מו‬ ‫~ול' שכן ~~~י~ נ~~א איש‬ ‫~~‬ ‫יג‬ ‫~ה‬ ‫~~ן‬ ‫~כ~~י~י~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~' יו~מו~ע~~~ו ו~~ש"ימל~~ם~~וא ~~יח~נק~א ו~כ~מי~ב‬ ‫מ~‬ ‫צ~‬ ‫~‬ ‫יצמ~‬ ‫~ד~~ק‬ ‫ה~~~~~ל ~גאול'כ~~וכ‬ ‫~~~~~י'‬ ‫כ~‬ ‫ו~~~י~~~לופי' ה~ד~ק~~~ל‬ ‫ו~ה ו'~‬ ‫מ~~~ע~ה את יש~אל ~~~ שימו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫ומ‬ ‫י~ה~~ינים ה~אים ל~ני~םו~‬ ‫~ה‬ ‫מ~ש~~‬ ‫~"‬ ‫~~‬ ‫~י‬ ‫לכל~‬ ‫~ל ל~בכ~‬ ‫הא‬ ‫~ו‬ ‫~נד~~~~~ים~~ה‬ ‫יזם‬ ‫~‬ ‫ד~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫~‬ ‫ש~~~לע~ין הכ~ף וכ~~צ~ ה~~ה היינו ש~~ל ענ~נים ל~ניה~ה‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫הלע~~י כ הת~~' ה~אתועי"זיוציאו‬ ‫ל~מור‬ ‫~‬ ‫כ~‬ ‫ל~ב~~ ה~~ון ול~~ו~ ול~ה מ~~‬ ‫י~~וד~ ~ק הוא ~י~~~ל~ימכ~ם‬ ‫או~ר~ ל~כד‬ ‫י~‬ ‫ו~‬ ‫ה~צ~~ו~מו~ל ~~~~~חה‬ ‫~ים ל~מ‬ ‫~~ כי מהכוא~~ייכם‬ ‫~י‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כדי ~~ו~לו ל~~יא‬ ‫הד~~~ה וא~ל~~וה~ז ~~~י'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫ג~~~י~ו~~‬ ‫י~‬ ‫~'‬ ‫~ה‬ ‫~ו‬ ‫לוב~‬ ‫~~או~~~‬ ‫~' ~נ~לו ~ע~י דת~ומא‬ ‫ים כל‬ ‫ה~~ו~ת‬ ‫ש~~ ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ו~‬ ‫~~~‬ ‫ה~ה ~א~יכו‬ ‫~ה‬ ‫מ~‬ ‫~‬ ‫ו~~ה‬ ‫ל~ח~י~ם ~~~ם‬ ‫עלהאד~'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ד‬ ‫ו‬ ‫~י~י~~ו ש~לזה ימי~‬ ‫א~‬ ‫~תהי~דן ל~ש~'‬ ‫תהמהי~‬ ‫אמ‬ ‫יש~~ל~ל~~~~~רמת‬ ‫י~‬ ‫~ ש~~ואו‬ ‫ם‬ ‫~~‬ ‫~מ‬ ‫וע‬ ‫~~~ עה‬ ‫א~~~ל‬ ‫מד‬ ‫ה~הש~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫~~ין א~~ם‬ ‫~ת‬ ‫יו‬ ‫ה~‬ ‫ל~מ~ה ש~וטל עליכם ~ע‬ ‫~~תה‬ ‫~‬ ‫ש~~~ה ~~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫~מה~ה‬ ‫ן ~~כו‬ ‫מכלהמ~ו~ות ואם~מה~ו להעלותהניציצ‬ ‫הניציצן‬ ‫גו~לינו ~"ב ו~ה לעביו~‬ ‫~ב אע~ה‬ ‫~ת הי~ן ~‬ ‫~מה~וא למחוז ח~~יכם‬ ‫ימ‬ ‫שרא‬ ‫~‬ ‫עד ~~ה~~‬ ‫~ג‬ ‫~י עם ~בןג~~י ו~‬ ‫~מצו~ שמרתי‬ ‫עם ל~ן ~תי‬ ‫א~‬ ‫י~‬ ‫ו~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫שמ~~י‬ ‫כי‬ ‫היינו~ה~ניןשהיי~י‬ ‫ג~‬ ‫ג' משער ~~ הענין שהוצ~כו כלישראל להיותו‬ ‫ו~מי~~~‬ ‫~~ינו‬ ‫~~‬ ‫לע‬ ‫~~ג~‬ ‫ות‬ ‫~פ~בכלד' כנ~הו~ת"ש~ כילהוציא ~להניציצותש~ין‬ ‫כ~‬ ‫הז‬ ‫~ומו~‬ ‫כי~‬ ‫י~‬ ‫~ע‬ ‫נשמתוו~פייכולתו‬ ‫ן ~~תדל‬ ‫ל~יש~אל בגלות כל הא~‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ולזה א~ר יע~ב אע~ה עםל~ןגרת וא~‬ ‫~~ר א~ההי~ו‬ ‫עיי~ש‬ ‫ישמ~~~~~ע‬ ‫~~ עדע~הזמן~בכ~ה משוםש‬ ‫י~גמצות ~שהי~‬ ‫מא~וי‬ ‫שה~מה~‬ ‫~שם ע"כ‬ ‫הימ‬ ‫~ידי להו~אי~א~ אתהנציצית‬ ‫ישם זמן‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫וש~‬ ‫~~~‬ ‫~א~ז~‬ ‫י'‬ ‫הכ~ש~י~תי ועשיתי כל מההש‬ ‫~~‬ ‫אה‬ ‫ל‬ ‫~יכולתי לעשות עד‬ ‫~מר~‬ ‫נ~‬ ‫ע‬ ‫יצ~צות מ~ם ואםלאהי'בי~ילהיציאה~~יןלאהיינו‬ ‫כ~כ ~כה‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י גו~ו ממצ~ם ולאיכלו לה~~ה הי~ומ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫כצוציןכילאהי' ת~ה ומצותוכמ~שואת ~וםה~~יהיכ~~‬ ‫~ידם~וציא‬ ‫ה~~ה~‬ ‫ה~את ה~ן אם י~הו ע~~‬ ‫~~ו משם דלא הי' ש~ם ~~‬ ‫ש~‬ ‫כפי ~ועל‬ ‫~ר‬ ‫מירלת~ם‬ ‫~ היותר כ‬ ‫~‬ ‫יינק כ~‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ו~ש~ ~ ~‬ ‫ע~~~ר‬ ‫י ה‬ ‫~~ה‬ ‫מן‬ ‫~~~דו~כ‬ ‫ב~רי~‬ ‫בז~ ט~ ~ב~ של~~‬ ‫~~~ ~~‬ ‫~ ~ ~~~ ~ ה ~ ~‬

‫~~~י‬ ‫~~~~~~~~י~י~‬

‫~~י~~~~~~י~~~~~~י~‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ו‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~~~י~~~~~~‬ ‫~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~‬ ‫~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~~~‬

‫~‬

‫~‬

‫~ת~מה ~ם צדה לא~~~ ל~~ ע~פ מה~אמרתי‬ ‫~דות‬ ‫כל‬ ‫יו‬ ‫~‬ ‫~מר ל~ו נא‬ ‫~~ד~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~ה‬ ‫~י~ל~~ ו~~~~ ו~אהב‬ ‫~~יכ‬ ‫י מטעמ~ כא~~~~~~יכ‬ ‫~הלי ~ שי~ל‬ ‫~‬ ‫ן מ~ ~ה~מתל~ת א~‬ ‫ש~ו‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫~~א ~~ש~~‬ ‫ני~‬ ‫עש~כיציד ב~~ ~"י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו'‬ ‫ו~~ה~~~‬ ‫היינועפ~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו~‬ ‫~ג‬ ‫~ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ע‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫שתכליתה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~~‬ ‫~~‬ ‫ה~~~ ~ע‬ ‫~מי‬ ‫~‬ ‫~~~~~‬ ‫~נ~ל‬ ‫ו~~ו~‬ ‫םמד~~ ~~יו וה~י~ל‬ ‫~‬ ‫ברע ~ט~~ו‬ ‫~רבהמ~דמו‬ ‫אס‬ ‫~וה~שו"‬ ‫אמ~‬ ‫היא‬ ‫שהעבוד'השלימ'‬ ‫ה~~י תול~י~ ליצה~~ר כש~וכא~~~~ר~~ויווה~לה~~יר'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ממנה ~מת‬ ‫~ר‬ ‫דרל~‬ ‫~ה~זהו ב‬ ‫~מ~י ~נע מה~ב~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ופו~ ~י~"ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫ב‬ ‫'‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫'‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב~‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫ית‬ ‫נ~~ר~ל ו~~ביאנ‬ ‫~ל אות‬ ‫ר‬ ‫קדמת וב~על ה~~דהש~‬ ‫ב'‬ ‫מתג~א'‬ ‫ת~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ב~~‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ם‬ ‫"‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫כד~ת ה~~ים ~ל‬ ‫~"כ ס~ר‬ ‫עי~‬ ‫~קבאי~‬ ‫~ב~ת‬ ‫נו מעלה~~כ ולא‬ ‫~ת~ לנ"רלפניה~~ייען הי'‬ ‫~~ ויצ~‬ ‫י~‬ ‫א‬ ‫לושום ~~ר‬ ‫שר לבו ~לל‬ ‫אל‬ ‫נת~משא~כ ~~ו ~י~ו וב~‬ ‫~ ה~ן ~~‬ ‫מ~בר‬ ‫י~ל מע~יןגאדת‬ ‫פי‬ ‫קרבדובורא~~‬ ‫לב‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ט~‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫~~ו‬ ‫אהב‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫~מד‬ ‫י~‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ומ~~‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫~~‬ ‫ב~לת~‬ ‫ה~ה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫~~ת את‬ ‫~א צ"ד~צ~ד וע~כ אמר הנה נאזקנתי‬ ‫~כוללו~~‬ ‫~‬ ‫כולתי ל~ד את בבת~ נ~ודכי ה~"ר ל~‬ ‫~~‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫בי‬ ‫~תייום~תי‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ממנו‬ ‫ש~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~ע~‬ ‫ר‬ ‫"‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫לךעני~ ת~~כל‬ ‫~~כל~ ~~ ~‬ ‫~ א ~~‬ ‫המל~~ו נ~ זו ~~ ~~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ע"א‬ ‫למע~‬ ‫ו~~~‬ ‫~ש~~ה"~ר~ לךזלי ~ מ~~את~י~‬ ‫~עפ"~‬ ‫ל"‬ ‫~~עת ~~ ~מ‬ ‫~~‬ ‫~~ראת‬ ‫י~ ~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~ ~ת~~‬ ‫~~י צי‬ ‫ל~ת‬ ‫~ת‬ ‫מ~~ נ~‬ ‫~‬ ‫~~‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ז~~‬ ‫~~~יזיכ~ול המ~~~ את~~י ~ ~יצה~ר~ ~~‬ ‫~~~‬ ‫ב~ך~‬ ‫~‬ ‫~~ א~~~‬ ‫~‬ ‫לע~‬ ‫~~ ~~ו‬ ‫~"ת‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫בהט‬ ‫ז‬ ‫~~ ~~ א~‬ ‫לע~~א~‬ ‫~ ~ ~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~מה ~ם‬ ‫שלא‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫~ ~ ל~‬ ‫ו~בות~~ת ~ם ב~~~‬ ‫א ~ ~ ~שלא‬ ‫~~ ע~ יכ~‬ ‫~‬ ‫~ צ~ ~ ל~ ה~י~~ ל~ ~‬ ‫מה ע"פ ~~תי ל~ר‬ ‫זה‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~ מ~‬ ‫~~‬ ‫י"~‬ ‫~~י‬ ‫~‬ ‫או~~‬ ‫ב~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~‬ ‫ב~‬ ‫~ ~‬ ‫ל~~‬

‫בפ'‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫דורודור חייב א~ם‬ ‫~ו' אלא אף או~נוגאל‬ ‫~~~ אנ~נו חייביםל~או~ א~~‬ ‫~‬ ‫~רמיה‬ ‫להלל לש~ח כ~' המ~ך הד~‬ ‫כה‬ ‫ם~בז‬ ‫~אה ל~י~מה שאמר~י ל~ארל~~מו~~וו~ר'~ב~' ~ז ישיר יש~אלי~י‬ ‫ר ב'‬ ‫ד"‬ ‫ואי~‬ ‫ך~אז י~ר משה ואמר~י בה~~ם מה ש~מר~י ל~~ר מה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫שמא‬ ‫מאיט~מאאמרוישראל שירה רק ~ל הבארולא‬ ‫דמ~ר~‬ ‫על‬ ‫~מןב~ חק~ניסים שנ~ש' להם‬ ‫ה~ה‬ ‫במ~~ש~זה‬ ‫נרא'‬ ‫~~ח‬ ‫~א��� ‫א‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~~~‬ ‫~~~~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ב‬ ‫~‬ ‫ה~~םועי‬ ‫~ שער‬ ‫או בשמו‬ ‫~~א~ומ~יםהודו לוהל'~ענ~‬ ‫ריש‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ע היאל~י~לו ~~~רהזמירו~~וכו'אנוחו~~ין י~~~~ו‬ ‫ו~"כ או~~ ~עשיי~‬ ‫~ו~~ג"~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~ה' ~ראו בשמו‬ ‫הו~ושלל‬ ‫הו~~~‬ ‫~יצי~ ~לי~~יו~ירש‬ ‫~~‬ ‫וירו~זו‬ ‫שבחו~ להשי"~‬ ‫רו‬ ‫~~מ~‬ ‫חו~‬ ‫~ ש~~~מ~ ה~לי~ו~ ~רו~ ו~~‬ ‫~"ה‬ ‫~‬

‫~‬

‫י הנה ה~~ו"ר הוא גימ'‬ ‫~מ~~ש‬ ‫רובלינהו~קלעהיל~יניםכ~י לה וי~ל~‬ ‫יו‬ ‫~יקור~ולמ‬ ‫מ~יהקנ~ו~~עמ~ב~י רבינו‬ ‫ם~~~להמ~יק‬ ‫שם~ לפי‬ ‫נ~‬ ‫נו‬ ‫~שה ממנו‬ ‫ה~' ו~זה ~כווו‬ ‫א~~~‬ ‫~להסיר המ הוי‬ ‫וו~נ' להמ~י~ס~~‬ ‫י~ב~~הואמ~‬ ‫~נ‬ ‫ה~' ו‬ ‫נמ~מ~~ה‬ ‫~ן הואה~ו‬ ‫~‬ ‫צ~‬ ‫אומ~ ~~~~ ~~‬ ‫ו~‬ ‫~הה‬ ‫~מ~‬ ‫~ם‬ ‫י~‬ ‫ועשר ~~מיבםס~~‬ ‫~~ן או~ ה~' לה~~םול~~~ת‬ ‫~י‬ ‫ו‬ ‫שו‬ ‫י~‬ ‫אכיל' ל~וין‬ ‫יע~‬ ‫דו"נ~~ה ~~~~םא~"ם מס~~ מ~המ~ו~~~~~מ"נ~~~' ~מ~~להו~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫שינים הם‬ ‫ב'‬ ‫ובאכיל' ב~וונ' נ~ייחד~ם ~~'‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫מ~‬ ‫טל‬ ‫~ה‬ ‫ש‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ונע~~'~~ממנו‬ ‫ו‬ ‫י~ם‬ ‫ןל~~ולהמרור‬ ‫~ז~ו ה~נין~~רי~י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ל~ה~קו‬ ‫~לל~וסו~ו‬ ‫~~~ ~ להמ~ור‬ ‫ולה~~י~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫~‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫~ו~ר‬ ‫ל~~שהי~‬ ‫ה~'‬ ‫~ו~ ו‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~נ"ל‬ ‫~א~~~"~~ר מ~ה ה~וונו~ ה~~~ריכ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ם~~מ~~ו~ר זה‬ ‫לה~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫~‬ ‫הנ~ו‬ ‫לא‬ ‫ש‬ ‫~~או~לי~ן~יקא ל סו ~~~ב‬ ‫~~י~א הוא ~ל שו~ מ~~ה לה~יך‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫~~ם‬ ‫~~'‬ ‫מ~~ר מ~ה ו~~~'‬ ‫למס~ להיו~ ובז~הו~הואא~~~‬ ‫ממ"~~~~ וא~~~‬ ‫ההמ~ה‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~"ה נפח~ין ומזמרין ~ו~ם ונכנעים ויראים‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫~י‬ ‫~ובןהענין~הי~ ~~~רח לי~אללומר ~~~ב ש~יעי‬ ‫~ו~‬ ‫דהזיווג שלש~יעי של פסח‬ ‫~ב~יר~ינו ~~פ~~ח ש~ר‬ ‫~‬ ‫של הדינ~ם תק~פים וע~כ אי~זיו‬ ‫אוז‬ ‫גמור והוא ~קטנות‬ ‫שו~‬ ‫~שויס‬ ‫וחו‬ ‫רר‬ ‫ומ‬ ‫~א‬ ‫יהתה‬ ‫מת~י~שלא‬ ‫ר~~"ממו~~ן ש~י' ~זבליל'ההוא ה~~~‬ ‫החיצונים וכו'ו~י~ ולפ‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫יון שהי' אז‬ ‫ישל~ו החיצ~י לעו~ר הדיניםת~יפיןכיכ~‬ ‫~~ח‬ ‫~~טנו~‬ ‫~מ~ש ~פע"חע"כ ~ח~ו ישראל ואמרושירה וספ~ו‬ ‫~נ~א נח"ש כ‬ ‫ו~~לו ג~~ו~‬ ‫~~ה ור~מותו יתב"ש ~י"ז נפלפחד ~ל‬ ‫~הקדו~‬ ‫~וס ורוכבומןה‬ ‫ונ~כנ~ו ונ~~טלו וע"כ א~רו א~יר' ל~'כי גאה~ליפוס‬ ‫ב~‬ ‫שהואגאה~~~מ ו~~א‬ ‫והי~ו כמ"ש בסידור הפ~ ~ל סוס‬ ‫~‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫וי~"~זסוסורוכבו‬ ‫~'כי ~הגאוהרע‬ ‫~לי~ות‬ ‫שא~ר‬ ‫~"י‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫ז‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫וז‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫~בטלו‬ ‫י~‬ ‫השנ‬ ‫קה~הי' ג"כ‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ת‬ ‫~‬ ‫כנ"ל~תו‬ ‫~~שיי‬ ‫ן~ש~~רכוי~אל לומר ג"כ ~ירה אצל ~ארכי נודט ~רי רבינו‬ ‫ה‬ ‫~~לק~ת פ' כי ה~ משה~~יאמים הסלע כ~~ר ה'היו‬ ‫~י'התי~וןהשלם~ךי~ן~~הכהאתהסלעלא‬ ‫הזיווגדזו"נפ‬ ‫חנ~יתם~בפניםא~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ע~‬ ‫~‬ ‫הזיו‬ ‫וה~ כעין חטא של א~ה"ר‬ ‫"ל‬ ‫ו~הבנת ה~ין‬ ‫אלא חז~ת‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫פ‬ ‫עיי"~ ~ריש ש~ר‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫י~ן‬ ‫שהי'‬ ‫~~דרך‬ ‫~‬ ‫"‬ ‫ע‬ ‫~רבפ‬ ‫א~‬ ‫עפמ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ד~זמן הגלות הוא ~זיווג דזו~~נ‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫ו~ש~ד‬ ‫~כולין ~~‬ ‫פט‬ ‫אה‬ ‫מחמת ד‬ ‫א~ע~~אדה"ר כי ~ם לא הי' חו~א אדה"רלא הי'י‬ ‫ט‬ ‫~‬ ‫~~פו~‬ ‫ר‬ ‫להתאחז בהקדו~' והי' יכולל~יות ~זיווג ~~~פ מ~~"כ לאחר שחטא א~"‬ ‫אם הי' ~יחוד~ב~בה~יהי' האח~ים של ~~יןוהי' מקום ~קליפות‬ ‫ול~ן מזדוו~ים אחור זו"~ ~י ש~~ אחור ~~~א‬ ‫להאחז‬ ‫~ח‬ ‫אא‬ ‫ל~~‬ ‫~~‬ ‫י~‬ ‫חו‬ ‫זו~בה~ח~ייםועיי~~ש ו~תה‬ ‫ררי~‬ ‫ן ~~ם‬ ‫~יר ו~זה‬ ‫או‬ ‫בח‬ ‫~וק ~א‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫~~ו~נל~יות ק~ם~סיר‬ ‫ממילא ~ו~ןה~גםשלה~אר ~הפךלז‬ ‫~‬ ‫פ~ו‬ ‫~~~‬ ‫~ר‬ ‫החטא ~ל ~דה~‬ ‫זה‬ ‫ליו‬ ‫~ו‬ ‫חו~ייםוהיינו כ~ות‬ ‫א‬ ‫~‬ ‫~ו‬ ‫ה~ו~~ים ומ~קשים להאחז כי‬ ‫ו~זה‬ ‫מו~ן ש~י לתקן זה ע~ויש~~ל עצה ו~מרו‬ ‫~והמקשלהיפו~‬ ‫~י‬ ‫יס‬ ‫מהאח~יים ~ופ~גם~התיקון ו~א~ור וז~ו ~יאור~י~ אזה‬ ‫יר‬ ‫ג~ ~‬ ‫המ~ו~‬ ‫וזהו‬ ‫ישי‬ ‫רךישדר~~רליהיהימנגוידש~נכיאןהש~י~רליםדוהרםו~דוובר~חייםיבעלאדקםוטלבראאו'ת וא~"אעמ~כ~~לוהו~איא~‬ ‫~~‬ ‫צה‬ ‫יז‬ ‫בענין חג ה‬ ‫א' משער‬ ‫~‬ ‫~ן ~~~"ח‬ ‫ממצריםוהיי~ו‬ ‫שנתעורר לנובכלכמ~ש~נהו~ה ~ו שה~~ר~ ~ש~ת יצמ~צ‬ ‫םההא~ ~ר"לחה"מ~ היח~ פ~"~‬ ‫והאורות הג~ולות שראו אז ולזה מסיי‬ ‫~‬ ‫האו‬ ‫~יא‬ ‫~א‬ ‫של‬ ‫שי~~ד‬ ‫~לםשו‬ ‫א‬ ‫פ~"פ ~לאע~י מע~ינוועדיין ל‬ ‫י~~הת~ון כי~‬ ‫ל‬ ‫~~‬ ‫ה‬ ‫יקח‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫חי~ים‬ ‫ו~~ליפות וה~~~יםבהאח~יים שנשארו‬ ‫ה~‬ ‫י~‬ ‫~ח~~ים ולה~ם שלא יוכל מהםלה~‬ ‫~הלל כדי לה~יח‬ ‫גולין~‬ ‫~ ל~~‬ ‫וכ~‬ ‫~‬ ‫א‬ ‫מל‬ ‫כנ~‬ ‫ולהאחז‬ ‫בהאח~~ ~‬ ‫שלא‬ ‫בקדוש' עיי"ש ו~ה‬


‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬ ‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~‬

‫~~ו~ינו ~ל~ד ג~ל‬ ‫~ף ~ו~~ו גאל‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫י~‬ ‫כא‬ ‫יר‬ ‫~לא~ל~ רק ~~ו~ינו ~ר~‬ ‫ל~~ין ~ה הי' ההוי‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫א ~מ~~ר ~~~ל'~~‬ ‫~~'~~ינ~ ~לג~~ ~~י‬ ‫ו~‬ ‫ל‬ ‫~ו~ם ה~‬ ‫~ה~ל~ו~~ולזה~~עו~~ז~ר~~יו‬ ‫~אלהיו הק~~ה‬ ‫~~‬ ‫הי‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~~פנח~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ש‬ ‫י' כ~ם ~~ל‬ ‫~דין ~יטול‬ ‫ר~‬ ‫~נ‬ ‫ן ל~~םק‬ ‫ו~י'ל~י ~~~~~~י‬ ‫מי עשהה~~~~‬ ‫~ז~ל‬ ‫~נם‬ ‫והכלההוו~א‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~זוז~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י ~ה~~נ~~ו ~ל ו~~ל~~~ו‬ ‫'‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫~~~ לזו ~‬ ‫~~ו~די~~‬ ‫ין~ו~~ ~~לול~~‬ ‫ול~~~~ו ~~ו~~ ונ~~מ ~~‬ ‫~ל‬ ‫~~~ש‬ ‫~~‬ ‫ו~‬ ‫ה~שנ‬ ‫~‬ ‫ז‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~~~נ~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ם ~ינויכול ~~~~‬ ‫~‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫~‬ ‫~ם‬ ‫~~‬ ‫דין‬ ‫~י~‬ ‫~~‬ ‫ה~~‬ ‫ו~נ~‬ ‫י~‬ ‫~~‬ ‫ו~~~ו‬ ‫~~‬ ‫~‬ ‫ח‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ר‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫עצ~ו‬ ‫~‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ינ~ הו~‬ ‫~ל~ו~‬ ‫להה~ין‬ ‫~ו~~‬ ‫~~ ה~~~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫~‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ןו~ ~צ~‬ ‫יה‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬