__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ji Heng Lee

Technically Dancing for wind quintet

2017

Transposing score


Transposing score

Technically Dancing for wind quintet

I. free three Ji Heng LEE

With strong rhythmic drive h = 80 – 84 (2017)

Flute

Oboe

° 4 &4

5 4

4 4

. . . . . 4 . 5 . 4 & 4 œJ ‰ œj ‰ œJ ‰ œ œ. Œ œj ‰ œJ ‰ ‰ œj 4 œJ ‰ œj ‰ œJ ‰ œ œ. Œ 4 ‰ œj œJ ‰ œj œJ ‰ œj . . . . . . . . . f reedy

Clarinet in Bb

4 &4

5 4 4 Œ #œJ ‰ #œj ‰ œ œ Œ 4 ‰ #œJ #œj ‰ œJ œj ‰ œJ

f brightly

? 44

5 4

4 4

Bassoon

4 ¢& 4

5 4

4 4

Horn

5

Fl.

Ob.

° &

5 4

4 4

5 4

4 4

. . . 5 . . . 5 4 & œJ ‰ ‰ œJ œj ‰ ‰ œJ 4 œj ‰ ‰ œJ œj ‰ Œ œ œ. 4 ‰ œj œJ ‰ ‰ œj œJ ‰ 4 œ œ. Œ œj ‰ Œ . . . . . . . .

4 œ. œ. 4

f sempre

Cl.

& #˙

œ#>œ Œ

5 4 5 4 #œJ ‰ ‰ #œj œJ ‰ Œ œ œ 4 ‰ #œJ #œj ‰ ‰ œJ œj ‰ 4 Œ #˙

œ#œ Œ >

4 4

f

ff p

ff p

>œ J ‰ 45

˙™ ? ∑ Bsn.

5 4

4 4 p

4 4

4 4

ff

nasal

∑ Hn.

¢&

5 4

4 4

5 4


2

A 5 4

9

Fl.

Ob.

° 4 &4

. . . œ 5 ˙™ 4 & 4 Œ œj ‰ œJ ‰ œ œ. Œ œj ‰ œJ ‰ œ 4 . . .

Ó

4 4

4 4

o

Cl.

4 & 4 Œ #œJ ‰ #œj ‰ œ

˙

œ#œ Œ >

#œ œ 4 #œ œ #œ 5 4 Œ #œJ ‰ J ‰ œ Œ 4 ‰ J #œJ ‰ œJ#œj ‰ J #œJ ‰ ‰ J ˙

f

p

f p ff

>œ J‰

˙™ Bsn.

? 44 p

Hn.

4 ¢& 4

˙

5 4Ó

4 ˙™ 4

Πp

ff

5 4

Πo

ff

4 4

14

Fl.

° &

5 4

4 >œ œ œ œ Ó 4

3 4

f

Ob.

& Œ

‰ œœ J

Œ

5 4 ‰ œJ œ œ œ œ Œ

Œ

‰ œœœœ J

Œ

4 œ. œ. œ. œ. Ó 4

3 4

f p

Cl.

. ‰ #œ. œ. ‰ œ. 5 #œJ. ‰ Œ #˙ ™ <#> œ # œ & #œ. J J 4

#>œ. # œ. . # œ . œ #œ. ‰ œ. ‰ œ. #œ 44 Œ #œ. J œ. J

œ. #œ. #œ 3 #œ. . 4

f ff p

>œ J ‰ 45

˙™ ? Bsn. p

f

œœ ∑

œ ‰ 44 œ œ ‰ œj œ ™ > J > f ff

˙ Œ

ff p

j 43 œ. f

∑ Hn.

¢&

5 4

4 4

3 4


3

Fl.

> 18 ° 3 ‰ œJ ˙ &4

4 Π4

>œ œ >œ œ œ œ œ

œ œ œ

˙

5 4

œ ‰ Ó J f

ff

œ. Ob.

. 3 & 4 ‰ œj œ .

Œ

œ. œ. . œ . ‰ œj œ ‰ J ‰ J Ó . f

4 œ. œ. œ. œ. Ó 4 p

Cl.

# œ. # œ. # œ. #œ. 3 4 Œ & 4 J ‰ #œ œJ ‰ 4

p

œ.

>œ. œ. Œ

5 4

ff

#>˙ #œ.

#œ. #œ. Œ

#œ. # œ.

f

Ó

5 4

ff p

>. œ œ œ. Bsn.

? 43 œj ‰ j ‰ œ œ 44 œ œ ‰ œj œ ™ > . . . œ. > ff

Œ j œ œ.

‰ jœ œ

>œ œ ‰ J

‰ œ 45 J f

f ff

Hn.

3 ¢& 4

4 4

5 4

B >œ œ œ œ œ œ œœ œ œ 4 J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ 43 J ‰ J ‰ œœ 4

22

œ Fl.

° 5 &4

œœœ‰ Ó J

4 Π4

Œ

ff

f

p

Ob.

>œ. œ. . œ œ . 5 4 & 4 ‰ J J ‰ ‰ œJ œ . J ‰ 4 Œ . p # œ.

Cl.

. 5 & 4<#>œ #œ. #œ

œ œ œ œ œ œ # œ #œ # œ .œ #œ œJ ‰ 4 3 4 J J J J ‰ ‰ ‰ ‰ 4J ‰ J ‰ 4 #œ #œ œ œ œ 4 #œ œ p f

Œ

f

Bsn.

>œ. . œ. staccatissimo œ œ. 4 . œ. œ. œ. 3 œ. œ. œ œ j . ‰ œ œ. 4 J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ 4J ‰ J ‰ . f

. œ. >œ. œ œ œ. œ ? 45 J ‰ J ‰ œ. œ. 44 ˙ ™

staccatissimo

Πo

ff

j ‰ j ‰ 43 j ‰ j ‰ ‰ j 44 œ. œ. œ. œ. œ. f

sf

Hn.

5 ¢& 4

4 4

œ. >œ œ 3 œ. œ. ‰ œ. ‰ j 4 #œ. 4 J #œ. 4

ff

f

∑ boldly


4

Fl.

œ œ œ œ 26 ° 4 J ‰ œJ ‰ J ‰ œJ ‰ J ‰ œJ ‰ J ‰ œ œ 3 œ œ œ Œ 4 &4

4Ó 4

œ œ ‰ œj œ œ J ‰ œJ ‰ J ‰ œJ ‰ 45

p p

Ob.

. œ. œ. . œ . . . . . . . . œ‰ Œ 4œ œ œ œ œ œ œ œ 3 4 &4 J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

4Ó 4

‰ œ. j œ œ. œ. ‰ ‰ œ. Œ J . J p

œ. ‰ 45 J

f

Cl.

œ œ œ œ œ œ ˙ 4J‰J‰J‰J‰ J‰ J‰ &4

˙™

3 4

4 4 o

p

Bsn.

Hn.

? 44 j ‰ j ‰ Œ œ. œ. œ. œ.

œ. œ. Œ

p

. >œ. œ. œ. œ. œ. œ . 4 . . œ. 3 5 œ œ œ . 4 œ. 4 œ. œ œ ‰ œj œj ‰ œ 4 œ. œ. œ. > ff f

Œ

. . . œ. . #>œ œ 3 ˙ 4 >œ ‰ œ. œ. œ. œ œ. œœ œ œ 4 J . #œ. ¢& 4 ff

#œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ 5 J J J J 4

4 4

Œ

> ˙

5 #œ œ 4

f ff f

Fl.

31 ° 5 œJ œ œJ œ œ œ 3 œJ œ œJ 4 ‰ J ‰ ‰ &4 ‰ J ‰ ‰ J ‰

œ œ j j œ ‰ œ ‰ 44 >œ

‰ œ œ ‰ œ J J

5 4

f

Ob.

. 5 . & 4 œJ ‰ ‰ œJ Œ

œ. ‰ ‰ œ. 43 Œ J J

œ. ‰ ‰ œ. Œ J J

j j j j œ. ‰ ‰ œ. 44 œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ 45 J J

p

Cl.

# œ #œ

5 #œ œ œ œ œ 3 & 4 J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ #œ 4 #œ

#œ Œ

> ‰ j #œ œ 44 #œ œ

‰ œJ œJ ‰ œ

5 4

mf f

Bsn.

? 45 œ

Hn.

‰ œj œj ‰ œ

5 œ >œ™ 4 & ¢ #œ. .

‰ j 43 j ‰ œ œ œ p

œ. œ. #œ. œ J

3œ > 4 œ ˙

ff p sf

‰ œj œj ‰ œ

‰ j 44 œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ 45 . . . . œ.

#˙ œ. œ ˙ f >

4Π4

œ p

5 4


5 35

Fl.

Ob.

° 5 ‰ œœ‰ œ &4 J J

C ‰ œ œ ‰ 43 œ ‰ œ œ ‰ 44 JJ JJ

. œ. œ. . œ . œ 3 œ‰ Œ 5 j j j 4 & 4 œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ. J .

4 4

f

Cl.

5 #œ œ œ &4 ‰ J J ‰

™ ‰ œJ œJ ‰ 43 #˙

4 ˙™ 4

Πo

Bsn.

Hn.

. œ. œ. œ j j j 3 œ. 4 ? 45 œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ. 4 œ. œ. j ‰ 4 j ‰ j ‰ j ‰ ‰ j Œ j ‰ ‰ j Œ œ. Œ j ‰ ‰ j œ . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. > œ. œ. f sempre œ ˙™ .. 5 œ œ. œ. œ. #œ œ œ. œ. 3 4 ¢& 4 #œ.

4 4

o f

œ. œ.

40

Fl.

° & Œ

Ó

3 4

4 4

œ. œ. ‰ J J ‰ Ó

p f

Ob.

& Œ

œ. œ. Ó

3 4

4 4

‰ œ œj ‰ Ó J

f p

Cl.

& Œ

œ#œ Ó

3 4

4 4

œ. # œ. ‰ J J ‰ Ó

f p

Bsn.

‰ j Œ 43 j ‰ ‰ j Œ 44 j ‰ ‰ j ‰ j ‰ j œ Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. >

? œ Œ >. œ. ( f )

j‰ ‰ j Œ j‰ ‰ j‰ j œ. œ. œ. œ. œ.

∑ Hn.

¢&

3 4

4 4


6

œ. œ.

45

Fl.

° &

Œ Ó

2 4

. œ. œ œ. œ. J‰‰JŒ

œœ œ 4 J‰Ó 4

œœ œ œœ 3 4

p

p

f

Ob.

f

œ. œ. Œ Ó &

2 4

. 4 œ œ. œ. ‰ Ó 4 J

œ. . œ. œ. œJ‰‰JŒ

. 3 œ. œ. œ. œ Œ 4

f f

œ#œ Œ Ó Cl.

2 4

&

. œ. # œ. # œ 4 J‰Ó 4

. . #œ œ#œ ‰ ‰ œ œ 3 œ œ # œ #œ. Œ J 4 J

f p

f

f

Bsn.

? œ ‰ j Œ j ‰ j ‰ j ‰ ‰ j Œ 42 œ œ. 44 œ. œ ‰ œj Œ œ œ œ. œ ‰ œj Œ œj ‰ 43 œ. œj ‰ œj ‰ >œ . . . œ. œ. . œ. > . . . . > . . >. œ. œ. œ. œ. œ. . ( f )

Hn.

+ ¢& #w >

+ ˙

2 4

Ó o

+ 4 4 #w >

+ ˙

p

3 4

p

ff

ff

51

Fl.

Ó o

° &

4 4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰ ‰ J œ ‰ J 43 f

&

. 4 œ œJ ‰ Ó 4œ . . p

. #œ Œ & ‰ œJ . # œ.

4Π4

∑ Ob.

Cl.

. ‰ œ. #œ #œ. Œ J

œ. . œ. œ. œ. œ. j . j œ œ J ‰ œ. œ. œ. ‰ J œ. ‰ ‰ œ. 43

#œ œ #˙ #œ œ #œ ‰ j œ œ ‰ #œ œ J #œ

3 4

f p

Bsn.

? œj ‰ ‰ œj Œ . .

j 4 j‰ j‰ ‰ j 4 œ. œ. œ. œ œ. >œ. œ. ‰ œ. œ > .

Œ

(

f )

∑ Hn.

¢&

4Π4

+ #˙ ™

+ ˙

+ œ

f

ff

pp

Œ

œ. ‰ 3 œ J . œ. œ. œ. j ‰ 4 > œ >.

3 4


7

D 55

Fl.

° 3 &4

>. œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ. ‰ j ‰ œ. ‰ 4 œ œ œ 4 œ œ œ 5 œ œ ‰ œ œ œ. 4 4 4 J . J œ œ ff

Ob.

Cl.

Bsn.

œ. . œ 3 Œ & 4 œ œ. . . <#> œ # œ œ. #œ. 3 œ. #œ. &4

. . . ? 43 >œ. œ œ œ. œJ ‰ (

f )

Hn.

3 ¢& 4

>œ. . œ 4 ‰ j œ. œ. œ. 4 œ . ff

>œ.

>œ. #>œ. 4 # œ œ . œ . 4 #œ. . # œ. œ. p . . œ >. 4 œ 4 œ. œ œ œ. . œ. p + 4 4 #˙

>œ.

f sempre

5 4 œj ‰ Œ >. #>œ. 5 4 J ‰ Œ

Ó

4 4

Œ

Œ

Ó

4 4

Œ

Ó

4 4

Œ

Ó

4 4

ff

>œ. 5 4 J ‰ Œ ff

+ ˙

+ 5 j ‰ Œ 4 œ >

pp f

Fl.

Ob.

ff

58 . 5 j j œ. œ. œ. ° 4 j œ. œ. . j œ. œ Œ & 4 Œ œ. ‰ J ‰ œ Œ œ. ‰ J ‰ ‰ J 4 œ. ‰ œ. ‰ J ‰

4 &4

5 4

. . 4 ‰ j œ. ‰ œ. œj ‰ œj œJ ‰ ‰ œJ œ. ‰ ‰ œ. 3 4 œJ J . . J J4 .

4 4

> ‰ œ˙ J

Œ

3 4

f

Cl.

4 &4

5 4 > #w

j ‰ 44 œ

> ‰ #œ ˙ J

Œ

3 4

f f

>˙™ Bsn.

? 44

5 4

4 4

3 4

Πf

Hn.

4 ¢& 4

+ 5 4 #œ Œ > fz

Œ Ó

4 4

+ #>œ Œ Ó fz

3 4


8

Fl.

> 63 œ. 4 œ. ° 3 œ. ‰ & 4 J œ œ œ. 4 œ ˙ ™ . .

Ó

˙ f

Ob.

3 &4 ˙

Œ

> œ. . œ. œ. œ. >œ™ œJ œ™ œ. œ Œ J œ œ. œ. ‰ J J ‰ . p mf f ff f

4Ó 4

œ. œ ‰ œ J

Ó

mf

Cl.

3 &4

> ‰ #œJ ˙

4Π4

œ. œ. #œ. œ. . # œ . œ #œ œ ‰ J J ‰ Œ . p f

˙

Œ #˙ ™

f p

Bsn.

? 43

> 4w 4

œ. w ‰ J

œ Œ Ó

Ó

Œ

p f

Hn.

3 ¢& 4

+ 4 4 #œ >fz

Œ

Ó

o ‰ #œj œj ‰ œ. œ Œ . . .

‰ #œj ˙

f

j œ‰

p

f

E Fl.

68 ° . œ. œ. Œ & œ œ. œJ ‰

œ. œ. j j ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ Ó J J

Ó

5 4 ‰

œ. œ. ‰

4 4

Ó

(

f )

f

Ob.

œ. œ. œ. œ. Œ & ‰ J J ‰

j j ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ Ó J J p

Ó

œ 5 ‰ œœ‰ œœ ‰ Œ 4 J

4 4

mf p f

Cl.

#œ. ‰ œ œ Œ & <#>œ . J . #œ. # œ # œ œ . # œ. . . f ? œJ ‰ Œ

Ó

Ó

Ó

Œ

5 œ 44 j‰ 4 j‰ # œ # œ. œ. # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ œ p

œ. œ. Ó

Œ

œ. œ. œ. ‰ Œ J

Bsn.

5 4 w

j 4 œ ‰ 4 >

p f f

Hn.

œ ‰ jœ j ‰ ¢& #œ. . œ. . œ œ

. . ‰ œJ œJ ‰ Ó (

f )

f

5 4 ‰ #œ. œ. ‰ œ. œ. Œ p

4 4 œ


9

œ. >œ

72

Fl.

w

œ. œ.

° 4 Œ &4

3 4Œ

œ.

>œ œ ‰ J

ff

œ 4J ‰ Œ 4

>œ. J ‰

Œ

œ.

œ >. œ.

p

f

f

f

Ob.

Cl.

Bsn.

œ œ œ œ œ œ œ 3 œ. œ. œ 4 ‰ jœ J ‰ œ œ 4 j ‰ œ 4 &4 œ œ œ. >. œ. œ. 4 >œ. œ. œ. >œ. œ. f # œ. #>œ ˙ . . # œ # œ . . . 4 ‰ œ. #œ J ‰ ‰ #œj 43 #œ. #œ œ. œ 4 J . ff

. . . 4 & 4 #œ. #œ. œ œ œJ ‰ Œ f

œ. œ. œ. . ? 44 ‰ J J ‰ œ. ‰ œJ w

> 3 œJ ‰ Œ 4

Œ

> 4œ 4

œ#œ œ #œ Œ

>œ œ ‰ J J

>œ ‰

p f

Hn.

4 ¢& 4<#>w

j œ ‰ Œ

3 4 #˙ ™ >

#œ. œ. Œ ( p )

4 j‰ Œ 4œ >

Ó

fp

>. >œ. œ œ œ ° J œ & ‰ œ 76

Fl.

f

œ. Œ

5 4

4 4

2 4 œ. œ. Œ

3 4

f ff

Ob.

& œ œ. œ œ œ. . > . . >

>. 5 4 j ‰ œ. ‰ œ j ‰ 2 œ j ‰ 3 œ ‰ œ Œ œ 4 4 4 . œœ 4 . . œ. œ. > œ. œ. J œ. œ. > œ. œ. J >. œ. œ. > . .

(

f )

#œ#œ œ #œ œ Cl.

& Ó

5œ 4 #œ œ#œ Œ

Œ

Ó

4 4

2 4 #œ

œ. ‰ 43 J

f p

> > ? ‰ œJ œJ ‰ œ Bsn.

>œ ˙ ‰ J 45

œ J ‰ Ó

4 4

2 4

3 4

4 4

2 4

3 4

(

f )

∑ Hn.

¢&

5 4


F 10 < e= e > 80

Fl.

° 3 &4

Œ œ. œ. Œ

4Ó 4

Œ

9 Ϊ Ϊ 8

œ. œ.

‰ œ. œ. >

p mf f

Ob.

3 œ ‰ >œ. 4 9 & 4 . œ J œ œ Œ œ. œ œj ‰ 4 œ. œ œj ‰ œ. œ œ œ. œj ‰ œ. œ œ œ. œ œ 8 Œ ™ œ. œ ‰ Œ ™ . . . . . . . . . . . . . > . > . pp subito

Cl.

3 &4 Œ

œ. Œ Ó J

‰ #œ

f

4Π4

œ. Œ J

‰ #œ

œ. ‰ œ. œ. J

9 Œ ™ #œ 8 p

(

p )

? 43

4 4

9 8

Bsn.

3 ¢& 4

4 4

9 8

Hn.

Fl.

85 œ. j j ° j j & œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. > > > > > > > > (

f ) sempre

Ob.

& œ. œ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ. œ œ. œ ‰ œ. œ œ ‰ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ ‰ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ > . > . > . > . > . . > . > . . > . . > . > . . > . . . > . (

f ) sempre

Cl.

& #œ

> ‰ œ

œ. Œ ™ J

#>œ

œ. >œ J

œ. Œ ™ J

#>œ

œ. >œ J

> ‰ œ. œ J

#>œ

œ. >œ J

œ. œ. >œ J J

f sempre

? ∑

Bsn.

Hn.

¢&


11

Fl.

Ob.

Cl.

89 > >œ. >œ. >œ. >œ. . ° œ . ‰ j œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. & œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ J ‰ œ. œ. ‰ > > > > > > >

>œ. œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ & . œ œ . œ œ œ . œ . œ œ . œ œ . œ . œ œ J ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ >. ‰ œ. œ œ > . . > . . . > . > . . > . . > . > . . > . . > . . . > . .

> & #œ

œ. >œ J

œ. œ. >œ J J

#>œ

œ. >œ J

œ. œ. >œ J J

#>œ

œ. œ. >œ J J

œ. >œ J

#>œ #œ. œ. >œ J J

>œ œ. J

? ∑

Bsn.

Hn.

¢&

G 93 > >. >œ. >œ. >œ. œ. >œ. >œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. . ° œ . . œ . œ œ ‰ œ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. Fl. & > >

Ob.

Cl.

œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ >œ. œ. œ. œ ‰ œ. œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ & . œœœ> . œœ . œ . œ . . œœ . œ . œ> . œ . œ. >. > œ. . > . . . > . . > . . > > . . > . . > .

#>œ #œ. œ. >œ & J J

> > œ. #œ #œ. œ. œ J J J

> . > œ. #œ #œ. œJ œ J J

> . > œ. #œ #œ. œJ œ J J

? ∑

Bsn.

Hn.

¢&

>œ œ. J


12

Fl.

Ob.

97 > >. . >. >. . >. . >. >. . . . >. . >. . >. . . >. >. . ° œ œ œ ‰ œ œ œ . œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œJ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ œ &

>œ. . œ. . >œ. œ >œ. œ. œ. . >œ. >œ. œ. . >œ. œ. œ. >œ. >œ. . >œ. œ. >œ. >œ. . œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ J ‰ J ‰ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ >œ . & J .

#>œ Cl.

>œ >œ # . #œ J

œ. œ. >œ J J

&

œ. ‰ >œ. ‰ >œ #œ. #>œ J J J

>œ. >œ ‰ ‰ J ‰

. >œ. >œ. # œ .œ #>œ. ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ J

? ∑

Bsn.

Hn.

¢&

101

Fl.

Ob.

Cl.

° &

>œ.

>œ.

>œ. ‰ ‰ ‰

>œ. ‰ ‰

>œ. > >œ. œ. >œ. ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

>œ. >œ. >œ. >. >œ. >œ. œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ. ‰ ‰ ‰ ‰ & ‰ ‰ ‰ ‰ œ. ‰ ‰ > >

> >œ. >œ. œ. >. œ ‰ œj ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ J . >œ. œ‰ ‰ >.

‰ ‰ ‰ œ ‰ œ. œ. ‰ >. >

>. >œ. . >œ. # # > > œ . . #œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ #œ ‰ ‰ ‰ #>œ. ‰ ‰ ‰ #>œ. ‰ ‰ ‰ #œ œ ‰ ‰ #>œ. ‰ ‰ # œ #>œ. ‰ œ. ‰ > & #œ. #œ. # œ. > > ff f

? ∑

Bsn.

Hn.

¢&


13

H > œ œ œ >œ. >œ. >. œœœ‰ œ ‰ ‰ ‰ Œ™

105

Fl.

>œ œœ

° ‰ ‰ &

>œ. œœ

œ ‰

>. ‰ œ ‰

Ϊ

‰ f

p ff f ff

& ‰ ‰

‰ œ. >œ. ‰

Œ™ œ >.

>œ œ œ œœ

>œ.

>œ. Ob.

p

Ϊ

œœ œ

‰ ‰ ‰ œ. ‰ >

p

ff f

Cl.

# œ. # œ œ >. #œ ‰ & #œ œ

>œ. #>œ. # ‰ >œ. #œ ‰ ‰ œ. ‰ #œ. . f

# œ. >

ff

? ∑

œ. . œ œ.

Ϊ

>. ‰ #œ ‰

‰ #>œ. Œ ™ œ >.

>œ.

Bsn.

œ.

œ.

f

∑ Hn.

108

Fl.

¢&

>œ œœ

>œ. > ‰ œ. Œ ™

° &

. >œ. œ œ œ ‰ . œ. œ. œ ‰ .> œ.

>œ œœ œ œ.

Ϊ

Ϊ

Ϊ

œœ œ ‰ œ

ff p ff

>œ.

>œ. Ob.

> & œ. ‰

ff

Ϊ

>œ ™ œ œœ

> œœ œ ‰

>œ œ œ

‰ ‰ ‰ œ

f ff f ff

Cl.

>. # œ >œ. . # œ #œ#>œ. ‰ œ œ œ #>œ. ‰ >œ. ‰ ‰ & #œ. #œ. f p

> #œ#œ œ #œ. ‰ > # œ. œ.

#œ#œ œ ‰ ‰ #œ# œ # œ. p

‰ ‰

ff ff

Bsn.

>. ? œ ‰ >. Œ ™ œ

>œ.

>œ.

‰ œ.

>œ. ‰ >œ. Œ ™

‰ œ ‰ >.

Ϫ

œœ ‰ œœ ff

Hn.

>œ ‰ ‰ Œ ™ ¢&

#œ.

> œ> ‰ #œ. œ. œ œ™

œ ‰

>œ #œ. >œ

p f f

œœ

˙™


14

>œ œœœ ° œ. &

œœ œ œ œ œ œœœ œœœ œ.

111

Fl.

ff

Ϊ

Ϊ

p p f

>. œ œ. Ob.

œ. œ.

& ff

Cl.

& ‰

œ. p

œœœœœ œ œ œ œœ‰ œœ . f p

œœœ œ œœ

Ϊ

f

œ#œ#œ œ œ œ œ#œ#œ œ œ # œ # œ œœœ œ. ‰ #œ œ #œ œ #œ # œ # œ œ # œ #œ

œ.

œ.

ff p

? ‰

p

f

Ϊ

Ϊ

>œ œ œ œ œœ œ. ff p

Ϊ

Bsn.

œ. p #œ œ. J

œ ‰ Hn.

Ϊ

Ϊ

¢& p

Ϫ

p

113

Fl.

Ϫ

° œœœ œ & œœ

œ. œ.

f

œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ 12 œœ œœ œ œ œ 6 œœ œ œ œ œ œ. œ œ 8 8 f f

œœœ Ob.

œ œ œ Œ™

&

p

p

f

p

f

œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ 6 œ œ œ 12 œœœœœ œœœ 8 œœ 8 ff

œ#œ # œ œ#œ

‰ ‰ Cl.

p

f

p

#œ œ œ

& œ # œ #œ # œ.

p

f

f

œ#œ œ 12 #œ œ # œ œ 8 #œ# œ œ œ œ œ œ #œ

f

#œ œ

œœ œœœœœ 6 8 œ

f

ff

p p

Bsn.

Hn.

>œ . œ œœ ? œ. œ œœ Œ™ œœ f . ff p >œ ‰ ‰ Œ™ ¢& J

12 8 œ œ. œ. .

œ œœ

œœ œœ f

. ˙™ ‰ #œ 12 8

ff

p f

œ œœ œœœœ œ.

œœ6 8 ff

p

Ϫ

>Ϫ

f

fp

6 8 fff


15

>˙™

I

˙™

Ϫ

>œ ™

˙™

˙™

115

Fl.

° 6 &8

Ϊ

Ϊ

ffz

ffz

>˙™ Ob.

6 &8

˙™

˙™

˙™

˙™

∑ ffz

#>˙ ™

˙™

Ϫ >Ϫ

Cl.

6 &8

Ϊ

∑ ffz

˙™

Ϊ

˙™

˙™

ffz

#>˙ ™ Hn.

˙™

Ϊ

ffz

6 ¢& 8

˙™

Ϫ >Ϫ

Bsn.

˙™

ffz

>˙™ ? 68

˙™

Ϊ

˙™

>Ϫ

Ϫ Ϊ

Ϊ ffz

ffz

>Ϫ

>˙™

œ >œ™

122

Fl.

° & Œ™

>Ϫ

∑ f

>œ ™

˙™

˙™

Ϫ

˙™

f

‰ f

>œ™ >˙™

œ ‰

ffz

f

˙™ ∑

Cl.

œ J ‰ ‰

‰ ffz

>œ ™

ffz

œ

& Ϊ

œ

˙™

‰ ffz

Ob.

˙™

& ˙™ >

œ #œ ™ >

˙™ o

ffz f

>œ ™ ? Œ™

>Ϫ

˙™

˙™

˙™

œ ‰

Bsn. ffz

∑ Hn.

¢&

f

Ϊ

‰ #˙ ™ >

œ

Ϫ >

˙™

Ϫ o

ffz f


16

˙™

˙™

˙™

œ J ‰ ‰ Œ™

129

Fl.

° &

Ϊ

Ϫ >

œ

œ œ™ J p

fz

˙™

˙™ Œ™

Ob.

Ϫ >

&

Ϊ

‰ œ™

œ

˙™

Ϫ

œ ‰ ‰ #>œ ™ J

œ #œj œ™

p fz

>˙™ Cl.

œ

>™ ‰ #œ

˙™

˙™

& ffz

f p

fz

>œ™ ? ∑

™ ‰ œ

œ

Ϊ

˙™ Œ

œ œ™ J

Bsn. p p fz

#>˙ ™ Hn.

œ

> ‰ œ™

˙™

Ϫ Ϊ o

¢&

Œ #œj œ™

f ffz p

135

Fl.

° & ˙™

Ϫ

Ϊ

∑ ˙™

˙™

˙™

o p

∑ Ob.

˙™

˙™

˙™

f

p

fp

˙™

Ϫ

Ϊ Cl.

& <#>˙ ™

j ™ œ ‰ ‰ Œ > ff

&

˙™

∑ ˙™ o

˙™ f

? œ œJ œ™

˙™

Ϫ

Ϫ Ϊ

˙™

˙™

>œ J ‰ ‰ Œ™

f

ff

Ϊ

Bsn.

o

o

∑ Hn.

¢& <#>œ œj œ™

∑ ˙™ o

˙™ o

˙™ f


17

J 142

Fl.

° & œ ™ œj ‰ ‰

j ™ œ ‰ ‰ Œ

∑ ˙™

˙™

Œ ‰ œ™

p

Ob.

Cl.

& Ϊ

Ϫ >fp

˙™

p

j ™ œ ‰ ‰ Œ o

˙™

j ™ œ> ‰ ‰ Œ

Ϊ

fz

j ‰ ‰ Œ™ œ o >˙ ™

& ˙™

˙™

˙™

fz

∑ #˙ ™ >

Ϫ

j œ ‰ ‰

fp

>œ ™

˙™

? ∑

j œ> ‰ ‰

Ϊ

Bsn.

o fp

∑ Hn.

fp

>œ ‰ Œ ™

¢& f

150

Fl.

° & ˙™

j ™ œ‰ ‰ Œ

Ϊ

Ϫ >

j œ ‰ ‰ œ™ >

˙™ p

j ™ œ‰ ‰ Œ

Cl.

&

˙™ >fp

f

˙™

j ‰ ‰ Œ™ œ

& ˙™

˙™

f

j ™ œ‰ ‰ Œ

˙™ >fp

f

p

j œ‰ ‰

p

f

Ob.

Ϫ

˙™

˙™ >fp

j œ ‰ ‰ œ™ > f

˙™

j ‰ ‰ Œ™ œ

Ϫ

>œ ™

fp

p

˙™

>˙ ™

˙™

? ∑

œ

Ϊ

Bsn.

o fp

‰ Œ™ Hn.

¢& >œ

Ϊ

Ϊ Ϫ >

Ϫ o

f f

Ϊ

‰ œ >f

Ϫ

fp

f

Ϫ o

‰ œ >f

Ϫ

f

j‰ ‰ ‰ œ œ >f o


18

K 157

Fl.

° & >œ™

‰ œ >

j j œ ‰ œ œ™

˙™

‰ œ œ

Ob.

j j j œ œ ‰ ‰ ‰ œ. ‰

‰ Œ

œ

p sempre

mf f

(

f )

& œj ‰ œj œ ™ > f

j j œ ‰ œ œ™ >

∑ œ™ >

‰ œ >

j ™ œ. Œ >

j j œ ‰ ‰ œ. ‰ ‰ >

Œ

Œ

‰ j ‰ Œ™ œ.

(

f ) sempre

∑ Cl.

j j‰ ‰ œ œ >

&

>œ ? ‰

˙™ >fp

Ϫ

œ œ ˙™ J ‰ J

œ

œ >

œ

Ϫ

mf fp

f

Ϫ

œœ J

Œ

œ. J ‰ ‰ Œ

œ ‰

Ϊ

œ. J

Bsn. p sempre

fp mf

Hn.

j ™ ‰ œ™ œ‰ ‰ Œ > ( f ) sempre

¢& œ

‰ œ >

j j j j œ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ >œ ‰ >

‰ œ™ >

œ

Ϊ

j œ> ‰ ‰

œ

œ

163

Fl.

j œ. œ. ‰ ‰ ‰ ‰ J Œ ™

° & Œ™

œ ‰ œj ‰ Œ ™ .

j œ. ‰ ‰

‰ œ ‰

Ϊ

Œ

(

p )

f sempre

Ob.

>œ. ‰ & J ‰ Œ™

>. œ‰ ‰ Œ J

>œ. J Œ™

(

f )

Cl.

j Œ™ œ.

‰ #œj ‰ Œ ™ .

œ. ‰ J ‰ Œ™

œ. J ‰ ‰ Œ

& j‰ ‰ Œ œ. p

œ‰ ‰ œ >

‰ œj ‰ Œ ™ >.

j #œ. ‰ ‰ Œ

#œ Œ ™ #œ

œ Œ™

Œ œ >

‰ Œ™

‰ # œ #œ

sempre

? Ϊ

œ. J Œ™

œ. ‰ J ‰

>œ œ Œ™

‰ Œ

œ

Bsn.

œ (

p )

f sempre

ΠHn.

¢&

j Œ™ œ. mf

‰ #œj ‰ Œ ™ .

œ. ‰ ‰ Œ J

œ. Œ ™ J

‰ œ. ‰ J f sempre

Ϊ

#œ. œ. ‰


19

L . œœ

168

Fl.

Ob.

Cl.

° Œ™ &

œ

& ‰

œ Œ™ œ œ >

œ œ œ œ

œœ

Œ

Ϊ

Œ

œœ

œ >œ œ œ œœœ

Œ

# œ. # œ œ #œ ‰ Œ™ # œ œ

œ #œJ. ‰ ‰ ‰ œ œ œ

Ϊ

œœ

>œ œ œ J ‰ ‰ œœœ

>œ œ ‰ Œ™ œ

‰ ‰ # œ . œ

&

. œœœ

# œ. # œ œ#œ J ‰ ‰ # œ œ

#œ f

f p

œœ ? Œ™

œœ ‰

Ϊ

j œ. œ. ‰ #œ.

Bsn.

Hn.

¢& Œ

œ. œ œ ° œ & œ

œœ Œ™

œœ ‰

œ. ‰ # œ œ. .

Œ

œ. j j #œ. ‰ ‰ œ.

Œ

œœ œœ ‰

Ϊ

Ϊ

‰ œ. #œ.

172

Fl.

Ϊ

œœœ œœœ œœœœœ œ œ œœœ œœ

Ϊ

(

f )

œ ‰ Ob.

œœœœ œœœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

&

(

f )

Cl.

# œ. # œ J œ #œ

& Ϊ

Ϊ

œ #œ #œ f

p

œœ œœ œœœ .

? ΠBsn.

Hn.

œ ¢& .

‰ œ.

œ. #œ.

œ. J

œœ œœ œœ

Ϊ

‰ #œ .

œ.

Œ

j #œ.

œ. J


20

Fl.

Ob.

175 œœœœœœ œœœœœœœœœœœœ œœ ° œ œ œ ‰ & œœœ

œœœœ œœœœœ œœœœœœ œ œ Œ™ & œ

∑ Cl.

Œ

œœœœœœœœœœœœ

&

Bsn.

? j œ.

Hn.

™ ¢& Œ

178

Fl.

œœ ‰

° &

Ϊ

‰ œ. #œ.

œ. J

j j #œ. œ.

œ. J

>™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ∑ ff

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >˙™ Ob.

œ J ‰ ‰ Œ™

& ff

Cl.

&

? Bsn.

∑ Hn.

¢&

œ. #œ. ff

œ.

>˙™ œ œ. œ. œ. . fffz

˙™


21 182

Fl.

° &

>œ J ‰ ‰ Œ™ ffz

∑ Ob.

&

>œ J ‰ ‰ Œ™ ffz

∑ Cl.

&

˙™ o

˙™

˙™

˙™

˙™

œ ‰ ‰ Œ™ J o

mf

? ∑

Bsn.

j ‰ ‰ Œ™ œ> ffz

˙™

˙™

Ϫ Ϊ

Hn.

¢& p

o

j ‰ ‰ Œ™ >œ (ca. 4:20) ffz

Profile for Ji Heng Lee

Technically dancing (2017)  

For wind quintet

Technically dancing (2017)  

For wind quintet

Profile for jihenglee
Advertisement