Page 1

ขนาด 1.5 นิ้ว

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา 2201-2413 การประยุกตคอมพิวเตอรกับงานสถิติ ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 4.0

นางสาวเสาวลักษณ สิงหวี

โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชา พณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ปการศึกษา 2552


ใบรับรองโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา 2201-2413 การประยุกตคอมพิวเตอรกับงานสถิติ โดย นางสาวเสาวลักษณ สิงหวี ไดรับการอนุมตั ิใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ ........................................หัวหนาแผนกวิชา (นางสาวสุรียพ ร ไชยภักดี) วันที่.........เดือน..............................พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสอบโครงการ ............................................ ประธานกรรมการ (นางสาวสุรียพ ร ไชยภักดี) ............................................ กรรมการ (นางอรุณ อรุณไพโรจน) ............................................ กรรมการ (นายอานนท ทองพรม) ............................................ กรรมการ (นายธนาพงศ คําศรี) ............................................ กรรมการและเลขานุการ (นายฐิติพันธุ ปนมาศ)


บทคัดยอ ชื่อ ชื่อเรื่อง ที่ปรึกษา ปการศึกษา สถานศึกษา

: นางสาวเสาวลักษณ สิงหวี : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาการประยุกตคอมพิวเตอรกับงานสถิติ

: อาจารยสุรียพ ร ไชยภักดี : 2552 : วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค

โครงการ เรื่อง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาการประยุกตคอมพิวเตอรกับงานสถิต มีจุดหมายเพื่อใหผูศึกษาหรือผูเรียนสามารถเรียนสามารถปฏิบัติแบบทดสอบไดดวยตนเอง โดยใช เวลาไมนานจะมีเสียงบรรยายและมีรูปภาพตาง ๆ ทําใหไมนาเบื่อ ในการวิจัยครั้งนี้สามารถทํา เปน แบบสอบถามเพื่อ ทดสอบความพึง พอใจในการใช สื่อ การเรีย นการสอนวิ ช าการประยุ ก ต คอมพิวเตอรกับงานสถิต มีเนื้อหาจํานวน 11 บท โดยบทที่นําเสนอ 1 บท เรื่อง ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับสถิติ ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 72.0 เปนเพศหญิง และรอยละ 28.0 เปนเพศชาย รอยละ 52.0 กําลังศึกษาระดับชั้นปวช. 2 รองลงมารอยละ 48.0 กําลังศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 รองลงมารอ ยล ะ 6.0 กําลังศึกษา ระดับชั้นปวช. 3 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.93 มีความพึงพอใจ ระดับมาก

-ข-


สารบัญ กิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ บทที่ 1 บทนํา 1.1 ความเปนมาของโครงการ 1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 1.3 ขอบเขตของโครงการ 1.4 วิธีการดําเนินการ 1.5 ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 1.6 นิยามศัพทเฉพาะ บทที่ 2 เอกสารและบทความงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2.1 ประวัติความเปนมาของสื่อการสอน 2.2 โปรแกรมที่ใช 2.3 ขอมูลของงาน บทที่ 3 วิธีดําเนินงานโครงการ 3.1 ขั้นเตรียมการ 3.2 ขั้นดําเนินการ 3.3 ขั้นสรุปและประเมินผล 3.4 ฟอรมแบบสอบถาม 3.5 ขั้นตอนการจัดทํา บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 4.1 ผลการดําเนินงาน 4.2 ตารางผลสรุปแบบสอบถาม บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 5.1 สรุปผลการดําเนินงาน 5.2 ขอเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผูจัดทํา -ค-

ก ข ค 1 1 2 3 3 3 3 5 5 10 14 15 15 15 17 18 19 37 37 38 41 41 44 46 47 99

สื่อการเรียนการสอน  

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน  

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน