Page 1

2 Dominoes

เกมโดมิโน


การสร้างเกมโดมิโน เกม “โดมิโน” เป็นเกมที่หลายคนคุ้นเคยกันดีทั้งครูและนักเรียน เกม “โดมิโน” เป็นเกมที่สามารถนำ�มาใช้เป็น “เกมวิทยาศาสตร์” ได้ในหลายเรื่อง

เกม “โดมิโน” เหมาะสำ�หรับ บทเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหา ที่สามารถจัดจำ�แนกเป็นกลุ่มๆ หรือจัดหมวดหมู่ได้้ เช่น การแบ่งประเภทของสัตว์ คุณสมบัติความเป็นกรด-เบส

ควรเลือกใช้เกม “โดมิโน” เมื่อใด จบบทเรียน : เพื่อต้องการเน้นประเด็นสำ�คัญที่ ต้องการให้เรียนรู้ เมื่อสรุปสิ่งที่ ได้เรียน รู้หรือเมื่อทบทวนสิ่งที่ต้องการให้เรียน รู้ บทเรียนเกี่ยวข้องกับการจัดจำ�แนก ประเภท การจัดกลุ่ม

1


การทำ�เกม“โดมิโน” 1. สร้างชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมจตุรัสสองอันต่อกัน 2. สี่เหลี่ยมจตุรัสแต่ละด้านกำ�หนดเป็นสาระทางวิทยาศาสตร์สาระใดสาระหนึ่ง เช่น ด้านหนึ่งเป็นรูปสัตว์ ด้านหนึ่งเป็นประเภทของสัตว์ 3. การเล่น “โดมิโน”เป็นการที่ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันนำ�ชิ้นส่วนมาต่อกัน โดยชิ้นส่วนที่ต่อกันจะต้อง เข้าคู่กันได้ ระหว่างด้านหนึ่งของชิ้นส่วนหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งของอีกชิ้นส่วนหนึ่งโดมิโนแต่ละตัวแบ่ง ออกเป็น 2 ด้าน เช่น ด้านหนึ่งมีข้อความบ่งบอกประเภทของสัตว์ (เช่น สัตว์ปีก สัตว์บก สัตว์นำ�้) อีกด้านหนึ่งเป็นภาพตัวอย่างของสัตว์ และจุดสีดำ�เป็นจำ�นวนแต้ม จุดสีดำ�บ่งบอกจำ�นวนแต้ม (จุดละ 1 แต้ม)

สัตว์ปีก

ข้อความบ่งบอก ประเภทของสัตว์

ภาพตัวอย่างสัตว์

รูปภาพแสดงตัวอย่าง โดมิโน

2


ตัวอย่างเรื่องที่เหมาะกับการใช้เกม “โดมิโน” การแบ่งประเภทสัตว์ เช่น สัตว์บก สัตว์น้ำ� สัตว์สะเทินน้ำ�สะเทินบก คุณสมบัติความเป็นกรด เบส เป็นต้น

นำ�้ส้มสายชู

สัตว์บก

กลาง

นำ�้ดื่ม

3

เบส

สัตว์ สะเทินนำ�้ สะเทินบก สัตว์นำ�้

ตัวอย่าง : การแบ่งประเภทของสัตว์

สัตว์ สะเทินนำ�้ สะเทินบก

ผงฟู

กรด

นำ�้มะนาว

ตัวอย่าง : คุณสมบัติความเป็นกรด-เบส

เบส


กติกาในการเล่นเกม “โดมิโน” 1. เกม “โดมิโน” ต้องการผู้เล่น 2-4 คน 2. เกม “โดมิโน” 1 ชุด มีชิ้นส่วนโดมิโนอย่างน้อย 24 อัน 3. ก่อนลงมือเล่นเกม ผู้เล่นคว่ำ�ชิ้นส่วนโดมิโนทั้งหมดลงที่โต๊ะ แล้วให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกหยิบชิ้นส่วนโดมิโน โดยให้ผู้เล่นได้ชิ้นส่วนโดมิโนจำ�นวนเท่ากัน 4. ผู้เล่นคนแรกวางชิ้นส่วนโดมิโนของตนเองลง 1 ชิ้น โดยวางชิ้นส่วนโดมิโนหงายขึ้น 5. ผู้เล่นคนถัดไปทางซ้ายมือเลือกตัวโดมิโนในมือที่มีความสัมพันธ์กับรูปหรือข้อความทาง ด้านใดด้านหนึ่งของโดมิโนตัวแรกแล้วนำ�มาวางต่อกัน จากนั้นนับแต้มที่ได้และจดบันทึกไว้ 6. ผู้เล่นคนถัดไปทางซ้ายมือเลือกตัวโดมิโนในมือที่มีความสัมพันธ์กับรูปหรือข้อความทาง ปลายด้านใดด้านหนึ่งของสายโดมิโนเท่านั้น ห้าม วางต่อตรงชิ้นส่วนโดมิโนอื่นที่วางอยู่กลางแถว เมื่อต่อแล้วนับแต้มและจดบันทึกไว้เช่นเดียวกัน 7. ผู้เล่นคนถัดไปทางซ้ายมือเล่นวนไปเรื่อย ๆ ถ้าผู้เล่นคนใดไม่สามารถต่อชิ้นส่วนโดมิโนได้ ให้บอก “ผ่าน” เพื่อให้ผู้เล่นคนถัดไปเล่นแทน และจะได้เล่นต่อเมื่อลำ�ดับการเล่นเวียนมาถึงตนเองในรอบใหม่ 8. การเล่นเกม “โดมิโน” ดำ�เนินต่อไปจนกว่าจะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งวางโดมิโนที่มีในมือต่อลงในแถวโดมิโน ได้หมดทุกชิ้น หรือจนกว่าจะไม่สามารถต่อโดมิโนได้อีก จะถือว่าเกมนั้นยุติ 9. ผู้เล่นทุกคนหยุดเล่นและนับแต้มที่ได้ทั้งหมด จากนั้นให้นำ�แต้มบนโดมิโนที่เหลือในมือ มาลบออกจากแต้มที่ได้ เมื่อรวมแต้มทั้งหมดแล้ว ผู้เล่นที่ได้แต้มสูงสุดเป็นผู้ชนะ

4


สิ่งท้าทาย • เมื่อยังไม่ถึงลำ�ดับการเล่นของตน ผู้เล่นต้องตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของชิ้นส่วนที่ผู้เล่นคนอื่น วางต่อในแถวโดมิโน • ถ้าชิ้นส่วนที่วางไม่ถูกต้องทางวิชาการ ผู้เล่นที่วางผิดต้องเก็บโดมิโนขึ้นมาไว้ในมือ และผ่าน การเล่นในรอบนั้น และเสียแต้ม 2 คะแนน ให้กับผู้ท้าทาย • ถ้าชิ้นส่วนที่วางถูกต้องทางวิชาการ ผู้เล่นที่ท้าทายต้องผ่านการเล่นในรอบนั้น และเสียแต้ม 2 คะแนน ให้กับผู้ที่ถูกท้าทาย

Tip

อาจใช้แบบเกม “โดมิโน” และกติกาในหนังสือนี้ เป็นต้นแบบในการนำ�ไปออกแบบเกม“โดมิโน” เอง

5


ตัวอย่างเกมโดมิโน : กิจกรรมสำ�หรับผู้เรียน เกมโดมิโน เรื่องสารอาหาร จำ�นวนผู้เล่น 2-4 คน จำ�นวนโดมิโน 30 ตัว ตัวโดมิโนแต่ละตัวแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้านหนึ่งมีข้อความบ่งบอกประเภทของสารอาหาร อีกด้านหนึ่งเป็น ภาพตัวอย่างของสารอาหาร และจุดสีดำ�เป็นจำ�นวนแต้ม วน น � ำ จ ก อ บ ่ ง จุดสีดำ�บ ้ม) ต แ 1 ะ ล แต้ม (จุด

ไขมัน

ข้อความบ่งบอก ประเภทของสารอาหาร

ภาพตัวอย่าง ของสารอาหาร

6


วิธีการเล่น 1. ก่อนลงมือเล่นเกม ผู้เล่นคว่ำ�ชิ้นส่วนโดมิโนทั้งหมดลงที่โต๊ะ แล้วให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกหยิบชิ้นส่วนโดมิโน โดยให้ผู้เล่นได้ชิ้นส่วนโดมิโนจำ�นวนเท่ากัน 2. ผู้เล่นคนแรกวางชิ้นส่วนโดมิโนของตนเองลง 1 ชิ้น โดยวางชิ้นส่วนโดมิโนหงายขึ้น 3. ผู้เล่นคนถัดไปทางซ้ายมือเลือกตัวโดมิโนในมือที่มีความสัมพันธ์กับรูปหรือข้อความทางด้านใดด้านหนึ่งของ โดมิโนตัวแรกแล้วนำ�มาวางต่อกัน จากนั้นนับแต้มที่ได้และจดบันทึกไว้

ไขมัน

ไขมัน

โปรตีน

นำ�ข้อความ “โปรตีน” มาต่อกับภาพไข่ เพราะไข่มีสารอาหารหลักเป็นโปรตีน

แต้มที่ได้คือ 2+3 = 5 แต้ม

โปรตีน

*** หากตัวเลือกที่มาต่อ มีจำ�นวนจุดเท่ากันจะได้แต้มพิเศษ คือ คะแนน คูณ 2 แต้มที่ได้ คือ (2+2) x 2 = 8 แต้ม

7

โดมิโน e book