Page 1

ô`°üe

≈MGô÷G êÓ©dG ióãdG ¿ÉWô`°ùd


᫪æà∏d ᫵jôeC’G ádÉcƒdG ∫ÓN øe ≈µjôeC’G Ö©°ûdG øe ºYóH Ö«àµdG Gòg πªY ” áëaɵŸ ájöüŸG á°ù°SDƒŸG á«dƒÄ°ùe â– ™≤J Ö«àµdG Gòg äÉjƒà .á«dhódG hCG á«dhódG ᫪æà∏d ᫵jôeC’G ádÉcƒdG AGQCG √Qhö†dÉH ¢ùµ©J ’h ,ióãdG ¿ÉWöS .᫵jôeC’G áeƒµ◊G …ó`ã`dG ¿É`Wô`°S á`ë`aÉ`µŸ ájöüŸG á`°ù°SDƒ`ª`∏`d á`XƒØ`ë`e ¥ƒ≤◊G ™`«`ª`Lh ¬`æ`jõ`î`J hCG ÜÉ`à`µ`dG ø`e Aõ`L …CG ¢SÉ`Ñ`à`bG hCG π`«`é`°ù`J hCG ï`°ù`f hCG ™`Ñ`W Rƒéj’h iô`NCG á`≤`jô`W iCG hCG á`jô`jƒ`°ü`J hCG á`«`µ`«`fÉ`µ`«`e hCG á`«`fhô`à`µ`«`dEG á`∏`«`°Sh …CÉ`H .á°ù°SDƒŸG øe ≥`Ñ`°ù`e ≈`HÉ`à`c ¿PEG ¿hó`H

ôªædG ÉfQ : ôjƒ°üJ


áeó≤e á«∏ª©H ΩÉ«≤dG Oó°üH »JÓdG äGó«°ùdG ¤G ¬Lƒe Ö«àµdG Gòg ¿ÉWöS ¢Vôe áHQÉ ≈a ø¡à∏MQ øe Aõéc ióãdG ≈a á«MGôL πc ÚH ¥ôØdG Éeh äÉMGô÷G ´GƒfCG ≈∏Y Ió«°ùdG ±ô©àà°S .ióãdG É¡d á«∏ª©∏d Ö°SÉæŸG ≈°ùØædG OGó©à°S’G øe øµªàJ ≈àM ôNB’Gh ´ƒf êhõdG ¿Éc AGƒ°S áLô◊G á∏MôŸG √òg ≈a É¡≤aGÒ°S iòdG ¢üî°ûdGh ôaGƒàJ ÉeóæY É¡fhófÉ°ùj ¿CG ¿ƒ©«£à°ùj å«M ,É¡JöSCG OGôaCG óMCG hCG .Ö«àµdG Gòg ÉgôaƒJ ≈àdG á«°SÉ°SC’G äÉeƒ∏©ŸG º¡jód ó©H Ió«°ùdG É¡LÉà– ≈àdG äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y É°†jCG Ö«àµdG iƒàëj á«ë°U πcÉ°ûeh äÉØYÉ°†e øe ™bƒàJ ¿CG øµÁ Éeh á«∏ª©dG AGôLG É¡àÑ°ùàcG ≈àdG äÉeƒ∏©ŸG ∫ÓN øe É¡«∏Y Ö∏¨àdG øµÁ ájó°ùLh ájò¨àdGh áMhöûŸG äÉæjôªàdG ≈∏Y á¶aÉëŸGh Ö«àµdG IAGôb óæY êhõdG øe ájƒæ©ŸGh á«°ùØædG IófÉ°ùŸG Å°T ºgCG h ,É°†jCG ᪫∏°ùdG .AÉæHC’Gh IöSC’Gh

1

ióãdG ¿ÉWô`°ùd ≈MGô÷G êÓ©dG


∫hC’G π°üØdG ióãdG ¿ÉWô`°ùd ≈MGô÷G êÓ©dG äGQÉ«N ?á«MGôL á«∏ª©d áLÉM ≈a ÉfCG GPÉŸ :¢S øe ,ióãdG ¿ÉWöùH ∂àHÉ°UEG äÉ°UƒëØdG äÉÑKEG ádÉM ≈a :ê Gòg á``dGRE’ á«MGôL á«∏ªY AGô``LEG ¤EG áLÉëH ≈fƒµJ ¿CG πªàëŸG .ióãdG øe ΩQƒdG

?áMGô÷G GPÉŸ øµdh :¢S ≈g ióãdG ¿ÉWöS êÓY πMGôe øe ¤hC’G á∏MôŸG ¿EG :ê øe ¬©æŸ ∂dPh ,øµ‡ âbh ÜôbCG ≈a ΩQƒdG Gòg á``dGRE’ áMGô÷G ÒÑc ºéëH ΩQƒdG Gòg ¿ƒµj ä’É◊G ¢†©H ≈a ¬fCG ’EG .QÉ°ûàf’G πÑb iôNCG äÉLÓY ΩGóîà°SG ≈Yóà°ùJ áeó≤àe á∏Môe ≈a hCG GóL .áMGô÷G

?áØ∏àîŸG áMGô÷G ∫ɵ°TCG ≈gÉe :¢S ¿ÉWöS ≈a Ωóîà°ùJ äÉMGô÷G øe áØ∏à ´Gƒ``fCG ∑Éæg :ê É¡«dEG π°Uh ≈àdG á∏MôŸG ≈∏Y áMGô÷G ´ƒf ∞bƒàJ å«M ,ióãdG :∑Éæ¡a ¤ÉàdÉHh ¬à©«ÑWh ΩQƒdG Gòg

ióãdG ¿ÉWô`°ùd ≈MGô÷G êÓ©dG

2


(≈Fõ÷G) ióãdG ≈∏Y ®ÉØ◊G áMGôL ióãdG OƒLh ≈∏Y ®ÉØë∏d ≈gh πeɵdG ∫É°üÄà°S’G πª°ûJ å«M áé°ùfC’G øe §«°ùH AõL ™e ΩQƒ∏d π«Ñ°S ≈∏Y ¬H ᣫëŸG ᪫∏°ùdG Oó¨dG ∫É°üÄà°SEG ™``e •É``«``à``M’G ¿ƒµJ ÉÃQ PEG ,§HE’ÉH ájhÉت«∏dG ∫Gõ``J ’ ΩQƒ```dG ø``e AGõ```LCG ¢†©H ºàj Ée ºéM ∞bƒàjh .É¡H IOƒLƒe ¿CG ≈¨Ñæjh .ióãdÉH ¬fɵeh ¬°ùØf ΩQƒdG ºéM ≈∏Y ióãdG øe ¬àdGREG Ió«°ùdG òNCÉJ ÖdɨdG ≈ah ádƒÑ≤e á«∏«ªŒ áé«àf áMGô÷G √òg ∑ÎJ .áMGô÷G ó©H ≈YÉ©°TEG êÓY

(iQò÷G) ióãdG ∫É°üÄà°SG á∏eÉc á```dGREG ø``Y IQÉ``Ñ``Y ƒ``gh IOƒY ô£N øe óë∏d ∂dPh ióã∏d πª°ûjh .ó©H ɪ«a ΩQƒ```dG Qƒ¡X äÓ``°``†``©``dGh ió``ã``dG ∫É°üÄà°SG Oó¨dG ¢†©Hh Qó°ü∏d áæ£ÑŸG .§HE’ÉH ájhÉت«∏dG ∫É°üÄà°SG äÉ«∏ª©H ≈°Uƒjh :á«dÉàdG ä’É◊G ≈a ióãdG

3

ióãdG ¿ÉWô`°ùd ≈MGô÷G êÓ©dG


ºé◊G IÒÑc á«fÉWô`°ùdG ΩGQhC’G ióãdG ¢ùØf ≈a ΩQh øe ÌcCG OƒLh ióãdG ≈∏Y ®ÉØ◊G äÉMGôL ó©H á«fÉWöùdG ΩGQhC’G ´ÉŒQEG ∫ÉLôdG óæY ióãdG ¿ÉWöS ∑Îj ¿CG ¬fCÉ°T øe iòdGh ióãdG øe AõL ≈a ™≤j iòdG ΩQƒdG É«FõL ¬dÉ°üÄà°SG ” GPEG ¬«a ܃Zôe ÒZ Gô¡¶e

ájhÉت«∏dG Oó¨dG áMGôL 35 ¤EG 20 øe Üô≤j Ée ∑Éæg ∫É°üÄà°SGh ,§HE’ÉH ájhÉت«d IóZ äÉeƒ∏©e ≈£©j ¬∏«∏–h É¡°†©H ób ¿É``Wö``ù``dG ¿É``c GPEG É``e ∫ƒ``M Èà©jh .’ ΩCG ióãdG êQÉN öûàfG É¡Ñ«°üj ≈àdG ájhÉت«∏dG Oó¨dG OóY áaô©Ÿ ÉeÉg Gö``TDƒ` e ¿É``Wö``ù``dG .Ö°SÉæŸG êÓ©dÉH á«°Uƒà∏dh ΩQƒdG É¡«dEG π°Uh ≈àdG á∏MôŸG Gƒ©°†îj ¿CG Öéj öûàæŸG ióãdG ¿ÉWöùH äÉHÉ°üŸG ∂ÄdhCG ób ¿ÉWöùdG ¿Éc GPEG Ée áaô©Ÿ ájhÉت«∏dG Oó¨dG π«∏– áMGô÷ .á«∏c É¡dÉ°üÄà°SG Öé«a ∂dòc ∫É◊G ¿Éc GPEÉa ,É¡«a öûàfG

ióãdG ¿ÉWô`°ùd ≈MGô÷G êÓ©dG

4


¿ÉWöùH âÑ«°UCG ób ájhÉت«∏dG iOóZ ¿CG ±ôYCG ∞«c :¢S ?ióãdG ój ≈∏Y ¢üëØdG óæY áë°VGh íÑ°üàd Oó¨dG √òg ΩQƒàJ ÉfÉ«MCG :ê ócCÉà∏d ábO ÌcCG ôNBG ≈ª∏Y ܃∏°SCÉH ¢üëa AGôLEG Öéj øµd ,Ö«Ñ£dG :≥jôW øY ∂dP øe ¢ùØf AÉæKCG ∂dP ¿Éc AGƒ°S É«∏c §HE’G πØ°SCG Oó¨dG ∫É°üÄà°SG ● .É©jöS ÉgóYƒe ójó– ºàj á≤M’ iôNCG á«∏ªY ≈a hCG á«∏ª©dG ¤hC’G ájhÉت«∏dG Ió¨dG ójóëàd á©°ûe á¨Ñ°üH ióãdG ø≤M ● ,ΩQƒdG øe ájhÉت«∏dG πFGƒ°ùdG ≈≤∏àJ ≈àdG (á°SQÉ◊G Ió¨dG) ¿ÉWöùdÉH ÉgôKCÉJ âÑK GPEG .É¡∏«∏–h É¡dÉ°üÄà°SG ºàj ºK øeh ,¬H äôKCÉJ ób É°†jCG iô``NC’G Oó¨dG ¿ƒµJ ¿CG πªàëŸG øªa πØ°SCG ájhÉت«∏dG Oó¨dG ™«ªL ∫É°üÄà°SG òFóæY êÓ©dG ¿ƒµjh ¬Ñ≤©j ºK ,(§HE’G Ò¡£J) `H ±ô©j Ée ƒgh áMGô÷G AÉæKCG §HE’G Ωóîà°ùJ ’h É«Ñ°ùf IójóL á≤jô£dG √òg Èà©J .á©°TC’ÉH êÓY π≤j ≈àdG ΩGQhCÓd áÑ°SÉæe É¡æµdh ,öüe ≈a ™°SGh ¥É£f ≈∏Y ÒZ É¡fCG hCG ájhÉت«∏dG OóØdG áHÉ°UEG ΩóY ™e º°S 2 øY É¡ªéM .áªî°†àe

5

ióãdG ¿ÉWô`°ùd ≈MGô÷G êÓ©dG


≈fÉãdG π°üØdG ióãdG ¿ÉWöùd ≈MGô÷G êÓ©dG ó©HÉe ≈aÉ©àdG ?á«MGô÷G á«∏ª©dG ó©H ≈©°Vh ¿ƒµ«°S GPÉe :¢S AGôLEG ó©H Ió«°S iCÉH á£ÑJôŸG AÉ«°TC’G ¢†©H ∑Éæg ≈≤∏≤J’ :ê :≈gh É¡©e πeÉ©àdG øµÁ ≈àdGh á«∏ª©dG

⁄C’ÉH Qƒ©°ûdG .´GQòdG πØ°SCGh Qó°üdÉH π«ªæJ hCG ¿ÉbôëH hCG õNƒH øjô©°ûJ ób IQOÉb ÚfƒµJ ’ óbh ,GOhó°ûeh ÉŸDƒe ¿ƒµj ób ìô÷G ¿Éµe ¿CG ɪc .á≤£æŸG √òg ≈a §ZÉ°V A≈°T iCG hCG “Qó°üdG ádɪM” AGóJQG ≈∏Y ∂æµÁ Gòd ™«HÉ°SCG á©°†Ñd ∞àµdGh ´GQòdÉH ⁄C’Gôªà°ùj ób ≈≤∏≤J’h ɪc ,áŸDƒe á«∏ª©dG ó©H Ée äÉæjô“ âfÉc Ée GPEG äÉæµ°ùŸG ∫hÉæJ .⁄C’G IóM ∞«ØîJ ≈∏Y ∑óYÉ°ùà°S ¢ùØæàdG äÉæjô“ ¿CG GPEG á°UÉN ÉeÉ“ ⁄C’G ≈Øàîj ≈àM ô¡°TCG á©°†H ôeC’G ôªà°ùj ób äÉæjôªàdG AGOCG ≈a QGôªà°S’G π°†Øj Gòd ,á©°TC’ÉH Ú÷É©J âæc Ée ób √QGôªà°SG ¿C’ ⁄C’G êÓY ≈∏Y ≈°UôMG .ÉÑjô≤J ÚeÉY IóŸ ôµ©Jh ΩƒædG ≈∏Y IQó≤dG ΩóY ¤EG iODƒj .á«¡°ûdG ¿Gó≤ah êGõŸG

á≤fQódG Ö«côJ ¿Éµe ≈``a á``≤``fQO Ö«cÎH Ωƒ≤æ°S

ióãdG ¿ÉWô`°ùd ≈MGô÷G êÓ©dG

6


≈eƒj QÉ«Z πªY Öéj ɪc É¡H IóFGõdG πFGƒ°ùdG ™«ªéàd ìô÷G óYƒŸG ójóëàH ΩƒbCÉ°Sh ìô÷ÉH É¡fɵe ≈∏Y º≤©ŸG ¢TÉ°ûdÉH .∫õæª∏d IOƒ©dG óæY ∂©e ≈≤ÑJ ób Gòd É¡àdGRE’ Ö°SÉæŸG

´GQòdG ΩQƒJ ¿Éµe ≈a ΩQƒJ çóëj ¿CG ≈©«Ñ£dG øe ™«HÉ°SCG á©°†Ñd ´GQòdGh ∞àµdGh ióãdG Ö∏¨àdG øµÁ ¬fC’ ≈≤∏≤J Óa ,á«∏ª©dG ó©H .ᣫ°ùÑdG øjQɪàdG ¢†©H πª©H ¬«∏Y

ìô÷ÉH ó°T çhóM ΩÉÄàdG AÉæKCG ≈©«ÑW ôeCG Gògh ,áµM h ìô÷G ¿Éµe ≈a ó°ûH øjô©°ûJ ób .ìô÷G

Ö©àdÉH Qƒ©°ûdG ÒKCÉJ øe œÉædG Ö©àdG ≈∏Y Ö∏¨à∏d ô¡°TCG IóY ôeC’G ¥ô¨à°ùj ÉÃQ ∫ƒ°ü◊G Öéj ∂dòd ,É¡dhÉæJ ” ≈àdG ájhOC’Gh áMGô÷Gh ôjóîàdG •É°ûædG ádhGõe ≈∏Y á¶aÉëŸG ™e Ωƒ«dG ∫ÓN áMGôdG øe §°ùb ≈∏Y .Ö©àdÉH ¢SÉ°ùME’G øe ójõj ∫ƒªÿG ¿C’ ≈eƒ«dG

äÉØYÉ°†e çhóM ΩódG hCG πFGƒ°ù∏d ™ªŒ hCG ∞jõf hCG ÜÉ¡àdEG çhó◊ √ÉÑàfE’G ∂«∏Y .äÉØYÉ°†ŸG √òg øe iCG Qƒ¡X Qƒa ≈eÓYEGh ìô÷G ¿Éµe ≈a

7

ióãdG ¿ÉWô`°ùd ≈MGô÷G êÓ©dG


?≈jóK ∫É°üÄà°SG ó©H ¢ûjÉ©JCÉ°S ∞«c :¢S ,Ó¡°S GôeCG á«∏ª©dG ó©H ìô÷G ¿Éµe ¤EG ô¶ædG ¿ƒµj ’ ób :ê ôeC’ ¬fEGh .∂LhR OƒLh ≈a ∂dP øµ«dh ÓjƒW iô¶àæJ ’CG ∂«∏Y øµd .AÉØ°ûdGh ≈aÉ©àdG á∏MQ ∫ÓN ∂LhR ∂©e ≈cöûJ ¿CG Ö«W

≈∏Y ∑óYÉ°ùà°S ≈àdG πFÉ°SƒdG ¢†©H ∑Éæg :É¡æeh ≈aÉ©àdG ≈YÉæ°üdG πjóÑdG ΩGóîà°SG ≈∏µdG ∫É°üÄà°S’G á``dÉ``M ≈``a πjóH ΩGó``î``à``°``SG ∂æµÁ ,ió``ã``∏``d ádɪM ≈a ¬jóJôJ ≈LQÉN ≈YÉæ°U ióãdG πµ°T ¢ùØf òNCÉj å«M Qó°üdG .≈©«Ñ£dG ióãdG πµ°T ¿Éch ióã∏d É«FõL ’É°üÄà°SG âjôLCG ób âæc GPEG ÉeCG á°UÉN á«°†jƒ©J á«YÉæ°U πFGóH É°†jCG ∑Éæ¡a IÒÑc áLQóH ôKCÉJ ób .¢Vô¨dG Gò¡d

ióãdG ¿ÉWô`°ùd ≈MGô÷G êÓ©dG

8


ôNBG ¢üî°T ™e çóëàdG Ò¨àdG Gò¡d iôKCÉàJ ¿CG ≈©«Ñ£dG øe É°†jCG ¬d ôKCÉàj ±ƒ°ùdh ,º°ù÷G πµ°T ≈a ≥∏≤dG ºgQhÉ°ùj ób å«M ,∂fƒÑëj øjòdG ∂FÉÑMC’ ∑ôYÉ°ûe øY iÈ©a ,∂fCÉ°ûH ¿ƒ©dG ∂d ¿ƒeó≤«°S º¡fCG á≤K ≈∏Y ≈fƒch .IófÉ°ùŸGh

≈aÉc πµ°ûH Ó«d ΩƒædG ¢SÉ°ùME’G øe π∏≤j ɪc ,ìhô÷G ΩÉÄàdG ≈∏Yh ≈aÉ©àdG ≈∏Y óYÉ°ùj .OÉ¡LE’Gh Ö©àdÉH

¿RGƒàe ≈FGòZ Ωɶf ´ÉÑJG πeGƒY ºgCG øe ᪫∏°ùdG ájò¨àdG .≈°ùØædGh ≈fóÑdG AÉØ°ûdG

á«°VÉjôdG äÉæjôªàdG á°SQɇ Qó°üdGh ´GQòdG äÉæjô“ ∑óYÉ°ùà°S ≈a iôªà°SG Gòd ,á«°ùØædGh á«fóÑdG ∂àdÉM ø°ù– ≈a âbh ÜôbCG ≈a iOÉ©dG ≈eƒ«dG ∂WÉ°ûf øe Aõéc äÉæjôªàdG AGOCG .á«MGô÷G á«∏ª©dG ó©H øµ‡

9

ióãdG ¿ÉWô`°ùd ≈MGô÷G êÓ©dG


:∫hC’G øjôªàdG

É¡FGôLEG ó©H á«∏ª©dG Ωƒj ¢ùØf ≈a AÉ°ùeh ÉMÉÑ°U äGôe öûY ¢SQÉ“

1

2

Ü3

CG 3

4

ióãdG ¿ÉWô`°ùd ≈MGô÷G êÓ©dG

10


:≈fÉãdG øjôªàdG

á≤fQódG ∂a ó©H AÉ°ùeh ÉMÉÑ°U äGôe öûY ¢SQÉ“

1

2

CG 3

Ü3

11

ióãdG ¿ÉWô`°ùd ≈MGô÷G êÓ©dG


:ådÉãdG øjôªàdG

Rô¨dG ∂a ó©H AÉ°ùeh ÉMÉÑ°U äGôeöûY ¢SQÉ“

1

2

ióãdG ¿ÉWô`°ùd ≈MGô÷G êÓ©dG

12


:™LGôŸG ¿óæd ,ióãdG ¿ÉWöùd ∂∏«dO ,᫵∏ŸG Ö£dG á«©ªL ,¢ùjƒd Ú∏cÉL -1 2005 ióãdG áMGôL :IÉ«ë∏d ≥FÉ≤M ,“øeƒc” Iöûf -2 ™e πeÉ©à∏d ≈eƒ≤dG π«dódG :ájóæ∏൰S’G äÉ«∏µdG π«dO áµÑ°T -3 .2005 Ȫ°ùjO ,AÉ°ùædG ≈a ióãdG ¿ÉWöS “http://www.sign.ac.uk” www.sign.ac.uk

áMGôL øY Ö«àc ,á«fÉ£jÈdG ióãdG ¿ÉWöS ájÉYQ á°ù°SDƒe-4 http://www.breastcancercare.” ،‫¿ ﺍﻟﺜﺪﻯ‬ÉWöS co.uk” www.breastcancercare.co.uk


ájô°üŸG á°ù°SDƒŸÉH ∫É°üJ’G á«Ø«c :…óãdG ¿ÉWô°S áëaɵŸ :≈°VôŸG äÉeóN õcôe ™°SÉàdG QhódÉH 35 ºbQ á≤°T ,»æ«©dG öü≤dG ´QÉ°T 33 0103491104 :ºbQ ∫ƒª 02/23644422 :ºbQ ¿ƒØ«∏J 02/23682431 :ºbQ ¢ùcÉa

© copyright BCFE 2010

19417 :øNÉ°ùdG §ÿG


≈MGô÷G êÓ©dG ióãdG ¿ÉWô`°ùd

Surgical treatment of breast cancer (Arabic)  

Produced by the Breast Cancer Foundation of Egpyt and the U.S. Agency for International Development in Egypt through the USAID Communication...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you