Page 1

portfoli_dissenydeproducte/dissenygrĂ ďŹ c


Nom email Data de naixement Català Castellà Anglès Experiència

Jordi Mas Sejas jmas08@gmail.com

Nombre email Fecha de nacimiento Catalán Castellano Inglés Experiencia

Jordi Mas Sejas jmas08@gmail.com

8/3/1984 Molt alt Molt alt Bàsic Tres mesos a l’empresa de mobles Muebles Bueno i un any i mig al despatx pluridisciplinar Fit Design.

8/3/1984 Muy alto Muy alto Básico Tres meses en la empresa de muebles Muebles Bueno y un año y medio en el despacho pluridisciplinar Fit Design.


Diplomat en Disseny de Producte a l’Escola Llotja de Barcelona. Màster en Disseny: espai, producte i comunicació per la Fundació UPC. Actualment, cursant 2n i 3r de Diplomatura de Disseny Gràfic a l’Escola Pau Gargallo de Badalona. Solidworks, Autocad, Photoshop, Ilustrator, Indesign, Freehand, Flash, Dreaweaver, Premiere, 3D Studio Max

Diplomado en Diseño de Producto en la Escuela Llotja de Barcelona. Máster en Diseño: espacio, producto y comunicación por la Fundación UPC. Actualmente, cursando 2º y 3º de Diplomatura de Diseño Gráfico en la Escuela Pau Gargallo de Badalona. Solidworks, Autocad, Photoshop, Ilustrator, Indesign, Freehand, Flash, Dreaweaver, Premiere, 3D Studio Max


Mòduls plegables de cartró amb possibilitats il·limitades. Les funcions del projecte augmenten juntament amb la creativitat del usuari. Bis està format de tres peces que poden arribar a formar des d’un separador d’espais per a un loft, fins a un sistema de prestatgeries per a un aparador d’un comerç.

Módulos plegables de cartón con posibilidades ilimitadas. Las funciones del proyecto aumentan juntamente con la creatividad del usuario. Bis está formado de tres piezas que pueden llegar a formar desde un separador de espacios para un loft, hasta un sistema de estanterías para un escaparate de un comercio.


Pack fet de cartronet per a menjar chinès take away. La forma està inspirada en la flor de lotus, un tipus de flor molt comú en la cultura oriental. La flor de lotus s’obre segons l’hora del dia i quan ho fa desprèn una aroma molt agradable; a més, és impermeable. Amb el pack Lotus, juntament amb el volum de menjar, es busca una anal·logia directa amb la flor.

Pack hecho de cartoncillo para comida china take away. La forma está inspirada en la flor de loto, un tipo de flor muy común en la cultura oriental. La flor de loto se abre según la hora del día y cuando lo hace desprende una aroma muy agradable; además, es impermeable. Con el pack Lotus, juntamente con el volumen de comida, ese busca una analogia directa con la flor.


Taula de centre desmuntable que respon a quatre funcions diferents: guardar les revistes, descansar les cames, recollir a mode de safata i organitzar els comandaments. Els elements de damunt 4table estan fets de poliestirè expandit i permeten recolzar les cames amb comoditat i recollir les coses de damunt la taula ja que presenten suficient rigidesa. Les ondulacions laterals del la fusta de pi laminada permeten guardar les revistes i la part central organitza.

Mesa de centro desmontable que responde a cuatro funciones diferentes: guardar las revistas, descansar las piernas, recoger a modo de bandeja y organizar los mandos. Los elementos de encima de 4table estĂĄn hechos de poliestireno expandido y permiten apoyar las piernas con comodidad y recoger las cosas de sobre la mesa ya que presentan suficiente rigidez. Las ondulaciones laterales de la madera de pino laminada permiten guardar las revistas y la parte central organiza.


Projecte de disgenio presentat als Premis per al Reciclatge 2009. Vèrtebra és un contenidor de residus que concentra les cinc grans tipologies de residus urbans en una esvelta columna giratòria articulada de 150cm x 50cm x 55cm. A més presenta un altre contenidor per a reciclar quelcom més o bé per a guardarhi les bosses d’escombraries. Vèrtebra és monomaterial, dissenyada en polipropilè reciclat i reciclable, i es distribueix de forma vertical per tal d’optimitzar l’espai.

Proyecto de disgenio presentado a los Premios para el Reciclaje 2009. Vértebra es un contenedor de residuos que concentra las cinco grandes tipologías de residuos urbanos en una esbelta columna giratoria articulada de 150cm x 50cm x 55cm. Además presenta otro contenedor para reciclar algo más o bien para guardar las bolsas de basura. Vèrtebra es monomaterial, diseñada en polipropileno reciclado y reciclable, y se distribuye de forma vertical para optimizar el espacio.


Cartell experimental sobre l’estiu a Badalona en el que s’hi ha d’utilitzar figures geomètriques i tipografies sense serif. L’objectiu és el de plasmar l’essència i les possibilitats d’una ciutat efervescent durant l’estiu. La idea és combinar cromatisme i forma: el groc simula el sol i la platja, el verd la natura, el blau el mar i el vermell la passió de la gent la qual es troba en cada una de les situacions. La composició reticular recorda els mosaics fets durant la Baetulo romana.

Cartel experimental sobre el verano en Badalona en el que se debe utilizar figuras geométricas y tipografías sin serif. El objetivo es el de plasmar la esencia y las posibilidades de una ciudad efervescente durante el verano. La idea es combinar cromatismo y forma: el amarillo simula el sol y la playa, el verde la naturaleza, el azul el mar y el rojo la pasión de la gente la cual se encuentra en cada una de las situaciones. La composición reticular recuerda los mosaicos hechos durante la Baetulo romana.


En aquest projecte es pretén plasmar l’essència de la cultura Chill Out partint del tac i el cargol. La idea és crear una imatge gràfica per a una gira d’un DJ d’estil Chill Out. Es pren l’arbre com a ensamblatge natural perfecte entre tronc i copa. EL tronc, constituït pel cargol i el tac, simbolitza les bases musicals on s’hi assenta l’estructura Chill Out, representada per la copa de l’arbre amb la frescor i el renéixer d’un nou estil. Tot plegat en un context natural per tal d’humanitzar l’atmosfera electrònica que envolta el Chill Out.

En este proyecto se pretende plasmar la esencia de la cultura Chill Out partiendo del taco y el tornillo. La idea es crear una imagen gráfica para una gira de un DJ de estilo Chill Out. Se toma el árbol como ensamblaje natural perfecto entre tronco y copa. El tronco, constituido por el tornillo y el taco, simboliza las bases musicales donde se asienta la estructura Chill Out, representada por la copa del árbol con la frescura y el renacer de un nuevo estilo. Todo ello en un contexto natural para humanizar la atmósfera electrónica que rodea el Chill Out.


El wabi-sabi és un corrent estètic i filosòfic oriental que es centra en la bellesa de les coses imperfectes. Es caracteritza pel seu alt contingut emocional, i és per això que quan hom observa una imatge wabi-sabi les emocions que sorgeixen són de tota mena. En la majoria dels casos, hom es troba davant d’una imatge íntima, humil, melancòlica i senzilla.

El wabi-sabi es una corriente estético y filosófico oriental que se centra en la belleza de las cosas imperfectas. Se caracteriza por su alto contenido emocional, y es por eso que cuando se observa una imagen wabi-sabi las emociones que surgen son de todo tipo. En la mayoría de los casos, uno se encuentra ante una imagen íntima, humilde, melancólica y sencilla.


L’estètica wabi-sabi es caracteritza per la seva “lletjor” i calidesa com a conseqüència dels materials naturals utilitzats que són rugosos i imperfectes. Aquest fet apropa a l’ésser humà a la naturalesa.

La estética wabi-sabi se caracteriza por su “fealdad” y calidez como consecuencia de los materiales naturales utilizados que son rugosos e imperfectos. Esto acerca al ser humano a la naturaleza.


Es tracta de realitzar un estudi cubista de la visió 2D que presenta la fotografia, és a dir, presentar les tres dimensions que no es poden apreciar a la imatge. Per altra banda, es pretén captar el moviment en diferents instants de temps per tal de donar més dinamisme i més fluïdesa a la fotografia. D’aquesta manera el receptor emfatitza la seva memòria en diferents moments del temps i de l’espai.

Se trata de realizar un estudio cubista de la visión 2D que presenta la fotografía, es decir, presentar las tres dimensiones que no se pueden apreciar en la imagen. Por otra parte, se pretende captar el movimiento en diferentes instantes de tiempo para dar más dinamismo y más fluidez a la fotografía. De esta manera el receptor enfatiza su memoria en diferentes momentos del tiempo y del espacio.


jordi mas sejas jmas08@gmail.com www.flickr.com/jhordi telf. 657 01 23 03

Portfoli Jordi Mas  

Graphic and product design book

Portfoli Jordi Mas  

Graphic and product design book