Nadácia Pontis - Výročná správa

Page 1

Výročná správa Nadácie Pontis za rok 2010

nadácia

Máj 2011 2


O Nadácii Pontis Naša vízia

Naše hodnoty

Tvoríme svet slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí sa snažia zlepšovať svoj život a život okolo seba.

• Sme inovatívni. • Máme profesionálny prístup. • Sme priateľskí. • Presadzujeme pozitívne zmeny. • Pomáhame každému preberať vlastnú zodpovednosť.

Naše poslanie Motivujeme jednotlivcov, komunity a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet. Naše ciele • Podporujeme dlhodobú finančnú udržateľnosť mimovládnych neziskových organizácií, ich inštitucionálneho posilnenia a organizačného rozvoja. • Podporujeme firemnú filantropiu a presadzovanie spoločensky zodpovedného podnikania slovenských firiem i v zahraničí. • Podporujeme jednotlivcov ako aj občiansku spoločnosť v krajinách, kde vládnu diktátorské režimy alebo ktoré po ich páde prechádzajú ťažkým transformačným procesom . 2

Sme zodpovednou nadáciou Hlásime sa k dodržiavaniu základných etických princípov činnosti neziskových organizácií, kodifikovaných Fórom donorov, ktorého sme členom. Zodpovedne pristupujeme k životnému prostrediu: • separujeme odpad • používame šetriace žiarovky • na výrobu tlačových materiálov uprednostňujeme recyklovaný papier • používame ekologické čistiace prostriedky • šetríme kancelársky papier využívaním obojstrannej tlače • pri organizovaní podujatí spolupracujeme s dodávateľmi fair­trade produktov (podpora drobných výrobcov rozvojových krajín).


Kto sme Členovia správnej rady Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko spol. s.r.o., predseda správnej rady Ján Orlovský, Západoslovenská energetika, a.s. Viktor Tegelhoff, Poisťovňa GERLING Slovensko, a.s. Lívia Osvaldová, Trenkwalder, a.s. (do 26.apríla 2010) Branislav Strýček, Enel Slovenské elektrárne, a.s. (členom sa stal od 24.septembra 2010) František Ružička, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Poľsku (do 1.okt 2010) Dozorná rada/Revízor Lucie Schweizer, Schweizer Legal, s.r.o. Naši ľudia v roku 2010 Lenka Surotchak – riaditeľka nadácie Gabika Zúbriková – finančná riaditeľka Andrea Harmatová Filová – manažérka kancelárie Martina Petrová – účtovníčka Vladimír Vladár – PR manažér Slavomíra Hvizdošová – finančná koordinátorka Oblasť podpory mimovládnych organizácií a rozvoj filantropie Pavel Hrica – programový riaditeľ V Nadácii Pontis má na starosti supervisoring tímu, programovú stratégiu, rozpočet, fundraising a projekty v oblasti firemnej filantropie. Oľga Auchenbach Shaw – programová koordinátorka Stará sa o programy spoločnosti Slovak Telekom a fond Venture Philanthropy. Má tiež na starosti event prestížneho

ocenenia Via Bona Slovakia a spolupracuje pri najväčšej akcii firermného dobrovoľníctva Naše Mesto. Marieta Kováčová – programová koordinátorka Spravuje nadačné fondy ČSOB, ZSE, Dell a Johnson Controls pri Nadácii Pontis.Takisto spolupracuje pri podujatí Naše Mesto. Norbert Maur – programový koordinátor Spravuje fondy spoločností SSE, Accenture, Tesco, KIA, PwC a Holcim. Zastrešuje projekt Darca.sk a má na starosti Štandard komunitné investovanie. Spolupracuje pri podujatí Naše Mesto a pripravuje Index udržateľnosti neziskových organizácií. Monika Smolová – programová koordinátorka Zastrešuje darcovský projekt Dobrá krajina a koordinuje jej stánok v rámci najväčšieho festivalu Pohoda. Podieľa sa na tvorbe najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto a zastrešuje činnosť skupiny Engage. Lucia Borovská – programová koordinátorka Stará sa o koordináciu a aktivity podujatia Naše Mesto, zodpovedá za hodnotiaci proces ocenenia Via Bona Slovakia a pomáha pri činnosti skupiny Engage. Mirka Gúčiková – programová koordinátorka Zodpovedá za projekt Hlavy pomáhajú, má na starosti zbierky potrieb a šatstva pre klientov neziskových organizácií, pomáha v rámci podujatia Naše Mesto a koordinuje dobrovoľníctvo zamestnancov v spoločnostiach Ernst & Young, Mazars, Samsung, Axa a v ďalších. 3 2


Oblasť rozvoja zodpovedného podnikania Beata Hlavčáková - programová riaditeľka a riaditeľka Business Leaders Forum Koordinuje tím v oblasti zodpovedného podnikania a dohliada na to, aby sa praktiky zodpovedného podnikania dostávali do slovenských firiem a do spoločností združenia Business Leaders Forum. Zastrešuje projekt vzdelávania malých a stredných podnikov v oblasti zodpovedného podnikania. Michal Kišša – programový koordinátor Má na starosti reporting aktivít týkajúcich sa rozvoja zodpovedného podnikania. Zastrešuje aj organizáciu konferencie o zodpovednom podnikaní. Jana Ružická - programová koordinátorka Administruje združenie Business Leaders Forum a koordinuje projekt a semináre ReSMES. Oblasť demokratizácie a rozvojovej pomoci v zahraničí Kinga Dabrowska – programová riaditeľka Zastrešovala všetky aktivity a projekty v oblasti rozvojového vzdelávania v Nadácii Pontis. Milan Nič – programový koordinátor (do 30.6.2010) Staral sa o advokačné aktivity v nadácii a mal na starosti komunikáciu smerom k odbornej a širokej verejnosti v rámci rozvojovej spolupráce. 14

Jakub Šimek – projektový koordinátor, finančný koordinátor pre reporting Zastrešuje finančný reporting Nadácie Pontis a kenský projekt týkajúci sa digitalizácie a rozvoja počítačovej gramotnosti učiteľov a žiakov na školách Moi Hai – Kasigau a Rukanga Primary. Ivana Raslavská – programová koordinátorka Zastrešuje rozvojové vzdelávanie a spoluprácu s akademickým sektorom a vysokými školami. Monika Brošková – programová koordinátorka Má na starosti program presadzovania zodpovedného podnikania a rozvoja občianskej spoločnosti v Bielorusku, Srbsku a Moldavsku. Andrea Cox – programová koordinátorka V nadácii koordinuje projeky a programy zamerané na podporu verejnej politiky a zapojenia mimovládnych organizácií a jednotlivcov do jej tvorby v Bielorusku a Srbsku. Zuzana Kurnasová – advocacy officer Zodpovedá za komunikáciu nadácie smerom k odbornej a šikorej verejnosti v oblasti rozvojovej spolupráce. Má na starosti tvorbu newslettra o rozvojovej pomoci.


Členovia Rady Dobrá krajina Jarka Hargaošová-Lajčáková (moderátorka), Janko Kuric (spevák), Táňa Pauhofová (herečka), Michal Kaščák (hudobník, riaditeľ festivalu Pohoda), Tomáš Janovic (spisovateľ), Vladimír Bužek (fyzik), Lenka Surotchak (riaditeľka Nadácie Pontis), Ján Orlovský (hovorca Západoslovenská energetika), Peter Škodný (riaditeľ Accenture), Peter Socha (predseda ADSS), Pavol Haulík (sociológ) Členovia Pracovnej skupiny akademikov Mikuláš Černota, PhD. študent, FMV Ekonomická univerzita v Bratislave Peter Reťkovský, PhD. študent, FMV Ekonomická univerzita v Bratislave Michal Ščepán, odborný asistent FMV Ekonomická univerzita v Bratislave Boris Mattoš, prodekan pre pedagogickú prácu, FMV Ekonomická univerzita v Bratislave Tomáš Dudáš, odborný asistent, FMV Ekonomická univerzita v Bratislave Hana Gendiarová, PhD. študent, FSEV Univerzita Komenského v Bratislave Elena Liptáková, PhD. študent, OF Ekonomickej univerzity v Bratislave Juraj Janček, PhD. študent, FZSP Trnavská univerzita v Trnave Lenka Fabiánová, odborná asistentka, FZSP Trnavská univerzita v Trnave

Juraj Jančovič, odborný asistent, FZSP Trnavská univerzita v Trnave Martina Bolečeková, odborná asistentka, FPaMV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Alexander Plencner, odborný asistent, FMK Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FF Univerzita Komenského v Bratislave Radoslava Brhlíková, odborná asistentka, KPEŠ FF Univerzta Konštantína Filozofa v Nitre Ivana Raslavská, Nadácia Pontis (externe FSEV Univerzita Komenského v Bratislave, FMV Ekonomická univerzita v Bratislave, FEP Paneurópska vysoká škola v Bratislave) Stážisti Michaela Boháčiková, Oto Pisoň, Daniela Droňáková, Jana Hírešová, Miroslava Prekopová, Lucia Porubčanská, Ján Michalko

“ Za všetkým, čo robíme, je pomoc konkrétnym ľuďom. Naše aktivity realizujeme vďaka práci šikovných ľudí v našom tíme. Sme vďační všetkým, ktorí nás podporujú a držia nám palce...“ Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis 5 2


Sponzori - Partneri našich aktivít Allen & Overy Bratislava, AXA d.d.s., a.s. Citibank Slovakia, a.s. Dell, s.r.o. Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Holcim Slovensko, a.s. IBM Slovensko, s.r.o. Johnson-Controls Bratislava, s.r.o. KPMG Slovensko, spol. s.r.o. Kinstellar, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. Pfizer Luxembourg SARL, o.z. Philip Morris Slovakia, s.r.o. PwC, s.r.o. Poštová banka, a.s. Provident Financial, s.r.o. Sanoma Magazines Slovakia, a.s.

Skanska CS a.s., organizačná zložka v SR Slovak Telekom, a.s. Enel Slovenské elektrárne, a.s. Slovnaft, a.s. Stredoslovenská energetika, a.s. Tatra banka, a.s. Telefonica O2, a.s. TESCO STORES SR, a.s. T-Mobile Slovensko, a.s. US Steel Košice, s.r.o. Všeobecná úverová banka, a.s. Východoslovenská energetika, a.s. Západoslovenská energetika, a.s.

Darcovia - Prijaté príspevky od organizácií Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), SR Európska komisi & Polish Humanitarian Action (Polska Akcja Humanitarna), Polska Európska komisia, Enterprise & Industry Directorate General, Belgicko Holandská obchodná komora v SR, Innovation Norway, Nórsko Komunitná nadácia Bratislava, SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v SR, Fond sociálneho rozvoja Ministerstvo zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva Ministerstvo zahraničných vecí SR 16

Medzinárodný Vyšehradský fond Nadácia Orange, SR Pact Inc., Ukrajina PRO VIDA, o.z., SR The Charles Stuart Mott Foundation, USA The International Republican Institute, USA The Management System International, USA The National Endowment for Democracy, USA Trust for Civil Society in CEE The United Nations Development Programme, UNDP UPJ e.V. Nemecko Veľvyslanectvo USA na SR Veľvyslanectvo Veľkej Británie na Slovensku


Dary od firiem

Naši partneri

Accenture Global Fund DLA PIPER WEISS-TESSBACH Rechtsanwälte Ernst & Young k.s. Holcim Slovensko, a.s. IBM Slovensko s.r.o. ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky Kraft Foods Slovakia, a.s. Mazars Slovensko, s.r.o. Pfizer Luxembourg SARL,o.z. PwC, s.r.o. Provident Financial, s.r.o. Enel Slovenské elektrárne, a.s. Slovnaft, a.s. Stredoslovenská energetika, a.s. Unilever Slovensko, s.r.o. Volkswagen Slovakia, a.s. Všeobecná úverová banka,a.s. Západoslovenská energetika, a.s. Johnson-Controls Bratislava, s.r.o. I – Europa, s.r.o.

Spolupracujeme s mnohými slovenskými a zahraničnými neziskovými organizáciami, nadáciami, inštitúciami i univerzitami. Zo spolupráce čerpáme veľa skúseností, inovatívnych nápadov i zahraničného know­how v oblasti podpory občianskej spoločnosti, pomoci neziskovému sektoru, demokratizácie a rozvojovej spolupráce v zahraničí. Zahraničným partnerom poskytujeme know-how v rámci všetkých našich aktivít.

Darcovia – Prijaté príspevky od fyzických osôb Peter Škriba, Partizánske Darcovia vo Verejnej zbierke Dobrá krajina

“Ďakujeme všetkým jednotlivcom a firmám, ktorí venovali na naše aktivity 2 percentá z daní!”

• Na Slovensku: Ekonomická Univerzita v Bratislave, Nadácia Integra, Nadácia Pro vida, Univerzita Komenského v Bratislave. • V zahraničí: Polish Humanitarian Action Poľsko, Pact, Inc. Ukrajina, NGO Support Centre Cyprus, Smart Kolektiv Srbsko, Center for Democracy Foundation Srbsko, Business in the Community Veľká Británia, Moi High School Secondary Kasigau Keňa, Youth for Conservation Keňa, Belarusian Institute for Strategic Studies Bielorusko, World Association of the Belarusians Batskauschyna, Bielorusko, Center for Institutional Development-CIRa Macedónsko, National Participation Council – NPC Moldavsko, East Europe Foundation Moldvasko, CSR Europe Belgicko, European Partnership for Democracy Belgicko, European Venture Philanthropy Association Veľká Británia, Foundation for a Civil Society USA, DemNEt, Foundation for Development of Democratic Rights Maďarsko, International Business Leaders Forum, Veľká Británia, Institute for the Danube Region and Central Europe Rakúsko, Nadace Via, Česká republika, Office for a Democratic Belarus Belgicko, The Citizens’ Pact for South Eastern Europe Srbsko, The Civil Society Development Foundation Hungary Maďarsko, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Poľsko.

Nadácia Pontis 7 2


Naše členstvo v organizáciách Sme aktívnym členom viacerých organizácií na Slovensku i v zahraničí. • Na Slovensku: Americká obchodná komora, Fórum donorov, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií. • V zahraničí: Business in the Community Veľká Británia, Engage Veľká Británia, CONCORD ­European NGO Confederation for Relief and Development Belgicko, CSR Europe Belgicko, European Venture Philanthropy Association Belgicko, International Business Leaders Forum Veľká Británia, Global Reporting Initiative, Holandsko, Euclid, Veľká Británia.

Míľniky našej histórie 1997 Založenie Nadácie pre občiansku spoločnosť – NOS Prvý dobrovoľnícky projekt: Venuj hodinu svojho času Prvý prieskum o inštitucionálnej vyspelosti MVO 1998 Kampaň Rock Volieb ´98 Prvý prieskum o firemnej filantropii na Slovensku Prvé udelenie ocenení Via Bona Slovakia 1999 Projekt Rock Volieb Expo o kampani Rock Volieb ´98 pre partnerské organizácie na Ukrajine, v Srbsku a v Chorvátsku 2000 Vydávame pokračovanie publikácie Občan do vrecka Spolupracujeme so srbským hnutím Otpor 2001 Premenovanie Nadácie pre občiansku spoločnosť, stávame sa Nadáciou Pontis. Vďaka mimovládnym organizáciám v Bielorusku odovzdávame skúsenosti s mobilizáciou voličov a o vytváraní koalícií pred prezidentskými voľbami 2002 Kampaň Rock Volieb ´02 Vznik programu Demokratizácia a rozvojová pomoc

8

1

2003 Udeľujeme prvé pôžičky pre mimovládne organizácie Vznikajú prvé nadačné fondy firiem Západoslovenská energetika, Východoslovenská energetika, Tesco Stores Začíname spolupracovať s think-tankmi a analytickými združeniami v Bielorusku Návšteva kubánskeho disidenta Oswalda Payu v spolupráci s OZ Človek v ohrození. Spoločne s OZ Človek v ohrození sme vyhlásili verejnú zbierku na pomoc rodinám kubánskych politických väzňov z jari 2003 a ich manželkám a ženám z hnutia Dámy v bielom


2004 Zakladáme združenie Business Leaders Forum. Začíname vydávať BLF Newsletter. Organizujeme 1. konferencia o spoločenskej zodpovednosti firiem na Slovensku. Otvárame dva mládežnícke kluby v Srbsku – v Smedereve a Smederevskej Paľanke Začíname projekt tvorby ekonomic kých reforiem v Bielorusku. Prvýkrát cestujeme na Kubu odovzdať výnosy z verejnej zbierky manželkám a rodinám politických väzňov. 2005 Zakladáme Slovak – Belarus Task Force. Uskutočňujeme 2. prieskum o vnímaní firemnej filantropie slovenskou verejnosťou rozšírený o oblasť spoločenskej zodpovednosti firiem Návšteva Žanny Litviny, nezávislej novinárky z Bieloruska, nositeľky Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu, v spolupráci s IRI Organizujeme prvý ročník súťaže o najlepšiu diplomovú prácu na tému západný Balkán 2006 Organizujeme 1. trhovisko nápadov neziskoviek Ideaxchange Zakladáme semestrálny kurz o spoločenskej zodpovednosti firiem na FSEV UK. Začíname ponúkať metodiku merania komunitného investovania Štandard komunitné investovanie Spoluzakladáme Kanceláriu pre demokratické Bielorusko v Bruseli Organizujeme návštevu Alexandra Milinkieviča, predstaviteľa Zjednotenej

bieloruskej opozície na Slovensku Otvárame prvé semestrálne kurzy o západnom Balkáne na FF UK a FSEV UK. Otvárame 1. ročník Balkánskych štúdií pre pokročilých 2007 V 9 grantových programoch 7 firiem sme udelili 222 grantov v celkovej hodnote viac ako 19 miliónov korún a rozdelili sme 266 repasovaných počítačov. Usporiadali sme podujatie Srbské dni na Slovensku. Organizujeme prvý ročník dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava. Trhoviská neziskoviek Ideaxchange organizujeme okrem Bratislavy aj v Nitre, Liptovskom Mikuláši a Košiciach Vydávame preklad Smerníc reportovania trvalo udržateľného rozvoja v slovenskom jazyku. Spolu s Nadáciou Jána Langoša udeľujeme prvú medzinárodnú Cenu Jána Langoša. Kurz Balkánske štúdia získal akreditáciu Ministerstva školstva SR 2008 Ideaxchange sa mení na podujatie Trhovisko neziskoviek. Organizujeme semináre o zodpovednom podnikaní aj pre malé a stredné podniky. Zakladáme neziskovú organizáciu Pontis n.o. Organizujeme podujatia firemného dobrovoľníctva Naša Bratislava. Tiež organizujeme dobrovoľnícke podujatie Naše Košice. Realizujeme prvý projekt vzdelávania o rozvojovej pomoci. Organizujeme 1. Ročník Fóra o firemnej filantropii. 9 2


2009 Spúšťame program individuálneho darcovstva Dobrá krajina Organizujeme 1. ročník súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci Podľa konceptu podujatia Naša Bratislava prvýkrát organizujeme dobrovoľnícke podujatie aj v Žiline s názvom Naša Žilina Prinášame nový portál pre verejnosť www.zodpovednépodnikanie.sk Zapájame sa do európskeho týždňa mobility organizovaním workshopu s Magistrátom Bratislavy a večernej cyklojazdy mestom 2010 Oslavujeme už výročie 10. ročníka Via Bona Slovakia Vďaka podpore členov Business Leaders Forum (BLF) a ich zamestnancom sa deti z oblastí najviac postihnutých povodňami môžu zúčastniť na letných táboroch Otvárame novú pracovnú skupinu BLF Klimatická zmena V spolupráci s Nórskym veľvyslanectvom a Innovation Norway realizujeme konferenciu Moderné firmy v modernej spoločnosti za účasti Jeho Veličenstva nórskeho kráľa Haralda V. K bratislavskej večernej cyklojazde s Bratislava In Line sa na Deň bez áut pridáva aj žilinská cyklojazda v spolupráci s neziskovou organizáciou Mulica Pokračujeme s organizáciou seminárov pre malé a stredné firmy v Banskej Bystrici a Košiciach, ktoré sú zamerané na energetickú efektivitu Rozbiehame nový projekt rozvojovej spolupráce v Keni zameraný na rozvoj počítačovej gramotnosti učiteľov a žiakov Realizujeme 1. ročník projektu firemného dobrovoľníctva Hlavy pomáhajú. 110

Nadácia Pontis v médiách O činnosti Nadácie Pontis pravidelne informuje na našej webovej stránke www.nadaciapontis.sk. V minulom roku sme na nej publikovali 161 správ, ktoré sa týkali aktivít z oblasti firemnej filantropie, zodpovedného podnikania a tiež demokratizácie a rozvojovej pomoci. Mnohé z našich aktualít a tlačových správ preberali aj slovenské médiá, čím sme sa stali jednou z najcitovanejších nádácií na Slovensku. Okrem webovej stránky nadácie informujeme o našich aktivitách a projektoch aj na webových portáloch: www.blf.sk, www.firemnafilantropia.sk, www.darca.sk, www.viabona.sk, www.dobrakrajina.sk, www.nasabratislava.sk, www.nasazilina.sk a www.zodpovednepodnikanie.sk. Nadácia Pontis má svoj profil aj na Facebooku, prostredníctvom ktorého našim sympatizantom a verejnosti oznamujeme, čo sa v nadácii deje a aké plánované aktivity chystáme. Pre všetkých našich partnerov, prijímateľov grantovej pomoci a účastníkov aktivít pripravujeme každý mesiac e-newsletter v slovenskom a v anglickom jazyku. Slovenskú verziu e-newslettera odoberá takmer 4000 záujemcov. Anglickú verziu distribuujeme na približne 3500 zahraničných adries.


Naše aktivity v roku 2010 Rozvoj filantropie Veríme, že súčasťou zodpovednosti firiem i jednotlivcov je záujem a podpora okolitej komunity. Na Slovensku preto rozvíjame všetky formy filantropie: • darcovstvo peňazí prostredníctvom 10 nadačných fondov firiem, formou grantovej činnosti v prospech neziskových organizácií, rozvíjaním individuálneho darcovstva cez program Dobrá krajina; • darcovstvo času podporou firemného i individuálneho dobrovoľníctva zameraného na manuálnu pomoc i odovzdávanie know-how pre dobrú vec v programoch Naša Bratislava, Naša Žilina, dobrovoľnícke podujatia firiem; • „in-kind“ darcovstvo podporou vecných darov a pro bono služieb firiem a zbierok potrieb a šatstva medzi jednotlivcami. Rozvoj filantropie realizujeme aj cez vzdelávanie predstaviteľov firiem (Fórum o firemnej filantropii, filantropické poradenstvo), vzdelávanie neziskoviek v oblasti fundraisingu (workshop Dobrá krajina), meranie darcovstva (Štandard komunitné investovanie), meranie udržateľnosti neziskových organizácií (NGO Sustainability Index), sieťovanie a výmenu skúseností firiem (skupina Engage), oceňovanie firiem za ich darcovské a dobrovoľnícke aktivity (Via Bona Slovakia, Employee Volunteering Award Slovakia), rozvíjanie nových foriem darcovstva (Venture Philanthropy),

propagáciu darcovstva a činnosti neziskových organizácií na verejnosti (Trhovisko neziskoviek, stage Dobrá krajina a charitatívna kaviareň na festivale Pohoda), elektronické grantovanie (Darca.sk). Grantová činnosť nadačných fondov v roku 2010 V roku 2010 sme spravovali desať firemných nadačných fondov týchto firiem: Západoslovenská energetika, Dell, ČSOB FS, T-Mobile/Slovak Telekom, Accenture, Stredoslovenská energetika, Tesco Stores SR, PwC, Johnson Controls, Holcim. Okrem toho sme spravovali dva účelové nadačné fondy: Venture Philanthropy fond a Dobrá krajina. Granty poskytujeme zvyčajne v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 90 percent grantu zasielame na začiatku realizácie projektu a zvyšných 10 percent zasielame až po ukončení projektu a obdržaní a schválení záverečnej správy. V tabuľke Zoznam udelených grantov, ktorá sa nachádza vo finančnej časti tejto výročnej správy, nájdete zoznam splátok vyplatených v roku 2010. Keďže niektoré splátky súvisiacich grantov mohli byť uhradené už pred alebo po roku 2010, údaje v tabuľke sa môžu líšiť od celkovej sumy udelených grantov. Viac informácií uvádzame v časti Finančná správa na stránke Nadácie Pontis, kde nájdete informácie aj o aktuálnych grantových výzvach. Prostredníctvom našich grantov pomáhame pri realizácii roznych zaujímavých projektov. 11 2


Accenture nadačný fond Accenture nadačný fond v Nadácii Pontis sa venuje predovšetkým téme rozvoja zručností. Strategicky podporuje resocializáciu väzňov, pomáha obetiam obchodovania s ľuďmi, odchovancom z detských domovov a utečencom. Podporuje aj aktivity iných mimovládnych organizácií. Z celkového objemu prerozdelených grantov z Accenture nadačného fondu, ktorý v minulom roku predstavoval 57 995 Eur, sa väčšina zameriavala na strategickú tému Skills to Succeed (Zručnosti pre úspech). Cieľom všetkých projektov bolo zvýšenie zručností, ktoré majú prispieť k aktívnemu zapojeniu sociálne vylúčených osôb späť do spoločenského a ekonomického života. Accenture nadačný fond už piaty rok podporil rozvoj zručností týchto ľudí v rámci projektov občianskeho združenia Maják a SKC Dotyk. Takisto pomohla aj Lige za ľudské práva a Domovu na polceste. V rámci zamestnaneckého grantového programu získalo podporu 13 projektov v hodnote 18 359 Eur. Vďaka Accenture nadačnému fondu sme finančne podporili aj dobrovoľnícke podujatie Naša Bratislava, v rámci ktorého firemní dobrovoľníci zo spoločnosti Accenture tiež pomáhali pri obnove Kalvárie v Banskej Štiavnici. Prostredníctvom zrážok zo mzdy zamestnancov pomohol Accenture nadačný fond čiastkou 6 401 Eur aj obetiam, ktoré boli minulí rok postihnuté povodňami na Slovensku. 12

Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis Nadačný fond ČSOB Finančná skupina podporuje projekty komunít, ochrany životného prostredia, ľudských práv, podpory zdravia, vzdelávania, športu a oblasť sociálnej pomoci. Z nadačného fondu sme v roku 2010 prerozdelili 29 463 Eur. V zamestnaneckom grantovom programe sme podporili úpravu a oživenie verejného priestranstva, podporu ochrany zdravia a vzdelávania, ako aj podporu detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Všetky projekty odporučili zamestnanci ČSOB. Jedným z významných bol aj grantový program Aby rodiny fungovali, v rámci ktorého sme podporili OZ Návrat, Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, Organizáciu muskulárnych dystrofikov na Slovensku a tiež OZ Žena v tiesni a Asociáciu supervízorov a sociálnych poradcov. Takisto sme podporili aj Ligu proti rakovine, Združenie priateľov ZŠI NS v Levoči a Slovenský zväz telesne postihnutých v Malackách.


Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis Prostredníctvom Nadačného fondu Dell v Nadácii Pontis spoločnosť prispieva k skvalitneniu života v komunitách, kde jej zamestnanci žijú a pracujú. Taktiež podporuje inovatívne a efektívne programy, ktoré majú pomôcť najmä mladým ľuďom zdokonaľovať sa a vyniknúť vo svete IT technológií. Z Nadačného fondu Dell bolo v roku 2010 podporených 10 projektov v celkovej výške 23-tisíc Eur. Ich cieľom bolo rozširovanie počítačových zručností mladých ľudí na Slovensku. Aktivity boli zamerané aj na podporu vzdelávania pri tvorbe a úprave web stránok a videa, na zakúpenie špeciálneho dotykového monitoru a softvéru pre zdravotne postihnuté deti alebo zlepšenie komunikačných zručností na internete. Prostredníctvom priamej podpory sme prerozdelili 11 066 Eur na 10 projektov, z ktorých sme finančne podporili zakúpenie altánku v záhrade Krízového centra v Detskom domove Brána do života, podporili sme aj kultúrny život v Bratislave sériou detských predstavení a tvorivými hrami v rozprávkovom parku v Bratislavskom bábkovom divadle či národnú letnú olympiádu pre 150 mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorú organizovalo Slovenské hnutie špeciálnych olympiád. Aj vďaka tomu boli hendikepovaní mladí ľudia ukázať, na čo všetko majú a čo všetko dokážu. Z nadačného fondu sme podporili aktivitu fondu angažovanej filantropie (Venture Philanthropy), z ktorej sme finančne podporili know-how na posilnenie kapacít Občianskeho Združenia Návrat. Takisto sme podporili podujatie Naša Bratislava, v rámci ktorého pomohlo aj 77 zamestnancov spoločnosti Dell 4 neziskovým organizáciám pri environmentálnych projektoch a poskytovaní sociálnej pomoci.

“Nadačný fond Dell prispieva k skvalitneniu života v komunitách, kde jej zamestnanci žijú a pracujú.Taktiež pomáha mladým ľuďom zdokonaľovať sa a vyniknúť vo svete IT technológií.” Marieta Kováčová, programová koordinátorka Nadácie Pondis

13


Nadačný fond Holcim Pre efektívne riešenie filantropických aktivít zriadila v roku 2008 spoločnosť Holcim spolu s jej českou divíziou v Nadácii Pontis svoj nadačný fond, ktorý podporuje projekty v oblasti vzdelávania, infraštruktúry a projekty, ktoré podporujú udržateľný rozvoj v komunitách. Z Nadačného fondu Holcim sme v roku 2010 podporili 12 projektov v celkovej výške 11 332 Eur. Vybrané organizácie v zamestnaneckom grantovom programe realizovali projekty, v ktorých sa angažovali samotní zamestnanci spoločnosti Holcim Slovensko. Aktivity boli zamerané na úpravu detských ihrísk, vybavenie materských škôlok a organizovanie letných táborov.

kraji, sme podporili 3 základné umelecké školy v Bratislave, Jablonove a v Pezinku v celkovej sume 3000 Eur. Vďaka nadačnému fondu sme minulý rok podporili aj neziskovú organizáciu Dom Svitania, v ktorého chránenej dielni pracujú mentálne a zdravotne postihnutí mladí ľudia. V rámci podpory enviromentálnych aktivít sme pomohli Občianskemu združeniu Kaspian. Takisto sme podporili 3 projekty, ktoré odporučili zamestnanci spoločnosti Johnson Controls.

“Cieľom Nadačného fondu Johnson Controls v Nadácii Pontis je podpora aktivít v oblasti vzdelávania, výchovy mladých ľudí a rozvoja ich talentu, ako aj podpora environmentálnych aktivít.” Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis

Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis Cieľom Nadačného fondu Johnson Controls v Nadácii Pontis je podpora aktivít v oblasti vzdelávania, výchovy mladých ľudí a rozvoja ich talentu, ako aj podpora environmentálnych aktivít. V pilotnom grantovom programe Mladí výtvarníci pomáhajú, ktorí bol zameraný na zvýšenie kreativity u detí a súčasne na podporu základných umeleckých škôl v Bratislavskom 14


Nadačný fond Kia Motors Slovakia Cieľom filantropických aktivít z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia je zvýšenie kvality života najmä v žilinskom regióne prostredníctvom podpory environmentálnych a sociálnych projektov. Kia kladie dôraz na zvýšenie mobility ľudí, podporuje športové aktivity zdravotne znevýhodnených, výstavbu ihrísk a športovísk, lokálnu infraštruktúru i bezpečnú premávku. Nadačného fondu Kia Motors Slovakia bolo v minulom roku na granty vyčlenených 52 896 Eur. V rámci zamestnaneckého grantového programu Mobilita, ktorý bol zameraný na rozvoj mobility v žilinskom regióne, sme podporili 22 projektov v celkovej výške 39 000 Eur. Projekty boli zamerané predovšetkým na mobilitu znevýhodnených občanov, bezpečnú premávku a zlepšenie infraštruktúry. Vďaka nadačnému fondu bolo finančne podporené aj dobrovoľnícke podujatie Naša Žilina vo výške 10 000 Eur. Na podujatí sa zúčastnilo 10 firiem so 653 dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali v 14 neziskových organizáciách. Počas troch dní vyčistili lesopark Chrasť, skrášlili park pod Rondlom, namaľovali 300 metrový plot okolo školy, 10 lavičiek a 2 pieskoviská, vysadili takmer 40 okrasných rastlín a upravili 30 metrov drenážneho kanálu na hrade Lietava. V minulom roku realizovala Nadácia Pontis pilotný ročník súťaže Kia Innovation Award, v ktorom vybrala tri víťazné projekty z troch škôl. Medzi nimi Strednú odbornú

polytechnickú školu v Prievidzi, Spojenú školu z Kysuckého Nového Mesta a Strednú odbornú školu sv. Jozefa Robotníka zo Žiliny. Školám sme vďaka nadačnému fondu poskytli granty vo výške 13 896, 41 Eur a vecné dary vo výške 6 090, 17 Eur.

Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis Aktivity Nadačného fondu Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis súviseli s jeho strategickou témou, ktorou je bezpečnosť. V grantovom programe Jazdím bez nehôd sme podporili štyri organizácie v hodnote 9 369, 26 Eur. Rescue team Slovakia natočil inštruktážno-vzdelávací film Dopravná výchova, neziskovej organizácii Terra grata sa zasa podarilo prostredníctvom súťaže na webovej stránke zvýšiť úroveň dopravnej výchovy v 196 školách v žilinskom a banskobystrickom kraji. Občianskemu združeniu Mulica sa podarilo zefektívniť prácu členov Cyklistickej Aliancie, pripraviť podujatie Týždeň mobility a zorganizovať dve mestské cyklojazdy. Vďaka Nadačnému fondu Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis sme podporili aj občianske združenie Ozveny, ktorému sa podarilo vybudovať prvé oddychové miesto a informačný panel na trase Rimavskej zelenej cestičky v obci Veľké Teriakovce. Dnes sa tu zastaví nejeden turista. 15


Nadačný fond PwC Nadácia Pontis podporila v roku 2010 z Nadačného fondu PwC celkom 13 projektov v hodnote 9 492, 48 Eur. Išlo predovšetkým o projekty, ktoré mali pozitívny vplyv na zlepšenie kvality života ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Podporili sme aj projekty, ktoré mali vzdelávací alebo environmentálny charakter a ktoré sa zamerali na ochranu zdravia, podporu športu, vedy a výskumu či poskytovanie sociálnej pomoci a zachovávanie kultúrnych hodnôt. V fondu sme podporili aj Azylové centrum Betánia, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Križovatky. Nadačný fond Slovak Telekom Nadácie Pontis Nadačný fond T-Mobile Slovensko Nadácie Pontis zmenil 1. júla 2010 svoj názov na Nadačný fond Slovak Telekom Nadácie Pontis. Stalo sa tak zlúčením spoločností Slovak Telekom, a.s. a T-Mobile Slovensko. Fond je zameraný predovšetkým na podporu komunity nepočujúcich a sluchovo-postihnutých ľudí, ich začleňovanie do majoritnej spoločnosti a zvyšovanie kvality ich života. V rámci programu Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie sme poskytli 51 489, 68 Eur. Z neho sme priamo podporili podnikanie 10

nepočujúcich ľudí sumou 29 853 Eur. V minulom roku sa vďaka nadačnému fondu podarilo zrealizovať aj 4 kurzy posunkového jazyka pre predajcov Slovak Telekom a jeden kurz posunkového jazyka pre verejnosť. Aby sme aj verejnosti pripomenuli problémy nepočujúcich, venovali sme sa tiež organizovaniu podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa Nepočujúcich. Vďaka nadačnému fondu mohla spoločnosť Slovak Telekom podporiť aj pracovnú terapiu odchovancov z detských domovov, ktorým sa venujú v Dome na polceste vo Veľkom Slavkove. Spoločnosť vyčlenila aj 15 000 Eur na pomoc ľuďom postihnutým povodňami.

“Nadačný fond Slovak Telekom je zameraný na podporu sluchovopostihnutých ľudí, a zvyšovanie kvality ich života.” Oľga Shaw, programová koordinátorka nadácie

16


Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis podporuje sociálne, kultúrne, environmentálne, športové i zdravotné projekty so zameraním na západné Slovensko. Počas minulého roku sme z neho prerozdelili 252 300 Eur. V rámci programu Pozitívna energia pre šport sme podporili 20 projektov, ktoré boli zamerané na výstavbu športovísk v západoslovenskom kraji s celoročným využitím. Takisto sme 11 organizáciám pomohli so 14 projektmi v oblasti zdravia, životného prostredia, kultúry a sociálnych vecí. Medzi nimi boli projekty Slovenského cykloklubu, Slovenského skautingu, Nadácie Centrum súčasného umenia, OZ Konvergencie, Slovenskej nadácie pre pomoc popáleným, Občianskeho združenia Perspektíva pre telesne postihnuté deti a mládež, Slovenského krízového centra Dotyk, OZ Odyseus či Transparency International Slovensko. Z nadačného fondu Západoslovenskej energetiky sme minulý rok podporili aj inovatívny projekt In-kind sumou 22 000 Eur pre prípravu webového portálu, ktorého cieľom je rozšíriť darovanie nefinančnou formou. Z nadačného fondu sme podporili aj projekt Dobrá krajina v celkovej sume 24 313 Eur na prezentáciu programu počas festivalu Bažant Pohoda s

primárnym zameraním na zvyšovanie povedomia verejnosti o individuálnom darcovstve a dobrovoľníctve. Z fondu sme podporili aj prestížne ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu na Slovensku Via Bona Slovakia v celkovej sume 13 600 Eur, ktoré vyvrcholilo odovzdávaním cien v bratislavskom Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava. Toto ocenenie každoročne inšpiruje firmy a ich zamestnancov v tom, aby sa správali čoraz viac zodpovednejšie. Firmy každoročne prekvapujú novými nápadmi a inovatívnymi riešeniami.

“Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis podporuje sociálne, kultúrne, environmentálne, športové i zdravotné projekty so zameraním na západné Slovensko. Počas minulého roku sme z neho prerozdelili 252 300 Eur”. Norbert Maur, programový koordinátor Nadácie Pontis

17


Ostatné granty udelené v roku 2010 Okrem grantov udelených prostredníctvom nadačných fondov firiem spravovaných v našej Nadácii Pontis sme v roku 2010 udelili aj ďalšie granty. V rámci podujatia Naša Bratislava si svoju aktivitu navrhlo 42 organizácií. Granty v hodnote 6 825,53 Eur sme udelili 38 organizáciám. Pri podujatí Naša Žilina sme rovnakej cieľovej skupine udelili 11 grantov v celkovej výške 2 452,30 Eur. Grafiky na obe podujatia navrhli klienti Domova sociálnych služieb Sibírka v Bratislave, ktorý od nás získal 2 granty v sume 400 Eur. Na pokrytie nevyhnutných nákladov súvisiacich s prezentáciou 6 neziskoviek počas Vianočného bazáru Hewlett-Packard Slovakia získali tieto organizácie granty vo výške 280 Eur. V rámci komunitného dňa spoločnosti Ernst & Young bolo mimovládnym organizáciám udelených 6 grantov v celkovej výške 685,67 Eur. Z daru Ernst & Young sme tiež venovali dar dvom týraným ženám v celkovej výške 1000 Eur. V roku 2010 bola vyplatená druhá splátka Slovenskému krízovému centru DOTYK na dokončenie rekonštrukcie 18

krízového centra vo výške 925 Eur. Podporili sme aj ťažko zdravotne postihnutých klientov združenia Kampino Plus grantom na interaktívny multimediálny systém v hodnote 13 498 Eur a grantom na odstránenie bariér s ociálnych zariadení v hodnote 11 999 Eur. Organizáciu Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska sme podporili sumou 52 250 Eur. Oganizácii Depaul Slovensko, ktorá poskytuje bývanie a stravu ľuďom bez domova, sme venovali vianočný príspevok v podobe gastrolístkov vo výške 1600 Eur. Gastrolístky v hodnote 295,50 Eur sme venovali aj občanom obce Markovce, ktorí boli postihnutí povodňami, V rámci programu demokratizácie a rozvojovej pomoci v Nadácii Pontis sme v roku 2010 podporili bieloruských analytikov, mimovládne organizácie v Srbsku a Bielorusku celkovou sumou udelili granty v celkovej výške 135 986, 94 Eur.

Venture Philanthropy fond V novembri 2009 založila Nadácia Pontis fond angažovanej filantropie (Venture philanthropy fond), ktorého cieľom je poskytnúť nielen finančnú podporu, ale hlavne know-how na posilnenie kapacít a zvýšenie dopadu vybraných organizácií. Prvou organizáciou v portfóliu je Občianske Združenie Návrat, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z detských domovov do rodín. Poskytuje komplexné odborné služby v dvoch základných oblastiach: náhradná rodinná starostlivosť a


sanácia rodín v ohrození. Odborné poradenstvo pri príprave biznis plánu, konzultácie počas tvorby stratégie a „biznis pohľad“ na celkové fungovanie organizácie ponúka Návratu správna rada, zložená z finančných analytikov, rizikových kapitalistov, donorov a konzultantov. Finančná podpora na základe vypracovaného biznis plánu pochádza z rôznych zdrojov, primárne firemných, aj keď cieľom je zvýšiť výšku investícií do tohto fondu práve od jednotlivcov, ktorí očakávajú návrat investície v podobe sociálneho dopadu, na merateľných výsledkoch. V roku 2010 boli Občianske Združenie Návrat poskytnuté granty z Nadačného fondu Dell v Nadácii Pontis vo výške 11 400 Eur na zabezpečenie inštitucionálnej podpory Návratu a z Nadácie Provida 13 300 Eur na stabilizáciu služieb Občianske Združenie Návrat.

Darcovský program Dobrá krajina Nadácia Pontis spustila 17. novembra 2009 nový darcovský program Dobrá Krajina. Ide o webový portál, v rámci ktorého môže každý podporiť projekt, ktorý mu je najbližší. Darca potom dostáva spätnú väzbu o prijatí pomoci druhou stranou. V minulom roku sme v Dobrej Krajine predstavili 54 projektov neziskoviek, ktoré boli zamerané na podporu zelenej, vzdelanej, kultúrnej, solidárnej či aktívnej krajiny. Za uplynulý rok individuálni darcovia i spoločnosti darovali na dobročinné účely viac ako 62 700 Eur. Aj vďaka nim mohli terénni pracovníci z organizácie Proti prúdu zachrániť desiatky bezdomovcov pred podchladením alebo zamrznutím. Dobrá krajina pomohla aj dvadsiatim týraným deťom a ich

matkám opätovne rozvíjať sebadôveru a životné zručnosti. Mladá Iránčanka mohla od septembra začať študovať na vysokej škole a 206 detí zo zaplavených oblastí zažili v letnom tábore týždeň plný hier a radosti. Štyria nevidiaci začali trénovať na sedem dňový pochod s vodiacim psom a diktafónom naprieč Slovenskom. Hluchoslepí mladí ľudia zo zariadenia Maják zasa absolvovali 11 stretnutí s výtvarníkom a namaľovali 20 obrazov a 4 bábky. 19


Dobrá Krajina na festivale Pohoda

“Návštevníci Pohody prispievali na Dobrú krajinu väčšinou v minciach, ktoré spolu vážili viac ako 55 kilogramov.” Monika Smolová, programová koordinátorka Nadácie Pontis

20

S Dobrou Krajinou sa mohli stretnúť aj návštevníci festivalu Bažant Pohoda 2010, kde mala vlastný stánok. V ňom sa na 8 diskusiách vystriedalo 28 hostí. V blízkosti stanoviska Dobrá krajina sme postavili aj Trhovisko neziskoviek, na ktorom si svoje stánky rozostavilo 36 neziskových organizácií. Návštevníci festivalu mohli život v Dobrej Krajine zažiť aj vďaka kaviarni Dobrá krajina. Za príspevok v hodnote 1,50 Eur si návštevníci odniesli 2 790 kusov croissantov a slaných taštičiek, 3 192 litrov bazovej limonády, 8 094 káv a 2 350 čajov. Čistý výnos zo zbierky na festivale predstavoval sumu 13 926 Eur, ktorú Nadácia Pontis rozdelila v prospech 11 projektov, ktoré zlepšujú tvár Slovenska. Počas festivalu bola kaviareň otvorená 50 hodín a pracovalo v nej 37 dobrovoľníkov. Pomáhali aj známe osobnosti Dobrá kaviareň nechýbala ani na festivale komornej hudby Konvergencie a na Koncerte pre všímavých. V kaviarni obsluhovali aj členovia správnej rady Dobrej krajiny herečky Táňa Pauhofová so Zuzkou Šebovou, Jarka Lajčáková-Hargašová, spisovateľ Tomáš Janovic či fyzik svetového mena Vladimír Bužek. Vo foyeri Parku Kultúry a Oddychu v Bratislave si svoje stánky rozostavilo 14 neziskoviek, pričom výnos zo zbierky predstavoval 875,64 Eur. Celá čiastka putovala do Dobrej krajiny. Na festivale Konvergencie sme spolu vyzbierali 814,90 Eur.


Kampaň pre Dobrú Krajinu Začiatkom júla 2010 sme spustili aj kampaň Ukáž prstom, kto si zaslúži podporu. Ceľom kampane, s ktorou nám pomáhala Creative Department, bolo získať nových darcov a ukázať im, že darovať na dobrý účel je cez Dobrú krajinu skutočne jednoduché. Noví darcovia mohli rozdeliť počas leta sumu 10 000 Eur od firiem, čím sme získali 2 000 nových darcov. Dobrá krajina sa už druhýkrát prezentovala aj na vianočnom bazáre, ktorý organizovala spoločnosť Hewlett-Packard. Neziskovky si rozložili svoje stánky a vstupný areál budovy sa premenil na trhovisko rôznych chutí, vôní a farieb. Štedrá ponuka sa v HP stretla so štedrou odmenou. Sedem organizácií si rozdelilo čiastku 2 218 Eur. Desať projektov je aj súčasťou zoznamu flexibenefitov pre zamestnancov Hewlett-Packard Slovakia a tiež Ernst&Young, ktorí môžu svoj balíček výhod využiť na dobročinnosť.

Darca.sk V roku 2010 sme ďalej rozvíjali prvý portál elektronického grantovania na Slovensku darca.sk Takmer všetky grantové aktivity od prijímania projektov po záverečné správy sme už realizovali cez tento portál. Dramaticky sme tak znížili našu záťaž na životné prostredie, sprehľadnili a zjednotili sme komunikáciu so žiadateľmi a zvýšili kvalitu reportingu. Externý prístup na portál Darca.sk využívali zapojené firmy na meranie svojich darcovských aktivít podľa metodiky Štandard komunitné investovanie. Mierne zhoršenie stavu udržateľnosti neziskoviek Nadácia Pontis pripravovala v minulom roku slovenskú časť Indexu udržateľnosti neziskových organizácií za rok 2009, ktorý v spolupráci s US AID pripravujú krajiny v strednej a východnej Európe a Eurázii. Každá z krajín uvedená v správe sa posudzuje z viacerých aspektov. Napríklad, v akom stave je jej právne prostredie, organizačná kapacita, finančná životaschopnosť, schopnosť obhájiť vlastné záujmy, poskytovanie služieb, infraštruktúra a imidž mimovládnych organizácií. Index ukázal mierne zhoršenie stavu najmä v právnom prostredí, ktoré ovplyvnili viaceré legislatívne zámery a meniace sa postavenie neziskových organizácií. Mierne zhoršenie nastalo aj vo finančnej udržateľnosti, ktorú ovplyvnila finančná kríza. S tým súviselo aj mierne zhoršenie v ostatných oblastiach, či už išlo o organizačnú kapacitu, obhajobu záujmov alebo poskytovanie služieb. Celkové skóre Indexu udržateľnosti však ukázalo, že neziskový sektor na Slovensku je v porovnaní s inými krajinami strednej a východnej Európy a Eurázie konsolidovaný. 21


Pracovná skupina ENGAGE

Naša Bratislava

Členovia pracovnej skupiny ENGAGE spolu s Nadáciou Pontis rozvíjajú nové formy firemného dobrovoľníctva, pripravujú a realizujú viaceré dobrovoľnícke aktivity jednotlivo i spoločne. Medzi ne patrí aj Naša Bratislava, Naša Žilina, Hlavy pomáhajú či zamestnanecké zbierky. V roku 2010 mala skupina Engage 17 členov. Patrili do nej spoločnosti AXA, Accenture, s.r.o., Allen & Overy, s.r.o., Citi, a.s., Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., IBM Slovensko, s.r.o., Kinstellar, s.r.o., KPMG Slovensko, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Philip Morris Slovakia, s.r.o., Poštová banka, a.s., PwC, Provident Financial, s.r.o., Slovenské elektrárne, a.s., skupina Slovak Telekom, a.s., Tatra banka, a.s. a Západoslovenská energetika, a.s. Vedúcou firmou skupiny bola IBM. V rámci skupiny Engage organizujeme dvakrát do roka zbierku potrieb pre dobročinné organizácie. V minulom roku vyzbieralo 16 organizácií 3 935 kilogramov šatstva, posteľnej bielizne a iného bytového textilu, 293 kilogramov kníh, 51 kilogramov drogistického tovaru, školské potreby, hry a hračky, ale aj do 300 kusov počítačových hier a náučných CD a DVD nosičov. Medzi vyzbieranými vecami bol aj 1 detský kočík, 2 detské postieľky, farebný televízor, zariadenie do kancelárie, fotoaparát a iné. Pre organizáciu Depaul Slovensko venovali zamestnanci zapojených firiem stravné lístky v celkovej hodnote 1 108,30 Eur, ktoré sa použili na nákup potravín na raňajky pre približne 180 klientov.

Nadácia Pontis a skupina Engage každoročne organizuje najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Myšlienkou podujatia Naša Bratislava je umožniť dobrovoľníkom, zamestnancom a zástupcom topmanažmentu firiem prakticky venovať čas ľudom, ktorí potrebujú pomoc a zároveň aj skrášliť mesto, v ktorom žijú. Do štvrtého ročníka podujatia Naša Bratislava sa počas šiestich dní zapojilo 43 bratislavských firiem, organizácií a veľvyslanectiev na Slovensku. Vybrať si mohli z 90 aktivít s kapacitou vyše 1 500

22

(18.–19. jún, 25.–26. jún a 1.–2. júl 2010)

firemných dobrovoľníkov. Ich výkon predstavoval 5 300 odpracovaných hodín, ktoré predstavujú takmer 2,5 roka práce.Zamestnanci firiem darovali svoj čas a schopnosti pre dobrú vec a blaho komunity. Vyčistili Dunajské luhy, vrakunský lesopark či okolie hradu Pajštún.


Opeknelo 54 bratislavských parkov a verejných priestranstiev. Dobrovoľníci namaľovali preliezky a lavičky, skrášlili pieskoviská a okolie na viac ako 23 detských ihriskách, obnovili sa aj Soferove schody a výcviková dráha pre vodiace psy. Dobrovoľnící tiež darovali krv, balili zdravotnícky materiál, prekladali výročné správy, opravovali počítače a rozvíjali prezentačné a komunikačné zručnosti. Najväčšou aktivitou bola pomoc v zariadení Lepší svet v Petržalke, ktoré poskytuje sociálne služby a služby zamestnanosti. Do skrášľovania jej priestorov sa zapojilo 80 dobrovoľníkov zo spoločností Johnson Controls. a Tatra banka. Najväčšie zastúpenie dobrovoľníkov mala spoločnosť IBM Slovensko,

z ktorej sa zapojilo 147 zamestnancov. Dobrovoľníci sa zapojili do vydávania stravy pre bezdomovcov, maľovania priestorov chránenej kaviarne, čistenia záhrad, dvorov a parkov. Do pomoci v Nocľahárni sv. Vincenta vo Vrakuni sa k vyše 30 riaditeľom a zástupcom topmanažmentu firiem zapojili aj tri veľvyslanectvá na Slovensku aj s vedúcimi misií.

“V poslednej dobe akoby dobrovoľníctvo vymizlo. Ľudia aj chcú pomôcť, ale nevedia kde a ako. Naša Bratislava je senzačný projekt. Spája organizácia a dáva ľuďom možnosť užitočne pracovať tam, kde treba.” Kamil Procházka, Nadácia Horský Park

23


Do podujatia Naša Bratislava sa zapojili Accenture, Allen & Overy Bratislava, AXA, Bayer, BMB Leitner, Citibank Europe plc, Československá obchodná banka, Dell, DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte, ESET, GlaxoSmithKline Slovakia, Heineken Slovensko, Hewlett-Packard Slovakia, IBM Slovensko, ING Bank N. V. (pobočka), ING Slovensko, International Women’s Club Bratislava, Johnson Controls, Kinstellar Business Services, KPMG Slovensko, Kraft Foods, Microsoft Slovakia, Nadácia Allianz, Orange Slovensko, OTP Banka Slovensko, Pfizer Slovensko, Philip Morris Slovakia, Poštová banka, Pricewaterhouse Coopers Slovensko, Provident Financial, Raiffeisen International Direct Bank AG, Skupina Slovak Telekom, Slovenská sporiteľňa, Slovnaft, Tatra banka, Telefónica O2, Unilever Slovensko, Volkswagen Slovakia, Západoslovenská energetika a veľvyslanectvá Nórska, Veľkej Británie a USA. Nechýbali medzi nimi ani najvyšší predstavitelia zapojených firiem, tímy zo štyroch veľvyslanectiev a moderátori spravodajstva STV Jarmila Lajčáková Hargašová a Ľubomír Bajaník.

24

Hlavným partnerom podujatia bola v roku 2010 spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, ktorá sa zapojila do úpravy vonkajších priestorov v rodinnom centre Prešporkovo. Ďalšími partnermi podujatia boli Accenture, s.r.o. a Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, a.s. Dobrovoľníci, zamestnanci spoločnosti Accenutre prekladali výročnú správu krízového strediska pre týrané ženy a deti a zapojili sa aj do úprav parčíka v centre Starého mesta. Zamestnanci Slovenských elektrární vymaľovali v Nocľahárni sv. Vincenta v Bratislave vstupné brány a pripravili nové postele pre klientov zariadenia.


Naša Žilina

(22. – 25. september 2010)

Nadácia Pontis v spolupráci so skupinou firiem Engage a Mestom Žilina uskutočnila už druhýkrát podujatie Naša Žilina. Počas troch dní vymenili zamestnanci Mesta Žilina a 10 ďalších firiem pracovné oblečenie za dobrovoľnícke tričká, aby pomohli 14 neziskovým organizáciám. K 165 firemným dobrovoľníkom sa pridalo 488 z radov verejnosti. Dobrovoľníci vyčistili lesopark Chrasť, skrášlili park pod Rondelom, namaľovali

300 metrový plot okolo školy, 10 lavičiek a 2 pieskoviská, vysadili takmer 40 okrasných rastlín a upravili na zimu drenážny kanál na hrade Lietava. 653 dobrovoľníkov odpracovalo spolu 2 589 hodín, čo je viac ako 1,5 roka práce jedného človeka. Medzi zapojenými firmami a organizáciami boli Mesto Žilina, Autoever, Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Johnson Controls, s.r.o., Kia Motors Slovakia, s.r.o., Mobis Slovakia, s.r.o., Provident Financial, s.r.o., Skupina Slovak Telekom, Stredoslovenská energetika, a.s. a Walmark, s.r.o. Spomedzi neziskových organizácií sa do podujatia zapojili Centrum Návrat

– Žilina, Centrum voľného času Žirafa, Diecézna charita Žilina, Nadácia a DSS Lúč, Nadácia Krajina harmónie, Národná transfúzna služba, Občianske združenie Ekonergia, Občianske združenie Mulica, Občianske združenie Papavero, Rada mládeže žilinského kraja, Stanica Žilina Záriečie, Špeciálna základná škola J. Vojtaššáka, Základná škola a materská škola Brodno, Združenie na záchranu Lietavského hradu. Hlavným motivačným faktorom

pre dobrovoľníkov bolo, že ako tím sa mohli porozprávať a spoznať v menej tradičných situáciách. To bol aj názor finančných partnerov podujatia. Zamestnanci z Kia Motors Slovakia. pomáhali v parku pri Stanici Žilina Záriečie, sadili stromčeky v krízovom centre, natierali oplotenie na základnej škole a rozvíjali powerpointové zručnosti pracovníčok z OZ Návrat. Najviac dobrovoľníkov zapojil minulý rok partner podujatia, ktorým bola Stredoslovenská energetika, a.s. Jej zamestnanci zveľaďovali dolné nádvorie Lietavského hradu, darovali krv a prednášali študentom o šetrení s energiou. 25


Hlavy pomáhajú V roku 2010 sme rozbehli program firemného dobrovoľníctva Hlavy pomáhajú, v ktorom zamestnanci zapojených firiem odovzdávajú svoje biznis znalosti, skúsenosti a zručnosti neziskovým organizáciám, aby dokázali lepšie napĺňať svoje poslanie. V septembri 2010 sme spustili webovú stránku www.hlavypomahaju. sk, prostredníctvom ktorej sa firemní dobrovoľníci prihlasujú na rôzne aktivity navrhované neziskovkami a ponúkajú im tak svoju pomoc. Do konca roka minulého roka sa do programu zapojilo 11 spoločností, medzi nimi Hewlett-Packard Slovakia, ING, Johnson Controls Bratislava, Kinstellar, KPMG Slovensko, Orange Slovensko, Poštová banka, Provident Financial, PwC, Slovak Telekom a Západoslovenská energetika. Pomoc si navrhlo sedem neziskových organizácií - Detský domov Harmónia, Detský fond Slovenskej republiky, INEX Slovakia, OZ Návrat, OZ Ulita, Slovenský skauting a Slovenský výbor pre UNICEF – Linka detskej istoty. Počas prvých troch mesiacov fungovania stránky sa nám prihlásilo 8 dobrovoľníkov.

“Vďaka nášmu programu zamestnanci firiem odovzdávajú svoje biznis znalosti a skúsenosti vybraným neziskovým organizáciám, aby dokázali lepšie napĺňať svoje poslanie”. Mirka Gúčiková, programová koordinátorka Nadácie Pontis

26

Individuálne dobrovoľnícke aktivity firiem Aj v roku 2010 sme pomáhali premostiť firmy a neziskové organizácie a spoluorganizovali pre firmy podujatia firemného dobrovoľníctva. Do dobrovoľníckych podujatí firiem AXA, Ernst & Young, s.r.o., Mazars Slovensko a Edenred sa zapojilo viac ako 150 zamestnancov, pričom z nich benefitovali klienti 9 organizácií a inštitúcií. Vďaka individuálnym dobrovoľníckym aktivitám sa podarilo podporiť Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Detský domov Macejko, Depaul Slovensko, INEX Slovakia, Nadáciu Horský park, Gaudeamus, OZ Šťastík, Slobodu zvierat a Úniu nevidiach a slabozrakých Slovenska. Employee Volunteering Award Slovakia Koncom septembra 2010 sme zahájili prijímanie prihlášok firiem na nové ocenenie Employee Volunteering Award Slovakia (EVA Slovakia). Ocenenie bolo súčasťou celoeurópskej ceny European Employee Volunteering Awards, ktorá sa konala pri príležitosti nadchádzajúceho Európskeho roka dobrovoľníctva 2011. Zámerom ocenenia bolo vyzdvihnúť a ukázať príklady veľkých i malých firiem, ktoré zapájajú svojich zamestnancov do dobrovoľníctva, aby pomohli zlepšiť zamestnanosť ľudí so znevýhodnením. Slovensko je jednou z 21 krajín, ktoré sa zapojili do tejto prestížnej celoeurópskej ceny. Ocenenie na celoeurópskej úrovni zastrešila organizácia Business in the Community ako administrátor siete Engage.


Projekt podporila aj Európska komisia. Naša nadácia ako jedna z partnerských organizácií BITC zastrešila ocenenie na Slovensku a v septembri sme vyhlásili súťaž o cenu Employee Volunteering Award Slovakia. Firmy súťažili o ocenenie v štyroch kategóriách: veľké firmy, malé firmy (pod 250 zamestnancov), inovatívny prístup, nováčik. Hodnotiacu komisiu ocenenia EVA Slovakia tvorili štyria experti z podnikateľského, neziskového a štátneho sektora. Komisia hodnotila nominácie v dvoch kolách a celkovo udelila dve hlavné ceny a dve čestné uznania. Ocenenie EVA Slovakia si na novembrovom 3. fóre o firemnej filantropii prevzali spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. za projekt Energia pre najlepšie nápady mladých a ORION NOVA, s.r.o. za projekt Luctor et Emergo. Hodnotiaca komisia udelila firme ORION NOVA aj Čestné uznanie za inovatívnosť a dopad na komunitu a firme DELL, s.r.o. Čestné uznanie za zámer a prípravu projektu Ja si prácu nájdem! Zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva oceňujeme už dlhoročne aj v rámci ceny Via Bona Slovakia. Na rozdiel od nej sa však European Employee Volunteering Award špecificky zameriava len na pomoc formou prenosu skúseností a vedomostí s cieľom zlepšovať zamestnanosť ľudí so akýmkoľvek znevýhodnením.

Via Bona Slovakia 2009 Nadácia Pontis oslávila už 10. výročie prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia. Každoročne ním vyjadruje verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú firemnú filantropiu a zodpovedné podnikanie. Do jubilejného 10. ročníka ocenenia za aktivity realizované v roku 2009 sa prihlásil rekordný počet 113 nominácií. Do hodnotenia postúpilo 111 nominácií. Popri dvoch hlavných cenách, firmy a podnikatelia súťažili v ďalších ôsmich kategóriách. Médiá a žurnalisti mali možnosť uchádzať sa o Čestné uznanie za mediálny prínos, ktoré udelila Nadácia Pontis. Mená víťazov a členov hodnotiacej komisie Nadácia Pontis predstavila na slávnostnom gala večere 30. marca v bratislavskom Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava. Ceny Via Bona Slovakia si prevzali víťazi v jedenástich kategóriách.

27


Hlavné ceny Via Bona Slovakia 2009 Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu putovala pre Všeobecnú úverovú banku. Cenu si prevzal Ignacio Jacquotot, generálny riaditeľ VUB, a.s. z rúk Ľuboša Vanča, predsedu Správnej rady Nadácie Pontis a Managing partnera KPMG. Stratégia zodpovedného podnikania VÚB, a.s. je postavená na etike a transparentnosti. Banka realizuje niekoľko programov, ktorých cieľom je dialóg a komunikácia s partnermi. Napomáha tomu aj špeciálne vytvorený úsek pre zodpovedné podnikanie, ktorý stratégiu zodpovedného podnikania banky implementuje. Banka má viacero programov starostlivosti o zamestnancov. Prostredníctvom svojej nadácie podporuje projekt Dobrý anjel a venuje sa aj podpore umenia a záchrane kultúrnych pamiatok.

“Do 10. ročníka ocenenia Via Bona 2009 sa prihlásilo rekordných 113 nominácií.” Oľga Shaw, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

28

Hlavná cena pre malé a stredné podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu nebola po rozhodnutí hodnotiacej komisie udelená. Jediná nominovaná spoločnosť ESET získala Čestné uznanie za rozvoj vzdelávania a prístup k zamestnancom. Od Jej Excelencie Trine Skymoen, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku, si ju prevzal vtedajší generálny riaditeľ spoločnosti Miroslav Trnka. Spoločnosť ESET zaujala predovšetkým tým, že ponúka zamestnancom nadštandardné pracovné podmienky. V oblasti filantropie podporuje najmä školstvo a zdravotníctvo. Firma predáva väčšinu svojich produktov prostredníctvom internetu, čím chráni životné prostredie. Aj napriek tomu, že nemá definovaný samostatný etický kódex, zamestnanci sa riadia etickými hodnotami, ktoré im boli prezentované manažmentom firmy.


Oblasť zodpovedné podnikanie Zelenú cenu za projekt v oblasti životného prostredia získala spoločnosť Toyota Motor Slovakia za projekt Živé chodníky. Projekt realizuje v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a sústreďuje sa na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov, náučných trás a verejných priestranstiev, využívaných turistami v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Mariánovi Hofferovi, výkonnému riaditeľovi Toyota Motor Slovakia, cenu odovzdal Jeho Excelencia Michael Roberts, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku. Cenu za zodpovedný prístup k zamestnancom získala spoločnosť SLOVNAFT za projekt Eiffel. Projekt bol zameraný na zvyšovanie lojality zamestnancov, budovanie a odovzdávanie znalostí medzi zamestnancami na rôznych úrovniach, zlepšovanie komunikácie medzi zamestnancami a manažmentom a morálne ohodnotenie iniciatívy zamestnancov. Antonovi Molnárovi, riaditeľovi podnikovej komunikácie spoločnosti Slovnaft, cenu odovzdala Michaele Stessl z právnickej spoločnosti DLA Piper. Cenu za zodpovedné pôsobenie na trhu získala spoločnosť T-Mobile Slovensko. Porotu presvedčilo zavedenie paušálu pre nepočujúcich, ktorý rešpektuje potreby tejto komunity v oblasti komunikácie. Cenu si prišla prevziať Miriam Kušnírová – Benčíková,

Senior manažérka pre marketingovú komunikáciu T-Mobile Slovensko. Odovzdal jej ju Michal Štencl, držiteľ ocenenia Podnikateľ roka 2009.

“Nadácia Pontis oslávila už 10. výročie prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia. Každoročne ním vyjadruje verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú firemnú filantropiu a zodpovedné podnikanie.” Oľga Shaw, koordinátorka Nadácie Pontis

29


Etickú cenu za transparentnosť a odstraňovanie korupcie získala spoločnosť Accenture za Accenture Ethics & Compliance Program, ktorý je vyjadrením záväzku spoločnosti dodržiavať vo svojej činnosti najprísnejšie etické štandardy nad rámec zákona. Cenu si od Anny Remišovej, odborníčky na etiku z Bratislavskej vysokej školy práva, prišiel prevziať Peter Škodný, Country Managing Director spoločnosti Accenture. Hodnotiaca komisia sa v kategórií Etická cena rozhodla oceniť aj druhú nomináciu. Skupina Skanska v SR tak získala Čestné uznanie za úsilie odstraňovať korupciu v stavebníctve, za prijatie Etického kódexu a prípravu implementačného plánu do vnútra spoločnosti. Čestné uznanie si prevzala Magda Dobišová, riaditeľka odboru komunikácie Skupiny Skanska v SR.

Oblasť firemná filantropia Cenu za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu získala spoločnosť Anasoft APR za podporu literatúry a pôvodnej slovenskej prózy prostredníctvom projektu Anasoft Litera. Od spisovateľa Tomáša Janovica si cenu prišiel prevziať Stanislav Čekovský, výkonný riaditeľ Anasoft APR. 30

Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít získala spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia. Spoločnosť HP Slovensko je po tretí rok partnerom firemného dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava, je partnerom darcovského programu Dobrá krajina, spolupracuje na programe Mládež pre budúcnosť a pripravuje vlastný charitatívny projekt HP Vianočný týždeň. Cenu Martinovi Kubalovi, generálnemu riaditeľovi Hewlett-Packard Slovakia, odovzdal Ján Orlovský, hovorca a predseda Správy predstavenstva ZSE. Cenu za odvahu podporiť inovatívny projekt realizovaný v neprebádanej oblasti alebo netradičnou formou sa hodnotiaca komisia rozhodla neudeliť. K dispozícii mala viacero nominácií, no rozhodla sa udeliť Čestné uznanie za odvahu podporiť náročnú tému. Získala ho spoločnosť Accenture za podporu projektu Gama, ktorý je zameraný na sociálnu prácu s trestanými osobami. Čestné uznanie si prevzal Peter Škodný, Country Managing Director spoločnosti Accenture, od Michala Kaščáka, riaditeľa Agentúry Pohoda.


Špeciálne ocenenia

O oceneniach rozhodovali

Druhým udeleným špeciálnym ocenením bola Cena za inovatívne riešenia sociálnej inklúzie pri príležitosti Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010. Cenu udelenú v partnerstve s Fondom sociálneho rozvoja získala spoločnosť T-Mobile Slovensko, za dlhodobý vplyv na komunitu nepočujúcich a sluchovo postihnutých občanov, ich začleňovanie do majoritnej spoločnosti a zvyšovanie kvality ich života. Cenu odovzdal Jakub Krako, ktorý na 10. zimnej paralympiáde vo Vancouveri získal tri zlaté medaily. Cenu prevzala Miriam Kušnírová – Benčíková, Senior manažérka pre marketingovú komunikáciu. Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku udelila Nadácia Pontis Márii Grebeňovej-Laczovej, redaktorke Slovenského rozhlasu, za šírenie osvety o zodpovednom podnikaní a darcovstve vo verejnosti. Mária Grebeňová - Laczová pripravila viac ako 50 príspevkov na tieto témy, ktoré boli odvysielané prostredníctvom Rádia Slovensko a Rádia Regina Bratislava. Čestné uznanie si prevzala od Beaty Hlavčákovej, programovej riaditeľky Nadácie Pontis a výkonnej riaditeľky Business Leaders Forum.

V hodnotiacej komisii, ktorá rozhodovala o hlavných cenách Via Bona 2009 boli Lenka Surotchak (Nadácia Pontis), Gabriela Dubcová (Ekonomická univerzita), Ján Bača (US Steel), Simona Bubánová (Creative Department, CD Ogilvy & Mather), Martin Mazag (Stratégie), Ján Orlovský (ZSE), Marian Huba (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajín). O cenách v oblasti zodpovedného podnikania rozhodovali Martina Vagačová (ETP International), Viliam Krížik (Centrum starostlivosti o mestské životné prostredie, odbor ekológie a manažmentu krajiny Slovenská agentúra pre životné prostredie), Anna Remišová (profesorka na Filozofickej fakulte a Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave špecializujúca sa na témy podnikateľskej a manažérskej etiky), Ján Pallo (Slovak Spectator), Iveta Griačová (Innovative Management Partner), Miloslava Jezná (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí), Beata Hlavčáková (Nadácia Pontis), Ján Marušinec (Centrum pre sociálne a ekonomické analýzy). Generálnym partnerom 10. ročníka ocenenia bola spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. a partnerom bola spoločnosť DLA PIPER WEISSTESSBACH Rechtsanwälte GmbH, U.S. Steel Košice Mediálnymi partnermi boli mesačník Stratégie, týždenník TREND, Slovak Spectator, SITA, Webnovinynoviny, Euractiv a portál zodpovednepodnikanie. sk. Partnermi večera boli Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Vivent production. 31


Presadzovanie zodpovedného podnikania Okrem zriaďovania nadačných fondov, prostredníctvom ktorých môžu firmy profesionálne a transparentne realizovať svoje filantropické aktivity, im Nadácia Pontis pomáha pri presadzovaní spoločensky zodpovedného podnikania. Cieľom nášho úsilia je dostať koncept zodpovedného podnikania do povedomia firiem i spoločnosti a presvedčiť ich, že zodpovedné podnikanie je dôležité a prospešné. Prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju komunít a krajiny, zvyšuje zisk, znižuje náklady a posilňuje dôveru klientov. Zodpovedné podnikanie umožňuje firmám manažovať ich riziká a zlepšiť manažment ľudských zdrojov. Pomáha tiež udržiavať legitimitu a zvyšuje príťažlivosť firmy pre potenciálnych investorov.

Business Leaders Forum V Nadácii Pontis sme aj v roku 2010 spravovali neformálne združenie firiem Business Leaders Forum (BLF). Ide o firmy, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku. Členovia BLF sa pravidelne stretávajú každý štvrťrok, aby si navzájom vymieňali svoje skúsenosti, plánovali činnosti na najbližšie mesiace a mohli formulovať dlhodobé ciele. Prezidentom združenia Business Leaders Forum sa pre roky 2010 až 2011 stal Paolo Ruzzini, predseda 32

predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Enel Slovenské elektrárne. Hlavnou témou minulého roka bola klimatická zmena. Ku koncu roka 2010 malo združenie BLF 23 členov. Tvorili ich Accenture, Citibank Slovakia, Dell, Embraco Slovakia, Hewlett Packard Slovakia, IBM Slovensko, Johnson Controls, Nera Network, Orange Slovensko, Pfizer Luxembourg SARL o.z., Philip Morris Slovakia Provident Financial, Skupina Skanska, Slovak Telekom, a.s., Enel Slovenské elektrárne, Slovnaft, Stredoslovenská energetika, Tesco Stores SR, U.S. Steel Košice, Všeobecná úverová banka, Východoslovenská energetika a Západoslovenská energetika. Združenie vydáva vlastný dvojmesačník o zodpovednom podnikaní BLF Newsletter. Vlani vyšlo 6 čísel, do ktorých sme zaviedli novinky a nové rubriky. Týkali sa klimatickej zmeny, ale aj zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch. Časopis prešiel redizajnom a od júla sme zvýšili jeho náklad z 1000 na 1500 kusov. Všetky vydania sú dostupné aj v elektronickej podobe na internetovej stránke blf.sk. Okrem aktualít o aktivitách BLF v ňom zverejňujeme aj novinky a informácie


z oblasti zodpovedného podnikania. V minulom roku sme tiež zorganizovali 7. ročník Medzinárodnej konferencie o zodpovednom podnikaní. Nechýbali ani ďalšie vzdelávacie semináre a diskusné fóra s bohatou účasťou manažérov firiem, zástupcov PR, médií, ako aj zástupcov mimovládnych organizácií.

Zorganizovali sme konferenciu Nadácia Pontis a Business Leaders Forum už po siedmy raz usporiadali Medzinárodnú konferenciu o zodpovednom podnikaní a Trhovisko firemných riešení. Generálnym partnerom konferencie bola spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Partnermi konferencie boli Philip Morris Slovakia, s.r.o., Enel Slovenské elektrárne, a.s. a Stredoslovenská energetika, a.s. Na konferencii, ktorá sa konala 13. mája, sa zúčastnilo 120 manažérov a predstaviteľov mimovládnych organizácií. Okrem rečníkov zo slovenských firiem na nej vystúpili aj odborní spíkri z anglickej organizácie Business in the Community v Londýne, FTSE4Good a ďalší. Prednášky sme zamerali na zmeny ako príležitosti pre nové produkty a služby, zodpovednú komunikáciu a jej vplyv na hodnotu firmy. Témami trhoviska boli zodpovednosť k životnému prostrediu, ku komunite a k zamestnancom a zodpovedná komunikácia produktov a služieb. Na trhovisku sme prezentovali 21 riešení. Cieľom je podporiť zodpovedné podniky na Slovensku.

Ďalšie aktivity Konferencia Moderné firmy v modernej spoločnosti Nadácia Pontis v spolupráci s Nórskym veľvyslanectvom v Bratislave a Innovation Norway zorganizovali 27. októbra 2010 konferenciu s názvom Moderné firmy v modernej spoločnosti. Konferenciu otvorili Jeho Veličenstvo nórsky kráľ Harald V. a prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Vystúpili na nej ministri a štátni tajomníci z Nórska a Slovenska a generálni riaditelia zo spoločností, ktoré sa venujú zodpovednému podnikaniu. Podujatia sa zúčastnilo vyše 250 najvyšších predstaviteľov firiem a štátnej správy Slovenska a Nórska. Hlavné témy konferencie sa týkali zodpovednosti v globálnej ekonomike, udržateľnosti dodávateľského reťazca a dôstojných pracovných podmienok vo firmách. Konferencia mala medzi zástupcami firiem veľký úspech, pretože mohli medzi sebou zdieľať vzájomné skúsenosti. 33


Semináre o zodpovednom podnikaní pre malé a stredné podniky Malé a stredné firmy v Európe zamestnávajú až 90 percent ľudí, čo je asi sto miliónov obyvateľov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo by sa mali uberať cestou spoločensky zodpovedného podnikania. V roku 2010 sme zorganizovali dva semináre na tému zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch (MSP). Prvý seminár sa uskutočnil 20. októbra 2010 v Banskej Bystrici. Vystúpili na ňom Beata Hlavčáková, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum a programová riaditeľka Nadácie Pontis.

Druhý seminár na tému zodpovedné podnikanie pre malé a stredné podniky sa uskutočnil 26. októbra v Košiciach pre Zväz hotelov a reštaurácií. Na podujatí vystúpila Jana Ružická z Nadácie Pontis a Jozef Skonc zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorý hovoril o príkladoch energetickej efektívnosti v sektore HORECA. Seminára sa zúčastnilo viac ako 100 najvyšších predstaviteľov hotelov a reštaurácii, ktorí sú členmi Zväzu hotelov a reštaurácii Slovenska. Podujatie podporili spoločnosti Enel Slovenské elektrárne, a.s. a VÚB banka, a.s. Fórum o firemnej filantropii

Na seminári nechýbal ani Allan Bussard, riaditeľ Integra Venture, Tadesse Meskala, riaditeľ Oromia Coffee Farmers Union z Etiópie, Pavol Valent, riaditeľ Šport C2, s.r.o., Vladimíra Bukerová, programová koordinátorka Americkej obchodnej komory, Jana Ružická, programová koordinátorka Nadácie Pontis a Miroslav Dian, energetický audítor z ESG, s.r.o, ktorý prezentoval tému energetickej efektívnosti a možnosti energetického auditu. Seminára sa zúčastnilo 35 ľudí. Podujatie podporila spoločnosť VÚB banka, a.s. a Enel Slovenské elektrárne, a.s. 34

Na 3. ročníku Fóra o firemnej filantropii, ktoré sa uskutočnilo 11. novembra 2010 v Bratislave, vystúpili Buzz Schmidt z organizácie GuideStar International (GSI), Peter Handiak z 1. slovenského neziskového servisného centra, Marek Roháček z občianskeho združenia Návrat, Marcel Imrišek z firmy ProRate a Miroslava Gúčiková z Nadácie Pontis. Záver fóra sa venoval aj filantropickej Pecha Kucha, v ktorej šesť firiem Kinstellar, VÚB banka, Microsoft Slovakia, Hewlett Packard, Slovak Telekom v krátkych


8 minútových prezentáciách predstavili vlastné riešenia, nástroje a inšpiratívne príklady firemnej filantropie. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 60 hostí. Podujatie podporila spoločnosť Slovak Telekom. Tábory pre deti z rodín postihnutých povodňami Vďaka zbierke firiem, ktoré sa združujú v Business Leaders Forum (BLF), sa 210 detí z obcí Harichovce, Ipeľský Sokolec, Kapušany, Kendice, Kežmarok, Ľubica, Mojzesovo, Nižná Myšľa, Nová Ľubovňa, Sulín, Tvarožná a Veľká Maňa mohlo zúčastniť táborov vo Vyšných Ružbachoch, v Slovenskom raji a v Hornej Vsi pri Partizánskom. Do zbierky prispelo sedem firiem

celkovou sumou 45 000 Eur. Citibank, a.s. venovala prostredníctvom Komunitnej nadácie Bratislava sumu 13 000 Eur, spoločnosť Orange Slovensko vďaka Nadácii Orange 5 000 Eur, Pfizer Slovensko venovala 3 000 Eur, Slovenské elektrárne – člen skupiny Enel venovali 6 000 Eur, Stredoslovenská energetika – člen skupiny EDF prispela sumou 5 000 Eur, VÚB banka, a.s. darovala

prostredníctvom Nadácie VÚB 5 000 Eur a Západoslovenská energetika - člen skupiny E.ON. darovala 8 000 Eur. Zvyšné prostriedky v sume 7 775,82 Eur boli v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice v rámci projektu Kvapôčka rozdelené na nákup školských potrieb pre deti z rodín postihnutých povodňami. Spoločnosti IBM Slovensko, Philip Morris Slovakia, Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, sa rozhodli zorganizovať zbierku medzi zamestnancami. Celkovo vyzbierali pre deti z rodín postihnutých povodňami sumu 7 342 Eur. Deti si tábory užili a zároveň si mohli oddýchnuť v rekreačných zariadeniach, ktoré pre ne vytipovala Nadácia Pontis spolu s členmi Business Leaders Forum.

“Vďaka zbierke firiem, ktoré sa združujú v Business Leaders Forum sa 210 detí z obcí postihnutých povodňami mohlo zúčastniť táborov vo Vyšných Ružbachoch, v Slovenskom raji a v Hornej Vsi pri Partizánskom.” Michal Kissa, koordinátor Nadácie Pontis 35


Európsky Týždeň mobility Počas Európskeho týždňa mobility, ktorý sa uskutočnil 16. a 22. septembra, Nadácia Pontis a Business Leaders Forum prišli s kampaňou na podporu verejnej a alternatívnej dopravy a zlepšenie životného prostredia a ovzdušia v mestách. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie až 64 percent znečistenia v mestách pochádza z dopravy. Znečistené ovzdušie v mestách je v krajinách Európskej únie príčinou až 370-tisíc úmrtí ročne. Dostatočne sa pohybuje len 30 percent Európanov a na následky nedostatku pohybu umiera ročne až 1 milión občanov Európskej únie. Snažili sme sa upozorniť na to, že okrem cesty autom, najmä pri prekonávaní kratších vzdialeností, je praktické a zdraviu prospešné ísť peši alebo použiť bicykel. Ak je nutné použiť motorový dopravný prostriedok, máme na výber mestskú hromadnú dopravu. V prípade, že je nevyhnutné ísť osobným autom, nemusíme ísť sami, ale môžeme zviezť svojho partnera či kolegu. Súčasťou kampane boli rôzne články v médiách a promo kampaň v nákupných centrách Eurovea a Aupark, kde promotérky rozdávali letáky s info-rmáciami o Európskom

36

týždni mobility. Ďalšie aktivity zahŕňali žilinskú cyklojazdu v spolupráci s OZ Mulica. Na Deň bez áut, 22. septembra 2010, Business Leaders Forum v spolupráci s Bratislava In-line usporiadali večernú cyklojazdu mestom, pri ktorej sa 200 cyklistov pripojilo k takmer k 900 korčuliarom. Účastníci dostávali reflexné prúžky s logom BLF. Seminár Znižovanie uhlíkovej stopy Pre členov Business Leaders Forum zo skupiny Klimatická zmena a starostov slovenských obcí sme 19. októbra 2010 pripravili seminár na tému Znižovanie uhlíkovej stopy na úrovni obce a prehliadku modelových ekologických projektov obce Hostětín. Podujatie podporili spoločnosť Skanska, Slovenské elektrárne a VÚB banka. V Nadácii Pontis dbáme aj o životné prostredie a budúcnosť klimatických zmien. Snažíme sa presvedčiť firmy i rozne inštitúcie,že sme sa jej spoluvytváranie zodpovední.


Portál zodpovedne podnikanie.sk V roku 2010 sme pokračovali aj v spravovaní internetového portálu www.zodpovednepodnikanie.sk. Prináša najnovšie informácie z oblasti zodpovedného podnikania pre odborníkov i ľudí, ktorí sa téme venujú z profesionálneho hľadiska, ale aj pre laickú verejnosť. Cieľom portálu je oboznámiť a osloviť čo najširší okruh ľudí s konceptom zodpovedného podnikania a dostať ho do povedomia Slovákov. V rámci portálu poskytuje aj prieskumy, reporty a informácie o podujatiach, konferenciách a vzdelávaní. Počet návštev za rok 2010 dosiahol 10 000 návštevníkov.

Zodpovedné malé a stredné podniky na Slovensku V roku 2010 sa v rámci projektu Zodpovedné malé a stredné podniky na Slovensku uskutočnili prieskum vnímania zodpovedného podnikania malými a strednými podnikateľmi. Na základe výsledkov prieskumu sme začali pripravovať informačné materiály pre podnikateľov a zúčastnili sme sa aj študijnej cesty do Veľkej Británie a Severného Írska. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej komisie a partnerov, ktorými boli Nadácia Pontis a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.

“Malé a stredné firmy v Európe zamestnávajú až 90 percent ľudí, čo je asi sto miliónov obyvateľov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo by sa mali uberať cestou spoločensky zodpovedného podnikania.” Beata Hlavčáková, programová riaditeľka Nadácie Pontis

Portál tiež prináša zaujímavé blogy a trendy v oblasti zodpovedného podnikania nielen doma, ale aj vo svete, čím sa možu inšpirovať mnohí podnikatelia i firmy. Veľa z nich už pochopilo, že je to práve zodpovedné podnikanie, ktoré prináša dlhodobý úspech a schopnosť uspieť v konkurencii. 37


Demokratizácia a rozvojová pomoc v zahraničí Balkánsky program Nadácia Pontis začala svoju činnosť na Balkáne ešte v roku 1999 v Srbsku projektmi na posilňovanie mimovládneho a neziskového sektora, srbských kapacít pre integráciu do Európskej únie a aktivizáciu mládeže. Projekt Slovensko – Srbský fond pre rozšírenie EÚ (Grantový program pre mladých analytikov a novinárov) Spolu so svojím srbským partnerom nadáciou Center for Democracy Foundation sme začali 1. decembra 2009 implementovať nový projekt Slovensko-Srbský fond pre rozšírenie EÚ. Snahou tohto grantového programu je podporiť aspoň 12 srbských expertov, novinárov a analytikov do 35 rokov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu v šírení diskusie 38

o výhodách členstva Srbska v Európskej únii. Nadácia Pontis verí, že práve v srbskej mladej generácii môže krajina nájsť svoje budúce smerovanie. V rámci tohto projektu sme v apríli minulého podporili čiastkou 22 000 Eur šesť mladých výskumníkov a novinárov zo Srbska. Vybrané projekty získali podporu v rámci prvého grantového kola projektu Skúsenosti Slovenska pre integráciu Srbska do EÚ – grantový program pre mladých analytikov a novinárov. Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie Pontis, Ministerstva zahraničných vecí SR, Úradu pre integráciu Srbska do EÚ, Center for Democracy zo Srbska a srbského International and Security Affairs Centre hodnotila spolu 41 žiadostí. Napokon uspelo päť projektov, ktorých cieľom bolo vytvorenie štúdií o konkrétnych oblastiach vstupu Srbska do EÚ s návrhmi odporúčaní


pre orgány štátnej a verejnej správy. Úlohou grantistov je tiež aktívnejšie komunikovať výsledky svojich štúdií. Úspešný bol aj mediálny projekt, ktorý sa zameral na publikovanie článkov o reformách, ktoré Slovensko podniklo v súvislosti so vstupom do EÚ. Páve tie by mohli slúžiť ako inšpirácia pre Srbsko na svojej ceste do únie. O úspešnosti projektov

projekt, ktorý sa zameriaval na to, ako Slovensko zápasilo s rôznymi praktikami, ktoré sú bežné v šedej ekonomike a ako riešilo problémy neregistrovanej práce. Šesť autorov vykonalo časť svojho výskumu na Slovensku. Projekt sme financovali vďaka Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú pomoc (SAMRS) sumou 97 954 Eur z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid. Podujatie Náš Belehrad

rozhodli originálnosť témy a prístupu, či téma môže prispieť k diskusii o verejnej politike, dopad na cieľovú skupinu identifikovanú v projekte, kvalita prípravy projektu, jeho vykonateľnosť a kapacita žiadateľa. Jednotlivé štúdie sme publikovali aj na webe Nadácie Pontis.Druhé kolo grantovej podpory tohto projektu vyhlásila Nadácia Pontis 8. septembra 2010. V rámci neho sme udelili 25 000 Eur siedmym srbským analytikom a novinárom do 35 rokov. Cieľom šiestich projektov bolo vytvorenie štúdií týkajúcich sa vstupu Srbska do EÚ a návrhov odporúčaní pre orgány štátnej a verejnej správy na základe slovenskej skúsenosti. Úspešný bol tiež jeden mediálny

Nezisková organizácia Smart Kolektiv, ktorá je partnerom Nadácie Pontis v Srbsku zorganizovala 12. júna 2010 už druhý ročník podujatia Náš Belehrad. Podujatie sa inšpirovalo tradičnou akciou firemného dobrovoľníctva Naše Mesto na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnilo 350 dobrovoľníkov z 10 srbských firiem. Inšpiráciou pre nich bola Naša Bratislava, ktorú Nadácia Pontis každoročne organi-

zuje. Oproti predošlému roku v rámci Nášho Belehradu pribudlo ďalších 100 dobrovoľníkov. Dobrovoľníci z PR agentúry Executive Group realizovali workshop pre distribútorov z organizácie „Liceulice“ street paper, mladých bezdomovcov vo veku od 16 do 24 rokov.

39


Zodpovedné podnikanie v Macedónsku Nadácii Pontis sa v auguste 2010 podarilo úspešne dokončiť projekt Zodpovedné podnikanie ako nástroj dlhodobej udržateľnosti macedónskych komunít, ktorý realizovala spolu s partnerskou organizáciou Center for Institutional Development. Jej cieľom bolo pomôcť macedónskej občianskej spoločnosti a vniesť dialóg medzi mimovládnymi organizáciami, firmami a miestnymi samosprávami využívajúc know-how slovenského zodpovedného podnikania. Projekt reagoval na rastúci záujem firiem angažovať sa v riešení problémov macedónskych komunít. Aj preto bolo jeho výsledkom založenie asociácie Business Leaders Forum v Macedónsku podľa slovenského modelu. Zmyslom tejto asociácie je slúžiť ako platforma pre macedónske firmy, pre ich vzájomnú komunikáciu a rozširovanie kontaktov, vzdelávanie a realizáciu spoločných podujatí v koncepte zodpovedného podnikania. Zároveň sa nám podarilo posilniť a rozvíjať Cenu za filantropiu, ktorú organizovala a udeľovala partnerská organizácia CIRa, s cieľom urobiť z nej hodnotnú a transparentnú cenu uznávanú po celej krajine. Súčasťou projektu bolo aj zorganizovanie konferencie o zodpovednom podnikaní v Macedónsku, na ktorej všetci hlavní aktéri získali vedmomosti a dozvedeli sa o najnovších trendoch zodpovedného podnikania v krajine. 40

Bieloruský program Nadácia Pontis pracuje v Bielorusku od roku 2000. Pôvodne sme sa zameriavali na poskytovanie pomoci občianskej spoločnosti a mládežníckym organizáciám počas predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2001. Odvtedy sme zrealizovali mnoho projektov a udelili desiatky grantov. Nadácia Pontis začala 1. februára 2010 spolu so svetovou asociáciou Bielorusov Batskauschyna implementovať projekt Spolupráca pre komunitu: podpora medzisektorovej spolupráce v Bielorusku na základe slovenských skúseností. Ide o pilotný projekt, ktorý sa snaží progresívnym a inovatívnym spôsobom posilniť mimovládny sektor v Bielorusku. Jeho cieľom je prispieť k dlhodobému posilneniu udržateľnosti bieloruských mimovládnych organizácií vďaka nadväzovaniu partnerstiev s podnikateľským sektorom v krajine. Využíva pritom slovenskú skúsenosť Nadácie Pontis, ktorá sa už niekoľko rokov snaží rozvíjať zodpovedné podnikanie a podporuje vytváranie medzisektorových partnerstiev.


Našou snahou je zapojiť aj ďalšie vybrané mimovládne organizácie z rôznych regiónov Bieloruska, ktoré sa prostredníctvom tréningov naučia komunikovať s firmami a posilnia svoje organizačné kapacity tak, aby sa pre ne stali spoľahlivým a dôveryhodným partnerom. Interaktívnou formou získavajú informácie o tom, ako formulovať ponuky vzájomnej spolupráce a ako osloviť jednotlivé firmy na krátkodobé či dlhodobé partnerstvo. Projekt potrvá do januára budúceho roku a je podporený zo zdrojov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid. V rámci neho už Nadácia Pontis zorganizovala aj dve študijné cesty pre zástupcov partnerskej organizácie na Slovensko. Tréningov sa zúčastnili 14 zástupcovia 8 bieloruských neziskových organizácií, ktoré vybrala Nadácia Pontis spolu s partnerskou organizáciou. Účastníci tréningu sa dozvedeli o rôznych aspektoch medzisektorovej spolupráce, pričom sme im prezentovali rôzne prípadové štúdie zo Slovenska. Nemenej dôležitou časťou bolo zdieľanie, porovnávanie a konzultovanie ich vlastných skúseností a postrehov v spolupráci s firmami v Bielorusku. Účastníci ocenili najmä príklady z praxe, tipy ako začať spoluprácu s firmou a priblíženie pohľadu firiem na mimovládny sektor a spoluprácu s ním. Dozvedeli sa, ako si vyberať vhodné firmy na oslovenie a ako formulovať návrh vzájomnej spolupráce.

Program v Moldavsku Nadácia Pontis sa snaží pomáhať aj Moldavsku na ceste naplnenia vízie jeho členstva v Európskej únii a o to, aby sa stalo štandardnou európskou krajinou. Pri tejto príležitosti uskutočnila 7. mája 2010 worskhop, ktorý sa uskutočnil v moldavskom Kišiňove. Išlo o jedno z prvých podujatí po nástupe proeurópskej vlády v Moldavsku a zúčastnilo sa ho 40 zástupcov moldavských mimovládiek a novej vlády. Venovali sa tomu, ako vytvoriť pravidelný dialóg aj v súvislosti s prístupovým procesom do EÚ. Moldavské mimovládky dnes trpia vlnou presunu kľúčových lídrov a expertov do vlády v Kišiňove. Tí, čo zostali v neziskovom sektore, nemajú kapacitu pre nové úlohy a príležitosti. Moldavská vláda potrebuje mať v občianskej spoločnosti silného partnera, ktorý jej môže v očiach verejnosti dodať podporu pre európske smerovanie krajiny. Slovensko môže v tomto prípade slúžiť ako veľmi podobný príklad, keďže v podobnej situácii sa nachádzalo v roku 1998 a v rekordne rýchlom čase dobehlo úspešnejšie krajiny pri rokovaniach o vstupe do EÚ.

41


Projekt Slovensko a európska budúcnosť Moldavska V spolupráci s moldavským partnerom East Europe Foundation sme 1. decembra 2010 spustili projekt Slovensko a európska budúcnosť Moldavska: budovanie kapacít pre dialóg moldavského mimovládneho sektora so štátnou administratívou pre európsku budúcnosť Moldavska. Hlavným cieľom projektu je budovanie organizačných, ľudských a expertných kapacít. Vízia európskej budúcnosti je pre dnešné Moldavsko nielen hlavným motivačným činiteľom a strategickým cieľom, ale aj kľúčovým stabilizačným faktorom jeho vnútorného sociálneho a ekonomického rozvoja. Moldavsko sa momentálne nachádza v procese transformácie, ktorým prešli už aj iné východoeurópske a stredoeurópske krajiny, vrátane Slovenska. Krajina má veľký potenciál pre vytvorenie demokratickej spoločnosti, avšak v súčasnosti je chudobná, chýba jej pluralizmus médií a jej občianska spoločnosť je podvyživená.

42

Zámerom projektu je posilniť v Moldavsku už vytvorenú Národnú radu pre participáciu (National Participation Council – NPC), ktorá zastrešuje komunikáciu 30 mimovládnych organizácií s moldavskou vládou. V projekte zorganizujeme sériu troch tréningov, v ktorých vyškolíme lídrov 10 mimovládnych organizácií združených v NPC. Pre ich zástupcov pripravíme študijné cesty do Bratislavy a Bruselu, aby pomohli pri využívaní slovenských skúseností z integračného procesu a k prepojení moldavských mimovládiek s odborníkmi v členských štátoch únie. Zapojením odborníkov z krajín Západného Balkánu do tréningového programu Nadácia Pontis nadviaže na projekty prenosu skúsenosti Slovenska z integračného procesu pre Srbsko. Moldavsko sa nachádza v procese transformácie, ktorým prešli už aj iné východoeurópske a stredoeurópske krajiny, vrátane Slovenska.


Kenský program Nadácia Pontis od januára 2010 spustila nový projekt, ktorý sa venuje africkému kontinentu. Vznikol vďaka skúsenostiam slovenského vzdelávacieho projektu Inovatívny učiteľ spoločnosti Microsoft, ktorý získal cenu Via Bona Slovakia 2008. Projekt Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni V spolupráci s partnerskou organizáciou Youth for Conservation z Kene sme začali implementovať nový projekt Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni. Jeho cieľom bolo poskytnúť aspoň 4 učiteľom z Kene 10-dňové IT školenie v ich domácej krajine. Po ňom sa zúčastnili výmenných návštev na slovenských školách. V rámci nich sa zúčastnili aj počítačovej výučby slovenských učiteľov, ktorí ich školili v základoch ovládania balíku Microsoft Office a internetu. Učitelia z Kene budú môcť využiť nové schopnosti priamo

na vlastných hodinách a ďalej šíriť novonadobudnuté poznatky svojim kolegom. Okrem poskytnutia IT vybavenia a zavedenia internetu budú kenskí študenti vyškolení v hľadaní pracovných príležitostí prostredníctvom internetu, čím sa zlepší prístup mladej generácie na trhu práce.

“Aj vďaka počítačom a informačným technológiám sa zlepšili výsledky kenskej obdoby maturity na Moi High School v Kasigau.” Jakub Šimek, programový koordinátor Nadácie Pontis

43


Nadácia Pontis verí, že znalosť práce s počítačom a internetom zlepší možnosti obyvateľov regiónu Kasigau rozvinúť ekoturizmus, ktoré je kľúčovým ekonomickým odvetvím práve pre tento juhovýchodný región Kene. Projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) sumou 80 640 Eur z prostriedkov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid.

“Študenti na Moigh High School v Kasigau budú na tom lepšie ako ich rovesníci. Počítačové zručnosti im v budúcnosti pomôžu vymaniť sa z chudoby.”

Jakub Šimek, programový koordinátor Nadácie Pontis

44

Vzdelávanie o rozvojovej pomoci Projekt Vzdelanie prináša zmenu! Nadácia Pontis začala vo februári 2010 implementovať nový projekt Vzdelanie prináša zmenu!, ktorý sa venuje presadzovaniu témy rozvoja v spoločnosti. Ide o projekt, na ktorom spolupracujú organizácie Slovenska, Poľska a Cypru. Cieľom projektu je nielen vytvárať kapacity mimovládnych organizácií, ale aj zlepšiť spoluprácu medzi nimi, akademickými inštitúciami, vládami a verejnosťou. Výsledkom má byť zvýšenie úrovne povedomia o rozvojovej spolupráci v týchto krajinách. Projekt má podporiť verejnú diskusiu o otázkach rozvojovej pomoci v rozvojových krajinách, k poskytovaniu ktorej sa Slovensko, Poľsko a Cyprus zaviazali vstupom do Európskej únie. Nové členské krajiny sa zaviazali aj k boju proti chudobe a budovaniu rovnocenných vzťahov medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami. Tieto ciele sú obsiahnuté aj v Miléniových rozvojových cieľoch OSN. V ich napĺňaní hrajú najdôležitejšiu úlohu práve tri cieľové skupiny projektu: politickí predstavitelia, mimovládne organizácie a experti z akademickej obce. Projekt sme naplánovali na tri roky. Projekt finančne podporila Európska únia z prostriedkov EuropeAid celkovou sumou 951 813 Eur. Z toho sa na realizáciu projektu na Slovensku použije 214 478 Eur.


Rozvojová pomoc sa nás týka Nadácia Pontis aj v roku 2010 pokračovala v projekte Rozvojová pomoc sa nás týka, ktorý začal ešte v júli 2009. Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia a zainteresovanosť troch cieľových skupín, ktoré môžu svojou činnosťou prispieť ku skvalitneniu oficiálnej rozvojovej pomoci. Medzi ne patria politické strany, médiá a univerzity. Projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMES) z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid. Jednou z aktivít tohto projektu bol aj prieskum Nadácie Pontis, v ktorom sa pred parlamentnými voľbami 12. júna 2010 zaujímala o postoje slovenských politických strán k zahraničnej rozvojovej pomoci, ich hodnotenie súčasného systému a prípadné návrhy na zmeny štátnej politiky. Nadácia predstavila aj štúdiu predvolebných programov politických strán z pohľadu rozvojovej pomoci. Analytickú štúdiu Rozvojová pomoc v agende politických strán na Slovensku nájdete aj na webovej stránke Nadácie Pontis.

“Našou snahou je boj proti chudobe a budovanie rovnocenných vzťahov medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami. Aj k tomu sa Slovensko zaviazalo ako člen Európskej únie.” Ivana Raslavská, programová riaditeľka Nadácie Pontis

Súťaž o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci Po úspešnom prvom kole Súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci sa Nadácia Pontis rozhodla zorganizovať aj jej druhý ročník. Jej cieľom bolo osloviť slovenských študentov a zvyšovať ich povedomie a záujem o rozvojovú pomoc. Pri písaní esejí mohli študenti využiť znalosti a uhol pohľadu práve odboru, ktorému sa venujú a tým priniesť inovatívne nápady pre rozvojovú pomoc Slovenska. Víťazom najlepšej eseje sa stal Pavol Pružinec z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Za esej s názvom Čestne k zisku, čestne so ziskom získal 3-týždňovú stáž na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve. Na druhom mieste sa umiestnila esej Pavly Lényiovej, študentky Ústavu medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Za esej s názvom Bližšie než sa dá získala stáž v Regionálnom centre Rozvojového fondu OSN (UNDP) v Bratislave. Na treťom mieste skončila Zuzana Aschenbrennerová, študentka ASERI Postgraduate School of Economics and International Relations z milánskej Universita Cattolica za esej Rozvojové vzdelávanie na Slovensku: Momentálny stav a výzvy do budúcnosti. Cenou za tretie miesto bola krátkodobá stáž na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave. Víťazné eseje sa nachádzajú aj na webovej stránke Nadácie Pontis. 45


Slovenská zahraničná politika z pohľadu ľudských práv Jedným z cieľov Nadácie Pontis je presadzovať zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Pri príležitosti Dňa ľudských práv 10. decembra Nadácia Pontis z tohto pohľadu každoročne hodnotí zahraničnú politiku našej krajiny. Nová vládna koalícia, ktorá vzišla z júnových volieb sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že bude obmedzovať oficiálne kontakty s krajinami, ktoré hrubo a flagrantne porušujú ľudské práva a slobody vlastných občanov, a naopak, zvýši podporu a zintenzívni vzťahy s ich občianskou spoločnosťou a aktivistami bojujúcimi za ľudské práva. Podľa Nadácie Pontis je to potenciál, ktorý musí byť naplnený, aby Slovensko bolo rešpektovaným a uznávaným partnerom. Predstavitelia novej vládnej koalície prízvukujú, že sa budú snažiť o koordinovanú prezentáciu Slovenska a budú presadzovať hodnotovú

46

zahraničnú politiku. Minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda už pri svojom nástupe do funkcie vyhlásil, že ekonomické záujmy nesmú ísť proti základným princípom a hodnotám. Vítame tento posun vlády a oceňujeme prvé kroky, ktoré naznačujú, že nezostane len pri slovách vo vládnom programe.


Finanฤ nรก Sprรกva

47


Prehľad poskytnutých grantov (vyplatených splátok) Nadáciou Pontis v roku 2010 Nadačný fond Accenture v Nadácii Pontis Názov prijímate a grantu

Názov projektu

Fakulta informatiky a informa ných technológií STU v Bratislave

Cena za diplomovú prácu

2 000,00 € 1 000,00 €

Združenie Sofia Bratislava Slovenský skauting, Východoslovenská oblas Ob ianske združenie pre zdravie našich detí

Charity Drive 2009 Outdoorový tréning sociálnych zru ností

1 744,27 €

Škola pre život

1 800,00 €

10mIN

1 800,00 €

Základná škola Kuchy a

PC u eb a

1 800,00 €

OZ Odyseus ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA

Poznaj svoj groš DARUJEM TI TULIPÁN - integra né vzdelávacie a tvorivé aktivity pre slabozraké a nevidiace deti

1 734,75 €

Autistické centrum Andreas n.o.

Autisti - ARTisiti

1 800,00 €

DETI DUNAJA Ob ianske združenie Rodinné centrum Klbko

Eko-tábor 2 Vzdelávanie rodi ov na rodi ovskej dovolenke Školenie dobrovo níkov Linky detskej istoty

1 800,00 €

Americká obchodná komora v SR

Linka detskej istoty pri SV UNICEF

297,00 €

810,00 € 1 800,00 €

MC Ostrov ek ob ianské združenie

Zvyšovanie vedomostí a zru ností osôb s poruchou sluchu Návrat do práce - MS Office zru nosti pre rodi ov po materskej/rodi ovskej dovolenke

Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Úspech aká na pripravených 2

Depaul Slovensko n .o.

Viano ná ve era v noc ahárni

Kalvársky fond

Zachrá me Kalváriu!

3 557,00 €

Slovenské krízové centrum DOTYK

JUVENIL

5 400,00 €

Stredisko Evanjelickej Diakonie-Dom na polceste, Ve ký Slavkov

Je to pre nich ažké?

4 050,00 €

Liga za udské práva

Malá škola

4 050,00 €

Maják, ob ianske združenie

THETA

18 000,00 €

Maják, ob ianske združenie

DELTA

700,00 €

Slovenské krízové centrum DOTYK

AGNIS

600,00 €

Myslím - centrum kultúry Nepo ujúcich

48

Suma v EUR

654,93 € 518,40 € 1 800,00 € 279,29 €


Nadačný fond ČSOB v Nadácii Pontis Názov prijímate a grantu

Názov projektu

Liga proti rakovine

Rehabilitácia a relaxácia onkologických pacientov v Centre pomoci LPR pod dozorom diplomovaného fyzioterapeuta

165,97 €

Združenie priate ov ZŠI NS v Levo i

Kurz sebaobsluhy

115,97 €

Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Malacky

Sociálno-rehabilita ný pobyt ob anov s ažkým zdravotným postihnutím

215,97 €

Dominika n.o. Materské centrum Drobec ob ianske združenie

najvä šia zo všetkého je LÁSKA

200,00 €

Športový klub zdravotne postihnutých umbier Lopej

Letný výcvikový tábor pre vozí károv na handbike

1 800,00 €

Športový klub zdravotne postihnutých umbier Lopej

Letný výcvikový tábor pre vozí károv na handbike

200,00 €

Materské centrum V ielka

Zakúpenie mobilnej detskej zostavy

PRIESTOR pre Teba, o.z.

Vo ný ako vietor

150,00 €

Materské centrum Anjelik

Anjelikov Raj detí

100,00 €

Rodinné centrum Alžbetka

Alžbetka v pohybe

OZ Materina dúška Združenie kres anských spolo enstiev mládeže

Terasa 2 v 1

150,00 € 150,00 €

Aktívny vozík, ob ianske združenie

Katarínka- križovatka storo í opä ožíva Centrum Aktívneho vozíka pre zdravotne postihnutých v Košiciach Otvorenie centra Aktívny vozik

Informa né centrum mladých Snina

Spolo ne bez predsudkov

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

Zodpovedná škola

200,00 €

Epeus pri Gymnáziu Školská 7

Po stopách pamäti

Fenestra

Spolo ne prekonáme dôsledky násilia

160,00 € 84,57 €

Arcidiecézna Charita Košice

Ma ovaný úsmev

1 350,00 €

Arcidiecézna Charita Košice

Ma ovaný úsmev

150,00 €

Agentúra TNN o.z.

Máj mesiac klaunov

154,00 €

ENVIROSVET

De Zeme v Stupave s Evirosvetom

981,00 €

ENVIROSVET

De Zeme v Stupave s Evirosvetom

109,00 €

MO Plusko, o.z.

Dé ko

90,30 €

MO Plusko, o.z.

Dé ko

812,70 €

ANNOGALLERY Združenie na záchranu Lietavského hradu Združenie na záchranu Lietavského hradu

Ako by

Autistické centrum Andreas n.o. Ob ianske združenie Dobrá MyšLIENKA Návrat, o.z

CVI ME HRAVO ŽIME ZDRAVO

ulý

Suma v EUR

90,00 €

80,00 €

90,00 €

150,00 € 85,90 €

108,30 €

istenie hradnej studne

1 530,00 €

istenie hradnej studne

170,00 €

ARTEterapia pre deti a mladých udí s poruchou autistického spektra Spoznajme zvuky srdca! Rozvoj terapeutických programov pripútania pre deti v náhradných rodinách

150,00 € 70,00 € 5 902,20 €

49


Návrat, o.z

Rozvoj terapeutických programov pripútania pre deti v náhradných rodinách

655,80 €

Žena v tiesni, o.z.

Šanca pre skvalitnenie života

600,00 €

Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie

Puzzle

5 571,00 €

Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

Puzzle

619,00 €

Držgroši

662,80 €

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Podpora rodín, kde žije die a so život limitujúcim svalovým ochorením

4 944,60 €

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Podpora rodín, kde žije die a so život limitujúcim svalovým ochorením

813,97 €

Nadačný fond DELL v Nadácii Pontis Názov prijímate a grantu: Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými de mi, Dom Nezábudka – domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Suma v EUR

Na net, kamoš!

2 895,00 €

Kurz vzdelávania PC pre mládež z Nezábudky

1 536,00 €

Informa né centrum Banská Štiavnica

Achajuvav

2 820,00 €

Nadácia pre deti Slovenska

Prvá legová liga

1 500,00 €

OZ

Jeden svet na webe

2 520,00 €

ISKRA NÁDEJE n.o.

Natá am, strihám, mixujem...

1 995,00 €

Ob ianske združenie Iskierka

Otvoríme cez internet nové možnosti zdravotne postihnutej mládeži

2 986,00 €

Katolícka spojená škola sv.Vincenta de Paul Gymnázium sv.Vincenta de Paul

Ideme alej

1 800,00 €

MVO PROXIMA*

Mladý tvorca e-learningových kurzov

2 880,00 €

YMCA Nesvady

Znižujeme prahy, zvyšujeme možnosti

2 068,00 €

Perspektíva, ob ianske združenie pre telesne postihnuté deti a mládež

Suši e vlasov pre nový bazén a prá ky pre krízové centrum

2 000,00 €

Brána do života

Altánok

1 000,00 €

Detský fond Slovenskej republiky

Predškolská príprava v MIXá iku

Sloboda zvierat

Sterilizácia leto 2010

Bratislavské bábkové divadlo

Rozprávková prešporská kúria

500,00 €

OZ Odyseus

Bu me múdrejší

500,00 €

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád

Národná letná špeciálna olympiáda Terénna terapia pre závislých v procese resocializácie

1 355,44 €

KRÚŽKÁ IK

1 355,44 €

ŠKOLA HROU

1 355,44 €

lovek v ohrození

istý de , n.o. Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunika nou schopnos ou, Bratislava OZ GALANT

50

Názov projektu:

500,00 € 1 000,00 €

1 500,00 €


Poskytnuté granty v rámci projektu DOBRÁ KRAJINA Názov prijímate a grantu

Názov projektu

Maják n.o.

Umenie rukami hluchoslepých udí

Krízové centrum MAJÁK NÁDEJE

Tvorivé dielne Majá ika

Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava

Suma v EUR 1 967,05 € 180,00 €

Depaul Slovensko, n.o.

MISIE v Rómskej osade Ra ajky a istá bielize pre udí bez domova

1 943,40 €

o.z. Proti prúdu

Boj o loveka v prvej línii ulice

1 974,00 €

Liga za udské práva

Dajme šancu ute encom

1 643,00 €

Ob ianske združenie MIAZGA

Výstavba detského ihriska

1 312,26 €

Autistické centrum Andreas n.o.

1 329,00 €

907,45 €

Ob ianske združenie Pajštún

Podpajštúnske korzo a jeho torzo

2 364,00 €

Slovenský skauting

Dobré partie Hudobno - divadelné predstavenie pre nepo ujúcich

1 585,00 €

Ob ianske združenie PRO VIDA Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými de mi a mladistvými v Turni

Nezábudka-naša solidárna krajina

Priatelia trstenskej prírody

Zachrá me starý Hornád - revitalizácia

FONTIS - ob ianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska/Výcviková škola vodiacich psov

Zelené Požitavie

Ob ianske združenie PRO VIDA

Nevidím, ale na Slovensku sa nestratím Kamaráti pre deti z detských domovov - "Buddies"

3 960,00 € 833,90 € 1 862,13 € 234,31 € 2 314,00 € 3 305,61 €

Projekt Ernst & Young Dobrovoľnícky deň Názov prijímate a grantu:

Názov projektu:

INEX Slovakia - ob ianske združenie

Hojdana

Nadácia Horský park

Ernst&Young pre Horský park

Sloboda Zvierat

Výpomoc v útulku

Únia nevidiacich a slabozrakých SR

Ernst&Young pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Depaul Slovensko, n.o. Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Ma ovanie priestorov do noc ahárne Ernst&Young pre klientov na Mokrohájskej

Suma v EUR 55,00 € 144,45 € 74,99 € 203,20 € 5 0,00 € 155,47 €

Nadačný fond Holcim v Nadácii Pontis Názov prijímate a grantu

Názov projektu

Suma v EUR

OZ Materina dúška

Nenudím sa - tvorím!

995,00 €

Základná škola s materskou školou Plavecký Peter Základná škola s materskou školou Cerová Rodi ovské združenie pri Materskej škole

Modernizácia Základnej školy s materskou školou Plavecký Peter

550,00 €

Knižný raj v MŠ

700,00 €

Revitalizácia školského dvora

550,00 €

Iniciatíva rodi ov Lama a

Tu sa nám pá i, tu sa hráme

1 500,00 €

51


Združenie pre podporu rodín a detí

Letný tábor v prírode

1 490,00 €

Down Hill

Cyklistická prekážková dráha

1 071,72 €

Down Hill adca OZ Rodi ovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave

Cyklistická prekážková dráha

375,28 €

V IELKOVO

550,00 €

Strom života o.z.

Kánoe pre mládežnícku organizáciu

550,00 €

Základná škola M. Olšovského

Zele ou do školy

1 500,00 €

Mlyn Klepá , n.f.

Klepá de om

1 500,00 €

adca

Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis Názov prijímate a grantu:

Názov projektu:

Suma v EUR

KASPIAN

JCI Community Day 2010 in Kaspian

710,67 €

Súkromná základná umelecká škola

M ladí výtvarníci pomáhajú Jablonové

1 000,00 €

ZUŠ E.Sucho a v Pezinku

M ladí výtvarníci pomáhajú Pezinok

1 000,00 €

Dom Svitania, n.o.

Mladí výtvarníci pomáhajú Bratislava, ZUŠ J. Kowalského Trvalá udržate nos Domu Svitania, n.o.

Plamienok n.o.

Knihy pre rados

200,00 €

Ob ianske združenie Lama ské kvietky

Didaktické pomôcky

200,00 €

SAPIO

Majákovský zážitkový de

255,61 €

ZUŠ J. Kowalského

1 000,00 € 1 400,00 €

Nadačný fond KIA v Nadácii Pontis

52

Názov prijímate a grantu Zámok - Na podporu de om z Domova v Byt i

Názov projektu Domovák

1 262,65 €

Nadácia LÚ

BICYKLUJME, RELAXUJME

2 000,00 €

Ob ianske združenie Bezpe ne a Zdravo

Bezpe ne a zdravo

1 800,00 €

Ob ianske združenie Bezpe ne a Zdravo

Bezpe ne a zdravo

200,00 €

Mulica OZ

Živé mestá

1 665,00 €

Mulica OZ

Živé mestá

185,00 €

Kvitnúca nádej

Aj ja to dokážem

1 880,00 €

Mobilita (Bezpe ná premávka, Dopravná výchova ako prevencia pred nehodami na cestách)

2 000,00 €

v Žiline

Suma v EUR

Ob ianske združenie ARCUS Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Nevidím ale po ujem

Tur ianska bicyklová skupina JUS

Na bicykli v Turci

2 000,00 €

SPORT CLUB KAMPO

Verejná športovo oddychová zóna

1 225,35 €

Gymnasticko-trampolínový klub Žilina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Stop obezite detí

2 000,00 €

KRÁ AJ BEZ OBÁV

2 000,00 €

Základná škola s MŠ, Brodno 110, Žilina

Malá autoškola

1 796,40 €

Základná škola s MŠ, Brodno 110, Žilina

Malá autoškola

199,60 €

Nadácia Krajina harmónie

Petrova predstava o záhrade

977,00 €

1 800,00 €


Manus ob ianske združenie MRC - ÚSMEV - klub rodi ov výnimo .detí MRC - ÚSMEV - klub rodi ov výnimo .detí Spišská katolícka charita, Dom Charitas Sv. Kláry

Športom za krajší život

1 898,00 €

AJ MY VIEME A AJ MY CHCEME!

1 102,50 €

AJ MY VIEME A AJ MY CHCEME!

122,50 €

PRÁCA AKO VYŠITÁ

1 761,00 €

Materská škola

Krá ajme bezpe ne

2 000,00 €

Základná škola s materskou školou

Rozšírenie Náu no–turistického chodníka „Fojtov potok“

2 000,00 €

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Detské centrum, prvá slovenská spolo nos pre pomoc de om v náhrad. starostlivosti

Ob ianske združenie DSS Turie

Svet vitráže rukami seniorov a mládeže so zdravotným postihnutím III. Majstrovstvá Slovenska detí a mládeže odkázané na náhradnú starostlivos S vami sa dostaneme tam, kam sa inak nedostaneme. Aj my dokážeme vytvori krásne veci – dajte nám príležitos v tvorivých diel ach /sociálna mobilita obyvateliek DSS

Stredná odborná škola polytechnická, Prievidza

Model automobilu s palivovým lánkom

5 968,80 €

Stredná odborná škola polytechnická, Prievidza

Model automobilu s palivovým lánkom

663,20 €

Spojená škola

GPS obmedzova rýchlosti

4 169,17 €

Spojená škola

GPS obmedzova rýchlosti

463,19 €

SOŠ sv. Jozefa Robotníka

Bez údržbové istenie klimatizácie a ovzdušia v kabíne vozidla

Klub OMD Farfalletta Žilina

SOŠ sv. Jozefa Robotníka

2 000,00 € 1 800,00 € 200,00 € 1 947,00 €

978,00 €

2 368,80 € 263,20 €

Projekty Naša Bratislava a Naša Žilina Názov prijímate a grantu

Názov projektu

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Sibírska ul., Bratislava

Grafický návrh tri ka Naša Bratislava

200,00 €

INEX Slovakia - ob ianske združenie

Dobrovo níctvo bez bariér

197,16 €

Nadácia Horský park

Revitaliza né práce v stredisku Horáre a v Horskom parku

500,00 €

Rodi ovské združenie pri Materskej škole Palkovi ová 11

Tu chceme ži hravo - zdravo

Odyseus

Dobrovo níci - balí kovanie

Centrum MEMORY n.o.

Skrášlenie budovy Som "IN" - Pomáham v "AUT"istickom centre II. MIXklub nízkoprahové centrum pre deti a mládež Ma ovanie obytných priestorov KS ,PC poradenstvo, preklad výro . správy do angl.j.

Autistické centrum Andreas n.o. Detský fond Slovenskej republiky Ob ianske združenie DOMOV - DÚHA Gaudeamus- zariadenie komunitnej rehabilitácie

Volno asové aktivity pre klientov

Suma v EUR

159,60 € 48,00 € 133,50 € 152,00 € 100,00 € 100,00 € 94,83 €

53


Základná škola s materskou školou Informa no-vzdelávacia podporná agentúra

Chceme vedie ako na to

270,00 €

Ihriská z Hostinského sídliska

200,00 €

Iniciatíva rodi ov Lama a, o.z. Inštitút pre dobre spravovanú spolo nos Základná škola, ernyševského 8, Bratislava

Miesto, kde nam je fajn Odkazprestarostu.sk: aktivity v rámci Našej Bratislavy

169,96 € 151,00 €

Naša Bratislava

250,00 €

OZ Š astík

Plot u Š astíkov v nových šatách

150,00 €

Náš plot v záhrade

300,00 €

Materská škola Pivonková 9 Brána do života Gymnastický oddiel TJ Slávia UK Bratislava Mestská as Bratislava Devínska Nová Ves Ob ianske združenie Pajštún Dom sociálnych služieb - MOST, n.o. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

150, 00 € 125,00 € 26,40 € 119,30 € 101,20 €

Slovenská humanitná rada

Chránená kaviare Medzi nami Revitalizácia výcvikovej dráhy a pri ahlej záhrady Humanizacia skladu zdravotníckych potrieb

Ulita

Spolu pre sidlisko

160,00 €

Sloboda Zvierat

Krajší útulok

177,00 €

Neinvesti ný fond ROSA

Pomáhajme si!

160,00 €

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Záchrana divo iny na okraji ve komesta

181,00 €

Krízové centrum MAJÁK NÁDEJE PRIMA,n.o., Domov sociálnych služieb pre dospelých

Skráš ovanie Majáka-ma ovanie

105,00 €

Chceme krajšiu PRIMU

120,00 €

Mestskí lesy v Bratislave

istenie lesa, Železná studienka

120,00 € 78,00 €

500,00 €

Rodinné centrum Prešporkovo

Farebnejší svet najmenším

100,00 €

Saleziáni don Bosca

Zelený plot - detské ihrisko

132,00 €

ZŠ s MŠ s VJM

farebný svet

100,00 €

Ružinovský domov seniorov

Záhrada pre seniorov

100,00 €

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Ma ovanie vo no asových a oddychových priestorov pre klientov Úprava a zútulnenie vonkajších priestorov Dom eka

Dom ek plný nápadov Depaul Slovensko, nezisková organizácia

300,00 € 154,00 € 691,58 €

Slovenský ervený kríž,Územný spolok Bratislava – mesto

Pomôžme u om bez domova Ma ovanie oplotenia na objekte Domova sociálnych služieb Územného spolku S K

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Sibírska ul., Bratislava

Grafický návrh tri ka Naša Žilina

200,00 €

Rada mládeže Žilinského kraja

Chceme sa rozvíja

Truc sphérique

Kreatívny kemping-park pod Rondlom

400,00 €

OZ PAPAVERO Združenie na záchranu Lietavského hradu

Ihrisko Bôrik - Vnutroblok Pieš anská

195,00 €

Terénne úpravy dolného hradu

500,80 €

Nadácia LÚ

54

Život v pestrej záhrade Zdravšie prostredie v gymnastickej hale Údržba CHKO Malé Karpaty v dotyku s intravilánom M Devínska Nová Ves Skrášlenie Pajštúnskeho podhradia - z rínku po korze

v Žiline

arovný LÚ

149,00 €

12,00 €

250,00 €


Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina

Cesti kou do školy

150,00 €

Diecézna charita Žilina

Krajšie prostredie, lepšie služby

169,50 €

Centrum vo ného asu,

V krajšom priestore sa lepšie tvorí

Ob ianske združenie Ekoenergia

Energia v akcii

100,00 €

Špeciálna základna škola pre TPM

Ma ovanie plota

435,00 €

Nadácia Krajina harmónie

Trochu farby

150,00 €

90,00 €

Nadačný fond PWC v Nadácii Pontis Názov prijímate a grantu

Názov projektu

Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.

Nese me doma!

Inštitút Krista Ve k aza

P RÁCA MENÍ HODNOTY

1 342,58 €

Z ZTPM Organizácia pomoci telesne postihnutej mládeže

O zdravovaco-športový pobyt

1 350,00 €

AMAVET

Festival Vedy a Techniky

900,00 €

Mestská as Košice - Nad jazerom

900,00 €

TVORIVÝ DOM NA VIDIEKU n.o

Pohybom ku zdraviu Tvorivé dielne pre rómsku mládež na vidieku

900,00 €

DEPAUL SLOVENSKO

Divadelný krúžok DePaul

450,00 €

Slovenská debatná asociácia

XII. ro ník Slovenskej debatnej ligy

450,00 €

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád

20. ro ník VIANO NÉHO TURNAJA v malom a unifikovanom futbale 2010

450,00 €

ZŠ internátna - pre žiakov s narušenou komunika nou schopnos ou

S LEGOm sa hraj, re si rozvíjaj.

360,00 €

Elledanse

Quadrans

360,00 €

Aliancia zdravotníkov n.f.

Knihy-priatelia detí Logico malý vševedko " u íme sa hrou "

360,00 € 360,00 €

Silvia a Jana

432,40 €

Materská škola Prešovská 28, Bratislava K R I Ž O V A T K Y n.o., Azylové centrum Betánia

Suma v EUR 877,50 €

Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky Názov prijímate a grantu

Názov projektu

Suma v Eur

Rescue team Slovakia

Pilotný film Dopravná výchova

1 330,00 €

TERRA GRATA, n. o., Banská Bystrica

Autoškola pre deti na internete

1 000,00 €

oz Mulica

ULICE PRE UDÍ

6 650,00 €

Ob ianske združenie OZVENY

Rimavská zelená cesta

389,26 €

Nadačný fond Slovak Telekom Názov prijímate a grantu:

CENTRUM NADANIA, n.o.

Názov projektu: Budovanie pracovných návykov u znevýhodnených skupín v procese ich integrácie na trh práce Aktívnym poznávaním k rozvoju sociálnych zru ností, tvorivosti a schopností

Centrum sociálnych služieb Fantázia

Keramika inými rukami

Alexu združenie na pomoc de om a prírode

Suma v EUR 1 224,00 € 990,00 € 810,00 €

55


Cirkevné centrum vo ného asu Byt a Diadém- združenie záchrany hradu Blatnica

1 260,00 €

Okno z minulosti

1 121,40 €

Dorka, n.o.

Ihla a ni

F84, n.f.

1 260,00 €

FC Semerovo

2 portály o autizme Obnova športového areálu FC Semerovo

Haliganda, o.z.

Recyklácia kreativity

1 165,32 €

Lorien

Zima v pohode

1 260,00 €

Materská škola - Óvoda

V krajine hier a rozprávok

900,00 €

MATKA A DIE A TURCA o.z.

AKO DOMA - 2.fáza Multimediálna publikácia DVD "Špecifické posunky"

990,00 €

Myslím - centrum kultúry Nepo ujúcich Nadácia Horský park

711,00 €

459,00 €

1 195,20 €

NOEMI n.o.

Náter Rotundy pri Lesnej škole Signaliza né zariadenie - pomoc v tiesni

Obec Poruba

Kamenný chodní ek

Ob ianske združenie Bod- spolo nos pre podporu umeleckého vzdelávania

Zaostrené na detail (6.letný intermediálny workshop)

913,50 €

Ob ianske združenie Kumakokra

Sprístupnenie záujmových a vzdelávacích aktivít pre mladých udí s

987,30 €

Komunita zachra uje Hanigovský hrad

1 259,94 €

U íme sa u i

1 170,99 €

Ob ianske združenie Novum Castrum Ob ianske združenie Priatelia de om pri ÚSS Ob ianske združenie Rodinné centrum Klbko

Hráme sa bez bariér

OZ Hrad Tematín

Znovuzro me krásu Tematína

PONS

Detský denný integra ný tábor 2011

Požiarnik-Janíky Regionálne osvetové stredisko v Leviciach

Budem požiarnikom Víla Travertínka

337,50 € 900,00 € 1 260,00 €

900,00 € 1 260,00 € 783,00 € 1 259,64 € 900,00 €

Rodi .združ. pri Materskej škole, P. Jilemnického Spišská Nová Ves

CHCEME DÝCHA

Rákociho cesta

Obnova hradu spája komunity

Status Quo Združenie Kamenná veža Združenie pre podporu rodín a detí – DaR

Jarné o istné dni v prírode Záchranné murovacie práce na hrade Kamenica - pracovný workshopII.Etapa

1 044,00 €

Hudbou k tvorivosti

1 258,20 €

Základná škola, J. Švermu 6, Michalovce

Sme iní, a predsa rovnakí

1 260,00 €

Ob ianske združenie Petržalské ihriská Základná škola Mansvéta Olšovského školský klub

Nasko a to sa

1 400,00 €

Ob ianske združenie Zelená de om

56

Cyklické vzdelávacie aktivity pre deti a mládež v CCV Byt a

ISTÝ VZDUCH

Areál zdravia a športu

683,10 € 1 187,10 € 846,00 €

139,00 €

Lú ne zvieratká - kreatívne pohybové hry pre rados detí

1 146,45 €

SRRZ pri MŠ Kaméliova Nadácia pre záchranu kultúrneho dedi stva

Krásny areál pre nás všetkých

1 400,00 €

Uhrovec - stavba mosta

1 400,00 €

De om n.f.

Náu ný chodník "Botanická cesta"

140,00 €


Živé tradície – Él Hagyományok Polgári Társulás

Tvorivé dielne pre mladých remeselníkov

Združenie RONDEL

Záchrana hradu abra ako pamiatky i domova pre plazy

Komunitné centrum Muškát.2004

1 330,00 € 94,89 € 950,00 €

Alexu združenie na pomoc de om a prírode

Máme klub! Budovanie pracovných návykov u znevýhodnených skupín v procese ich integrácie na trh práce

Základná škola

Futbal spája

140,00 €

Vstúpte, n.o.

Malacky bez bariér 2010

140,00 €

Domov dôchodcov a domov sociálynch služieb pre dospelých

Tvorivá diel a - Výroba svie ok

1 207,10 €

Vrá me Hronu stratenú krásu Naša (vaša) obec našimi (vašimi) o ami

1 185,63 € 1 400,00 €

Františkáni v Malackách

1 135,00 €

Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom Súkromná základná škola 1. - 4. ro ník Gymnázium sv. Františka Assiského Malacky Astronomický klub Juraja Bardyho, Plevník-Drienové

Hviezdy na dosah ruky

140,00 €

35,00 €

Športový basketbalový klub BK Petržalka

Petržalka v pohybe!

140,00 €

Združenie Bludní rytieri Rodi ovské združenie pri ZŠ Za kasár ou 2

Cesta riekou Eridanos Chceme sa nau i rozpráva s nepo ujúcimi!

140,00 €

Materská škola OZ Rodi ovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave

Záhrada priate stva a hier Revitalizácia školského dvora SVETLUŠKOVO

1 325,00 € 140,00 € 1 400,00 €

Materská škola

2.ro ník Medzinárodný bedmintonový turnaj v Tren íne Putovanie ro nými obdobiami - eko de pre deti MŠ

596,00 €

Základná škola

Deti de om

140,00 €

Spojená škola Rodi ovské združenie pri Materskej škole

Trochu svetla pre nás

139,80 €

Chrobá ik- Dopravá ik

Rodinné centrum Benjamín

Detský klub a Klubík Benjamín

140,00 €

Materské centrum Lieno ka Rodi ovské združenie pri Materskej škole

Ihrisko pre deti z MC Lieno ka

1 360,00 € 1 362,00 €

MATERSKÁ ŠKOLA

Škôlkárska olympiáda Edukácia detí v zdravom a podnetnom prostredí

Divadlo na hojda ke

ImproWorkshop

Ob ianske združenie Hamuliakovské deti

Rozkrútené pali ky

Detská organizácia Fénix

Fit s Félixom

140,00 €

Základná škola

Kamarátka knižka

900,00 €

Rodi ovské združenie pri MŠ Združenie na pomoc u om s mentálnym postihnutím v Petržalke (ZPMP Petržalka)

Zelené centrum v materskej škole

139,45 €

Urobme nie o pre svoje zdravie

140,00 €

OZ Bol raz jeden lovek

Feel the film!

Domov n.o., Partizánske

Krok k nezávislosti

140,00 €

Materská škola

Deti v pohybe

717,25 €

Krasokor uliarsky klub Trnava

Z Popolušky princezná

140,00 €

ŠKN Tren ín

91,40 €

1 400,00 €

1 070,70 € 140,00 € 1 400,00 €

1 400,00 €

57


Zdravé novorodeniatka (MUDr. Michal Jánoš)

Štart do života

Materská škola Žarnovica

Zázra ný les

Hodnoty života n.o.

Daniel Hevier online

79,60 €

Materské centrum Fifidlo

Vodnícky de (MDD)

132,00 €

ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej

Poteším mami ku

136,60 €

Mládežnícka organizácia PLUSKO

COMENIUS

Združenie kres anských spolo enstiev mládeže Stredisko evanjelickej diakonie - Dom na polceste

Katarínka, miesto dobrovo níckej práce, ale aj pokoja a oddychu Dajme im nádej

Ob ianske Združenie LENTILKY

GALAPROGRAM LENTILKY 2010

Dubova Colonorum

Dubova Colonorum - záchrana ruiny kostolíka sv.Kozmu a Damiána

1 332,00 €

92,90 € 140,00 € 1 400,00 € 126,20 € 1 400,00 €

Detské centrum Hrajkovo Materská škola, Nábrežná 39, Nové Zámky

Hudobné Hrajkovo

23,55 €

Bezpe ne na ceste

1 400,00 €

Život bez závislostí, n. o.

Za nem od seba

Detský hospic Plamienok n.o.

Terapia hrou

Bojnický skráš ovací spolok

7 klobúkov môjho leta

Myslím - rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých

Fotomaratón Nepo ujúcich

134,32 € 81,31 € 1 400,00 € 140,00 €

OZ Kô ako Koní ek Združenie na záchranu Lietavského hradu Domka - Združenie saleziánskej mládeže, ústredie Detská misia

Nájdi svoju cestu k de om!

140,00 €

Základná škola s materskou školou

Objavujme kúzlo knihy

900,00 €

Liga za duševné zdravie SR

Špecializovaná knižnica

139,90 €

Hippoterapiou pomáhame

1 400,00 €

Dajme našej veži bezpe nú strechu!

1 400,00 €

Festival Lumen 2010

1 400,00 €

Slovenský skauting, 113. zbor Modré hory, Bratislava - Petržalka Púpava – pedagogicko-psychologické služby, n.o.

Dobrovo níci v Modrých horách

140,00 €

Agentská Odysea 2010

140,00 €

Spolo nos priate ov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Pomoc de om v krízovom zariadení

100,00 €

Slovenský Skauting o.z. OZ Ružová margarétka Regionálne osvetové stredisko v Leviciach

58

106,92 €

Chilli - korenie do života Veselé víkendy s Ružovou margarétkou pokra ujú

1 200,00 € 1 400,00 €

Ozajstný poklad

1 400,00 €

DIADOR

Eduka no-športový víkend

122,00 €

Kláštorisko, n.o.

Kláštorisko - Skala úto iš a

140,00 €

One Blood

Prekážka je možnos ou

127,96 €

Pangaea

Festival prírodného hospodára

134,80 €

Socia Združenie na záchranu Brekovského hradu. PHOTOPORT, ob ianske združenie, Bratislava

Arteterapeutická diel a Hrad Brekov 2010 – záchrana najohrozenejších astí.

825,00 € 1 400,00 €

PORT No. 21

1 374,00 €


OZ

ierny hrad

Predstavme

ierny hrad svetu

560,00 €

OZ Hrad Tematín

Žijeme Tematínom 2010

Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedi stva nitrianskeho kraja – LEUSTACH

Záchrana torza Živánskej veže

Renova

Záchrana hradu Dobrá Voda

1 400,00 €

Matej Hrubiško

Fotografické služby

2 000,00 €

Pavol Mikuš

M asérske služby

3 000,00 €

Branislav Paná ek

Stavebné práce

3 232,00 €

Miroslav Paná ek

Murárske práce

3 163,00 €

Martin Masaryk Stredisko evanjelickej diakonie - Dom na polceste

Stavebno-montážne práce

2 500,00 €

Cesta k osamostatneniu

3 000,00 €

Anna Pavlíková

Odevná výroba

3 320,00 €

Miroslav Susedka

Stolárstvo

2 678,00 €

Miroslav Judiak

Stolárske práce a tesárstvo

3 320,00 €

Matej Ková

MK Design (Fotografovanie a dizajn)

3 320,00 €

ubomír ermák OZ Myslím - centrum kultúry nepo ujúcich OZ Myslím - centrum kultúry nepo ujúcich

Stolárstvo Medzinárodný de Nepo ujúcich Bratislava Medzinárodný de Nepo ujúcich Bratislava Pomoc u om postihnutým povod ami na Slovensku

3 320,00 €

lovek v ohrození

1 400,00 €

140,00 €

9 855,09 € 2 738,29 € 13 500,00 €

Nadačný fond Venture Philantrophy v Nadácii Pontis Názov prijímate a grantu

Názov projektu

Suma v EUR

Návrat o.z.

Inštitucionálna podpora Návratu 1.

13 300,00 €

Návrat o.z.

Inštitucionálna podpora Návratu 2.

11 400,00 €

Nadačný fond Západoslovenská energetika Názov prijímate a grantu Nadácia - Centrum sú asného umenia Konvergencie - spolo nos pre komorné umenie Centrum vo ného asu Pivovarská 1, Žilina

Názov projektu Aukcia sú asného slovenského výtvarného umenia 2010 KONVERGENCIE -medzinárodný festival komornej hudby

Suma v EUR 10 000,00 € 22 000,00 €

Slovenská nadácia na pomoc popáleným

Za krajší Hájik Prístroj na prípravu kožných transplantátov pre popálených pacientov

Slovenské krízové centrum DOTYK

ITEM

7 200,00 €

OZ Odyseus

Áno, pre život Inštitucionálna podpora protikorup ných aktivít TIS Rozvoj innosti klubu na podporu hokejbalu

7 200,00 €

Transparency International Slovensko TJ pri SAV

25 000,00 € 5 000,00 €

9 000,00 € 500,00 €

59


Slovenský cykloklub

Obnova a údržba cyklotrás, vyzna enie tématických cykotrás, propagácia cykotrás v západnej asti Slovenska 2010

15 000,00 €

Slovenský skauting

Odklínanie hradov 2010

20 000,00 €

Slov-nadácia na pomoc popalenín

Špecializo.vybavenie na skval.lie by popálených pacientov

Perspektíva

Bezbariérový chodník III.etapa

Slov.krizove centrum DOTYK

S.I.B.A:

800,00 €

OZ Odyseus

Drogová závisos ako choroba

800,00 €

Základná škola s Materskou školou Moravany nad Váhom

ATLETIKA IDE DO BOJA S FUTBALOM – II. ETAPA

Súkromná základná škola Waldorfská Stredná odborná škola, Ul. SNP 41, Šahy, 93601

Vitajte v zdravej škole Ako zvýši využitie a bezpe nos ihriska

Hokejbalový Club Orly Modra

Multifunk né ihrisko pre modranskú mládež

Obec Bohdanovce nad Trnavou

800,00 € 7 000,00 €

mini-

Úprava plochy pod multifunk né ihrisko

6 640,00 € 5 300,00 € 3 115,62 € 6 230,00 € 3 304,40 €

Obec Žabokreky nad Nitrou

Rekonštrukcia ihriska

6 600,00 €

Základná škola s materskou školou

Telocvi

6 640,00 €

Mesto Pezinok

Rekonštrukcia hokejbalového ihriska v Pezinku

6 632,64 €

Mestská as Bratislava-Petržalka

Revitalizácia ihriska na Farského ulici v M Bratislava-Petržalka

6 640,00 €

Obec Dvorec

Rozvoj športu v obci

5 000,00 €

Stredná odborná škola

ŠPORT PRE VŠETKÝCH

3 900,00 €

ZŠ Vajanského

Rozšírené využitie školského ihriska

1 719,00 €

ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava Rusovce

Malá škola s ve kým srdcom

6 640,00 €

Obecný športový klub Marianka

Dobudovanie športovej plochy

2 256,00 €

Ob ianske združenie "Bzince"

Komplex vonkajších ihrísk pre potreby ob anov Bziniec /príp.okolitých obcí/.

6 595,00 €

Športový klub Ironsheep Crew

Bike Park Želiezovce

6 640,00 €

Cirkevná základná škola Narnia

Po me spolu športova

6 026,16 €

ZŠ Ul.pohrani ná 9, 94501 Komárno

Multifunk né školské ihrisko

4 110,63 €

DOMKA Bratislava-Trnávka

Vychováva športom

3 500,00 €

Obec Ve ký Klíž

viacú elové ihrisko

2 510,55 €

Pontis n.o.

Vecné dary in-kind darovanie

a na zelenej lúke

22 000,00 €

Ostatné granty Názov prijímate a grantu Združenie KAMPINO PLUS, ob ianske združenie Združenie KAMPINO PLUS, ob ianske združenie Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska

60

Názov projektu Interaktívny multimediálny systém pre aktivity zdravotne znevýhodnených osôb Debarierizácia sociálnych zariadení Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska

Suma v EUR 13 498,00 € 11 999,00 € 52 250,00 €


Arcidiecézna charita Košice Slovenské krízové centrum Dotyk

Kvapô ka - pomoc po povodniach v lete 2010 Dokon enie rekonštrukcie krízového strediska 2.spl.

Dom sociálnych služieb MOST n.o. Kaspian o.z. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

925,00 € 50,00 €

Dom Svitania Jakubov N.O. OZ Maják, Zlaté Moravce

7 775,82 €

Prezentácia mimovládnych organizácií a predaj výrobkov chránených dielní na Viano nom týždni vo firme HewlettPackard

60,00 € 40,00 € 50,00 € 40,00 €

Gaudeamus-zariadenie kom.rehabilitácie

40,00 €

Depaul Slovensko n.o.

Viano ný príspevok - gastrolístky

1 600,00 €

Národná agentúra pre rozvoj malých a stredných podnikov (NADSME)

Zodpovedné malé a stredné podniky na Slovensku - ReSmeS

2 058,78 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám Názov prijímate a grantu Ob ania obce Markovce Dana Richtáriková Beatrice Szerzodiová

Pomoc ob anom postihnutým povod ami v júli 2010 Ernst & Young Viano ná sociálna pomoc ženám v núdzi Ernst & Young Viano ná sociálna pomoc ženám v núdzi

Suma v EUR 295,50 € 400,00 € 600,00 €

Demokratizácia a zahraničná rozvojová pomoc 2010 Belarusian Institute for Strategic Studies – BISS 10 grantov pre bieloruských expertov Bieloruská partnerská organizácia Batskauschyna Srbská organizácia - Center for Democracy Foundation - lokálny partner v projekte 16 grantov pre srbských analytikov a novinárov Srbská partnerská organizácia Smart Kolektiv Partnerská organizácia v Keni - Youth for Conservation Macedónska partnerská organizácia CIRa

Grantový program pre Bieloruských analytikov a Podpora platformy pre verejnú politiku v Bielorusku – BISS Spolupráca pre komunitu: Podpora medzisektorovej spolupráce v Bielorusku na základe slovenských skúseností

Skúsenosti SR pre európsku integráciu Srbska-grantový program pre mladých srbských analytikov a novinárov

Naše Srbsko: Rozvoj firemného dobrovo níctva v Srbsku Zvyšovanie po íta ovej gramotnosti študentov a u ite ov v Keni Zodpovedné podnikanie ako nástroj dlhodobej udržate nosti macedónskych komunít

18 736,34 € 12 645,59 €

11 023,94 €

7 800,00 €

34 899,88 € 6 328,18 € 17 878,79 € 23 272,39 €

61


Partnerská organizácia v Moldavsku East Europe Foundation

Slovensko a európska budúcnos Moldavska: Budovanie kapacít Moldavských MVO pre dialóg so štátnou administratívou pre Európsku budúcnos Moldavska

Rodiny uväznených Kubánskych disidentov, Kuba

Odovzdanie zostatku vý ažku Verejnej zbierky

SPOLU GRANTY V ROKU 2010

659,36 € 2 742,47 €

897 223,64 €

SÚVAHA k 31.12.2010 (v Eur) Strana aktív A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK Stavby Stroje, prístroje a zariadenia Dopravné prostriedky Drobný dlhodobý hmotný majetok B. OBEŽNÝ MAJETOK 3. KRÁTKODOBÉ POH ADÁVKY Poh adávky z obchodného styku Ostatné poh adávky Da ové poh adávky Iné poh adávky 4. FINAN NÝ MAJETOK Pokladnica Bankové ú ty C. ASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 1. Náklady budúcich období Príjmy budúcich období AKTÍVA celkom Strana pasív

Brutto

Korekcia

62

Netto

458 771

93 286

365 485

390 697

458 771

93 286

365 485

390 697

385 740 25 921 16 922

22 501 23 675 16 922

363 239 2 246

382 524 8 173 0

30 188

30 188

0

0

942 815

24 153

918 662

569 323

102 355

24 153

78 202

79 512

24 153

29 156 25 951 19 338 3 757 840 460 3 011 837 449

9 823 29 691 31 664 8 334 489 811 5 627 484 184

54 651,42

54 651,42

88 980

7 729 46 922,42 1456237,42

7 729 46 922,42 117 439 1338798,42

2 810 86 170 1 049 000

29 156 25 951 19 338 27 910 840 460 3 011 837 449

Bezprostr. predchádz. ú t. Obdobie

Ú tovné obd. Brutto

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 1. Imanie a Fondy organizácie Základné imanie Fondy tvorené pod a osob. predpisu 2. Fondy ú tovnej jednotky ostatné 3. Výsledok hospodárenia min.rokov 4. Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 1. REZERVY ZÁKONNÉ Krátkodobé zákonné rezervy 2. DLHODOBÉ ZÁVÄZKY Sociálny fond 3. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY Záväzky z obchodného styku

Bezprostr. predchádz. ú t. obdobie

Ú tovné obd.

Korekcia

Netto

6

821 865,42

0

821 865,42

846 827

604 208

0

604 208

600099

16 597

0

16 597

16597

587 611

0

587 611

583502

157 711

0

157 711

225873

18 774,41

0

18 774,41

-66350

41 172,01

0

41 172,01

87205

74 392 2 763 2 763 429 429 71 200 20 991

0 0 0 0 0 0 0

74 392 2 763 2 763 429 429 71 200 20 991

47 041 3 855 3 855 0 0 43 168 8 598


Sociálny fond 3. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY Záväzky z obchodného styku Záväzky vo i zamestnancom Zú tovanie s inštitúciami soc. zabezpe . Da ové záväzky Ostatné záväzky 4. BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽI KY Dlhodobé bankové úvery Bežné bankové úvery C. ASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 1. Výnosy budúcich období PASÍVA celkom

429 71 200 20 991 9 634

0 0 0 0

429 71 200 20 991 9 634

0 43 168 8 598 6 239

3 571 5 758 31 246

0 0 0

3 571 5 758 31 246

2 848 25 473 10

0 0 0

0 0 0

0 0 0

18 0 18

442 541 442 541 1338798,42

0 0 0

442 541 442 541 1338798,42

155 132 155 132 1 049 000

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 íslo úíslo tu

ú tu

innos Náklady

Náklady

501 501 502 502 511 511 512 512 513 518 513 521 518 524 521 527 524 528 527 532 528 538 532 541 538 542 541 544 542 545 544 548 545 549 548 551

Hlavná Hlavná nezda ovaná

nezda ovaná

Spotreba materiálu 27 559 Spotrebaenergie materiálu 559 Spotreba 227 750 Spotreba energie 2 750 Opravy a udržiavanie 8 270 Opravy a udržiavanie 270 Cestovné 15 8504 Cestovné 504 Náklady na reprezentáciu 3015 496 Ostatné 54330 757 Nákladyslužby na reprezentáciu 496 Mzdové 129 248 Ostatnénáklady služby 543 757 Zákonné sociálne poistenie 28 851 Mzdové náklady 129 248 Zákonné sociálne náklady 2 152 Zákonné sociálne poistenie 28 851 Ostatné náklady 174 Zákonnésociálne sociálne náklady 2 152 Da z nehnute nosti 175 Ostatné sociálne náklady 174 Ostatné dane a poplatky 753 Da z nehnute nosti 175 Zmluvné pokuty a penále 6 Ostatné dane a poplatky 753 Ostatné pokuty a penále 281 Zmluvné pokuty a penále 6 Úroky 6 Ostatné straty pokuty a penále 281 Kurzové 1 522 Úroky a škody Manká - 6 Kurzové straty 1 522 Iné ostatné náklady 7 409 Manká DNM a škody Odpisy a DHM 32 798 549 Zost. Iné ostatné náklady 7 409 cena predaného 552 551 dlh.hm.majetku Odpisy DNM a DHM 32 798 558 Tvorba zákonných rezerv 939 Zost. cena predaného 552 Poskytnuté príspevky iným dlh.hm.majetku 562 231 478 tovným jednotkám 558 úTvorba zákonných rezerv 939 Poskytnuté príspevky Poskytnuté príspevky iným 563 1 296 231 478 562 fyzickým osobám ú tovným jednotkám Poskytnuté príspevky z Poskytnuté príspevky 565 661 707 563 podielu zaplatenej dane 1 296 fyzickým osobám Poskytnuté príspevky z 567 2 742 Poskytnuté príspevky z 565 verejnej zbierky 661 707 podielu zaplatenej dane Ú tovná trieda 5 celkom, spolu 1 727 995 Poskytnuté príspevky z náklady 567 2 742

verejnej zbierky Ú íslo tovná trieda 5 celkom, spolu Výnosy náklady ú tu 644 íslo tu ú645 646 647 644 649 645

646

651 647 656

649 651 662 663

Úroky Výnosy Kurzové zisky Prijaté dary Osobitné Úroky výnosy Iné ostatné výnosy Kurzové zisky Tržby z predaja Prijaté dary dlhod.hmot.majetku Osobitné výnosy Výnosy z použitia fondu Iné ostatné výnosy Prijaté príspevky od iných Tržby z predaja organizácií Prijaté príspevky od fyzických osôb Príspevky z podielu

1Hlavná 727 995 nezda ovaná -

Hlavná 8 206 ovaná nezda 2 095 2 687 146 8 340 206

2 095 2 687 93 113 146 340 579 848 -

innos

Podnikate . Podnikate zda ovaná .

Spolu

zda ovaná 16 077 16 -077 - 16 - 16 46 278 2 532 46 278 757 2 532 -757 - - 3 3 -

65 663

-

65 663 . Podnikate zda ovaná 634

Podnikate . zda ovaná -634 95 499 -

95 499 - -

-

939

-

231 478

-

939

1 231 296 478

905 3 143

5 808 - 143 5 808 5 470 19 589

5 470 19 589

177 112

-

9 905

177 112

-

188 079

9 905

- 079 188

661 707

702 768

2 742

2 819

1 793 658

1 809 941

1 296

-

37 119 37 119 3 815 3 815 8 595 8 595 8 195 8 195 17 547 501 743 17 547 112 501 296 743 25 112 951 296 1 829 25 951 -1 829 60 905 60 3

7 409 32 798

-

ú t. obdobie

43 636 43 636 2 750 2 750 8 270 8 270 15 520 15 520 30 496 590 035 30 496 131590 780035 29131 608780 2 152 29 608 174 2 152 175174 756 175 6 756 281 6 6 1 522 281 - 6 1 522 7 409 32 798 -

-

-

Bezprostr. predchádz. Bezprostr. predchádz. ú t. obdobie

Spolu

661 707 2 742

innos

-

702 768 2 819

1 793 658 Bezprostr. 1 809 941 predchádz.

Spolu

innos

634 8Spolu 206 2 095 2 687634 241 839 8 206

2-095 2 687 93 113 241 839 579 848 -

ú t. obdobie 11 656

Bezprostr. 3 509 predchádz. ú -t. obdobie -11 656 274 3263 509 259 000 -

274 326 476 259 704 000 53 420

37 383

-

37 383

5 351

874 695

-

874 695

835 253

63


íslo ú tu

innos Výnosy

644 645 646 647 649

Úroky Kurzové zisky Prijaté dary Osobitné výnosy Iné ostatné výnosy Tržby z predaja 651 dlhod.hmot.majetku 656 Výnosy z použitia fondu Prijaté príspevky od iných 662 organizácií Prijaté príspevky od 663 fyzických osôb Príspevky z podielu 665 zaplatenej dane Prijaté príspevky z verejnej 667 zbierky Ú tová trieda 6 celkom, spolu výnosy Výsledok hospodárenia pred zdanením 591 Da z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení

Hlavná nezda ovaná

Podnikate . zda ovaná

Bezprostr. predchádz. ú t. obdobie

Spolu

8 206 2 095 2 687 146 340

634 95 499

634 8 206 2 095 2 687 241 839

-

-

-

259 000

93 113

-

93 113

53 420

579 848

-

37 383

-

37 383

5 351

874 695

-

874 695

835 253

-

-

-

2 408

1 744 367

96 133

1 840 500

1 921 627

16 372

30 470

46 842

111 686

-

5 670

5 670

24 481

16 372

24 800

41 172

87 205

-

579 848

11 656 3 509 274 326

476 704

Nada né fondy a verejné zbierky – preh ad v Eurách Fond T-Mobile Slovensko, a.s./ Slovak Telecom 135 995 € 260 0000 € Fond Západoslovenská energetika, a.s. 235 136,90 € 276 700 € Fond Tesco Store SR 0,00 € 48 101,57 € Fond Sredoslovenská energetika 11 360,92 € 40 000 € Fond KIA Motors Slovakia 82 843 € 24 355,64 € Fond Dell 50 189,29 € 34 275,32 € Fond SOB 31 040,49 € 31 190 € Fond Accenture 15 931,22 € 86 625,29 € Fond Holcim 14 650,67 € 9 900 € Fond PwC 0,00€ 16 111,80 € Fond Jonson Controls 6 353,04 € 1 302,06 € Fond Venture Philanthrophy 0,00 € 26 000 € Spolu 583 501,38 € 854 561,68 €

64

214 229,75 €

181 765,41€

334 371,90 €

177 465 €

-€

48 101,57 €

11 360,92 €

40 000 €

72 885,52 €

34 313,82

50,189,29 €

34 275,32 €

31 040,49 €

31 190 €

80 893,73 €

21 662,78 €

11 845 €

12 705,67 €

10 492,48 €

5619,32 €

7 142,96 €

512,14 €

26 000 € 850 452,04 €

26 000 € 587 611,02 €


Preh ad nákladov pod a jednotlivých inností Nadácie a osobitne náklady na správu Nadácie (v EUR) Grantový program

2010

%

708 779 €

39%

Granty partnerom / Srbský projekt

49 029 €

3%

Granty partnerom / Bieloruský projekt

42 406 €

2%

Granty slovenským MVO / projekt Dobrá Krajina

27 715 €

2%

Granty partnerskej organizácii / Macedónsky projekt

23 272 €

1%

Granty partnerskej organizácii / Kenský projekt

Grantové programy z Fondov, ostatné granty

17 879 €

1%

Granty slovenským MVO / Naša Bratislava, Naša Žilina

9 678 €

1%

Grant zo Zbierky na pomoc po povodni v lete 2010

7 776 €

0%

Granty jednotlivcom z Verejnej zbierky na Kubu

2 742 €

0%

659 €

0%

Granty partnerskej organizácii / Moldavský projekt Priame programové náklady Program Dobrá krajina

146 654 €

8%

Grant.program - správa, propagácia, monitoring, Index rozvoja MVO

113 074 €

6%

Business Leaders Forum - správa, aktivity, blf web

63 688 €

4%

ReSmeS projekt - rozvoj CSR v malý ch a stredných podnikoch

55 794 €

3%

Via Bona Slovakia za rok 2009 v roku 2010

48 205 €

3%

Pracovná sk. ENGAGE, firem.dobrovo níctvo, Naša Bratislava, Naša Žilina

47 987 €

3%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Globálne vzdelávanie

47 351 €

3%

VII. ro ník Konferencie o zodpovednom podnikaní firiem

34 177 €

2%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Kenský projekt

33 245 €

2%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Bieloruský program

32 028 €

2%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Macedónsky projekt

23 736 €

1%

Projekt na pomoc po povodni v lete 2010 - letné tábory pre deti

20 520 €

1%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Srbský program

14 920 €

1%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Kubánsky program

13 833 €

1%

Vzdelávanie o CSR - BLF Newsletter, www.zodppodnik.sk, semináre

12 203 €

1%

III. Fórum o firemnej filantropii

8 698 €

0%

Štandard komunitné investovanie - meranie efektivity darcovstva

7 055 €

0%

41 €

0%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Moldavský projekt Administratívne náklady Administratívne a rozvojové náklady Spolu

186 184 €

10%

1 799 328 €

100,0%

65


PREH AD O VÝNOSOCH V

LENENÍ POD A DRUHU (EUR) rok 2010

Prijaté príspevky z 2% Podiel zaplatenej dane z príjmov FO a PO - 2% Prijaté príspevky - granty, dary Granty zo Slovak Aid - SAMRS na projekty Demokratizácie a rozvojovej pomoci Grantové zdroje z nadácií USA, Dánskej ambasády, Európskej Komisie na projekty Demokratizácie a rozvojovej pomoci Prijatý príspevok pôži kový fond - odpis rezervy na poh adávky Prijaté príspevky na aktivity piliera spolo enskej zodpovednosti od firiem a Europskej únie Prijaté príspevky do nada ných firemných fondov v Nadácii Pontis zo zdrojov mimo 2% Prijaté príspevky na projekt Darcovského portálu Dobrá krajina Prijaté príspevky zo zbierky na pomoc po povodni v lete 2010 Prijaté príspevky na ostatné aktivity piliera Firemná Filantropia Prijaté príspevky na projekty MVO Darcovského portálu Dobrá krajina Prijaté príspevky nepe ažné (gatrolístky) regranting

874 695 €

47,5%

221 259 €

12 %

98 824 €

5,4 %

68 162 €

3,7 %

54 928 €

3,0 %

42 148 €

2,3 %

28 425 €

1,5 %

28 000 €

1,5 %

20 501 €

1,1 %

17 600 €

1,0 %

2 096 €

Výnosy z innosti: Výnosy z aktivít: BLF lenské príspevky, CSR 139 066 € konferencia, BLF newsletter, BLF web, zodpovednepodnikanie web, CSR vzdelávanie Výnosy z aktivít: Forum o firemnej filantropii, Prac.skupina ENGAGE, ŠKI, Naša Bratislava, 66 116 € Naša Žilina, Hlavy pomáhajú, iné-vzdelávanie Prijaté príspevky na projekt Via Bona Slovakia 34 403 € Kurzové zisky 8 206 € Ostatné výnosy z innost 4 940 € Úroky bankové - bežné ú ty 635 € Výnosy z použitia fondov: Fondy tvorene z podielu zaplatenej dane FO a PO - 2% 90 572 € Fondy tvorene z vkladov mimo 2% 2 541 €

Prijaté príspevky - dary od jednotlivcov Prijaté príspevky od fyzických osôb Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá krajina Prijaté príspevky na správu Darcovského portálu Dobrá krajina SPOLU výnosy

66

0,1 %

7,6 % 3,6 % 1,9 % 0,4 % 0,3 % 0,0 %

4,9 % 0,1 %

500 €

0,0 %

34 573 €

1,9 %

2 310 € 1 840 500 €

0,1 % 100 %


67


Nadácia Pontis

je registrovaná podľa zákona č. 34/ 2002 Z. z. o nadáciách na Ministerstve vnútra SR dňa 7.11.1997 pod registračným číslom: 203/Na – 96/463. IČO: 317 848 28 DIČ: 2021531512 IČ DPH: SK2021531512 číslo 1. bankového účtu: 2721062753/0200 IBAN: SK33 0200 0000 0027 2106 2753 SWIFT: SUBASKBX názov banky: VUB, a.s. adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika číslo 2. bankového účtu: 4020036404/3100 číslo účtu vo formáte IBAN: SK57 3100 0000 0040 2003 6404 BIC/SWIFT: LUBASKBX názov banky: VOLKSBANK Slovensko a.s. adresa banky: Nám. SNP 11, 811 01 Bratislava, Slovenská republika Nadácia Pontis Zelinárska 2 821 08 Bratislava Slovenská republika tel.: (421 2) 5710 8111 fax: (421 2) 5710 8125 pontis@nadaciapontis.sk pontis@pontisfoundation.sk www.nadaciapontis.sk

68Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.