Page 1

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018


Colofon Samenstelling H. van Keulen-Nentjes, A. Poppe, J. Simonse, H.J. Lambregtse, T.J. van Dijk, G.J. Veldkamp, J. Visser Adviseurs Bestuur ChristenUnie Noordoostpolder Bestuur SGP Noordoostpolder Vormgeving J.G. Post Copyright Š2013-2014, ChristenUnie-SGP Alle rechten van foto- en illustratiemateriaal voorbehouden.


HEEFT HART VOOR ... RUST OP ZONDAG EEN SCHONE SCHEPPING TOEKOMSTBESTENDIGE INFRASTRUCTUUR SAMENHANG TUSSEN MENSEN INNOVERENDE ONDERNEMERS IDENTITEITSGEBONDEN ONDERWIJS VITALE EN LEVENDIGE DORPEN KWETSBARE MENSEN BEGELEIDING NAAR WERK ONTWIKKELINGSKANSEN VOOR JONGEREN


4


Inhoud VOORWOORD

7

1. FYSIEKE LEEFOMGEVING

8

GROENE, SCHONE EN DUURZAME LEEFOMGEVING VEILIGE EN BEREIKBARE LEEFOMGEVING INFRASTRUCTUUR OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID IGW(INTEGRAAL GEBIEDSGERICHT WERKEN) DRUGS EN DRANK GROOTSCHALIGE CRIMINALITEIT ONTWIKKELEN IN DE LEEFOMGEVING BOUWEN EN WONEN PROJECTEN STADSHART EMMELOORD WELLERWAARD

8 10 10 11 11 12 12 12 14 14 16 16 16

2. SOCIALE LEEFBAARHEID

17

LEREN IN DE NOORDOOSTPOLDER ONTSPANNEN IN NOORDOOSTPOLDER CULTUUR MAATSCHAPPELIJK PARTICIPEREN IN DE NOORDOOSTPOLDER DECENTRALISATIES EN TRANSITIES JEUGDZORG WMO CENTRUM JEUGD EN GEZIN RUIMTE VOOR ZORG MET EIGEN IDENTITEIT WERK EN INKOMEN SOCIALE WERKVOORZIENINGEN

17 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22

3. ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN LANDBOUW

23

RECREATIE EN TOERISME

25

4. DIENSTVERLENING EN BESTUREN

26

5. FINANCIテ起

28

BEZUINIGEN IS KIEZEN

28

5


6


Voorwoord ChristenUnie en SGP werken al veel jaren samen in één fractie in Noordoostpolder. Hoewel er verschillen zijn is er één belangrijke basis. Gods Woord waarin ons wordt gevraagd God lief te hebben en onze naaste als onszelf. De overheid heeft daarin een taak. Ook de gemeentelijke overheid. Het is daarom ook dat we de campagne voor de verkiezingen van maart 2014 ingaan met de slogan ‘hart voor de samenleving’. Het is belangrijk dat individualisme en egoïsme worden teruggedrongen en er weer oog komt voor elkaar. Voor elkaars kwetsbaarheid. Voor elkaars kracht. ‘Genade’ is een woord waarvan veel mensen de betekenis niet meer kennen. Het betekent dat je alles krijgt waar je geen recht op hebt. We geloven dat Jezus Christus tot het uiterste is gegaan daarin. Ook mensen onderling kunnen niet leven zonder genade. Niet leven zonder liefde, zonder hulp, zonder mildheid, zonder toegeeflijkheid. Mensen snakken ernaar dat er (I)iemand voor hen is. We hopen en vertrouwen dat de uitwerking daarvan in onderstaand programma u en jou aanspreekt.

STEM 19 MAART MET JE HART LIJST 4

7


straatverlichting, elektrische auto’s, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen etc.

1. Fysieke leefomgeving Groene, schone leefomgeving

en

duurzame

Wij geloven dat we de aarde van God hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. Daar varen we allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Steeds meer burgers zijn zelf heel actief bezig met het werken aan een beter milieu. Mensen wekken duurzame energie op en scheiden hun huishoudelijk afval. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt en stimuleert. Ondertussen heeft de gemeente ook de taak om zelf ambities te hebben en activiteiten te ontplooien om zo te werken aan een beter milieu. Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. We kunnen beter afval zien als grondstof. We moeten naar een circulaire economie. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing naar beneden. Het wordt steeds eenvoudiger om zelf energie op te wekken. Als steeds meer mensen zonneenergie gaan opwekken, neemt het gebruik van fossiele brandstoffen af. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven positief ondersteunt. Dit kan de gemeente doen door mensen te stimuleren om bijvoorbeeld zelf zonnepanelen te plaatsen. Provincie Flevoland heeft â‚Ź 6 miljoen beschikbaar voor het energiezuiniger maken van oudere woningen en andere energie besparende maatregelen. De gemeente zet er maximaal op in om als oudste polder in Flevoland, met nog veel energie verslindende woningen, hier gebruik van te maken.

De gemeente doet alles om zelf zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken. Denk aan duurzame 8

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte maar dat kan ook heel goed samen met bewoners gedaan worden. Als de bewoners meedoen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker. De wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang. De bossen, natuurgebieden, erven en groene structuur maken Noordoostpolder uniek in haar karakteristiek. De gemeente moet er maximaal op inzetten om dat te versterken. Daarom juicht ChristenUnie-SGP het bij de provincie ingediende plan voor nieuwe natuur bij Schokland dan ook van harte toe. Het is een stimulans voor natuur en recreatie en uiteraard behoud van archeologie. De gemeente moet ook haar netwerk en partners hier op inzetten om daadwerkelijk 200 ha nieuwe natuur ten zuiden van Schokland te realiseren.


Concrete voorstellen 1.

We zetten in op een energietransitie: van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en windenergie.

2.

Zolang de veiligheid van de winning van schaliegas niet is aangetoond zijn wij tegen de winning van schaliegas

3.

De ChristenUnie-SGP stimuleert initiatieven van woningeigenaren, dorpen/buurten en andere verenigingen/stichtingen ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie of groene daken, bijvoorbeeld door duurzaamheidsleningen

4.

Afval wordt bij de bron gescheiden. Dit leidt tot lagere lasten voor de burger en afval wordt gebruikt als grondstof.

5.

Er wordt voorkomen dat de afvoer van regenwater via het riool gaat, ook bij bestaande woningen. Zoveel mogelijk wordt een gescheiden systeem (regenwater en afvalwater) aangelegd. Voldoende ruimte voor het bergen van water bij hevige neerslag is van groot belang om wateroverlast te voorkomen.

6.

De productie en verkoop van streekproducten wordt nog meer gestimuleerd.

7.

Duurzaamheidscorporaties van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd.

8.

Zwerfvuil en de hondenpoepvervuiling worden aangepakt door mensen daadwerkelijk te beboeten bij overtredingen.

9.

Er zijn voldoende (ondergrondse) containers voor onder meer glas, kleding, kunststoffen, papier en waar mogelijk ook sap- en melkpakken en blik. Dit in overleg met de bewoners. Doel is zo effectief mogelijk afval scheiden van grondstoffen.

10. Er wordt gewerkt aan bewustwording van milieugedrag bij kinderen en volwassenen en ondernemers. (bv nationale boomfeestdag) 11. De eigen gemeentelijke organisatie wordt, periodiek, doorgelicht op energiezuinigheid. 12. Bij bestaande gemeentelijke gebouwen streeft de gemeente naar een minimale energiebesparing van 2% per jaar en 100% opwekking en/of inkoop van duurzame energie. 13. De leveringscontracten met energiebedrijven zijn gebaseerd op 100% duurzame energie. 14. De gemeente geeft het goede voorbeeld door ook zelf gebruik te maken van elektrische auto’s. 15. Bij verlichting in de openbare ruimte worden moderne technieken toegepast (o.a. LED-verlichting). Door het gebruik van LED-verlichting kan er 20% energie bespaard worden t.o.v. de huidige situatie. 16. Goede regels vragen om goede handhaving, zoals bijvoorbeeld de milieuregels. De gemeente zoekt daarbij stevige samenwerking en afstemming met provincie, waterschap, inspectie leefomgeving en transport en justitie.

9


Veilige en bereikbare leefomgeving Infrastructuur Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. Mobiliteit is bewegingsvrijheid, maar de ChristenUnie-SGP wil dat de groeiende mobiliteit niet teveel ten koste gaat van onze leefomgeving. We kiezen daarom voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) voor een goed niveau van infrastructuur, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen. Fiets De fiets vormt een uitermate belangrijk vervoermiddel voor de korte-afstandsmobiliteit. Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend. Jongeren onder de zestien jaar zijn er zonder meer op aangewezen en voor schoolbezoek is er dan ook vaak sprake van grote fietsstromen. Ook voor woon-werkverkeer op korte afstand wordt veel gebruikgemaakt van de fiets. Nu fietsen met (elektrische) trapondersteuning in snel tempo de markt veroveren, zijn er veel mensen die de fiets opnieuw ontdekt hebben. Er moet dan ook in elke gemeente een fietsbeleid op papier staan, dat actief wordt uitgevoerd en gemonitord en waarvoor een apart budget is binnen de begroting Lopen Binnen de bebouwde kom is op doorstromingswegen steeds sprake van een trottoir aan beide zijden van de weg en voldoende veilige oversteekplaatsen. Verhoogd liggende trottoirs zijn voorzien van op- en afritbanden voor rolstoelen, kinderwagens en dergelijke. Verkeerslichten zijn zo afgesteld dat alle voetgangers voldoende tijd hebben om over te steken. 10

Openbaar vervoer De gemeente is niet verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (OV). Toch moeten de mogelijkheden om invloed uit te oefenen niet worden onderschat. De gemeente stelt zich proactief op richting die overheden die verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer. De gemeente is een directe medespeler als het om het faciliteren van de openbaar vervoersfaciliteiten gaat: Bushaltes zijn toegankelijk voor ouderen en gehandicapten. De informatievoorziening openbaar vervoer wordt

van het verbeterd.

Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenvervoer, Wmo vervoer. etc.). Inwoners worden betrokken bij besluiten over het openbaar vervoer in hun regio, bijvoorbeeld over tijden en routes. De verbetering van het openbaar vervoer, ook in het buitengebied, dient blijvend aandacht te hebben. Auto Een goede autobereikbaarheid in het landelijke gebied is van belang voor bewoners en voor de meeste bedrijven, die voor aan- en afvoer van goederen en voor de personeelsvoorziening autoverkeer nodig hebben. De verbreding van de N50 van Emmeloord naar Ens in 2x2 rijstroken moet voor of door de gemeente worden gestimuleerd bij Rijkswaterstaat. Het parkeren in de Noordoostpolder blijft overal gratis. Ook in de nieuwe parkeerplaats op de Deel.


Verkeersveiligheid De impact van ongevallen kan zeer groot zijn. Het aantal verkeersslachtoffers (doden en ernstig gewonden) is in Nederland relatief laag, maar het kan zeker nog beter. Inzetten als provincie Flevoland en gemeenten op nul verkeersdoden. "Maak van de nul een punt”.

Concrete voorstellen 1.

2.

3. 4.

5.

6.

We zetten in op een goede registratie van ongevallen, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen. Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer door het aanleggen van vrijliggende fietspaden. Grotere vrachtwagens worden geweerd uit het centrum. Bij realisatie van de verdubbeling N50 blijven we voorstander van de toe- en afrit Bomenweg door een viaduct met fietspad. Dit is ook recreatief van belang voor een fietsrondje Emmeloord. De ChristenUnie-SGP vindt goed beheer en onderhoud van de infrastructuur belangrijk. De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen. Verkeersdoorstroming en verkeerscirculatieplan verbeteren en passende maatregelen uitvoeren.

Openbare orde en veiligheid Ook bij de aanpak van problemen toont de ChristenUnie-SGP haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan. De overheid heeft als enige zwaardmacht. Daar gaat zij zorgvuldig en terughoudend mee om. De overheid is zich er steeds van bewust dat zij een verantwoordelijkheid heeft om de zwakken te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijk houdt zij ook oog voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen (denk bijvoorbeeld aan inbraakpreventie). Betrokkenheid van inwoners en organisaties uit de buurt is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan. De ChristenUnie-SGP heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve aanpak van daders. Integrale Veiligheid Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie waarin gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt ook verslag gedaan van de inzet van mensen en middelen, onderlinge samenwerking, aanrijtijden e.d. van politie, brandweer en ambulances. Inzet van politie en andere hulpverleners bij grote evenementen kan niet langer volledig voor rekening komen van de gemeenschap en ten koste gaan van de beschikbaarheid van politie voor het reguliere werk. De ChristenUnieSGP wil het debat aangaan in hoeverre dit een verantwoord beslag legt op de samenleving. Burgers worden actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Burgers vormen ook de ogen en oren van de politie. De ChristenUnie-SGP stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. Zij stimuleert de regierol van de 11


gemeente om veiligheidsproblemen met verschillende maatschappelijke partners op te pakken via de verschillende keurmerken. De ChristenUnie-SGP hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coรถrdinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken. Als het om veiligheid gaat, krijgt de burgemeester steeds meer wettelijke bevoegdheden om op te treden tegen geweld en overlast. Er moet genoeg menskracht beschikbaar zijn om deze wetten en regels goed te kunnen handhaven. (IGW (integraal gebiedsgericht werken) IGW speelt in samenwerking met politie, Mercatus en Carrefour een belangrijke rol in het stimuleren van gezamenlijke activiteiten op het gebied van veiligheid, groen, leefbaarheid en zorg. Haar taak kan worden gezien als een investering in de maatschappij die zich dubbel en dwars terugverdient. Indien mogelijk samen met partners versterken. Drugs en drank De ChristenUnie-SGP wil de komst van een coffeeshop en het gebruik van drugs en alcohol op straat actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden.

De ChristenUnie-SGP wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.

12

Per 1 januari 2014 geldt de nieuwe Drank- en Horecawet, waarbij de handhavingstaken zijn overgedragen aan de gemeente. Dit vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. De gemeenteraad moet in deze beginperiode dit dossier kritisch volgen. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. Grootschalige criminaliteit De gemeente ziet scherp toe op fraude danwel witwassen door middel van onroerend goed transacties. Ook andere vormen van (harde) criminaliteit volgt de gemeente in samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en andere veiligheidsinstanties.


Concrete voorstellen 1. 2. 3. 4.

5.

6.

De ChristenUnie-SGP zet zich in voor het behoud van de wijkagent, ook in het licht van het wijkgericht werken. Wij betrekken inwoners bij veiligheid en zetten in op burgernet, sms alert en ‘buurtapps’. Lage drempels voor het doen van aangifte en goede terugkoppeling door politie. Wij willen de sociale samenhang tussen mensen en groepen mensen versterken. Daartoe faciliteren wij wijkplatforms, verenigingsleven en buurtinitiatieven. Wij geven de samenleving een rol in de zorg voor veiligheid in de wijk. De gemeenteraad moet de vinger stevig aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst. Dus: tijdige inbreng voor de besluiten die voor de regionale brandweer worden genomen met het oog op goede en betaalbare brandweerzorg. En blijvende aandacht voor de rol van vrijwilligers. De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente publiceert vaker dan tot nu toe de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van de ‘vandalismemeter’.

7.

Ondanks allerlei preventieve maatregelen betekent elk casino of elke gokhal meer mensen met een gokverslaving. De ChristenUnie-SGP wil het aantal casino’s en gokhallen verminderen en de vestiging van nieuwe voorkomen. 8. De ChristenUnie-SGP wil een actief handhavingsbeleid, waarbij het opleggen van boetes niet wordt geschuwd. 9. De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet en werkt aan preventie (de modelverordening van STAP maken wij daarbij leidend). 10. Sluitingstijden van horeca is één van de maatregelen om alcoholmisbruik tegen te gaan. Daarom we blijven inzetten op 1,3,4 beleid. Samenhang met partners (horeca, verenigingen) is daarin belangrijk. 11. Wij willen een plan van aanpak in de gemeente ter bestrijding van georganiseerde (grootschalige) criminaliteit.

13


Ontwikkelen in de leefomgeving Bouwen en wonen De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stagneert, het is moeilijker om een huis te kopen, te verkopen of te huren. De ChristenUnie en SGP hebben landelijk de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij het op gang brengen van de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt. Ook lokaal doet de ChristenUnie-SGP er alles aan om de woningmarkt te stimuleren, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende (geschikte) huurwoningen zijn en er ruimte is voor nieuwbouw. De veranderingen in o.a. de ouderenzorg vragen om een woningaanbod dat daarbij past. Het huisvestingsbeleid van de gemeente moet aansluiten bij de vraag en ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat om wonen en zorg. In een gemeentelijke woonvisie wordt daarom integraal naar de lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven. Huisvesting van arbeidsmigranten in grotere eenheden moet mogelijk zijn mits er voldoende afstemming met de omgeving is. De stagnatie van vestiging in het buitengebied leidt er toe dat er in de dorpen en Emmeloord een onevenredige vestiging plaatsvindt. De ChristenUnie-SGP maakt werk van levensloopbestendige woningen, ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de regelgeving worden zoveel mogelijk weggenomen. De starterslening is een goed instrument om (door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt.

14

Daarnaast worden zo mogelijk afspraken gemaakt over de verduurzaming van hun woningvoorraad. De ChristenUnie-SGP streeft naar klimaat neutrale woningen en woningen die energie ‘produceren’. Ook streeft ze naar de toepassing van duurzame materialen, die op verantwoorde wijze geproduceerd en kwalitatief hoogwaardig zijn. Handhaving van vergunningen door middel van het toetsen van de afgesproken duurzaamheidseisen is daarbij van cruciaal belang. De ChristenUnie-SGP wil de discussie over welstandscommissies wel aangaan. Wij zullen daarbij kritisch zijn op de toegepaste welstandsregels. Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de voorziening van goede sociale huurwoningen en de leefbaarheid van wijken. Volgens het regeerakkoord komen de corporaties onder directe aansturing van gemeenten. Tegelijkertijd is het goed als corporaties van de keuzes die zij maken nadrukkelijker verantwoording afleggen aan de lokale samenleving (via hun bewoners, via de gemeentelijke aansturing). Mercatus draagt zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Wanneer zij moeilijkheden ondervindt om hun investeringen te financieren, zijn gemeentelijke of provinciale borgstellingen te overwegen. Mercatus speelt ook een rol op de koopmarkt. De ChristenUnie-SGP juicht de ‘sociale koop’ toe. Woningcorporaties hebben een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de buurt en de wijk. Voor de verouderde bedrijventerreinen wordt gekeken naar verantwoorde revitalisering en herstructurering. Ruimte moet efficiënt worden benut en samenwerking met andere gemeenten in de regio is op dit punt noodzakelijk. Het belang van de regionale economie staat centraal en niet de concurrentie tussen naburige gemeenten. Burgers worden betrokken bij het (tijdelijke) alternatieve gebruik van


braakliggende gronden (volkstuinen, inzaaien met bijenvriendelijk bloemenmengsel). ‘Leven met water’ is een thema dat ook de gemeente raakt. Door de toename van versteende gebieden (woonwijken, parkeer- en bedrijventerreinen) en de verwachte toename van hemelwater dient de gemeente te zorgen voor een degelijk basis-rioleringsplan waarin aandacht wordt geschonken aan de trits ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Scheiding van hemelwaterafvoer en riolering zal leiden tot een beperking van de vuilwateroverstorten. Goede samenwerking met het waterschap is belangrijk. De ChristenUnie-SGP wil de verrommeling van het buitengebied tegengaan. De ChristenUnieSGP is blij met recent vastgestelde structuurvisie. Subsidiemogelijkheden via de Europese Unie worden zo goed mogelijk benut. Samenwerking tussen provincie, gemeente, agrarische sector, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO wordt gestimuleerd.

Concrete voorstellen 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.

9.

De gemeente voert integraal woningmarktbeleid door middel van een woonvisie. Burgers krijgen inspraak bij beleidsvorming. De komende tijd wordt er ingezet op levensloopbestendige wijken en woningen. Bijvoorbeeld gebruik van de ruimte die vrij komt door de sloop van de flats t.o.v. paardenmarkt. Voor (door)starters is er een starterslening. Beschikbaar stellen duurzaamheidleningen. Woningen worden duurzaam gebouwd en er wordt ingezet op verduurzaming van bestaande woningen. Er is een goede samenwerking met woningcorporaties als het gaat om goede sociale huurwoningen, leefbaarheid in wijken en sociale koop. De ChristenUnie-SGP zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op een bedrijventerrein, bijvoorbeeld door het instellen van een zgn. ondernemersfonds/parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming te stimuleren. Herontwikkeling van (verouderde) bedrijventerreinen gaat voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

15


Projecten Er zijn een tweetal grote projecten die veel invloed kunnen hebben op de financiĂŤle situatie van de gemeente. Dit zijn de Wellerwaard en het Stadshart. Stadshart Emmeloord Het bestemmingsplan is goedgekeurd. De ontwikkelaar kan beginnen met bouwen. De ChristenUnie-SGP vindt dat er door moet worden gegaan met de ontwikkeling van het centrum afgestemd op de economische situatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gefaseerd bouwen. Wellerwaard Het recreatiegebied van de Wellerwaard wordt momenteel aangelegd. De ChristenUnie-SGP wil de het nu aangelegde recreatieplan afbouwen en de geplande woonwijk de komende jaren niet verder ontwikkelen. 16

Concrete voorstellen 1. 2.

Doorgaan met de ontwikkeling van het stadshart afgestemd op de economische situatie. Afronden van het recreatiedeel van de Wellerwaard. Plannen voor het wonen in de Wellerwaard pas ontwikkelen als er voldoende belangstelling is. Landgoederen behoren tot de mogelijkheden.


2. Sociale leefbaarheid Leren in de Noordoostpolder Het gezin staat er in toenemende mate alleen voor. Familie, buurt en kerk zijn in de leefomgeving geen vanzelfsprekende (opvoedings)partners meer van de ouders. Er vallen in onze maatschappij gaten, die om oplossingen vragen. De ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs vragen onze aandacht voor de toekomst. Het gezin is de basis. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en scholing. Vrijheid van onderwijs is leidend voor het gemeenschappelijk onderwijsbeleid. Het onderwijs is een belangrijke partner, ook in het Centrum van Jeugd en Gezin. De ondersteuning die zij bieden, is van grote waarde en werkt preventief bij het voorkomen van problemen.

Concrete voorstellen 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Instandhouding van een goede regeling voor en bekostiging van het leerlingenvervoer, zodat ouders in staat zijn hun kinderen passend onderwijs te laten volgen dat aansluit bij hun identiteit. Campagnes ter voorkoming van pesten. Adequate scholing voor ieder. Breed gedragen lokaal onderwijsbeleid, afgestemd op Passend Onderwijs. Samenwerking van scholen, met behoud van identiteit. Verkeersveilige schoolomgeving Rekening houden met de identiteit van de school bi gebruikmaking van elkaars leegstaande lokalen. Behoud van peuterspeelzalen in de dorpen.

Voor achterstanden dienen we oog te hebben: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en/of Peuterspeelzalen kunnen in dit opzicht preventief werken. In sommige gevallen kan kinderopvang nodig zijn, al vinden we dat de allereerste taak in het gezin ligt. De ChristenUnie-SGP is voorstander van het bevorderen van de volwasseneducatie, waardoor de mogelijkheden voor arbeidsreintegratie worden vergroot. Bovendien kan volwasseneducatie in het kader van inburgering van allochtonen een belangrijk punt zijn. Dat geldt ook voor de bestrijding van analfabetisme onder autochtonen. De educatie van volwassenen moet vooral beroepsgericht zijn.

17


Ontspannen in Noordoostpolder In Noordoostpolder is er momenteel steeds meer ambitie om te investeren in breedtesport. Veel is al gerealiseerd. De sportaccommodaties , zowel voor de binnen- als de buitensport, vragen onderhoud en investeringen. In de dorpen liggen nog diverse knelpunten voor wat betreft velden en accommodaties. Het zwembad en de nieuwe sportaccommodaties worden fysiek aan elkaar verbonden. Het investeren in sportaccommodaties voor binnen- en buitensport kan rekenen op onze steun. We zitten midden in een opknapbeurt voor de komende decennia. Echter, ook van de gebruikers van de sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage verwacht worden. Het bijeenbrengen van sportverenigingen vraagt om een voorzichtige benadering en aanpak, waarbij zorgvuldigheid bovenaan staat. Zelfwerkzaamheid en onderlinge samenwerking is meer dan voorheen geboden. Wij staan multifunctioneel accommodaties voor.

gebruik

van

Sport kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jeugd, aan de volksgezondheid en ook aan de sociale verbanden. De meerwaarde zit vooral in het samen presteren en teamwork. Daar waar de sociale component in het geding is, kan het een preventieve werking hebben bij maatschappelijke problemen. Projecten die tot doel hebben om jongeren, ouderen, gehandicapten en allochtonen te stimuleren deel te nemen aan sportactiviteiten, zullen we van harte ondersteunen. We zijn geen voorstander van georganiseerde zondagsport. Bevorderen van topsport is geen taak van de gemeente. Wij zetten in op breedtesport. 18

Subsidie aan zwembaden steunen wij. Het is een gezonde en zinvolle vrijetijdsbesteding. Zonder subsidie zou het voortbestaan nagenoeg onmogelijk zijn.

Concrete voorstellen 1. 2. 3.

4. 5.

ReĂŤle huur voor sportaccommodaties. (Geen verkapte subsidie via de huurtarieven) Voor de hele bevolking een totaal en modern sportaanbod Vrijwilligerswerk en samenwerking op sportgebied stimuleren om bezuinigingen te realiseren en het aanbod optimaal te houden. Accommodaties multifunctioneel gebruiken. Voor burgers die van een minimum moeten rondkomen moet een beroep gedaan kunnen worden op het Sport- en Educatiefonds.


Cultuur In Noordoostpolder beschikken we over de nodige cultuurrijkdommen, zoals het Werelderfgoed Schokland, het Waterloopbos, het Belvederegebied Noordoostpolder en Museum Nagele. Nog steeds is er de ambitie om kunst- en cultuurinstellingen zoals het Muzisch Centrum, museum Schokland en het theater bijeen te brengen. Dat bevordert de samenhang en er ontstaat synergievoordeel. Door bezuinigingen komen wellicht veel kinderen aan de kant te staan, die voorheen actief konden participeren in kunst en cultuur. Creativiteit is een gave die wij van God ontvangen hebben. Kunstenaars leveren een waardevolle bijdrage aan het goede en mooie om ons heen, maar kunnen net als andere mensen niet ongelimiteerd te werk gaan. Kunst en Cultuur die godslasterlijk of discriminerend is of op zedelijk gebied de norm van de Bijbel overschrijdt keuren we af. De kunstenaar heeft in creativiteit zich te houden aan normen en waarden.

Concrete voorstellen 1.

Cultuurinstellingen stimuleren om te werken aan een educatief programma. 2. Een beleid waarbij muzikale – en culturele vorming voor ieder toegankelijk is. 3. Cultuurinstellingen samen laten werken. 4. Betrekken van nieuwe culturen bij bestaande. 5. Stimuleren van cultuurhistorische kennis door middel van subsidie. 6. De bibliotheek moet informatiemakelaar zijn: nieuwe digitale ontwikkelingen ruimte geven en daarnaast rekening houden met diverse levensbeschouwelijke stromingen. 7. Geen subsidie verlenen voor kunst en cultuur, die kwetsend of discriminerend is. 8. Beeldende kunst in de openbare ruimte als uitingsvorm van identiteit en cultuurbeleving stimuleren. 9. Musea als zichtbare dragers van lokale geschiedenis steunen. 10. Cultuurhistorische waarden inzetten om toeristische- en recreatieve aantrekkingskracht van de Noordoostpolder te bevorderen, zo mogelijk in samenwerking met Urk.

Cultuur is onderdeel van het welzijn van een gemeenschap. Het vertoont door haar nauwe relatie met kunst een rijk scala aan uitingen. Dat verrijkt het leven om ons heen. We hechten grote waarde aan cultuurbeleving.

19


Maatschappelijk participeren in de Noordoostpolder Wij gaan voor een gezonde samenleving, die oog en zorg heeft voor mensen in kwetsbare situaties. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar, in gezinsverband, in families en in de buurt. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en informele netwerken zijn het cement van de samenleving. Decentralisaties en transities Op het gebied van zorg en welzijn verandert er de komende jaren erg veel, zowel voor de gemeente als ook voor burgers en organisaties. Veel zorgtaken die voorheen via het Rijk of de provincie werden geregeld, komen nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente, meestal gecombineerd met een fikse bezuiniging vanuit het Rijk. Onze gemeente heeft haar eigen karakter en zal dit dan ook op haar eigen manier invullen. Dit hoeft niet erg te zijn, als er maar een goed basisniveau overeind staat. Het is belangrijk om de decentralisaties in samenhang te zien. Vaak hebben mensen meerdere problemen. Des te meer een reden om maatwerk te leveren, uitgaande van de persoon en zijn/haar situatie en omgeving. Doel is dat iedereen naar vermogen kan meedoen in de samenleving. Daarbij zal de gemeente vooral een stimulerende en faciliterende rol spelen en een vangnet bieden voor hen die het zelf niet redden. Jeugdzorg In de komende periode worden taken op het gebied van jeugdzorg van de provincie overgeheveld naar de gemeente. De voorbereiding daarop is in volle gang. Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse bezuiniging op het oorspronkelijke budget. Het gevaar bestaat dat de transitie zich vooral zal richten op het verschuiven van bestuurlijke 20

verantwoordelijkheid, maar het moet om de inhoud gaan. De zorg moet dichter bij het kind en in betere samenhang met zijn/haar omgeving worden geregeld en uithuisplaatsingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Niet alle taken die naar de gemeente toekomen, kunnen lokaal worden georganiseerd. Dit betekent dat gemeenten op regionaal en voor bepaalde zaken op landelijk niveau afspraken met elkaar zullen moeten maken. De ChristenUnie-SGP ziet erop toe dat identiteitsgebonden jeugdzorg ook deel uitmaakt van het pallet van aanbieders waaruit gekozen kan worden. WMO De ChristenUnie-SGP wil dat burgers die ondersteuning vanuit de WMO krijgen de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een PGB (persoonsgebonden budget) en zelf hun ondersteuning kunnen inkopen. Dit stelt burgers beter in staat eigen regie te voeren en vooral om te kunnen kiezen voor zorgverlening vanuit een identiteit die bij hen past. Misbruik van PGB moet tegengegaan worden. Steeds meer mensen met een zware zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent onder meer een grote focus op het geschikt maken van voldoende woningen voor ouderen en gehandicapten. Daarover moeten afspraken gemaakt worden met woningcorporaties. De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat daarbij ook aandacht is voor het onderhouden van sociale contacten en het tegengaan van vereenzaming. Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. De ChristenUnie-SGP vindt dat een passende dagbesteding daar een voorwaarde voor is en zal de transitie in de zorg op dit punt kritisch volgen.


Centrum Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat een belangrijke rol speelt in de jeugdzorg, zal zich verder moeten ontwikkelen naar een netwerkorganisatie. Dat betekent dat naast de reeds bestaande taken als het signaleren van problemen bij kinderen en gezinnen, het geven van advies en voorlichting, het centrum ook de taak krijgt om tijdig door te verwijzen naar de juiste hulpverlening. Dat vraagt van het centrum een strakke aansturing onder regie van de gemeente.

Concrete voorstellen

Wij willen dat het CJG zo klantvriendelijk en laagdrempelig mogelijk is.

6.

Ruimte voor zorg met eigen identiteit De ChristenUnie-SGP hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. De gemeente zal moeten garanderen dat toegang tot zorg vanuit christelijke identiteit mogelijk blijft.

1.

2. 3. 4. 5.

7. 8. 9.

De gemeente maakt concrete plannen tegen vereenzaming van ouderen, langdurig werklozen en andere risicogroepen. Oog houden voor kwetsbare groepen ouderen rekening houdend met hun wensen. Immigranten en vluchtelingen hebben recht bed, bad en brood. Integratie van immigranten en vluchtelingen stimuleren. Er is speciaal beleid en ondersteuning voor mantelzorgers. De gemeente werkt samen met woningcorporaties om voldoende woningen geschikt te maken voor het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen en gehandicapten. De gemeente heeft een goed systeem voor het inschakelen van 'eigen kracht conferenties'. Er is speciaal beleid voor dakloze jongeren en gezinnen (preventie, opvang en oplossing). Probleemsituaties moeten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en adequaat worden aangepakt om escalatie te voorkomen. Dit vereist een intensieve samenwerking met en tussen alle beleidsvelden en instanties waar de problemen spelen en /of bekend zijn (de zogenaamde ‘vindplaatsen’). Uitgangspunt daarbij is ‘Eén plan, één coach en één budget’.

21


Werk en inkomen Ons uitgangspunt is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan zijn/haar lot mag worden overgelaten. Zowel van overheid als samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare burgers. Ook de gemeente heeft een taak als het gaat om het bevorderen van de lokale en regionale werkgelegenheid. Wij vinden dat voor het verkrijgen van een uitkering een tegenprestatie gevraagd mag worden. De gemeente mag een beroep doen op de inzet van degenen die een uitkering ontvangen. Wel moet hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen dat dit ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen. Het moeten aanvullende taken zijn. Sociale Werkvoorzieningen De mate waarin bedrijven en organisaties arbeidsgehandicapten in dienst nemen, bepaalt de noodzaak om als gemeente zelf te zorgen voor beschut werk. Met betrekking tot beschut werken wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen mensen met een sociale werkvoorziening indicatie of mensen die recht hebben op een Wajong- of bijstandsuitkering. Hoe het in de nieuwe Participatiewet en uiteindelijk lokaal of regionaal ook geregeld gaat worden, ons uitgangspunt is dat mensen die een beschutte werkplek nodig hebben, die ook moeten kunnen krijgen.

22

Concrete voorstellen 1.

2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om meer mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeente moet daarin zelf het goede voorbeeld geven. Misbruik van re-integratiesubsidies moet krachtig bestreden worden. Trajecten voor (re-)integratie van werkzoekenden moeten gericht zijn op het realiseren van een structurele oplossing. Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om leer- en/of werkervaringsplaatsen en/of plaatsen voor maatschappelijke activering beschikbaar te stellen. Bedrijven moeten gestimuleerd en beloond worden om sociaal verantwoord te ondernemen. Er mogen geen lange wachttijden bestaan voor de schuldhulpverlening. Concreet wordt in de gemeentelijke verordening vastgelegd dat iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kan en dat er vervolgens zo snel mogelijk wordt gewerkt aan een oplossing, o.a. om te voorkomen dat schulden zich verder opstapelen. Er moet ruimte zijn om bij bijzondere situaties ook als gemeente extra financiĂŤle ondersteuning te kunnen geven. Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. Daarom is extra aandacht nodig voor (gezinnen met) kinderen die langdurig een uitkering ontvangen. Het mag niet zo zijn dat kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen.


3. Economische ontwikkeling en landbouw Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en het aantal faillissementen stijgt sterk. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De ChristenUnieSGP zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een meer duurzame economie te komen. De constante drang naar meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zien we nu terug in de crisis. We moeten van consumeren naar consuminderen, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping. Bij een visie op het buitengebied is het noodzakelijk dat er duidelijkheid komt over het toekomstperspectief van de agrarische sector, waarbij alle belangen in het buitengebied tegen elkaar worden afgewogen.

Door bedrijfsbeëindiging zal het aantal bedrijven afnemen, maar de vrijkomende grond zal in zijn algemeenheid aan bedrijven in de omgeving worden toegevoegd. Elke gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een verdere stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. De ChristenUnie-SGP zet zich daarom in voor het zoveel mogelijk beperken van het aantal koopzondagen, ook in Noordoostpolder. Als gemeentelijke overheid kunnen we de inzet van eigen personeel op zondag zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

23


Concrete voorstellen 1.

2. 3. 4.

5. 6.

7.

8.

24

De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente samen met haar partners investeringen in zaken als onderwijshuisvesting, aanleg van fietspaden, verkeersveiligheid en dergelijke naar voren haalt, om samen de crisis te bestrijden. Daarbij wordt vooral gericht op plaatselijke ondernemers. Plaatselijke bedrijfsleven wordt maximaal in de gelegenheid gesteld om mee te doen bij werken, diensten en leveringen. Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen heeft prioriteit. De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte- en middellange termijn. Alle inzet is gericht op het aantrekken van toekomstgerichte werkgelegenheid. Voor de ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Daarbij is er minstens één ambtenaar beschikbaar om met het bedrijfsleven mee te denken en als aanspreekpunt te functioneren. De gemeente zorgt ervoor dat eventuele overlast als gevolg van weg- en rioleringswerkzaamheden zo kort mogelijk is en dat werkzaamheden aan riolering en andere leidingen zoveel mogelijk gecombineerd worden. Bedrijventerreinen hebben goede faciliteiten (parkmanagement, gezamenlijke parkeeroplossingen).

9. 10.

11. 12.

13.

14.

15. 16. 17.

Gemeente faciliteert maximaal voor de aanleg van de glasvezel in de hele gemeente Noordoostpolder. Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer met bijvoorbeeld een nieuwe fietsbrug over de Urkervaart ter hoogte van de Marsstraat voor een maximale fietsbereikbaarheid van bedrijventerrein Nagelerweg. Nieuwe bestemmingen voor vrijkomende bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied mogelijk maken. Landbouwbedrijven krijgen ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme, biovergisting etc., voor zover deze niet ten koste gaan van de kwaliteit van het buitengebied. Landbouw- en visserijondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door schaalvergroting als deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap. Binnen clusters glastuinbouw wordt ruimte geboden voor innovatie, zoals opslag van koude en warmte, recyclen van gietwater, nieuwe verlichtingsconcepten etc. Faciliteren van een prominente plek voor de verkoop van regionale landbouwproducten. De agrarisch ondernemer ontvangt een passende vergoeding voor landschapsbeheer. Blijven inzetten op acquisitie om nieuwe bedrijven naar de gemeente te halen.


Recreatie en toerisme Recreatie zorgt er voor dat mensen tot rust komen. Daarom is het belangrijk dat de inwoners van de Noordoostpolder in voldoende mate gebruik kunnen maken van een lokaal aanbod van recreatievoorzieningen. De ChristenUnie-SGP is voorstander van het in stand houden en bevorderen van samenwerking met Urk om zo in de driehoek Urk, Nagele, Schokland meer toeristen langer vast te houden. Samenwerking met Steenwijkerland is belangrijk om de verbinding te leggen tussen onze prachtige bossen en de Weerribben en Wieden. Samenwerking met Staatsbosbeheer (Kuinderbos) Natuurmonumenten (Waterloopbos) en Flevolandschap is van groot belang om recreatie en toerisme maximale kansen te geven in en rondom hun gebieden.

Concrete voorstellen 1. 2. 3. 4.

5.

Het in stand houden van de kinderboerderij Stimuleer verblijfsrecreatie vanwege het gunstige effect op de middenstand. Ontsluit toeristische trekpleisters goed met openbaar vervoer en fietspaden. Stimuleer de aanleg van een fiets- en wandelpadennetwerk ook in samenwerking met omliggende gemeenten. De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente in de komende raadsperiode actief attracties de Noordoostpolder binnenhaalt, die passen bij het profiel van de Noordoostpolder als groene, recreatieve gemeente.

Samenwerking tussen recreatieve ondernemers in Noordoostpolder zoals jaarlijks vorm krijgt in het Uit-je Tent weekend mag nog beter en meer structureel vorm krijgen. De nieuwe VVV marketing en moet middels productontwikkeling deze bedrijven individueel en gezamenlijk maximaal in de schijnwerpers zetten.

25


4. Dienstverlening en besturen Digitalisering schrijdt steeds verder voort, ook als het gaat om de dienstverlening door de overheid. Steeds meer gemeentelijke diensten kunnen via internet worden aangevraagd en geregeld. Burgers zien de overheid steeds vaker als probleemoplosser. Eigen verantwoordelijkheid wordt niet altijd opgepakt. Politiek is voor veel mensen een ver-van-hunbed show. Dit wordt mede gevoed door wantrouwen ten aanzien van de gevestigde macht. Het gemeentebestuur is de dichtst bij de burger staande overheidsinstelling. De gemeente moet daarom goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen zonder internet. Samenwerking met andere overheden is van groot belang als door doelmatig werken voordelen behaald kunnen worden. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de herkenbaarheid van de eigen gemeente. De overheid moet niet overal antwoord op willen geven. Passend organiseren is een goede manier om burgers te activeren en motiveren. Er is zoveel kennis en kracht in de samenleving die we meer kunnen inzetten met elkaar. Eigen verantwoordelijkheid, gecombineerd met onderlinge hulp in de samenleving, moet worden aangemoedigd. Wij pleiten voor interactieve beleidsvorming. De ChristenUnieSGP wil af van het idee dat burgers bij de overheid alleen hun recht komen halen, zonder zelf een positieve bijdrage aan de samenleving te willen leveren. Burgers zijn niet slechts consumenten, maar ook producenten van een bloeiende gemeente. De CU/SGP wil dat de gemeente op een open wijze luistert naar en communiceert met haar inwoners. De gemeente is voorwaardenscheppend en de inwoners van dorp, wijk of buurt leveren zelf ook een bijdrage

26

aan de leefbaarheid in hun directe omgeving. Burgerparticipatie door het oprichten van nieuwe wijkplatforms moet aandacht blijven krijgen. (IGW)

Concrete voorstellen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

De gemeente communiceert tijdig en proactief. Goede toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor iedereen, ook voor burgers zonder internet. Invoeren baliebouwvergunning voor bouwwerken die licht-bouwvergunning plichtig zijn. Deregulering doorvoeren waar mogelijk. Een meldpunt instellen voor overbodige regelgeving. Duidelijk en consequent handhaven, overigens eerst aandacht besteden aan preventie en stimulering door bijvoorbeeld voorlichting. Betrekken van de burgers bij de beleidsvoorbereiding (interactief). Faciliteren van burgerparticipatie


27


5. Financiën

Bezuinigen is kiezen

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen.

Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in de begroting en jaarrekening welke prestaties voor de beschikbare financiën worden uitgevoerd en zijn gerealiseerd.

Gemeenten worden geconfronteerd met enerzijds een drastische uitbreiding van het takenpakket, anderzijds met een ingrijpende bezuinigingsoperatie. Daarnaast zorgt de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) ervoor dat de gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van het doen van investeringen begrensd wordt. Gemeenten worden ook verplicht hun tegoeden bij het Rijk onder te brengen (schatkistbankieren). De verschillende maatregelen leggen samen een grote druk op het financieel beleid. Meer dan ooit moet de gemeentelijke overheid zich ervan bewust zijn dat de middelen worden opgebracht door de hele samenleving. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de OZB (Onroerende Zaak Belasting). De rijksoverheid draagt met een aantal zorg- en welzijnstaken weliswaar ook het budget over, maar heeft daarop een aanzienlijke korting toegepast. Gemeenten moeten daarom de tering naar de nering zetten. Niet alleen door op alle begrotingshoofdstukken te korten door middel van de kaasschaafmethode, maar vooral ook door duidelijk keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

De ChristenUnie-SGP werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt wel een paar grenzen: Die posten die rechtstreeks te maken hebben met het lenigen van de nood van individuele burgers moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven. Als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals veiligheid, is terughoudendheid bij het terugbrengen van het budget op zijn plaats. Het spreekt vanzelf dat met name bespaard kan worden op projecten die voor de samenleving niet van direct belang zijn of waarvoor de overheid geen primaire verantwoordelijkheid heeft.

Concrete voorstellen 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

28

Geen subsidiëring van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd. Zo weinig mogelijk inhuren van externe adviesbureaus, projectmanagers e.d. Hiervoor zoveel mogelijk alleen gebruik maken bij specialistische klussen. Projecten moeten kritisch bekeken worden of en hoe zij kunnen worden versoberd. Wij streven ernaar om de OZB alleen met inflatiecorrectie te laten stijgen. Geen nieuwe prestigeprojecten. De gemeente zorgt voor voldoende (weerstands)vermogen om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. structureel risicomanagement invoeren waardoor risico’s in beeld zijn en er begrotingstechnisch rekening mee kan worden gehouden.


STEM 19 MAART MET JE HART LIJST 4

Verkiezingsprogramma Christenunie-SGP Noordoostpolder  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you