Page 1

NEWYDDION

HAF/ SUMMER

New News

2018

NEWS Tom Bishop, Resident Liaison Officer, is pictured, centre, presenting Amanda Roberts and John Harry Evans from the Oldford Pod Play Project with £100 worth of items for their scheme.

Yn y llun yn y canol gwelir Tom Bishop, Swyddog Cyswllt Preswylwyr, yn cyflwyno gwerth £100 o eitemau i Amanda Roberts a John Harry Evans o Brosiect Chwarae Pod Oldford ar gyfer y cynllun. Gweler tudalen 2 am fanylion sut yr ydym wedi buddsoddi mwy na £793,000 yn diweddaru ein cartrefi yn Oldford, Y Trallwng ers 2016.

See page 2 for details of how we have invested more than £793,000 in upgrading our homes in Oldford, Welshpool since 2016.

YN Y RHIFYN HWN

14 23

19

19

4

Agor Drysau — Gwella Bywydau

INSIDE THIS ISSUE Opening Doors - Enhancing Lives


2

O’r dudalen flaenorol // from previous page Mae PenAlyn (Cynnal a Chadw Eiddo Clwyd Alyn) wedi darparu 40 bwyler newydd, diweddaru 159 ystafell ymolchi ac 87 cegin newydd yn ein cartrefi yn Oldford, Y Trallwng, ers Ebrill 2016 ac fel arwydd o ewyllys da i’r ysbryd cymunedol gwych yn yr ardal fe wnaethant hefyd roi gwerth £100 o eitemau yn ddiweddar i Brosiect Chwarae Pod Oldford. “Trwy gydol ein gwaith yn gwella’r tai ar Oldford rydym wedi gallu gweld y gwaith gwych y mae’r Prosiect yn ei wneud ac roeddem am gyfrannu i’w helpu yn y gwaith hwnnw,” dywedodd Tom Bishop, Swyddog Cyswllt Preswylwyr PenAlyn. “Elusen Gofrestredig leol yw’r cynllun chwarae, a redir gan Chwarae Sir Drefaldwyn rhwng Ebrill a mis Hydref yn flynyddol gan roi sesiynau chwarae allan ddwywaith yr wythnos. “Mae hi’n wych bod hwn yn cael ei redeg am ddim i blant lleol fedru mynegi eu hunain trwy gyfrwng chwarae, ac roeddem yn falch iawn ein bod yn gallu helpu,” ychwanegodd Tom. Esboniodd David Lewis, Cyfarwyddwr Corfforaethol Rheoli Asedau, bod cartrefi yn ardal Oldford wedi bod trwy raglen ddiweddaru eang dros y ddwy flynedd ddiwethaf: “Rydym wedi gwario mwy na £793,000 yn diweddaru llawer o’n cartrefi Clwyd Alyn yn ardal Oldford ers Ebrill 2016 ac rydym yn gwerthfawrogi’r gwaith caled a’r brwdfrydedd gan lawer o’r asiantaethau sy’n bartneriaid i ni sy’n helpu i ddarparu cynlluniau cymunedol rhagorol yn yr ardal.”

Croeso i Newyddion Pennaf Mae Grŵp Tai Pennaf yn cyflogi 667 o staff ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru a chyhoeddir ‘Newyddion Pennaf’ bedair gwaith y flwyddyn i helpu ein Staff ac Aelodau’r Bwrdd i gadw mewn cysylltiad a dathlu ein llwyddiannau ar draws y rhanbarth. Diolch yn fawr i’r holl staff a anfonodd luniau ac erthyglau i’w hystyried - fedrem ni ddim gwneud hebddo chi! Os ydych yn darllen fersiwn copi caled wedi ei argraffu, byddwch yn gweld fod rhai eitemau yn cysylltu â’n Mewnrwyd, The Oracle. Holwch eich rheolwr llinell am fanylion yr eitemau yma os nad oes gennych fynediad at The Oracle yn y gwaith. Mewn mannau eraill fe welwch chi ‘ddolenni clicio’ sy’n mynd â chi yn uniongyrchol i’r eitem newyddion lawn ar wefan y Grŵp. Fe welwch y fersiynau llawn dan ‘Newyddion’.

PenAlyn, (Clwyd Alyn Property Services) has provided 40 new boilers, 159 bathroom upgrades and 87 new kitchens to our homes in Oldford, Welshpool, since April 2016 and as a gesture to the great community spirit in the area they recently also donated £100 worth of items to the Oldford Pod Play Project. “Throughout our housing improvement work on the Oldford Estate we’ve been able to see firsthand the great work that the Oldford Pod Play Project provides and we wanted to make a contribution to help them along,” said Tom Bishop, Resident Liaison Officer with PenAlyn. “The play scheme is a local registered charity, run by Play Montgomeryshire which runs annually from April to October providing two-hour outdoor play sessions twice a week. “It’s great that this is run free of charge for local children to be able to express themselves through the medium of play, and we were very happy to help out,” added Tom. David Lewis, Corporate Director Asset Management, explained that homes in the Oldford area have undergone an extensive upgrade programme over the last two years: “We have spent more than £793,000 upgrading many of our Clwyd Alyn homes in the Oldford area since April 2016 and we really appreciate the hard work and enthusiasm of many of our partner agencies who help provide some excellent community initiatives in the area.”

Welcome to Pennaf News The Pennaf Housing Group employs 667 staff across North and Mid Wales and ‘Pennaf News’ is published four times a year to help our Staff and Board Members keep in touch and celebrate our achievements across the region. Many thanks to all staff who send in photos and articles for consideration - we couldn’t do it without you! If you are reading a hard copy version you may find some items link to our Intranet, the Oracle. Please ask your line manager for details of these items if you don’t have access to the Oracle at work. Elsewhere you’ll see ‘click links’ taking you direct to the full news item on our Group website. You’ll find the full versions under ‘News’.


3

Clare Budden yn ysgrifennu am ei ychydig wythnosau cyntaf fel Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp ... “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi ymuno â Pennaf ac rwyf yn ceisio mynd allan i gyfarfod cymaint o staff ag sy’n bosibl yn fy wythnosau cyntaf. Rydym yn fusnes amrywiol iawn gyda chartrefi a gwasanaethau i fodloni pob angen bron ar hyd oes rhywun. Rwyf wedi cyfarfod llawer o staff ymroddedig iawn a gweld rhai cynlluniau ffantastig yr wyf yn falch ein bod yn berchen arnyn nhw. “Nid wyf wedi nodi unrhyw gynlluniau newid eto; fe ddaw hynny dros y misoedd nesaf, ond yr hyn y gallaf sicrhau’r staff amdano, yw y bydd darparu cartrefi o’r radd flaenaf (yn ail i neb) a gwasanaethau gofal a chefnogi rhagorol, sy’n helpu pobl i fyw’n annibynnol, cael gwaith a hyfforddiant a byw bywydau iach, yn parhau yn flaenoriaeth greiddiol. “Arddull rheoli cynhwysol sydd gennyf felly gallwch ddisgwyl y byddaf yn gofyn am eich barn ac yn gofyn i chi gyfrannu at unrhyw syniadau am newidiadau, ond gallwch ddisgwyl hefyd y byddwch yn cael eich herio i berfformio cystal ag y gallwch i gyrraedd targedau perfformiad heriol ac i roi eich gorau glas o ran gwasanaethau cwsmeriaid bob un tro y byddwch yn cyfarfod cydweithiwr neu gwsmer neu yn siarad â nhw. “Rydym am gael ein cydnabod am fod y gymdeithas dai orau yng Nghymru” • Mae Clare yn y llun uchaf, o’r chwith i’r dde: Paul Seymour, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Preswylwyr; Craig Sparrow, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Masnachol; Dave Lewis, Cyfarwyddwr Corfforaethol Rheoli Asedau; Trevor Henderson, Dirprwy Brif Weithredwr y Grŵp.

Clare Budden writes about her first few weeks as Group Chief Executive Officer ... “I am thrilled to have joined Pennaf and I am trying to get out and about to meet as many staff as possible in my first few weeks. We are a very diverse business with homes and services to meet almost all needs across a lifetime. I have met lots of very dedicated staff and seen some fantastic schemes which I am proud we own. “I haven’t set out any plans for change yet; that will come in the coming months, but what I can assure staff about, is that providing first class homes (second to none) and excellent care and support services, which help people to live independently, access work and training and live healthy lives, will continue to be a core priority. “My leadership style is inclusive so expect to be asked for your views and to contribute to any ideas for change, but also expect to be challenged to perform as best as you can to meet stretching performance targets and to give your very best in customer service every single time you meet or speak to a colleague or customer.

“We want to be recognised for being the best housing association in Wales” •

Clare is pictured top with, from left to right: Paul Seymour, Corporate Director Resident Services; Craig Sparrow, Corporate Director Commercial Services; Dave Lewis, Corporate Director Asset Management; Trevor Henderson, Deputy Group Chief Executive.


4

Merton Place News Newyddion Merton Place

Diolch i rai o’n Hymarferwyr Gofal gwych ym Merton Place ym Mae Colwyn a’r Cydlynydd Gweithgareddau, Val Smith (canol) am ein helpu i greu ffilm fer yn annog eraill i feddwl am yrfa yn y Sector Gofal. Yn y llun gyda Val mae, o’r chwith i’r dde, Sisley Quirol, Tess Dumandan, Amber Egan a Hannah Ellis-Jones. Gallwch weld y ffilm trwy’r ddolen hon, neu yn adran ‘Gweithio i Ni’ ein gwefan. Cymerodd staff, preswylwyr a ffrindiau o Merton Place ran yn y Diwrnod Agored Cartrefi Gofal Cenedlaethol ar ddiwedd Ebrill i ddathlu’r rhan hanfodol y mae cartrefi gofal yn ei chwarae mewn cymunedau lleol. Roedd y gerddoriaeth yn cael ei chwarae gan y band ukulele ‘Woteva Uke’ a ‘Wendy’ cantores canu gwlad. Gwnaeth y tîmarlwyo waith gwych yn paratoi llu o gacennau cartref ac roedd yr ymwelwyr yn cynnwys y sgowtiaid lleol ac aelodau o Eglwys y Bedyddwyr yn lleol. Yn y llun yn y digwyddiad mae, o’r chwith i’r dde, y breswylwraig Mrs Pat Roberts, Mrs Doreen Halkier, y mae ei gŵr yn breswyliwr, a Dr Sarah Horrocks, Cadeirydd Clwyd Alyn.

Thanks to some of our wonderful Care Practitioners from Merton Place in Colwyn Bay and to Activities Coordinator, Val Smith (centre) for helping us to create a short film encouraging others thinking of a career in the Care Sector. Pictured with Val are, from left to right, Sisley Quirol, Tess Dumandan, Amber Egan and Hannah Ellis-Jones. The film can be viewed via this link, or on the ‘Work For Us’ section of our website.

Staff, residents and friends from Merton Place took part in the National UK Care Homes Open Day event at the end of April to celebrate the vital part that care homes play in local communities. Music was provided by the ‘Woteva Uke’ ukulele band (left) and ‘Wendy’ a country music singer. The catering team did a great job of providing lots of home-made treats and visitors included the local scouts and members of the local Baptist Church. Pictured at the event are, from left to right, resident Mrs Pat Roberts, Mrs Doreen Halkier, whose husband is a resident, and Dr Sarah Horrocks, Chair of Clwyd Alyn.


Craig Sparrow, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Masnachol yn amlinellu llwyddiannau’r Tîm Datblygu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf... Mae ein Tîm Datblygu wedi bod yn gweithio’n galed i fanteisio ar y cyfleoedd grant, symud ymlaen gyda chynlluniau datblygu newydd a goruchwylio gorffen cynlluniau sy’n cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau tai fforddiadwy newydd i bobl o bob oed sy’n byw ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru. Yn Ebrill 2017 roedd y Tîm wedi cynllunio i orffen 107 o unedau newydd yn y 12 mis dilynol ond mewn gwirionedd llwyddwyd i orffen 135. Ar hyn o bryd mae gennym 275 o gartrefi yn cael eu hadeiladu gyda dau gynllun arall â 32 o gartrefi i gychwyn yn fuan. Mae hynny’n 442 uned gwych o darged ein Cynllun Busnes o gwblhau 1,500 o gartrefi erbyn 2022, a fydd yn gyfanswm o fuddsoddiad o tua £200 miliwn. Bu’r Tîm yn gweithio yn ddiflino ar ddiwedd Mawrth i sicrhau cyllid grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, tuag at gynlluniau newydd yn y Rhyl, Bae Colwyn ac Ynys Môn. Mae’r staff yn Offa, ein gwasanaeth rheoli eiddo masnachol, wedi dyrannu 20 o gartrefi newydd yn llwyddiannus ar Ynys Môn a brynwyd gyda chyllid preifat a drefnwyd gan y Grŵp. Da iawn i bawb oedd yn rhan o’r gwaith gan i’r cynllun hefyd ddod i mewn dan y gyllideb. Rydym hefyd yn arwain y ffordd yng Ngogledd Cymru gyda chynllun newydd gan Lywodraeth Cymru dan yr enw ‘Rhentu i Brynu’ lle’r ydym wedi caffael 6 o dai newydd sbon, trwy gael cefnogaeth grant. Gall prynwyr y tro cyntaf rentu cartref a defnyddio rhan o’u rhent ac unrhyw gynnydd yng ngwerth yr eiddo dros 5 mlynedd i gynilo blaendal a dod yn berchennog tŷ. Yn ogystal â darparu cartrefi newydd mae’r Tîm Datblygu yn cynnig gwasanaeth hanfodol yn sicrhau grant ac yn goruchwylio gwaith i drefnu ar gyfer addasiadau arbennig i eiddo gan helpu’r rhai sydd ag anghenion a ddynodwyd ac mae gennym hefyd ddau Arolygydd Technegol y mae eu llygaid craff yn goruchwylio gwaith wrth iddo fynd yn ei flaen i sicrhau ein bod yn cynnal safonau uchel yn ein gwaith. Llongyfarchiadau i’r Tîm am bopeth y maent wedi ei gyflawni yn ystod y 12 mis diwethaf a’u hymrwymiad i ddarparu cartrefi gwych yn y dyfodol.

Llongyfarchiadau! Mae gan Angharad Jones, Swyddog Ymweld, a’i phartner Tom Roberts, Rheolwr Gofal Ychwanegol, ferch fach newydd-anedig, chwaer i Tesni, ac fe’i ganed adref yn oriau mân 3 Mai yn pwyso 7 pwys ac 8 owns. Mae’r fam a’r babi yn gwneud yn dda ac rydym yn gobeithio bod Tom wedi dod dros y peth erbyn hyn hefyd, gan mai fo wnaeth eni’r babi newydd cyn i’r fydwraig gyrraedd!

5 Craig Sparrow, Corporate Director Commercial Services outlines the achievements of the Development Team duing the last year… Our Development Team have been hard at work maximising grant opportunities, progressing with new development plans and overseeing the completion of schemes that provide a wide range of new affordable housing options for people of all ages living across North and Mid Wales. In April 2017 the Team planned to complete 107 new units in the following 12 months but were actually able to complete 135. We currently have 275 homes under construction with a further two schemes with 32 homes shortly due to start. That’s a brilliant 442 units out of our Business Plan target of completing 1,500 homes by 2022, which will represent an overall investment of around £200 million. The Team worked tirelessly at the end of March to secure additional grant funding from the Welsh Government, towards new schemes in Rhyl, Colwyn Bay and Anglesey. The staff at Offa, our commercial property management service, have successfully allocated 20 new homes in Anglesey that were purchased with private finance arranged by the Group. Well done to all involved as the scheme was also brought in below budget. We’re also leading the way in North Wales with a new Welsh Government initiative called ‘Rent to Own’ where we have acquired 6 brand new homes, thanks to securing grant support. First-time buyers can rent a new home and use part of their rent and any increase in property value over 5 years to save a deposit and become a homeowner. As well as providing new homes the Development Team provides a vital service securing grant and overseeing work to arrange for special adaptations to properties helping those with identified needs and we also have two dedicated Technical Inspectors whose eagle-eyes oversee work as it progresses to ensure we maintain high standards of work. Congratulations to the Team on all they have achieved in the last 12 months and in their commitment to providing great homes in the future.

Congratulations! Angharad Jones, Visiting Officer, and partner Tom Roberts, Extra Care Manager, have a new baby girl, a sister for Tesni, born at home in the early hours of May 3 weighing 7lbs 8oz. Mother and baby are doing fine and we’re hoping that Tom has recovered now too, as he delivered the new arrival before the midwife arrived!


6

Mae’n ‘Helo’ a ‘Ffarwel’ wrth i ni groesawu ein Prif Weithredwraig newydd a dweud ffarwel wrth Graham... Mawrth, ar ôl bron i 23 mlynedd hefo’r Grŵp “Dechreuais weithio yn y sector yn 1974 a thros y 23 mlynedd diwethaf rwyf wedi gweithio i Grŵp Pennaf. Rwyf wedi bod yn angerddol erioed am yr angen i ddarparu tai fforddiadwy o safon uchel ac mae wedi bod yn fraint gweithio gyda staff ac Aelodau’r Bwrdd ymroddedig dros y blynyddoedd sydd wedi helpu i gyflawni hyn. “Rwyf yn hyderus bod Grŵp Pennaf mewn dwylo diogel wrth symud ymlaen ac y bydd yn parhau i ffynnu, gan weithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol i fodloni anghenion cymunedau ar draws y rhanbarth. “Mae’n rhagorol mai Claire Budden, Prif Swyddog Menter Gymunedol Cyngor Sir y Fflint, fydd y Brif Weithredwraig newydd o 16 Ebrill, gan y bydd yn dwyn cyfoeth o brofiad a gwybodaeth i’r gwaith.” Cynhaliwyd parti ymddeol yng nghynllun gofal Llys Eleanor yn Shotton a daeth staff o bob rhan o’r Grŵp iddo, a diolchodd Graham (yng nghanol y llun yn y tu blaen) i’r staff am eu hymroddiad yn ogystal â’u dymuniadau da ar ei ymddeoliad: “Mae hi wedi bod yn bleser ac yn anrhydedd gweithio gyda grŵp rhyfeddol o bobl sy’n gwneud gwaith gwych dros deuluoedd mewn angen ar draws Gogledd Cymru.” Dywedodd Trevor Henderson, Dirprwy Brif Weithredwr y Grŵp, “Ar ran y Tîm Rheoli a’r staff, hoffem ddiolch i Graham am bopeth y mae wedi ei wneud i helpu’r Grŵp i ffynnu dros y blynyddoedd a dymunwn bopeth gorau iddo am ymddeoliad hir a hapus.”

It’s ‘Hello’ and ‘Goodbye’ as we welcome our new Chief Executive and say farewell to Graham... Graham Worthington, Chief Executive, retired in March, after nearly 23 years with the Group “I first started working in the sector in 1974 and for the last 23 years have worked for the Pennaf Group. I have always been passionate about the need to provide good quality affordable housing and it has been a privilege to work with dedicated staff and Board Members over the years who have helped to achieve this. “I’m confident that the Pennaf Group is in safe hands going forward and will continue to thrive, working in partnership with local authorities to meet the needs of communities across the region. ”It is excellent that Clare Budden, formerly Chief Officer for Community Enterprise at Flintshire County Council, will be the new CEO from April 16, as she will bring a wealth of experience and knowledge to the role.” A retirement presentation party at the Llys Eleanor extra care scheme in Shotton was attended by staff from across the Group when Graham (pictured front, centre) thanked staff for their commitment as well as their kind wishes on his retirement: “It has been a pleasure and an honour to have worked with an amazing group of people who are doing a fantastic job for families in need across North Wales.’ Deputy Group Chief Executive Trevor Henderson said, “On behalf of the Management Team and staff, we’d like to thank Graham for all that he has done to help the Group thrive over the years and we wish him all the very best for a long and happy retirement.”


7

Dipyn o bampro i denantiaid gofal Mae tenantiaid Llys Eleanor a Phlas Telfrod, ein cynlluniau gofal ychwanegol yn Shotton, Sir y Fflint ac Acrefair, Wrecsam yn byw bywyd i’r eithaf yn mwynhau dosbarthiadau ymarfer corff a sesiynau pampro i’w cadw yn hapus ac iach. Cefnogwyd y sesiynau pampro gan Yvette Mellalieu o gynnyrch harddwch Arbonne a roddodd driniaethau wyneb moethus i rai o’r tenantiaid. Yn Llys Eleanor bu Debbie Swan o salon ‘Beyond the Boundaries’, yn y cynllun gofal ychwanegol, a Jill Smith o salon ‘Beyond the Fringe’ ym Mynydd Isa yn tylino pennau ac ysgwyddau’r dynion yn ogystal â thorri eu gwallt. Yn y llun uchod, o’r chwith i’r dde yn Llys Eleanor mae: Debbie Swan gyda thenant Llys Eleanor Eric Hughes; Yvette Mellalieu o Arbonne, Debbie Johnson a Karen Baeten o Gyngor Sir y Fflint gyda Thenant Llys Eleanor Brenda Huxley; Debbie Johnson, Cydlynydd Gweithgareddau, gyda’r tenant Gilbert Butler yn sesiwn bampro Llys Eleanor. Yn y llun canol: Un o denantiaid Plas Telford, Mrs Glenys Coleman yn mwynhau cael ei choluro diolch i Yvette Mellalieu o ‘Arbonne’ Yn y llun ar y dde: Yvette Mellalieu gyda’r tenant Mrs Janet Walmsley, a fwynhaodd ei sesiwn bampro yng nghynllun gofal ychwanegol Plas Telford yn Acrefair yn fawr yn ddiweddar.

Pamper treat for extra care tenants Tenants at Llys Eleanor and Plas Telford, our extra care schemes in Shotton, Flintshire and Acrefair, Wrexham, are living life to the full enjoying exercise classes and pampering sessions to keep them happy and well. The pamper sessions have been supported by Yvette Mellalieu from Arbonne beauty products who provided luxury facial treatments for some of the tenants. At Llys Eleanor Debbie Swan from Beyond the Boundaries salon, based at the extra care scheme, and Jill Smith from ‘Beyond the Fringe’ salon in Mynydd Isa, treated the gents to neck and shoulder massages as well as trims. Pictured top, from left to right at Llys Eleanor are: Debbie Swan with Llys Eleanor tenant Eric Hughes; Yvette Mellalieu from Arbonne, Debbie Johnson and Karen Baeten from Flintshire County Council with Llys Eleanor Tenant Brenda Huxley; Debbie Johnson, Activities Coordinator, with tenant Gilbert Butler at the Llys Eleanor Pamper session. Pictured Centre: Plas Telford tenant Mrs Glenys Coleman enjoying a makeover thanks to Yvetter Mellalieu from ‘Arbonne’ Pictured left: Yvette Mellalieu with tenant Mrs Janet Walmsley, who really enjoyed the pamper session at the Plas Telford extra care housing scheme in Acrefair recently.


Ymateb gwych i’n cynlluniau Gofal Ychwanegol Rydym wedi cael ymateb gwych gan ymwelwyr i’n tair fflat arddangos ym mhob un o’n tri chynllun gofal ychwanegol newydd - Hafan Cefni yn Llangefni, Llys Raddington yn y Fflint, a Maes y Dderwen yn Wrecsam. Dywedodd yr AS David Hanson (yn y llun uchaf) bod Llys Raddington yn cynnig dewis rhagorol i bobl hŷn, tra dywedodd y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn a Deiliad y Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol y bydd Hafan Cefni “yn cynnig llety o safon uchel i breswylwyr, gan roi cyfle iddynt gadw eu hannibyniaeth, ond gan gynnig tawelwch meddwl iddynt bod gofal a chefnogaeth wrth law pan fydd arnynt eu hangen.” Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Oedolion ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ei bod yn falch iawn o weld cynnydd ar gynllun Maes y Dderwen pan ymwelodd ag o: “Fe wnaeth y fflat arddangos argraff fawr arnaf, mae mor gynnes a chroesawus. Mae’r Awdurdod Lleol wedi buddsoddi mewn nifer o gynlluniau partneriaeth rhagorol sy’n galluogi pobl o bob rhan o’r Sir i fyw’n well yng nghyfnod olaf eu hoes.” Yn bennaf oll rydym yn gwerthfawrogi’r ymateb cadarnhaol gan aelodau o’r cyhoedd sydd wedi ymweld. “Mae’r sylwadau y mae pobl wedi eu gadael yn y Llyfr Ymwelwyr yn barod yn y fflatiau arddangos yn adrodd cyfrolau – dywedodd un, “Gobeithio y bydd fy nhad yn gallu cael bywyd hir a hapus yma, yn ddiogel ac yn mwynhau cyfarfod eraill,” tra bo un arall wedi ysgrifennu “Gall fod yn berffaith i fy Mam Annwyl.” Os oes gennych chi aelod o’ch teulu neu os ydych yn adnabod rhywun a fyddai â diddordeb mewn byw yn unrhyw un o’n cynlluniau newydd, gallwch gael gwybod rhagor trwy bob un o’n gwefannau: www.hafancefni.co.uk www.llysraddington.co.uk www.maesdderwen.co.uk Neu cysylltwch â’r ganolfan gyswllt yn 0800 183 5757 Neu anfonwch e-bost enquiries@tyglas.co.uk

Great response to our new Extra Care schemes We’ve had a great response from visitors to the show apartments at each of our three new extra care schemes - Hafan Cenfi in Llangefni, Llys Raddington in Flint and Maes y Dderwen in Wrexham. David Hanson MP (pictured top) said Llys Raddington offers an excellent housing option for older people while Councillor Llinos Medi, Anglesey Council Leader and Social Services Portfolio Member, said Hafan Cefni “will provide high quality accommodation for residents, allowing them to keep their independence, whilst also offering peace of mind that dedicated care and support is on hand when needed.” Councillor Joan Lowe, Lead Member for Adult Services at Wrexham County Borough Council said she was delighted to see progress at the Maes y Dderwen scheme when she visited: “I’m very impressed with the finished show apartment which is very warm and welcoming. The Local Authority has invested in a number of excellent partnership initiatives enabling people from across the County to live well in the later stages of life.” Most of all we really appreciate the positive response from members of the public who have visited. The comments that people have already left in the Visitors’ Book at the show apartments speaks volumes – one person has commented, “Hope my Dad will be able to have a long and happy life here, being safe and enjoying meeting others,’ while another has written, “Potentially perfect for my Dear Mother.” If you have a family member or know of someone who would be interested in living at either one of our new schemes, you can find out more via each of the websites: www.hafancefni.co.uk www.llysraddington.co.uk www.maesdderwen.co.uk Or call the contact centre on 0800 183 5757 Or email enquiries@tyglas.co.uk

8


Tenantiaid Gofal Ychwanegol yn byw bywyd i’r eithaf Mae’n wych gweld ein cynlluniau gofal ychwanegol yn helpu pobl i fyw’n dda tua diwedd eu hoes. Mae Joe Garford, dde, yn denant yn Gorwel Newydd yn y Rhyl sydd wedi dechrau ymddiddori mewn saethyddiaeth yn 80 oed. Mae’n aelod o Fwawyr Gronant, clwb saethyddiaeth lleol ac ar ôl cwblhau cwrs dechreuwyr chwe wythnos mae eisoes wedi llwyddo i gyrraedd lefel 1 a 2 ac mae’n awr yn awyddus i ysbrydoli eraill i ddilyn y gamp, beth bynnag yw eu hoed. Mae Mrs Joan Jones, yn y llun isod, yn denant ym Mhlas Telford yn Acrefair ger Wrecsam. Yn y llun fe’i gwelir gyda’r tlws a enillodd fel Pencampwraig Senglau’r Merched yng nghystadleuaeth Clwb Bowlio Johnstown ym mis Mawrth.

Extra Care tenants live life to the full

9

It’s great to see our extra care schemes helping people to live well in their later years. Joe Garford, above, is a tenant at Gorwel Newydd in Rhyl who has recently taken up archery at the age of 80. He’s a member of Gronant Bowmen, a local archery club and after completing a six week beginners’ course he has already achieved both levels 1&2 and is now keen to inspire others to take up the sport, whatever their age. Mrs Joan Jones, pictured centre is a tenant at Plas Telford in Acrefair near Wrexham. She is pictured with the trophy she won as Ladies Singles Champion at the Johnstown Bowling Club competition in March. Congratulations to both Joan and Joe for being such a brilliant example of living life to the full.

Dathliadau brenhinol ym Merton Place Cododd preswylwyr Merton Place wydraid pefriog ac anfon eu llongyfarchion i groesawu’r babi brenhinol newydd ym mis Ebrill. Yn y llun mae’r breswylwraig Mrs Violet Brown gyda’r Nyrs, Sarah Gabbitus, tra mae’r breswylwraig Mrs Betsy Cutcheon yn y llun ar y dde. Merton Place residents raised a glass of bubbly and sent a congratulations card to welcome the new royal baby in April. Resident Mrs Violet Brown is pictured left with Nurse, Sarah Gabbitus, while resident, Mrs Betsy Cutcheon is pictured right.

Royal celebrations at Merton Place


10

Apprentices secure work thanks to our extra care schemes

Prentisiaid yn cael gwaith diolch i’n cynlluniau gofal ychwanegol Mae ein cynlluniau gofal ychwanegol newydd wedi helpu i sicrhau gwaith i brentisiaid yn y diwydiant adeiladu. Dywedodd Anwyl Construction, sydd yn adeiladu Hafan Cefni yn Llangefni a Llys Raddington yn y Fflint, bod y ddau gontract wedi galluogi cyfleoedd hyfforddi i 20 prentis gydag isgontractwyr amrywiol y maent wedi eu defnyddio ar y cynllun: “Mae’n bwysig iawn i ni bod y cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt yn cael budd o’r buddsoddiad sy’n mynd i ddatblygiadau pwysig fel hyn,” dywedodd Rheolwr Masnachol Anwyl Construction, Simon Rose. “Un o’r ffyrdd mwyaf parhaol y gall hynny ddigwydd yw trwy greu prentisiaethau sy’n cynnig llwybr gyrfa i bobl ifanc o’r ardal leol ac ar yr un pryd yn helpu i greu gweithlu medrus sy’n hanfodol i gwmnïau fel ni.” Ychwanegodd Craig Sparrow, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Masnachol Pennaf: “Mae’n wych bod y buddsoddiad yn y cynlluniau mawr yma yn helpu i gynnal prentisiaid newydd oherwydd mae’n bwysig ein bod yn gallu dangos i Lywodraeth Cymru ein bod yn darparu prentisiaethau lleol ac yn defnyddio gweithwyr a chadwyni cyflenwi lleol.” • Yn y llun uchod mae Jeff Williams, o Dîm Datblygu Pennaf, chwith eithaf, gyda rhai o’r prentisiaid ynghyd â chynrychiolwyr o Anwyl Construction

Our new extra care schemes have helped secure work for apprentices in the construction trade. Anwyl Construction, who are currently building Hafan Cefni in Llangefni and Llys Raddington in Flint, said that the two contracts have enabled training places supporting 20 apprentices with various sub-contractors they have engaged on the scheme: It’s very important to us that the communities where we operate benefit from the investment that goes into important developments like these,” said Anwyl Construction Commercial Manager Simon Rose. “One of the enduring ways that can happen is by creating apprenticeships which give a career path to people from the local area while, at the same time, helping to create a skilled workforce which is vital for companies like us.” Craig Sparrow, Director Commercial Services, for Pennaf added: “It’s great that the investment in these major schemes is helping to support new apprentices because it’s important we can show the Welsh Government that we are providing local apprenticeships and using locally-sourced labour and supply chains.” • Jeff Williams, from Pennaf’s Development Team, is pictured above, far left, with some of the apprentices together with representatives from Anwyl Construction and their subcontractors.


11

Newyddion Dysgu a Datblygu Meithrin Eich Hun

Yn ystod y 3 blynedd nesaf bydd cynllun gweithredu Meithrin Eich Hun diwygiedig y Grŵp yn cynnig 336 o gyfleoedd datblygu, hyfforddi a gwaith i staff, preswylwyr a phobl yn y cymunedau lleol trwy’r rhaglen hon. Mae’r cyfleoedd yma yn cynnwys, cysgodi gwaith, secondiad, prentisiaethau, cymwysterau, interniaethau, rhaglenni dysgu ar-lein amrywiol, sesiynau galw i mewn a phrofiad gwaith i breswylwyr, myfyrwyr ac ymgeiswyr allanol. Mae’r Tîm Adnoddau Dynol yn edrych ymlaen at weithio gyda staff ar draws yr holl feysydd busnes i weld beth yw’r ffordd orau o gyflawni’r cynllun meithrin eich hun.

Datblygu Staff

Llongyfarchiadau i’r staff canlynol sydd wedi llwyddo yn y cymwysterau proffesiynol canlynol: Nick Peers, Swyddog Prosiect SG Technegol, Lefel 3 ILM (Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth); Hayley Nicholson, Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid Lefel 3 Gwasanaeth Cwsmeriaid; Lynda Williams, Uwch Swyddog Prosiect, Lefel 4 ILM; Andy Fraser, Rheolwr Gwaith a Gynlluniwyd, Lefel 4 ILM; Scott Robinson, Uwch Swyddog Prosiect, Lefel 4 ILM

Mwy na dim ond e-ddysgu...

Mae panel staff yn cynnwys Elaine Gilbert, Mark Smith, Stuart Walls, Elena Lloyd, Carol Hooper, Lowri James a Lisa Ramage yn archwilio sut i gynnig mynediad rhwydd i e-ddysgu a hyfforddiant ‘ar alw’ i’r holl grwpiau staff gan gynnig gwerth ychwanegol i ddatblygu staff ac i’r Grŵp. Rhagor o fanylion i ddilyn mewn rhifynnau yn y dyfodol.

Cynlluniau Hyfforddi Blynyddol Corfforaethol

Eleni byddwn yn trefnu cynllun blynyddol o ddigwyddiadau hyfforddi corfforaethol i’ch helpu i reoli eich hyfforddiant a’ch datblygiad yn well. Mae’r holl ddyddiadau hyfforddi ar I-Trent i’w gweld a’u harchebu os bydd angen a bydd Crynodeb Hyfforddi ar gael ar dudalen Oracle/ Llyfrgell y Staff/ Dysgu a Datblygu.

PARCH! Parchu eich hun ac eraill

Learning and Development News Grow Your Own Over the next 3 years the revised Group’s ‘Grow Your Own’ (GYO) plans will offer 336 development, training and employment opportunities to staff, residents and people in the local communities through this programme. These opportunities include work shadowing, secondments, apprenticeships, qualifications, various online learning programmes, drop-in sessions and work experience for residents, students and external applicants. The HR Team look forward to working with staff across all business areas to see how best to achieve the GYO plan.

Staff Development Congratulations to the following staff who have achieved the following professional qualifications: Nick Peers, IS Technical Project Officer, Level 3 ILM (Institute of Leadership and Management); Hayley Nicholson, Customer Services Advisor Level 3 Customer Service; Lynda Williams, Senior Project Officer, Level 4 ILM; Andy Fraser, Planned Works Manager, Level 4 ILM; Scott Robinson, Senior Project Officer, Level 4 ILM

More than just e-learning...

A staff panel made up of Elaine Gilbert, Mark Smith, Stuart Walls, Elena Lloyd, Carol Hooper, Lowri James and Lisa Ramage are exploring how to bring easy access to e-learning and ‘ondemand’ training to all staff groups bringing added value to staff development and to the Group. More details to follow in future issues.

Corporate Annual Training Plans This year we are arranging an annual plan of corporate training events to help you manage your training and development better. All training dates are in I-Trent to view and book on to if needed and a Training Summary will be available on Oracle/ Staff Library/ Learning & Development page.

RESPECT! Respecting yourself and others


12

Building award for Maes Helyg

Gwobr adeiladu i Maes Helyg Enwyd Anwyl Construction, a gwblhaodd ein fflatiau newydd ym Maes Helyg yn Garden City ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf, yn adeiladwyr y prosiect Tai Fforddiadwy Gorau yng Ngogledd Cymru yn y gwobrau Rheolaeth Adeiladu Awdurdod Lleol yn gynharach eleni. Dywedodd Craig Sparrow, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Masnachol: “Mae’n rhagorol bod fflatiau newydd Maes Helyg wedi cael eu cydnabod am y safon uchel a’r ymrwymiad i Reoliadau Adeiladu trwy’r gwaith adeiladu. “Llongyfarchiadau i Anwyl, ein partneriaid adeiladu am eu sylw i fanylion. Trwy orffen y gwaith erbyn y Nadolig fe ddarparwyd 21 o gartrefi fforddiadwy newydd i bobl leol yn Sir y Fflint.” Bydd cynllun Maes Helyg yn awr yn cynrychioli Gogledd Cymru yng Ngwobrau Rheoliadau Adeiladu Cymru gyfan yng Nghaerdydd yn hwyrach yn y flwyddyn. •

Yn y llun gwelir Craig Sparrow ein Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Masnachol, uchod ar y dde, yn fflatiau newydd Maes Helyg ar Lannau Dyfrdwy, gyda: Mel Evans, Rheolaeth Adeiladu Cyngor Sir y Fflint, uchod ar y chwith; Rheolwr Safle Anwyl, Dave Bradley, gwaelod ar y chwith a Chyfarwyddwr Anwyl Construction, Tom Anwyl, gwaelod ar y dde.

Anwyl Construction, who completed our new Maes Helyg apartments in Garden City at the end of last year, have was been named as builders of the Best Affordable Housing project in North Wales in the prestigious Local Authority Building Control awards earlier this year. Craig Sparrow, Corporate Director of Commercial Services said: “It’s excellent that the new Maes Helyg apartments have been recognised for the high standard and commitment to Building Regulation compliance throughout the construction progress. “Congratulations to Anwyl, our construction partners for their attention to detail. The completion of the development before Christmas has provided 21 new affordable homes for local Flintshire people.” The Maes Helyg scheme will now represent North Wales in the all-Wales Building Control Awards in Cardiff later in the year. •

Craig Sparrow our Corporate Director Commercial Services is pictured, top right, at our new Maes Helyg apartments in Deeside, with: Mel Evans, Flintshire County Council Building Control, top left; Anwyl Site Manager, Dave Bradley, bottom left and Anwyl Construction Director, Tom Anwyl, bottom right.


Cartrefi newydd gwych ar Ynys Môn

Great new homes on Anglesey

13

Yn ddiweddar rydym wedi gorffen naw o dai fforddiadwy We have recently completed newydd ar Ynys Môn diolch i nine new affordable homes waith mewn partneriaeth gyda in Anglesey thanks to Chyngor Sir Ynys Môn a partnership working with the Llywodraeth Cymru. Isle of Anglesey County Cwblhaodd Gareth Morris Council and the Welsh Construction (GMC) bedwar o Government. dai fforddiadwy newydd yn Uchod: Disgyblion Ysgol Llandegfan gyda’u Gareth Morris Construction Llansadwrn (yn y llun canol) a prifathro Mr D Hood a Paul McLachlan, (GMC) has completed four phump arall yn Llandegfan (yn Rheolwr Cydymffurfio yn Gareth Morris new affordable homes in y llun gwaelod). Construction (GMC). Llansadwrn (pictured centre) Fel rhan o’u hymrwymiad and a further five in Above: Ysgol Llandegfan pupils with Head Llandegfan (pictured i’r ‘Cynllun Contractwyr teacher Mr D Hood and Paul McLachlan, Ystyriol’ cenedlaethol fe bottom). Compliance Manager at Gareth Morris wnaeth y cwmni hefyd roi cyllid As part of their commitment Construction (GMC) i Ysgol Gynradd Llandegfan to the nationwide iddynt allu prynu gazebo i’w ‘Considerate Contractors Scheme’ the firm also ddefnyddio yn ystod eu llu o weithgareddau dros donated funds to Ysgol Llandegfan Primary School fisoedd yr haf. enabling them to purchase a gazebo to use during Dywedodd Craig Sparrow, Cyfarwyddwr their many activities over the summer months. Corfforaethol Gwasanaethau Masnachol: “Rydym yn Craig Sparrow, Corporate Director Commercial gwerthfawrogi bod contractwyr sy’n gweithio ar Services said: “We really appreciate that ddatblygiadau Pennaf yn gweithio yn glos gyda’r contractors working on Pennaf developments work cymunedau lleol lle mae adeiladu yn digwydd. Efallai closely with the local communities where building y bydd gan rai o’n preswylwyr yn y dyfodol fydd yn takes place. Some of our future residents living in byw yn y cartrefi newydd blant yn yr ysgol the new homes may have children at the leol felly mae hon yn ddolen berffaith local school so this is a perfect link rhwng y ddau ac fe fyddem yn hoffi diolch between the two and we’d like to thank i’r tîm yn GMC, nid yn unig am y rhodd at the team at GMC, not just for the donation yr ysgol ond am eu gwaith ar y ddau to the school but for their work on the two ddatblygiad.” developments.”


14

14

Gwennan Mair, Cyfarwyddwr Ymgysylltiad Creadigol Theatr Clwyd gyda’r Uwch Swyddog Prosiect, Kerry Davies ynghyd â phreswylwyr a staff o Greenbank Villas yn y Fflint.

Tîm theatr yn cysylltu â Greenbank Villas Mae preswylwyr Greenbank Villas, ein cynllun byw â chefnogaeth i bobl a fu’n ddigartref yn y Fflint wedi llunio cysylltiad â Theatr Clwyd i arbrofi â chreadigrwydd. Yn ddiweddar ymwelodd Gwennan Mair, Cyfarwyddwr Ymgysylltiad Creadigol â’r cynllun i gynnal gweithdy gyda phreswylwyr am eu hamgyffrediad o theatr ac i archwilio syniadau creadigol at y dyfodol. Dywedodd Louise Blackwell, Swyddog Datblygu Cymunedol Clwyd Alyn: “Yn garedig iawn roedd Gwennan wedi trefnu i breswylwyr Greenbank gael taith o gwmpas Theatr Clwyd ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf ac mae’n rhagorol gweld ei bod yn adeiladu ar y bartneriaeth hon trwy weithio gyda Kerry Davies, ein Huwch Swyddog Prosiect yn y Cynllun.” “Yn ogystal â diolch i Gwennan am ei holl waith caled, hoffem hefyd ddiolch i’r Weithwraig Prosiect Inez Hickie sydd wedi bod yn allweddol yn annog y preswylwyr i gymryd rhan yn y cynllun rhagorol hwn,” ychwanegodd Louise.

Gwennan Mair, Director of Creative Engagement at Theatr Clwyd with Senior Project Officer, Kerry Davies, together with residents and staff from Greenbank Villas in Flint.

Theatr team links in with Greenbank Villas Residents at Greenbank Villas, our supported living scheme for former homeless people in Flint, have linked up with Theatr Clwyd to explore their creativity. Gwennan Mair, Director of Creative Engagement, recently visited the scheme to host a workshop session with residents about their perceptions of theatre and to explore creative ideas for the future. Louise Blackwell, Community Development Officer for Clwyd Alyn said: “Gwennan kindly arranged for Greenbank residents to tour Theatr Clwyd at the end of last year and it is excellent to see that she is building on this partnership working with Kerry Davies, our Senior Project Officer at the scheme.” “As well as thanking Gwennan for all her hard work, we’d like to also thank Project Worker Inez Hickie who has really been a positive driving force encouraging residents to take part in this excellent initiative,” Louise added.


15

Mae Tîm Garddio Cymunedol Rainbowbiz bob amser yn hapus i wirfoddolwyr ymuno â nhw gan eu bod yn helpu gyda’r Ardd Synhwyraidd yng Nghynllun Gofal Ychwanegol Llys Eleanor yn Shotton ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis. Edrychwch ar eu gwefan yn rainbowbiz.org.uk am ragor o fanylion. Trefnodd ein tîm Cynnwys ODEL sy’n gweithio yng Nghaffi a Chanolfan Dreftadaeth yr Hen Lys yn y Fflint, i breswylwyr o Greenbank Villas a Phrosiect y Cei gymryd rhan mewn cynllun celf cymunedol a ariannwyd gan Gyngor Sir y Fflint, CADW a Llywodraeth Cymru. Yn y llun gwelir un o breswylwyr Greenbank Villas, Jamie Swinerton yn gweithio gyda’r artist print, Ruth Thomas, yn y gweithdy oedd yn canolbwyntio ar y bywyd morol, planhigion ac adar o gwmpas yr aber a’r traeth yn y Fflint fel rhan o Brosiect ‘Celf, Ymchwil a Datblygu Castell y Fflint’ ehangach. Bu printiadau o’r gweithdy yn cael eu harddangos yn y llyfrgell leol wedyn.

The Rainbowbiz Community Gardening Team are always happy for volunteers to join them as they help out with the Sensory Gardens at our Llys Eleanor Etxra Care Scheme in Shotton on the first Tuesday of every month. See their website at rainbowbiz.org.uk for more details. Our ODEL Involve support and advice team based at the Old Court House Café and Heritage Hub in Flint, arranged for residents from Greenbank Villas and the Quay Project to take part in a community arts initiative funded by Flintshire County Council, CADW and the Welsh Government. Greenbank Villas resident, Jamie Swinnerton, is pictured working with print-maker Ruth Thomas at the workshop which focused on the marine, plant and birdlife around the Flint estuary and foreshore area as part of the wider ‘Flint Castle Art, Research and Development Project. Prints from the workshop later went on show at the local library.


16

Arbed arian ar feic newydd

Mae beicio i’r gwaith yn ffordd wych o gadw’n heini gan dorri i lawr ar eich allyriadau carbon yr un pryd a’ch biliau petrol. Os ydych chi’n awyddus i fynd yn ôl ar eich beic peidiwch ag anghofio Cynllun Beicio i’r Gwaith y Grŵp sy’n cynnig arbediadau mawr i staff cymwys ar gost beic newydd ac unrhyw offer diogelwch cysylltiedig (e.e. helmedi, goleuadau, clo ac ati). Trwy gynllun aberthu cyflog, gall costau prynu beic gael eu gwasgaru dros y flwyddyn, gydag arbedion ar dreth incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol. Gall y cynllun arbed hyd at 42% o gostau beic newydd a’r ategolion i chi. Mae’r cynnyrch ar gael yn Halfords, Cycle Republic, Tredz ac yn eich siop feiciau annibynnol leol. Gallwch gofrestru hyd at 29 Mehefin trwy fewngofnodi i’ch cyfrif Gwobrau Pennaf a defnyddio’r cod cyflogwr: PENNAFC2W.

Save money on a new cycle

Cycling’s a great way to stay fit at the same time as cutting down on your carbon emissions and your petrol bill. If you’re keen to get back in the cycling saddle don’t forget about the Group’s Cycle to Work Scheme which offers eligible staff huge savings on the cost of a new bike and any related safety equipment (e.g. helmets, lights, lock etc.). Through a salary sacrifice scheme, the costs of purchasing a bike can be spread over a year, with savings on income tax and National Insurance contributions. The scheme can save you up to 42% on a new bike and accessories. Products are available at Halfords, Cycle Republic, Tredz and at your local independent bike shop. You can register up until June 29 by logging into your Pennaf Rewards account and using the employer code: PENNAFC2W.


Blas ar y gwledydd ym Merton Place

17

A taste of the nations at Merton Place Gyda chacennau cri ar y fwydlen ar Ddydd Gŵyl Dewi mae staff Merton Place, ein cartref gofal ym Mae Colwyn, yn helpu eu holl breswylwyr i fwynhau blas ar falchder cenedlaethol. “Roedd pryd tri chwrs hefo Haggis a chwaraewr bagbîb ar noson Burns, a blas ar Gymru ar Ddydd Gŵyl Dewi,” dywedodd Val Smith, Cydlynydd Gweithgareddau. Yn y llun uchod o’r chwith i’r dde mae: y preswylwyr Iris Grube, a Harry a May Whittingham ar Ddydd Gŵyl Dewi a phreswylwraig Albanaidd Merton Place, Margaret Quillam gyda’r pibydd Richard Griffiths yn ystod y dathliadau Noson Burns.

Yn y llun gwelir disgyblion blwyddyn saith Ysgol Rydal Penrhos ym Mae Colwyn, gyda’r ‘Llyfrynnau Atgofion’ wedi eu cwblhau a gyflwynwyd ganddynt i breswylwyr Merton Place yn ystod mis Mawrth, yn dilyn ymweliadau i sgwrsio gyda phreswylwyr a gwrando ar eu storïau.

With Welsh cakes on the menu for St David’s Day, staff at Merton Place, our care home in Colwyn Bay, are helping all residents to enjoy a flavour of national pride. “We had a three-course meal with Haggis and a bagpipe player for Burns night, and a flavour of Wales on St David’s Day, ” said Val Smith, Activities Coordinator. Pictured above, from left to right are: residents Iris Grube, and Harry and May Whittingham on St David’s Day and Merton Place’s Scottish resident Margaret Quillam with piper Richard Griffiths on the Burns Night celebration.

Year seven pupils from Rydal Penrhos School in Colwyn Bay are pictured with the completed ‘Memory Booklets’ that they presented to residents at our Merton Place Care Home during March, following visits to chat with residents and listen to their stories.


18

Diolch i’r Tîm Bancio Cymunedol ym Manc Barclays a fu’n helpu i gefnogi ein gwaith cynhwysiant digidol trwy drefnu gweithdai Eryrod Digidol un i un yn nifer o’n cynlluniau. Chwith uchod: Rhys Scarll o Barclays gyda phreswyliwr Pentre Mawr, Anne Rothwell. Uchod ar y dde: Preswyliwr Pentre Mawr Mr Arthur Jones hefo Rheolwr Eryrod Digidol Barclays, Bridget Brittles Canol uchod: Tenantiaid Cynllun Gofal Ychwanegol Tan y Fron, Malcolm Henderson a Hilda Aigbogun gyda Banciwr Cymunedol Barclays Josh Jones Chwith: Tenantiaid Plas Telford, Ray a Pauline Jordan gyda Chynghorydd Bancio Cymunedol Eryrod Digidol Barclays, Rhys Scarll.

Cysylltwch â ni trwy’r Cyfryngau Peidiwch ag anghofio y gallwch gael y newyddion diweddaraf o bob rhan o’r Grŵp trwy ein Cyfryngau Cymdeithasol. Hoffwch ni ar Facebook trwy glicio yma www.facebook.com/PennafHGroup neu Dilynwch ni ar Twitter gyda’r ddolen hon: www.twitter.com/PennafHGroup neu os ydych yn darllen copi caled o Newyddion Pennaf yna rhowch Facebook Pennaf neu Twitter Pennaf yn Google Search ac fe

Thanks to the Community Banking Team at Barclays Bank which has helped support our digital inclusion work by hosting Digital Eagles one -to-one workshops at a number of our schemes. Top left: Rhys Scarll from Barclays with Pentre Mawr resident, Anne Rothwell. Top right: Pentre Mawr resident Mr Arthur Jones with Barclays Digital Eagles Manager Bridget Brittles Top centre: Tan y Fron Extra Care tenants Malcolm Henderson and Hilda Aigbogun with Barclays Community Banker Josh Jones Left: Plas Telford tenants Ray and Pauline Jordan with Barclays Digital Eagles Community Banking Adviser Rhys Scarll

Get connected to us via Social Media Don’t forget you can keep up-to-date with news from across the Group via our Social Media platforms. Like us on Facebook by clicking here www.facebook.com/PennafHGroup or follow us on Twitter with this link: www.twitter.com/ PennafHGroup or if you're reading a hard copy version of Pennaf News then simply put Pennaf Facebook or Pennaf Twitter into a Google Search and you’ll find us. Follow us @https://www.linkedin.com/company/ pennaf-housing-group


19 Ymunodd Dr Sarah Horrocks, Cadeirydd Cymdeithas Tai Clwyd Alyn, (chwith) ag un o breswylwyr Pentre Mawr, Ann Rothwell, (canol), a Warden Pentre Mawr Alison Pring, (ar y dde), yn seremoni Wobrwyo WCVA.

Gwaith Cynhwysiant Digidol yn ennill gwobr genedlaethol

Dr Sarah Horrocks, Chair of Clwyd Alyn, (left), joined Pentre Mawr resident, Ann Rothwell (centre), and Warden, Alison Pring (right), at the WCVA Award Ceremony.

Digital Inclusion work earns national praise

Enwyd Clwyd Alyn yn un o’r rhai agosaf at y brig yng ngwobrau ‘Trydydd Sector Cymru’, yn gynharach yn y flwyddyn mewn digwyddiad dathlu a drefnwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) i gydnabod yr holl waith yr ydym yn ei wneud yn cefnogi preswylwyr i ddysgu neu wella eu sgiliau technoleg ddigidol. “Rydym yn falch iawn o gael ein cydnabod yn y seremoni wobrwyo genedlaethol hon a hoffem ddiolch i’n hasiantaethau partner yn ogystal â staff a phreswylwyr am ymuno hefo ni ar y daith ddigidol hon,” dywedodd y Swyddog Datblygu Cymunedol, Louise Blackwell. Dywedodd Louise bod Eryrod Digidol Barclays, Ymwybyddiaeth Sgam NatWest a Chymunedau Digidol Cymru wedi cefnogi amrywiaeth eang o gynlluniau a gweithdai i breswylwyr o bob oed.

Croeso mawr ym Mhlas Bod Llwyd Ymunodd Dr Sarah Horrocks, Cadeirydd Cymdeithas Tai Clwyd Alyn, (chwith) ag un o breswylwyr Pentre Mawr, Ann Rothwell, (canol), a Warden Pentre Mawr Alison Pring, (ar y dde), yn seremoniYn garedig iawn mae teulu preswyliwr newydd yn ein Cartref Gofal, Plas Bod Llwyd yn Newbridge ger Wrecsam, wedi rhoi hamper i ddweud diolch am y croeso cynnes a roddwyd iddyn nhw a’r preswyliwr. O’r chwith i’r dde mae: Sharon Buffey, Uwch Ymarferwraig Gofal, Tracey Griffiths, Ymarferwraig Gofal, Kim Valentine, Gweinyddydd a Baylee Newland, Ymarferwr Gofal.

Clwyd Alyn was named as ‘Runner-up’ in the ‘Third Sector Awards Cymru’, earlier in the year at a celebration event organised by the Wales Council for Voluntary Action (WCVA) in recognition of all the work we do supporting residents learning or improving their digital technology skills. “We are delighted to be recognised at this national award ceremony and would like to thank all our partner agencies as well as staff and residents for joining us on this digital journey,” said Community Development Officer Louise Blckwell. Louise said that Barclay’s Digital Eagles, Natwest Scam Awareness and Digital Communities Wales have supported a wide range of initiatives and workshops for residents of all ages.

A great welcome at Plas Bod Llwyd The family of a new resident at our Plas Bod Llwyd Care Home, in Newbridge near Wrexham, kindly donated a hamper to say thank you for the lovely welcome they and the resident received. From left to right are: Sharon Buffey, Senior Care Practitioner, Tracey Griffiths, Care Practitioner, Kim Valentine, Administrator and Baylee Newland, Care Practitioner.


20

DEWCH I ADNABOD EICH TÎM ADNODDAU DYNOL

Elaine Gilbert - Ext 6829

MEET YOUR HUMAN RESOURCES TEAM The HR team are back in full swing as we welcomed Lisa Dodd back from maternity leave last month.

Mae’r tîm adnoddau dynol yn ôl yn llawn brwdfrydedd eto wrth i ni groesawu Lisa Dodd yn ôl o’i habsenoldeb mamolaeth y mis diwethaf. Rydym hefyd yn falch iawn o gadarnhau bod Becci Williams wedi cael swydd Cynghorydd Adnoddau Dynol ar ôl iddi gwblhau ei harholiadau CIPD (Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu) yn llwyddiannus. Dyma i chi’r diweddaraf am bwy sy’n gofalu am beth yn y Cyfarwyddwraig Adnoddau Dynol tîm... Yn gynharach eleni fe Director wnaethom groesawu Brittany Human Resources Walters i’r tîm; mae Brittany yn gweithio gyda Natasha Jones (Hughes gynt) yn ymdrin â recriwtio a’r holl waith gweinyddol adnoddau dynol. Mae Tash, a briododd yn ddiweddar, am ddiolch i bawb am eu dymuniadau da!

We are also delighted to confirm Becci Williams in the role as HR Advisor following successful completion of her CIPD (Chartered Institute for Personnel and Development) exams. Here’s an update on who looks after what in the team... Earlier this year, we welcomed Brittany Walters to the team; Brittany is working with Natasha Jones (nee Hughes) covering recruitment and all HR administration. Tash, who got married recently, wants to thank everyone for their good wishes!

Lisa Martland - Ext 6847

Lisa Ramage - Ext 6849 Cynghorydd Dysgu a Datblygu / Learning & Development Adviser

Cynghorydd Adnoddau Dynol - Cartrefi Gofal Human Resources Adviser - Care Homes

Lisa Dodd Ext 6845 Cynghorydd Adnoddau Dynol - PenAlyn, Rheoli Asedau, Datblygu, Cyllid, SG, Llywodraethu, a Marchnata a Chyfathrebu

Parhad ar y dudalen nesaf

Human Resources Adviser PenAlyn, Asset Management, Development, Finance, IS, Governance and Marketing and Communication

Continued on next page


21

O’r dudalen flaenorol // from previous page Natasha Jones - Ext 6846

Brittany Walters - Ext 6848 Recriwtio a Gweinyddydd Adnoddau Dynol

Recriwtio a Gweinyddydd Adnoddau Dynol

Recruitment and Human Resources Administrator

Recruitment and Human Resources Administrator

DEWCH I ADNABOD EICH TÎM ADNODDAU DYNOL

MEET YOUR HUMAN RESOURCES TEAM

Claire Morgan - Ext 6844 Partner Busnes Adnoddau Dynol

Becci Williams Cynghorydd Adnoddau Dynol Byw â Chefnogaeth, Cynnwys ODEL, Gwasanaethau Preswylwyr, Canolfan Gyswllt, Cynlluniau Gofal Ychwanegol a Chaffi’r Hen Lys

Cychwynnodd ein cynllun Hwyluswyr Gwasanaeth Cwsmeriaid eto yn 2017 gydag amrywiaeth o wirfoddolwyr newydd o blith y preswylwyr yn ymuno â staff i edrych yn ofalus ar y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i sicrhau bod y gwasanaeth cwsmeriaid gorau posibl yn cael ei brofi gan y Preswylwyr yn gyffredinol. Mae’r Hwyluswyr Gwasanaeth Cwsmeriaid wedi ymrwymo i sicrhau bod pob perthynas rhwng staff ar draws gwahanol adrannau hefyd yn rhoi pwyslais ar gwsmeriaid. Boed eich cwsmeriaid yn fewnol neu allanol, mae’r cyfan yn ymwneud â chymryd perchenogaeth ar broblem a gwneud eich gorau i’w datrys yn brydlon. Mae’r Hwyluswyr wedi edrych ar wybodaeth o’n harolygon bodlonrwydd cwsmeriaid presennol yn ymdrin â phryderon am gyfathrebu ac edrych ar godi proffil gwasanaeth cwsmeriaid gwych ar draws y Grŵp Petai unrhyw un am ymuno â’r Tîm Hwyluswyr Cwsmeriaid dylent yn gyntaf ofyn am ganiatâd eu rheolwr llinell ac yna cysylltu ag Ed Hughes, Pennaeth Gwasanaethau Preswylwyr, neu Gareth Hughes-Roberts, Swyddog Ymlyniad Cymunedol.

Human Resources Business Partner

Ext 6874 Human Resources Adviser Supported Living, ODEL Involve, Resident Services, Contact Centre, Extra Care Schemes and The Old Court House Café

Our Customer Service Ambassadors initiative started off again in 2017 with a range of new resident volunteers joining staff to look closely at the services we provide to ensure the best possible customer service is experienced by our wider resident population. The Customer Service Ambassadors are committed to making sure that all relationships between staff across different departments is also customer focused. Whether your customers are internal or external, it’s all about taking ownership of a problem and doing your best to resolve it in a timely fashion. The Ambassadors have looked into information from our current customer satisfaction surveys addressing concerns about communication and looking at raising the profile of great customer service across the Group If anyone would like to join the Customer Ambassadors Team they should first ask the permission of their line manager and then contact Ed Hughes, Head of Resident Services, or Gareth Hughes-Roberts, Community Involvement Officer.


22 Chwith: Dawnswyr Llinell Ellesmere gyda’r preswylwyr Annie Harper, Richard Edwards a Margery Lambert Isod: Rita Evans a Nan Roberts (cefndir) gyda ‘Spike’ y dylluan wen

Left: Ellesmere Line-dancers with residents Annie Harper, Richard Edwards and Margery Lambert Below: Rita Evans and Nan Roberts (background) with ‘Spike’ the barn owl

Newyddion Llys y Waun Mwynhaodd preswylwyr Llys y Waun ymweliadau gan ddawnswyr llinell Ellesmere (uchod) a Chanolfan Adar Ysglyfaethus Stockley (canol). Dros gyfnod y Pasg Fe wnaeth Dawnswyr Llinell Ellesmere hefyd ddod â basgedi yn llawn o wyau siocled i’r preswylwyr. Daeth preswyliwr hynaf y cartref gofal, Rita Evans, 106 oed, i’r digwyddiadau ac roedd wrth ei bodd yn dod i adnabod Spike y dylluan wen (yn y llun canol). Cymerodd Llys y Waun hefyd ran yn y Diwrnod Agored Cartrefi Gofal Cenedlaethol sy’n ddigwyddiad blynyddol yn dathlu gwaith cartrefi gofal a’u cysylltiad â’r gymuned ehangach. Rhoddwyd adloniant gan John Kyffin a thema’r diwrnod oedd dathlu pen-blwydd y Frenhines yn 92 mlwydd oed “Rydym yn gwerthfawrogi’r holl gefnogaeth yr ydym yn ei chael gan y gymuned ehangach ac roedd yn hyfryd croesawu pobl i ddod a chael paned hefo ni,” dywedodd Mandi Southern, Cydlynydd Gweithgareddau yn Llys y Waun a fu’n helpu i drefnu’r digwyddiad. Ychwanegodd y Rheolwraig Cartref Nyrsio Lisa Johnson: “Dros y 25 mlynedd diwethaf mae pobl o bob oed o’r Waun ac o ardal Wrecsam yn ehangach wedi rhoi cefnogaeth anhygoel i’n preswylwyr a hoffem ddiolch iddyn nhw yn arbennig am bopeth y maen nhw’n parhau i’w wneud fel rhan o gymuned fywiog sy’n gefnogol i ddementia.”

Chirk Court News Chirk Court residents enjoyed visits from the Ellesmere Line-dancers (top) and the Stockley Birds of Prey Centre (centre). Over the Easter period The Ellesmere Linedancers also brought along baskets full of chocolate eggs for the residents. The care home’s most senior resident, Rita Evans, aged 106 enjoys attending all the events and was delighted to make friends with Spike the barn owl (pictured centre). Chirk Court also took part in the National Care Homes Open Day Event which is an annual UK-wide event celebrating the great work of care homes and their links with the wider community. Entertainment was provided by John Kyffin and the theme of the day was a celebration of the Queen’s 92nd birthday “We really appreciate all the support we have from the wider community and it was lovely to welcome people to come in and share a cuppa with us,” said Mandi Southern, Activities Coordinator at Chick Court who helped arrange the event. Care Home Manager Lisa Johnson added: “Over the last 25 years people of all ages from Chirk and from the wider Wrexham area have been a tremendous support to our residents and we’d like to thank them especially for all that they continue to do in being part of a vibrant dementiafriendly community.”


23

Starters...Leavers...Promotions

Dechrau...Gadael...Dyrchafiad

DECHREUWYR - Helo a chroeso i’r staff

newydd sydd wedi ymuno â ni rhwng Chwefror a Mai gan gynnwys:

STARTERS - Hello and welcome to new staff joining us between February and Mai including: Jack Jones Davies – Glanhawr / Cleaner; Jordan Arnold – Saer / Joiner; David Pearson a Kristian Sly – Gweithredwyr Cyffredinol / General Operatives; Rebecca Bathers – Uwch Ymarferwraig Gofal Dydd / Senior Day Care Practitioner; Sarah Hughes, Tea Macro, Linda Valentine, Amy Edwards, Baylee Newland & Irene Jacob – Ymarferwyr Gofal / Care Practitioners; Shannon Kelly – Derbynnydd / Receptionist; Grace Gelezinis, Corrin Jones, Vincent Murtagh, Kay Harrison, Jessamine Rayner & Alisha Parr - Gweithwyr Prosiect / Project Workers; Thomas Parry – Swyddog Incwm / Income Officer; Tracy Bardsley – Gweinyddwraig Prydlesu a Gwerthu / Leasehold and Sales Administrator; Gareth Edwards – Swyddog Hawliau Lles a Chyngor Ariannol / Welfare Rights & Money Advice Officer; Alix Grundy – Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid / Customer Services Advisor; Ellie Jones – Prentis Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid / Customer Service Advisor Apprentice; Clare Budden – Prif Weithredwraig y Grŵp / Group Chief Executive; Suraya Roberts – Swyddog Cyllid / Finance Officer; Brittany Walters – Gweinyddwraig Adnoddau Dynol / HR Administrator; Clare BarnesKandeh, Amber Egan a Devon Jones – Ymarferwyr Gofal Rhyddhau / Relief Care Practitioners; Zoe Davenport-Ball, James Hughes-Roberts, Lindsey Jones a Jade Neal – Gweithwyr Prosiect Rhyddhau / Relief Project Workers

YN GADAEL - Ffarwel a phob lwc i’r rhai a adawodd y Grŵp rhwng Chwefror a Mai gan gynnwys:

LEAVERS - Goodbye and good luck to

those who left the Group between February and May including: Brian Davies, Kayleigh Ayrton, Lydia Rees a Jamie Graham – Gweithwyr Prosiect Rhyddhau / Relief Project Workers; Sheryl Meakin - Rheolwraig Gweinyddu / Administration Manager; Vivianne Davis Cogydd / Cook; Gary McGunigle - Tasgmon / Handyperson; Robert Arrowsmith – Cyfarwyddwr Prosiect / Project Director; David Simmonds - Staff Preswyl / Residential Staff; Alison Hughes a Maureen Roberts - Domestig / Domestics; Debra Sambrook - Gweinyddwraig / Administrator; Elina Augstkaliete a Paula Wilding - Ymarferwyr Gofal / Care Practitioners; Tanith Bowling - Uwch Ymarferwraig Gofal Dydd / Senior Day Care Practitioner; Kyra Leavers - Gweithwraig Prosiect / Project Worker; Paul Thorpe - Gweithiwr Allestyn / Outreach Worker; Joshua Lloyd Saer/Joiner; Hayden Jones - Gweinyddwr Prydlesu a Gwerthu / Leasehold and Sales Administrator; Christopher Bailey - Swyddog Hawliau Lles a Chyngor Ariannol/ Welfare Rights and Money Advice Officer; Melissa O'Gorman - Ymarferwraig Gofal Rhyddhau / Relief Care Practitioner; Lyn Patel Pennaeth Gwasanaethau Masnachol Preswylwyr / Head of Commercial Resident Services; Tracey Evans- Cynorthwyydd Arlwyo Gofal Ychwanegol / Extra Care Catering Assistant; Lorraine Taylor Swyddog Datblygu Prosiectau/ Project Development Officer; Graham Worthington; - Prif Weithredwr y Grŵp/ Group Chief Executive; Laura Hall; - Gweithwraig Cefnogi Lloches/ Refuge Support Worker.

Pen-blwydd hapus yn 98 Mrs Edwards! Cyflwynwyd tusw o flodau i Mrs Eurwen Edwards OBE, Llywydd Anrhydeddus Pennaf gan Dr Sarah Horrocks, Cadeirydd Cymdeithas Tai Clwyd Alyn, ar ran y Grŵp, i ddathlu ei phen-blwydd yn 98 ym mis Chwefror. Dywedodd Mrs Edwards, sy’n un o aelodau cyntaf Clwyd Alyn, ei bod wrth ei bodd ac yn falch iawn o bopeth y mae’r Grŵp wedi ei gyflawni dros y blynyddoedd.

Happy 98th birthday Mrs Edwards! Mrs Eurwen Edwards OBE, Hon. President of Pennaf, was presented with a bouquet of flowers by Dr Sarah Horrocks, Chair of Clwyd Alyn, on behalf of the Group, to celebrate her 98th birthday in February. Mrs Edwards, who is a founder member of Clwyd Alyn, said she was delighted and very proud of all that the Group had achieved over the years.


JCC Reps

Cynrychiolwyr y Cydbwyllgor Mae’r Cydbwyllgor Ymgynghorol, neu JCC yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn (ym Mehefin a Rhagfyr), ac mae’n gyfrifol am gyfathrebu ac ymgynghori rhwng Staff a’r Grŵp a’r Byrddau rheoli perthnasol ar bob mater sy’n ymwneud â Threfniadau Tâl, Amodau Contractaidd a Buddion i Weithwyr, iechyd, Diogelwch, Lles a pholisïau cysylltiedig gan wneud argymhellion i Fyrddau Rheoli’r Grŵp fel y bydd yn briodol.

Janice Peterson

Jonathan Williams

Rebecca Halton

Lorraine Orger

Dawn Grant

Ashley Reade

Cysylltwch â’ch cynrychiolydd JCC am ragor o wybodaeth: Jonathan Williams, Swyddog Cyllid, Cynrychiolydd y Staff yn y Brif Swyddfa Lorraine Orger, Arweinydd Tîm, Cynrychiolydd y Staff yn y Brif Swyddfa David Nice – Gweithiwr Prosiect, Cynrychiolydd staff Byw â Chefnogaeth, Cynlluniau Cysgodol, Gofal Ychwanegol a Chartrefi Gofal Dawn Grant Cydlynydd Byw â Chefnogaeth, Cynrychiolydd staff Byw â Chefnogaeth, Cynlluniau Cysgodol, Gofal Ychwanegol a Chartrefi Gofal Janice Peterson, Swyddog Hawliau Lles a Chyngor Ariannol, Cynrychiolydd staff sy’n gweithio o gartref Rebecca Halton, Swyddog Tai Generig, Cynrychiolydd staff sy’n gweithio o gartref Ashely Reade, Uwch Ymarferwr Gofal, Cynrychiolydd staff Byw â Chefnogaeth, Cynlluniau Cysgodol, Gofal Ychwanegol a Chartrefi Gofal Karen Ensall, Gweithwraig Prosiect ac Ymarferwr Gofal Rhyddhau, Cynrychiolydd staff Byw â Chefnogaeth, Cynlluniau Cysgodol, Gofal Ychwanegol a Chartrefi Gofal

appropriate.

The Joint Consultative Committee, or JCC, meet twice a year (in June and December), and has responsibility for communication and consultation between staff of the Group and the respective Boards of Management on all issues relating to pay arrangements, contractual terms and employee benefits, health, safety, wellbeing and related policies, making recommendations to the Group Boards of Management, as

Contact your JCC representative for further information: Jonathan Williams, Finance Officer, Representative for staff at Head Office Lorraine Orger, Team Leader, Representative for staff at Head Office Dawn Grant, Supported Living Co-ordinator, Representative for staff in Supported Living, Sheltered Schemes, Extra Care and Care Homes Janice Peterson, Welfare Rights and Money Advice Officer, Representative for Home-Start based staff Rebecca Halton, Generic Housing Officer, Representative for Home-Start based staff Ashely Reade, Senior Care Practitioner, Representative for staff in Supported Living, Sheltered Schemes, Extra Care and Care Homes Karen Ensall, Project Worker and Relief Care Practitioner, Representative for staff in Supported Living, Sheltered Schemes, Extra Care and Care Homes

Cynrychiolwyr Fforwm Ymgynghorol Staff Mae gan PenAlyn ei Fforwm Ymgynghorol Staff ei hun sy’n cyfarfod yn gyson gyda’r Bwrdd Rheoli i drafod materion sy’n ymwneud â lles y staff a Will Evans pholisïau sy’n effeithio ar weithwyr. Gwelir y cynrychiolwyr ar y chwith gallwch ddod o hyd i’w manylion cyswllt ar y rhestr cysylltiadau ar Oracle ac mae mwy o fanylion yn Adrannau 16 ac 17 o’r Llawlyfr Staff y gellir eu canfod yn Adran Llyfrgell Staff Oracle.

24

SCF Reps

Tom Bishop

Gareth Jones

PenAlyn has its own Staff Consultation Forum (SCF) which meets regularly with the Board of Management to discuss matters relating to staff welfare and policies affecting employees. Representatives are pictured left - you can find their contact details on the contact list of the Oracle and further details are included in Sections 16 and 17 of the Staff Handbook which can be found on the Staff Library section of the Oracle.


Gwneud ffrindiau ym Mhentre Mawr Mae myfyrwyr o Ysgol Emrys ap Iwan yn Abergele wedi bod yn helpu preswylwyr ym Mhentre Mawr, ein cynllun tai cysgodol i bobl hŷn yn y dref, i gynyddu eu sgiliau technoleg ddigidol. Trefnwyd yr ymweliad gan Mrs Diane Green, Tiwtor Iechyd a Gofal yn yr ysgol a dywedodd Warden y Cynllun Alison Pring, yn y llun yn y canol, nid yn unig bod y preswylwyr wedi dysgu sgiliau technoleg gwych ond roedden nhw hefyd wedi dod i adnabod ffrindiau newydd.

Sesiynau celf yn helpu i gynyddu hyder Mae tenantiaid o’n cynlluniau byw â chefnogaeth yn Sir y Fflint, wedi bod yn gweithio gyda thenantiaid eraill i Clwyd Alyn ar waith celf ar gyfer murlun y maent yn bwriadu ei gyflwyno i Paul Seymour, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Preswylwyr, i sionci waliau ei swyddfa. (Mae Paul yn y llun uchod ar y chwith i’r peintiad gyda staff a phreswylwyr a gymerodd ran yn y gweithdai) Trefnwyd y sesiynau celf gan Jo Lloyd, Swyddog Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth Cynnwys ODEL yng Nghaffi a Chanolfan Dreftadaeth yr Hen Lys yn y Fflint. Dywedodd y Gweithiwr Prosiect Chris Ashworth bod tenantiaid y Cei, Richard Allum a Jodie Jones, yn teimlo bod y sesiynau celf wythnosol wedi bod yn brofiad positif, therapiwtig a roddodd gyfle iddynt feithrin hunanhyder a hyder gan ganfod ffyrdd creadigol o archwilio ac ymdopi â rhai o broblemau

25

Making friends at Pentre Mawr Students from Ysgol Emrys ap Iwan High School in Abergele have been helping residents at Pentre Mawr, our sheltered housing scheme for older people in the town, build in their technology skills . The visit was organised by Mrs Diane Green, Health and Care Tutor at the school and Scheme Warden Alison Pring, pictured centre, said that not only had the residents picked up some great technology tips but they had also made some lovely new friends.

Art sessions help build confidence Tenants from our supported living schemes in Flintshire, have been working with other Clwyd Alyn tenants on artwork for a mural they plan to present to Paul Seymour, Corporate Director Resident Services, to brighten up the walls of his office. (Paul is pictured above on the left of the painting with staff and residents ovolved in the art workshops)/ The art sessions were organised by Jo Lloyd, Service User Involvement Officer with ODEL Involve at the Old Court House Café and Community Heritage Hub in Flint. Project worker Chris Ashworth said that Quay tenants, Richard Allum and Jodie Jones, felt the weekly art sessions had been a really positive, therapeutic experience where they were able to gain self-esteem and confidence while finding creative ways to explore and cope with some of life’s issues.


26

Cliciwch yma neu ewch i Adran Newyddion ein gwefan i gael gwybod rhagor am y gweithgareddau cymunedol a drefnwyd gan Gymdeithas Preswylwyr Llys Ednyfed ym Mochdre, ger Bae Colwyn, diolch i gefnogaeth codi arian wych gan eu siop One Stop leol. Mae’n wych gweld ein preswylwyr yn cysylltu ag eraill yn y gymuned leol i ddarparu digwyddiadau a gweithgareddau i bawb.

Click here or see the News Section of our website to find about more about the community activities organised by the Llys Ednyfed Residents’ Association in Mochdre, near Colwyn Bay, thanks to brilliant funding support from their local One Stop store. It’s great to see our residents linking up with others in the local community to provide events and activities for all.

Da iawn i gleientiaid ein lloches nos Tŷ Nos yn Wrecsam (gan gynnwys Stuart Moran, yn y llun) am drefnu i gasglu sbwriel i gadw’r ardal o gwmpas y lloches yn daclus.

Well done to clients at our Tŷ Nos night shelter in Wrexham (including Stuart Moran, pictured) for organising litter-picks to keep the area around the hostel tidy. Da iawn i’n Tîm Cynnwys ODEL yng Nghaffi’r Hen Lys yn y Fflint am drefnu sesiwn cyngor ar ynni ym mis Mawrth. Cyflwynwyd y gweithdy gan Jo Woodward o Groundwork Gogledd Cymru fel rhan o’u ‘Rhaglen Ymwybyddiaeth Ynni Lleol’ (LEAP). Yn y llun gwelir Jo gyda Vicky Evans a Stuart Hughes o Cynnwys ODEL a rhai o’r rhai a ddaeth i’r sesiwn.

Well done to our ODEL Involve Team based at the Old Court House Café in Flint for organising an energy advice session in March. The workshop was delivered by Jo Woodward from Groundwork North Wales as part of their ‘Local Energy Awareness Programme’ (LEAP.) Jo is pictured with Vicky Evans and Stuart Hughes from ODEL Involve together with a few of those who attended


Cornel y Diolchiadau! Da iawn i Mrs Barbara Lewis, tenant yng nghynllun gofal ychwanegol Hafan Gwydir yn Llanrwst a gododd £115 at Gyfeillion Ysbyty Abergele trwy werthu cwningod wedi eu gwau a wnaeth ac a werthodd yn y cynllun yn ddiweddar.

Cheers Corner!

27

Well done to Mrs Barbara Lewis, a tenant at our Hafan Gwydir extra care scheme in Llanrwst who raised £115 for the Abergele Hospital League of Friends from the sale of knitted rabbits that she made and sold at the scheme recently.

Adborth positif i staff

Positive feedback for staff

Da iawn i’n holl staff rhagorol ar draws y Grŵp sydd wedi sbarduno cwsmeriaid i gysylltu â ni a’n llongyfarch ar wasanaeth da. Nid yn unig mae’r Gweinyddydd Cwynion a Phwyllgorau, Carol Woodcok, yn monitro ac ymchwilio i feysydd lle mae ein cwsmeriaid yn anfodlon, mae hefyd yn cofnodi’r adborth cadarnhaol yr ydym yn ei dderbyn trwy’r flwyddyn hefyd. Rhwng Ebrill 2017 a diwedd Mawrth 2018, cofrestrwyd 213 o adroddiadau cadarnhaol yn diolch i staff am y gwasanaeth a roddwyd, yn fewnol ac allanol. Mae’n debyg hefyd bod llawer mwy o negeseuon, cardiau ac ati, sy’n dod trwy ein cynlluniau byw â chefnogaeth a chartrefi gofal nad ydyn nhw wedi eu cofnodi yn y system. Os ydych chi’n gweithio mewn maes sy’n derbyn adborth gan gwsmeriaid neu gydweithwyr, naill ai yn negyddol neu gadarnhaol, peidiwch ag anghofio rhoi gwybod i Carol ac, os byddwch yn anfon e-bost at unigolyn neu dîm i ddiolch iddyn nhw am eu help, copïwch Carol yn yr e-bost hefyd. Dyma rai sylwadau y mae cwsmeriaid wedi eu dweud amdanom yn ystod y 12 mis diwethaf...

Well done to all our excellent staff across the Group who have prompted customers to get in contact and congratulate us on good service. Complaints and Committee Administrator, Carol Woodcock, doesn’t only monitor and help investigate areas where our customers are dissatisfied, she also logs all the great positive feedback we receive throughout the year. From April 2017 to the end of March 2018, 213 positive reports have been registered thanking staff for the service given, both internally and externally. It’s also likely that there are many more messages, cards etc. that come in to our supported living schemes and care homes that haven’t been logged into the system. If you’re working in an area which receives feedback from customers or colleagues, either negative or positive, don’t forget to let Carol know and, if you’re emailing an individual or team to thank them for their help, copy Carol in on the email too. Here are a couple of the comments that customers have said about us during the last 12 months…

‘Llawer o ddiolch i’r Tîm Gwasanaethau Technegol, am alluogi gwaith addasu yn ein cartref oherwydd anabledd. Gwnaeth yr addasiadau gymaint o wahaniaeth ac roedd y gwasanaeth a’r proffesiynoldeb yn ddi-ail.’ Tenantiaid o Landudno

‘Many thanks to the Technical Services Team, for enabling disabled adaptation works in our home. The adaptations have made such a difference and the service and professionalism was second to none.’ - Tenants from Llandudno

‘Nid wyf erioed wedi cyfarfod grŵp o bobl mwy cwrtais na Thîm Adnewyddu a Gynlluniwyd Pen Alyn yn gweithio ar fy nghegin a’m hystafell ymolchi newydd... Roedden nhw’n barod i fynd y filltir ychwanegol a sicrhau bod popeth yn cael ei wneud i safon uchel’. - Tenant o’r Fflint

‘I have never net a more helpful, courteous group of people as the PenAlyn Planned Refurbishment Team working on my new kitchen and bathroom...They were ready to go the extra mile and made sure everything was done to a high standard’. - Tenant from Flint

Adborth Gwych i’n Staff Anhygoel

Great feedback for our superb staff

Anfonwch unrhyw adborth gan gwsmeriaid ymlaen at Carol Woodcock, Gweinyddydd Cwynion, a pheidiwch ag anghofio cynnwys y Tîm Cyfathrebu a Marchnata os byddwch wedi cael sylwadau cadarnhaol y byddech yn hoffi i ni eu rhannu gyda’ch cydweithwyr. Neu os hoffech chi roi diolch arbennig i gydweithiwr sydd wedi eich helpu pam na wnewch chi roi gwybod i ni ac fe wnawn ni sôn amdano ef neu hi yn y rhifyn nesaf o Newyddion Pennaf.

Please forward any customer feedback to Carol Woodcock, Complaints Administrator, and don’t forget to copy in the Communications and Marketing Team if you’ve had positive comments that you’d like us to share with your colleagues. Or if you’d just like to say a special thanks to a colleague who has helped you out then why not let us know and we’ll give the person a mention in the next available issue of Pennaf News.


Agor Drysau - Gwella Bywydau

Egwyddor Craidd

Opening Doors – Enhancing Lives

/

Core Principles

Mae ein pum Egwyddor Craidd yn parhau yn sylfaen I’n holl weithgareddau, gan ymrwyddau ein staf ac Aelodau’r Bwrdd I gyflawni eu dyletswyddau o fewn y fframwaith hwn. Y rhain yw:

Our five Core Principles continue to underpin all our operations, committing our staff and Board Members to undertake their duties within this framework. These are:

Unplygrwydd – Gonestrwydd ac ymddiriedaeth ym mhopeth a wnawn

Integrity – Honesty and trust in all that we do Care – Looking after yourself, others and communities Accountable – Taking responsibility for all our actions Respect – Respecting yourself and others Equality – Accepting differences and treating everyone fairly

Gofal – Edrych ar eich ôl eich hun, eraill a chymunedau Atebol – Cymryd cyfrifoldeb am ein gweithredoedd Parch – Parchu eich hun ac eraill

Cydraddoldeb – Derbyn gwahaniaethau a thrin pawb yn deg

Cysylltu â Ni

/

Clare Budden Prif Weithredwr y Grŵp, Grŵp Tai Pennaf 72 Ffordd William Morgan, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 OJD

Contact Us Clare Budden, Group Chief Executive, Pennaf Housing Group 72 Ffordd William Morgan, St Asaph Business Park, St Asaph, Denbighshire, LL17 OJD

Ffôn / Telephone: 01745 538300 E-bost / Email: enquiries@pennaf.co.uk www.pennaf.co.uk Hoffwch ni / Like us @

Dilynwch ni / Follow us @

www.facebook.com/PennafHGroup

www.twitter.com/PennafHGroup

Dilynwch ni / Follow us @ https://www.linkedin.com/company/pennaf-housing-group

Mae Clwyd Alyn a Tŷ Glas yn Gymdeithasau Cofrestredig elusennol Clwyd Alyn and Tŷ Glas are charitable Registered Societies

Profile for Judith Gavin

Pennaf news summer 2018  

Quarterly staff news letter for employees and Board Members of the Pennaf Housing Group, which includes Clwyd Alyn Housing Association, base...

Pennaf news summer 2018  

Quarterly staff news letter for employees and Board Members of the Pennaf Housing Group, which includes Clwyd Alyn Housing Association, base...

Profile for jgavin
Advertisement