Page 1

ANEXO ENCALADO ABONADO DE FONDO ABONADO DE MANTENEMENTO

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. CÁLCULO DA DENSIDADE APARENTE E PESO DO CHAN 3. ENCALADO


4. ABONADO MINERAL DE CORRECCIÓN 5. ABONADO MINERAL DE MANTENEMENTO 6. PRESUPOSTO ABONADO

1. INTRODUCCIÓN Neste apartado realizase unha análise do solo que nos indica a situación actual do mesmo e permítenos facer unha planificación das actuacións a ter en


conta para obter un solo con características óptimas según as necesidades do noso cultivo.

Unha análise do solo arroxa os seguintes resultados: Datos da parcela

Deberiamos corrixir a elevada acidez facendo un encalado e as deficiencias de P e K abonando. O resto dos niveis podémolos considerar DETERMINACIÓNS REALIZADAS PH en AUGA a 20ºC, extr.1:2,5 CONDUTIVIDADE ELECTRICA ext 1:5 CARBONO ORGÁNICO (Walkley-Black)/MS a 105ºC NITRÓXENO (Organ.+Amoniac) (Kjeldahl)/MS a 105ºC FÓSFORO (P) (Olsen) /MS a 105ºC MATERIA ORGÁNICA (Walkley-Black)/MS a 105ºC POTASIO ( ext. Ac. Amon. 1 N pH 7 /MS a 105ºC) POTASIO ( ext. Ac. Amon. 1 N pH 7 /MS a 105ºC) CALCIO ( ext. Ac. Amon. 1 N pH 7 /MS a 105ºC) MAGNESIO ( ext. Ac. Amon. 1 N pH 7 /MS a 105ºC) SODIO ( ext. Ac. Amon. 1 N pH 7 /MS a 105ºC) ACIDEZ DE CAMBIO ext. KCl 1 M /MS a 105ºC CAPACIDADE DE CAMBIO EFECTIVA /MS a 105ºC SATURACION POR ACIDEZ RELACION C/N DENSIDADE APARENTE CLASIFICACION TEXTURAL

UNIDADES dS/m a 25ºC g/Kg g/Kg mg/Kg (ppm) g/Kg mg/Kg cmol(+)/Kg meq/100g cmol(+)/Kg cmol(+)/Kg cmol(+)/Kg cmol(+)/Kg g/100g T/m3 USDA

RESULTADOS 5,5 0.034 44.2 4.02 16 7,35 % 140 0.36 9 2.27 1.15 2.5 6.98 35.81 10.99 1.35 FRANCA

adecuados e adaptados ás distintas especies que pretendemos implantar.

2. CALCULO DA DENSIDADE APARENTE E DO PESO DO CHAN.

A densidade da terra calculouse mediante unha mostra recollida con un tubo oco de 8 cm de diámetro e 25 cm de longo, que se espetou no chan, deixándose secar nunha estufa a 105ºC ata valores constantes de peso o que indicaba o estado anhidro da mesma. O peso final da mostra de terra foi de 1.696 g e o volume ocupado 1.256 cm 3. Dando unha densidade aparente de 1.35 Tm/m3.


Da =densidade aparente (Tm/m3) M = masa (g) V = volumen (cm3) h= altura do tubo(cm) r =radio do tubo (cm) V=π x r2 x h Da = M / V PESO DO SOLO A profundidade do solo é de 0,40m Volume = Superficie x altura V = 1 m2 x 0,40 m = 0,40 m3 P=Profundidade(m) x Densidade aparente(Tm/m 3) x Superficie(m2) P= 0,4 x 1,35 x 10917= 5895 Tm

3. ENCALADO Datos de partida e obxectivos finais: Pártese dun solo moi ácido posto que ten un pH 5,5. Como a maioría das plantas requiren terreos lixeiramente ácidos, vaise facer unha corrección caliza para subilo pH ata 6. Esta emenda realizarase en toda a superficie, é dicir, para 10.917 m 2, de terreo. Realizadas as tomas de mostras correspondentes, hai unha profundidade media do solo duns 40 cm e densidade aparente de 1,35 Tm/m 3.


Cantidade e materiais empregados: Como material encalante aplicarase unha caliza de riqueza ó 85 %. Baseándose no denominado método da textura do solo e do pH (bibliografía: “The Fertilizer Handbook”) obtense que nun solo de textura franca, expresado en carbonato cálcico (CaCO 3) para unha capa de solo de 18 cm de profundidade: 

para pasar de pH 4,5 a 5,5 fan falta 1,8 Tm/ha de caliza fina

para pasar de pH 5,5 a 6,5 fan falta 2,3 Tm/ha de caliza fina

Polo tanto, na dita parcela: 

para pasar de pH 5,5 a 6 fan falta 1,15 Tm/ha de caliza fina pura para unha profundidade de 18 cm.

Para a profundidade de 40 cm precisaremos 2,55 Tm/Ha

Para a nosa parcela (1,0917 Ha) e 40 cm de profundidade media do solo farán falta 2,78 Tm de caliza fina

Como se vai a aplicar caliza (carbonato cálcico = CaCO 3) ó 85 %, serían necesarias 3,27 Tm para subir o pH 0,5 unidades na susodita parcela.

CALCULOS Para elevar pH 1 ud-----------2,3 Tm/Ha 0,5 ud-----------X

X= 1,15 Tm/Ha

Para 18 cm---------------1,15 Tm/Ha 40 cm---------------X

X=2,55 Tm/Ha

Si para 1 Ha---------------2,55 Tm/Ha Na parcela-----------------X

X=2,78 T


En 100 Kg-----------------85 Kg son puros X----------------------2,78 Kg

X= 3,27 T

4. ABONADO MINERAL DE CORRECCIÓN Datos de partida e obxectivos finais: Existen deficiencias de fósforo e potasio, pero non de outros elementos como nitróxeno ou magnesio. Neste caso calcularanse as necesidades de fertilizantes para a superficie na que se vai implantar o cultivo. Partindo dun solo franco, cun contido en arxila 10-30% , de superficie 10.917 m2, (peso do solo = 5895 T). Pártese de: 

Fósforo asimilable (Olsen): 16 ppm

Potasio asimilable: 140 ppm

Precísase: 

Fósforo asimilable (Olsen): 20 ppm

Potasio asimilable: 175 ppm

Débese aplicar: 

Fósforo asimilable (Olsen): 4 ppm

Potasio asimilable: 35 ppm

Cantidade e materiais empregados: As cantidades a aplicar nesta parcela serían: FOSFORO Coeficiente de corrección do FOSFORO=1,4 Factor de conversión=2,29-------------- 2,29x4=9,16 ppm de P 2O5 1kg de solo------------0,00916 g 5895000 Kg---------- X X=53998 gr de P2O5 = 53,998 Kg de P2O5


Aplicamos o factor de corrección: 53,998 x 1,4= 75,597 Kg de P 2O5 Aplicase Superfosfato simple 18%: 100 Kg de Superfosfato---------- 18 Kg de P2O5 X ----------------------------------------75,597 Kg P2O5 X=419,98 Kg de Superfosfato simple. Aproximadamente 420 Kg

POTASIO Coeficiente de corrección do POTASIO=1,1 Factor de conversión=1,205 ------------1,205x35=42,175 ppm de K 2O 1kg de solo------------0,042175 g 5895000 Kg---------- X X=248621 gramos de K2O = 248,621 Kg de K2O Aplicamos o factor de corrección: 248,621 x 1,1= 273,483 Kg de K 2O Aplicase Sulfato potásico 50% 100 Kg de Sulfato potásico---------- 50 Kg de K 2O X --------------------------------------------273,483 Kg K2O X= 546,966 Kg de Sulfato potásico 50%. Aproximadamente 547 Kg Si se calcula o coeficiente de corrección da dose de fósforo en función da fertilidade e as características do solo (coef.= 1,4), precísase 75,597 Kg de P2O5 o que serían 419,98 Kg de Superfosfato simple 18%. Aproximadamente 420 Kg. No caso do potasio (coef.= 1.1) resultarían 273,483 Kg de K 2O o que serian 546,966Kg de Sulfato potásico 48-50%. Aproximadamente 547 Kg. No caso de non querer modificar os niveis de fósforo porque estes son normais e aceptables e querendo usar un fertilizante composto; usaríase Nitrato potásico con un total de 1679,538 Kg.


CALCULOS NITRATO POTASICO 13-0-46 (Relación de equilibrio 1-0-3,5) Coeficiente de corrección do POTASIO=1,1 Factor de conversión=1,205 ------------1,205x35=42,175 ppm de K 2O 1kg de solo------------0,042175 g 5895000 Kg---------- X X=248621 gramos de K2O = 248,621 Kg de K2O Aplicamos o factor de corrección: 248,621 x 1,1= 273,483 Kg de K 2O 100 Kg de ----------- 46Kg de K2O X -----------------------273,483 Kg K2O X= 594,528 Kg de Nitrato potásico. Aproximadamente 595 Kg

Época de aplicación e frecuencia: Farémolo abonado posteriormente ó encalado, deixando un período de tempo entre ambos suficiente para a correcta asimilación do solo. O mes de agosto sería unha boa época.

5. ABONADO MINERAL DE MANTEMENTO As plantas requiren uns determinados niveis de nutrientes, polo que é necesario aportar fertilizantes de forma continuada. Datos de partida e obxectivos finais: Neste caso vaise considerar unhas necesidades medias de abonado (N-P2O5-K2O) de 200-90-160, polo que a relación de equilibrio sería 1-0,45-0,8. Cantidade e materiais empregados:


Escollerase un abono liquido complexo neutro Fertiberia 10-6-10 (Relación de equilibrio 1-0,6-1) porque cubre mellor as necesidades do terreo sen necesidade de aplicar abonos simples. Precisaríase en total para esta superficie (10.917 m 2) 2183,4 litros de fertilizante, o que corresponde con 200 ml/m2 de abono. CALCULOS Necesidades medias de abonado (N-P2O5-K2O) de 200-90-160 Relación de equilibrio 200/200-90/200-160/200 = 1-0,45-0,8

1Ha (10.000 m2)------------200 N 10.917 m2 ------------ X

X= 218,34 N

1Ha (10.000 m2)------------90 P 10.917 m2 ------------------- X

X= 98,253 P

1Ha (10.000 m2)------------160 K 10.917 m2 ------------------- X

X= 174,672 K

ABONO: liquido complexo neutro Fertiberia 10-6-10

ou tamén coa

mesma concentración de elementos temos o Vigorhumus pellet H-80 P sólido (10-6-10). Relación de equilíbrio 10/10-6/10-10/10 = 1-0,6-1 FERTIBERIA 10-6-10 100 litros de fertilizante--------10 N X ----------------------------------- 218,34

X= 2183,4 litros

100 litros de abono---------6 P X ------------------------------- 98,253 100 litros de abono------------10 K

X= 1637,55 litros


X ---------------------------------- 174,672

X= 1746,72 litros

ABONO: Basacote 14-10-13 Relación de equilibrio 14/14-10/10-13/14 = 1-0,71-0,93 100 Kg de abono------------14 Kg de N X ------------------------------- 218,34

X=1559,57 Kg

100 Kg de abono------------10 Kg de P X ------------------------------- 98,253

X=982,53Kg

100 Kg de abono------------13 Kg de K X ------------------------------- 174,672

X=1343,63 Kg

Época de aplicación e frecuencia: No caso de usar: abono liquido complexo neutro Fertiberia 10-6-10 Neste caso faise a aplicación dos fertilizantes mediante fertirrega durante 6 meses (de febreiro ata xullo) en doses iguais (363,9 litros/mes de Fertiberia para toda a parcela), o que da unha dose de 33,33 ml/m 2mes. No caso de usar: abono Basacote de liberación lenta 14-10-13 Neste caso faise a aplicación do fertilizante de forma manual 2/3 na primavera 1039,71 Kg (95,23 g/m2) e 1/3 no outono 519,85 Kg (47,62 g/m 2). Conclusións:


ENCALADO CaCO3 (85%) ABONADO DE CORRECCION Con abonos simples Superfosfato simple 18% Sulfato potásico 48-50% Con abono composto sen modificar o Fósforo Nitrato potásico ABONADO DE MANTEMENTO (usar un só) Fertiberia 10-6-10 liquido Vigorhumus pellet H-80 P (10-6-10) sólido Basacote 14-10-13 de liberación lenta

pH 5,5 - 6 3,27 Tm

420 Kg 547 Kg 595 Kg 2183,4 litros 2183,4 Kg 1559,57 Kg

7. PRESUPOSTO ABONADO

FERTILIZANTE CaCO3 (85%) Superfosfato simple 18% Sulfato potásico 48-50%

PREZO UNITARIO 330 €/Tm 0,26 €/Kg 0,32 €/Kg

CANTIDADE

SUBTOTAL

3,27 Tm 420 Kg 547 Kg

1.079,1 € 109,2 € 175,04 €


Nitrato potásico Fertiberia 10-6-10 liquido Vigorhumus pellet H-80 P (10-6-10) sólido Basacote 14-10-13 de liberación lenta PRESUPOSTO 1

0,44 €/Kg 6 €/L

595 Kg 2183,4 litros

261,8 € 13.100,4 €

1,9 €/Kg

2183,4 Kg

4.148,46 €

7 €/Kg

1559,57 Kg

10.916,99 €

Úsanse abonos simples no abonado de fondo e o abono de mantemento máis económico.

FERTILIZANTE CaCO3 (85%) Superfosfato simple 18% Sulfato potásico 48-50% Vigorhumus pellet H-80 P (10-6-10) sólido

PREZO UNITARIO 330 €/Tm 0,26 €/Kg 0,32 €/Kg 1,9 €/Kg

CANTIDADE

SUBTOTAL

3,27 Tm 420 Kg 547 Kg

1.079,1 € 109,2 € 175,04 €

2183,4 Kg

4.148,46 €

TOTAL

5.511,8 €

PRESUPOSTO 2 Usando o abono composto no abonado de fondo e un abono de liberación lenta no abonado de mantemento. Neste caso non se eleva o nivel de fertilidade do fósforo.

FERTILIZANTE CaCO3 (85%) Nitrato potásico Basacote 14-10-13 de liberación lenta

PREZO UNITARIO 330 €/Tm 0,44 €/Kg 7 €/Kg

CANTIDADE

SUBTOTAL

3,27 Tm 595 Kg

1.079,1 € 261,8 €

1559,57 Kg

10.916,99 €

TOTAL

12.257,89 €


PRESENTACIÓN COMERCIAL

FERTILIZANTE CaCO3 (85%) Superfosfato simple 18% Sulfato potásico 48-50% Nitrato potásico Fertiberia 10-6-10 liquido Vigorhumus pellet H-80 P (10-6-10) sólido Basacote 14-10-13 de liberación lenta

CANTIDADE DE SACOS 3,27 Tm 10,5 sacos 13,7 sacos 14,9 sacos 87,3 garrafas 87,3 sacos 62,4 sacos

PRESENTACIÓN COMERCIAL 1 Tm 1 saco 40 Kg 1 saco 40 Kg 1 saco 40 Kg Garrafa 25 L 1 saco 25 Kg 1 saco 25 Kg

encalado-fondo-mantemento  

encalado-fondo-mantemento

Advertisement