Page 1

Unitat 9: Geometria

! Exercicis de repàs !

1. Escriu a quin tipus de polígon pertany cadascun dels següents tenint en compte el seu nombre de costats:

! Exemple: A= Quadrilàter (4 costats) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2. Completa la taula següent tenint en compte les figures de l’activitat 1:

! Figura A Figura B Figura C Figura D ! Nombre de costats 4

!

Figura E

Nombre d’angles

Nombre vèrtexs

! Nombre de diagonals

! ! 3. Classifica aquests triangles segons els seus costats i els seus angles:

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! JG Profes 2014

Pàgina 1


4. Pinta cada triangle del color adient segons la següent llegenda:

! ! ! !

= Equilàter

! ! ! ! ! ! ! ! !

= Isòsceles

= Escalè

5. L’Albert ha construit un triangle. Quin tipus de triangle segons els seus costats és? Jusitifica la resposta:

! ! ! ! ! ! ! !

! ! 6. Calcula els graus dels angles desconeguts de cadascun dels triangles:

! ! ! ! ! ! ! ! ! 7. Indica quin tipus de quadrilàter és cadascun dels següents:

! ! ! ! ! ! ! JG Profes 2014

Pàgina 2


8. Calcula la mesura dels angles desconeguts de cada triangle:

! ! !

9. Classifica els següents polígons en regulars i irregulars:

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9. Calcula el perímetre d’aquests polígons:

!

! ! ! JG Profes 2014

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Pàgina 3


Exercicis per profunditzar 1. Troba la superfície d’aquestes figures:

! a) ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

jnnn

c)

b)

cdcdsdcdscdcd)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2. Dibuixa un triangle de 6 cm seguint els passos indicats a continuació:

! ! ! ! ! ! ! ! ! 3. Quina distancia recorrerà el ruc després de donar 20 voltes?

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! JG Profes 2014

Pàgina 4


4. Calcula la superfície d’un trapezi de 21 cm de base major, 14 cm d’altura i 8 cm de base menor:

! ! ! ! ! ! 5. Dibuixa una circumferència de:

! a) r= 57 mm b) d= 6,8 cm

! ! ! ! ! ! ! ! 6. Escriu al lloc corresponent els següents termes relacionats amb una circumferència:

! diàmetre - centre - radi - corda - arc ! ! ! ! !

JG Profes 2014

Pàgina 5

Exercicis de geometria  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you