Page 1

Atlant Fonder • Inriktade på förvaltning med derivat • Förvaltar b.l.a Edge, en av Sveriges bästa hedgefonder de senaste fem åren • Förvaltat kapital c:a 400 Mkr


Protect

• Fond av s.k garantiprodukter • Välja rätt erbjudande • Bevakning under löptiden • Riskspridning och skattekonsekvenser • Decomposition


Vad är strukturerade produkter? • En obligation garanterar kapitalet • En option ger marknadsexponering

Kapitalgaranterad produkt

Option 10%

Obligation Opt ion

Obligation 90%


Strukturerade produkter • Fördelar

• Nackdelar

• Kapitalgaranti • Marknadsexponering • Förutsägbarhet

• Svår att utvärdera • Kreditrisk • Dålig riskspridning


Utvärdering SPAX •10,71% per år i genomsnitt 97-07 • 597 likaviktade produkter •Lägre risk än OMX samt MSCI World


Utvärdering SPAX •SPAX index, OMX och MSCI SPAX

Årsavkastning Årsvolatilitet Riskjusterad avkastning Sämsta månad Sämsta 12 månaders period

OMX

MSCI

10,71%

8,59%

7,78%

8,17%

22,23%

14,79%

1,31

0,39

0,53

-9,32%

-15,84%

-13,35%

-18,54%

-46,17%

-33,74%


Andra hands marknad • Vid emission är emittenten ensam säljare, i andra hands marknaden är emittenten ofta köpare • Genom att agera i andra hands marknaden kan Protect köpa produkter under teoretiskt värde


Andra hands marknad Marknadspris / Fair value

•

115 113 111

Kurs

109 107 Fair value

105

Kurs

103 101 99 97 95 Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Datum

Q2

Q3

Q4


Aktuella erbjudanden • Garanti 100% • Deltagandegrad 80% • Löptid 5 år

• Garanti 90% • Deltagandegrad 120% • Löptid 3 år

• Garanti 100% • Deltagandegrad 50% • Löptid 2 år

• Garanti 90% • Deltagandegrad 150% • Löptid 5 år


Aktuella erbjudanden • • • •

Garanti 100% Deltagandegrad 80% Löptid 5 år SEB

• • • •

Garanti 90% Deltagandegrad 120% Löptid 3 år Nordea

• • • •

Garanti 100% Deltagandegrad 50% Löptid 2 år SHB

• • • •

Garanti 90% Deltagandegrad 150% Löptid 5 år Barings Bank


Ökad komplexitet • Portföljobligation; ger avkastningen på den bästa korgen • Strategiobligation; underliggande är en viss handelsmetod istället för index


Att välja erbjudande – bryt ned produkter i delar • Obligation

• Option

• Enkel värdering

• Mer komplex värdering

• Vad blir över till optioner?

• Implied volatility


Urvalsprocessen Prisv채rdhet

Geografisk inriktning

Tillg책ngsslag


Aktivitet under löptiden • Vinstsäkring

Vinstsäkring 125 120 115 Pris

• Återställer kapitalgarantin

110

Produkt

105

Kapitalgaranti

100 95

• 16% nedgång ger 16% nedgång i produkten

90 Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q208 08 08 08 09 09 09 09 10 10


Aktivitet under löptiden • Förlusthantering

Förlusthantering 110 100

• Ökar hävstången

90

Produkt

80

Kapitalgaranti

70

Underliggande

60

Q1 -1 0

Q3 -0 9

-0 9 Q1

Q3 -0 8

50 Q1 -0 8

• 38% uppgång i underliggande ger 7% i produkten


Kapitalgaranti 채r inte samma sak som riskspridning! Emittenter

Riskspridning p책 emittenter minskar kreditrisken Deutsche Bank Swedbank6% 9%

SHB 20%

RBS 10%

SHB SEB Nordea UBS

SEB 18%

JP 12%

JP RBS Swedbank

UBS 10%

Nordea 15%

Deutsche Bank


Kapitalgaranti är inte samma sak som riskspridning! Underliggande

Riskspridning på underliggande tillgångar minskar marknadsrisken

Marknadsneutrala 25% Aktier 40%

Aktier Råvaror Fastigheter Valutor

Valutor 10% Fastigheter 10%

Marknadsneutrala

Råvaror 15%


Kapitalgaranti 채r inte samma sak som riskspridning! Aktiemarknader

Riskspridning p책 underliggande marknader minskar marknadsrisken

Andra 16%

Globala 25% Globala

BRIC 9%

Europa Sverige USA Asien

Asien 15%

Europa 15% USA 12%

Sverige 8%

BRIC Andra


Kapitalgaranti är inte samma sak som riskspridning! Produkttyp

Riskspridning på produkttyp Strategiobligationer 20%

Indexobligationer Portföljobligationer Portföljobligationer 20%

Indexobligationer 60%

Strategiobligationer


Skattekonsekvenser • Fonden vinstsäkrar och omplacerar utan skattekonsekvenser • I fonden går du ur vid valfri tidpunkt, i en individuell produkt senast slutdagen


Skattekonsekvenser • Exempel med 100 investerat och 7,5% årlig avkastning • Efter 20 år skiljer 49% av det ursprungliga beloppet


Skattekonsekvenser Fond kontra direktinvestering

250,00 Net value fund Direct investment

200,00

År

År 19

År 17

År 15

År 13

År 11

År 9

År 7

År 5

100,00

År 3

150,00

År 1

Nettovärde

300,00


Decomposition • Skillnad i fondens och emittentens incitament • Fonden vill köpa så billigt som möjligt, emittenten sälja så dyrt som möjligt • Om produkten är för dyr konstruerar Protect egna garantiprodukter


Decomposition •Ursprungligt erbjudande •Garanti 90% • Deltagandegrad 120% •Löptid 3 år

• Egen konstruktion • Garanti 100% • Deltagandegrad 115% • Löptid 3 år


Varför Protect?

• Strukturerade produkter ger potentiell avkastning med inbyggd trygghet • Välja rätt erbjudande – komplexa produkter • Förbättrar risk avkastningsprofilen i innehav av strukturerade produkter • Aktivitet under löptiden • Skapa egna strukturer om erbjudandet för dyrt

Protect  

Presentation of fund

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you