Baratáinknak 2018/1

Page 1

Barátainknak MENEKÜLÉS KONSTRUKTÍV HELYETT ÉLETVEZETÉS TANULHASSA2018. TAVASZ NAK


TARTALOM Köszöntő A másokért élő ember Az úr pedig, minden hivatás atyja és gondozója működik Összerakni egy mozaik darabjait Több mint iskola Konstruktív életvezetés A sport szerepe a jezsuita nevelésben A jezsutól kaptam… P. Holczinger Ferenc SJ Inigo társai A pápa imavilághálója „Kérjetek és adatik nektek”

3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22

BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVELE Felelős kiadó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, P. Vízi Elemér SJ Szerkesztők: Jacsó Annamária, Nagy Luca Olvasószerkesztés: Szigeti László Korrektúra: Jacsó Annamária, Nagy Luca, Herpai Áron Grafikai tervezés: Köllőd Márton Fotók: Bakos Studió (3.), Imregh András (6-7. oldal), Rudnyánszky Orsolya (8. oldal, 22-23. oldal), Orbán Gellért (9. oldal), Majó Márk (11. oldal), Halmai Levente (borítókép, 12. oldal), Polák Péter (15. oldal), Tóth Elek (16-17. oldal), Breuer-Lábady Lucas Tamás (18.oldal), Szelenge Judit (19. oldal), Tímár Dalma (hátlap) A címlapképen a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium egyik tanára és diákja látható. Fotó: Halmai Levente, 11. osztályos tanuló Kapcsolat: www.jezsuita.hu E-mail: friendraiser@jezsuita.hu Facebook: Jezsuiták barátai www.mixcloud.com/jezsuitak www.youtube.com/c/jezsuitak

Jelen kiadványunkat a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya által tárolt, korábban ön által postai úton vagy digitálisan megadott információk alapján juttattuk el önhöz. Adatait kizárólag a rend által kezdeményezett kommunikációra használjuk, harmadik félnek nem adjuk át. Amennyiben nem kíván a jezsuita rendtől további hírlevelet kapni, kérjük jelezze a friendraiser@jezsuita.hu címen vagy a +36 1 327 4054-es telefonszámon. Ha a jezsuiták Barátainknak című értesítőjét következő számától kezdve szeretné digitálisan fogadni, kérjük, küldje el kérését a friendraiser@jezsuita.hu címre. A digitális formátum igénylésével segít csökkenteni postai költségeinket. Köszönjük!

ADOMÁNYAIKAT A MINDENKORI JEZSUITA MUNKÁKRA BÁRMIKOR KÖSZÖNETTEL FOGADJUK A „JTA BARÁTAINK” ELNEVEZÉSŰ

ALAPÍTVÁNYI BANKSZÁMLÁRA:

11100104-18064333-12000007 (CIB BANK ZRT.) VEGYEN RÉSZT A MAGYARORSZÁGI JEZSUITA MISSZIÓBAN! Több lehetőség áll rendelkezésére, hogy támogatásával részese legyen a jezsuita missziónak Magyarországon. A választás az öné, annak alapján, hogyan kíván segíteni, illetve milyen lehetőség áll rendelkezésére. Az állandó források meghatározók anyagi stabilitásunk szempontjából. Évenként tervezhető alapot tudnak biztosítani tehetséges diákjaink ösztöndíjazásához, szociális támogatásokhoz, valamint tanárok tudományos tevékenységeihez. ESETI ÁTUTALÁS (WIRE TRANSFER) EURÓPÁBÓL A magyar jezsuita munkák támogatására – elektronikus banki utalással, az alábbi adatok felhasználásával, magyarországi bankszámlánkra indított átutalással – köszönettel fogadunk adományokat: • Bank neve: CIB Bank Zrt. • BIC (Swift Code): CIBHHUHB • Bank címe: 1027 BUDAPEST, MEDVE U. 4–14. • Bankszámla neve: JTA Barátaink (Society of Jesus Foundation) • IBAN (nemzetközi bankszámlaszám): HU25 11100104-1806433312000007 ESETI ADOMÁNYOZÁS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL ÉS KANADÁBÓL A magyar rendtartomány számára csekken vagy utalvánnyal (donation by check/money order) küldhetnek adományt az alábbiak szerint, a „Saint Jutta Foundation” részére címezve: • Kanada: Saint Jutta Foundation, 432 Sheppard Ave. East, Toronto, Ont, M2N 3B7 Canada. • USA: Saint Jutta Foundation, Jesuit International Missions, 2050 N. Clark St. Chicago IL 60614 USA.


KÖSZÖNTO

KEDVES BARÁTAINK! Szentatyánk, Ferenc pápa 2018-ra meghirdette az ifjúság évét, és egyben az őszi püspöki szinódus témájának az ifjúságot választotta. Ugyancsak ebben az évben kezdődött Gonzága Szent Alajos, jezsuita születésének 450. évfordulójára emlékezve a Szent Alajos Jubileumi év, mely 2018. március 9-étől 2019. március 19-éig tart. Így ebben az esztendőben különösen is igyekszünk fiataljainkra, ifjúsági csoportjainkra figyelni. A Barátainknak című kiadványunk tavaszi számában a rend aktualitásain túl bemutatjuk az ifjúságpasztorációval foglalkozó csoportunkat. Kaszap Istvánon keresztül igazi példaképet is kapunk, de leginkább betekintést nyerünk középiskolai oktató-nevelő munkánkba. „Küldetésünk a másokért élő ember nevelése” – áll a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium küldetésnyilatkozatában. Miskolci gimnáziumunk az evangéliumból és Loyolai Szent Ignác szellemi-lelki hagyatékából merítve szolgálja azokat a keresztény fiatalokat, akik nyitottak a fejlődésre, és elfogadják, hogy többre születtek. Elengedhetetlennek tartjuk a kimagasló nevelői munkát, hogy fiataljaink gimnáziumi tanulmányaikat befejezve, fiatal felnőtt éveiket elkezdve testileg-lelkileg érett, szociálisan érzékeny, a világ kérdéseire nyitott emberként tegyenek mindent Isten nagyobb dicsőségére. Tavaszi „Konstruktív életvezetés” elnevezésű kampányunkkal gimnáziumunk oktatóinak munkáját kívánjuk segíteni. Kérjük barátaink támogatását is. Erről a 12–13. oldalon olvashatnak bővebben. Örömmel számolunk be arról is, hogy május 12-én, a 15 órakor kezdődő szentmisében Erdő Péter bíboros, prímás diakónussá szenteli Elek László rendtársunkat Budapesten, a Jézus Szíve Jezsuita Templomban. Barátainkat is nagy szeretettel várjuk erre az eseményre, imádkozzunk együtt Lászlóért. Húsvétkor különösen is felismerjük, hogy Isten bőséggel ajándékozza nekünk az életet. Imádkozzunk, hogy be tudjuk fogadni ezt a bőséget, álljunk meg, legyen rá terünk, figyelmünk, és úgy tudjon áradni kapcsolatainkban és találkozásainkban az élet és a vigasztalás, ahogy húsvét öröme kiárad. Barátsággal az Úrban: P. Vízi Elemér SJ, provinciális

2018. TAVA SZ

3


LELKISÉG

A MÁSOKÉRT ÉLŐ EMBER

1973

-ban a jezsuita rend akkori legfőbb elöljárója, P. Pedro Arrupe levélben fordult a jezsuita diákok nemzetközi kongresszusához, és a jezsuita nevelés megújításáért szállt síkra. Ebben az írásban jelent meg először a „másokért élő ember” kifejezés, mint az az ideál, amelyre a jezsuita nevelésnek törekednie kell. „Ma a fő nevelési célunk az kell, hogy legyen, hogy másokért élő embereket formáljunk, olyan embereket, akik nem önmaguknak élnek, hanem Istenért és Krisztusért. Olyan embereket akarunk nevelni, akik el sem tudják képzelni Isten szeretetét úgy, hogy az ne foglalná magában a legtávolabbi felebarát szeretetét is” olyan embereket, akik

Kaszap István

4

BAR ÁTAINKNAK

teljesen meg vannak győződve arról, hogy az az Isten iránti szeretet, amely nem foglalkozik az emberek közti igazságossággal, merő komédia” - írta Arrupe atya. Nevelési célunk tehát nemcsak az, hogy okos és hívő embereket formáljunk, hanem az is, hogy ezek az emberek érzékenyek legyenek a körülöttük lévő világ sebeinek orvoslására. Ne csak a saját boldogulásukkal törődjenek, hanem tehetségüket igyekezzenek a szélesebb emberi közösség javára kamatoztatni. Arrupe atya írásának végén nyilvánvalóvá válik, hogy számára a másokért élő ember mindenekelőtt maga Jézus. A jezsuita nevelés tehát jézusi embereket szeretne formálni. A másokért élő ember ideálja, bár csak 1973-ban lett megfogalmazva, valóságát tekintve semmiképpen sem új, hiszen mindazok, akik valaha is komolyan követték a Názáreti Jézust, valahogy ezt élték. Kiemelkedik közülük Kaszap István, e fiatalon elhunyt jezsuita novícius, a székesfehérvári ciszterci gimnázium hajdani növendéke (1935). Ismerte a kamaszkor kihívásait, széles érdeklődési köre pedig meglehetősen szétszórttá tette, ami tanulmányi eredményének romlását vonta maga után. E mélypont döbbentette rá, hogy változtatnia kell hozzáállásán, ha meg akarja valósítani a célját. A célja pedig az volt, hogy pap legyen, és fiatalokat nevelhessen – ehhez viszont nem volt elegendő az a bizonyítvány, amelyet tizedikes korában kapott. Nagyon szisztematikusan kezdett tanulni, s már az


LELKISÉG

első nyári szünetben kezdte behozni lemaradását, végül pedig jelesre tudott érettségizni. A tanulmányok mellett kiváló sportoló volt, tornászbajnok, és arra is volt ideje, hogy a kisebbekkel törődjön, a cserkészetben őrsvezetőként foglalkozott gyerekekkel. Mindenki nagyon segítőkész, önzetlen fiúnak ismerte, aki a szegényekre is gondot viselt. Aki elolvassa az életrajzát, inspirációt kap arra, hogy testi, szellemi és lelki téren egyaránt törekedjen a többre. Kaszap István egyszerre volt kiváló sportoló, kitűnő tanuló és mélyen elkötelezett keresztény. Jezsuita novíciusként egyre erősebb vágya volt a hit továbbadása, misszionárius szeretett volna lenni a Távol-Keleten, betegsége azonban megakadályozta ebben. A halálos kórral folytatott küzdelem sem zárta magába, nem sajnáltatta magát. Egyre súlyosbodó betegsége még érzékenyebbé tette mások szenvedéseire. Ahol tudott, betegtársai segítségére volt. Minden szenvedését másokért ajánlotta fel. Hasonló jellemű volt a 450 éve született Gonzága Szent Alajos is, akinek jubileuma alkalmából a Szentszék 2019. március 19-ig tartó jubileumi évet hirdetett meg. P. Generális Arturo Sosa így ír róla: „Szent Alajos egészen fiatal korától kezdve erőteljes személyiségnek mutatkozott. Keresztény családban született és nevelkedett, ahol szokás volt a mesze földön működő jezsuita misszionáriusok leveleit olvasni. Ugyanakkor Alajos családi környezete

Gonzága Szent Alajos

érzékiességgel, nagyravágyással és erőszakkal telített világias környezet volt, amely gazdagsággal, hírnévvel és hatalommal teli jövőt ígért neki. Ennek ellenére, Alajos erős hittel és csodálatra méltó belső szabadsággal ellenállt mindenféle nyomásnak, elhatározta, hogy követi a lelkiismeretében felhangzó Szentlélek hangját, és vállalja Jézus követését egész életmódjában. Szent Szaniszlóhoz hasonlóan, legyőzte családja ellenállását, és teljesen Istennek szentelte magát Jézus Társaságában, amelyet csupán néhány évtizeddel ezelőtt alapítottak.” P. Koronkai Zoltán SJ, socius

2018. TAVA SZ

5


H I V ATÁ S

AZ ÚR PEDIG, MINDEN HIVATÁS ATYJA ÉS GONDOZÓJA MŰKÖDIK

T

avaly októbertől Nagy Bálint rendtársam munkatársa lettem a hivatásgondozásban. A „hivatásgondozás” szó persze önmagában nem fedi le teljesen azokat a területeket, melyeken igyekszünk szolgálni. Egészen nyilvánvaló, hogy nekünk, akik igyekszünk elérhetővé válni olyan fiatalok számára, akiknek a fejében megfordul a gondolat, hogy különleges módon köteleződjenek el egyházunkban Isten és az emberek szolgálatára, nem feladatunk, hogy jezsuita hivatásokat „produkáljunk”, hiszen ez nem is lehetséges. Nem azt tűztük ki célunkként, hogy bizonyos időn belül hány újoncot szeretnénk látni közöttünk. Sokkal inkább úgy szeretnénk élni és jelen lenni, a „munkaidőnket” is úgy szeretnénk beosztani, hogy mindig legyen időnk és terünk arra, hogy elérhetők legyünk fiatalok számára, akik keresik életük értelmét, sajátos hivatásukat. Úgy szeretnénk jelen lenni, hogy a minket felkeresők is érezzék, nem akarunk papot „csinálni” belőlük. Pusztán azt tartjuk feladatunknak, hogy melléjük szegődjünk útjuk egy szakaszán, és életünkön, tapasztalatainkon keresztül képesek legyünk támogatni őket saját, egyéni útjukon. Az Úr pedig, minden hivatás atyja és gondozója működik. Csak rá alapozhat az, aki az ő evangéliumának szeretné ajánlani magát. Az, hogy néhány programot szervezünk, csak amolyan emberi próbálkozás, mely egyszerűen teret szeretne biztosítani arra, hogy megnyissuk magunkat Istennek, hogy a minket megkeresők egymással és más fiatal felnőttekkel megoszthassák kérdéseiket, vágyaikat. Ilyen céllal szervezzük meg következő „nyitott hétvégénket” júliusban, a Sodrás utcai rendházunkban. E hétvégének az a célja, hogy akik szeretnének, közelebbről is megismerkedhessenek a jezsuita renddel, lelkiségünkkel, küldetésünkkel, illetve a kapott küldetésekre való felkészülésünk módjával, s lehetőséget is ad arra, hogy a hallottakat élményekké kovácsolják. A hétvége nyitott minden hivatását kereső (17–35 év közötti) fiatal férfi számára, akiben egyszer is megfordult az a gondolat,

6

BAR ÁTAINKNAK


H I V ATÁ S

hogy a jezsuita élet akár a saját útja is lehetne. Ezek az alkalmak természetesen semmiféle elköteleződést nem igényelnek, csak lehetőséget szeretnének kínálni arra, hogy láthatóvá, megtapasztalhatóvá váljon egy jezsuita rendház néhány napja. Fiatal és és idős rendtársak életéről, döntéseiről, hivatásáról, örömeiről és kihívásairól egyaránt őszinte beszédet hallhassanak az érdeklődők. Ezenkívül azt is fontosnak tartjuk, hogy azok, akik egy lépéssel közelebb vannak a hivatásukkal kapcsolatos döntésükhöz, saját tapasztalatukra alapozva hozhassák meg azt. Erre szolgál az az egyéves lehetőség, amelynek során az érdeklődők lakóközösséget alkotva belekóstolhatnak, milyen is jezsuita módra alakítani napjaikat és közösségi életüket. Ezt az időszakot – Szent Ignác atyánk tapasztalatára utalva – Montserrat-évnek nevezzük. Résztvevői arra köteleződnek el, hogy a Sodrás utcai rendházban szeptembertől júliusig a házirend által közösséget alkotnak, a házon belül és kívül szociális szolgálatot vállalnak, lelkiségi programokon vesznek részt. Élethelyzetüktől függően folytatják egyetemi tanulmányaikat, vagy a meglévő munkahelyükön dolgoznak. A 2018/2019-es évre szóló felhívás a jezsuita.hu-n lesz elérhető májustól. P. Bellovics Gábor SJ

Imádkozzunk mindannyian azért, hogy akiket az Úr papi vagy szerzetesi szolgálatra hív, bátran merjenek válaszolni erre a biztató szóra, és legyenek nagylelkűek a szolgálatban.

2018. TAVA SZ

7


TÁ R S A S Á G

ÖSSZERAKNI EGY MOZAIK

DARABJAIT P. András Attila SJ 2017. december 1-től a magyar rendtartomány ökonómusa, vagyis a gazdálkodásáért felelős jezsuita vezető lett. 1996-ban lépett be a jezsuita rendbe. Tanulmányait Münchenben, Londonban és Budapesten végezte, de meghatározó számára a Tajvanon töltött tanulási idő is. Jelenleg Miskolcon él, a helyi jezsuita közösség elöljárója. Eddigi és új szolgálati feladatairól kérdeztük. Jezsuitaként eddig milyen feladatai voltak? Mozgalmas és változatos az a tíz év, mely mögöttem van itt Miskolcon: dolgoztam a kollégiumban mint nevelő és igazgató, hittant és etikát tanítottam az iskolában, sőt még az Isteni Ige-templom plébánosaként is tevékenykedtem. Melyik szolgálata volt valamilyen szempontból különleges? Érdekes színfoltja életemnek a kínai nyelvvel és kultúrával való találkozásom Tajvanon, ahol közel két évet töltöttem. Azt hiszem ennek az időszaknak köszönhető, hogy iskolánkban immáron közel hat éve van lehetőség a kínai nyelv elsajátítására. Egy gyökeresen más és idegen kultúrával való ismerkedés növekedést jelenthet az önismeret terén is, hiszen közben az ember egyre fontosabb kérdéseket tesz föl magának az európai kultúrájára, a magyarságára vonatkozóan, és ha netalán még székely is mindkét lábbal, mint jómagam, ugyanis Székelyudvarhelyen születtem, akkor meg pláne. Bízom abban, hogy a diákok számára jó lehetőség közelebb kerülni saját kulturális, vallási értékeikhez azon keresztül, hogy betekintést nyernek egy más világ gondolkodásmódjába, életvitelébe és értékrendjébe.

8

BAR ÁTAINKNAK


TÁ R S A S Á G

Szívesen gondolok vissza kollégiumi, iskolai és plébániai tapasztalataimra is. Sok élmény fűz a Jezsuhoz, ahol jó látni nagyon sok diák szellemi-lelki fejlődését. Külön öröm számomra, hogy mi, jezsuiták nem vagyunk egyedül küldetésünk teljesítésében. Kiváló munkatársaink szívesen kapcsolódnak be és dolgoznak velünk együtt. Mindig jó látni, ha egy csapatban a játékosok összefognak, és együtt játsszák le a meccset, még akkor is, ha időnként feltűnik egy-egy nagy játékos, aki annyira szeretne gólt lőni, hogy a saját csapattársait is szem elől téveszti egy pillanatra. Milyen új feladata lett? Pontosan mit csinál egy ökonómus? Az új feladatom mozgalmas és érdekes, olyan, amilyet eddig nem csináltam. Valóban kihívás. Az ökonómus az a szerzetes a közösségünkben, aki átlátja, munkatársaival felügyeli a rendtartomány gazdálkodását, ezzel segítve a provinciális atya munkáját, hogy a tartomány továbbra is felelősségteljesen láthassa el a vállalt feladatokat. Ennek értelmében elengedhetetlen, hogy pénzügyi rendelkezéseink és döntéseink középpontjában mindig a Jézus Társasága szellemisége álljon. Új vagyok ebben a munkakörben, de lassan kezd megmutatkozni, hogy mi a feladatom. Kicsit olyan ez, mint összerakni egy mozaik darabjait, majd hátrébb lépni, és rácsodálkozni, hogy jé, ez nem más, mint egy istenarc, amit együtt raktunk össze. Szóval elkezdett kirajzolódni a mozaik. Köszönöm elődömnek Sajgó Szabolcs atyának, hogy segítette és segíti munkámat tapasztalatával és tanácsaival. Hálás vagyok a kúrián dolgozó munkatársakért, akik azon dolgoznak, hogy a mozaik minél szebben csillogjon.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya szeretettel meghívja

Elek László SJ diakónusszentelésére. A szentelést Erdő Péter bíboros, prímás végzi 2018. május 12-én, szombaton, a 15 órakor kezdődő szentmisén. Helyszín: Jézus Szíve Jezsuita Templom (1085 Budapest, Mária u. 25.) Kérjük barátainkat, imádkozzanak, hogy László boldog hűséggel szolgálhassa az Urat és az embereket.

2018. TAVA SZ

9


O K TATÁ S

TÖBB MINT ISKOLA Aetas semper aportat aliquid novi (Minden korszak hoz valami újat) A nyolc évfolyamos gimnáziumban elegendő mozgásterünk van arra, hogy megkeressük azokat a hatékony szervezeti és szerkezeti formákat, melyek lehetővé teszik a diákok életkorának megfelelő, differenciált fejlesztést. A gimnázium nyolc évén végigvonulnak a lelkigyakorlatok, a napi examen, a nagyobb ünnepekhez kapcsolódó közösségi és egyéni spirituális gyakorlatok és zarándoklatok. Ezek a vallásos nevelés mellett a gyermekek önismeretét, Istennel, egymással és a teremtett világgal való kapcsolatát fejlesztik és alakítják. Hasonlóképpen épül szervesen a tanév szerkezetébe a képző- és előadó-művészeti nevelés, illetve a mozgáskultúra sokszínű fejlesztése. A diákoknak lehetőségük van kipróbálni különböző művészeti technikákat (pásztorbotfaragás, tűzzománc, kerámia, kézimunka). Az előadó-művészettel először a néptánc- és népének-foglalkozásokon találkoznak. Ez magyarságtudatukat, nemzeti önazonosságukat is fejleszti. A Magis kórus pedig nemcsak énekkar, hanem száztagú színtársulat is, melyben a felsőbb évfolyamok diákjai vesznek részt. Az oktatásszervezés igen sokrétű tevékenység, és komoly közösségi erőfeszítést igényel. Évről évre a tanári és nevelői közösség összehangolt csapatmunkája kíséri és juttatja el fiatalok százait fejlődésük következő szintjeire. A különböző életkorokban mások a prioritások, ezek mentén alkalmazzuk a különböző formákat. Játszani is engedd… Az 5–6. évfolyamosok esetében a legjelentősebb célunk, hogy szeressenek iskolába járni, és élvezzék a tanulást. Fontos, hogy ebben az életkorban rengeteg impulzus érje a gyerekeket, és rátaláljanak arra, amiben tehetségesek. Heti két órában gondolkodásfejlesztő foglalkozásokat tartunk. Osztályzás nincs, viszont van sakk, táblajátékok, logikai feladatok, jelnyelvek, térlátásfejlesztés, játékos programozás, problémamegoldás, döntéshozatal, kreatív problémakezelés. Fő törekvésünk, hogy megerősítsük az alapképességeket, a matematika- és a magyarórák egy részét kisebb létszámú csoportokban tartjuk. Játékos feladatokon keresztül igyekszünk kreatív, gondolkodó gyerekeket nevelni. Megérteni a teremtett világ logikáját A 7–8. évfolyamban előtérbe kerül a természettudományos tárgyak megszerettetése. Cél, hogy az új, „komoly” tantárgyak, a kémia, a fizika, a biológia és a földrajz ne nyűg és száraz, terhes magolnivaló legyen a diákok számára, hanem annak lehetősége, hogy egy-

10

BAR ÁTAINKNAK


O K TATÁ S

re mélyebben pillanthassanak be Isten művébe, a teremtett világ működésének logikájába. Tömbösített szervezési formát alkalmazunk, melynek lényege, hogy a négy természettudományi tárgyból egy féléven át kettőt tanulnak a diákok, heti két-két óra helyett emelt óraszámban. Teljes emberré válni a társadalomban A 9–10. évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap az általános műveltség elmélyítése és a jezsuita pedagógia lényege és célja: a másokért élő, teljes ember nevelése. A diákok előtt megnyílnak a lehetőségek: a tanévet lelkigyakorlattal kezdik, zarándoklatokra mennek, részt vesznek az énekkarban, a Parázs lelkiségi csoportban, és minden diákunk végez szeretetszolgálatot. A klasszikus triduum lezáró szakasza ez, amikor a fiatalok az előző évek információgyűjtő és rendszerező munkája után elérkeznek az önkifejezés fázisához. Hangot adnak hitüknek, szociális érzékenységüknek, művészi és előadói képességüknek. Módjuk van konstruktív, pozitív életvitel kialakítására, személyiségük megerősödik, kortárs vezetőkké válnak. Ad astra – szakmaiság, felnőttség A 11–12. évfolyam a szakosodás, a fakultációk és az OKTV-k ideje. A cél, hogy a diákok találják meg azt az irányt és szakterületet, mellyel később is szívesen foglalkoznának. Önismeretük fejlődjön olyan szintre, hogy választásuk megalapozott legyen. Emellett az emelt szintű tananyagban is váljanak magabiztossá az érettségire való felkészülés során. A közösen megélt iskolai programok – zarándoklat, szalagavató, ballagás, érettségi – növelik a közösség értékteremtő erejét. Amikor egy jezsuita diák kilép az életbe, megfelelő szakmai tudást, erős gyökereket, stabil értékrendszert és életre szóló, támogató közösséget tudhat magáénak. Velkey Balázs, oktatásért felelős igazgatóhelyettes Szelenge Judit, média referens

2018. TAVA SZ

11


K A M PÁ N Y

KONSTRUKTÍV ÉLETVEZETÉS AZ IGNÁCI LELKISÉGEN ALAPULÓ ÉLETVEZETÉSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE A JEZSUITA ISKOLAKULTÚRÁBAN

E

gyüttérzés, lelkiismeretesség, elkötelezettség, szakmai igényesség – az ignáci pedagógia, a másokért élő ember nevelésének négy alappillére. Ezt a négy pillért fejlesztjük, erősítjük, csiszoljuk diákjainkban az iskolai évek alatt, mert meggyőződésünk, hogy ez az a szilárd, biztos alap, melyre építve a jezsuita diák hitét tevékenyen megélő, sikeres és boldog felnőtté válik, aki elkötelezett a társadalom emberségesebbé, igazságosabbá, méltányosabbá alakítása iránt. Iskolánk rendszeres gyakorlatai, a napi examen, a reflexió, a lelkigyakorlatok, életmódhétvégék alakítják ki lelkiségünket és a belső késztetést iskolánk dolgozóiban, diákjaiban és a szülőkben, hogy Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkban, tanítási és tanulási feladatainkat végezve környezetünkkel és a teremtett világgal tevékeny harmóniában éljünk. Nevelési koncepciónk alaptézise, hogy konstruktív életvezetéssel diákjaink egyre eredményesebb tanulókká, erősebb jellemű, kiteljesedettebb életet élő, szabad, tudatos, korszerű kompetenciákkal rendelkező emberekké váljanak, akik saját életükért, egészségükért és a jövőjükért felelősséget vállalva képesek jó döntéseket hozni, másokkal gyümölcsözően együttműködni, és így szolgálatára lenni a világnak és a társadalomnak. 2018-tól tervezzük bevezetni iskolánkban az ÉLETREVALÓ iskolakultúra-fejlesztő programot, amelyet Stephen R. Covey A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című művének módszere alapján dolgoztak ki. Az ÉLETREVALÓ program bevezetésével egész intézményünk fejlesztését célozzuk meg, beleértve pedagógusainkat, diákjainkat, szülői közösségeinket. Az ÉLETREVALÓ program különböző életkoroknak megfelelő tananyagokat és módszertant alkalmaz az óvodától a középiskoláig, illetve a tanárképzésig. Olyan alapelveket integrál már meglévő iskolai rendszereinkbe és tananyagunkba, amelyek

12

BAR ÁTAINKNAK


K A M PÁ N Y

segítségével pedagógusaink továbbfejleszthetik diákjainkban a jellembeli és életvezetési kompetenciákat, melyek – a magas szintű tanulmányi előmenetelt elősegítve és kiegészítve – maximalizálják személyes tehetségük kibontakoztatását, és biztosítják eredményességüket a jelenben és a még ismeretlen jövőben is. A program iskolánk működésének három kulcsterületét – vezetés, intézményi kultúra, a tanítás-nevelés-tanulás folyamatának egyensúlya – érintve támogatja az ignáci pedagógiai célkitűzéseket. Mindezek mellett a nevelési célok megvalósításához kiválóan alkalmas gyakorlatias eszköztárat és módszertant nyújt pedagógusainknak. A program bevezetése közel hárommillió forint alaptőkét, megszilárdítása hároméves intenzív képzési folyamatot igényel. Az akkreditált képzés első lépésében a pedagógusok megismerkednek a módszer részleteivel. Először az osztályfőnökök és szaktanárok sajátítják el a hét szokás paradigmáját, módszertani eszköztárát. A fejlesztés mindhárom évében folyamatosan módszertani képzésen vesznek részt, hogy a gazdag pedagógiai gyakorlatból merítve iskolánk és diákjaink igényeire szabhassák a módszert. A pedagógusok munkáját és a program megszilárdulását belső coachok is segítik, hogy a program anyagát hatékonyan integráljuk iskolánk tanító-nevelő munkájába. Így végül a diákok képessé válnak, hogy életükben, tanulmányaik és később munkájuk során tudatosan alkalmazzák a módszert. Kérjük, támogassa kampányunkat, hogy a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban és Kollégiumban is elindulhasson az ÉLETREVALÓ program. Biztosítson lehetőséget pedagógusaink számára a képzésben való részvételre, hogy ezáltal még inkább megvalósulhasson törekvésünk a másokért élő emberek nevelésére.

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Banki átutalás vagy a mellékelt csekk segítségével: Számlatulajdonos neve: Jézus Társasága Alapítvány, JTA - Miskolc Kedvezményezett számlaszáma: 11100104-18064333-17000002 (CIB Bank) A megjegyzésrovatban az utalásnál kérjük feltüntetni: „Fényi - ÉLETREVELÓ”

2018. TAVA SZ

13


KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBOL

A SPORT SZEREPE A JEZSUITA NEVELÉSBEN A

Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban változatos, sokszínű, magas színvonalú egyéni és csapatsport-tevékenység folyik. A sport a jezsuita nevelés céljait támogató és közösségépítési eszközként kap nagy hangsúlyt és támogatást iskolánkban, és nem önmagáért való cél. Tanulóink között vannak nemzetközi szinten is elismert élsportolók, több sportágban utánpótlás-válogatott sportolók, megyei, városi szintű versenyzők, diákolimpiákon eredményesen szereplő, a sportot hivatásukként választó, illetve azt kedvtelésből, az egészséges életmód részeként, illetve gyógyászati céllal folytató diákok. A sport olyan életvezetési elem, mely kitartásra, céltudatosságra, prioritások felállítására, együttműködésre, az ellenfél tiszteletére, bátorságra és egészséges életvitelre nevel. Az erős jellem, az egészséges versenyszellem, a kiválóságra törekvés, az élet szeretete, a fegyelem, a becsületesség, a szabálykövetés és együttműködés képessége, a csapatszellem, illetve a lovagiasság mind szinte természetes velejárója a sportnak. Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy minden diákunk megtalálja azt a mozgásformát, amely leginkább megfelel egyéni igényeinek és tehetségének. Ezt támogatja a létesítmények és a felszerelés magas színvonala és sokfélesége is. Meggyőződésünk, hogy a sport és a mozgás öröme a diákok testi egészsége és erőnléte mellett mentális egészségüket és ezáltal tanulmányi eredményességüket is fejleszti. „A jó tanuló – jó sportoló” eszménye iskolánkban nemcsak egyéni, hanem rendszerszinten is megjelenik, hiszen évről évre egyre több diákunk kap országos és megyei „Jó tanuló – jó sportoló” díjat. Három éve indult el a nyolc évfolyamos képzésbe tervezett sportosztály, ide sportban és tanulásban egyaránt tehetséges diákokat veszünk fel. Az iskola maximálisan támogatja e többnyire egyesületekben igazolt sportoló diákoknak a sporttevékenységét, akárcsak világ- és országos bajnokságokon sikeresen szereplő élsportoló diákjainkat, mint a kitűnő tanuló Vécsei Réka magyar úszóbajnokot és Feczkó Csanád dzsúdóvilágbajnoki bronzérmest. Ők magántanulóként is folytathatnák tanulmányaikat, azonban ragaszkodnak Miskolchoz és a gimnáziumhoz, részei kívánnak lenni a közösségnek, és hálásak az iskola támogatásáért. A nem sportosztályos diákok életébe is egész tanévben és a szünidőkben szerkezeti elemként épülnek be a sporttevékenységek. A rendszeres, mindennapi testnevelés keretében kosárlabda-, kézilabda-, aerobic- és szertornaedzések, továbbá a test-

14

BAR ÁTAINKNAK


KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBOL

nevelés-érettségire való felkészítés, modern tánc, gyógyúszás, tömegsport-foglalkozás és sakk színesíti a repertoárt. A tanév első közösségi hétvégéje a sportnap, amikor hétszáz diák, a szüleik és a tanárok együtt mozognak, különféle sportágakat próbálhatnak ki, például a vívást, a petanque-ot, a floorballt, a röplabdát, a focit, a kötélhúzást, a jógát és az íjászatot. Az őszi és a tavaszi időszakban egyaránt vannak kerékpártúrák, nyáron két korosztálynak külön-külön többnapos kerékpártáborok, a kisebbeknek pedig sporttáborok. Télen szervezünk ugyancsak két korosztálynak két egyhetes sítábort, melyeken tanulóink többsége részt vesz. Gyógyúszás-foglalkozásainkon a gerincelváltozások és a légzőszervi panaszok (asztma) javítása, illetve a sérülések utáni rehabilitáció a feladatunk, ezeken nagyjából száz diákunk vesz részt. A Jezsuita Diáksport Egyesület (JDSE) fő tevékenysége a szertorna és a kosárlabda. Utóbbi terén kiemelkedő eredményeink vannak, és reményeink szerint fejlődhetünk is. Országos döntőkön több érmes helyezéssel büszkélkedhetünk. Tavaly diákolimpiai bajnoki címet nyert az 5–6. évfolyamos lányok csapata. Szertornacsapataink többször voltak tagjai az országos döntő mezőnyének, megyei szinten pedig a legjobbak közt tudhatjuk magunkat. A kiemelkedő sporteredmények elismeréseképpen iskolánk 2017 decemberében az általános iskolai korosztályban elnyerte a város legeredményesebb diáksportszervezete címet. A sport legfőképp nevelési és közösség építési eszközként kap nagy hangsúlyt és támogatást iskolánkban, nem önmagáért való cél. Molnár Attila, sport és testnevélési munkacsoport vezető, JDSE elnök Szelenge Judit, média referens

2018. TAVA SZ

15


ÖREGDIÁKSÁG

A JEZSUTÓL KAPTAM…

É

vről évre növekszik azoknak a száma, akik a Jezsuban érettségiztek. Az első végzős évfolyam (2002) óta közel ezer jezsus diák került ki a nagybetűs Életbe. Az öregdiákok létszáma 2019-re el fogja érni az ezerkétszázat. A 2018/2019-es tanévben huszonöt éves lesz a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium. Az évforduló arra is alkalmat ad, hogy összekössük a szálakat. Kisebb baráti társaságok tartják is a kapcsolatot, együtt szerveznek programokat, fontos kezdeményezések születnek a jezsus öregdiákoknak köszönhetően. Így alakult meg például a Hencida Népművészeti Egyesület vagy a Kössünk Össze jótékonysági kezdeményezés is. Azonban fontos számunkra, hogy nagy körben is kapcsolatban maradjunk, így a 2017/2018-as tanévtől ismét elkezdtünk találkozókat szervezni, ahol „fiatalok és öregek” együtt tudnak nosztalgiázni, kikapcsolódni, beszélgetni, elmélyülni. Ebben a tanévben együtt vettünk részt egy alumni retrópartin Miskolcon, az ünnepekre készülve pedig öregdiák-rorátén és öregdiák-keresztúton Budapesten. De mi köt össze minket? Mit köszönhetünk a Jezsuita Gimnáziumnak? Nehéz szavakba önteni, de álljon itt egy pár vélemény öregdiákjainktól:

„Számomra a Jezsu megmutatta, hogy milyen egy közösséghez tartozni. Ez a közösség, bár már másképp, de mind a mai napig része az életemnek. Úgy érzem, hogy ez a tanulmányi és lelki fejlődés mellett egy nagy értéke a Jezsunak.” (Herpai Áron, 2012) „Életem legszebb nyolc évét. Élményeket, tapasztalatokat, melyek további éveim biztos alapjai voltak. Tartást. Szilárd hitet. Örök életre szóló barátságokat.” (Fegyverneki Zsófia, 2002) „A Jezsuita Gimnáziumban töltött éveim során nagyon fontos alapelveket kaptam, amik a mai napig meghatározzák életem. Rendkívül sokat jelentettek számomra az iskolán kívüli programok (szeretetszolgálat, biciklitúrák, sítáborok, kenutúrák stb.) és a Jezsuban kialakított baráti kapcsolataim. Kivételesnek tartom, hogy olyan tanárok oktattak bennünket, akik hivatásukat nagyon komolyan veszik, és példájukkal nagyon sok diákot inspirálnak.” (Dudás Klára, 2009)

16

BAR ÁTAINKNAK


ÖREGDIÁKSÁG

„Hogy mit kaptam a Jezsutól? Hitet, önbizalmat, és betonerős alapokat. Ráadásul olyan alapokat, amikre bátran építhetek az életben. De rengeteg barátságot, élményt és példaképet is. Úgy gondolom, hogy amit egy ilyen iskola tud adni a diáknak, azt én mind megkaptam. Köszönet és hála jut eszembe, ha a jezsus éveimre gondolok.” (Gyenes Donát, 2017) „Megtanulhattunk mindig többre törekedni, meghaladni önmagunkat, túllépni korlátainkon, hogy meg tudjunk nyílni mások felé, és hogy nyitott lélekkel fogadjunk minden lehetőséget és tapasztalatot, ami fejlődésre ösztönöz. A lelkigyakorlatoknak, az önelemzésnek köszönhetően megtanulhattuk, hogyan törekedjünk felismerni küldetésünket, hogyan halljuk meg lelkünk hangjait, és hogy akár ellenszélben, árral szemben úszva is tudjunk rájuk hallgatni, hogy a belső hang mindig erősebb legyen, mint bármely utunkról letéríteni akaró erő. Legfőképpen pedig megtanulhattuk, hogy merjünk kiállni másokért, fontos ügyekért, célokért, hitünkért, meggyőződéseinkért és a szeretetért mindig, minden körülmények között.” (Pallai Károly, 2005) „A jezsuita gimnáziumban szervezett millió lehetőség és program által sokkal tágabb látókörrel léphettem ki a nagyvilágba, amiért nagyon hálás vagyok. Emellett köszönöm, hogy hasonló értékrendű fiatalokkal nőhettem fel, akikkel együtt a hitünk megerősödött a lelkivezetőink segítségével.” (Grunda Mária, 2015) „A Jezsuitában töltött nyolc év megalapozta a lelki életemet, mely azért fontos számomra, hogy mind a nehéz időszakokban, mind a kiegyensúlyozott állapotokban felismerjem és megéljem Isten végtelen szeretetét. A gimnáziumban kapott értékrend útjelzőként szolgál életemben. A »jezsuiták« olyan közösség, ahova jó tartozni, ahova az ember HAZATÉR.” (Reisz Gréta, 2005) Nagy Luca, öregdiák

2018. TAVA SZ

17


ARCÉL

P. HOLCZINGER FERENC SJ A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium közel nyolcszáz fős intézményének, az ország egyetlen jezsuita gimnáziumának 2010-től P. Holczinger Ferenc SJ az iskola vezetője. Hivatásáról, a Jezsuval kapcsolatos gondolatairól kérdeztük. Hogyan született meg papi és szerzetesi hivatása? Szerettem volna egy igazságosabb világot, amiben az Istennek helye van, ahol az egyház és Isten ügye fontos a társadalomnak. Talán nehéz ezt megérteni ma, de abban az időben, abban a környezetben könnyebb volt. Természetes volt, hogy olyan hivatást válasszunk, ami az embereket igazságo-

sabbá, jobbá, békésebbé teszi. Azt láttam, hogy papként ezt lehet, így ez vonzott. Persze szóba jött más hivatás, szakma is, de egyikben sem láttam magam hosszú távon. A jezsuitákról először tízévesen hallottam, a plébánosomtól. Ő nagyon sokat utazott, majd amikor hazatért, prédikációi rendszerint ezekről az élményekről szóltak. Megmutatta, hogy az egyház sokkal nagyobb, sokkal színesebb, mint amit mi tapasztalunk. A hallottak nagyon elkezdtek foglalkoztatni. Beléptem a szemináriumba, ahol két évet töltöttem, majd egy évre Rómába kerültem. Úgy éreztem, valami hiányzik a hivatásomból. A lelkiséget és a képzettséget tekintve zártnak éreztem az egészet, ahhoz az ideálhoz képest, amit magamban dédelgettem. Rómában volt szerencsém nagyon sok jezsuitát megismerni. Rajtuk az intellektuális igényességet, az erős lelkiséget láttam. Nagyobb nyitottságot mutattak a világra nézve, ami nagyon megtetszett. Így akkor, Rómában döntöttem el, hogy belépek a jezsuita rendbe. A jezsuita iskola igazgatójaként mi foglalkoztatja a legjobban? A legfontosabb számomra, hogy az iskolának erős lelkisége legyen. Ehhez legyen lelkészségi struktúra. Fontos, hogy a mindennapokban megjelenjenek ezek az elemek.

18

BAR ÁTAINKNAK


ARCÉL

Így gimnáziumunkban mindennap van reggeli áhítat, déli examen, de rendszeresek a közösségi szentmisék, lelkigyakorlatok is. Mindenki számára elérhetők a lelki beszélgetések. Fontosnak tartom, hogy legyen személyes kapcsolat a lelkészség és a gyerekek között. A második pillérem az, hogy színvonalas oktatást tudjunk biztosítani az itt tanuló gyerekeknek. A minőségi oktatáshoz biztonságos, igényes környezetet kell teremtenünk. Számomra nagyon fontos, hogy minőségi iskolát működtessünk. Foglalkoztat továbbá, hogy hogyan lehet ehhez olyan nevelőtestületet létrehozni, amelyet megérint a lelkiség, és erre alapozva végzi oktatói-nevelői munkáját. Fontos számomra, hogy olyan nevelőtestületet fejlesszünk, amely tényleg nevelői közösség. Ez nélkülözhetetlen az eredmények mellett. Elengedhetetlennek tartom a magas szintű nyelvoktatást is. Minden diákunk emelt óraszámban, csoportbontásban

sajátít el idegen nyelveket. A csoportbontás a szívügyem, úgy érzem, így sokkal könnyebb tanulni. Nagy kérdés a természettudományos terület, a matematika és az informatikai oktatás is. Nagy álmunk az infrastruktúra fejlesztése, új természettudományi laborok és sportcsarnok építése. Mit csinál szívesen, ha nem iskolai ügyekkel foglalkozik? Szívesen olvasok teológiai könyveket. Nagyon érdekel, hogyan lehet egy szekularizált világban Istenről beszélni. Emellett a sport az, amivel nagyon szívesen foglalkozom, és amiben ki tudok kapcsolódni. Újabban a hegyi kerékpározás az, amire igyekszem időt szakítani, de síelni is nagyon szeretek. Közösségben élünk, így jezsuita rendtársaimmal is sok időt töltünk együtt. Ezek azok a tevékenységek, amelyekre időm jut, és amelyeket szívesen csinálok. Nagy Luca, forrásfejlesztő

2018. TAVA SZ

19


KÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBOL

INIGO TÁRSAI

A

z INIGO lelkigyakorlatokat adó csoport, amelynek két jezsuita (Koronkai Zoltán és Horváth Ferenc) és két Szent Ignác-i lelkiségű szerzetesnő (Balla Erika SJC és Heim Katalin RSCJ) a tagja. A lelkigyakorlatok széles skálájával foglalkozunk, kezdve a 3–8 napos, klasszikus, személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlatoktól, a közösségi elemekkel fűszerezett egyetemista és középiskolás csoport-lelkigyakorlatokon és lelki napokon át a nagy létszámú, egy egész iskolát a tanári karral együtt megszólító lelkigyakorlatokig. Tavasszal új műfajt is indítunk: az iskolai lelki nappal együtt a helyi plébániát is bevonó missziót. E nagyobb méretű missziókat persze nemcsak mi négyen szervezzük, egy fiatal felnőttekből álló csoport segít bennünket, melynek neve: „Inigo társai”. A bevetésszerű, kiszállásos programok mellett vannak heti szolgálataink is, például a kedd esti, szentírásközpontú Inigo imaest a Párbeszéd Házában, valamint a vasárnap esti jezsuita nyolcashoz kapcsolódó „Hordozlak” imaszolgálat.

20

BAR ÁTAINKNAK

Mi is történik a lelkigyakorlatok során? Mit jelentenek például egy egyetemista kollégiumi közösség számára? A Szegedi Kaszap István Kollégiumban tartott adventi lelkigyakorlatunk után kaptuk az alábbi sorokat: „Köszönjük, hogy eljöttetek! Köszönjük, hogy elhoztátok a csendet nekünk, hogy így lesz miből meríteni az adventben, hogy tudunk lelkiekben is készülni a karácsonyra. Hogy egy kicsit közelebb kerülhettünk Istenhez. Köszönjük, hogy kiragadtatok minket a hétköznapokból, és most, hogy újra a hétköznapokat éljük, már kicsit más. Köszönjük, hogy teljesen ránk szabtátok a hétvégét, hozzánk alakítottatok mindent. Köszönjük, hogy értünk voltatok. Azt hiszem, a koli életében ez a 24 óra meghatározó pont volt. Olyan élmény, amely elindított minket egymás és Isten felé, és ami nagyon előremutató, amiből még nagyon sok jó születhet. És ez nektek köszönhető. És Istennek.” P. Koronkai Zoltán SJ, socius


SJ MÉDIA

A PÁPA IMAVILÁGHÁLÓJA

A

pápa imavilághálója (Pope’s World­ wide Prayer Network), hagyományos nevén az imaapostolság keretében kilencvennyolc országban több mint harmincötmillióan imádkoznak együtt azokért az imaszándékokért, amelyeket a Szentatya minden hónapra megfogalmaz. Ezek a kérések az emberiség és az egyház nagy szükségleteire vonatkoznak. Imádságunkban tehát nemcsak önmagunkért, szeretteinkért fordulunk Istenhez, hanem figyelmünk Jézus Szívének tágasságával kiterjed az egész világra. Isten elé visszük embertársaink örömeit és bánatait, reményeit és szenvedéseit. A pápa imavilághálója elnevezés meglehetősen új, csak 2015 óta használatos. Az imaapostolság 1844-ben indult egy jezsuita papnevelő intézményben, majd világméretű hálózattá nőtte ki magát, amelyet a XIX. század végén felkarolt a pápa, saját intézményévé tette, vezetését pedig hivatalosan is a jezsuita rend generálisára bízta. Több mint százhetven év alatt nagyon sok gyümölcse volt e szolgálatnak, ugyanakkor az utóbbi évtizedekben már egyre szembetűnőbbé vált, hogy formájában és nyelvezetében meglehetősen ódivatú lett. Ezért 2010ben Adolfo Nicolás generális atya elindított egy megújulási folyamatot. 2014ben született meg a szolgálat új alapdokumentuma, 2015-ben pedig az új neve: Pope’s Worldwide Prayer Network, amely szó szerint a pápa világméretű imahálózatát jelenti és ezzel a logóval került bevezetésre.

2016-ban megjelent az imaszándékokat modern eszközökkel illusztráló videósorozat, a Pápavideó (The Pope Video), amelyet tavaly novembertől kezdve magyar felirattal is láthatunk a jezsuiták Youtube-csatornáján. A nagy világnyelveken mobiltelefonos applikáció is született, melynek címe: Click to Pray. A 2018-as évre a havi imaszándékokat tartalmazó új imakártyát szerkesztettünk. Célunk az volt, hogy stílusában a korábbiaknál fiatalosabb legyen, és hogy olyan eszközt adjunk az emberek kezébe, amely a mindennapi imájukhoz is adhat támpontokat. A pápa imavilághálójáról a jezsuita.hu honlapunkon található több információ, a havi imaszándékokkal és az imakártyák rendelési módjával együtt. P. Koronkai Zoltán SJ, socius

2018. TAVA SZ

21


FRIENDRAISING

„KÉRJETEK ÉS ADATIK NEKTEK” Ú

jabb évet hagytunk magunk mögött, és ismét elmondhatjuk, hogy nagy örömmel és hálával tekintünk vissza az elmúlt esztendőre. A 2017-es évben országos kampányainkkal ezúttal kicsit ismeretlenebb, új vizekre eveztünk. Tavasszal a „Menekülés helyett tanulhassanak!” kampányunkkal úgy döntött a magyar rendtartomány, hogy a hazai tudatosítás, valamint a menekültügy problémájának a származási helyén való kezelése érdekében a bejrúti Frans van der Lugt Központ oktatási tevékenységének támogatására fókuszál. Határozott meggyőződésünk volt, hogy a globális problémára a helyi szinten létrehozott kezdeményezés adhat gyógyírt, megoldást. Együttműködve a német rendtartomány missziós irodájával, valamint Hölvényi Kristóf helyszíni munkásságának köszönhetően tisztán kirajzolódott az intézmény eredményes működése, az önkéntesek, a nevelők mindennapos elkötelezett, szeretetteljes tevékenysége. Megszólítva éreztük magunkat, hogy hozzájáruljunk közel háromszáz diák felzárkóztatásához, első tanulmányi élményéhez. Országos kampányunk mellett, egy crowdfunding gyűjtés keretében lehetőséget teremtettünk a központ egy aktuális nyári kérésének teljesítésére. Egy jó minőségű napellenző ponyva beszerzését tettük lehetővé. Barátaink, jótevőink összefogásának és felajánlásainak köszönhetően az év végén 4,6 millió forint támogatást juttattunk el a központ oktatási tevékenységének támogatására. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felhívásunkra felajánlással válaszoltak. Télen útjára indítottuk a Mária utcai Jézus Szíve Jezsuita Templom orgonafelújítását célzó projektünket. A felújítási projekt elindításhoz ötmillió forint önrészre volt szükségünk. Horváth Árpád atya és Végh Dániel együttműködésével kezdetét vette dinamikus kampányunk, amely a közös munkálkodásnak köszönhetően már a farsangi időre szép eredményeket ért el. 2018. február 10-én a jezsuita farsangi estély keretében a projekt sikerességéről és a felújítási tervek részleteiről értesíthettük támogatóinkat. Az esten oklevelet adtunk át a síp-örökbefogadási felhívásunkhoz csatlakozóknak, s előadásokkal, finom falatokkal és élőzenével is készültünk. Ezúton is köszönjük az est közreműködőinek, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgató-

22

BAR ÁTAINKNAK


FRIENDRAISING

inak, a Gyökerek tábor önkénteseinek, Bellovics Gábor SJ-nek, Csikós Józsefnek és Lakatos Gabriellának, Burik Gábor kántor úrnak és a Kéknyúl jazzfunk együttesnek a színvonalas programhoz való hozzájárulását, önkénteseinknek és kollégáinknak pedig a szervezésben nyújtott segítségét. Az előző évben a személyi jövedelemadó egy százaléka felajánlásaiból beérkezett támogatás ismét stabil forrást biztosított alapítványunknak, a Jézus Társasága Alapítványnak. Sok civil szervezettel együtt azt tapasztalhattuk meg, hogy egyfajta „modernizációs folyamat” csapdájába keveredtünk, s szerettük volna, ha többen csatlakoznak felajánlóinkhoz. Jóval téli számunk lapzártája után érkezett a NAV hivatalos értesítése, miszerint számos rendelkezés vált érvényessé, és így további hatvankét adófizető rendelkezett javunkra. Ismét beigazolódott az evangéliumi üzenet „kérjetek és adatik nektek”. Köszönetet mondunk 638 rendelkezőnknek a felajánlott 3 563 293 forintért! Örömmel jelezzük, hogy változatlanul fennáll annak lehetősége, hogy döntsön személyi jövedelemadójának 1+1%-áról. Bízunk abban, hogy ön is csatlakozik rendelkezőinkhez. Bátorítjuk, hogy a mellékelt rendelkező nyilatkozatot személyesen vagy postán juttassa el a NAV-hoz, vagy válassza az elektronikus rendelkezés lehetőségét az ügyfélkapun keresztül. A Jézus Társasága Alapítvány adószáma: 18064333-2-42. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát (technikai szám: 0011). Köszönjük bizalmukat, hogy velünk karöltve és rajtunk keresztül segítettek a menekülni kényszerült gyerekeknek, illetve hogy adományukkal hozzájárultak az orgona megújításához, valamint több jezsuita kezdeményezés mellé álltak, társaink voltak a missziónkban. Mindezeket nagy hálával köszönjük meg önöknek. Isten fizesse meg jószándékukat! Jacsó Annamária, forrásfejlesztő

Tavaszi kampányunkkal a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium oktató-nevelő közössége munkájának megismerésére hívjuk önöket. Ismerjék meg a „Jezsuban” folyó értékes munkát, legyenek részesei a jövő generációit nevelő tantestület továbbképzésének elindításában!

2018. TAVA SZ

23


Y

JÉZUS TÁRSASÁGA ALAPÍTVÁNY

1% 18064333-2-42 a magyar jezsuitáknak adószámunk:

jta.jezsuita.hu