Page 1

Nagyböjt 4. vasárnap - B év 2018.03.11. OLVASMÁNY a Krónikák második könyvéből (2Krón 36,14-16.19-23) Cidkijának, Juda utolsó királyának napjaiban nemcsak a nép, hanem a papok összes elöljárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát. Megszentségtelenítették az Úr templomát, amelyet pedig ő tett szentté Jeruzsálemben. Az Úr, atyáik Istene, követei által még jókor és ismételten elküldte hozzájuk figyelmeztetéseit. Kímélni akarta népét és a maga lakóhelyét. De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették üzeneteit, és kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére zúdult. Ellenségeik a templomot felgyújtották, Jeruzsálem falait lerombolták, valamennyi palotáját és minden drágaságát elhamvasztották, és teljesen elpusztították. Aki a kardtól megmenekült, az fogságba került Babilonba. Szolgái lettek a királynak és utódainak, míg uralomra nem jutott a perzsa királyság. Így teljesedett be az Úrnak Jeremiás próféta által mondott szava: Pusztaság lesz az ország és nyugodni fog hetven esztendeig, míg e nyugalom által elégtételt nem szolgáltat a megszentségtelenített szombatokért. Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás próféta által mondott szavát. Azért Kürosznak, a perzsák királyának első évében fölébresztette Kürosznak, a perzsák királyának lelkét. Ő a következő felhívást intézte egész birodalmához, mégpedig írásban is: „Így szól Kürosz, a perzsa király: Az Úr, az ég Istene nekem adta a föld minden országát. Ő megparancsolta, hogy templomot építsek neki a Judában fekvő Jeruzsálemben. Aki közületek az ő népéhez tartozik, legyen azzal az ő Istene, és térjen haza.”

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből Testvéreim! A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket is, bűneink miatt halottakat. Így kegyelméből kaptátok az üdvösséget. Feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, irántunk való jóságából. Kegyelemből részesültetek az üdvösségben, a hit által. Ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.


† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 3,14-21) Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat.”

Erkölcstan, vagy hit- és erkölcstan – melyiket válasszuk? Az Országgyűlés a 2011. évi CXC. törvényben a köznevelés erkölcstannal történő kibővítéséről döntött, mégpedig kötelező jelleggel. A Parlament a törvényt úgy fogadta el, hogy a szülő gyermeke számára az erkölcstan helyett alternatívaként, választhatja a hit- és erkölcstan tanulását, amely ebben az esetben már nem szabadon választható, hanem kötelező tananyag. A törvény úgy intézkedik, hogy kötelező az erkölcstan, illetve a helyette választható, kötelező hit- és erkölcstan óra. A gyermekek keresztény nevelésének jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ha egy ember életéből hiányzik a fiatalkorban átadott biztos alap, akkor az, később nehezen pótolható. Isten csodálatos hivatást bízott a szülőkre: a gyermekeik testi-lelki növekedéséről és kibontakozásáról, ennek keretében vallási neveléséről való gondoskodást. A keresztény szülőknek joga, hogy a lehető legjobb oktatási-nevelési formát válasszák gyermekük számára. Fontos, hogy a tudományokban, ismeretekben való előrehaladás és a hitbeli fejlődés párhuzamosan haladhasson. Az órarendi keretbe illesztett hit- és erkölcstan óra segítséget nyújt abban, hogy a fiatalok megismerjék a keresztény hitet. Ez a hit segít minden embert, hogy eligazodjon az élet nagy kérdéseiben, amelyek a mindennapjainkat is meghatározzák: milyen értékeket vállaljunk és kövessünk, hogyan éljük meg jól és teljesen ezt az ajándékba kapott életet, nehéz döntési helyzetekben melyik utat válasszuk. A hit mindeközben rámutat az erkölcsi értékek egyedüli alapjára, Istenre, és Krisztusra, aki a megvalósításban tanítónk és példaképünk. A katolikus hitoktatás nagy segítséget jelent mind a gyermekek keresztény-vallásos nevelésében, mind emberi fejlődésükben és kibontakozásukban. Ezért felelősen buzdítunk minden kedves Szülőt, hogy gyermekei számra kérje a katolikus hit- és erkölcstan oktatás biztosítását az iskolában. Mi az előnye a hit- és erkölcstan tanulásának az erkölcstanhoz képest? Az erkölcstan keretében csak az általánosan elfogadott társadalmi normákat oktatják, és megkísérlik a gyermekek lelkiismeretét helyesen formálni a barátaihoz, szeretteihez, ismerős és ismeretlen emberekhez, a természethez. Még a materialista gondolkodók is


beismerik, hogy arra a kérdésre, hogy mitől jó, tisztességes egy ember, csak transzcendens, tehát természetfeletti gyökerekre visszavezethető válasz adható. Hitünk szerint az erkölcs kérdéseire csak Isten kijelentésében, a Bibliában található meg a helyes válasz. Ez a válasz a hála, amit az az ember érez, aki megértette Istennek az ember iránti szeretetét, amely egyetlen Fiának, Jézus Krisztusnak kereszthalálában és feltámadásában lett nyilvánvalóvá, Aki által személyes kapcsolatot találhatunk a Szentháromság Istennel. Ezt tömören így fejezi ki az evangélium: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Ján 3,16). Ahhoz, hogy az ember idáig eljusson, meg kell ismernie a Bibliát, a Tízparancsolatot, az Óés Újszövetséget, Jézus életét és tanítását, a történelmi egyházak szervezetét és hitvallásait – hogy csak a legfontosabbakat említsük. Mi a teendő? Az Erkölcstan, 2017-től új nevén: Etika tantárgy helyett a tanulók szülei választhatják gyermeküknek a Hitoktatást (Hit- és erkölcstan). Erről beiratkozáskor kell nyilatkozni, illetve a szülők minden évben áprilisban módosíthatják előző évi nyilatkozatukat. Nagyon sokat segít, ha a család, különösen az édesapa figyelemmel kíséri gyermekei haladását a hit- és erkölcstan terén, és a szülők otthon rendszeresen beszélgetnek gyermekeikkel a tanultakról, illetve a gyermekben felmerülő kérdésekről. Ha a gyermek észreveszi, hogy szüleit is érdeklik a hit kérdései, megelőzhető, hogy merő megtanulandó házi feladatként tekintse a gyermek a hit- és erkölcstant. A szülőkön múlik, hogy a gyerekek komolyan veszik-e, illetve életükben alkalmazzák-e a tanultakat, és megszeretik-e Jézust. A tanultak megbeszélése, a közös ima, közös részvétel a szentmisén mind alkalmat ad arra, hogy a gyerekek a szüleik jó példáját követve megerősödjenek a hitben és az Isten iránti szeretetben. Ezért biztatjuk a szülőket, hogy aktívan vegyenek részt ebben a nagyszerű lehetőségben, vezessük gyermekeinket Jézushoz!

Imaapostolság (a szentatya márciusi imaszándéka) A lelkek megkülönböztetésére való felkészültségért: Hogy az egész Egyház felismerje a lelkek megkülönböztetésére való felkészültség sürgető szükségességét mind személyes, mind közösségi szinten.

Híreink • •

• •

Péntekenként 17:15-kor nagyböjti keresztút a templomban. Hétfőnként 16:30-18-ig nagyböjti Hétköznapok Lelkigyakorlata az Ádám János közösségi teremben. A lelkigyakorlatot a KÉK szervezi és vezeti. Bárki végezheti a segédanyagok használatával (melyek az irodán felvehetők), akkor is, ha nem tud személyesen megjelenni a megosztásokon. Március 4-től 11-ig nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtést a templomban kihelyezett kosarakban és a plébániai irodán. A 1356-os telefonszám tárcsázásával, hívásonként 500 Forinttal segítünk. Március 11-én és 18-án, vasárnap gyermek passio próbák a 8:30-as szentmisék után. Március 12-én délelőtt 10-től 12-ig "Hogy-vagy" klub az Ádám János teremben.


• • • •

Március 15-én és 16-án a plébániai iroda zárva tart. Március 18-án, vasárnap 15 órától vetítettképes városi keresztút a Szent Anna Templomban. Március 24-én, szombaton 15-18 óráig plébániai teadélután az Ádám János teremben. A személyi jövedelemadó 1%-át felajánlhatjuk idén is a Magyar Katolikus Egyház javára (technikai szám: 0011). A személyi jövedelemadó második 1%-val támogathatjuk a Jezsuita Nevelésért Alapítványt (18436501-1-05) vagy a Jézus Társasága Alapítványt is (18064333-2-42). Az előző évekhez képest újdonság, hogy 2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes, tehát a következő években is érvényes lesz.

Nagyheti Miserend Március 25. Virágvasárnap

Óraátállítás Barkaszentelés és Passió a szentmiséken

Március 28. Nagyszerda

Elsőáldozók első szentgyónása 16:30

Március 29. Nagycsütörtök

9:00 krizmaszentelési szentmise (Eger) 17:30 gyóntatás 18:00 szentmise (utolsó vacsora, lábmosás) 22.00-ig virrasztás szentségimádással

Március 30. Nagypéntek

17:00 Keresztút 18:00 Nagypénteki szertartás, kereszthódolat

Március 31. Nagyszombat

10:00 ministráns próba 10:00-18:00 Szentsírlátogatás 20:00 Húsvéti vigília

Április 1. Húsvétvasárnap

Vasárnapi miserend Ételszentelés a 8:30-as szentmisében

Április 2. Húsvéthétfő

7:00 és 18:00 (iroda zárva)

Avas Dél Isteni Ige Plébánia - 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4. Plébános: P. Rigó Jenő SJ. Lelkipásztorok: Csókay Károly SJ, Petrovics László SJ E-mail: jezsu.plebania@gmail.com | http://plebania.jezsu.hu| Tel.: 06-46/303-474 Szentmisék: reggel 700 és kedd kivételével minden nap 1800; Vasárnap: 700, 830, 1130, 1800 Szentségimádás: Kedd: 1800 Csütörtök: 1730 Karitász: első és harmadik kedd 1500-1600 Iroda: Hétfő: 1000-1200 és 1400-1800; Kedd, Szerda, Csütörtök: 800-1200 és 1400-1600 Péntek: Nincs fogadóóra! Bankszámlaszám: Korona Tak.: 54500095-10003183-00000000 Értesítő (XXIV. évf. 10. szám) Szerkesztők: Szelenge Judit és Benyus Anita

2018.03.11.-Nagyböjt 4. Vasárnapja  
2018.03.11.-Nagyböjt 4. Vasárnapja  
Advertisement