Page 1

Húsvét 3. vasárnapja B év 2018.04.15. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 3,13-15.17-19) Azokban a napokban Péter így beszélt a néphez: Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, atyáink Istene megdicsőítette Szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, noha ő úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. Ti azonban megtagadtátok a Szentet és az Igazat, és (Pilátust) arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet Fejedelmét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk. Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból cselekedtétek, amit tettetek, ahogy vezetőitek is. Isten azonban így teljesítette be, amit minden prófétájának szájával hirdetett: hogy az ő Fölkentjének szenvednie kell. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (1Jn 2,1-5a) Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha megtartjuk parancsait. Aki azt mondja: „ismerem”, de parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 24,35-48) Abban az időben: Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.


Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”

Soubrious Szent Bernadett – április 16. A lourdes-i látnokra emlékezünk liturgikus emléknapján. Egy nővértársa irigységgel figyelte Bernadettet. Ő odafordult hozzá, és megkérdezte: „Mit csinál az ember a söprűvel?” – „Micsoda kérdés! Az ember fogja seprűt, és seper vele.” – „És aztán?” – „Aztán visszateszi a helyére.” – „Hol van a helye?” – „Hát az ajtó mögött, a sarokban!” – „Látod, ez az én sorsom. A Szent Szűz dolgozott velem, aztán a sarokba állított. Ott az én helyem, és boldog vagyok, ha ott maradhatok.”) Bernadett 1844. február 17-én született Franciaországban, a Pireneusok lábánál lévő Lourdes-ben. Szülei molnárok voltak, a család nagy szegénységben élt egy korábban börtönként használt nedves, hideg lakásban. Bernadett beteges gyermek volt, haláláig asztmával küzdött. Tizennégy éves volt, amikor 1858. február 11-én a Lourdes melletti, Gave folyó menti Massabielle-barlangban látomást látott. Elragadtatásba esett, s egy ismeretlen „Hölgy” ezeket mondta neki: „Imádkozz a bűnösökért!” – „Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!” – „Mondd meg a papoknak, azt akarom, hogy itt kápolnát építsenek nekem.” – „Körmenetben jöjjetek ide!” – „Menj, igyál a forrásból, és mosdj meg a vizében!” Erre Bernadett kezével kaparni kezdett a barlang alján, és fölfakadt egy forrás, amely ma is ontja magából a vizet. A jelenések július 16-áig folytatódtak, a Hölgy összesen tizennyolc alkalommal jelent meg Bernadettnek, minden alkalommal bűnbánatot és engesztelést kérve. Március 25-én nevét is elárulta: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.” (Négy évvel korábban, 1854. december 8-án IX. Pius dogmaként hirdette ki, hogy Szűz Mária fogantatásának első pillanatától kezdve mentes volt az áteredő bűntől, és a megszentelő kegyelem állapotában volt. Ezt a korabeli hitetlen világ nagy gúnyolódással fogadta.) A jelenésekkor, elragadtatásában Bernadett természetfelettien megszépült, tisztaság és megilletődöttség sugárzott belőle, annyira, hogy a szemlélők között még a legkeményebb szívűek szemébe is könnyek szöktek. Az utolsó jelenéskor a Szűzanya megígérte a lánynak, hogy boldoggá teszi, de nem itt, a földön. A barlangnál történt jelenések és a forrásnál egymást követő gyógyulások a hívő és a hitetlen világot egyaránt megmozgatták. Lourdes a világ legnagyobb Mária-kegyhelyévé vált, a reménység forrásává, ahol sokan meggyógyulnak.


Bernadett a kolostorban is sokat betegeskedett. Ha nem volt ágyhoz kötve, akkor a betegszobában szolgálta testvéreit. Légszomja haláláig kísérte. Tüdővérzések és egyéb komplikációk léptek föl, s különösen nagy kínokat okozott neki jobb térdének gyulladása. 1879. április 16-án, harmincöt évesen halt meg Nevers-ben. Utolsó szavai ezek voltak: „Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, imádkozz értem, szegény bűnösért!” Teste nem látott romlást, ma is épen őrzik a nevers-i kolostor templomában. XI. Pius 1925ben boldoggá, 1933-ban szentté avatta. Szent Bernadett a betegek védőszentje. A lourdes-i jelenések és csodás gyógyulások hatására Szent II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11. legyen a betegek világnapja. Ennek célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve segítse elő a szenvedés megértését.” Istenünk, alázatosak kedvelője és megdicsőítője, te Soubirous Szent Mária Bernadettet nagy szeretettel kiválasztottad, és megadtad, hogy a Szűzanya megjelenjen neki és beszélgessen vele. Közbenjárására add, hogy példáját követve a hit útján járjunk, amelyen az alázatos szívűeket a mennyei boldogság felé vezeted. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. (Forrás: Diós István: A szentek élete, Katolikus lexikon, Magyar Kurír)

Az életszentség útja „elevenebbé és emberibbé” tesz – Közzétették Ferenc pápa új apostoli buzdítását Április 9-én mutatták be a Szentatya legújabb apostoli buzdítását, melynek címe: „Gaudete et Exsultate [Örüljetek és ujjongjatok] – az életszentségre szóló meghívás a mai világban”. Ez Ferenc pápa harmadik apostoli buzdítása. A dokumentum egy minden embernek szóló meghívás a szent életre. Az I. fejezet címe: Meghívás az életszentségre. Mivel mi ösztönösen a kanonizált szentekhez kötjük az életszentséget, mindig szükség van annak hangsúlyozására, hogy minden ember meghívást kapott rá. Ferenc pápa is ezt teszi. Azt írja, hogy szereti látni, ahogyan jelen van az életszentség Isten népében: „a szülőkben, akik nagy szeretettel nevelik gyermekeiket, a férfiakban és nőkben, akik dolgoznak, hogy megkeressék a mindennapi kenyeret, a betegekben, az idős korukban is mosolygó szerzetesnővérekben”. Az életszentség sokszor mellettünk, a „szomszédságunkban” van jelen, a „közelünkben élőkben, akik Isten jelenlétét tükrözik vissza.” Az életszentséget mint a „kis gesztusok útját” mutatja be: „Ha például egy asszony kimegy a piacra bevásárolni, ott találkozik az egyik szomszédasszonnyal, és elkezd beszélni, elkezd másokat kritizálni, de egy ponton azt gondolja magában: »Nem, nem mondok rosszat senkiről«, ez már egy lépés az életszentség felé. Aztán, otthon, a fia kéri, hadd mondhassa el neki az elképzeléseit, ő pedig fáradtan ugyan, de melléül, és türelmesen, szeretettel végighallgatja, az egy újabb szentté tevő jócselekedet. Aztán rátör az aggódás valamiért, de eszébe jut Szűz Mária szeretete, előveszi a rózsafüzért, és hittel imádkozik, ez a szentség


egy további ösvénye. Aztán elmegy otthonról, találkozik egy szegénnyel, megáll, és szeretettel elbeszélget vele, ez is egy újabb lépés előre.” A IV. fejezet az életszentség néhány mai jellemzőjéről szól. A mai kultúrában öt nagy veszély van jelen: ideges és erőszakos aggódás, nyugtalankodás; negatív életszemlélet és szomorúság; kényelmes, önző, fogyasztásra berendezkedett tespedtség; individualizmus; valamint Istennel való találkozás nélküli hamis vallásossági formák. Ezekkel szemben fogalmazza meg az Isten és felebarát iránti szeretet kifejeződésének ma igencsak fontos öt formáját: a nehézségek elviselése, türelem és szelídség); öröm és humorérzék; merészség és buzgóság; a szentség közösségben megélt jellege; kitartó imádság. (Részletek a Magyar Kurír cikkéből https://www.magyarkurir.hu/hirek/az-eletszentseg-utja-elevenebbe-esemberibbe-tesz-kozzetettek-ferenc-papa-uj-ap )

Imaapostolság (a szentatya áprilisi imaszándéka) A gazdasági felelősséggel bírókért: Hogy a gazdaság szellemi és gyakorlati felelőseinek meglegyen a bátorságuk ahhoz, hogy a kirekesztő gazdaságot elvessék, és új utakat tudjanak nyitni.

Híreink • • •

Április 21-én, szombaton 15.30-kor a lillafüredi Limpiászi feszületnél szentmisét mutat be Kalna Zsolt OFM Conv. tartományfőnök. Április 28-án, szombaton lesz a következő plébániai teadélután. A személyi jövedelemadó 1%-át felajánlhatjuk idén is a Magyar Katolikus Egyház javára (technikai szám: 0011). A személyi jövedelemadó második 1%-val támogathatjuk a Jezsuita Nevelésért Alapítványt (18436501-1-05) vagy a Jézus Társasága Alapítványt is (18064333-2-42). Az előző évekhez képest újdonság, hogy 2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes, tehát a következő években is érvényes lesz.

Avas Dél Isteni Ige Plébánia - 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4. Plébános: P. Rigó Jenő SJ. Lelkipásztorok: Csókay Károly SJ, Petrovics László SJ E-mail: jezsu.plebania@gmail.com | http://plebania.jezsu.hu| Tel.: 06-46/303-474 Szentmisék: reggel 700 és kedd kivételével minden nap 1800; Vasárnap: 700, 830, 1130, 1800 Szentségimádás: Kedd: 1800 Csütörtök: 1730 Karitász: első és harmadik kedd 1500-1600 Iroda: Hétfő: 1000-1200 és 1400-1800; Kedd, Szerda, Csütörtök: 800-1200 és 1400-1600 Péntek: Nincs fogadóóra! Bankszámlaszám: Korona Tak.: 54500095-10003183-00000000 Értesítő (XXIV. évf. 15. szám) Szerkesztők: Szelenge Judit és Benyus Anita

2018.04.05.-Húsvét 3. vasárnapja  
2018.04.05.-Húsvét 3. vasárnapja  
Advertisement