Issuu on Google+

UNITAT DE PROGRAMACIÓ

Cicle: 2n d’Infantil

Temporalització: 2 setmanes

NOM: EL COS

Nivell: P-3

Trimestre: 1r

Curs: 2009-2010

Dates: 12 octubre- 23 octubre

OBJECTIUS -Conèixer i ser capaç d’anomenar les parts principals del cos. - Localitzar, en el propi cos, cadascuna de les parts. - Identificar els òrgans dels sentits i conèixer-ne la utilitat. - Descobrir algunes diferències corporals entre les persones que ens envolten. - Afavorir el coneixement de la pròpia imatge corporal. - Valorar el cos com a mitjà a través del qual podem expressar-nos. - Inculcar hàbits de cura i respecte envers el nostre cos. - Descriure als companys i a ell mateix. - Conèixer colors (roig i groc). - Discriminar sons i propietats d’aquest (fort, fluix) - Trobar elements iguals. - Discriminar olors, sabors, textures i qualitats dels elements per mitjà del tacte, sons... - Fer trencaclosques. - Observar acuradament i verbalitzar-ho. - Exercitar coordinació òculo-manual. - Seguir el ritme pautat. - Imitar moviments. - Domini i control del canell a l’hora d’agafar el llapis o els colors (motricitat fina). - Dibuixar i pintar cada vegada millor. - Identificar parts de la cara. - Saber treballar individualment, en parelles i en grup. - Saber col·laborar. - Esforç per a realitzar els treballs i les fitxes de manera acurada i entenedora. - Hàbits: autonomia, anar sols al lavabo, treure/posar la bata i la jaqueta, cordar botons, rentar-se, menjar sols, endreçar les joguines... Tenir iniciativa i mostrar-se progressivament més autònom.


- Conèixer-se a un mateix: verbalitzar els sentiments, els estats d’ànim, conèixer la identitat sexual. Sentirse important, únic i diferent, com a persona que és. - Reconèixer, identificar i verbalitzar els propis sentiments i escoltar i entendre els dels altres. - Conèixer les possibilitats del propi cos. - Reforçar el joc simbòlic a través dels racons de joc d’imitació de la vida. - Adaptar-se a l’escola: conèixer els espais, les persones, les normes. -

Hàbits de socialització i coordialitat: usar el llenguatge correcte, dir bon dia/ bona tarda, saludar, esperar el torn de paraula, ajudar. -

-

Respectar i estimar l’entorn (persones, animals, plantes, materials...).

Expressió i comprensió: motivar l’expressió i comprensió oral en llengua catalana. Escoltar i comprendre narracions i contes curts. Ser capaç de verbalitzar les pròpies experiències. Conèixer el vocabulari treballat a l’aula.

-

Iniciar-se a l’escriptura en lletra de pal, conèixer i reproduir el nom propi, conèixer el nom dels companys i companyes. Començar a identificar lletres i números. Apropar-se a la lectura a partir de contes, dites, cançons... -

Iniciar-se en la identificació d’atributs: colors, formes bàsiques (cercle, quadrat), tamanys (gran, petit). Iniciar-se en conceptes de quantitat (molts-pocs), iniciar-se en conceptes d’espai (dins-fora, sobre-sota), de temps (matí-tarda-nit). Comprendre la noció de quantitat fins el 3. Representar gràficament fins el 3. -

Iniciar-se en la utilització d’instruments tecnològics i audiovisuals, ampliant així el treball realitzat a l’aula. -

-

Iniciar-se en la identificació de les qualitats del so. Reconèixer alguns instruments. Iniciar-se en l’escolta d’audicions musicals. Descobrir els sons del propi cos i de l’entorn. -

-

Aprendre i gaudir amb les danses. Memoritzar i reproduir cançons, dites, poemes. Experimentar amb diferents materials i tècniques. Gaudir de l’activitat plàstica i creativa.

Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d'empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica. -

Observar i experimentar en l'entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material. -

Comprendre les intencions comunicatives d'altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc. -

Aprendre i gaudir de l' aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d'una manera cada vegada més estructurada. Aprendre a aprendre. -

Discernir quines parts en tenim dos i quines una.

Participar de forma activa en les activitats que es realitzen


Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma -

CAPACITATS Aprendre a pensar i a comunicar Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

Progressar en el coneixement i

- Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-

- Observar i explorar l’entorn immediat,

- Conviure en la diversitat, avançant en la

domini del seu cos, en el moviment i

se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

natural i físic, amb una actitud de curiositat i

relació amb els altres i en la resolució pacífica

respecte i participar, gradualment, en

de conflictes.

la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

- Progressar en la comunicació i expressió

activitats socials i culturals.

ajustada als diferents contextos i situacions de -

- Comportar-se d’acord amb unes pautes de

Assolir progressivament seguretat

comunicació habituals per mitjà dels diversos

- Mostrar iniciativa per afrontar situacions de

convivència que el portin cap a una autonomia

afectiva i emocional i anar-se

llenguatges.

la vida quotidiana, identificant-ne els perills i

personal, cap a la col·laboració amb el grup i

aprendre a actuar en conseqüència.

cap a la integració social.

formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

-

Aprendre a conviure i habitar el món

Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.


METODOLOGIA La metodologia principal serà constructivista, fent partícip del seu aprenentatge al propi nen, es tractarà d'un treball vivencial a partir de l'experimentació i la manipulació directa. El tractament de la unitat didàctica es portarà a terme sota el principi de la globalització i es buscarà en tot moment un aprenentatge significatiu i funcional. Es procurarà que hi hagi un ambient de confiança i afecte, respectant els ritmes individuals, potenciant les iniciatives que proposen els alumnes. Es potenciarà el desenvolupament integral de l’alumne: cognitiu, motriu i afectiu i de relació personal. Les activitats que es proposaran seran obertes i lliures, fomentant així la creativitat del nen i la nena, i a la vegada, variades i motivadores, així com sobretot significatives. Intentarem fer activitats que no resultin feixugues i resultin atraients, suggerents i motivadores per tal de mantenir despert l’interès i també la curiositat dels nens. Deixarem de banda la complexitat i les llargues tasques. Els materials seran manipulables en la mesura del possible, divertits, propers a les seves realitats i entorns variats, que presentin un repte (no excessiu, però), clars, entenedors, vius… Prepararem material de suport per atendre conseqüentment la diversitat de l’aula (activitats de reforç o ampliació, imatges més clares i vistoses…) Treballarem sobretot en gran grup, o de forma individual, excepte en les ocasions que tenim programat anar a fer informàtica, o quan han de fer mig grup motricitat fina.

Aprofitarem en tot moment la motivació i les aportacions dels infants i les seves aportacions (sigui al pati, a la fila, als lavabos...) Haurem de ser facilitadors d'un entorn on es creïn expectatives per a l'alumnat, a través d'activitats que tinguin interès i significat i els proporcionin les mateixes oportunitats d'aprendre independentment del gènere, l'habilitat, l'edat, l'origen sociocultural i els coneixements previs. Abans de l’entrada dels infants a la classe, haurem d’adequar l’aula en funció del que ens haguem programat. L’ambient haurà de ser molt acollidor i caldrà que presenti una bona distribució de l’espai i una acurada decoració i ambientació per tal d’afavorir el correcte procés d’ensenyament-aprenentatge. Es treballarà bàsicament a l’aula, al pati (psicomotricitat) i a l’aula d’informàtica. El meu paper com a mestra sempre proporcionarà seguretat, tranquil·litat i afecte a tots els infants. La síntesi de la metodologia emprada en aquesta unitat és: «Explica-m'ho i ho oblidaré, ensenya-m'ho i ho recordaré, fes-me participar i ho entendré». Procurarem que sigui al màxim possible de flexible, tot intentant adaptar-nos a ls necessitats i els ritmes evolutius dels nostres alumnes.


ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Què vol dir diversitat? Diversitat vol dir “diferència”, i la diferència és una característica humana. Tot i que pot semblar que aquesta afirmació aporta escassa informació, es fa necessari aclarir el terme, perquè no és infreqüent que s’assocïe diversitat amb dificultats. Educar en la diversitat és assumir que xiquets i xiquetes de diferents característiques han d’educar-se junts i prendre les decisions necessàries perquè això sigui possible.

L’escola, com a reflex de la societat en que està inclosa, és diversa. La diversitat suposa un enriquiment del procés educatiu. Atenent a la diversitat que tenim a la classe haurem de vigilar que l’explicació dels contes tingui un suport visual suficient ampli per una bona compressió, un to de veu adequat, que tots ens puguin veure bé, augmentarem l’expressivitat en els gestos. També anirem repassant vocabulari, fent preguntes… Com que hi ha tants nens estrangers, ensenyarem molt bé les imatges i repetirme el nom d’allò que senyalem. La consecució de les activitats serà totalment flexible i adaptada a les necessitats i ritmes de cada nen.

MATERIALS I ALTRES RECUROS SUPORT ESCRIT (textos reals, premsa,

TIC ( programari educatiu, internet, jocs

AUDIOVISUALS ( vídeo, cassette, CD,

IMATGES ( murals, cartronets, mapes,

MANIPULABLE (objectes reals,

interacctius...)

enregistradora, TV...)

material elaborat pel mestre, quaderns, llibre de text...)

pòsters...)

joguines, figures...)

Activitats amb PDI Ordinadors Internet (Joc de crear un personatge,videos del Youtube)

Videos Pocoyo d’Internet Sons del cos (si s’escau) CD amb cançons

Material elaborat pel mestre; fitxes Conte “En Victor tasta” Conte “El Gegant de Guix” Conte “Del cap als peus” Conte “Pinotxo” Poesies Cançons Dites Endevinalles

BITS Murals Imatges del cos i la família

Trencaclosques elaborat pel mestre Material per treballar conceptes matemàtics elaborat pel mestre Joguines pertanyents amb l’ofici.


AVALUACIÓ AVALUACIÓ INICIAL/DIAGNÒSTICA Es farà cada vegada que s’introdueixi una activitat nova per veure els coneixements previs que en tenen. Es farà mitjançant converses o fent-los fer algun dibuix.

AVALUACIÓ CONTÍNUA/FORMATIVA La durem a terme dia a dia observant els nens en les seves activitats i jocs, si van ampliant el seu vocabulari , aprenent cançons, les endevinalles, els poemes i les dites. En tot moment s’atendrà la individualitat de cada alumne i el seu ritme d’aprenentatge, així com mirant d’entendre els motius d’una determinada acció o procés d’aprenentatge basant-nos en diversos factors; sobretot la seva realitat diària. Hi posem més èmfasi en aquestes, perquè són les que ens mostren l’evolució dels aprenentatges dels infants.

AVALUACIÓ FINAL/SUMATIVA Es tindrà en compte tot el procés que ha adquirit cada nen i anirem anotant tant si ha progressat o no, ja que el que és més important és el camí que s’ha seguit per obtenir el resultat.


ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE

TEMPS

TIPUS D’AGRUPAMENT

LLOC

MATERIALS


Activitats de coneixements previs Explicació del conte “Del cap als peus- Nen, Nena i Guau” i conversa.

15 minuts.

Gran grup

L’aula

Conte “Del Cap als Peus”

2ó3 minuts

Gran grup

Dia lliure!

40 minuts

Gran grup

Realització de trencaclosques.

30 minuts

Individual

L’aula

Trencaclosques el·laborats per la mestra.

El nostre cos sona!

45 minuts

Gran grup

L’aula

Làmina amb la cançó, CD i reproductor si es vol, o la pròpia veu.

A veure si endevines què he fet! (continuació d’ “El nostre cos sona!”)

15 minuts

Gran grup

L’aula

Làmines amb imatges de les accions.

Ei, que el pandero mana!

20 minuts

Gran grup

Passadís o pati

Pandero

Ens passem la pilota!

20 minuts

Parelles

Pati, sala de psicomotricitat

Pilotes per a cada dos nens

Quantes parts tenim de cada?

15 minuts

Gran grup o individual

L’aula

Làmines amb el material elaborat.

Quants nens o nenes hi ha?

15 minuts

Gran grup o individual

L’aula

Làmines amb el material elaborat.

Aprenem les parts del cos!

5 minuts

Gran grup o individual

L’aula

Bits del cos

Cantem “Cap, panxa, genolls i peus”!

15 minuts

Gran grup o individual

Passadís

Cançó enregistrada i reproductor per escoltar-la, o cantar-la un mateix i la làmina per tenir-la a l’aula.

1 hora

Gran grup

L‘aula

Panera amb roba

10 minuts

Gran grup

L’aula

Conte

Activitats genèriques Ens movem de forma divertida!

Som venedors de roba!

Aula de psicomotricitat o passadís Aula de psicomotricitat o passadís

El propi cos Propi cos, reproductor de música, teles o pilotes per fer massatges


Explicació del conte “En Victor tasta”

15 minuts

Gran Grup

L’aula

Conte en làmines

1 hora

Gran grup

L’aula

Conte en làmines, fitxes 1,2, 3 i 4.

Som uns artistes!

30 minuts

Individual

L’aula

Pintura de dits roja i groga, mural.

Poema de “La cara”

10 minuts

Gran grup

L’aula

El poema imprès.

Cançó del “Bugui-bugui”

15 minuts

Gran grup

L’aula

Reproductor de CD, cançó gravada o cantada per nosaltres.

Creem un personatge!

15 minuts

Mig grup

Aula d’informàtica

http://www.blogcdn.com/www.joystiq.com/med ia/2006/10/mii-v3.swf

1h i 30 minuts

Gran grup

L’aula

Bates,tovallons, recepta, plats, tres safates o rivells, cullera i guants.

Olorem coses!

30 minuts

Gran grup

L’aula

Rosa, colònia, formatge rocafort, bròquil… o qualsevol altre que tingui olor).

Cançó “Tot sona”

15 minuts

Gran grup

L’aula

Cançó “Tot sona” gravada i reproductor de CD

Escoltem coses!

30 minuts

Gran grup

L’aula

Objectes sonors i insonors, caixa.

Toquem coses!

30 minuts

Gran grup

L’aula

Objectes varis (amb diferents textures), objectes diversos de classe.

Tastem coses!

30 minuts

Gran grup

L’aula

Llimona, sal, sucre, vinagre, vi… o qualsevol altre aliment amb diferents gustos.

20 minuts

Gran grup

L’aula

Necesser

20 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 15

Explicació del conte “El Gegant de Guix” Explicació del conte de Pinotxo

Som cuiners i fem panellets de xocolata!

Explorem el necesser!

Com ens sentim?


30 minuts

Gran grup

Aula d’audiovisuals

http://www.youtube.com/watch? v=lCvBLrZhqJU&feature=PlayList&p=EDD436 DCCB7DA44C&index=66 http://www.youtube.com/watch? v=fHe9j5XLwAA&feature=PlayList&p=EDD436 DCCB7DA44C&index=70

Activitats amb PDI

2 hores

Individualment

L’aula

Carpeta amb les activitats el·laborades per la mestra, programari del notebook per poder visionar les activitats.

Joc simbòlic

Indefinit

Gran grup

L’aula

Material de joguina específic per a cada professió.

Recitació del Poema: Els ulls són per mirar.

10 minuts

Gran grup o individualment

L’aula

Làmina el·laborada per la mestra.

15 o 20 minuts

Individualment

L’aula

Pelfes, punxons, folis de color.

Activitat “Dibuixa la teva cara i pinta-la”.

20 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 6, ceres dures.

Activitat traç horitzontal “Què els falta?”

15 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 7

Activitat dibuixa les parts del cos.

20 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 8, llapis.

Activitat Traç vertical

20 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 10, llapis.

Activitat del nombre 1

20 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 11, llapis.

Activitat Molts i pocs

20 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 13, ceres dures de tots els colors.

Activitat encerclar parts del cos

20 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 14, gomets de color roig o groc.

Activitat “Pinta un sol”

10 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 20, ceres dures de color groc.

10 minuts

Gran grup

L’aula

Cançó gravada o làmina per cantar-la i la pròpia veu.

Visionat de videos de Pocoyo.

Activitat Punxo lliurement.

Cançó Joan petit quan balla


Activitats d’avaluació Activitat D’AVALUACIÓ 1

10 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa activitat d’avaluació 1

Què diferents que som!

20 minuts

Gran grup

L’aula

Cap en especial

Activitat “Vesteix a la nena”

20 minuts

Gran grup

L’aula

Nina i vestits el·laborats per la mestra.

Endevinalles del cos humà

10 minuts

Gran grup o Individualment

L’aula

Làmines el·laborades per la mestra.

Activitats amb PDI

2 hores

Individualment

L’aula

Carpeta amb les activitats el·laborades per la mestra, programari del notebook per poder visionar les activitats.

Realització d’un dibuix d’ells mateixos.

Indefinit

Individualment

L’aula

Folis Din-A 3 (per a que tinguin més espai per expressar-se), colors, ceres dures o toves, retoladors, llapis...

Activitats de reforç


Activitat Traç vertical

20 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 17, llapis.

Activitat traç horitzontal

20 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 18, llapis.

Individualment

L’aula

Fitxa 5

Activitat GRAN I PETIT.

10 minuts

Activitats d’ampliació Activitat traç vertical

20 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 16, llapis.

Activitat Gran i petit

20 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 12, cera dura color roig.

Activitat “Igual Que…”

20 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 9

Activitat traç vertical i horitzontal

20 minuts

Individualment

L’aula

Fitxa 19, retoladors de color negre.

SETMANA DEL 12AL 16 D’OCTUBRE Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres


RUTINES (Bates,Cançons, Encarregat del dia, Passar llista, El temps, Aprenem les parts del cos! BITS)

RUTINES (Bates,Cançons, Encarregat del dia, Passar llista, El temps, “Aprenem les parts del cos!”BITS, Poema de la cara, Presentació Cançó Joan petit Quan balla, Presentació Endevinalles del cos humà, )

RUTINES (Bates,Cançons, Encarregat del dia, Passar llista, El temps, “Aprenem les parts del cos!BITS, poema de la cara, Cançó Joan petit Quan balla, Endevinalles del cos humà)

RUTINES (Bates,Cançons, Encarregat del dia, Passar llista, El temps, “Aprenem les parts del cos!BITS, poema de la cara, Cançó Joan petit Quan balla, Endevinalles del cos humà.

Presentació poema de la cara

Activitat Molts i pocs (fitxa 13)

Activitat del nombre 1 (fitxa 11)

Activitat encerclar parts del cos

RUTINES (Bates,Cançons, Encarregat del dia, Passar llista, El temps, “Aprenem les parts del cos!BITS, poema de la cara, Cançó Joan petit Quan balla, Endevinalles del cos humà, Cançó del “Buguibugui”..

(fitxa 14) “Olorem coses!”

Presentació Cançó del “Bugui“Tastem coses!”

bugui”.

PATI “Ens movem de forma divertida!”

PATI

PATI

PATI

PATI

“Ens movem de forma divertida!”

“Ens movem de forma divertida!”

“Ens movem de forma divertida!”

“Ens movem de forma divertida!”

Conte “En Victor tasta”

Fitxa 5 “Gran i petit”

Conte “Del cap als peus” “Dibuixa la teva cara i pinta-la” (fitxa 6).

Conte “Pinotxo” Fitxa 1

Conte “Gegant de Guix”

Com ens sentim? (fitxa 15)

Realització de trencaclosques

Fitxa 2 “Som uns artistes”

Fitxa 3

MÚSICA

Joc simbòlic venedors de roba

Fitxa 4

Cançó “Tot sona”

“Escoltem coses!” “Som cuiners i fem panellets!”

PATI

“Ei, que el pandero mana!” PSICOMOTRICITAT

Joc simbòlic


“Ens passem la pilota!”

SETMANA DEL 19 AL 23 D’OCTUBRE Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

RUTINES (Bates,Cançons, Encarregat del dia, Passar llista, El temps, “Aprenem les parts del cos!”BITS, poema de la cara, Endevinalles del cos humà, Presentació cançó “Cap, panxa, genolls i peus”, Cançó del “Buguibugui”.)

RUTINES (Bates,Cançons, Encarregat del dia, Passar llista, El temps, “Aprenem les parts del cos!”BITS, poema de la cara, Endevinalles del cos humà, “Cap, panxa, genolls i peus”, Cançó del “Bugui-bugui”.)

RUTINES (Bates,Cançons, Encarregat del dia, Passar llista, El temps, “Aprenem les parts del cos!”BITS, poema de la cara, Endevinalles del cos humà, Presentació poema “Els ulls són per mirar”, Cançó del “Buguibugui”.

RUTINES (Bates,Cançons, Encarregat del dia, Passar llista, El temps, “Aprenem les parts del cos!”BITS, poema de la cara, Endevinalles del cos humà), poema “Els ulls són per mirar”, Cançó del “Bugui-bugui”.

RUTINES (Bates,Cançons, Encarregat del dia, Passar llista, El temps, “Aprenem les parts del cos!”BITS, poema de la cara, Endevinalles del cos humà), poema “Els ulls són per mirar”, “Cap, panxa, genolls i peus”, Cançó del “Bugui-bugui”.

Fitxa 10 traç vertical

“Explorem el necesser!”

“Pinta un sol” (fitxa 20)

“Punxo lliurement”

PATI

PATI

“Vesteix a la nena”

Cançó Joan petit Quan balla.

Realització d’un dibuix d’ells mateixos.

“Què diferents que som!”

“Quantes parts tenim de cada?” / “Quants nens o nenes hi ha?”

“Toquem coses!”

PATI

PATI

Cançó Joan petit Quan balla.

Fitxa 7 “Què els falta?”

“Realització de trencaclosques”

Activitat amb panera de roba.

PATI “Creem un personatge!” Cançó “Joan petit Quan balla”.

Joc simbòlic: venedors de roba

MÚSICA Activitat “Dibuixa les parts del cos” (fitxa 8).

Activitats amb PDI

“El nostre cos sona!”

“videos de Pocoyo”


“A veure si endevines què Activitat d’avaluació 1

he fet!” Activitats amb PDI PSICOMOTRICITAT “Dia lliure!” PATI PATI

PATI


PROGRAMACIÓ SOBRE EL COS