Page 1

Den viktigste politiske skillelinjen går ikke lenger mellom en blå borgerlig og en rød sosialistisk blokk, men mellom de grønne partiene og de store, oljesvarte partiene. Miljøpartiet De Grønne er blokkuavhengige og vil kunne samarbeide med alle lokalpartier som er villige til å sette viktige miljøsaker på agendaen. Jevnaker kommune har gjort mye bra, men kommer fortsatt ut som en av Opplands dårligste kommuner i miljøregnskap.


LOKALDEMOKRATI

Kommunestyret kan bli mer synlige i mediene, og de må også være synlige i de mediene som de unge bruker, som sosiale medier. Der kan det gjøres kjent hva kommunestyret og de lokale partiene faktisk jobber med og hvordan de stemmer. Vi mener at det er viktig å få de unge til å bli interessert i politikk fordi ulike politiske lokallag trenger ungdommen for å synliggjøre de unges interesser og få deres synspunkter og saker på agendaen. Jevnaker er i dag en del av merkevaren Hadeland, en merkevare som har bygget opp et godt omdømme gjennom lang tid, og her ligger også Hadeland Glassverk. Hadeland er en flott turistdestinasjon som vi kan utvikle videre. Gjennom en eventuell kommunesammenslåing vil Hadeland kunne bli enda sterkere og tiltrekke seg ytterligere positive krefter om det er i form av innbyggere eller næringsliv som ville kunne satse på en etablering her. Vi mener at vi har mer til felles med de andre Hadelandskommunene enn Ringerike alene, og at vår Hadelandsidentitet er sterk. Lokal identitet og lokaldemokrati er ansett som viktig i kommunereformen. Vi ønsker derfor ikke at utredning om sammenslåing med Ringerike skal være det eneste innfallsvinkelen.

MDG Jevnaker vil:

Si nei til en tvangssammenslåing av kommuner og legge til rette for folkeavstemning eller innbyggerundersøkelser relatert til sammenslåing og fylkestilhørighet. Det er viktig at lokaldemokratiet ivaretas i en omlegging som berører alle innbyggerne lenge etter en valgperiode. Vi er en kommune der befolkningen har røtter til både Hadeland og Ringerike, og det er derfor avgjørende at innbyggerne blir hørt ved en så viktig reform. Vi vil gjenoppta dialogen om sammenslåing med Gran og Lunner. Se på muligheten for streaming av kommunestyremøter. Sørge for at kommunestyret og det lokalpolitiske arbeidet er synlige i sosiale medier, og inkludere ungdom.


GRØNN ØKONOMI

Jevnaker har en attraktiv beliggenhet med kort avstand til mange viktige knutepunkter. For å kunne utøve gode velferdstjenester i fremtiden må vi legge til rette for næringsutvikling og bosetting i bygda vår. Det er også viktig at vi jobber mot å bli en kommune som tar ansvar for vårt forbruk og våre innkjøp ved å støtte rettferdig handel. De Grønne mener at kommunene selv vet best hvilke tjenester som må prioriteres og hvor det er størst behov, og at de derfor må få større økonomisk handlingsrom enn i dag.

MDG Jevnaker vil:

Legge til rette for produksjon, videreforedling og salg av lokaldyrket mat og økologiske produkter. Arbeide for andelslandbruk og parsellhager. Dette bidrar både til sunn mat, selvforsyning, mestring og kan være en sosial møteplass.


Si nei til eiendomsskatt i Jevnaker. Vi ønsker ikke en dobbel beskatning, men vil heller stemme for å øke skatt og gebyr på tjenester relatert til forbruk. Vi er imot økning av dagens eiendomsskatt i Jevnaker. Vi mener også at eiendomsskatt på næringseiendom hindrer næringsutvikling i bygda. Arbeide aktivt for etablering av bedrifter innenfor grønn energi og teknologi som skaper nye arbeidsplasser. Fortsette å prioritere lokalt næringsliv ved anbudsrunder. Tilrettelegging for lokale arbeidsplasser. Jevnaker har et uutnyttet potensiale for økoturisme og gårdsturisme, noe som kan skape arbeidsplasser og være med på å synliggjøre de unike naturverdiene i kommunen. Fjerne byggesaksgebyr helt ved etablering eller renovering av plusshus. Si nei til søndagsåpne butikker da økt tilgang på varer vil føre til økt forbruk. Vi vil vurdere dette på nytt om Ringerike kommune åpner for søndagsåpne butikker. Starte prosessen med å bli en fairtrade-sertifisert kommune og sikre at rettferdig handel ligger til grunn for innkjøp og forbruk i kommunen.

AREALPLANLEGGING OG SAMFERDSEL

Planlegging av grønne lokalsamfunn som legger til rette for god livskvalitet, innebærer ikke bare å ta hensyn til tekniske tjenester, naturverdier og landskap, men også å skape offentlige rom som legger til rette for trivsel, god helse og mangfold. Menneskers utvikling og handlingsmønster blir formet av interaksjonen mellom oss og det fysiske miljøet rundt oss.

MDG Jevnaker vil:

Stenge av hovedgate og parkeringsplass for biler i helgene, legge til rette for Bondens marked og aktiviteter, og skape en sosial møteplass. Det skal være gratis å sette opp handelsboder for salg av lokalproduserte varer i helgene for kommunens innbyggere.


Prioritere myke trafikanter og trafikksikkerhetstiltak. Gangveiene skal være framkommelige hele året, også for de med funksjonsnedsettelse. Vedlikehold av eksisterende veier kommer foran nybygging. Investeringer i samferdsel må ikke gå til å øke kapasiteten på veiene, da forskningen viser at økt kapasitet skaper økt trafikk. Pengene må i stedet brukes til å vedlikeholde eksisterende veier som allerede har et stort vedlikeholdsetterslep, øke trafikksikkerheten både for bilister og myke trafikanter, og investere i et bedre kollektivtilbud. Bevare eldre bygninger og bygningsmiljøer og ta hensyn til lokal byggeskikk. Være pådrivere for å få tilbake togstasjonen og persontrafikk på Jevnaker. Vi har sammen med MDG Ringerike-Hole og MDG Lunner vært aktive i prosessen med å sende inn resolusjon om umiddelbar utredning av Nittedalstraseen på Ringeriksbanen, og dette er nå vedtatt av De Grønne nasjonalt. Øke tilgjengeligheten til naturområdene rundt Jevnaker. Vi synes dagens regler for bygging i strandsonen er strenge nok, men det er viktig at de faktisk overholdes. Vi ønsker et levende Jevnaker der Randsfjorden brukes til fritid og rekreasjon og gir økt livskvalitet, men bygging må ikke gå utover natur- eller miljøhensyn. Vi ønsker ikke frislipp av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, og mener bruk av snøscooter må begrenses til nytteformål. Stillhet og å komme seg bort fra hverdagens stress, mas og jag er blant hovedårsakene til at vi mennesker bruker naturen, og snøscooterkjøring vil gå på bekostning av dette. Vurdere behovet for klimatilpasning i våre beredskapsplaner. Samarbeide med HRA. Kommunen bør utnytte de ressurser som gjenskapes der. Forenkle prosedyrer for offentlig saksbehandling av etablering av små private anlegg for miljøvennlig energiproduksjon. Fremskynde arbeidet med å bli en klimanøytral kommune.


SKOLE OG OPPVEKST

Gode muligheter til utdanning, opplæring og studier er viktige rettigheter som vi må ivareta og styrke. Yrkesutdanning er viktig for fremtiden, både for det grønne skiftet og satsing på vedlikehold fremfor høyt forbruk, og må få høynet sin status. Både den enkelte borger, demokratiet og samfunnet som helhet styrkes gjennom kunnskap og kompetanse. Skolen skal ruste elevene til å møte samfunnet slik at de kan få styrke til å stå opp mot urett og forsvare egne og andres rettigheter. Skolens primære mål er å formidle kunnskap, men det er viktig at elevene også lærer om kritisk tenkning og kildekritikk, verdier og sosiale ferdigheter.

MDG Jevnaker vil:

Beholde adgangen til å etablere og drive private og ikke-kommersielle skoletilbud. Øke kunnskapen om dyrking og økologi gjennom å gå inn for at skoler skal ha skolehager, ha tilgang til parsellhager eller samarbeid med nærliggende gårdsbruk. Bevisstgjøre barn og unge om sammenhengen mellom materielt forbruk, bruk av fossil energi og klimaendringene. Ha ungdomsteam. Vi kan ikke kutte i ungdomstilbud da dette er viktig for å forebygge bruk av rusmidler og for å fremme god helse hos ungdom.


De Grønne er for private aktører i barnehagemarkedet, da vi mener disse kan gi et bredere tilbud. Vi ønsker ikke å åpne opp for flere kommersielle aktører, men er positive til ideelle private aktører. Det må legges til rette for barnehageopptak to ganger i året. Opprettholde samme alderstrinn som i dag for karakterer i skolen. Gi lærerne nødvendig frihet og tillit og frita dem for urimelig dokumentasjonsbyråkrati. Sterkere oppfølging av frafallsutsatte elever ved å styrke veiledningen av elever på 10. trinn.

FOLKEHELSE, OMSORG OG LIVSKVALITET

God helse er vår viktigste ressurs, og både lokalmiljøet rundt oss, arbeidsplassen vår og vårt sosiale liv påvirker helsen vår. Den nye folkehelseloven har som grunnleggende prinsipp at vi må tenke forebyggende tiltak i alle sektorer. Herunder kommer ikke bare helsetjenestene som vi benytter oss av når vi blir syke, men hele opplevelsen av vårt hverdagsliv gjennom fritidsaktiviteter, kultur, idrett, jobb, bolig og sosiale møteplasser. Kommunen kan gjøre mye innen forebyggende og helsefremmende arbeid og gjennom samhandling. Kroniske sykdommer og psykiske helseplager har blitt en stadig større utfordring og er det også i Jevnaker, men kan i stor grad forebygges.

MDG Jevnaker vil:

Ha et desentralisert helsetilbud som er lett tilgjengelig der folk bor. Beholde Frisklivssentralen og Frivillighetssentralen. Legge til rette for dyreassistert terapi i rehabilitering, psykisk helse og eldreomsorg. Arbeide for at tannhelsetjenesten blir kommunal.


At tannhelsetjenester skal være gratis fram til fylte 25 år, og deretter inkluderes i egenandelsordningen gjennom folketrygden. Legge til rette for mer Grønn Omsorg (som «Inn på Tunet») i eldreomsorgen, ved arbeidstrening, i rehabilitering og oppvekst. Bygge ut eldreomsorgen også med tanke på omkringliggende byer. Satse på et landlig og helhetlig tilbud. Sikre at sykehjem i kommunen fortsetter å ha sitt eget kjøkken som lager sunn og appetittvekkende mat.

ET MANGFOLDIG SAMFUNN

Miljøpartiet De Grønne er et parti med toleranse for det mangfoldige mennesket. Vi vil legge til rette for et rettferdig nærings- og arbeidsliv, fritt og rikt kulturliv og frivillighet. Arbeidslivet må være tilgjengelig for flest mulig, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, bakgrunn, arbeidskapasitet eller grad av funksjonsnedsettelse. Vi mener det er en menneskerett å kunne bidra til den felles verdiskapingen og i det sosiale livet som arbeidslivet er. Arbeidsplassene må tilrettelegges slik at de med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsevne i større grad kan delta på lik linje med andre uten hemmende barrierer. Vi er ikke like, og alle har rett til å delta i aktiviteter som oppleves som meningsfulle. Tilretteleggingsgaranti, kompetansekartlegging og karriereveiledning for ungdom med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsevne som vil inn i arbeidslivet, men mangler erfaring er nødvendig.

MDG Jevnaker vil:

At det skal være fokus på universell utforming i prosjektutviklingen av Jevnaker 2020.


At arbeidsgivere som ansetter arbeidstakere med funksjonsnedsettelse skal få økonomiske og tekniske ressurser for tilpasning av arbeidsplassen. Legge til rette for livssynsnøytrale seremonirom. Se på muligheten for å igangsette en fadderordning for flyktninger.

KULTUR, IDRETT, FRILUFTSLIV OG LEK

De Grønne mener det å kunne uttrykke og engasjere seg i kulturlivet som en viktig rettighet. Kultur har en naturlig plass på offentlige budsjetter, men kulturlivet i seg selv må være fritt og uavhengig. Mye av det politiske fokuset settes på den organiserte idretten, men svært mange fysiske idrettsaktiviteter utføres uorganisert. Vi vil utvikle den uorganiserte idretten som er fri for konkurranse og legge til rette for mer fysisk aktivitet uavhengig av de store idrettsorganisasjonene. Skateboard, egenvektstrening ute, parkour, ski og turer er eksempler på uorganisert idrettsutfoldelse.


MDG Jevnaker vil:

Gjenoppta støtte til lokale initiativ og frivillig arbeid som f.eks. Friluftsteateret Bronsebukkene. Legge til rette areal for nysirkus, og sirkusskole. Disse sirkus er uten dyr. Kulturelle og faglige møteplasser på tvers av generasjonene. Satse på den brede idretten for alle. Utarbeide et kart over Jevnaker med alle tilgjengelige gang- og sykkelstier, attraksjoner, aktiviteter, tilgang til naturstier og lysløyper. Initiere til samarbeid mellom grunneierne, velforeninger og lag til å sette i stand og opprettholde stier med grindløsninger som ivaretar gjerdeplikten for husdyr samtidig som fri ferdsel ivaretas. Utlånssentraler for sportsutstyr, gjerne som et spleiselag mellom kommunen, næringslivet og innbyggere som har noe de ikke bruker lenger. Dette er også et tiltak som gjør at de med dårlig råd kan drive med aktiviteter de ellers ikke ville kunne deltatt på.

NATURVERN, ARTSMANGFOLD OG DYREVELFERD

Hva skal vi med naturen? Hva gjør den for oss? Mange tenker ikke så mye over naturen, den bare er der. Vi kan nyte en solnedgang eller fuglekvitter en stille morgen, men vi tenker kanskje ikke over hvilken betydning den har for vår mentale helse og trivsel. Hverdagen krever mye oppmerksomhet som kan føre til mental tretthet, men når vi er ute i naturen får vi muligheten til å gjenoppbygge vår mentale kapasitet og redusere påvirkningen fra stress. Naturen gir oss også mat, medisiner og klær, og natur i andre deler av verden kan være like viktig som naturen her på Jevnaker. De Grønne mener også at naturen har egenverdi utover sin nytteverdi for oss mennesker. Det er viktig at vi sikrer det biologiske mangfoldet for fremtiden, ikke bare for oss selv, men også for dyrene og de som skal bo her etter oss. Miljøregnskap


for Jevnaker viser at våre utgifter til friluftsliv og naturforvaltning var kr 37,50 i fjor, noe som gjør at vi kommer på en 361. plass på landsbasis.

MDG Jevnaker vil:

Sikre et absolutt forbud mot kjemiske sprøytemidler i kommunal regi etter for eksempel modell fra Eidskog kommune og Sverige, og sørge for at bestand av pollinerende insekter ivaretas. Ikke leie ut kommunal tomt til sirkus som bruker dyr i sine forestillinger. Etablere og støtte sentre for hjemløse dyr nær de største byene. Legge til rette for økt beitebruk. Arbeide for et bærekraftig landbruk med god dyrevelferd, mobile slakterier og lavt forbruk av antibiotika.


TEKNISKE TJENESTER

Nordmenn ligger på verdenstoppen i produksjon av søppel per innbygger med omtrent et halvt tonn årlig per innbygger. Jevnaker ligger på en 385. plass på landsbasis og er blant de dårligste i Oppland med 531,75 kg per innbygger i året, og tallene viser en negativ trend. Dessverre er det slik at det er lagt til rette for dårlige miljøvalg med mye emballasje på produktene vi kjøper, men også at det ofte er billigere å kjøpe nytt enn å reparere. Det er viktig at vi reduserer forbruket vårt, men også at vi utnytter avfallet vårt som den ressursen det kan være. Siden produksjon av avfall varierer fra fylke til fylke og kommune til kommune, ser man også at mye kan gjøres for å forebygge og endre dette.

MDG Jevnaker vil:

Miljøsertifisere forbruk av varer og tjenester i kommunen (f.eks. Miljøfyrtårn) og oppfordre ansatte til å tenke miljø. Man kan samtidig spare penger på dette. Det tar 450 år å bryte ned en engangsbleie, og på to og et halvt år produserer et barn et helt tonn med søppel bare i engangsbleier. Vi ønsker derfor tilskuddsordning til kjøp av tøybleier for de som ønsker å benytte seg av dette.


Sørge for at det utstyr kommunen ønsker å kvitte seg med kommer andre til gode gjennom gjenbruk. Unntaket gjelder utstyr som kasseres grunnet sin negative miljøpåvirkning. Etablere en kommunalt initiert byttesentral/depot i samarbeid med private aktører hvor utstyr til gjenbruk kan deponeres, byttes, kjøpes og selges. Dette kan skje i tilknytning til aktiviteten på Trollmyra hvor depotet også kan være et alternativ til å kaste ting. Flere offentlige avfallsdunker rundt i kommunen. Etablere søppelkasser i kommunale bygg som sørger for at plast sorteres ut og at øvrig avfall kildesorteres. Farlig avfall kan føre til at helse- og miljøskadelige stoffer spres i naturen og akkumuleres i mennesker og dyr, og forbruksveksten gir mer farlig avfall. Nordmenn er de som kaster mest el-avfall i hele verden. Vi ønsker å jobbe for at husholdningene får en egen boks for farlig avfall og EE-avfall. Finnes som rød dunk i andre kommuner som Stavanger, Sandnes og Marker.

MATPRODUKSJON OG MATSIKKERHET

Befolkningsøkning, miljøgifter, ressursknapphet og klimaendringer skaper store utfordringer når det gjelder verdens matsikkerhet. I Norge har vi bare igjen 2,7 % matjord som per idag ikke dekker vårt nasjonale behov. Tiltakshavere må besørge nydyrking for å kompensere for tapt matjord. Skog & Landskaps vurderinger om kvalitet på matjord må følges, og dermed må vi unngå å bygge på de beste jordene. Selvforsyningsgraden i Norge er historisk lav (ned mot 40 %), mens vi importerer stadig mer mat. Lokal matproduksjon, også småskala, er viktig for matsikkerheten. Bøndene må få mer støtte for å kunne utøve en viktig jobb og sitt samfunnsansvar. Man sparer mer CO2 på å kjøre til butikken for å kjøpe grønnsaker enn å sykle for å kjøpe biff, så vi må legge til rette for kjøttkutt i kommunen. Vi kan også spare store ressurser ved å forebygge matkasting, da nordmenn kaster omtrent 300.000 tonn mat i Norge i året.


MDG Jevnaker vil:

Legge til rette for lokal matproduksjon gjennom andelsjordbruk og kolonihager. Ved offentlige innkjøp av mat skal miljøkrav (som kortreist, økologisk og miljøvennlig produksjon), sammen med krav til dyrevelferd, utgjøre minst 50% ved vekting av innkjøpskriteriene. Satse på å nå 15% økologisk i kommunen innen 2020. Implementere det i «Jevnaker 2020». Nordmenn “spiser” indirekte 4 kvm regnskog hver årlig på grunn av høyt kjøttforbruk. Ved å kutte ut kjøttet en dag i uka, tilsvarer det i tillegg å fjerne 200.000 biler fra veiene. Å legge til rette for kjøttfri mandag i kommunen kan frigjøre penger til innkjøp av mer økologisk mat. Samarbeide med dagligvareforretningene for å unngå matkasting og heller redistribuere mat.


Legge til rette for ĂĽ plante matproduserende vekster i stedet for prydbusker og trĂŚr ved nyplanting i kommunen. Pressing av frukt som hageeiere ikke vil ha kan samles inn og gĂĽ til Frivillighetssentralen eller eldreomsorgen.

Valgprogram 2015-2019  

Fullstendig valgprogram for Miljøpartiet De Grønne Jevnaker

Valgprogram 2015-2019  

Fullstendig valgprogram for Miljøpartiet De Grønne Jevnaker

Advertisement