Page 1

JEUGDRAAD 09/02/2017


AGENDA Kennismaking 1. Goedkeuring vorig verslag 2. Vragen Adviezen (na de AV en adviezen vorige vergadering) 3. Fietsen oep een Ander 4. Stad en Jeugd in 2016 5. Mechelen, jongerenstad van Vlaanderen?  6. Jeugdwerknieuws 7. Nieuws uit de jeugddienst 8. Losse puntjes 9. Volgende vergadering


VRAAG AAN HET BESTUUR

Doe mee aan de wedstrijd voor de beste  vraag en maak kans op 2 tickets voor  JOKOFEST INDOOR  & op 2 H&M bonnen van  €15. 


ADVIEZEN NA AV Advies aanpassingen ABP ‐ Gasboetes De jeugdraad en de aanwezigen op de Algemene Vergadering van 1 december  2016 waren zeer tevreden dat de stad met het gevoelige thema seksuele  intimidatie aan de slag gaat. De jeugdraad geeft dan ook een positief advies  mbt de wijzigingen in het ABP.  Het dagelijks bestuur formuleerde op 17/12/17 een positief advies. 


ADVIEZEN VORIGE VERGADERING Advies Openbaarheid Bestuur – schepen Greet Geypen Vraag: Agenda van het college automatisch en kosteloos openbaar  maken.  Zo wordt het mogelijk om het verslag op te vragen van  bepaalde punten.  Advies Evenementen – schepen Greet Geypen & voorzitter mmMechelen Feest!  Vraag:  De jeugdraad adviseert de Stad Mechelen om jongeren te ondersteunen in  het organiseren van evenementen en eigen werkingen door: • Een uitzonding toestaan voor erkende jeugdwerkinitiatieven en niet  commerciële organisatoren en dit ook opnemen in de reglementen mbt het  bussen en flyeren.  • Een duidelijk en billijk kader scheppen mbt de geluidsnormen in en het  gebruik van openbare ruimte voor initiatieven in de binnenstad en buiten de  binnenstad met het oog om het mogelijk te maken om toch nog evenementen  in openlucht en openbare ruimte te organiseren.  • Het proces waarbij evenementen geadviseerd worden niet enkel  administratief te behandelen maar met de betrokken organisatoren ook  uitgebreid een constructief traject af te leggen. 


Advies Openbaarheid Bestuur  Actie college:  collegebeslissingen zichtbaar maken.  Website stad Mechelen – rubriek bestuur – college van  burgemeester en schepenen – overzicht collegebeslissingen


Evenementen  Actie college: ‐ Het college besluit dat de reglementen die handelen over het flyeren en het  bussen desgevallend aangepast dienen te worden zodat erkende   jeugdwerkinitiatieven en niet‐commerciële organisatoren kosteloos kunnen  flyeren en bussen, mits eerst door de dienst Belastingen & Inningen wordt  nagekeken of deze categorieën al niet vrijgesteld zijn via het  belastingreglement ‐ Met ‘2800leeft.be’ heeft de Jeugddienst een kanaal gecreëerd waarmee ze  evenementen van organisatoren in de kijker zet. Momenteel bekijkt de  Jeugddienst of ze via dit kanaal informatie en ondersteuning kan bieden voor  jonge organisatoren en verenigingen. 


FEESTENCHARTER Feestencharter “ Samen voor een bruisende stad” omvat: • Intentieverklaring  Mechelen is een bruisende stad door o.a. evenementen en feesten  Mechelen is een woonstad  Mechelen is een stad van handel en horeca  Draagvlak creëren


FEESTENCHARTER • Principes waar verschillende stakeholders zich akkoord mee verklaren  SPOC voor stakeholder: het evenementenloket  Richting geven aan pleingebruik  Spreiden in tijd en ruimte  Aanbod diversifiëren  Tijdig informeren  Synergiën met handel en horeca  Duurzaam organiseren  Leefbare geluidsnormen en sluitingsuren  Stimulerend belonen

• Actieplan Feesten en Fuiven


ACTIEPLAN 2017 •

Algemeen beleid:  Definiëren begrippen zoals klein- en grootschalige evenementen  Jaarlijks evenementenrapport opstellen  Ontwikkelen en ontsluiten kader feesteninfrastructuur: Cultuurplein, Douaneplein, Sinte Mettetuin,…

Leefbaarheid en veiligheid:  DZIVM en MHJW: één globaal vergunnings- en evaluatiekader  Rustperiode (“sperperiode”) na Maanrock voor evenementen in binnenstad  Maximaal afstemmen starttijden met handel. Op- en afbouwtijd beperken.  Jaarlijks minstens 2 activiteiten van MMMF in samenwerking met Mechelse horeca  Fine-tunen beleid inzake geluidsnormen en handhaving  Uitwerken sjabloon voor mobiliteitsplan bij grote evenementen.


ACTIEPLAN 2017 • Administratieve vereenvoudiging en opvolging:  Samenstelling en werking vernieuwde Cel Feesten  Uniformiseren bestaande reglementen inname openbaar domein  Klachtenflow en procedure evaluatie uitwerken  Terreinbezoek  Bij negatieve evaluatie: bespreking Cel Feesten en plaatsbezoek  Uitwerken My Account

• Uitbouw kenniscentrum en facilitator van organisator:   Versterken van het evenementenloket  Jaarlijks Staten‐generaal: vorming en uitwisseling organisatoren  Standaard informatiebrief meesturen met vergunningsbrief  Jaarlijks evenementenprijzen voor organisatoren (nieuwkomer, publieksprijs, originaliteit,  duurzaamheid)   Opstellen fiches met aandachtspunten per plein


GELUIDSNORMEN Herwerking bestaande dienstnota • N.a.v. enquête wijkraad centrum  Bewoners informeren  Herbekijken maximale geluidsnorm  Controle van vergunningsvoorwaarden  Overlast na evenementen

• N.a.v. advies jeugdraad  Uitzondering reglement mbt bussen en flyeren  Duidelijk kader ivm geluidsnormen  Procedure evenementenaanvraag uitbreiden tot constructief overleg


GELUIDSNORMEN • Visualisatie dB  65 dB = geluid op kantoor,  gesprek  90 dB = zware  vrachtwagen  105 dB = pneumatische  hamer

Bron: www.habitos.be


GELUIDSNORMEN

Bron: inask.nl

• Verhoging in dB  Per verhoging van 3 dB betekend dat het geproduceerd geluid verdubbeld  Huidig reglement sprong van 85 dB naar 95 dB = geproduceerd geluid 6 keer  verhoogd.


GELUIDSNORMEN


VARIA •

Uitzondering retributie bussen en flyeren  Artikel 6 ‐ De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld:  

publicaties van publiekrechtelijke personen; 

publicaties zonder commerciële doeleinden van socio‐culturele‐,  levensbeschouwelijke‐ en sportverenigingen en buurtcomités erkend door  het stadsbestuur wanneer de publicatie uitsluitend gaat over de eigen  activiteiten; 

publicaties van politieke partijen


STAD & JEUGD 2016 Ondersteuning van het jeugdwerk – Toegankelijk jeugdwerk – verder uitbouw van "wereldspelers"  – Begeleiding op maat voor jeugdwerkinitiatieven met specifieke noden en problemen ‐ Verstrekken algemene informatie en promotie van het jeugdwerk. – Veiligheid en duurzaamheid van de jeugdwerkgebouwen verder opvolgen en  ondersteunen (financieel, keuringen, brandblussers). – Subsidiereglementen verdere vereenvoudigen van de achterliggende administratie. – Activiteiten met en voor Jeugdbewegingen (speeldag, dag en nacht van de  jeugdbeweging,…) – Hervormen uitleendienst, 466 ontleenperiodes in 2016 (verhuis naar Hangar S) – Mechelse Uitpas in de nieuwe Uitpas – vanaf september – Talententickets 15.155 tickets werden terugbetaald ‐ +12% tov 2015 – Project Spelend Nederlands Leren: 24 jongeren uit OKAN klassen tussen 12 en 18 jr namen deel van 14.08 t/m 25.08 in Villa32


STAD & JEUGD 2016 Vrijetijdsbeleid – ondersteunen en stimuleren organisatie van evenementen  voor (& door) jongeren – toeleiding naar aanbod.  – 2800leeft opstart als evenementenkanaal maar uitbreiding – Overgang van vzw Muziekclub Kamikaze naar De Club met begeleiding, financiële  ondersteuning en  goedkopere prijzen.  – Organisatie Maanrockrally ihkv talentontwikkeling

Vrijetijdsbeleid – Project Wolf, talentenontwikkeling – Een vrijwilligerswerking en talentenontwikkeling binnen de 4 werkingspoten foto, tekst,  video en radio. Uitgebreid vormingsaanbod met eigen evenementen.  – Jonge Wolven aanbod (12 tot en 15 jaar) – activiteiten in vakantieperioden. 


STAD & JEUGD 2016 Van Douaneplein naar Jongerenzone – – – – –

Start werken aan Perron M, verbouwing tot grotere betere en aangenamere fuifzaal.  Voorbereidingen voor Safer Party Zone – Id Scan, drugs,…  Van vzw Muziekclub Kamikaze naar De Club ‐ ruimte voor organisatoren Repetitieruimte in Perron M Inrichting terrein met een evenementenplein, verder ontwikkeling hiervan


STAD & JEUGD 2016 Speelruimte en speelinfrastructuur • •

• •

Speelpleinen: nieuwe speelpleinen Rik Wouterstuin, Sinte Mettetuin, ‘t Hofke  (Aambeeldstraat) en Kouter (Leest) Speelstraten: 25 speelstraten ingericht in Paas‐ en zomervakantie met mobiele speelteams – afstemming op buurt: tijdens zomervakantie gaan speelteams op  weekdagen naar speelstraten en speelpleinen Avontuurlijk spelen: natuurlijke speelelementen op nieuwe speelpleinen Caputsteenpark en  Pastinaakhof (Nekkerspoel) Speelbossen: opening speelnatuur Oude Antwerpsebaan, aanplantingen zijn gebeurd in  speelbos Muizen (Chiro & Natuurpunt)


STAD & JEUGD 2016 Mechelen Kinderstad • • • • • • •

Voorbeeldige kinderstad in eigen werking: kindvriendelijkheid is een prioriteit voor alle  stadsdiensten Label Kindvriendelijke Stad: Mechelen heeft het label samen met 6 Vlaamse steden en  gemeenten Communicatie / Website MK: vernieuwde website sedert zomer Zichtbaarheid MK: mascotte Rommy op infoborden en aanwezig op evenementen (Rommy‐ kostuum en opblaas‐Rommy’s) Kindvriendelijke winkelstad: pop up speelruimte op IJzerenleen Aandacht voor kinderen en Mechelen Kinderstad in Nieuwe Maan Baby‐ en kindvriendelijke horeca: 14 horecazaken hebben een kindvriendelijk horecalabel


STAD & JEUGD 2016 Vrijetijdsaanbod voor kinderen •

• • • • •

Hervorming Grabbelpas:  verkoop van het Grabbelpasje is niet meer nodig door start nieuw inschrijfsysteem in  april 2016 (met online betalingen) via Uit in Mechelen.  Vakantieaanbod in zomervakantie is vernieuwd met o.a. themaweken voor kinderen Inzetten op buiten spelen: organisatie van de Buitenspeeldag op 13 april Speeldag op 22 mei lokte, ondanks het slechte weer, een massa kinderen naar  Mechelen Sinterklaas: in totaal brachten 2.977 kinderen, ouders en leerkrachten een bezoek aan  Sintstad in het stadhuis Ondersteunen van nieuwe initiatieven: o.a. pop up Binnenspeeltuin in Perron M Sinte Mette in nieuw jasje


STAD & JEUGD 2016 Kinder‐ en tienerwerkingen Mechelen: J@m • •

uitbreiding van het aanbod (huistaakbegeleiding, vrijetijdsactiviteiten) met +15 werking met  de hulp van Buurtsportanimatoren ROJM verhuisde in het voorjaar van Tinellaan naar Battelsesteenweg


NIEUWS VOOR HET JEUGDWERK Veilige oversteekplaatsen aan Jeugdlokalen – GREET GEYPEN Na de verkeersveiligheid aan schoolomgevingen, maakt de stad nu ook werk van  verkeersveiligheid in de nabijheid van jeugdlokalen. Momenteel liggen er plannen op tafel voor  de heraanleg van de openbare ruimte, nabij vier jeugdbewegingen.  De stad investeert hiervoor € 135 000. De aanpak voor de herinrichting van de omgeving van de jeugdlokalen is gelijkaardig aan deze  voor de schoolomgevingen in Mechelen. De focus wordt voornamelijk gelegd op het herkenbaar  maken van de toegang tot de jeugdlokalen in het straatbeeld en het verkeersveiliger maken van  deze toegang. Alle vier de jeugdbewegingen krijgen aan de zijde van de toegang, een verbreed  voetpad. Hierdoor ontstaat er meer opstelruimte, waardoor de rijbaan versmald wordt en zal  fungeren als snelheidsremmer. De stad maakte inmiddels de ontwerpplannen op, om de directe omgevingen van de vier  jeugdlokalen, op een verkeersveilige manier in te richten. Het betreft de locaties: ‐ Kerkhoflei 41 – Scouts Sint‐Gummarus & Gidsen Onze Lieve Vrouw ‐ Oude Antwerpsebaan 205 – Scouts en Gidsen Heilig Kruis ‐ Geerdegemstraat 80‐82 – Scouts en Gidsen Thila Coloma ‐ Kruisbaan 123 – Gidsen Parsifal


NIEUWS VOOR HET JEUGDWERK Veilige oversteekplaatsen aan Jeugdlokalen – GREET GEYPEN ‐ Oude Antwerpsebaan 205 – Scouts en Gidsen Heilig Kruis


NIEUWS VOOR HET JEUGDWERK Veilige oversteekplaatsen aan Jeugdlokalen – GREET GEYPEN Geerdegemstraat 80‐82 – Scouts en Gidsen Thila Coloma


NIEUWS VOOR HET JEUGDWERK Veilige oversteekplaatsen aan Jeugdlokalen – GREET GEYPEN Kerkhoflei 41 – Scouts Sint‐Gummarus en Gidsen Onze Lieve Vrouw


NIEUWS VOOR HET JEUGDWERK Veilige oversteekplaatsen aan Jeugdlokalen – GREET GEYPEN Kruisbaan 123 – Gidsen Parsifal


NIEUWS VANUIT DE JEUGDDIENST • • • • • •

Oproep Dag & Nacht van de Jeugdbeweging – stap in de werkgroep Maanrockrally oproep is gestart DJ Rally komt er aan Oproep Wereldspelers & Kleur in het jeugdwerk   Buitenspeeldag  (19 april 2017) organiseer zelf iets en wij helpen je Oproep vrijwilligers voor SPEELDAG (7 mei 2017)


LOSSE PUNTJES & VOLGENDE  VERGADERING 22/4/2017 In de VIA VIA

170209 jeugdraad powerpoint  

Voorstelling Algemene Vergadering 9 februari 2017