Page 1

Algemene Vergadering (2012-2013 nr.4)08/02/2013

Aanwezigen: Sven Beckaert (VZW Laweit), Jan de Soete (JONG CD&V), Liesbeth Verhaege (JONG VLD), Kim Simoens (Chiro), Siska Gunt (CAW Jeugdonthaal), Lara Easton (Jongerenadviseur), Jamie Declerck (Onafh.), Brent Kempener (Onafh.), Netchai Steppens (Onafh.), Tristan Alloo (Animo), Thomas Gadeyne (KSA), Stef Maelstaf (Scouts), Nick Callier (Animo), Lucker Isabel (Jeugdconsulente), Els Titeca (Voorzitter), Evert Van Herreweghe (Ondervoorzitter)

Verontschuldigd: Lynn Massez (Chiro), Chelsea Decoster (Chiro), Emily Massez (Chiro), Sharon Hamers (JONG N-VA), Bo Bentein (Onafh.), Steven Arents (Leerlingenraad Mab), Charlotte Monballiu (Leelringenraad Mab), RenĂŠe Knudde (Leerlingenraad Mab), Lien Dierickx (Chrio & Leerlingenparlement Demare), Kurt Taffein (Onafh.)

Uitleg CAW Sisca en Lara van het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn) kwamen informatie geven over het project jeugdadviseurs. Gedurende het najaar van 2012 werden er 14 jeugdadviseurs opgeleid waarvan 8 Blankenbergse Jongeren. In deze opleiding leerde ze hun zelf beter kennen en anderen in hun leefomgeving proberen te helpen. Jeugdadviseurs zijn jongeren die onder de jongeren andere jongeren helpt met problemen. Ze helpen de jongeren aan de hand van eigen ervaringen of door informatie te geven van plaatsen waar ze terecht kunnen voor hun specifiek soort of probleem. Ook het signaleren van problematiek hoort tot hun takenpakket. In samenwerking met het CAW en het Sint-Pieterscollege komt iedere maand een medewerker langs in de school om te luisteren naar de jeugdadviseurs en om ze verder te ondersteunen. Het Maerlant Atheneum heeft nog geen jongerenadviseurs. 1


Het CAW Blankenberge ontvangt voornamelijk jongeren die doorverwezen werden door de CLB’s van de Blankenbergse scholen. Eerst wordt er een kennismakingsgesprek met de jongere gepland en daarna wordt er beslist over een eventuele verdere begeleiding samen met de medewerkers van het CAW. CAW Oostkust organiseert vanaf 8 maart 2013 terug een opleiding voor de leeftijdscategorie van 15 tot 17 jaar. Isabel zorgt voor de verspreiding van posters en affiches bij de jeugdbewegingen en scholen. Het CAW roept op via de jeugdraad om zoveel mogelijk potentiele jeugdadviseurs warm te maken voor deze opleiding. Voor meer informatie contacteer het CAW Blankenberge via joblankenberge@cawregiobrugge.be of via hun Facebookpagina

https://www.facebook.com/pages/

Jeugdadviseurs-CAW-Blankenberge/172002532934830?fref=ts

Mededelingen en goedkeuring vorig verslag • • • •

Het advies van 22 december 2012 werd goedgekeurd. Laure Decetelaere zal de volgende AV’s meevolgen voor haar stage. De jeugdraad heeft een harde schijf aangekocht. o Alle werkgroepsverantwoordelijken moeten hun verslagen indienen !!! Dropbox wordt ook in orde gebracht.

Werkgroepen: • Verkeersveiligheid o VERO is bijna klaar. o Naar volgende AV

• Carnaval o Nico heeft een e-mail gestuurd dat hij niet aanwezig kan zijn op de av en de werkgroep heeft niet samengezeten. o Oproep om maandag 11 februari 2013 te helpen met de Carnavaleske Bierspelletjes § Om 15:15 o Oproep om dinsdag 12 februari 2013 te helpen met de Kinderanimatie. o Chiro & KSA zullen dit jaar helpen. o Volgende AV: evaluatie carnaval

• Quiz o o o o

Gaat door op 23 maart 2013 in de Consciencezaal in het Casino. Vanaf 16 februari start promotiecampagne. Affiches opnieuw laten drukken + vulling. Shiftenlijst zal in de loop van volgende week doorgestuurd worden. 2


• Countdown evaluatie o Op 8 februari 2013 gaat de evaluatie van The Countdown 2013 door in het JIC ’t Loft vanaf 19u. o Vrijwilligers voor vrijwilligers bij de bediening: geen geïnteresseerden.

• Communicatie o Samengezeten met schepen van Jeugd & Cultuur § Vraag (als het eventueel mogelijk zou zijn om met) kenmerkende punten te werken. § De werkgroep heeft met de Burgemeester hierover gecommuniceerd en dit werd reeds meegenomen in de plannen bij de vernieuwing. o Voorstel om een cadeau te kopen voor Bjorn die vrijwillig de website heeft gemaakt § Biermand (budget: 20 euro) o Vraag van de werkgroep voor de aankoop van stylo’s: § Antwoord: negatief o Vraag van de werkgroep voor de aankoop van vlaggen: § Antwoord: positief (budget: ongeveer € 200)

• Voorstelling schepen van Jeugd o De nieuwe Schepen van Jeugd is Jurgen Content o Hij is bevoegd voor: § Ruimtelijke Ordening § Openbare Gebouwen § Strand, § Concessies § Gebouwen § Vergunningen § …

• Jeugdhuis o Het geleverd advies van de Jeugdraad is momenteel niet nuttig voor stadsarchitect. o Vraag voor een nieuw advies te maken met specifiek oog op de ruimtes: § Vergaderzalen § Opslagruimte § Bureau § Polyvalente Zaal § Repetitieruimte § … o Het nieuw advies mag niet plaatsgebonden zijn o Het belastinggebouw zou de ideale locatie zijn voor een jeugdcentrum 3


§ Constante permanentie van het gebouw § Samenkoppeling van polyvalente zaal en jeugdherberg o Jeroen zal een mail sturen voor de werkgroep opnieuw samen te laten komen in de loop van volgende week.

• LanParty o Volop bezig met de organisatie voor de volgende editie. o Werkgroepsvergadering 1 zal plaatsvinden op 16 februari 2013 om 13u.

Goedkeuring JOBO • • •

De jeugdraad keurt de Interlokale Vereniging JOBO goed. Toelichting is te vinden in bijlage van 1 februari 2013 Het bestuur zal een brief sturen naar het College van Burgemeester & Schepenen ter goedkeuring.

Verslag provinciale jeugdraad • •

Sharon is naar de provinciale jeugdraad geweest. Verslag is terug te vinden in bijlage.

Verslag cultuur • •

• • •

Els Titeca, Evert Van Herreweghe, Isabel Lucker, Jurgen Content, Philip Konings, Herlinde Decroos en Koen Jambon zaten samen op donderdag 7 februari 2013. Het advies van Jongerencultuur is ter sprake gebracht en grondig besproken. Dit komt nogmaals in het College van Burgemeester & Schepenen met als doel mogelijke pistes te bestuderen en uit te voeren. Talenten die in staat zaan voor kwaliteitsvolwerk omdat het stadsbestuur voor dat de ingang van onze stad wordt bezet gegarandeerd wilt zijn van kwalitatieve producten Oproep om namen te verzamelen van artiesten (graffiti en kunst) à Isabel, Jeugddienst Komedie voorstel samen met cultuurdienst in een “Komedie Club Stijl” o Samenwerking met de Cultuurdienst en Jeugdraad. o 1/3 van de kosten voor de Jeugdraad 4


o De Jeugdraad kiest voor de voorstelling Smartlab: Xander De Rycke op 18 oktober 2013 § Kostprijs € 950 (= 1/3 Jeugdraad & 2/3 Cultuurdienst) § + Alex Agnew erbij op 28 september (openingsweekend nieuw cultureel jaar) • Kostprijs: Gratis, 80% van de tickets voor Agnew, 10% voor de Jeugdraad en 10% voor de Cultuurdienst o Els contacteert de cultuurdienst ter bevestiging. o Oprichten van een werkgroep ter promotie samen met de cultuurdienst.

Skatepark • •

Vraag via Facebook wat er gaat gebeuren met het skatepark. Het skatepark werd overgedragen aan de Sportdienst, zij zullen kijken voor de afhandeling van de vraag. De vraag zal ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Kinderparticipatie - Kindergemeenteraad • •

Nog niet besproken in het College van Burgemeester & Schepenen Wachten op antwoord van het CBS

Oproep nieuw bestuur • • •

In juni eindigt het werkjaar van de jeugdraad à jaarlijkse verkiezing van het bestuur Nieuwe voorzitter & penningmeester gezocht! Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur melden bij Isabel

Puntjes jeugddienst •

Brief opstellen aan Alain voor een groepsaankoop voor een geluidsmeter o Vraag stellen om per gelegenheid te gebruiken o Bestuur kijkt hiervoor

Openstraatdag in de Luggevoortestraat dit jaar!

Factuur voor zaaltoelage The Countdown!

Inkomende brieven • •

Brief Burgemeester: Bedanking voor het indienen van de adviezen Betrekking van de jeugd betreffende het dossier Jeugdhuis wordt gegarandeerd!

Varia & nieuws aangesloten jeugdwerkinitatieven •

Jan: o 23 februari 2013 - 19u - Roesschaertzaal Casino: infoavond kinderarmoede van Jong CD&V 5


Stef: o Ontvangt nog altijd brieven van de Beheerraad Cultureel Centrum à tot juni zetelend in de Raad van Beheer o Fietsrekken Scouts lokaal zijn kapot gereden door een verhuring van de KSA.

Niels: o Bevestiging als plaatsvervangende in de Mina Raad.

Kim: o Spaghetti avond van de Chiro is verzet naar 16 maart 2013.

Schepen, Jurgen Content: o Verduidelijking dat een afvaardiging voor jeugd moet voorzien worden door een iemand van de jeugd en niet door een personeelslid.

Bestuur: o De volgende AV zal plaatsvinden op 27 april 2013 om 09u.

Voor Verslag, Evert Van Herreweghe Ondervoorzitter JRB

6

Verslag AV 4  

Verslag AV 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you