Page 1


Inleiding Kinderopvang behoort tot de vrije tijd van het kind en heeft een brugfunctie tussen het school gebeuren en de thuissituatie. Bijgevolg trachten wij in de kinderopvang een huiselijke sfeer te bevorderen door permanent naar een evenwicht te zoeken tussen een aanbod van geleide activiteiten en vrij spel. Activiteiten worden elke woensdagnamiddag en elke schoolvakantiedag aangeboden maar de kinderen zijn nooit verplicht om deel te nemen. Hetzelfde geldt voor het maken van huiswerk: de mogelijkheid bestaat om in de opvang huiswerk te maken , maar dit kan noch door de begeleiding, noch door de ouders worden opgelegd. De kinderen worden zo veel mogelijk betrokken bij het opstellen of wijzigen van de leefregels, het inrichten van de ruimte en het organiseren van de activiteiten. U als ouders en wij als gemeentelijke kinderopvang zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van uw kinderen. Daarom hebben we hieronder een aantal afspraken en regels op papier gezet om een nauwe samenwerking met u te waarborgen. Artikel 1 Het initiatief buitenschoolse kinderopvang is een project, georganiseerd door de Organisatie Willebroek, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek en staat onder toezicht van Kind en Gezin. Artikel 2 De Organisatie Willebroek richt de kinderopvang in conform de regelgeving van de Vlaamse regering inzake de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang.

Contactpersoon van het IBO De dagelijkse werking valt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator Veerle Van den Begin. De coördinator is bereikbaar op afspraak, op de locatie. De coördinator is tevens telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren. BKO ’t ApPelBoomPje Boomsesteenweg 67 2830 Willebroek 03 866 35 59 0499 93 97 78 bko@willebroek.be


Opvanglocatie en openingsuren BKO ‘t ApPelBoomPje Boomsesteenweg 67 2830 Willebroek Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag 07.00 – 08.15 De kinderen vertrekken met bussen naar de scholen 07.50 en 08.00. 15.30 – 18.00 De kinderen worden rond 15.30 door de begeleiders met afgehaald aan de scholen. Woensdag 07.00 – 8.15 De kinderen vertrekken met bussen naar de scholen 07.50 en 08.00. 12.00 – 18.00 De kinderen worden rond 12.00 door de begeleiders met afgehaald aan de scholen.

tussen bussen

tussen bussen

Vakantiedagen en pedagogische studiedagen (vanaf 10 inschrijvingen) 07.00 – 18.00 De kinderen blijven in locatie BKO ’t Appelboompje. Doelgroepomschrijving Het initiatief is bedoeld voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Willebroek wonen of er schoollopen in het kleuter- en basisonderwijs. Het initiatief staat ook open voor kinderen met een extra zorgbehoefte, mits overleg met de coördinator en als het in het belang van het kind en de groep te verantwoorden is. Alle vragen, bemerkingen en/of klachten kunnen mondeling of schriftelijk aan de coördinator of aan het gemeentebestuur worden gesteld. De ouders kunnen zich ten allen tijde ook richten tot de klachtendienst van Kind en Gezin op het nummer : 02/533.14.14.

Artikel 3 Openingsuren en –periodes : Deze vestiging is op gewone schooldagen ( behalve op woensdagnamiddag ) geopend buiten de schooluren van 7u. tot 18u. Op woensdagnamiddag is de opvang geopend van 12 tot 18u. en op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties doorlopend van 7u. tot 18u. De kinderopvang is gesloten op zaterdag en zondag en alle wettelijke feestdagen. Specifieke sluitingsdagen zullen jaarlijks door het gemeentebestuur bepaald worden, rekening houdend met de reglementering van Kind en Gezin, deze worden tijdig schriftelijk meegedeeld. Eventuele extra openingsdagen naar aanleiding van bijvoorbeeld pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen van de scholen worden in overleg met hen en georganiseerd, mits een deelname van minimum 10 kinderen en tijdens brugdagen naar een minimum deelname van 20 kinderen.


Artikel 4 : Vervoer Het gemeentebestuur organiseert, in overleg met de scholen, het vervoer van- en naar de school. Dit gebeurt onder begeleiding van het personeel van de kinderopvang. Voor het vervoer wordt een ouderbijdrage aangerekend van 1,50 Euro per rit. De ouders brengen ’s morgens de kinderen zelf naar de opvang (tot 7.50u) en halen hun kinderen ’s avonds zelf op in de opvang, of delegeren deze taak aan anderen door de opvang daar schriftelijk van op de hoogte te brengen. Artikel 5 : Inschrijvingen Een maand voor het eerste opvangmoment, neemt een ouder contact op met de coördinator om samen de juiste documenten in orde te brengen. Deze zijn:     

Een verklaring van samenstelling van het gezin ( dit krijg je gratis op de dienst bevolking van het gemeentebestuur indien je zegt dat het voor de BKO is) Twee kleefbriefjes van de mutualiteit Een verklaring ‘afstand van loon’ in drievoud (blanco op opvang te krijgen) Een contract tussen gemeentebestuur en ouder over hoe de opvang zal geregeld worden. Een door de ouders zelf ingevuld inlichtingenblad , waarin alle gegevens, nodig voor een goede wisselwerking tussen de opvang en de thuissituatie, worden opgetekend (blanco op opvang te krijgen)

Indien hierin wijzigingen gebeuren dienen de ouders de kinderopvang hiervan schriftelijk te verwittigen. Een eerste opname kan pas zodra de opvang het volledige dossier in bezit heeft. (Dit kan enkel na afspraak met de coördinator) Ouders moeten de opvang SCHRIFTELIJK (per mail is ook mogelijk na bevestiging van de coördinator) meedelen op welke dagen hun kind naar de opvang moet komen, dit minstens twee weken voor het desbetreffende opvangmoment. Zijn de kinderen niet ingeschreven, dan wordt er ook geen opvang voorzien, en blijft de school verantwoordelijk totdat ouders het kind hebben opgehaald. Indien de kinderen wel ingeschreven zijn, maar er toch geen gebruik wordt gemaakt van de opvang, wordt er TOCH DE VOLLEDIG GERESERVEERDE DAG AANGEREKEND. (tenzij er een geldig doktersattest wordt binnengebracht ten laatste op het eerstvolgende opvangmoment). Deze regeling heeft als doel de kinderopvang in staat te stellen de personeelsbezetting zo efficiënt mogelijk op de reële noden af te stemmen, en om aangepaste activiteiten te kunnen voorzien voor de aanwezige kinderen Artikel 6 : Inschrijvingen voor vakantiedagen De ouders die tijdens een vakantieperiode van de opvang gebruik wensen te maken schrijven minimum een maand vooraf hun kind(eren) daar voor in. Er wordt voorrang verleend aan kinderen van 3 tot 6 jaar. In de zomervakantie wordt er


samengewerkt met andere gemeentelijke initiatieven zoals speelpleinwerking, sport en cultuur. Inschrijvingsformulieren voor de vakantiemomenten worden op de opvanglocatie zelf ter beschikking gesteld. Hierop duiden de ouders de gewenste opvangdagen/momenten aan. Op deze inschrijvingsformulieren staat ook vermeld wanneer de kinderen ten laatste moeten ingeschreven zijn (termijn van twee weken voor de vakantie aanvangt).

De kinderen kunnen gebracht of afgehaald worden tussen 7.00u en 9.00u, tussen 11.30u en 13.30u en vanaf 15.30u. Dit om de activiteiten vlot te laten verlopen. Zijn de kinderen niet ingeschreven, dan wordt er ook geen opvang voorzien. Indien de kinderen wel ingeschreven zijn, maar er toch geen gebruik wordt gemaakt van de opvang, wordt er TOCH DE GERESERVEERDE DAG AANGEREKEND (indien maar een halve dag is gereserveerd, moet er ook maar een halve dag worden betaald), tenzij er een geldig doktersattest kan worden binnengebracht op het eerstvolgende opvangmoment. Deze regeling heeft als doel de kinderopvang in staat te stellen de personeelsbezetting zo efficiënt mogelijk op de reële noden af te stemmen, en om aangepaste activiteiten te kunnen voorzien voor de aanwezige kinderen. Artikel 7 : De ouderbijdragen De tarieven zijn vastgelegd in “Het Besluit van de Vlaamse regering houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor Buitenschoolse Opvang “. Deze hangen uit aan het prikbord in de kinderopvang. Het gemeentebestuur behoudt het recht om de tarieven aan te passen. Er gebeurt een maandelijkse afrekening volgens de genoteerde aanwezigheden, rekening houdend met eventuele verminderingen voor gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin of sociaal tarief. De ouderbijdragen worden jaarlijks per 1 september aangepast aan de stijging van het indexcijfer.

Ouderbijdrage

1e kind

2e en volgende kinderen

Voor en na school

0,90 euro per Bij gelijktijdige opvang van begonnen half uur kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25% korting verleend op de volledige

Woensdagnamiddag

Voordeligste tarief (per idem half uur of tarief schoolvrije dag)


Schoolvakanties en schoolvrije dagen :  Hele dag (langer dan 10,00 euro 6u.) 6,00 euro  Halve dag (tussen 3 en 6u.) 3,50 euro  Minder dan 3 u.

idem

Gratis tarief In zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de (kans)armoedesituatie van het gezin daartoe aanleiding geeft kan het organiserend bestuur gratis opvang toestaan. Het bestuur beslist hierover op basis van een individueel administratief dossier dat alle relevante aspecten voor een gemotiveerde beslissing bevat. Deze beslissing wordt jaarlijks geëvalueerd. Het desbetreffende dossier ligt ter inzage voor Kind en Gezin.

Boetetarief De opvang is open tot 18u. Misbruik van de openingsuren wordt niet toegestaan. Indien een kind na 18u. wordt afgehaald, wordt een forfaitaire vergoeding van 7.50 euro aangerekend. Indien het laattijdig afhalen een gevolg is van overmacht, dient dit door de ouders binnen de 2 dagen verantwoord te worden aan de coördinator. De coördinator beslist in samenspraak met het gemeentebestuur over het vervallen van het boetetarief. Overschrijding zonder overmacht is slechts beperkt toelaatbaar: wanneer een kind tot driemaal toe zonder grondige reden te laat wordt afgehaald kan de opvang beëindigd worden. Sociaal tarief Dit tarief bedraagt 50% van de ouderbijdrage : 0,45 euro per begonnen half uur en voor vakantiedagen respectievelijk 5 euro / 3 euro / 1.75 euro. Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin wordt ook op dit sociaal tarief een korting van 25% verleend. Het sociaal tarief wordt toegepast voor ouders die het leefloon genieten, of tewerkgesteld zijn in een bijzonder tewerkstellingsproject ( bijv. art.60§7 OCMW wetgeving). De nodige bewijzen worden door de ouders bezorgd aan de coördinator. Er kan ook een aanvraag gebeuren via het OCMW. Berichten aan de ouders worden schriftelijk meegegeven aan de kinderen, hangen uit op de opvang of worden per post en per mail aan de ouders gestuurd.

Artikel 8 : aanmelding en betaling De persoon die het kind naar de opvang brengt is verplicht het kind aan te melden. Datum en uur van aankomst en vertrek van de kinderen wordt door de begeleiding


ingegeven in het registratieprogramma. Ook bij het afhalen geldt dezelfde procedure. Bij niet melding wordt het maximumtarief toegepast. In de loop van de maand volgend op de geleverde prestaties krijgen de rekening toegestuurd die binnen de 30 dagen na ontvangst dient vereffend. Indien de rekeningen niet tijdig betaald worden, wordt na 3 aanmaningen de procedure voor loonbeslag opgestart en kan de Willebroek het kind de toegang tot de opvang ontzeggen.

ouders een te worden schriftelijke organisatie

Artikel 9 : verzekering Alle ingeschreven kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Het gemeentebestuur heeft daartoe de nodige verzekeringscontracten afgesloten voor het gebouw en de burgerlijke aansprakelijkheid voor personeel en kinderen. De kinderen zijn verzekerd van zodra ze in de kinderopvang aankomen en op weg van en naar de school. Kinderen die de opvang verlaten voor het uitoefenen van een andere buitenschoolse activiteit zijn gedurende de periode van afwezigheid niet verzekerd. Indien een ongeval zich heeft voorgedaan, dient de officiële ongevalsaangifte, ter beschikking op de opvang, door de behandelende geneesheer te worden ingevuld. Daarna vullen de verantwoordelijke de aangifte verder in, geeft dit door aan de bevoegde ambtenaar van het gemeentebestuur, die dit op zijn beurt doorstuurt naar de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij stuurt daarop een brief waarin wordt vermeld of het ongeval wel of niet wordt aanvaard. Indien wel, krijgen de ouders een dossiernummer. Alle betalingsbewijzen van kosten die een gevolg zijn van het ongeval, moeten opgestuurd worden aan de verzekeringsmaatschappij, met daarbij het verkregen dossiernummer, zodanig dat de maatschappij de kosten kan terugbetalen.

Artikel 10 : bijzondere omstandigheden 

Zieke kinderen worden niet tot de opvang toegelaten. Bij plotse ziekte of een ongeval worden de ouders onmiddellijk verwittigd. Bij een ongeval wordt het kind voor de eerste zorgen naar de dichtstbijzijnde spoedafdeling gebracht. De eventuele dokterskosten zijn ten laste van de ouders.

De opvang gaat er van uit dat, in geval van hoge koorts, er wel een koorts remmend middel mag worden toegediend om de veiligheid van het kind te vrijwaren. Indien dit om medische redenen niet mag, dienen ouders dit te noteren op de inlichtingenfiche.

Indien een kind medicatie neemt, wordt dit vooraf met de begeleiding besproken en de ouders zorgen voor een officieel doktersvoorschrift waarop


duidelijk het soort geneesmiddel, de hoeveelheid en het tijdstip van toediening moet zijn vermeld. 

De kinderopvang vertrouwt de kinderen toe aan wie het hoederecht of het bezoekrecht heeft of aan een door hem/haar aangeduide persoon. De ouders verwittigen de kinderopvang vooraf wanneer derden hun kinderen komen afhalen. De opvang gaat er van uit dat de kinderen steeds mogen worden meegegeven met één van de ouders, tenzij een vonnis het tegendeel bewijst.

Artikel 11 : Beroepsgeheim De begeleiding en de coördinator zijn gebonden door Vertrouwelijke informatie wordt niet openbaar gemaakt.

het

beroepsgeheim.

Artikel 12 : Werkingskader Het beleid en het personeel van de kinderopvang gaan van hun kant ook een aantal verbintenissen aan: Het opvanginitiatief werkt volgens de algemene normen die door de overheid werden vastgelegd voor de erkenning van initiatieven voor buitenschoolse opvang , met in begrip van het kwaliteitscharter. Het beleid staat in voor de controle, de begeleiding en de permanente vorming van het personeel in de kinderopvang. De kinderopvang aanvaardt onder alle omstandigheden controle door Kind en Gezin.

Artikel 13 : Ouderparticipatie Aan de ouders wordt permanent toegang verleend tot alle vertrekken waar de kinderen verblijven, in zoverre de werking hierdoor niet wordt verstoord. Inspraak van de ouders is mogelijk via onder andere infoavonden . Op regelmatige basis worden tevredenheid enquêtes opgestuurd aan de ouders, zodanig dat we op regelmatige basis onze werking kunnen evalueren en bijsturen naar aanleiding van de feedback die we van ouders krijgen. Wie dit wenst kan toetreden tot het lokaal overleg buitenschoolse opvang van de gemeente. Dit kan via de voorzitters van de ouderverenigingen van de scholen of via de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang. Er kan steeds overleg gepleegd worden met de begeleiding bij het brengen en afhalen van het kind, of met de coördinator.

Artikel 14 : Regels in de opvang De kinderen staan onder toezicht en volgen de opdrachten en spelinstructies van de begeleiding op. De kinderen mogen om veiligheidsredenen nooit zelf de toegangsdeur / poort tot de opvang openen.


Hal, keuken, sanitair zijn geen speelplaatsen. Bepaalde gedeelten in de opvang kunnen exclusief voor een bepaalde doelgroep worden gereserveerd ( bijv. een afgeschermde zone voor de kleintjes, een rustruimte, een huiswerklokaal voor de grotere kinderen ). Dit gebeurt als volgt:  kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar in de grote binnenruimte

 

kinderen van de 3de kleuterklas tot en met het 1ste leerjaar in de rechtervleugel kinderen vanaf het 2de leerjaar in het ‘tienerlokaal’

Kinderen mogen hun huiswerk in de opvang maken als zij daar zelf voor kiezen. Er mag altijd buiten worden gespeeld, mits het kind aangepaste kledij draagt en toestemming heeft gekregen van de begeleiding. Wanneer een kind zaken met opzet vernielt of regels niet respecteert, wordt dit met de ouders besproken. Indien het kind verder dit gedrag blijft vertonen, kan het bestuur op advies van de coördinator, het kind de toegang tot de kinderopvang weigeren.

Kinderen die een hele dag blijven brengen mee: - hun lunchpakket - drankje middag Verloren voorwerpen - Jassen, boekentassen, brooddozen,… moeten voorzien zijn van een naamlabel. Indien de kleding of voorwerpen niet voorzien zijn van een naamlabel kan het kinderdagverblijf niet instaan bij verlies van dit kledingstuk of voorwerp. Artikel 15 : Handtekeningen Een schriftelijke verklaring over de kennisname van en het akkoord met het huishoudelijk reglement bevindt zich onderaan het inlichtingenformulier dat ouders moeten ondertekenen. Het contract wordt ondertekend door de burgemeester en de secretaris, alsook door de ouder en door de coördinator van de opvang.


Huishoudelijk reglement nieuw bis  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you