Page 1

T‐RIT

Zomerprogramma 2011

België­Belgique P.P. ­ P.B. 8340 SIJSELE BC 27613

4 juli ‐26 augustus

Leer golfen!

Bobbejaanland (met overnachting!)

Boksen en s op één dag! c hermen

-3 e e 2 e 1 aar b l e d mi d 1 9 9 8 ) 6(1 9 9

ef

xclusi e s i s i u h d g u het je ou open! voor j


T‐RIT

dat zijn exclusieve zomerse activiteiten, enkel voor wie in het 1 e, 2e of 3e middelbaar zit en in Damme, Oostkamp of Beernem woont.

Twee keer in de week (maandag en woensdag) kom je samen in het jeughuis van je eigen gemeente. Daar kan je kiezen: ofwel chillen ofwel meedoen met de activiteit. Je mag trouwens zelf meebeslissen welke activiteiten het worden! Elke vrijdag is er een machtige uitstap met alle gemeenten samen. Hét moment om nieuwe vrienden te maken (of misschien zelfs een vakantielief op te doen ;-) Je hoeft geen lidgeld te betalen of elke keer af te komen, al is dat wel leuker natuurlijk!

elke mandag en woensdag van 4 juli ‐26 augustus


Een jeugdhuis?... t? a d e m Wat is ee n ple k wa ar Ee n jeu gd hu is is en om elkaa r te jon ge re n sa me nkom te am us er en en on tm oe te n, om zic h . De jeu gd hu ize n gr en ze n af te ta st en ac tivite ite n zo als or ga nis er en en ... No rm aa l is op tre de ns , fil ma vo nd in he t we eken d he t jeu gd hu is en ke l vo or T-r it op en en op en , ma ar sp ec iaa l ma nie r ma ak je ze hu n de ur en . Op die

jeu gd hu is. Al s je oo k ke nn is me t he t T-r it, ka n je je te ou d wo rd t vo or us er en in he t ge wo on ga an am en te . M isc hie n jeu gd hu is va n je ge me lfs me de we rker ka n je er lat er ze wo rd en ?

tisjo c r A n e J O C D s t ka m p Oo

Grasve

ellen, pooltafel,

mputersp Voetbaltafel, co ernet, g, dvd足speler, int darts, ping足pon er met am be , hapsspellen zithoek, gezelsc c. be rm he sc groot n a r t is jo

hi e r d o o r k an na m e l k e idda g

The Noodd le Beern em

w w w. d

www.th enooddle .be

ldje, zit

hoek, grote zaal, v gezels oetba chapss ltafel, pellen , ...

s Lo c o J eu g d hu i e Si jsel

www.j h lo

e

je h e w o e n t he l e j aar sd k o m ag e n!

Darts, geze

lschapsspel len, grote voetbalta zithoek, fel, grasve ld...

c o .b e


6‐8 juli

S G A A D E I R D S FIET

Meebren n: goed onderhoudegen fie , slaapzak, regenkledij, sportsts, chtent oe matje, zwemgerief, nen, keukenhand ek, geneesmidde len, reservekledij, wdo arme trui voor 's avon ds... (Na inschrijving krijg je nog een brief met meer info)

VERTREK MET DE FIETS:

JOC OOSTKAMP: 9 UUR UUR JH NOODDLE BEERNEM: 9 R JH LOCO SIJSELE: 9.30 UU

VRIJDAG TERUG ROND 12

€ 40

.30 UUR!


SE

(fiets dus) gaan Met onze stalen ros le naar de Kust we op tournéé genera and. en het Brugse Ommel

een chill­ ag in De Haan voor We stranden woensd een slaapje e en gaan ’s avonds ze de n aa ag dd mi na doen in Wenduine.

Donderdag vertrekke n we naar het Kle in Strand in Jabbeke. Daar kunnen we kennismaken met massa’s verschillende sporten en attracties zoals paintball, trampoline, klimmuur, mountainbike, boksen, buikdansen, airtrack, pannavoetbal, … ‘s Avonds stekken we ee n frietje en hebben de moni’s nog een avondp rogramma in petto.

onze n we uit e ip ru k orgen o breek Vrijdagm het mott r e d n o n we k en je starte slaapza it e n e , tik e h ). de da g ag ( o o o d te ts a onze la


15 juli

E D A É C O

dit is het t: n e k t nie c é a d e n og n België. Je a O v k ie r w a tp r e o Vo terpr coolste wa a (grootste d n n e o c te a ts n o A o gr t e de Bounty­raf d er a n d er n o e d r e t , ) b d e h lan penbrug, je v a n het a n n e a e a , b ts lij g él terje b a a n ), w a en n og v é n e m m li k e (bandenglij l b r ug ! n waterva r zeker te e il w , is k un t e r e e t s e erkt! er a l g ewe en zijn bep meer. Wie ts a la p e d want Wees snel,

AFSPRAAK OM 10.45 UUR E IN HET STATION IN BRUGG (LOKETTENZAAL) TERUG OM 19 UUR € 20

ick en n pickn e! e e e o e D erief m zwemg


22 juli

! E T S E I F E S T N GE Per KAYAK!

De Gents e Feeste n zijn een spekta kel van wereld forma at! Gent trakte ert 1 ,5 miljoen bezoekers op een enorm volksf eest met tienta llen artiest en. Dat is al leuk, maar T-rit zou T-rit niet zijn als we er niet iets specia lers van maken .

MET BUS EN TREIN Stationsplein Brug

â‚Ź 10

ge

Dus gaan we met de kayak tot in het hartje van de stad! We doen eerst een tocht van enkele uurtje s om dan uit te stappe n en van het festiva l te geniet en! Actieve cultuu rbeleving dus. De minist er zou het graag horen!

VERTREK

14 uur

TERUG

23.30 uur

meebrengen: Zwemkledij, handdoek, reservekleren en 5 euro zakgeld


29 juli

E I T A I T I N I F L GO

Swing met stijl en put je balletje. Of wordt het een air-shot en sla je enkel een gat in de lucht? Golf is geen exclusieve sport meer. Het bewijs is er: de beroemde en grote golfclub van Damme smijt graag haar deuren open voor een initiatie onder begeleiding van 2 professionals. Word jij de T-Rit golfkampioen 2011?

M ET D E B U S

JOC OOSTKAM

JEUGDHUIS THE

€ 7,5

P:

NOODDLE:

VERTREK

13.15 UUR

13.30 UUR

Jh LOCO MET DE FIETS

13.30 ­ 16.30 UUR

TERUG

17 UUR

16.45 UUR


4&5 aug

d n a l n a Bobbeja

Met overnachting!

Don derd ag: r We volg en de rails tot in Here ntals . Daa n hijse n we trekrugz ak op de rug en wan dele we door de Grot e Heid e (+ /- 8 km) naar dje onze cam ping Kort e Heid e voor een avon t. spor peer kam re ande en chill , barb ecue

ipt AFSPRAAK OM 11 UUR st RUGGE IN HET STATION IN B (LOKETTENZAAL) .45 UUR IJDAG TERUG OM 19 VR

â‚Ź 40

Vrijd ag: als T-Ri t heef t deze dag maa r 1 miss ie: nd anla beja Bob eers te aan de poor t van . park staa n voor een dagj e pret 17 Vers leten maa r tevr eden rolle n we rond . huis uur met bus en trein naar

Meebrenge rugzak met tent, sln:aapzak, matje, rege geneesmiddelen,nkwleardimj,e trui voor 's avonds... (Na insch

rijving krijg je nog een brief me t meer info)


12 aug

s e x e s e h t f o e l Batt

o f d e b o ys? ls ir g e d r, e t e t h ie r b e s li s t! W ie zij n e r b n d e s tr ij d wo rd

e n . We h u ll e n rm e h c s e w n a op een gge ga is p o o rt in B ru a a rs ku n n e n ru lk e K e n s te w e u e m le id e n e n In d e m id d u it ru s ti n g e o f m e t s n e lh e e n h e c k a is n m o tr te k t h le o n s in e e n e . H e e ft s c h e rm e n m e t kra c te o lym p is c h e p is n! ta c ti e k? e g a a n b o ks e w , p e Y . g n ri s de bok g e s tr e d e n in e r e e n la p o p ! t rd o w l e u d e n g eef d H e t twe e d choenen a a n e s d n a h s k o b ie Tre k d

D e e e u wig d u re

MET DE FIETS:

le: JH The Noodd ard: ’t Vliegend Pa : le JH Loco Sijse p: JOC Oostkam

€ 7,5

VERTREK

8u45 9u00 9u00 9u00

TERUG

16u30 16u15 16u00 16u00

, Vergeet je picknick dij kle e iev en sport niet!


19 aug

n e t o o h Lasers

BattleF ield Live Mid del kerke is een prim eur voo r Bel gië .

rrein Op een deskundi g aang eleg d oorlo gste je” daat “sol en gaan kunn en we volle dig los Wij pijn. spel en, zond er bles sure s, zond er pens , gebr uike n de aller nieu wst e lase rwa mee st spec iaal ontwikke ld om zelfs de lang uur e twe verwende en kriti sche gam ers met vers tom ming te slaa n.

MET DE BUS

JH Loco Sijsele: : The Noodle Beernem p: JOC Oostkam

€ 15

vertrek 13 uur 13.15 uur 13.30 uur

terug 18 uur 17.45 uur 17.30 uur


26 aug PAR‐T

spe tter end e par ty! We slui ten de zom er af met een alle s voo r: muz iek, De T-ri tter s van Oos tkam p bere iden inkl edin g, foo d & drin ks.. . drin ken , fees ten en Voo r de rest is het enkel maa r eten , gen iete n voo r de sch ool wee r beg int!

B U S: M ET D E

J H L O C ED EL EM O M A RK T O O D D L E N J H T HE O

€ 7, 5

VE

R T R EK

17. 15 R UU 17. 30 R UU 5 17. 4 UUR

T ER U G

UUR 23. 55 R UU 23. 45 R UU 23. 30

OOSTKAMP:

JOC DEN ARTISJOC 17.15 ­ 23.15 UUR


rsleten? e v n e n e o h c S Fiets kapot? er a l

! n j i z e j u o z n j i L e D t e E J M R A A N R E O V R E V R A A B O PEN J E U G D H U I S The Nooddle Beern em

d” is “B ee rne m Zwem ba pp en bij he t jeu gd hu is sta te uit om lte ha De be ste en e-Z we ve ze le) . es se lar e/U rse l) bu s 28 (B ee rne m- Wi ng (B rug ge -B ee rne m- Kn 63 • Va nu it Be er ne m : s bu is: or -J st ve ld| Si nt • Va nu it Oe de lem | Oo ern em – Wi ng en e 6.3 0 en 1 9 uu r) 05 9/5 6 52 56 (tu sse n rha nd res ervere n op

• Ov er al: Be lbu s Be - 2 uu r op voo

te sta pp en De be ste ha lte om uit

bij he t jeu gd hu is is “S

Kr uis stkap ell e-D am me -Si nt1 9 uu r) 6.3 6 52 56 (tu sse n 0 en nd res ervere n op 05 9/5

e: Be lbu s We • Ov er al in Da m m - 2 uu r op voo rha

ijs ele Cu ltu urfab rie k”

c Artisjo n e D J O C s t ka m p Oo

s Lo c o J eu g d hu i e Si jsel

mp ce ntr um ” jeu gd hu is is “O os tka t he bij en pp sta te evez ele - Tie lt) De be ste ha lte om uit rg e: bu s 21 (B rug ge - Zw be ts er /H de or vo er dd • Va nu it Ru am p ge m - To rho ut - Oo stk 1 9 uu r) • Ov er al: Be lbu s Ze del 6 52 56 (tu sse n 6.3 0 en res ervere n op 05 9/5 - 2 uu r op voo rha nd


? N E L A T E B

Maandag en woensdag:

Per dag = 3 euro Abonnement één maand= 12 euro Abonnement zomer= 20 euro

Vrijdag

"citaat"

ent heb ik "Met m'n abonnem hrijven én voorrang bij het insc bespaar ik € 20!"

kijk bij de activiteit zelf!

INSCHRIJVEN?

Maandag en woensdag:

activiteiten in j e j eugdhuis: vooraf inschrij ven plekke! n betaal ter af e Kom gewoon

Uitstappen vrijdag Vooraf inschrijven! Inschrij ven kan vanaf 30 mei op de j eugddienst en tij dens de zomer ook in het j eugdhuis zelf. In Beernem zelfs al vanaf 28 mei!


WAAR?

De maandag en woensdagnamiddag vind j e T-rit in en rond j e j eugdhuis. Kom als het kan met de fiets

DAMME Jeugdhuis Loco, Stationsstraat 56A

!

BEERNEM Jeugdhuis The Nooddle,Bloemendaelestraat 1 53

OOSTKAMP Jeugdhuis JOC Den Artisjoc, Brugsestraat 30 :

Elke vrij dag gaat T-rit op uitstap met de bus of trein. Meer informatie vind j e bij de activiteit zelf in dit boekj e

WANNEER?

Van 4 juli tot en met 26 augustus

Maandag en woensdag

13.30 tot 17.30 uur (activiteit zelf: van 14-17 uur)

Vrijdag

uitstap (geen vaste uren

)


G A L S R E FOTO‐V 0 1 0 2 t i r T‐

. . . T A D E J T WIS

van ons ? • je een dra nkj e en een ver sna per ing krij gt per ing en kun t kop en? • je zelf nog bijkom end e dra nkj es of ver sna • T-ri t zo coo l is dat het bijn a stra fba ar is?


• Je be st alt ijd me t de fie ts • je ze lf mo ni ku nt wor de n? ko mt ? Co nt ac te er je jeu gd die ns t hie rv

oo r!


I n s ch ri j fs trook Ik wil graag...

een abonnement voor 1 maand

een abonnement voor de hele zomer ...deelnemen aan volgende activiteiten: Fietsdriedaagse Océade Kayakken naar de Gentse Feesten

€40

22 juli

€10

15 juli 29 juli

Schermen en boksen

12 aug

Bobbejaanland met overnachting 4­5 aug

Par­T

mooi uitknippen aub! n aam :

a d re s :

em ai l :

g s m -n u m m e r:

te l e foon ou d e rs :

g e b oorte d a tu m :

€20

6­8 juli

Golfen

Lasershooten

€12

19 aug

26 aug

€20 €7,5 €40

€7,5 €15

€7,5


e! v o o r e m n e ) d ie nn vriend(i n)en meeneeemmetn!

! ACTIE

e ln d ( in Breanangdagjeofmweno,endsadnamg a2g vjerieznelf gratis de

em t ko A ls je d h e t e e r s

CONT@CT

RN E M JEUGDDleIEstNraSatT11B2 EE

B lo em en da 8 7 3 0 B ee rn em 4 t: 0 5 0 2 8 91 3 81 0 5 2 5 gsm : 0 49 7 erne m .b e 0) je ug dd ie ns t@ be 8 ju ni , 1 0u -1 1 u3 ag 28 m ei en 1 (o ok op za te rd

JEUGDDIEN

D o rp ss tra a t ST DAMME 1 8 3 40 S ij se le 2 2 t : 050 28 8 4 5 je u g d d ie n s t@ 3 d g sm : 0 47 3 2 a m m e .b e 7 89 58

JEUGDDIENST OOSTKAMP

De Valkaart A. Rode nbac hstr aat 42 802 0 Oostkam p t: 050 83 31 96 gsm : 0474 20 59 80 jeug d@o ostkamp .be

to vo e g T-r it

e o p je F a

c e b o o k!

www.t足rit.be


n e p p a t s t i u t h c i z r O ve

€ 40 6-8 juli

Fiets dried aags e

€ 20 15 juli

Océa de

€ 1 0 22 juli

Kaya kken naar de Gent se Fees ten

€ 7,5 29 juli

Golf en

Aan 't zeetj e

Meeste glijbanen van België!

Curieus? gewoon doen!

Het echte werk in de golfclub van Damme

€ 40 4-5 aug. Bobb ejaan land met over nach ting Eerste binnen en laatste buiten!

€ 7,5 12 aug.

Sche rmen en boks en

€ 1 5 19 aug.

Lase rsho oten

€ 7,5 26 aug.

Par-T

meer info? www.t‐rit.be 53 Damme: 050 28 84 31 96 Oostkamp: 050 83 91 34 Beernem: 050 28 gemeente

Voor straffe madammen (en heren)

Outdoor, Twee uur actie, Shoot!!

Vetste feestj e van het jaar! met steun van: VU: DORPSSTRAAT 122 8340 SIJSELE

Beernem

zomerprogramma t-rit  

t-rit boekje zomer 2011

Advertisement