Page 1

2 1 0 2 g a l s r e jaarv

urg b m i L t s n e i d eugd beleid d Provinciale J g u e J t e h r aad voo R e s g r u b m i L

limburg.be/jeugd


Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Dit jaarverslag is een uitgave in opdracht van de deputatie van de provincie Limburg. De deputatie: Herman Reynders (gouverneur-voorzitter); Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors; Renata Camps (provinciegriffier). D/2013/5857/036 v.u. Bert Boelen, waarnemend diensthoofd, Provinciale Jeugddienst, Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Samenstelling: Provinciale Jeugddienst Limburg Redactie: Maarten Luyts Grafische vormgeving: Bo Damas - Magix.be Provinciale Jeugddienst Limburg tel.: (011) 23 72 70 Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt e-mail: jeugd@limburg.be website: www.limburg.be/jeugd 2


Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Voorwoord De Provinciale Jeugddienst zette in 2012 sterk in op de ontwikkeling van een groen speelweefsel. Via het project “Spelen en ravotten in Limburgs groen” werd een stevige basis gelegd voor de uitbouw van een groen speelweefsel voor al onze kinderen en jongeren. In vier Limburgse gemeenten een pilootproject opgestart dat als voorbeeld kan dienen voor heel Vlaanderen. Tijdens de zomervakantie kwam de Provinciale Jeugddienst op de proppen met een nieuw initiatief voor kinderen en tieners. Onder de naam ‘Limburg Speelt’, kregen zij de kans om een avontuurlijke locatie in Limburg te ontdekken. Voor deze eerste editie werd gekozen voor het stadscentrum van Genk. Meer dan 2000 kinderen kwamen hiervoor opdagen! Net zoals in 2011 werd samen met LSM opnieuw ingezet op brandveilige jeugdinfrastructuur. Niet minder dan 59 dossiers werden in 2012 behandeld door het directiecomité van LSM. Daarnaast vond er in 2012 een nieuwe editie plaats van KPMcup. Door de samenwerking met PHL Music werd deze omgedoopt naar KPMcup meets Burnout. Steeds meer evolueert dit event naar hét straatcultuurfestival bij uitstek. Verder organiseerde de Provinciale Jeugddienst een nieuwe editie van het Eventforum, waren we betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe geluidsreglementering en werd naar aanleiding van de provincieraadsverkiezing een politiek debat georganiseerd. Tenslotte was 2012 een cruciaal jaar in het kader van de interne staatshervorming. In de toekomst zal het provinciale jeugdbeleid verschillende veranderingen ondergaan. Vanuit de Provinciale Jeugddienst werd meegewerkt aan een nieuw decreet rond lokaal en provinciaal jeugdbeleid. In dit jaarverslag vind je alle info over bovenvermelde initiatieven en nog veel meer. De Provinciale Jeugddienst wenst ook iedereen te bedanken die meewerkte aan het Limburgse jeugdbeleid. 3


Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Voorwoord

3

Inhoudstabel 4 1. Jeugdwerkbeleid

5

5

1.1. Een uitgebreid, kwalitatief en divers aanbod

1.1.1. FinanciĂŤle impulsen voor provinciale jeugdorganisaties

5

1.1.2. FinanciĂŤle stimulansen via jongereninitiatieven

6

1.1.3. Begeleiden, ondersteunen en informeren van de Limburgse jeugdsector

7

1.1.4. Inclusief jeugdwerk en een ruim aanbod

8

1.2. Geef Jeugd Ruimte

9

1.2.1. Jeugdlokalen: focus op veiligheid

9

1.2.2. Op kamp: aandacht voor jeugdverblijven

10

1.2.3. Spelen in bos en natuur en aspecten van duurzaamheid

11

1.2.4. Inspraak en betrokkenheid via jeugdraad en interactief bestuur

12

2. Jeugdbeleid

13

13

2.1. Geef Jeugd Ruimte

2.1.1. Ruimte om jong te zijn

13

2.1.2. Mediaruimte

14

2.1.3. Fuifruimte

15

2.1.4. ALLEARS!

16

17

2.1.5. Creatieve ruimte

2.2. Samen met andere sectoren

19

2.2.1. Domeinen binnen het provinciebestuur

19

2.2.2. Andere (overheids)niveaus

20

2.3. Informatie

21

3. Bijlagen

3.1 Subsidies voor Jongereninitiatieven

22

3.1.1. Inleiding

22

22

3.1.2. Bespreking aanvragen jongereninitiatieven 2012

3.1.3. Besluit

25

26

3.1.4. Overzicht aanvragen

3.2. Financieel overzicht en rekening 2012

36

3.3. Overzicht Limburgse jeugdorganisaties

37

3.4. Situering van de provinciale jeugddienst binnen het provinciebestuur

38

4


Provinciale Jeugddienst Limburg

Jeugdwerkbeleid Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

1. Jeugdwerkbeleid 1.1. Een uitgebreid, kwalitatief en divers aanbod 1.1.1.

de Vlaamse subsidies besteed moeten worden aan een jeugdbeleid voor personen met een handicap. Door de subsidie aan de regenbOog is dit gewaarborgd.

Financiële impulsen voor provinciale jeugdorganisaties

• Een belangrijk aandachtspunt is de samenwerking tussen jeugdorganisaties. Dit vormt een criterium bij de beoordeling van de beleidsplannen van de jeugdorganisaties. Aangezien er op vlak van samenwerking en gezamenlijke initiatieven heel wat potentieel is in Limburg beperken we ons niet tot financiering.

DOELSTELLINGEN: • De jeugddienst subsidieert de provinciale jeugdorganisaties zodat zij ervoor kunnen zorgen dat de plaatselijke werkingen maximaal ondersteund worden en een kwalitatieve werking kunnen aanbieden.

• Het aspect kadervorming in de werking van de verschillende provinciale jeugdorganisaties wordt gesubsidieerd via dit reglement. Kadervorming vormt een criterium bij de beoordeling van de beleidsplannen van de jeugdorganisaties.

• Het subsidiereglement betreffende de subsidiëring van provinciale jeugdorganisaties staat in voor de structurele financiering van provinciale jeugdorganisaties. • Het jeugdwerk krijgt zo maximale ontwikkelingskansen. Een financiële impuls vormt hierbij een belangrijke factor en dit subsidiereglement zorgt hiervoor. Limburgse jeugdorganisaties die onderdeel zijn van een landelijke werking en in veel gevallen financieel of in de vorm van personeel ondersteuning ontvangen van de landelijke koepel, worden erkend en gesubsidieerd als provinciale jeugdwerkvorm als ze voldoen aan het subsidiereglement. Naast provinciale jeugdwerkvormen hebben enkele jeugdorganisaties het statuut van bijzondere partner. Het uitbouwen van een specifieke deskundigheid binnen enkele jeugdorganisaties biedt namelijk een meerwaarde voor heel het Limburgs jeugdbeleid. Bovendien worden een aantal provinciale opdrachten opgenomen en uitgevoerd door bijzondere partners. Bijzondere partners ontvangen eveneens een werkingssubsidie, maar voeren daarnaast een aantal opdrachten uit in het kader van het provinciaal jeugdbeleid. Deze opdrachten worden vastgelegd in een overeenkomst.

REALISATIES: Subsidie 2012 Er gebeurde gedurende het jaar een opvolging van de provinciale jeugdorganisaties. De subsidies 2012 werden uitbetaald op basis van het beleidsplan 2011 - 2013 dat de organisaties indienden. Het overzicht per organisatie is hieronder opgenomen bij Financiering. Met het LiSS, de regenbOog, Villa Basta en Muziekodroom werden voor 2012 overeenkomsten afgesloten die bepaalde welke opdrachten elk van deze organisaties binnen het provinciaal jeugdbeleid moet uitvoeren. CMGJ vzw in het verleden de bijzondere partner voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, werd in 2012 opnieuw erkend als provinciale jeugdwerkvorm. CMGJ vzw werkte in 2012 aan een optimalisatie van zijn werking waardoor het op termijn opnieuw een erkenning kan krijgen als bijzondere partner.

• De regenbOog, het Limburgs Steunpunt Straathoekwerk (LiSS), Muziekodroom en Villa Basta hebben het statuut van bijzondere partner. Een voornaam aandachtspunt voor alle bijzondere partners is de ontwikkelde expertise uitdrukkelijk(er) beschikbaar stellen van het Limburgs jeugdwerk en het jeugdbeleid.

Maar het CMGJ vzw kan niet aantonen dat de erkenningscriteria als bijzondere partner worden gehaald en dus wordt het CMGJ vzw vanaf 2011 niet meer erkend als bijzondere partner, maar als provinciale jeugdwerkvorm.

• Er wordt bewaakt dat er bij de subsidiëring van provinciale jeugdorganisaties voldaan is aan de voorwaarde uit het decreet waarin staat opgenomen dat minstens 20% van

5


Jeugdwerkbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

FINANCIERING:

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

1.1.2.

Financiële stimulansen via jongereninitiatieven

Voorzien: € 560.000 Besteed: € 505.400*

DOELSTELLINGEN: Bijzondere partners

subsidie 2012

De regenbOog vzw

88.000,00

LiSS vzw

95.000,00

Muziekodroom vzw

85.000,00

Villa Basta vzw

65.000,00

Totaal

• (Jeugd)organisaties en jongeren kansen bieden om opmerkelijke en eigentijdse projecten te realiseren. • Ondersteunen van relevante en/of vernieuwende initiatieven in de jeugdsector ook inzake samenwerking. • Specifieke aandachtspunten of thema’s op de voorgrond plaatsen.

333.000,00

REALISATIES:

Jeugdwerkvormen CMGJ vzw

51.000,00

Chiro Limburg

28.550,00

Crefi Limburg Formaat Limburg

2.000,00 23.000,00

Groep Intro, regio Limburg

6.300,00

Interdiocesane Jeugddienst

8.500,00

Kazou Limburg

8.250,00

KLJ

21.000,00

KSJ-Limburg vzw

20.400,00

MJA Limburg vzw

14.000,00

Natuur en Wetenschap NEW vzw

Toch kunnen we algemeen stellen dat de werking van het reglement voor jongereninitiatieven nog steeds als erg positief wordt ervaren. Vooral de vaststelling dat we met dit reglement heel wat jongeren aanmoedigen om zelf initiatieven te ontplooien stelt ons bijzonder tevreden. Een werkpunt is dat het reglement blijvend gepromoot moet worden en dat we het vernieuwende stimuleringseffect, de mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden voor toegankelijker jeugdwerk, artistieke creaties én jeugdhuizen met een regionaal aanbod ook uit de verf moeten komen. Een uitvoerige analyse van dit reglement als ook een overzicht van alle projecten is opgenomen als bijlage.

2.000,00

Scouts en Gidsen Limburg

19.000,00

VDS Limburg

23.000,00

Totaal

In 2012 werden er 135 projecten ingediend. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2011 (127 aanvragen). Het aandeel ‘podiumkansen popmuziek’ nam gevoelig toe en steeg van 90 aanvragen in 2011 naar 114 in 2012. Opvallend is de sterke daling van het aantal aanvragen popfestivals.

FINANCIERING:

227.000,00

Voorzien: € 110.063 Besteed: € 86.059,5

* Dit bedrag werd volledig vastgelegd; 10% van de subsidie, ontvangen de organisaties in 2013 als saldo.

Het aanvankelijke budget 2012 van € 100.000 werd aangevuld na de eerste herneming met het budgetoverschot van 2011, nl. € 10.063. Dit budget was toereikend. Het totaal toegekend subsidiebedrag voor alle aanvragen bedroeg € 86.059,50. Er bleef dus een bedrag van € 24.003,50 beschikbaar dat niet werd vastgelegd.

6


Provinciale Jeugddienst Limburg

Jeugdwerkbeleid Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

1.1.3.

Begeleiden, ondersteunen en informeren van de Limburgse jeugdsector Samenwerken, contacten leggen en informeren

Vormingsinitiatieven DOELSTELLINGEN:

DOELSTELLINGEN:

• Jongerenorganisaties, jeugdverenigingen, jeugdambtenaren en andere actoren binnen het jeugdwerk informeren over relevante onderwerpen en actuele thema’s.

• Contacten en overleg zorgen voor afstemming, overdracht van expertise, verdere knowhowontwikkeling en mogelijke samenwerkingsprojecten. Dit leidt tot win-win situaties en kwaliteitsverbetering en vertrekt vanuit behoeftes en expertise.

• Het samenbrengen en creëren van netwerkmogelijkheden onder alle geledingen van de jeugdsector als ook expertise uitwisseling bevorderen binnen deze sector.

• De provinciale jeugdorganisaties goed en correct informeren over de werking van het provinciebestuur.

REALISATIES:

REALISATIES:

De Provinciale Jeugddienst organiseerde in 2012 meerdere vormingsmomenten.

In functie van vastgestelde en gesignaleerde noden en behoeftes vanuit het jeugdwerk organiseerden we de voorbije jaren het overleg jeugdwerk. Dit overleg brengt de verschillende Limburgse organisaties met lokale afdelingen/groepen rond bepaalde gezamenlijke thema’s samen om informatie uit te wisselen en samen te werken om zo de kwaliteit van de werking te verbeteren. Gezien er in 2012 geen noodzaak was bij de jeugdwerkkoepels om samen te komen vond het overleg niet plaats.

Kruipolie - 19,20,26,27 maart Kruipolie is een initiatief om jeugdwerkers van provinciale jeugdorganisaties en de medewerkers van gemeentelijke jeugddiensten met elkaar in contact te brengen voor een betere ondersteuning van de plaatselijke jeugdwerkingen.

Onder de noemer Kruipolie brengt de Provinciale Jeugddienst lokale actoren in het jeugdbeleid samen met provinciale jeugdwerkers. Het doel is mekaar beter te leren kennen en zo het lokale jeugdlandschap te versterken. Voor meer details van Kruipolie verwijzen we naar het onderdeel ‘Vormingsinitiatieven’.

De subsidielijn ‘brandveilige jeugdlokalen in de provincie Limburg’ van LSM en de Provinciale Jeugddienst vormde een goede aanleiding om in het voorjaar enkele regionale momenten op touw te zetten. Het beheer en beleid van jeugdlokalen stond hier centraal.

De subsidielijn ‘brandveilige jeugdlokalen in de provincie Limburg’ van LSM en de Provinciale Jeugddienst vormde een goede aanleiding om in het voorjaar van 2012 vier regionale momenten op touw te zetten. Het beheer en beleid van jeugdlokalen stond hier centraal.

In samenwerking met VVJ werd een vorming uitgewerkt op vier verschillende locaties: in Chirodroom te Bilzen, de Bosuil in Neerpelt, de jeugdlokalen van Eversel in Heusden-Zolder en jeugdcentrum de Asteroïde in Maasmechelen. Naast lokale jeugdwerkers en beheerders van jeugdlokalen werden ook de schepenen van jeugd, de jeugddiensten en alle jeugdwerkkoepels uitgenodigd. De Provinciale Jeugddienst streefde naar zoveel mogelijk aanwezigen per gemeente om een eerste start te geven aan een goed beheer en beleid van jeugdlokalen.”

De provincie werkte mee aan de Limburgse Dag van de jeugdbeweging op het Dusartplein in Hasselt, een organisatie van de Limburgse jeugdkoepels. Naast een ontbijt werden jeugdwerkers in uniform getrakteerd op veel animatie en een spel met de Limburgse schepenen van jeugd.

FINANCIERING:

Maar liefst 127 deelnemers schreven zich in.

Kruipolie: zie vormingsinitiatieven Dag van de Jeugdbeweging: €1500

Eventforum - 18 april Voor de tweede maal vond het Eventforum plaats in Muziekodroom te Hasselt. Voor meer details verwijzen we door naar hoofdstuk 2.1.3. Fuifruimte.

Intervisie feestloketten - 27 november De Provinciale Jeugddienst stimuleert gemeenten in de uitbouw van een feestloket waar organisatoren van fuiven en feesten een concreet aanspreekpunt vinden en op een positieve manier onthaald worden. In november stonden hierbij twee thema’s centraal: -

Reglementering ‘geluid’ en hoe hier als feestloket/gemeente op voorbereid zijn.

-

Hoe kan een feestloket/gemeente beter inspelen op de noden van organisatoren?

Een meer uitvoerige uitleg over de intervisie is terug te vinden onder hoofdstuk 2.1.3 Fuifruimte.

7


Jeugdwerkbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Dag Toegankelijk Jeugdwerk - 29 november

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

1.1.4.

Inclusief jeugdwerk en een ruim aanbod

Samen met het CMGJ organiseerde de Provinciale Jeugddienst de eerste Dag van het Toegankelijk Jeugdwerk in het Casino van Houthalen-Helchteren. Men richtte zich hierbij in de eerste plaats naar intermediaire partners. Samen met hen werd bekeken hoe het jeugdwerk meer kan werken aan een toegankelijk aanbod.

DOELSTELLING: De verschillende vormen van jeugdwerk stimuleren om hun werking ook uitdrukkelijk naar maatschappelijk kwetsbaren, allochtonen of kinderen, tieners en jongeren met een handicap te promoten en open te stellen.

REALISATIES: Triplokaal - 12 december

Het CMGJ (Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn) bood vorming en ondersteuning aan alle organisaties en diensten die zich in Limburg richten op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Op het vlak van ondersteuning naar een toegankelijker jeugdwerk was het CMGJ actief in volgende gemeenten: Overpelt, Diest, Dilsen-Stokkem, Leopoldsburg, Maasmechelen, Ham en Bilzen. Daarnaast werden heel wat gemeenten bereikt door diverse acties: Ieders Stem Telt, intervisie jeugdwerkers en coördinatoren, basiscursus jeugdwerkers.

In samenwerking met Agentschap Sociaal-Cultureel Werk – Afdeling Jeugd werd op 12 december in PHL Congres te Hasselt een nieuwe editie van Triplokaal georganiseerd. Deze editie stond in het teken van de nieuwe beleidsperiode die voor de deur staat. Verdeeld over meerdere workshops konden vertegenwoordigers van jeugdverenigingen en jeugdraden inspiratie en ideeën opdoen voor het jeugdwerk in hun vereniging en gemeente: - - - - -

Meer doen voor kinderen met minder kansen ‘Keep it quiet and clean!’: jouw rol in het overlastdebat Jeugdcultuur: voorbeelden van goedkoop tot duur De jeugdraad van de toekomst Buitenland IN zicht

Het CMGJ wil Limburgse gemeenten/steden en organisaties zoveel mogelijk ondersteunen en begeleiden. Enerzijds om het bestaande aanbod van jeugdwerk maximaal toegankelijk te maken. Anderzijds om een aanbod te organiseren dat alle kinderen en jongeren binnen een gemeente bereikt.

Er schreven in totaal 106 deelnemers in uit 23 verschillende Limburgse gemeenten.

Diverse initiatieven van het CMGJ hebben geleid tot de Dag van het Toegankelijk Jeugdwerk. Deze vond plaats op 29 november in het Casino van Houthalen-Helchteren. De focus lag hierbij op de intermediaire partners.

FINANCIERING: Kruipolie: € 3.031,57

De regenbOog vzw werkte aan de realisatie van een jeugdbeleid ten aanzien van kinderen en jongeren met een handicap in Limburg. Meer concreet betekent dit het ontwikkelen van een socio-cultureel aanbod voor deze doelgroep en zorgen voor dienstverlening, ondersteuning informatie en advies aan de Limburgse jeugdsector in de vrije tijd.

Eventforum: € 3.400,95 Intervisie feestloketten: € 547,20 Dag Toegankelijk Jeugdwerk: € 3.016 Triplokaal: € 2.200

In 2012 hadden 12 speelpleinwerkingen het label ‘inclusief’ van de regenbOog. Dit waren: Beringen, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Halen, Kinrooi Kortessem, Lanaken, Maaseik, Nieuwerkerken, Riemst en Zonhoven.

Materiële ondersteuning via de Provinciale Uitleendienst

Onder de gemeentelijke jeugddiensten werd onderzocht of er nood was aan extra ondersteuning wat betreft personen met een handicap. As, Peer, Herk-de-Stad en Hechtel-Eksel gaven aan hiervoor interesse te hebben.

DOELSTELLINGEN: • De belangen verdedigen van de jeugdsector en het bewaken van de materiële ondersteuning aan het provinciaal en lokaal jeugdwerk vanuit de Provinciale Uitleendienst.

De regenbOog is in 2012 ook meer gaan inzetten op de ondersteuning van de koepelorganisaties.

• Het realiseren van een meer jeugdvriendelijke werking met een aanbod en een dienstverlening die inspelen op de noden van de jeugdsector.

Verder is er dit jaar de ondersteuning van Autisme Limburg. Samen met het CMGJ werd Levensloop een nieuw vormingspakket, uitgewerkt. Dit werd 8 keer aangevraagd.

REALISATIES:

Opvallend was de grote vraag naar vorming omtrent autisme, ADHD en storend gedrag.

De Provinciale Uitleendienst (PUL) heeft in 2012 zijn aanbod uitgebreid met heel wat materialen die voor de jeugdsector interessant zijn. Zo zijn de nieuwe LED-pars veel makkelijker te transporteren dan de oude PAR64 lampen. Ook werd het aanbod walkietalkies gevoelig uitgebreid.

Uit de analyse van de subsidies voor jongereninitiatieven blijkt dat er nauwelijks aanvragen zijn voor toegankelijk jeugdwerk. Verschillende gemeenten investeren dan weer wel in toegankelijkheid. Voornamelijk door het inzetten van extra personeel.

Met de aankoop van een 24-kanaals mengtafel, een professionele microset en actieve tops en subs beschikt de PUL over een professionele PA set. Deze is enkel verkrijgbaar met attest.

FINANCIERING:

Tot slot kocht de PUL ook enkele wandelgps’en die inzetbaar zijn voor geocaching of jeugdbewegingen op kamp.

Via subsidies aan CMGJ en de regenbOog vzw

FINANCIERING: Geen

8


Provinciale Jeugddienst Limburg

Jeugdwerkbeleid Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

1.2. Geef Jeugd Ruimte Bij het verstrijken van de deadline bleek dat er in totaal 120 subsidieaanvragen werden ingediend, komende van 143 verschillende jeugdverenigingen uit 35 verschillende Limburgse gemeenten.

1.2.1.

Jeugdlokalen: focus op veiligheid DOELSTELLING:

Het directiecomité van LSM behandelt elk dossier, na advies van de Provinciale Jeugddienst. Om het vervolledigen van de dossier vlotter te laten verlopen, besliste het directiecomité op 27 februari 2012 om de deadlines voor het vervolledigen van de dossieraanvragen in het kader van het ‘LSM-reglement brandveilige jeugdlokalen’ vast te leggen op:

Steden en gemeenten aanzetten om te werken aan een degelijke en een veilige infrastructuur voor jongeren via sensibilisatiecampagnes en advies door een team van experts.

REALISATIES: In 2010 voerde de Provinciale Jeugddienst een onderzoek naar de jeugdinfrastructuur van de lokale jeugdorganisaties. Uit dit onderzoek bleek dat bij 1/3 van de gebouwen of lokalen er binnen de 5 jaar grondige renovatiewerken nodig zijn om de werking van de vereniging niet in het gedrang te brengen. De middelen hiervoor blijken ontoereikend te zijn.

-

Uiterlijk 1 juli 2012 voor dossiers met renovaties aan bestaande gebouwen zonder bouwvergunning;

-

Uiterlijk 1 oktober 2012 voor nieuwbouwdossiers en dossiers met renovaties aan bestaande gebouwen met een bouwvergunning.

In 2012 werden 59 dossiers behandeld door het directiecomité van LSM. In 2011 waren dit 24 dossiers. In totaal werd reeds uitspraak gedaan over 83 van de 120 aanvragen. 22 dossier kregen een negatieve beoordeling; 61 dossiers kregen wel een subsidie toegekend. De redenen voor de negatieve beoordeling zijn o.a. het niet tijdig vervolledigen van het dossier, onvoldoende kosten, … In 2012 werd voor een totaal bedrag van € 335 475 subsidie toegekend. Van het beschikbare budget werd al € 542 913,24 gebruikt.

Het doel is om op korte termijn en waar mogelijk, in overleg met steden en gemeenten, een extra ondersteuning te voorzien voor brandveilige jeugdinfrastructuur. De focus voor deze extra financiële impuls ligt op de bestaande infrastructuur: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk bestaande Limburgse jeugdlokalen in orde zijn qua brandveiligheid. Voor het financieren van deze investeringen diende de Jeugddienst een aanvraag in bij de stichting Limburg Sterk Merk (LSM).

De datum waarop de werken uiterlijk dienen aan te vangen is 1 november 2013. De subsidiecriteria werden samengevat in een ontwerptekst voor het LSM-reglement dat begin 2011 definitief werd.

Voor dit project reserveerde het directiecomité van LSM op 28 juni 2010 een bedrag van € 1 000 000 van het budget voor zorg, actielijn veiligheid jeugdlokalen. € 937 500 werd beschikbaar gesteld voor investeringen aan jeugdlokalen op basis van een subsidiereglement. Het resterend gedeelte gaat naar de personeelskosten van de provincie Limburg voor de begeleiding van de ingediende en geselecteerde projecten.

Het overleg Jeugdlokalen met een ruime vertegenwoordiging uit gemeenten en jeugdorganisaties begeleidde dit proces van opmaak van het subsidiereglement.

Het LSM-reglement betreffende het verlenen van subsidie voor brandveilige jeugdinfrastructuur in de Provincie Limburg stelt het maximale subsidiebedrag per vereniging vast op € 12 500 met een totaal beschikbaar budget van € 937 500. Aanvragen konden ingediend worden tot en met 29 april 2011.

9


Jeugdwerkbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Organisatie

positief advies

Chiro Akori, Maasmechelen

12 500,00

Chiro Clara & Sooj, Overpelt Chiro Meulenberg, Houthalen-Helchteren

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Organisatie

negatief advies

Chiro De Schakel, Genk

/

2 387,02

Chiro Gruitrode, Meeuwen-Gruitrode

/

5 413,47

Chiro Houthalen Centrum

/

Chiro Overpelt Centrum, Overpelt

7 223,50

Chiro St-Rita & Scouts St-Augustinus

/

Chiro Sint Jan Berchmans, Zonhoven

8 212,88

Chiromeisjes Hechtel, Hechtel-Eksel

/

Chiro Sint Jan, Kuringen

5 435,42

Jh ’t Kliekske, Sint-Truiden

/

Chiro Uilenspiegel, Wimmertingen

2 014,65

JNM Zuid-Limburg

/

Chirojongens Helchteren, Houthalen

10 648,00

Jong Leut, Maasmechelen

/

Chirojongens Sint-Pieter, Kortessem

12 500,00

KLJ – Chiro Vlijtingen

/

Chiro-KSJ, Tessenderlo

11 723,85

KLJ Heppen, Leopoldsburg

/

Chiromeisjes, Grote Brogel

5 132,09

KLJ Martenslinde, Bilzen

/

Chiromeisjes Helchteren Houthalen-Helchteren

8 990,30

KLJ Waltwilder, Bilzen

/

KSJ Houthalen, Houthalen-Helchteren

/

KSJ Overpelt

/

Chiromeisjes Kiewit, Hasselt Chiromeisjes Sint-Marten, Sint-Truiden

12 500,00 7 629,98

De RegenbOog VZW, Genk

12 500,00

OLV Hemelvaart Scouts Leopoldsburg

/

Gidsen OLV van Vrede, Hasselt

12 500,00

Scouting Reynaert, Bilzen

/

JEKO, Kinrooi

9 026,23

Scouts & Gidsen Tessenderlo Centrum, Tessenderlo

/

Jeugdhuis ’t Alibi, Maasmechelen

7 962,75

Speelplein De Speelkriebel, Peer

/

Jeugdhuis De Opvang, Hechtel-Eksel

3 565,49

VKSJ Stokkem

/

Jeugdlokalen Meeuwen, Meeuwen-Gruitrode

1 659,44

Jeugdlokalen Stal, Beringen

6 280,51

KAJ Vostert, Bree

2 572,61

KLJ Herent, Neerpelt

2 933,35

KLJ Membruggen, Riemst KLJ Opitter, Bree KSA – VKSJ Rapertingen, Hasselt

4 925,36

12 500,00

KSJ Berbroek, Herk-de-Stad

12 500,00 10 064,92

Scouts & Gidsen Tervant, Beringen

12 500,00

Scouts Hamont Scouts Jan Van Eyck, Maaseik Scoutsgroep Mastentop Eisden

• Samen met partners zorgen voor informatie naar de Limburgse uitbaters of eigenaars van jeugdverblijfcentra en hen maximaal leiden naar de Vlaamse subsidies. Hierbij focussen we uitdrukkelijk op een uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden voor kampen in eenvoudige accommodaties. We denken dan o.a. aan jeugdbewegingslokalen, scholen en parochiecentra.

7 823,55 12 500,00

Speelpleinwerking Hampidoe, Ham

12 500,00

VKSJ Zonhoven, Zonhoven

12 500,00

Totaal

• We streven naar een uitdrukkelijkere samenwerking met o.a. het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) en met Toerisme Limburg.

12 500,00

4 420,13

VZW Thebe, Maasmechelen

• Jeugdverblijfcentra of kampplaatsen moeten blijven bestaan, wat betekent dat ze geregulariseerd moeten worden of vervangen moeten worden door evenwaardige alternatieven.

4 981,62

Soeelplein De Berenzwerm, … Peer

VZW Seher, Houthalen-Helchteren

DOELSTELLINGEN:

4 918,86

Scouts & Gidsen SMAF, Hasselt Scouts Geleeg, Leopoldsburg

Op kamp: aandacht voor jeugdverblijven

9 525,78

KSA – VKSJ Tongerlo, Bree Scouting Lommel

1.2.2.

12 500,00

5 003,24

REALISATIES:

12 500,00 335 475,00

Als Provinciale Jeugddienst, kregen we de formele rol toebedeeld om namens de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) vanuit jeugd, deel uit te maken van de Taskforce zonevreemde jeugdverblijfcentra. Deze Taskforce werd in opdracht van de Vlaamse regering gevormd om uitwerking te geven aan de Vlaamse resolutie d.d. 24 mei 2006.

FINANCIERING: Voorzien: € 937.500 waarvan 207.438,23 werd uitgekeerd in 2011

Begin 2008 werd door Toerisme Vlaanderen de opdracht voor de opmaak van een inventaris van alle Vlaamse jeugdverblijfcentra uitbesteed aan Adoplan. Op basis van deze inventaris is er een duidelijker inzicht gekomen in de complexiteit waar het jeugdtoerisme mee te maken heeft. In 2009 werd deze inventaris verder aangevuld en diende hij als basis voor de mogelijke aanpak van de zonevreemde jeugdverblijfcentra. Op 13 mei 2010 werd op beleidsdeputatie de Limburgse analyse van de jeugdverblijfcentra voorgesteld en beslist om nog geen provinciale stappen te nemen, zolang er vanuit Vlaanderen geen duidelijk kader wordt aangereikt.

Besteed: € 335.475 Er was een goedkeuring voor 62 500 euro subsidies aan de jeugddienst via LSM voor personeelskosten, 937 500 euro blijft in beheer bij LSM voor het subsidiëren van de verbetering van de brandveiligheid.

10


Provinciale Jeugddienst Limburg

Jeugdwerkbeleid Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Met de komst van de nieuwe Vlaamse regering op 13 juli 2009, kreeg de Taskforce een vernieuwde samenstelling. De opdracht werd gegeven om het actieplan bij te sturen en te actualiseren. Op 23 juli 2010 werd dit plan door de Vlaamse regering goedgekeurd.

1.2.3.

Spelen in bos en natuur en aspecten van duurzaamheid

De in 2011 opgemaakte visietekst werd in 2012 ruim verspreid in het werkveld. Op de provinciale VVJ vergadering van januari stond jeugdtoerisme op de agenda.

DOELSTELLING: Mogelijkheden ontwikkelen voor de jeugdsector of voor kinderen, tieners en jongeren waarbij ruimte in de natuur of aandacht voor duurzaamheid centraal staat. Bij voorkeur met duidelijke linken naar het jeugdwerk of in kader van het kampgebeuren.

Daar waar nieuwe jeugdlokalen werden gebouwd werd steeds verwezen naar de Vlaamse subsidies voor jeugdverblijfcentra. De Taskforce werd vanuit Limburg en VVP-jeugd verder opgevolgd en gevoed. Binnen de Taskfoce werd het actieplan geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering. Vervolgens werd een Nota overgemaakt aan de Vlaamse regering voor de concrete aanpak van de zonevreemde jeugdverblijfcentra. Hierbij werd gezocht wie (Vlaams, provinciaal of gemeentelijk) voor welke jeugdverblijfcentra een planningsproces moet opmaken. Zowel VVP als de provincie blijven ijveren om de zone voor gemeenschapsvoorziening (blauwe zone) en de zone voor recreatie jeugdcamping als volwaardige zone te bekomen waar jeugdverblijfcentra mogen gelegen zijn. De Taskforce kwam samen op 15/3 18/4 en 13/9.

REALISATIES: Er werd regelmatig overlegd met de dienst Milieu en Natuur van de directie Ruimte. Uit dit overleg is het project ‘Spelen en ravotten in Limburgs Groen – Optimalisatie van een groen speelweefsel in Limburg’ ontstaan. In het kader van de Vlaamse projectsubsidies Duurzaam Milieu– en Natuurbeleid werd er in december 2009 door het Steunpunt Jeugd een aanvraag ingediend bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie voor een intergemeentelijke en provinciale samenwerkingsstructuur. Dit project werd uitgewerkt in een samenwerkingsverband tussen Provincie Limburg Milieu en Natuur en het Provinciaal Natuurcentrum, de Provinciale Jeugddienst, Steunpunt Jeugd, Agentschap Natuur en Bos, VBV (Vereniging Bos in Vlaanderen) en Kind en Samenleving. Binnen dit samenwerkingsverband zal er gestreefd worden om kinderen en jongeren een betere speelnatuur aan te bieden. Hiervoor wordt er in vier pilootgemeenten een typologie uitgewerkt voor speelplekken en worden deze in kaart gebracht in een Gis–instrument.

We zagen dat er in 2012 een nieuw jeugdverblijf werd gebouwd door KSJ Meeuwen-Gruitrode nl. de Royer Brem. Er waren regelmatig contacten met de collega’s van de directie Ruimte in het kader van ruimtelijke planning en de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die de provincie adviseert en waarbij de jeugddienst input geeft rond jeugdinfrastructuur en jeugdverblijven in het bijzonder.

Om te garanderen dat het ontwikkelde werkmodel en de instrumenten bruikbaar zijn in alle Vlaamse steden en gemeenten, werd het projectvoorstel licht aangepast in 2010. Er werd extra informatie voorzien en er volgde een aftoetsing in de andere provincies. In september volgde de uiteindelijke goedkeuring van het voorstel. Op 6 november ging het project van start.

Verdere acties samen met het CJT voor het behoud van de Limburgse jeugdverblijfcentra gericht op zowel de uitbaters als naar alle belendende sectoren en projecten zijn wenselijk en worden zeker ontwikkeld als er meer duidelijkheid komt over zonevreemde jeugdverblijven.

Er gebeurde een oproep aan de Limburgse gemeentebesturen om deel te nemen aan dit project. Uit 23 kandidaat-gemeenten werden 4 pilootprojecten gekozen: Genk, Riemst, Hechtel-Eksel en Bilzen. Als Provinciale Jeugddienst maken we deel uit van de Vlaamse stuurgroep van het LNE-project. Deze stuurgroep kwam samen op 19/01, 13/03, 03/05, 10/07, 13/09 en 5/12.

Op 23 oktober werd er een contactdag /Atrium opgezet voor ruimtelijke planners en jeugdwerk. Hier werd achtereenvolgend toegelicht: van groenboek naar witboek: beleidsplan Ruimte Vlaanderen (René van der Lecq), een toekomstvisie op jeugdruimte (Joke Laukens – Steunpunt Jeugd) Actieplan jeugdverblijven (Mia Lammens – Toerisme Vlaanderen) en het project Spelen en ravotten in Limburgs groen (Hilde Vanderlinden – Provinciale Jeugddienst en Katrijn Gijsel - Steunpunt jeugd).

Concrete realisaties in de gemeenten Hechtel-Eksel: De eerste concrete terreinrealisatie was het avontuurlijker en natuurlijker maken van een (saai) speelplein in de Vlierbessenstraat, met onder meer een uit de kluiten gewassen klimboon. De sterkste realisatie is hier zeker de verbinding aan het Bosland project, wat tot een multiplicatie van terreinrealisatie op gebied van groene speelkansen zal leiden. Besteed: € 5000 Riemst: Terreinwerken zijn uitgevoerd voor de groene herinrichting van de speelplek Val-Meer aansluitend bij de basisschool. De mooiste realisatie is hier dat dit project het thema groen speelweefsel eindelijk daadwerkelijk op de agenda heeft gekregen binnen de gemeente, en binnen de diverse gemeentelijke diensten is er nu een gezamenlijk project ontstaan. Besteed: € 5000 Bilzen: Aan de speelplek Kleine Spouwen werd een voorbeeld stellende groene en landschappelijke toets gegeven. Extra groenaanplantingen gingen door in het plantseizoen eind 2012. Besteed: €5000 Genk: Een terrein aan de Oude Zonhoverweg kreeg een facelift met onder meer een felbegeerde kabelbaan in natuurlijke robinia en een avontuurlijk parcours (ter waarde van meer dan 12000 euro). Genk implementeert de visie en acties in de reguliere werking van de diverse stadsdiensten. Besteed: € 5000

FINANCIERING: Besteed: enkel personeelsinzet

AFFICHE_A1.pdf

11/26/12

11:05:41 AM

STAREN NAAR DE WOLKEN

KIKKER

KOPJES

TELLEN

VE

RS

TO

PP

ER

TJE

SP

ELE

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

N

ZON VAN DE EN GENIET

HU TT EN BO UW

N IN DE

BOSSEN

KEN N TAK EURE SL

FINANCIERING:

OR

ME

N

ZO

EK

EN

EN

CROSSE

v.u. Bert Boelen, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt • vorm: Emma Thyssen

RE

GE

NW

Voorzien: ongeveer € 25.000 via algemene werkingskosten ruimte voor jeugd Totale budget voor de realisatie van dit project (over 2 jaar) bedraagt € 188 328 waarvan de subsidie van € 141 246 de Vlaamse Gemeenschap LNE Besteed: € 15 047,70

CREEËR GROENE SPEELKANSEN IN JE GEMEENTE OF ONTDEK DE GROENE SPEELPLEKKEN IN JE BUURT, OP KAMP, ... voor gemeenten

aan ouders, jeugdwerk, jongeren...

11


Jeugdwerkbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

1.2.4.

Inspraak en betrokkenheid via jeugdraad en interactief bestuur REALISATIES:

DOELSTELLINGEN: Vorm geven aan interactief bestuur:

Op 6 en 7 april vond in Bocholt Bureaugeweld plaats. Dit is het jaarlijkse plannings- en evaluatieweekend van de LRJ. In aanwezigheid van een trendwatcher van vzw Ladda werd gekeken naar wat jongeren momenteel bezig houdt en hoe dit zich kan vertalen naar ons jeugdbeleid.

• Zoals het decreet voorziet bestaat de LRJ als formeel adviesorgaan uit vertegenwoordigers van provinciale erkende jeugdorganisaties, van gemeentelijke jeugdraden en individuele jongeren. Het doel van de jeugddienst is de LRJ te informeren en te betrekken bij het jeugdbeleid zodat de raad in staat is feedback of advies te geven over de realisaties binnen het Limburgs (jeugd)beleid.

Naar aanleiding van de provincieraadsverkiezingen organiseerde de LRJ op 8 oktober het politieke debat Mega Saai in de Raadszaal van het provinciehuis. Verspreid over drie rondes gingen 7 kopstukken van evenveel partijen met elkaar in discussie over relevante thema’s met betrekking tot het jeugdbeleid. Aan het debat namen deel Frederick Vandeput (Open VLD), Andy Pieters (N-VA), Ronald Peeters (Vlaams Belang), Valerie Del Re (SP.A), Katrijn Conjaerts (Groen), Myrthe Hoffmeister (CD&V) en Michael Onkelinx (PVDA+). Muzikale omkadering werd verzorgd door JFJ en Faisal, oud winnaars van Limbomania en djmania.

• Bij het voeren van een ruim jeugd(werk)beleid met aandacht voor specifieke thema’s of domeinen wordt er door de jeugddienst structureel overleg voorzien, waarbij de jeugdsector de mogelijkheid krijgt om te participeren. Uiteraard biedt dit kansen voor een maximale betrokkenheid vanuit de LRJ. • O.a. in samenwerking met de LRJ en VVJ worden regelmatige contacten uitgebouwd met het stedelijke en gemeentelijk beleid met bijzondere aandacht voor jeugdraden.

In 2012 was de LRJ actief op allerlei vlakken. Een overzicht: Op de AV van 30 november 2011 werd de algemene vergadering van de LRJ opnieuw samengesteld. Deze samenstelling werd door de provincieraad bekrachtigd. Vanuit deze samenstelling moest tijdens de AV van 15 februari 2012 een nieuw bureau verkozen worden. Met meerderheid van stemmen werden al de kandidaten verkozen voor het bureau. Enkel voor de functie van ondervoorzitter was er een kandidaat, nl. Benjamin Vandervoort (Chiro). In afwachting van een kandidaat voor het voorzitterschap nam hij ook deze rol op. Wegens professionele redenen was Benjamin gedwongen zijn ontslag te geven. Hij werd opgevolgd door Kristof Leën als waarnemend voorzitter In 2012 was de LRJ actief op allerlei vlakken. Een overzicht:

Bureauvergaderingen: • 11 januari – Muziekodroom, Hasselt • 8 februari – Kazou, Hasselt • 14 maart – Kazou, Hasselt • 6 april – CMGJ, Genk • 9 mei – De Regenboog, Genk • 13 juni – De Regenboog, Genk • 12 september – Liss, Genk • 9 oktober – Chrio, Hasselt • 14 november – CMGJ, Genk • 11 december – jeugdraad, Hasselt

Algemene Vergaderingen: • 15 februari – Villa Basta, Hasselt • 8 oktober – Provinciehuis, Hasselt (Megasaai)

Adviezen • Advies Limburgplan 2024 • Advies wijziging provinciaal reglement voor de subsidiëring van provinciale jeugdorganisaties • Jaarverslag 2011 • Budget Jeugd 2013

FINANCIERING: Voorzien: € 15.000 via werkingskosten van LRJ Besteed: € 9.096,5 Mega Saai: €2.904,63 De vergoedingen en reiskosten van de leden van door deputatie of provincieraad geïnstalleerde adviescommissies en organen worden via de werkingskosten van de LRJ betaald.

12


Provinciale Jeugddienst Limburg

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

2. Jeugdbeleid 2.1. Geef Jeugd Ruimte De Provinciale Jeugddienst Limburg nam ook een actieve rol op binnen de denktank Ruimte van het Steunpunt Jeugd (nu Ambrassade). Het traject voor jeugdige GECORO-leden werd verder uitgewerkt. De denktank stond voornamelijk in voor de opvolging van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Samen met Ruimtelijke Ordening Vlaanderen werden initiatieven genomen om de stem van jongeren te laten klinken in dit toekomstig ruimte verhaal. Zo werd er een online bevraging doorgevoerd naar analogie van de algemene bevraging.

2.1.1.

Ruimte om jong te zijn DOELSTELLINGEN: Samen met de jeugdsector en een aantal provinciale jeugdorganisaties: • Opkomen voor het recht op ruimte om jong te zijn. • De belangen verdedigen van kinderen, tieners en jongeren in de openbare ruimte en pleiten voor speel- en ontmoetingsplekken.

Samen met de koepelorganisaties werd een nota ontwikkeld inzake medegebruik van jeugdlokalen. Ook werd er een studiemoment georganiseerd waarbij vanuit verschillende sectoren (BBL, Toerisme, Landbouw, Mobiliteit) naar de ruimtelijke ontwikkeling van jongeren en het jeugdwerk werd gekeken.

REALISATIES: De Wijers is een natuurgebied gelegen in het centrum van de provincie Limburg. In het noorden begrenst door de Limburgse Kempen, in het zuiden door Haspengouw. Het bevat volgende gemeenten: Diepenbeek, Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, HouthalenHelchteren, Lummen en Zonhoven. In 2012 werd de jeugddienst betrokken bij de opmaak van de analyse van de recreatieve structuur en de wenselijke ontwikkelingen in dit kader.

Via het project “Spelen en ravotten in Limburgs groen” werd in 2012 een stevige basis gelegd voor de uitbouw van een groen speelweefsel voor al onze kinderen en jongeren. De interactieve speelweefselkaart biedt vele mogelijkheden om samen met andere sectoren aan dit groene speelweefsel te werken. Op 13 juli vond voor de eerste keer ‘Limburg speelt’ plaats. Dit is een gratis initiatief van de Provinciale Jeugddienst, dat zich richt op speelpleinwerkingen, jeugdverenigingen, Grabbel- en Swappas, kinderopvanginitiatieven maar elk kind is welkom. De doelgroep zijn imburgse kinderen tussen 6 en 16 jaar oud.

De Duinengordel met gemeenten: Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Maaseik en Bree willen samen met Natuur en Bos een geïntegreerde visie en identiteit uitwerken voor dit gebied. In samenspraak met de diverse betrokkenen heeft de Provinciale Jeugddienst een actieve rol opgenomen inzake de uitbouw van een visie rond jeugdtoerisme en de uitbouw van een groen speelweefsel. Er werd eveneens een advies afgeleverd rond de speelzones in dit gebied waarbij een extra speelzone wordt voorzien nabij het nieuwe jeugdverblijfcentrum De Royer Brem in Meeuwen-Gruitrode.

Samen met de Limburgse speelpleinwerkingen en gemeentelijke jeugddiensten vond de Provinciale Jeugddienst voor een eerste editie een inspirerende en avontuurlijke locatie in het stadscentrum van Genk, een plaats waar kinderen normaal gezien niet kunnen en mogen spelen. Het stadscentrum van Genk werd omgebouwd tot een avontuurlijk en inspirerend speelterrein.

Door de jeugddienst werd ook regelmatig advies gegeven i.v.m. dossiers ruimtelijke ordening van: Chiro Spratike ( Kortessem), Jeugdlokalen Peer centrum, jeugdlokalen Lanaken, afbakening stedelijk gebied Hasselt, afbakening klein stedelijk gebied Bilzen, afbakening klein stedelijk gebied Maaseik,

13


Jeugdbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

2.1.2.

Mediaruimte DOELSTELLING: Limburgs project voor en door jongeren, crossmediaal aangepakt. De leefwereld van de jongeren komt hierin tot uiting met aandacht voor relevante acties of activiteiten van provinciale jeugdorganisaties.

REALISATIES: Om jongeren met interesse voor media aan te spreken en jongeren met talent de kans te geven om hun creativiteit te ontwikkelen en verder te begeleiden tot een (semi)professioneel niveau ging de stichting Limburg Sterk Merk (LSM) op 8 februari 2010 akkoord met een investering voor een periode van 4 jaar in de uitbouw van een Medialab in Limburg. De Jeugddienst participeert in de vzw van dit Medialab.Voorts participeren de stad Hasselt, vzw Muziekodroom, vzw Ethercentrum, vzw Villa Basta en vzw TVL. Dit project zal verschillende activiteiten ontwikkelen. Het zet een begeleidings- en vormingsparcours uit, bouwt het uit en houdt het in stand. Dit parcours biedt jongeren de mogelijkheid om zich vanuit praktijkgerichte ervaringen te ontwikkelen tot op een semiprofessioneel niveau. Concreet was Studio Silo in 2012 betrokken bij de opmaak van de KPMcup meets Burnout verslag/aftermovie en het debat Megasaai. In samenwerking met de stad Genk en de Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerking (VDS) werd een breed en gevarieerd aanbod aan activiteiten aangeboden. Het evenementenplein aan het jeugdcentrum Rondpunt 26, het stadsplein, het Sint-Martinunsplein en de grote markt werden omgetoverd tot een speelplein voor kinderen. Zo wordt het evenementenplein aan Rondpunt 26 een heus avonturenpark. Op de andere pleinen worden een bouwhoek, grimeerstand, luchtkastelen, straattheater en tal van andere activiteiten voorzien. Meer dan 2000 kinderen namen deel aan tientallen activiteiten die er plaatsvonden. ’Limburg Speelt…Avontuurlijk in de Stad’. Ook de volgende jaren wil de jeugddienst op dit elan verder gaan en elk jaar nieuwe avontuurlijke en ongewone locaties opzoeken, telkens onder een ander thema.

FINANCIERING:

FINANCIERING:

projectsubsidie MaxHa!: € 5000

Via subsidies aan het LiSS en personeelsinzet.

Samenwerking Limburg speelt (Villa Basta/Stampmedia): € 219

Limburg Speelt + mediadeal Het Belang van Limburg: € 64.838,56

Samenwerking MaxHa! + Studio Silo voor KPMcup meets Burnout: € 550 Samenwerking Studio Silo voor Megasaai: € 1300

14


Provinciale Jeugddienst Limburg

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

geluidsisolatie te verhogen. De uitwerking van dit reglement alsook de definitieve bedragen worden later bepaald. Na goedkeuring door de deputatie zal dit reglement in 2013 in voege treden. Op 17 oktober kwam de adviescommissie PACJ samen om de stand van zaken van de aanvraagdossiers te bespreken. Volgende aanvragen kwamen aan bod: JH Club 9 in Beringen (hertekende plannen van verbouwing) en de nieuwbouw van een fuifzaal in SintTruiden (opvolging ontwerp gebouw). De aanvraag van JH Club 9 werd inmiddels goedgekeurd. Er werd een subsidiebelofte aan de deputatie voorgelegd van € 37200 Op 1 juli 2010 besliste de deputatie tot een definitieve belofte voor een maximumsubsidie van € 37200 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt voor de nieuwbouw fuif- en concertzaal samen met jeugdhuis De Kouter. De werkzaamheden werden inmiddels afgerond. Op 18 april organiseerde de Provinciale Jeugddienst zijn jaarlijks eventforum in Muziekodroom te Hasselt. Het Eventforum is een info- en netwerkmoment voor alle actoren (organisatoren, ambtenaren, politiediensten, schepenen, geluidsfirma’s, fuivers…) die betrokken zijn bij de organisatie van een fuif, concert, festival of ander jongerenevenement. Samen met experts uit het werkveld werden vier infosessies aangeboden: • SABAM • De vernieuwde geluidsnorm • Programmatie • Tijdelijke constructies In totaal namen 173 mensen deel aan de infosessies. Op 2 juni en 2 oktober kwam het overleg Fuiven samen met een groep van deskundigen om het provinciaal fuifbeleid op te volgen en nieuwe ideeën te verzamelen. Op beide vergaderingen was een stand van zaken van de nieuwe geluidsreglementering het centrale item.

2.1.3.

Fuifruimte DOELSTELLINGEN:

De Provinciale Jeugddienst Limburg vertegenwoordigde alle Provinciale Jeugddiensten in de stuurgroep van Fuifpunt. Uit dit overleg ontstond het idee van de gezamenlijke aankoop van geluidsmeters waarover meer te lezen valt in het volgende hoofdstuk, ALLEARS!.

• De provincie investeert in de realisatie van degelijke fuifzalen via investeringssubsidies. In elke stad of gemeente streven we naar veilige ruimten waar jongeren zich kunnen uitleven en een fuif of feestje kunnen bouwen. • Jongeren moeten weten waar ze terechtkunnen als ze één of andere festiviteit willen organiseren. Steden en gemeenten waar nog geen feestloket bestaat worden gestimuleerd om alsnog deze dienstverlening uit te bouwen.

Het aantal feestloketten bij Limburgse steden en gemeenten steeg in 2011 van 25 naar 31 mede onder impuls van de Jeugddienst. Door deze aanpak merken we heel wat positieve ontwikkelingen in de ondersteuning van organisatoren vanuit steden en gemeenten. De komende jaren zullen we op regelmatige basis intervisies of vormingen aanbieden voor de ambtenaren van deze feestloketten.

• Steden en gemeenten informeren en sensibiliseren om actief te werken aan een degelijk en positief fuifklimaat.

REALISATIES:

Op 27 november organiseerde de Provinciale Jeugddienst een nieuwe intervisie voor feestambtenaren en jeugdconsulenten. Fuifpunt organiseerde het afgelopen jaar een grootschalig onderzoek naar het actueel fuifklimaat in Vlaanderen. Tijdens de intervisie werd op basis van de resultaten van het onderzoek bekeken hoe een feestloket beter kan inspelen op de noden en behoeften van organisatoren. Als tweede thema kwam de reglementering van de geluidsnormen aan bod en hoe je hier als feestloket op voorbereid kan zijn. 46 Ambtenaren namen deel aan de intervisie.

Vanaf 1995 voert de Provinciale Jeugddienst een actief beleid bij de bouw of renovatie van Cultuurruimten voor Jongeren via het reglement ‘Investeringssubsidies jeugd’. De eerste jaren spitste het reglement zich toe op openbare repetitieruimten. Ondertussen zijn er in Limburg 25 openbare repetitieruimten, verspreid over 15 locaties. Vanaf 2003 focust het reglement enkel op de bouw of verbouwing van fuif– en concertzalen. Locaties die op vlak van fuiven/jongerencultuur regionaal relevant zijn, kunnen bij de bouw of renovatie aanspraak maken op een maximumsubsidie van € 37.200. Prioritair zijn uiteraard de geluidsreducerende ingrepen.

FINANCIERING: Aanvullend op dit reglement en in navolging van de nieuwe geluidsreglementering die van 1 januari 2013 van kracht is, werd in 2012 een aanzet gegeven voor een nieuw reglement betreffende een verbeterde akoestiek en een verhoogde geluidsisolatie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen cultuurruimten voor jongeren hierbij een tussenkomst krijgen om hun akoestiek te verbeteren en/of hun

Besteed: € 18.600 waarvan € 11.160 voor jh Club 9 en € 7440 voor JC de Kouter Voorzien: € 5.000 via projectkosten De uitgaven van het Eventforum en de intervisie voor feestloketten kan u terugvinden onder de vormingsinitiatieven.

15


Jeugdbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

2.1.4.

ALLEARS!

DOELSTELLING: Op basis van het aantal inwoners schrijft de Vlaamse overheid een subsidie uit voor gemeenten die één of meerdere toestellen aankopen. Uniek in Vlaanderen is dat Limburgse gemeenten en vzw’s uit de jeugdsector ook een provinciale tussenkomst kunnen krijgen.

• De behandeling van een specifiek fuifthema: bewustmaking rond gehoorschade en het op grote schaal sensibiliseren van jongeren. • Inspelen op actuele tendensen en hierin het werkveld ondersteunen door het opzetten van gerichte acties wat betreft het voorkomen van gehoorschade

Op basis van een voorgelegde factuur kunnen gemeenten en vzw’s uit de jeugdsector tot maximaal 5 geluidsmeters ingebracht worden tot ondersteuning. Per meettoestel wordt 50% van de aankoopprijs met een maximum van €500 per meter gesubsidieerd. Dit reglement voor een éénmalige subsidiering van de aankoop van geluidsmeters zal in 2013 aantreden en wordt op het einde van datzelfde jaar opgeheven.

REALISATIES: In 2008 startte de provincie Limburg als eerste overheid met de campagne ALLEARS!. Het uitgangspunt was vanaf de start jongeren vanuit een positieve benadering trachten te bereiken rond gehoorschade en hun instrumenten aan te reiken om doordacht om te gaan met luide muziek. Deze campagne werd in 2009 en 2010 voortgezet. De campagne ALLEARS! werd inhoudelijk mee gestuurd door een provinciale werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de jeugdhuiskoepel Formaat, Muziekodroom en het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden (KIDS).

In 2009 werd er een onderzoek gestart naar de ontwikkeling van fuifdisplays. Bedoeling is om via grote schermen informatieve boodschappen te koppelen aan geluidsmetingen die voor het publiek zichtbaar zijn op evenementen. Hiervoor werd er een investeringskrediet voorzien van € 35.000. We ontvingen 6 kandidaturen vanuit de fuif- en concertzalen die in het verleden gesubsidieerd werden door het provinciebestuur.

Onder de noemer ALLEARS! verstaan we nu alle inspanningen en initiatieven van de Provinciale Jeugddienst ter voorkoming van gehoorschade.

Om conform te zijn met de nieuwe geluidsreglementering die vanaf 1 januari 2013 van kracht zal zijn werden de fuifdisplays in 2012 aangepast.

Vanaf 1 januari 2013 treedt de nieuwe Vlaamse geluidsreglementering in voege. Waar de reeds bestaande wetgeving vooral gericht is op het beperken van geluidsoverlast neemt de nieuwe wetgeving ook het risico op gehoorschade in acht. Op basis van het aantal activiteiten die op eenzelfde locatie plaatsvinden én het geproduceerde geluidsniveau worden evenementen en feestlocaties onderverdeeld in verschillende categorieën. Afhankelijk van de categorie worden al dan niet flankerende maatregelen opgelegd.

FINANCIERING: Besteed: € 55.518,05 (ALLEARS! + geluidsmetingen) Besteed: € 34.969,00 (investeringen fuifdisplays)

De lancering van deze geluidsnormen heeft heel wat consequenties voor het fuif- en evenementenlandschap. Met 2012 als overgangsjaar is het essentieel de sector voldoende voor te bereiden op deze ingrijpende maatregel. De Provinciale Jeugddienst nam hieromtrent gedurende het jaar verschillende initiatieven. Zoals u eerder kon lezen stond de geluidsnorm zowel op de agenda tijdens het Eventforum als tijdens de intervisie voor feestloketten. Als gesprekspartner van de Vlaamse Overheid was de Provinciale Jeugddienst ook betrokken bij het opstellen van de nieuwe wetgeving. Samen met de provinciale jeugddiensten, VVJ, Formaat en de Ambrassade werd een samenaankoop van geluidsmeters georganiseerd voor de jeugdsector. De Provinciale Jeugddienst Limburg was hiervan de initiator. Via een Europese aanbesteding werd gezocht naar een firma die rekening houdend met zowel prijs als gebruiksvriendelijkheid, een toestel kon aanbieden dat voldoet aan alle wettelijke bepalingen. De firma Amptec uit Diepenbeek kon deze opdracht binnenhalen. Nog tot 30 juni 2013 kunnen gemeenten, jeugdhuizen en vzw’s uit de jeugdsector een geluidsmeter bestellen aan voordeeltarief.

16


Provinciale Jeugddienst Limburg

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

2.1.5.

Creatieve ruimte Limbomania, Dj-mania, Comedymania en popmuziek

DOELSTELLINGEN:

concours. De Limburgse finalisten kregen podiumkansen in verschillende jeugdhuizen en op verschillende evenementen zoals o.a. Muziekodroom – Hasselt en JH De Mans – MeeuwenGruitrode. Volgende Limburgse bands kregen speelkansen ikv 100% Puur: Midnight Directives, Polaroid Fiction, Statue en Astronaute. Om dit project onder de aandacht te brengen, werd er een promotiecampagne gevoerd. Daarnaast werd er ook de community-website opgericht voor muzikanten en organisatoren, www.vi.be, met informatie van alle finalisten van de 6 provinciale popconcours. Deze website werd gelinkt aan de 6 sites van de Provinciale Jeugddiensten.

• Jong podiumtalent in de hele provincie ondersteuning en een springplank bieden, zodat het zich verder kan ontwikkelen om uiteindelijk buiten de provinciegrenzen opgemerkt te worden. • De impact van Limbomania verder laten reiken dan de popscène zelf en laten doordringen tot in de gemiddelde Limburgse huiskamer. Elke Limburger mag trots zijn op onze jongeren die op muzikaal vlak hoge toppen scheren. • Binnen het jeugdbeleid samen met een aantal (provinciale jeugd)organisaties zo doeltreffend mogelijk inspelen op de noden en actuele ontwikkelingen binnen de popmuziek.

REALISATIES: De subsidieaanvragen in het kader van podiumkansen popmuziek binnen het reglement Subsidies voor Jongereninitiatieven kwamen reeds aan bod en een uitgebreide analyse is opgenomen als bijlage. Hieruit blijkt dat er 122 popevenementen, waarvan 8 festivals gesubsidieerd werden. Het aantal aanvragen voor een jaarwerking popmuziek daalde licht tot 11 aanvragen. Op deze manier werden meer dan 600 podiumkansen geboden aan beginnende Limburgse bands en dj’s.

Ook aan de finalisten van Dj-mania werd de nodige nazorg besteed. Informeel waren er zo nog heel wat ontmoetingsmomenten in Muziekodroom tussen de finalisten en hun coaches, dit vooral met het oog op het zelf producen van nummers. Vooral Nachos For The Early Riser en Faisal waren hierin nogal actief. Onder de naam Blatan bracht Faisal al enkele officiële remixen uit.

Limbomania is sinds de eerste editie in 1995 uitgegroeid tot een popconcours dat open staat voor alle genres. In 2011 werd de 9ste editie van Limbomania georganiseerd. Het doel van Limbomania is om jonge Limburgse muzikanten een kans te bieden om zich te presenteren aan een breed publiek in professionele omstandigheden. Simultaan werden in 2011 ook de vierde editie van Dj-mania en de eerste editie van Comedymania georganiseerd.

In navolging van hun podiumplaats op Dj-mania waren er in 2012 nog heel wat podiumkansen voor de laureaten. De belangrijkste waren: Faisal (Tomorrowland, Supersonic, Electric Field), Miss Polska (Pukkelpop, Electric Field, Laundry Day), Fuzzé (Electric Field, Daydream festival).

In 2012 vond er geen editie van Limbomania, Dj-mania of Comedymania plaats. Wel werden de finalisten van de respectievelijke concours nauwgezet opgevolgd. Dit resulteerde o.a. in volgende acties:

Gezien het feit dat de eerste lichting Comedymania-finalisten nog maar weinig podiumervaring genoot, werd er in samenspraak met Comedymania-coach Bas Birker nog twee extra coachingsmomenten opgezet. Die vonden plaats op 3 maart (in Muziekodroom – Hasselt) en 10 maart (in JH X Hoeselt).

Polaroid Fiction, de winnaar van Limbomania 2011 mochten hun intrek nemen in Muziekodroom als ‘Artist in Residence’. Een jaar lang mochten ze gebruik maken van de repetitieruimten en andere diensten van Muziekodroom. Speciaal voor Polaroid Fiction werd een traject opgesteld naar muzikale verrijking en songwriting. Deze intensieve begeleiding vertaalde zich o.a. in de opname van een eerste ep.

Daarnaast werd er een Comedymania-aftertour georganiseerd. Dit waren de data: • 18 januari – Comedycafé The Joker – Antwerpen • 22 februari – Jeugdhuis Club 9 – Beringen • 29 februari – PHL pavilioen - Hasselt • 10 maart – Jeugdhuis X – Hoeselt

Reeds enkele jaren organiseren de verschillende Vlaamse provincies, in navolging van Limbomania, elk hun eigen provinciaal popconcours. Vanaf 1998 komen de provincies ook enkele keren per jaar samen om ervaringen uit te wisselen rond het provinciaal popbeleid. Tijdens dit overleg groeide het idee om een gezamenlijk project op poten te zetten. Dit project is ‘100% Puur – Pop uit de provincies’. De bedoeling is om jong talent ook buiten hun provincie kansen te bieden om podiumervaring op te doen en hen zo op weg te helpen naar een doorbraak. In 2012 werd er gewerkt met een nieuwe 100% Puur-poule met de finalisten van alle provinciale

• 14 april – Jeugdhuis De Kouter – Bocholt

FINANCIERING: Comedymania (organisatie aftertour + 2 extra coachingsmomenten): € 2.017 100% Puur: € 2.500

17


Jeugdbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Kunstbende en jongerencultuur DOELSTELLINGEN: • Laagdrempelig, creatieve en vernieuwende impulsen geven rond jongerencultuur en podiumkansen bieden. • Via Kunstbende net die tieners en jongeren een podium aanbieden die anders de stap naar creatief zijn niet zouden zetten. • Binnen het jeugdbeleid samen met een aantal (provinciale jeugd)organisaties zo doeltreffend mogelijk inspelen op de noden en actuele ontwikkelingen binnen de jongerencultuur.

REALISATIES: Sinds 2010 ontwikkeld Villa Basta een ’jongerencultuurwerking in Hasselt’, maar ook op locatie speurden ze naar jong, creatief talent. Ze realiseerden meer dan 150 workshops en een 70-tal langdurige projecten in woonwijken, op speelpleintjes, in de jeugdbeweging, het jeugdhuis of de buurtwerking. Om meer aansluiting te vinden met het mainstream jeugdwerk bood Villa Basta ook in 2012 een ‘jeugdwerkkorting’ op workshops aan. Voor de samenwerking met Villa Basta werd er in 2012 een overeenkomst afgesloten tussen Villa Basta en het provinciebestuur. Kunstbende werd in 2012 door Villa Basta (3 maart) en SintTruiden (25 februari voortgezet door de organisatie van Limburgse voorronden. De jeugddienst was hierbij niet meer betrokken.

Muziekodroom zorgde ook voor een invulling van het popbeleid: JH Apollo (Lanaken) en JH de Mans (Meeuwen) kregen ondersteuning in het kader van Muziekodroom Buiten. Ook de screening repetitieruimten en artist in residence kwamen reeds aan bod. Enkele Limburgse acts konden als voorprogramma geplaatst worden. Vaak ging het om Limbomania- of DJ-maniafinalisten. Voorts werden 2 Limburgse release-avonden georganiseerd. In totaal bood Muziekodroom 599 lessen drum, bas, gitaar, keyboard, zang, … aan. Er was ondersteuning aan Tongeren in verband met het opstarten van een popbeleid en verder tips over hoe iets te organiseren, info en rondleidingen rond repetitieruimten, …

In het kader van Subsidies voor Jongereninitiatieven werden in 2012 vijf aanvragen ingediend voor artistieke creaties waaronder een circusfeest, een kinder- en jongerenkoor, een theatervoorstelling, een kunstenproject en een hiphop event. Verder werd er aan meer dan 600 jonge Limburgse bands en dj’s podiumkansen geboden. Via het reglement Projecten in de Jeugdsector kwamen er zes aanvragen binnen ter ondersteuning. Hierbij ook de handmade markt ‘Bazaar Bizar Deluxe’ waarbij een 30-tal creatieve standhouders zelfgemaakte producten verkochten en RAMPscenario, een alternatief festival dat zowel aandacht had voor muziek als de skatecultuur.

Op 8 mei 2010 was de Jeugddienst betrokken bij de educatieve muziek-doe-dag Oorknal van Muziekodroom: een namiddag vol workshops voor en door jonge muzikanten en muziekliefhebbers. Dit voor het beantwoorden van vragen over het Limburgs pop- en jeugdbeleid (subsidiemogelijkheden, …).

Meer hierover lees je in de uitgebreide analyse als bijlage. Heel wat acties uit het provinciaal jeugdbeleid vallen onder jongerencultuur (fuiven, Limbomania, KPMcup meets Burnout, Medialab, …) maar staan elders in dit jaarverslag opgenomen.

Jaarlijks koopt de Provinciale Jeugddienst cd’s en vinyl van Limburgse bands en dj’s. Van deze exemplaren wordt er steeds 1 gearchiveerd. Deze exemplaren worden gebruikt als presentje wanneer mensen meewerken met projecten, als cadeau bij openingen, jubilea van jeugdverenigingen, enz.

FINANCIERING: Subsidie aan Villa Basta en via Subsidies voor Jongereninitiatieven

FINANCIERING:

Het werkingsbudget werd gebruikt voor diverse acties elders in dit verslag.

Subsidie aan Muziekodroom Aankoop cd’s en vinyl: € 3.678,65

18


Provinciale Jeugddienst Limburg

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

2.2. Samen met andere sectoren Een 80tal deelnemers werden bereikt waaronder medewerkers van lokale besturen, onderwijs, jeugdwelzijn, Kind en Gezin, etc. Vanuit deze studiedag werd verder gewerkt aan het concept ‘Opvoeden en opgroeien in breed perspectief’. Dit zal in 2013 navolging krijgen.

2.2.1.

Domeinen binnen het provinciebestuur

Binnen de Directie Mens werd er een overleg opgestart “Naar een provinciaal beleid voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren” Op 2 oktober en 4 december kwamen de verschillende afdelingen en diensten van de Directie Mens samen. In samenwerking met DEMOS vzw werd een afbakening gemaakt van de doelgroep, de noden en de behoeften van jongeren en werd gezocht naar de rol van het provinciebestuur.

Jeugdwelzijn DOELSTELLINGEN: • De jeugddienst zet samen met de jeugdsector in op bijzondere doelgroepen.

FINANCIERING:

• We streven naar het centraliseren van de knowhow rond werken en omgaan met jongeren die rondhangen en maatschappelijk kwetsbare jongeren wetende dat dit 2 verschillende manieren van werken zijn met weliswaar diverse raakpunten.

personeelskosten

Bewegingstrends

• Binnen het jeugdbeleid wordt samen met een aantal (provinciale jeugd)organisaties zo doeltreffend mogelijk ingespeeld op de welzijnsnoden en actuele ontwikkelingen in dat verband bij kinderen en jongeren.

DOELSTELLING: Impulsbeleid naar steden en gemeenten en naar de jeugdsector rond nieuwe initiatieven voor jongeren, of een nieuw bovenlokaal platform ontwikkelen waar dit een meerwaarde betekent voor het provinciaal jeugdbeleid. Ook infrastructuur naar jongeren wordt aangeboden.

• IJveren voor aandacht voor kinderen en jongeren die rechtstreeks of onrechtstreeks het slachtoffer zijn van geweldpleging in het gezin.

REALISATIES: REALISATIES:

In 2011 kreeg het CMGJ vzw opnieuw een erkenning als provinciale jeugdorganisatie. Samen met de sector is het CMGJ in 2012 zich gaan herbronnen en is er een nieuwe visie uitgeschreven rond maatschappelijke kwetsbare jongeren. Op 29 november op ‘de dag van toegankelijk jeugdwerk’ is deze visie voorgesteld.

Sinds 2009 organiseert de Provinciale Jeugddienst in samenwerking met de stedelijke sportdienst Hasselt jaarlijks het skateboardkampioenschap KPMcup. Op het Kapermolenpark (vandaar de naam KPMcup) wordt de skateboardcultuur in de kijker gezet. Centraal staat het wedstrijdconcept met street, bowl en de afsluitende best trick voor zowel gesponsorde als niet gesponsorde deelnemers. Daarnaast is het een ontmoetingsplek voor jonge (Limburgse) skateboarders.

Samen met de Dienst Opvoedingsondersteuning werd er op 24 mei de studiedag ‘Sterk in mijn schoenen’ opgezet. Doel van deze studiedag is het opzetten van een breder netwerk rond kinderen zodat ze kunnen genieten van optimale kansen tot ontplooiing. Onder andere Kwinten Fort van VDS Vlaanderen kwam zijn visie van het open speelaanbod toelichten.

19


Jeugdbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Het palmares van de editie 2012 zag er als volgt uit:

In 2012 ging de Provinciale Jeugddient een samenwerking aan met het Burnout-concept PHL-Music. Het muziekfestival Burnout maakt deel uit van het opleidingstraject voor tweedejaarsstudenten Muziekmanagement van PHL-Music. In 2010 en 2011 werd dit festival georganiseerd in het Kapermolenpark.

Street gesponsord • Youness Amrani • Ronan Pappaert • Steve Achten

In 2012 werden beide concepten gezamenlijk georganiseerd onder de noemer ‘KPMcup meets Burnout’. De doelstelling van deze samenwerking was om een eerste stap in de richting van een volwaardig gratis straatcultuurevent te zetten. De ingrediënten van KPMcup meets Burnout:

Street niet-gesponsord min 15 jaar: • Sean Puype • Roeland Hendrickx • Bjarne Biesmans

Het skateboardkampioenschap met street, bowl en best trick voor gesponsorde en niet-gesponsorde deelnemers.

Street niet-gesponsord plus 15 jaar:

Twee muziekpodia met internationale namen gecombineerd met Limburgs talent. Eén podium was voorbehouden voor stevige gitaarbands. Het andere podium richtte zich op hedendaagse elektronische genres. Naast toppers als Rise And Fall, Drums Are For Parades, Bare Noize en Bar9 stond er ook heel wat Limburgs talent op het podium met Campus, Bass Bangers, Rebuild, These Mountains Are Ghosts en Essence.

• Simon Deprez • Jonathan Vlerick • Trevor Cappon

Bowl: • Maarten Van den Bossche • Gilles Lizin • Tim Jacobs

Vijftien verschillende jonge Limburgs organisaties met een aanbod in streetwear kregen de kans om een stand te bemannen tijdens het event.

FINANCIERING:

Met 6.000 bezoekers en heel wat positieve reacties mag de gezamenlijke editie onder de noemer ‘KPMcup meets Burnout’ een succes genoemd worden.

KPMcup meets Burnout: € 25.592,07

Ook via de cijferkorf jeugd werd aan gemeentebesturen en het jeugdwerk cijfermateriaal bezorgd om hun beleidsacties mee te voeden.

2.2.2.

Andere (overheids)niveaus

Binnen de LRJ (waarbij verschillende plaatselijke jeugdraden lid zijn van de LRJ) werd er via de Algemene Vergaderingen specifiek aandacht besteed aan een programma of aanbod voor leden van gemeentelijke jeugdraden.

DOELSTELLING: • Een degelijk ondersteuningsaanbod naar de steden en gemeenten voeren om hen in staat te stellen een optimaal lokaal jeugdbeleid te voeren

In het kader van de Vlaamse jeugdprioriteit brandveiligheid werden acties opgezet via de verdere uitwerking van de subsidielijn voor brandveiligheid in jeugdlokalen en door de organisatie van 4 regionale kruipoliemomenten (19/03 Heusden-Zolder, 20/03 Neerpelt, 26/03 Bilzen en 27/03 Maasmechelen) over het beheer van jeugdlokalen en de brandveiligheid ervan.

• Bijzondere aandacht hebben voor de betrokkenheid van lokale jeugdraden, schepenen van jeugd en jeugdconsulenten bij het provinciaal jeugdbeleid. • Het aanmoedigen van contacten en samenwerking tussen gemeentelijke jeugddiensten en Limburgse jeugdorganisaties o.a. via vormingsinitiatieven.

Op Vlaams niveau maken we deel uit van de reflectiegroep die wordt opgezet vanuit de afdeling jeugd van de Vlaamse overheid. In deze reflectiegroep zitten het jeugdwerk, enkele steden en gemeenten en de provincies vertegenwoordigd. In 2012 kwam deze reflectiegroep 2 keer samen (16/02 en 23/03) en was het centrale thema het nieuwe decreet en uitvoeringsbesluit voor het lokaal en provinciaal jeugdbeleid in het kader van de interne staatshervorming.

REALISATIES: In 2012 werd samen met de gemeentelijke jeugddiensten en VVJ 4 keer (07/02, 08/05, 11/10 en 13/12) samengekomen onder de noemer VVJ–Limburg. De agenda van deze samenkomsten werd bepaald door het dagelijks bestuur van VVJ–Limburg bestaande uit enkele jeugddiensten, VVJ en de Provinciale Jeugddienst. Het dagelijks bestuur kwam 4 maal samen.

Op woensdag 12 december 2012 organiseerden we i.s.m. met de afdeling jeugd van de Vlaamse overheid Trip Lokaal. Tijdens deze studiedag stond de nieuwe beleidsplanning en de gevolgen van de interne staatshervorming centraal. Verder maken we op Vlaams niveau ook deel uit van de VVP, de koepelorganisatie van de provinciebesturen. Als Provinciale Jeugddienst maken we deel uit van de A-commissie Jeugd. Deze commissie kwam in 2012 4 keer samen (18/01, 25/04, 25/10 en 14/12). Ook hier stonden de interne staatshervorming en het nieuwe decreet voor het lokaal en provinciaal jeugdbeleid centraal. Buiten de bijeenkomsten met de A-commissie Jeugd werd er i.v.m. de interne staatshervorming en het op te maken bestuursakkoord ook enkele keren samengezeten met het kabinet van minister van Jeugd Pascal Smet.

Tijdens de provinciale bijeenkomsten werd samen met de jeugdconsulenten uitgewisseld omtrent o.a. jeugdtoerisme en kampplaatsen. Ook de discussie rond het ondersteunen van allochtoon jeugdwerk en het organiseren van een speelaanbod (speelpleinen, grabbelpas…) kwamen aan bod. Voorts werd er dieper ingegaan op initiatieven in verband met jeugdwelzijn. En tijdens de laatste bijeenkomst volgde een uitleg en een discussie over ‘brede school’ en de rol van de gemeentelijke jeugddiensten hierin. Verder is er bijzondere aandacht voor nieuwe jeugdconsulenten en voor gemeenten die weinig tot niet via het reguliere aanbod bereikt worden d.m.v. plaats bezoeken samen met VVJ.

FINANCIERING:

Voor de ondersteuning van gemeentelijke jeugddiensten werd er structureel samengewerkt met VVJ. Deze structurele samenwerking werd in 2012 in een overeenkomst tussen VVJ en provincie Limburg gegoten.

overeenkomst VVJ: € 2.500 De kosten van Trip lokaal en LRJ zijn terug te vinden onder vormingsinitiatieven en inspraak en betrokkenheid via jeugdraad en interactief bestuur

20


Provinciale Jeugddienst Limburg

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

2.3. Informatie DOELSTELLING: • Infoverstrekking aan de Limburgse jeugdsector met een duidelijk overzicht van ondersteuningsmogelijkheden, inhoudelijke thema’s en contactgegevens. • Bruggen bouwen in de Limburgse jeugdsector.

REALISATIES: Constant wordt www.limburg.be/jeugd, de website van de Provinciale Jeugddienst grondig vernieuwd. De bedoeling is om de website zo gebruiksvriendelijk en eenvoudig mogelijk te maken voor gebruikers met aandacht voor toepassingen van sociale media (Facebook, Twitter, Flickr en Foursquare). Op onze website vind je info over het jeugdbeleid, projecten, subsidies en een handig overzicht van contactgegevens in de sector. Ook werken we met een blogsysteem waardoor alle recente informatie via korte berichten centraal op de website verschijnt. Daarnaast verstuurt de Provinciale Jeugddienst nieuwsbrieven in functie van de actualiteit. In totaal verschenen er een 20-tal nieuwsbrieven. Met de verzending van de digitale nieuwsbrief worden ongeveer een 3.000 personen bereikt. Tot slot bracht de Provinciale Jeugddienst een vernieuwde editie uit van de wegwijzer Wie is Wie in de Limburgse Jeugdsector. Dit boekje gaf een overzicht van alle actoren zoals jeugddiensten, provinciale koepelorganisaties, bijzondere partners, etc.

FINANCIERING: Diverse websites: € 5.990 Wie is Wie in de Limburgse jeugdsector: € 4.700,84

21

Jaarverslag 2012 - Evaluatie


Jeugdbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

3. Bijlagen 3.1 Subsidies voor Jongereninitiatieven 3.1.1.

3.1.2.

Inleiding

Bespreking aanvragen jongereninitiatieven 2012

Deze projectsubsidiëring blijft een voornaam en veel gebruikt instrument. Het aantal aanvragen in 2012 bedroeg 135. Deze subsidiëring is een middel om vernieuwende projecten maar ook nieuwe (provinciale) jeugdorganisaties, lokale jeugdwerkingen en individuele jongeren te stimuleren bij het nemen van bovenlokale initiatieven. Voor de jeugddienst een belangrijk instrument om contacten te onderhouden met jeugdwerkingen en tendensen in de sector. De sterkte van het reglement is dat er in de loop der jaren een aantal vormen van ondersteuning uitgebouwd zijn waardoor projecten met uiteenlopende thema’s aan bod kunnen komen. Feit is dat vooral het luik van podiumkansen voor Limburgse bands en dj’s (podiumkansen popmuziek) het meest gebruikte en ook het bekendste onderdeel van het reglement is. Maar de mogelijkheden zijn veel ruimer.

De voorbije jaren nam het aantal aanvragen af van 148 in 2009 tot 127 in 2011. Het aantal aanvragen steeg in 2012 opnieuw naar 135. De projecten werden door de adviescommissie en de jeugddienst getoetst aan de vooropgestelde voorwaarden en er werd nagegaan om welke doelstellingen en initiatiefnemers het ging. Opvallend is de forse toename van het aantal Podiumkansen Popmuziek. Van 90 in 2011 naar 114 in het afgelopen jaar. Daar tegenover staat dat het aantal Limburgse popfestivals die konden genieten van provinciale ondersteuning bijna gehalveerd werd.

3.1.2.1 Budget en aantal projecten

Het reglement Subsidies voor Jongereninitiatieven kent een opdeling in 6 aparte reglementen:

In 2012 was er aanvankelijk een budget voorzien van € 100.000. Dit werd vermeerderd met het restbudget uit 2011, nl. € 10.063. Dit budget was toereikend. Het totaal toegekend subsidiebedrag voor alle aanvragen bedroeg € 86.059,5. Er bleef dus een bedrag van € 24.003,5 beschikbaar dat niet werd vastgelegd.

• projecten in de jeugdsector • initiatieven voor toegankelijker jeugdwerk • artistieke creaties • podiumkansen popmuziek • Limburgse popmuziekfestivals

Van de 135 projecten die een aanvraag deden, werden er 131 gesubsidieerd. Het aantal ingediende aanvragen ligt echter hoger omdat er aanvragen niet zijn opgenomen die b.v. omwille van laattijdigheid door de aanvrager werden ingetrokken. Dit gaat hier om een 20-tal projecten. In totaal waren er 23 projecten of werkingen die een subsidie toegekend kregen van € 1.250 of meer.

• jeugdhuizen met een regionaal aanbod. Gezien de bekendheid van dit reglement en de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen bij het uitbouwen van een jeugdbeleid willen we via dit reglement nadrukkelijk stimuleren dat aanvragers niet enkel bij de provincie komen aankloppen voor ondersteuning, maar ook, indien relevant, bij de gemeente. Het is hierbij niet van belang of het gemeentebestuur al dan niet subsidieert, wel dat initiatiefnemers zeker ook bij hun gemeentebestuur navragen wat de mogelijkheden zijn of er een aanvraag doen. Dit werd bij elk onderdeel in het reglement opgenomen.

22


Provinciale Jeugddienst Limburg

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Tabel 1: aantal ingediende - goedgekeurde projecten 2009

2010

2011

2012

minder dan € 1.250

117

79%

105

79%

99

78%

112

83%

€ 1.250 of meer

27

18%

26

19,5%

24

19%

23

17%

Totaal gesubsidieerde projecten

144

97%

130

98,5%

123

97%

131

97%

Geen subsidie

4

3%

2

1.5%

4

3%

4

3%

Totaal

148

100%

132

100%

127

100%

135

100%

Gesubsidieerde projecten

3.1.2.2 Overleg met andere diensten en lokale overheden

3.1.2.2 Overleg met andere diensten en lokale overheden

Waar nodig werd overlegd met andere provinciale diensten vooraleer een aanvraag definitief aan de deputatie werd voorgelegd. Op die manier trachtten we in de eerste plaats dubbele subsidiëring binnen het provinciebestuur te voorkomen.

Waar nodig werd overlegd met andere provinciale diensten vooraleer een aanvraag definitief aan de deputatie werd voorgelegd. Op die manier trachtten we in de eerste plaats dubbele subsidiëring binnen het provinciebestuur te voorkomen.

Zo was er naar aanleiding van concrete dossiers overleg met o.a. de directie cultuur, mobiliteit, sport, ontwikkelingssamenwerking en minderheden. Rond bepaalde projecten werd ook bijkomende informatie ingewonnen bij andere provinciale diensten.

Zo was er naar aanleiding van concrete dossiers overleg met o.a. de directie cultuur, mobiliteit, sport, ontwikkelingssamenwerking en minderheden. Rond bepaalde projecten werd ook bijkomende informatie ingewonnen bij andere provinciale diensten.

Frequent werd overlegd met lokale overheden of jeugdwerkers. Zo trachtten we bijkomende informatie in verband met het project of initiatief te verzamelen. We vroegen initiatiefnemers na te gaan of ook de lokale overheid een subsidiëring heeft en om ook daar een aanvraag te doen. De verspreiding van dit evaluatieverslag zal eveneens lokale overheden informeren over provinciale ondersteuning van projecten op hun grondgebied.

Frequent werd overlegd met lokale overheden of jeugdwerkers. Zo trachtten we bijkomende informatie in verband met het project of initiatief te verzamelen. We vroegen initiatiefnemers na te gaan of ook de lokale overheid een subsidiëring heeft en om ook daar een aanvraag te doen. De verspreiding van dit evaluatieverslag zal eveneens lokale overheden informeren over provinciale ondersteuning van projecten op hun grondgebied.

Sinds september 2005 zijn projecten die qua organisatie of opzet duidelijk terug te brengen zijn tot een bepaalde gemeente verplicht ook een aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur.

Sinds september 2005 zijn projecten die qua organisatie of opzet duidelijk terug te brengen zijn tot een bepaalde gemeente verplicht ook een aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur.

23


Jeugdbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

3.1.2.4 Subsidiebedrag Het voorgestelde subsidiebedrag was gebaseerd op: • de inhoud van het initiatief • het totale budget en de omvang van het project • het gevraagde subsidiebedrag • het gerealiseerde tekort • andere bronnen van inkomsten • de mate waarin verwacht kon worden dat andere overheden ook bijdroegen aan het project. Ook zorgde de adviescommissie voor eenvormigheid. Zo werd bij het advies rekening gehouden met initiatieven die op vlak van b.v. omvang, doelstelling en budget gelijkaardig waren.

3.1.2.5 Inhoudelijke analyse projecten Tabel 2: Indeling naar inhoud

2009

2010

2011

2012

12

7

11

6

2 Toegankelijker jeugdwerk

0

0

2

0

3 Artistieke creaties

4

5

7

5

113

99

90

114

17

18

15

8

2

3

2

2

148

132

127

135

1 Vernieuwde projecten in de jeugdsector

4 Podiumkansen popmuziek 5 Limburgse popfestivals 6 Jeugdhuizen met een regionaal aanbod Totaal

Het aantal aanvragen voor een vernieuwend project in de jeugdsector daalde in 2012 een totaal van 6 projecten. Het ging om Belgian BMX Open in Hasselt, de Gocartrace in Opglabbeek, de handmade markt Bazaar Bizar Deluxe in SintTruiden, RAMPscenario in Hechtel-Eksel, de uitbouw van jongerenradio MaxHa! en de 12-uren van Loksbergen.

3.1.2.3 Evaluatie en criteria

In het kader Toegankelijker Jeugdwerk werden geen projecten aangevraagd.

Als belangrijkste uitgangspunten voor de evaluatie van initiatieven en projecten werden de algemene criteria gehanteerd die in het reglement ter zake zijn vastgelegd. We verwijzen hier naar de integrale teksten van de 6 reglementen met duidelijk omschreven voorwaarden. Om de twee maanden werden de binnengekomen aanvragen voorgelegd aan de Provinciale Adviescommissie voor Subsidies voor Jongereninitiatieven. Deze is samengesteld uit een aantal (ex)leden van de LRJ en deskundigen. Voor de beoordeling en advisering van de popfestivals werd de adviescommissie uitgebreid met enkele deskundigen en een afgevaardigde van de provinciale directie cultuur.

Voor artistieke creaties werden in totaal 5 aanvragen ingediend waaronder Circus in Boekt, de kindermusical De Bende van de Kat, de theatervoorstelling Eenvoudig is de Liefde, een kunstenproject De Rode Draad Piepshow en het breakdance en hiphop event Who’s The Freshest. Circus in Boekt voldeed niet aan de voorwaarden van het reglement en werd negatief geadviseerd. Meer dan 80% van de aanvragen kaderen binnen de podiumkansen popmuziek waarbij 11 organisaties een aanvraag indienden als jaarwerking popmuziek. Het ging om Slamrock vzw (Tongeren), TSYSA Band Promotion Belgium (Genk), vzw Jeugd (Lanaken), vzw JH ’t Stoofke (Borgloon), Rock Glabbik (Opglabbeek), KAJ Vostert (Bree), Stedelijke Jeugddienst (Maasmechelen), JH De Stip (Ham), Ons Genk (Genk), JC De Kouter (Bocholt), JH De Mans (MeeuwenGruitrode). Deze organisaties ontvingen de principiële toezegging voor een maximumsubsidie van €1 250 voor de jaarwerking.

Op basis van deze criteria kreeg een project van de adviescommissie een positief of negatief advies. Richtinggevend zijn het vernieuwend karakter van de aanvraag, de provinciale uitstraling of relevantie, het gevraagde subsidiebedrag en de begroting. Elk aanvraagdossier werd afzonderlijk behandeld. De communicatie verliep meestal via e-mail of telefoon. Soms was er een overleg met de initiatiefnemers. Projecten of initiatieven werden verder opgevolgd onder meer via persberichten of een bezoek wanneer het een voorstelling of een publieksgericht onderdeel bevatte. Zowat elke twee maanden werden de aanvragen gebundeld in een reeks en aan de deputatie voorgelegd die de definitieve beslissing nam.

In 2012 dienden slechts 8 organisaties een festivalaanvraag in. In 2011 bedroeg dit aantal nog 15.

24


Provinciale Jeugddienst Limburg

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Festivalorganisaties die tijdens hun werkjaar ook concerten organiseerden konden dit opnemen in hun dossier. De helft van de aanvragers gaven aan ook een jaarwerking popmuziek uit te bouwen. De bedragen voor jaarwerking en festival vormden samen hun subsidiebedrag. Dit waren Release festival (Bocholt), Springtime (Halen), Vlamrock (As) en Putrock (Beringen). Electricfield (Meeuwen-Gruitrode), Moulin Rock (Tessenderlo), Emotions (Bilzen) en Rock Herk (Herk-de-stad) dienden enkel een aanvraag in ter ondersteuning van hun festival.

3.1.3.

Besluit Zowel in 2010 als in 2011 was er een lichte daling van het aantal aanvragen. In 2012 steeg dit opnieuw tot 135. Het aanvankelijke budget van € 100 000 dat door het hernemen van het budgetoverschot van 2011 verhoogd werd tot € 110.063 was toereikend. Het totaal toegekend subsidiebedrag voor alle aanvragen bedroeg € 86.059,5.

Bij de gesubsidieerde popevenementen (festivals, concours, club-optredens, vrije podia, voorprogramma’s, dj-projecten en jaarwerkingen) waren meer dan 600 bands en/of dj’s betrokken. Bij ongeveer de helft van de gesubsidieerde evenementen werden podiumkansen aangeboden aan jonge Limburgse dj’s.

Zoals ook de vorige jaren werd vastgesteld, was de inhoud van de projecten die een aanvraag indienden zeer divers. Dit reglement stimuleert initiatieven in de jeugdsector met een bovenlokale relevantie. Vooral het lokale jeugdwerk en jongeren die zich verenigingen maken hiervan gebruik en krijgen zo de kans om een initiatief te ontwikkelen.

Voorts diende vzw Jeugd uit Lanaken voor Jeugdcentrum Apollo en jeugdhuis Club 9 uit Koersel een aanvraag in voor de ondersteuning van de regionale werking. Voor elke aanvraag werd het maximale bedrag van € 2 500 voorzien. Het definitieve bedrag werd bepaald aan de hand van de werkelijk gerealiseerde initiatieven.

Het stimuleren van vernieuwende initiatieven op zich blijft beperkt. Voor projecten rond toegankelijker jeugdwerk werd er dit jaar, net zoals het voorafgaande jaar, geen aanvraag ingediend.

Bij de analyse van de indieners zien dat ongeveer 1 op 4 aanvragen gebeuren door lokaal jeugdwerk als dusdanig gekend zoals jeugdhuizen of jeugdbewegingen als Chiro, Scouts, KLJ, KSJ of KAJ. Daarnaast is het opvallend dat heel wat jongereninitiatieven, jeugddiensten,… hun activiteiten organiseren in of in samenwerking met een jeugdhuis. Onder ‘andere’ zien we aanvragen van scholen, (jeugd)toneelverenigingen, festivalorganisaties en andere socio-culturele organisaties. Tabel 3: analyse indieners

2007

2008

2009

2010

2011

2012

43

42

58

31

33

47

Organisatie provinciaal

4

3

2

0

3

0

Jongereninitiatief

41

55

52

62

60

50

CC/Kunstencentrum

2

0

2

1

1

3

JR/JD/gem. vzw

8

19

10

10

15

12

Andere

23

22

24

26

15

23

Jeugdwerk lokaal

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Zowat 3 van de 4 aanvragen kaderen in podiumkansen popmuziek. Deze indieners ontvingen een maximale subsidie van € 370. Voor jaarwerking popmuziek werd er € 1250 toegekend. Het aantal aanvragen in het kader van de ondersteuning van Limburgse popfestivals nam gevoelig af. Het aantal aanvragen voor jeugdhuizen met een regionaal aanbod bleef gelijk. Algemeen kunnen we samenvatten dat de werking van dit reglement nog steeds als erg positief wordt ervaren. Vooral de vaststelling dat we met dit subsidiereglement jaar na jaar heel wat jongeren aanmoedigen om zelf initiatieven te ontplooien stelt ons bijzonder tevreden. Een werkpunt is dat het reglement blijvend gepromoot moet worden en dat we het vernieuwende stimuleringseffect, de mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden, toegankelijker jeugdwerk, artistieke creaties en jeugdhuizen met een regionaal aanbod nog meer in de verf moeten zetten.

25


Jeugdbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

3.1.4.

Overzicht aanvragen Nummer

Titel

Organisatie

Locatie

Bedrag

Omschrijving

2012-001

Djtalism (dj's)

KLJ Meeuwen

t Heem - MeeuwenGruitrode

250,00

euro

Een dj-event georganiseerd in 't Heem te Meeuwen-Gruitrode door feitelijke vereniging KLJ Meeuwen waar een podiumkans wordt geboden aan volgende Limburgse dj's: Hendikep (2), BE-KAY, Feyn & Robin (2), The Mix Project en Seppe Vranken.

2012-002

ICED (dj's)

In Your Bass

KSJ Stevoort - Stevoort

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in KSJ Stevoort te Hasselt door feitelijke vereniging In Your Bass waar een podiumkans wordt geboden aan volgende Limburgse dj's: Meddik, Toxidelic, Battery, Paradox, Vurb en Grapevine aangevuld met Crissy Criss, Majistrate en Vicelord.

2012-003

Podiumaanbod JC De Kouter (jaarwerking bands)

JC de Kouter vzw

JC De Kouter - Bocholt

1 250,00

euro

Jaarwerking popmuziek (bands) van JC De Kouter vzw uit Bocholt. In 2012 willen ze tijdens hun concertwerking een podiumkans geven aan jonge Limburgse bands. Volgende optredens zijn al gepland: 28 januari 2012: Metalcore@JC De Kouter: Essence, Beneath Hashima, Alaska Got Cold en Kings Blood. 3 en 4 februari 2012 WMF 2012: Banana Galaxy, Kytana, Stealing From L.A., Flatscream, Buddha For Mary en JFJ aangevuld met Horses.

2012-004

Whacked (dj's)

Whacked Events

De Commerce Lommel

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in De Commerce te Lommel door feitelijke vereniging Whacked Events waar een podiumkans wordt geboden aan volgende Limburgse dj's: DJ Andrix, Subtronic, Traumetik (2), F.U.B.R. en Hendikep (2).

2012-005

Sunday hardcore Matinee (bands)

Nailed to the X Productions

Carpe Diem - Hasselt

200,00

euro

Een optreden in Carpe Diem te Hasselt georganiseerd door feitelijke vereniging Nailed to the X Productions waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: Blade, Get Wise en Redemption Denied aangevuld met Inherit (UK).

2012-006

Rewind - Suit up (dj's)

Scouts Sint-Franciscus Rutten

Scoutslokalen Tongeren

250,00

euro

Een dj-event georganiseerd in de Scoutslokalen te Tongeren door feitelijke vereniging Scouts Sint-Fransiscus Rutten waar een podiumkans wordt geboden aan volgende Limburgse dj's: Bleun, Miximized, Fuckeddub, Basshacker en SFV Soundsystem.

2012-007

Limitless (dj's)

Koninklijk Atheneum Tongeren

De Velinx - Tongeren

250,00

euro

Een dj-event georganiseerd in De Velinx te Tongeren door feitelijke vereniging Koninklijk Atheneum Tongeren waar een podiumkans wordt geboden aan volgende Limburgse dj's: Miximized, Humanerror, T-mart, Play More Noise en Madhouse Max.

2012-008

QUBE (dj's)

Qube

De Commerce Lommel

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in Feestzaal De Commerce te Lommel door feitelijke vereniging Qube waar een podiumkans wordt geboden aan volgende Limburgse dj's: Ntology, Mr Pee, Pitiless en Wobble Trouble (2) aangevuld met Shameboy en I Need?.

2012-009

Ons Genks Muzikaal Talent (jaarwerking bands)

ONS Genk

JC Rondpunt 26 - Genk

1 250,00

euro

Jaarwerking popmuziek (bands) van feitelijke vereniging ONS Genk uit Genk. In 2012 willen ze tijdens hun concertwerking een podiumkans geven aan jonge Limburgse groepen. Volgende optredens zijn al gepland:

2012-010

POP in/uit/van Ham editie 8 (bands)

Jeugddienst Ham

JH De Stip - Ham

370,00

euro

Een optreden in JH De Stip te Ham georganiseerd door Jeugddienst Ham waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: The C.A.B., Sevensoulmotion en Lonestar Bordello.

2012-011

Deviant (dj's)

Deviant Projects

JC 't Muzaaike Tessenderlo

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JC 't Muzaaike te Tessenderlo door feitelijke vereniging Deviant Projects waar een podiumkans wordt geboden aan volgende Limburgse dj's: Downtown, Mondy, Kargo, Santa, Stan, Nixon & Carter (2) en 2 Guys 1 Party (2).

2012-012

Stekkerloos (bands)

R.I.O.O.L. vzw Radio Benelux

JH Club 9 - Beringen

370,00

euro

Een optreden in JH Club 9 te Beringen georganiseerd door R.I.O.O.L. vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Buddha For Mary, Kaat&Daan, Superstorm en Jackie K aangevuld met Newton en Barefoot & the shoes.

2012-013

Nineteen94 (dj's)

Atheneum Borgloon

Panishof - Borgloon

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in de Panishof te Borgloon door feitelijke vereniging Atheneum Borgloon waar een podiumkans wordt geboden aan volgende Limburgse dj's: Battery, HumanERROR, Smiley Beats Brüders (2), No-ID, Crazyminds en Toxidelic.

2012-014

Passion Night (dj's)

Chiro Genebos

De Zille - Ham

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in De Zille te Ham door feitelijke vereniging Chiro Genebos waar een podiumkans wordt geboden aan volgende Limburgse dj's: Stepstone (2), 1 Guy 1 Dubparty, Trouble Pilots, Lu-cid (2), Xiton en Flowdown aangevuld met Rolling Rage.

2012-015

Hookrock Indoor (bands)

Blues Adventure vzw

OC Lutselus Diepenbeek

125,00

euro

Een optreden in OC Lutselus te Diepenbeek georganiseerd door Blues Adventure vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse band: The Hairy Mushrooms.

2012-016

Dark Moon Concerts (bands)

Dark Moon Concerts

De Posthoorn - Hamont

370,00

euro

Een optreden in De Posthoorn te Hamont-Achel georganiseerd door feitelijke vereniging Dark Moon Concerts waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: Misstake, Who's On trial en The Awakening aangevuld met Prematory en Anwynn.

2012-017

CD Release Hell City (bands)

Hell City

CC Ter Kommen Hoeselt

250,00

euro

Een optreden in CC Ter Kommen te Hoeselt georganiseerd door feitelijke vereniging Hell City waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: The Radio Ramblers, Pulver One, Hell City aangevuld met Koyle.

2012-018

Club Concert (bands)

Deviant Projects

Café Bizar Tessenderlo

260,00

euro

Een optreden in Café Bizar te Tessenderlo georganiseerd door feitelijke vereniging Deviant Projects waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: Moments, The Unwritten en The Pigeon Toed Orange Peel aangevuld met Arizona. De commissie beoordeelt de subsidieaanvraag van feitelijke vereniging Deviant Projects als positief, maar adviseert om niet het maximumbedrag toe te kennen. Het subsidiebedrag kan nooit hoger zijn dan de helft van de aanvaarde kosten.

3/2:voorronde 1, 10/2: voorronde 2, 17/2: voorronde 3, 24/2 finale

26


Provinciale Jeugddienst Limburg

Nummer

Titel

Organisatie

Locatie

2012-019

I Love Kamp 2012 (dj's)

Limburg Shotguns vzw

Buurthuis Leopoldsburg

2012-020

Putrock (jaarwerking bands + festival)

Between the hills vzw

be-Mine & Casino Beringen

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Bedrag

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Omschrijving

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in Buurthuis te Leopoldsburg door vzw Limburg Shotguns waar een podiumkans wordt geboden aan volgende Limburgse dj's: Pitiless, Wobble Trouble (2), Fuzzé, Ntology, Wesq, Stereo One, Battery, Meddik, Toxidelic en Miss Polska aangevuld met Nicolaz, Kenn Colt, T-Mazz, Downtown, AMC, System D vs Baz en VNNR.

3 750,00

euro

Jaarwerking popmuziek (bands) + festival van de vzw Between The Hills uit Beringen. In 2012 willen ze tijdens hun werkjaar een vierde editie organiseren van het festival Putrock (festivalaanvraag). In hun werkjaar willen ze echter verdeeld over drie/vier activiteiten een podiumkans geven aan jonge Limburgse groepen/dj's in een voorrondegegeven. Volgende optredens zijn reeds gepland: 9 februari 2011: Filmfestival met optreden in Casino, Kioskplein Beringen, 16 februari 2011: Comedy Café in Casino, Kioskplein Beringen, 17 februari 2011: Putrock voorronde bands in Corbiestraat Beringen. Het Putrock-festival vindt plaats op 5 mei op de mijnsite van Beringen-mijn. Op de affiche staan o.a Customs, The Hickey Underworld, Willow, Polaroid Fiction, Isbells, The Bony King Of Nowhere, The Me In You, Sunday Bell Ringers, Friction, AMC, Paul Chambers, l1c & Reynz, Miss Polska, Piet en Vonk. De adviescommisie beoordeelt de werking van de vzw en de tweede aanvraag voor het popfestival positief. Er zit een logische groei in het festival en er wordt een ruime mix geboden van binnenlandse (sub)toppers en lokaal talent in alle vormen (bands, dj's, comedy, kortfilm,…). Bovendien besteedt de organisatie veel aandacht aan de uitbouw van een goede vrijwilligerswerking.

2012-021

Night of the Locals (bands)

Night of the locals vzw

Tent - Heusden-Zolder

250,00

euro

Een optreden op Heldenplein te Heusden-Zolder georganiseerd door Night of the Locals vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: Sum Of All Scum, Misstake en The Unforgiven aangevuld met Sandro Soccio, Midlife Crisis, Silk Stalkings, Sgaht, Rogiersband, Out Of Reaction, Big Mac Jumble en The Maniacs.

2012-022

Jaarwerking JH De Mans (jaarwerking bands)

Jeugdhuis De Mans vzw

JH De Mans Meeuwen-Gruitrode

1 250,00

euro

Jaarwerking popmuziek (bands) van JH De Mans vzw uit MeeuwenGruitrode. In 2012 willen ze tijdens hun concertwerking een podiumkans geven aan jonge Limburgse groepen. Volgende optredens zijn al gepland: 21 januari 2012: Rebel Yell CD Release Party met support Hell City, 25 februari 2012: Suitcase Money aangevuld met Flippo Mancini en Horses On Fire.

2012-023

In Your Bass (dj's)

In Your Bass

KSJ-lokaal Stevoort - Hasselt

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in KSJ-lokaal Stevoort te Hasselt door feitelijke vereniging In Your Bass waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Meddik, Toxidelic, Carbon, Isotope, Sanstin en Jungle FX aangevuld met Hookerz ft. MC

2012-024

Addicted (dj's)

Chiro Spratike

Den Hamel Kortessem

250,00

euro

Een dj-event georganiseerd in Den Hamel te Kortessem door feitelijke vereninging Chiro Spratike waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Pjadskop dj's (3), Dj Kings, Dj Face en Bitch Niggers (2).

2012-025

Jaarwerking Slamrock (jaarwerking bands)

Slamrock vzw

Concordia en Koniksem - Tongeren

1 250,00

euro

Jaarwerking popmuziek (bands) van Slamrock Vzw uit Tongeren. In 2012 willen ze tijdens hun concertwerking een podiumkans geven aan jonge Limburgse groepen. Volgende optredens zijn al gepland: 14 april 2012: Zaal Koniksem in Tongeren met o.a As Mountains Came Closer, Musfuglar, Bolar Pears en The Pums.

2012-026

JH Club 9 (jeugdhuis met regionaal aanbod)

Jeugdhuis Club 9 vzw

JH Club 9 - Beringen

2 500,00

euro

Aanvraag voor het regionaal aanbod van JH Club 9 vzw uit Beringen. In 2012 wil JH Club 9 een regionale werking ontplooien met minimum 10 activiteiten die een regionale uitstraling hebben. Volgende activiteiten worden door het jeugdhuis naar voor geschoven: Comedy Club 9 (februari), Bass 09 (maart), Club 9 Live (april), Local Heroes (april), beurscafé (april), Club 9 Live (mei), Drive-In-Movie (september), Club 9 vs 7 bands (oktober), Comedy Festival (oktober) en Open Doek-festival. De adviescommissie beoordeelt de aanvraag van Club 9 vzw als positief. De vernieuwing in het activiteitenaanbod ten opzichte van voorgaande jaardossiers is positief.

2012-027

Mercurius Rockt (bands)

Campus Mercurius K.A./M.S. Lommel (Vriendenkring)

Campus Mercurius Lommel

370,00

euro

Een optreden op Campus Mercurius te Lommel georganiseerd door Campus Mercurius K.A./M.S. Lommel (vriendenkring) vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: Flying Shoes, Fool's Delirium en Hotaru aangevuld met coverband Mercury Rising en Faisal (dj).

2012-028

DJ-Revelation (jaarwerking dj's)

Jeugd vzw

JH De Brik, JH The Pub, JH 't Hoes en JC Apollo - Lanaken

1 250,00

euro

Jaarwerking popmuziek (bands) van vzw Jeugd. In 2012 willen ze tijdens hun concertwerking een podiumkans geven aan jonge Limburgse dj's. Volgende optredens zijn al gepland:16 maart 2012: voorronde 1 in JH De Brik, 23 maart 2012: voorronde 2 in JH The Pub, 30 maart 2012: voorronde 3 in JH 't Hoes, 28 april 2012: Finale in JC Apollo.

2012-029

Locked n Loaded (dj's)

Locked n Loaded

CC De Hanekap Lommel

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in CC De Hanekap te Lommel door feitelijke vereninging Locked n Loaded waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Conform Squad (2), Lectrojunk, Andrix en FoolMeOnce

2012-030

De bende van de Kat

Popcorn (Kinder-en jongerenkoor)

Casino Modern - Genk

500,00

euro

Popcorn, een kinder- en jongerenkoor, werkt samen met 33 kinderen (van 6 tot 19 jaar) aan een musical met als thema de Bokkerijders, een deel van het Limburgs cultureel erfgoed. De musical wordt tweemaal uitgevoerd in Casino Modern te Genk.

2012-031

Eenvoudig is de liefde

Theater Filet Puur

Chirodroom - Bilzen

500,00

euro

Theater Filet Puur bestaat uit een aantal jongvolwassenen die gepassioneerd zijn door theater en bewegingsexpressie. 'Eenvoudig is de liefde' is hun eerste creatie, maar wordt geen doorsnee voorstelling. De voorstelling combineert traditioneel teksttheater met vernieuwend bewegingstheater. Dit project wordt een samenwerking tussen Theater Filet Puur en Acapella-groep Medemens.

27


Jeugdbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Nummer

Titel

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Organisatie

Locatie

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Bedrag

Omschrijving

2012-032

Verhoeven's Bday Show (bands)

Jeugdhuis Tessloo vzw

JH Tessloo Tessenderlo

370,00

euro

Een optreden in JH Tessloo te Tessenderlo georganiseerd door JH Tessloo vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: Violant City, Rebuild en Get Wise aangevuld met Reproach, Conviction, Trapped Inside en Snowbound.

2012-033

Grey Like Masquerade CD release show (bands)

Deviant Projects

JC 't Muzaaike Tessenderlo

370,00

euro

Een optreden in JC 't Muzaaike te Tessenderlo georganiseerd door feitelijke vereniging Deviant Projects waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: Moments, Atlas en Essence aangevuld met Grey Like Masquerade en Arizona.

2012-034

JC Apollo (jeugdhuis met regionaal aanbod)

Jeugd vzw

JC Apollo - Lanaken

2 500,00

euro

Aanvraag voor het regionaal aanbod van vzw Jeugd uit Lanaken. In 2012 wil vzw Jeugd een regionale werking ontplooien in JC Apollo met minimum 10 activiteiten die een regionale uitstraling hebben. Volgende activiteiten worden door JC Apollo alvast naar voor geschoven: Beats From The Streets (24, 25 en 26 maart), Bitterballenwedstrijd (31 maart), LAN-party (2, 3, 4 april), -16@Apollo (6 april), Comedy Express (30 april), Live@Apollo: Core (5 mei), Big Quiz (17 mei), Vlaanderen feest karaoke (11 juli), 24ste Open Air Party (21 juli) en Apollo Outdoor (16 september).

2012-035

Pop a' Cast - DJ-editie : Finale (dj's)

Programmatie CC de Kimpel vzw

CC de Kimpel - Bilzen

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in CC de Kimpel te Bilzen door vzw Programmatie CC de Kimpel waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Goris & Geurts (2), Ennis, Breakfast, Niles, Le Funkjunk en Baddict.

2012-036

Opening Jeugdhuis Plug-In (dj's)

Humanistische Jongeren Leopoldsburg vzw

JH Plug-in Leopoldsburg

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JH Plug-In te Leopoldsburg door vzw Humanistische Jongeren Leopoldsburg waar een podiumkans wordt geboden aan volgende dj's: Pitiless, Relentless, Miss Polska, Spock en Rave Our Souls (2).

2012-037

Rockglabbik (jaarwerking bands)

Rock Glabbik vzw

JH De Kick, JH Sumo en zaal Der Ichter Opglabbeek

1 250,00

euro

Jaarwerking popmuziek (bands) van Rock Glabbik vzw uit Opglabbeek. In 2012 willen ze tijdens hun concertwerking een podiumkans geven aan jonge Limburgse bands. Volgende optredens zijn al gepland: Pre Rockglabbik 5 in Jeugdhuis De Kick, Pre Rockglabbik 6 in Jeugdhuis Sumo, 3 november 2012: Rockglabbik 7 in Zaal Den Ichter.

2012-038

Pop a' Cast - DJ-editie : Voorronde 3 (dj's)

Programmatie CC de Kimpel vzw

JH Cavier - Bilzen

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JH Cavier te Bilzen door vzw Programmatie CC de Kimpel waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Ari Gold, DJ Nilez, Raww!, Baddict en Niles.

2012-039

Orange Beats (dj's)

Meisjeschiro Hoeselt

Het Borrehuis - Bilzen

300,00

euro

Een dj-event georganiseerd in Borrehuis te Bilzen door feitelijke vereniging Meisjeschiro Hoeselt waar een podiumkans wordt geboden aan volgende dj's: dj Vanhees, Detroyt & B-Mateeze (2), dj Kelsey en Jay D. De commissie beoordeelt de subsidieaanvraag van feitelijke vereniging Meisjeschiro Hoeselt als positief.

2012-040

Boomtown (dj's)

Scouts St. Servaes Tongeren

Scoutsweide Tongeren

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in Scoutsweide te Tongeren door feitelijke vereniging Scouts St.Servaes Tongeren waar een podiumkans wordt geboden aan volgende dj's: Mezzr, HumanError, Herm, Nachos for The Early Riser (2), Relentless, Traumetik en T-Hard aangevuld met Discobar Lassy, Domenico, Jesus The Kid en Ambush.

2012-041

Maybeshewill (bands)

How to Sink A Ship

OC Runkst - Hasselt

370,00

euro

Een optreden in OC Runkst te Hasselt georganiseerd door feitelijke vereniging How to Sink a Ship waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Musfuglar, Rebuild en As Mountains Came Closer aangevuld met Maybeshewill.

2012-042

Mama's Jasje in concert (bands)

Number 9 Bookings

JC Rondpunt 26 - Genk

370,00

euro

Een optreden in Rondpunt 26 te Genk georganiseerd door feitelijke vereniging Number 9 Bookings waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Tim Finoulst, Emma Jo en Lisa Castelli aangevuld met Mama's jasje.

2012-043

Lov'IN Lommel (bands)

Lommel Rockt vzw

CC De Adelberg Lommel

370,00

euro

Een optreden in CC De Adelberg te Lommel georganiseerd door Lommel Rockt vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: JFJ, Bearskin en Flying Shoe aangevuld met Oscar & The Wolf, Mort d'Amour, dj Ikeman & Funky T en dj Faisal.

2012-044

Bedrieg-Je-Lief TD (dj's)

Netsilana

Fitlink - Diepenbeek

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in Fitlink te Diepenbeek door studentenvereniging Netsilana waar een podiumkans wordt geboden aan volgende dj's: Discobar 2maal fout, Radiotherapy (2), DJ WesQ en DJ Fits aangevuld met Mobius One en dj Dimitri Wouters.

2012-045

Bassquake (dj's)

DJ-pool Ham

JH De Stip - Ham

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JH De Stip te Ham door feitelijke vereniging DJ-pool Ham waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: dj Diego de la vega, dj Rollin Rage, Steptone (2), Trouble Pilots (2), dj Xiton, Flowdown en Nixon & Carter (2).

2012-046

Electricfield (festival)

KSJ Roy vzw

Festivalweide Meeuwen-Gruitrode

1 250,00

euro

Het Electricfield-festival vindt plaats op 29 en 30 juni op de weide naar Opglabbeek in Meeuwen-Gruitrode. Op de affiche staan o.a Miss Polska, Murdock, Ed &Kim, Rave Our Souls, Moore & Lezz, Faisal, Captain Flash, VNNR, G tronic, TWR 72, Djedjotronic, Housemeister, Sound Of Stereo, FuzzĂŠ, Twin Pix, Dubba Johny, Chrissy Chriss, Heist, Funtcae, Sigma, Drum Sound Bassline, Smith, MC Jenna G, MC Carasel, The Jetset, Walk The Night dj's, Mr. Critical, Aralt Spinnewyn, Uphigh Collective en The Whatevers. De adviescommissie beoordeelt de werking van deze vzw en de eerste aanvraag voor het popfestival positief. Er zit een positieve groei in het profiel van het popfestival. De organisatie speelt goed in op trends binnen de elektronische muziek. De omkadering van het popfestival groeit duidelijk. Daarnaast is Electricfield duidelijk een Limburgs verhaal met een sterke verankering in de regio. De organisatie biedt goede podiumkansen aan verschillende jonge Limburgse dj's.

28


Provinciale Jeugddienst Limburg

Nummer

Titel

Organisatie

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Locatie

Bedrag

2012-047

Springtime (jaarwerking dj's + festival)

Springtime vzw

Markt en Raubrandplein - Halen

3 000,00

euro

Jaarwerking popmuziek (dj's) + festival van Springtime vzw uit Halen. In 2012 willen ze tijdens hun werkjaar een vijfde editie organiseren van het festival Springtime (festivalaanvraag). In hun werkjaar willen ze echter verdeeld over minstens drie activiteiten een podiumkans geven aan jonge Limburgse dj's in een voorrondegegeven. Volgende optredens zijn reeds gepland:14 april 2012: Carwash op parking VBS, 1 mei 2012: Zelem Springt op het Kerkplein, 26 mei 2012: 18 jarigenfuif in GC De Rietbron, 4 augustus 2012: Blue Ocean op sportterrein De Koekoek. Het Springtime-festival vindt plaats op 18 en 19 mei op de markt van Halen. Op de affiche staan o.a Daan, Vive La Fete, Gabriel Rios, The Magician, Gers Pardoel, Funtcase, Cookie Monsta, School Is Cool, The Prototypes, DJ Hazard, Tantrum Desire, 16bit, Eptic, Sub Zero, Sound Of Stereo, Aeroplane, Inspector Dubplate, Metrik, Raving George, Ozma, Taxman, Roksonix, Genetix, Eptic, Mr Polska, Biometrix, Kastor& Dice, Primate, Tito & Echo Virus, Miss Polska, DJ Dysfunshunal ft Fatty K, Eigen Makelij, Chef'Special, Team Panini en DJ Cross. De adviescommissie beoordeelt de werking van deze vzw en de aanvraag voor het popfestival als positief. De commissie stelt wel vast dat slechts één festivaldag voldoet aan de voorwaarden van het reglement. Enkel op vrijdag programmeert Springtime vzw een Limburgse act op het hoofdpodium. De organisatie biedt in de hele programmatie slechts een beperkt aantal podiumkansen aan jonge Limburgse acts (twee). De commissie geeft aan dat ze in hun groei Limburg niet mogen vergeten.

Omschrijving

2012-048

Punk/HC night II (bands)

Open Your Mic vzw

Rockcafé Sodom Tongeren

125,00

euro

Een optreden in Rockcafé Sodom te Tongeren georganiseerd door Open Your Mic vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse band: These Mountains Are Ghosts aangevuld met Homer, Arizona en Face The Fax.

2012-049

TSYSA Band Promotion Shows (jaarwerking bands)

TSYSA Band Promotion Belgium

JH Ginsert - Genk en Carpe Diem - Hasselt

1 250,00

euro

Jaarwerking popmuziek (bands) van feitelijke vereniging TSYSA Band Promotion Belgium uit Kortenberg. In 2012 willen ze tijdens hun concertwerking een podiumkans geven aan jonge Limburgse groepen.

2012-050

Emotions (festival)

vzw programmatie cultuur-centrum De Kimpel

CC De Kimpel - Bilzen

2 000,00

euro

Emotions vindt plaats op 21 april in Cultuurcentrum De Kimpel in Bilzen. Op de affiche staan o.a. Main Stage: Stealing From L.A., Lili Grace, Rones, Gepetto & the Whales, School is Cool, 't Hof van Commerce en We Are Prostitues. Dance Hall: Solco, Baddict, Faisal, Modek en Rave Our Souls. De adviescommissie beoordeelt de werking van deze vzw en de aanvraag voor het popfestival als positief. Emotions heeft duidelijk een Limburgs verhaal. Ook Bilzen zit duidelijk verankert in Emotions. De programmatie op het vlak van popmuziek zit deze editie goed.

2012-051

Bloesemrock (bands)

Bloesemrock

Zaal Elckerlyc Gingelom

370,00

euro

Een optreden in Zaal Elckerlyc te Gingelom georganiseerd door feitelijke vereniging Bloesemrock waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Mose & Yard, Sexy Sunday en Apple Juice aangevuld met Newton en April Adrenaline.

2012-052

MaxHa!

Ethercentrum vzw

Kaai 16 - Hasselt

5 000,00

euro

MaxHa! is een radio voor en door jongeren uit Hasselt en Limburg. In de lente van 2009 sloegen de stad Hasselt en REC Radiocentrum de handen in elkaar om in Hasselt een REC medialab uit de grond te stampen. Dit werd door de jongeren zelf omgedoopt tot MaxHa!. Vanaf de start wordt er samengewerkt met Hit FM, een Vlaams netwerk van lokale radiofrequenties. Door deze samenwerking beschikt MaxHa! over live zendtijd. In 2011 zette MaxHa! sterk in op promotie, communicatie en uitbouw van een sterke vrijwilligersploeg. In 2012 wil de jongerenradio op verschillende vlakken verder laten groeien. Daarnaast zet MaxHa! dit jaar in op ‘MaxHa! op locatie’ (1) en een project rond de verkiezingen (2). De adviescommissie beoordeelt de aanvraag van Ethercentrum vzw als positief. Het MaxHa!-project zit op een goed spoor. De inspanningen op het vlak van vrijwilligersbeleid en communicatie leveren duidelijk op. ‘MaxHa! op locatie’ en een project rond de verkiezingen hebben zeker potentieel. De commissie geeft voor het project op locatie als tip mee om zich niet te vergalopperen en kwaliteit boven kwantiteit te kiezen. Voor het verkiezingsproject zijn er mogelijkheden om samen te werken met de Limburgse Jeugdraad (LRJ). De commissie geeft volgende punten mee voor 2012: Aandacht hebben voor opvolging op lange termijn (1), in de offline aanwezigheid in Limburg vertalen in de programma’s en podcasts (2), werken aan de bekendheid en gedragenheid van de genresprogramma’s (3), verankering in studentenmilieu (4) en een reflectiegroep samenbrengen met jonger publiek (5).

2012-053

Dub Norris (dj's)

Dub Norris

JC Beverlo - Beringen

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JC Beverlo te Beringen door feitelijke vereniging Dub Norris waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Plan 9 (2), Cucumber Revenge, I1X, Reynz (2), Fuzzé en SP.RK aangevuld met Atthys, Duster en Major Sounds.

2012-054

Everyday I'm Chouffelin' (dj's)

KLJ Oostham

JH De Stip - Ham

250,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JH De Stip te Ham door feitelijke vereniging KLJ Oostham waar een podiumkans wordt geboden aan volgende dj's: Xiton, Corsakoff, DJ Yoan, Subsix en DJ Limix.

2012-055

Djop'n'Pop (dj's)

Biomedica

Voetbalveld Agoralaan - Diepenbeek

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd op het voetbalveld in de Agoralaan te Diepenbeek door studentenvereniging Biomedica waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Carbon, Smak, Sége, Feyn & Robin (2) en Isotope.

2012-056

Benzien (bands)

Scouts Rutten Tongeren

Scoutslokalen Rutten Tongeren

370,00

euro

Een optreden in Scoutslokalen Rutten te Tongeren georganiseerd door feitelijke vereniging Scouts Rutten Tongeren waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: Buddha For Mary, Image 11, Bolar Pears en Holy Idols aangevuld met Gino's Eyeball, Cave On Fire, DJ Fuckeddub en DJ Miximized.

2012-057

El Opglabbeats (dj's)

Solve-Events

Voetbalterrein Eendracht Louwel -Opglabbeek

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd op het voetbalveld van Louwel te Opglabbeek door feitelijke vereniging Solve-Events waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Nachos For The Early Riser (2), Humanerror, We Are Not Cliché, Bass Bangers (2), Gsus en The Jokers aangevuld met Don John, Wanc, Topa, Jarah Damiel, Pros-T-Tunes, No Wood, Maniax vs Rotex, J-Flowz, Chester, Spoeft en Mr Fuzz.

29


Jeugdbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Organisatie

Locatie

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Nummer

Titel

2012-058

Music@Maasmechelen (jaarwerking bands)

Jeugddienst Maasmechelen

JH 't Alibi en JC Asteroide Maasmechelen

1 250,00

Bedrag euro

Jaarwerking popmuziek (bands) van Jeugddienst Maasmechelen. In 2012 willen ze tijdens hun jaarwerking een podiumkans geven aan jonge Limburgse groepen. Volgende optredens zijn al gepland: 16 maart 2012 in JH 't Alibi: Rough Hands, Daggers, Failed State en Resurrection, 14 april 2012 in JH Asteroide Maasmechelen: Essence, Black Cocaine, Get Wise, Moments en Trapped Inside. 5 mei 2012 in JC Asteroide: Redempion Denied, Blindside, Lothorian, Worms Feed en Crow.

2012-059

Circus in Boekt

Dorpsraad Boekt vzw

Ubbelvelden Heusden-Zolder

0,00

euro

Dorpsraad Boekt vzw wil dit jaar met het thema circus een bloeiend circusfeest organiseren voor de jeugd en inwoners van HeusdenZolder en omstreken. De kinderen doorlopen doorheen de dag enkele workshops onder begeleiding van jonge circusartiesten. Op het einde van de dag tonen de kinderen voor publiek hun circuskunstjes tijdens een toonmoment. De commissie beoordeelt de subsidieaanvraag van Dorpsraad Boekt vzw als negatief. De aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden van het reglement. Uit de aanvraag komt het streven naar een eigen en originele creatie niet naar boven. Bovendien is de promotiecampagne enkel gericht op het buurtfeest en helemaal niet op de voorstelling.

2012-060

School's Out (dj's)

Jeugddienst Stad Lommel

Huis van de Jeugd Lommel

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in Huis van de Jeugd in Lommel door jeugddienst Lommel waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Dj Kriss, Lectrojunk, Faisal, Fubar en DJ Luuk Vio.

2012-061

Collegerock XX (bands)

KaSO Hasselt KJ-SJ vzw

Auditorium - Hasselt

370,00

euro

Een optreden in Auditorium KaSO te Hasselt georganiseerd door KaSO Hasselt KJ-SJ vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Gert&Tom&Sara, Sophie Leyssenss, Filles Du Ciel ft Toon, Reunion, Theodor, Fien, Lotte & Kim en SideBox.

2012-062

Fever Lights (bands)

Jeugdhuis De Molen vzw

Jeugdhuis De Molen - Alken

370,00

euro

Een optreden in JH De Molen te Alken georganiseerd door JH De Molen vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Karma Police, Oakfield Drive, SideBox en Joyce aangevuld met Petty Tugs (dj).

2012-063

Dorpfest 2012 (bands)

Jeugdraad MeeuwenGruitrode

aan sporthal Meeuwen

370,00

euro

Een optreden op het verhard terrein achter de sporthal te MeeuwenGruitrode georganiseerd door de jeugdraad van Meeuwen-Gruitrode waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts:Point Execute, We're Wolves, Black Cat Bone Squad, The Random Ten en Mary's Little Lamb.

2012-064

Vospop (jaarwerking bands)

KAJ-Vostert

Jeugdlokalen KAJ Bree

1 250,00

euro

Jaarwerking popmuziek (bands) van feitelijke vereniging KAJ Vostert uit Bree. In 2012 willen ze tijdens hun concertwerking een podiumkans geven aan jonge Limburgse groepen. Volgende optredens zijn al gepland: 18 mei 2012 Vospop Prepared: The Puks, Lothorian, Booster Club aangevuld met Knight Shift, 14 juli 2012: Vospop Unplugged, 14 september 2012: Vospop Prepared.

2012-065

Gocartrace 2012

Chirojongens Opglabbeek

Parkingterrein Action Opglabbeek

400,00

euro

De gocartrace is een evenement georganiseerd door de Chirojongens van Opglabbeek dat plaats vindt op het dorpsplein van Opglabbeek. Voor maximum 20 teams van 6 personen organiseren ze een downhill gocartrace met spectaculair karakter.

2012-066

Floorfiller Outdoor (dj's)

JH The Pub vzw

JH The Pub - Lanaken

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JH The Pub te Lanaken door vzw JH The Pub waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Stepmood, Hektic, Selem, Alwin Parenze en Dismount aangevuld met Diaynoche, Cashmere, Nickvallon, Joyhauser, Volt.mar, Huge, Hendikep, Koen & Play, Micheal, Dialog, Fabiocasula, Backspage & Capslock en Syrenz

2012-067

Poolin'Beatz - The Battle (dj's)

DJ-pool Ham

JH De Stip - Ham

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JH De Stip in Ham door feitelijke vereniging DJ-pool Ham waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: dj Rollin Rage, dj Cedje, djĂŠke/mr fesh&ĂŠk, Steptone (2), dj Xiton, Flowdown, Skycrapers en Nixon & Carter (2).

2012-068

DJ-contest (dj's)

Jeugd vzw

JH De Graaf - DilsenStokkem

305,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JH De Graaf in Dilsen-Stokkem door Jeugd vzw waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's:Ayo Btz, Exertion (2), TurnOnTheRecord, Lazy B, dj Mystical, dj Jason S, Stereonoize (2) en Saidkup. De commissie beoordeelt de subsidieaanvraag van Jeugd vzw als positief, maar adviseert om niet het maximumbedrag toe te kennen. Het subsidiebedrag kan nooit hoger zijn dan de helft van de aanvaarde kosten.

2012-069

De Rode Draad Piepshow

De Rode Draad

Guffenslaan - Hasselt

500,00

euro

De Rode Draad is een kunstproject voor en door jongeren. Samen met een 20tal zestienjarigen werkt De Rode Draad een kunstwedstrijd uit met een tentoonstellingsmoment als finale op 4 mei. Deelname staat open voor iedereen en is gratis.

2012-070

Cup HU!DA (dj's)

HU!DA

Voetbalterrein Sporting Aalst - StTruiden

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd op voetbalterrein Sporting Aalst te SintTruiden door vzw HU!DA waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Thom & Berries (2), Depu T, Music Victim, Wesq, Smooze & Copykid, Dubcloud en Robotnik aangevuld met The Whatevers, Soulshakers, Tik, Barna Fazakes, This Place Is A Mess, Badklaat, One 87, Wontime, Etnik & Fuzz, Nadiem Shah, Mattes en Luka Lamenzo.

2012-071

Summer Beats (dj's)

Scouts Sint Martinus

Fuifdok - Hasselt

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in Fuifdok in Hasselt door feitelijke vereniging Scouts Sint Martinus waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Reygel & Peri (2), The Fuels (2), PhilTimm en Battery.

2012-072

MSK-ate 3 contest (bands)

Jeugdhuis d'Ambi vzw

Sportpark De Borg -Neeroeteren

370,00

euro

Een optreden op sportpark 'De Borg' te Maaseik georganiseerd door JH d'Ambi vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: De Plenkskes, Customized en Lothorian aangevuld met dj Forehead.

30

Omschrijving


Provinciale Jeugddienst Limburg

Nummer

Titel

Organisatie

Locatie

2012-073

De 12 uren van Loksbergen

Jeugdhuis 't Leerke vzw

Loksbergen -halen

2012-074

RELEASE festival (jaarwerking bands + Festival)

Jeugdhuis 't Biejke

2012-075

Vlamrock (jaarwerking bands + festival)

2012-076

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Bedrag

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Omschrijving

0,00

euro

De 12 uren van Loksbergen is een 12-uur durende tandemrace die plaats vindt op 12 mei 2011 in het dorpscentrum van Loksbergen en georganiseerd wordt door JH 't Leerke uit Halen. De commissie beoordeelt de subsidieaanvraag van JH 't Leerke vzw als negatief. JH 't Leerke dient met het project 'De 12 uren van Loksbergen' voor het vierde jaar op rij een aanvraag in voor 'Projecten in de jeugdsector'. Volgens het reglement kan elk project maximaal tot drie opeenvolgende jaren ondersteund worden.

festivalterrein Manshoven - Borgloon

2 250,00

euro

Jaarwerking popmuziek (bands) + festival van JH 't Biejke vzw uit Borgloon. In 2012 willen ze tijdens hun werkjaar een achtste editie organiseren van het RELEASE festival (festivalaanvraag). In hun werkjaar willen ze echter verdeeld over minstens drie activiteiten een podiumkans geven aan jonge Limburgse bands. Volgende optredens zijn reeds gepland: 22 juni: Bended, 11 augustus: Vodz, 8 september: Sleaze Motive, 5 oktober: Luca La Menzo, 1 november: Gates Off Abyss. Het Release-festival vindt plaats op 6 en 7 juli 2012 in het festivalterrein Manshoven te Borgloon. Op de affiche staan o.a Metric, Redhead, Tom Hades, Soren Aalberg, Stanny Franssen, Lawish, Junkilectrix, Trash Radio, Laston & Geo, Sarzie, Vodz, The Whocares, Fuck You Stupid Loser, Moodcollector, DJ Swing 'a' thing, Jort en Jan Oertconnexion en Kayser.

Vlamrock vzw

JH De Balans - As

3 250,00

euro

Jaarwerking popmuziek (bands) + festival van Vlamrock vzw uit As. In 2012 willen ze tijdens hun werkjaar een 11e editie organiseren van het festival Vlamrock (festivalaanvraag). In hun werkjaar willen ze echter verdeeld over drie activiteiten een podiumkans geven aan jonge Limburgse groepen/dj's in een voorrondegegeven. Volgende optredens zijn reeds gepland: 20 april 2012: Preselectie Metal in JH De Balans, 21 april 2012: preselectie Hardcore in JH De Balans. Het Vlamrock-festival vindt plaats op 21 juli rond JH De Balanst in As. Op de affiche staan o.a Defeater, Verse, Cruel Hand, Shai Hulud, Do Or Die, Reign Supreme, Pianos Become The Teeth, Rituel, Full Court Press, Violant City, Former Thieves, Soul Control, DRI, Onslaught, Graveworm, Disbelief, Carach Angren, Emeth, Valkyre, Powerstroke, The Awakening, Solenoid, Now Voyager, The Tidal Sleep, Loma Prieta, Evil Invaders, Code Orange Kids, Midnight Souls, Substance, Blindside, Necrosis en Redemption Denied. De adviescommissie beoordeelt de werking van deze vzw en de aanvraag voor het popfestival als positief. Vlamrock zet een stap naar volwassenheid op het vlak van programmatie. De adviescommissie vindt de verjonging van de vrijwilligersploeg positief en moedigt dit in de toekomst verder aan.

Tuinfest (bands + dj's)

Tuinfest vzw

Kaltissenstraat Kinrooi

500,00

euro

Een event met bands en dj's in de Katissenstraat te Kinrooi georganiseerd door Tuinfest vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: Clouds On Elektricity, Millione, Tracing Elliot en Rosa Parks' Private Bus Seat en volgende Limburgse dj's: Archer, DM/QC, Freiland Kaffe, Gieze, Grapevine, Intekt, Lolly & Stash (2), Martin Rora, Meddik, Messerschmitt, RaveOurSouls (2), Robbert Humble, Shiva, Subcontext, Subfusca, TheTheywalk-Down, Walking Life en Robert Solva aangevuld met Awful Age, Bollen & Fitchner, Sabbina Toll, Speedwagon, Stykz, Winston Wutu en Funeral Dress.

2012-077

POP in uit van Ham (bands)

Jeugddienst Ham

JH De Stip - Ham

370,00

euro

Een optreden in JH De Stip te Ham georganiseerd door Jeugddienst Ham waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Story Unfold, Life Load en Identiphobia.

2012-078

Rock Herk (festival)

Rock Herk vzw

Park Olmenhof -Herkde-Stad

7 000,00

euro

Het Rock Herk-festival vindt plaats op 13 en 14 julii in het stedelijke park Olmenhof in Herk-de-Stad. Op de affiche staan o.a Tocadisco, The Subs, Felix Da Housecat, Les Petit Pilous, Feadz, Raving George, Faisal en Paul Chambers, Bar 9, Gaslamp Killer, TC, Joker, Eskimo, Tomba, ElectricNoiseMachine, Mustard Pimp, Yuksek, We Have Band, Dinosaur Jr, Black Box Revelation, The Raveonettes, Dum Dum Girls, Polaroid Fiction, Trolley Snatcha, Drumsound & Bassline, Emalkay, The Death Set, Gallows, Architects, While She Sleeps, Steak Number Eight, Last Witness en Campus. De adviescommissie beoordeelt de werking van deze vzw en de aanvraag voor het popfestival als positief.

2012-079

Rock Henis (bands)

Tongeren beleefDT vzw

Festivalweide Neerrepen - Tongeren

370,00

euro

Een optreden op festivalweide Neerrepen te Tongeren georganiseerd door vzw Tongeren beleefDT waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: Necrosis, Signs Of Darkess, Pulver One, White Knockles, Chaos at the Attick, Dance Collective, Finrod en Black Shack aangevuld met Wake The Death, The Fortunes, The Keptuns, Senile Fool, Matches, Renegades en Craptellica.

2012-080

Strandbal (dj's)

Chiro Meulenberg

Recreatiedomein De Plas - Houthalen

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in Recretatiedomein De Plas Kelchterhoef te Houthalen door feitelijke vereniging Chiro Meulenberg waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Sabsac (2), Hendikep, Fuzze, Meddik, MC Mota, Junkilectrix (2), Schetz, Redirekt, Subrise, Letrab en Jay D aangevuld met PartySkakerz en Cancel Golden Girls.

2012-081

jaarwerking 't Stoofke (jaarwerking bands)

Jeugdhuis 't Stoofke

JH 't Stoofke Borgloon

1 250,00

euro

Jaarwerking popmuziek (bands) van vzw JH 't Stoofke uit Borgloon. In 2012 willen ze tijdens hun concertwerking een podiumkans bieden aan jonge Limburgse groepen. Volgende optredens zijn al gepland: 7 april 2012: This Routine is Hell Accept The Change met Violent City, Get Wise en Trapped Inside.

2012-082

Rock Herckenrode (bands)

AKABE Hasselt

Akabe lokalen Hasselt

125,00

euro

Een optreden in Vossebergstraat te Hasselt georganiseerd door feitelijke vereniging AKABE Hasselt waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse acts: Lisa Castelli aangevuld met Arne Vanhaecke, The Subtitles dj Swifty, Tamar en dj Wout-V.

2012-083

Gratis optreden (bands)

Jeugdhuis Tessloo vzw

JH Tessloo Tessenderlo

370,00

euro

Een optreden in JH Tessloo te Tessenderlo georganiseerd door JH Tessloo vzw waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse acts: Violent City, Get Wise en Blade aangevuld met Twitching Tongues en Frustration.

31


Jeugdbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Nummer

Titel

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Organisatie

Locatie

Bedrag

2012-084

Heart in Hand + support (bands)

Jeugdhuis De Kick vzw

JH De Kick - Opoeteren

250,00

euro

Een optreden in JH De Kick te Maaseik georganiseerd door JH De Kick vzw waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse acts: Moments en Essence aangevuld met As Enemies Arise en Heart in Hand.

2012-085

SAKA SAKA (bands)

Marakucha vzw

JC Rondpunt 26 - Genk

250,00

euro

Een optreden in JC Rondpunt 26 te Genk georganiseerd door Marakucha vzw waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse acts:Troupe Touba Kouta en Yass aangevuld met Ludovic, Pistice, The Dirty Hips en Ne t'en fais pas.

2012-086

Belgian BMX Open

X-Action Agency

Kapermolenpark Hasselt

1 000,00

euro

Belgian BMX Open is een gratis BMX-sportfestival dat plaats vindt op 20,21 en 22 juli 2012 in het Kapermolenpark - Hasselt en georganiseerd wordt door X-Action Agency. Hoofddoelstelling van organisatiecomitĂŠ is de profilering van de BMXfreestyle-sport onder vorm van een BMX-sportfestival, waarbij zowel de gewone nonbmx-bezoeker, als de hardcore BMX-liefhebber zijn gading vindt in het hele gebeuren, dit losstaand van leeftijd of achtergrond. In een zo mogelijke gading van nationale en internationale riders zullen er verschillende categorieĂŤn van contests worden gehouden, waar onderscheid zal gemaakt worden in discipline, leeftijd en niveau van deelnemer.

2012-087

Live a life Rockfest (bands)

Live a Life vzw

Hoeve Vennekens Hasselt

370,00

euro

Een optreden in Hoeve Vennekens te Hasselt georganiseerd door Live a Life vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Faith In Fait, Sunfire Yellow, Rebel Yell en Gerasene Pigs aangevuld met Companions In Art.

2012-088

Summer Evening (bands)

Jeugdclub Beverlo vzw

JC Beverlo - Beringen

370,00

euro

Een optreden naast JC Beverlo te Beringen georganiseerd door JC Beverlo vzw waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse acts: Lili Grace, Graveyard District en Front Paradox en aangevuld met Katastroof en The Sellers.

2012-089

Alken outdoor (dj's)

Jeugdhuis De Molen vzw

JH De Molen - Alken

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JH De Molen in Alken door JH De Molen vzw waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Wout-V, X-Sempels, Louwet, Jesus The Kid, Dolces & Banana (2), Bassbangers (2) en Mobius One aangevuld met Raffa Ciello, DJ Vertesse en Dominico.

2012-090

Moulin Rock Festival (festival)

Moulin Rock Festival vzw

Festivalterrein aan de Molen - Tessenderlo

1 500,00

euro

Het Moulin Rock-festival vindt plaats op 7 en 8 september 2012 op het festivalterrein Aan de Molen te Tessenderlo. Op de affiche staan o.a Sory Unfold, Covers On The Rocks, Soulsister, Ego Troopers, Shameboy, Alcohol-fueled, Ambassadors Of Nowhere, Now Next Later, Travelling Somewhere Else, Lisa Castelli, Albino, The Greatest Handshake, Atlas, Scavenger Type, The Milkmen, Life Load, Moments, Down To Adelaide, Box, The Octopussys, Emperors Of Decay, Fuck You Stupid Loser, De Jeugd Van Tegenwoordig, Heideroosjes, Discobar Galaxie, The Filthy Kwik, Paper Plane Pilots, Natives, Studio 100-band, Lonestar Bordello, Emma Jo, Newton, Leaves Of Snow, Gepetto & The Whales, TISOTS, Venturo, As Mountains, Clouds On Electricity, Gomaya, The Snatcher, DJ Dust, Gyatso, Wax Whine, Xtor80, Beatbastards, Dj Fly, Intended dj's, Bodyrythmics, Discodrone, Nachos For The Early Riser, Gsus, Wanc, HumanError, Back 2 bass-x, Oerconnexian, J-Bounce aka Partybouncer, Thom & Berry's, Schraeyen Brothers, Deejay Paalke, Boekie Minimaal, NiGa, dj Judy, Djuicy, Syntax, Soundwarz, Just Friendss, Vinga, Dj Soundlimit, Djazz, Das Turk, Digital Noise, Maza, Miss Polska, Retardpushers, DJ Noizeknobz, Skycrapers, Roofravers, Lu-cid, Exosphere, Nixon & Carter, Beathoven, Bear Chillz, Noise Works, Stepstone, Geens & Alles, Rolling Rage, Trouble Pilots, Bloodfire, Speedwagon, Subsonic, Onion Made, Beatsquare, Beat'o, Dj MV aka DJ Destiny, SmoothSounds, Djcedje, Mega Ambi, Deejays, Wild Hairbrush, PartyShakerz, Pros-T-Tunes, Lennert, The Arc Of Sound, Mony & Kargo en 2 Guys 1 Party. De commissie beoordeelt MRF positief. Het concept blijft ongewijzigd en ook het profiel en programmatie blijven op eenzelfde niveau. De commissie stelt daarom voor om de subsidie van 1500 euro te handhaven.

2012-091

Promill (bands + dj's)

Molenzorg en Molenmuseum vzw

Feestterrein - Kinrooi

500,00

euro

Een event met bands en dj's op het feestterrein te Kinrooi georganiseerd door vzw Molenzorg en Molenmuseum waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse bands: Lothorian, The White Mill en Bearskin en volgende Limburgse dj's: Lolly & Stash (2), Messerschmitt, Subcontext, Analogue, The They Walk Down, Rob Banken en Robert Solva aangevuld met The Surf Beat Club, Toni Simoni, Nirvana Tribute Band, The Mix Project en Soda.

2012-092

De'st-roy Rock (bands)

Roy All vzw

CC Cultuurpunt Royerplein Meeuwen-Gruitrode

370,00

euro

Een optreden in CC Cultuurpunt Royerplein in Meeuwen-Gruitrode georganiseerd door Roy All vzw waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse acts: Essence, I Doubt The Mountain en Fast en Bulbous aangevuld met Cardboard Towns en coverbands Bulls On Parade en Ghost Division.

2012-093

Who's The Freshest

Freshness

Villa Basta - Hasselt

500,00

euro

Feitelijke vereniging Freshness organiseert trainingen, workshops en events rond breakdance en hiphop. De organisatie speelt hiermee in op de nood naar evenementen, trainingsplekken en netwerkmomenten voor breakdance en hiphop in Limburg. Freshness organiseert op 25 augustus 2012 een battle onder de noemer 'Who's The Freshest' in Villa Basta te Hasselt. Tijdens deze gratis battle staat creativiteit en de sfeer van hiphopcultuur centraal. De onderdelen van deze battle: breakdance 1on1, hiphop 2on2, cypher en jam. Verder focust Freshness zich niet uitsluitend op dans, maar zoekt het samenwerking met andere elementen binnen de hiphop- en straatcultuur. Tijdens 'Who's The Freshest' is er naast het dansgedeelte ook een graffiti jam in samenwerking met Street Art Belgium.

2012-094

12 jaar Zool (bands + dj's)

Jeugdhuis De Zool vzw

St. Trudoplein Houthalen-Helchteren

500,00

euro

Een event met bands en dj's op het Sint-Trudoplein in HouthalenHelchteren georganiseerd door JH De Zool vzw waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse bands: Left Handed Polar Bears, Dorisse Brothers en Joe Fokker en volgende Limburgse dj's: Voicenoize, Jannes, Camps & Vaesen (2), Ulterior Motive, Bums & De (2), Redirect en Feyen & Robin aangevuld met Nerveus (coverband) en dj Stijn.

32

Omschrijving


Provinciale Jeugddienst Limburg

Nummer

Titel

2012-095

Winterslag Feest 2012 (bands)

Winterslag Feest

Organisatie

Feestweide Winterslag

Locatie

2012-096

Jaarwerking Jeugdhuis De Stip (dj's)

Jeugdhuis De Stip vzw

JH De Stip - Ham

2012-097

The Demon Horde (bands)

Rockstar Projects

2012-098

Maasrock (bands)

2012-099

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Bedrag

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Omschrijving

370,00

euro

Een optreden op de wei van de Noordlaan in Genk georganiseerd door feitelijke vereniging Winterslag Feest waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse acts: Chahid, E-Nosh en Big' Josh ft. Big' Dimi aangevuld met The Fools, het Mijnwerkerskoor, Orhan Tasci & Grup Melodi, Bounce, Danny Kerkhofs, Luigi & Ramona en Diana Casto.

1 250,00

euro

Jaarwerking popmuziek (dj's) van vzw JH De Stip uit Ham. In 2012 willen ze tijdens hun dj-werking een podiumkans geven aan jonge Limburgse dj's. Volgende dj-events zijn al gepland: 22 juni 2012: Drum'n Beast V: Meddik, Allert en Stepstone aangevuld met Bonafide en Tito, 20 juli 2012: Schuimfuif: Mondy & Kargo (2), 2 Guys 1 Party (2) en Nixon & Carter (2), Salty Sweaters V (nog geen datum).

JH De Plekker - Riemst

370,00

euro

Een optreden in JH De Plekker in Riemst georganiseerd door feietelijke vereniging Rockstars Projects waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: These Mountains Are Ghosts, Heartfelt, Youngblood en Kabul Golf Club.

Netsilana

JH Fuego - Maaseik

370,00

euro

Een optreden in JH Fuego in Maaseik georganiseerd door feitelijke vereniging Netsilana waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse acts: Chapter Eleven, De Sjuppetiere en Fair Phillis aangevuld met dj The Bobmeister.

RAMPscenario V

I see clouds vzw

Skatepark - HechtelEksel

500,00

euro

RAMPscenario is een alternatief muziekfestivalletje / skatewedstrijd dat plaats vindt op het skatepark van Hechtel-Eksel en wordt georganiseerd door I see clouds vzw. Hiermee wil de organisatie podiumkansen creĂŤren, het skatepark in de kijker te stellen en een jongerencultuuraanbod op te zetten in Hechtel-Eksel. Dit jaar krijgt RAMPscenario ook een gratis afterparty met jonge Limburgse dj's. Er wordt een podiumkans geboden aan volgende Limburgse acts: Tiewai, Traffico, Failed State, Conviction, Atlas, Owls In Daylight, Left Handed Polar Bears aangevuld met Cowtown en Video Volta. En aan volgende jonge Limburgse dj's Beatvis & Dubhead (2), Pitiless en Vinga.

2012-100

Rock Heers (bands)

Jeugdhuis Hall 20

JH Hall 20 - Heers

250,00

euro

Een optreden in JH Hall 20 in Heers georganiseerd door JH Hall 20 vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: MYDY en Daily Compass aangevuld met Senile Fool.

2012-101

I love rock VIII (bands)

Zuc Anjo

CC Ter Kommen Hoeselt

250,00

euro

Een optreden in cc Ter Kommen in Hoeselt georganiseerd door feitelijke vereniging Zuc Anjo waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Bended en My Ex Stacy.

2012-102

Bazaar Bizar Deluxe

Sundays are Fundays

Vierkantshoeve - SintTruiden

125,00

euro

Bazaar Bizar Deluxe is een handmade markt waarbij een 30-tal creatieve standhouders hun zelfgemaakte producten verkopen. Daarnaast zorgen Tim Pan Alley en dj Duvel voor de muzikale aanvulling. Deze markt vindt plaats in een vierkant hoeve in Sint-Truiden.

2012-103

Sober Slaughter Metal Fest (bands)

KAJ Vreren-Nerem

Volksontwikkeling - Tongeren

370,00

euro

Een optreden in Zaal Volksontwikkeling in Tongeren georganiseerd door feitelijke vereniging KAJ Vreren-Nerem waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Bolar Pears, Wake The Dead, White Knuckles, Necrosis en Viggen aangevuld met Night Queen, Max Pie, Keyrah en Zardens.

2012-104

My Way Party (dj's)

Jeugdwerking As-Niel vzw

Tenten - Kerkplein As

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in My Way Party in As door Jeugdwerking As-Niel vzw waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: DJ D-Sky, DJ Positiv, DJ Chester, Don John, Alpha & Omega en Vertesse.

2012-105

Maaseik in de Fik (dj's)

Fuego vzw

JH Fuego - Maaseik

500,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JH Fuego te Maaseik door Fuego vzw waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Vrijdag 21 september: Amen Breaks All Stars, I1X vs Reynz (2), Toxidelic vs Meddik (2), Maniax vs Rotex (2), Denim Raw en Jason Breakz & Lux D (2) aangevuld met Hookerz, Dr Rude, The Jokers, Tristan & Neostar, dj Christophe, Domenico en Raffa Ciello. Zaterdag 22 september: Fuzzylogic, Loly & Stash (2), dj R@f M, dj Tom, Engin Akkuzu en Jason Breakz & Lux D (2) aangevuld met Frankzinnig, De Jeugd van Tegenwoordig, Mr Polska, Postman, Ricardo en dj Dan en Gemini.

2012-106

Houthalen Rockt (bands)

Houthalen Rockt

Zaal De Broederkring Houthalen-Helchteren

250,00

euro

Een optreden in zaal De Broederkring in Houthalen-Helchteren georganiseerd door feitelijke vereniging Houthalen Rockt waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Rebuild en Insect Soldiers In The Sky (winnaar Houthalen Rockt Rally) aangevuld met Benny Zen, Portrait Bizar en Red Zebra.

2012-107

Hype Fest (bands)

Jeugdhuis d'Ambi vzw

CC Neeroeteren Maaseik

370,00

euro

Een optreden in CC Neeroeteren in Maaseik georganiseerd door JH d'Ambi vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Customized, I Doubt The Mountain en Faith In Fate.

2012-108

Rock Monsieur (bands)

Soundclash vzw

Marktplein - Hamont

250,00

euro

Een festival op het marktplein van Hamont georganiseerd door vzw Soundclash waar een podiumkans geboden wordt aan de volgende jonge Limburgse acts: Inox en Customized aangevuld met Solenoid, Muffler Men, Bang Bang Bazooka, De Mens, ICTC en The Skadillacs

2012-109

Copyright is a Myth (bands + dj's)

Kunstkollektief Aspa's

Festivalweide - Bree

0,00

euro

Een evenement in de Maalbosstraat in Bree georganiseerd door de jongerentak van Kunstkollektief Aspa's waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: DJ's: Medik, Battery, Toxidellic, Paradox en MC Mota. Bands: Ne t'en fais pas, Cinus&Lano, Long Lost, Fast&Bulbous en Edge of the Eyelid aangevuld met:Jorbeatz, Mudicine, Dag&Aniek, Monkey Wing, Alek et les Japonaises.De adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvraag van Kunstkollektief Aspa's als negatief. De dj's en bands worden niet gecommuniceerd op het fysieke drukwerk en in de online communicatie.

2012-110

Back to school party (dj's)

Chirojongens Hern

GC Ter Kommen Hoeselt

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in GC Ter Kommen te Hoeselt door feitelijke vereniging Chirojongens Hern waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Demi Trash, DJ Ennis ,DJ Vanhees, DJ Klinkers, Sphex & Coolboy vs. The Red Perv Crew.

33


Jeugdbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Nummer

Titel

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Organisatie

Locatie

2012-111

Houthalen RocktRally 2012 (bands)

Houthalen Rockt

Cafe Het Buitenland Houthalen

2012-112

Dhydrations Jungle Edition (dj's)

KSA de Heikleuters

2012-113

Up River + Support (bands)

2012-114

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Bedrag

Omschrijving

0,00

euro

Een optreden in Café Het Buitenland in Houthalen-Helchteren georganiseerd door feitelijke vereniging Houthalen Rockt waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Insect Soldiers of Sky, Scavenger Type en Front: Paradox. De adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvraag van Houthalen Rockt voor Houthalen RocktRally 2012 als negatief.

JH De Kaller Zutendaal

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JH De Kaller te Zuttendaal door feitelijke vereniging KSA de Heikleuters waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: MRTN, Aftercousins, DJ XL, DJ La Faire en DJ Sir Dancelot.

Jeugdhuis De Kick vzw

JH de Kick - Opoeteren

370,00

euro

Een optreden in JH De Kick in Maaseik georganiseerd door vzw JH De Kick waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Redemption Denied, Rebuild, Long Way Home en Grim aangevuld met Up River(uk).

MazzelMuze (dj's)

Chiromeisjes Wijer

Opcosenstraat Nieuwerkerken

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in de Opcosenstraat te Nieuwerkerken door feitelijke vereniging Chiromeisjes Wijer waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Jizznas & Preses, Overdosed House Victims, Mobius One, Lavigne en Stereo Kenny.

2012-115

Diablo BLVD + Support (bands)

Fuego vzw

JH Fuego - Maaseik

370,00

euro

Een optreden in JH Fuego in Maaseik georganiseerd door vzw Fuego waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Image 11(via Limbolink), Rebbel Yell en These Mountains are Ghosts aangevuld met Diablo BLVD en Civilian.

2012-116

Mama's Metalnight 8 (bands)

Jeugdhuis De Molen vzw

JH De Molen - Alken

362,50

euro

Een optreden in JH De Molen in Alken georganiseerd door vzw JH De Molen waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: Heartfelt, Long Way Home en Rebuild aangevuld met Homer en Outline.

2012-117

In Your Bass(dj's)

In Your Bass

Broekstraat - Stevoort

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in de Broekstraat te Stevoort door feitelijke vereniging In Your Bass waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's:Toxidelic, Grapevine, Meddik, MC Mota, Hendikep aangevuld met Speedwagon, Efate, Prisma en Nemesis.

2012-118

Strusselfuif (dj's)

Chiro Tijl & Nele Oostham

Tent Bremstraat Oostham

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in de Bremstraat te Oostham door feitelijke vereniging Chiro Tijl & Nele Oostham waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse DJ's: DJ Rollin rage, Steptone, Trouble Pilots (2), Nixon & Carter (2) en Lu-cid.

2012-119

Djtalism (dj's)

KLJ Meeuwen

t Heem - Meeuwen

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in ’t Heem te Meeuwen-Gruitrode door feitelijke vereniging KLJ Meeuwen waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Hendikep (2), Sége, Feyn & Robin (2), The Mix Project en Seppe Vranken.

2012-120

Attack Fest (bands)

Attack Events

JC Rondpunt 26 - Genk

370,00

euro

Een optreden in JC Rondpunt 26 te Genk georganiseerd door vzw Attack Events waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Storm Upon The Masses, Sons Of Irah, Hell City aagevuld met Seraphic, Insanity Reings Spreme, Pulver One en Crawlspace.

2012-121

Moments Ep Release Party (bands)

Moments

JC 't Muzaaike Tessenderlo

250,00

euro

Een optreden in JC 't Muzaaike in Tessenderlo georganiseerd door feitelijke vereniging Moments waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Chillkrediet en Life Load aangevuld met As Enemies A Rise, Grey Like Masquerade, Down To Adelaide en Moments.

2012-122

Low Frequency (dj's)

Jeughuis Aurora

JH Aurora - Borgloon

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JH Aurora te Borgloon door vzw JH Aurora waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Michael Thoelen, Djens & Djunkbox (2) en Lawish & Deumas (2) aangevuld met Dia Y Noche.

2012-123

Nachtwacht presenteert (bands)

Jeugdhuis Nachtwacht vzw

JH Nachtwacht Zonhoven

125,00

euro

Een optreden in JH De Nachtwacht te Zonhoven georganiseerd door vzw JH Nachtwacht waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse band: Titan Container aangevuld met Hedonist en Barabbas.

2012-124

The Backyard Party(bands)

Phoenix Events

Rondpunt 26 Genk

370,00

euro

Een optreden in JC Rondpunt 26 te Genk georganiseerd door vzw Phoenix Events waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse bands: Natan, Evil Invaders, White Knuckles en Shades of Grey aangevuld met Speeding Jesus, Tortuga Boulevard, Civilian en Hedonist.

2012-125

Qube (dj's)

The Partycrashers

Zaal Commerce Lommel

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in zaal Commerce te Lommel door feitelijke vereniging Partycrashers waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Modek, Pitiless, Gsus (3) aangevuld met Shaved Monkeys en Mr Magnetik.

2012-126

dj-poolHam 10 years off (dj's)

DJ-pool Ham

JH De Stip - Ham

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in JH De Stip te Ham door feitelijke vereniging dj-poolHam waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Steptone, Djeke, Cedje, Lu-cid, Skycrapers, Maxim, 1 Guy 1 Trap, Nixon and Carter, Rollin Rage, Trouble Pilots, Limix aangevuld met enkele djpool-dino's.

2012-127

ASPEACE (dj's)

Chiro Jongens Wijer

Opcosemstraat Nieuwerkerken

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in de Opcosemstraat te Nieuwerkerken door feitelijke vereniging Chiro Jongens Wijer waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Polandbear, Fedhause, Paradox ft mc Nebbit, Overdosed House Victims en Blaque.

2012-128

Archetype(uk) + Momma Knows Best(cz) +support (bands)

Devenoid

JH De Nachtwacht Zonhoven

332,00

euro

Een optreden in JH De Nachtwacht te Zonhoven georganiseerd door feitelijke vereniging Devenoid waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: The Unwritten, Lothorian, The Awakening en King's Blood aangevuld met Archetype en Momma Knows Best. De commissie beoordeelt de subsidieaanvraag van Devenoid als positief, maar adviseert om niet het maximumbedrag toe te kennen. Het subsidiebedrag kan nooit hoger zijn dan de helft van de aanvaarde kosten.

34


Provinciale Jeugddienst Limburg

Locatie

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Bedrag

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

Nummer

Titel

Organisatie

2012-130

With one last Breath + Support (bands)

Jeugdhuis De Kick vzw

JH De Kick Opoeteren

370,00

euro

Een optreden in JH De Kick in Maaseik georganiseerd door vzw JH De Kick waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: The Unwritten, An Ocean Tide en Resurection aangevuld met With one Last Breath.

2012-131

Reiziger + Traffico + Aftertaste + EL.Mirage (bands)

Open Your Mic vzw

Rockcafe Sodom Tongeren

250,00

euro

Een optreden in RockcafĂŠ Sodom te Tongeren georganiseerd door vzw Open Your Mic waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Traffico, EL.Mirage! aangevuld met Reiziger en Aftertaste.

2012-132

Hook Rock Indoor (bands)

Blues Adventure vzw

OCL - Diepenbeek

125,00

euro

Een optreden in OCL te Diepenbeek georganiseerd door vzw Blues Adventure waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Emma Jo aangevuld met Gerry Joe Weise en Fried Bourbon.

2012-133

For Today (bands)

Kolonie vzw

Muziekodroom Hasselt

250,00

euro

Een optreden in Muziekodroom te Hasselt georganiseerd door Kolonie vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Essence en Sons Of Irah aangevuld met For Today en Keyrah.

2012-134

Iced (dj's)

Iced

Zaal Steborg - Hasselt

370,00

euro

Een dj-event georganiseerd in zaal Steborg te Stevoort door feitelijke vereniging ICED waar een podiumkans wordt geboden aan volgende jonge Limburgse dj's: Meddik, Toxidelic, Battery, Paradox, Vurb en MC Mota aangevuld met Jayden, Guv, Konichi, Decimal Bass, One87, Beathoven en MC Akesie.

2012-135

Blade CD Release show (bands)

Wanted vzw

JH Tessloo Tessenderlo

370,00

euro

Een optreden in JH Tessloo te Tessenderlo georganiseerd door Wanted vzw waar een podiumkans geboden wordt aan volgende jonge Limburgse acts: Blade, Gates of Abyss en Grim aangevuld met Liferuiner en Overlord.

35

Omschrijving


Jeugdbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

3.2. Financieel overzicht en rekening 2012 PROVINCIALE JEUGDDIENST 2012 ONTVANGSTEN

BEGROOT

REKENING

2012

2012

181.131,58

163.018,42

0,00

0,00

5.170,00

4.249,69

14.550,00

9.096,50

242.500,00

187248,30

0,00

0,00

173.468,00

24.778,30

435.688,00

225.372,79

SUBSIDIES 761 3300/740 00

Subsidies van overheden voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan

761 3302/740 00

Subsidies van overheden jeugddienst – promotiecampagne ALLEARS!

UITGAVEN WERKINGSKREDIET 761 3300/613 00

Algemene werkingskosten

761 3301/613 00

Algemene werkingskosten van de Limburgse Raad voor het Jeugdbel.

761 3302/613 00

Algemene projectkosten

761 3305/613 00

Algemene werkingskosten voor poperfgoed databank

761 0903/613 00

Algemene werkingskosten i.v.m. Geef Jeugd Ruimte

TOTAAL WERKING GEWONE UITGAVEN SUBSIDIES 761 3340/640 00

Toegestane subsidies aan provinciale jeugdorganisaties

560.000,00

505.400,00

761 3346/640 00

Toegestane subsidies voor jongereninitiatieven

110.063,00

86.059,50

761 3356/640 00

Toegestane investeringssubsidies Jeugd

110.000,00

18.600,00

780.063,00

610.059,50

1.215.751,00

835.432,29

TOTAAL SUBSIDIES GEWONE UITGAVEN TOTAAL GEWONE UITGAVEN

36


Provinciale Jeugddienst Limburg

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

3.3. Overzicht Limburgse jeugdorganisaties Erkende provinciale jeugdorganisaties

Gesubsidieerd 2012

Lid LRJ

Bureau LRJ

Chiro Limburg

Jeugdwerkvormen

X

X

Crefi Limburg

Jeugdwerkvormen

X

Formaat Limburg

Jeugdwerkvormen

X

Groep INTRO vzw Regio Limburg

Jeugdwerkvormen

X

I.J.D. / Interdiocesane Jeugddienst

Jeugdwerkvormen

X

KAZOU

Jeugdwerkvormen

X

X

KLJ – Limburg / Katholieke Landelijke Jeugd

Jeugdwerkvormen

X

X

KSJ Limburg vzw / Katholieke Studerende Jeugd

Jeugdwerkvormen

X

X

MJA Limburg vzw / Maatschappelijke Jongeren Actie

Jeugdwerkvormen

X

Natuur en Wetenschap

Jeugdwerkvormen

0

Scouts en Gidsen Limburg

Jeugdwerkvormen

X

X

VDS Limburg / Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Jeugdwerkvormen

X

X

CMGJ vzw / Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn

Jeugdwerkvormen

X

X

de regenbOog vzw

Bijzondere partner

X

X

LiSS vzw / Limburgs Steunpunt Straathoekwerk

Bijzondere partner

X

X

Muziekodroom vzw

Bijzondere partner

X

X

Villa Basta vzw

Bijzondere partner

X

X

via jongereninitatieven

X

Maxha! (Rec Radio)

X

Niet gesubsidieerd ABVV - Jeugddienst

X

ACV Jongeren / Algemeen Christelijk Vakverbond

tot 2007

Animo

X X

tot 2010, geen aanvraag 2011-2013

ARKTOS vzw regio Limburg Centrum voor Jeugdtoerisme / CJT

X

Jeugdbond voor Natuur en Milieu / JNM JRK / Jeugd Rode Kruis

tot 2007

0

tot 2010, geen aanvraag 2011-2013

0

Jong Groen!

X

KAJ – Limburg / Kristelijke Arbeiders Jongeren

tot 2007

Unie der Turkse Jongeren van België vzw

X X

Gekende Limburgse (jeugd)organisaties AIF vzw / Multiculturele Federatie van Zelforganisaties

0

Humanistische Jongeren

0

Inderdaad vzw

0

Jong CD&V Limburg

tot 2007

Jong kVG / Katholieke Vereniging Gehandicapten

0 0

Jongeren tegen Racisme / School zonder Racisme Limburg vzw

tot 2007

Kultuur – en Dienstencentrum BELGIE vzw

0 0

Lejo

0

Stampmedia

via jongereninitiatieven

0

Jong VFG

aanvraag erkenning 2011-2013/ niet erkend

0

Maxha! (Rec Radio)

via jongereninitatieven

0

Jong VFG

aanvraag erkenning 2011-2013/ niet erkend

0

De jeugdraden uit volgende gemeenten zijn lid van de LRJ: Alken, Bilzen(ook een afvaardiging in het bureau LRJ), Bocholt, Borgloon, Dilsen– Stokkem(ook een afvaardiging in het bureau LRJ), Halen, Hasselt(ook een afvaardiging in het bureau LRJ), Heusden–Zolder, Kortessem, Leopoldsburg, Lummen, Meeuwen–Gruitrode, Opglabbeek en Diepenbeek. Waarnemend voorzitter is Kristof Leën vanuit jeugdraad Bilzen. Jeugdorganisaties die lid zijn van de Limburgse Raad voor het jeugdbeleid, zijn erkend als Limburgse jeugdorganisatie, maar worden daarom niet gesubsidieerd.

37


Jeugdbeleid Provinciale Jeugddienst Limburg

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

Jaarverslag 2012 - Evaluatie

3.4. Situering van de provinciale jeugddienst binnen het provinciebestuur Dit zijn onze contactgegevens op een rij:

Binnen het provinciebestuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen het beleid en de administratie.

Provinciale Jeugddienst Limburg Universiteitslaan 1

Het beleid of de politieke aansturing gebeurt via de provincieraad met 75 leden. De deputatie staat in voor het dagelijks bestuur en de concrete uitvoering van de werking. De deputatie wordt gevormd door 6 gedeputeerden, voorgezeten door de gouverneur en bijgestaan door de griffier, als hoofd van de administratie. In de deputatie was Jean-Paul Peuskens bevoegd voor het Limburgs jeugdbeleid. Als politiek verantwoordelijke stuurde hij de werking van de jeugddienst inhoudelijk mee aan.

3500 HASSELT tel. 011 23 72 70 www.limburg.be/jeugd jeugd@limburg.be www.facebook.com/ProvincialeJeugddienstLimburg

De Provinciale Jeugddienst zelf maakt deel uit van de administratie. De administratie werd herleid tot 2 inhoudelijke directies Mens en Ruimte. De Jeugddienst is een onderdeel van de directie Mens, afdeling 3 Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Noord-Zuid. Aan het hoofd van deze afdeling staat Bart van Brabandt.

www.twitter.com/jeugddienstlimb

De Provinciale Jeugddienst bestaat uit volgende stafmedewerkers: Hilde Vanderlinden, Ralf Leesen, Ruben Vandael, Femke Hendriks (brandveilige jeugdlokalen) en sinds september 2012 Maarten Luyts. Uit de sollicitatieprocedure begin 2012 werd geen geschikte kandidaat gevonden om Luc Flipkens als diensthoofd op te volgen. Bert Boelen werd aangesteld als waarnemend diensthoofd. Het secretariaat bestaat uit Judy Schellingen en Viviane Billen en de dienst wordt bijgestaan door Agnes Tielens en Heidi Boonen vanuit de beheerscel voor respectievelijk boekhouding en dossierbeheer. De Provinciale Jeugddienst kan je bezoeken of telefonisch contacteren op weekdagen van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u. Wil je langskomen in het provinciehuis in Hasselt, dan maak je best een afspraak. Via de website kan je heel wat informatie raadplegen. Het adres is www.limburg.be/jeugd. Voorts kan je de jeugddienst mailen op jeugd@limburg.be of contacteren via Facebook of Twitter.

38


Provinciale Jeugddienst Limburg

Jeugdbeleid

Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid

39

Jaarverslag 2012 - Evaluatie


Vormgeving: MAGIX.be V.U.: Bert Boelen, directie Mens, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Een initiatief van de provincie Limburg Universiteitslaan 1, B - 3500 Hasselt

limburg.be/jeugd

Jaarverslag 2012  
Jaarverslag 2012  

Het hele reilen en zeilen van de Provinciale Jeugddienst Limburg in 2012

Advertisement