Page 1

Stad Zottegem

De Muze

a t o n s s g n i d r o o w t n a r e V 2010

trum Stedelijk Jeugdcen

Zottegem

N O I S MIS E L B I S POS Nothing is Impossible

JEUGD PROGRAM: 10 MISSIE: 20


2

1. Verklaring Vanuit de missie en visie opgenomen in het jeugdbeleidsplan 20082010 wil het stadsbestuur via deze verantwoordingsnota graag aantonen welke doelstellingen in het laatste uitvoeringsjaar nl. 2010 werden opgestart. Verschillende acties lopen nog, deze zullen in 2011 verder uitgewerkt en afgerond worden. Aangezien 2010 vooral een planningsjaar was voor de opmaak van het nieuwe JBP 2011-2013 zullen niet gerealiseerde acties heropgenomen worden indien gewenst. Wat betreft de twee prioriteiten opgenomen in het JBP 2008-2010 kunnen we een nieuwe of vernieuwde acties aantonen. Ook het gemeentelijk jeugdwerk is in 2010 terug positief onthaald, de speelpleinwerking, grabbelpas en swappas blijven een meerwaarde bieden voor de Zottegemse kinderen. Het plan voor de renovatiewerken aan het Stedelijk Jeugdcentrum De Muze

werd door de Provincie Oost – Vlaanderen goedgekeurd en is eind 2009 van start gegaan. In 2010 werd aan het gebouw en het buitenterrein verder gewerkt. Ook de losse projecten zoals Openspelendag en de derde buitenspeeldag gingen terug door. De Zottegemse jeugdverenigingen kunnen jaarlijks rekenen op subsidies. Uit hun dossiers blijkt dat zij inspanningen leveren op allerlei vlak: activiteiten, vorming, kampen, infrastructuur, materiaal,… Net als in 2009 besliste het bureau van de jeugdraad om ook in 2010 alle jeugdverenigingen een extra kampsubsidie te geven. De jeugdraad heeft ook in 2010 niet stil gezeten, naast de jeugdraadvergaderingen werd een stuurgroep opgericht eind 2009 voor de opmaak van het nieuwe JBP. Daarnaast werd meegewerkt aan verschillende activiteiten of werden zelf nieuwe projecten opgestart: Openspelendag, Buitenspeeldag, Dag- en nacht van de jeugdbeweging, info-avond, fuifbeleid, rentearme lening, speelbos,… In 2010 ging de jeugdraad voor de tweede maal op weekend. In functie van het JBP werd een enquête rond jeugd & cultuur op touw gezet.

De doelstellingen betreffende de tweede prioriteit ”Jeugdinformatie” werden in 2010 verder gerealiseerd: fuifmap, blogs, digitale nieuwsbrief, facebook –account, netlog, een plannetje van Zottegem is in aanmaak,… Al deze acties en doelstellingen kunnen pas gerealiseerd worden indien vele vrijwilligers instaan om het jeugdwerk en jeugdbeleid in goede banen te leiden. Via deze weg wil het stadsbestuur hen nogmaals bedanken voor hun vrijwillige inzet voor de Zottegemse kinderen en jongeren. Mede dankzij hen is het jeugdbeleid in Zottegem sterk geëvolueerd.


3

2. Inleiding In het jeugdbeleidsplan 2008 -2010 werd een missie en visie genoteerd voor de 3 beleidsjaren. MISSIE: Stad Zottegem wil een actief jeugdbeleid uitwerken waarbij de jeugdverenigingen ondersteund worden en waarbij alle kinderen en jongeren optimaal kunnen participeren, zich ontwikkelen en ontplooien, zowel individueel als in groep, dit in samenwerking met alle beleidsdomeinen die werken met jeugd. VISIE: …op jeugd in het algemeen Stad Zottegem wil de komende jaren verder werken aan een jeugdbeleid dat openstaat voor alle kinderen en jongeren (4 tot 30 jaar), rekening houdend met de noden en behoeften van verschillende doelgroepen en in samenwerking met verschillende actoren die werken rond een breed jeugdbeleid in Zottegem.

…op het jeugdwerk Stad Zottegem wil het jeugdwerk blijvend ondersteunen en nieuwe acties en doelstellingen op touw zetten om hen zowel informatief als logistiek bij te staan, met als prioriteit een kwaliteitsverbetering van de bestaande jeugdwerkinfrastructuren na te streven op verschillende domeinen.

Zottegem de prioriteit aan jeugdinformatie waarbij de uitbouw van een degelijke jeugdwebsite als prioritair wordt beschouwd. Het jeugdbeleidsplan 2008-2010 van Zottegem is een lijvig plan. Een plan vol ambities. Dit blijkt uit de talrijke doelstellingen en acties. Een ambitieus plan voor 3 jaar houdt in dat acties en doelstellingen kunnen verschuiven naargelang de prioriteiten die men voor dat betreffende jaar nastreeft. Dit wil echter niet zeggen dat de verschoven acties en doelstellingen per definitie naar de prullenmand verhuizen. Die worden het komende jaar uitgevoerd of zijn reeds lopend in het uitvoerende jaar maar nog niet opgenomen in de rekeningen. Daarnaast merken we dat er heel wat acties en doelstellingen ad hoc worden uitgevoerd, die niet werden opgenomen in het bovenvernoemde plan. De verschuivingen in acties en doelstellingen hebben veel te maken met praktische zaken, zoals eerder vermeld, de prioriteiten van dat moment, het nodige personeel, onverwachte doelstellingen,… Het eerste deel wil de uitvoering weergeven van de doelstellingen en acties van het jeugdbeleid in Zottegem voor 2008. Met telkens de verklaring waarom een actie wel of niet tot stand kwam. Stad Zottegem tekende via het jeugdbeleidsplan in op de twee prioriteiten jeugdwerkinfrastructuur en jeugdinformatie. In het tweede deel worden voor beide prioriteiten de acties en doelstellingen voor 2009 beschreven.

…op jeugdbeleid Stad Zottegem wil een breder jeugdbeleid uitwerken dat toegankelijk is voor iedereen, het bestuur wil enkele prioritaire aandachtspunten selecteren waarop tussen 2008-2010 uitdrukkelijke accenten worden gelegd, deze acties zijn aanvullend op sectorale beleidsplannen (cultuur, sport,…) en uiteraard geeft Stad logo jeugdwerkinfrastructuur

logo jeugdinformatie


4

3. De uitvoering van het jeugdbeleidsplan in het voorbije jaar In de uitvoering willen we enkel de grote lijnen van de realisaties in 2010 schetsen. Zoals gepland in het Jeugdbeleidsplan zijn de jaarlijks terugkerende acties ook in 2010 uitgevoerd.

Doelstellingen en acties jeugdwerkbeleid 1. Ondersteuning particulier jeugdwerk

De Zottegemse jeugdwerkinitiatieven kregen in 2010 zowel op financieel, inhoudelijk als logistiek vlak de nodige ondersteuning.

Subsidies Op de gemeenteraad van december 2010 werd de onderstaande verdeling voor de subsidies voor de jeugdverenigingen goedgekeurd. Deze verdeling gebeurt via het aangepast subsidiereglement opgemaakt door de stuurgroep van het jeugdbeleidsplan 2008-2010. Via het subsidiereglement kunnen jeugdverenigingen financiĂŤle ondersteuning krijgen voor hun: werking, kampen, drukwerk, kadervorming, kampvervoer, infrastructuurwerken, huur lokalen, verwarming, water, elektriciteit, aankoop duurzame goederen, ledenwerving, uitzonderlijke activiteiten. Het subsidiereglement staat op de blog van de jeugdraad: http://jeugdraadzottegem.blogspot.com

Tabel: subsidies voor de jeugdverenigingen werden voor 2009-2010 als volgt vastgesteld: ALGEMEEN

KAMP

PROJECT

TOTAAL

JWI CHIRO HEILIG HART CHIRO ST.ANDRIES JONGENSCHIRO ST. MARTINUS KINDERKOOR BEVEGEM MEISJESCHIRO ST. MARTINUS AKABE SCOUTING ZOTTEGEM TOTAAL AANVRAAG:

2.788,87

530,00

6.062,80

9.381,67

3.156,98

490,00

4.274,07

610,00

517,19

-

517,19

3.053,80

790,00

3.843,80

2.985,00

250,00

3.235,00

6.498,50

470,00

6.968,50

23.274,41

3.140,00

3.646,98 6.062,80

12.125,60

10.946,87

38.540,01

*Kamp: aantal verz. leden mee op kamp -25j = 1 euro


5

Verantwoording Subsidies

Het Restbedrag

De jaarlijkse subsidie ontvangen van de Vlaamse Overheid voor de periode van 2008-2010, na goedkeuring van het jeugdbeleidsplan 2008-2010 door de bevoegde Minister, voor het totaalbedrag van 56.877,30 euro voor 2010, waarvan 36.376,76 euro voor jeugdwerkondersteuning (subsidiereglement) en waarvan 12.125,59 euro moet worden verdeeld als prioriteit jeugdwerkinfrastructuur, voor het werkjaar 2009-2010.

De jeugdraad besliste eind 2009 om 24 nieuwe volksspelen te laten maken. Deze werden geleverd in april 2010 en werden onmiddellijk uitgeleend. Er werd een map aangemaakt met een fiche met uitleg per volksspel. Deze kan ook gedownload worden via de site.

Omdat het totaalbedrag van de aangevraagde subsidies in 2010 beduidend lager ligt, stelde het bureau van de jeugdraad voor aan de algemene vergadering om iedere vereniging die kampen organiseert een extra subsidie te geven. Dit werd unaniem goedgekeurd. Per ingeschreven lid dat meegaat op kamp, kreeg de vereniging 1 euro extra.

Er werden 3 prijzen opgevraagd voor de uitwerking van de volkspelen, Gepetto Leuven kon deze het goedkoopst leveren, 4 510,68 euro werd vastgelegd op de buitengewone dienst 761/744-51 voor 2009.

De KIFI – kinderfilm diende een aanvraag in maar deze werd door het bureau van de jeugdraad geweigerd. Vorig jaar voldeden zij al niet aan de minimumvoorwaarden van 10 activiteiten per jaar te organiseren. Hen werd toch op voorwaarde dat zij in het subsidiejaar 2009-2010 wel voldeden, subsidies toegekend. Voor het werkjaar 2009-2010 organiseerden zij maar 3 voorstellingen naast schoolvoorstellingen. Omdat zij geen extra inspanningen leverden werd hun subsidiedossier niet aanvaard. De jeugdraad erkend wel de meerwaarde van deze vereniging en hoopt dat ze in 2010-2011 terug een dossier indienen die voldoet aan de minimum voorwaarden.

De prijs per spel werd door de jeugdraad bepaald: 4 euro per spel voor een jeugdvereniging, 8 euro per spel voor anderen. En 12 spelen huren is maar 10 betalen.

Het restbedrag van 8 887,08 euro voor 2010, werd overgedragen naar het budget 2011 (op 761/744-51) en wordt aangewend voor de aankoop van materiaal voor de uitleendienst. Via de blog werd een kleine enquête opgesteld met de vraag: “Welk materiaal wil jij in de uitleendienst?”. Hieruit bleek dat men op de eerste plaats warmtestralers wil, op de tweede plaats een roltoog, op de derde plaats een grote partytent (die kan uitgeschoven worden) en op de vierde plaats belangrijkste statieven en micro’s. Met het budget van 2009 werd in 2010 een springkasteel aangekocht, er werden 3 prijzen opgevraagd waarbij Mas Friesland in Nederland prijs/kwaliteit de beste leek. Er werd een springkasteel Garden aangekocht voor de prijs van 4 663,24 euro.

Andere ondersteuningen voor jeugdverenigingen Aangezien deze verantwoordingsnota niet verondersteld wordt een opsomming te geven over alle doelstellingen en acties opgenomen in het JBP 2008-2010, kan het stadbestuur stellen dat alle doelstellingen of werden uitgevoerd of lopende zijn. Naast de uitbetaling van de subsidies kunnen de jeugdverenigingen rekenen op tal van bijkomende financiële en logistieke tegemoetkomingen: • Stad Zottegem betaalt jaarlijks een forfaitair bedrag voor de billijke vergoeding in de fuifzaal. • Jeugdverenigingen konden in 2008 voor de eerste maal 500 kopieën gratis nemen op de jeugddienst, op vraag van de verenigingen werd dit in 2009 opgetrokken naar 1000 stuks. In 2010 werd dit terug opgetrokken naar 2000 stuks. We zien namelijk dat een verenigingen gebruik maken van deze dienstverlening (voor wie de vorige aantallen vlug opgekopieerd worden) terwijl anderen niet ingaan op deze ondersteuning. • Socio – culturele verenigingen kunnen gratis gebruik maken van de vergaderzaal van het jeugdcentrum. • De uitleendienst voorziet een goedkoper tarief voor jeugdverenigingen die zetelen in de jeugdraad. Alle info is terug te vinden op de blog van het jeugdcentrum: http://jeugdcentrumzottegem.blogspot.com


• Jeugdverenigingen die deelnemen aan allerlei initiatieven georganiseerd door de jeugdraad of jeugddienst, ontvingen kortingsbonnen om te spenderen in de uitleendienst. Aan de hand van een aanwezigheidslijst en een puntensysteem ontvingen de verenigingen bij 100 punten een bon ter waarde van 50 euro. Dit systeem werd door de jeugdraad geëvalueerd. Op hun vraag wordt deze korting automatisch afgetrokken van hun totaalfactuur van de uitleendienst en vallen de bonnen zelf weg. Dit zorgt voor minder administratieve rompslomp.

6 2. Ondersteuning gemeentelijk jeugdwerk

• Jeugdverenigingen kunnen jaarlijks gebruik maken van stedelijke vrachtwagens met chauffeur voor hun kampvervoer en ontvangen hiervoor subsidies via het subsidiereglement. Zij krijgen 50% terugbetaald van hun factuur. • In de fuifzaal wordt gratis materiaal ter beschikking gesteld: kassa’s, tafels, stoelen, podiumelementen, dranghekkens,… • Jeugdverenigingen die het wensten konden in september op de jeugddienst langskomen om uitleg en informatie te ontvangen over de opmaak van een subsidiedossier. Uit deze gesprekken blijkt dat er nood is aan beter gestructureerde informatie rond de opmaak van het subsidiedossier. Op 14 september 2010 werd een overleg gepland waar alle verenigingen op uit genodigd werden. Maar 2 verenigingen zijn naar dit overleg afgekomen.

Het stadsbestuur wil het gemeentelijk Er werd veel aandacht besteed aan pesten, straffen en belonen op het speelplein. De jeugdwerk uitbouwen en voorziet monitoren volgden bij aanvang van de hiervoor extra middelen. Zowel zomer een vormingssessie. Wekelijks werd voor de vakantiewerkingen als de dit onderwerp geëvalueerd. Zo stond de monitorenploeg op één lijn als het over straffen speelpleinwerking, grabbelpas en en belonen gaat. swap maar ook voor de jaarlijkse Inclusie op de speelpleinprojecten zoals de openspelendag en de werking Hemelrijk buitenspeeldag werden extra middelen Het project inclusie ging voor het tweede voorzien. jaar van start. Dit jaar werden we opgevolgd

• Er werd in 2010 een kampblog opgemaakt waarop alle jeugdraadverenigingen werden voorgesteld en waarop de kampplaats, periode Speelpleinwerking en en prijs werd vermeld.

De speelpleinwerking

door iemand van VFG-Jong (vereniging voor personen met een handicap). Er werd hard gewerkt aan een snoezelruimte in combinatie met minibioscoop. Er werd een houten constructie opgetrokken met groot scherm. Er werden donkere doeken opgehangen om de ruimte te verduisteren en er werd een snoezelkoffer gemaakt en een podium (t.w.v. € 255,08).

Nieuw in 2010 In 2010 bestond de speelpleinwerking 30 jaar. Zowel de ouders als de kinderen werden extra in de watten gelegd. Op de startdag werden de ouders verrast met een gratis ontbijt en bij het ophalen van de kinderen een gratis drankje. Dit bevordert de communicatie tussen de ouders en de monitoren. De kinderen werden op de Openspeelpleindag verrast met extra attracties.

In 2010 konden kinderen met een beperking vanaf 26 juli tot 20 augustus naar het speelplein komen (dit volgens onze folder). Al gauw bleek dat ploeg sterk genoeg was om vanaf begin juli de deuren open te stellen. Er werden extra ervaren monitoren ingeschakeld om het project in goede banen te leiden. We mochten die zomer 6 inclusiekinderen ontvangen. Een variatie tussen syndroom van Down, autisme, epilepsie en mentale retardatie.

Grabbelpas

De speelpleinwerking en grabbelpaswerking wordt jaarlijks bijgestuurd en waar mogelijk verbeterd en aangepast.


Het is wel zo dat we al jaren met een paar andere kinderen werken, die eigenlijk onbewust ook inclusiekinderen zijn, maar die door de jaren totaal niet meer opvallen, doordat ze perfect meespelen met de andere kinderen. Dit gaat dan meestal over kinderen met een licht mentale achterstand, licht autistisch, adhd,… Telkens weer is dit project een uitdaging, een verrijking voor het speelplein! Wekelijks werd het project geëvalueerd en waar nodig aangepast. 28 januari 2010: opstarten werkgroep inclusie, voorbereiden actieplan (3 deelnemers) 13 februari 2010: voorstelling aan de monitoren project inclusie 2010 (26 deelnemers)

wordt er samen aan kwaliteit en vernieuwing gewerkt. Voor de kinderen was er opnieuw een wensenbox. Een levensgrote doos waar alle kinderwensen voor het speelplein verzameld werden. Deze wensen werden gebundeld en bekeken of er iets haalbaar tussen zat.

7 • De vraag kwam van de monitoren om nog eens een EHBO-cursus te laten doorgaan. • Het bord met pictogrammen werkt momenteel niet, in 2011 wordt dit beter uitgewerkt.

• Er wordt een grondplan opgemaakt, zodat de Tijdens de startdag was er een open communi- ouders en kinderen zich beter kunnen situeren catie met de ouders tijdens het gratis ontbijt en op het plein. drankje. Aantal kinderen Gemiddeld aantal kinderen die deelnamen Wat in 2011? • De snoezelruimte is tof, maar er ontbreekt nog aan de speelpleinwerking per dag tijdens de heel wat snoezelmateriaal en de kennis om er maanden april, juli en augustus 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 mee om te gaan.

13 maart 2010: werkgroep inclusie opmaak actieplan (8 deelnemers) 30 juni 2010: info-avond voor de ouders over het speelplein en het nieuwe project Tijdens het project (juli-augustus) wekelijks een inclusiemoment op de vergadering. 16 december 2010: evaluatie project inclusie (15 deelnemers) Er werd een “pupiter” gemaakt om Paasvakantie Zomer-augustus Zomer-juli het uitschrijven van de kinderen te 05 06 07 08 09 10 05 06 07 08 09 10 vergemakkelijken. De monitor staat nu 05 06 07 08 09 10 zichtbaar opgesteld en dit oogt beter naar de De werkingsmiddelen voor het speelplein werden definitief vastgelegd op 20.060,01 € ouders toe. op de post 761/124-48. De speelfiches werden gelanceerd. De bedoeling is dat je als je een activiteit Grabbelpas Net als andere jaren werd in 2010 een voorbereidt, de speelfiche als basis gebruikt. kortingsbonnenboekje met verschillende Zo worden alle spelen op dezelfde manier Uit de cijfergegevens van de grabbelpas blijkt handelaars van Zottegem meegegeven opgemaakt. De speelfiches worden daarna dat tijdens de kleinere vakanties (herfst en aan de kinderen die een grabbelpas kopen. gebundeld in een map. Deze kunnen de krokus) een groter aantal kinderen deelneemt 30 handelaars gaven een korting. komende jaren gebruikt en aangevuld worden. aan de activiteiten. We veronderstellen dat de mindere opkomst in de paas- en Op het einde van de paas- en zomervakantie Als doel willen we kinderen met een zomervakantie vooral te wijten is aan de wordt een show geboekt voor alle kinderen beperking speelkansen bieden om samen met vele keuze mogelijkheden qua vakantie- van de speelpleinwerking en grabbelpas. andere kinderen een fijne vakantie op het invullingen voor kinderen in en om Zottegem. Paasvakantie: Hokus Pocus – € 337,00 speelplein te beleven. De sportkampen zijn zowel qua leeftijd als qua Evaluatie aanbod uitgebreid. In 2009 startte het OCMW Zomervakantie: Kinderdisco – € 340,00 Op het eind van de zomer werd de werking met een ZIBO, buitenschoolse kinderopvang. De werkingsmiddelen voor de grabbelpas grondig geëvalueerd door de monitoren. De We merken dat sportverenigingen tijdens de worden begroot op 10 000,00 euro op het knelpunten werden er uitgehaald en worden schoolvakanties meer activiteiten aanbieden artikelnummer 7611/124-02. Dit artikel werd verder behandeld in de loop van het jaar. Zo (voetbalkamp, basketbaldagen,…). In 2010 definitief vastgelegd op 29 920,65 euro. Op namen in totaal 614 kinderen deel aan de deze post werden ook de werkingskosten van grabbelpasactiviteiten tijdens: krokus-, paas-, het 5 jarig bestaan van De Muze bekostigd, de jeugdraad en de openspelendag. zomer- en herfstvakantie.


Aantal verkochte Grabbelpasjes 2008 242

2009 259

SWAP Begin 2010 werd heel wat energie gestoken door de vervanger van de verantwoordelijke animatie (zwangerschapsverlof) om de swapwerking een nieuw en jong imago te geven. Er werd eerst gebrainstormd over het hele project en uitgewerkt in een visietekst. Er werd een blog en netlog pagina aangemaakt, een wedstrijd uitgeschreven gekoppeld aan een tieneravond. Maar na al die inspanningen bleef de opkomst van de tieners klein. Daarom zijn in 2010 maar enkele activiteiten doorgegaan en wordt de werking in 2011 gestopt.

2010 206 Jeugdhuis De Muze In 2010 bestond het Jeugdhuis De Muze en het Stedelijk Jeugdcentrum 5 jaar. Dit werd samen gevierd op 17 en 18 september 2010. De samenwerking tussen jeugddienst en de vrijwilligers van het jeugdhuis werd dankzij de organisatie van dit weekend nog beter. Zie verder 5 jaar De Muze. Voor dit jubileumjaar werd het jeugdhuis in een nieuw kleedje gestoken. Kosten die werden gemaakt ivm de infrastructuur werden betaald door Stad Zottegem op het artikelnummer 761/723-60 - â‚Ź 34 215,67.

Aantal verkochte swappasjes 2008 28

8

2009 27

2010 23

Voor het jeugdhuis werd een nieuwe koelcel geplaatst voor 6 050,00 euro bij de firma Smekens. Daarnaast werd er actief gezocht naar nieuwe leden. Er werd een divers aanbod van activiteiten aangeboden doorheen het jaar. De promotie van hun activiteiten werden (hoofdzakelijk) gedrukt door de drukkerij van Stad Zottegem. Hun website werd volledig vernieuwd: www.jhdemuze.be Heel wat medewerkers van het jeugdhuis gingen ook mee op het jeugdraadweekend of namen deel aan andere activiteiten georganiseerd door de jeugddienst, jeugdraad,‌.


9

5 jarig bestaan van De Muze Op 17 & 18 september vierde de Muze feest! Het stedelijk jeugdcentrum en jeugdhuis bestaat 5 jaar! Dit kon niet ongemerkt voorbij gaan, daarom staken de vrijwilligers het jeugdhuis in een nieuw kleedje. Het jeugdhuis werd volledig geschrobd, afgeplakt, geverfd en getimmerd. Daarom was het jeugdhuis in augustus en begin september gesloten voor het publiek. Iedereen was terug welkom om het nieuwe interieur te bewonderen en een glas te komen drinken op de plechtige heropening op vrijdag 17 september 2010 om 20 uur. Daarna brak in het jeugdcentrum een heus feest los met een cocktail- en tapasbar, strand, zwembad, ligzetels, salsa,… Kortom het jeugdhuis werd voor een avond: “Muze @ La Playa”. Ook zaterdag 18 september vierden we verder feest maar dan trokken we richting het Egmontpark (achter de bib) met: “Muze @ La Peloeze”. Vanaf 15 uur was iedereen welkom. Naast een gezellig terras is er voor de kinderen allerlei randanimatie voorzien. De eerste 100 kinderen aanwezig ontvingen een gratis gadget en een zakje pop-corn.

Het programma: Vrijdag 17 september: Om 20u:

de keel grijpt. Een rasechte straatmuzikante die passanten verlamt met eclectische klanken.

Officiële heropening met burgemeester Herman De Loor. Met een receptie aangeboden door stad Zottegem.

20u: GAZON - Het meest bizarre betreffende dit groene zootje ongeregeld, is dat zij een heel eigenzinnige en aparte sound hebben, waar je niet zo vlug een specifiek genre op kan plakken. Het is “wat vanalles bijeen maar wel harmonisch”, het zal hen een zorg wezen... zolang het maar “maait”!

Vanaf 21u: Beachparty met cocktailbar, tapasbar, shillout beach, met Dj’s: Damn Fidget Kidz, Twlight crew & Captain E-glo. Zaterdag 18 september: Start 15u: met gezellig terras, springkasteel, schminkstand, eerste 100 kinderen gratis gadget en zakje popcorn,… 16u: CHOCO – hilarische circusshow voor jong en oud 18u: ZUMBA roadshow – Een wervelende show met dansers, Filip D’Haeze als instructor, Kelly Pfaff als Zumba-deejay en Els Tibau als dé Leading Lady die een massa in beweging zet. 19u: JONI SHEILA – palmt je in met akoestische geluiden en een stem die je naar

21.30u: BOSTON TEA PARTY - is een gepassioneerd tweekoppig rammelcollectief dat lo-fi een andere invulling geeft: onder de ruwe ongepolijste noiselaag van zelfgemaakte percussiekisten en overstuurde akoestische gitaren schuilen ongemeen poppy songs. 23u: RADIO NEGRA - bestaat uit een bende enthousiaste muzikanten die maar 1 doel voor ogen hebben en dat is de muziek van Manu Chao spelen. De muzikanten van Radio Negra brachten de teksten en melodieën van Manu Chao in reggae, ska, salsa, rock en latin pop Na de optredens was er een heuse afterparty in het jeugdhuis met DJ Klank & DJ Bernie. Rond 00.30u trakteren we in het jeugdhuis met een gratis vat. De toegang tot beide dagen was gratis. Budget: 761/124-02 - 8 863,91 euro


Openspelendag & Buitenspeeldag Tijdens de openspelendag in 2010 werden 1172 kinderen ingeschreven. Deze kindernamiddag gaat jaarlijks door in het Park van Egmont dat voor de gelegenheid wordt omgetoverd tot een heus pretpark voor één dag. Kinderen betalen 4 euro maar kregen een gratis ijsje, drankje, snoepje en sleutelhanger. De kosten van de openspelendag bedroegen 14 100,00 euro op het artikelnummer 761/124-02. De Buitenspeeldag 2010 viel letterlijk in het water. Toch kwamen enkele dappere kinderen hun standje opzetten voor de kinderrommelmarkt maar zij moesten hun kraampje opbreken door de hevige regen. Dankzij de Scouts konden we in hun lokalen onder de kerk te Bevegem wat schuilen en kregen de kinderen toch nog iets te drinken.

Jeugdraad Zottegem Startte eind 2009 met de stuurgroep van het nieuwe jeugdbeleidsplan. 2010 werd een planningsjaar waarbij de stuurgroep op regelmatige tijdstippen vergaderde (zie JBP 2011-2013).

promotie moet maken, dat ze minder moeten vergaderen maar meer efficiënt, dat de werking van de werkgroepen herzien moet worden en nieuwe moeten opgericht worden.

De jeugdraadmappen werden op vraag van de AV bijgekocht. In deze map wordt alle relevante informatie gestopt voor alle nieuwe leden van de jeugdraad: adressenlijst, materialenlijst uitleendienst, aanvraagformulier uitleendienst en fuifzaal, verslagen jeugdraad, kalender,…

De jaarlijkse terugkerende activiteiten Nieuwe actie 2010: werden terug georganiseerd: Om de participatie van de opmaak van het Jeugdraadreceptie op 29 januari 2010 met JBP door de gehele jeugdraad mee te laten bingo avond, 100 tal aanwezigen. Acties verschoven naar het nieuwe JBP gebeuren ging de jeugdraad op weekend Info-avond op 12 maart 2010 in de fuifzaal 2011-2013 van 26 tot en met 28 maart 2010. Tijdens dit over “Speel-goed” met 2 workshops. De actie rond afvalproblematiek in de weekend stond onder andere een brainstorm Bosvriendelijke spelen – spreker Steunpunt jeugdverenigingen werd op de jeugdraad Jeugd & cultuur op het programma. Een Jeugd en Creatief werker – spreker Mooss. nog eens aangekaart en doorgegeven aan de 20tal jongeren uit verschillende verenigingen In een tweede deel kon iedereen al het schepen van jeugd. Hij nam dit mee naar het namen deel. materiaal van de uitleendienst uittesten met schepencollege maar de jeugdraad ontving hier nog geen officieel antwoord op. Het alle 24 nieuwe volksspelen. Op 12 juni 2010 werd een denktank opgericht Een 40 tal vrijwilligers uit de verschillende nieuwe bestuur wil deze actie in 2011 als door het toenmalig bestuur. De jeugdraad verenigingen namen deel aan de 2 workshops. prioritair behandelen. werd geëvalueerd en bijgestuurd. Vooral met Ook de actie rond individuele kadervorming Openspelendag: tijdens deze kindernamiddag het oog op het nieuwe bestuur in januari 2011 moddert een paar jaar aan (vooral wegens werken jaarlijks een 80tal vrijwilligers mee. voor de komende drie jaar. tijdsgebrek). Het bestuur van de jeugdraad Dag & nacht van de jeugdbeweging met ’s wil samen met de jeugddienst in 2011 een morgens gratis ontbijt voor alle kinderen, reglement ter goedkeuring overmaken aan Belangrijkste vaststellingen waren dat de jongeren en leiding in uniform. Een 100tal het schepencollege. Deze actie wordt namelijk jeugdraad veel te weinig adviezen overmaakt genoten. jaarlijks begroot maar de opmaak van het aan het schepencollege, dat het college van reglement moet nog gebeuren. haar kant weinig of geen participatie vraagt Buitenspeeldag: de scouts deed de terras en van de jeugdraad, dat de jeugdraad veel meer drankenverkoop.


11

3. Prioriteit jeugdwerkinfrastructuur Stad Zottegem wou in de opmaak van het jeugdbeleidsplan 2008 – 2010 absoluut intekenen op de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur. Sinds jaren worden jeugdbewegingen via het subsidiereglement aangespoord om renovatiewerken uit te voeren aan hun lokalen. Als eerste actie werd een werkgroep opgericht die in opmaak van het plan het subsidiereglement heeft aangepast. Op vraag van de jeugdverenigingen werd de infrastructuursubsidie opgesplitst in een terugbetaling van materiaal en onderhoudswerken en een terugbetaling van aankoop of bouw van eigen lokaal. Dit impliceert dat de

Subsidiereglement 2005-2008: Hier wordt een subsidie voorzien van 35 % voor: - het materiaal voor grote herstellings- of

jeugdverenigingen via dit subsidiereglement hun bedrag kunnen verdubbelen. Deze regel blijft opgenomen in het reglement ook na de 3 jaar prioriteit jeugdwerkinfrastructuur. Ter verduidelijking aanpassing subsidiereglement in het jeugdbeleidsplan 2008-2010: De subsidies die de jeugdverenigingen hiervoor ontvangen zitten in hun totaal bedrag (zie subsidietabel).

Subsidiereglement 2008-2010: Het materiaal voor grote herstellings- of onderhoudswerken wordt voor 50% terugbetaald, met een max. 2 500,00 euro/ jaar. Facturen en betalingsbewijzen moeten op naam van de vereniging staan.

onderhoudswerken - de aankoop of bouw van een eigen lokaal. Deze subsidie bedraagt max. 2 480,00 euro/jaar, en mag eventueel gespreid worden over verscheidene jaren met een maximum van 10 jaar.

De subsidie voor de aankoop of bouw van een eigen lokaal bedraagt 35% en wordt met max. 2 500,00 euro/jaar terugbetaald. Facturen en betalingsbewijzen moeten op naam van de vereniging staan.

Verenigingen die dit wensen kunnen de subsidie voor De bestemming van het lokaal mag niet gewijzigd worden. aankoop of bouw van een lokaal over max. 10 jaar spreiFacturen en betalingsbewijzen moeten op naam van de den: vereniging staan, en elk jaar opnieuw bij de subsidieaan- - De bestemming van het lokaal mag niet gewijzigd vraag worden bijgevoegd. Een verantwoordingsnota moet worden. worden bijgevoegd. - Werken aan deze nieuwbouw vallen tijdens deze 10 jaar niet onder puntje 1: grote herstellings- of onderhoudswerken, tenzij een uitzondering wordt goedgekeurd door het bureau. - Facturen en betalingsbewijzen moeten op naam van de vereniging staan, en elk jaar opnieuw bij de subsidieaanvraag worden gevoegd. - Een plan van de bouw of verbouwing moet worden ingediend. - De aanvraag wordt schriftelijk gericht naar het bureau van de jeugdraad in de raming voor de subsidieaanvraag. - Ieder jaar wordt een verantwoordingsnota bijgevoegd over de staat van de werken.


Nieuwe projectsubsidie infrastructuur Naast de aanpassing van het oude reglement wil Stad Zottegem voor de komende 3 jaar alvast een projectsubsidie uitwerken voor de lokale jeugdwerkingen. In 2008 werd een werkgroep jeugdwerkinfrastructuur opgericht met als hoofdtaak de uitwerking van een nieuw subsidiereglement. Voor 2008 keurde de algemene vergadering van de jeugdraad het goed om het bedrag te verdelen over de 6 jeugdverenigingen met een eigen lokaal. Bij de indiening van hun dossier in september 2009, werd dit gekregen bedrag van 1 666,00 euro verantwoord.

Tabel: Verantwoording jeugdwerkinfrastructuursubsidies ontvangen in 2009 Naam vereniging: Chiro Sint Andries

Scouts Zottegem

Zij vroegen om dit bedrag te mogen gebruiken om ofwel een nieuw gebouw te zoeken, om hun huidig lokaal uit te breiden omdat ze te beperkt in ruimte zitten. Het DB van de jeugdraad gaf positief antwoord. Hun lokalen werden volledig toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Het dak is vernieuwd. En er werd nieuwe ruimte gecreĂŤerd.

Tabel: Verantwoording jeugdwerkinfrastructuursubsidies 2010 2009

2010

SCOUTS ZOTTEGEM

CHIRO ZOTTEGEM

CHIRO ST.ANDRIES

CHIRO VELZEKE JONGENS & MEISJES

Elk= 6 065,00 euro

Elk= 6 065,00 euro

Scouts en Akabe hebben hun werking in hetzelfde gebouw, toch kregen ze in 2008 elk apart subsidies omdat hun renovatie de toegankelijkheid van hun gebouwen verbeterde. Chiro Velzeke jongens en meisjes kopen samen een nieuwe grond en gaan daarop een nieuw jeugdheem bouwen. Zij zijn tevreden dat ze voor de aankoop van de gezamenlijke grond in 2008 allebei 1 666,00 euro ontvingen. In 2010 werden ze als 1 vereniging aanzien en kregen zij dus samen 6 065,00 euro ontvangen. Acties verschoven naar het nieuwe JBP 2011-2013 De acties rond brandveiligheid opgenomen in het oude JBP worden verschoven naar het nieuwe JBP. De stuurgroep kreeg te horen bij de opmaak van het nieuwe JBP in 2010 dat de nieuwe prioriteit brandveiligheid zou zijn, vandaar dat ze de komende drie jaar nog betere uitgewerkte acties wil ondernemen.

12


13

Gemeentelijke infrastructuur voor jeugd Fuifzaal: Eind 2008 werd beslist door het stadsbestuur om het onderhoud van de fuifzaal over te hevelen naar het nieuwe Autonoom Gemeentebedrijf. In praktijk werd geopteerd dat verenigingen en organisatoren van fuiven hun aanvraag blijven richten aan de jeugddienst, maar de financiële verwerking gebeurt door het AGB. Dit impliceert dat op de stadsbegroting het bedrag rond de onderhoudswerken aan gebouwen in mindering zal gebracht worden. Aangezien stad Zottegem de inkomsten niet meer int, vallen alle onderhoudswerken en kosten onder het AGB.

Wat jammer genoeg weinig of niet is gebeurd. 2010 Het AGB paste het reglement en huurprijzen Verenigingen betalend: 4 aan maar gaf dit pas later door aan de Verjaardagsfeestjes betalend: 10 jeugddienst. Gratis: 17 Huurtarief: € 250,00: voor verenigingen, scholen,… en € 1000,00: voor privé-fuiven. 2009 Verenigingen betalend: 3 Het Hemelrijk: Verjaardagsfeestjes betalend: 4 gebouw speelpleinwerking Buiten de vakantiewerking wordt het Gratis: 14

speelpleingebouw heel wat meer verhuurd tijdens het jaar voor kinderfeestjes. We merken dat steeds minder jeugdverenigingen gebruik maken van het lokaal. De sportklassen maken vooral gebruik van de buiteninfrastructuur en de binnenruimte voor de lunch. In 2010 waren er heel wat problemen met het brandalarm, Deze verschuiving maakt dat het huishoudelijk dat zonder reden afgaat. In 2011 wordt dit reglement van de zaal volledig moet worden deftig op punt gesteld. aangepast. De goedkeuring gebeurt niet meer op de gemeenteraad maar tijdens de algemene vergadering van het AGB. In opmaak Op vraag van veel ouders in Zottegem keurde van dit plan werken verschillende diensten het schepencollege goed dat het Hemelrijk samen om dit reglement werkbaar te maken kan gehuurd worden tijdens het jaar voor het voor iedereen (dienst financiën, bestuur AGB, houden van kinderfeestjes, dit voor kinderen tot en met 14 jaar. Zowel de binnen- als veiligheidsdienst, jeugddienst,…). buitenruimte zijn aangepast aan de noden van kinderen. De binnenruimte heeft een De jeugdraad is vragende partij bij het AGB om geïntegreerd keukenblokje en de ruimte kan in de toekomst de jeugdraad als adviesorgaan in twee delen opgesplitst worden d.m.v. te betrekken i.v.m. de fuifzaal, ook al valt dit een mobiele wand. De buitenruimte heeft niet meer onder het stadsbestuur. Zij vroegen een avontuurlijk speelterrein met leuke ook aan de dienst financiën om tijdens een speeltuigen. Daarom is het zeer interessant om algemene vergadering (in 2010) enige uitleg te er bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje te laten geven over het AGB en wat dit in de toekomst doorgaan. kan inhouden.


Stedelijk Jeugdcentrum De Muze Een plan voor de renovatiewerken aan het Stedelijk Jeugdcentrum De Muze werd door de Provincie Oost – Vlaanderen goedgekeurd. De werken werden gestart december 2008 en werden verder uitgevoerd in 2010. Op het budget van 2010 artikelnummer761/723-60 buitengewone dienst werd 20 000,00 euro voorzien. Na de werken in 2009 in en om het jeugdcentrum werden in 2010 terug een pak acties ondernomen om het gebouw zowel binnen als buiten nog beter op punt te stellen. De vrijwilligers van het jeugdhuis hebben het volledige interieur vernieuwd. Op het buitenterrein werd vooraan een nieuwe overdekte fietsstalling geplaatst.

Er werd een gunning uitgeschreven naar 3 firma’s voor het vernieuwen van de verwarming in het volledig jeugdcentrum. De firma DE SPIEGELEER BVBA maakte een raming van 17 663,64 euro december 2010. De werken zullen starten in het voorjaar van 2011. Er werd verschillende keren gevraagd om het buitenterrein te voorzien van nieuw gras en groen. Er werd wel enkele keren vergaderd met de groendienst, maar in 2010 bleven de werken uit. Er werd voor een voorlopige oplossing gezorgd en het terrein werd voorzien van zand (1927,00 euro). Voor het 5 jarig bestaan van De Muze werd dan geopteerd om een beachparty te organiseren aangezien het buitenterrein toch voorzien was van zand.

14 Het grabbelpaslokaal werd behangen en geverfd en voorzien van nieuwe tafels. Er werden tevens houten rekken opgehangen om het materiaal beter te stokeren (+/500,00 euro). Er werd gekozen voor degelijke klaptafels, die wanneer nodig gemakkelijk kunnen opgeborgen worden in de nieuwe materialenruimte. Deze werden aangekocht in 2009 maar staan op de budgetten van 2010, artikel 761/741-98 - 2 100,00 euro. Voor het personeel van de jeugddienst werden 3 nieuwe bureaustoelen aangekocht in 2010. Artikelnummer 761/741-51 – 1 000,00 euro.

Rentearme lening: Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen actief op vlak van jeugdwerk. Chiro Velzeke deed de bal rollen eind 2008 door bij het stadsbestuur aan te kloppen met een dossier voor de bouw van hun nieuwe lokalen. Zij waren vragende partij om op één of andere manier extra middelen te verkrijgen via de stadskas. Aangezien het stadsbestuur vond dat de jeugdraad de beste troeven in huis had om een degelijk voorstel uit te werken, ging de werkgroep jeugdwerkinfrastructuur samen met de jeugddienst onmiddellijk aan de slag om een reglement rond renteloze lening uit te werken.

Bijvoorbeeld: de dienst financiën wou een rentearme lening i.p.v. renteloze lening, die de jeugdraad vroeg. Toch keurde de algemene vergadering van de jeugdraad op 15 oktober 2009 het dossier unaniem goed. De gemeenteraad gaf zijn goedkeuring in de zitting van 16 november 2009. Een lening bedraagt minimaal 25 000,00 euro en maximaal 150 000,00 euro aan een vaste rentevoet van 1%. Deze rentearme leningen worden toegekend binnen de perken van de op het gemeentebudget voorziene kredieten.

Nadien gingen de jeugddienst en de dienst Het reglement bevat de algemene financiën het reglement aanpassen aan voorwaarden, procedurele bepalingen en een de mogelijkheden van de stadsfinanciën. systeem van borgstelling. Enkele aanpassingen werden doorgevoerd.

Chiro Velzeke was nochtans vragende partij omdat zij in 2009 een stuk grond hebben aangekocht waarop ze een nieuw chirolokaal willen bouwen. In 2011 wordt hen gevraagd of zij hulp nodig hebben bij het indienen van een dossier.


Doelstellingen en acties jeugdbeleid 1. Algemeen jeugdbeleid

Zoals opgenomen in het jeugdbeleidsplan willen we ook in deze verantwoordingsnota aandachtspunten aankaarten waarop tijdens de planperiode uitdrukkelijke accenten worden gelegd door het stadsbestuur. a. Speelruimte Speelbos

151 5

investering terug begroot voor het bedrag van Buurtspeelpleintjes 25 750,00 euro. Er werd pas begin 2010 een stedenbouwkundig In 2010 werd het logboek up to date gesteld. dossier opgemaakt dat werd opgestuurd ter Vooral fotomateriaal van vroeger en nu goedkeuring naar de Provincie Oost Vlaanderen, werd gedocumenteerd en er werd een korte om speelimpulsen te plaatsen in het speelbos: geschiedenis per plein opgesteld. Het logboek amfitheater, tunnel met rioleerbuis, nieuwe ligt ter inzage op de jeugddienst (SCJ De Muze, picknicktafels, speelhutten, wilgententen,… Beislovenstraat 4, 9620 Zottegem). De uitwerking is gestart in het najaar van Voor elk buurtspeelplein is er een 2010, met verdere uitwerking in het voorjaar buurtbewoner aangesteld, die een oogje in ’t van 2011. zeil houdt en die indien nodig de jeugddienst verwittigd bij eventuele beschadiging of nodige herstellingen. Ondernomen acties 2010: onderhoud speelbos, volledige haagomheining Om de ligging van de buurtspeelpleintjes rondom de speelzone, er werden eind 2010 bekend te maken bij de bevolking, werd prijzen aangevraagd voor het amfitheater, een groots artikel geschreven in het picknicktafels en speelhutten. De goedkeuring stedelijk infoblad met een gedetailleerd werd gegeven op het schepencollege om deze verslag van elk speelpleintje. Ook zetten werken uit te besteden. De Nederlandse firma we jaarlijks één buurtspeelplein in de kijker De Bleeslat werd gevraagd de aanleg van het tijdens de “Buitenspeeldag”. Doelbewust amfitheater te doen. Daarnaast voorzien zij kiest de jeugddienst om jaarlijks de ook een loofgang van 14 meter, een levende buitenspeeldag te laten doorgaan op een ander buurtspeelpleintje, zodat de Zottegemse tipi en een houten tipi. bevolking deze pleintjes beter leert kennen.

In 2008 opteerde het stadsbestuur voor de start van de uitbouw van een speelbos. In een bestaande speelzone is het de bedoeling om natuurlijke speelimpulsen aan te brengen. Omdat gemeenten extra subsidies konden krijgen via de Afdeling Bos en Groen, werkte de jeugddienst (in samenwerking met de milieudienst) aan een degelijk onderbouwd project. Dit project werd jammer genoeg niet In 2010 werd er geen budget vrijgehouden gesubsidieerd. Toch heeft Stad Zottegem de Deze zullen geleverd en geplaatst worden voor aankoop nieuwe toestellen, wel werden intentie via eigen budget op de begroting in het voorjaar van 2011. Artikelnummer hier en daar herstellingswerken doorgevoerd. dit project op te starten. In 2010 wordt deze 761/721-51 – 15 255,80 euro met btw 1. Speelplein De Muze:

Herstelling Spica: € 868,00

2. Speelplein ’t Hemelrijk:

Herstelling waterkip: € 329,25

3. Speelplein Kerk Bevegem:

Herstelling ophanging schommel:

€ 81,07

4. Speelplein Bevegemse Vijvers:

Algemene herstellingen: € 540,07

In 2011 wordt er onderzoek gedaan in bepaalde nieuwe wijken of er nood is aan een nieuw speelplein. De jeugddienst is nog steeds van mening dat het centrum van de stad dringend een nieuw speelpleintje kan gebruiken.


16 b. Fuifbeleid Sinds de komst van de fuifzaal in september 2006 is de jeugddienst belast met alle zaken betreffende de verhuring van de fuifzaal. Eind 2008 werd beslist om alles wat met het gebouw te maken heeft (herstellingen, verwarming, elektriciteit,…) onder het Autonoom Gemeentebedrijf te plaatsen. Dit impliceert dat administratie, kalender en informatie verstrekken nog steeds gebeurt door de jeugddienst, maar dat de huurbedragen gestort wordt op de rekening van het AGB (zie boven jeugdwerkinfrastructuur). Er werd op vraag van de fuiforganisatoren in 2008 een blog aangemaakt: http://fuifzaalzottegem.blogspot.com waarop alle relevante informatie staat omtrent de fuifzaal (zie verder jeugdinformatie). Op hun vraag werd in 2009 een fuifkalender geplaatst op de blog zodat iedereen de planning van de fuifzaal kan raadplegen.

C. Breed jeugdbeleid: andere stadsdiensten – inter- en bovengemeentelijk jeugdwerk

Aantal fuiven scholen: 5

Zoals opgenomen in het jeugdbeleidsplan zijn in 2010 tussen de jeugddienst en andere stadsdiensten verschillende acties uitgevoerd, sommige zijn reeds uitgevoerd maar ook anderen kwamen tot stand.

Aantal fuiven van verenigingen: 14

Het LOK

Aantal fuiven privé: 8

(Lokaal Overleg Kinderopvang) werd opgericht eind 2007 met als doel het opstarten van een buitenschoolse opvang in Zottegem.

Aantal verhuring fuifzaal 2010: Aantal fuiven jeugdverenigingen: 8

Aantal feestjes scholen – andere evenementen: 20 Dansnamiddagen: 32 Omdat de feestzaal boven het zwembad gerenoveerd wordt (2009-2010) biedt de fuifzaal voor veel organisaties een tijdelijk alternatief. Vooral de dansvereniging Saltare maakt sinds de renovatiewerken veel gebruik van de fuifzaal. In functie van het nieuwe jeugdbeleidsplan 2011-2013 zal het fuifreglement geëvalueerd worden door de stuurgroep. Aanpassingen zullen worden overgemaakt aan het AGB.

Leden van het LOK: gemeente- en OCMW raadsleden, kinderopvangvoorzieningen, directies scholen, ouders, sportdienst en jeugddienst. Een bevraging werd gedaan van de gezinnen met kinderen via de basisscholen om de nood naar opvang te kennen. Sinds 2008 werd een magazine met alles rond kinderopvang en vakantiewerking in Zottegem gebundeld (kinderdagverblijven, onthaalouders, babysits, crèches, speelpleinwerking, grabbelpas, jeugdhuis, sportkampen), dit wordt jaarlijks aangepast met nieuwe gegevens.

Eind juni 2009 ging de ZIBO (Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang) van start. In 2010 draaide de werking op volle toeren. Kinderen kunnen naar de ZIBO: tijdens het schooljaar op woensdagnamiddag en op pedagogische studiedagen en iedere werkdag tijdens de vakantie: - 3227 kinderen naar tijdens de vakantieperiodes -1180 kinderen op woensdagnamiddagen - gemiddeld 10 kinderen dagelijks slapen in het dommelklasje. In 2010 ging de ZIBOtheek van start, hier kunnen inwoners van Zottegem, scholen, jeugdverenigingen en de jeugddienst speelgoed ontlenen voor een 4tal weken. De jeugddienst mag gratis materiaal ontlenen. Deze werking is nog niet goed gekend binnen het jeugdwerk.

Samenwerking vzw Lichtpunt Vzw Lichtpunt verdeelt voedselpakketten aan kansarme gezinnen in Zottegem. Sinds enkele jaren schenkt de jeugddienst gratis grabbelpasjes en swappassen voor de kinderen van kansarme gezinnen. Daarnaast krijgen deze kinderen een 5 beurtenkaart om gratis naar de


17 speelpleinwerking te komen. Aantallen 2010:

enkele malen vergaderd rond de uitwerking van het speelbos (met rondom de Finse piste).

• 5 gratis kaarten speelplein: 27 • Grabbelpas: 16 • Swappas: 10

Samenwerking met de bibliotheek

Vertelnamiddagen en grabbelpasactiviteiten. Samenwerking met dienst Infostand van het Jip. Activiteiten van de bib worden bekend gemaakt in het jeugdcentrum cultuur Per kwartaal schrijft de cultuurdienst het info- en vice versa. De bibliotheek staat ook blad. Bij iedere uitgave krijgt de jeugddienst jaarlijks in het kortingsbonnenboekje van de de mogelijkheid om hier een onderdeel rond grabbelpas, zij mogen gratis 5 CD’s of 2 DVD’s ontlenen. jeugd te publiceren.

gebruik van voor uitstappen. De sportdienst werd regelmatig uit de nood geholpen, bijvoorbeeld bij slecht weer werden de kinderen van het paardrijkamp naar de manège gevoerd.

Samen met alle cultuurdiensten (tekenacademie, muziekacademie,…) werd een map ontwikkeld voor de scholen: “Cultuurmenu”. Hierin staat een overzicht wat de stad biedt aan scholen rond cultuur. De jeugddienst krijgt een hoofdstuk gewijd aan de vakantiewerkingen, uitleendienst,…

Samenwerking met dienst De sportdienst geeft een fikse korting aan de financiën grabbelpassers. Iedere keer een grabbelpasser

In 2009 ging voor de eerste maal de week van de amateuristische kunst door. Er werd regelmatig gebruik gemaakt van het jeugdhuis om dit project te lokaliseren. Ook in 2010 stonden enkele samenwerkingen op punt: nacht zonder elektriciteit, week van de amateurkunsten,…

• Overleg opmaak Jeugdbeleidsplan 2011Tijdens de denktank van het bestuur van de 2013 en verantwoordingsnota. jeugdraad werd geopteerd om aan minder • Overleg voor de opmaak van collegebesluiten activiteiten mee te werken die georganiseerd en gemeenteraadbesluit. worden door andere diensten. Er werd vooropgesteld om gerichter een keuze te maken. Bijvoorbeeld of er wordt meegewerkt Samenwerking dienst aan Dag van het park of week van het bos. De informatica opening van het speelbos is door praktische In oktober 2009 werd de eerste digitale belemmeringen uitgesteld tot 2011 (week van nieuwsbrief jeugd opgemaakt. Na een vorming het bos). Dit zal een samenwerking worden gegeven door de dienst informatica kon de tussen jeugddienst, jeugdraad, milieudienst en jeugddienst via een aangepaste phplist zelf groendienst. de nieuwsbrief opmaken en versturen. Ook in 2010 werd 2 maandelijks een nieuwsbrief Bovengemeentelijk overleg verzonden. VVJ In 2009 is de jeugdconsulente in het Samenwerking dagelijks bestuur gestapt van Oost-Vlaams speelpleinwerking, Overleg van VVJ (Vlaamse Vereniging voor Jeugdconsulenten en –diensten). Alle grabbelpas, sportdienst Tijdens de zomervakantie werd een bus vermelde bovengemeentelijke overleggen met 38 plaatsen gehuurd door de stedelijke jeugdbeleidsplan werden opgevolgd. Stad speelpleinwerking. Kostprijs: 3 116,43 euro. Zottegem is reeds jaren een stapgemeente en Grabbelpas maakte daar ook regelmatig betaald 427,66 euro lidgeld.

Aangezien jeugd en cultuur een nieuwe prioriteit is in het JBP, werd enkele malen met de dienst cultuur samengezeten om nieuwe acties en doelstellingen uit te werken. De jeugddienst stelde een enquête op die ook naar tekenacademie en muziekacademie werd rondgestuurd

Samenwerking met groendienst, milieudienst, technische dienst, dienst financiën • Renovatiewerken aan het jeugdcentrum in samenwerking met stedenbouw en openbare werken en groendienst. • In 2010 werd met bovenstaande diensten

• Opmaak reglement rentearme lening • Budget beleidsnota 2010 • Meerjarenplan 2009-2013 • Overlegmomenten kasprovisie, bestelbons, toewijzingen, investeringen, budgetten, …

gaat zwemmen betaald hij/zij 1,10 euro i.p.v. 1,50 euro . Bij inschrijving voor een sportkamp wordt per sportkamp 1,50 euro korting toegestaan.

Milieudienst


VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) De stedelijke speelpleinwerking is aangesloten bij VDS. Ze betalen een jaarlijkse aansluitingsbijdrage van 225,00 euro. In ruil daarvoor krijgen ze een driemaandelijks magazine, advies op maat, jaarlijks een uitgebreid magazine (DNA) met heel wat praktische informatie, korting op trefdagen, vormingen, aankopen bij MaMa (Materiaal Magazijn). Het MaMa wordt door VDS samengesteld en omvat zo’n 400 verschillende typische speelpleinartikelen om aan te kopen. Dit voor alle Vlaamse speelpleinwerkingen. In 2010 werd door de stedelijke speelpleinwerking Zottegem een aankoop van 1 424,40 euro voor spelmateriaal bij het Materiaal Magazijn gedaan. Voor de uitleendienst werd voor 551,21 euro nieuw materiaal besteld en voor de grabbelpas 984,70 euro. 2 monitoren van speelpleinwerking Zottegem zetelen in de provinciale speelpleinvergaderingen die 2-maandelijks samenkomen.

Provincie Oost - Vlaanderen De jeugddienst gaat regelmatig naar het overleg voor de Zuid – Oost Vlaamse jeugddiensten. Ieder jaar wordt een bus ingelegd voor het speelplein en grabbelpas om naar de provinciale kinderdag Spruitenbal te gaan in de Gavers te Geraardsbergen. Op regelmatige tijdstippen wordt gebruikt gemaakt van de Provinciale uitleendienst. JIP-overleg Wekelijks JIP-JAC overleg (met JAC Geraardsbergen, JAC Oudenaarde en JIP Brakel) Maandelijks overleg met Sociaal Huis Pandora (kernvergadering) Regionaal Welzijnsoverleg regio Zottegem 3-maandelijks Lokaal Drugoverleg Regio Zottegem Maandelijkse vergadering Bureau Jeugdraad Maandelijkse Algemene Vergadering Jeugdraad Lid van verschillende werkgroepen van de jeugdraad.

18


19

2. Prioriteit Jeugdinformatie Bij de opmaak van het jeugdbeleidsplan 2008 – 2010 – bleek na bevragingen, evaluatie en analyse dat verschillende doelgroepen vragende partij zijn om nieuwe informatiekanalen uit te werken. Logisch gevolg dat Stad Zottegem opteert om op de prioriteit jeugdinformatie in te tekenen. Vanuit de missie en visie dat kinderen en jongeren recht hebben op informatie, dat ze vlot toegang moeten krijgen tot die informatie en dat deze een antwoord geeft op hun vragen, werden allerlei doelstellingen uitgewerkt.

1. Doelstellingen en acties Bij het overlopen van de doelstellingen uit het JBP merken we dat bij enkele acties de realisatietermijn wordt overschreden. Heel wat acties zijn in 2009-2010 opgestart maar zijn in opmaak van deze verantwoordingsnota nog lopend. Dit is vooral te wijten aan praktische redenen, zoals het opteren voor andere doelstellingen die niet werden opgenomen in het plan, maar toch prioriteit kregen. Hierdoor werd de uitvoering van enkele andere acties later gepland. Enkele acties werden herbekeken door de stuurgroep van het JBP 2011-2013 en heropgenomen indien gewenst.

Blogs, website Per onderdeel van de jeugddienst en per project maakte de jeugddienst in 2008 een blogpagina aan. Op deze manier wordt de logheid van de huidige website van Stad Zottegem een beetje weggewerkt. Op iedere desbetreffende pagina van de huidige website staat een link geplaatst naar de betreffende blog. In 2009 werd een algemene blog aangemaakt waar per onderdeel een link wordt geplaatst. Dit om het geheel iets overzichtelijker te maken:

http://jeugdcentrumzottegem.blogspot.com jaarkalender, regelmatig werden vormingen Speelpleinwerking en of infomomenten rond fuiven hierop bekend Grabbelpas gemaakt Info en vorming • Jeugdraad: deze blog kreeg nieuwe Speelpleinwerking documenten toegevoegd • 28 januari 2010: opstarten werkgroep inclusie, • Grabbelpas: werd volledig in een nieuw voorbereiden actieplan (3 deelnemers) kleedje gestoken • 12-13-14 februari 2010: vormingsweekend • Swappas: de lay-out werd aangepast naar het monitoren met voorbereidingen voor de paasen zomervakantie (30 monitoren, prijs 25 euro doelpubliek tieners weekend) • Buitenspeeldag en Openspelendag • 13 februari 2010: voorstelling aan de • Uitleendienst monitoren project inclusie 2010 (26 • Jeugdverenigingen deelnemers) • Speelpleinwerking • 14 februari 2010: breedbeeldsessie rond speelimpulsen op het speelplein door VDS (24 • Jip deelnemers - 132,30 euro) Na een evaluatie op de jeugdraad bleek al die paginas niet overzichtelijk. Daarom werd • 13 maart 2010: werkgroep inclusie opmaak geopteerd om enkel nog 1 home-blog te actieplan (8 deelnemers) communiceren met een duidelijke link naar • 30 juni 2010: info-avond voor de ouders over alle andere onderdelen. Eind 2010 werd de het speelplein en het nieuwe project blog van SWAP verwijderd omdat de werking • Tijdens het project (juli-augustus) wekelijks werd stopgezet. een inclusiemoment op de vergadering.

Website jeugdhuis: werd volledig opgeknapt Het jeugdhuis is sinds enkele jaren vragende partij voor een jeugdigere website. Ook zij namen het heft in eigen handen omdat het via het stadsbestuur niet haalbaar was. Zij ontwikkelden een eigen website: www. jhdemuze.be

• 31 augustus 2010: evaluatie van de zomer met de monitoren (35 deelnemers) • 16 december 2010: evaluatie project inclusie (15 deelnemers)

Vakantiebrochure

Jaarlijks worden voor de paasvakantie en de zomervakantie een 5000 brochures gedrukt om te verdelen in scholen, winkels, jeugdhuis, Voor de promotie van hun website lieten zij bib, stadhuis,…. De uitwerking en lay-out Op deze homepage vindt je een link naar: gebeurt door de jeugddienst. Ook voor de stickers drukken. • Fuifzaal: deze werd uitgebreid met een openspelendag en Dag en nacht van de


jeugdbeweging worden flyers gedrukt.

Jeugdhuis

Fuifbrainstorm

Het jeugdhuis kan flyers en affiches voor de Op 15 mei werkte de JIP-medewerkster mee komende activiteiten via de drukkerij van Stad aan een brainstorm die werd georganiseerd Zottegem gratis laten drukken. met jonge fuiforganisatoren, buurtcomité, jeugdraad, … om ideeën en meningen op elkaar af te stemmen. Aan de brainstorm Jeugdraad namen 21 jongeren deel. In samenwerking met het JIP werd een werkgroep jeugdinformatie van de stedelijke jeugdraad (cfr. Prioriteit jeugdinformatie in het JIP Zottegem jeugdbeleidsplan) in het leven geroepen. Met JIP Zottegem is een deelwerking van CAW deze werkgroep wordt gewerkt aan het project Zuid-Oost-Vlaanderen en werkt heel nauw om jongeren op een leuke manier op de hoogte samen met JIP Brakel, JAC Geraardsbergen te brengen van de verschillende (welzijns) en JAC Oudenaarde (tevens diensten van CAW diensten voor jongeren, leuke locaties, … in Zuid-Oost-Vlaanderen). Zottegem. Er is een stadsplannetje ontwikkeld Het JIP huisvest in het stedelijk jeugdcentrum op maat van jongeren waarop al deze locaties De Muze. Sinds 2005 ontvangt CAW Zuiden diensten aangeduid staan met hier en daar Oost-Vlaanderen werkingsmiddelen van wat meer uitleg (zie verder JIP stadsplannetje). Stad Zottegem nl. 40 000,00 euro op artikel Op 12 maart 2010 werd naar jaarlijkse gewoonte een infoavond georganiseerd. Deze infoavond is bedoeld voor vrijwilligers en leiding van Zottegemse jeugdverenigingen en stond ditmaal in het teken van ‘Speel-goed!”. Steunpunt jeugd gaf een workshop over bosspelen en MOOS een workshop voor de creatieve werker. Nadien werd al het materiaal van de uitleendienst ter beschikking gesteld.

Fuifmappen

761/332-02. Een uitgebreid jaarverslag van de JIP-werking is te vinden in het jaarverslag 2010 van CAWZuid-Oost-Vlaanderen. Bekendmakingsactie: Virtueel JIP Naast de toegankelijkheid van de dienst zelf, is het ook belangrijk om jongeren zoveel mogelijk bekend te maken met het aanbod en als JIP ook actief de stap te zetten naar buiten toe.

Het winkelmodel is nog steeds bruikbaar, maar niet voor alle jongeren. Voor sommige jongeren blijft de drempel nog veel te groot. Daarom hopen we via vindplaatsgericht werken het JIP tot bij de jongeren te brengen of hen minstens de kans te geven om het te leren kennen. We hebben hierbij ook oog voor de ‘virtuele vindplaats’: Het JIP wordt bekend gemaakt op het internet. Sinds 2009 heeft het Fuifchecklist JIP een eigen netlog-account en sinds 2010 Het JIP ontwikkelde een fuifchecklist die ook een facebook-account. Deze accounts in 2009 online werd gezet op de blogspot worden bekend gemaakt op flyers, tijdens van de Zottegemse fuifzaal. In 2010 werd acties en vormingen, … verder gewerkt aan de inhoud van de fuifmap, aangezien de Jipmedewerkster in zwangerschapsverlof was begin 2010 en haar Tienerfuif 2 april vervanging niet de gehele periode bleef, is In samenwerking met de jeugddienst werd een fuif georganiseerd specifiek gericht naar deze actie verschoven naar 2011. de doelgroep 12-tot 15-jarigen. Eind 2009 vroeg de jeugddienst voor deze actie drie prijzen op om 250 mappen met een eigen ontwerp te laten bedrukken. De lay-out van de map werd in 2010 opgemaakt en doorgestuurd naar de firma Helleyn. De mappen werden eind 2010 geleverd. Het bedrag 1 110,00 euro is voorzien op de buitengewone dienst 761/123-06 rekening van 2009.

De aanwezigen kregen een infopakket met heel wat leuke brochures en gadgets zoals een sleutelhanger met eigen foto en contactgegevens van het JIP.

20

Opkomst: 18 tieners Rock Zottegem 10 juli Naar goede gewoonte was het JIP met een stand terug te vinden op Rock Zottegem. Op een leuke, ludieke en ontspannende manier konden de jongeren kennismaken met het JIP. Tijdens het festival werden puzzelstukken uitgedeeld aan de jongeren. De jongeren konden hun puzzelstuk komen passen met de JIP-puzzel aan de stand. Diegenen met een passende puzzel kregen teenslippers met het JAC/JIP-logo. Daarnaast konden de bezoekers van de stand deelnemen aan het stokkenvangspel. Winnaars ontvingen een doosje kauwgommen en een condoom. De stand werd bezocht door 200 jongeren. 5-jarig bestaan Jeugdcentrum De Muze 17/18 september Het 5-jarig bestaan werd gevierd met een heus feestweekend. Op vrijdagavond was er een officiële heropening van het vernieuwde jeugdhuis met receptie en een beachparty en op zaterdag waren er tal van optredens voor jongeren in het Egmontpark. Tijdens deze twee dagen werden 200 doosjes kauwgom van het JIP uitgedeeld aan de jongeren. Op doosjes van de kauwgommen staat het logo van JAC/JIP en de contactgegevens. In 50 doosjes zat een wedstrijdpapiertje. Op dit papiertje stond dat de jongeren een leuke JIP-prijs hadden gewonnen. Ze moesten zich vriend maken van het JIP op netlog of facebook, het sleutelwoord vinden en met het papiertje en het sleutelwoord konden ze hun prijs komen afhalen in het JIP. De prijzen waren bioscooptickets, i-tunescards, zakjes snoep, condoompakketten, … 5 jongeren maakten zich vriend op facebook, slechts 1 jongere kwam zijn prijs afhalen in het JIP.


Dag van de jeugdbeweging 22 oktober De jeugdraad organiseerde tijdens dag van de jeugdbeweging een grote ontbijtactie: alle kinderen en jongeren in uniform kregen een gratis ontbijt aan het Zottegemse station. Ook het JIP was aanwezig met een stand en deelde 250 wafeltjes uit. In 100 wafeltjes zat opnieuw een papiertje waarmee jongeren een leuke prijs konden afhalen in het JIP. ’s Avonds werden alle vrijwilligers in het Zottegemse jeugdwerk in het Jeugdcentrum De Muze getrakteerd op gratis spaghetti en een quiz ‘De slimste vereniging te Zottegem’. Die avond deelde het JIP gratis zakjes chips uit, met op de zakjes de contactgegevens van het JIP. 7 jongeren kwamen hun prijs ophalen. ’s Avond waren er 100 tal aanwezigen Wereldaidsdag 1 december Wereldaidsdag werd in de periode rond 1 december ruim in de kijker gezet in het Zottegemse jeugdhuis. Het jeugdhuis werd aangekleed door het JIP in het thema van wereldaidsdag met affiches, rode lintjes, … De jongeren konden een rebus oplossen en een condoompakket winnen. Er namen 12 jongeren deel aan de wedstrijd. Vorming & andere activiteiten Infoavond 12 maart De infoavond stond dit jaar in teken van ‘spelen’. De bedoeling was om de jongeren van Zottegem kennis te laten maken met de spelen uit de uitleendienst van de jeugddienst alsook met de materialenbak van het JAC/JIP. Tijdens de avond konden de aanwezigen kiezen uit twee workshops rond spelen nl. ‘natuurvriendelijk bosspelen’ en de ‘creatieve werker’. Na de workshop konden alle aanwezigen kennis maken met verschillende spelen die uitgestald waren. Ook het JIP had een stand met verschillende informatie rond educatieve spelen van de materialenbank van het JIP/ JAC. Doorheen de avond werd de JIP-stand permanent bemand door de JIP-medewerker die paraat stond advies en informatie te geven, indien nodig. Verschillende jongeren toonden interesse in de JIP-stand, telkens werd ook een visitekaartje meegegeven. Beide workshops waren volgeboekt met telkens een 20-tal

deelnemers. Stadsplannetje voor kinderen en jongeren Het JIP zetelt in de werkgroep jeugdinformatie van de stedelijke jeugdraad (cfr. Prioriteit jeugdinformatie in het jeugdbeleidsplan 20082010). Met deze werkgroep wordt gewerkt aan het project om kinderen en jongeren op een leuke manier op de hoogte te brengen van de verschillende (welzijns)diensten, leuke locaties en ontmoetings- en vertoefplaatsen, … in Zottegem. Er worden 2 stadplannetjes ontwikkeld, één voor kinderen en één voor jongeren. In 2010 werd door het Zottegemse stadsbestuur, na voorlegging van 3 offertes van 3 verschillende ontwerpers, Pjotr als ontwerper gekozen. De JIP-medewerker duidde via google-maps de diensten en locaties aan die op de plannetjes moeten komen. Er werd reeds tweemaal samengekomen met ontwerper Pjotr. De plannetjes zijn in de ontwerpfase en zullen september 2011 verspreid kunnen worden aan de Zottegemse kinderen en jongeren. Preventie JIP Zottegem heeft als jongerenwerking een brede preventieopdracht. De preventiewerking, (CAW Zuid-OostVlaanderen, Geraardsbergen) is geïntegreerd binnen de jongerenwerking (JAC Geraardsbergen,JAC Oudenaarde, JIP Zottegem en JIP Brakel). De keuze om preventie te integreren in de jongerenwerking heeft implicaties op vlak van doelgroep. De doelgroep is bepaald in functie van het hulpverleningsaanbod: jongeren tussen 12 en 25 en intermediairen. Materialenbank Vanuit de preventiewerking werd in 2006 een materialenbank opgestart voor intermediairen en jongeren. Tegen een kleine vergoeding kunnen publicaties en vormingsmateriaal rond welzijnsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van jongeren ontleend worden. Het materiaal dat al aanwezig was in Zottegem, Geraardsbergen, Brakel en Oudenaarde werd geïnventariseerd en een aantal items werden extra aangeschaft. Dit resulteerde in een vrij uitgebreide materiaallijst, die onderverdeeld is in de thema’s seksualiteit, drugs en verslaving, relaties en sociale vaardigheden,

kopzorgen, schoolverlater en 21 alleen wonen, racisme en verdraagzaamheid. Naast het ontlenen van materiaal, kunnen ontleners ook achtergrondinformatie krijgen over vormingsmateriaal, tips voor gebruik,… en gaat het ontlenen ook een deel samen met coachen van intermediairen in het gebruik van het vormingsmateriaal. De dienst preventie organiseert en geeft samen met de JAC- en JIP-medewerkers vormingen en andere preventieve activiteiten naar jongeren en intermediairen uit de regio. In de loop van 2010 werden de directies van alle middelbare scholen aangeschreven met beknopte informatie over onze werkingen en het preventieaanbod. JIP-voorstellingen en vormingen Zo werden voor JIP Zottegem, verschillende JIP-voorstellingen gegeven voor leerlingen uit het Onze-Lieve-Vrouwcollege Campus Centrum, Onze-Lieve-Vrouwcollege Campus Bevegem , Koninklijk Atheneum Zottegem en BuSO Sint-Franciscus Velzeke. In totaal werd voor 83 jongeren een JIPvoorstelling of vorming gegeven. Info & Advies Het JIP heeft als doel informatie en advies te verstrekken m.b.t. thema’s die relevant zijn voor jongeren. Om het jonge publiek aan te spreken dient het JIP qua locatie makkelijk bereikbaar te zijn en een inrichting te hebben die jongeren aanspreekt (winkelmodel). Omdat een Jongeren Informatie Punt moet inspelen op de trends en tendensen binnen de leefwereld van de jongeren kunnen de jongeren beroep doen op zowel folders, brochures, een internetverbinding, … De jongeren kunnen ook steeds beroep doen op de JIP-medewerker. Tevens is de JIP-medewerker alert voor een mogelijke hulpvraag die achter de informatievraag kan schuilgaan. Mocht de informatievraag overgaan in een hulpvraag kan er een begeleiding worden opgenomen in het JAC te Geraardsbergen. Als eerstelijnsdienst heeft het JIP ook een belangrijke doorverwijsfunctie naar meer (interne en externe) gespecialiseerde diensten. In 2010 telde het JIP 19 onthaalregistraties, 12 consultregistraties en 2 aanmeldingen.


DEEL 2: Financieel overzicht Sinds enkele jaren maakt het stadsbestuur werk om een transparante weergave te creëren van de uitgaven en inkomsten van de verschillende stadsdiensten. Via de bepalingen in het nieuwe gemeentedecreet besliste de nieuwe stadsontvanger samen met de dienst financiën om de budgetten per dienst te bespreken en waar nodig aan te passen. De jeugddienst is sinds jaren vragende partij om

de financiële plannen meer af te stemmen op het jeugdbeleidsplan. De open communicatie tussen beide diensten resulteerde in een grote meerwaarde voor beide diensten. De jeugddienst werkte gretig mee aan de budget-beleidsnota en aan de strategische meerjarenplanning. Naast het jeugdbeleidsplan zijn deze plannen een niet te missen middel om acties en doelstellingen te

22 koppelen aan financiële middelen. Dit blijkt vooral uit de gerealiseerde acties en doelstellingen in onderstaande kolom. De goede samenwerking geeft met zich mee dat acties en doelstellingen die door bepaalde praktische zaken in het geplande jaar niet gerealiseerd zijn, via een begrotingswijzing wel kunnen doorgaan in het volgende jaar.

1. Verantwoording uitgaven jeugdwerkinfrastructuur 2010 CHIRO ZOTTEGEM CHIRO VELZEKE JONGENS & MEISJES

Elk= 6 065,00 euro

2. Verantwoording uitgaven jeugdinformatie 761/332-02 subsidies voor de werking van het JIP = € 40 000,00 761/124-02 werkingsmiddelen informatie = € 4 500,00 (vakantiebrochures, infomomenten, rock zottegem, folders, vormingen, kranten, boeken,…) 761/123-06 uitwerking stadsplannetje en fuifmappen = € 1 783,51 - werd een deel in 2009 en deel in 2010 betaald. 761/123-06 info-avond jeugdraad:

* Mooss “Creatieve werker” = € 243,00

* Steunpunt Jeugd “Bos en natuur” = € 150,00

logo jeugdinformatie

logo jeugdwerkinfrastructuurw


23

3. Uitgaven Tabel: uitgaven jeugd ARTIKEL

BESCHRIJVING

Toelichting

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2010

2010

70 G.U PERSONEEL 761/111-01 761/111-02 761/111-08 761/112-01 761/112-02 761/112-48 761/113-01 761/113-02 761/113-08 761/117-01 761/118-01

bezoldiging gemeentepersoneel bezoldiging GESCO’S speelpleinwerking vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel vakantiegeld van het gemeentepersoneel vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen andere soc. vergoeding en bijdrage patronale bijdragen aan RSZPPO voor het gemeentepersoneel patronale bijdragen aan RSZPPO voor gesubsidieerde contractuelen patronale bijdragen RSZPPO vergoe.prest. premies voor verzekering van arbeidsongevallen bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst

monitoren

78 747,44 40 700,18 15 235,60

66 393,00 43 460,00 19 904,00

65 910,07 44 782,73 20 039,03

3 720,26 3 071,84

3 826,00 3 140,00

3 802,84 3 140,18

3 468,00 20 072,71

2 188,00 17 752,00

4 323,97 16 775,35

2 332,37

2 490,00

2 565,96

0 230,67

0 878,00

417,98 1 323,32

176,18

151,21

71 G.U. WERKINGSKOSTEN 761/121-01

reiskosten speelpleinwerking

761/122-04

Auteursrechten, erelonen, vergoed. optreden kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik prestaties derden eigen aan functie speelpleinwerking frankeringskosten telefoonkosten beheers- en werkingskosten informatica kosten beroepsopleiding personeel speelpleinwerking

761/123-02 761/123-06 761/123-07 761/123-11 761/123-13 761/123-17

761/123-48

andere administratiekosten

326,31 Kindshows

Jeugdinformatie

Individuele kadervorming, andere vormingen

310,03

750,00

2 083,88

799,91

2 500,00

0,00

66,60

100,00

1 783,51

3 610,00 620,00 1 713,47

8 000,00 620,00 1 727,00

10 570,00 1 463,50 415,67

0

100,00

507,07

615,97

1 750,00

652,66


ARTIKEL

761/124-02

BESCHRIJVING

Toelichting

technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik

speelpleinwerking verzekeringen: burg. Aanspr.diefstal,brand 761/124-12 huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden 761/124-48 andere technische kosten

Grabbelpas, openspelendag, swap,

761/124-08

761/124-23 761/125-02 761/125-03 761/125-06 761/125-12 761/125-13 761/125-15 761/125-48

werkingskosten schoolmaaltijden benodigdhed. Gebouwen rechtstreeks gebruik brandstoffen vr verwarming gebouwen prest. Derd.vr.gebou.eigen functie speelpleinwerking elektriciteit chalet levering van gas voor de gebouwen levering van water voor de gebouwen Andere kosten gebouwen

onderhoud speelpleintjes Werkingsmiddelen speelpleinwerking onderhoud gebouwen Hemelrijk, Muze

Rekening

Begroting

Rekening

2009

2010

2010

24 366,11

29 500,00

29 920,65

807,16

1 350,00

779,38

116,37

2 000,00

2 468,11

19 397,95

23 000,00

20 060,01

0,00 426,42

100,00 6 500,00

0,00 967,15

722,24

0,00

0,00

500,00 000,00 000,00 000,00 150,00

424,26 4 157,81 5 654,86 748,08 0,00

40 835,23

47 000,00

38 540,01

40 000,00

40 000,00

40 000,00

139,65

233,00

233,00

25 750,00 35 000,00

3 548,94 34 215,67

1 000,00 2 500,00

530,00 2 017,68

9 800,00

6 094,17

985,93 4 910,93 6 205,98 1 919,90 0

1 6 7 2

72 G.U. OVERDRACHTEN Subsidies aan rechtstreekse premies en subsidies aan jeugdverenigingen gezinnen 761/332-02 subsidies aan instellingen ten dienste Subsidie CAW voor de werking van het JIP gezinnen jeugdzorg 761/415-02 bijdrage fonds vakbondpremies 761/331-01

91 B.U. INVESTERINGEN aanleg gronden park.tuin.begraafpl. aanpassingswerken gebouw. In uitvoering 761/741-51 aankoop bureaumeubilair 761/741-98 aankoop ander meubilair 761/721-54 761/723-60

761/744-51

aankoop machines, expl.mat. en uitrust.

TOTAAL

Nieuw 2010: 761/820-51: Rentearme lening: 150 000 euro.

Aanleg speelbos Renovatiewerken muze 3 bureaustoelen 10 klaptafels grabbelpas Aankoop nieuwe speeltoestellen

316752,76 416 697,00 324 917,25

24


4. Inkomsten

25

Tabel: inkomsten jeugd

ARTIKEL

BESCHRIJVING

rechtstreekse prestaties betreffende de functie 761/161-09 tussenkomst ouders 761/161-01

Begroting

Rekening

2010

2010 1 500,00

795,98

kampvervoer

32 500,00

29 826,55

speelplein, grabbelpas, openspelendag, uitleendienst

753,00

626,75

16 361,00

19 633,18

58 500,00

56 338,13 Subsidies Vlaamse Overheid

speelpleinwerking andere ontvangsten en /terugvorderingen 761/465-05 premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel 761/465-48 andere specifieke subsidies van de hogere overheden 761/161-48

TOTAAL

Toelichting

109 614,00

Gesco’s

107 220,59

Opmaak Verantwoordingsnota Stedelijk Jeugdcentrum De Muze Hellen Volckaert - jeugdconsulente Beislovenstraat 4 9620 Zottegem 09 367 91 98 jeugddienst@zottegem.be


Deel 3: Bijlagen 1. Goedkeuring Jeugdraad

26


Bijlage 2: OfficiÍle goedkeuring van Schepencollege van Burgemeester en Schepenen – uittreksel notulenboek van het Schepencollege

27


Stad Zottegem Markt 1 - 9620 Zottegem

Verantwoordingsnota 2010  

In deze nota staan alle acties en doelstellingen opgenomen in 2010.

Verantwoordingsnota 2010  

In deze nota staan alle acties en doelstellingen opgenomen in 2010.