Page 1

Jeugdbeleidsplan 2011 – 2013

Knokke-Heist


Voorwoord  ....................................................................................................................................................................................  

4

Inleiding   

....................................................................................................................................................................................  

6

Missie en visie .................................................................................................................................................................................  

8

1 Jeugdwerkbeleid ..........................................................................................................................................................................  

10

1.1 Proces en analyse .................................................................................................................................................................  

10

1.1.1 Analyse van het maatschappelijk kader ........................................................................................................................  

10

1.1.1.1 Jeugd en bevolking in Knokke‐Heist ......................................................................................................................  

10

1.1.1.1.1 Scholen .........................................................................................................................................................  

12

1.1.1.1.2 Jeugd(werk)initiatieven in Knokke‐Heist ........................................................................................................  

12

1.1.1.1.3 Sportverenigingen met jeugdwerking ............................................................................................................  

13

1.1.1.1.4 Amateuristische kunstbeoefening .................................................................................................................  

13

1.1.1.1.5 Grensoverschrijdende initiatieven ( CJP) ........................................................................................................  

13

1.1.2 Analyse evaluatie jeugdbeleidsplan 2008‐2010 .............................................................................................................  

14

1.1.2.1 Ondersteuning van het jeugdwerk ........................................................................................................................  

14

1.1.2.2 Vorming ................................................................................................................................................................  

14

1.1.2.3 Toegankelijkheid en diversiteit in het jeugdwerk ..................................................................................................  

15

1.1.2.4 Interactief bestuur ................................................................................................................................................  

15

1.1.2.5 Prioriteit jeugdwerkinfrastructuur ........................................................................................................................  

15

1.1.3 Analyse van de objectieve gegevens .............................................................................................................................  

16

 

 

1.1.4 Analyse van de gegevens gehaald uit behoeftepeilingen, bevragingen,… ......................................................................     1.1.4.1 Behoeften .............................................................................................................................................................  

18 19 

1.1.4.2 Analyse .................................................................................................................................................................  

19

1.2 Doelstellingen en acties ........................................................................................................................................................  

20

1.3 Prioriteit jeugdwerkbeleid ....................................................................................................................................................  

34

1.3.1 Prioriteit ‘Brandveiligheid’ + ‘Jeugdinfrastructuur’ ........................................................................................................  

36

1.4 Interactief bestuur ................................................................................................................................................................  

38

Pagina 2 van 80


2. Jeugdbeleid .................................................................................................................................................................................  

41

2.1 Proces en analyse .................................................................................................................................................................  

44

2.1.1 Analyse van het maatschappelijk kader ........................................................................................................................  

44

2.1.2 Analyse evaluatie jeugdbeleidsplan 2008‐2010 .............................................................................................................  

45

2.1.2.1 Algemeen jeugdbeleid ...........................................................................................................................................  

45

2.1.2.1.1 Participatie en terugkoppeling .......................................................................................................................  

45

2.1.2.1.2 Ruimte voor jeugd .........................................................................................................................................  

45

2.1.2.2 Toegankelijkheid en diversiteit van het jeugdbeleid ..............................................................................................  

46

2.1.2.2.1 Toegankelijkheid ...........................................................................................................................................  

46

2.1.2.2.2 Geïntegreerd jeugdbeleid ..............................................................................................................................  

46

2.1.2.3 Interactief bestuur ................................................................................................................................................  

46

2.1.2.4 Prioriteit jeugdinformatie .....................................................................................................................................  

47

2.1.3. Analyse objectieve gegevens .......................................................................................................................................  

47

2.1.4 Analyse behoeftepeilingen, bevragingen,… ...................................................................................................................  

51

2.2 Doelstellingen en acties ........................................................................................................................................................  

53

2.3 Prioriteit jeugdcultuur ..........................................................................................................................................................  

64

2.4 Interactief bestuur ................................................................................................................................................................  

65

3 FINANCIEEL LUIK ..........................................................................................................................................................................  

66

4 BIJLAGEN:   

4.1 Samenstelling stuurgroep .....................................................................................................................................................  

70

4.2 Frequentie van samenkomen van de stuurgroep ..................................................................................................................  

71

4.3 Opmerkingen/vragen/tips Agentschap Sociaal Cultureel Werk afd. Jeugd                                                                                                    72 

‐>  4.4 Verantwoordingsnota bijkomende subsidie cultuurcentra categorie B en C………………………………………………………………………………. 76 

Pagina 3 van 80


Voorwoord Knokke-Heist is steeds meer en meer een gemeente met een oudere bevolking aan het worden, doch gelukkig zijn er ook nog enthousiaste creatieve jongeren en een sterk verenigingsleven met een ruim vrijetijdsaanbod.

De laatste jaren hebben we maar een geboortecijfer van rond de 195. Daar waar resp. 10 en 20 jaar terug het geboortecijfer nog 287/322 bedroeg. Het versterken van deze troeven vraagt om een duidelijk plan en een visie op lange termijn. Het voorliggend jeugdbeleidsplan 2011-2013 vertaalt beleidslijnen voor de komende jaren in concrete acties en prioriteiten. Het plan wil een gids zijn voor alle diensten, organisaties en personen die met kinderen en jongeren in Knokke-Heist begaan zijn.

Jongeren (20,3% van alle KH) eisen terecht hun plaats in de samenleving. Zij hebben een eigen stek nodig. Wij zien het als onze taak om op zoek te gaan om bv. bijkomende jongereninfrastructuur te realiseren. We streven verder naar de realisatie van een jeugdsite in Heist, een speelbos, een fuifzaal te Knokke. Door het creëren van jeugdinfrastructuur, is er ruimte om jongeren alle kansen te bieden om te spelen, creatief te zijn en talenten voor muziek, multimedia en cultuur te ontplooien. Het voeren van een jeugdbeleid impliceert vooral samenwerken met de juiste partners die willen meedenken en mee uitvoeren. Het is immers niet de taak van een stadsbestuur om een jeugdclub of een jongerencultuurcentrum uit te baten of om zelf alle activiteiten en projecten met kinderen en jongeren te organiseren. Neen, het bestuur faciliteert, schept een kader en zoekt vooral de juiste en deskundige partner. Het is vooral onze opdracht te zorgen dat jongeren zich goed voelen in Knokke-Heist. De grote vraag van jongeren blijft bijkomende fuifruimte. Fuiven en feesten is iets voor alle leeftijden. Naast de zoektocht naar een financiële ondersteuning van bijkomende ruimte, willen we ook verder investeren in het ondersteunen en adviseren van de organisatoren. De rode draad in gans ons beleid is de aandacht voor diversiteit en toegankelijkheid. Niemand mag immers uit de boot vallen. Hiertoe zijn samenwerkingsverbanden een meerwaarde.

De bewust gemaakte keuze ivm jeugdinformatie en jeugdwerkinfrastructuur in het jeugdbeleidsplan 2008-2010 worden zeker niet overboord gegooid. Het gemeentebestuur blijft ijveren voor kwaliteitsvolle informatieoverdracht naar iedereen maar ook naar specifieke informatie voor een bepaalde doelgroep. Een goed jeugdbeleid voer je immers door ondersteunend te zijn zodat verenigingen en individuele jongeren op kwalitatieve manier kunnen werken.

De Jeugddienst is de motor van het jeugdbeleid maar zoekt partners die mee hun schouders willen zetten onder de doelstellingen en acties.

Pagina 4 van 80


We beseffen maar al te goed dat er nog werk aan de winkel is. Vandaar dat we ook klaar zijn om toekomstgerichte acties aan te pakken, kwaliteit te verzekeren en waar nodig te verbeteren. Kwaliteit vloeit voort uit afwegen en keuzes maken. We willen creatief omspringen met nieuwe mogelijkheden en uitdagingen die zich voordoen. Denk maar aan de acties rond de nieuwe prioriteiten: brandveiligheid in jeugdlokalen en jeugdcultuur in de brede betekenis (ook skaters, hangjongeren, ‌ krijgen hun plaats).

Ten slotte, een woord van dank aan alle leden van de stuurgroep, de jeugdraad, het jeugdparlement, de individuele jongeren die participeerden in de stuurgroep voor dit planningsproces, de dossierbehandelaars van het agentschap Sociaal Cultureel Werk afdeling Jeugd en tenslotte het voltallig gemeentebestuur die dit jeugdbeleidsplan goedkeurde is hier ook op zijn plaats.

Maxim Willems, Schepen voor Jeugd

Pagina 5 van 80Â


Inleiding Als Jeugddienst hebben we, conform het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006, de taak om driejaarlijks een beleidsplan op te stellen. De bedoeling van de Vlaamse overheid is om enerzijds het jeugdwerkbeleid te handhaven en te versterken, maar anderzijds ook ruimte te creëren voor een ruimer jeugdbeleid. Dat alles krijgt vorm in het jeugdbeleidsplan dat twee hoofdstukken: ‘jeugdwerkbeleid’ en ‘jeugdbeleid’, en een financieel deel telt. Als Jeugddienst stellen we vast dat er ook bepaalde aandachtspunten zijn die we willen bereiken. Punten die we niet onder één hoofdstuk kunnen plaatsen, maar die als het ware overkoepelend van aard zijn. o

Participatie van de doelgroep Participatie is een rode draad doorheen het ganse jeugdbeleidsplan. Zo kwam het plan tot stand door de inbreng van kinderen, jongeren, jeugdwerkinitiatieven, bewoners, 2de verblijvers, toeristen en de stedelijke Jeugdraad. Maar ook bij de uitvoering ervan verliezen we onze doelgroep niet uit het oog. Door ons oor te luister te leggen bij onze doelgroep (via activiteiten, het Jeugdparlement, de Jeugdraad, vergaderingen met scholen, facebook- en netlogtoestanden, …) blijven we steeds inspelen op hun noden en behoeften. Tevens waken wij er over, samen met het managementteam, dat andere diensten kinderen, jongeren en het jeugdwerk betrekken bij het opmaken, uitvoeren en evalueren van hun beleidsacties en hiertoe een instrument ontwikkelen. Als Jeugddienst vertolken we de stem van kinderen, jongeren en het jeugdwerk tijdens regelmatige overlegmomenten met het voltallig Vrijetijdsteam.

De prioriteiten De Vlaamse overheid schuift in de twee hoofdstukken ‘jeugdwerkbeleid’ en ‘jeugdbeleid’ ook steeds één prioritair thema naar voor. Het gemeentebestuur wenst hier gebruik van te maken. Prioriteit in het kader van het hoofdstuk jeugdwerkbeleid is het recht van kinderen en jongeren op een veilige ruimte, concreet betreft het de brandveiligheid in jeugdlokalen. Omdat alle gebouwen waar de jeugdwerkingen in zitten ofwel gemeentelijke gebouwen zijn die aan alle brandveiligheidsnormen voldoen en anderzijds de overige gebouwen jaarlijks aan diverse keuringen worden onderworpen en dus veilig zijn kiest het gemeentebestuur om de items “huur- en energie” enerzijds en “bouwfonds” te kiezen of te herbevestigen, zoals in het jeugdbeleidsplan 2008-2010. Het zijn en blijven thema’s waar de jeugdwerkingen waarlijk iets aan hebben. De zuur verdiende centen door allerlei acties, hoeven zij aldus niet uit te geven aan huur en energie of kleine verbouwingswerken, doch kunnen zij dan echt spenderen aan de werking, de gasten! Voor het lokaal jeugdbeleid kiest de minister ervoor om steden en gemeenten te stimuleren om rekening te houden met de jeugd- en jongerencultuur. Jeugd- en jongerencultuur kunnen we breed invullen. Het gaat hier dan zowel over de leefwereld van kinderen en jongeren als de jeugdartistieke invulling van het begrip.

Pagina 6 van 80


Knokke-Heist, alweer een geval apart? Er wordt veel over gepraat, ieder spreekt er over en ’t is niet weer te vinden in het organigram van de gemeente of op een website…. De Jeugddienst….. Alle jongeren, héél Vlaanderen rond, zoeken op ’t net naar de jeugddienst van hun gemeente/stad indien zij zich willen informeren naar activiteiten die hen aanbelangen. Het aanbod voor de jeugd in Knokke-Heist zit op het internet “verscholen “ onder het Cultuurcentrum. Gelukkig groeit het besef dat er nog een pak personen, vooral 2de verblijvers en toeristen, het aanbod, de werking en informatie-overdracht niet vinden…. Hopelijk komt daar verandering in en zal op de herwerkte website van de gemeente de jeugddienst gemakkelijker terug te vinden zijn. Een Jeugddienst hebben we dus heel duidelijk maar internetsgewijs te vinden onder het Cultuurcentrum, onder de benaming Jeugdcultuur.. Hier spreken we over jeugdcultuur, een onderdeel van de werking van het Cultuurcentrum, één van de vrijetijdsdiensten… De keuze van weleer voor de benaming “jeugdcultuur” was een bewuste keuze en wilde accentueren dat het Cultuurcentrum of het gemeentebestuur toen al openstond voor diverse jongerenculturen en hun beleving d’ervan. Sinds jaar en dag werden/worden opstartende toneel-, dans- en muziekverenigingen zoveel als mogelijk ondersteund. Ofwel was het via subsidies of materiële ondersteuning, ofwel gratis gebruik van lokalen of technische ondersteuning door medewerkers, publiciteit, ….

Pagina 7 van 80


Missie en visie  We vertrekken vanuit het idee dat kinderen en jongeren een gelijkwaardige groep in de samenleving zijn en dat ook zij rechten (en plichten) hebben. Kinderen en jongeren hebben recht op informatie, spel en vrije tijd, onderwijs, vereniging, inspraak en meningsuiting, bescherming, eigen geloofsovertuiging, gezondheidszorg en hulp, arbeid, opvoeding, privacy, gezonde voeding en huisvesting.

o

Recht op spel en vrije tijd: Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om zich op een leuke en ontspannende manier bezig te houden. Ze hebben recht op voldoende vrije tijd en rust. De overheid heeft de opdracht om kinderen en jongeren een uitgebreid aanbod te bieden qua vrijetijdsactiviteiten en te zorgen voor voldoende ruimte om zich te ontspannen.

o

Recht op vereniging: Kinderen en jongeren hebben het recht om met leeftijdsgenoten een vereniging of een clubje op te richten of er lid van te worden. Dus moeten ze met vrienden of vriendinnen kunnen samenkomen, vergaderen en plannen maken. Maar die vereniging mag de rechten van anderen niet schenden.

o

Recht op informatie: Kinderen en jongeren hebben het recht om hun rechten te kennen. Ze hebben ook recht op allerhande informatie die voor hen belangrijk kan zijn. Zo hebben ze ook het recht te weten wat er in de gemeente gebeurt en welke plannen de gemeente maakt.

o

Recht op meningsuiting: Kinderen en jongeren zijn jonge burgers en ze hebben het recht om – net zoals volwassenen – aan de samenleving deel te nemen. Ze hebben het recht om hun mening te geven over dingen die voor hen belangrijk zijn en moeten dus hun stem kunnen laten horen als ze dat wensen. Ze moeten daarbij ook de kans krijgen een mening te vormen. Daarvoor hebben kinderen voldoende en begrijpelijke informatie nodig. Volwassenen moeten in hun beslissingen rekening houden met de mening van kinderen en jongeren en deze niet zomaar naast zich neerleggen.

De Jeugddienst werkt hierin zoveel mogelijk aanvullend. Indien een particuliere organisatie het initiatief neemt, ondersteunen we waar mogelijk bv. Vzw Knal. Enkel indien er geen initiatief genomen wordt, zullen we dat als jeugddienst zelf doen. Samenwerking met andere diensten is een must. Uiteraard moeten ook de andere rechten gerealiseerd worden. Dat is de taak van andere diensten en organisaties die actief zijn in andere beleidssectoren. De praktijk wijst echter uit dat het belang van de doelgroep kinderen en jongeren in deze sectoren niet altijd op de voorgrond staat. De Jeugddienst wil dan ook zoveel mogelijk trachten de belangen van kinderen en jongeren te bewaken, door tekorten te signaleren en andere diensten te adviseren en aan te moedigen tot actie.

Pagina 8 van 80


HOOFDSTUK I JEUGDWERKBELEID

Pagina 9 van 80


1 Jeugdwerkbeleid      

1.1 Proces en analyse 

Bij de verzameling en analyse van gegevens komen volgende inhoudelijke punten aan bod: financiële en materiële ondersteuning van het jeugdwerk/ ondersteuning in verband met jeugdwerkinfrastructuur/ toegankelijkheid van het jeugdwerk en diversiteit van het jeugdwerkaanbod/ kadervorming. In het kader van de prioriteit “jeugdwerkinfrastructuur”, is het belangrijk dat je rekening houdt met de verschillende aspecten zoals opgesomd in het besluit. Ook al moet er geen maatschappelijk kader als apart hoofdstuk worden opgenomen, blijft het uiteraard belangrijk met de wijzigingen en tendensen uit het maatschappelijk kader van jouw gemeente rekening te houden. Communicatieve planning blijft één van de pijlers van het decreet. Het is niet nodig hier een lijst op te nemen van stuurgroep data, verslagen e.d.m. Bedoeling is wel dat hier beschreven wordt hoe beslissingen tot stand kwamen, wie werd betrokken, wie besliste, hoe werd teruggekoppeld, ….

 

1.1.1 Analyse van het maatschappelijk kader 

1.1.1.1 Jeugd en bevolking in Knokke‐Heist 

Knokke-Heist telde 33.818 inwoners eind 2009. De groep zestigplussers neemt toe ten aanzien van alle jongere categorieën. Omdat het aantal jongeren daalt, daalt ook het geboortecijfer. Knokke-Heist wordt een grijze gemeente. De verhouding tussen de deelgemeenten blijft ongewijzigd. Knokke blijft met zijn 15.427 inwoners of 46 procent de grootste deelgemeente. Heist telt 12.887 inwoners, dus 38%. Westkapelle vertegenwoordigt 14 % van de bevolking of 4.765 inwoners. Ramskapelle sluit af met 2% of 739 inwoners. De groep 60 plussers telt 38 % van de bevolking van Knokke-Heist. Het aantal 7-17 jarigen bedraagt 10 %. Het aandeel 7 tot 17 jarigen daalde in 2009 met 49 personen. Diversiteit is eigen aan elke gemeente of stad. Het gaat niet enkel om etnisch- culturele diversiteit, maar ook diversiteit in leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, politieke of religieuze overtuiging, economische positie, sociale betrokkenheid, … Al deze verschillende subgroepen hebben hun eigen beleving binnen de gemeente en dus ook hun eigen behoeften. Er zijn verschillen tussen groepen van mensen, maar er is ook diversiteit binnen die groepen. Er bestaat dus niet zoiets als dé jongere, dé holebi, dé allochtoon. Elk individu heeft zijn eigenheid. Ook Knokke-Heist vormt geen uitzondering betreffende etnisch-culturele diversiteit. Alle aanwezige subgroepen verdienen de nodige aandacht binnen onze gemeente. Specifiek bedraagt de minderjarige etnisch- culturele minderheid in onze gemeente slechts 3,55 % (= 168 personen in de leeftijdscategorie 0 tot 18 jaar). Ook voor deze groep dienen er specifieke inspanningen te worden gedaan om ook hen mee op de participerende kar te krijgen, hen te laten aansluiting vinden bij het jeugdaanbod en maximale integratie in de gemeente. Pagina 10 van 80


geboortejaar 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985

leeftijd 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar 22 jaar 23 jaar 24 jaar 25 jaar

jongens 104 107 104 127 94 94 131 116 137 126 154 160 164 151 143 183 168 148 175 175 166 168 166 158 142

meisjes 95 83 97 99 82 108 115 126 118 161 151 133 166 143 154 173 166 147 164 147 155 135 139 120 134

Totaal 199 190 201 226 176 202 246 242 255 287 305 293 330 294 297 356 334 295 339 322 321 303 305 278 276

3.561

3.311

6.872

Pagina 11 van 80Â


De verdeling jongens-meisjes is vrij gelijkmatig. Er is wel een duidelijke indicator dat het aantal jongeren afneemt. Leeftijd

JONGENS

MEISJES

TOTAAL

%

0 tot 5

536

456

992

14,44

6 tot 10

604

628

1.232

17,93

11 tot 15

772

747

1.579

22,10

16 tot 20

849

797

1.646

23,95

21 tot 25

800

683

1.483

21,58

3.561

3.311

6.872

100%

Totaal

1.1.1.1.1 Scholen   Knokke‐Heist telt:    

14 locaties lager onderwijs met een totaal van 2.269 leerlingen. 5 middelbare scholen met een totaal van 1.038 leerlingen geen scholen hoger onderwijs

1.1.1.1.2 Jeugd(werk)initiatieven in Knokke‐Heist  Knokke‐Heist telt:      

Leiding: Leden: Totaal:

5 jeugdverenigingen, nl. scouts en gidsen K.S.J, F.O.S, Chiro en K.L.J 1 jeugdatelier (Oranje) 1 jeugdclub (’t Verzet) Jeugdraad

Scouts en Gidsen

K.S.J.

F.O.S.

Chiro

K.L.J.

Oranje

Jeugdclub ‘t Verzet

Totaal

23

35

30

16

5

13

Pv+rvb

129

106

200

170

92

20

34

30

652

129

235

200

108

25

47

37

781

Pagina 12 van 80


Verder telt Knokke‐Heist:      

Vzw Knal: 20-tal volwassen begeleiders – vaste kern van 2 begeleiders – losse activiteiten – geen vaste leden – afh. van act.-aanbod Gemeentelijke speelpleinwerking: 763 verschillende bereikte kinderen ROER werking Vakantieplus 746 verschillende bereikte kinderen Vrij Atelier 536 verschillende bereikte kinderen Kleuterateljee 107 verschillende bereikte kleuters

1.1.1.1.3 Sportverenigingen met jeugdwerking  Volgende 36 sportverenigingen hebben tevens een jeugdwerking: 

Atletiekvereniging Knokke-Heist, B.C. Knokke-Heist, Bowlingclub Sapinière, Duinbergse Basketbalvereniging, Gym Knokke-Heist, Hapkido Koryo, Jogclub Oostkust, Judocentrum Knokke, Judoclub Heist, Ju-Jitsu Club Kuo Lung Heist, Ju-Jitsu Club Kuo Lung Knokke, Karate Club Knokke, KFC Heist, KG Duinengalm Heist, Knokke Hockey club, Knokke zoute tennisclub, Marathon Team, Nippon Karate Knokke-Heist Vzw; Reddersclub, Royal Knokke FC Vzw, Running Team, Schuttersvereniging Vossenhul, Shiva Budokaido vzw, Sint Elooi Ruiters Westkapelle, Surfers Paradise, T.C. Chalet Suisse Vzw, Tennisclub Duinbergen Vzw, Triatlonteam Knokke-Heist, Triatlonteam ’t Zwin, TTC Knokke-Heist, Turnclub Taste, Veloklub Dunepissers, Volley Team Knokke-Heist, VV Westkapelle, VVW Heist, Vzw Krachtbalclub Knokke  In 2009 waren in het totaal 4.223 jongeren onder de 18 jaar ingeschreven bij een sportvereniging met jeugdwerking.  Daarnaast deden nogmaals 3.282 aan sport door deelname aan diverse disciplines georganiseerd door Vzw Sportcentrum (V+):1.136 verschillende kinderen. of Jeugdsport:845 leden (+12 jaar) 1.301 (-12 jarigen)

1.1.1.1.4 Amateuristische kunstbeoefening  Volgende 14 verenigingen/werkingen rond amateuristische kunstbeoefening hebben tevens een specifieke jeugdwerking: 

Dansgroep Heliopsis (220), Le Cygne (200), Appassionata (16), Harmonie De Zeegalm (20), Vrij Atelier werking V+ 536, Peterschap Beelden in de Stad 425, Week van de Zee 359, KidV (Kunst in de Verf) 273, Heistse Klakkertjes (15), Kon. Harmonie St. Cecilia (85), De visbakkertjes, Volkskunstgroep De Sloepe (20), Rondinella (50), Milo (33),  In 2009 waren in het totaal 2.252 jongeren beneden de 25 jaar aangesloten bij een van bovengenoemde verenigingen.

 

1.1.1.1.5 Grensoverschrijdende initiatieven ( CJP) 

Alle jongeren van 12 tot 25 jaar, ingeschreven in Knokke-Heist, ontvangen jaarlijks gratis een Cultureel Jongeren Pas. Met deze pas kunnen zij waar ze ook willen, tegen een verminderde prijs deelnemen aan activiteiten, optredens, cultuur opsnuiven….  

Pagina 13 van 80


1.1.2 Analyse evaluatie jeugdbeleidsplan 2008‐2010 

Alle hieronder vermelde doelstellingen en acties (cfr actieplan 2008-2010) op - Jeugdsite Heist en jeugdsite Knokke na (actie 1 en 2 jeugdwerklokalenbeleid) – zijn gerealiseerd, geëvalueerd en opgenomen in de gewone werking zonder dat deze specifiek worden vermeld.

   

1.1.2.1 Ondersteuning van het jeugdwerk 

Doelstelling: Het jeugdwerk maximaal ondersteunen rekening houdend met alle betrokken bevolkingsgroepen binnen de gemeentelijke  budgettaire grenzen.  Actie 1: Continuïteit van de bestaande werkingen:Kleuterateljee, Jeugdvakanties, Appassionata, Wonderwijs enz. Actie 2: Aanvullen van de financiële tekorten van het bouwfonds in het subsidiereglement Jeugdraad en jeugdverenigingen met extra middelen van de hogere overheid jeugdwerkinfrastructuur.

 

1.1.2.2 Vorming 

Doelstelling: Jongeren stimuleren tot voortdurende vorming binnen het jeugdwerk en deze vorming ook financieel ondersteunen.  Actie 1: Jaarlijkse ruchtbaarheid geven omtrent het organiseren van de monitorencursus en de voorziene financiële tussenkomst. Actie 2: Jaarlijkse vorming brandpreventie en blusoefeningen voor alle leiding van de jeugdverenigingen. Actie 3: Jaarlijks vormingsaanbod aan monitoren o.m. leren luisteren en communiceren, opfrissing EHBO, …. Actie 4: Jaarlijkse vorming betreffende de noodzakelijke randvoorwaarden voor gebruik van materiaal van de uitleendienst. Actie 5: Jaarlijks vorming rond het gebruik van de lokalen (wetgeving ter zake, keuringen, veranderingswerken, …).

 

Pagina 14 van 80


1.1.2.3 Toegankelijkheid en diversiteit in het jeugdwerk 

Doelstelling: Het bestaande vrijetijdsaanbod behouden met oog voor diversiteit. Actie 1: Aanpassen van de tarieven van activiteiten voor éénoudergezinnen of gezinnen met financiële problemen.

 

1.1.2.4 Interactief bestuur 

Doelstelling: De stem van kinderen en jongeren en direct betrokken bevolkingsgroepen, komen aan bod binnen een gestructureerde communicatievorm, om uitwisseling van informatie over de noden en behoeften van de jeugd binnen de gemeente te verzekeren. Actie 1: Periodieke bijeenkomsten: Jeugdparlement, jeugdraad, kor, groepsleiding jeugdverenigingen, stuurgroep, speelpleinbegeleidingsteam, …. Actie2: Inspraakvergaderingen in iedere deelgemeente.

 

1.1.2.5 Prioriteit jeugdwerkinfrastructuur 

Doelstelling: Het gemeentebestuur heeft een degelijk jeugdwerklokalenbeleid en realiseert jeugdwerkinfrastructuur rekening houdend met de diversiteit en aangepast aan de noden van de tijd. Actie 1: Jeugdsite Heist: nieuwe lokalen voor Chiro, Oranje, Speelpleinwerking, …. Actie 2: Jeugdsite Knokke: ZOEKEN naar nieuwe lokalen (in huur) voor de jeugdclub. Actie 3: Bijkomende financiële tussenkomst in verbouwingen en verbeteringswerken (zie ook actie 2 ondersteuning jeugdwerk) en huur en energie. Actie 4: Voorzien van gratis brandblussers (met een onderhoudscontract). Actie 5: Continue beschikbaarheid kaart containerpark en gratis ter beschikking stellen van gemeentelijke vuilniszakken. Actie 6: Reinigen lokalen door een gespecialiseerde firma.

  Pagina 15 van 80 


1.1.3 Analyse van de objectieve gegevens 

Het jeugdwerk  Uit de bevragingen bleek dat de jeugdverenigingen vooral tevreden zijn over de ondersteuning van het gemeentebestuur inzake gebouwen, logistiek, omgevingswerken, werkingssubsidies en kampsubsidies, …. Wat betreft de financiële tussenkomst naar “verbouwingswerken” en integrale terugbetaling “huur en energie” schieten we tekort. Prioritair werd dan ook gesteld om met bijkomende middelen (prioriteiten) dit tekort te overbruggen. Eerlijkheidshalve moet ook worden toegegeven dat in het verleden bepaalde werken werden uitgesteld. Nu worden middelen door de hogere overheid via subsidies ter beschikking gesteld en deze kans zal niet onbenut worden gelaten…. Ook de ouders zijn tevreden over het jeugdwerk. Vooral ouders uit de deelgemeente Heist zijn zeer tevreden dat er naast jeugdatelier Oranje tevens een Chiro-werking plaatsvindt. Door de nauwe contacten met de jeugddienst, de jeugdraad en de schepen voor jeugd wordt telkens heel kort op de bal gespeeld en worden zelfs de kleinste problematieken opgelost of bijgestuurd.

Het kleuterateljee   Deze werking wordt als zeer goed bevonden. Dit was te verwachten aangezien hier enkel kleuterleid(st)ers worden aangesteld om de kwaliteit van de werking te garanderen. Deze werking blijft ook een noodzaak voor ouders die uit werken gaan. Het is het enig alternatief voor degelijke opvang naast de werking in 1 basisschool voor eigen leerlingen. Het kleuterateljee wordt via het JBP gesubsidieerd. Sinds 2005 is de kleuterwerking ook verder uitgebreid naar zaterdagnamiddag- opvang wat erg geapprecieerd wordt. Deze vorm van kleuteractiviteiten blijft dan ook behouden.

De Speelpleinen  Via een grootschalige enquête in 2009 lieten ouders weten dat ze in grote mate tevreden zijn over de infrastructuur en zeer tevreden zijn over de begeleide spelen. Weliswaar vonden enkelen de leeftijd van de monitoren te jong. Echter onze gemeente neemt enkel monitoren in dienst die ten minste 16 jaar zijn en die de cursus animator in het jeugdwerk hebben gevolgd. De oudere monitoren worden ingezet als pleinverantwoordelijken gezien hun ervaring en maturiteit. Om de ouders nog meer gerust te stellen worden deze monitoren van zeer dichtbij opgevolgd en wordt in de zomermaanden gedurende 2 maanden een pedagogisch consulent aangesteld. De deelnameprijs (1€/halve dag) en betaalwijze (factuur) werd in Knokke-Heist ook goed bevonden. Het gemeentebestuur blijft investeren in De Speelpleinen als basis voor de vrijetijdsbesteding voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met 12 jaar. De Speelpleinen worden elke vakantie van zeer dichtbij gevolgd door de verantwoordelijke van de dienst met diverse samenkomsten voor bespreking van de werking, monitoren, programmering enz. Na elke aanstelling worden de monitoren geëvalueerd. In de zomermaanden zijn er een drietal extra vergaderingen van de Vaste Commissie van Toezicht op de “Speelpleinwerking” die de werking evalueert. Hierin zetelen ouders, schepenen, gemeenteraadsleden, diensthoofden, pleinverantwoordelijken en mensen van de jeugddienst. Hierin worden de behoeften besproken en een antwoord gezocht op de vragen. Dit kan gaan over bijkomend materiaal, uitbreiding locatie, aangepaste administratie, informatica enz. We stellen vast dat steeds minder en minder kinderen de speelpleinen bezoeken. Enerzijds te verklaren door het dalend aantal geboorten, anderzijds door het toenemend aantal initiatieven voor de jeugd in de regio - wat we alleen maar toejuichen - en het steeds ruimer aanbod aan “stages” (kookstages, tennisstages, computerstages….) in Vakantieplus, waarvoor jongeren bewust kiezen.

Pagina 16 van 80


Voor Vakantieplus   Dit is ontstaan in 1995 onder impuls van het WES onderzoek naar activiteiten voor de jeugd tijdens elke vakantie, voor zowel de eigen inwoners, de toeristen als de 2e verblijvers. Deze werking evolueerde van 740 inschrijvingen in 1995 naar 5.547 inschrijvingen eind 2009. Op het eind van elke stage wordt aan de deelnemers en de begeleider een evaluatieformulier uitgedeeld waar zij hun mening kunnen op noteren. Deze evaluaties komen bij de coördinator terecht die aan de hand van deze evaluaties de zaken indien nodig bijstuurt. Dit kan gaan over betere materialen, suggesties voor stages, een begeleider die wordt geëvalueerd enz. Dit initiatief wordt hiermee constant geëvalueerd en bijgestuurd. Het is de bedoeling dat Vakantieplus behouden blijft, maar weliswaar steeds bijgestuurd wordt naar de laatste trends. Uit de bevraging bleek nogmaals dat Vakantieplus zeer gewaardeerd wordt en dat ouders blij zijn met dergelijk kwaliteitsvol vakantie-initiatief.

Alle andere jeugdwerkingen   Deze jeugdwerken, de jeugdclub, Appassionata, enz. zijn ontstaan door behoefte aan jeugdwerking naar hun genre. Het Cultuurcentrum staat open voor dergelijke vraag en tracht om steeds zoveel mogelijk ondersteuning te bieden ten bevordering van deze jongerenwerking. Deze werkingen maken hun wensen en grieven rechtstreeks over hetzij via Jeugdcultuur of via het Cultuurcentrum. Tot op heden waren het vooral vragen m.b.t. ondersteuning van het Cultuurcentrum op vlak van artistieke creatie, theatertechniek, publiciteit, financiële ondersteuning en het ter beschikking stellen van lokalen. Deze behoeften worden telkens onderzocht en voldaan in mate van het mogelijke. Weliswaar wilt de gemeente de jongeren nog meer betrekken met het culturele en sportieve leven. Hiervoor is de gemeente in zee gegaan met de Culturele Jongerenpas. De gemeente geeft aan elke jongere tussen 12 en 25 jaar een gratis CJP. ( zie ook punt 1.1.1.1.5)

Pagina 17 van 80


1.1.4 Analyse van de gegevens gehaald uit behoeftepeilingen, bevragingen … 

Om het nieuw Jeugdbeleidsplan kwalitatief goed op te stellen, werkte de Jeugddienst een structurele aanpak uit. Het Jeugdbeleidsplan dient, volgens het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijke, het intergemeentelijke en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006, voor 1 juni 2010 voorgelegd te worden aan de Vlaamse Gemeenschap. Om deze deadline te behalen werden volgende stappen ondernomen: De gemeente organiseert jaarlijks een rondvraag omtrent het jeugdwerk, alle jongereninitiatieven, infrastructuur, afspreekplaatsen met vrienden, veiligheid in de gemeente, communicatie, het fuifbeleid, ….. De bevraging van diverse leeftijdsgroepen gebeurden op volgende wijze: 

Marketing studie (1.428 aangesproken personen) door Synovate België. (zomer en wintervakantie 2009-2010).

Bij verschillende leeftijdsgroepen en de begeleiders tijdens de Speelpleinwerking (herfst en kerstvakantie 2009).

Via een vergadering van het Jeugdparlement.

Tijdelijk via de website van de gemeente Knokke-Heist.

Op de vergadering van de jeugdraad met de groepsleiding van de jeugdverenigingen.

Informeel op de praatcafés.

Informeel in de jeugdclub

Daarnaast bestaat heel het jaar rond een continue bevraging, hetzij via de Speelpleinwerking, het Jeugdparlement, de groepsleiding van jeugdverenigingen, naargelang er problemen opduiken.

Er is ook nog een specifieke enquête gehouden (1.070 respondenten) rond kinderopvang voor schoolgaande en nietschoolgaande kinderen. Het beleidsplan kinderopvang is geïntegreerd in het sociaal beleidsplan. Het secretariaat van het Lokaal Overleg Kinderopvang is gecentraliseerd op de jeugddienst.

Uiteraard is in en vanuit alle raden (Sociale Raad, Culturele Raad, Seniorenraad, Sportraad, Jeugdsportraad, Preventieraad,…) in Knokke-Heist een afgevaardigde aanwezig op de Jeugdraad. Daarenboven is er nog een overkoepelende Vrijetijdsraad.

Uiteraard wordt bijna het gehele jaar “gevist” naar items, belangstelling, ideeën via Facebook en Netlog.

De jaarlijkse inspraakvergaderingen van het gemeentebestuur, de dagelijkse nieuwsflesh, de nieuwsbrieven, de websites …. zijn ook steeds een bron van informatieverspreiding waarop de alerte luisteraar/lezer signalen ontvangt en al dan niet reageert via het digitaal meldpunt.

De naamloze bevraging over de toekomstige projecten in Knokke-Heist op de tentoonstelling Horizon 8300 (1.695 reacties).

Pagina 18 van 80


1.1.4.1 Behoeften   

Algemene conclusies uit de diverse gesprekken 

De wensen van de bevolking, die zich ook hebben geuit in de gemeenteraadsverkiezingen, is de continuering van het huidig beleid en gemaakte beloftes inzake jeugdgevoelige materies zoals: -

aanleg zwembad (opgenomen in sportbeleidsplan) behoud van het jeugdaanbod voorzien van uitgaansmogelijkheden en dansgelegenheden en verder de gemeente kind- en sportvriendelijk, mooi en veilig verder uitbouwen.

De bestaande initiatieven, zoals hierboven reeds beschreven worden sterk gewaardeerd en zullen worden gecontinueerd in het jeugdbeleid. Weliswaar worden de initiatieven steeds bijgestuurd naar nieuwe trends. Wat betreft de noden in de gemeente, die uit het marktonderzoek van Synovate – een 2delig onderzoek uitgevoerd in september 2009 en december/januari 2010 (een mix van 1.083 personen, bezoekers, 2de verblijvers en vaste bewoners ), naar boven zijn gekomen kunnen we het volgende stellen: Het gemeentebestuur kent haar sterke en zwakke punten. Er is o.a. nood aan uitgangsmogelijkheden voor de jeugdigen; zwembad, 2de golf, bowling en manège. Het gemeentebestuur is al volop bezig met de ontwikkeling van bovengenoemde zaken. Op de succesvolle tentoonstelling “Horizon 8300” of “Knokke-Heist in de toekomst” werden al tal van deze uitwerkingen tentoongesteld. (jeugdzaal en jeudclublokaal in Duinenwater, oefenveld en speelterrein in Ramskapelle; 2de golf, ….) Gelet ook op de grote samenstelling van de stuurgroep, de diverse werkingen, de diverse contacten met de Jeugdraad, jeugdverenigingen, jeugdclub, schoolinrichtingen, de samenstelling en organisatie van de gehele dienst Vrije Tijd, de contacten met begeleiders van jeugdwerkingen binnen en buiten de schoolvakanties, Directies, schoolcomités en bevragingen zijn wij ervan overtuigd het gehele jaar voldoende signalen op te vangen over wat er leeft bij kinderen, jongeren en hun ouders & begeleiders. Uiteraard is het ook zo dat het managementteam zicht heeft op alle beleidsdossiers zodat ook zij richtlijnen kunnen adviseren. De jeugdverenigingen uiten hun behoeften aan vorming, aan de jeugdraad en aan de jeugddienst. De moni’s op de speelpleinwerking uiten hun behoeften aan vorming aan de jeugddienst.

 

1.1.4.2 Analyse   

Vaststellingen specifiek uit het jeugdwerk 

Uit de bevraging van de jeugdverenigingen blijkt dat ze zeer tevreden zijn met de verkregen ondersteuning op allerlei gebied (materieel, financieel, vorming, kampvervoer, …) de verwachting is dat deze ondersteuning blijft. De gemeente streeft naar een blijvende ondersteuning van de plaatselijke jeugdwerkinitiatieven zodat deze zich verder kunnen ontplooien, dit zowel op het vlak van infrastructuur, (jeugdsites Heist, Westkapelle en jeugdhuis) alsook van educatief personeel en financiële middelen. Ook over de vormingsmomenten die worden georganiseerd door de jeugdraad is men tevreden.

Pagina 19 van 80


1.2 Doelstellingen en acties 2011‐2013 

Uit het proces en de analyse komen de doelstellingen die leiden tot het behouden of tot het verbeteren van de ondersteuning van een divers en toegankelijk, lokaal en intergemeentelijk jeugdwerk(aanbod). Door het formuleren van acties, deze te koppelen aan een timing en een budget, zijn we als jeugddienst ook meteen verplicht stil te staan bij de uitvoerbaarheid en de operationalisering van de vooropgestelde doelstelling. De gemeenten die aanspraak maken op de extra middelen ter ondersteuning van jeugdwerk moeten hier duidelijk weergeven welke doelstellingen hieromtrent worden vooropgesteld en hoe de extra middelen zullen worden besteed. (Prioriteit jeugdwerk: “brandveiligheid en ter beschikbaarheid jeugdwerkinfrastructuur” wordt aangeduid met : ) (Prioriteit jeugdbeleid: “jeugdcultuur” wordt aangeduid met  )

(Aangebrachte percentages(%) onder bedragen slaan op verdelingen binnen lopende subsidiereglementen )     Doelstelling 1: Het jeugdwerk maximaal ondersteunen door het ter beschikking stellen van jeugdwerkinfrastructuur of tegemoet te komen in de huur- en energie-, uitbatingkosten, ….

Actie 1: Ter beschikking stellen van een gemeentelijk jeugdlokaal ofwel tussenkomst in de huur-, energiekosten bij verenigingen die dit moeten betalen aan derden. % ligt vast in een reglement.  Actie 2: Uitvoeren van kleine reparaties en herstellingswerken aan jeugdlokalen door de Technisch uitvoerende dienst of door derden. 

2011

2012

2013

€ 7.570,00

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Idem

761/332-03 Huur en energie 23,5% € 1.722,00 Bouwfonds 10 % 761/332-02 € 13.795,00 761/332-03 Prior. Jw-infrastructuur

Actie 3: Jaarlijkse keuring op diverse gebieden van de jeugdwerkinfrastructuur. 

€ 2 300,00 761/125-06 12503 761/125-06 12510

Actie 4: Infrastructuur ter beschikking stellen aan verenigingen of derden of aan gunsttarief

Categorie B sportinfra. Gratis repetitieruimtes

(Speelstraat, sportterreinen, Ravelingen, repetitielokalen, …).

Pagina 20 van 80


Toelichtingen: Actie 1: Het gemeentebestuur voorziet in het “bijkomend reglement jeugdwerkinitiatieven” de terugbetaling van huur- en energiekosten aan de jeugdverenigingen. Zo kunnen zij hun verkregen basis- en werkingsmiddelen ten volle 100 % spenderen aan de werking, waarvoor deze laatste middelen ook dienen. Actie 2: Klussen in en rond het lokaal door werknemers van de Technisch Uitvoerende Dienst. Reparaties, keuringen, …. edm gebeuren door gemeentelijk personeel of door erkende keuringsorganismen voor zij die in een gemeentelijk gebouw hun werking hebben (jeugdclub, FOS, Oranje, KSJ, KLJ). Voor zij die niet in een gemeentelijk gebouw zitten beschikken we sinds 2010 over het “reglement voor subsidies aan verenigingen die zelf instaan voor het onderhoud en de kwaliteitsverbetering van de verenigingsaccommodatie”. Actie 3: Jaarlijkse keuring van de brandblusapparaten, haspels, elektriciteit- en gasinstallaties aanwezig in de gemeentelijke jeugdwerklokalen door erkende keuringsorganismes. Actie 4: Voor bepaalde initiatieven tvv goede doelen of uitzonderlijke activiteiten worden ruimtes, velden, ... ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur ter ondersteuning van het initiatief. Bv. gratis gebruik sporthal voor de actie “Tennissen voor Haïti”; gratis gebruik schouwburg voor jaarlijkse show KSJ, ….

Pagina 21 van 80


Doelstelling 2: De gemeente streeft naar een blijvende ondersteuning van de plaatselijke jeugdwerkinitiatieven zodat deze zich verder kunnen ontplooien. 2011 Actie 1: Ter beschikking stellen van gemeentelijk materiaal.

€ 2.576,00

Actie 3: Ter beschikking stellen van afvalzakken zodat de jeugdlokalen netjes en ordentelijk blijven. 

€ 3.000,00

Actie 5: Ondersteunen van activiteiten van de jeugdraad

2013

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Geen financiële weerslag

Actie 2: Gebruik van materiaal via de uitleendienst van de Jeugdraad. Dit voor de jeugdverenigingen.

Actie 4: Ter beschikking stellen van kaart Containerpark. 

2012

761/332-02

761/125-02 12502 Geen kosten gemeentelijke diensten € 3.494

(regl. speciale doelgroepen)

761/332-03

Actie 6: Praatcafe en leidingweekend

€ 6 028,00 761/332-02 Secr.+ werking JR € 11.000 Vzw Cultuurcentrum

Actie 7: gezamenlijke startdag jeugdverenigingen

€11.000,00 Vzw Cultuurcentrum

Actie 8: Organiseren Survivalweekend.

€ 11.000 Budget vzw Cultuurcentrum: roefel/Freexz 1/2

Actie 9: Iedere schoolvakantie inzetten van gebrevetteerde monitoren speelpleinwerking + stimuleren van Speelpleinwerking.

€ 22 575 761/124-02 €178.181 761/111-01

Actie 10: Promoten/organiseren van Kleuterwerking.

€ 2 293,00 761/332-03 Voorafname

Pagina 22 van 80


Toelichtingen: Actie 1: Bij occasionele activiteiten van verenigingen en de Jeugdraad wordt gratis materiaal ter beschikking gesteld, bv. tenten, tafels, stoelen, podia, …. Actie 2: Wekelijks wordt materiaal ontleend van de jeugdraad (zie jaarverslag jeugdraad). Drie materiaalmeesters trekken zich aan van aankoop, ontleningen, herstellen en reinigen van al het materiaal. Het gemeentebestuur geeft jaarlijks € 2.500 voor aankoop van divers materieel voor de uitleendienst van de Jeugdraad. In het gemeentelijk depot hebben zij een ruimte waar het materiaal kan worden geborgen. Het materiaal dient opgehaald en teruggebracht te worden op afgesproken tijdstippen. Actie 3: Teneinde de lokalen waar de jeugdwerkingen plaatsvinden net te houden en hen ook te stimuleren de lokalen net te houden worden PMDen restvuilniszakken ter beschikking gesteld. Actie 4: Teneinde de lokalen waar de jeugdwerkingen plaatsvinden net te houden en hen ook te stimuleren om de lokalen net te houden, is een toegangskaart voor het containerpark ter ontlening beschikbaar. Actie 5: Alle activiteiten van de Jeugdraad worden ondersteund door de dienst(en). De Jeugdraad organiseert op jaarbasis een 15-tal activiteiten.(Zoals: kerstboomverbranding, 100-dagen, paasgrabbel, strandfuiven, zeepkistenrally, dag van de jeugdbewegingen, sinterklaasfeest, ….) Actie 6: De verschillende verenigingen kennen niet altijd elkaars activiteiten, werking en leid(st)ers. Via een informele manier van samenkomen (cfr praatcafé) wordt daaraan verholpen. Dit zorgt voor een drempelverlaging om elkaars werking optioneel te ondersteunen (opkomst naar elkaars fuiven, ….). Tevens worden op zulke momenten soms signalen opgevangen door de leden van de Jeugdraad. Een weekend, met zelfde doel voor ogen, staat ook in het verschiet. Actie 7: Alle jeugdwerkinitiatieven worden héél sterk gepromoot voor aanvang van hun werking Het gemeentebestuur drukt zijn appreciatie t.a.v. het jeugdwerk uit, helpt het jeugdwerkimago te verstevigen door medewerking op velerlei vlak (promotie in diverse gidsen, financiële middelen, materiaal, ….). Een grootse startdag voor alle jongeren van Knokke-Heist m.m.v. alle jeugdverenigingen wordt (opnieuw) in het leven geroepen. Actie 8: Op vraag van de leiding van de verenigingen zelf wordt uitgezien om een (survival)weekend te organiseren. Bedoeling is de leiding nog meer en beter te betrekken en zaken uit te wisselen betreffende de jeugdwerkingen. Actie 9: Jaarlijks voorzien van de nodige kredieten en personeel om de speelpleinwerking iedere schoolvakantie te kunnen laten plaatsvinden. Uiteraard wordt op de speelpleinwerking ook gezorgd voor de morgen-, middag- en avondopvang van de kinderen Vakantieplus. Inspraak en participatie is steeds mogelijk op de Vaste Commissie van Toezicht op de Speelpleinwerking. Iedereen welkom. Gebrevetteerde monitoren garanderen een goede begeleiding in de “jeugdvakanties Knokke-Heist”. Actie 10: De Kleuterwerking op woensdag- en zaterdagnamiddag in het Jeugd- en kunstencentrum wordt gepromoot en professioneel begeleidt.

Pagina 23 van 80


Vorming Doelstelling 3: Jongeren stimuleren tot voortdurende vorming binnen het jeugdwerk en deze vorming ook financieel ondersteunen.

Actie 1: Jaarlijkse “ruchtbaarheid” geven over het organiseren van monitorencursus, tevens voorzien van financiële tussenkomst. Actie 2: Jaarlijkse vorming preventieoefeningen voor alle leiding van de jeugdverenigingen vanuit de Jeugdraad. Actie 3: Jaarlijks “vormingsaanbod” aan monitoren speelpleinwerking omtrent hedendaagse items. (in samenwerking met andere diensten /preventiedienst)

2011

2012

2013

€ 2 795,00

idem

idem

idem

idem

idem

idem

761/332-03 Vorming min 9%-max 20 % € 6 028,00 761/332-02 Werkingsmiddelen JR € 150 761/124-06

Actie 4: Jaarlijks vorming omtrent noodzakelijke randvoorwaarden gebruik materiaal van de uitleendienst.

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 5: Jaarlijkse vorming rond gebruik lokalen (wetgeving ter zake, keuringen, veranderingswerken, ….

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 6: promoten van stage- aanvragen “animatie in het jeugdwerk” binnen de gemeentelijke Speelpleinwerking.

Geen fin. weerslag

idem

idem

€ 2 795,00

idem

idem

idem

idem

Actie 7: het gedeeltelijk terugbetalen van de gevolgde vorming.

761/332-03 Vorming min 9% - max 20 %

Actie 8: cursussen en vormingen worden extra aangemoedigd.

Geen fin. weerslag

Pagina 24 van 80


Toelichtingen: Actie 1: Jaarlijks worden alle 15 & 16 jarigen aangeschreven en aangemoedigd tot het volgen van monitorencursus. De monitoren op de gemeentelijke  Speelpleinwerking moeten de basisopleiding “animator in het jeugdwerk” gevolgd hebben. De verplaatsingsonkosten die gemaakt worden bij  het volgen van deze cursus, worden volledig terugbetaald.  Actie 2: Aanbieden van vorming via de jeugdraad, specifiek gericht op jeugdleiders en bestuursleden van jeugdverenigingen en inhoudelijk in  samenspraak met de jeugdverenigingen. In het verleden was dat bv “Hoe leren een brand blussen en met wat” (brandweer)  In de toekomst  staat zeker nog op het programma “hoe iemand redden van de verdrinkingsdood” op het programma,….  Actie 3: EHBO, vlaggensysteem, workshop cyberpesten, ondersteuning opstellen alcohol‐ en drugbeleid binnen een jeugdvereniging. De doelgroep 

jeugd, met z’n vele suborganisaties, blijft voor de preventiedienst een zeer belangrijke pion in het veldwerk.  Net daarom wordt jaarlijks een voorstelling gedaan van het aanbod van de preventiedienst op een vergadering van de jeugdraad. Hiervoor wordt voor elke jeugdbeweging een pakketje voorzien, op deze manier kunnen de jeugdwerkers kennis maken met de verschillende soorten campagnes. In de hoop de jeugdbewegingen, die toch sleutelfiguren zijn bij het opgroeien van jonge mensen, op deze manier wat te triggeren omtrent preventie. Wanneer iemand geïnteresseerd is in extra materiaal, kon dit bekomen worden op aanvraag bij de preventiedienst. Aangezien jeugdwerkers direct contact hebben met de jongeren in hun vrije tijd, hebben zij een goed zicht op wat leeft bij jongeren. Net deze signalen die in het ‘veld’ worden opgevangen zijn van onschatbare waarde om het lokale drug- en alcoholbeleid op af te stemmen. Een verder uitgebreider aanbod van de preventiedienst naar de jeugdverenigingen werd weergegeven.

- Ondersteuning bij opstellen alcohol‐ drugbeleid binnen de verenigingen  - Aanwezig bepaalde evenementen ( imagodoorbrekend, statement naar buiten toe) (vb. Fantmobiel)  - Tips uit gamma partywise, bij fuiven  - Verzorgen van ouderavonden  - Ondersteuning bij infovragen omtrent alcohol & andere drugs  Het blijft echter een realiteit dat het merendeel van de jeugdbewegingen in Knokke‐Heist geen recent alcohol‐ & drugbeleidsplan heeft.    Actie 4: Het ontlenen van materiaal is één iets, het correct gebruik ervan is een andere zaak. De materiaalmeesters van de Jeugdraad geven aan de  ontleners van materiaal uitleg in functie van veiligheid en om beschadiging te voorkomen.  Actie 5: Op vraag, gaat de jeugdconsulent ter plaatse en geeft toelichting waar nodig.  Actie 6: Via publicaties en briefwisseling wordt gepromoot dat stages ifv de gevolgde cursus kunnen plaatsvinden op de gemeentelijke  Speelpleinwerking.  Actie 7: Via publicaties en briefwisseling wordt gepromoot dat € 10/gevolgde vormingsdag kan worden teruggevorderd indien deze vorming ten  dienste staat van lokale jeugdwerkinitiatieven.  Actie 8: Ieder aanbod naar jongeren toe omtrent cursussen of vormingen wordt kenbaar gemaakt naar deze doelgroep. 

Pagina 25 van 80


Subsidies Doelstelling 4: Het jeugdwerk maximaal financieel ondersteunen.

Actie1: Tussenkomst in huur- en energiekosten. 

2011

2012

2013

€ 7 570,00

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Geen fin. weerslag

idem

idem

€ 53 000,00 voorzien

idem

idem

761/332-03 Lokalen en energie 32.5% Actie 2: Tussenkomst bij particuliere initiatieven en anderen.  

Jeugdhuis € 6.126,00 Knal € 5.105,00 761/332-02

Actie 3: Integrale terugbetaling vervoer ‘materiaal kamp’.

€ 25 000,00

Actie 4: Toekenning van een werkingstoelage aan jeugdverenigingen die voldoen aan de voorwaarden van subsidiëring aan jeugdraad en jeugdverenigingen.

€ 19 799,00

Actie 5: Secretariaat- en Werkingssubsidie aan de jeugdraad.

761/332-02

761/332-02 Sub aan verenigingen € 6 028,00 761/332-02 Secretariaat en werking JR

Actie 6: Tussenkomst aan initiatieven amateuristische kunstbeoefening met een jongerenwerking.  

€ 5 241,00 761/332-03 22,5%

Actie 7: Toekenning van een toelage aan hen die voldoen aan de voorwaarden van het bijkomend reglement jeugdwerkinitiatieven Actie 8: Mogelijkheid tot extra inkomsten door medewerking aan bepaalde acties van de jeugdraad. (fuiven)  ) Actie 9: Toekenning van subsidies aan verenigingen die zelf instaan voor het onderhoud en de kwaliteitsverbetering van de verenigingsaccommodatie. 

€ 64.711,00 761/332-03

7601/332-02 Enkel Chiro 454 €

Pagina 26 van 80


Actie 10: Ondersteunen van Jeugdraad.

€ 6 028,00

idem

idem

idem

idem

idem

idem

761/332-02 Secr. + werking Actie 11: Ondersteunen van jeugdclub.

€ 6 126,00 761/332-02

Actie 12: Forfaitaire werkingssubsidies

€ 18.096,00 761/332-03 (voorafname € 11.231,00 761/332-02 Knal 5105 en jeugdhuis 6126

Pagina 27 van 80


Toelichtingen: Actie 1: Zie doelstelling 1 – actie 1 pagina 20 Actie 2: Sommige samenwerkingsinitiatieven worden niet betoelaagd via een reglement doch nominatief opgenomen in de begroting. Uiteraard dienen zij jaarlijks een verantwoording en kostenraming voor te leggen. (bv. vzw Knal, jeugdclub, …) Voor het aanbod van activiteiten voor de leeftijdsgroep 12-18 jarigen ontvangt vzw Knal thans 5.105 €. Daarnaast brengt Vzw Knal jaarlijks onder de werktitel “de gelaarsde kip” een eigen bedacht toneelstuk in het Cultuurcentrum met jongeren tussen de 6 en 12 jaar; waarvoor € 3.000,00 is gereserveerd (begroting vzw Cultuuurcentrum – productiehuis). Actie 3: Het vervoer van materiaal van de jeugdverenigingen naar de kampplaats en terug wordt uitbesteed aan een derde en integraal betaald door het gemeentebestuur. Actie 4: Alle erkende jeugdwerkingen ontvangen, tegen het voorleggen van een bewijslast, een basissubsidie en een werkingssubsidie zoals bepaald in het reglement. Actie 5: De jeugdraad ontvangt jaarlijks een subsidie voor hun secretariaatswerkzaamheden en een subsidie voor hun eigen activiteiten. Actie 6: Erkende jeugdinitiatieven rond amateuristische kunstbelevingen kunnen een extra subsidie ontvangen ter stimulering van de werking en uitbouw van deze werking naar de jeugd toe. (bv. Kon. Harmonie De Zeegalm, dansgroep Heliopsis, …..) Actie 7: Alle erkende jeugdinitiatieven ontvangen, tegen bewijslast, een specifieke subsidie zoals bepaalt in het reglement. Dit kan gaan over een extra kamptoelage, nieuw initiatief, ...De subsidies worden als volgt verdeeld: 41 % van het totaal ontvangen bedrag van de Vlaamse overheid wordt verdeeld voor eigen werkingen (Speelpleinwerkingen, kleuterwerking,Speel-o-theek De Wip, ….) Het resterend bedrag of de overige 59 % wordt gelijkgesteld aan 100 % en als volgt verdeeld: Lokalen en energie jeugdverenigingen Lokalen en energie jeugdclub Kampen en weekends Campagnes jeugdwerk en initiatieven speciale doelgroepen Jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening Kadervorming blok 1 Kadervorming blok 2 Rest

25 % 7,5 % 15 % 15 % 22,5 % min 6%- max 8 % min 3%- max 12 % max 6 %-min 3 %

De verdeling van de extra middelen die kunnen verkregen worden in functie van de opmaak van een jeugdbeleidsplan (prioriteit jeugdwerk en  jeugdbeleid) worden voorgelegd, besproken en verdeeld op voorstel van de stuurgroep. 

Pagina 28 van 80


Actie 8: Verenigingen die meewerken aan de activiteiten van de Jeugdraad kunnen via een puntensysteem mee delen in de winst die de activiteit heeft opgebracht (bv. strandfuiven). Ook in het subsidiereglement kunnen voor medewerking aan activiteiten van de Jeugdraad extra punten worden verdiend. Actie 9: Verenigingen die hun werking in een niet gemeentelijk gebouw hebben en die voldoen aan de voorwaarden van bovengenoemd reglement kunnen een subsidie ontvangen. Wat jeugdbewegingen betreft heeft enkel Chiro Heist daar gebruik kunnen van maken en ontvingen zij in 454 €. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst andere jeugdverenigingen van deze subsidie gebruik zullen maken indien zij daarvoor in aanmerking komen. Actie 10: Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks de nodige financiële middelen voor jeugdwerk en jeugdbeleid en ondersteunt hen op diverse andere gebieden ttz publiciteit, medewerking, materiaal, …. Actie 11: Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een subsidie voor jeugdwerk en jeugdbeleid en staat ook in voor de huisvesting van de jeugdclub. Actie 12: Jaarlijks uitbetalen van forfaitaire werkingssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven die ofwel onder het bijkomend reglement jeugdwerkinitiatieven ressorteren of juist niet onder een reglement ressorteren. Bv Knal, jeugdclub. Door juist jeugdwerkinitiatieven financieel te ondersteunen hoeven zij die deelname- en organisatiekosten niet door te rekenen aan de deelnemers. Speel-o-theek €1.115; kleuterwerking € 2.293, Roefel € 1.983, Wonderwijs €1.487, Jeugdparlement € 1.301, Speelpleinwerking €9.915, vzw Knal €5.000, jeugdhuis €10.000.

Pagina 29 van 80


Communicatie jeugdwerk// jeugdinformatie.  Doelstelling 5: Maximaal ondersteunen van het jeugdwerk inzake communicatie.

Actie 1: Promotie activiteiten jeugdverenigingen. Actie 2: Ter beschikking stellen van internet aan de Jeugdraad. Actie 3: Digitale publiciteit via diverse kanalen. Actie 4: Publiciteit in diverse gidsen.

2011

2012

2013

Geen fin. weerslag

idem

idem

€ 463

idem

idem

Geen fin. weerslag

idem

idem

€ 2176,56 (uitkrant)

variabel

variabel

idem

idem

Prioriteit jeugdinformatie

€ 14 059,33 (Jeugdvakantie) € 677,34 (Wonderwijs) € 4 352,36 (Jeugdgids) € 1 573,00 (Zomeragenda) Actie 5: Inlassingen Tam Tam, Advertentieblad, publicatie CC. Nieuwsflesh/stadskrant

€ 6 779,18 Begr. Vzw Cultuurcentrum(K&J, JP, ..)

Actie 6: Verspreiden van het vormingsaanbod.

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 7: Publiciteit via aanplakborden.

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 8: Ontwerpen en verspreiding van affiches, flyers, folders, lay-out gidsen, …

Geen fin. weerslag

idem

idem

Pagina 30 van 80


Toelichtingen: Actie 1: Affiches, flyers, … worden in de gemeentelijke gebouwen verspreid. De dienst staat tevens in voor verspreiding via de scholen en projectie op aanwezige flatscreens en elektronische publiciteitsborden her en der verspreidt in de gemeente. Flyers worden ter inzage gelegd op de jeugddienst op aangeven door evt. andere diensten. Dit in kader van recht op informatie. Actie 2: De jeugdraad beschikt over een lokaal en de nodige communicatiemiddelen in het jeugd- en kunstencentrum. Actie 3: De dienst doet het nodige om te verschijnen op Facebook, Plasma, LED’s, nieuwsbrief, websites (idem actie 1). Actie 4: De dienst zorgt voor de nodige publiciteit en promotie van werkingen in diverse gemeentelijke gidsen: Jeugdgids, sportgids, wegwijs Actie 5: De dienst zorgt voor de nodige publiciteit en promotie van werkingen in diverse andere gemeentelijke kanalen. (idem actie 1). Actie 6: Alle vorming die ons bereikt op de jeugddienst wordt overgemaakt aan jeugdverenigingen, jeugdraad, jeugdhuis en verspreid in gemeentelijke gebouwen waar veel jeugd komt. Actie 7: City-advertising, billboard CC, gemeentelijke borden Toerisme (idem actie 1). Actie 8: Ontwerp en lay-out van diverse publicaties gebeuren door het gemeentebestuur.

Pagina 31 van 80


Diverse ondersteuning  Doelstelling 6: Het maximaal logistiek ondersteunen van het jeugdwerk en het optimaal informeren en bereiken van jongeren rond diverse thema’s die hen aanbelangen (vakantiejob, preventie, anderstaligen,…). 2011

2012

2013

Actie 1: Kenbaar maken hoe de jongeren kunnen solliciteren voor een vakantiejob binnen de gemeentelijke diensten.

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 2: Ter beschikking stellen van didactisch materiaal jeugddienst.

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 3: Ter beschikking stellen gemeentelijk materiaal bij grote evenementen van jeugdverenigingen.

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 4: Stimuleren van het groepsgevoel door gezamenlijke activiteiten.

Geen fin. weerslag

idem

idem

€ 14.569

idem

idem

idem

idem

Geen fin weerslag

idem

idem

Actie 5: Stimuleren van een veilig uitgaansklimaat.

337/111-01 jobstudenten Actie 6: Extra begeleiding anderstalige jeugd.

€ 20.000 761/332-03: speelotheek

Actie 7: Laagdrempeligheid jeugdhuis, gratis toegang/ geen lidgelden.

  Toelichtingen:

Actie 1: Vacatures in stadskrant/website van Knokke-Heist + afzonderlijke mailing naar alle groepsleiding. Actie 2: Occasioneel kunnen jeugdverenigingen gebruik maken van duurder didactisch materiaal (beamer, overhead, megafoon, fototoestel…) voor bepaalde gelegenheden. Actie 3: Op aanvraag kunnen verenigingen gratis gebruik maken van gemeentelijk materiaal n.a.v. grote gebeurtenissen bv. tenten, tafels, stoelen, personeelsinzet van politie en brandweer,…

Pagina 32 van 80


Actie 4: Mede- ondersteuning door diverse diensten zowel in de organisatie als op de dag zelf bij activiteiten . bv. zeepkistenrace, zeezwemmen, activiteiten Jeugdraad, startdag, survivalweekends, concertbus …. Actie 5: Aanwezigheid op jeugdfuiven ( oa jeugdraad) met een preventiestand. Een evenement waarop alcohol wordt gedronken gaat vaak gepaard met overlast en klachten van omwonenden. Een feest zorgt dus voor sfeer maar ook voor overlast. Die overlast heeft vaak te maken met alcoholgebruik. Over alcohol praten is niet makkelijk, al is het maar omdat iedereen het zo gewoon vindt. Doelstelling is het bespreekbaar maken van alcoholge(mis)bruik (dit op momenten wanneer er effectief alcohol wordt gedronken), verder wordt het gesprek opengetrokken naar andere drugs en wordt correcte informatie meegegeven. Hierbij extra aandacht voor verkeersveiligheid en de lichamelijke impact en de hieraan gekoppelde eventuele gevaren. Op de beachparty’s worden jongeren hoofdzakelijk aangesproken door jobstudenten (een peer-group). Tevens kon men aan deze preventiestand een promilletest laten afnemen. Deze test geeft een indicatie over het al dan niet onder invloed zijn van alcohol en dus ook in een rechtstreeks gevolg de implicatie die dit heeft voor de verkeersveiligheid. Deze promilletest vertoont een score variërend tussen S (safe) – D (danger) tot P (positive). Verder worden drugs- & seksquizen afgenomen. De drugquiz behandelde vragen over alcohol, cannabis, GHB, XTC, speed, cocaïne en paddo’s. Tevens wordt op sommige evenementen gewerkt met de Fantmobiel, dit is een infocaravan met een opvallend roze ‘bekijk het eens nuchter’ olifantlogo. Binnenin de caravan worden een aantal informatieve folders voorzien. Buiten de caravan werd gewerkt met de promillebril. De promillebril is een sensibiliseringstool dat de effecten van alcohol op het zicht nabootst. Wanneer men door deze bril kijkt, verkrijgen de deelnemers een effect alsof ze een zekere promillage alcohol in het bloed hebben. Door het opgestelde parcours af te leggen met de promillebril op hun neus, kunnen de jongeren ervaren hoe moeilijk het is om met een verminderd zicht accuraat te handelen. Door deze ervaring kunnen zij dan zelf merken hoe gevaarlijk het is om te rijden wanneer ze onder invloed van alcohol zijn.

Actie 6: Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid om de anderstalige jeugd in Knokke-Heist extra te gaan begeleiden. Diverse kanalen melden dat een taalachterstand bij aanvang van het reguliere onderwijs blijvend een moeilijkheid vormt. Wanneer jongeren de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen bestaat het risico ook dat zich een vicieuze cirkel vormt rond hun gehele schoolcarrière. (het niet behalen van een getuigschrift, het ‘zakken’ van richting, weinig taalondersteuning van thuis uit, …).Verder dient er ook voor deze groep specifieke inspanningen gedaan te worden om ook hen mee op de participerende kar te krijgen, hen te laten aansluiting vinden bij het jeugdaanbod en maximale integratie in de gemeente.(via speel-o-theek) Actie 7: Het subsidiesysteem werd aangepast. Vroeger ontving het jeugdhuis een basis- en werkingssubsidie op basis van het aantal ingeschreven leden en activiteiten. Thans ontvangen zij een forfaire subsidie.. Teneinde de toegang en deelname aan activiteiten in het jeugdhuis te verhogen wordt geen lidgeld meer gevraagd.

Pagina 33 van 80


1.3 Prioriteit jeugdwerkbeleid  (is in principe alle extra‐ inspanningen op het vlak van brandveiligheid, tenzij …) 

Indien je als gemeentebestuur beroep wenst te doen op de extra middelen van deze prioriteit moeten hier doelstellingen geformuleerd worden die leiden tot een kwaliteitsverbetering van het aanbod jeugdwerkinfrastructuur, door te werken aan één of meerdere van de eerder opgesomde punten. Hier is het ook belangrijk dat de middelen die verworven worden door in te tekenen op de prioriteit duidelijk gekoppeld worden aan de uitvoering van deze doelstellingen. Eerder vermelden wij reeds de financiële ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven die zowel in een jeugdlokaal van de gemeente zitten als zij die een lokaal huren van een derde. Op jeugdatelier Oranje, KLJ en het jeugdclub na hebben de jeugdverenigingen een exclusief gebruik van deze ruimtes. Brandveiligheid van jeugdwerkinfrastructuur is de prioriteit binnen het hoofdstuk jeugdwerkbeleid. Daar de jeugdwerkingen ofwel in een gemeentelijk gebouw hun werking hebben of een locatie huren zijn de gebouwen op het gebied van brandveiligheid in orde. Naast brandveiligheid vinden jaarlijks ook nog diverse andere keuringen plaats. (elektriciteit, verwarming, verlichting, ….) Daar het gemeentebestuur en de jeugdverenigingen zelf al gedurende de laatste jaren tal van werkzaamheden en verbeteringswerken heeft uitgevoerd aan alle lokalen die permanent aan de jeugdwerkingen worden ter beschikking gesteld en het moeilijk lijkt om jaarlijks op het vlak van brandveiligheid jaarlijks voldoende uitgaven te bewijzen wordt gekozen voor een zelf gekozen prioriteit binnen het hoofdstuk jeugdwerkbeleid nl. “beschikbaarheid van jeugdlokalen” De argumentatie ligt voor de hand: 1) Op het vlak van brandveiligheid in gemeentelijke gebouwen werden de werken in jeugdlokalen reeds uitgevoerd. Weliswaar blijven jaarlijkse keuringen plaatsvinden. 2)

De enkele locatie’s niet in het bezit van het gemeentebestuur (Chiro lokalen te Heist en Scouts en Gidsen-lokalen te Knokke) worden gehuurd. De huidige kredieten laten zonder gebruik te maken van de prioriteit- niet toe de integrale huur terug te betalen aan de vereniging en dit zou niet eerlijk zijn t.o.v. de verenigingen die in een gemeentelijk gebouw hun werking hebben en géén huur hoeven te betalen.

Het gemeentebestuur opteert dus om de voorziene kredieten “huur en energie” en “bouwfonds” in de bestaande subsidiereglementen en op de begroting te verruimen met de middelen die in aanmerking zouden kunnen komen door gebruik te maken van de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur. De huidige voorziene middelen zijn momenteel te klein. Een upgrade van de middelen, weliswaar beperkt in tijd, moeten toelaten dat iedere jeugdvereniging in een voor hen aangepast lokaal zit. Met andere woorden willen we dus duidelijk een gelijkheidsbeginsel op drieërlei gebied: 1) dat elke jeugdvereniging ofwel in een gemeentelijk gebouw zit en dus geen huursubsidies hoeft te betalen of indien zij die huren en dit moeten betalen aan een derde, deze huur integraal terug te krijgen is via subsidies. Pagina 34 van 80


2) dat geen enkele jeugdvereniging acties moet ondernemen (pannenkoekenverkoop, edm…..) om huur en energiekosten van hun lokalen te betalen. De financiële middelen (basis- en werkingssubsidies) die aan verenigingen worden toegekend moeten dienen voor de eigenlijke werking van de vereniging. 3) kleine aanpassingswerken naar “goesting”, slijtage, nieuwe wetgeving, …. moeten kunnen. Elke jeugdwerking moet kunnen in een aan hedendaagse aangepaste ruimte hun werking doen. De werken dienen op een professionele manier te worden uitgevoerd zodat veiligheid op ieder gebied primeert. (ook ifv keuringen).

Pagina 35 van 80


1.3.1 Prioriteit jeugdwerkbeleid:  ‘Brandveiligheid’ en ‘beschikbaarheid  Jeugdwerkinfrastructuur’ ‘()

Doelstelling 1: Het gemeentebestuur streeft een kwaliteitsverbetering na van de huidige jeugdwerkinfrastructuur en zoekt verder naar een betere accommodatie voor de jeugdwerkingen.

Actie 1: Jeugdhuis met fuifzaal te Knokke. 

2011

2012

€ 1 860 000,00 excl. btw

Realisatie eind juli 2012.

2013

Via Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling (AGSO) Actie 2: Ter beschikking stellen van nette hygiënische, brandveilige lokalen voor de jeugdwerkingen te Heist en Westkapelle

Via AGSO

Actie 3: Ter beschikking stellen van nette hygiënische, brandveilige lokalen voor Scouts en Gidsen te Knokke. 

€ 1 722,00

idem

idem

idem

idem

idem

idem

761/332-02 bouwfonds € 13 795,84 761/332-03 prior. Jw-infrastructuur

Actie 4: Financieel ondersteunen van verbeteringswerken aan jeugdwerklokalen en tussenkomst in huur en energiekosten. 

€ 1 722,00 761/332-02 bouwfonds € 13 795,84 761/332-03 prior. Jw-infrastructuur € 53 000,00 7601/332-02

Actie 5: Jaarlijkse keuring van brandblussers,… 

€ 1 125,00 351/124-02

    Toelichtingen:  Pagina 36 van 80 


Actie 1: In het project Duinenwater wordt een jeudsite gebouwd. Normaliter zouden deze werken af moeten zijn in 2012. De jeugdclub die nu haar werking heeft in de ex-kantine van de voetbalvereniging te Westkapelle zou dan verhuizen naar Knokke (Duinenwater). Momenteel vindt in het jeugdhuis ook de werking van de KLJ plaats en dit leidt soms tot communicatiestoornissen. Na de realisatie en verhuis van de jeugdclub zou de KLJ-afdeling dan weer hun eigen lokaal hebben. De budgetten voor bouw jeugdhuis met fuifzaal en repetitielokalen voor muziekgroepjes zijn voorzien op de meerjarige begroting van AGSO Knokke-Heist (periode 2010-2012) en worden gefinancierd via een door AGSO afgesloten lening. De betaling lopen van nu 1 augustus 2010 tem mei 2012. Actie 2: Het gemeentebestuur zoekt en onderhandelt verder om een jeugdsite te Heist te realiseren. Chiro, Oranje en speelpleinwerking te Heist moeten ook in de toekomst over een locatie kunnen beschikken. De huidige locatie blijven in gebruik tot een nieuwe locatie gebruiksklaar is. Ook voor deelgemeente Westkapelle wordt uitgezien naar nieuw aangepaste lokalen voor muziekgroepjes, klj en andere ontspanningsmogelijkheden. Actie 3: In het kader van verhuringen dienen bepaalde werken uitgevoerd te worden in functie van de brandveiligheid. Een ander deel van de lokalen worden opgefrist in 2011. Op het vlak van hygiëne wordt uitgekeken voor vernieuwing van de keuken en het sanitair in de oude lokalen (boven de school). Er staan ook nog enkele kleinere projecten open om te blijven voldoen aan de eisen van CJT voor het verhuren van de lokalen. Actie 4: De subsidie huur- en energie en bouwfonds schieten jaarlijks tekort. De middelen van de hogere overheid (prioriteit jeugdwerk) worden gebruikt om dit tekort aan te zuiveren. Enkel de Chiro kon tot op heden gebruik maken van een bijkomende subsidiepot van het gemeentebestuur (454 €) Actie 5: Jaarlijkse worden alle gemeentelijke gebouwen gekeurd ifv brandbestrijding. (controle en vervanging van verouderde, verdwenen brandblussers, haspels, pictogrammen, …) Zij die hun werking niet in een gemeentelijk gebouw hebben kunnen deze kosten inbrengen op basis van een subsidiereglement.

Pagina 37 van 80


1.4 Interactief bestuur en terugkoppeling   

Hoe zal het bestuur kinderen, jongeren en het jeugdwerk zo permanent ( continu?)mogelijk betrekken bij de uitvoering en evaluatie van eerder geformuleerde doelstellingen. Het spreekt voor zich dat de jeugdraad hier een belangrijke rol zal spelen. Hier kunnen een aantal acties worden opgesomd die het bestuur zal uitvoeren om de participatie bij de uitvoering van het plan te bestendigen.

Feiten Het gemeentebestuur beschikt over een permanent interactief bestuur door een actieve Jeugdraad en Jeugdparlement. De Jeugdraad bestaat uit het dagelijks bestuur, die maandelijks samenkomt en 4 keer op jaar een algemene vergadering houdt. Drie keer per jaar is er een samenkomst met de groepsleiding. De leden van de algemene vergadering bestaan uit meer dan de helft jongeren, die niet als afgevaardigde van een vereniging deelneemt. Er zijn geen afgevaardigden van politieke verenigingen. Het plaatsvinden van de maandelijkse praatcafés (ieder jeugdorganisatie ontvangt de laatste vrijdag van de maand in beurtrol alle jeugdwerkers van andere jeugdwerkingen, voor een hapje, drankje en een “alternatief spel op maat”) is een bron van uitwisseling van informatie en gedachten. Iedere vergadering van de Jeugdraad (bestuur, av of werkgroep) wordt bijgewoond door de Jeugdconsulent en/of de schepen van Jeugd zodat continue geweten is wat leeft onder hen. De uitnodiging tot de Algemene Vergaderingen met de agendapunten worden gepubliceerd in de media op kosten van het gemeentebestuur. Verslaggeving van een Algemene Vergadering wordt voorgelegd aan het College. Voor de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar heeft de gemeente een Jeugdparlement met de schepen van Jeugd als voorzitter. Dit Jeugdparlement (± 50 –tal leden) wordt verder begeleid door leden van de Jeugdraad en/of jeugdleiders, stafmedewerker Jeugdcultuur en een administratief medewerker. Het Jeugdparlement komt om de 6 weken samen. Deze werking wordt ook in de middelbare scholen geïntegreerd. De leden van het jeugdparlement krijgen tijdens de lessen de besproken items toe te lichten aan hun leeftijdsgenoten en worden daarin begeleidt door hun klastitularis. De leden van het Jeugdparlement worden per school verkozen door de medeleerlingen. Wanneer een problematiek, aangehaald in het Jeugdparlement, zich stelt, dan wordt dit kenbaar gemaakt aan het College en in de mate van het mogelijke opgevolgd en opgelost. Dit gaat over aanleg skateparcours, meer straatverlichting, voetgangersoversteek tot het aanpassing van de verkeerslichten in functie van de voetgangers enz. De terugkoppeling van genomen beslissingen gebeurt direct via de leden van het Jeugdparlement. Voor de oudere jongeren gebeurt dit via de websites, nieuwsbrieven, nieuwsflesh,…. en via de Jeugdraad. Daarnaast is er een “Vaste Commissie van Toezicht op de Speelpleinen” die vertegenwoordigd is door belanghebbenden: ouders, jeugdconsulent, speelpleinverantwoordelijken, dagenlijks bestuur Jeugdraad, schepen van jeugd en schepen van sociale zaken, directeur Cultuurcentrum en ovrige geïnteresseerden. Hier worden allerhande zaken met betrekking tot de organisatie en wensen ivm De Speelpleinen besproken. Het gemeentebestuur beschikt tevens over een vaste stuurgroep jeugdbeleidsplan. Zij komen niet enkel samen voor de opmaak van een jeugdbeleidsplan maar ook jaarlijks meerdere malen voor de opvolging er van en de subsidieverdeling. Indien de gemeente wenst zaken voor te leggen aan een ruimer publiek wordt geregeld een enquête uitgeschreven. Hierdoor krijgt de gemeente een beter zicht op noden en wensen van het jonge publiek. Daarbij worden ook steeds de ouders bevraagd om een weerslag te krijgen van de beide richtingen; zowel van kind als van ouder. Pagina 38 van 80 


Behoeften De ruimte tot voorstellen, nieuwe ideeën, behoeften, … in het kader van het Jeugdbeleidsplan 2011 ‐2013 werd besproken en bevraagd in  onderstaande overlegmomenten:   - Vergaderingen van het Jeugdparlement  - Vergaderingen van het dagelijks bestuur Jeugdraad  - Bevraging aan de jeugdverenigingen  - De algemene vergaderingen van de Jeugdraad  - Via gesprekken van deskundigen in het kader van opmaak van JBP  - Via een oproep op Netlog en via een oproep op Facebook   - Bevraging van de kinderen, ouders  en monitors op de speelpleinwerking  - Bevraging via een oproep in de gemeentelijke nieuwsflesh   - Enquêtes i.f.v. de opmaak van het sportbeleidsplan   - Contacten met verschillende gemeentelijke diensten en groepsleiding jeugdverenigingen  - Enquêtes i.f.v het lokaal overleg kinderopvang  - Het marktonderzoek door Synovate België  - De jaarlijkse inspraakvergaderingen van het gemeentebestuur  - De Vrijetijdsraad  - De naamloze bevraging over de toekomstige projecten in Knokke‐Heist op de tentoonstelling Horizon 8300.    Analyse en terugkoppeling  Zowel Jeugdraad als Jeugdparlement zijn actieve inspraakorganen en zullen op dezelfde voet blijven werken. Ook de terugkoppeling van het Jeugdparlement wordt sterk opgevolgd in beide richtingen. Zo moet alles wat besproken is in het Jeugdparlement ook voorgelegd worden in schoolverband. Dit wordt vooraf afgesproken met de directie van de middenscholen. Op 7 mei 2010 kwam de stuurgroep samen om op basis van alle vooraf ingezamelde en ter beschikking gestelde gegevens, wensen, verzuchtingen . acties en doelstellingen te formuleren voor het jeugdbeleidsplan 2011-2013. Na terugkoppeling aan en met akkoord van de diverse doelgroepen, werd de ontwerpversie van het beleidsplan voorgelegd aan de Jeugdraad op 23 mei met positief advies aan het gemeentebestuur tot gevolg. De Jeugdraad heeft een goede up to date website en een forum die de jongeren kunnen raadplegen, hierdoor is er een directe vorm van terugkoppeling. Tijdstip, locatie en agenda van de Algemene Vergaderingen worden steeds kenbaar gemaakt in de plaatselijke pers. Via de Jeugdraad en jeugdparlement werd ook tijdens de opmaak het ontwerp- jeugdbeleidsplan 2011-2013 besproken op de vergaderingen. Eénmaal per jaar wordt op beide vergaderingen een stand van zaken van het jeugdbeleidsplan (verantwoordingsnota) uitgebreid besproken. Tijdens de inspraakvergaderingen, in iedere deelgemeente, werd ook de mogelijkheid geboden op- of aanmerkingen te maken over het gevoerde en te voeren beleid. Het is tevens ook evident dat het goedgekeurde jeugdbeleidsplan ook terug te vinden is op de website van de gemeente en ter inzage ligt in de hoofdbibliotheek. Pagina 39 van 80 


De acties die het gemeentebestuur plant in het kader van het nieuw jeugdbeleidsplan worden toegelicht in de nieuwsfleshes en het gemeentelijk driemaandelijke magazine Knokke-Heist. Voor de concrete uitvoering van bepaalde acties zal inspraak specifiek naar de betrokkenen georganiseerd worden, bijvoorbeeld voor de verdere inrichting van hun jeugdlokaal. Het spreekt voor zich dat zowel tijdens de opmaak, alsook bij de uitvoering van de subsidiereglementen een gunstig advies vanwege de Jeugdraad niet achterwege blijft.

Pagina 40 van 80Â


HOOFDSTUK II JEUGDBELEID

Pagina 41 van 80


2. Jeugdbeleid  

2.1 Proces en analyse 

Hier wordt nagegaan hoe het jeugdwerk aansluiting vindt bij andere sectoren en overheden. Eveneens wordt bekeken welke beleidsmaatregelen, gepland voor deze legislatuur een bijzondere impact zullen hebben voor kinderen en jongeren. Op basis hiervan kan dan samen met de jeugdraad gekeken worden rond welke thema’s er de komende drie jaren extra zal gewerkt worden. In het kader van de prioriteit “jeugdcultuur”(  ) is het bij het verzamelen en analyseren van gegevens belangrijk extra stil te staan bij het huidige jeugdcultuurbeleid binnen de gemeente en bij de verschillende uitingsvormen van jeugdcultuur in de gemeente. Uiteraard wordt de invulling van dit hoofdstuk eveneens meegenomen in het proces van communicatieve planning.

Inleiding In het hoofdstuk 'Jeugdwerkbeleid' werden alle beleidsmaatregelen gericht naar jeugdwerkinitiatieven besproken. In het hoofdstuk ‘Jeugdbeleid’ passen alle andere beleidsmaatregelen die gevolgen hebben voor kinderen en jongeren in de gemeente. Dit hoofdstuk bestrijkt dan ook een erg ruim terrein en keuzes zijn bijgevolg noodzakelijk. Het decreet laat veel ruimte voor een invulling op maat van de lokale situatie. Binnen dit hoofdstuk komt tevens de prioriteit 'jeugd en jongerencultuur' aan bod. In dit hoofdstuk gaan we ook in op het ruime aanbod waarover we beschikken, daarnaast lichten we acties toe vanuit andere diensten en externe organisaties. Zo streeft het Cultuurcentrum (waar jeugddienst of jeugdcultuur deel van uitmaakt) naar een brede en hoge cultuurparticipatie of m.a.w. zo veel mogelijk mensen laten genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten het Cultuurcentrum. Een groot en divers aantal inwoners en een representatief deel van de toeristische instroom participeren aan de activiteiten van het Cultuurcentrum en van andere aanbieders van activiteiten. Het Cultuurcentrum met haar tentakels wil zich verder ontwikkelen tot de vanzelfsprekende partner van mensen en organisaties die op zoek zijn naar een verruiming en verrijking van hun/de vrijetijdsmogelijkheden. Zo hechten we belang aan het ruim verspreiden van informatie omtrent het jeugdaanbod en zeker in de schoolvakanties. Vóór iedere vakantie wordt een brochure gemaakt en toegestuurd naar alle kinderen binnen de gemeente alsook naar de 2de verblijvers en toeristen die in het verleden hun naam en adres opgaven met vraag om deze brochure ook te ontvangen. Naast het eigen aanbod (vp, v+, Cultuuraanbod, …) promoten we uiteraard ook het aanbod van derden bv. sportiek. Wie iets doet is niet belangrijk, als het maar een goed aanbod is naar de jeugd toe. Hierbij gaan we er vanuit dat alle kinderen en jongeren recht hebben op vrijetijdsbesteding. We hebben hierbij speciaal aandacht voor de participatie van kwetsbare kinderen en jongeren.

Pagina 42 van 80


Wat betreft de prioriteit “jeugdcultuur” (m.a.w. het inspelen door het gemeentebestuur op de jeugdcultuur eigen uitingsvormen van kinderen en jongeren of hoe de gemeente de artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren wil stimuleren, ondersteunen en faciliteren) durven we te stellen dat daar al jaren wordt aan gewerkt. Het aanbod binnen Vakantieplus, het stimuleren en ondersteunen van werkingen zoals Appassonata, de Gelaarsde Kip, Milo, Knal,… het ter beschikking stellen van infrastructuur (repetitieruimtes voor muziekgroepen, “speelstraat” voor hangjongeren, skateparken en infrastructuur voor skaters/sporters, lokaal talent op het openluchttalent Kneistival, Naght… zijn tal van voorbeelden. Het gehele jaar door wordt aan de kinderen iets aangeboden. Tijdens het schooljaar “Wonderwijs”. Deze naschoolse opvang van de lagere school kan ingevuld worden met een opleiding in plastische, sportieve en muzikale disciplines. Tijdens de schoolvakanties “Vakantieplus”, is er eveneens een aanbod in diverse disciplines, sport, koken, taal, natuur, dans, muziek, … De intentie om mee te werken aan een eerste groot intergemeentelijk evenement voor “tieners” kan tevens een aanloop zijn naar een nauwere samenwerking, die ruimer gaat dan enkel het evenement. Zo wordt nu al – weliswaar nog in de beginfase - informatie over activiteiten uitgewisseld met het Entrepot Brugge. In de toekomst zal misschien een bus ingelegd ( heen en weer) worden naar naar fuiven of ander belevingen georganiseerd door het Entrepot. Daarnaast ondersteunen we maximaal in de mate van het mogelijke ALLE jeugdactiviteiten, om het even wie of het nu een activiteit van de jeugdraad, jeugdvereniging of derde is... De begrippen “jeugdcultuur”, “cultuurparticipatie” en “cultuureducatie” zijn geen mooie woorden die we gebruiken om te verblinden, doch continue begeesterde opdrachten die ook terug te vinden zijn in de acties van het cultuurbeleidsplan en bij andere diensten milieudienst, preventiedienst, sportdienst, …. Ook lovend, leuk, en zeker te vermelden is dat veel jonge ouders tevreden terugkijken naar de mogelijkheid die zij hebben gekregen in hun jeugdjaren en het bestuur van de Jeugdraad deze waarden en mogelijkheden hoog in het vaandel blijven dragen. Meegaan met de Concertbus, de volledige organisatie en coaching van een 100-dagenbal waarvan zij de winst afgeven aan de laatstejaars, ….

Pagina 43 van 80


2.1.1 Analyse van het maatschappelijk kader  Aanbod programma’s: Baby – peuter Secr. Lokaal Overleg kinder-opvang

Kleuters Vakantieplus

6 – 12 jaar Vakantieplus

13 – 14 jaar Vakantieplus

15 – 16 jaar Vakantieplus

16 plus Jeugdraad

Speelpleinen

Speelpleinen

Jeugdparlement

Concertbus

Concertbus

Kleuterateljee

Wonderwijs

Concertbus

Monitorencursus

Monitorencursus

Paasgrabbel

Startdag

Startdag/Freexz

Muziekgroepjes

Muziekgroepjes

Sinterklaasstoet

Schoolprogrammatie

Jeugdfuiven

Jeugdverenigingen

Jeugdverenigingen

Kindercarnaval

Jeugdverenigingen

Uitstap pretpark

Jeugdpoëzie

Strandfuiven

Paasgrabbel

Survivaldag

Schoolprogrammatie

Appassionata

Uitwuiffuif

Snowboard

Appassionata

Milo

Gelaarsde kip

Schoolprogrammatie

Milo

Art=shock

Jeugdpoëzie

Jeugdverenigingen

Art=shock

Kneistival

Peterschap Beelden en monument Sinterklaasstoet

Talens

Kneistival

Jeugdhuis

Appassionata

Jeugdhuis

Jeugdsportproject

Kunst in de Verf(KidV)

Milo

Jeugdsportproject

deKunstAc ademie

Week van de zee

Jeugdpoëzie

DeKunstAcademie

Carnaval

Talens

Art=shock

Carnaval

kerstboomverbranding

Kindercarnaval

Jeugdsportproject

deKunstAccademie

deKunstAcademie

Knal!

Carnaval

= Wordt georganiseerd of gecoördineerd door Jeugdcultuur (soms ism de jeugdraad)

Pagina 44 van 80


2.1.2 Analyse evaluatie jeugdbeleidsplan 2008-2010

Ook hier mogen we stellen dat de vooropgestelde acties destijds opgenomen in het jeugdbeleidsplan 2008-2010 zijn gerealiseerd en dat deze in de toekomst zullen worden verder gezet. Er zal blijvende aandacht zijn naar informatieverspreiding en communicatie, verkeersveiligheid, toegankelijkheid, inspraak, ruimte en experimenteermogelijkheden voor de jeugd.

2.1.2.1 Algemeen jeugdbeleid 

2.1.2.1.1 Participatie en terugkoppeling 

Doelstelling: De stem van kinderen en jongeren en direct betrokken bevolkingsgroepen komen aan bod binnen een gestructureerde communicatievorm om uitwisseling van informatie te verzekeren over de noden en behoeften van de jeugd in de gemeente. Actie 1: Periodieke bijeenkomsten Jeugdparlement, Jeugdraad, kor, groepsleiding jeugdverenigingen, stuurgroep, speelpleinbegeleidingsteam, ….. Actie2: Inspraakvergaderingen in iedere deelgemeente.

 

2.1.2.1.2 Ruimte voor Jeugd 

Doelstelling: Ruimte creëren voor de jeugd met oog voor veiligheid en kindvriendelijkheid. Actie 1: Aanleg van bijkomende parking aan het Jeugd- en kunstencentrum + aanleg knuffelzones. Herinrichten schoolomgeving en doortocht Parmentierlaan, Meerlaan, Koningslaan, Onderzoekstudie Natiënlaan. Actie 2: Aandacht voor “signaalfunctie” op vergaderingen. Actie 3: Jaarlijks vormingsaanbod aan monitoren m.o. “leren luisteren en communiceren”, EHBO, …. Actie 4: Jaarlijks vorming omtrent noodzakelijke randvoorwaarden gebruik materiaal uitleendienst. Actie 5: Jaarlijks vorming rond gebruik van lokalen (wetgeving terzake, keuringen, veranderingswerken, ….)

Pagina 45 van 80


2.1.2.2 Toegankelijkheid en diversiteit van het jeugdbeleid 

2.1.2.2.1 Toegankelijkheid 

Doelstelling: Elke activiteit en communicatiekanaal is toegankelijk voor jongeren, ongeacht hun sociale situatie. Actie 1: Aanpassen van de tarieven van activiteiten voor éénoudergezinnen of gezinnen met financiële problemen. Actie 2: ICT – computervoorzieningen voor jongeren die thuis niet in de mogelijkheid zijn tot gebruik van computer.

 

2.1.2.2.2 Geïntegreerd jeugdbeleid 

Doelstelling: Er is aandacht voor de ontwikkelingen van het jeugd(werk)beleid op gemeentelijk, regionaal en (inter)nationaal vlak. Actie 1: Beleidsplanning Knokke-Heist – Aan de hand van kwaliteitsvolle documenten/informatie het beleid aan ieder helder verwoorden. Actie 2: Blijven stimuleren van het vrijetijdsaanbod in alle regionen. Actie 3: Opzet specifieke werking 12-16.

 

2.1.2.3 Interactief bestuur 

Doelstelling: De stem van kinderen en jongeren en direct betrokken bevolkingsgroepen komen aan bod binnen een  gestructureerde communicatievorm om uitwisseling van informatie te verzekeren over de noden en behoeften van  de jeugd in de gemeente.  Actie 1: periodieke bijeenkomsten Jeugdparlement, jeugdraad, kor, groepsleiding jeugdverenigingen, stuurgroep,  speelpleinbegeleidingsteam, …..  Actie2: inspraakvergaderingen in iedere deelgemeente   

Pagina 46 van 80


2.1.2.4 Prioriteit jeugdinformatie 

Doelstelling 1: Een zo ruim mogelijk communicatienetwerk ontwikkelen ten voordele van de jeugd binnen de gemeente. Actie 1: Opmaak van een nieuw infoblad (kinderkrant/tienerkrant/jongerenkrant) Actie 2: De website toegankelijker maken voor jongeren en promotie van het vrijetijdsaanbod Actie 3: Jongereninformatiepunt in de jeugdclub

Doelstelling 2: De jongeren betrekken bij de opmaak en de opvolging van de communicatienetwerken van jeugd.  Actie 1: Via het Jeugdparlement een werkgroep communicatie oprichten voor opmaak en opvolging in deze netwerken  Actie 2: Via de Jeugdraad een oproep doen naar geïnteresseerden en jeugdverenigingen voor inbreng in de website van jeugd en  de jongerenkrant  Actie 3: Via Afdeling Vrijetijd en dienst Communicatie alle jeugdactiviteiten in informatie verzamelen om op te nemen in het  communicatienetwerk  Actie 4: Directe inspraak en communicatie via een blog op onze website (www.jeugdknokke‐heist.be).     

2.1.3. Analyse objectieve gegevens  Zie ook 1.1.3 op pagina 16

Aangezien we met onze gemeente kiezen voor de prioriteit Jeugdcultuur vonden we het opportuun om in de analyse nogmaals de focus hierop te leggen. Naast hetgeen allemaal reeds benoemd en uitgelegd is, eerder in dit Jeugdbeleidsplan, staan we nog stil bij de specifieke gegevens van de bestaande initiatieven en de behoeften (voor dit laatste zie onder 2.1.4.). Hieronder kunnen we om te beginnen al een opsplitsing maken in rubriek “leefwereld van kinderen en jongeren” en een rubriek “cultuureducatie”.

Binnen de groep “Leefwereld van kinderen en jongeren” kunnen we als eerste de “culturele” workshops van Vakantieplus belichten.

Pagina 47 van 80


* Vakantieplus biedt elke vakantie een ruim en gevarieerd aanbod aan kinderen van 3jaar tot 16jaar. In 2009 waren dit 428 stages. Een deel daarvan +/- 30% zijn louter expressieve, culturele vormen die thuishoren onder “het artistieke” of andere “jongerenculturen” vb hiervan is stage djembé en digeridoo. Deze instrumenten hoor je dikwijls bij de hangjongeren aan het jeugdhuis, skateparken en in de zomer op het strand. Vakantieplus speelt hier gretig op in en zoekt steeds naar de “blinde vlekken” binnen het bestaande aanbod en gebruikt daarbij de “kapstokken” binnen de eigentijdse jeugdculturen. De workshops ontstaan via een team van programmatoren en wordt vooral de nadruk gelegd op het “professioneel” aspect van het aanbod. Vakantieplus is hiervoor in heel de regio gekend en Knokke-Heist wenst dan ook dit niveau te behouden door aanwerving van professionele lesgevers en een constante degelijke opvolging via de coördinator van Jeugdcultuur. Jaarlijks voorziet vzw Cultuurcentrum hiervoor 49.000 euro. Voorbeelden van stages: steenatelier, circusplaneet (circustechnieken), high school musical (dans en zang), zonnebloemen schilderen, graffiti, stokjes en steekjes (brei en haaktechnieken), samenspel voor jonge muzikanten,zomerjuweeltjes,pimp je kamer, schilderspalet, klei-kleider-kladder, pottendraaien, stripverhalen en striptekenen, ontwerp je eigen stad, modeontwerper, gipsatelier, Keith Haring achterna, glasschilderen, kralentatelier, creatief met hout, Zeesprookjes beleven (zelf sprookjes schrijven), kunstwerken à la Niki de Saint Phalle en nog veel meer…… Verder….. *Vrijpodium voor jongerenculturen In onze vrijplaatsen geven we jonge mensen tussen 6 en 30 jaar de kans om hun goesting te doen, hun ei te leggen. Dit kan in zowat elke discipline. Musical, theater, kortfilm, muziek…. Het Cultuurcentrum (waaronder de dienst Jeugdcultuur ressorteert) ondersteunt met centen (productiekosten), geeft zijn infrastructuur alsook de expertise van het personeelteam ter beschikking. Vzw Cultuurcentrum krijgt hiervoor geen subsidie van de Hogere Overheid deze vrijplaatsen worden door eigen middelen betaald. Zo hebben we ondertussen reeds 8 projecten waar er creatief met cultuur aan de slag wordt gegaan: De Gelaarde Kip (podiumbelevenissen voor 6 tot 12jarigen) Appassionata bedoeld voor theateropleidingen voor jongeren van 13jaar tot 18jaar Milo een groep jonge enthousiastelingen die met dans en muziek bezig zijn en een eigen musical maken. Hun stukken, ondertussen reeds 3 uitverkochte voorstellingen, zelf geschreven, geregisseerd en gearrangeerd. Introvertigo: jonge theatermakers (voordien bij Appassionata gegroeid) die ook zelf hun stukken schrijven. Rik Verheye: een afgestuurde acteur aan de studio H. Teirlinck, die zijn vrijpodium krijgt aangeboden door vzw Cultuurcentrum. Apostello:showmakers met theater, film, goochelen, worstelen, zang en humor. Filmproject: Benoit De Clerck: waar zowel kortfilm als langspeelfilm geschreven, gecast, gespeeld en geregisseerd in zelfgemaakte decors door een groep jongeren van 16 tot 18jaar. Filmproject: Philippe Verkinderen gestudeerd aan de Rits en won “Een kleine Duw” publieksprijs van het Kortfilmfestival te Leuven. Filmproject: Nico Moolenaar maakte ook een kortfilm in samenwerking met het Cultuurcentrum. *Ondersteuning aan de lokale muziekgroepjes (12 groepen) Het gemeentebestuur stelt repetitielokalen ter beschikking waar deze jongeren inhoudelijke carte blanche krijgen. Daarnaast bieden we ze op vraag van hen de mogelijkheid om op te treden in één of ander voorprogramma, zoals Kneistival en Nagt.

Pagina 48 van 80


* De Concertbus Dienst Cultuur/Jeugdcultuur organiseert sedert kort De Concertbus. Dit concept houdt in dat jongeren tussen 12jaar en 25jaar, met de eerste voorinschrijvingen voor de -18jarigen, begeleid naar een concert kunnen. Het busvervoer en begeleiding wordt ten dienste ingezet voor dit project. Hiervoor doet Jeugdcultuur beroep op eigen personeel, leiding uit jeugdvereniging en medewerkers van vzw Knal, die op zich door gemeentebestuur gesubsidieerd worden voor jongerenaanbod. Vzw Cultuurcentrum betaalt integraal de bussen die voor dit concept worden ingelegd. Per bus gaat dit ongeveer over 406 euro naargelang de bestemming. Over het algemeen is dit Antwerpen- Lotto Arena of Sportpaleis. De jongeren betalen enkel de prijs van het toegangsticket.

* Aanbod vzw KNAL Vzw Knal is een vereniging die zich inzet voor de jongeren. Het gemeentebestuur werkt hiermee samen om via deze jonge enthousiastelingen aanbod voor jongeren te creëren. Dit gaat van gezelschapsavonden tot web- fotowedstrijden en talentenshow. Ook hierin komt jongerencultuur aanbod. In de web-fotowedstrijd wordt gevraagd de tofste foto rond vriendschap op te geven. Jongeren zijn immers constant bezig met netlog en Facebook en zetten voortdurend foto’s op deze sites om anderen te laten meegenieten van hun belevenissen. Vzw Knal probeert door deze wedstrijd het artistieke te koppelen aan hun “ding”. Vzw KNAL ontvangt jaarlijks een subsidie van 5000 euro van het gemeentebestuur voor uitwerking van een jongerenaanbod wat vooral op “jeugdcultur” is gestoeld.

* CJP - Cultureel Jongeren Pas Wat juist CJP betekent hoeven we waarschijnlijk niet meer te verduidelijken. CJP is ondertussen een vaste waarde geworden en zeker in KnokkeHeist. Het gemeentebestuur trok hiervoor jaarlijks 27.000 euro uit voor gratis CJP passen aan te bieden aan al zijn jongeren tussen 12 en 26jaar. Het gaat hierover een gemiddeld van 4.350 passen per jaar. Vanaf 2010-2011 gaan we echter over op een ander systeem en zullen we de 12 tot 16-jarigen nog een gratis CJP pas aanbieden. De 17+ moeten deze pas aanvragen. Het gemeentebestuur is namelijk van mening dat door deze actie jongeren kunnen aangezet worden tot deelname aan “Cultuur” doordat we voor hen de drempel hiervoor verlagen. De gemeente kan trouwens nooit voor hetzelfde bedrag “cultuur” inrichten dan hetgeen mogelijk is met een CJP pas.

Pagina 49 van 80


Binnen de rubriek “cultuureducatie” hebben we als eerste het project Wonderwijs. * Wonderwijs biedt aan alle jongeren van het basisonderwijs een cultureel en sportief naschools aanbod. Hier maken we gebruik van de bestaande vormingsmogelijkheden van de Kunstacademie en de sportdienst die op hun beurt hiervoor subsidies ontvangen, maar het gemeentebestuur zorgt dat de kinderen in deze cultuureducatieve modules geraken door ze gratis vervoer aan te bieden. De Gemeente trekt voor het gratis busvervoer en hun begeleiders (op de bus en rij) en drukwerk, jaarlijks 209.981 euro voor uit. Zo kunnen kinderen aansluitend na school aan cultuureducatie doen en hoeven ouders hun werk hiervoor niet aan te passen. Krijgen ook alle kinderen van de basisscholen de kans om er te geraken en niet enkel de kinderen, van ouders die in de mogelijkheid zijn hun kind te brengen.

* Schoolprogrammatie Vzw Cultuurcentrum biedt een gevarieerd cultureel educatief aanbod aan kleuter, basis- en middenscholen van zowel film, theater als musical en muziekvoorstellingen aan. Hiervoor krijgt het Cultuurcentrum geen subsidies van de Overheid en wordt dus met eigen middelen georganiseerd. Elke graad krijgt een aanbod gaande van 4 voorstellingen tot 6 voorstellingen per jaar. Daarnaast is er tevens aandacht voor de familievoorstellingen: 2 maal per jaar en de familiefilm, ook 2 maal per jaar. Daarbij worden horen ook workshops en tentoonstellingsbezoeken. Hiervan worden er jaarlijks een 3 –tal aangeboden. In totaal bereiken we 29 basisscholen en 13 secundaire scholen. Vorig jaar hadden we in totaal 9.554 leerlingen van zowel Knokke-Heist als buiten Knokke-Heist die deelnamen aan de schoolprogrammering. Het Cultuurcentrum trekt hiervoor jaarlijks 94.000 euro uit.

* Art=Schock A= S is een educatief cultureel aanbod voor de middenscholen. In dit project worden jaarlijks een 10-tal workshops aangeboden binnen de leefwereld van de jongeren tussen 12j en 18jaar. Dit gaat van graffiti, DJ’en, eigen CD-maken, ontwerpen van kledij, videofilm maken, ……. Plaatselijke middenscholen schrijven hiervoor hun leerlingen in die samen met de leerkracht de gekozen workshops volgen. Dit schooljaar waren er 10 workshops in het kader van jongerencultuur: vb Radio maken, Vallende sterren (theater), In everyone zit een designerke, Klik, Videostar, Stars & Models: Droomafdeling van de fotografie, A step by step approach to a fashion cover picture, Niets is wat het lijkt, Speeches/Speechless, Studio Gloss, Soundlab, Cut. Ze betalen hiervoor 10 euro per jongeren. Vorig jaar hadden we 230 deelnemers. vzw Cultuurcentrum trekt hiervoor jaarlijks 10.000 euro uit op budget “Tentoonstellingen: educatieve tentoonstelling en omkadering”. Ze krijgen hiervoor 500 euro overheidsubsidies.

Pagina 50 van 80


2.1.4 Analyse behoeftepeilingen, bevragingen, …  Zie ook 1.1.4 op pagina 18

Vakantieplus Uit alle vorige enquêtes in verband met jeugdbeleid, dateert van 2006 en de laatste in het kader van Lokaal Overleg Kinderopvang van 2009 komt duidelijk naar voren dat ouders zeer tevreden zijn over het aanbod tijdens de vakanties voor zowel kleuters als jongeren tot 16jaar. vzw Cultuurcentrum speelt hier op in door een sterke en degelijke vakantiebesteding aan te bieden. Ook omwille van het toerisme aan onze kust zijn we als gemeentebestuur genoodzaakt om onze toeristen tevreden te stellen door een aanbod voor kinderen te voorzien. Voor onze inwoners van onze gemeente betekent dit een zeer grote keuze aan degelijke vakantiebesteding waarvan een deel rond jeugdcultuur is gericht. In 1995 werd een WES studie gedaan over de gemeente waaruit bleek dat er toen een nood was aan vakantiebesteding voor kinderen. Het gemeentebestuur heeft deze raad gevolgd en zo is Vakantieplus ontstaan. In 2009 bereikten we 5.272 deelnames met een bereik van 2.993 verschillende kinderen die deelgenomen hebben aan een of meerdere van de 428 stages. Om deze werking attractief te blijven houden doen we beroep op de jongeren. Op geregelde basis vragen we hen een evaluatieformulier in te vullen waarin vragen rond aanbod en suggesties worden beantwoord. De werkgroep Vakantieplus maakt gebruik van deze informatie van de jongeren omdat dit de kansen verhoogt tot succes van de stages. Het maakt het voor de programmatoren daarbij ook gemakkelijker om gericht te zoeken naar een aanbod. Vrijpodium voor jongerenculturen Jongeren met bepaalde “bagage” en “veel goesting” een kans geven om zich te ontplooien in hun jongerencultuur zodat deze niet teloorgaat door ontmoediging en/of te weinig ondersteuning of geld, dat was de opzet van het concept. Nog steeds komen jaarlijks jongeren over de vloer in het Cultuurcentrum met de vraag voor ondersteuning. Het aanbod van vrijpodium van het Cultuurcentrum blijft zolang de vraag komt van de jongeren en deze is huidig nog van toepassing. Ondersteuning aan de lokale muziekgroepjes Jongeren die hun “ding” zoeken in de muziek en daarmee een ”groep” vormen die zich inzetten in muzikale uitingen waardoor ze een bezigheid en bezieling hebben. Geregeld komen jongeren naar de jeugddienst (Jeugdcultuur) op zoek naar mogelijkheden. Ze krijgen dan richtlijnen en uitleg via de dienst en de Jeugdconsulent. Deze laatste volgt trouwens de muziekgroepjes en hun lokalen op. Jongeren kunnen dan ook steeds bij hem terecht. Zo hebben we jaarlijks ten minste 2 muziekgroepjes die in de jeugddienst ten rade komen. Zaal Ravelingen kan door de lokale bands worden gebruikt, alsook worden zij technisch (PA) en promotioneel vlak ondersteund. Hoe meer jongeren bezig kunnen zijn met hun hobby en vrienden, hoe liever we dit hebben.

Pagina 51 van 80


Algemeen De meeste zaken zoals vrijpodium, ondersteuning muziekgroepjes, CJP pas, Art=Schock, De Concertbus, Wonderwijs en aanbod van vzw Knal zijn ontstaan doordat er een nood was. Deze nood werd op de één of andere wijze zichtbaar doordat ouders en jongeren dit kenbaar maakten via meldingen aan de jeugddienst, gemeentebestuur, zitdagen Schepen van Jeugd, bij de directie Cultuurcentrum enz. In de opdrachten van Vzw Knal zit ook het onderzoeken naar wat er bij jongeren leeft zodat het aanbod hierop kan worden bijgestuurd. De bevragingen rond “wat jongeren boeit”, doet vzw Knal vooral via hun Facebook en tijdens hun activiteiten. Zij geven hierover dan feedback aan de jeugddienst. De jeugddienst speelt hier dan op in door te voorzien in de nood of de vraag zolang dit past binnen hun budget. De gemeente Knokke-Heist heeft sedert jaren aandacht aan jongerencultuur hetgeen duidelijk is door het ruime en gevarieerde aanbod en ondersteuning die ze biedt. Het is allemaal begonnen bij de ontwikkeling van “Jeugdcultuur” als onderdeel van vzw Cultuurcentrum, zoals je ook “Tentoonstellingen”, “Podiumkunsten” enz hebt. Knokke-Heist legde daarmee dan ook de nadruk in de gemeente dat een jeugddienst, zoals elders is opgebouwd, hier niet wenselijk was en enkel jeugdzaken moest ontwikkelen, maar ook een werking zou opzetten rond “jongerencultuur”. (Dienst) Jeugdcultuur heeft van het gemeentebestuur daarvoor financiële middelen gekregen onder werkingsmiddelen vzw Cultuurcentrum. Daarnaast heeft (dienst) Jeugdcultuur ook nog gemeentelijke budgetten voor jeugdbeleid. (Zie financieel overzicht). Er worden geen enkele andere subsidies aangewend tenzij 500 euro voor Art=Schock, alle andere activiteiten zijn volledig ten koste van het gemeentebestuur en vzw Cultuurcentrum.

Pagina 52 van 80


2.2 Doelstellingen en acties 2011‐2013 

De doelstellingen die hier worden geformuleerd kunnen in een eerste instantie betrekking hebben op het afstemmen van het brede vrijetijdsaanbod in de gemeente (jeugd/cultuur/sport). Er kan echter ook verder gekeken worden en men kan proberen in te breken in hardere sectoren zoals mobiliteit en ruimtelijke ordening. Of men kan een duidelijk participatiebeleid voor kinderen en jongeren binnen het gemeentelijk beleid uit tekenen. Doelstelling 1: Stimuleren van jongeren tot deelname aan het vrijetijdsaanbod. Continuering van de bestaande werkingen + inspelen en ondersteunen van aanbod derden. 2011 Actie 1: Verspreiden van het aanbod. Actie 2: Samenwerken met CJP met daaraan gekoppeld gunsttarieven.  

2012

2013

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Werkingskosten bib

idem

idem

€ 23 500,00

idem

idem

idem

idem

Geen fin. weerslag € 27 583 761/331-01 (cjp) € 49.000 Budget vzw Cul. K&J (bussen)

Actie 3: Promoten van artistieke vaardigheden via ‘Vrijplaatsen’.  

€ 16.500 Budget vzw Cultuurcentrum: Productiehuis

Actie 4: Ter beschikking stellen van lokalen voor lokale muziekgroepjes en tussenkomst in PA en publiciteit.  

Budget vzw Cultuurcentrum: openluchtanimatie

Actie 5: Promoten van aanbod via Vrijetijdsmarkt.

€ 9 000

(bijkomende subsidie cultuurcentra cat. B en C € 1.666, 44) Actie 6: Organiseren van een Startdag. (Freexz)

€ 9 500

Budget vzw Cultuurcentrum: Sociaal-cultureel werk € 11 000 Budget vzw Cultuurcentrum: Roefel ½

Actie 7: Ter beschikking stellen van middelen voor jeugdbib, mediatheek en speelotheek. Actie 8: Bekend maken Talens –Zoute Concours (Kids).  

Budget vzw Cultuurcentrum: evenementen € 21.650,00

Pagina 53 van 80


Actie 9: Loco-reeks: jonge theatermakers brengen leuk theater.  

Vzw Cultuurcentrum podiumkunsten

(5 % van het budget podiumkunsten 433.000) Actie 10: Ruim aanbod aan familievoorstellingen: toemaatje, …  (bijkomende subsidie cultuurcentra cat. B en C

€ 11.000,00

idem

idem

Geen fin weerslag

idem

idem

€ 18.096,00

idem

idem

Afh. van evaluatie 1ste tienerdag

Afh. van evaluatie 1ste en/of 2de tienerdag

Budget vzw Cultuurcentrum: familievoorstellingen

€ 2.000) Actie 11: Ter beschikking stellen “ruimtes”   Actie 12: Forfaitaire werkingssubsidies (ook in hfdst 1: gelet diverse sub. bv speelotheek, wonderwijs,…..)

761/332-03(voorafname) € 11.231,00 761/332-02 (Knal 5.105 + j.h 6126)

Actie 13: Mede-organiseren van een regionale tienerdag – samenwerking met verschillende organisaties/jeugddiensten.  

€ 2.227,00 Prioriteit jeugdcultuur 761/332-03

Toelichtingen: Actie 1: Ieder aanbod, ons gekend, wordt verspreid via gidsen, inlassingen, persberichten, elektronisch verkeer, zomeragenda’s, Tam-Tam, Stadskrant, websistes, digitale nieuwsbrieven,… Sinds kort verschijnt ook een nieuw eigentijds stadsmagazine ‘K-H Mag’. Met de komst van deze publicatie verdwijnen op termijn het Knokke-Heist Magazine, de Uitkrant en de Stadskrant. Het magazine wordt een driemaandelijkse uitgave die bus aan bus bij de eigen inwoners wordt verspreid en die naar het thuisadres van de tweede verblijver wordt verstuurd. Het glossy blad van circa 100 bladzijden wordt gerealiseerd door communicatie- bureau 'Head Office'. Het magazine bevat een bijlage met een overzicht van activiteiten gecombineerd met stadsnieuwtjes. Actie 2: Alle jongeren tussen 12 en 25 jaar krijgen gratis een Cultureel Jongerenpaspoort van het gemeentebestuur. Wat in eigen gemeente niet kan gevolgd worden, kan misschien op een andere en dit tegen een gunsttarief. Vandaar ook het inleggen van fuif- en concertbussen, waarvoor de deelnemers niet hoeven te betalen. Actie 3: Het Cultuurcentrum zet zijn deuren te allen tijde open voor hen die een of andere vorm van kunstbeleving willen tentoonspreiden of verder exploreren. Diverse jonge acteurgroepen, muziekgroepen, schilders, fotografen hebben op diverse gebieden steun ondervonden van het Cultuurcentrum. (publiciteit, ruimte, financiële middelen, …). Financiële middelen worden jaarlijks, na evaluatie- begroot en voorzien, onder “productiehuis” in de begroting van het Cultuurcentrum.

Pagina 54 van 80


Actie 4: Momenteel hebben we 3 lokalen waar 12 lokale bands in onderling overleg repeteren. Op jeugdsite Duinenwater worden nogmaals 4 lokalen bijgebouwd. Zaal Ravelingen wordt occasioneel gratis ter beschikking gesteld voor een publiek optreden en er wordt financieel bijgesprongen inzake PA en publiciteit. Actie 5: Jaarlijks wordt begin september een Vrijetijdsmarkt georganiseerd waar alle verenigingen hun werking kunnen toelichten. Actie 6: Een gezamenlijke startdag door/voor alle jeugdverenigingen wordt georganiseerd. Deze activiteit staat open voor alle jongeren, al dan niet lid van aan vereniging. Actie 7: Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks de nodige financiële middelen teneinde niet met verouderd materiaal de werking te moeten runnen. Actie 8: Kunst in de Verf is een project die vooral in het binnenland wordt bekend gemaakt en nodigt scholen uit om naast een halve dag Zwin, strand en natuur ook een halve dag kunstbeleving van diverse aard te delen. Actie 9: De loco-reeks, vooral doch niet uitsluitend gericht naar jongeren, wordt extra gepromoot naar deze doelgroep. Actie 10: Door gerichte voorstellingen in familieverband met daaraan gekoppeld ateljee’s leren jongeren proeven van diverse kunstdisciplines. Actie 11: Naar aanleiding van occasionele activiteiten worden ruimtes ter beschikking gesteld bv speelstraat voor gamingavond vzw Knal, werkruimte speelpleinwerking voor 12-16 werking KLJ, balletzalen voor dansverenigingen, …. Actie 12: Jaarlijks uitbetalen van forfaitaire werkingssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven die ofwel onder het bijkomend reglement jeugdwerkinitiatieven ressorteren of juist niet onder een reglement ressorteren. Bv Knal, jeugdclub. Door juist jeugdwerkinitiatieven financieel te ondersteunen hoeven zij die deelname- en organisatiekosten niet door te rekenen aan de deelnemers. Speel-o-theek €1.115; kleuterwerking € 2.293, Roefel € 1.983, Wonderwijs €1.487, Jeugdparlement € 1.301, Speelpleinwerking €9.915, vzw Knal €5.105, jeugdhuis €6.126. Actie 13:  Het ligt in de bedoeling om met de brede regio (diverse jeugddiensten) een gezamenlijke tienerdag te organiseren in 2011. 

                 Afhankelijk van het succes kan deze actie worden herhaald.  

Pagina 55 van 80


Communicatie jeugdbeleid  Doelstelling 1: Maximaal ondersteunen van het jeugdbeleid inzake communicatie.

Actie 1: Promotie en publiceren van activiteiten vrijetijdsaanbod via diverse kanalen.

2011

2012

2013

€ 2176,56 (uitkrant)

idem

idem

€ 14 059,33 (Jeugdvakantie) € 677,34 (Wonderwijs) € 4 352,36 (Jeugdgids) € 1 573,00 (Zomeragenda) € 6 779,18 Tam Tam … Begr. Vzw Cultuurcentrum(K&J, JP, ..)

Actie 2: Ontwerpen en verspreiding van affiches, flyers, folders, lay-outgidsen, ….

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 3: Verspreiden van mediabrochure op maat. “Hoe de pers bereiken”.

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 4: Gratis ter beschikking stellen van PC’s en internet in hoofdbibliotheek en plaatselijke filialen.

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 5: Het verwerven en verspreiden van informatie via het Jeugdparlement, Jeugdraad, groepsleiding, ….

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 6: Samenwerking met Entrepot Brugge.

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 7: Draadloos internet in alle gemeentelijke gebouwen.

Geen fin. weerslag

idem

idem

€ 5 900

idem

idem

Actie 8: Via cartoons de jeugd informeren.

337/124-06

Pagina 56 van 80


Toelichtingen: Actie 1: Ieder aanbod, ons gekend, wordt verspreid via gidsen, inlassingen Tam-Tam, het advertentieblad, publicaties Cultuurcentrum, persberichten, Nieuwsflesh, aanplakborden, Stadskrant, elektronisch verkeer, zomeragenda’s, , websites, digitale nieuwsbrieven, plasma schermen, LED’s, borden City Advertising, billboards CC, gemeentelijke borden Toerisme, facebook, netlog en gemeentelijke gebouwen ... Binnenkort verschijnt ook een nieuw eigentijds stadsmagazine. Met de komst van deze publicatie verdwijnen op termijn het Knokke-Heist Magazine, de Uitkrant en de Stadskrant. Het magazine wordt een driemaandelijkse uitgave die bus aan bus bij de eigen inwoners wordt verspreid en die naar het thuisadres van de tweede verblijver wordt verstuurd. Het glossy blad van circa 100 bladzijden wordt gerealiseerd door communicatie- bureau 'Head Office'. Het magazine bevat een bijlage met een overzicht van activiteiten gecombineerd met stadsnieuwtjes. Actie 2: Op zowel jeugddienst als op dienst communicatie worden tal van zaken ontworpen en gelay-out. Actie 3: Jaarlijks wordt de groepsleiding/bestuur van alle verenigingen uitgenodigd teneinde hen bij te brengen op welke wijze zijzelf de pers kunnen bereiken. Actie 4: Het aantal pc’s wordt jaarlijks uitgebreid in de hoofdbibliotheek + bijfilialen. Actie 5: De leden van het Jeugdparlement worden extra gebrieft over zaken die voor hen van belang zijn. Het is aan de leden van het Jeugdparlement dit op hun beurt kenbaar te maken in de school waarvan zij afgevaardigde zijn. Actie 6: Er is uitwisseling van informatie over activiteiten die in Knokke-Heist en in Brugge gebeuren zodat jongeren kunnen kiezen uit een ruimer aanbod. Actie 7: Streven naar gratis gebruik van draadloos internet in de gebouwen waar veel jongeren en volwassenen in hun vrije tijd komen. Actie 8: Via cartoons werd de verouderde infosticker vernieuwd. Dit om de informatie op de sticker te updaten & deze aantrekkelijker te maken naar jongeren toe. Voor de keuze van deze diensten werd gebruik gemaakt van de expertise van de klankgroep vanuit de preventiedienst, die een sterk aanvoelen heeft in de leefwereld van jongeren. Het resultaat eindigde op een 4-tal diensten; -

Druglijn + de plaatselijke antennepost Tele-onthaal Veilig vrijenlijn Kind- & jongerentelefoon

De geselecteerde info zal worden aangeboden aan lokale scholen, jeugdbewegingen, jeugdclubs, … op stickers. Om het geheel goed te onderbouwen zal ook een ‘begeleidingsmapje’ worden meegegeven voor leerkrachten, leiders, ouders, … om de informatie mee correct te verspreiden.

  Pagina 57 van 80 


Schoolprogrammatie Doelstelling 1: Streven naar maximale deelname van jongeren aan het cultureel leven. Actie 1: Wonderwijs.  

2011

2012

2013

€ 209 981

idem

idem

idem

idem

idem

idem

705/ Actie 2: DeKunstAcademie.

€ 2.898.201 734/

Actie 3: Art=shock.   (bijkomende subsidie cultuurcentra cat. B en C € 500 )

€ 10 000 Budget vzw: educatieve tentoonstellingen

Actie 4: Week van de Zee.  

Provincie

Provincie

Provincie

Actie 5: € 1 tarief theatervoorstellingen.

€ 94 000

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Budget vzw: schoolprogrammatie Actie 6: Peterschap “Beelden en monumenten in de stad”.   Actie 7: Workshops “maks” ifv een jaarlijks Internationaal fotofestival (28/0313/6/2010.

€ 10 000 Budget vzw: educatieve tentoonstellingen 230.000 Budget vzw CC tentoonstellingen

Actie 8: Subsidie aan kleuterzwemmen en zwemmen lager onderwijs.

€ 21 554

idem

idem

Actie 9: Jeugdsportproject.

€ 15.000

idem

idem

idem

idem

Geen fin. weerslag 

idem

idem

sport Actie 10: MEGA- vorming basisonderwijs

€ 3.500  337/443‐48  € 400  337/413‐48 

Actie 11: Choose life vorming secundair onderwijs

Pagina 58 van 80


Toelichtingen: Actie 1: Gratis vervoer heen en terug naar de naschoolse opvang “Wonderwijs”. (Sport, muziek en plastische kunsten) Actie 2: Tal van jeugdvriendelijke cursussen, naast de klassieke, naar jongeren toe: Bv. Popé Jazz , songwriting, voordracht, drama, mixed media, digital arts, fotografie, musical, … Actie 3: Jaarlijks terugkerende culturele doe-dagen voor middelbare scholen. Actie 4: Diverse natuur-workshops in het kader van de zee. Actie 5: Omdat prijs tot deelname geen belemmering mag zijn wordt aan de school/kind slechts 1 €/theaterstuk gevraagd Actie 6: Project waar 5de en zesde leerjaar meter of peter zijn van een monument in de badstad. Actie 7: Een 20-tal jonge gasten tussen 12- en 16 jaar kunnen via een wedstrijd (Klasse/mask!) deelnemen aan o.a. een workshop nachtfotografie en de nacht van het fotofestival. Actie 8: Het kleuterzwemmen en de bussen er heen/terug worden betaald. Actie 9: Scholen worden aangespoord tot deelname aan deze activiteiten op woensdagnamiddag. Dit project wordt opgenomen in het jeugdbeleidsplan als aanbod naar de jeugd toe. Occasioneel wordt ingespeeld op jeugdcultuureigen uitingsvormen (bv zumba) doch in hoofdzaak gaat het om geleide, succesvolle, sportactiviteiten die jongeren graag in competitie en groep spelen. Actie 10: Dit project is een organisatie van de lokale politie in samenwerking met de dienst preventie. Het MEGA-project (= mijn eigen goed antwoord) is bedoeld voor jongeren van het 5e & 6e leerjaar. Het brengt hen de sociale vaardigheden bij om te weerstaan aan groepsdruk, stress én drugs. De doelstelling van het MEGA-project is tweeledig. -

Persoonsgerichte doelstelling Bestaat erin jongeren te stimuleren in het maken van 'gezonde keuzes' en hen te ondersteunen in de ontwikkeling van de daarvoor vereiste vaardigheden ( gedragsbeïnvloeding). Structuurgerichte doelstelling Heeft betrekking op het creëren van overleg- en communicatiekanalen tussen de onderwijsgevenden, de lokale hulpverleningsinstanties en de justitiële diensten ( partnerschap).

Actie 11: Primaire doelstelling bij deze vorming is het correct informeren van de leerlingen en te werken rond weerbaarheid en assertiviteit. Dit op een beweeglijke, vlotte manier

Pagina 59 van 80


Ondersteuning divers aanbod  Doelstelling: Ondersteunen van het integraal jeugdwerk en jeugdbeleid (dienstoverschrijdend en preventief) en onderneemt hiervoor verschillende acties.

Actie 1: week van de vrijwilliger. (bijkomende subsidie cultuurcentra cat. B en C

2011

2012

2013

€ 2 500

idem

idem

€ 2.000 )

Budget vzw: vrijwilligerscentrale

Actie 2: tentoonstellingen Vrij Atelier.  

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 3: Gemeenschapswacht / politie: toezicht aan ingangen scholen.

Geen fin. weerslag

idem

idem

€ 9 500

idem

idem

idem

idem

Actie 4: financiële en materiële tussenkomst optredens lokale bands in zaal Ravelingen.  

Actie 5: inzetten van jobstudenten preventiewerk.

Budget vzw: lokale muziekgroepjes € 14.569 337/111-01

Actie 6: Informatiepunt Kinderopvang.

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 7: Samenwerking preventie qua vorming.

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 8: Preventieve actie naar veiligheid fuiven.

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 9: Preventieve maatregelen gehoorschade.

€ 6 028

idem

idem

761/332-02 Werkingskosten jeugdraad Actie 10: Vrijetijdsmarkt/startdagen/ ter beschikking stellen van gemeentelijk materiaal 

Geen fin. weerslag

idem

idem

Actie 11: Tox in the box

Geen fin. weerslag

idem

idem

Pagina 60 van 80


Toelichtingen: Actie 1: In de week van de vrijwilligers worden de vrijwilligers in de bloemetjes gezet met o.a. gratis feestjes, rondleidingen op tentoonstellingen, Ook voor bepaalde activiteiten, opdrachten kan Jeugdcultuur rekenen op vrijwilligers bv begeleiding V+, Freexz (roefel), verspreiden brochures, folders,…. Actie 2: Cursisten krijgen éénmaal/jaar de kans om gratis te exposeren in het Cultuurcentrum. Actie 3: Inzake verkeersveiligheid wordt aan ieder lagere school, iedere schooldag, politie/gemeenschapswacht ingezet. Actie 4: Lokale muziekgroepen krijgen de kans om gratis gebruik te maken van zaal Ravelingen. Zij worden financieel gesteund door het Cultuurcentrum inzake publiciteit, alsook technisch ondersteuning belichting en geluidsversterking. Actie 5: Een pool van 7 personen wordt in de zomervakantie ingezet voor sensibiliseringsacties, inbraakpreventie, fietsdiefstallenvoorkoming, veilig zonnen, ……. Actie 6: de secretariaatswerkzaamheden van het Lokaal Overleg Kinderopvang vinden plaats in de Marge. Via het informatiepunt kinderopvang kunnen zoekenden naar opvang of met andere vragen daar terecht. Ook een website hiervoor is in ontwikkeling. Actie 7: Op vraag van de jeugdverenigingen begeleidt de preventiedienst de gewenste vorming. Actie 8: De preventiedienst is met regelmaat op fuiven aanwezig met acties rond het sensibiliseren over alcohol, druggebruik, voorbehoedsmiddelen, …. Zie ook p.34 Actie 9: Vanaf dit jaar moet men bij fuiven op het evenementenstrand verplicht gebruik maken van ‘line array’ bij het opstellen van luidsprekers. Line array bestaat uit één lange kolom van identieke luidsprekers die onder elkaar worden opgehangen in een soort banaanvorm. Deze ophanging zorgt voor een optimale spreidingshoek van elke luidspreker, waardoor het geheel zich gedraagt als één grote speaker. Voordelen: een heldere klank, minder gehoorschade voor bezoekers en duidelijk minder geluidsoverlast voor de omwonenden. Het systeem is wel duurder en vergt een gekwalificeerd technicus voor opstelling en metingen. Voordelen zijn een snellere opbouw, en minder boxen .Mede de milieudienst en preventiedienst zal ook de jeugdraad instaan om jongeren te sensibiliseren op fuiven rond gehoorschade. Gehoorbeschermers zullen gratis worden uitgedeeld. Actie 10: Er wordt gratis materiaal ter beschikking gesteld teneinde hun werking op een fatsoenlijke manier te kunnen promoten. Actie 11: Op vraag geeft de preventiedienst, in huiselijke kring, info-sessies en raad i.v.m. het alcohol & drugthema. Dit alles in een losse, positieve sfeer, ….

Pagina 61 van 80


Investeringen Doelstelling 1: Het investeren in nieuwe initiatieven.

Actie 1: Lummelhoekjes.

2011

2012

2013

€ 46.465,00

idem

idem

Milieueffectenrapport en onteigeningen

Realisatie pas in 2014

761/744-51 € 20.000,00 761/725-60 Actie 2: aanleg rand- en speelbos op locatie Duinenwater(ts. Put Decloedt en Laguna) Actie 3: overdekking skatepark. Actie 4: Aanleg van fietspadenroutes, mountainbike-, en paardenroute rond de golf in het project Duinenwater. Actie 5: Aanleg krachtbalveld en avontuurlijk speelplein in Ramskapelle. Actie 6: Bouwen van dancings op diverse plaatsen + jeugdhuis met fuifzaal Duinenwater

Actie 7: Plaatsen van grote digitale communicatieborden bij ingang gemeente. Actie 8: Jeugdlokalen te Westkapelle voor KLJ, muziekgroepjes, ….

AGSO Onderzoek RUP In onderzoek AGSO Onderzoek RUP

Milieueffectenrapport en onteigeningen

Europese subsidie

Realisatie eind 2012

Via AGSO

Realisatie eind juli 2012

(1.860.000 € excl btw) € 250.000

-

-

AGS0

Studie-opdracht

In onderzoek

10.000 €

Ruimtelijk Uitvoeringsplan

(realisatie)

10.000 €

(realisatie vermoedelijk juni 2014)

    Pagina 62 van 80 


Toelichtingen: Actie 1: Onder “Lummelhoekjes” wordt verstaan het verfraaien naar de zin van de jeugd op locaties waar de jeugd samenkomt. Het kan hier dus gaan om herinrichten van speelpleinen maar evengoed voor het ter beschikking stellen van zetels in bv. de speelstraat – een living, een nest creëren. De brede term laat toe in te spelen op gewijzigde of nog te ontdekken gezellige ontmoetingsplaatsen. Actie 2: In het project Duinenwater (tussen put Decloedt en Laguna) wordt een rand- en speelbos aangelegd. Actie 3: De mogelijkheid en financiële haalbaarheid wordt onderzocht om een skatepark gedurende de winter te overdekken zodat ’s winters skaten ook haalbaar wordt.. Prijzen zijn ondertussen binnengekomen en het onderdak steken via tentconstructie is te duur of technisch niet haalbaar. Vandaar wordt deze actie uit het voorontwerp jeugdbeleidsplan geschrapt en niet meer opgenomen in het definitieve jeugdbleidsplan 2011-2013. Actie 4: In het project Duinenwater worden fietspadenroutes, mountainbike-, en paardenroute rond de nieuwe golf aangelegd. Actie 5: In Ramskapelle wordt een krachtbalveld en avontuurlijk speelplein aangelegd. Gelet de uitbouw van deelgemeente Ramskapelle (met aangroei jeugd), geen overbodige luxe en hebben zij ook daar nu een speelplein. De kosten worden gedragen met europese subsidie’s. ter compensatie dat deze buurgemeente Ramskapelle veel hinder ondervindt van de havenuitbreiding te Zeebrugge. Actie 6: Uit de marketingstudie en bevraging blijkt heel duidelijk naar de behoefte naar dancings, leuke cafés, … en dit met respect voor de buurt en omwonenden. Het gemeentebestuur onderzoekt verder de mogelijkheden. In het project Duinenwater wordt alvast een fuifzaal gebouwd gekoppeld aan het jeugdhuis. Deze budgetten zijn voorzien op de meerjarige begroting van AGSO Knokke-Heist (periode 2010-2012) en worden gefinancierd via een door AGSO afgesloten lening. De betaling lopen van nu 1 augustus 2010 tem mei 2012. Actie 7: Er komen langs de invalswegen van Knokke-Heist 2 grote digitale communicatieborden. Actie 8: Er wordt uitgezien om jeugdlokalen in Westkapelle voor KLJ, speelpleinwerking, muziekgroepjes, … te voorzien. Voor de jeugdlokalen Westkapelle is er een globaal concept gemaakt door de WVI. Voor 2010/2011 zal intern (AGSO en dienst Stadontiwikkeling) een verdere verfijning (volumestudie) van de site gemaakt worden die basis zal zijn voor het opmaken van een gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan tot wijziging van de bestemming. Die procedure zal vermoedelijk medio 2011 kunnen starten en duurt ca 1 jaar. Er is voor 2011 en 2012 een budget voor externe studiekosten (planmerscreening, doorrekening mobiliteit, ....) voorzien van respectievelijk 8.000 en 2.000 €. Op grond van de voorlopige aanneme van het nog te ontwerpen RUP (vermoedelijk tegen eind 2011) zal via een pps-formule het site in ontwikkeling worden gesteld. Dit kan op vandaag niet begroot worden. Indien alles volgens planning verloopt zal het GRUP goedgekeurd zijn in juni 2012 en kan tegen eind december 2012 het project in een uitvoeringsfase komen. Reken ca anderhalfjaar voor uitvoering, zodat het realistisch is te stellen dat de lokalen pas in juni 2014 beschikbaar zullen zijn.

Pagina 63 van 80


2.3 Prioriteit jeugdcultuur 

Indien het bestuur ook beroep wenst te doen op de extra middelen voor de prioriteit jeugdcultuur worden hier de doelstellingen geformuleerd die leiden tot een kwaliteitsverhoging van de aangeboden jeugdproducten, -diensten en.- initiatieven. Belangrijk hierbij is dat extra aandacht wordt besteed aan de participatie van kinderen en jongeren bij de ontwikkeling van deze producten en diensten en dat een diversifiëring of ruimere verspreiding in functie van verschillende doelgroepen een aandachtspunt is. Ook hier moeten de extra middelen duidelijk worden gekoppeld aan de uitvoering van de prioriteit. Doelstelling 1: Jeugd- en jongerencultuur. De gemeente streeft naar het stimuleren van de artistieke expressieve beleving van kinderen en jongeren; Dit zowel onder de vorm van het deelnemen alsook het deelhebben. ( kijken naar toneelstuk – deelnemen toneelstuk)

Actie 1: Actieve ondersteuning aan jonge kunstenaars.  

2011

2012

2013

€ 5 241

idem

Idem

idem

Idem

idem

Idem

idem

Idem

idem

Idem

Geen fin. weerslag

idem

idem

€ 13.122

idem

Idem

idem

Idem

761/332-03 22,5 %

Actie 2: Cultuurweekends ism CJP.  

49.000 Budget vzw: K&J

Actie 3: Vakantieplus.  

€ 49.000 Budget vzw: Kinder- en jeugd

Actie 4: Vrijplaatsen. – ontmoetings- en creatieruimte.   Actie 5: Ter beschikking stellen van kortingsbonnen aan minderbedeelden – “Doeboekje”.   Actie 6: diversiteit en toegankelijkheid. Actie 7: Subsidie aan Cultuurraad voor o.a.“viering plaatselijke kunstenaar”.   Actie 8: 1€ tarief/theaterstuk schoolprogrammatie.  

€ 38 000 Budget vzw: Productiehuis € 1 000,00 Budget vzw: gemeenschapsvorming

762/332-02 :secr. + eigen werking € 94 000,00 Budget vzw: schoolprogrammatie

Pagina 64 van 80


Toelichtingen: Actie 1: In het Cultuurcentrum is een expositieruimte (gang ) gratis ter beschikking voor jonge kunstenaars, Toneelverenigingen krijgen gratis licht en geluidsversterking, Amateuristische verenigingen aangesloten bij een erkende raad ontvangen jaarlijks subsidies. Actie 2: Er zal worden nagegaan of er interesse is naar weekends voor jongeren. Links en rechts zien we dat bepaalde groeperingen afspreken om bv. samen op ski-reis te gaan, een weekendje raften of mountainbiken in de Ardennen, ….Daguitstappen, concerten, festivals …. verstaan we Actie 3: Het aanbod van Vakantieplus blijft zeker aangehouden. Diverse ateliers in diverse disciplines: van beeldhouwen tot feestelijk koken. Actie 4: Het Cultuurcentrum gelooft in het kunnen van mensen, Jongeren en anderen krijgen de kans zelf een cultureel product te creëren. Zij krijgen ondersteuning op organisatorisch, infrastructureel, promotioneel en technisch vlak. Diverse individuen hebben elkaar reeds gevonden: Appassionata, Milo, De Gelaarsde Kip, Introvertigo, Rik Veheye, Benoit De Clerck, Apostelo’s, …. Actie 5: Begin 2008 keurde het Vlaams Parlement het ‘Participatiedecreet’ goed. Dit decreet wil meer kansen bieden aan personen in armoede en aan verenigingen van en voor mensen in armoede, om volop deel uit te maken van de cultuur-, jeugdwerk- en sportgemeenschap. Het decreet voorziet voor Knokke-Heist een subsidie van 7.749 EURO. De subsidie zal voornamelijk aangewend worden ter financiering van de deelname aan vrijetijdsactiviteiten door personen die het financieel moeilijk hebben. Hiertoe werd een Doe-bonnenboekje met een totale waarde van 20 EURO ontworpen. De bonnen kunnen gebruikt worden als betaalmiddel voor voorstellingen, inschrijvingsgeld, lidgeld, ticketgeld en kampgeld. Het Doe-bonnenboekje kan vanaf 15 maart 2010 aangevraagd worden. Het kan ook door iedereen aangekocht worden aan het onthaal van de verschillende Vrijetijdsdiensten: het Cultuurcentrum, Museum Sincfala, Sporthal De Stormmeeuw, De Marge, deKunstAcademie en dienst Toerisme. Ieder gezin en hun kinderen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (OCMW-klienteel en omnio statuut) krijgen een doeboekje met cheques ter waarde van 20 €. Alle jeugd, sport, en culturele verenigingen hebben het engagement aangegaan deze te accepteren. Actie 6: Samenwerkingen tussen Vakantieplus en gemeentelijke speelpleinwerking voor gratis morgen-, middag- en avondopvang. Actie 7: Een plaatselijke kunstenaar wordt jaarlijks in de verf gezet. Actie 8: In het kader van de maximumfactuur voor het lager onderwijs wordt voor één theaterstuk of film in de schoolprogrammatie slechts € 1/theaterstuk/film gevraagd.

2.4 Interactief bestuur en terugkoppeling. 

Ook hier zal moeten worden weergegeven hoe het bestuur de verschillende partners zo permanent mogelijk zal betrekken bij de uitvoering van de verschillende doelstellingen. Dit is iets minder evident dan in het vorige hoofdstuk aangezien er ongetwijfeld afspraken gemaakt moeten worden met andere beleidssectoren om jeugdigen en het jeugdwerk mee over “het muurtje” te laten kijken.

Zie pag 36 Pagina 65 van 80


HOOFDSTUK III FINANCIEEL PROGRAMMA

Pagina 66 van 80


FINANCIEEL LUIK (Overzicht activiteiten/werkingen - met eigen werkingsmiddelen – met uitzondering “week van de zee”) Rekening

Appassionata Art=shock Carnaval Concertbus deKunstAcademie Gelaarsde kip Jeugdfuiven

Prognose begroting

Inkomsten 2009

Uitgaven 2009

Inkomsten 2010

Uitgaven 2010

Inkomsten 11-12-13

Uitgaven 11-12-13

Vzw: 3665,00€

Vzw: 12621,54€

Vzw: 4.000,00 €

Vzw: 9.000,00 €

Vzw: 4.000,00 €

Vzw: 9.000,00 €

Vzw: podium

Vzw: podium

Vzw: podium

Vzw: podium

Vzw: podium

Vzw: podium

Vzw: 17.935,02 €

Vzw: 67.627,86€

Vzw: 12.000,00 €

Vzw: 60.000,00 €

Vzw: 12.000,00 €

Vzw: 60.000,00 €

Zie vzw : JP

Zie vzw: JP

Zie JP

Zie JP

Zie JP

Zie JP

734/* Subs: 25.717,55€ I: 1.278.341,77€

734/* 1.824.252,48€

734/* S: 32.040€ I: 1.354.428,00€

734/* 2.117.953,00€

734/* S: 32.040€ I: 1.354.428,00€

734/* 2.117.953,00€

Vzw: 2.225,00 €

Vzw: 4.112,76 €

Vzw: 4.000,00 €

Vzw: 7.000,00 €

Vzw: 4.000,00 €

Vzw: 7.000,00 €

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie JP

Zie JP

Zie JP

Zie JP

Jeugdclub Jeugdparlement

Begroting

10.126,00€

10.126,00€

10.126,00€

Vzw: 17.295,48 €

Vzw: 26.304,89 €

Vzw: 18.000,00 €

Vzw: 25.500,00 €

Vzw: 18.000,00 €

Vzw: 25.500,00 €

1.132,23€

13.485,21€€

350,00€

16.850,00€

350,00€

16.850,00€

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeudgraad

Jeugdraad

Jeudgraad

Jeugdpoëzie Jeugdraad Jeugdsportproject Jeugdvereniging en Kerstboomverbranding

Pagina 67 van 80


KidV

Vzw Vrij Atelier

Vzw Vrij Atelier

Vzw Vrij Atelier

Vzw Vrij atelier

Vzw Vrij Atelier

Vzw Vrij Atelier

Kindercarnaval

Zie vzw: carnaval

Zie vzw: carnaval

Zie vzw Carnaval

Zie vzw: carnaval

Zie vzw Carnaval

Zie vzw: carnaval

Kleuterateljee

Vzw: 2.293,00 €

Vzw: 868,00 €

Vzw: 2.293,00 €

Vzw: 2.293,00 €

Vzw: 2.293,00 €

Vzw: 2.293,00 €

Knal! Kneistival

Vzw: 5000,00€

Vzw: ???

Vzw: ???

Vzw: 52.925,81 €

Vzw: 254.482,18 €

Vzw: 50.000,00 €

Vzw: 196.500,00 €

Vzw: 50.000,00 €

Vzw: 196.500,00 €

LOK

Geen financiële weerslag

Geen financiële weerslag

Geen financiële weerslag

Geen financiële weerslag

Geen financiële weerslag

Geen financiële weerslag

Milo

Vzw: 6.721,00 €

Vzw: 9.956,91 €

Vzw: 4.000,00 €

Vzw: 7.000,00 €

Vzw: 4.000,00 €

Vzw: 7.000,00 €

Monitorencursus

Vzw: 212,00 €

Vzw: 2.000,00 €

Vzw: 2.000,00 €

Vzw: 2.000,00 €

Vzw: 2.000,00 €

Muziekgroepjes

Vzw: 6.198,92 €

Paasgrabbel

Vzw: 9.500,00 €

Vzw: 9.500,00 €

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

Vzw Vrij Atelier

Vzw Vrij Atelier

Vzw Vrij Atelier

Vzw Vrij Atelier

Vzw Vrij Atelier

Vzw Vrij Atelier

Vzw Cultuurcentrum

Vzw Cultuurcentrum

Vzw Cultuurcentrum

Vzw Cultuurcentrum

Vzw Cultuurcentrum

Vzw Cultuurcentrum

Vzw: 12.939,37 €

Vzw: 102.090,71 €

Vzw: 15.000,00 €

Vzw: 94.000,00 €

Vzw: 15.000,00 €

Vzw: 94.000,00 €

Sinterklaasstoet

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

Snowboard

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Peterschap Beelden en monument Schoolprogrammatie

761/124* 21.573,33

Speelpleinen Startdag

761/124* 51.873,00

761/124* 51.873,00

Vzw: 8.946,62 €

Vzw: 22.698,57 €

Vzw: 6.591,00 €

Vzw: 22.000,00 €

Vzw: 6.591,00 €

Vzw: 22.000,00 €

Strandfuiven

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

Jeugdraad

Survivaldag

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Vzw: 3.500,00 €

Vzw: 3.047,05 €

Talens

Vzw: 23.500,00 €

Vzw: 23.500,00 €

Pagina 68 van 80


Uitstap pretpark Uitwuiffuif

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie vzw: JP

Zie vzw: Knal!

Zie vzw: Knal!

Zie vzw: Knal!

Zie vzw: Knal!

Zie vzw: Knal!

Zie vzw: Knal!

V+: 228.868,90 €

V+: 221.379,58 €

V+: 192.500,00 €

V+: 195.00,00€

V+: 192.500,00 €

V+: 195.00,00€

K&J: 0,00€

K&J: 53.793,34 €

K&J: 0,00€

K&J: 49.000,00 €

K&J: 0,00€

K&J: 49.000,00 €

Provincie

Provincie

Provincie

Provincie

Provincie

Provincie

Vzw: 1.487,00 €

Vzw: 677,34 €

Vzw: 1.488,00 €

Vzw: 1.488,00 €

Vzw: 1.488,00 €

Vzw: 1.488,00 €

Vakantieplus

Week van de zee

Wonderwijs

€ 209.981 705/

€ 209.981 705/

705/

€ 209.981 705/

705/

 

Pagina 69 van 80


4. Bijlagen:  

4.1 Samenstelling stuurgroep/deskundigen 

De stuurgroep is een orgaan waarin personen met een interesse voor het gemeentelijk jeugdbeleid de kans krijgen het toekomstig jeugdbeleid mee vorm te geven. De stuurgroep is samengesteld uit 20 enthousiastelingen en externe deskundigen, multidisciplinair samengesteld, die hun know-how, creatief denken, hun gefundeerde visie en/of hun deskundigheid aanbieden voor de opmaak van dit meerjarenplan:

1. Schepen van Jeugd: Maxim Willems  2. Vertegenwoordigers van de gemeentelijke diensten:       

Vrije Tijd:  Karel Segers en Fons Theerens  Cultuur:   Pedro Oosterlynck  Preventiedienst: Annie Dhondt en Caroline Costers  Jeugdcultuur:  Myriam De Krock, Stefaan Lagrou en Nicolas Vandekerchove  Sportdienst:  Frank Daese 

3. Vertegenwoordigers uit de Jeugdraad:  Stijn De Cock, Arno Verbeke, Claus Bruselle, Maxime Vlietinck.  4. Vertegenwoordigers vanuit het OCMW:   Kathleen Titeca  5. Vertegenwoordigster van de Gezinsbond  Fabienne Maes  6. Vertegenwoordiger van de Sociale Raad, onderwijs, sportvereniging en/of ex‐jeugdraad  Anne Bailyu, Marc Moeyaert, Christopher Beausaert en Patrik Bouillon 

Pagina 70 van 80


4.2 Frequentie van samenkomen van de stuurgroep 

De stuurgroep komt, in tegenstelling bij veel andere gemeenten, niet alleen samen voor een jeugdbeleidsplan. De leden van de stuurgroep komen ook samen om bv. jaarlijks het voorstel tot subsidieverdeling te bespreken en te adviseren. Uiteraard zijn ook zulke momenten telkens een gelegenheid om de stand van zaken van het vooropgestelde jeugdbeleidsplan te bespreken. Op 7 mei 2010 kwam de stuurgroep samen om op basis van alle vooraf ingezamelde en ter beschikking gestelde gegevens, wensen, verzuchtingen . acties en doelstellingen te formuleren voor het jeugdbeleidsplan 2011-2013. Na terugkoppeling aan en met akkoord van de diverse doelgroepen, werd het ontwerp voorgelegd aan de Jeugdraad op 23 mei met positief advies aan het gemeentebestuur tot gevolg. Met het tevens jaarlijks bespreken van de verantwoordingsnota in het Jeugdparlement en in de Jeugdraad worden, naast continue vertegenwoordiging van mensen van jeugddienst, jeugdraad, College, diensthoofden in alle voornoemde bijeenkomsten (vergaderingen scholen, groepsleiding, praatcafés, speelpleinwerking, andere adviesraden, voldoende signalen ontvangen en houden we zo een vinger aan de pols over wat er effectief leeft bij de jeugd.

Pagina 71 van 80


Ontvangen opmerkingen, bijkomende vragen en tips van het Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen – advies op het ontwerp jeugdbeleidsplan 2011-2013:

Dag Stefaan, Ik heb het voorontwerp doorgenomen. Hierbij de opmerkingen en een aantal tips. De opmerkingen worden per brief naar het college en de jeugdraad gestuurd. Opmerkingen: 1. Het financieel overzicht voor de jeugdbeleidsplanperiode geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor jeugd in de laatst goedgekeurde jaarrekening en in de begroting jeugd van het planningsjaar en een prognose voor de uitgaven in de verschillende jaren van de planperiode (decreet¹, art.5 § 3). Het voorgelegde financieel overzicht voldoet niet aan voornoemde voorwaarden.

2. Indien de gemeente aanspraak wil maken op het volledige bedrag, voorzien voor de prioriteit brandveiligheid, moet uit de verantwoordingsnota blijken dat er genoeg subsidiabele uitgaven worden gemaakt, zie art2 § 3 van het besluit³ in verband met ‘de prioriteit brandveiligheid’. Uit het voorontwerp kan niet duidelijk worden afgeleid dat er voldoende subsidiabele uitgaven voorzien worden voor de prioriteit ‘brandveiligheid’. 3. In de beide hoofdstukken moeten de acties en de instrumenten voor het realiseren van de doelstellingen, met vermelding van de bijhorende timing en financiële prognose worden weergegeven(decreet¹, art.5, §3 ter 3°). - De fasering en de financiële prognose van de acties worden onvoldoende weergeven bij de doelstelling ‘Het investeren in nieuwe initiatieven’.

4. In de beide hoofdstukken moeten worden beschreven: het proces en de analyse die hebben geleid tot de doelstellingen, de vermelding van de eventuele significante wijzigingen binnen het maatschappelijk kader die aanleiding hebben gegeven tot het formuleren van de doelstellingen ( decreet¹, art. 5, § 3ter). Uit het voorontwerp blijkt niet voldoende dat de prioriteit ‘jeugdcultuur’ werd opgenomen in het proces en de analyse. 5. Indien de gemeente aanspraak wil maken op het volledige bedrag, voorzien voor de prioriteit jeugdcultuur, moet uit de verantwoordingsnota blijken dat er genoeg 4 subsidiabele uitgaven worden gemaakt, zie art 3 van het besluit in verband met de prioriteit ‘jeugdcultuur’. Uit het voorontwerp kan niet voldoende worden afgeleid welke uitgaven worden ingebracht voor de prioriteit ‘jeugdcultuur’.

Tips: - Doelstelling 4 actie 2 (p26): aan wie worden deze nominatieve bedragen uitgekeerd? Worden deze bedragen vermeld in het financieel plan? Aangepast - De bedragen staan vermeld op pagina 26 en in het financieel plan.. - Uitgaven voor brandblussers voor particuliere jeugdwerklokalen kunnen ook beschouwd worden als subsidiabele uitgaven voor de prioriteit 'brandveiligheid'. - Speelpleinwerking, jeugdclub, kleuterwerking, werkingssubsidies horen eerder bij het eerste hoofdstuk Pagina 72 van 80


- Op p 58 wordt verkeerdelijk verwezen naar de prioriteit jeugdinformatie (evenals naar de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur) - Als tweede prioriteit voor de prioriteit brandveiligheid is het zinvol bv. beschikbaarheid te kiezen (bouwkosten en kosten voor huur kunnen hieronder ressorteren). - voor de prioriteit 'jeugdcultuur' is het belangrijk weer te geven welke uitgaven worden in gebracht voor de prioriteit 'jeugdcultuur' (geen dubbelsubsidiëring) Het gemeentebestuur ontvangt - wat Cultuur betreft - een subsidie van de hogere overheid voor cultuurfunctionarissen en gecoro’s . Daarnaast ontvangt het CultuurCentrum een subsidie van de hogere overheid - een bijkomende subsidie cultuurcentra categorie B en C ten bedrage van € 14.166,44 (zie bijlage), - prioriteit a: projecten met het oog op het bereiken van een nieuw publiek (€ 8.500) - prioriteit b: verruimen aanbod met door Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen (€ 0) - prioriteit c: ondersteunen en toegankelijk maken aanbod van lokale gezelschappen en verenigingen.(€ 5.666,44) Volgende acties werden bijgevolg niet geschrapt uit het ontwerp-Jeugdbeleidsplan 2011-2013 omdat deze acties van het Cultuurcentrum, waaronder jeugdcultuur valt, maar gedeeltelijk/beperkt worden gesubsidieerd, De overige acties die opgenomen zijn in de verantwoordingsnota bijkomende subsidie cultuurcentra categorie B en C zijn niet opgenomen in dit jeugdbeleidsplan. Prioriteit a: - updaten inhoud en profilering art=shock, de jaarlijkse culturele doe-dagen voor middelbare scholen ( (pag. 57 – schoolprogrammatie - actie 3: art=shock - € 500) - verdere uitbouw Vrijetijdsweekend als feestelijke seizoenopener (pag. 59 – Ondersteunen van het integraal jeugdwerk en jeugdbeleid - actie 1: week van de vrijwilliger - € 2.000) Prioriteit c: - Uitbouw samenwerkingsovereenkomst met vertegenwoordigers doelgroepen en lokale kunstenaars (pag. 51 – Stimuleren van jongeren tot deelname aan het vrijetijdsaanbod - actie 5: promoten aanbod Vrijetijdsmarkt - € 1.666,44) De overige vermelde acties opgenomen in het jeugdbeleidsplan 2011-2013 worden dus geenszins dubbel gesubsideerd. - Uit het voorontwerp blijkt niet of er rekening gehouden werd met de behoeften van kinderen en jongeren bij de formulering van de doelstellingen rond jeugdcultuur. Als je nog vragen heb kan je me contacteren. Vriendelijke groeten, Lieve Van Cutsem Dossierbehandelaar

Pagina 73 van 80


Opmerkingen 2de ge vraagd pré-advies Beste Stefaan, Ik heb het aangepaste voorontwerp doorgenomen. Aan de meeste opmerkingen die Lieve heeft gegeven is gevolg gegeven. Toch zijn er mij nog een aantal zaken onduidelijk die ik via deze e-mail wil weergeven: - Lieve gaf als tîp mee: speelpleinwerking, jeugdclub, kleuterwerking, werkingssubsidies horen eerder bij het hoofdstuk jeugdwerkbeleid. Momenteel staan ze nog steeds bij het hoofdstuk jeugdbeleid. Dit verplaatsen is geen decretale verplichting, maar het bevordert wel de duidelijkheid van het plan.

(Is aangepast) - Het financieel overzicht werd aangepast in de zin van de opmerking in het advies. Om misverstanden te vermijden kan het aangewezen zijn om ook bij de formulering van de acties in de hoofdstukken van het jeugdbeleidsplan zelf, onder ieder jaartal weer te geven of de actie in dat jaar al dan niet effectief wordt uitgevoerd. Bij acties waarbij er voor 2011 'geen financiële weerslag' of 'via Agso' staat weergegeven, en waarbij de volgende jaren blanco werden gelaten is het niet duidelijk of 1) de acties die jaren worden voortgezet of 2) de acties die jaren niet meer worden uitgevoerd. Makkelijker is het als in deze vakken de inhoud wordt herhaald of 'idem' wordt geschreven indien van toepassing. Zo is het duidelijk dat enkel de blanco vakken betekenen dat er dat jaar geen uitvoering plaatsvindt. (Is aangepast) - Op pag. 4 van het financieel overzicht staat bij prioriteit jeugdwerkbeleid - doelstelling 1 - actie 1 zowel bij 2011 als 2012 1,1 miljoen euro. Wordt er werkelijk tweemaal dit bedrag voorzien of is dit eenmalig? Het bedrag is aangepast en moet 1.860.000 € (excl. Btw) zijn. Deze budgetten zijn voorzien op de meerjarige begroting van AGSO Knokke-Heist (periode 2010-2012) en worden gefinancierd via een door AGSO afgesloten lening. De betaling lopen van nu 1 augustus 2010 tem mei 2012. - Op pag. 22 van het jeugdbeleidsplan staat bij doelstelling 2 - actie 3 jaarlijks een bedrag van 15.000 euro ingeschreven voor het ter beschikking stellen van afvalzakken. Klopt dit bedrag wel? (Was totaalbedrag van de post en is aangepast 3000 € - eff. kosten 2009) - Op pag. 27 van het jeugdbeleidsplan staat bij doelstelling 4 - actie 9 jaarlijks een bedrag van 53.000 euro ingeschreven voor de toekenning van subsidies aan verenigingen die zelf instaan voor het onderhoud en de kwaliteitscontrole van de verenigingsaccommodatie. Let wel dat enkel de subsidies die bestemd zijn voor jeugdwerkverenigingen in aanmerking komen als subsidiabele uitgaven.( Enkel Chiro heeft momenteel gebruik gemaakt van deze subsidie – is aangepast) - Op pag. 27 van het jeugdbeleidsplan staat bij doelstelling 4 - actie 2 voor 2011 wel een bedrag (niet voor 2012 en 2013). Dit is echter niet overgenomen in het financiële overzicht. Er wordt in het plan aangegeven dat de twee genoemde bedragen (jeugdhuis en Knal) in aanmerking komen voor de prioriteit jeugdcultuur. In de verantwoordingsnota zal echter moeten aangetoond worden dat deze bedragen integraal besteed zijn aan jeugdcultuur, zoals bepaald in de voorwaarden van de prioriteit. (is aangepast) - Dezelfde opmerking geldt voor de geplande uitgaven bij volgende acties: wordt dit integraal besteed aan wat in het uitvoeringsbesluit onder jeugdcultuur wordt verstaan? * pag. 51, actie 3, 38.000 euro (gaat dit integraal naar ondersteuning van kinderen en jongeren?) (Het bedrag werd aangepast en is slechts 16.500 dat intergraal naar de kinderen en jongeren gaat) Pagina 74 van 80


* pag. 52, actie 10, 433.000 euro (enkel de uitgaven die specifiek besteed werden aan acties met en voor kinderen en jongeren, en die niet elders werden gesubsidieerd, komen in aanmerking); (Ook hier werd oorspronkelijk het totaalbedrag podiumkunsten genoteerd ttz 433.000 € - Het bedrag werd aangepast naar 21.650 € (5% van het totaalbedrag podiumkunsten) Zéker 5% van de programmatie komt hiervoor in aanmerking) * pag. 57, actie 9, 15.000 euro (Jeugdsportproject valt op het eerste zicht niet onder jeugdcultuur, tenzij kan aangetoond worden dat dit wel degelijk om jeugdcultuureigen uitingsvormen gaat). (De aanduiding prioriteit jeugdculltuur   werd verwijderd omdat slechts sporadisch wordt ingespeeld op jeugdcultuureigen uitingsvormen gaat doch in hoofdzaak om toffe, leeftijdsgebonden sportactiviteiten)

Indien je nog vragen of opmerkingen hebt, kan je mij steeds contacteren via telefoon of e-mail. Lieve Van Cutsem is terug op kantoor vanaf 1 september.

Nog veel succes met de finalisering van jullie jeugdbeleidsplan, Met vriendelijke groeten, Kristof Gaublomme Adjunct van de directeur

Pagina 75 van 80


Pagina 76 van 80


Pagina 77 van 80


Pagina 78 van 80Â


Pagina 79 van 80Â


Pagina 80 van 80

Jeugdbeleidsplan 2011-2013  
Jeugdbeleidsplan 2011-2013  

Jeugdbeleidsplan

Advertisement