Page 1

INFO BROCHURE MONITORS

1


Inhoud Inhoud ............................................................................................................

2

Voorwoord ........................................................................................................

3

Jeugdvakantie Knokke-Heist ...............................................................................

4

Locaties speelpleinen .........................................................................................

5

Inschrijvingen & betalingen..................................................................................

6

Aanstelling.........................................................................................................

7

Gewettigde afwezigheid.......................................................................................

8

Wedde monitor...................................................................................................

9

Taakomschrijving pleinverantwoordelijke ............................................................... 10 Taakomschrijving monitoren ................................................................................ 12 Richtlijnen monitoren .......................................................................................... 13 Afsluiten lokalen en gebouwen ............................................................................. 14 EHBO ................................................................................................................ 15 Ongevallen ........................................................................................................ 23 Veilig zwemmen aan zee ..................................................................................... 24 Veilig zwemmen in het zwembad .......................................................................... 26 Brandbestrijding ................................................................................................. 27 Uitstappen ......................................................................................................... 29 Spelorganisatie .................................................................................................. 32 Pesten............................................................................................................... 34 Mogelijk interviewvragen ..................................................................................... 36

2


Voorwoord Sinds 1995 organiseert het Gemeentebestuur van Knokke-Heist tijdens elke schoolvakantie Jeugdvakanties. Het aanbod is een aanvulling op het beleid dat vroeger gevoerd werk op het gebied van speelpleinwerking. Kinderen hebben de keuze uit verschillende modules, die activiteiten bundelen voor halve, hele of meerdere dagen. Speelpleinwerking is niet zomaar een soort opvang van kinderen tijdens de vakantie. Maar is geïntegreerd in een totaal beleid waar het kind spelend leert en kan genieten van een gezonde vrijetijdsbesteding. Het Gemeentebestuur van Knokke-Heist, vzw Cultuurcentrum, de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, vzw ROER, Vrij Atelier vzw, deKunstAcademie en de vzw Sportcentrum dragen de jeugd hoog in hun vaandel. Op het speelplein ontmoeten kinderen van diverse leeftijden en milieus elkaar om samen te spelen en diverse activiteiten te beoefenen. Verdraagzaamheid, respect, kameraadschap & fairplay worden erg gestimuleerd. Het kind staat steeds centraal en we moeten ze de kans geven te genieten van het ‘kindzijn’. In welke omstandigheden dan ook vragen we je steeds te oordelen en te beslissen wat het beste is voor het kind. Het is evident dat dit enkel optimaal kan gebeuren als men een beroep kan doen op een toegewijd en degelijk gevormd team van monitoren. Elke monitor dient immers zijn verantwoordelijkheid te dragen voor het wel en wee van de onder zijn hoede staande kinderen. Indien je dit wenst, kan je allerlei documentatie, informatie en goede raad krijgen op de dienst Jeugdcultuur in Jeugd – en Kunstencentrum De Marge.

Jan MORBEE Schepen van Jeugd

3


Jeugdvakanties Knokke-Heist Jeugdvakanties Knokke-Heist organiseert elke schoolvakantie een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Of je nu kiest voor Vakantieplus of De Speelpleinen, de kinderen beleven zeker en vast een onvergetelijk vakantie! Vakantieplus en De Speelpleinen kunnen perfect gecombineerd worden. Alles is mogelijk, beide organisaties zijn zo op elkaar afgestemd dat de vakantie van de kinderen perfect kan afgestemd worden op maat. De Speelpleinen zijn elke vakantiedag open van 07.45u tot 18.15u. Op elk speelplein wordt de leiding waargenomen door de pleinverantwoordelijke. De pleinverantwoordelijken en monitors worden over de pleinen verdeeld naargelang het aantal kinderen. Om een doeltreffende werking te garanderen worden er regelmatig evaluatie- en organisatie vergaderingen gehouden voor de pleinverantwoordelijken en de monitoren. Van elke monitor wordt een schriftelijke voorbereiding van zijn activiteiten verwacht. Voor verschillende activiteiten wordt er nauw samengewerkt met de sportdienst, vzw Roer en vzw Vrij Atelier. Hoewel de speelpleinwerking afzonderlijk bestaat, is ze op sommige locaties nauw verbonden met V+. Niet alleen wordt er opvang voorzien maar er wordt ook daadwerkelijk met de organisatie samengewerkt op het gebied van inschrijvingen, locatie, ...

4


Locaties speelpleinen HEIST De Korenbloem

Breed Veertien 25

050 512 775 0474 88 34 04

Dorpsstraat 60 – 62

050 604 767 0474 88 34 09

‘t Plein

Smedenstraat 125

050 606 735 0474 88 34 00

De Blekker (enkel kleuters)

Van Steenestraat 11

050 630 861 0474 88 33 95

WESTKAPELLE De Speelpelle (enkel open i/d zomer) KNOKKE

Ieder speelplein legt zich toe op andere facetten. Zodat de kinderen vooraf weten waar het terecht kan voor zijn /haar keuze van activiteit. 

’t plein: fietsen, wandeltochten, knutselen

De Korenbloem: strand, duinen, …

De Speelpelle: sport, spelen

De Blekker: kleuteractiviteiten

Op elk speelplein hangt er een wandkrant uit, hierop kunnen ouders zien welke activiteiten er gepland zijn komende week.

Dagindeling 7u45

de speelpleinen gaan open

8u15

kinderen die Vakantieplus volgen worden opgehaald door wonderwijzers

9u

start van de activiteit

12u

middagpauze

14u

start van activiteit

17u

einde activiteiten

17u30

kinderen die naopvang volgen komen toe

18u15

sluiting van de pleinen

5


Inschrijving & betaling Voor de speelpleinwerking moeten de kinderen niet vooraf ingeschreven worden. Ze hebben enkel een KomPas! kaart nodig. Deze kaart kan aangekocht worden in Jeugd – en Kunstencentrum De Marge aan ₏2. Telkens de kinderen aanwezig zijn op het speelplein worden de kaart in gescand door de pleinverantwoordelijke. Na de vakantie wordt aan de hand daarvan de factuur opgesteld. Per dagdeel wordt er 1 euro gevraagd. Voor uitstappen van het Speelplein moet er op voorhand ingeschreven worden in De Marge.

6


Aanstellingen Statuut Monitoren EEN ARBEIDSOVEREENKOMST EN DEGELIJK LOON  

Een vergoeding per uurloon Voor alle scholieren en studenten, is er een studentenovereenkomst:

=> 50 dagen met een studentenovereenkomst met verminderde sociale bijdragen (2,71%) => vanaf de 51ste dag: studentenovereenkomst met volledige RSZ-bijdrage (13,07%) => 25 dagen met een monitorenovereenkomst (geen RSZ, wel bedrijfsvoorheffing) De studentenovereenkomst (2,71%) wordt gebruikt tijdens de zomervakantie, terwijl de monitorenovereenkomst voornamelijk gebruikt wordt gedurende de korte vakanties = voordeligst voor de student! PRINCIPES WERVING EN TEWERKSTELLING   

Publicatie in twee regionale weekbladen en gebruik van alle interne communicatiemiddelen. Solliciteren via vacature.knokke-heist.be Uitnodiging kandidaten voor selectieproef (10 dagen voordien)

WERVINGSRESERVE EN TEWERKSTELLING 

De selectie vindt eenmaal per jaar plaats. Wie geslaagd is kan aangesteld worden, maar wel steeds rekening houdend met de beschikbare plaatsen in de opgegeven periodes.

Wie na tewerkstelling een gunstige beoordeling ontvangt wordt opgenomen in het werfbestand van monitoren.

Alle werfreserves worden vóór elke vakantieperiode schriftelijk gepolst naar hun interesse en naar hun sociaal - rechterlijke positie (student, schoolverlater, bediende,…).

Dit gebeurt 3x per jaar:  

in januari: beschikbaarheid opgeven voor de zomervakantie. in september: beschikbaarheid opgeven voor de herfst- en/of kerstvakantie.

(hier worden ook de personen aangeschreven die slaagden voor de selectieproeven, maar niet konden worden aangesteld tijdens de zomervakantie).  in december: beschikbaarheid opgeven voor krokus- en/of paasvakantie. Op basis daarvan wordt een voorstel voorgelegd aan het College. WELKE ZIJN DE GRENZEN AAN DE WERFRESERVE? IN PRINCIPE ONBEPERKT, MAAR…  

Wie zich gedurende twee opeenvolgende jaren voor geen enkele periode beschikbaar stelt wordt geschrapt uit het werfbestand. Wie een ongunstige beoordeling ontvangt zal door het College van Burgemeester en schepenen geschrapt worden uit het werfbestand.

7


In beide gevallen is het mogelijk opnieuw deel te nemen aan de selectiegesprekken, tenzij, bij een ongunstige beoordeling, het College hier anders over beslist. OVEREENKOMSTEN Voor elke aanstelling wordt een overeenkomst in tweevoud opgemaakt. Dit afhankelijk van het sociale statuut (student, bediende,…). AANSTELLEN EN SELECTIE PLEINVERANTWOORDELIJKEN Voorstel bij opgave van hun beschikbaarheid na te gaan wie interesse heeft: Om als pleinverantwoordelijke te fungeren moet men 2 jaar anciënniteit als monitor in ons bestuur hebben, 18 jaar zijn op datum van indiensttreding en het diploma van Hoger Secundair Onderwijs hebben. Het brevet van hoofdanimator heeft voorrang. VOORRANGSREGELING Werfreserves hebben ALTIJD voorrang op nieuwe kandidaten. Bij aanstelling van werfreserves wordt rekening gehouden met de duur van de aanstelling en het aantal jaar ervaring in de functie. Na aanstelling van de werfreserves worden de nog openstaande plaatsen ingevuld door kandidaten die deelnamen en slaagden voor de selectiegesprekken, dit conform de puntenrangschikking.

Opmerkingen Alle contacten met andere diensten gebeuren via de hoofdverantwoordelijke. De pleinverantwoordelijke mag geen documenten tekenen die het bestuur binden. Ouders die gratis meehelpen op het plein zijn alleen verzekerd voor lichamelijke ongevallen (cfr. gebruikers) en vallen wat betreft burgerlijke verantwoordelijkheid op hun eigen familiale verzekering terug.

Gewettigde afwezigheden ziekte Afwezigheden wegens ziekte of wegens onvoorziene omstandigheden worden doorgegeven aan de pleinverantwoordelijke (liefst vóór 08.30 uur verwittigen) of aan de hoofdverantwoordelijke zodat de nodige schikkingen getroffen kunnen worden.

8


Wedde monitor De wedde van de monitoren worden integraal uitbetaald rond de 15de kalenderdag van de maand volgend op de maand waarin de prestaties effectief werden geleverd. Wie op volgende feestdagen (11 juli – 21 juli – 15 augustus) moet werken heeft recht op een dag compensatieverlof, verplicht op te nemen binnen de duur van de aanstelling. Opgelet: om ten laste van de ouders te blijven, mag men maximaal 240 uren presteren op het speelplein.

Voor meer informatie in verband met aanwervingen kan je steeds terecht op de personeelsdienst in stadhuis Knokke of via 050 630 200.

9


Taakomschrijving pleinverantwoordelijke 

verantwoordelijk voor de organisatie van het speelplein: 

toewijzen van de monitors aan de groepen

netheid, preventie en gezondheid op het plein

dagelijkse controle speeltoestellen en bevindingen noteren in logboek

controle werking monitors (spelfiches, wandkrant, …)

opvang ouders

verantwoordelijk voor materiaal, aanvulling & controle EHBO-zakken, gebouwen

administratie van het speelplein: 

personeel

aantal kinderen

verzekeringen

statistieken

verantwoordelijk voor de wekelijkse pleinactiviteiten in samenwerking met de monitoren

meewerken aan de wekelijkse topactiviteit

wekelijkse evaluatie met monitoren (functioneringsgesprekken)

lid van de vaste commissie van toezicht

samenwerking met verantwoordelijke V+

begeleiden van nieuwe monitoren en stagiairs

conflicten binnen het team oplossen

werkregeling voor de volgende week ten laatste donderdag voor de start van de week voorleggen aan de hoofdverantwoordelijke

ouders van de kinderen die te vroeg het plein verlaten een document ter ontlasting van het bestuur laten tekenen

10


Schade opneming Inventaris en schadeopneming van de door de speelpleinwerking gebruikte lokalen De ervaring leert dat een correcte beschrijving van de door de speelpleinwerking gebruikte lokalen alsook een nauwkeurige inventaris van de schade bij het begin van de vakantie latere misverstanden helpt vermijden. Concreet dient te worden genoteerd en tegengetekend door de verantwoordelijke, over welke plaatsen de speelpleinwerking beschikt en wat de toestand ervan is. Er moet nagegaan worden of de omringende niet-gebruikte lokalen geen schade vertonen (toestand ruiten, dakgoot,...). Er wordt ook nota genomen van de te beschikking gestelde sleutels. Bij het einde van de werking dient alles overgedaan en de eventuele schade door de werking veroorzaakt genoteerd en tegengetekend door de verantwoordelijke van de gebouwen. De sleutels worden aan de persoon die ze gaf, teruggegeven.

Schadevaststelling op de pleinen Bij schadegevallen dient onmiddellijk een vaststellingsnota te worden opgesteld. Volgende zaken moeten zeker vermeld worden: 

datum en uur van vaststelling

 

nauwkeurige beschrijving van de schade eventuele daders

Daarna wordt deze nota zo snel mogelijk afgeven aan de hoofdverantwoordelijke.

11


Taakomschrijving monitors Hoofdtaken 

de toegewezen kinderen een fijne vakantie bezorgen

voorbeeldfunctie zijn voor de kinderen

zorgen voor de veiligheid van de kinderen

gevarieerde activiteiten plannen en tijdig het nodige materiaal voorzien

actief toezicht houden tijdens het vrij spel

zich bewust zijn van de opvoedende taak en de te dragen verantwoordelijkheid

Bijkomende taken 

meewerken aan het uitzicht van de pleinen en lokalen

opkuis en onderhoud

de kinderen stimuleren alles net te houden

De monitor met avondopvang zorgt ervoor dat: 

alle wc's doorgespoeld zijn

de lokalen in orde zijn

alle lichten gedoofd zijn

alle ramen dicht zijn

na controle van alle ruimten (om na te kijken dat er geen kinderen meer aanwezig zijn) de buitendeuren goed gesloten zijn.

wanneer alle kinderen naar huis zijn de jeugddienst verwittigen

Elke ochtend voor het begin van de geleide spelen dienen de monitoren hun spelfiche af te geven.

12


Richtlijnen voor monitoren Buiten de rust die hen toegekend wordt volgens het dienstrooster, beschikken de monitoren niet over vrije tijd tijdens de dag. Het is niet toegelaten een leesboek of studieboek mee te brengen of bezoek op het plein te ontvangen. Tijdens de diensturen is het verboden: 

te roken



alcoholische dranken te verbruiken



GSM of tablet te gebruiken

De monitor onderwerpt zich aan de maatregelen die getroffen worden door het gemeentebestuur of de hoofdverantwoordelijke, om de goede gang van alle diensten en activiteiten van het plein te verzekeren. De monitor houdt steeds zijn/haar opvoedende rol voor ogen door een voorbeeldige houding aan te nemen en zich tot de kinderen te richten in gematigde termen, zonder onnodig geroep. Tevens zal de monitor(trice) er over waken dat iedereen in alle omstandigheden de regels en de gebruiken van wellevendheid zal eerbiedigen. De monitor of monitrice roept bij het begin van de activiteit de namen van haar/zijn groep af. Hij/zij ziet er op toe dat de kinderen inschreven worden en steeds hun kompas kaart meebrengen. Het aantal aanwezige kinderen wordt doorgegeven aan de pleinverantwoordelijke. Geen enkel kind mag het plein verlaten zonder toelating (schriftelijk bewijs) van de ouders. De monitor moet ervoor zorgen dat de kinderen zich goed gedragen en dat er een goede sfeer heerst. Het kind mag zich niet vervelen en mag zeker de anderen niet storen. Vreugde is een onmisbare opvoedende factor. De bekomen resultaten hangen in grote mate af van de goede sfeer op het speelplein. De monitoren hebben als plicht, geleide en vrije spelen in te richten. Alle activiteiten gebeuren in groep en dit volgens een vastgestelde dagindeling. Tijdens het vrij spel blijven de monitoren verantwoordelijk voor toezicht. De monitor zal erover waken dat er geen beschadiging aangebracht wordt aan de gebouwen, de meubelen, de installaties van de speelpleinen, de beplantingen, enz... De monitor richt zich uitsluitend door bemiddeling van de pleinleiding tot de leden van de andere diensten, de ouders van de kinderen en het bestuur van de speelpleinen (gemeentebestuur). De pleinverantwoordelijke kan aan de monitor bepaalde taken opleggen om de orde en de netheid op het plein te bevorderen. Elke monitor heeft steeds zijn identiteitskaart mee.

13


Afsluiten lokalen en gebouwen Bij afsluiten gebouwen letten op:    

lichten uit elektrische apparaten uitschakelen ramen sluiten binnendeuren sluiten

Indien er een alarminstallatie is in het gebouw:   

Rustig de afsluitingscode invoeren Hoofddeur afsluiten Nog eens aan de deur voelen of die zeker gesloten is.

Indien om één of andere reden alarm afgaat: Onmiddellijk de hoofdverantwoordelijke verwittigen zodat de alarmoproep geannuleerd kan worden. Als het onmogelijk blijkt om de afsluitingscode in te voeren (alarm gaat af) is dit hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een deur of venster die niet goed dicht is. Het is dan ook aangeraden om dan nogmaals alles te checken en opnieuw de afsluitingscode in te voeren.

14


EHBO 1. Wonde aan het oog  

Blauw oog: Koude vochtige doek ( of cold-pack in (zak)doek gewikkeld) leggen op de getroffen plaats om zwelling en pijn te voorkomen. zand in het oog: Grondig spoelen met proper water gedurende minstens 10 minuten. Let op de schuine stand van het hoofd: aangetaste oog onderaan! Maak dat het water stroomt van de neus weg. Bij twijfel over eventueel resterend vuil of beschadiging hoornvlies langs gaan bij de dokter. Beschouw iedere wonde als vuil: dus altijd eerst reinigen dan pas ontsmetten. Reinigen kan met een Dettoloplossing of Derma Spray of Ocal.

2. Bloedingen 

Lichte bloedingen: reinig en ontsmet de wonde. Dek de wonde af met een steriel kompres.

Ernstige bloedingen: hou indien mogelijk het verwonde lichaamsdeel omhoog. Druk met kompres, een propere doek of eventueel met de hand de wonde toe. Leg een voldoend drukkend verband aan. Raadpleeg een arts

 

Let op: geen rechtstreekse druk uitoefenen op een wonde waarin zich nog een vreemd voorwerp (glas, splinter, metaal) bevindt! 

Neusbloedingen: Hoofd iets voorover houden. Knijp beide neusvleugels vlak onder het harde neusbeen dicht. Hou dat minstens tien minuten vol.  Duurt het bloeden langer: raadpleeg een arts.

Slagaderlijke bloeding: Het bloed spuit stootsgewijs uit de wond. Oefen druk uit op de wonde en contacteer de hulpdiensten. Algemene indruk bij bloedingen: ook al is/lijkt een bloeding spectaculair: slechts uiterst zelden dien je een knelverband aan te leggen.

BELANGRIJK! Ether is geen ontsmettingsmiddel, wel een ontvettingsmiddel. Bovendien prikkelt het de wond. Nooit Mercurochroom of Eosine gebruiken voor ontsmetten van straatwonden. Deze sluiten de lucht af en verhogen het gevaar van tetanus en gasgangreen; bovendien bemoeilijken ze de wondcontrole later en vertonen veel mensen allergie voor mercurochroom (kwik). Geneesmiddelen en onderhoudsproducten altijd buiten het bereik van kinderen plaatsen.

15


3. Breuken: Er zijn twee soorten botbreuken: 

Gesloten: het bot is gebroken, maar de huid is heel.

Open botbreuk: het bot is gebroken en de huid is kapot, vaak steekt er een botfragment doorheen de huid. Kenmerken: pijn, zwelling, soms abnormale stand of beweeglijkheid

 

Algemene regel: beweeg het slachtoffer niet als er enige kans is dat er iets gebroken is. Als het toch nodig is iemand te verplaatsen dan moet het gebroken lidmaat eerst volledig onbeweeglijk gemaakt worden (immobiliseren of spalken). In afwachting van de hulpdienst het lichaamsdeel koelen (ijs) en iets hoger leggen om zwelling tegen te gaan.

4. Brandwonden: Algemene regel: Eerst water, de rest komt later  zeker 10 tot 15 minuten onder water houden! 

Eerst graad o de huid is rood en pijnlijk o o

Tweede graad o De huid ziet rood en is erg pijnlijk, eventueel zijn er blaren zichtbaar. o Blaar niet openprikken o o

de wonde koelen na koeling Nivea of aftersun-crème smeren

Ontsmetten en uitdrogen met bv. Eosine in alcohol, isobetadine, flammazine Drukverband aanleggen

Derde graad o Huid ziet zwart (verkoold) of bleek (gekookt) o

De plek is pijnloos

o

Overvloedig koelen met water

o

Doorsturen naar het ziekenhuis

5. Diarree & andere ongemakken  

ouders contacteren dokter naar keuze: geen voedsel wel plat water geven

6. Elektrische schok Schakel heel snel de stroom uit of trek de spanningsbron bij het slachtoffer weg. Zorg ervoor dat de spanning niet door het lichaam kan door met isolerende materialen te werken. 7. Flauwte, braken, appelflauwte 

glucosuiker of frisdrank (cola, limonade) geven

liggen en benen wat hoger leggen

16


8. Indien een kind ergens tegenaan botst en bewusteloos of versuft blijft liggen: Leg het slachtoffer, dat bleek ziet, neer met de benen wat hoger dan de rest van het lichaam en wacht tot het weer bijkomt. Vaak komt het slachtoffer snel weer bij. Laat de persoon dan nog een tiental minuten liggen. Duurt de flauwte meer dan tien minuten bel dan de hulpdiensten. 

Er kan een serieuze neusbloeding ontstaan (al dan niet gepaard met een neusfractuur).

Er kan eveneens een hersenschudding veroorzaakt worden. Typisch daarvoor zijn de korte episoden van bewusteloosheid, misselijkheid of overgeven, nekstijfheid, lichtschuwheid, steeds dezelfde vragen stellen (wat doe ik hier, wat is er gebeurd?).

Slachtoffer op een rustige plaats leggen en niet alleen laten. 112 bellen.

Shock is te herkennen aan: vlugge, oppervlakkige ademhaling, gestoord gezichtsvermogen, bleke klamme huid, beneveld bewustzijn. Geruststellen is heel belangrijk. Geef nooit drinken want er is verslikking- en verstikkingsgevaar. Bel direct de 112.

9. Hersenvliesontsteking     

zeer hoge koorts uitslag (niet specifiek) hevige hoofdpijn nekstijfheid braakneigingen

 Onmiddellijk de hulpdiensten bellen. 9. Hondenbeet + mensenbeet  

Als er bewijs van een tetanus inspuiting is, gewoon de wonde verzorgen. Indien geen bewijs van tetanus inspuiting -> wondverzorging + hulpdiensten raadplegen.

10. Steken door bijen en wespen 

Angel zit er nog: angel verwijderen met pincet en ontsmetten. -> niet uitkrabben of uitzuigen

Steek in mond of keelholte: hulpdiensten raadplegen: want er is verstikkingsgevaar bij zwelling! Zorgen dat de luchtwegen vrij zijn. Indien mogelijk zuigen op een ijsblokje.

17


11. Verstikking door een vreemd voorwerp 

   

Het slachtoffer heeft iets klem zitten in de luchtwegen: moedig hem dan aan tot hoesten. Daarbij kan je helpen door met de hiel van de hand krachtig op de rug te slaan (5X). Helpt dat niet, dan laat je het slachtoffer voorover leunen terwijl je op de rug slaat, zodat het voorwerp gemakkelijker kan loskomen. Lukt dit niet - Heimlich manoeuvre (5x) Daarna cyclus herhalen (hoesten – 5x rugslag – 5x heimlich) Indien bewusteloos – start reanimatie (enkel hartmassage, wanneer er een luchtwegobstructie is kan er je ook geen lucht inblazen). Stuur een omstaander weg om de 112 te alarmeren.

12. Verstuiking 

coldpack om zwelling en pijn te vermijden

hoogstand van het lidmaat

13. Snijwonde naar aanleiding van scherp voorwerp Glas in voetzool      

met de nodige voorzichtigheid er uit halen niet laten steunen op de voet de wonde uitwassen/uitspoelen indien de wonde blijft bloeden – >zie ernstige bloedingen zorgt voor hoogstand van de voet (daar is er minder bloeding en pijn) laatste tetanus vaccinatie opvragen en vervolgens de wonde laten behandelen door de hulpdiensten.

Wanneer een houtsplinter bevochtigd wordt, dan zet het hout uit. Het verwijderen van de splinter verloop dan veel moeizamer. 14. Hoe de zon als vriend houden De zon is gezond. Meer nog, zon is onmisbaar! Zonnestralen leiden tot de productie van vitamine D. Deze hebben we nodig om botherstel te versnellen en het verstevigen van ons skelet. Voor sommigen werkt de zon ook als natuurlijk antidepressivum. Maar helaas: overdaad schaadt. Bescherming Niet iedereen reageert hetzelfde op de zon. Mensen met een bleke huid en kinderen moeten extra opletten, net zoals mensen met veel moedervlekken (meer dan 50) of zij die al huidkanker gehad hebben. Iedereen heeft natuurlijk baat bij verstandig zonnen, al was het maar om pijnlijke zonnebrand te vermijden. Zonnebrandcrème, minimum factor 15 voor volwassenen en factor 30 voor kinderen, moet om de twee uur op een droge huid aangebracht worden. Als je al wat gebruind bent wil dit niet zeggen dat u buiten gevaar bent. Vergeet ook niet dat zonnebrandcrème een vervaldatum heeft.

18


Het is van groot belang kinderen op de juiste manier te beschermen:     

hoofd bedekken insmeren met zonnecrème (hoge factor) t-shirt aanhouden tussen 11 en 15 uur zoveel mogelijk uit de zon houden genoeg water laten drinken

Zonnesteek of hitteslag: Kenmerken van zonnesteek       

roodheid lichte zwelling geen blaasjes misselijkheid en/of braken hoge temperatuur (koorts) droge huid hoofdpijn

Wat kan men doen:     

Geen koud water laten drinken. In een koele ruimte brengen of in de schaduw zetten. Strakke kledij losmaken Koude kompressen op voorhoofd en borstkas om slachtoffer te koelen. hulpdiensten raadplegen

15. Stuipen/ vallende ziekte 

Een onwillekeurige, meestal ritmische samentrekking van arm- en beenspieren. Het is een ernstige situatie en gaat gepaard met een gestoord of afwezig bewustzijn.

Men kan het kind dus ook geen bevelen geven of vragen op te houden met stuipen. Men dient te zorgen dat het slachtoffer zich niet bezeert, 

Leg het kind in veiligheidshouding (ondanks de stuipentrekkingen)

Hou de luchtweg vrij. De luchtweg niet belemmeren door voorwerpen in de mond te plaatsen.

Indien het stuipen na 1 minuut niet opgehouden is 112 bellen.

16. Algemene regels i.v.m. EHBO Vervoer nooit zelf gekwetste kinderen naar het ziekenhuis. Vergeet niet dat de burgerlijke aansprakelijkheid optreedt bij complicaties of ongeval. Er wordt geen medicatie toegediend aan kinderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders of zonder doktersattest. Hoe bel ik de hulpdiensten?  

Bel 112 Vermeld volgende zaken, wie, wat, waar:  Wie  Wat is er gebeurd  Waar is het gebeurd  Hoeveel slachtoffers en hun toestand

19


17. Preventieve maatregelen bij besmettelijke ziekten De pleinverantwoordelijke is verplicht onmiddellijk de hoofdverantwoordelijke te verwittigen wanneer hij verneemt dat een kind door een van onderstaande besmettelijke ziekte is aangetast.                    

kroep (difterie) geelzucht (Hepatitis A) buiktyfus, bacillaire, dysenterie hersenvliesontsteking (meningokokken, meningistis en -sepsis) kinderverlamming (poliomyelitis) roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptococcen van groep A o.m. scarlatina) besmettelijke longtuberculose kinkhoest schurft bof (dikoor) mazelen salmonellosen rubella huidinfectie (impetigo) schimmels van de hoofdhuid (tinea van de schedelhuid) tinea van de gladde huid (herpes circinata, St.-Katarina-wiel, kérion van Celsus) pediculosis (is hetzelfde als luizen) varicella luizen windpokken

20


Mond op mond beademing HOOFD ACHTEROVER Leg het slachtoffer op zijn rug. Kniel met beide knieën naast zijn/haar hoofd. Leg je ene hand onder zijn nek en de andere op zijn/haar voorhoofd. Breng nu zijn/haar hoofd zover mogelijk achterover: zijn/haar mond valt hierdoor open.

NEUS DICHTKNIJPEN Knijp met duim en wijsvinger van de hand die op zijn voorhoofd rust zijn/haar neus goed dicht. Adem één keer diep in en uit (je uitademingslucht bevat nog ruim voldoende zuurstof om iemand in leven te houden).

ADEM INBLAZEN EN KIJKEN Haal opnieuw diep adem. Plaats je wijd geopende mond stevig om zijn mond. Blaas nu je adem met enige kracht in zijn mond en kijk of zijn/haar borst omhoog komt. Blaas bij kleuters minder lucht in en minder krachtig, net zoveel dat de borstkas even omhoog gaat. Doe het in een iets sneller tempo.

LATEN UITADEMEN Neem je mond weg en laat ook zijn neus vrij. Er vindt een uitademing plaats. Kijk of zijn/haar borst weer terug veert. Knijp weer zijn neus dicht en begin opnieuw.

 

Het ritme bedraagt 12 à 15 inblazingen per minuut m.a.w. het ritme van een normale ademhaling. Bij kinderen: 20 inblazingen per minuut.

21


E.H.B.O. voorraad op het plein Op elk plein is er EHBO tas aanwezig en 2 tasjes EHBO voor uitstappen

VERGEET NIET BIJ ELKE VERZORGING HET VERPLEEGBOEK IN TE VULLEN

Bij wonden die chirurgisch genaaid moeten worden, heeft men 6 uur de tijd om naar de dokter te gaan. Een volledig uitgeslagen tand (kroon + wortel) in de mond bewaren en onmiddellijk een tandarts raadplegen (zeker nooit droog bewaren). Bij het afbreken van een stuk tand, het afgebroken stuk bewaren (in de mond) en onmiddellijk tandarts raadplegen. Bij het bloeden van een tand of tandvlees onmiddellijk tegen de tand: onmiddellijk tandarts raadplegen. Tanden die scheef staan nooit zelf terugplaatsen alsook nooit tanden van een melkgebit terugplaatsen.

22


Ongevallen Bij een ongeval:  De ziekenwagen opbellen 112  De verantwoordelijke van het speelplein opbellen  De ouders verwittigen De verzekeringspapieren meenemen en door de dokter laten invullen. Daarna geef je het ingevulde ongevallenformulier aan de pleinverantwoordelijke. Aan de ouders formulier uitleg verzekering meegeven. Indien het ongeval op het plein zelf gebeurt: meedelen dat politietussenkomst niet nodig is. Bij ongeval worden de verzorgingskosten eerst door de ouders betaald. De doktersbriefjes worden door de mutualiteit grotendeels terugbetaald. Het resterende saldo (bewijs van mutualiteit) alsook de apothekerskosten (formulier 704 bij apotheker) worden nadien door de verzekeringsmaatschappij Ethias terugbetaald. De door ouders betaalde onkosten van vervoer en dokter worden na de ziekenkas tussenkomst volledig door de Ethias terugbetaald. De ouders dienen de attesten van de ziekenkas binnen te brengen in de jeugddienst.

BELANGRIJK: Monitoren behoren tot het gemeentepersoneel en vallen dus onder de verzekeringsmodaliteiten van het gemeentepersoneel (werkongevallen). Specifieke formulieren zijn te bekomen via de hoofdverantwoordelijke.

23


Veilig zwemmen aan zee Jaarlijks komen er in Belgi毛 meer dan 300 personen om het leven door verdrinking. De verdrinkingsslachtoffers worden tot minimum herleid aan onze kust door het inzetten van strandredders. Toch zijn veel inwoners en toeristen die de gevaren van de zee niet kennen. Sinds einde van vorige eeuw zijn er langs onze kust reddingsdiensten opgericht. Deze personeelsleden van de Gemeentebesturen bieden in de zomermaanden hulp aan baders en zwemmers en trachten door preventief optreden verdrinking te voorkomen. Door middel van signalisatie kunnen de volgende waarschuwingen en/of mededelingen gegeven worden: Signalisatieborden: 路

Bewaakte zone Hier kan je veilig zwemmen van 10u30 tot 18u30

Onbewaakte zone Verboden te zwemmen

Signalisatievlaggen:

Baden & zwemmen toegelaten

Baden & zwemmen is gevaarlijk

Baden & zwemmen verboden

Verboden om met een drijvend voorwerp in zee te gaan.

Bovendien is het erg belangrijk om altijd tussen de gele boeien te baden of zwemmen.

24


Richtlijnen bij strandactiviteiten 

altijd zwemmen in bewaakte zone

steeds de richtlijnen redders opvolgen

rekening houden met specifiek kleur van de vlaggen

kinderen beschermen tegen zon: zonnecrème, T-Shirt, hoofd bedekken, schaduw opzoeken

water voorzien

sjaaltjes (herkenningsmiddel)

uit veiligheidsoverwegingen is het verboden om putten te maken op het strand dieper dan ½ meter of tunnels te graven

25


Veilig zwemmen in zwembad Vlarem II: ď Ž Begeleider is niet in het water, maar aan de rand van het zwembad (overzicht kinderen in zwembad/minimum 1 per 30 kind) ď Ž Er moet steeds een redder aanwezig te zijn. Als dit niet het geval is, contacteer dan onmiddellijk de directie van het zwembad.

26


Brandbestrijding 

Zodra men een brand ontdekt onmiddellijk de brandweer 112 en de hoofdverantwoordelijke verwittigen.

De pleinverantwoordelijke en de monitors(trices) zorgen:  dat de kinderen de lokalen in kalmte ontruimen  dat vensters en deuren gesloten zijn.  indien mogelijk aanwezigheidskaarten meenemen

In de kortst mogelijke tijd worden de kinderen naar een open ruimte geleid waar zij geteld worden. De verantwoordelijke wordt verwittigd wanneer iemand ontbreekt.

Als iemand in het gebouw achtergebleven is, wordt dit aan de brandweer meegedeeld waar die zich waarschijnlijk bevindt.

Wanneer een personeelslid zich in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar het vuur ontstaan is, bevindt, dan is het zijn plicht tussen te komen en het blusapparaat in zijn bereik aan te wenden om de brand in de mate van het mogelijke te bestrijden. Voorzichtigheid is hier geboden.

27


112

28


Uitstappen Uitstappen moeten vooraf ter goedkeuring voorgelegd worden aan de hoofdverantwoordelijke. Met de fiets: Uitstappen met de fiets gebeuren slechts met fietsen die volledig in orde volgens het verkeersreglement. Bij fietstochten zijn er minimum twee monitoren (maximum 20 kinderen), zodat bij een eventueel ongeval altijd ĂŠĂŠn monitor bij de kinderen kan blijven. Om in orde te zijn met de verzekeringspolis moeten uitstappen naar het buitenland (Cadzand, Retranchement...) vooraf gemeld te worden aan de verzekering met datum van de uitstap, plaats, aantal kinderen (naam + geboortedatum) en aantal begeleidende monitoren. (voor stagiairs eveneens naam + geboortedatum vermelden). Begeleidende monitoren vallen onder arbeidsongevallenverzekering en moeten niet vooraf gemeld te worden! Vraag zeker de fietshelmen en veiligheidsvestjes aan! Bij een uitstap waarbij de NatiĂŤnlaan moet worden overgestoken kan men langsgaan bij de brandweer, die dan eventjes de verkeerslichten kan regelen zodat de groep veilig kan oversteken. Neem steeds een EHBO tas mee. Je moet als fietser altijd de fietspaden gebruiken. Bij gebrek aan berijdbare fietspaden volgen fietsers in principe de rijbaan, rechts in de rijrichting. Ze mogen ook de parkeerzones en de gelijkgrondse bermen gebruiken, rechts in de rijrichting gelegen, op voorwaarde dat ze er voorrang verlenen aan de weggebruikers die er zich bevinden. Buiten de bebouwde kom mogen ook de trottoirs en verhoogde bermen gebruikt worden. Het gebruik van fietspaden is niet verplicht als je in groep fietst. Je mag rechts op de rijbaan fietsen en steeds met maximaal twee naast elkaar. De groep mag hierbij nooit meer dan de helft van de rijbaan innemen.

29


Te voet: De weggebruikers moeten de aanwijzingen opvolgen van groepsleiders die een groep voetgangers begeleidt. Dat betekent dat groepsbegeleiders niet meer de opleiding tot gemachtigd opzichter moeten gevolgd hebben om aanwijzingen te geven in het verkeer. De groepsbegeleiders moeten hiervoor wel een schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is, gebruiken. Groepen voetgangers van minimum 5 personen, vergezeld van een leider, mogen de linkerkant van de rijbaan volgen. In dat geval moet ze achter elkaar lopen. Wanneer het donker is moeten lichten verplicht gebruikt worden: vooraan rechts een wit of geel licht en achteraan rechts een rood licht. (art 42.3). Aanvragen via de Jeugddienst. Gemachtigde opzichters mogen het verkeer stilleggen; groepsleiders daarentegen dienen rekening te houden met de intenties van de andere verkeersparticipanten. Waar stappen? Je volgt steeds waar mogelijk de trottoirs of de delen van de openbare weg die zijn voorbehouden voor voetgangers. Deze worden soms aangeduid door een verkeersbord. Zijn deze niet voorhanden, dan loop je op de berm. Wanneer er ook geen bermen zijn, dan mag je op de parkeerstroken of op het fietspad lopen. Let wel: op het fietspad moet je voorrang geven aan fietsers en bromfietsers en op de parkeerstroken hebben de bestuurders voorrang. Op wegen waar al deze voorzieningen ontbreken, mag je op de rijbaan lopen. Je stapt dan links in de rijrichting, zo dicht mogelijk tegen de rand van de rijbaan. Ben je in groep, dan loop je best achter elkaar. Oversteken Op een zebrapad met verkeerslichten Als het licht op rood springt terwijl een groep oversteekt, dan mag wie op het zebrapad loopt, verder oversteken. Wie zich echter nog op het trottoir bevindt, wacht tot het opnieuw groen wordt. Als je met een groep kinderen op stap bent, is het dus aangeraden zeker vooraan en achteraan de groep begeleiding te voorzien. Zo is er steeds een leider aanwezig in de groep, wanneer deze wordt opgesplitst. Op een niet-bewaakte oversteekplaats (zonder lichten) Het verkeersreglement bepaalt dat het elke weggebruiker verboden is te breken door een groep voetgangers die het oversteken van de rijbaan op een reglementaire wijze is begonnen. De tram heeft echter altijd voorrang! Is er op minder dan 30 meter een zebrapad dan moet je dit gebruiken. Als er geen zebrapad is Als er geen oversteekplaats is steek je over op een plaats waar je goed ziet en goed gezien wordt. Steek niet over in een bocht, op een helling, onder een brug of tussen geparkeerde voertuigen.

Sinds 1 januari 2004 hebben groepsleiders de mogelijkheid om aanwijzingen te geven in het verkeer om de veiligheid van een groep voetgangers te verzekeren. Om het verkeer

30


stil te leggen, moeten ze gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 is afgebeeld. Tips: o

Stippel vooraf je reisweg uit, plan een route in een omgeving met zo weinig mogelijk te verwachten risico’s (de kortste weg is niet altijd de veiligste!)

o

Geef duidelijke instructies aan de groep bij het begin van de tocht.

AANDACHT: 

Er mag geen gebruik gemaakt worden van private wagens om kinderen te vervoeren. Het is mogelijk dat bij een eventueel ongeval de burgerlijke aansprakelijkheid op het personeel zou verhaald worden...

Bezoeken aan de wekelijkse markten kunnen niet aanzien worden als een goede speelpleinactiviteit.

Het is verboden voor de andere weggebruikers om een groep voetgangers te doorbreken, net zoals voor een stoet of een processie (art 41.1.2)

31


Spelorganisatie Een goede speelpleinwerking steunt op 4 belangrijke pijlers:  Ruimte  Materiaal  Kinderen  Enthousiaste monitoren Wat is spelen? Spelen is heel belangrijk voor de algemene ontwikkeling van een kind. Spelenderwijs wordt het handiger en leert het over zichzelf, anderen en de wereld rondom zich. Voor kinderen het medium om vat te krijgen op de wereld rondom hen. In het spel vinden kinderen ruimte om zich voor te bereiden op het echte leven. Verschillende spelvormen 

Receptief spel of belevingsspel Hier komt het op neer dat kinderen mogen kijken, luisteren, proeven… Alle spelvormen waar kinderen zintuigelijk van kunnen genieten en waarvoor ze weinig of geen eigen initiatieven moeten nemen  Poppenkast opvoeren  Muziek beluisteren  Film bekijken  …

Constructief spel Alles wat met bouwen, stapelen knutselen te maken heeft.  Knutselen  Bouwen  Stapelen  …

Uitdagingsspel Kunnen verdeelt worden in drie groepen  Durf ik het of durf ik het niet?  Touwslingeren, op een ladder kruipen, …  Kan ik het?  Een tegen allen, ongezien ergens binnen geraken, adem inhouden  Spannende spellen  Nachtspel, overnachten op het plein, …

Fantasiespel Doen-alsof spelen  Toneel  Mime  Poppenkast spelen

Regelspel Spelletjes met reglementen waaraan winnaars en verliezers verbonden zijn  Voetbal  Tussen 2 vuren  stratego

32


Een spel kan niet zomaar in een hokje worden ingedeeld. Er zijn steeds overlappingen met andere spelvormen. Kinderen Kinderen opsplitsen in leeftijdsgroepen is noodzakelijk. Elke leeftijdsgroep heeft zijn behoeftes, verlangens en vraagt om een specifieke aanpak. Er moet natuurlijk ook rekening gehouden worden met de verschillende karakters en temperamenten. Aangepaste ruimte om te spelen 

Ruimte aangepast aan het gebruik  knutselen  binnensport  lezen  eten  … Geborgenheid  huiselijkheid  overzicht en structuur  veiligheid en gezondheid  vooral kleuters hebben nood aan geborgenheid

Bij het maken van een speelvoorbereiding moet jullie dus zeker volgende punten indachtig zijn (kan je onthouden met ezelsbruggetje STADIUM): - Spelregels - Terrein - Aanpaste ruimte - Doel van het spel - Uitleg - Inkleding - Materiaal

33


Pesten Veertig procent van de gepeste kinderen krijgt nooit hulp, zo blijkt uit onderzoek. Enkele tips uit een pestactieplan. Als een kind gepest wordt Niet doen/zeggen:  Beschuldigen: “het is jouw schuld, je moet terugeslaan”  Minimaliseren: “iedereen wordt wel eens geplaagd”  Boos worden: “ik bel direct de ouders van de pestkop”  Beloven wat niet kan: “ik zorg ervoor dat het niet meer gebeurd” Wel doen/zeggen:  Luister aandachtig naar het verhaal en stel vragen. Waarom pesten ze je je? Hoe lang al? Wie pest, hoe, waar en wanneer.  Stel het kind gerust en zeg dat het zo niet verder kan.  Verwittig de school/pleinverantwoordelijke maar nooit zonder de toestemming van het kind.  Gepeste kinderen verliezen hun zelfvertrouwen. Moedig het kind aan in de dingen waar het goed in is. Als een kind toekijkt op pesten Wel doen/zeggen: “Wie pesten signaleert, is geen klikspaan.” Er zijn veel kinderen die pesten onrechtvaardig en oneerlijk vinden maar het niet durven zeggen. Als een kind een pestkop is Niet doen/zeggen  Word niet boos en ontken “zo is mijn kind niet”. Pesters gedragen zich thuis soms heel anders dan op school. Wel doen/zeggen  Ga na wat er precies aan de hand is.  Maak uw kind gevoelig voor wat het de anderen aandoet. Pestkoppen zijn zich daar niet van bewust. Stel grenzen en duld niet dat een kind agressief doet.

34


De Speelpleinen Knokke-Heist

Vrijblijvende vragenlijst

Vakantieperiode? …………………………………………………………………………………………………………………………………… Plein? …………………………………………………………………………………………………………………………………… Eventueel naam van de monitor: …………………………………………………………………………………………………………………………………… Als organisator van De Speelpleinen hadden we graag zicht op eventuele mogelijke verbeteringen binnen de organisatie. Jullie zijn de personen die in de praktijk staan en zaken aan den lijve ondervinden. Jullie zijn dan ook de best geplaatste personen om eventuele verbeteringen aan ons door te geven. 1. Geef hieronder suggesties om De Speelpleinen nog beter en aangenamer te maken vanuit het oogpunt van het kind als ook suggesties van uit het oogpunt van de monitor. Oogpunt van het kind:

Oogpunt van de monitor:

2. Welke opmerkingen hoor je van ouders? Gelieve ze hieronder in de juiste context te noteren.

35


Mogelijke vragen Speelpleinwerking /creativiteit

Wat zijn de belangrijkste taken van een monitor en een pleinverantwoordelijke?

Tot welke spelvormen kan een "zandbak" inspireren?

Tot welke spelvormen kunnen stopjes van bierflessen, krijtjes, blikken, het zwembad, het strand, lege plastiekflessen u inspireren?

Noem enkele binnenhuisspelen, pleinspelen, estafetten op, en leg er telkens één in detail uit.

Hoe breng je een namiddag door met een groep op het strand?

Waarom worden er dagelijks spelfiches (= spelvoorbereidingen) en wekelijks het weekplan opgevraagd? 

Een duidelijk overzicht van activiteiten, coördinatie met andere groepen of pleinen, afspraken over materiaal, interactie met de kinderen

Welke speelimpulsen kunnen twee bomen ons geven?

Hoe zal je een kind benaderen dat steeds het spel verstoort?

Aan welke criteria dient een goed spel te voldoen?

Hoe moet je veilig een straat oversteken met een groep?

Wat te doen bij het uitbreken van brand?

Welke procedure zal je toepassen bij een ongeval op het speelplein?

Wat is er belangrijk bij het vertellen van een verhaal aan kinderen? 

Eenvoudig, het moet evalueren naar een climax, boeiend, herkenbaar, fantasierijk, …

Mag je zwemmen in een onbewaakte zone?

Welke voorzorgen neem je als je met een groep gaat zee zwemmen?  altijd in de bewaakte zone zwemmen  Kijken welke vlag er hangt?  Richtlijnen van de redders opvolgen?

Som de verschillende vlaggen van de reddingsdienst en hun betekenis op.  Geel  Rood  Groen

Wat is de betekenis van de zwarte vlag aan een waterpartij? 

Vergiftigd water

Welke regels in acht nemen bij uitstappen in groepsverband? a. is voetgangers? b. als fietsers?

Als het licht op rood springt tijdens een oversteek, dan moeten de leden van de groep die nog niet op het zebrapad zijn, wachten tot het licht opnieuw op groen springt. Juist of fout – motivatie

36


Een jeugdleider mag het verkeer doen stoppen om de groep te laten oversteken. Juist of fout - motivatie

Waar en hoe een groep veilig de straat of een kruispunt laten oversteken?

Is dansen belangrijk voor het kind? 

Uiting van vreugde, verbeteren groepssfeer, beheersen lichaamsbewegingen

Wat doe je op kamp met een kind dat heimwee heeft?

Wat is het verschil babysit / speelpleinwerking? Zijn er raakpunten?

Wat is de essentie van het monitor zijn?

Wat zijn de voordelen en nadelen van zowel een geleide organisatievorm of vrije organisatievorm van speelpleinwerking?

Hoe een “bosspel” of “strandspel” organiseren voor een groep van ongeveer 50 kinderen van de leeftijdsgroep 7 tot 10 jaar.

Welke formaliteiten dienen vervuld te worden opdat de door de ouders gemaakte kosten naar aanleiding van een ongeval op het speelplein volledig zouden terugbetaald worden?

Leg uit: speelpleinwerking is ook sociaal werk.

Hoe een speelplein attractief maken voor jongeren van 13 tot 16 jaar?

Wat is het verschil tussen pesten (pijn doen  geen positieve bedoelingen, kwetsen, vernielen) en plagen (lachen  is onschuldig, gebeurt spontaan, gaat gepaard met humor)?

Wat is de te volgen procedure bij vaststelling van een diefstal op het plein?

Welke zijn de krachtlijnen die een spelbegeleider in acht dient te nemen  goede voorbereiding  stap voor stap uitleggen  afwisselend & gevarieerd spelaanbod voorzien  kinderen moeten zich amuseren.

Hoe leg je een spel Kleuters: 7 à 8 jarigen: 9 à 10 jarigen: + 10 jarigen:

Met welke items moet men rekening houden met de organisatie van een spel?  spelregels  terrein  aanpaste ruimte  doel van het spel  uitleg  inkleding  materiaal

Op welke items moet men letten tijdens het spel als monitor?  veiligheid  stimuleren  waarderen  aanpassen

uit aan: kort, eenvoudige taal, voortonen & herhalen in detail kort en bondig in thema en na onderhandeling

37


Waarom zingen op het speelplein?  groepsgevoel  welbevinden van de kinderen

Waar is de beste plaats van een kind om te spelen? thuis

Hoe organiseer je een daguitstap naar het strand? Welke voorzorgen neem je?  kinderen inwrijven tegen zonnebrand  opletten voor zonnesteek  erop toe zien dat de kinderen voldoende water drinken

Welke taken heeft de monitor tijdens de middagpauze en tijdens de morgen- en avondopvang?

Welk nut hebben sjaaltjes en tot welke spelvorm inspireren ze jou?

Herkenningsmiddel

Speelimpuls: zakdoekje leggen, estafette, blindeman

Wat betekent spelen voor het kind? 

spelen is een manier om vat te krijgen op de complexe wereld van de volwassene

het biedt de kinderen ruimte om zich voor te bereiden op het latere leven

Je wordt ziek en kan niet naar het speelplein komen. Wat doe je?

Wat spreekt je aan om monitor te zijn?

Waar is de plaats v/d monitor i/h zwembad? 

aan de rand v/h zwembad en niet i/h water: o overzicht over de kinderen o 1 opzichter per 30 kinderen

er moet steeds een redder in het zwembad aanwezig zijn

De oudste kinderen rijden voortdurend op de kleuterfietsen en stampen voortdurend de springballen tegen de muur. Wat doe je?

Wat doe je als je een beschadiging aan een speeltoestel of een speelvoorwerp opmerkt?

Kinderen negeren de afspraken die je voorop heb gesteld. Wat doe je hieraan?  samenroepen en kringgesprek

Een kind doet altijd heel moeilijk tijdens een spel. Hoe reageer je hierop?  opmerking geven, 2 à 3 maal uitsluitend karweitje laten opknappen zeker geen lijfstraffen

38


Je hebt een conflict met je medemonitor. Wat doe je hieraan?

Doel en nut van het verpleegboek  duidelijke weergave van het aantal verzorgingen, bewijsstuk bij eventuele discussies)

Hoe nieuwe, jonge collega-monitoren opvangen?

Hoe afval sorteren op het speelplein? Blauwe zakken, bruine zakken, tuinafval (isomo = restafval)

Mag een monitor het verkeer tegenhouden? Neen, maar wel als hij gemachtigd opzichter is en de nodige kenmerken draagt: armband + verkeersplaatje C3

Wat is uw functie als monitor als er een stagiair op het plein is en hoe pak je het aan?  Helpen, stimuleren, raad geven, bijsturen en evalueren

Wat is het noodnummer op je GSM?

Waarom zorgen voor afwisseling in spelvorming?  Blijvende interesse door variatie zodat iedereen met zijn specifieke vaardigheden aan bod kan komen.

Ken jezelf! 

Kan je gemakkelijk samenwerken?

Kan je problemen die je ervaart bespreekbaar maken?

Vind je het erg als iemand een opmerking maakt?

Kun je gemakkelijk afspraken die gemaakt zijn naleven?

Neem je graag initiatief?

Kan je gemakkelijk spelen en activiteiten bedenken?

Durf je reacties, suggesties en ideeën naar de speelpleinverantwoordelijke doorspelen?

Kun je doorzetten als het eens wat moeilijk gaat?

Wat doe je met een hyperkinetisch kind? 

zorg ervoor dat het kind zich niet verveelt

extra taken geven ( iets halen, wat opruimen, foto’s maken, …)

zorgen voor structuur

laten uitwaaien op een veilige plaats

39


EHBO 

Wat doe je bij een neusbloeding?

Hoe herken je een hitteslag en wat doe je?

Wat doe je bij een wespensteek op de arm en in de mond?

Hoe verwittig je de hulpdiensten indien je een ziekenwagen nodig hebt?

Hoe een botbreuk herkennen en wat doe je?

Er zit in een kindje met suikerziekte in je groep. Waarop let je en wat kan je doen bij eventuele problemen? Welke voorzorgen kan je nemen?

Je wordt aangesproken door een oudere persoon die klaagt van een beklemmend gevoel op de borst. Wat kan er mis zijn en wat doe je?

Een slagaderlijke bloeding. Hoe herken je dit en wat doe je?

Brandwonde: wat doe je eerst?

Hersenvliesontsteking: Ken je enkele kenmerken?

Medicatie: wanneer dien je dit toe of niet?

Hoe behandel je een snijwonde in de vinger door het openen van een blikje cola?

Indien een kind ergens tegenaan botst (paal, speelkameraad, …) en bewusteloos of versuft blijft liggen: wat is er aan de hand en waarop dien je te letten of welke handelingen dien je verder te ondernemen?

Wat doe je met een kind met zand in de ogen?

Wat doe je indien iemand zich verslikt?

Hoe behandel je een schaafwonde?

Waaraan denk je en wat doe je bij een kind dat klaagt van hoofdpijn en braken en eveneens warm aanvoelt?

Wat doe je bij een aanval van vallende ziekte?

Hoe herken je eerste, tweede en derde graadbrandwonden?

Er is iemand in een stuk glas getrapt en dat zit nog in de bloedende voetzool. Wat doe je?

Een volwassene is in elkaar gezakt en je wordt erbij geroepen. Wat ga je na, wat doe je of laat je doen?

Wat is het nummer van het Antigifcentrum?

De ademhaling controleren, hoe doe je dit?

Het bewustzijn controleren, hoe doe je dit?

40


Noem enkele ontsmettingsmiddelen?

Hoe worden de meeste bloedingen gestopt?

Iemand stapt in een kwal. Wat doe je?

Voor wat gebruikt men witte watte?

Ether: waarvoor gebruik je dit?

Een gapende wonde: wat doe je?

Wat is het gevaar van een tekenbeet?

Een blaar op de hiel: hoe behandel je dit?

Geef je behandeling bij:

Wat is

een stoot tegen het oog een voorwerp in het oor een vreemd voorwerp in het oog het afbreken van een tand een splinter in de hand het verschil tussen een aderlijke en een slagaderlijke bloeding?

De eerste zonnestralen hebben de kinderen verleid zich van hun T-shirt te ontdoen. In de namiddag komen er enkele klagen van pijn in de nek en de armen. Wat is er aan de hand en wat doe je?

Een kind wordt op de wang gestoken door een wesp. Hierdoor is de ene gelaatshelft rood, gezwollen en jeukt geweldig. Wat kan je doen?

Een kind verslikt zich in een grote snoep, wordt blauw en heeft een gierende ademhaling. Wat doe je?

Som de 3 stappen op om een wonde te verzorgen

Hoe een wonde ontsmetten?

Hoe verzorg je een bijtwonde?

Hoe verzorg je een vrieswonde?

Hoe verzorg je een steekwonde?

Wat is tetanus? Hoe voorkomen?

Wat doe je bij een insect in het oor?

Wat doe je bij appelflauwte?

Wat doe je bij hyperventilatie?

Wat doe je bij een astma-aanval?

Wat doe je bij braken en diarree?

41


Wat doe je bij een voorwerp in het oor?

Een tand door de lip. Wat doe je?

Een parel in de neus bij een kleuter. Wat doe je?

42

Infomoni 2015 web  
Infomoni 2015 web  

Infomoni: informatiebrochure voor monitoren speelpleinwerking.

Advertisement