Page 1

33e jaargang – maart 2015 – nummer 221

BOELSPRIET


33e Jaargang – jan.-febr.-maart 2015 – nummer 221

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

www.bulderbaan.nl Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Els Bleekrode-Wittpen Andries Wijand Freek Vogelaar Frans Posthuma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Algemene zaken Bestuurslid

Verenigingssecretariaat Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.bulderbaan.nl

Technische Commissie Andries Wijand Freek Vogelaar Jos Helsloot

Tel. 0644652561 Tel. 0619354281 Tel. 0206437943

andrieswijand@outlook.com freekvogelaar@ziggo.nl

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Bram Otte

d.martron@outlook.com promotie.bulderbaan@gmail.com secretaris.bulderbaan@gmail.com

Lief en Leed Marian Posthuma

Tel. 0206451883

Kantinecommissie Clubhuis GSM Tel. 0657956955 Freek en Lida Vogelaar Tel. 0619354281; Jeannette Cramer; Vera Helsloot; Minke Otte; Anja Ploeger Marian Posthuma;

Clubkleding verstrekking: fam. Bleekrode

Bank IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Speeltijden Maandagavond, woensdagavond: vanaf 19.00 Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

In dit nummer 3 Colofon 5+6 Uitnodiging & agenda Algemene Vergadering 7 Bestuurspraet 9 Reanimatie…… of niet? 11 Kaarten en Klaverjassen 13 Activiteitenkalender 15 Oproep / Kamperen of ? / Serge ‘le Français’ 17 Varia 19 Lentebeeld en verjaardagen 21+22 Technische Commissie 23 Verslag Kersttoernooi 2014 24 Verslag clubontmoeting DBDB 25 Verslagen €urotoernooien 26+27 Nieuws van de NJBB 28 SportTechnisch 29+30 Volle Zon over het Petanque

Kopij Boelspriet 222 Bij voorkeur in WORD en zonder opmaak (platte tekst) als bijlage per e-mail is vóór 20 april 2015 zeer welkom bij de redactie (zie linker kolom).

Adverteerders Brommer BV DIS BV - Huishoudelijke apparatuur GoldCar BV Grieks restaurant Alexandros Groenhof Optiek BV H. Zelhorst BV Keurslager Stronkhorst Klassieke meubelen Koekoek Kookstudio De Pantry Lijstenmaker Gehring&Heijdenrijk Personal Touch Travel Tandprothetische praktijk R. Meerleveld Total Copy Service

Speelterrein

Het wordt bijzonder op prijs gesteld als onze leden in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van onze adverteerders.

Broersepark; ingang Molenweg te Amstelveen.

Omslagfoto:

Doelstelling “Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Bondsbureau Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

Ons speelveld kreeg onverwacht een tussentijdse opknapbeurt. Dat moet voor veel spelende leden een opluchting zijn, want het gemopper dat de prestaties leden onder de slechte veldconditie was de laatste tijd niet van de lucht! Onbegrijpelijk voor een sport die het juist van wisselende veldcondities moet hebben en het de kunst is om daar juist op in te spelen en het dan beter te doen dan de tegenstander.


Secretariaat: Van Heuven Goedhartlaan 199 1181 KL Amstelveen

ďƒˆ0643257204 email:secretaris.bulderbaan@gmail.com

Jeu de Boulesvereniging Bulderbaan Amstelveen, maart 2015 Aan: Leden JBV Bulderbaan Het bestuur van JBV Bulderbaan nodigt u uit voor de Algemene Vergadering die gehouden zal worden op dinsdag 31 maart 2015. Plaats: Wijk- en ontmoetingcentrum De Meent, Orion 3-5 te Amstelveen. Aanvangstijd: 19:30 uur, Koffie vanaf 19:00 uur. Agenda: 1. 2. 3. 4.

Opening Vaststellen agenda Mededelingen / Herdenking ontvallen leden Notulen Algemene Vergadering van 3 april 2014

5. Jaarverslagen 5.1bestuur 5.2penningmeester 5.2.1- begroting 2015 (opgenomen in financieel verslag pag. 14) 5.3technische commissie 6. Kascommissie 6.1- goedkeuring financieel verslag en dĂŠcharge bestuur 6.2- benoeming commissieleden ( * zie toelichting) 7. Bestuurlijk 7.1renovatie Broersepark 7.2contributie 7.3verkiezing en herbenoeming bestuursleden ( ** zie toelichting) 8. Commissies: 8.1technische commissie 8.2kantinecommissie 8.3redactie Boelspriet 8.4commissie Lief & Leed 8.5vrijwilligers schoonmaak 8.6vrijwilligers technisch onderhoud 8.7clubkleding 9. Rondvraag 10. Sluiting

Franse sfeer in een Amstelveens park Aangesloten bij de NJBB onder nummer 09-060 Kamer van Koophandel Amsterdam V 532677 Bank: NL22INGB0005036931 www.bulderbaan.nl


Toelichtingen

*

agendapunt 6.2: benoeming kascommissie

Door de Algemene Vergadering van 2014 zijn de leden van de kascommissie – de heren Hans Slier en Eddy Philips en reservelid mevrouw Anja Ploeger-Moorman –benoemd. Alle commissieleden stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt de vergadering voor om tot herbenoeming over te gaan.

**

agendapunt 7.3: Verkiezing en benoeming bestuursleden 2014

Rooster van aftreden bestuur: Voorzitter; dhr. G. Dennenbroek Bestuurslid AZ; dhr. F. Vogelaar: Bestuurslid TC; dhr. A. Wijand Secretaris; dhr. A. Otte Penningmeester; mw. E. Bleekrode-Wittpen; Bestuurslid; dhr. F. Posthuma:

statutair statutair statutair statutair statutair statutair

aftredend aftredend aftredend aftredend aftredend aftredend

in 2015 (herkiesbaar) in 2015 (herkiesbaar) in 2016 in 2017 in 2017 in 2017

Het bestuur stelt de vergadering voor om tot herbenoeming van de statutair aftredende en herkiesbare bestuursleden over te gaan.

De penningmeester verzoekt u ter voorbereiding voor de Algemene Vergadering om gedetailleerde vragen over het financieel jaarverslag 2014 (liefst schriftelijk of per email) in te dienen, uiterlijk op 22 maart 2015.

Wijkcentrum De Meent Orion 3 1188 AM Amstelveen 020-6438015

Bereikbaarheid: Wijk- en ontmoetingcentrum De Meent is te bereiken met sneltram 51 (halte De Meent) en buslijn 199 (halte Praam). in nabijheid aanwezig.


Het Zevende lustrum Als we een beetje tegen maart aanschurken gaan mijn gedachten altijd weer naar het voorjaar. Het is vast wel bekend dat ik geen buitenspeler ben zolang de temperaturen onder de 15 graden blijven steken. Toch levert de winter altijd wel weer mooie plaatjes voor ons foto album. Het voorjaar is trouwens erg welkom omdat wij de laatste tijd toch problemen ondervinden aan ons clubhuis. Het de dakbedekking is vermoedelijk poreus geworden en laat water door waardoor serieuze lekkage optreed op verschillende plaatsen binnen het gebouwtje. Als bestuur zijn wij druk in gesprek met de gemeente Amstelveen over de verplaatsing en vervanging van ons onderkomen. Over de voortgang is door Frans Posthuma al in het vorige nummer een bijdrage opgenomen en geeft hij hieronder weer een update met de laatste stand van zaken. Ook zijn de afspraken voor onze Algemene Vergadering in De Meent weer gemaakt. Leden met een e-mailadres hebben het boekje met alle stukken digitaal ontvangen om op het scherm alvast te kunnen lezen. Zij hoeven die stukken niet te printen want in het clubhuis zijn die boekjes met de jaarstukken al beschikbaar. In dit nummer is de uitnodiging met agenda opgenomen. En dat is dan al weer de jaarvergadering waarin onze vereniging vijfendertig jaar bestaat en dus zijn zevende lustrum viert. In de loop van dit jaar zullen wij dit vieren met een “aangekleed” Midzomertoernooi voor leden en introducés. Ik hoop dat ook dit jaar iedereen weer sportief en met plezier onze sport beleeft!

Guido Dennenbroek

Voorzitter

De continuing story of Peyton place ‘Ons

Bulderhuis’

De besprekingen met de gemeente worden steeds meer concreet. Het onderzoek naar overname van het huidige KinderRijk was snel afgerond; het uit 1953 daterende houten gebouw is te ver heen en moet worden gesloopt. Daardoor is het uitgangspunt nu dat de gemeente op een deel van de bestaande fundatie een nieuw “multifunctioneel” clubhuis plaatst met de juiste uitstraling in het park en dat voldoet aan alle eisen en voorschriften. Na voltooiing zal dit worden overgedragen aan JBV Bulderbaan die dan verder het onderhoud en de exploitatie geheel overneemt. Er is definitief besloten dat het bestaande terrein wordt gehandhaafd en zal worden uitgebreid met het deel waar nu ons clubhuis staat. Verder wordt een verbinding aangelegd met het nieuwe gebouw. Multifunctioneel betekent dat verwacht wordt dat de activiteiten voor derden zoals de Indië-herdenking, het Broersepark festival en de clinics gehandhaafd blijven maar ook dat indien bijvoorbeeld het buurtcomité Elsrijk een vergaderruimte zoekt, wij daaraan zullen meewerken. Van groot belang is dat wij de regie over het clubhuis behouden. Belangrijk punt is thans “wanneer vertrekt KinderRijk”?. Was er eerst een toezegging tot vertrek per 1 januari 2015, nu is de vertrekdatum weer geheel onzeker omdat KinderRijk zich weinig coöperatief opstelt. Hard optreden is ook niet mogelijk omdat de gemeente voor deze opvang een herhuisvestingsverplichting heeft. Een ander belangrijk punt van bespreking zijn de financiën. Er zijn al meerdere offertes en mogelijkheden bekeken. De gemeente heeft nog de beschikking over een aantal Portacabins die dienst hebben gedaan als een tijdelijke school. Met de elementen 2 daarvan kan, na een goede opknapbeurt, een clubhuis van 7,20 x 16,80 meter (120 m ) met een plat dak worden gerealiseerd. 2 Een andere optie is een nieuwe “blokhut” van ca. 15 x 8 meter (120 m ). Geheel gereed, op alle voorzieningen aangesloten en volgens onze opgave ingericht komen de ramingen hiervoor op € 130.000,-- tot € 150.000,--. De gemeente en Bulderbaan dragen hier aan bij, doch er is nog een gat in de begroting van ca. € 45.000,--. Op de volgende bijeenkomst, op 18 maart, zullen wij een voorkeur moeten uitspreken en moet naar financiering van het tekort worden gekeken. Kortom, we zijn er mee bezig maar helaas, het duurt even langer. We houden u op de hoogte. Frans Posthuma


Reanimatie…….

….of niet ?

De aanschaf in 2010 van onze Automatische Externe Defribillator (AED) brengt bijna jaarlijks een discussie op gang tijdens de rondvraag in de Algemene Vergadering. Dat ging over het feit dat mensen die besloten hebben om niet gereanimeerd te willen worden wél of niet door hulpverleners alsnog gereanimeerd zouden worden. Met de komende Algemene Vergadering eind maart in gedachte herplaatsen we nogmaals een artikel over een oplossing die door sommige van onze ledengewenst wordt. Van de Infolijn Hart en Vaten kregen wij desgevraagd een gedegen antwoord aangeleverd. In artikel 450 van het Wetboek van Strafrecht staat beschreven dat iedereen verplicht is hulp te verlenen aan iemand die in onmiddellijk levensgevaar verkeert. Een reanimatiepoging wordt dan ook altijd gestart tenzij er goede reden is om hiervan af te zien. Artsen mogen zelfstandig beslissen op grond van medische redenen om een reanimatie niet te starten of te stoppen. Een andere reden om niet te starten met reanimatie is de niet-reanimerenwens van het slachtoffer. Ieder mens heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Dit zelfbeschikkingsrecht staat ook wettelijk vastgelegd. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is voor iedere medische verrichting toestemming van de patiënt nodig. Hiertoe behoort ook reanimatie.

De procedure van de NVVE rondom de nietreanimerenpenning is zorgvuldig en de penning is duidelijk en slijtvast. Sommige mensen vinden het echter een bezwaar om lid te worden van de NVVE. Op internet zijn er tegenwoordig ook andere aanbieders van niet-reanimerenpenningen. U kunt bijvoorbeeld zoeken op 'niet-reanimerenpenning' of 'reanimeer mij niet penning'. Over de duidelijkheid en slijtvastheid van deze penningen durven wij geen uitspraak te doen. Mocht u besluiten tot aanschaf van een dergelijke penning, zorg dan dat uw huisarts en naasten op de hoogte zijn van uw wensen en van de aanwezigheid van de penning. Lees voordat u een penning bestelt de informatie op http://thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-nadenken-overreanimatie .

Mensen kunnen aangeven dat ze niet gereanimeerd willen worden door het opstellen van een nietreanimerenverklaring. Groot nadeel van een papieren verklaring is dat deze vaak niet wordt gevonden in een noodsituatie. Aan hulpverleners en omstanders wordt geleerd niet naar een verklaring te zoeken omdat dat te veel tijd kost. Dit zelfde geldt voor een verklaring in een SOSmedaillon of vermelding op een lijst in het clubhuis.

Van de hartstilstanden vindt 70 tot 80 % thuis plaats. De omstanders zijn in dat geval meestal naasten. Naasten die op de hoogte zijn van de niet-reanimerenwens kunnen voorkomen dat het slachtoffer toch gereanimeerd wordt door niet 112 te bellen en ambulancehulp in te schakelen. In dit geval zal na verloop van tijd de huisarts gebeld moeten worden en niet 112. Het is belangrijk dat de huisarts en naasten op de hoogte zijn van een nietreanimerenwens en dat ze weten dat iemand een niet-reanimerenpenning of -verklaring heeft. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Infolijn Hart en Vaten. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het telefoonnummer is 0900 3000 300 (lokaal tarief).

Een alternatief voor een papieren nietreanimerenverklaring is de niet-reanimerenpenning. Deze is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De penning is een rechtsgeldige verklaring, voorzien van pasfoto, handtekening, naam en geboortedatum. De penning kan met een halsketting worden gedragen. Als men deze penning draagt, wordt deze hoogstwaarschijnlijk opgemerkt bij een reanimatie. Een hulpverlener of omstander die de niet-reanimerenpenning ziet, zal de wens respecteren en geen reanimatie starten. De niet-reanimerenpenning kan alleen besteld worden door leden van de NVVE. Meer informatie krijgt u bij de NVVE. Het telefoonnummer is 09006060606 (€ 0,20 per min.) en de website van NVVE is www.nvve.nl.

Met dank aan Ina Weissglas Infolijn Hart en Vaten De Infolijn Hart en Vaten heeft het antwoord op uw vraag met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dit doet zij op basis van actuele informatie uit betrouwbare bronnen*. Mocht het antwoord desondanks onjuistheden bevatten of onvolledig zijn, dan aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan. De gegeven informatie en de adviezen zijn geen vervanging voor een consult van een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid altijd uw behandelend arts. *De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie onderstreept het belang van juiste en actuele informatie door de medewerkers van de Infolijn Hart en Vaten. Zij biedt hen hiertoe een intensief scholingsprogramma aan.


…én

bij Bulderbaan

Zoals u wellicht weet wordt er gedurende de wintermaanden (oktober-maart) op de eerste dinsdag van de maand in het clubhuis gekaart. Voorheen was dat alleen klaverjassen waarbij een maximum van 12 deelnemers gold omdat er gewoon niet meer ruimte is dan 3 tafeltjes. Door omstandigheden is het aantal deelnemers geslonken naar 8 = twee tafels. Daarbij zijn een aantal deelnemers die zich als reserve hebben opgegeven voor die gevallen dat wij niet aan acht deelnemers zouden komen. U begrijpt dat in de nieuwe locatie er straks meer ruimte zal zijn voor meerdere deelnemers en daar zien wij dan ook erg naar uit. Door het teruglopen van het aantal klaverjasdeelnemers ontstond er zoals gezegd een gat en bleken twee tafels ook wel erg weinig om enige gezelligheid te creëren. Op een bepaald moment ontstond er bij een aantal dames de vraag of zij op de klaverjasavonden ook niet hun eigen kaartavond konden verzorgen. Sinds een paar maanden wordt er nu op de eerste dinsdag van de maand ook heftig en fanatiek gejokerd. Wij noemen dat gemakshalve maar het binnenjokeren. Buitenjokeren vindt al gedurende de winter wekelijks plaats op de woensdagavond. Met eigen prijzen en organisatie zit nu dus het clubhuis op de genoemde dinsdagavonden weer gezellig vol. De dames die momenteel fanatiek bezig zijn zijn: Anja Ploeger, Jeannette Cramer, Minke Otte en Rita Giordani. Afgelopen speelavond (3 februari), speelden Anja, Minke en Jeannette om de winst, Rita moest door andere verplichtingen jammer genoeg verstek laten gaan. De einduitslag van die avond was: 1 Anja, 2 Minke en 3 Jeannette. Wat betreft het klaverjassen waren de 2 tafels gelukkig wel gevuld, al moest een reserve wel invallen. Daar zijn het dan ook reserves voor! Door een late afzegging konden wij gelukkig terugvallen op An Kool, de vrouw van Ruud. Nogmaals dank om op zo’n korte termijn toch ter beschikking te staan. De overige deelnemers: Bram, Eddy de R., Bob, Vera, Els, Ruud en Peter tezamen met An vochten zoals altijd weer “met een bot mes onder tafel” met veel plezier voor de prijzen. De winnaar van de avond krijgt altijd een fles wijn maar mag tevens een lootje trekken om een van de andere deelnemers een cadeaukaart van V&D mee te geven. Dit systeem is indertijd ingesteld om niet de allerbeste kaarters elke keer met de prijs naar huis te laten gaan en werkt uitstekend. De per speelavond gehanteerde bijdrage ad € 2,50 pp wordt gaarne betaald voor de te kopen prijzen en voor een hapje gedurende avond. De genuttigde consumpties komen vanzelfsprekend ten goede aan de verenigingskas. Per avond worden drie partijen gespeeld waarna een totaalscore op basis van de per spel behaalde punten wordt opgemaakt. Op deze manier komen wij uit bij de uiteindelijke avondwinnaar en dat was deze avond Peter en de cadeaubon kwam terecht bij Ruud.

De totale uitslag was: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Peter Bleekrode

Peter Bram Ruud Els An Eddy Vera Bob

5456 5217 5120 4616 4522 4445 3818 3630


JBV BULDERBAAN

Activiteitenkalender maart t/m juni

Speeltijden: maandagmiddag (-avond-(zomer)), woensdagmiddag (-avond-(winter)) en zaterdagmiddag. 's-middags vanaf 13.30 - 's-avonds vanaf 19,30. -dag

DATUM

ONDERWERP

MELDEN AANVANG

INFORMATIE/ADRES

maart 2015 zon

1

Landelijke finale KNVK

9,30

10,00

SPNN,Galecopperzoom 1,Nwegein

dins

3

Kaartavond Bulderbaan

19,15

19,30

Clubhuis

Jokercompetitie (25 laatste)

19,00

19,30

Broersepark

woens

4,11,18,25

vrij

6

Verenigings Team Comp. (VTC) 6

19,00

19,30

2e klasse: DSR, Nieuw Vennep 4e kl.: BDB, Roelofarendsveen

zater

7

€urotoernooi nr. 3/ €

13,00

13,30

Broersepark

zon

8

Winter Tripletten Comp. (WTC) 3

10,00

10,30

BB1-1e klasse: OSB, Bodegraven BB2 en BB3-2e klasse: BDB, Roelofarendsveen

maan

9

18,30

19,30

Belgiëlaan 6, Haarlem

dins

17

Spelen in de hal De Gouden Gooi € (laatste) Bulderbaan-Gemeente Amstelveen overleg

16,00

17,00

Raadhuis, Amstelveen

vrij

20

Verenigings Team Comp. (VTC) 7

19,00

19,30

2e klasse: PUK, Haarlem 4e klasse DSR, Nieuw Vennep

zater

28

Heintoernooi €

11,30

12,00

Broersepark

dins

31

Algemene ledenvergadering

19,00

19,30

De Meent, Amstelveen

13,00

13,30

Broersepark

10,00

Clubhuis

april 2015 zater

4

€uro-Paastoernooi nr. 4 /€

donder

9

Redactievergadering Boelspriet #222

zon

12

Nationale Competitie Triplette (NC) 1

9,30

10,00

LBF, Lisse

zon

12

Zomer Competitie Doublette (ZCD) 1

10,00

10,30

?

dins

16

Bulderbaan bestuursvergadering

19,30

22,30

Clubhuis

maan

20

Afdelingsvergadering afd. 09

?

?

zon

26

Nationale Competitie Triplette (NC) 2

9,30

10,00

PUK, Haarlem

zon

26

Zomer Competitie Doublette (ZCD) 2

10,00

10,30

?

?

mei 2015 zater

2

€urotoernooi nr. 5 /€

13,00

13,30

Broersepark

zon

3

Dikkert toernooi, € 12,00 per doublette

10,00

10,30

Broersepark

zon

17

Nationale Competitie Triplette (NC) 3

9,30

10,00

Les Cailloux, Koelaan 1, Zeist

zon

17

Zomer Competitie Doublette (ZCD) 3

10,00

10,30

?

zater

30

Bondsvergadering

?

?

?

19,00

19,30

Broersepark

juni 2015 maan

1,8,15,22,29 Troefcompetitie (1 eerste) €

zater

6

€urotoernooi nr. 6 /€

13,00

13,30

Broersepark

zon

7

Nationale Competitie Triplette (NC) 4

9,30

10,00

LMI, Potjesdam 12, Zuid Scharwoude

zon

7

Zomer Competitie Doublette (ZCD) 4

10,00

10,30

?

woens

10

Boel de Boules clubuitwisseling

19,00

22,30

Broersepark (geen vrij spelen)

zon

14

Zomer Competitie Doublette (ZCD) reserve

10,00

10,30

?

zater

20

Midzomer/Jubileum

13,00

13,30

Broersepark


DIS SERVICE DIS staat voor Dit Is Service en dat is precies de reden van het bestaan van de winkel en onze werkwijze. DIS staat garant voor:

Groot huishoudelijk Klein huishoudelijk

persoonlijke aandacht,

zorgen voor snelle levering,

op een tevoren afgesproken tijd installeren, uitleg geven en pas vertrekken als alles goed werkt!

Stofzuigers DVD & Blu Ray Radio & Televisie Lampen Persoonlijke Verzorging Accessoires

Voor die service staat DIS al vele jaren bekend en daar komen klanten voor terug, al jaren lang. DIS Contact

Openingsuren

Adres

T. 020-645 64 71

di - vr. 09:30 - 18:00 zat. 09:30 - 17:00

Lindenlaan 382 1185 NM Amstelveen


OPROEP-OPROEP-OPROEP OPROEP-OPROEP-OPROEP

Moeilijk is het niet, dat blijkt wel uit het feit dat ik het ook kan! Een beetje tijd kost het wel maar daar is ALTIJD wel iets van te vinden! Ergo: de redactie zoekt meeschrijvers voor de Boelspriet. Het is een kleine moeite maar een groot plezier voor de lezers én voor ondergetekende. Dan staan er ook eens andere namen onder artikelen! Probeer het eens: schrijf met de pen of op de computer en stuur een bijdrage naar ondergetekende. En mochten er problemen ontstaan over de schrijfwijze of het aanleveren: vraag het en de redactie springt bij om u te helpen. Uw redactie is benieuwd! Peter Bleekrode, redactie Boelspriet

Bulderbaans kamperen 2015 van de baan Met bovenstaand illustratie én een mooie foto van mede-organisator Cor en mij is in de vorige Boelspriet (december) aangegeven dat wij tegen een paar problemen aanliepen. In dat artikel is gevraagd om, liefst per e-mail, naar Cor en mij te reageren over hoe men dacht over de gesignaleerde problemen. Wij hebben tot onze spijt moeten vaststellen dat het zeer geringe aantal echt inhoudelijke reacties zo klein is dat de conclusie moet zijn dat er onvoldoende interesse bestaat om weer een boule-uitje te organiseren. Ik heb dan ook besloten om te staken met alle activiteiten om iets voor dit jaar te organiseren. Misschien dat de kalender volgend jaar iets beter uitvalt en dat er dan ook weer meer enthousiaste reacties zullen zijn om een dergelijke activiteit te organiseren. Voor dit jaar is het echter over en uit. We gaan weer over tot de orde van de dag. Peter Bleekrode

STOP DE PERSEN………..!!! Net als wij zullen er een aantal onder u zijn die zich “Serge le Français” nog zullen herinneren. Op eigen initiatief kwam hij via de website en ons commissielid “Lief & Leed” in contact met ons met de vraag of het mogelijk was om tijdens zijn korte vakantie in Amstelveen bij ons te komen boulen. Vanzelfsprekend kon dat en op maandag 16 en woensdag 18 februari j.l., heeft hij vol overgave en tot ieders én zijn eigen plezier bij ons de nodige partijtjes meegespeeld. Afgelopen week kregen wij twee postkaarten, één voor de club (zie bijgaande tekst) en één voor Els en mijzelf. De afbeelding is een overzicht van Gérardmer in de Franse Vogezen, waar hij vandaan komt. Dit “dank je wel”, geeft wel aan dat hij met plezier en groot genoegen gebruik heeft gemaakt van onze uitnodiging om te komen spelen. Het is dat er geen adres van de afzender op de kaarten staat maar mij schoot direct door het hoofd: “zou het niet leuk zijn om met een groep mensen naar de Vogezen te kunnen en daar bij hem de nodige partijtjes te kunnen spelen”? ‘Wishful thinking’, maar wel een leuke gedachte immers? Peter Bleekrode


Beste Bulderbaners Gaarne wil ik jullie hartelijk danken voor het blijk van medeleven dat we mochten ontvangen bij mijn verblijf in de VU-Mc. De kaarten en vele

Varia GESPOT !! Onlangs overal in de gemeente Amstelveen te zien geweest op levensgrote billboards:

telefoontjes hebben zeker bijgedragen tot een spoedig herstel. Als jullie dit lezen heb ik, als de cardioloog groen licht heeft gegeven, al weer een balletje met jullie gegooid. Nogmaals dank en hartelijke groeten, Leo en Gees Eelsing Een doosje geluk voor iedereen Een bosje geduld voor elke dag Een onsje liefde en een blijde lach Een snufje vertrouwen de komende tijd Een toefje gewone tevredenheid Een dosis gezondheid van hart en geest een scheutje verstand nog het meest een mespuntje hoop op rust en vre Daar maak je mensen gelukkig mee!

Tip: Er zijn verschillende songs, die over petanque gaan. Maar nieuw is toch wel dat er ‘gerapt’ wordt over petanque.

Bulderbaan doet op spectaculaire wijze aan

Kijk daarvoor eens op YouTube.

ledenwerving, promotie en introduceert tevens de

Ga naar de volgende link:

nieuwe clubkledinglijn.

https://www.youtube.com/watch?

Ook zijn er (nog geheime) plannen om in de

v=b_mnskzxwgY

zomerperiode een proef te nemen met een afdeling boogschieten. Begin april volgt meer informatie.


Lentebeeld Het is maart 2015 en de meteorologische lente is ingetreden. Ergens in Amstelveen, achter de Beneluxbaan en nabij de halte ‘Onderuit’ heeft de natuur (?) een unieke grap met ons uitgehaald. Maar de eerste lentebeelden zijn een feit: daar is een boom vroeg uit’gelopen’ dit jaar. Héél bijzonder!!

Wij feliciteren………….. maart 2015 Carlo Kolk Dorine Martron Frans vd Broek Nico Veldt Sr. Elly Hammen-Drieman Marianne Santana

01/03 10/03 19/03 25/03 27/03 30/03

april 2015 Bob van Rijswijk

03/04

Bram Otte

13/04

Thomas Verhoef

16/04

Daan Staffhorst

20/04/

Dennis Cowan

22/04

Freek Vogelaar

22/04

Magda van Peer

25/04

Eddy Philips

28/04

Ruud Blom

29/04

Elly van het Groenewoud

29/04

mei 2015 Bianca Verhoef Guus de Leen Nico Veldt Jr. Hans Slier

02/05 02/05 09/05 25/05

Een trip naar het reisbureau is niet meer nodig! Boeken via Personal Touch Travel: Snel – deskundig – makkelijk


Van de Technische Commissie Afdelingsnieuws Wintercompetitie tripletten In de wintercompetitie tripletten zijn alweer twee wedstrijddagen gespeeld. Met nog ĂŠĂŠn speeldag te gaan in maart staan de teams er als volgt voor: e

1 klasse zondag BB-1 met Guido Dennenbroek, Freek Vogelaar en Lina Verhulst staan 14e met 2 winstpartijen. Zij zullen een goede laatste dag moeten spelen om degradatie af te wenden. e

2 klasse zondag gespeeld in twee poules van 10 met daarna herindeling in promotie- en degradatiepoules voor de derde dag. BB-2 met Han van Leeuwen, Dorine Martron en Dennis Cowan werden in hun poule vijfde met 5 winstpartijen en gaan verder in de promotiepoule. BB-3 Thomas en Tineke Verhoef en Peter Bleekrode werden in de andere poule derde met 6 winstpartijen en zijn ook in de promotiepoule geplaatst. Alle kansen dus nog op promotie voor beide teams. Lokaties en data voor de laatste dag: Datum

1e klasse

2e klasse

8 maart

OSB

DBDB

Vereniging Team Competitie (VTC) (te spelen van oktober 2014 t/m maart 2015) Verenigings team competitie (VTC) In de VTC zijn door de drie Bulderbaanteams inmiddels vijf dagen gespeeld. De teams staan er als volgt voor.

Op het moment van schrijven zijn de nog te spelen competitiedagen: 4 klasse

6 maart

DSR

DBDB

20 maart

PUK

DSR

KNVK Op 30 januari is de afdelingskwalificatie van het Nationaal Verenigings Kampioenschap (KNVK) gespeeld. Bulderbaan werd vertegenwoordigd door Andries Wijand, Guido Dennenbroek, Lina Verhulst, Freek Vogelaar, Dorine Martron, Peter Bleekrode, Dennis Cowan en Thomas Verhoef. Helaas verloor het team in de kwartfinale van het team van de Spaanse Ruiter. PU-Badhoevedorp werd na een lange dag en spannende strijd de winnaar en komt samen met het al geplaatste PUK (Haarlem) namens de afdeling uit op het landelijk kampioenschap. Adressen speelhallen afd 09 PUK Van der Aartweg 31 2026 ZM Haarlem, 023-5378979 De Spaanse Ruiter (DSR) Wikkestraat 45 2153 CD Nieuw Vennep, 06 - 30 137 116 De Boel de Boule (DBDB) Sportpad 4 (parkeren Lucas v Leijdenlaan) 2371 PP Roelofarendsveen, 071-3313601 OSB

BB-1 met Guido Dennenbroek, Dorine Martron, Han van Leeuwen, Freek Vogelaar, Dennis Cowan, Lina Verhulst, Frans en Marian Posthuma staan op de zesde plaats met 4 punten

Groenezoom 6 2411 SL Bodegraven

BB-2 met Thomas en Tineke Verhoef, Jan en Bianca Verhoef, Peter Bleekrode en Jeannette Cramer staan op de zevende plek met 3 punten. Beide teams zullen de laatste twee spelronden hun best moeten doen om nog wat te klimmen. e

4 klasse BB-3 met Anja Ploeger, Bram en Minke Otte, Rita Giordani, Ruud Blom, Vera Helsloot, Els Bleekrode en Carla van Wijk (foto rechts) staan zevende met nog geen ontmoeting gewonnen maar nog steeds met goede spirit. Dit team moet duidelijk wennen aan deze competitievorm.

e

2 klasse

2 klasse:

e

e

Datum

VTC-team Bulderbaan-3


Verenigingsnieuws Jokercompetitie De Jokercompetitie is inmiddels al weer vier maanden onderweg. Jammer dat de opkomst wat minder is dan voorgaande jaren, toch spelen elke woensdagavond tussen de tien en achttien deelnemers. Alle respect voor deze volhouders die de hele winter door op woensdagavond komen spelen. Competitief maar ook gezellig. Met nog vier speelavonden in maart te gaan staat Nico Veldt Sr bovenaan, op twee punten gevolgd door Carla van Wijk. Op gepaste afstand volgen daarna Jeannette Cramer, Bram Otte, Eddie Philips en Freek Vogelaar. De periodeprijzen gingen in volgorde naar respectievelijk (vlnr) Nico Veldt, Carla van Wijk, Freek Vogelaar en Jeannette Cramer. Het gaat nog een spannende laatste maand worden!!

Kersttoernooi Op 20 december 2014 is het traditionele kersttoernooi weer gespeeld met drie partijen omdat het altijd wat kouder is en vroeg donker. Freek zorgt mede door zijn goede contacten met adverteerders en andere sponsoren altijd voor een goedgevulde prijzentafel met voor iedereen een prijs. Dit jaar ging de eerste prijs, ook dit jaar weer gesponsorde dinerbonnen van adverteerder Alexandros, naar Bob van Rijswijk die als enige alle drie de partijen wist te winnen. Anja Ploeger werd tweede en Guido Dennenbroek en Lina Verhulst eindigden gelijk op de derde plek. Een meer uitgebreid verslag vindt u elders in deze Boelspriet.

Clubontmoeting met DBDB Op 24 februari zijn we weer met 12 doubletten op bezoek geweest bij De Boel de Boule in Roelofarendsveen. We zijn weer zo sportief geweest (?) om de gastheer de meeste partijen te laten winnen, al had dat niet met een dergelijk groot verschil gehoeven. Toch wisten Carla van Wijk en Dorine Martron als enige Bulderbaanteam hun drie partijen te winnen en waren daarmee het beste Bulderbaanteam op de tweede plaats. Elders in deze Boelspriet is ook hiervan een uitgebreider verslag te lezen.

Zomercompetities 2015 in de zone en afdeling NC en ZCD In de Nationale Competitie (NC) speelt Bulderbaan e dit jaar met twee teams die allebei in de 1 klasse zullen uitkomen. Bulderbaan-1 wordt gevormd door Guido Dennenbroek, Lina Verhulst en Freek Vogelaar en Bulderbaan-2 door Han van Leeuwen, Dorine Martron en Andries Wijand.

Met de op stapel staande nieuwe opzet voor de Nationale Competitie kan het zijn dat dit de laatste editie wordt van de NC in de bestaande vorm met tripletten.

Speeldata en locaties voor de NC in de zone: 12 April Les Boules Fleuries Gerard Doustraat 52 2162 CP Lisse, 0252-416588 26 April PUK Van der Aartweg 31 2026 ZM Haarlem, 023-5378979 17 mei CdP Les Cailloux Koelaan 1 3703 CS Zeist, 06-31946107 7 Juni Les Mille Iles Potjesdam 12 1722 XN Zuid Scharwoude 0226-313131

Zomer Competitie Doubletten (ZCD) In onze afdeling 09 wordt voor de mensen die die geen Nationale Competitie spelen op dezelfde speeldagen als de NC de Zomer Competitie Doubletten (ZCD) georganiseerd. Voor deze competite hebben zich dit jaar twee doubletten van Bulderbaan aangemeld. Theo Meijer met Cees Reimerink en Carla van Wijk samen met haar vriend Daan Staffhorst die zich bij Bulderbaan als nieuw lid heeft aangemeld. Deze ZVC-competitie wordt gespeeld in poules van tien doubletten. Er wordt gespeeld om dagprijzen en op de finaledag worden de teams naar aanleiding van hun resultaten ingedeeld in poules van vier en ook deze dag wordt weer om dagprijzen per poule gespeeld. Op elke dag worden dus drie partijen gespeeld. De indeling van deze competitie vindt half maart plaats, dan worden ook de speellokaties bekend.

Attentie!! Dikkerttoernooi Op 3 mei is weer ons Dikkerttoernooi, één van onze twee goedbezochte en ook sterk bezette open toernooien voor doublettenteams. De inschrijving is al weer geopend en Bulderbaanteams kunnen zich aanmelden op de inschrijflijst in de kantine. Maar bij voorkeur, net als de teams van buiten de club, middels een telefoontje naar uw wedstrijdsecretaris Andries Wijand 06-44652561. Andries Wijand, namens de TC


advertentie

Comfort en zelfvertrouwen met een kunstgebit? De normale gebitsprothese Als uw natuurlijke gebit aan vervanging toe is en de boven– en onderkaak nog in goede staat zijn maken wij – als u dat wilt – graag een normale boven en/of onderprothese. Ook als u een partiële– of frameprothese wilt is dat bij ons mogelijk. Hebt u klachten met een kaakgewricht dan kunnen wij u ook helpen met ´knarsplaatjes´.

Wie zijn ‘wij’? ‘Wij’ zijn (vlnr) Andres Bink, Dennis Meerleveld en Dolf Meerleveld van de Praktijk voor Tandprothetiek & Mondhygiëne in Amstelveen. Uiteraard kunnen wij voor onze klanten een normale gebitsprothese aanmeten. Maar als tandprotheticus kunnen wij meer voor u doen. Wij leveren maatwerk , houden rekening met individuele wensen, overleggen en adviseren welk gebit het beste bij u past en doen er alles aan om uw gebit een natuurlijke en frisse uitstraling te geven. Zo’n fijne afstemming vinden wij belangrijk. Voor wie één, meerdere of zelfs alle tanden en kiezen moet missen en tóch ongehinderd wil kunnen lachen, praten en eten, kunnen implantaten een goede oplossing zijn. Eén van de mogelijkheden is het vastklikken van het kunstgebit op implantaten. Doordat de ingreep relatief klein is en de verzekeraar in veel gevallen een groot deel van kosten vergoedt, komt deze behandeling steeds meer in de belangstelling te staan. Onze praktijk is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Tandprotheticus is een beschermd beroep en heeft sinds 1987 een wettelijke status.

Een kunstgebit met implantaten: dát klikt !


toernooi Over het weer is niets meer te zeggen, het duurt lang voordat het echt winter wordt. Sterker nog: nadat er plotseling wat sneeuw viel, liep het land vast en werd er van de daken geschreeuwd dat het de eerste sneeuw sinds een jaar was!

We zijn ook niets meer gewend en vandaag of morgen moeten wij daarvoor boeten. Niet deze keer echter: het was wederom goed toeven in het Broersepark. Niet echt warm en niet echt droog maar 32 leden vonden het absoluut geen probleem om op deze dag het jaarlijkse, traditionele Kersttoernooi te spelen. De prijzentafel wil ik zeker even noemen! Niet alleen omdat daar voor iedereen een prijs aanwezig was, maar ook nog eens hele mooie. Freek was alle sponsors langs gegaan en het resultaat was buitengewoon, alle hulde dus! Een aantal leden hebben zich er bij neergelegd dat tijdens dit soort toernooien niet alleen de eigen kracht een rol speelt. Maar dat er absoluut andere krachten bij mensen naar boven komen die de uitslag op voorhand zeer raadselachtig maakt. Achteraf echter moet je vaststellen dat spelers die vaak redelijke tot goede resultaten behalen nu ver verwijderd bleven van de eerste plaats. De een zegt: ‘dat is de charme van dergelijke toernooien’ en de ander zag zich al weglopen met een zekere prijs van de prachtige tafel en was het daarmee absoluut niet mee eens. Het dient gezegd, de uiteindelijke winnaar was de enige met alle partijen gewonnen en dat gebeurt niet vaak. Enerzijds omdat hij scheidsrechter is en anderzijds bij toernooien ook als medeorganisator optreedt. Bob van Rijswijk had dus alles uit de kast gehaald om nu eens een echt goed resultaat te behalen. Het was trouwens een grappige einduitslag: de eerste zes bleken afwisselend een heer en een dame te zijn en dat gebeurt ook niet vaak. Wie waren dan die gelukkigen en de ‘ongelukkigen’? Om maar met de eerste groep te beginnen: 1. Bob van Rijswijk, drie gewonnen partijen en een saldo van +16, 2. Anja Ploeger, twee gewonnen partijen en een saldo van +19, 3. Guido Dennenbroek, twee gewonnen partijen en een saldo van +15. Deze groep van harte gefeliciteerd ! De tweede groep van onderaf: 31. Eddy Philips, nul gewonnen partijen en een saldo van -28, 30. Peter Bleekrode, nul partijen gewonnen en een saldo van -25, 29. Rita Giordani, nul gewonnen partijen en een saldo van -23. Oh wat een pijn! In 2015 gewoon beter spelen en dus ‘blijven oefenen’. Peter Bleekrode


Clubontmoeting Bulderbaan - De Boel De Boule Op dinsdagavond 24 februari hebben we weer de jaarlijkse clubontmoeting gespeeld met de Roelofarendveense club De Boel De Boule (DBDB). Er speelden ook nu weer twaalf teams (doubletten) van ons tegen twaalf teams van hun. Enkele jaren geleden is de speelopzet een keer veranderd en is er met mix-teams gespeeld van spelers van beide clubs. Dat bleek niet succesvol en door middel van een stemming werd die opzet weer afgeschaft en spelen we nu weer club tegen club. De speelavond, die altijd in februari of maart gepland wordt, is altijd heel populair en de onderlinge sfeer is uitermate goed. Dat is trouwens ook het geval met de return bij ons in het park, jaarlijks in de zomerperiode. Hans Klein van de thuisclub had een fraai schema gemaakt met drie ronden. Elke ronde was de volgende tegenstander af te lezen op het schema waarbij ook het baannummer was aangegeven waar je op moest spelen. Nu zijn die banen bij DBDB niet allemaal hetzelfde. Met name de banen aan de zijkanten zijn erg lastig omdat er aan de linkerzijde heel veel grof grind ligt. Waardoor het ontzettend dik is en het zelfs moeilijk lopen is. Aan de andere zijde van de hal is het veld heel oneffen, loopt het af en kom je letterlijk veel valkuilen tegen. Dus een beetje geluk moet je misschien wel hebben door niet daar te moeten spelen. Vera en Els hadden dat geluk niet, maar behaalden toch een aardig resultaat door op de dikke grindbaan 9-13 te spelen. Verder viel op dat Leo Eelsing er weer bij was na een langdurige afwezigheid vanwege gezondheidsproblemen. Hij zag er goed uit maar zijn hoofdhaar (dat hij nu weer laat groeien) is wel helemaal wit geworden. Daardoor paste hij goed bij Cees Reimerink en moest je goed kijken om die twee uit elkaar te houden. Tijdens de eerste ronde al speelden Andries met Peter de langste partij en stond iedereen de laatste mênes te kijken naar een spannende afloop van deze partij. Uiteindelijk werd die door het Bulderbaanteam gewonnen. Carla en schrijver dezes, speelden de kortste wedstrijd van de eerste ronde: wij wonnen in sneltreinvaart met 13-2! Vijf van onze teams wonnen hun eerste wedstrijd niet en ook de twee andere rondes konden ze niet als eerste de dertien punten bereiken. Van de tegenstander was er geen enkel team met 0 gewonnen. Dat betekende in de einduitslag dat we een fikse nederlaag moesten verwerken. De stand was na drie ronden: 25-11 in het voordeel van De Boel De Boule. De persoonlijke einduitslag luidde:

1

Tiny Hillenaar – René Vork

3 +35

DBDB

2

Dorine Martron – Carla van Wijk

3 +30

BB

3

Ger van Helden – Dirk Mulder

3 +23

DBDB

4

Theo van Haastrecht – Jacqueline Turk 3 +19

DBDB

5

Ger van Klink – Anneke Kennis

3 +17

DBDB

6

Gerard Hillenaar – Hans Klein

2 +10

DBDB

7

Theo Meyer – Margaret Koelewijn

2 +9

BB

8

Ruud Korte – Wouter v.d. Berg

2 +6

DBDB

9

Gerda Hoogenboom – Joop Koenis

2 +4

DBDB

10

Henk v.d. Heijden – Henny v.d. Heijden 2 +4

DBDB

11 12

Peter Bleekrode – Andries Wijand Alie Bakker – Fried v.d. Poel

2 -4 2 -6

BB DBDB

13

Thomas Verhoef – Tineke Verhoef

1 +2

BB

14

Dennis Cowan – Freek Vogelaar

1 -3

BB

15

Cees Reimerink – Gees Eelsing

1 -3

BB

16

Elly van Halderen – Bertus v.d. Sijde

1 -7

DBDB

17

Tinie Klein – Annie Hogenboom

1 -9

DBDB

18

Elly Zandvliet – Cock Zandvliet

1 -11

DBDB

19

Jan de Boer – Bram Otte

1 -13

BB

20

Jan Verhoef – Bianca Verhoef

0 -14

BB

21

Jos Helsloot – Leo Eelsing

0 -18

BB

22

Anja Ploeger – Eddy de Reeper

0 -19

BB

23

Loes de Boer – Minke Otte

0 -23

BB

24

Els Bleekrode – Vera Helsloot

0 -29

BB


€urotoernooi 10 januari 2015 Ja, ja, winter noemen ze dat in Nederland. Het is eigenlijk te zot voor woorden maar elk verslag begint haast met een verslag van het weer! Voor hen die er waren, en dat waren er niet zo veel (het weer?) bleek dat inderdaad een belemmering. Het hoosde bij aankomst, het regende bij de eerste partij en daarna werd het droog en vroeg iedereen zich ‘waar zijn de anderen?’ In verband met de waterkou was de verzorging vanuit de kantine weer opperbest en de stoere aanwezigen hadden dat ook wel nodig. Freek begreep dat en trok alle voorraadkasten open. Ondanks het wat tegenvallende weer (eigenlijk gebeurt dat maar zelden), werden er drie partijen gespeeld en zoals altijd fanatiek. Op de eerste plaats eindigde Gerda van Elden als enige met 3 gewonnen partijen en een saldo van +27. Op de tweede plaats eindigde Cees Reimerink met 2 gewonnen partijen en een saldo van +12 en als derde eindigde Peter Bleekrode ook met 2 gewonnen partijen en een saldo van +9. De totale uitslag vindt u elders in de Boelspriet. Op naar februari waar het weer wellicht uitnodigender is! Peter Bleekrode

€urotoernooi 7 februari 2015 ‘Weerman’ Bram had het al per e-mail in de Ledeninformatie aangekondigd: ‘temperatuur omhoog en geen (noemenswaardige) neerslag’! En het klopte, waar háált die man het toch vandaan? Dat het goed over is gekomen bij de leden blijkt wel uit de 29 mensen die zo vroeg in februari afgekomen waren op de tweede editie 2015 van het Eurotoernooi. Weliswaar gekomen naar een onbespeelbaar veld maar hét grote voordeel van spelen in een park is de uitwijkmogelijkheid die je dan hebt naar de paden in het park. Daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. Zo nu en dan plaatsmakend voor wandelaars en niet pal voor het Indiëmonument was er meer dan genoeg ruimte voor iedereen om zijn/haar partijen te spelen. Loes en Bob hebben de organisatie strak in handen en het verloop van de middag was voorbeeldig. Met inbegrip van allerhande versnaperingen: van bruine bonensoep tot bitterballen gedrenkt in wijn en port. Zoals altijd gaat ieders grote dank weer uit naar deze groep vrijwilligers die ons allemaal in staat stelt om een leuk en spannend maandelijks toernooi te spelen! Op het publicatiebord in het clubhuis vindt u de totale stand van zaken maar hieronder toch even de eerste drie van de dag aangevuld met de eerste drie na twee uitvoeringen van dit toernooi. Voor februari mochten wij de volgende drie mensen feliciteren: 1. Lina Verhulst met drie gewonnen partijen en een saldo van +26, 2. Vittorio Pontillo met drie gewonnen partijen en een saldo van +22, 3. Leo Eelsing met drie gewonnen partijen en een saldo van +19. Na twee uitvoeringen is de huidige totaalstand als volgt: 1. Jeannette Cramer met vier gewonnen partijen en een saldo van +23, 2. Magda van Peer met vier gewonnen partijen en een saldo van +9, 3. Lina Verhulst met drie gewonnen partijen een saldo van +26. Zaterdag 7 maart komt iedereen natuurlijk weer naar de derde uitvoering van dit prachtige toernooi! Peter Bleekrode


Nieuws van de Nederlandse Jeu De Boules Bond GEBRUIK SCHEIDSRECHTERSKAARTEN PER 1 APRIL OOK BIJ CATEGORIE 3 TOERNOOIEN In 2014 maakte de scheidsrechter bij categorie 1 en 2 toernooien in voorkomende gevallen al gebruik van de gele, oranje of rode scheidsrechterskaart. Het gebruik van deze kaarten wordt per 1 april 2015 uitgebreid naar de categorie 3 toernooien (i.c.. onze ‘open’ toernooien Dikkerttoernooi en Veendorptoernooi). Doel van de scheidsrechterskaarten is om ook zichtbaar voor overige spelers en omstanders te laten weten dat er sprake is van een officiële waarschuwing, sanctie of uitsluiting. De kaarten geven de scheidsrechter een instrument om duidelijker zijn of haar beslissingen te communiceren (voor iedereen zichtbaar). De ervaring in andere landen is dat daarvan een preventieve werking uitgaat. Het gaat hierbij om de uitvoering van hetgeen staat geregeld in artikel 34 van het ISP (sancties), en ook nu al wordt toegepast. Het gaat niet om nieuwe sancties.

Gebruik scheidsrechterskaarten In 2014 is het gebruik van de gele, oranje en rode kaart geïntroduceerd bij de categorie 1 en 2 toernooien. Met ingang van 1 april 2015, de start van het buitenseizoen, gaat er ook bij de categorie 3 toernooien gebruikt gemaakt worden van de gele, oranje en rode kaart. Alle verenigingen hebben medio februari twee setjes kaarten ontvangen. De kaarten blijven eigendom van de vereniging. De verenigingsscheidsrechter krijgt tijdens een toernooi via de wedstrijdleiding een set kaarten voor die dag in bruikleen. Aan het einde van de dag levert deze de kaarten weer in, zodat een volgend toernooi een collega-scheidsrechter ook over de set kan beschikken. Wanneer wordt een kaart gebruikt? Vooropgesteld: er verandert niets aan het arbitreren door het gebruik van de kaarten! Een kaart ondersteunt een officiële waarschuwing, sanctie of diskwalificatie als de scheidsrechter die oplegt.

Gele kaart: De gele kaart wordt getoond als er sprake is van een officiële waarschuwing (artikel 34 lid1). Voor de speler geeft het duidelijk aan dat er geen sprake is van aanspreken door de scheidsrechter, maar van een officiële waarschuwing. De speler mag aannemen dat als er geen kaart wordt getoond er geen sprake is van een officiële waarschuwing.

Oranje kaart: De oranje kaart wordt getoond als de scheidsrechter een sanctie oplegt zoals genoemd in artikel 34 lid 2 en 3 van het spelreglement.

Rode kaart: De rode kaart wordt getoond als de scheidsrechter een speler voor de rest van een wedstrijd uitsluit of een equipe diskwalificeert (artikel 4, 5 en 6). Voor de omstanders geeft het gebruik van kaarten ook veel duidelijkheid. Immers deze zien de scheidsrechter praten met een speler of spelers maar hebben geen idee met welke consequentie dit gesprek wordt gevoerd. Door het tonen van een kaart komt aan deze onduidelijkheid een einde. In alle gevallen maakt de scheidsrechter van het geven van een kaartmelding op het toernooirapportageformulier!

WERKGROEP NIEUWE COMPETITIE Pilot NCc 2015/2016 De nieuwe Nationale Competitie voor clubs (NCc) wordt in het eerste jaar als pilot uitgevoerd. Dat houdt in dat er nog allerlei wijzigingen in reglementen kunnen worden aangebracht, omdat er sprake kan zijn van kinderziektes. De hoogste klasse van de NCc wordt Topdivisie genoemd met acht clubs en de klasse daaronder Tweede (2e) divisie met 16 clubs. Na het Nationaal Kampioenschap (NK) voor Verenigingen (op 28 februari en 1maart 2015) zijn in principe de deelnemers voor de Topdivisie (de acht winnaars van de eerste ronde) en acht deelnemers


voor de Tweede divisie bekend (de acht verliezers van de eerste ronde). Dat betekent dat er in de 2e divisie acht plaatsen open zijn. Het aantal kan hoger zijn als er van de zestien deelnemers aan het NK verenigingen één of meer verenigingen niet aan de pilot NCc willen deelnemen. Om de 2e Divisie te kunnen aanvullen tot 16 verenigingen wordt een kwalificatietoernooi georganiseerd op 28 maart, zo nodig ook op 29 maart 2015(reservedag is 11 april). De Werkgroep Competitie roept hierbij de verenigingen op om in te schrijven voor dit kwalificatietoernooi. Het concept reglement voor de NCc 2015/2016 zal kort na 9 februari naar de verenigingen gestuurd worden. Dit concept is uiteraard onderhevig aan de instemming van de Bondsraad op 30 mei 2015. Van belang om nu al te weten is:  

Deelname aan het kwalificatietoernooi verplicht bij plaatsing tot deelname aan de NCc 2015/2016 Deelname aan het kwalificatietoernooi is gratis, deelname aan de NCc kost € 100,- per team voor 14 wedstrijddagen

(Redactie)Meer informatie over deze materie is beschikbaar gesteld aan de wedstrijdcommissies en secretariaten van de verenigingen. Op te vragen bij de secretaris van JBV Bulderbaan.

is de eerste uitgave van een nieuw informatieblad bij de NJBB, uitgegeven onder redactie van de Toernooicommissie. Het blad is speciaal gericht op de wedstrijdleiders en scheidsrechters van NJBB toernooien en wil alle wedstrijdfunctionarissen gelijktijdig en uniform informeren over ontwikkelen en wetenswaardigheden. Het doel is daarbij dat zij als functionarissen zoveel mogelijk op gelijke wijze optreden als hun collega's. Kortom: meer duidelijkheid voor henzelf en voor de spelers en meer uniform optreden van wedstrijdfunctionarissen. SWeetjes wordt per e-mail verspreid. Ontvangers zijn alle bij het bondsbureau geregistreerde scheidsrechters en wedstrijdleiders en de secretariaten van bondscommissies, verenigingen en afdelingen. Het blad kent geen vaste verschijnfrequentie maar komt uit op basis van noodzaak. Een greep uit de inhoud van het eerste nummer: 

1. Kennismaking ; 2. Verspreiding; 3. Veel gestelde vragen; 4. Gekleurde kaarten; 5. Benamingen van reglementen; 6. Aanpassingen Rompreglement (Toernooi Reglement Petanque); 9. Uniforme kleding; 10. Kunststof cirkels; 11. Niets aan het terrein veranderen; 12. Declaratie


Sporttechnisch Als je tijdens toernooien kijkt hoe spelers en speelsters spelen, dan valt op dat heel vaak de basisspelregels niet worden nageleefd. Soms met opzet, maar veelal uit gemakzucht en het zich niet realiseren dat een spelregel overtreden wordt. Het is dus goed om met name de basisspelregels nog eens de revue te laten passeren. We zullen dan ook in deze rubriek daar aandacht aan besteden. We lopen de start van een partij door aan de hand van het Internationaal Spelreglement (ISP).

Artikel 6 Begin van het spel; de werpcirkel  De equipes tossen om te bepalen welke equipe het terrein kiest en het but als eerste uitwerpt. Als de wedstrijdleider de equipes een terrein heeft toegewezen, moet het but op dit toegewezen terrein worden uitgeworpen. (Dit komt eigenlijk alleen bij hele grote toernooien voor). Een speler van de equipe die de toss heeft gewonnen, kiest de plaats waar wordt begonnen en tekent of plaatst op de grond een cirkel waar de voeten van elke speler geheel in passen. De diameter van een getekende werpcirkel bedraagt ten minste 35 en ten hoogste 50 cm. Als gebruik wordt gemaakt van een voorgefabriceerde cirkel moet deze vormvast zijn en een binnendiameter van 50 cm hebben. De werpcirkel geldt voor de drie opeenvolgende uitworpen waarop de equipe recht heeft, en moet worden geplaatst of getekend op ten minste één meter van enig obstakel (wij hanteren op terrein 50 cm) en, bij niet-afgebakende terreinen, op tenminste twee meter van enige andere in gebruik zijnde werpcirkel. De equipe die het but gaat uitwerpen moet alle werpcirkels in de nabijheid van de te gebruiken cirkel uitwissen. Het binnendeel van de werpcirkel mag geheel geëffend worden gedurende de werpronde, maar moet aan het eind daarvan in de oude staat worden hersteld.  Tijdens het werpen van boules moeten de voeten van de speler binnen de cirkellijn blijven (zij mogen deze niet deels bedekken); zij mogen de werpcirkel niet verlaten of geheel van de grond komen vóór de geworpen boule de grond raakt. Geen ander lichaamsdeel mag de grond buiten de werpcirkel raken. Dat een speler het but uitwerpt betekent niet dat hij ook de eerste boule moet werpen. Artikel 7 Voorgeschreven afstanden bij het uitwerpen van het but  Bij het uitwerpen van het but is het slechts geldig als: 1. de afstand van het but tot de binnenrand van de werpcirkel voor junioren en senioren ten minste 6 en ten hoogste 10 m bedraagt; bij wedstrijden die zijn bedoeld voor jongeren mogen kleinere afstanden worden toegepast; 2. de afstand van de werpcirkel tot enig obstakel ten minste één meter bedraagt; 3. de afstand van het but tot enig obstakel en tot de uitlijn ten minste één meter bedraagt (op onze baan hanteren we 50 cm i.p.v. één meter); 4. het but zichtbaar is voor een speler die geheel rechtop in de werpcirkel staat, met de voeten zover mogelijk van elkaar verwijderd; in geval van twijfel beslist de scheidsrechter of het but zichtbaar is; tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.  In de volgende werpronde wordt het but uitgeworpen vanuit een werpcirkel die geplaatst of getekend wordt rond het punt waar het lag aan het einde van de vorige werpronde, behalve als: de werpcirkel zich op een afstand van minder dan één meter (bij ons 50 cm) van enig obstakel zou bevinden; of het but niet op alle toegestane afstanden zou kunnen worden uitgeworpen. In het eerste geval trekt de speler de werpcirkel op de kortst mogelijke toegestane afstand van het obstakel. In het tweede geval mag de speler de positie van de werpcirkel achterwaarts verplaatsen in het verlengde van de lijn tussen de werpcirkel en de positie van het but in de voorgaande werpronde, maar niet verder dan tot hij het but op de maximaal toegestane werpafstand kan uitwerpen. Dit mag alleen als het but in geen enkele richting op de maximaal toegestane werpafstand kan worden uitgeworpen. 

Als na drie opeenvolgende pogingen door eenzelfde equipe het but nog altijd niet reglementair is uitgeworpen, gaat het over naar de tegenstander die eveneens drie pogingen mag doen, en de werpcirkel achterwaarts mag verplaatsen zoals in de vorige alinea is beschreven. In dit geval mag de werpcirkel niet nogmaals worden verplaatst, zelfs niet als ook deze equipe niet slaagt in haar drie pogingen. De toegestane tijd voor het uitvoeren van deze drie worpen is ten hoogste 1 minuut. In elk geval behoudt de equipe die het but na de eerste drie worpen moest afstaan, het recht de eerste boule uit te werpen. (overgenomen uit BUT-Infobulletin; jaargang 27;#12)


Feuilleton deel XX

“Volle Zon over het petanque Deel XX –hoofdstuk 15 (2) Het abc van het petanque (L t/m O) La Bonne Mère (de moeder Gods, de H. Maagd) De petanquespelers in de Provence hebben de uit Marseille afkomstige gewoonte overgenomen de hemel tot uitsluitend de Heilige Maagd terug te brengen en haar te pas en te onpas aan te roepen. Als een slecht op dreef zijnde tireur na een lange reeks missers plotseling een magnifieke carreau schiet, zal zijn medespeler niet nalaten om rond te bazuinen dat de Heilige Maagd een kindje op de wereld heeft gebracht (La Bonne Mère a fait un petit). Daarmee weliswaar zijn vreugde over het gelukkige voorval uitdrukkend, maar tegelijkertijd de uitzonderlijkheid ervan onderstrepend omdat hij donders goed weet dat zoiets niet nog eens zal gebeuren. Jezus was immers enig kind… Le bouchon est noyé (letterlijk: het but is verdronken, verzopen) Wordt gezegd als het but niet meer zichtbaar is vanuit de cirkel (en dus ongeldig is geworden). De uitdrukking wordt in heel Frankrijk gebruikt. Echter, als iets onmogelijk is voor een but, is het wel verdrinken: het blijft immers drijven (desondanks heeft vertaler dezes wel eens een palmhouten but op de bodem van een vijver zien liggen!, JV). Je kunt de uitdrukking ook horen in het hartje van de vlakte van Crau (een immens droge keienwoestenij ten oosten van de Camarque, JV) waar je in de maand augustus kilometersver moet lopen om een druppel water te vinden. Le jeu bade (onvertaalbaar) Wordt gezegd van een open en gemakkelijk spel, zonder al te veel moeilijkheden en complicaties. Les pieds! Les pieds! (de voeten! de voeten!) Als je als toeschouwer een petanquespeler ooit dergelijke kreten hoort slaken, schrik dan niet. Hij vraagt je alleen maar om geen boules tegen te houden die uit het spel gaan. Door zo’n boule tegen te houden, zou je het verloop van de werpronde kunnen vervalsen. Aan het einde van de werpronde zul je die speler horen vragen:‘Faites rentrer’ (laat ze maar terugkomen). Pas dan mogen de boules die het ovaal (de rij toeschouwers aan weerszijden van de partij) verlaten hebben, weer terugkomen. Le temps n’est pas tireur (de tijd is geen schutter) Wordt gezegd wanneer beide tegen elkaar spelende teams voortd urend misschieten. Je hoort dan ook vaak: ‘We zouden net zo goed met glazen boules kunnen spelen’ (ze worden toch niet geraakt). Les canards volent haut (de eenden vliegen hoog over) Een uitdrukking die je vaak hoort wanneer een tireur te lang is. Op dat m oment vliegt zijn boule immers over het doelwit heen. Mande-mande (waarschijnlijk van het werkwoord mander: gebieden, gelasten) Op gewone terreinen wordt er laag gespeeld. Maar soms eist de bodemgesteldheid dat er ‘geporteerd’ dient te worden, dat wil zeggen dat de boule zeer hoog in de lucht gespeeld moet worden en goed in de hand moet worden vasthouden. Deze wijze van spelen heet mandemande. Andere benamingen zijn: envoyer (versturen, hoog de lucht in sturen), balancer (zwaaien, slingeren), dresser (oprichten, optillen van de arm) en faire beau bras(letterlijk: een mooie arm maken). Als een pointeur te lang is nadat hij een portee heeft geworpen, zullen zijn medespelers zeggen dat hij te laag heeft gespeeld: ‘Elles arrivent à ras de terre, monte-les un peu plus’ (ze komen te schuin neer, laat ze wat hoger gaan). Want hoe hoger een boule de lucht in gaat, des te gemakkelijker hij op zijn donnee zal stilvallen. Mettre la machine en marche (de machine in beweging zetten, op gang brengen) Na een slechte periode terug in het spel komen. Een speler kan soms een tijdelijke inzinking krijgen (passage àvide). ‘Het wordt tijd om in beweging te komen’, zullen zijn medespelers dan tegen hem zeggen, ‘Herneem jezelf, kom terug in het spel, ga beter spelen.’ Mettre table (de tafel dekken) Heel slecht spelen, veel ruimte voor je tegenstanders laten, veel punten verliezen. Het bedje voor ze spreiden. 


Feuilleton deel XX Moi c’est moi et toi c’est toi (ik ben ik en jij bent jij) Een terechtwijzing van een bekwaam speler aan een van zijn teamgenoten die veel zwakker is. Hij geeft daarmee te kennen dat zijn klasse en vaardigheid hem bepaalde waagstukken en vrijheden in het spel veroorloven die niet zijn toegestaan aan zijn zwakkere medespeler. Ieder dient zijn plaats te kennen, de een is de ander niet. Monter sur Ie bouchon (op het but kruipen) Goddelijk plaatsen, miraculeus. Men zegt ook wel aller au bouchon (naar het but gaan) of étouffer le bouchon(het but te grazen nemen). Arm but: het wordt vertrapt (piétiné), te grazen genomen (étouffé) of verzopen (noyé:ongeldig gemaakt). Mordre (overschrijden, letterlijk: bijten) Op het moment dat je speelt, moeten je voeten zich volledig binnen de cirkel bevinden. Als een stukje van je voet op of over de cirkelrand komt – hetzij aan de voorkant, de zijkant of zelfs aan de achterkant – zullen je tegenstanders je tot de orde roepen en je verzoeken niet meer op of buiten de cirkelrand te staan. Herhaling van deze overtreding kan je op een ongeldige boule komen te staan. Narri (miskleun) Een veel gebruikt woord in de Provence. Het woord komt zo vaak voor in het vocabulaire van boulespelers dat het, althans in hun ogen, als goed Frans wordt beschouwd. Een narri is een slecht punt. De ontwikkeling die het woord heeft doorgemaakt, is een tamelijk merkwaardige. Aanvankelijk vond het zijn Provençaalse oorsprong in het woord arri (van erreur: vergissing, fout). Met het lidwoord ervoor werd het un arrien door de verbastering in het dagelijkse spraakgebruik un narri. Van het woord narri stamt vervolgens het werkwoord narrer af, of liever se nairer, dat in het zuiden van Frankrijk – en niet alleen in boulekringen maar ook daarbuiten – veel gebruikt wordt ter aanduiding van een grote blunder, een vergissing, een taxatiefout of een stommiteit. Otello doet in dit verband een bekentenis met het verzoek hem niet al te erg uit te lachen. Misleid door het veelvuldige gebruik van het woord heeft hij het in de ‘Larousse’ opgezocht, het Franse equivalent van onze ‘Van Dale’. Uiteraard heeft hij het woord noch onder de ‘n’ noch onder de ‘a’ aangetroffen. Voor een pointeur is een narri dus een zeer domme fout, een miskleun. Andere benamingen daarvoor zijn: saucisson(dikke worst) en renard (letterlijk: vos; ‘aller au renard’ is vulgair voor kotsen, met andere woorden, een boule om van te kotsen). Ne pas avoir de sang (bloedeloos zijn) Geen wilskracht hebben, geen geestdrift. Slap en futloos zijn zonder de wil om te willen winnen. Zonder elan en vuur. Je zonder noemenswaardig verzet aan je tegenstanders overgeven. Je machteloos tonen, je laten afslachten. ‘Réveille-toi mets-y un peu de sang’ (word eens wakker jij, doe er eens wat bloed bij, kom eens tot leven). Ne pas payer ses péchés (niet voor zijn fouten boeten) Een punt scoren terwijl je slecht hebt gespeeld. Of er slechts één verliezen, terwijl de tafel gedekt was (zie:mettre table). In het petanque wordt slecht spelen als een hoofdzonde beschouwd. On dirait que tu jettes un morceau de pain à un chien (het lijkt wel of je een stuk brood naar een hond smijt) Verwijt aan een pointeur die zonder enige toewijding speelt, zonder enige allure en stijl van werpen, er met zijn pet naar gooit.

Colofon Volle zon over het petanque Oorspronkelijke titel: Plein soleil sur la pétanque Uitgegeven door: Editions de la Table Ronde 40, Rue du Bac Paris-7e 1970 Van dezelfde schrijver verschenen in 1984 en 1993 de boeken: Les histoires humoristiques de la pétanque deel I en II Uitgegeven door: Otello Les Taillades Chemin du Puits des Gavottes 84300 Cavaillon, France Volle zon over het petanque Eerste druk: 1984 - Tweede en volledig herziene en uitgebreide druk: 1989 - Derde druk: 1992 Vierde druk: 1993 Vijfde herziene druk: 2002 Copyright Nederlandse vertaling en bewerking: Jac Verheul, 1989/2002

Profile for Jeu Bulderbaan

Boelspriet 221  

Boelspriet 221  

Advertisement