Page 1

32e jaargang – jan - mrt – nummer 216

BOELSPRIET


32e Jaargang – januari-februari-maart 2014 – nummer 216 In dit nummer 3 Colofon 4 + 5 Alg. Vergadering: uitnodiging en agenda 7 Bestuurspraet 9 Reanimeren………… of niet….? 10 + 11 Werk In Uitvoering: Sheila Boncey 13 Uitgooiééén !!! 14 + 15 “Hoe noem je dat ook alweer?” 16 Uit de oude doos 17 Herinneringen aan Jan de Zwart 19 Kamperen met je boules (3) 21 + 25 Eurotoernooi januari en februari (p.25) 22 + 23 Technische Commissie 27 + 28 Volle zon over het petanque (deel XVIII)

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

www.bulderbaan.nl Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Frans Posthuma Andries Wijand Freek Vogelaar

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Algemene zaken

Verenigingssecretariaat Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.bulderbaan.nl

Kopij Boelspriet 217

Bij voorkeur in WORD en zonder opmaak (platte tekst) als bijlage per e-mail is vóór 15 april 2014 zeer welkom bij de redactie (zie linker kolom).

Wedstrijdcommissie Andries Wijand Freek Vogelaar Jos Helsloot

Tel. 0644652561 Tel. 0619354281 Tel. 0206437943

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Bram Otte

Adverteerders

d.martron@online.nl promotie.bulderbaan@gmail.com secretaris.bulderbaan@gmail.com

Brommer BV GoldCar BV

Lief en Leed Marian Posthuma

Grieks restaurant Alexandros

Tel. 0206451883

Kantinecommissie

Groenhof Optiek BV

Clubhuis GSM Tel. 0657956955 Freek en Lida Vogelaar Tel. 0619354281 Anja Ploeger; Jeannette Cramer; Minke Otte; Marian Posthuma

H. Zelhorst BV Keurslager Stronkhorst Klassieke meubelen Koekoek

Bank

Lijstenmaker Gehring&Heijdenrijk IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Personal Touch Travel

Speeltijden

Tandprothetische praktijk R. Meerlevel Total Copy Service

Maandagavond, woensdagavond: vanaf 19.00 Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Wijnkoperij Henri Bloem Het wordt bijzonder op prijs gesteld als onze leden in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van onze adverteerders.

Speelterrein Broersepark; ingang Molenweg te Amstelveen.

Doelstelling

Omslagfoto:

De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst liep gelukkig vol met heel veel “beste wensen” ! Ook traditioneel was de toespraak van voorzitter Guido die zelfs in colbert buiten de leden kon toespreken dank zij het zachte winterweer. Waarna de ongeduldigen zich snel aan het spelletje konden overgeven met zo nu en dan een ‘olieboule’ als tussendoortje-versnapering.

“Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Bondsbureau Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

3


Secretariaat: Van Heuven Goedhartlaan 199 1181 KL Amstelveen

0643257204

email:secretaris.bulderbaan@gmail.com

Jeu de Boulesvereniging Bulderbaan Amstelveen, maart 2014 Aan: Leden JBV Bulderbaan Het bestuur van JBV Bulderbaan nodigt u uit voor de Algemene Vergadering die gehouden zal worden op donderdag 3 april 2014. Plaats: zaal 4 van Wijk- en ontmoetingcentrum De Meent, Orion 3-5 te Amstelveen. Aanvangstijd: 19:30 uur, Koffie vanaf 19:00 uur. Agenda: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Notulen Algemene Vergadering van 26 maart 2013 5. Jaarverslagen 5.1bestuur 5.2penningmeester 5.2.1- begroting 2014 (opgenomen in financieel verslag pag. 13) 5.3technische commissie 6. Kascontrolecommissie 6.1- goedkeuring financieel verslag en dĂŠcharge bestuur 6.2- benoeming commissieleden (* zie toelichting) 7. Bestuurlijk 7.1Renovatie Broersepark 7.2Aanpassing contributie 7.3Verkiezing en benoeming bestuursleden (** zie toelichting) 8. Commissies: 8.1technische commissie 8.2kantinecommissie 8.3redactie Boelspriet 8.4commissie Lief & Leed 8.5vrijwilligers schoonmaak 8.6vrijwilligers technisch onderhoud 8.7clubkleding 9. Rondvraag 10. Sluiting

Franse sfeer in een Amstelveens park Aangesloten bij de NJBB onder nummer 09-060 Kamer van Koophandel Amsterdam V 532677 Bank: NL22INGB0005036931 www.bulderbaan.nl

4


Toelichtingen

*

agendapunt 6.2: benoeming kascontrolecommissie

Ingevolge de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de leden van de kascontrolecommissie niet meer herkiesbaar. Dientengevolge zal een nieuwe kascontrolecommissie benoemd moeten worden. Gegadigden voor lid én/of plaatsvervangend lid van de kascontrolecommissie kunnen zich tót en tijdens de vergadering aanmelden bij het bestuur / de secretaris.

**

agendapunt 7.3: Verkiezing en benoeming bestuursleden 2014

Rooster van aftreden bestuur:

***

Penningmeester en bestuurslid TC: statutair aftredend in 2016 Secretaris : statutair aftredend in 2014 (herkiesbaar) Voorzitter en bestuurslid AZ : : statutair aftredend in 2015.

***

Tijdens de Algemene Vergadering 2013 werd Lina Verhulst op voorstel van het bestuur tijdelijk voor de periode van één jaar met algemene stemmen gekozen tot 2e penningmeester. Gedurende dat jaar (tot de AV-2014) zou Lina ingewerkt worden door Frans Posthuma die bereid werd gevonden om zijn functie van 1e penningmeester gedurende die periode te verlengen. Helaas is 2013 voor Lina Verhulst in de privésfeer dermate onfortuinlijk geweest dat zij niet in staat is geweest om haar toezegging en inwerkingsperiode na te kunnen komen en bestuurlijke functie uit te oefenen. In overleg met het bestuur heeft zij de functie van 2e penningmeester beëindigd. Bestuurlijk is vervolgens actief gezocht naar nieuwe kandidaten voor de functie penningmeester en die is gevonden in de persoon van Els Bleekrode. Els heeft aangegeven deze bestuursfunctie te aanvaarden voor een beperkte periode. Het bestuurslidmaatschap van Frans Posthuma wordt gecontinueerd. Met name zal hij zich daarin in brede zin blijven richten op de komende verplaatsing en nieuwbouw van onze vereniging naar de nieuwe locatie in het Broersepark. Voorstel: Het bestuur stelt de vergadering voor het bestuursvoorstel te steunen om Els Bleekrode te benoemen in de functie penningmeester.

De penningmeester verzoekt u ter voorbereiding voor de Algemene Vergadering om gedetailleerde vragen over het financieel jaarverslag 2013 (liefst schriftelijk of per email) in te dienen, uiterlijk op 28 maart 2014.

Wijkcentrum De Meent Orion 3 1188 AM Amstelveen 020-6438015

Bereikbaarheid: Wijk- en ontmoetingcentrum De Meent is te bereiken met sneltram 51 (halte De Meent) en buslijn 199 (halte Praam). in nabijheid aanwezig. 5


NJBB Afdeling 9 (De Boulestreek)

Voorjaar Echt winter is het dit jaar nog niet geweest. In plaats

Nieuws uit onze afdeling

van volgesneeuwd of een veld met bevroren grond is het vooral een drassige modderlaag waar we in de winterwinte

Wedstrijdzaken Kwalificatie Nederlands Kampioenschap VereniginVerenigi gen

maanden op moeten spelen. De laatste jaren kan je niet spreken van een verschuiving ver

Op 25 januari is de kwalificatie voor het NK vereniveren gingen gespeeld. Ingeschreven hadden de vereniginverenigi gen Badhoevedorp, Bulderbaan, De Boel de Boule, De Gouden Gooi, Les Boules Fleuries en Les Pointeurs. Bulderbaan, De Boel de Boule, De Gouden Gooi en Les Pointeurs moesten een cadrageronde spelen voor een plaats in de halve finales. Les Pointeurs won met 3-2 2 van Bulderbaan en De Boel de Boule won met 3-2 2 van De Gouden Gooi. Beide equipes werden vervolgens uitgeschakeld door respectievelijk Les Boules Fleuries (3-2) 2) en Badhoevedorp Badhoeve (3-2). In de finale nam Badhoevedorp een 2-0 2 voorsprong, maar werd het toch nog spannend in de doublettenronde. Uiteindelijk pakte Badhoevedorp de benodigde derde overwinning en mag nu deelnemen aan het NK. Afdeling 09 is overigens met twee teams in dat d NK vertegenwoordigd, want PUK had zich vorig jaar al gekwalificeerd door in het NK als tweede te eindigen achter kampioen Les Cailloux uit Zeist. Het NK verenigingen vindt plaats op 1 en 2 maart 2014 in het Petanquecentrum Nederland in NieuweNieuw gein. Het adres dres is Galecopperzoom 1, 3437 PJ NieuNie wegein.

naar natte winters zonder sneeuw. Kijk maar even om naar het vorige jaar. Maar met regen en blubber is er duidelijk minder animo om te spelen dan met sneeuw, getuige de foto's op ons webalbum.Laten we hopen dat het voorjaar ons gunstiger

gezind is. Voorjaar is ook de tijd van de jaarlijkse ledenvergadering waar wij als bestuur met de jaarverslagen verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid. Ik hoop daar dan ook weer veel leden te kunnen begroe-

ten, met name de vele leden/spelers die op de maandag- en woensdagmiddagen in grote getale opkomen..

Jullie zijn eveneens een belangrijke groep binnen onze verve

VTC en licenties!

eniging en mogen op deze vergadering niet ontbreken.

Het afdelingsbestuur is dit jaar geconfronteerd met het verschijnsel dat deelnemers aan de VTC per 1 januari 2014 hun wedstrijdlicentie hebben ingeruild voor een clublicentie. Daarmee hebben zij zichzelf buiten deelname aan de VTC-ontmoetingen VTC in 2014 geplaatst. Het bestuur heeft onderzocht of dispensatie mogelijk was, maar uit een toelichting op de regels door de rer glementencommissie van de NJBB is gebleken dat dit niet toegestaan is. Het bestuur stuur wijst de verenigingen op hun verantwoorverantwoo delijkheid dat hun spelers en speelsters zich aan de reglementen van de NJBB en Afdeling 09 houden. Het is goed om deze situatie bij de inschrijving voor deelname aan de VTC 2014/2015 duidelijk aan de lel den over te brengen.

En dan zijn er naast of binnen de vaste groep spelers

natuurlijk onze nieuwe leden die ik hierbij ook van harha te uitnodig voor deze jaarvergadering. U bent als het goed is al ge誰nformeerd over datum en plaats van de Algemene Vergadering, maar treft in dit

blad ook een uitnodiging met agenda aan. Ook de vergaderstukken zijn al weer digital en in i het clubhuis ter beschikking van de leden, gevat in een handzaam boekwerkje.

Guido Dennenbroek

voorzitter

7


Reanimatie Reanimatie…….

….of of niet ?

De aanschaf in 2010 van onze Automatische Externe Defribillator Defrib (AED) bracht bijna jaarlijks een discussie op gang tijdens de rondvraag in de Algemene Vergadering. Dat ging over het feit dat mensen die besloten hebben om niet gereanimeerd te willen worden wél w l of niet door hulpverleners alsnog gereanimeerd zouden worden. Met de komende Algemene Vergadering in april in gedachte is een Boelsprietredacteur op zoek gegaan naar een oplossing van die toch wel netelige kwestie. Van de Infolijn Hart en Vaten kregen wij een gedegen antwoord. In artikel 450 van het Wetboek van Strafrecht staat beschreven dat iedereen verplicht is hulp te verlenen aan iemand die in onmiddellijk levensgevaar verkeert. Een reanimatiepoging wordt dan ook altijd gestart tenzij er goede reden is om hiervan af te zien. Artsen mogen zelfstandig beslissen op grond van medische redenen om een reanimatie niet te starten of te stoppen. Een andere ere reden om niet te starten met reanimatie is de niet-reanimerenwens reanimerenwens van het slachtoffer. Ieder mens heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Dit zelfbeschikkingsrecht staat ook wettelijk vastgelegd. Volgens de Wet op de Geneeskundige kundige Behandelingsovereenkomst is voor iedere medische verrichting toestemming van de patiënt nodig. Hiertoe behoort ook reanimatie.

De procedure van de NVVE rondom de nietniet reanimerenpenning is zorgvuldig en de penning is duidelijk en slijtvast. Sommige mensen vinden het echter een bezwaar om lid te worden van de NVVE. Op internet zijn er tegenwoordig ook andere aanbieders van niet-reanimerenpenningen. reanimerenpenningen. U kunt bijvoorbeeld zoeken op 'niet--reanimerenpenning' of 'reanimeer mij niet penning'. Over de duidelijkheid en slijtvastheid van deze penningen durven wij geen uitspraak te doen. Mocht u besluiten tot aanschaf van een dergelijke penning, zorg dan dat uw huisarts en naasten op de hoogte zijn van uw wensen en van de aanwezigheid van de penning. Lees voordat u een penning bestelt de informatie op http://thuisarts.nl/levenseinde/ik http://thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-nadenken-overreanimatie .

Mensen kunnen aangeven dat ze niet gereanimeerd willen worden door het opstellen van een nietreanimerenverklaring. Groot nadeel van een papieren verklaring is dat deze vaak niet wordt gevonden in een noodsituatie. Aan hulpverleners en omstanders wordt geleerd niet naar een verklaring te zoeken omdat dat te veel tijd kost. Dit zelfde geldt voor een verklaring in een SOS-medaillon of vermelding op een lijst in het clubhuis.

70 tot 80 % van de hartstilstanden vindt thuis plaats. De omstanders zijn in dat geval meestal naasten. Naasten die op de hoogte e zijn van de nietniet reanimerenwens kunnen voorkomen dat het slachtoffer toch gereanimeerd wordt door niet 112 te bellen en ambulancehulp in te schakelen. In dit geval zal na verloop van tijd de huisarts gebeld moeten worden en niet 112. Het is belangrijk datt de huisarts en naasten op de hoogte zijn van een niet-reanimerenwens reanimerenwens en dat ze weten dat iemand een niet-reanimerenpenning reanimerenpenning of -verklaring heeft.

Een alternatief voor een papieren nietniet reanimerenverklaring is de niet-reanimerenpenning. reanimerenpenning. Deze is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De penning is een rechtsgeldige eldige verklaring, voorzien van pasfoto, handtekening, naam en geboortedatum. De penning kan met een halsketting worden gedragen. Als men deze penning draagt, wordt deze hoogstwaarschijnlijk opgemerkt bij een reanimatie. Een hulpverlener of omstander die de niet-reanimerenpenning reanimerenpenning ziet, zal de wens respecteren en geen reanimatie starten.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Infolijn Hart en Vaten. Zijij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het telefoonnummer is 0900 3000 300 (lokaal tarief). Met dank aan Ina Weissglas Infolijn Hart en Vaten De Infolijn Hart en Vaten heeft het antwoord op uw vraag met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dit doet zij op basis van actuele informatie uit betrouwbare bronnen*. Mocht het antwoord desondanks onjuistheden bevatten of onvolledig zijn, dan aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan. De gegeven informatie en de adviezen zijn ijn geen vervanging voor een consult van een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid altijd uw behandelend arts. *De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie onderstreept het belang van juiste en actuele informatie door de medewerkers edewerkers van de Infolijn Hart en Vaten. Zij biedt hen hiertoe een intensief scholingsprogramma aan. aan

De niet-reanimerenpenning reanimerenpenning kan alleen besteld worden door leden van de NVVE. Meer informatie krijgt u bij de NVVE. Het telefoonnummer is 09000900 6060606 (€ 0,20 per min.) en de website van NVVE is www.nvve.nl.

9


Werk in uitvoering Nummer 31 in de rij van ‘slachtoffers van Dorine’ is Sheila Boncey. Zij is binnen onze vereniging niet de enige met nog steeds een duidelijk buitenlands accent. Dat zich overigens ook nog openbaart in haar emailcorrespondentie met onze secretaris bij het af- en aanmelden van haar lidmaatschap. Want – zoals zij zelf in het interview aangeeft – onze Sheila heeft in de afgelopen twaalf jaren wat dat betreft zo haar “comes and goes” gehad. Zéker is dat zij deze introductie met een smakelijke lach zal ontvangen, want humor hééft ze!

Waar ben je geboren en wat voor jeugd heb je gehad? Ik ben geboren in Woking, Surrey (GB). Mijn ouders woonden in Londen ten tijde van de bombardementen van de Duitsers in de tweede wereldoorlog en daarom zijn er veel inwoners van Londen geëvacueerd naar steden daarbuiten, waaronder Woking. Ik ben geboren in oktober 1945 dus dat was nog in de tijd dat mijn ouders nog niet terug waren. Kort daarna zijn ze teruggegaan naar Londen met mij. Mijn jongere zusje Carol is wel in zuidwest Londen geboren en we hebben daar een fijne jeugd gehad. Het was welisweliswaar net na de oorlog en alles was op de bon, maar ik herinner me vooral de gezelligheid die er was. Als meisje was ik altijd aan het buiten spelen en deed jongensachtige dingen. Toen we eenmaal de leeftijd hadden om uit te gaan, mocht ik met mijn vriendinnen zaterdag naar dansen als ik maar niet te laat thuis was natuurlijk. Dat dansen bestond uit rock & rollen en twisten.

Wat voor opleidingen heb je gedaan?

Deze opleiding duurde één jaar. Ik kon meteen na mijn diploma behaald te hebben mijn eerste baantje krijgen bij een firma in papier: Charles Preslizk. Ik was toen 17 jaar. Ik vond het niet leuk daar maar moest van mijn moeder daar blijven werken.

Wat kan je over je vroegere werkzaamheden vertellen? Ik werd daarna telefoniste bij William Page & Son. Dat was een bedrijf dat handelde in artikelen voor de keuken en catering. Het zat in hartje Londen. Daar leerde ik Dick kennen, mijn eerste man. Hij was naar Engeland gekomen om Engels te leren in ons bedrijf. Zijn vader had een handel in drogisterijartikelen in Amsterdam. Dick en ik gingen vaak samen uit en daarbij was ook een vriend van Dick, die familie had in Engeland waar hij onderdak had. Maar als die twee met elkaar praatten, dan spraken ze Nederlands en daar verstond ik natuurlijk helemaal niets van. Dus Dick moest alles vertalen voor mij in het Engels en dat was goed voor zijn Engels. Van het een kwam het ander en toen Dick naar Nederland terug moest om zijn vader te gaan helpen in het bedrijf, vroeg hij mij om mee te gaan. Dat wilde ik wel, maar vroeg toch eerst aan mijn ouders of zij het goed vonden. Zij wilden alleen toestemming geven als Dick en ik gingen trouwen. Dus werd dat zo afgesproken. Helaas overleed toen mijn moeder voor de bruiloft. Alles moest afgezegd worden en de bruiloft ging pas een half jaar later door. En toen ging ik dus echt in Nederland wonen, een land waarvan ik het bestaan nauwelijks wist en vaag iets van gehoord had in verband met tulpen, molens en klompen. Het was 7 februari 1967 toen ik hier aankwam. Eerst gingen we nog inwonen bij de ouders van Dick in Amsterdam. Al gauw konden we zelf verhuizen naar een woning in de Bilderdijkstraat. En ik kreeg ook werk. Een baan bij de First National City Bank op de Herengracht. Dat was een Amerikaanse bank, waar ik natuurlijk goed in paste met mijn Engels als moedertaal.

Ik heb de Primary School doorlopen, wat hier in Nederland de basis school is. Daarna ben ik verder gegaan op de Secundary School. Mijn zus ging naar Grammar school. Het verschil is denk ik het verschil wat in Nederland bestaat tussen Havo en Gymnasium. Wel krijgen ze Frans als leervak, maar niet Latijn zoals de leerlingen die naar Grammar school gaan. Daarna heb ik een secretaresseopleiding gevolgd, te vergelijken met Schoevers hier in NeNederland. Het heette in Engeland ‘Pitman’s’. 10


Ik heb daar twee jaar gewerkt en toen raakte ik in verwachting en ben ik gestopt. Inmiddels waren wij ook weer verhuisd, nu naar de Jeanne d’Arclaan in Amstelveen op hetzelfde adres waar ik nu nog woon. Inmiddels was er een baby geboren, een meisje met de naam Michelle, en zij was een half jaar toen we in Amstelveen kwamen wonen. Mijn huwelijk liep helaas na vijf jaar stuk. Dat was in 1973.

Aan dit alles kwam een abrupt eind toen ik in San Francisco was bij mijn dochter die daar woont en ik op weg naar het vliegveld een hartaanval kreeg. Het was goed mis en ik moest daar zes weken in het ziekenhuis blijven voor ik zover was om naar Nederland terug te keren. Op het bedrijf stelden ze voor om terug te gaan naar de postkamer omdat ik de drukte van mijn eigenlijke werk als secretaresse niet meer aan kon. Maar dat wilde ik persé niet! Dat vond ik een degradatie en toen hebben ze voor mij een passende VUT-regeling gemaakt. Het afscheid dat ik daar kreeg was trouwens onvergételijk, dus dat maakte ook weer veel goed.

Toen moest ik zelf de kost gaan verdienen. Ik heb gewerkt op de vleeswarenafdeling van de supermarkt op het Kostverlorenhof. Daar moest ik vlees snijden en hoefde verder niet te praten met de klanten want Nederlands beheerste ik nog niet. Ik heb me toen ingeschreven bij een uitzendbureau en ben ik uitgezonden als secretaresse bij internationale bedrijven als Canon en op Schiphol. Ik werkte parttime van 8 tot 13.00 uur. Michelle ging tussentijds naar de crèche. Na zo een tijdje te hebben gependeld, kreeg ik een aanbieding om bij bouwonderneming Ballast Nedam te komen werken als telexiste. Mooier kon haast niet, want het kantoor van Ballast Nedam was gevestigd tegenover mijn huis en daar kon ik lopend naar toe. Ik ben dus begonnen als telexiste op de postafdeling. Maar al gauw hadden ze in de gaten dat ik meer in mijn mars had en vroegen of ik op de staf wilde komen als secretaresse. Dat heb ik 30 jaar lang gedaan en ik heb daar een geweldige tijd gehad. Ik werkte met een contract waarbij ik vakantie kreeg in uren. Daarom was ik altijd om vier uur weer thuis voor Michelle. Mijn dochter was het eerste kind in Amstelveen die tussen de middag overbleef. Eerst op school zelf, maar dat vonden haar vriendinnen zo zielig dat ze al gauw met hun mee mocht.

Ik was 57 en had geen werk meer. Je valt in het bekende gat. Zo ook ik. Ik moest wat gaan doen. Ik was overigens al begonnen met Jeu de Boules bij Arsenal, de club die toen speelde op het sportpark achter mijn flat. Die club is ter ziele gegaan en ik ben toen naar de vereniging Lijnden overgestapt. In 2002 werd ik lid van de Bulderbaan voor slechts een korte periode. Ik ben ook vrijwilliger geworden achter de bar bij Buurtcentrum Alleman. Vooral op de dansavonden voor alleenstaanden tapte ik daar naar hartenlust. Dat heb ik zeven jaar gedaan. In 2005 ben ik opnieuw lid geworden bij Bulderbaan en in 2013 voor de derde keer.

Nog een anekdote vanuit je werk? De mentaliteit van de Nederlanders is anders als de Engelse. Om dit te illustreren met een voorbeeld: toen ik voor mijn werk voor de bank in Amsterdam met de tram ging was hij steeds vol als ik in wilde stappen. Dat kwam omdat er geen rij – de ‘que’ – werd gevormd zoals in Engeland te doen gebruikelijk is waarbij de eerste als eerste instapt enzovoort. Nee, iedereen probeerde tegelijk naar binnen te komen en de sterkste won. Dus moest ik leren ook met mijn ellebogen te werken, letterlijk dan.

Als secretaresse van de Raad van Bestuur zat ik bij de internationale tak van het bedrijf. Op de foto van mij waar ik op mijn werkplek zit, zie je nog een gigantisch grote printer. Die dingen hadden echt van die afmetingen toen. Ik heb ook als een van de eersten op de Rank Xerox computer gewerkt. Ik had ook te maken met Neelie (Smit) Kroes die toen in de Raad van Commissarissen zat.

Ook een leuke anekdote is deze: toen ik in die begintijd een keer bij de groenteman stond en vijf kilo aardappelen moest hebben, heb ik gezegd: “vijf kilo aardbeien alstublieft”, waarna natuurlijk een lachsalvo losbarstte!

En hoe zit het met andere hobby’s? Ja, ik ben sinds kort aan het bridgen. Ik doe dat 1 x per week in het Go-centrum in Amstelveen. Verder speel ik graag spelletjes op de computer. Candy crash bijvoorbeeld. Ik heb een nieuwe man, Jan, in mijn leven sinds 4 jaar waarmee ik net terug ben van twee weken vakantie op Tenerife. In december gaan we weer. En ik zit in de bewonerscommissie van mijn flat. Dat is geen hobby, maar wel een bezigheid. Ik kan heel slecht nee zeggen. Maar mijn motto is: “don’t worry, be happy”. Dorine Martron 11


BROERSEPARK – HALF TWEE – UITGOÓÓÓÍÍÍÍÉN !!! In een halve kring gooien een X-aantal zich ‘bouler’ noemende personen één boule naar een op circa 10 meter afstand liggend roze, geel, groen of rood butje…..! WAAROM….?

prachtig. Met volle overtuiging gooien zij hun boule: bovenhands, onderhands, arm recht vooruit, kijkend naar de but, door hun knieën (denk om je rug), wachten tot het rustig is, geen vliegtuigen overkomen, een toevallig langslopende hond weg is, stil staan en dan die teleurstelling dat ie niet gaat zoals je wilt. Er zijn er bij die met zo veel enthousiasme gooien dat ze zowat uit de cirkel tuimelen en bijna eerder bij de but zijn dan de boule.

Nou, hij of zij die het dichtst bij het butje liggen mogen (moeten) met elkaar spelen. Goed, slecht, man, vrouw, tireur, pointeur, het maakt niet uit: je moet het er mee doen. Je komt voor de gezelligheid, ontspanning, máár iedereen wil wel wínnen. “Goh, ik ging recht op de but af, krijg ik een tikkie, zal mij benieuwen”. Het uitzoeken van de teams wordt gedaan door iemand die denkt dat ie goed is en er verstand van heeft. Het is altijd een verrassing mét en tégen wie je speelt. Van wie is die bal? Ik ben m’n bal kwijt! Hè, hè, waar gaan we spelen? Er wordt een plek gezocht, uit de wind, wel in de zon, niet in de zon, stoel mee, bij een parkbankje. Ja die oude knarren (sorry) kunnen niet zoveel meer hebben. Wordt een appeltje/eitje? Ooh, die vreten we op, schiet jij of ik? Ik kan niet schieten, als het niet gaat dan ruilen we, we zien wel.

En dan de aanwijzingen van de tireur: pas op de grond is zacht, het loopt een beetje af/op. Beetje naar links/rechts, een beetje hoger, korter, iets effect, nee geen effect, je moet iets doorzwaaien, recht vooruit, je stuurt te veel/te weinig. “Ja, wat wil je nou? Ik zie het zelf óók wel, ik doe m’n best, kan jij het dan beter?” En dan komt de tireur in actie. Tireren is een middel om je pointeur even te ontlasten, mits raak geschoten natuurlijk. Bij het ingooien bijna alles raak, maar ja die wedstrijdspanning en het publiek hè. De tireurs hebben allemaal zo hun eigenaardigheden, beetje macho-achtig. Zo van: ‘ik knap het wel even op’. ‘Effe wachten, ik schiet wel’, hij neemt eerst de situatie in ogenschouw: ‘als ik die schiet liggen we met twee/drie, kan ook mis gaan, ligt wel lastig, is wel een uitdaging’. Hij gaat in de cirkel staan, schuifelen met z’n afgetrapte schoenen zodat hij stevig staat, gaat z’n boule koesteren, ligt ie lekker in de hand, pet goed, geen last van de zon/regen en dan lós. Eén schot, de adrenaline gaat door hem heen: het eerste schot mis, ‘ik was hem kwijt’, tweede schot mis, ‘scheelde niet veel, iets te lang’. Maar ja dat télt niet! Tegen de pointeur: ‘gooi maar bij’ en zie ……. de boule komt op punt te liggen! ‘Waar schoot ik eigenlijk voor?’ Hij heeft nog één boule en hij gaat er toch voor, zit een risico in, maar ja. Gaat weer kijken en in de cirkel staan, de concentratie wordt opgevoerd, de spanning is te snijden en dan die ontlading als ie raak is! Met voldoening wordt rond gekeken, zo van: ‘zie je wel, ik kán het wel..!’

Het loopt niet zoals het moet, geen paniek, rustig blijven, zo we zijn van de nul af. ‘Nu slaan we toe, we pakken ze! Ze worden nerveus, wat een geluk hebben ze: télkens die but weer mee.’ ‘De revanche gaat beter, let maar op!’ Het beleven van het spelletje of ‘sport’ doet iedereen op zijn of haar eigen manier. Ontspannen, gespannen, serieus: ‘zal ik het goed doen? Nonchalant, zo van: ‘ik zie het wel’. U moet er eens op letten het is net een film. De pointeurs (bijleggers) proberen hun boule zo dicht mogelijk bij de but te plaatsen, lukt niet altijd. Boule te hard, de grond is zacht, is een lokkertje, balletje ervoor is nooit weg, wordt alleen maar beter, balletje erachter, och kan geen kwaad. De lengte was goed, wat doe ik nou, wat scheelde het, hij gaat naar links, naar rechts, snap je dat nou, er lag zeker een steentje. Hè, hè, ik kán het wel! Een bijtertje, gaan ze op stuk, hij ging als een speer, hoe krijg ik hem er tussendoor? Nee geen geluk maar kúnde. Van de week ging het ook goed, maar ja ‘resultaten uit het verleden…….’! De houding van de spelers is ook

Het is zo, als je slecht plaatst of mis schiet, je kan niemand de schuld geven. Dus blijven oefenen, we kunnen niet allemaal zo goed zijn als … (vul maar in)...! Als het maar gezellig is! Eventuele overeenkomst met bestaande personen berust op toeval! “Ik hoef niet te oefenen!” Dag hoor!

13

Cor


Volgend jaar zal onze vereniging vijfendertig jaar bestaan. Uit die begin jaren had ik een doos met oude spullen die ik eigenlijk naar een opslag binnen onze vereniging wilde afvoeren. Maar in de aanloop van dit jubileum zal ik wat oud materiaal uit die begin periode publiceren. Als het kan met een verhaal uit die tijd. Deze eerste greep in die oude doos vond ik de oproep voor de eerste ledenvergadering, kort na de officiële oprichting van onze verenging op 30 maart van dat jaar. Er waren nog geen computers. Alles werd netjes uitgetypt en gefotokopieerd. In mijn ogen is secretaris altijd al de meest intensieve taak binnen het bestuur, maar in die tijd had dit nog een extra dimensie.

Geen e-mail, Whatsapp, Sms en tóch je bestuursleden, die door Amstelveen verspreidt woonden, op de hoogte houden. En dan had ik het nog niet over de leden: in die tijd nét iets minder dan vijftien in getal. En vijftien leden was de ondergrens om je aan te mogen melden bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Dus dat was het eerste speerpunt van de vereniging: óp naar de vijftien leden!. Dat lukt uiteindelijk doordat de vader van Ruud de Jonker lid werd, eerst alleen om de vijftien vol te maken. Maar ook bij hem sloop het boulevirus binnen en hij is tot op hoge leeftijd lid geweest van onze vereniging. Bij het inschrijven van onze vereniging op de Keizersgracht 648, waar de NJJB in een souterrain van het PvdA-kantoor was gehuisvest, werden wij ingeschreven als vereniging nummer 60. Eigenlijk was 56 aan de beurt, maar dit was zo’n mooi rond getal! Vanaf dat moment waren wij een officiële NJBBvereniging en konden wij meedoen met toernooien en niet te vergeten de Nationale Competitie

Guido 16


Herinneringen aan oud (bestuurs)lid Jan de Zwart Jan is al kort na de oprichting in 1980 lid geworden van onze vereniging, samen met echtgenote Nel. Wij speelden toen nog op de Henegouwselaan in Randwijk. In die tijd had Jan contact met de beheerder van buurtcentrum het ‘Open Hof’, Henk Karelse, die wat boule-activiteit rond zijn wijkcentrum een welkome aanvulling vond. Daaruit is het spelen op maandagavond ontstaan, rond het ‘OpenHof’ werden boulebaantjes aangelegd, later voorzien van lampen afkomstig van een van onze leden. Jan was een gezelligheidsmens en het was dan ook niet vreemd dat hij aan de wieg stond van een aantal succesvolle Bulderbaan BBQfeesten, de eerste in buurthuis ‘Het ‘Open Hof’ in 1982. In 1983 nam hij samen met Anita de Jonker het initiatief tot het opzetten van een clubblad. De ’Boelspriet’ werd geboren met op het voorblad een illustratie van zijn zoon Miel. Vanaf die tijd maakte hij deel uit van de redactie. Ook toen hij in 1988 tot het bestuur toetrad als lid. In 1988 werd Jan secretaris en dat bleef hij tot de Algemene Leden Vergadering van 17 februari 1995. Een aantal van de jaarvergaderingen vonden plaats in zijn school: ‘De Wending’ in de wijk Randwijk en op de latere schoollocatie aan de zuidkant van het Broersepark nabij de Parklaan. Op zeker moment – midden jaren 1990 – ontstonden er spanningen binnen de vereniging en dat heeft Jan en Nel doen besluiten om hun lidmaatschap te verleggen naar de vereniging PUBadhoevedorp (PUB) en daar te gaan spelen. Ook daar heeft Jan tot voor kort een actieve rol in het verenigingsleven gespeeld. Niet onvermeld moet blijven dat het ook Jan de Zwart is geweest die de spelvorm van onze Jokercompetitie heeft bedacht. Ons lid Rob van der Meer heeft er in de loop van de jaren wat aan gesleuteld en voor de praktijkuitvoering in reglementen omgezet. Guido Dennenbroek

Verantwoording overname artikel Consumentengids (pag. 14+15) In de Consumentengids van oktober 2013 verscheen een artikel met de kop: ‘Hoe noem je dat ook alweer?’ over vergeetachtigheid en dementie. Wie van ons kent niet de ziekte van Alzheimer? Soms helaas uit eigen ervaring, anders wel in de persoonlijke omgeving worden we met (toenemende) vergeetachtigheid, dementie of Alzheimer geconfronteerd. Het leek om die reden een goed idee van een onzer redacteuren om bij de Consumentengids toestemming te vragen voor overname in een andere uitgave die hij maakt voor oud-collega’s. Maar als je dan ook redacteur bent voor een clubblad met erg veel seniorenlezers kan het ook voor die uitgave een interessante bijdrage zijn. Met special dank aan hoofdredacteur Mark Friederichs en auteur Bert Kroon voor toestemming en toezending van de pagina’s zoals die zijn verschenen in de Consumentengids van de Consumentenbond.

17


Kamperen met de boules

Even een update van de stand tand van zaken rondom het bouleweekend of week (of of nog langer) langer van Mei 2014.

Zoals bekend is rekening kening gehouden met het Dikkerttoernooi toernooi op 11 mei 2014 201 en ook met Hemelvaartsdag op 29 mei. Bijna vanzelf was als vertrekdatum toen voor de meesten 12 mei het aantrekkelijkst omdat dat een periode opleverde die precies tussen deze twee data in lag en voor velen kennelijk een plezierige periode bleek te zijn. Van de al bekende inschrijvingen hebben zich om uiteenlopende redenen drie kandidaten moeten terugtrekken. Daarbij kwamen echter ook weer een paar nieuwe deelnemers. deelnemers

Het totaal aantal inschrijvingen staat nu op 25 waarvan het overgrote deel ook reeds gereserveerd heeft. Dat betekent dat er straks een leuke groep mensen een paar, naar wij hopen, mooie meidagen in de Belgische Ardennen zullen doorbrengen. Zoals het er nu naar uitziet zal Freek – en wie weet met samenwerking van Jos – het technische deel wel voor hun rekening nemen. Bekeken zal nog moeten worden wat voor soort toernooi het gaat worden. Deze beslissing en technische organisatie lijkt mij in zeer goede handen van deze twee leden van de Technische Commissie. Commissie Het is zeker niet de bedoeling oeling om de hele dag te boulen. Er moet ook nog vrije tijd overblijven om de omgeving te verkennen en bijvoorbeeld het gerstenat in de verschillende brouwerijen te keuren. Het bijgaande overzicht van de deelnemers zal z voor iedereen duidelijk zijn. Er zijn deelnemers die een week blijven, of nog onzeker zijn over hun verblijfsduur. En er zijn deelnemers die mogelijk langer blijven of zelfs van daaruit verder trekken en hun vakantie ntie meteen aan laten sluiten. Tot zover weer even deze update. update Peter Bleekrode en Cor van Elden

19

Cor en Gerda van Elden Peter en Els Bleekrode Jeannette en Niek Cramer Anja Ploeger. Leo en Gees Eelsing Loes en Jan de Boer Vera Helsloot Rita Giordani Freek en Lida Vogelaar Cees en Ria Reimerink Jos Helsloot en Elly van der Wel Bram en Minke Otte Vittorio en Marisa Pontillo Cees Klanderman en Anne Rockx


€urotoernooi 11 januari 2014

Zaterdag 11 januari 2014, door de nieuwjaarsreceptie op 4 januari een week uitgesteld maar nu ging het weer los. 2013 ligt achter ons, de grote jaarwinnaar 2013, Vittorio Pontillo, is in het zonnetje gezet en een nieuwe toernooicyclus ligt voor ons. Een paar veranderingen hebben voor een andere, soms onverwachte, maar wel logische bezetting van de organisatie gezorgd. Loes de Boer blijft als rots in de branding gewoon zorgen voor de maandelijkse prijzen. Leo Eelsing is er uitgestapt en kan nu weer meespelen, zijn taak is overgenomen door Bob van Rijswijk. Bob organiseert het tel- en rekenwerk iets anders waardoor het apart bijhouden van alle cijfertjes door ondergetekende alleen maar dubbel werk zou betekenen en dus overbodig is geworden. Kennelijk heeft onze secretaris enige invloed bij het KNMI. Zijn aanmoedigende mailtje ’s morgens om toch vooral te komen omdat de regen zou ophouden werd bewaarheid! Weliswaar geen stralende zonneschijn, maar in deze winter is een droge middag al gauw meegenomen! Met 24 deelnemers was deze start redelijk bezet, maar gezien het plezier en succes van de voorgaande twee edities van 2012 en 2013 zou je meer deelnemers mogen verwachten. Wie weet komt dat later in het jaar wanneer de “mooi-weer-spelers” ook weer tevoorschijn komen. De uitslag van deze eerste edities was wat betreft de eerste drie: 1

Dennis Cowan

3x winst en +20

2

Bram Otte

3x winst en +17

3

Leo Eelsing

3x winst en +16

De totale uitslag kunt u vinden op het publicatiebord in de kantine Peter Bleekrode

21


Van de Technische Commissie Verenigings Team Competitie (VTC)

Winter Competitie Tripletten (WCT)

In de VTC zijn door de drie Bulderbaanteams inmiddels vijf dagen gespeeld. De teams staan er als volgt voor:

In de Wintercompetitie Tripletten (alleen zondagteams) zijn alweer twee wedstrijddagen gespeeld. Met nog 1 dag te gaan in maart staan de teams er als volgt voor:

e

2 klasse: BB-1: Guido Dennenbroek, Dorine Martron, Han van Leeuwen, Freek Vogelaar, Lina Verhulst, Frans en Marian Posthuma: e een 5 plaats:met twee maal winst (5-2) en drie verliespartijen:3–4 en twee keer 2-5. Nu dus met totaal 5 punten.

1 klasse BB 1 Guido Dennenbroek, Freek Vogelaar en Lina Verhulst staan op nummer 12 met 4 winstpartijen.

BB-2: Thomas en Tineke Verhoef, Jan en Bianca Verhoef, Peter Bleekrode en Jeannette Cramer. Met ook twee maal winst met 4-3 en drie maal verlies met 3-4 staan zij voorlopig genoteerd als vierde met 7 punten.

2 klasse

Teams: e

BB 2 Han van Leeuwen, Wesley Dennenbroek en e Dorine Martron staan daar nipt boven als 10 met ook 4 winstpartijen. e

BB 3 Thomas Verhoef, Tineke Verhoef en Peter e Bleekrode komen ook met 11 plek en 4 winstpartijen niet boven de middelmaat uit.

e

3 klasse BB-3: Leo en Gees Eelsing, Margaret Koelewijn, Anja Ploeger, Dennis Cowan, Jan Snoek. In dit team is het echtpaar Prins reglementair weggevallen door licentiewisseling. Voor Margaret moest vervanging ingezet worden ivm haarblessure door een val met de fiets. e Zij staan als 8 genoteerd met één maal een winstpartij (6-1) en verder alleen maar verloren ontmoetingen.

BB 4 Jan en Bianca Verhoef met Vittorio Pontillo e sluiten voorlopig nog als 14 met 3 winstpartijen.

Locaties en data voor de laatste 2 speeldagen

Les Pointeurs (LP) Olympiaweg 2b, Sportpark Zegersloot Zuid, 2406 LG Alphen a/d Rijn, 0648624613

e

Locaties en datum laatste speeldag Klasse e 1 klasse e 2 klasse

Adressen speellocaties VTC & WCT

e

Datum

2 klasse

3 klasse

07-maart

LBF

DSR

21-maart

PUK

LP

9-mrt DSR LP

De Spaanse Ruiter (DSR) Wikkestraat 45 2153 CD Nieuw Vennep, 0630137116

Jokercompetitie 2013/14 De Jokercompetitie is inmiddels aardig gevorderd. De eerste periode is gewonnen door Thomas Verhoef. Om het in de familie te houden heeft Tineke Verhoef de tweede periode gewonnen (nov. en dec. 2013). Om te laten zien dat de aanhouder wint heeft de altijd aanwezige Anja Ploeger de derde periode gewonnen. e

Winnaar van de 4 periode (febr.) is Bob van Rijswijk. Het Laatste Nieuws is dat Gees in het algemeen klassement nu (of weer) aan kop loopt. 

22


Nederlands Kampioenschap Verenigingen Op 25 januari is de voorronde voor het Nederlands Kampioenschap Verenigingen gespeeld. Het team JBV Bulderbaan werd door wat last minuteomzettingen vertegenwoordigd door de volgende zes spelers: Guido Dennenbroek, Lina Verhulst, Andries Wijand, Rob van der Meer, Dorine Martron en Jan Verhoef. Jammer genoeg werd na een heftige strijd op het nippertje in de kwartfinale van het team van Les Pointeurs verloren met 2-3. De KNVK werd gewonnen door het team van PUBadhoevedorp, zij komen samen met het al geplaatste PUKennemerland (Haarlem) namens de afdeling uit op het landelijk kampioenschap dat gespeeld wordt (is) op 1 en 2 maart in de hal van SPNN in Nieuwegein.

Nationale Competitie In de Nationale Competitie (NC) speelt Bulderbaan e dit jaar met twee teams die beiden in de 1 klasse zullen uitkomen.

Bulderbaan speelkalender 2014

Bulderbaan 1 wordt gevormd door: Guido Dennenbroek, Lina Verhulst en Freek Vogelaar.

05 april

Heintoernooi

11 mei

Dikkerttoernooi

02 juni

1 speelavond Troefcompetitie

Bulderbaan 2 door Han van Leeuwen, Dorine Martron en Wesley Dennenbroek.

11 juni

Clubontmoeting met DBDB (return)

21 juni

Midzomertoernooi

30 augustus

Jules le Noir toernooi

Speeldata en locaties NC 13 April Les Pointeurs Olympiaweg 2b 2406LG Alphen ad Rijn Tel: 0648624613 27 April Les Mille Iles Potjesdam 12 1722XN Zuid Scharwoude Tel: 0226315574 18 Mei PVN Galecopperzoom 1 3437PJ Nieuwegein 1 Juni JBV Entre Nous Schapendijkje 5 1782TG Den Helder

e

e

13 september 1 dag Clubkampioenschap e

20 september 2 (finale)dag Clubkampioenschap 28 september Veendorptoernooi 25 oktober

Spek & Bonen toernooi

20 december

Kersttoernooi

Kalender â‚Źurotoernooien 12 April (Paastoernooi) 3 Mei 7 Juni 5 Juli 2 Augustus 6 September 4 Oktober

Zomer Competitie Doubletten (Afdeling 09)

1 November

Zoals ook al eerder vermeld in de ledeninformatie van 14 januari, wordt in onze afdeling voor leden die geen NC spelen op dezelfde data als de NC (13/4; 27/4; 18/5 en 01/6) de Zomer Competitie Doubletten (ZCD) georganiseerd.

6 December (Sint Nicolaas toernooi met voor iedereen een prijs) en uitreiking van de (wissel)beker.

Deze competitie wordt in 2014 in principe met vaste doublettenteams gespeeld. De competitie kent drie partijen per dag met dagprijzen en een vierde finaledag (01/6) met een eindprijs en ook weer dagprijzen.

Andries Wijand, namens de TC

Alle edities worden gespeeld op de zaterdagmiddag vanaf 13:30 uur.

In ieder doublette is maximaal 1 speler met een Clublicentie toegestaan! Op elke speeldag mogen invallers worden ingezet. Voor de ZCD staat de inschrijving nog open tot 10 maart. De speellocaties worden later bekend. 23


€urotoernooi 2 februari 2014

Hoe kan het ook anders….. Er was weer eens deal gemaakt met het KNMI: ’s Nachts regen, ’s morgens regen, maar rond 11.00 uur werd het droog en kon er goed gespeeld worden. In een aarzelend zonnetje op een weliswaar slecht en doorweekt veld waren er toch 30 deelnemers opgekomen om de februari-versie van dit “jaartoernooi” te spelen. Het blijkt toch elke keer weer dat dit cyclustoernooi, een paar jaar geleden opgezet door een paar fanatieke vrijwilligers, in populariteit stijgt. Het was daarnaast ook weer een feest dat de ziekenboeg toch weer wat leger begint te raken. Rita Giordani liet na de ingreep aan haar arm haar neus weer zien, nog niet om te spelen maar het gaat haar goed. En daarnaast good old Cor van Elden. Na een lange dag van bijna 12 uur in het ziekenhuis doorgebracht te hebben liet hij toch ook even zijn neus zien. Weliswaar nog erg moe, maar met de wetenschap dat er toch weer iets aan zijn probleem is gedaan was hij toch weer hoopvol gestemd. Wat betreft de uitslag blijkt maar weer eens dat elke wedstrijd altijd weer verrassingen oplevert, de eerste drie geplaatsten van deze februari editie kwamen in januari niet zo hoog voor en dat maakt het over een jaar gezien wel erg boeiend. 1

Jan de Boer

3 winst en +27

2 3

Jos Helsloot Anja Ploeger

3 winst en +18 3 winst en +8

De daguitslag was voor twee spelers een terugkerend fotoceremonieel op het denkbeeldige schavotje. Jan de Boer (foto midden) en Jos Helsloot komen op deze pagina vaker voor. Maar voor Anja Ploeger (3) ging een wens in vervulling. Zij eindigde voor het eerst bij de eerste drie door ook alle drie partijen met winst af te sluiten. Ook Toos Dekker was blij dat zij eindelijk eens op de foto kon na een middag boulen. Ook al was dat met de ‘aanmoedigingsprijs’ (voorheen ‘poedelprijs’)

Na twee maanden is er ook een (zeer) voorlopige totaalstand. Afhankelijk van de gebruikte rekenmethode ziet die er als volgt uit: 1 Jan de Boer 5 winst en +38 75 punten voor 2 3

Vittorio Pontillo Jan Verhoef

5 winst en +34 4 winst en +20

Op naar de volgende editie op zaterdag 8 maart 2014. Peter Bleekrode

25

77 punten voor 69 punten voor


Feuilleton deel XVIII

“Volle Zon over het petanque Deel XVIII –hoofdstuk 15

Het abc van het petanque (A t/m D) De nu volgende woorden en uitdrukkingen worden vaak gebruikt in de Provence. Hoewel ze in de eerste plaats in het boek opgenomen zijn om een goed inzicht te krijgen in de tactiek, de techniek en het verloop van het spel, en niet te vergeten de gedragingen van de spelers zelf, zijn ze ook bedoeld ter vermaak en geven ze bovendien een goed beeld van de enorme en rijke geschakeerdheid van het boulespel. Tussen haakjes wordt steeds de zo letterlijk mogelijke vertaling vermeld. Daarbij dient echter wel rekening gehouden te worden met het feit dat sommige woorden of uitdrukkingen niet of nauwelijks te vertalen en alleen maar te omschrijven zijn. Accoster (scheepsterm: aanleggen, langszij komen) Zeer goed plaatsen, de speler komt zeer dicht bij het but door zijn boules daar vlak bij te plaatsen. Accrocheur (volhouder) De enige goede vorm van psychologie: een speler die de strijd nooit zal opgeven, een doorbijter, een vasthouder, een terriër. Aller à Rome sans voir le pape (naar Rome gaan zonder de paus te zien) Dicht bij de overwinning zijn en op het laatste nippertje toch nog verliezen. Tot twaalf punten komen en niet winnen. Aller au bout (tot het einde gaan) De finale van een toernooi halen. Arrêter (stoppen, tegenhouden)Slaat op de boules. Arrête-moi la, vraagt de speler die graag een carreau wil. Een arrêt (een boule die blijft liggen, een blijver) is hetzelfde als een carreau. Om wat duidelijker te zijn volgt nu een opsomming van de mogelijke resultaten van een schot in volgorde van goed naar slecht. - Carreau (vierkant of tegel, komt van de uitdrukking rester sur le carreau: dood blijven liggen), carreau sur place, estanquearrêt: (onvertaalbaar) of arrêt:Het allerbeste resultaat, de geschoten boule neemt exact de plaats in van de geraakte boule. In zo’n geval hoor je de schutter soms zeggen: ‘Ik ben naar de schilder geweest’ (want de boule lijkt opeens van kleur veranderd te zijn), of: ‘Hij is niet van zijn plaats gekomen’ (de schietboule ligt exact op de plaats van de geraakte boule). - Palet, ofwel petit palet of paleton (letterlijk: speelschijf):De boule van de tireur blijft in de buurt van de plek waar de andere boule werd geraakt. - Recul (terugstoot):Een palet in terugwaartse richting, in de richting van de cirkel dus. - Coup sien of palet roulant:Een schietboule die tamelijk ver doorschiet, maar toch dichter bij het but blijft dan de geraakte boule. - Chique of chiquette (letterlijk: tabakspruim):Een boule die net geraakt wordt, geschampt dus, en slechts een beetje verplaatst wordt, vaak te weinig. In de Provence zal een tireur als hij regelmatig chiques produceert van zijn tegenstander vaak te horen krijgen: ‘Je kunt beter je vrouw gaan strelen!’ Tegen een teamgenoot zal dat nooit gezegd worden want een chique staat vaak gelijk aan een misser. - Sur la tête (op z’n kop):De te raken boule wordt op z’n kop geschampt en trilt na of springt zelfs een stukje omhoog maar blijft uiteindelijk op zijn plaats liggen. In het boulejargon bestaat er geen naam voor, wat een lacune is (scalperen zou een aardige uitdrukking kunnen zijn, JV). Een dergelijk schot ontlokt bij het publiek altijd kreten van ontzetting als: ‘Oh! Oh! Oh!’, net als bij het vuurwerk. - Manque (misser):Zo’n misser is niet oneervol als de boule rakelings langs ging. Men zegt ook wel een trou (een gat) vanwege de ondiepe inslag die de schietboule in de grond heeft achtergelaten. - Ecart (afzwaaier; afwijking):Een beschamende misser. Om zich te verontschuldigen beroept de falende schutter zich vaak op een crochet: een van zijn vingers bleef onvrijwillig aan de boule haken. - Aujourd’hui elles ne veulent pas (ze - de boules – willen vandaag niet): 27


Feuilleton deel XVIII Dat hoor je op een dag dat het duidelijk niet meezit. In het omgekeerde geval hoor je: ‘Ça va seul, elles en veulent’ (het gaat vanzelf, ze willen best). En dat ‘ze’ slaat dan op je boules waaraan kennelijk een grote mysterieuze kracht wordt toegekend. Avoir la scommunia (onvertaalbaar) Wanneer een speler onophoudelijk en onafwendbaar pech heeft. Luister, er is niemand in de hele wereld die zo weinig geluk heeft als jij. Dat kan iedereen wel begrijpen. Hoe vallen anders je mislukkingen te verklaren? Niet door je slechte spel, oh nee! Maar wel door een onwaarschijnlijke opeenhoping van tegenslagen. En zo is je eer gered. Er zijn heel wat spelers die je vroeg of laat zullen zeggen: ‘Allemachtig, wat heb ik toch weer een hoop geluk vandaag’, maar ze bedoelen uiteraard het tegendeel. Avoir Ie bras tordu (een verdraaide, kromme arm hebben) Niet recht schieten of plaatsen, met een kromme arm als het ware. Baratin (mooie praatjes) Verwerpelijke vorm van psychologie bedrijven. Geklets of gezwam tijdens de partij over zaken die niets met petanque te maken hebben, met als enig doel de tegenstander uit zijn spel te halen. Bâtard (bastaard) Een punt dat tussen een goed en een slecht punt in ligt. Hoewel zo’n punt (boule) niet vlak bij het but ligt, doet het toch mee, is het in het spel. Men geeft er mee te kennen dat de boule niet verloren is en toch nog ergens goed voor kan zijn, ook al is het geen echt goed punt. Bati-bati (vrij vertaald: klop, klop)Gebruikelijke benaming voor grote angst tijdens het spel, ook wel tracgenoemd. Op spannende momenten in de partij kan het wel eens gebeuren dat je hart sneller en harder begint te kloppen. Bovengenoemde Provençaalse uitdrukking vindt ongetwijfeld daarin zijn oorsprong, want met bati-bati(van het werkwoord battre: slaan of kloppen) wordt de versnelde hartslag bedoeld.Deze vaak aangeboren zwakte kan complete ravages aanrichten in het boulespel, net zoals een griepepidemie in het hartje van de winter in een dichtbevolkte streek. Vergelijkbare uitdrukkingen zijn: ‘Hij heeft een pendule in zijn buik, hij heeft een zwakke maag, hij knijpt ‘m als een ouwe dief, hij staat te sidderen en te beven op zijn benen, hij doet het in z’n broek van angst.’ Bétonner (met beton versterken) Afkomstig van het voetbal: betonvoetbal. Tot het bittere einde blijven plaatsen, voortdurend blijven verdedigen, het spel sluiten, dichtmetselen als het ware, geen enkel risico nemen. Bon homme (goede, brave, beste man) Als een petanquespeler goed gespeeld heeft, wordt hij door zijn medespelers luid gevleid met: ‘Bon homme!’. Alle mogelijke felicitaties en complimenten zijn in deze twee woorden vervat. Bouffer (opvreten) Winnen zonder enige tegenstand van betekenis. ‘We hebben ze opgevreten, we hebben ze opgerold, we hebben korte metten met ze gemaakt, ze hebben zich zonder slag of stoot overgegeven, ‘t was een lekker opwarmertje, ‘t liep als gesmeerd.’ Boule de cirque (circusboule) Het gebeurt wel eens dat een ver afgezwaaide boule weer in het spel terugkomt door toedoen van een aantal steentjes of andere ongerechtigheden op het terrein. De boule zwenkt dan plotseling weer terug in de richting van het but. De speler die zoiets overkomt, kun je dan vaak horen roepen: ‘Cherche le, cherche le!’ (er naar toe, er naar toe! – naar het but wel te verstaan). De teleurgestelde tegenstander zal zo’n boule eerder een circusboule of een radiografisch gestuurde boule (radarboule) noemen. Boule devant, boule d’argent (een boule ervóór is van zilver) Beroemde uitdrukking in het petanque. Het onderstreept een vanzelfsprekendheid in het spel dat een kort gespeelde boule meer waarde heeft dan een lange. Boule morte (dode boule) Een boule die zonder kracht gespeeld is. Een boule is ‘dood’ wanneer hij tot stilstand komt. Met name geldt dat bij het werpen van hoge portees: je moet je boule tijdens het werpen zo goed en lang vasthouden dat deze nauwelijks doorrolt als hij in de buurt van het but neerkomt, dat hij doodstil neervalt dus. Het vereist een grote technische vaardigheid en precisie. Boule-le (onvertaalbaar) Afkomstig van het Provençaalse werkwoord abouler dat ‘geven’ betekent. De uitdrukking wordt in de Provence gebruikt als je tegenstander je vraagt of je wilt meten. De simplificatie boule28


Feuilleton deel XVIII le betekent in dit verband dan: geef hem iets om te meten, een touwtje of een ander meetinstrument. Bourrer (volstoppen, volproppen)Wordt gebruikt bij geldtoernooien. Als beide teams die de finale hebben gehaald het goed met elkaar kunnen vinden, wordt het prijzengeld vaak onder elkaar verdeeld (partager:verdelen). Soms zelfs zonder te spelen. Door het spelreglement was het in het verleden uitdrukkelijk verboden. (In 2008 is de betreffende bepaling uit het spelreglement gehaald, wel wordt van beide finalisten verwacht dat zij hun sportieve plicht jegens de organisatoren en het publiek vervullen en een echte strijd van de finale maken, JV.) Bourrer betekent het omgekeerde, de tegenstander wordt niets gegund, er zal om de poet gespeeld moeten worden. In het Frans bestaat er een groot scala aan uitdrukkingen voor. Ze duiden doorgaans op een enigszins grimmige of zelfs vijandige stemming en er zal dan vaak met uiterste inzet gestreden worden. Is dat laatste niet het geval, dan zegt men eenvoudigweg: ‘We spelen’, om duidelijk te maken dat er niets geregeld kan worden. Bourrer une boule (bourrer betekent hier: een extra duwtje geven) Heeft betrekking op het plaatsen. Je boule iets harder dan normaal spelen om te voorkomen dat hij onderweg stil komt te liggen of in de grond smoort. Je boule wat extra’s meegeven. Cabochard (stijfkop) Een speler die dan weer heel goed en dan weer heel slecht speelt. En dat de hele partij door. Canonnier (kanonnier, schutter) De schutter van het team. Er wordt ook wel bombardier (bombardeur) of artilleur (schutter) gezegd. Op dagen dat een schutter zowat alles mist en de vorm ver te zoeken is, klinken dergelijke krachtige uitdrukkingen heel wat minder sterk: ‘Het kruit is niet bepaald droog vandaag…’ Carreau de muraille (muraille betekent: muur) De boule van een tireur ketst, na doel te hebben getroffen, tegen een muur of een ander obstakel en komt terug in het spel, precies op de plek waar de geraakte boule lag. Carreau merdeux (carreau waar een luchtje aan zit) Net als in het vorige geval een wonderbaarlijke carreau die het gevolg is van een – althans voor de schutter – gelukkige samenloop van omstandigheden. Bijvoorbeeld een schot dat niet recht is en dankzij een steen of een andere boule weer in het goede spoor komt. Of een ongebruikelijke hoeveelheid zand op de plek rondom de geraakte boule waardoor het bijna onmogelijk is om geen carreau te maken. Casser une boule (een boule stukgooien, aan diggelen schieten) Een boule raken. C’s la Saint-Barthélemy des boules (het is de St. Bartholemeüsnacht van het boulespel)Een ware slachtpartij. Tijdens de St. Bartholemeüsnacht – de nacht van 23 op 24 augustus 1572 – werden op bevel van de Franse koning Karel IX vele duizenden hugenoten over de kling gejaagd). Deze uitdrukking kun je horen als een slecht geplaatste boule – een extreem lange bijvoorbeeld – op zijn weg over het terrein alles vernielt en verschillende carambolages veroorzaakt met als gevolg dat een bedenkelijke situatie puur bij toeval weer geheel wordt rechtgezet. C’est les boules… (’t is het boulespel…) Gedurende de tweede wereldoorlog en oog in oog met allerlei betreurenswaardige toestanden zei men in Frankrijk schouderophalend:. ‘C’est la guerre…’ (tja, ‘t is oorlog…). Bovengenoemde variant op deze uitdrukking slaat op een zelfde berusting en gelatenheid van een speler ten overstaan van de grootste pech die je maar kunt bedenken. C’est les boules…, er is toch niets aan te doen. Gedwee en gelaten moet je de grilligheden van het lot en het spel over je heen laten gaan. Chambrer (de draak met iemand steken) Opnieuw een staaltje van verfoeilijke psychologie. Je tegenstanders hinderen door de draak met hen te steken, bijvoorbeeld doordat je voortdurend staat te praten en te kletsen met het publiek of je medespelers. Chansonnier (zanger) Een speler die door het gebruikmaken van cinema en theater, van chanson en musique, verwarring probeert te zaaien. Opnieuw een onsympathieke manier van psychologie bedrijven. De speler in kwestie praat of schreeuwt zonder ophouden en ergert zich, zo lijkt het althans, aan iedere opmerking. Dit in de hoop de tegenstander in de war te brengen, hem 29


Feuilleton deel XVIII te hinderen of af te leiden of uit zijn concentratie te brengen en dat alles in de bedoeling dat hij slecht gaat spelen. Chanter (zingen, uitkraaien)Op luidruchtige wijze uiting geven aan je vreugde, een hoge borst opzetten als je een voorsprong hebt behaald of als de partij voorspoedig lijkt te verlopen. Men zegt ook wel cacalajer (kakelen, kraaien). Een houding die je moet zien te vermijden. Je moet altijd het einde van de partij afwachten, pas dan staat het vast wie er heeft gewonnen. De beer wordt immers pas verkocht als hij geschoten is. Veel geblaat en weinig wol dus. Een goede en sterke speler uit zijn gevoelens nooit op overdreven en uitbundige wijze, onder alle omstandigheden zal hij terughoudend en bescheiden blijven. Contre-carreau (contra-carreau) Een zeer ongelukkige maar tamelijk vaak voorkomende worp. De zojuist geraakte boule van de tegenstander botst tegen een vlakbij liggende boule van jouw team en maakt daar een carreau tegenaan. Couper une boule (letterlijk: een stuk van de boule afsnijden) Op het ‘oor’ van een boule schieten, aan de zijkant dus, met de bedoeling die boule te verwijderen zonder je eigen boule, die precies achter de te raken boule ligt, te verplaatsen. Of het but dat in dezelfde lijn ligt. Craindre (bang zijn) Slaat op spelers die bang zijn voor hun tegenstanders of het publiek. Of simpelweg de angst om te verliezen. ‘Hij is weliswaar een goede speler, maar hij is nogal bangelijk uitgevallen’, hij staat dus niet al te stevig in zijn schoenen. Met battre (zie onder bati-bati) wordt hetzelfde bedoeld. En ook met avoir la colique (het in zijn broek doen van angst, in zijn piepzak zitten). Donnee (gegevene, bepaalde) Het kleine oppervlak waar je bij het plaatsen moet proberen je boule te laten neerkomen: de van tevoren bepaalde landingsplaats van je boules. Het is belangrijk om altijd een zo vlak en hard mogelijke donnee te kiezen, zonder stenen en andere ongerechtigheden. De aard van de donnee, de rolbaarheid van het terrein – met andere woorden de mate waarin en de wijze waarop je boules over het terrein rollen – en de afstand van de donnee tot het but zijn de drie factoren die bepalen met welke kracht en techniek je moet spelen om je boule zo dicht mogelijk bij het but te laten eindigen. Donner Ie coup (de slag, de partij weggeven) Slaat op het weggeven van een partij aan een familielid of een vriend. Zonder er echt om te spelen geef je hem de partij cadeau of laat je hem in de strijd, laat je hem verder gaan. En dat met een financiële regeling wel te verstaan: de eventuele winst word later verdeeld. On fade of on va au fade: ‘t loopt op een flauwe, zouteloze wijze af, ‘t gaat als een nachtkaars uit. Donner un coup (een zetje – mee – geven) Een speler zal door deze uitdrukking aangeven dat hij met effect heeft gespeeld: ‘Ik heb ‘m iets mee gegeven’, of: ‘Ik heb ‘m wat geholpen’ (en met die “m’ bedoelt hij uiteraard zijn boule). Dresser Ie bras (de arm optillen) Advies aan een tireur als het doelwit op een harde of rotsachtige bodem ligt. Door iets van voren te schieten, niet vol op ijzer dus, loopt hij het risico dat zijn boule iets opspringt en over de te raken boule heenvliegt. Hetzelfde advies is ook van toepassing bij een boule à la sautée (van het werkwoord sauter: springen). Met andere woorden, een boule die achter een van je eigen boules verscholen ligt en uiteraard niet mag worden geraakt; je boule moet dan als het ware over deze voorste boule heen springen. ‘Til je arm op’, zul je in zo’n geval dan tegen je tireur zeggen, of: ‘Raak ‘m vol in zijn buik.’

Colofon

Volle zon over het petanque Oorspronkelijke titel: Plein soleil sur la pétanque Uitgegeven door: Editions de la Table Ronde 40, Rue du Bac Paris-7e 1970 Van dezelfde schrijver verschenen in 1984 en 1993 de boeken: Les histoires humoristiques de la pétanque deel I en II Uitgegeven door: Otello Les Taillades Chemin du Puits des Gavottes 84300 Cavaillon, France Volle zon over het petanque Eerste druk: 1984 - Tweede en volledig herziene en uitgebreide druk: 1989 - Derde druk: 1992 Vierde druk: 1993 Vijfde herziene druk: 2002 Copyright Nederlandse vertaling en bewerking: Jac Verheul, 1989/2002

30


Profile for Jeu Bulderbaan

Boelspriet 216 nieuwsbrief  

Clubblad van JBV Bulderbaan - Amstelveen. Jaargang 32 nr. 216; 1e kwartaal 2014

Boelspriet 216 nieuwsbrief  

Clubblad van JBV Bulderbaan - Amstelveen. Jaargang 32 nr. 216; 1e kwartaal 2014

Advertisement