Page 1

30e jaargang - nummer 211

BOELSPRIET


Samen Bewegen voor 55-plussers 55 (1) Hoe ouder u wordt, hoe belangrijker lichaamsbeweging is. Als u elke dag een half uur beweegt, dan blijft uw conditie op peil en krijgt u soepele en sterke spieren. Bewegen heeft een positief effect op verschillende functies van het lichaam zoals de bloeddruk, ademhaling en darmen. Bovendien is bewegen goed voor uw geheugen, humeur, evenwicht en reactiesnelheid.

Kies een activiteit die bij u past. Amstelveen heeft een uitgebreid beweegbeweeg en sportaanbod. Zo kunt u onder begeleiding meedoen aan uiteenlopende binnen- en buitenactiviteiten. Ook is zelfstandig sporten in bijvoorbeeld een sportschool mogelijk. Speciaal voor 5555 plussers zijn vele beweeg- en sportactiviteiten gebundeld in een nieuwe brochure; een gids vol beweegredenen. bewee Er is voor elk wat wils!

Meer informatie Op maandag 28 januari 2013 is de brochure ‘Samen Bewegen’, gemaakt door de Stichting Sportbedrijf Amstelveen (SSA) in samenwerking met de gemeente Amstelveen, officieel gepresenteerd door wethouder mw. Jacqueline Koops. De brochure is mede ontstaan van uit de netwerkgroep Valpreventie en wordt vanuit de professionals actief verspreid onder hun cliënten. Er is veel beweegaanbod opgenomen in de brochure. zijn? In ons clubhuis zijn een viertal brochures beschikbaar chikbaar waarvan één als leesexemplaar. Bestellen van de brochure kan ook bij: Stichting Sportbedrijf Amstelveen. Contactpersoon: Saskia van der Meer Telefoon: (020) - 347 34 59 E-mail: s.van.der.meer@sportbedrijfamstelveen.nl

Samen Bewegen voor 55-plussers 55 (2) Al vóór de verschijning van de brochure ‘Samen ‘ Bewegen’ kwam onze redacteur een sprekend voorbeeld tegen van actief Samen Bewegen in het maandelijks ANWBANWB ledenmagazine ANWB KAMPIOEN. Bulderbaanleden Jaap en Roelie Wierenga zijn tevens bijzonder actief als ANWB-vrijwilliger vrijwilliger (daarom zien we hen minder op ons speelveld dan we gewend zijn!) en mochten dat demonstreren in het januari-nummer nummer van de Kampioen. Oók leuk om ze daar eens bezig te zien met hun andere hobby.

31


Secretariaat: Van Heuven Goedhartlaan 199 1181 KL Amstelveen

0643257204

email:secretaris.bulderbaan@gmail.com

Jeu de Boulesvereniging Bulderbaan Amstelveen, maart 2013 Aan: Leden JBV Bulderbaan Het bestuur van JBV Bulderbaan nodigt u uit voor de Algemene Vergadering die gehouden zal worden op dinsdag 26 maart 2013. Plaats: zaal 4 van Wijk- en ontmoetingcentrum De Meent, Orion 3-5 te Amstelveen. Aanvangstijd: 19:30 uur, Koffie vanaf 19:00 uur. Agenda: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Notulen Algemene Vergadering van 29 maart 2012 5. Jaarverslagen 5.1bestuur 5.2penningmeester 5.2.1- begroting 2013 (opgenomen in financieel verslag pag. 15) 5.3technische commissie 6. Kascontrolecommissie 6.1- goedkeuring financieel verslag en dĂŠcharge bestuur 6.2- benoeming commissieleden (* zie toelichting) 7. Bestuurlijk 7.1Renovatie Broersepark 7.2Aanpassing contributie 7.3Verkiezing en benoeming bestuursleden (** zie toelichting) 8. Commissies: 9.1technische commissie 9.2kantinecommissie 9.3redactie Boelspriet 9.4commissie Lief & Leed 9.5vrijwilligers schoonmaak 9.6vrijwilligers technisch onderhoud 9.7beheer clubkleding 9. Rondvraag 10. Sluiting

Franse sfeer in een Amstelveens park Aangesloten bij de NJBB onder nummer 09-060 Kamer van Koophandel Amsterdam V 532677 ING-rekening 5036931 www.bulderbaan.nl

3


Toelichtingen *

agendapunt 6.2: benoeming oeming kascontrolecommissie

Ingevolge de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de huidige leden van de kascontrolecommissie – Vera Helsloot en Eddy de Reeper – in de AV 2012 benoemd voor de statutaire periode van twee jaar (2013-2014). (2013 Herbenoeming van het plaatsvervangend laatsvervangend lid. Voorstel bestuur: mw.Els Els Bleekrode-Wittpen Bleekrode (herkiesbaar) te benoemen voor de d periode van één jaar. Andere gegadigden voor de functie plaatsvervangend lid van deze commissie kunnen zich tot en tijdens de vergadering aanmelden bij het bestuur/de secretaris. **

agendapunt 7.3: Verkiezing en benoeming be bestuursleden 2013

Na de goedkeuring en notarieel passeren van de nieuwe statuten in 2011 is het onderstaande rooster van toepassing geworden: geworden Penningmeester en bestuurslid TC * Secretaris Voorzitter en bestuurslid AZ

statutair aftredend in 2013 statutair aftredend in 2014 statutair aftredend in 2015.

Bestuurslid Technische Commissie Andries Wijand is herkiesbaar. Penningmeester Frans Posthuma is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is actief bezig met werving en selectie van kandidaten voor de functie penningmeester.. Indien mogelijk zal voorafgaand of uiterlijk tijdens de Algemene Vergadering een voordracht bekend worden gemaakt.

De penningmeester verzoekt u ter voorbereiding voor de Algemene Vergadering ergadering om gedetailleerde vragen over het financieel jaarverslag 2012 (liefst schriftelijk of per email) e in te dienen, uiterlijk op 22 maart 2013.

Wijkcentrum De Meent Orion 3 1188 AM Amstelveen 020-6438015

Bereikbaarheid: Wijk- en ontmoetingcentrum De Meent is te bereiken met sneltram 51 (halte De Meent) en buslijn busli 199 (halte Praam). in nabijheid aanwezig.

4


e

31 Jaargang - nummer 211

1e kwartaal 2013

In dit nummer 3+4

Algemene Vergadering uitnodiging+agenda

5

Colofon

7+9

Bestuurspraet en In Memoriam Karel Helsloot

11+13

Werk In Uitvoering (26): Leo Eelsing

15

Promoveren met een mental coach

17

Bondsinformatie

19+21

Van de Technische Commissie

23+24

Kersttoernooi 2012

25

Verslag Eurotoernooi januari

Verenigingssecretariaat

26+27

Verslag Eurotoernooi maart

Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.bulderbaan.nl

28 - 31 Volle zon over het petanque (deel XIII)

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

www.bulderbaan.nl Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Frans Posthuma Andries Wijand Freek Vogelaar

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Algemene zaken

Kopij Boelspriet 212

Wedstrijdcommissie Andries Wijand Freek Vogelaar Jos Helsloot

Bij voorkeur in WORD zonder opmaak als bijlage per Tel. 0644652561 Tel. 0619354281 Tel. 0206437943

e-mail vóór 15-mei 2013 aanleveren bij:

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Bram Otte

d.martron@online.nl promotie.bulderbaan@gmail.com secretaris.bulderbaan@gmail.com

d.martron@online.nl

Lief en Leed Marian Posthuma

Tel. 0206451883

Kantinecommissie Dorine Martron

Clubhuis GSM Tel. 0657956955 Freek en Lida Vogelaar Tel. 0619354281 Anja Ploeger; Jeannette Cramer; Minke Otte; Marian Posthuma

promotie.bulderbaan@gmail.com

Bank ING rek.nr. 5036931 / IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Speeltijden Maandagavond, woensdagavond: vanaf 19.00 Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Peter Bleekrode

secretaris.bulderbaan@gmail.com

Speelterrein Broersepark; ingang Molenweg te Amstelveen.

Doelstelling “Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Bram Otte

Bondsbureau

Omslagfoto:

Met z’n drieën (ook de fotgraaf was van de partij) een paar banen sneeuw-arm maken is toch een warme klus. Wél een beetje wintersportsfeertje zo.

Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

5


NJBB: Een nieuwe weg? Of het zandpad op?

KAREL HELSLOOT 14 december 1937 – 1 februari 2013

In de laatst verschenen nummer van ons bondsblad PetanQue stond een uitgebreidde weergave van de uitkomst van het onderzoek dat de NJBB heeft laten uitvoeren om uit te zoeken waar we ons als bond in de toekomst op moeten richten. Ook binnen het bestuur van onze vereniging hebben wij hier uiteraard over gesproken. Geen makkelijk onderwerp omdat het met name gaat om de accenten bij de uitvoering van de bestuurlijke taken van de NJBB. Met als achterliggende rode draad: hoe gaat de Petanquesport weer groeien. Wie goed meegelezen heeft zal mogelijk ook concluderen dat er eigenlijk in alle drie de voorgestelde scenario’s geen pasklare of wenselijke oplossing te vinden is. Een nieuwe weg zou zijn om je te focussen op topsport, maar doe je dan als Bond een meerderheid van je leden niet tekort. De afdelingen zijn dan de hoeder van de recreatiespelers. Want ook de speler die deelneemt in de Nationale Competitie wordt dan – mijns inziens – onder de recreatiespelers geschaard. Doorgaan op de huidige weg laat zien dat je met een bond te maken hebt die weliswaar stabiel in het leden aantal blijft, maar niet echt vooruit kijkt. Ik wil dit met een zandpad vergelijken: moeizaam lopend waardoor een versnelling enorm veel energie kost. “Hé joh, kan het daar wat stiller?”, was een van de gevleugelde uitdrukkingen van Karel als er ergens anders op het bouleveld hard werd gelachen. Met twinkelende ogen keek hij dan rond en had het meeste plezier met alle reacties die dat tot gevolg had. Karel was een mooi mens, sociaal bewogen, altijd tot hulp aan derden bereid als dat nodig mocht zijn. Hij kon soms ook behoorlijk fel uit de hoek komen als er weer eens ergens bij een groot bedrijf of bij een willekeurige overheid rotzooi aan de knikker was. “Dat schoelje moeten ze er allemaal uitgooien, het enige wat zij doen is zichzelf verrijken”, om meteen daarna glimlachend in de rondte te kijken met die twinkelende blik in z’n ogen en een uitdrukking op z’n gezicht van “zo, die staat”!

De twee pijlers waar aan gewerkt moet worden zijn de wedstrijdspelers, en met name de jeugdspelers. Zij vormen immers de kweekvijver voor de Topsport. De tweede pijler waar aandacht voor moet zijn. De recreant wordt bediend op de verenging en in de zone met de gebruikelijke open toernooien die voor iedereen toegankelijk zijn. De grootste uitdaging is om de jeugd te mobiliseren, maar dat geldt inmiddels voor alle sporten. Een enorme uitdaging voor het NJBB bestuur! Guido Dennenbroek (voorzitter)

Red: op 14 maakte het afdelingsbestuur het volgende bekend: Het feit dat de opkomst van verenigingen uit afdeling 09, bij het NJBB ledenberaad op 9 maart, zeer laag geweest is (3 verenigingen), heeft ons doen besluiten om het eerder vastgestelde standpunt door de afdelingsraad van afdeling 09 (ondersteuning van scenario 3 met daarbij in het oog houden van de recreatieve leden) als definitief standpunt te hanteren. Met vriendelijke groet, NJBB Afd 09 Afdelingsbestuur & Bondsafgevaardigden

De laatste prachtige verontwaardiging van hem was ik zelf bij betrokken. Een paar maanden geleden moest hij zijn rijbewijs laten verlengen en dus moesten er nieuwe pasfoto’s gemaakt worden. Gewapend met pasfoto’s naar het raadhuis waar hij te horen kreeg dat de foto’s niet goed waren want “hij had een bril op”. Nieuwe foto’s moesten er gemaakt worden en hij kreeg zijn rijbewijs met een foto die volgens zijn zeggen niets met hem te maken had. In november moest ik ook mijn rijbewijs laten verlengen en hetzelfde ritueel volgend kwam ik ook op het raadhuis en mijn pasfoto’s, met bril op, werden goedgekeurd! 

8


Dat verhaal toen aan Karel vertellend bracht een onverwachte (?) maar wel karakteristieke reactie teweeg. “Ze doen daar achter die balie van het raadhuis niets anders dan geld uit je zak kloppen, ik pik dat niet”. Hij is dus inderdaad verhaal gaan halen, heeft geëist dat hij iemand “van kantoor” te spreken kreeg, heeft zijn verhaal gedaan, maar geld voor de in zijn ogen ten onrechte gemaakte tweede serie pasfoto’s kreeg hij niet terug!

tweede helft vorig jaar fysieke problemen met zijn been, daarna inwendig fysieke problemen die hem noopten het rustiger aan te gaan doen. Je zag hem brozer worden en de schrik sloeg pas echt toe toen hij in december weer in de ziekenhuismolen terecht kwam en er sprake van was dat hij mogelijk weer geopereerd zou moeten worden.

Karel is altijd bezig geweest binnen de vereniging. Nadat hij samen met Vera in oktober 2004 lid was geworden van Bulderbaan kwam zijn naam al meteen voor op de vrijwilligerslijst die toen net was opgesteld om, toen ook al om de twee jaar, de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Samen zijn zij tot en met 2005 lid geweest van de onderhoudsploeg die, evenals nu nog steeds, bij toerbeurt het clubhuis in het sop zetten. In 2005 namen Vera en Karel samen de verzorging en de inkoop voor de kantine voor hun rekening en dat hebben zij zeker tot 2008 gedaan.

Na terugkomst uit het ziekenhuis en in afwachting van uitslagen van allerhande onderzoeken heb ik hem en Vera samen met Els een bezoek gebracht. Hij was oud geworden, in korte tijd was hij mager en oud geworden maar vol goed moed “eerst maar die maagoperatie en dan kunnen we weer vooruit” was zijn credo. Later bleek dat zijn lichamelijke conditie zodanig verzwakt was dat opereren niet meer tot de mogelijkheden behoorde. De dinsdag voor zijn overlijden hebben wij hem nogmaals bezocht, zichtbaar verzwakt en moeizaam ademend bleef hij vol vuur verhalen vertellen over vroeger en over allerhande ervaringen met kinderen en kleinkinderen al dan niet op het sportveld.

Stilzitten was dus niet zo aan Karel besteed. Dat bleek ook uit het feit dat hij kennelijk iets meer voor leden wilde doen en dus zette hij in 2006 het klaverjasclubje op. Normaal gesproken op de eerste dinsdag van de maand werden er maximaal 12 mensen opgetrommeld (meer was niet mogelijk want die pasten (passen) niet in de kantine!

Dat was de laatste keer dat ik hem heb gesproken, volstrekt rustig en wel overwogen zijn beslissingen overdenkend spraken wij af om de week daarop weer langs te komen. Dat heeft niet meer zo mogen zijn, op vrijdag 1 februari, geheel volgens zijn eigen wens en in aanwezigheid van Vera, zijn kinderen en kleinkinderen is Karel overleden.

Nadat ikzelf in 2009 lid was geworden werd ik op een bepaald moment gevraagd of ik kon klaverjassen, en zo ja of ik dan bereid zou zijn eens in te vallen want hij had wel eens afzeggingen. Ik ben er vanaf die keer altijd bijgebleven. Vaak hilarische avonden waren dat, met eerst 12 en daarna 8 man/vrouw serieus spelen met een belangrijke vrolijke ondertoon. Het meedoen was belangrijker dan het winnen maar de kantjes werden er niet vanaf gelopen. Ook daar kwam zijn sociale kant weer naar boven, liever een langdurig en ouder lid laten meespelen dan een klacht van iemand anders honoreren die klaagde over het soms bestaande gebrek aan kwaliteit.

Een mooi karakter is van ons heen gegaan, iemand die ik graag veel eerder had willen leren kennen maar waarvan ik blij ben dat ik hem heb leren kennen. Ik ben niet de enige die dat gevoel heeft gehad. Als er rond 120 mensen op de woensdagavond afscheid komen nemen en bijna 250 mensen tijdens de afscheidsdienst aanwezig zijn dan gold dat ook voor veel anderen. Ik ben er van overtuigd dat zijn nagedachtenis nog vele jaren binnen de leden van Bulderbaan zal voortleven. Hij heeft dat namelijk meer dan verdiend. Peter Bleekrode/feb.2013

Over zijn andere grote hobby ”Bridge”, kon hij trouwens vol vuur vertellen met daarbij vermelding van allerlei technische details die aan mij niet echt waren besteed. Ik kan dan klaverjassen maar bridge was en is toch echt iets anders! Los van de vele toernooien en wedstrijden bijvoorbeeld in het Noorddamcentrum, Bovenkerk (waar trouwens de consumpties volgens hem schandalig duur waren, “geldklopperij” was dat!), bracht hij vele uren door voor de computer om daar zijn kennis en vaardigheden in dat spelletje te verbeteren. Wat ik (en ik begrijp nu velen met mij) niet wist: hij kon absoluut uit zijn dak gaan van bijvoorbeeld “Rock around the clock” van Bill Hailey! Buiten de organisatie van het klaverjassen werden langzaam alle andere verplichtingen afgebouwd. Lekker ontspannend boulen op de middagen, lol maken maar wel serieus spelen, dat bleef hij met liefde doen. Toch werden dat ook schaarsere momenten. Hij kreeg in de

9


Werk in uitvoering e

Voor de 26 aflevering van Werk in Uitvoering benaderde onze WIUredacteur de wedstrijdleider van onze €urotoernooien: Leo Eelsing. Leo is dit jaar 20 jaar lid en verzorgd nu al weer enkele jaren, samen met Loes de Boer dit maandelijkse toernooi.

Waar ben je geboren?

Aan het blad ´Vorsten´ heb ik ook gewerkt en deed hier ook het zogenaamde ´klein montagewerk´. Jos Neve is failliet gegaan en toen moest ik naar een andere baas toe.”

“Ik ben geboren in Amsterdam-Oost, in de Javastraat. Ik ben in de oorlog geboren, op 15 augustus 1943 en heb nog de herinnering dat de Duitse soldaten in hun grijze pakken voorbij marcheerden. Ik heb nog één broer en mijn vader had een groothandel in gereedschap, waar ik overigens niet in wilde werken. Ik ben naar Amstelveen (Graaf Janlaan) verhuisd op mijn twaalfde.”

Was je de enige die dat werk deed? “Inderdaad, ik was de enige. Maar ik ging daarnaast toen nog een opleiding volgen in Utrecht voor leraar algemeen grafische beroepen. Toen ik die afgerond had kon ik ook lesgeven en heb dat ook gedaan in het bedrijf waar ik werkte. Daar kwamen stagiaires die het vak moesten leren. Mijn laatste werkgever was Metz. Dit grafisch bedrijf was gevestigd aan de Amsterdamseweg, naast het huis met ‘De Groene Hagedis’, wat toen nog een drogist was. We verzorgden daar ook weer allerlei drukwerk, waaronder dat van Air Holland. Dertien jaar heb ik er gewerkt. Toen ging ook dit bedrijf failliet en ging op in Lenoir Schuring die nu op het industrieterrein Legmeer zit. Maar de drie jaar die ik nog moest werken ben ik daar niet of nauwelijks binnen geweest.”

Wat heb je voor werk gedaan? “Ik heb altijd gewerkt als grafisch tekenaar en heb daarin vier werkgevers gehad, waarvan de laatste drie het langst. Het eerste bedrijf waarbij ik ging werken was Joop Geesink Paperdol Produkties, vestiging Duivendrecht. Je weet wel, van Loeki de Leeuw. Dat was een echte pop gemaakt van zink en papier en had loden armpjes die konden bewegen. Toen kwam mijn militaire diensttijd ertussen en daarna kwam ik te werken bij Moore Paragon, gevestigd in de Karperstraat naast het Olympisch Stadion. Dit bedrijf leverde formulieren in alle soorten en maten aan andere bedrijven. Ik was daar degene die de vignetten of logo´s van die bedrijven erop tekende. Bij dit bedrijf heb ik elf jaar gewerkt.

Wat voor opleidingen heb je gedaan? Ik wist al heel jong dat ik naar de grafische school wilde want ik zat altijd te tekenen. Van alles wat, dieren, mensen, bomen, huizen. Maar ik was nog te jong voor de Grafische School, want daar mocht je pas heen als je 14 jaar was. Dus heb ik eerst VLGO gevolgd, het Voorbereidende Leergang Onderwijs.

Daarna kwam ik bij Jos Neve. Dit was een leverancier voor offset en vlakdrukwerk ten behoeve van uitgeverijen en drukkerijen. Ik was er reproduktietekenaar en maakte onder meer elke donderdag de advertenties van Albert Heijn die op de achterpagina van De Telegraaf geplaatst werden. Ik maakte ook de voorkanten van de Bouquetreeks met fotootjes van mooie vrouwen erop.

Daarna dus de Grafische School in Amsterdam. (foto links)

11


Zijn er nog andere activiteiten waar jij je mee bezig houdt?

Vier jaar duurde die opleiding en ik kreeg vakken als lithografie, chemiegrafie, reproduktietekenen en reproduktiefotografie.

“Vroeger heb ik met veel plezier aan kalligraferen gedaan. Nu doe ik weer iets anders. Ik vind het leuk om te mozaïeken met steen en om te beeldhouwen met speksteen.

Later heb ik nog die opleiding leraar algemeen grafische vakken gedaan.

Samen met Gees zit ik op lessen “speksteen bewerken” en ga één keer per week naar het atelier in Buitenveldert. De speksteen zelf halen we in Amsterdam ‘onder de bogen’, vlakbij het Haarlemmerplein. Ik maak graag Madonnabeelden, dus een vrouw met kinderen. Ik heb ontzettend veel bewondering voor de Italiaanse beeldhouwer, Michelangelo, van wie ik ook een replica heb van zijn beeld “La Pieta”. Die man was een genie. Hij liep eerst dagen om het stuk marmer heen te kijken en te voelen voordat hij begon aan zijn beeld. Dat was om het marmer aan te voelen.

Heb je nog een leuk voorval uit je werk wat je speciaal bij is gebleven? “Heel leuk was dat ik al drie maanden wist – voordat ze het bekend maakte – dat destijds koningin Juliana af zou treden. Want er zou een speciale uitgave komen van het blad ‘Vorsten’ en wij bij Jos Neve zouden die speciale uitgave maken. (red.: Mei 1980: ‘Welkom Beatrix, bedankt Juliana’) Er stonden ook een aantal privéspullen van haar bij ons op de zaak om gefotografeerd te worden voor het blad, zoals de kinderwagen van Juliana. Heel leuk, al vond Geesje het minder dat het geheim was gebleven, zelfs voor haar.”

Geen hobby maar wel een leuk tijdverdrijf is één dag in de week de zorg voor onze twee kleinkinderen. Ze heten Tess en Juna. De een speelt heel mooi viool en de ander dwarsfluit. Dat muzikale hebben ze van hun vader.” Onder redactie van Dorine Martron Foto’s: Brammo; geheugenvannederland.nl; Gemeente Amsterdam Stadsarchief – beeldbank.amsterdam.nl; Amstelveenweb.nl; Google; eigen foto’s.

Zijn er ook minder leuke dingen uit je werk die je zou willen noemen? “Ik vind het heel jammer dat het vak, het eigenlijke handwerk, uitsterft en alle kennis daarover niet meer gebruikt wordt. Want sinds de moderne tijd en de intrede van de computer is er steeds meer door de computer overgenomen en ondanks de nieuwe mogelijkheden die dit bracht is het toch jammer dat het echte ambacht is verdwenen. 13


Paco en Chris promoveren onder leiding van een mental coach! In het voorjaar 2012 was hier op deze plaats een verslag te lezen van de promotie van team Paco (Santana) – Peter (Feenstra) en Chris (van de Ven), van de tweede klasse naar de eerste klasse van de Triplette Wintercompetitie van NJBB Afdeling 9. Nog in hetzelfde jaar, negen maanden later, wisten Paco en Chris dit kunstje te herhalen, nu in de Doublette Wintercompetitie. En Peter dan? Peter is alle drie competitiedagen meegegaan als mental coach, om het team aan te moedigen en van de nodige aanwijzingen te voorzien! Na de eerste en tweede competitiedag stonden wij op een gedeelde tweede plaats, met acht overwinningen uit tien gespeelde wedstrijden. Een goede uitgangspositie dus voor de laatste wedstrijddag in december. Wij begonnen die dag prima met twee overwinningen, waaronder een uitstekende partij tegen doublette Hans Kersbergen. Daarna kwam de klad er in en verloren wij van directe concurrent Peter van Waaij die een goede thuiswedstrijd speelde, en van doublette Maja van der Linden. Om in aanmerking te blijven komen voor promotie naar de eerste klasse moest de laatste wedstrijd gewonnen worden. Als tegenstander troffen wij doublette Ria de Boer van PUK, met elf winstpartijen koploper in de poule. De hulp van Peter, onze mental coach, werd ingeroepen. Dat was nodig ook, na die twee nederlagen op rij en met een zware “finale” voor de boeg. Peter prepareerde het doublette Santana – Van de Ven voor de laatste wedstrijd middels peptalk, een paar goede tips en wat aanwijzingen. Zo begonnen wij volledig gefocust aan de partij, met een goed gespeelde mène van vier punten. Terwijl de tegenstander zichtbaar worstelde met het lastige terrein, bleven wij geconcentreerd en solide spelen. In iets meer dan een half uur wisten wij de wedstrijd met 13-0 te winnen. Met elf winstpartijen uit vijftien wedstrijden legden wij beslag op de tweede plaats, en verzekerden wij ons opnieuw, voor de tweede keer in één jaar, van promotie naar de eerste klasse. De volledige uitslag is terug te vinden op de site van de afdeling: http://www.njbb09.nl

WCD

2e klasse zondag Teamleider Club

Totaal Saldo

1

Peter van Waaij

LP 4

11

33

or prom

2

Paco Santana

BB 2

11

51

or prom

3

Ria de Boer

PUK 3

11

30

or pom

Chris van de Ven

15


De lotgevallen van triplette Santana – Wintercompetitie 2013 Vorig jaar promoveerden Paco Santana – Peter Feenstra en ondergetekende naar de hoogste klasse van de afdelingswintercompetitie tripletten. De doelstelling voor dit jaar was simpel: handhaven in e deze 1 klasse. De eerste dag in januari begonnen wij matig tegen clubgenoten Guido Dennenbroek – Freek Vogelaar – Lina Verhulst, en wij liepen direct tegen een nederlaag aan. Die dag verloren wij ook van het team van Tim van Drunen Littel (lid van de Nederlandse Beloften Selectie), zijn broer Menno en hun vader Thomas. Dit was geen schande. Zij staken met kop en schouders boven de andere teams uit, en zouden ongeslagen (!) de competitie afronden en afdelingskampioen worden. Die eerste dag wisten wij gelukkig de overige drie wedstrijden te winnen, met nipte uitslagen (13-10, 13-11 en 13-12). De volgende competitiedag hadden wij het niet makkelijk. Wij speelden zowel tegen goede tegenstanders als, soms, tegen onszelf. Wij sloten de dag af met twee winstpartijen. De derde dag in maart moesten wij dus e nog onze plaats in de 1 klasse zien waar te maken. Naarmate de dag vorderde, kregen wij meer vat op het moeilijke terrein in de hal van Les Pointeurs in Alphen. Wij boekten een ruime overwinning op het triplette van Richard Rentinck (PUB) en wisten in de laatste wedstrijd een grote achterstand tegen team Rakers om te buigen in een krappe overwinning van 13-11. Deze slotdag sloten wij dan ook weer af met drie winstpartijen. Na in totaal vijftien gespeelde wedstrijden noteerden wij acht gewonnen partijen. Het was een mooie competitie waarin de krachtsverschillen erg klein bleken. Zo handhaafden wij ons prima, met een zesde plaats in de eindrangschikking. Een felicitatie voor Bulderbaan-triplette Dennenbroek dat een prachtige derde plaats wist te bereiken! Chris van de Ven

Wintercompetitie 2013 zondag - afdeling 9 1e klasse

Club

Ttl

Saldo

1

Menno van Drunen Littel

PUK 1

15

126

2

Jeanno van der Ploeg

BDB 1

13

86

3

Guido Dennenbroek

BB 1

11

64

4

Klaas Vonk

LP 4

9

16

5

Joop van Schip

LP 2

9

4

6

Paco Santana

BB 2

8

-9

7

Kees Rakers

PUB 1

8

22

8

Ad van Geene

LB 1

7

-6

9

Ab Reurts

JBZ 1

7

-14

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

Mitch Horn

PUB 2

6

-24

Jan van Leijden

LP 1

6

-35

Leo Hooymans

DBS 1

5

-29

Peter van Waaij

LP 3

5

-44

Marian Nederlof

JBH 1

4

-29

John van Molenbroek

DGG 1 PUK 2

4

-63

3

-65

Ria de Boer

Vlnr: Chris van de Ven, Peter Feenstra, Paco Santana

Herstel (red) Bij het artikel ‘Een geschiedenisles’ In Boelspriet 210 pag. 12+13 is de naam van auteur Chris van de Ven per abuis ‘gezakt’ onder de bijdrage ‘Waarom is de jeugd zo verpest?’. Met excuses aan Chris.

17


Van de Technische Commissie Commi Nationale Competitie (NC) 2013

Wintercompetitie Tripletten 2013

Dit jaar doet Bulderbaan door gezondheidsklachgezondheidsklac ten en blessures bij twee teams maar met drie teams aan de NC mee. e Bulderbaan-1 speelt in de 1 klasse en bestaat uit Guido Dennenbroek, Freek Vogelaar en Lina Vehulst.

In de Winter Competitie Tripletten (WCT) op de zondag is de laatste dag zonet gespeeld. Het eerste team bestaande uit Guido DennenDenne broek, Lina Verhulst en Freek Vogelaar (foto) is net als vorig jaar derde geworden in de eerste klasse! Een zeer goede prestatie, statie, die extra beloond wordt door plaatsing voor het Zonaal Triplettenkampioenschap dat op 30 maart wordt gespeeld in Nijkerk.

e

Bulderbaan-2 en -3 spelen in de 2 klasse en bestaan uit resp. Han van Leeuwen, Dorine Dori Martron en Wesley Dennenbroek en (team 2): 2) Paco Santana, Marco Santana en Peter Feenstra. e

De 2 klasseteams zitten in een poule van veervee tien en hoeven de eerste speeldag niet te spelen. De speeldagen en lokaties zijn als volgt: 14 april Celeritas, Klaas as Bootpad 8, Alkmaar 28 april De Bouldedozers, Leekerpad 8, Zwaag 26 mei De Gooiers, Jagerspaadje 34, Lsdrecht L 9 juni. Les Pointeurs, Koelaan 1, Alphen a/d Rijn 16 Juni Reservedag

Zomer Doubletten Competitie Voor de leden die geen Nationale Competitie Compe willen spelen is dit jaar in afdeling 09 een Zomer Doubletten Competitie in plaats van de -oudeZVC. De ZVC werd gespeeld met een team van zes spelers/speelsters, die drie doubletten vormvor den. Dit systeem is aangepast in de hoop dat de deelname weer zal toenemen.

Ook in de eerste klasse speelde het team van Paco Santana, Peter Feenstra en Chris van de Ven, zij werden heel netjes zesde met m acht winstpartijen. In de tweede klasse hadden we 2 teamsin de bab nen: het team van Han van Leeuwen, Wesley e Dennenbroek en Dorine Martron werd 7 met 7 winstpartijen. Het team van Thomas en Tineke Verhoef met PeP e ter Bleekrode werd 12 met 6 winstpartijen. winstpartijen e In de 3 klasse eindigde het team van Leo en Gees Eelsing met Bianca Verhoef en 2x invaller e Jan Verhoef als 8 met 4 winstpartijen.

Er kan nu met één of meer doubletten ingeing schreven worden. De vereniging moet dan zorzo gen dat er op elke van de vier speeldagen het aantal ingeschreven doubletten aanwezig zijn. De samenstelling mag steeds anders zijn. Er wordt gespeeld in poules met de beperking dat spelers niet mogen switchen tussen de poules. De speeldagen zijn: 14 en 28 april, 26 mei en 9 juni. Per dag worden drie partijen gespeeld en de aanvang is 10:30 uur.

VerenigingsTeamCompetitie (VTC)

Nóg een bijzonderheid is dat een speler met een Wedstrijdlicentie samen met een speler met een Clublicentie mag spelen. Twee wedstrijdlicenties in een doublette mag, maar twee clublicenties in een doublette mag niet.

Bulderbaan heeft dit winterseizoen weer drie teams en er zijn inmiddels 6 van de 7 speeldagen speel gespeeld. In de tweede klasse staat het team Bulderbaan-1 met Guido Dennenbroek, Wesley Dennenbroek, Dorine Martron, Han van Leeuwen, Freek VogeVog laar, Lina Verhulst en Frans en Marian Posthuma op de vierde plaats met 8 punten. Dit team kan alleen bij heel gekke uitslagen op de laatste speeldag nog promoveren. 

Dus zoek een maat en meld je aan via de lijst in het clubhuis.. Als je niet alle dagen kan, dan regelt de TC de de samenstelling(en). samenstelling(en) Doen.. Lekker ontspannen boulen in een andere omgeving en een prima sfeertje.

19


e

Uitslag Clubontmoeting 5 maart 2013 De Boel De Boule - Bulderbaan

We hebben twee teams spelen in de 3 klasse, die dit jaar uit tien teams bestond en daardoor is verdeeld in twee poules van vijf teams die na vijf speelronden weer is verdeeld in een promotieen degradatiepoule.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Bulderbaan-2, met Chris van de Ven, Thomas en Tineke Verhoef, Jan en Bianca Verhoef en Peter Bleekrode, speelt voor promotie en staat op de tweede plaats in de promotiepoule. Met een goed resultaat op de laatste speeldag kan dit team dus promoveren.  Bulderbaan-3 met Gees en Leo Eesling, Dennis Cowan, Jan Snoek, Margaret Koelewijn en Anja Ploeger kwam in de degradatiepoule terecht en het is met nog één speeldag te gaan duidelijk dat e zij zich in de 3 klasse zullen handhaven.

Kalender 2013 Open toernooien: Doubletten, aanvang 10.30 Zondag 21 April

Dikkert toernooi

Zondag 14 Juli

Broersepark toernooi (ATP

Zondag 29 Sept

Veendorptoernooi

Clubtoernooien Za 6 april

Heintoernooi

12.00

Ma 3 Juni

Start Troefcompetitie

19.30

Za 22 Juni

Midzomertoernooi

13.30

Za 31 Aug

Jules le Noirtoernooi

12.00

Za 14 Sep

Voorronden Clubkamp

10.30

Za 21 Sep

Finaledag Clubkamp.

10.30

Za 26 Okt

Spek en Bonentoernooi 12.00

Wo 6 Nov

Start Jokercompetitie

19.30

Za 21 Dec

Kersttoernooi

12.00

Jokercompetitie In de Jokercompetitie zijn inmiddels vier perioden gespeeld, Ook dit winterseizoen is er weer in sneeuw en op ijs gespeeld en hebben we door verschillende oorzaken twee dagen moeten afgelasten Zelfs half maart slaat de winter na enkele warmere dagen nog een keer genadeloos toe met wederom vorst. De periodewinnaars van de eerste vier maanden waren: 1e periode Loes de Boer, 2e periode Gerard Prins 3e periode Eddie Philips e 4 pariode Steven Kraaijenhof. Met nog drie speeldagen te gaan staan Gerard Prins en Dorine Martron gezamenlijk aan de leiding, op enige afstand gevolgd door Elly Prins, Bram Otte, Loes de Boer en Gees Eelsing. Het belooft wederom een zeer spannend einde te worden. Andries Wijand namens de wedstrijdcommissie Jokercompetitie.

21

Elly Zandvliet Dirk Mulder Eva Noordwal Rene Vork Abdi Omar Sietske van der Salm Elly van der Wel Jan de Boer Vittorio Pontillo Loes de Boer Ger van Helden Ruud Vork Jan van Leijden Bob van Rijswijk Peter Bleekrode Adri Beerends Andries Wijand Wout van der Berg Ger van Klink Elly Prins Elly Toet Gees Eelsing Hans Klein Steven Kraaijenhof Vera Helsloot Wout Breedveld Margaret Koelewijn Gerard Hillenaar Jeannette Cramer Nico Spierenburg Ali Bakker Bob Helsloot Anja Ploeger Tilly Huigsloot Cees Reimerink Annie Ludlage Els Bleekrode Jos Helsloot Herma Bamberger Gerard Prins Anneke Kennis Jan van Schooten Gerda Hoogenboom Dorien Martron Eddie de Reeper Greet de Jong Leo Eelsing Jeanne van Schooten

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 29 25 25 22 20 20 19 19 19 19 16 13 20 15 11 8 7 7 6 1 0 -3 -3 -5 -5 -5 -5 -6 -7 -7 -8 -10 -13 -13 -14 -16 -17 -17 -11 -12 -20 -21 -21 -27 -27 -28 -29

DBDB DBDB DBDB DBDB BB/DBDB BB/DBDB BB BB BB BB DBDB DBDB DBDB BB BB DBDB BB DBDB DBDB BB DBDB BB DBDB BB BB DBDB BB DBDB BB DBDB DBDB BB BB DBDB BB DBDB BB BB DBDB BB DBDB DBDB DBDB BB BB DBDB BB DBDB


Kerstoernooi 2012 Het Kerstoernooi 2012 was bijna een kerstwonder omdat op zaterdag en zondagnacht- en ochtend tot 11:00 uur de hemelpoorten wijd open stonden voor overtollig water en het vervolgens de zaterdagmiddag droog bleef tot in de avond. Dus: 40 leden (!) die toch nog welgemoed naar het Broersepark waren gekomen speelden een mooi toernooi met drie partijen. Om daarna in aanmerking te komen om als eerste een keus te kunnen maken uit de prachtige prijzentafel van Kerstman Freek (en Lida voor de inpak). Daarnaast was het 'zijn' toernooi als wedstrijdleider en verzorger van de hapjes tussendoor. Voor iedereen was er een prijs en een extraatje uit de zak van kledingsponsor D.I.O. Vijf deelnemers waren goed voor elk drie gewonnen partijen, maar de beste was dit jaar Cor van Elden (foto midden). Hij trok de hoofdprijs van een 'Diner voor 2' te gebruiken en beschikbaar gesteld door Boelsprietadverteerder (en een beetje Grieks huisrestaurant van Bulderbaan) Alexandros. Op de tweede plaats eindigde voor het eerst in de prijzen vallend Eddy de Reeper. (l) en derde werd Vittorio Pontillo. Zie voor de volledige uitslag de volgende pagina.

23


Uitslag Kersttoernooi 2012 Plaats

naam

winst

saldo

1

Cor van

Elden

3

26

2

Eddy de

Reeper

3

20

3

Vittorio

Pontillo

3

16

4

Bram

Otte

3

15

5

Jan de

Boer

3

14

6

Thomas

Verhoef

2

20

7

Paco

Santana

2

18

8

Elly

Groenewoud

2

14

9

Wilm

Hoekman

2

11

10

Elly

Prins

2

10

11

Margaret

Koelewijn

2

8

12

Eddy

Philips

2

8

13

Frans

Posthuma

2

8

14

Jopie

Verbrugge

2

6

15

Jan

Verhoef

2

5

16

Leo

Eelsing

2

3

17

Minke

Otte

2

2

18

Lida

Vogelaar

2

2

19

Magda v

Peer

2

0

20

Gees

Eelsing

2

-4

21

Andries

Wijand

1

0

22

Bov v

Rijswijk

1

-2

23

Gerda v

Elden

1

-3

24

Marian

Posthuma

1

-3

25

Gerard

Prins

1

-3

26

Willie

Bakker

1

-5

27

Cees

Reimerink

1

-7

28

Bianca

Verhoef

1

-7

29

Peter

Feenstra

1

-8

30

Elly

Hammen

1

-9

31

Anja

Ploeger

1

-9

32

Els

Bleekrode

1

-11

33

Loes de

Boer

1

-11

34

Elly vd

Wel

1

-11

35

Tineke

Verhoef

1

-12

36

Tineke

Pieksma

0

-17

37

Francien

Reinders

0

-18

38

Jos

Helsloot

0

-19

39

Dorine

Martron

0

-19

40

Nico

Veldt sr

0

-28

Bijna een maand nรก het Kerstoernooi.

24


Naam:

Ttl pnt

Winst

Stand

Bleekrode. Peter

14

3

1

Santana. Marco

13

3

2

€urotoernooi

Prins. Elly

11

3

3

12 januari 2013

Reimerink. Cees

8

3

4

“Eindelijk winter”, zei menigeen bij aanvang van deze eerste versie van 2013 ! Maar….. in de loop van de middag veranderde men toch behoorlijk van mening, het werd kouder en kouder, een schrale wind en erg weinig zon. Als je dan de hele middag buiten bent dan wordt je koud. De kantine is niet berekend op zoveel mensen binnen, dus bleven er verschillende diehards buiten staan. Paste men er niet in? Nee, vierendertig deelnemers die waren afgekomen op deze eerste uitvoering van dit doorlopende toernooi passen niet in de veel te kleine kantine, zelfs als vissen in de ton is er onvoldoende plek. Toch werden er ondanks de kou gewoon drie ronden gespeeld die bij elkaar toch tot een uur of half vijf in beslag namen. Misschien is het overwegen waard de verschillende ronden iets korter op elkaar aan te laten sluiten, het is voor de kantineomzet natuurlijk gunstiger om voldoende pauzes in te lassen. Toch was een regelmatig terugkerende opmerking dat er best al gedurende het binnendruppelen van de uitslagen geloot kan gaan worden voor de volgende ronde zodat er sneller begonnen kan worden. Zomers speelt dat geen rol maar met dit winterweer kan dat een oplossing zijn voor verkleumde ledenmaten. Tot zijn eigen stomme verbazing verdween de eerste prijs deze middag in de zak van ondergetekende met 3 gewonnen partijen en +14 in het saldo. Het langere tijd niet spelen door blessureleed schijnt toch niet zo erg te zijn. Want zeggen topsporters niet vaak: ‘je moet op tijd je rust nemen, dat komt de prestaties ten goede’?!

Rijswijk. Bob van

14

2

5

Hoekman. Jeroen

14

2

6

Veldt Sr. Nico

11

2

7

Helsloot. Jos

8

2

8

Santana. Paco

8

2

9

Verhoef. Jan

7

2

10

Kraaijenhof. Steven

7

2

11

Boer. Jan de

6

2

12

Hoekman. Willem

5

2

13

Bakker. Willy

4

2

14

Ploeger. Anja

4

2

15

Wel. Elly van de

3

2

16

Verbrugge. Jopie

-3

2

17

Boer. Loes de

-2

1

18

Kooyman. Jan

-2

1

19

Cowan. Dennis

-3

1

20

Peer. Magda van

-3

1

21

Verhoef. Thomas

-4

1

22

Hammen. Ellie

-5

1

23

Posthuma. Marjan

-5

1

24

Prins. Gerard

-5

1

25

Koelewijn. Margaret

-7

1

26

Otte. Minke

-7

1

27

Posthuma. Frans

-16

1

28

Rockx. Anne

-5

0

29

Eelsing. Gees

-9

0

30

Verhoef. Tineke

-11

0

31

Pontillo. Vittorio

-13

0

32

Otte. Bram

-18

0

33

Elden. Gerda van

-20

0

34

Tweede en derde werden respectievelijk Marco Santana (3 met +13) en Elly Prins (3 met +11). Dankzij verscheidene extra sponsors wordt de prijzenpot steeds aantrekkelijker, dank aan deze leden is dus op z’n plaats, evenals aan Leo en Loes voor de organisatie en het rekenwerk. Peter Bleekrode 25


€urotoernooi 2 maart 2013

Héeeeeeel langzaam begint het er op te lijken: het beloofde voorjaar komt er aan. Weliswaar nog praktisch zonder zon, die kon er nog niet vanaf, maar de temperatuur werd al iets milder. Hetzelfde weer, maar dan slechter, leverde in februari zoveel problemen op dat op basis van de gesteldheid van het terrein, de februariuitvoering van deze toernooicyclus moest worden afgelast. Ondanks de afwezigheid van Loes, die was lekker even met Jan de hort op, organiseerde Leo met hand- en spandiensten van een paar helpers toch deze maartversie van het toernooi. De eerste vier van de daguitslag hadden elk 3 gewonnen partijen, voorwaar geen slecht resultaat. De cumulatieve stand laat nog maar twee deelnemers zien met alle gewonnen partijen en die zullen de volgende keer wel het doelwit van alle andere deelnemers worden. U zult al gelezen hebben dat de apriluitvoering niet zal plaatsvinden op de eerste zaterdag van de maand maar een week naar voren is gehaald. Dit mede op verzoek van Loes en Leo zodat er een mooie combinatie Paas-€urotoernooi van gemaakt kan worden op zaterdag 30 maart, aanvang op de gebruikelijke tijd 13:30 uur. Rest mij nog slechts de barbezetting te danken voor de gebruikelijk goede zorg van de innerlijke mens. Peter Bleekrode Naam Verhoef. Thomas Reimerink. Cees Bleekrode. Peter Bleekrode. Els Elden. Cor van Santana. Marco Eelsing. Gees Ploeger. Anja Koelewijn. Margaret Elden. Gerda van Pontillo. Vittorio Prins. Elly Cramer. Jeannette Prins. Gerard Rijswijk. Bob van Hoekman. Willem Otte. Minke Helsloot. Vera Otte. Bram Veldt Sr. Nico Reeper. Eddie de Peer. Magda van

Totaal winst 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Tot voor 39 39 39 39 38 38 33 31 38 28 30 21 22 27 24 18 24 20 23 23 20 17

Tot tegen 13 16 17 18 18 21 18 20 32 29 32 30 33 38 35 32 38 35 39 39 39 39

Totaal saldo 26 23 22 21 20 17 15 11 6 -1 -2 -9 -11 -11 -11 -14 -14 -15 -16 -16 -19 -22

26

Eindstand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Totaal-tussenstand voor de â‚Źurobeker 2013 (na 2 speeldagen) naam

totaal voor

totaal tegen

2013 saldo

2013 winst

rangorde

Bleekrode. Peter

78

42

36

6

1

Reimerink. Cees

78

47

31

6

2

Santana. Marco

77

47

30

5

3

Verhoef. Thomas

71

49

22

4

4

Ploeger. Anja

63

48

15

4

5

Bleekrode. Els

39

18

21

3

6

Rijswijk. Bob van

59

56

3

3

7

Hoekman. Willem

54

63

-9

3

8

Prins. Elly

48

61

-13

3

9

Elden. Cor van

38

18

20

2

10

Hoekman. Jeroen

38

24

14

2

11

Helsloot. Jos

35

27

8

2

12

Santana. Paco

36

28

8

2

13

Verhoef. Jan

37

30

7

2

14

Kraaijenhof. Steven

31

24

7

2

15

Boer. Jan de

32

26

6

2

16

Eelsing. Gees

50

44

6

2

17

Bakker. Willy

35

31

4

2

18

Wel. Elly van de

31

28

3

2

19

Verbrugge. Jopie

31

34

-3

2

20

Veldt Sr. Nico

61

66

-5

2

21

Pontillo. Vittorio

56

71

-15

2

22

Prins. Gerard

56

72

-16

2

23

Koelewijn. Margaret

53

71

-18

2

24

Elden. Gerda van

47

68

-21

2

25

Otte. Minke

54

75

-21

2

26

Boer. Loes de

33

35

-2

1

27

Kooyman. Jan

21

23

-2

1

28

Cowan. Dennis

34

37

-3

1

29

Hammen. Ellie

24

29

-5

1

30

Posthuma. Marjan

29

34

-5

1

31

Cramer. Jeannette

22

33

-11

1

32

Helsloot. Vera

20

35

-15

1

33

Posthuma. Frans

21

37

-16

1

34

Peer. Magda van

49

74

-25

1

35

Rockx. Anne

8

13

-5

0

36

Verhoef. Tineke

28

39

-11

0

37

Reeper. Eddie de

20

39

-19

0

38

Otte. Bram

44

78

-34

0

39

27


Feuilleton deel XI1I

“Volle Zon over het petanque Deel XIII –hoofdstuk 11:

Het team en de teamgenoot

Petanque hoeft niet uitsluitend in teamvorm gespeeld te worden, het kan ook in de vorm van een tête-à-tête. Eén tegen één dus. Het is echter een speelwijze die niet zo vaak voorkomt. De meest voorkomende competitie- en wedstrijdvormen hebben van het petanque een teamsport gemaakt. Daarom is het dus noodzakelijk om een team samen te stellen. Logischerwijze zou je mogen veronderstellen dat de sterkte van een team afhankelijk is van de afzonderlijke onderdelen waaruit het is opgebouwd. Met andere woorden, hoe sterker de afzonderlijke spelers, des te sterker het team in zijn geheel. Dat ligt zelfs voor de hand. Het is dus in je eigen belang om op zoek te gaan naar sterke medespelers. Je mag echter niet uitsluitend van dat ene criterium uitgaan. Het is net zo belangrijk om rekening te houden met de onderlinge verstandhouding tussen de toekomstige teamgenoten. Het is van essentieel belang dat zij het goed met elkaar kunnen vinden. Soms is het zelfs verstandiger om een speler van bescheiden niveau in je midden te hebben – maar met wie je een goede verstandhouding hebt – dan een speler van grote klasse met een moeilijk karakter. In een team is een zekere rust nodig. Als de teamleden elkaar bij voortduring in het harnas jagen – bijvoorbeeld vanwege de uit te voeren tactiek – kunnen ze beter uit elkaar te gaan. Tegelijkertijd met een goede onderlinge verstandhouding moet er een grote mate van eensgezindheid en saamhorigheid in het team zijn. Het team moet homogeen zijn. Daarom is het een absolute voorwaarde dat de drie afzonderlijke onderdelen – pointeur; milieu en tireur – hun acties op een coherente en harmonieuze manier samenbundelen. Uit drie spelers die hun boules geheel los van elkaar en zonder enige samenhang op de grond gooien, de een na de ander, kan geen goed team ontstaan: pas als de tanden van het raderwerk goed in elkaar grijpen kan er een collectief ontstaan. Verder moet er een klimaat heersen van wederzijds respect. Iets wat slechts mogelijk is als de teamgenoten waardering voor elkaar hebben, als speler maar ook als mens. Voor een goed rendement – en dus een goed resultaat – dient er sympathie en vriendschap binnen een team te bestaan. Stel dus, als het maar even kan, een team samen dat uit vrienden bestaat: het zijn misschien wel niet de allersterkste teams, maar wel de teams waarin iedereen altijd het allerbeste van zichzelf geeft. En dat is een niet te onderschatten bijdrage. Vervolgens een aantal overwegingen met betrekking tot het lastige probleem van de samenstelling van één team. * Aangezien de taak van de tireur de moeilijkste is, lijkt het voor de hand te liggen om drie tireurs in een team op te nemen. Dit in de zeer voor de hand liggende veronderstelling dat er wel altijd een van de drie in topvorm zal zijn. Er zijn al verschillende pogingen in deze richting gedaan, maar geen van alle bleken ze een doorslaggevend succes te zijn. Allereerst omdat het 28


Feuilleton deel XI1I plaatsen eronder bleek te lijden (per slot van rekening moet dat immers een ongedwongen taak zijn) en ten tweede omdat ook het schieten niet erg uit de verf kwam. De oorzaak daarvan was dat de speler die met deze taak belast was zich gehinderd voelde door de aanwezigheid van twee even sterke schutters naast zich die voortdurend met kennersogen zijn zwakke momenten in de gaten hielden… en klaar stonden om het van hem over te nemen. Een goede tireur, en dat is algemeen bekend, verricht soms wonderen als zijn teamgenoten spelers van bescheiden niveau zijn. Als diezelfde tireur gekoppeld wordt aan spelers van gelijke sterkte, zakt hij vaak af. Voor pointeurs geldt hetzelfde. Het is een kwestie van je niet op je gemak voelen en van een gebrek aan zelfvertrouwen. Reken maar… * Een team moet, als het maar even kan, zijn samengesteld uit spelers die al eerder met elkaar hebben gespeeld. Nieuwe equipes zijn dikwijls verlamd door een soort van onderlinge gêne. De spelers voelen zich vaak niet vrij en willen zich te veel waarmaken tegenover elkaar. Daarentegen is het ook niet raadzaam om te lang met elkaar te blijven spelen, vele jaren achtereen dus. Je ziet dan vaak dat medespelers niets meer van elkaar kunnen verdragen, omdat ze elkaar te goed kennen en niets meer kunnen vergeven. Datzelfde geldt ook voor teams die in hun geheel uit familieleden zijn samengesteld. In het algemeen speel je niet goed in familieverband. In het petanque hebben familieleden, of levenspartners, vaak grote moeite om goed met elkaar om te gaan. * Een team dat op een verstandige wijze is samengesteld bevat een wat oudere speler en daarnaast twee jongere. Deze jongere spelers brengen hun kracht en jeugdige elan in, de oudere zijn ervaring en rustige bezonnenheid. Een combinatie met goede vooruitzichten. Een minder gunstige samenstelling is een team dat bestaat uit drie spelers van dezelfde leeftijd (zoals overal bevestigen ook hier de uitzonderingen de regel – JV). * Het nu volgende geldt in het bijzonder voor echt doorgewinterde spelers. De traditionele samenstelling pointeur-milieu-tireur moet met de nodige flexibiliteit worden gehanteerd. Bij spelers van dit formaat is het wenselijker dat het team is samengesteld uit een pointeur/milieu, een milieu/tireur en een tireur/milieu. Dat wil zeggen dat elk van de drie spelers de capaciteit moet hebben om met hetzelfde gemak op zijn minst twee taken te kunnen vervullen. Stel dat de tireur in de loop van de dag een zwak moment heeft. Dan zal de milieu in staat moeten zijn om zijn taak over te nemen om even later weer op zijn oude post terug te keren. Voor de pointeur geldt hetzelfde. De milieu moet hem zonder haperen kunnen vervangen, maar daarvoor is het wel een eerste vereiste dat de pointeur in staat is de rol van de milieu over te nemen. Wissel daarom van taak. Maar pas op: overdrijf dat niet en doe het uitsluitend als het echt nodig is. Te vaak komt het voor dat teams zich – door zwak schieten of plaatsen – bij voorbaat al bij een nederlaag neerleggen zonder maar iets geprobeerd te hebben. Of zonder er bijvoorbeeld aan gedacht te hebben de rollen om te keren. Waarschijnlijk door een overdreven ontzag voor de hiërarchische

29


Feuilleton deel XI1I krachtsverhoudingen binnen het team, een ontzag dat in de hoofden van veel spelers vastgeroest zit. Het is een fout die gemakkelijk wordt gemaakt en die je moet zien te vermijden. Na het team zullen we het nu hebben over de teamgenoot * Allereerst moet die over de nodige vaardigheden beschikken. Die koop je niet in de supermarkt (die zou dan een enorme klandizie hebben…). Het heeft geen enkele zin om eindeloos te delibereren over ieders natuurlijke aanleg en evenmin om iemand te verwijten dat hij onvoldoende capaciteiten heeft, iets waar hij Daarentegen of zij bovendien niets aan kan doen. Laten we dit gevoelige onderwerp daarom maar gauw overslaan… ondanks het grote belang ervan.

weten andere spelers het maximum uit hun medespelers te halen dankzij hun tact en vriendelijkheid

* Het volgende dat je van een teamgenoot mag verwachten, is zijn gemak in de omgang. Dat wil zeggen, zijn vermogen en vaardigheid om het goed met zijn medespelers te kunnen vinden, zodat deze hun talenten optimaal kunnen ontplooien.

De waarde van een goed teamgenoot blijkt vaak op het moment dat een van zijn medespelers slecht speelt. Hij begrijpt dan meteen dat zijn medespeler; wanneer die tijdelijk van slag is, als eerste onder zijn eigen povere spel zal lijden. Hem daarvoor op zijn donder geven is zinloos en is slechts in het voordeel van de tegenpartij. Een goed teamgenoot brengt zijn medespeler door zijn zachtmoedigheid, geduld en aanmoedigingen weer in het juiste spoor. Als hij hem in plaats daarvan verwijten zou maken, zou het alleen maar nog erger worden. Goede spelers winnen slechts zelden vanwege hun slechte karakter. Met hun gezeur, hun opgewonden gedrag en hun woede-uitbarstingen maken zij het zelfs voor hun teamgenoten onmogelijk om goed te spelen. Daarentegen weten andere spelers het maximum uit hun medespelers te halen dankzij hun tact en vriendelijkheid. Overigens kan een goed teamgenoot een medespeler optimaal laten presteren door slim rekening te houden met diens karakter. Sommige spelers – de meeste overigens – willen op hun eigen manier spelen: als je ze niet vrij laat, zullen ze tot weinig in staat zijn. Andere spelers daarentegen willen voortdurend geleid en ingefluisterd worden: ze willen het liefst – en natuurlijk moet je dat met de nodige feeling doen – dat ze geen enkel initiatief hoeven te nemen. Als je dat eenmaal doorhebt, worden heel wat zaken eenvoudiger binnen een team. * De derde vereiste die aan een ideale teamgenoot gesteld moet worden is dat hij de belangen van het team kan laten prevaleren boven die van zichzelf. Soms zal hij tegen zijn eigen zin in moeten gaan: hij mag nooit een terrein opzoeken waarop hij zelf goed uit de voeten kan, maar zijn medespelers niet. Hij zal terdege moeten beseffen wat het beste is voor het team in zijn geheel en daar zijn persoonlijke belangen ondergeschikt aan maken. En steeds zal hij moeten beseffen dat elk team zes boules heeft, waar hij er zelf slechts twee van speelt. Hij mag nooit zijn eigen successen achterna hollen. Wat te denken van zogeheten publiekspelers die alleen maar voor eigen roem en glorie spelen: altijd op zoek naar 30


Feuilleton deel XI1I riskante en spectaculaire worpen? Die alleen maar aan hun eigen reputatie denken en daardoor het lot van hun medespelers op het spel zetten. Heel wat nederlagen hadden voorkomen kunnen worden door wat meer voorzichtigheid en wat minder eigenbelang. * Een vierde vereiste kwaliteit is degelijkheid en betrouwbaarheid. Misschien speel je wel niet zo heel goed, maar daartegen wel heel regelmatig en degelijk, zonder te ‘bibberen en te beven’. Als je zo in elkaar zit, als je een vasthouder bent, een doorbijter, een terriër die nooit opgeeft, behoor je tot het legioen van de ‘winners’. Zorg ervoor dat je zo’n speler in je team hebt. Hij verricht weliswaar geen wonderen, maar hij doet altijd iets nuttigs waar je het heel ver mee kunt schoppen. * Een vijfde noodzakelijke eigenschap is bescheidenheid. Er is niets zo vervelend en ontmoedigend als een verwaande en laatdunkende speler die altijd denkt beter te spelen dan zijn teamgenoten! Dit soort spelers zul je altijd horen zeggen: ‘Ik heb gewonnen’, of ‘Het is hun schuld dat ik verloren heb’. Voor hen gaat het kennelijk niet op dat een team uit driemaal twee boules bestaat. De wijze waarop zo’n speler zijn teamgenoten onophoudelijk met adviezen bestookt, geeft je de indruk dat hij alle boules in zijn eentje heeft gespeeld. Uitschakelen deze equipes, en dat zonder enig pardon en uitstel. Alles wat in het voorafgaande is gezegd over het team en de teamgenoten is niets nieuws. Toch is het noodzakelijk dat al deze preciseringen op een rijtje worden gezet. Een goed petanquespeler behoort te weten dat de samenstelling van een team een zaak van vitaal belang is die al zijn zorg en aandacht nodig heeft: het gaat immers om zijn eigen plezier in het spel en zijn eigen kansen om te winnen.

Volgende aflevering: hoofdstuk 12: Allerhande adviezen.

Colofon

Volle zon over het petanque Oorspronkelijke titel: Plein soleil sur la pétanque Uitgegeven door: Editions de la Table Ronde 40, Rue du Bac Paris-7e 1970 Van dezelfde schrijver verschenen in 1984 en 1993 de boeken: Les histoires humoristiques de la pétanque deel I en II Uitgegeven door: Otello Les Taillades Chemin du Puits des Gavottes 84300 Cavaillon, France Volle zon over het petanque Eerste druk: 1984 - Tweede en volledig herziene en uitgebreide druk: 1989 - Derde druk: 1992 Vierde druk: - 1993 Vijfde herziene druk: 2002 Copyright Nederlandse vertaling en bewerking: Jac Verheul, 1989/2002

31

Profile for Jeu Bulderbaan

Boelspriet 211 nieuwsbrief  

Boelspriet 211 nieuwsbrief  

Advertisement