__MAIN_TEXT__

Page 1

HĂŠt vakblad voor de professional in de oppervlaktetechnologie

Organische Deklagen

Elektrochemie en Metallieke deklagen

Toeleveranciers en Geassocieerden

Algemeen

Vereniging ION

jaargang 62 nummer 7 november 2018

Ni !

w

eu

Glansmeter www.elcometer480.com

30

Aanmelden voor de Benelux elu l x TTrofee voor Thermisch V Verzinken erzi z nken 2019

straalmiddelen.nl straalinstallaties.nl Zie ook pagina 23 24

RASCO-CLEMCO: 50 jaarr be b betrouwbare trouwbare service

Real time meten van corrosieprocessen ros o ieprocessen

Vooruitblik WOT2018 mett H Hans van der Weijde

  

 14   

SURFACE Campus Stand 7.D.01

Thema Duurzaamheid en Visie

Organische deklagen

32

We strike strik ke the right note www.wsb-benelux.eu

ief s u l Inc rn kate n de va te k e We ervlak Opp nologie Tech 018 2


REINIGEN OF STRALEN?

Bezoek ons op SURFACE CAMP US 2018

MAAK KENNIS MET SPONGE-JET Dé nieuwe norm voor oppervlaktebehandeling Stofarm, droog en recyclebaar stralen & reinigen

Convention eel Stralen

t n met Sponge-Je Stralen of Reinige

Sponge-Jet is... Veilig | Efficiënt | Beheersbaar | Milieuvriendelijk | Productief | Flexibel En o.a. toepasbaar op... Metaal | Hout | Composiet | Beton | Steen | Plastic | Glas Geïmpregneerd straalmiddel

Polyurethaan Spons Werkelijke grootte: 4-10mm

Sponge-Jet straalmiddel - genaamd SpongeMedia™ - bestaat uit een polyurethaan spons met geïmpregneerd straalmiddel, zoals aluminiumoxide, glasparel en plastic media. Er zijn meer dan 25 soorten SpongeMedia™ waar vrijwel ieder profiel mee kan worden bereikt (0300μ), op de hoogste oppervlaktereinheid (ISO 8501 SA3). Bijbehorende Sponge-Jet apparatuur levert nauwkeurige controle zodat het systeem zeer beheersbaar is; van het reinigen van kwetsbare oppervlakken tot het selectief verwijderen van coatings. ■

Reduceert tot 99% stofvorming

Verwijderd tot 6x meer oppervlakte-chlorides

Ook geschikt voor het verwijderen van gevaarlijke stoffen zoals Chroom-6 , Asbest en Radioactieve deeltjes

Bezoek ons op...

Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

13-15 NOV 2018 WEEK VAN DE OPPERVLAKTE TECHNOLOGIE

BESCHIKBAAR ALS KOOP EN HUUR. VOOR IEDERE BRANCHE. ☎ +31-(0)113-251869

spongejet.nl / spongejet.be info@spongeblasting.com

B E N E L U X

Stofarme Straal- & Reinigingstechnologie ©2018 Sponge-Jet, Inc. ©2018 Sponge-Jet Benelux. All rights reserved.


JAAP VAN PEPERSTRATEN Hoofdredacteur Oppervlaktetechnieken

Van de hoofdredacteur

Alle nummers van OT zijn uniek, maar deze editie zou wel eens boven alle andere edities van OT de laatste paar jaar kunnen uittorenen als het om uniekheid gaat. En dat komt natuurlijk doordat we aan de vooravond staan van dè gebeurtenis in onze branche: de Week van de Oppervlakte Technologie 2018 (WOT 2018). Deze OT is voor een groot deel daaraan gewijd. Verscheen er bij eerdere edities van de WOT (Surface) een aparte bijlage, bij deze jaargang is besloten die informatie op te nemen in OT. Deze editie is voor ongeveer de eerste helft een reguliere editie van OT, de rest is geheel gewijd aan de WOT 2018 en heeft een eigen inleiding. Deze editie heeft als thema Duurzaamheid en visie. Zoals bekend, betrekt de branche het begrip duurzaamheid op drie aspecten: bedrijven, producten en productieprocessen. In deze editie komen die aspecten in verschillende artikelen terug. We beschrijven onder meer een nieuwe methode om corrosieprocessen real time te volgen met een betrouwbaar systeem waarmee je coatings en de prestaties ervan goed kunt meten en met elkaar kunt vergelijken. Op de TU Delft wordt dit ontwikkeld. Hoe meer we daar gebruik van zouden kunnen maken, hoe meer er gescoord wordt op alle drie de aspecten.

Ook zijn we gaan kijken naar een andere manier om die aspecten in praktijk te brengen en wel via een ketenaanpak. Waarom zou je bij het streven naar duurzaamheid immers niet verder kijken dan de eigen bedrijfsmuren? Een ketenaanpak brengt nieuwe mogelijkheden in beeld. Verder staan we eens uitgebreid stil bij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Veel mensen in de bedrijven gebruiken die dagelijks, maar wordt dat wel altijd op een verstandige manier gedaan? Die vraag dringt zich eens temeer op nu er een nieuwe PBM EU-verordening in werking is getreden met nieuwe verplichtingen voor werkgevers, werknemers en leveranciers. Grote kans dat het u is ontgaan, maar bij de jaarwisseling kunnen de emissie-eisen op het gebied van “Lucht en geur” uit het Activiteitenbesluit milieubeheer de bestaande emissie-eisen uit uw vergunningvoorschriften vervangen. We beschrijven hoe dat zit. Ook kijken we in het eerste deel van OT met Hans van der Weijde alvast vooruit naar de Week van de Oppervlakte Technologie 2018 die “met meerdere petten op” hierbij betrokken is. En we hebben vier pagina’s kort en actueel nieuws. Ik wens u dus weer veel leesplezier en tot ziens op de WOT 2018! O

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 3


Column Innovatieve en high-performance oppervlaktebehandelingen. Welk voorbehandelingsproces u ook nodig heeft, Chemetall, een wereldleider en specialist op het gebied van oppervlaktebehandeling, biedt u innoverende en hoogstaande systeemoplossingen. Leer meer over Chemetall en BASF, samen marktleiders in toegepaste oppervlaktebehandeling. www.chemetall.com

De serieuze pers maakt meer kapot dan je lief is De afgelopen tijd heeft ION geprobeerd om op een eenvoudige wijze uit te leggen waar chroom VI gebruikt wordt in de oppervlaktebehandelende branche, hoe je deze CMR-stof veilig kan verwerken en waarom de discussie bij defensie eigenlijk geen discussie is over de stof chroom VI, maar een discussie is over goed werkgeverschap. Nog even in herinnering: chroom VI wordt in honderden processen gebruikt voor vele duizenden producten en heeft bijzonder eigenschappen. In een brief van het ministerie van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer wordt gemeld: In verchroomde voorwerpen is geen chroom-6 meer aanwezig. Bij geverfde oppervlakken is het chroom-6 dusdanig gebonden dat er bij normaal gebruik geen blootstelling is.

EGBERT STREMMELAAR Directeur Vereniging ION

Chroom VI is bijna altijd een processtof die verbruikt wordt (er zit geen chroom VI meer in het eindproduct). Een van de weinige uitzonderingen is chroom VI houdende verf. Maar daar is de chroom VI gebonden in de verf en dus veilig aan te brengen als de juiste maatregelen worden getroffen. Een probleem kan ontstaan als er na verloop van tijd zonder bescherming aan de oppervlakte van het product wordt geschuurd of geslepen. Dan wordt de verflaag een stofwolk die ingeademd kan worden. Er zijn echter ook installaties waar medewerkers en omgeving goed beschermd worden tegen deze stof, dus blootstelling hoeft niet.

4 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

Groot pakte de pers afgelopen week uit: ‘Twee keer zo veel zoveel giftig chroom-6 in verf Defensie’. Daarmee werd het algemene beeld weer bevestigd dat chroom VI in alle gevallen een gevaarlijke stof is en defensie een slechte werkgever is. De toelichting van plaatsvervangend commandant der luchtstrijdkrachten, Mario Verbeek in Nieuwsuur, kreeg nauwelijks gehoor. Dat de industrie er hard aan werk om producten veiliger te maken, mag blijken uit de brief die de FME, ION en Metaalunie recent naar het ministerie van I&W hebben gestuurd. Echter voor een aantal producten is nog geen (technisch of juridisch) alternatief. Het is van belang dat de serieuze pers de nuance in het maatschappelijk debat blijft zoeken, en niet meegaat in oneliners en emotie. O


Inhoud Vereniging ION

24 Vooruitblik WOT 2018 met Hans

van der Weijde Aan de vooravond van de Week van de Oppervlakte Technologie is het ook tijd om vooruit te blikken met iemand die op meerdere fronten bij het inhoudelijke programma betrokken is: dr.ir. Hans van der Weijde. We kijken naar de ION Borghardt Award, het congresprogramma en naar het Kennisplatform Oppervlaktetechnologie. Hij is vol vertrouwen in de kwaliteit van het congresprogramma, van de innovaties van de exposanten en van de organisatie van het geheel.

Algemeen

18 Emissie-eisen:

de overgangstermijn verloopt! Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat ook regels voor bedrijven die vergunningplichtig zijn (type C-bedrijven). In 2016 is het aantal regels uit het activiteitenbesluit waaraan type C-bedrijven zich moeten houden verder uitgebreid. Omdat er op 1 januari aanstaande enkele wijzigingen optreden, kunnen die ook voor uw bedrijf gelden. We belichten die wijzigingen.

20 Duurzaamheid: ketenaanpak

werpt vruchten af Bij toepassing van het begrip duurzaamheid wordt er veelal naar de eigen bedrijfssituatie gekeken, terwijl het misschien effectiever is om daarbij ook naar andere bedrijven in de keten te kijken. In dit artikel kijken we hoe twee bedrijven dit hebben aangepakt. Welke gevolgen heeft duurzaamheid voor hun be-

Vanaf pag. 43 WOT2018 drijfsvoering en hoe zorgen zij voor draagvlak? Voor het antwoord ging TeamKikk naar The Coatinc Company en naar één van hun klanten.

14

Toeleveranciers en Geassocieerden

32 RASCO-CLEMCO:

50 jaar betrouwbare service In 1968 richtte Aad de Klerk de Technische Handelsmaatschappij RASCO op in een kelder in Rotterdam. Vijftig jaar later is er een hoop veranderd: inmiddels staan dochter en zoon aan het roer, zijn zowel de klanten als de markt flink veranderd en is het verfspuitbedrijf uitgebreid met straalapparatuur. Maar het bedrijf zelf wil zich blijven onderscheiden met een snelle en betrouwbare service.

Elektrochemie en metallieke deklagen

30 Aanmelden voor de Benelux

Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 De inschrijving voor deelname aan de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken (BTTV) 2019 is onlangs geopend. Met deze wedstrijd wil Zinkinfo Benelux een staalkaart aan toepassingen van thermisch verzinken beschikbaar krijgen en onder de aandacht brengen. Zinkinfo nodigt professionele partijen van harte uit om met hun (innovatieve) project in te schrijven.

34 Mijn Mening 36 Buitenlandse Media

Real time meten van corrosieprocessen Hoe kun je corrosieprocessen real time volgen met een betrouwbaar systeem waarmee je coatings en de prestaties ervan goed kunt meten en met elkaar vergelijken? Hoe voorkom je interpretatieverschillen, zoals die bijvoorbeeld bij zoutsproeitesten regelmatig optreden? Hoe kun je bij alternatieven voor Chroom VI snel inzicht krijgen in hoe de coating reageert op (grote) beschadigingen? Op de TU Delft wordt met een nieuwe meetmethode op dergelijke vragen antwoord gegeven.

Nog veel te winnen bij persoonlijke beschermingsmiddelen Veel mensen op de werkvloer gebruiken dagelijks persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Hele boekenkasten zijn er te vullen over voorschriften, protocollen, verplichtingen en goedkeuringen. Maar nu zijn we voornamelijk gaan kijken naar de betekenis van de nieuwe EUverordening die vanaf 21 april dit jaar geldt voor de producteisen van PBM’s. Daarvoor gingen we te rade bij een expert op dit gebied.

38 Grenzeloos 75 Brancheregister

Bij de voorpagina: Bij duurzaamheid denken we vaak aan milieu, energie en klimaatverandering, maar ook veilig werken valt daaronder. Onveilig werken kan nooit tot duurzame bedrijven en productieprocessen leiden. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen een belangrijk onderdeel zijn van veilig werken, maar die “mogen” pas gedragen worden als andere oplossingen niet mogelijk zijn. En nu is er ook nog een EU-verordening voor PBM’s in werking getreden waar ook u mee te maken heeft.

26 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 5


Agenda

Een activiteit melden? Mail de redactie: Oppervlaktetechnieken@ellemmi.nl

Surface finishing 4.0 Dit evenement richt zich op de rol van een slimme digitalisering om de productiviteit te verbeteren. AGFA Materials, Flanders Make, IBM en PB Consult stippelen de weg uit naar Surface Finishing 4.0. Zij tonen met voorbeelden wat Blockchain, kunstmatige intelligentie, Cobots, Smart Materials, Internet of Things nu werkelijk betekenen. Daarna nemen Gema/Inplasco, I-revitalise, Novasoft en Swedecote de deelnemers mee naar de werkvloer en vertellen wat reeds gangbaar is in coatingbedrijven en hoe een slimme digitalisering kan leiden tot competitief voordeel. Bedrijven zullen geen machines of producten meer verkopen, maar wel totaalconcepten.

NOVEMBER

O Verplichte updatemiddag licentiehouders van Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod 13 november, ’s-Hertogenbosch www.vereniging-ion.nl O Week van de Oppervlakte Technologie 2018 13 - 15 november, ’s-Hertogenbosch www.weekvandeoppervlaktetechnologie.nl O Kennissessie rol van robotica in geautomatiseerde en flexibele productie 13 november, Eindhoven www.nen.nl/Evenementen

O Precisiebeurs 14 - 15 november, Veldhoven www.precisiebeurs.nl O Algemene Ledenvergadering Vereniging ION 15 november, ’s-Hertogenbosch www.vereniging-ion.nl O Start klassikale cursus Poedercoaten niveau 1 15 november www.vereniging-ion.nl O Surface finishing 4.0 22 november, Mortsel (Be) www.vom.be

Nationale Stoffendag Diverse brancheorganisaties organiseren een nieuwe editie van de Stoffendag bij de Reehorst in Ede. Zoals elk jaar staat het delen van goede praktijken en kennis over het omgaan met gevaarlijke stoffen centraal. Deelnemers kunnen kiezen uit een groot aantal workshops, waarbij een hands-on benadering het uitgangspunt is. Experts en ervaringsdeskundigen praten u bij over de laatste ontwikkelingen, bespreken best practices en brengen u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving. Er is veel aandacht voor Zeer Zorgwekkende Stoffen, SVHC/CMRstoffen bij procesbaden en voor een vereenvoudigde en pragmatische aanpak van de eisen vanuit REACH. Daarnaast biedt de Stoffendag een uitstekende gelegenheid om te netwerken en een uitgebreide informatiemarkt te bezoeken.

6 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

O Technology Update innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst 22 november, Eindhoven www.brainportindustries.com O Start klassikale cursus Spuiter 29 november www.vereniging-ion.nl

DECEMBER

O Start klassikale cursus Straler 4 december www.vereniging-ion.nl O Nationale Stoffendag 12 december, Ede www.stoffendag.nl


ION actueel nieuws

Lees meer nieuws op www.vereniging-ion.nl

Aangezien de verschijningsfrequentie van OT vanaf 2018 is teruggebracht naar acht vindt u het meest actuele nieuws op de website en in de Nieuwsbrief. Dat geldt zeker ook voor het ION-nieuws dat regelmatig geactualiseerd wordt. Op deze pagina wel een kort overzicht van dat nieuws. Door de QR-code* te scannen, komt u op de website met het uitgebreide en meest actuele nieuws. Abonneer u op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen uw branche!

BNR BOUWMEESTERS MAAKT RADIO-UITZENDING OVER COATINGS Het ligt in de bedoeling dat de uitzending van BNR Bouwmeesters op 12 november 2018 van 15.30-16.00 uur geheel in het teken zal staan van coatings. De voorbereidingen zijn gestart, maar de definitieve programmering wordt pas begin november duidelijk. Ofschoon coatings vele verschijningsvormen hebben en letterlijk overal worden toegepast zal, gezien de aard van

CLUB YOUNG SURFACE VOOR JONGE PROFESSIONALS IN DE BRANCHE Als kersverse of aankomende directeur of leidinggevende binnen je bedrijf komen er veel onderwerpen op je af zoals automatisering, robotisering, lean manufacturing, flexibele klantorders, kwaliteit en arbeidsomstandigheden. Veel van je collega’s bij andere bedrijven in de branche hebben hetzelfde. Wat als al deze jonge beslissers nu eens hun kennis en ervaringen én hun ideeën en plannen uitwisselen? Met dit idee gingen Robin de Vries (28 jaar Galvaniseerbedrijf de Vries) en Rogier van Aert (34 jaar - Verzinkerij van Aert) aan de slag om jonge oppervlaktebehandelaars bij elkaar te brengen om gezamenlijk op niet-competitieve onderwerpen de oppervlaktebehandelende bedrijven vooruit te helpen. Dat kan nu in de Club Young SURFACE van ION. Binnen deze club behoor je tot een snelgroeiend netwerk van ‘young leading professionals’ binnen onze branche. Je kunt gemakkelijk persoonlijke contacten leggen, ervaringen uitwisselen en ’t nodige opsteken van oudere leidinggevenden uit de branche en van deskundigen uit andere branches. Lid worden van

het programma, de nadruk waarschijnlijk wel op de bebouwde omgeving liggen. Het congresprogramma van de WOT2018 bevat een aantal onderwerpen die mogelijk aan de orde komen. Als de actualiteit daartoe dwingt, kan de programmering op het laatste moment gewijzigd worden. O

de Club Young SURFACE kan door je aan te melden bij ION via Egbert Stremmelaar (stremmelaar@vereniging-ion.nl) of Yvette Henraat (henraat@vereniging-ion.nl). Doe je dat vóór 1 januari, dan kun je direct deelnemen aan de eerste sessie op 21 februari bij Verzinkerij van Aert. O ONDERZOEK NAAR KNELLENDE REGELGEVING IN DE METAALSECTOR Via het programma “merkbaar betere regelgeving en dienstverlening” wil het kabinet een aantal maatwerkaanpakken starten om samen met het bedrijfsleven uit sectoren of domeinen met een relatief grote regeldichtheid juist die sectorspecifieke knelpunten te inventariseren en op te lossen die voor veel overlast zorgen. In de maatwerkaanpak Metaal willen overheid en metaalondernemers, vertegenwoordigd door de Koninklijke Metaalunie, Vereniging ION en de Branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie een verkenning uitvoeren naar concrete knelpunten via een aantal ondernemerstafels in het land. Dat zal -volgens huidige planning- gebeuren door een onderzoeksinstituut in het eerste kwartaal van 2019.

Met het daaruit voortvloeiende rapport zal samen met het Ministerie van EZK en eventuele andere instanties in twee jaar gezocht worden naar oplossingen. Het beoogde eindresultaat: - Een top 10 van sectorspecifieke knelpunten - Per knelpunt één of meerdere concrete oplossingsgerichte voorstellen - Per knelpunt een inschatting wanneer het knelpunt opgelost kan worden, inclusief eventuele kosten - Na twee jaar zijn de benoemde knelpunten opgelost of is geconstateerd waarom een knelpunt onoplosbaar is. Herkent u het probleem van overdadige, tegenstrijdige of kostenverslindende regelgeving en wilt u ook aan tafel zitten? Stuur een mail naar het secretariaat! O Meer informatie over bovenstaande nieuwsberichten vindt u op de website. *Een QR-code scan je met een smartphone of iPad. Er zijn apps te downloaden om codes te scannen, op nieuwe toestellen werkt de standaard camera-app als QR-scanner.

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 7


Kort nieuws Brandbrief drie brancheorganisaties aan staatssecretaris over Chroom(VI)-autorisatie Op basis van de REACH-regelgeving moeten bedrijven die Chroom(VI) gebruiken daartoe autorisatie krijgen van de Europese Commissie. Vanwege het enorme belang van Chroom(VI) voor de industrie, en het ontbreken van alternatieve oplossingen voor veel toepassingen, is het belangrijk dat er een autorisatie wordt gegeven met een lange looptijd. De voortdurende onzekerheid voor bedrijven leidt anders tot minder investeringen, omzetverlies en uiteindelijk verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar landen buiten Europa. FME, Vereniging ION en Koninklijke Metaalunie hebben hierover eind oktober een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Van Veldhoven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit omdat er signalen zijn dat er geen of een autorisatiebesluit met een korte looptijd van vier jaar wordt genomen. Naar verwachting neemt de Europese Commissie in december 2018 een besluit over de Chroom(VI)-autorisatie. Sinds de aanvraag die in 2016 is ingediend, wachten bedrijven nu al bijna twee jaar op een besluit. Bedrijven hebben in die tijd niet stilgezeten. Om te voldoen aan de nieuwe Nederlandse grenswaarde voor Chroom(VI)verbindingen van 1 microgram per m3,

en de autorisatie-eisen, is tenminste 50 miljoen euro geïnvesteerd. Voorlopige meetresultaten laten zien dat bedrijven de strenge eisen kunnen halen. Daarnaast zijn bedrijven continu op zoek naar alternatieve processen en stoffen. Helaas zijn die nog niet voor alle toepassingen mogelijk. Daarom hebben de branches als visie: Chroom(VI) vervangen waar het kan, maar de Europese Commissie moet autorisatie verlenen waar het moet. GROTE ONZEKERHEID Het mogelijk verlies van investeringen, omzet en risico op verplaatsing is in 2016 onderzocht door bureau Panteia. Autorisatie van slechts vier jaar kan leiden tot ongeveer 40% omzetdaling en een banenverlies van 9.544 banen in de sector en hun klanten. De branches vragen het ministerie dat de Nederlandse delegatie bij het REACH-comité haar invloed aanwendt een autorisatiebesluit te nemen met een looptijd van minimaal zeven, maar bij voorkeur twaalf jaar omdat de economische gevolgen dan verwaarloosbaar zijn. De huidige REACH-regels leidt bij bedrijven tot grote onzekerheid qua continuïteit en investeringen met het hoge risico dat bedrijven dit type activiteiten verplaatsen naar landen buiten Europa. De drie genoemde brancheorganisaties pleiten

daarom voor beleidsverandering. Bedrijven die voldoen aan de strenge REACH- en arboregels moeten voor een lange termijn duidelijkheid krijgen en de kans investeringen terug te verdienen. Het arbo- en milieubeleid zou gericht moeten zijn meer van deze complexe activiteiten in Europa uit te voeren. REIKWIJDTE Het belang van goede besluiten gaat echter veel verder dan alleen over Chroom(VI). Binnen REACH wordt bijvoorbeeld ook over kobalt en nikkel gesproken en over diverse hulpstoffen. Doelstelling van de branches is om een innovatieve maakindustrie te faciliteren met een “state of the art” oppervlaktebehandelende branche. Dat betekent dat er gezocht wordt naar alternatieve stoffen en naar veilige werkwijzen voor veel meer SVHC- en CMR-stoffen, en dat ook diverse productiemethoden waarbij deze stoffen gebruikt worden, bekeken en beoordeeld worden. Vergelijkbare acties zijn ondernomen in onder andere Duitsland, UK, Frankrijk en Italië. O

MEER INFORMATIE Vereniging ION, Egbert Stremmelaar +31 651803914

Jaarlijks extra geld voor versterking vmbo-techniekonderwijs Het kabinet heeft honderd miljoen per jaar extra beschikbaar gesteld voor versterking van het vmbo-techniekonderwijs. Het vmbo is aan zet om plannen voor hun regio te maken. Het doel is om met partners uit de regio tot een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch vmbo te komen. Aangezien er voor vmbo’ers uitstekende toekomstperspectieven zijn, de bedrijven

8 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

veel behoefte hebben aan vakmensen, ligt het voor de hand dat MKB-metaal zich ook inzet voor het vmbo. Voor het bedrijfsleven is een voorname rol weggelegd in de plannen. Om de samenwerking met het bedrijfsleven kracht bij te zetten, moeten scholen, om voor een deel van de 100 miljoen in aanmerking te komen, tien procent cofinanciering vanuit het bedrijfsleven in hun plannen opnemen. Dat kan financieel én in natura. Hiermee

wordt het commitment van bedrijven concreet gemaakt. Gebleken is dat scholen die een hechte band met het omliggende bedrijfsleven hebben betere resultaten bereiken met hun leerlingen. Als de bijdrage vanuit het bedrijfsleven goed wordt benut gedurende de gehele subsidieperiode, kunnen scholen meer financiële middelen voor hun leerlingen krijgen. O


Amitech bv Fahrenheitstraat 45-2 3846CC Harderwijk 0341-429059 www.amitech.nl info@amitech.nl

TOTAAL LEVERANCIER MET ALL-IN-ONE SERVICE 24/7 BEREIKBAAR WIJ ZIJN ER VOOR U! BEZOEK ONZE STAND 7B06


Kort nieuws Start onderzoeksproject world class 3D Metal Printing naar marktrijpe applicaties Het doel van dit project is om tien tot twintig metaal geprinte onderdelen te introduceren op de markt. Dat kan zijn als (machine)onderdeel of als tool. De projectdeelnemers krijgen de beschikking over de laatste expertise op het gebied van de verschillende additive manufacturing (print)processen en worden meegenomen in het complete plaatje rondom de technologie, maar zeker ook in de betekenis daarvan voor business, mens en bedrijf. Interesse? Doe dan mee! Het NLR heeft de rol van technologisch kennisleverancier in het project en beschikt over apparatuur voor 3D-print experimenten en pilotproducties. Zij zullen met de deelnemende bedrijven ontwerpstudies uitvoeren en de productie voorbereiden. De Technische Universiteit Delft, afdeling 3M (Werktuigbouwkunde - Mechanisch, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen) tekent voor onderzoek van het gedrag van additieve fabricagematerialen. Ook is er voorzien in professionele begeleiding van het onderzoek en de ontwikkeling naar alle niet-technische aspecten vanuit de design thinking methodologie. Het project zal uiteindelijk bestaan uit een consortium van ongeveer twintig bedrijven (mkb en grotere bedrijven) die regelmatig bijeenkomen om (veilig)

kennis te delen. Het project loopt vier jaar en wordt gefinancierd door bijdragen vanuit de industrie, regionale en Europese gelden (EFRO, Kansen voor West). De subsidie over het totaal aan subsidiabele kosten bedraagt dertig procent. De totale begroting is nu geschat op 7,5 miljoen euro (inclusief EFRO-subsidie). Tijdens de Week van de Oppervlakte Technologie 2018, op woensdag 14 november 2018, zal tijdens het thema 3D printing in het

congresprogramma de intentieverklaring worden getekend. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in het consortium. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Maak uw interesse kenbaar via info@vereniging-ion.nl. O

MEER INFORMATIE www.nlr.nl

Nieuwe formule EUROFINISH+MATERIALS 2019 De Belgische brancheorganisatie VOM en Mikrocentrum, Nederlandse kennis- en netwerkorganisatie voor de maakindustrie, slaan de handen ineen voor de komende edities van de vakbeurzen Eurofinish en Materials. Beide beurzen worden samen op 15 en 16 mei 2019 gehouden in de Brabanthal in Leuven, België. Dit nieuwe evenement EUROFINISH+MATERIALS 2019 wordt in 1919 de centrale ontmoetingsplek in de Benelux met alle aspecten voor een kwalitatief hoogstaand en duurzaam eindproduct. Er worden meer dan 2000 bezoekers verwacht, waaronder

10 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

engineers, productontwikkelaars, R&D managers/medewerkers, ontwerpers, onderzoekers en constructeurs. De focus ligt op de juiste materiaalkeuze, karakterisatie, verbindingstechnieken en de keuze voor juiste oppervlaktebehandeling. Er is een congresprogramma voor inhoudelijke verdieping van actuele en uitdagende onderwerpen en er komen demo- en innovatiepleinen. De beursvloer vormt één geheel. Dit zorgt voor een maximale ontmoeting tussen exposant en bezoekers. O MEER INFORMATIE www.eurofinish.be


Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

13-15 NOV 2018 WEEK VAN DE OPPERVLAKTE TECHNOLOGIE

Oppervlaktetechniek is belangrijker dan ooit Ontdek de nieuwste mogelijkheden en maak het verschil Zonder oppervlaktetechnologie, geen producten. En de

Van intelligente tot slijtvaste laag, en van trendy afwerking

innovaties in dit vakgebied gaan hard. Dus wilt u op de

tot mechanische bewerking.

hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op dit      

Ook voor kennisoverdracht, ontmoetingen en inspirerende

beter of gemakkelijker kunnen, welke behandelmethoden

exposities kunt u op SURFACE Campus terecht. Laat samples

de markt gaan veroveren en welke productinnovaties

testen in het SURFACE Lab, ga vol de diepte in bij een van

hun intrede hebben gedaan. U vindt dit alles ĂŠn meer op

de lezingen van de Congres Campus en ontmoet vakgenoten

SURFACE Campus – het meest inspirerende vakevent voor

    

oppervlaktetechnologie.

aandacht voor reiniging, verf, hout en 3D-printen. Dus mis het niet – hÊt vakevent voor de

SURFACE Campus 2018 toont u state-of-the-art technieken

oppervlaktetechnologie van 13 tot en met 15 november.

en mogelijkheden voor de oppervlaktebehandeling van o.a. aluminium, staal, rvs, beton, kunststof, hout, glas,

SURFACE Campus 2018 is onderdeel van de Week van

composieten, hybride en 3D-geprinte materialen etc.

de Oppervlaktetechnologie.

75

kennissessies

175+

deelnemers

Gratis toegang met voorregistratiecode 500.007.19 en meer informatie zie surfacecampus.nl

1001

mogelijkheden

In samenwerking met

13 t/m 15 november 2018 | Brabanthallen ’s-Hertogenbosch #surfacecampus


Kort nieuws Nieuwe applicatie voorspelt onderhoud aan gebouwen Om alle gebouwen en (corporatie) woningen in de toekomst goed te onderhouden, zijn innovatieve oplossingen nodig. VMRG, OCTO en Aeroscan ontwikkelen samen met 39 publieke en private partijen de ‘Façade Service Applicatie’ (FaSA); een platform dat de fysieke vastgoedmarkt innoveert door de inzet van digitale middelen als sensoren, drones en kunstmatige intelligentie. Gemeente Den Haag heeft besloten dit project te subsidiĂŤren. Met deze applicatie wordt niet alleen de huidige staat van gebouwen in kaart gebracht, maar ook het toekomstig onderhoud met behulp van slimme algoritmes voorspeld. De corporaties die bij de ontwikkeling van FaSA zijn betrokken, zien

dit als een manier tot mogelijk lagere onderhoudskosten. Daarnaast kan met deze technologie volgens de gevelindustrie de waarde van vastgoed over een langere termijn nauwkeuriger bepaald worden. Tijdens de Week van de Oppervlakte Technologie is hierover een presentatie op de donderdag. In het subsidieprogramma Kansen voor West hebben de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en de Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) hun krachten gebundeld, zodat de Randstad uitgroeit tot ÊÊn van de economisch sterkste grootstedelijke regio’s in Europa. De subsidie van Kansen voor West komt uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). O

Kennissessie rol van robotica in geautomatiseerde    Het Smart Industry Standaardisatieplatform (SISP) organiseert een kennissessie over de rol van robotica in geautomatiseerde en flexibele productie. Deze kennissessie gaat in op de activiteiten van het SISP en van een aantal fieldlabs over robotica. Aansluitend worden concrete praktijkhandvatten op het gebied van robotveiligheid en modulariteit gepresenteerd. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de lessons learned en de rol van standaardisatie daarin. Flexibel produceren tegen de kostprijs van massaproductie: robotica kan hierbij een belangrijke rol spelen. Maar ook andere technologieĂŤn, zoals operator support en slimme procesbesturing zijn nodig. Dit brengt wel een nieuwe uitdaging met zich mee. Welke standaarden zijn nu nodig om deze technologieĂŤn goed met elkaar te laten samenwerken? Interfaces tussen robots zijn vaak leverancier-specifiek. Hierdoor kan niet iedere robot met een robotarm verbonden

12 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

worden. Standaarden op het gebied van robot-modulariteit bieden hiervoor richtlijnen. Ook zijn er qua veiligheid nog uitdagingen; zoals hoe er omgegaan moet worden met de inzet van robots die met mensen samenwerken, de zogenaamde cobots? Om op deze vragen antwoorden te vinden, organiseert het SISP op 13 november een kennissessie rondom dit thema. Het gaat dan om vragen als: aan welke standaarden moet een robot binnen de productie omgeving voldoen?

Welke internationale standaardisatie ontwikkelingen sluiten hier het beste bij aan? Voor welke standaardisatie behoeften op het gebied van volledig geautomatiseerde en flexibele productie moeten nog oplossingen gevonden worden?Aanmelden voor de themabijeenkomst is mogelijk via NEN Evenementen. O

MEER INFORMATIE www.nen.nl


  

Specialisten op het gebied van straal- en spuitapparatuur

V E R K OOP ONDE R HO U D S E R V IC E V E R HUUR

Rijksstraatweg 123, 3316 EG Dordrecht E-mail: info@apeqwiwa.nl

+31 (0)78 613 9610 WWW.APEQWIWA.NL

Together we make it work! OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 13


Algemeen

Thema Duurzaamheid en visie

Elektrochemisch laboratorium vakgroep TU Delft.

Nieuwe meetmethode koppelt optische en elektrochemische technieken

Real time meten van corrosieprocessen Hoe kun je corrosieprocessen real time volgen met een betrouwbaar systeem waarmee je coatings en de prestaties ervan goed kunt meten en met elkaar vergelijken? Hoe voorkom je interpretatieverschillen, zoals die bijvoorbeeld bij zoutsproeitesten regelmatig optreden wanneer twee of meer personen naar hetzelfde kijken? Hoe kun je bij alternatieven voor Chroom VI snel inzicht krijgen in hoe de coating reageert op (grote) beschadigingen?

Op de TU Delft is de vakgroep Novel Aerospace Materials van de Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek van mening dat men de antwoorden op genoemde vragen in huis heeft. Die antwoorden zijn beschikbaar gekomen uit grote nieuwsgierigheid naar hoe corrosieprocessen zich precies afspelen en welke vormen van corrosie daarbij optreden. Achtergrond hiervan is dat er in de luchtvaart heel lang is ver-

14 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

trouwd op coatings met Chroom VI, maar dat men door REACH gedwongen werd te zoeken naar werkbare alternatieven. In de branche is de zoutsproeitest zeer gangbaar om de corrosiebestendigheid van coatings te meten. Maar hiermee meet je alleen het eindresultaat en weet je niet wat er precies in het zoutsproeibad is gebeurd. De vraag op welk moment waar welke vorm van corrosie is ontstaan, is dan

niet te beantwoorden. Het multidisciplinaire onderzoeksteam zelfhelende organische coatings onder leiding van Santiago Garcia is enkele jaren geleden met deze vragen aan de slag gegaan. Paul Denissen neemt voor zijn promotieonderzoek deel aan dit team en werkt aan meetmethoden om real time inzicht te krijgen in corrosieprocessen bij beschadigde coatings op metalen. “We


Paul Denissen op de Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft.

richten ons op twee hoofdonderwerpen: we hebben een beschermende coating ontwikkeld gebaseerd op algen en een techniek om de prestaties daarvan goed te kunnen meten. Dat meten gaat vaak elektrochemisch, maar dan is het in de regel heel lastig om te zien hoe goed een coating nou beschermt tegen corrosie. Bij traditionele coatings met Chroom VI kun je via elektrochemische meting heel duidelijk een signaal aflezen. Dat signaal is niet altijd aanwezig bij alternatieve coatings, maar dat wil nog niet zeggen dat het metaal niet goed beschermd is bij het gebruik van deze coatings.” OPTISCHE WAARNEMINGEN Hij vervolgt: “We zochten naar methoden om optisch te kunnen vaststellen waar welke corrosieprocessen plaatsvinden, bijvoorbeeld delaminatie van de coating, pitcorrosie of oxidevorming. Als we dat niet zien, is er duidelijk een signaal dat er optisch geen corrosieprocessen plaatsvinden. We zijn gaan kijken naar manieren om elektrochemische signalen te koppelen aan optische waarnemingen terwijl de coating zich in een corrosieve zoutwateromgeving bevindt. Dit is gerealiseerd via een digitale camera die op hoge resolutie en in real time waarneemt wat er met de coating gebeurt tijdens de blootstelling in de corrosieve oplossing. Verder is er hard

Opstelling van de meetmethode. Foto: Paul Denissen

gewerkt aan een analysemethode om de optische metingen om te kunnen zetten in daadwerkelijke data, waardoor je vanuit de beelden kunt zien waar en hoe snel de corrosie of degradatie over de tijd plaatsvindt in een kwantificeerbare hoeveelheid. Bij een zoutsproeitest moet je je altijd afvragen of de testomgeving overeenkomt met de realiteit.” Een veel gebruikte meetmethode in de academische wereld is de elektrochemische impedantie spectroscopie. Dat is een relatief complexe meetmethode die heel veel informatie oplevert over de corrosieprocessen die plaatsvinden. Dat is handig, maar vereist wel de nodige kennis en ervaring om daar de juiste interpretaties uit te halen en echt te begrijpen hoe de coating beschermt. Zonder een specialistische opleiding is deze methode dus niet zo makkelijk toe te passen. Daarom heeft men op de Faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft geprobeerd een tussenweg te vinden om de elektrochemische signalen makkelijker interpreteerbaar te maken door er een optisch methode aan toe te voegen. Daardoor kun je beter zien wat er zich afspeelt en ook beter interpreteren wat er elektrochemisch gaande is. Het moest een relatief simpele en kosteneffectieve methode worden, zonder dat er heel dure apparatuur nodig is. De methode vereist een 3D-geprinte

elektrochemische cel en een camera voor beelden in hoge resolutie met regelmatige tussenpozen en wat software die op de TU Delft is ontwikkeld. ANALYSES “Een achterliggend idee is dat we de coatings en inhibitoren die we hier ontwikkelen beter willen begrijpen. Door een optische meetmethode toe te voegen, kun je real-time corrosieprocessen in beeld krijgen, wat meer kennis oplevert. De elektrochemische metingen gebeuren door een plaatje met een coating daarop in de cel te plaatsen in een elektrolyt met elektroden. Aan de andere kant van de cel is een camera die een aantal keer per seconde of per minuut opnames maakt die de optische veranderingen aan het oppervlak zichtbaar maken. Deze zijn te analyseren door de achtergrond er af te halen en alleen maar te kijken naar de locaties waar activiteiten hebben plaatsgevonden en dat om te zetten in hoeveel oppervlak er is veranderd ten opzichte van de meettijd. Verder kan gekeken worden hoe groot de veranderingen zijn, op wat voor locaties ze zitten, om wat voor corrosie het gaat enzovoorts. Door testen te doen met verschillende coatings, kun je de oorzaken van optische veranderingen op het oppervlak beter of sneller achterhalen.” Door deze methode is het niet meer nodig

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 15


om een sample na een aantal minuten uit de testomgeving te halen en in de elektronenmicroscoop te plaatsen. Met dit systeem kun je in één keer testen en meten zonder dat je de test hoeft te storen. De duur van de test kan verschillen van een paar uur tot enkele maanden. Dat hangt af van de schaal van de processen die je wilt onderzoeken. “Met deze methode kun je op basis van de resultaten uitspraken doen over de verwachte levensduur van de coating in praktijkomstandigheden. Wat nu eenmaal lastig is, is dat je geen simpele versnelde testen kunt doen op het gebied van corrosie en de resultaten kunt relateren aan de werkelijkheid. Maar omdat je nu eenmaal een coating wil die heel lang meegaat, moet je wel weten wat voor corrosieprocessen er precies plaatsvinden en waar je aan moet sleutelen. Onze methode zou je daar goed voor kunnen gebruiken. Je moet altijd metingen doen met verschillende coatings en de resultaten onderling vergelijken. Onze methode is vooral van waarde bij de ontwikkeling van coatings en inhibitoren.” SKELETTEN VAN ALGEN Bij corrosietesten wordt er vaak een kras in de coating gemaakt en gekeken hoe de coating zich daar gedraagt na bijvoorbeeld een zoutsproeitest van duizend uur. Essentieel hierbij zijn de inhibitoren in de coating die het corrosieproces afremmen. Hoe presteren die? Wanneer gaan die aan het werk? Hoe breng je die aan in de coating? Deze vragen zijn vooral belangrijk als gezocht wordt naar goede alternatieven voor Chroom VI. Ook hier komen algen goed van pas, zie ook het artikel Tijdelijke coating om levensduur van beton te verlengen in het oktobernummer van dit jaar. In dat artikel gaat het over het gebruik van alginaat in een betoncoating waardoor de levensduur van het beton naar schatting met zestig procent toeneemt. Gaat het bij alginaat om het gebruik van het organische gedeelte van algen, bij de nieuw ontwikkelde coating tegen corrosie worden de skeletten (het anorganische gedeelte) van een bepaald type algen gebruikt onder de naam diatomeeën. Dat zijn deeltjes met een micro-nano poreuze vorm die worden gebruikt om vervangende

16 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

Skeletten Diatomeeën. inhibitoren in op te slaan. “Bij verschillende inhibitoren die Chroom VI moeten vervangen, zie je dat ze heel heftig reageren met de coating zelf als je ze in de coating stopt. Daardoor verliezen ze hun kracht en beschermende werking. Wat wij willen realiseren, is een soort capsule in de coating met daarin een redelijke hoeveelheid inhibitoren. Tijdens het maken van de coating is er minder interactie tussen de coatingmatrix en de inhibitoren en blijven ze actief. Op het moment dat er beschadiging plaatsvindt, maakt de elektrolyt het alsnog mogelijk dat de inhibitoren daaruit oplossen. Eerder hadden we bij nanodeeltjes gezien dat die vaak te klein zijn om een goede bescherming te geven bij krassen breder dan 100 micrometer. Daarvoor heb je grotere deeltjes nodig met een goede porositeit. Deze zijn niet zo heel makkelijk te maken, maar gelukkig biedt de natuur allerlei vormen en maten die je daarvoor kan gebruiken. We hebben dit toegepast in de coatings die we maken en gezien dat die een heel goede bescherming kunnen bieden, ook bij heel grote beschadigingen van een millimeter breed voor langere periodes.” COMMERCIALISEREN Paul Denissen beschouwt zijn ontwikkelde meetopstelling als een voor de industrie interessante methode, omdat die relatief simpel is en interpretatieverschillen sterk vermindert doordat de ontwikkelde software de optische analyse doet. “We hebben nu een getest opto-elektrochemisch systeem waarmee we betrouwbare resul-

taten kunnen krijgen. Een volgende stap zou zijn het commercialiseren hiervan en het toegankelijk maken voor de industrie met een softwaresysteem dat makkelijk te gebruiken is. Nu gaat het nog om een kleinschalige laboratoriumopstelling. Dit deel van de volgende stap is nog relatief makkelijk. Het in de markt zetten van de op algen gebaseerde coating zal een langer verhaal worden. Een coatingfabrikant zal flink moeten investeren om aan te tonen dat aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan. Maar marktkansen zijn er zeker. Dat geldt niet alleen voor aluminium in de luchtvaartsector, maar ook voor andere markten en substraten waarbij vervangende corrosie-inhibitoren toegepast moeten worden, zoals bij stalen bruggen. Hoe dan ook: als partijen naar aanleiding van dit artikel met een leuk voorstel komen om onze methode voor hun problemen toe te passen, vinden we vast wel een oplossing om het experiment uit te voeren.” O MEER INFORMATIE www.tudelft.nl/en/ae/organisation/ departments/aerospace-structures-andmaterials/novel-aerospace-materials/ p.j.denissen@tudelft.nl s.j.garciaespallargas@tudelft.nl Lees verder of reageer


VOOR ELKE BRANCHE EEN OPLOSSING SPECIALIST IN SPUITAPPARATUUR, DOSEERINSTALLATIES EN ROBOTS

SCHILDERS & STUCADOORS

BETONINDUSTRIE

WEGENBOUW & WEGMARKERING

TRUCK- & TRAILERBOUW

JACHTBOUW & AEROSPACE

HOUT, TIMMER- & MEUBELINDUSTRIE

METAALINDUSTRIE & POLYUREA COATING PUR-SCHUIMISOLATIE STAALCONSERVERING

BOUW

WIND- & ZONNE-ENERGIE

LAND- & TUINBOUWMACHINES

Ontmoet ons op de SURFACE Campus Stand 7c40 Contact Paint It Da Vincilaan 25 6716 WC Ede

T: 0318-643 260 F: 0318-643 042 E: info@paintit.nl I: www.paintit.nl


Algemeen

Thema Duurzaamheid en visie

Emissie-eisen: de overgangstermijn verloopt! Sinds 2013 bevat het Activiteitenbesluit milieubeheer ook regels voor bedrijven die vergunningplichtig zijn (type C-bedrijven). In 2016 is het aantal regels uit het activiteitenbesluit waaraan type C-bedrijven zich moeten houden verder uitgebreid. Veel bedrijven uit de branche zijn type C-bedrijven. Omdat er op 1 januari aanstaande enkele wijzigingen optreden, is het raadzaam na te gaan of die ook voor uw bedrijf gelden.

Zo is sinds 1 januari 2016 ook afdeling 2.3 “Lucht en geur” op deze bedrijven van toepassing en vervangen de emissie-eisen uit het activiteitenbesluit de emissie-eisen uit de vergunning. Voor zover het activiteitenbesluit daartoe ruimte biedt, bleven de bestaande vergunningvoorschriften nog drie jaar van kracht in de vorm van een maatwerkvoorschrift om deze overgang soepel te laten verlopen,. Tot nu toe hebben de bedrijven daarom nog niet veel gemerkt van deze veranderde wetgeving. Voor het einde van de overgangstermijn (31 december 2018) is het echter raadzaam te controleren of aanvullende maatregelen nodig zijn om aan de nieuwe eisen op het gebied van lucht en geur te kunnen voldoen. Wellicht is het zinvol definitieve maatwerkvoorschriften aan te vragen. Daarnaast verdient artikel 2.3a lid 2 van het besluit speciale aandacht. Bedrijven met een IPPC-installatie hebben zeer waarschijnlijk te maken met de van toepassing zijnde BBT-conclusies. Blijkt dat het geval, dan zijn voor die betreffende activiteiten de voorschriften uit afdeling 2.3 van het activiteitenbesluit niet van toepassing, eventueel met uitzondering van de spe-

18 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

cifieke eisen die aan de emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) worden gesteld. Samengevat betekent dit dat vanaf 1 januari 2019 de vergunningvoorschriften ten aanzien van de emissie naar lucht vervangen worden door de voorschriften uit het activiteitenbesluit, tenzij het emissies betreft van activiteiten waarvoor BBT-conclusies zijn vastgesteld. In dat geval blijven de vergunningvoorschriften van kracht en wordt van de vergunningverlener verwacht dat de betreffende voorschriften in lijn worden gebracht met de middels best beschikbare technieken te behalen emissieniveaus. Ook kan een bedrijf inmiddels maatwerk hebben aangevraagd en verkregen ter vervanging van de eisen uit het activiteitenbesluit. BBT-CONCLUSIES Op 6 januari 2011 verving de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) de IPPC-richtlijn. Daardoor kregen ook de BBT-referentiedocumenten (BREF’s) een andere status en werd het begrip BBT-conclusies geïntroduceerd. BBT-conclusies vormen vanaf dat moment een belangrijk onderdeel van een BREF en komen tot stand volgens

een vastomlijnd protocol. BBT-conclusies beschrijven per branche/activiteit de emissieniveaus die onder normale bedrijfsomstandigheden kunnen worden bereikt met toepassing van best beschikbare technieken. Eenmaal vastgesteld, hebben de lidstaten de verplichting te borgen dat deze emissieniveaus worden vastgelegd in af te geven of te actualiseren vergunningen. Om tot een zorgvuldige afweging te komen, is op 2 maart 2012 een richtsnoerendocument vastgesteld en wordt per te actualiseren BREF een technische werkgroep geïnstalleerd waarvoor zowel de Europese lidstaten als de industrie de leden voordragen. Sinds 2012 komen de BBT-conclusies dus volgens een weloverwogen en zorgvuldig proces tot stand. Probleem is echter dat de als best beschikbaar beschreven technieken in de oudere BREF’s sinds het van kracht worden van de RIE ook als BBT-conclusie moeten worden beschouwd. De auteurs van deze oudere BREF’s waren zich destijds echter volstrekt niet bewust van het gewicht dat deze paragrafen in de toekomst zouden


Procesbaden waar de lucht wordt afgezogen voor reiniging door een gaswasser.

krijgen en hielden zich ook niet altijd aan het afgesproken format. Dit format beschreef onder meer dat hoofdstuk 5 van een BREF een overzicht bevat van de best beschikbare technieken. RECHTSONZEKERHEID Een voorbeeld van hoe het fout kan gaan, vormt hoofdstuk 5 van de BREF “Surface treatment of metals and plastics”. Dit hoofdstuk bevat onder meer een tabel met emissieresultaten, opgegeven door slechts enkele bedrijven, gemeten onder ongecontroleerde omstandigheden in geverifieerde noch gedocumenteerde situaties (tabel 5.4). Hoewel elders in deze BREF wordt toegelicht dat de opgegeven emissieresultaten niet als BBT kunnen worden beschouwd, hanteren sommige vergunningverleners de inhoud van deze tabel nu toch als een overzicht van BBTconclusies, louter en alleen vanwege het feit dat de tabel is opgenomen onder het kopje “generic BAT” van hoofdstuk 5. Een andere misvatting die vaak opgang doet, is de stelling dat een beschrijving van een best beschikbare techniek zonder vermelding van een normatieve emissiegrenswaarde niet kan worden beschouwd als een BBT-conclusie. Het bovenstaande illustreert dat de inventarisatie van BBTconclusies uit BREF’s die dateren van voor 6 januari 2011 tot discussie kan leiden. Rechtsonzekerheid is het gevolg, omdat

daarmee onduidelijk blijft welke emissieeisen uit het Activiteitenbesluit nu wel en welke niet van toepassing zijn. MONITORINGPLICHT Voor zover er emissie-eisen uit het activiteitenbesluit van kracht zijn, geldt tevens de monitoringplicht uit dit besluit. De omvang van de vuile vracht (emissie voor de eventuele nageschakelde techniek) bepaalt de frequentie waarin emissiemetingen moeten worden herhaald. Soms kan worden volstaan met het bijhouden van emissierelevante parameters (ERP’s). Afhankelijk van de aard van de oppervlaktebehandeling kan de omvang van de emissie naar lucht ook dusdanig laag zijn dat een nageschakelde techniek niet nodig is en er evenmin een monitoringplicht geldt. In 2007 heeft Tauw emissiemetingen verricht boven diverse oppervlaktebehandelingsbaden. Uit deze onderzoeken, maar ook uit de BREF Surface treatment of metals and plastics, blijkt dat de emissie uit de baden over het algemeen meevalt. Er zijn echter uitzonderingen. Tabel 5.3 van de BREF bevat een overzicht.

dit voorschrift biedt mogelijkheden voor maatwerk, zowel op het gebied van de rapportageplicht als ook het voldoen aan de MTR-waarden en de emissie-eisen. Voor zover bestaande vergunningen eveneens eisen stelden aan deze onderwerpen, gelden deze vergunningvoorschriften tot 1 januari 2019 nog als maatwerkvoorschrift. Om te voorkomen dat na deze datum de voorschriften uit het activiteitenbesluit van toepassing worden, zal tijdig opnieuw maatwerk moeten worden aangevraagd, nu voor onbepaalde tijd. In de meeste gevallen bevatten de vergunningen echter geen voorschriften ten aanzien van ZZS. In dat geval zijn de eisen uit voorschrift 2.4 reeds sinds 2016 van toepassing. O Tekst Marjan Hillmann MEER INFORMATIE www.infomil.nl en www.wetten.overheid.nl en zoek op Activiteitenbesluit dan wel Activiteitenregeling. Lees verder of reageer

ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN Ook indien er BBT-conclusies van toepassing zijn, blijven de voorschriften met betrekking tot de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in voorschrift 2.4 van het activiteitenbesluit wel van kracht. Ook

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 19


Algemeen

Thema Duurzaamheid en visie

Duurzaamheid: ketenaanpak werpt vruchten af Wat betekent duurzaamheid voor twee bedrijven die in de keten aan elkaar verbonden zijn? Welke gevolgen heeft duurzaamheid voor hun bedrijfsvoering? Hoe zorgen zij voor draagvlak? Yvonne Houtsma en Nico Mookhoek van TeamKikk gingen langs bij The Coatinc Company en bij één van de klanten van het bedrijf: Maarten Littel. In hun gesprekken keken zij naar de impact van de drie P’s: Planet, People en Profit.

The Coatinc Company is een familiebedrijf waar Paul Niederstein als vijfde generatie de directie voert, samen met algemeen directeur Philippe Dupont. Het bedrijf heeft zijn wortels in het thermisch verzinken. Verzinken doet het bedrijf al meer dan 130 jaar. Daar komen steeds nieuwe toepassingen bij die voor een groot deel liggen op het gebied van duurzaamheid: windmolenparken en zonne-energieconstructies kennen allemaal verzinkte delen. Met 1.300 medewerkers in 24 vestigingen is het motto van het bedrijf ‘regionaal geworteld, internationaal georiënteerd’. Philippe Dupont: “Duurzaamheid is aan de orde van de dag: door onze behandelingsprocessen worden producten duurzamer omdat de levensduur aanzienlijk wordt verlengd.” Het bedrijf heeft ook veel aandacht voor de milieuaspecten van zijn werkprocessen. Recent is een nieuwe fabriek in Mook opgeleverd, die vrijwel geheel op elektriciteit draait in plaats van het traditionele gas. Afvalstoffen worden efficiënt verwerkt. Maar liefst 99,9% van de afvalstoffen wordt duurzaam verwerkt. Het zoutzuur uit de beitsbaden wordt door de installatie geoxideerd, waardoor geregenereerd

20 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

zoutzuur en ijzeroxide ontstaan. Deze worden opnieuw ingezet als grondstof in het productieproces. Ook met een doordacht transportsysteem probeert The Coatinc Company het milieu zo min mogelijk te belasten. Op verschillende afleverpunten worden de producten van de klanten verzameld en gebundeld naar de fabrieken getransporteerd. Zo wordt dus gekeken

naar de effecten van processen op het aspect Planet. INTERNE VERBETERINGEN Maar duurzaamheid begint met draagvlak op strategisch niveau. De algemeen directeur vindt het van essentieel belang om de regiodirecteuren écht in de ogen te kijken. “Ik vind het belangrijk om met elkaar die

Thermisch verzinken bij The Coatinc Company. Foto: The Coatinc Company.


Een voorbeeld van verzinkt werk door The Coatinc Company. Foto: The Coatinc Company.

interface te vormen, face-to-face met elkaar te communiceren over onder meer kwaliteitsnormen en certificeringen gerelateerd aan onze primaire processen, zodat we voor onze organisatie de passende milieu- en energiebesparende keuzes kunnen maken”, aldus Philippe Dupont. Ook de ISO-certificering draagt bij aan duurzaamheid. De norm dwingt om vast te leggen hoe men intern de kwaliteit waarborgt. De certificering zorgt voor duurzame procesverbetering en goede kwaliteits- en milieuzorg. Het gaat daarbij niet primair om het behalen van het certificaat, maar om de interne verbeteringen en het minimaliseren van de faalkosten. De certificaten zijn een middel om structuur en sturing te bieden aan de directie en vormen een effectieve manier om op transparante wijze invulling te geven aan duurzaam produceren en klantwensen. NIEUWE STRATEGIE Een aantal jaren geleden is een nieuwe bedrijfsstrategie ontwikkeld. “Hieruit kwam voort dat we een omslag wilden maken van een technische, ingenieursgedreven groep naar een klantgerichte en innovatieve onderneming”, aldus Philippe. Voor de

interne organisatie betekende dat nogal wat. De mens, zowel klant als medewerker, kreeg een veel centralere plek in de organisatie. Hieruit vloeide onder andere voort dat men naast de fabrieken ook een aantal puur commerciële vestigingen in Nederland heeft opgezet. Dat betekende niet alleen het bewerkstelligen van een omslag bij het bestaande personeel, maar ook het aannemen van nieuwe mensen met een ander profiel en andere competenties, en een andere manier van leidinggeven. Ook een overstap naar lean manufacturing hoorde erbij, waarbij veel meer aandacht uitgaat naar sturen op klantwaarde en het bevorderen van een cultuur waar geleerd wordt van fouten. Het bedrijf gebruikt dan ook bewust het woord ‘Company’ in de bedrijfsnaam. Company staat voor de groep mensen die The Coatinc Company uiteindelijk is. Als familiebedrijf zit duurzaamheid als het ware in de genen. Men voelt heel sterk de plicht het bedrijf gezond over te dragen aan een volgende generatie. Continuïteit gaat boven Profit op korte termijn. WERK IN DE KETEN Maarten Littel is een heel ander bedrijf. Het

heeft één vestiging en is gespecialiseerd in het maken van allerlei producten uit staal, RVS en aluminium. De naamgever startte het bedrijf in 1992 in een boerenschuur. Na een periode van groei werd in 2014 een nieuw pand in Schoonhoven betrokken. De producten die het bedrijf maakt, lopen erg uiteen, maar zijn hoofdzakelijk voor de industrie en de bouw. Het gaat bijvoorbeeld om omkastingen, trappen, bordessen, leuningen enzovoorts. De oppervlaktebehandeling die die producten krijgen, hangt van de klantwens af. Voor producten die in de open lucht hun bestemming hebben, wordt vaak thermisch verzinken en poedercoaten toegepast. Met grote regelmaat wordt daarvoor The Coatinc Company ingeschakeld. Maarten Littel regelt het hele traject: van het uitwerken van de wensen van de klant op tekening, tot het plaatsen, aanbrengen of installeren van het product op de eindbestemming. Voor duurzaamheid op het gebied van energie is het bedrijf voor een groot deel afhankelijk van de leveranciers van de machines. Het is aan de ontwerpers en makers daarvan om machines te ontwikkelen die zo zuinig mogelijk zijn. “Maar bij het onderhoud heb je wel weer een rol”,

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 21


zegt Maarten Littel. “Goed onderhoud verlengt de levensduur van onze machines.” Ook bij Maarten Littel is veel aandacht voor de verwerking van de afvalproducten. Het bedrijf heeft daarvoor een eenvoudige, maar zeer doeltreffende manier gevonden. Voorheen werden de reststukken die na het uitsnijden van de patronen uit de platen overbleven in de stellingen teruggelegd. Tegenwoordig worden de reststukken in een cassettesysteem met laden gelegd: zo worden medewerkers vanzelf gedwongen om deze stukken als eerste te gaan gebruiken. Ook de vaste leverancier heeft een rol bij het beperken van reststukken. Hij is bereid om zo nodig af te wijken van de standaardmaten, waardoor er minder materiaal overblijft. De zeer beperkte hoeveelheid restafval wordt afgevoerd en op een andere plek in de keten omgesmolten tot nieuwe platen die hergebruikt worden. VASTE PLOEG In de toekomst zal Maarten Littel het verbruik van grondstoffen nog beter kunnen monitoren. Het bedrijf is op basis van nacalculatie bezig om het voortraject nog efficiënter te laten verlopen. Dat traject begint met goed overleg met de klant aan de tekentafel. Een andere cruciale sleutel tot succes is, naast een goed onderhouden machinepark, goed gemotiveerde mensen die doen waar ze goed in zijn. Maarten Littel werkt al jaren met een vaste ploeg medewerkers die hij goed kent. Hij kan dus het juiste werk bij de juiste persoon neerleggen. “Medewerkers kunnen zo hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het leveren van technisch vakwerk. Dat leidt tot gemotiveerde medewerkers en dat merkt de klant”, aldus Maarten. Deze aanpak vertaalt zich ook in weinig verloop onder de medewerkers en een laag ziekteverzuim. Deze persoonlijke aanpak heeft wél een verregaande consequentie voor het bedrijf. Maarten Littel heeft geen behoefte om nog verder te groeien. Hij zit nu op het punt dat als hij verder groeit hij bijvoorbeeld projectleiders in dienst zal moeten nemen en de werkverdeling dan dus niet meer zelf kan doen. Duurzaam-

22 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

Omkastingen gemaakt door Maarten Littel. heid betekent voor Maarten Littel dus ook consolideren: niet meer verder groeien, om deze key succesfactor van zijn bedrijf te bewaken. STAND VAN ZAKEN Wat opviel in onze gesprekken is dat duurzaamheid voor deze bedrijven veel meer betekent dan de P van Planet. Beide bedrijven zijn bezig met de energietransitie, het efficiënt gebruiken van grondstoffen en het hergebruiken van rest- en afvalproducten. Maar inmiddels is de P van People voor hen minstens zo belangrijk. De bedrijven vertalen de aandacht voor de human factor ieder op zijn eigen manier. Voor The Coatinc Company betekende dit het omvormen van een technisch georiënteerd bedrijf tot een klant- en mensgerichte organisatie. Voor Maarten Littel betekent ‘de mens centraal stellen’ dat hij geen behoefte heeft om verder te groeien. Bij het huidige aantal medewerkers kan hij zelf het werk blijven verdelen en de medewerkers gemotiveerd houden. Samenvattend: beide bedrijven hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. The Coatinc Company voelt het als haar plicht het bedrijf over te dragen aan de volgende generatie. Maarten Littel stelt

dat de grenzen van de groei zijn bereikt, om vast te kunnen houden aan de huidige manier van werken. Vanuit de visie op duurzaamheid staat bij beide bedrijven de klant centraal. Dat betekent ook een verdere bereidheid tot afstemming binnen de keten. Duurzaamheid reikt dus verder dan alleen het eigen bedrijf. Een juiste afstemming binnen de eigen muren én binnen de keten (en dus al op de tekentafel) zorgt voor de gewenste toename van effectiviteit en efficiency. O Tekst: Yvonne Houtsma en Nico Mookhoek, werkzaam bij TeamKikk dat MKBbedrijven ondersteunt bij veranderingen zoals nieuwe organisatiestructuren, certificering en procesmanagement. MEER INFORMATIE www.teamkikk.nl www.coatinc.com/nl www.maartenlittel.nl Lees verder of reageer


Hoge temperatuur verzinken

Upgrade het ijzerfosfateerproces

PreCoat ADL-4P Resultaat 500 uur Neutrale zoutsproeitest volgens ASTM B 117

Regulier ijzerfosfateren

PreCoat ADL-4P

3 minuten ijzerfosfateren

3 minuten ijzerfosfateren

3 minuten spoelen

3 minuten spoelen

1/2 minuut demi spoelen

1/2 minuut nevel met PreCoat

Gebruikt door topspelers! PreCoat ADL-4P is een chroom(VI)-vrije passivering, eenvoudig toe te passen in het laatste spoelbad Geschikt voor zowel dompel als sproei-lijnen Voldoet aan de Qualisteelcoat standaard! Referenties op aanvraag AD Chemicals is a part of AD International +31 (0) 167 526 900

adinternationalbv.com

Vraag een test aan via chemicals@adinternationalbv.com

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 23


Vereniging ION

Vooruitblik WOT2018 met Hans van der Weijde Aan de vooravond van de Week van de Oppervlakte Technologie (WOT2018) is het ook tijd om vooruit te blikken met een persoon die op meerdere fronten bij het inhoudelijke programma betrokken is: dr.ir. Hans van der Weijde. We blikken vooral vooruit naar de ION Borghardt Award, het congresprogramma en staan ook even stil bij het werk van het Kennisplatform Oppervlaktetechnologie. Hij kijkt verwachtingsvol vooruit, omdat hij vol vertrouwen is in de kwaliteit van het congresprogramma, van de innovaties van de exposanten en van de organisatie van het geheel.

In het dagelijks leven is Hans van der Weijde director programmes bij Tata Steel Europe R&D. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Borghardt Fonds, voorzitter van de programmacommissie en bestuurslid van het Kennisplatform Oppervlaktetechnologie. Zoals bekend, is de opening van de WOT 2018 op 13 november met onder meer de bekendmaking van de drie prijswinnaars van de ION Borghardt Award. Als voorzitter van de Stichting Borghardt Fonds is hij nauw betrokken bij de organisatie van deze prijs, maar nadrukkelijk niet bij de beoordeling van de inzendingen. “Daar hebben we een jury voor die helemaal onafhankelijk is. Het bestuur faciliteert en organiseert. Wat ik in de wandelgangen heb gehoord, is dat een flink aantal van de inzendingen van zeer goede kwaliteit is.” Dat neemt niet weg dat het aantal inzendingen voor de Award dit jaar toch wel aan de lage kant is. Er zijn er acht binnengekomen. “Ik denk dat je in het algemeen kunt zeggen dat er nooit te veel inzendingen kunnen zijn. Ik had inderdaad gehoopt op meer inzendingen, ook omdat er best wel veel innovaties plaatsvinden in onze branche. Maar als je acht goede inzendingen hebt, zal het toch nog lastig genoeg worden voor de jury om daaruit de uiteindelijke winnaar te kiezen.”

24 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

INVENTIVITEIT EN INNOVATIE Hij wil benadrukken dat mensen uit de branche niet moeten schromen om hun ideeën in zenden, omdat ze denken dat die niet innovatief (genoeg) zouden zijn. “Innovatie zit ook vaak in kleine dingen. In het algemeen is onze branche best inventief en innovatief. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal veranderingen in de branche op het gebied van oplosmiddelreducties bij coatings en bij de chemicaliënkant naar de hoeveelheid chemicaliën die we niet meer mogen gebruiken. Desondanks of misschien wel dankzij die inspanningen leveren we nog steeds hoogwaardige

producten. Ik zou denken dat de producten van nu meer hoogwaardig zijn dan toen we die middelen nog wel mochten gebruiken. En dat is niet vanzelf gegaan. Grote bedrijven als Tata Steel hebben daar een grote researchafdeling voor, maar juist het MKB moet dat heel vaak doen vanuit inventiviteit en innovatie. De brancheorganisatie helpt daarbij door informatie te geven, trainingen en opleidingen aan te bieden en lobbywerk te doen. Maar uiteindelijk moeten de bedrijven het zelf doen.” Het congresprogramma biedt maar liefst 75 lezingen, presentaties, masterclasses et cetera. Is dan niet een beetje veel?

Kunstenaar Patrick Visser en Hans van der Weijde onthullen het kunstwerk voor de prijswinnaar van de ION Borghardt Award.


“Mijn eerste gevoel ging inderdaad in die richting, maar bij de organisatie is er goed voor gezorgd dat de programmaonderdelen in elkaar doorlopen, het programma is strakker georganiseerd. Aan de hand van een aantal thema’s zijn heel duidelijke blokken herkenbaar gedefinieerd. In de hele opzet is ervoor gekozen dat beurs en lezingen veel meer op elkaar aansluiten en dat bezoekers makkelijker in staat worden gesteld om op het juiste moment op de juiste plek te zijn.” NETWERKAPP Wat hierbij natuurlijk ook helpt, is de netwerkapp die nu voor het eerst op dit evenement wordt aangeboden. Daarmee is het makkelijk om je eigen programma samen te stellen waarna je reminders krijgt voor die onderdelen die je als interessant had aangevinkt. “Ik ken dit soort apps wel van andere beurzen en congressen en aanvankelijk was ik wat sceptisch, maar het werkt wel fantastisch. Je krijg je informatie wat makkelijker binnen en je hoeft niet meer in boeken te bladeren. Papieren raak je kwijt, maar je telefoon hopelijk niet. Met de netwerkapp blijf je actiever betrokken bij het hele programma. Als je een reminder krijgen voor een lezing, is de kans dat je daar ook zal zijn, net iets groter dan zonder die app. We willen op een

slimme en moderne manier de bezoekers helpen om de juiste keuzes te maken uit het complete aanbod.” Begin dit jaar is de programmacommissie gestart met het vaststellen van thema’s en onderwerpen die recht doen aan de ontwikkelingen en uitdagingen waar de branche voor staat. De voorbereidingsgroep is breed samengesteld met vertegenwoordigers uit de diverse bloedgroepen. Een goed programma samenstellen is één, maar dan moeten nog de mensen gevonden worden die een presentatie willen geven. “In het algemeen vinden veel mensen het wel leuk om dat te doen; ze zien het belang van kennisdeling in om de BV Nederland een stukje verder te helpen. Een uitgangspunt bij de keuze van blokken en thema’s was dat alle bloedgroepen van de vereniging een plek moesten krijgen. Ook is er geprobeerd een link te leggen met de vaste blokken die we sowieso wilden doen. Bij de onderwerpen is er gekeken hoe je die gaat aanvliegen, bijvoorbeeld vanuit de academische sfeer, vanuit de bedrijven, overheid enzovoorts. Vanuit het bureau van ION is er heel veel nagebeld en gedaan om de lijst helemaal ingevuld te krijgen. Ik denk dat het programma een heel goede indruk geeft van de innovatieve kant van de branche en van de thema’s die spelen.”

MAKELEN EN SCHAKELEN Ook is er het Kennisplatform Oppervlaktetechnologie (KpOT) waarvan Van der Weijde bestuurslid is. Dit platform functioneert vooral op de achtergrond op het gebied van kennis delen en projecten initiëren op het gebied van oppervlaktetechnieken en materialen. Dat er nu een opleidingsprogramma is op het gebied van corrosiebescherming aan de Hogeschool Utrecht is vanuit het KpOT geïnitieerd. Ook wil men makelen en schakelen zodat beschikbare nieuwe technieken wat makkelijker toegankelijk worden voor bedrijven. Momenteel wordt onderzocht of voorlopers op het gebied van 3D-printen via demonstratieprojecten te koppelen zijn aan bedrijven die zich op die technologie willen oriënteren. O

MEER INFORMATIE www.vereniging-ion.nl Lees verder of reageer

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 25


Algemeen

Thema Duurzaamheid en visie

Nog veel te winnen bij persoonlijke beschermingsmiddelen Veel mensen op de werkvloer gebruiken dagelijks persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) om veiliger te werken. Hele boekenkasten zijn er te vullen over voorschriften, protocollen, verplichtingen en goedkeuringen. In dit artikel kijken we voornamelijk naar de betekenis van de nieuwe PBM (EU) verordening 2016-425 die vanaf 21 april dit jaar geldt voor de producteisen van PBM’s. Wat dat precies betekent, is niet heel makkelijk uit te leggen. We gingen te rade bij een expert op dit gebied. Rinus Brinks werkt bij het bedrijf 3M (Minnesota Mining & Manufacturing), een multinational die talrijke producten - waaronder PBM’s - maakt. Hij houdt beroepsmatig alle Europese wet- en regelgeving in de gaten, met name op het gebied van veiligheid van medewerkers. Verder is hij bestuurslid van de Nederlandse brancheorganisatie voor PBM’s (Vereniging voor Veilig en Gezond Werken)

26 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

en vicepresident van de European Safety Federation die de brancheorganisaties van fabrikanten, importeurs en distributeurs uit de EU-lidstaten verenigt op het gebied van PBM’s. Die organisatie onderhoudt contact met de Europese Commissie. Hij is veiligheidskundige en heeft zitting in verschillende PBM normcommissies bij NEN. Op het gebied van PBM’s is veel te vertellen als het gaat om duurzame inzetbaar-

heid van medewerkers. Het uitgangspunt is dat het gebruik van PBM’s eigenlijk niet nodig zou moeten zijn, omdat het werk op zich veilig genoeg is. De Nederlandse Arbowet zegt dat ook heel duidelijk en verlangt dat de maatregelen voor veiligheid in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Dat wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd,


zie kader. Pas als alle andere maatregelen niet mogelijk zijn of geen soelaas bieden, komen PBM’s aan bod. Iedereen die met PBM’s te maken heeft, heeft ook te maken met een nieuwe EU-verordening ten aanzien van PBM’s die geldt vanaf 21 april dit jaar. Tot die tijd hadden we een EU-richtlijn. ALERTHEID Rinus Brinks legt het verschil uit: “De verordening vervangt de PBM-richtlijn. Voor een EU-richtlijn geldt dat elk land zijn eigen informatie eraan mag toevoegen bij de implementatie in nationale wetgeving. Maar een EU-verordening is een wet die voor iedereen gelijk is en op hetzelfde moment van kracht wordt. Een verordening moet één op één worden overgenomen in nationale wetgeving. Deze herziening was gewenst, omdat de richtlijn al behoorlijk oud was, te veel uit de pas liep met andere EU-verordeningen en hier en daar aan duidelijkheid te wensen overliet. Nu zijn allerlei begrippen en taken van diverse partijen veel duidelijker omschreven. Nieuw zijn bijvoorbeeld de vereisten voor de economic operators, die in de verordening zijn gedefinieerd. De problematiek zelf blijft evenwel veelomvattend en vereist blijvende alertheid om ongelukken op de bedrijfsvloer te voorkomen.” Een denkfout die regelmatig wordt gemaakt, is dat bij bepaalde werkzaamheden meteen naar PBM’s wordt gegrepen, zonder dat eerst nagedacht wordt of het werk ook anders kan. “In Nederland begint het hele verhaal met de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) die al sinds 1 januari 1994 verplicht is voor alle werkgevers. Als die goed is uitgevoerd, wat je trouwens herhaaldelijk moet doen weet je waar de schoen wringt. Als je dan de arbeidshygienische strategie volgt, kun je bij PBM’s uitkomen. Dankzij de nieuwe EU-verordening moet iedere fabrikant van PBM’s nu een verklaring van overeenstemming beschikbaar stellen waarmee hij aantoont aan dat zijn product aan alle eisen voldoet. Die verklaring kan hij bij het product voegen of hij kan op de verpakking een website vermelden waar dat document eenvoudig te downloaden is. Ook is er nu een maximale geldigheidsduur ingesteld voor het

Rinus Brinks CE-type goedkeurcertificaat van vijf jaar bij nieuwe producten.” NOODZAKELIJK KWAAD De oude richtlijn was vooral gericht op de PBM’s als product; in de nieuwe verordening is het uitgangspunt het risico waaraan de gebruiker blootstaat. Dat betekent dat veel meer gekeken moet worden naar de werkrisico’s en hoe PBM’s daarop eventueel een passend antwoord zijn. Ook is er een directere link met de Europese PBM-Gebruikersrichtlijn met duidelijke verplichtingen voor de werkgever. In die

richtlijn staat bijvoorbeeld dat de werkgever verplicht is om een veiligheidstraining te geven bij indiensttreding, bij het introduceren van nieuwe technologie, bij job rotatie of wanneer er met nieuwe producten gewerkt gaat worden. De werkgever moet daarvoor zorgen, maar hoeft het niet zelf te doen. Hij kan daar bijvoorbeeld een veiligheidskundige, een arbeidshygiënist of een extern bureau voor inschakelen. Ook moet de werkgever volgens die Gebruikersrichtlijn aan kunnen tonen dat de aangeschafte PBM’s werken zoals je ervan mag verwachten. De beschikbaarheid van verschillende geschiktheidstesten voor ademhalingsbescherming en gehoorbescherming bieden belangrijke data voor de werkgever en werknemer dat de juiste keuze is gemaakt met betrekking tot het PBM. Maar eerst moet de werkgever dus kunnen aantonen dat het gebruik van PBM’s helaas een noodzakelijk kwaad is, omdat andere oplossingen niet geschikt zijn. Rinus Brinks: “Vaak zie je dat in bedrijven een verkeerde benadering wordt toegepast als het gaat om veilig werken. Eerst gaat men een heel productieproces bedenken, uitwerken en installeren en daarna gaat men, met alle goede be-

Poedercoaten en PBM's. Foto: The Coatinc Company

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 27


ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE EN PBM’S Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers. De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken: de arbeidshygiënische strategie. Deze ziet er als volgt uit: 1. Bronmaatregelen – Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief. 2. Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.

doelingen, ook nog eens naar veiligheid kijken. Je zou een productieproces niet willen uitdenken zonder dat je daarin meteen de veiligheid meeneemt. Anders is het er maar aangeplakt, een vijfde wiel aan de wagen. In die situatie kun je dan vaak niet meer de optimale keuze maken gelet op veiligheid. Eenzelfde benadering zie je als er verhuisplannen zijn en er met het oog daarop niet meer geïnvesteerd wordt in veilig werken. Een werknemer mag dan dus pakweg een half jaar doorwerken in foute werkomstandigheden. Of er wordt gezegd: over drie maanden hebben we een nieuwe afzuiging. Nou, dat is fijn, dan mag je dus nog drie maanden stof happen. Het gaat mij aan mijn hart als dingen wel goed kunnen, maar toch niet goed gaan.” VEILIGHEIDSCULTUUR Hij vervolgt: “In de praktijk zie je vaak dat veiligheid onvoldoende aandacht krijgt om allerlei redenen. Maar als ik het nou eens geen veiligheid noem, maar een productie-efficiencyprogramma, dan heb je eerder een luisterend oor bij de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn, terwijl het eigenlijk over hetzelfde gaat. Want die mensen willen best wel even luisteren naar iemand die vertelt hoe jij ervoor kan zorgen dat je een betere productie haalt met minder uitval, minder arbeidsverzuim en minder ongevallen. Je kan het ook nòg anders bekijken. Je kunt zeggen dat de eerstverantwoordelijke voor veiligheid de persoon zelf is, maar in de productie

28 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

3. Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet mogelijk zijn of (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie). 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de vorige drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken voor het verder minimaliseren van de restrisico’s.

is het de eerstelijnsverantwoordelijke die daarvoor verantwoordelijk is. En dus niet de veiligheidskundige als die er is binnen het bedrijf; die kan wel om hulp worden gevraagd. Als de eerstelijnsverantwoordelijke op z’n donder krijgt omdat-ie te veel uitval heeft, te weinig produceert, zou die ook eens kunnen denken: als ik nou iets meer investeer in veiligheid, dan krijg ik die andere doelstelling ook makkelijker voor elkaar. Met een beetje out of the box denken kun je meerdere doelen halen.” Veilig werken heeft veel te maken met wetten en regels, maar ook met de cultuur binnen een bedrijf. En die cultuur maken de mensen zelf. Als medewerkers zeggen dat ze geen gehoorbescherming nodig hebben omdat ze wel tegen het lawaai kunnen, dan is het een gebrek aan betrokkenheid als die opmerking niet weerlegd wordt. Door de nieuwe EU-verordening zijn de PBM’s voor gehoorbescherming trouwens nu in de hoogste

categorie (III) geplaatst. De werkgever moet niet alleen veiligheidsproducten ter beschikking stellen, maar ook goede informatie verstrekken en zorgen dat die informatie regelmatig herhaald wordt. Dit komt makkelijker tot stand als vanaf de allerhoogste rang binnen het bedrijf een slogan of een stelregel over veiligheid wordt uitgedragen. Het zou nog beter zijn, als die aandacht voor veiligheid niet alleen van boven naar onder gaat, maar dat het van twee kanten komt. Daarin past onder meer gelegenheid geven aan de medewerkers om hun ervaringen over de PBM’s te vertellen. Soms blijken PBM’s onhandig, te groot of te zwaar te zijn. Als die opmerkingen terecht zijn, moet daar wel iets mee gebeuren; dat verhoogt de acceptatie van PBM’s. Ook past het in een goede veiligheidscultuur als medewerkers elkaar aanspreken op het niet of het niet juist dragen van PBM’s. MEER INFORMATIE www.arboportaal.nl/onderwerpen/ themas/persoonlijke-beschermingsmiddelen www.vvgw.nl www.3mnederland.nl Lees verder of reageer


Zuiveren en hergebruik van afvalwater

Hoogwaardige   

Voordelen vacußmverdamping • Beste Beschikbare Techniek - BAT • Hoge reductie van COD, chlorides, sulfaten, zware metalen enz. • Zeer laag energie verbruik • Geen verbruik chemicaliÍn • Zeer hoog rendement, minimaal 90% • Hergebruik destillaat water

Ruwheidsmeters Laagdiktemeters

Vacußmverdamping o.a. voor • • • • •

Olie emulsies Ontvettingsbaden Fosfateerbaden Polijst afvalwater Terugwinning metalen uit spoelwater

Wanddiktemeters Densitometers

13 -15 Nov 2018

Spectrophotometers

Een helder verhaal Omnial waterzuiveringtechniek | Maasland | T +31 (0)10 761 6228 | info@omnial.nl | www.omnial.nl

Glansgraadmeters

    NauMetrics Precision Measuring Instruments Tel: 0031(0)743490022 | www.naumetrics.nl | E: sales@naumetrics.nl

p ns o s; o k pu oe Bez ce Cam 4 fa a0 Sur tand 4 s

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 29


Elektrochemie en Metallieke deklagen

Aanmelden voor de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 De inschrijving voor deelname aan de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken (BTTV) 2019 is onlangs geopend. Met deze wedstrijd wil Zinkinfo Benelux een staalkaart aan toepassingen van thermisch verzinken beschikbaar krijgen en onder de aandacht brengen. Zinkinfo nodigt professionele partijen van harte uit om met hun (innovatieve) project in te schrijven voor de BTTV 2019.

Een onafhankelijke jury selecteert de genomineerden en de laureaten en kent de prijzen toe. De jury reikt daarnaast over de drie categorieën heen een prijs Circulair Bouwen uit voor een project waarin de principes van circulair bouwen zo consequent mogelijk werden toegepast.

Thermisch verzinken biedt ontwerpers én hun klanten heel wat voordelen. Vooral de lange levensduur en onderhoudsvriendelijkheid zijn belangrijke troeven van dit conserveringssysteem. Bovendien waarderen ontwerpers het mooie verouderingsproces van thermisch verzinkt staal dat met de jaren eigenlijk alleen maar mooier wordt. De uiterste inschrijfdatum voor de wedstrijd is 21 december 2018.

Voor de editie van 2017 werden maar liefst 111 projecten ingezonden. Evenals bij de vorige editie, zal Zinkinfo Benelux een boek uitgeven waarin alle projecten die aan de Trofee deelnemen, worden opgenomen. Op die manier ontstaat een mooi naslagwerk dat voor alle betrokkenen als een marketingtool kan worden gebruikt. Dit boek zal in een grote oplage worden gedrukt en ruim worden verspreid onder opdrachtgevers, architecten, ingenieursbureaus, staalbouwers en aannemers.

DRIE CATEGORIEËN Naar aanleiding van de campagne ZEKER ZINK, dat een innovatief classificatiesysteem voor discontinu thermisch verzinken in het leven roept, maakt de BTTV vanaf deze editie een onderscheid tussen drie categorieën: - Functioneel verzinken De keuze voor discontinu thermisch verzinken werd vrijwel uitsluitend ingegeven door de functionele kwaliteiten van de thermische zinklaag. Lange levensduur door optimale corrosiewering en onderhoudsvrij karakter van het thermisch verzinken gaven de doorslag.

Uitkijktoren in Rotterdamse haven (Paal 83) met thermisch verzinkte onderdelen Foto: Danny Cornelissen.

- Esthetisch verzinken Naast de functionele eisen waren er ook esthetische verwachtingen/eisen waaraan het thermisch verzinkte staal diende te voldoen.

- Duplex Verzinken + coaten Het systeem dat voorziet in het aanbrengen van een organische coating (natlak of poedercoating) op thermisch verzinkt staal.

30 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

De BTTV-trofee zal worden uitgereikt op woensdag 12 juni 1919 tijdens de EGGA Assembly in Antwerpen. O

MEER INFORMATIE www.zinkinfobenelux.com


Dompelprocessen intelligent sturen

'   (  

%&  behandelen

             

         !"   #     $ 

Wij sturen galvanische processen.

 ( An der Krebswiese 5 98693 Ilmenau – Germany *+,-./0112-224

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 31


Toeleveranciers en Geassocieerden

RASCO-CLEMCO: 50 jaar betrouwbare service In 1968 richt Aad de Klerk de Technische Handelsmaatschappij RASCO op in een kelder aan de Rotterdamse Jufferstraat. Vijftig jaar later is er een hoop veranderd: inmiddels staan dochter en zoon aan het roer, zijn zowel de klanten als de markt flink veranderd en is het verfspuitbedrijf uitgebreid met straalapparatuur. Maar het bedrijf zelf wil zich blijven onderscheiden met een snelle en betrouwbare service. Als jongen werkt De Klerk bij Van Duyl, een bekend handelsbedrijf in Rotterdam. Wanneer dat bedrijf wordt verkocht, voelt hij er zich overbodig. Hij besluit voor zichzelf te beginnen zodat hij zijn opgebouwde kennis over het elektrostatisch spuiten (toen een nieuwe methode) kon blijven inzetten. De Klerk vindt een compagnon en samen richten ze RASCO op, een verfspuitbedrijf gespecialiseerd in hoge druk, lage druk en elektrostatisch verfspuiten. Dankzij grote klanten in de scheepvaartindustrie, stalen meubelindustrie en auto-industrie vindt er groei plaats. In 1978 koopt De Klerk het straalbedrijf CLEMCO, een bekende leverancier van straalapparatuur. “Aangezien je vaak eerst moet gritstralen voordat je kunt verfspuiten, kon ik door deze overname een totaalpakket aanbieden.” Plannen voor verhuizing naar een groter bedrijfspand werden eerst gedwarsboomd door een bedrijfsbrand, maar na een jaar kon RASCO-CLEMCO zich alsnog vestigen op het industrieterrein in Schiedam. In de daaropvolgende jaren koopt De Klerk zijn compagnon uit, breidt hij RASCO-CLEMCO uit aan de hand van marktontwikkelingen en betrekt zijn kinderen Angelique en Edwin in het bedrijf. Angelique: “Edwin en ik groeiden echt op met RASCO. We waren daar als kind regelmatig. Dat onze vader ons op een gegeven moment vroeg het over te nemen, voelde heel natuurlijk.” DEZELFDE WAARDEN Anno 2018 staan Angelique en Edwin zelf al bijna tien jaar aan het roer van RASCOCLEMCO. “We zitten al bijna 25 jaar in de

32 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

Vlnr: Angelique, Aad en Edwin de Klerk. Foto Marieke Odekerken. zaak, maar in 2009 heeft onze vader officieel afstand gedaan van het bedrijf en zijn mijn zus en ik benoemd tot directieleden”, licht Edwin toe. Sindsdien hebben Angelique en Edwin het werk van hun vader voortgezet en streven ze dezelfde waarden na als hij. “Net als onze vader vinden wij kennis en snelle, betrouwbare service heel belangrijk”, zegt Angelique. “Verfspuiten en straalapparatuur kun je tegenwoordig namelijk overal online kopen, maar een ervaren monteur die na pech direct op de stoep staat, is niet vanzelfsprekend.” BETROKKEN BLIJVEN Naast overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen toen en nu. Op technisch gebied zijn er veel dingen veranderd, waardoor Angelique en Edwin andere producten verkopen dan hun vader. Maar

de grootste verandering is de verandering in markten en klanten. “Voor de bedrijfscontinuïteit moesten we ons aanpassen aan de veranderde markt”, vertelt Edwin. “Zo hebben we tegenwoordig klanten in de windenergie, jachtindustrie, offshore en in het industrieel onderhoud.” Hoewel Aad de Klerk het dagelijkse bestuur met het volste vertrouwen heeft overgedragen aan Angelique en Edwin, is hij nog regelmatig in de zaak te vinden: “RASCO-CLEMCO was mijn eerste kindje en dat kan ik toch moeilijk loslaten. Ik wil graag betrokken blijven. Al is het maar op de achtergrond.” O Tekst: Anouk Ama MEER INFORMATIE www.rasco-clemco.nl


De Nieuwe Generatie Stand nr. 7C49

wsb-benelux.eu

wagnersystemen.nl

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 33


Mijn mening De rubriek Mijn Mening is bedoeld voor lezers die willen reageren op gepubliceerde artikelen of op actuele ontwikkelingen in de branche om daarmee bij te dragen aan vakinhoudelijke verdieping. Wilt u ook reageren? Mail de redactie via Oppervlaktetechnieken@ellemmi.nl

Kosten besparen bij afvalwaterzuiveringsinstallaties Veel oppervlaktebehandelingsbedrijven kunnen kosten besparen bij hun afvalwaterzuiveringsinstallatie. Regelmatig zie ik bij bedrijven afvalwaterzuiveringsinstallaties die niet goed worden bedreven. Over het algemeen gaat het om een gebrek aan kennis bij de bediener en om een gebrek aan communicatie met en onderhoud door de leverancier. Dit kost geld. OPGELEID PERSONEEL Bij de meeste zuiveringsinstallatie worden chemicaliën gebruikt en deze zijn een kostenfactor. Toch wordt er naar mijn mening te weinig aandacht besteed aan een nauwkeurige dosering. Overdosering van chemicaliën komt het meest voor. Wanneer er een keer een hoeveelheid zwaarder vervuild afvalwater gezuiverd moet worden, zal de bediener de dosering alvast gaan verhogen om problemen te voorkomen. Nadien wordt deze dosering niet altijd weer teruggesteld. Wanneer er na verloop van tijd weer een keer zwaarder vervuild water gezuiverd moet worden, wordt de dosering opnieuw verhoogd. U begrijpt het al: overdosering gebeurt snel en kan alleen door goede kennis en goed gemotiveerd personeel worden voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat goede kennis bij het personeel geld bespaart! Overdosering van chemicaliën genereert ook meer slib en dus ook meer kosten. Reden te meer om zuinig om te springen met de benodigde chemicaliën voor de chemisch-fysische zuivering. Vaak gaat er ook kennis van de installatie en het zuiveringsproces verloren door wisseling van bedieningsmensen. Overleg hierover met de leverancier van de installatie, die is over het algemeen graag

34 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

bereid om nieuwe bedieningsmensen te scholen. COMMUNICATIE MET DE LEVERANCIER Veel bedrijven hebben in de loop van de tijd steeds minder contact met de leverancier van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Dit komt vaak doordat het bedrijf de voor de zuivering benodigde chemicaliën bij een andere toeleverancier goedkoper kunnen krijgen. Hiermee denkt men kosten te besparen. Maar dan wordt over het hoofd gezien dat geen enkel bedrijf zich meer volledig verantwoordelijk voelt voor de installatie. Hoe kan een leverancier van de afvalwaterzuiveringsinstallatie haar klant helpen met zuiveringsproblemen als de speciale chemicaliën van andere leveranciers komen? De chemicaliënleverancier kan ook niet helpen, omdat die over het algemeen alleen chemicaliën verkoopt. Het resultaat is dus dat het bedrijf er voor het grootste deel alleen voor staat en dat de kosten (te hoge chemicaliëndosering, storingen in de installatie, slecht zuiveringsrendement, et cetera) dus helemaal niet dalen.

VAKKUNDIG ONDERHOUD In de afgelopen jaren hebben veel bedrijven bespaard op onderhoud door de leverancier van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Nu de economie weer beter draait, wordt het ook weer tijd om deze bedrijven weer binnen te halen. Goed onderhoud bespaart geld en biedt bedrijfszekerheid. Daarbij is het van groot belang dat er goed wordt overlegd tussen de onderhoudsmonteur en het bedieningspersoneel. Vaak draait de installatie niet optimaal doordat bepaalde instellingen niet goed zijn ingesteld en de bedieningsmensen niet goed weten hoe dit te doen. Door het laten uitvoeren van onderhoud worden kosten bespaard, meer bedrijfszekerheid gecreëerd en bedieningsmedewerkers geschoold. Nu de economie weer op volle toeren draait, adviseer ik de bedrijven dus om het personeel goed op te leiden en om goed onderhoud te laten verrichten. O

Sicco Hilarius Sales Manager Benelux EnviroChemie


LE ·

M L I F SS

Y KNE R D C I

TH

as Me

ure

·

R

Halveer uw droge laagdikte inspectietijd met de Elcometer 456 scan sonde.

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 35


Buitenlandse media Noël Ruijters scant de buitenlandse bladen. De belangrijkste ontwikkelingen noteert hij in de rubriek “Over de grens”. Deze keer het septembernummer van het European Coatings Journal en het oktobernummer van het Journal für Oberflächentechnik.

UIT DE INDUSTRIE Akzo Nobel opent een nieuwe vestiging in Nairobi (Kenya). Vandaar uit wil het bedrijf de Afrikaanse markt verder ontwikkelen. Lanxess opent een nieuwe vestiging voor polyurethaan dispersies in Latina (Italië) en Axalta breidt uit in Jacksonville (Texas) met 3,7 miljoen liter liquid industrial coatings op jaarbasis. BASF tenslotte investeert in pigmenten en bouwt een nieuwe site in Pinghu in de provincie Zhejang, China. ONDERDELENREINIGING Bij Carl Zeiss in Jena reinigt een complexe ultrasoon-installatie meer dan 100 verschillende, deels zeer kwetsbare glassoorten en beantwoordt daarmee aan verschillende reinigingsvoorschriften die per productiestap kunnen verschillen. Leverancier van de nieuwe apparatuur is het Zwitserse UCM AG, een onderneming van de SBS Ecoclean Group (voorheen Dürr Ecoclean). Een uitdaging vormde het deels zeer zuurgevoelige glas. Voor de waterzuivering tekende Enviro Falk, het drogen gebeurt met infrarood drogers. www.ucm-ag.com, www.zeiss.de. De afgelopen decennia heeft de industriële onderdelenreiniging zich sterk ontwikkeld. Er kwamen eenduidige criteria, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in VDA 19 en ISO 16232. Anno 2018 wordt

36 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

de branche in veel industrietakken met nieuwe uitdagingen geconfronteerd, zowel technisch, vanuit de markt als qua regelgeving. Daarbij kan het nuttig zijn eens over de schutting van de eigen branche te kijken. Camerabeelden en sensoren worden bijvoorbeeld al lange tijd gebruikt in de optica en halfgeleider industrie, en de werkwijzen zijn gedocumenteerd en gevalideerd beschikbaar. Door de nieuwe Europese richtlijnen voor medische apparatuur is een vergelijking met de halfgeleiderindustrie plotseling niet meer zo vreemd. Additive manufacturing en de bijbehorende oppervlaktebehandeling bevindt zich in diverse branches in verschillende stadia van ontwikkeling. In zowel de kernprocessen als de kenmerken van ongewenste verontreinigingen worden overeenkomsten zichtbaar, die benchmarking zinvol maken. www.lpw-reinigungssysteme.de. STRALEN Aan het Fraunhofer-Institut für Productionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart werd de zogenoemde DRSsoftware ontwikkeld waarmee simulaties kunnen worden uitgevoerd voor straalinstallaties. DRS staat daarbij voor Dynamische Reinigunssimulation. In plaats van het fysiek testen van hun ontwerp, kunnen ze dat nu met een muisklik doen. Zo kunnen

ze het werkstuk in de installatie plaatsen, draaien, afzonderlijke stuurmechanismen activeren, het straalmiddel kiezen, de afstand tussen de werkstukken veranderen en een complete simulatie draaien. Ondertussen gebruiken machinebouwers de software bij hun ontwerp. De CAD-data van het te stralen product volstaan. www.ipa.fraunhofer.de. HOUTCOATINGS Houtcoatings vormen 7% van het volume en 9% van de waarde van de totale lak- en coatingsmarkt. Volgens het onderzoeksbureau Chemark Consulting Group was de totale omzet wereldwijd € 8,1 miljard in 2017. De grootste afnemer is de meubelindustrie, met name die in Azië en Zuid-Amerika waar de groeicijfers in het bouwvolume hoog zijn. Volgens het bureau zijn er disruptieve technieken op komst, zoals poedercoating en electron beam technologie. Poedercoaten vergemakkelijkt met name het productieproces, net als E-beam, waardoor hoge lijnsnelheden bereikt worden en de kosten omlaag kunnen. O Noël Ruijters is directeur van Bâton Adviesgroep. www.baton.nl


de Kunst van continuïteit... ... ontlakken • reinigen • oppervlakte-behandeling • maskeren

Ontlakken? Locaties Uden / Echt

Wij ontlakken wereldwijd

>013(;,5<.9((.A0,5>(;>,+6,5 Holland Mineraal is al ruim 35 jaar een begrip op het gebied van oppervlakte behandelingsapparatuur en producent en leverancier van straalmiddelen en straalinstallaties. Wat we maken en hoe het werkt, laten we u graag zien, in het filmpje op onze website of door de QR code te scannen met uw smartphone of tablet.

www.hollandmineraal.nl

www.ct-technics.nl

Onderdeel van de ABL TECHNIC groep

UW PRODUCTKWALITEIT & PRODUCTIVITEIT IS ONZE ZORG Geoptimaliseerde poedercoatings voor elke toepassing Rendementsverbetering door proces- en productoptimalisatie Qualicoat & Qualisteelcoat   

Exposant SURFACE 2018 Bezoek ons in hal 7 stand B.15

POEDERCOATING ZIT IN ONZE GENEN. AL 30 JAAR.

Koolskampstraat 63 8810 Lichtervelde +32 51 63 74 20 www.e-Xpresso.be info@hatwee.be www.hatwee.be

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 37


Grenzeloos In deze rubriek een overzicht van nieuwe technologische ontwikkelingen in het buitenland. Het is een vervolg op de rubriek Op zoek naar samenwerkingspartners, met nu een meer technische insteek. Het overzicht laat zien dat in vele landen op soms heel nieuwe manieren gezocht wordt naar verbeteringen in de oppervlaktebehandelingsprocessen. Soms zit de oplossing in nieuwe technieken, soms blijken bestaande technieken uit andere werkvelden ineens verrassend bruikbaar voor onze branche. Ook gaat het om verbeterprojecten waarvoor partners in het buitenland worden gezocht (zeker ook in het MKB) om de onderzoeken te optimaliseren. GEAVANCEERDE CHEMICAL VAPOR DEPOSITION (CVD) TUNGSTEN CARBIDE COATINGS VAN NANO-COATING SPECIALIST UIT DE UK Een bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk (UK) heeft tungsten carbide (wolfraamcarbide) CVD coatings ontwikkeld. De coatings doen wat de meeste traditionele coatings niet kunnen: het coaten van interne én externe oppervlakken alsmede non-line off-site plekken, waarbij uitzonderlijke slijtage- en corrosiebestendigheid worden gecombineerd met sterkte en (ver)vormbaarheid. Bij toepassing op cruciale delen van olie- en gastools, pompen, kleppen en vliegtuigonderdelen wordt de levensduur hiervan in abrasieve/erosieve/corrosieve omstandigheden veelal verdrievoudigd.

38 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

Het bedrijf uit de UK is een toonaangevende mondiale innovator en leverancier van geavanceerde tungsten carbide coatings. De geavanceerde CVD-coating van het bedrijf bestaat uit nano-gestructureerde tungsten carbide-deeltjes die worden gedispergeerd in een tungsten metaalmatrix. De coating wordt aangebracht via een lage-temperatuur CVD-technologie bij een temperatuur van 500°C. Dit maakt het coaten van een breed scala aan technische materialen mogelijk: rvs, Inconel, gereedschapsstaal, op Ni-, Cu- en Co-gebaseerde legeringen, et cetera. De coating is vrij van intergranulaire insluitsels, onzuiverheden, porositeit en andere defecten die de mechanische eigenschappen van het materiaal kun-

nen verzwakken en het broos kunnen maken. De eigenschappen van de coating worden nog verder verbeterd door legeringselementen. Dankzij de structuur en samenstelling kan een combinatie van een hoge hardheid van 1100 – 1600 HV (70 – 77 HRC) en een verbeterde sterkte, scheurvastheid en impactweerstand worden bereikt. Deze combinatie maakt dat de coating uitzonderlijk bestendig is tegen slijtage door wrijving en erosie door vaste deeltjes en hierin beter presteert dan andere materialen met een hard oppervlak. De 50 micrometer dikke coating is poriënvrij en heeft een hoge weerstand tegen corrosie en chemisch agressieve media, inclusief H2S-zuur aanwezig in zure olie. De CVD-coating wordt atoom-vooratoom gekristalliseerd uit gasmedia: dit


maakt het coaten van zowel interne als externe oppervlakken alsmede delen met complexe vormen mogelijk. De nano-gestructureerde W/WC coatings worden gebruikt om cruciale delen van olieboorgereedschappen, pompen, kleppen, vliegtuigonderdelen en andere precisiecomponenten tegen mechanische en chemische aantasting te beschermen. De coatings van het bedrijf zijn goedgekeurd door Airbus als vervanging voor het hardverchromen, dat door de REACHregelgeving aan banden is gelegd. Voordelen en innovaties De coatingtechnologie en materialen zijn internationaal gepatenteerd en bieden de volgende voordelen: - Kunnen wat de meeste andere coatings niet kunnen: het uniform coaten van zowel interne als externe oppervlakken, complexe vormen, non-line off-site plekken; - De coating is slijtbestendig (presteert 500x beter dan Inconel), erosiebestendig (presteert 125x beter dan staal), corrosiebestendig; - Poriënvrije coating beschermt tegen corrosie, zuren. - Bewezen op cruciale delen van tools voor olieboringen, pompen, kleppen, vliegtuigonderdelen; veelal verdrievoudigt de coating de levensduur van onderdelen. - De coating is een beter presterende en milieuvriendelijke vervanging van het hardverchromen, dat door REACH wordt beperkt. Het bedrijf zoekt industriële partners, ontwikkelaars en producenten van industriële materialen, die de coatings kunnen toepassen om de duurzaamheid en performance van hun producten te verbeteren of een onderzoekssamenwerking willen aangaan om nieuwe applicaties voor de coating te ontwikkelen en te testen. O Aanbieding uit: United Kingdom Referentie: TOUK20180326001 Geldig tot 29-05-2019

AKOESTISCHE LEVITATOR VOOR VERBETERDE PROCESONTWIKKELING VAN WERVELBEDTOEPASSINGEN Een Duitse onderzoeksinstelling heeft een prototype van een akoestische levitator ontwikkeld voor de contactloze real-time waarneming van deeltjes tijdens sproeidroog- en coatingprocessen. Reactoren met een wervelbed worden gebruikt voor het produceren en coaten van een groot aantal granulaten en deeltjes, speciaal voor voedings- en farmaceutische toepassingen. Procesoptimalisatie in een wervelbedreactor is echter moeilijk, omdat alleen definitieve resultaten kunnen worden geëvalueerd en waarneming van het proces zelf technisch uitdagend is. Akoestische levitatie is een krachtige techniek die wordt gebruikt om afzonderlijke deeltjes te positioneren en te observeren tijdens verschillende coating- en droogprocessen. Daarom is het geschikt om condities van een wervelbedreactor te simuleren en te optimaliseren. Deze techniek is gebaseerd op een staande golf, gegenereerd tussen een sonotrode en een reflector zoals weergegeven in de figuur. Op de knooppunten van de staande golf bevinden zich kleine holten met lage druk die kunnen worden gebruikt om monsterdeeltjes met een willekeurige vorm op een contactloze manier te plaatsen. Deeltjes kunnen worden geplaatst in een luchtstroom onder druk die de kamer door gaten in de reflector binnendringt. Tegelijkertijd kan een coatingoplossing in de kamer worden gesproeid door een ultrasoon mondstuk. Een Duitse onderzoeksgroep heeft een prototype van een akoestisch levitatiesysteem ontwikkeld, waarin deeltjes van willekeurige vorm in de lucht worden gehouden. Sproeidroogomstandigheden zijn nagebootst terwijl het proces in real-time wordt waargenomen door middel van schaduwfotografie. Directe overdracht van resultaten van de akoestische zwevende reactor naar echte wervelbedreactoren is mogelijk, zoals is aangetoond door monsters van levitatie- en wervelbedreactoren te vergelijken. Er is een patent ingediend voor de uitvoering van het prototype.

Naast coating- en sproeidroogprocessen, is deze techniek ook van belang voor de observatie van chemische reacties. De aangeboden technologie kan een waardevol hulpmiddel zijn voor procesontwikkeling in de voedings-, farmaceutische en chemische industrie. Het kan ook onderdeel gaan uitmaken van de portfolio van leveranciers van analytische apparatuur en diensten. Voordelen en innovatie - Kostenreductie door verkorting van de tijd die nodig is voor procesontwikkeling in wervelbedtoepassingen; - Alleen kleine hoeveelheden grondstoffen vereist; - Nauwkeuriger afstellen van procesomstandigheden, zoals temperatuur of coatingoplossing, als gevolg van real-time observatie van enkelvoudige deeltjes. Het instituut zoekt een industriële partner uit de voedings-, farmaceutische of chemische sector. Te denken valt ook aan samenwerking op het gebied van R&D met fabrikanten van wervelbedapparatuur of proces-engineeringbedrijven die hun portfolio van producten en diensten op lange termijn willen uitbreiden of aanvullen. O Aanbieding uit: Duitsland Referentie: TODE20180528002 Geldig tot: 12-06-2019

Als u geïnteresseerd bent in mogelijke samenwerking met één van bovenstaande projecten, kunt u het project onder invoering van het referentienummer vinden op www.enterpriseeuropenetwork.nl

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 39


Trots op het werk Een deel van de WOT 2018 vindt plaats in de nieuwe hal van de Brabanthallen. Bijzonder aan deze hal is onder meer de hoofddraagconstructie met een totale hoogte van ongeveer 14 meter en een kolomvrije overspanning over een breedte van 48 meter. De nieuwe hal is 150 meter lang. Het gaat om een staalconstructie waarbij voor de stabiliteit in dwarsrichting gebruik is gemaakt van de bestaande hallen en voor de stabiliteit in de langsrichting van ongeschoorde portalen met schoorkolommen en trapeziumvormige 3D-vakwerken met als resultaat een grote kolomvrije ruimte. In het thermisch verzinkte dak van staal zijn maar liefst zeven lichtstraten aangebracht van elk ongeveer zeven meter breed. Doordat ongeveer een derde van het dak uit glas bestaat, is er veel daglicht op de vloer. De aluminium puien zijn gepoedercoat. Door de ingenieuze constructie is ondanks de grote kolomvrije overspanningen de toegepaste hoeveelheid staal relatief laag. Foto Architectenbureau cepezed


PHASCOPE® PAINT LAAGDIKTEMETING “TO GO”

Het professionele instrument in penformaat, bijzonder geschikt voor snelle en eenvoudige metingen van laagdiktes.

š š š š š

Meten van lak op Ferro- en non Ferro metalen en laagdiktemeting van geanodiseerde oppervlakten Hoge nauwkeurigheid in een groot meetbereik (0-2500 μm) Data-analyse en rapportage direct in de Fischer App Signaal-LED’s geven toestand van de deklaag direct aan Stof- en vloeistofdichte behuizing conform IP65

T: +31 40 2482255

www.helmut-fischer.com

Coating Thickness

Material Analysis

Nanoindentation

Material Testing

Voor iedere toepassing… • Truck- en Carrosseriebouw • Speciale Voertuigen • Tankwagenbouw • Kipperbouw

• Landbouwmachines • Machinebouw • Restauratie • Enz. Enz.

Bezoek Ionbond op de SURFACE Campus 2018, stand 7a45

… het ultieme applicatiesysteem

Fax +31(0)318-471911 • E-mail: info@mol-coatings.com • www.mol-coatings.com

42 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018


Voorwoord katern WOT2018

ION beschermt President Macron van Frankrijk heeft in een betoog over de toekomst van Europa aangegeven dat Europa een beschermer is van haar bevolking. We spreken dan over de veiligheid die verzekerd wordt doordat de landen met elkaar aan tafel zitten. Eventuele conflicten worden nu aan tafel en met woorden uitgevochten. Europa beschermt ook haar burgers door een stelsel van wetten en regels. Geregeld worden onder andere buitenlandse betrekkingen, mededinging, het verkeer van mensen, producten en diensten, voedselveiligheid, justitie, volksgezondheid en nog veel meer. Alles ten gunste van ons, burgers en bedrijven in Europa. Belangrijke ontwikkelingen en innovaties worden gesteund en gedeeld binnen de Europese context. Iets waar onderzoeksinstellingen en bedrijven aan mee kunnen doen.

horizontaal als verticaal in de keten tot stand komt. Door een kwalitatief hoogstaand aanbod van praktische opleidingen worden medewerkers uitgedaagd zich individueel te ontwikkelen en mede te zorgen voor een goede continuĂŻteit van haar of zijn bedrijf. In de Week van de Oppervlakte Technologie 2018 worden de laatste ontwikkelingen getoond op de SURFACE Campus. Bedrijven staan er om uw vragen te beantwoorden. Bezoek uw leverancier, collega, concurrent of klant om te zien waar die mee bezig is of ontdek de mogelijkheid om samen sterker te gaan opereren. Daarnaast worden er op de ION CONGRES Campus 75 lezingen gegeven over een groot aantal uiterst interessante onderwerpen die u niet mag missen. Ik hoop u te ontmoeten! O

Parallel aan Europa kunnen we stellen dat ION zijn leden beschermt. De leden worden goed op de hoogte gehouden van de impact van de ontwikkelingen die buiten hun bedrijven plaatsvinden. Europese en Nationale wet- en regelgeving wordt namens hen mee opgesteld of besproken, zodat de beschermdoelen ervan in de praktijk gehaald kunnen worden. Op bijeenkomsten ontmoeten mensen elkaar waardoor samenwerkingen zowel

Rik van Thiel Voorzitter ION

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 43


Week van de Oppervlakte Technologie 2018: zorg dat u erbij bent! Het zal u zijn opgevallen dat deze editie van OT bijna twee keer zo dik is als normaal. Dit komt doordat dit een speciale uitgave is voor de Week van de Oppervlakte Technologie (WOT2018) van 13 tot en met 15 november in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Bij de vorige edities van dit tweejaarlijkse evenement verscheen er een aparte beursbijlage, deze is nu verweven in deze speciale uitgave. Hierin treft u alle informatie aan over de Week van de Oppervlakte Technologie met als onderdelen de SURFACE Campus en de ION CONGRES Campus.

SURFACE CAMPUS De SURFACE Campus is de grootste specialistische vakbeurs voor oppervlaktetechnologie in de Benelux met een vloeroppervlak van 9.000 vierkante meter, 175+ exposanten en meer dan 3.000 bezoekers. Ook deze editie zullen er weer diverse themapleinen en exposities zijn waar bezoekers zich kunnen oriënteren, vraagstukken kunnen neerleggen of demonstraties kunnen bijwonen. Zo zijn er het Reinigingsplein, het Surface Lab, de Veiligheidsstraat, het 3D Printingplein, het Accoya Houtplein, de ION Borghardt Award-expositie en het Verfplein. En natuurlijk de expositie ‘Trots op het Werk’ waar diverse exposanten bijzondere én alledaagse eindproducten tonen die dankzij hun oppervlaktebehandeling unieke prestaties leveren. In deze speciale uitgave treft u een exposantenlijst aan op alfabetische volgorde. De plattegrond krijgt u uitgereikt bij de ingang van de Brabanthallen. Voor de laatste versie van de exposantenlijst of het digitaal inzien van de plattegrond kunt u terecht in de Netwerkapp of op www. surfacecampus.nl.

44 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

ION CONGRES CAMPUS De ION CONGRES Campus is een congresprogramma van drie dagen waar meer dan 60 diverse presentaties, workshops en masterclasses gegeven worden. Het driedaags programma is ingedeeld in diverse thema’s, zoals corrosie, wet- en regelgeving, diverse ondergronden, toepassingen en industrieën, energie, veiligheid, automatisering en inspectie. Het gehele congresprogramma treft u op de volgende pagina’s of in de Netwerkapp. Zorgt u dat u op dinsdag 13 november op tijd aanwezig bent? Wij zullen dinsdag 13 november om 09.30 uur gezamenlijk met u de Week van de Oppervlakte Technologie openen. Zo gaat mr. Marc Kuipers, inspecteur-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een openingstoespraak houden, wordt de Henk de Man Memorial Award uitgereikt door Dave Elliott, president van CETS, en zal de top 3 van ION Borghardt Award 2018 bekend gemaakt worden. Dat wil u zeker niet missen! Na de opening zal er van 11.30 – 13.00 uur met diverse autoriteiten en bevoegd

gezag een innovatietour plaatsvinden op de SURFACE Campus. Op woensdag 14 november 2018 van 11.00 – 12.00 uur is er ook een innovatietour met andere genodigden. Naast de opening en alle interessante presentaties, workshops en masterclasses zijn er nog meer belangrijke evenementen. Zo is op dinsdag 13 november 2018 vanaf 13.00 uur de verplichte updatemiddag voor de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod. Dit keer zal deze middag ook voor niet-labelhouders eenmalig toegankelijk zijn. En is er op donderdag 15 november 2018 om 08.30 uur de Algemene Ledenvergadering van Vereniging ION. Zoals bij elke editie van de Week van de Oppervlakte Technologie zal er een Business-avond plaatsvinden en wel op dinsdag 13 november 2018. Deze avond is speciaal in het leven geroepen om het onderling netwerken (nog) meer te bevorderen voor de exposanten van de SURFACE Campus en de genodigden. Tijdens deze netwerkavond zal keynote spreaker Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland


een presentatie verzorgen, is er een lasershow en kunt u gebruik maken van een walking dinner. PRAKTISCHE INFORMATIE Data en openingstijden Dinsdag 13 november ION CONGRES Campus: 09.30 - 17.30 uur SURFACE Campus: 11.00 - 18.00 uur Woensdag 14 november ION CONGRES Campus: 11.30 - 19.30 uur SURFACE Campus: 11.00 - 20.00 uur Donderdag 15 november ION CONGRES Campus: 10.30 - 15.30 uur SURFACE Campus: 10.00 - 16.00 uur Locatie Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch Diezekade 2 5222 AK ’s-Hertogenbosch Hallen 7 en 4 Pendelbus Om het bezoek aan de WOT 2018 te vergemakkelijken en het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen, rijdt er een pendelbus tussen het station van ‘sHertogenbosch naar de hoofdentree van

de SURFACE Campus. Dit wordt verzorgd door Arriva. De bussen vertrekken vanaf perron B aan de centrumzijde van het station en rijden op de volgende tijden: • 13 november, van 09.15 tot 18.15 uur. (i.v.m. rust- en rijtijdenwet geen bussen tussen 13.30 en 14.15 uur) • 14 november, van 10.45 tot 20.15 uur (i.v.m. rust- en rijtijdenwet geen bussen tussen 15.15 en 15.45 uur) • 15 november, van 08.15 tot 16.15 uur. (i.v.m. rust- en rijtijdenwet geen bussen tussen 12.30 en 13.15 uur) NETWERKAPP Sinds deze editie wordt de Netwerkapp aangeboden. In deze app kunt u de exposantenlijst raadplegen, de plattegrond inzien, oproepen plaatsen, afspraken maken en netwerken met andere deelnemers. Maar u kunt zich ook registreren voor presentaties die u wilt bijwonen. Zo krijgt u een notificatie als het bijna tijd is voor deze presentatie(s) en kunt u niets vergeten tijdens deze drie zeer interessante maar drukke dagen. • U kunt de Netwerkapp downloaden in de App Store of de Google Play Store.

• Maak een account aan; registreer via LinkedIn of met uw e-mailadres • Vul de Netwerkapp code in: WOT2018 om toegang te krijgen tot het event of de community • En u kunt direct beginnen met netwerken. In de app kunt u diverse filters gebruiken om in de exposantenlijst of het congresprogramma te zoeken. AANMELDEN De Week van de Oppervlakte Technologie is gratis toegankelijk, na aanmelding via het digitale aanmeldingsformulier. O

MEER INFORMATIE www.weekvandeoppervlaktetechnologie.nl www.surfacecampus.nl

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 45


Congresprogramma Week van de Oppervlakte Technologie 2018 Dinsdag 13 november CONFERENTIERUIMTE A Thema Corrosie • 11.00 - 13.00 uur Masterclass: Corrosie en bescherming tegen corrosie prof. dr. ir. Arjan Mol (TU Delft) en dr. ir. Hans van der Weijde (Tata Steel) Thema Wet- en Regelgeving • 13.30 – 14.00 uur Blootstelling aan gevaarlijke (CMR-)stoffen en road to zero ing. Diana Martens (Inspectie SZW) • 14.00 – 14.30 uur Milieuactualiteiten: Wet- en regelgeving en het gebruik van de webtool Metaal en Milieu ing. Marjan Hillmann (Hillmann Integrale Bedrijfsmilieuzorg) • 14.30 – 15.00 uur Blootstelling op locatie: Europese voorschriften vs praktijk Fulco de Vente (OnderhoudNL) • 15.00 – 15.30 uur Blootstelling aan SVHC-stoffen bij baden(reeksen) en aan CMR-stoffen Egbert Stremmelaar BSc MBA RAE (Vereniging ION) Thema Veiligheid • 16.00 – 17.00 uur Een duik in de wereld van normalisatie: ISO 12944 en EU-restrictie voor de toepassing van di-isocyanaten Suzanne Dietz (NEN) • 17.00 – 17.30 uur Titanium dioxide: European industry overview & EU regulatory status Annemie Verhaege (Chemours Belgium) CONFERENTIERUIMTE B Thema Opening • 09.30 – 09.45 uur Welkomstwoord – Opening Week van de Oppervlakte Technologie drs. Rik van Thiel (Vereniging ION) • 09.45 – 10.05 uur Openingstoespraak mr. Marc Kuipers (Inspectie SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) • 10.05 – 10.25 uur Uitreiking Henk de Man Memorial Award Dave Elliott (CETS) 46 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

• 10.25 – 10.45 uur Uitreiking ION Borghardt Award 2018 dr. ir. Hans van der Weijde (Tata Steel) en prof. dr. ir. Arjan Mol (TU Delft) Thema Energie • 11.30 – 12.30 uur Masterclass: Energietransitie: De noodzaak en kansen voor ondernemers binnen de oppervlaktetechnologie Kevin Peters MCC (EKB Nederland) Thema Vereniging Qual.ION (kwaliteitslabels) • 13.00 – 13.30 uur Opening en algemene presentatie Qualicoat (Engels) Mo Panam (Qualicoat) • 13.30 – 15.00 uur Stand van zaken, doornemen updates 2018 en komende updates 2019 van de technische specificatie Qualicoat Harmen IJdema (Vereniging Qual.ION) • 15.30 – 16.00 uur Opening en algemene presentatie Qualisteelcoat Roel Dijkman (Qualisteelcoat) • 16.00 – 17.30 uur Stand van zaken, doornemen updates 2018 en komende updates 2019 van de technische specificatie Qualisteelcoat Roel Dijkman (Vereniging Qual.ION) CONFERENTIERUIMTE C Thema Kleuren • 14.00 – 15.00 uur Masterclass: Focus op kleur Mark Kotterink (Nederlands Kleurencentrum) Thema Vereniging Qual.ION (kwaliteitslabels) • 15.30 – 16.00 uur Opening en algemene presentatie Qualanod Remco Baartmans (Qualanod) • 16.00 – 17.30 uur Stand van zaken, doornemen updates 2018 en komende updates 2019 van de technische specificatie Qualanod Remco Baartmans (Vereniging Qual.ION) HERTOGZAAL Thema Netwerken • 18.00 – 22.00 uur Business avond met lasershow (alleen voor exposanten en genodigden)


Woensdag 14 november CONFERENTIERUIMTE A Thema Aluminium • 11.30 – 12.00 uur Aluminium en zijn legeringen ing. Johan van de Graaf (Aluminium Centrum) • 12.00 – 12.30 uur Ontwikkelingen in pre-anodiseren Harmen IJdema (Vereniging Qual.ION/IJdema Groep) • 12.30 – 13.00 uur 3D printed aluminium: corrosion mechanism and anodising behaviour (Engels) prof. dr. ir. Iris De Graeve (Vrije Universiteit Brussel) Thema Voorbehandeling • 13.30 – 14.00 uur Low temperature zinc phosphate: An innovative concept reduces process costs and saves money (Engels) dr. Ulrich Hönig (Kluthe Benelux) • 14.00 – 15.00 uur Hollandia: Innovatie binnen de conservering van staalconstructies Wim van ’t Hof en Nardo Hogendijk (Hollandia Infra) Game changer voor oppervlaktepreparatie voorafgaand aan coatingproces ing. Roland van Meer (AD Chemicals) Blik op innovatie staalconservering vanuit de lakleverancier Anita Snoeren (Powder Supply) Thema Staal • 15.30 – 16.00 uur Corrosie onder isolatie, sluipmoordenaar in de procesindustrie ir. Rob de Heus (Sitech Services) • 16.00 – 16.30 uur Corrosie onder isolatie mitigation strategy en de invloed van isolatie Johan Sentjens (Temati) • 16.30 – 17.00 uur Bescherming van constructies tegen brand ing. Leo Oosterveen en Jan Peter de Boer (Brandveilig Bouwen Nederland) Thema 3D Printing • 17.20 – 17.30 uur Ondertekening intentieverklaring 3D Consortium • 17.30 – 18.00 uur Adding value by adding layers: 3D-printing Value Chain Opportunities Kris Binon (Flam3D) • 18.00 – 18.30 uur Mechanical behaviour of additive manufactured materials (Engels) dr. Vera Popovich (TU Delft) • 18.30 – 19.00 uur Laserflex conflux: 3D multi metal printing (Engels) dr. ir. Jaap Hooijmans (Admatec Europe) • 19.00 – 19.30 uur Wat te doen tegen slijtage door corrosie en andere vormen van slijtage ing. Roelof Vedder (Revamo)

CONFERENTIERUIMTE B Thema Composieten • 11.30 – 12.00 uur Composite make-ability! Teun de Vries BSc (TEUN) • 12.00 – 12.30 uur Coatingtechnologie voor vezelversterkte composietmaterialen dr. Walter Lauwerens (Sirris) • 12.30 – 13.00 uur Biobased coatings voor composieten; een praktijkcase ir. Mark Lepelaar (NPSP) • 13.00 – 13.30 uur De voorbehandeling van Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP) en Titanium voor toepassing in de vliegtuigbouw dr. Hans Poulis (TU Delft – Hechtingsinstituut) Thema Beton/glas • 14.00 – 14.30 uur Dunne film zonnecellen verwerkt in gevelelementen (glas, beton, composiet en metaal) Marc Koetse (Solliance – TNO) • 14.30 – 15.00 uur Biobased coatings tegen graffiti en andere oppervlakte vervuiling ing. Erik Amesz (APP Protect) • 15.00 – 15.30 uur Adaptieve decoratieve en reflectieve coatings voor glas prof. dr. Albert Schenning (TU Eindhoven) Thema Hout • 16.00 – 16.30 uur Oppervlaktetechnologie: combineren van technische en maatschappelijke doelen Bert Kattenbroek (Accsys Technologies) • 16.30 – 17.00 uur Verscherpte brandveiligheidscontroles op regelgeving en handhaving op gevels Michel Bot (Magma Industries) • 17.00 – 17.30 uur Esthetische coatingkwaliteit Fulco de Vente (OnderhoudNL) Thema Automatisering • 18.00 – 18.30 uur Master your process Douwe van der Zee (MAVOM Chemie) • 18.30 – 19.00 uur An innovative technology for the thickness control of industrial coatings (Engels) ing. Geoffrey Bruno (Enovasence) • 19.00 – 19.30 uur De industrie heeft geen robots nodig ing. Henk Kiela MBA (Opteq Mechatronics) CONFERENTIERUIMTE C Thema Kleuren • 13.30 – 14.30 uur Masterclass: Focus op kleur Mark Kotterink (Nederlands Kleurencentrum)

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 47


Donderdag 15 november CONFERENTIERUIMTE A • 08.30 – 10.00 uur Algemene Ledenvergadering Vereniging ION (alleen voor leden van Vereniging ION) Thema In-house Control • 10.30 – 11.30 uur Masterclass: In-house Control Medewerker Jacques Schreuder (Vereniging ION) Thema Voedselveiligheid • 12.00 – 12.30 uur FreshStrips - slimme stickers tegen voedselverspilling dr. Koen Nickmans (FreshStripsFnb) • 12.30 – 13.00 uur EC1935/2004, voldoet u al aan de wet? Philip Grootjans (Eriks) • 13.00 – 13.30 uur Voedselveiligheid en oppervlaktetechnologie: Hygiënisch ontwerpen in relatie tot voedselveiligheid en kwaliteit ing. Fokke Snoek (Royal FrieslandCampina)

• 11.30 – 12.00 uur Façade Service Application (FaSa), producten en diensten geautomatiseerd meten en monitoren ing. Stingo Huurdeman (VMRG) en ir. Dirk Huibers (Octo) • 12.00 – 12.30 uur Toelichting en rondleiding nieuwbouw Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch (Libema – 2XPO) Thema Automotive/transport • 13.00 – 13.30 uur State of the art conversion coating systems (Engels) dr. ing. Ju-Young Uam (Chemetall) • 13.30 – 14.00 uur Hoe dompelverzinkt staal gesmeerd loopt in persgereedschap van de meest kritische automobielproducenten ing. Chiel Dane (Tata Steel) • 14.00 – 14.30 uur Toepassing duurzame performance coating op industriële goederen en voertuigen (levensduurverlenging activa) drs. Sebastian Umbreit (Steur Industrial Coatings) • 14.30 – 15.00 uur Groot conserveringsonderhoud Oosterscheldekering ing. Carolien Nieuwland (Rijkswaterstaat)

Thema High tech • 14.00 – 14.30 uur De toekomst van oppervlaktebehandelingen bij ASML ing. Katja Moors en dr. Maarten ter Heerdt (ASML) • 14.30 – 15.00 uur S3P technology: The next generation of PVD coatings for tools and components (Engels) dipl. ing. Alexander Mohnfeld (Oerlikon Balzers) • 15.00 – 15.30 uur Blue energy Ronny van Engelen (Fujifilm Manufacturing)

CONFERENTIERUIMTE C Thema Kleuren • 12.30 – 13.30 uur Masterclass: Focus op kleur Mark Kotterink (Nederlands Kleurencentrum) • 14.00 – 15.00 uur Interactieve masterclass: Do’s en don’ts van coatinginspectie en rapportage ing. Serviel jr. Smolders (Smolders SSO) en ing. Gunnar Ackx (SCICON)

CONFERENTIERUIMTE B Thema Gebouwen • 11.00 – 11.30 uur Oppervlakte reiniging door middel van enzymen Ton van de Klashorst (Bionic Technology)

MEER ACTUELE INFORMATIE www.weekvandeoppervlaktetechnologie.nl of de Netwerkapp

48 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018


Meer dan 30 jaar innovatie

Partner in poedercoatings Uw kennispartner in poedercoatings

Vakkundig advies

Razendsnelle levering

Training personeel

U kunt terecht bij www.elma-ultrasonic.com Dankzij de voortdurende zoektocht naar kwaliteit en excellentie in onze kerncompetenties, hebben we een breed portfolio aan producten voor verschillende sectoren ontwikkeld. Elma is een unieke firma met unieke producten en marktleider met een vooruitstrevende technolgie! Het reinigen met Elma apparatuur kan worden toegepast in het laboratorium en bij de bewerking van sieraden, horloges, optiek, medicijnen en diverse toepassingen in industriële productie en metaalbewerking. We beschikken over een test laboratorium en servicecenter in België! Zie adres …

Elma Ultrasonic Lindenstraat 14 8755 RUISELEDE BE

T: +32(0)51.43.80.20 F: +32(0)50 67 05 05

E: sales@elma-ultrasonic.be W: www.elma-ultrasonic.be

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 49


Genomineerden ION Borghardt Award 2018 Om de vooruitstrevende initiatieven in het vakgebied industriële oppervlaktetechnologie te stimuleren, wordt elke twee jaar de ION Borghardt Award uitgereikt aan de meest innovatieve ontwikkeling van de afgelopen twee jaar. Deze award wordt geïnitieerd door de Stichting Borghardt Fonds.

Het stichtingsbestuur benoemt voor elke editie een jury waarvan de leden raakvlakken hebben met de aandachtsvelden die voor de betreffende editie van de ION Borghardt Award worden gevraagd. Voor de award van 2018 bestond de jury uit de volgende drie personen: • Voorzitter/jurylid: prof.dr.ir. Arjan Mol, Hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de TU Delft • Jurylid: ing. Carolien Nieuwland, Adviseur Steunpunt Conserveringskennis bij Rijkswaterstaat • Jurylid: dr. Ann Brash, Hoofd Technologie bij Tata Steel De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 13 november 2018 om 09.30 uur tijdens de opening van de Week van de Oppervlakte Technologie in ‘s-Hertogenbosch. De prijs

zal worden uitgereikt door de voorzitter van Stichting Borghardt Fonds, dr.ir. Hans van der Weijde, Programme Director (a.i.) bij Tata Steel Europe R&D en de juryvoorzitter prof.dr.ir. Arjan Mol, Hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de Technische Universiteit Delft. Voor de ION Borghardt Award konden bedrijven, maar ook natuurlijke personen, zich aanmelden die actief zijn in de oppervlaktebehandelende industrie. De inzendingen van de genomineerden zullen op een innovatie-expositie bij de centrale entree van de SURFACE Campus worden tentoongesteld. Tijdens de prijsuitreiking worden de nummers 1, 2 en 3 bekend gemaakt. De winnaar ontvangt naast de award, de eeuwige roem en de plaquette, ook media-aandacht in onder andere het

AD CHEMICALS EN HOLLANDIA INFRA Inzending: PreCoat voor conservering zware staalconstructies Omschrijving: AD Chemicals en Hollandia Infra ontwikkelden gezamenlijk een vernieuwd productieproces waarbij PreCoat wordt toegevoegd aan het bestaande proces. Hierdoor optimaliseert zowel het voorafgaande productieproces (afname slijpactiviteiten) als het conserveringsproces (langere ‘overstandtijd’ tussen stralen en conserveren maakt kwalitatief hoogwaardigere conservering mogelijk). Tenslotte biedt de conversielaag van PreCoat op het staaloppervlak een verbeterde hechting van de natlak-coating en voorkomt PreCoat het effect van onderkruipcorrosie. PreCoat is hierdoor een belangrijke sleutel in de zoektocht naar kwalitatieve chroom-6 vrije conserveringen. Samenvattend heeft PreCoat een positief effect op de totale duurzaamheid van het systeem: het onderhoudsregime en -proces.

50 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

Vakblad OT. De award is een kunstwerk dat gemaakt is door een beeldend kunstenaar, voor deze editie is dat Patrick Visser. Hier de genomineerden in alfabetische volgorde: O

MEER INFORMATIE www.weekvandeoppervlaktetechnologie.nl www.vereniging-ion.nl www.surfacecampus.nl Lees verder of reageer


BYK GARDNER Inzending: Touch the color met spectro2guide – Volgende generatie kleurmeting Omschrijving: Al jarenlang is kleurstabiliteit een belangrijk kwaliteitscriterium voor fabrikanten en klanten. Dat is de reden waarom BYK-Gardner een draagbare spectrofotometer heeft gecombineerd met een glansmeter en fluormeter. De spectro2guide opent nieuwe perspectieven, niet alleen voor monitoring van de kleurkwaliteit maar ook om het gebruik op lange termijn te garanderen. De nieuwe spectro2guide maakt gebruik van “High Performance” LED’s als lichtbron, die een uitzonderlijk niveau van korte termijn-, lange termijn- en temperatuurstabiliteit biedt en ook zorgt voor een extreem homogene verlichting van het meetpunt. Dit resulteert in een zeer goede Inter-Instrument-Agreement waardoor werken met een digitale standaard in de keten mogelijk wordt!

HATWEE EN MOLCON Inzending: Agripol: buitenbestendige éénlaags poedercoating haalt 1.000 uur zoutneveltest op gestraald staal Omschrijving: HaTwee ontwikkelde voor Molcon Interwheels een nieuwe duurzame éénlaags polyester poedercoating met ongeëvenaarde corrosiebescherming. Molcon Interwheels werd geconfronteerd met strengere kwaliteitseisen van zijn klanten waar met de klassieke polyester poedercoatings niet aan voldaan kon worden. Agripol haalt 1000 uur zoutneveltest op gestraald staal zonder conversielaag met minder dan 2 mm onderroest. Hiermee voldoet Agripol aan C4 high corrosivity omgeving (ISO 12944-2). Agripol levert Molcon Interwheels de hoogst mogelijke kwaliteit en hierdoor kunnen zij zich onderscheiden in een concurrentiële markt. Agripol is een mooi voorbeeld hoe HaTwee de productiviteit en concurrentiepositie van haar klanten verbetert.

KLUTHE BENELUX Inzending: Lage temperatuur zinkfosfateren met de Decorrdal LT-serie; energie- en kostenbesparend Omschrijving: Decorrdal LT-serie bespaart op energie- en chemieverbruik tot wel 30%. Door duidelijk geringere slibvorming zullen niet alleen de afvoerkosten van zinkfosfaathoudend sludge, maar ook de onderhoudskosten aan de installatie tot wel 25% worden gereduceerd. Door toepassing van een nieuwe aktivator worden kleine, fijne kristallen gevormd, die resulteren in een lager laaggewicht (1,5 – 3g/m2) met behoud van alle kenmerkende eigenschappen van een traditionele zinkfosfatering bij 55°C. De nieuwe technologie kan eenvoudig in bestaande sproei- en dompelinstallaties worden ingezet. De Decorrdal LT-serie is compatibel met E-coat-, poeder-, en natlaksystemen.

MAVOM CHEMIE Inzending: Het MAVOMmate platform, een volledig nieuwe manier van toegang tot kwaliteitsbewaking Omschrijving: MAVOM Chemie introduceert in samenwerking met zijn partner CE-Mate in het eerste kwartaal van 2019 de eerste versie van het MAVOMmate platform. Het MAVOMmate platform geeft MAVOM-klanten op een volledig nieuwe manier toegang tot kwaliteitsbewaking op maat, in combinatie met het Medimate Minilab®. MAVOM wil het met deze technologie mogelijk maken om op locatie in het voorbehandelingsbad, gehaltes van chroom, zink, ijzer, aluminium en zirkonium, snel, nauwkeurig en betrouwbaar te bepalen. Het uitvoeren van de test is nadrukkelijk gebruikersvriendelijk. Eén druppel badvloeistof is voldoende om binnen enkele minuten het resultaat ter plekke beschikbaar te hebben.

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 51


Kunstenaar met voorliefde voor contrasten Kunstenaar Patrick Visser heeft het kunstwerk gemaakt dat de winnaar van de ION Borghardt Award straks krijgt. In het maartnummer dit jaar van OT staat een uitgebreid interview met hem ter kennismaking. Nu de bekendmaking van de prijswinnaar dichterbij komt en meerdere beelden van hem straks te zien zijn tijdens de WOT, wordt het tijd wat dieper op zijn werk in te gaan. Patrick Visser heeft over belangstelling voor zijn werk niet te klagen. Zijn moeder, die hem met zijn zaken helpt, krijgt iedere dag wel een vraag of Patrick een beeld kan maken. Die belangstelling heeft hij voor een groot deel te danken aan zijn grote beelden bij de Hermitage in Amsterdam en in de parken van Harderwijk. De vele kleine beelden die hij maakt, verkoopt hij vooral aan particulieren. Er zijn nog genoeg dieren waar Patrick geen beeld van gemaakt heeft en aan inspiratie heeft hij geen gebrek. Aan materialen voor zijn beelden ook niet. Zijn atelier voor de grote beelden bevindt zich in een bedrijfshal van de firma Reukema Recycling in Harderwijk. Daar wordt ferro en non-ferro metaalafval verwerkt. Patrick maakt zijn kunstwerken van dat afval dat er letterlijk voor het oprapen ligt. “Ik heb fantasie genoeg, ik kan nog wel jaren doorgaan. Ik vind het leuk dat

52 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

er veel belangstelling voor is. Ik hoop op meer bekendheid en dan ook uit andere landen. Dat ik voor ION een klein beeld heb mogen maken, vind ik een bijzondere waardering voor mijn werk. Op de WOT komen meerdere beelden van mij te staan bij de ingang van de hal. Het meest imposante beeld is dat van een stier: een groot en mooi beeld dat daar goed tot z’n recht komt.” SPANNEND Reukema zorgt voor het transport van de grote dieren naar de Brabanthallen. Het bijzondere van zijn beelden is dat die uiteraard gaan roesten waardoor ze een extra dimensie krijgen. Dat een kunstwerk van hem wordt uitgereikt door een brancheorganisatie waarvan de leden juist elke dag tegen roest in de weer zijn, vindt hij wel grappig. “Dat contrast vind ik wel leuk. Ik zal ook bij de opening zijn, wat ik

ergens best wel spannend vind, omdat er dan veel mensen naar me kijken. Maar wat overheerst, is het gevoel dat veel mensen een aantal van mijn beelden kunnen zien.” Patrick Visser maakt zowel grote als kleine beelden van dieren. De grote maakt hij bij Reukema, maar de kleine maakt hij thuis in een oude schuur. Dan gaat het om beelden die hij zelf kan tillen en verplaatsen, zonder dat er een takel of hijskraan nodig is. Dan gaat het bijvoorbeeld om honden, kippen, diverse soorten vogels en een hertje. “Onlangs heb ik een libelle voor een winkel in Harderwijk gemaakt en die komt in een winkelstraat aan de gevel te hangen. Het dier ziet eruit als alsof ze zó kan wegvliegen, maar in werkelijkheid is die loodzwaar. Ik vind dat een mooi contrast.” O MEER INFORMATIE www.patrickvisser-junkart.nl


Transportbaansystemen met besturingssoftware De Railtechniek van Herwijnen-groep is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie, installatie en onderhoud van interne transportbaansystemen. Met productiefaciliteiten in Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Moldavië en Groot-Brittannië is Railtechniek inmiddels één van de grootste Europese marktleiders op het gebied van transportbaansystemen. Al meer dan 50 jaar worden onze transportsystemen met succes toegepast in alle takken van industrie. In de oppervlaktetechniek zijn er veel verschillende methodes van oppervlaktebehandeling. Voor al deze methodes heeft Railtechniek een bijpassende oplossing in hun railsystemenpakket. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een regelbare processnelheid, in stilstand met optioneel een draaiend product of dompelen van

producten. Ook kan er gecommuniceerd worden met spuitautomaten of robots. De meeste van deze en andere oplossingen zijn toepasbaar voor zowel natlak-spuiten als poedercoaten. Zo verzekert Railtechniek de meest ideale condities voor de oppervlaktebehandeling. Naast het transportbaansysteem leveren wij ook de software waarmee de systemen bestuurd worden. Met de ingebouwde geavanceerde PLC-besturingssystemen kunnen in

geautomatiseerde systemen de producten gedurende het gehele productieproces getraceerd en gemonitord worden. Dit maakt het ook eenvoudig om het product verschillende routings in het systeem te laten volgen of meerdere behandelingen te laten ondergaan wanneer hier bij het laden voor gekozen is. De parameters van de diverse behandelingen (temperatuur, droogtijd, et cetera) kunnen per product geraadpleegd worden voor kwaliteitsregistratie. Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact op met Railtechniek van Herwijnen. MEER INFORMATIE Railtechniek van Herwijnen Koelenhofstraat 13 4004 JR Tiel www.railtechniek.nl

Zuiveren en recyclen van proces- en afvalwater! Waterzuivering speelt in deze tijd een steeds grotere rol in het gehele productieproces. Het lozen van afvalwater op het riool is vaak verboden en het afvoeren van chemisch afval is vaak onbetaalbaar.

-

Omnial waterzuiveringstechniek wil u graag op de SURFACE Campus kennis laten maken met het waterzuiveringsprincipe van de vacuümverdamper. Vacuümverdamping staat voor het continu, met een zeer laag energieverbruik en zonder toevoeging van chemicaliën, verdampen van water uit uw afvalstroom. Vacuümverdamping is bijzonder geschikt voor - Olie-emulsies - Ontvettingsbaden - Fosfateerbaden

Wij geven u graag een nadere toelichting over dit uiterst goede en voordelige systeem op onze stand met nummer 7B16. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Uiteraard zijn wij u graag van dienst.

- Afvalwater van onderdelenreiniging - Polijst-afvalwater - Terugwinning van zware metalen VOORDELEN VACUÜMVERDAMPER - Hoge reductie van COD, chlorides, sulfaten, zware metalen, enz. - Zeer laag energieverbruik

Geen verbruik chemicaliën Zeer hoog rendement, minimaal 90% Hergebruik destillaatwater Zeer arbeidsvriendelijk Weinig onderhoud Best Beschikbare Techniek

MEER INFORMATIE Omnial Oud Camp 3B 3155 DL Maasland www.omnial.nl

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 53


Deelnemers SURFACE Campus 2018 Hier vindt u een opsomming van de exposanten op de SURFACE Campus in alfabetische volgorde.

AABO-IDEAL › www.ideal-line.com Accsys Technologies/ Accoya › www.accoya.com AD Chemicals › www.adinternationalbv.com Adruu › www.adruu.nl Airblast › www.airblast.com ALDOR › www.aldorbv.nl Amitech › www.amitech.nl Anton Paar Benelux › www.anton-paar.com APEQ WiWa › www.apeqwiwa.nl Baril Coatings › www.barilcoatings.nl BELMEKO Engineering › www.belmeko.nl Benelux Scientific › www.benelux-scientific.nl Braker Spuittechniek › www.brakerspuittechniek.nl BTEQ › www.bteq.nl BVBA Elma Ultrasonic › www.elma-ultrasonic.be BYK-Gardner › www.byk.com/instruments

7E46 4C06 7B55 7D50 7B31 7C29 7B06 7E42 7B19

7B11 7C03 7E60 7B25 7B10 7E16 7C07

54 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

C&T technics › www.ct-technics.nl Canescens › www.virtualpaint.eu Cellmark Belgium › www.cellmark.com Chemetall › www.chemetall.com Chromin Maastricht › www.chromin.nl CITAKU › www.citakubv.eu Cobar Europe › www.balverzinn.com Colasit Holland › www.colasit.nl Collé Rental & Sales › www.colle.eu Cookson Drijfhout › www.drijfhoutnl.com Cosanta › www.stoffenmanager.nl CZL Tilburg › www.czltilburg.nl Datacolor AG Europe › www.datacolor.com De Ploeg Techniek › www.deploegtechniek.nl Decorad Systems › www.decorad.com Derustit Holland › www.derustit.nl Dreisol › www.dreisol.de Drent Techniek › www.drenttechniek.nl

7C33 7A03 7E36 7C39 3A12 7B26 7A07 7E50 7D36

Ecco Finishing › www.eccofinishing.com Edco Las/snij-vlamspuittechniek › www.edco-benelux.com EKB Nederland › www.ekbnederland.nl Elcometer › www.elcometer.com ElectroCoat › www.weertgroep.net Emotech › www.emotech.nl Epifatech AB › www.epifatech.se/sv Ermalo Technical Supply › www.deveerps.nl EUROLACKE › www.eurolacke.nl

7B40 7B33 7E64 7B22 7B43 7A05 7E06 7A15 7C01

7E52 7D37 7D11

7A09 7A60 4D05 7A11 7B44 7B47

Finnpro Protective Coatings › www.finnpro.nl

4C12

Galvamé Oppervlaktetechnieken › www.galvame.nl Galvano Hengelo › www.galvanohengelo.nl Glasbeek Finish › www.glasbeek.com Gostol TST › www.gostol-tst.eu Green-Training › www.green-training.nl Griekspoor Vlamspuittechniek › www.griekspoortc.com

7B42

Hagoort Markeersystemen › www.markeren.com

7C02 7A38 7B18 7E54 7A53

7D02


HangOn › www.hangon.nl HaTwee › www.hatwee.be Hegin MetalFinishing › www.hegin.nl Helmut Fischer Meettechniek › www.helmutfischer.nl Hendor Pompen › www.hendor.com HEVAMI oppervlaktetechniek › www.hevami.nl Holland Mineraal › www.hollandmineraal.nl HSS Torbo › www.torbo.nl Hulkenberg › www.hulkenberg.nl ICOM Automation › www.icom-automation.de Impreglon Surface Technology › www.impreglon-deurne.nl Indufinish › www.indufinish.com Inter-Che-M › www.interchem.nl Ionbond Netherlands › www.ionbond.com IST Benelux › www.ist-uv.com Jac. de Vries Infraroodtechniek › www.infraroodtechniek.nl Jetvertising › www.jetvertising.nl

7D01 7B15 7A23 7D05 7C48 7D15 7D39 7D10 7D43

4C05 7A06 7B51 7B36

Kaltenbach shotblast and paintingsystems › www.GIETART.com Keyence International NVISA › www.keyence.eu Kin Pompentechniek › www.corode.nl Kluthe Benelux › www.kluthe.nl KO-AR › www.ko-ar.nl Konica Minolta Sensing Europe › www.konicaminolta.eu KOTI Industrieel &Technisch Borstelwerk › www.koti-eu.com Kriya Materials › www.kriya-materials.com Kurt Obermeier › www.obermeier.de Kuypers Kunststofbewerking › www.kuypers.com Latour Galvanotechniek › www.latourgalvano.nl Limar techniek › www.limartechniek.nl

7D44 7D04 7A43 7C44 7B12 7E02

4C16 7A01

7E58 7D21 7E44 4D11 7B07 7C29 7D47

4D07 7E12 4B13 7B04

7C30 7B40

7A45 4D05

MEPACO › www.mepaco.nl Metagro Special Coatings › www.metagrosc.nl Metrohm Nederland › www.metrohm.nl Mol Coatings › www.mol-coatings.com MSP Systems › www.mspsystems.nl MTRC Special Plating › www.mtrc.nl Multinal Group › www.multinal.com

Magistor 7C12 › www.magistor.nl Mavom Chemie 7C06 › www.mavom.nl Mechempro Surface Solutions 7A21 › www.mechempro.eu MEFIAG Filters & Pumps 7D19 › www.cecoenviro.com/mefiag-filtration

NauMetrics PMI › www.naumetrics.nl NESTcoat Repair › www.nestcoat.nl NTS Finish › www.nts-finish.nl

7A41

Oerlikon Balzers › www.oerlikon.com/balzers/be Omnial waterzuiveringtechniek › www.omnial.nl Omya (Schweiz) AG › www.omya.com/alu-en Opiliones 3D-printers › www.opiliones.nl Oxyplast Belgium › www.protechpowder.com

7A17

Paint It › www.paintit.nl Powder Supply › www.jotun.com

7C40

4B12 7E10

7B16 7A49 4B05 7C11

7E14

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 55


PPG Coatings Europe 4D12 › www.ppgpmc.com Railtechniek van Herwijnen 7E32 › www.railtechniek.nl Rasco-Clemco 7D25 www.rasco-clemco.nl REACH-CLP Helpdesk 7D31 › www.chemischestoffengoedgeregeld.nl REITER Oberflächentechnik 7E40 › www.reiter-oft.de Revamo 4A04 › www.revamo.nl RIVM 7D31 › www.chemischestoffengoedgeregeld.nl RÖSLER Benelux 7C34 › www.rosler.com RTS-Preidel 4C14 › www.rts-preidel.nl Schröder Plating Service › www.schroder-plating.nl SciTeex Group › www.sciteex.com Sdu › www.toxic.nl

56 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

7A19 7D40 7D30

Sherwin Williams Benelux › www.sherwinwilliams.com Smolders SSO › www.smolderssso.nl Sponge-Jet Benelux › www.spongejet.nl Steur Industrial Coating › www.steur.com Nederlands Veiligheidsinstituut › www.nlvi.nl Technospray › www.technospray.nl Topfinish › www.topfinish.eu Toxic › www.toxic.nl TQC Sheen › www.tqc.eu tqm systems › www.tqmsystems.nl TTL › www hangbanen.nl

4C11 7B41 7B01 7C25 7D32

7B37 3C37 7D30 7C41 7A47 7D16

Vecom Group › www.vecom-group.com Vereniging ION › www.vereniging-ion.nl Vereniging Qual.ION › www.vereniging-ion.nl Verzinkerij Twente › www.verzinkerij-twente.nl VirtualPaint › www.virtualpaint.eu Volders-verf › www.volders-verf.nl VOM vzw › www.vom.be

7D38

Wagner Systemen Nederland › www.wagnersystemen.nl Weert Groep › www.weertgroep.nl WSB Finishing Equipment › www.wsb-benelux.eu WTA Luchttechniek › www.wtaluchttechniek.nl

7C49

7C60 7C60 7C05 7A03 7B44 7C60

7B43 7C49 4B01


Bedrijfsprofielen SURFACE Campus ALDOR STANDNUMMER: 7C29 Het anodiseren bij Aldor BV geeft uw aluminium werkstukken en producten de definitieve finish in desgewenst de juiste kleur, glans, hardheid, corrosie- en slijtweerstand. Naast de standaard anodische bewerkingen, heeft Aldor een aantal innoverende processen voor ‘’extra’’-functionele lagen tot zijn beschikking. Het zusterbedrijf MTRC vult Aldor BV aan met oppervlakte behandelingen op Ferro- , non-Ferro en RVS. Aldor BV adviseert over de beste keuze binnen een breed scala aan anodische processen en ontwikkelt desgewenst innovatieve technieken in het eigen laboratorium en in samenwerking met buitenlandse partners.

AMITECH STANDNUMMER: 7B06 Amitech b.v. onderscheidt zich ten opzichte van alle leveranciers. 24/7 bereikbaar. Onze klanten staan niet stil maar maken meters!! Bent u opzoek naar een meedenkende totaal leverancier op het gebied van straalinstallaties, metalliseren/schooperen, spuitinstallaties en/of onderhoud van uw huidige installatie. Neem vrijblijvend contact met ons op. Amitech richt zich daarnaast op het bedenken van innovatieve producten en kostenbesparende oplossingen en hekelt zich aan dure spareparts. Metalliseren, Schooperen Amitech is vertegenwoordiger voor Nederland voor het leveren van metalliseer-draad van de Fabrikant Zinacor/Grillo. Het metalliseerdraad voldoet aan de hoogste eisen. De beste kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Aldor BV heeft een unieke en geavanceerde elektro-chemische proces regeling, specifiek ontwikkeld voor hard-anodisatie en industrieel anodiseren (machinebouw). Teneinde het complexe proces van offerte tot en met levering, vloeiend en efficiënt te laten verlopen, is de ERP-programmatuur een eigen, dus unieke ontwikkeling. Geavanceerd data management verschaft u alle informatie over de chemische analyses en het uitgevoerde proces. Onderdelen zijn; t Web-based prijs calculatie model, t Elektronische opdracht upload mogelijk t Sturing elektrochemisch proces en analyses t Klanten portal voor real-time informatie Vanwege bovenstaande kan Aldor een order bevestiging met vaste leverdatum afgeven. Via het Aldor-portal kan u uw opdracht intern volgen, een tijdsbesparing wanneer het gaat om uw transport planning.

Greenarcspray Met de greenarc spray maakt u het werk makkelijker, veiliger en efficienter doordat deze volledig electrich is en gemiddeld 1m2/ min. bij een laagdikte van 80mμ metalliseert. Daarnaast kan deze machine uitgebreid worden met een breedstraalkop die maar liefst 11cm aanzet in 1 keer. Vraag ook naar de mogelijkheden voor verhuur. Henry 17E Is het enige vlamspuitpistool met een Clean drive motor, waarmee u vrijwel alle metalliseerdraden kunt verwerken en wat u daarnaast een besparing oplevert van 35% minder perslucht verbruik. De Henry 17e laat zich vertalen in: zeer laag onderhoud en gebruikskosten, geluidsreductie en geen smering met olie, vet of sprays. Straalinstallaties The Remo (radiografische dodemanshendel) The Remo is de enige radiografische dodemanshendel met CE die alle besturingskabels en of slangen vervangt. The Remo heeft een bereik van 80 meter en is in vele uitbreidingen of meerdere besturingen te verkrijgen.

Aldor voldoet aan de ISO-9001-2015 en Qualanod. Qualanod heeft strenge proces- en productnormen vastgelegd voor hard-anodiseren en industrieel anodiseren (machinebouw). Aldor Precisie in anodiseren

Meer informatie Wetering 21 6002 SM Weert T +31(0)495 457 913 E info@aldorbv.nl W www.aldorbv.nl  

Afzuiginstallaties Onze afzuiginstallaties zijn verkrijgbaar in zowel transportabel of stationair en in diverse afmetingen naar uw wensen op maat gemaakt. Verfpompen Amitech levert nieuwe airless verfpompen in de categorie 28:1, 45:1 en 68:1 direct uit voorraad. Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.

Meer informatie Fahrenheitstraat 45-2 3846 CC Harderwijk T +31(0)341 429 059 E info@amitech.nl W www.amitech.nl

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 57


Bedrijfsprofielen SURFACE Campus APEQ WIWA STANDNUMMER: 7B19 Het merk WIWA staat al bijna 70 jaar bekend als een zeer betrouwbaar product van hoge kwaliteit. Door de kleinschalige opzet van WILHELM WAGNER GMBH & CO zijn de wereldwijde onderlinge contacten met de ‘WIWA-familie’ buitengewoon goed, wat leidt tot het efficiënt oplossen van vraagstukken waarbij innovatie -gevoed door informatie uit de praktijk- de boventoon voert. APEQ WIWA BV is sinds 2004 importeur van het merk WIWA voor de Nederlandse markt en is actief in verkoop, service, onderhoud en verhuur van WIWA-producten in het bijzonder. WIWA is met zijn product range protective- en brandvertragende coating systemen een van de belangrijkste spelers op de wereldmarkt en is te vinden in de houtindustrie, staalbouw, scheepvaart, windmolenindustrie, machinebouw, etc. De volumecapaciteit in

C&T TECHNICS

combinatie met de hoge spuitdrukken van de WIWA “2- en 3-componenten” machines dragen daarnaast bij aan het verminderen van afvalstromen en dus een efficiënter gebruik van coating producten. APEQ WIWA BV trekt de lijn van kwaliteit en service door in de Nederlandse markt en kan door de korte communicatielijnen met de fabriek in Duitsland altijd de juiste apparatuur aanbieden. Oók indien moet worden gezocht naar opties buiten de standaard. APEQ WIWA BV werkt samen met Muilwijk Finishing VOF en BELCO PAS BV. Muilwijk Finishing VOF is importeur van verschillende merken waaronder; t ASAHI SUNAC elektrostatische verwerking van hoogwaardige lakken t PANGBORN SES producent van werpstraalmachines t GRITCO straalapparatuur

Together we make it work! Meer informatie Rijksstraatweg 123 3316EG Dordrecht T +31(0)78 613 96 10 E info@apeqwiwa.nl W www.apeqwiwa.nl

Muilwijk Finishing

STANDNUMMER: 7C33 Sinds 1997 realiseren we als dienstverlener voor de industriële lakverwijdering met innovatieve technologieën en maximale proceskwaliteit een breed spectrum aan activiteiten. Vanaf 2016 is C&T technics 100% onderdeel van de ABLTechnic groep. C&T technics is gespecialiseerd in ontlakken, industriële reiniging, chemische oppervlakte behandeling en maskeren.

Thermisch ontlakken Voor dik gelakte lakhulpmiddelen en temperatuurbestendige werkstukken. Afhankelijk van het materiaal en het lakaandeel wordt het voorwerp in pyrolyse-ovens (385-430°C) behandeld. Nabehandeling door middel van stralen of chemische behandeling met aansluitende ontroesting en passivering is mogelijk.

Wat we doen t Lak verwijderen Chemisch t Thermisch ontlakken t Reinigen van industriële installaties t Maskeermiddelen t Chemische voorbehandeling

Reinigen van industriële installaties Naast het reinigen van het reinigen van gereedschappen, gebruikt in uw coat-proces (zoals bv. ophanghaken) of afkeur uit uw productieproces, reinigen wij ook industriële installaties. Het reinigen van, met polymeren vervuilde installatie-onderdelen geschied doormiddel van een pyrolyproces. De organische vervuiling wordt versmeuld en de vervuilingsresten worden chemisch of mechanisch verwijderd.

58 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

Door het bundelen van deze krachten hebben wij ons kunnen profileren als totaalleverancier op het gebied van straal- en spuitapparatuur: ‘Specialistische kennis op het gebied van conserveringstechnieken onder één dak’

Belco P.A.S. B.V.

baden of in spuitinstallaties bewerkt. Afhankelijk van de betreffende werkstukken volgt ter bescherming van de onderdelen de vereiste nabehandeling (passiveren, conserveren, ontroesten, ultrasoon reinigen).

Lak verwijderen Chemische ontlakking. Deze methode is met name bedoeld voor temperatuur gevoelige materialen. De te ontlakken voorwerpen worden bij een temperatuur van 75-150°C gedompeld in

BELCO PAS BV is een handelsonderneming voor alle bestaande merken op het gebied van stralen en spuiten. Met name in het marktsegment van de ‘mobiele’ aannemers kan het verschil worden gemaakt door de snelle service en zorgvuldige technische ondersteuning.

Maskeerproducten voor de oppervlaktetechniek C&T technics bv is leverancier van maskeermiddelen en ophanghaken. Hiervoor zijn wij de exclusieve dealer van EPSI voor de Benelux. EPSI is producent van een scala aan hoge-temperatuur maskeertape en silicone stoppen en kappen. Chemische voorbehandeling Chemie t.b.v. voorbehandeling bij het (poeder) coat proces C&T technics is tevens leverancier van reiniging/ontvettingsmiddelen en fosfateerchemie voor sproei- en dompel installaties en hogedrukreinigers. Tevens leveren wij diverse manuele reinigers voor het verwijderen van hardnekkige vet soorten en inkt. Meer informatie Frontstraat 12a 5405 AK Uden T +31(0)413 331 083 E info@ct-technics.nl W www.ct-technics.nl


CHROMIN STANDNUMMER: 3A12 Chromin Maastricht behandelt tot 9 meter lengte! De stijgende vraag naar industriële producten uit binnen- en buitenland blijft zorgen voor een onverminderde uitdaging in beschikbare capaciteiten. Hierdoor nemen de levertijden en de hoeveelheid achterstallig werk sterk toe. Om deze problematieken zoveel mogelijk het hoofd te bieden, heeft Chromin Maastricht BV besloten om zijn capaciteiten verder uit te breiden door de aanschaf van 3 nieuwe, aan één te schakelen kamerovens. Belangrijkste aspect van deze nieuwe uitbreiding is dat het nu mogelijk is om producten tot een lengte van maar liefst 9 meter te behandelen! Het is daardoor mogelijk om slijtage- of corrosiegevoelige componenten zoals pijpleidingen en geleidestrippen te behandelen voor de gehele industrie.

COSANTA STANDNUMMER: 7D37 In veel bedrijven in de oppervlakte-techniek wordt met (gevaarlijke) stoffen gewerkt. Bij de productieprocessen van onder andere coaten, galvaniseren, emailleren en spuiten worden veel verschillende stoffen gebruikt die mogelijk risico’s voor de gezondheid van mensen met zich meebrengen. Van alle werknemers in Nederland komt 1 op de 6 in aanraking met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks sterven 4.100 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten waarvan 3.000 gerelateerd aan gevaarlijke stoffen. Kanker is hiervan de belangrijkste oorzaak. In vergelijking in 2017 gingen circa 614 mensen dood in het verkeer. Doordat mensen vaak pas later ziek worden heeft men het over een sluipmoordenaar. Het probleem is groot.

Hiermee heeft Chromin Maastricht BV voor de Nederlandse markt een zeer unieke positie en kan daardoor zijn klanten nóg beter ondersteunen. Vanaf 1 oktober 2018 zal deze installatie operationeel zijn en beschikbaar voor de markt. Chromin is gespecialiseerd in diverse diffusietechnieken zoals: t Inchromeren (hard- en zacht); voor verbeterde corrosie- en slijtage weerstand bij hoge temperaturen t Harden van RVS, ter voorkoming van koudlassen en slijtage t Aluminiseren, voor toepassingen op hoge temperaturen t Vanaderen, slijtageweerstand door een keramische hardheid, tot ca. 3000 HV0,025!

Daarnaast is het bedrijf als volledige harderij ingericht en kan dus alle warmtebehandelingen aanbieden. `Chromin Maastricht beschikt verder over een compleet, gecertificeerd metaalkundig laboratorium die door derden wordt ingezet voor het uitvoeren van schade-onderzoek en materiaalanalyse. Unieke combinaties van eigenschappen aan kostbare technische componenten kunnen bereikt worden door de diffusietechnieken met de warmtebehandelingen te combineren. Laat u zich informeren over de mogelijkheden van onze dienstverlening!

Meer informatie Sleperweg 31 6222 NK Maastricht T +31(0)43 363 20 21 E info@chromin.nl W www.chromin.nl

De ziektelast voor werkgevers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt geraamd op 40% van de totale post ziekte-kosten. Bewustwording is belangrijk, maar het is ook van groot belang is dat bedrijven weten hoe ze hier iets aan moeten doen. Stoffenmanager® geeft bedrijven de regie over hun eigen gevaarlijke stoffenbeleid. Door met Stoffenmanager® te werken krijgen bedrijven een tool in handen waar-mee ze kunnen inventariseren met welke stoffen ze werken, ze kunnen de risico’s hiervan in kaart brengen, de blootstelling beoordelen en, indien nodig, maatregelen nemen. Met Stoffenmanager® kunnen werkplekinstructiekaarten gemaakt worden om collega’s voor te lichten. Stoffenmanager® is een online tool. De basisversie is gratis beschikbaar en volgt alle vier de stappen van Inspectie SZW bij het werken met stoffen. Naast de basisversie zijn er verschillende betaalde licentievormen beschikbaar. Stoffenmanager® is gevalideerd en wordt door de overheid geaccepteerd als een methode om te voldoen aan wetgeving op het gebied van stoffen.

Cosanta is eigenaar van Stoffenmanager®. Stoffenmanager® bestaat inmiddels 15 jaar, heeft wereldwijd meer dan 34.000 gebruikers en is beschikbaar in 10 talen. Meer weten over Stoffenmanager®? Kom voor een vrijblijvende presentatie naar onze stand.

Meer informatie Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen T +31(0)20 792 00 13 E info@cosanta.nl W www.cosanta.nl

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 59


EXCELLENCE IN PUMPS & FILTRATION Ready to work for you!

STAND 7.C48 Ready to meet you!

PROCES OPTIMALISATIE POEDERCOATEN ANODISEREN VUURVERZINKEN Door filtratie van voorbehandeling:

• lager verbruik van chemie en water • betere kwaliteit coating • minder afkeur

WWW.HENDOR.COM SINCE 1948

ISO 9001

DVS 2212-1


Bedrijfsprofielen SURFACE Campus DATACOLOR STANDNUMMER: 7A09 Datacolor, wereldwijde marktleider in kleurmanagement, biedt systemen aan voor het formuleren, controleren en beheren van kleuren. Onze innovatieve software & hardware garanderen de juiste kleur voor materialen, producten en afbeeldingen. ’s Werelds meest toonaangevende merken, fabrikanten en creatieve professionals rekenen al meer dan 45 jaar op Datacolor’s betrouwbare producten om correcte kleuren te bereiken. Ons bedrijf voorziet verkoop, productondersteuning en dienstenverlening in meer dan 100 landen, verspreid over Europa, Amerika en Azië en is voornamelijk actief in de textiel-, plasticen verfindustrie, de automobielsector en de fotografie- en designwereld.

DRENT TECHNIEK STANDNUMMER: 7B47 Drent Techniek breidt productenpakket uit middels overname en start DreNDT Industries. Dat Drent Techniek al ruim 36 jaar succesvol opereert in het land van de machines en installaties voor de metaal oppervlaktebehandelingen is bij menigeen in de industrie bekend. Sinds afgelopen voorjaar is er een nieuwe telg in de familie: DreNDT Industries BV. DreNDT met NDT inderdaad. Want NonDestructive Testing is het gebied waarop DreNDT Industries zich begeeft. Door de gelijktijdige overname van Servicing Europe NDT door DreNDT Industries is een nieuw bedrijf ontstaan wat gespecialiseerd in apparatuur, installaties en consumables voor Niet Destructief (materiaal) Onderzoek en (ultrasoon) reinigingssystemen.

Innovatie die inspireert Als kleurprofessional is het uw job om alle obstakels omtrent kleur op te lossen en nieuwe manieren te vinden om de inspiratie van uw klanten tot leven te brengen. Als kleurexperten zien we het dan ook als onze job om u te helpen in al uw uitdagingen door u innovatieve oplossingen aan te bieden. Experts in kleur Het vereist zowel gepassioneerde mensen als innovatieve technologieën om kwaliteitsvolle kleuren te produceren. Bij Datacolor hebben we kleuroplossingen ontwikkeld die de perfecte balans vinden tussen het artistieke en het technologische aspect. Onze experts werken samen met u om de oplossingen te vinden die het beste bij u passen. Van software dat eenvoudig is in gebruik, tot kleurmeet- en matchsystemen van laboratoriumkwaliteit. Wij bieden u de hulpmiddelen die u nodig heeft om uw activiteiten te laten groeien en van kleur uw competitief voordeel te maken.

De systemen vinden hun toepassing in onder andere scheur detectie, corrosie detectie, wanddiktemetingen, lasonderzoek, buis- en leidinginspectie, hechtingscontrole en overige proces en product kwaliteitsinspecties. De methoden en apparatuur voor inspectie die hierbij toegepast worden bestaan onder andere uit: t t t t t

Visueel Penetrant Bond Testers Wervelstroom Magnetisch

t t t t t

Ultrasoon Röntgen Warmtebeeld Shearografie UV Lampen

Daarnaast levert DreNDT Industries de speciale chemie zoals penetranten, developers en cleaners welke toegepast worden binnen de NDT.

Dr. Sebastian Schäfer, Project Manager Color Matching bij Jotun, vertelt waarom zij voor onze Match Pigment software kozen: “Na meer dan 3 jaar intensief testen en onderzoeken, hebben we Datacolor’s Match Pigment gekozen als onze software voor al onze fabriekslaboratoria en R&Dfaciliteiten. Belangrijke factoren in deze beslissing waren de betrouwbare matchresultaten, tijdswinst door het kleiner aantal correcties en een algemene gebruiksvriendelijkheid van de software.”

Meer informatie Loorenstraat 9 CH-8305 Dietlikon (Zwitserland) T +41(0)448 353 800 E info@datacolor.com W www.datacolor.com

Met de uitbreiding heeft de Drent Groep voor oa aerospace en high-tech maak industrie het complete producten pakket qua installaties en apparatuur voor oppervlakte voor- en nabehandeling én controle in huis. Van reiniging, anodiseren, galvaniseren of andere oppervlaktebehandeling tot eindcontrole en testing en eventueel ultrasoon reinigen en cleanroom verpakken van onderdelen. Uiteraard horen hier ook de onderhoud en service activiteiten bij die (meermaals) per jaar uitgevoerd moeten worden. Meer informatie Mon Plaisir 53 4879 AL Etten-Leur T +31(0)165 538 606 E sales@drendt.com W www.drendt.com W www.drenttechniek.nl

Ook voor Ultrasoon reinigen, dampontvetters en spraywashers kunt u terecht bij DreNDT Industries. Bij de aankoop horen eveneens de bekende merken SPTech en Buhral inclusief het onderhoud van de bestaande machines.

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 61


SMART SOLUTIONS

FOR INDUSTRIAL COATING

DIT IS HANGON

www.hangon.nl

HangOn is een partner die klanten helpt om slimme oplossingen te vinden voor ophangen, maskeren en handling om daarmee de productiviteit en de winstgevendheid in hun coating proces te vergroten. Wij ontwikkelen en produceren in eigen fabrieken en distribueren onze producten naar meer dan 40 landen over de hele wereld.


Bedrijfsprofielen SURFACE Campus ECCO FINISHING STANDNUMMER: 7B40 Ecco Finishing ’s nieuwe webtool om het juiste verfspuitpistool te definiëren ! Hoe meer alternatieven wij bieden, hoe gemakkelijker het wordt om het perfecte verf-spuitpistool voor uw toepassing te kiezen. De uitdaging is om de juiste keuze te maken. De juiste keuze maken, wordt mede bepaald door de kennis van uw specifiek productieproces, de periferie, de ultieme afwerkingsgraad maar bovenal het begrijpen hoe een verfspuitpistool U kan helpen dit doel te bereiken. Wereldwijd heeft men een groot aantal producenten van verfspuitpistolen. Elk van hen biedt een uitgebreid gamma verfspuitpistolen, toebehoren en opties aan. Eén manier om het juiste type te kiezen is een verfspuitpistool kopen, testen en vergelijken. Deze manier is echter tijdrovend en duur.

Om dit keuzeproces te vergemakkelijken heeft het Zweedse Ecco --ontwerper en producent van verfspuitpistolen-- een 4-stappen plan ontworpen. Ecco Finishing’s web tool in 4 stappen: t Per industrie specifiëren en verduidelijken van de karakteristieken van elk spuitpistool; t Het productgamma uitbreiden door verfspuitpistolen toe te voegen die voldoen aan de meest specifieke en hoogste eisen; t Er voor zorgen dat de verfspuitpistolen uitgerust zijn met compatibele toebehoren (zoals nozzles, luchtkappen, ….); t Het ontwikkelen van een digitaal tool om de gebruiker te helpen de beste keuze te maken;

De eerste versie van Ecco’s web tool is nu beschikbaar voor automatische lage druk verfspuitpistolen. Begin de selectie bij het type industrie en het productieproces en het meest geschikte verfspuitpistool zal verschijnen op je tablet, computer of telefoon.

Het kiezen van het meest geschikte verfspuitpistool voor uw productieproces en de correcte installatie ervan zal er voor zorgen dat U bespaart op verf en perslucht, het spoelen en reinigen zal sneller gaan maar bovenal zal het zorgen voor een betere werkomgeving. Andere voordelen zijn een besparing op het verbruik van wisselstukken, minder onverwachte productiestops en een stabieler productieproces. U kunt de nieuwe webtool proberen tijdens Surface Campus 2018 op stand 7.B.40. We heten U graag van harte welkom! Meer informatie Researchpark 330 B-1731 Zellik (België) T +32(0)246 687 09 E info.be@eccofinishing.com W www.eccofinishing.com

ELCOMETER STANDNUMMER: 7B22 Al meer dan 70 jaar ontwikkelt ….. Ons assortiment inspectie instrumenten voor coating inspectie, ultrasoon NDT onderzoek, uiterlijk & glansmeting, beton en metaaldetectie is ontwikkeld om u te ondersteunen bij uw processen en zorgen ervoor dat uw toepassing aan nationale en internationale standaarden voldoet. Elcometer BV is het verkoopkantoor en service centre voor Elcometer instrumenten in Nederland en Vlaanderen.

Meer informatie Euclideslaan 251 3584 BV Utrecht T +31(0)30 259 18 18 E nl_info@elcometer.com W www.elcometer.com/nl

www.elcometer.com/E500

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 63
1DQRFRDW1H[W/HYHO_&HUDPLVFKH&RDWLQJYRRU3URIHVVLRQHOHWRHSDVVLQJHQ

1$123$,1762/87,216  3363RODU3DLQW6\VWHP

3URWHFWLRQJURXSVWUHDWHGZLWK 1DQR&OHDUFRDW 1&RQLQGXVWULDOREMHFWV QRDGKHVLRQRI SURGXFWVRQPDFKLQHV

336$OXVKLHOG +\GURSKRELFSURWHFWLRQIRU YHJDWDEOHVDQGHDV\XQORDGLQJ

3363RODU3DLQW6\VWHP RQODUJHÃ&#x20AC;HHWV'U\,FH FOHDQLQJDQGSUHWUHDWPHQW 1RVDQGLQJRUVROYHQWV 6KRUWOHDGWLPHVDQG SHUIHFWYLVXDOLPDJH

1&RQWUXFNV HDV\FOHDQLQJ DQGVDOWUHVLVWDQFH

1&RQ3DLQW6SUD\%RRWKV SHUPDQHQWHDV\WRFOHDQ ZLWK+'SUHVVXUHRU'U\,FH

%XVHVDW6FKLSKRO$LUSRUW &RUURVLRQSURWHFWLRQERWWRP DJDLQVWGHLFLQJDQGVDOW RQUXQZD\V

1&RQ:RUN3ODWIRUPV SHUPDQHQWHDV\WRFOHDQ ZLWK+'SUHVVXUHRU'U\,FH

1&RQFUDQH 5HVLVWDQFHWRPDQXUH FHPHQWDQGDFLGV

1&RQ7UDLOHU %DVH&RDWDQG SROOXWLRQUHSHOODQW 1DQR7RS&RDW

1&RQ$OXPLQLXP5RRI&RQGHQVRU

6SHFLDOL]HG1DQR3URGXFWVIRUPDQ\DSSOLFDWLRQV

1&3URWHFWLRQRI JUDQXODWH EDWKURRP IXUQLWXUH JORVV\RUPDW

*ODVV7LOHV$OXPLQLXP2OGFRDWLQJV*UDQLWH*UDQXODWH1&3URWHFWLRQ RIJUDQLWHWDEOHV JDUGHQIXUQLWXUH

1$123$,1762/87,216 

1$123$,17 '5<,&( 1LMYHUKHLGVZHJ&=2XGHQERVFK1/ ZZZVWHXUFRPLQIR#VWHXUFRP

3OHDVHFRQWDFWXVIRUPRUHLQIRUPDWLRQ 67(851361LMYHUKHLGVZHJ_&=2XGHQERFK_7HO _LQIR#VWHXUFRP


Bedrijfsprofielen SURFACE Campus ELMA–ULTRASONIC STANDNUMMER: 7E16 Elma-Ultrasonic is marktleider in ultrasoon reinigingstoepassingen & machines. We beschikken over een breed assortiment manuele en automatische systemen tot 200l. Multifrequent: 2545kHz, 35-130kHz en 37-80 kHz. Dankzij onze nieuwe generatie digitale generatoren brengen we de recentste technologie op de markt.

HANGON STANDNUMMER: 7D01 Het hoofdkantoor van deze wereldwijd opererende groep staat in Hillerstorp, Zweden. De HangOn Groep heeft zich gespecialiseerd in het produceren van allerlei slimme oplossingen voor het ophangen en maskeren van uw producten die genatlakt of gepoedercoat moeten worden. HangOn is in Nederland vertegenwoordigd door HangOn BV in Horst, Noord-Limburg. Per 1 oktober 2018 is MBS, Mollen Business Solutions uit Valkenswaard, als ophangspecialist toegetreden tot de HangOn groep, ze blijven voorlopig opereren vanuit Valkenswaard voordat de werkzaamheden worden geïntegreerd op de site van HangOn B.V. in Horst. Alle medewerkers gaan mee over en contactpersonen voor klanten blijven hetzelfde.

We beschikken over totaaloplossingen (reiniging, spoeling, droging – dit kan manueel of automatisch). Concreet: Wij zijn úw partner voor precisiereiniging! Zie de nieuw ST machine op het reinigingsplein !

“Met de bekende MBS klantgerichtheid en diepgaande kennis in ophang oplossingen hebben we een perfecte partner om klanten nog beter van dienst te zijn met oplossingen en advies”, zegt Petter Törefors (CEO HangOn Group). MBS BV, eigenaar Jos Mollen, licht toe: “Met HangOn krijgen we toegang tot een breder productprogramma en nieuwe innovatieve standaardoplossingen, evenals de modernste productiemogelijkheden” Tijd besparen Soms is het eigenlijk heel eenvoudig om tijd en kosten te besparen. Door te kiezen voor de “juiste” ophanging en maskeringen kunnen poederlakkers aanzienlijke besparingen realiseren. Door gebruik te maken van slimme oplossingen, Smart Solutions, voor het ophangen en maskeren van producten kan een bedrijf de productiviteit van de installatie verhogen en het energieverbruik verlagen. Hiervoor heeft HangOn nieuwe ophangsystemen die op volautomatische machines worden vervaardigd.

Meer informatie Hubert d’Ydewallestraat 19 B-8730 Beernem (België) T +32(0)51 438 020 E sales@elma-ultrasonic.be W www.elma-ultrasonic.be

Ze zijn zeer stabiel en besparen tijd en moeite bij het ophang- en afneemstation. De spitse en kleine ophangpuntenzorgen voor het kleinst mogelijke schaduweffect en garanderen een goede aarding, ook na meervoudig gebruik. Daar waar standaard geen uitkomst biedt kunnen we specials aanbieden, aangepast aan uw specifieke eisen en omstandigheden. Blader eens rustig door de catalogus, die in 28 talen in meer dan 40 landen wordt verspreid, en vraag indien nodig verdere info! Meer informatie Songertweg 16 5961 NG Horst T +31(0)77 399 96 30 E info@hangon.nl W www.hangon.nl

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 65


Contact met potentiële opdrachtgevers? Vraag het aan

jetvertising

*ETVERTISINGBVs4 s%VERKOOP JETVERTISINGNLs7WWWJETVERTISINGNL


Bedrijfsprofielen SURFACE Campus HEGIN STANDNUMMER: 7A23 Hegin dé specialist en kennispartner voor advisering en uitvoeren van hoogwaardige galvanische en chemische oppervlaktebehandelingen van metalen. Onze kwaliteit op basis van kennis en ervaring brengt ons aan de top van Nederland. Met ca. 45 vakbekwame, betrokken medewerkers behoren wij tot de grotere galvanische bedrijven. Met onze moderne equipment in Heerde bedienen wij heel Nederland en hebben ook een aantal internationale klanten. Ons managementsysteem is gecertificeerd op basis van de ISO 9001:2015 norm. Bovendien vlakbij de A50 en A28 altijd goed (file-arm) bereikbaar.

HELMUT FISCHER STANDNUMMER: 7D05 Wederom presenteert Helmut Fischer zich op de Surface Campus. Waar de wereld van oppervlaktetechnieken momenteel snel evolueert, komt Fischer met innovatieve nieuwe producten en oplossingen. In de nabije toekomst zal het meten van laagdikte volledig draadloos worden uitgevoerd. Met de nieuwe PHASCOPE PAINT lopen we op deze ontwikkeling vooruit. De meet-pen is robuust en kan in de meest uitdagende omgevingen worden ingezet dankzij de slimme IP-65 geclassificeerde behuizing. De meetwaarden verschijnen direct op uw mobiele telefoon in de speciale Android of Apple app. Voeg vervolgens eenvoudig artikelnummers, GPS-data en foto’s toe aan het meetrapport en verstuur deze eenvoudig in PDF.

De volgende processen voeren wij uit conform diverse procesnormen (ISO ASTM etc.): t Chemisch nikkel processen (ook op RVS en Aluminium): t Chemisch nikkel (mid- en hoog-fosfor) t Niflon (nikkel-PTFE) t RVS behandelingen: t Beitsen en passiveren (300 en 400 serie) t Electrolytisch polijsten t Titaan behandelingen: t Titaan beitsen t Anodiseer bewerkingen: t Anodiseren (naturel, zwart en andere kleuren) t Hard anodiseren t Galvanische bewerkingen (ook op RVS en Aluminium): t Vertinnen t Verzilveren t Conversie bewerkingen: t Chromiteren (Al-passiveren) t Mangaanfosfateren

Voor- en nabehandelingen: t t t t t t t

Ultrasoon reinigen Glasparelstralen Werpstralen Natstralen Cleanroom bewerkingen (klasse 7): Verpakken Reinigen

Het portfolio voor de corrosie-markt is verder recent uitgebreid met o.a. ultrasone wanddiktemeters, bresle test en profielsonde, daarnaast zal Fischer binnenkort ook nog een nieuwe dauwpunt meter presenteren. Kwaliteitscontrole in productie wordt steeds vaker geautomatiseerd. Dankzij de nieuwe MMS-PC Automation, kunnen ook contact-metingen nu volledig worden geautomatiseerd en geïntegreerd. De meter is voorzien van alle moderne interfaces en praat dus probleemloos met PLC’s, robots en computersystemen. Het automatiseren van laagdiktemetingen biedt vele voordelen en zal snel leiden tot besparing en toename van de kwaliteit. Met Fischer producten bent u klaar voor Industrie 4.0.

Onze toegevoegde waarde: t Kennis en advies t Vanuit ruim 60 jaar ervaring t Betreffende materiaalkeuze en constructies t Omtrent oppervlaktebehandeling(en) t Over meer deklagen dan wij aanbieden t Liefst vanaf de engineeringsfase t Uniek t Behandeling volgens úw specificatie t Behandeling volgens alle gangbare normen t Aandacht voor uw product door separate behandeling t Zowel seriematig als enkelstuks t Uitvoeren van corrosietesten t Informatie t Online klantenportaal, 24/7 in te zien: t Orderstatus t Pakbonnen t Facturen t Offertes t Etc. t Logistiek t Wij verzorgen op verzoek: t Transport van uw order t Met tijdstip en/of plaats van levering t Volgens uw specificaties en verpakkingswijze Meer informatie Europaweg 1 8181 BG Heerde T +31(0)578 691 288 E info@hegin.nl W www.hegin.nl

eenvoudig de hechtingseigenschappen van harde coatings of dikke verflagen, waarna u naast de microscope beelden ook de tangentiële kracht, indringdiepte en akoestische emissie kunt evalueren. Binnenkort lanceren we tevens een ST-30 versie voor dunnere en zachtere lagen. Kortom, een bezoekje aan stand 7D05 is zeker de moeite waard! Verder vindt u ons ook weer op het Surface Lab, waar we live laagdiktemeting met portable XRF en geïnstrumenteerde microhardheidmeting demonsteren.

Meer informatie Tarasconweg 10 5627 GB Eindhoven T +31(0)40 248 22 55 E info@helmutfischer.nl W www.helmut-fischer.com

Ook op het gebied van materiaalbeproeving ontwikkelde Fischer de volledig nieuwe Scratch-Tester FISCHERSCOPE ST-200. Uitgerust met een automatische XY tafel en een Rockwell indenter test u met dit instrument

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 67


chromitAL TCP

Driewaardige chroompassivering voor aluminium SurTec 650 chromitAL levert een uitstekende corrosiebescherming op ongecoate oppervlakken en verbetert de adhesie van organische coatings. Ook geschikt voor toepassing op glad en geanodiseerd aluminium. directe vervanging van conventionele hexavalente chroompassivering milieuveilig, gifvrij, eenvoudige toepassing en afvalverwerking voldoet c.q. overtreft MIL-DTL-81706 and MIL 5541 voor absolute corrosieweerstand (= 336 uren tot eerste corrosie vlgs ASTM B-117 neutrale zoutsproeitest) temperatuurbestendigheid tot 100 °C

68 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

lage contactweerstand, overeenkomstig electrische geleidbaarheidseisen op aluminiumsubstraten vlgs MIL DTL-81706 class 3 in de praktijk getest op 2024, 2219, 5083, 7075 legeringen en verschillende gietlegeringen geschikt voor dompel-, sproeitoepassing en wisapplicatie voor het bewerken van grote oppervlakken


Bedrijfsprofielen SURFACE Campus HEVAMI STANDNUMMER: 7D15 HEVAMI is een dynamisch bedrijf dat zich toespitst op de levering van machines en middelen voor mechanische oppervlaktebewerking in de Benelux. Het bieden van oplossingen en het opbouwen van langdurige relaties staat centraal binnen HEVAMI.

leveren van onderdelen kunt u bij de serviceafdeling terecht. Het leveringsprogramma van HEVAMI bestaat uit volgende hoofdgroepen: t t t t t t

Straalmachines Straal- & schuurmiddelen Ontbraammachines Bandschuurmachines Polijstmachines Richtmachines

Om dit te kunnen realiseren worden hoofdzakelijk Duitse leveranciers vertegenwoordigd , welke hun sporen reeds verdiend hebben. Daar deze allen van middelgroot formaat zijn is HEVAMI zéér goed in staat om flexibel in te spelen op de diverse klanten wensen.

Op het gebied van de straalmachines kunt u bij ons terecht voor het gehele gamma. Zo vertegenwoordigen wij op het gebied van werpstraalmachines en vrijstraalhallen de firma Konrad RUMP en op het gebied van injectie- drukstraalen natstraalcabines de firma AUER. Daarnaast leveren wij de bijbehorende kwaliteitsstraalmiddelen.

Om de klanten goed van dienst te zijn beschikt HEVAMI over een eigen servicedienst. Deze servicedienst verzorgt de periodieke onderhoudsbeurten aan alle machines maar staat ook in geval van storingen voor u klaar. Ook voor het

Op het gebied van de ontbraammachines kunt u bij ons terecht voor de breedband ontbraammachines van het fabricaat LÖWER en NS MAQUINAS en voor de ontbraam-trommels van het fabricaat LINDHORST.

ICOM AUTOMATION

t automatiseringsinstallaties t Huisinterne elektroplanning en productie van schakelkasten incl. Testveld t Advies, projectering en realisatie van geïntegreerde informatieverwerkingssystemen voor t productiebedrijven t R&D-opdrachtwerk op het vlak van software ontwikkeling en automatiseringstechniek

STANDNUMMER: 4C05 De ICOM Automation GmbH is een van de toonaangevende leveranciers van besturingen voor galvaniseringsinstallaties. Deze plant, ontwikkelt en realiseert oplossingen voor de automatisering. Met de ervaring van meer dan 25 jaar in de galvaniseringsbranche biedt het bedrijf zijn klanten op maat gesneden oplossingen voor verwerkingsinstallaties van oppervlakte- en afvalwater. Het dienstenpakket van ICOM Automation: t Op de klant toegesneden besturingssoftware voor verwerkingsinstallaties van oppervlakte- en afvalwater (GalvaCom & AwaCom) t Omvangrijke software voor laboratorium- en analysetoepassingen (LawaCom) alsmede t bedrijfslogboek ter ondersteuning van het onderhoud t Ontwikkeling en programmering van procesbesturings- en controlesystemen voor

Laat ook u zich ervan overtuigen, dat uitstekende eigenschappen de beste basis voor een geslaagde samenwerking zijn. Drie producten, die méér als interessant zijn voor iedere exploitant en fabrikant van galvaniseringsinstallaties: t GalvaCom – Galvaniseringsprocessen energieefficiënt besturen GalvaCom is het besturingssysteem voor galvaniseringsautomaten en flexibel toegesneden op de behoeften van moderne coatinginstallaties, met intuitive bediening en overzichtelijke visualisering. Dit munt uit door flexibiliteit, hoge betrouwbaarheid en een technisch geraffineerd protocolleringssysteem. t AwaCom – Afvalwater ressourcenbesparend behandelen AwaCom is het besturingssysteem voor de behandeling en opwerking van bedrijfswater in de galvanische industrie.

Verder hebben wij verschillende leveranciers voor de diverse bandschuurmachines, o.a. KUHLMEYER voor de langbandschuurmachines en machines voor het afschuinen. Doorloop- en buizenschuurmachines van o.a. NS MAQUINAS en LÖWER. Met de firma SHL bieden we oplossingen om middels robots te ontbramen, schuren en te polijsten. Op het gebied van de richtmachines vertegenwoordigen wij ’t gerenommeerde fabricaat KOHLER. Meer informatie Zuidkade 9 5462 CD Veghel T +31(0)413 376 602 E info@hevami.nl W www.hevami.nl

t LawaCom – Software voor analyse en onderhoud LawaCom is het ideale tool voor chemische badanalysen en onderhoud installatie.

Wat maken de ICOM Automation en haar producten zo uniek? t In hoge mate klantspecfieke installatiebesturingen voor optimale productie flow, hoge betrouwbaarheid en overzichtelijke bedienbaarheid t Jarenlange en zeer goede after-sales service, waardoor de galvanische exploitanten te allen tijden op nieuwe producten productievereisten kunnen reageren, omdat wijzigingen aan installatiebesturingen door de ICOM-specialisten op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Meer informatie An der Krebswiese 5 D-98693 Ilmenau (Duitsland) T +49(0)3677 884 862 E info@icom-automation.de W www.icom-automation.de

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 69


Bedrijfsprofielen SURFACE Campus MEFIAG STANDNUMMER: 7D19 MEFIAG Filters & Pompen produceert sinds 1953 filters en pompen voor de galvanische industrie. Wat begon als een kleine fabriek in Loosdrecht, is uitgegroeid tot een volwaardig productiebedrijf in Heerenveen met daarnaast assemblage faciliteiten in China en Amerika. Inmiddels wordt MEFIAG door toonaangevende bedrijven in meer dan 50 landen erkend als de leverancier van filters en pompen. MEFIAG is fabrikant van Kunststof, RVS en staal beklede filters. Onze producten worden voornamelijk in de galvanische en anodiserende industrie toegepast. (zoals o.a. automobiel, sanitair en meubilair). Een lange levensduur en hoge kwaliteit is bij ons de standaard. Om dit te garanderen kiezen wij daarom bij huisdiameters een optimum tussen thermoplastische of staal verrubberde huizen.

Door de jaren heen heeft MEFIAG veel veranderd op het gebied van gebruikersgemak en veiligheid. Zo worden filters vaak uitgebreid met een aanzwemtank. Bijzonder praktisch voor o.a. het toevoegen van een filterhulpmiddel, actief koolbehandeling of het leegpompen van het filterhuis. Ook heeft het wisselpakket zijn intrede gedaan. Dit maakt een korte stilstand tijdens reiniging mogelijk en verkleint de kans op fouten onder tijdsdruk. Onze standaard filtersystemen zijn in de meeste gevallen een optimale oplossing voor de filtratie van uw processen, zijn het eindresultaat van jarenlange ontwikkeling en bieden U de hoogste kwaliteit tegen een concurrerende prijs. MEFIAG heeft een beheersbaar productieproces en een evenwichtig voorraadbeheer. Zaken die voor zowel U als MEFIAG meerjarige stabiliteit bieden, een MEFIAG filtersysteem van 25 jaar oud is eerder regel dan uitzondering!

MULTINAL GROUP STANDNUMMER: 7D47 Multinal Group is dĂŠ dienstverlener van oppervlaktebehandelingen en industrieel reinigen. De professionals van Multinal Group weten wat er komt kijken bij het deskundig uitvoeren van metaal oppervlaktebehandelingen, zoals beitsen en passiveren of elektrolytisch polijsten van roestvast staal, vernikkelen/ verchromen, poedercoaten en verzinken. Daarnaast verzorgt zij het verchromen van ABS/ABS-blends kunststof oppervlakken en industriĂŤle reiniging op locatie van o.a. pijpleidingsystemen, tanks, warmtewisselaars, ketels of andere procesinstallaties.

70 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

Multinal Group ontzorgt haar klanten door middel van een vakkundig advies en een passende oplossing, welke aansluit op de wensen en eisen van de klant specifieke bedrijfssituatie.

Meer informatie Bloemendalerweg 44-46 1382 KC Weesp T +31(0)88 205 53 00 E info@multinal.com W www.multinal.com

U wilt er toch over 10 of 15 jaar zeker van zijn dat de onderdelen voor uw filterpompen nog leverbaar zijn. Daarnaast willen we ook uw specifieke wensen niet uit het oog verliezen, onze engineers gaan graag voor u aan de slag en ontwerpen een oplossing op maat.

Meer informatie Magnesiumweg 2 8445 PJ Heerenveen T +31(0)513 630 230 E mefiagbv@onececo.com W www.mefiag.com


NESTCOAT STANDNUMMER: 4B12 NESTcoat is een internationaal opererende organisatie die gespecialiseerd is in oppervlaktebehandelingen van voornamelijk constructiestaal. Momenteel zijn zij werkzaam in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. NESTcoat Repair In geval van roest, onthechting van de coatlaag, montagebeschadigingen en/of een onjuiste (RAL) kleur herstelt NESTcoat Repair het aangebrachte coatsysteem voor een breed scala aan partijen. Ook voor reparatie en renovatie van thermisch verzinkte producten op locatie kunt u bij NESTcoat Repair terecht. NESTcoat Repair voert de werkzaamheden uit op de door u gewenste locatie in binnen- en buitenland. Op verzoek vooraf kan er een kwaliteitscontrolerapport worden opgesteld na de herstelwerkzaamheden.

PAINT IT STANDNUMMER: 7C40 Paint It is sinds 2004 importeur, technische groothandel, machinebouwer en systemintegrator voor het aanbrengen van lakken, lijmen en kitten. Met deze unieke combinatie hebben wij een gat in de Nederlandse en Europese markt opgevuld. Onze kracht ligt in innovatieve oplossingen voor ogenschijnlijk moeilijke vraagstukken. Wij zijn Graco dealer en verlenen daarnaast service op tal van andere merken spuitapparatuur. Graco is wereldwijd marktleider en de meest innovatieve marktspeler met een enorm breed productgamma. De Nederlandse markt wil custommade producten tegen betaalbare prijzen. Steeds vaker is standaard niet voldoende en juist daar ligt onze kracht en toegevoegde waarde voor onze klanten.

NESTcoat Prepare NESTcoat Prepare richt zich op het bewerken van thermisch verzinkt staal. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het deklaaggereedmaken van materiaal. NESTcoat Prepare is daarnaast ook specialist in andere bewerkingen van thermisch verzinkt staal zoals het product EN ISO 1461 maken, of het controleren hierop. Ook kunnen we ongewenste verdikkingen in het zink weghalen, assembleren na het nabewerken, aluminium proppen slaan, het opboren en nabewerken van gaten en nog veel meer. De richtlijnen die gelden zijn de leidraad voor de werkzaamheden. Op die manier wordt het oppervlak van de producten geschikt gemaakt voor poedercoating volgens norm NEN 5254 of EN15773.

Naast Graco spuitapparatuur hebben wij daarom een scala aan zelfontworpen producten als onderdeel van onze eigen PFE-lijn, (Paint It Factory Equipment) zoals 2-Componenten electronische en “OldSchool” mechanische doseerinstallaties, roterende buizenspuiters, eigen roerwerken voor dikke coatings, slanghaspels, een FineFinishkop voor Polyurea, GunFlushBoxen voor automaatpistolen en natuurlijk onze Long John Reciprocator (ook wel bewegingsautomaat of Lineair robot genoemd) hetgeen een goedkopere en zeer efficiënte manier van automatiseren is. Steeds meer bedrijven automatiseren hun processen en Paint It is hierin de gespecialiseerde partner.

Kracht in partnerschap De kracht van NESTcoat ligt in een optimale partnerschap. Wij werken graag nauw samen om zo een ten alle tijden een gezamenlijke win-win situatie na te streven. NESTcoat kan een goede partner zijn voor alle bovenstaande diensten, maar we staan ook altijd open voor andere werkzaamheden op het gebied van staalconserveringen. Spreek ons dus gerust aan! Meer informatie Rozenhof 33 - 212 3311 JT Dordrecht T +31(0)78 647 39 50 E info@nestcoat.nl W www.nestcoat.nl

Graag vertellen wij u hier uiteraard meer over en hopen u te verwelkomen op onze stand op dé vakbeurs voor oppervlaktetechnieken; Surface Campus 2018. Paint It, specialist in spuitapparatuur & robots Meer informatie Da Vincilaan 25 6716 WC Ede T +31(0)318 643 260 E info@paintit.nl W www.paintit.nl

U kunt ons vinden in de branches schilders & stucadoors, truck & trailerbouw, jachtbouw & aerospace, hout, timmer & meubelindustrie, betonindustrie, metaalindustrie & staalconservering, polyurea coating, pur –schuimisolatie, wegenbouw en wegmarkering, bouw, wind- en zonne energie, land & tuinbouwmachines.

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 71


Bedrijfsprofielen SURFACE Campus STANDNUMMER: 7C25 Steur Industrial Coating: zeer innovatief coatingbedrijf Steur Industrial Coating is een zeer innovatief coatingbedrijf dat zelf coatings en een coatingsysteem heeft ontwikkeld die buitengewoon waterafstotend en corrosiebestendig zijn. Het gaat om nanocoatings met een zeer goede hechting die na een ontwikkeltraject van vier jaar succesvol zijn ontwikkeld. Voor Terex Genie, de grootste hoogwerkerleverancier ter wereld, heeft Steur inmiddels meer dan duizend machines gespoten en er is er nog niet één teruggekomen voor onderhoud of reparatie aan het oppervlak. Een belangrijk element in de Chroom VI-vrije voorbehandeling door Steur is het stralen met droogijs. Hiermee wordt de oxidelaag eruit gestraald en de onderlaag geactiveerd. Met droogijs stralen kunnen

WSB FINISHING & WAGNER STANDNUMMER: 7C49 70% minder afval én een betrouwbare & constante coatingkwaliteit, zijn de duurzame noviteiten bij WSB Finishing Equipment. ‘Betere coatingkwaliteit met minder materiaal - hoe kan dat?’ Het ís mogelijk met de nieuwe WAGNER dubbelmembraanpomp Topfinish DD10 . Deze nieuwste pneumatische pomptechnologie, voor manuele- en automatische luchtverstuivende applicatie is inzetbaar voor oa. het beitsen van houten meubelen, voor het coaten van metalen onderdelen en om chroomverf op kunststof onderdelen aan te brengen. Een doorslaggevend voordeel is de pulsatievrije materiaaluitstroom, waardoor een materiaaldrukregelaar niet meer nodig is. Naast dat de materiaaldrukregelaar tot hogere aankoopkosten leidt, zorgt een deze

72 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

we praktisch alle verven zonder verdere voorbewerking van een nieuwe laag voorzien met een maximale hechting. Droogijs stralen gebeurt met harde bevroren CO2-korrels waarvan de CO2 vloeibaar wordt aangeleverd. In het eigen gespecialiseerde verflaboratorium heeft Steur de keramische nanocoatings ontwikkeld die inmiddels gepatenteerd zijn. Naast de mechanische hechting hebben de nanocoatings ook een heel goede chemische hechting. Het gaat om de NanoClear+-coating en de Nanocoataflak die extreem waterafstotend en corrosiebestendig zijn. Deze hebben ook een extreme hardheid en zijn graffiti- en UV-bestendig. NanoClear+-coating is bedoeld als een blanke transparante laatste laklaag. De Nanocoat-aflak is leverbaar in elke kleur en heeft twee varianten: een zeer krasvaste variant en de extra hydrofobe variant (water-, graffiti- en cementresistent).

ook voor extra afval, spoelmiddelverbruik en onderhoudskosten. Oftewel: Met de Topfinish DD10 van WAGNER bespaart u tot wel 70% aan afval, waarmee u zowel geld als het milieu spaart. Poedercoaten met Wagner equipment: efficient, zuinig en ergonomisch Met een assortiment van zeer makkelijk te bedienen handsystemen tot volledig automatische poedercoatsystemen, is Wagner Systemen Nederland de meest toonaagevende leverancier op het gebied van complete poedercoatinstallaties. De nieuwe generatie handpistolen bezorgen u op gebruiksvriendelijke wijze nog meer efficientie en perfectie. Bovendien zorgt de combinatie van eersteklas design en functionaliteit voor een perfect oppervlak. De automaatcabines van Wagner zijn ontworpen om zeer snel kleuren te wisselen en ze zijn uitgerust met de modernste oplaadsystemen met het hoogste spuitrendement. Ze geven

Het systeem van droogijs stralen en nanocoatings heeft bij Steur ook tot een andere bedrijfsvoering geleid met een veel hogere doorloopsnelheid. In plaats van voortdurende bewegingen in het bedrijf van voertuigen van bijvoorbeeld de wasplaats naar spuitcabine en droogruime, wordt het droogijs stralen, primer spuiten, aflak spuiten en drogen allemaal in één dag en in één spuitcabine uitgevoerd. Van het seriële proces zijn we overgestapt op parallelle behandeling. Nu zijn er elf spuitcabines tot wel veertig meter lang. Meer informatie Nijverheidsweg 9 4731 CZ Oudenbosch T +31(0)165 315 350 E info@steur.com W www.steur.comSTEUR

1$123$,1762/87,216  1$123$,171/ '5<,&(

uw product een optimale gelijkmatige laagdikte en genereren een maximale poederterugwinning door de effectieve terugwinsystemen.

Meer informatie De Heldinnenlaan 200 3543 MB Utrecht T +31(0)30 241 41 55 E verkoop@wsb-benelux.nl W www.wsb-benelux.nl

Meer informatie Hoge der A 18 9712 AD Groningen T +31(0)85 016 13 00 E office@wagner.nl W www.wagner.nl


de Kunst van continuĂŻteit... ... ontlakken â&#x20AC;˘ reinigen â&#x20AC;˘ oppervlakte-behandeling â&#x20AC;˘ maskeren

Voorbehandelen zonder zware metalen?

Onderdeel van de ABL TECHNIC groep

www.ct-technics.nl

Wij ontlakken wereldwijd

Een lichtpunt bij het spuiten. Goed zicht op uw werk! De Must-have accessoire voor elke poeder spuiter. Meer licht, goed zicht: beter spuitresultaat.

EncoreÂŽ nLightenâ&#x201E;˘ LED Kit De nieuwe LED kit is speciaal voor de Encore handspuit ontwikkeld om in een slecht verlichte omgeving of bij grote producten met meer zicht doelgerichter te spuiten en daarmee uw resultaten te verbeteren. De lichtgewicht LED kit wordt direct op het pistool gemonteerd, belicht het oppervlak tijdens het spuiten en snel het spuitwerk direct goed te controleren. Ontdek meer op www.nordsoncoating.com/nlighten ics.eu@nordson.com | www.nordson.com/ics

Performance by design

x x x x x

x x

)DKUHQKHLWVWUDDWa&&+DUGHUZLMNa aZZZDPLWHFKQOaLQIR#DPLWHFKQO

Wereldwijde standaard in finish oplossingen

Bezoek ons op de Campus Stand 7A43

NTS Finish is als onderdeel van de NTSGroup een toonaangevende specialist op het gebied van voorbehandelen, natlakken, poedercoaten en bedrukken van metalen en kunststof producten. www.nts-finish.nl NTS Finish

Accelerating your business

T +31 (0)161 24 42 50 | www.kinpompentechniek.nl OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 73


Nieuwe leden

Colofon Vaktijdschrift voor opdrachtgevers, constructeurs, ontwerpers, applicateurs van oppervlaktetechnieken, verfdeskundigen, onderhoudsfunctionarissen en corrosiedeskundigen. Officieel orgaan van de vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION). Verschijnt acht maal per jaar in een oplage van circa 2.500 exemplaren. REDACTIE Jetvertising (hoofdredactie), Jaap van Peperstraten (hoofdredacteur).

TO IMPROVE Pilgrimstraat 13 6851ML Huissen Tel. 026-325 8796 to@toimprove.nu www.toimprove.nu Het bedrijf is specialist in energiebesparing en het helpen bij afzuiging van gevaarlijke dampen en stoffen. To Improve heeft ruime ervaring in het opstellen van Energie Efficiency Plannen in de industrie, zowel in het kader van MJA en MEE, als in het kader van de EED (Energy Efficiency Directive van de EU). Naast de energiebesparende maatregelen hebben bedrijven steeds meer te maken met strengere normen van afzuiging van dampen. To Improve heeft veel ervaring in het verbeteren van de effectiviteit van bestaande afzuiginstallaties. Het bedrijf wil graag gebruik maken van het netwerk van ION om kennis te delen. Wij heten dit lid van harte welkom binnen de vereniging!

REALISATIE Desiree Driesenaar (journalistiek binnenland), Hans de Rond (journalistiek binnenland), Chris Versteeg (ontwerp en opmaak), Armand van Wijck (technologische journalistiek). COMMUNICATIERAAD Hans Bosveld (vereniging ION), Lester Claassens (Schoen Coating), Rob Koppenol (Jetvertising), Jan Lindenaar (Elcometer), Carolien Nieuwland (Rijkswaterstaat), Jaap van Peperstraten (zelfst.), Santino Scherpenborg en Egbert Stremmelaar (vereniging ION). REDACTIEADRES Jetvertising, Postbus 1890, 2280 DW Rijswijk Bezoekadres: Laan van Zuid Hoorn 37, 2289 DC Rijswijk Tel. 070-399 00 00, fax. 070-390 24 88 oppervlaktetechnieken@jetvertising.nl ABONNEMENTEN Abonnementsprijs: € 89,50, digitaal abonnement: € 44,75. Een abonnement kan ieder moment ingaan per de 1e van de maand en wordt genoteerd tot wederopzegging. Een opzegging voor het abonnement dient vóór 1 december bij Vereniging ION in bezit te zijn, om op te kunnen zeggen voor het eerstvolgende abonnementsjaar. Een aanmelding/opzegging kan gestuurd worden per e-mail naar info@ vereniging-ion.nl of post naar Vereniging ION, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. Bij een niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd tegen het daarvoor geldende tarief. ADVERTENTIEVERKOOP Jetvertising Rijswijk tel. 070-399 00 00, fax. 070-390 24 88 Arthur Middendorp, arthur@jetvertising.nl. after-sales: advertenties@jetvertising.nl OPMAAK Chris Versteeg, Projekt C, www.projektc.nl DRUK PreVision, Eindhoven www.pre-vision.nl UITGAVE Oppervlaktetechnieken is een uitgave van Jetvertising in opdracht van de vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland ION (voorheen Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen, VOM) www.vereniging-ION.nl COPYRIGHT 2018 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever, vereniging ION en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. ISSN 0923-1722

Deel van de baden waaruit lucht wordt afgezogen

74 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018


Brancheregister Uw bedrijf in het brancheregister? Voor informatie over een vermelding in het brancheregister kunt u contact opnemen met Arthur Middendorp, tel: 070 399 00 00 / arthur@jetvertising.nl. Kijk voor het volledige bedrijvenregister op vereniging-ion.nl/bedrijvenregister

ADVIES PROJECTBUREAU / OPPERVLAKTEBEHANDELING- / COATING-INDUSTRIE

CERTIFICERING

Straaltechniek Int. b.v. www.straaltechniek.net

BESCHERMKAPJES, PLUGGEN, TAPE

B & B Coating Techniek T. 053-4357707 www.bb-coating-techniek.nl

TÜV Rheinland Nederland b.v. T. 088-8887888 / F. 088-8887879 info@nl.tuv.com / www.tuv.com/coatings WSB Wagner Finishing Equipment b.v. T. 030-241 41 55 verkoop@wsb-benelux.nl / www.wsb-benelux.nl

Chemetall b.v. T. Oss (NL): +31 (0)412 68 18 88 T. Bornem (BE): +32 (03) 740 38 50 www.chemetall.com chemetallbnl.info@basf.com

Sir John b.v. T. 0182-396931 / F. 0182-396937 info@sir-john.nl / www.sir-john.nl

ANODEMANDEN (TITAAN)

Alards Masking Solutions Lochtstraat 14 5962 AK MELDERSLO T. 06-48222181 info@alards-masking.nl / www.alards-masking.nl

C&T Technics T. 0413-331083 / F. 0413-331195 www.ct-technics.nl

MEPACO b.v. T. 071-5892863

Glasbeek Finish b.v. T. +31 (0)182 322 422 info@glasbeek.com / www.glasbeek.com

AFVALWATERBEHANDELINGINSTALLATIES

ANODEN (TITAAN)

Parlevinkerweg 34, 5928 NV Venlo T. +31 (0)77 396 81 49 info@citakubv.eu / www.citakubv.eu Chemetall b.v. T. Oss (NL): +31 (0)412 68 18 88 T. Bornem (BE): +32 (03) 740 38 50 www.chemetall.com chemetallbnl.info@basf.com

Official Benelux dealer

MAGNETO Special Anodes b.v. T. 010-2620788 www.magneto.nl / sales@magneto.nl

CHEMICALIËN/ OPP. BEHANDELING

C&T Technics T. 0413-331083 / F. 0413-331195 epsi@ct-technics.nl / www.ct-technics.nl

ANODISEER (OPHANGREKKEN) Rösler Benelux b.v. T. 0412-646600 / F. 0412-646046 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.nl

MEPACO b.v. T. 071-5892863

Kluthe Benelux b.v. T. +31 (0)172-516 000 / F. +31 (0)172-439 494 info@kluthe.nl / www.kluthe.nl

Epifatech T. +46 371 51 1685 / F. +46 371 14 996 order@epifatech.se / www.epifatech.se

CHEMISCH NIKKEL

BEITSEN/PASSIVEREN Suez Water n.v. T. 077-3231231 / F. 077-3231230 contact.water.nl@suez.com / www.suez.com www.water-benelux.com www.suez-afvalwaterverwerking.nl

AFZUIGINSTALLATIES

Amitech b.v. T. 0341-429059 / F. 0341-429068 info@amitech.nl / www.amitech.nl

HangOn b.v. T. 077-3999630 / F. 077-3988419 info@hangon.co / www.hangon.co Chemetall b.v. T. Oss (NL): +31 (0)412 68 18 88 T. Bornem (BE): +32 (03) 740 38 50 www.chemetall.com chemetallbnl.info@basf.com

Multinal Group T. 088-2055300 / F. 088-2055301 info@multinal.com / www.multinal.com

MacDermid b.v. / Enthone b.v. T +31 (0)76-5021940 / T+31 (0)73-6280123 www.macdermid.com / www.enthone.com

BRANDWERENDE / BRANDVERTRAGENDE COATINGS

Voor coatings met meer waarde en minder kosten ELA Coatings b.v. T. +31 (0)24 373 99 88 / +31 (0)6 150 500 54 e.lagerweij@elacoatings.com www.elacoatings.com

COATINGINSTALLATIES SERVICE & ONDERHOUD

Emotech b.v. T. 053-4301500 / F. 053-430 49 81 info@emotech.nl / www.emotech.nl

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 75


DROOGAPPARATUUR

IST Benelux b.v. T. 055-5050014 www.ist-uv.nl / info@bnl.ist-uv.com

Rรถsler Benelux b.v. T. 0412-646600 / F. 0412-646046 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.nl

ELEKTROSTATISCH POEDERSPUITEN, INSTALLATIES

HAKEN

Mefiag Filters & Pumps b.v. Heerenveen T. 0513-630230 / F. 0513-632233 mefiagbv@onececo.com / www.mefiag.com

Hendor Pumps & Filters T. 0497-339389 / F. 0497-381593 info@hendor.com / www.hendor.com

GALVANOTECHNIEK, GLANSMIDDELEN

Alards Masking Solutions Lochtstraat 14 5962 AK MELDERSLO T. 06-48222181 info@alards-masking.nl / www.alards-masking.nl

Parlevinkerweg 34 / 5928 NV Venlo T. +31 (0)77 396 81 49 info@citakubv.eu / www.citakubv.eu

INDUSTRIร‹LE REINIGING

Chemetall b.v. T. Oss (NL): +31 (0)412 68 18 88 T. Bornem (BE): +32 (03) 740 38 50 www.chemetall.com chemetallbnl.info@basf.com

Kluthe Benelux b.v. T. +31 (0)172-516 000 / F. +31 (0)172-439 494 info@kluthe.nl / www.kluthe.nl

KUNSTSTOFLAKKEN

MSP Systems b.v. T. 053-4303937 www.mspsystems.nl

MacDermid b.v. / Enthone b.v. T +31 (0)76-5021940 / T+31 (0)73-6280123 www.macdermid.com / www.enthone.com

ELEKTROSTATISCH NATLAKKEN Surtec Benelux b.v. T. (077) 308 15 90 / F. (077) 476 20 33 heh@surtecbenelux.com / www.surtec.com

Epifatech T. +46 371 51 1685 / F. +46 371 14 996 order@epifatech.se / www.epifatech.se

HangOn b.v. T. 077-3999630 / F. 077-3988419 info@hangon.co / www.hangon.co

Voor coatings met meer waarde en minder kosten ELA Coatings b.v. T. +31 (0)24 373 99 88 / +31 (0)6 150 500 54 e.lagerweij@elacoatings.com www.elacoatings.com

LAAGDIKTEMETERS Rasco Verfspuitapparatuur T. 010-437 0166 www.rasco-clemco.nl

FILTERS (ANDREAE, COLUMBUS INDUSTRIES)

GALVANOTECHNIEK, INSTALLATIES

MacDermid b.v. / Enthone b.v. T +31 (0)76-5021940 / T+31 (0)73-6280123 www.macdermid.com / www.enthone.com

MBS Ophangsystemen T. 040-2931663 / F. 040-2932262 info@mbs-online.nl / www.mbs-online.nl

HANGBAANSYSTEMEN

GLASPARELSTRAALCABINES

Helmut Fischer Meett. b.v. Tarasconweg 10, Eindhoven T. 040-2482255 / F. 040-2428885 www.helmutfischer.nl netherlands@helmutfischer.nl

M?BJ;9M;HAJ$EEALEEHK M?B

Railtechniek van Herwijnen b.v. T. 0344-616363 / F. 0344-611072 info@railtechniek.nl / www.railtechniek.nl

Wiltec b.v. T. 0413-244444 / F. 0413-244499 sales@wiltec.nl / www.wiltec.nl

FILTERS (OVERSPRAY)

Filter Service Heerenveen T. 0513-633900 / F. 0513-633888 info@filterservice.nl / www.filterservice.nl

Airblast b.v. T. +31 (0)72 5718002 info@airblast.com / www.airblast.com

Holland Mineraal b.v. T. 0570-621161 / F. 0570-634336 www.hollandmineraal.nl

MacDermid b.v. / Enthone b.v. T +31 (0)76-5021940 / T+31 (0)73-6280123 www.macdermid.com / www.enthone.com

Verlab-Hitachi Instruments T. 0162-320633 / F.0162-322907 info@verlab.nl / www.verlab.nl

LAKSTRATEN HITTEBESTENDIGE EN NON-STICK COATINGS

FILTERS & POMPEN

Corode b.v. T. +31 (0)411-685500 / F. +31 (0)161-244250 corode@corode.nl / www.corode.nl

HARDCHROOM BADEN (KUNSTSTOF)

NauMetrics PMI T. 074-3490022 / F. 084-0037042 info@naumetrics.nl / www.naumetrics.nl

T. +32 5083 1183 www.belmeko.be

Rรถsler Benelux b.v. T. 0412-646600 / F. 0412-646046 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.nl Voor coatings met meer waarde en minder kosten ELA Coatings b.v. T. +31 (0)24 373 99 88 / +31 (0)6 150 500 54 e.lagerweij@elacoatings.com www.elacoatings.com Straaltechniek Int. b.v. www.straaltechniek.net

76 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

Glasbeek Finish b.v. T. +31 (0)182 322 422 info@glasbeek.com / www.glasbeek.com


MARINE COATINGS / SCHEEPVAARTLAKKEN

Voor coatings met meer waarde en minder kosten ELA Coatings b.v. T. +31 (0)24 373 99 88 / +31 (0)6 150 500 54 e.lagerweij@elacoatings.com www.elacoatings.com

METAAL OPPERVLAKTEBEHANDELING

Surface Treatment Ned. Maasbracht / T. 0475-463835 www.surfacetreatment.nl info@surfacetreatment.nl

METALLISEREN/SCHOOPEREN

NATLAKSPUITAPPARATUUR

Apeq Wiwa b.v. T. 078 613 9610 www.apeqwiwa.nl / info@apeqwiwa.nl

Paint It The Application Company T. 0318-643 260 / F. 0318-643 042 info@paintit.nl / www.paintit.nl

Rasco Verfspuitapparatuur T. 010-4370166 www.rasco-clemco.nl

M?BJ;9M;HAJ$EEALEEHK M?B

Wiltec b.v. T. 0413-244444 / F. 0413-244499 sales@wiltec.nl / www.wiltec.nl

ONTLAKKEN (IN LOON)

HangOn b.v. T. 077-3999630 / F. 077-3988419 info@hangon.co / www.hangon.co

C&T Technics T. 0413-331083 / F. 0413-331195 epsi@ct-technics.nl

MBS Ophangsystemen T. 040-2931663 / F. 040-2932262 info@mbs-online.nl / www.mbs-online.nl

Thermo-Clean Heusden-Zolder n.v. T. 0032-13539060 Thermo-Clean Nederland b.v. T. 0182 37 46 20

OPHANGREKKEN VOOR GALVANO EN LAKTECHNIEK

ONTVETTINGSINSTALLATIES MEPACO b.v. T. 071-5892863

OVENS

Leering Hengelo b.v. T. 074-2558281 / F. 074-2422373 info@leering.nl / www.leering.nl

ONTVETTINGSMIDDELEN ONDERHOUD AAN STRAALINSTALLATIES EN WERPSTRALERS Amitech b.v. T. 0341-429059 / F. 0341-429068 info@amitech.nl / www.amitech.nl

MOFFELOVENS

Emotech b.v. T. 053-4301500 / F. 053-430 49 81 info@emotech.nl / www.emotech.nl

Glasbeek Finish b.v. T. +31 (0)182 322 422 info@glasbeek.com / www.glasbeek.com

MacDermid b.v. / Enthone b.v. T +31 (0)76-5021940 / T+31 (0)73-6280123 www.macdermid.com / www.enthone.com

HangOn b.v. T. 077-3999630 / F. 077-3988419 info@hangon.co / www.hangon.co

Glasbeek Finish b.v. T. +31 (0)182 322 422 info@glasbeek.com / www.glasbeek.com

Airblast b.v. T. +31 (0)72 5718002 info@airblast.com / www.airblast.com Surtec Benelux b.v. T. (077) 308 15 90 / F. (077) 476 20 33 heh@surtecbenelux.com / www.surtec.com Rรถsler Benelux b.v. T. 0412-646600 / F. 0412-646046 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.nl

Unifour b.v. T. +31 (0)315 641352 / F. +31 (0)351 641852 info@unifour.nl / www.unifour.nl

OPHANGHAKEN VOOR LAKSTRATEN/POEDERCOATEN

POEDERCOATING (AFDEKMATERIALEN)

ONTBRAMEN / ONTBRAAMMACHINES

NATLAKKEN (AFDEKMATERIALEN)

Epifatech T. +46 371 51 1685 / F. +46 371 14 996 order@epifatech.se / www.epifatech.se

T. +32 5083 1183 www.belmeko.be

Q-Fin Quality Finishing Machines Ontbramen, slijpen en afronden T. 0497-581018 info@q-fin.nl / www.q-fin.nl

Rรถsler Benelux b.v. T. 0412-646600 / F. 0412-646046 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.nl

Alards Masking Solutions Lochtstraat 14 5962 AK MELDERSLO T. 06-48222181 info@alards-masking.nl / www.alards-masking.nl

Parlevinkerweg 34, 5928 NV Venlo T. +31 (0)77 396 81 49 info@citakubv.eu / www.citakubv.eu Official Benelux dealer

Parlevinkerweg 34, 5928 NV Venlo T. +31 (0)77 396 81 49 info@citakubv.eu / www.citakubv.eu

C&T Technics T. 0413-331083 / F. 0413-331195 epsi@ct-technics.nl / www.ct-technics.nl

Epifatech T. +46 371 51 1685 / F. +46 371 14 996 order@epifatech.se / www.epifatech.se

Epifatech T. +46 371 51 1685 / F. +46 371 14 996 order@epifatech.se / www.epifatech.se

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 77


REINIGINGSINSTALLATIES

HangOn b.v. T. 077-3999630 / F. 077-3988419 info@hangon.co / www.hangon.co

Wagner Systemen Nederland T.030-2410688 / F.030-2410765 info@wagnersystemen.nl

POEDERSPUITCABINES

Holland Mineraal b.v. T. 0570-621161 / F. 0570-634336 www.hollandmineraal.nl

T. +32 5083 1183 www.belmeko.be Rรถsler Benelux b.v. T. 0412-646600 / F. 0412-646046 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.nl

Indufinish b.v. T. +31(0)591-630003 / F. +31(0)591-632398 www.indufinish.com / info@indufinish.com

Glasbeek Finish b.v. T. +31 (0)182 322 422 info@glasbeek.com / www.glasbeek.com

MSP Systems b.v. T. 053-4303937 www.mspsystems.nl

EUROLACKE Tiel Axalta Coating Systems T. 0344-620662 / F. 0344-617079 info@eurolacke.nl / www.eurolacke.nl

Oxyplast Belgium n.v. T.+32 9 3267920 / F.+32 9 3370159 info@oxyplast.be / www.protechpowder.com

SPUITCABINES

Straaltechniek Int. b.v. www.straaltechniek.net

STRAALINSTALLATIES

POLIJSTEN T. +32 5083 1183 www.belmeko.be

Rรถsler Benelux b.v. T. 0412-646600 / F. 0412-646046 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.nl

POMPEN (MAGNETISCH AANGEDREVEN)

Corode b.v. T. +31 (0)411-685500 / F. +31 (0)161-244250 corode@corode.nl / www.corode.nl

PROTECTIVE COATINGS TIGER Coatings Belgium b.v.b.a T. +32 (0)89700016 / F. +32 (0)89567858 www.tiger-coatings.com

POEDERSPUITAPPARATUUR

Leering Hengelo b.v. T. 074-2558281 / F. 074-2422373 info@leering.nl / www.leering.nl

Straaltechniek Int. b.v. www.straaltechniek.net

POEDERLAKKEN/ POEDERCOATINGS

AkzoNobel Powder Coatings Benelux T. +32 (0)2 254 77 51 interpon.benelux@akzonobel.com www.akzonobel.com/powder

Airblast b.v. T. +31 (0)72 5718002 info@airblast.com / www.airblast.com

SHOTPEENEN

MBS Ophangsystemen T. 040-2931663 / F. 040-2932262 info@mbs-online.nl / www.mbs-online.nl

POEDERCOATINSTALLATIES

Leering Hengelo b.v. T. 074-2558281 / F. 074-2422373 info@leering.nl / www.leering.nl

STRAALCABINES

Airblast b.v. T. +31 (0)72 5718002 info@airblast.com / www.airblast.com

Emotech b.v. T. 053-4301500 / F. 053-430 49 81 info@emotech.nl Amitech b.v. T. 0341-429059 / F. 0341-429068 info@amitech.nl / www.amitech.nl Glasbeek Finish b.v. T. +31 (0)182 322 422 info@glasbeek.com / www.glasbeek.com Apeq Wiwa b.v. T. 078 613 9610 www.apeqwiwa.nl / info@apeqwiwa.nl Holtrop & Jansma b.v. Dokkum T. 0519 32 91 00 www.holtrop-jansma.com Clemco Straalapparatuur T. 010-4370592 www.rasco-clemco.nl

Voor coatings met meer waarde en minder kosten ELA Coatings b.v. T. +31 (0)24 373 99 88 / +31 (0)6 150 500 54 e.lagerweij@elacoatings.com www.elacoatings.com

MSP Systems b.v. T. 053-4303937 www.mspsystems.nl

Delfzijl 0596-614135 Rhenen 0318-472020 info@petsonpaints.com / www.petsonpaints.com 78 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

M?BJ;9M;HAJ$EEALEEHK M?B

Wiltec b.v. T. 0413-244444 / F. 0413-244499 sales@wiltec.nl / www.wiltec.nl Hevami Oppervlaktetechniek T. 0413-376602 www.straalinstallaties.nl

Holland Mineraal b.v. T. 0570-621161 / F. 0570-634336 www.hollandmineraal.nl


STRAALMIDDELEN

Leering Hengelo b.v. T. 074-2558281 / F. 074-2422373 info@leering.nl / www.leering.nl

TITAAN (BEVESTIGINGS-) MATERIALEN BETROUWBAAR EN SNEL

Rotocoaten betrouwbaar en snel • one-stop-shopping • automatische orderverwerking • eigen transportdienst • één aanspreekpunt verkoop@rotocoat.nl / www.rotocoat.nl

MEPACO b.v. T. 071-5892863 Airblast-Abrasives b.v. T. 072-5715569 / F. 072-5714340 info@airblast-abrasives.com www.airblast-abrasives.com

LTC International Vacuümstraalapparatuur T. 078-641 80 50 / F. 078-641 80 80 info@ltc-international.nl www.ltc-international.nl

TRANSPORTSYSTEMEN

VERFSPUITAPPARATUUR Emotech b.v. T. 053-4301500 / F. 053-430 49 81 info@emotech.nl / www.emotech.nl T. +32 9218 7180 / F. +32 9233 0831 Metals.benelux@cellmark.com www.ervinamasteel.eu

Rösler Benelux b.v. T. 0412-646600 / F. 0412-646046 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.nl

Holland Mineraal b.v. T. 0570-621161 / F. 0570-634336 www.hollandmineraal.nl

Apeq Wiwa b.v. T. 078 613 9610 www.apeqwiwa.nl / info@apeqwiwa.nl Railtechniek van Herwijnen b.v. T. 0344-616363 / F. 0344-611072 info@railtechniek.nl / www.railtechniek.nl CAP Industrial b.v. tel- 010-4374737 info@cap-industrial.nl / www.cap-industrial.nl

TWEE-COMPONENTEN APPARATUUR Straaltechniek Int. b.v. www.straaltechniek.net

T. +32 9218 7180 / F. +32 9233 0831 metals.benelux@cellmark.com www.wheelabratorgroup.com

STRAALKASTEN

Leering Hengelo b.v. T. 074-2558281 / F. 074-2422373 info@leering.nl / www.leering.nl

Paint It The Application Company T. 0318-643 260 / F. 0318-643 042 info@paintit.nl / www.paintit.nl

Apeq Wiwa b.v. T. 078 613 9610 www.apeqwiwa.nl / info@apeqwiwa.nl

Rösler Benelux b.v. T. 0412-646600 / F. 0412-646046 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.nl

Rasco Verfspuitapparatuur T. 010-4370166 www.rasco-clemco.nl

M?BJ;9M;HAJ$EEALEEHK M?B

Wiltec b.v. T. 0413-244444 / F. 0413-244499 sales@wiltec.nl / www.wiltec.nl

UV EN EBC LAK Airblast b.v. T. +31 (0)72 5718002 info@airblast.com / www.airblast.com

Hevami Oppervlaktetechniek T. 0413-376602 www.straalinstallaties.nl

Holland Mineraal b.v. T. 0570-621161 / F. 0570-634336 www.hollandmineraal.nl

Straaltechniek Int. b.v. www.straaltechniek.net

W Abrasives Nederland T. 0341-563831 / F. 0341-494114 info@wabrasives.nl www.wabrasives.nl / www.winoagroup.com

Technospray Spuitapparatuur T. 0168-382111 / F. 0168 380780 info@technospray.nl / www.technospray.nl

Voor coatings met meer waarde en minder kosten ELA Coatings b.v. T. +31 (0)24 373 99 88 / +31 (0)6 150 500 54 e.lagerweij@elacoatings.com

VERDUURZAMEN VAN METAAL

TECHNISCH ONDERZOEK

TÜV Rheinland Nederland b.v. T. 088-8887888 / F. 088-8887879 info@nl.tuv.com / www.tuv.com/coatings

Oxyplast Belgium n.v. T.+32 9 3267920 / F.+32 9 3370159 info@oxyplast.be / www.protechpowder.com

M?BJ;9M;HAJ$EEALEEHK M?B

Wiltec b.v. T. 0413-244444 / F. 0413-244499 sales@wiltec.nl / www.wiltec.nl

VERWARMINGS- EN KOELELEMENTEN (TITAAN EN RVS)

MEPACO b.v. T. 071-5892863

OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018 79


VERWERKING AFVALSTROMEN

Suez Water n.v. T. 077-3231231 / F. 077-3231230 contact.water.nl@suez.com / www.suez.com www.water-benelux.com www.suez-afvalwaterverwerking.nl

VOORBEHANDELINGSINSTALLATIES

T. +32 5083 1183 www.belmeko.be

WATERBEHANDELING

MAGNETO Special Anodes b.v. T. 010-26207 88 www.magneto.nl / sales@magneto.nl

Suez Water n.v. T. 077-3231231 / F. 077-3231230 contact.water.nl@suez.com / www.suez.com www.water-benelux.com www.suez-afvalwaterverwerking.nl

Leering Hengelo b.v. T. 074-2558281 / F. 074-2422373 info@leering.nl / www.leering.nl

Rรถsler Benelux b.v. T. 0412-646600 / F. 0412-646046 rosler-nl@rosler.com / www.rosler.nl

WERPSTRALERS Straaltechniek Int. b.v. www.straaltechniek.net

Emotech b.v. T. 053-4301500 / F. 053-430 49 81 info@emotech.nl / www.emotech.nl

Glasbeek Finish b.v. T. +31 (0)182 322 422 info@glasbeek.com / www.glasbeek.com

Airblast b.v. T. +31 (0)72 5718002 info@airblast.com / www.airblast.com

T. +32 9218 7180 / F. +32 9233 0831 metals.benelux@cellmark.com www.wheelabratorgroup.com

Hevami Oppervlaktetechniek T. 0413-376602 www.straalinstallaties.nl

Brancheregister Uw bedrijf in het brancheregister? Voor informatie over een vermelding in het brancheregister kunt u contact opnemen met Arthur Middendorp, tel: 070 399 00 00 / arthur@jetvertising.nl. Kijk voor het volledige bedrijvenregister op vereniging-ion.nl/bedrijvenregister

80 OPPERVLAKTETECHNIEKEN NOVEMBER 2018

Profile for Jetvertising b.v.

Oppervlaktetechnieken SURFACE Campus special  

Oppervlaktetechnieken SURFACE Campus special