Page 1

MaintenanceWijzer 2017 Een uitgave van De HandelsCourant BV


GROTE EFFICIENCY BEGINT IN HET KLEIN. Met de 5S+-methode naar een efficiënte werkplek.

www.hoffmann-group.com


Inleiding

Colofon Uitgeverij HandelsCourant b.v.

Het inperken van niet-productieve tijd en het uptimen van assets is van cruciaal belang in markten waarbij de marges onder druk staan. Gedeeltelijke of volledige shutdowns leveren extra kosten op, maar ook gederfde inkomsten. Maintenance verdient een hoofdrol. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Het optimaliseren van de maintenance functie in uw onderneming levert geld op.

Postbus 1182 2280 CD Rijswijk T: +31 70 319 80 02 www.handelscourant.nl info@handelscourant.nl Vormgeving Projekt C www.projektc.nl info@projektc.nl Exploitatie Jetvertising b.v. Laan van Zuid Hoorn 37 2289 DC Rijswijk T: +31 70 399 00 00

Onderhoudsoptimalisatie is een complex proces met vele hobbels en valkuilen in de besluitvorming. Het biedt echter toegevoegde waarde voor uw onderneming met vele mooieen innovatieve mogelijkheden. De MaintenanceWijzer die voor u ligt is een opmaat naar het online platform maintenancewijzer.nl Leveranciers en asset owners delen daar hun kennis en kunde. Voor u een belangrijke bron van ter zake kundige informatie welke zeer toegankelijk- en praktisch toepasbaar is.

www.jetvertising.nl info@jetvertising.nl Copyright HandelsCourant b.v. 1


KENNIS MOET JE OOK ONDERHOUDEN. • Hoeveel onderhoud is juist genoeg? • Kunnen we met de onderhoudsfunctie geld verdienen? • Hoeveel kan onderhoud bijdragen aan het bedrijfsresultaat? • Wat is Excellent Onderhoud en hoe geef ik dit vorm?

DEZE OPLEIDIN ZIJN IN TE BR GEN ENG IN DE BACHEL EN WERKTUIGBO OR UWKUNDE DEELTIJD.

INFORMEER!

EXTRA START 17 BEGIN MEI 20 LOGIE O N H C TE S D U O ONDERH . N EE IN HOOGEV

INFORMEER!

WAARDECREATIE DOOR GOED ONDERHOUD Een onderhoudsopleiding bij Hogeschool Utrecht helpt u in uw eigen bedrijf de antwoorden te vinden op deze vragen. In de afgelopen jaren zijn vele mooie resultaten en forse besparingen bereikt bij de deelnemende bedrijven. Door de brede scope op zowel Materiaalkunde, Engineering, Inspectie als Onderhoud bieden onze opleidingen op het gebied van Onderhoud precies die (integrale) kennis die nodig is om verder te kunnen kijken dan het eigen vakgebied, en daardoor aantoonbaar betere resultaten te boeken. • Post-MBO Onderhoudstechniek (OTK) • Post-HBO Onderhoudstechnologie (OT) • Post-HBO Onderhoud en Management (OM) • Master of Engineering in Maintenance & Asset Management

Start 4 oktober 2017 Start 5 oktober 2017 Start 5 oktober 2017 Start februari/september

Alle genoemde opleidingen kunnen naar wens in-company (op maat) verzorgd worden. Informeer naar de mogelijkheden. Meer weten? Bel 088 481 88 88, mail naar info@cvnt.nl of kijk op www.cvnt.nl.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

2


Inhoud ASSET MANAGEMENT

5

PREDICTIVE MAINTENANCE & CONDITIEBEWAKING

35

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN REINIGING

50

INDUSTRIE 4.0

64

TOOLBOX

71

OPMERKELIJK

115

Ahoy Rotterdam

100

Mourik Services

12

Allied Reliability Group

40

NMF Techniek

18

Applus RTD

112

Oppervlaktetechnieken

58

Atlas Copco

62

Oppervlaktetechnieken online

82

Brevini

58

Opti-Light

78

C&T Technics

78

Pilz Nederland

52

Duport Lubricare

48

Prüftechnik

24

Dutramex

60

Q Plus

4

Geveke Energy Services

4

RAE Benelux

86

HandelsCourant

70

Revamo

108

Hoffmann Group

cover 4

SPIE Nederland

34

Hogeschool Utrecht

2

Th. Wortelboer

60

Hydrauvision

94

Total

cover 3

KIM Plus Delta

16

Traduco

30

Lagersmit

48

Tyro Remotes

78

MaintenanceWijzer online

108

Ultimo Software Solutions

120

MC-S

4

Van Meeuwen Industries

cover 2

Metalas

78

Van Spelden RRM

68

MGH

108

Zantingh

65 3


energy services Krijg inzicht in uw installatie Optimalisatie & energiebesparing van alle merken persluchtinstallaties info@geveke-energyservices.nl ‡ www.geveke-energyservices.nl ‡ +31(0)20 582 2439 

Q Plus, al 25 jaar het adres voor uw persluchtbenodigdheden >ĞŝĚŝŶŐƐLJƐƚĞŵĞŶǀĂŶTϮϬƚŽƚTϭϭϬ͘ŝƐƚƌŝďƵƟĞƐLJƐƚĞŵĞŶǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞ ĚĞŶŬďĂƌĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ͕ǀĂŶŬůĞŝŶĞŐĂƌĂŐĞƚŽƚŐƌŽƚĞƉƌŽĚƵĐƟĞůŝũŶĞŶ͘ 'ĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌƉĞƌƐůƵĐŚƚ͕ƐƟŬƐƚŽĨ͕ǀĂĐƵƺŵĞŶǀůŽĞŝƐƚŽīĞŶ͘ŽŵƉůĞƚĞ ƉƌŽũĞĐƚďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐŝƐǀŽŽƌŽŶƐŐĞĞŶƉƌŽďůĞĞŵ͘^ĐŚĞƌƉĞƉƌŝũnjĞŶĞŶ ƐŶĞůůĞůĞǀĞƌŝŶŐ͘EĞĞŵĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŽŶƐŽƉǀŽŽƌĞĞŶǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĂĚǀŝĞƐ͘

4

YWůƵƐsභϬϴϴͲϯϯϱϱϮϮϯ ǁǁǁ͘ƋƉůƵƐ͘ŶůභƐŝĐŽŵĂƚΛƋƉůƵƐ͘Ŷů


ASSET MANAGEMENT

Van kosten naar baten via Asset Management De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is de brancheorganisatie die via belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse onderhoudssector als ’s werelds beste helpt te presteren. De NVDO doet dit door in de sector een onafhankelijke positie in te nemen en alle relevante bedrijfssectoren met behulp van voorlichting, advisering, kennisontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek en kennisuitwisseling ten dienste te staan en zo op weg te helpen naar excellent asset management.

Toepassing van Asset Management biedt u als

en Asset Management voor de maatschap-

asset owner de mogelijkheid op risico geba-

pij wordt meer en meer herkend en erkend.

seerd Beheer en Onderhoud scenario’s te ont-

Hiernaast zien steeds meer kapitaalsinten-

wikkelen die bijdragen aan het verkrijgen van

sieve bedrijven asset management, beheer en

het juiste evenwicht tussen kapitaalsinves-

onderhoud in het bijzonder, als een essentieel

teringen en opbrengsten. Zoals bijvoorbeeld

onderdeel van de bedrijfsvoering en men ziet

hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid,

in dat met een effectieve toepassing hier-

productiviteit en de mate van milieubelasting

van een belangrijk concurrentievoordeel kan

door de assets. In dit proces is het van belang

worden bereikt. Toeleveranciers in de vorm van

dat de diverse stakeholders, die op enigerlei

contractors, consultants en MRO leveranciers

wijze een rol en verantwoordelijkheid in de

springen met groot enthousiasme en wisse-

gehele levenscyclus van uw asset hebben,

lend succes in dit groeiende gat in de markt.

integraal met elkaar samenwerken.

NVDO vertegenwoordigt de Nederlandse Onderhoudsmarkt die een omvang heeft van

De onderwerpen onderhoud, installatiebeheer

tussen de 30 en 35 miljard euro. Dit is ongeveer

en Asset Management mogen zich verheugen

4 procent van het Bruto Binnenlands Product

op een steeds groeiende belangstelling vanuit

(BBP). Bijna 4 procent van de werkzame bevol-

het bedrijfsleven, regulier onderwijs, overheid

king in Nederland is actief in de onderhouds-

en maatschappij. Bijna dagelijks worden deze

sector.

onderwerpen in de landelijke media aangehaald, meestal naar aanleiding van incidenten. Het belang van onderhoud, installatiebeheer 5


ASSET MANAGEMENT

Condities en kosten inzichtelijk door Lange Termijn Asset Management software

Asset Management bij Hoogheemraadschap van Rijnland Hoogheemraadschap van Rijnland beschikt tegenwoordig over een slimme softwaretool om, zowel financieel als technisch, goed onderbouwde keuzes te maken op het gebied van asset management en de levensduur van assets te verlengen. Dankzij de Maintenance Management software, die beschikt over een module Lange Termijn Asset Planning, kan het waterschap nu makkelijker antwoord geven op belangrijke vragen als: welke assets hebben we, wat is de huidige conditie en levensduur van deze assets en wanneer worden we geconfronteerd met nieuwe investeringen? De software heeft de oude excelsheets vervangen, wat heeft geresulteerd in meer inzicht en overzicht in het complete areaal en de mogelijke risico’s. Ook op operationeel niveau biedt de software ondersteuning, waardoor er veel efficiencywinst wordt geboekt.

DROGE VOETEN, SCHOON WATER

bied bestaat uit ruim 1100 vierkante kilometer

‘Droge voeten, schoon water’. Met deze slogan,

en strekt zich uit van Wassenaar tot Amster-

die door het Hoogheemraadschap wordt ge-

dam en van IJmuiden tot Gouda. Duizenden as-

bruikt, wordt uitstekend omschreven waar de

sets zorgen er dagelijks voor dat de 1,3 miljoen

activiteiten van het Hoogheemraadschap uit

inwoners binnen het werkgebied ook daadwer-

bestaan. Enerzijds zorgen ze voor een goede

kelijk droge voeten houden en van schoon wa-

waterstand in polders en stedelijke gebieden

ter kunnen genieten. Gedegen en professioneel

en bieden ze bescherming tegen de zee en

asset management is een absolute vereiste om

overstromingen. Anderzijds zorgt men voor

dit te kunnen garanderen.

schoon en gezond water in plassen, grachten en sloten. Ook afvalwater van huishoudens en

SEPARATE AFDELING ONDERHOUD

bedrijven in het werkgebied wordt door het

Desondanks viel juist op dat vlak nog veel

Hoogheemraadschap gezuiverd. Dit werkge-

winst te behalen. De aantallen assets van

6


Stenenstort Kagerplassen.

het Hoogheemraadschap nemen toe, on-

voldeden niet meer.” Een oriëntatie naar een

der andere doordat er is gecentraliseerd en

Enterprise Asset Management systeem (EAMS)

inliggende waterschappen zijn samengevoegd.

werd opgestart.

Hoogheemraadschap van Rijnland werd een procesgestuurde organisatie. Deze organisa-

SOFTWAREKEUZE & IMPLEMENTATIE

torische veranderingen werden aangegrepen

Deze keuze ging niet over één nacht ijs. Aan de

om onderhoud en professioneel asset manage-

hand van een aanbesteding met voorselectie

ment een kwaliteitsinjectie te geven. Peter

werden diverse partijen benaderd, waarbij er

van Leijenhorst, functioneel beheerder bij

naar verschillende componenten is gekeken.

het waterschap: ,,Er is een separate afdeling

De look & feel van de applicatie, gebruikers-

onderhoud gecreëerd die zich alleen met

gemak en flexibiliteit waren hierin belangrijke

onderhoud bezighoudt. Daardoor is er meer

factoren. Bovendien wilde men een partij die

aandacht gekomen voor onderhoud en het

reeds ervaring had met implementaties bij

inzichtelijk maken van het areaal.” De afdeling

soortgelijke organisaties. Een demonstratie

werd ingericht conform de ‘Value Driven Main-

van de software in de werkelijke situatie van

tenance’ (VDM) methodiek. Deze methode is

een referentie was dan ook onderdeel van de

erop gericht om maximale toegevoegde waarde

selectie. De keuze is gevallen op de Ultimo

uit de infrastructuur te halen. De gedetailleer-

Infra Asset Management software van leve-

de (onderhouds)kosten waren echter tot dat

rancier Ultimo Software Solutions bv. ,,De look

moment niet inzichtelijk. ,, We realiseerden

& feel en de flexibiliteit van het systeem zijn

ons dat we gereedschap nodig hadden om

uitzonderlijk in de markt”, licht Van Leijenhorst

gedetailleerd inzicht te krijgen.” Excellijsten

toe. ,,Natuurlijk hebben we ook naar de prijs 7


ASSET MANAGEMENT

Nieuwkoop.

en de technische specificaties gekeken. Deze

steld, bestaande uit de teamleider onderhoud/

sloten ook goed aan bij onze mogelijkheden.

functioneel beheerder, een vertegenwoordiger

Bovendien hebben we de ontwikkelingen bij de

van het externe adviesbureau, de consultant

leverancier meegenomen in onze keuze. Ultimo

van de softwareleverancier en een aantal be-

is een groeiende organisatie, waarbij de appli-

langrijke key-users.”

catie continu doorontwikkeld wordt op basis van ontwikkelingen in de markt. Hier kunnen

OPBOUWEN VAN DE DECOMPOSITIE

wij als organisatie van meeprofiteren.”

Over het opbouwen van de decompositie is lang en zorgvuldig nagedacht. ,,Als je de soft-

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de

ware gaat inrichten, wil je het natuurlijk wel

hulp ingeroepen van een extern adviesbureau

gelijk goed doen.” Het Hoogheemraadschap

om de implementatie van de software en het

heeft te maken met twee gescheiden werelden.

opzetten van de interne structuren te begelei-

Enerzijds de assets die horen bij ‘droge voeten’:

den. ,,We moesten heel veel doen. Het betrof

de watersystemen. Anderzijds de assets die

niet alleen de implementatie van de software,

zorgen voor het schone water: de zuiveringsin-

maar ook het opzetten van interne processen

stallaties. Peter van Leijenhorst: ,,We zijn één

en structuren. Bovendien moesten er veel

waterschap en hebben één manier van onder-

P&ID’s (Piping & Instrumentation Diagrams)

houden. Ondanks dat het gescheiden werelden

worden geschreven, die we nodig hadden bij

zijn, hebben we er dus wel voor gekozen om de

het inrichten van de decompositie. Uiteindelijk

decompositie uniform op te bouwen.” Hierbij is

is er een daadkrachtig projectteam samenge-

de keuze gemaakt om het areaal op te delen in

8


Hoogheemraadschap van Rijnland.

gebieden, zoals bijvoorbeeld een poldergebied

manier hebben de verantwoordelijke proces-

met de bijbehorende assets binnen dat gebied.

voerders grip op de meldingen.”

Op die manier is het direct inzichtelijk wat zich binnen het betreffende gebied afspeelt.

Veel assets van het waterschap bevinden zich ‘in het veld’. Er kan veel efficiencywinst worden

STORINGSREGISTRATIE & MOBIEL WERKEN

behaald als de monteur ook daadwerkelijk in

Om te kunnen zien wat zich binnen een gebied

Om aan deze wens invulling te geven, wordt

afspeelt, is een duidelijke registratie van

er momenteel getest met Ultimo GO+: de app

storingen van cruciaal belang. Hoogheemraad-

van de softwareleverancier waarmee realtime,

schap van Rijnland heeft daarom zorgvuldig

mobiel kan worden gewerkt. Het opschrijven

uitgedacht op welke wijze storingen overzich-

van de bevindingen van de monteur en het

telijk in de software geregistreerd moeten

vervolgens later verwerken van de gegevens

worden. Welke informatie moeten we minimaal

behoort hiermee tot het verleden. Met behulp

weten? Wie krijgen de verantwoordelijkheid om

van de app ziet men direct welke meldingen er

te melden? Van Leijenhorst: ,,Wij hebben ervoor

zijn en wat er moet gebeuren. Vervolgens kan

gekozen dat iedereen een storing moet kunnen

men direct de uitgevoerde werkzaamheden

melden. Wel dwingt het Maintenance Manage-

registreren en kan de melding van status wijzi-

ment systeem de melder een aantal verplichte

gen. De eerste bevindingen van de testfase zijn

vragen te beantwoorden. Bovendien hebben

zeer positief.

het veld de melding binnenkrijgt en opvolgt.

we een accorderingsslag ingebouwd. Op die 9


ASSET MANAGEMENT

Boezemgemaal Gouda

LANGE TERMIJN ASSET PLANNING

gaat kijken. Wanneer moet er onderhoud

Nu men het onderhoud beter in de hand krijgt,

plaatsvinden en zijn dus mijn investeringspie-

kan de volgende stap worden gezet. ,,We willen

ken? Hebben we daar straks watergebieds-

aan de voorkant kunnen laten zien waar we

plannen of zijn er gemeentes die uitbreiden?”

het geld aan uitgeven, beter kunnen onderbou-

Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar

wen welke investeringen er gepland zijn (en

ook vanuit praktisch perspectief kunnen er

hiermee kunnen schuiven) en gevolgen kunnen

dus onderbouwde keuzes worden gemaakt die

laten zien aan het bestuur. We willen anticipe-

gebaseerd zijn op feiten. Er wordt vanuit een

ren op hetgeen er gaat komen en het gesprek

hoger abstractieniveau naar onderhoud geke-

kunnen aangaan.” De Ultimo Lange Termijn

ken. De LTAP-module sluit uitstekend aan bij

Asset Management (LTAP) module biedt Hoog-

het VDM-model, waar de afdeling onderhoud

heemraadschap van Rijnland hiervoor een pas-

op is ingericht, omdat aan de hand van deze

sende oplossing. De tool biedt de mogelijkheid

softwaremodule daadwerkelijk de toegevoegde

om een lange termijn begroting op te stellen

waarde van Maintenance & Asset Management

voor assets, gebaseerd op kosten, condities

kan worden aangetoond.

en risico’s (gebaseerd op NEN 2767). Hierdoor krijgt het waterschap inzicht in de financiële

BUSINESS INTEGRATION

gevolgen van het boven de minimale condi-

De duizenden assets die worden onderhouden

tie houden van bepaalde assets. Koen Mooij,

door Hoogheemraadschap van Rijnland, bevin-

Trainee bij het waterschap, heeft zich bezigge-

den zich zoals gezegd grotendeels ‘in het veld’.

houden met de inrichting van de LTAP-module:

Voor de grote assets is eenvoudig te achterha-

,,De module zorgt ervoor dat je verder vooruit

len waar deze zich bevinden. Voor de kleinere

10


assets, zoals stuwen, is dit complexer, mede

actuele data in beide systemen, zonder dat

doordat veel assets dicht bij elkaar staan en er

daarvoor data dubbel moet worden ingevoerd.

vanzelfsprekend geen naambordje bij deze objecten wordt getoond. De interface tussen Ul-

TOEKOMST

timo en ESRI (GIS-applicatie) zorgt ervoor dat

Hoogheemraadschap van Rijnland ziet nog tal

het areaal wordt aangeduid door een punt op

van toekomstmogelijkheden met betrekking

de kaart. Door gebruik te maken van geo-data

tot het gebruik van de Maintenance Manage-

binnen de Maintenance Management software

ment software. Het daadwerkelijk in gebruik

worden vergissingen voorkomen. ,,Het is direct

nemen van de app staat hierbij hoog op het

duidelijk bij welk object je staat.” Bovendien

verlanglijstje. Verder dient het gebruik van de

kan op de kaart inzichtelijk worden gemaakt

LTAP-module geïntensiveerd en verder geop-

waar werkzaamheden uitgevoerd of gepland

timaliseerd te worden en dienen de interfaces

zijn, hoe werkzaamheden efficiënter gepland

zowel op technisch als functioneel gebied

kunnen worden en wat de onderhoudstoestand

verder gefinetuned te worden. Ook wil het wa-

is van de betreffende asset.

terschap meer gaan doen met het registreren van lijnobjecten (zoals watergangen, waarbij

Nog meer efficiencywinst wordt geboekt door

er sprake is van een grotere oppervlakte) in de

een interface met de financiële software van

software. ,,Uiteraard houden we de ontwikke-

het waterschap (All Solutions). Deze interface

lingen bij de leverancier ook in de gaten. Bij

houdt in dat gewerkte uren, bestellingen en

interessante ontwikkelingen zullen wij hier

contracten vanuit Ultimo naar All Solutions

zeker naar kijken.”

worden geschoten. Hierdoor beschikt men over 11


IN COMPLIANCE Is meer dan voldoen aan wet- en regelgeving

www.mourik.com

Uw installaties moeten maximaal beschikbaar zijn en voldoen aan alle gestelde eisen. Zowel de technische als de milieu- en veiligheidseisen. Daar zijn wij sterk in. Wij kennen uw installaties door en door. Ook alle regelgeving en lokale voorschriften. Efficiënt onderhoud is voor ons vanzelfsprekend, innoveren zit in ons DNA. We hebben alles in huis om u maximaal te ontzorgen. Vandaag én morgen in compliance. Met Mourik. 010-296 54 00.

Nederland: T +31 10 296 54 00 E industrie@mourik.com

@MourikHolding /MourikHolding /company/mourik

INFRASTRUCTUUR  INDUSTRIEBOUW  UTILITEITSBOUW  INDUSTRIËLE REINIGING  CATALYST HANDLING MILIEUTECHNIEK  ASBESTSANERING  ENGINEERING  MECHANICAL  CONSTRUCTIE W, E & I INSTALLATIES  BETONREPARATIE  CONSERVERINGEN  TOTAL TANK CARE 12


ASSET MANAGEMENT

Duurzaam borgen van de systematiek Toepassing van de asset management systematiek biedt de asset eigenaar de mogelijkheid om gedurende de levensduur van zijn assets te sturen op maximale kosteneffectiviteit (afbeelding 1). Dit houdt in dat er naast kosten ook rekening wordt gehouden met prestaties van de assets en de effecten van functie uitval, door falen van de assets op de bedrijfsdoelstellingen.

Maak met toepassing van de asset manage-

en onderhoud te sturen op de balans tussen

ment principes aan de voorkant van de nieuw-

prestatie, risico’s en kosten, variabelen die bij

bouwfase van een kapitaalsinvestering de juis-

wijziging van de ene variabele direct effect

te keuzes. Wees als gebruiker helder aan welke

hebben op de andere variabele. Variabelen

prestatie-eisen de functies van de assets

die als stuurmiddel bijdragen aan het behalen

moeten voldoen en welke risico’s in de beheer

van optimaal rendement uit je assets over de

en onderhoudsfase gedurende de levensduur

gehele levensduur.

acceptabel zijn. Hier ligt in de opvatting van

Traduco ondersteunt haar opdrachtgevers bij

Traduco als adviesorganisatie op gebied van

het bewust worden, vaststellen en definiëren

assetmanagement de basis voor elke organi-

van de toegevoegde waarde van assetmanage-

satie om met behulp van risicogestuurd beheer

ment. Een proces dat van belang is om het

Sturing op kosteneffectiviteit.

Variabelen 13


ASSET MANAGEMENT

Sturing op kosteneffectiviteit.

“Asset Management omvat de organisatie en alle taken nodig om alle fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de levensduur op een kosteneffectieve wijze in te zetten voor het primaire proces, ter realisatie van de bedrijfsdoelstellingen�.

preventieve maatregelen te beheersen. Je leert om te gaan met de effecten van falen op de prestaties van je assets de gevolgen hiervan op de bedrijfsdoelstellingen. In de aanpak van Traduco worden organisaties geholpen inzicht te krijgen in hun huidige situatie. Hoe zijn de huidige bedrijfsprocessen op de verschillende beheerniveaus ingericht, hoe zijn de rollen en verantwoordelijkheden

bedrijf en zijn organisatie de juiste stappen te

binnen deze processen belegd, hoe is de

laten doorlopen bij de toepassing en borging

data- en informatievoorziening binnen het IT

van de assetmanagement principes en syste-

landschap en de kaders van assetmanagement

matiek. Een proces dat gestuurd moet worden

ingericht en welke werkwijzen hanteert de

vanuit een duidelijke, door de asset eigenaar

organisatie. Bevindingen uit dit proces worden

vastgestelde totaalvisie. Het bedrijf is zich

getoetst aan de ISO 55000 assetmanagement

vaak nog onvoldoende bewust van de toege-

normstandaard en in samenspraak met de

voegde waarde van het integraal toepassen

asset eigenaar vertaald naar een strategisch

van assetmanagement in de fasen nieuwbouw,

assetmanagement implementatieplan.

beheer en onderhoud. Terwijl het een systema-

Een plan dat voor de organisatie de leidraad

tiek is die helpt om je verdienmodel te waar-

vormt voor de toepassing en borging in de

borgen en te verduurzamen. Je bewust zijn van

organisatie. In dit traject leert Traduco de or-

het nut van kosteneffectief beheer en onder-

ganisatie met praktijkvoorbeelden, workshops

houden gedurende de levensduur van je assets

en trainingen om te gaan met de principes en

voegt juist waarde toe. Je leert de technische-,

systematiek. Traduco maakt de organisatie

proces- en externe risico’s kennen en deze met

bewust van de veranderingen, van de kansen

14


NEN-ISO 55000

die de systematiek biedt en hoe men vanuit sa-

andere de volgende aspecten:

menwerking en samenhang optimaal bijdraagt

• Inzicht in de effecten bij falen op de bedrijfs-

in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

waarden veiligheid, milieu, beschikbaarheid

Aan de hand van een hiernavolgende praktijk-

en technische kosten.

case illustreert Traduco, mede met inzet van

• Inzicht in de bedrijfsrisicokosten.

de AMprover® risicomanagement software het

• Onderhoudsstrategie (SAO/TOA/GAO/DAO).

belang van het doorlopen van een risicoana-

• Mitigerende maatregelen (Inspecties/Taken/

lyseproces. Een proces dat zowel in de fasen nieuwbouw, beheer en onderhoud kan worden doorlopen om inzicht op te bouwen van de verschillende risico’s en vanuit die basis een risicogestuurd beheer en onderhoudsconcept te kunnen ontwikkelen.

Preventieve/ Vervangingen/Modificaties/ Procedures). • Uitvoeringsfrequentie van de gedefinieerde mitigerende maatregelen. • Kosten van de gedefinieerde mitigerende maatregelen. • Uitvoerende partij (interne of externe partij)

PROBLEEMVERKLARING

van de gedefinieerde mitigerende maatrege-

Onvoldoende inzicht in de bedrijfsrisico’s ver-

len.

bonden aan de transportsystemen.

• Inzicht in reservedelen (indien noodzakelijk).

DOELVERKLARING

PROCES VAN AANPAK

Het ontwikkelen van een risicogestuurd onder-

• Middelen: AMprover®, risicoanalysesoftware

houdsconcept voor de transportsystemen, die

• Toegepaste methodiek(en): FMECA/RCM2

op een veilige en kosteneffectieve manier de

methodiek

producten volgens de gestelde prestatie-eisen overslaat van A naar B. Het risicogestuurd

UITVOERING

onderhoudsconcept zal inzicht geven in onder

Volgens een systematische aanpak wordt met 15


DÉ UITDAGING VOOR ASSET MANAGERS U bent asset manager en verantwoordelijk voor het beheer van technische assets. U staat voor de uitdaging om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van the Internet of Things, Industrie 4.0 en Predictive Maintenance effectief voor uw organisatie in te zetten. Hoe doet u dat? Wat betekent het voor uw medewerkers? Welke systemen heeft u hiervoor nodig? En vooral, welk rendement haalt u hieruit?

WIJ HEBBEN DÉ TR AININGEN In deze training leert u wat nodig is om Predictive Asset Management uit te kunnen voeren binnen uw organisatie. U leert data te begrijpen en deze om te zetten naar bruikbare informatie door te werken met de verschillende principes van het Crisp-DM model (Cross Industry Standard Process for Data Mining) en deze toe te passen binnen een Predictive Asset Programma met behulp van het programma Microsoft Azure.

MEER INFO OP ONZE WEBSITE

good to know ! Schrijf u nú in onder de code PAM1617 en ontvang 10% korting Voor vragen en informatie: Telefoon: +31 20 640 70 07

16

E-mail: info@kimplusdelta.nl www.kimplusdelta.nl


ASSET MANAGEMENT toepassing van een door de asset eigenaar

de band van een transportsysteemonderdeel

goedgekeurd risicobeoordelingskader en

een hoge risicofactor heeft. Om deze reden

risicomatrix stapsgewijs toegewerkt naar een

is volgens de FMECA/RCM2 methodiek een

optimaal mogelijke beheer- en onderhouds-

risicoanalyse met behulp van de risicoanaly-

strategie.

sesoftware AMprover® uitgevoerd, wat tot de volgende resultaten heeft geleid:

STAP 0: BELEIDSBEPALING a) Definiëren van bedrijfswaarden en deze vastleggen in een risicomatrix

a) Bedrijfsrisico’s zonder beheersmaatregelen: € 21.000 per jaar b) Mitigerende maatregelen (preventief onderhoud):

STAP 1: OPSTELLEN VAN FUNCTIONELE DECOMPOSITIE

- Jaarlijkse inspectie (TAO): € 19 per jaar - 1 maal in 7½ jaar, band vervangen à € 25.710 (TAO): € 3.428 per jaar

a) Definiëren van hoofdfunctie: Veilig en kosteneffectief transporteren van producten b) Definiëren van ondersteunende sub-

c) Bedrijfsrisico’s met beheersmaatregelen: € 167 per jaar

functies c) Definiëren van de functievervullers, de assets

Door een jaarlijkse investering in de vorm van € 3.447 (€ 19 + € 3.428) aan preventieve kosten

d) Opstellen functionele decompositie

te doen is een reductie op de bedrijfsrisico’s

e) Bepalen van kritische functie en component

per jaar gerealiseerd van 95%. Als bijkomend

aan de hand van de volgende indicatoren:

resultaat van de risicoanalyses zijn de volgen-

hoge kans van storing, hoog effect bij sto-

de uitkomsten gerealiseerd, weliswaar niet

ring, hoge kans en hoog effect van storing

direct terug te voeren kwantitatieve waardes maar wel een belangrijke bijdrage leveren

STAP 2: RISICOANALYSE

aan de bewustwording dat assetmanagement

a) Benoem positie welke faalt

waarde toegevoegd:

b) Beschrijf de storing

d) Kennis en bewustzijn van de assetmanage-

c) Bepaal oorzaak d) Benoem de gevolgen van falen op instandhouding van de (hoofd)functie e) Bereken risicokosten per jaar indien geen maatregelen worden genomen

ment methodiek in relatie tot het facet onderhoud e) Kennis van de manier risicoanalysesoftware, AMprover® f) Kennis van risicoanalyseproces wat leidt tot

f) Benoem mitigerende maatregelen

een risicogestuurd beheer en onderhouds-

g) Bereken risicokosten per jaar indien wel

concept

maatregelen worden genomen Kortom, een duurzame borging van de asset

STAP 3: OPSTELLEN VAN WERKPAKKETTEN

management systematiek vormt voor de asset

a) Bepaal eisen voor de clustering

eigenaar een middel waarmee zijn organisatie

b) Clusteren van onderhoudstaken

in controle komt over de risico’s en over het

c) Opstellen van werkpakketten

geld.

d) Bepaal de onderhoudskosten, doorlooptijd en beschikbaarheid van individuele taken

RESULTAATGEBIED

Auteur: Jan A. Kamphuis

Door de systematische aanpak is gebleken dat

Beeld: TRADUCO 17


Wij denken in oplossingen! Al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in het oplossen van roterende en statische afdichtingsproblemen

Afdichtingen warmtewisselaars, Afdichtingen voor tandwielkasten, pompen, warmtewisselaars,    

   Daarnaast een compleet leveringsprogramma van    www.NMF NMF 

0031.50.5275777 18


ASSET MANAGEMENT

Waardecreatie als drijfveer Het is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering dat industriële opdrachtgevers hun onderhoudsprojecten multidisciplinair aanvragen. Eén partij vult hierbij alle werkzaamheden in, van engineering tot en met oplevering van de installatie. Mourik Services past deze werkwijze al vele jaren toe omdat men alle disciplines zelf in huis heeft. Door daarnaast ook de kennis, ervaring en expertise van de andere Mourik-bedrijven te benutten, zijn zij in staat opdrachtgevers vergaand te ‘ontzorgen’, oftewel veel werk uit handen te nemen. Het bedrijf blijft zich daarin ontwikkelen. Innovaties stellen Mourik steeds beter in staat data van de assets voor de opdrachtgevers inzichtelijk te maken. En dat sluit naadloos aan bij het streven om samen met opdrachtgevers maximale waarde te creëren, op een veilige manier kwaliteit te leveren en de omgeving te beschermen. Aan het woord is Lex Meeder, Commercieel Manager van Mourik Services.

‘De grootste kracht van Mourik Services ligt bij

tankdakisolatie en non-entry tankreiniging.

onderhoud. In stops of turnarounds, (multidis-

Een fabrieksterrein bestaat niet alleen uit in-

ciplinaire) projecten, meerjarige onderhouds-

stallaties. Er staan bijvoorbeeld ook kantoren,

contracten of prestatiecontracten, het maakt

controlekamers en was- en kleedruimtes op

niet uit in welke vorm. Met onze mechanische

het terrein. Een pre is dat ook onze vakmensen

diensten, vaak in combinatie met andere dis-

in de civiele disciplines beschikken over de

ciplines, stellen wij industriële opdrachtgevers

benodigde kwalificaties om in de industrie te

in staat hun assets optimaal te benutten. Wij

werken. Zo mogen onze loodgieters bijvoor-

verzorgen het geheel, van engineering tot en

beeld werken onder persluchtcondities. De

met inbedrijfstelling en alles wat daar tussen

projecten die Mourik in dit verband realiseert,

zit. In onderhoud is Mourik een wereldspeler.

variëren van turn-key nieuwbouw-projecten

Onze diversiteit is goed zichtbaar in bijvoor-

tot renovaties en verbouwingen. Ook werken

beeld Total Tank Care, waarbinnen activiteiten

we onder civiele onderhouds- of prestatie-

vallen als het vervangen van tankbodems, re-

contracten. In het laatste geval verzorgen we

paraties, stralen en schilderen, tankfundaties,

bijvoorbeeld voor onze opdrachtgevers ‘een 19


ASSET MANAGEMENT

prettig werkklimaat’ waarin zaken als kli-

blijven, maar Mourik wil zich onderscheiden

maatbeheersing of onderhoud van verlichting

door innovatief te denken en daarmee, samen

zijn opgenomen. Deze vorm van prestatiecon-

met de opdrachtgever, kostenbesparingen te

tracten bieden we overigens aan voor al onze

realiseren. Hiervoor is het cruciaal te kunnen

activiteiten.

beschikken over de juiste data. Ter ondersteuning van onze integrale filosofie zetten

OPTIMALE PRODUCTIE

we dan ook geavanceerde technologieën in.

Industriële reiniging is ook een belangrijk

Zo ontwikkelde ons bedrijf MCO Team een

onderdeel van onderhoud. Schone installa-

rekentool waarmee zij online koeladvies geven

ties leveren maximale warmteoverdracht,

aan bedrijven in de industrie. Die bedrijven

een belangrijke voorwaarde voor optimale

voeren gegevens van de betreffende installa-

productie. Dankzij onze innovaties op gebied

ties online in. Op basis van de berekeningen

van industriële reiniging is Mourik Services

die de rekentool maakt, genereert MCO Team

toonaangevend in die branche. Met geavan-

een advies op maat met het uiteindelijke doel

ceerde technologieën reinigen wij proces-

optimale koelcapaciteit te leveren. Aan het

installaties, bundels, opslagtanks, vaten,

leveren van die koelcapaciteit ligt naast deze

airfbanken of kleiner equipment zoals kleppen

belangrijke data een diversiteit aan activiteiten

en afsluiters. Ook houden we ons bezig met

en disciplines ten grondslag. Van advies en

emissiebeperkende technieken (lucht- en

engineering tot aan het compleet beheren van

waterzuivering). Voor deze activiteiten zetten

het onderhoud. Maar daar hoeft een opdracht-

we gekwalificeerde mensen in en hoogwaardig

gever zich nauwelijks mee bezig te houden.

materieel, waaronder vacuümwagens, hoge-

Dat doen wij, en op een zo duurzaam mogelijke

drukwagens, airfinbankreinigers, autonome en

manier. Zodat een asset owner zich - ook op

semi-automatische bundelreinigers, adem-

de lange termijn - alleen hoeft te richten op de

luchtunits, non-entry tankreinigingssystemen,

koelcapaciteit die hem beloofd is.

gaswasinstallaties (scrubbers) en ultrasoon reinigingscontainers. Met de ultrasoon techno-

INTEGRITEIT VAN ASSETS

logie voeren we nu zelfs ook al online reinigin-

Een andere ontwikkeling is het gebruik van

gen uit. Het betreffende installatieonderdeel

robotica. Voor de industriële reinigingsbranche

blijft tijdens de reiniging gewoon in bedrijf, dit

ontwikkelde Mourik de Hydra Robotic Ex-

betekent voor de asset owners dus maximale

changer Cleaning. Dit systeem reinigt bundels

uptime.

autonoom, er komt geen mensenhand aan te pas, en bereikt een nieuw niveau van veiligheid,

INNOVEREN IS SAMENWERKEN

snelheid en effectiviteit. Het brein van HYDRA

Hoewel het investeringsklimaat in de (petro)

is de door Mourik ontwikkelde SCALAR™

chemische industrie lijkt aan te trekken,

technologie. Een krachtig scansysteem leest

staat kostenreductie nog steeds hoog op de

de bundel in drie dimensies en geavanceerde

agenda van onze opdrachtgevers. Zij willen

algoritmes leren Hydra vervolgens wat er moet

hun fabrieken of tankterminals over een zo

gebeuren om hem te reinigen. Tijdens de reini-

lang mogelijke periode 24/7 laten draaien én

ging verzamelt SCALAR bovendien diepgaande

een hoge efficiency halen. De behoefte aan

informatie over de bundel, wat asset owners

multidisciplinaire beheer en onderhoud neemt

helpt verder inzicht te krijgen in de conditie

hierdoor zo mogelijk nog verder toe. Prijs zal

van hun systemen. Een belangrijk voordeel,

altijd een belangrijke factor bij aanbestedingen

want integriteit van de assets valt of staat

20


Tank park area.

onder andere met de beslissingen die worden

zin van het woord staat hoog op onze agenda

genomen op basis van asset knowledge, de

en is een essentieel onderdeel in de training

kennis van de staat van de assets. De techno-

van onze mensen.

logie zoals hier gebruikt door SCALAR is ook

Al onze activiteiten, initiatieven en ontwikke-

voor andere disciplines toepasbaar.

lingen beschouwen wij als bouwstenen op weg naar asset management zoals het is bedoeld.

AMBITIE

Ze dragen bij aan Mourik’s ambitie om samen

Ook op gebied van veiligheid blijft Mourik in

met onze opdrachtgevers te zorgen voor waar-

ontwikkeling. Zo creëren we, in aanvulling op

devermeerdering van hun assets’.

een gedegen HSEQ-systeem, eigen gedragsprogramma’s om veilig gedrag in alle lagen van de organisatie en daarbuiten te stimuleren. Belangrijk, want asset management gaat niet alleen over een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installaties tegen zo laag mogelijke kosten. De operatie van de installaties moet ook veilig gebeuren en zo min mogelijk risico’s voor de omgeving met zich meebrengen. In compliance blijven is van levensbelang, voor zowel opdrachtgevers als aannemers. Schadepreventie in de breedste

Beeld: MOURIK 21


ASSET MANAGEMENT Gevijzelde tank. Beeld: MOURIK

22


23


PRUFTECHNIK houdt uw machines in topconditie Predictieve maintenancetechnologie en on-site dienstverlening •

Laseroptische uitlijning: vertrouw op de wereldmarktleider

Conditiebewaking en trillingsanalyse:Êonline en offl ine machinediagnose

On-site systemen voor statisch en dynamisch balanceren van rotoren

Lokale dienstverlening, software support, service en kalibratiecontrole

• •

ISO conforme opleidingen en VCA gecertifi ceerde assistentie on-site "9 -Ê}iViÀ̈vˆViiÀ`iÊ`ˆi˜ÃÌÛiÀi˜ˆ˜}ÊۜœÀ >Àˆ˜iÊEÊ"vvŜÀi

24

PRUFTECHNIK °6° À>ˆ˜Ê*>ÀŽÊÊ Lichtenauerlaan 102-120Ê NL-3062 ME RotterdamÊ PROVEN QUALITY

Made in Germany Global Presence Qualified Support Quality Service

Tel: +31 10 204 59 37Ê Fax: +31 10 204 55 55Ê info@pruftechnik.nlÊ www.pruftechnik.be

A member of the PRUFTECHNIK group


ASSET MANAGEMENT

Hoe de mens als voorbeeld kan fungeren voor asset management van de toekomst

The Human Profile of Asset Management De officiële definitie van Asset Management is “Het beheren van kapitaalintensieve (product)installaties met als doel deze een optimale bijdrage te laten leveren aan het (primaire) proces. Dit doel wordt gerealiseerd door optimalisatie van de kosteneffectiviteit van de installatie. Kosteneffectiviteit is de juiste balans tussen beschikbaarheid, betrouwbaarheid, productiviteit, benuttingsgraad en bijbehorende kosten”. Volgens Cor Nederlof van SPIE Nederland zou je ideaal asset beheer kunnen vergelijken met het profiel van de ideale mens. Daar zit volgens hem een stukje technologie dat nog niet geëvenaard is. “In de ideale mens herkennen we eenvoudig factoren als beschikbaarheid, betrouwbaarheid, productiviteit, benuttingsgraad en kostenbewustzijn. Maar de technologie van de mens gaat verder en brengt intelligentie in die tot uiting komt in diagnose stellen, anticiperen, aanpassingsvermogen en communicatie in de breedste zin des woord. Verder zien we dat afwijkingen in de conditie van de mens eenvoudig tot uiting komen in symptomen die zich manifesteren als pijnsignalen.”

We kunnen vrij eenvoudig stellen dat we met

zaamheid staan hoog in het vaandel.

de “ideale mens” een ideaal asset manage-

Om optimaal te kunnen functioneren heeft de

ment profiel in huis hebben van een volledig

mens een basis (hersenen, organen, skelet

zelfstandig opererende communicatieve een-

en spierstelsel), een conditie (goed werkende

heid, die zichzelf qua competenties ontwik-

vitale functies) en competenties nodig. De

kelt, die afwijkingen opvolgt en waar mogelijk

basis wordt gedragen door een zelf-configu-

corrigeert of uiteindelijk signaleert, die een

rerend Asset Beheer Systeem, voorzien van

uitgebreid energiebeheersysteem bezit en die

een interactieve communicatie infrastructuur,

zichzelf terugschakelt bij mogelijke overbelas-

die volledig integraal werkt met de conditie en

ting. Technologie en innovatie behoren tot de

competenties.

standaard uitrusting en veiligheid en duur25


ASSET MANAGEMENT

Deformatie

De conditie bewaakt de vitale onderde-

hiermee op de markt.

len, sluiten risico’s uit en het realiseert een

SPIE ontwikkelde TAM3D, software om door

optimale performance door middel van een

middel van laserscantechniek een plant in

zelf-configurerend en evoluerend Conditioning

te scannen. De scan wordt omgezet tot een

Monitoring & Control System. Een zelf-con-

puntenwolk waarmee werkvoorbereiding en

figurerend Competentiebeheersysteem in

bijbehorende multi-T risicoanalyses kunnen

overeenstemming met wet- en regelgeving,

worden uitgevoerd. Design engineering kan

richtlijnen, normen en standaarden garandeert

hiermee tot op de millimeter nauwkeurig wor-

dat competenties worden aangepast naar de

den uitgevoerd. De techniek maakt het tevens

omstandigheden. Veiligheid, duurzaamheid en

mogelijk om warmtescans te maken.

MVO zijn hierbij volledig geïntegreerd.

SPIE Fabrap, of Profab, is een tool die in de

Een optimaal functionerend mens heeft dus

voorbereidingen en tijdens de productie van

het ideale profiel om als blauwdruk te gebrui-

mechanische werken (piping) essentieel is

ken bij de verdere ontwikkeling van de huidige

voor de borging en de compliance van de

Asset Management Systemen. Cor: “Gezien het

hedendaagse norm, wet en regelgeving. Het

unieke van de mens zal er nog enige tijd over

programma zorgt voor en ondersteunt een ge-

heengaan voordat onze technologie die van

structureerde aanpak waarbij het centreren en

de mens kan evenaren. Desalniettemin zijn er

communiceren van de juiste data de kern vor-

volop positieve ontwikkelingen gaande op het

men. Tijdens elke stap van fabricage en monta-

gebied van Conditioning Monitoring en met

ge is het wenselijk op de hoogte te zijn van

compliance ondersteunende systemen.” SPIE

materialen, lasbewerkingen, onderzoeken en

heeft een aantal van dit soort ondersteunende

kwaliteitsdocumentatie; hetgeen SPIE Faprab

systemen ontwikkelt en onderscheidt zichzelf

faciliteert. Hierdoor ontstaat er een product

26


Fotorealistisch

dat voldoet aan de strengste kwaliteitseisen

te kunnen kijken: “Een virtuele wereld waarin

en de juiste aantoonbaarheid hiervan.

we calamiteiten nabootsen in de designfase

Tevens vormt het programma de ideale basis

van een plant is binnen handbereik. Daarmee

voor onderhoud tijdens de verdere levensduur

zijn we weer een stap dichter bij “The Human

van de mechanische werken, dankzij die aan-

Profile of Asset Management”.

toonbaarheid en de aanwezigheid van een centraal en digitaal punt van informatie. Informatie waarop voortgeborduurd kan worden zodat de asset owner altijd een volledig en kloppend dossier heeft van zijn (mechanische) assets. Met de AIM-Algemene Inspectie Module- van SPIE worden allerlei inspecties digitaal uitgevoerd, verwerkt en opgeslagen. Met deze module zijn inmiddels zo’n 350.000 ATEX-inspecties verricht. Maar ook inspecties als NEN1010, NEN3140, arbeidsmiddelen, commissioning, etc. zijn ingericht in AIM. De gegevens worden rechtstreeks overgeheveld naar de geïnstalleerde software. Asset@YourDesk noemt SPIE het ook wel. De techniek gaat echter zo snel dat Cor op korte termijn ook ontwikkelingen verwacht om in de ontwerpfase van een plant verder vooruit

Beeld: SPIE Nederland 27


ASSET MANAGEMENT

Een praktische cursus voor het toepassen van preventief onderhoud

PAO - Patroon Afhankelijk Onderhoud Het uitdagende van techniek is het in stand houden ervan. Patroon Afhankelijk Onderhoud neemt de oorzaak van het gevolg weg, zoekt naar patronen die tot een storing kunnen leiden. De cursus PAO traint het herkennen van patronen, horen zien en voelen,het ‘fingerspitzengefűhl’. De zintuigen worden aangevuld met moderne elektronica.

PAO daagt technici uit om als een detective aan sporenonderzoek te doen. Dit vraagt een maximale inzet van kennis en vaardigheden. Het goed kunnen beoordelen van alle signalen

• Tijdens de cursus wordt er praktisch geoefend in het herkennen en beoordelen van patronen • Na de cursus zijn de deelnemers in staat, met

in hun context nodigt uit tot vergroting van

behulp van apparatuur, hun zintuigen beter

vakmanschap. PAO sluit aan bij de nieuwe

in te zetten

generatie onderhoudtechnici die graag eigen initiatief, besluitvaardigheid en organisatievermogen wil gebruiken voor optimalisatie van het onderhoud. In de cursus komt onder andere

• Deelnemers kunnen na deze cursus meetroutes opzetten en uitvoeren • De cursus wordt afgesloten met een kleine vragenlijst en certificaat

aan de orde: • Soorten van onderhoud met hun voor- en

De cursus beslaat vier dagdelen van vier

nadelen plus de daarbij behorende kosten

uur. Het maximum aantal deelnemers is zes

• Kijken: o.a. lagerschade-beoordeling, stro-

personen. Vooropleiding: animo, ervaring en

boscopische effecten, endoscopie • Luisteren: ultrasone detectie en signaalana-

plezier in de werktuigbouw. De cursus wordt in company gegeven.

lyse • Voelen: het wezen van een trilling, het ontstaan, trillingsterkte en de normen • Onbalans, centrifugaal kracht en faseverschuiving • Het opzetten en uitvoeren van een preventief meetprogramma en checklists 28

Contact: MTD Oostermoer 13 8302 JA Emmeloord 0572-697 611 Info@mtd.nl


ASSET MANAGEMENT

ISO 55000 in één dag! De wereldwijde normen voor Asset Management ofwel de ISO 55000-serie geeft eigenaren van kapitaalgoederen (‘asset owners’) een instrument in handen om hun ‘assets’ gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften van de stakeholders.

De NVDO cursus “ISO 55000 in één dag!” geeft

ONDERWERPEN

deelnemers waardevol inzicht in de wereldwij-

• Wat is ISO 55000 en hoe draagt het bij aan

de normering. U maakt kennis met de inhoud en heeft aan het eind van de dag een helder en compleet inzicht in de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft. Let op: de training gaat specifiek in op de ISO 55000 serie

goed Asset Management • De relatie tussen ISO 55000 en andere management systemen (bijvoorbeeld ISO 9001) • Basisvereisten van een Asset Management Systeem

en behandelt slechts in hoofdlijnen het vakge-

• Toepassen van de norm

bied van Asset Management, met als doel de

• Asset Management in combinatie met Ver-

norm te verduidelijken. In company training is mogelijk. ISO 55000 is een internationale norm

antwoord Ondernemen • Uitgelicht: Risicoanalyse, het belang van

die de eisen voor het ontwikkelen, implemen-

data management en het Strategic Asset

teren, onderhouden en verbeteren van een

Management Plan (SAMP)

managementsysteem voor Asset Management specificeert. De norm specificeert welke

Deelnemers hebben na deze eendaagse trai-

elementen in een Asset Managementsysteem

ning inzicht in de toepassingsmogelijkheden

zouden moeten voorkomen en hoe deze met

van de ISO 55000 en kennen de integrale een-

elkaar verbonden zijn. De invulling daarvan is

duidige aanpak die de norm voorschrijft.

aan de organisatie zelf.

Bestemd voor: Asset Owners, toeleveranciers, onderhoudsprofessionals. Tarief € 580 voor

De norm bestaat uit drie delen:

NVDO leden en € 680 voor niet-leden. Bij deel-

1. ISO 55000 Asset Management: Overview,

name aan deze eendaagse ISO 55000 cursus is

Principles en Terminology

uiteraard de norm inbegrepen.

2. ISO 55001 Asset Management: Management systems, Requirements 3. ISO 55002 Asset management: Management

Contact: NVDO

systems, Guidelines for the application of

Lange Schaft 7G

ISO 55001

3991 AP Houten 030 - 634 60 40 info@nvdo.nl 29


Ken de risico’s. Dan is alles beheersbaar.

AMprover® biedt inzicht, overzicht en controle. Zo beheerst u risico’s én bespaart u kosten. Wilt u grip op uw bedrijfsprocessen? Kosteneffectief beheer en onderhoud van uw bedrijfsmiddelen? Uw kostenstructuur verbeteren door verantwoorde risicobeheersing? Dat kan met het overzichtelijke softwarepakket AMprover®. AMprover® helpt u uw risico’s in beeld te brengen en te beheersen. Daarmee voldoet u aan de wet- en regelgeving. Bovendien bent u in staat de juiste afwegingen en beslissingen te maken in al uw processen. En dat niet alleen nu, maar over de gehele levensduur van uw bedrijfsmiddelen. AMprover® is ontwikkeld door Traduco, professionals op het gebied van Asset Management. Nieuwsgierig naar onze oplossingen? Ga naar www.traduco.nl of bel 072 5726525

ACEC

AMERICAN COUNCIL OF ENGENEERING COMPANIES

100 Years of Excellence

30

a wider perspective, focused on you


ASSET MANAGEMENT

Certificaat Asset Manager, naar internationale standaard Behaal het internationaal erkende ‘Certificate in Asset Management’ en toon wereldwijd uw expertise in Asset Management. Met dit certificaat op zak voldoet u aan de internationale standaard van het gerenommeerde Insitute for Asset Management (IAM).

Ook gecertificeerd Asset Manager worden?

IAM-PRIMEUR IN NEDERLAND

Deze opleiding Asset Management is speciaal

IES Asset Management en IIR hebben hun

ontwikkeld in samenwerking met IES Asset

krachten gebundeld en deze praktijkgerichte

Management en stoomt u in 5 dagen klaar om

opleiding ontwikkeld, de eerste IAM-Certifice-

het moeilijke IAM-examen te volbrengen.

ringstraining en examinering in Nederland. IES Asset Management is door het IAM erkend

IAM CERTIFICAAT / IAM KWALIFICATIES VOOR ASSET MANAGEMENT

als ‘endorsed trainer & assessor’ en daarmee

Het ‘Certificate in Asset management’ is in

mineren. Het trainingsmateriaal en de trainers

2013 door het Institute of Asset management

voldoen aan de hoogste eisen die het IAM hier-

(IAM) geïntroduceerd. Het IAM is een interna-

aan stelt. De training wordt in het Nederlands

tionale non-profit beroepsorganisatie die zich

gegeven, het lesmateriaal, inclusief boek, en

inzet voor het bevorderen van de kennis en

het examen is in het Engels. Het examen is

kunde in Asset Management van fysieke as-

digitaal en vindt plaats onder toezicht van een

sets, onder professionals over de hele wereld.

onafhankelijke toezichthouder van het IAM.

bevoegd om dit programma te doceren en exa-

Zij is initiatiefnemer en verspreider van PAS 55 en heeft een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van ISO 55000. ISO 55000 is sinds begin 2014 de internationale standaard voor Asset Management. Om het ‘Certificate in Asset Management’ te

Contact:

behalen moet u het pittige examen ‘Principles

IIR Trainingen & Conferenties

of Asset Management’ afleggen. Om te slagen

Kabelweg 37

is flink wat oefening nodig. De training ‘IAM

1014 BA Amsterdam

Certificate in Asset Management’ geeft u ken-

020 - 580 54 00

nis & tips voor een optimale voorbereiding.

info@iir.nl 31


ASSET MANAGEMENT

Master of Engineering Profiel Maintenance & Asset Management Veel organisaties zien onderhoud (ofwel assetbeheer) per definitie als een kostenpost. Maintenance managers worden ondergewaardeerd en zijn regelmatig het slachtoffer van bezuinigingsoperaties. Maar wanneer het onderhoud van installaties goed is ingericht, kan daar geld mee worden verdiend. Als maintenance manager levert u daarom een belangrijke bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Het is daarbij essentieel om vooraf vast te leggen, en achteraf te meten welke effecten onderhoudsinspanningen hebben. U maakt dan financieel inzichtelijk of de organisatie kan doorgaan met de huidige machines en assets, of dat er geïnvesteerd moet worden in de aanschaf van nieuwe machines.

Als professional met enkele jaren werker-

zijn de bedrijfsassets wel voldoende voor het

varing in de industrie bent u nu toe aan een

bereiken van de bedrijfsdoelstellingen? Wat is

nieuwe uitdaging. U wilt uw technische kennis

de juiste onderhoudsstrategie voor een spe-

en vaardigheden uitbreiden met adviesvaar-

cifieke situatie? Hoeveel onderhoud is genoeg

digheden en managementkwaliteiten. Met de

voor het bereiken van de laagst mogelijke

Master of Engineering in Maintenance & Asset

kosten? Hoeveel productiepotentieel zit er nog

Management verdiept en verbreedt u uw vak-

in de bestaande installaties? U zult tijdens uw

technische competenties én uw management-

opleiding deze vragen gaan beantwoorden en u

vaardigheden. Omdat u over de grenzen van uw

zult beseffen dat onderhoud niet per definitie

eigen discipline heen kijkt, bent u een volwaar-

een kostenpost is voor een bedrijf. U leert de

dige gesprekspartner van het management.

kunst van het laagste bedrag uitgeven en toch de hoogste zekerheid krijgen. Training in mo-

GELD VERDIENEN MET MAINTENANCE & ASSET MANAGEMENT

dellen en methodes staat centraal, maar ook

In de dagelijkse praktijk van uw werk draait het

U ontwikkelt o.a. een onderhouds(behoefte)

feitelijk steeds om dezelfde vraag: hoe richten

plan voor uw eigen bedrijfssituatie en u leert

we het onderhoud van installaties en assets zo

deze met functioneel falen te bepalen. Met

in, dat we er geld mee verdienen? Om antwoord

behulp van onder meer ‘value analysis’, ‘life

op die vraag te krijgen, moeten er eerst vele

cycle costs’ en ‘total costs of ownership’ leert

andere vragen de revue passeren. Bijvoorbeeld:

u methodisch ontwerpen over de levensduur-

32

ICT speelt een belangrijke rol.


keten. U krijgt inzicht in relevante wetgeving

uw thesis (afstudeerproject). Daarmee bewijst

op het gebied van veiligheid en gezondheid,

u dat u de beoogde competenties op masterni-

toegespitst op toepassing in het onderhoud.

veau daadwerkelijk beheerst. Hiervoor doet u

U maakt een risico- of safetyanalyse voor uw

voor een opdrachtgever in uw eigen werkomge-

eigen werkomgeving. De Master of Enginee-

ving een onderzoeks- en ontwikkelingsproject.

ring in Maintenance & Asset Management is een tweejarige deeltijdopleiding, gericht op

TOELATINGSEISEN

professionals die willen doorgroeien naar een

U hebt een relevante ingenieursopleiding (ba-

management- of adviesfunctie. U verdiept uw

chelor) afgerond, drie jaar relevante werker-

vaktechnische kennis en onderzoeksvaardig-

varing en een relevante werkplek. Verder dient

heden en werkt daarnaast ook aan uw per-

u de Engelse taal te beheersen, omdat het

soonlijke vaardigheden.

merendeel van de vakliteratuur in deze taal is gesteld. Deze opleiding start in september en

DE EIGEN WERKOMGEVING STAAT CENTRAAL

februari. Maandag 13.00 tot 20.15 uur. Een keer

De opleiding is zeer beroepsgericht en stelt zo-

vaardigheden op vrijdag. Na het succesvol af-

veel mogelijk uw eigen werkomgeving centraal.

ronden van uw opleiding mag u de titel Master

Het leermateriaal is meteen toepasbaar op

of Engineering voeren, (MEng).

per tien weken een trainingsdag persoonlijke

uw eigen werksituatie. Het is dan ook belangrijk dat u een relevante werkplek heeft. Dat

NA DEZE OPLEIDING

maakt de studie bijzonder effectief: u kunt het

De Master of Engineering in Maintenance &

geleerde meteen in uw eigen werkomgeving

Asset Management organiseert het beheer

toepassen en – omgekeerd – u kunt de kennis

en onderhoud van de systemen / installaties

van uw beroepspraktijk inbrengen in theoreti-

volgens de principes van profijtgedreven on-

sche modules.

derhoud. Hij houdt rekening met het gebruiksprofiel en de technische randvoorwaarden en

Onderwijsprogramma:

streeft naar de hoogst mogelijke benutting van

• Maintenance & Asset Management

de installatie tegen de laagst mogelijke opera-

• Risk Assessment & Safety

tionele kosten. De Master zorgt ervoor dat pro-

• Condition Based Maintenance

ducten en de productielijn gedurende de gehe-

• Life Cycle Engineering

le levensduur de gewenste kwaliteit behouden

• Business Management Principles

en de productontwikkeltijd en -kosten over de

• Product Data Modelling

levensduur optimaal zijn. Voor het vastleggen

• Concurrent & Collaborative Engineering

en hergebruiken van ontwerpgegevens, worden

• Personal Skills & Project Management

informatietechnologieën gebruikt.

• Research Methods & Techniques • Principles of Law Elk theoretisch onderdeel van de opleiding

Contact:

wordt afgerond met een onderzoek naar de

Hogeschool Utrecht

toepasbaarheid in uw eigen werkomgeving. Het

088 - 481 81 81

laatste halfjaar van de opleiding werkt u aan

info@hu.nl 33


SPIE NEDERLAND

INDUSTRY SERVICES

Onze focus ligt op het engineeren, bouwen, onderhouden en optimaliseren van industriĂŤle processen, terugwinnen van energie en het duurzaam beheren van technische installaties. Met onze expertise en knowhow leveren we totaaloplossingen die innovatief, kosteneffectief en veilig zijn.

SPIE, een gezamenlijke ambitie Huifakkerstraat 15 4815 PN Breda Tel 076 - 544 54 44

www.spie-nl.com 34


PREDICTIVE MAINTENANCE & CONDITIEBEWAKING

Predictive Maintenance is stap voorwaarts World Class Maintenance (WCM) is als stichting Dutch Institute World Class Maintenance ontstaan in 2007 vanuit een economisch ontwikkelingsprogramma ‘Pieken in de Delta’ om de Nederlandse maintenance-sector een boost te geven met innovaties. WCM stimuleert ‘slim onderhoud’ voor de Nederlandse industrie. Dit doet men door onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. Voor haar partners, maar ook voor de maatschappij als geheel. WCM voert cross-sectorale innovatieprojecten uit, ontwikkelt een onderwijsprogramma en werkt aan een actief netwerk waarin asset owners, serviceleveranciers, kennis- en onderzoeksinstsellingen en de overheid participeren.

PREDICTIVE MAINTENANCE EN FIELDLABS

vindt, is Condition Based Maintenance (CBM)

Belangrijke pijlers zijn de WCM Fieldlab pro-

dachtengoed. Met CBM vindt onderhoud “just

jecten waarbij een gehele sector uitgedaagd

in time” plaats. Vanwege een aantal redenen,

wordt om innovaties te versnellen door samen

denk aan veiligheidsrisico’s, verouderde infra,

te experimenteren. Een voorbeeld is WCM’s

conservatisme, organisatorische belemme-

Smart Industry Fieldlab Campione, gericht op

ringen en problemen bij de financiering, komt

het 100% voorspelbaar maken van onderhoud

CBM in de procesindustrie moeizaam van

in de procesindustrie. Waardoor de productivi-

de grond. Minder dan 3% van de data wordt

teit, beschikbaarheid en veiligheid van produc-

“getagd” en slechts een fractie daarvan wordt

tiemiddelen significant worden verbeterd, te-

actief gebruikt voor CBM. Via ontwikkeling,

gen lagere kosten. Fieldlab Campione is mede

integratie en implementatie van een breed

mogelijk gemaakt door de Europese Unie.

palet aan state-of-the-art CBM gerelateerde

Dit Fieldlab helpt bedrijven om real-time infor-

technieken en methodieken kan de sector een

matie te verzamelen en te analyseren over de

enorme stap zetten vanuit de huidige praktijk

staat van hun productie-infrastructuur om on-

met correctief en preventief onderhoud naar

derhoud op tijd te kunnen uitvoeren. In plaats

onderhoud van de toekomst in de vorm van

van te vroeg zoals bij planmatig onderhoud.

‘predictive maintenance’. Het effectief en slim

En in plaats van te laat zoals bij correctief on-

aanpakken van innovaties bij onderhouds-

derhoud. Door 100% voorspelbaar onderhoud

vraagstukken heeft grote impact in een sector

zullen de onderhoudskosten in de chemiesec-

met 300.000 werknemers en een omzet van

tor fors worden verlaagd en zal de output van

circa 32 miljard per jaar. CBM van productiefa-

fabrieken toenemen.

ciliteiten in het buitenland kan uitgroeien tot

Voor de procesindustrie, waar normaliter

een mooi export product.

een enorme verschuiving van bestaand ge-

vooral gepland en correctief onderhoud plaats35


PREDICTIVE MAINTENANCE & CONDITIEBEWAKING

Conditiebewaking met trillingsmetingen - meer dan periodieke metingen alleen De afgelopen decennia is de trillingsmeting uitgegroeid tot een betrouwbare conditiebewakings-techniek voor predictief onderhoud. Het nauwkeurig inplannen van revisies – of ‘gecontroleerd doordraaien’ – op basis van de meetresultaten betekent; minder onvoorziene machinestilstand, reductie van productieverliezen en een verlenging van de standtijd van rotating equipment. Maar wat kunnen we eigenlijk nog meer met conditiebewaking? Een overzicht van praktische toepassingen met trillingsmeettechniek.

VOORDELEN

machine – toestandsafhankelijk onderhoud –

Conditiebewaking gebaseerd op trillingsme-

wordt het relevante onderhoud uitgevoerd. In

tingen heeft een aantal significante voordelen

een typisch productiebedrijf worden honder-

ten opzichten van andere CM technieken. Elke

den schades en onvolkomenheden jaarlijks

‘techniek’ vertelt natuurlijk iets over de machi-

vastgelegd met periodieke trillingsmetingen.

neconditie, maar de trillingmeettechniek biedt

Hiermee kunnen we nauwkeurig de evolutie

de mogelijkheid tot analyse op componentni-

van de trillingswaarden opvolgen en bepalen

veau in een breed frequentiegebied – zowel

of het niveau stabiel is, dan wel toeneemt

laag- als hoogfrequent. Met geen enkele ande-

in de tijd. Met gedetailleerde FFT spectra en

re CM techniek kunnen zo vroeg op voorhand

tijdsignalen wordt dan de oorzaak bepaald van

zo veel veschillende mechanische defecten

het afwijkende trillingsniveau. Een sprekend

en onvolkomenheden worden vastgesteld, en

voorbeeld van effectieve conditiebewaking met

dit in bepaalde gevallen tot wel 12 maanden

periodieke trillingsmetingen is de diagnose

voordat de machine faalt. Een ander bijkomend

van een lagerschade op een 4 MW generator

voordeel is het eenvoudig automatiseren van

aan boord van een baggerschip. De meetresul-

deze CM techniek waarbij reiskosten tot een

taten werden verzameld door de bemanning

minimum worden beperkt. Het credo ‘Let the

en doorgestuurd naar analisten on shore voor

data travel, not the technician’ vat dit goed

diepgaande analyse. De resultaten gaven het

samen.

trillingsbeeld van een gevorderde lagerschade weer, maar het trillingniveau en het signaalpa-

PREDICTIVE MAINTENANCE

troon stabiliseerde zich na enkele dagen. Op

Trillingsmetingen worden hoofdzakelijk toege-

basis van deze bevindingen is geadviseerd om

past in predictieve onderhoudsprogramma’s.

door te draaien teneinde zonder tijdsverlies en

Op basis van de werkelijke toestand van een

vervolgschade het baggerproject te kunnen af-

36


Conditiebewaking

ronden. Een praktisch voorbeeld van ‘gecontro-

installatie worden uitgevoerd. Daardoor wordt

leerd’ doordraaien met behulp van de trillings-

het productieproces minimaal verstoord.

metingen. Het resultaat was een aanzienlijke kostenbesparing voor de baggermaatschappij;

ACCEPTATIETESTEN

één dag stilstand kost het baggerbedrijf al

Het uitvoeren van afnametesten is van groot

gauw meer dan 100.000 USD verloren omzet.

belang bij nieuwbouw of na revisie van een machine voor zowel de eindgebruiker als de

PROACTIEF ONDERHOUD – PRECISIE ONDERHOUD

leverancier. Met behulp van trillingsmetingen

Naast het detecteren van defecten en onvolko-

bel is volgens de afgesproken richtlijnen van

menheden (lagerschade, onbalans, uitlijnfout,

de betrokken partijen. Bij hoge niveau’s en

resonantie, etc…) wordt deze techniek ook

afwijkende trillingspatronen zal de eindgebrui-

toegepast om trillingsgerelateerde problemen

ker eisen dat de trillingen gereduceerd worden

onmiddellijk onsite te corrigeren. Nagenoeg

tot binnen de afgesproken (ISO) waarden zodat

alle hedendaagse meetapparatuur beschikt

deze geen negatieve invloed hebben op de

over een balanceermodule waarmee een

levensduur de installatie.

wordt bepaald of het trillingsgedrag accepta-

machine - bijvoorbeeld een ventilator - ‘onsite’ gebalanceerd kan worden. Daardoor wordt het

TROUBLE SHOOTING

trillingsniveau gereduceerd tot acceptabele

Eenmalige metingen om de oorzaak van een af-

waarde volgens relevante richtlijnen (bv. ISO

wijkend trillingsgedrag vast te leggen zijn nog

10816). Het grote voordeel van ‘onsite’ balan-

wel eens een uitdaging. Bedrijven bellen met

ceren is het snel en effectief reduceren van

de vraag om langs te komen voor het uitvoeren

schadelijke trillingen door onbalans waarbij

van een trillingsmeting omdat de installatie

geen de- en montagewerkzaamheden aan de

‘harder’ staat te trillen dan voorheen. Bij een 37


PREDICTIVE MAINTENANCE & CONDITIEBEWAKING

VIB Balanceren.

‘eenmalige’ meting is er vaak geen vergelij-

Tijdens de eenmalige meting is een dominante

kingsmateriaal om te verifiëren of het niveau

piek in het spectrum waargenomen die – geba-

echt is toegenomen. Uitgebreide meettaken

seerd op de technische gegevens – afkomstig

zoals FFT spectra en tijdsignalen geven veelal

was van de tandingrijpfrequentie van de ‘re-

wel een goed beeld van de dominante frequen-

coiler’ tandwielkast. Op basis van dit trillings-

tiepieken zodat met behulp van de ‘technische

beeld is de tandwielkast geïnspecteerd waarbij

gegevens’ van de machine (lagertypes, tanden-

een gevorderde tandwielschade is vastgesteld

aantallen, draaisnelheid, etc…) de bron van de

op het aangegeven tandwiel. Na vervanging

trilling exact wordt achterhaald.

van het tandwiel is een ‘nulpunt’ meting uit-

Na analyse volgt een praktische aanbeveling

gevoerd waarbij het trillingsniveau sterk was

welke varieert van machinerevisie tot het

gereduceerd en geen negatieve invloed meer

aanpassen van de constructiestijfheid, het

had op de productkwaliteit.

beter uitlijnen van onderlinge machines of het ‘gecontroleerd’ doordraaien waarbij doorgaans

ONTWERPFASE

een korter meetinterval wordt aanbevolen

Nieuwe en aangepaste constructies worden

zodat de machine nauwgezet opgevolgd kan

‘doorgerekend’ met uitgebreide engineering

worden.

software waarbij o.a. de eigenfrequenties

Tijdens een recente trouble-shooting op de

worden bepaald. In de praktijk komen deze

coating sectie in een staalbedrijf waren hoge

berekeningen niet altijd perfect overeen met

trillingen aanwezig. De trillingen hadden een

de werkelijke opstelling waardoor er resonan-

invloed op de kwaliteit van het product omdat

tie kan optreden wat resulteert in destructieve

ze ‘jitter marks’ op het product veroorzaakten.

krachten tijdens specifieke procescondities.

38


Met behulp van geavanceerde O.D.S. metingen

bepaald door het kwalificatieniveau en de

(Operating Deflection Shape) en modaalana-

‘praktische’ ervaring van de analist, zowel op

lyse worden de exacte eigenfrequenties van

het vlak van de trillingsleer als van de machi-

een structuur of machine vastgelegd. Hierbij

nekennis. Dit aspect wordt onder andere afge-

worden de trillingen in relatie met de fase

dekt door internationaal erkende opleidingen

weergegeven, waarmee constructiebewegin-

zoals ‘Trillingsanalyse’ volgens de ISO richtlijn

gen softwarematig worden gesimuleerd. Dit

18436, CAT I, II, III en IV.

geeft een duidelijk inzicht in het dynamische

De trillingsmeettechniek draagt dus bij aan het

constructiegedrag op basis van dewelke engi-

verhogen van de levensduur, de betrouwbaar-

neers effecieve aanpassingen doorvoeren om

heid en de veiligheid van kritische installaties.

de ‘eigenfrequenties’ ver genoeg te verwijderen

Niet alleen tijdens periodieke meetrondes

van de ‘aanstoters’ waardoor de trillingen niet

maar ook in de ontwerpfase en in alle andere

meer versterkt worden door resonantie. In de

hierboven beschreven toepassingen. De tech-

afgelopen decennia heeft PRUFTECHNIK tien-

niek is bovendien toepasbaar in alle industrie-

tallen praktische adviezen gegeven op basis

en, van koekjesfabriek tot nucleaire centrale

van bovenstaande meetmethodes en bijgedra-

en van windturbine tot baggerschip. Dus, als er

gen tot een beter machine-ontwerp.

een machine staat te trillen: Niet onmiddellijk reviseren maar eerst meten!

BREED INZETBAAR Bovenstaande voorbeelden illustreren de erg brede inzetbaarheid van trillingstechniek maar het succes van trillingsmetingen wordt mede

Beeld: PRÜFTECHNIK 39


R

Asset Integrity Management

Developing a Proactive Maintenance Strategy

Developing Effective Work Procedures

Reduced Maintenance Costs

Improved Production Capacity Improved Equipment Reliability Availability

LEARN MORE LEARN MORE The market’s first multi-technology, web-enabled data collection device.

AR-C10

Allied Reliability Group EMEA NV | +32.16.400.136 | info_emea@alliedreliability.com | eu.AlliedReliability.com 40


PREDICTIVE MAINTENANCE & CONDITIEBEWAKING

Belangrijke (r)evoluties in trillingsbewaking Met de komst van digitale draagbare meettoestellen heeft trillingsanalyse vanaf halfweg de jaren ’80 een gestage opmars gekend als techniek om de toestand van roterende machines te bepalen. Tot op vandaag is het belangrijkste deel van conditiebewaking nog steeds gebaseerd op deze vorm van metingen, waarbij een trillingsspecialist langs de machines loopt, met een accelerometer data verzamelt en vervolgens op pc een analyse en rapport maakt.

Zeer kritische installaties, denk maar aan bij-

afstand bevinden van bedieningsruimte of con-

voorbeeld de grote turbines en generatoren die

trolekamer.

gebruikt worden voor productie van elektrische

Nieuwe technologische ontwikkelingen op ge-

stroom, worden met continu bewakingssyste-

bied van draadloze communicatie volgen zich

men uitgerust. In plaats van een trillingsspeci-

vandaag echter in hoog tempo op, en zijn al

alist die maandelijks of tweemaandelijks een

lang niet meer uit ons dagelijkse leven weg te

meting verricht en de conditie van de machine

denken. WiFi is daarbij zonder twijfel de meest

bepaalt, worden de trillingen hier permanent

gekende en gebruikte standaard qua commu-

gemeten. Zorgvuldig ingestelde alarmgren-

nicatie. Meer recent werd LoRa® ontwikkeld,

zen zullen onmiddellijk een waarschuwing

wat staat voor Long Range. In verhouding

geven als er een wijziging optreedt. Vooral bij

tot WiFi is LoRa® minder geschikt om grote

machines uitgerust met glijlagers wordt hier

hoeveelheden data te transporteren, maar

vaak een automatische afschakeling van de

het heeft wél een beduidend groter bereik én

machine voorzien, de zogenaamde shutdown

ook een veel lager energieverbruik. Dit maakt

bewaking.

LoRa® uitermate interessant voor batterij-

De combinatie van stijgende loonkosten en een

gevoede toepassingen. Ook de standaarden

afnemende kost van sensoren en bewakings-

Bluetooth en Zigbee staan bekend als low-po-

systemen heeft het aandeel van de continu-

wer netwerken, maar zijn beide low-range,

bewaking de afgelopen tien jaar gevoelig doen

en daardoor minder geschikt in industriële

toenemen, maar toch blijven deze systemen

omgevingen. In de praktijk blijkt de levensduur

veelal beperkt tot de grotere machines die zeer

van de batterijen, hoewel de fabrikanten vaak

kritisch zijn voor productie. Eén struikelblok

lange levensduur beloven, immers nog steeds

daarbij was ongetwijfeld ook de kost voor

het probleem. Dit zal met de nieuwe aanko-

bedrading, zeker bij machines die zich op grote

mende technologie kunnen veranderen. 41


PREDICTIVE MAINTENANCE & CONDITIEBEWAKING

Kijken we even opnieuw naar onze machine-

vereisen. Een wijziging in dit spectrum, die

conditiebewaking. Het advies dat we van onze

aanleiding zal geven tot het uitbrengen van

trillingsanalist verwachten omvat niet alleen

dergelijk onderhoudsadvies, zal in bijna alle

de boodschap dat de trillingen te hoog zijn,

gevallen echter ook aanleiding geven tot een

maar als het even kan ook de precieze oorzaak

wijziging van het globale trillingsniveau, hetzij

ervan en een omschrijving van de onderhoud-

hoogfrequent of laagfrequent. Precies in die

staken die nodig zijn. De analist zal aangeven

stelling schuilt nu het interessante toepas-

of de verhoogde trillingen een gevolg zijn van

singsdomein van een nieuwe technologie zoals

onbalans, lagerschade, gebrekkige smering,

LoRa®. Doordat LoRa® enkel geschikt is om

een slechte uitlijning van de opstelling, een

kleine hoeveelheden data door te sturen, is het

defect tandwiel, cavitatie en nog veel meer, en

doorsturen op grote schaal van FFT-spectra

aan de hand daarvan de correcte actie advise-

moeilijk, maar het regelmatig doorgeven van

ren. Die precieze informatie leidt de trillings-

informatie omtrent het globale trillingsniveau

specialist voor een groot stuk af uit de analyse

kan wél. En dit met minimale vereisten qua

van het FFT-spectrum. Het FFT-spectrum toont

energie.

immers de frequenties van de trillings-com-

Voor een fractie van de kost van geavanceerde

ponenten die op de machine worden geme-

continu bewakings-systemen, laten eenvoudi-

ten, en het vergelijken ervan met berekende

ge draadloze systemen toe om permanent de

defect¬frequenties stelt de analist in staat zijn

trend van het globale trillingsniveau (laag- en

advies specifiek te maken.

hoogfrequent) te monitoren. De analist die

Een precieze onderhoudsactie adviseren op

maandelijks of tweemaandelijks langs de

basis van trillingsanalyse zal dus steeds een

machine passeert, wordt bijgestaan door een

gedetailleerde analyse van het FFT-spectrum

continumeting, die hem waarschuwt indien er

42


Controlemeting na pompwissel.

tussen twee meetcampagnes in, een signifi-

nebewakingsprogramma te komen, maar de

cante wijziging in het trillingsbeeld optreedt.

bijkomende trendinformatie minimaliseert de

De betrouwbaarheid van het meetprogramma

kans dat plotse evoluties onopgemerkt blijven.

wordt hierdoor in grote mate verhoogd, en dat

De vertrouwde FFT-analyzers zullen bijgevolg

aan een kost die tot voor kort niet mogelijk

nog niet snel uit het fabrieksbeeld verdwijnen,

was.

maar nieuwe technologieën maken de taak van

Draadloze systemen die zowel het globale

de trillingsanalist wel een stuk trefzekerder.

trillingsniveau als het volledige FFT-spectrum doorsturen bestaan vandaag ook. Vraag is

Beeld: ALLIED RELIABILITY GROUP

echter of het verschil in prijs kan opwegen tegen het verschil in betrouwbaarheid van de machinebewaking dat daarmee gerealiseerd wordt. Voor de meerderheid van machines is de kans om een probleem tijdig te detecteren met behulp van het trenden van het globaalniveau immers nauwelijks kleiner dan op basis van het FFT-spectrum. Wanneer de analist de waarschuwing krijgt dat zich mogelijk een probleem ontwikkelt, zal deze met de draagbare FFT-analyzer een precieze localisering van het probleem realiseren. De expertise van de analist blijft daarom zonder twijfel dé belangrijkste factor om tot een succesvol machi43


PREDICTIVE MAINTENANCE & CONDITIEBEWAKING

Voorspellen van noodzakelijk onderhoud bij Bavaria In de verpakkingslijn van de bottelarij van Bavaria aan de rand van Lieshout komen blikjes, verpakkingsfolie en karton razendsnel bijeen. Verschillende machines brengen elk uur 75.000 blikjes van wisselend formaat samen in een verpakking die voldoet aan de uiteenlopende wensen van de klant; op kartonnen trays van 24 tot 30 stuks, of bijvoorbeeld in kleinere foliepacks of kleine kartonverpakking. Hans van Vijfeijken, Global Manager Engineering en Maintenance is verantwoordelijk voor het opzetten van een gestandaardiseerd onderhoudsproces van Bavaria wereldwijd.

Hij vat zijn opdracht simpel samen: “Garandeer

het nog maar wordt vervangen om onverwachte

de betrouwbaarheid van machines en houd te-

storingen en productieverlies te voorkomen.

gelijkertijd de kosten in de hand.” Van Vijfeijken

Met deze vorm van preventief onderhoud kie-

is ervan overtuigd dat Predictive Maintenance,

zen onderhoudsmanagers het zekere voor het

het voorspellen van noodzakelijk onderhoud,

onzekere, maar die zekerheid kost geld.

hem zal helpen deze opdracht waar te maken. In augustus dit jaar is hij een pilotproject

SENSOREN

gestart met KIM Plus Delta, specialist op

Met de groeiende hoeveelheid data over het

het gebied van asset data management. Het

functioneren van machines is Predictive Main-

ultieme doel: precies de juiste onderdelen van

tenance een reële mogelijkheid voor bedrijven

een verpakkingsmachine in onderhoud nemen,

die de juiste kennis in huis halen. Neem de

vlak voor het moment dat deze in storing gaat.

servomotoren in de verpakkingsmachines van

Van Vijfeijken: “We zijn nog niet zo ver dat we

Bavaria. Sensoren bewaken real time de tem-

elke storing kunnen voorspellen op basis van

peratuur, de trillingen van de motorassen en

afwijkingen in onze machines, maar dat is wel

zelfs de hoeveelheid afgesleten metaalschil-

de kant die we op willen.”

fertjes in de smeerolie worden bijgehouden. Op basis van de door de leverancier aangele-

HANDENVOL GELD

verde productspecificaties worden de band-

Een bedrijf dat pas onderhoud pleegt als de

breedtes gedefinieerd waarbinnen de machine

machines uitvallen werkt storingsafhankelijk.

mag draaien. Data scientist Tom Garrelfs van

Dat klinkt niet aantrekkelijk, maar als de sto-

KIM Plus Delta maakt van de real time data

ring geen dramatische gevolgen heeft, kan het

een digitale handtekening van de machine

een efficiënte optie zijn. Omdat een stilliggen-

om afwijkingen binnen deze bandbreedtes te

de productielijn meestal handenvol geld kost

monitoren (zie afbeelding ‘Slijtgedrag’). Kortom

vervangen bedrijven onderdelen in een motor

we hebben het hier over de bekende methode

doorgaans ruim op tijd, bijvoorbeeld als de mo-

Condition Based Maintenance.

tor 10.000 uren heeft gedraaid. De motor doet 44


Servomotor.

PREDICTIVE MAINTENANCE

Cruciaal hierin is de gekozen meettechniek.

Predictive Maintenance gaat verder. Hierbij

Hoeveel rek zit er op de transportkettingen?

kijken onderhoudsspecialisten niet alleen naar

Hoe varieert het verbruik in de spuitnozzles die

de conditie van bijvoorbeeld een lager in een

hoekpunten van de kartonnen trays lijmen? En

servomotor. Ze beschouwen deze lager als een

vooral: waar en wanneer traden storingen op?

afhankelijke variabele in een groter geheel.

Dit zijn voorbeelden van relevante data voor

Wanneer er meerdere waarden afhankelijk

Bavaria. De analyse heeft geleid tot het plaat-

van elkaar worden gemeten dan noemen we

sen van 23 extra sensoren in de verpakkings-

dit area analyse. Als bijvoorbeeld alleen de

machine. Door te kijken naar de samenhang

motoren binnen een unit gemeten worden dan

van alle data die deze sensoren genereren,

noemen we dit equipment analyse. Een gede-

kunnen onderhoudsmanagers gaan voorspel-

gen Rout Cause Analysis aan het begin van het

len waar de problemen in een installatie op

project bepaalt wat en waar gemeten wordt.

termijn zullen optreden.

Cutting area verpakkingsmachine.

45


PREDICTIVE MAINTENANCE & CONDITIEBEWAKING

Torque handtekening en waardegrenzen.

Torque handtekening slijtage.

Voorspelling. Het slijtgedrag voorspelt toekomstig risico. In het onderhoud van verpakkingsmachines

langs. De belofte van Predictive Maintenance is

gebruikt Bavaria nu de onderhouds-documen-

dat aan deze werkwijze straks een einde komt.

tatie van de leverancier, KHS uit Dortmund en

Van Vijfeijken: “Nu ben je eindeloos met check-

de eigen historische kennis. Deze documen-

lijsten in de weer. Straks vertelt de machine jou

tatie geeft aan wanneer er onderhoud gedaan

zelf welk onderhoud nodig is en wanneer.�

moet worden om te voorkomen dat een onderdeel uiteindelijk stuk gaat. Wekelijks, maan-

VOORSPELLEN

delijks of eens per halfjaar lopen onderhoud-

Doel van Predictive Maintenance is om op

smonteurs met controlelijsten de machines

onderhoudskosten te besparen, zonder dat het

46


productieproces in gevaar komt. In bovengenoemd voorbeeld lukt dat als de onderhoudsmanager de exacte staat van de motor weet, maar ook inzicht heeft in de gevraagde productiecapaciteit en op basis hiervan kan voorspellen hoe lang het nog zal duren voordat de motor een kritische grens bereikt. Zo’n analyse begint met het verzamelen van data, zeker ook rond storingen. Van Vijfeijken: “Je kunt een storing gaan voorspellen, omdat je hebt gezien dat de temperatuur van een servomotor buiten een bepaalde bandbreedte komt of omdat de trillingen buiten een bereik vallen.” Misschien ziet een monteur een afwijking in het lijmverbruik in de spuitnozzles in de periode voordat

Schets papierrolbaan

een verstopping optreedt. Misschien duidt een tekort in de afvulling van blikjes erop dat de

het papier op de rol kan nu in een veel vroeger

vulventielen aan vervanging toe zijn, of juist

stadium voorspeld worden welke lagers als

niet. Nu haalt Bavaria de vulmachines jaarlijks

eerste stuk gaan dan wanneer de metingen bij

uit elkaar.

de lagers zelf worden verricht. Een eenvoudig maar sprekend voorbeeld waaruit het belang

MODELLEREN

van de juiste meting duidelijk wordt. Niet de

Voor de aanpak van het project bij Bavaria

trilling of temperatuur van de lagers geven de

introduceerde KIM Plus Delta de CRISP-DM

eerste indicatie maar het meten van de papier-

methode. CRISP-DM staat voor Cross Industry

baan voorspelt als eerste de storing.

Standard Process for Data Mining. Een data

In Predictive Maintenance moeten data-analis-

mining proces model waarin de meest gang-

ten en onderhoudsspecialisten samenwerken.

bare benaderingen voor data mining worden

Bij Bavaria weten onderhoudsspecialisten hoe

omschreven. Met dit model kan het optimale

het foliegebruik het snijgedrag van de messen

moment van onderhoud voorspeld worden. Een

beïnvloedt en hoe de spuitnozzle van de lijm

belangrijke stap binnen dit proces is het mo-

langzaam verstopt raakt. “Voor een betrouw-

delleren van data. Deze statistische methode

baar beeld zal je altijd de data en conclusies

voorspelt hoe variabelen zich zullen gedragen

moeten vergelijken met wat je ervaren mensen

in de toekomst, op basis van het gedrag in het

met eigen ogen zien,” zegt Van Vijfeijken.

verleden.

Toch brengt automatisering een rijkdom aan informatie waar het menselijk waarnemings-

SUCCESSEN

vermogen niet tegenop kan. “Als mens zie je

Predictive Maintenance heeft reeds succes-

verbanden over het hoofd,” zegt Van Vijfeijken.

sen behaald. Als voorbeeld, waarbij meetbare

“Die verbanden komen boven water als je alle

resultaten zijn geboekt, noemt Marco Wes-

gegevens van een proces samenbrengt in een

sels van KIM Plus Delta een drukkerij waarbij

grote emmer en op zoek gaat naar de kruisver-

ontdekt werd dat de lagers van de rollen niet

banden. Dat is de kern van onze pilot met KIM

stuk gingen aan de kant waar de assen de

Plus Delta.”

meeste druk vertoonden, maar juist aan de andere kant. Met het meten van de positie van

Beeld: KIM Plus Delta 47


www.panolin.nl p"IOLOGISCH p6ERKRIJGBAARINALLE pAFBREEKBAARGANGBAREVISCOSITEITEN

p-EERDAN pJAARERVARING

(YDRAULIEK OLIEMETEEN NATUURIJK KARAKTER Duport Lubricare - Archimedesstraat 9 7701 SG Dedemsvaart - 0523-619892 www.panolin.nl - info@panolin.nl

YEARS

F M IN D P E AC E O

Het alternatief voor een stopbuspakking of mechanische afdichting. Een afdichting op basis van Conditie Monitoring. Het is tijd voor een Liquidyne®.

48

www.lagersmit.com/maintenancewijzer


PREDICTIVE MAINTENANCE & CONDITIEBEWAKING

Condition Based Maintenance

Een moderne manier van onderhoudsmanagement De cursus Conditon Based Maintenance, ofwel predictive maintenance, is erop gebaseerd dat er pas onderhoud wordt uitgevoerd als de kritische onderdelen zodanig zijn versleten dat de kans op falen, afkeur of stilstand de norm heeft overschreden. Tijdens de Condition Based Maintenance (CBM) cursus krijgt u inzicht in deze moderne vorm van onderhoud. U leert kritische slijtdelen te benoemen, de benodigde metingen uit te voeren, de verkregen data op een juiste manier te interpreteren en te voorspellen. In feite is Condition Based Maintenance een must voor elke afdelingsmanager die zich ervan bewust is dat er onderdelen worden vervangen nog voordat ze versleten zijn. Dit zijn maintenance kosten die significant kunnen worden gereduceerd. WAT LEERT U TIJDENS DEZE CURSUS?

DUUR

• kritische slijtdelen te benoemen

3 dagbijeenkomsten van 9.00 uur tot 16.00 uur,

• beoordelen welke metingen gebruikt moeten

1x per week

worden om de juiste data te verkrijgen • meetdata op een juiste manier (laten) analyseren • met enige zekerheid het faalgedrag van

DEZE CURSUS BEDRIJFSINTERN ORGANISEREN? We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat

machines en productielijnen te (laten)

we een goed beeld krijgen van uw organisatie,

voorspellen

de doelgroep en uw doelstellingen. Een goede

• bepalen welke onderdelen voorradig dienen te zijn en welke niet • hoe de bedrijfscultuur moet worden ingericht om met CBM aan het werk te gaan.

afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend. Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere

VOOR WIE IS DE CURSUS CONDITION BASED MAINTENANCE BEDOELD?

personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Onderhoudsmanagers, werkvoorbereiders in het onderhoud, onderhoudsmonteurs en

Contact:

iedereen die vanuit zijn (toekomstige) functie

Mikrocentrum

regelmatig met onderhoud te maken krijgt.

Kruisstraat 74

Niveau HBO.

5612 CJ Eindhoven 040-296 99 33 opleidingen@mikrocentrum.nl 49


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN REINIGING

Oppervlaktebehandeling verbetert producten en materialen Het is zo gewoon dat we het ons nauwelijks realiseren, maar vrijwel alles dat we gebruiken en om ons heen zien, heeft wel een oppervlaktebehandeling ondergaan. De carrosserie en het chassis van uw auto, het frame van uw fiets, de kranen in uw badkamer. Maar ook de metalen gevelbeplating en kozijnen van gebouwen, hekken en brugleuningen en metalen delen van machines en procesinstallaties.

Oppervlaktebehandelaars en gespecialiseer-

een eigen vakblad, themagerichte vakbeur-

de toeleveringsbedrijven maken producten

zen en seminars, collectieve en individuele

duurzamer en fraaier, verbeteren de materi-

belangenbehartiging, een innovatie-Award en

aaleigenschappen en/of voegen er specifieke

een aantrekkelijk ‘benefits programma’ voor

functionaliteiten aan toe. De methoden om dit

haar leden. ‘Last but not least’ onderhoudt

te bereiken lopen sterk uiteen. Van ambach-

Vereniging ION uitstekende contacten in Den

telijk handwerk tot gerobotiseerde industriële

Haag en Brussel. Want dit is een wereld met

processen. Van organische, elektrochemische

veel verschillende aspecten zoals duurzaam-

en metallieke deklagen tot geavanceerde

heid, economie, milieu, gezondheid, energie,

smarten nanocoatings. Dit onderstreept de

technologie, wet-/regelgeving, esthetica en

veelzijdigheid van deze sector, die Vereniging

opinie. Veelzijdiger en dynamischer kunt u het

Industrieel Oppervlaktebehandelend Ne-

nauwelijks bedenken.

derland (Vereniging ION) met een team van ondersteunt. Met onder meer een in verschil-

INDUSTRIËLE REINIGING EN VOORBEHANDELING

lende lagen opgebouwd kwaliteitssysteem,

Om tot een goede en duurzame oppervlaktebe-

een marktgericht opleidingen programma,

handeling te komen is het proces van de laag

specialisten net zo veelzijdig en professioneel

50


aanbrengen uiteraard bepalend voor de kwali-

Bij het mechanisch voorbehandeling is met

teit. Echter wat vaak vergeten wordt is dat een

name de oppervlakteruwheid en de reinheid

goede laag die niet aan de ondergrond hecht,

een punt van aandacht. Wat in alle gevallen

weinig waarde heeft. Eigenlijk zou je moeten

meegewogen moet worden is dat de aard van

zeggen; een goede en duurzame deklaag is een

het substraat belangrijk is. Het substraat kan

combinatie van een juist substraat, een goede

(vervuilings)elementen bevatten die een goede

voorbehandeling, een goed gekozen coating,

hechting in de weg staan. Met name bij gere-

vakmanschap van de applicateur en het juiste

cycled materiaal of materiaal met een aandeel

onderhoud.

gerecycled materiaal kan dit spelen.

De voorbehandelingsmethoden worden onderverdeeld in drie categorieën – reinigen

CONSERVEREN VAN ALLES

en ontvetten, mechanisch voorbehandelen en

Er is feitelijk geen verschil tussen de behan-

chemisch voorbehandelen. Bij het chemisch

deling van de diverse producten aangaande de

voorbehandelen wordt gebruik gemaakt van

oppervlaktebehandeling. Of het nu een auto

dompelbaden of sproeitunnels waarbij voor-

of een gevel is, een machineonderdeel of een

werpen kortere of langere tijd worden behan-

gebruiksvoorwerp, alles moet met een grote

deld met vloeistof. Uitgezonderd van eventuele

dosis van vakmanschap behandeld worden als

afgedichte holten moet het gehele oppervlak

men de beste “fit for use” kwaliteit wil. Soms

van het voorwerp in aanraking zijn met de

is het zelfs noodzakelijk om een onafhankelijk

vloeistoffen van de behandelingsreeks. Aan de

kwaliteitslabel te presenteren. Niet alleen

te behandelen voorwerpen worden de volgende

vragen kritische opdrachtgevers hierom, voor

eisen gesteld:

het voeren van bijvoorbeeld het VMRG keur-

- het voorwerp moet passen in de dompelba-

merk (vereniging metalen ramen en gevelele-

denreeks of sproeitunnel; - het voorwerp mag niet gaan drijven op de

menten) is dit zelfs verplicht. Niet alleen zullen oppervlaktebehandelaars daarvoor specifieke,

vloeistof indien een dompelbad wordt ge-

toetsbare werkprocedures moeten hanteren,

bruikt;

ook zullen ze alle stappen van het produc-

- het voorwerp mag geen naden, spleten en

tieproces nauwgezet moeten documenteren

dergelijke hebben waarin vloeistof kan ach-

(track/trace). Basis hiervoor vormt de invoering

terblijven;

van een ‘High-End’ kwaliteitssysteem waarvan

- vorm en ophanging moeten zodanig zijn dat

FPC (Factory Proces Control), PPC (Production

in holten en dergelijke geen luchtzakken

Process Control) en PQC (Product Quality Con-

ontstaan, de vloeistof snel in aanraking komt

trol) belangrijke onderdelen zijn. Deze syste-

met het

men zijn beschikbaar en worden door Qual.ION ondersteunt. 51


We care about your automation

• • • •

24/7 support Specialistische kennis Flexibel personeel op projectbasis TÜV gecertificeerd

Laat u ontzorgen door onze ambassadeurs van veiligheid!

Pilz Nederland | Havenweg 22 | 4131 NM Vianen | info@pilz.nl | www.pilz.nl

52


CIRCULAIRE ECONOMIE

BESCHIKBAARHEID VAN MATERIALEN

In de transitie naar een circulaire economie

Om ook in de toekomst de beschikbaarheid van

wordt uitgegaan van een zo hoog mogelijk

materialen, en vooral ook metalen of substan-

aandeel hergebruikt materiaal. Dit kan op 2

ties waar metaalzouten in verwerkt zijn, werkt

manieren:

ION nauw samen met andere branche orga-

- Hergebruik van materialen zoals ze zijn

nisaties op zowel nationaal alsook Europees

(draagbalken, kozijnen). - Recyclen van materialen door verschrotten en bijmengen.

niveau. Ook wordt er gewerkt met veel bedrijven en kennisinstituten en Bevoegd Gezag. Immers ION staat voor een veilige en duurzame wereld. Echter onze welvaart hangt ook af van

Dat laatste gebeurt, zeker bij metalen al op

de economische bedrijvigheid, waarvoor de

grote schaal. Zo is onderzocht door Prof. Mi-

bedrijven hun werk moeten kunnen doen. Dit

chael Stacey dat van alle ooit geproduceerde

doen we steeds op grond van progressieve,

aluminium nu nog meer dan 99% in actieve

maar wel proportionele en uitvoerbare wet- en

dienst is. Dat betekent dat “slechts” 1% als

regelgeving. Deze attitude wordt verwoord in

verlies moet worden genoteerd.

de stelling; vervangen waar het kan en autoriseren waar het moet.

Steeds vaker wordt echter geprobeerd om op een hoger niveau dan materiaal tot hergebruik

Auteur: Egbert Stremmelaar

te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan een tweedehands markt of een website als marktplaats. Om tot een tweede gebruik te komen van bijvoorbeeld metalen kozijnen dienen deze in ieder geval te worden ontdaan van de “oude” coating. Hiervoor zijn vaak chemicalien of oplosmiddelen noodzakelijk. Daar waar vroeger fabrikanten deze middelen verkochten, en waarbij na gebruik een hele afvalstroom ontstond, zien we steeds vaker dat de middelen als dienst aangeboden worden. Hierbij blijft de fabrikant eigenaar van het middel en wordt de substantie na gebruik teruggestuurd aan de fabrikant. Omdat exact weet wat het middel is, kan hij op zeer accurate wijze het middel ontdoen van de verontreiniging en weer opnieuw inzetten. Een goede zaak waarbij ION diverse projecten binnen de kapstok Circulaire Metaalketen ondersteund.

53


advertorial

C&T technics BV BEDRIJFSPROFIEL

Door onze processen kunnen wij organische- en

C&T technics bv in Uden is de totaalleveran-

anorganische vervuiling gecontroleerd verwij-

cier voor de coating industrie m.b.t. chemisch

deren zonder het basismateriaal hiermee aan

& thermisch ontlakken / levering chemische

te tasten. De te reinigen producten worden op

voorbehandelingsprocessen en levering van

basis van vooraf afgesproken protocollen gerei-

maskeermiddelen, ophanghaken en tape. Te-

nigd. Het gehele proces wordt door ons gedocu-

vens is C&T technics de specialist op het gebied

menteerd. Indien gewenst wordt het materiaal

van chemische & thermische reiniging van

aan u geretourneerd inclusief het procesrapport

industriële installaties afkomstig uit de kunstof

met bijbehorende grafieken.

verwerkende industrie, offshore en voedingsindustrie.

ONTLAKKEN T.B.V. (POEDER)COAT INDUSTRIE

INDUSTRIËLE REINIGING

C&T technics ontlakt onder andere ophangge-

C&T technics bv is al ruim 25 jaar gespeciali-

reedschap, afkeur (rejects) en renovatiewerk.

seerd in het reinigen van warmtewisselaars

C&T technics kan vrijwel alle metalen, zoals

(platen en buizen), filters, elektromotoren,

staal, aluminium en verzinkt staal ontlakken en

extruders, transportkettingen en bakkerijge-

gebruikt daarbij zowel chemische als thermi-

reedschap (zoals platen en koppels), doormiddel

sche technieken. Het ontlakte materiaal kun-

van thermische en/of chemische processen.

nen wij ook conserveren, zodat deze gedurende

54


advertorial

het transport beschermd is tegen roestvorming.

Low Emission Plant) hoofdvestiging werkt met

Deze conservering wordt eenvoudig wegge-

permanente gaswassers op de thermische ovens

spoeld tijdens uw voorbehandelingsproces.

waardoor de emissies ca. 80% lager liggen dan vergelijkbare collega bedrijven. Tevens lozen wij

CHEMIE T.B.V. VOORBEHANDELING BIJ HET (POEDER)COAT PROCES

gĂŠĂŠn druppel proceswater d.m.v. onze interne

C&T technics is tevens leverancier van reini-

alles maakt ons een milieubewuste samenwer-

ging/ontvettingsmiddelen en fosfateer-che-

kingspartner voor uw reinigingswerk.

waterzuivering en hergebruik oplossing. Dit

mie voor sproei- en dompel installaties en hogedrukreinigers. Tevens leveren wij diverse

EEN BELANGRIJKE UITBREIDING

manuele reinigers voor het verwijderen van

Sinds 1 januari 2016 maakt C&T technics bv deel

hardnekkige vet soorten en inkt.

uit van de ABL technic groep. ABL is de grootste ontlakker ter wereld met momenteel 25 vesti-

MASKEERMIDDELEN EN OPHANGHAKEN T.B.V. HET (POEDER)COAT PROCES

gingen in 14 landen. Per 15 Augustus heeft C&T

Tot slot is C&T technics bv leverancier van

door de overname van ENSO ontlakking te Echt.

maskeermiddelen en ophanghaken. Hiervoor

Deze vestiging gaat vanaf dat moment verder

zijn wij de exclusieve dealer van EPSI voor de

onder de naam C&T technics Echt.

technics zelf een verdere uitbreiding gedaan

Benelux. EPSI is producent van een scala aan hoge-temperatuur maskeertape en silicone stoppen en kappen. Doordat EPSI een eigen productieafdeling heeft, zijn wij in staat een

Meer informatie

constante hoge kwaliteit te leveren.

C&T technics bv Frontstraat 12a

Voltaweg 31/31a

WIJ DENKEN AAN HET MILIEU

5405 AK Uden

6101 XK Echt

C&T technics bv is in haar branche koploper op

tel. 0413-331083

tel. 0475-470721

het gebied van beperken van emissies en het

fax 0413-331195

hans@ct-technics.nl

niet lozen van afvalwater. Onze SULEP (SUper

info@ct-technics.nl

www.ct-technics.nl 55


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN REINIGING

Industrieel reinigingsmaterieel met een + Van Spelden RRM, gevestigd in het Noord-Brabantse Werkendam onder de rook van Gorinchem, is een onderhoudsbedrijf, leverancier en producent van industrieel reinigingsmaterieel voor de industrie zoals hoge druk reinigingsinstallaties en druk/vacuüm installaties. Het bedrijf is genoemd naar de gelijknamige oprichter en eigenaar W. van Spelden. RRM staat voor Reparatie van Reinigings Materieel. Dat is waar het bedrijf mee is begonnen en zich nog altijd op onderscheidt.

Directeur/eigenaar W. van Spelden: “Onze core

liggen namelijk bijna altijd op voorraad in het

business is nog altijd het onderhoud. Hier zijn

ruime magazijn waar meer dan 6000 specifie-

wij sterk in door onze flexibiliteit, onze service

ke onderdelen liggen voor vele soorten hoge

gerichte aanpak en onze ruime onderdelen

druk waterstraal pompen, vacuümpompen,

voorraad.”

compressoren en andere equipment. Na 10

Dit blijkt wel als een klant opeens belt voor

minuten is alles in gereedheid gebracht en kan

een storing aan een pomp in de Rotterdamse

de monteur nadat hij zijn lunch uit de kantine

Botlek. Of er zo snel mogelijk een monteur ter

heeft gehaald vertrekken richting de Botlek.

plaatse kan komen. De monteur die de meeste

Maar bij Van Spelden stopt het niet bij reactief

ervaring in de pomp heeft waarin de storing

onderhoud. Ook worden nieuwe reinigingsvoer-

zich voordoet wordt direct aangesproken en

tuigen opgebouwd en bestaande voertuigen

van zijn huidige taken afgehaald. Er wordt

gerenoveerd. Van Spelden: “we zijn een tan-

direct een werkbon aangemaakt en de monteur

koplegger uit 1993 aan het renoveren. De tank

gaat alvast voorbereidingen treffen om één

is nog in prima staat maar het chassis is aan

van de beschikbare servicewagens te voorzien

vervanging toe.” De opdracht is om binnen een

van specifieke onderdelen voor die klant. Die

maand het oude chassis te demonteren en een

56


compleet nieuw chassis te fabriceren en deze

een goede relatie met de klant op te bouwen

weer onder de tank te maken. “Een flinke uit-

zodat je goed op elkaar kunt inspelen.” Een

daging maar ik vertrouw erop dat het zal gaan

van de oorzaken daarvan is dat de branche

lukken”. Met het nieuwe volledig van roestvast

redelijk klein is. “Bijna iedereen kent elkaar in

staal gefabriceerde chassis moet volgens Van

dit wereldje. Medewerkers van een klant die

Spelden de oplegger theoretisch weer 20-30

weg gaan bij dat bedrijf zie je dan opeens weer

jaar mee gaan. “Nog zoiets, wij gaan voor echte

langs komen maar dan met een ander jasje

kwaliteit. Wij willen de klant geen kat in een

aan. Dat geeft aan hoe close deze branche is.”

zak verkopen. We geven 5 jaar garantie op onze

Eigenaar W. van Spelden komt ook veel relaties

RVS chassis.” Dat geeft toch wel aan dat het

tegen bij de vergaderingen van de SIR, de

bedrijf veel vertrouwen heeft in de kwaliteit die

Stichting Industriële Reiniging. “Een stichting

ze levert.

voor en door bedrijving om de veiligheid binnen

Van Spelden: “We hebben een behoorlijke

de reiniging te waarborgen en waar nodig te

vaste klantenkring waar we veel werk voor

verbeteren. We zijn hiermee uniek in de wereld.

doen. Het voordeel daarvan is dat je van elkaar

Nergens zijn ze zo ver met veiligheid in de

weet wat je aan elkaar hebt. Het is belangrijk

reiniging als wij.” 57


Investeer direct in de juiste aandrijving Wanneer u een Brevini aandrijfsysteem koopt, dan krijgt u ook technische support en jarenlange kennis op het gebied van engineering aangeboden. Wij zorgen voor een volledige oplossing op maat. Of het nu gaat om planetaire, conventionele, hydraulische aandrijfsystemen of lieren.

Brevini Benelux / benelux@brevini.com / +31 172 42 80 80 / www.brevini.nl

11x per jaar ca. 10.000 lezers

58

Applicateurs

Ontwerpers

Constructeurs

Opdrachtgevers

Inkoper

Het vakblad voor de professional

Adverteren? Vraag naar de mogelijkheden! Neem contact op met Jetvertising b.v. Telefoon: 070 399 00 00 E-mail: sales@jetvertising.nl


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN REINIGING

Van Spelden is ook een SIR gecertificeerd

ook te vinden.” Hieruit blijkt dat er zeer weinig

keurings- en certificeringsinstantie. Zo is er de

van dit soort gebruikte pompen beschikbaar

beschikking over een eigen afpersinstallatie

zijn. “Vaak zien we dat de levertijd van nieuwe

van hoge druk equipment tot 5000 bar en voor

pompen exorbitant is wat bij vervanging niet

het certificeren van zuig- en pers slangen voor

acceptabel is, of klanten vinden het te duur

de vacuümreiniging. Er zijn meerdere mede-

om nieuw aan te schaffen. Deze pompen zijn

werkers geschoold voor keurmeester druk/va-

namelijk letterlijk zo goed als nieuw.”

cuüm én hoge druk. Zo kan de klant altijd snel

Dit jaar bestaat Van Spelden RRM 25 jaar. Het

geholpen worden.

in 1991 opgerichte bedrijft telt inmiddels ca.

Een andere divisie binnen Van Spelden is

15 medewerkers. Van Spelden: “mede dankzij

de Verhuur. Deze is een decennium geleden

het vertrouwen van onze klanten hebben we

opgericht vanwege de behoefte uit de markt.

deze mijlpaal mogen bereiken. De komende

Destijds is begonnen een aantal vacuüm voer-

25 jaar zullen kwaliteit, flexibiliteit en service-

tuigen te verhuren, inmiddels zijn dat ook mo-

gerichtheid bij ons altijd voorop blijven staan.

biele hoge druk reinigingsinstallaties, van 500

Dat is waar we ons 25 jaar in hebben kunnen

bar heet water tot 2500 bar ultra hoge druk.

onderscheiden en dat zullen we niet zomaar

Van Spelden: “recent is een mobiele 1000 bar

opgeven.”

unit aangeschaft die 65 liter per minuut geeft.” Dit alles is gemonteerd op een aanhangwagen

Beeld: Van Spelden RRM

chassis met een ledig gewicht ca. 2000 kg. “De meeste 1000 bar units zijn ingebouwd in een vrachtwagen en daardoor niet op alle locaties inzetbaar. Soms zijn de voertuigen te groot of te zwaar, daar is onze unit een mooi alternatief voor.” Ook in de verhuur is dit bedrijf flexibel. “Wanneer een klant ’s avonds belt dat hij per direct een unit nodig heeft omdat bijvoorbeeld de unit van de klant defect geraakt is zullen wij niet zomaar nee zeggen, zelfs als er bij ons niets beschikbaar is. Wij gaan dan voor de klant op zoek naar een alternatief. Dat is ook weer een stukje service.” Een andere kracht van de firma is de grote voorraad van gereviseerde vacuümpompen, hoge druk pompen en compressoren. Meestal wordt er gewerkt met een ruilsysteem: de defecte pomp wordt ingeleverd en daarvoor krijgt de klant direct een gereviseerd exemplaar retour. Zo heeft de klant een minimale stilstand van het materieel. Van Spelden: “we krijgen steeds vaker aanvragen voor dit soort pompen uit het buitenland, zelfs van buiten Europa. Mensen beginnen ons via internet nu 59


www.dutramex.com Variabele Veerhangers Constant Load Hangers Trillingsdempers Hydraulische Schokdempers Bewegingsbegrenzers Pijpschoenen Klemsystemen Glijplaten Isolatiepakketten Counter Weight Systemen Constructiewerk

Dutramex BV | Ambachtstraat 1a | 4143 HB Leerdam T: 0345 614011 | F: 0345 619525 | E: info@dutramex.com

www.wortelboer.ws Pick & Clean: Milieuvriendelijk R.V.S. beitsen en passiveren zonder elektriciteit of benodigde vloeistoffen.

Tel. 024 358 65 14 Fax 024 358 70 79 60

Deox & Fit: Milieuvriendelijk oxidatie verwijderen en herpassiveren van R.V.S.

Th. Wortelboer B.V. Heumen

info@wortelboer.ws


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN REINIGING

Cursus Inspectie Staalconservering Verf en coatings spelen een belangrijke rol in de strijd tegen corrosie van staal en andere metalen constructies. Om de kwaliteit te waarborgen is controle in alle stadia van de uitvoering van groot belang. De werkvoorbereider en kwaliteitscontroleur moeten gedegen kennis bezitten van klimaatcondities, verf- en coatingtechnologie, richtlijnen en normen, zoals NS 476, ASTM D 3276 en de NEN EN ISO 12944 en de belangrijkste eisen die worden gesteld op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid voor de oppervlaktebehandeling. Om de kwaliteit van het eindproduct en het

stelling en werking van hoogwaardige verfsys-

proces te bewaken en aan te tonen, wordt in

temen en het maken van keuzes en het gebruik

projecten gebruik gemaakt van kwaliteits-

in woord en schrift van “vaktaalgebruik” t.b.v.

borging. Dit kan op verschillende manieren

het rapporteren op kwaliteitsgebied.

plaatsvinden afhankelijk van de gekozen

Na het volgen van de cursus Inspectie Staal-

contractvorm en de mate van betrokkenheid

conservering heeft de cursist onder andere de

van de opdrachtgever. Veelal wordt door de

kennis van: • Metalen ondergronden

opdrachtgever gekeken naar het kwaliteits-

• Voorbehandelen van stalen ondergronden

systeem van het coatingsbedrijf en naar het

• Verf en het gedrag van verfsystemen

specifiek voor een project benoemde normen.

• Applicatiemethoden en –keuze

Onder kwaliteitsborging wordt in deze cursus

• Thermisch verzinken

het volgende verstaan: Het geheel van maat-

• Duplexsystemen

regelen en activiteiten waarmee de kwaliteit

• Inspectie en keuring

van het te leveren eindproduct wordt getoetst,

• Onderhoud en reparatie

bewaakt en aangetoond. Deze cursus is bestemd voor iedereen die een

Na het succesvol afronden van de cursus heeft

specificatie of een kwalitatieve beoordelingen

de cursist diepere kennis van het conserve-

moet maken over de conservering, het uiterlijk

ringsproces en heeft inzicht in elke proces-

van een stalen voorwerp of over de eigen-

stap. Daarnaast is de cursist instaat om alle

schappen van een oppervlak (bijv.: kwaliteits-

voorkomende werkzaamheden met betrekking

zorg, onderhoud, engineering). Het doel van

tot keuringsproces uit te voeren.

deze cursus is de deelnemer inzicht en kennis te geven welke hij of zij in het dagelijks werk kan gebruiken. Hierbij verkrijgt de cursist o.a.

Contact:

inzicht in de materialen welke bij metaal con-

Vereniging ION

serveren worden verwerkt (ondergronden), de

Einsteinbaan 1

algemene begrippen en kennis binnen deze be-

3439 NJ Nieuwegein

drijfstak, methode van filmvorming en gedrag

030 - 630 03 90

van verven in de metaalindustrie, de samen-

info@vereniging-ion.nl 61


Perslucht, stroom of stikstof nodig? Atlas Copco Rental, uw 24/7 servicepartner Voor geplande activiteiten, storingen of noodsituaties. Onze verhuurvloot biedt voor elke toepassing in uw bedrijf een energiezuinige en efficiĂŤnte oplossing. www.atlascopcorental.nl - + 31 10 23 10 110

62


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN REINIGING

Cursus Industriële Oppervlaktetechnieken Vrijwel elk metalen product heeft een oppervlaktebehandeling ondergaan. Of het nu gaat om het chassis van een auto, een badkamerkraan, gevelbeplating of machine- en procesinstallaties. Zonder de juiste oppervlaktebehandeling zien veel metalen producten er na verloop van tijd niet meer uit of functioneren niet meer zoals vooraf was bedacht.

Elke constructeur zou zich moeten afvragen of

Na het volgen van de cursus Industriële

en hoe oppervlaktebehandelingen en mate-

Oppervlaktetechnieken heeft de cursist onder

rialen hem of haar van dienst kunnen zijn om

andere de kennis van:

tot een optimaal productontwerp te komen.

• Factoren voor selectie van oppervlaktebe-

Want met een oppervlaktebehandeling kan

handelingen

een metalen voorwerp bijvoorbeeld beter in

• Corrosie, oorzaak en bestrijding

staat worden gesteld zijn functie te vervullen.

• Voorbehandelingen

Maar een oppervlaktebehandeling kan soms

• Natlakken en poedercoaten

ook noodzakelijk zijn om een andere bewer-

• Applicatiemethoden

king (beter) mogelijk te maken. De redenen

• Galvanotechniek

om een oppervlaktebehandeling uit te voeren

• Thermische deklagen

lopen uiteen van reinigen en verfraaien tot

• Emailleren

het verbeteren van mechanische en fysische

• Gasfasedepositie en vacuümtechnieken

eigenschappen als oppervlaktehardheid, slijt-

• Wet- en regelgeving en kwaliteit

vastheid, tribologische eigenschappen, lasen soldeerbaarheid en het verbeteren van de

In de cursus Industriële Oppervlaktetechnie-

elektrische (oppervlakte) geleiding of warmte-

ken krijgt de cursist inzicht in de factoren die

geleiding. Maar het kan ook gaan om bijvoor-

een rol spelen bij de keuzes en de eigenschap-

beeld het aanbrengen van kleur voor signale-

pen van oppervlaktebehandeling. Niveau:

rings- of psychologische doeleinden. De cursus

MBO+ Totaal aantal lessen (excl. examen): 8.

is bestemd voor iedereen die iedereen die

Theorielessen: 8. Duur van een les: 3 uur.

keuzes moet maken over de conservering, het uiterlijk van een metalen voorwerp of over de

Contact:

eigenschappen van een oppervlak. In de cursus

Vereniging ION

Industriële Oppervlaktetechnieken krijgt de

Einsteinbaan 1

cursist inzicht in de factoren die een rol spelen

3439 NJ Nieuwegein

bij de keuzes en de eigenschappen van de ver-

030 - 630 03 90

schillende oppervlaktebehandelingen.

info@vereniging-ion.nl 63


INDUSTRIE 4.0

De vierde industriële revolutie De eerste industriële revolutie wordt geken-

zijn intrede. De derde industriële revolutie

merkt door steenkool, gietijzer en stoomma-

wordt gekenmerkt door digitalisering en

chines. In Europa ging men cokes gebruiken in

globalisatie. Door de uitvinding van een aantal

plaats van houtskool, waarmee grootschalige

nieuwe communicatievormen en de intrede

ijzerproductie mogelijk was geworden. Cokes

van computers vanaf de jaren vijftig, werd het

werden gestookt in een oven waarin een zeer

mogelijk om informatie bijna overal ter wereld

hoge temperatuur kon worden bereikt: De

te raadplegen. Mede hierdoor werd het voor

hoogoven. Door de uitvinding van de stoom-

bedrijven mogelijk te globaliseren: Coördi-

machine was het vanaf het eind van de 18e

natie van productie en levering kon voortaan

eeuw mogelijk om continu en op grote schaal

efficiënt en wereldwijd plaatsvinden waardoor

mechanische energie ter beschikking te heb-

grote schaalvoordelen mogelijk werden. De

ben. De eerste fabrieken ontstonden waarna

vierde industriële revolutie wordt gekenmerkt

productiekosten extreem daalden. De tweede

door de toenemende digitalisering en de in-

industriële revolutie is de technologische revo-

terconnectie van de producten, waardeketens

lutie vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot

en business modellen. De vierde industriële

de Eerste Wereldoorlog. Opkomst van massa-

revolutie is gaande.

productie was een feit en de productielijn deed 64


Bij PwC in Nederland werken ongeveer 4.400

de opmars van oplossingen d.m.v. ‘Industrial

mensen met elkaar samen vanuit twaalf ves-

Internet’:

tigingen. PwC Nederland helpt organisaties en

• De mogelijkheid tot het integreren en beter

personen de waarde te creĂŤren waarnaar zij op zoek zijn. Het PwC onderzoek ‘Industrie 4.0 Kansen en uitdagingen van Industrial Internet’ laat zien hoe industriĂŤle bedrijven de digitale transformatie vorm kunnen geven en nieu-

beheren van horizontale en verticale waardeketens • De digitalisering en interconnectie van producten en diensten • Het samenvoegen van, vaak disruptieve,

we kansen voor groei kunnen benutten. Een

digitale business modellen die extra waarde

onderzoek binnen vijf belangrijke sectoren. Het

bieden aan klanten door middel van op maat

onderzoek is gebaseerd op een enquĂŞte onder

gemaakte oplossingen.

235 Duitse industriĂŤle bedrijven. De Duitse industriĂŤle sector kent vele overeenkomsten

De verschillende mogelijkheden, de grote mate

met de situatie in Nederland. Dat maakt dit

van verandering en de grotere behoefte aan

onderzoek interessant voor u.

investeringen maken het ‘Industrial Internet’ een van de belangrijkste onderwerpen voor

De ondervraagde bedrijven behoren tot de

corporate management. Het volledige onder-

maak- en procesindustrie, bouw en automo-

zoeksrapport kunt u downloaden op www.pwc.

tive, de sectoren elektronica en elektrische

nl Voor asset owners een aanrader!

systemen en informatie en communicatie. Drie belangrijke drijfveren werden genoemd voor

De zekerheid van Zantingh Web-based oplossingen in gasbrandertechniek Zantingh heeft een leidende positie als fabrikant van professionele         

services. Wij leveren een compleet pakket innovatieve oplossingen voor de gebouwenmarkt en de industriĂŤle sector. Doel is leidend te zijn

   in het ontwikkelen van duurzame,   systemen. In toenemende mate maken wij gebruik van web-based technologie met optimaal rendement en minimale emissies - zoals een   

 ! "   " 

#

Tel. +31 (0)297 219 100 | www.zantingh.com

You can count on our expertise 65


INDUSTRIE 4.0

Pilz geeft antwoord op de vragen van de toekomst Industrie 4.0 is hét woord binnen de technische sector. Maar wat is industrie 4.0 precies en op welke manier is Pilz actief op dit gebied? Industrie 4.0 is een initiatief van de Duitse overheid en werd al in 2011 gepresenteerd op de Hannover Messe. Het wordt ook wel ‘Smart Industry’ genoemd en het refereert naar de koppeling van systeemstructuren met een groot aantal betrokken personen, IT-systemen, automatiseringscomponenten en machines. Door deze samensmelting van IT en automatisering kunnen machines en installaties zich flexibel aan snel veranderende eisen aanpassen. Dit betekent o.a. dat er een sterke integratie plaatsvindt met internet en haar gebruikers en dat slimme sensoren de overhand krijgen.

OPTIMALISATIE OP WEG NAAR INDUSTRIE 4.0

van industriële 4.0-installaties. In tegenstelling

Met de toenemende koppeling van machines

ken deze over verschillende interfaces naar

en infrastructuur en met behulp van IT-tech-

hun omgeving.

nologieën in de productie komt Pilz ook bij de

Safety vereist dat de restrisico’s van een

eigen productie tegemoet aan zijn claim als

machine of systeem de aanvaardbare niveaus

technologieleider. Niet alleen is de noodzake-

niet overschrijden. Dit omvat zowel gevaren in

lijke infrastructuur voor de intelligente produc-

de nabijheid van de installatie (bijvoorbeeld

tie gerealiseerd, maar zijn ook de elementen

milieuschade) evenals bedreigingen binnen de

van Industrie 4.0 vroegtijdig geïmplementeerd.

installatie (bijvoorbeeld mensen die in

Als lid van demonstratie- en onderzoeksplat-

de installatie aanwezig zijn). Security betreft

form SmartFactory KL is Pilz actief betrokken

de bescherming van een machine of installa-

bij het testen van innovatieve fabriekssyste-

tie tegen onbevoegde toegang van buitenaf,

men waarin Industrie 4.0 werkelijkheid wordt.

evenals de bescherming van gevoelige gege-

tot de traditionele productiesystemen beschik-

vens tegen vervalsing, verlies en onbevoegde

NIEUWE VEILIGHEIDSEISEN VOOR SAFETY EN SECURITY

toegang tot de interne instellingen. Dit omvat

Met de verdere ontwikkeling van het automati-

heidsincidenten. Integrale veiligheidsconcep-

seringslandschap naar Industrie 4.0 heeft Pilz

ten vereisen niet alleen een samenspel tussen

te maken met nieuwe veiligheidsuitdagingen.

Safety & Security, ook is er in toenemende

De wereld van de automatisering versmelt met

mate behoefte aan systeemarchitecturen die

de IT-wereld. Safety & Security zijn daarom

speciaal afgestemd zijn op open standaarden

belangrijke voorwaarden voor het functioneren

en mogelijkheden die de overwegingen van de

66

expliciete aanvallen en onbedoelde veilig-


Automatiseringssysteem PSS 4000 geschikt voor Industrie 4.0

fabrikant overstijgen. Met het oog op het Sa-

Ook besturingsprogramma’s en visualisering

fety-aspect dient onderzocht te worden tot in

kunnen in kleine eenheden worden opge-

hoeverre de Security-thema’s invloed hebben

splitst. Dankzij de uniforme opbouw kunnen

op de functionele veiligheid.

machine-elementen, -modules en gegevens eenvoudig opnieuw worden gebruikt. Verdeel-

AUTOMATISERINGSSYSTEEM PSS 4000

de automatiseringsprojecten voor veiligheid

Naast veiligheidsuitdagingen, vraagt Industrie

en automatisering worden geprogrammeerd

4.0 ook om oplossingen die besturingsintelli-

met de software PAS4000. Zo is een eenvou-

gentie kunnen verdelen en die ervoor zorgen

dig, uniform gebruik binnen het totale project

dat de vereiste netwerkverbinding van meerde-

mogelijk. Dit betekent minder foutbronnen en

re besturingen voor de gebruiker eenvoudig

kortere engineeringtijden.

hanteerbaar is. Zo’n oplossing biedt Pilz met automatiseringssysteem PSS 4000.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Terwijl bij de klassieke automatisering één

Met de uitgebreide security-infrastructuur,

centrale besturing de machine of installatie

automatiseringssysteem PSS 4000 en het

bewaakt en alle signalen verwerkt, maakt het

“predictive maintenance” concept, wat sto-

automatiseringssysteem PSS 4000 een conse-

ringen en stilstandtijden verkort, denkt Pilz

quente verdeling van besturingsfuncties moge-

in oplossingen en producten die geschikt zijn

lijk. Het doel hiervan is om de decentralisering

voor Industrie 4.0 en de intelligente productie

van besturingsfuncties te vereenvoudigen en

van de toekomst.

het beheer overzichtelijk te houden. Machines en installaties worden onderverdeeld in overzichtelijke, zelfstandig werkende modules.

Beeld: PILZ 67


Unieke tank-in-tank constructie x

Lager zwaartepunt

x

Water vullen d.m.v. vacuĂźm

x

Grote watercapaciteit

x

Strak design

Van Spelden RRM Ferrandstraat 14 NL-4251 LL WERKENDAM

68

Tel. +31 183 50 99 99 info@rrmvanspelden.nl www.rrmvanspelden.nl


INDUSTRIE 4.0

Persoonlijk ontwikkeltraject voor het technisch kader werkzaam in de maak- en hightech industrie Het Hightech Talent Programma is, in samen-

MBO+ en HBO werkervaring. Deze mensen zijn

werking met Techwise Twente, ontwikkeld voor

werkzaam in het technisch middenkader van

technische professionals op hbo- werkniveau

OEM’ers, maak- en hightech industrie, machi-

in de maak- en hightech industrie die een

nefabrieken en industriĂŤle automatiserings-

breder takenpakket krijgen en buiten de eigen

bedrijven die zich persoonlijk verder willen

discipline verantwoordelijkheid (gaan) dragen.

ontwikkelen.

De markt stelt steeds hogere eisen die vertaald moeten worden naar de organisatie. Doel van het programma is een verbreding en verdieping van de persoonlijke vaardigheden en kennis over de markt en de bedrijfsvoering in de maak- en hightech industrie. Het masterclass programma zorgt tevens voor een beter en hechter netwerk van de maakindustrie in de regio. Hightech Talent biedt verschillende oplossingen voor het aantrekken en behouden van technisch talent voor hightech- en maakbedrijven in de regio. Het

Contact:

Masterclass programma is door STODT en VMO

STODT Toekomsttechniek

ontwikkeld en wordt aangeboden samen met

Gieterij 212, 7553 VZ Hengelo

Techwise Twente, het Centrum voor Innovatief

Industrieweg 156B, 5683 CG Best

Vakmanschap.Het Hightech Talent Program-

088 - 011 23 45

ma is voor professionals en nieuwkomers met

info@stodt.nl 69


De HandelsCourant Bereik 35.000 eindbeslissers binnen de totale industrie.

Neem snel contact op voor de beste advertentie posities! Bel Jetvertising 070 399 00 00 of stuur een e-mail aan verkoop@jetvertising.nl 70


TOOLBOX

Total Productive Maintenance Total Productive Maintenance (TPM) is een erkende, wereldwijde methode die is ontwikkeld vanuit de invalshoek onderhoudsmanagement. Bij TPM draait alles om productiviteitsverbetering, met als eerste insteek het optimaliseren van de machinebeschikbaarheid en met participatie van iedereen.

TPM werd geïntroduceerd in Japan. In Nederland gebruikt o.a. Unilever al ruim 20 jaar TPM als overkoepelende procesmanagement methode. Hierbij streeft men naar de hoogst mogelijke efficiëntie en winstgevendheid, continuïteit en bedrijfszekerheid van de assets en samenwerking tussen alle afdelingen op alle niveaus. Het maakt het productieapparaat betrouwbaar. Breakdown vanwege machines en gereedschappen is geen optie. Machines en gereedschappen worden daarom continu

Eight pillars of TPM

doorontwikkeld opdat deze beter functioneren dan bij aanvankelijke aanschaf. Preventief onderhoud minimaliseert de kans op storingen

realiseren van beter gereedschap is voor hen

en uitval.

een reële uitdaging. In Nederland zijn uitste-

Het accent ligt op eigenaarschap. Voor u als

kende consultanty bedrijven werkzaam om u in

asset owner is TPM interessant wanneer de

een TPM traject te begeleiden.

betrouwbaarheid van de productiemiddelen de bottleneck vormt voor optimale productiviteit en flexibiliteit. Bovendien zorgt deze aanpak voor grote betrokkenheid - en betere motivatie- van uw personeel. Het gezamenlijk

Beeld: INDUSTRY FORUM 71


TOOLBOX

Energie belangrijkste kostenfactor, installatie kosten ondergeschikt

Persluchtdistributie laat veel ruimte voor besparingen Perslucht is niet gratis. Het zal u bekend zijn dat perslucht één van de duurste energiedragers is, minimaal tien maal duurder in gebruik dan elektriciteit vanwege de warmteverliezen bij de opwekking, drukverliezen en lekkages bij transport en verspilling bij het gebruik. U kunt enorme bedragen besparen met regelmatig onderhoud en bewuste keuzes. Let op: U bespaart op elektriciteit. Dus als u wilt weten hoeveel, dan moet u daar beginnen: Leg uw huidige energieverbruik vast door een perslucht audit.

DE KOSTEN VAN PERSLUCHT

van uw totale persluchtkosten. Energiekosten

Installatiekosten bevatten de afschrijving

zijn de elektrische voeding voor de compressor

van de compressor, droger, filters, afsluiters,

en de droger. Onderzoeken geven consequent

snelkoppelingen, slanghaspels en het lei-

aan: de energiekosten hebben met 85% het

dingsysteem (montage en aanschaf). Deze

grootste aandeel in uw perslucht kosten. Met

afschrijving maak voor 10% deel uit van uw

toenemende energiekosten loopt dit percen-

persluchtkosten. Onderhoudskosten zijn

tage verder op. Als de opwekking van één m³

servicebeurten, smeermiddelen, filterelemen-

perslucht van 7 bar tussen de 100 en de 150

ten en de kosten veroorzaakt door gebruik van

Wh/m³ kost (afhankelijk van de compresso-

slechte snelkoppelingen (korte standtijd). Hier

rinstallatie), betaalt u minstens € 0,03 per m³

mag u niet op besparen, een te laat vervangen

perslucht inclusief afschrijvingen. Daarnaast

filterelement geeft zeer hoge drukverlieskos-

blijkt dat drukverliezen van 20% en lekverlie-

ten. De onderhoudskosten bedragen plm. 5%

zen van 15% tot 35% leiden tot een behoudend

Kostenverdeling perslucht: Energiekosten 85% Installatiekosten 10% Onderhoudskosten 5% 72


€ 2.500,-! ingeschatte gebruikersprijs van plm. € 0,05

ke maar nauwelijks bekeken kostenverhogen-

per m³ perslucht. Ruim 85% van uw dagelijk-

de factor in de persluchtdistributie is druk-

se persluchtkosten zijn dus energiekosten

verlies. P = delta P, ook wel stromingsverlies

(kWh). Bij de persluchtopwekking zijn de juiste

genoemd. Het drukverlies neemt toe naarmate

technische keuzes van groot belang. Bespreek

de snelheid van de perslucht toeneemt en daar

de opties met uw leverancier, of beter: met

waar de stroming meer wordt verstoord. Denk

meerdere aanbieders. Maakt een specificatie

aan diameter veranderingen, filters, bochten,

voor de definitieve offerte aanvraag en loop

afsluiters, aftakkingen, haspels, snelkoppe-

niet persé de gebaande paden af en geloof

lingen enzovoort. Als er geen verbruik van

in de moderne besturingstechnieken van

perslucht is, zal overal in het systeem de druk

compressoren. Alle investeringen die u maakt

gelijk zijn (de statische druk). Echter als er

om lekkage, drukverlies en overmatig gebruik

lucht wordt afgenomen wordt deze statische

te beperken betalen zich jaar in, jaar uit terug.

druk verminderd met het stromingsverlies

Beoordeel uw persluchtdistributiesysteem,

P en zal op het afnamepunt een lagere druk

want ook bestaande installaties kunnen door

heersen (de dynamische druk). Om voldoen-

de historische materiaalkeuzes, gebrekkig

de dynamische druk op het afname punt te

onderhoud, condensschade,of groei van uw

krijgen zal de statische druk bij de compressor

persluchtverbruik aan vernieuwing toe zijn.

ten koste van extra energie inbreng moeten worden verhoogd om het stromingsverlies te

ΔP WEG ERMEE!

compenseren. Hoe lager de stromingsverlie-

Het bestrijden van lekkages( in oudere stalen

zen, hoe lager de compressordruk kan worden

leidingsystemen en het fitwerk van de laatste

ingesteld. Iedere bar drukverlaging scheelt u

paar meter bij de afname punten) krijgt terecht

8% op de energierekening van de compressor.

veel aandacht. Overweegt u eens een audit

Een goed gedimensioneerd leidingsysteem en

door een onafhankelijk bedrijf. Het zal u beslist

goed ontworpen persluchtcomponenten zal

een flinke besparing opleveren. Een belangrij-

forse energie besparingen op kunnen leven. 73


TOOLBOX DRUKVERLIES IN UW LEIDINGSYSTEEM

riaalkeuze van het systeem is bepalend voor

Door gebrek aan technische kennis bij de be-

uw toekomstige kosten. Kies voor een cor-

slissers en veel installateurs, en het ontbreken

rosievast, en inwendig glad systeem: stalen

van een goed bestek en calculatie worden er

pijp fitten is dus beslist uit den boze. Corrosie

onterecht kosten bespaart door goedkoper en

ervan door condens verhoogt de oppervlakte

kleiner materiaal te gebruiken bij de aanleg

ruwheid en de fittingen zijn niet ontworpen op

van een persluchtdistributiesysteem. Dit zijn

het beperken van drukverliezen. De diameter

zeer dure besparingen. Om 50 m³/h perslucht

variaties waar de pijpen in de moffen zitten ge-

van 7 bar te maken heeft uw compressor plm.

schroefd kosten u een fortuin aan drukverlies.

6 kWh nodig. Om deze 50 m³/h door 100 meter u 1,5 kWh nodig (25% energie verhoging). Door

MODERNE MONTAGE MET EEN ALUMINIUM LEIDINGSYSTEEM

een leiding van Ø75 mm kost dit 0,21 kWh

De lichte en corrosievaste aluminium lei-

(3,5% energie verhoging). In de 15 jaar dat deze

dingsystemen zijn veel sneller en door onge-

Ø50mm leiding wordt gebruikt kost iedere 100

schoold personeel te monteren dan stalen- en

meter (bij de huidige energieprijzen) € 6.100,-

kunststof leidingsystemen. De voordelen

meer dan de Ø75mm leiding door de verhoogde

komen voort uit het feit dat aluminium minder

energie-inbreng. Het kiezen van een te kleine

ophangbeugels nodig heeft vanwege het lage

leidingdiameter, of steeds meer gebruikers aan

gewicht en de hoge buisstijfheid. Voor het

een bestaande distributieleiding hangen is dan

maken van de ringleiding kan men zeer snel de

ook een zeer kostbare keus.

6 meter lange buizen in de leidingkoppelingen

stalen leiding van Ø50 mm te verplaatsen heeft

steken en er hoeft geen draad te worden ge-

NIET GECALCULEERD, ALTIJD VERKEERD

sneden of lijmbewerkingen te worden uitge-

Kies dus een leidingsysteem met correct

voerd. De zakleidingen worden hierop achteraf

gecalculeerde leidingdiameters en houdt

op vrij te kiezen plaatsen gemonteerd door

rekening met eventuele groei van het pers-

snelaftakkingen over de ringleiding te monte-

luchtverbruik. Laat de lucht altijd via twee

ren. Door deze zijdelings op de ringleiding aan

zijden aanstromen via een ringleiding om de

te boren wordt er altijd condensvrije lucht in

stroomsnelheden te halveren. Ook de mate-

de zakleidingen gebracht, een belangrijk detail

Systeemverschillen en drukverlies. Systemen die gebruik maken van verbindingsstukken die in de buis gestoken worden, zijn minder efficiënt. De opstaande rand zorgt voor weerstand met als gevolg veel drukval en hoge energiekosten. Stalen systemen worden door middel van draadmoffen gemonteerd. In de meeste situaties zullen de twee buisuiteindes niet volledig aansluiten, de ontstane ruimte zorgt voor weerstand. De montage is zeer tijdrovend en de componenten zijn niet geschikt voor perslucht. Distributiesystemen die special voor perslucht ontwikkeld zijn, hebben een zeer lage drukval. De doorlaat van een Sicomat systeem is vrij van obstakels, waardoor de drukval beperkt blijft.

74


De turn-key oplevering van deze diervoederfabriek kon met 2,5 week worden vervroegd dankzij de extreem snelle montage van het aluminium persluchtleidingsysteem. De besparing op manuren was hier volgens de nacalculatie van de aannemer € 22.000,- t.o.v. de tot dan gebruikte stalen leidingsystemen. De energiebesparing door lagere drukval van het corrosievaste leidingsysteem en andere componenten wordt op minimaal 15% geschat.

om schade door vocht te voorkomen. Vrijwel

gebruik van een verschildruk indicator op de

alle aluminium en kunststof leidingsystemen

filterbehuizing. Gebruik geen onnodig lange

hebben een doorlopend gladde wand bij de

slangen en neem altijd voldoende doorlaat.

overgang naar de verbindingskoppelingen, wat

Een slangmaat vergroting betaalt zichzelf door

tot veel lagere drukverliezen leidt dan bij staal.

minder energieverlies altijd terug. Deels opge-

Conform NEN3050 moet een perslucht systeem blauw zijn. (In Duitsland conform de DIN grijs) en alle gebruikte componenten moeten zijn voorzien van een CE keur i.v.m de Pressure Equipment Directive 97/23EC.

DRUKVERLIES IN ANDERE LEIDINGSYSTEEM COMPONENTEN Ook op andere wijze kunt u dure drukverliezen voorkomen. Vervang bijvoorbeeld de persluchtfilters tijdig en voorkom daarmee een groot drukverlies welk u meer Euro’s gaat kosten dan het filterelement zelf. Maak hiervoor

Aluminium leidingsysteem 75


TOOLBOX 1000 700 500 400 300 200

100

Uit een drukverlies diagram

70

kunt u aflezen hoeveel

mbar

50 40

drukverlies het onderdeel

30

flow. Door drukverlies en

geeft bij een bepaalde standtijd van een product

20

te beoordelen wordt qua

10 30

kosten een betere keuze ge-

50 70 100

200 300

500 700 1000

2000

maakt dan door alleen naar de aanschafprijs te kijken.

flow rate

rolde slanghaspels geven niet meer drukverlies

pels op beschadigingen. Vraag om de drukver-

dan dezelfde lengte uitgerolde slang maar

liestabel als u een aanschafkeuze maakt. Er

let wel op de doorlaat van de haspelswivels.

zijn verschillen van factor 10 vastgesteld als

Vraag altijd om de drukverlies grafieken van

het gaat over drukverliezen. Bij 8 uur gebruik

de componenten als u een keuze maakt. Het

per dag met een flow van 600 l/min kunnen

product met de laagste drukval is per definitie het kostengunstigste product in gebruik. Vraag om standtijd garantie, en houd uw leverancier hieraan. U investeert in productkwaliteit om geld te besparen tenslotte. Spiraalslangen zijn echte energiemoordenaars; kies bij gebruik hiervan altijd een grote diameter en een korte lengte. Ook persluchtsnelkoppelingen zijn er in soorten en maten. Laat u hierover zeker adviseren en vraag naar zelfontluchtende veiligheidssnelkoppelingen conform de ARBO wetgeving die blijvend lekvrij zijn. Kies voor een voldoende doorlaat passend bij uw toepassing en gebruik geharde steeknippels om lekkages te voorkomen. Lekkagekosten van Euro’s per dag overstijgen al snel de aanschafwaarde van de snelkoppeling, dus vervang lekkende koppelingen direct en beoordeel uw steeknip76

Steeknippel messing.

Steeknippel gehard, voorkomt lekkages.


De afgelopen decennia heeft de ontwikkeling van persluchtkoppelingen niet stil gestaan. De veiligheidskoppeling ESI van Prevost en de niet veilige Orion koppeling. Het verschil in drukverlies bij 600l/min is 0,55bar . 4,5% energiebesparing, veiliger werken en geen lekkage- en vervangingskosten meer bij de keus voor een goede snelkoppeling.

de drukverlies kosten over een goede en een

teem verminderen leiden vrijwel zeker tot grote

slechte snelkoppeling meer dan € 150,- per

besparingen met korte terugverdientijden mits

jaar verschillen! Goedkope snelkoppelingen

vakkundig aangepakt. Overleg met meerdere

betekenen duur gebruik.

ervaren partijen, zet daarna uw uitgangspunten op papier en maak iemand binnen de

PIEP-METHODE

organisatie verantwoordelijk voor energiebe-

Alles wat u niet verbruikt, hoeft niet te worden

sparing én voor veiligheid rond perslucht. Ga

opgewekt. Kijk uit met blaasmondjes, plaats

niet af op mooie praatjes maar op drukverlies

ventielen zo dicht mogelijk bij de cilinders en

diagrammen en eis uw productgaranties op als

stuur deze retour met een lagere druk. Pak

componenten in gebreke blijven. In kwaliteit

lekkages direct aan. Begin met iedere dag

investeren verdient zich snel terug.

voorzichtig de werkdruk van de compressor

Energie besparen moet een bedrijfsmatige

een klein stapje terug te draaien om uit te vin-

keus zijn en moet worden gesteund door de

den waar er problemen ontstaan door te weinig

directie. U zult tijd moeten (of laten) investeren

druk. Instrueer uw collega’s van de doelstelling

om geld te besparen. Tja, what else is new?

zodat ze tijdig beginnen te “piepen”. Vindt zo de meest kritische situaties en begin hier met het verminderen van de drukverliezen. Begin aan de verbruikerszijde en werk zo ,tegen de luchtstroom in, terug naar de compressor.

CONCLUSIE Drukverliezen en lekkages in uw distributiesys-

Auteur: Rijk van Dongen Beeld: QPLUS 77


7 trainingscentra

Milieuvriendelijk, automatisch reinigen van componenten

Maintenance en industriële trainingen

Machines voor ontvetten | reinigen | fosfateren | ontlakken

vakwijs.nl

de Kunst van continuïteit • ontlakken • reinigen • chemische oppervlaktebehandeling • reinigen van bakkerijgereedschap • maskeringsmiddelen en tape U koopt niet alleen een machine maar… een complete oplossing! Onderdeel van

Ontwerp - Machines - Chemie - Service

www.metalas.com

78

www.ct-technics.nl


TOOLBOX

Totaaloplossingen voor hydrauliek Hydrauvision is een wereldwijde totaalleverancier in hydrauliek. Het bedrijf biedt totaaloplossingen waarin aandrijf- en besturingstechniek een prominente rol spelen. Daarbij is het bedrijf gespecialiseerd in hydraulisch onderhoud. Met deze kennis en ervaring is Hydrauvision een partner voor tal van industriële bedrijven, internationale bagger- en offshorebedrijven, weg- en waterbouw en al die andere bedrijfstakken waarin hydrauliek een rol speelt.

Hydrauvision startte ruim 40 jaar geleden

de ontwikkeling en het ontwerp van de aller-

in Schoondijke. Inmiddels heeft het bedrijf

nieuwste hydraulische systemen.”

160 mensen in dienst en, naast Schoondijke, vestigingen in Dordrecht, IJmuiden, Yerseke

KNOWHOW EN SLAGKRACHT

en Gent. De uitgebreide dienstverlening is on-

De service engineers van Hydrauvision zijn we-

dergebracht in vijf divisies: Systems, Services,

reldwijd actief. Ze zijn allen VOL-VCA gecertifi-

Components, Rental en Piping. “Hierin schuilt

ceerd. Daarnaast beschikt een groot deel van

de kracht van ons bedrijf”, legt Luc Maenhaut,

onze monteurs over de certificaten die noodza-

Sales Manager, uit. “Met het oog op de nood-

kelijk zijn in de offshore. “De projecten waar wij

zakelijke continuïteit van productieprocessen

onderhoud verrichten, lopen qua aard, grootte

zijn onze service engineers 24/7 beschikbaar

en complexiteit sterk uiteen. We zijn als orga-

om problemen op te lossen. Als zij het pro-

nisatie ingericht op het periodiek onderhou-

bleem niet ter plaatse kunnen oplossen, be-

den van hydraulische machineparken en het

schikken wij bovendien over meerdere, uitste-

reviseren of repareren van aandrijftechnische

kend geoutilleerde werkplaatsen in Nederland

installaties of componenten, maar we kunnen

en België. Groot voordeel hierbij is dat we een

ook megaprojecten op zee ontwerpen, instal-

uitgebreide verhuurvloot hebben, waarmee in

leren, opstarten en onderhouden. Die veelzij-

voorkomende gevallen de storing kan worden

digheid komt onze opdrachtgevers ten goede.

opgevangen. Daarnaast kunnen onze service

We verbreden en verdiepen onze knowhow en

engineers terugvallen op de knowhow van onze

zetten die optimaal in bij iedere opdracht die

systeemontwerpers. Zij werken dagelijks aan

ons gegund wordt”, aldus Rik Oosterling, Loca79


TOOLBOX tion Manager Services Schoondijke. Oosterling

nepark bij een technische universiteit. Zeven

heeft dagelijks contact met opdrachtgevers en

hydraulische installaties voorzien tal van tes-

weet waarom zij juist voor Hydrauvision kiezen.

tinstallaties van olie en druk. “Deze installaties

“We worden vooral gewaardeerd om onze flexi-

zitten aan het maximale aantal draaiuren. We

biliteit en slagkracht. Ik durf te stellen dat wij

gaan nu vijf installaties gefaseerd reviseren en

op dit gebied de meeste service engineers in

brengen deze terug naar bijna nieuwstaat. Ver-

de Benelux paraat hebben staan. En omdat we

der meten we de oliereinheid en voeren we een

werken vanuit verschillende vestigingen zijn

0-meting uit. Op basis daarvan kunnen de in-

we snel ter plaatse. Ook wereldwijd; binnen

stallaties opnieuw gemonitord worden en kan

24 uur stapt er desgewenst iemand op het

periodiek onderhoud worden gepland”, aldus

vliegtuig.”

Oosterling. Maenhaut benadrukt dat deze universiteit voor Hydrauvision kiest vanwege de

CONTINUÏTEIT WAARBORGEN

grote knowhow die binnen het bedrijf aanwezig

Creëren van klantwaarde staat voorop. Daar-

is. “Het is een optelsom van kennis, ervaring en

voor krijgen de medewerkers de ruimte om hun

betrokkenheid. Daarnaast speelt natuurlijk ook

expertise, energie en creativiteit in te zetten

de prijs een rol. Bovendien werken we merkon-

om de meest optimale, klantspecifieke oplos-

afhankelijk. Natuurlijk ontwikkelen en bouwen

singen te vinden. “We bouwen nadrukkelijk aan

we onze eigen hydraulische installaties, maar

langdurige relaties. Bij sommige productiebe-

onze service engineers zijn breed inzetbaar.

drijven komen we al jaren over de vloer. Neem

Naast hydrauliek en aandrijftechniek, be-

bijvoorbeeld het bedrijf Elocoat in Terneuzen.

schikken zij over pneumatische, elektrische en

Deze zogenaamde extrusie coating plant

mechanische kennis.”

levert gecoat karton voor de verpakkingen de reguliere, 4-wekelijkse onderhoudstops.

UITEENLOPENDE ONDERHOUDSOPDRACHTEN

Natuurlijk hebben we hiervoor enkele service

De onderhoudsopdrachten die Maenhaut en

engineers aangewezen. Zij kennen inmiddels

Oosterling opsommen zijn indrukwekkend.

alle ins en outs bij de klant, vakinhoudelijk

Het loopt uiteen van energiebedrijven tot

maar bijvoorbeeld ook op het gebied van de

productiebedrijven, baggerschepen en weg-

veiligheidsvoorschriften. Dit komt de efficiency

en waterbouw. “Bij de kunstmestgigant Yara

absoluut ten goede komt.” Oosterling bena-

verzorgen we het onderhoud van de laadarmen

drukt dat de service engineers altijd verder kij-

waarmee schepen, vrachtwagens en wagens

ken dan die ene specifieke onderhoudsvraag.

worden geladen. En voor een agro-industrieel

“We weten dat de continuïteit van produc-

concern hebben we een valbeveiliging geleverd

tieprocessen van cruciaal belang is. Daarom

voor vrachtwagens in een laadstation. Deze

kijken we verder en geven we proactief advies.

valbeveiliging wordt op drie locaties gebruikt

Zo proberen we onze klanten ervan te verze-

en jaarlijks door ons onderhouden en gecertifi-

keren dat uitval op een ongewenst moment tot

ceerd.” Ook op zee is Hydrauvision actief. Grote

een minimum beperkt wordt. Verder denken we

namen zoals Van Oord doen een beroep op Hy-

steevast mee over energie- en geluidsbespa-

drauvision voor het onderhoud aan de hydrau-

rende oplossingen.”

lische installaties aan boord van baggersche-

van Elopak. Hier verzorgen we al 20 jaar lang

pen en boorplatforms. “Verder spelen we een

PERIODIEK ONDERHOUD

actieve rol bij Original Equipment Manufactu-

Recent is Hydrauvision gestart met groot peri-

rers (OEM-ers). Dit zijn bedrijven die series van

odiek onderhoud aan het hydraulisch machi-

een bepaald type materieel bouwen en op de

80


markt brengen. Wij hebben de mogelijkheid om

nieuwbouw en de divisie Components biedt

componenten een tweede leven te geven door

een compleet aanbod dat uiteen loopt van

revisie. Hydraulische componenten, zoals pom-

pompen en motoren tot stuur- en regelven-

pen, cilinders en motoren, die niet meer naar

tielen, cartridgeblokken en instrumentatie.

behoren functioneren, reviseren wij vakkundig.

“Juist omdat onze organisatie zo groot is en

Na revisie worden ze uitvoerig getest en met

zoveel, onderling verbonden, disciplines heeft,

een testrapport aangeboden. En mochten deze

zetten we sterk in op één contactpersoon per

componenten economisch gezien niet meer te

opdrachtgever. Zij ervaren dat als prettig. We

repareren zijn, dan doen we een voorstel voor

nemen de vraag van de klant over en maken

nieuwe componenten.”

ons hard voor de meest optimale hydraulische oplossing. Onze kracht zit niet alleen in de

TEAMWORK

techniek maar ook in de mensen die hier wer-

De service afdeling voor onderhoud, repara-

ken. Zij combineren hoogwaardige engineering

tie, revisie, testen en certificeren werkt nauw

met inventiviteit, vasthoudendheid en wil om

samen met de andere afdelingen. Hydrauvision

iedere klant zo optimaal mogelijk te bedienen.”

Rental verhuurt desgewenst de hydraulische installaties om een storing te overbruggen, Systems denkt mee of gaat daadwerkelijk aan de slag als sprake is van modificatie of

Beeld: HYDRAUVISION 81


Volg de actuele ontwikkelingen www.oppervlaktetechnieken.com! 82


TOOLBOX

Algemeen directeur Henry Blom: “Met de Lean 5S+ methodiek behoort de ergernis van bijvoorbeeld zoekgeraakt gereedschap tot het verleden.”

Schone, georganiseerde en veilige werkplek met Lean 5S+ Kwaliteitsgereedschap en hoogwaardige materialen zijn absolute voorwaarden om goed werk af te leveren. Maar een overzichtelijke en veilige werkplek, waar al die producten en gereedschappen snel voorhanden zijn, is net zo belangrijk. Met Lean 5S+ van de Hoffmann-Group creëert de gebruiker een overzichtelijke werkplek. Het zorgt voor meer efficiëntie, meer werkplezier en uiteindelijk tot betere eindproducten. De Hoffmann Group is een internationale

zijn dat niet alleen productiebedrijven, maar

systeempartner met een assortiment van meer

ook onderhoudsbedrijven. De Hoffmann Group

dan 70.000 artikelen. De groep is actief in di-

heeft in Nederland 76 medewerkers, die zich

verse voornamelijk maakindustrie gerelateerde

onderscheiden door klantspecifieke benade-

branches, variërend van de metaalindustrie tot

ring en het aanbieden van service en oplossin-

en met de elektrotechnische industrie en de

gen ‘op maat’ aan eindgebruikers.

vliegtuig- en ruimtevaartindustrie. Overigens 83


TOOLBOX ERGERNIS

interesse hadden in deze methodiek, maar ook

Algemeen directeur Henry Blom legt uit wat de

steeds meer MKB-ers zien het belang in van

Lean 5S+ methode inhoudt. “Van oorsprong is

een goed georganiseerde werkplek. Je kunt

het een verbeteringsmethodiek voor een nette,

als MKB-bedrijf tegenwoordig alleen nog goed

schone, georganiseerde, veilige en productieve

concurreren als je je zaken goed op orde hebt.”

werkplek. De methodiek komt oorspronkelijk uit Japan, maar iedereen kent het probleem.

SAFETY

Het zoekraken van gereedschappen, maar ook

In eerste instantie bestond het proces uit vijf

lege voorraadbakken. Of veelgebruikte pro-

stappen, maar daar werd onlangs een zesde

ducten die achteraan in het magazijn liggen,

stap aan toegevoegd: Safety. Blom ”Safety

terwijl de ‘langzame lopers’ vooraan liggen. Ook

wordt steeds belangrijker. Tot op heden hebben

collega’s die hun gereedschap niet op de juiste

we onze 70.000 beschikbare artikelen opge-

plek terugleggen is een bekende ergernis. Met

slagen in drie catalogi, maar in augustus 2017

de Lean 5S+ methodiek behoort deze ergernis

verschijnt een vierde, die helemaal is ingericht

tot het verleden. Lean 5S+ staat voor Syste-

met PBM (Persoonlijke Beschermingsmidde-

matiseren, Scheiden, Schikken, Schoonmaken,

len). We gaan dan ook specialisten aannemen

Standaardiseren en Safety. We zagen een

die zich met dit aspect gaan bezighouden. In

aantal jaren geleden dat multinationals veel

het kader van Arbo wet- en regelgeving zien

Klanten van Hoffmann kunnen hun complete werkplaats laten inrichten of herinrichten, maar ook delen daarvan. 84


Lean 5S+ staat voor Systematiseren, Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Safety. we dat er steeds meer nadruk wordt gelegd

GRATIS

op veiligheid en persoonlijke bescherming. Er

Klanten van Hoffmann kunnen hun complete

komen dus ook meer producten op de markt en

werkplaats laten inrichten of herinrichten,

dat vraagt om specifieke kennis.”

maar ook delen daarvan. Het advies is dan gratis. Blom: “We leveren deze dienst alleen aan

DIGITALISERING

onze klanten, want we werken aan een lange

De Hoffmann-Group in Nederland heeft op dit

termijnrelatie. Ook voor ons is het nadelig als

moment drie medewerkers in dienst die zich

zij niet optimaal kunnen produceren. Indirect is

toeleggen op de 5S+ -methodiek. “Onze men-

een goed functionerende klant uiteraard ook in

sen gaan bij de klant op bezoek en voorzien

ons belang.”

hem van tips over de efficiënte inrichting van de werkplek. Ze kunnen daarbij gebruik maken

E-COMMERCE

van een CAD-systeem, waarmee ze de klant

Veel zaken omtrent voorraadbeheer hebben te

virtueel door zijn nieuwe werkruimte kunnen

maken met overzicht. Het internet speelt daar-

leiden. Naast punten als efficiëntie en voor-

bij een belangrijke rol. “We maken bijvoorbeeld

raadbeheer zijn ook punten als ergonomie en

ook gebruik van de zogenaamde OCI koppe-

Arbo in het gehele verhaal meegenomen.”

ling (Open Catalog Interface). Dit betekent dat we onze webwinkel direct koppelen aan 85


Wireless experts

WiSpi

De oplossing voor Turnarounds en onderhoudsstops.

Met de echoview kunt u uw medewerkers op afstand monitoren. Standaard met Man-down functie

High-end PID Technology Breed assortiment toestellen voor het detecteren van VOC`s.

ProRAE Guardian

Mogelijkheid tot implementatie van alle Wireless Systemen in ProRAE Guardian.

Neem contact op voor een vrijblijvende demonstratie. RAE Benelux 86 Hoofdweg 34C 2908 LC Capelle a/d IJssel

Tel: +31 (0)10 442 61 49 Email: info@rae.nl Web: www.rae.nl


TOOLBOX

Met de Vending-Machine (uitgifteautomaat) Tool24 houdt een bedrijf een volledige controle op de voorraad.

het ERP-systeem van de klant. Zo kan een

FLEXIBELE WERKPLEKKEN

bestelling van een klant in één keer worden

Naast het inrichten van werkplaatsen is de

afgewikkeld en hoeft hij niet eerst de opdracht

Hoffmann Group ook specialist in het inrichten

in te voeren richting ons systeem en vervolgens

van mobiele werkplaatsen zoals werkplaats-

nogmaals in zijn eigen systeem. Nu gaat alles

containers. “Voor de offshore en maintenance

in één keer en dat bespaart veel werk”, zegt

gaat het hierbij om 20-voets containers, inclu-

Blom, die erbij vermeldt dat de geautomati-

sief bijvoorbeeld de elektrische voorzieningen

seerde systemen er voor zorgen dat 99 procent

en bescherming tegen explosiegevaar. Daar-

van de producten binnen 24 uur bij de klant

naast voorzien we deze mobiele werkplaatsen

kunnen worden afgeleverd.

van bedrijfsinrichting en gereedschappen die opgeborgen worden in zogeheten e-Form

KICK OFF

hardschuim inlays. In deze inlays heeft ieder

Om de Lean 5S+ methodiek te introduceren is

stuk gereedschap zijn eigen plek, zodat met

het mogelijk om bij de betreffende klant een

één oogopslag te zien is wat er mist. Maar we

zogenaamde kick off-meeting te organiseren.

kunnen zelfs verder gaan. Met onze Ven-

Blom legt uit wat de meerwaarde is van zo’n

ding-Machine (uitgifteautomaat) Tool24 houd

algemene bedrijfsbrede kick-off. “Onze me-

je volledige controle op de voorraad. Zakt de

dewerkers komen dan voorlichting geven over

voorraad van een product onder een bepaald

het belang van een goed ingerichte werkplek,

minimum, dan bestelt het systeem dit volledig

maar gaan vooral op het juiste gebruik hiervan

automatisch bij. Je kunt je voorstellen dat het

in. Veel heeft te maken met bewustwording.

in bepaalde sectoren van groot belang is dat de

Daarom willen we de kennis ook graag zo breed

monteur nooit misgrijpt.”

mogelijk bij een bedrijf wegzetten. Niet alleen op de werkvloer, maar bijvoorbeeld ook op de

Auteur: Gerrit Tenkink

afdeling inkoop.”

Beeld: HOFFMANN GROUP 87


TOOLBOX

Continu smeren voor beschikbaarheid en veiligheid Komt het wel eens voor dat je de productie stil moet leggen om een machine te kunnen smeren? Zijn smeerpunten zó lastig te bereiken dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan? Of verbruik je voor je gevoel onnodig veel smeermiddelen? Dan is het in negen van de tien gevallen een uitstekend idee om over te stappen op het gebruik van een automatisch smeersysteem.

Je kunt het je voorstellen: Het is zeker niet

en op het juiste moment. En altijd veilig, want

eenvoudig om smeertechnisch onderhoud

als het eenmaal is geïnstalleerd, hoef je zelf

optimaal uit te voeren met zo veel mogelijk

niet meer halsbrekende toeren uit te halen om

beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het

bepaalde smeerpunten te bereiken. Bovendien

machinepark en met zo weinig mogelijk kosten,

hoef je machines niet meer stil te leggen; De

-tijd en -risico’s.

productie kan gewoon doorgaan, terwijl het smeersysteem zijn werk doet.

ANDERE AANPAK VOOR OPTIMAAL SMEREN

(VOEDSEL-)VEILIG EN EFFICIËNT

Ruim 60% van de defecten met kettingen

Een automatisch systeem voorkomt zoveel

wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door het

mogelijk schade aan machines en onderde-

smeren met een verkeerd smeermiddel, een

len doordat er geen (handmatige) over- of

verkeerde hoeveelheid of een verkeerde fre-

ondersmering, vervuiling of vermenging van

quentie. Adequate smering van machines is

smeermiddelen optreedt. Vanuit de centrale

cruciaal voor een optimale en gegarandeerde

unit in bijvoorbeeld een kettingsmeersysteem

machine-output. Meestal wordt het smeren

wordt een precieze hoeveelheid smeermid-

uitgevoerd door een onderhoudsmonteur die

del op elke schakel tussen de pen en de bus

op vaste momenten alle smeerpunten naloopt.

van de ketting gedoseerd terwijl de ketting in

Toch bestaan er situaties die om een andere

gebruik is. Dat gebeurt via airless nozzles die

aanpak vragen en waarbij een automatisch

geen mechanisch contact hebben met de ket-

smeersysteem uitkomst biedt.

ting, waardoor slijtage en de opbouw van vuil

Heel simpel gezegd, is zo’n smeersysteem een

wordt voorkomen.

machine die machines smeert. Altijd met het

Dit zijn belangrijke onderwerpen bij het vol-

juiste smeermiddel, met de juiste hoeveelheid

doen aan strenge HACCP-voedselveiligheidsei-

88


sen. Maar niet alleen bij voedingsmiddelen-

bakkerijen, de zuivelindustrie, de groente-,

bedrijven, ook in de hele industrie resulteren

fruit- en aardappelverwerking en de vleesin-

smeersystemen in een afname van het aantal

dustrie. Maar ook in de havens of bij trams,

onderhoudsuren en levert het een besparing

metro’s of treinen; Veel kan in principe automa-

op van de benodigde hoeveelheid smeermid-

tisch worden onderhouden. En op één of juist

delen, het energieverbruik en de extra kosten

op meerdere smeerpunten.

van het vervangen van onderdelen of complete machines. Uiteindelijk zorgt een smeersysteem

HET SMEERMIDDEL NIET VERGETEN

ook voor een hogere productiviteit doordat er

Naast de installatie en het systeem op zich

minder stilstand van machines is. Daarmee is

zorgt het smeermiddel uiteindelijk voor de

een smeersysteem niet alleen veilig, maar ook

prestaties van de machine. In de industrie

efficiënt.

zijn er altijd uitdagingen om de Total Cost of Ownership structureel te verlagen en de

INVESTEREN OF NIET?

efficiency, de machinebeschikbaarheid en de

Het installeren is een secuur werk wat het

productie-output te verhogen. Blijven verbe-

succes van een smeersysteem kan maken of

teren, betekent blijven vernieuwen. Daarom is

breken. Het is heel belangrijk om vantevoren

het bij smeermiddelen ook belangrijk om altijd

grondig uit te zoeken of het rendabel is om een

op zoek te blijven naar nieuwe oplossingen

smeersysteem aan te schaffen. Belangrijke

die gericht zijn op techniek, milieu, hygiëne en

criteria daarbij zijn: Wordt er handmatig onder-

(voedsel-) veiligheid. En naar oplossingen die

houd gepleegd en hoe vaak gebeurt dat? Moet

helpen om kosten en risico’s te verlagen, de

voor het onderhoud de productie worden stil-

levensduur van machines te verlengen en de

gelegd? Is het voor servicemonteurs gevaarlijk

opbrengst ervan te vergroten. Dus vergeet het

om bij bepaalde punten onderhoud te plegen?

smeermiddel niet.

Hoe vaak komen storingen voor? En hoeveel bedraagt de schade aan machines en onderde-

VERSCHILLENDE TYPEN SYSTEMEN

len die wordt veroorzaakt door achterstallig of

Afhankelijk van de complexiteit van het

onkundig onderhoud?

machinepark zijn er verschillende typen

Het is de bedoeling dat met een smeersysteem

smeersystemen. Denk daarbij aan: Om hoeveel

een smeertechnische totaaloplossing wordt

smeerpunten gaat het? Is het de bedoeling om

gecreëerd. De gedachte is dat een systeem

te smeren met een olie of met een vet? Is het

rondom een smeermiddel wordt gebouwd. Op

een kant-en-klaar systeem of bestaat het uit

maat, naar de behoefte van de gebruiker en op

verschillende onderdelen die nauwkeurig moe-

basis van de omstandigheden in de produc-

ten worden geïnstalleerd en afgesteld? Werkt

tie. Of het nu gaat om wentel- of glijlagers,

het systeem op stroom of heeft het een interne

geleidingen, open tandwielen, tandheugels,

batterij? Is het bestand tegen schokken en

as-afdichtingen of kettingen. Of om verschil-

trillingen? Is het ATEX-goedgekeurd? En is het

lende toepassingen in verschillende industrie-

eenvoudig te programmeren? Daarbij spelen

en, zoals in de frisdrankindustrie, industriële

naast de samenstelling van het machinepark 89


TOOLBOX

ook omgevingsfactoren een rol, zoals vochtig-

houdsmonteurs zullen altijd nodig blijven.

heid, stof en temperatuur.

Het grote voordeel van een smeersysteem is

Een smeersysteem is in feite nu al een techno-

natuurlijk dat het een precisie-instrument is

logisch hoogstandje, maar innovaties blijven

dat heel nauwkeurig en regelmatig smeert. Een

elkaar in hoog tempo opvolgen. De systemen

servicemonteur daarentegen kan voor zichzelf

worden steeds intelligenter en krijgen steeds

denken en creatief met onverwachte proble-

vaker allerlei draadloze toepassingen. Zo kun

men omgaan. Bovendien vergen smeersyste-

je via een laptop of smartphone de status van

men voor een optimale werking ook weer dat

het onderhoud in de gaten houden en waar no-

ze worden onderhouden. De improvisatiekracht

dig bijsturen zonder dat je zelf in de buurt van

van de mens blijft daarom van groot belang. De

de machine hoeft te zijn. Ook zijn er smeersys-

combinatie van de kennis en de ervaring van de

temen die in plaats van door een elektrische

mens en de voordelen van een smeersysteem

aandrijving worden aangedreven door een

is goud waard.

elektrochemische reactie met gas, waarvan de afgifteduur traploos instelbaar is van één tot twaalf maanden. En waarbij het mogelijk is om die instelling tussentijds gewoon te wijzigen. Je kunt ook kiezen voor systemen waarbij je bij het instellen van de afgifteduur geen rekening hoeft te houden met de omgevingstemperatuur. Deze systemen kunnen temperatuurwijzigingen elektronisch compenseren, zodat de optimale afgifte gewaarborgd blijft.

DE TOEKOMST Als je een project om een smeersysteem te gaan gebruiken goed voorbereidt, dan is het een investering die je over het algemeen dubbel en dwars terugverdient. Denk aan de verhoogde veiligheid, efficiency en continuïteit. Maar moet de servicemonteur met de opkomst van geautomatiseerde smeersystemen vrezen voor zijn baan? Dat zal niet zover komen. Service- en onder90


TOOLBOX

Afdichtingen onder veerdruk Een nog te weinig gebruikte techniek is het gebruik van afdichtsystemen, die onder een constante veerdruk staan. De voordelen zijn legio, mits goed toegepast. Voordelen zoals de naar de TA-Luft norm gecertificeerde gasdichtheid van het systeem, de langere levensduur, de controle mogelijkheid op dichtheid vóórdat er lekkage optreedt en hierdoor ook een reductie van stilstand kosten en een vergroting van de up-time. De veerbelaste afdichtsystemen worden toe-

een duidelijk visuele controlemogelijkheid en

gepast in onder andere:

verder verlengt het systeem de levensduur van

• Afsluiters

de afdichtconstructie. Door middel van een

• Warmtewisselaars

speciaal ontwikkeld calculatieprogramma kan

• Mangaten

berekend worden welke bevering nodig is voor

• Vergelijkbare andere afdichtsystemen

de uitgekozen afsluiter. Met de berekening voor de te leveren pakkingset en bevering geeft de

Beveerde afdichtsystemen dienen er voor om

TüV-Nord een goedkeuringscertificaat conform

de druk op een afdichting constant te houden,

TA-Luft af. Leverbaar voor TA-Luft, Fire-Safe,

ook wanneer er sprake is van volumeverlies

Live-Loading of BAM (zuurstof).

door veroudering of gebruik. Er zijn twee verafsluiters en de andere voor flensafdichtingen.

AFSLUITERS EN BEVEERDE AFDICHT SYSTEMEN

Het afsluiter afdichtsysteem bestaat uit een

Veel afsluiters worden standard uitgerust

pakkingset en een bijbehorende bevering.

met pakkingen. Door slijtage en veroudering

Tevens ontstaat er bij gebruik van de bevering

vermindert het volume van de pakkingsringen.

schillende uitvoeringen, grofweg is de ene voor

91


TOOLBOX

Dit verlies aan volume veroorzaakt een spleet

dat het verenpakket duizenden bewegingen

tussen de pakking en de as van de afsluiter.

kan meemaken zonder zijn aandrukkracht te

Gewoonlijk draait bij een controle de technicus

verliezen.

de bouten van de gland weer aan, zodat het

Het systeem werkt als volgt. Op het moment,

system weer onder druk gezet wordt en lekvrij

dat er een volumereductie optreedt van de

is. Er kan dan al lekkage opgetreden zijn.

pakkingset, wordt tegelijkertijd de gland meer

Het veer ondersteunde afdicht systeem ge-

naar beneden gedrukt door de gemonteerde

bruikt een TA-Luft goedgekeurde set pakkings-

bevering, waardoor de pakking onder constan-

ringen waarbij een smeermiddel aan de ringen

te veerdruk blijft. Daar het systeem ogenblik-

is toegevoegd om het draaimoment te redu-

kelijk en zonder vertraging werkt, zal er geen

ceren. Tevens hebben de eerste en de laatste

lekkage kunnen optreden.

pakkingsring een ingebouwde versteviging.

Een tweede voordeel is, dat de veerringen in

Deze versteviging bestaat uit dunne metalen

een behuizing gemonteerd zijn. Daardoor wor-

plaatjes, die er voor zorgen, dat de pakkings-

den de veerringen beschermd tegen weersin-

ring niet in de spleet tussen as en behuizing

vloeden en vervuiling. Deze behuizing fungeert

gedrukt kan worden. De veerringen zijn gewelfd

tevens als slijtage indicator. Wanneer de gland

en hebben extra ribbetjes, waarvan de plaats

tijdens slijtage de pakking samendrukt, zal de

en het aantal berekend zijn met de eindige

bodem gedeeltelijk uit de behuizing gedrukt

elementenmethode, om er voor zorg te dragen,

worden. Dat veroorzaakt een kleine maar zicht-

92


bare spleet. Wanneer deze spleet bijvoorbeeld

ringen en de speciale pakkingen te combineren

1 mm is, kan de technicus beide bouten weer

is het Beveerde systeem als zodanig superieur

aandraaien om de spleet te sluiten en de pak-

aan alle op de markt zijnde afdichtsystemen

king weer onder de optimale druk te brengen.

voor afsluiters, mangaten en warmtewisse-

Tevens maakt hij een aantekening, dat de pak-

laars. Het systeem is tevens goedgekeurd voor

king aan vervanging toe is over een x-aantal

Fire-Safe en zuurstof applicaties (BAM).

weken. Daarmee blijft het dichtsysteem lekvrij

In Duitsland zijn tot nu toe 49 van de 109 tank

en kan onderhoud altijd gepland worden.

parken omgebouwd op het Beveerde systeem

Niet alleen de pakkingen zijn TA-Luft goed-

waarmee de effectiviteit van het beveerde

gekeurd, maar het gehele system. We kunnen

afdichtsysteem in de praktijk bewezen is.

alle documentatie meeleveren, laten van te pelen door de TüV-Nord en het gehele pakket

WARMTEWISSELAARS EN MANGAT AFDICHTINGEN

kan vervolgens door de gebruiker aan de eigen

De grootste problemen qua afdichten zijn te

certificerende instantie afgegeven worden.

vinden in installaties met een hoge druk en een

voren de calculaties controleren en afstem-

hoge temperatuur. Dit probleem bestaat uit het Het verschil tussen een willekeurig Live-Loa-

grote verschil in uitzetting van de verschillende

ding systeem en Beveerd systeem is, dat

onderdelen ten opzichte van elkaar. De flenzen

Live-Loading elke veerring kan zijn die op de-

of deur bijvoorbeeld hebben een veel grotere

zelfde wijze gemonteerd wordt. Een berekening

massa dan de bouten en moeren. Gebruikelijk

of het aantonen van de functionaliteit wordt

is om een spiraal gewonden of een kamprofiel

niet geëist. Zelfs een eenvoudige onderlegring

afdichting te gebruiken. Dit type afdichtingen

kan een Live-Loading systeem genoemd wor-

kunnen echter het grote verschil in uitzet-

den. Daardoor is Live-Loading niet een door de

ting- en krimpbewegingen niet volgen waar-

TüV goedgekeurd systeem. Een tweede verschil

door lekkage ontstaat, die vooral merkbaar is

zit hem in de pakkingen. Er zijn vele pakkingen,

tijdens het opstarten en het afkoelen. Over het

die met TA-Luft keur geleverd kunnen worden,

algemeen is er erg weinig inbouwruimte om

echter, ze blijven slijten en gaan lekken na ver-

een dergelijke afdichting te plaatsen.

loop van tijd indien de aandrukkracht niet constant aangepast wordt. Door de speciale veer-

Bij traditionele vlakke afdichtingen komt het voor, dat de afdichting kapot gedrukt wordt bij het aandraaien van de bouten aangezien de volle kracht van de boten op de afdichting terecht komt. Om dit probleem te voorkomen maken we gebruik van een afdichting, waar De relevante componenten zijn de afdichting, de

de aandrukkracht over een metalen H-profiel

bouten, de bevering en de moeren

geleid wordt. In het H-profiel is aan beide 93


Ŷ 5 vestigingen in Nederland en België

Ŷ 24/7 wereldwijde service en support

Ŷ Uitgebreide branche 

 en ervaring

Hydraulic Solutions 94


TOOLBOX zijden een kamer aangebracht, met optimale

gebruikt van het beveerde systeem, net zo als

afmetingen om er zorg voor te dragen, dat het

bij afsluiters. Het enige verschil is over het al-

relatief zachte materiaal van de afdichting niet

gemeen de gebruikte materialen aangezien de

kapot geperst wordt. Dit zachte materiaal kan

warmtewisselaars en mangaten bij veel hogere

graďŹ et PTFE of zijn, maar ook een spiraal ge-

temperaturen opereren dan de afsluiters. Om

wonden afdichting. In het eerste geval noemen

de juiste keuze te kunnen maken voor het af-

we de afdichting een KNS afdichting en in het

dichtsysteem, dus afdichting, bouten, moeren

tweede geval een Carrier afdichting.

en veerringen is het noodzakelijk om in het bezit te zijn van de originele bouwtekening van het af te dichten systeem, alsmede van alle relevante gegevens. Met dit systeem zijn vele problematische afdichtconstructies afgedicht, die tot op heden ondicht waren, of waarvan de standtijd te kort was. In het meest succesrijke geval is de standtijd met een factor twaalf verlengd en een besparing van een miljoen per

Om er daarnaast voor te zorgen, dat het

jaar gerealiseerd.

system continu onder de juiste druk staat en

Het Beveerde afdichtsysteem heeft een duide-

dus in ieder fase goed afdicht, wordt ook hier

lijk hogere prijs dan de traditioneel gebruikte

De originele bouwtekening van het af te dichten systeem is nodig om de juiste keuze te kunnen maken. 95


TOOLBOX

vlakke afdichting, maar blijft wel dicht van shutdown tot shutdown (5-6 jaar) en biedt daarmee ongekende besparingsmogelijkheden en korte ROI’s. Als voorbeeld kan dienen de binnenliggende afdichting bij de productie van dieselolie. De traditionele afdichting moest 3 tot 4 keer per jaar vervangen worden, vanwege lekkage van zwavel door de afdichting heen. De gerealiseerde besparing in 6 jaren bedraagt meer dan 6 miljoen Euro. Hiermee ziet u de relevantie van het samenvoegen van de kosten van inkoop en onderhoud. Te vaak wordt er alleen maar gekeken naar de inkoopprijs, terwijl deze hoogwaardige systemen juist op termijn voor het gehele bedrijf veel kosten kunnen besparen. De meegeleverde documentatie omvat alle reeds door de TüV-Nord afgestempelde documenten en calculaties en kan zo bij de huiseigen certificerende instantie neergelegd worden. Beeld: NMF TECHNIEK 96


TOOLBOX

Meer focus op duurzaamheid bij huuroplossingen Duurzaamheid en innovatie zijn binnen de industrie aan de orde van de dag. Dit gaat hand in hand met energiezuinigheid en het verkleinen van de ecologische footprint. Slimme oplossingen worden daarom geboden. We dragen energiezuinige oplossingen aan voor klanten in de industrie. Vooraf wordt er soms aan andere opstellingen gedacht, terwijl dit vanuit het oogpunt van energiezuinigheid en invloed op het milieu heel anders kan.

“Vaak zien we bij huuropdrachten dat niet

dat de compressoren het meest van de tijd

altijd de volle capaciteit van de compressoren

niet hun volle capaciteit gebruiken. Dit geldt

gebruikt wordt” zegt Michel Jasica van Atlas

niet alleen bij deze specifieke opdrachtgever.

Copco Rental. “Dit levert natuurlijk naast de

We zien dat ook terug bij andere projecten. Dit

financiële kosten veel energieverlies op. Vanuit

leidt natuurlijk tot een beperkt rendement van

deze gedachte hebben we de projecten bij een

de installatie en vergroot de operationele kos-

opdrachtgever onder de loep genomen met

ten die enkel zichtbaar worden aan het einde

het oog op efficiëntere indeling en het blijven

van het project.”

voldoen aan alle eisen van de klant.”

SLIMME OPLOSSINGEN De opdrachtgever is actief op het gebied van

Voor deze specifieke klant leverden we een

industriële reiniging, thermisch spuiten en

slimme oplossing door meerdere frequentie

verfspuitprojecten. Dagelijks worden grote

gestuurde elektrische compressoren met

hoeveelheden perslucht gebruikt voor alle

geïntegreerde droger te installeren in combi-

straal- en verfwerkzaamheden.“Het ligt voor

natie met een aggregaat. De Variabele Speed

de hand om op de projectlocaties van deze

Drive (VSD) compressoren met geïntegreerde

opdrachtgever diesel gedreven compressoren

drogers (Full feature –FF) kunnen precies de

op te stellen. Het gebruik van dergelijk diesel

gevraagde hoeveelheid lucht leveren, zonder

gedreven compressoren is als het ware Plug-

afblazen. Het brandstofverbruik van de aggre-

en-Play; makkelijk te installeren en eenvou-

gaat is direct gerelateerd aan het gevraagde

dig te bedienen. De selectie van de diesel

stroomverbruik van de compressoren.

compressoren wordt zo samengesteld dat de

Afhankelijk van de hoeveelheid benodigde

opdrachtgever te allen tijde op volle capaciteit

lucht, zullen één of meerdere compressoren

kan werken. Bij de meeste projecten zien we

stoppen, met als gevolg dat het stroomverbruik 97


ACR Z Compressor, elektrisch gedreven.

ook zal verminderen. Hoe hoger de efficiëntie

Om de hoge persluchtkwaliteit te realiseren,

van de compressoren des te meer brandstof-

installeerden we persluchtfiltratiesets van

besparing er gerealiseerd kan worden en des

Atlas Copco’s UD + filters. De 2 in 1 luchtfilter

te lager de ecologische impact.

is uitgevoerd met een zogenaamde Nautilus

Niet alleen wordt er geprofiteerd van brand-

filter, ontwikkeld door de ingenieurs van Atlas

stofbesparing. Ook wordt er een minimum aan

Copco. De Nautilus technologie maakt gebruik

stilstand gerealiseerd op het project omdat er

van filtermedia met een lagere dichtheid dan

een hogere redundantie van de totale installa-

in de klassieke filtertechnologie. Het gebruik

tie gerealiseerd kon worden. Daarnaast vragen

van filtermedia met een lagere dichtheid in

de lagere draaiuren van de compressoren

de Nautilusfiltertechnologie zorgt ervoor dat

minder onderhoudsbeurten. Wanneer er toch

lucht makkelijker kan passeren. Dit levert een

een onderhoudsbeurt nodig was, bleef 65%

drukvalreductie van 40% op, die helpt bij het

van de capaciteit beschikbaar voor het project.

verder verbeteren van het rendement van de

Dankzij de geïntegreerde drogers, kon verstop-

installatie.

ping van de grit slangen voorkomen worden.

BETROUWBAARHEID ZONDER UITVAL HOGE KWALITEIT PERSLUCHT

“We zijn zeer tevreden over de kostenbespa-

Perslucht van hoge kwaliteit is zeer belang-

ring die we hebben gerealiseerd bij deze klant

rijk om een perfect eindresultaat te behalen.

door elektrische compressoren in te zetten in

98


Opstelling aggregaten.

combinatie met een aggregaat.”, vertelt Jasica.

gelijkheid worden ´ingebouwd´ om de aggre-

“De kostenbesparing die we kunnen realiseren,

gaten stop te zetten voor eventuele onder-

valt samen met betrouwbare en energiezui-

houdsbeurten zonder de stroomvoorziening te

nige oplossingen. Zeker ook als het gaat om

onderbreken. Ook een mogelijke uitval van één

stroomvoorzieningen waarbij het van belang is

van de generatoren mocht de continuïteit niet

dat deze dag en nacht beschikbaar is, zonder

in gevaar brengen.

stilstand! Hoe realiseer je dat? En hoe kan je dat garanderen? We zijn niet bang voor uitda-

ZEKERHEID = 3+1

gingen en deze hebben we dan ook met beide

Om aan alle criteria van de klant te kunnen vol-

handen aangenomen voor een opdrachtgever

doen, werd een oplossing geboden met vier ag-

in de petrochemische industrie.”

gregaten van elk 500 kVA; drie aggregaten voor

De stroomvoorziening was noodzakelijk voor

de basisvoorziening en één aggregaat in bedrijf

het in bedrijf nemen van twee nieuwe pom-

als stand-by. Door vier QAS 500 aggregaten in

pinstallaties. Hiervoor was op dat moment

parallelbedrijf met loadsharing in te zetten,

nog geen definitieve stroomvoorziening

was genoeg vermogen beschikbaar om beide

gerealiseerd. Het totaal gevraagde nominale

pompinstallaties in bedrijf te stellen. Zodra de

vermogen volstond met 3 x 500 kVA, maar

installaties op nominaal vermogen draaiden,

beide installaties hadden een hogere start- en

kon eenvoudig één aggregaat worden gestopt

aanloopstroom. Daarnaast moest ook een mo-

en zorgden de drie andere aggregaten voor de 99


100


totale stroomvoorziening. Michel Jasica: “Met deze oplossing konden we de continuïteit van de stroomvoorziening garanderen. Daarnaast verkleinde we ook hier de impact op het milieu, door de aanzienlijke brandstofbesparing die dit opleverde.”

CONTINUÏTEIT TIJDENS ONDERHOUD Tijdens het geplande onderhoud werd de backup aggregaat opgestart en volautomatisch gesynchroniseerd met de drie ‘basis’ aggregaten. Hierdoor werd het mogelijk om zonder onderbreking eenvoudig de drie aggregaten één voor één te stoppen en van een onderhoudsbeurt te voorzien. Met deze slimme oplossing bleef de continuïteit gegarandeerd.

ONVOORZIENE MOMENTEN Bij een eventuele uitval van één van de drie ‘basis’ aggregaten was het altijd mogelijk de back-up aggregaat weer bij te schakelen, uiteraard zonder onderbreking van de stroomvoorziening. Iets wat overigens geen enkele keer nodig is geweest.

SAFETY FIRST In deze opstelling maakte de verdeelcontainer, voorzien van alle nodige beveiligingen voor een dergelijke voorziening, de totale installatie compleet. Vanuit onze visie op veiligheid werd hiermee nog een keer benadrukt dat Safety First steeds bij ons voorop staat. “Over de manier en werkwijze waarop wij dit project hebben uitgevoerd was onze klant zeer te tevreden. Het hele project is, mede door deze slimme oplossing en hoge betrouwbaarheid van de Atlas Copco QAS 500 aggregaten, in alle opzichten perfect verlopen. Dat is wat wij noemen Specialty Rental.”

Beeld: ATLAS COPCO RENTAL

101


TOOLBOX

Machines voor pijpleidingsystemen Th. Wortelboer BV uit Heumen bestaat al 70 jaar en is internationaal bekend als leverancier op het gebied van machines en gereedschappen voor de pijpeindbewerking, pijpleidingconstructies en het onderhoud van de systemen waar de pijpleidingen een deel van zijn. Naast allerlei standaard gereedschappen en machines, is Wortelboer de laatste 20 jaar ook specialist geworden in het ontwikkelen en maken van speciale, oplossingsgerichte machines. We nemen een kijkje in Heumen. SPECIALE MACHINES

stellen door 3 stelbouten, leverbaar in staal

Wortelboer levert speciale machines. Zoals de

of geheel RVS. Geschikt voor fittingen aan

machine voor het 2 zijdig, gelijktijdig bewer-

pijp. De CENTROMAT gereedschappen worden

ken van kleinere diameter, speciaal gebogen

toegepast bij het spannen en centreren van

bochten. En een zelfcentrerende slijpmachine

een flens t.o.v. een pijp. Leverbaar van 16 t/m

voor het inwendig weg slijpen van de lasnaad.

950 mm I.D. in staal en RVS. Beide inwendi-

Een belangrijk deel van de opdrachten die Wor-

ge diameters hoeven niet gelijk te zijn zodat

telboer krijgt betreft de olie- en gasindustrie.

verschillen binnen het bereik van het appa-

Voor een grote oliemaatschappij heeft men een

raat ook snel op te spannen zijn. CENTROMAT

opspanning en machine voor het wegdraaien

heeft daarnaast ook de uitwendig klemmende

van een geëxpandeerde pijp uit een gietdeel

uitvoeringen om buis-buis verbindingen te

(een zgn. “return-bend”) gemaakt en daarbij

centreren. Deze uitwendig klemmende gereed-

heeft Wortelboer de installatie zelf uitgevoerd.

schappen hebben bereiken van 10 mm. t/m 330 mm. O.D. De RIM en ULTRA-RIM klemmen

STANDAARD PRODUCTEN

worden gebruikt voor het centreren en tegelijk

Wortelboer levert standaard producten zoals

uit drukken van de HIGH-LOW in pijpleidingen.

span-, centreer- en vervormingsklemmen als-

Zowel bruikbaar voor de grote pijpleidingen

mede bewerkingsmachines. Daarbij heeft men

als voor het “gewone” leidingwerk. Met de

de originele, in West Europa gefabriceerde,

ULTRA-RIM klemmen is het mogelijk om wand-

JANKUS en CENTROMAT klemmen en centreer

dikten t/m ca. 40 mm. te vervormen zodat een

gereedschappen in het assortiment en deze

ronde pijp ontstaat.

zijn veelal uit voorraad leverbaar. Het assortiEen greep uit het magazijn: De JA-SNEL-

ONTWIKKELING VAN MACHINES IN EIGEN HUIS

SPANKLEMMEN zijn tijdbesparend terwijl

De BPBM machines zijn nieuw. Deze door

tegelijkertijd de arbeidsveiligheid bevorderd

Wortelboer ontwikkelde machines hebben

wordt. De klemmen zijn nauwkeurig af te

als uitgangspunt de bestaande PBM (Pijpeind

ment is breed.

102


BPBM machine

Bewerkings Machines) gehad en de klemming

haaks gevlakt worden en is het mogelijk een

is zo gemaakt dat er reducers, T-stukken en

laskant aan het pijpeinde aan te brengen. Deze

bochten bewerkt kunnen worden. Het bereik is

machines hebben bereiken van 12 t/m 900

nu nog 4� t/m 16� maar uitbreiding naar boven

mm. I.D. De bewerking kan gedaan worden met

en beneden is een kwestie van tijd. Parallel

geslepen toolbits maar ook met speciaal ont-

wordt een speciaal klemdeel ontworpen zodat

wikkelde wisselplaat houders welke voorzien

ook standaard pijpen en buizen bewerkt kun-

kunnen worden van scherp geslepen, gecoate

nen worden.

HSS-wisselplaten. De uitwendig spannende machines werken met spantangen waarbij pijp

ORBITALUM MACHINES

geheel omklemd wordt. Bij dunwandige

De bekende +GF+ machines worden nu ge-

pijp wordt de eventuele ovaliteit toch enigszins

leverd onder de naam ORBITALUM. Naast de

rondgedrukt. Naast het leveren van nieuwe

pijpenzaagmachines levert Wortelboer RPG

machines, verhuurt Wortelboer tegenwoordig

machines voor het vlakken van RVS en titanium

ook veel van de machines die men in het pro-

pijpen. Plus PS machines voor afkorten, in een

gramma heeft. Dit om klanten voor kortere pro-

lichte uitvoering gebouwd. Gemakkelijk mee te

jecten of werkzaamheden toch met moderne

nemen naar de site.

machines te kunnen laten werken terwijl een investering voor de aanschaf van een nieuwe

TU - TRANSPORTABELE PIJPEINDBEWERKINGSMACHINES

machine niet nodig is.

Met deze inwendig en uitwendig spannende pijpbewerking machines kunnen pijpen zowel

Beeld: TH. Wortelboer 103


TOOLBOX

Efficiënte en duurzame gasbranders belangrijk voor moderne bedrijfsvoering Zantingh is een internationaal opererend bedrijf en is in bijna 85 jaar een begrip geworden als fabrikant van o.a. gasbranders, rookgascondensors en CO2 doseringsinstallaties; als technische groothandel in centrale verwarmingsmaterialen en als technische dienstverlener, om ventilator gasbranders inbedrijf te stellen en in goede conditie te houden. De servicedienst van Zantingh is SCIOS-gecertificeerd en voert wettelijke veiligheidsinspecties en NOx metingen uit op gastoestellen (gasbranders, WKK) en brandstofleidingen. Zantingh werkt in de industrie, de utiliteitssector (met name stadverwarming) en de glastuinbouw in binnen- en buitenland, vanuit de Nederlandse vestigingen in Rijsenhout en Maasland, een Frans filiaal in Ancenis en via een uitgebreid, internationaal dealernetwerk. Zantingh staat voor absolute zekerheid in

GASBRANDERINSTALLATIES

advies, producten, installaties en technische

De onderneming produceert al sinds 1970

onderhoudsservice. Met zorg voor mens en

gasbranderinstallaties in vermogens tot 15

milieu en op basis van specifieke expertise,

MW. Daarnaast wordt nauw samengewerkt

gedegen vakmanschap en betrokkenheid.

met de Italiaanse fabrikant Unigas, zodat in

Alleen op die manier bieden wij onze relaties

een compleet pakket gas-, olie- en combina-

de zekerheid van geïntegreerde maatwerkop-

tiebranders kan worden voorzien in vermogens

lossingen. De energievoorziening in Nederland

tot 80 MW. Alle gasbranderinstallaties voldoen

moet duurzamer, reden waarom energie-effici-

ruimschoots aan de wettelijke NOx emissie

entie veel aandacht krijgt. Het aandeel energie

eisen uit het Activiteitenbesluit (70 mg/m03 bij

uit duurzame bronnen als zon, wind, biomassa

3% O2), hebben het CE-veiligheidskeurmerk

en geothermie neemt weliswaar toe, maar

overeenkomstig de Gas Appliances Directive

aardgas is en blijft voorlopig nog de belangrijk-

(GAD) en het EAC-keurmerk (voorheen GOST-R)

ste energiebron om gebouwen en bedrijven van

voor levering in Rusland en de landen daar

warmte of processtoom te voorzien. Zantingh

omheen. Het regelen en beveiligen van gas-

blijft daarom innoveren om gasbranders zuini-

branders gebeurt steeds meer door toepassing

ger, schoner en veiliger te maken, bijvoorbeeld

van micro-elektronica en webbased-oplossin-

door toepassing van nieuw ontwikkelde meet-

gen. Dit zorgt voor een optimaal rendement en

en regeltechniek.

minimale emissies, zowel bij nieuwbouw als bij retrofit.

104


Inspectie van de installatie

Zantingh heeft veel expertise in huis om in

voorzien van frequentie-gestuurde ventilato-

elke situatie de juiste brander te selecteren.

ren.

Het is van belang dat bijvoorbeeld de juiste

De communicatie tussen de elektronische

gasdrukregeling wordt toegepast, om de juiste

capaciteitsregeling van gasbranders met

werkdruk te realiseren, mede op basis van de

bestaande klimaatregelingen dient optimaal

gaskwaliteit, zowel van aardgas als van andere

te zijn. Men geeft desgewenst uitgebreid

gassoorten, bijvoorbeeld biogas of propaan-

advies over de communicatie met bijvoorbeeld

gas. In de toekomst zal naar verwachting de

PLC-besturing of gebouwbeheerssystemen.

kwaliteit van aardgas sterker gaan uctueren omdat het gas vanuit meerdere landen op

PERIODIEK ONDERHOUD (PO)

het Nederlandse gasnet wordt ingevoerd. Om

Een vakkundig en goed onderhouden instal-

gasbranders daarop probleemloos te kunnen

latie gaat langer mee, presteert beter en is

blijven regelen, heeft Zantingh een regeling

betrouwbaar. Maar ook voor het milieu is het

op basis van de Wobbe-index ontwikkeld. Het

van belang dat gasinstallaties periodiek onder-

selecteren van het juiste ventilatorvermogen

houden worden. Een goede afstelling voorkomt

van de gasbrander is van belang wanneer de

immers onnodige toename van de emissie

branderinstallatie bijvoorbeeld te maken krijgt

van schadelijke stoffen en het zorgt voor een

met een hogere, rookgaszijdige weerstand, of

lager energieverbruik. Ons jaarlijks onderhoud

ver boven zeeniveau wordt geplaatst. Vrijwel

bestaat uit preventieve werkzaamheden, con-

alle geleverde gasbranders zijn tegenwoordig

troles en afstellingen. De preventieve werk105


TOOLBOX

Beslisboom keuringen.

zaamheden zijn gebaseerd op jarenlange er-

ingebruikname en bij bestaande installaties

varing en verhogen de betrouwbaarheid van de

voorafgaand aan regulier periodiek onderhoud

installatie. De veiligheid, het rendement en de

en inspectie. Tijdens een EBI wordt gecontro-

emissies worden op het juiste niveau gebracht

leerd of een installatie zodanig is opgesteld en

door deze af te stemmen op de criteria die zijn

ingeregeld, dat het voldoet aan de geldende

vastgelegd in het basisverslag van de instal-

veiligheids- en milieueisen. De afstelcriteria

latie. De resultaten van de werkzaamheden en

en relevante documentatie worden vastgelegd

de status van de installatie worden samen-

in een basisverslag. Dit basisverslag dient als

gevat in een rapport. Het onderhoud doen wij

uitgangspunt voor de Periodieke Inspectie. Een

naar keuze op regie- of contractbasis.

belangrijk voordeel is dat Zantingh alle inspecties kan combineren met periodiek onderhoud,

PERIODIEKE INSPECTIE (PI)

waarvoor aantrekkelijke geprijsde combina-

De veiligheid, het rendement en de emissies

tie-contracten beschikbaar zijn.

van de installatie dienen aantoonbaar aan de gespecificeerde eisen te voldoen. Afstelin-

INSPECTIE VAN BRANDSTOFLEIDINGEN

richtingen en beveiligingen worden eenmaal

Brandstofleidingen moeten, net zoals een

in de vier jaar gecontroleerd en bijgesteld om

complete stookinstallatie, ook periodiek wor-

de goede en veilige werking van het toestel te

den geïnspecteerd. Dit geldt zowel voor gas-

garanderen. De BRL (Nationale Beoordelings-

als olieleidingen. De inspectieprocedures zijn

richtlijn) en de wetgever noemen deze controle

omschreven in SCIOS Scope 7, waar een onder-

een Periodieke Inspectie (PI). Aan een Perio-

scheid wordt gemaakt tussen gasleidingen met

dieke Inspectie gaat altijd een Eerste Bijzon-

een ontwerpdruk boven en onder 0,5 bar (7a en

dere Inspectie (EBI) vooraf. Deze EBI vindt bij

7b) en olieleidingen (7c). Tijdens de inspectie

nieuwe installaties plaats binnen 4 weken na

wordt de leiding vanaf de hoofdaansluiting

106


Beslisboom NOx metingen.

(hoofdafsluiter gasregelstation) tot aan de ga-

gelijke gassen slecht is voor ons milieu en onze

saansluiting van de branderinstallatie (eerste

leefomgeving. De overheid heeft daarom onder

afsluiter in de gasstraat) geĂŻnspecteerd. Er

de wet Milieubeheer in het Activiteitenbesluit

wordt onder meer gekeken naar de algehele

grenzen vastgesteld voor deze emissies. Doel

staat van de leiding (voor zover zichtbaar),

van het Activiteitenbesluit is de uitstoot van

wanddoorvoering(en), aarding van de leiding en

schadelijke stoffen te beperken. De meting

toegepaste veiligheidsvoorzieningen. Afhanke-

naar de NOx-uitstoot van stookinstallaties

lijk van de plaatselijke situatie zullen onder-

valt onder het besluit. Zantingh verzorgt een

grondse leidingen op cruciale punten moeten

stikstofoxiden-meting (NOx-meting) waarvan

worden opgegraven. Vanzelfsprekend wordt

de resultaten worden vastgelegd in een rap-

de leiding ook onder druk getest op mogelijke

port. Dit rapport is het bewijs dat de installatie

lekkages.

aan de emissie-eisen voldoet. Voor de meeste installaties (branders, WKK met gasmotoren

NOX EMISSIE METING

en –turbines, ovens, naverbranders en lucht-

Bij een NOx-meting (een zogenaamde Scope

verhitters) moet de eerste meting binnen vier

6 meting) wordt de uitstoot van stikstofoxiden

weken na ingebruikname worden uitgevoerd en

uit de stookinstallatie gemeten. De mees-

periodiek worden herhaald. Al onze metingen

te stookinstallaties worden gestookt met

worden uitgevoerd volgens het meetprotocol

aardgas, kolen, lichte of zware stookolie. Deze

Scope 6 van SCIOS.

brandstoffen produceren verbrandingsgassen en verbrandingsgassen veroorzaken verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SO2). Iedereen is zich ervan bewust dat teveel uitstoot van der-

Beeld: ZANTINGH 107


ǁǁǁ͘D',͘ďĞͶ/ŶĨŽΛD',͘ďĞ

Specialisten in slijtage oplossingen

Oppervlakte vermoeiing

Lagerpassing slijtage

Abrasieve slijtage

Erosie

Check ook www.maintenancewijzer.nl

De HandelsCourant Bereik 35.000 eindbeslissers binnen de totale industrie.

Neem snel contact op voor de beste advertentie posities!

Meer weten? neem contact op met onze slijtage specialisten: www.revamo.nl | 0522 - 251 941 | info@revamo.nl

108

Bel Jetvertising 070 399 00 00 of stuur een e-mail aan verkoop@jetvertising.nl


TOOLBOX

Slijtage oplossingen en geld verdienen Revamo in Meppel is al vele jaren partner in slijtage oplossingen voor vele bedrijven in diverse sectoren. Revamo maakt het mogelijk om onderdelen langer functioneel inzetbaar te houden. Vaak ontstaat stilstand in de productie doordat van een machine er ĂŠĂŠn onderdeel uitvalt door slijtage. Deze stilstand kost veel tijd en geld. Door dit onderdeel, alleen ter plaatse van de slijtage, te verbeteren, wordt de gehele machine verbeterd. En kan er veel geld worden verdiend. Revamo heeft verbeteringen gerealiseerd waarbij de vervangingsinterval van 5-6 maanden is verbeterd naar ruim 2 jaar.

Revamo ondersteunt bedrijven welke een

voorzien van een thermisch gespoten of een

overgang maken naar Circulaire Economie. Een

lasercladlaag waarbij deze een verbetering

circulair systeem, waarin de herbruikbaarheid

krijgen en daardoor beter bestand zijn tegen

van producten en grondstoffen wordt gemaxi-

slijtage. Tijdens de engineering van dit onder-

maliseerd en vernietiging van grondstoffen tot

deel wordt deze verbetering al opgenomen.

een minimum wordt teruggebracht. Belang-

Revamo geeft dan ook vaak advies over het toe

rijk is het dan dat versleten onderdelen niet

te passen proces en coating om een maximaal

worden weggegooid maar hersteld worden. Re-

resultaat te behalen. Dit wordt vaak toegepast

vamo kan de versleten onderdelen herstellen

op kritische onderdelen om te voorkomen dat

naar originele functionaliteit en hierdoor kun-

deze het vroegtijdig begeven.

nen deze onderdelen weer worden hergebruikt.

Met een thermisch gespoten of lasercladlaag

Een LCA (Life Cycle Assessment) berekening

kan je een andere functionaliteit aan het on-

laat dan zien dat de milieubelasting voor een

derdeel meegeven. Dit kan zijn om goedkopere

hersteld onderdeel slechts een fractie is van

en betere onderdelen te maken. Maar kan ook

een nieuw onderdeel. Revamo kan het ontwerp

zijn om het onderhoudsinterval te verlengen.

van een versleten onderdeel ook aanpassen

Met name bij volcontinu processen of moeilijk

en verbeteren. Met als doel om de slijtage te

bereikbare onderdelen is dit van belang om de

voorkomen en het gebruik te maximaliseren.

TCO (Total Cost of Ownership) laag te houden.

Een LCA berekening laat dan zien dat de mili-

Ook kan deze lagen een andere functie aan het

eubelasting nog veel lager is. De samenwerking

onderdeel meegeven zoals een isolatielaag

in de keten tussen gebruiker of producent en

om elektrische zwerfstromen met stroom-

Revamo is dan van belang.

doorslag door de lagers te voorkomen. Binnen

Men maakt ook complete onderdelen volgens

het bedrijf heeft men veel kennis en ervaring

speciďŹ catie. Deze onderdelen worden dan

opgedaan in diverse marksegmenten om deze 109


TOOLBOX

Anker elektromotor met schade.

kritische onderdelen te verbeteren. Revamo

hersteld naar originele maatvoering (zie foto

maakt hierbij gebruik van lasercladden en

Anker elektromotor hersteld). Een installatie

thermische spuitprocessen. Ook worden alle

waarbij mineralen tot een grondstof worden

voor- en nabewerking door Revamo in eigen

verwerkt is door gebruik en trillingen aan slij-

huis uitgevoerd.

tage onderhevig. Hierdoor moeten een astap en een lagerhuis elk jaar weer worden vervangen.

Enkele voorbeelden vanuit de praktijk:

Wegens de moeilijk bereikbare plaats waar

Een anker van een elektromotor heeft schade

deze onderdelen zijn gemonteerd duurt het

opgelopen doordat het lager is vastgelopen

vervangen meerdere werkdagen. Revamo heeft

(zie foto Beschadigde anker elektromotor). De

het ontwerp van deze lagertap en lagerhuis

binnenring van het lager is gaan meedraaien

aangepast en verbeterd, hierdoor is vervanging

op de as en heeft hierdoor ook de naastgelegen

slechts eenmaal in de vier jaar benodigd. Deze

passingen op de as zwaar beschadigt. Met

verbetering levert hierdoor enige weken extra

thermisch spuiten zijn deze passingen weer

productiecapaciteit op. De as van een stalen

Anker elektromotor hersteld. 110


Stalen pompas voor behandeling.

pompas is beschadigd omdat het chemisch

Revamo heeft een brede ervaring opgebouwd

agressieve medium tussen de waaier en asbus

met het realiseren van slijtage oplossingen.

bij de stalen as terecht is gekomen (zie foto

Deze kunnen wij niet allemaal hier noemen.

Pompas voor behandeling). Het medium heeft

Voor diegenen welke hier meer informatie over

de as aangetast waardoor de O-ring van de

wensen te ontvangen worden kennissessies

asbus, het medium niet meer kan afdichten.

verzorgd. Tijdens deze kennissessies wordt

Het medium kan hierdoor onder de asbus door

uitgelegd wat het bedrijf doet, wat men voor u

weglekken. Deze as is hersteld door het ge-

kan betekenen en worden uw industrie speci-

deelte waar de O-ring is gepositioneerd te her-

ďŹ eke vragen beantwoord.

stellen met een lasergecladde coating welke wel resistent is tegen het agressieve medium (zie foto Pompas na behandeling). Hierdoor wordt de stalen as niet meer aangetast en is de lekkage blijvend hersteld.

Beeld: REVAMO

Stalen pompas na behandeling. 111


Risico’s uitsluiten? Vertrouw op 80 jaar inzicht in integriteit Applus+ RTD levert innovatieve, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige technologieën en diensten voor Niet-destructief Onderzoek, inspecties en certificatie. Toegewijd, proactief en vakbekwaam personeel is overal ter wereld beschikbaar om met u samen te werken om operationele effiency te behouden, terwijl de risico’s voor mens en omgeving geminimaliseerd worden. Wij bieden u een helder inzicht in de integriteit van uw installaties.

Applus+ RTD Nederland Delftweg 144 3046 NC Rotterdam T +31 10 716 60 00 E info.netherlands@applusrtd.com I www.ApplusRTD.nl 112

NDO Inspectie Certificatie Training & Opleiding Stralingsbescherming


TOOLBOX

Cursus TPM Procesoptimalisatie Het optimaliseren van bedrijfsprocessen is dé

tenminste mbo-4 niveau (MAS, MLO). De cursus

taak van iedere productmanager of proces-

wordt afgesloten met een examen, dit kan zijn

technoloog. In deze cursus leer je hoe je rende-

een schriftelijk tentamen of het inleveren van

ment en efficiency verbeterd kunnen worden

een opdracht. Bij het behalen van voldoende

door middel van Total Productive Maintenance

resultaat en het bijwonen van minimaal 80%

(TPM), waarin het optimaliseren van machine-

van de lessen ontvang je een certificaat.

beschikbaarheid een belangrijke rol speelt. Er

De cursusprijs van € 1.050,- is exclusief btw.

is niet alleen aandacht voor de TPM-stappen,

Extra kosten: Cateringarrangement € 19,- ex-

-methodes en -technieken, maar ook voor

clusief btw en eventuele studieboeken.

communicatieve uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Contact:

Geschikt voor productiemanagers en proces-

HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

technologen. 7 lesavonden (donderdags van

Postbus 90108

18.30 - 21.45 uur) en 1 tentamenavond in een

5200 MA ‘s-Hertogenbosch

periode van 3 maanden. Benodigde vooroplei-

088 - 890 36 37

ding is een afgeronde, relevante opleiding op

haskennistransfer@has.nl 113


TOOLBOX

Cursus Storingsanalyse De NVDO cursus “Storingsanalyse, maar dan Anders!” biedt deelnemers een complete aanpak voor het effectief en efficiënt oplossen van storingen. In één dag wordt geleerd: • Hoe een samenloop van omstandigheden of vaag probleem kan worden verduidelijkt tot

zodanig dat hij direct met de analyse kan beginnen? • Hoe pak ik de analyse van de storing efficient en effectief wijze aan, zonder voorbarige conclusies te trekken? • Hoe bepaal ik op basis van de beschikbare

een kernachtige omschrijving van storings-

informatie de juiste storingsoorzaak, zonder

melding(en)

te vervallen in een aanpak van “trial and

• Hoe alle informatie over een storing nauwkeurig beschreven kan worden, zodanig dat onderscheid wordt gemaakt tussen geruch-

error”? • Hoe bepaal ik de beste maatregelen om de storingsoorzaak weg te nemen.

ten en feiten • Hoe op een zo efficiënt mogelijke wijze de oorzaak van de storing kan worden bepaald • Hoe de juiste maatregelen kunnen worden gekozen

Tijdens deze eendaagse cursus worden eigen ervaringen uitgewisseld. De deelnemers krijgen een beeld van hun huidige werkwijze bij het analyseren van storingen. Vervolgens wordt

• Hoe de samenwerking en de communicatie

stap voor stap een systematische aanpak voor

tussen de (interne)klant en de “storingsop-

storingsanalyse getraind. Daarbij worden korte

losser” kan worden verbeterd. Denk bijvoor-

stukken theorie steeds afgewisseld met vele

beeld aan de relatie tussen TD en Productie

praktische voorbeelden en oefeningen om vaardigheid te ontwikkelen in een kritische

Resultaat: storingen worden sneller en de-

aanpak.

finitief opgelost. Door betere samenwerking

Deelnemers ontvangen tijdens de cursus een

ontstaat een hogere beschikbaarheid van

syllabus. Voor toepassing van de methoden in

productie-installaties met lagere onderhouds-

het eigen bedrijf worden tevens digitale werk-

kosten tot gevolg.

bladen beschikbaar gesteld.

Deelnemers worden getraind in een stap voor

Bestemd voor medewerkers in onderhoud én

stap aanpak, een systematische manier van

productie die verantwoordelijk zijn voor het

denken voor het analyseren en oplossen van

functioneren van de assets (operators en (ser-

storingen. De deelnemer krijgt daarbij ant-

vice)monteurs. Tarief € 580 voor NVDO leden en

woord op de volgende vragen:

€ 680 voor niet-leden.

• Hoe meld ik storingen duidelijk en welke vragen moet ik (mezelf) stellen om ervoor te zorgen • Op welke wijze kan ik alle gegevens met

Contact:

betrekking tot een storing het beste (visueel)

NVDO

vastleggen, zodat de feiten door iedereen

Lange Schaft 7G

eenvoudig begrepen worden?

3991 AP Houten

• Hoe kan ik een nog niet opgeloste storing zorgvuldig overdragen aan een collega, 114

030 - 634 60 40 info@nvdo.nl


OPMERKELIJK

SPIE mag de lucht in; drone licentie is binnen Het was een hobbelige weg, want de wetge-

De SPIE drone is een Aibot-X6-V2 die makkelijk

ving voor het vliegen met een drone was de

aan te passen is aan de nieuwste innovaties

afgelopen jaren nog volop in beweging. Toen

en software. Het kan inspecties uitvoeren in

SPIE 2,5 jaar het idee opperde om een drone

zowel twee- als driedimensionaal beeld en

aan te schaffen om hier inspecties en metin-

met behulp van een infrarood camera kunnen

gen mee te doen, wist drone piloot Johnny van

warmteprofielen in kaart worden gebracht.

der Poel al dat het een intensief traject zou gaan worden: “De techniek gaat sneller dan de wetgeving omtrent drones. Er werd in het begin vooral vastgehouden aan de wetgeving van de civiele luchtvaart. Mede door de regelmatige wijzigingen in de regelgeving liet de licentie langer op zich wachten.” Ook Tara van Haperen, constructeur en nu ook drone pilote van SPIE, heeft het gehele traject doorlopen: “De benodigde theoretische en praktische opleidingen zijn succesvol afge-

Door de camera die aan de drone zit te verbin-

rond, de drone is luchtwaardig bevonden en

den met een display op het grondstation, kan

een operationeel handboek is opgesteld. Het

het te inspecteren object in FULL HD worden

moest stapje voor stapje, maar nu kunnen we

bekeken en direct worden geanalyseerd. Met

onze drone dan eindelijk inzetten.” Voor SPIE

een speciale camerabol die aan de drone wordt

Nederland is het gebruik van een drone een

gehangen kunnen tevens 360° foto’s worden

extra dienst die uitstekend gecombineerd kan

gemaakt. Het scheelt een hoop tijd en kosten.

worden met de expertise van SPIE. Er worden

Extra veiligheid wordt gegarandeerd door de

al veel inspecties en metingen gedaan voor

stootrand om de rotors.

klanten in alle marktsegmenten, maar met het gebruik van een drone kunnen ook de moeilijk toegankelijke plekken uitstekend geanalyseerd worden.

Beeld: SPIE 115


OPMERKELIJK

Waarom het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz de metro in Antwerpen nog stipter maakt.

Technologische verandering in de schakelkast Bij toenemende ouderdom van besturingssystemen voor treinverkeer is een opeenhoping van storingen en uitval onoverkomelijk. Als gevolg daarvan komt men met name in het openbaar vervoer, waar treinen elkaar in hoog tempo opvolgen, al snel tot volledige stilstand van alle treinverkeer. Bij het ondergrondse kruispunt van drie metrolijnen in het centrum van Antwerpen wordt het verouderde besturingssysteem vervangen door het SIL 4-compatibele automatiseringssysteem PSS 4000, dat zich elders in de sector al ruimschoots heeft bewezen. De innovatieve en op software gebaseerde besturings- en veiligheidsoplossing van Pilz heeft stap voor stap en zonder ingrepen in de complexe elektrotechnische periferie de bestaande techniek vervangen. Sindsdien rijdt de metro rondom het Centraal Station nog betrouwbaarder.

Onder het stadscentrum van Antwerpen komen

Electronic Engineer bij De Lijn, het bedrijf dat

op de zogenaamde driehoek bij de stations

het openbaar vervoer in de regio Antwerpen

Astrid, Opera en Diamant drie metrolijnen bij

verzorgt.

elkaar. Daarbij gaan bij elk van de drie statiBesturings- en bewakingssystemen zorgen er

KNOOPPUNT VAN MODERNE AUTOMATISERING

onder meer voor dat er steeds maar één trein

Dat er iets moest gebeuren, stond daarom wel

het station kan binnenrijden. In de afgelopen

vast: er werd gezocht naar een moderne, op

jaren traden er telkens weer operationele

software gebaseerde oplossing ter vervan-

storingen op. “De printplaten met hun elek-

ging van de functionaliteit van de verouderde

tromagnetische componenten zijn al ruim 35

besturings- en bewakingstechniek. Nog een eis

jaar in gebruik en het wordt steeds moeilijker

was dat de totale elektrotechnische infra-

om aan de juiste vervangende onderdelen te

structuur rondom de wisselknooppunten en

komen. Daar komt ook nog bij dat veel werkne-

schakelkasten in eerste instantie ongemoeid

mers die nog bekend zijn met deze technologie

gelaten moesten worden. De modernisering

met pensioen gaan”, aldus Guido Maesschalck,

moest modulegewijs en stap voor stap kunnen

ons telkens twee sporen over in één spoorlijn.

116


plaatsvinden en de definitieve omschakeling

kaart werden deeldoelstellingen gedefinieerd,

bij de drie knooppunten moest zich vervol-

werden hardwaretools geselecteerd en werden

gens binnen één nacht kunnen voltrekken.

de noodzakelijke softwaretoepassingen ont-

Uiteindelijk wilde men het openbaar vervoer

wikkeld.

niet maandenlang platleggen. Het OV-bedrijf en via aanbevelingen vanuit de branche kwam

GECERTIFICEERD AUTOMATISERINGSSYSTEEM VOOR HET METROVERKEER

de Duitse automatiseringsonderneming Pilz in

Centraal onderdeel van de nieuwe besturings-

beeld. “Na een eerste referentieproject waren

en veiligheidsoplossing is het automatise-

we ervan overtuigd dat Pilz een geschikte part-

ringssysteem PSS 4000. Pilz heeft het automa-

ner zou zijn voor de besturings- en veiligheid-

tiseringssysteem, dat zich ruimschoots heeft

stechnische modernisering van de kwetsbare

bewezen, verder ontwikkeld voor de specifieke

driehoek”, aldus Guido Maesschalck.

eisen die op het gebied van spoorwegverkeer

De uitdaging was om een projectscenario te

gelden. Deze speciale modules, met typebena-

ontwikkelen dat op deze specifieke casus

ming -R (“railway”) zijn bestand tegen elektro-

was afgestemd. Toen de werkzaamheden van

magnetische storingen, extreme temperaturen

start gingen, waren er niet meer dan een paar

en mechanische belastingen, die bij spoor-

oude elektrische schema’s en spoorschema’s

wegen vaak voorkomen. De -R-modules in het

beschikbaar. Pilz voerde op basis van de eisen

automatiseringssysteem PSS 4000 zijn CENE-

een analyse van de hardware en software uit

LEC-goedgekeurd volgens EN 50126, EN 50128,

en ontwikkelde parallel daaraan een project-

EN 50129 en EN 50155. PSS 4000-R is goedge-

procedure. Op basis van een verplichte route-

keurd door het Duitse Eisenbahn-Bundesamt

schreef voor het project een aanbesteding uit

117


(EBA) en bevat de spoorwegspecifieke veilig-

tion is, dan staan de seinen van beide sporen

heidsgoedkeuringen al als producteigenschap.

op rood. Als er twee treinen vrijwel gelijktijdig

Deze zijn inzetbaar in diverse applicaties en op

aankomen, dan beslist het automatiserings-

verschillende veiligheidintegriteitsniveaus in

systeem op basis van een vooraf geprogram-

de spoortechniek. Hiertoe behoren besturings-

meerde modus welke trein voorrang krijgt. PSS

functies van machines in de spoorwegbouw en

4000 bestuurt en bewaakt niet alleen de stand

in tractievoertuigen alsmede besturings- en

van de wissels en de lichtseinen, maar ook de

bewakingsfuncties in de seintechniek, zoals

in de spoorbedding aangebrachte sensoren

bijvoorbeeld voor signaalbewaking bij spoor-

en detectoren. Deze zorgen voor een veilige

wegovergangen, de beheer- en beveiligings-

minimale afstand tussen twee treinen. Als de

techniek of de koppeling van seinposten. Het

afstand te klein dreigt te worden, dan zorgt het

automatiseringssysteem voldoet in de totale

automatiseringssysteem ervoor dat de achter-

toepassing aan SIL 4.

opkomende trein automatisch wordt afgeremd. Afhankelijk van de situatie krijgt de machinist

VEILIGE PASSAGE VAN TREINEN

te zien hoe snel hij maximaal mag rijden. Als

Simpel gesteld moet het automatiseringssys-

hij deze aanwijzing negeert, wordt ook in deze

teem PSS 4000 van Pilz op de drie knooppun-

situatie de trein door het automatiserings-

ten het metroverkeer ordelijk, veilig en efficiënt

systeem afgeremd. Daarnaast detecteert PSS

doen verlopen. Betrouwbaarder, sterker pres-

4000 breuken in de bovenleiding, uitval of sto-

terend en efficiënter dan de techniek. Hiermee

ringen van seinen, baanvaksensoren en neemt

waarborgt de nieuwe, op software gebaseerde

het de nodige veiligheidsmaatregelen.

automatiseringsoplossing dat er op de spoortelkens maar één trein het metrostation kan

RUIMTEBESPAREND EN COMPACT IN DE SCHAKELKAST

binnenrijden. Als er nog een trein op het sta-

Op elk van de drie wisselpunten zijn drie PSS

lijn waar de drie identieke sporen samenkomen

118


4000-module-units actief. Deze communiceren

uit sein-, beheer- en meldtechniek, en de

met elkaar via SafetyNET p. PSS 4000 bestaat

onderlinge bekabeling van de schakelkasten

uit meerdere functiegroepen. Veilige PLC’s,

blijven onaangetast. Het automatiseringssys-

I/O-apparaten en diverse I/O-modules voor

teem PSS 4000 fungeert daarmee tevens als

veiligheids- en automatiseringsfuncties zijn

interface tussen de oude schakelkasten. De

als hardwarecomponenten beschikbaar. Drie

modulair opgebouwde techniek is in hoge mate

modulaire units nemen in de schakelkasten

gestandaardiseerd en speciale taken kunnen

precies die plaatsen in die voorheen aan de

probleemloos worden aangepast.

oude elektrische printplaten waren toegewe-

Nadat de modules in offlinemodus met goed

zen. De “mastermodule” (MAW) met de hogere

gevolg zijn getest, kan het systeem snel in

besturings- en bewakingsfuncties bevindt

gebruik worden genomen: voor het instellen,

zich in de centrale schakelkast in de buurt van

configureren en parametreren van de veilig-

de wissel, de beide “slavemodules” (MV”- en

heidstoepassingen en de overdracht daarvan

MV”+) bevinden zich in de schakelkasten op de

naar het besturingssysteem is het software-

seininstallaties van de binnenkomende sporen.

platform PAS4000 van Pilz beschikbaar. “Het automatiseringssysteem vormt voor ons de

DE ELEKTROTECHNISCHE PERIFERIE BLIJFT ONGEWIJZIGD

basis waarop we in de komende jaren meer-

Samenvattend biedt het automatiserings-

gaan maken. Dankzij de hardware en software

systeem PSS 4000 voor de stapsgewijze

en de prima ondersteuning en advisering die

modernisering van besturings- en bewakings-

Pilz ons zitten we op het juiste spoor”, zo vat

infrastructuur voor treinverkeer meerdere

Guido Maesschalck samen.

dere baanvakken veiliger en betrouwbaarder

voordelen: De maatregelen kunnen stap voor stap en punctueel worden gerealiseerd. De totale elektronische periferie, die bestaat 119


Gebruiksvriendelijke & flexibele maintenance management software

Met de Ultimo software brengt u meer structuur aan in uw onderhoudswerkzaamheden, werkt u efficiënter en creëert u ruimte om te besparen. Bovendien toont u met de inzet van de software eenvoudiger aan dat u aan belangrijke wet- en regelgeving voldoet. Heldere dashboards en rapporten verschaffen u en uw stakeholders meer inzicht in de prestaties.

120

MET ULTIMO IS MEER MOGELIJK: + Een uitgebreide HSE-suite voor ondersteuning op het gebied van Health, Safety & Environment. + Mobiel werken met de app Ultimo Go. + Standaard software, die eenvoudig op maat kan worden gesneden. + Een vrij instelbare, persoonlijke startpagina met ruimte voor grafieken, dashboards en andere overzichten. + Diverse standaard interfaces, bijv. met ERP-systemen. + Starten met Ultimo Lite, een eenvoudig, maar toch compleet systeem voor de kleine TD of als instapmodel.


OPMERKELIJK

De WISPI: De oplossing voor elke plant turnaround of stop Met de WISPI kunt u in combinatie met meshguard meetkoppen uw veiligheid en dat van uw werknemers naar een hoger niveau tillen. De WISPI is uitermate geschikt om groepen werkers in gevaarlijk gebied te waarschuwen voor giftige gassen en/of dreigend explosiegevaar. Om een groter gebied te bestrijken kunnen meerdere meshguard meetkoppen op sleutellocaties worden opgehangen die gebruik maken van hetzelfde netwerk. De WISPI leest de gegevens uit en alarmeert indien nodig.

Elke meetkop is voorzien van een interne

In totaal kunt u met de WISPI een systeem

batterij die ervoor zorgt dat er geen voedingen

uitrollen met maximaal 24 detectoren.

voorzien dienen te worden. Deze interne bat-

Het systeem heeft een lange operationele tijd

terij zorgt ervoor dat een meshguard meetkop

op 1 batterij en het complete systeem functio-

tussen de twee en acht maanden meegaat,

neert draadloos. De enige voeding die benodigd

afhankelijk van de type sensor.

is om het systeem uit te kunnen zetten is een 230V voeding voor de WISPI, welke fungeert als

De meshguard meetkop is voorzien van 1 sen-

centrale ontvanger en alarmgever. De WISPI

sor, de volgende sensoren zijn toepasbaar:

is de spin in het web en krijgt continue de

• O2 (zuurstof)

actuele meetwaardes van alle meetkoppen op

• LEL (brandbare gassen, katalytische sensor)

een afstand van 300 meter draadloos binnen.

• LEL (brandbare gassen, infrarood sensor)

Mocht 300 meter niet toereikend zijn dan is

• CO (koolmonoxide)

er mogelijkheid om deze afstand te vergroten

• H2S (zwavelwaterstof)

d.m.v. routers/signaalversterkers. Dit betekent

• NH3 (ammoniak)

geen draden meer en er zijn geen voedingen

• CL2 (chloor)

meer noodzakelijk voor de meetkoppen waar-

• SO2 (zwaveldioxide)

door dit systeem binnen een paar uur gereed

• CO2 (koolstofdioxide)

en geïnstalleerd kan zijn op uw locatie.

• Gamma (straling) 121


OPMERKELIJK

WISPI systeem

INSTALLATIE VAN DE WISPI

VALT ER EEN MEETKOP UIT?

De installatie van de WISPI en de bijbehorende

Het systeem alarmeert, maar de data en

meshguard meetkoppen gebeurt te allen tijde

alarmen van andere toestellen komen niet

door gecertiďŹ ceerde service technici welke het

in gevaar doordat het netwerk automatisch

complete systeem bij u op locatie plaatsen.

opnieuw gevormd wordt. U mist dus niets. Men

Het systeem wordt geheel geconďŹ gureerd en

is snel ter plekke om de uitgevallen meetkop te

geprogrammeerd voor uw toepassing afgele-

repareren of te vervangen.

verd. Samen met u loopt onze service technieker alle meshguard meetkoppen na, worden de

DEGELIJKER KAN NIET

posities met u doorgenomen, de signaalsterk-

Uitval van alarmeringsapparatuur betekent

tes van de meetkoppen getest en uiteindelijk

een stilliggend project. Uitval van alarmerings-

wordt het complete systeem op locatie getest

apparatuur is onaanvaardbaar, of dit nu door

onder uw supervisie. Zo wordt een com-

het systeem zelf of door menselijke fouten

pleet werkend systeem bij u achtergelaten.

komt. Het WISPI systeem met zijn meshguard

Zonder vrachtwagens op uw terrein, zonder

meetkoppen kan letterlijk tegen een stootje.

kabels, zonder heftrucks, zonder een enorme

Het bestaat uit een mobiel frame waaraan een

ploeg aan personeel. Veilig in alle opzichten:

explosieveilige behuizing, meshguard meet-

Explosieveilig zone 0, bestendig tegen alle

koppen, een sirene en een zwaailicht beves-

weersomstandigheden, makkelijk en fool-proof

tigd zijn. De behuizing bevat een FMC-2000

te bedienen en zonder kabels. Het datanet-

multi-channel controller en een back-up accu.

werk wordt door de meetkoppen automatisch

Deze zorgt met ingebouwde modem voor de

gevonden, de meetkoppen gebruiken elkaar

uitlezing en alarmering op de meetsignalen van

indien nodig om gegevens naar de centrale unit

de meshguards. Geschikt voor zone 0 betekent

te sturen.

dat de meshguards meetkoppen zelfs in beslo-

122


ten ruimte gebruikt kunnen worden. de WISPI

WAT ALS…?

zelf is geschikt voor zone 1 omgevingen. De

Wat gebeurt er als de stroomvoorziening weg-

eisen voor deze ultieme stevigheid bij zo’n kast

valt? Wat als er een meetkop signaal verliest,

zijn enorm, vandaar dat het deksel van de kast

krijg ik hier dan wel een melding van? Wat als

met 20 heavy-duty bouten zit vastgeschroefd

men de kast als “geintje” uitzet, is dit mogelijk?

op de behuizing. Om te voorkomen dat al deze

Kan ik ook een melding krijgen als ik niet op de

bouten moeten worden los- en vastgedraaid

plant aanwezig ben? Ik heb een aggregaat in de

voor het wijzigen van een configuratie, hebben

zone staan, kan ik die ook laten afschakelen bij

we het systeem voorzien van een drukknoppen

een LEL alarm? De WISPI is voorzien van een

tableau aan de buitenkant van de behuizing.

back-up accu die bij stroomuitval in werking

Hierdoor is ook met een gesloten deksel in te

treed, met deze back-up accu kan het systeem

grijpen op het functioneren van de apparatuur

nog ca. 14 uur doordraaien. Door de storings-

binnenin.

buzzer worden de mensen gewaarschuwd dat 123


OPMERKELIJK

de stroomvoorziening is weggevallen, ook kunt u dit op afstand zien vanwege het stoplichtentableau bovenop de kast. Door een knipperend oranje licht geeft de WISPI aan dat er een systeem alarm zich voordoet. Dit kan zijn, het weggevallen van de stroomvoorziening of het missen van een meetkop binnen het systeem. Dus ook bij het wegvallen van een meetkop kan de WISPI actie ondernemen, hij zal dit alarmeren d.m.v. het systeem alarm of kan het grote akoestische en optische alarm af laten gaan indien u dit wenst. Het uitzetten van de WISPI kan men niet, er is een speciale sleutel

Ook dit kunt u met de WISPI naar een hoger

nodig om de WISPI te kunnen overschakelen

niveau tillen. De WISPI kan door het gebruik

naar de program mode. Wanneer het complete

van een RAEpoint op afstand onderdelen scha-

systeem bij u op locatie is geĂŻnstalleerd wordt

kelen, denk aan bijvoorbeeld aan aggregaat die

deze sleutel verwijderd waardoor het complete

de werknemers voorziet van stroom voor hun

knoppentableau niet functioneert. Hierdoor is

werkzaamheden. Wanneer er een verhoogde

het systeem veilig voor eventuele grapjassen

waarde %LEL wordt gemeten kan de WISPI

die het systeem willen uitschakelen.

draadloos de stroomvoorziening uitschakelen

Wanneer er gas wordt gedetecteerd door een

zodat uw medewerkers gealarmeerd worden

meetkop, zal deze in alarm gaan bij de vooraf

door het luide akoestische en optische signaal.

ingestelde grenswaarde. De WISPI krijgt draad-

Maar ook doordat de stroomvoorziening weg-

loos dit signaal binnen en zal door middel van

valt is de kans op een ongeluk zo veel mogelijk

een zeer luid akoestisch (100dB) en optisch

beperkt, men kan simpelweg niet verder met

signaal (rood itslicht) uw medewerkers alar-

de laswerkzaamheden en/of slijpwerkzaam-

meren voor een gevaarlijke situatie.Wanneer

heden.

de situatie weer veilig is zal de WISPI stoppen met alarmeren en kunt u op afstand op het

MAATWERK VOOR UW PROJECT

stoplichtentableau zien dat de omgeving weer

Zoals u in bovenstaande verhaal kunt lezen

veilig is, er brand dan namelijk groen licht.

is er veel mogelijk om uw project goedkoper,

Mocht u niet op de plant aanwezig zijn maar

veiliger, sneller en zekerder te maken met het

toch meldingen hiervan willen ontvangen, dan

WISPI systeem. RAE Benelux biedt ook een

is dit mogelijk. De WISPI is voorzien van een

complete demonstratie van het systeem aan.

SMS module en kan hiermee SMS berichten uitzenden bij een alarm, u kunt zelf aangeven bij welke alarmen u een SMS wilt ontvangen. Wanneer er in het werkgebied een verhoogde waarde %LEL (explosiegevaar) wordt gemeten is het geen prettig idee dat men door kan gaan met de werkzaamheden, denk aan slijpen, lassen enz. 124

Beeld: RAE BENELUX


Aantekeningen

125


Aantekeningen

126


Achter elk vat Total smeermiddelen schuilt een team van experts!

Met een landelijk opererend en ervaren team van Sales Engineers, een kundige technische dienst en een servicegerichte binnendienst zijn wij snel en gemakkelijk te bereiken. Dit in combinatie met een compleet assortiment smeermiddelen ĂŠn een zeer goede logistieke ondersteuning zorgt er voor dat u altijd op ons kunt rekenen.

Voor uitgebreide informatie over onze mogelijkheden kunt u contact opnemen met: Total Nederland N.V. / IndustriĂŤle smeermiddelen Telefoon: 070 - 3 18 0 40 8 E-mail: smeermiddelen.industrie@total.com www.total.nl

www.total.nl

Energizing performance. Every day


GROTE EFFICIENCY BEGINT IN HET KLEIN. Met de 5S+-methode naar een efficiënte werkplek.

www.hoffmann-group.com

MaintenanceWijzer 2017  
MaintenanceWijzer 2017