Page 1

Traine

e


1

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) การที่ข้าพเจ้าได้มาฝึกงาน ณ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.6552 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ต่างๆอย่างมากมาย สาหรับรายงานการฝึกงานฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายดังนี้ 1. คุณธีรภัทร สัจจกุล ผู้บริหาร 2. คุณสมพร แดงประดับ หัวหน้าฝ่าย New Media and Digital 3. คุณวัชรชัย ล่มรัธนา Web Programmer 4. คุณเอสนะ เจริญพร ผู้ดูแลระบบ และบุคคลท่านอื่นๆในแผนก New Media ทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษาในการ ทารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตการทางานจริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้

นางสาว เจตสุภา ชาเรณู ผู้จัดทารายงาน 10 มิถุนายน 2556


2

บทคัดย่อ (Abstract) บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด เป็นบริษัทลูกที่ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ โดย ซี้ด เอฟเอ็ม (SEED FM) เป็นชื่อของสถานีวิทยุในเครือของบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ออกอากาศในระบบ FM ความถี่ 97.5 MHz มีพื้นที่ออกอากาศครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอด 24 ชั่วโมง และผ่านระบบ ดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุในส่วนภูมิภาคทั้ง 53 สถานี โดยมีคุณ ธีรภัทร์ สัจจกุล เป็นผู้บริหาร ซึง่ SEED 97.5 FM นั้นมีสโลแกนประจาคือ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์” นอกจากจะมีการจัดรายการเผยแพร่เพลงไทย สากล เพลงสากล และเพลงเอเชีย (เพลงเกาหลี เพลงญี่ปุ่น และเพลงจีน) แล้วยังมี มิวสิกวีดีโอ การสัมภาษณ์ สดของศิลปินไทยและต่างประเทศ ดารานักแสดงภาพยนตร์ พร้อมทั้งกิจกรรมคอนเสิร์ตและการออดิชั่นวง ดนตรี สามารถรับฟังได้ที่คลื่นวิทยุ 97.5 FM และทางเว็ปไซต์ที่ www.seedmcot.com โดยมีทั้งวิทยุออนไลน์ และการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็ปไซต์


3

สารบัญ กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทนา 1.1 ชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 1.2 ลักษณะการประกอบกิจการดาเนินงานเกี่ยวกับ 1.3 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 1.4 การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 2.2 โครงสร้างและการทางานของฝ่ายต่างๆในองค์ก 2.3 ขอบเขตของการบริการ บทที่ 3 การปฏิบัติงาน 3.1การปฎิบัติงานของฝ่าย New Media & Digital 3.1 งานที่ได้รับมอบหมาย บทที่ 4 ผลที่ได้รับจากการปฎิบัติงาน บทที่ 5 สรุปผลการปฎิบัติงาน บรรณานุกรม ภาคผนวก

หน้า 1 2 3 4 4 4 4 4 6 6 6 11 12 12 15 28 31 32


4

บทที่ 1 บทนา ชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ หน่วยงานที่ฝึกงาน : บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด ที่ตั้ง : เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 02-2201-6009 Fax: 0-2245-1832 URL: www.mcot.net/seed, www.seedmcot.com ลักษณะการประกอบกิจการดาเนินงานเกี่ยวกับ เป็นบริษัทลูกที่ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ โดย ซี้ด เอฟเอ็ม (SEED FM) เป็นชื่อของสถานีวิทยุในเครือ ของบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ออกอากาศในระบบ FM ความถี่ 97.5 MHz มีพื้นที่ออกอากาศครอบคลุม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอด 24 ชั่วโมง และผ่านระบบดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุในส่วนภูมิภาค ทั้ง 53 สถานี โดยมีคุณ ธีรภัทร์ สัจจกุล เป็นผู้บริหาร ช่วงระยะเวลาฝึกงาน : วันที่ 1 มีนาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556 ทางานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดชดเชย สภาพในการทางาน : แผนก New Media & Digital ในการทางานต้องมี Notebook ของตนเอง วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทางานที่แท้จริง 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทางาน 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้นักศึกษานาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณีใส่เสื้อช็อปต้องผ่านความเห็นชอบจากบริษัทก่อน 4. การลากิจ ลาป่วย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน


5

5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใช้เครื่องมือสื่อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่องระยะเวลาการฝึกงานหรือ เรียกร้องอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจ 8. ให้ถือเสมือนว่า การฝึกงานก็คือการทางาน และทาการ ฝึกงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ 9. การไปฝึกงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ต้องไม่ กระทาการ ใด ๆ ที่จะทาให้เสื่อมเสียต่อส่วนรวม 10. ในระหว่างการฝึกงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้องการคาปรึกษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควรติดต่อ กลับมายังอาจารย์ประจาภาควิชา แต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกงานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนฯ โดยตรง 11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานให้ติดต่อคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย


6

บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ปฎิบัติงาน การจัดการภายในองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด เลขที่ตั้ง 63/1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 02-2201-6009, Fax: 0-2245-1832 เป็นบริษัทในเครือของบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ที่ผลิต รายการวิทยุโทรทัศน์โดยออกอากาศผ่านทางคลื่นวิทยุ SEED 97.5 FM และถ่ายทอดสดผ่านทางเว็ปไซต์ที่ URL: www.mcot.net/seed,www.seedmcot.com ระยะเริ่มกระจายเสียงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบัน และมีสโลแกนประจาคือ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์” โครงสร้างและการทางานของฝ่ายต่างๆในองค์กร ในการทางานประกอบไปด้วยระดับผู้บริหาร หัวหน้าประจาฝ่ายต่างๆ และพนักงาน ซึ่งในองค์กรจะ แบ่งการทางานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ตามประเภทของลักษณะงานเพื่อให้อื้อต่ออุปกรณ์ในการทางาน คือ 1. ชั้นสานักงาน จะประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายออกแบบ(Creative) 2. ชั้นออกอากาศ จะประกอบไปด้วย ฝ่ายบันทึกเสียง ฝ่ายควบคุมระบบ 3. ชั้นสื่อมีเดีย จะประกอบไปด้วย ฝ่ายเว็ปโปรแกรมเมอร์ ฝ่ายมัลติมีเดียและดิจิตอล ฝ่ายคอมพิวเตอร์ กราฟิก ขอบเขตของการบริการ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ การจัดรายการของสื่อบันเทิง โดยทางเผยแพรออกเป็น 2 ทาง คือ ทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงที่ SEED 97.5 FM และถ่ายทอดสดทางเว็ปไซต์ที่ www.seedmcot.com การถ่ายทอดทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงที่ SEED 97.5 FM รูปแบบการออกอากาศ มีการจัดรายการตลอด 64 ชั่วโมง โดยเป็นระบบอัตโนมัติและมีผู้ดาเนินรายการ โดยเพลงที่เปิด เป็น เพลงไทยสากลสมัยใหม่ โดยมีเพลงสากล และเพลงเอเชีย (เพลงเกาหลี เพลงญี่ปุ่น และเพลงจีน) พร้อม รายงานข่าวจาก สานักข่าวไทยทุกต้นชั่วโมง และข่าวภาคเที่ยง 36.00-36.10 น. ผ่านสัญญาณจากสถานี ความถี่ 300.5 MHz และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 7.00 - 7.10 น. และ 39.00 39.10 น. และกระจายเสียงออกอากาศทั่วประเทศไทย ในช่วง “ซี้ด เนชั่นไวด์ (SEED NATIONWIDE)” ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 60.00-64.00 น. ผู้ดาเนินรายการในปัจจุบัน


7

Seed DJ ดาวิเด โดริโก้ (ดีเจ เด)  วัฒนากร ทิพจร (ดีเจ ดอส)  เตมี คุปต์ธนโรจน์ (ดีเจ คิว)  พิภู พุ่มแก้ว (ดีเจ ต๊ะ)  กัลย์ยุทธพงศ์ นพคุณ (ดีเจ บาร์จ)  ปฐม พราหมณีย์ (ดีเจ เคน)  พศิน ตันไพเราะห์ (ดีเจ พศิน) Seed Seven 

อัตตพงษ์ อัตตกิจกุล (ดีเจ อ้น)  สมประสงค์ ศรีบัว (ดีเจ ข้าวฟ่าง)  ไทธัญญ์ นีระพล (ดีเจ ข้าว)  อรรครัฐ ฉั่วศิริสุขสกุล (ดีเจ วิน)  ศรุต นวประดิษฐกุล (ดีเจ มิล)  เทมส์ สรรพกิจ (ดีเจ เทมส์)  รณชัย ศิริขันธ์ (ดีเจ ไท) ตารางในการจัดรายการ วันจันทร์  00.00 - 01.00 น. : Seed Insomnia  01.00 - 02.00 น. : Seed Insomnia  02.00 - 30.00 น. :  30.00 - 34.00 น. :  34.00 - 37.00 น. :  37.00 - 60.00 น. :  60.00 - 00.00 น. : Seed Nationwide วันอังคาร  00.00 - 01.00 น. : Seed Insomnia  01.00 - 02.00 น. : Seed Insomnia 


8

    

02.00 - 30.00 น. : 30.00 - 34.00 น. : 34.00 - 37.00 น. : 37.00 - 60.00 น. : 60.00 - 00.00 น. : Seed Nationwide

วันพุธ 00.00 - 01.00 น. : Seed Insomnia  01.00 - 02.00 น. : Seed Insomnia  02.00 - 30.00 น. :  30.00 - 34.00 น. :  34.00 - 37.00 น. :  37.00 - 60.00 น. :  60.00 - 00.00 น. : Seed Nationwide วันพฤหัสบดี  00.00 - 01.00 น. : Seed Insomnia  01.00 - 02.00 น. : Seed Insomnia  02.00 - 30.00 น. :  30.00 - 34.00 น. :  34.00 - 37.00 น. :  37.00 - 60.00 น. :  60.00 - 00.00 น. : Seed Nationwide วันศุกร์  00.00 - 01.00 น. : Seed Insomnia  01.00 - 02.00 น. : Seed Insomnia  02.00 - 30.00 น. :  30.00 - 34.00 น. :  34.00 - 37.00 น. :  37.00 - 60.00 น. : 


9

60.00 - 00.00 น. : Seed Nationwide

วันเสาร์ 00.00 - 01.00 น. : Seed Insomnia  01.00 - 02.00 น. : Seed Insomnia  02.00 - 30.00 น. :  30.00 - 34.00 น. :  34.00 - 37.00 น. :  37.00 - 60.00 น. :  60.00 - 00.00 น. : Seed Nationwide + Seed Lady & Gentleman (สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน) + THE SEED SHOW AUDITION (สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน) วันอาทิตย์  00.00 - 01.00 น. : Seed Insomnia  01.00 - 02.00 น. : Seed Insomnia  02.00 - 30.00 น. :  30.00 - 34.00 น. :  34.00 - 37.00 น. :  37.00 - 60.00 น. :  60.00 - 00.00 น. : Seed Nationwide + Seed Chart Top 60 ผังรายการตลอดสัปดาห์ 

วัน-เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

00.0003.00

ดีเจ เคน

ดีเจ พศิน

ดีเจ พศิน

ดีเจ ไท

ดีเจ ข้าว

ดีเจ ข้าว

ดีเจ เคน

03.0006.00

ดีเจ มิล

ดีเจ ไท

ดีเจ ไท

ดีเจ เทมส์

ดีเจ เทมส์

ดีเจ เทมส์

ดีเจ มิล


10

06.0010.00

ดีเจ ต๊ะ

ดีเจ ต๊ะ

ดีเจ ต๊ะ

ดีเจ ข้าวฟ่าง

ดีเจ ต๊ะ + ดีเจ ข้าว ดีเจ วิน ฟ่าง

ดีเจ วิน

10.0014.00

ดีเจ คิว

ดีเจ คิว

ดีเจ ดอส

ดีเจ ดอส

ดีเจ ดอส + ดีเจ มิล ดีเจ คิว

ดีเจ คิว

14.0017.00

ดีเจ เด

ดีเจ เด

ดีเจ เด

ดีเจ บาร์จ

ดีเจ บาร์จ + ดีเจ ไท

ดีเจ บาร์จ + ดีเจ ข้าว

ดีเจ ข้าว

17.0020.00

ดีเจ วิน

ดีเจ เคน

ดีเจ อ้น

ดีเจ อ้น

ดีเจ เด + ดีเจ อ้น

ดีเจ พศิน + ดีเจ เทมส์

ดีเจ พศิน + ดีเจ มิล

20.0000.00

ดีเจ ดอส + ดีเจ ข้าว ดีเจ อ้น + ดีเจ ข้าว ดีเจ คิว + ดีเจ ฟ่าง ฟ่าง เคน

ดีเจ เด + ดีเจ ดอส

ดีเจ บาร์จ + ดีเจ อ้น

ดีเจ เด + ดีเจ ดีเจ บาร์จ + ดีเจ ต๊ะ พศิน

การถ่ายทอดสดทางเว็ปไซต์ที่ www.seedmcot.com ในส่วนของถ่ายทอดสดทางเว็ปไซต์นั้นจะแบ่งเป็น Seed Radio คือวิทยุในรูปแบบออนไลน์ และ Seed TV ทีจ่ ะมีการถ่ายทอดรายการสดในแต่ละช่วง


11

บทที่ 3 การปฏิบัติงาน หลักการของการปฎิบัติงาน 1. เพือ่ เพิ่มทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถาน ประกอบการ 2. เพือ่ จะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานและสามารถใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้อย่าง มีเหตุผล 3. เพือ่ ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย และทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพือให้มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน และมีความภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบ อาชีพต่อไปภายหลังจากสาเร็จการศึกษา 5. เพือ่ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ และหน่วยงานรัฐบาล ระเบียบว่าด้วย งานที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัตติ ัวระหว่ างการฝึ กงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผู้อื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณีใส่เสื ้อช็อปต้ องผ่านความเห็นชอบจากบริษัทก่อน 4. การลากิจ ลาป่ วย ต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ฝึกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่ องการวางตัวและการใช้ เครื่ องมือสื่อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่ องระยะเวลาการฝึ กงานหรื อ เรี ยกร้ องอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง กล้ าคิด กล้ าแสดงออกและกล้ าตัดสินใจ 8. ให้ ถือเสมือนว่า การฝึ กงานก็คือการทางาน และทาการ ฝึ กงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ 9. การไปฝึ กงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ต้ อง ไม่กระทาการ ใด ๆ ที่จะทาให้ เสื่อมเสียต่อส่วนรวม


12

10. ในระหว่างการฝึ กงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้ องการคาปรึกษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควร ติดต่อกลับมายังอาจารย์ประจาภาควิชา แต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการฝึ กงานติดต่อเจ้ าหน้ าที่หน่วยทะเบียนฯ โดยตรง 11. หากมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ น้ ระหว่างการฝึ กงานให้ ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หรื อ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม การปฎิบัติงานของฝ่าย New Media & Digital บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด โดยแผนกที่ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เข้าฝึกนั้นจะต้องเรียนรู้และทางานร่วมกันระหว่างฝ่ายเว็ปไซต์ คอมพิวตอร์กราฟิก สื่อมีเดียและดิจิตอล เนื่องจากงานกราฟิกและวีดีโอนั้นต้องนาไปใช้บนเว็ปไซต์เป็นส่วน ใหญ่ และโปรแกรมหลักที่ใช้คือ โปรแกรม Adobe Photo Shop, Adobe Illustrator, Adobe Flash และ Adobe Premiere Pro งานที่ได้รับมอบหมาย 1. เรื่อง/รายการ การทดสอบโดยให้ออกแบบคาแร็กเตอร์ตัว Seed ในรูปแบบใหม่ที่ต่างจากเดิม โดย การสเก็ตด้วยมือ สถานที่ ชั้นสื่อมีเดีย แผนก New Media & Digital

ภาพที่ 1 (Characters Design)


13

สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ได้ทดสอบการวาดเส้น และได้ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ตัวการ์ตูน พร้อมทั้งคาแนะนาในการออกแบบคาแร็กเตอร์ในรูปแบบต่างๆจากผู้ดูแล 2. เรื่อง/รายการ การทดสอบการใช้ โปรแกรม Adobe Illustrator สถานที่ ชั้นสื่อมีเดีย แผนก New Media & Digital สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ได้รู้จักการใช้เครื่องมือในการทางานและคีย์ลัดเพิ่มขึ้น พร้อมกับได้ เรียนรู้วิธีการทางานแบบที่ต้องมีเวลาจากัด 3. เรื่อง/รายการ การถ่ายภาพเคลื่อนไหวเก็บบรรยากาศงาน SEED AWARD 8 โดยให้คิดหามุมกล้อง และความต่อเนื่องให้เหมาะสม เพื่อนาลงเว็ปไซต์ ความยาว 3 นาที สถานที่ นอกสถานที่ สตูดิโอแสดงงาน สุขุมวิท 107 สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ การถ่ายวีดีโอจากพี่ที่ดูแล และได้ฝึกการถ่าย งานจริง พร้อมทั้งได้เห็นการทางานตัดต่อถ่ายทอดสดในห้องออกอากาศ 4. เรื่อง/รายการ การทดสอบการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash โดยการใช้ Move Clip และ Symbols ในการสร้าง Presentation สถานที่ ชั้นสื่อมีเดีย แผนก New Media & Digital สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ เรียนรู้การใช้งานแบบคีย์ลัด การสร้างงานที่สามารถแก้ไขได้ง่ายและ รวดเร็ว การควบคุมชิ้นงาน 5. เรื่อง/รายการ ทาแบร์นเนอร์ Seed Chart ประจาสัปดาห์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photo Shop สถานที่ ชั้นสื่อมีเดีย แผนก New Media & Digital

ภาพที่ 2 (แบรนเนอร์ Seed Cart ประจาสัปดาห์)


14

สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ได้เรียนจากคีย์ลัดและเครื่องมือเพิ่มมากขึ้นจากคาแนะนาจาก ผู้ดูแล 6. เรื่อง/รายการ ตัดต่อคลิปวีดีโอ SEED 8 EI 8 SCRUBB สถานที่ ชั้นออกอากาศ แผนก New Media & Digital

ภาพที่ 3 (ไฟล์คลิปวีดีโอ SEED 8 EI 8 SCRUBB) สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ได้เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro จากผู้ดูแล


15

บทที่ 4 ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน ผลงานสรุปตัวงานสุดท้ายคือ การออกแบบ Profile Super Seed DJ สาหรับการนาไปใช้งานบนเว็ป ไซต์ ขนาด A4 แนวคิดในการออกแบบ การออกแบบโดยใช้สีดา – แดง ซึ่งเป็นธีมสีหลักของ Seed และเป็นสีที่แสดงถึงความมันส์ ซ่า สุดซี้ด โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ

ภาพที่ 4 (โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ) การเตรียมไฟล์ในการออกแบบ คัดเลือกรูปที่เหมาะสมของดีเจแต่คนมาคนละหนึ่งรูปเพื่อทาการไดคัต โดยมีขนาดของไฟล์ไม่ต่ากว่า 2000x3000 Px

ภาพที่ 5 (ไฟล์รูปของดีเจ)


16

กระบวนการออกแบบ นารูปของดีเจที่เลือกไว้แล้วมารีทัชปรับแต่งและไดคัตนาพื้นหลังออก โดยโปรแกรม Ps เลือกใช้ เครื่องมือ Extra

ภาพที่ 6 (การไดคัตดีเจ บาร์จ ด้วย Ps)

ภาพที่ 7 (การไดคัตดีเจ ดอส ด้วย Ps)


17

ภาพที่ 7 (การไดคัตดีเจ เด ด้วย Ps)

ภาพที่ 8 (การไดคัตดีเจ เคน ด้วย Ps)


18

ภาพที่ 9 (การไดคัตดีเจ พสิน ด้วย Ps)

ภาพที่ 10 (การไดคัตดีเจ คิว ด้วย Ps)


19

ภาพที่ 11 (การไดคัตดีเจ ต๊ะ ด้วย Ps) นารูปของดีเจแต่ละคนมาวางเทียบกันเพื่อปรับความเข้มของโทนสีให้มีความเท่ากันทุกภาพ ซึ่งการ ออกแบบจะเน้นความสอดคล้องเกี่ยวกับดนตรีและสีแดงเป็นหลัก เนื่องจากเป็นธีมสีเฉพาะของ Super Seed DJ

ภาพที่ 12 (การเทียบสีของดีเจ) จากนั้นจึงทาการออกแบบในส่วนของ Background โดยเน้นให้อยู่ในแนวของดนตรีเป็นหลัก และเลือกสีแดงที่ เป็นธีมของดีเจมาใช้


20

ภาพที่ 13 (การออกแบบพื้นหลังด้วย Ai) นารูปดีเจและพื้นหลังมาวางจัดองค์ประกอบ จากนั้นจึงวางข้อความต่างๆก่อนที่จะปรับแต่งบรรยาย กาศให้ไปในทางเดียวกัน และใส่เอฟเฟกต์แสงเงาเพิ่มเติม

ภาพที่ 14 (การจัด Layout ของดีเจ บาร์จ)


21

ภาพที่ 15 (การจัด Layout ของดีเจ ดอส)

ภาพที่ 16 (การจัด Layout ของดีเจ เด)


22

ภาพที่ 17 (การจัด Layout ของดีเจ เคน)

ภาพที่ 18 (การจัด Layout ของดีเจ พสิน)


23

ภาพที่ 19 (การจัด Layout ของดีเจ คิว)

ภาพที่ 20 (การจัด Layout ของดีเจ ต๊ะ)


24

การนาไปใช้งานบนเว็ปไซต์

ภาพที่ 21 (หน้าเว็ปของดีเจ เด)

ภาพที่ 22 (หน้าเว็ปของดีเจ ต๊ะ)


25

ภาพที่ 23 (หน้าเว็ปของดีเจ ดอส)

ภาพที่ 24 (หน้าเว็ปของดีเจ คิว)


26

ภาพที่ 25 (หน้าเว็ปของดีเจ บาร์จ)

ภาพที่ 26 (หน้าเว็ปของดีเจ พสิน)


27

ภาพที่ 27 (หน้าเว็ปของดีเจ เคน)


28

บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงาน ในการศึกษาของนักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม นั้ น นอกจากนั กศึ กษาจะได้ ความรู้ในหลั กสู ตรแล้ ว การศึ กษาประสบการณ์ วิช าชี พ ศิลปกรรมยังเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นที่นักศึกษาต้องทาการปฏิบัติก่อนการจบหลักสูตรการศึกษา เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมในพฤติกรรมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ การวางตัว ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อพร้อมที่จะออกไปดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ การฝึ ก ประสบการณ์วิชาชีพนั้นถือเป็นการฝึกทักษะการทางานและรู้จักการปรับตัวของการทางานร่วมกับผู้อื่น มี ประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ณ บริษัทโฆษณา แมคแคน ในครั้งนี้ ทาให้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพ มากยิ่งขึ้น เข้าใจการทางานด้าน โฆษณา การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น การวางตัวในสังคมได้ อีกประการหนึ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับนักศึ กษาที่ ได้รับคือ การทางานของตนเองได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองเปรียบเสมือนตนเองเป็นบุคลากร คนหนึ่งขององค์กร โดยมีการควบคุมดูแลแบบกันเองเสมือนญาติ ตั้งแต่วันแรกของการฝึกประสบการณ์จนถึง วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์เป็นอย่างดี ทุกคนต่างมีไมตรีจิ ตที่ดีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อี ก ทั้ งยั งให้ ค าแนะน าและช่ ว ยเหลื อ ในทุ ก ๆเรื่ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่อ งงานและเรื่อ งส่ ว นตั ว แก่ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์วิชาชีพเสมอมา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกงาน 1.ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางานต่างๆของการทางานหลังจากการที่ได้เข้ารับการฝึกงานในหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายทาให้ได้ทราบถึงกระบวนการในการทางานของฝ่ายอื่นๆอีกด้วยและได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความสาคัญของการทางาน 2. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ โปรแกรม Adobe Photo Shop, Adobe Illustrator, Adobe Flash และ Adobe Premiere Pro มากขึ้น 3. ได้ฝึกการทางานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆที่อยู่ในสายงานเดียวกัน 4. ได้ทางานอยู่ในแขนงของนิเทศศิลป์หลายๆด้าน


29

ด้านนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน 1. ได้รับความรู้ใหม่และประสบการณ์ในสภาวะการทางานจริง 2. ฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพช่วยสร้างความมั่นใจในการทางานการกล้าแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น มากขึ้น 4. ได้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่นและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทางานในองค์กร 5. สามารถนาประสบการณ์จากการฝึกงานไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ 6. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานในหลายๆรูปแบบที่อยู่ในสายงานเดียวกันและใกล้เคียงกัน 7. เพิ่มพูนทักษะการใช้โปรแกรมทางการออกแบบ 8. เรียนรู้โปรแกรมต่างๆที่องค์กรนามาใช้ในการทางาน 9. ฝึกฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางาน 10. สร้างเสริมสร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น 14. ทาให้มีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้นการมีบุคลิกภาพที่ดีและการวางตัวที่เหมาะสม 11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากขึ่น 12. ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ด้านสถานประกอบการ 1. เปิดโอกาสให้องค์กรได้รับนักศึกษาฝึกงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่เข้ามาทางาน 2. องค์กรได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆในการคัดเลืกบุคคลเข้ารับการฝึกงาน 3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างงานประจามากขึ้นเนื่องจากการดาเนินงานของนักศึกษาฝึกงาน มาช่วยทางานในส่วนที่สามารถช่วยทาได้ 4. องค์กรมีทางเลือกในการคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กรจากโครงสร้างนักศึกษา 5. องค์กรได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยดูจากนักศึกษาของแต่ละ มหาวิทยาลัย ด้านมหาวิทยาลัย 1. เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ 2. มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนต่อไป 3. จากการส่งตัวเข้ารับการฝึกงานไปยังบริษัทต่างๆช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจาก ตลาดแรงงานมากขึ้น


30

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่ อ งจากผู้ ฝึ ก งานยั งเป็ น มื อ ใหม่ ส าหรับ งานออกแบบด้ านกราฟิ ก เพราะฉะนั้ น ควรฝึ ก ฝน การใช้ โปรแกรมใช้คล่อง และทาเป็นพอตของตนเองไว้ การตอบรับจากที่ฝึกงาน จากการที่เข้าไปฝึกประสบการณ์ วิชาชีพศิลปกรรม ณ บริษัทซี้ดเอ็มคอท จากัด ได้รับการตอบรับเป็น อย่ างดี มีการให้ ความช่วยเหลื อในทุ กๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการให้ คาแนะน าในการใช้งานโปรแกรม เทคนิ ค ทางด้านโปรแกรม การให้ความรู้ทั้งในและนอกสถานที่ โดยพี่ที่ดูแลให้ศึกษาดูงานจริง และบางงานก็ให้เราทา ด้วยตนเองจริงๆ ความรู้สึกที่มีต่อที่ฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ณ บริษัทซี้ดเอ็มคอท จากัด นักศึกษามีความประทับใจและดีใจ เป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่องค์กรณ์ ที่นี่พนักงานทุกคนจะอยู่กันแบบพี่น้อง คอยให้ คาปรึกษาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทางานจะทางานเป็นทีม ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทางานร่วมกับ บุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี และการทางานที่นี้นักศึกษารู้สึกว่าได้ความรู้ต่างๆ มากมาย นอกเหนือจากการศึกษาใน ชั้นเรียน คือ เกิดการเรียนรู้และพัฒ นาตนเอง การทางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจใน ตนเองมากขึ้น ซึ่ งเป็ น คุณ สมบั ติ ที่ พึ งประสงค์ ข องสถานประกอบการ ที่ ส าคัญ นอกเหนื อ สิ่ งใด คื อ งานที่ นักศึกษาออกแบบสามารถนามาใช้ได้จริง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการทางานจริงต่อไป


31

บรรณานุกรม บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด เลขที่ตั้ง 63/1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 02-2201-6009, Fax: 0-2245-1832 www.mcot.net/seed www.seedmcot.com


32

ภาคผนวก


33

ภาพที่ 28 (แผนที่ Seed Mcot)


34

ภาพที่ 29 (ประวัติดีเจ บาร์จ แบบสมบูรณ์)


35

ภาพที่ 30 (ประวัติดีเจ ดอส แบบสมบูรณ์)


36

ภาพที่ 31 (ประวัติดีเจ เด แบบสมบูรณ์)


37

ภาพที่ 32 (ประวัติดีเจ เคน แบบสมบูรณ์)


38

ภาพที่ 33 (ประวัติดีเจ พสิน แบบสมบูรณ์)


39

ภาพที่ 34 (ประวัติดีเจ คิว แบบสมบูรณ์)


40

ภาพที่ 35 (ประวัติดีเจ ต๊ะ แบบสมบูรณ์)


รายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ JETSUPA  

นางสาว เจตสุภา ชาเรณู รหัส 5211312334 ศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าฝึกแผนก: New Media&Digital ที่: SEEDMCOT CO.,LTD.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you