Page 1


สวนรถไฟ เรียกได้ ว่าเป็ นพืน้ ที่สีเขียวใน เมืองกรุงที่เหมาะกับวัน พักผ่อนอย่างยิ่ง นอกจาก การปัน่ จักรยาน นัง่ ปิคนิคใต้ ร่มไม้ หรือชมเหล่าผีเสื้อที่ อุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพฯ

ภายในสวนรถไฟยังมีมุม สวยๆ สาหรับถายรู ป ่ มากมาย ตนไม ใหญ ้ ้ ่ สนาม หญาสี ้ เขียว มุมริมน้า และ ยิง่ ช่วงทีด ่ อกชมพูพน ั ธุทิ ์ พยสี์ ชมพูบานสะพรัง่ นั้น ตองไม ้ ่ พลาดหยิบกลองออกไปแชะ ้ ภาพกันรัวๆ


ทามหาราช ่ คอมมูนิตี้ มอลล ์ ริมแมน ่ ้าเจาพระยา ้ บรรยากาศดีด ๊ ม ี ล ี มพัด เย็นสบายตลอดเวลา ภายในเป็ นศูนยรวม ์ แฟชัน ่ รานอาหาร ้ รานกาแฟ ้

ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ คนเมือง วันหยุดนี้ ไป เดินชิลล์ช้อปปิ้ง จิบ กาแฟชมวิวสวยๆ แล้ว ยังได้ถ่ายรูปฮิปๆ ไว้อวดเพื่อนอีกด้วย


เชื่อว่าใครที่ผ่านไปแถวราชเทวีตรงสะพานหัวช้าง จะต้องเคยเห็นมุมกราฟฟิตี้สวยๆ แบบนี้ อย่าง แน่ นอน ที่นี่คือสวนเฉลิมหล้า เป็ นสวนสาธารณะ เล็กๆ ที่มีกาแพงเต็มไปด้วยลวดลายกราฟฟิตี้เท่ๆ ใครที่ชอบถ่ายภาพอาร์ตๆ ต้องไม่พลาด


แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของคนกรุง ศูนย์รวมไอเดียศิลปะ งานอาร์ต โรงหนัง Gallery คาเฟ่ ร้านขนม ของกิน ร้านไอเดีย สร้างสรรค์และใครสายถ่ายรูปบอกเลยมีมมุ เท่ๆ ฮิปๆ ชิคๆ คูลๆ เพียบ โดยเฉพาะเจ้าเครือ่ งบินเหล็กยักษ์


ิต ตึกกระทรวงกลาโหม โลเคชันยอดฮ ่ ของบรรดาช่างภาพและนักท่องเที่ยว ทัง้ หลายใกล้วดั พระแก้ว กับตึกสีเหลือง สดใสสไตล์ยโุ รปที่ตงั ้ ตระหง่านท้าแดด


สถานที่ถ่ายรูป ลูกน้ำ38 (1)  
สถานที่ถ่ายรูป ลูกน้ำ38 (1)  
Advertisement