Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Pla Marcell

Assignatura: Anglès 4

Codi: prog-AN-01-100210

Programació de Jesús Joaquim Cerdà

Responsable: Jesús Joaquim Cerdà Versió: 10-02-10

ETAPA EDUCATIVA

Secundària

NIVELL

4t ESO

MATÈRIA

Anglès

TITOL DE LA UNITAT DE PROGRAMACIÓ

UNITAT 1: Images (11/12 sessions)

prog-AN-01-100210

Elaboració: Jesús Joaquim Cerdà

Versió: 10-02-10

Revisat: Jesús Joaquim Cerdà

Data lliurament a direcció:

Aprovat:

Pàgina 1


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Pla Marcell

Assignatura: Anglès 4

Codi: prog-AN-01-100210

Programació de Jesús Joaquim Cerdà

Responsable: Jesús Joaquim Cerdà Versió: 10-02-10

Pàgina 2

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Saber reconèixer i utilitzar adjectius per descriure fotografies.

Vocabulary: Els adjectius. Verbs per expressar sentiments.

Ser capaç d'aprendre a utilitzar verbs que expressin sentiments.

Poder utilitzar el llenguatge i les estructures apreses en la unitat en el context d'una conversa diària i normal (Talking about photos – Practical English).

Grammar: passat de les formes simples, passat continu i diferències entre el passat simple i el passat continu. Preguntes en el passat.

Comprendre textos orals; un programa radiofònic, i identificar informació específica (In focus).

Writing: escriure una història per les notícies, A news story, fent servir els connectors de temps.

Speaking and pronunciation: Parlar sobre esdeveniments passats i practicar la pronunciació de les terminacions de les vocals febles.

Listening: Escoltar diverses converses i contestar a preguntes de comprensió.

Reading: Llegir un text i buscar adverbis i adjectius. Llegir un text i emplenar amb les formes gramaticals que hi falten per desprès fer una comprensió del mateix. Llegir un article de revista i escoltar-lo. Llegir un text sobre el poder de les fotografies i fer preguntes de comprensió.

Culture: Treballar les instruccions (fer còpies digitals de fotografies). Llegir i escoltar un text sobre fotografies. Treballar la cançó Cry Me A River i buscar informació sobre el cantant nordamericà Justin Timberlake.

Ser capaç d'identificar i interpretar informació general i més específica en textos escrits, posant l’accent en l'ús de adverbi (Adverbs) i a aprendre a ordenar esdeveniments (Ordering events).

Escriure una notícia-reportatge (A news story) utilitzant el model i les expressions treballades en la unitat (time connectors).

Entendre i aplicar aspectes gramaticals com; comparar past simple/past continuous, fer preguntes en temps passat (questions in the past) i preguntes d'objecte directe i indirecte (subject and object questions).

Aprendre una cançó i recollir informació sobre la música i l'autor en qüestió (Justin Timberlake).

Practicar la pronunciació de la vocal suau /ə/ (Weak vowel / ə /).

Avaluar el progrés i la participació en el procés d'aprenentatge.


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Pla Marcell

Assignatura: Anglès 4

Codi: prog-AN-01-100210

Programació de Jesús Joaquim Cerdà

Responsable: Jesús Joaquim Cerdà Versió: 10-02-10

Pàgina 3

Saber fer servir les tecnologies de la informació per fer recerca d'informació.

OBJECTIUS BÀSICS (ALUMNES D'ADAPTACIÓ)

CONTINGUTS BÀSICS (ALUMNES D'ADAPTACIÓ)

Saber reconèixer i utilitzar adjectius per descriure fotografies.

Vocabulary: Els adjectius. Verbs per expressar sentiments.

Ser capaç d'aprendre a utilitzar verbs que expressin sentiments.

Poder utilitzar el llenguatge i algunes de les estructures apreses en la unitat en el context d'una conversa diària i normal (Talking about photos – Practical English).

Grammar: passat de les formes simples, passat continu i diferències entre el passat simple i el passat continu. Preguntes en el passat.

Comprendre part de textos orals; un programa radiofònic, i identificar informació específica (In focus).

Writing: escriure una història per les notícies, A news story, fent servir els connectors de temps.

Speaking and pronunciation: Parlar sobre esdeveniments passats i practicar la pronunciació de les terminacions de les vocals febles.

Listening: Escoltar diverses converses i contestar a preguntes de comprensió.

Reading: Llegir un text i buscar adverbis i adjectius. Llegir un text i emplenar amb les formes gramaticals que hi falten per desprès fer una comprensió del mateix. Llegir un article de revista i escoltar-lo. Llegir un text sobre el poder de les fotografies i fer preguntes de comprensió.

Culture: Treballar les instruccions (fer còpies digitals de fotografies). Llegir i escoltar un text sobre fotografies. Treballar la cançó Cry Me A River i buscar informació sobre

Ser capaç d'identificar i interpretar informació general i més específica en textos escrits, posant l’accent en l'ús de adverbi (Adverbs) i a aprendre a ordenar esdeveniments (Ordering events).

Escriure una notícia-reportatge senzilla (A news story) utilitzant el model i les expressions treballades en la unitat (time connectors).

Entendre i aplicar aspectes gramaticals com; comparar past simple/past continuous, fer preguntes en temps passat.

Aprendre una cançó i recollir informació sobre la música i l'autor en qüestió (Justin Timberlake).

Practicar la pronunciació de la vocal suau /ə/ (Weak vowel / ə /).


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Pla Marcell

Assignatura: Anglès 4

Codi: prog-AN-01-100210

Responsable: Jesús Joaquim Cerdà Versió: 10-02-10

Pàgina 4

Avaluar el progrés i la participació en el procés d'aprenentatge.

el cantant nordamericà Justin Timberlake.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I ESPECÍFIQUES COMUNICATIVES •__X__ Competència comunicativa lingüística i audiovisual (apareix a totes les activitats)

CRITERIS D'AVALUACIÓ ●

Comprendre la informació general i específica, la idea principal i alguns detalls rellevants de textos.

Participar en converses i simulacions breus, amb fins comunicatius.

Comprendre informació general i dades rellevants de textos escrits autèntics i adaptats.

Redactar de manera guiada textos diversos en diferents suports, cuidant el lèxic, les estructures, i alguns elements de cohesió i coherència.

Utilitzar els coneixements adquirits com a instrument d'autocorrecció i d'autoavaluació.

Identificar, utilitzar i explicar oralment idees relatives a la unitat.

Usar les tecnologies de la informació i la comunicació.

Identificar els aspectes culturals dels països on es parla la llengua estrangera.

•Comunicació oral •Comunicació escrita •Comprensió escrita •Tipologies textuals •Normes de debat i diàleg •__X__

Artística i cultural

METODOLÒGIQUES •__X__ Tractament de la informació i competència digital •__X__ Aprendre a aprendre PERSONALS •__X__ Autonomia i iniciativa personal CONVIURE I HABITAR EL MÓN •__X__Social i ciutadana

Programació de Jesús Joaquim Cerdà


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Pla Marcell

Assignatura: Anglès 4

Codi: prog-AN-01-100210

Responsable: Jesús Joaquim Cerdà Versió: 10-02-10

ACTIVITATS ENSENYAMENT-APRENENTATGE

Sessió 1 Imatges. Fantastic photos (pàgines 8-9) ● ● ● ● ● ● ●

Programació de Jesús Joaquim Cerdà

Escoltar i traduir les paraules. Afegir un o més adjectiu a cada una de les fotografies. Escriure frases fent servir els adjectius sobre els temes proposats (llocs, persones, TV, cantants, pel·lícules, llibres). Llegir i escoltar el text Fantastic Photos. Decidir si les frases són vertaderes o falses. Justificar el cas de les respostes falses. Buscar sinònims en el text de les paraules proposades (emergència, caos, vida salvatge, cosata, caça, tens). Relacionar amb les definicions proposades. Buscar adverbis i completar algunes frases. Parlar i expressar l'opinió sobre les fotos que acompanyen la lectura.

Pàgina 5

MATERIAL DIDÀCTIC / RECURSOS ●

English Alive 4 Student's Book

English Alive 4 Workbook

English Alive 4 CD

English Alive Basics 4

iSolutions

Diccionari Oxford Pocket

Jesús English Club www.xtec.cat/~jcerda3/

Curs al Moodle

Fotografies i pòsters

Fotocòpies amb activitats per a

Imatges Adjectius (workbook pàgina 7) ● ● ●

Llegir les definicions i completar els adjectius. Utilitzar el requadre per ajudar-se. Llegir les frases i encerclar les paraules correctes. Escriure frases sobre les coses proposades (coses que han fet o recorden).

cançons ●

Arxius en MP3


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Pla Marcell

Assignatura: Anglès 4

Codi: prog-AN-01-100210

Responsable: Jesús Joaquim Cerdà Versió: 10-02-10

Sessió 2 Mobile Photos (pàgines 10-11) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Copiar examples proposats. Subratllar les formes del passat continu i encerclar les formes de passat simple. Respondre preguntes sobre la formació del passat. Triar la resposta correcta d'entre dues opcions a cada frase. Completar un text amb la forma correcta del verb (passat simple o passat continu). Dictat. Escoltar 5 frases i escriure-les. Imaginar que fan una foto amb el mòbil i escriure una petita història (un dia estava... De sobte.. Hi havia... ). Verbs per expressar sentiments. Relacionar les paraules amb les fotografies. Fer un qüestionari amb els companys. Completar frases ambla forma correcta dels verbs (passat simple i passat continu) tot relacionant ambverbs per expressar sentiments.

Mobile Photos (workbook pàgines 8-9) ● ● ● ● ● ● ●

Encerclar la forma correcta del verb. Completar les frases amb el passat simple o passat continu. Completar frases amb passat simple i passat continu. Completar un text fent servir passat simple o continu. Completar frases. Expressar sentiments. Observant un dibuix, completar unes frases. Escriure frases sobre ells mateixos fent servir els verbs entre parèntesi.

Programació de Jesús Joaquim Cerdà Pàgina 6


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Pla Marcell

Assignatura: Anglès 4

Codi: prog-AN-01-100210

Responsable: Jesús Joaquim Cerdà Versió: 10-02-10

Sessió 3 Fotografies famoses (pàgines 12-13) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Llegir la informació del text In Focus. Escoltar un programa de ràdio i contestar a les preguntes. Tornar a escoltar el programa de ràdio i triar la resposta d'entre tres proposades. Completar unes frases amb passat simple i passat continu. Després traduir-les. Observar la fotografia de Françoise Bornet amb la seva foto i fer preguntes per a les respostes proposades. Completar frases interrrogatives amb partícules interrogatives. Llegir i traduir unes frases. Reescriure una frases triant l'opció correcta d'entre les dues proposades. Llegir i reescriure un text. Completar preguntes i respostes (Marconi i la ràdio, Titanic, el primer astronauta a la lluna, començament de la II Guerra Mundial, Joan Pau II a les notícies,...).

Famous Photos (workbook pàgines 10-11) ● ● ● ● ● ●

Escriur les paraules en l'ordre correcte. Completar les preguntes. Escriure preguntes fent servir el passat simple i el passat continu. Triar l'opció correcta d'entre les dues proposades. Relacionar les preguntes de l'exercici anterior amb les respostes proposades. Completar les preguntes.

Programació de Jesús Joaquim Cerdà Pàgina 7


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Pla Marcell

● ●

Assignatura: Anglès 4

Codi: prog-AN-01-100210

Responsable: Jesús Joaquim Cerdà Versió: 10-02-10

Tenint en compte les paraules en negreta, escriure dues preguntes per cada frase. Llegir el text i encerclar les paraules correctes a les 3 columnes proposades.

Sessió 4 Fotografies a la premsa (pàgines 14-15) ● ● ● ● ● ● ● ●

Llegir el text The Power of a photograph. Tornar a llegir el text i ordenar les frases cronològicament. Completar el resum amb la informació del text. Escriure sobre un accident.Ordenarl 3 paràgrafs i deprés escoltar la noticia a un programa de ràdio. Trobar examples d'unes paraules al text i després traduir-les (after, as, at first, as soon as, finally, later,...). Triar la paraula correcta d'entre les dues proposades. Observar la fotografia i imaginar que són protagonistes de l'accident. Escriure una noticia a partir d'una foto.

Photos in the press (workbook pàgines 12-13) ● ● ● ●

Relacionar els títols proposats amb les lletres. Llegir el text Snap i escriure el nom de cada un dels personatges a sota de la informació. Respondre a les preguntes. Llegir les frases i posar-les en l'ordre correcte.

Programació de Jesús Joaquim Cerdà Pàgina 8


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Pla Marcell

● ●

Assignatura: Anglès 4

Codi: prog-AN-01-100210

Responsable: Jesús Joaquim Cerdà Versió: 10-02-10

Utilitzar la imaginació per completar unes frases. Completar el diàleg amb les frases proposades.

Sessió 5 Culture/Practical English: Instruccions (pàgines 16-17) ● ● ● ● ● ● ● ●

Completar les instruccions sobre el funcionament d'una màquina d'imprimir fotos digitals. Llegir les instruccions un altre cop i respondre una sèrie de preguntes. Llegir el diàleg i practicar el ritme i la pronunciació. Cançó: Cry me a river de Justin Timberlake. Llegir la informació sobre Justin Timberlakei respondre una sèrie de preguntes. Llegir el text de la cançó i triar la paraula correcta d'entre les dues proposades. Buscar unes paraules i expressions al text de la cançó i buscar els sinònims. Com se sent el cantant? Escriure un diàleg entre el cantant i la seva nòvia.

Sessió 6 Progress check (workbook pàgina 14) ● ● ● ●

Relacionar les dues parts proposades per fer paraules de la unitat. Completar els verbs amb les expressions. Completar el text amb el passat simple o el passat continu. Corregir les preguntes.

Programació de Jesús Joaquim Cerdà Pàgina 9


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Pla Marcell

Assignatura: Anglès 4

Codi: prog-AN-01-100210

Responsable: Jesús Joaquim Cerdà Versió: 10-02-10

Completar frases amb la forma correcta del verb proposat.

Sessió 7 Grammar Bank 1 (workbook pàgines 92-93) ● ● ● ● ●

Revisar la gramàtica de la pàgina 92 i fer els exercicis de la pàgina 93. Corregir errors. Escriure frases amb el passat simple i el continu. Completar les frases en passat. Escriure preguntes per les respostes proposades.

Sessió 8 Word Bank 1 Super nature (workbook pàgines 112-113) ● ●

Traducció de les paraules i expressions de la unitat 2. Cançons, projeccions, online resources,...

Sessió 9 ●

Pràctica mensual: Practice 1 (explicació i realització). Lliurar una carpeta amb dos documents (el text del writing sobre l'accident i la gravació del mateix per a un programa de ràdio).

Programació de Jesús Joaquim Cerdà Pàgina 10


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Pla Marcell

Assignatura: Anglès 4

Codi: prog-AN-01-100210

Programació de Jesús Joaquim Cerdà

Responsable: Jesús Joaquim Cerdà Versió: 10-02-10

Pàgina 11

Sessió 10 ●

Revisó de la unitat abans de l'examen.

Sessió 11 ●

Avaluació de la unitat.

CONEXIÓ AMB ALTRES MATÈRIES Ciències socials (Història) Aprendre aspectes relacionats amb algunes de les fotografies de la unitat (la II Guerra Mundial, la Guerra d'Afganistan i Pakistan,etc...).

AVALUACIÓ – COM

AVALUACIÓ - QUAN

AVALUACIÓ - PERCENTATGES

1. Examen al final de la unitat

1. Examen: al final

1. Examen 35%

4. Pràctica 20%

2. Correció del Workbook

2. Workbook: al final

2. Workbook 10%

5. Redacció 10%

3. Elaboració d'un dossier

3. Dossier: al final

3. Dossier 20%

6. Extres 5%

4. Pràctica en format digital

4. Pràctica: últim dia del mes

Competències:

5. Redacció

5. Redacció: al llarg de la unitat

1. Comunicativa lingüística 70%


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Pla Marcell

6. Activitats extres

Assignatura: Anglès 4

Codi: prog-AN-01-100210

Programació de Jesús Joaquim Cerdà

Responsable: Jesús Joaquim Cerdà Versió: 10-02-10

6. Activitats extres: al llarg de la unitat.

Pàgina 12

2. Artística i cultural 5%

7. Deures

3. Digital 10%

8. Participació

5. Aprendre a aprendre 5% 6. Autonomia i iniciativa personal 5% 8. Social i ciutadana 5%

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ DE CONTINGUTS Tots aquells alumnes que ho desitgin, podran realitzar un dossier o activitats extres de repàs dels continguts de la unitat per tal d'aclarir dubtes, repassar conceptes, etc. Aquestes activitats extres els ajudaran ja que augmentarà la seva nota de dossier. L'avaluació de la matèria d'anglès és acumulativa, per tant els alumnes poden recuperar les unitats suspeses al llarg del curs. Per poder recuperar, els alumnes hauran de lliurar com a mínim el workbook, el dossier i la pràctica corresponent a la unitat.

ACTIVITATS DE REFORÇ Workbook: Apartat Grammar Bank 1, WB, págs. 92-93

ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ Els alumnes tindran a la seva disposició un dossier amb activitats d'ampliació que podran realitzar en el cas que acabin les tasques de classe més ràpidament que els seus companys.


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Pla Marcell

Apartat Word Bank 1, WB, págs 112-113.

Assignatura: Anglès 4

Codi: prog-AN-01-100210

Responsable: Jesús Joaquim Cerdà Versió: 10-02-10

Programació de Jesús Joaquim Cerdà Pàgina 13

Aquest dossier no és un substitut del material didàctic ordinari de la unitat.

Unit 1 Syllabus  

Programación de la unidad 1