Issuu on Google+

Københavns KlimakarrÊ Tilbud / marts 2015


De Urbanisten, Watersquare Benthemplein

Københavns KlimakarrÊ

10.03.2015

2


Indhold

Underkriterium 1 Tilbudsliste

Underkriterium 2

Bemanding, kompetencer, erfaring og organisering

Underkriterium 3

Håndtering af Opstarts- og Idèudviklingsfase, samt håndtering af formidling, evaluering og samarbejde både internt i rådgiverteamet og med eksterne parter

Underkriterium 4

Tilbudsgivers håndtering af projektering og anlæg af klimatilpasset gårdhave

Bilag

Klimakarréen i et fremtidsperspektiv Bemandingsliste CV’er Kompetencebeskrivelser

Københavns Klimakarré

10.03.2015

3


De Urbanisten, Watersquare Benthemplein

Københavns KlimakarrÊ

10.03.2015

4


Underkriterium 1 Tilbudsliste

Københavns KlimakarrÊ

10.03.2015

5


Teknik- og Miljøforvaltningen BILAG 2 Tilbudsforside og Tilbudsliste

TILBUDSFORSIDE

Københavns Klimakarré Skt. Kjelds Kvarter Til:

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Område- og Byfornyelse Islands Brygge 37 2300 København S Danmark

Fra:

Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup

Rådgiveropgave på Projekt Københavns Klimakarré i Skt. Kjelds Kvarter Efter at have gennemgået udbudsmaterialet i henhold til: • •

1-6 Rettelsesblade nr. ______________, udsendt i tilbudsperioden Konkurrencebetingelser med Bilag, dateret 28. februar 2015

tilbyder vi ”Rådgiveropgaven Københavns Klimakarré” i overensstemmelse med udbudsmaterialet i sin helhed.

Tilbud I Tilbuddet indgår følgende oplysninger og dokumenter:

1. PRIS

2.296.000 kr. Samlet sum i henhold til Tilbudslistens poster udgør: DKK _________________ Alle prisangivelser er eksklusive moms.

Overført fra udfyldt Tilbudsliste, på følgende side.

2. BEMANDING, KOMPETANCER, ERFARING OG ORGANISATION s. 12-15 + s. 35-52 Fremgår af udfyldte Bilag 2.1 Bemandingsliste samt vedlagte Bilag _______ Københavns Klimakarré

Side 1 af 4


s. 18-19

s. 22-23


Teknik- og Miljøforvaltningen BILAG 2 Tilbudsforside og Tilbudsliste

TILBUDSLISTE Tilbudslisten udfyldes med tilbudt pris for de enkelte faser. Alle prisangivelser er eksklusive moms. Den samlede sum overføres til Tilbudsforsiden. TILBUDT HONORAR FOR OPGAVEN

FASE

HONORARFORM PRIS (Kr. ekskl. moms)

OPSTARTSFASE

Fast honorar

500.000

Fase 0 OPSTART GÅRDHAVE (Starttakst)

Fast honorar

30.000

Fase 1 PROJEKTFORSLAG GÅRDHAVE

Fast honorar

370.000

Fase 2 OPBAKNINGSUNDERSØGELSE GÅRDHAVE

Fast honorar

15.000

Fase 3 HØRINGSPERIODE OG POLITISK BESLUTNING GÅRDHAVE

Fast honorar

60.000

Fase 4 PROJEKTERING GÅRDHAVE

Fast honorar

440.000

Fase 5 LICITATION OG ANLÆG GÅRDHAVE

Fast honorar

440.000

Fase 6 AFSLUTNING GÅRDHAVE

Fast honorar

150.000

Fase 7 GENNEMGANGE GÅRDHAVE

Honorer i regning

EKSTRAARBEJDER Ekstraarbejder efter nærmere aftale tilbydes til:

Kr. / time

IDÉUDVIKLINGSFASE

Udfyldes ikke Timepris for 100 timer

Senior arkitekt/ingeniør o. lign. > 10 års erfaring

950

95.000

Arkitekt/ingeniør o. lign. > 5 års erfaring

760

76.000

Junior Arkitekt/ingeniør o.lign. < 5 års erfaring

650

65.000

Teknisk assistent o. lign.

550

55.000

SAMLET SUM

2.296.000 kr.

*NB: Der må ikke rettes i timetallet for ekstraarbejder. Tallet bruges alene til vurdering af pris, og er ikke udtryk for forventet omfang af ekstraarbejder.

Københavns Klimakarré

Side 3 af 4


Teknik- og Miljøforvaltningen BILAG 2 Tilbudsforside og Tilbudsliste

Rådgiveren kan fakturere sit honorar efter følgende milepælsplan/faseafslutning: Opstartsfase og idéudviklingsfase Fase 0. Ved godkendt budget, tidsplan og ATR-skemaer Fase 1. Ved indsendelse af projektforslag til kommunen Fase 5. Efter af kommunen godkendt udbudsmateriale Fase 6. Ved byggearbejdernes aflevering Fase 7. Ved kommunens godkendelse af byggeregnskab

Københavns Klimakarré

kr. 500.000 Kr. 30.000 30% 30% 20% 20%

Side 4 af 4


Maria Parken i Vejle, Bascon

Københavns KlimakarrÊ

10.03.2015

10


Underkriterium 2 Bemanding, kompetencer, erfaring og organisering

Holdet Vi har sammensat et hold af både danske rådgivere og hollandske eksperter. De friske udefrakommende erfaringer – både til innovative bæredygtige løsninger og til arbejdsmetode – møder den indgående forståelse af processen, stedet og de lokale problematikker samt ekspertisen til at bringe projektet sikkert fra første idé til realisering og indvielse. Vi vægter tværfagligt samarbejde højt og har mange års erfaring med at sætte det hold, som spiller hinanden gode både internt og eksternt. Klimakarréen vil være drevet af samarbejde, som engagerer både beboere, ejere, producenter, rådgivere og Københavns Kommune. Et samarbejde drevet af bærende værdier og engagement i at skabe bæredygtige løsninger med beboerne i centrum vil være nøglen til at udvikle Klimakarréen til et fyrtårn inden for bæredygtig byfornyelse.

Københavns Klimakarré

10.03.2015

11


Organisationsdiagram

Koordineringsforum VSV HOFOR, CPN Klimatilpasning, CBD Grønne grådhaver, CBD LAR Demogårdhaver

Københavns Kommune Områdefornyelsen Sankt Kjelds Kvarter Byrum Karin Pagh Bakhti

Projektansvarlig: Henrik Jagd Nissen/Bascon Back-up: Peter Frost-Møller/Bascon Forretningsfører: Ove Neumann/Bascon Back-up: Peter Frost-Møller/Bascon

Sun harvesting

Fagleder kommunikation og interessent- og beboerinddragelse: Birgitte Nysom Sandhagen/Bascon Back-up: Peter Frost Møller/Bascon Ansvarlig for dokumentation: Birgitte Nysom Sandhagen/Bascon Back-up: Peter Frost Møller/Bascon

Fagleder bygninger: Morten Ørsager/Erik Møller Arkitekter Back-up: Sisse Marie Rüsz/Erik Møller Arkitekter

Eksterne samarbejdspartnere: Producenter Uddannelsesinstitutioner mfl.

Københavns Klimakarré

Kvalitetsansvarlige: Ezra Rémy/Envidan Back-up: Simon Toft Ingvertsen/Envidan Andy van den Dobbelsteen Opretholdelsen af projektet som et fyrtårnsprojekt for gårdhaver

LAR og Klimatilpasningsekspert: Ezra Rémy/Envidan Back-up: Simon Toft Ingvertsen/Envidan

Fagleder gårdhave: Dirk van Peijpe/De Urbanisten Back-up: Florian Boer/De Urbanisten Projekteringsleder: Mads Peder Rasmussen/Bascon Back-up: Helle Blom Mikkelsen/Bascon Byggeleder: Mads Peder Rasmussen/Bascon Back-up: Helle Blom Mikkelsen/Bascon

10.03.2015

12


En samskabende organisation Innovation gennem samskabelse sker ikke af sig selv. En vellykket samskabelsesproces skal rammesættes og faciliteres. Vores rolle er ikke alene at facilitere processen, men også i høj grad at kvalificere de forskellige parter, så viden, idéer og engagement skaber innovative bæredygtige løsninger. Vi har sammensat en dynamisk rådgiverorganisation, der sikrer samarbejde, fremdrift og innovation gennem: •  Én projektansvarlig varetager koordinering i forhold til Københavns Kommune og projektets øvrige interessenter. Den projektansvarlige har ansvar for fremdrift i processen – tid og økonomi, hvilket tilrettelægges sammen med forretningsføreren. Det er den projektansvarliges ansvar at sikre sammenhængen mellem de enkelte faser i projektet •  Faglederne tager rollen som samskabende rådgivere (mæglere) i inddragelsen af beboere, producenter, Københavns Kommune, øvrige fagledere og eksterne samarbejdspartnere. I opstarts- og idéudviklingsfasen vil faglederen inden for kommunikation og interessent- og beboerinddragelse have ansvar for facilitering af innovationsprocessen. Kommunikationen sikres gennem alle faser. Faglederne vil bringe deres faglige ekspertise ind i projektet og sikre kvaliteten af projektet. Organisationen vil hele tiden være opmærksom på, at innovation og ejerskab sikres ved, at de mest kompetente aktører (beboere såvel som producenter) engageres og får tildelt ansvar i processen. Andy van der Doppelsteen vil sørge for at kvalitetssikre projektet, så det sikres, at innovationsaspektet fastholdes gennem hele processen. Vægtningen af fagledernes rolle i processen forskydes undervejs – det er ét sæt af faglige kompetencer og personlige egenskaber, der er væsentlige i opstarts- og idéudviklingsfaserne og et andet sæt, der er relevant i projekterings- og realiseringsfaserne. Der sikres i alle roller en fleksibel bemanding, der både sikrer, at der er den fornødne back up i tilfælde af udskiftninger og mulighed for at sætte den rigtige figur i front i forhold til den konkrete fases behov. Københavns Kommune

Beboere og ejere Rådgivere

Projektansvarlig

Rådgiver (Mægler)

Producenter

Københavns Kommune

Eksterne samarbejdspartnere

Københavns Klimakarré

10.03.2015

13


Bemandingsdiagram

Projektansvarlig/ forretningsfører

Ansvarlig

Henrik Jagd Nissen CV1, Bascon Backup:

Ove Neumann CV2, Bascon

Peter Frost Møller

Fagleder; Gårdhave

Fagleder; Bygninger

Morten Ørsager CV7, EMA

Dirk Van Peijpe Mads Peder Rasmussen CV6, De Urbanisten CV5, Bascon

Sisse Marie Rüsz

Florian Boer

Fase -1: Fase 0: Opstartsfase Fase 1: Projektforslag Fase 2: Opbakningsundersøgelse Fase 3: Politisk beslutning Fase 4: Projektering Fase 5: Anlæg Fase 6: Afslutning Fase 7: Gennemgang

Københavns Klimakarré

10.03.2015

14


Fagleder; kommnikation og interessent- og beboerindragelse

LAR- og klimatilpasningsekspert

Ansvarlig for dokumentation

Projekterings- og byggeleder

Birgitte Nysom Sandhagen CV3, Bascon

Ezra Rémy CV4, Envidan

Birgitte Nysom Sandhagen CV3, Bascon

Mads Peder Rasmussen CV5, Bascon

Peter Frost Møller

Simon T. Ingvertsen

Peter Frost Møller

Helle Blom Mikkelsen

Kvalitetsansvarlig

Ezra Rémy CV4, Envidan

Andy van den Dobbelsteen

Simon T. Ingvertsen

Se endvidere bemandingsliste ((tilbudsbilag 2.1) under Bilag

Københavns Klimakarré

10.03.2015

15


Andy Van Der Dobbelsteen, ”Prêt-à-loger” - Eksperimenterende energirenovering af hollandske rækkehuse

Københavns Klimakarré

10.03.2015

16


Underkristerium 3 Håndtering af Opstarts- og Idèudviklingsfase, samt håndtering af formidling, evaluering og samarbejde både internt i rådgiverteamet og med eksterne parter

Afsæt Vi håndterer processen ud fra målet om, at Klimakarréen er en bæredygtig karré, der skal vise vejen for udvikling af andre karréer både i forhold til innovative løsninger og i forhold til at skabe et producent- og beboerengagement, der skal drive den bæredygtige udvikling fremadrettet. Meget tyder på, at det i fremtidens samfund vil blive vigtigere at have rådighed over ressourcer og ting end at eje dem. Det vil blive mere og mere almindeligt at dele værdier med hinmanden. Den cikulære økonomi er den måde, vi genbruger ressourcer på, og den tankegang skaber grundlag for vores arbejde med udvikling af klimakaréen. En bæredygtig karré er ikke kun kommunens opgave, men en fælles opgave. For at udviklingen skal lykkes, er det vigtigt, at processen er helhedsorienteret og iterativ, så alle parter fremadrettet tager ansvar for bæredygtigheden i karréen. Fakta om den iterative proces: Tanken om den iterative proces er hentet fra den matematiske verden, hvor metoden anvendes til at nærme sig et facit i komplekse matematiske problemer. I den iterative proces arbejdes der med en kobling af øvelser, som bringer en tættere på konklusionen. En iterativ proces forstås som en proces hvor man aldrig kommer fuldstændig i mål, men processen kan blive ved at udvikle sig i en række iterationer, hvor man kan bevæge sig nærmere en konklusion.

Københavns Klimakarré

10.03.2015

17


Værdikortlægning Projektet tager udgangspunkt i den behovsanalyse, der allerede er blevet udført som indledning til projektet. Behovsafdækningen suppleres med en kortlægning af værdier i karréen som grundlag for idéudviklingen og dermed for hele projektet. Kortlægningen foretages både på niveau af fortov, facade, lejlighed opgang, gårdrum etc.: Hvor er de forskellige værdier placeret, og hvilke værdier er essentielle for udviklingen? Værdierne kan være både fysiske og sociale kvaliteter og ressourcer. Behovsanalysen udvikles yderligeres i samarbejde med karréens klimagruppe. Værdikortlægningen foretages som analyser på byrums- og bygningsniveau kvalificeret ved inddragelse af beboerne. Input indsamles fysisk såvel som på digitale platforme. Information fra kortlægningen bruges til at koble oplevede værdier med konkrete byrums- og bygningsværdier. Kortlægningen bruges endvidere til at vurdere projektet ved afslutningen, så der kan konkluderes og evalueres i forbindelse med udvikling af de næste karréer. Sideløbende med kortlægningen foretages en metodisk kortlægning og indsamling af data omkring de fysiske forhold i karréen.

KVANTITET / DATA

La

SAMSKABELSESPROCES

Den cirkulære proces I udviklingen af klimakarréen går den cirkulære (iterative) proces igen på alle niveauer: - ”Projektet” som helhed er en første iteration i en proces, som skal danne baggrund for den videre udvikling af karréen – og er ’testcase’ på en proces, der kan danne inspiration for andre karréer, byer etc. - De overordnede faser i projektet skal ses som iterationer. - De enkelte events/aktiviteter er iterationer i en lærende, samskabende proces.

Jeg har de bedste solforhold

Jeg har ikke nok plads til at lege udenfor...

Har jeg fritid nok til at tage mig af en have?

1 Hvorfor?

OPSTART KVALITET / VIDEN Karréen som økosystem Karréen er ikke blot en række bygninger, et gårdrum og et fortov – den er et sammenhængende økosystem, som rummer ressourcer og behov. Vores opgave er at facilitere, at disse ressourcer og behov bliver DELT, og at der bliver skabt SYNERGI mellem løsninger, aktører og steder. Det skal ikke mindst ske ved at teste løsninger 1:1 og se udviklingen af klimakarréen som en cirkulær (iterativ) proces, hvor det handler om at få skabt engagement gennem samskabelse og synlige forandringer i karéen. I dag ser beboerne i Karréen sig ikke nødvendigvis som en samlet enhed, men som en række individuelle beboere. Nogle af disse beboere har en fællesskabsforståelse i deres oplevelse af en fælles opgang, andre har nok i sig selv og forholder sig til deres egen enhed – boligen. For at skabe et grundlag for udviklingen af karréen er det vigtigt at starte med at udvikle beboernes mindset, så det bevæger sig fra bolig/opgang til hele karéen. Kun ved at ændre dette mindset kan der opnås en fælleskabsfølelse og dermed en vellykket transformationsproces. Formålet med opstarts- og idéudviklingsprocessen Vi tilrettelægger derfor opstarts- og idéudviklingsprocessen med henblik at skabe et fælles mindset som afsæt for udvikling af innovative løsninger. Processen bygger dels på: 1. At skabe en fælles og meningsfuld basis, som hele projektet skal bygge og leve videre på. 2. At skabe engagement gennem events i karréen, hvor afprøvning og udvikling af muligheder og scenarier sker helt konkret i dele af gårdrummet. 3. At etablere en dialog, hvor viden fra alle parter skaber grobund for udvikling af en bæredygtig karré, hvor beboerne tager ejerskab til og bliver i stand til at drive den fortsatte udvikling. 4. At ekspertviden indgår i processen som et kvalitativt redskab til at udvikle de mest innovative og bæredygtige løsninger.

s


VÆRDI

IDEUDVIKLING

ad os gøre det!!

Hvordan?

Her kunne vi have fælles køkkenhave Vi kan bruge indsamlet regnvand til køkkenhaven

Et solcelleanlæg reducerer udgifterne

2

1. Event

Mapping

2. Event Udvikling opsamling 3. Event Projektforslag Politisk beslutning

Postkortundersøgelse Projektering

Udbud Anlæg

Gårdhave proces

3

1. Event: Fællesskabet På 1. event handler det om at få ændret beboernes syn på, hvor de bor. Fra at have fokus på deres egen bolig og opgang skal mindsettet ændres til at tænke på hele karréen som en enhed, der bliver udviklet i fællesskab. Mindsettet bliver understøttet med oplæg omkring cikulær- og deleøkonomi, som kan inspirere beboerne til samarbejde. På mødet drøftes den værdikortlægning, der er foretaget i opstartsfasen for at synliggøre overfor alle, hvilke værdier karréen kan bygge videre på, og hvor de er placeret. Herefter udvikles ideer til, hvordan der internt i karréen kan arbejdes med at dele værdierne.

Godkendelse af tids- og procesplan

Udviklingsfase

Jeg kan lære jer at få det bedste ud af køkkenhaven

Forløbet Der gennemføres som udgangspunkt tre events i løbet af idéudviklingsforløbet. Formålet med de tre events er: • at udvikle det rigtige projekt, som lever op til Københavns Kommunes succeskriterier. • at skabe det nødvendige ejerskab til foranderingerne. • at sikre opbakning til projektet.

Opstart

Jeg kan installere det nye solcelleanlæg

4. event indvielse

Københavns

Effekt: Efter første event er beboerne på vej til at ændre mindset og få et andet Kommune syn på det sted de bor, deres naboer og de værdier, som de kan være med til at løfte i karréen. SAMSKABELSE

2. event: Action! Rådgivere Målet med 2. event er at få producenterne i spil og skabe en salgssituation på stedet, hvor beboerne bliver involveret i de muligheder, produkterne åbner op for. Gårdrummet vil fungere som et åbent laboratorium, hvor viProducenter som rådgivere (mæglere) Klimakarréens faciliterer dialogen mellem beboere og producenter. Tillid mellem de to parter erbeboere et væsentligt succeskriterium. Formålet med eventet er at identificere og få etableret et samarbejde mellem de mest ’kompetente’ producenter og de ’rigtige’ beboere, dvs. de beboere og ejere, der har interesse i at gå med i forløbet og fungere som ambassadører for projektet. På eventet vil relevante bygninger og steder i karréen blive identificeret, og grupper af beboere og producenter vil blive etableret.

Hvad?

Effekt: Efter 2. event er grupper med beboer-/ejerrepræsentanter og producenter blevet etableret, og der er skabt et engagement for at udvikle karréen i et værdiskabende samarbejde.

FÆLLES MINDSET

3. event: Idégenerering På 3. event handler det om at få udviklet gode, bæredygtige idéer ud fra både beboernes, producenternes og eksperternes viden. I karréen afholdes en idégenereringsworkshop med udvalgte producenter og beboere/ejere, kommunen og vores eksperter inden for klimatilpasning og innovation. Igen faciliterer vi som ’mæglere’ idégenereringen og sikrer, at processen er engagerende, og at alle bidrager med deres særlige viden og kompetencer. Resultatet er dels en udvælgelse af de bedste idéer og dels en udpegning af de steder, hvor idéerne skal afprøves. Udviklingsworkshoppen udføres omkring en fysisk model, hvor dialogen kan foregå. Mock-ups vil blive testet i gårdrummet. Resultat På baggrund af en evaluering af de gennemførte tests sammen med beboere, kommunen og producenter, udpeges projekteringsgrundlaget, dvs. skitseprojektet for gårdrenoveringen. Opbakning er sikret ved, at beboerne selv er en del af projektet og ved, at der i det forudgående forløb er fokuseret på de mest meningsfulde koblinger mellem producenter/løsninger, beboere og konkrete steder i gården. Samskabelsesprocessen er yderligere dokumenteret via video og billeder på facebook, Instagram og andre digitale medier.


De Urbanisten, ZoHo Raingarden

Københavns KlimakarrÊ

10.03.2015

20


Underkriterium 4 Tilbudsgivers håndtering af projektering og anlæg af klimatilpasset gårdhave

I projektering og anlæg af uderummene omkring karréen tages der igen udgangspunkt i den cirkulære proces. Hver fase (projektforslag, hovedprojekt, udbud, anlæg) skal ses som iterationer, hvor vi hele tiden bliver klogere på projektet og hvilke værdier, det skaber. Ved at tænke projekteringen og anlæggelsen af uderummene omring karréen som en cirkulær proces, opstår der plads til løbende udvikling og forbedring af projektet i en samskabelsesproces mellem beboere, producenter, kommune og rådgivere. For at komme i mål med udvikling af uderummene fra idé til færdigt anlæg er det vigtigt, at alle interessenter er tilgodeset; det gælder beboere, ejere og kommunen. Det håndterer vi ved at have fokus på en klar plan for, hvordan interessenter inddrages og løbende holdes informeret i hele processen.

Københavns Klimakarré

10.03.2015

21


Innovationsplan Vi sikrer, at de fælles værdier og innovative løsninger fra ideudviklingsfasen fastholdes i projektforslag- og anlægsfasen ved: •  En gennemgående bemanding fra opstarts- og ideudviklingsfasen samt en stærk og entydig projektledelse •  At tage udgangspunkt i løsninger udviklet i de første faser som grundlag for den videre udvikling af uderummene i forbindelse med karréen •  At inddrage beboere, producenter og Københavns Kommune via en tilrettelagt inddragelsesplan •  At indlægge en kvalitetssikringsfunktion, som i hele projekteringsprocessen sikrer, at projekterne opretholder et højt innovativt niveau. I denne fase videreudvikles de 1:1 løsninger, der blev påbegyndt i de tidligere faser; løsningerne transformeres i samarbejde med allerede involverede beboere og producenter og bliver udviklet til permanente løsninger. Her er det dog vigtigt at sikre den flygtighed, der ligger i fastholdelse af det midlertidige, så uderummene kan blive ved med at udvikle sig over tid.

DK

Målet for denne fase er at skabe en ramme for det liv, der udfolder sig i uderummene. Rammen er ikke fast defineret, men kan ændre sig over tid. Beboerne er i opstarts- og ideudviklingsfasen blevet mere kompetente og ved nu, hvad der skal til for at ændre på omgivelserne. Denne beboerkompetence skal dyrkes og udvikles i anlægsfasen, så vi sammen kan skabe rammerne for det gode liv, som kan udvikles og forandres over tid for at imødekomme nye ideer, ændrede levevilkår og nye situationer.

OPTIMERING TID & STED

Solforhold

Solaktiviteter

stykke

tykke

Varme recirkulering

Heat harvesting

Vand og planter

Frugt, grøntsager og blomster

Outdoor

Funktionelle områder stykke

Svampe og bregner

stykke

Kølige områder

Cool circulation

© Køb enhav vns K ns Ko ommu mmun ne, © e, © G GST, GST, ST, Ko Kor t o K o r t og d K Køben r t og © g data ø b ata er havns data eernvheavns e vejled Komm jledenKomm r vejleden ende. mune de. d u u e n n e, © G e, © G . ,©G ST, Ko ST, Ko ST, Ko r t oS r t og d r t og d Signa Signa g ig dn aa ata er turfork ata er turfork tatuerfrovrk vejled la vejled la e la ende. ende.Jordsty jlerdinegnde. Jordsty ring Jordstyk ring kke kke ke Signa Signa Signa tu turfork turfork laring laring J rforklaring Jord Jord ord

tykke

Komm Komm une, © une, © GST GST, GST, Kor t o K o © Køb, Kor t og © K g data benha r t og data enhav dataøe e vns K v r n v s n e s K jl edendomm er vejleden Jordr vejleden ommu Komm Jords u de. Jordstykke stykke e. d ne, © ne, © une, © tykke GST, GST, e. G S T Kor t o Kor t oS , Kor t Signa Signa g data gigdnaatatu og da turfork turfork ta er v er vejl erfrovrkela laring jler degn la ejlede edend PROGRAMS SPECIAL de. Jordsty ring Jordstyk SHADY ndeJ. ordstykk in e. ke kke e AND SKILLS CONDITIONS Signa Signa Signa turfork turf turfork laring laring Jo orklaring Jords Jord rds

Sun harvesting

MERVÆRDI

stykke

SUNNY CONDITIONS

ENERGI

N

HØST

Deleøkonomi

Smart regnvandsopsamling

DK DK

DK

DK DK

DK

DK DK

DK

DK DK

DK

DK

DK

DK DK

INNOVATION INNOVATION

une, ©

DK


STATUS

Den proces, vi har opstillet skal resultere i, at beboerne i karréen kommer til at bruge deres bolig og uderum på en anden måde end de gør i dag. Som resultat af processen forventer vi, at beboerne er blevet mere kompetente til sammen at tænke nye tiltag på tværs af karréens opgange. Uderummene vil udgøre rammen om det gode hverdagsliv. Vi forventer at uderummet er blevet et sted, der håndterer lokal afledning af regnvand, skaber plads til mindre dyrkningsområder, giver gode arealer til rekreative formål, og at beboerne er trygge i forhold til at lade børnene lege udenfor. Vores mål er, at karréen er blevet en helstøbt velfungerende enhed i klimkvarteret, hvor karréens beboere går i front, når der tales om innovative løsninger i forhold til klimakvarteret. Efter deres opkvalificering i forbindelse med udviklingen af projektet vil de være engagerede i at få flere med i den bæredygtige udvikling. I karréen fortsætter beboerne med at udvikle de værdier, der er i karréens uderum og bygningsmasse.

DK

Den første iteration af karréens udvikling er nu i mål. For at illustrere hvordan beboernes fremtid i karréen ser ud, har vi udviklet en række brugerhistorier, som kan ses i de efterfølgende bilag. Samtidig har vi også forsøgt at illustrere, hvordan en deling af værdierne kan komme til udtryk i en cirkulær proces over året.

UDVIKLING Fremdrift, økonomi, tid og risikostyring Fremdriften i projektet sikres ved at indlægge en række mindre iterationer og sprints i projektudviklingen, der sikrer fremdrift. Disse sprints indlægges før rammesættende møder med beboere og kommune samt i forbindelse med færdiggørelse af projektforslag og ved udsendelse af hovedprojektet. Disse deadlines sikrer samtidig et fokus på, at tid og økonomi for udvikling af projektet overholdes. I opstarten af anlægsfasen foretages en risikovurdering med baggrund i erfaringer fra den indledende opstarts- og idéudviklingsfase. Her klarlægges, hvor risici er placeret, hvorefter den videre proces kan tilrettelægges. Ved en klar identifikation af risici kan projektets økonomi og tid styres. Samtidig kan det planlægges, hvordan der skal sættes ind for at opnå, at 2/3 af karréen stemmer for gårdhaven, når det endelige projektforslag er udarbejdet. For at sikre en godkendelse af projektet i Københavns Kommune er det vigtigt, at der opstår et tæt samarbejde mellem rådgivers projektansvarlige og kommunens projektleder, så forankring til kommunens bagland kan sikres bedst muligt, og de rigtige kompetencer inddrages på de rigtige tidspunkter i projektet. Samtidig er det vigtigt at få fastlagt en for projektet relevant høringstruktur, så udviklingen af projektet kan forløbe smertefrit. Interessenthåndtering og udviklingsplan Beboere, ejer, lejer og producenter: I projektforslagsfasen inddrages beboere og producenter i udviklingen af de midlertidige installationer til permanente løsninger. Beboerinteressen i udviklingen af projektet sikres naturligt ved, at beboerne indgår som en del af en samskabende koalition med leverandører/producenter, rådgivere og kommune. Med udgangspunkt i den beskrevne proces i underkriterium 3 vil vi i projektforslagsfasen sikre, at alle støtter op omkring projektet ved; •  at få identificeret tvivlere, •  at få adresseret de problemstillinger, der måtte være, •  og at arbejde videre med optimale løsningsmuligheder, så projektet bliver godkendt.

I denne fase kan mæglerfunktionen blive særlig relevant, da der kan opstå behov for at træde til, hvis situationen går i hårdknude. Mægleren har allerede i løbet af processen sikret sig respekt og tillid ved deltagelse i hele udviklingsforløbet. I anlægsfasen arbejdes der med innovative løsninger til, hvordan beboerne kan inddrages aktivt. Det kan være ved mindre events, hvor der plantes i regnvandsbede, opstilles mindre konstruktioner eller fællesskab omkring at få placeret opholdsområder på de bedst egnede steder. Dette arbejde bruges fremadrettet for den udvalgte entreprenør. For at komme godt i mål med et godkendt projektforslag, hovedprojekt og robust færdigt anlæg, som bliver godkendt af Københavns Kommune, arbejder vi med at etablere en løbende dialogbaseret proces med kommunens projektleder, hvor enkelte emner håndteres én af gangen. Vi kender Københavns Kommunens organisation og forstår vigtigheden af at spille ind i organisationen og imødekomme de ændringer og udfordringer, der ligger i at få alle hørt, og projektet bliver et fælles projekt. I anlægsfasen er det vigtigt, at vi repræsenterer Københavns Kommune med fokuseret byggeledelse og bygherrefunktion, der imødekommer udfordringer og forhindringer hurtigt og helst på forkant. I anlægsfasen har vi styr på tid og økonomi, men også på beboernes engagement og inddragelse gennem hele forløbet. Sikring af momentum Fra projektforslaget er godkendt af både beboere og Københavns Kommune kan der opstå en stilstandsperiode før anlægsfasen sættes i gang. Denne periode anvendes til at udvikle hovedprojektet i samarbejde med beboere, producenter og kommune. Hvis starttidspunktet for en anlægsfase trækker ud (pga. bygningsrenoveringer), iværksættes der midlertidige aktiviteter, der tilpasser sig den givne årstid. Disse midlertidige aktiviteter kan både være events eller fysiske tiltag, der udvikles i samarbejde med producenter og beboerne. Det er vigtigt, at vi ikke mister momentum i det gode samarbejde og fastholder beboernes interesse i denne fase.


BILAG Klimakarréen i et fremtidsperspektiv Bemandingsliste CV’er Kompetencebeskrivelser

Klimakarréen i et fremtidsperspektiv Konceptet for udvikling af klimakarréen skal ses i et større perspektiv. Konceptet kan udøves både i den specifikke klimakarré, men også anvendes i Københavns 500+ karréer og fungere som inspiration til udvikling af verdens byer. I de efterfølgende bilag har vi derfor valgt at udfolde konceptet for, hvad omdannelsen bringer med sig til beboere i en klimakarré og hvordan uderummene kan ændre sig over året.

500+

karréer i København

50%

af alle mennesker i verden bor i byer


Optimering af karréen - forårsscenarie Regnsæson. Vand bliver ’høstet’ og opbevaret i regntønder. Vandet kan bruges til vanding af køkkenhaven i tørre perioder og får frøene til at spire. Planterne i køkkenhaven begynder at være afhængige af daglig vanding for at overleve. Dette klares ved et det digitalt styrede vandingssystem og haveinteresserede beboere.

tykke

Signa

Jords

turfork

laring

DK

DK

data e

r vejle

dende .

Børnene leger i græsset - og de voksne slapper af

GST,

Kor t o g

For at imødekomme skybrudsplanen afkobles nedløbsrørene og vandet løber ud til grønne nedsivnings- og forsinkelsesløsninger (wadier, regnvandsbede, faskiner etc) Et grønnere og sundere miljø er skabt og karréen er med til at skabe et klimatilpasset kvarter.

Jords

tykke

laring turfork

Køben

Københavns Klimakarré

Signa

havns

Komm u

ne, ©

DK

10.03.2015

26


Optimering af karréen - sommerscenarie Om sommeren er solforholdene optimale for høstning af solenergi, men samtidig er elektricitetsforbruget lavt. Den overskydende energi sendes ud på el-nettet. I karréen er udgifterne til elektricitet er på sit laveste på denne årstid.

DK

DK

laring

10.03.2015

dende .

e.

Københavns Klimakarré

edend

tykke

Jords

turfork

tykke

I de varme måneder er skyggefulde steder værdsatte for at skabe køligere miljøer. Produktion af kompost har brug for sådanne forhold og placeres derfor i skyggefulde områder. Andre skyggefulde steder indtages til ophold og rekreation

Signa

Signa

Jords

turfork

laring

Børnene leger i solen og de voksne slapper af i skyggen.

27


Optimering af karréen - efterårsscenarie Fælles vaskeri, der udnytter regnvand til tøjvask. Dette sparer penge og ressourcer. For at sikre en høj vandkvalitet filtreres regnvandet først enten i regnvandsbedet eller i en special vandtønde, så det sikres af vasketøjet kan blive ordentlig rent.

Tid til at høste. Lokal produktion af fødevarer er ikke kun bæredygtige og sundere; det er også med til at skabe fællesskaber og indsigt i, hvor fødevarerne kommer fra.

tykke

Jords

DK

DK

nde.

tykke

Signa

Jords

turfork

laring

Høstfest i den centrale del af gårdrummet! Alle i karréen mødes og er med til festlighederne. Det er her man får organiseret den næste fest, hvad man skal dyrke næste år og om bænkene snart skal flyttes, eller om de står bedst der, hvor de er.

ejlede

gnatu

rforkla

ring

DK

Det er ikke kun i solen, der kan dyrkes; i våde og skyggefulde steder kan en mindre svampefarm trives.

Københavns Klimakarré

10.03.2015

28


Om vinteren bruger vi mest energi. Det er især på denne årstid, at solcellerne får en stor effekt på energiforbruget i karréen.

Alle har gavn af, at gårdrummet deles, optimering af pladsen medfører, at cykler parkeres centralt, og der er blevet nye muligheder for at etablere nye skure, hvor ting som affaldscontainere, havemøbler og haveredskaber kan opbevares.

ST, Ko GST, K r t og d or t og ata er data e vejled r vejle ende. dende .

DK

laring

DK

Signa

Jords

turfork

DK

tykke

Jords tykke Jordstykk e

Signa naturf turfoSrig o klarin g rklarin

g

Optimering af karréen - vinterscenarie

dende .

Børnene leger i sneen

GST,

Kor t o g

data e

r vejle

Varmen fra caféen kan recirkuleres i karréen og supplere det høje varmekrav, der er om vinteren. Desuden medvirker nye vinduer og optimeret isolering på varmetabet fra bygningerne.

mune ,©

Københavns Klimakarré

10.03.2015

29

DK


Beboer 1 Luigi, den lokale entreprenør ’Hej, jeg hedder Luigi og ejer caféen på hjørnet af karréen. Jeg vil rigtig gerne have et godt forhold til alle, der bor i karréen - for de er jo ikke kun mine naboer, de er også mine kunder. Jeg bruger gårdrummet til lagerfunktioner og til at komme af med organisk affald. Fortovet kan jeg bruge til, at mine kunder kan nyde deres mad og et lille hvil i tilknytning til min café. Varmen fra pizzaovnen recirkuleres i karréen, så overskudsvarmen er med til at supplere varmeforsyningen. Om efteråret donerer jeg gratis pizza til den årlige høstfest i karréen. En del af mine ingredienser til pizzaerne kommer fra den fælles køkkenhave inde i gården.’ Hvordan Luigi bruger karréen:

Fælles køkkenhave Luigi forklarer nabolagets børn, hvordan man dyrker grøntsager Luigi bruger friske urter, frugt og grønt som ingredienser til maden i caféen

2 Kompost Luigi kan bruge den skyggefulde del af gården til at kompostere organisk affald. Komposten kan genbruges til at give ny næring til den fælles køkkenhavne

Høstfest i den fælles køkkenhave

Luigi bruger det skyggefulde og kølige sted til placering af affaldscontainere

Luigi giver gratis pizza til høstfesten

Om efteråret og vinterer recirkuleres varmen fra pizzaovnen i karréen

Luigis café

Eksempler fra det virkelige liv: Hvordan laver man kompost? (Glasgow, UK) I denne fælles køkkenhave (Brechin Street) samles kompost fra hele kvarteret og bliver brugt til at dyrke alle former for frugt og grøntsager. Ved hjælp af workshops lærer kvarterets beboere at kompostere deres affald, og hvordan man bruger det i dyrkningen af frugt, grøntsager og urter.

Lokale unge, der dyrker og tilbereder mad (Rotterdam, NL) Børn og unge lærer at dyrke, høste og tilberede frugt og grøntsager. Initiativet sker i samarbejde med en lokal restaurant og lokalcentret.

Københavns Klimakarré

10.03.2015

30


Beboer 2 Martha, ældre borger og bedstemor ’Goddag, jeg hedder Martha. Jeg bor i en lille lejlighed på anden sal. Jeg har ingen altan eller anden form for udendørs rum, hvilket jeg savner, da jeg holder af at være udenfor. Jeg har masser af fritid til at tage mig af den fælles køkkenhave i karréen. Køkkenhaven er stor og fuld af blomster, frugt, grøntsager og urter. Jeg kan også rigtig godt lide at tage mig af børn og især mine børnebørn. Det holder mig ung. Jeg hjælper tit børnefamilierne her i karréen med børnepasningen. For mit gratis arbejde i klimakarréen får jeg billigere strøm, varme og lidt hjælp til min computer.

Hvordan Martha bruger karréen:

Fælles køkkenhave Martha tager sig af køkkenhaven og høster både sommer og efterår. Hun involverer de børn hun passer i at tage sig af køkkenhaven. Martha får hjælp til sin computer af Lars Martha hjælper tit med børnepasningen

Her er min lejlighed

Legepladsen

Martha får billigere strøm og varme for det arbejde hun leverer til karreéen

REAP Rotterdam Energy Approach and Planning – 24

Eksempler fra det virkelige liv: SUPERMARKET

HOUSING

Recirkulering af varme undersøgt i bogen REAP (Rotterdamse EnergieAanpak en -Planning) I bogen vises der eksempler på, hvordan man kan udveksle energi. I et eksemplerne udnyttes varmen fra køleskabe i et supermarked, til opvarmning af boliger i tilknytning til supermarkedet. Eksemplerne er undersøgt af Professor i Bioklimatisk design fra TU Delft, Andy van den Dobbelsteen.

3

GREENHOUSE

Generationsboliger (Pattensen, GE) Kombinationen af ældreboliger og daginstitution. De ældre har tid og erfaring med børn og får meget igen i dagligdagen, når de ser efter nabolagets børn. Statistikken har vist, at sundheden blandt de ældre stiger. Desuden er der en gevinst i at dele fællesudgifter til ting som have, køkken og vicevært.

4

Københavns Klimakarré H DEMAND

C

10.03.2015 H

DEMAND

C

ASPHALT COLLECTOR

31


Beboer 3 Lars, studerende Hejsa, jeg hedder Lars, og jeg studerer computerteknologi på KU. Jeg er fuldstændig vild med nye teknologiske tiltag. Det sidste, jeg har arbejdet på, er en ny app med fokus på skabelsen af et socialt netværk, hvor man kan dele og bytte ting og ydelser. I klimakarréen deler jeg min teknologiske viden med de andre i karréen, og så har jeg også udviklet en app, der overvåger vandindsamlingen i karréen. App´en regulerer forsyningerne til den fælles køkkenhave og det fælles vaskeri. Når jeg ikke udvikler apps, hjælper jeg nogle af de ældre beboere med deres computerproblemer.

Hvordan Lars bruger karréen:

Fælles køkkenhave

Lars har udviklet en app, der sørger for smart distribution af regnvandet

Jeg bor her Fælles vaskeri

Lars vasker sit tøj i fællesvaskeriet, hvilket gør han sparer penge og ressourcer i forhold til i dag

Lars hjælper Martha med hendes computer

Lars har en reduceret energiregning pga. den solenergi karréen producerer.

Lars elsker pizza! Han får rabat pga. sin involvering i klimakarréen

Eksempler fra det virkelige liv: Smart app På TU Delft har de udviklet en smart app som anvender vejrudsigten til at regulere opbevaringen af ekstrem regn. Regnvandsreservoiret er forbundet til appen. Appen sikrer at reservoiret er klar til at modtage de store regnmængder. Dette gøres ved at tømme reservoiret, før reservoiret skal bruges til at forsinke de store regnmængder.

Københavns Klimakarré

Høst og genbrug af regnvand. Regnvandet genbruges til skyl i toilettet, tøjvask, rengøring og vanding af haver. Her høstes regnvandet i forbindelse med en kommunal bygning.

10.03.2015

32


Beboer 4 Familien Andersen, arbejdende forældre med to børn. Vi er Magnus, Anna, Mads og Sofie. Magnus arbejder som revisor i en bank, Anna er jurist. De har to børn, der er 6 og 8 år. Tidsoptimering er en naturlig del af familiens dagligdag for at få tingene til at hænge sammen. Magnus og Anna tjener gode penge, og sammen med andre beboere i karréen har de investeret i solcellerne på taget. De deler fordelene fra produktionen med resten af karréen og får hjælp til børnepasning, fødevarer fra den fælles køkkenhave etc. På den måde køber deres investering dem til tid til famlielivet.

Hvordan familien Andersen bruger karréen:

Magnus og Anna vil gerne have at deres familie lever af sunde fødevarer. Derfor får de hver uge en pakke med frugt og grønt fra den fælles køkkenhave

Vi bor her

Magnus og Anna har en plads til Christianiacyklen i det fælles cykelskur Fælles cykelparkering

Magnus og Anna køber sig til tid ved Martha, når hun henter og passer deres børn

Legepladsen

Eksempler fra det virkelige liv: Det bæredygtige kvarter Vauban (Freiburg, GE) Husene i Vauban kvarteret er lavenergibebyggelser. Mange af husene har solcellcer eller solvarmeanlæg. De deler energiregningen og tjener penge på at sælge elektricitet til elektricitetsnettet.

Københavns Klimakarré

Bæredygtig bebyggelse kaldet ‘Hof van Heden’ (Nutidens have, Rotterdam NL). I bebyggelsen indbetales en månedlig ydelse, der bruges til at aflønne de arbejdere i bebyggelsen, som udfører fælles opgaver til gavn for hele bebyggelsen. Hvis du bruger tid på fælles opgaver, betaler du mindre og hvis ikke, betaler du mere.

10.03.2015

33


Bemandingsliste

Der er i det følgende er vedlagt bemandingsliste (tilbudsbilag 2.1) samt CV’er for nøglepersoner og kompetencebeskrivelser for backup personer. Derudover har organisationen flere kompetente medarbejdere med erfaring med udvikling af innovative løsninger inden for deres specifikke kompetenceområder.

TILBUDSBILAG 2.1 Bemandingsliste Forventet

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Medarbejder Projektansvarlig/ forretningsfører Fagleder; Bygninger Fagleder; Gårdhave Fagleder; Kommunikation og interessent- og beboerinddragelse LAR- og klimatilpasningsekspert Ansvarlig for dokumentation Projekteringsleder Byggeleder Kvalitetsansvarlig

antal timer

400 125 300 400 150 200 200 300 100

CV'er nummereres og vedlægges som bilag i rådgivers tilbud. Der kan være medarbejdere, som har ansvar/rolle flere steder, såvel som flere medarbejdere inden for samme kategori.

Spidskompetencer Bascon - totalrådgiver

De Urbanisten

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

Strategisk bygherrerådgivning Beboer- og interessentinddragelse Kommunikation Samskabende processer Økonomisk planlægning og opfølgning Myndighedskoordinering Landskabsarkitektur og LAR løsninger Bæredygtighed og DGNB-rådgivning Byggeledelse, fagtilsyn og aflevering Ingeniørrådgivning og –projektering Arbejdsmøljøkoordinering

Københavns Klimakarré

Bæredygtig byfornyelse International tænketank Klimatilpassede by- og nærmiljøer, Nytænkning af æstetiske LAR-løsninger Urban design Positiv udnyttelse af regnvand Grønne områder Publikationer og inspirationskataloger.

10.03.2015

34


Navn

Henrik Jagd Nissen /Ove Neumann (Backup: Peter Frost Møller) Morten Ørsager (backup: Sisse Marie Rüsz) Dirk Van Peijpe (Backup: Florian Boer) Mads Peder Rasmussen Birgitte Nysom Sandhagen (Backup: Peter Frost Møller) Ezra Rémy (backup: Simon Toft Ingvertsen) Birgitte Nysom Sandhagen (Backup: Peter Frost Møller) Mads Peder Rasmussen (Backup: Helle Blom Mikkelsen) Mads Peder Rasmussen (Backup: Helle Blom mikkelsen) Ezra Rémy (backup: Simon Toft Ingvertsen)

CV nr. 1+2 7 6 3 4 3 5 5 4

Angiv med X i hvilke faser medarbejderne er aktive -1 0 1 2 3 4 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Erik Møller Arkitekter

Envidan

• • • • • • • •

• Klimatilpasning • Skybrudssikring og fremtidssikrede LAR-løsninger • Holistisk og fremsynet tilgang til spildevandsteknik • Projektledelse

Renovering Bæredygtighed Skitsering og idéudvikling Arkitektrådgivning og -projektering Æstetisk arkitektfaglig rådgivning Illustrationer og grafisk formidling Myndighedskoordinering Byggeledelse, fagtilsyn og aflevering

Københavns Klimakarré

10.03.2015

6 x

x x x x x

35

7 x

x x x


CV1 Udvalgte referencer 2012- Bascon A/S Henrik Jagd Nissen har mange års erfaring i opgaveudvikling, konkurrenceforslag, projektering og planlægning grundet sin brede vifte af erfaring og kompetencer inden for disse felter i rollen som både projektleder og designansvarlig. Henrik er arkitekt med speciale i afdækning af en opgaves muligheder i de tidlige faser samt fastholdelse af designholdninger gennem projektet.

Henrik Jagd Nissen Rolle på projektet Projektansvarlig Stilling i Bascon Afdelingsleder, arkitektafd. Fødselsår 1972

Henriks force ligger i kommunikation af arkitektonisk idé gennem procesledelse, herunder brugerinddragelse og konceptudvikling. Henrik er derudover god til at kommunikere og har et smittende engagement, der er med til at sikre en sammenhængende holdning i tilgangen til opgaveløsningen i de tidlige faser. Game StreetMekka, København & Esbjerg Udvikling af StreetMekka, en indendørs gadefacilitet for street-kultur, basket, parkour, hip-hop dans m.m., hvor brugernes engagement har afgørende betydning for projektets succes, herunder den fremtidige drift af faciliteterne. Bascon står for brugerinddragelse, realiseringsstrategi og sekretariatsfunktion. Rolle: Kontrakt- og projektansvarlig

Ansat i Bascon 2012 Uddannelse Arkitekt MAA fra Kunstakademiets Arkitektskole, 1999 Karriere Bascon A/S Erik Møller Arkitekter Aberdabei ApS Vedel+Nissen IS landskabsarkitekterne Særlige kompetencer Strategisk Bygherrerådgivning Designkoordinering Skitsering og projektering Procesledelse Strategi og helhedsplanlægning Brugerinddragelse Funktionsanalyser i de tidlige faser Workshopholder

CBS - Solbjerg Campus Development (SCD) Gennemførelse af masterplankonkurrence og efterfølgende realisering af nyt campus på 30.000 m2. Anlægssum ca. 800 mio. DKK. Rolle: Kontrakt- pg projektansvarlig Allerød Kommune – Forberedelsesfaciliteter på skoler Facilitering af brugerinddragelse samt udarbejdelse af funktionsplan i forhold til at imødekomme forberedelseskravene på Allerød Kommunes syv skoler i forbindelse med den nye skolereform. Rolle: Kontrakt- pg projektansvarlig Allerød Kommune – ombygning af bibliotek til aktivitets- og foreningshus Modernisering, ombygning og udbygning af Allerød Bibliotek; brugerinddragelse, udbudsproces, tildeling af rådgiver og bygherres repræsentant på bygherremøder med totalrådgiver i projekteringsfasen. Rolle: Kontrakt- pg projektansvarlig Mungo Park, Allerød Analyse og mulighedsstudier i forbindelse med beslutningsgrundlag for udvidelse af Mungo Park teater i Allerød. Rolle: Kontrakt- pg projektansvarlig Allerød Musikskole Udarbejdelse af byggeprogram i forbindelse med ombygning og udbygning af Allerød Kommunale Musikskole i totalentreprise; brugerinddragelse, behovsspecifikation, udbudsstrategi mv. Anlægssum 18. mio. DKK. Rolle: Projektansvarlig og projektleder

Københavns Klimakarré

10.03.2015

36


Allerød Kommune – Bibliotek og nyt pensionisthus Udarbejdelse af strategisk helhedsplan/politisk beslutningsgrundlag for Allerød Kommune i forbindelse med etablering af nyt kulturelt mødested; modernisering og tilbygning til eksisterende bibliotek samt udvikling af Byens Plads; brugerinddragelse, politisk proces, behovs- og funktionsanalyse, areal- og volumenstudier samt økonomioverslag og udbud i konkurrence. Anlægssum 26 mio. DKK

Henrik Jagd Nissen Rolle på projektet Projektansvarlig

Rolle: Kontraktansvarlig og projektleder Amager Ressouce Center – ARC (forbrændingsanlæg med skibakke) • kvalificering af overordnet byggeprogram; organisation og brugerproces. Anlægssum 50 mio. DKK. • udvikling og etablering af ”Amager Bakke” - bæredygtigt rekreativt anlæg og skibakke på taget af anlæg. Anlægssum 70 mio. DKK. • facadeprojekt; udvikling og udbud af grønne og bæredygtige alu-facader. Rolle: Kontraktansvarlig og strategisk bygherrerådgivning Fra tidligere ansættelser Qatar – Al Zubarah Strategi for udvikling af Masterplan og ”Visitor Center”. Unesco World Heritage Site. Rolle: Procesledelse og facilitering af international workshop. Statens Museum for Kunst Udvikling og omprogrammering af ankomst- og publikumsfaciliteter. Forhallen, festsalen, galleriet og ”parterren”, 1.200 m². Rolle: Projektansvarlig Administrationsbygning Østfoldmuseerne, Sarpsborg, Norge Transformation af eksisterende fredet bygning. Brugerinddragelse og programmering. Rolle: Projektmedarbejder National Museet Stockholm Bygherrerådgivning, mulighedsstudier og analyse ifm. udvidelse af museet. Samarbejde med Bach Arkitekter, Stockholm. Rolle: Projektmedarbejder Studiegården – Københavns Universitet Transformation af fredede og bevaringsværdige bygninger, 8.800 m². Omdannelse til studieboliger. Programmering, skitsering. Rolle: Procesansvarlig

Københavns Klimakarré

10.03.2015

37


CV2 Udvalgte referencer 2007- Bascon A/S

Ove Neumann Rolle på projektet Forretningsfører Projektleder Stilling i Bascon Projektchef Fødselsår 1949 Ansat i Bascon 2007 Uddannelse Arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København, 1975 Karriere Bascon A/S Forvaltning for Teknik og Miljø, Nuup Kommunea KHR Arkitekter A/S Domus ApS Særlige kompetencer Projektledelse Processtyring ifm. byplanlægning, byomdannelser og projektudvikling Tværfaglig projektledelse af arkitekt- og ingeniørprojektering Processtyring ifm. infrastrukturog erhvervsprojekter Facilitering af bruger- og beboerstyrede beslutningsprocesser Udbudsteknisk rådgivning ifm. arkitekt-/projektkonkurrencer

Ove Neumann har solid ledelseserfaring og mangeårig erfaring med faglig projektledelse i store og komplekse byggeprocesser. Ove har sans for og viden om anvendelsen af nye organisationsformer i byggeriet, hvor alle parters ressourcer og kompetencer bringes i et optimalt samspil med fokus på fælles videngenerering og værdiopbygning. Til disse processer hører naturligt inddragelsen af brugere og demokratiske beslutningstagere i de tidlige projektfaser. Ove fungerer til dagligt som projektchef i bygherrerådgivningsafdelingen, hvor hans spidskompetencer udover klassisk bygherrerådgivnig bl.a. er udbudsteknisk rådgivning, bestillerrådgivning og skønsmandsfunktioner, tværfaglig projektledelse af arkitekt- og ingeniørprojektering samt processtyring ifm. infrastruktur- og erhvervsprojekter. Direktoratet for Kriminalforsorgen, Ny anstalt i Nuuk, 2010-2017 Iflg. den nye kriminallov og retsplejelov for Grønlands Selvstyre 2010 etableres ny tidssvarende anstalt i Nuuk med plads til 76 anbragte fordelt på lukkede, halvlukkede, åbne og udslusningspladser. Etablering udearealer og udendørs anlæg af sikkerhedsmæssig art. Bygherrerådgivning i alle projektets faser fra indledende bistand til forhandlinger med de grønlandske myndigheder om valg af grund og afklaring af de plan- og miljømæssige projektforudsætninger. Bistand til byggeprogrammering og udbud samt kontrahering af projekteringsydelserne. Styrings- og kontrolfunktioner i projekteringsfasen og udførelsesfasen frem til ibrugtagning, inkl. 5 års garantiperioden. Samlet bruttoareal, 8.000 m². Finanslovsbevilling: 350 mio. DKK Rolle: Projektleder Nakskov Almene Boligforening; Riddersborgparken, 2013-2015 Bygherrerådgivning ifm. omdannelse og renovering af Riddersborgparken efter præmissen ”færre – bedre boliger”. Ved sanering og transformation skal 13 treetagers boligblokke med ca. 400 boliger omdannes til et tæt-lavt boligområde med ca. 200 boliger, samt delvis renovering og forbedring af de omkringliggende servicebygninger og friarealer. Bygherrerådgivningen indledes med bistand til bedømmelse af projektkonkurrence med efterfølgende forhandling. Herefter skal Bascon varetage udbud i totalentreprise med det vindende rådgiverhold forudsat implementeret i totalentreprise-organisationen, og afslutningsvis yde bygherrerådgivningsbistand i projekterings- og udførelsesfaserne. Anlægssum: Ca. kr. 225 mio. Rolle: Projektleder Boligforeningen 3B og Boligkontoret Danmark, København, 2012-2013 Opførelse af nyt fælles domicil på Havneholmen på 5.000 m² for to boligforeninger. Bygherrerådgivning med teknisk vurdering, udarbejdelse af kravspecifikationer og procesplan, granskning af projekt og beskrivelser samt opfølgning over for entreprenør og bygherre. Sekretær ved bygherremøder under hele processen med godkendelse af projektforslag og hovedprojekt. Gennemførelse af byggesagen med afleveringsforretning og mangeludbedring frem til indflytning. Samlet anlægssum: 130 mio. DKK Rolle: Projektleder

Københavns Klimakarré

10.03.2015

38


KAB, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg, 2011-2013 Opførelse af 10 familieboliger og 40 ungdomsboliger, 1.100 m², i det nye Flintholmkvarter på Frederiksberg. Bygherrerådgivning ifm. programmering til udbud i totalentreprise. Bygherretilsyn ifm. projektering, udførelse og 1 års eftersyn. Samlet bevilling: 72,5 mio. DKK inkl. moms. Rolle: Projektleder

Ove Neumann Rolle på projektet Forretningsfører | Projektleder

KAB, Søfryd, Ballerup, 2010-2012 Bygherrerådgivning ved opførelse 55 almene boliger ; to punkthuse og et længehus i fire etager plus penthouse. Samlet areal 6.000 m2. Formulering af byggeprogram og EU-udbud af totalentreprise. Opfølgning i projekterings- og udførelsesfasen samt ved 1-års gennemgang. Samlet bevilling 121,5 mio. inkl. moms. Rolle: Projektleder Vestre Landsret – OPP, 2010-14 Opførelse af ny Vestre Landsret i Viborg som OPP-projekt. Bygningen indeholder retssale, retssektioner, administrationsfaciliteter og dommerkontorer, vente- og voteringsrum for landsretten samt medarbejderfaciliteter, kantine, vognsluse og celler for arrestanter. Teknisk bestillerrådgivning ifm. udbud af OPP-projekt til ny retsbygning, herunder udarbejdelse af funktionsbaserede krav, vurdering af milepæle og tidsplan, udarbejdelse af totaløkonomiske overslag, vurdering af konsekvenser, deltagelse i brugergruppemøder og varetagelse af sekretærfunktion. Formulering af udbudsmateriale, prækvalificering og aftaleindgåelse med OPP-leverandør. Samlet budgetramme kr. 260 mio. ekskl. moms. Rolle: Projektleder Vordingborg Kommune - Multicenter ved Præstøhallen, 2012-2013 Bygherrerådgiver ifm. totalentreprisekonkurrence ved opførelse af multicenter inkl. plejeboliger, servicearealer, sundheds- og idrætscenter i tilknytning til Præstøhallen. Bygherrerådgivning. Programmering, udarbejdelse af udbudsmateriale og koncept. Kontrahering med totalentreprenør. Samlet bevilling kr. 75 mio. inkl. moms. Rolle: Projektleder ScandiByg, AlmenBolig+ (4 årig rammeaftale), 2009-2013 Opførelse af 600-800 præfabrikerede boliger i totalentreprise. Boligkoncept for billige lavenergiboliger i præfabrikerede rumstore moduler med forudsætning om en vis selvbygmedvirken. Fokus på minimale driftsudgifter. Anlægsteknisk ingeniørprojektering for totalentreprenør. Bascon har bistået ved konkurrenceudarbejdelsen af energi- og præfabkoncept samt procesorganiseringen. Bascon bistår endvidere løbende med bygherrerådgivning til organisatoriske og processuelle problemstillinger. Rolle: Projektleder

Københavns Klimakarré

10.03.2015

39


CV3 Udvalgte referencer 2014- Bascon A/S

Birgitte N. Sandhagen Rolle på projektet Fagleder; Kommunikation | Interessent- og beboerinddragelse Fagleder; Dokumentation Stilling i Bascon Projektleder | Bygherrerådgiver Fødselsår 1966 Ansat i Bascon 2014 Uddannelse Master in Experience Management, RUC, 2009 Arkitekt, Kunstakademiets Arkitektskole, 1993 Karriere Bascon A/S Dansk Arkitektur Center Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Deslab Tripledesign Særlige kompetencer Strategisk rådgivning og -koncepter Ledelse af strategi- og udviklingsprocesser Procesledelse og facilitering Brugerinddragelse og co-creation Events og oplevelser Målgruppeanalyser

Birgitte Nysom Sandhagen er rutineret i interessent- og brugerinddragelsesprocessen gennem alle faser – fra strategiudvikling til planlægning og gennemførelse. Hun har stor teoretisk og praktisk erfaring med metoder og værdiskabende processer til brugerinddragelse og samskabelse. Som udviklingsansvarlig i Dansk Arkitektur Center har hun afprøvet en række nye initiativer inden for brugerinddragelse, fx i ’Byg det op’, ’Havnen er din’ og ’Institutioner for Fremtiden’. Endvidere har hun i tæt samarbejde med Bygherreforeningen udviklet en kommunikationsplatform for Modelprogrammerne inden for fremtidens institutionsbyggeri. Birgitte er en garvet møde og workshop facilitator og god til at skabe engagement og etablere ejerskab hos brugere og interessenter. Byens Hus i Kokkedal Kokkedal får med Byens Hus et kulturelt fyrtårn, som udvikles i samarbejde med byens interessenter og aktører. Det primære formål er at Byens Hus bliver hele byens hus. Derfor lægger Fredensborg Kommune stor vægt på et reelt samarbejde med relevante brugere, idet frivillig engagement og arbejdskraft bliver et vigtigt supplement til den kommunale forank¬ring af huset. Brugerinvolveringen er det centrale redskabet til at nå målet. Birgitte er ansvarlig for brugerinddragelsesprocessen gennem alle faser – fra strategiudvikling til planlægning og gennemførelse. Game StreetMekka Bascon bygherrerådgiver for Københavns Kommune i udviklingen af en indendørs gadefacilitet for streetkultur, basket, parkour, hip-hop dans m.m. – et såkaldt StreetMekka, der er et lokalt forankret projekt, hvor brugernes engagement har afgørende betydning for projektets succes, herunder den fremtidige drift af faciliteterne. Som strategisk bygherrerådgiver og sparringspartner på projektet varetager Birgitte brugerinddragelse, realiseringsstrategi og sekretariatsfunktion. Fra tidligere ansættelser Udviklingsansvarlig og projektleder i Dansk arkitektur Center projekter med høj grad af samskabelse med brugerne og event og oplevelsesbaseret kommunikation, herunder ’Havnen er din’, ’Institutioner for fremtiden’ og ’Byg det op’. Birgitte havde ansvar for: • Ledelse af strategi- og udviklingsprocessen internt, herunder forandringsledelse • Design og implementering af redskaber, metoder og processer med fokus på relevant , involverende og engagerende kommunikation med slutbrugeren • Proces- og projektledelse af projekter, der afprøver metoder til at engagere brugere til co-creation og aktiv deltagelse • Strategisk rådgivning • Salg og salgskoncepter med fokus på slutbrugeren • Udvikling og implementering af effektmåling på den oplevede brugerkvalitet

Forandringsledelse Københavns Klimakarré

10.03.2015

40


Udvikling og facilitering af et netværk og en pulje til brugerinddragelse i kulturlivet, kaldet REACH OUT. Målet var at sætte fokus på brugerinddragelse i udviklingsprocessen, tiltrække nye brugergrupper og herigennem skabe vækst i organisationerne. Ansvarsområderne omfattede: •  L edelse og facilitering af netværket REACH OUT •  Vidensdeling om metoder og indsigter i forhold til brugerinddragelse •  Strategisk rådgivning af potentielle ansøgere, herunder involvering af ambassadører

Birgitte N. Sandhagen Rolle på projektet Fagleder; Kommunikation | Interessent- og beboerinddragelse Fagleder; Dokumentation

•  Udvikling og implementering af kommunikationsplatform for netværket •  Design, facillitering og afholdelse af events og konferencer • Udvikling af egen, nystartet virksomhed, Deslab, inden for strategisk rådgivning, oplevelsesøkonomi, new media og branding for virksomheder og organisationer, herunder Henning Larsen Architects, Kasper Danielsen Architects, Dinesen, PLH, Københavns kommune, Center for Idræt og Arkitektur, Copenhagen Malmö Port, Witraz mfl. Udvikling af strategi, koncept og styrede processen fra idé til færdigt produkt i samarbejde med kunder. Initiativtager til Tripledesign, som skaber innovation i museer gennem at nytænke formidlingsformen gennem interaktion og spil for herigennem at højne publikumsoplevelsen og besøgstallet. Udvikling af virksomhedsstrategi, salg, udvikling af koncepter, samt proces- og projektledelse. Ansvarlig for kunder som fx SMK, Skovgaard Museet og Nationalmuseet.

Københavns Klimakarré

10.03.2015

41


CV4 Udvalgte referencer 2011- Envidan Ezra har solid erfaring med ingeniørrådgivning i forhold til afløbs- og spildevandstekniske anlæg – herunder bl.a. projektledelse, skitse og detailprojektering, byggeledelse, fagtilsyn, myndighedsbehandling og kommunikation.

Ezra Rémy Rolle på projektet LAR og klimatilpasningsekspert Stilling i Envidan Projektchef Fødselsår 1970 Ansat i Envidan 2011 Uddannelse 2007: Bygningsingeniør, Diplom, anlægsteknisk linie, Aarhus Ingeniørhøjskole Karriere Krüger A/S, Cimbria Bulk, Technology A/S, Bravida A/S

Særlige kompetencer Projektledelse, skitseprojekt, detailprojektering, tilsyn, myndighedsbehandling Strategisk bygherrerådgivning Designkoordinering Skitsering og projektering Procesledelse Strategi og helhedsplanlægning Brugerinddragelse Funktionsanalyser i de tidlige faser Workshopholder

Herudover har Ezra stor indsigt i og erfaring med klimatilpasning og terrænbaseret regnvandshåndtering både i Danmark og i udlandet. Middelfart, Klimaby Deltagelse i fase 1 af projektkonkurrencen ”Middelfart Klimaby” med Landskabsarkitekterne De Urbanisten og PK3. Udarbejdelse af innovative klimatilpasningstiltag I Middelfart By. Dynamiske hydrauliske beregninger og dimensionering af en række forskellige nyskabende klimatilpasningsløsninger såsom skybrudsveje, grønne og blå gader og kvarterer, multifunktionelle områder f.eks. Aktivitetsplads, Havneplads og Ældrecenter. Udarbejdelse af overslagsberegninger af anlægssum og implementering af de valgte løsninger. Årstal: 2014 Rolle: Projektleder Badensgade, Grundejerforening, Skybrudssikring og klimatilpasning Skybrudssikring af Badensgade på Amager, der er en privat fællesvej. Grundejerforeningen ønsker at afkoble/forsinke overfladevand fra tag‐ og vejarealer via eventuel nedsivning og primært via terrænbaserede forsinkelsesløsninger. Opgaven gennemføres i synergi med skybrudssikringsplanen for Amager og Christian Havn. Årstal: 2014 Rolle: Projektleder Københavns Kommune, Div. rådg. Vedr. skybudsplanen Diverse rådgivning i forbindelse med miljøvurderingen og implementeringen af skybrudsplanen for Amager og Christianshavn. Årstal: 2014 Rolle: Projektleder Klimatilpasning i Gedvad, Markkvarteret, område 2, Fase 2 Detailprojektering og tilsyn med etableringen af grønne gader i Markkvarteret i Gladsaxe. Området skybrudssikres og klimatilpasses ved etablering af grønne løsninger, såsom regnbede, faskiner og permeable befæstelser. Løsningerne som etableres på fire veje, skal benyttes som pilot‐/demonstrationsprojekter for hele Gedvad‐området Årstal: 2014 Rolle: Projektleder Nordvand, Klimatilpasning, Gedvad Teknisk rådgivning i forbindelse med klimatilpasningen af vand‐ og

Københavns Klimakarré

10.03.2015

42


Ezra Rémy Rolle på projektet LAR og klimatilpasningsekspert

spildevandstekniske anlæg i et opland i Gladsaxe på ca. 50 Ha. Projektet indebærer udvikling, dimensionering, projektering og etablering af forskellige LAR‐teknologier f.eks. forsinkelses‐ og rensebassiner, faskiner, regnvandsbede og permeable befæstelser. Projektet et led i den bæredygtige byudvikling af Gladsaxe, og centralt i processen står håndtering af interessenter, herunder varetagelse af kommunikationen mellem myndigheder og borgere. Rådgivningen omfatter forundersøgelser, analyser, idéforslag, projektforslag, detailprojektering, udfærdigelse af udbudsmateriale, myndighedsbehandling, afholdelse af udbud og licitation, byggetilsyn, fagtilsyn, aflevering, mangelgennemgang, 1‐ års og 5‐å rs eftersyn. Årstal: 2012 Rolle: Projektleder HOFOR, Skybrudssikring af Amager Udarbejdelse af forskellige forslag på løsning af regnvandshåndteringen på Amager ved skybrud med henblik på at minimere oversvømmelser og udnytte regnvand i nærmiljøet (krav om max 10 cm vand på terræn). Der skal udarbejdes en række forprojekter og skitseprojekter for alle lokalområder. De valgte tekniske løsninger omhandler bl.a. LAR, kanalsystemer, regnbede, separering, nedsivning og eventuelt rensning af regnvand. Projektet udføres i tæt samarbejde med Københavns kommune, NGO’er, lokalfor-eninger og øvrige interresenter samt HOFOR (tidligere KE) som bygherre. De udarbejdede løsninger supplerer hinanden for at opnå en fleksibel og robust plan. Løsningerne er tænkt i synergi med andre planer i byen og værdiskabende for borgerne. Årstal: 2012 Rolle: Projektleder Årstal: 2011 Rolle: Projektrådgiver Frederikssund, Klimatilpasning og kloakfornyelse af Jægerspris By Frederikssund Forsyning A/S ønsker at renovere og klimasikre det fælleskloakerede område i Jægerspris by med 650 tilsluttede husstande. LAR privat og LAR vej er virkemidler, der ønskes indarbejdet, hvor dette er muligt uden at gå på kompromis med afledningssikkerhed og grundvandskvalitet. I øvrige områder saneres kloakken med traditionelle midler, men med indtænkning af vand i byen og rekreative bassinanlæg. EnviDan opstiller program for forundersøgelser, gennemfører modelberegninger for LAR strategier, udvælger teknologier, leverer input til myndighedsbehandling og gennemfører projekt, udbud og tilsyn med hele projektet. I samarbejder med forsyning og kommune udarbejdes og gennemføres kommunikationsstrategi med borgere og øvrige interessenter. Årstal: 2012 Rolle: Projektrådgiver

Københavns Klimakarré

10.03.2015

43


CV5 Udvalgte referencer 2011-

Mads Peder Rasmussen Rolle på projektet Projekteringsleder Byggeleder Stilling i Bascon Landskabsarkitekt Fødselsår 1972

Bascon A/S

Mads er projekteringsansvarlig i Bascons landskabsafdeling. Han har mere end 10 års erfaring som projektledende landskabsarkitekt. Han har arbejdet bredt med både store og små projekter inden for pladsdannelser samt by- og landskabsprojekter. Mads er særligt stærk på området i overgangen fra idé til virkelighed og har en særlig force i projektledelse, både hvad angår fagligt indhold, æstetik og udvikling samt tidsstyring og økonomi. Han har været projektleder på størstedelen af Bascons store landskabs- og anlægssager og har en god fornemmelse for at koble tekniske og arkitektoniske løsninger. Tove Ditlevsens Byrum, Københavns Kommune Omdannelse af byrum på Vesterbro i København; etablering af nyt byrum ved Tove Ditlevsens Plads og etablering af legeområder i og omkring Tove Ditlevsens Skole og Matthæusgade Kirke. Forskelligartede landskabsrum med plads til såvel leg og bevægelse samt fordybelse og ro for både skolebørn og områdets beboere. Rolle: Projektleder for landskab vedrørende udarbejdelse af skitseforslag, projektforslag, hovedprojekt. Sikkerhedskoordinering og fagtilsyn. Liva Weels Plads, Københavns Kommune

Ansat i Bascon 2011

Omdannelse af plads på Vesterbro i København. Aktivering af de to sikringsrum, etablering af nyttehave og station for cykelreparationer. Projektering af faciliteter til fordybelse og ro samt livlige aktiviteter og gadefest for områdets beboere.

Uddannelse Landskabsarkitekt fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Overbygning; planlægning og tegning, 2002

Rolle: Projektleder for landskab vedrørende udarbejdelse af skitseforslag, projektforslag, hovedprojekt. Fagtilsyn.

Arbejdsmiljøkoordinator, 2013 Klimatilpasningsuddannelse, Teknologisk Institut, 2014 Karriere Bascon A/S Schønherr Opland Landskabsarkitekter

Stolpedalsskolen, Aalborg Kommune Projekt vundet i konkurrence ”Drøn på skolegården”. Nye og forbedrede leg- og læringsmiljøer dels ved siden af skolen og dels i den nærliggende skov, hvor natur og læring inddrages som et samlet element. Rolle: Projektleder for landskab samt byggeledelse og tilsyn KlimaByen i Middelfart - Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og Realdania Generel bygherrerådgivning ifm. klimatilpasning i Middelfart. Rådgivning vedr. overordnet klimatilpasningsvalg samt deltagelse i brugerinvolvering. Rolle: Projektmedarbejder

Særlige kompetencer Projektledelse Skitsering og tegning, Plantekendskab Fagtilsyn Klimakoordinator (LAR)

Skolen på Duevej, Frederiksberg Kommune LAR screening samt skitsering af overordnet koncept for en 100 % regnvandshåndtering på egen grund. Valg af LAR løsninger på baggrund af screening (dvs. regnbede, opmagasinering, kanaler, permeable belægninger, grønne tage m.v.). Dokumentation for at de valgte løsninger har den fornødne kapacitet samt angivelse af denne. Rolle: Projektleder

Københavns Klimakarré

10.03.2015

44


Ny kunstgade i Vejle Konceptudvikling samt konkretisering af Flegmade, som en ny aktiv og kunstnerisk nytænkt forbindelsesvej mellem midtbyen og Campusområdet i Vejle. Vejen skal kunne favne såvel en ny supercykelsti, aktiverende kunstinstallationer for de unge, der dagligt passerer gennem området samt almindelig trafik til et aktivt erhvervsområde. Rolle: Projektleder

Mads Peder Rasmussen Rolle på projektet Projekteringsleder Byggeleder

HF & VUC – Ny skole i Rødovre Faglig sparing samt kvalitetssikring af landskabsprojekt omkring det ny HF og VUC uddannelsesbyggeri i Rødovre. Desuden kvalificering samt beregninger af LAR anlæg omkring skolen samt parkeringsarealer og stier. Rolle: Klimakonsulent Hobro Midtby, Mariagerfjord Kommune Skabelse af et differentieret byrum i Hobro bymidte. Omdannelse af Polititorvet / Markedspladsen til et mødested af mere formel karakter med plads til både unge og gamle. Skolegård ved Sdr. skole i midtbyen omdannes til et urbant bevægelsesrum. Rolle: Projektleder for landskab på begge projekter vedrørende udarbejdelse af skitseforslag, projektforslag, hovedprojekt. Desuden fagtilsyn. Mariaparken, Vejle Kommune Mariaparken er en grøn urban park med landskabet, kunsten og legen som omdrejningspunkter. Pladsen indeholder både aktive og retræte zoner samt små, private og større, åbne rum, der muliggør en varieret brug af pladsen. Overdækning og bevægelsesbane, der bliver skøjtebane om vinteren, styrker brugen over året. Rolle: Projektleder for landskab vedr. udarbejdelse af skitseforslag, projektforslag, hovedprojekt. Desuden fagtilsyn. Riddersborgparken, Nakskov Almene Boligselskab Omdannelse og ombygning af 414 almene boliger i henholdsvis boligblokke og rækkehuse. Kvalificering af arbejder for de LAR tekniske anlæg, der er placeret i området. Bascon har desuden stået for generel bygherrerådgivning. Rolle: Kvalitetssikring af LAR i landskab, faglig sparing på skitser og principper. Landskab ved tandklinikker, Aarhus Kommune Totalrådgivning forbundet med opførelse af to nye tandklinikker i Aarhus. Skitsering og projektering af udearealer ved to klinikker, herunder etablering af al belægning, beplantning og inventar. Rådgivning vedrørende samtlige ingeniør- og arkitektmæssige discipliner samt intern bygherrerådgivning. Rolle: Projektleder landskab vedrørende udarbejdelse af skitseforslag, projektforslag, hovedprojekt. Fagtilsyn.

Københavns Klimakarré

10.03.2015

45


CV6

Udvalgte referencer 2009- De Urbanisten

Dirk Van Peijpe Rolle på projektet Fagleder; Gårdhave Stilling i De Urbanisten Direktør Fødselsår 1962 Ansat i De Urbanisten 2009 Uddannelse Arkitekt, MUrb. Byudvikling, Rotterdam Arkitekt Akademi, Rotterdam, juli 1997 BUrb. Byplanlægning, Tilburg videnskabelige Universitet, september 1986 Karriere De Urbanisten VHP, Rotterdam Bygningsinspektoratet, Rotterdam

Særlige kompetencer Projektledelse, urban design, LAR og klima

Dirk van Peijpe (1962) er grundlægger og direktør for DE URBANISTEN. Dirk van Peijpe er uddannet inden for byplanlægning, arkitektur og design fra Akademiet for Arkitektur i Rotterdam. I en periode på 15 år var han ansat hos Rotterdam Kommune som byplanlægger og landskabsarkitekt. I mere end 10 år var han beskæftiget med ombygning af Rotterdams havnefront, ligesom han var involveret i udarbejdelse af masterplan for langsigtede omdannelsesplaner i forbindelse med udvikling og gennemførelse af større offentlige byrum i Rotterdam, ved havnefronten og i byens centrale forretningsområder. Med sin virksomhed De Urbanisten, som er en innovativ arkitektvirksomhed for byplanlægning og landskabsarkitektur, er hans primære fokus at arbejde i en mere bæredygtig retning gennem brug af innovative løsninger inden for bl.a. vand- og energiforsyningsnettet, byudvikling og transport med henblik på en optimering af offentlige byrum. Han er ekspert i byudvikling og landskabsarkitektur i relation til forebyggelse af påvirkninger ved oversvømmelser samt planlægning og ressourcestyring af vandforsyning I bymæssige områder. Han evner at forene komplekse tekniske løsninger med innovative rumdesign. Dirk van Peijpe kan afdække og forudsige rumlige påvirkninger samt udviklingsmuligheder i relation til klimaændringer og identificere de nødvendige tiltag. Dirk van Peijpe er i øjeblikket engageret i klimatilpasningsplanerne for byerne Amsterdam og Rotterdam. Ligeledes deltager han med DE URBANISTEN i det hollandske Nationale Delta Program til rådgivning af forholdene om vandsikkerhed og innovativ design, samtidig har han været ansvarlig for Rotterdams klimatilpasningsstrategi. Hertil kommer projektledelseskoordinering af klimatilpasningsprojekt i byområdet ZoHo i det centrale Rotterdam. For nylig har han også været inddraget i projekt om oversvømmelsesplan for New York/New Jersey med projektet ’Meadowlands’. Dirk van Peijpe benyttes hyppigt som gæstetaler ved internationale konferencer om klimaændringer og oversvømmelser, fx i København (DK), Bruxelles (BE), Amsterdam (NL) og Kaousiung (Taiwan). Dirk van Peijpe fungerer ligeledes som forelæser på det tekniske universitet i Delft, Rotterdam. Klimatilpasning ZoHo, Rotterdam., Rotterdam NL Løbende proces for klimatilpasning af kvarteret Zoho i Rotterdam. Projektet har både fokus på langsigtet planlægning, som ændrer området over tid, men også på at skabe mindre projekter på et Zoho testsite, hvor der er fokus på en høj grad af involvering af hele kvarteret. Rolle: Proceskoordinator, projektleder på klimatilpasningsstrategien, fagleder for urban design.

Københavns Klimakarré

10.03.2015

46


Regnvandsbed Zoho, Rotterdam NL Det første projekt i klimasikringen af Zoho har været etableringen af et regnvandsbed. Ved at fjerne en del af belægningen centralt i området skabes der et sted til forsinkelse og nedsivning. Men stedet er ikke kun en teknisk foranstaltning, det fungerer også som en lokal have for kvarterets beboere. Det første af regnvandsbedene blev udført sammen med kvarterets beboere.

Dirk Van Peijpe Rolle på projektet Fagleder; Gårdhave

Rolle: Initiativtager, projektleder, fagleder for urban design. Klimatilpasningsstrategi Rotterdam NL Klimatilpasningsstrategien for Rotterdam er den officielle politik, der udstikker kursen for, hvordan Rotterdam skal tilpasse sig til klimaændringer. Samtidig viser strategien, hvordan man kan opnå økonomisk og biologisk merværdi i forbindelse med, at man klimatilpasser byen. Klimatilpasningsstrategien følger en lang tradition med at tilpasse Rotterdam til de udfordringer, som både Rotterdam og resten af Holland har med at sikre sig mod vandet. Rolle: Medforfatter, projektleder for forskning og design, fagleder for urban design. Vandtorvet Benthemplein, Rotterdam NL Det første større vandtorv i Europa. Pladsen kombinerer vandopsamling på en central plads med rum til rekreation, leg, sport og bare at ”hænge ud”. Pladsen er realiseret efter en innovativ proces, hvor forskning og design er kombineret med en høj grad af beboerinddragelse. Rolle: Assisterende projektleder og senior landskabsarkitekt. Vandtorv, Tiel N Vandtorvet i Tiel kombinerer opsamlingen af ekstrem regn og et legende landskab. I udviklingen af designet har byens skolebørn været inddraget, da de var de fremtidige brugere af vandtorvets funktioner. Planen for vandtorvet er godkendt og vil blive udført i 2015. Vandtorvet i Tiel tager udgangspunkt i de erfaringer, der er høstet i forbindelse med udviklingen af vandtorvet i Rotterdam. Rolle: Projekleder og fagleder for design, procesleder og ansvarlig for kommunikationen til områdets beboere. ‘Rebuild by Design’ – New Medowlands, New Jersey USA Vinderprojekt i konkurrencen ‘Rebuild by Design’, som byen New York udskrev, efter stormen Sandy ramte byen. Konkurrencen fokuserer på, hvordan man skaber en by, der kan modstå fremtidens udfodringer, herunder også klimatilpasningsudfordringer. De urbanisten var inviteret til konkurrencen og fik området i New Jersey, der skulle omdannes til et mere modstandsdygtigt kvarter. Den næste del af konkurrencen begynder i 2015. Rolle: Senior urban designer.

Københavns Klimakarré

10.03.2015

47


CV7 Udvalgte referencer 2006- Erik Møller Arkitekter

Morten Ørsager Rolle på projektet Fagleder; Bygninger Stilling i Erik Møller Arkitekter Partner og segmentleder Arkitekt MAA Fødselsår 1973 Ansat i Erik Møller Arkitekter 2006 Uddannelse Master in energy and green architecture Arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole, København 2012 Revit 2009 Energi og indeklima, Raadvad 2007 EMA Projektlederuddannelse 2002 Kursus i sagsstyring, Akademisk Arkitektforening 2002 Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer, Entreprenørskolen Karriere Terkelsens Tegnestue Aps Hou & Partnere A/S Fogh og Følner Arkitektfirma Særlige kompetencer Specialist indenfor helhedsplaner, renovering og nybyggeri af af boliger, bæredygtighed og energioptimering

Ansvarlig for bæredygtighed inden for planlægning og udvikling af helhedsplaner, grønne strategier og samarbejdsprocesser samt udvikling og projektering af bæredygtig byggeri. Morten arbejder med renovering og nybyggeri i byområder, som kræver et specielt fokus på at bevare og tilpasse nyt så man opnår samspil og styrket identitet. Her anvendes værdianalyser af arkitektoniske, kulturelle og historiske værdier som fundament for hvad man skal bevare og hvor man kan tilføje nyt. Herudover involveres politikere, beboere og virksomheder som motiveret drivkraft således at forandringen både er fysisk og mental. Her arbejdes med mennesker i øjenhøjde og med processer baseret på dialog. Morten har Master i Energy and Green Architecture og hans speciale behandler udfordringen i at energi- og funktionsoptimere vores historiske bykerner. Morten er tegnestuens repræsentant i Innobyg og Green Building Council Denmark, holder jævnligt oplæg til seminar og konferencer og har faciliteret flere kursusrækker inden for Værdibasret Renovering i Arkitektforeningen. Herudover beskæftiger Morten sig med udviklingsprojekter i både Danmark og udlandet og er pt. med i et forkningsprojekt i Kina, som handler om at om bidrage til opbygningen af et kinesisk velfærdsprojekt og udvikle arkitektur- og planlægningsmodeller for en social bæredygtig udvikling af de kinesiske landbosamfund. Herudover er Morten med i et EU forskningsprojekt - Horison 2020, hvor en række universiteter i Europa skal forske og finde løsninger til efterisolering af historiske bygninger. Baggrunden for EMA’s interesse inden for dette emne, er en række demonstrationsprojekter hvor ny teknologi og materialer kombineres med traditionelt håndværk. Som eksempel, er Morten pt. projektleder på et renoveringsprojekt i Tingbjerg, hvor man efterisolerer gavle ved at nedtage og genbruge de karakteristiske mursten, således at de mange boligblokke bevarer der arkitektoniske værdier. Projektet gennemføres i samarbejde med fsb og med støtte fra Københavns Kommune. Som led i Demonstrationsprojektet i Højstrupparken arbejder Morten sammen med Teknologisk Institut og Hi-con, på et nyt præfabrikeret altankarnapelement, hvor højstyrkebeton udnyttes som bærende konstruktion i sammen hæng med højisolerende materialer og kulfiberkonsoller for minimering af kuldebroer. Projektet støttes af Realdania. UDVALGTE REFERENCER Bellahøj et Ikon i København - AAB, sfb, SAB og AKB. 1. Præmie i projektkonkurrence om renovering og fremtidssikring af Bellahøj, et af Københavns største og mest markante boligområder. Teamet bestående af HLA, Orbicon, Rekommanderet og GBH, skal virke som fælles rådgiver og vejleder for de fire boligorganisationer. Rolle i projekt: Projektleder

Københavns Klimakarré

10.03.2015

48


Højstrupparken - Realdania og Fyns Almennyttige Boligselskab. 1. Præmie i projektkonkurrencen ’Demonstrationsprojekt for fremtidens energirenovering af den murede byggeri fra 40’erne og 50’erne’. Helhedsrenovering af alment boligområde i Odense, 24.000 m². Det bevaringsværdige boligområde skal renoveres med nye altaner og facadeåbninger som respekterer de arkitektoniske værdier. Rolle i projekt: Partner ansvarlig

Morten Ørsager Rolle på projektet Fagleder; Bygninger

Gentofte Ejendomme Renovering og energioptimering af 72 ungdomsboliger af Arne Jacobsen. 5.000 m². De bevaringsværdige boligblokke skal have nye altanfacader i nye tidsvarende materialer. Facadernes arkitektur og geometri nyfortolkes til moderne facader. Rolle i projekt: Projektleder City Campus - Kommunehospitalet Nybyggeri af kontorer og undervisningslokaler. 6000 m². Området hvor den nye bygning er opført, er fredet. Den nye bygning er designet ud fra en kortlægning af de ældre bygningers arkitektur og historie. Rolle i projekt: Projektmedarbejder Lunds Universitet Bæredygtig helhedsplan og energioptimering af fredede bygninger omkring Universitetspladsen. Universitetets ældste bygninger skal være de mest energineutrale og funktionelle men bevare deres oprindelige udtryk. Rolle i projekt: Projektleder Den Hvide Kødby Strategi for bæredygtig udvikling og energioptimering Den Hvide Kødby. Fokus på teknik, bygninger og brugeradfærd. 80.000 m². Området er fredet men skal transformeres til blandet erhverv med forbedret indeklima og energistandard. Rolle i projekt: Projektleder fsb Lundevænget Helhedsplan for almen boligforening i København. Boligområdet skal fremtidssikres og området skal styrkes socialt. Området er bevaringsværdigt og værdianalyser af sociale og arkitektoniske forhold har formet projektets løsninger til energioptimering og øget funktionalitet. 27.000 m² Rolle i projekt: Projektleder Den Hvide Kødby Ny bygningsmanual med standardløsninger til energirenovering af det fredede anlæg. Udarbejdet i samarbejde med Københavns Kommune og Kulturstyrelsen. I 2014 arbejdes vi på et stort integreret solcelleanlæg og genbrug af kødbyens affald. Rolle i projekt: Projektleder

Københavns Klimakarré

10.03.2015

49


Kompetencebeskrivelser Projektchef, Peter Frost Møller Peter er projektchef i Bascons afdeling for by og landskab. Peter arbejder med udvikling, planlægning og formgivning af by og landskab i bred forstand. Herunder proces- og bygherrerådgivning, dialogorienterede udviklingsforløb, inddragelse af borgere og interessenter, overordnet planlægning samt analyser, strategier og planer for udvikling og omdannelse af byer. Peter har stor erfaring med projektledelse af større, komplekse projekter, herunder overordnet strategisk planlægning samt konkrete omdannelser af byer og byrum. Peter evner med sin metodiske tilgang til proces- og bygherrerådgivning at koordinere og organisere flere sammenhængende delprojekter med mange aktører, herunder håndteringen af forskellige interessentgrupper. Tidligere har Peter i en årrække fungeret som konsulent og tegnestueleder i Holland, hvor han har været ansvarlig for flere store byudviklings- og omdannelsesprojekter. Simon Toft Ingvertsen Med en Ph.d.-grad fra 2011 inden for regnvandskvalitet og dokumentation af renseteknologier kan Simon betegnes en af de absolut førende eksperter indenfor regnvandshåndtering og klimatilpasning i Danmark. Simons Ph.d. er centreret om de tre centrale spørgsmål: 1) Hvad ved vi om kvaliteten af regnvandet, 2) hvordan opnår vi bedre viden, og 3) hvilke krav skal vi stille til udledningerne?. Simon står som forfatter/medforfatter på en række danske og internationale publikationer omhandlende kvalitet og rensning af regnafstrømning i byområder, og Han har bl.a. i 2011 publiceret en omfattende review-artikel af dansk og udenlandsk regnvandskvalitet i et internationalt tidsskrift, med henblik på at prioritere blandt de mange forureningsparametre der optræder i regnvandet i byerne. Simon har solid erfaring med at screene og analysere faglitteratur og miljøkemiske datasæt, ligesom han har bred erfaring med at formidle den komplicerede viden, som regnvandskvalitet dækker over, både som underviser på universitetet og som oplægsholder til diverse faglige arrangementer. Simon har tidligere haft delt ansættelse på KU Science/EnviDan, men er nu hos EnviDan på fuld tid, hvor han bringer sin ekspertise bredt i anvendelse og fungerer som ekspert, projektdeltager og sparringspartner på LAR og Klimatilpasningsprojekter i hele EnviDans organisation. Simon er projektleder på flere centrale udviklingsprojekter omkring LAR og klimatilpasning. Her kan bl.a. nævnes modulbaseret udvikling af skybrudsveje under klimaspring-programmet ”Vandvejen” i RealDania regi og optimering af filterjord gennem iblanding af aluminiumscoated sand. Simon har siden 2011 været involveret i det strategiske partnerskab ”Vand i Byer”, hvor han bl.a. er projektleder for et innovationsprojekt om nedsivning af vand fra trafikerede arealer gennem filterjord (IP02). I tillæg er han tovholder og facilitator for en arbejdsgruppe omkring myndighedstilladelser til udledning og nedsivning af regnvand under innovationsprojekt IP10. Her arbejder han desuden med design af moniteringsprogrammer og udvikling af prøvetagningsmanualer.

Københavns Klimakarré

10.03.2015

50


Arkitekt, Florian Boer Florian Boer (1969) er grundlægger og direktør af arkitektvirksomheden DE URBANISTEN. Han er ekspert i at forene komplekse tekniske løsninger med innovative uderum. Florian er ekspert i by- og landskabsudvikling relateret til klimatilpasning i forhold til oversvømmelser og ressourcestyring af vandforsyning i bymæssige områder. Florian Boer er dybt involveret i klimasikringen af større hollandske byer, og han er leder af forsknings- og udviklingsundersøgelser af vandressourcestyringen for de hollandske byer Amsterdam, Rotterdam og Dordrecht og deres oversvømmelsesplaner. For nylig har han været inddraget i projekt om oversvømmelsesplan for New York/New Jersey i udviklingen af projektet ’Meadowlands’. Han er designeren bag begrebet ”vandtorvet”, som er et offentligt byrum, hvor regnvand opsamles og ”oversvømmer” torvet, som også benyttes og nydes af lokalbefolkningen. Den første udgave af et sådan vandtorv er etableret i Rotterdam. Florian Boer underviser på Det tekniske universitet i Delft, og er også tilknyttet arkitektskolerne i Amsterdam og Rotterdam. Han holder regelmæssigt foredrag på internationale universiteter, som fx Harvard GSD (USA), Milano Politecnico (IT) og Stuttgart Universitet (GE). Arkitekt, Sisse Maria Rüsz Sisse arbejder med energirenovering og vedligehold af den eksisterende bygningsmasse med fokus på bæredygtig strategiudvikling, planlægning og samarbejdsprocesser mellem forskellige faggrupper. Sisse har gennemført en Master i Energy and Green Architecture, i hendes Masterspeciale var der fokus på implementering af bæredygtighed i byggebranchen. Nærmere bestemt, hvordan arkitektvirksomheder foretager det svære skifte fra at tale om bæredygtighed, til rent faktisk at udføre bæredygtighed i projekter og løsninger. Med baggrund i et casestudie i EMA, undersøger specialet rammerne for det gode samarbejde mellem arkitekter og ingeniører som baggrund for at kunne skabe bæredygtige løsninger og projekter gennem integreret design.. Specialet fremhæver vigtigheden af god kommunikation, fælles arbejdsmøder og frem for alt; fælles ansvar og ejerskab af projekterne og processen for at skabe rammerne for bæredygtige byggerier og processer. Sisse er projektleder i EMA’s Demonstrationsprojekt i Højstrupparken. Et projekt der ud fra arkitektur og kulturværdier, skal afprøve energi og komfortforbedrende løsninger inden det murede byggeri fra 40’erne og 50’erne. Her testes løsninger som efterisolering af gavl og genbrug af eksisterende mursten, imprægnering af murværk, indvendig efterisolering, isoleringspuds nye præfabrikerede altankarnapelementer og passive ventilationsløsninger. Sisse er både projektleder og udfører fagtilsyn. Projektet indgår som central i case i Realdanias kommende Renoveringsmanual til det murede byggeri.

Københavns Klimakarré

10.03.2015

51


Landskabsarkitekt, Helle Blom Mikkelsen Helle Blom Mikkelsen er ansat som landskabsarkitekt i Bascons afdeling landskab, arkitektur og byplanlægning til skitsering, projektering og projektledelse af landskabsprojekter. Helle har over 10 års erfaring i faget fra store anerkendte landskabsarkitekttegnestuer over hele landet. Helles særlige kompetencer omfatter projektledelse, by- og landskabsplanlægning, landskabsarkitektur, idéudvikling, skitsering og projektering, udbud og tilsyn. Hertil kommer beboer- og borgerinddragelse, master- og helhedsplaner, LAR-løsninger i udearealer samt kommunikation og formidling. Helle har arbejdet med omdannelsen af større almene boligområder og har stor erfaring med løbende inddragelse af beboere for at skabe den bedst mulige løsning for landskaber der giver merværdi for beboere og bygherre. Andy Van Den Dobbelsteen Andy van den Dobbelsteen er med sin baggrund som PhD i bygningsdesign, konstruktioner og energi, dekan for afdelingen: ”Architectural Engineering + Technology” samt professor i Klima Design og Bæredygtighed ved TU Delft. Andys akademiske kompetencefelt omfatter uddannelse, forskning og vidensindsamling ifm. klimadesign, bæredygtighed og innovativ energioptimering og klimasikring af arkitektur, byer og landskab. Han er leder vedr. temaet for energi i det byggede miljø for Energi Initiativet Delft samt er forfatter til en lang række bøger, håndbøger og publikationer på både hollandske og udenlandske klima- og bæredygtighedsopgaver og afholder forelæsninger omkring emnet på en lang række universiteter i Holland og øvrige udland. Andy har bl.a. fungeret som fakultetsrepræsentant og faglig rådgiver på opgaven: Prêt-à-Loger - en energioptimerings- og klimasikrende, bæredygtig og driftsoptimeret forvandling af det gænge hollandske rækkehus fra efter-krigstiden. Opgaven indgik som det hollandske bidrag i Solar Decathlon Europe 2014 i Versaille.

Københavns Klimakarré

10.03.2015

52


Københavns Klimakarré

10.03.2015

53


Københavns Klimakarré

10.03.2015

54


Klimakarré Tilbud